Samsung | SM-T715 | Samsung SM-T715 Uživatelská přiručka (Nougat)

SM-T715
SM-T715Y
SM-T815
SM-T815Y
Uživatelská příručka
Czech. 04/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikace
4
5
50 Instalace nebo odinstalace aplikací
52Telefon
55Kontakty
59Zprávy
61Internet
63E-mail
64Fotoaparát
75Galerie
78 Game Launcher
80Kalendář
82SideSync
90Hudba
91Video
91 Moje soubory
92Poznámka
92Hodiny
94Kalkulačka
94 Aplikace Google
Nejdříve si přečtěte
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a
jejich řešení
Obsah balení
9
10 Rozvržení zařízení
12Baterie
16 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
18 Paměťová karta (mikro SD karta)
20 Zapínání a vypínání zařízení
21 Ovládání dotykového displeje
23 Domovská obrazovka
29 Zámek displeje
30 Oznamovací panel
32 Zadávání textu
35 Zachycení obrazovky
36 Spouštění aplikací
36 Více oken
40 Účet Samsung
41 Přenos dat z předchozího zařízení
44 Správa zařízení a dat
46 RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
49 Funkce sdílení
2
Obsah
Nastavení
96Úvod
96Připojení
105 Zvuky a vibrace
106Oznámení
106Zobrazení
107Pozadí
107 Rozšířené funkce
108 Údržba zařízení
110Aplikace
110 Zamykací obr. a zabezp.
116 Cloud a účty
120Google
120Usnadnění
121 Obecná správa
121 Aktualizace softwaru
122 Uživatelská příručka
122 O zařízení
Dodatek
123 Řešení problémů
129 Vyjmutí baterie
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
4
Základy
• Dejte pozor, abyste nezapomněli kódy pro odemčení obrazovky, účtů a dalších bezpečnostních
prvků. Pokud kód pro odemčení zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud
jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za
nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na Aplikace → Nastavení → O zařízení → Informace o
baterii.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich
řešení
Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie
Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo
rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na
jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu,
může nabíječka zastavit nabíjení.
5
Základy
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení
vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
• Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného
kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
• Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.
Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.
Když se zařízení zahřívá během používání
Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší
dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete
všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.
Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných
funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.
• Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
• Při stahování velkých souborů
• Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
– – Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
– – Při dlouhodobém nahrávání videa
– – Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
– – Při připojování k televizoru
6
Základy
• Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
– – Při používání funkce Více oken
– – Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
– – Při stahování velkých souborů během videohovoru
– – Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
• Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
• Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
• Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
• Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
• Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
• Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou
kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
• Když používáte roaming
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
• Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte
zařízení.
• Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na
pozadí, když je nepoužíváte.
• Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
• Snižte jas obrazovky.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej
nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
7
Základy
Omezení funkcí telefonu v případě jeho přehřátí
Pokud se telefon zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení
teploty vypnout. Tato funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.
• Zvýší-li se teplota telefonu nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí
telefonu. V zájmu snížení teploty telefonu se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se
nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota telefonu neklesne, nebude
možné provádět tísňová volání.
• Pokud se telefon přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva
upozorňující na vypnutí telefonu. Vypněte telefon a počkejte, až poklesne jeho teplota.
Opatření pro provozní prostředí
Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby
nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození telefonu nebo vzniku požáru.
• Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
• Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
• Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je
na takových místech nepoužívejte.
• Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou
rohož.
• Telefon neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů
nebo vysokotlakých nádob.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
8
Základy
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
9
Základy
Rozvržení zařízení
Zařízení
Snímač blízkosti (pouze modely
SM-T715 a SM-T715Y)/světelný
snímač
Přední fotoaparát
Přijímač (pouze modely SM-T715 a
SM-T715Y)
Vypínací tlačítko
Dotykový displej
Tlačítko hlasitosti
Mikrofon (pouze modely SM-T815 a
SM-T815Y)
Tlačítko Domů (snímač otisků prstu)
Přihrádka na paměťovou kartu
Tlačítko Nedávné
Přihrádka na kartu SIM
Hlasitý reproduktor
Tlačítko Zpět
Konektor pro sluchátka
Hlasitý reproduktor
Mikrofon (pouze modely SM-T715 a
SM-T715Y)
Univerzální konektor
GPS anténa
Hlavní anténa
Mikrofon (pouze modely SM-T715
a SM-T715Y)
Hlavní anténa
Zadní fotoaparát
Západka
Západka
10
Základy
• V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
– – Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
– – Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
– – Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení,
zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
Nedávné
Domů
• Klepnutím a podržením spustíte zobrazení rozdělené
obrazovky.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Zpět
• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem
pro aktuální obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
11
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel USB do univerzálního konektoru
zařízení.
2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
12
Základy
Zobrazení zbývající doby nabíjení
Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku Aplikace → Nastavení →
Údržba zařízení → Baterie.
Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení.
Zbývající doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo
horkých podmínkách.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se synchronizují, například e-mailů.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
13
Základy
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození
zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
14
Základy
Úsporný režim
Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
1 Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Baterie → STŘ.
2 Klepnutím na položku PŘIZPŮSOBIT můžete před aktivací úsporného režimu změnit jeho
nastavení.
3 Klepněte na položku POUŽÍT.
Maximálně úsporný režim
V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu a
omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou
mobilní sítě.
1 Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Baterie → MAX.
2 Klepnutím na položku PŘIZPŮSOBIT můžete před aktivací maximálně úsporného režimu změnit
jeho nastavení.
3 Klepněte na položku POUŽÍT.
a vyberte
Po aktivaci maximálně úsporného režimu klepněte na domovské obrazovce na položku
aplikaci, kterou chcete použít. Chcete-li odstranit aplikace, klepněte na položku → Upravit a
vyberte aplikaci s .
Chcete-li maximálně úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku → Vypnout Maximální
úsporný režim.
Odhadovaná doba využívání baterie se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a
provozních podmínkách.
15
Základy
Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji
používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou
nebo odcizením karet.
• Používejte pouze nano-SIM karty.
• Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2 Přihrádku na kartu SIM jemně vytáhněte ze slotu.
16
Základy
3 Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
4 Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
2 Přihrádku na kartu SIM jemně vytáhněte ze slotu.
3 Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
4 Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.
17
Základy
Paměťová karta (mikro SD karta)
Instalace paměťové karty
Kapacita paměťové karty vašeho telefonu se může lišit od jiných modelů a některé paměťové
karty nemusí být kompatibilní s vaším telefonem v závislosti na jejich výrobci a typu. Informace o
maximální kapacitě paměťové karty vašeho telefonu najdete na webu společnosti Samsung.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Pokud zařízení paměťovou kartu nerozpozná,
naformátujte ji na počítači.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
18
Základy
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku otevřete.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
3 Vložte do přihrádky na paměťovou kartu paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
4 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Úložiště → → Nastavení úložiště → SD karta → ODPOJIT.
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku otevřete.
2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
3 Vyjměte paměťovou kartu.
4 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
19
Základy
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Úložiště → → Nastavení úložiště → SD karta → Formát → FORMÁTOVAT.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Vypínací tlačítko
Tlačítko snížení hlasitosti
20
Základy
Ovládání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
21
Základy
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
Tažení
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva
nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty,
táhněte nahoru nebo dolů.
22
Základy
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně klepněte na některý
z indikátorů obrazovky v dolní části obrazovky.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátory obrazovky
Indikátor obrazovky novinek.
Umožňuje zobrazit nejnovější
články v různých kategoriích.
Ikona obrazovky Aplikace
Oblíbené aplikace
23
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a
podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo
přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje
pro domovskou obrazovku a další.
• Pozadí: Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
• Nástroje: Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí
konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské
obrazovce.
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte
na položku Nástroje, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
Přesouvání položek
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li položku snáze přesunout, klepněte na položku, podržte ji a pak ji přetáhněte na položku
Přesunout aplikace v horní části obrazovky. Položka se přesune do panelu v horní části obrazovky.
Tažením doleva nebo doprava se přesuňte na jiný panel a přetáhněte položku do nového umístění.
24
Základy
Odstranění položek
Klepněte na požadovanou položku, podržte ji a přetáhněte ji na položku Odebrat zástupce,
Odstranit nebo Odebrat v horní části obrazovky.
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a
spouštět.
1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
3 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku PŘIDAT, zaškrtněte aplikace a
potom klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na
domovské obrazovce.
Chcete-li přesunout aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na složku, potom přetáhněte
aplikaci na domovskou obrazovku.
Chcete-li vymazat aplikace ve složce, klepněte na složku, potom přetáhněte aplikaci, kterou chcete
vymazat, na položku Odebrat zástupce v horní části obrazovky.
25
Základy
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
.
Používání rychlých možností
Chcete-li získat rychlý přístup k možnostem, klepněte a podržte na domovské obrazovce ikonu
aplikace nebo složku.
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li
zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její
spodní straně.
Přesouvání položek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji
do jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli rychle otvírat a spouštět
aplikace, které budete chtít.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit.
2 Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
26
Základy
3 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
4 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku PŘIDAT, zaškrtněte aplikace a
potom klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na
obrazovce Aplikace.
na složce. Bude vymazána pouze příslušná složka.
Chcete-li odstranit složku, klepněte na položku
Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
Nové uspořádání položek
Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání položek v abecedním pořadí.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Třídit → Abecední pořadí.
Hledání položek
Aplikace můžete vyhledat na obrazovce Aplikace nebo v obchodech Galaxy Apps či Obchod Play.
Na obrazovce Aplikace zadejte znaky do vyhledávacího pole. Zařízení vyhledá a zobrazí položky
obsahující znaky, které jste zadali.
27
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Nabíjení baterie
Stav baterie
28
Základy
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Obrazovka se zamyká pomocí Přejetí, výchozí metody zamykání obrazovky.
Abyste obrazovku odemkli, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a táhněte v libovolném
směru.
Chcete-li změnit metodu zamykání obrazovky, na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ zámku displeje a pak vyberte metodu zamykání
obrazovky.
Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN, heslo nebo otisk prstu, můžete ochránit
své osobní informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu
zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.
• Přejetí: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
• Znak: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
• PIN kód: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
• Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic
nebo symbolů.
29
Základy
• Žádný: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete
v části Rozpoznávání otisků prstů.
• Vaše zařízení můžete odemknout vzdáleně z internetových stránek Find my mobile
(findmymobile.samsung.com) pomocí vašeho účtu Samsung. Chcete-li tuto funkci použít,
je nutné zařízení připojit k Wi-Fi nebo k mobilní síti a musíte se přihlásit ke svému účtu
Samsung.
• Pokud kód pro odemčení zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej
neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za
nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
• Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát
za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. →
Nastavení zabezpečeného zámku, potom klepnutím aktivujte přepínač Autom. výrobní
nastavení.
Oznamovací panel
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.
30
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Přepínání mezi uživatelskými účty
nebo přidání nových
uživatelských účtů.
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Zablokovat upozornění z aplikací.
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte
tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.
Chcete-li změnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na
tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku → Pořadí tlačítek, klepněte na tlačítko a
podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
31
Základy
Vyhledávač
Vyhledávání různého obsahu pomocí klíčových slov nebo okolních zařízení.
Vyhledávání obsahu nebo okolních zařízení
Otevřete panel s oznámeními, potáhněte na něm dolů a poté klepněte na Prohledat tablet a
vyhledat nedaleká zařízení.
Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku
a klíčové slovo řekněte.
Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítko Filtr pod vyhledávacím polem a vyberte
podrobnosti filtrování.
Chcete-li vyhledat okolní zařízení, klepněte na položku RYCHLÉ PŘIPOJENÍ. Další informace
naleznete v části RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
Nastavení kategorií pro vyhledávání
Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.
Klepněte na položku → Nastavení → Vyberte hledaná místa a vyberte kategorie.
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Zadání pomocí velkých písmen.
Pro všechna velká písmena
klepněte na klávesu dvakrát.
Rozdělení na další řádek.
Pohyb kurzoru.
Vložení symbolů.
Vložení mezery.
Změna nastavení klávesnice.
32
Základy
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Jazyky a typy → SPRÁVA JAZYKŮ ZADÁVÁNÍ a pak vyberte jazyky, které
chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat
tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
Další funkce klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku
závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
a podržte ji. Místo ikony
se mohou v
• : Zadávání textu hlasem.
Změňte nastavení hlasového
vstupu.
• Spuštění nebo přerušení
zadávaní textu hlasem.
: Přepnutí do režimu psaní rukou.
Přepnutí na standardní
klávesnici.
Zobrazit informace o úpravách
ručního psaní.
Změna nastavení klávesnice.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• : Přidání položky ze schránky.
• : Vložení emotikonů.
• : Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici. Klávesnici můžete přesunout na jiné
místo přesunutím jezdce.
• : Změna nastavení klávesnice.
33
Základy
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
Slovník
Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat
definice slov.
1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu
nebo .
2 V seznamu možností klepněte na položku Další → Slovník.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku Move to
vedle slovníku.
Manage dictionaries →
3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více
definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku ,
abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku Search Web, abyste
slovo použili jako vyhledávaný výraz.
34
Základy
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Ukládání snímků obrazovky
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v
Galerie.
Snímky obrazovky můžete také pořizovat tažením ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pokud
tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení → Rozšířené
funkce → Dlaní uložit obrazovku a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
Inteligentní zachycení
Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat. Zachycenou obrazovku také
můžete okamžitě oříznout a sdílet.
Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení →
Rozšířené funkce → Inteligentní zachycení, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom pořiďte
snímek obrazovky. Na obrazovce, kterou zachycujete, použijte některou z následujících možností:
• Zachycení posouvání: Zachyťte více obsahu, který pokračuje přes více stránek, jako je například
webová stránka. Obrazovka se automaticky sroluje dolů a bude zachyceno více obsahu.
• Kreslit: Umožňuje psát a kreslit na snímek obrazovky.
• Oříznout: Ořízněte část snímku obrazovky.
• Sdílet: Sdílejte snímek obrazovky.
35
Základy
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku
poslední aplikace.
a vyberte okno
Ukončení aplikace
Klepnutím na položku
a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro
zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku ZAVŘÍT VŠE.
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené
obrazovky
Zobrazení vyskakovacích
oken
36
Základy
Zobrazení rozdělené obrazovky
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3 V dolním okně vyberte potažením nahoru nebo dolů jinou aplikaci, kterou chcete spustit.
Chcete-li spustit aplikaci, která není v seznamu naposledy použitých aplikací, klepněte na DALŠÍ
APLIKACE a vyberte požadovanou aplikaci.
Používání dalších možností
Klepnutím na panel mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.
Přepínání poloh mezi okny
aplikací.
Ukončení aktuálně vybrané
aplikace.
Přepnutí vybraného okna na
zobrazení ve vyskakovacím
okně.
37
Základy
Nastavení velikosti okna
Tažením panelu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.
Sdílení textu nebo obrázků mezi okny
Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku
a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
38
Základy
Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky
Stisknutím tlačítka Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku
se zobrazí ikona . Aplikace v dolním okně se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní
v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.
Chcete-li zavřít zobrazení rozdělené obrazovky, otevřete panel oznámení a klepněte na ikonu
v oznámení funkce Více oken.
Maximalizování okna
Klepněte na okno aplikace a přetáhněte panel mezi okny aplikací k hornímu nebo dolnímu okraji
obrazovky.
Zobrazení vyskakovacích oken
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 Potáhněte nahoru nebo dolů, klepněte a podržte okno aplikace a poté je přetáhněte do části
Otevřít v novém okně.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Minimalizovat okno.
Uzavření aplikace.
Maximalizovat okno.
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout vyskakovací okno, klepněte na panel nástrojů okna a přetáhněte jej do nového
umístění.
39
Základy
Účet Samsung
Úvod
Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé
služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.
Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace poskytované společností
Samsung, aniž byste se museli ke svému účtu přihlašovat.
Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.
Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte
account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, otevřete
obrazovku Aplikace a klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Účet Samsung
account → Nápověda.
Zaregistrování účtu Samsung
Zaregistrování nového účtu Samsung
Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account → VYTVOŘIT ÚČET.
3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Zaregistrování stávajícího účtu Samsung
Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account.
3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud informace ke svému účtu zapomenete, klepněte na položku Zapomněli jste ID nebo
heslo? Informace ke svému účtu naleznete, když zadáte požadované informace a bezpečnostní
kód zobrazený na obrazovce.
40
Základy
Odstranění účtu Samsung
Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo
události, budou také odstraněna.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty.
2 Klepněte na Účet Samsung account a pak na → Odebrat účet → OK.
3 Zadejte své heslo do účtu Samsung a klepněte na položku POTVRDIT.
Přenos dat z předchozího zařízení
Z předchozího zařízení můžete do svého telefonu přenášet kontakty, obrázky a jiná data pomocí
aplikace Smart Switch nebo pomocí úložiště Samsung Cloud.
• Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Přenos dat pomocí aplikace Smart Switch
Data můžete přenášet mezi mobilními zařízeními pomocí aplikace Smart Switch. Aplikaci si můžete
stáhnout z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
41
Základy
Přenos dat z mobilního zařízení
Můžete přenést data z předchozího zařízení do svého zařízení.
1 Na obou zařízeních si z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play stáhněte a nainstalujte
aplikaci Smart Switch.
2 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
3 Na obou zařízeních spusťte aplikaci Smart Switch.
4 Na předchozím zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → ODESLAT → PŘIPOJIT.
5 Na zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → PŘIJMOUT a vyberte typ předchozího
zařízení.
6 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Přenos záložních dat z počítače
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého
zařízení.
42
Základy
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.
Přenos dat pomocí úložiště Samsung Cloud
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit
na svém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit
k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
1 Na předchozím zařízení zazálohujte dat do vašeho účtu Samsung.
2 Na vašem zařízení klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Cloud a účty → Samsung
Cloud → Obnovit.
3 Klepněte na položku a vyberte předchozí zařízení ze seznamu zařízení.
4 Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit a klepněte na položku OBNOVIT.
43
Základy
Správa zařízení a dat
Připojení zařízení k počítači pro přenos dat
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte
zařízení přímo ke konektoru USB počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámením a klepněte na položku Přenášení mediálních soub. přes USB →
Přenášení multimediálních souborů.
Pokud počítač vaše zařízení nerozpozná, klepněte na položku Přenášení obrázků.
3 Klepněte na položku POVOLIT, abyste počítači umožnili přístup k datům zařízení.
Když počítač rozpozná zařízení, zařízení se objeví ve volbě můj počítač.
4 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Aktualizace zařízení
Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.
Aktualizace pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout
aktualizace ručně.
Když klepnutím na přepínač Stahovat aktualizace automaticky tuto funkci aktivujete,
budou se aktualizace stahovat, když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
44
Základy
Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch
Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat
aplikaci Smart Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální
zařízení od počítače.
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke
svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung a Účty.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Záloha a obnovení →
Nastavení zálohování pro účet Samsung, aktivujte funkci klepnutím na přepínače vedle položek,
které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud. Další informace naleznete v části Samsung
Cloud.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač Automaticky
zálohovat, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li pomocí účtu Samsung obnovit zálohovaná data z úložiště Samsung Cloud, klepněte na
položku Obnovit. Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
Vybraná data budou na zařízení obnovena.
45
Základy
Používání účtu Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Záloha a obnovení a
aktivujte funkci klepnutím na přepínač Zálohovat moje data pro účet Google. Klepněte na položku
Zálohovat účet a vyberte účet jako záložní účet. Chcete-li přidat účet pro zálohování, klepněte na
Přidat účet.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač Automatické obnovení, abyste
funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecná správa → Obnovit → Obnovit
tovární data → OBNOVIT → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
Úvod
Pomocí funkce Rychlé připojení rychle vyhledávejte nedaleká zařízení, jako jsou sluchátka s funkcí
Bluetooth nebo televizory, a připojujte se k nim.
• Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, funkci Rychlé připojení nepodporuje,
aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct nebo Bluetooth dříve, než na svém zařízení spustíte
funkci RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
• Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
46
Základy
Připojování k ostatním zařízením
1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte na něm dolů a poté klepněte na Prohledat tablet a
vyhledat nedaleká zařízení.
2 Klepněte na položku RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
Funkce Wi-Fi a Bluetooth se aktivují a zařízení automaticky vyhledá další zařízení ve svém okolí.
3 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
Sdílení obsahu
Sdílí obsah s připojenými zařízeními.
1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte na něm dolů a poté klepněte na Prohledat tablet a
vyhledat nedaleká zařízení.
2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
3 Klepněte na položku Přenést soubory a vyberte kategorii médií.
4 Odešlete obsah do připojeného zařízení podle pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na kategorii vybraných médií.
Připojování k televizoru
Propojte své zařízení a televizor, abyste mohli sledovat obsah ze zařízení na větší obrazovce. Je
možné, že budete moci používat více funkcí v závislosti na připojeném televizoru.
1 Zapněte televizor a umístěte zařízení do blízkosti televizoru.
2 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte na něm dolů a poté klepněte na Prohledat tablet a
vyhledat nedaleká zařízení.
47
Základy
3 Klepněte na položku RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
4 Vyberte televizor.
Objeví se seznam funkcí, které můžete s televizorem používat.
5 Vyberte funkci a používejte ji podle pokynů na obrazovce.
Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na televizoru.
• Zobr. tablet v TV (Smart View): Prohlížejte obsah zařízení na obrazovce televizoru. V
závislosti na televizoru, který chcete připojit, možná budete muset na televizoru aktivovat
funkci zrcadlení obrazovky. Pokud televizor nepodporuje funkci zrcadlení obrazovky,
aktivujte funkci pomocí kompatibilního příslušenství. Mezi kompatibilní příslušenství patří
HomeSync a AllShare Cast dongle.
• Zobrazit TV v tabletu: Dívejte se na televizi na obrazovce svého zařízení. Můžete pokračovat
ve sledování televize v rámci povoleného rozsahu připojení.
• Přehrát zvuk z TV v tabletu: Poslouchejte při sledování televize zvuk prostřednictvím
reproduktoru zařízení. K zařízení můžete připojit sluchátka, aby ostatní zvuk televize
neslyšeli.
• Zaregistrovat TV / Zrušit registraci TV: Zaregistrujte televizor ve svém zařízení, abyste mohli
používat další funkce.
• Některé soubory mohou být během přehrávání v závislosti na připojení ukládány do
mezipaměti.
• Pokud televizor nepodporuje technologii ochrany digitálního obsahu s vysokou
šířkou pásma (High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP), nebudete moci na
televizoru prohlížet obsah chráněný technologií správy digitálních práv (Digital Rights
Management, DRM).
Streamování obsahu na registrovaném televizoru
Pokud zaregistrujete televizor ve svém zařízení, budete je moci k televizoru snadno připojit při
přehrávání obsahu.
Když vaše zařízení rozpozná zaregistrovaný televizor, zatímco sledujete obsah, objeví se na zařízení
ikona . Klepnutím na ikonu můžete streamovat obsah ze zařízení do televizoru.
• Tato funkce je podporována pouze výchozí aplikací galerie zařízení.
• Když je zaregistrovaný televizor připojen k elektrické zásuvce, můžete tuto funkci
používat, i když je obrazovka televizoru vypnutá.
48
Základy
Funkce sdílení
Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení
snímků.
Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet a vyberte metodu sdílení, například Bluetooth nebo e-mail.
Můžete také používat následující možnosti:
• Přenést soubory do zař.: Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím
připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth. Na zařízení musí být aktivováno nastavení viditelnosti.
• Zobrazit obsah v TV (Smart View): Prohlížejte obsah zobrazený na vašem zařízení na větší
obrazovce prostřednictvím bezdrátového připojení.
Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu
možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace,
vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte
na položku Nastavení → Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač
Přímé sdílení.
4 Sdílejte snímky s ostatními podle pokynů na obrazovce.
Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek
zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.
49
Aplikace
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte pole vyhledávání a vyhledávejte klíčová slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na → Nastavení →
Automaticky aktualizované aplikace a vyberte příslušnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automatické aktualizace a vyberte příslušnou možnost.
50
→ Nastavení →
Aplikace
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit. Vedle aplikací, které můžete zakázat
nebo odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku VYPNOUT nebo OK.
Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení → Aplikace, vyberte aplikaci a pak
klepněte na položku VYPNOUT nebo ODINSTALOVAT.
• VYPNOUT: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
• ODINSTALOVAT: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace →
aplikaci a potom klepněte na položku ZAPNOUT.
→ Vypnuto, vyberte
Nastavení oprávnění aplikací
Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k a používání
informací na vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem
na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku
POVOLIT, abyste aplikaci poskytli oprávnění.
Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku
Nastavení → Aplikace. Vyberte aplikaci a klepněte na položku Oprávnění. Můžete zobrazit seznam
oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.
Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění,
otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku Nastavení → Aplikace → → Oprávnění
aplikace. Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.
Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou
správně fungovat.
51
Aplikace
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
Volání
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
2 Zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
3 Klepnutím na položku
uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku
uskutečníte
video hovor.
Otevření dalších možností.
Přidání čísla do seznamu
kontaktů.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Skrytí klávesnice.
52
.
Aplikace
Používání rychlé volby
Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.
Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na položku → Rychlá volba, vyberte číslo rychlé
volby a potom přidejte telefonní číslo.
Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby
10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.
Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo 123, klepněte na číslo 1, klepněte na číslo 2 a
potom klepněte na číslo 3 a podržte je.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů
Klepněte na položku POSLEDNÍ nebo KONTAKTY, potom táhněte doprava na kontakt nebo
telefonní číslo a uskutečněte hovor.
Mezinárodní volání
1 Klepnutím na položku zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
2 Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv odmítnutí nahoru.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Telefon
→ → Nastavení → Rychlá odmítnutí, zadejte zprávy a potom klepněte na položku .
53
Aplikace
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Telefon →
POSLEDNÍ a zobrazte zmeškané hovory.
Blokování telefonních čísel
Blokujte hovory z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon → → Nastavení → Blokovat čísla.
2 Klepněte na položku , vyberte kontakty a klepněte na položku HOT.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost Zadejte telefonní číslo, zadejte telefonní číslo,
potom klepněte na položku .
Když se vás budou blokovaná čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o
takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.
Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci
aktivujete klepnutím na přepínač Blokovat neznámé volající.
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• HLASITOST: Nastavení hlasitosti.
• : Otevření dalších možností.
• Přidat hovor: Vytočení druhého hovoru.
• Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Podržet: Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko Pokračovat v
hovoru.
• Klávesnice / Skrýt: Otevřete nebo zavřete klávesnici.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
• : Ukončí aktuální hovor.
54
Aplikace
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• HLASITOST: Nastavení hlasitosti.
• : Otevření dalších možností.
• Fotoaparát: Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
• Přepn.: Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
• : Ukončí aktuální hovor.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Vytvoření nového kontaktu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku a vyberte místo pro uložení.
55
Aplikace
3 Zadejte informace kontaktu.
Výběr umístění úložiště.
Přidat obrázek.
Zadejte informace kontaktu.
Otevřít další informační pole.
V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
2 Zadejte číslo a klepněte na položku PŘIDAT DO KONTAKTŮ.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
.
3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku Vytvořit kontakt, nebo klepněte na
položku Aktualizovat stávající a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon → POSLEDNÍ.
2 Klepněte na telefonní číslo.
3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku VYTVOŘIT KONTAKT, nebo klepněte
na položku AKTUALIZOVAT STÁVAJÍCÍ a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
56
Aplikace
Import kontaktů
Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Import/export kontaktů → IMPORT.
3 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
4 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit.
5 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku HOT.
Synchronizace kontaktů s webovými účty
Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je
například účet Samsung.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty, vyberte název
účtu, vyberte účet, s kterým chcete synchronizovat, a klepněte na Kontakty (Samsung účet) nebo
Synchronizovat Kontakty.
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle
procházet.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
57
Aplikace
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Sdílet.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SDÍLET.
4 Vyberte způsob sdílení.
Sloučení duplicitních kontaktů
Pokud importujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete či přesunujete na jiné účty,
může váš seznam kontaktů obsahovat některé kontakty víckrát. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů
sloučením duplicitních položek.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Sloučit duplicitní kontakty.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SLOUČIT.
Odstranění kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Odstranit.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku ODSTRANIT.
58
Aplikace
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku .
3 Přidejte příjemce a klepněte na položku VYTVOŘIT.
4 Vložení zprávy.
Otevření dalších možností.
Upravit příjemce.
Přidávání příjemců ze seznamu
kontaktů.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
Vložení zprávy.
Vložení emotikonů.
5 Klepněte na položku ODES. a zprávu odešlete.
59
Aplikace
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
3 Zobrazit konverzaci.
Chcete-li odpovědět na zprávu, napište odpověď a klepněte na položku ODES.
Blokování nežádoucích zpráv
Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Blokovat zprávy → Blokovat čísla.
3 Klepnutím na položku PŘIJATÉ nebo KONTAKTY vyberte kontakty a klepněte na položku
.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na položku Zadejte číslo., potom zadejte telefonní číslo.
Nastavení upozornění na zprávy
Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Oznámení a potom danou možnost aktivujte klepnutím
na přepínač.
60
Aplikace
3 Změna nastavení upozornění.
• Zvuk upozornění: Změní zvuk upozornění.
• Vibrace při přehr. zvuku: Nastaví zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zpráv.
• Autom. otevírané okno: Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo zprávy ve vyskakovacích
oknech.
• Náhled zprávy: Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo obsah zprávy na zamčené obrazovce a
ve vyskakovacích oknech.
Nastavení připomínání zpráv
Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná
oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku
Nastavení → Usnadnění → Připomenutí oznámení a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Klepnutím na přepínač Zprávy potom tuto funkci aktivujete.
Internet
Úvod
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
Procházení webových stránek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
61
Aplikace
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Uložit aktuální webovou stránku
do záložek.
Obnovení aktuální webové
stránky.
Otevření dalších možností.
Přesun mezi stránkami.
Zobrazení záložek, uložených
internetových stránek a nedávné
historie procházení.
Zavření záložky.
Otevření nové záložky.
Otevření domovské stránky.
Používání tajného režimu
V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky ukládat a spravovat samostatně.
Tajný režim můžete zamknout pomocí hesla a otisku prstu.
Aktivace tajného režimu
Klepněte na položku → Zap. Režim utajení. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda
chcete pro tajný režim používat heslo.
V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.
62
Aplikace
Změna nastavení zabezpečení
Můžete změnit heslo a metodu zamykání.
Klepněte na položku → Nastavení → Soukromí → Zabez. Režimu utajení → Změnit heslo.
Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem nastavit registrovaný otisk prstu, aktivujte tuto
možnost klepnutím na přepínač Otisky prstů. Více informací o používání otisků prstů naleznete v
části Rozpoznávání otisků prstů.
Deaktivace tajného režimu
Klepněte na položku → Vypnout Režim utajení.
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→
→ Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku → → → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.
2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
3 Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
63
Aplikace
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně,
táhněte po obrazovce směrem dolů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci
aktivujte klepnutím na přepínač Synchronizovat účet.
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Spouštění fotoaparátu
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
Když spustíte Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s aktivovanými
bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
64
Aplikace
Používání gest tažení
Obrazovku náhledu můžete rychle ovládat tažením prstem různými směry. Můžete změnit režim
snímání, přepínat mezi fotoaparáty a používat efekty filtrů.
Náhled předního
fotoaparátu
Režimy fotografování a
filmování
Náhled zadního fotoaparátu
Efekty filtru
Přepnutí fotoaparátů
Na obrazovce náhledu můžete přepnout mezi fotoaparáty tak, že prstem přetáhnete nahoru nebo
dolů.
Zobrazení režimů snímání
Seznam režimů snímání otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnete prstem zleva doprava.
65
Aplikace
Zobrazení efektů filtru
Seznam efektů filtru otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnete prstem zprava doleva. S jejich
pomocí můžete svým fotografiím nebo videům dodat osobitý nádech.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte
video. Chcete-li pořídit sérii fotografií, klepněte na položku
a podržte ji.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel
přizpůsobení, přetáhněte položku na panelu přizpůsobení směrem k nebo .
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
Aktuální režim
Oživení a rozjasnění
obličejů.
Nastavení fotoaparátu
Náhled miniatury
Pořízení fotografie.
Nahrávání videa.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Efekty filtru
Režimy fotografování
a filmování
66
Aplikace
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední fotoaparát je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií může
dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
Zamknutí ostření a expozice
Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu
v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.
Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE
na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte
fotografii.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
Přizpůsobení režimů snímání
Na obrazovce náhledu můžete tažením doprava otevřít seznam režimů snímání a vybrat režim.
Informace k jednotlivým režimům zobrazíte klepnutím na položku → Info.
Chcete-li změnit uspořádání režimů, klepněte na položku → Upravit, klepněte na ikonu režimu a
podržte ji a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li na domovskou obrazovku přidat další zástupce, klepněte na položku → Přidat zást. na
dom. obr.
67
Aplikace
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Automaticky.
Profesionální režim
Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu
ISO.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Pro. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení,
potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
• : Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Můžete
nastavit teplotu barev.
• : Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se
používají pro nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se
pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit
objevení šumu na fotografiích.
• : Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
Panoráma
Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Panoráma.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází
mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky
přestane pořizovat fotografie.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
68
Aplikace
HDR (Sytý tón)
Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku HDR (Sytý tón).
Bez efektu
S efektem
Samospoušť
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých
zkrášlovacích efektů.
1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
a přepněte
přední fotoaparát na autoportréty.
2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Samospoušť.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň. Jakmile zařízení
vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí
fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
69
Aplikace
Používání zkrášlovacích efektů
Před pořízením autoportrétu můžete upravit rysy obličeje, například odstín pleti nebo tvar obličeje.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Samospoušť.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
2 Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na vaši tvář na obrazovce náhledu a
pořiďte fotografii sebe sama.
• Tón vzhl.: Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.
• Štíhlý ob.: Upraví tvar obličeje tak, aby vypadal užší.
• Velké oči: Zvětší vám oči.
Virtuální snímek
Obejděte objekt a pořiďte řadu snímků, abyste vytvořili pohled na objekt z více úhlů. Objekt můžete
prohlížet z různých úhlů tažením prstu po fotografii doleva nebo doprava.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Virtuální snímek.
2 Umístěte objekt doprostřed obrazovky náhledu a klepněte na položku
70
.
Aplikace
3 Pomalu pohybujte zařízením jedním směrem kolem objektu, abyste pořídili více fotografií.
Jakmile bude šipka zcela žlutá nebo pokud přestanete objekt obcházet, zařízení přestane
automaticky pořizovat fotografie.
Prohlížení fotografií virtuálního snímku
1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
2 Klepněte na položku .
3 Táhněte prstem po obrazovce doleva nebo doprava nebo pomalu naklánějte zařízení doleva
nebo doprava, abyste si mohli prohlédnout objekt z různých úhlů.
Sn. a další
Vytvoří sérii fotografií a upraví je pomocí různých efektů využívajících režimy snímání.
Funkce přiblížení není při pořizování fotografií v tomto režimu dostupná.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Sn. a další.
2 Klepněte na položku .
Zařízení pořídí sérii fotografií a zobrazí dostupné režimy snímání.
71
Aplikace
3 Vyberte režim snímání a použijte efekt na fotografie.
• Nej. fotografie: Uložení nejpovedenější fotografie v sérii. Chcete-li zobrazit další fotografie,
.
potáhněte doleva nebo doprava. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji pomocí
• Guma: Vymaže nežádoucí pohyblivé objekty. Klepnutím na položku
vymažete nežádoucí
a obnovte původní fotografii.
pohybující se objekty. Klepněte na položku
• Dram. snímek: Kombinací série fotografií se vytvoří snímek, který zobrazuje stopy pohybu.
Rozšiřte stopu pohybu na snímku výběrem více fotografií z dolní části obrazovky.
• Posouvání snímku: Použijete efekt na pozadí objektu, který způsobí, že bude objekt
vypadat, jako by se pohyboval velkou rychlostí. Klepněte na položku Objekty a vyberte
objekt. Klepněte na položku Roz. pohyb a změňte úhel rozmazání, který bude použit na
pozadí. Klepněte na položku a upravte úhel rozmazání tak, že svým prstem nakreslíte kruh
kolem velkého kruhu. Úroveň rozostření pozadí lze nastavit pomocí posuvníku.
4 Jakmile dokončíte úpravy fotografií, klepněte na ULOŽIT.
Ob. snímání
Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se fotografie nebo video
zachycené předním fotoaparátem ve vloženém okně a podobně. Tuto funkci použijte k vytváření
fotografií nádherných krajin a zároveň autoportrétů.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Ob. snímání. Klepnutím na položku
začnete nahrávat video.
fotografii a klepnutím na položku
pořídíte
V režimu Oboustranného snímání můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení Full
HD a až 10 minut v rozlišení HD nebo VGA.
72
Aplikace
Stahování režimů
Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby Galaxy Apps.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku STÁHNOUT.
Některé stažené režimy snímání nemají přístup ke všem funkcím.
Nastavení fotoaparátu
Rychlá nastavení
Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Zaměřit na střed
Bod počítá expozici snímku
počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.
Matice průměruje celou scénu.
podle světla v prostředním bodu snímku.
• : Vyberte typ rámečku vloženého okna.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
ZADNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení pro fotografie. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek
vyšší kvalitu fotografií, obrázek ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení pro videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
73
Aplikace
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení pro fotografie. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek
vyšší kvalitu fotografií, obrázek ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení pro videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Uložit obr. jako v náhledu: Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní
scény při fotografování předním fotoaparátem.
• Metody fotografování: Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.
SPOLEČNÉ
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• Stabilizace videa: Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu
způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.
• Na celou obrazovku (16:9): Slouží k nastavení náhledu fotografií a videí pomocí poměru stran
celé obrazovky zařízení.
• Dělicí čáry: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií po jejich zachycení.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Plovoucí tlačítko Fotoaparát: Přidání přizpůsobitelného tlačítka pro ovládání spouště na
obrazovku náhledu.
• Funkce tlačítka hlasitosti: Nastavení telefonu na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
74
Aplikace
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech
a vytvářet příběhy, které chcete sdílet s ostatními.
Zobrazení snímků
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → OBRÁZKY.
2 Vyberte snímek.
Přechod na předchozí obrazovku.
Otevření dalších možností.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Úpravy snímku.
Sdílejte snímek s ostatními.
Automatické upravení snímku.
Odstranění snímku.
Miniatury náhledu snímků a videí
Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.
Můžete vytvořit animaci GIF nebo koláž z více snímků. Klepněte na položku → Animovat
nebo Koláž a potom vyberte snímky. Můžete vybrat až šest snímků pro koláž.
75
Aplikace
Prohlížení alb
Snímky a videa uložená na vašem zařízení můžete třídit do složek nebo alb. Animace a koláže, které
jste vytvořili, budou také roztříděny do vašich složek na seznamu alb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → ALBA a vyberte album.
Zobrazení příběhů
Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky
a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více
snímků a videí.
Vytváření příběhů
Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na možnost → Vytvořit příběh.
3 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku
HOTOVO.
4 Zadejte název příběhu a klepněte na položku VYTVOŘIT.
Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku PŘIDAT
POLOŽKY.
Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku → Upravit,
zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku → Odebrat z
příběhu.
Odstranění příběhů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku ODSTR.
76
Aplikace
Synchronizace obrázků a videí pomocí úložiště Samsung Cloud
Pomocí úložiště Samsung Cloud můžete synchronizovat obrázky a videa uložená v části Galerie
a přistupovat k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se
zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Galerie → → Nastavení a klepnutím na přepínač Samsung
Cloud tuto funkci aktivujte. Obrázky a videa pořízené v telefonu se automaticky uloží do úložiště
Samsung Cloud.
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Odstr. v dolní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
3 Klepněte na položku ODSTR.
Sdílení snímků nebo videí
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Sdílet v dolní části obrazovky, potom vyberte
způsob sdílení.
77
Aplikace
Game Launcher
Úvod
Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps na jednom
místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.
Otevření dalších možností.
Přidání her.
Omezení využití baterie pro hraní
her.
Zapnutí nebo vypnutí ikony Herní
nástroje.
Spouštění her se zvukem nebo
bez zvuku.
Používání aplikace Spouštění her
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Rozšířené funkce → Hry → Game
Launcher a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Game Launcher se přidá na domovskou obrazovku a na obrazovku Aplikace.
Když funkci deaktivujete, bude aplikace Game Launcher z domovské obrazovky a z
obrazovky Aplikace odstraněna.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Game Launcher.
3 Klepněte na hru v seznamu her.
Hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps se budou automaticky zobrazovat
na obrazovce aplikace Spouštění her. Pokud své hry nevidíte, klepněte na položku Přidat
aplikace.
78
Aplikace
Odstranění hry z aplikace Spouštění her
Klepněte a podržte ikonu hry a poté klepněte na Odebrat.
Aktivace herního úsporného režimu
Když aktivujete herní úsporný režim, zařízení sníží rozlišení a snímkovou frekvenci her a omezí tak
spotřebu energie z baterie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Game Launcher → Úspora energie vypnuta. Vyberte
jednu z následujících možností:
• Vypnuto: Úsporný režim se nepoužije.
• Úspora energie: Sníží spotřebu energie z baterie snížením rozlišení.
• Maximální úspora energie: Výrazně sníží spotřebu energie z baterie snížením rozlišení a
snímkové frekvence.
Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.
Používání aplikace Herní nástroje
Můžete nastavit, aby se ikona Herní nástroje zobrazovala jako plovoucí ikona na obrazovkách her.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Rozšířené funkce → Hry a klepnutím na
přepínač Game Tools aplikaci aktivujte.
Při hraní hry zobrazte herní nástroje klepnutím na položku
Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku
.
a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li skrýt ikonu z obrazovky aktuální hry, klepněte na položku
položku Skrýt v horní části obrazovky.
79
, podržte ji a přetáhněte ji na
Aplikace
Chcete-li znovu zobrazit ikonu na obrazovce hry, otevřete panel s oznámeními a klepněte na
oznámení aplikace Game Tools.
Ztlumení zvuků upozornění a
zobrazení pouze upozornění na
příchozí hovory a nouzová
upozornění.
Zamknutí tlačítka Nedávné a
Zpět.
Ztmavení a zamknutí obrazovky s hrou.
Ikona Herní nástroje
Pořizování snímků obrazovky.
Zaznamenání herní relace.
Otevření nastaveni Herní nástroje.
Blokování upozornění během hraní her
→
Klepněte na položku
pro ztlumení zvuků upozornění a zobrazení pouze upozornění
na příchozí hovory a nouzová upozornění, abyste si mohli užívat hraní her bez vyrušování. Pokud
obdržíte příchozí hovor, objeví se v horní části obrazovky malé upozornění.
Kalendář
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalendář.
2 Klepněte na položku nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
80
.
Aplikace
3 Zadejte podrobnosti události.
Vložení názvu.
Nastavte pro tuto událost
počáteční a konečné datum.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavení alarmu.
Zadejte místo události.
Přidání poznámky.
Připojte mapu zobrazující polohu
události.
Přidat další podrobnosti.
4 Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
Vytváření úloh
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalendář.
2 Klepněte na položku ZOBRAZIT → Úkoly.
3 Klepněte na položku a zadejte podrobnosti úlohy.
4 Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty, vyberte službu
účtu, vyberte účet, se kterým se chcete synchronizovat, a klepněte na Kalendář (Samsung účet)
nebo Synchronizovat Kalendář.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku Kalendář
→ → Správa kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci,
a přihlaste se. Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.
81
Aplikace
SideSync
Úvod
Aplikace SideSync umožňuje snadné sdílení obrazovky a dat mezi smartphony a tablety Samsung
Android a různými počítači. Po připojení vašich zařízení se na připojeném tabletu nebo počítači
objeví virtuální obrazovka. Oznámení, například zprávy, se zobrazují na hlavním panelu nebo v
automatických oknech.
Než začnete
• Aplikaci SideSync je třeba nainstalovat na obě zařízení, která chcete propojit. Není-li aplikace
SideSync nainstalována, stáhněte ji a nainstalujte jedním z následujících způsobů:
– – Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci SideSync do tabletu nebo smartphonu Samsung
Android, vyhledejte aplikaci SideSync v obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play. Pokud
vaše zařízení aplikaci SideSync nepodporuje, je možné, že se vám nepodaří ji vyhledat.
– – Chcete-li aplikaci SideSync stáhnout a instalovat do počítače, otevřete
www.samsung.com/sidesync. Na tomto webu naleznete také informace týkající se
systémových požadavků aplikace SideSync.
• Chcete-li propojit smartphone a tablet, musí podporovat funkci Wi-Fi Direct.
• Chcete-li bezdrátově propojit tablet a počítač, musí být obě zařízení připojena ke stejnému
bezdrátovému přístupovému bodu.
82
Aplikace
Připojování k počítačům a smartphonům
Připojování k počítači
1 Připojte tablet k počítači pomocí kabelu USB.
Nebo připojte obě zařízení ke stejnému přístupovému bodu.
2 Na obou zařízeních spusťte aplikaci SideSync.
3 Na obou zařízeních klepněte na položku START.
Zařízení se navzájem vyhledají a propojí. Potom se na počítači zobrazí hlavní panel.
Připojení ke smartphonu prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct
1 Na tabletu i na smartphonu spusťte aplikaci SideSync.
2 Na obou zařízeních klepněte na položku START.
Zařízení se navzájem vyhledají a propojí.
3 Na tabletu vyberte ze seznamu nalezených zařízení váš smartphone.
83
Aplikace
4 Na smartphonu přijměte žádost o připojení.
Na tabletu se zobrazí hlavní panel.
Automatické připojování zařízení
Pokud již byla dvě zařízení připojena, můžete nastavit, aby se připojovala automaticky.
Na tabletu klepněte na SideSync → DALŠÍ → Nastavení a klepnutím na přepínač Aut. připojovaná
zařízení aktivujte funkci automatického připojování. Nebo na hlavním panelu klepněte na položku
DAL. → Nastavení → Připojení a aktivujte funkci automatického připojování.
Používání hlavního panelu
Z tabletu můžete spouštět často používané aplikace a zobrazovat oznámení.
Klepnutím na oznámení se spustí související aplikace nebo program. Níže je obrázek hlavního panelu
tabletu na počítači.
Minimalizace hlavního panelu.
Otevření dalších možností.
Zavření hlavního panelu.
Zapnutí virtuální obrazovky
tabletu.
Přidání dalších aplikací.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace můžete měnit uspořádání aplikací a odstraňovat
je.
84
Aplikace
Opětovné spuštění přehrávání médií
Hudbu a videa můžete pozastavit na tabletu a znovu spustit jejich přehrávání na jiném zařízení.
Na hlavním panelu vyberte tlačítko přehrávání na ovladači hudby nebo oznámení videa. Přehrávání
na tabletu se pozastaví a znovu se spustí na jiném zařízení.
Ovládání hudby připojeného zařízení a oznámení videa se zobrazí pouze při přehrávání
mediálních souborů prostřednictvím výchozí aplikace pro přehrávání hudby a videí.
Sdílení webové stránky
Webovou stránku můžete otevřít na tabletu a zobrazit ji ve webovém prohlížeči připojeného zařízení.
Při procházení webových stránek na tabletu se na hlavním panelu zobrazí oznámení o možnosti
otevření webu. Vyberte oznámení na hlavním panelu. Potom se na připojeném zařízení zobrazí
stejná webová stránka.
Sdílení přístupového bodu vašeho tabletu
Pokud nemáte k dipozici připojení k internetu, můžete s počítači sdílet mobilní data svého tabletu.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
Na hlavním panelu klepněte na položku DAL. → Zapnout Mobilní hotspot. Tím se váš tablet stane
mobilním přístupovým bodem.
Používání funkcí volání a zpráv ve vyskakovacích oknech
V případě příchozího hovoru nebo zprávy se na připojeném zařízení zobrazí vyskakovací okno.
Ve vyskakovacím okně můžete příchozí hovor přijmout nebo odmítnout. Při hovoru bude použit
mikrofon a reproduktor připojeného zařízení.
V případě příchozí zprávy na ni můžete přímo odpovědět.
85
Aplikace
Používání virtuální obrazovky
Aplikace SideSync zrcadlí obrazovku zařízení na jiném zařízení. Prostřednictvím virtuální obrazovky
můžete používat funkce zařízení. Níže je obrázek virtuální obrazovky tabletu na počítači.
Na hlavním panelu klepněte na položku Tablet screen.
• Některé funkce nemusí být na virtuální obrazovce k dispozici.
• V závislosti na typu připojených zařízení se může lišit vzhled a funkce virtuální obrazovky.
Zavření virtuální obrazovky.
Minimalizace virtuální obrazovky.
Klepněte na položku
Maximalizace virtuální obrazovky.
a použijte následující možnosti:
• Vždy nahoře: U virtuální obrazovky nastavte, aby se zobrazovala vždy nahoře.
• Otočit: Otočení obrazovky.
• Průhlednost okna: Nastavte úroveň průhlednosti virtuální obrazovky.
• Zachytit: Vytvoření snímku obrazovky.
• Zapnout režim Prezentace: Zapnutí obrazovky tabletu pro možnost ovládání jak
prostřednictvím počítače, tak prostřednictvím tabletu. Dostupnost této funkce závisí na typu
připojeného zařízení.
86
Aplikace
Pro přesun virtuální obrazovky klikněte v horní části virtuální obrazovky a přetáhněte ji do nového
umístění.
Pro nastavení velikosti virtuální obrazovky umístěte kurzor myši na hranu virtuální obrazovky,
klikněte a táhněte za ni.
Přepínání mezi obrazovkami
Chcete-li používat skutečnou obrazovku tabletu, stiskněte na tabletu vypínací tlačítko nebo tlačítko
Domů. Virtuální obrazovka se vypne a zapne se obrazovka tabletu.
Chcete-li se vrátit na virtuální obrazovku, klikněte na počítači na virtuální obrazovku tabletu.
Skutečná obrazovka se vypne a zapne se virtuální obrazovka.
Virtuální obrazovku a obrazovku připojeného zařízení můžete zobrazit a ovládat současně.
→ Zapnout režim Prezentace na virtuální obrazovce zapněte
Klepnutím na položku
obrazovku připojeného zařízení. Dostupnost této funkce závisí na typu připojeného zařízení.
Sdílení souborů a schránky
Kopírování souborů do počítače
1 Chcete-li na obrazovce tabletu spustit režim úprav, klepněte na soubor a podržte jej.
2 Zaškrtněte další soubory, které chcete kopírovat.
3 Klepněte na vybrané soubory, podržte je a přetáhněte je mimo virtuální obrazovku.
Soubory se zkopírují do určeného umístění.
87
Aplikace
Když například přesunete obrázek z tabletu do otevřeného dokumentu aplikace Word v počítači,
obrázek bude do dokumentu vložen.
Kopírování souborů do tabletu
V počítači vyberte soubory a přetáhněte je na hlavní panel nebo virtuální obrazovku tabletu.
Soubory se uloží do složky Moje soubory → Interní paměť → SideSync.
Při vytváření zprávy nebo e-mailu na virtuální obrazovce se ke zprávě nebo e-mailu připojí
kopírované soubory.
Je-li zapnuta virtuální i skutečná obrazovka tabletu, nelze sdílet soubory.
Sdílení schránky
Prostřednictvím funkce sdílení schránky můžete mezi připojenými zařízeními pohodlně kopírovat
a vkládat text. Můžete kopírovat nebo vyjmout text na virtuální obrazovce a vložit jej do textového
pole mimo virtuální obrazovku nebo naopak.
88
Aplikace
Sdílení klávesnice a myši počítače
Používejte obrazovku tabletu jako druhý monitor a ovládejte jej pomocí klávesnice a myši počítače.
1 Na hlavním panelu klepněte na položku DAL. → Zapnout Sdílení klávesnice a myši.
Je-li otevřená virtuální obrazovka, zmizí z obrazovky počítače.
2 Chcete-li kurzorem myši přejít na obrazovku tabletu, přesuňte jej do levého nebo pravého rohu
obrazovky počítače.
Kurzor myši se zobrazí na obrazovce tabletu.
3 Akce, jako například zadávání textu, kopírování a vkládání a vybírání položek na tabletu,
provádějte pomocí klávesnice a myši počítače.
Přesunutím kurzoru zpět na obrazovku počítače můžete opět ovládat počítač.
89
Aplikace
Hudba
Poslouchejte hudbu roztříděnou do kategorií a přizpůsobte nastavení přehrávání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Vyberte kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.
Přístup ke kvalitě zvuku a k
nastavení efektů.
Otevření dalších možností.
Nastavení souboru jako oblíbené
skladby.
Otevření seznamu skladeb.
Nastavení hlasitosti.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Přecházení na předcházející
skladbu. Klepnutím a podržením
přetočíte obsah dozadu.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením přetočíte
obsah dopředu.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
90
Aplikace
Video
Sledujte videa uložená v zařízení a přizpůsobte si nastavení přehrávání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Zobrazení vašich videí.
Otevření dalších
možností.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Zamknutí obrazovky
přehrávání.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnout na rozevírací
přehrávač videí.
Vytvoření animace GIF.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
Moje soubory
Otevírejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Prohlížejte si soubory uložené v jednotlivých úložištích. Soubory ve svém telefonu nebo na
paměťové kartě si také můžete zobrazit podle kategorie.
Chcete-li uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku → Správa využití úložiště → SMAZAT.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na vyhledávací pole a zadejte příslušné klíčové
slovo. Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo.
91
Aplikace
Poznámka
Vytvářejte poznámky a organizujte je podle kategorií.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Poznámka.
Vytváření poznámek
Klepněte na položku
v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
jednu z následujících možností:
• Kateg.: Vytvořit nebo nastavit kategorii.
• Úkoly: Přidáním zaškrtávacích políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.
• Obrázek: Vložit obrázky.
• Kreslení: Zapisujte nebo kreslete poznámky, které se vloží. Můžete zvolit tloušťku pera a barvu.
• Hlasová: Vytváření hlasového záznamu pro vložení.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
Hledání poznámek
Klepněte na položku HLEDAT v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v
poznámkách vyhledat.
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
92
Aplikace
UPOZORNĚNÍ
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → UPOZORNĚNÍ.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku
v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve
které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom
klepněte na položku ODSTRANIT.
SVĚTOVÉ HODINY
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
položku PŘIDAT.
, zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na
položku ODSTRANIT.
93
Aplikace
STOPKY
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → STOPKY.
2 Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3 Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
ČASOVAČ
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku SMAZAT HISTORII.
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Účty.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
94
Aplikace
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, prohledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých
místech ve svém okolí.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem
zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.
Filmy Play
V obchodu Obchod Play si můžete zakoupit nebo pronajmout různá videa, například filmy a
televizní programy.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Hangouts
Posílejte zprávy, obrázky a emotikony svým přátelům a pořádejte s nimi videohovory.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Hlasové vyhledávání
Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.
95
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku
.
Připojení
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
Připojování k síti Wi-Fi
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
96
Nastavení
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
97
Nastavení
3 Klepněte na možnosti Sdílet → Wi-Fi Direct a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
přenést.
4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
Bluetooth
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
98
Nastavení
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth a poté funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého
zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na Sdílet → Bluetooth a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
99
Nastavení
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
Viditelnost tabletu
Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi obsah. Když je tato funkce
aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou vyhledat jako dostupné
zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na položku
Viditelnost tabletu.
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat.
• Spořič dat: Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
• Mobilní data: Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
• Využití mobilních dat: Sledování objemu přijatých nebo odeslaných mobilních dat.
• Fakturační cyklus: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
• Využití dat Wi-Fi: Sledování objemu dat přijatých nebo odeslaných přes Wi-Fi.
• Omezit sítě: Vyberte sítě Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na pozadí používat.
Chcete-li změnit datum vynulování období sledování v rámci měsíce, klepněte na položku
Fakturační cyklus → Zahájit fakturační cyklus.
100
Nastavení
Omezení používání dat
Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých
mobilních dat dosáhne zadané úrovně.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat → Fakturační cyklus a
potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Datový limit.
2 Klepněte na Datový limit, zadejte limit a pak klepněte na NAST.
3 Klepněte na Upozornění na data, nastavte úroveň výstrahy využití dat a pak klepněte na NAST.
Zařízení vás bude varovat, jakmile bude dosaženo úrovně varování.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak režim aktivujte klepnutím na přepínač
Režim Letadlo.
Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení
používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními,
pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo
Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobilní hotspot: Mobilní aktivní bod použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači
nebo jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
101
Nastavení
Používání mobile hotspot
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a sdílení
internetového připojení → Mobilní hotspot.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo mobilního hotspotu, klepněte na položku → Konfigurovat Mobilní
hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku ULOŽIT.
3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
Mobilní sítě
Nakonfigurujte si nastavení mobilních sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní sítě.
• Datový roaming: Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
• Režim sítě: Výběr typu sítě.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových bodů.
• Síťoví operátoři: Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť.
102
Nastavení
Umístění
Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Umístění.
• Metoda zjišťování polohy: Vyberte síť, která má být použita k určení polohy zařízení.
• Zvýšit přesnost: Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak
přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
• POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE: Zobrazení aplikací, které vyžadují
informace o vaší aktuální poloze, a jejich využití baterie.
• SLUŽBY PRO ZJIŠŤ. POLOHY: Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše
zařízení.
Další nastavení připojení
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
• Podpora stahování: Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí
sítí Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Další informace naleznete v části Podpora stahování.
• VPN: Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
• Ethernet: Možnost Ethernet je dostupná v případě, že je k zařízení připojen adaptér sítě
Ethernet. Pomocí této možnosti můžete aktivovat funkci Ethernet a nakonfigurovat nastavení
sítě.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
103
Nastavení
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Tisk →
Stáhnout modul plug-in.
2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu → ADD PRINTER.
Tisk obsahu
Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte
→ Všechny tiskárny a potom vyberte tiskárnu.
na položku Tisk →
Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.
104
Nastavení
Podpora stahování
Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí
zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Podpora
stahování.
• Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
• Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
• V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí
nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
• Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
• Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat,
může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
• Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly,
například FTP.
Zvuky a vibrace
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Výchozí ovládání tl. hlasitosti: Nastavení výchozího ovládání tlačítka hlasitosti.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Intenzita vibrací: Nastavení síly vibrací oznámení.
• Zvonění: Změna vyzvánění příchozího hovoru.
• Typ vibrací: Výběr stylu vibrací.
• Zvuky oznámení: Vyberte výchozí zvuk upozornění. Můžete také změnit nastavení upozornění
pro jednotlivé aplikace.
• Nerušit: Nastaví zařízení tak, aby ztišilo zvuk příchozích hovorů, oznámení a médií s výjimkou
povolených výjimek.
105
Nastavení
• Zvuky tlačítek: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
• Zvuk nabíjení: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
• Vibrační zpětná vazba: Nastaví zařízení, aby vibrovalo, když klepněte na položku
při dalších akcích, například při klepnutí na položku a její přidržení.
nebo
• Tóny kl. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
• Zvuk klávesnice: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
• Vibrace tlačítek: Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
• Kvalita zvuku a efekty: Umožňuje konfiguraci dalších nastavení zvuku.
Oznámení
Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
Chcete-li přizpůsobit natavení upozornění, klepněte na položku ROZŠÍŘENÉ a vyberte aplikaci.
• Povolit oznamování: Povolí upozornění z vybraných aplikací.
• Zobrazit tiše: Nastavení ztišení zvuku oznámení a skrytí náhledů oznámení.
• Na zamykací obrazovce: Umožňuje zobrazit nebo skrýt upozornění z vybraných aplikací, když
je telefon zamčený.
• Nastavit jako prioritní: Zobrazí upozornění v horní části panelu s oznámeními a zahrne je do
povoleného seznamu, když je aktivována možnost Nerušit.
Zobrazení
Možnosti
Můžete změnit nastavení displeje a domovské obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Automatický jas: Automatické nastavení jasu displeje.
106
a
Nastavení
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
• Zvětš. obrazovky a písmo: Změna nastavení pro přiblížení/oddálení obrazovky nebo velikosti a
stylu písma.
• Domovská obrazovka: Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím
panelů domovské obrazovky a dalšími možnostmi. Další informace naleznete v části Možnosti
domovské obrazovky.
• Rámečky ikon: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
• Stavový panel: Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na
stavovém řádku.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení k doku nebo
během nabíjení.
Pozadí
Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
Rozšířené funkce
Možnosti
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený
vstup.
• Příslušenství: Změna nastavení příslušenství.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí
podsvícení displeje při jeho sledování.
• Hry: Aktivujte ikonu aplikací Game Launcher a Game Tools a změňte nastavení související s
hraním her. Další informace naleznete v části Game Launcher.
• Více oken: Vyberte způsob spuštění panelu Více oken.
• Inteligentní zachycení: Nastavte zařízení tak, aby zachytilo obsah, který pokračuje přes více
obrazovek, snímek obrazovky budete moci okamžitě oříznout a sdílet.
107
Nastavení
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Snadné ztlumení: Příchozí hovory a alarmy v zařízení ztišíte pomocí pohybů dlaní.
• Přímé sdílení: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo
osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
Údržba zařízení
Funkce údržby telefonu poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému
vašeho telefonu. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.
Baterie
Zabezpečení zařízení
Úložiště
Paměť
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → OPRAVIT nebo OPTIMALIZOVAT.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
• Hledání škodlivého softwaru.
108
Nastavení
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř
vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Baterie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Nemůžete přijímat upozornění z aplikací, které používají úsporný režim.
Správa baterie
Kapacitu baterie můžete šetřit tím, že znemožníte aplikacím spuštěným na pozadí využívat baterii,
když nejsou používány. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku ÚS. ENERG.
Můžete také nastavit možnosti sledování energie využívané aplikacemi klepnutím na položku →
Rozšířené nastavení.
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
Správa paměti
Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku SMAZAT. Chceteli odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii v nabídce
UŽIVATELSKÁ DATA. Potom zaškrtnutím vyberte požadované položky a klepněte na položku
ODSTRANIT nebo ODINSTALOVAT.
109
Nastavení
Paměť
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Paměť.
Chcete-li zrychlit chod telefonu snížením využívaného objemu paměti, zaškrtněte v seznamu
aplikací požadované aplikace a klepněte na položku SMAZAT.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Zabezpečení zařízení →
PROHLEDAT ZAŘÍZENÍ.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání
aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat
aplikace, které nejsou potřeba.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Aplikace.
Zamykací obr. a zabezp.
Možnosti
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Informace a zástupci aplikací: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté
obrazovce.
• Oznámení: Nastavte, zda se má zobrazovat obsah oznámení na uzamčené obrazovce, a vyberte,
jaké oznámení se má zobrazit.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
110
Nastavení
• Otisky prstů: Zaregistrujte vaše otisky prstů do zařízení a zabezpečte zařízení nebo se přihlaste
do svého účtu Samsung. Další informace naleznete v části Rozpoznávání otisků prstů.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Soukromý režim: Aktivujte soukromý režim, aby ostatní neměli přístup k vašemu soukromému
obsahu. Další informace naleznete v části Soukromý režim.
• Šifrovat zařízení: Šifrujte data zařízení, aby k nim ostatní neměli přístup v případě, že zařízení
ztratíte nebo že vám bude odcizeno. Abyste mohli zašifrované zařízení používat, musíte
data zařízení při každém zapnutí zařízení dešifrovat. Můžete nastavit, zda se data zařízení
budou dešifrovat automaticky nebo zda bude vyžadován kód pro odemknutí. Když jsou data
zašifrovaná, není je možné zálohovat ani obnovit. Pokud několikrát za sebou zadáte kód pro
odemčení nesprávně a dosáhnete limitu pro počet pokusů, provede zařízení reset na výrobní
data.
• Šifrovat SD kartu: Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Konfigurace dalších nastavení zabezpečení.
Rozpoznávání otisků prstů
Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit
do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:
• Zamknout displej
• Přihlašování na weby
• Ověřování účtu Samsung
111
Nastavení
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prostu k posílení
bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé
otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice
podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
• Pokud použijete otisk prstu jako způsob zamykání obrazovky, není možné je použít
k odemknutí obrazovky při spouštění zařízení. Chcete-li zařízení používat, musíte
odemknout obrazovku pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při
registrování otisků prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
• Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN
nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci
vašeho otisku prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení
používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste tlačítko Domů
nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování
senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte
ochranu obrazovky.
• Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na
to, abyste prstem přejeli celé tlačítko Domů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
112
Nastavení
Registrace otisků prstů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
3 Umístěte prst na tlačítko Domů.
4 Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na tlačítko Domů.
Opakujte tuto akci posouváním prstu nahoru nebo dolů, dokud nebude otisk prstu
zaregistrován.
Když se objeví vyskakovací okno zamknutí pomocí otisku prstu, klepněte na položku ZAPNOUT,
abyste mohli obrazovku odemknout pomocí otisku prstu.
Mazání otisků prstů
Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku UPRAVIT.
4 Zaškrtněte otisky prstů, pro které vymazat, a klepněte na položku ODEBRAT.
Ověření hesla od účtu Samsung
Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk
prstu, například když kupujete obsah z Galaxy Apps.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Samsung účet tuto funkci aktivujete.
4 Přihlaste se do účtu Samsung.
113
Nastavení
Používání otisků prstů k přihlášení do účtů
Otisky prstů můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání hesel.
Tato funkce je k dispozici pouze pro internetové stránky, které otevřete prostřednictvím
aplikace Internet.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Přihlášení na web tuto funkci aktivujete.
4 Otevřete webovou stránku, na kterou se chcete přihlásit, pomocí otisku prstu.
5 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webové stránce.
6 Zaškrtněte položku Přihlaste se pomocí otisků prstů a klepněte na položku ZAPAMAT.
Pomocí otisků prstů můžete ověřit svůj účet a heslo a přihlásit se tak k internetovým stránkám.
Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů
Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Odemknutí otiskem prstu tuto funkci aktivujete.
4 Na zamčené obrazovce položte prst na tlačítko Domů a načtěte otisk prstu.
114
Nastavení
Soukromý režim
Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli
přístup.
Aktivace soukromého režimu
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle
pokynů na obrazovce.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Soukromý režim se aktivuje a na stavové liště se objeví ikona
.
Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim.
Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.
Skrytí obsahu
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci pro skrytí položek.
2 Vyberte položku a pak klepněte na položku → Přesunout do složky Soukromé.
Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený
kód přístupu do soukromého režimu.
Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.
Zobrazování skrytého obsahu
Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory → Soukromé.
Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce.
115
Nastavení
Zrušení skrytí obsahu
1 V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit
skrytí.
2 Klepněte na položku → Odebrat ze složky Soukromé.
3 Vyberte složku, do které chcete položky přesunout, a klepněte na položku HOT.
Položky budou přesunuty do zvolené složky.
Automatická deaktivace soukromého režimu
Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí
obrazovky.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Klepnutím na přepínač Automaticky vypnout tuto funkci aktivujete.
Když je aktivovaná možnost Automaticky vypnout, zařízení nepřenese soubory do
soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.
Cloud a účty
Úvod
Pomocí úložiště Samsung Cloud můžete synchronizovat, zálohovat nebo obnovovat data ve vašem
telefonu nebo svůj telefon resetovat. Dále můžete registrovat a spravovat účty, například účet
Samsung nebo Google.
Pravidelně zálohujte data na bezpečné úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo
počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného
obnovení dat do výrobního nastavení.
116
Nastavení
Samsung Cloud
Můžete spravovat obsah, který chcete bezpečně uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav
využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Samsung Cloud.
Správa cloudového úložiště
Podívejte se na velikost místa na úložiště Samsung Cloud, které aktuálně využíváte, a na objem
využití podle typu dat. Po obnovení dat můžete rovněž vymazat zazálohovaná data ze starých
zařízení.
ZÁLOHA A OBNOVENÍ
Zálohujte data aplikací a nastavení zařízení do úložiště Samsung Cloud a v případě potřeby je z něj
obnovte. Další informace naleznete v části Zálohování nebo obnovení dat.
DATA PRO SYNCHRONIZACI
Nastavte si synchronizaci dat, jako jsou kontakty, události kalendáře, obrázky a videa podle vlastních
preferencí.
Účty
Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Vyberte službu účtu.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají
synchronizovat.
117
Nastavení
Odebírání účtů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Účty, vyberte název účtu, vyberte
účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku → Odebrat účet.
Uživatelé
Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními
nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. K dispozici jsou následující typy
uživatelských účtů:
• Vlastník: Účet vlastníka je vytvořen pouze při prvním nastavení zařízení a není možné vytvořit
více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy
uživatelských účtů. Přidávat a odebírat uživatelské účty můžete pouze, když tento účet
používáte.
• Host: Tento účet umožňuje hostům přístup k telefonu. Informace a data používaná hosty jsou
dočasně uložena. Pokaždé, když tento účet použijete, budete dotázáni, zda chcete pokračovat
v předchozí relaci hosta nebo spustit novou.
• Uživatel: Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a
přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.
Přidávání uživatelů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Uživatelé.
2 Klepněte na položku Přidat uživatele nebo profil → OK → NASTAVIT.
Telefon přejde na nový uživatelský účet a na zobrazí se výchozí zamčená obrazovka.
3 Odemkněte telefon a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení účtu.
118
Nastavení
Přepínání uživatelů
Klepněte na ikonu účtu v horní části zamknuté obrazovky nebo panelu oznámení a potom vyberte
účet, do kterého chcete přejít.
Zamknutá obrazovka
Oznamovací panel
Správa uživatelů
Pokud používáte účet vlastníka, můžete odstraňovat účty nebo měnit jejich nastavení.
Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na položku
Chcete-li změnit nastavení účtu, klepněte na položku
vedle daného účtu a pak na Odstranit.
vedle účtu.
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Záloha a obnovení.
SAMSUNG ÚČET
• Nastavení zálohování: Zálohování osobních údajů a dat aplikací do úložiště Samsung Cloud.
Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
• Obnovit: Obnova dříve zálohovaných osobních údajů a dat aplikací z úložiště Samusung Cloud.
ÚČET GOOGLE
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server
Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data
aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
119
Nastavení
Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Google.
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Zrak: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
• Sluch: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
• Obratnost a interakce: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
• Převod textu na řeč: Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice
Assistant, například jazyky, rychlost a další možnosti.
• Směrový zámek: Změna nastavení směrové kombinace pro odemknutí obrazovky.
• Přímý přístup: Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném
stisknutí tlačítka Domů.
• Připomenutí oznámení: Nastavte své zařízení tak, aby vás v daných intervalech upozorňovalo
na nepřečtená oznámení.
• Příjem a ukončování hovorů: Nastavení telefonu, které umožňuje přijímat a ukončovat hovory
stisknutím tlačítka Domů nebo vypínacího tlačítka a používáním hlasových příkazů.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení
klepnutím na tlačítko místo přetažení.
• Správa usnadnění: Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými
zařízeními.
• SLUŽBY: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
120
Nastavení
Obecná správa
Přizpůsobte si systémová nastavení svého telefonu nebo jej můžete resetovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa.
• Jazyk a zadávání: Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou např. klávesnice a druhy
hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.
• Datum a čas: Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Nahlásit diagnostické informace: Nastavení automatického odesílání informací o diagnostice a
používání zařízení společnosti Samsung.
• Marketingové informace: Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti
Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
• Obnovit: Resetování nastavení telefonu nebo obnovení dat do továrního nastavení.
Aktualizace softwaru
Aktualizujte software svého telefonu nebo můžete změnit nastavení aktualizace.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aktualizace softwaru.
• Stáhnout aktualizace ručně: Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
• Stahovat aktualizace automaticky: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace
automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
• Plánované aktualizace softwaru: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo stažené
aktualizace ve stanovený čas.
121
Nastavení
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O zařízení
Zobrazení informací o zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
• Moje telefonní číslo: Zobrazení vašeho telefonního čísla.
• Stav: Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové
číslo.
• Právní informace: Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní
informace a licence open source.
• Jméno zařízení: Umožňuje zobrazit a upravit název, který se zobrazí po propojení vašeho
zařízení s jinými zařízeními přes Bluetooth, Wi-Fi Direct nebo jiným způsobem.
• Číslo modelu: Zobrazí číslo modelu zařízení.
• Informace o softwaru: Zobrazí informace o softwaru zařízení jako je například verze operačního
systému a verze firmwaru.
• Informace o baterii: Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.
122
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
123
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecná správa → Obnovit → Obnovit
tovární data → OBNOVIT → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního nastavení
si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud jste pro zařízení registrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke
stejnému účtu Google.
124
Dodatek
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
125
Dodatek
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej nepoužívejte.
Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
126
Dodatek
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
127
Dodatek
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
V úložišti zařízení není dostatek místa
Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí správy
telefonu, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.
128
Dodatek
Vyjmutí baterie
• Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro
vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
129
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising