Samsung | SM-P580 | Samsung SM-P580 Uživatelská přiručka (Marshmallow)

SM-P580
Uživatelská příručka
Czech. 03/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikace
4
Nejdříve si přečtěte
Obsah balení
5
6
Rozvržení zařízení
11Baterie
14 Paměťová karta (mikro SD karta)
16 Zapínání a vypínání zařízení
17 Dotykový displej
20 Domovská obrazovka
25 Zámek displeje
26 Oznamovací panel
28 Zadávání textu
30 Zachycení obrazovky
31 Spouštění aplikací
32 Funkce pera S Pen
40 Více oken
44 Účet Samsung
46 Přenos dat z předchozího zařízení
48 Správa zařízení a dat
50 Rychlé připojení
53 Funkce sdílení
54 Instalace nebo odinstalace aplikací
56Kontakty
58Internet
60E-mail
61Fotoaparát
67Galerie
69 Samsung Notes
75PEN.UP
77 S Plánovač
79 Moje soubory
79Hodiny
81Kalkulačka
82 Režim Děti
83 Aplikace Google
Nastavení
85Úvod
85Wi-Fi
87Bluetooth
89 Režim Letadlo
89 Použití dat
89 Další nastavení připojení
2
Obsah
91 Smart Manager
93Aplikace
93Zvuk
94Oznámení
94Nerušit
95Zobrazení
95 S Pen
96 Rozšířené funkce
96Uživatelé
98Pozadí
98 Domovská obrazovka
98 Zamykací obr. a zabezp.
99Soukromí
101Usnadnění
102Účty
103Google
103 Záloha a obnovení
104 Jazyk a zadávání
105Baterie
105Úložiště
105Příslušenství
106 Datum a čas
106 Uživatelská příručka
106 O zařízení
Dodatek
107 Řešení problémů
112 Vyjmutí baterie
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
4
Základy
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na Aplikace → Nastavení → O zařízení → Informace o
baterii.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
5
Základy
Rozvržení zařízení
Zařízení
Přední fotoaparát
Světelné čidlo
Vypínací tlačítko
Tlačítko hlasitosti
Dotykový displej
Slot pro paměťovou
kartu
Tlačítko Domů
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Univerzální konektor
Mikrofon
Konektor pro sluchátka
GPS anténa
Blesk
Zadní fotoaparát
S Pen
Hlasitý reproduktor
Hlasitý reproduktor
6
Základy
Zařízení a kryt klávesnice obsahují magnety. Americká kardiologická společnost American
Heart Association a britská regulační agentura Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency společně varují, že magnety mohou mít vliv na funkci implantovaných
kardiostimulátorů, kardioverterů, defibrilátorů, inzulínových pump a dalších elektrických
lékařských přístrojů (souhrnně „lékařské přístroje“) do vzdálenosti 15 cm 6 inches. Používáteli některý z uvedených lékařských přístrojů, POUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ A KRYT KLÁVESNICE
POUZE PO PŘEDCHOZÍ KONZULTACI S LÉKAŘEM.
Telefon ani kryt klávesnice nenechávejte v blízkosti magnetických polí. Magnetická pole
mohou poškodit karty s magnetickými proužky, jako jsou platební karty, telefonní karty,
vkladní knížky a palubní lístky.
• V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
– – Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
– – Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
Nedávné
Domů
• Klepnutím a podržením spustíte zobrazení rozdělené
obrazovky.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
Zpět
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
7
Základy
S Pen
Tlačítko S Pen
Hrot pera S Pen
Pinzeta
Název
Funkce
• Pomocí pera S Pen můžete na obrazovce psát, kreslit nebo provádět
operace dotykem.
Hrot pera S Pen
Tlačítko S Pen
Pinzeta
• Když perem S Pen přejedete nad položkami na obrazovce, můžete
použít další funkce pera S Pen, například bezdotykové tlačítko nebo
funkci bezdotykového náhledu.
• Přejeďte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko S Pen pro
zobrazení funkcí bezdotykových příkazů.
• Pro výběr položek stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte
perem S Pen nad položkami.
• Při výměně hrotu sejměte hrot pera S Pen pinzetou.
8
Základy
Odpojení pera S Pen
Když vyjmete pero S Pen ze zásuvky, zařízení spustí funkci Bezdotykový příkaz nebo zobrazí funkce
bezdotykových příkazů v závislosti na nastavení volby pro odpojení pera S Pen.
Chcete-li změnit nastavení, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na Nastavení → S Pen →
Možnosti odpojení.
Stylus S Pen zasouvejte do slotu špičkou napřed. V opačném případě může dojít k jeho
zaseknutí. Pokud byste stylus S Pen vytahovali ze slotu silou, mohli byste jej i telefon
poškodit.
9
Základy
Výměna hrotu pera S Pen
Pokud je hrot tupý, vyměňte ho za nový.
1 Uchopte hrot pevně pomocí pinzety a pak ho vyjměte.
2 Vložte do pera S Pen nový hrot.
Dávejte pozor, abyste si pinzetou neskřípli prsty.
• Nepoužívejte staré hroty. Mohlo by dojít k selhání pera S Pen.
• Při vkládání hrotu do pera S Pen na něj netlačte příliš velkou silou.
• Nevkládejte do pera S Pen kulatý konec hrotu. Mohlo by dojít k poškození pera S Pen
nebo zařízení.
• Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem. Pero S Pen
může být poškozeno nebo může být deformován hrot.
10
Základy
• Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.
• Pokud budete pero S Pen používat v rozích obrazovky, nemusí zařízení akce pera S Pen
rozpoznat. Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem.
• Tlačítko Nedávné a tlačítko Zpět lze s perem S Pen používat.
• Další informace o peru S Pen naleznete na webu společnosti Samsung.
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního
konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
11
Základy
2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
Zobrazení zbývající doby nabíjení
Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku Aplikace → Nastavení →
Baterie.
Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení.
Zbývající doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo
horkých podmínkách.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí chytrého správce.
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínacího tlačítka do režimu spánku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se synchronizují, například e-mailů.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
12
Základy
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození
zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Úsporný režim
Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Baterie → Úsporný režim a
klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
Pokud chcete, aby se režim úspory energie automaticky aktivoval, když zbývající úroveň nabití
baterie dosáhne předem nastavené úrovně, klepněte na položku Spustit úsporný režim a vyberte
možnost.
13
Základy
Ultra úsporný režim
Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu
zařízení provádí následující funkce:
• Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
• Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Baterie → Ultra úsporný
režim a klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li Ultra úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku DALŠÍ → Vypnout Ultra úsporný
režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Paměťová karta (mikro SD karta)
Instalace paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 256 GB. V závislosti na výrobci a typu
paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
14
Základy
1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Úložiště → DETAIL → SD
karta → Odpojit.
1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
15
Základy
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Úložiště → DETAIL → SD
karta → Formát → FORMÁT.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Vypínací tlačítko
Tlačítko snížení hlasitosti
16
Základy
Dotykový displej
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty nebo pero S Pen.
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem nebo perem S Pen.
17
Základy
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
18
Základy
Tažení
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva
nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty,
táhněte nahoru nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
19
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně klepněte na některý
z indikátorů obrazovky v dolní části obrazovky.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátor obrazovky novinek.
Umožňuje zobrazit nejnovější
články v různých kategoriích.
Indikátory obrazovky
Ikona obrazovky Aplikace
Oblíbené aplikace
20
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Domovská obrazovka,
abyste otevřeli dostupné možnosti. Případně na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a
podržte ji. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím panelů domovské
obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje pro domovskou obrazovku a
další.
• Pozadí: Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
• Nástroje: Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí
konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské
obrazovce.
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte
na položku Nástroje, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
21
Základy
Přesouvání položek
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění. Často
používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské obrazovky.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li položku snáze přesunout, klepněte na položku, podržte ji a pak ji přetáhněte na položku
Přesunout aplikace v horní části obrazovky. Položka se přesune do panelu v horní části obrazovky.
Tažením doleva nebo doprava se přesuňte na jiný panel a přetáhněte položku do nového umístění.
Odstranění položek
Klepněte na položku, podržte ji a přetáhněte ji na položku Odebrat v horní části obrazovky.
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a
spouštět.
1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
3 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku , zaškrtněte aplikace, potom
klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na
domovské obrazovce.
22
Základy
Chcete-li přesunout aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na složku, potom přetáhněte
aplikaci na domovskou obrazovku.
Chcete-li vymazat aplikace ve složce, klepněte na složku, potom přetáhněte aplikaci, kterou chcete
vymazat, na položku Odebrat v horní části obrazovky.
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
.
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li
zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její
spodní straně.
Přesouvání položek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do
jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli rychle otvírat a spouštět
aplikace, které budete chtít.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT.
23
Základy
2 Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
3 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
4 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku , zaškrtněte aplikace, potom
klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na
obrazovce Aplikace.
Chcete-li vymazat složku, vyberte složku pomocí . Bude vymazána pouze příslušná složka.
Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
Nové uspořádání položek
Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání položek v abecedním pořadí.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku A-Z → ULOŽIT.
Hledání položek
Můžete vyhledávat položky na obrazovce Aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku HLEDAT a zadejte znaky. Zařízení vyhledá a zobrazí
položky obsahující znaky, které jste zadali.
24
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Obrazovka se zamyká pomocí Přejetí, výchozí metody zamykání obrazovky.
Abyste obrazovku odemkli, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a táhněte v libovolném
směru.
25
Základy
Chcete-li změnit metodu zamykání obrazovky, na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ zámku displeje a pak vyberte metodu zamykání
obrazovky.
Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN nebo heslo, můžete ochránit své osobní
informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí
obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.
• Přejetí: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
• Znak: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
• PIN KÓD: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
• Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic
nebo symbolů.
• Žádný: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
• Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
• Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát
za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. →
Nastavení zabezpečeného zámku, potom klepnutím aktivujte přepínač Autom. výrobní
nastavení.
Oznamovací panel
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více
informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
26
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Spuštění Nastavení.
Přepínání mezi uživatelskými
účty nebo přidání nových
uživatelských účtů.
Tlačítka rychlého nastavení
Zobrazení více tlačítek rychlého
nastavení.
Nastavení jasu.
Spouštění funkce Rychlé přip.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Otevření nastavení oznámení.
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Táhnutím doleva nebo
zobrazíte další tlačítka. Pokud klepnete
doprava v oblasti s tlačítky nebo klepnutím na položku
na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku
podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
27
→ UPRAVIT, klepněte na tlačítko a
Základy
S vyhledávač
Hledání různorodého obsahu pomocí klíčového slova.
Vyhledávání obsahu v zařízení
Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku
→ S vyhledávač.
Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku
a klíčové slovo řekněte.
Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítko Filtr pod vyhledávacím polem a vyberte
podrobnosti filtrování.
Nastavení kategorií pro vyhledávání
Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.
Klepněte na položku DALŠÍ → Vyberte hledaná místa a vyberte kategorie.
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání e-mailů, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Zadání pomocí velkých písmen.
Pro všechna velká písmena
klepněte na klávesu dvakrát.
Rozdělení na další řádek.
Pohyb kurzoru.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Vložení mezery.
Přepnutí do režimu psaní rukou.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku a podržte ji, klepněte na položku → Přidat jazyky zadávání a pak
vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete
mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
28
Základy
Další funkce klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku
závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
a podržte ji. Místo ikony
se mohou v
• : Zadávání textu hlasem.
Odstranění předcházejícího
slova.
Změňte nastavení hlasového
vstupu.
• Spuštění nebo přerušení
zadávaní textu hlasem.
: Přepnutí do režimu psaní rukou.
Přepínání mezi číselným a
znakovým režimem.
Změna nastavení klávesnice.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• : Přidání položky ze schránky.
• : Vložení emotikonů.
• : Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici. Klávesnici můžete přesunout na jiné
místo přesunutím jezdce.
• : Změna nastavení klávesnice.
29
Základy
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Ukládání snímků obrazovky
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v
Galerie.
Snímky obrazovky můžete také pořizovat tažením ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pokud
tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení → Rozšířené
funkce → Dlaní uložit obrazovku a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
Zaznamenání snímků obrazovky pomocí stylu S Pen
K zaznamenání snímků obrazovky můžete také použít funkce bezdotykových příkazů.
Funkce Psaní po displeji umožňuje psát na zaznamenané snímky obrazovky. Pomocí funkce
Zachycení posouvání můžete zaznamenat obsah, který je zobrazen na více obrazovkách.
Pro výběr a zachycení určité oblasti použijte funkci Inteligentní výběr.
Další informace naleznete v části Psaní po displeji a Inteligentní výběr.
30
Základy
Inteligentní zachycení
Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat. Zachycenou obrazovku také
můžete okamžitě oříznout a sdílet.
Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení →
Rozšířené funkce → Inteligentní zachycení, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom pořiďte
snímek obrazovky. Na obrazovce, kterou zachycujete, použijte některou z následujících možností:
• Zachycení posouvání: Zachyťte více obsahu, který pokračuje přes více stránek, jako je například
webová stránka. Obrazovka se automaticky sroluje dolů a bude zachyceno více obsahu.
• Kreslit: Umožňuje psát a kreslit na obrazovce.
• Oříznout: Ořízněte část snímku obrazovky.
• Sdílet: Sdílejte snímek obrazovky.
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku
poslední aplikace.
a vyberte okno
Ukončení aplikace
Klepnutím na položku
a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro
zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku ZAVŘÍT VŠE.
31
Základy
Funkce pera S Pen
Bezdotykový příkaz
Chcete-li panel Bezdotykového příkazu otevřít, odpojte pero S Pen ze zásuvky nebo přejeďte perem
S Pen nad displejem a stiskněte tlačítko S Pen. Dále můžete klepnout na ikonu funkce bezdotykových
příkazů.
Máte i přístup k užitečným funkcím a často používaným aplikacím.
Pokud je vypnutá obrazovka nebo jsou aktivovány některé funkce zabezpečení, není možné
otevřít panel Bezdotykového příkazu vyjmutím pera S Pen.
Vytvoření poznámky
Inteligentní výběr
Psaní po displeji
Ikona Bezdotykový příkaz
Přidávání zástupců
Překlad
Nastavení Bezdotykového
příkazu
• Vytvořit poznámku: Umožňuje spustit aplikaci Samsung Notes a vytvořit novou poznámku.
Další informace naleznete v části Samsung Notes.
• Inteligentní výběr: Rychle shromažďujte obsah. Další informace naleznete v části Inteligentní
výběr.
• Psaní po displeji: Zachycujte, upravujte a pište poznámky na snímky obrazovky a sdílejte je.
Další informace naleznete v části Psaní po displeji.
• Přeložit: Pokud chcete přeložit některé slovo, přejeďte nad ním perem S Pen. Další informace
naleznete v části Přeložit.
• Přidat zástupce: Umožňuje přidat zástupce často používaných aplikací na panel Bezdotykového
příkazu. Další informace naleznete v části Přidat zástupce.
• : Umožňuje změnit nastavení bezdotykových příkazů.
32
Základy
Ikona Bezdotykový příkaz
Když je panel Bezdotykového příkazu zavřený, zůstane ikona Bezdotykový příkaz na obrazovce.
Klepnutím na tuto ikonu můžete otevřít panel bezdotykových příkazů.
a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku
Pokud chcete ikonu odebrat, klepněte na položku
Odstranit v horní části obrazovky.
, podržte ji a přetáhněte ji na položku
Inteligentní výběr
Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace, jako sdílení a ukládání.
1 Pokud jste nalezli obsah, který chcete zachytit, například část snímku, otevřete panel
Bezdotykového příkazu a klepněte na položku Inteligentní výběr.
2 Táhněte stylem S Pen napříč obsahem, který chcete vybrat.
Změňte tvar vybrané oblasti výběrem ikony tvaru na panelu nástrojů nebo klepněte na položku
Autom. vybrat a automaticky změňte tvar vybrané oblasti.
3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.
• Kreslit: Umožňuje psát a kreslit na obrazovce.
• Sdílet: Sdílet vybranou oblast s ostatními.
• Uložit: Slouží k uložení vybrané oblasti do složky Galerie.
33
Základy
Psaní po displeji
Chcete-li psát nebo kreslit na snímky obrazovek, zachyťte je.
1 Pokud jste nalezli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte
na položku Psaní po displeji.
Dojde k automatickému zachycení aktuální obrazovky, na obrazovce se objeví panel nástrojů
úprav.
2 Pokud zachytíte obsah, který pokračuje přes několik obrazovek, například webovou stránku,
zachyťte více obsahu klepnutím na položku Zachycení posouvání. Obrazovka se automaticky
posune dolů a umožní vám znovu vybrat funkci ZACHYCENÍ POSOUVÁNÍ. Jakmile obsah
zaznamenáte, klepněte na tlačítko HOTOVO.
3 Napište poznámku na snímek obrazovky.
4 Vyberte možnost, kterou chcete použít na snímek obrazovky.
• Oříznout: Umožňuje oříznutí snímku obrazovky.
• Sdílet: Sdílení snímku obrazovky s ostatními.
• Uložit: Slouží k uložení snímku obrazovky do složky Galerie.
Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.
34
Základy
Přeložit
Pokud chcete přeložit některé slovo, přejeďte nad ním perem S Pen.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k Wi-Fi.
• Tato funkce nepodporuje některé jazyky.
• Tato funkce je k dispozici pouze na obrazovkách, které umožňují pořídit snímek
obrazovky.
1 Otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku Přeložit.
2 V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky.
3 Přejeďte perem S Pen nad slovem, které chcete přeložit.
Nad slovem se zobrazí jeho překlad. Klepněte na
pro poslech výslovnosti.
Chcete-li zobrazit více definicí, klepněte na přeložené slovo.
4 Překladač zavřete klepnutím na položku
na panelu překladače.
35
Základy
Přidat zástupce
Na panel Bezdotykového příkazu můžete přidat zástupce často používaných aplikací nebo funkcí.
Na panelu Bezdotykového příkazu klepněte na položku Přidat zástupce a vyberte aplikace nebo
funkce, které chcete otevírat prostřednictvím panelu.
Chcete-li upravit zástupce, otevřete panel bezdotykových příkazů a klepněte na
→ Zástupci.
Dále můžete odebrat zástupce Vytvořit poznámku.
Bezdotykový náhled
Po najetí nad položku na obrazovce pomocí pera S Pen můžete provádět různé funkce.
Zobrazení náhledu informací
Ukažte na obrazovku a zobrazte náhled obsahu nebo informace v rozevíracím okně.
36
Základy
Používání bezdotykového tlačítka
Když v některých aplikacích, jako je Galerie, najedete na položky stylem S Pen, v okně náhledu
se zobrazí bezdotykové tlačítko. Pomocí bezdotykového tlačítka můžete přímo z okna náhledu
provádět různé akce.
Bezdotykové tlačítko
Není-li funkce aktivována, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na Nastavení → S Pen →
Bezdotykový náhled a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.
Výběr pomocí pera
Pro výběr více položek nebo textu stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen
nad textem nebo seznamy položek. Můžete také vybrané položky nebo text kopírovat a vkládat do
jiných aplikací nebo je sdílet s ostatními.
37
Základy
Přímé zadávání perem
Vyplňujte formuláře a pište zprávy pomocí ručního psaní perem S Pen.
1 Přejeďte perem S Pen nad textovým polem.
2 Klepněte na položku a otevřete pole ručního psaní.
3 Pište pomocí pera S Pen.
Není-li funkce aktivována, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na Nastavení → S Pen →
Přímé zadávání perem a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.
38
Základy
Pozn. na vyp. d.
Tato funkce umožňuje rychle vytvářet poznámky psaním na vypnutou obrazovky.
Pro aktivaci této funkce klepněte na obrazovce aplikací na Nastavení → S Pen a následně proveďte
aktivaci klepnutím na přepínač Pozn. na vyp. d.
Když je obrazovka zařízení vypnutá, odpojte pero S Pen a napište poznámku. Klepněte na položku
ULOŽIT nebo vložte pero S Pen zpět do zásuvky. Poznámka se uloží do aplikace Samsung Notes.
Chcete-li si zobrazit poznámky, otevřete si obrazovku aplikací a klepněte na položku Samsung Notes
→ KOLEKCE → Poznámka na vypnutém displeji.
39
Základy
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené obrazovky
Zobrazení vyskakovacích oken
40
Základy
Zobrazení rozdělené obrazovky
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3 Pro výběr jiné aplikace ke spuštění táhněte prstem doleva nebo doprava.
Zobrazení rozdělené obrazovky můžete také spustit klepnutím na položku
přidržením.
41
a jejím
Základy
Používání dalších možností
Pokud používáte aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky, vyberte okno aplikace a klepněte na
kruh mezi okny aplikací, aby se otevřely následující možnosti:
• : Přepínání poloh mezi okny aplikací.
• : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na
položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
42
Základy
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
• : Minimalizovat okno.
• : Maximalizovat okno.
• : Uzavření aplikace.
Nastavení velikosti okna
Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.
43
Základy
Zobrazení vyskakovacích oken
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci, kterou chcete zobrazit v novém okně.
2 Táhněte diagonálně směrem dolů z jednoho z horních rohů.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Přetažení obsahu.
Minimalizovat okno.
Uzavření aplikace.
Maximalizovat okno.
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na kruh na okně, přidržte jej a přesuňte do nové polohy.
Účet Samsung
Úvod
Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé
služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.
Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace poskytované společností
Samsung, aniž byste se museli ke svému účtu přihlašovat.
Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.
Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte
account.samsung.com. Pro více informací o účtech Samsung otevřete obrazovku Aplikace a klepněte
na položku Nastavení → Účty → Účet Samsung account → Nápověda.
44
Základy
Zaregistrování účtu Samsung
Zaregistrování nového účtu Samsung
Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account → VYTVOŘIT ÚČET.
3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Zaregistrování stávajícího účtu Samsung
Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account.
3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud informace ke svému účtu zapomenete, klepněte na položku Zapomněli jste ID nebo
heslo? Informace ke svému účtu naleznete, když zadáte požadované informace a bezpečnostní
kód zobrazený na obrazovce.
Odstranění účtu Samsung
Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo
události, budou také odstraněna.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account, klepnutím na účet jej odstraníte.
3 Klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat účet → ODEBRAT ÚČET.
4 Zadejte své heslo do účtu Samsung a klepněte na položku POTVRDIT.
5 Klepněte na položku ODEBRAT ÚČET.
45
Základy
Přenos dat z předchozího zařízení
Data můžete z předchozího zařízení do svého zařízení přenášet pomocí aplikace Samsung Smart
Switch.
K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.
• Mobilní verze: Přenášejte data mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z
obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
• Verze pro počítače: Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na
stránce www.samsung.com/smartswitch.
• Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích
podporována.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Přenos dat z mobilního zařízení
Můžete přenést data z předchozího zařízení do svého zařízení.
1 Na svém předchozím zařízení si z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play stáhněte a
nainstalujte aplikaci Smart Switch.
2 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
3 Na obou zařízeních spusťte aplikaci Smart Switch.
46
Základy
4 Na svém zařízení vyberte ze seznamu typ předchozího zařízení a klepněte na položku START.
5 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Přenos záložních dat z počítače
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého
zařízení.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.
47
Základy
Správa zařízení a dat
Připojení zařízení k počítači pro přenos dat
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte
zařízení přímo ke konektoru USB počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámením a klepněte na položku Přenášení mediálních soub. přes USB →
Přenášení multimediálních souborů.
Pokud počítač vaše zařízení nerozpozná, klepněte na položku Přenášení obrázků.
3 Klepněte na položku POVOLIT, abyste počítači umožnili přístup k datům zařízení.
Když počítač rozpozná zařízení, zařízení se objeví ve volbě můj počítač.
4 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Aktualizace zařízení
Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.
Aktualizace pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → O zařízení → Stáhnout aktualizace
ručně.
48
Základy
Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch
Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat
aplikaci Smart Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální
zařízení od počítače.
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte
se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung a
Účty.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Zálohovat moje
data pro účet Samsung, klepněte na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, abyste je
aktivovali, potom klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač Automaticky
zálohovat, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Samsung, klepněte na položku Obnovit. Aktuální data budou ze
zařízení vymazána, aby mohly být obnoveny zvolené položky.
49
Základy
Používání účtu Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Zálohovat
moje data pro účet Google, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepněte na položku
Zálohovat účet a vyberte účet jako záložní účet.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač Automatické obnovení, abyste
funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
Rychlé připojení
Úvod
Pomocí funkce Rychlé připojení rychle vyhledávejte nedaleká zařízení, jako jsou sluchátka s funkcí
Bluetooth nebo televizory, a připojujte se k nim.
• Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, funkci Rychlé připojení nepodporuje,
aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct nebo Bluetooth dříve, než na svém zařízení spustíte
funkci Rychlé přip.
• Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
50
Základy
Připojování k ostatním zařízením
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Funkce Wi-Fi a Bluetooth se aktivují automaticky.
Pokud není funkce Rychlé přip. na panelu s oznámeními viditelná, klepněte na položku
→ UPRAVIT a klepnutím aktivujte přepínač Rychlé přip.
2 Klepněte na položku Hledat nedaleká zařízení.
Pokud nebylo dříve připojeno žádné zařízení, zařízení automaticky vyhledá nedaleká zařízení.
3 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
Chcete-li změnit nastavení viditelnosti svého zařízení, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavit
viditelnost zařízení, potom vyberte možnost.
Sdílení obsahu
Sdílí obsah s připojenými zařízeními.
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
2 Klepněte na položku Hledat nedaleká zařízení.
3 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
4 Klepněte na položku Sdílet obsah a vyberte kategorii médií.
5 Odešlete obsah do připojeného zařízení podle pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na kategorii vybraných médií.
51
Základy
Připojování k televizoru
Propojte své zařízení a televizor, abyste mohli sledovat obsah ze zařízení na větší obrazovce. Je
možné, že budete moci používat více funkcí v závislosti na připojeném televizoru.
1 Zapněte televizor a umístěte zařízení do blízkosti televizoru.
2 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip. → Hledat nedaleká zařízení.
3 Vyberte televizor.
Objeví se seznam funkcí, které můžete s televizorem používat.
4 Vyberte funkci a používejte ji podle pokynů na obrazovce.
Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na televizoru.
• Smart View: Prohlížejte obsah zařízení na obrazovce televizoru. V závislosti na televizoru,
který chcete připojit, možná budete muset na televizoru aktivovat funkci zrcadlení
obrazovky. Pokud televizor nepodporuje funkci zrcadlení obrazovky, aktivujte funkci pomocí
kompatibilního příslušenství. Mezi kompatibilní příslušenství patří HomeSync a AllShare Cast
dongle.
• Zobrazit TV v zařízení: Dívejte se na televizi na obrazovce svého zařízení. Můžete pokračovat
ve sledování televize v rámci povoleného rozsahu připojení.
• Ovládat TV: Používejte své zařízení jako dálkové ovládání televizoru.
• Zaregistrovat TV / Zrušit registraci TV: Zaregistrujte televizor ve svém zařízení, abyste mohli
používat další funkce, jako je Ovládat TV.
• Některé soubory mohou být během přehrávání v závislosti na připojení ukládány do
mezipaměti.
• Pokud televizor nepodporuje technologii ochrany digitálního obsahu s vysokou
šířkou pásma (High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP), nebudete moci na
televizoru prohlížet obsah chráněný technologií správy digitálních práv (Digital Rights
Management, DRM).
52
Základy
Streamování obsahu na registrovaném televizoru
Pokud zaregistrujete televizor ve svém zařízení, budete je moci k televizoru snadno připojit při
přehrávání obsahu.
Když vaše zařízení rozpozná zaregistrovaný televizor, zatímco sledujete obsah, objeví se na zařízení
ikona . Klepnutím na ikonu můžete streamovat obsah ze zařízení do televizoru.
• Tato funkce je podporována pouze výchozí aplikací galerie zařízení.
• Když je zaregistrovaný televizor připojen k elektrické zásuvce, můžete tuto funkci
používat, i když je obrazovka televizoru vypnutá.
Funkce sdílení
Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení
snímků.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet a vyberte metodu sdílení, například Bluetooth nebo e-mail.
Můžete také používat následující možnosti:
• Smart View: Prohlížejte obsah zobrazený na vašem zařízení na větší obrazovce
prostřednictvím bezdrátového připojení.
• Sdílení v okolí: Sdílejte obsah s nedalekými zařízeními prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct,
Bluetooth a dalších.
• Tisk: Tiskněte obsah pomocí plug-inů tiskárny nainstalovaných v zařízení.
4 Sdílejte snímky s ostatními podle pokynů na obrazovce.
Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek
zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.
53
Aplikace
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku HLEDAT a vyhledávejte je pomocí
klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
→ Nastavení →
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automaticky aktualizované aplikace a vyberte příslušnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte pole vyhledávání a vyhledávejte klíčová slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automatické aktualizace a vyberte příslušnou možnost.
54
→ Nastavení →
Aplikace
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Vedle aplikací, které můžete zakázat nebo
odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku VYPNOUT nebo OK.
Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace → Správce aplikací,
vyberte aplikaci a pak klepněte na položku VYPNOUT nebo ODINSTALOVAT.
• VYPNOUT: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
• ODINSTALOVAT: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace → Správce aplikací →
Vypnuto, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku ZAPNOUT.
→
Nastavení oprávnění aplikací
Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k a používání
informací na vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem
na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku
POVOLIT, abyste aplikaci poskytli oprávnění.
Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku
Nastavení → Aplikace → Správce aplikací. Vyberte aplikaci a klepněte na položku Oprávnění.
Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.
Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění,
otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení → Soukromí → Oprávnění aplikace.
Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.
Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou
správně fungovat.
55
Aplikace
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Ruční vytváření kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku a vyberte místo pro uložení.
3 Zadejte informace kontaktu.
• : Přidat obrázek.
• /
: Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
Import kontaktů
Importujte kontakty z úložných služeb do vašeho zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 V seznamu kontaktů klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Import/export kontaktů →
IMPORT a pak vyberte možnost importu.
56
Aplikace
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle
procházet.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• : Napsat e-mail.
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku DALŠÍ → Sdílet.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SDÍLET.
4 Vyberte způsob sdílení.
57
Aplikace
Internet
Úvod
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
Procházení webových stránek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Přechod na dříve navštívenou
stránku.
Otevření dalších možností.
Zobrazí záložky, uložené
internetové stránky a nedávnou
historii.
Otevření domovské stránky.
Zavření záložky.
Otevření nové záložky.
Obnovení aktuální webové
stránky.
58
Aplikace
Používání tajného režimu
V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky ukládat a spravovat samostatně.
Pomocí hesla můžete zamknout tajný režim.
Aktivace tajného režimu
Klepněte na položku DALŠÍ → Zapnout Režim utajení. Pokud tuto funkci používáte poprvé,
nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.
V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.
Změna nastavení zabezpečení
Své heslo můžete změnit.
Klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Soukromí → Zabez. Režimu utajení → Změnit heslo.
Deaktivace tajného režimu
Klepněte na položku DALŠÍ → Vypnout Režim utajení. Případně můžete zavřít aplikaci Internet.
59
Aplikace
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet společnosti, klepněte na položku RUČNÍ
NASTAVENÍ.
3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku DALŠÍ → Nastavení → DALŠÍ → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.
2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
3 Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně,
táhněte po obrazovce směrem dolů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → jméno vašeho účtu, potom
klepněte na přepínač Synchronizovat účet, abyste funkci aktivovali.
60
Aplikace
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Základní fotografování a filmování
Můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa. Své fotografie a videa prohlížejte v aplikaci Galerie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte
video.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel
nebo .
přizpůsobení, přetáhněte panel přizpůsobení směrem k
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
61
Aplikace
Aktuální režim
Náhled miniatury
Nahrávání videa.
Rychlá nastavení
Pořízení fotografie.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Nastavení fotoaparátu
Režimy fotografování
a filmování
Na obrazovce náhledu táhněte doprava, abyste otevřeli seznam režimů snímání. Nebo táhněte
doleva, pokud chcete zobrazit fotografie a videa, které jste pořídili.
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce
Chcete-li rychle pořizovat fotografie, spusťte Fotoaparát na zamčené obrazovce.
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Když spustíte Fotoaparát na zamčené obrazovce s aktivovanými bezpečnostními
funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
62
Aplikace
Přizpůsobení režimů snímání
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM a vyberte režim.
Chcete-li zobrazit informace pro jednotlivé režimy, klepněte na položku INFO.
Chcete-li změnit rozvržení režimů, klepněte na položku DALŠÍ → Upravit, klepněte na ikonu režimu
a podržte ji, pak ji přetáhněte do jiného umístění.
Chcete-li na domovskou obrazovku přidat zástupce režimů, klepněte na položku DALŠÍ → Přidat
zást. na dom. obr.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Automaticky.
Profesionální režim
Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu
ISO.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Pro. Vyberte možnosti a přizpůsobte
nastavení, potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
• : Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev.
• : Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se
používají pro nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se
pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit
objevení šumu na fotografiích.
• : Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
63
Aplikace
Panoráma
Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Panoráma.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
Sériový sn.
Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Sériový sn.
Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte
.
HDR (Sytý tón)
Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → HDR (Sytý tón).
Bez efektu
S efektem
64
Aplikace
Samospoušť
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
2 Klepněte na REŽIM → Samospoušť.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Jakmile telefon najde vaši tvář, klepnutím na obrazovku pořiďte autoportrét.
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná,
bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotograf. (přední), potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
Noc
Můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Noc.
Překrásná tvář
Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Překrásná tvář.
Sport
Pořizujte fotografie rychle se pohybujících předmětů.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Sport.
Zvuk a foto
Pořizujte fotografie se zvukem. Zařízení identifikuje fotografie pomocí
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Zvuk a foto.
65
v Galerie.
Aplikace
Nastavení fotoaparátu
Rychlá nastavení
Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• : Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
• : Nastavte v telefonu nahrávání zvuku před a po pořízení fotografie.
• : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu počítá
expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. Bod počítá expozici snímku podle světla
v prostředním bodu snímku. Matice průměruje celou scénu.
• : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• : Výběr rozlišení pro fotografie. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Velikost videa (zadní) / Velikost videa (přední): Výběr rozlišení pro videa. Použití vyššího
rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Uložit obr. jako v náhledu: Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní
scény při fotografování předním fotoaparátem.
• Na celou obrazovku (16:9): Slouží k nastavení náhledu fotografií a videí pomocí poměru stran
celé obrazovky zařízení.
• Dělicí čáry: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
66
Aplikace
• Metody fotograf. (přední): Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií po jejich zachycení.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Funkce tl. hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo
funkce zoomu.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazení a správu fotografií a videí uložených v zařízení.
Zobrazení snímků
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek nebo video.
Přechod na předchozí
obrazovku.
Otevření dalších možností.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Sdílejte snímek s ostatními.
Úpravy snímku.
Automatické upravení snímku.
Odstranění snímku.
Miniatury náhledu snímků a videí
Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.
67
Aplikace
Prohlížení videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu
Zobrazení vašich
videí.
v miniatuře náhledu.
Otevření dalších
možností.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Nastavení hlasitosti.
Přesun ovládacího
panelu doleva.
Přesun ovládacího
panelu doprava.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnout na
rozevírací přehrávač
videí.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
68
Aplikace
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Odstr. v dolní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
3 Klepněte na položku ODSTR.
Sdílení snímků nebo videí
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Sdílet v dolní části obrazovky, potom vyberte
způsob sdílení.
Samsung Notes
Úvod
Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením na obrazovce pomocí
pera S Pen. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.
Vytváření poznámek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Notes → VŠE →
.
Můžete rovněž otevřít panel Bezdotykového příkazu a klepnout na zástupce Vytvořit
poznámku.
69
Aplikace
2 Na panelu nástrojů v horní části obrazovky vyberte způsob zadávání a vytvořte poznámku.
Chcete-li přidat obrázek, klepněte na položku Obrázek a vložte obrázek ze složky Galerie nebo
pořízením snímku.
Klepnutím na položku Hlas můžete nahrát záznam hlasu a vložit jej do poznámky. Záznam hlasu
se okamžitě spustí.
Zadejte text pomocí klávesnice.
Psaní a kreslení pery.
Vložení hlasového záznamu.
Kreslení štětci.
Vkládání obrázku.
3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku ULOŽIT.
Vytváření poznámek v režimu ručního psaní
Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku Pero a můžete začít psát nebo kreslit
pomocí pera S Pen.
Režim výběru
Vrátit
Režim gumy
Znovu
Režim pera
Rozšíření stránky.
70
Aplikace
Změna nastavení pera
Během zápisu nebo kreslení na obrazovce můžete klepnout na položku
tloušťku čáry nebo barvu pera.
a změnit typ pera,
Změna typu pera.
Změna tloušťky čáry.
Změna barvy pera.
Zvolte novou barvu pomocí
nástroje pro výběr barvy.
Používání nástroje gumy linek
1 Chcete-li z poznámky vymazat napsaný text, klepněte na
2 Klepněte na oblast, kterou chcete odstranit.
.
Celá linka v dané oblasti bude vymazána. Nástrojem gumy linek můžete poznámku mazat linku
po lince.
• Pokud chcete vymazat pouze oblast, které se dotknete perem S Pen, klepněte ještě jednou
na položku a poté klepněte na položku Smazat oblast dotyku. Velikost gumy můžete
upravit tažením panelu nastavení velikosti.
• Chcete-li vymazat poznámku, klepněte na položku VYMAZAT VŠE.
• V režimu stylu můžete také mazat určité oblasti. Stačí podržet tlačítko stylu S Pen a na
danou oblast klepnout.
• I s menší gumou možná nebudete moci přesně vymazat zamýšlenou část.
71
Aplikace
Úpravy ručně psaných poznámek
Ručně psané poznámky můžete upravovat pomocí různých možností úprav, jako je vyjímání,
přesouvání, změna velikosti nebo transformace.
1 Pokud se v poznámce nachází ručně psaný text, klepněte na položku
Chcete-li změnit tvar vybrané oblasti, klepněte ještě jednou na položku
.
.
2 Vstup vyberete tak, že na něj klepnete nebo kolem něj nakreslíte čáru.
Pro přesun vstupu do jiného umístění vyberte vstup a pak jej přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li změnit velikost vybraného vstupu, klepněte na něj a pak přetáhněte roh rámečku,
který se zobrazí.
3 Vstupy můžete upravovat pomocí dostupných možností.
• Vyjmout: Vyjmutí vstupu. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění, podržte
je a poté klepněte na Vložit.
• Kopírovat: Kopírování vstupu. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění,
podržte je a poté klepněte na Vložit.
• Odstr.: Odstranění vstupu.
• Dopředu: Odeslání vstupu dopředu.
• Dozadu: Odeslání vstupu dozadu.
72
Aplikace
Malování štětci
Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku Štětec a můžete začít malovat různými
štětci.
Až skončíte, vložte malbu do poznámky klepnutím na položku HOTOVO.
Svou malbu můžete zveřejnit v aplikaci PEN.UP a sdílet ji s ostatními.
Vložení malby do poznámky.
Změna dosahu nebo
neprůsvitnosti štětce.
Zvolte novou barvu pomocí
nástroje pro výběr barvy.
Změna barvy štětce.
Vrátit
Znovu
Režim gumy
Odeslání malby do sítě PEN.UP.
Vkládání obrázků do poznámky
Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku Obrázek. Klepněte na položku FOTOAP. →
a pořiďte fotografii nebo klepněte na položku GALERIE nebo JINÉ a vyberte obrázek. Obrázek se
vloží do poznámky.
Vložení záznamu hlasu do poznámky
Chcete-li vytvořit záznam hlasu, klepněte na obrazovce vytváření poznámek na položku Hlas.
Klepnutím na položku záznam zastavte. Záznam hlasu se vloží do poznámky.
73
Aplikace
Připnutí poznámky na domovskou obrazovku
Připnutí poznámky na domovskou obrazovku vám umožní rychleji zobrazit nebo otevřít a upravit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Notes.
2 Klepněte na položku VŠE nebo KOLEKCE a vyberte kategorii.
3 Vyberte poznámku a klepněte na položku → Připnout na domovskou obrazovku.
Poznámka se připne na domovskou obrazovku.
Na domovské obrazovce můžete poznámku klepnutím a podržením přesunout nebo změnit její
velikost. Chcete-li poznámku nahradit jinou poznámkou, klepněte na položku ZMĚNIT.
Odstranění poznámek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Notes.
2 Klepněte na položku VŠE nebo KOLEKCE a vyberte kategorii.
3 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
4 Klepněte na položku ODSTR.
74
Aplikace
PEN.UP
Úvod
PEN.UP je služba sociální sítě určená ke sdílení výtvorů nakreslených pomocí pera S Pen. Zveřejňujte
své výtvory, prohlížejte si výtvory ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.
Zobrazení historie nedávných
aktivit.
Váš profil
Zobrazení prací podle kategorie.
Odeslání vašich výtvorů.
K síti PEN.UP se můžete přihlásit pomocí účtu Samsung nebo jiných účtu SNS.
75
Aplikace
Odesílání svých výtvorů
V síti PEN.UP můžete zveřejnit výtvory vytvořené v aplikaci Samsung Notes nebo jiných aplikacích
pro kreslení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → PEN.UP →
2 Přidejte dílo, které chcete zveřejnit, a zadejte název, popis a hashtag.
.
Přidání výtvoru do příspěvku.
Vložení názvu.
Zadání popisu.
Přidání hashtagů.
Výběr místa pro zveřejnění
výtvoru.
Vyberte kategorii.
Sdílení výtvorů s dalšími účty
SNS.
3 Klepněte na VYSTAVIT.
Zveřejňování výtvorů z jiných aplikací
Chcete-li zveřejnit výtvory z Galerie nebo jiných aplikací pro kreslení, vyberte dílo z aplikace a
klepněte na položku Sdílet → PEN.UP.
76
Aplikace
Prohlížení výtvorů
Vyberte příspěvek, který chcete zobrazit. Při prohlížení výtvorů můžete přidávat komentáře nebo
dané dílo označit jako oblíbené. Výtvory můžete také stahovat nebo si je nastavit jako tapetu.
Nastavení výtvoru jako
oblíbeného.
Zobrazení uživatelů, kterým se
výtvor líbí.
Zobrazení komentářů a přidání
komentáře.
Opětovné odeslání výtvoru.
Pokud chcete dílo stáhnout, klepněte na položku → Uložit umělecké dílo. Stažené výtvory se uloží
do složky Galerie. Můžete stáhnout pouze výtvor, u kterého je to povoleno vlastníkem.
S Plánovač
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
77
.
Aplikace
3 Zadejte podrobnosti události.
Vložení názvu.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavte pro tuto událost
počáteční a konečné datum.
Nastavení alarmu.
Zadejte místo události.
Připojte mapu zobrazující polohu
události.
Přidat další podrobnosti.
4 Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
Vytváření úloh
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku ÚKOLY.
3 Zadejte podrobnosti úlohy a klepněte na položku DNES nebo ZÍTRA, abyste nastavili datum
splnění.
Chcete-li přidat více podrobností, klepněte na položku
4 Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
78
.
Aplikace
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty, vyberte službu účtu, potom
klepněte na přepínač Synchronizovat Kalendář, abyste události a úlohy synchronizovali s účtem.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku
S Plánovač → DALŠÍ → Správa kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete
provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.
Moje soubory
Otevírejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Umožňuje zobrazení souborů podle kategorie nebo zobrazení souborů uložených v zařízení.
Abyste zkontrolovali stav použité a dostupné paměti, klepněte na položku VYUŽITÍ PAMĚTI.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku HLEDAT.
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
UPOZORNĚNÍ
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Hodiny → UPOZORNĚNÍ.
79
Aplikace
Nastavení upozornění
Nastavte čas upozornění a klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li nastavit upozornění s různými možnostmi upozornění, klepněte na položku MOŽNOSTI,
nastavte možnosti upozornění, potom klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na ikonu vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na položku
a upozornění v seznamu upozornění.
SVĚTOVÉ HODINY
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Hodiny → SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Zadejte název města nebo vyberte světové město a potom klepněte na položku
Odstraňování hodin
Klepněte na položku
na hodinách.
80
.
Aplikace
STOPKY
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Hodiny → STOPKY.
2 Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3 Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
ČASOVAČ
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Kalkulačka.
V horní části obrazovky je zobrazena historie výpočtů.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku SMAZAT HISTORII.
81
Aplikace
Režim Děti
Vytvořte pro děti zábavné a bezpečné prostředí tím, že jim na stránce dětského režimu omezíte
přístup k určitým aplikacím nebo obsahu. Na stránce obsahu můžete také využívat nejrůznější obsah.
Chcete-li spustit dětský režim, klepněte na položku Režim Děti na domácí obrazovce nebo
obrazovce Aplikace.
Při prvním spuštění této aplikace nastavte kód PIN. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
Galerie pro děti
Fotoaparát pro děti
Obchod pro děti
Kids Video
Kreslení pro děti
Hudba pro děti
Kids Magic Voice
Kids House
Přístup k rodičovské
kontrole.
Ukončit dětský režim.
Chcete-li přejít na stránku s obsahem, potáhněte na obrazovce dětského režimu prstem doprava.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
82
Aplikace
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Účty.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých
místech.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.
Filmy Play
Stahujte videa ke sledování z aplikace Obchod Play.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
83
Aplikace
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Hangouts
Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
84
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku HLEDAT.
Wi-Fi
Připojování k síti Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
85
Nastavení
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na možnosti Sdílet → Wi-Fi Direct a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
přenést.
4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
86
Nastavení
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
Bluetooth
Úvod
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
87
Nastavení
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého
zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na Sdílet → Bluetooth a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
88
Nastavení
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Režim Letadlo.
Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení
používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
Použití dat
Sledování množství použitých dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Použití dat.
Další nastavení připojení
Možnosti
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
89
Nastavení
• VPN: Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
• Ethernet: Možnost Ethernet je dostupná v případě, že je k zařízení připojen adaptér sítě
Ethernet. Pomocí této možnosti můžete aktivovat funkci Ethernet a nakonfigurovat nastavení
sítě.
• Sdílení obrazovky: Slouží k nasdílení obrazovky vašeho zařízení s dalšími zařízeními při
používání funkcí Smart View nebo zrcadlení obrazovky.
Ověřte, zda jsou funkce Smart View a zrcadlení obrazovky podporovány na ostatních
zařízeních.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → Tisk → Stáhnout
modul plug-in.
2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku DALŠÍ → Přidat tiskárnu → ADD PRINTER.
Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení tisku.
90
Nastavení
Tisk obsahu
Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku Sdílet → Tisk
→
→ Všechny tiskárny a pak vyberte tiskárnu.
Smart Manager
Úvod
Chytrý správce poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště paměti RAM a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat jedním klepnutím prstu.
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Smart Manager → SMAZAT VŠE.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Hledání škodlivého softwaru.
91
Nastavení
Baterie
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Smart Manager → Baterie.
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř
vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Nemůžete přijímat upozornění z aplikací, které používají úsporný režim.
Správa baterie
Abyste šetřili energii baterie nastavením, zda se má pro jednotlivé aplikace optimalizovat využívání
baterie, klepněte na položku DETAIL pro optimalizaci úspory energie aplikace a klepnutím na
přepínač tuto funkci aktivujte.
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Smart Manager → Úložiště.
Správa paměti
Chcete-li odstranit zbytkové soubory, například z mezipaměti, klepněte na položku ODSTRANIT.
Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte, klepněte na položku
DETAIL pro uživatelská data a vyberte kategorii. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na
položku ODSTRANIT.
RAM
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Smart Manager → RAM.
Abyste své zařízení zrychlili omezením množství využívané paměti RAM, klepněte na položku
UKONČIT VŠE, abyste zavřeli všechny aplikace spuštěné na pozadí.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Smart Manager → Zabezpečení zařízení.
92
Nastavení
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
• Správce aplikací: Kontrola a správa aplikací v zařízení.
• Výchozí aplikace: Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.
• Nastavení aplikací: Přizpůsobení nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
Zvuk
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuk.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
• Zvuky oznámení: Vyberte výchozí zvuk upozornění. Můžete také změnit nastavení upozornění
pro jednotlivé aplikace.
• Zvuky tlač.: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
• Zvuk nabíjení: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
• Zvuk klávesnice: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
• Kvalita zvuku a efekty: Umožňuje konfiguraci dalších nastavení zvuku.
93
Nastavení
Oznámení
Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
Chcete-li přizpůsobit natavení upozornění, klepněte na položku UPŘESNIT a vyberte aplikaci.
• Povolit oznamování: Povolí upozornění z vybraných aplikací.
• Nastavit jako prioritní: Zobrazí upozornění v horní části panelu s oznámeními a zahrne je do
povoleného seznamu, když je aktivována možnost Nerušit.
• Náhledy v místních oknech: Zobrazí náhledy upozornění ve vyskakovacích oknech.
• Zobrazit na zamykací obrazovce: Zobrazí upozornění z vybraných aplikací, když je telefon
zamčený.
• Zobrazit obsah na zamyk. obr.: Zobrazí obsah upozornění z vybraných aplikací, když je telefon
zamčený.
• Další nastavení: Přizpůsobte si další nastavení upozornění pro vybranou aplikaci.
Nerušit
Nastavení ztišení zvuku oznámení, kromě povolených výjimek.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Nerušit.
• Zapnout: Okamžitě aktivuje režim Nerušit.
• Zapnout podle plánu: Aktivuje režim Nerušit v předem nastavené časy. Můžete vybrat dny a
nastavit čas zahájení a ukončení.
• Povolit výjimky: Upravte nastavení povolením výjimek.
94
Nastavení
Zobrazení
Změna nastavení zobrazení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Písmo: Změní velikost a typ písma.
• Rámečky ikon: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí
podsvícení displeje při jeho sledování.
• Spořič obrazovky: Nastavení zařízení, které umožňuje spuštění spořiče obrazovky při nabíjení
zařízení.
S Pen
V této části můžete změnit nastavení pro používání pera S Pen.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku S Pen.
• Bezdotykový příkaz: Umožňuje přizpůsobit nastavení bezdotykových příkazů a vybrat aplikace
nebo funkce, které chcete otevírat z panelu bezdotykových příkazů.
• Bezdotykový náhled: Aktivujte funkci air view, abyste mohli provádět různé akce pomocí pera
S Pen.
• Přímé zadávání perem: Nastavení zařízení na zobrazení ikony podložky ručního psaní při najetí
perem S Pen nad pole zadávání textu.
• Ukazatel: Nastavení zobrazení ukazatele pera S Pen při držení pera S Pen nad obrazovkou.
• Možnosti odpojení: Umožňuje nastavit telefon tak, aby se po vytažení stylu S Pen otevřel panel
bezdotykových příkazů nebo aplikace Samsung Notes.
• Pozn. na vyp. d.: Umožňuje nastavit telefon tak, aby se při vypnuté obrazovce po vytažení stylu
S Pen otevřela aplikace Samsung Notes.
• Úsporný režim pera S Pen: Chcete-li snížit spotřebu baterie, nastavte dotykovou obrazovku tak,
aby se po vložení stylu S Pen do slotu vypnula jeho detekce.
• Zvuk S Pen: Nastavení zařízení, aby se při psaní nebo kreslení a obrazovku pomocí pera S Pen
ozýval zvuk psaní. Během vkládání a vysouvání stylu S Pen ze slotu vydává telefon zvuk.
95
Nastavení
Rozšířené funkce
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený
vstup.
• Gesto zobr. v novém okně: Nastavte zařízení tak, aby zobrazilo obrazovku aplikace v novém
okně. Další informace naleznete v části Zobrazení vyskakovacích oken.
• Inteligentní zachycení: Nastavte zařízení tak, aby zachytilo obsah, který pokračuje přes více
obrazovek, snímek obrazovky budete moci okamžitě oříznout a sdílet. Další informace naleznete
v části Inteligentní zachycení.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Snadné ztlumení: Alarmy v zařízení ztišíte pomocí pohybů dlaní.
• Přímé sdílení: Umožňuje nastavit telefon tak, aby se na panelu možností sdílení zobrazovaly
ikony kontaktů, se kterými můžete obsah sdílet přímo.
Uživatelé
Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními
nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. K dispozici jsou následující typy
uživatelských účtů:
• Vlastník: Účet vlastníka je vytvořen pouze při prvním nastavení zařízení a není možné vytvořit
více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy
uživatelských účtů. Přidávat a odebírat uživatelské účty můžete pouze, když tento účet
používáte.
• Host: Tento účet umožňuje hostům přístup k telefonu. Informace a data používaná hosty jsou
dočasně uložena. Pokaždé, když tento účet použijete, budete dotázáni, zda chcete pokračovat
v předchozí relaci hosta nebo spustit novou.
• Uživatel: Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a
přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.
• Uživatel (omezený profil): Z omezeného účtu je možné pouze přistupovat k aplikacím a obsahu
povolených z účtu vlastníka, a nelze používat služby, které vyžadují přihlášení.
96
Nastavení
Přidávání uživatelů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelé.
2 Klepněte na položku Přidat uživatele nebo profil → Uživatel → OK → NASTAVIT.
Telefon přejde na nový uživatelský účet a na zobrazí se výchozí zamčená obrazovka.
3 Odemkněte telefon a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení účtu.
Přidávání omezených profilů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelé.
2 Klepněte na položku Přidat uživatele nebo profil → Uživatel (omezený profil).
Pokud v uživatelském účtu nepoužíváte metodu bezpečnostního zámku obrazovky, nastavte ji
podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte aplikace a obsah, ke kterému mají přístup uživatelé s omezením.
Přepínání uživatelů
Klepněte na ikonu účtu v horní části zamknuté obrazovky nebo panelu oznámení a potom vyberte
účet, do kterého chcete přejít.
Zamknutá obrazovka
Oznamovací panel
97
Nastavení
Správa uživatelů
Pokud používáte účet vlastníka, můžete odstraňovat účty nebo měnit nastavení omezených účtů.
Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na položku
ODSTRANIT.
Klepnutím na položku
na položku .
vedle daného účtu a pak na
vedle účtu změníte nastavení účtu s omezením. Účet odstraníte klepnutím
Pozadí
Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
Domovská obrazovka
Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím panelů domovské
obrazovky a dalšími možnostmi.
Další informace naleznete v části Možnosti domovské obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Domovská obrazovka.
Zamykací obr. a zabezp.
V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Informace a zástupci aplikací: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté
obrazovce.
• Upozorňování na zamykací obrazovce: Nastavte, zda se má zobrazovat obsah oznámení na
uzamčené obrazovce, a vyberte, jaké oznámení se má zobrazit.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
98
Nastavení
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Zabezpečené spuštění: Data zařízení se budou šifrovat, aby k nim ostatní neměli přístup v
případě, že zařízení ztratíte nebo že vám bude odcizeno. Abyste mohli zašifrované zařízení
používat, musíte data zařízení při každém zapnutí zařízení dešifrovat. Můžete nastavit, zda se
data zařízení budou dešifrovat automaticky nebo zda bude vyžadován kód pro odemknutí. Když
jsou data zašifrovaná, není je možné zálohovat ani obnovit. Pokud několikrát za sebou zadáte
kód pro odemčení nesprávně a dosáhnete limitu pro počet pokusů, provede zařízení reset na
výrobní data.
• Šifrovat SD kartu: Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Konfigurace dalších nastavení zabezpečení.
Soukromí
Možnosti
Změňte nastavení soukromí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí.
• Umístění: Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
• Oprávnění aplikace: Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání.
Můžete také upravit nastavení oprávnění. Další informace naleznete v části Nastavení oprávnění
aplikací.
• Soukromý režim: Aktivujte soukromý režim, aby ostatní neměli přístup k vašemu soukromému
obsahu. Další informace naleznete v části Soukromý režim.
• Hlásit diagn. informace: Nastavení automatického odesílání informací o diagnostice a
používání zařízení společnosti Samsung.
99
Nastavení
Soukromý režim
Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli
přístup.
Aktivace soukromého režimu
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí → Soukromý režim a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač.
Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle
pokynů na obrazovce.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Soukromý režim se aktivuje a na stavové liště se objeví ikona
.
Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim.
Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.
Skrytí obsahu
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci pro skrytí položek.
2 Vyberte položku a pak klepněte na položku DALŠÍ → Přesunout do složky Soukromé.
Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený
kód přístupu do soukromého režimu.
Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.
Zobrazování skrytého obsahu
Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí → Soukromý režim a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory → Soukromé.
Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce.
100
Nastavení
Zrušení skrytí obsahu
1 V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit
skrytí.
2 Klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat ze složky Soukromé.
3 Vyberte složku, do které chcete položky přesunout, a klepněte na položku HOT.
Položky budou přesunuty do zvolené složky.
Automatická deaktivace soukromého režimu
Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí
obrazovky.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí → Soukromý režim a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Klepnutím na přepínač Automaticky vypnout tuto funkci aktivujete.
Když je aktivovaná možnost Automaticky vypnout, zařízení nepřenese soubory do
soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Zrak: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
• Sluch: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
• Obratnost a interakce: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
101
Nastavení
• Směrový zámek: Změna nastavení směrové kombinace pro odemknutí obrazovky.
• Přímý přístup: Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném
stisknutí tlačítka Domů.
• Připomenutí oznámení: Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě
nepřečetli.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení ovládání oznámení klepnutím na tlačítko, nikoli přetažením.
• Správa usnadnění: Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými
zařízeními.
• Služby: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
Účty
Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
2 Vyberte službu účtu.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají
synchronizovat.
102
Nastavení
Registrace účtu Samsung
K používání některých aplikací Samsung potřebujete účet Samsung. Na svůj účet Samsung můžete
zálohovat data uložená v zařízení nebo je z něj obnovit. Zaregistrujte si svůj účet Samsung v zařízení,
abyste mohli pohodlně používat služby Samsung.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace, které vyžadují účet
Samsung, aniž byste se v nich museli přihlašovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Účty, vyberte název účtu, vyberte účet, který chcete
odebrat, a pak klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat účet.
Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Google.
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Záloha a obnovení.
• Zálohovat moje data: Zálohování osobních údajů a dat aplikací na serveru Samsung. Můžete
také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
• Obnovit: Obnova dříve zálohovaných osobních údajů a dat aplikací z účtu Samsung.
103
Nastavení
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server
Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data
aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
• Automatické restartování: Pro dosažení optimálního výkonu nastavte automatický restart
telefonu v přednastavených časech.
• Vynulovat nastavení: Obnovení továrního nastavení telefonu bez vymazání dat.
• Obnovit nastavení sítě: Návrat nastavení síťového připojení na výchozí tovární nastavení.
• Obnovit tovární data: Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech
dat.
Jazyk a zadávání
Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou např. klávesnice a druhy hlasového zadávání.
Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Jazyk a zadávání.
• Jazyk: Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
• Výchozí klávesnice: Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
• Klávesnice Samsung: Změna nastavení klávesnice Samsung.
• Hlasové zadávání Google: Změňte nastavení hlasového vstupu.
• Jazyk: Výběr jazyka pro rozpoznávání ručně psaného textu. Můžete vyhledávat soubory
obsahující ručně psaný text ve vybraném jazyku.
• Převod textu na řeč: Změna nastavení funkce převodu textu na řeč.
• Rychlost ukazatele: Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad)
připojenou k zařízení.
104
Nastavení
Baterie
Zobrazte informace o spotřebě energie baterie a změňte možnosti úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Úsporný režim: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného
režimu. Další informace naleznete v části Úsporný režim.
• Ultra úsporný režim: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí
jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci. Další informace naleznete v části Ultra
úsporný režim.
• Zobrazit procenta baterie: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.
Úložiště
Zobrazit informace o paměti vašeho zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Úložiště.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
Příslušenství
Změna nastavení příslušenství.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Příslušenství.
• Automaticky odemknout: Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde
k otevření krytu. Tuto funkci lze použít pouze pro některé metody zámku obrazovky.
105
Nastavení
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Datum a čas.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatická aktualizace data a času při cestování do
jiných časových pásem. Když je tato funkce deaktivována, můžete nastavit datum a čas.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při pohybu
časovými pásmy ze sítě.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
106
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
107
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního
nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
108
Dodatek
Často dochází k odpojení internetu
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení. Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej
nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko Samsung.
109
Dodatek
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
110
Dodatek
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
111
Dodatek
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
V úložišti zařízení není dostatek místa
Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí chytrého
správce, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.
Vyjmutí baterie
• Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro
vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
112
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising