Samsung | GT-P5220 | Samsung GT-P5220 Uživatelská přiručka

GT-P5220
Uživatelská příručka
www.samsung.com
www.sar-tick.com
Tento výrobek splňuje platné
národní limity SAR - 2,0 W/kg.
Maximální hodnoty SAR
naleznete v části Informace
o certifikaci SAR (Specific
Absorption Rate) tohoto
návodu.
O této příručce
Zařízení poskytuje vysoce kvalitní
mobilní komunikaci a zábavu díky
vysokým standardům a technologickým
znalostem společnosti Samsung. Tato
uživatelská příručka je speciálně navržena
k podrobnému popisu funkcí a vlastností
zařízení.
• Před použitím zařízení si přečtěte tuto
příručku, dozvíte se zde informace o
bezpečném a správném používání zařízení.
2
O této příručce
• Popis je založen na výchozím nastavení
zařízení.
• Obrázky a snímky se od vzhledu
konkrétního produktu mohou lišit.
• Obsah se může od koncového produktu
či softwaru poskytnutého operátorem či
jiným poskytovatelem služeb lišit a může
být měněn bez předchozího upozornění.
Nejnovější verzi příručky naleznete na
webové stránce společnosti Samsung,
www.samsung.com.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který
vyžaduje vysoký výkon procesor a paměti
RAM, ovlivní celkový výkon zařízení.
Aplikace související s obsahem nemusí
v závislosti na technických údajích zařízení
a prostředí, ve kterém se používají, správně
pracovat.
• Dostupné funkce a doplňkové služby se
mohou s ohledem na typ zařízení, použitý
software nebo poskytovatele služeb lišit.
3
O této příručce
• Aplikace a jejich funkce se mohou lišit
s ohledem na zemi, oblast a použitý
hardware. Společnost Samsung
neodpovídá za problémy s výkonem
způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů.
• Společnost Samsung neodpovídá za
problémy spojené s výkonem nebo za
nekompatibilitu způsobenou úpravou
nastavení registru či změnou softwaru
operačního systému. Pokus o přizpůsobení
operačního systému může vést k chybné
funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky
a další média dodávaná k tomuto zařízení
mohou být na základě licence používána
pouze v omezené míře. Stažení a používání
těchto materiálů pro komerční či jiné účely
představuje porušení zákonů o autorských
právech. Za nezákonné používání médií
jsou odpovědní výhradně uživatelé.
4
O této příručce
• Datové služby, jako například zasílání
zpráv, nahrávání a stahování, automatická
synchronizace nebo používání služeb
určování polohy, mohou být dále
zpoplatněny. Chcete-li se dalším
poplatkům vyhnout, vyberte si vhodný
datový tarif. Bližší informace získáte od
svého poskytovatele služeb.
• Původní aplikace dodané spolu se
zařízením mohou být aktualizovány a
jejich podpora může být ukončena bez
předchozího upozornění. Máte-li otázky
týkající se některé aplikace dodané se
zařízením, kontaktujte servisní středisko
společnosti Samsung. V případě
uživatelsky instalovaných aplikací
kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení
nebo instalace softwaru z neoficiálních
zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení
a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti
představují porušení licenční smlouvy
společnosti Samsung a mají za následek
ztrátu záruky.
5
O této příručce
Ikony v pokynech
Upozornění: situace, které by mohly
způsobit zranění vás nebo jiných osob
Výstraha: situace, které by mohly
způsobit poškození zařízení nebo
jiného přístroje
Poznámka: poznámky, rady nebo
dodatečné informace
Copyright
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Tento průvodce je chráněn mezinárodními
zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být
reprodukována, šířena, překládána nebo
předávána žádnou formou nebo způsobem,
elektronicky ani mechanicky, včetně
fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího
písemného svolení společnosti Samsung
Electronics.
6
O této příručce
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou
registrované ochranné známky společnosti
Samsung Electronics.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná
známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na
celém světě.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™,
Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo
Wi-Fi jsou registrované ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a
autorská práva jsou majetkem příslušných
vlastníků.
DivX®, DivX Certified®
a související loga jsou
ochranné známky
společnosti Rovi
Corporation nebo jejích
dceřiných společností
a jsou používány na
základě licence.
7
O této příručce
O VIDEU DIVX
DivX® je digitální formát videa vytvořený
společností DivX, LLC, dceřinou společností
Rovi Corporation. Toto zařízení má
oficiální certifikaci DivX Certified® a prošlo
důkladným testováním ověřujícím, zda
přehrává videa formátu DivX. Chcete-li
získat více informací a softwarové nástroje
ke konverzi souborů do videí DivX, navštivte
stránky www.divx.com.
O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX
Certified® přehrávat zakoupený obsah
DivX Video-on-Demand (VOD), musí
být zaregistrováno u společnosti DivX.
Registrační kód obdržíte po otevření části
DivX VOD ve vašem menu nastavení. Více
informací o dokončení registrace najdete na
webu vod.divx.com.
8
O této příručce
DivX Certified® k přehrávání videa DivX®
v maximálním rozlišení HD 720p, včetně
prémiového obsahu.
Vyrobeno na
základě licence
společnosti Dolby
Laboratories. Dolby,
Dolby Digital Plus
a symbol dvojitého
D jsou ochranné
známky společnosti
Dolby Laboratories.
9
Obsah
Úvodní
informace
14
16
18
20
22
27
31
32
33
33
34
10
Rozvržení zařízení
Tlačítka
Obsah balení
Instalace SIM a
USIM karty
Nabíjení baterie
Vkládání
paměťové karty
Zapínání a
vypínání zařízení
Uchopení zařízení
Zamknutí a
odemknutí
zařízení
Nastavení
hlasitosti
Přepnutí do
tichého režimu
Základy
35 Ikony indikátoru
37 Používání
dotykového
displeje
41 Otáčení obrazovky
42 Oznámení
44 Domovská
obrazovka
49 Používání aplikací
51 Obrazovka
Aplikace
54 Nápověda
54 Zadávání textu
58 Připojování k síti
Wi-Fi
60 Nastavení účtů
62 Přenos souborů
64 Zabezpečení
zařízení
67 Upgrade zařízení
Obsah
Komunikace
70
80
87
89
93
95
96
96
97
Telefon
Kontakty
Zprávy
E-mail
Google Mail
Hangouts
Google+
ChatON
Fotky
Web a sítě
99
102
104
107
110
Internet
Chrome
Bluetooth
Group Play
Smart Remote
Média
113 Hudba
116 Fotoaparát
128 Galerie
133
134
135
138
139
140
140
Fotopříběh
Paper Artist
Video
YouTube
Flipboard
Businessweek+
NYTimes
Aplikace a
obchody s médii
141 Obchod Play
142 Samsung Apps
(GALAXY Apps)
144 Knihy Play
144 Play Movies
145 Hudba Play
145 Hry Play
146 Kiosek Play
Nástroje
147 Poznámka
150 S plánovač
11
Obsah
POLARIS Office 5
Dropbox
Cloud
Disk
Upozornění
Světové hodiny
Kalkulačka
S Voice
Google
Hlasové
vyhledávání
171 Moje soubory
173 Stažené položky
153
158
160
162
163
164
165
165
168
170
Cestování a
poloha
174 Mapy
Nastavení
175 Otevření menu
Nastavení
175 Wi-Fi
12
177
178
180
183
184
184
190
192
194
195
195
196
196
196
197
199
204
209
210
210
211
211
Bluetooth
Použití dat
Další nastavení
Režim blokování
Režim handsfree
Volat
Zvuk
Zobrazení
Úložiště
Úsporný režim
Baterie
Správce aplikací
Výchozí aplikace
Umístění
Zamknout displej
Zabezpečení
Jazyk a zadávání
Cloud
Záloha a obnovení
Přidat účet
Ovládání hlasem
Příslušenství
Obsah
212
213
217
217
Datum a čas
Usnadnění
O zařízení
Nastavení Google
Řešení
problémů
Bezpečnostní
informace
13
Úvodní informace
Rozvržení zařízení
Vypínač
Světelné
čidlo
Dotykový
displej
Tlačítko
Menu
Univerzální
konektor
Tlačítko
hlasitosti
Přední
fotoaparát
Reprodukt
or
Tlačítko
Domů
Tlačítko
Zpět
Mikrofon
Slot pro
kartu SIM
Hlavní
anténa
Zadní
fotoaparát
14
IrLED
Slot pro
paměťovou
kartu
Konektor
pro
sluchátka
GPS
anténa
Reprodukt
or
Úvodní informace
• Nezakrývejte oblast antény rukama
nebo jinými objekty. Mohlo by dojít
k problémům s připojením nebo
zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou
fólii na displej schválenou
společností Samsung. Neschválené
ochranné fólie na displej mohou
způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s
dotykovým displejem dostala voda.
Vlhké prostředí nebo styk s vodou
může způsobit poruchu dotykového
displeje.
15
Úvodní informace
Tlačítka
Tlačítko
Vypínač
16
Funkce
• Chcete-li zařízení
zapnout nebo
vypnout, stiskněte
tlačítko a podržte ho.
• Pokud zařízení
obsahuje kritické
chyby nebo se
zasekává nebo
zamrzá, stiskněte a
podržte toto tlačítko
na více než 9 sekund.
• Chcete-li zamknout
nebo odemknout
zařízení, stiskněte
toto tlačítko. Zařízení
přejde do režimu
zámku po vypnutí
dotykového displeje.
Úvodní informace
Tlačítko
Menu
Domů
Funkce
• Klepnutím otevřete
seznam dostupných
možností na aktuální
obrazovce.
• Klepnutím a
podržením tlačítka na
domovské obrazovce
spusťte službu Google
Search.
• Stisknutím tlačítka se
vraťte na domovskou
obrazovku.
• Stisknutím a
podržením otevřete
seznam nedávno
spuštěných aplikací.
• Chcete-li spustit
službu S Voice,
dvakrát stiskněte
tlačítko.
17
Úvodní informace
Tlačítko
Zpět
Hlasitost
Funkce
• Klepnutím na tlačítko
se vraťte na předchozí
obrazovku.
• Stisknutím upravte
hlasitosti zařízení.
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující
položky:
• Zařízení
• Uživatelská příručka
18
Úvodní informace
• Položky dodané se zařízením a
•
•
•
•
•
dostupné příslušenství se mohou lišit
podle oblasti a poskytovatele služeb.
Dodané položky jsou určeny pouze
pro toto zařízení a s jinými zařízeními
nemusí být kompatibilní.
Vzhled a specifikace se mohou bez
předchozího upozornění změnit.
Dodatečné příslušenství můžete
zakoupit u místního prodejce
výrobků Samsung. Před zakoupením
se ujistěte, že jsou se zařízením
kompatibilní.
Jiná příslušenství nemusí být s vaším
zařízením kompatibilní.
Používejte pouze příslušenství
schválené společností Samsung.
Na závady způsobené používáním
neschváleného příslušenství se
nevztahuje záruční servis.
19
Úvodní informace
• Dostupnost veškerého příslušenství
se může změnit a je závislá výhradně
na společnostech, které je vyrábějí.
Další informace o dostupném
příslušenství naleznete na webu
společnosti Samsung.
Instalace SIM a USIM karty
Vložte SIM nebo USIM kartu dodanou
poskytovatelem mobilních telefonních
služeb.
• Se zařízením pracují pouze karty
microSIM.
• Některé služby LTE nemusí být v
závislosti na poskytovateli služby
k dispozici. Bližší informace o
dostupnosti služby získáte od svého
poskytovatele služeb.
1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.
20
Úvodní informace
2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté
kontakty směřovaly dolů.
3 Zatlačte SIM nebo USIM kartu do slotu,
dokud nezapadne na místo.
Nevkládejte paměťovou kartu do slotu
pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou
k zasunutí paměťové karty do slotu
pro kartu SIM, vezměte zařízení do
servisního centra společnosti Samsung
a nechte paměťovou kartu vyjmout.
4 Zavřete kryt slotu pro kartu SIM.
21
Úvodní informace
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.
2 Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se
nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.
Nabíjení baterie
Před prvním použitím baterii nabijte
pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení lze
také používat počítač připojený k zařízení
pomocí kabelu USB.
Používejte pouze nabíječky, baterie
a kabely schválené společností
Samsung. Neschválené nabíječky
nebo kabely mohou způsobit explozi
baterie nebo poškození zařízení.
22
Úvodní informace
• Když poklesne napětí baterie,
zařízení vydá varovný tón a zobrazí
zprávu informující o nízkém napětí
baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení
se nemůže zapnout okamžitě po
připojení nabíječky. Před tím, než
zařízení zapnete, nechte vybitou
baterii několik minut nabíjet.
Nabíjení pomocí nabíječky
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru
USB a zapojte konec kabelu USB do
univerzálního konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může
způsobit vážné poškození zařízení. Na
poškození způsobená nesprávným
použitím se nevztahuje záruka.
23
Úvodní informace
• Během nabíjení můžete zařízení
používat, ale plné nabití baterie
může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během
nabíjení nestabilní, dotykový displej
nemusí fungovat. Pokud se tak stane,
odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí
zařízení. To je normální a nemělo
by to mít žádný vliv na životnost
ani výkon zařízení. Pokud se baterie
zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně,
vezměte zařízení a nabíječku do
servisního střediska Samsung.
24
Úvodní informace
Po úplném nabití odpojte zařízení od
nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od
zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte
nabíječku, ušetříte tak energii.
Nabíječka nemá vypínač, proto
ji musíte odpojit od zásuvky, aby
se přerušil přívod energie. Během
nabíjení by nabíječka měla zůstat v
blízkosti elektrické zásuvky a měla by
být snadno dostupná.
Kontrola stavu nabití baterie
Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení,
zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie
pomocí následujících ikon:
Nabíjení
Plně nabito
25
Úvodní informace
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají
šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením
těchto možností a deaktivací funkcí na
pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými
nabíjeními používat delší dobu:
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je
stisknutím vypínače do režimu spánku.
• Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce
úloh.
• Deaktivujte funkci Bluetooth.
• Deaktivujte funkci Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci
aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas displeje.
26
Úvodní informace
Vkládání paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s
maximální kapacitou 64 GB. V závislosti
na výrobci a typu paměťové karty nemusí
být některé paměťové karty kompatibilní s
vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí
být plně kompatibilní se zařízením.
Používání nekompatibilní karty může
způsobit poškození zařízení nebo
paměťové karty a poškodit data
uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou
kartu vložili správnou stranou
vzhůru.
27
Úvodní informace
• Zařízení podporuje pouze paměťové
karty se systémem souborů typu FAT.
Pokud vložíte kartu naformátovanou
s jiným systémem souborů, zařízení
vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat
zkracuje životnost paměťových
karet.
• Jakmile vložíte paměťovou kartu do
zařízení, v interní paměti se ve složce
SD memory card zobrazí adresář se
soubory paměťové karty.
1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté
kontakty směřovaly dolů.
3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu,
dokud nezapadne na místo.
28
Úvodní informace
4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně
vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské
obrazovce klepněte na položku Aplikace
→ Nastavení → Úložiště → Odpojit SD
kartu.
1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud
se nepovysune ze zařízení, a pak ji
vytáhněte.
3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
29
Úvodní informace
Nevysunujte paměťovou kartu,
pokud zařízení přenáší nebo získává
informace. Mohlo by dojít ke ztrátě
či poškození dat nebo k poškození
paměťové karty nebo zařízení.
Společnost Samsung neodpovídá
za škody způsobené nesprávným
používáním poškozených paměťových
karet včetně ztráty dat.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači
nemusí být se zařízením kompatibilní.
Paměťovou kartu formátujte pouze v
zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na
položku Aplikace → Nastavení → Úložiště
→ Formátovat kartu SD → Formátovat
SD kartu → Odstranit vše.
30
Úvodní informace
Před naformátováním paměťové
karty si nezapomeňte zálohovat
všechna důležitá data uložená v
zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje
na ztrátu dat způsobenou činností
uživatele.
Zapínání a vypínání zařízení
Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je
dle následujících zobrazených pokynů.
Stisknutím a podržením vypínače na několik
sekund zařízení zapněte.
31
Úvodní informace
• Na místech, na kterých je zakázáno
používání bezdrátových zařízení
(například v letadle nebo v
nemocnici), dodržujte veškerá
upozornění a pokyny zaměstnanců.
• Stiskněte a podržte vypínač a
klepnutím na položku Režim
Letadlo zakažte bezdrátové funkce.
Vypnutí zařízení provedete stisknutím a
podržením vypínače a poté klepnutím na
položku Vypnout.
Uchopení zařízení
Nezakrývejte oblast antény rukama nebo
jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům
s připojením nebo zvýšenému vybíjení
baterie.
32
Úvodní informace
Zamknutí a odemknutí zařízení
Pokud zařízení nepoužíváte, můžete
nechtěným operacím zabránit jeho
zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete
obrazovku a zařízení se přepne do režimu
zámku. Zařízení se automaticky zamkne,
pokud ho delší dobu nepoužíváte.
Chcete-li odemknout zařízení, stiskněte
vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů
a přejeďte prstem v libovolném směru
v oblasti pro odemykání obrazovky v pravé
části obrazovky.
Nastavení hlasitosti
Stisknutím tlačítka hlasitosti můžete upravit
hlasitost vyzváněcího tónu nebo hlasitost
zvuku při přehrávání hudby nebo videa.
33
Úvodní informace
Přepnutí do tichého režimu
Použijte jednu z následujících metod:
• Stiskněte a podržte levé tlačítko hlasitosti,
dokud se zařízení nepřepne do tichého
režimu.
• Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte
na ikonu Ztlumit.
• Otevřete panel s oznámeními v horní části
obrazovky a klepněte na položku Zvuk.
34
Základy
Ikony indikátoru
Ikony zobrazené v horní části obrazovky
poskytují informace o stavu zařízení.
Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují
nejčastěji.
Ikona Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast
pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
/
Připojeno k síti LTE
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
35
Základy
Ikona Definice
GPS je aktivní
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Funkce Inteligentní obrazovka je
aktivní
Synchronizováno s webem
Připojeno k počítači
Žádná karta SIM ani USIM
Nová textová nebo multimediální
zpráva
Budík je aktivní
Tichý režim je aktivní
Vibrační režim aktivován
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba
postupovat opatrně
Stav baterie
36
Základy
Používání dotykového displeje
K ovládání dotykového displeje používejte
pouze prsty.
• Zabraňte styku dotykového displeje
s jinými elektrickými zařízeními.
Elektrostatické výboje mohou
způsobit poruchu dotykového
displeje.
• Aby nedošlo k poškození
dotykového displeje, neklepejte
na něj ostrými předměty a netlačte
příliš silně prsty.
• Zabraňte styku dotykového displeje
s vodou. Vlhké prostředí nebo styk
s vodou může způsobit poruchu
dotykového displeje.
• Ponechání dotykového displeje v
nečinnosti po delší dobu může vést
ke stínovým obrazům (vypálení
obrazu do obrazovky) nebo duchům.
Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte
dotykový displej.
37
Základy
Gesta pomocí prstů
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku
menu, stisknout tlačítko na obrazovce
nebo zadat znaky pomocí klávesnice na
obrazovce, klepněte na položku prstem.
Přetažení
Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo
zobrazit náhled nového umístění, klepněte
a podržte ji a přetáhněte ji do cílového
umístění.
38
Základy
Chcete-li přiblížit část webové stránky,
mapy nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte.
Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát
klepněte.
39
Základy
Listování
Chcete-li zobrazit další panel, listujte v
domovské obrazovce nebo v obrazovce
aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li
procházet webovou stránku nebo seznam,
například kontakty, listujte nahoru nebo
dolů.
Zmáčknutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy
nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty.
Zmáčknutím položku oddalte.
40
Základy
Otáčení obrazovky
Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v
orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení
zařízení způsobí, že se displej automaticky
upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci
obrazovky.
Aby se displej automaticky neotáčel,
otevřete panel oznámení a zrušte výběr
položky Otočení displeje.
• Některé aplikace nedovolují otáčení
displeje.
• Některé aplikace zobrazují odlišné
obrazovky v závislosti na orientaci.
41
Základy
Oznámení
Ikona oznámení se zobrazí na stavovém
řádku v horní části obrazovky a oznamuje
nové zprávy, události v kalendáři, stav
zařízení a další položky. Tažením směrem
dolů od stavového řádku otevřete panel
s oznámeními. Chcete-li zobrazit další
upozornění, procházejte seznamem. Chceteli panel s oznámeními zavřít, přetáhněte
nahoru panel, který se nachází v dolní části
obrazovky.
V panelu oznámení můžete prohlížet
aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte
směrem dolů ze stavového řádku a potom
klepněte na položku a použijte jednu z
následujících možností:
• Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace funkce
Wi-Fi.
• Umístění: Aktivace nebo deaktivace
funkce GPS.
• Zvuk: Aktivace nebo deaktivace tichého
režimu.
42
Základy
• Otočení displeje: Povolení nebo zakázání
otáčení rozhraní při otočení zařízení.
• Bluetooth: Aktivace nebo deaktivace
funkce Bluetooth.
• Mobilní data: Aktivace nebo deaktivace
datového připojení.
• Mobile hotspot: Aktivace nebo deaktivace
funkce sdílení připojení Wi-Fi.
• Synch.: Aktivace nebo deaktivace
automatické synchronizace aplikací.
• Chytrý poh. st.: Aktivace nebo deaktivace
funkce Chytrý pohotovostní stav.
• Úsporný režim: Aktivace nebo deaktivace
úsporného režimu.
• Režim blok.: Aktivace nebo deaktivace
režimu blokování. V režimu blokování
bude zařízení blokovat oznámení. Chceteli určit, která oznámení budou blokována,
klepněte na Nastavení → Režim
blokování.
43
Základy
• Režim Letadlo: Aktivace nebo deaktivace
řežimu Letadlo.
• Režim handsfree: Aktivace a deaktivace
režimu hands-free.
Dostupné možnosti se mohou lišit v
závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb.
Chcete-li upravit uspořádání možností
na panelu s oznámeními, otevřete panel
s oznámeními, klepněte na → , klepněte
na příslušnou položku a přetáhněte ji na jiné
místo.
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční
bod přístupu ke všem funkcím zařízení.
Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky
aplikací a další položky.
Domovská obrazovka může obsahovat
více panelů. Chcete-li zobrazit další panely,
přejděte vlevo nebo vpravo.
44
Základy
Nové uspořádání položek
Přidání ikony aplikace
Na domovské obrazovce klepněte na
položku Aplikace a podržte ikonu aplikace a
pak ji přetáhněte do náhledu panelu.
Přidávání položky
Upravte výchozí obrazovku přidáním
nástrojů, složek nebo stránky.
Klepněte a podržte prázdnou oblast na
domovské obrazovce a pak vyberte jednu z
následujících kategorií:
• Aplikace a nástroje: Přidání nástrojů na
domovskou obrazovku.
• Složka: Vytvoření nové složky.
• Stránka: Vytvoření nové stránky.
Přesouvání položky
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do
jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný
panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
45
Základy
Odebírání položky
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do
koše, který se zobrazí v horní části domovské
obrazovky. Jakmile koš zčervená, uvolněte ji.
Nové uspořádání panelů
Přidání nového panelu
Klepněte na položku
→ .
→ Upravit stránku
Přesouvání panelu
Klepněte na položku → Upravit stránku,
klepněte a podržte náhled panelu a pak ho
přetáhněte do nového umístění.
Odebírání panelu
Klepněte na položku → Upravit stránku,
klepněte a podržte náhled panelu a pak ho
přetáhněte do koše v horní části obrazovky.
46
Základy
Nastavení tapety
Nastavení snímku nebo fotografie uložené v
zařízení jako tapety domovské obrazovky.
Na domovské obrazovce klepněte na
položku → Nastavit pozadí →
Domovská obrazovka a pak vyberte jednu
z následujících možností:
• Fotky: Zobrazení snímků ve složce Fotky.
• Galerie: Zobrazit fotografie zachycené
fotoaparátem zařízení nebo obrázky
stažené z Internetu.
• Pozadí: Zobrazení obrázků tapet.
• Živá pozadí: Zobrazení animovaných
obrázků.
Vyberte obrázek, v případě potřeby změňte
jeho velikost rámečku a pak jej nastavte jako
pozadí.
47
Základy
Používání nástrojů
Nástroje jsou malé aplikace poskytující
praktické funkce a informace na domovské
obrazovce. Chcete-li nástroje používat,
přidejte je z panelu nástrojů na domovskou
obrazovku.
• Některé nástroje se připojují
k webovým službám. Používání
webových nástrojů může být
dodatečně zpoplatněno.
• Dostupné nástroje se mohou
lišit v závislosti na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
Přidání nástrojů na domovskou
obrazovku
Na domovské obrazovce klepněte na
položku Aplikace → Nástroje. Přejděte
doleva nebo doprava na panel nástrojů a
pak nástroj klepnutím a podržením přidejte
do domovské obrazovky.
48
Základy
Používání nástroje nastavení zkratek
Na domovské obrazovce klepněte na
položku Aplikace → Nástroje a pak
klepněte a podržte položku Zástupce
Nastaveníí a otevřete seznam možností
nastavení. Vyberte možnost nastavení a
přidejte ji na domovskou obrazovku jako
zkratku.
Používání aplikací
Zařízení může spouštět mnoho různých
typů aplikací, v rozsahu od médií po
internetové aplikace.
Spuštění aplikace
Na domovské obrazovce nebo obrazovce
aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.
Některé aplikace jsou seskupeny
do složek. Chcete-li otevřít aplikaci,
klepněte na složku a potom klepněte
na aplikaci.
49
Základy
Spuštění ze seznamu nedávno
spuštěných aplikací
Stisknutím a podržením tlačítka Domů
otevřete seznam nedávno spuštěných
aplikací.
Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete
spustit.
Ukončení aplikace
Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte
tak energii baterie a zachováte výkon
zařízení.
Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte
na Správce úloh a pak klepnutím na
položku Konec vedle aplikace danou
aplikaci zavřete. Všechny aktivní aplikace
zavřete klepněte na položku Ukončit vše.
Případně stiskněte a podržte tlačítko Domů
a pak klepněte na ikonu Zavřít vše.
50
Základy
Obrazovka Aplikace
Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech
aplikací, včetně nově nainstalovaných
aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na
položku Aplikace a otevřete obrazovku
Aplikace.
Chcete-li zobrazit další panely, přejděte
vlevo nebo vpravo.
Nové uspořádání aplikací
Klepněte na položku → Upravit,
klepněte a podržte aplikaci a pak ji
přetáhněte do nového umístění. Chcete-li
ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na
stranu obrazovky.
51
Základy
Organizace pomocí složek
Pro usnadnění vložte související aplikace do
společné složky.
Klepněte na položku → Upravit,
klepněte a podržte aplikaci a pak ji
přetáhněte na možnost Vytvořit složku.
Zadejte název složky a pak klepněte na
položku OK. Přetažením vložte aplikace
do nové složky a pak klepněte na položku
Uložit a uspořádání uložte.
Nové uspořádání panelů
Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte
náhled panelu a pak ho přetáhněte do
nového umístění.
Instalace aplikací
Ke stahování a instalaci aplikací použijte
obchod s aplikacemi, jako je například
Samsung Apps (GALAXY Apps).
52
Základy
Odinstalace aplikací
Klepněte na položku → Odinstalovat/
zakázat aplikace a pak vyberte aplikaci,
kterou chcete odinstalovat.
Výchozí aplikace, které byly součástí
zařízení od zakoupení, nelze
odinstalovat.
Deaktivace aplikací
Klepněte na položku → Odinstalovat/
zakázat aplikace a vyberte aplikaci, kterou
chcete deaktivovat.
Chcete-li aktivovat aplikace, klepněte na
obrazovce Aplikace na → Zobrazit
zakázané aplikace, vyberte příslušné
aplikace a klepněte na Hot.
• Stažené aplikace a některé výchozí
aplikace, které jsou dodávány
s telefonem, nelze deaktivovat.
• Pokud používáte tuto funkci,
deaktivované aplikace zmizí
z obrazovky Aplikace, budou však
stále uloženy v telefonu.
53
Základy
Nápověda
Přejděte do informací nápovědy a naučte
se jak používat zařízení a aplikace nebo
konfigurovat důležité nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nápověda. Chcete-li zobrazit rady, vyberte
kategorii.
Pro řazení kategorií v abecedním pořadí
klepněte na položku .
Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na
položku .
Zadávání textu
K zadávání textu použijte klávesnici
Samsung nebo funkci hlasového vstupu.
Zadávání textu není v některých
jazycích podporováno. Chcete-li zadat
text, musíte změnit jazyk zápisu na
jeden z podporovaných jazyků.
54
Základy
Změna typu klávesnice
Klepněte na libovolné pole pro zadávání
textu, otevřete panel s oznámeními,
klepněte na položku Zvolte metodu
zadáváníí a pak vyberte typ klávesnice, který
chcete použít.
Používání klávesnice Samsung
Nastavení možností
pro klávesnici
Samsung.
Zadání pomocí
velkých písmen.
Zadávání
interpunkčních
znamének.
Vložení mezery.
Odstranění
předcházejícího
znaku.
Rozdělení na další
řádek.
Zadání pomocí
velkých písmen.
Přidání položky ze
schránky.
Zadání velkých písmen
Před zadáním znaku klepněte na položku
. Pro všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
55
Základy
Změna typu klávesnice
Klepněte a podržte položku a pak
klepněte na položku a změňte typ
klávesnice. Klepněte a podržte položku
a posuňte plovoucí klávesnici do jiného
umístění.
Změna jazyka klávesnic
Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte
tlačítko mezerníku doleva nebo doprava,
čímž změníte jazyk klávesnice.
Ruční psaní
Klepněte a podržte , klepněte na položku
a pak napište slovo prstem. Navrhovaná
slova se zobrazí po zadání znaků. Vyberte
navržené slovo.
56
Základy
Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Hlasové zadávání textu
Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak
hovořte do mikrofonu. Zařízení zobrazí, co
mu nadiktujete.
Pokud zařízení slova správně nerozezná,
klepněte na podtržený text a vyberte
alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího
seznamu.
Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky
pro hlasové rozpoznávání, klepněte na
aktuální jazyk.
57
Základy
Kopírování a vkládání
Klepněte a podržte prst nad textem,
přetažením položky nebo vyberte více
nebo méně textu a pak klepněte na položku
Kopírovat, chcete-li text kopírovat nebo
položku Vyjmout, chcete-li text vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu,
klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl
být vložen a pak klepněte na položku Vložit.
Připojování k síti Wi-Fi
Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet
mediální soubory s jinými zařízeními,
připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 175)
Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi
Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte
na položku Wi-Fi síť zapněte nebo vypněte.
58
Základy
• Zařízení využívá neharmonizovanou
frekvenci a je určeno k použití ve
všech evropských zemích. Sítě WLAN
mohou být v budovách provozovány
bez omezení v celé Evropské unii, ale
nemohou být provozovány mimo
budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a
šetřete energii baterie.
Připojování k sítím Wi-Fi
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Wi-Fi a pak přetáhněte
přepínač Wi-Fi doprava.
Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí
Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak
klepněte na položku Připojit. Sítě, které
vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony
zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se
zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude
síť dostupná.
59
Základy
Přidávání sítí Wi-Fi
Pokud se požadovaná síť nezobrazí v
seznamu sítí, klepněte na položku Přidat
síť Wi-Fi v dolní části seznamu sítí. Zadejte
název sítě do pole SSID sítě, vyberte
typ zabezpečení, a pokud se nejedná o
otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte
na položku Připojit.
Zapomínání sítí Wi-Fi
Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně
aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní
zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť
v seznamu sítí a pak klepněte na položku
Odstranit.
Nastavení účtů
Aplikace Google, jako například
Obchod Play, vyžadují účet Google a
aplikace jako například Samsung Apps
(GALAXY Apps) vyžadují účet Samsung.
Chcete-li maximálně využívat možnosti
zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.
60
Základy
Přidávání účtů
Postupujte podle pokynů, které se zobrazí
při otevření aplikace Google bez přihlášení,
k nastavení účtu Google.
Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat
do účtu Google, klepněte na obrazovce
Aplikace na položku Nastavení → Přidat
účet → Google. Pak klepněte na položku
Novýý a zaregistrujte se nebo klepněte
na položku Existujícíí a nastavení účtu
dokončete podle pokynů na obrazovce.
V zařízení lze používat více než jeden účet
Google.
Podobně nastavte i účet Samsung.
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení,í vyberte název účtu pod
položkou ÚČTY, vyberte účet, který chcete
odebrat a pak klepněte na položku Odebrat
účet.
61
Základy
Přenos souborů
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo
jiné typy souborů ze zařízení do počítače a
naopak.
Připojení pomocí aplikace Samsung
Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která
spravuje multimediální obsah a osobní
údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si
nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu
Samsung.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu
USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači
spustí automaticky. Pokud se program
Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte
na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Přesunujte soubory mezi zařízením a
počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě
aplikace Samsung Kies.
62
Základy
Připojování pomocí aplikace
Windows Media Player
Ujistěte se, že je v počítači nainstalována
aplikace Windows Media Player.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu
USB.
2 Otevřete aplikaci Windows Media Player
a proveďte synchronizaci hudebních
souborů.
Připojování jako mediální zařízení
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu
USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a pak
klepněte na položku Připojeno jako
multimediální zařízení → Mediální
zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje
protokol Media Transfer Protocol (MTP)
nebo neobsahuje nainstalovaný žádný
odpovídající ovladač, klepněte na
položku Fotoaparát (PTP).
63
Základy
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a
počítačem.
Zabezpečení zařízení
Zabraňte ostatním v používání nebo
přístupu k osobním údajům a informacím
uloženým v zařízení pomocí funkcí
zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte,
vyžaduje k odemknutí kód.
Nastavení odemknutí podle tváře
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zamknout displej → Zámek
displeje → Odblokovat obličej.
Po umístění vaší tváře do rámečku dojde
k jejímu uložení. Pak nastavte záložní kód
PIN odemykání nebo vzor k odemknutí
obrazovky v případě, že při odemknutí
pomocí tváře dojde k chybě.
64
Základy
Nastavení odemknutí podle tváře a
hlasu
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zamknout displej → Zámek
displeje → Obličej a hlas.
Po umístění vaší tváře do rámečku dojde k
jejímu uložení a pak nastavte hlasový příkaz.
Pak nastavte záložní kód PIN odemknutí
nebo vzor k odemknutí obrazovky v případě,
že při odemknutí pomocí tváře a hlasu
dojde k chybě.
Nastavení vzorce
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zamknout displej → Zámek
displeje → Znak.
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více
teček a pak ho opětovným nakreslením
ověřte. Nastavte záložní kód PIN odemknutí
k odemknutí obrazovky v případě, že
zapomenete vzor.
65
Základy
Nastavení kódu PIN
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zamknout displej → Zámek
displeje → PIN.
Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo
opětovným zadáním ověřte.
66
Základy
Nastavení hesla
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zamknout displej → Zámek
displeje → Heslo.
Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a
symbolů, a pak heslo opětovným zadáním
ověřte.
Odemykání zařízení
Zapněte obrazovku stisknutím vypínače
nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro
odemknutí.
Pokud kód k odemknutí zapomenete,
můžete zařízení nechat resetovat v
servisním středisku Samsung.
Upgrade zařízení
Zařízení lze upgradovat na nejnovější
software.
Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
67
Základy
Upgrade pomocí aplikace Samsung
Kies
Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte
zařízení k počítači. Aplikace Samsung
Kies zařízení automaticky rozpozná a
zobrazí případné dostupné aktualizace
v dialogovém okně. Chcete-li spustit
upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v
dialogovém okně. Viz nápověda aplikace
Samsung Kies pro podrobnosti o postupu
upgradu.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte
kabel USB, pokud probíhá
aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení
nepřipojujte k počítači další mediální
zařízení. Mohlo by to způsobit
narušení procesu aktualizace.
68
Základy
Upgrade pomocí bezdrátového
připojení
Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější
software pomocí služby bezdrátového
zasílání firmwaru (FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → O zařízení → Aktualizace
softwaru → Aktualizovat.
69
Komunikace
Telefon
Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo
přijetí hovoru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Telefon.
Volání
Volání
Použijte jednu z následujících metod:
• Klávesnice: Zadejte číslo pomocí
klávesnice a pak klepněte na položku .
• Protokoly: Zahajte hovor z historie
příchozích a odchozích hovorů a zpráv.
• Oblíbené: Zahajte hovor ze seznamu
oblíbených kontaktů.
• Kontakty: Zahajte hovor ze seznamu
kontaktů.
70
Komunikace
Rychlé vytáčení čísel
Pro čísla zrychlené volby klepněte na
odpovídající číslo a přidržte je.
Předvídání čísel
Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí
automatické předpovídání. Vyberte jednu z
následujících možností a zahajte hovor.
Hledání kontaktů
Zadejte jméno, telefonní číslo nebo
e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v
seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se
zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte
jeden a zahajte hovor.
Mezinárodní volání
Klepněte a podržte 0, dokud se nezobrazí
znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a
telefonní číslo a pak klepněte na položku .
71
Komunikace
Během hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• Podržet: Podržení hovoru. Podržený hovor
obnovíte klepnutím na tlačítko Uvolnit.
• Kontakty: Otevření seznamu kontaktů.
• Dod. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá
strana nemohla slyšet.
• Sluch.: Přepne na sluchátka Bluetooth,
pokud jsou k zařízení připojena.
• Př. hovor: Vytočení druhého hovoru.
• Klávesnice: Otevření klávesnice.
• Konec: Ukončení aktuálního volání.
•
→ Poznámka: Vytvoření poznámky.
•
→ Zpráva: Odesílání zprávy.
72
Komunikace
→ Přenos: Propojí první stranu s
druhou stranou. Odpojí vás od konverzace.
•
→ Správa konferenčních hovorů:
Ponechá soukromou konverzaci s jednou
stranou během konferenčního hovoru
nebo odpojí jednu stranu z konferenčního
hovoru.
•
Přidávání kontaktů
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat
telefonní číslo z klávesnice, zadejte číslo a
klepněte na možnost .
Odesílání zprávy
Klepnutím na položku
číslo na displeji.
odešlete zprávu na
Zobrazení záznamů hovorů
Chcete-li zobrazit historii příchozích a
odchozích hovorů, klepněte na položku
Protokoly.
Chcete-li filtrovat protokol volání, klepněte
na možnost → Zobrazit a pak vyberte
příslušnou možnost.
73
Komunikace
Číslo pevné volby
Zařízení lze nastavit k omezování odchozích
hovorů pouze na čísla se speciálním
předčíslím. Tato předčíslí jsou uložena na
kartě SIM nebo USIM.
Klepněte na položku → Nastavení
hovorů → Nastavení hovorů → Další
nastavení → Čísla pevné volby →
Zapnout pevnou volbu a pak zadejte
kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM.
Klepněte na položku Seznam čísel pevné
volbyy a přidejte čísla.
Blokování hovorů
Zařízení lze nastavit k blokování určitých
hovorů. Například lze zakázat mezinárodní
hovory.
Klepněte na položku → Nastavení
hovorů → Nastavení hovorů → Další
nastavení → Blokování hovorů, vyberte
typ hovoru, vyberte možnost blokování
hovoru a zadejte heslo.
74
Komunikace
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte
položku mimo velký kruh.
Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze
provést další volání. V případě druhého
příchozího hovoru ukončete nebo přidržte
první hovor.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte
položku mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru
odeslat volajícímu zprávu, klepněte na
možnost Odmítnout hovor se zprávou.
Chcete-li vytvořit zprávu při odmítnutí
hovoru, klepněte na položku →
Nastavení hovorů → Nastavení hovorů →
Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru.
75
Komunikace
Automatické odmítání hovorů od
nechtěných čísel
Klepněte na → Nastavení hovorů →
Nastavení hovorů → Odmítnutí hovoru
→ Režim automatického odmítnutí →
Autom. odmítaná čísla a poté klepněte
na Seznam automatického odmítnutí.
Klepněte na tlačítko Přidat, zadejte číslo,
přiřaďte kategorii a pak klepněte na položku
Uložit.
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém
řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními
a zobrazte seznam zmeškaných hovorů.
Čekající hovor
Čekající hovor představuje službu
poskytovanou poskytovatelem služeb.
Uživatel může tuto službu použít k
pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí
na příchozí hovor. Tato služba není dostupná
u video hovorů.
76
Komunikace
Chcete-li tuto službu využít, klepněte
na položku → Nastavení hovorů →
Nastavení hovorů → Další nastavení →
Čekající hovor.
Přesměrování hovorů
Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích
hovorů na vybrané číslo.
Klepněte na položku → Nastavení
hovorů → Nastavení hovorů → Další
nastavení → Přesměrování hovorů a pak
vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte
číslo a klepněte na položku Povolit.
Video hovory
Vytvoření video hovoru
Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze
seznamu kontaktů a pak klepněte na
položku zahajte video hovor.
77
Komunikace
Během video hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• Skrýt: Skryje váš obraz před druhou
stranou.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá
strana nemohla slyšet.
• Sluch.: Přepne na sluchátka Bluetooth,
pokud jsou k zařízení připojena.
• Přep. fotoap.: Přepínání mezi předním a
zadním fotoaparátem.
• Klávesnice: Otevření klávesnice.
• Konec: Ukončení aktuálního volání.
•
→ Odchozí obrázek: Vybere obrázek,
který se zobrazí druhé straně.
•
→ Animované emotikony: Použije
emotikony na váš obrázek.
•
→ Zobrazení tématu: Použije
dekorativní ikony na váš obrázek.
•
→ Zap. filtrované zob.: Změní režim
zobrazení do filtrovaného režimu.
78
Komunikace
Klepnutím a podržením obrázku druhé
strany přejděte na následující možnosti:
• Vytvořit obrázek: Uloží obrázek druhé
strany.
• Nahrát videoklip: Uloží video obrázků
druhé strany.
Nahrávání hovorů bez předchozího
souhlasu druhé strany je v mnoha
zemích nezákonné.
Klepnutím a podržením vašeho obrázku
přejděte na následující možnosti:
• Přep. fotoap.: Přepínání mezi předním a
zadním fotoaparátem.
• Odchozí obrázek: Vybere obrázek, který
se zobrazí druhé straně.
79
Komunikace
Kontakty
Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů,
včetně telefonních čísel, e-mailových adres a
dalších položek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Kontakty.
Správa kontaktů
Vytvoření kontaktu
Klepněte na položku a zadejte informace
o kontaktu.
• : Přidat obrázek.
• / : Přidat nebo odstranit informaci o
kontaktu.
Úpravy kontaktu
Zvolte kontakt, který chcete upravovat,
potom klepněte na položku .
Odstranění kontaktu
Klepněte na položku .
80
Komunikace
Nastavení čísla rychlé volby
Klepnutím na položku → Nastavení
rychlých voleb vyberte číslo rychlé volby a
pak vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo
rychlé volby, klepněte na něj a podržte ho a
pak klepněte na položku Odstranit.
Hledání kontaktů
Použijte jednu z následujících metod
hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu
kontaktů.
• Pro rychlé procházení použijte indexy na
levé straně seznam kontaktů, podél nichž
táhněte seznam prstem.
• Klepněte na pole hledání v horní části
seznamu kontaktů a zadejte kritéria
hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z
následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• : Napsat e-mail.
81
Komunikace
Zobrazení kontaktů
Ve výchozím nastavení zařízení zobrazuje
všechny kontakty uložené v zařízení nebo na
jiném účtu.
Klepněte na → Zobrazit kontaktyy a
vyberte místo, ve kterém jsou uloženy
kontakty.
Import a export kontaktů
Synchronizace s kontakty Google
Klepněte na položku → Sloučit účty →
Spojit s Google.
Kontakty synchronizované s kontakty
Google se zobrazí pomocí ikony v
seznamu kontaktů.
Pokud přidáte nebo odstraníte kontakt v
zařízení, bude také přidán nebo odstraněn z
kontaktů Google a naopak.
82
Komunikace
Synchronizace s kontakty Samsung
Klepněte na položku → Sloučit účty →
Spojit s účtem Samsung account.
Kontakty synchronizované s kontakty
Samsung se zobrazí pomocí ikony v
seznamu kontaktů.
Pokud přidáte nebo odstraníte kontakt v
zařízení, bude také přidán nebo odstraněn z
kontaktů Samsung a naopak.
Import kontaktů
Klepněte na → Import/Export a vyberte
možnost importu.
Export kontaktů
Klepněte na → Import/Export a vyberte
možnost exportu.
Sdílení kontaktů
Klepněte na položku → Sdílet vizitku
přes → Více kontaktů, vyberte kontakty,
klepněte na tlačítko Hot. a pak vyberte
metodu sdílení.
83
Komunikace
Oblíbené kontakty
Klepněte na položku Oblíbené.
Klepněte na položku a pak proveďte
jednu z následujících akcí:
• Hledat: Hledání kontaktů.
• Přidat k oblíbeným položkám: Přidání
kontaktů k oblíbeným.
• Odebrat z Oblíbených: Odebrání
kontaktů z oblíbených.
• Tabulka / Seznam: Zobrazení kontaktů
v podobě tabulky nebo seznamu.
• Nápověda: Přístup k informacím
nápovědy ohledně používání kontaktů.
Skupiny kontaktů
Klepněte na položku Skupiny.
Přidávání kontaktů do skupiny
Vyberte skupinu a pak klepněte na položku
. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a
pak klepněte na položku Hot.
84
Komunikace
Správa skupin
Klepněte na položku a pak proveďte
jednu z následujících akcí:
• Hledat: Hledání kontaktů.
• Upravit skupinu: Změna nastavení
skupiny.
• Vytvořit: Vytvoří novou skupinu.
• Odebrat ze skupiny: Odebrání členů ze
skupiny.
• Odeslat zprávu: Odeslání zprávy členům
skupiny.
• Odeslat e-mail: Odeslání e-mailu členům
skupiny.
• Změnit pořadí: Klepněte a podržte
vedle názvu skupiny, přetáhněte ho
nahoru nebo dolů do jiného umístění a
pak klepněte na tlačítko Hot.
• Nápověda: Přístup k informacím
nápovědy ohledně používání kontaktů.
85
Komunikace
Odesílání zprávy nebo e-mailu členům
skupiny
Vyberte skupinu, klepněte na položku
→ Odeslat zprávu nebo Odeslat e-mail,
vyberte členy a pak klepněte na tlačítko Hot.
Vizitka
Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.
Klepněte na položku Nastavit profil,
zadejte podrobnosti, například telefonní
číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu
a pak klepněte na položku Uložit. Pokud
byly informace o uživateli uloženy již během
nastavení zařízení, klepněte a podržte
vizitku v JÁ, a pak ji upravte klepnutím na
položku .
Klepněte na položku → Sdílet vizitku
přes a pak vyberte metodu sdílení.
86
Komunikace
Zprávy
Tuto aplikaci použijte k odeslání textových
zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv
(MMS).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Zprávy.
Pokud se nacházíte mimo svoji
domovskou síť, odesílání nebo
přijímání zpráv může být dodatečně
zpoplatněno. Bližší informace získáte
od svého poskytovatele služeb.
Odesílání zpráv
Klepněte na položku , přidejte příjemce,
zadejte zprávu a pak klepněte na položku .
Chcete-li přidat příjemce, použijte
následující metody:
• Zadejte telefonní číslo.
• Klepněte na položku , vyberte kontakty a
pak klepněte na položku Hot.
87
Komunikace
Pomocí následující metody vytvořte
multimediální zprávu:
• Klepněte na položku a připojte obrázky,
videa, kontakty, poznámky, události a další
položky.
• Chcete-li vložit předmět, klepněte na
položku → Přidat předmět.
Odesílání naplánovaných zpráv
Během psaní zprávy klepněte na → Plán.
Nastavte datum a čas, potom klepněte na
položku OK.
Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.
• Pokud je zařízení ve stanovenou
dobu vypnuté, pokud není připojeno
k síti, nebo pokud je síť nestabilní,
zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a
datu nastaveném v zařízení. Čas a
datum nemusí být správný, pokud se
pohybujete mezi časovými pásmy a
síť neaktualizuje informace.
88
Komunikace
Zobrazení příchozích zpráv
Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken
podle kontaktu.
Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby,
vyberte její kontakt.
Poslech hlasové zprávy
Klepněte a podržte klávesu 1 na klávesnici
a pak postupujte dle pokynů od
poskytovatele služeb.
E-mail
Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo
zobrazení e-mailových zpráv.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
E-mail.
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání
položky E-mail.
89
Komunikace
Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V
případě soukromého e-mailového účtu,
jako je například Google Mail, klepněte
na položku Další,í v případě firemního
e-mailového účtu klepněte na položku
Ruční nastavení. Po výběru dokončete
nastavení dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet,
klepněte na položku → Nastavení →
Přidat účet.
Odesílání zpráv
Klepněte na e-mailový účet, který chcete
použít, a pak klepněte na ikonu v horní
části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a
zprávu a pak klepněte na položku .
Chcete-li přidat příjemce ze seznamu
kontaktů, klepněte na položku .
Klepnutím na +Já přidáte sebe jako
příjemce.
90
Komunikace
Klepněte na položku a připojte obrázky,
videa, kontakty, poznámky, události a další
položky.
Klepnutím na ikonu → vložíte do zprávy
obrázky, události, kontakty a informace o
lokalitě.
Odesílání naplánovaných zpráv
Během psaní zprávy klepněte na →
Plánované odesílání. Zaškrtněte políčko
Plánované odesílání,í nastavte čas a datum
a pak klepněte na položku Hotovo. Zařízení
odešle zprávu v určený čas a datum.
• Pokud je zařízení ve stanovenou
dobu vypnuté, pokud není připojeno
k síti, nebo pokud je síť nestabilní,
zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a
datu nastaveném v zařízení. Čas a
datum nemusí být správný, pokud se
pohybujete mezi časovými pásmy a
síť neaktualizuje informace.
91
Komunikace
Čtení zpráv
Vyberte e-mailový účet, který chcete použít
a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně
načíst nové zprávy, klepněte na položku .
Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.
Vytvořit zprávu.
Přijímání nových
zpráv.
Přidání této
e-mailové adresy
do seznamu
kontaktů.
Otevírání příloh.
Přeposílání zprávy.
Odstraňování
zprávy.
Označení zprávy
jako upomínky.
Odpovídání na
zprávu.
Hledání zprávy.
a pak ji uložte klepnutím na ikonu Uložit
vedle přílohy.
92
Komunikace
Google Mail
Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému
přístupu do služby Google Mail.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Google Mail.
• Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Tato aplikace může být označena
odlišně v závislosti na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
Odesílání zpráv
V libovolné poštovní schránce klepněte na
ikonu , zadejte příjemce, předmět a zprávu
a pak klepněte na ikonu ODESLAT.
Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na
položku + KOPIE/SKRYTÁ.
Klepnutím na připojíte obrázky.
Chcete-li zprávu uložit pro pozdější
doručení, klepněte na položku → Uložit
koncept.
93
Komunikace
Chcete-li připojit obrázky, videa, hudbu
nebo jiný obsah, klepněte na položku →
Přiložit soubor.
Chcete-li začít znovu, klepněte na položku
→ Zahodit.
Chcete-li změnit nastavení aplikace Google
Mail, klepněte na položku → Nastavení.
Chcete-li napsat své názory na vývoj
aplikace, klepněte na položku → Odeslat
názor.
Chcete-li otevřít informace nápovědy
aplikace Google Mail, klepněte na položku
→ Nápověda.
Čtení zpráv
Hledání zprávy.
Vytvořit zprávu.
Náhled přílohy.
Ponechání zprávy
pro dlouhodobé
uložení.
Odstraňování
zprávy.
Odpověď všem
příjemcům nebo
tisk zprávy.
Přeposlání zprávy
dalším lidem.
Odpovídání na
zprávu.
Označení zprávy
jako upomínky.
94
Komunikace
Označení
Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné
složky, ale používá místo toho označení. Po
spuštění aplikace Google Mail se zobrazí
zprávy označené jako Doručená pošta.
Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte
zprávu, klepněte na ikonu → Změnit
štítkyy a pak vyberte označení, které chcete
přiřadit.
Hangouts
Tuto aplikaci použijte k chatování s
ostatními.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Hangouts.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo
zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte
kamaráda z výsledků hledání a začněte
chatovat.
95
Komunikace
Google+
Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi
zůstat v kontaktu prostřednictvím služby
sociální sítě Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Google+.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Klepněte na položku Vše pro změnu
kategorie, potom prohlížejte příspěvky z
vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.
ChatON
Tuto aplikaci použijte k chatování pomocí
libovolného zařízení. Chcete-li tuto aplikaci
použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu
Samsung nebo ověřit své telefonní číslo.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
ChatON.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
96
Komunikace
Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových
adres účtů Samsung nebo výběrem
kamarádů ze seznamu návrhů vytvořte
seznam kamarádů.
Klepněte na → Zahájit chat a po výběru
kamaráda začněte chatovat.
Fotky
Pomocí této aplikace můžete zobrazovat
a sdílet obrázky a videa prostřednictvím
služeb sociální sítě Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Fotky.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Vyberte jednu z následujících kategorií:
• VŠE: Zobrazte všechny obrázky a videa,
které byly pořízeny nebo staženy do
zařízení.
97
Komunikace
• VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY: Zobrazení obrázků
a videí ve skupinách podle data či alba.
Klepnutím na položku zobrazte všechny
obrázky a videa ve skupině.
Potom zvolte obrázek či video.
Při prohlížení používejte pouze následující
ikony:
• : Úpravy obrázku.
• : Sdílení obrázku či videa s ostatními.
• : Odstranění obrázku či videa.
98
Web a sítě
Internet
Tuto aplikaci použijte k procházení
internetu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Internet.
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresa, zadejte webovou
adresu a pak klepněte na položku Přejít na.
Klepněte na položku sdílejte, ukládejte
nebo vytiskněte aktuální webovou stránku
při zobrazení webové stránky.
Chcete-li změnit vyhledávač, klepněte na
→ Nastavení → Upřesnit → Vyberte
vyhledávač.
99
Web a sítě
Otevření nové stránky
Klepněte na položku .
Chcete-li přejít na novou webovou stránku,
přejděte doleva nebo doprava na poli
s názvem a pak klepnutím vyberte stránku.
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Klepněte na pole adresy, klepněte na
položku , vyslovte klíčové slovo a pak
vyberte jedno z navrhovaných klíčových
slov, které se zobrazí.
Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Záložky
Chcete-li přidat aktuální webovou stránku
do záložek, stiskněte položku .
Chcete-li otevřít webovou stránku v
záložkách, klepněte na položku a pak
jednu vyberte.
100
Web a sítě
Historie
Klepněte na položku → Historie a
otevřete webovou stránku ze seznamu
nedávno navštívených webových stránek.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na
položku → Smazat historii.
Klepněte na položku → Historie →
Nejnavštěvovanějšíí a otevřete webovou
stránku ze seznamu nejnavštěvovanějších
webových stránek.
Uložené stránky
Chcete-li zobrazit uložené webové stránky,
klepněte na položku → Uložené strán.
Odkazy
Klepněte a podržte odkaz na webovou
stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte
nebo kopírujte.
Chcete-li zobrazit uložené webové stránky,
klepněte na položku → Stažené
položky.
101
Web a sítě
Sdílení webových stránek
Chcete-li sdílet adresu webových stránek s
ostatními, klepněte na položku → Sdílet
pomocí.
Chcete-li sdílet část webové stránky,
klepněte a podržte požadovaný text a pak
klepněte na položku Sdílet pomocí.
Chrome
Použijte tuto aplikaci k vyhledávání
informací a procházení webových stránek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Chrome.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresy a pak zadejte
webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.
102
Web a sítě
Otevření nové stránky
Klepněte na položku → Nová karta.
Chcete-li přejít na novou webovou stránku,
přejděte doleva nebo doprava na poli
s názvem a pak klepnutím vyberte stránku.
Záložky
Chcete-li vytvořit záložku aktuální webové
stránky, klepněte na , zadejte podrobnosti,
například název a webovou adresu, a poté
klepněte na Uložit.
Chcete-li otevřít webovou stránku
v záložkách, klepněte na ikonu →
Záložkyy a pak jednu vyberte.
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Klepněte na ikonu , vyslovte klíčové slovo a
pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových
slov, která se zobrazí.
103
Web a sítě
Synchronizace s dalšími zařízeními
Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google,
otevře synchronizace karty a záložky, které
můžete použít pomocí aplikace Chrome na
jiném zařízení.
Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných
zařízeních, klepněte na → Jiná zařízení.
Vyberte webovou stránku k otevření.
Bluetooth
Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové
připojení mezi dvěma zařízeními na krátké
vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních
souborů s dalšími zařízeními použijte
rozhraní Bluetooth.
104
Web a sítě
• Společnost Samsung nenese
odpovědnost za případnou ztrátu,
zachycení nebo zneužití dat
odeslaných nebo přijatých pomocí
funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení,
se kterými sdílíte a vyměňujete
data, jsou důvěryhodná a řádně
zabezpečená. Pokud se mezi
zařízeními nacházejí překážky, může
být provozní dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která
nejsou testována nebo schválena
společností Bluetooth SIG, nemusejí
být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k
nezákonným účelům (například
pirátské kopie souborů nebo ilegální
odposlouchávání hovorů pro
komerční účely).
Společnost Samsung není
zodpovědná za případné následky
ilegálního zneužití funkce Bluetooth.
105
Web a sítě
Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, na
obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Bluetooth a pak přetáhněte
přepínač Bluetooth doprava.
Párování s jinými zařízeními
Bluetooth
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Bluetooth → Hledat a
projděte si seznam nalezených zařízení.
Vyberte zařízení, se kterým chcete provést
párování, a pak přijměte automaticky
vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.
106
Web a sítě
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat
pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je
aplikace Galerie. Otevřete aplikaci Galerie,
vyberte obrázek, klepněte na položku
→ Bluetooth a pak vyberte jedno ze
spárovaných zařízení s funkcí Bluetooth.
Po provedení přijměte žádost o ověření
Bluetooth na dalším zařízení a obrázek
přijměte. Přenesený soubor bude uložen do
složky Download. Pokud obdržíte kontakt,
bude automaticky přidán do seznamu
kontaktů.
Group Play
Tuto aplikaci použijte ke sdílení obrazovek
s více zařízeními. Vytvořte nebo se přidejte
k relaci funkce Group Play a pak sdílejte
snímky, dokumenty nebo hudbu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Group Play.
107
Web a sítě
• Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Při používání této aplikace
nelze získat přístup k Internetu
prostřednictvím sítě Wi-Fi.
Tvorba skupiny funkce Group Play
Když vytvoříte relaci funkce Group Play,
mohou se k ní připojit další zařízení a sdílet
obsah.
Použijete-li heslo pro relaci funkce Group
Play, musí ostatní zařízení před vstupem
do relace toto heslo zadat. Chcete-li použít
heslo, zaškrtněte možnost Nastavit heslo
skup.
Klepněte na položku Vytvořit skupinu a
pak použijte následující funkce:
• Sdílet hudbu: Výběr hudebních souborů
ke sdílení. K dosažení efektu prostorového
zvuku můžete propojit dvě nebo více
zařízení.
• Sdílet obrázky: Výběr obrázků ke sdílení.
108
Web a sítě
• Sdílet dokumenty: Výběr dokumentů ke
sdílení.
• Hrajte hry a používejte další aplikace:
Hraní online her s přáteli.
Klepněte na položku a zapište poznámku
nebo kreslete na obrazovku. Všichni
účastníci mohou vidět co vytváříte.
Klepněte na položku zobrazíte všechny
sdílené snímky v mozaikovém rozvržení.
Klepněte na položku vyberete další
snímky nebo dokumenty.
Klepněte na položku zobrazíte účastníky
skupiny.
Připojení do skupiny funkce Group
Play
Klepněte na položku Připojit ke sk., vyberte
relaci Group Play, ke které se chcete připojit,
a je-li to nutné, zadejte heslo skupiny.
Vyberte kategorii médií a obsah, který je
momentálně sdílený, se zobrazí v zařízení.
109
Web a sítě
Smart Remote
Pomocí této aplikace můžete zařízení
používat jako dálkový ovládač pro televizor
a systémy zábavy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Smart Remote.
Nejprve musíte zařízení připojit k síti Wi-Fi a
namířit infračervený port na televizor.
Nastavení zařízení jako dálkového
ovládače pro televizor
Klepněte na Choose Your Country or
Region, vyberte zemi nebo oblast a poté
podle pokynů na obrazovce dokončete
proces nastavení.
Chcete-li otevřít panel dálkového ovládače,
klepněte v pravém dolním rohu obrazovky
na úchyt panelu.
Další místnost přidáte klepnutím na →
Add New Room.
110
Web a sítě
Přizpůsobení nastavení dálkového
ovládání
Klepněte na a použijte následující
možnosti:
• Rooms & Devices: Změna nastavení
připojení.
• Edit Channels: Úprava kanálů
zobrazených na obrazovce zařízení.
• Profil: Zadání profilu uživatele tak,
aby aplikace Peel mohla najít nejlepší
možnosti.
• Favorite Programs: Zobrazení oblíbených
programů.
• Cut Programs: Obnovení dříve skrytých
programů.
• Genres: Skrytí nebo změna pořadí žánrů.
• Sports: Skrytí nebo změna pořadí sportů.
111
Web a sítě
• Send Feedback: Umožňuje zaslat vaše
názory k vývoji aplikace.
• Notifications: Zapněte nebo vypněte
automatická oznámení.
• Reset Peel: Resetování nastavení
připojení.
112
Média
Hudba
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Hudba.
Přehrávání hudby
Vyberte hudební kategorii a pak vyberte
skladbu, kterou chcete přehrát.
Klepněte na snímek alba v dolní části
obrazovky a otevřete obrazovku hudebního
přehrávače.
Hledání dalších
zařízení pro
přehrávání
souboru.
Skrytí obrazovky
hudebního
přehrávače.
Zapnutí režimu
náhodného
přehrávání.
Restart aktuálně
přehrávané skladby
nebo přechod na
předchozí skladbu.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte zpět.
Zobrazí
podrobnosti
souboru.
Nastavení hlasitosti.
Otevření seznamu
skladeb.
Změna režimu
opakování.
Přecházení na další
skladbu. Klepnutím
a podržením se
rychle přesuňte
vpřed.
Pozastavení a
obnovení
přehrávání.
113
Média
Chcete-li poslouchat skladby se stejnou
úrovní hlasitosti, klepněte na položku →
Nastavení → Upřesnit → Chytrá hlasitost.
Pokud je aktivní funkce Chytrá
hlasitost, může být hlasitost vyšší
než hlasitost samotného zařízení.
Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě
nevystavovali hlasitým zvukům a
nedošlo tak k poškození vašeho
sluchu.
U některých souborů se nemusí
aktivovat funkce Chytrá hlasitost.
Chcete-li nastavit vlastní zvuk během
poslechu skladeb pomocí sluchátek,
klepněte na položku → Nastavení →
Upřesnit → Chytrá hlasitost → Zap.
Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo
výše, bude možnost přizpůsobení zvuku
během přehrávání hudby deaktivována.
Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo
níže, bude možnost znovu aktivována.
114
Média
Nastavení skladby jako vyzváněcího
tónu nebo tónu upozornění
Chcete-li použít aktuálně přehrávanou
skladbu jako vyzvánění nebo tón
upozornění, klepněte na položku
→ Nastavit jako a vyberte příslušnou
možnost.
Vytváření seznamů skladeb
Vytvořte si vlastní výběr skladeb.
Klepněte na , zadejte název a klepněte na
OK. Vyberte skladby, které chcete přidat, a
pak klepněte na Hot.
Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu
přidat do seznamu skladeb, klepněte na
položku → Přidat do přehrávaného
seznamu.
115
Média
Přehrávání hudby podle nálady
Přehrávejte hudbu ve skupinách podle
nálady. V zařízení se automaticky vytvoří
seznam skladeb. Po přidání nové skladby
klepněte na položku Hudební ráj → .
Klepněte na položku Hudební ráj a vyberte
buňku nálady. Nebo vyberte více buněk
přetažením vašeho prstu.
Fotoaparát
Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií
nebo videí.
Galerie použijte k zobrazení fotografií a
videí nasnímaných fotoaparátem zařízení.
(str. 128)
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Fotoap.
116
Média
• Fotoaparát se při nečinnosti
automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V
opačném případě nemusí zařízení
v některých režimech vyžadujících
vyšší rozlišení správně pracovat.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez
jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je
to zakázáno zákonem.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde
byste mohli porušit soukromí ostatních
osob.
Pořizování fotografií
Pořízení fotografie
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na
položku .
117
Média
Nastavení časově
zpožděných snímků.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Změna režimu
fotografování.
Toto nastavení
určuje, kolik světla
čidlo fotoaparátu
pojme.
Změna nastavení
fotoaparátu.
Výběr mezi různými
dostupnými efekty.
Označuje, které
úložiště se používá.
Přepínání mezi
režimem snímků a
režimem videa.
Otevírání
prohlížeče obrázků
k zobrazení
fotografií.
Režim Krajina
Předdefinovaná nastavení usnadňují
snímání jednorázových fotografií.
Klepněte na položku → Režim Krajina.
• Krajina: Pomocí tohoto nastavení můžete
pořizovat fotografie modré oblohy a
krajiny s bohatšími barvami.
• Sport: Toto nastavení použijte pro rychle
se pohybující předměty.
118
Média
• Párty/Uvnitř: Toto nastavení použijte pro
dobře osvětlené interiérové scény.
• Pláž/sníh: Toto nastavení použijte pro
•
•
•
•
•
•
•
dobře osvětlené nebo slunečné venkovní
scény.
Západ slunce: Toto nastavení použijte pro
bohatší barvy a ostřejší kontrasty.
Úsvit: Toto nastavení použijte pro velmi
jemné barvy.
Barva podzimu: Toto nastavení použijte
pro scénu s dočervena zbarveným
pozadím.
Světlo svíčky: Toto nastavení použijte
pro snímky jasného světla proti tmavému
pozadí.
Ohňostroj: Toto nastavení použijte pro
scény s vysokým kontrastem.
Zadní světlo: Toto nastavení použijte pro
objekty, za nimiž je jasné světlo.
Noc: Toto nastavení slouží k pořizování
snímků při zhoršených světelných
podmínkách.
119
Média
Režim fotografování
K dispozici je několik fotografických efektů.
Klepněte na položku → Režim
fotografování.
• Jeden snímek: Pořízení jedné fotografie.
• Panoráma: Vytvoří fotografii složenou z
mnoha fotografií spojených dohromady.
• Sdílet foto kam.: Nastaví zařízení k
rozeznávání tváří osob, které jste na
fotografii označili a dané osobě ji odešle.
Rozpoznávání tváře může v závislosti na
úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže,
výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo
příslušenství, které předmět nosí, selhat.
• Úsměv: Pořízení snímku usmívající se
osoby.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografie představuje
širokoúhlou fotografii obsahující více
snímků.
120
Média
Klepněte na položku → Režim
fotografování → Panoráma.
Klepněte na položku
a posuňte
fotoaparát jedním směrem. Když se
modrý rámeček zarovná s hledáčkem, tak
fotoaparát automaticky vytvoří další snímek
panoramatické sekvence. Chcete-li snímání
zastavit, klepněte na položku .
Záznam videí
Záznam videa
Posuňte přepínač statického videa na
ikonu videa a pak klepnutím na ikonu
proveďte záznam videa. Chcete-li nahrávání
pozastavit, klepněte na položku . Chceteli nahrávání zastavit, klepněte na položku .
V režimu videa není dostupné ruční
zaostřování.
121
Média
Režim nahrávání
Nastavení časově
zpožděných snímků.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Změna režimu
nahrávání.
Toto nastavení
určuje, kolik světla
čidlo fotoaparátu
pojme.
Změna nastavení
fotoaparátu.
Výběr mezi různými
dostupnými efekty.
Označuje, které
úložiště se používá.
Přepínání mezi
režimem snímků a
režimem videa.
Otevírání
přehrávače videa k
přehrávání videí.
Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte
na položku .
• Normální: Tento režim použijte pro
normální kvalitu.
• Omezení MMS: Tento režim použijte
ke snížení kvality záznamu pro odeslání
prostřednictvím zpráv.
• Limit pro e-mail: Tento režim použijte ke
snížení kvality pro odeslání e-mailem.
122
Média
Přibližování a oddalování
Použijte jednu z následujících metod:
• Pomocí tlačítka hlasitosti přibližte nebo
oddalte náhled.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů
od sebe zobrazení přibližte a přitažením
oddalte.
Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici
při použití funkce přiblížení během
snímání videa.
123
Média
Konfigurace nastavení fotoaparátu
Chcete-li konfigurovat nastavení
fotoaparátu, klepněte na položku . Ne
všechny následující možnosti jsou dostupné,
jak v režimech statického fotoaparátu, tak i
videokamery. Dostupné možnosti se mohou
lišit v závislosti na použitém režimu.
• Upravit zástupce: Přeorganizuje zkratky
na často používané možnosti.
• Značka polohy: Připojí k fotografii značku
polohy GPS.
• Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů,
snažte se nefotografovat na místech,
kde může být signál stíněn, například
mezi budovami, v nízko položených
oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na
fotografiích, když je nahrajete na
internet. Chcete-li tomu zabránit,
deaktivujte nastavení značky GPS.
124
Média
• Autoportrét: Změna aktuálně
používaného fotoaparátu.
• Samočinné nahrávání: Změna aktuálně
používaného fotoaparátu pro video.
• Režim fotografování: Změna režimu
fotografování.
• Režim nahrávání: Změna režimu
nahrávání.
• Efekty: Vybere mezi různými dostupnými
fotografickými efekty.
• Režim Krajina: Změní režim scény.
• Hodnota expozice: Změna hodnoty
expozice. Toto nastavení určuje, kolik
světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě
osvětlené situace použijte vyšší hodnotu
expozice.
• Časovač: Tuto funkci použijte pro
vytvoření časově zpožděných snímků.
• Rozlišení: Vybere rozlišení. Pro vyšší
kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně
vyšší rozlišení zabere více paměti.
125
Média
• Vyvážení bílé: Vybere vhodné vyvážení
•
•
•
•
bílé barvy, aby měly obrázky realistický
rozsah barev. Nastavení je určeno pro
konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení
jsou podobná rozsahu teplot pro expozici
vyvážení bílé barvy v profesionálních
fotoaparátech.
Měření: Vyberte metodu měření. Hodnota
určuje výpočet hodnot osvětlení. Zaměřit
na střed měří osvětlení pozadí uprostřed
scény. Bod měří hodnotu světla v určité
poloze. Matice průměruje celou scénu.
Vodící linky: Zobrazí pokyny hledáčku a
pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
Kontextový název souboru: Nastaví
fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové
štítky. Tuto funkci aktivujte, chcete-li použít
aplikaci Tag Buddy v Galerie.
Ovládání hlasem: Nastaví fotoaparát k
vytvoření fotografií pomocí hlasových
příkazů.
126
Média
• Uložit jako překlopený: Převrátí obraz a
vytvoří zrcadlový obraz původní scény.
• Kvalita obrázku: Nastavení úrovně kvality
fotografií. Obrázky s vyšší kvalitou vyžadují
více úložného prostoru.
• Kvalita videa: Nastaví úroveň kvality videí.
• Úložiště: Vybere umístění úložiště v
paměti.
• Vynulovat: Obnovení nastavení
fotoaparátu.
Zkratky
Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k
různým možnostem fotoaparátu.
Klepněte na položku → Upravit
zástupce.
Klepněte na volbu, přidržte ji a přetáhněte
ji do mezery v levé části obrazovky. V rámci
seznamu lze klepnutím a přetažením
posouvat další ikony.
127
Média
Galerie
Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků
a videa.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Galerie.
Zobrazení snímků
Spuštění aplikace Galerie zobrazuje
dostupné složky. Pokud jiná aplikace,
například E-mail, uloží obrázek, dojde
k automatickému vytvoření složky
Download obsahující obrázek. Podobně,
zachycení snímku obrazovky vytvoří složku
Screenshots. Vyberte složku, kterou chcete
otevřít.
Ve složce se zobrazí obrázky podle data
vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na
celé obrazovce.
Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo
předchozí obrázek.
128
Média
Přibližování a oddalování
K přiblížení obrázku použijte jednu z
následujících metod:
• Chcete-li provést přiblížení, poklepejte
kamkoliv na obrazovce.
• Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na
libovolném místě dva prsty. Naopak pro
oddálení je přitáhněte k sobě nebo pro
návrat dvakrát klepněte.
Přehrávání videí
Video soubory zobrazují ikonu v náhledu.
Vyberte video, které chcete sledovat, a
klepněte na položku .
Úpravy obrázků
Se zobrazeným snímkem klepněte na
položku a použijte následující funkce:
• Oblíbené: Přidání položky do seznamu
oblíbených položek.
• Prezentace: Spustí prezentaci pomocí
obrázků v aktuální složce.
129
Média
• Rámeček fotografie: Pomocí této
•
•
•
•
•
•
•
možnosti můžete do obrázku přidat
rámeček a poznámku. Upravený snímek
obrazovky se uloží do složky Photo frame.
Poznámka k fotografii: Pomocí této
možnosti můžete napsat poznámku na
zadní stranu obrázku. Chcete-li poznámku
upravit, klepněte na ikonu .
Kopírovat do schránky: Zkopírování
obsahu do schránky.
Tisk: Tisk obrázku po připojení zařízení
k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se
zařízením kompatibilní.
Přejmenovat: Přejmenuje soubor.
Sdílet fotografii kamaráda: Odešle
obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku
označena.
Otočit doleva: Otočení proti směru
hodinových ručiček.
Otočit doprava: Otočení po směru
hodinových ručiček.
130
Média
• Oříznout: Změna velikosti modrého
rámečku a oříznutí a uložení obsaženého
obrázku.
• Nastavit jako: Nastavení obrázku jako
tapety nebo obrázku kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazí podrobnosti
obrázku.
• Nastavení: Změna nastavení galerie.
Odstranění obrázků
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na položku →
Vyberte položku, zaškrtněte obrázky a
pak klepněte na ikonu .
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku
.
Sdílení obrázků
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na položku →
Vyberte položku, zaškrtněte obrázky
a pak je klepnutím na ikonu odešlete
ostatním.
131
Média
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku
a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte
pomocí služeb sociálních sítí.
Nastavení jako tapety
Při zobrazení obrázku klepněte na položku
→ Nastavit jako a nastavte obrázek jako
tapetu nebo ji přiřaďte ke kontaktu.
Označování tváří
Klepněte na tlačítko → Nastavení →
Značkyy a zaškrtněte položky Značka
obličeje. Okolo rozpoznané tváře na snímku
se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář,
klepněte na položku Přidat jméno a pak
vyberte nebo přidejte kontakt.
Když se na obrázku zobrazí značka tváře,
klepněte na značku tváře a použijte
dostupné možnosti, například provádění
hovorů nebo odesílání zpráv.
Rozpoznávání tváře může v závislosti
na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy
kůže, výrazu tváře, podmínkách
osvětlení nebo příslušenství, které
předmět nosí, selhat.
132
Média
Používání aplikace Označit kamaráda
Klepněte na položku → Nastavení
→ Značky → Označit kamaráda a pak
přetáhněte přepínač Označit kamaráda
doprava a při otevírání snímku zobrazte
kontextovou značku (počasí, poloha, datum
a jméno osoby).
Vytváření nových alb
Klepněte na položku , zadejte název alba
a klepněte na tlačítko OK. V levém panelu
vyberte složku a v pravém panelu vyberte
obrázky. Klepněte a podržte vybrané
obrázky, přetáhněte je do nového alba a
poté klepněte na Hot. → Přesunout nebo
Kopír.
Fotopříběh
Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního
digitálního alba, kam budete ukládat
vaše příběhy a přehledně a automaticky
organizovat vaše snímky.
133
Média
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Fotopříběh.
Chcete-li spustit aplikaci Fotopříběh, je
nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte
na tlačítko Instalovat a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Stahování aplikace prostřednictvím
mobilní sítě může být zpoplatněno.
Chcete-li se poplatkům vyhnout,
kontaktujte poskytovatele služeb.
Paper Artist
Tuto aplikaci použijte k vytvoření vzhledu
obrázků jako ilustrací se zábavnými efekty
nebo rámečky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Paper Artist.
Použijte umělecké nástroje k úpravě
obrázku. Upravený snímek se uloží do složky
Galerie → Paper Pictures.
134
Média
Kreslení perem.
Klepnutím změníte
tloušťku pera.
Kreslení pomocí
štětce. Klepnutím
změníte tloušťku
štětce.
Výběr stávajícího
obrázku.
Pořízení fotografie.
Používání rámečků
na obrázek.
Ukládání obrázku.
Zobrazení
informací o verzi.
Zobrazte název
nástroje a
možností.
Sdílení obrázku.
Používání efektů na
obrázek.
Vrácení nebo
opakování
poslední akce.
Vymazání kreseb.
Klepnutím změníte
velikost gumy.
Video
Tuto aplikaci použijte k přehrávání video
souborů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Video.
135
Média
Během přehrávání obsahu DivX
Video-On-Demand nezamykejte
displej zařízení. Při každém zamčení
obrazovky během přehrávání obsahu
DivX Video-On-Demand vám bude
odečteno jedno zaplacené shlédnutí.
Přehrávání videí
Vyberte video, které chcete přehrát.
Přepnutí do režimu
plovoucí
obrazovky.
Přechod vpřed
nebo zpět
přetažením panelu.
Hledání dalších
zařízení pro
přehrávání
souboru.
Nastavení hlasitosti.
Přejít na další
video. Klepnutím
a podržením se
rychle přesuňte
vpřed.
Přesun ovládacího
panelu doleva.
Přesun ovládacího
panelu doprava.
Otevření seznamu
skladeb.
Změnit poměr
stran obrazovky.
Restart aktuálního
videa nebo
přechod na
předchozí video.
Klepnutím a
podržením se
rychle přesuňte
zpět.
Pozastavení a
obnovení
přehrávání.
136
Média
Odstraňování videí
Klepněte na tlačítko → Odstranit, vyberte
videa a klepněte na tlačítko Odstranit.
Sdílení videí
Klepněte na tlačítko → Sdílet pomocí,í
vyberte videa, klepněte na tlačítko Hot. a
vyberte metodu sdílení.
Používání rozevíracího přehrávače
Tuto funkci použijte k využívání dalších
aplikací bez nutnosti zavření přehrávače
videí. Během sledování videa klepněte na
položku a použijte rozevírací přehrávač.
Na obrazovce roztažením dvou prstů od
sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením
zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout,
přetáhněte ho do jiného umístění.
137
Média
YouTube
Tuto aplikaci použijte ke sledování videí
z webové stránky služby YouTube.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
YouTube.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Sledování videí
Klepněte na položku a pak zadejte klíčové
slovo. Vyberte jeden z výsledků hledání a
spusťte video.
Klepnutím přejdete do zobrazení na celou
obrazovku.
Sdílení videí
Vyberte video, které chcete zobrazit,
klepněte na položku a pak vyberte
metodu sdílení.
138
Média
Nahrávání videí
Klepněte na položku Nahraná videa → ,
vyberte video, zadejte informace o videu a
klepněte na tlačítko NAHRÁT.
Flipboard
Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním
časopisům.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Flipboard.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé
nebo ji spouštíte znovu po resetování dat,
dokončete nastavení podle pokynů na
obrazovce.
Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte
prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak
vyberte článek, který si chcete přečíst.
139
Média
Businessweek+
Tato aplikace složí k získání nejnovějších
zpráv z oblasti financí, obchodu, údajů trhu
atd.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Businessweek+.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
NYTimes
Pomocí této aplikace můžete procházet
některé články atd.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
NYTimes.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Chcete-li vyhledávat články, klepněte na
položku → Search articles a do pole
vyhledávání zadejte klíčové slovo.
140
Aplikace a obchody s
médii
Obchod Play
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování
aplikací a her, které je možné na zařízení
spustit.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Obchod Play.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo
klepněte na položku a vyhledávejte je
pomocí klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace, vyberte
aplikaci. Pro stažení klepněte na položku
INSTALOVAT. Pokud je aplikace
zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete
proces nákupu podle pokynů na obrazovce.
141
Aplikace a obchody s médii
Pokud je k dispozici nová verze
jakékoliv nainstalované aplikace, tak
se v horní části obrazovky zobrazí
ikona aktualizace, která vás na
aktualizaci upozorní. Otevřete panel
s oznámeními a klepnutím na ikonu
aplikaci aktualizujte.
Odinstalace aplikací
Odinstalace aplikací zakoupených v
obchodě Obchod Play.
Klepněte na položku → Moje aplikace,
vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit,
v seznamu nainstalovaných aplikací a pak
klepněte na tlačítko ODINSTALOVAT.
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Tuto aplikaci použijte k nákupu a
stahování vyhrazených aplikací Samsung.
Další informace naleznete na adrese
apps.samsung.com.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Samsung Apps (GALAXY Apps).
142
Aplikace a obchody s médii
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií.
Klepnutím na položku vyberte kategorii.
Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na
položku v horní části obrazovky a pak
zadejte klíčové slovo do pole hledání.
Chcete-li zobrazit informace, vyberte
aplikaci. Pro stažení klepněte na položku
Zdarma. Pokud je aplikace zpoplatněna,
klepněte na cenu a dokončete proces
nákupu podle pokynů na obrazovce.
Pokud je k dispozici nová verze
jakékoliv nainstalované aplikace, tak
se v horní části obrazovky zobrazí
ikona aktualizace, která vás na
aktualizaci upozorní. Otevřete panel
s oznámeními a klepnutím na ikonu
aplikaci aktualizujte.
143
Aplikace a obchody s médii
Knihy Play
Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování
souborů knih.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Knihy Play.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Play Movies
Tuto aplikaci použijte ke sledování,
stahování a půjčování filmů nebo televizních
pořadů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Play Movies.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
144
Aplikace a obchody s médii
Hudba Play
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze
zařízení nebo streamování hudby ze služby
Google cloud.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Hudba Play.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Hry Play
Tato aplikace slouží ke stahování a hraní her.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Hry Play.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
145
Aplikace a obchody s médii
Kiosek Play
Pomocí této aplikace můžete číst nejnovější
články.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Kiosek Play.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
146
Nástroje
Poznámka
Pomocí této aplikace můžete ukládat
důležité informace pro pozdější využití.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Poznámka.
Vytváření poznámek
Klepněte na ikonu , zadejte poznámku a
pak klepněte na ikonu Uložit.
Chcete-li změnit barvu pozadí, klepněte
na → Barva. Každá kategorie má jinou
barvu pozadí.
Chcete-li zamknout poznámku tak, aby ji
nemohli vidět ostatní, klepněte na →
Zamknout.
147
Nástroje
Procházení zpráv
Procházejte miniatury zpráv rolováním
nahoru nebo dolů.
Chcete-li vyhledat určitou poznámku,
klepněte na .
Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte
položku .
Poznámky odstraníte klepnutím na .
Chcete-li řadit poznámky podle data,
klepněte na → Seřadit podle.
Chcete-li textovou poznámku odeslat
ostatním, klepněte na → Sdílet text
prostřednictvím.
Chcete-li poznámky odeslat ostatním,
klepněte na → Sdílet pomocí.
Chcete-li poznámku vytiskout připojením
zařízení k tiskárně, klepněte na tlačítko
→ Tisk. Některé tiskárny nemusí být se
zařízením kompatibilní.
Chcete-li importovat poznámky
z Dokumentů Google, klepněte na →
Import.
148
Nástroje
Chcete-li exportovat poznámky do jiných
úložišť, klepněte na tlačítko → Export.
Chcete-li změnit nastavení poznámek,
klepněte na tlačítko → Nastavení.
Zobrazení zprávy
Chcete-li upomínku otevřít, klepněte na
její miniaturu. Další poznámky zobrazíte
přechodem doleva nebo doprava.
Chcete-li poznámku upravit, klepněte na ni.
Klepněte na položku a použijte
následující:
• Odstranit: Odstranění poznámky.
• Barva: Změna barvy pozadí.
• Zamknout: Zamknutí poznámky tak, aby ji
nemohli vidět ostatní.
• Tisk: Tisk poznámky po připojení zařízení
k tiskárně Některé tiskárny nemusí být se
zařízením kompatibilní.
• Sdílet text prostřednictvím: Odeslání
textu v poznámce ostatním.
• Sdílet pomocí: Odeslání poznámky
ostatním.
149
Nástroje
S plánovač
Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a
úloh.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
S plánovač.
Vytvoření událostí nebo úkolů
Klepněte na položku a pak použijte jednu
z následujících metod:
• Přidat událost: Vloží událost s volitelným
nastavením opakování.
• Přidat úkol: Vloží úlohu s volitelným
nastavením priority.
• Přidat poznámku: Vytvoření rukou psané
poznámky připojené k danému datu.
Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji,
klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj
znovu klepněte.
150
Nástroje
Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete
použít nebo s ním provést synchronizaci.
Pak klepněte na položku Upravit detaily
události nebo Upravit detaily úkolu a
přidejte další podrobnosti, například četnost
opakování událostí, kdy přichází upozornění
s předstihem nebo kde se zobrazí.
Připojte mapu zobrazující polohu události.
Zadejte umístění do pole Místo, klepněte
na položku vedle pole a pak zvýrazněte
přesné umístění klepnutím a podržením
zobrazené mapy.
Připojte obrázek. Klepněte na položku
Obrázkyy a pak vytvořte fotografii nebo
vyberte jeden ze stávajících obrázků.
151
Nástroje
Synchronizace s kalendářem Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na
Nastavení → Google v části ÚČTY
vyberte účet Google a zaškrtněte
Synchronizovat Kalendář. Chcete-li
manuálně synchronizovat aktualizace, tak
na obrazovce Aplikace klepněte na položku
S plánovač → → Synchronizace.
Chcete-li zobrazit synchronizované události
nebo úlohy, klepněte na → Nastavení
→ Nastavení zobrazení → Kalendáře →
Displej, vyberte účet Google a klepněte na
OK.
Změna typu kalendáře
Vyberte jeden z různých typů kalendářů,
včetně ročního, měsíčního, týdenního a
dalších. Ke změně typu kalendáře lze použít
gesto stažení. Například gestem stažení
změňte měsíční kalendář na roční kalendář
a roztažením změňte roční kalendář zpět na
měsíční kalendář.
152
Nástroje
Hledání událostí
Klepněte na položku a pak zadejte klíčové
slovo hledání.
Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte
na Dnes.
Odstranění událostí
Vyberte událost a klepněte na →
Odstranit.
Sdílení událostí
Vyberte událost, klepněte na položku
→ Sdílet pomocíí a pak vyberte metodu
sdílení.
POLARIS Office 5
Pomocí této aplikace můžete upravovat
dokumenty v různých formátech včetně
tabulek a prezentací.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
POLARIS Office 5.
Některé funkce nemusí být v závislosti
na daném typu souboru k dispozici.
153
Nástroje
Zobrazení
naposledy
otevřených
dokumentů.
Procházení složek.
Procházení podle
formátů
dokumentů.
Vytvoření
dokumentu.
Sdílení dokumentů
s ostatními.
Zobrazení
oblíbených
dokumentů.
Vytváření dokumentů
Klepněte na ikonu a vyberte typ
dokumentu.
Dokument můžete upravovat pomocí
panelu nástrojů pro úpravy v horní části
obrazovky.
Akci dokončíte tak, že klepnete na ikonu
dokumentu v levé horní části obrazovky,
klepnete na Uložit, zadáte název souboru,
vyberete složku pro ukládání a klepnete na
Uložit.
154
Nástroje
Chcete-li dokument uložit jako soubor
PDF, klepněte na ikonu dokumentu v levé
horní části obrazovky, klepněte na Export
PDF, zadejte název souboru a klepněte na
Exportovat.
Při úpravách dokumentů klepněte na a
pak použijte jednu z následujících funkcí:
• Přepnout do režimu Zobrazení:
Zobrazení náhledu dokumentu.
• Poznámka snímku: Úpravy poznámek na
snímcích.
• Najít/nahradit: Hledání nebo nahrazení
textu.
• Rozložení stránky: Změna rozvržení
stránek.
• Konverze obrazovky: Použití animace
nebo efektů přechodu na snímky.
• Předvolby: Změna nastavení režimu
zobrazení.
155
Nástroje
• Přečíst vše: Čtení dokumentu pomocí
funkce převodu textu na řeč.
• Filtr: Zobrazení buněk filtrovaných podle
určitých kritérií.
• Řadit: Seřazení buněk podle určitých
kritérií.
• Chránit list: Zamknutí listu tak, aby jej
nemohli ostatní upravovat.
• Zmrazit: Zachování vybraného řádku na
místě.
• Přepočítat: Přepočítání funkcí na listu.
• Snímání obrazovky: Zachycení vybrané
oblasti.
• Zobrazit informace: Zobrazení
podrobností o dokumentu.
• Nápověda: Zobrazení nápovědy
k používání aplikace POLARIS Office.
156
Nástroje
Čtení dokumentů
Klepněte na soubor na obrazovce naposledy
otevřených dokumentů. Nebo klepněte
na Prohlížeč souborů, Typ formuláře,
Oblíbené či Zobrazit současně a vyberte
soubor, který chcete otevřít.
V dokumentu můžete kreslit po klepnutí na
položku .
Chcete-li v dokumentu najít určitý textový
řetězec, klepněte na .
Klepněte na ikonu a pak použijte jednu z
následujících funkcí:
• Přepnout do režimu Úpravy: Otevření
panelu nástrojů pro úpravy.
• Přidat do záložek: Otevření panelu
záložek. Výběr názvu pro přechod k bodu
záložek.
• Předvolby: Změna nastavení režimu
zobrazení.
• Zobrazení jednoho snímku: Postupné
zobrazení snímků.
157
Nástroje
• Poznámka snímku: Úpravy poznámek na
snímcích.
• Zmrazit: Zachování vybraného řádku na
místě.
• Snímání obrazovky: Zachycení vybrané
oblasti.
• Zobrazit informace: Zobrazení
podrobností o dokumentu.
• Nápověda: Zobrazení nápovědy
k používání aplikace POLARIS Office.
Dropbox
Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit
a sdílet soubory s ostatními pomocí
cloudového úložiště služby Dropbox. Když
uložíte soubory do služby Dropbox, tak se
vaše zařízení automaticky synchronizuje s
webovým serverem a jakýmikoliv dalšími
počítači, které mají nainstalovánu službu
Dropbox.
158
Nástroje
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Dropbox.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Při prvním spuštění služby Dropbox
dokončete nastavení podle pokynů na
obrazovce.
Jakmile aktivujete službu Dropbox,
fotografie a videa pořízená pomocí kamery
v zařízení se nahrají do služby Dropbox
automaticky. Chcete-li zobrazit nahrané
fotografie nebo videa, klepněte na položku
. Chcete-li sdílet nebo mazat soubory
případně vytvářet alba, klepněte na položku
a pak vyberte soubory.
Chcete-li do služby Dropbox odeslat
soubory, klepněte na položku → →
Upload here → Photos or videos nebo
Other files. Chcete-li otevřít soubor ve
službě Dropbox, vyberte soubor.
159
Nástroje
Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte
na položku a přidejte obrázek či video
do seznamu oblíbených položek. Chceteli otevřít soubory v seznamu oblíbených
položek, klepněte na tlačítko .
Cloud
Tuto funkci můžete používat k synchronizaci
souborů nebo zálohování nastavení a dat
aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby
Dropbox.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Cloud.
Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Synchronizace s účtem Samsung
Klepněte na účet Samsung nebo položku
Nastavení synchronizace a proveďte
synchronizaci souborů.
160
Nástroje
Zálohování nebo obnovení dat
Klepněte na položku Zálohováníí nebo
Obnovit a proveďte zálohování nebo
obnovení dat pomocí účtu Samsung.
Synchronizace pomocí služby
Dropbox
Klepněte na položku Spojit s účtem
na Dropboxx a pak zadejte účet služby
Dropbox. Nastavení dokončete podle
pokynů na obrazovce.
Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku
Allow
w a zařízení automaticky synchronizuje
soubory se službou Dropbox, kdykoliv
provedete nějaké změny.
161
Nástroje
Disk
Aplikace slouží k vytváření a úpravě
dokumentů a jejich sdílení s ostatními
prostřednictvím úložiště Google Drive.
Když vytváříte dokumenty nebo nahráváte
soubory do služby Google Drive, vaše
zařízení se automaticky synchronizuje
s webovým serverem a ostatními počítači,
které mají nainstalovánu službu Google
Drive. Získejte přístup ke svým souborům
bez přenášení a stahování.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Disk.
Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
162
Nástroje
Upozornění
Pomocí této aplikace můžete nastavit
upozornění na důležité události.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Upozornění.
Zapnutí nebo
vypnutí
upozornění.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku , nastavte čas
zapnutí upozornění, vyberte dny opakování
upozornění a pak klepněte na tlačítko
Uložit.
• Posunout budík: Nastavení intervalu a
počtu opakovaných zvonění budíku po
předem nastavenou dobu.
• Inteligentní upozornění: Nastavení
času budíku pro spuštění před předem
nastavenou dobou.
163
Nástroje
Zastavení upozornění
Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte
ikonu mimo velký kruh. Chcete-li
upozornění po určené době opakovat,
přetáhněte ikonu mimo velký kruh.
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho a pak
klepněte na položku Odstranit.
Světové hodiny
Tato aplikace slouží ke kontrole času v celé
řadě velkých měst na světě.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Světové hodiny.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku , zadejte název města
z glóbusu a klepněte na .
Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na
hodiny, podržte je a klepněte na položku
Nastavení letního času.
164
Nástroje
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je a pak
klepněte na položku Odstranit.
Kalkulačka
Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo
komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Kalkulačka.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na
položku → Smazat historii.
S Voice
Tato aplikace slouží k hlasovému zadávání
příkazů pro odesílání zpráv, zapsání
poznámky atd.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
S Voice.
• Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Aplikace není v některých jazycích
podporována.
165
Nástroje
Zde naleznete několik příkladů mluvených
příkazů:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Rady pro lepší rozpoznávání hlasu
• Mluvte čistě.
• Mluvte na tichých místech.
• Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
• Vyhněte se mluvení místními akcenty.
Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat
nebo může provést nechtěné příkazy v
závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.
166
Nástroje
Režim handsfree
V režimu hands-free přečte zařízení během
příchozího volání, zpráv a oznámení obsah
nahlas, takže můžete zařízení za jízdy
používat bez použití rukou. Zařízení bude
například číst nahlas jméno volajícího nebo
telefonní číslo příchozího volání.
Chcete-li aktivovat režim hands-free,
řekněte: „Zapnout režim hands-free“.
Pokud nepoužíváte režim handsfree, můžete jeho deaktivací
zabránit zařízení v hlasitém čtení
obsahu. Chcete-li režim hands-free
deaktivovat, řekněte: „Vypnout režim
hands-free“.
167
Nástroje
Použití příkazů pro probuzení při
zamknuté obrazovce
Při uzamčené obrazovce můžete pomocí
přednastavených hlasových povelů používat
různé funkce.
Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte
na obrazovce Aplikace na Nastavení →
Zamknout displej a zaškrtněte políčko
Probuzení při zamknutém displeji.
Klepněte na položku Nastavit příkaz
probuzeníí a nastavte funkce a hlasové
příkazy.
Google
Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen
internetu, ale také aplikací a jejich obsahu
v zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Google.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
168
Nástroje
Prohledávání zařízení
Klepněte do pole hledání a pak zadejte
klíčové slovo. Případně klepněte na ikonu ,
vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno
z navrhovaných klíčových slov, které se
zobrazí.
Pokud nejsou nalezeny žádné výsledky v
aplikacích, zobrazí se webový prohlížeč s
výsledky hledání.
Rozsah hledání
Chcete-li vybrat obsah, který budou
aplikace hledat, klepněte na položku →
Nastavení → Vyhledávání v tabletu a pak
zaškrtněte položky, které chcete hledat.
Chytré karty Google
Spusťte vyhledávání Google, aby se
zobrazily karty Google Now, které zobrazují
aktuální počasí, informace o veřejné
dopravě, vaši další schůzku a více informací
v době, kdy je budete pravděpodobně
potřebovat.
169
Nástroje
Když poprvé otevřete vyhledávání Google,
připojte se ke službě Google Now. Chceteli změnit nastavení funkce Google Now,
klepněte na přepínač → Nastavení →
Chytré karty Google doleva nebo doprava.
Hlasové vyhledávání
Tuto aplikaci použijte k prohledávání
webových stránek pomocí hlasu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Hlasové vyhledávání.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Po zobrazení položky Mluvte na obrazovce
vyslovte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte
jedno ze zobrazených navrhovaných
klíčových slov.
170
Nástroje
Moje soubory
Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem
druhům souborů uložených v zařízení,
včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových
klipů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Moje soubory.
Vyberte složku, kterou chcete otevřít.
Chcete-li se vrátit do nadřazené složky,
klepněte na položku . Do kořenového
adresáře se vrátíte klepnutím na ikonu
Domů.
Ve složce použijte některou z následujících
funkcí:
• Hledat: Vyhledá soubory.
• Miniatura : Změna režimu zobrazení.
• Vytvořit složku: Vytvoření složky.
• Čas: Seřazení souborů nebo složek.
171
Nástroje
Zaškrtnutím vyberte soubor nebo složku
a poté použijte některou z následujících
funkcí:
• Kopírovat: Zkopírování souborů nebo
složek do jiné složky.
• Přesunout: Přesunutí souborů nebo složek
do jiné složky.
• Odstranit: Odstranění souborů nebo
složek.
• Sdílet pomocí: Odeslání souborů ostatním
uživatelům.
• → Přejmenovat: Přejmenování souboru
nebo složky.
• → Podrobnosti: Zobrazení podrobností
o souboru nebo složce.
172
Nástroje
Stažené položky
Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit,
které soubory byly pomocí aplikací staženy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Stažené položky.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Chcete-li zobrazit soubory stažené z
internetu, klepněte na položku Soubory z
Interne., nebo klepněte na položku Ostatní
staž. soub. a zobrazte soubory stažené z
dalších aplikací, například z aplikace E-mail.
Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné
aplikaci.
Chcete-li soubory řadit podle velikosti,
klepněte na položku Seřadit podle
velikosti.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na
položku Smazat seznam.
173
Cestování a poloha
Mapy
Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění
zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Mapy.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Hledání míst
Hledání umístění zadáním adresy nebo
klíčového slova. Po nalezení místa vyberte
místo, u kterého se zobrazí podrobné
informace. Další informace naleznete v
nápovědě.
Získání pokynů, jak se dostat k cíli
Klepnutím na položku nastavte počáteční
a koncová umístění a pak vyberte způsob
dopravy. Zařízení zobrazí trasy jak se dostat
do cíle.
174
Nastavení
Otevření menu Nastavení
Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat
zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat
účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení.
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k
síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým
zařízením.
Stabilního připojení k síti docílíte, pokud
nastavíte, aby se zařízení automaticky
připojovalo buď k síti Wi-Fi nebo k mobilní
síti podle toho, který signál je nejsilnější.
Chcete-li mezi sítěmi přepínat automaticky,
zaškrtněte možnost Inteligentní přepínač
sítě.
Chcete-li použít možnosti, klepněte na
položku .
175
Nastavení
• Upřesnit: Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
• Tlačítko WPS: Připojení k zabezpečené síti
Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
• Zadání PIN kódu WPS: Připojení
k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu
WPS.
• Nápověda: Zobrazení informací nápovědy
pro aplikaci Wi-Fi.
Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi
Na obrazovce Nastavení klepněte na
položku Wi-Fi → → Upřesnit →
Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku.
Při vypnutí obrazovky zařízení
automaticky vypne připojení k síti
Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je
zařízení nastaveno k použití datových
sítí, tak provede automatický přechod
do datových sítí. Může dojít k účtování
poplatků za přenos dat. Chcete-li
se vyhnout účtům za využívání dat,
nastavte tuto možnost na hodnotu
Vždy.
176
Nastavení
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojuje dvě zařízení
přímo přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.
Na obrazovce Nastavení klepněte na Wi-Fi
→ Wi-Fi Direct.
Nastavení oznámení sítě
Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a
upozornit na ně, pokud jsou dostupné,
zobrazením ikony na stavovém řádku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na
položku Wi-Fi → → Upřesnit a
zaškrtnutím položky Oznámení sítě tuto
funkci aktivujte.
Bluetooth
Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení
informací na krátké vzdálenosti.
177
Nastavení
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na
položku .
• Časový limit viditelnosti: Nastavení doby,
po kterou bude zařízení viditelné.
• Přijaté soubory: Zobrazení přijatých
souborů prostřednictvím funkce
Bluetooth.
• Přejmenovat zařízení: Nastavení názvu
Bluetooth vašeho telefonu.
• Nápověda: Zobrazení informací nápovědy
pro funkci Bluetooth.
Použití dat
Sledování množství použitých dat.
• Mobilní data: Nastavení používání
datového připojení zařízení v jakékoli
mobilní síti.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení
limitu pro využití mobilních dat.
• Cyklus použití dat: Zadání měsíčního data
obnovení ke sledování využívání dat.
178
Nastavení
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na
položku .
• Datový roaming: Nastavení používání
datových připojení zařízení během
roamingu.
• Omezit data na pozadí: Nastavení
zakázání synchronizace zařízení na pozadí
při používání mobilní sítě.
• Automaticky synchronizovat data:
Aktivace nebo deaktivace automatické
synchronizace aplikací. Můžete určit, které
informace mají být synchronizovány pro
jednotlivé účty v části Nastavení → ÚČTY.
• Zobrazit využití sítě Wi-Fi: Zobrazení
využití dat zařízení přenesených
prostřednictvím Wi-Fi.
• Mobilní aktivní body: Vyberte hotspoty
Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na
pozadí používat.
179
Nastavení
Další nastavení
Přizpůsobení nastavení připojení k jiným
zařízením nebo sítím.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové
funkce zařízení vypnuty. Budete moci
používat pouze služby, které nevyužívají
připojení k síti.
Výchozí aplikace zpráv
Vyberte výchozí aplikaci, kterou chcete
použít pro zasílání zpráv.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plugin tiskáren nainstalovaných v zařízení.
Dostupné tiskárny můžete hledat nebo
přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů
pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových
služeb.
180
Nastavení
Mobilní sítě
• Mobilní data: Použijte pro nastavení
•
•
•
•
povolení sítě s přepínáním paketů pro
služby sítě.
Datový roaming: Nastavení používání
datových připojení zařízení během
roamingu.
Názvy přístupových bodů: Nastavení
názvů přístupových bodů.
Režim sítě: Výběr typu sítě.
Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných
sítí a výběr sítě pro roaming.
Sdílení připojení k Internetu a Mobile
hotspot
• Mobile hotspot: Přenosný aktivní bod sítě
Wi-Fi použijte ke sdílení připojení k mobilní
sítě zařízení pomocí počítačů nebo jiných
zařízení přes síť Wi-Fi.
181
Nastavení
• Sdílení internetového připojení přes
USB: Sdílení připojení přes USB použijte
ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti
pomocí počítače přes USB. Po připojení
k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení
připojení přes Bluetooth použijte ke
sdílení připojení zařízení k mobilní síti
pomocí počítače nebo jiných zařízení přes
Bluetooth.
• Nápověda: Další informace o sdílení
internetového připojení přes rozhraní USB
a Wi-Fi.
VPN
Nastavení a připojení k virtuální soukromé
síti (VPN).
182
Nastavení
Nedaleká zařízení
• JMÉNO ZAŘÍZENÍ: Zobrazení názvu
zařízení.
• Obsah pro sdílení: Nastavení zařízení pro
sdílení obsahu s jinými zařízeními.
• Povolená zařízení: Zobrazení seznamu
zařízení, které mohou mít přístup
k zařízení.
• Zakázaná zařízení: Zobrazení seznamu
zařízení, které mají blokovaný přístup
k zařízení.
• Stáhnout do: Vybere umístění v paměti
pro ukládání souborů médií.
• Přijímat soub. z jiných zařízení:
Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných
položek z jiných zařízení.
Režim blokování
Vybere typ oznámení, která budou
blokována nebo nastaví povolení oznámení
hovorů od konkrétních kontaktů v režimu
blokování.
183
Nastavení
Režim handsfree
Nastavení hlasitého čtení obsahu a určení
aplikací, které mají být používány v režimu
hands-free.
Volat
Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.
Nastavení hovorů
• Odmítnutí hovoru: Automaticky
odmítne hovory z konkrétních telefonních
čísel. Přidá telefonní čísla do seznamu
odmítnutí.
• Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru:
Přidá nebo upraví zprávu odesílanou při
odmítnutí hovoru.
• Příjem/ukončování hovorů:
– Přijímat hovory tlačítkem Domů:
Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo
hovor po stisknutí tlačítka Domů.
184
Nastavení
– Ovládání hlasem: Nastavení zařízení,
které umožňuje přijímání či odmítání
hovoru pomocí hlasových příkazů.
– Vypínačem ukončíte hovor: Nastavení
zařízení k ukončení hovoru po stisknutí
vypínače.
• Upozornění na hovor:
– Vibrace: Nastavení vibrací zařízení,
pokud druhá strana přijme volání.
– Vibrace při ukonč. hovoru: Nastavení
vibrací zařízení, pokud druhá strana
ukončí volání.
– Tón spojení hovoru: Aktivuje nebo
deaktivuje tón spojení volání.
– Minutové oznámení: Aktivuje nebo
deaktivuje minutový oznamovací tón.
– Tón ukončení hovoru: Aktivuje nebo
deaktivuje tón ukončení volání.
– Upozornění během hovoru: Nastaví
upozornění zařízení na události během
hovoru.
185
Nastavení
• Příslušenství k volání:
– Automatický příjem: Nastaví
automatické odpovídání zařízení na
volání po určené době (dostupné pouze
po připojení sluchátek).
– Časovač autom. příjmu: Vybere
časový interval, ve kterém zařízení před
odpovědí na volání počká.
– Podmínky odchozího hovoru:
Nastavení povolení odchozích volání
zařízení pomocí sluchátek s funkcí
Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.
– Typ odchozího hovoru: Vybere typ
odchozího volání používající sluchátka
s funkcí Bluetooth headset.
• Další nastavení:
– ID volajícího: Zobrazí ID volajícího druhé
straně u odchozích volání.
– Přesměrování hovorů: Přesměrování
příchozích hovorů na jiné číslo.
186
Nastavení
– Automatický kód oblasti: Nastaví
zařízení na automatické vkládání
předpony (kód oblasti nebo země) před
telefonní číslo.
– Blokování hovorů: Blokuje příchozí
nebo odchozí hovory.
– Čekající hovor: Umožňuje upozornění
na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
– Automaticky opakovat: Aktivuje
automatické opakování vytáčení volání,
které nebyly spojeny nebo které byly
přerušeny.
– Čísla pevně volby: Aktivuje nebo
deaktivuje režim FDN a omezí volání na
čísla na seznamu FDN. Zadejte kód PIN2,
který jste obdrželi s kartou SIM nebo
USIM.
187
Nastavení
Nastavení vyzváněcích tónů a zvuku
• Tóny vyzvánění a tlačítek:
– Vyzvánění: Přidání nebo výběr
vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
– Vibrace: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
– Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací
a přehrávání vyzvánění zařízení během
příchozích hovorů.
– Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení
zvuků přístroje při dotyku tlačítek na
obrazovce volání.
• Zvýšit hlasitost v kapse: Nastaví zařízení
na zvyšování hlasitosti vyzvánění, pokud
je zařízení v těsném prostoru, například v
tašce nebo kapse.
Nastavení videohovoru
• Obrázek při videohovoru: Vybere
obrázek, který se zobrazí druhé straně.
188
Nastavení
Hlasová pošta
• Služba hlasové pošty: Vybere nebo
nastaví poskytovatele služby hlasové
schránky.
• Nast. hlasové schránky: Zadejte číslo pro
přístup ke službě hlasové schránky. Získat
toto číslo od poskytovatele služby.
• Zvuk: Výběr zvonění pro nové zprávy ve
hlasové schránce.
• Vibrace: Nastaví vibrací zařízení při příjmu
hlasové zprávy.
Nastavení internetového volání
• Účty: Nastavení zařízení na příjem IP volání
a nastaví účty pro služby IP volání.
• Použít internetové volání: Nastavení,
zda používat služby IP volání pro všechny
hovory nebo pouze pro IP volání.
189
Nastavení
Zvuk
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti
hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Vyzvánění: Volba vyzváněcích tónů
příchozích hovorů a oznámení.
• Vibrace: Nastavení vibrací zařízení při
oznámení.
• Oznámení: Výběr vyzvánění pro události,
například příchozí zprávy a zmeškané
hovory.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací
a přehrávání vyzvánění zařízení během
příchozích hovorů.
• Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení zvuků
přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce
volání.
190
Nastavení
• Zvuky tlačítek: Nastavení zvuků zařízení
•
•
•
•
při výběru aplikace nebo možnosti na
dotykovém displeji.
Zvuk zamknutí displeje: Nastavení zvuku,
který zazní při zamykání nebo odemykání
dotykového displeje.
APLIKACE SAMSUNG: Změna nastavení
oznámení pro jednotlivé aplikace.
Při klepnutí zvuk: Nastavení zvuků
zařízení při výběru aplikace nebo možnosti
na dotykovém displeji.
Adapt Sound: Přizpůsobte zvuk pro ucho,
které používáte nejvíce při hovorech nebo
při poslechu hudby.
191
Nastavení
Zobrazení
Změna nastavení pro displej.
• Pozadí:
– Domovská obrazovka: Výběr obrázku
na pozadí domovské obrazovky.
– Zamknout displej: Výběr obrázku na
pozadí obrazovky zámku.
– Domovská a zamknutá obrazovka:
Výběr obrázku na pozadí domovské
obrazovky a uzamknuté obrazovky.
• Oznamovací panel: Přizpůsobí položky,
které se zobrazí na panelu s oznámeními.
• Režim displeje:
– Přizpůsobit displej: Tento režim slouží
k optimalizaci displeje podle nastavení
zobrazení.
– Dynamický: Tento režim slouží
k vytvoření živějšího tónu displeje.
192
Nastavení
•
•
•
•
•
– Standardní: Tento režim použijte pro
normální prostředí.
– Kino: Tento režim použijte pro tmavé
prostředí, například v temných
místnostech.
Jas: Nastavení jasu displeje.
Časový limit displeje: Nastavení prodlevy
než zařízení vypne podsvícení displeje.
Spořič displeje: Nastavení zařízení pro
spuštění spořiče obrazovky, je-li zařízení
připojeno k doku počítače nebo se nabíjí.
Inteligentní displej:
– Inteligentní pohotovostní režim:
Nastavení zařízení, které umožňuje
zabránit vypnutí podsvícení displeje při
jeho sledování.
– Inteligentní otáčení: Nastavení otáčení
rozhraní v souladu s orientací tváře.
Styl písma: Změna typu písma
zobrazovaného textu.
193
Nastavení
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
• Zlepšit čitelnost: Zaostření textu pro lepší
čitelnost.
• Doba osvětlení tlačítek: Nastavení doby
podsvícení tlačítek.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení
zařízení pro zobrazení údajů o zbývající
kapacitě baterie.
Úložiště
V této části můžete zobrazit informace o
paměti vašeho zařízení a paměťové karty
nebo paměťovou kartu naformátovat.
Formátováním paměťové karty se
trvale vymažou všechna data.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní
paměti je menší, než je uváděno,
protože operační systém a výchozí
aplikace zabírají část této paměti.
Dostupná kapacita se může změnit po
upgradu zařízení.
194
Nastavení
Úsporný režim
V této části můžete aktivovat úsporný režim
a změnit nastavení úsporného režimu.
• Výkon procesoru: Nastavení omezení
využívání některých systémových zdrojů
zařízení.
• Výstup na displej: Nastavení zařízení ke
snížení jasu displeje.
• Informace o úsporném režimu: Zjistěte,
jak se dá snížit spotřeba energie baterie.
Baterie
Zobrazení množství zařízením spotřebované
energie baterie.
195
Nastavení
Správce aplikací
Kontrola a správa aplikací v zařízení.
Výchozí aplikace
Vyberte výchozí nastavení pro používání
aplikací.
Umístění
Změna nastavení oprávnění informací o
poloze.
• Režim: Výběr způsobu shromažďování
údajů o vaší poloze.
• POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE
O POLOZE: Podívejte se, které aplikace
vyžadují informace o vašem aktuálním
umístění a jejich využití baterie.
196
Nastavení
• SLUŽBY PRO ZJIŠŤ. POLOHY: Zobrazení
služeb pro zjišťování polohy, které používá
vaše zařízení.
• Moje místa: Nastavení profilů, které
budou použity pro určitá umístění při
použití funkcí GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth
pro vyhledání vaší aktuální polohy.
Zamknout displej
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
• Zámek displeje: Aktivace funkce zámku
obrazovky. Následující možnosti se mohou
lišit v závislosti na výběru funkce zámku
obrazovky.
• Více nástrojů: Nastavení zařízení, které
umožňuje používat nástroje na uzamknuté
obrazovce.
• Nástroje na zamk. displ.: Změna
nastavení zamknuté obrazovky. Tato
nastavení platí pouze při nastavení
možnosti zámku posunutím.
197
Nastavení
– Hodiny nebo osobní zpráva: Nastavení
zařízení pro zobrazení hodin nebo
osobní zprávy na uzamknuté obrazovce.
Následující možnosti se mohou lišit
v závislosti na vašem výběru.
Pro hodiny:
– Duální hodiny: Nastavení zařízení, které
umožňuje zobrazení duálních hodin.
– Velikost hodin: Změna velikosti hodin.
– Zobrazit datum: Nastavení zařízení,
které umožňuje zobrazení data
s hodinami.
– Informace o majiteli: Zadejte informace,
které se zobrazí s hodinami.
Pro osobní zprávu:
– Upravit osobí zprávu: Úprava osobní
zprávy.
• Zástupci: Nastavení zařízení pro zobrazení
a úpravy zkratek aplikací na uzamknuté
obrazovce.
Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
198
Nastavení
• Efekt odemknutí: Výběr efektu při
odemykání obrazovky.
• Nápověda: Nastavení řízení pro zobrazení
textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
• Probuzení při zamknutém displeji:
Nastavení zařízení pro rozpoznávání
příkazu probuzení, když je obrazovka
uzamknuta.
• Nastavit příkaz probuzení: Nastavením
příkazu pro aktivaci spustíte aplikaci
S Voice nebo provedete určitou funkci.
Zabezpečení
V této části můžete změnit nastavení
zabezpečení zařízení.
• Šifrovat zařízení: Nastavení hesla šifrování
dat uložených v zařízení. Při každém
zapínání zařízení je třeba zadat heslo.
Před povolením tohoto nastavení
nabijte baterii, protože zašifrování
vašich dat může zabrat více než
hodinu.
199
Nastavení
• Šifrovat externí SD kartu: Nastavení
telefonu pro šifrování souborů při ukládání
na paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do
továrního nastavení a necháte toto
nastavení povolené, zařízení nebude
moci číst zašifrované soubory. Před
resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Dálkové ovládání: Nastavení zařízení,
které umožňuje ovládat ztracené nebo
odcizené zařízení na dálku prostřednictvím
Internetu. Chcete-li tuto funkci použít,
je nutné se přihlásit do účtů Samsung a
Google.
– REGISTRACE ÚČTŮ: Přidání nebo
zobrazení účtu Samsung.
200
Nastavení
– Použít bezdrátové sítě: Nastavení
zařízení, které umožňuje vyhledat
soubory dat nebo určit polohu
ztraceného nebo odcizeného zařízení
prostřednictvím sítě Wi-Fi.
• Upoz. na změnu SIM karty: Aktivace
nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní
zařízení, která pomáhá nalézt zařízení po
jeho ztrátě či krádeži.
• Přejít na webovou stránku:
Přístup k webu Find my mobile
(findmymobile.samsung.com
m). Na webové
stránce Find my mobile můžete sledovat a
ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
201
Nastavení
• Nastavte zámek SIM karty:
– Zamknout SIM kartu: Aktivace nebo
deaktivace funkce zamknutí kódem PIN
– před použitím zařízení budete nuceni
zadat kód PIN.
– Změnit PIN kód SIM karty: Změna kódu
PIN používaného k přístupu k datům na
kartě SIM nebo USIM.
• Viditelná hesla: Ve výchozím nastavení
zařízení z bezpečnostních důvodů skryje
hesla. Nastavení zobrazování hesel zařízení
během jejich zadávání.
• Správci zařízení: Zobrazení
nainstalovaných správců zařízení.
Správcům zařízení můžete dovolit použít
pro zařízení nové zásady.
• Neznámé zdroje: Nastavte v zařízení
povolení k instalaci aplikací z neznámých
zdrojů.
202
Nastavení
• Ověřovat aplikace: Nastavení této
•
•
•
•
možnosti umožňuje službě Google
zkontrolovat škodlivé chování aplikace
před její instalací.
Typ úložiště: Nastavení typu úložiště
souborů s přihlašovacími údaji.
Důvěryhodné přihlašovací údaje:
Používejte pouze certifikáty a osvědčení.
Zajistíte tak bezpečné používání různých
aplikací.
Instalovat z paměti zařízení: Nainstalujte
šifrované certifikáty, které jsou uloženy v
paměťovém zařízení USB.
Vymazat přihlašovací údaje: Odstranění
veškerých osvědčení ze zařízení a
nastavení nového hesla.
203
Nastavení
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu.
Některé možnosti nemusí být v závislosti na
vybraném jazyku k dispozici.
Jazyk
Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat
všechna menu a aplikace.
Výchozí
Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání
textu.
Klávesnice Samsung
Chcete-li změnit nastavení klávesnice
Samsung, klepněte na položku .
Dostupné možnosti se mohou lišit v
závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb.
204
Nastavení
• Vyberte jazyky zadávání: Výběr jazyků
pro zadávání.
• Prediktivní zadávání textu: Aktivujte
•
•
•
•
režim předpovídání textu a nechte
předpovídat slova na základě zadání a
zobrazit navrhovaná slova. Můžete také
přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
Automatické nahrazení: Nastavení
opravování překlepů a neúplných slov
klepnutím na mezerník nebo interpunkční
znaménko.
Automaticky velká písmena na začátku
vět: Nastavení automatické změny prvního
znaku na velký znak po ukončovacím
interpunkčním znaménku, například tečce,
otazníku nebo vykřičníku.
Automatické mezery: Nastavení
automatického vkládání mezer mezi slova.
Automatická interpunkce: Nastavení
zařízení na vložení tečky po dvojím
klepnutí na mezerník.
205
Nastavení
• Žádný: Deaktivujte funkci potahování
prstem klávesnice zařízení.
• Souvislé zadávání: Nastavení zařízení
•
•
•
•
•
pro zadávání textu přejetím prstu po
klávesnici.
Ovládání kurzoru: Aktivace či deaktivace
funkce inteligentní navigace pomocí
klávesnice, která umožňuje posun kurzoru
tlačítky na klávesnici.
Zvuk: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
Náhled znaků: Umožňuje nastavit
zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek
každého stisknutého znaku.
Nápověda: Zobrazení nápovědy
k používání klávesnice Samsung.
Obnovit nastavení: Nastavení obnovení
klávesnice Samsung.
206
Nastavení
Hlasové zadávání Google
Chcete-li změnit nastavení hlasového
vstupu, klepněte na položku .
• Zvolit vstupní jazyky: Výběr jazyků pro
zadávání textu.
• Cenzura: Nastavení zařízení, které
zabraňuje rozpoznávání nevhodných
výrazů v hlasových vstupech.
Hledání hlasem
• Jazyk: Výběr jazyka pro rozpoznávání
hlasu.
• “Ok Google” hotword detection:
Nastavení telefonu tak, aby spustil
rozpoznávání hlasu po vyslovení příkazu
probuzení během používání aplikace
vyhledávání.
Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
207
Nastavení
• Hlasový výstup: Nastavení zařízení k
poskytování zpětné vazby a upozornění na
aktuální akce.
• Cenzura: Skrytí nevhodných slov ve
výsledcích hlasového hledání.
• Personaliz. rozpoznávání: Chcete-li
zlepšit přesnost rozeznávání hlasových
příkazů, nastavte v zařízení používání
informací z panelu aplikace Google.
• Náhlavní souprava Bluetooth:
Nastavení zařízení k umožnění hlasového
vyhledávání pomocí sluchátek Bluetooth,
když jsou připojeny k zařízení.
Možnosti převodu text-řeč
• PREFEROVANÝ MODUL TTS: Výběr
modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit
nastavení pro moduly syntézy řeči,
klepněte na položku .
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení
při použití funkce převodu textu na řeč.
208
Nastavení
• Poslechnout si příklad: Poslech
mluveného textu na ukázku.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazení stavu
výchozího jazyka pro funkci převodu textu
na řeč.
Rychlost ukazatele
Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo
dotykovou destičku (trackpad) připojenou
k zařízení.
Cloud
V této části můžete měnit nastavení
synchronizace dat nebo souborů pomocí
účtu Samsung nebo cloudového úložiště
Dropbox.
209
Nastavení
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a
dat.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení
pro zálohování nastavení a dat aplikací na
server Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava
účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení
zařízení pro obnovení nastavení a dat
aplikací při opětovné instalaci aplikací v
tomto zařízení.
• Obnovit tovární data: Obnovení
nastavení na jejich výchozí tovární
hodnoty a smazání všech dat.
Přidat účet
V této části můžete přidat e-mailové nebo
SNS účty.
210
Nastavení
Ovládání hlasem
Nastavení rozpoznávání hlasových příkazů
pro jeho ovládání zařízení. Můžete vybrat
funkce, které chcete ovládat pomocí
hlasových příkazů.
Je-li aktivována funkce Při vyzvánění
vibrace, telefon nerozezná v případě
příchozího hovoru hlasové příkazy.
Příslušenství
Změna nastavení příslušenství.
• Zvuk doku: Nastavení přehrání zvuku
zařízení pokud je zařízení připojeno nebo
vysunuto ze stolního doku.
• Režim zvukového výstupu: Nastavení
zařízení pro použití reproduktorů doku je-li
zařízení připojeno k doku počítače.
• Zvukový výstup: Výběr formátu
zvukového výstupu, který bude použit
při připojování zařízení k zařízením
HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení
prostorového zvuku podporovat.
211
Nastavení
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro
řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je
vyjmuta ze zařízení, datum a čas se
resetuje.
• Automatická aktualizace data a času:
•
•
•
•
•
•
Automatická aktualizace data a času při
cestování do jiných časových pásem.
Nastavit datum: Ruční nastavení data.
Nastavit čas: Slouží k ručnímu nastavení
aktuálního času.
Automatické časové pásmo: Nastavení
přijímání informací o časovém pásmu v
zařízení při pohybu časovými pásmy ze
sítě.
Vybrat časové pásmo: Nastavení
domovského časového pásma.
Použít 24hodinový formát: Zobrazení
času v 24 hodinovém formátu.
Vyberte formát data: Výběr formátu data.
212
Nastavení
Usnadnění
Usnadňující služby jsou funkce určené
osobám s tělesným handicapem. Otevřením
a upozorněním následujících nastavení
zlepšíte dostupnost zařízení.
• Automaticky otočit displej: Nastavení
automatického otočení rozhraní při
otočení zařízení.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy
než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Vyslovovat hesla: Nastavení zařízení
na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce
TalkBack.
• Příjem/ukončování hovorů:
– Přijímat hovory tlačítkem Domů:
Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo
příchozí hovor po stisknutí tlačítka
Domů.
– Přijímat hovory klepnutím: Umožňuje
nastavit zařízení, aby přijalo hovor po
stisknutí tlačítka pro příjem hovoru.
213
Nastavení
•
•
•
•
•
•
– Ovládání hlasem: Nastavení zařízení,
které umožňuje přijímání či odmítání
příchozího hovoru pomocí hlasových
příkazů.
– Vypínačem ukončíte hovor: Nastavení
zařízení k ukončení hovoru po stisknutí
vypínače.
Zobrazit zástupce: Přidání zástupce
nastavení Usnadněníí do rychlé nabídky,
která se zobrazí po stisknutí a podržení
vypínače.
Správa usnadnění: Export nebo import
nastavení usnadnění pro jejich sdílení
s jinými zařízeními.
TalkBack: Aktivace funkce TalkBack, která
poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
Velikost písma: Změna velikosti písma.
Gesta pro zvětšení: Tuto možnost
nastavte pro přiblížení nebo oddálení
pomocí gest prstů.
Negativní barvy: Převrátí barvy displeje a
zlepší viditelnost.
214
Nastavení
• Zástupce usnadnění: Nastavení zařízení,
které umožňuje aktivovat funkci TalkBack,
pokud stisknete a podržíte vypínací
tlačítko a poté klepnete a podržíte dva
prsty na obrazovce.
• Možnosti převodu text-řeč:
– PREFEROVANÝ MODUL TTS: Výběr
modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit
nastavení pro moduly syntézy řeči,
klepněte na položku .
– Rychlost mluvení: Výběr rychlosti
mluvení při použití funkce převodu textu
na řeč.
– Poslechnout si příklad: Poslech
mluveného textu na ukázku.
– Výchozí stav jazyka: Zobrazení stavu
výchozího jazyka pro funkci převodu
textu na řeč.
• Mono zvuk: Povoluje monofonní zvuk při
poslechu s jedním sluchátkem.
• Vypnout všechny zvuky: Vypnutí všech
zvuků zařízení.
215
Nastavení
• Titulky Google (skryté): Nastavení
•
•
•
•
zařízení, které umožňuje zobrazit skryté
titulky pro obsah podporovaný Googlem a
změna nastavení skrytých titulků.
Titulky Samsung (skryté): Nastavení
zařízení, které umožňuje zobrazit skryté
titulky pro obsah podporovaný společností
Samsung a změnit nastavení skrytých
titulků.
Pomocné menu: Nastavení zařízení, které
umožňuje zobrazit ikonu pomocného
zástupce, která vám pomůže získat přístup
k funkcím podporovaným externími
tlačítky nebo k funkcím na panelu
s upozorněními. Můžete také upravit menu
na ikoně zástupce.
Zpoždění klepnutí a podržení: Nastaví
dobu rozpoznávání klepnutí a podržení
obrazovky.
Řízení interakce: Nastavení oblasti
obrazovky tak, aby byla vyloučena
z dotykového ovládání.
216
Nastavení
O zařízení
Přístup k informacím o zařízení a
k aktualizaci softwaru v zařízení.
Nastavení Google
Pomocí této aplikace můžete
nakonfigurovat nastavení pro některé
funkce společnosti Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení Google.
217
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska
společnosti Samsung zkuste použít
následující řešení. Některé situace se nemusí
týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud
zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek
zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro
zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo
když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat
kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM.
Tuto funkci můžete vypnout pomocí
nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM
je zablokována – obvykle kvůli
opakovanému zadání nesprávného kódu
PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste
obdrželi od poskytovatele služeb.
218
Řešení problémů
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího
PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s
kartou SIM nebo USIM. Bližší informace
získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení
sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým
signálem nebo nedostatečným příjmem,
můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné
oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu
se mohou zobrazovat opakovaně chybové
zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k
některým možnostem. Další podrobnosti
získáte u poskytovatele služeb.
Zařízení není zapnuté
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se
nezapne. Před zapnutím zařízení baterii
úplně nabijte.
• Baterie nemusí být správně vložena. Vložte
baterii znovu.
• Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii
znovu vložte.
219
Řešení problémů
Dotykový displej reaguje pomalu nebo
nesprávně
• Pokud k dotykovému displeji připojíte
ochranný kryt nebo volitelné příslušenství,
nemusí dotykový displej správně fungovat.
• Pokud při používání dotykového displeje
nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce,
případně ovládáte displej pomocí ostrých
objektů nebo konečky prstů, může dojít
k selhání dotykového displeje.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může
způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv
dočasné softwarové chyby.
• Ověřte, zda je software zařízení
aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrabaný
nebo poškozený, navštivte servisní
středisko Samsung.
220
Řešení problémů
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické
chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává,
může být pro obnovení funkce nutné
zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a
zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a
neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po
dobu více než 9 sekund a restartujte ho.
Pokud nedojde k vyřešení problému,
proveďte obnovení do továrního nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Záloha a obnovení →
Obnovit tovární data → Resetovat
zařízení → Odstranit vše. Před provedením
obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá
data uložená v zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen,
kontaktujte servisní středisko Samsung.
221
Řešení problémů
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné
mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování
telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování
příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný
mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v
blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že
jsou správně připojena.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka
hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.
222
Řešení problémů
Mobilní síť nebo síť Internet se často
odpojuje nebo je nedostatečná kvalita
zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu
zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým
signálem nebo nedostatečným příjmem,
můžete signál ztratit. Může docházet
k problémům s konektivitou vlivem
problémů se základní stanicí poskytovatele
služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste
to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy,
můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem
problémů se sítí poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo
vyměňte.
223
Řešení problémů
Baterie se nenabíjí správně (pro
nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Pokud jsou svorky baterie špinavé,
nemusí se baterie správně nabíjet nebo se
může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě
zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit
baterii.
• Baterie v některých zařízeních nelze
vyměnit vlastními silami. Chcete-li
vyměnit baterii, navštivte servisní středisko
společnosti Samsung.
224
Řešení problémů
Baterie se vybíjí rychleji, než po
zakoupení
• Pokud vystavíte baterii velmi vysokým
nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje,
pokud používáte funkce zasílání zpráv
nebo některé aplikace, například hry nebo
síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná
kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují
více energie, nebo při používání aplikací
v zařízení po delší dobu může být zařízení
na dotek horké. To je normální a nemělo
by to mít žádný vliv na životnost ani výkon
zařízení.
225
Řešení problémů
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí
chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení
dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se
při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové
zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně
nabitou baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů
do počítače nebo odstraněním souborů ze
zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po
vyzkoušení těchto rad stále problémy s
použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní
centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na
okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých
místech, v noci nebo uvnitř, může se na
snímcích objevit šum nebo mohou být
snímky neostré.
226
Řešení problémů
Při otevírání multimediálních souborů se
zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy
nebo nedojde ke spuštění přehrávání
multimediálních souborů po jejich otevření
v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů
do počítače nebo odstraněním souborů ze
zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není
chráněn službou DRM (Digital Rights
Management). Pokud je soubor chráněn
službou DRM, ujistěte se, že máte
příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů
podporovány zařízením. Pokud není
některý formát souborů podporován,
například DivX nebo AC3, nainstalujte
aplikaci, která jej podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše
zařízení podporuje, navštivte stránku
www.samsung.com.
227
Řešení problémů
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa
zachycená pomocí zařízení. Fotografie a
videa zachycená jinými zařízeními nemusí
správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální
soubory, jejich použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo
poskytovateli dodatečných služeb. Některý
obsah dostupný na síti Internet, například
vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se
nemusí správně zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce
Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce
Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete
připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení
Bluetooth se nachází v maximálním
dosahu funkce Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém
nevyřešily, kontaktujte servisní centrum
Samsung.
228
Řešení problémů
Připojení není při připojení zařízení k
počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB
kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači
nainstalovány správné ovladače a že jsou
aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP,
ujistěte se, že máte v počítači nainstalován
servisní balíček Windows XP Service Pack 3
nebo novější verzi.
• Ujistěte se, že máte v počítači
nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies
nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální
polohu
Signály GPS mohou být blokovány
překážkami, například stěnami domu.
Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální
polohy v těchto situacích používalo sítě
Wi-Fi nebo mobilní sítě.
229
Řešení problémů
Byla ztracena data uložená v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech
důležitých dat uložených v zařízení.
V opačném případě nebude možné
v případě poškození nebo ztráty data
obnovit. Společnost Samsung neponese
odpovědnost za ztrátu dat uložených
v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se
objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek
protože může docházet k lehkým otřesům
nebo vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi
způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
230
Bezpečnostní informace
Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro
mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat
vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama
sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení,
přečtěte si bezpečnostní informace týkající se
vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.
Výstraha
Nedodržování bezpečnostních výstrah a
předpisů může vést k závažnému zranění
nebo smrti
Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či
zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky
Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah
elektrickým proudem nebo požár.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma
rukama a při odpojování nabíječky netahejte za
kabel
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
231
Bezpečnostní informace
Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo
požáru.
Nepoužívejte zařízení během nabíjení a
nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
Nezkratujte nabíječku ani zařízení
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo
požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.
Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo
selhání zařízení.
Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a
potřeby schválené výrobcem
• Používání běžných baterií nebo nabíječek může
zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit
selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo
výbuch baterie.
• Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou
výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie
a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo
poškození zařízení.
• Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost
uživatele při používání příslušenství či spotřebního
materiálu neschváleného společností Samsung.
232
Bezpečnostní informace
Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte
je nárazům
Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky
provádějte opatrně
• Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy
nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení,
například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo
radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo
explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se
řiďte všemi místními předpisy.
• Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
• Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku,
mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.
Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před
poškozením
• Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo
velmi vysokým teplotám.
• Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit
kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
• Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu
s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke
spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému
nebo trvalému poškození baterie.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo
baterii.
233
Bezpečnostní informace
Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů,
mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně
nebo vysokotlakých nádob
• Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
• Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.
Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech
s vysokou koncentrací prachových či poletujících
částic
Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu
zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo
poranění elektrickým proudem.
Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii
• Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu
a požáru.
• Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
• Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej
používají správně.
234
Bezpečnostní informace
Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do
očí, uší nebo úst
Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné
zranění.
Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou LithioIontovou (Li-Ion) baterií
Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na
nejbližší autorizované servisní centrum.
Upozornění
Nedodržení bezpečnostních upozornění
a předpisů může způsobit zranění nebo
poškození majetku
Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných
elektronických zařízení
• Většina elektronických zařízení vysílá signály
na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými
elektronickými zařízeními rušeno.
• Používání LTE datového připojení může způsobovat
rušení ostatních zařízení, například zvukového
vybavení a telefonů.
235
Bezpečnostní informace
Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti
nebo v automobilovém vybavení, které může být
rušeno radiovou frekvencí
• Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti
nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej
může rušit.
• Abyste minimalizovali možné rušení
s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na
straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
• Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před
použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili,
zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření
vysílané zařízením na přístroj vliv.
• V letadle může používání elektronických zařízení
způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů
letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto
zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat
v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
• Funkčnost elektronických zařízení v automobilu
může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení
z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne
výrobce.
Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům
Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo
selhání.
236
Bezpečnostní informace
Pokud používáte naslouchátko, obraťte se
na výrobce, aby vám poskytl informace o
radiofrekvenčním záření
Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může
způsobovat rušení některých naslouchátek. Před
použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám
poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření
vysílaného zařízením na naslouchátka.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo
vybavení, které vysílá na radiových frekvencích,
například zvukové systémy nebo radiové věže
Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.
Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte
• Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii
a zařízení vypněte.
• Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými
nařízeními, pokyny a symboly.
• Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích,
v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném
prostředí.
• Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny
nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení,
jeho díly či příslušenství.
237
Bezpečnostní informace
Rozbušky, odpalovací oblasti
Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti
označené pokyny vyzývajícími k vypnutí
„obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“,
vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení,
abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími
pracemi.
Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků
vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo
vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení
nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat
a vezměte ho do servisního centra Samsung
V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo
výbuchu.
Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami
a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení
při řízení motorového vozidla
Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání
vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení
nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost
i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a
pamatujte na následující doporučení:
• Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi
usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba.
Tyto funkce vám pomohou snížit množství času
potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
238
Bezpečnostní informace
• Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah.
Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat,
aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám
někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí
hovoru hlasovou schránku.
• Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných
povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led,
ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
• Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte
telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování
kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti
– bezpečné jízdy.
• Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní
situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než
se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory
na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
• Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté
konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost
od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět,
že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši
pozornost, raději odložte.
239
Bezpečnostní informace
Buďte opatrní a používejte vaše mobilní
zařízení správně
Udržujte zařízení v suchu
• Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo
elektronické obvody zařízení.
• Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení
již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii
(pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout
baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem
osušte a odevzdejte do servisního střediska.
• Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození
vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení
vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
Zařízení uchovávejte na rovném povrchu
Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.
Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou
nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat
zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C
• Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech,
například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k
selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu
baterie.
• Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po
delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
• Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.
240
Bezpečnostní informace
Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako
jsou mince, klíče a řetízky
• Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti
zařízení.
• Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu
s kovovými předměty, může dojít k požáru.
Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických
polí
• Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití
baterie.
• Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty,
telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se
mohou vlivem magnetických polí poškodit.
Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu
přehřátí zařízení
Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení
může vést k symptomům lehkého popálení, které se
projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.
Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním
krytem
Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo
selhat.
241
Bezpečnostní informace
Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu
nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob
či zvířat
Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit
dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.
Varování při vystavení se zábleskům
• Při používání zařízení ponechte některá světla v
místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet
příliš blízko očí.
• Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her
v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům,
může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud
pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat
zařízení.
• Pokud má někdo z vašich příbuzných historii
záchvatů nebo ztráty vědomí při používání
podobného zařízení, poraďte se před používáním
zařízení s lékařem.
• Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo
dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a
poraďte se s lékařem.
• Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání
zařízení časté přestávky.
242
Bezpečnostní informace
Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti
Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například
tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou
obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat
občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí
těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení
uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte
časté přestávky. Pokud během nebo po používání
zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení
používat a obraťte se na lékaře.
Při použití sluchátek chraňte sluch a uši
• Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům
může poškodit sluch.
• Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi
může rozptýlit vaši pozornost a způsobit
nehodu.
• Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte
hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost
nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
• V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit
statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání
sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte
před připojením sluchátek kovového předmětu, aby
se statická elektřina vybila.
• Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly
by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo
mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.
243
Bezpečnostní informace
Při používání zařízení během chůze či jiného
pohybu buďte opatrní
• Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění
sebe či jiných osob.
• Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal
kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.
Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu
Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit
zařízení.
Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte
nálepky
• Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé
díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení.
• Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části
zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo
otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení
používat a obraťte se na lékaře.
Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným
displejem
O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit
ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního
střediska Samsung a nechte jej opravit.
244
Bezpečnostní informace
Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně
• Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související
vybavení ve vozidle pevně uchycena.
• Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti
nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně
nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém
nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.
Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili
jej před nárazy
• Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
• Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj
nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.
Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky
• Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by
mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
• Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před
použitím musí být znovu nabita.
• Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje
elektrické energie.
• Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla
zamýšlena.
• Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez
činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může
také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo
způsobit požár.
245
Bezpečnostní informace
• Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a
baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce.
Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením
výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
• Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a
opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období,
ale škody nebo degenerace způsobené používáním
neoprávněného příslušenství se toho netýkají.
Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí
následující:
• Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
• Mluvte přímo do mikrofonu.
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými
objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením
nebo k vybíjení baterie.
Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte
se ho opravit
• Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít
za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud
zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního
střediska Samsung.
• Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to
způsobit výbuch nebo požár.
• Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii
vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání
zařízení.
246
Bezpečnostní informace
Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:
• Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo
pogumovanou látkou.
• Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo
ručníkem.
• Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by
dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení
nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.
Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu
Vaše zařízení může selhat.
Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte
ostatní
Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný
personál
Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou
osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena
platnost záruky výrobce.
Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely
manipulujte opatrně
• Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení
se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen
na správné straně.
• Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace
nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít
ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
247
Bezpečnostní informace
• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou
elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani
kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete
ji měkkým hadříkem.
• Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo
nesprávným způsobem může vést k poškození
víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.
Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých okolností
nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová
volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých
oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze
kontaktovat tísňové služby.
Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo
zneužití citlivých informací
• Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat
důležitá data. Společnost Samsung nenese
odpovědnost za ztrátu dat.
• Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté
resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití
osobních údajů.
• Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku
oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím,
které mají přístup k více funkcím nebo významnému
množství osobních údajů.
248
Bezpečnostní informace
• Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo
k neoprávněnému nebo podezřelému použití.
Objevíte-li známku zneužití osobních informací,
kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem
odstranění nebo změny informací o účtu.
• V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla
ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních
údajů.
• Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů
a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení
obrazovky, hesla nebo kódu PIN.
Nešiřte materiál chráněný autorským právem
Materiály chráněné autorskými právy nesmíte
distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto
počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není
odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním
užíváním materiálu chráněného autorským právem.
Malware a viry
Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a
viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení
těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě
dat, které nemusí být kryty záruční službou
• Nestahujte neznámé aplikace.
• Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
• Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých
odesilatelů odstraňujte.
249
Bezpečnostní informace
• Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
• Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce,
například Bluetooth.
• Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte
antivirový program a zkontrolujte infekci.
• Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů
spusťte v zařízení antivirový program.
• Nainstalujte do počítače antivirový program a
pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
• Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte
operační systém zařízení.
Informace o certifikaci SAR (Specific
Absorption Rate)
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY
PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM
Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je
zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení
rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického
pole) doporučené mezinárodními normami. Normy
byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP)
a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy
tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na
věk nebo zdravotní stav.
250
Bezpečnostní informace
U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná
jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR.
Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.
Testy SAR se provádějí pomocí standardizované
provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší
certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných
frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle
norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:
Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek,
ve kterých byly zaznamenány
SAR při nošení na těle
0,989 W/kg
V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u
tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše
uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem
výkonnosti systému a minimalizování interference sítě
je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání
automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor
potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší
jsou také jeho hodnoty SAR.
251
Bezpečnostní informace
Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická
organizace (World Health Organization) a Úřad pro
potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug
Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení
rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali
příslušenství handsfree, které jim umožní používat
bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby
zařízení používali kratší dobu.
Další informace získáte tak, že na stránkách
www.samsung.com/sarr vyhledáte název zařízení a číslo
jeho modelu.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na produktu, příslušenství
nebo v dokumentaci značí, že produkt a
elektronická příslušenství (např. nabíječka,
sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány
s běžným domácím odpadem.
Možným negativním dopadům na životní prostředí
nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou
likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od
ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací
za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
252
Bezpečnostní informace
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce,
u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou
tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a
zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto
výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem
sběru)
V označení na akumulátoru, příručce nebo
na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto
produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem
z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií
Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje
rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit
svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte
poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor
vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor
nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li
v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného
dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající
se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.
253
Bezpečnostní informace
Prohlášení
Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení
patří třetím stranám a jsou chráněné autorským
právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými
zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby
jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční
použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat
způsobem, který není povolen majitelem obsahu
nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti
výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení
od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele
služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí
tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat,
nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat,
vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je
žádným způsobem distribuovat.
254
Bezpečnostní informace
„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU
POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG
NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY,
A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST
SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ
ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI
NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST
SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST,
DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO
OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ
PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ
NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG
ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU,
ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ
ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ
Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z
POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI
NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ,
ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD
INFORMOVÁNA.“
255
Bezpečnostní informace
Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny
nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje
ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou
k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou
přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových
zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá
kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto
prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá
jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo
pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou
přístupné přes toto zařízení.
Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický
servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky
a požadavky související s obsahem nebo službami by
měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele
obsahu a služeb.
256
Prohlášení o shodě
Podrobnosti produktu
Pro následující
Produkt : Přenosné GSM, WCDMA a LTE BT/Wi-Fi zařízení
Modely : GT-P5220
Prohlášení a platné normy
Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice
R&TTE (1999/5/ES) použitím:
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
Bezpečnost
SAR
EN 62479 : 2010
EN 62209-2 : 2010
EN 62311 : 2008
Elektromagnetická EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
kompatibilita
EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
EN 55022 : 2010/AC:2011
EN 55024 : 2010
Rádio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v
elektrickém a elektronickém vybavení.
Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku
[IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:
TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka: 0168
Zástupci v EU
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2013.07.24
(Místo a datum vydání)
Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře
(Jméno a podpis oprávněné osoby)
* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung
najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.
V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi
softwaru se některý obsah se může ve vašem zařízení
lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.
O aplikaci Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která
spravuje multimediální obsah a osobní údaje v
zařízeních Samsung.
Poslední verzi aplikace Samsung Kies stáhněte
na webové stránce společnosti Samsung
(www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do
počítače.
Printed in Korea
GH68-XXXXXX Rev.1.0
Czech. 09/2014
Download PDF

advertising