Samsung | SM-T360 | Samsung SM-T360 Uživatelská přiručka (Lollipop)

SM-T360
Uživatelská příručka
www.samsung.com
O této příručce
Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a
technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k
podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.
• Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
• Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným
poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi
příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, www.samsung.com.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software
nebo poskytovatele služeb lišit.
• Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost
Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
2
O této příručce
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
Údržba odolnosti proti vodě a prachu
Pokud do zařízení pronikne voda nebo prach, může dojít k jeho poškození. Chcete-li zabránit
poškození zařízení a zachovat jeho voděodolnost a prachotěsnost, pečlivě dodržujte tyto rady.
• Neponořujte zařízení do vody hlouběji než 1 m a pod vodou ho nenechávejte déle než 30 minut.
• Ověřte, zda jsou zadní kryt a krytky univerzálního konektoru těsně uzavřeny. V opačném případě
nemusí poskytovat ochranu před vodou a prachem.
• Neponořujte zařízení na delší dobu do vody.
• Nevystavujte zařízení působení vody pod tlakem, například vody vytékající z kohoutku, vln v
oceánu nebo ve vodopádu.
• Neotevírejte kryty zařízení, pokud je zařízení ve vodě nebo na velmi vlhkých místech, například v
bazénech nebo koupelnách.
• Neotevírejte zadní kryt pomocí mokrých rukou nebo pokud je zařízení vlhké.
• Pryžová těsnění upevněná na zadním krytu představují důležité součásti zařízení. Při otevírání
a zavírání zadního krytu si dávejte pozor, abyste nepoškodili pryžové těsnění. Také ověřte, zda
pryžové těsnění neobsahuje nečistoty, například písek nebo prach, aby nedošlo k poškození
zařízení.
• Kryt univerzálního konektoru od zařízení neodpojujte ani jej neodstraňujte.
3
O této příručce
• Pokud je zařízení vystaveno působení čisté, neslané vody, pečlivě ho usušte pomocí čisté,
suché látky. Pokud je zařízení vystaveno působení jiné kapaliny než čisté vody, opláchněte
zařízení okamžitě čistou vodou a pečlivě ho osušte čistou a suchou látkou. Pokud
neopláchnete zařízení čistou vodou a neosušíte ho dle pokynů, může dojít k problémům při
používání zařízení nebo kosmetickým poškozením.
• Kryty zadní strany a univerzálního konektoru se mohou při upuštění zařízení nebo nárazu
povolit. Ujistěte se, že jsou všechny kryty správně zarovnané a pevně uzavřené.
• Bylo-li zařízení ponořeno do vody nebo je mokrý mikrofon či reproduktor, nemusí být
během hovoru dobře slyšet zvuk. Zajistěte, aby byl mikrofon nebo reproduktor čistý a osušte ho
otřením suchou látkou.
• Vodě odolná konstrukce zařízení způsobuje, že za jistých podmínek může mírně vibrovat.
Vibrace v těchto podmínkách, například při vysoké hlasitosti, jsou normální a neovlivňují funkci
zařízení.
• Dotykový displej a další funkce nemusí správně fungovat, pokud zařízení používáte ve vodě
nebo dalších kapalinách.
• Zařízení bylo testováno v řízením prostředí a získalo certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu
v konkrétních situacích (splňuje požadavky klasifikace IP67 uvedené v mezinárodní normě
IEC 60529 – stupně ochrany poskytované ochrannými kryty [Kód IP]. Podmínky testování:
15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metr, 30 minut). Navzdory této klasifikaci není vaše zařízení zcela
odolné proti poškození vodou v jakékoliv situaci.
Ikony v pokynech
Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace
4
O této příručce
Copyright
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
5
Obsah
Úvodní informace
35Nápověda
35 Zadávání textu
37 Připojování k síti Wi-Fi
38 Nastavení účtů
39 Přenos souborů
40 Zabezpečení zařízení
41 Upgrade zařízení
8
Rozvržení zařízení
9Tlačítka
10 Obsah balení
11 Instalace baterie
13 Nabíjení baterie
16 Vkládání paměťové karty
18 Zapínání a vypínání zařízení
19 Uchopení zařízení
19 Zamknutí a odemknutí zařízení
19 Nastavení hlasitosti
19 Přepnutí do tichého režimu
Komunikace
43Kontakty
47E-mail
49Gmail
51Hangouts
51Google+
52Fotky
Základy
20 Ikony indikátoru
20 Používání dotykového displeje
24 Ovládací pohyby
26 Používání funkce Více oken
30Oznámení
31 Domovská obrazovka
33 Obrazovka Aplikace
34 Používání aplikací
Web a sítě
53Internet
54Chrome
55Bluetooth
56 Screen Mirroring
6
Obsah
Média
Cestování a poloha
57Hudba
59Fotoaparát
64Galerie
67Video
68YouTube
86Mapy
Nastavení
87 Otevření menu Nastavení
87PŘIPOJENÍ
91ZAŘÍZENÍ
95OBECNÉ
101APLIKACE
101 Nastavení Google
Aplikace a obchody s médii
69
70
70
71
71
71
71
Obchod Play
Galaxy Apps
Knihy Play
Filmy a TV Play
Hudba Play
Hry Play
Kiosek Play
Řešení problémů
Nástroje
72Poznámka
73 S Plánovač
75Dropbox
76Cloud
77Disk
77 Hancom Office Viewer
80Hodiny
82Kalkulačka
82Google
83 Hlasové vyhledávání
83 Moje soubory
85 Smart Tutor
7
Úvodní informace
Rozvržení zařízení
Mikrofon
Světelné čidlo
Přední fotoaparát
Vypínač
Dotykový displej
Tlačítko hlasitosti
Tlačítko Domů
Tlačítko Poslední
aplikace
Tlačítko Zpět
Univerzální konektor
Zadní fotoaparát
GPS anténa
Blesk
Anténa NFC
Reproduktor
Zadní kryt
Konektor pro sluchátka
Mikrofon
8
Úvodní informace
Mikrofon v horní části zařízení je aktivní, pouze pokud nahráváte hlasové poznámky videa.
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
Vypínač
Nedávné
aplikace
• Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte toto
tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového
displeje.
• Stisknutím otevřete seznam naposledy spuštěných aplikací.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
Domů
• Stisknutím a podržením tohoto tlačítka spustíte vyhledávání
Google.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na předchozí obrazovku.
Zpět
• Stisknutím a podržením aktivujete nebo deaktivujete funkci Více
oken.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
9
Úvodní informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Baterie
• Uživatelská příručka
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
• Některá příslušenství, například dokovací zařízení, nemusí mít stejnou certifikaci
odolnosti vůči vodě a prachu.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
10
Úvodní informace
Instalace baterie
1 Sundejte zadní kryt.
Dejte pozor, abyste si při sundavání zadního krytu neporanili nehty.
Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.
2 Vložte baterii.
2
1
11
Úvodní informace
3 Vraťte zpět zadní kryt.
2
1
Stisknout
Zarovnat
Ujistěte se, že je zadní kryt pevně uzavřen, aby do zařízení nemohla vniknout voda a prach.
Otevřený nebo povolený zadní kryt může umožnit vniknutí vody a prachu do zařízení a tak
způsobit poškození.
Se zařízením používejte pouze zadní kryty a příslušenství schválené společností Samsung.
Vyjmutí baterie
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vyjměte baterii.
12
Úvodní informace
Instalace ochranného krytu
Vložte horní část telefonu do krytu a pevně stlačte druhou část krytu.
2
1
Chcete-li ochranný kryt z telefonu sejmout, otáčejte horní částí krytu, dokud se z něj telefon
nevysune. Potom telefon z krytu vyjměte.
Nabíjení baterie
Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení
nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení
k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě
nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití
baterie.
13
Úvodní informace
Nabíjení pomocí nabíječky
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního
konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat.
Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný
vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
14
Úvodní informace
Kontrola stavu nabití baterie
Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí
následujících ikon:
Nabíjení
Plně nabito
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a
deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
• Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
• Deaktivujte funkci Bluetooth.
• Deaktivujte funkci Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas displeje.
15
Úvodní informace
Vkládání paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu
paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Jakmile vložíte paměťovou kartu do telefonu, ve složce SD karta se zobrazí adresář se
soubory paměťové karty.
1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
3 Vložte zpět baterii a nasaďte zadní kryt.
16
Úvodní informace
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce
klepněte na položku → Nastavení → OBECNÉ → Úložiště → Odpojit SD kartu.
1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
2 Vysuňte paměťovou kartu.
3 Vložte zpět baterii a nasaďte zadní kryt.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku → Nastavení → OBECNÉ → Úložiště →
Formátovat kartu SD → FORMÁTOVAT SD KARTU → ODSTRANIT VŠE.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností
uživatele.
17
Úvodní informace
Zapínání a vypínání zařízení
Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.
Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.
• Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
• Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku Režim Letadlo zakážete bezdrátové
funkce.
Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku Vypnout.
18
Úvodní informace
Uchopení zařízení
Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením
nebo zvýšenému vybíjení baterie.
Zamknutí a odemknutí zařízení
Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím
vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne,
pokud ho delší dobu nepoužíváte.
Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte při vypnutém dotykovém displeji tlačítko vypínač nebo
tlačítko Domů, klepněte kamkoliv na obrazovce a pak listujte prstem v libovolném směru.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko Zvýšení nebo Snížení hlasitosti a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte
hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.
Přepnutí do tichého režimu
Použijte jednu z následujících metod:
• Stiskněte a podržte tlačítko Snížení hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
• Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku Zvuk.
19
Základy
Ikony indikátoru
Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v
tabulce níže se vyskytují nejčastěji.
Ikona
Definice
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
Používání dotykového displeje
K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
20
Základy
Gesta pomocí prstů
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte položku po dobu více než 2 sekund.
21
Základy
Přetažení
Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a
přetáhněte ji do cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit
zpět, znovu dvakrát klepněte.
22
Základy
Listování
Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce aplikace doleva nebo
doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru
nebo dolů.
Zmáčknutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
23
Základy
Ovládací pohyby
Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Ovládejte
pohyby správně.
Otáčení obrazovky
Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení
způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.
Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky Otočení
displeje.
• Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
• Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci.
24
Základy
Přejíždění (Kopie obrazovky)
Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží do Galerie →
Screenshots. Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.
Zakrývání (Ztlumit/Pozastavit)
Zakryjte obrazovku rukou a pozastavte přehrávání médií.
25
Základy
Používání funkce Více oken
Tato funkce slouží ke spuštění více aplikací na obrazovce najednou.
• Můžete spustit jen aplikace na panelu Více oken.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Chcete-li používat panel Více oken, klepněte na domovské obrazovce na položku
→ ZAŘÍZENÍ → Více oken a přetáhněte přepínač Více oken doprava.
→ Nastavení
Používání funkce Více oken s rozdělenou obrazovkou
Pomocí této funkce můžete spouštět aplikace na rozdělené obrazovce.
Spouštění aplikací ve funkci Více oken s rozdělenou obrazovkou
1 Táhněte prstem od pravého okraje doprostřed obrazovky. Nebo můžete klepnout a podržet
Panel Více oken se zobrazí na pravé straně obrazovky.
Panel Více oken
26
.
Základy
2 Na panelu Více oken klepněte a podržte ikonu aplikace a poté ji přetáhněte na obrazovku.
Jakmile obrazovka zmodrá, uvolněte ikonu aplikace.
3 Na panelu Více oken klepněte a podržte jinou ikonu aplikace a poté ji přetáhněte do nového
umístění.
27
Základy
Sdílení obsahu mezi aplikacemi
Mezi aplikacemi můžete přetažením snadno sdílet obsah, například E-mail a Internet.
Některé aplikace tuto funkci nemusí podporovat.
1 Ve funkci Více oken s rozdělenou obrazovkou spusťte E-mail a Internet.
Přístup k možnostem funkce Více
oken
2 Klepněte na kruh mezi okny aplikace a poté klepněte na
.
Klepnutím na kruh mezi okny aplikace získáte přístup k následujícím možnostem:
• : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.
• : Sdílení položek, například obrázků, textu nebo odkazů, přetažením mezi okny
aplikace.
• : Maximalizování okna.
• : Uzavření aplikace.
28
Základy
3 Klepněte a podržte položku v okně Internet a přetáhněte ji do umístění v okně Email.
29
Základy
Oznámení
Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje nové zprávy,
události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete
panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s
oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.
V panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze
stavového řádku a potom klepněte na položku a použijte jednu z následujících možností:
• Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
• Umístění: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
• Zvuk / Ztlumit: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
• Otočení displeje: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
• Bluetooth: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
• Ultra ús. režim: Aktivace nebo deaktivace ultra úsporného režimu.
• Více oken: Nastavení zařízení pro použití funkce Více oken.
• Panel nástrojů: Nastavení zařízení pro použití panelu nástrojů.
• Screen Mirroring: Aktivace nebo deaktivace funkce zrcadlení obrazovky.
• S Beam: Aktivace nebo deaktivace funkce S Beam.
• NFC: Aktivace nebo deaktivace funkce NFC.
• Synch.: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
• Režim čtení: Aktivace nebo deaktivace režimu čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit
vaše oči při nočním čtení. Chcete-li vybrat aplikace, u kterých má být režim použit, klepněte na
nabídku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Zobrazení → Režim čtení.
• Chytrý poh. st.: Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav.
• Úsporný režim: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
• Režim Letadlo: Aktivace nebo deaktivace řežimu Letadlo.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu s oznámeními, otevřete panel s oznámeními,
klepněte na položku → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.
30
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony
indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo
nebo vpravo.
Nové uspořádání položek
Přidání ikony aplikace
Na domovské obrazovce klepněte na položku
náhledu panelu.
a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do
Přesouvání položky
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel,
přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Odebírání položky
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky.
Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.
31
Základy
Nové uspořádání panelů
Přidání nového panelu
Na obrazovce přitáhněte dva prsty k sobě a klepněte na
.
Přesouvání panelu
Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.
Odebírání panelu
Na obrazovce přitáhněte k sobě dva prsty, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do
koše v horní části obrazovky.
Nastavení tapety
Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.
Na obrazovce přitáhněte dva prsty k sobě a klepněte na Pozadí.
Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku
Z Galerie.
Používání nástrojů
Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce.
Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.
Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Na obrazovce přitáhněte dva prsty k sobě a klepněte na Nástroje. Přejděte doleva nebo doprava na
panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky. Umístěte jej
do požadovaného umístění, tažením za rámeček změňte v případě potřeby jeho velikost a klepnutím
kamkoli na obrazovku uložte umístění nástroje.
32
Základy
Obrazovka Aplikace
Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku
a otevřete obrazovku Aplikace.
Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.
Nové uspořádání aplikací
Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení přizpůsobitelné mřížky.
Klepněte na položku → Upravit, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového
umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Organizace pomocí složek
Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.
Klepněte na položku → Upravit, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost
Vytvořit složku. Zadejte název složky a pak klepněte na položku Hot. Přetažením vložte aplikace do
nové složky a pak klepněte na položku a uspořádání uložte.
Nové uspořádání panelů
Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.
Instalace aplikací
Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například Galaxy Apps.
Odinstalace aplikací
Klepněte na položku → Odinstalovat/zakázat aplikace a pak vyberte aplikaci, kterou chcete
odinstalovat.
Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.
33
Základy
Deaktivace aplikací
Klepněte na položku → Odinstalovat/zakázat aplikace a vyberte aplikaci, kterou chcete
deaktivovat.
Chcete-li aktivovat aplikaci, klepněte na obrazovce Aplikace na → Zobrazit zakázané aplikace,
vyberte příslušné aplikace a klepněte na HOTOVO.
• Stažené aplikace a některé výchozí aplikace, které jsou dodávány s telefonem, nelze
deaktivovat.
• Pokud používáte tuto funkci, deaktivované aplikace zmizí z obrazovky Aplikace, budou
však stále uloženy v telefonu.
Používání aplikací
Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.
Spuštění aplikace
Na domovské obrazovce nebo obrazovce aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.
Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací
Klepnutím na
otevřete seznam naposledy spuštěných aplikací.
Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.
Ukončení aplikace
Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.
→ Správce úloh a poté klepnutím na KONEC vedle aplikace tuto aplikaci zavřete.
Klepněte na
Všechny aktivní aplikace zavřete klepněte na položku UKONČIT VŠE. Případně můžete klepnout na
→ Zavřít vše.
34
Základy
Nápověda
Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat
důležité nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nápověda. Chcete-li zobrazit rady, vyberte kategorii.
Pro řazení kategorií v abecedním pořadí klepněte na položku → Seřadit podle názvu.
Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na položku
.
Zadávání textu
K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.
Změna typu klávesnice
Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku
Vybrat klávesnici a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.
Používání klávesnice Samsung
Odstranění předcházejícího
znaku.
Rozdělení na další řádek.
Zadání pomocí velkých písmen.
Zadání pomocí velkých písmen.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Pohyb kurzoru.
Vložení mezery.
Nastavení možností pro
klávesnici Samsung.
35
Základy
Zadání velkých písmen
Před zadáním znaku klepněte na položku
. Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.
Změna typu klávesnice
Klepněte a podržte položku
a pak klepněte na položku
a změňte typ klávesnice.
Plovoucí klávesnici můžete přesunout na jiné místo přesunutím jezdce.
Změna jazyka klávesnic
Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změníte
jazyk klávesnice.
Ruční psaní
Klepněte a podržte , klepněte na položku a pak napište slovo prstem. Navrhovaná slova se
zobrazí po zadání znaků. Vyberte navržené slovo.
K provádění akcí, například editace nebo mazání znaků a vkládání mezer, použijte gesta ručního
psaní.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
36
Základy
Hlasové zadávání textu
Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofonu. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.
Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo
nebo frázi z rozevíracího seznamu.
Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.
Kopírování a vkládání
Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky nebo vyberte více nebo méně textu
a pak klepněte na položku Kopírovat, chcete-li text kopírovat nebo položku Vyjmout, chcete-li text
vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak
klepněte na položku Vložit.
Připojování k síti Wi-Fi
Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti
Wi-Fi. (str. 87)
Před použitím internetových aplikací musí být aktivní připojení Wi-Fi.
Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi
Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku Wi-Fi síť zapněte nebo vypněte.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
37
Základy
Připojování k sítím Wi-Fi
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → PŘIPOJENÍ → Wi-Fi a pak přetáhněte
přepínač Wi-Fi doprava.
Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na
položku PŘIPOJIT. U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Po připojení zařízení k síti
Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.
Přidávání sítí Wi-Fi
Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku Přidat síť Wi-Fi v dolní části
seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole SSID sítě, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o
otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku PŘIPOJIT.
Zapomínání sítí Wi-Fi
Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky
nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku ODSTRANIT.
Nastavení účtů
Aplikace Google, jako například Obchod Play, vyžadují účet Google a aplikace jako například
Galaxy Apps vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si
účty Google a Samsung.
Přidávání účtů
Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení
účtu Google.
Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku
Nastavení → OBECNÉ → Účty → Přidat účet → Google. Nastavení účtu dokončete podle pokynů
na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.
Podobně nastavte i účet Samsung.
38
Základy
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → OBECNÉ → Účty vyberte název účtu pod
položkou Účty, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku → Odebrat účet.
Přenos souborů
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Připojení pomocí aplikace Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních
Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies
nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.
Připojování pomocí aplikace Windows Media Player
Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.
39
Základy
Připojování jako mediální zařízení
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku Připojeno jako multimediální zařízení
→ Mediální zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje
nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku Fotoaparát (PTP).
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Zabezpečení zařízení
Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení
pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.
Nastavení vzorce
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Zamknout displej →
Zámek displeje → Znak.
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte
záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.
40
Základy
Nastavení kódu PIN
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Zamknout displej →
Zámek displeje → PIN.
Zadejte alespoň čtyři čísla a pak PIN opětovným zadáním ověřte.
Nastavení hesla
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Zamknout displej →
Zámek displeje → Heslo.
Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.
Odemykání zařízení
Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
Upgrade zařízení
Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies
Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení
automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit
upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies
pro podrobnosti o postupu upgradu.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace.
41
Základy
Upgrade pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → OBECNÉ → O zařízení → Aktualizace
softwaru → Aktualizovat.
42
Komunikace
Kontakty
Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších
položek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Správa kontaktů
Klepněte na položku KONTAKTY.
Vytvoření kontaktu
Klepněte na položku
• : Přidat obrázek.
• /
a zadejte informace o kontaktu.
: Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.
Úpravy kontaktu
Zvolte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku
Odstranění kontaktu
Klepněte na kontakt a podržte ho a pak klepněte na položku
43
.
.
Komunikace
Hledání kontaktů
Klepněte na položku KONTAKTY.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Pro rychlé procházení použijte indexy na levé straně seznam kontaktů, podél nichž táhněte
seznam prstem.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• : Napsat e-mail.
Zobrazení kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Podle výchozího nastavení zobrazí telefon všechny uložené kontakty.
Klepněte na → Nastavení → Zobrazit kontakty a vyberte místo, ve kterém jsou uloženy kontakty.
Přesouvání kontaktů
Klepněte na položku KONTAKTY.
Přesouvání kontaktů do služby Google
Klepněte na položku → Přesunout kontakty v zařízení do → Google.
Kontakty přesunuté do služby Google Contacts se zobrazí pomocí ikony
v seznamu kontaktů.
Přesouvání kontaktů do služby Samsung
Klepněte na položku → Přesunout kontakty v zařízení do → Samsung account.
Kontakty přesunuté do služby Samsung Contacts se zobrazí pomocí ikony
44
v seznamu kontaktů.
Komunikace
Import a export kontaktů
Klepněte na položku KONTAKTY.
Import kontaktů
Klepněte na → Nastavení → Import/export kontaktů a vyberte možnost importu.
Export kontaktů
Klepněte na → Nastavení → Import/export kontaktů a vyberte možnost exportu.
Sdílení kontaktů
Klepněte na tlačítko → Vybrat, vyberte kontakty, klepněte na tlačítko
a vyberte metodu sdílení.
Oblíbené kontakty
Klepněte na položku OBLÍBENÉ.
Klepnutím na
přidáte kontakty do oblíbených.
Klepněte na položku a pak proveďte jednu z následujících akcí:
• Vybrat: Vyberte kontakty, které chcete odstranit nebo sdílet.
• Odebrat z Oblíbených: Odebrání kontaktů z oblíbených.
• Nápověda: Přístup k informacím nápovědy ohledně používání kontaktů.
Skupiny kontaktů
Klepněte na položku SKUPINY.
Vytvoření skupiny
Klepněte na
, zadejte podrobné informace o skupině, přidejte kontakty a klepněte na ULOŽIT.
45
Komunikace
Přidávání kontaktů do skupiny
Vyberte skupinu a pak klepněte na ikonu → Přidat člena. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a
pak klepněte na položku HOT.
Správa skupin
Klepněte na položku a pak proveďte jednu z následujících akcí:
• Odstranit skupiny: Vyberte skupiny přidané uživatelem a klepněte na HOT. Výchozí skupiny
nelze odstranit.
• Upravit skupinu: Změna nastavení skupiny.
• Přidat člena: Přidání členů do skupiny.
• Odebrat ze skupiny: Odebrání členů ze skupiny.
• Odeslat e-mail: Odeslání e-mailu členům skupiny.
• Změnit pořadí: Klepněte a podržte vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do
jiného umístění a pak klepněte na tlačítko HOT.
• Nápověda: Přístup k informacím nápovědy ohledně používání kontaktů.
Odesílání e-mailů členům skupiny
Vyberte skupinu, klepněte na položku → Odeslat e-mail, vyberte členy a pak klepněte na tlačítko
HOT.
Vizitka
Klepněte na položku KONTAKTY.
Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.
Klepněte na položku Nastavit profil, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou
adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku ULOŽIT. Dojde-li k uložení informací uživatele
během nastavení telefonu, vyberte vizitku a pak ji upravte po klepnutí na položku .
Klepněte na položku → Sdílet vizitku přes a vyberte metodu sdílení.
46
Komunikace
E-mail
Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například
Google Mail, klepněte na položku DALŠÍ, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku
RUČNÍ NASTAVENÍ. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku → Nastavení → Přidat účet.
Odesílání zpráv
Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na ikonu
Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .
Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku
v horní části obrazovky.
.
Klepnutím na → Odeslat e-mail sobě přidáte sebe jako příjemce.
Klepněte na
a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.
Klepněte na položku
jiné údaje.
→
vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo
Odesílání naplánovaných zpráv
Během psaní zprávy klepněte na → Plánované odesílání. Zaškrtněte políčko Plánované odesílání,
nastavte čas a datum a pak klepněte na položku HOTOVO. Zařízení odešle zprávu v určený čas a
datum.
• Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud
je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být
správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.
47
Komunikace
Čtení zpráv
Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové
zprávy, klepněte na položku .
Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.
Vytvořit zprávu.
Odstraňování zprávy.
Otevření dalších možností.
Přidání této e-mailové adresy do
seznamu kontaktů.
Označení zprávy jako upomínky.
Otevírání příloh.
Přechod na předchozí nebo další
zprávu.
Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy a pak je uložte Klepněte na položku ULOŽIT.
48
Komunikace
Gmail
Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Gmail.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Odesílání zpráv
V libovolné poštovní schránce klepněte na položku
klepněte na položku .
Klepněte na položku
, zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak
a připojte obrázky, videa, hudbu a další položky.
Další příjemce přidáte klepnutím na
.
Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku → Uložit koncept.
Chcete-li začít znovu, klepněte na položku → Zahodit.
Chcete-li změnit nastavení aplikace Google Mail, klepněte na položku → Nastavení.
Chcete-li otevřít informace nápovědy aplikace Google Mail, klepněte na položku → Nápověda a
zpětná vazba.
Chcete-li napsat své názory na vývoj aplikace, klepněte na položku → Nápověda a zpětná vazba
→ Zpětná vazba.
49
Komunikace
Čtení zpráv
Označení zprávy jako
nepřečtené.
Odstraňování zprávy.
Přesunout zprávu do jiné
poštovní schránky.
Ponechání zprávy pro
dlouhodobé uložení.
Otevření dalších možností.
Označení zprávy jako upomínky.
Přidání této e-mailové adresy do
seznamu kontaktů.
Odpověď všem příjemcům nebo
tisk zprávy.
Náhled přílohy.
Přeposlání zprávy dalším lidem.
Odpovídání na zprávu.
Označení
Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění
aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.
Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních, klepněte na položku
.
Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na ikonu → Změnit štítky a pak
vyberte označení, které chcete přiřadit.
50
Komunikace
Hangouts
Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hangouts.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z
výsledků hledání a začněte chatovat.
Google+
Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě
Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google+.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Klepněte na položku Domů pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů
rolováním nahoru nebo dolů.
51
Komunikace
Fotky
Pomocí této aplikace můžete zobrazovat a sdílet obrázky a videa prostřednictvím služeb sociální sítě
Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotky.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Vyberte jednu z následujících kategorií:
• VŠE: Zobrazte všechny obrázky a videa, které byly pořízeny nebo staženy do zařízení.
• VÝBĚR: Zobrazení obrázků a videí ve skupinách podle data či alba. Klepnutím na položku
zobrazte všechny obrázky a videa ve skupině.
Potom zvolte obrázek či video.
Při prohlížení používejte pouze následující ikony:
• : Úpravy obrázku.
• : Sdílení obrázku či videa s ostatními.
• : Odstranění obrázku či videa.
52
Web a sítě
Internet
Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku Přejít na.
Klepnutím na získáte přístup k dalším možnostem při zobrazování webové stránky.
Pro změnu vyhledávače klepněte na → Nastavení → Výchozí vyhledávač, a potom vyberte
vyhledávač.
Otevření nové stránky
Klepněte na položku
.
Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte doleva nebo doprava na poli s názvem a pak
klepnutím vyberte název.
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Klepněte na pole adresy, klepněte na položku
navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.
, vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Záložky
Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte položku
Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na položku
53
→ PŘIDAT.
a pak jednu vyberte.
Web a sítě
Historie
Klepněte na položku → HISTORIE a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených
webových stránek. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku DALŠÍ → Smazat historii.
Uložené stránky
Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na položku
→ ULOŽENÉ STRÁNKY.
Odkazy
Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.
Chcete-li zobrazit uložené odkazy, klepněte na obrazovce Aplikace na Moje soubory → Paměť
zařízení → Download.
Sdílení webových stránek
Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku → Sdílet.
Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku
Sdílet.
Chrome
Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Chrome.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.
Otevření nové stránky
Klepněte na položku → Nová karta.
54
Web a sítě
Záložky
Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte položku
→ Uložit.
Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na ikonu → Záložky a pak jednu vyberte.
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Klepněte na ikonu
se zobrazí.
, vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která
Bluetooth
Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti.
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení →
PŘIPOJENÍ → Bluetooth a pak přetáhněte přepínač Bluetooth doprava.
55
Web a sítě
Párování s jinými zařízeními Bluetooth
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → PŘIPOJENÍ → Bluetooth → HLEDAT a
projděte si seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak
přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace Galerie.
Otevřete aplikaci Galerie, vyberte obrázek, klepněte na položku → Bluetooth a pak vyberte
jedno ze spárovaných zařízení s funkcí Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth
na dalším zařízení a obrázek přijměte.
Pokud vám jiné zařízení posílá data, přijměte žádost o ověření Bluetooth, která byla v tomto jiném
zařízení vytvořena. Přijaté soubory jsou uloženy do složky Download. Pokud obdržíte kontakt, bude
automaticky přidán do seznamu kontaktů.
Screen Mirroring
Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče
AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na
připojení k síti.
• Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
• Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo
HomeSync zjištěny nebo se nemusí připojit.
• Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste
získali z funkce maximum.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → PŘIPOJENÍ → Screen Mirroring a pak
přetáhněte přepínač Screen Mirroring doprava. Vyberte zařízení, otevřete nebo přehrajte soubor
a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení. Chcete-li se připojit k zařízení pomocí
kódu PIN, klepněte na název zařízení, podržte ho a zadejte kód PIN.
56
Média
Hudba
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Přehrávání hudby
Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.
Otevření dalších možností.
Nastavení hlasitosti.
Hledání dalších zařízení pro
přehrávání souboru.
Nastavení souboru jako oblíbené
skladby.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Otevření seznamu skladeb.
Zobrazení seznamu
doporučených skladeb podle
aktuálně přehrávané skladby.
Restart aktuálně přehrávané
skladby nebo přechod na
předchozí skladbu. Klepnutím a
podržením se rychle přesuňte
zpět.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
57
Média
Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku → Nastavení →
Upřesnit → Chytrá hlasitost.
Pokud je aktivní funkce Chytrá hlasitost, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného
zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak
k poškození Vašeho sluchu.
U některých souborů se nemusí aktivovat funkce Chytrá hlasitost.
Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku
→ Nastavení → Upřesnit → Adapt Sound → Zapnuto. Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 13
nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte
hlasitost na úroveň 12 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.
Nastavení skladby jako tónu upozornění
Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzvánění nebo tón upozornění, klepněte na
položku → Nastavit jako a vyberte příslušnou možnost.
Vytváření seznamů skladeb
Vytvořte si vlastní výběr skladeb.
Klepněte na položku SEZN. SKL. a pak klepněte na položku Vytvořit seznam skladeb. Zadejte
název a klepněte na položku OK. Klepněte na položku , vyberte skladby, které chcete přidat, a pak
klepněte na položku HOTOVO.
Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku → Př. do
sezn. skl.
Přehrávání hudby podle nálady
Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb.
Klepněte na položku HUDEBNÍ RÁJ a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením
vašeho prstu.
58
Média
Fotoaparát
Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.
Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 64)
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Pořizování fotografií
Pořízení fotografie
Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět
zaostřen, rámeček ohniska zezelená.
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
.
Zobrazení aktuálního
režimu.
Zobrazení více
možností.
Změna nastavení
fotoaparátu.
Přepínání mezi
režimem snímků a
režimem videa.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Změna režimu
fotografování.
Zobrazení pořízených
fotografií a videí.
Výběr mezi různými
dostupnými efekty.
59
Média
Režim fotografování
K dispozici je několik fotografických efektů.
Klepněte na položku Režim a pak přejeďte na horní nebo dolní stranu obrazovky na pravé straně
obrazovky.
• Automaticky: Tuto funkci použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální
režim pro fotografování.
• Překrásná tvář: Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
• Zvuk a foto: Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
několik sekund zvuku.
. Po pořízení fotografie zařízení zaznamená
Při pořizování fotografií v tomto režimu dojde k záznamu zvuku pomocí zabudovaného
mikrofonu.
• Panoráma: Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.
– – Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
– – Držte hledáček fotoaparátu uvnitř naváděcího rámečku.
– – Vyhněte se fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou
oblohou nebo rovnými zdmi.
• Sport: Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující předměty.
• Noc: Toto nastavení slouží k pořizování snímků při zhoršených světelných podmínkách.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii obsahující více snímků.
Klepněte na položku Režim → Panoráma.
Klepněte na položku a posuňte fotoaparát jedním směrem. Jakmile dojde k vyrovnání dvou
vodicích rámečků funkce Panorama, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické
sekvence. Chcete-li snímání zastavit, klepněte na položku .
Pokud je hledáček mimo daný směr, zařízení zastaví snímání.
60
Média
Použití efektů filtru
Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.
Klepněte na
a vyberte efekt filtru. Dostupné možností se liší podle režimu.
Záznam videí
Záznam videa
Posuňte přepínač statického videa na ikonu videa a pak klepnutím na ikonu proveďte záznam
videa. Chcete-li nahrávání pozastavit, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte
na položku .
• V režimu videa není dostupné ruční zaostřování.
• V průběhu nahrávání s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.
61
Média
Režim nahrávání
Zobrazení více
možností.
Zobrazení aktuálního
režimu.
Změna nastavení
fotoaparátu.
Přepínání mezi
režimem snímků a
režimem videa.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Zobrazení pořízených
fotografií a videí.
Výběr mezi různými
dostupnými efekty.
Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku
→
.
• Normální: Tento režim použijte pro normální kvalitu.
• Limit pro e-mail: Tento režim použijte ke snížení kvality záznamu pro odeslání prostřednictvím
e-mailu.
Přibližování a oddalování
Použijte jednu z následujících metod:
• Pomocí tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.
62
Média
Vzdálené ovládání fotoaparátu
Nastavení zařízení jako hledáčku pro vzdálené ovládání fotoaparátu.
Klepněte na položku → → Vzdálený hledáček a pak připojte zařízení a fotoaparát pomocí
funkce Wi-Fi Direct. Klepnutím na položku pořiďte fotografii na dálku pomocí zařízení jako
hledáčku.
Konfigurace nastavení fotoaparátu
Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku . Ne všechny následující
možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné
možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.
• Velikost fotografie / Velikost videa: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení.
Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
• Režim zaostření: Volba režimu zaostření. Aut. zaos. je ovládáno pomocí fotoaparátu. Makro je
určeno pro velmi blízké objekty.
• Měření: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu měří
osvětlení pozadí uprostřed scény. Bod měří hodnotu světla v určité poloze. Matice průměruje
celou scénu.
• Značka polohy: Nastavte v telefonu možnost přidávání značky polohy k fotografiím.
• Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být
signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného
počasí.
• Pokud sdílíte fotografii s připojenou značkou polohy, mohou ostatní vidět informace o
poloze. Chcete-li tomu zabránit, klepněte při prohlížení fotografie na položku → Další
informace → a potom klepněte na položku ve složce Místo a odstraňte informace
o poloze.
• Kontrola obrázků/videí: Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií nebo videí po jejich
pořízení.
• Tl. hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce
zoomu.
• Časovač: Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
• Vyvážení bílé: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev.
Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot
pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
• Jas: Změna jasu.
• Vodící linky: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
63
Média
• Blesk: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• Kontextový název souboru: Nastaví fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové štítky. Tuto
funkci aktivujte, chcete-li použít aplikaci Tag buddy v Galerie.
• Uložit jako překlopený: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény.
• Úložiště: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Obnovit: Obnovení nastavení fotoaparátu.
• Nápověda: Zobrazení nápovědy k používání fotoaparátu.
Zkratky
Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.
Klepněte na
a poté klepněte a podržte ikonu zástupce.
Klepněte na možnost, podržte ji a přetáhněte ji do slotu, který se zobrazí v horní části obrazovky.
Galerie
Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
Zobrazení snímků
Spuštění aplikace Galerie zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například E-mail, uloží
obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky Download obsahující obrázek. Podobně,
zachycení snímku obrazovky vytvoří složku Screenshots. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.
Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.
Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.
Přibližování a oddalování
K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:
• Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
• Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na libovolném místě dva prsty. Naopak pro oddálení je
přitáhněte k sobě nebo pro návrat dvakrát klepněte.
64
Média
Přehrávání videí
Video soubory zobrazují ikonu
položku .
v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na
Ořezávání segmentů videa
Vyberte video a klepněte na položku . Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy,
posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy a pak video uložte.
Úpravy obrázků
Se zobrazeným snímkem klepněte na položku a použijte následující funkce:
• Další informace: Zobrazí podrobnosti obrázku.
• Otočit doleva: Otočení proti směru hodinových ručiček.
• Otočit doprava: Otočení po směru hodinových ručiček.
• Oříznout: Změní velikost bílého rámečku a ořízne a uloží obsažený obrázek.
• Přejmenovat: Přejmenuje soubor.
• Prezentace: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
• Nastavit jako: Nastavení obrázku jako tapety nebo obrázku kontaktu.
• Tisk: Tisk obrázku po připojení zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením
kompatibilní.
• Nastavení: Změna nastavení galerie.
Odstranění obrázků
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na tlačítko → Vybrat, vyberte obrázky a potom klepněte na
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku
.
65
.
Média
Sdílení obrázků
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na položku → Vybrat, vyberte obrázky a klepnutím na tlačítko
ostatním nebo je sdílejte prostřednictvím služeb sociálních sítí.
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku
služeb sociálních sítí.
je pošlete
a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí
Nastavení jako tapety
Při zobrazení obrázku klepněte na položku → Nastavit jako a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji
přiřaďte ke kontaktu.
Označování tváří
Při prohlížení obrázku klepněte na položku → Nastavení → Značky a zaškrtněte možnost Značka
obličeje. Okolo rozpoznané tváře se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku
Přidat jméno a pak vyberte nebo přidejte kontakt.
Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na ni a použijte dostupné možnosti, například
odesílání zpráv.
Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře,
podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.
Používání aplikace Označit kamaráda
Klepněte na položku → Nastavení → Značky → Označit kamaráda a pak přetáhněte přepínač
Označit kamaráda doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha,
datum a jméno osoby).
Organizace pomocí složek
Vytvořte složku, pomocí které zorganizujete obrázky a videa uložená v telefonu. Soubory můžete
kopírovat a přesouvat z jedné složky do druhé.
Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku → Vytvořit album. Zadejte název složky,
klepněte na tlačítko VYTVOŘIT a potom zaškrtněte obrázky a videa. Na vybraný obrázek nebo
video klepněte a podržte, přetáhněte do nové složky a klepněte na tlačítko HOTOVO. Chceteli jej kopírovat, klepněte na možnost KOPÍROVAT, chcete-li jej přesunout, klepněte na možnost
PŘESUNOUT.
66
Média
Video
Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Přehrávání videí
Vyberte video, které chcete přehrát.
Hledání dalších
zařízení pro
přehrávání souboru.
Přepnutí do režimu
plovoucí obrazovky.
Otevření dalších
možností.
Nastavení hlasitosti.
Přechod vpřed nebo
zpět přetažením
panelu.
Přesun ovládacího
panelu doleva.
Přesun ovládacího
panelu doprava.
Otevření seznamu
skladeb.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Restart aktuálního
videa nebo přechod
na předchozí video.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte zpět.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Odstraňování videí
Klepněte na tlačítko → Odstranit, vyberte videa a klepněte na tlačítko HOT.
67
Média
Sdílení videí
Klepněte na tlačítko → Vybrat, vyberte videa, klepněte na tlačítko
a vyberte metodu sdílení.
Používání rozevíracího přehrávače
Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během
a použijte rozevírací přehrávač.
sledování videa klepněte na položku
Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chceteli přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.
YouTube
Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku YouTube.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Sledování videí
Klepněte na položku
a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z výsledků hledání a spusťte video.
Klepněte na obrazovku, poté na
obrazovku.
a otočením zařízení do zobrazení na šířku zobrazíte celou
Sdílení videí
Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku
a pak vyberte metodu sdílení.
Nahrávání videí
→ Nahraná videa →
Klepněte na položku
klepněte na tlačítko NAHRÁT.
, vyberte video, zadejte informace o videu a
68
Aplikace a obchody s médii
Obchod Play
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházení aplikací podle kategorie a vyhledávání aplikací podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku INSTALOVAT. Pokud
je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.
Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části
obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s
oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
Odinstalace aplikací
Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě Obchod Play.
→ Moje aplikace, vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, v seznamu
Klepněte na položku
nainstalovaných aplikací a pak klepněte na tlačítko ODINSTALOVAT.
69
Aplikace a obchody s médii
Galaxy Apps
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace
naleznete na adrese apps.samsung.com.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku HLEDAT a vyhledávejte je pomocí
klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku INSTALOVAT. Pokud
je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.
Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části
obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s
oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
Knihy Play
Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Knihy Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
70
Aplikace a obchody s médii
Filmy a TV Play
Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a půjčování filmů nebo televizních pořadů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Filmy a TV Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hudba Play
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hry Play
Tato aplikace slouží ke stahování a hraní her.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hry Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Kiosek Play
Pomocí této aplikace můžete číst nejnovější články.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kiosek Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
71
Nástroje
Poznámka
Pomocí této aplikace můžete ukládat důležité informace pro pozdější využití.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Poznámka.
Přidávání a správa kategorií
Vytvoří kategorie pro správu a třídění poznámek.
→ SPRÁVA KATEGORIÍ → PŘIDAT, zadejte
Chcete-li přidat novou kategorii, klepněte na položku
název kategorie a pak klepněte na položku OK.
Chcete-li odstranit kategorii, klepněte na položku
ikonu vedle kategorie.
→ SPRÁVA KATEGORIÍ a potom klepněte na
→ SPRÁVA KATEGORIÍ, klepněte a podržte
Chcete-li přejmenovat kategorii, klepněte na položku
kategorii, zadejte nový název kategorie a klepněte na tlačítko PŘEJMENOVAT.
→ SPRÁVA KATEGORIÍ a potom klepněte
Chcete-li změnit pořadí kategorií, klepněte na položku
na ikonu vedle kategorie a přetáhněte ji o pozici výš nebo níž.
Vytváření poznámek
Klepněte na položku v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
jednu z následujících možností:
• : Vytvořit nebo nastavit kategorii.
• : Vložit obrázky.
• : Vytvořit a vložit hlasový záznam.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
72
Nástroje
Procházení zpráv
Procházejte miniatury zpráv rolováním nahoru nebo dolů.
Chcete-li vyhledat určitou poznámku, klepněte na
.
Chcete-li odeslat poznámku ostatním, klepněte na tlačítko → Vybrat, vyberte poznámku a potom
klepněte na .
Chcete-li přesunout poznámku do jiné složky, klepněte na tlačítko → Vybrat, vyberte poznámku a
potom klepněte na .
Chcete-li tisknout poznámky po připojení telefonu k tiskárně, klepněte na tlačítko → Vybrat,
vyberte poznámky a potom klepněte na . Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Chcete-li odstranit poznámky, klepněte na tlačítko → Vybrat, vyberte poznámky a potom klepněte
na .
Zobrazení zprávy
Chcete-li upomínku otevřít, klepněte na její miniaturu.
Poznámku odstraníte klepnutím na
.
Chcete-li poznámku odeslat ostatním, klepněte na
.
Chcete-li poznámku vytiskout připojením zařízení k tiskárně, klepněte na tlačítko
tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
S Plánovač
Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Vytvoření událostí nebo úkolů
Klepněte na položku
a pak použijte jednu z následujících metod:
• UDÁLOST: Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
• ÚKOL: Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.
73
. Některé
Nástroje
Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu
klepněte.
Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Potom
klepněte na položku ZOBRAZIT DALŠÍ MOŽNOSTI a přidejte další podrobnosti, například četnost
opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.
Pošlete e-mail ostatním a pozvěte je na událost. Zadejte e-mailovou do pole Účastníci nebo
klepnutím na položku otevřete seznam kontaktů.
Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole Místo, klepněte na položku
vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.
74
Nástroje
Synchronizace s kalendářem Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → OBECNÉ → Účty → Google v části Účty, vyberte
účet Google a zaškrtněte políčko Synchronizovat Kalendář.
Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte na položku
S Plánovač → → Synchronizovat.
Chcete-li zobrazit synchronizované události a úkoly, klepněte na položku → Kalendáře a
zaškrtněte účet Google.
Změna typu kalendáře
Klepněte do levé horní části obrazovky a pak vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně
ročního, měsíčního, týdenního a dalších.
Vyhledávání událostí a úkolů
Klepněte na položku
a pak zadejte klíčové slovo hledání.
Chcete-li zobrazit dnešní události nebo úkoly, klepněte v horní části obrazovky na položku DNES.
Mazání událostí nebo úkolů
Vyberte datum nebo událost a pak klepněte na tlačítko → Odstranit.
Sdílení událostí nebo úkolů
Vyberte událost nebo úkol, klepněte na položku → Sdílet pomocí a pak vyberte metodu sdílení.
Dropbox
Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby
Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s
webovým serverem a jakýmikoliv dalšími počítači, které mají nainstalovánu službu Dropbox.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Dropbox.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
75
Nástroje
Přihlaste se do účtu Dropbox. Pokud účet nemáte, vytvořte si účet Dropbox.
Po aktivaci služby Dropbox klepněte na Turn on Camera Upload. Fotografie a videa pořízená
fotoaparátem zařízení se automaticky nahrají do služby Dropbox. Chcete-li zobrazit nahrané
fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně
a pak vyberte soubory.
vytvářet alba, klepněte na položku
Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku → → Upload here →
Photos or videos nebo Other files. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný
soubor.
Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku a přidejte obrázek či video do seznamu
oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na tlačítko
.
Chcete-li zobrazit oznámení, klepněte na
.
Cloud
Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování nastavení a dat aplikací
pomocí účtu Samsung nebo služby Dropbox.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → OBECNÉ → Cloud.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Synchronizace s účtem Samsung
Klepněte na účet Samsung nebo položku Nastavení synchronizace a proveďte synchronizaci
souborů.
Zálohování nebo obnovení dat
Klepněte na položku Zálohování nebo Obnovit a proveďte zálohování nebo obnovení dat pomocí
účtu Samsung.
Synchronizace pomocí služby Dropbox
Klepněte na položku Spojit s účtem na Dropbox a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení
dokončete podle pokynů na obrazovce.
Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku Allow a zařízení automaticky synchronizuje soubory se
službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.
76
Nástroje
Disk
Aplikace slouží k vytváření a úpravě dokumentů a jejich sdílení s ostatními prostřednictvím
úložiště Google Drive. Když vytváříte dokumenty nebo nahráváte soubory do služby Google Drive,
vaše zařízení se automaticky synchronizuje s webovým serverem a ostatními počítači, které mají
nainstalovánu službu Google Drive. Získejte přístup ke svým souborům bez přenášení a stahování.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Disk.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hancom Office Viewer
Pomocí této aplikace můžete zobrazovat dokumenty v různých formátech včetně tabulek a
prezentací.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hancom Office Viewer.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hledání v dokumentech
Po klepnutí na Otevřít můžete procházet požadovaný dokument.
Při procházení dokumentu použijte jednu z následujících možností:
• : Vytvoření složky.
• : Načíst nové dokumenty.
• : Seřazení dokumentů a složek.
• : Změna režimu zobrazení.
• : Výběr dokumentů nebo složek.
Chcete-li vyhledat naposledy otevřené dokumenty, klepněte na Poslední dokumenty.
77
Nástroje
Čtení dokumentů
Klepněte na požadovaný dokument v části Poslední dokumenty nebo ve složce.
Klepněte na nebo a pak použijte jednu z následujících funkcí:
Textový editor
• Najít: Hledání textu.
• Lupa: Změna velikosti zobrazení.
• Informace o dokumentu: Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření
a autor.
• Tisk: Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením
kompatibilní.
• Odeslat: Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
• Stažení Office: Stáhnout a instalovat aplikace Hancom office.
• O produktu: Zobrazit informace o aplikaci Hancom Viewer.
Prezentace
• Najít: Hledání textu.
• Lupa: Změna velikosti zobrazení.
• Informace o dokumentu: Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření
a autor.
• Prezentace: Spuštění prezentace od první stránky.
• Od aktuálního snímku: Spuštění prezentace od aktuální stránky.
• Zobrazit zobrazení prezentujícího: Zobrazení nástrojů prezentace v zařízení, je-li připojeno
k externímu monitoru.
• Tisk: Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením
kompatibilní.
• Odeslat: Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
• Stažení Office: Stáhnout a instalovat aplikace Hancom office.
• O produktu: Zobrazit informace o aplikaci Hancom Viewer.
78
Nástroje
Tabulka
• Najít: Hledání textu.
• Přiblížení: Změna velikosti zobrazení.
• Informace o dokumentu: Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření
a autor.
• Seřadit: Seřazení buněk podle určitých kritérií.
• Zobrazit vzorce: Zobrazení vzorců uvnitř buněk namísto jejich vypočítaných výsledků.
• Ukotvit příčky: Zachování vybraného řádku na místě.
• Mřížka: Skrytí nebo zobrazení mřížky.
• Zobrazit všechny komentáře: Skrytí nebo zobrazení poznámek v dokumentu.
• Oblast tisku: Výběr oblasti tisku.
• Tisk: Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením
kompatibilní.
• Odeslat: Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
• Stažení Office: Stáhnout a instalovat aplikace Hancom office.
• O produktu: Zobrazit informace o aplikaci Hancom Viewer.
PDF
• Hledat: Hledání textu.
• Odeslat: Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
• Vlastnosti: Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření a autor.
• Přiblížení: Změna velikosti zobrazení.
• Skrýt komentáře: Skrytí nebo zobrazení komentářů v dokumentu.
• Svislé posouvání stránek / Nepřetržité zobrazení / Vodorovné posouvání stránek: Změna
režimu zobrazení.
• Přeformátovat zobrazení: Zobrazení pouze obsahu dokumentu bez okrajů.
• Přejít na stránku: Přechod na určitou stránku.
• Záložky: Zobrazení záložek v dokumentu.
• Tisk: Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením
kompatibilní.
79
Nástroje
Hodiny
Tuto aplikaci použijte, chcete-li nastavit alarmy, zkontrolovat čas v libovolném velkém městě na
světě, změřit dobu trvání události nebo nastavit časovač.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny.
Zapnutí nebo vypnutí
upozornění.
UPOZORNĚNÍ
Nastavení upozornění
Klepněte na položku , nastavte čas zapnutí upozornění, vyberte dny opakování upozornění a pak
klepněte na tlačítko ULOŽIT.
• Posunout budík: Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem
nastavenou dobu.
• Inteligentní upozornění: Nastavení času budíku pro spuštění před předem nastavenou dobou.
80
Nástroje
Zastavení upozornění
Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené
době opakovat, přetáhněte ikonu mimo velký kruh.
Odstraňování upozornění
Klepněte na položku → Odstranit, vyberte upozornění a pak klepněte na položku
.
SVĚTOVÉ HODINY
Tato aplikace slouží ke kontrole času v celé řadě velkých měst na světě.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.
Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na → Vybrat, vyberte hodiny a klepněte na položku
.
Odstraňování hodin
Klepněte na položku → Vybrat, vyberte hodiny a pak klepněte na položku
.
STOPKY
Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte
na položku KOLO.
Chcete-li vymazat záznamy mezičasů, klepněte na položku VYNULOVAT.
ČASOVAČ
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Po vypršení časovače přetáhněte ikonu
mimo velký kruh.
81
Nástroje
Kalkulačka
Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku SMAZAT HISTORII.
Google
Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Prohledávání zařízení
Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku
klíčové slovo.
a pak vyslovte
Rozsah hledání
Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku
Vyhledávání v tabletu a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.
→ Nastavení →
Chytré karty Google
Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální
počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete
pravděpodobně potřebovat.
Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit
→ Nastavení → Chytré karty a přetáhněte přepínač
nastavení Google Now, klepněte na
Zobrazit karty doleva nebo doprava.
82
Nástroje
Hlasové vyhledávání
Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hlasové vyhledávání.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Po zobrazení položky Poslouchám... na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.
Moje soubory
Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků,
videí, skladeb a zvukových klipů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory. Nebo na domovské obrazovce klepněte
na .
Zobrazení souborů
Soubory uložené v telefonu jsou seřazeny podle určitých kritérií. V levém podokně obrazovky
vyberte jednu z následujících kategorií:
• Časová osa: Zobrazení souborů seskupených podle data.
• Oblíbené složky: Zobrazení zkratek ve složkách.
• Složky: Zobrazení souborů v interní paměti nebo na paměťové kartě a zkratek pro FTP servery.
• Kategorie: Zobrazení souborů seřazených podle jejich typů.
• Aplikace: Zobrazení souborů uložených nebo vytvořených v určitých aplikacích.
Vyberte kategorii a pak soubor nebo složku, které chcete otevřít.
83
Nástroje
Po výběru kategorie klepněte na a pak použijte jednu z následujících možností:
• Vybrat: Vyberte soubory nebo složky.
• Odstranit: Odstranění souborů nebo složek.
• Seřadit podle: Seřazení souborů nebo složek.
• Přidat do Oblíbených složek: Přidání zástupce složky do Oblíbené složky.
• Přidat zástupce dom. sítě: Přidání zástupce souboru na domovskou obrazovku.
• Přidat FTP: Přidání zástupce FTP serveru do Složky.
• Hledat nedaleká zařízení: Vyhledání zařízení s aktivovaným sdílením multimédií.
• Možnosti zobrazení: Změna možností zobrazení souborů.
Klepněte na → Vybrat a vyberte soubor nebo složku a poté použijte některou z následujících
funkcí:
• : Odeslání nebo sdílení souborů s ostatními uživateli.
• : Odstranění souborů nebo složek.
• : Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
• : Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.
• → Přejít do složky: Přejděte do složky, ve které se soubor nachází.
• → Přejmenovat: Přejmenování souboru nebo složky.
• → Přidat do Oblíbených složek: Přidání zástupce složky do Oblíbené složky.
• → Přidat zástupce dom. sítě: Přidání zástupce souboru nebo složky na domovskou
obrazovku.
• → Zip: Komprimace souborů nebo složek vytvořením souboru ZIP.
• → Podrobnosti: Zobrazení podrobností o souboru nebo složce.
Vyhledávání souboru
Klepněte na
a zadejte kritéria vyhledávání.
Prohlížení informací úložiště
Klepněte na položku
a zobrazte informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty.
84
Nástroje
Změna režimu zobrazení
Klepnutím na
změníte režim zobrazení.
Vytváření složek
Klepněte na
, zadejte název složky a klepněte na VYTVOŘIT.
Přidávání zkratek do složek
Přidejte zástupce nejčastěji používaných složek do Oblíbené složky. Vyberte složku a klepněte na
→ Přidat do Oblíbených složek.
Přidání zkratek serveru FTP do zařízení
Přidání zástupce FTP serveru do Složky. Klepněte na → Přidat FTP, zadejte podrobnosti pro FTP
server a pak klepněte na HOT.
Smart Tutor
Prostřednictvím aplikace pozvěte odborného technika, aby se připojil k vašemu telefonu a pomohl
vám vyřešit technické problémy se zařízením.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Tutor.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
85
Cestování a poloha
Mapy
Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Mapy.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hledání míst
Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého
se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.
Získání pokynů, jak se dostat k cíli
Klepnutím na položku nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy.
Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.
86
Nastavení
Otevření menu Nastavení
Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
PŘIPOJENÍ
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .
• Upřesnit: Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
• Tlačítko WPS: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
• Zadání PIN kódu WPS: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
• Nápověda: Zobrazení informací nápovědy pro aplikaci Wi-Fi.
Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku PŘIPOJENÍ → Wi-Fi → → Upřesnit → Ponechat
Wi-Fi zapnuté během spánku.
87
Nastavení
Nastavení oznámení sítě
Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony
na stavovém řádku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku PŘIPOJENÍ → Wi-Fi → → Upřesnit a zaškrtnutím
položky Oznámení sítě tuto funkci aktivujte.
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojuje dvě zařízení přímo přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.
Na obrazovce Nastavení klepněte na PŘIPOJENÍ → Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .
• Časový limit viditelnosti: Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
• Přijaté soubory: Zobrazení přijatých souborů prostřednictvím funkce Bluetooth.
• Přejmenovat zařízení: Změna názvu zařízení.
• Nápověda: Zobrazení informací nápovědy pro funkci Bluetooth.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
88
Nastavení
Využití dat
Sledování množství použitých dat.
• : Nastavení měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat v různých obdobích.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .
• Mobilní aktivní body: Vyberte hotspoty Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na pozadí
používat.
Umístění
Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
• Režim: Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
• Poslední požadavky na informace o poloze: Podívejte se, které aplikace vyžadují informace o
vašem aktuálním umístění a jejich využití baterie.
• Služby pro zjišť. polohy: Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.
• Moje místa: Nastavení profilů, které budou použity pro určitá umístění při použití funkcí GPS,
Wi-Fi nebo Bluetooth pro vyhledání vaší aktuální polohy.
Další sítě
Přizpůsobení nastavení připojení k jiným zařízením nebo sítím.
VPN
Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
Ethernet
Možnost Ethernet je dostupná v případě, že je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Pomocí této
možnosti můžete aktivovat funkci Ethernet a nakonfigurovat nastavení sítě.
89
Nastavení
NFC
Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo zapište značky NFC, které obsahují informace.
• Android Beam: Zapnutí funkce Android Beam k odesílání dat, například webových stránek a
kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.
• S Beam: Chcete-li odeslat data, například videa, obrázky a dokumenty do zařízení, které
podporuje NFC a službu Wi-Fi Direct, aktivujte funkci S Beam.
• Klepnout a zaplatit: Nastavení výchozí aplikace mobilní platby.
Nedaleká zařízení
• Název zařízení: Zobrazení názvu zařízení.
• Obsah pro sdílení: Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
• Povolená zařízení: Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.
• Zakázaná zařízení: Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokovaný přístup k zařízení.
• Stáhnout do: Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
• Přijímat soub. z jiných zařízení: Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných
zařízení.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny
můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových
služeb.
Screen Mirroring
Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.
90
Nastavení
ZAŘÍZENÍ
Zvuky a oznámení
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Vyzváněcí tón oznámení: Výběr vyzvánění pro události, například pro příchozí zprávy.
• Adapt Sound: Přizpůsobte zvuk pro ucho, které při poslechu hudby používáte nejvíce.
Zobrazení
Změna nastavení pro displej.
• Písmo: Změna nastavení písma.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Automaticky otočit displej: Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí
podsvícení displeje při jeho sledování.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Režim čtení: Vyberte, které aplikace mají využívat režim čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení
chránit vaše oči při nočním čtení.
• Spořič displeje: Nastavení zařízení pro spuštění spořiče obrazovky, je-li zařízení připojeno
k doku počítače nebo se nabíjí.
91
Nastavení
Pozadí
Umožňuje změnit nastavení pozadí.
• Domovská obrazovka: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
• Zamknout displej: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
• Domovská a zamknutá obrazovka: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a
uzamknuté obrazovky.
Zamknout displej
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
• Zámek displeje: Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v
závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
• Možnosti nástroje Hodiny: Slouží ke konfiguraci nastavení pomůcky hodiny.
• Zástupci: Nastavení zařízení pro zobrazení a úpravy zkratek aplikací na uzamknuté obrazovce.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Informace o majiteli: Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.
• Efekt odemknutí: Výběr efektu při odemykání obrazovky.
• Nápověda: Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
Více oken
Po aktivaci funkce Více oken můžete na obrazovce spustit současně více aplikací.
• Otevřít v zobr. Více oken: Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci Více oken při
otevírání souborů ze složky Moje soubory nebo Video.
92
Nastavení
Oznamovací panel
Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.
• Nastavení jasu: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit lištu nastavení jasu na panelu
s oznámeními.
• Nast. tl. rychlého nast.: Slouží ke změně uspořádání tlačítek rychlého nastavení zobrazených na
panelu oznámení.
Panel nástrojů
Z panelu nástrojů můžete snadno spouštět různé aplikace, i když používáte jiné aplikace.
Pohyby
Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho
zařízení.
• Ztlumit/Pozastavit: Nastavením této možnosti pozastavíte přehrávání médií nebo ztlumíte
internetové rádio, když se dotknete displeje dlaní.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně
doleva nebo doprava přes obrazovku.
Usnadnění
Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s tělesným handicapem. Otevřením a upozorněním
následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.
• Zrak: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
– – TalkBack: Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li
zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak funkci používat, klepněte na NASTAVENÍ → Spustit
výukový program Prozkoumání dotykem.
– – Rychlé zadávání z klávesnice: Nastavte zařízení na zadávání znaků při uvolnění prstu ze
znaku na klávesnici. Tuto funkci můžete použít k zadávání znaků místo uvolňování prstu a
dvojitého poklepání na obrazovku.
93
Nastavení
– – Vyslovovat hesla: Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce
TalkBack aktivní.
– – Velikost písma: Změna velikosti písma.
– – Gesta pro zvětšení: Nastavte v telefonu zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.
– – Připomenutí oznámení: Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě
nepřečetli.
– – Negativní barvy: Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
– – Nastavení barev: Úprava barevného schématu obrazovky, pokud zařízení zjistí, že trpíte
barvoslepostí nebo máte potíže se čtením obsahu.
– – Zástupce usnadnění: Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud
stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.
– – Možnosti převodu text-řeč: Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce
TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.
• Sluch: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
– – Upozorňování bleskem: Nastavení blikání blesku při přijetí nových zpráv nebo oznámení.
– – Vypnout všechny zvuky: Nastavte v zařízení ztlumení všech zvuků.
– – Titulky Samsung (skryté): Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro
obsah podporovaný společností Samsung a změnit nastavení skrytých titulků.
– – Titulky Google (skryté): Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah
podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.
– – Vyvážení zvuku: Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
– – Mono zvuk: Nastavte zařízení tak, aby po připojení sluchátek přepnulo výstup zvuku ze
stereo na mono.
94
Nastavení
• Obratnost a interakce: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
– – Pomocné menu: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit ikonu pomocného zástupce,
která vám pomůže získat přístup k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo k funkcím
na panelu s upozorněními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
– – Zpoždění klepnutí a podržení: Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
– – Řízení interakce: Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na
vstupy během používání aplikací.
• Přímý přístup: Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném
stisknutí tlačítka Domů.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení ovládání oznámení klepnutím na tlačítko, nikoli přetažením.
• Správa usnadnění: Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými
zařízeními.
• Služby: Vyberte aplikaci usnadnění, kterou chcete použít.
OBECNÉ
Účty
V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.
Cloud
V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo
cloudového úložiště Dropbox.
95
Nastavení
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server
Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení pro obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné
instalaci aplikací v tomto zařízení.
• Obnovit tovární data: Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech
dat.
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
Jazyk
Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
Výchozí
Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
Klávesnice Samsung
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Vyberte jazyky zadávání: Výběr jazyků pro zadávání.
• Prediktivní zadávání textu: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na
základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání
slov.
• Automaticky nahradit: Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na mezerník
nebo interpunkční znaménko.
96
Nastavení
• Aut. velká p. na začátku: Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po
ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
• Automatické mezery: Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
• Automatická interpunkce: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
• Přejíždění po klávesnici:
– – Žádný: Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.
– – Souvislé zadávání: Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
– – Ovládání kurzoru: Aktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje
posun kurzoru tlačítky na klávesnici.
• Zvuk: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
• Náhled znaků: Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého
znaku.
• Obnovit nastavení: Nastavení obnovení klávesnice Samsung.
Hlasové zadávání Google
• Jazyk: Výběr jazyků pro zadávání textu.
• Rozpoznávání řeči offline: Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
• Cenzura: Skrytí nevhodných slov ve výsledcích hlasového hledání.
Hlasový vstup
Chcete-li změnit nastavení hlasového zadávání, vyberte možnost a klepněte na
.
Možnosti převodu text-řeč
• Preferovaný modul TTS: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly
syntézy řeči, klepněte na položku .
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
• Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na ukázku.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.
97
Nastavení
Rychlost ukazatele
Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatická aktualizace data a času při cestování do
jiných časových pásem.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení domovského časového pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
Baterie
Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.
Úsporný režim
• Zařízení se automaticky vypne, pokud se nedotknete obrazovky nebo nestisknete tlačítko
po přednastavenou dobu. Použití prodloužíte zvolením delší doby.
• Tato funkce je deaktivována při přehrávání videí nebo hudby.
• Zapnutím této funkce můžete šetřit energii baterie.
98
Nastavení
V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.
• Úsporný režim: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného
režimu.
• Ultra úsporný režim: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí
jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci.
Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v
zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení
zařízení a provozních podmínkách.
Úložiště
V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou
kartu naformátovat.
Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
upgradu zařízení.
Zabezpečení
V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.
• Správci zařízení: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit
použít pro zařízení nové zásady.
• Neznámé zdroje: Nastavte v zařízení povolení k instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Šifrovat zařízení: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení
je třeba zadat heslo.
Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat
více než hodinu.
99
Nastavení
• Šifrovat externí SD kartu: Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Dálkové ovládání: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení
na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu
účtu Samsung.
– – Registrace účtů: Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
– – Služba Google pro zjišťování polohy: Nastavení telefonu pro použití aktuálního umístění
pro Vyhledávání Google a jiné služby Google.
• Přejít na webovou stránku: Přístup k webu Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Na
webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
• Viditelná hesla: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
• Aktual. zásad zabezpečení: Nastavení kontroly a stahování aktualizací zabezpečení.
• Odesílat zprávy o zabezpečení: Nastavení automatického odesílání zpráv o zabezpečení, pouze
je-li telefon připojen k síti Wi-Fi.
• Typ úložiště: Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
• Důvěryhodné přihlašovací údaje: Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak
bezpečné používání různých aplikací.
• Instalovat z paměti zařízení: Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém
zařízení USB.
• Vymazat přihlašovací údaje: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového
hesla.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
100
Nastavení
APLIKACE
Správce aplikací
Kontrola a správa aplikací v zařízení.
Výchozí aplikace
Vyberte výchozí nastavení pro používání aplikací.
Kontakty
Změní nastavení pro používání kontaktů.
E-mail
Změní nastavení pro správu a odesílání e-mailů.
Galerie
Změní nastavení pro používání Galerie.
Internet
Změní nastavení pro používání Internetu.
S Plánovač
Změní nastavení pro používání aplikace S Plánovač.
Nastavení Google
Pomocí této aplikace můžete nakonfigurovat nastavení pro některé funkce společnosti Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení Google.
101
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
• Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
• Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.
102
Řešení problémů
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte chránič displeje nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně
ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového
displeje.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo
znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte
vypínač a tlačítko pro nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.
Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce
Aplikace klepněte na položku Nastavení → OBECNÉ → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního
nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
103
Řešení problémů
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení
vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
• Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte
servisní středisko společnosti Samsung.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné
kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
104
Řešení problémů
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení. Pokud se zařízení přehřeje nebo je delší dobu horké, nějakou dobu jej nepoužívejte.
Pokud se zařízení nadále přehřívá, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není některý formát souborů
podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která jej podporuje. Pro potvrzení
formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
105
Řešení problémů
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
• Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media
Player 10 nebo vyšší.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
106
Řešení problémů
Byla ztracena data uložená v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
107
V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem
zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.
www.samsung.com
Czech. 02/2016. Rev.1.0
Download PDF

advertising