Samsung | SM-T820 | Samsung SM-T820 Uživatelská přiručka (Nougat)

SM-T820
Uživatelská příručka
Czech. 06/2017. Rev.1.2
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikace
4
5
61 Instalace nebo odinstalace aplikací
63Kontakty
66Internet
67E-mail
68Fotoaparát
80Galerie
84 Game Launcher
87 Samsung Notes
92PEN.UP
94Kalendář
96 Samsung Flow
96 Moje soubory
97Hodiny
98Kalkulačka
98 Aplikace Google
Nejdříve si přečtěte
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a
jejich řešení
Obsah balení
8
9
Rozvržení zařízení
13Baterie
17 Paměťová karta (mikro SD karta)
20 Zapínání a vypínání zařízení
21 Ovládání dotykového displeje
24 Domovská obrazovka
29 Zámek displeje
31 Oznamovací panel
33 Zadávání textu
35 Zachycení obrazovky
36 Spouštění aplikací
37 Funkce pera S Pen
44 Zabezpečená složka
47 Více oken
51 Účet Samsung
52 Přenos dat z předchozího zařízení
55 Správa zařízení a dat
57 RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
60 Funkce sdílení
2
Obsah
Nastavení
100Úvod
100Připojení
106 Zvuky a vibrace
107Oznámení
107Zobrazení
108Pozadí
108 Rozšířené funkce
109 Údržba zařízení
111Aplikace
111 Zamykací obr. a zabezp.
116 Cloud a účty
119Google
120Usnadnění
120 Obecná správa
121 Aktualizace softwaru
121 Uživatelská příručka
121 O zařízení
Dodatek
122 Řešení problémů
127 Vyjmutí baterie
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
• Dejte pozor, abyste nezapomněli kódy pro odemčení obrazovky, účtů a dalších bezpečnostních
prvků. Pokud kód pro odemčení zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud
jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za
nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
4
Základy
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na Aplikace → Nastavení → O zařízení → Informace o
baterii.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich
řešení
Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie
Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo
rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na
jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu,
může nabíječka zastavit nabíjení.
5
Základy
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení
vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
• Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného
kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
• Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.
Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.
Když se zařízení zahřívá během používání
Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší
dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete
všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.
Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných
funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.
• Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
• Při stahování velkých souborů
• Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
– – Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
– – Při dlouhodobém nahrávání videa
– – Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
– – Při připojování k televizoru
• Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
– – Při používání funkce Více oken
– – Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
– – Při stahování velkých souborů během videohovoru
– – Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
6
Základy
• Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
• Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
• Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
• Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
• Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
• Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou
kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
• Když používáte roaming
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
• Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte
zařízení.
• Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na
pozadí, když je nepoužíváte.
• Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
• Snižte jas obrazovky.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej
nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
Omezení funkcí telefonu v případě jeho přehřátí
Pokud se telefon zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení
teploty vypnout. Tato funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.
• Zvýší-li se teplota telefonu nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí
telefonu. V zájmu snížení teploty telefonu se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se
nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota telefonu neklesne, nebude
možné provádět tísňová volání.
• Pokud se telefon přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva
upozorňující na vypnutí telefonu. Vypněte telefon a počkejte, až se poklesne jeho teplota.
7
Základy
Opatření pro provozní prostředí
Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby
nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození telefonu nebo vzniku požáru.
• Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
• Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
• Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je
na takových místech nepoužívejte.
• Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou
rohož.
• Telefon neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů
nebo vysokotlakých nádob.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• S Pen
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
8
Základy
Rozvržení zařízení
Zařízení
Přední fotoaparát
Světelné čidlo
Vypínací tlačítko
Dotykový displej
Tlačítko hlasitosti
Mikrofon
Tlačítko Domů (snímač otisků
prstu)
Přihrádka na paměťovou kartu
Mikrofon
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Reproduktor
Reproduktor
Konektor pro sluchátka
Univerzální konektor (USB typu C)
9
Základy
Reproduktor
Reproduktor
GPS anténa
Zadní fotoaparát
Blesk
Dokovací konektor klávesnice
Zařízení a kryt klávesnice (prodává se samostatně) obsahují magnety. Americká
kardiologická společnost American Heart Association a britská regulační agentura
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency společně varují, že magnety
mohou mít vliv na funkci implantovaných kardiostimulátorů, kardioverterů, defibrilátorů,
inzulínových pump a dalších elektrických lékařských přístrojů (souhrnně „lékařské přístroje“)
do vzdálenosti 15 cm (6 inches). Používáte-li některý z uvedených lékařských přístrojů,
POUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ A KRYT KLÁVESNICE (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ) POUZE PO
PŘEDCHOZÍ KONZULTACI S LÉKAŘEM.
Telefon ani kryt klávesnice (prodává se samostatně) nenechávejte v blízkosti magnetických
polí. Magnetická pole mohou poškodit karty s magnetickými proužky, jako jsou platební
karty, telefonní karty, vkladní knížky a palubní lístky.
• V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
– – Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
– – Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
10
Základy
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
Vypínač
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
Nedávné
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
Domů
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Zpět
• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem
pro aktuální obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
S Pen
Spona pera S Pen
Tlačítko S Pen
Hrot pera S Pen
Pinzeta
Název
Funkce
Hrot pera S Pen
• Pomocí pera S Pen můžete na obrazovce psát, kreslit nebo provádět
operace dotykem. Tlačítko Nedávné a tlačítko Zpět lze s perem S Pen
používat.
• Když perem S Pen přejedete nad položkami na obrazovce, můžete
použít další funkce pera S Pen, například funkci bezdotykového náhledu.
11
Základy
Název
Tlačítko S Pen
Pinzeta
Funkce
• Přejeďte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko S Pen pro
zobrazení funkcí Bezdotykových příkazů.
• Pro výběr položek stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte
perem S Pen nad položkami.
• Při výměně hrotu sejměte hrot pera S Pen pinzetou.
Výměna hrotu pera S Pen
Pokud je hrot tupý, vyměňte ho za nový.
1 Uchopte hrot pevně pomocí pinzety a pak ho vyjměte.
2 Vložte do pera S Pen nový hrot.
12
Základy
Dávejte pozor, abyste si pinzetou neskřípli prsty.
• Nepoužívejte staré hroty. Mohlo by dojít k selhání pera S Pen.
• Při vkládání hrotu do pera S Pen na něj netlačte příliš velkou silou.
• Nevkládejte do pera S Pen kulatý konec hrotu. Mohlo by dojít k poškození pera S Pen
nebo zařízení.
• Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem. Pero S Pen
může být poškozeno nebo může být deformován hrot.
• Pokud pero S Pen připnete na příliš tlusté nebo tenké předměty, nemusí na nich pevně
držet.
• Pokud budete pero S Pen používat v rozích obrazovky, nemusí zařízení akce pera S Pen
rozpoznat.
• Tlačítko Nedávné a tlačítko Zpět lze s perem S Pen používat.
• Další informace o peru S Pen naleznete na webu společnosti Samsung.
• Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
• Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
• Používejte pouze kabel USB typu C dodávaný se zařízením. Při použití kabelu Micro USB
může dojít k poškození zařízení.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
13
Základy
1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel USB do univerzálního konektoru
zařízení.
2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Zobrazení zbývající doby nabíjení
Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku Aplikace → Nastavení →
Údržba zařízení → Baterie.
Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení.
Zbývající doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo
horkých podmínkách.
14
Základy
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se synchronizují, například e-mailů.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození
zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
15
Základy
Rychlé nabíjení
Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Baterii můžete nabíjet rychleji,
pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.
Informace o rychlém nabíjení
• Při rychlém nabíjení se využívá technologie nabíjení baterií, která zrychluje nabíjení zvýšením
nabíjecího výkonu. Zařízení podporuje funkci adaptivního rychlého nabíjení společnosti
Samsung a technologii Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Chcete-li u svého zařízení použít funkci rychlého nabíjení, připojte jej k nabíječce baterií, která
podporuje adaptivní rychlé nabíjení nebo technologii Quick Charge 2.0.
Zvýšení rychlosti nabíjení
Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku.
Když je zařízení během nabíjení baterie vypnuto, na obrazovce se zobrazuje ikona .
Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, klepněte na domovské obrazovce na položku
Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení → Baterie → → Rozšířené nastavení a potom funkci
aktivujte klepnutím na přepínač Rychlé nabíjení kabelem.
• Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii
standardní nabíječkou.
• Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení
se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před
poškozením.
Úsporný režim
Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
1 Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Baterie → STŘ.
2 Klepnutím na položku PŘIZPŮSOBIT můžete před aktivací úsporného režimu změnit jeho
nastavení.
3 Klepněte na položku POUŽÍT.
16
Základy
Maximálně úsporný režim
V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu a
omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou
mobilní sítě.
1 Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Baterie → MAX.
2 Klepnutím na položku PŘIZPŮSOBIT můžete před aktivací maximálně úsporného režimu změnit
jeho nastavení.
3 Klepněte na položku POUŽÍT.
a vyberte
Po aktivaci maximálně úsporného režimu klepněte na domovské obrazovce na položku
aplikaci, kterou chcete použít. Chcete-li odstranit aplikace, klepněte na položku → Upravit a
vyberte aplikaci s .
Chcete-li maximálně úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku → Vypnout Maximální
úsporný režim.
Odhadovaná doba využívání baterie se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a
provozních podmínkách.
Paměťová karta (mikro SD karta)
Instalace paměťové karty
Kapacita paměťové karty vašeho telefonu se může lišit od jiných modelů a některé paměťové
karty nemusí být kompatibilní s vaším telefonem v závislosti na jejich výrobci a typu. Informace o
maximální kapacitě paměťové karty vašeho telefonu najdete na webu společnosti Samsung.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
17
Základy
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Pokud zařízení paměťovou kartu nerozpozná,
naformátujte ji na počítači.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku otevřete.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
18
Základy
2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
3 Vložte do přihrádky na paměťovou kartu paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
4 Jemně zatlačte paměťovou kartu do přihrádky, abyste ji tam zajistili.
5 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Úložiště → → Nastavení úložiště → SD karta → ODPOJIT.
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku otevřete.
2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
3 Vyjměte paměťovou kartu.
4 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
19
Základy
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Úložiště → → Nastavení úložiště → SD karta → Formát → FORMÁTOVAT.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Vypínací tlačítko
Tlačítko snížení
hlasitosti
20
Základy
Ovládání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty nebo pero S Pen.
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem nebo perem S Pen.
21
Základy
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
22
Základy
Tažení
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva
nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty,
táhněte nahoru nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
23
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně klepněte na některý
z indikátorů obrazovky v dolní části obrazovky.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátory obrazovky
Indikátor obrazovky novinek.
Umožňuje zobrazit nejnovější
články v různých kategoriích.
Ikona obrazovky Aplikace
Oblíbené aplikace
24
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a
podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo
přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje
pro domovskou obrazovku a další.
• Pozadí: Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
• Nástroje: Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí
konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské
obrazovce.
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte
na položku Nástroje, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
Přesouvání položek
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li položku snáze přesunout, klepněte na položku, podržte ji a pak ji přetáhněte na položku
Přesunout aplikace v horní části obrazovky. Položka se přesune do panelu v horní části obrazovky.
Tažením doleva nebo doprava se přesuňte na jiný panel a přetáhněte položku do nového umístění.
25
Základy
Odstranění položek
Klepněte na požadovanou položku, podržte ji a přetáhněte ji na položku Odebrat zástupce,
Odstranit nebo Odebrat v horní části obrazovky.
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a
spouštět.
1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
3 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku PŘIDAT, zaškrtněte aplikace a
potom klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na
domovské obrazovce.
Chcete-li přesunout aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na složku, potom přetáhněte
aplikaci na domovskou obrazovku.
Chcete-li vymazat aplikace ve složce, klepněte na složku, potom přetáhněte aplikaci, kterou chcete
vymazat, na položku Odebrat zástupce v horní části obrazovky.
26
Základy
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
.
Používání rychlých možností
Chcete-li získat rychlý přístup k možnostem, klepněte a podržte na domovské obrazovce ikonu
aplikace nebo složku.
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li
zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její
spodní straně.
Přesouvání položek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji
do jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli rychle otvírat a spouštět
aplikace, které budete chtít.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit.
2 Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
27
Základy
3 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
4 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku PŘIDAT, zaškrtněte aplikace a
potom klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na
obrazovce Aplikace.
na složce. Bude vymazána pouze příslušná složka.
Chcete-li odstranit složku, klepněte na položku
Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
Nové uspořádání položek
Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání položek v abecedním pořadí.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Třídit → Abecední pořadí.
Hledání položek
Aplikace můžete vyhledat na obrazovce Aplikace nebo v obchodech Galaxy Apps či Obchod Play.
Na obrazovce Aplikace zadejte znaky do vyhledávacího pole. Zařízení vyhledá a zobrazí položky
obsahující znaky, které jste zadali.
28
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Nabíjení baterie
Stav baterie
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Obrazovka se zamyká pomocí Přejetí, výchozí metody zamykání obrazovky.
Abyste obrazovku odemkli, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a táhněte v libovolném
směru.
29
Základy
Chcete-li změnit metodu zamykání obrazovky, na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ zámku displeje a pak vyberte metodu zamykání
obrazovky.
Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN, heslo nebo otisk prstu, můžete ochránit
své osobní informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu
zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.
• Přejetí: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
• Znak: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
• PIN kód: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
• Heslo: Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků,
číslic nebo symbolů.
• Žádný: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete
v části Rozpoznávání otisků prstů.
• Vaše zařízení můžete odemknout vzdáleně z internetových stránek Find my mobile
(findmymobile.samsung.com) pomocí vašeho účtu Samsung. Chcete-li tuto funkci použít,
je nutné zařízení připojit k Wi-Fi nebo k mobilní síti a musíte se přihlásit ke svému účtu
Samsung.
• Pokud kód pro odemčení zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej
neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za
nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
• Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát
za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. →
Nastavení zabezpečeného zámku, potom klepnutím aktivujte přepínač Autom. výrobní
nastavení.
30
Základy
Oznamovací panel
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více
informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Přepínání mezi uživatelskými účty
nebo přidání nových
uživatelských účtů.
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Zablokovat upozornění z aplikací.
31
Základy
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte
tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.
Chcete-li změnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na
tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku → Změnit pořadí tlačítek, klepněte na
tlačítko a podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
Vyhledávač
Vyhledávání různého obsahu pomocí klíčových slov nebo okolních zařízení.
Vyhledávání obsahu nebo okolních zařízení
Otevřete panel s oznámeními, potáhněte na něm dolů a poté klepněte na Prohledat tablet a
vyhledat nedaleká zařízení.
Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku
a klíčové slovo řekněte.
Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítko Filtr pod vyhledávacím polem a vyberte
podrobnosti filtrování.
Chcete-li vyhledat okolní zařízení, klepněte na položku RYCHLÉ PŘIPOJENÍ. Další informace
naleznete v části RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
Nastavení kategorií pro vyhledávání
Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.
Klepněte na položku → Nastavení → Vyberte hledaná místa a vyberte kategorie.
32
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání e-mailů, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Zadání pomocí velkých písmen.
Pro všechna velká písmena
klepněte na klávesu dvakrát.
Rozdělení na další řádek.
Pohyb kurzoru.
Vložení symbolů.
Vložení mezery.
Přepnutí do režimu psaní rukou.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku
a podržte ji, klepněte na položku → Jazyky a typy → SPRÁVA JAZYKŮ
ZADÁVÁNÍ a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků
zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo
doprava.
33
Základy
Další funkce klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku
v závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
a podržte ji. Místo ikony
se mohou
• : Zadávání textu hlasem.
Změňte nastavení hlasového
vstupu.
• Spuštění nebo přerušení
zadávaní textu hlasem.
: Přepnutí do režimu psaní rukou.
Přepnutí na standardní
klávesnici.
Zobrazit informace o úpravách
ručního psaní.
Změna nastavení klávesnice.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• : Přidání položky ze schránky.
• : Vložení emotikonů.
• : Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici. Klávesnici můžete přesunout na jiné
místo přesunutím jezdce.
• : Změna nastavení klávesnice.
34
Základy
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Ukládání snímků obrazovky
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v
Galerie.
Snímky obrazovky můžete také pořizovat tažením ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pokud
tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení → Rozšířené
funkce → Dlaní uložit obrazovku a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
Zaznamenání snímků obrazovky pomocí stylu S Pen
K zaznamenání snímků obrazovky můžete také použít funkce bezdotykových příkazů.
Funkce Psaní po displeji umožňuje psát na zaznamenané snímky obrazovky. Pomocí funkce
Zachycení posouvání můžete zaznamenat obsah, který je zobrazen na více obrazovkách.
Pro výběr a zachycení určité oblasti použijte funkci Inteligentní výběr.
Další informace naleznete v části Psaní po displeji a Inteligentní výběr.
35
Základy
Inteligentní zachycení
Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat. Zachycenou obrazovku také
můžete okamžitě oříznout a sdílet.
Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení →
Rozšířené funkce → Inteligentní zachycení, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom pořiďte
snímek obrazovky. Na obrazovce, kterou zachycujete, použijte některou z následujících možností:
• Zachycení posouvání: Zachyťte více obsahu, který pokračuje přes více stránek, jako je například
webová stránka. Obrazovka se automaticky sroluje dolů a bude zachyceno více obsahu.
• Kreslit: Umožňuje psát a kreslit na snímek obrazovky.
• Oříznout: Ořízněte část snímku obrazovky.
• Sdílet: Sdílejte snímek obrazovky.
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku
poslední aplikace.
a vyberte okno
Ukončení aplikace
Klepnutím na položku
a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro
zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku ZAVŘÍT VŠE.
36
Základy
Funkce pera S Pen
Bezdotykový příkaz
Chcete-li otevřít panel bezdotykových příkazů, najeďte perem S Pen na obrazovku a stisknete
tlačítko S Pen. Dále můžete klepnout na ikonu funkce bezdotykových příkazů.
Máte i přístup k užitečným funkcím a často používaným aplikacím.
Zobrazení všech poznámek
Vytvoření poznámky
Inteligentní výběr
Ikona Bezdotykový příkaz
Psaní po displeji
Přidávání zástupců
Překlad
Nastavení Bezdotykového
příkazu
• Vytvořit poznámku: Umožňuje spustit aplikaci Samsung Notes a vytvořit novou poznámku.
Další informace naleznete v části Samsung Notes.
• Zobr. všechny poznámky: Umožňuje spustit aplikaci Samsung Notes a zobrazit všechny
poznámky.
• Inteligentní výběr: Rychle shromažďujte obsah. Další informace naleznete v části Inteligentní
výběr.
• Psaní po displeji: Zachycujte, upravujte a pište poznámky na snímky obrazovky a sdílejte je.
Další informace naleznete v části Psaní po displeji.
• Přeložit: Pokud chcete přeložit některé slovo, přejeďte nad ním perem S Pen. Další informace
naleznete v části Přeložit.
• Přidat zástupce: Umožňuje přidat zástupce často používaných aplikací na panel Bezdotykového
příkazu. Další informace naleznete v části Přidat zástupce.
• : Umožňuje změnit nastavení bezdotykových příkazů.
37
Základy
Ikona Bezdotykový příkaz
Když je panel Bezdotykového příkazu zavřený, zůstane ikona Bezdotykový příkaz na obrazovce.
Klepnutím na tuto ikonu můžete otevřít panel bezdotykových příkazů.
a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku
Inteligentní výběr
Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace, jako sdílení a ukládání.
1 Pokud jste nalezli obsah, který chcete zachytit, například část snímku, otevřete panel
Bezdotykového příkazu a klepněte na položku Inteligentní výběr.
2 Vyberte na panelu nástrojů ikonu požadovaného tvaru a přetáhněte perem S Pen přes obsah,
který chcete vybrat.
Klepnutím na položku Autom. vybrat můžete automaticky změnit tvar vybrané oblasti.
Pokud vybraná oblast obsahuje text, můžete jej nechat rozpoznat a vyjmout z vybrané oblasti
klepnutím na položku Vytáhnout text.
3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.
• Kreslit: Umožňuje psát a kreslit na obrazovce.
• Sdílet: Sdílet vybranou oblast s ostatními.
• Uložit: Slouží k uložení vybrané oblasti do složky Galerie.
38
Základy
Psaní po displeji
Chcete-li psát nebo kreslit na snímky obrazovek, zachyťte je.
1 Pokud jste nalezli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte
na položku Psaní po displeji.
Dojde k automatickému zachycení aktuální obrazovky, na obrazovce se objeví panel nástrojů
úprav.
2 Pokud zachytíte obsah, který pokračuje přes několik obrazovek, například webovou stránku,
zachyťte více obsahu klepnutím na položku Zachycení posouvání. Obrazovka se automaticky
posune dolů a umožní vám znovu vybrat funkci ZACHYCENÍ POSOUVÁNÍ. Jakmile obsah
zaznamenáte, klepněte na tlačítko HOTOVO.
3 Napište poznámku na snímek obrazovky.
4 Vyberte možnost, kterou chcete použít na snímek obrazovky.
• Oříznout: Umožňuje oříznutí snímku obrazovky.
• Sdílet: Sdílení snímku obrazovky s ostatními.
• Uložit: Slouží k uložení snímku obrazovky do složky Galerie.
Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.
39
Základy
Přeložit
Pokud chcete přeložit některé slovo, přejeďte nad ním perem S Pen.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k Wi-Fi.
• Tato funkce nepodporuje některé jazyky.
• Tato funkce je k dispozici pouze na obrazovkách, které umožňují pořídit snímek
obrazovky.
1 Otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku Přeložit.
2 V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky.
3 Přejeďte perem S Pen nad slovem, které chcete přeložit.
Nad slovem se zobrazí jeho překlad. Klepněte na
pro poslech výslovnosti.
Chcete-li zobrazit více definicí, klepněte na přeložené slovo.
4 Překladač zavřete klepnutím na položku
na panelu překladače.
40
Základy
Přidat zástupce
Na panel Bezdotykového příkazu můžete přidat zástupce často používaných aplikací nebo funkcí.
Na panelu Bezdotykového příkazu klepněte na položku Přidat zástupce a vyberte aplikace nebo
funkce, které chcete otevírat prostřednictvím panelu.
Chcete-li upravit zástupce, otevřete panel bezdotykových příkazů a klepněte na
→ Zástupci.
Dále můžete odebrat zástupce Vytvořit poznámku.
Bezdotykový náhled
Po najetí nad položku na obrazovce pomocí pera S Pen můžete provádět různé funkce.
Zobrazení náhledu informací
Ukažte na obrazovku a zobrazte náhled obsahu nebo informace v rozevíracím okně.
Používání bezdotykového tlačítka
Když v některých aplikacích, jako je Galerie, najedete na položky stylem S Pen, v okně náhledu
se zobrazí bezdotykové tlačítko. Pomocí bezdotykového tlačítka můžete přímo z okna náhledu
provádět různé akce.
Bezdotykové tlačítko
Není-li funkce aktivována, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na Nastavení →
Rozšířené funkce → S Pen → Bezdotykový náhled a klepnutím na přepínač tuto funkci
aktivujte.
41
Základy
Výběr pomocí pera
Pro výběr více položek nebo textu stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen
nad textem nebo seznamy položek. Můžete také vybrané položky nebo text kopírovat a vkládat do
jiných aplikací nebo je sdílet s ostatními.
Přímé zadávání perem
Vyplňujte formuláře a pište zprávy pomocí ručního psaní perem S Pen.
1 Přejeďte perem S Pen nad textovým polem.
2 Klepněte na položku a otevřete pole ručního psaní.
3 Pište pomocí pera S Pen.
Není-li funkce aktivována, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na Nastavení →
Rozšířené funkce → S Pen → Přímé zadávání perem a klepnutím na přepínač tuto funkci
aktivujte.
42
Základy
Pozn. na vyp. d.
Tato funkce umožňuje rychle vytvářet poznámky psaním na vypnutou obrazovky.
Pro aktivaci této funkce klepněte na obrazovce aplikací na Nastavení → Rozšířené funkce → S Pen
a následně proveďte aktivaci klepnutím na přepínač Pozn. na vyp. d.
Po vypnutí obrazovky napište perem S Pen nějakou poznámku. Jakmile psaní poznámky dokončíte,
klepněte na položku ULOŽIT. Poznámka se uloží do aplikace Samsung Notes.
Chcete-li si zobrazit poznámky, otevřete si obrazovku aplikací a klepněte na položku Samsung Notes
→ KOLEKCE → Poznámka na vypnutém displeji.
43
Základy
Zabezpečená složka
Úvod
Zabezpečná složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a poznámky, před
ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je
zařízení odemčené.
Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné
složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například
USB. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že
se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené
složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.
44
Základy
Vytvoření zabezpečné složky
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. →
Zabezpečená složka.
2 Klepněte na položku PŘIHL. a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
3 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro zabezpečenou složku použít, a
dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Na domovskou obrazovku a obrazovku Aplikace bude přidán zástupce zabezpečné složky.
Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí svého
účtu Samsung. Klepněte na tlačítko resetu, které se zobrazí při zadání nesprávného kódu k
odemčení a zadejte heslo svého účtu Samsung.
Nastavení automatického zámku pro bezpečnou složku
Zařízení je možné nastavit tak, aby se zabezpečená složka automaticky zamkla, když ji právě
nepoužíváte.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Zabezpečená složka.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Automatický zámek Zabezpečená složka.
3 Vyberte možnost zámku.
Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku Zamknout.
Přesunutí obsahu
Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a kontakty. Následující kroky
ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečné složky.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek a klepněte na položku → Přesunout do Zabezpečená složka.
Vybrané položky se přesunou do odpovídající aplikace v zabezpečené složce.
Můžete také přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím
úložišti. Vyberte položku a pak klepněte na položku → Přesunout z Zabezpečená složka.
45
Základy
Přidávání aplikací
Přidejte aplikaci, kterou chcete používat v aplikaci Zabezpečená složka.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Zabezpečená složka.
2 Klepněte na položku Přidat aplikace.
3 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku HOT.
Chcete-li instalovat aplikace z aplikace Obchod Play, klepněte na položku STÁHNOUT Z PLAY
STORE.
Chcete-li instalovat aplikace z aplikace Galaxy Apps, klepněte na položku STÁHNOUT Z
GALAXY APPS.
Odebrání aplikací ze zabezpečené složky
Klepněte a podržte ikonu aplikace, klepněte na Vybrat, zaškrtněte aplikace, které chcete odebrat, a
poté klepněte na Odinstalovat.
Přidávání účtů
Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené
složce.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Zabezpečená složka.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Účty → Přidat účet.
3 Vyberte službu účtu.
4 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Skrytí zabezpečné složky
Můžete skrýt zástupce zabezpečené složky z domovské obrazovky a obrazovky Aplikace.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Zabezpečená složka.
2 Klepněte na položku → Nastavení a klepnutím na přepínač Zobrazit Zabezpečenou složku
funkci deaktivujte.
Chcete-li znovu zobrazit zástupce aplikace Zabezpečená složka otevřete obrazovku Aplikace,
klepněte na Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Zabezpečená složka a klepnutím na
přepínač Zobrazit Zabezpečenou složku tuto funkci aktivujte.
46
Základy
Odinstalování zabezpečné složky
Zabezpečenou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. →
Zabezpečená složka → Odinstalovat.
2 Klepnutím na ODINSTALOVAT vytvoříte zálohu obsahu a odinstalujete Zabezpečenou složku.
K datům zálohovaným ze Zabezpečené složky se dostanete přes obrazovku Aplikace, kde
klepněte na položku Samsung → Moje soubory → Interní paměť → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikaci Samsung Notes nebudou zálohovány.
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené
obrazovky
Zobrazení vyskakovacích
oken
47
Základy
Zobrazení rozdělené obrazovky
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3 V dolním okně vyberte potažením nahoru nebo dolů jinou aplikaci, kterou chcete spustit.
Chcete-li spustit aplikaci, která není v seznamu naposledy použitých aplikací, klepněte na DALŠÍ
APLIKACE a vyberte požadovanou aplikaci.
Používání dalších možností
Klepnutím na panel mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.
Přepínání poloh mezi okny
aplikací.
Ukončení aktuálně vybrané
aplikace
Přepnutí vybraného okna na
zobrazení ve vyskakovacím
okně
48
Základy
Nastavení velikosti okna
Tažením panelu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.
Sdílení textu nebo obrázků mezi okny
Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku
a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
49
Základy
Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky
Stisknutím tlačítka Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku
se zobrazí ikona . Aplikace v dolním okně se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní
v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.
Chcete-li zavřít zobrazení rozdělené obrazovky, otevřete panel oznámení a klepněte na ikonu
v oznámení funkce Více oken.
Maximalizování okna
Klepněte na okno aplikace a přetáhněte panel mezi okny aplikací k hornímu nebo dolnímu okraji
obrazovky.
Zobrazení vyskakovacích oken
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 Potáhněte nahoru nebo dolů, klepněte a podržte okno aplikace a poté je přetáhněte do části
Otevřít v novém okně.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Minimalizovat okno.
Uzavření aplikace.
Maximalizovat okno.
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout vyskakovací okno, klepněte na panel nástrojů okna a přetáhněte jej do nového
umístění.
50
Základy
Účet Samsung
Úvod
Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé
služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.
Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace poskytované společností
Samsung, aniž byste se museli ke svému účtu přihlašovat.
Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.
Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte
account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, otevřete
obrazovku Aplikace a klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Účet Samsung
account → Nápověda.
Zaregistrování účtu Samsung
Zaregistrování nového účtu Samsung
Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account → VYTVOŘIT ÚČET.
3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Zaregistrování stávajícího účtu Samsung
Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account.
3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud informace ke svému účtu zapomenete, klepněte na položku Zapomněli jste ID nebo
heslo? Informace ke svému účtu naleznete, když zadáte požadované informace a bezpečnostní
kód zobrazený na obrazovce.
51
Základy
Odstranění účtu Samsung
Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo
události, budou také odstraněna.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account, klepnutím na účet jej odstraníte.
3 Klepněte na položku → Nastavení → Odebrat účet → ODEBRAT ÚČET → OK.
4 Zadejte své heslo do účtu Samsung a klepněte na položku POTVRDIT.
Přenos dat z předchozího zařízení
Z předchozího zařízení můžete do svého telefonu přenášet kontakty, obrázky a jiná data pomocí
aplikace Smart Switch nebo pomocí úložiště Samsung Cloud.
• Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Přenos dat pomocí aplikace Smart Switch
Data můžete přenášet mezi mobilními zařízeními pomocí aplikace Smart Switch. Aplikaci si můžete
stáhnout z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
52
Základy
Přenos dat z mobilního zařízení
Můžete přenést data z předchozího zařízení do svého zařízení.
1 Na svém předchozím zařízení si z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play stáhněte a
nainstalujte aplikaci Smart Switch.
2 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
3 Na obou zařízeních spusťte aplikaci Smart Switch.
4 Pokud tuto funkci používáte poprvé, klepněte ve svém telefonu na START.
5 Jakmile zvolíte způsob odesílání dat a připojení vašeho předchozího zařízení k vašemu telefonu,
můžete podle pokynů na obrazovce zahájit přenos dat z předchozího zařízení.
Přenos záložních dat z počítače
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého
zařízení.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
53
Základy
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.
Přenos dat pomocí úložiště Samsung Cloud
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit
na svém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit
k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
1 Na předchozím zařízení zazálohujte dat do vašeho účtu Samsung.
2 Na vašem zařízení klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Cloud a účty → Samsung
Cloud → Obnovit.
3 Klepněte na položku a vyberte předchozí zařízení ze seznamu zařízení.
4 Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit a klepněte na položku OBNOVIT.
54
Základy
Správa zařízení a dat
Připojení zařízení k počítači pro přenos dat
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte
zařízení přímo ke konektoru USB počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámením a klepněte na položku Přenášení mediálních soub. přes USB →
Přenášení multimediálních souborů.
Pokud počítač vaše zařízení nerozpozná, klepněte na položku Přenášení obrázků.
3 Klepněte na položku POVOLIT, abyste počítači umožnili přístup k datům zařízení.
Když počítač rozpozná zařízení, zařízení se objeví ve volbě můj počítač.
4 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Aktualizace zařízení
Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.
Aktualizace pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout
aktualizace ručně.
55
Základy
Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch
Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat
aplikaci Smart Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální
zařízení od počítače.
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke
svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung a Účty.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Záloha a obnovení →
Nastavení zálohování pro účet Samsung, aktivujte funkci klepnutím na přepínače vedle položek,
které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud. Další informace naleznete v části Samsung
Cloud.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač Automaticky
zálohovat, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li pomocí účtu Samsung obnovit zálohovaná data z úložiště Samsung Cloud, klepněte na
položku Obnovit. Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
Vybraná data budou na zařízení obnovena.
56
Základy
Používání účtu Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Záloha a obnovení a
aktivujte funkci klepnutím na přepínač Zálohovat moje data pro účet Google. Klepněte na položku
Zálohovat účet a vyberte účet jako záložní účet. Chcete-li přidat účet pro zálohování, klepněte na
Přidat účet.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač Automatické obnovení, abyste
funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecná správa → Obnovit → Obnovit
tovární data → OBNOVIT → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
Úvod
Pomocí funkce Rychlé připojení rychle vyhledávejte nedaleká zařízení, jako jsou sluchátka s funkcí
Bluetooth nebo televizory, a připojujte se k nim.
• Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, funkci Rychlé připojení nepodporuje,
aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct nebo Bluetooth dříve, než na svém zařízení spustíte
funkci RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
• Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
57
Základy
Připojování k ostatním zařízením
1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte na něm dolů a poté klepněte na Prohledat tablet a
vyhledat nedaleká zařízení.
2 Klepněte na položku RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
Funkce Wi-Fi a Bluetooth se aktivují a zařízení automaticky vyhledá další zařízení ve svém okolí.
3 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
Připojování k televizoru
Propojte své zařízení a televizor, abyste mohli sledovat obsah ze zařízení na větší obrazovce. Je
možné, že budete moci používat více funkcí v závislosti na připojeném televizoru.
1 Zapněte televizor a umístěte zařízení do blízkosti televizoru.
2 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte na něm dolů a poté klepněte na Prohledat tablet a
vyhledat nedaleká zařízení.
3 Klepněte na položku RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
4 Vyberte televizor.
Objeví se seznam funkcí, které můžete s televizorem používat.
58
Základy
5 Vyberte funkci a používejte ji podle pokynů na obrazovce.
Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na televizoru.
• Zobr. tablet v TV (Smart View): Prohlížejte obsah zařízení na obrazovce televizoru. V
závislosti na televizoru, který chcete připojit, možná budete muset na televizoru aktivovat
funkci zrcadlení obrazovky. Pokud televizor nepodporuje funkci zrcadlení obrazovky,
aktivujte funkci pomocí kompatibilního příslušenství. Mezi kompatibilní příslušenství patří
HomeSync a AllShare Cast dongle.
• Zobrazit TV v tabletu: Dívejte se na televizi na obrazovce svého zařízení. Můžete pokračovat
ve sledování televize v rámci povoleného rozsahu připojení.
• Přehrát zvuk z TV v tabletu: Poslouchejte při sledování televize zvuk prostřednictvím
reproduktoru zařízení. K zařízení můžete připojit sluchátka, aby ostatní zvuk televize
neslyšeli.
• Zaregistrovat TV / Zrušit registraci TV: Zaregistrujte televizor ve svém zařízení, abyste mohli
používat další funkce, jako je Použít jako dálkové ovládání.
• Některé soubory mohou být během přehrávání v závislosti na připojení ukládány do
mezipaměti.
• Pokud televizor nepodporuje technologii ochrany digitálního obsahu s vysokou
šířkou pásma (High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP), nebudete moci na
televizoru prohlížet obsah chráněný technologií správy digitálních práv (Digital Rights
Management, DRM).
Streamování obsahu na registrovaném televizoru
Pokud zaregistrujete televizor ve svém zařízení, budete je moci k televizoru snadno připojit při
přehrávání obsahu.
Když vaše zařízení rozpozná zaregistrovaný televizor, zatímco sledujete obsah, objeví se na zařízení
ikona . Klepnutím na ikonu můžete streamovat obsah ze zařízení do televizoru.
• Tato funkce je podporována pouze výchozí aplikací galerie zařízení.
• Když je zaregistrovaný televizor připojen k elektrické zásuvce, můžete tuto funkci
používat, i když je obrazovka televizoru vypnutá.
59
Základy
Funkce sdílení
Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení
snímků.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet a vyberte metodu sdílení, například Bluetooth nebo e-mail.
Můžete také používat následující možnosti:
• Přenést soubory do zař.: Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím
připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth. Na zařízení musí být aktivováno nastavení viditelnosti.
• Zobrazit obsah v TV (Smart View): Prohlížejte obsah zobrazený na vašem zařízení na větší
obrazovce prostřednictvím bezdrátového připojení.
Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu
možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace,
vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte
na položku Nastavení → Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač
Přímé sdílení.
4 Sdílejte snímky s ostatními podle pokynů na obrazovce.
Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek
zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.
60
Aplikace
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte pole vyhledávání a vyhledávejte klíčová slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na → Nastavení →
Automaticky aktualizované aplikace a vyberte příslušnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automatické aktualizace a vyberte příslušnou možnost.
61
→ Nastavení →
Aplikace
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit. Vedle aplikací, které můžete zakázat
nebo odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku VYPNOUT nebo OK.
Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení → Aplikace, vyberte aplikaci a pak
klepněte na položku VYPNOUT nebo ODINSTALOVAT.
• VYPNOUT: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
• ODINSTALOVAT: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace →
aplikaci a potom klepněte na položku ZAPNOUT.
→ Vypnuto, vyberte
Nastavení oprávnění aplikací
Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k a používání
informací na vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem
na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku
POVOLIT, abyste aplikaci poskytli oprávnění.
Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku
Nastavení → Aplikace. Vyberte aplikaci a klepněte na položku Oprávnění. Můžete zobrazit seznam
oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.
Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění,
otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku Nastavení → Aplikace → → Oprávnění
aplikace. Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.
Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou
správně fungovat.
62
Aplikace
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Vytvoření nového kontaktu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku a vyberte místo pro uložení.
3 Zadejte informace kontaktu.
Výběr umístění úložiště.
Přidat obrázek.
Zadejte informace kontaktu.
Otevřít další informační pole.
V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
63
Aplikace
Import kontaktů
Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Import/export kontaktů → IMPORT.
3 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
4 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit.
5 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku HOT.
Synchronizace kontaktů s webovými účty
Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je
například účet Samsung.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty, vyberte název
účtu, vyberte účet, s kterým chcete synchronizovat, a klepněte na Kontakty (Samsung účet) nebo
Synchronizovat Kontakty.
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle
procházet.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• : Napsat e-mail.
64
Aplikace
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Sdílet.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SDÍLET.
4 Vyberte způsob sdílení.
Sloučení duplicitních kontaktů
Pokud importujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete či přesunujete na jiné účty,
může váš seznam kontaktů obsahovat některé kontakty víckrát. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů
sloučením duplicitních položek.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Sloučit duplicitní kontakty.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SLOUČIT.
Odstranění kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Odstranit.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku ODSTRANIT.
65
Aplikace
Internet
Úvod
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
Procházení webových stránek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Uložit aktuální webovou stránku
do záložek.
Obnovení aktuální webové
stránky.
Otevření dalších možností.
Přesun mezi stránkami.
Zobrazení záložek, uložených
internetových stránek a nedávné
historie procházení.
Zavření záložky.
Otevření nové záložky.
Otevření domovské stránky.
Používání tajného režimu
V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky ukládat a spravovat samostatně.
Tajný režim můžete zamknout pomocí hesla a otisku prstu.
66
Aplikace
Aktivace tajného režimu
Klepněte na položku → Zap. Režim utajení. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda
chcete pro tajný režim používat heslo.
V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.
Změna nastavení zabezpečení
Můžete změnit heslo a metodu zamykání.
Klepněte na položku → Nastavení → Soukromí → Zabez. Režimu utajení → Změnit heslo.
Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem nastavit registrovaný otisk prstu, aktivujte tuto
možnost klepnutím na přepínač Otisky prstů. Více informací o používání otisků prstů naleznete v
části Rozpoznávání otisků prstů.
Deaktivace tajného režimu
Klepněte na položku → Vypnout Režim utajení.
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→
→ Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku → → → Nastavit výchozí účet.
67
Aplikace
Odesílání e-mailů
1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.
2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
3 Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně,
táhněte po obrazovce směrem dolů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci
aktivujte klepnutím na přepínač Synchronizovat účet.
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
68
Aplikace
Spouštění fotoaparátu
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
Když spustíte Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s aktivovanými
bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
Používání gest tažení
Obrazovku náhledu můžete rychle ovládat tažením prstem různými směry. Můžete změnit režim
snímání, přepínat mezi fotoaparáty a používat efekty filtrů.
Náhled předního
fotoaparátu
Režimy fotografování a
filmování
Náhled zadního fotoaparátu
69
Efekty filtru
Aplikace
Přepnutí fotoaparátů
Na obrazovce náhledu můžete přepnout mezi fotoaparáty tak, že prstem přetáhnete nahoru nebo
dolů.
Zobrazení režimů snímání
Seznam režimů snímání otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnete prstem zleva doprava.
Zobrazení efektů filtru
Seznam efektů filtru otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnete prstem zprava doleva. S jejich
pomocí můžete svým fotografiím nebo videům dodat osobitý nádech.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte
video. Chcete-li pořídit sérii fotografií, klepněte na položku
a podržte ji.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel
přizpůsobení, přetáhněte položku na panelu přizpůsobení směrem k nebo .
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
70
Aplikace
Oživení a rozjasnění
obličejů.
Aktuální režim
Nastavení fotoaparátu
Náhled miniatury
Změna nastavení
blesku.
Pořízení fotografie.
Nahrávání videa.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Efekty filtru
Režimy fotografování
a filmování
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední fotoaparát je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií může
dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
Zamknutí ostření a expozice
Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu
v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.
Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE
na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte
fotografii.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
71
Aplikace
Přizpůsobení režimů snímání
Na obrazovce náhledu můžete tažením doprava otevřít seznam režimů snímání a vybrat režim.
Informace k jednotlivým režimům zobrazíte klepnutím na položku → Info.
Chcete-li změnit uspořádání režimů, klepněte na položku → Upravit, klepněte na ikonu režimu a
podržte ji a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li na domovskou obrazovku přidat další zástupce, klepněte na položku → Přidat zást. na
dom. obr.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Automaticky.
Profesionální režim
Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu
ISO.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Pro. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení,
potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
• : Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Můžete
nastavit teplotu barev.
• : Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se
používají pro nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se
pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit
objevení šumu na fotografiích.
• : Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
72
Aplikace
Panoráma
Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Panoráma.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází
mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky
přestane pořizovat fotografie.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
Hyperčas
Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená
videa. Snímková frekvence se automaticky upraví pro plynulejší záznam, pro méně roztřesená
zrychlená videa pořizovaná ze chůze, pro jízdu dopravním prostředkem a podobně.
Automatické ostření v tomto režimu nebude fungovat.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Hyperčas.
2 Klepněte na položku a vyberte možnost snímkové frekvence.
Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na Auto, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky
upravovat podle proměňující se scény.
3 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.
4 Klepnutím na položku nahrávání dokončíte.
5 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepnutím na položku
video.
73
zobrazte
Aplikace
Samospoušť
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých
zkrášlovacích efektů.
1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
a přepněte
přední fotoaparát na autoportréty.
2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Samospoušť.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň. Jakmile zařízení
vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí
fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
Používání zkrášlovacích efektů
Před pořízením autoportrétu můžete upravit rysy obličeje, například odstín pleti nebo tvar obličeje.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Samospoušť.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
2 Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na vaši tvář na obrazovce náhledu a
pořiďte fotografii sebe sama.
• Tón vzhl.: Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.
• Štíhlý ob.: Upraví tvar obličeje tak, aby vypadal užší.
• Velké oči: Zvětší vám oči.
74
Aplikace
Wide selfie
Pořiďte širokoúhlý autoportrét a zahrňte do fotografie co nejvíce dalších osob, abyste někoho
nevynechali.
1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
a přepněte
přední fotoaparát na autoportréty.
2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Wide selfie.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň. Jakmile zařízení
vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí
fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
5 Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořiďte širokoúhlý
autoportrét.
Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna
hledáčku.
• Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
• Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
• V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní
část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.
75
Aplikace
Sériový sn.
Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Sériový sn.
Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte
.
HDR (Sytý tón)
Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku HDR (Sytý tón).
Bez efektu
S efektem
76
Aplikace
Potraviny
Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Potraviny.
2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, které chcete zvýraznit.
Oblast mimo kruhový rámeček se rozmaže.
Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.
3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku
4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
a přetáhněte panel přizpůsobení.
Virtuální snímek
Obejděte objekt a pořiďte řadu snímků, abyste vytvořili pohled na objekt z více úhlů. Objekt můžete
prohlížet z různých úhlů tažením prstu po fotografii doleva nebo doprava.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Virtuální snímek.
2 Umístěte objekt doprostřed obrazovky náhledu a klepněte na položku
77
.
Aplikace
3 Pomalu pohybujte zařízením jedním směrem kolem objektu, abyste pořídili více fotografií.
Jakmile bude šipka zcela žlutá nebo pokud přestanete objekt obcházet, zařízení přestane
automaticky pořizovat fotografie.
Prohlížení fotografií virtuálního snímku
1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
2 Klepněte na položku .
3 Táhněte prstem po obrazovce doleva nebo doprava nebo pomalu naklánějte zařízení doleva
nebo doprava, abyste si mohli prohlédnout objekt z různých úhlů.
Stahování režimů
Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby Galaxy Apps.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku STÁHNOUT.
Některé stažené režimy snímání nemají přístup ke všem funkcím.
78
Aplikace
Nastavení fotoaparátu
Rychlá nastavení
Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Zaměřit na střed
Bod počítá expozici snímku
počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.
Matice průměruje celou scénu.
podle světla v prostředním bodu snímku.
• : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• : Zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
ZADNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení pro fotografie. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek
vyšší kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení pro videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení pro fotografie. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek
vyšší kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení pro videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Uložit obr. jako v náhledu: Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní
scény při fotografování předním fotoaparátem.
• Metody fotografování: Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.
79
Aplikace
SPOLEČNÉ
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• Stabilizace videa: Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu
způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.
• Na celou obrazovku (16:9): Slouží k nastavení náhledu fotografií a videí pomocí poměru stran
celé obrazovky zařízení.
• Dělicí čáry: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií po jejich zachycení.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Funkce tlačítka hlasitosti: Nastavení telefonu na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech
a vytvářet příběhy, které chcete sdílet s ostatními.
80
Aplikace
Prohlížení snímků a videí
Zobrazení snímků
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → OBRÁZKY.
2 Vyberte snímek.
Přechod na předchozí obrazovku.
Otevření dalších možností.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Úpravy snímku.
Sdílejte snímek s ostatními.
Automatické upravení snímku.
Odstranění snímku.
Miniatury náhledu snímků a videí
Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.
Můžete vytvořit animaci GIF nebo koláž z více snímků. Klepněte na položku → Animovat
nebo Koláž a potom vyberte snímky. Můžete vybrat až šest snímků pro koláž.
81
Aplikace
Prohlížení videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → OBRÁZKY.
2 Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu
v miniatuře náhledu.
Zobrazení vašich videí.
Otevření dalších
možností.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Zamknutí obrazovky
přehrávání.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnout na rozevírací
přehrávač videí.
Vytvoření animace GIF.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
Prohlížení alb
Snímky a videa uložená na vašem zařízení můžete třídit do složek nebo alb. Animace a koláže, které
jste vytvořili, budou také roztříděny do vašich složek na seznamu alb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → ALBA a vyberte album.
Zobrazení příběhů
Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky
a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více
snímků a videí.
82
Aplikace
Vytváření příběhů
Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na možnost → Vytvořit příběh.
3 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku
HOTOVO.
4 Zadejte název příběhu a klepněte na položku VYTVOŘIT.
Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku PŘIDAT
POLOŽKY.
Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku → Upravit,
zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku → Odebrat z
příběhu.
Odstranění příběhů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku ODSTR.
Synchronizace obrázků a videí pomocí úložiště Samsung Cloud
Pomocí úložiště Samsung Cloud můžete synchronizovat obrázky a videa uložená v části Galerie
a přistupovat k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se
zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Galerie → → Nastavení a klepnutím na přepínač
Synchronizovat se Samsung Cloud tuto funkci aktivujte. Obrázky a videa pořízené v telefonu se
automaticky uloží do úložiště Samsung Cloud.
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Odstr. v dolní části obrazovky.
83
Aplikace
Mazání více snímků nebo videí
1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
3 Klepněte na položku ODSTR.
Sdílení snímků nebo videí
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Sdílet v dolní části obrazovky, potom vyberte
způsob sdílení.
Game Launcher
Úvod
Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps na jednom
místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.
Otevření dalších možností.
Přidání her
Omezení využití baterie pro hraní
her.
Zapnutí nebo vypnutí ikony Herní
nástroje.
Spouštění her se zvukem nebo
bez zvuku
84
Aplikace
Používání aplikace Spouštění her
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Rozšířené funkce → Hry → Game
Launcher a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Game Launcher se přidá na domovskou obrazovku a na obrazovku Aplikace.
Když funkci deaktivujete, bude aplikace Game Launcher z domovské obrazovky a z
obrazovky Aplikace odstraněna.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Game Launcher.
3 Klepněte na hru v seznamu her.
Hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps se budou automaticky zobrazovat
na obrazovce aplikace Spouštění her. Pokud své hry nevidíte, klepněte na položku Přidat
aplikace.
Odstranění hry z aplikace Spouštění her
Klepněte a podržte ikonu hry a poté klepněte na Odebrat.
Aktivace herního úsporného režimu
Když aktivujete herní úsporný režim, zařízení sníží rozlišení a snímkovou frekvenci her a omezí tak
spotřebu energie z baterie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Game Launcher → Úspora energie vypnuta. Vyberte
jednu z následujících možností:
• Vypnuto: Úsporný režim se nepoužije.
• Úspora energie: Sníží spotřebu energie z baterie snížením rozlišení.
• Maximální úspora energie: Výrazně sníží spotřebu energie z baterie snížením rozlišení a
snímkové frekvence.
Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.
85
Aplikace
Používání aplikace Herní nástroje
Můžete nastavit, aby se ikona Herní nástroje zobrazovala jako plovoucí ikona na obrazovkách her.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Rozšířené funkce → Hry a klepnutím na
přepínač Game Tools aplikaci aktivujte.
Při hraní hry zobrazte herní nástroje klepnutím na položku
.
a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku
Chcete-li skrýt ikonu z obrazovky aktuální hry, klepněte na položku
položku Skrýt v horní části obrazovky.
, podržte ji a přetáhněte ji na
Chcete-li znovu zobrazit ikonu na obrazovce hry, otevřete panel s oznámeními a klepněte na
oznámení aplikace Game Tools.
Ztlumení zvuků upozornění a
zobrazení pouze upozornění na
nouzová upozornění
Zamknutí tlačítka Nedávné a
Zpět.
Ztmavení a zamknutí obrazovky s hrou
Ikona Herní nástroje
Pořizování snímků obrazovky.
Zaznamenání herní relace.
Otevření nastaveni Herní nástroje.
Blokování upozornění během hraní her
→
Klepněte na položku
pro ztlumení zvuků oznámení a zobrazení pouze oznámení
nouzových upozornění, abyste si mohli užívat hraní her bez vyrušování.
86
Aplikace
Samsung Notes
Úvod
Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením na obrazovce pomocí
pera S Pen. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.
Vytváření poznámek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Notes → VŠE →
.
Můžete rovněž otevřít panel Bezdotykového příkazu a klepnout na zástupce Vytvořit
poznámku.
2 Na panelu nástrojů v horní části obrazovky vyberte způsob zadávání a vytvořte poznámku.
Chcete-li přidat obrázek, klepněte na položku Obrázek a vložte obrázek ze složky Galerie nebo
pořízením snímku.
Klepnutím na položku Hlas můžete nahrát záznam hlasu a vložit jej do poznámky. Záznam hlasu
se okamžitě spustí.
Zadejte text pomocí klávesnice.
Psaní a kreslení pery.
Vložení hlasového záznamu.
Kreslení štětci.
Vkládání obrázku.
3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku ULOŽIT.
87
Aplikace
Vytváření poznámek v režimu ručního psaní
Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku Pero a můžete začít psát nebo kreslit
pomocí pera S Pen.
Režim výběru
Vrátit
Režim gumy
Znovu
Režim pera
Změna nastavení pera
Během zápisu nebo kreslení na obrazovce můžete klepnout na položku
tloušťku čáry nebo barvu pera.
a změnit typ pera,
Změna typu pera.
Změna tloušťky čáry.
Zvolte novou barvu pomocí
nástroje pro výběr barvy.
Změna barvy pera.
Používání nástroje gumy linek
1 Chcete-li z poznámky vymazat napsaný text, klepněte na
88
.
Aplikace
2 Klepněte na oblast, kterou chcete odstranit.
Celá linka v dané oblasti bude vymazána. Nástrojem gumy linek můžete poznámku mazat linku
po lince.
• Pokud chcete vymazat pouze oblast, které se dotknete perem S Pen, klepněte ještě jednou
a poté klepněte na položku Smazat oblast dotyku. Velikost gumy můžete
na položku
upravit tažením panelu nastavení velikosti.
• Chcete-li vymazat poznámku, klepněte na položku VYMAZAT VŠE.
• V režimu stylu můžete také mazat určité oblasti. Stačí podržet tlačítko stylu S Pen a na
danou oblast klepnout.
• I s menší gumou možná nebudete moci přesně vymazat zamýšlenou část.
Úpravy ručně psaných poznámek
Ručně psané poznámky můžete upravovat pomocí různých možností úprav, jako je vyjímání,
přesouvání, změna velikosti nebo transformace.
1 Pokud se v poznámce nachází ručně psaný text, klepněte na položku
Chcete-li změnit tvar vybrané oblasti, klepněte ještě jednou na položku
.
.
2 Vstup vyberete tak, že na něj klepnete nebo kolem něj nakreslíte čáru.
Pro přesun vstupu do jiného umístění vyberte vstup a pak jej přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li změnit velikost vybraného vstupu, klepněte na něj a pak přetáhněte roh rámečku,
který se zobrazí.
89
Aplikace
3 Vstupy můžete upravovat pomocí dostupných možností.
• Vyjmout: Vyjmutí vstupu. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění, podržte
je a poté klepněte na Vložit.
• Kopírovat: Kopírování vstupu. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění,
podržte je a poté klepněte na Vložit.
• Odstr.: Odstranění vstupu.
• Dopředu: Odeslání vstupu dopředu.
• Dozadu: Odeslání vstupu dozadu.
Malování štětci
Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku Štětec a můžete začít malovat různými
štětci.
Až skončíte, vložte malbu do poznámky klepnutím na položku HOTOVO.
Svou malbu můžete zveřejnit v aplikaci PEN.UP a sdílet ji s ostatními.
Vložení malby do poznámky.
Změna dosahu nebo
neprůsvitnosti štětce.
Zvolte novou barvu pomocí
nástroje pro výběr barvy.
Změna barvy štětce.
Vrátit
Znovu
Režim gumy
Odeslání malby do sítě PEN.UP.
Vkládání obrázků do poznámky
Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku Obrázek. Klepněte na položku FOTOAP. →
a pořiďte fotografii nebo klepněte na položku GALERIE nebo JINÉ a vyberte obrázek. Obrázek se
vloží do poznámky.
Vložení záznamu hlasu do poznámky
Chcete-li vytvořit záznam hlasu, klepněte na obrazovce vytváření poznámek na položku Hlas.
Klepnutím na položku záznam zastavte. Záznam hlasu se vloží do poznámky.
90
Aplikace
Připnutí poznámky na domovskou obrazovku
Připnutí poznámky na domovskou obrazovku vám umožní rychleji zobrazit nebo otevřít a upravit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Notes.
2 Klepněte na položku VŠE nebo KOLEKCE a vyberte kategorii.
3 Vyberte poznámku a klepněte na položku → Připnout na domovskou obrazovku.
Poznámka se připne na domovskou obrazovku.
Na domovské obrazovce můžete poznámku klepnutím a podržením přesunout nebo změnit její
velikost. Chcete-li poznámku nahradit jinou poznámkou, klepněte na položku → ZMĚNIT
POZNÁMKU.
Odstranění poznámek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Notes.
2 Klepněte na položku VŠE nebo KOLEKCE a vyberte kategorii.
3 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
4 Klepněte na položku ODSTR.
91
Aplikace
PEN.UP
Úvod
PEN.UP je služba sociální sítě určená ke sdílení výtvorů nakreslených pomocí pera S Pen. Zveřejňujte
své výtvory, prohlížejte si výtvory ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.
Zobrazení historie nedávných
aktivit.
Váš profil
Zobrazení prací podle kategorie.
Odeslání vašich výtvorů.
K síti PEN.UP se můžete přihlásit pomocí účtu Samsung, účtu Google nebo jiných účtů SNS.
92
Aplikace
Odesílání svých výtvorů
V síti PEN.UP můžete zveřejnit výtvory vytvořené v aplikaci Samsung Notes nebo jiných aplikacích
pro kreslení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → PEN.UP →
2 Přidejte dílo, které chcete zveřejnit, a zadejte název, popis a hashtag.
.
Vložení názvu.
Přidání výtvoru do příspěvku.
Zadání popisu.
Přidání hashtagů.
Výběr místa pro zveřejnění
výtvoru.
Vyberte kategorii.
Sdílení výtvorů s dalšími účty
SNS.
3 Klepněte na VYSTAVIT.
Zveřejňování výtvorů z jiných aplikací
Chcete-li zveřejnit výtvory z Galerie nebo jiných aplikací pro kreslení, vyberte dílo z aplikace a
klepněte na položku Sdílet → PEN.UP.
93
Aplikace
Prohlížení výtvorů
Vyberte příspěvek, který chcete zobrazit. Při prohlížení výtvorů můžete přidávat komentáře nebo
dané dílo označit jako oblíbené. Výtvory můžete také stahovat nebo si je nastavit jako tapetu.
Nastavení výtvoru jako
oblíbeného.
Zobrazení uživatelů, kterým se
výtvor líbí.
Zobrazení komentářů a přidání
komentáře.
Opětovné odeslání výtvoru.
Pokud chcete dílo stáhnout, klepněte na položku → Uložit umělecké dílo. Stažené výtvory se uloží
do složky Galerie. Můžete stáhnout pouze výtvor, u kterého je to povoleno vlastníkem.
Kalendář
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalendář.
2 Klepněte na položku nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
94
.
Aplikace
3 Zadejte podrobnosti události.
Vložení názvu.
Nastavte pro tuto událost
počáteční a konečné datum.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavení alarmu.
Zadejte místo události.
Přidání poznámky.
Připojte mapu zobrazující polohu
události.
Přidat další podrobnosti.
4 Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
Vytváření úloh
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalendář.
2 Klepněte na položku ZOBRAZIT → Úkoly.
3 Klepněte na položku a zadejte podrobnosti úlohy.
4 Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty, vyberte účet služby
a potom klepnutím na přepínač Synchronizovat Kalendář aktivujte synchronizaci událostí a úloh
s účtem.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku Kalendář
→ → Správa kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci,
a přihlaste se. Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.
95
Aplikace
Samsung Flow
Úvod
Pomocí aplikace Samsung Flow můžete snadno propojit tablet se svým smartphonem. Poté můžete
mezi propojenými zařízeními sdílet obsah.
Aplikaci Samsung Flow je třeba nainstalovat na obě zařízení, která chcete propojit. Pokud nemáte
aplikaci Samsung Flow nainstalovanou, stáhněte si ji z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
• Tato funkce je dostupná pouze pro některá zařízení Samsung se systémem Android.
• Abyste mohli tuto funkci využívat, musíte mít ve smartphonu zaregistrován svůj otisk
prstu.
Propojení tabletu a smartphonu
1 Spusťte ve svém smartphonu aplikaci Samsung Flow a klepnutím na přepínač ji aktivujte.
Pokud ještě nemáte zaregistrovaný svůj otisk prstu, zobrazí se vyskakovací okno s žádostí
o přidání otisku.
2 Na svém tabletu klepněte na položku Aplikace → Samsung → Samsung Flow → HLEDAT
ZAŘÍZENÍ.
3 Ze seznamu rozpoznaných zařízení vyberte svůj smartphone a klepněte na PŘIPOJIT.
Moje soubory
Otevírejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Moje soubory.
Prohlížejte si soubory uložené v jednotlivých úložištích. Soubory ve svém telefonu nebo na
paměťové kartě si také můžete zobrazit podle kategorie.
Chcete-li uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku → Správa využití úložiště → SMAZAT.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na vyhledávací pole a zadejte příslušné klíčové
slovo. Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo.
96
Aplikace
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
UPOZORNĚNÍ
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → UPOZORNĚNÍ.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku
v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve
které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom
klepněte na položku ODSTRANIT.
SVĚTOVÉ HODINY
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
položku PŘIDAT.
, zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na
položku ODSTRANIT.
97
Aplikace
STOPKY
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → STOPKY.
2 Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3 Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
ČASOVAČ
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku SMAZAT HISTORII.
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Účty.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
98
Aplikace
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, prohledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých
místech ve svém okolí.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem
zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.
Filmy a TV Play
V obchodu Obchod Play si můžete zakoupit nebo pronajmout různá videa, například filmy a
televizní programy.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Hangouts
Posílejte zprávy, obrázky a emotikony svým přátelům a pořádejte s nimi videohovory.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
99
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku
.
Připojení
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
Připojování k síti Wi-Fi
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
100
Nastavení
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
WI-FI DIRECT
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na WI-FI DIRECT.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na možnosti Sdílet → Wi-Fi Direct a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
přenést.
4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
101
Nastavení
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi.
2 Klepněte na WI-FI DIRECT.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
Bluetooth
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth a poté funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého
zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
102
Nastavení
3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na Sdílet → Bluetooth a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
103
Nastavení
Viditelnost tabletu
Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi obsah. Když je tato funkce
aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou vyhledat jako dostupné
zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na položku
Viditelnost tabletu.
Použití dat
Sledování množství použitých dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat.
• Využití dat Wi-Fi: Sledování objemu dat přijatých nebo odeslaných přes Wi-Fi.
• Omezit sítě: Vyberte sítě Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na pozadí používat.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak režim aktivujte klepnutím na přepínač
Režim Letadlo.
Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení
používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
Umístění
Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Umístění.
• Metoda zjišťování polohy: Vyberte síť, která má být použita k určení polohy zařízení.
• Zvýšit přesnost: Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak
přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
• POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE: Zobrazení aplikací, které vyžadují
informace o vaší aktuální poloze, a jejich využití baterie.
• SLUŽBY PRO ZJIŠŤ. POLOHY: Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše
zařízení.
104
Nastavení
Další nastavení připojení
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
• VPN: Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
• Ethernet: Možnost Ethernet je dostupná v případě, že je k zařízení připojen adaptér sítě
Ethernet. Pomocí této možnosti můžete aktivovat funkci Ethernet a nakonfigurovat nastavení
sítě.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Tisk →
STÁHNOUT MODUL PLUG-IN.
2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu → ADD PRINTER.
105
Nastavení
Tisk obsahu
Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte
→ Všechny tiskárny a potom vyberte tiskárnu.
na položku Tisk →
Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.
Zvuky a vibrace
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
• Intenzita vibrací: Nastavení síly vibrací oznámení.
• Zvuky oznámení: Vyberte výchozí zvuk upozornění. Můžete také změnit nastavení upozornění
pro jednotlivé aplikace.
• Nerušit: Nastavení ztišení zvuku oznámení, kromě povolených výjimek.
• Zvuky tlačítek: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
• Zvuk nabíjení: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
• Vibrační zpětná vazba: Nastaví zařízení, aby vibrovalo, když klepněte na položku
při dalších akcích, například při klepnutí na položku a její přidržení.
• Zvuk klávesnice: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
• Vibrace tlačítek: Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
• Kvalita zvuku a efekty: Umožňuje konfiguraci dalších nastavení zvuku.
106
nebo
a
Nastavení
Oznámení
Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
Chcete-li přizpůsobit natavení upozornění, klepněte na položku UPŘESNIT a vyberte aplikaci.
• Povolit oznamování: Povolí upozornění z vybraných aplikací.
• Zobrazit tiše: Nastavení ztišení zvuku oznámení a skrytí náhledů oznámení.
• Nastavit jako prioritní: Zobrazí upozornění v horní části panelu s oznámeními a zahrne je do
povoleného seznamu, když je aktivována možnost Nerušit.
Zobrazení
Možnosti
Můžete změnit nastavení displeje a domovské obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Automatický jas: Automatické nastavení jasu displeje.
• Filtr modrého světla: Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace
naleznete v části Filtr modrého světla.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
• Zvětš. obrazovky a písmo: Změna nastavení pro přiblížení/oddálení obrazovky nebo velikosti a
stylu písma.
• Domovská obrazovka: Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím
panelů domovské obrazovky a dalšími možnostmi. Další informace naleznete v části Možnosti
domovské obrazovky.
• Rámečky ikon: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
• Stavový panel: Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na
stavovém řádku.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení k doku nebo
během nabíjení.
107
Nastavení
Filtr modrého světla
Omezením intenzity modrého světla, které vyzařuje obrazovka, můžete snížit únavu očí.
Když se díváte na videa HDR prostřednictvím služeb pro přehrávání výhradně HDR videí,
například Amazon video, filtr modrého světla se nepoužije.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Filtr modrého světla a potom
klepnutím na přepínač Zapnout nyní funkci aktivujte.
2 Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.
3 Chcete-li nastavit plán pro použití filtru modrého světla na obrazovku, aktivujte jej klepnutím na
přepínač Zapnout podle plánu a vyberte požadovanou možnost.
• Od soumraku do úsvitu: Nastavte zařízení tak, aby používalo filtr modrého světla v noci a
vypnulo jej ráno, podle vaší polohy.
• Vlastní plán: Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.
Pozadí
Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
Rozšířené funkce
Možnosti
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený
vstup.
• S Pen: V této části můžete změnit nastavení pro používání pera S Pen. Další informace o funkcích
Bezdotykový příkaz, Bezdotykový náhled, a Pozn. na vyp. d. najdete v části Funkce pera S Pen.
108
Nastavení
• Příslušenství: Změna nastavení příslušenství.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí
podsvícení displeje při jeho sledování.
• Hry: Aktivujte ikonu aplikací Game Launcher a Game Tools a změňte nastavení související s
hraním her. Další informace naleznete v části Game Launcher.
• Více oken: Vyberte způsob spuštění panelu Více oken.
• Inteligentní zachycení: Nastavte zařízení tak, aby zachytilo obsah, který pokračuje přes více
obrazovek, snímek obrazovky budete moci okamžitě oříznout a sdílet.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Snadné ztlumení: Alarmy v zařízení ztišíte pomocí pohybů dlaní.
• Přímé sdílení: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo
osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
Údržba zařízení
Funkce údržby zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti RAM a zabezpečení
systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.
Baterie
Zabezpečení zařízení
Úložiště
Paměť
109
Nastavení
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → OPRAVIT nebo OPTIMALIZOVAT.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
• Hledání škodlivého softwaru.
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř
vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Baterie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Nemůžete přijímat upozornění z aplikací, které používají úsporný režim.
Správa baterie
Kapacitu baterie můžete šetřit tím, že znemožníte aplikacím spuštěným na pozadí využívat baterii,
když nejsou používány. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku ÚS. ENERG.
Můžete také nastavit možnosti sledování energie využívané aplikacemi klepnutím na položku →
Rozšířené nastavení.
Můžete nastavit zařízení, aby baterii nabíjelo rychleji. Klepněte na položku → Rozšířené nastavení
a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač Rychlé nabíjení kabelem.
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
110
Nastavení
Správa paměti
Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku SMAZAT. Chceteli odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii v nabídce
UŽIVATELSKÁ DATA. Potom zaškrtnutím vyberte požadované položky a klepněte na položku
ODSTRANIT nebo ODINSTALOVAT.
Paměť
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Paměť.
Chcete-li zvýšit rychlost zařízení snížením objemu paměti RAM, který využíváte, zaškrtněte aplikace
ze seznamu aplikací a klepněte na položku SMAZAT.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Zabezpečení zařízení →
PROHLEDAT ZAŘÍZENÍ.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání
aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat
aplikace, které nejsou potřeba.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Aplikace.
Zamykací obr. a zabezp.
Možnosti
V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Informace a zástupci aplikací: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté
obrazovce.
111
Nastavení
• Oznámení: Nastavte, zda se má zobrazovat obsah oznámení na uzamčené obrazovce, a vyberte,
jaké oznámení se má zobrazit.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Otisky prstů: Zaregistrujte vaše otisky prstů do zařízení a zabezpečte zařízení nebo se přihlaste
do svého účtu Samsung. Další informace naleznete v části Rozpoznávání otisků prstů.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Zabezpečená složka: Vytvořte bezpečnou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní obsah a
aplikace. Další informace naleznete v části Zabezpečená složka.
• Zabezpečené spuštění: Umožňuje chránit zařízení jeho nastavením tak, aby vyžadovalo zadání
kódu pro odemknutí zařízení při jeho zapínání. Odemykací kód musíte zadat proto, abyste mohli
zařízení spustit a přijímat zprávy a oznámení.
• Šifrovat SD kartu: Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Konfigurace dalších nastavení zabezpečení.
Rozpoznávání otisků prstů
Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit
do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:
• Zamknout displej
• Přihlašování na weby
• Ověřování účtu Samsung
• Bezpečná složka
112
Nastavení
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prostu k posílení
bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé
otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice
podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
• Pokud použijete otisk prstu jako způsob zamykání obrazovky, není možné je použít
k odemknutí obrazovky při spouštění zařízení. Chcete-li zařízení používat, musíte
odemknout obrazovku pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při
registrování otisků prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
• Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN
nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci
vašeho otisku prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení
používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste tlačítko Domů
nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Zakrytí oblasti pro snímání otisků prstů ochrannými fóliemi, nálepkami nebo jiným
příslušenstvím může snížit schopnost rozpoznávání otisků prstů. Pokud je oblast pro snímání
otisků prstů již zakryta ochrannou fólií, odstraňte ji a teprve potom můžete používat snímač
otisk prstů.
• Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na
to, abyste prstem přejeli celé tlačítko Domů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
113
Nastavení
Registrace otisků prstů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
3 Umístěte prst na tlačítko Domů.
4 Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na tlačítko Domů.
Opakujte tuto akci posouváním prstu nahoru nebo dolů, dokud nebude otisk prstu
zaregistrován.
Mazání otisků prstů
Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku UPRAVIT.
4 Zaškrtněte otisky prstů, pro které vymazat, a klepněte na položku ODEBRAT.
Ověření hesla od účtu Samsung
Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk
prstu, například když kupujete obsah z Galaxy Apps.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Samsung účet tuto funkci aktivujete.
4 Přihlaste se do účtu Samsung.
114
Nastavení
Používání otisků prstů k přihlášení do účtů
Otisky prstů můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání hesel.
Tato funkce je k dispozici pouze pro internetové stránky, které otevřete prostřednictvím
aplikace Internet.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Přihlášení na web tuto funkci aktivujete.
4 Otevřete webovou stránku, na kterou se chcete přihlásit, pomocí otisku prstu.
5 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webové stránce.
6 Zaškrtněte položku Přihlaste se pomocí otisků prstů a klepněte na položku ZAPAMAT.
Pomocí otisků prstů můžete ověřit svůj účet a heslo a přihlásit se tak k internetovým stránkám.
Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů
Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Odemknutí otiskem prstu tuto funkci aktivujete.
4 Na zamčené obrazovce položte prst na tlačítko Domů a načtěte otisk prstu.
115
Nastavení
Cloud a účty
Úvod
Pomocí úložiště Samsung Cloud můžete synchronizovat, zálohovat nebo obnovovat data ve vašem
telefonu nebo svůj telefon resetovat. Dále můžete registrovat a spravovat účty, například účet
Samsung nebo účet Google, a přenášet data mezi svým telefonem a jinými zařízeními díky aplikaci
Smart Switch.
Pravidelně zálohujte data na bezpečné úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo
počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného
obnovení dat do výrobního nastavení.
Samsung Cloud
Můžete spravovat obsah, který chcete bezpečně uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav
využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Samsung Cloud.
Správa cloudového úložiště
Podívejte se na velikost místa na úložiště Samsung Cloud, které aktuálně využíváte, a na objem
využití podle typu dat. Po obnovení dat můžete rovněž vymazat zazálohovaná data ze starých
zařízení.
ZÁLOHA A OBNOVENÍ
Zálohujte data aplikací a nastavení zařízení do úložiště Samsung Cloud a v případě potřeby je z něj
obnovte. Další informace naleznete v části Zálohování nebo obnovení dat.
DATA PRO SYNCHRONIZACI
Nastavte si synchronizaci dat, jako jsou kontakty, události kalendáře, obrázky a videa podle vlastních
preferencí.
116
Nastavení
Účty
Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Vyberte službu účtu.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají
synchronizovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Účty, vyberte název účtu, vyberte
účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku → Nastavení → Odebrat účet nebo na →
Odebrat účet.
Uživatelé
Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními
nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. K dispozici jsou následující typy
uživatelských účtů:
• Vlastník: Účet vlastníka je vytvořen pouze při prvním nastavení zařízení a není možné vytvořit
více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy
uživatelských účtů. Přidávat a odebírat uživatelské účty můžete pouze, když tento účet
používáte.
• Host: Tento účet umožňuje hostům přístup k telefonu. Informace a data používaná hosty jsou
dočasně uložena. Pokaždé, když tento účet použijete, budete dotázáni, zda chcete pokračovat
v předchozí relaci hosta nebo spustit novou.
• Uživatel: Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a
přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.
• Uživatel (omezený profil): Z omezeného účtu je možné pouze přistupovat k aplikacím a obsahu
povolených z účtu vlastníka, a nelze používat služby, které vyžadují přihlášení.
117
Nastavení
Přidávání uživatelů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Uživatelé.
2 Klepněte na položku Přidat uživatele nebo profil → Uživatel → OK → NASTAVIT.
Telefon přejde na nový uživatelský účet a na zobrazí se výchozí zamčená obrazovka.
3 Odemkněte telefon a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení účtu.
Přidávání omezených profilů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Uživatelé.
2 Klepněte na položku Přidat uživatele nebo profil → Uživatel (omezený profil).
Pokud v uživatelském účtu nepoužíváte metodu bezpečnostního zámku obrazovky, nastavte ji
podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte aplikace a obsah, ke kterému mají přístup uživatelé s omezením.
Přepínání uživatelů
Klepněte na ikonu účtu v horní části zamknuté obrazovky nebo panelu oznámení a potom vyberte
účet, do kterého chcete přejít.
Zamknutá obrazovka
Oznamovací panel
118
Nastavení
Správa uživatelů
Pokud používáte účet vlastníka, můžete odstraňovat účty nebo měnit nastavení omezených účtů.
Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na položku
ODSTRANIT.
Klepnutím na položku
na položku .
vedle daného účtu a pak na
vedle účtu změníte nastavení účtu s omezením. Účet odstraníte klepnutím
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Záloha a obnovení.
SAMSUNG ÚČET
• Nastavení zálohování: Zálohování osobních údajů a dat aplikací do úložiště Samsung Cloud.
Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
• Obnovit: Obnova dříve zálohovaných osobních údajů a dat aplikací z úložiště Samusung Cloud.
ÚČET GOOGLE
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server
Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data
aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Google.
119
Nastavení
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Zrak: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
• Sluch: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
• Obratnost a interakce: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
• Převod textu na řeč: Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice
Assistant, například jazyky, rychlost a další možnosti.
• Směrový zámek: Změna nastavení směrové kombinace pro odemknutí obrazovky.
• Přímý přístup: Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném
stisknutí tlačítka Domů.
• Připomenutí oznámení: Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě
nepřečetli.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení ovládání oznámení klepnutím na tlačítko, nikoli přetažením.
• Správa usnadnění: Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými
zařízeními.
• SLUŽBY: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
Obecná správa
Přizpůsobte si systémová nastavení svého telefonu nebo jej můžete resetovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa.
• Jazyk a zadávání: Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou např. klávesnice a druhy
hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.
• Datum a čas: Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
120
Nastavení
• Nahlásit diagnostické informace: Nastavení automatického odesílání informací o diagnostice a
používání zařízení společnosti Samsung.
• Marketingové informace: Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti
Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
• Obnovit: Resetování nastavení telefonu nebo obnovení dat do továrního nastavení.
Aktualizace softwaru
Aktualizujte software svého telefonu nebo můžete změnit nastavení aktualizace.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aktualizace softwaru.
• Stáhnout aktualizace ručně: Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
• Plánované aktualizace softwaru: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo stažené
aktualizace ve stanovený čas.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O zařízení
Zobrazení informací o zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
• Stav: Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je MAC adresa v síti Wi-Fi a sériové číslo.
• Právní informace: Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní
informace a licence open source.
• Jméno zařízení: Umožňuje zobrazit a upravit název, který se zobrazí po propojení vašeho
zařízení s jinými zařízeními přes Bluetooth, Wi-Fi Direct nebo jiným způsobem.
• Číslo modelu: Zobrazí číslo modelu zařízení.
• Informace o softwaru: Zobrazí informace o softwaru zařízení jako je například verze operačního
systému a verze firmwaru.
• Informace o baterii: Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.
121
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
122
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecná správa → Obnovit → Obnovit
tovární data → OBNOVIT → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního nastavení
si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud jste pro zařízení registrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke
stejnému účtu Google.
123
Dodatek
Často dochází k odpojení internetu
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej nepoužívejte.
Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko Samsung.
124
Dodatek
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
125
Dodatek
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
126
Dodatek
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
V úložišti zařízení není dostatek místa
Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí správy
telefonu, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.
Vyjmutí baterie
• Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro
vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
127
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising