Samsung | SHR-5160P | Samsung SHR-5160P Uživatelská přiručka

8/16kanálový Systém DVR uživatelská pøíruèka
Správná likvidace tohoto produktu (Znièení elektrického a elektronického zaøízení)
Tato znaèka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by nemìl být používán s jinými domácími zaøízeními
po skonèení svého funkèního období. Aby se zabránilo možnému zneèištìní životního prostøedí nebo zranìní èlovìka díky
nekontrolovanému znièení, oddìlte je prosíme od dalších typù odpadù a recyklujte je zodpovìdnì k podpoøe opìtovného využití
hmotných zdrojù.
Èlenové domácnosti by mìli kontaktovat jak prodejce, u nìhož produkt zakoupili, tak místní vládní kanceláø, ohlednì podrobností,
kde a jak mùžete tento výrobek bezpeènì vzhledem k životnímu prostøedí recyklovat.
Obchodníci by mìli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupì. Tento výrobek by se nemìl míchat s
jinými komerèními produkty, urèenými k likvidaci.
SHR-5080/5082
SHR-5160/5162
8/16kanálový Systém DVR
uživatelská pøíruèka
pøedstavte si možnosti
Dìkujeme, že jste zakoupili produkt Samsung.
Pokud chcete získat kompletnìjší službu,
zaregistrujte svùj produkt na adrese
www.samsung.com/global/register
Code No. AB68-00686E-02
SHR-5162_CZ.indb 1
2007-8-2 19:36:25
hlavní funkce systému DVR
Digitální videorekordér (systém DVR) komprimuje snímky z 8/16 video kanálù z kamer pomocí technologie
MPEG-4, komprimuje také 4 vstupy zvukových kanálù do zvukového souboru ADPCM a ukládá je na pevný
disk nebo je z pevného disku ète.
Vedle toho pøenáší obrazová a zvuková data pøes síť a umožòuje je vzdálenì sledovat pomocí poèítaèe.
 8/16 konektorù kompozitního vstupu
 Kompatibilní s normou NTSC/PAL
 S kodekem Dual Codec je možné mìnit poèet snímkù za sekundu podle šíøky pásma a odesílat živý obraz
bez ohledu na stav záznamu
 Vylepšená kvalita obrazu díky èipu pro zrušení prokládání
 Možnost zobrazení informací o pevném disku a jeho stavu pomocí funkce HDD SMART
 Možnost pøevodu snímkù CIF (NTSC: 352 * 240, PAL: 352 * 288) na snímky 120 snímkù za sekundu u
normy NTSC nebo snímky 100 snímkù za sekundu u normy PAL
 8/16 prùchozích konektorù obrazu
 Režim pøepisování pevného disku
 Možnost zálohování na pevný disk s rozhraním USB 2.0 v pøípadì velkých objemù dat
 Funkce zálohování s pamìtí s rozhraním USB 2.0 a externí zapisovací jednotkou CD/DVD
(Modely SHR-5162 a SHR-5082 obsahují vestavìnou zapisovací jednotku DVD)
 Možnost záznamu, pøehrávání a souèasného pøenosu zvukových a obrazových dat do programu Windows
Network Viewer (Smart Viewer)
 Možnost záznamu nebo pøehrávání obrazových dat z 8/16 kanálù
 Rùzné režimy hledání (èas/datum, událost, plán)
 Rùzné režimy záznamu (èasový, událost, plán)
 Pøipojení pro externí pevný disk (USB 2.0)
 Funkce rozhraní alarmu (vstup: 8/16, výstup: 4, obnovení: 1)
 Funkce vzdáleného sledování pomocí programu Windows Network Viewer (Smart Viewer)
OBSAH BALENÍ SYSTÉMU DVR
Po dodání tohoto produktu jej rozbalte a položte jej na rovnou zem nebo na místo, na kterém jej chcete
používat. Potom zkontrolujte, zda máte následující položky.
SE
/CLO
OPEN
Dálkový ovladaè
4 speciální šrouby
SHR-5162_CZ.indb 2
Jeden napájecí kabel
2 x RS-485/
Svorkovnice alarmu
Dva držáky
Držáky se používají k
uchycení produktu do
racku
Disk CD se softwarem
Smart Viewer (vèetnì
pøíruèky ve formátu
PDF)
2 baterie typu AAA
Uživatelská pøíruèka
2007-8-2 19:36:28
bezpeènostní upozornìní
Abyste zabránili poškození majetku, pamatujte pøi používání produktu na následující pokyny.
 Nepoužívejte najednou více zástrèek.
Mohlo by dojít k nadmìrnému zahøátí nebo požáru.
 Nepokládejte v okolí vázy, kvìtináèe, hrnky, kosmetiku, léky nebo nádoby s vodou.
Mohlo by dojít k požáru.
 Neohýbejte pøíliš napájecí kabel a nepokládejte na nìj tìžké pøedmìty.
Mohlo by dojít k požáru.
 Nedotýkejte se zástrèky mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu elektøinou.
 Zastrète zástrèku dost pevnì, aby se nehýbala.
Pokud bude pøipojení volné, mùže dojít k požáru.
 Chraòte produkt pøed vlhkosti, prachem a sazemi.
Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektøinou.
 Nestrkejte do vìtracích otvorù kovové pøedmìty (mince, sponky, jiné kovové pøedmìty)
nebo hoølavé materiály (zápalky, papír atd.).
Mohlo by dojít k požáru.
 Udržujte okolní teplotu mezi 0 °C a 40 °C a chraòte produkt pøed vlhkostí.
Mohlo by dojít k poruše.
 Zajistìte dostateèné vìtrání.
Mohlo by dojít k nenormálnímu fungování kvùli vysoké teplotì.
 Udržujte produkt mimo dosah pøímého sluneèního svìtla a mimo dosah tepla z topných
zaøízení.
Mohlo by dojít k požáru.
 Produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektøinou nebo zranìní kvùli nenormálnímu
fungování.
 Netahejte za napájecí kabel.
Mohlo by dojít ke znièení napájecího kabelu a následnì k požáru nebo úrazu
elektøinou.
 V pøípadì bouøe nebo bleskù odpojte napájecí kabel.
Mohlo by dojít k požáru.
 Když vyndáte baterii z produktu, chraòte ji pøed dìtmi. Mohly by ji spolknout.
Pokud ji dítì spolkne, okamžitì vyhledejte lékaøe.
 Nainstalujte produkt na bezpeèné místo nebo produkt pøipevnìte ke zdi nebo ke stropu
pomocí pevného držáku, aby nespadl produkt na zem.
Mohlo by dojít ke zranìní.
SHR-5162_CZ.indb 3
2007-8-2 19:36:34
než zaènete
Tato uživatelská pøíruèka obsahuje informace o používání systému DVR, vèetnì krátkého
pøedstavení, názvù souèástí, funkcí, pøipojení k jiným zaøízením, nastavení nabídky a tak dále.
Pamatujte si následující upozornìní:
 Spoleènost SEC je majitelem autorských práv na tuto pøíruèku.
 Tato pøíruèka nesmí být kopírována bez pøedchozího písemného schválení spoleènosti SEC.
 Neneseme odpovìdnost za žádné ztráty související s produktem, které byly zpùsobeny použitím
nestandardního produktu nebo porušením pokynù uvedených v této pøíruèce.
 Pokud chcete otevøít skøíò systému kvùli kontrole, poraïte se s odborníkem z obchodu,
ve kterém jste produkt zakoupili.
 Otevøené zdrojové kódy mùžete stáhnout z následujícího webu: http://www.samsung.com.
 Pøed instalací externího zaøízení, napøíklad externí pamìti nebo pevného disku, zkontrolujte
kompatibilitu zaøízení se systémem Samsung DVR. Seznam zaøízení kompatibilních se systémem
Samsung DVR lze získat od dodavatele.
 Pøístroj by nemìl být vystaven kapající nebo støíkající vodì. Neumísťujte na nìj objekty naplnìné
vodou, napø. vázy.
 Síťová zástrèka se používá k odpojení zaøízení od napájení a mìla by být kdykoli pøístupná.
UPOZORNÌNÍ
Baterie
Použití špatné baterie v produktu by mohlo zpùsobit explozi. Proto musíte použít stejný typ
baterie, který je v produktu.
Toto jsou technické údaje baterie, která je v produktu nyní.




Normální napìtí: 3 V
Normální kapacita: 170 mAh
Souvislé stálé zatížení: 0,2 mA
Provozní teplota: -20°C ~ +85°C (-4°F ~ +185°F)
Vypnutí systému
Vypnutí napájení, když je produkt v provozu, nebo provádìní nepovolených èinností mùže vést k
poškození pevného disku nebo produktu. Mùže také dojít k poruše pevného disku pøi používání
produktu. Napájení vypínejte tlaèítkem napájení na pøední stranì systému DVR. Po vybrání
možnosti OK v nabídce mùžete odpojit napájecí kabel.
Abyste zabránili poškození neèekaným výpadkem proudu, nainstalujte systém UPS. (Informace o
systému UPS získáte od prodejce systémù UPS.)
Provozní teplota
Zaruèený rozsah provozní teploty tohoto produktu je 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F).
Tento produkt nemusí fungovat správnì, pokud bude spuštìn okamžitì po delším skladování pøi
teplotì pod garantovaným rozsahem.
Pøi používání zaøízení po delším skladování pøi nízké teplotì umístìte produkt na chvíli do prostøedí
s pokojovou teplotou a spusťte jej.
Pro vestavìný pevný disk produktu je zaruèený rozsah teploty 5 °C ~ 55 °C (41°F ~ 131°F). Pevný
disk nemusí fungovat pøi teplotì nižší, než je zaruèená teplota.
NORMY A SCHVÁLENÍ
Toto zaøízení bylo testováno a splnilo limity pro digitální zaøízení tøídy A podle èásti
15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvoøeny proto, aby byla poskytnuta pøimìøená ochrana
proti škodlivému rušení pøi používání zaøízení v komerèním prostøedí.
Toto zaøízení generuje, používá a mùže vyzaøovat energie na rádiové frekvenci, a pokud
nebude nainstalováno a používáno v souladu s uživatelskou pøíruèkou, mùže zpùsobit
škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zaøízení v obydlené oblasti mùže
zpùsobit škodlivé rušení. V takovém pøípadì musí uživatel na vlastní náklady rušení odstranit.
SHR-5162_CZ.indb 4
2007-8-2 19:36:34
obsah
PØEDSTAVENÍ
8/16KANÁLOVÉHO SYSTÉMU
DVR
03
05
06
Ovládací prvky na systému DVR
Konektory na zadním panelu
Dálkový ovladaè
INSTALACE
08
08
Kontrola prostøedí pro instalaci
Pøidání pevného disku
PØIPOJENÍ K JINÝM
ZAØÍZENÍM
14
14
15
15
16
Pøipojení obrazu, zvuku a monitoru
Pøipojení k síti
Pøipojení pøes rozhraní USB
Pøipojení vstupu a výstupu alarmu
Pøipojení zaøízení s rozhraním RS-485
ŽIVÉ SLEDOVÁNÍ
17
17
19
20
20
21
Používání systému
Režim živého sledování
Zapnutí a vypnutí zvuku
Znehybnìní a pøiblížení
Sledování událostí
Sledování spot-out
NASTAVENÍ NABÍDKY
22
22
27
28
29
31
32
33
36
Pøed použitím
Systém
Kamera
Sledování
Režim záznamu
Režim záznamu událostí
Plán
Síť
Konfigurace sítì
ZÁLOHA
37
Záloha
OVLÁDÁNÍ KAMERY PTZ
38
38
38
39
39
40
40
Režim ovládání kamery PTZ
Základní funkce PTZ
Nastavení pøedvoleb
Nastavení nabídky kamery
Zobrazení pøedvoleb
Jiné zobrazení
ZÁZNAM
41
41
REC (normální záznam)
Plán záznamu
03
08
14
17
22
41
obsah _01
SHR-5162_CZ.indb 1
2007-8-2 19:36:35
HLEDÁNÍ A PØEHRÁVÁNÍ
42
42
42
43
43
44
44
44
Pøed použitím
Hledání v kalendáøi
Hledání událostí
Hledání podle data a èasu
Hledání s pøechodem na první
Hledání s pøechodem na poslední
Hledání zálohy
Pøehrávání
SMART VIEWER
46
46
46
46
47
48
48
59
66
Úvod
Hlavní vlastnosti
Technické údaje poèítaèe (doporuèené)
Instalace programu Smart Viewer
Spuštìní programu Smart Viewer
Úvodní obrazovka programu Smart Viewer
Režim nastavení
Režim sledování
Režim hledání
WEB VIEWER
70
71
72
77
81
Pøedstavení aplikace Web Viewer
Pøipojení aplikace Web Viewer
Používání aplikace Live Viewer
Používání aplikace Search Viewer
O aplikaci
PØÍLOHA
82
85
89
92
95
Technické informace o produktu
Nákresy
Výchozí hodnoty
Odstraòování potíží
Open source license report on the product
42
46
70
82
02_ obsah
SHR-5162_CZ.indb 2
2007-8-2 19:36:35
pøedstavení 8/16kanálového systému DVR
OVLÁDACÍ PRVKY NA SYSTÉMU DVR
1
5080
7
1
5082
9
8
1
5160
9
7
1
5162
9
7
8
7
3
6
2
5
3
6
2
6
4
5
3
6
2
4
01 PØEDSTAVENÍ SYSTÉMU DVR
9
2
4
5
3
4
5
pøedstavení systému DVR _03
SHR-5162_CZ.indb 3
2007-8-2 19:36:38
1. KONTROLKA ALARMU
Svítí, když došlo k události.
KONTROLKA PEVNÉHO DISKU
Svítí, když pracuje pevný disk. Bìhem pøístupu k pevnému disku bliká kontrolka.
KONTROLKA SÍTÌ
Svítí, když se pøes síť pøenášejí data.
KONTROLKA ZÁLOHOVÁNÍ
Svítí, když probíhá zálohování.
KONTROLKA ZÁZNAMU
Svítí, když probíhá záznam.
2. Tlaèítko PTZ
Zapíná a vypíná režim PTZ.
Tlaèítko ZOOM (TELE)
Aktivuje digitální pøiblížení (2násobné). Provádí funkci TELE v režimu PTZ.
Tlaèítko FREEZE (WIDE)
Provádí funkci FREEZE v režimu živého sledování. Provádí funkci WIDE v režimu PTZ.
Tlaèítko SEARCH (VIEW)
Pøechází do okna funkce hledání. Provádí funkci zobrazení pøedvoleb v režimu PTZ.
Tlaèítko MENU (PRESET)
3.
Pøechod na obrazovku nabídky nebo pøechod do nadøazené nabídky. Provádí funkci nastavení pøedvoleb v režimu PTZ.
Tlaèítko REC
Zahajuje nebo konèí záznam
(krokové pøevíjení zpìt/Rychlé)
- Krok zpìt: Slouží k zpìtnému procházení po scénách pøi pozastavení.
- Rychlé pøevíjení zpìt: Slouží k rychlému zpìtnému hledání pøi pøehrávání. (-x2, -x4, -x8, -x16, -x32, -x64)
(ZASTAVIT)
Konèí hledání pøi pøehrávání.
(PØEHRÁT/POZASTAVIT)
Pozastavuje a spouští pøehrávání.
(Rychlé/krokové pøevíjení vpøed)
- Rychlé pøevíjení vpøed: Slouží k rychlému hledání pøi pøehrávání vpøed. (x2, x4, x8, x16, x32, x64)
- Krok vpøed: Pøi pozastavení slouží k procházení po scénách smìrem vpøed.
4. Smìrová tlaèítka
Slouží k zmìnì nastavení nebo k pohybu kurzoru nahoru/dolù/doleva/doprava.
5. Tlaèítko MODE
Pøi stisknutí v režimu živého sledování postupnì aktivuje rozdìlení na 16 èástí, rozdìlení na 9 èástí,
rozdìlení na 4 èásti, rozdìlení na 6 èástí, rozdìlení na 7 èástí, rozdìlení na 8 èástí, obraz v obraze (PIP) a
jednoduché zobrazení.
Pøi stisknutí v režimu pøehrávání pouze s pøehrávanými kanály (16, 9, 4) postupnì zobrazuje jeden kanál,
1 pøehrávaný kanál s 1 živým kanálem, 1 pøehrávaný kanál s 8 živými kanály, 1 pøehrávaný kanál s 12
živými kanály a 1 pøehrávaný kanál s 15 živými kanály.
Tlaèítko AUDIO
Zapíná a vypíná zvuk.
Tlaèítko ALARM
Mùže také dojít k poruše pevného disku pøi používání produktu.
Vypne kontrolku alarmu a zastaví zvuk, když je spuštìn alarm.
Tlaèítko BACKUP
Stisknutím zahájíte zálohování.
6. Port USB
Slouží k pøipojení zaøízení s rozhraním USB.
7. Tlaèítko kanálù
Výbìr jednoho kanálu (1 až 16) v režimu živého sledování
8. OPEN vysunutí
Otevírá jednotku DVD-RW.(Pouze model SHR-5162/5082)
9. Kontrolka napájení
Zobrazuje stav napájení.
Tlaèítko napájení
Stisknutím zapnete nebo vypnete systém DVR v režimu živého sledování.
UPOZORNÌNÍ
Neinstalujte systém DVR na koberec nebo jiný mìkký materiál, aby nedošlo k zablokování
ventilátoru.
Pøi instalaci systému DVR do skøínì nebo do racku zajistìte dostateènou ventilaci.
04_ pøedstavení systému DVR
SHR-5162_CZ.indb 4
2007-8-2 19:36:55
KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU
5080/5082 ZADNÍ
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
10
11
01 PØEDSTAVENÍ SYSTÉMU DVR
1
12
5160/5162 ZADNÍ
1
2
3
10
11
12
1
VIDEO OUT
Výstupní port kompozitního obrazu (konektor typu BNC)
2
AUDIO OUT
Port výstupu zvuku (konektor RCA)
3
VGA
Port výstupu obrazu VGA
4
S-VIDEO
Port výstupu obrazu S-VIDEO
5
NETWORK
Port pro pøipojení k síti
6
AUDIO IN
Port vstupu zvuku (konektor RCA)
7
SPOT
SPOT1: vyhrazený výstup SPOT pro 1 kanál
SPOT2: Stejný výstup jako hlavní výstup VIDEO OUT (žádná OSG)
8
USB
Port rozhraní USB
9
ALARM
- ALARM IN 1~16(SHR-5160/5162): Vstupní port alarmu
- ALARM IN 1~8(SHR-5080/5082) : Vstupní port alarmu
- ALARM RESET IN: Port obnovení alarmu
- ALARM OUT 1–4: Výstupní port alarmu
- TX+, TX-, RX+, RX-: Komunikace pøes rozhraní RS-485
10
THROUGH
Pøes port THROUGH lze pøenášet obrazový signál na další zaøízení.
11
VIDEO IN
Vstupní port kompozitního obrazu (konektor typu BNC)
12
AC-IN
AC 100 ~ 230V (PAL)
AC 110 ~ 220V (NTSC)
pøedstavení systému DVR _05
SHR-5162_CZ.indb 5
2007-8-2 19:36:57
SHR-5162_CZ.indb 6
Stisknìte tlaèítko 0 (10+), pusťte jej a bìhem 3 sekund stisknìte tlaèítko 1 (nebo 2, 3, 4, 5, 6).
KANÁL 11 - 16
FR (rychlé pøevíjení
zpìt)
FR (rychlé pøevíjení
zpìt): Slouží k rychlému
zpìtnému hledání pøi
pøehrávání. (-x2, -x4, -x8,
-x16, -x32, -x64)
AUDIO
Zapíná a vypíná zvuk.
REC LOCK
Zamknutí funkce
záznamu.
0~9
Výbìr jednoho kanálu v
režimu živého sledování.
Slouží k zadávání
èíselných hodnot.
FF (rychle vpøed)
Slouží k rychlému hledání
pøi pøehrávání vpøed.
(x2, x4, x8, x16, x32, x64)
MODE
Výbìr rozdìlené obrazovky.
ALARM
Ruší alarmy.
BACKUP
Stisknutím zahájíte
zálohování.
OPEN/CLOSE
Otevírá a zavírá jednotku
DVD-RW. (Pouze model
SHR-5162, SHR-5082).
Stisknìte tlaèítko 0 (10+), pusťte jej a bìhem 3 sekund stisknìte tlaèítko 0 znovu. Nebo stisknìte tlaèítko 0
(10+), pusťte jej a poèkejte 3 sekundy.
KANÁL 10
RECORD
Zahajuje nebo konèí
záznam.
Stisknìte pøíslušné tlaèítko 1 až 9.
KANÁL 1 - 9
Používání ÈÍSELNÝCH tlaèítek
DÁLKOVÝ OVLADAÈ
06_ pøedstavení systému DVR
2007-8-2 19:37:03
SHR-5162_CZ.indb 7
VIEW
Provádí funkci VIEW v
režimu PTZ.
SYS ID
Slouží k zadání nebo
potvrzení identifikátoru
systému nebo dálkového
ovladaèe.
PRESET
Provádí funkci PRESET v
režimu PTZ.
Po stisknutí tlaèítka SYS ID, zadejte požadovaný 2ciferný identifikátor (výchozí identifikátor dálkového ovladaèe je 00).
Když napøíklad chcete zmìnit identifikátor dálkového ovladaèe na hodnotu 08, stisknìte tlaèítko SYS ID a potom stisknìte postupnì tlaèítka 0 a 8.
Po dokonèení zadání potvrïte nastavení dalším stisknutím tlaèítka SYS ID.
Zmìna identifikátoru dálkového ovladaèe
WIDE
Provádí funkci WIDE v
režimu PTZ.
TELE
Provádí funkci TELE v
režimu PTZ.
PTZ
Zapíná a vypíná režim
PTZ.
NAHORUDOLÙ
DOLEVADOPRAVA
Slouží k zmìnì nastavení
nebo k pohybu kurzoru
nahoru/dolù/doleva/
doprava.
SEARCH
Pøechází na obrazovku
funkce hledání.
MENU
Pøechod na obrazovku
nabídky nebo pøechod do
nadøazené nabídky.
ENTER
Zobrazuje kurzor pro
výbìr kanálu v režimu
živého sledování a slouží k
výbìru položek v nabídce.
FREEZE
Provádí funkci FREEZE v
režimu živého sledování.
Play/Pause
Pozastavení nebo
spuštìní pøehrávání.
ZOOM
Aktivuje digitální pøiblížení
(2násobné).
ZASTAVIT
Zastavuje pøehrávání.
pøehrávání. (-x2, -x4, -x8,
-x16, -x32, -x64)
01 PØEDSTAVENÍ SYSTÉMU DVR
pøedstavení systému DVR _07
2007-8-2 19:37:04
instalace
Pøed používáním produktu vìnujte pozornost následujícím informacím.
 Nepoužívejte venku.
 Neumisťujte vodu nebo jiné tekutiny do blízkosti pøipojení nebo produktu.
 Nevystavujte pøíliš velkým nárazùm nebo síle.
 Netahejte za napájecí kabel.
 Nerozebírejte produkt.
 Nepøekraèujte rozsah jmenovitého pøíkonu nebo výstupního napìtí.
 Používejte pouze certifikovaný napájecí kabel.
 U produktù s uzemnìním používejte uzemnìnou zásuvku.
KONTROLA PROSTØEDÍ PRO
INSTALACI
Digitální videorekordér Samsung (zde
oznaèovaný jako systém DVR) je moderní
bezpeènostní zaøízení, které obsahuje pevný disk
s vysokou kapacitou a sofistikované obvody.
Vysoká teplota uvnitø nebo mimo produkt mùže
snížit životnost produktu, zhoršit výkon (viz graf
uvedený níže - popisuje vztah mezi teplotou a
životností produktu) a vést k poruchám.
Jednotka
teploty: ºC
Jeden rok: 24 H X 365 DNÍ = 8 760 H
Pøi instalaci systému Samsung DVR do racku
dodržujte následující pokyny.
1. Rack, ve kterém je systém DVR namontován,
nesmí být uzavøen.
2. Mùže se také zajistit cirkulace vzduchu pøes
vìtrací otvor.
3. Jak je uvedeno na obrázku 2, doporuèujeme
umístit produkt s dalšími systémy DVR nebo
jinými zaøízeními umístìnými v racku nad
sebe s urèitými rozestupy, nebo nainstalovat
ventilaèní systém, aby byla zajištìna cirkulace
vzduchu.
4. Aby bylo vytvoøeno pøirozené proudìní,
vstupní otvor by se mìl nacházet v dolní èásti
a výstup v horní èásti.
Životnost (jednotka: hodiny)
Obrázek 1
5. Aby byla zajištìna dostateèná cirkulace
vzduchu, doporuèujeme osadit vstupní a
výstupní otvory ventilátory. (Ventilátor u
vstupu vzduchu by mìl být vybaven filtrem,
aby bylo zabránìno vniknutí prachu a jiných
neèistot.
6. Jak je uvedeno na obrázku 1, teplota uvnitø
racku a okolo systému DVR by mìla být v
rozmezí 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F).
PØIDÁNÍ PEVNÉHO DISKU
Uživatel mùže do produktu pøidat až dva pevné
disky. Pøi práci uvnitø produktu ovšem existuje
nebezpeèí, že dojde k úrazu elektøinou, nehodì
nebo poruše zaøízení.
Když uživatel neprovede instalaci správnì nebo
nepoužije správné nastavení, mùže se stát,
že zaøízení nerozpozná pevné disky nebo že
zaøízení nebude fungovat správnì. Proto se pøed
pøidáním pevných diskù doporuèuje poradit se s
odborníkem ze spoleènosti, od které jste produkt
zakoupili.
Obrázek 2
08_ instalace
SHR-5162_CZ.indb 8
2007-8-2 19:37:55
VÝSTRAHA
Body, které je nutné brát v potaz
pøi pøidávání pevného disku
Nastavení mùstku
Nastavení mùstku je naznaèeno na povrchu
zakoupeného pevného disku.
Pøi použití pevného disku SAMSUNG je nastavení
mùstkù následující:
 Mùstek pevného disku pro primární jednotku
Master a primární jednotku Slave.
02 INSTALACE
[Kontrola dat na pevném disku]
Abyste minimalizovali riziko ztráty
dat na pevném disku, vìnujte
pozornost následujícím informacím.
 Chraòte pevný disk pøed nárazy
a chybným použitím, jinak mùže
dojít k jeho poškození.
 Výrobce není odpovìdný za ztrátu
dat nebo závady zpùsobené chybným
zacházením ze strany uživatele.
Poznámka: Pøidání dodateèného
pevného disku.
Zkontrolujte pøedem,
zda je pevný disk
kompatibilní se
zaøízením DVR.
Pøíklady pøíèin ztráty dat nebo
poškození pevného disku
 Vnìjší náraz na kryt pøi rozebírání
nebo nastavení zaøízení DVR.
 Výpadek proudu nebo nesprávné
vypnutí bìhem provozu zaøízení DVR.
 Pøesouvání nebo náraz do zaøízení
DVR bìhem provozu. Zálohujte
události co nejdøíve, abyste v
pøípadì ztráty dat na pevném disku
ztratili co nejmenší množství dat.
 Nastavení mùstku pro sekundární jednotku
Master (DVD-RW) a sekundární jednotku Slave.
Pøidání pevných diskù
SHR-5082, SHR-5162
Pøed zahájením práce odpojte napájecí kabel od
zásuvky.
1. Vyšroubujte šrouby na levé a pravé stranì
(5 míst na každé stranì) a na zadní stranì
(1 místo).
 Pøi pøidávání pevného disku dávejte pozor
na to, aby se kabel nezachytil v nevhodných
místech a aby se nepoškodila izolace kabelu.
(Mohlo by dojít k poruše nebo požáru.)
 Pøi pøidávání pevného disku dávejte pozor,
abyste se nezranili o špièatá místa v produktu.
 Neztraťte šrouby a pøíslušenství.
Pokud nebudou šrouby a pøíslušenství
vráceny zpìt, mùže dojít k poruše produktu
nebo nebude produkt fungovat správnì.
 Pokud se pøi pøidávání pevných diskù dotknete
baterie hodin reálného èasu, mùže dojít k
poškození baterie. V takovém pøípadì bude
docházet k chybám pøi nastavení èasu a
používání systému DVR.
 Když po pøidání pevných diskù nepøipojíte
napájecí kabely ventilátorù, zobrazí se na
obrazovce zpráva o poruše ventilátoru. Mùže
dojít k poruše kvùli zvýšené teplotì uvnitø
systému DVR.
 Pøed instalací dodateèných pevných diskù
zkontrolujte seznam kompatibilních pevných diskù.
Seznam zaøízení kompatibilních se systémem
Samsung DVR lze získat od dodavatele.
2. Sundejte kryt z produktu. (Mírnì posuòte kryt
dozadu, zvednìte jej nahoru a sundejte jej.)
instalace _09
SHR-5162_CZ.indb 9
2007-8-2 19:37:57
3. Na pravé a levé stranì jsou rámeèky (rámeèky
pro pevné disky), do kterých mùžete pevné
disky namontovat. Vyšroubujte šrouby,
které drží každý držák, do kterého chcete
namontovat pevný disk.
DRŽÁK
PEVNÉHO
DISKU (B)
5. Pøi pøidávání pevného disku by mìl být
nainstalován vestavìný pevný disk (primární
jednotka Master). Vestavìný pevný disk je
nastaven jako primární jednotka Master a
jednotka CD-RW jako sekundární jednotka
Master. Pøed pøidáním pevného disku
nastavte mùstek pro jednotku master a
slave. Nastavení mùstku je naznaèeno na
povrchu zakoupeného pevného disku.
Upevnìte pevný disk do držáku pomocí
SPECIÁLNÍHO ŠROUBU (A) (BWH, 632UNC, L10. 5). Zarovnejte 5 míst na dolní
stranì s montážními otvory držáku, vložte
pevný disk a zajistìte jej šrouby.
DRŽÁK
PEVNÉHO
DISKU (A)
4. Pokud chcete pøidat pevný disk, vyndejte
držák pro pevný disk (A), napájecí kabel,
kabel pro pøenos dat (kabel IDE) a kabel
ventilátoru.
DRŽÁK PEVNÉHO DISKU (A)
SCREW-SPECIAL
Šroubovák
Šroubovák
10_ instalace
SHR-5162_CZ.indb 10
2007-8-2 19:38:00
6. Pokud chcete po pøidání pevného disku
pøidat ještì jeden, vyndejte držák pevného
disku (B) na jednotce CD-RW.
8. Po pøidání pevných diskù pøipojte k diskùm
napájecí kabel, kabel pro pøenos dat (kabel
IDE) a kabel ventilátoru.
DRŽÁK PEVNÉHO DISKU (B)
02 INSTALACE
7. Upevnìte pevný disk do držáku pomocí 4
ŠROUBÙ (B) (6-32UNC, L4. 2) dodaných se
zakoupeným pevným diskem. Šrouby musejí
být utaženy tak, aby se neuvolnili.
Po zarovnání 4 míst na dolní stranì s
montážními otvory upevnìte držák pevného
disku (B) pomocí šroubù.
Konektor IDE
pro primární
pevný disk
Konektor IDE
pro sekundární
pevný disk
9. Po zkontrolování správného zapojení zavøete
kryt.
10. Zajistìte kryt pomocí šroubù. (Na levé a
pravé stranì je 5 míst a na zadní stranì je
1 místo.)
instalace _11
SHR-5162_CZ.indb 11
2007-8-2 19:38:01
SHR-5080, SHR-5160
Pøed zahájením práce odpojte napájecí kabel od
zásuvky.
1. Vyšroubujte šrouby na levé a pravé stranì (5 míst
na každé stranì) a na zadní stranì (1 místo).
4. Pokud chcete pøidat pevný disk, vyndejte držák
pro pevný disk, napájecí kabel, kabel pro pøenos
dat (kabel IDE) a kabel ventilátoru.
2. Sundejte kryt z produktu. (Mírnì posuòte kryt
dozadu, zvednìte jej nahoru a sundejte jej.)
3. Na pravé a levé stranì jsou držáky (držáky pro
pevné disky), do kterých mùžete pevné disky
namontovat.
Vyšroubujte šrouby, které drží držák, do kterého
chcete namontovat pevný disk.
Držák pevného
disku
12_ instalace
SHR-5162_CZ.indb 12
2007-8-2 19:38:06
5. Pøi pøidávání pevného disku by mìl být
nainstalován vestavìný pevný disk (primární
jednotka Master). Vestavìný pevný disk je
nastaven jako primární jednotka Master. Pøed
pøidáním pevného disku nastavte mùstek pro
jednotku master a slave. Nastavení mùstku je
naznaèeno na povrchu zakoupeného pevného
disku. Upevnìte pevný disk do držáku pomocí
SPECIÁLNÍHO ŠROUBU (A) (BWH, 6-32UNC,
L10. 5).
7. Po pøidání pevných diskù pøipojte k diskùm
napájecí kabel, kabel pro pøenos dat (kabel IDE)
a kabel ventilátoru.
9. Upevnìte kryt pomocí šroubù. (Na levé a pravé
stranì je 5 míst a na zadní stranì je 1 místo.)
02 INSTALACE
8. Po zkontrolování správného zapojení zavøete
kryt.
6. Upevnìte držák s pevným diskem na místo, ze
kterého byl vyjmut. Umístìte držák pevného
disku tak, aby bylo dokonale zarovnáno všech
pìt míst pro upevnìní v dolní èásti s otvory na
držáku disku. Potom jej posuòte smìrem ven z
produktu a utáhnìte šrouby.
instalace _13
SHR-5162_CZ.indb 13
2007-8-2 19:38:09
pøipojení k jiným zaøízením
Ilustrace jsou založeny na modelu SHR-5162.
PØIPOJENÍ OBRAZU, ZVUKU A MONITORU
PØIPOJENÍ K SÍTI
Pøipojení k Internetu pøes Ethernet (10/100BaseT)
14_ pøipojení k jiným zaøízením
SHR-5162_CZ.indb 14
2007-8-2 19:38:10
Pøipojení k Internetu pøes ADSL
03 PØIPOJENÍ K JINÝM ZAØÍZENÍM
PØIPOJENÍ PØES ROZHRANÍ USB
1. Na pøedním a zadním panelu produktu jsou
dva porty USB.
2. Pøes tyto porty lze pøipojit pevný disk
s rozhraním USB, jednotku CD/DVD s
rozhraním USB a pamìťové moduly s
rozhraním USB.
PØIPOJENÍ VSTUPU A
VÝSTUPU ALARMU
Porty ALARM IN/OUT na zadní stranì produktu
mají následující prvky:
 5080/5082 Porty Alarm IN/OUT
3. Pokud je k systému pøipojen pevný disk s
rozhraním USB, mìl by být pøed použitím
nalezen a nastaven v èásti Nabídky >
Systém > Nastavení uchování.
4. Produkt podporuje pøipojení a odpojení
zaøízení s rozhraním USB za chodu systému.
ATTENZIONE
 Pevný disk s rozhraním USB by
mìl být nastaven jako Master.
 Pokud zaøízení s rozhraním USB
nelze naformátovat v systému
DVR, naformátujte jej se systémem
souborù FAT32 pomocí poèítaèe.
 5160/5162 Porty Alarm IN/OUT
Další podrobnosti naleznete v èásti Systém
v kapitole 5, Nastavení nabídky.
 ALARM IN 1 až 8 (SHR-5080/5082): Vstupní porty alarmu
 ALARM IN 1 až 16 (SHR-5160/5162): Vstupní porty alarmu
 ALARM RESET: Když systém obdrží signál
obnovení alarmu, aktuální vstupní nebo
výstupní signál alarmu se zruší a bude
pokraèovat snímání alarmu.
 ALARM OUT 1 až 4: Výstupní porty alarmu
pøipojení k jiným zaøízením _15
SHR-5162_CZ.indb 15
2007-8-2 19:38:15
PØIPOJENÍ ZAØÍZENÍ S
ROZHRANÍM RS-485
Pøes zadní port produktu lze pøipojit zaøízení s
rozhraním RS-485. Mùžete napøíklad pøipojit a
ovládat kamery PTZ, které podporují komunikaci
pøes rozhraní RS-485.
Pøenos dat lze provádìt v poloduplexním nebo
plném duplexním režimu.
Zaøízení PTZ
Zadní strana
Poloduplex
Data (–)
Data (+)
Tx(–)
Tx(+)
Plný duplex
Rx(+)
Rx(–)
Tx(–)
Rx(–)
Rx(+)
Tx(+)
Podporované pøenosové rychlosti jsou 600,
1200, 2400, 4800, 9600, 19200 a 38400.
ATTENZIONE
 Nejdøíve zkontrolujte, zda je zaøízení
RS-485 kompatibilní s produktem.
 Potom dávejte pozor, abyste pøi
pøipojování nepøevrátili polaritu (+/-)
rozhraní RS-485.
16_ pøipojení k jiným zaøízením
SHR-5162_CZ.indb 16
2007-8-2 19:38:18
živé sledování
POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU
REŽIM ŽIVÉHO SLEDOVÁNÍ
Po zapnutí napájení se zobrazí následující logo
Samsung.
Ikony obrazovky živého sledování
Po dokonèení inicializace se se zvukovým
signálem zobrazí obrazovka živého sledování.
(Zobrazení obrazovky živého sledování trvá
pøibližnì jednu minutu.)
 Pokud je nainstalován nový pevný disk,
inicializace mùže trvat mnohem déle,
protože se také inicializuje nový pevný
disk.
 Pokud se obrazovka živého sledování
nezobrazí, nebo kontrolky na pøedním
panelu dále blikají, zkontrolujte pøipojení.
Pokud systém nefunguje normálnì,
obraťte se na odborníka z obchodu, ve
kterém jste produkt zakoupili.
Obrazovka živého sledování nemá vliv na
pøedchozí nastavení nabídky. Pokud restartujete
systém, když probíhá záznam, záznam se znovu
spustí.
04 ŽIVÉ SLEDOVÁNÍ
Ikony obrazovky živého sledování zobrazují stav
aktuálního nastavení nebo funkce.
CAM 01
CAM 01
: Ikona záznamu
Jednotlivé ikonu oznaèují normální záznam,
záznam události (alarm a pohyb) a plánovaný
záznam.
: Ikona formátu obrazu záznamu
Jednotlivé ikony oznaèují normální formát
záznamu nebo formát CIF.
 Normální: Polovièní D1 — (NTSC) 720 x 240,
(PAL) 720 x 288
 CIF: CIF — (NTSC) 352 x 240, (PAL) 352 x 288
 Polovièní D1 je režim kódování obrazu
MPEG-4, ve kterém se používá polovièní
vodorovné rozlišení.
: Ikona zámku záznamu
Oznamuje, že je aktivní zámek záznamu. Tato
ikona se zobrazuje, když probíhá záznam a
je nastaven zámek záznamu. Pokud chcete
záznam zrušit, zadejte pøednastavené heslo.
živé sledování _17
SHR-5162_CZ.indb 17
2007-8-2 19:38:20
: Ikona PTZ
Tato ikona se zobrazuje pøi nastavení zaøízení PTZ
a mìní se na žlutou pøi používání funkcí PTZ.
: Ikona automatického pøepínání
Tato ikona se zobrazuje v režimu automatické
pøepínání.
: Ikona zvuku
Tato ikona oznamuje, zda je zvuk zapnutý nebo
vypnutý. Když je zvuk zapnutý, zobrazuje se
žlutì. Nezobrazuje se v režimu videa, a když je
zvuk zakázán.
: Ikona pøehrávání zálohy
Tato ikona se zobrazuje pøi pøehrávání
zálohovaných dat.
: Ikona chyby ventilátoru
Tato ikona se zobrazuje, když ventilátor
nefunguje správnì.
: Ikona aktivního snímaèe
Tato ikona se zobrazuje v kanálu spojeném se
signálem externího snímaèe, když je snímaè
aktivní.
: Ikona chybìjícího pevného disku
Tato ikona se zobrazuje, když je poškozen pevný
disk.
: Ikona událost pohybu
Tato ikona se zobrazuje v kanálu události
pohybu, když je zapnuta detekce pohybu.
Když se zobrazí ikona chyby ventilátoru
nebo chybìjícího pevného disku, obraťte
se na servisní støedisko.
: Ikona pøiblížení
Tato ikona se zobrazuje, když je aktivní funkce
pøiblížení, a zmizí po zrušení funkce.
V.Loss/V.Off: Stav vstupu obrazu
Když neexistuje žádný vstup obrazu, zatímco je
obraz aktivní, v kanálu se zobrazuje nápis V.Loss
(Ztráta obrazu). Když vypnete obraz, zobrazí se
nápis V.Off (Obraz je vypnutý).
: Ikona znehybnìní
Tato ikona se zobrazuje v režimu znehybnìní a
zmizí po zrušení funkce znehybnìní.
Režimy živého sledování
: Ikona zaplnìného pevného disku
Tato ikona se zobrazuje, když na pevném disku
není dostatek místa pro záznam.
CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_04
CAM_05
CAM_06
CAM_07
CAM_08
CAM_09
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_01
Modely SHR-5162/5160 pøijímají 16 živých snímkù
a zobrazují je v následujících 9 režimech, které
jsou uvedeny na obrázku. Jednotlivé režimy lze
aktivovat opakovaným stisknutím tlaèítka MODE
na pøedním panelu nebo dálkovém ovladaèi.
Modely SHR-5082/5080
nemají režim rozdìlení na
CAM_02
CAM_01
CAM_02
16 èástí.
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_09 CAM_10 CAM_11 CAM_12
CAM_13 CAM_14 CAM_15 CAM_16
CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04
CAM_04 CAM_05
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_04
CAM_05
CAM_06
CAM_07
CAM_08
CAM_09
CAM_03
CAM_04
CAM_01
CAM_02
CAM_04
CAM_05
CAM_06
CAM_03
CAM_06 CAM_07
CAM_01
CAM_02
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_09 CAM_10 CAM_11 CAM_12
CAM_13 CAM_14 CAM_15 CAM_16
Režim rozdìlení na 16 èástí
CAM_04 CAM_05
Režim rozdìlení na 9 èástí
CAM_03
CAM_04
Režim rozdìlení na 4 èásti
CAM_04
CAM_05
CAM_06
Režim rozdìlení na 6 èástí
CAM_03
CAM_06 CAM_07
Režim rozdìlení na 7 èástí
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_04
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_02
Režim rozdìlení na 8 èástí
CAM_01
CAM_02
Režim obraz v obraze
CAM_01
Režim automatického pøepínání
CAM_01
Jednoduchý režim
CAM_03
CAM_01
CAM_04
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_01
CAM_02
CAM_01
CAM_01
18_ živé sledování
SHR-5162_CZ.indb 18
2007-8-2 19:38:21
 V režimu rozdìlení na 9 èástí zobrazuje první
obrazovka 9 kanálù (K 1 až K 9) a po stisknutí
smìrového tlaèítka DOPRAVA zobrazuje druhá
obrazovka zbývajících 7 kanálù (K 10 až K 16).
Když stisknete smìrové tlaèítko DOPRAVA
znovu, aktivuje se režim Automatické pøepínání.
 Podobnì v režimu rozdìlení na 4 èásti
zobrazuje první obrazovka 4 kanály (K 1 až
K 4), druhá obrazovka zobrazuje K 5 až K 8,
tøetí obrazovka zobrazuje K 9 až K 12, ètvrtá
obrazovka zobrazuje K 13 až K 16. Když
stisknete znovu smìrové tlaèítko DOPRAVA,
aktivuje se režim Automatické pøepínání.
 Po každém stisknutí tlaèítka MODE se režimy
støídají v následujícím poøadí: režim rozdìlení
na 16 èástí  režim rozdìlení na 9 èástí 
režim rozdìlení na 4 èásti  režim rozdìlení
na 6 èástí  režim rozdìlení na 7 èástí 
režim rozdìlení na 8 èástí  režim PIP  režim
Automatické pøepínání  režim rozdìlení na
16 èástí.
 Pokud chcete zobrazit kanál na celé
obrazovce, stisknìte tlaèítko ENTER a potom
tlaèítka pro kanál 1 až 16.
 Stisknutím tlaèítka MODE po aktivaci zobrazení
na celou obrazovku v režimu rozdìlení
obrazovky se vrátíte k pøedchozímu režimu
rozdìlení obrazovky.
Výbìr režimu živého sledování
Ve všech režimech rozdìlení obrazovky, kromì
režimu celé obrazovky, režimu rozdìlení na 16
èástí a režimu automatického pøepínání, mùžete
zvolit kanál, který chcete zobrazit, stisknutím
tlaèítka ENTER a ÈÍSELNÝCH tlaèítek. Pokud
jste zapnuli zvuk pro vybraný kanál, mùžete zvuk
v režimu živého sledování zapnout a vypnout.
Mezi jednotlivými režimy lze pøepínat pomocí
tlaèítka MODE a ÈÍSELNÝMI tlaèítky na
pøedním panelu nebo na dálkovém ovladaèi. Na
následujícím obrázku je uvedeno schéma støídání
režimù u modelù SHR-5162/5160.
04 ŽIVÉ SLEDOVÁNÍ
 Režim Celá obrazovka (jednoduchý):
Zobrazuje vybraný kanál na celé obrazovce.
 Režim Rozdìlení na 4, 6, 7, 8 a 9 èástí:
Zobrazuje na každé rozdìlené obrazovce 4,
6, 7, 8 nebo 9 kanálù. Èísla kanálù lze vybrat
stisknutím tlaèítka MODE na pøedním panelu
nebo dálkovém ovladaèi. V režimech rozdìlení
na 4 èásti a na 9 èástí se zobrazené stránky
pøepínají smìrovými tlaèítky.
 Režim Rozdìlení na 16 èástí:
Zobrazuje 16 živých kanálù na obrazovce
rozdìlené na 16 èástí. Automatické pøepínání
není k dispozici.
 Režim PIP (Picture in picture - obraz v
obraze):
Zobrazuje malý obraz ve velkém obraze.
Èíslo kanálu zobrazeného na celé obrazovce a
v malém obraze lze pøepnout stisknutím tlaèítka
ENTER a zadáním èísla ÈÍSELNÝMI tlaèítky.
Mezi hlavním obrazem a vedlejším obrazem
mùžete pøepnout stisknutím tlaèítka ENTER
a stisknutím smìrových tlaèítek DOPRAVA
a DOLEVA. Vedlejší obraz lze pøesunout na
5 rùzných úrovní pomocí smìrových tlaèítek
NAHORU/DOLÙ.
 Režim Automatické pøepínání:
Postupné zobrazení všech kanálù, které
se pøepínají v intervalu nastaveném pro
automatické pøepínání. Interval automatického
pøepínání se nastavuje v nabídce v èásti
Konfigurace kamery.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZVUKU
Zapnutí a vypnutí zvuku v režimu
celé obrazovky
V režimu celé obrazovky se automaticky zapíná
zvuk vybraného kanálu. Zvuk lze zapnout a
vypnout tlaèítkem AUDIO. V závislosti na tom,
zda je zvuk zapnutý nebo vypnutý, ikona Zvuku
kanálu se zobrazuje žlutì nebo bíle.
Zapnutí a vypnutí zvuku v režimu
rozdìlení na 16 èástí
 Nejdøíve je zobrazen režim rozdìlení na
16 èástí. Modely SHR-5082/5080 zaèínají od
režimu rozdìlení na 9 èástí.
Pøi stisknutí tlaèítka ENTER v režimu rozdìlení na
16 èástí se zobrazí kurzor, abyste mohli vybrat
kanál. Po vybrání kanálu a stisknutí tlaèítka AUDIO
na pøedním panelu nebo dálkovém ovladaèi se
zvuk vybraného kanálu zapne nebo vypne.
V závislosti na tom, zda je zvuk zapnutý nebo
vypnutý, ikona Zvuku vybraného kanálu se
zobrazuje žlutì nebo bíle. V režimu rozdìlení na
16 èástí lze nastavit zvuk u kanálù 1 až 4.
živé sledování _19
SHR-5162_CZ.indb 19
2007-8-2 19:38:22
Zapnutí a vypnutí zvuku v režimech
rozdìlení na 4, 6, 7, 8 a 9 èástí a v
režimu obraz v obraze
Stejnì jako v režimu rozdìlení na 16 èástí se pøi
stisknutí tlaèítka ENTER v režimu rozdìlení na
4, 6, 7, 8 a 9 èástí a v režimu obraz v obraze
zobrazí kurzor, abyste mohli vybrat kanál.
