Samsung | SM-T710 | Samsung SM-T710 Uživatelská přiručka (Lollipop)

SM-T710
Uživatelská příručka
Czech. 08/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
59 S Plánovač
60 SideSync 3.0
66Hudba
67Video
68Poznámka
68Hodiny
70Kalkulačka
71 Aplikace Google
4
Nejdříve si přečtěte
Obsah balení
5
6
Rozvržení zařízení
8Baterie
11 Paměťová karta
14 Zapínání a vypínání zařízení
14 Dotykový displej
17 Domovská obrazovka
23 Zamknout displej
24 Oznamovací panel
28 Zadávání textu
30 Zachycení obrazovky
30 Spouštění aplikací
31 Více oken
36 Správa zařízení a dat
40 Připojování k televizoru
Nastavení
73Úvod
73Wi-Fi
75Bluetooth
77 Režim Letadlo
77 Použití dat
77 Další nastavení připojení
79 Zvuky a oznámení
79Zobrazení
80 Pohyby a gesta
80Aplikace
80Uživatelé
82Pozadí
83 Zamykací obr. a zabezp.
87Soukromí
90Usnadnění
91Účty
92 Záloha a obnovení
92 Jazyk a zadávání
Aplikace
42 Instalace nebo odinstalace aplikací
43 Moje soubory
44Galerie
45Fotoaparát
54E-mail
55Internet
56Kontakty
57 Smart Manager
2
Obsah
93Baterie
93Úložiště
93Příslušenství
94 Datum a čas
94 Uživatelská příručka
94 O zařízení
Dodatek
95 Řešení problémů
100 Vyjmutí baterie
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo
softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na Aplik. → Nastavení → O zařízení.
4
Základy
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
5
Základy
Rozvržení zařízení
Světelné čidlo
Přední fotoaparát
Dotykový displej
Vypínací tlačítko
Tlačítko hlasitosti
Tlačítko Domů (snímač
otisků prstu)
Přihrádka na paměťovou
kartu
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Hlasitý reproduktor
Konektor pro sluchátka
Hlasitý reproduktor
Univerzální konektor
GPS anténa
Mikrofon
Západka
Zadní fotoaparát
Západka
6
Základy
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
Nedávné
Domů
• Klepnutím a podržením spustíte zobrazení rozdělené
obrazovky.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
Zpět
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
7
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního
konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
8
Základy
3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během
nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
Zobrazení zbývající doby nabíjení
Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku Aplik. → Nastavení →
Baterie.
Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení.
Zbývající doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo
horkých podmínkách.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí aplikace Smart Manager.
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínacího tlačítka do režimu spánku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
9
Základy
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo
ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je napájecí adaptér USB, například počítače, může mít za
následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Úsporný režim
Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. → Nastavení → Baterie → Úsporný režim a
klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
Pokud chcete, aby se režim úspory energie automaticky aktivoval, když zbývající úroveň nabití
baterie dosáhne předem nastavené úrovně, klepněte na položku Spustit úsporný režim a vyberte
možnost.
10
Základy
Ultra úsporný režim
Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu
zařízení provádí následující funkce:
• Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
• Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
• Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. → Nastavení → Baterie → Ultra úsporný
režim a klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li Ultra úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku DALŠÍ → Vypnout Ultra úsporný
režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Paměťová karta
Instalace paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu
paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
11
Základy
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku
uvolníte.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
3 Vložte paměťovou kartu do přihrádky na paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
4 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
12
Základy
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. → Nastavení → Úložiště → Odpojit SD kartu.
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku
uvolníte.
2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
3 Vyjměte paměťovou kartu.
4 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. → Nastavení → Úložiště → Formátovat kartu
SD → FORMÁTOVAT SD KARTU → ODSTRANIT VŠE.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
13
Základy
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
• Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a přidržte zároveň vypínací tlačítko a
tlačítko hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
• Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Dotykový displej
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
14
Základy
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
15
Základy
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
Tažení
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva
nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty,
táhněte nahoru nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
16
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně klepněte na některý
z indikátorů obrazovky v dolní části obrazovky.
Nástroj
Indikátory obrazovky
Aplikace
Složka
Oblíbené aplikace
Ikona obrazovky Aplikace
17
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a
podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo
přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje
pro domovskou obrazovku a další.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Nástroje: Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí
konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské
obrazovce.
18
Základy
Přehled Flipboard
Umožňuje zobrazit nejnovější články v různých kategoriích. Pomocí této funkce tak můžete získat
přístup ke zprávám, které vás zajímají.
nebo táhněte doprava, abyste otevřeli funkci
Na domovské obrazovce klepněte na položku
Přehled Flipboard. Táhnutím nahoru nebo dolů můžete v jednotlivých kategoriích zpráv procházet
články.
Chcete-li aplikaci Přehled Flipboard deaktivovat, klepněte na prázdnou oblast na domovské
obrazovce a podržte ji. Potom táhněte doprava a zrušte zaškrtnutí políčka v horní části panelu
Přehled Flipboard.
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte
na položku Nástroje, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
Přesunutí a odstranění položky
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte na položku Odebrat v horní
části obrazovky.
19
Základy
Vytváření složek
1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
3 Klepněte na položku Zadejte název složky. a zadejte název složky.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
20
.
Základy
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li
zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její
spodní straně.
Přesouvání položek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do
jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Vytváření složek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT.
2 Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
3 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
21
Základy
4 Klepněte na položku Zadejte název složky. a zadejte název složky.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Připojeno k síti Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
22
Základy
Zamknout displej
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů, potom prstem
táhněte jakýmkoliv směrem.
Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým
informacím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ
zámku displeje a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k
odemknutí kód.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
Znak
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte
záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.
23
Základy
PIN
Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.
Heslo
Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo
opětovným zadáním ověřte.
Otisky prstů
Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části Rozpoznávaní
otisků prstu.
Oznamovací panel
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nová oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více
informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
24
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Spuštění Nastavení.
Změna uspořádání tlačítek pro
rychlé nastavení.
Přepínejte mezi uživatelskými
účty nebo přidávejte nové
uživatelské účty.
Tlačítka rychlého nastavení
Nastavení jasu.
Spuštění aplikace S vyhledávač.
Spouštění funkce Rychlé přip.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Táhnutím doleva nebo
doprava v oblasti s tlačítky zobrazíte další tlačítka. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete
zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku UPRAVIT, klepněte na tlačítko a podržte jej a
pak ho přetáhněte do jiného umístění.
S vyhledávač
Hledání různorodého obsahu pomocí klíčového slova.
Vyhledávání obsahu v zařízení
Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku S vyhledávač.
Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku
a klíčové slovo řekněte.
Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítka filtrování pod vyhledávacím polem a vyberte
podrobnosti filtrování.
Nastavení kategorií pro vyhledávání
Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.
Klepněte na položku DALŠÍ → Vyberte hledaná místa a vyberte kategorie.
25
Základy
Rychlé přip.
Automaticky vyhledá nedaleká zařízení a rychle se k nim připojí.
• Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, funkci Rychlé připojení nepodporuje,
aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct dříve, než na svém zařízení spustíte funkci Rychlé
přip.
• Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
Připojování k ostatním zařízením
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Pokud tuto funkci používáte poprvé, vyberte možnost viditelnosti a klepněte na položku
ZAPNOUT RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
Po otevření panelu se automaticky aktivuje funkce Wi-Fi a zařízení vyhledá nejbližší zařízení.
Pokud jste si na zařízení nainstalovali Samsung Link, objeví se seznam zařízení
registrovaných ve službě Samsung Link v horní části obrazovky. Více informací o službě
Samsung Link naleznete na link.samsung.com.
2 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
Chcete-li změnit nastavení viditelnosti svého zařízení, klepněte na položku NAST. → Viditelnost
zařízení, potom vyberte možnost.
Opětovné hledání zařízení
Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.
Klepněte na položku OBN. a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
26
Základy
Sdílení obsahu
Sdílí obsah s připojenými zařízeními.
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
3 Klepněte na položku Sdílet obsah a vyberte kategorii médií.
4 Odešlete obsah do připojeného zařízení podle pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na kategorii vybraných médií.
Screen Mirroring
Prohlížejte obsah zobrazený na vašem zařízení na větší obrazovce prostřednictvím bezdrátového
připojení.
Pokud velká obrazovka, například televizor, nepodporuje funkci Screen Mirroring, aktivujte funkci
pomocí kompatibilního příslušenství. Mezi kompatibilní příslušenství patří HomeSync a klíček
AllShare Cast.
Chcete-li na svém zařízení tuto funkci aktivovat, otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku
UPRAVIT → Screen Mirroring. Více informací o připojení svého zařízení k velké obrazovce naleznete
v uživatelské příručce velké obrazovky nebo příslušenství s aktivovanou funkcí Screen mirroring.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na
síťovém připojení.
• Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
• Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo
HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.
• Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste
získali z funkce maximum.
27
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání e-mailů, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Rozdělení na další řádek.
Zadání pomocí velkých písmen.
Pro všechna velká písmena
klepněte na klávesu dvakrát.
Přesunutí kurzoru.
Vložení mezery.
Změna nastavení klávesnice.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Jazyky zadávání → Přidat jazyky zadávání a pak vyberte jazyky, které
chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat
tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
Další funkce klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku
závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
a podržte ji. Místo ikony
se mohou v
• : Zadávání textu hlasem.
Spuštění nebo přerušení
zadávaní textu hlasem.
Otevření klávesnice.
28
Základy
• : Přepnutí do režimu ručního psaní.
Přepnutí mezi režimem čísel a
režimem znaků.
Přepnutí na standardní
klávesnici.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• : Vložení položky ze schránky.
• : Vložení emotikonů.
• : Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici. Klávesnici můžete přesunout na jiné místo
přesunutím jezdce.
• : Změna nastavení klávesnice.
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
29
Základy
Slovník
Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat
definice slov.
1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu
nebo .
2 V seznamu možností klepněte na položku Slovník.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku
slovníku.
vedle
3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více
definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku ,
abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku HLEDAT NA WEBU,
abyste slovo použili jako vyhledávaný výraz.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v
Galerie.
Snímky obrazovky můžete také pořizovat tažením ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Další
informace naleznete v části Pohyby a gesta.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku
poslední aplikace.
30
a vyberte okno
Základy
Ukončení aplikace
Klepnutím na položku
a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro
zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku ZAVŘÍT VŠE.
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené
obrazovky
Zobrazení v novém okně
31
Základy
Zobrazení rozdělené obrazovky
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3 Vyberte další aplikaci, která se má spustit.
Zobrazení rozdělené obrazovky můžete také spustit klepnutím na položku
přidržením.
32
a jejím
Základy
Používání dalších možností
Pokud používáte aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky, vyberte okno aplikace a klepněte na
kruh mezi okny aplikací, aby se otevřely následující možnosti:
• : Přepínání poloh mezi okny aplikací.
• : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na
položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
• : Minimalizace okna.
• : Maximalizace okna.
• : Uzavření aplikace.
33
Základy
Nastavení velikosti okna
Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.
Zobrazení v novém okně
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci, kterou chcete zobrazit v novém okně.
2 Táhněte diagonálně směrem dolů z jednoho z horních rohů.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Přetažení obsahu.
Minimalizovat okno.
Uzavření aplikace.
Maximalizovat okno.
34
Základy
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na kruh na okně, přidržte jej a přesuňte do nové polohy.
Spouštění zobrazení v novém okně ze zobrazení rozdělené obrazovky
1 V zobrazení rozdělené obrazovky klepněte na okno aplikace, kterou chcete zobrazit v novém
okně.
2 Klepněte na kruh mezi okny aplikací a podržte jej.
Zvolená aplikace se spustí v novém okně.
35
Základy
Správa zařízení a dat
Přenos dat z předchozího zařízení
Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Samsung Smart Switch.
K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.
• Mobilní verze: Přenos dat mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu
Galaxy Apps nebo Obchod Play.
• Počítačová verze: Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce
www.samsung.com/smartswitch.
• Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích
podporována.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Přenos dat z mobilního zařízení
Můžete přenést data z předchozího zařízení do nového zařízení.
Když své nové zařízení zapnete poprvé, klepněte na položku STÁHNOUT A SPUSTIT v novém
instalačním okně aplikace Smart Switch, abyste aplikaci nainstalovali. Případně si aplikaci Smart
Switch stáhněte a nainstalujte z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
Spusťte Smart Switch a přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Přenos dat z počítače
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do nového
zařízení.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
36
Základy
3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
5 Připojte své nové zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 Na počítači přeneste data do nového zařízení podle pokynů na obrazovce.
Používání zařízení jako výměnného disku pro přenos dat
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte
zařízení přímo ke konektoru USB počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku Připojeno jako multimediální zařízení
→ Mediální zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje
nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku Fotoaparát (PTP).
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
37
Základy
Aktualizace zařízení
Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.
Aktualizace pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → O zařízení → Aktualizace softwaru →
Aktualizovat.
Chcete-li automaticky kontrolovat dostupné aktualizace, aktivujte klepnutím přepínač
Automatická aktualizace.
Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch
Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat
aplikaci Smart Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální
zařízení od počítače.
38
Základy
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte
se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části Účty.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Zálohovat moje
data, vyberte položky, které chcete zálohovat, potom klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač Automaticky
zálohovat, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Samsung, klepněte na položku Obnovit. Aktuální data budou ze
zařízení vymazána, aby mohly být obnoveny zvolené položky.
Používání účtu Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení a poté klepnutím na
přepínač Zálohovat moje data tuto funkci aktivujete. Klepněte na položku Zálohovat účet a vyberte
účet jako záložní účet.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač Automatické obnovení, abyste
funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
39
Základy
Připojování k televizoru
Úvod
Zaregistrujte televizor v zařízení, abyste mohli mezi oběma zařízeními snadno sdílet obsah.
• Tato funkce je kompatibilní s modely Smart TV společnosti Samsung uvedenými na trh v
roce 2015 nebo později, které podporují funkci Bluetooth Low Energy (BLE).
• Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na
síťovém připojení.
Registrace televizoru
Zaregistrujte televizor v zařízení. Jakmile zaregistrujete televizor, budete moci snadno sdílet
obrazovku mezi zařízením a televizorem a používat funkci Briefing na televizoru.
1 Zapněte televizor a umístěte zařízení do blízkosti televizoru.
2 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
3 Vyberte televizor a klepněte na položku Zaregistrovat TV.
Sdílení obrazovky
Obrazovku svého zařízení můžete zrcadlit na televizoru a obráceně.
Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru
Když vaše zařízení rozpozná zaregistrovaný televizor, zatímco sledujete video, objeví se na zařízení
ikona . Klepnutím na ikonu můžete streamovat video ze zařízení do televizoru.
Pokud je televizor vypnutý a zaregistrovaný ve funkci Rychlé přip., automaticky se zapne a na
obrazovce televizoru se objeví obrazovka vašeho zařízení.
Tuto funkci podporuje pouze výchozí aplikace přehrávače videa.
40
Základy
Zrcadlení obrazovky televizoru na zařízení
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Registrovaný televizor se objeví v seznamu.
2 Vyberte zaregistrovaný televizor.
3 Klepněte na TV k mobilnímu zařízení.
Na zařízení se objeví obrazovka televizoru.
Používání funkce Přehled na televizoru
Zaregistrovaný televizor se automaticky zapne v předem nastavenou dobu nastavenou na zařízení a
zobrazí na obrazovce čas, počasí a informace o vašem programu. Abyste mohli tuto funkci používat,
musí být zařízení i televizor připojeny ke stejnému přístupovému bodu.
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Registrovaný televizor se objeví v seznamu.
2 Vyberte zaregistrovaný televizor.
3 Klepněte na položku Přehled v TV a nastavte den a čas pro použití funkce Přehled na televizoru.
Na pravé straně obrazovky televizoru se zobrazí aktuální čas, informace o počasí a o vašem
programu.
41
Aplikace
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku HLEDAT a vyhledávejte je pomocí
klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
→ Nastavení
Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku
→ Automaticky aktualizované aplikace a pak vyberte vhodnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
klíčových slov.
a vyhledávejte je pomocí
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku
→ Automatické aktualizace a pak vyberte vhodnou možnost.
42
→ Nastavení
Aplikace
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Vedle aplikací, které můžete zakázat
nebo odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku VYPNOUT nebo
ODINSTALOVAT. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace →
Správce aplikací, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku VYPNOUT nebo ODINSTALOVAT.
• VYPNOUT: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
• ODINSTALOVAT: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace → Správce aplikací, přejděte na
VYPNUTO, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku ZAPNOUT.
Moje soubory
Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou
služby cloudového úložiště.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
• Poslední soubory: Zobrazení nedávných souborů.
• Kategorie: Zobrazení souborů podle kategorie.
• Místní úložiště: Zobrazení souborů uložených v zařízení.
• Úložiště cloud: Zobrazení souborů uložených ve službě cloudového úložiště.
• VYUŽITÍ PAMĚTI: Zobrazení informací o paměti vašeho zařízení.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku HLEDAT.
43
Aplikace
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazení a správu fotografií a videí uložených v zařízení.
Prohlížení snímků nebo videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek nebo video.
Video soubory zobrazují ikonu
položku .
v miniatuře náhledu. Chcete-li přehrát video, klepněte na
Přechod na předchozí
obrazovku.
Další možnosti
Sdílejte snímek s ostatními.
Úpravy snímku.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Odstranění snímku.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.
44
Aplikace
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Odstr. v dolní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
3 Klepněte na položku ODSTR.
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Základní fotografování a filmování
Můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa. Své fotografie a videa prohlížejte v aplikaci Galerie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
45
Aplikace
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte video.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku Kopie.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
Aktuální režim
Náhled miniatury
Nahrávání videa.
Rychlá nastavení
Pořízení fotografie.
Přepínání mezi předním a
zadním fotoaparátem.
Nastavení fotoaparátu
Režimy fotografování a
filmování
Na obrazovce náhledu táhněte doprava, abyste otevřeli seznam režimů snímání. Nebo táhněte
doleva, pokud chcete zobrazit fotografie a videa, které jste pořídili.
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední fotoaparát je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií může
dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
• Maximální doba nahrávání se může zkrátit, budete-li nahrávat videa ve vysokém rozlišení.
46
Aplikace
Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce
Chcete-li rychle pořizovat fotografie, spusťte Fotoaparát na zamčené obrazovce.
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Když spustíte Fotoaparát na zamčené obrazovce s aktivovanými bezpečnostními
funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
Zamknutí ostření a expozice
Pokud je kontrast světla/stínu silný a pokud se objekt nachází mimo oblast automatického ostření,
může být obtížné dosáhnout vhodné expozice. Zamkněte ostření nebo expozici a potom pořiďte
fotografii. Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví
rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté,
co pořídíte fotografii.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Automaticky.
Profesionální režim
Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu
ISO.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Pro. Vyberte možnosti a přizpůsobte
nastavení, potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
• : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání.
• : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro
nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo
špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na
fotografiích.
• : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
47
Aplikace
Panoráma
Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Panoráma.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
Virtuální snímek
Obejděte objekt a pořiďte řadu snímků, abyste vytvořili pohled na objekt z více úhlů. Objekt můžete
prohlížet z různých úhlů tažením prstu po fotografii doleva nebo doprava.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Virtuální snímek.
2 Umístěte objekt doprostřed obrazovky náhledu a klepněte na položku .
3 Pomalu pohybujte zařízením jedním směrem kolem objektu, abyste pořídili více fotografií.
Jakmile bude šipka zcela žlutá nebo pokud přestanete objekt obcházet, zařízení přestane
automaticky pořizovat fotografie.
48
Aplikace
Prohlížení fotografií virtuálního snímku
1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
2 Klepněte na položku .
3 Táhněte prstem po obrazovce doleva nebo doprava nebo pomalu naklánějte zařízení doleva
nebo doprava, abyste si mohli prohlédnout objekt z různých úhlů.
HDR (Sytý tón)
Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → HDR (Sytý tón).
Bez efektu
S efektem
49
Aplikace
Sn. a další
Tento režim použijte k pořízení série fotografií a jejich úpravě pomocí různých efektů využívajících
režimy snímání.
Funkce přiblížení není při pořizování fotografií v tomto režimu dostupná.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Sn. a další.
2 Klepněte na položku .
Zařízení pořídí sérii fotografií a zobrazí dostupné režimy snímání.
3 Vyberte režim snímání a použijte efekt na fotografie.
• Nej. fotografie: Uložte nejlepší fotografii ze série. Chcete-li zobrazit další fotografie v sérii,
táhněte doleva nebo doprava. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a identifikuje ji pomocí
.
• Guma: Maže nežádoucí pohybující se objekty. Klepněte na položku a vymažte nežádoucí
pohybující se objekty. Klepněte na položku a obnovte původní fotografii.
• Dram. snímek: Zkombinuje sérii fotografií, čímž vytvoří snímek, který zobrazuje stopy
pohybu. Rozšiřte stopu pohybu na snímku výběrem více fotografií z dolní části obrazovky.
• Posouvání snímku: Použijete efekt na pozadí objektu, který způsobí, že bude objekt
vypadat, jako by se pohyboval velkou rychlostí. Klepněte na položku Objekty a vyberte
objekt. Klepněte na položku Roz. pohyb a změňte úhel rozmazání, který bude použit na
pozadí. Klepněte na položku a upravte úhel rozmazání tak, že prstem nakreslíte kruh
kolem velkého kruhu. Chcete-li upravit úroveň rozmazání pozadí, přetáhněte lištu nastavení.
4 Jakmile dokončíte úpravy fotografií, klepněte na položku ULOŽIT.
50
Aplikace
Oboustranné snímání
Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se fotografie nebo video
zachycené předním fotoaparátem ve vložením okně a podobně. Tuto funkci použijte k vytváření
fotografií nádherných krajin a zároveň autoportrétů.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Oboustranné snímání. Klepnutím na položku
pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku začněte nahrávat.
Vyberte typ rámu pro
vložené okno.
V režimu Oboustranného snímání můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení Full
HD a až 10 minut v rozlišení HD nebo VGA.
Samospoušť
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku
2 Klepněte na položku REŽIM → Samospoušť.
a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
51
Aplikace
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na displej, abyste pořídili fotografii sebe sama.
Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač
Ovládání gestem, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň.
Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí několika sekund.
Intervalový snímek
Pořiďte sérii autoportrétů v určitém intervalu a uložte si fotografie, které budete chtít.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
2 Klepněte na položku REŽIM → Intervalový snímek.
3 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na displej, abyste pořídili fotografii sebe sama.
Zařízení pořídí čtyři fotografie ve dvousekundovém intervalu.
Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač
Ovládání gestem, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň.
Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí několika sekund.
4 Zaškrtněte fotografie, které chcete uložit, a klepněte na položku ULOŽIT.
Stahování režimů
Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby Galaxy Apps.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Stáhnout.
Některé stažené režimy snímání nemají přístup ke všem funkcím. Táhnutí doprava, abyste
zobrazili seznam režimů, a táhnutí doleva, abyste zobrazili pořízení snímky a vide, nemusí
být k dispozici.
52
Aplikace
Nastavení fotoaparátu
Rychlá nastavení
Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• : Vyberte efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí. Chcete-li
stáhnout další efekty, klepněte na položku Stáhnout.
• : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu počítá
expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. Bod počítá expozici snímku podle světla
v prostředním bodu snímku. Matice průměruje celou scénu.
• : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• : Upravte posuvný panel, abyste pořídili fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější
obrázky.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Velikost obrázku (zadní) / Velikost obrázku (přední): Vyberte rozlišení pro fotografie. Použití
vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více
místa.
• Velikost videa (zadní) / Velikost videa (přední): Vyberte rozlišení pro videa. Použití vyššího
rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Ovládání gestem: Nastaví zařízení tak, aby detekovalo vaši dlaň, kterou pak můžete použít k
pořizování autoportrétů.
• Uložit obr. jako v náhledu: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při pořizování
fotografií pomocí předního fotoaparátu.
• Stabilizace videa: Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání
vyplývající z otřesů fotoaparátu během záznamu videa.
53
Aplikace
• Režim zobrazení: Slouží ke změně poměru stran obrazovky náhledu.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Funkce tl. hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo
funkce zoomu.
• Obnovit nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku DALŠÍ.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet společnosti, klepněte na položku RUČNÍ
NASTAVENÍ.
3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku DALŠÍ → Nastavení → NASTAVIT VÝCHOZÍ ÚČET.
54
Aplikace
Odesílání e-mailů
1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.
2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
3 Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
V seznamu e-mailů klepněte na e-mail a přečtěte si ho.
Internet
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Otevření dalších možností.
Přechod na dříve navštívenou
stránku.
Zobrazí záložky, uložené
internetové stránky a nedávnou
historii.
Zavření záložky.
Otevření domovské stránky.
Otevření nové záložky.
Obnovení aktuální webové
stránky.
55
Aplikace
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Ruční vytváření kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku a vyberte místo pro uložení.
3 Zadejte informace kontaktu.
• : Přidat obrázek.
• /
: Přidat nebo odstranit pole kontaktu.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
Import kontaktů
Importujte kontakty z úložných služeb do vašeho zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 V seznamu kontaktů klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Import/export kontaktů →
IMPORT a pak vyberte možnost importu.
56
Aplikace
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle
procházet.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• : Napsat e-mail.
Smart Manager
Úvod
Úvod Smart Manager poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště paměti RAM a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat jedním klepnutím prstu.
57
Aplikace
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager → SMAZAT VŠE.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Identifikace aplikací, které využívají nadměrné množství elektrické energie, a částečné vyčištění
paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Hledání škodlivého softwaru.
Používání aplikace Smart Manager
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager a vyberte funkci.
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s
nízkou zbývající úrovní nabití baterie můžete energii baterie šetřit aktivací funkcí úsporného režimu a
zavřením aplikací, které spotřebovávají nadměrné množství energie baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné kapacity paměti. Můžete vymazat nepoužívané a zbytkové
soubory nebo odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.
RAM
Zkontrolujte množství dostupné paměti RAM. Můžete zavřít aplikace na pozadí a omezit množství
používané paměti RAM, abyste zařízení zrychlili.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
58
Aplikace
S Plánovač
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
.
3 Zadejte podrobnosti události.
Vložení názvu.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavení alarmu.
Nastavte pro tuto událost
počáteční a konečné datum.
Zadejte místo události.
Připojte mapu zobrazující polohu
události.
Přidat další podrobnosti.
4 Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
59
Aplikace
Vytváření úloh
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku ÚKOLY.
3 Zadejte podrobnosti úlohy a klepněte na položku DNES nebo ZÍTRA, abyste nastavili datum
splnění.
Chcete-li přidat více podrobností, klepněte na položku
.
4 Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty, vyberte službu účtu, potom
klepněte na přepínač Synchronizovat Kalendář, abyste události a úlohy synchronizovali s účtem.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku S
Plánovač → DALŠÍ → Správa kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést
synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.
SideSync 3.0
Úvod
SideSync vám umožňuje snadno sdílet obrazovku a data mezi chytrými telefony nebo tablety
Samsung se systémem Android a libovolnými počítači.
Aplikace SideSync musí být nainstalována na obou zařízeních, která chcete připojit. Pokud aplikaci
SideSync nainstalovanou nemáte, můžete ji stáhnout a nainstalovat jedním z následujících způsobů:
• Pokud chcete stáhnout a nainstalovat aplikaci SideSync na chytrém telefonu nebo tabletu
Samsung se systémem Android, vyhledejte SideSync v obchodě Galaxy Apps nebo Obchod
Play. Pokud vaše zařízení aplikaci SideSync nepodporuje, je možné, že aplikaci nenajdete.
• Chcete-li aplikaci SideSync stáhnout a nainstalovat na počítači, navštivte stránky
www.samsung.com/sidesync. Na těchto webových stránkách také naleznete informace o
systémových požadavcích aplikace SideSync.
60
Aplikace
Připojení tabletu a chytrého telefonu
Tablet a chytrý telefon musí podporovat funkci Wi-Fi Direct.
1 Spusťte na tabletu i na chytrém telefonu aplikaci SideSync 3.0.
2 Na tabletu vyberte ze seznamu rozpoznaných zařízení svůj chytrý telefon.
3 Na chytrém telefonu přijměte požadavek na připojení.
V tabletu se zobrazí virtuální obrazovka a obrazovka chytrého telefonu se vypne.
61
Aplikace
Připojení tabletu a počítače
1 Připojte tablet k počítači pomocí kabelu USB.
Případně můžete obě zařízení připojit ke stejnému přístupovému bodu.
2 Na obou zařízeních spusťte aplikaci SideSync 3.0.
Na počítači se zobrazí virtuální obrazovka a obrazovka tabletu se vypne.
62
Aplikace
Používání virtuální obrazovky
Aplikace SideSync zrcadlí obrazovku zařízení na jiném zařízení. Prostřednictvím virtuální obrazovky
můžete používat funkce zařízení, například navazovat hovory a spouštět aplikace. Následující
obrázek představuje snímek virtuální obrazovky tabletu.
• Některé funkce nemusí prostřednictvím virtuální obrazovky fungovat.
• Vzhled a funkce virtuální obrazovky se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
Minimalizace virtuální obrazovky.
Ukončení připojení.
Maximalizace virtuální
obrazovky.
Klepněte na položku
a použijte následující možnosti:
• : Sdílejte klávesnici a myš počítače s tabletem.
• : Nastavte virtuální obrazovku tak, aby zůstávala stále v popředí.
• : Otočte obrazovku.
• : Pořiďte snímek obrazovky.
• : Zapněte obrazovku tabletu, abyste ji mohli ovládat z počítače i z tabletu. Tato funkce
nemusí být dostupná v závislosti na připojeném zařízení.
• : Otevřete stejnou webovou stránku v internetovém prohlížeči počítače.
Chcete-li virtuální obrazovku přesunout, klikněte na horní část virtuální obrazovky a přetáhněte ji na
nové umístění.
Chcete-li upravit velikost virtuální obrazovky, umístěte ukazatel myši nad okraj virtuální obrazovky,
potom klikněte a přetáhněte jej.
63
Aplikace
Přepínání mezi obrazovkami
Chcete-li použít vlastní obrazovku připojeného zařízení, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko
Domů připojeného zařízení. Virtuální obrazovka se vypne a obrazovka připojeného zařízení se zapne.
Pokud je váš tablet připojen k počítači, klikněte na virtuální obrazovku tabletu na počítači, abyste
se na ni vrátili. Pokud máte chytrý telefon připojen k tabletu, klepněte na tabletu na položku
PŘEPNOUT NA TABLET.
Virtuální obrazovku a obrazovku připojeného zařízení můžete zobrazovat a ovládat
→ , abyste zapnuli obrazovku
současně. Na virtuální obrazovce klepněte na položku
připojeného zařízení. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na připojeném zařízení.
Sdílení souborů a schránky
Mezi připojenými zařízeními můžete snadno sdílet soubory.
Na virtuální obrazovce nebo mimo virtuální obrazovku vyberte soubory. Potom vybrané soubory
přeneste do virtuální obrazovky nebo z ní. Zvolené položky budou zkopírovány do požadovaného
zařízení.
Mezi oběma připojenými zařízeními můžete také pohodlně kopírovat a vkládat text prostřednictvím
funkce sdílení schránky. Zkopírujte nebo vyjměte text z virtuální obrazovky a vložte jej do pole mimo
virtuální obrazovku, nebo naopak.
Sdílení klávesnice a myši počítače
Obrazovku tabletu můžete využít jako druhý monitor a ovládat ji pomocí klávesnice a myši počítače.
1 Na virtuální obrazovce klepněte na položku
→
Virtuální obrazovka z obrazovky počítače zmizí.
64
.
Aplikace
2 Přesuňte ukazatel myši k levému nebo pravému okraji obrazovky počítače, abyste přešli na
obrazovku tabletu.
Ukazatel myši se objeví na obrazovce tabletu.
3 Na tabletu můžete pomocí klávesnice a myši počítače provádět činnosti, jako je zadávání textu,
kopírování a vkládání nebo výběr položek.
Pokud budete zase chtít pomocí myši ovládat počítač, vraťte ukazatel na obrazovku počítače.
65
Aplikace
Hudba
Poslouchejte hudbu roztříděnou do kategorií a přizpůsobte nastavení přehrávání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Vyberte kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.
Otevření dalších možností.
Otevření seznamu skladeb.
Přístup ke kvalitě zvuku a k
nastavení efektů.
Nastavení souboru jako oblíbené
skladby.
Nastavení hlasitosti.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením přetočíte
obsah dopředu.
Přecházení na předcházející
skladbu. Klepnutím a podržením
přetočíte obsah dozadu.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
66
Aplikace
Video
Sledujte videa uložená v zařízení a přizpůsobte si nastavení přehrávání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Otevření seznamu skladeb.
Otevření dalších možností.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
Převíjet nebo rychle vpřed
přetažením panelu.
Nastavení hlasitosti.
Přesun ovládacího panelu
doleva.
Přesun ovládacího panelu
doprava.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnout na rozevírací
přehrávač videí.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením přetočíte obsah
dozadu.
Přejít na další video.
Klepnutím a podržením
přetočíte obsah dopředu.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
67
Aplikace
Poznámka
Vytvářejte poznámky a organizujte je podle kategorií.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Poznámka.
Vytváření poznámek
Klepněte na položku v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
jednu z následujících možností:
• Kateg.: Vytvoření nebo nastavení kategorie.
• Obrázek: Vložení obrázků.
• Hlasová: Vytvoření a vložení hlasového záznamu.
• Úkoly: Přidáním zaškrtávacích políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
Hledání poznámek
Klepněte na položku HLEDAT v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v
poznámkách vyhledat.
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
UPOZORNĚNÍ
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → UPOZORNĚNÍ.
68
Aplikace
Nastavení upozornění
Nastavte čas upozornění a klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Chcete-li nastavit upozornění s různými možnostmi upozornění, klepněte na položku MOŽNOSTI,
nastavte možnosti upozornění, potom klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na ikonu vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na položku
a upozornění v seznamu upozornění.
SVĚTOVÉ HODINY
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Zadejte název města nebo vyberte světové město a potom klepněte na položku
Odstraňování hodin
Klepněte na položku
na hodinách.
69
.
Aplikace
STOPKY
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → STOPKY.
2 Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3 Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
ČASOVAČ
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na položku KLÁVESNICE.
3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Historie výpočtů se zobrazuje v horní části obrazovky.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku SMAZAT HISTORII.
70
Aplikace
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Účty.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých
místech.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.
Filmy Play
Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu Obchod Play.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
71
Aplikace
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Hangouts
Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Hlasové vyhledávání
Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.
Nastavení Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
72
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku HLEDAT.
Wi-Fi
Připojování k síti Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
73
Nastavení
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet → Wi-Fi Direct, vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat,
a pak klepněte na položku SDÍLET.
4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
74
Nastavení
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
Bluetooth
Úvod
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
75
Nastavení
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého
zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet → Bluetooth a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
odeslat.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
76
Nastavení
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Režim Letadlo.
Použití dat
Sledování množství použitých dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Použití dat.
Další nastavení připojení
Možnosti
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v
části Tisk.
• VPN: Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).
• Ethernet: Možnost sítě Ethernet je dostupná, pokud je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet.
Tuto možnost použijte k aktivaci funkce sítě Ethernet a konfiguraci nastavení sítě.
77
Nastavení
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → Tisk → Stáhnout
modul plug-in.
2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku DALŠÍ → Přidat tiskárnu → ADD PRINTER.
Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení tisku.
Tisk obsahu
Při prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku Sdílet → Tisk →
→ Všechny tiskárny a pak vyberte tiskárnu.
78
Nastavení
Zvuky a oznámení
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a oznámení.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
• Zvuky: Změní nastavení vyzváněcích tónů a zvuků systému.
• Kvalita zvuku a efekty: Nakonfiguruje další nastavení zvuku.
• Nerušit: Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky upozornění kromě povolených výjimek.
• Upozorňování na zamykací obrazovce: Nastaví, zda se na obrazovce zámku bude zobrazovat
obsah upozornění, nebo ne.
• Oznámení aplikací: Změní nastavení upozornění pro jednotlivé aplikace.
Zobrazení
Změna nastavení zobrazení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Písmo: Změní velikost a typ písma.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování
displeje zařízení.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
• Spořič displeje: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení k doku nebo během
nabíjení.
79
Nastavení
Pohyby a gesta
Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pohyby a gesta.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte
pohyby správně.
• Ztlumit: Nastaví zařízení tak, abyste pomocí pohybů dlaní mohli ztlumit budíky.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
• Správce aplikací: Zobrazování a správa aplikací v zařízení.
• Výchozí aplikace: Vyberte výchozí nastavení pro používání aplikací.
• Nastavení aplikací: Přizpůsobte nastavení jednotlivých aplikací.
Uživatelé
Nastavte další uživatelské účty pro ostatní uživatele, aby mohl každý používat zařízení s vlastním
přizpůsobeným nastavením například e-mailových účtů, tapet a dalších předvoleb. K dispozici jsou
následující typy uživatelských účtů:
• Vlastník: Vlastník účtu je vytvářen pouze při prvním nastavování zařízení a může být pouze
jeden. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením, včetně správy uživatelských účtů.
Uživatelské účty můžete přidávat nebo odstraňovat, pouze když používáte tento účet.
80
Nastavení
• Host: Tento účet umožňuje hostům přístup k zařízení. Informace a údaje použité během relace
hosta jsou uloženy dočasně. Při každém použití tohoto účtu budete dotázáni, zda chcete
pokračovat v předchozí relaci hosta, nebo zda ji chcete resetovat.
• Uživatel: Tento účet uživatelům umožňuje přistupovat k vlastním aplikací či obsahu a upravovat
nastavení zařízení, jež mají vliv na všechny účty.
• Uživatel (omezený profil): Omezený účet může přistupovat pouze k aplikacím a obsahu, jejichž
majitelem je účet Vlastník, a nemůže využívat služby, které vyžadují přihlášení.
Přidávání uživatelů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelé.
2 Klepněte na položku Přidat uživatele nebo profil → Uživatel → NASTAVIT.
Zařízení se přepne na nový uživatelský účet a na obrazovce se objeví výchozí zamčená
obrazovka.
3 Odemkněte zařízení a dokončete nastavení účtu podle pokynů na obrazovce.
Přidávání omezených profilů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelé.
2 Klepněte na položku Přidat uživatele nebo profil → Uživatel (omezený profil).
Pokud u účtu vlastníka nepoužíváte způsob zamčení bezpečnostní obrazovkou, nastavte si ji
podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte aplikace a obsah, k nimž mají uživatelé s omezeným oprávněním přístup.
81
Nastavení
Přepínání uživatelů
Klepněte na ikonu uživatelského účtu v horní části zamčené obrazovky nebo na oznamovacím
panelu, potom vyberte účet, na který se chcete přepnout.
Zamknutá obrazovka
Oznamovací panel
Správa uživatelů
Při použití účtu Vlastník můžete odstraňovat účty nebo měnit nastavení omezených účtů.
Chcete-li vymazat uživatelský účet, klepněte na položku
vedle účtu a odstraňte jej.
Chcete-li změnit nastavení pro omezený účet, klepněte na položku
vymazat klepnutím na položku .
vedle účtu. Účet můžete
Pozadí
Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
82
Nastavení
Zamykací obr. a zabezp.
Možnosti
Změňte nastavení zabezpečení zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Zobrazit informace: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
• Efekt odemknutí: Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky prstů do zařízení, abyste zařízení zabezpečili nebo se
přihlásili ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části Rozpoznávaní otisků prstu.
• Zabezpečení zařízení: Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení a zkontrolujte, zda zařízení
neobsahuje škodlivý software.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Tato funkce
vám může pomoci najít své zařízení, pokud je ukradené nebo ztracené. Můžete také navštívit
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
83
Nastavení
Rozpoznávaní otisků prstu
Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit
do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:
• Zamknout displej
• Přihlašování na weby
• Ověřování účtu Samsung
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prostu k posílení
bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé
otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice
podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste tlačítko Domů
nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování
senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte
ochranu obrazovky.
• Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na
to, abyste prstem přejeli celé tlačítko Domů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
84
Nastavení
Registrace otisků prstů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů →
Přidat otisk prstu.
2 Umístěte prst na tlačítko Domů.
3 Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na tlačítko Domů.
Opakujte tuto akci stejným prstem, dokud se otisk prstu nezaregistruje.
4 Když se objeví obrazovka, která vás vyzve, abyste zadali záložní heslo, zadejte záložní heslo a
potom klepněte na položku POKRAČOVAT.
5 Znovu zadejte záložní heslo, abyste je ověřili, potom klepněte na položku OK.
Namísto skenování otisků prstů můžete použít záložní heslo.
6 Když se zobrazí vyskakovací okno zámku pomocí otisků prstů, klepněte na položku OK. K
odemknutí obrazovky můžete použít otisky prstů.
Mazání otisků prstů
Pomocí správce otisků prstů můžete registrované otisky prstů vymazat.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Načtěte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku Záložní heslo a zadejte záložní heslo.
85
Nastavení
3 Klepněte na položku UPRAVIT.
4 Zaškrtněte otisky prstů, pro které vymazat, a klepněte na položku ODEBRAT.
Změna záložního hesla
Heslo, které používáte jako záložní heslo ke skenovaní otisků prstů, můžete změnit.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Načtěte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku Záložní heslo a zadejte záložní heslo.
3 Klepněte na položku Změnit heslo zál.
4 Zadejte nové heslo a klepněte na položku POKRAČOVAT.
5 Znovu zadejte heslo a klepněte na položku OK.
Ověření hesla od účtu Samsung
Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk
prstu, například když kupujete obsah z Galaxy Apps.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Načtěte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku Záložní heslo a zadejte záložní heslo.
3 Klepnutím na přepínač Ověřit Samsung účet tuto funkci aktivujete.
4 Přihlaste se do účtu Samsung.
86
Nastavení
Používání otisků prstů k přihlášení do účtů
Otisky prstů můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání hesel.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Načtěte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku Záložní heslo a zadejte záložní heslo.
3 Klepnutím na přepínač Přihlášení na web tuto funkci aktivujete.
4 Otevřete webovou stránku, na kterou se chcete přihlásit, pomocí otisku prstu.
5 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webové stránce.
6 Zaškrtněte položku Přihlaste se pomocí otisků prstů a klepněte na položku ZAPAMATOVAT.
Pomocí otisků prstů můžete ověřit svůj účet a heslo a přihlásit se tak k internetovým stránkám.
Soukromí
Možnosti
Změňte nastavení pro zachování soukromí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí.
• Umístění: Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
• Soukromý režim: Aktivujte soukromý režim, aby ostatní neměli přístup k vašemu soukromému
obsahu. Další informace naleznete v části Soukromý režim.
• Hlásit diagn. informace: Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky odesílalo
diagnostické informace a informace o používání zařízení.
87
Nastavení
Soukromý režim
Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli
přístup.
Aktivace soukromého režimu
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí → Soukromý režim a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač.
Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle
pokynů na obrazovce.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Soukromý režim se aktivuje a na stavové liště se objeví ikona
.
Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim.
Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.
Skrytí obsahu
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci pro skrytí položek.
2 Vyberte položku a pak klepněte na položku DALŠÍ → Přesunout do složky Soukromé.
Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený
kód přístupu do soukromého režimu.
Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.
88
Nastavení
Zobrazování skrytého obsahu
Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí → Soukromý režim a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory → Soukromé.
Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce. Záložky můžete zobrazit pomocí
aplikace Internet.
Zrušení skrytí obsahu
1 V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit
skrytí.
2 Klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat ze složky Soukromé.
3 Vyberte složku, do které chcete položky uložit, a klepněte na položku PŘESUNOUT SEM.
Položky budou přesunuty do zvolené složky.
Automatická deaktivace soukromého režimu
Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí
obrazovky.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí → Soukromý režim a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Klepnutím na přepínač Automaticky vypnout tuto funkci aktivujete.
Když je aktivovaná možnost Automaticky vypnout, zařízení nepřenese soubory do
soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.
89
Nastavení
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Zrak: Úprava nastavení pro usnadnění používání zrakově postiženým uživatelům.
• Sluch: Úprava nastavení pro usnadnění používání sluchově postiženým uživatelům.
• Obratnost a interakce: Úprava nastavení pro usnadnění ovládání uživatelům se sníženou
obratností.
• Směrový zámek: Změňte nastavení kombinace směru pro odemknutí obrazovky.
• Přímý přístup: Nastavení zařízení na otevření zvolených menu usnadnění při rychlém
trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
• Připomenutí oznámení: Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě
nepřečetli.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení zařízení na ovládání upozornění klepnutím na tlačítko
místo tažení.
• Správa usnadnění: Export nebo import nastavení usnadnění ke sdílení s dalšími zařízeními.
• Služby: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
90
Nastavení
Účty
Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
2 Vyberte službu účtu.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají
synchronizovat.
Registrace účtu Samsung
K používání některých aplikací Samsung potřebujete účet Samsung. Na svůj účet Samsung můžete
zálohovat data uložená v zařízení nebo je z něj obnovit. Zaregistrujte si svůj účet Samsung v zařízení,
abyste mohli pohodlně používat služby Samsung.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace, které vyžadují účet
Samsung, aniž byste se v nich museli přihlašovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty, vyberte název účtu, vyberte účet, který chcete
odebrat, a pak klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat účet.
91
Nastavení
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Záloha a obnovení.
• Zálohovat moje data: Zálohujte své osobní informace a data aplikací na server Samsung.
Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
• Obnovit: Obnova dříve zálohovaných osobních informací a dat aplikací z vašeho účtu Samsung.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na
server Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data
aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
• Obnovit tovární data: Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech
vašich dat.
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Jazyk a zadávání.
• Jazyk: Výběr jazyka displeje, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
• Výchozí klávesnice: Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
• Klávesnice Samsung: Změňte nastavení klávesnice Samsung.
• Hlasové zadávání Google: Změňte nastavení hlasového vstupu.
• Hlasový vstup: Vyberte výchozí službu hlasového vstupu. Můžete také změnit nastavení
jednotlivých služeb.
• Možnosti převodu text-řeč: Změňte nastavení Možnosti převodu textu na řeč.
• Rychlost ukazatele: Nastavení rychlosti ukazatele myši nebo trackpadu připojeného k zařízení.
92
Nastavení
Baterie
Zobrazte informace o spotřebě energie baterie a změňte možnosti úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Úsporný režim: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného
režimu. Další informace naleznete v části Úsporný režim.
• Ultra úsporný režim: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí
jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci. Další informace naleznete v části Ultra
úsporný režim.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení zobrazení zbývající kapacity baterie zařízení.
Úložiště
Zobrazit informace o paměti vašeho zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Úložiště.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
Příslušenství
Změna nastavení příslušenství.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Příslušenství.
• Automaticky odemknout: Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k
otevření krytu. Tuto funkci můžete používat pouze s některými způsoby zamčení obrazovky.
93
Nastavení
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Datum a čas.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatické aktualizace data a času při pohybu v
různých časových pásmech.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Ruční nastavení času.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení výchozího časového pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
• Vyberte formát data: Výběr formátu data.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
94
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení není zapnuté
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
95
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový
displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout. Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a přidržte zároveň
vypínací tlačítko a tlačítko hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce
Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární data →
RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Připojení k internetu se často přerušuje
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
96
Dodatek
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
97
Dodatek
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
98
Dodatek
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
99
Dodatek
Vyjmutí baterie
• Abyste vyjmuli baterii, musíte navštívit autorizované servisní centrum s uvedenými pokyny.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
1 Vyjměte ze zařízení přihrádku na paměťovou kartu.
2 Aby změklo lepidlo, které drží přední panel na hlavním zařízení, je nutné zařízení zahřát na
kontrolovanou úroveň pomocí speciální komory s kontrolovanou teplotou.
Pevně uchopte zařízení, připevněte demontážní nástroj s přísavkou ke spodnímu konci
předního panelu a odtáhněte zadní kryt ze spodní části směrem nahoru.
3 Povolte a vyšroubujte šrouby v příslušných místech a sejměte kostru zařízení.
4 Odpojte konektor baterie a vyjměte baterii.
100
Copyright
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising