Samsung | GT-P1000 | Samsung GT-P1000 Uživatelská přiručka (Gingerbread)

GT-P1000
Uživatelská příručka
Používání této příručky
Blahopřejeme vám k pořízení přístroje Samsung P1000. Tento
výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá
to nejlepší z webu a mobility na špičkách prstů. Jeho nízká
hmotnost a víceúčelová platforma se přizpůsobí vašemu aktivnímu
životnímu stylu. Protože je P1000 postaven na operačním systému
Google Android, poskytne vám přístup k tisíce užitečným a
zábavným aplikacím a dá vám možnost obohatit se o zkušenosti s
mobilním webem.
S integrovaným bezdrátovým přístupem a citlivým dotykovým
displejem budete v obraze díky všestranným aplikacím zpráv
a videohovorů; čtěte za chodu knihy a noviny; mějte přehled o
posledních zprávách, sportu a počasí; spravujte multimediální a
pracovní soubory; prohlédněte si na webu mapy, obchodní lokality
a další zajímavosti.
Nejdříve si přečtěte tyto informace
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní
upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace
o bezpečném a správném používání přístroje.
●● Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho
přístroje.
●● Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od
vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
●● Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního
produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným
poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího
upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete
na webové stránce www.samsung.com.
●● Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem
na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
●● Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází
z operačního systému Google Android a může se s ohledem
na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
●●
Používání této příručky
2
Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi,
oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá
za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
●● Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy nebo
nekompatibilitu způsobenou úpravami nastavení registru
uživatelem.
●● Na webových stránkách www.samsung.com si můžete
aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
●● Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto zařízení mohou být
na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými
vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání
těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení
zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není
za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
●● Příručku uchovejte pro pozdější využití.
●●
Ikony v pokynech
Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:
Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění
vás nebo jiných osob
Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození
přístroje nebo jiného zařízení
Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace
►
Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například:
► str. 12 (znamená „viz strana 12“)
→
Následující krok – pořadí možností nebo menu, které
musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:
V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě
(znamená Nastavení, následující krok Bezdrátové sítě)
[ ]
Hranaté závorky – tlačítka přístroje; například: [ ]
(znamená vypínací tlačítko/zamykací tlačítko)
Používání této příručky
3
Autorská práva
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony
o autorských právech.
Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována,
šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo
způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení
ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího
písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky
společnosti Samsung Electronics.
●● Logo Android, Google Search , Google Maps , Google Mail ,
™
™
™
YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ jsou obchodními
známkami společnosti Google, Inc.
●● Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti
®
Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
●● Oracle a Java jsou registrované obchodní známky společnosti
Oracle anebo její pobočky. Další názvy mohou být obchodními
známkami jejich vlastníků.
●● Windows Media Player je registrovaná ochranná známka
®
společnosti Microsoft Corporation.
●● Wi-Fi , logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované
®
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
●●
Používání této příručky
4
DivX®, DivX Certified®
a přidružená loga jsou
obchodními známkami
společnosti DivX, Inc. a spadají
pod licenci.
●● Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou
majetkem příslušných vlastníků.
●●
O VIDEU DIVX
DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc.
Toto zařízení je oficiálně certifikované DivX Certified® a přehrává
video ve formátu DivX. Abyste získali více informaci a softwarové
nástroje ke konverzi vašich souborů do formátu DivX, navštivte
stránky www.divx.com.
DivX Certified® pro přehrávání DivX® videa až do HD 720p včetně
prémiového obsahu
Lze přehrávat DivX® video až do HD 1080p
O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified® přehrávat
obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u
společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX
VOD ve vašem menu nastavení. Pro více informací jak dokončit
registraci, navštivte vod.divx.com.
Používání této příručky
5
Obsah
Sestavení.................................................................... 10
Vybalení.....................................................................................10
Nabíjení baterie.......................................................................11
Vložte kartu SIM nebo USIM.................................................13
Vložení paměťové karty (volitelné)....................................14
Úvodní informace..................................................... 16
Zapnutí a vypnutí zařízení....................................................16
Seznámení s přístrojem.........................................................17
Používání dotykového displeje...........................................21
Seznamte se s domovskou obrazovkou............................23
Otevírání aplikací....................................................................25
Přizpůsobení zařízení.............................................................26
Zadávání textu.........................................................................30
Web............................................................................. 34
Internet......................................................................................34
Readers Hub.............................................................................39
Zprávy a počasí........................................................................39
Pulse...........................................................................................40
Samsung Apps.........................................................................41
Trh...............................................................................................41
YouTube.....................................................................................42
Denní přehled..........................................................................44
Mapy...........................................................................................45
Latitude.....................................................................................46
Místa...........................................................................................46
Obsah
6
Navigace....................................................................................47
Hledat.........................................................................................47
t-music PLAY!............................................................................48
TopApps.....................................................................................48
Komunikace............................................................... 49
Google Mail...............................................................................49
E-mail..........................................................................................51
Talk..............................................................................................53
Zprávy........................................................................................54
Volání.........................................................................................56
Social Hub.................................................................................61
Zábava........................................................................ 62
Hudba........................................................................................62
Music Hub.................................................................................65
Fotoaparát................................................................................65
Video..........................................................................................72
Galerie........................................................................................74
Osobní informace..................................................... 75
Kontakty....................................................................................75
Kalendář....................................................................................78
Poznámka..................................................................................79
Konektivita................................................................ 80
Připojení k počítači.................................................................80
Wi-Fi............................................................................................82
Sdílení mobilní sítě.................................................................83
Bluetooth..................................................................................85
Obsah
7
AllShare......................................................................................87
GPS..............................................................................................88
TV připojení (režim TV výstup)............................................89
VPN připojení...........................................................................90
Nástroje...................................................................... 92
eBook.........................................................................................92
Služba ThinkFree Office.........................................................93
Moje soubory...........................................................................94
Stahování..................................................................................96
Digitální rámeček....................................................................96
Budík..........................................................................................97
Kalkulačka.................................................................................98
Správce úloh.............................................................................99
Světový čas...............................................................................99
Hlasové vyhledávání............................................................100
Skicák.......................................................................................100
Nastavení.................................................................101
Otevření menu nastavení....................................................101
Bezdrátové sítě......................................................................101
Nastavení hovorů..................................................................103
Zvuk..........................................................................................104
Displej......................................................................................105
Informace o poloze a zabezpečení...................................106
Aplikace...................................................................................107
Účty a synchronizace............................................................108
Soukromí.................................................................................108
SD karta a paměť zařízení...................................................108
Hledat.......................................................................................109
Obsah
8
Místní nastavení a text.........................................................109
Hlasový vstup a výstup........................................................111
Usnadnění...............................................................................112
Datum a čas............................................................................112
O zařízení.................................................................................112
Řešení problémů....................................................113
Bezpečnostní upozornění.....................................117
Rejstřík......................................................................127
Obsah
9
Sestavení
Vybalení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
●● Mobilní zařízení
●● USB nabíječka
●● Datový kabel pro počítač
●● Sluchátka
●● Uživatelská příručka
Používejte pouze software schválený společností Samsung.
Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození
nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.
Součásti dodávané s zařízeníem se mohou lišit v závislosti
na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti
nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
●● Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního
prodejce výrobků Samsung.
●● Pro vaše zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané
společně s ním.
●● Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním
nemusí být kompatibilní.
●●
Sestavení
10
Nabíjení baterie
Vaše zařízení má zabudovanou baterii. Před prvním použitím
zařízení musíte nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung.
Neschválené nabíječky mohou způsobit explozi baterií nebo
poškodit vaše zařízení.
Batreii nabíjejte pouze dodanou nabíječkou. Baterii nelze
nabíjet datovým kabelem počítače.
●● Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a
zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona
baterie bude také prázdná. Pokud napětí baterie klesne
příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení
dále používat, nabijte baterii.
●●
1 Zapojte datový kabel počítače k USB nabíječce a poté připojte
konec datového kabelu do multifunkčního konektoru.
Tvar síťového adaptéru USB závisí na oblasti.
Nesprávné připojení počítačového datového kabelu může
vážně poškodit zařízení nebo síťový adaptér USB. Na
poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje
záruka.
Sestavení
11
2 Zapojte USB nabíječku do zásuvky.
Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití
může trvat delší dobu.
●● Zatímco se zařízení nabíjí, dotykový displej a klávesy
nemusí pracovat z důvodu kolísavého přívodu energie.
Pokud se tak stane, odpojte USB nabíječku ze zásuvky
nebo odpojte datový kabel počítače ze zařízení.
●● Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. Toto je
normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon přístroje.
●● Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní
středisko Samsung.
●●
3 Po úplném nabití baterie (ikonka baterie se nepohybuje),
odpojte USB nabíječku a datový kabel počítače ze zařízení a
poté ze zásuvky.
Z důvodu úspory energie odpojte síťový USB adaptér, pokud
jej právě nepoužíváte. Síťový USB adaptér nemá vypínač,
proto je třeba odpojit síťový USB adaptér ze zásuvky, aby se
přerušila dodávka energie. Síťový USB adaptér se musí při
použití nacházet u zásuvce.
Sestavení
12
Vložte kartu SIM nebo USIM
Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb,
obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou
načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné
služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete
zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).
Pokud chcete používat mikro SIM kartu, je třeba nejprve
vložit mikro SIM kartu do SIM adaptéru. Vložením mikro
SIM karty bez použití SIM adaptéru můžete poškodit kartu
či přístroj.
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při vkládání či vyjímání mikro
SIM karty ze SIM adaptéru, aby nedošlo k jejich oddělení.
●●
Instalace karty SIM nebo USIM,
1 Otevřete kryt slotu pro SIM kartu na boku přístroje.
2 Vložte kartu SIM nebo USIM.
Vložte kartu SIM nebo USIM do přístroje tak, aby zlaté
kontakty směřovaly dolů.
●● Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu.
●●
3 Zavřete kryt slotu pro SIM kartu.
Sestavení
13
Vložení paměťové karty (volitelné)
Abyste mohli ukládat dodatečné soubory, musíte vložit
paměťovou kartu. Vaše zařízení podporuje karty microSD™ nebo
microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a
typu paměťové karty).
Společnost Samsung používá schválené průmyslové
standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být
některé značky kompatibilní s vaším zařízením. Používání
nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození
zařízení nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na
kartě.
Vaše zařízení podporuje pouze paměťové karty se
strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou
strukturou souborů, zařízení váš požádá o přeformátování
paměťové karty.
●● Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost
paměťových karet.
●● Jakmile vložíte paměťovou kartu do přístroje, soubory na
paměťové kartě se zobrazí ve složce external_sd v interní
paměti.
●●
1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4 Zavřete kryt paměťové karty.
Sestavení
14
››Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji
odpojte.
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → SD karta a paměť
zařízení → Odpojit SD kartu → OK.
2 Otevřete kryt paměťové karty.
3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z zařízení neuvolní.
4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo
k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo
poškození karty či zařízení.
››Formátování paměťové karty
Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta
kompatibilní se zařízením. Formátujte paměťovou kartu pouze v
přístroji.
V režimu Menu vyberte Nastavení → SD karta a paměť zařízení
→ Odpojit SD kartu → OK → Formátovat SD kartu →
Formátovat SD kartu → Vymazat vše.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte
zazálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka
výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností
uživatele.
Sestavení
15
Úvodní informace
Zapnutí a vypnutí zařízení
Zapnutí přístroje,
1 Stiskněte a podržte [ ].
2 Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících
zobrazených pokynů.
Přístroj vypnete stisknutím a přidržením [ ], poté výběrem
Vypnutí → OK.
››Přepnutí do režimu Letadlo
V režimu Letadlo můžete vypnout všechna bezdrátová připojení
a použít bezdrátové služby v těch oblastech, kde jsou bezdrátová
zařízení zakázána, jako jsou např. letadla nebo nemocnice.
Abyste aktivovali režim Letadlo, přejděte do Nastavení →
Bezdrátové sítě → Režim Letadlo. Můžete také stisknout a
podržet [ ] a poté vybrat Režim Letadlo.
Režim Letadlo deaktivujete a vrátíte se k bezdrátovému připojení
přechodem k Nastavení → Bezdrátové sítě a zrušením zaškrtnutí
políčka vedle možnosti Režim Letadlo.
››Přepnutí do Tichého režimu
●●
●●
Stiskněte a podržte [ ] a poté vyberte Tichý režim.
Otevřete panel zkratek v horní části obrazovky a vyberte Tichý.
Můžete nastavit přístroj tak, aby Vás upozorňoval na různé
události v režimu Tichý. V režimu Menu vyberte Nastavení
→ Zvuk → Vibrace → Vždy nebo Pouze v režimu Ticho.
Pokud přepnete na Tichý režim, zobrazí se místo .
Úvodní informace
16
Seznámení s přístrojem
››Rozvržení zařízení
9
10
1
2
11
3
4
12
13
14
5
15
16
6
17
7
7
8
Úvodní informace
17
Číslo
Funkce
1
Přední objektiv fotoaparátu
2
Konektor pro sluchátka
3
Světelné čidlo
4
Mikrofon
5
Tlačítko Domů
6
Tlačítko Menu
7
Reproduktor
8
Multifunkční konektor
9
Interní anténa
10
Blesk
11
Zadní objektiv fotoaparátu
12
Vypínací tlačítko/zamykací tlačítko
13
Tlačítko hlasitosti
14
Slot pro paměťovou kartu
15
Slot pro kartu SIM
16
Tlačítko Zpět
17
Tlačítko Hledat
Úvodní informace
18
››Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínací
tlačítko/
Zámek
Zapnutí zařízení (stisknutí a podržení);
otevření rychlých menu (stisknutí a
podržení); zamknutí dotykového displeje.
Hlasitost
Nastavení hlasitosti přístroje.
Menu
Otevření seznamu dostupných možností
na aktuální obrazovce.
Domů
Návrat na domovskou obrazovku;
otevření seznamu naposledy otevřených
aplikací (stisknutí a podržení).
Zpět
Návrat na předchozí obrazovku.
Hledat
V základním režimu otevření aplikace pro
vyhledávání Google; Otevření okna pro
zadání hledaného výrazu za současného
použití některých aplikací; Spuštění
funkce hlasového příkazu (stisknutím a
přidržením).
››Ikony indikátoru
Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší
oblasti nebo poskytovateli služeb.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Úvodní informace
19
Ikona
Definice
Připojeno k síti HSDPA
Otevřít dostupné WLAN
Aktivováno WLAN
Bluetooth je aktivní
Jsou připojena sluchátka Bluetooth
Příjem GPS dat
Probíhá volání
Je podržen hovor
Hlasitý odposlech je aktivní
Zmeškaný hovor
Synchronizováno s webem
Nahrávání dat
Stahování dat
Přesměrování hovorů je aktivní
Připojen k počítači
Aktivována funkce Sdílení internetového připojení
přes USB
Aktivován aktivní bod WLAN
Žádná karta SIM ani USIM
Nová textová nebo multimediální zpráva
Nová e-mailová zpráva
Nová Google Mail
Nová hlasová zpráva
Úvodní informace
20
Ikona
Definice
Budík je aktivní
Upozornění na událost
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Tichý režim je aktivní
Aktivován režim Vibrace
Režim Letadlo je aktivní
Probíhá přehrávání hudby
Přehrávání hudby je pozastaveno
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat
opatrně
1
Stav baterie
Nelze nabíjet
10:00
Aktuální čas
1. Pokud používáte nabíječku, která není schválená společností
Samsung, tento ukazatel se nezobrazí.
Používání dotykového displeje
Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat
položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro
používání dotykového displeje.
Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje,
nepoužívejte ostré nástroje.
●● Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními
elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou
způsobit poruchu displeje.
●● Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké
prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu
displeje.
●●
Úvodní informace
21
Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější,
před použitím zařízení z displeje odstraňte ochrannou fólii.
●● Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna
detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským
tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte
na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej
nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla
nebo pero.
●●
Dotykový displej můžete ovládat následujícími činnostmi:
●● Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost,
nebo spustíte aplikaci.
●● Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo
doprava můžete listovat položkami seznamu.
●● Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle
než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
●● Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením
prstu položku přeneste.
●● Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií dvojitým rychlým
klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.
››Otočení dotykového displeje
Zařízení obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje
směr jeho natočení. Pokud zařízení natočíte, jeho rozhraní se
automaticky natočí dle směru.
Pokud nechcete, aby zařízení měnilo orientaci zobrazení, otevřete
panel zkratek v horní části obrazovky a vyberte Zámek otočení.
››Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje
Přístroj dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete
používat a automaticky jej zamkne, abyste se vyhnuli nechtěné
aktivaci funkcí přístroje. Dotykový displej ručně zamknete
stisknutím [ ].
Pokud chcete displej odemknout, stisknutím [ ] a posunujte
doprava, dokud se nedosáhne tečky. Pokud nastavíte zamknutí
displeje, je třeba zadat PIN kód, heslo nebo nakreslit znak. ► str. 27
Úvodní informace
22
Seznamte se s domovskou obrazovkou
Pokud je přístroj v základním režimu, je zobrazena domovská
obrazovka. Z domovské obrazovky je možné zobrazovat stav
přístroje a režim Menu. Přechodem doleva nebo doprava můžete
projíždět panely domovské obrazovky.
1
6
2
3
4
7
5
Obrazovka uvedená výše se může lišit v závislosti na vaší
oblasti nebo poskytovateli služeb.
Číslo
Funkce
1
Zobrazení ikonky indikátoru a aktuálního stavu
přístroje.
2
Hledání webové stránky pomocí nástrojů
vyhledávání Google.
3
Spuštění aplikací pomocí zkratek.
4
Otevření obrazovky volání.
5
Přístup do režimu Menu.
6
Výběr bodu na horní straně displeje pro přímý
přechod na odpovídající panel.
7
Otevření aplikace se zprávami.
Úvodní informace
23
››Přidávání položek na domovskou obrazovku
Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratek k
aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám.
Přidání položky na domovskou obrazovku,
1 V základním režimu stisknutím [
2 Vyberte kategorii položky.
] → Přidat.
Nástroje: Přidejte nástroje. Nástroje jsou malé aplikace
poskytující praktické funkce a informace na pohotovostní
obrazovce.
●● Zkratky: Přidání zkratek k položkám, například aplikacím,
záložkám nebo kontaktům.
●● Složky: Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše
kontakty.
●● Pozadí: Nastavení obrázku na pozadí.
●●
3 Vyberte položku, která má být přidána na domovskou
obrazovku.
››Přesun položek na domovské obrazovce
1 Chcete-li položku přesunout, klepněte na ni a přidržte ji, dokud
se nezobrazí šedě.
2 Přetáhněte položku do požadovanéh místa.
››Odstranění položek z domovské obrazovky
1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte.
Na spodní straně domovské obrazovky se zobrazí koš.
2 Přetáhněte položku do koše.
3 Poté, co se položka a koš zbarví červeně, položku uvolněte.
››Přidání zkratky k aplikaci
1 V režimu Menu klepněte a podržte ikonku aplikace. Ikonka
zkratek pro aplikaci je přidána na domovskou obrazovku.
2 Přesuňte ikonku na požadované místo nebo ji přesuňte na jiný
panel domovské obrazovky.
Úvodní informace
24
››Používání panelu zkratek
V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do
oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel zkratek.
Seznam skryjete tažením jeho dolní části nahoru.
Můžete zobrazit aktuální stav přístroje a použijte následující
možnosti:
●● Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace funkce WLAN.
●● Bluetooth: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
●● GPS: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
●● Tichý: Aktivace nebo deaktivace Tichého režimu.
●● Zámek otočení: Aktivace nebo deaktivace zámku rotace.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na
poskytovateli služeb a oblasti.
Otevírání aplikací
1 V Pohotovostním režimu přejdete do režimu Menu výběrem
Aplikace.
2 Přejděte vlevo nebo vpravo do jiné obrazovky menu.
3 Vyberte aplikaci.
4 Stisknutím [ ] pro návrat do předešlé obrazovky; Stisknutím
[
] pro návrat do domovské obrazovky.
››Organizace aplikací
Můžete rozpoznat aplikace v seznamu aplikací změnou jejich
pořadí.
1 V režimu Menu stisknutím [ ] → Upravit.
2 Klepněte na aplikaci a podržte.
3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
4 Stisknutím [ ] → Uložit.
Úvodní informace
25
››Otevírání naposledy otevřených aplikací
1 Stiskněte a podržte [
seznam aplikací.
], abyste otevřeli naposledy otevřený
2 Vyberte aplikaci.
››Používání správce úloh
Přístroj podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno
více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k
zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být
vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné
programy pomocí správce úloh.
1 V režimu Menu vyberte Správce úloh → Aktivní aplikace.
2 Aplikaci zavřete výběrem Konec.
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte Ukončit.
Přizpůsobení zařízení
Používání zařízení může být efektivnější, když si jej upravíte podle
svých potřeb.
››Změna jazyka displeje
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Místní nastavení a text
→ Vybrat místní nastavení.
2 Vyberte požadovaný jazyk.
››Nastavení aktuálního času a data
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Datum a čas.
2 Vyberte časové pásmo, nastavte čas a datum a změňte další
možnosti.
Úvodní informace
26
››Výběr pozadí na základní obrazovku
1 V zakladnim režimu stisknutím [ ] → Pozadí.
2 Vyberte složku s obrázky → obrázek.
3 Vyberte Uložit, Nastavit tapetu nebo nastavit pozadí.
Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob
použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení.
››Aktivace animací při přepínání oken
V průběhu používání přístroje můžete nastavit přechodový efekt
mezi okny.
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Displej → Animace.
2 Vyberte možnost animace.
››Nastavení jasu displeje
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Displej → Jas.
2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle Automatický jas.
3 Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.
4 Vyberte OK.
Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.
››Nastavení zámku displeje
Zamknutím dotykového displeje pomocí znaku pro odemknutí
nebo hesla zabráníte neautorizovaným osobám, aby použili vaše
zařízení bez dovolení.
Jakmile nastavíte zámek displeje, přístroj bude vyžadovat
kód pro odemknutí při každém zapínání a při odemykání
dotykového displeje.
●● Pokud kód PIN nebo heslo zapomenete, můžete přístroj
nechat vynulovat v servisním středisku Samsung.
●● Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu
bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné
škody způsobené nelegálním softwarem.
●●
Úvodní informace
27
Nastavení znaku pro odemknutí
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Informace o poloze a
zabezpečení → Nastavit zámek displeje → Znak.
2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte
Další.
3 Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů.
4 Vyberte Pokračovat.
5 Pro potvrzení nakreslete znak znovu.
6 Vyberte Potvrdit.
Nastavení PIN kódu pro odemknutí
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Informace o poloze a
zabezpečení → Nastavit zámek displeje → PIN.
2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte Pokračovat.
3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte OK.
Nastavení hesla pro odemknutí
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Informace o poloze a
zabezpečení → Nastavit zámek displeje → Heslo.
2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte Pokračovat.
3 Zadejte znovu heslo a vyberte OK.
››Zamknutí karty SIM nebo USIM
Zařízení můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou
SIM nebo USIM.
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Informace o poloze a
zabezpečení → Nastavte zámek SIM karty → Zamknout
SIM kartu.
2 Zadejte kód PIN a vyberte OK.
Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém
zapínání přístroje zadávat kód PIN nebo při každém přístupu do
nabídky, která vyžaduje kód PIN.
Úvodní informace
28
Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše
karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM
odblokujete zadáním kódu PUK.
●● Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním
nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním
vašemu poskytovateli služeb.
●●
››Aktivace mobilního stopaře
Pokud někdo vkládá do tohoto přístroje novou SIM nebo USIM
kartu, funkce mobilního stopaře automaticky odešle číslo kontaktu
určitým příjemcům, a pomáhá tak určit polohu a objevit tento
přístroj.
Abyste mohli využívat tuto funkci, je třeba mít účet Samsung k
ovládání přístroje na dálku z webu.
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Informace o poloze a
zabezpečení → Nastavit aplikaci Mobile Tracker.
2 Zadejte heslo a vyberte OK.
3 Vyberte OK a pokračujte dále.
4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro účet Samsung a vyberte
Přihlásit.
Pokud chcete vytvořit účet Samsung, vyberte Registrovat.
5 Přečtěte si podmínky a vyberte Přij.
6 Zadejte telefonní číslo včetně předvolby země (s +).
7 Zadejte jméno odesílatele.
8 Zadejte textovou zprávu, která bude odeslána příjemcům.
9 Vyberte Uložit.
Úvodní informace
29
Zadávání textu
Text můžete zadat výběrem znaků na virtuální klávesnici.
Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce
můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 109
››Změna způsobu zadávání textu
Klepněte a podržte pole pro zadávání textu a vyberte Metoda
zadávání dat → způsob zadávání textu (klávesnice Swype nebo
Samsung).
››Zadávání textu pomocí klávesnice Swype
1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku,
aniž byste prst sundali z displeje.
2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.
3 U posledního znaku sundejte prst z displeje.
4 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním
Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze
zobrazeného seznamu.
5 Opakování kroků 1-4 napište požadovaný text.
●●
●●
.
Klepáním na tlačítka lze také zadat text.
Klepnutím a podržením horní poloviny tlačítka lze zadat
znaky. Pokud klepnete a podržíte tlačítko do doby, než
se zobrazí seznam zanků, můžete zadat speciální znaky,
symboly a čísla.
Úvodní informace
30
Můžete také použít následující tlačítka:
5
6
7
8
1
2
3
4
Číslo
Funkce
1
Změna velikosti písmen.
2
Otevření obrazovky s nápovědou Swype ; změna
způsobu zadávání textu (klepnutím a podržením).
3
Přepínání mezi režimem symbolů a režimem ABC/
číselným režimem.
4
Změna jazyka zadávání; Tato ikona je dostupná
pouze při nastavení více než dvou jazyků pro
zadávání textu. ► str. 109
5
Odstranění znaků.
6
Nový řádek.
7
Zadání textu hlasem.
Dostupnost této funkce se může lišit v
závislosti na zvoleném jazyku pro zadávání
textu.
8
Vložení mezery.
Úvodní informace
31
››Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung
Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek, můžete použít
následující tlačítka:
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
Číslo
Funkce
1
Změna velikosti písmen.
2
Skrytí klávesnice.
3
Přepínání mezi číselným režimem/režimem
symbolů a režimem ABC.
4
Změna jazyka zadávání; Tato ikona je dostupná
pouze při nastavení více než dvou jazyků pro
zadávání textu. ► str. 110
5
Zadání textu hlasem; tato ikona je dostupná pouze
pokud aktivujete funkci hlasového vkládání pro
klávesnici Samsung. ► str. 111
Dostupnost této funkce se může lišit v
závislosti na zvoleném jazyku pro zadávání
textu.
6
Vložení mezery.
7
Vymazání zadaných písmen.
8
Nový řádek.
9
Otevření nastavení klávesnice; Změna způsobu
zadání textu (klepnutí a podržení).
10
Zadání často používaných symbolů.
Úvodní informace
32
››Zkopírování a vložení textu
Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text
použít v jiných aplikacích.
1 Kurzor umístěte na text, který si přejete kopírovat.
2 Vyberte .
3 Vyberte Vybrat slovo nebo Vybrat vše a vyberte požadovaný
text.
4 Přetažením nebo vyberte požadovaný text.
5 Vyberte Kopírovat pro zkopírování nebo Vyjmout pro vyjmutí
a uložení textu do schránky.
6 V jiné aplikaci umístěte kurzor na místo, kam si přejete vložit
text.
7 Výběrem
pole.
→ Vložit vložíte text ze schránky do textového
Úvodní informace
33
Web
Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obraťte se na
svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.
Internet
Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.
Přístup k webu a stahování mediálních dat může být
dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
●● V závislosti na poskytovateli služeb může být menu
prohlížeče označeno jinak.
●● Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli
služeb a oblasti.
●●
››Procházení webových stránek
1 Domovskou stránku spustíte v režimu Menu výběrem Internet.
Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání
adresy URL, zadejte webovou adresu stránky a vyberte .
Web
34
2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících
tlačítek:
2
3
4
5
6
1
Obrazovka uvedená výše se může lišit v závislosti na vaší
oblasti nebo poskytovateli služeb.
Číslo
Funkce
1
Přecházení dopředu nebo dozadu v historii
webových stránek; Zobrazení nedávné historie
stránek (klepnutí a podržení).
2
Otevření obrazovky volání.
3
Vytvoření poznámky.
4
Otevření seznamu uložených záložek, často
navštěvovaných stránek, a historii stránek.
5
Otevření nového okna nebo přepnutí mezi
aktuálně otevřenými okny.
6
Obnovení aktuální webové stránky; Zatímco
přístroj načítá webovou stránku, tato ikonka se
změní na .
Web
35
Při procházení webových stránek máte k dispozici následující
možnosti:
●● Pro přidání záložky na aktuální webovou stránku, stisknutím
[ ] → Přidat záložku.
●● Chcete-li najít text na webové stránce, stisknutím [
] → Najít
na str.
●● Abyste zobrazili stažené položky z webu, stisknutím [
]→
Správce stahování.
●● Jas displeje nastavíte stiskem [
] → Jas.
●● Abyste přizpůsobili nastavení prohlížeče, stisknutím [
]→
Nastavení.
●● Abyste mohli vytisknout aktuální webovou stránku přes
připojenou tiskárnu, stisknutím [ ] → Více → Tisk. Tento
přístroj je kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung.
●● Chcete-li odeslat webové adresy stránek ostatním, stisknutím
[ ] → Více →Sdílet stránku.
●● Abyste zobrazili informace o stránce, stisknutím [
] → Více →
Info o st.
››Vyhledávání informací hlasem
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
1 V režimu Menu vyberte Internet.
2 Vyberte pole pro zadání adresy URL.
3 Vyberte .
4 Vyberte Mluvte.
5 Do mikrofonu přístroje vyslovte klíčové slovo.
Přístroj vyhledá informace a webové stránky podle klíčového
slova.
Web
36
››Otevírání více stránek
V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat
mezi nimi.
1 V režimu Menu vyberte Internet.
2 Vyberte .
Číslo zobrazené na ikoně označuje aktuálně otevřená okna.
Můžete mít až 6 otevřených oken.
3 Vyberte a otevřete nové okno.
4 V novém okně otevřete další webovou stránku.
5 Abyste mohli přepínat dozadu a dopředu aktuálně otevřenými
stránkami, vyberte
obnovená.
a zvolte webovou stránku, která má být
››Přidání oblíbených webových stránek do záložek
Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat
ručně.
Přidání záložky
1 V režimu Menu vyberte Internet.
2 Stisknutím [ ] → Přidat záložku.
3 Zadejte název stránky a webovou adresu.
Chcete-li přidat prohlíženou webovou stránku do záložek,
přejděte ke kroku 5.
4 Vyberte Výchozí rozevírací nabídku a zvolte složku záložek (v
případě potřeby).
5 Vyberte OK.
→ Záložky a klepněte
Abyste použili možnost záložek, vyberte
a podržte záložku:
●● Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem Otevřít.
●● Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte
Otevřít v novém okně.
●● Chcete-li přidat zástupce záložky na domovskou obrazovku,
vyberte Přidat zástupce dom. sítě.
Web
37
Chcete-li odeslat webovou adresu stránky ostatním, vyberte
Sdílet odkaz.
●● Chcete-li zkopírovat webovou adresu stránky, vyberte Kop. URL
odkazu.
●● Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku
prohlížeče, vyberte Nastavit jako domovskou stránku.
●● Chcete-li odstranit záložku, vyberte Odstranit záložku.
●●
Úprava záložek
Pro vytvoření nové složky záložek,
1 V režimu Menu vyberte Internet.
2 Vyberte → Záložky → Upravit → Nová složka.
3 Zadejte název složky záložek a vyberte OK.
Pro odstranění složek záložek nebo webových stránek v záložkách,
1 V režimu Menu vyberte Internet.
2 Vyberte → Záložky → Upravit → Odstranit.
3 Vyberte složky záložek nebo webové stránky v záložkách a
vyberte Odstranit → Odstranit.
››Přidání adresy kanálu RSS
1 V režimu Menu vyberte Internet.
2 Přejděte na webovou stránku obsahující zdroj RSS.
3 Vyberte v poli pro zadání adresy URL.
4 Vyberte kanál RSS, který chcete přidat.
5 Předplaťte si zdroj RSS.
Jakmile je předplacený zdroj aktualizován, jste vyrozuměni o
aktualizaci.
Web
38
››Přístup k často navštěvovaným sránkám nebo k
historii stránek
1 V režimu Menu vyberte Internet.
2 Vyberte → Nejnavštěvovanější nebo Historie.
3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.
Readers Hub
Naučte se používat integrovaný readers hub pro přístup k
množství čtecího materiálu.
Některé funkce nemusí být momentálně dostupné.
1 V režimu Menu vyberte Readers Hub.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si informace o
zřeknutí se práv a vyberte Přijmout.
3 Vyberte obrázek čtecího materiálu.
4 Vyhledejte a stáhněte si čtecí materiál z online obchodu.
Zprávy a počasí
Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a
další novinové články.
››Zobrazení informací počasí
1 V režimu Menu vyberte Zprávy a počasí.
2 Vyberte Weather v horní části obrazovky.
Váš přístroj vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o
počasí.
Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o počasí
jiné oblasti. Stisknutím [ ] → Nastavení → Nastavení
počasí a odškrtněte políčko vedle Použít mojí polohu. Poté
vyberte polohu v Nastavit místo.
Web
39
››Čtení novinových článků
1 V režimu Menu vyberte Zprávy a počasí.
2 Vyberte novinové články v horní části obrazovky.
3 vyberte článek, který chcete otevřít.
Abyste přidali novinový článek, stisknutím [ ] →
Nastavení → Nastavení zpráv → Vyberte témata zpráv.
Pulse
Můžete používat aplikaci Pulse reader a přidávat zdroje Vašich
oblíbených novinových témat a číst novinové články na tomto
přístroji.
››Read feeds
1 V režimu Menu vyberte Pulse.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, klepnutím na obrazovku
skryjete nápovědu.
3 Vyberte aktualizujete zdroje.
4 Posunem nahoru nebo dolů vyberte zdroj.
5 Posunem doprava nebo doleva vyberte zdroj.
6 Při čtení zdroje používejte následující možnosti:
Zdroj nahrajete na stránky komunit výběrem
.
Zdroj odešlete ostatním výběrem
●● Návrat na seznam zdrojů provedete výběrem
●●
nebo
●●
››Správa zdrojů
1 V režimu Menu vyberte Pulse.
2 Vyberte zobrazíte seznam zdrojů.
3 Vyberte nebo přidáte či odstraníte zdroj.
Web
40
.
.
››Přizpůsobení nastavení čtečky
1 V režimu Menu vyberte Pulse.
2 Stisknutím [ ] → Settings přizpůsobíte nastavení displeje
nebo synchronizace aplikace Pulse reader.
Samsung Apps
Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké
množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, novinek,
odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a
dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup
k obrovskému množství mobilní zábavy.
Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným
aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti
aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
●● Bližší informace naleznete na stránkách
www.samsungapps.com.
●●
1 V režimu Menu vyberte Samsung Apps.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a
vyberte Přijmout.
3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.
Trh
Jelikož je váš přístroj založen na platformě Android, jeho funkce lze
rozšířit instalací dalších aplikací. Trh Android Market představuje
pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní
zařízení.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
●● Váš přístroj uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací
do vnitřní paměti.
●●
Web
41
››Stahování a instalace aplikací
1 V režimu Menu vyberte Market.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a
vyberte Přijmout.
3 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.
››Odinstalování aplikace
1 V režimu Menu vyberte Market.
2 Stisknutím [ ] → Mé aplikace.
3 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
4 Vyberte Odinstalovat → OK.
YouTube
Naučte se zobrazovat a nahrávat videa pomocí YouTube.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
››Sledování videí
1 V režimu Menu vyberte YouTube.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte Přijmout.
3 Vyberte video ze seznamu.
4 Otočte přístroj doleva.
Web
42
5 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:
2
1
Číslo
Funkce
1
Posunutí na určitý úsek souboru tažením
posuvníku.
2
Změna kvality zobrazení.
››Nahrávání videí
1 V režimu Menu vyberte YouTube.
2 Stisknutím [ ] → Nahrát a vyberte video. Přejděte k bodu 8.
Pokud chcete uložit nová videa, vyberte
fotoaparátu.
pro zapnutí
3 Otočte přístroj doleva.
4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované
úpravy.
5 Vybráním spustíte nahrávání.
6 Výběrem nahrávání zastavíte.
7 Nahraná videa uložíte výběrem Uložit.
8 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte Přihlásit se (v
případě nutnosti).
9 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte Uložit.
Web
43
Denní přehled
Naučte se získávat předpověď počasí, informace o akciích,
novinkách a denním rozvrhu.
››Úprava nastavení denního přehledu
1 V režimu Menu vyberte Denní přehled.
2 Stisknutím [ ] → Nastavení → služby shrnutí.
3 Nastavte následující nastavení pro úpravu obrazovky denního
přehledu:
Možnost
Funkce
Vybrat město
Přidejte města pro předpověď počasí.
Vyberte akcie
Přidání společností pro informace o
akciích.
Automatická
aktualizace
Nastavení obrazovky denního přehledu
pro automatickou aktualizaci posledními
informacemi.
Automatické
posouvání
nástrojů
Nastavení obrazovky denního přehledu
nástrojů pro automatické zobrazení více
informací.
Jednotka
Vyberte jednotku teploty, která má být
použita v předpovědi počasí.
››Zobrazení denního přehledu
1 V režimu Menu vyberte Denní přehled.
2 Vyberte pro aktualizaci infirmace.
3 Informace zobrazíte přechodem doleva nebo doprava.
Web
44
Mapy
Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat
svoji polohu, vyhledávat mapě ulice, města nebo země a získávat
informace o trasách.
››Hledání konkrétního místa
1 V režimu Menu vyberte Mapy.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte OK.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
Stisknutím [ ] → Hledat.
3
4 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte
.
Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte .
Pokud si přejete zobrazit seznam všech výsledků hledání,
vyberte .
●● Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem
nebo
.
●● Pokud chcete vyhledat místa okolo vás, vyberte .
●● Pokud chcete přidat na mapu novou polohu, vyberte
.
●● Aktuální polohu zobrazíte výběrem
.
●●
●●
››Získání trasy k určitému cíli
1 V režimu Menu vyberte Mapy.
2 Stisknutím [ ] → Trasa.
3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Chcete-li zadat adresu z vašeho seznamu kontaktů nebo
ukázat polohu na mapě, vyberte → Kontakty nebo Místo
na mapě.
4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a
vyberte Spustit.
5 Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o ní (chcete-li).
Web
45
6 Vyberte
7
.
Vesta je vyznačena na mapě. Pokud chcete zobrazit pouze část
nebo
.
cesty, vyberte
Po skončení stisknutím [ ] → Vymazat mapu.
Latitude
Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel
pomocí funkce Google Latitude™.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
1 V režimu Menu vyberte Latitude.
2
Přístroj se automaticky připojí Latitude.
Stisknutím [ ] → Přidání přátel → Vybrat z kontaktů nebo
Přidat pomocí e-mailové adresy.
3 Zvolte přítele, kterého si přejete přidat nebo napište
e-mailovou adresu a vyberte Přidat přátele.
4 Vyberte Ano.
5
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.
Stisknutím [ ] → Zobrazit mapu.
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.
Místa
Zde se dozvíte, jak vyhledávat okolní místa.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
1 V režimu Menu vyberte Místa.
2 Vyberte kategorii.
Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají
vámi zvolené kategorii.
Web
46
3 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.
4 Abyste zobrazili místo na mapě, vybertě .
Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte
.
Navigace
Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení
cíle pomocí hlasového navádění.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
1 V režimu Menu vyberte Navigace.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte Přijmout.
3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
Vyslovit cíl: Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle.“
●● Napsat cíl: Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
●● Kontakty: Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
●● Místa s hvězdičkou: Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.
Navigaci ukončíte stisknutím [ ] → Ukončit navigaci.
●●
4
Hledat
Můžete vyhledávat aplikace na vašem přístroji a určitá data na
webu.
1 V režimu Menu vyberte Hledat.
2 Zadejte písmeno nebo slovo hledaného údaje.
3 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.
Web
47
t-music PLAY!
Pomocí této funkce můžete z přednastavené webové stránky
stahovat a přehrávat hudbu. V režimu Menu vyberte t-music
PLAY!.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
TopApps
Můžete kontrolovat a stahovat aplikace z Top Apps. V režimu Menu
vyberte TopApps.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
Web
48
Komunikace
Google Mail
Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší
schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých
zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených
zpráv; nepřečtené zprávy budou psány tučně. Pokud zprávy
pojmenujete, její název se zobrazí v barevném obdélníku u zprávy.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
●● Toto menu Google Mail může být pojmenováno jinak v
závislosti na poskytovateli služeb.
●●
››Odeslání e-mailu
1 V režimu Menu vyberte Google Mail.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte OK.
3 Stisknutím [ ] → Nová.
4 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
5 Zadejte předmět a text emailu.
6 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stisknutím [
Připojit → soubor.
7 Vyberte
a odešlete zprávu.
››Zobrazení emailu
1 V režimu Menu vyberte Google Mail.
2 Vyberte e-mailovou zprávu.
Komunikace
49
]→
V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:
●● Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte
.
●● Chcete-li odpovědět všem příjemcům zprávy, vyberte
→
Odp. všem.
●● Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte
→
Přeposlat.
●● Hvězdu ke zprávě přidáte vyberte
.
●● Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte Náhled. Chcete-li ji uložit do
zařízení, vyberte Stáhnout.
●● Chcete-li email archivovat, vyberte Archiv.
●● Chcete-li email odstranit, vyberte Smazat.
●● Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem
nebo
.
››Uspořádání emailů podle označení
Emaily si můžete uspořádat jejich označením nebo přidáním
hvězdiček, pomocí kterých označíte důležité emaily. Emaily pak
můžete filtrovat podle označení.
Přidání označení k emailu
1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
2 Vyberte Změnit štítky.
3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte OK.
Přidání hvězdičky k emailu
1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
2 Vyberte Přidat hvězdičku Ikona hvězdičky vedle emailu se
aktivuje.
Filtrování emailů
1 Z obrazovky doručených zpráv stisknutím [
štítky.
] → Přejít na
2 Vyberte označení emailů, které chcete zobrazit.
Komunikace
50
E-mail
Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo
firemního emailového účtu.
››Nastavení emailového účtu
1 V režimu Menu vyberte E-mail.
2 Zadejte emailovou adresu a heslo.
3 Vyberte Další (u běžných e-mailových účtů) nebo Ruční nast.
(u dalších společností e-mailových účtů).
4 Postupujte podle zobrazených pokynů.
5 Více e-mailových účtů přidáte stiskem [
] → Správce účtů
→ Přidat účet a opakováním výše uvedených kroků 2-4.
Po dokončení se emaily stáhnou do zařízení. Pokud jste vytvořili
více než dva účty, můžete mezi nimi přepínat; Vyberte název účtu
v horní levé části obrazovky a vyberte tu, ze které chcete přijímat
zprávy.
››Odeslání e-mailu
1 V režimu Menu vyberte E-mail → e-mailový účet.
2 Vyberte .
3 Přidejte příjemce zprávy.
Zadejte ručně e-mailové adresy, oddělte je středníkem nebo
čárkou.
●● Vyberte e-mailovou adresu ze seznamů volbou
.
●●
4 Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte více příjemců.
5 Vyberte předmět můžete zadat do pole předmětu.
6 Vyberte pole předmětu a zadejte text emailu.
Komunikace
51
7 Vyberte Připojit a připojte soubor.
Můžete přiložit mediální soubory, kontakty nebo údaje o
poloze.
8 Zprávu odešlete výběrem Odeslat.
Pokud nejste připojeni k Internetu nebo jste v oblasti bez
signálu, zpráva se uloží do složky k odeslání, dokud nebude
připojení k dispozici.
››Zobrazení emailu
Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené
emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru
a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v
režimu offline.
1 V režimu Menu vyberte E-mail → e-mailový účet.
2 Seznam zpráv aktualizujete výběrem .
3 Vyberte e-mailovou zprávu.
V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:
●● Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem
nebo
.
●● Dialogovou obrazovku otevřete výběrem
.
●● Poznámku vytvoříte výběrem
.
●● Zprávy přesunete do jiné složky výběrem
.
●● Chcete-li zprávu odstranit, vyberte
.
●● Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte
→ Odpověd'.
●● Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte
→ Předat.
●● Novou zprávu vytvoříte výběrem
.
●● Chcete-li prohlédnout přílohu, vyberte ji. Pro uložení do přístroje
vyberte
.
●● Zprávu vytisknete pomocí připojené tiskárny stisknutím [
]→
Tisk. Tento přístroj je kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung.
Komunikace
52
Talk
Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo
přáteli.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
››Přidání osob do seznamu přátel
1 V režimu Menu vyberte Talk.
V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty
Google Talk.
Stisknutím [ ] → Přidat přítele.
2
3 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte Poslat pozvánku.
Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.
››Zahájení chatu
1 V režimu Menu vyberte Talk.
2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
3 Zadejte text zprávy a vyberte Poslat.
Chcete-li vložit emotikony, stisknutím [
emotikon.
] → Více → Vložit
4 Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stisknutím [
Přepnout chaty.
5 Chcete-li chat ukončit, stisknutím [
Komunikace
53
]→
] → Ukončit chat.
Zprávy
Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) a multimediální (MMS)
zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.
Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání
nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno.
Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
››Odeslání textové zprávy
1 V režimu Menu vyberte Zprávy.
2 Vyberte .
3 Přidejte příjemce zprávy.
Zadejte ručně telefonní čísla, oddělte je středníkem nebo
čárkou.
●● Vyberte telefonní čísla ze seznamu výběrem
.
●●
4 Vyberte Sem zadejte zprávu a zadejte text zprávy.
Chcete-li vložit emotikony, stisknutím [ ] → Vložit smajlíka.
Abyste vložili text z kontaktu, kalendáře nebo poznámky,
stisknutím [ ] → Importovat text.
5 Zprávu odešlete výběrem Odesl.
››Odeslání multimediální zprávy
1 V režimu Menu vyberte Zprávy.
2 Vyberte .
3 Přidejte příjemce zprávy.
Zadejte ručně telefonní čísla nebo e-mailové adresy, oddělte
je středníkem nebo čárkou.
●● Vyberte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ze seznamu
volbou
.
Pokud zadáte e-mailovou adresu, přístroj zprávu převede na
multimediální zprávu.
●●
Komunikace
54
4 Vyberte Sem zadejte zprávu a zadejte text zprávy.
Chcete-li vložit emotikony, stisknutím [ ] → Vložit smajlíka.
Abyste vložili text z kontaktu, kalendáře nebo poznámky,
stisknutím [ ] → Importovat text.
5 Vyberte
a přidejte položku.
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou
fotografii či nahrát video.
Stisknutím [ ] → Přidat předmět a přidejte předmět zprávy.
6
7 Zprávu odešlete výběrem Odesl.
››Zobrazení textové nebo multimediální zprávy
1 V režimu Menu vyberte Zprávy.
Vaše zprávy jsou řazeny dle kontaktu a jsou zobrazeny jako
vlákna zpráv.
2 Vyberte kontakt.
3 U MMS vyberte zprávu pro zobrazení pdorobností.
››Poslech zpráv hlasové pošty
Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server
hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat
hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech
hlasových zpráv:
1 V režimu Menu vyberte Telefon → Telefon a poté klepněte a
podržte
.
2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.
Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit
jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.
Komunikace
55
Volání
Naučte se používat funkce volání pro vytočení a příjem hovorů,
používat dostupné možnosti v průběhu hovoru a přizpůsobit
funkce volání.
Funkce hlasitého odposlechu se při spojení hovoru
aktivuje automaticky. Abyste předešli poškození sluchu,
nedržte zařízení v blízkosti Vašich uší, když používáte
hlasitý odposlech.
●● Můžete volat nebo přijímat hovory s dodávanými
sluchátky či volitelně s Bluetooth sluchátky.
●●
Při použití sluchátek zabraníte poškození sluchu volbou
nejnižšího možného nastavení hlasitosti, které potřebujete
pro poslech hovoru. Trvalé vystavení hlasitému zvuku může
poškodit Váš sluch.
››Vytočení nebo příjem hovoru
Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete
použít tlačítka nebo dotykový displej.
Volání
1 V režimu Menu vyberte Telefon → Telefon, zadejte volací kód
a telefonní číslo.
2 Hlasový hovor uskutečníte výběrem Hovor.
Pro videohovor vyberte Videohovor.
3 Připojte dodaná sluchátka nebo volitelná Bluetooth sluchátka
(v případě potřeby).
4 Hovor ukončíte výběrem Ukončit.
Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 75
●● Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste
mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte Telefon →
Protokoly.
●●
Komunikace
56
Příjem hovoru
1 Když zařízení zvoní, tažením zeleného tlačítka Přijmout.
Vyzvánění můžete ztlumit stiskem a podržením tlačítka
hlasitosti.
2 Hovor ukončíte výběrem Ukončit.
Odmítnutí hovoru
Když zařízení zvoní, vyberte Odmítnout. Volající uslyší obsazený
tón.
Pro zaslání zprávy volajícímu po odmítnutí hovoru vyberte
Odmítnout se zprávou.
Nejprve zadejte text zprávy, která bude odesílána volajícím.
V režimu Menu vyberte Nastavení → Nastavení hovorů →
Odmítnout se zprávou. Poté stisknutím [ ] → Vytvořit
nový a vytvořte textovou zprávu.
Volání na mezinárodní číslo
1 V režimu Menu vyberte Telefon → Telefon a klepněte a
podržte
, abyste vložili znak +.
2 Zadejte celé číslo, které chcete vytočit (kód země, volací kód
a telefonní číslo) a poté vyberte Hovor nebo Videohovor pro
vytočení čísla.
››Používání možností během hlasového hovoru
V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:
●● Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a
snížení hlasitosti.
●● Chcete-li podržet hovor, vyberte Podržet. Chcete-li vyvolat
podržený hovor, vyberte Uvolnit.
●● Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte Př. hovor a vytočte nové
číslo.
Komunikace
57
Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý
hovor výběrem Přijmout. Zařízení se zeptá, zde chcete první
hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat,
je třeba si předplatit službu konferenční hovor.
●● Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla
slyšet, vyberte .
●● Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek
Bluetooth, vyberte .
●● Kontakty otevřete stiskem [
] → Kontakty.
●● Poznámky přidáte stiskem [
] → Poznámka.
●● E-mailovou zprávu odešlete stisknutím [
] → E-mail nebo
Google Mail.
●● Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte Přepnout.
●● Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte
druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte Spojit
hovory. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit
službu konferenční hovor.
●● Chcete-li spojit osobu aktuálního hovoru s osobou podrženého
hovoru, stisknutím [ ] → Přenos. Budete odpojen od hovoru.
●●
››Používání možností během videohovoru
V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:
●● Chcete-li nahrát videohovor, vyberte
.
●● Chcete-li pořídit obrázek obrazovky, vyberte
.
●● Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla
slyšet, vyberte .
●● Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek
Bluetooth, vyberte .
●● Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaprátu
provedete výběrem Přep. fotoap.
●● Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, vyberte
Skrýt.
●● Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem Číselník.
●● Pokud chcete, aby se druhé osobě zobrazoval jiný obrázek,
stisknutím [ ] → Odchozí obrázek.
Komunikace
58
Chcete-li upravit nastavení videohovorů, stisknutím [ ] →
Nastavení.
●● Jas displeje nastavíte stiskem [
] → Jas.
●● Abyste na obrázek použili efekt rozmazání, stisknutím [
]→
Rozmazání.
●●
››Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů
Váš přístroj zobrazí zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo
zmeškaného hovoru, otevřete panel zkratek a vyberte oznámení o
zmeškaném hovoru.
››Používání dalších funkcí
Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické
odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování
hovorů.
Nastavení automatického odmítání
Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte
funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a
nastavení seznamu pro odmítání,
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Nastavení hovorů →
Automaticky odmítnout.
2 Automatické odmítání aktivujete výběrem Zapnout
automatické odmítnutí.
3 Vyberte Seznam automatického odmítnutí.
4 Stisknutím [ ] → Vytvořit nový.
5 Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte Uložit.
6 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-5.
Komunikace
59
Používání režimu čísel pevné volby (FDN)
V režimu FDN zařízení omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na
hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN,
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Nastavení hovorů →
Čísla pevné volby → Zapnout pevnou volbu.
2 Zadejte PIN2 dodávaný se SIM nebo USIM kartou a vyberte OK.
3 Vyberte Seznam čísel pevné volby a přidejte kontakty, které
chcete použít v režimu čísel pevné volby.
Nastavení přesměrování hovorů
Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí
hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé
podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když
právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Nastavení hovorů →
Přesměrování hovorů.
Pro videohovor vyberte Nastavení → Nastavení hovorů →
Videohovor → Předávání videohovorů.
2 Vyberte podmínku.
3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte
Povolit.
Vaše nastavení se odešle na síť.
Nastavení čekajícího hovoru
Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí
hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro
hlasové hovory.
V režimu Menu vyberte Nastavení → Nastavení hovorů → Další
nastavení → Čekající hovor. Vaše nastavení se odešle na síť.
Komunikace
60
››Zobrazení záznamů hovorů
Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle
jejich typu.
1 V režimu Menu vyberte Telefon → Protokoly.
2 Stisknutím [ ] → Zobrazit podle → způsob třídění
záznamů hovorů.
3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.
Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat
zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů.
Social Hub
Zde se naučíte pracovat s Social Hub™, integrovanou komunikační
aplikací pro e-maily, zprávy, rychlé zprávy, kontakty nebo údaje z
kalendáře. Více informací získáte na webové stránce
socialhub.samsungapps.com.
1 V režimu Menu vyberte Social Hub.
2 Vyzkoušejte si a používejte obsahy obdržené z aplikace Social
Hub.
Komunikace
61
Zábava
Hudba
Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači
poslouchat vaši oblíbenou hudbu.
››Uložení hudebních souborů do přístroje
Začněte přesunutím souborů do zařízení nebo na paměťovou
kartu:
●● Stažení z webu. ► str. 34
●● Stahujte z počítače pomocí Samsung Kies. ► str. 80
●● Příjem přes Bluetooth. ► str. 86
●● Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 81
●● Synchronizace s Windows Media Player 11. ► str. 80
››Přehrávání hudby
Po přesunutí hudebních souborů do zařízení nebo na paměťovou
kartu:
1 V režimu Menu vyberte Hudba.
2 Vyberte hudební kategorii
3 Vyberte hudební soubor.
Zábava
62
4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:
7
8
1
2
3
4
5
6
Číslo
9
10
11
Funkce
1
Zobrazení podrobností o souboru.
2
Nastavení souboru jakožto oblíbené stopy.
3
Nastavení hlasitosti.
4
Posunutí na určitý úsek souboru tažením nebo
klepnutím na posuvník.
5
Aktivace režimu náhodného přehrávání.
6
Opětovné spuštění přehrávání; Skok zpět
(klepnutí po dobu 2 sekund); Hledání v
souboru (klepnutí a přidržení).
7
Otevření hudebního seznamu.
8
Aktivace 5.1kanálového prostorového
zvukového systému.
9
Změna režimu opakování (vypnuto, opakování
jednohho souboru nebo opakování všech
souborů).
Zábava
63
Číslo
Funkce
10
Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru
(klepnutí a podržení).
11
Pozastavení přehrávání; výběrem
přehrávání obnovíte.
››Vytvoření seznamu skladeb
1 V režimu Menu vyberte Hudba → Seznamy skladeb.
2 Stisknutím [ ] → Nový seznam skladeb.
3 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte Hotovo.
4 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte Přidat.
Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb
stiskem [ ] → Přidat do přehrávaného seznamu.
››Nastavení hudebního přehrávače
1 V režimu Menu vyberte Hudba.
2 Stisknutím [ ] → Nastavení.
3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:
Možnost
Funkce
Ekvalizér
Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Efekt
Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba
Výběr hudebních kategorií, které se
zobrazí v hudební knihovně.
Zábava
64
Music Hub
Můžete navštívit online hudební obchod, vyhledat a koupit
své oblíbené skladby. Více informací naleznete na stránkách
www.7digital.com.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
1 V režimu Menu vyberte Music Hub.
2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, přečtěte si informace o
zřeknutí se práv a vyberte OK.
3 Můžete vyhledávat vaše oblíbené skladby, pouštět si jejich
ukázky nebo je zakoupit.
Fotoaparát
Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Můžete
pořizovat fotogragie s rozlišením až 2048 x 1536 pixelů (3,2
megapixelů) a videa s rozlišením 720 x 480 pixelů.
Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na
šířku.
●● Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky
vypne.
●● Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s
ohledem na místo a podmínky fotografování.
●●
Zábava
65
››Fotografování
1 Fotoaparát zapnete výběrem Fotoaparát v režimu Menu.
2 Otočte přístroj doleva.
3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované
úpravy.
1
2
7
3
4
8
5
6
Číslo
9
Funkce
1
Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu.
●●
: Rozlišení
●●
: Počet fotografií, které lze pořídit (v
závislosti na dostupné paměti)
●●
: Umístění výchozího úložiště
2
Změna režimu focení.
3
Změna režimu scény.
4
Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně
zapnout nebo vypnout nebo nastavit jeho
automatické použití v případě potřeby.
5
Nastavení hodnoty expozice.
6
Změna nastavení fotoaparátu.
7
Přepnutí na videokameru.
8
Pořízení fotografie.
9
Abyste si mohli prohlížet pořízené fotografie,
otevřete prohlížeč obrázků.
Zábava
66
4 Výběrem
pořídíte fotografii.
Fotografie se automaticky uloží.
Po pořízení fotografií vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si
je mohli prohlédnout.
●● Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo. Také
můžete poklepat na obrazovku a projíždět náhledy fotografií na
spodní straně obrazovky.
●● Abyste přiblížili nebo oddálili obraz, klepněte na obrazovku
dvěma prsty a roztáhněte je (jejich přiblížením náhled opět
oddálíte) nebo na displej dvakrát poklepejte.
●● Fotografii odešlete ostatním stisknutím [
] → Sdíl.
●● Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako
obrázek ID volajícího ke kontaktu, stisknutím [ ] → Nastavit
jako.
●● Fotografii vymažete stisknutím [
] → Odstranit.
››Pořizování fotografií s možnostmi
přednastavenými pro různé scény
Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé
scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající
vašim podmínkám a foceným objektům. Například když fotíte
v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu
expozice.
1 Fotoaparát zapnete výběrem Fotoaparát v režimu Menu.
2 Otočte přístroj doleva.
3 Vyberte → scénu.
4 Proveďte požadované úpravy.
5 Výběrem pořídíte fotografii.
Zábava
67
››Pořízení řady snímků
Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií
pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete
fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.
1 Fotoaparát zapnete výběrem Fotoaparát v režimu Menu.
2 Otočte přístroj doleva.
3 Vyberte → Nepřetržitý.
4 Proveďte požadované úpravy.
5 Klepněte a podržte .
Fotoaparát bude pořizovat fotografie dokud nepustíte spoušť
fotoaparátu.
››Pořízení panoramatické fotografie
Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické
fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.
1 Fotoaparát zapnete výběrem Fotoaparát v režimu Menu.
2 Otočte přístroj doleva.
3 Vyberte → Panoráma.
4 Proveďte požadované úpravy.
5 Výběrem pořídíte první fotografii.
6 Pomalu pohybujte zařízením v libovolném směru a srovnejte
zelený rámeček s hledáčkem.
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
7 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.
››Fotografování v režimu úsměv
Fotoaparát je schopen rozeznat obličeje osob a pomůže vám
pořídit fotografie jejich usmívajících se obličejů.
1 Fotoaparát zapnete výběrem Fotoaparát v režimu Menu.
2 Otočte přístroj doleva.
Zábava
68
3 Vyberte → Úsměv.
4 Proveďte požadované úpravy.
5 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.
6 Vyberte .
Zařízení rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se
osoba usměje, zařízení automaticky pořídí fotografii.
››Fotografování v režimu Autoportrét
Můžete pohodlně pořídit fotografie vlastní osoby pomocí předního
objektivu.
1 Fotoaparát zapnete výběrem Fotoaparát v režimu Menu.
2 Otočte přístroj doleva.
3 Vyberte → Autoportrét.
4 Proveďte požadované úpravy.
5 Výběrem pořídíte fotografii.
››Úprava nastavení fotoaparátu
Před pořízením fotografie vyberte
následující volby:
→ Obrázek. Zobrazí se
Možnost
Funkce
Rozlišení
Změna rozlišení.
Vyvážení bílé
Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné
podmínky.
Efekty
Použití speciálního efektu.
ISO
Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Kvalita obrázku
Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Zábava
69
Před pořízením fotografie vyberte
následující nastavení:
→ Nastavení. Zobrazí se
Nastavení
Funkce
Kontrola
Nastavení pro zobrazení právě pořízeného
snímku.
GPS
Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií
zahrnul údaje o poloze.
Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů,
snažte se nefotografovat na místech,
kde může být signál stíněn, například
mezi budovami, v nízko položených
oblastech či za špatného počasí.
Zvuk spouště
Nastavení zvuku spouště při pořízení
fotografie.
Úložiště
Výběr paměťového umístění pro ukládání
pořízených fotografií.
Vynulovat
Vynulování nastavení fotoaparátu.
››Nahrávání videozáznamu
1 Fotoaparát zapnete výběrem Fotoaparát v režimu Menu.
2 Otočte přístroj doleva.
3 Posuňte dolů, abyste přepli na videokameru.
4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované
úpravy.
1
2
6
3
7
4
5
8
Zábava
70
Číslo
Funkce
1
Kontrola stavu a nastavení videokamery.
●●
: Rozlišení
●●
: Délka videa, které lze nahrát (v
závislosti na dostupné paměti)
●●
: Umístění výchozího úložiště
2
Změna režimu nahrávání (pokud chcete video
přiložit k multimediální zprávě nebo uložit
normálně).
3
Změna nastavení blesku.
4
Nastavení hodnoty expozice.
5
Změna nastavení videokamery.
6
Přepnutí na fotoaparát.
7
Nahrávání videozáznamu.
8
Otevření prohlížeče obrázků pro zobrazení
pořízených videí.
5 Vybráním
6 Výběrem
spustíte nahrávání.
nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.
Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na
paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.
Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je
mohli prohlížet.
●● Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo. Také
můžete poklepat na obrazovku a přejíždět náhledy videí na
spodní straně obrazovky.
●● Chcete-li přehrát video, vyberte
nebo stisknutím [ ] →
Přehrát.
●● Pokud chcete odeslat video ostatním, stisknutím [
] → Sdíl.
●● Video vymažete stisknutím [
] → Odstranit.
Zábava
71
››Úprava nastavení videokamery
→ Videopro přístup k
Před pořízením videa vyberte
následujícím možnostem:
Možnost
Funkce
Vyvážení bílé
Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné
podmínky.
Efekty
Použití speciálního efektu.
Kvalita videa
Nastavení úrovně kvality vašich videí.
→ Nastavení pro přístup k
Před nahráváním videa vyberte
následujícím nastavením:
Nastavení
Funkce
Nahrávání
zvuku
Nastavení, zda nahrát zvuk.
Kontrola
Nastavení pro zobrazení právě pořízeného
videa.
Zvuk spouště
Nastavení zvuku spouště fotoaparátu při
nahrávání videa.
Úložiště
Výběr paměťového umístění pro ukládání
nahraných videí.
Vynulovat
Vynulování nastavení videokamery.
Video
Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy
videosouborů.
1 V režimu Menu vyberte Video.
2 Vyberte kategorii na horní straně displeje.
3 Vyberte video, které chcete přehrát.
Zábava
72
4 Otočte přístroj doleva.
5 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:
1
4
2
5
3
6
7
8
Číslo
Funkce
1
Nastavení hlasitosti.
2
Nastavení jasu displeje.
3
Přechod k předešlému souboru.
4
Aktivace 5.1kanálového prostorového
zvukového systému.
5
Změna poměru stran zobrazení videa.
6
Přidání záložky na požadovaný bod.
7
Přechod k dalšímu souboru.
8
Pozastavení přehrávání; výběrem
přehrávání obnovíte.
Zábava
73
Galerie
Naučte se prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti
přístroje a na paměťové kartě.
››Zobrazení fotografie
1 V režimu Menu vyberte Galerie.
2 Vyberte složku.
3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte
pravém horním rohu obrazovky.
nebo
v
4 Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.
Fotografie je možné vytisknout připojenou tiskárnou
stisknutím [ ] → Další → Tisk. Tento přístroj je
kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung. Formáty souboru
k tisknutí se mohou lišit v závislosti na tiskárnách.
››Přehrávání videozáznamu
1 V režimu Menu vyberte Galerie.
2 Vyberte složku.
3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte
pravém horním rohu obrazovky.
nebo
4 Vyberte video (pomocí ikony ) k přehrání.
5 Otočte přístroj doleva.
6 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
► str. 72
Zábava
74
v
Osobní informace
Kontakty
Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo
obchodních kontaktů. Můžete ukládat jména, zařízeníní čísla,
e-mailové adresy, narozeniny a další informace o kontaktech.
››Vytvoření kontaktu
1 V režimu Menu vyberte Kontakty.
2 Vyberte .
3 Vyberte umístění v paměti.
Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, do kterého chcete
kontakty přidat.
4 Zadejte informace o kontaktu.
5 Vybráním Hotovo přidáte kontakt do paměti.
Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.
1 V režimu Menu vyberte Telefon → Telefon.
2 Zadejte telefonní číslo a vyberte .
3 Vyberte .
4 Vyberte umístění v paměti.
Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, do kterého chcete
kontakty přidat.
5 Zadejte informace o kontaktu.
6 Vybráním Hotovo přidáte kontakt do paměti.
››Nalezení kontaktu
1 V režimu Menu vyberte Kontakty.
2 Vyberte pole pro hledání a zadejte první písmena jména, které
hledáte.
3 Vyberte jméno kontaktu ze seznamu kontaktů.
Osobní informace
75
Po nalezení kontaktu můžete používat následující možnosti:
●● Chcete-li kontaktu zavolat, vyberte
nebo .
●● Chcete-li odeslat zprávu, vyberte
.
●● E-mailovou zprávu odešlete výběrem e-mailové adresy.
●● Abyste upravili informace o kontaktu, vyberte Upravit.
●● Chcete-li kontakt odstranit, vyberte Odstranit.
››Vytvoření vaší vizitky
1 V režimu Menu vyberte Kontakty.
2 Stisknutím [ ] → Více → Můj profil.
3 Zadejte své osobní údaje.
4 Vyberte Hotovo.
››Vytvoření skupiny kontaktů
Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů
najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte
vytvořením skupiny:
1 V režimu Menu vyberte Kontakty → Skupiny.
2 Vyberte .
3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.
4 Vyberte Hotovo.
Členy přidáte nebo upravíte stiskem [
skupiny.
] → Upravit členy
››Kopírování nebo přesun kontaktů
Abyste zkopírovali nebo přesunuli kontakty z karty SIM nebo USIM
na přstroj,
1 V režimu Menu vyberte Kontakty.
2 Stisknutím [ ] → Import/Export → Import ze SIM karty.
3 Vyberte umístění v paměti.
Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, do kterého chcete
kontakty přidat.
Osobní informace
76
4 Stisknutím [
do zařízení.
] → Kopírovat do zařízení nebo Přesunout
5 Vyberte kontakty, které chcete kopírovat nebo přesunout a
vyberte Hotovo.
Abyste zkopírovali nebo přesunuli kontakty z přístroje na kartu SIM
nebo USIM,
1 V režimu Menu vyberte Kontakty.
2 Stisknutím [ ] → Import/Export → Export na SIM kartu.
3 Vyberte kontakty, které chcete zkopírovat nebo přesunout a
vyberte Kopír nebo Přesunout → OK.
››Import nebo export kontaktů
Import souborů kontaktů (ve formátu vcf) z paměťové karty na
zařízení,
1 V režimu Menu vyberte Kontakty.
2 Stisknutím [ ] → Import/Export → Import z SD karty.
3 Vyberte umístění v paměti.
Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, do kterého chcete
kontakty přidat.
4 Vyberte možnost pro importování jednotlivých souborů
kontaktů, vícero souborů kontaktů nebo všech souborů
kontaktů a vyberte OK.
5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a vyberte
OK.
Abyste provedli export kontaktů z vašeho přístroje na paměťovou
kartu,
1 V režimu Menu vyberte Kontakty.
2 Stisknutím [ ] → Import/Export → Export na SD kartu.
3 Pro potvrzení vyberte OK.
Osobní informace
77
Kalendář
Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a
nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.
››Změna zobrazení kalendáře
1 V režimu Menu vyberte Kalendář.
2 V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.
Den: Hodinové bloky pro jeden den
Týden: Seznam naplánovaných schůzek u dnů v celém týdnu
●● Měsíc: Denní bloky pro aktuální měsíc
●● Seznam: Seznam naplánovaných schůzek
●●
●●
››Vytvoření události
1 V režimu Menu vyberte Kalendář.
2 Vyberte .
3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4 Vyberte Hotovo.
››Zobrazení událostí
Abyste zobrazili dnešní plán,
1 V režimu Menu vyberte Kalendář.
2 Vyberte Dnes.
3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.
Zobrazení událostí pro určitý den:
1 V režimu Menu vyberte Kalendář.
2 Vyberte datum v kalendáři.
Chcete-li přesunout určitý den ručním zadáním data, stiskněte
[ ] → Přejít na, zadejte datum výběrem + nebo - a vyberte
Nastavit.
Osobní informace
78
3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.
Událost můžete odeslat ostatním výběrem Odeslat přes →
možnost.
››Vypnutí upozornění na událost
Pokud nastavíte upozornění na událost kalendáře, v určený čas se
zobrazí ikona upozornění na událost.
1 Otevřete panel zkratek v horní části obrazovky.
2 Vyberte připomínku a prohlédněte si více podrobností o
události.
3 Chcete-li odložit nebo zrušit připomínku, vyberte Odložit vše
nebo Ukončit vše.
Poznámka
Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.
››Vytvoření poznámky
1 V režimu Menu vyberte Poznámka.
2 Vyberte .
3 Zadejte text poznámky.
4 Vyberte Hotovo.
››Prohlížení poznámek
1 V režimu Menu vyberte Poznámka.
2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
Poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím [ ] →
Odeslat pomocí → možnost.
●● Poznámku můžete vytisknout přes připojenou tiskárnu
stisknutím [ ] → Tisk. Tento přístroj je kompatibilní
pouze s tiskárnami Samsung.
●●
Osobní informace
79
Konektivita
Připojení k počítači
Naučte se připojovat zařízení k počítači pomocí dodaného
datového kabelu v různých režimech připojení přes USB.
Připojením přístroje k počítači je možné synchronizovat soubory
pomocí programu Windows Media Player, přenést data přímo na
přístroj a z přístroje a využívat program Samsung Kies.
››Připojení pomocí Samsung Kies
Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem
počítači. Nebo si tento program můžete stáhnout ze stránek
společnosti Samsung (www.samsung.com/kies).
Samsung Kies pracuje jak v operačním systému Windows,
tak i s počítači Macintosh.
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení USB → Samsung Kies.
2 Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3 Připojte přístroj pomocí multifunkčního konektoru a datového
kabelu počítače k počítači.
4 Po spuštění Samsung Kies můžete využívat bezdrátová
připojení nebo kopírovat data a soubory.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.
››Synchronizace s programem Windows Media
Player
Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je nainstalována ve
vašem počítači.
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení USB → Přehrávač médií.
2 Stisknutím [
] se vrátíte do základního režimu.
Konektivita
80
3 Připojte přístroj pomocí multifunkčního konektoru a datového
kabelu počítače k počítači s nainstalovanou aplikací Windows
Media Player.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4 Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte
hudební soubory.
5 Upravte nebo zadejte název přístroje ve vyskakovacím okně (v
případě potřeby).
6 Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do
synchronizačního seznamu.
7 Spusťte synchronizaci.
››Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení
Zařízení můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet
soubory. Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu, můžete také
procházet soubory na paměťové kartě a používat tak zařízení jako
čtečku paměťových karet.
Adresář souboru paměťové karty se zobrazí jako přenosný
disk, odděleně od interní paměti.
1 Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte
kartu do zařízení.
2 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení USB → Velkokapacitní paměť.
3 Připojte přístroj pomocí multifunkčního konektoru a datového
kabelu počítače k počítači.
4 Po připojení vyberte Zapnout úložiště USB → OK.
5 Otevřete složku a zobrazte soubory.
6 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
7 Po dokončení vyberte Vypnout úložiště USB.
Konektivita
81
Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu
USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu
pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového
zařízení. Poté odpojte datový kabel od počítače. Pokud
budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na
paměťové kartě nebo poškození karty.
Wi-Fi
Zde se dozvíte, jak využívat možnosti funkce bezdrátové sítě
přístroje a připojit se k místním bezdrátovým sítím (WLAN)
kompatibilním se standardem IEEE 802.11 a/b/g/n.
K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na
kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo
bezdrátové připojení.
Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k
použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být
v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii,
ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.
››Aktivace funkce WLAN
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení Wi-Fi.
2 Vyberte Wi-Fi pro aktivaci funkce WLAN.
Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí
baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN
jen tehdy, když ji budete používat.
››Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení Wi-Fi.
Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
2 Vyberte síť v části Sítě Wi-Fi.
3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
4 Vyberte Připojit.
Konektivita
82
››Přidání sítě WLAN ručně
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení Wi-Fi → Přidat síť Wi-Fi.
2 Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
3 Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení
zabezpečení.
4 Vyberte Uložit.
››Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi
Protected Setup)
Můžete se připojit k zabezpečné síti pomocí tlačítka WPS nebo PIN
kódu WPS. Připojení k síti WLAN tlačítkem WPS:
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení Wi-Fi → Připojení pomocí tlačítka WPS.
2 Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě po dobu 2 minut.
Připojení k síti WLAN zadáním kódu WPS PIN:
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení Wi-Fi.
2 Vyberte síť označenou ikonou WPS a vyberte PIN kód WPS.
3 Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.
Sdílení mobilní sítě
Zde se dozvíte, jak nastavit přístroj jakožto bezdrátový modem
nebo bezdrátový přístupový bod počítače nebo jiných zařízení, a
sdílet tak mobilní síťové připojení přístroje.
Konektivita
83
››Sdílejte mobilní síť přístroje přes WLAN
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Sdílení přip. a př. akt. bod.
2 Vyberte Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi → Přenosný aktivní bod
Wi-Fi a aktivujte aktivní bod WLAN.
3 Vyberte Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi a upravte aktivní bod
WLAN:
Možnost
Funkce
SSID sítě
Zobrazení a úprava názvu přístroje, které
se zobrazí na externím zařízení.
Zabezpečení
Vyberte typ zabezpečení.
4 Po skončení vyberte Uložit.
5 Z jiného zařízení vyhledejte název přístroje v seznamu
dostupných připojení a připojte se k síti.
Tento přístroj sdílí mobilní síťové připojení s dalším zařízením.
››Sdílejte mobilní síť přístroje přes USB
1 Připojte přístroj pomocí multifunkčního konektoru a datového
kabelu počítače k počítači.
2 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Sdílení přip. a př. akt. bod.
3 Vyberte Sdílení internetového připojení přes USB pro
aktivaci funkce sdílení internetového připojení přes USB.
Váš přístroj sdílí mobilní síťové připojení s počítačem.
Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka vedle
Sdílení internetového připojení přes USB.
Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v
závislosti na operačním systému počítače.
Konektivita
84
Bluetooth
Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou
technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje
přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického
připojení.
Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko
sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos
informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.
Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou
ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo
přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
●● Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a
vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená.
Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být
provozní dosah snížen.
●● Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo
schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se
zařízením kompatibilní.
●●
››Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení Bluetooth.
2 Vybráním Bluetooth zapnete Bluetooth.
››Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s
nimi
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení Bluetooth → Hledat zařízení.
2 Vyberte zařízení.
Konektivita
85
3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth
druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte OK. Nebo výběrem
Přijmout srovnejte kódy PIN vašeho přístroje a druhého
zařízení.
Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme
připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování
proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné
služby.
Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree
do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud
druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.
››Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth
1 Z příslušné aplikace nebo složky Moje soubory vyberte soubor
2
nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku či
mediální soubor.
Stisknutím [ ] → Sdílet, Odeslat přes, Odeslat pomocí
nebo Odeslat vizitku přes → Bluetooth.
3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.
››Příjem dat pomocí funkce Bluetooth
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení Bluetooth → Zjistitelný.
Váš přístroj bude viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth po
dobu 120 sekund.
2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte OK (je-li to
nutné).
3 Výběrem Přijmout potvrďte, že chcete přijmout data ze
zařízení (je-li to nutné).
Obdržená data jsou uložena do složky bluetooth.
Konektivita
86
AllShare
Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance),
která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u
vás doma pomocí sítě WLAN.
Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil WLAN.
► str. 82
››Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních
souborů
Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním
souborům ve vašem zařízení, je třeba aktivovat sdílení médií.
Některé soubory nebude možná přehrát na zařízeních DLNA.
1 V režimu Menu vyberte AllShare.
2 Stisknutím [ ] → Nastavení.
3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:
Možnost
Funkce
Název
mediálního
serveru
Zadání názvu vašeho zařízení
představujícího server médií.
Sdílet média
Zapnutí sdílení videí, obrázků nebo hudby
s ostatními DLNA zařízeními.
Přístupový bod
Výběr profilu připojení pro DLNA.
Uložit z jiných
zařízení
Nastavení povolení nahrání souborů od
ostatních zařízení.
Výchozí paměť
Výběr umístění v paměti pro uložení
stažených mediálních souborů.
Konektivita
87
››Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA
zařízení
1 V režimu Menu vyberte AllShare.
Zařízení automaticky vyhledá DLNA zařízení.
2 Vyberte přístroj představující mediální server, ten, který
obsahuje mediální soubory v Server.
3 Vyberte přehrávač, ten, který přehraje mediální soubor v
Zobrazovacím zařízení.
4 Vyberte Další.
5 Vyberte kategorii médií → soubor.
6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v zařízení.
Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v
závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.
GPS
Váš přístroj je vybaven přijímačem GPS (Global Positioning
System). Naučte se aktivovat služby pro zjišťování polohy.
Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto
podmínkách:
●● mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či
uvnitř budov
●● za špatného počasí
●● v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény,
ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
Konektivita
88
››Aktivace služby pro zjišťování polohy
Abyste obdrželi informace o poloze a mohli hledat v mapách,
musíte aktivovat službu pro zjišťování polohy.
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Informace o poloze a
zabezpečení.
2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování
polohy:
Možnost
Funkce
Použít
bezdrátové sítě
Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN
anebo mobilních sítí pro určení vaší
polohy.
Použít satelity
GPS
Nastavení použití satelitu GPS pro určení
vaší polohy.
TV připojení (režim TV výstup)
Naučte se připojovat přístroj k televizoru a zobrazovat rozhraní
zařízení na TV obrazovce.
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Displej → TV výstup.
2 Vyberte TV systém.
3 Vyberte systém kódování videa podle vaší oblasti.
Možnost
Funkce
PAL
Anglie, Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko,
Finsko, Holandsko, Itálie, Kuvajt, Malajsie,
Německo, Nový Zéland, Norsko, Rakousko,
Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko
NTSC
Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Tchajwan, USA
Konektivita
89
4 Ujistěte se, že je televizor zapnutý a připojte přístroj k televizoru
pomocí kabelu pro výstup na televizor.
Barvy na koncích kabelu pro TV výstup musí souhlasit s
barvami na A/V portech televize.
5 Přepněte televizor na režim externího vstupu.
Rozhraní přístroje se zobrazí na TV obrazovce.
●● Soubory se nemusejí zobrazit správně kvůli rozdílům
ve video systémech nebo kvůli kvalitě zobrazení na
televizoru.
●● Stereo sluchátka Bluetooth v režimu TV výstup nebudou
funkční.
VPN připojení
Můžete vytvořit VPN (Virtual Private Network) a připojit se
zabezpečeně k soukromé sítí z veřejné sítě, například z internetu.
Toto zařízení je již nakonfigurováno na přístup k internetu.
Pokud máte potíže s přístupem na internet, je třeba upravit
připojení. Pokud si nejste zcela jisti podrobnostmi o
připojení, které je třeba zadat, obraťte se na poskytovatele
sítě.
››Nastavení VPN připojení
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení VPN → Přidat síť VPN.
2 Vyberte typ VPN.
3 Upravte informace o připojení.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle typu VPN.
Konektivita
90
Možnost
Funkce
Název sítě VPN
Zadání názvu VPN serveru.
Nastavit server
VPN
Zadání IP adresy VPN serveru.
Povolit Šifrování
Nastavení na kódování VPN serveru.
Nastavit sdílený
klíč IPsec
Zadání předsdíleného klíče.
Povolit Utajení
L2TP
Nastavení na použití hesla L2TP klíče.
Nastavit utajení
L2TP
Zadání hesla L2TP klíče.
Nastavit
uživatelský
certifikát
Výběr uživatelského certifikátu, který
bude využívat VPN server k Vaší
identifikaci. Můžete importovat certifikát
z VPN serveru nebo jej stáhnout z webu.
Nastavit certifikát
CA
Výběr certifikátu oprávnění (CA),
který bude využívat VPN server k Vaší
identifikaci. Můžete importovat certifikát
z VPN serveru nebo jej stáhnout z webu.
Hledání domén
DNS
Zadejte název domény adresy serveru
(DNS).
4 Po dokončení stisknutím [
] → Uložit.
››Připojení k soukromé síti
1 V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové sítě →
Nastavení VPN.
2 Vyberte soukromou síť, ke které se chcete připojit
3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte Připojit.
Konektivita
91
Nástroje
eBook
Naučte se otevírat a číst knižní soubory.
››Čtení knih
1 V režimu Menu vyberte eBook.
2 Vyberte knihu z knihovny.
3 Při čtení knihy používejte následující možnosti:
Stránky otočíte tažením prstu doleva či doprava nebo
klepnutím vedle levého nebo pravého okraje stránky.
●● Obash, záložky nebo zvýrazněná pole zobrazíte výběrem
●● Pokud chcete upravit nastavení písma, jasu a schématu,
vyberte .
●● Chcete-li zobrazit podrobnosti o knize, vyberte .
●● Pro přidání záložky na aktuální stranu vyberte .
●● Text zvýrazníte klepnutím a podržením slova a výběrem
Zvýraznění z vyskakovacího okna.
●●
››Vyhledávání slov ve slovníku
1 V režimu Menu vyberte eBook.
2 Otevřete knihu.
3 Klepněte a podržte slovo, jakmile se zobrazí lupa, uvolněte
prsty z obrazovky.
4 Vyberte Slovník z vyskakovacího okna.
Nástroje
92
.
››Import knižních souborů
Můžete importovat knižní soubory (ve formátu epub) z paměťové
karty.
●●
●●
Knižní soubory musí být uloženy na paměťové kartě.
Knižní soubory chráněné pomocí DRM nejsou
podporovány.
1 V režimu Menu vyberte eBook.
2 Stisknutím [ ] → Import.
3 Vyberte knižní soubory k importu a zvolte OK.
Služba ThinkFree Office
Naučte se vytvářet a prohlížet soubory dokumentů na vašem
přístroji. Pokud jste si zřídili účet u webových služeb ThinkFree,
můžete spravovat dokumenty online. Tato aplikace podporuje
následující formáty souborů: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.
››Vytvoření nového dokumentu
1 V režimu Menu vyberte ThinkFree Office.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si licenční
smlouvu pro koncového uživatele a vyberte Přijmout.
Vyberte Aktivovat ted' → Zavřít a aktivujte ThinkFree Office.
3
4 Vyberte Moje dokumenty.
5 Stisknutím [ ] → Nový → typ dokumentu.
6 Zadejte název dokumentu a vyberte OK.
7 Zadejte obsah dokumentu pomocí nástrojů v horní pravé části
displeje.
8 Po dokončení vyberte
na panelu nástrojů.
Nástroje
93
››Zobrazení a úprava dokumentů v zařízení
1 V režimu Menu vyberte ThinkFree Office.
2 Vyberte Moje dokumenty → dokument.
3 Vyberte typ kódování textu (je-li to nutné).
4 Zobrazte a upravte dokument dle potřeby.
Pomocí dvou prstů přibližte nebo oddalte dokument; Položte
dva prsty na displej a pomalu je přibližujte nebo roztahujte.
●● Abyste vyhledali text v dokumentu, stisknutím [
]→
Najít.
●●
5 Po dokončení úprav dokument uložte.
››Správa dokumentů online
1 V režimu Menu vyberte ThinkFree Office.
2 Vyberte Online.
3 Zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro přístup k účtu a
vyberte Přihlásit.
4 Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle
potřeby.
Moje soubory
Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa,
hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v přístroji a
na paměťové kartě.
Nástroje
94
››Podporované formáty souborů
Typ
Formát
Obrázek
bmp, gif, jpg, png
Video
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4,
H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Hudba
mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac,
flac
Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti
na softwaru přístroje.
●● Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné
paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
●● Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand
nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje
během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám
bude odečten jeden zaplacený kredit.
●●
››Otevření souboru
1 V režimu Menu vyberte Moje soubory.
2 Vyberte Jméno rozevírací menu a vyberte možnost pro třídění
seznamu souborů.
3 Vyberte složku.
O úroveň výše v adresáři souborů přejdete, pokud vyberete
4 Vyberte soubor k otevření.
››Vytvořte složku
1 V režimu Menu vyberte Moje soubory.
2 Stisknutím [ ] → Nová složka.
3 Zadejte jméno a vyberte Hotovo.
Nástroje
95
.
››Kopírování nebo vyjmutí souborů
1 V režimu Menu vyberte Moje soubory → Vybr.
2 Vyberte složky nebo soubory, které mají být kopírovány nebo
vyjmuty.
3 Vyberte Kopír nebo Vyjmout.
4 Najděte složku a vyberte Vložit.
››Odstranění souborů
1 V režimu Menu vyberte Moje soubory → Vybr.
2 Vyberte složky pro odstranění.
3 Vyberte Odstr → Odstr.
Stahování
Zde se dozvíte, jak spravovat Vámi stažené záznamy a soubory z
webu a e-mailu.
1 V režimu Menu vyberte Stahování.
2 Vyberte složku stahování.
3 Pokud si přejete otevřít stažený soubor, vyberte záznam o něm.
Pokud chcete záznam odstranit, vyberte zaškrtávací políčko,
poté Smazat.
Digitální rámeček
Můžete přístroj použít jako digitální rámeček a zobrazit hodiny
nebo prezentaci či přehrát hudební soubory.
››Zobrazení hodin
1 V režimu Menu vyberte Digitální rámeček.
2 Klepněte na displej pro zobrazení ikonek.
Nástroje
96
3 Vyberte Hodiny.
4 Stisknutím [ ] → Styl hodin pro změnu stylu hodin.
5 Vybert hodiny a zvolte OK.
››Zobrazení prezentace
1 V režimu Menu vyberte Digitální rámeček.
2 Klepněte na displej pro zobrazení ikonek.
3 Vyberte Prezentace.
4 Stisknutím [ ] → Přidat do prezentace.
5 Vyberte složky a zvolte Hot.
Abyste provedli změnu efektů prezentace, stisknutím [
→ Efekty prezentace.
››Přehrávání hudebních souborů
1 V režimu Menu vyberte Digitální rámeček.
2 Klepněte na displej pro zobrazení ikonek.
3 Vyberte Hudba → hudební soubor.
Budík
Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.
››Nastavení nového upozornění
1 V režimu Menu vyberte Budík.
2 Vyberte nebo stisknutím [
3 Nastavte podrobnosti budíku.
4 Po skončení vyberte Hotovo.
Nástroje
97
] → Přidat upozornění.
]
››Vypnutí upozornění
Když zvoní budík:
●● Pokud chcete budík zastavit, přetáhněte
doprava, dokud
nedosáhnete konce.
●● Chcete-li, aby se budík po určité době opakoval, přetáhněte
doleva, dokud nedosáhnete konce.
››Odstranění upozornění
1 V režimu Menu vyberte Budík.
2 Stisknutím [ ] → Odstranit upozornění.
3 Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
4 Vyberte Odstranit.
Můžete odstranit nebo deaktivovat upozornění klepnutím
a podržením upozornění a výběrem Odstranit upozornění
nebo Deaktivovat upozornění.
››Změna stylu hodin
1 V režimu Menu vyberte Budík.
2 Klepněte na obrázek hodin.
3 Táhněte doleva nebo doprava ve spodní části displeje.
4 Vyberte Nastavit styl hodin.
Kalkulačka
Zde se dozvíte, jak lze přímo na přístroji provádět matematické
výpočty stejným způsobem, jako na běžné kapesní nebo stolní
kalkulačce.
1 V režimu Menu vyberte Kalkulačka.
2 Použijte tlačítka, která odpovídají displeji kalkulačky a
provádějte základní matematické operace.
Otočením přístroje do zobrazení na šířku používejte
vědeckou kalkulačku.
Nástroje
98
Správce úloh
Pomocí správce úloh si můžete prohlížet právě běžící aplikace a
informace o paměti.
1 V režimu Menu vyberte Správce úloh.
2 Použijte následující možmosti:
Aktivní aplikace: Zobrazí seznam všech aktuálně
spuštěných aplikací na vašem přístroji.
●● Staženo: Prohlížení celkové kapacity využívané paměti
aplikacemi, které byly nainstalovány do přístroje.
●● RAM: Kontrola a správa paměti RAM.
●● Úložiště: Zobrazí využitou a dostupnou paměť na vašem
přístroji a paměťové kartě.
●● Náp.: Zobrazí nápovědu k životnosti baterie.
●●
Světový čas
Naučte se zobrazovat čas v jiném pásmu.
1 V režimu Menu vyberte Světový čas.
2 Vyberte nebo stisknutím [ ] → Přidat město.
3 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.
Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy vyberte
4 Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.
.
Abyste aplikovali letní čas na hodiny, stisknutím [ ] →
Nastavení letního času. Když klepnete na hodiny, stávající
čas hodin se posune dopředu o 1 nebo 2 hodiny.
Nástroje
99
Hlasové vyhledávání
Zde se dozvíte, jak používat funkci hlasový příkaz k vytočení čísla,
odeslání zprávy nebo vyhledání polohy či informací hlasem.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
1 V režimu Menu vyberte Hlasové vyhledávání.
2 Vyberte Mluvte.
3 Vyslovte příkaz do mikrofonu.
Skicák
Zde se dozvíte, jak vytvářet náčrtky s pomocí různých nástrojů.
1 V režimu Menu vyberte Skicák.
2 Vyberte Vytvořit poznámku.
3 Pomocí následujících nástrojů vytvořte náčrtek:
Nástroj
Funkce
Psaní nebo kreslení na obrazovce.
Vymazat skicu.
Zadání textu k vložení.
Výběr tloušťky čáry, textu a barvy pozadí.
Přidání snímku.
●● Náhled: Náhled náčrtu.
●● Mapy: Vložení informací o poloze.
●● Značka: Přidání názvu značky.
●● Tisknout: Tisk náčrtu.
●● Překres.: Vymazání aktuálního snímku.
4
→
→
a zrušte poslední činnost.
a opakujte poslední činnost.
Po dokončení stisknutím [ ] → Uložit.
Vyberte
●● Vyberte
●●
Nástroje
100
Nastavení
Otevření menu nastavení
1 V režimu Menu vyberte Nastavení.
2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.
Bezdrátové sítě
V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových
připojení.
››Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení
vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající
připojení k síti.
››Nastavení Wi-Fi
Wi-Fi: Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 82
Oznámení sítě: Nastavení upozornění zařízení na dostupnou
otevřenou síť.
●● Připojení pomocí tlačítka WPS: Připojení k síti WLAN pomocí
tlačítka nastavení Wi-Fi protected setup (WPS)
●● Přidat síť Wi-Fi: Ruční přidání přístupového bodu sítě WLAN.
●●
●●
››Nastavení Bluetooth
Bluetooth: Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 85
Jméno zařízení: Nastavení názvu Bluetooth vašeho zařízení.
●● Zjistitelný: Nastavení viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení
Bluetooth.
●● Hledat zařízení: Hledání dostupných zařízení Bluetooth.
●●
●●
Nastavení
101
››Sdílení přip. a př. akt. bod
Sdílení internetového připojení přes USB: Aktivujte funkci
sdílení internetového připojení přes USB, abyste mohli sdílet
mobilní síťové připojení přístroje s počítačem pomocí USB. Po
připojení k počítači je přístroj využíván jako bezdrátový modem
počítače. ► str. 84
●● Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi:
-- Přenosný aktivní bod Wi-Fi: Aktivujte funkci Přenosný aktivní
bod WLAN a sdílejte mobilní síťové připojení s počítačem nebo
dalšími zařízeními pomocí funkce WLAN. ► str. 84
-- Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi: Konfigurace síťových
nastavení pro aktivní bod WLAN.
●● Nápověda: Zde se dozvíte více o sdílení internetového připojení
přes USB a WLAN.
●●
››Nastavení VPN
Nastavení a připojení k soukromé síti (VPN). ► str. 90
››Mobilní sítě
Použít datové pakety: Nastavení povolení datových sítí s
komutací paketů pro síťové služby.
●● Datový roaming: Nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste
v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.
●● Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových
bodů.
●● Režim sítě: Výběr typu sítě.
●● Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro
roaming.
●●
››Nastavení USB
Aktivujte různé režimy připojení USB při připojení přístroje k
počítači. ► str. 80
Nastavení
102
Nastavení hovorů
Úprava nastavení funkcí volání.
››Čísla pevné volby
Zapnout pevnou volbu: Aktivace nebo deaktivace režimu
pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN.
Pro aktivaci je třeba zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM a restartovat přístroj.
●● Změnit PIN2 kód: Změna PIN2, který se používá k ochraně
primárního PIN kódu. Pokud je karta SIM nebo USIM
zablokována, toto menu se změní na Odblokovat PIN2.
●● Seznam čísel pevné volby: Nastavení seznamu kontaktů pevné
volby.
●●
››Hlasová schránka
Výběr vašeho poskytovatele služeb nebo určení jiného
poskytovatele pro příjem hlasové pošty.
››Číslo hlasové schránky
Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete
opatřit od poskytovatele služeb.
››Videohovor
Přednastavené obrázky: Výběr obrázku, který se zobrazí
ostatním.
●● Zobrazit: Nastavení zobrazování vašeho živého nebo
předvoleného obrázku ostatním.
●● Použít možnosti při chybě během hovoru: Nastavení, zda
opakovat hlasový hovor při selhání spojení videohovoru.
●● Předávání videohovorů: Přesměrování příchozích videohovorů
na jiné zařízeníní číslo.
●●
››Přesměrování hovorů
Přesměrování příchozích hlasových hovorů na jiné telefonní číslo.
Nastavení
103
››Příjem hovorů
Režim odpovídání: Nastaví, zda po určitém čase automaticky
přijmout hovor.
●● Automatický příjem: Nastaví dobu před automatickým
příjmem hovorů.
●●
››Automaticky odmítnout
Zapnutí nebo vypnutí automatického odmítnutí a zadání seznamu
volajících, kteří se mají automaticky odmítnout.
››Odmítnout se zprávou
Přidejte a upravte zprávu, která má být odeslána volajícímu při
odmítnutí hovoru.
››Další nastavení
ID volajícího: Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích
hovorů.
●● Čekající hovor: Po aktivaci této funkce budete moci přijmout
příchozí hovor, i když už s někým hovoříte.
●●
Zvuk
Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.
●● Tichý režim: Aktivace režimu Tichý ke ztlumení všech zvuků
mimo zvuků médií a upozornění.
●● Vibrace: Nastavte, u jakých událostí má přístroj vibrovat.
●● Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, hudbu a
videa, upozornění, systém přístroje a vyzváněcí tóny oznámení.
●● Vyzváněcí tón telefonu: Výběr vyzvánění pro příchozí hlasové
hovory.
●● Zvonění videohovoru: Výběr vyzvánění pro příchozí
videohovory.
●● Vyzváněcí tón oznámení: Výběr vyzvánění pro upozornění na
události, např. příchozí zprávy a zmeškané hovory.
●● Slyšitelné tóny tlačítek: Nastavení zvuků zařízení při dotyku
tlačítek na obrazovce volání.
Nastavení
104
Slyšitelný výběr: Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace
nebo možnosti na dotykovém displeji.
●● Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku, který zazní při
zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
●● Hmatová zpětná vazba: Nastavení vibrace zařízení, pokud se
dotknete tlačítek.
●● Intenzita vibrací: Úprava intenzity vibrací hmatové odezvy.
●●
Displej
Změna nastavení pro displej.
●● Pozadí:
-- Pozadí dom. obrazovky: Výběr obrázku na pozadí základní
obrazovky.
-- Zámek pozadí displeje: Výběr obrázku na pozadí zámku
obrazovky.
●● Styl písma: Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma
můžete stáhnout z trhu Android výběrem Získat písma online.
●● Jas: Nastavení jasu displeje.
●● Hustota bílé barvy: Nastavení barevné hustoty pro bílé tóny.
●● Hustota černé barvy: Nastavení barevné hustoty pro černé
tóny, aby se posílil efekt hloubky obrázku.
●● Sytost: Nastavení sycení barev.
●● Animace: Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
●● Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne
podsvícení displeje.
●● Úsporný režim: Aktivace úsporného režimu. V Úsporném režimu
přístroj spoří energii úpravou vyvážení bílé na displeji a úrovní
jasu.
●● TV výstup: Výběr systému kódování videa vašeho televizoru.
► str. 89
●● Horizontální kalibrace: Úprava horizontálních os přístroje pro
lepší rozpoznávání pohybu kalibrací akcelerometru.
Nastavení
105
Informace o poloze a zabezpečení
V této části můžete měnit nastavení zabezpečení zařízení a karty
SIM nebo USIM, a funkce GPS.
●● Použít bezdrátové sítě: Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN
anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
●● Použít satelity GPS: Nastavení použití satelitu GPS pro určení
vaší polohy.
●● Nastavit zámek displeje: Nastavení bezpečnostního kódu pro
odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se
změní na Změnit zámek displeje.
-- Žádné: Deaktivace zámku displeje.
-- Znak: Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
-- PIN: Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
-- Heslo: Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí
displeje.
●● Nastavte zámek SIM karty:
-- Zamknout SIM kartu: Aktivace nebo deaktivace funkce
zamknutí kódem PIN - před použitím zařízení budete nuceni
zadat kód PIN.
-- Změnit PIN kód SIM karty: Změna kódu PIN používaného k
přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
●● Mobilní stopař: Aktivace nebo deaktivace funkcí mobilního
stopaře, který v případě ztráty nebo odcizení napomáhá k určení
polohy přístroje. ► str. 29
●● Nastavit aplikaci Mobile Tracker: Pokud aktivujete mobilního
stopaře, je možné přizpůsobit následující nastavení.
Možnosti nastavení se mohou lišit v závislosti na oblasti, ve
které se nacházíte nebo na poskytovateli služeb.
-- Nastavit příjemce: Nastaven příjemců, kteří obdrží zprávu o
sledování z tohoto ztraceného přístroje.
-- Účet Samsung: Nastavení webového účtu Samsung k
dálkovému ovládání tohoto ztraceného přístroje.
-- Změnit heslo: Změna hesla u funkce mobilního stopaře.
-- Nápověda: Přístup k nápovědě funkce mobilní stopař.
Nastavení
106
Viditelná hesla: Ve výchozím nastavení zařízení z
bezpečnostních důvodů zobrazuje vaše hesla jako ·. Pokud
chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
●● Vyberte správce zařízení: Zobrazení nainstalovaných správců
přístroje. Můžete aktivovat správce přístroje pro použití nových
zásad na vašem přístroji.
●● Použít zabezpečené přihlašovací údaje: Používejte pouze
certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých
aplikací.
●● Instalovat zašifrované certifikáty z SD karty: Instalace
šifrovaných certifikátů uložených na paměťové kartě.
●● Nastavit heslo: Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k
osvědčením.
●● Vymazat úložiště: Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a
nastavení nového hesla.
●●
Aplikace
Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.
●● Neznámé zdroje: Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat
aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete,
budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android.
●● Správa aplikací: Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných
v zařízení a ověření informací o nich. Můžete také prohlížet
aplikace, které jsou aktuálně spuštěny nebo uložené na
paměťové kartě.
●● Spuštěné služby: Zobrazení používaných služeb; po otevření je
můžete spravovat.
●● Využití paměti: Přehled o dostupné volné paměti a paměti
využívané aplikacemi.
●● Využití baterie: Přehled o množství spotřebovávané energie
otevřenými aplikacemi.
Nastavení
107
Rozvoj:
-- Ladění USB: Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit zařízení k
počítači pomocí datového kabelu při vývoji aplikací.
-- Zůstat vzhůru: Nastavení přístroje, aby při nabíjení baterie
ponechal displej zapnutý.
-- Povolit fiktivní polohy: Umožnění odesílání údajů o fiktivní
poloze a službách do Správce umístění za účelem testování při
vývoji aplikací.
●● Samsung Apps: Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť s
přepínáním paketů) pro získávání oznámení o nových aplikacích
ze Samsung Apps.
●●
Účty a synchronizace
V této části můžete měnit nastavení funkce automatická
synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.
●● Data na pozadí: Toto nastavení bude nyní využíváno během
funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace
se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
●● Automatická synchronizace: Zařízení nyní bude
synchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.
Soukromí
Zálohovat moje data: Nastavení pro zálohování nastavení a dat
aplikací na server Google.
●● Automatické obnovení: Nastavení obnovení nastavení a dat
aplikací při opětovné instalaci aplikací na přístroj.
●● Obnovit tovární data: Resetování nastavení na původní
nastavení hodnot z výroby a vymazání veškerých vašich dat.
●●
SD karta a paměť zařízení
V této části můžete zjišťovat údaje o paměťových kartách a
zařízení, a formátovat externí nebo interní paměť.
Nastavení
108
Hledat
Změna nastavení služby Vyhledávání Google.
●● Nastavení vyhledávání Google:
-- Zobrazovat návrhy webů: Nastavení zobrazování návrhů
během zadávání klíčových slov.
-- Sdílet se společností Google: Nastavení použití vaší aktuální
polohy pro vyhledávání a další služby společnosti Google.
-- Historie vyhledávání: Nastavení zobrazování hledání vašeho
účtu Google.
-- Spravovat historii vyhledávání: Správa historie hledání
vašeho účtu Google.
●● Vyhledávatelné položky: Výběr typu položek, které chcete
zahrnout do hledání.
●● Vymazat zástupce: Smazání informací z posledních hledání.
Místní nastavení a text
V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.
››Vybrat místní nastavení
Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a
aplikace.
››Zvolte metodu zadávání
Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
››Swype
●●
Jazyk: Výběr jazyka, který má být použit při zadávání textu.
Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce
můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.
Velikost klávesnice: Výběr velikosti klávesnicee.
●● Predikce slov: Nastavení předvídání slov podle písmen, které
píšete, a zobrazování návrhů slov.
●●
Nastavení
109
Zvukový signál: Nastavení upozornění, neexistují-li žádná
alternativní slova pro zadání při dvojím kliknutí na slovo.
●● Vibrace při stisku: Nastavení vibrace zařízení, když se dotknete
tlačítka.
●● Povolit tipy: Nastavení upozornění na rychlou nápovědu
blikáním indikátoru nápovědy.
●● Auto. vkládání mezer: Nastavení automatického vkládání
mezer mezi slova.
●● Auto. velká písmena: Nastavení automatické změny prvního
písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku,
například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
●● Ukázat celou stopu: Nastavení na zobarzení stopy tažení na
klávesnici.
●● Okno s výběrem slov: Nastavení frekvence zobrazení seznamu
slov.
●● Rychlost vs. přesnost: Nastavení poměru rychlosti a přesnosti.
●● Nápověda: Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Swype.
●● Příklady: Naučte se psát text rychleji pomocí klávesnice Swype.
●● Verze: Zobrazení informací o verzi.
●●
››Klávesnice Samsung
●●
Jazyk psaní: Výběr jazyka, který má být použit při zadávání
textu.
Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce
můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.
XT9: Aktivace ražimu XT9 pro zadávání textu pomocí režimu
Prediktivního vkládání.
●● Rozšířená nastavení XT9: Aktivace rozšířených funkcí režimu
XT9, například automatického dokončování, opravování nebo
nahrazování, a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
●● Automatická tečka: Nastavení přístroje na vložení tečky po
dvojím klepnutí na mezerník.
●●
Nastavení
110
Automatické psaní velkých písmen: Nastavení automatické
změny prvního písmena na velké po ukončovacím
interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo
vykřičníku.
●● Hlasový vstup: Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání
textu hlasem na klávesnici Samsung.
●● Kurz: Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.
●●
Hlasový vstup a výstup
Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu
na řeč.
››Nastavení rozpoznávání hlasu
Jazyk: Vyberte jazyk pro rozpoznávání hlasu od společnosti
Google.
●● Bezpečné vyhledávání: Nastavení přístroje k filtrování
explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového hledání.
●● Blokovat nevhodná slova: Skrytí nevhodných slov, které váš
přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.
●●
››Nastavení převodu textu na řeč
Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na ukázku.
Pro používání funkce převodu textu na řeč si nainstalujte hlasová
data.
●● Vždy použít moje nastavení: Po zapnutí této funkce bude
přístroj vždy používat v aplikacích vámi specifikované nastavení.
●● Výchozí modul: Nastavení syntézy řeči enginu, která se má
použít v mluveném textu.
●● Instalovat hlasová data: Stažení a instalace hlasových dat pro
používání funkce převodu textu na řeč.
●● Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce
převodu textu na řeč.
●● Jazyk: Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
●● Moduly: Zobrazení enginů převodu textu na řeč stažených z
trhu Android.
●●
Nastavení
111
Usnadnění
Změňte nastavení pro funkce usnadnění.
●● Usnadnění: Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je
Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo
vibrační odezvu.
●● Služby usnadnění: Výběr aplikace usnadnění, která má být
použita. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud jste
stáhli aplikace usnadnění do vašeho přístroje.
●● Vypínačem ukončíte hovor: Nastavení přístroje pro ukončení
hovoru stiskem [ ].
Datum a čas
V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení
zobrazení času a data v zařízení:
●● Automaticky: Automatická aktualizace času při cestování do
jiných časových pásem.
●● Nastavit datum: Ruční nastavení data.
●● Vybrat časové pásmo: Nastavení domovského časového
pásma.
●● Nastavit čas: Ruční nastavení času.
●● Použít 24hodinový formát: Nastavení zobrazení času v
24hodinovém formátu.
●● Vyberte formát data: Výběr formátu data.
O zařízení
V této části si můžete zobrazit informace o přístroji, zkontrolovat
jeho stav a naučit se, jak ho používat.
Nastavení
112
Řešení problémů
Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete
vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:
Kód
Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo
Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat
heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN
Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné
zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný
s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete
vypnout pomocí menu Zamknout SIM kartu.
PUK
Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle
kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu
PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od
poskytovatele služeb.
PIN2
Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat
kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší
informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby
Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným
příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to
znovu.
●● Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti
získáte od svého poskytovatele služeb.
●●
Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně
Pokud je zařízení vybaven dotykovým displejem a dotykový displej
nereaguje správně, postupujte takto:
●● Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné
kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s
dotykovým displejem se nedoporučují.
●● Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového
displeje čisté a suché.
Řešení problémů
113
Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
●● Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste
zařízení do servisního střediska Samsung.
●●
●●
Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné
chyby
Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude
nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud
přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program
pomocí správce úloh. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje,
stiskněte a podržte [ ] po dobu 8–10 sekund, dokud se přístroj
nevypne a následně automaticky nezapne.
Pokud se problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat.
V režimu Menu vyberte Nastavení → Soukromí → Obnovit
tovární data → Resetovat zař. → Vymazat vše.
Hovory jsou přerušovány
Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným
příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a
zkuste to znovu.
Odchozí hovory nejsou spojovány
Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
●● Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili
blokování hovorů.
●●
●●
Příchozí hovory nejsou spojovány
Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
●● Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili
blokování hovorů.
●●
●●
Druhá strana vás během hovoru neslyší
Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
●● Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.
●●
●●
Řešení problémů
114
Špatná kvalita zvuku
●●
●●
Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným
příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to
znovu.
Při volání z části kontakty se hovor nespojí
Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
●● V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
●● Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili
blokování hovorů.
●●
Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká
Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte
nebo vyměňte baterii.
Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná
Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte
a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od
místních úřadů).
Zařízení je horké na dotek
Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém
používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je
normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon
zařízení.
Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy
Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace
fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou
baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové
zprávy, postupujte takto:
●● Nabijte baterii.
●● Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo
odstraněním souborů ze zařízení.
●● Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže
i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko
Samsung.
Řešení problémů
115
Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové
zprávy
Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung
přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních
souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:
●● Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo
odstraněním souborů ze zařízení.
●● Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem
Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn
systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč
pro přehrání souboru.
●● Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.
Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth
Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
●● Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke
kterému se chcete připojit.
●● Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v
dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).
●●
Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na
servisní středisko Samsung.
Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří
Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní se
zařízením.
●● Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální
ovladače.
●●
Řešení problémů
116
Bezpečnostní upozornění
Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před
jeho použitím si přečtěte následující informace.
Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru
nebo výbuchu
Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo
uvolněné elektrické zásuvky
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte
nabíječku tažením za kabel
Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel
Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma
rukama
Nezkratujte nabíječku či baterii
Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji
před nárazy
Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem
Nepoužívejte přístroj během bouřky
Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým
proudem.
Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion)
baterií
Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším
autorizovaném servisním středisku.
Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně
• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo
pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná
zranění nebo poškození přístroje.
• Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se
řiďte všemi místními předpisy.
Bezpečnostní upozornění
117
• Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné
trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
• Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému
tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.
Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením
• Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
• Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu
a životnost baterií či zařízení.
• Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení
kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo
trvalé poškození baterie.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a
předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními
V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, přístroj
vypněte
Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje
v určitých oblastech.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení
Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může
být jinými elektronickými zařízeními rušen.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru
• Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm
od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
• Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm
od kardiostimulátoru.
• Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj
na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.
Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení,
které by mohlo být rušeno rádiovými signály
Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných
zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který
vysílá rádiové signály.
Bezpečnostní upozornění
118
Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně
informací o možném rušení rádiovými signály.
Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším
přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání
vašeho naslouchátka.
Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte
• Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny
a symboly.
• Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v
blízkosti paliv či chemikálií.
• Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky
ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.
Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte
Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit
elektronické navigační zařízení letadla.
V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo
dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla.
Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových
signálů vysílaných vaším zařízeníem přestat fungovat. Více informací získáte
u výrobce příslušného zařízení.
Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními
týkající se používání mobilních telefonů při řízení
motorového vozidla.
Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to
zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem
na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte
si následující doporučení:
• Používejte sadu handsfree.
• Seznamte se se svým zařízeníem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např.
rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času
potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
• Umístěte zařízení tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat
mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá
v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
Bezpečnostní upozornění
119
• Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte
za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť,
plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
• Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování
poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní
povinnosti - bezpečné jízdy.
• Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory,
když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat
hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během
jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a
ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
• Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to
odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě
řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu
na silnici, ukončete jej.
• Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní
nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
• Používejte své mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc
ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné
nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní
tísňové číslo.
• V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje
silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte
porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční
dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či
odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.
Řádná péče a používání vašeho mobilního zařízení
Udržujte přístroj v suchu
• Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek
přístroje nebo elektronických obvodů.
• Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej.
Otřete přístroj hadříkem a odneste do servisního střediska.
• Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení.
Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky
výrobce.
Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném
prostředí.
Prach může způsobit poruchu přístroje.
Bezpečnostní upozornění
120
Přístroj nepokládejte na šikmé plochy
V případě pádu může dojít k poškození přístroje.
Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj
používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 45 °C
• Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C
a mohlo by dojít k explozi přístroje.
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například
na přístrojové desce automobilu).
• Baterii skladujte při teplotách v rozmezí -20 °C až 45 °C.
Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou
mince, klíče nebo šperky.
• Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
• Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo
by to způsobit požár.
Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí
• Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
• Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní
knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
• Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým
uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému
poli.
Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub,
horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob
• Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
• Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.
Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy
• Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
• Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti
mohou přestat fungovat.
V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk
Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo
poškození zraku.
Bezpečnostní upozornění
121
Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky
• Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost
baterie.
• Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu
nabít.
• Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
• Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební
materiál schválený výrobcem
• Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje
nebo způsobit jeho poruchu.
• Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání
příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.
Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní
• Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
• Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.
V průběhu hovoru:
• Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
• Mluvte přímo do mikrofonu.
• Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru
nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.
• Držte zařízení uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce,
které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní
zadávání textu), a často odpočívejte.
Chraňte svůj sluch
• Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit
sluch.
• Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši
pozornost a způsobit nehodu.
• Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte
hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou
k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní
Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
Bezpečnostní upozornění
122
Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu
Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.
Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit
• Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti
záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního
střediska Samsung.
• Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo
požár.
Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky
Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné
funkčnosti přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku,
může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto
příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.
Čištění přístroje:
• Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
• Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
• Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.
Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem.
O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste
přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.
Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu
Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní
Nedovolte, aby přístroj používaly děti
Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě
nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.
Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně
• Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně
uchyceny.
• Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci
zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může
způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.
Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál
Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít
k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.
Bezpečnostní upozornění
123
Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně
• Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim
přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem
z jiných zařízení.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud
je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje
možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých
oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.
Zálohujte důležitá data
Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
Nešiřte materiál chráněný autorským právem
Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám
bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva.
Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním
materiálu chráněného autorským právem.
Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)
Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii
na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto
normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň
pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě
2 W/kg. Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro
tento model 1,07 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR
pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství
energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici.
Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje
celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.
Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské
směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE)
tímto přístrojem.
Pokud nosíte nebo používáte výrobek při nošení u těla, udržujte
vzdálenost 5 mm od těla, aby se zajistily dostatečné požadavky pro
expozici rádiových frekven cí.
Bezpečnostní upozornění
124
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným
sběrem odpadu)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných
produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem
udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili,
nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto
výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství
nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními
systémy zpětného odběru baterií)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie
v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány
společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené
symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie
obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční
úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně
zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů
oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat
prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Dobíjecí baterie, která je součástí výrobku, není vyměnitelná uživatelem. Pro
získání informací k výměně baterie se obraťte na poskytovatele služeb.
Bezpečnostní upozornění
125
Prohlášení
Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a
jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo
jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány
výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby
nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo
poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte
výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb,
nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat,
kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet
od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.
„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY “JAK JSOU”.
SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI
SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG
VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.
SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST,
ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU
PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI,
NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO
KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI
NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ
JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU,
A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD
INFORMOVÁNA.“
Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost
Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou
k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami
pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá
kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost
Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo
pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto
zařízení.
Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s
obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo
službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a
služeb.
Bezpečnostní upozornění
126
Rejstřík
AllShare 87
Automatického
odmítání 59
baterie
fotoaparát
Bluetooth
fotografie
pořizování fotografií 66
úprava nastavení 69
úprava nastavení
videokamery 72
zaznamenání videí 70
nabíjení 11
aktivace 85
hledání a párování s
Bluetooth zařízeními 85
odesílání dat 86
příjem dat 86
fotografování vlastní
osoby 69
fotografování v režimu
úsměv 68
pořízení panoramatické
fotografie 68
pořizování 66
pořizování podle scény 67
pořizování řady snímků 68
zobrazení 74
budík
deaktivace 98
vypnutí 98
vytváření 97
čas a datum, nastavení 26
čekající hovor 60
denní přehled 44
digitální rámeček 96
DLNA
galerie
přehrávání videí 74
zobrazení fotografií 74
Google Mail 49
Google Maps 45
Google Talk 53
hlasová pošta 55
hlasové hovory
viz AllShare
dotykový displej
používání 21
zamknutí 22
používání možností 57
přijímání 57
vytáčení 56
ebook
čtení 39, 92
importování 93
stahování 39
hledání hlasem 100
hudební přehrávač
email
přehrávání hudby 62
uložení souborů 62
nastavení účtů 51
odesílání 51
zobrazení 52
Rejstřík
127
vytvoření seznamu
skladeb 64
nastavení hovorů 103
o přístroji 112
SD karta a paměť
přístroje 108
soukromí: 108
účty a synchronizace 108
usnadnění 112
zvuk 104
internet
viz webový prohlížeč
jas, displej 27
jazyk 109
kalendář
vytváření událostí 78
zobrazení událostí 78
obrazovka menu
otevírání 25
uspořádání 25
Karta USIM
vložení 13
zamknutí 28
paměťová karta
formátování 15
vložení 14
vyjmutí 15
kontakty
import a export 77
kopírování 76
vyhledávání kontaktů 75
vytváření 75
vytváření kontaktů 75
vytváření skupin 76
poznámka k náčrtku 100
poznámky
vytváření 79
zobrazení 79
přehrávač videa 72, 74
přesměrování hovorů 60
připojení
mobilní stopař 29
multimediální zprávy (MMS)
odesílání 54
zobrazení 55
Bluetooth 85
DLNA 87
počítač 80
WLAN 82
nastavení
aplikace 107
bezdrátové a ostatní
sítě 101
datum a čas 112
displej 105
hlasový vstup a výstup 111
hledání 109
informace o poloze a
zabezpečení 106
místní nastavení a text 109
Připojení k počítači
Samsung Kies 80
velkokapacitní paměť 81
Windows Media Player 80
přístupové kódy 113
režim čísel pevné volby 60
režim letadlo 16
Rejstřík
128
režim TV výstup 89
Samsung Apps 41
Samsung Kies 80
SIM karta
videa
Služba ThinkFree Office 93
správce souborů
volání
pořizování 70
přehrávání 72, 74
video hovory
používání možností 58
přijímání 57
vytáčení 56
vložení 13
zamknutí 28
čekající hovor 60
konferenční 58
mezinárodní čísla 57
odmítnutí 57
používání možností během
hovoru 57
používání možností během
videohovoru 58
přesměrování 60
přijímání 57
vytáčení 56
záznamy hovorů 61
zobrazení zmeškaných
hovorů 59
kopírování nebo vyjmutí
souborů 96
odstranění souborů 96
otevření souborů 95
podporované formáty
souborů 95
správce stahování 96
správce úloh 99
světový čas 99
synchronizace 80
telefon
ikony indikátoru 19
nastavení 101
panel zkratek 25
přizpůsobení 26
rozvržení 17
tlačítka 19
zapnutí a vypnutí 16
VPN připojení
připojení k 91
vytváření 90
vybalení 10
webový prohlížeč
otevírání více stránek 37
procházení webových
stránek 34
přidání zdrojů RSS 38
přidávání záložek 37
vyhledávání informací
hlasem 36
textové poznámky 79
textové zprávy
odesílání 54
zobrazení 55
tichý režim 16
trh 41
Rejstřík
129
Windows Media Player 80
WLAN
aktivace 82
použití WPS 83
vyhledání a připojení k
sítím 82
YouTube
nahrávání videí 43
sledování videí 42
zadávání textu 30
základní obrazovka
odstranění položek 24
přesun položek 24
přidávání položek 24
zamknutí kódem PIN 28
záznamy hovorů 61
zprávy
nastavení e-mailového
účtu 51
odesílání textových
zpráv 54
odeslání emailu 51
odeslání multimediální
zprávy 54
otevírání hlasové pošty 55
Rejstřík
130
Prohlášení o shodě (R&TTE)
My, společnost
Samsung Electronics
prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt
Mobilní zařízení pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-P1000
kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými
normativními dokumenty.
Bezpečnost
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAR
EN 62311 : 2008
EN 503671 : 2002
IEC 62209-2 : 2010
Doporučení rady 1999/519/EC
Elektromagnetická EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
kompatibilita
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RádioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)
Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny
a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou
uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.
Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice
1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168
Technická dokumentace je uložena u:
Samsung Electronics QA Lab.
a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24
Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře
(místo a datum vydání)
(jméno a podpis oprávněné osoby)
*To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska
Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho
přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli
služeb.
Pro instalaci Kies (PC Sychronizace)
1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky
Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte
ji do Vašeho PC.
2. V režimu Menu vyberte Nastavení → Bezdrátové
sítě → Nastavení USB → Samsung Kies.
3. Připojte zařízení k PC pomocí datového kabelu.
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-34480A
Czech. 01/2012. Rev. 1.1
Download PDF

advertising