Po vybrání kanálu mùžete zapnout nebo vypnout
zvuk pomocí tlaèítka AUDIO. V závislosti na tom,
zda je zvuk zapnutý nebo vypnutý, ikona Zvuku
vybraného kanálu se zobrazuje žlutì nebo bíle.
ZNEHYBNÌNÍ A PØIBLÍŽENÍ
Funkce znehybnìní
Funkce znehybnìní pozastavuje obraz na
obrazovce a je k dispozici pouze v režimu živého
sledování.
Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout pomocí
tlaèítka FREEZE na pøedním panelu nebo
dálkovém ovladaèi.
Funkce pøiblížení
Funkce pøiblížení zvìtšuje vybranou oblast na
dvojnásobnou velikost a je k dispozici pouze v
jednoduchém režimu.
Po stisknutí tlaèítka ZOOM na pøedním
panelu nebo dálkovém ovladaèi se zobrazí
oblast pøiblížení. Pøiblíženou oblast lze nastavit
smìrovými tlaèítky NAHORU/DOLÙ/DOLEVA/
DOPRAVA. Po vybrání oblasti pøiblížení zvìtšíte
oblast na dvojnásobnou velikost stisknutím
tlaèítka ENTER. Funkci pøiblížení lze zrušit dalším
stisknutím tlaèítka ZOOM.
SLEDOVÁNÍ UDÁLOSTÍ
Sledování událostí se používá k zobrazení kanálu,
který je synchronizován s událostí, na obrazovce
v pøípadì zvláštní události (snímaè/pohyb/ztráta
obrazu). Nastavení pro aktivaci sledování událostí
a trvání událostí se provádìjí v nabídce v èásti
Sledování.
Když nastavíte interval sledování událostí na
5 sekund a k události dojde na kanálu 2, jak
je uvedeno na obrázku, systém zobrazí kanál
2 na celé obrazovce na dobu 5 sekund. Když
bìhem 5 sekund dojde k jiné události, zobrazí se
spoleènì se stávající událostí.
Jak je uvedeno na obrázku, pøedpokládáme-li,
že k událostem na kanálu 1 i 3 dojde v rozmezí
5 sekund (napøíklad po 4 sekundách) po události
na kanálu 2, tyto tøi kanály se zobrazí v režimu
rozdìlení na 4 èásti.
Když bìhem doby trvání události nedojde k
nové události, systém se vrátí do pøedchozího
režimu živého sledování. Stisknutím tlaèítka
ALARM bìhem doby trvání události se sledování
události pøeruší. Když dojde k události, rozsvítí
se kontrolka ALARM. Kontrolku ALARM
vypnete stisknutím tlaèítka ALARM. V této chvíli
se inicializuje nastavení alarmu, zmizí ikona
události a sledování událostí se zruší. Po alarmu
pokraèuje záznam událostí.
[Zmìny obrazovky øízené událostmi ve sledování událostí]
20_ živé sledování
SHR-5162_CZ.indb 20
2007-8-2 19:38:24
SLEDOVÁNÍ SPOT-OUT
ATTENZIONE
V režimu živého sledování lze vybrat kanál
spot-out takto:
 Stisknìte tlaèítko STOP na pøedním
panelu nebo dálkovém ovladaèi a stisknìte
tlaèítka pro jeden z 16 kanálù. Vybraný
kanál se nastaví jako kanál spot-out.
 Když stisknete tlaèítko STOP a potom
do dvou sekund tlaèítko MODE, režim
kanálu spot-out se zmìní na režim zmìny
obrazovky.
04 ŽIVÉ SLEDOVÁNÍ
Sledování Spot-out nesouvisí s výstupem
živého sledování. Sleduje urèitý kanál na celé
obrazovce. Po vybrání možnosti Sledování v
nabídce mùžete vybrat kanál pro sledování v
èásti Výstupní kanál. Mùžete také sledovat
všechny kanály, které se pøepínají v intervalu
nastaveném pro automatické pøepínání.
V pøípadì sledování spot-out se nezobrazuje
ikona živého sledování.
Když je možnost Sledování událostí zapnuta,
mùžete nastavit kanály událostí.
Když dojde k událostem za sebou, zobrazí se
kanál kamery s poslední událostí. (V pøípadì
alarmù je aktivních více kanálù.)
Když je pøipojeno více kamer, je kanálu Spot-out
pøidìlena kamera s nejmenším èíslem.
 Pokud není pøipojen vestavìný pevný
disk, nebo pokud není funkèní,
systém zobrazuje chybu ( ), která
oznamuje poruchu vestavìného
pevného disku. V takovém pøípadì
nelze provádìt záznam, pøehrávání a
zálohování. Obraťte se na pracovníky
servisu.
 Když nefungují správnì ventilátory v
produktu nebo když existuje urèitý
problém, zobrazí se na obrazovce
živého sledování chybová zpráva
ventilátorù, která je uvedena na
následujícím obrázku. V takovém
pøípadì zkontrolujte, zda ventilátory
fungují správnì èi nikoliv. Po opravení
ventilátorù zmizí ikona poruchy ( )
zobrazená v levém horním rohu. V
pøípadì poruchy ventilátoru mùže
dojít ke zkrácení životnosti produktu,
proto se obraťte na pracovníky
servisu.
Informace o ventilátoru
U ventilátoru došlo k
poruše.
Informace naleznete v
pøíruèce.
živé sledování _21
SHR-5162_CZ.indb 21
2007-8-2 19:38:25
nastavení nabídky
PØED POUŽITÍM
 Nabídka má následující strukturu:
NASTAVENÍ NABÍDKY
Systém
Datum/èas/jazyk
Heslo
Naèíst vychozí nastavení
Protokol systému
Protokol událostí
Info. o systému a jeho nastavení
Nastavení uchování
Export/import konfigurace
Zaøízení pro dálkové ovládání
Kamera
Sledování
Režim záznamu
Záznam událostí
Plán
Záloha
 Tlaèítka SEARCH, BACKUP, PTZ a tlaèítko
napájení v režimu živého sledování
Pokud chcete použít hledání, provést
zálohování, použít ovládání PTZ nebo vypnout
pøístroj, stisknìte v režimu živého sledování
následující tlaèítka. Potom se zobrazí ovìøovací
okno s výzvou k zadání ID a hesla.
Zadejte ID a heslo
ID
Síť
správce
Heslo
Pohyb/ovládání
Vybrat
MENU
Konec
OK
 Výbìr
Žlutý kurzor oznaèuje výbìr. Pomocí
smìrových tlaèítek na pøedním panelu nebo
dálkovém ovladaèi mùžete kurzor pøesunout
na požadovanou nabídku. Když stisknete
tlaèítko ENTER, zatímco se kurzor nachází na
požadované nabídce, zobrazí se podokno.
Položku v nabídce mùžete vybrat stisknutím
tlaèítka ENTER. V rozevírací nabídce mùžete
kurzor pøesunout na požadovanou položku
stisknutím smìrových tlaèítek NAHORU/
DOLÙ.
 OK a Zrušit v každém oknì nastavení
Po provedení zmìn v oknì nastavení je lze
použít vybráním možnosti OK.
Když vyberete možnost Zrušit, zmìnìná
nastavení se neuloží a vrátíte se do nadøazené
nabídky.
 Tlaèítko MENU
Stisknutím tlaèítka MENU v libovolné nabídce
nastavení pøejdete do nadøazené nabídky.
Když stisknete tlaèítko MENU v režimu živého
sledování, zobrazí se okno pro zadání hesla.
Zrušit
 Smìrový symbol ( nebo ) vedle názvu
nabídky nebo položky znamená, že se po
stisknutí zobrazeného tlaèítka na pøedním
panelu nebo dálkovém ovladaèi zobrazí
vnoøené položky.
SYSTÉM
Nastavení datum/èasu/jazyka
Nastavení datum/Èasu/jazyka
Datum
Èasu
Èasové pásmo
Synchronizace èasu
Formát datum
Formát èasu
Jazyk
DST
Vyp.
2007-08-01
10:00:00
(GMT+01:00)
Nastavení
RRRR-MM-DD
24 Hodiny
Èeština
Bøe-Pos.-Ne 01H ~ Øíj-Pos.-Ne 01H
OK
Heslo správce
OK
Zrušit
Zrušit
 Datum
Stisknìte tlaèítko ENTER a pøejdìte na
rok, mìsíc nebo den pomocí smìrových
tlaèítek DOLEVA a DOPRAVA. Hodnotu
zmìníte stisknutím tlaèítek NAHORU a DOLÙ.
Nastavení potvrïte stisknutím tlaèítka ENTER.
 Èasu
Stisknìte tlaèítko ENTER a pøejdìte na hodiny,
minuty nebo sekundy pomocí smìrových
tlaèítek DOLEVA a DOPRAVA. Hodnotu
zmìníte stisknutím tlaèítek NAHORU a DOLÙ.
Nastavení potvrïte stisknutím tlaèítka ENTER.
22_ nastavení nabídky
SHR-5162_C5_CZ.indd 22
2007-8-3 13:31:24
ATTENZIONE
[Zmìna data a èasu]
Po nastavení data a èasu lze odstranit
data zaznamenaná pøed zmìnou.
Pokud se napøíklad aktuální èas zmìnil
z 8 na 7, všechna data zaznamenaná
mezi 7 a 8 budou odstranìna.
Synchron. Èasu
Automatická synchronizace èasu
Vyp.
Èasovy server (IP)
203.248.240.103
Aktiv. server.(hlavní)
Vyp.
Poslední synchronizace
2007-01-26 12:39:12
Chyba
OK
Zrušit
 Formát datum
Systém podporuje 3 typy formátù: RRRR-MMDD, DD-MM-RRRR a MM-DD-RRRR.
 Formát èasu
Systém podporuje 2 typy formátù: 24hodinový
a 12hodinový (dopoledne/odpoledne).
 Jazyk
Po vybrání jazyka se nabídky zobrazí na
obrazovce ve vybraném jazyce.
 DST (letní èas)
Funkce letního èasu nastavuje hodiny o hodinu
dopøedu proti místnímu standardnímu èasu.
Toto nastavení umožòuje systému zobrazovat
èas podle letního èasu. Když je možnost DST
nastavena na hodnotu Vypnuto, letní èas se
nepoužívá. Pokud chcete nastavit letní èas,
zadejte poèáteèní èas a koncový èas na pravé
stranì. Je možné nastavit pouze mìsíc, týden
(první, druhý, tøetí, ètvrtý, poslední), datum a èas.
Heslo
Zámek všech tlaèítek zapnut
Potvrdit
Vyp.
Vyp.

Uživatel1
Potvrdit
Nastavení
PTZ
OK

Vypnout
Zrušit
 Nové heslo
Heslo mùžete zmìnit zadáním nového hesla do
tohoto pole. Heslo musí mít maximální délku
8 èíslic. Stisknìte tlaèítko ENTER a zadejte
èísla pomocí ÈÍSELNÝCH tlaèítek na pøedním
panelu nebo na dálkovém ovladaèi. Potvrïte
zadání dalším stisknutím tlaèítka ENTER.
Kurzor pøejde do pole Potvrdit.
 Potvrdit
Potvrzuje, že je novì zadané heslo
správné. Zadejte do pole znovu nové heslo.
 Zámek s heslem
Když je možnost nastavena na hodnotu
Zapnuto, zobrazí se pøi každém výbìru
nabídky okno pro zadání hesla. Když je
možnost nastavena na hodnotu Vypnuto,
mùžete otevøít nabídky bez zadání hesla.
 Zámek záznamu
Když je Zámek záznamu, zobrazí se pøi
zakazování záznamu okno s výzvou k zadání
hesla.
 Autorita uživatele
Mùžete vybrat možnosti Hledat, Zálohovat,
PTZ a Vypnout. Když uživatel nemá pøístupová
práva pro hledání, uživatel nemùže otevøít
nabídku Hledat.
 Zámek všech tlaèítek zapnut
Když vyberete tuto možnost, systém okamžitì
pøejde do režimu živého sledování. Po stisknutí
libovolného tlaèítka na pøedním panelu nebo
dálkovém ovladaèi se zobrazí okno pro zadání
hesla. Po zadání správného hesla se funkce
zámku deaktivuje.
05 NASTAVENÍ NABÍDKY
 Èasové pásmo
Nastavení místního èasového pásma na základì
greenwichského èasu (GMT).
 Synchronizace èasu
Èas systému DVR lze synchronizovat podle
urèeného serveru. Aby to bylo možné provést,
zadejte adresu IP èasového serveru a urèete
iniciátora této akce.
- Automatická synchronizace èasu
Synchronizuje pøi získávání èasových
informací z Èasový server (IP).
- Aktiv. server.(hlavní)
Synchronizace èasu se provádí, když
je pøipojeno více než dvì zaøízení DVR a
používané zaøízení DVR pøipojené k serveru
je nastaveno jako standardní.
Heslo
Heslo správce

Nové heslo
Zámek s heslem
Zámek záznamu
Uživatelské heslo
Uživatelské nastavení

Nové heslo
Autorita uživatele
Hledat
Záloha
[Zámek všech tlaèítek zapnut]
Když vyberete tuto možnost, systém
okamžitì pøejde do režimu živého sledování
a všechna tlaèítka budou zamknuta.
Aby mohl uživatel otevøít vybranou funkci,
musí nejdøíve zadat heslo.
Výchozí heslo správce a uživatele je “4321”.
Okno Nastavení nabídky nelze otevøít s právy
uživatele, pouze s právy správce. Správce mùže
poskytovat uživatelùm (Uživatel 1 až Uživatel 5)
pøístupová práva k vybraným funkcím. Když
stisknete v èásti Autorita uživatele tlaèítko
Nastavení, budou vybrána všechna pøístupová
práva.
nastavení nabídky _23
SHR-5162_C5_CZ.indd 23
2007-8-3 13:32:04
Naèíst výchozí nastavení
Slouží k inicializaci výchozích hodnot všech
nastavení. Zaznamenaná obrazová data nebudou
odstranìna. Inicializaci zahájíte vybráním
možnosti OK.
NASTAVENÍ NABÍDKY
Systém
Datum/èas/jazyk
Heslo
Naèíst výchozí nastavení
Sledování
Protokol systému
ObnovitProtokol
vých. nastav.?
událostí
Režim záznamu
Info. o systému a jeho nastavení
Záznam událostí OK
Zrušit
Nastavení uchování
Plán
HDD Mode Setup
Kamera
Zaøízení pro dálkové ovládání
Záloha
Síť
Pohyb/ovládání
Vybrat
MENU
Konec
Protokol systému
Protokol systému slouží ke kontrole dùležitých
záznamù správce v historii. Mezi zaznamenanými
daty jsou záznamy související se systémem,
napøíklad spuštìní systému, ukonèení systému,
zmìna nastavení systému a podobnì.
Seznam protokolù systému
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
První
Pøedch.
Datum/èas
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:09
2007-08-01 09:59:38
2007-08-01 09:59:30
Další
Pos.
Protokol událostí
Login(User)
Logout(User)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup (Remote):
Viewer
Play Back Start
Play Back End
Seznam protokolù událostí
Video Loss CH[2]
Video Loss CH[1]
Video Loss CH[2]
Video Loss CH[1]
Datum/èas
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
Konec
Toto jsou záznamy systému:
Logout(Admin)
Protokol událostí
È.
4
3
2
1
K dispozici jsou následující funkce:
 První: Pøechod na první stránku protokolu.
 Pøedch.: Pøechod na pøedchozí stránku
protokolu.
 Další: Pøechod na další stránku protokolu.
 Pos.: Pøechod na poslední stránku protokolu.
System Start
Login(Admin)
Obnovení systému po
pøerušení napájení.
Zmìna data/èasu.
Inicializace systému.
Zmìna softwaru systému.
Na pevném disku není
místo.
Backup Start
Spuštìní zálohování.
Backup End
Ukonèení zálohování.
Backup Stop
Zastavení zálohování.
Backup Fail
Chyba zálohování
ATA HDD Erase
Vymazání dat na disku s
rozhraním ATA.
USB HDD Erase
Vymazání dat na pevném
disku s rozhraním USB.
USB MEMORY Erase Vymazání dat na pamìti s
rozhraním USB.
Overwrite Playback
Zastavení pøehrávání
Stop
pøepsáním.
Backup
Zastavení zálohování
Stop(Overwrite)
pøepsáním.
Používá se ke kontrole zaznamenaných událostí,
jako je alarm, pohyb, ztráta obrazu apod.
Protokol systému
È.
46
45
44
43
42
41
40
39
Power Failure
Recovery
Time Change
Load Factory Default
System Upgrade
Disk Full
Spuštìní systému.
Pøihlášení prohlížeèe
(správce)
Odhlášení prohlížeèe
(správce)
Pøihlášení prohlížeèe
(uživatel)
Odhlášení prohlížeèe
(uživatel)
Otevøení nabídky.
Zavøení nabídky.
Nastavení nabídky.
První
Pøedch.
Další
Pos.
Konec
Data protokolu obsahují poèáteèní datum a èas
události.
 První: Pøechod na první stránku protokolu.
 Pøedch.: Pøechod na pøedchozí stránku protokolu.
 Další: Pøechod na další stránku protokolu.
 Pos.: Pøechod na poslední stránku protokolu.
Toto jsou záznamy událostí:
Video Loss CH[N]
Došlo ke ztrátì obrazu
kanálu [N].
Alarm Detection CH[N]
Došlo k alarmu kanálu [N].
Motion Detection CH[N] Došlo k pohybu kanálu [N].
Spuštìní pøehrávání.
Konec pøehrávání.
24_ nastavení nabídky
SHR-5162_CZ.indb 24
2007-8-2 19:38:28
Info. o systému a jeho nastavení
Info. o systému a jeho nastavení
Systémové informace
Verze softwaru
Formát vysílání
MAC adresa
Upgrade SW USB
Verze
B3.09-K1.53-V2.20_0707051455
PAL
00:16:6C:22:28:EF
B3.09-K1.53-V2.20_0707071230
Zrušit
Toto okno nastavení obsahuje následující položky
nastavení:
 Verze softwaru: Zobrazuje aktuální verzi
softwaru. Hodnotu nelze zmìnit.
 Formát vysílání: Zobrazuje aktuální formát
vysílání (NTSC/PAL). Hodnotu nelze zmìnit.
 MAC adresa: 6bajtová hardwarová adresa.
Hodnotu nelze zmìnit.
 Upgrade SW USB
Mùžete aktualizovat software pomocí zaøízení
s rozhraním USB. Pokud není k dispozici
žádné zaøízení, je zobrazena možnost Žádná.
Pokud je na zaøízení s rozhraním USB upgrade
softwaru, je zobrazena jeho verze. Pokud
chcete provést upgrade na software uložený
v zaøízení USB, zaškrtnìte políèko napravo a
stisknìte tlaèítko OK.
Nastavení ukládání
Mùžete nakonfigurovat nastavení související s
úložním zaøízením.
05 NASTAVENÍ NABÍDKY
OK
 Koncový režim HDD
- Zast: Zastavuje záznam, když se disk pøi
záznamu zaplní.
- Pøepis: Když se disk pøi záznamu zaplní,
døíve zaznamenaná data se odstraní, aby se
na disk mohla uložit data nová.
 Pípnutí konec HDD
- Zapnuto: Když se disk pøi záznamu zaplní,
zazní zvukový signál.
- Vypnuto: Když se zaplní disk pøi záznamu,
zvukový signál nezazní.
 Informace o instalaci HDD
Když klepnete na možnost (
), zobrazí se
Informace o instalaci HDD. Mùžete se podívat na
název modelu, kapacitu a stav pevného disku v
zaøízení DVR. Jako stav se mùže zobrazovat hodnota
Dobrý, Špatný nebo Kontrola. Když je zobrazena
hodnota Špatný, mìli byste pevný disk vymìnit. Když
je zobrazena hodnota Kontrola, mìli byste pevný disk
vymìnit a pravidelnì provádìt kontrolu.
Po klepnutí na možnost Nast. upozor. mùžete
nastavit alarm a dobu trvání, když je stav Špatný
nebo Kontrola Když klepnete na položku Mapa
umístìní HDD, zobrazí se informace o instalaci
pevného disku. Když dojde k potížím, mùžete se
podívat, u kterého pevného disku potíže existují.
 V nabídce Nastavení ukládání a v nabídce
Informace o instalaci HDD se mùže
kapacita pevného disku zobrazovat rùznì.
 V pøípadì modelù SHR-5160/5080 je
namísto DVD RW uveden modelový název
pevného disku.
Informace o instalaci HDD
È.
1
2
3
4
Model
ST3250823ACE
ST3160212ACE
DVD RW
ST3250823ACE
Kapacita
250.05G
160.04G
250.05G
Stav
Dobré
Dobré
Dobré
Nastavení uchování
Informace o zaøízení
Zaøízení
È. Použito/celkem
ATA
1 0.00/235.66G
Pamìť USB
1 0.00/494.98M
Vymaz Využití
Vnitøní
Záloha
Nast. upozor.
Mapa umístìní HDD
Konec
Nast. upozor.
Koncovy režim HDD
Pípnutí konec HDD
Pøepis
Vyp.
OK
Špatný
Trvání
Žádná
Vypnuto
Kontr
Žádná
Trvání
Vypnuto
Zrušit
 Informace o zaøízení
Zobrazuje poèet, kapacitu a využití zaøízení s
rozhraním ATA a USB. (Celková zobrazená
kapacita mùže být nižší než skuteèná kapacita,
protože systém DVR využívá urèitou èást pro
vlastní potøeby.) Vybráním možnosti Vymaz
u jednotlivých zaøízení lze odstranit data na
zaøízení. V pøípadì zaøízení s rozhraním USB
mùžete nastavit použití jako rozšíøení nebo jako
zálohu. Když zmìníte zpùsob použití zaøízení,
uložená data se odstraní.
OK
Zrušit
Mapa umístìní HDD
Konec
nastavení nabídky _25
25
SHR-5162_CZ.indb 25
2007-8-2 19:38:31
ATTENZIONE
Když je možnost Koncový režim HDD
nastavena na hodnotu Pøepis a pevný
disk pøepisuje data, která byla døíve
zálohována, mùže se èas zahájení
zálohy zmìnit nebo se mùže zálohování
zrušit.
[Pøepsání disku]
Když je vybrána možnost Pøepis, data
pøedchozích událostí se odstraní a
zmìní se režim.
[Vestavìný pevný disk]
Toto je fyzický pevný disk pøipojený ke
kabelu IDE uvnitø hlavní skøínì a uchovává
data.
[Externí pevný disk]
Toto je fyzický pevný disk pøipojený k
portu na zadní stranì hlavní skøínì a
také uchovává data. Ten lze použít jako
rozšiøující pevný disk nebo jako záložní
pevný disk.
 Rozšiøující pevný disk: Doplòuje vestavìný
pevný disk. Nachází se na vestavìném
pevném disku.
 Záložní pevný disk: Slouží k zálohování
dat zaznamenaných na pevném disku.
[ATA]: Vestavìný pevný disk
Toto je implementace jednotky, která
integruje øadiè na samotný pevný disk.
Je to fyzický pevný disk pøipojený ke
kabelu IDE uvnitø hlavní skøínì.
[USB]: Externí pevný disk (Rozšiøující pevný
disk nebo záložní pevný disk)
Toto se používá k pøipojení externího
pevného disku. Externí pevný disk se
pøipojuje pomocí portu USB na pøedním
nebo zadním panelu.
Exportovat/importovat konfigurace
Tato nabídka slouží k exportu nastavení
související se systémem DVR na pamìť s
rozhraním USB nebo importu nastavení z pamìti.
Export/import konfigurace
Export konfigurací na pamìť USB
Režim
Export
Název souboru
07011000
Zaøadit nastavení N/W
Použít
Zrušit
Toto jsou související nastavení:
 Režim: Mùžete vybrat Import nebo Export.
 Název souboru: V pøípadì exportu je zobrazen
název souboru. Soubory se pojmenovávají
formátem RRMMDD00. Hodnota „00“ je
sériové èíslo, které se zvyšuje o jednièku.
Pokud chcete zmìnit název souboru, stisknìte
tlaèítko ENTER. Název mùžete zmìnit pomocí
virtuální klávesnice.
 Otevøení souboru: V pøípadì importu mùžete
po stisknutí tlaèítka ENTER vybrat soubor,
který chcete z pamìti s rozhraním USB
importovat. Po dokonèení importu se systém
DVR automaticky restartuje.
 Zaøadit nastavení N/W: V pøípadì exportu
je ve výchozím nastavení tento pøíznak vybrán.
V pøípadì importu se mùžete rozhodnout,
zda chcete zkopírovat nastavení sítì. Pøi
výbìru této možnosti buïte opatrní, protože se
odstraní pøedchozí nastavení sítì.
Zaøízení pro dálkové ovládání
Zaøízení pro dálkové ovládání
Zaøízení
Žádná
ID
Baudrate
Parita
Data
Zast
Duplex
000
9600
Žádná
8
1
Poloduplex
Dálkový ovladaè
Zap.
OK
ID:00
Zrušit
Pomocí této nabídky lze používat klávesnici nebo
dálkový ovladaè systému Samsung.
 Zaøízení
Oznaèuje dálkový ovladaè, který je pøipojen k
portu RS485.
 ID
Jedineèný identifikátor zaøízení. Tento
identifikátor je nutný k ovládání více systémù
DVR.
 Baudrate
Pøenosová rychlost pro komunikaci s
kamerami. Mìla by být stejná jako pøenosová
rychlost kamer pro komunikaci.
 Parita
Vyberte možnost Žádná, Sudá nebo Lichá.
 Data
Vyberte hodnotu 7 nebo 8.
 Zast
Vyberte pro stop bit hodnotu 1 nebo 2.
 Duplex
Vyberte možnost Half Duplex nebo Full Duplex.
(Zpùsob pøenosu dat)
 Dálkový ovladaè
Nastavte dálkový ovladaè na hodnotu Zapnuto
nebo Vypnuto. ID dálkového ovladaèe mùžete
nastavit na hodnotu 0 až 99.
26_ nastavení nabídky
SHR-5162_CZ.indb 26
2007-8-2 19:38:31
Zaøízení PTZ a dálkový ovladaè nelze
kvùli problémùm v komunikaci používat
souèasnì. Když se pøipojí dálkový ovladaè,
zatímco je aktivní režim ovládání PTZ, režim
PTZ systému DVR se zruší. Podobnì, když
se aktivuje režim PTZ, odpojí se dálkový
ovladaè.
Informace o používání zaøízení PTZ pomocí
dálkového ovladaèe naleznete v uživatelské
pøíruèce dálkového ovladaèe.
 Video
- Zapnuto: Je zobrazen obraz vybraného
kanálu.
- Vypnuto: Obraz vybraného kanálu zmizí.
- Covert1: Zobrazuje informace, kromì
informací obrazu u vybraného kanálu.
- Covert2: Nezobrazuje žádné informace.
Nastavení pro zvuk, název kamery a
automatické pøepínání není možné u
kanálù, u kterých je obraz vypnutý.
Položky nabídky kamery jsou uvedeny na
obrázku:
NASTAVENÍ NABÍDKY
Systém
Kamera
Sledování
Režim záznamu
 Titul
Mùže pojmenovat kameru vybraného kanálu.
Když stisknete tlaèítko ENTER, zobrazí se
virtuální klávesnice.
Konfigurace kamery
ZAØÍZENÍ PTZ
Nastavení obrazovky
Záznam událostí
Plán
Záloha
Síť
Pohyb/ovládání
Vybrat
 Audio
- Zapnuto: Je slyšet zvuk vybraného kanálu.
- Vypnuto: Zvuk vybraného kanálu není slyšet.
Zvuk je možné pøehrávat pouze u kanálù
1 až 4.
MENU
Konec
Konfigurace kamery
05 NASTAVENÍ NABÍDKY
U modelù SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
KAMERA
Virtuální klávesnice
Vyberte znak pomocí smìrových tlaèítek
a tlaèítkem ENTER znak zadejte. Mùžete
zadat až 15 znakù. Nelze zadat mezeru.
Když vyberete možnost CapsLock, virtuální
klávesnice se pøepne mezi režimem velkých
a malých písmen.
Konfigurace kamery
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Video
Zapnuto
Zapnuto
Zapnuto
Zapnuto
Zapnuto
Zapnuto
Zapnuto
Zapnuto
Audio
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Titul
CAM 01
CAM 02
CAM 03
CAM 04
CAM 05
CAM 06
CAM 07
CAM 08
9-16
Auto sekv.
5 sek.
5 sek.
5 sek.
5 sek.
5 sek.
5 sek.
5 sek.
5 sek.
OK
Zrušit
CapsLock
Odstranit
Zpìt
OK
Zrušit
Mezera
 Auto sekv.
Mùžete nastavit interval automatického
pøepínání pro jednotlivé kanály. Toto nastavení
je platné v režimu živého sledování. Když je pro
kanál nastavena hodnota Vypnuto, kanál se v
režimu automatického pøepínání nezobrazuje.
nastavení nabídky _27
SHR-5162_CZ.indb 27
2007-8-2 19:38:32
Zaøízení PTZ
Nastavení obrazovky
Mùžete nakonfigurovat nastavení související se
zaøízením PTZ.
Slouží k nastavení jasu, kontrastu a barev pro
obraz kamer jednotlivých kanálù.
ZAØÍZENÍ PTZ
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
ID
000n
001
002
003
004
005
006
007
Protokol
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Baudrate
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
Sériový režim:
Poloduplex
9-16
Parita
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
OK
Data
8
8
8
8
8
8
8
8
Zast
1
1
1
1
1
1
1
1
Zrušit
 ID
ID kamery PTZ. Lze použít libovolné èíslo z
rozsahu 0 až 255.
 Protokol
Protokol, který je podporován zaøízením PTZ.
Dostupné protokoly jsou Samsung, Vic., Pan.,
AD, Phi., Ern., Pel-D, Pel-P, Vcl., Dia., Kal. a
Tech.
 Baudrate
K dispozici jsou pøenosové rychlosti 600, 1200,
2400, 4800, 9600, 19200 a 38400.
 Parita
Vyberte možnost Žádná, Sudá nebo Lichá.
 Data
Vyberte pro datový bit hodnotu 7 nebo 8.
 Zast
Vyberte pro stop bit hodnotu 1 nebo 2.
 Sériový režim
Vyberte pro pøenos dat možnost Half Duplex
nebo Full Duplex.
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
ATTENZIONE
Výše uvedené hodnoty nastavení
musejí být stejné jako hodnoty zaøízení
PTZ. Další podrobnosti naleznete v
uživatelské pøíruèce zaøízení PTZ.
>
Jas
050
Kontrast
050
Barva
050
Vychozí
Konec
Umístìte kurzor na kanál, pro který chcete
nastavit hodnoty pro jas, kontrast a barvy. Když
je vybrán kanál, jeho obraz se zobrazí na pravé
stranì. Výbìr provedete stisknutím tlaèítka
ENTER. Hodnotu lze zmìnit v rozsahu 0 až
100 smìrovými tlaèítky NAHORU/DOLÙ.
Když je vybraná možnost Výchozí, je každé
položce vybraného kanálu pøiøazena hodnota 50.
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
SLEDOVÁNÍ
Mùžete nakonfigurovat nastavení související se
sledováním.
Sledování
Sledování událostí
Zobrazení OSG
Vestupní kanál
Sledování událostí
Vestup monitoru
Poloha kanálu PB
Vícekanálové sekv.
Trvání
Datum
Èasu
Titul
Stav
CH1
Vypnuto
Duální výstup
Vpravo dole
5 sek.
Vypnuto
Zap.
Zap.
Zap.
Zap.
OK
Zrušit
 Sledování událostí
Mùžete vybrat jedno z nastavení Vypnuto,
3 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek., 30 sek. a
Souvislé.
- Vypnuto: Sledování událostí nefunguje.
- 3 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek. a 30
sek.: Nastavení doby zobrazení v režimu
automatického pøepínání.
- Souvislé: Obrazovka sledování událostí
zùstává aktivní, dokud nestisknete tlaèítko
ALARM.
28_ nastavení nabídky
SHR-5162_C5_CZ.indd 28
2007-8-3 13:33:06
ATTENZIONE
[Výstup obrazu]
Pøi používání dvojitého výstupu obrazu
mùže být snížena kvalita obrazu. V
takovém pøípadì pøepnìte na kompozitní
nebo VGA výstup obrazu. Když je
nastaveno používání kompozitního
výstupu obrazu, není k dispozici port pro
výstup obrazu VGA a naopak.
Když tlaèítka MODE a ZOOM stisknete
a podržíte na 5 sekund, systém se
restartuje a zazní zvukový signál.
Pøi restartování bliká kontrolka a režim
výstupu obrazu se zmìní. (Kompozitní
výstup
Výstup VGA).
 Výstup VGA: 640 x 480 (60 Hz)
REŽIM ZÁZNAMU
Následuje podrobný seznam nastavení režimu
záznamu:
NASTAVENÍ NABÍDKY
Systém
05 NASTAVENÍ NABÍDKY
 Zobrazení OSG
- Datum: Když je možnost nastavena
na hodnotu Zapnuto, zobrazuje se na
obrazovce datum.
- Èas: Když je možnost nastavena na hodnotu
Zapnuto, zobrazuje se na obrazovce èas.
- Titul: Když je možnost nastavena na hodnotu
Zapnuto, zobrazuje se na obrazovce název
kamery.
- Stav: Když je možnost nastavena na
hodnotu Zapnuto, zobrazují se na
obrazovce informace o záznamu a události,
symbol zvuku a symbol PTZ.
 Výstupní kanál
Tato funkce se používá ke sledování urèitého
kanálu pøipojením monitoru ke konektoru
SPOT na zadní stranì produktu. Pøi používání
dvou monitorù lze jeden monitor nastavit pro
sledování spot out. Jsou tak k dispozici dvì
funkce: Zobrazení samostatného kanálu spot
out a automatické pøepínání všech kanálù.
- Nastavení automatického pøepínání má
rozsah K 1 až K 16.
- V režimu automatické pøepínání se kanály
postupnì pøepínají.
- Interval automatického pøepínání je stejný
jako interval nastavený v nastavení kamery.
 Sledování událostí
Toto se nastavuje k sledování událostí z více
kanálù.
- Vypnuto: V kanálu Spot Out nefunguje
sledování událostí.
- 3 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek. a 30
sek.: Nastavení doby zobrazení v režimu
automatického pøepínání.
- Souvislé: Po zahájení sledování událostí
zùstává obrazovka aktivní, dokud nestisknete
tlaèítko ALARM.
 Výstup monitoru
Jako zpùsob výstupu obrazu lze vybrat režim
kompozitní, VGA a dvojitý výstup. Po zmìnì
zpùsobu výstupu obrazu se restartuje systém.
- Kompozitní výstup obrazu: Pøenáší
kompozitní výstupní signál.
- Výstup obrazu VGA: Pøenáší výstupní signál
VGA.
- Dvojitý výstup obrazu: je možné použít
kompozitní i VGA výstup obrazu.
 Poloha kanálu PB
Mùžete urèit umístìní kanálu pøehrávání v
režimu rozdìlení na 9 èástí.
Vpravo dole: Kanál pøehrávání je zobrazen v
pravé dolní èásti obrazovky.
Støed: Kanál pøehrávání je zobrazen uprostøed
obrazovky.
 Vícekanálové sekv.
Mùžete nastavit interval automatického
pøepínání pro rozdìlené obrazovky. K dispozici
jsou intervaly 3, 5, 10, 20 a 30 sekund.
Kamera
Sledování
Kvalita záznamu
RYCHLOST ZÁZNAMU
TRVÁNÍ ZÁZNAMU UDÁLOSTI
Režim záznamu
Záznam událostí
Plán
Záloha
Síť
Pohyb/ovládání
Vybrat
MENU
Konec
Kvalita záznamu a automatické
odstranìní
Kvalita záznamu
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Normální
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Autom. mazání:
Vyp.
01 Den
Událost
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Normální
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
OK
Událost
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Úroveò4
Zrušit
nastavení nabídky _29
SHR-5162_CZ.indb 29
2007-8-2 19:38:35
 Kvalita záznamu
Kvalitu nahrávaného obrazu lze nastavit na
Úroveò 8 (vysoká)–Úroveò 1 (nízká).
 Automatické mazání
Když vyberete možnost Zapnuto, mùžete
nastavit poèet dní pro zamezení pøístupu.
Pokud je nastavena hodnota 3, nemùžete
hledat data zaznamenaná pøed více než 3 dny.
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
Rychlost záznamu a formát obrazu
NTSC
RYCHLOST ZÁZNAMU
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Normální
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Událost
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Velikost videa:
CIF(C)
Normální
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
OK
Událost
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Zrušit
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
Trvání záznamu události
PAL
Mùžete nastavit trvání pro záznam událostí.
RYCHLOST ZÁZNAMU
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
- Když je rozlišení nastaveno na hodnotu CIF
a poèet kamer se zapnutým obrazem je 1 až
4, limit je 30 snímkù za sekundu pro formát
NTSC a 25 snímkù za sekundu pro formát
PAL.
- Když je rozlišení nastaveno na hodnotu Half
D1 a poèet kamer se zapnutým obrazem je
9 až 16, limit je 3,7 snímku za sekundu pro
formát NTSC a 3,1 snímku za sekundu pro
formát PAL.
- Když je rozlišení nastaveno na hodnotu Half
D1 a poèet kamer se zapnutým obrazem je
5 až 8, limit je 7,5 snímku za sekundu pro
formát NTSC a 6,2 snímku za sekundu pro
formát PAL.
- Když je rozlišení nastaveno na hodnotu Half
D1 a poèet kamer se zapnutým obrazem
je 1 až 4, limit je 15 snímkù za sekundu pro
formát NTSC a 12,5 snímku za sekundu pro
formát PAL.
 Velikost videa
Vyberte možnost CIF nebo polovièní D1
(používá se polovièní vodorovné rozlišení).
Normální
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Událost
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Velikost videa:
CIF(C)
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Normální
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
OK
Událost
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Zrušit
Když stisknete tlaèítko RECORD, použije se
nastavení související se záznamem.
 IPS (Images per second - snímky za sekundu)
Pomocí této jednotky mùžete nastavit rychlost
záznamu. Tato hodnota udává, kolik snímkù se
zaznamená za sekundu.
S formátem NTSC lze vybrat hodnotu 30, 15,
7,5, 3,7, 1,8, 0,9 ips a Vypnuto. S formátem
PAL lze vybrat hodnotu 25, 12,5, 6,2, 3,1, 1,5,
0,7 ips a Vypnuto.
 Dostupné limity IPS se liší v závislosti na
poètu kamer se zapnutím obrazem.
Nastavení zapnutí obrazu se provádí v èásti
Konfigurace kamery.
- Když je rozlišení nastaveno na hodnotu CIF
(Common Intermediate Format) a poèet
kamer se zapnutým obrazem je 9 až 16, limit
je 7,5 snímku za sekundu pro formát NTSC
a 6,2 snímku za sekundu pro formát PAL.
- Když je rozlišení nastaveno na hodnotu CIF
a poèet kamer se zapnutým obrazem je 5 až
8, limit je 15 snímkù za sekundu pro formát
NTSC a 12,5 snímku za sekundu pro formát
PAL.
TRVÁNÍ ZÁZNAMU UDÁLOSTI
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Pøed udá
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Po udál.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Pøed udá
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
OK
Po udál.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
Zrušit
 Pøed udá
Èást pøed událostí
Èas události
Když je v tomto poli nastaven èas, zaznamenává
se snímek tuto dobu pøed událostí. K dispozici
jsou hodnoty Vypnuto, 5, 10, 20 a 30 sek.
 Po udál.
Èas události
Èást po události
Když je v tomto poli nastaven èas, zaznamenává
se snímek od události po stanovenou dobu.
K dispozici jsou hodnoty Vypnuto, 5, 10, 20 a
30 sek, 1 min., 3 min., 10 min. a 20 min.
30_ nastavení nabídky
SHR-5162_CZ.indb 30
2007-8-2 19:38:36
REŽIM ZÁZNAMU UDÁLOSTÍ
Nastavení detekce pohybu
Následuje podrobný seznam nastavení režimu
událostí:
Mùžete nakonfigurovat nastavení související
s detekcí pohybu. Když je nastavena oblast
detekce, systém detekuje každý pohyb v dané
oblasti.
NASTAVENÍ NABÍDKY
Systém
Kamera
NASTAVENÍ DETEKCE POHYBU
Sledování
Režim záznamu
Záznam událostí
Záloha
Síť
Pohyb/ovládání
Vybrat
MENU
Konec
Obla
Nastav.
Nastav.
Nastav.
Nastav.
Nastav.
Nastav.
Nastav.
Nastav.
Citlivost
Velmi vys.
Velmi vys.
Velmi vys.
Velmi vys.
Velmi vys.
Velmi vys.
Velmi vys.
Velmi vys.
9-16
Vys. upoz
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
OK
Trvání
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
Zrušit
Nastavení detekce alarmu
NASTAVENÍ DETEKCE ALARMU
Snímaè
1
2
3
4
5
6
7
8
Stav
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Výs. upoz
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
9-16
OK
Trvání
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
Zrušit
 Stav snímaèe
- Vypnuto: Snímaè nefunguje.
- N.O (normálnì otevøený): Snímaè zùstávání
otevøený. Když se uzavøe, aktivuje se alarm.
(kontakt A)
- N.C (normálnì zavøený): Snímaè zùstávání
zavøený. Když se otevøe, aktivuje se alarm.
(kontakt B)
 Kam
Slouží k nastavení kamery, která se
synchronizuje s aktuálním snímaèem. Výchozí
nastavení vychází z èísla snímaèe. Snímaè
lze synchronizovat s více kamerami, proto lze
vybrat více hodnot.
Aby byly snímaèe synchronizovány s kamerami,
mùžete pro každou kameru nastavit pøedvolbu.
Když snímaè spustí pøíslušnou kameru, kamera
zobrazí pøednastavené místo.
 Výs. upoz
Slouží k nastavení místa výstupu alarmu pro
pøípad, že dojde k alarmu. Aktuálnì je k dispozici
5 výstupù alarmu. Vyberte výstup alarmu, který
chcete synchronizovat s aktuálním snímaèem.
Je možné vybrat více hodnot.
 Trvání
Slouží k nastavení trvání výstupu alarmu.
Když dojde k alarmu, alarm bude aktivní po
pøednastavenou dobu. Mùžete vybrat jedno z
nastavení Vypnuto, 3 sek., 5 sek., 10 sek., 20
sek., 30 sek. a Souvislé.
 Stav MD
- Vypnuto: Detekce pohybu nefunguje.
- Zapnuto: Detekce pohybu je aktivní.
 Obla
Slouží k nastavení oblasti detekce pohybu.
Není možné nastavit 4 krajní pozice (nahoøe,
dole, vlevo, vpravo), protože se mohou lišit
oblasti zobrazení v závislosti na specifikaci
monitoru.
- Vybrat vše: Výbìr celé oblasti.
- Vybrat jeden: Výbìr jednotlivých blokù.
- Vybrat ètvrtinu: Výbìr jednotlivých ètvrtin.
- Vymazat vše: Vymazání celého výbìru.
- Uložit a konec: Uložení nastavení a konec.
- Konec: Konec bez uložení.
05 NASTAVENÍ NABÍDKY
NASTAVENÍ DETEKCE ALARMU
NASTAVENÍ DETEKCE POHYBU
NASTAVENÍ ZTRÁTY OBRAZU
Plán
Kam Stav MD
1
Vyp.
2
Vyp.
3
Vyp.
4
Vyp.
5
Vyp.
6
Vyp.
7
Vyp.
8
Vyp.
Vybrat vše
Vybrat jeden
Vybrat ètvrtinu
Vymazat vše
Uložit a konec
Konec
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
nastavení nabídky _31
SHR-5162_CZ.indb 31
2007-8-2 19:38:40
 Citlivost
Slouží k nastavení citlivosti detekce pohybu.
K dispozici jsou hodnoty Nízká, Støední a Velmi
vys.
 Výs. upoz
Slouží k nastavení místa výstupu alarmu
pro pøípad, že dojde k alarmu. Aktuálnì
je k dispozici 4 výstupù alarmu. Vyberte
výstup alarmu, který chcete synchronizovat
s aktuálním snímaèem. Je možné vybrat více
hodnot.
 Trvání
Slouží k nastavení trvání výstupu alarmu.
Když dojde k alarmu, alarm bude aktivní po
pøednastavenou dobu. Mùžete vybrat jedno z
nastavení Vypnuto, 3 sek., 5 sek., 10 sek., 20
sek., 30 sek. a Souvislé.
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
Nastavení detekce ztráty obrazu
Mùžete nakonfigurovat nastavení související
se ztrátou obrazu. Když se zjistí ztráta obrazu,
aktivuje se pøíslušný alarm.
NASTAVENÍ ZTRÁTY OBRAZU
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Ztráta obrazu
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Výs. upoz
1
2
3
4
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
9-16
Trvání
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
OK
Zrušit
 Ztráta obrazu
- Vypnuto: Detekce ztráty obrazu nefunguje.
- Zapnuto: Detekce ztráty obrazu je aktivní.
 Výs. upoz
Slouží k nastavení místa výstupu alarmu pro
pøípad zjištìní ztráty obrazu. Aktuálnì je k
dispozici 4 výstupù alarmu.
 Trvání
Slouží k nastavení trvání výstupu alarmu.
Když dojde k alarmu, alarm bude aktivní po
pøednastavenou dobu. Mùžete vybrat jedno z
nastavení Vypnuto, 3 sek., 5 sek., 10 sek., 20
sek., 30 sek. a Souvislé.
Plánovaný záznam
Plánování se aktivuje výbìrem dní a èasových
blokù. Výchozí nastavení je Záznam událostí.
Záznam se automaticky spouští podle plánu.
Plán zázn.
Vše
N
P
Ú
S
È
P
S
D
Souvisly záznam
Záznam událostí
Obojí (souvis., událost)
Svátek
OK
Zrušit
 CH >: Stisknutím této možnosti zkopírujete
hodnotu kanálu 1 do všech kanálù.
 0 až 23: Èasové hodnoty pro vodorovné øádky.
 N až D: Dny (nedìle až sobota) a svátek (D).
 VŠE: Stisknutím této možnosti zmìníte
celkové nastavení v aktuálním oknì na Souvislý
záznam, Záznam událostí nebo Obojí (souvis.,
událost).
 Souvislý záznam
Záznam se øídí nastavením v èásti Režim
záznamu. Další informace naleznete v èásti
Plánovaný záznam v kapitole 7. Zobrazuje se
žlutì, zatímco záznam událostí se zobrazuje
modøe a nastavení Obojí se zobrazuje
èervenì. Když není nic pøiøazeno, je zobrazení
šedé.
 Záznam událostí
Záznam se automaticky spustí, když bìhem
nastavené doby dojde k události (alarm,
detekce pohybu a ztráta obrazu). Záznam se
øídí nastavením v èásti Záznam událostí.
Další informace naleznete v èásti Záznam
událostí v kapitole 7.
 Obojí (souvis., událost)
Souèasnì se používají oba záznamy.
 Svátek
Když stisknete možnost Svátek, zobrazí se
okno s kalendáøem, ve kterém mùžete oznaèit
svátky. Umístìte kurzor na datum a stisknìte
tlaèítko ENTER, potom mùžete nastavit datum
nebo Ntý den v mìsíci jako svátek. (Jako
svátek mùžete také nastavit obì možnosti.)
Nastavení svátkÙ
Úno
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
Ne
Pon
Tue
Wed
Úno/ 08
4
11
18
25
5
12
19
26
Úno/
6 2. / Èt7
13
14
20
21
OK
27
28
Thu
1
8
15
22
Zrušit
29
Fri
2
9
16
23
So
3
10
17
24
PLÁN
Zde mùžete nakonfigurovat nastavení související
s plánováním.
OK
Zrušit
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
32_ nastavení nabídky
SHR-5162_CZ.indb 32
2007-8-2 19:38:41
Plán upozornìní
Mùžete naplánovat automatický výstup pro
alarmy.
Plán upozornìní
Poplach 1
Poplach 2
Vyp.
Zap.
Øízeno událostmi
Poplach 3
Poplach 4
Svátek
OK
Píp.
Zrušit
Plánování se aktivuje výbìrem alarmù, dní a
èasových blokù. Výchozí nastavení je Øízeno
událostmi. Pro každý alarm nebo zvukový signál
mùžete aktivovat nebo deaktivovat upozornìní
alarmem. V pøípadì nastavení Øízeno událostmi
lze alarm odeslat pouze tehdy, když došlo k
události.
 AO>: Oznaèuje výstup alarmu. Všechny
alarmy se mìní podle alarmu 1.
 0 až 23: Èasové hodnoty pro vodorovné øádky.
 N až D: Dny (nedìle až sobota) a svátek (D).
 VŠE: Stisknutím této možnosti zmìníte celkové
nastavení v aktuálním oknì na Vypnuto,
Zapnuto nebo Øízeno událostmi.
 Vypnuto: Alarm nebude spuštìn bìhem doby
nastavení.
 Zapnuto: Alarm bude spuštìn bìhem doby
nastavení.
 Øízeno událostmi: Alarm bude spuštìn, když
dojde k události bìhem doby nastavení.
 Svátek
Když stisknete možnost Svátek, zobrazí se
okno s kalendáøem, ve kterém mùžete oznaèit
svátky. Umístìte kurzor na datum a dokonèete
oznaèení stisknutím tlaèítka ENTER. (Dalším
stisknutím tlaèítka ENTER nastavení zrušíte.)
SÍŤ
Mùžete nakonfigurovat nastavení související se
síťovým pøipojením.
Nastavení IP
NASTAVENÍ IP
Režim pøipojení
Šíøka pásma
Heslo správce
Uživatelské heslo
IP
Brána
Maska podsítì
DNS
ID UŽIVATELE ADSL
Heslo
Statická IP
2 Mbps


192.168.001.201
192.168.001.001
255.255.255.000
168.126.036.001
ID
ATTENZIONE
05 NASTAVENÍ NABÍDKY
Ao
Vše
N
P
Ú
S
È
P
S
D
 Režim pøipojení
Vyberte typ sítì, který je pøipojen k hlavní skøíni
produktu.
- Statická IP: Pro pøípad, když je pøístroj
pøipojen k síti a používá pevnou adresu IP.
- Dynamická IP: Pro pøípad, když je pøístroj
pøipojen k síti a používá dynamickou adresu
IP pøidìlenou serverem DHCP.
- ADSL(PPPoE): Pro pøípad, když je pøístroj
pøipojen k síti ADSL a používá protokol Pointto-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).
 Šíøka pásma
Vyberte rychlost sítì z možností Neomezená,
2 Mb/s, 1,5 Mb/s, 1 Mb/s, 800 kb/s, 600 kb/s,
500 kb/s, 400 kb/s, 300 kb/s a 128 kb/s. Když
se používá pøipojení pøes ADSL, mùžete vybrat
šíøku pásma pouze 600 kb/s nebo nižší.
 Heslo správce
Používá se k pøipojení mezi programem Smart
Viewer a tímto produktem s právy správce.
Heslo musí mít maximální délku 8 èíslic.
Stisknìte tlaèítko ENTER a zadejte èísla, která
chcete použít, pomocí ÈÍSELNÝCH tlaèítek.
Výchozí heslo správce je “4321”.
 Uživatelské heslo
Používá se k pøipojení mezi programem Smart
Viewer a tímto produktem s právy uživatele.
Heslo musí mít maximální délku 8 èíslic.
Stisknìte tlaèítko ENTER a zadejte èísla, která
chcete použít, pomocí ÈÍSELNÝCH tlaèítek.
Výchozí heslo uživatele je “4321”.
S uživatelskými právy nelze otevøít okno
nastavení nabídky v systému DVR a obrazovku
nastavení systému DVR v programu Smart
Viewer.
1. Pokud je hlavní skøíò produktu
pøipojena k vysokorychlostní síti,
napøíklad k síti LAN, doporuèuje
se nastavit šíøku pásma vyšší než
1 Mb/s.
2. Pokud je zaøízení pøipojeno k
síti technologií ADSL nebo jinou
technologií s malou šíøkou pásma,
nastavte šíøku pásma maximálnì
na hodnotu 600 kb/s a režim
záznamu nastavte maximálnì na
CIF (standardní). Nastavení vìtší
šíøky pásma nebo vyššího režimu
záznamu pro síťové prostøedí,
které podporuje malou šíøku
pásma, mùže zpùsobit pøetížení
sítì a pøipojení k programu Smart
Viewer a sledování snímkù nemusí
fungovat správnì.
3. Když je režim pøipojení nastaven
na možnost ADSL, šíøka pásma
je pevnì stanovena na hodnotì
300 kb/s.

OK
Zrušit
nastavení nabídky _33
SHR-5162_CZ.indb 33
2007-8-2 19:38:42
 IP
Nastavení adresy IP hlavní skøínì produktu
pro pøipojení k síti. Pokud je režim pøipojení
nastaven na hodnotu Statická IP, zadejte
adresu IP. Když je režim pøipojení Dynamická
IP nebo ADSL(PPPoE), zobrazí se automaticky
adresa IP pøiøazená serverem DHCP nebo
spoleèností poskytující pøipojení ADSL. Když
dojde k chybì pøipojení DHCP nebo ADSL,
zobrazí se hodnota 000.000.000.000. Potom
získejte adresu IP tak, že opakujete pøipojení
stisknutím tlaèítka OK. Pokud chyba nezmizí,
vypnìte na chvíli napájení a po restartování
systému akci opakujte.
 Brána
Pokud se používá nastavení Statická
IP, nastavte pøiøazenou adresu brány. S
nastavením Dynamická IP a ADSL se adresa
pøiøazuje automaticky.
 Maska podsítì
Nastavte pøiøazenou adresu masky podsítì.
 DNS
Nastavte adresu serveru DNS. Výchozí hodnota
je 168.126.63.1. Pokud dochází k potížím pøi
pøipojení k síti, když používáte nastavení DHCP
nebo ADSL, obraťte se na správce sítì nebo
na poskytovatele pøipojení ADSL, abyste mohli
nastavit novou adresu serveru DNS.
 ID UŽIVATELE ADSL
Pokud je produkt pøipojen k síti ADSL, zadejte
ID uživatele stanovené poskytovatelem
pøipojení ADSL. ID uživatele mùžete zadat
pomocí virtuální klávesnice, mùže být dlouhé
maximálnì 40 znakù a mùže obsahovat
písmena, èísla a symboly.
 Heslo
Pokud je produkt pøipojen k síti ADSL, zadejte
uživatelské heslo stanovené poskytovatelem
pøipojení ADSL. Heslo mùžete zadat pomocí
virtuální klávesnice, mùže být dlouhé maximálnì
40 znakù a mùže obsahovat písmena, èísla a
symboly.
ATTENZIONE
V pøípadì technologie ADSL se v
programu Smart Viewer nepøehrává
zvuk. Nastavte adresu IP, port, masku
podsítì, bránu a server DNS, aby se
mohl program Smart Viewer pøipojit k
produktu.
Pokud bude nastavení chybné, pøipojení
k produktu nebude možné. Správné
hodnoty nastavení mùžete získat
od správce sítì nebo poskytovatele
pøipojení ADSL.
Nastavení pøenosového protokolu
Aby bylo možné pøenášet data pøes síť, je nutné
nakonfigurovat nastavení související s protokolem
pro pøenos dat.
Nastavení protokolu pøenosu
Typ protokolu
Port(TCP)
Port(UDP)
Unicast/Multicast
Multicast IP
UDP
554.555.556.557
8000-8159
Unicast
224.126.063.001
TTL
DDNS server
Název hostitele
Uživatelské jméno
Uživatelské heslo
005
Vypnuto

OK
Zrušit
 Typ protokolu
Vyberte protokol TCP nebo UDP. Pokud jste
v èásti Nastavení IP vybrali možnost ADSL, je
k dispozici pouze protokol TCP. V takovém
pøípadì není možný pøenos zvuku.
 Port(TCP)
Vyberte èíslo z rozsahu 554 až 2046 pomocí
smìrových tlaèítek NAHORU/DOLÙ. Èíslo
protokolu se bude mìnit v krocích po 4.
Po nastavení prvního èísla portu se zmìní
následující 3 èísla.
 Port(UDP)
Vyberte èíslo z rozsahu 8000 až 9760 pomocí
smìrových tlaèítek NAHORU/DOLÙ. Èíslo
protokolu se bude mìnit v krocích po 160.
Po nastavení prvního èísla portu se zmìní
následující èíslo.
 Unicast/Multicast
Vyberte možnost Unicast nebo Multicast. Ve
výchozím nastavení je použita hodnota Unicast.
Když vyberete možnost Multicast, aktivuje se
adresa multicast IP a budete moci zadat adresu
z rozsahu 224.0.0.0 až 239.255.255.255
pomocí smìrových tlaèítek NAHORU/DOLÙ.
 TTL
Zadejte èíslo z rozsahu 0 až 255. Mùžete jej
zadat pouze tehdy, když je vybrána možnost
Multicast. Výchozí hodnota je 5.
 DDNS server
Vyberte server DDNS. Toto nastavení serveru
DDNS je nutné k tomu, aby bylo možné
zobrazit obrazovky sledování ze vzdáleného
poèítaèe s programem Smart Viewer. K
dispozici jsou hodnoty Vypnuto, Samsung
DDNS, dyndns.com, no-ip.com a changeip.
com. Když vyberete možnost Vypnuto, adresa
IP se v serveru DDNS nezaregistruje.
- Pokud vyberete možnost Samsung DDNS,
zaregistrujte adresu TCP IP v serveru DDNS,
který používá Samsung. Pokud chcete
nakonfigurovat nastavení související se
serverem DDNS v programu Smart Viewer,
vyberte možnost Nastavení > Nastavení
lokace > Registrace DVR a jako typ
adresy nastavte možnost MAC adresa.
Potom zaregistrujte adresu MAC, která
je zobrazena v nabídce s informacemi o
systému a nastavením. (ethernetovou adresu
mùžete také nalézt na štítku pøipevnìném na
boku produktu.)
- Když použijete veøejné bezplatné servery
DDNS, napøíklad dyndns.com, no-ip.com
a changeip.com, mùžete získat adresu
URL registrací dynamické adresy IP. Po
dokonèení tohoto kroku zadejte do tohoto
okna název hostitele, uživatelské jméno a
heslo.
34_ nastavení nabídky
SHR-5162_C5_CZ.indd 34
2007-09-19 ¿ÀÀü 9:09:39
 Pøenos ztráty obrazu: Nastavením hodnoty
Zapnuto zobrazíte události ztráty obrazu v
programu Smart Viewer.
 Pøenos systémového žurnálu: Nastavením
hodnoty Zapnuto zobrazíte systémové
záznamy, napøíklad kritické chyby systému.
ATTENZIONE
I když je tato funkce nastavena na
hodnotu Zapnuto, zprávy zpìtného
volání nebudou vytvoøeny, pokud
nejsou provedena nastavení pro alarm,
detekci pohybu a ztrátu obrazu v èásti
Záznam událostí.
Pokud chcete získat zprávy zpìtného
volání z programu Smart Viewer,
klepnìte na možnost Zpìtné volání.
Nastavení pøenosu obrázkù
Mùžete nakonfigurovat formát a kvalitu obrazu
pro pøenos.
NASTAVENÍ ZPÌTNÉHO VOLÁNÍ
Tato konfigurace se používá k pøedávání zpráv
zpìtného volání na adresu IP, na které je spuštìn
program Smart Viewer. V pøípadì, že dojde k
události alarmu, pohybu nebo ztráty obrazu,
systém se automaticky pøipojí k pøíslušnému
systému DVR, aby zobrazil zprávy zpìtného
volání.
Nastavení obrazu
Velikost videa
Kvalita
CIF
Velmi vys.
OK
NASTAVENÍ ZPÌTNÉHO VOLÁNÍ
Zap./Vyp.
IP adresa
Port(UDP)
Zkusit znovu
Pøíchozí alarm pøenosu
Pøenos detekce pohybu
Pøenos ztráty obrazu
Pøenos systémového žurnálu
Zap.
192.168.001.010
7900
05
Zap.
Zap.
Vyp.
Vyp.
OK
05 NASTAVENÍ NABÍDKY
 Když nastavíte veøejný server DDNS
(dyndns.com, no-ip.com nebo changeip.
com), adresa IP pro název hostitele (URL)
se v serveru DNS aktualizuje pøibližnì do
30 až 60 sekund.
 Pokud chcete tento produkt pøipojit ke
smìrovaèi, musíte v nabídce smìrovaèe
pøiøadit tomuto produktu port. Tento
produkt má pro komunikaci pøes protokol
TCP 4 porty. Pokud chcete použít funkci
DHCP, pomocí které smìrovaè pøiøadí
produktu dynamickou adresu IP, urèete
port pro adresu IP, která byla pøiøazena
smìrovaèem. Pøi používání smìrovaèe
se doporuèuje používat pevnou adresu
IP. Nastavte tedy adresu IP a èíslo portu,
které bude pøiøazeno produktu, vyberte
možnost Statická IP v režimu pøipojení a
zadejte adresu IP pøiøazenou smìrovaèi.
Další informace o používání smìrovaèe
naleznete v uživatelské pøíruèce
smìrovaèe, popøípadì se obraťte na jeho
výrobce.
Zrušit
 Velikost videa: Vyberte možnost CIF nebo
Half D1.
 Kvalita: Vyberte možnost Velmi vys., Vysoká,
Standardní nebo Nízká.
Zrušit
 Zapnuto/Vypnuto: Ve výchozím nastavení
je zvolena hodnota Vypnuto. Pokud chcete
použít funkci zpìtného volání, zvolte možnost
Zapnuto.
 IP adresa: Nastavte adresu TCP IP poèítaèe,
na kterém je spuštìn program Smart Viewer,
pomocí smìrových tlaèítek NAHORU/DOLÙ.
 Port(UDP): Nastavte èíslo portu pomocí
smìrových tlaèítek NAHORU/DOLÙ v rozsahu
od 7900 do 7999. Èíslo se mìní v krocích po 1.
Musíte také nastavit hodnotu portu v nabídce
Pøipojení zpìtného volání v programu Smart
Viewer.
 Zkusit znovu: Vyberte èíslo od 1 do 20. Èíslo
se mìní v krocích po 1.
 Pøíchozí alarm pøenosu: Nastavením hodnoty
Zapnuto zobrazíte alarmy v programu Smart
Viewer.
 Pøenos detekce pohybu: Nastavením
hodnoty Zapnuto zobrazíte události detekce
pohybu v programu Smart Viewer.
Nastavení portu pro aplikaci WebViewer
Mùžete nakonfigurovat èíslo portu pro aplikaci
Web Viewer.
Nastavení portu pro aplikaci WebViewer
Port
080
OK
Zrušit
 The available ports are those from 80 through
60080.
 If you set the port number instead of
80(default), it is needed to type the port number
into the address bar of the Web browser.
(e.g. http://218.209.27.130:500)
nastavení nabídky _35
SHR-5162_C5_CZ.indd 35
2007-8-3 13:43:51
KONFIGURACE SÍTÌ
V pøípadì protokolu UDP
Konfigurace portu pro pøipojení
programu Smart Viewer
 Porty TCP se použijí pro pøipojení programu
Smart Viewer a porty UDP se použijí pro
pøenos dat.
 Když je nastavena možnost Multicast
- Jsou aktivní pole MultiCast IP i TTL.
- Adresa MultiCast IP je skupinová
adresa (adresa IP tøídy D: 224.0.0.0 až
239.255.255.255) pro pøenos multicast.
- Hodnota TTL (Time To Live) oznaèuje, kolik
smìrovaèù mùže být pøi pøenosu multicast
pøekonáno.
- Pokud nelze použít funkci multicast
pøes síť (LAN nebo ADSL), protože jsou
nainstalovány Set i program Smart Viewer,
zobrazí se na obrazovce programu Smart
Viewer zpráva Not Connected (Nepøipojeno).
Použijte nastavení pro protokol TCP nebo
UDP.
 Problém se špatnou kvalitou obrazu v
programu Smart Viewer
- Když je šíøka pásma sítì pro pøenášené
množství paketù pøíliš malá, mùže být
zhoršena kvalita obrazu. Nastavte menší
šíøku pásma v èásti Nastavení IP. (Pokud
se používá pøipojení ADSL, doporuèuje se
nastavit šíøku pásma na hodnotu 300 kb/s
nebo 600 kb/s.)
- Pokud se problém nevyøeší, zmìòte
nastavení protokolu na protokol TCP.
 Pokud chcete nastavit port TCP pro registraci
systému DVR v programu Smart Viewer,
musí být hodnota stejná jako hodnota tohoto
produktu.
 Aby bylo možné použít smìrovaè, je nutné
pøedat aktivní porty.
- V pøípadì protokolu TCP nastavte 4
pøiøazené porty ve smìrovaèi.
- V pøípadì protokolu UDP nastavte 4
pøiøazené porty TCP a 160 portù UDP,
které jsou nastaveny ve smìrovaèi.
V pøípadì protokolu TCP
Portu pøiøazené protokolu TCP budou použity k
ovládání pøipojení a pøenosu dat programu Smart
Viewer.
36_ nastavení nabídky
SHR-5162_CZ.indb 36
2007-8-2 19:38:44
záloha
Když je pøipojeno pøedem definované zaøízení,
zobrazují se v oknì informace o zaøízení,
napøíklad volné místo apod. Mùžete také použít
tlaèítko BACKUP na pøední stranì systému
DVR.
UPOZORNÌNÍ
Poèáteèní datum/èas
2007-01-31 10:17:10
CH
CH
CH
CH
CH 1
CH 5
CH 9
CH 13
Název složky/soub.
Koncové datum/èas
2007-03-31 10:17:20
CH 2
CH 6
CH 10
CH 14
CH 3
CH 7
CH 11
CH 15
20070131/ 1017
Vybrat/volné : 0.00/410.91M(0.00%)
Zál. zaøízení : CD/DVDW SH-S182D
CD/DVD
CH 4
CH 8
CH 12
CH 16
AVI
Kontr
Spustit
Zrušit
Konfigurace souvisejících nastavení
1. Nastavte poèáteèní datum a èas smìrovými
tlaèítky a tlaèítkem ENTER.
2. Nastavte koncový datum a èas smìrovými
tlaèítky a tlaèítkem ENTER.
3. Vyberte kanál pro zálohování smìrovými
tlaèítky a tlaèítkem ENTER.
4. Volitelné: Pokud chcete zmìnit aktuální název
souboru, použijte virtuální klávesnici. Formát
názvu souboru je HHMM (maximální 4 èíslice)
a formát názvu složky je RRRRMMDD.
5. Pokud je pøipojeno více zaøízení, stisknìte
možnost Pamìť USB v levém dolním rohu
a vyberte zaøízení pro zálohování. Když
vyberete vestavìnou jednotku CD nebo
jednotku CD/DVD s rozhraním USB, formát
záznamu je pevnì nastaven na formát AVI.
Když je vybrána možnost Kontr, zobrazuje
se velikost souboru vybraného èasu a kanálu
a zbývající místo zaøízení.
6. Po dokonèení všech nastavení spusťte
zálohování stisknutím možnosti Spustit.
Po zahájení zálohování se zobrazí prùbìh
zálohování. Když vyberete možnost Stop
v oknì s prùbìhem, zálohování se zastaví.
Když vyberete možnost Konec, zobrazí se
nadøazená nabídka bez zastavení zálohování.
Modely SHR-5160 a SHR-5080 neobsahují
vestavìnou zapisovací jednotku DVD,
proto funkce zálohování není k dispozici
pro vestavìnou jednotku CD/DVD.
VÝSTRAHA
06 ZÁLOHA
Záloha
[Když probíhá zálohování]
Když stisknete možnost Konec,
zatímco probíhá zálohování, zobrazí
se nadøazená nabídka, ale zálohování
nebude ovlivnìno. Pøi probíhajícím
zálohování mùže být snížena rychlost
produktu.
Pøi zálohování na jednotku CD/DVD
nebo na pamìť s rozhraním USB
nemùžete využít celou kapacitu zaøízení,
protože èást kapacity používá systém.
Toto zaøízení nepodporuje zálohování
na pamìťové karty, jako jsou karty
SD, CF, MMC atd. Pomocí virtuální
klávesnice nelze zadat speciální znaky
a mezeru.
Když dojde k chybì disku CD nebo
DVD, jednotka se bude otevírat a
zavírat a zálohování se nezdaøí. V
takovém pøípadì vymìòte médium a
zálohování opakujte.
Pokud pøi používání diskù CD a DVD
dojde k poškození povrchu média,
mohou být poškozena zálohovaná data.
Je vytvoøen název souboru s poèáteèním
èasem zálohy
(RRRRMMDD)/(HHMM + ètyøi èíslice
sériového èísla)
Záložní soubor lze rozdìlit v následujících
situacích:
- Rùzné jednotky ve velikosti souboru (1 GB
pro DVD, 2 GB pro ostatní)
- Zmìna podmínek záznamu
- Nesouvislá data záznamu
K pøehrání záložního souboru AVI je nutný
kodek, který se kopíruje spolu s instalaèním
souborem pøi zálohování. Spuštìním
instalaèního souboru kodeku, MP4Codec.
exe, nainstalujete kodek do poèítaèe.
Souèástí zálohy je soubor INDEX.xml, který
umožòuje zkontrolovat a pøehrát požadovaný
soubor v požadovaném èase.
V pøípadì externího pevného disku s
rozhraním USB a pamìti typu flash s
rozhraním USB je záloha k dispozici jen se
systémem souborù FAT32.
Systém souborù FAT32 mùžete vytvoøit
naformátováním zaøízení se systémem
souborù FAT32 v poèítaèi nebo vymazáním
zaøízení v nabídce Nastavení ukládání, která
umožòuje zálohování souborù.
V pøípadì zálohovacích zaøízení zkontrolujte
seznam kompatibilních úložních zaøízení.
Seznam zaøízení kompatibilních se systémem
Samsung DVR lze získat od dodavatele.
Zálohování ve formátu AVI mùže trvat déle
v závislosti na poètu kanálù a provozním
prostøedí (napø. záznamu a síti)
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
záloha _37
SHR-5162_CZ.indb 37
2007-8-2 19:38:44
ovládání kamery PTZ
REŽIM OVLÁDÁNÍ KAMERY PTZ
Je nutné zkontrolovat, zda jsou v nabídce
Kamera provedena správná nastavení pro
zaøízení PTZ.
a stisknìte tlaèítko PTZ. V režimu ovládání
kamery PTZ na samostatné obrazovce se zmìní
barva symbolu PTZ z bílé na žlutou. Mùžete
posouvat a naklánìt kameru a pøibližovat obraz.
Podporovány jsou také další funkce, napøíklad
pøedvolba, nabídka kamery atd.
ZAØÍZENÍ PTZ
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
ID
000
001
002
003
004
005
006
007
Protokol
Samsung
Vic
Pan.
AD
Phi.
Ern.
Pel-D
Pel-P
Sériový režim:
Poloduplex
Baudrate
38400
38400
19200
38400
38400
38400
19200
19200
9-16
Parita
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Data
8
8
8
8
8
8
8
8
OK
Zast
1
1
1
1
1
1
1
1
2007 - 03 - 11
09:27:16
Zrušit
CAM 01
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
Po dokonèení konfigurace PTZ se na obrazovce
živého sledování zobrazí symbol PTZ ( PTZ ).
 Funkci ovládání kamery PTZ zrušíte stisknutím
tlaèítka PTZ v režimu živého sledování. Po
zrušení se symbol PTZ v automatických
pøepínáních zmìní ze žluté na bílou.
 Zaøízení PTZ a dálkový ovladaè nelze
kvùli problémùm v komunikaci používat
souèasnì.
 Když se pøipojí dálkový ovladaè, zatímco
je aktivní režim ovládání PTZ, režim
PTZ systému DVR se zruší. Když se
dálkový ovladaè odpojí, aktivuje se režim
PTZ. Informace o ovládání zaøízení PTZ
pomocí dálkového ovladaèe naleznete v
uživatelské pøíruèce dálkového ovladaèe.
 Pøi používání dálkového ovladaèe, který
využívá protokol Samsung, je aktivní
pøímé ovládání kamery.
 Když se ovládání PTZ nepoužije po dobu
5 minut, režim PTZ se automaticky zruší.
Potom je aktivní ovládání vzdáleným
prohlížeèem.
 Když stisknete tlaèítko ENTER na rozdìlené
obrazovce, zobrazí se modrý panel pro
manipulaci s výbìrem. Pøesuòte tento panel
pomocí Smìrových tlaèítek, dokud nepøejdete
na kanál se symbolem PTZ, a aktivujte režim
ovládání kamery PTZ stisknutím tlaèítka PTZ
na pøedním panelu nebo dálkovém ovladaèi.
V režimu ovládání kamery PTZ se zmìní
barva symbolu PTZ z bílé na žlutou. V tomto
režimu mùžete posouvat a naklánìt kameru a
pøibližovat obraz.
ZÁKLADNÍ FUNKCE PTZ
PTZ
TELE
WIDE
VIEW PRESET
 Další ovládání kamery PTZ se provádí na
samostatné obrazovce. Vyberte kanál s aktivním
ovládáním PTZ stisknutím tlaèítka kanálu na
pøedním panelu nebo na dálkovém ovladaèi
Pøi používání dálkového ovladaèe je možné
ovládat kameru dálkovým ovladaèem využívajícím
protokol Samsung. Když se ze strany systému
DVR nepoužije ovládání PTZ po dobu 5 minut,
režim se automaticky zruší. Potom je aktivní
ovládání vzdáleným prohlížeèem.
PTZ
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
38_ ovládání kamery PTZ
SHR-5162_CZ.indb 38
2007-8-2 19:38:54
3. Stisknutím smìrového tlaèítka DOPRAVA
pøesuòte kurzor doprava a stisknìte tlaèítko
ENTER. Nyní nastavte požadovanou polohu
pomocí ovládání PTZ a dalším stisknutím
tlaèítka ENTER ukonèete režim pohybu PTZ.
NASTAVENÍ PØEDVOLEB
NASTAVENÍ NABÍDKY KAMERY
Pøedvolba je urèitá poloha kamery PTZ a celkem
lze uložit až 20 poloh.
Kamera PTZ nabízí vlastní nabídku. Tato nabídka
umožòuje definovat nìkolik podmínek pro
ovládání PTZ.
U kamery PTZ s protokolem AD lze uložit
pouze 7 pøedvoleb.
Nastavení pøedvoleb
1. Stisknìte tlaèítko PRESET na pøedním
panelu nebo dálkovém ovladaèi v režimu
ovládání kamery PTZ na samostatné
obrazovce a vyberte možnost Pøedvolba.
PTZ
TELE
WIDE
VIEW
4. Otevøete virtuální klávesnici stisknutím tlaèítka
ENTER v poli Název polohy. Nyní zadejte
název polohy pomocí virtuální klávesnice a
stisknutím tlaèítka OK potvrïte zadání.
Pokud chcete odstranit polohu i její název,
vyberte možnost Del, která se nachází na
stejném øádku. Stisknutím možnosti Del
odstraníte všechny polohy a názvy poloh.
Toto nastavení je možné pouze u kamer s
protokolem Pan. a Samsung.
Obrazovku nabídky otevøete stisknutím tlaèítka
PRESET na pøedním panelu nebo dálkovém
ovladaèi v režimu ovládání kamery PTZ na
samostatné obrazovce.
PTZ
TELE
Nabídka kamery
Pøedch.
Název polohy
Další
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
PRESET
Nabídka kamery
Konec
** MAIN MENU V2.0 **
Ovládání PTZ
Konec
VIEW
Konec
2. Stisknìte tlaèítko ENTER.
È.
1
2
3
4
5
6
7
8
WIDE
PRESET
Preset
Preset
07 OVLÁDÁNÍ KAMERY PTZ
 POSUN
Pomocí tlaèítek DOLEVA/DOPRAVA na
pøedním panelu nebo dálkovém ovladaèi
mùžete v režimu ovládání kamery PTZ ovládat
kameru ve vodorovném smìru.
 NÁKLON
Pomocí tlaèítek NAHORU/DOLÙ na pøedním
panelu nebo dálkovém ovladaèi mùžete v
režimu ovládání kamery PTZ ovládat kameru ve
svislém smìru.
 PØIBLÍŽENÍ
Pomocí tlaèítek TELE/WIDE na pøedním
panelu nebo dálkovém ovladaèi mùžete v
režimu ovládání kamery PTZ pøiblížit nebo
oddálit zobrazený obraz.
CAMERA...
VIDEO SET...
PRESET...
AUTO SET...
OTHER SET...
Do nadøazené nabídky se mùžete vrátit
stisknutím tlaèítka PRESET.
ovládání kamery PTZ _39
SHR-5162_C7_CZ.indd 39
2007-8-3 13:33:58
ZOBRAZENÍ PØEDVOLEB
PTZ
TELE
WIDE
PRESET
VIEW
Nastavení pøedvoleb umožòuje pøechod do
pøednastavené polohy pomocí kamery PTZ.
Stisknìte tlaèítko VIEW na pøedním panelu nebo
dálkovém ovladaèi v režimu ovládání kamery PTZ
na samostatné obrazovce a vyberte možnost
Pøedvolba.
PTZ
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
Preset
Auto
posun
Procházení
Vzor
KONEC
Samsung
Preset
Preset
Auto posun
Procházení
Vzor
Auto
posun
Konec
Pøepínání
Øazení
KONEC
Vzor
KONEC
Pan.
(Pøíklad: protokol Samsung)
Pøejdìte kurzorem dolù, dokud nedosáhne
požadované pøednastavené polohy. Mùžete ji
zkontrolovat na obrazovce vpravo.
Preset
È.
1
2
3
4
5
6
7
8
Pøedch.
Auto
posun
Procházení snímkù
Pel.
Název polohy
Po vybrání operace stisknìte tlaèítko ENTER.
Potom se vybraná operace oznaèí a aktivuje se.
Když bìhem operace vyberete jinou operaci,
zaškrtnutí pøedchozí operace se zruší a zaškrtne
se novì vybraná operace.
Další
Konec
JINÉ ZOBRAZENÍ
Stisknìte tlaèítko VIEW na pøedním panelu nebo
dálkovém ovladaèi v režimu ovládání kamery PTZ
na samostatné obrazovce a budete moci použít
další ovládací prvky zobrazení.
Preset
Kamery PTZ využívající protokol ISamsung,
Pan., Pel.-P a Pel.-D podporují následující
operace:
 Samsung: Automatický posun/
procházení/vzor
 Pan.: Automatický posun/pøepínání/
øazení
 Pel.(P,D): Automatické procházení/
procházení snímkù/vzor
Auto posun
Procházení
Vzor
Konec
(Napøíklad protokol Samsung)
Když bìhem probíhající operace provedete
operaci PTZ nebo otevøete nastavení pøedvoleb
nebo aktivujete režim nastavení kamery, aktuální
operace se zastaví a její zaškrtnutí se zruší.
Když se bìhem operace restartuje systém,
nastavená operace se spustí a zùstane
oznaèena.
40_ ovládání kamery PTZ
SHR-5162_C7_CZ.indd 40
2007-8-3 13:39:49
záznam
REC (NORMÁLNÍ ZÁZNAM)
Když se v prùbìhu záznamu provede
WARNING akce, která vyžaduje zastavení záznamu
(zmìna èasu, odstranìní souboru,
pøipojení nebo odpojení pevného disku
atd.), aktuální záznam se zastaví.
Když je aktivní plánovaný záznam nebo
plánovaný záznam/záznam událostí, plánovaný
záznam se spustí automaticky. Když probíhá
plánovaný záznam, na obrazovce se zobrazuje
ikona záznamu.
Plán zázn.
Svátek
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
ZÁZNAM UDÁLOSTÍ
PLÁN ZÁZNAMU
Vše
N
P
Ú
S
È
P
S
D
Souvislý záznam
Záznam událostí
Obojí (souvis., událost)
Záznam události se nespustí pøi události,
pokud je záznam událostí nebo plánovaný
záznam/záznam událostí nastaven
spoleènì s plánovaným záznamem.
08 ZÁZNAM
Stisknutím tlaèítka RECORD zahájíte záznam
podle nastavení v èásti Režim záznamu. Potom
se rozsvítí kontrolka REC a na obrazovce se
zobrazí ikona záznamu. Když probíhá záznam na
pevný disk, bliká kontrolka HDD.
Záznam lze zastavit dalším stisknutím tlaèítka
RECORD. Když se záznam zastaví, kontrolka
REC zhasne.
Když je aktivní záznam události, záznam se
spustí pøi každé události. V takovém pøípadì se
záznam provádí podle nastavení (formát obrazu,
kvalita záznamu, snímky, doba pøed alarmem a
doba po alarmu).
OK
Zrušit
Toto jsou pøípady záznamu událostí:
 Detekce alarmu
Záznam se spustí, když je stav snímaèe
nastaven na hodnotu N.O nebo N.C
(NASTAVENÍ NABÍDKY > Záznam událostí >
NASTAVENÍ DETEKCE ALARMU).
 Detekce pohybu
Záznam se spustí, když je stav detekce pohybu
nastaven na hodnotu Zapnuto (NASTAVENÍ
NABÍDKY > Záznam událostí > NASTAVENÍ
DETEKCE POHYBU).
 Detekce ztráty obrazu
Záznam se spustí, když je stav ztráty obrazu
nastaven na hodnotu Zapnuto (NASTAVENÍ
NABÍDKY > Záznam událostí > NASTAVENÍ
ZTRÁTY OBRAZU).
 Režim záznamu událostí
Když dojde k události, tato možnost urèuje
vzor záznamu. Když je možnost Pøed událostí
zapnuta, systém zaznamenává snímky pøed
každou událostí. Podobì, když je možnost
Po události zapnuta, systém zaznamenává
snímky po každé události.
Další informace naleznete na stranì 30, Trvání
záznamu události.
záznam _41
SHR-5162_CZ.indb 41
2007-8-2 19:39:05
hledání a pøehrávání
PØED POUŽITÍM
Hledání v kalendáøi
1. Vyberte kanál smìrovými tlaèítky, potom
stisknìte tlaèítko ENTER.
Hledat
Když stisknete možnost CH >, vyberou se
všechny kanály.
Kalendáø
Událost
Datum/èas
Pøejít na první
2. Vyberte požadovaný rok a mìsíc smìrovými
tlaèítky a tlaèítkem ENTER. Pokud jsou
ve vybraném mìsíci uloženy záznamy, v
kalendáøi se zvýrazní pøíslušná data.
Pøejít na poslední
Záloha
Pohyb/ovládání
Vybrat
Konec
Když stisknete tlaèítko
roku se zmìní.
Když stisknete tlaèítko SEARCH zobrazí se po
ovìøení uživatele okno hledání. K dispozici jsou
následující nabídky:
 Kalendáø: Hledání zaznamenaných snímkù
pomocí kalendáøe.
 Událost: Hledání zaznamenaných snímkù
pomocí událostí.
 Datum/èas: Hledání zaznamenaných snímkù
zadáním data a èasu.
 Pøejít na první: Vyhledání prvního
zaznamenaného snímku.
 Pøejít na poslední: Vyhledání posledního
zaznamenaného snímku.
 Záloha: Hledání zálohovaných zaznamenaných
snímkù. Hledání snímkù zaznamenaných
na pevném disku nebo pamìti s rozhraním
USB. Zálohované soubory ve formátu AVI
zaznamenané jednotkou CD/DVD s rozhraním
USB nebo vestavìnou jednotkou CD lze
pøehrát v poèítaèi.
HLEDÁNÍ V KALENDÁØI
Zaznamenané snímky lze prohledávat pomocí
kalendáøe, jak je uvedeno na obrázku.
nebo
, hodnota
3. Oznaète požadovaná data smìrovými
tlaèítky a tlaèítkem ENTER.
4. Smìrovým tlaèítkem DOLÙ pøejdete
na èasový panel a smìrovými tlaèítky
DOLEVA a DOPRAVA umístíte kurzor do
požadovaného èasového bloku. Potom
proveïte výbìr stisknutím tlaèítka ENTER.
Èasový panel je znaèen po 30 minutách.
5. Stisknutím tlaèítka OK vyhledáte požadovaná
data.
Pokud èasový blok neobsahuje žádné
snímky, systém nezobrazí žádný obraz.
HLEDÁNÍ UDÁLOSTÍ
Tato funkce prohledává normální záznamy,
plánované záznamy, záznamy alarmù, záznamy
pohybu a záznamy ztráty obrazu podle kanálu a
èasu.
Hledání událostí (lze vybrat 1 udál.)
Kalendáø
È.
Ne
Po
Út
St
Èt
Pá
Režim událostí
So
První
OK
Datum/èas
Pøedch.
Další
Pos.
Spustit
Zrušit
Zrušit
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
42_ hledání a pøehrávání
SHR-5162_CZ.indb 42
2007-8-2 19:39:07
Hledání událostí
Je možné vybrat pouze jeden kanál.
2. Stisknutím smìrového tlaèítka DOLÙ
pøesuòte kurzor na tabulku událostí a vyberte
událost stisknutím tlaèítka ENTER. Vybraná
událost se oznaèí. Výbìr více položek není
možný.
3. Vyberte možnost Spustit smìrovými tlaèítky,
potom stisknìte tlaèítko ENTER. Na obrazovce
se potom pøehraje zaznamenaný snímek.
 Pokud chcete hledání zrušit, vyberte
možnost Zrušit a stisknìte tlaèítko
ENTER. Pokud jsou události uvedeny
na více stránkách, pøejdìte na pøíslušnou
stránku vybráním možnosti První,
Pøedch., Další a Pos..
 Když bìhem pøehrávání zaznamenané
události stisknete tlaèítko SEARCH,
vrátíte se do nabídky Hledání událostí.
Mùžete tak snadno a rychle vyhledat
další události.
3. Nyní pøejdìte k položce Spustit pomocí
smìrového tlaèítka DOPRAVA a stisknìte
tlaèítko ENTER. Pokud pro urèený èas
existují zaznamenané snímky, pøehrají se
na obrazovce. Když je vybráno více kamer,
pøehrají se v režimu rozdìlení na 4, 9 nebo
16 èástí.
Pokud chcete hledání zrušit, vyberte možnost
Zrušit a stisknìte tlaèítko ENTER.
HLEDÁNÍ S PØECHODEM NA
PRVNÍ
Tato funkce slouží k vyhledání nejstarších
zaznamenaných souborù kamer. Najednou lze
prohledávat až 16 kanálù.
Pøejít na první
Kam
HLEDÁNÍ PODLE DATA A ÈASU
Tato funkce slouží k hledání snímkù z urèité
doby. Najednou lze prohledávat až 16 kanálù.
Datum/Èas
Kam
2007-03-10 08:38:58
Poèáteèní datum
Poèáteèní èas
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
9-16
Poèáteèní datum/èas
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
9-16
Koncové datum/èas
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
Spustit
Zrušit
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
Hledání podle data a èasu
1. Stisknutím smìrových tlaèítek NAHORU/DOLÙ
pøesuòte kurzor na požadovanou kameru a
stisknìte tlaèítko ENTER. Vybraná kamera se
oznaèí. Je možné vybrat více položek.
09 HLEDÁNÍ A PØEHRÁVÁNÍ
1. Stisknutím smìrových tlaèítek NAHORU/
DOLÙ pøesuòte kurzor na požadovaný
kanál a stisknìte tlaèítko ENTER. Potom
se zobrazí zaznamenané události. Každá
událost obsahuje datum a èas a režim
události (normální záznam, plánovaný
záznam atd.).
2. Pøejdìte do èasového okna pomocí
smìrového tlaèítka DOLÙ. Požadovaný èas
mùžete nastavit stisknutím tlaèítka ENTER.
Potom se zobrazí hodnota roku, kterou
mùžete zmìnit. Hodnotu zmìníte pomocí
smìrových tlaèítek NAHORU/DOLÙ.
Pomocí smìrových tlaèítek NAHORU/
DOLÙ mùžete také zmìnit hodnoty pro
mìsíc, datum, hodiny, minuty a sekundy.
Mezi položkami mùžete pøejít pomocí tlaèítek
DOLEVA/DOPRAVA.
Spustit
Zrušit
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
Postup
1. Stisknutím smìrových tlaèítek NAHORU/
DOLÙ pøesuòte kurzor na požadovanou
kameru a stisknìte tlaèítko ENTER. Vybraná
kamera se oznaèí. Je možné vybrat více
položek. Pokud chcete pøejít na další stránku
a vybrat jiné kamery, stisknìte tlaèítko 9-16.
2. Nyní pøehrajete nejstarší snímky stisknutím
tlaèítka Spustit. Když je vybráno více kamer,
pøehrají se v režimu rozdìlení na 4, 9 nebo
16 èástí.
Pokud chcete hledání zrušit, vyberte
možnost Zrušit a stisknìte tlaèítko ENTER.
hledání a pøehrávání _43
SHR-5162_CZ.indb 43
2007-8-2 19:39:07
HLEDÁNÍ S PØECHODEM NA
POSLEDNÍ
Pøejít na poslední
Kam
Koncové datum
Koncovy èas
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
Spustit
9-16
1. Stisknutím smìrových tlaèítek NAHORU/
DOLÙ pøesuòte kurzor na požadovaný
zálohovaný soubor a stisknìte tlaèítko
ENTER. Vybraný zálohovaný soubor se
oznaèí. Je možné vybrat více položek.
2. Po provedení výbìru vyberte možnost
Spustit smìrovým tlaèítkem DOLÙ.
Zrušit
U modelu SHR-5082/5080 je zobrazeno
pouze 8 kanálù.
Postup
 Pokud je k dispozici více stránek,
pøejdìte na pøíslušnou stránku vybráním
možnosti Pøedch. nebo Další.
 Modely SHR-5160 a SHR-5080
neobsahují vestavìnou zapisovací
jednotku DVD, proto funkce zálohování
není k dispozici pro vestavìnou jednotku
CD/DVD.
CAUTION
1. Stisknutím smìrových tlaèítek NAHORU/
DOLÙ pøesuòte kurzor na požadovanou
kameru a stisknìte tlaèítko ENTER. Vybraná
kamera se oznaèí. Je možné vybrat více
položek. Pokud chcete pøejít na další stránku
a vybrat jiné kamery, stisknìte tlaèítko 9-16.
2. Nyní pøehrajete nejnovìjší snímky stisknutím
tlaèítka Spustit. Když je vybráno více kamer,
pøehrají se v režimu rozdìlení na 4, 9 nebo
16 èástí.
Pokud chcete hledání zrušit, vyberte
možnost Zrušit a stisknìte tlaèítko
ENTER.
HLEDÁNÍ ZÁLOHY
Tato funkce slouží k vyhledání zálohovaných
souborù na záložních zaøízeních. Nejdøíve musíte
vybrat záložní zaøízení z nabídky.
Hledání záloh (lze vybrat 1)
È.
Postup
Název složky/soub.
20070302/1104
20070303/1412
20070304/1645
20070304/1705
20070304/1905
Zálohované soubory ve formátu AVI
nelze pøehrávat v tomto systému DVR.
Mùžete je pøehrát v poèítaèi.
PØEHRÁVÁNÍ
Pokud chcete pøehrát zaznamenaný soubor
uložený na pevném disku, stisknìte tlaèítko
PØEHRÁT/POZASTAVIT. Pokud jste pøehrávali
soubor pomocí tlaèítka SEARCH, systém
zachová informace o pøehrávání. Stisknìte znovu
tlaèítko PØEHRÁT/POZASTAVIT, zobrazí se
kanál uložený v pamìti.
Když stisknete tlaèítko PØEHRÁT/POZASTAVIT,
zatímco nebude spuštìno žádné pøehrávání,
zobrazí se nabídka Hledat.
Když je zobrazeno okno NASTAVENÍ
NABÍDKY, stisknutí tlaèítka PØEHRÁT/
POZASTAVIT nespustí žádnou akci.
Pokud chcete použít možnost pøehrání,
zavøete nejdøíve nabídku.
Pøehrávání zaznamenaného souboru mùžete
zastavit stisknutím tlaèítka ZASTAVIT.
Když stisknete znovu tlaèítko PØEHRÁT/
POZASTAVIT, pøehrávání bude pokraèovat
od místa, ve kterém se pøehrávání zastavilo.
Když bude bìhem pøehrávání dosaženo konce
pevného disku, pøehrávání se pozastaví.
2007-03-10
08:38:59
2007-03-02 11:04:34
Pøedch.
Další
Spustit
Konec
CAM 01
44_ hledání a pøehrávání
SHR-5162_CZ.indb 44
2007-8-2 19:39:09
Jednoduchý
Rozdìlení na
16/9/4 èásti
Obraz v obraze
 Rychlé pøehrávání
Pokud chcete pøehrát zaznamenaný snímek
s vyšší rychlostí, stisknìte bìhem pøehrávání
tlaèítko Rychlé pøevíjení vpøed () nebo
Rychlé pøevíjení zpìt () a snímek se bude
pøehrávat vpøed nebo zpìt s jednou z tìchto
rychlostí: x2, x4, x8, x16, x32, x64.
 Zobrazení nepohyblivých snímkù
Když stisknete tlaèítko Rychlé pøevíjení vpøed
() nebo Rychlé pøevíjení zpìt (), zatímco
je obraz pozastaven, mùžete pøecházet mezi
jednotlivými snímky. Pøi zpìtném hledání se
mohou mezery lišit v závislosti na nastavení
záznamu.
 Pøehrávání zvuku
Zvuková data lze pøehrávat nebo zaznamenávat
pouze na 4 kanálech (K 1, K 2, K 3 a K 4).
Pokud tedy chcete slyšet zvuk zaznamenaného
souboru, pøepnìte na kanál K 1, K 2, K 3 nebo
K 4. Pokud chcete vybrat zvuk pro kanál v
režimu rozdìlené obrazovky (rozdìlení na 5,
9 nebo 16 èástí), stisknìte tlaèítko ENTER a
pøesuòte zobrazený modrý panel na jeden ze
ètyø kanálù.
Pomocí tlaèítka AUDIO lze aktivovat nebo
deaktivovat pøehrávání zvuku. Když je zvuk
aktivní, symbol zvuku na obrazovce je zobrazen
žlutì. Když je zvuk zakázán, symbol zvuku na
obrazovce je zobrazen bíle.
Rozdìlení na
8 + 1 èást
Rozdìlení na
12 + 1 èást
Kanál živého
sledování
Kanál
pøehrávání
09 HLEDÁNÍ A PØEHRÁVÁNÍ
 Režim pøehrávání
Režim zobrazení mùžete zmìnit pomocí tlaèítka
MODE a ÈÍSELNÝCH tlaèítek, jak je uvedeno
na obrázku. Režimy rozdìlení na 16 èástí, 12
+ 1 èást a 15 + 1 èást jsou k dispozici pouze u
modelù SHR-5162/5160.
- Jednoduché zobrazení: Aktivuje se, když
pomocí nabídky Hledat vyberete a pøehrajete
pouze jeden kanál.
- Rozdìlení na 4 èásti: Aktivuje se, když
pomocí nabídky Hledat vyberete a pøehrajete
2 až 4 kanály.
- Rozdìlení na 9 èástí: Aktivuje se, když
pomocí nabídky Hledat vyberete a pøehrajete
5 až 9 kanálù.
- Rozdìlení na 16 èástí: Aktivuje se, když
pomocí nabídky Hledat vyberete a pøehrajete
16 kanálù.
- Obraz v obraze: Aktivuje se, když bìhem
pøehrávání v jednoduchém režimu stisknete
tlaèítko MODE. (Hlavní obrazovka zobrazuje
pøehrávaný kanál a vedlejší obrazovka
kanál živého sledování.) Vedlejší obraz
lze pøesunout nahoru nebo dolù pomocí
smìrových tlaèítek NAHORU/DOLÙ. Když
stisknete tlaèítko ENTER, zobrazí se na
obrazovce živého sledování modrý panel.
Pokud chcete pøepnout kanál ve vedlejším
obrazu, zadejte èíslo požadovaného kanálu
pomocí ÈÍSELNÝCH tlaèítek na pøedním
panelu nebo dálkovém ovladaèi.
- Rozdìlení na N + 1 èást: Zobrazuje
nìkolik (N) kanálù živého sledování a 1 kanál
pøehrávání. V pøípadì rozdìlení na 9 + 1 èást
mùžete v nabídce nastavit umístìní kanálu
pøehrávání.
Rozdìlení na
15 + 1 èást
Tlaèítko Mode
Èíselná tlaèítka
hledání a pøehrávání _45
SHR-5162_CZ.indb 45
2007-8-2 19:39:09
Smart Viewer
instalace
INSTALACE PROGRAMU SMART
VIEWER
9-4
ÚVOD
INSTALACE PROGRAMU Smart
Viewer
Smart Viewer je program, který se instaluje do
poèítaèe. Pomocí tohoto programu mùžete
pøes síť sledovat obrazová a zvuková data bez
pøístupu na místo, kde je produkt nainstalován.
HLAVNÍ VLASTNOSTI
 Komprimace obrazu MPEG-4: Poskytuje
dobrou kvalitu obrazu.
 Komprimace hlasu G.711: Poskytuje
dobrou kvalitu zvuku. Kvalitu vzdáleného hlasu
lze zvýšit použitím smìrového mikrofonu.
 Pøenos obrazových/zvukových proudù
pøes protokol RTP (Real-Time Transport
Protocol): Funkce pøehrávání obrazu je velmi
užiteèná a pøenosová rychlost se nesnižuje ani
pøi pøipojení více uživatelù.
 Pøíkazy a ovládání pøes protokol RTSP
(Real-Time Streaming Protocol): Umožòuje
bezpeèné ovládání pøes síť.
 Podpora více pøenosových protokolù
(TCP/IP a UDP (Unicast, Multicast)).
 Pøístup k obrazovým a zvukovým datùm
pouze zadáním IP adresy.
 Místní záznam (formát DVR) v poèítaèi a
pøevod zaznamenaných obrazových dat
na snímky (formát JPEG).
 Až 3 uživatelé se mohou souèasnì
pøipojit k systému DVR. (Pokud se používá
multicast, mùže se pøipojit až 6 uživatelù.)
 Program Smart Viewer se mùže souèasnì
pøipojit k 16 systémùm DVR.
 Program Smart Viewer je optimalizován pro
rozlišení 1024 x 768.
1. Vložte disk CD s programem Smart Viewer
do jednotky CD ROM.
2. Otevøete složku Smart Viewer.
3. Spusťte soubor Setup.exe.
4. Klepnìte na tlaèítko Další >.
TECHNICKÉ ÚDAJE POÈÍTAÈE
(DOPORUÈENÉ)
 OS: Win2000, WinXP
 Doporuèení
- CPU Pentium 3, 1 GHz nebo vyšší
- RAM 256 MB nebo vyšší
- VGA RAM 32 MB nebo vyšší
- DirectX 8.1 nebo vyšší
Poèet snímkù pøehrávání se mùže lišit v
závislosti na rychlosti záznamu, formátu
obrazu a technických údajù poèítaèe.
Podrobné technické údaje naleznete v
pøíloze 5.
46_ Smart Viewer
SHR-5162_CZ.indb 46
2007-8-2 19:39:10
5. Po pøeètení licenèní smlouvy pokraèujte k
dalšímu kroku klepnutím na tlaèítko Ano.
SPUŠTÌNÍ PROGRAMU Smart
Viewer
10 SMART VIEWER
6. Nastavte cílovou složku pro instalaci
programu Smart Viewer a klepnìte na
tlaèítko Další.
8. Po dokonèení instalace proces ukonèete
klepnutím na tlaèítko Dokonèit.
Program spustíte poklepáním na ikonu Smart
Viewer na ploše.
7. Instalace pokraèuje nainstalováním souborù
a nastavením systému.
Smart Viewer _47
SHR-5162_CZ.indb 47
2007-8-2 19:39:11
ÚVODNÍ OBRAZOVKA PROGRAMU Smart Viewer
2
3
4
5
6
1
7
13
14
8
12
11 10 9
1. Na této obrazovce jsou uvedeny sledovací
lokace.
2. Pomocí tìchto tlaèítek mùžete pøejít do
režimu hledání, ve kterém mùžete hledat
a pøehrávat vzdálené video soubory, které
byly zaznamenány v systému DVR, a pøejít
do režimu sledování, ve kterém probíhá
sledování.
3. Tìmito tlaèítko lze program minimalizovat
nebo ukonèit.
4. Zobrazuje aktuální datum, den a èas.
5. Toto tlaèítko se používá k pøipojení k
pøednastavenému systému DVR nebo
lokaci.
11. Tímto tlaèítkem se pøipojuje zpìtné volání.
12. Tìmito tlaèítky lze provádìt operace
související s PTZ.
13. Tato tlaèítka zobrazují stav aktuálních
kanálù.
14. Tìmito tlaèítky lze upravit hlasitost zvuku
a jas a kontrast obrazu a uložit snímky z
videa.
REŽIM NASTAVENÍ
3
1
6. Tìmito tlaèítky lze vybrat okno zobrazující
zprávy o událostech a okno zobrazující stav
pøipojení kamer.
7. V tomto oknì se zobrazují zprávy o
událostech ze systému DVR.
2
8. Tìmito tlaèítky lze vybrat požadovanou
dìlenou obrazovku nebo obrazovku
automatického pøepínání.
9. Toto tlaèítko otevírá okno režimu nastavení,
ve kterém lze zmìnit nastavení programu
Smart Viewer. (Informace naleznete v èásti
Režim nastavení.)
4
10. Tímto tlaèítkem lze zvolit oblíbenou funkci
pøi pøipojování k lokaci.
48_ Smart Viewer
SHR-5162_CZ.indb 48
2007-8-2 19:39:12
1. Tìmito tlaèítky lze vybrat položky nastavení
pro nastavení systému DVR, nastavení
prohlížeèe, nastavení lokace a verzi softwaru.
Pøístup k nastavení systému DVR je
možný s právy správce. Pokud jste k
systému DVR pøipojeni s uživatelskými
právy, tlaèítko není aktivní.
2. V tomto poli mùžete nastavit podrobnosti
pro každou položku nastavení.
3. Pomocí tohoto tlaèítka mùžete zavøít
aktuální okno.
1
4. Tìmito tlaèítky lze uložit zmìnìná data,
obnovit pøedchozí nastavení a zavøít okno
nastavení.
2
10 SMART VIEWER
 Tlaèítka pro výbìr položky nastavení
- Nastavení DVR: Umožòuje zmìnit
nastavení systému DVR.
- Nastavení prohlížeèe: Umožòuje zmìnit
nastavení programu Smart Viewer.
- Nastavení lokace: Umožòuje nastavit
informace o systému DVR, mezi které patøí
název, adresa IP, identifikátor a heslo pro
pøipojení. Umožòuje také registraci systémù
DVR k lokaci.
- Verze SW: Zobrazuje informace o
softwaru, napøíklad verzi programu Smart
Viewer, systémové požadavky a verzi
softwaru systému DVR. Software systému
lze upgradovat na dálku.
1. Zde jsou uvedeny názvy systémù DVR
pøipojených s právy správce. Pøi pøipojení k
systému DVR je zobrazen název systému
DVR. Pøi pøipojení k lokaci je zobrazen název
systému DVR, který je pøipojen s právy
správce. Nastavení systému DVR lze upravit
vybráním systému.
 Uložení/zrušení upravených údajù
Klepnutím na tlaèítko Použít uložíte upravené
údaje a klepnutím na tlaèítko Storno obnovíte
pøedchozí nastavení.
 Zavøení okna nastavení
- Okno nastavení zavøete klepnutím na
tlaèítko X nebo Zavøít.
- Pokud byla zmìnìna nìkterá nastavení,
zobrazí se následující zpráva. Když stisknete
tlaèítko OK, zmìnìné údaje se uloží a okno
nastavení se zavøe. Když stisknete tlaèítko
STORNO, zmìnìné údaje se ztratí a okno
nastavení se zavøe.
2. Zobrazuje nabídku nastavení pro vybraný
systém DVR.
 Systém
Mùžete nakonfigurovat nastavení související
se systémem. Další podrobnosti naleznete v
kapitole 5, Nastavení nabídky.
- Systémové informace
Zobrazuje informace o vybraném systému
DVR.
Nastavení systému DVR
Pokud chcete upravit nastavení související se
systémem DVR, klepnìte na možnost Nastavení
DVR. Pomocí programu Smart Viewer mùžete
upravit nastavení systému DVR na dálku. Položky
v rámci nastavení systému DVR jsou Systém,
Kamera/zvuk, Sledování, Záznam a Síť.
Smart Viewer _49
SHR-5162_CZ.indb 49
2007-8-2 19:39:13
Další podrobnosti naleznete v kapitole 5,
Nastavení nabídky.
- Heslo správce
Mùžete zmìnit nastavení související s
heslem správce pro ovládání systému
DVR.
- Uživatelské heslo
Mùžete zmìnit nastavení související
s uživatelským heslem pro ovládání
systému DVR.
UPOZORNÌNÍ
Jako heslo systému lze použít
maximálnì 8 èíslic.
 Pøi zadávání hesla systému nelze použít
klávesu Delete a kombinace kláves,
jako jsou CTRL+C a CTRL+V.
 Zadanou hodnotu mùžete odstranit
klávesou BACKSPACE.
 Výchozí heslo systému je 4321.
 Když zmìníte hodnoty pro datum a èas,
systém DVR se automaticky odpojí od
programu Smart Viewer, aby použil nové
nastavení.
 Program Smart Viewer lze pøipojit po
dokonèení aktualizace data a èasu v
systému DVR.
 Nastavení zobrazovaného formátu a
letního èasu lze mìnit bez odpojení.
- Jazyk systému
Mùžete nastavit jazyk pro systém DVR.
 Když zmìníte toto nastavení, zmìní se
jazyk systému DVR. Jazyk programu
Smart Viewer se nezmìní.
 Možnosti související s jazykem se
mohou zmìnit.
- Datum/èasu
Možnost Datum/èas slouží k nastavení
data, èasu, formátu a letního èasu pro
systém DVR.
50_ Smart Viewer
SHR-5162_C10_CZ.indd 50
2007-8-3 18:35:22
- Nastavení ukládání
Zobrazuje informace o pevném disku,
který se nachází v systému DVR. Mùžete
také urèit, zda chcete provádìt opakovaný
záznam a zda má zaznít zvukový signál v
pøípadì jakékoli chyby disku.
- Dálkový ovladaè
Mùžete nakonfigurovat nastavení pro
dálkový ovladaè, který je nainstalován v
systému DVR. Mùžete jej zapnout nebo
vypnout. Identifikátor dálkového ovladaèe
lze nastavit v rozmezí od 0 do 99.
10 SMART VIEWER
Pokud jste nainstalovali dálkový ovladaè
pøímo do systému DVR a aktivovali jste
nastavení, ovládání PTZ nebude pomocí
programu Smart Viewer aktivní.
 Kamera
Mùžete nakonfigurovat nastavení související
s kamerou. Další podrobnosti naleznete v
kapitole 5, Nastavení nabídky.
- Konfigurace kamery.
Zde se konfigurují nastavení související
s kamerou, napøíklad dostupnost
obrazu a zvuku, název kamery a interval
automatického pøepínání pro systém DVR.
V pøípadì modelù SHR-5160/5080 je
namísto DVD RW uveden modelový název
pevného disku.
UPOZORNÌNÍ
 Pro název je k dispozici pouze
angliètina. Když zadáte název v
místním jazyce a použijete jej, zobrazí
se zpráva s upozornìním, která vás
vyzve k novému zadání.
 Název mùže být dlouhý až 15 znakù.
 Když necháte název prázdný, zobrazí
se zpráva s upozornìním, která vás
vyzve k novému zadání.
Smart Viewer _51
SHR-5162_CZ.indb 51
2007-8-2 19:39:15
 Pøi zadávání názvu kamery nelze použít
klávesu Delete a kombinace kláves,
jako jsou CTRL+C a CTRL+V.
 Zadanou hodnotu mùžete odstranit
klávesou BACKSPACE.
- Zaøízení PTZ
Mùžete upravit nastavení pro kamery PTZ,
jako jsou identifikátor kamery, protokol,
pøenosová rychlost, parita, datový bit a stop
bit.
- Rychlost záznamu a formát obrazu
Mùžete nakonfigurovat nastavení pro
rychlost záznamu a formát obrazu (rozlišení).
NTSC
 Nastavení sledování
Mùžete nakonfigurovat nastavení související
se sledováním. Další podrobnosti naleznete v
kapitole 5, Nastavení nabídky.
PAL
 Záznam
Mùžete nakonfigurovat nastavení související
se záznamem. Další podrobnosti naleznete v
kapitole 5, Nastavení nabídky.
- Kvalita záznamu a automatické odstranìní
Mùžete nakonfigurovat nastavení pro kvalitu
záznamu a automatické odstranìní.
- Trvání záznamu události
Mùžete upravit nastavení období pøed
událostí a po události pro záznam události.
52_ Smart Viewer
SHR-5162_CZ.indb 52
2007-8-2 19:39:16
- Nastavení ztráty obrazu
Konfigurace nastavení souvisejících se
ztrátou obrazu.
10 SMART VIEWER
- Nastavení detekce alarmu
Konfigurace nastavení záznamu alarmu.
 Plán
Mùžete nakonfigurovat nastavení související s
plánem.
Další podrobnosti naleznete v kapitole 5,
Nastavení nabídky.
- Plánovaný záznam
Mùžete zmìnit nastavení související s
plánovaným záznamem.
K použití alarmu by mìlo být vybráno více
kamer.
- Nastavení detekce pohybu
Konfigurace nastavení pro záznam pøi
detekci pohybu.
- Plán alarmu
Mùžete zmìnit nastavení související s plánem
alarmu.
Smart Viewer _53
SHR-5162_CZ.indb 53
2007-8-2 19:39:17
 Síť
Mùžete nakonfigurovat nastavení související se
sítí. Další podrobnosti naleznete v kapitole 5,
Nastavení nabídky.
- Heslo sítì
Pro pøipojení k systému DVR pomocí
programu Smart Viewer mùžete použít
heslo správce i uživatelské heslo.
UPOZORNÌNÍ
 Jako heslo sítì lze použít maximálnì
8 èíslic.
 Když necháte heslo prázdné a
použijete jej, zobrazí se zpráva s
upozornìním, která vás vyzve k
novému zadání.
UPOZORNÌNÍ
 Informace k nastavení získáte od
správce sítì.
 ADSL ID a heslo mohou mít maximální
délku 40 znakù a mohou obsahovat
písmena, èísla a speciální znaky.
- Nastavení pøenosového protokolu
Mùžete zmìnit nastavení související s
pøenosovým protokolem
- Nastavení zpìtného volání
Pro systém DVR mùžete nakonfigurovat
nastavení související se zpìtným voláním.
 Pøi zadávání hesla nelze použít klávesu
Delete a kombinace kláves, jako jsou
CTRL+C a CTRL+V.
 Zadanou hodnotu mùžete odstranit
klávesou BACKSPACE.
 Výchozí heslo správce je 4321.
 Výchozí uživatelské heslo je 4321.
- Nastavení IP
Konfigurace nastavení protokolu IP pro
systém DVR.
- Nastavení obrazu
Zde se nastavuje formát obrazu a kvalita
pro pøenos obrazu.
54_ Smart Viewer
SHR-5162_C10_CZ.indd 54
2007-8-3 13:44:28
- Nastavení portu pro aplikaci WebViewer
Mùžete nakonfigurovat èíslo portu pro
aplikaci Web Viewer.
 Záznam videa
- Zpùsob pojmenování
Mùžete nastavit pravidla pojmenování
souborù DVR pro záznam aktuálnì
zobrazených obrazových dat do souborù
DVR.
- Umístìní
- Doba záznamu
Mùžete nastavit maximální dobu záznamu pro
ukládání obrazových dat. Dobu lze nastavit
na hodnotu mezi 1 a 10 minutami. Když doba
záznamu pøekroèí pøednastavenou hodnotu,
program záznam zastaví.
Nastavení prohlížeèe
10 SMART VIEWER
Nastavte adresáø pro ukládání souborù DVR.
 Pøevod souborù
Pokud chcete upravit nastavení související s
programem Smart Viewer, klepnìte na možnost
Nastavení prohlížeèe. Nastavení prohlížeèe
obsahuje 5 rùzných položek: Záznam videa,
Pøevod souborù, Doba pøepínání, Zobrazení OSD
a Automatické pøipojení.
Soubor DVR uložený v poèítaèi mùžete
pøevést na formát JPEG nebo AVI. Výchozí
cílová složka pro pøevod souborù je <adresáø
programu Smart Viewer>\frame. Mùžete
nastavit vlastní složku.
 Doba pøepínání
1
2
3
4
5
6
7
8
Když je aktivní režim zmìny obrazovky
(automatického pøepínání) v režimu sledování,
kamerové kanály se mìní v tomto intervalu.
Dobu lze nastavit na hodnotu mezi 5 a 30
sekundami.
 Zobrazení OSD
1. Aktuálnì zobrazená obrazová data lze uložit
do souboru ve formátu DVR. Zde se provádí
pøíslušná nastavení.
2. Soubor DVR lze pøevést na soubor JPEG
nebo AVI. Zde se urèují cílové složky.
3. Mùžete nastavit interval pøepínání (nebo
dobu zmìny obrazovky) pro režim
automatického pøepínání.
4. Zde se nastavuje zobrazení OSD v
programu Smart Viewer.
5. Mùžete rozhodnout, zda se program Smart
Viewer bude pøi spuštìní automaticky
pøipojovat k urèenému systému DVR nebo
lokaci.
6. Mùžete povolit/zakázat alarmy a nastavit
dobu trvání alarmu.
7. Mùžete nastavit port pro pøipojení zpìtného
volání.
8. Mùžete nastavit jazyk zobrazení.
Mùžete nastavit, zda se má zobrazovat OSD
na každém kanálu programu Smart Viewer.
Ikony pro zvuk, PTZ, záznam a události alarmu/
pohybu jsou ale zobrazeny normálnì bez
ohledu na toto nastavení.
 Pøipojení zpìtného volání
Nastavte port pro pøipojení zpìtného volání.
Smart Viewer _55
SHR-5162_C10_CZ.indd 55
2007-8-3 18:32:06
 Automatické pøipojení
 Seznam systémù DVR
Mùžete nastavit, zda se program Smart Viewer
bude pøi spuštìní automaticky pøipojovat k
vybranému systému DVR nebo lokaci. Když
zaškrtnete možnost Povolit automatické
pøipojení, zobrazí se v rozevíracím seznamu
dostupné systémy DVR a lokace. Když
vyberete jednu položku ze seznamu, program
Smart Viewer se k vybranému systému DVR
nebo lokaci pøipojí pøi každém spuštìní.
Systémy DVR, které chcete pøipojit pomocí
programu Smart Viewer, jsou uvedeny v
seznamu systémù DVR. Mùžete zaregistrovat
nový systém DVR nebo odstranit/upravit
vybraný systém DVR. Pro registrované systémy
DVR se zobrazují názvy a adresy IP/MAC.
Pokud systém DVR používá pevnou adresu IP,
vyberte možnost Pevná adresa IP v poli Typ
adresy a zadejte název systému DVR do pole
Název a adresu IP do pole Adresa IP.
Nastavte èíslo portu v poli Èíslo portu tak, aby
odpovídalo èíslu portu nastavenému v nabídce
sítì systému DVR. Pro pøipojení k systému DVR
je nutné nastavit heslo správce i heslo uživatele.
 Jazyk
Mùžete nastavit jazyk programu Smart Viewer.
Nastavení lokace
Pokud chcete upravit nastavení související s
lokací, klepnìte na možnost Nastavení lokace.
Program Smart Viewer se pøipojí k systému
DVR nebo lokaci, která zde byla zaregistrována.
Lokace mùže mít více systémù DVR.
1
4
Pokud systém DVR používá dynamickou
adresu IP, jako je tomu napøíklad v pøípadì
kabelového modemu, VDSL a PPPoE pro
ADSL, nastavte adresu v poli Adresa MAC.
Nastavte èíslo portu v poli Èíslo portu tak,
aby odpovídalo èíslu portu nastavenému v
nabídce sítì systému DVR.
3
2
5
1. Zobrazí se registrované systémy DVR.
2. Pomocí tìchto tlaèítek mùžete pøidat/
odstranit/upravit systémy DVR.
3. Tímto tlaèítkem mùžete pøesunout vybraný
systém DVR do vybrané lokace. Pokud je
ale systém DVR nastaven jako síť ADSL,
nelze jej do lokace pøesunout.
4. Zobrazí se registrované lokace.
5. Pomocí tìchto tlaèítek mùžete pøidat/
odstranit/upravit lokace.
56_ Smart Viewer
SHR-5162_CZ.indb 56
2007-8-2 19:39:20
Pokud jste v nabídce Nastavení sítì systému
DVR vybrali možnost Použít DDNS nebo
pokud jste k registraci adresy URL pomocí
DDNS použili rozdìlovaè IP, mùžete se pøipojit
pøes urèenou adresu URL.
Pokud se chcete pøipojit pøes adresu URL,
vyberte možnost URL v poli Typ adresy a
zadejte adresu URL do pole URL.
Nastavte èíslo portu v poli Èíslo portu tak,
aby odpovídalo èíslu portu nastavenému v
nabídce sítì systému DVR.
Jestliže je systém DVR, který chcete zmìnit,
pøipojen k programu Smart Viewer, zobrazí
se následující zpráva. Pokud opravdu chcete
systém DVR zmìnit, odpojte jej a akci opakujte.
10 SMART VIEWER
 Adresa MAC systému DVR je napsána
na štítku produktu. Lze ji také nalézt
v systémových informacích v nabídce
nastavení systému DVR.
 Pokud je systém DVR pøipojen
technologií ADSL, je k dispozici malá
šíøka pásma sítì. Kvùli tomu se snižuje
pøenosová rychlost a funkce programu
Smart Viewer jsou omezeny.
 Program Smart Viewer mùže souèasnì
sledovat až 16 kanálù.
 Program Smart Viewer mùže prohledávat
nebo pøehrávat pouze jeden kanál..
 Zvuk se nepøehrává.
 Prùmìrná rychlost pøehrávání je 0,5
snímku za sekundu a mùže se lišit v
závislosti na poètu kanálù a formátu
obrazu.
 Seznam lokací
Pokud chcete odstranit existující systém DVR,
klepnìte na tlaèítko Odstranit.
Pokud chcete odstranit systém DVR ze
seznamu, klepnìte na tlaèítko Odstranit. Zobrazí
se následující zpráva. Klepnutím na tlaèítko OK
akci potvrdíte.
Jestliže je systém DVR, který chcete odstranit,
pøipojen k programu Smart Viewer, zobrazí
se také následující zpráva. Pokud opravdu
chcete systém DVR odstranit, odpojte jej a akci
opakujte.
K lokaci lze pøiøadit více systémù DVR (až 16).
Mùžete zaregistrovat novou lokaci nebo
odstranit/upravit vybranou lokaci v seznamu
registrovaných lokací. Po správném vytvoøení
lokací mùžete pøidat nebo odstranit systémy DVR
pro vybranou lokaci.
Pokud chcete pøidat novou lokaci, klepnìte na
tlaèítko Nová.
Po stisknutí tlaèítka Nová se zobrazí následující
okno. Mùžete zadat název lokace a klepnout na
tlaèítko OK.
Pokud chcete upravit existující systém DVR,
klepnìte na tlaèítko Zmìnit.
Poté, co zmìníte nastavení, klepnìte na tlaèítko
OK.
Smart Viewer _57
SHR-5162_CZ.indb 57
2007-8-2 19:39:21
Název lokace mùže být dlouhý maximálnì
15 anglických znakù nebo èísel nebo 7
korejských znakù.
Pokud chcete odstranit existující lokaci nebo
systém DVR, použijte tlaèítko Odstranit.
Pokud chcete pøidat systém DVR do lokace,
vyberte systém DVR a klepnìte na tlaèítko Pøidat.
Po vybrání lokace nebo systému DVR a klepnutí
na tlaèítko Odstranit se zobrazí následující
zpráva. Klepnutím na tlaèítko OK akci potvrdíte.
Poté se odstraní název systému DVR, ale
informace o systému DVR se neodstraní.
Po klepnutí na tlaèítko Pøidat se systém DVR
pøidá do vybrané lokace. Systém DVR používající
pøipojení ADSL nelze do lokace pøidat. Když
budete chtít pøidat systém DVR a klepnete na
tlaèítko Pøidat, zatímco nebude vybrána žádna
lokace, vytvoøí se automaticky nová lokace s
názvem „Site [0]“ a vybraný systém DVR se pøidá
do této lokace. Po vybrání pøipojeného systému
DVR a klepnutí na tlaèítko Pøidat se zobrazí
následující zpráva. Pokud opravdu chcete
systém DVR pøidat, odpojte jej a akci opakujte.
Jestliže je lokace, kterou chcete odstranit,
pøipojena k programu Smart Viewer, zobrazí se
následující zpráva. Pokud opravdu chcete lokaci
odstranit, odpojte ji a akci opakujte.
Pokud chcete upravit existující lokaci, klepnìte
na tlaèítko Zmìnit.
Verze SW
Po klepnutí na možnost Verze SW program
zobrazí informace související se softwarem,
napøíklad verzi programu Smart Viewer,
systémové požadavky a informace o verzi
pøipojených systémù DVR.
Software systému DVR lze upgradovat na dálku
a také lze importovat a exportovat nastavení
související se systémem DVR. Tyto èinnosti mùže
provádìt pouze správce.
Zmìòte název lokace.
1
2
SHR216X-VO.7.4-20050520
Jestliže je lokace pøipojena k programu Smart
Viewer, zobrazí se následující zpráva. Pokud
opravdu chcete název lokace zmìnit, odpojte ji a
akci opakujte.
Po vybrání systému DVR v seznamu lokací a klepnutí
na tlaèítko Zmìnit se zobrazí následující zpráva.
Pokud chcete systém DVR upravit, pøejdìte k
seznamu systémù DVR.
1. Zobrazuje verzi a systémové požadavky
programu Smart Viewer. V závislosti na
verzi systémového softwaru se obrazovky v
produktu mohou lišit od obrázkù uvedených
zde.
2. Zobrazuje verzi a název systému DVR, pokud
je k programu Smart Viewer nìkterý systém
DVR pøipojen. V této oblasti mohou být také
dostupné funkce pro upgrade softwaru
systému DVR na dálku a extrahování a
obnovení nastavení systému DVR.
58_ Smart Viewer
SHR-5162_CZ.indb 58
2007-8-2 19:39:22
 Pokud systém DVR není k programu
Smart Viewer pøipojen, je zobrazen šedì
a ve sloupci Stav je zobrazena hodnota
Nepøipojeno.
Program Smart Viewer umožòuje extrahovat
nastavení nabídek pro pøipojený systém DVR.
Po vybrání systému DVR klepnìte na tlaèítko
Export.
Nastavení systému DVR se uloží do datového
souboru formátu DAT.
10 SMART VIEWER
Pokud chcete upgradovat software, otevøete
soubor s firmwarem systému DVR klepnutím na
následující tlaèítko.
Klepnutím na tlaèítko Import lze zkopírovat
uložený datový soubor do systému DVR a
obnovit nastavení.
Pokud chcete obnovit také nastavení sítì,
zaškrtnìte následující políèko.
UPOZORNÌNÍ
Po vybrání souboru s firmwarem klepnìte na
tlaèítko Otevøít a vyberte možnost Upgrade.
Prùbìh upgradu je zobrazen v dolní èásti
obrazovky.
 Pøed upgradováním softwaru
systému DVR zastavte všechny
operace systému DVR, jako
jsou záznam, nastavení nabídky,
zálohování a pøehrávání.
 Bìhem upgradování softwaru
nevypínejte napájení systému DVR.
Upgrade softwaru trvá pøibližnì 5
minut.
 Pokud se upgrade softwaru náhodou
pøeruší, bude nadále fungovat
pøedchozí software.
Upgradovaný firmware systému DVR
mùžete stáhnout z èásti CCTV na adrese
www.samsung.com.
REŽIM SLEDOVÁNÍ
Pokud chcete pøipojit systém DVR nebo lokaci,
vyberte systém DVR nebo lokaci ze seznamu a
klepnìte na tlaèítko pøipojení podle obrázku.
Pro toto pøipojení musíte v režimu
nastavení nastavit údaje systému DVR,
jako jsou název, adresa IP a heslo. Když
vyberete lokaci, bude možné pøipojit
více systémù DVR, které se v této lokaci
nacházejí.
Chyby pøipojení
1. Chyba ovìøení hesla
Smart Viewer _59
SHR-5162_CZ.indb 59
2007-8-2 19:39:23
UPOZORNÌNÍ
Pokud se síťové heslo systému DVR liší od hesla
pro pøipojení, které je nastaveno v programu
Smart Viewer, zobrazí se zpráva, která vám
umožní zadat správné heslo ruènì.
2. Duplicitní pøipojení správce
Když zmìníte nastavení, napøíklad
formát obrazu a kvalitu barev, zatímco
je spuštìn program Smart Viewer,
mùže program Smart Viewer pøejít
do neoèekávaného stavu. V takovém
pøípadì je nutné program Smart Viewer
ukonèit.
Tlaèítko režimu pøevodu
Tato tlaèítka umožòují pøepínat mezi režimem
sledování a režimem hledání.
Informace o èase
Pokud se jako správce pøipojíte k systému DVR,
ke kterému již je pøipojen jiný uživatel s právy
správce, pøedchozí pøipojení se automaticky
pøeruší.
Systém umožòuje souèasný pøístup k
systému DVR až pro 3 uživatele, což
zahrnuje jednoho správce a dva uživatele
s uživatelskými právy. (Pokud se používá
multicast, mùže se pøipojit až 5 uživatelù.)
UPOZORNÌNÍ
Když jsou k systému DVR pøipojeni
3 uživatelé, další pøipojení již nejsou
povolena.
Obrazovka pøipojení
Když je program Smart Viewer pøipojen k
systému DVR, je zobrazeno aktuální datum, den
a èas systému DVR. Jinak se zobrazuje aktuální
datum, den a èas poèítaèe.
Informace o pøipojení
Když je program Smart Viewer pøipojen k systému
DVR, zobrazuje tlaèítko pøipojení stav pøipojení.
Když klepnete na tlaèítko pøipojení znovu, systém
DVR se odpojí.
Zobrazení informací OSD
2
1
6
5
3
4
1. Zobrazuje se èíslo kanálu, název kamery a
formát obrazu. Dostupné formáty obrazu
jsou (C) CIF, (N) normální a (L) velký.
2. Když se obrazová data aktuálního kanálu
zaznamenávají v poèítaèi, na obrazovce se
zobrazuje nápis REC.
60_ Smart Viewer
SHR-5162_CZ.indb 60
2007-8-2 19:39:24
3. Když je dostupný zvukový signál, zobrazuje
se symbol zvuku.
4. Zobrazuje se informace o tom, zda je aktivní
ovládání PTZ.
5. Zobrazuje se stav alarmu aktuálního kanálu.
6. Zobrazuje se název a adresa IP pøipojeného
systému DVR.
Okno pro zobrazení protokolu
událostí
UPOZORNÌNÍ
Okno pro zobrazení protokolu aktivujete
klepnutím na tlaèítko Protokol. V reálném èase
zobrazuje události, jako jsou alarmy, události
pøipojení a události zmìn nastavení.
10 SMART VIEWER
 Klepnutím na ikonu reproduktoru lze
zapnout nebo vypnout zvuk.
: Zvuk je vypnutý
: Zvuk je zapnutý
 Když je funkce zvuku zakázána, je
zobrazena následující ikona.
: Zvuk je zakázán
 Když je zjištìn alarm nebo pohyb, na
obrazovce se v reálném èase zobrazí
jeho stav s pøíslušnou ikonou.
: Detekce pohybu : Událost alarmu
 Pokud jste pro systém DVR nastavili
kamery PTZ, je na obrazovce zobrazena
ikona PTZ. Vyberte kanál kamery PTZ
a k ovládání použijte tlaèítka PTZ.
(Další informace naleznete v kapitole 5,
Ovládání kamery PTZ.)
Zobrazují se tyto události:
 Pøipojování..: Když probíhá pøipojování
k systému DVR.
 Pøipojeno..: Když je navázáno pøipojení
k systému DVR.
 Pøipojení se nezdaøilo: Když se
pøipojení k systému DVR nezdaøí.
 Odpojeno..: Když je systém DVR
odpojen.
 Nastavení (vzdálené): Když jsou
zmìnìna nastavení systému DVR
programem Smart Viewer.
 Zaèátek/konec nastavení (místní):
Když je otevøeno nebo zavøeno okno
nastavení nabídky pro systém DVR..
 Ztráta obrazu K [è.]: Když je zjištìna
ztráta obrazu v kanálu.
 Zmìna èasu: Když byl zmìnìn datum
a èas systému DVR.
 Naèíst výchozí hodnoty: Když je
systém DVR inicializován.
 Zmìna sítì: Když je zmìnìno nastavení
sítì systému DVR.
 Vypnutí systému: Když je systém DVR
vypnut.
 Formátování pevného disku: Když
je inicializováno formátování pevného
disku.
 Disk je plný: Když na pevném disku
systému DVR není volné místo.
 Zotavení po ztrátì napájení: Když se
systém DVR zotaví po ztrátì napájení.
 Zaèátek/konec/chyba/zastavení
zálohování: Zálohování pro systém
DVR bylo zahájeno nebo ukonèeno,
zálohování se nezdaøilo nebo bylo
zastaveno.
 Síť je zaneprázdnìna: Pøenos dat v síti
není plynulý.
 Pøístup byl zamítnut (pøekroèení
limitu): Není možný další pøístup,
protože byl pøekroèen limit pøipojení.
Když se zjistí urèité události, napøíklad
zmìna èasu, naètení výchozích hodnot,
zmìna sítì, vypnutí systému nebo
formátování pevného disku, program
Smart Viewer automaticky ukonèí
pøipojení.
Smart Viewer _61
SHR-5162_CZ.indb 61
2007-8-2 19:39:25
Okno s informacemi o pøipojených
kamerách
Zobrazení stavu sledování
Na obrazovce je zobrazen stav rozdìlení
obrazovky a stav pøehrávání.
: Pøi sledování v režimu rozdìlení na 4 èásti
Okno zobrazuje stav pøipojení systému DVR a
pøipojené kamery.
 Žlutá: Když je program Smart Viewer
úspìšnì pøipojen k systému DVR. Když
je kamera pøipojena pro sledování.
 Èerná: Když program Smart Viewer
nelze pøipojit k systému DVR.
 Modrá: Když lze program Smart Viewer
pøipojit k systému DVR, ale aktuálnì je
odpojen.
: Pøi sledování v jednoduchém režimu
Tlaèítka pro výbìr dìlené
obrazovky
Tlaèítka prezentují režimy, jako jsou celá
obrazovka, jednoduchý režim, rozdìlení na 4
èásti, rozdìlení na 9 èástí a rozdìlení na 16 èástí.
V režimu sledování lze pøejit na jeden z tìchto
režimù.
Tlaèítko režimu pøepínání
Když je vybráno toto tlaèítko, obrazovky se
pøepínají v pøednastaveném intervalu. Interval lze
nastavit v èásti Sledování nabídky nastavení. V
jednoduchém režimu se kanály postupnì pøepínají
od kanálu 1 po kanál 16. V režimu rozdìlení na
4 èásti se obrazovky pøepínají tak, že nejdøíve jsou
zobrazeny první ètyøi kanály (1, 2, 3, 4),
potom další ètyøi kanály (5, 6, 7, 8), následují
další ètyøi kanály (9, 10, 11, 12) a dále poslední
ètyøi kanály (13, 14, 15, 16). V režimu rozdìlení
na 9 èástí se støídá zobrazení devíti kanálù
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) a sedmi kanálù
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). V režimu rozdìlení
na 16 èástí se obrazovka aktualizuje v
pøednastaveném intervalu.
: Kamery jsou vypnuty
Èísla v ikonách obrazovky oznaèují pozice
obrazovek v programu Smart Viewer.
: Oranžová ikona oznamuje, že je aktuální
kanál pøipojen k urèité kameøe.
: Šedá ikona oznamuje, že je aktuální kanál
pøipojen ke kameøe, ale není zobrazen na
obrazovce.
: Èerná ikona s lomítkem oznamuje, že
aktuální kanál není pøipojen k žádné
kameøe.
62_ Smart Viewer
SHR-5162_CZ.indb 62
2007-8-2 19:39:26
Tlaèítko DALŠÍ
Když stisknete toto tlaèítko, aktivuje se okno
oblíbených položek.
1
10 SMART VIEWER
Klepnutím na toto tlaèítko lze zobrazit další
obrazovku. V jednoduchém režimu se kanály
postupnì pøepínají od kanálu 1 po kanál 16. V
režimu rozdìlení na 4 èásti se obrazovky pøepínají
tak, že nejdøíve jsou zobrazeny první ètyøi kanály
(1, 2, 3, 4), potom další ètyøi kanály (5, 6, 7, 8),
následují další ètyøi kanály (9, 10, 11, 12) a dále
poslední ètyøi kanály (13, 14, 15, 16). V režimu
rozdìlení na 9 èástí se støídá zobrazení devíti
kanálù (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) a sedmi kanálù
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). V režimu rozdìlení
na 16 èástí se obrazovka aktualizuje.
Tlaèítko OBLÍBENÉ
Tlaèítko ZPÌTNÉ VOLÁNÍ
2
3
Když stisknete toto tlaèítko, aktivuje se okno
zpìtného volání, aby byly pøijímány zprávy
událostí. Pøi pøíjmu zprávy se program Smart
Viewer automaticky pøipojí k pøíslušnému
systému DVR. Zprávy oznamují události ztráty
obrazu, události alarmu a události detekce
pohybu. Mùžete se rozhodnout, zda pøijatá
událost spustí výstražný zvuk èi nikoli.
4
1. Na obrazovce se zobrazí kamery nastavené
jako oblíbené.
2. Klepnutím na tlaèítko Odstranit zrušíte
nastavení oblíbené položky. Klepnutím na
tlaèítko Odstranit vše zrušíte nastavení
všech oblíbených položek.
3. Klepnutím na toto tlaèítko uložíte nové èíslo
a název oblíbené položky.
4. Pøepínání oblíbených položek v
pøednastaveném intervalu.
 Tlaèítko OBLÍBENÉ je k dispozici pouze
tehdy, jste-li pøipojeni k lokaci.
 Nastavení oblíbených položek se ukládá
do konfiguraèního souboru i po odpojení
lokace.
 Když v èásti nastavení zmìníte seznam
systémù DVR, který vytváøí lokaci,
inicializuje se nastavení oblíbených
položek.
Tlaèítko záznamu videa
Když vyberete kanál a klepnete na tlaèítko REC,
obrazová data se budou ukládat do souboru
DVR v poèítaèi. Adresáø, zpùsob pojmenování
souborù a dobu záznamu lze nakonfigurovat v
èásti nastavení prohlížeèe v režimu nastavení.
Uložený video soubor lze pøehrát v režimu
hledání. Záznam lze zastavit dalším klepnutím
na toto tlaèítko. Tato akce je ale možná po
10 sekundách od zahájení záznamu.
Smart Viewer _63
SHR-5162_CZ.indb 63
2007-8-2 19:39:27
Tlaèítko pro ovládání hlasitosti
zvuku
Ovládání PTZ (Pan/Tilt/Zoom - posun,
náklon, pøiblížení) je k dispozici u všech
kamer. Tato ovládání Power Zoom
jsou ale podporována pouze kamerami
Samsung s inteligentní hlavicí a podporují
náklon do 45°.
Mùžete upravit hlasitost zvuku (0 až 10) kanálu
nebo zvuk ztlumit.
Tlaèítko pro ovládání jasu/kontrastu
obrazu
1
3
2
4
1 PØEDVOLBA
Když stisknete toto tlaèítko, zobrazí se okno
pro nastavení pøedvoleb.
Po vybrání kanálu mùžete pomocí ovládacích
tlaèítek (+, -) upravit úroveò jasu a kontrastu
(0 až 10) obrazu. Výchozí hodnota je 5. Výchozí
nastavení lze obnovit stisknutím tlaèítka napravo.
a
 Upravené hodnoty hlasitosti zvuku,
jasu a kontrastu se uloží v poèítaèi a
zachovají se i pøi restartování programu
Smart Viewer.
 Nastavení jasu a kontrastu nemusí
fungovat u všech modelù.
Tlaèítka pro ovládání kamery PTZ
b
c
Po vybrání kanálu PTZ lze provádìt následující
èinnosti PTZ.
 Posun doleva a doprava
 Náklon nahoru a dolù
 Diagonální ovládání
a. Když vyberete pøedvolbu, kamera se
pøesune do pøednastavené pozice.
Uprostøed tlaèítek ovládání PTZ je zobrazeno
èíslo kanálu.
c. Mùžete uložit èíslo a název nové
pøedvolby.
1
2
3
Power Zoom
Po klepnutí na tlaèítko Power Zoom je
možné použít funkce pøiblížení a oddálení.
 Pøiblížení/oddálení

b. Mùžete odstranit vybranou pøedvolbu
nebo všechny pøedvolby.
2 AUTOPAN (AUTOMATICKÝ POSUN):
Kamera se pohybuje mezi poèáteèním a
koncovým bodem.
3 SCAN (PROCHÁZENÍ): Kamera se
pohybuje mezi pøednastavenými pozicemi.
4 PATTERN (VZOR): Kamera sleduje
nastavenou trasu.
64_ Smart Viewer
SHR-5162_CZ.indb 64
2007-8-2 19:39:27
 Funkce pøedvoleb je podporována
všemi kamerami. Mùžete nastavit až
20 pøedvoleb. Ale kamera využívající
protokol AD (active directory) mùže mít 7
pøedvoleb. Názvy 2, 3 a 4 se mohou
lišit v závislosti na výrobci kamery.
Nìkteré produkty tyto funkce nemusejí
podporovat.
Vlastní nabídka nastavení zaøízení PTZ
 Kamery Samsung tyto funkce podporují.
1. Nastavení související s kamerou mùžete
nakonfigurovat pomocí nabídky kamery PTZ.
 V pøípadì kamer PELCO se funkce
AUTOPAN (AUTOMATICKÝ POSUN),
SCAN (PROCHÁZENÍ) a PATTERN
(VZOR) nazývají takto:
2 FRAME SCAN (PROCHÁZENÍ
SNÍMKÙ)
3 AUTO SCAN (AUTOMATICKÉ
PROCHÁZENÍ)
4 PATTERN (VZOR).
 Jiné kamery tyto funkce nepodporují.
10 SMART VIEWER
 V pøípadì kamer Panasonic se funkce
AUTOPAN (AUTOMATICKÝ POSUN),
SCAN (PROCHÁZENÍ) a PATTERN
(VZOR) nazývají takto:
2 SEQUENCE (SEKVENCE)
3 AUTOPAN (AUTOMATICKÝ POSUN)
4 SORT (ØÁD)
1
1
2
3
1. Toto je obrazovka vlastní nabídky kamery.
Obrazovku lze zobrazit v programu Smart
Viewer.
2. Mezi nabídkami lze pøecházet pomocí
smìrových tlaèítek.
3. Tlaèítko funguje stejnì jako tlaèítko ENTER.
Funkce nabídky nastavení kamery je
podporována pouze kamerami Samsung
a Panasonic.
UPOZORNÌNÍ
Když systém DVR používá ovládání
kamery PTZ, program Smart Viewer
nemùže kameru PTZ ovládat. Ovládání
kamery PTZ mùže používat správce.
Smart Viewer _65
SHR-5162_CZ.indb 65
2007-8-2 19:39:28
REŽIM HLEDÁNÍ
Režim hledání má dva rùzné režimy. Jedním je vzdálený režim, ve kterém se hledají a pøehrávají videa DVR,
a druhým je místní režim, ve kterém se pøehrávají soubory DVR, které byly uloženy v urèeném adresáøi ve
vašem poèítaèi.
2
3
4
1
5
6
7
10
11
12
1. Na této obrazovce jsou zobrazeny kanály
pøehrávání.
2. Klepnutím na tuto položku pøejdete do
režimu hledání, ve kterém mùžete hledat a
pøehrávat zaznamenané video soubory.
3
4
Klepnutím na tuto položku pøejdete do
vzdáleného režimu, ve kterém mùžete
pøehrávat zaznamenané video soubory DVR
na dálku.
Klepnutím na tuto položku pøejdete do
místního režimu, ve kterém mùžete pøehrávat
soubory DVR uložené v poèítaèi.
8
9
12. Zobrazení èasové osy, která je užiteèná pøi
hledání zaznamenaného videa.
 Pøi pøipojení k lokaci vyberte systém
DVR, který chcete hledat.
 S uživatelskými právy nelze režim
hledání aktivovat.
Nejdøíve vyberte lokaci nebo systém DVR, potom
klepnìte na tlaèítko pøipojení.
5. Pomocí tohoto kalendáøe mùžete vybrat
rok, mìsíc a datum pro hledání.
6. Tìmito tlaèítky se nastavuje hlasitost zvuku
a jas a kontrast obrazu.
7. Klepnìte na jeden z režimù zobrazení.
Mùžete také vybrat systém DVR.
8. Tato tlaèítka slouží k záznamu, pøevodu,
tisku a nastavení.
9. Tìmito tlaèítky se pøehrává nalezený video
soubor.
10. Tímto tlaèítkem lze zobrazit další obrazovky
v poøadí.
11. Tímto tlaèítkem lze aktualizovat informace
o pøepnutí kanálu/DVR, kalendáøi a èasové
ose.
66_ Smart Viewer
SHR-5162_CZ.indb 66
2007-8-2 19:39:29
Vzdálený režim
Tlaèítka pro výbìr dìlené obrazovky
V tomto režimu se pøehrávají data zaznamenaná
v systému DVR, která jsou pøenášena pøes síť.
Souèasnì lze hledat a pøehrávat až 4 kanály.
Obrazová data jsou pøehrávána v místì, které
oznaèuje èasová osa.
Mùžete použít jeden z režimù, kterými jsou celá
obrazovka, jednoduchý režim, rozdìlení na 4
èásti, rozdìlení na 9 èástí a rozdìlení na 16 èástí.
Uložení videa (zálohování), pøevod
videa, tisk a nastavení
1
Okno kalendáøe
2
3
10 SMART VIEWER
Klepnutím na toto tlaèítko se aktivuje vzdálený
režim.
Ve vzdáleném režimu není k dispozici
režim rozdìlení na 9 èástí, zatímco v
místním režimu nejsou k dispozici režimy
rozdìlení na 4 a na 9 èástí.
4
1. Tlaèítko Uložit video
Když bìhem pøehrávání (pøehrávání/
pøehrávání vzad/rychlé pøevíjení vpøed/rychlé
pøevíjení vzad) vyberete kanál a klepnete
na toto tlaèítko, obrazová data se uloží do
souboru DVR. (Uloží se v urèené složce ve
vašem poèítaèi.)
Adresáø, zpùsob pojmenování souborù a
dobu záznamu lze nakonfigurovat v èásti
nastavení prohlížeèe v režimu nastavení.
Dobu záznamu lze nastavit na hodnotu
mezi 1 a 10 minutami. Záznam lze zastavit
dalším klepnutím na toto tlaèítko. Tato
akce je ale možná po 10 sekundách od
zahájení záznamu. Pokud se video soubor
nepøehrává, umožòuje toto tlaèítko provést
zálohování, pøi kterém se otevøe následující
okno.
Pokud bylo v urèitý den zaznamenáno video,
datum je èervenì zvýraznìno. Když klepnete
na datum, na èasové ose se zobrazí informace
o zaznamenaném videu. Když vyberete datum,
zobrazí se èervenì. Klepnutím na tlaèítko 
pøejdete na pøedchozí mìsíc a klepnutím na
tlaèítko  pøejdete na další mìsíc.
Tlaèítka pro ovládání hlasitosti
zvuku a jasu a kontrastu obrazu
Tato tlaèítka fungují stejnì jako ovládací prvky
v režimu sledování. Nastavení jasu a kontrastu
nemusí fungovat u všech modelù.
Mùžete nastavit poèáteèní a koncový èas pro
zálohování a vybrat formát souboru, který
se uloží. Klepnutím na tlaèítko Start zahájíte
zálohování. Soubor se zálohou se uloží do
složky, která je definována v èásti Nastavení
> Nastavení prohlížeèe > Záznam videa
> Umístìní videa.
Pokud chcete zálohování zastavit, klepnìte
na tlaèítko Zastavit.
Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když
probíhá pøehrávání.
Smart Viewer _67
SHR-5162_CZ.indb 67
2007-8-2 19:39:30
2. Tlaèítko Pøevod souboru
Když klepnete na toto tlaèítko, systém
pøevede soubor DVR na formát JPEG nebo
AVI.
Postup
a. Vyberte soubor DVR, který chcete
pøevést, klepnutím na tlaèítko
Otevøít.
4. Tlaèítko Režim nastavení
Tímto tlaèítkem lze otevøít okno režimu
nastavení.
5. Tlaèítka Pøehrávání
b. Vyberte možnost Snímek JPEG
nebo Video AVI.
c. Pøeveïte souboru klepnutím na
tlaèítko Start. Pokud chcete
pøevod zastavit, klepnìte na tlaèítko
Zastavit.
1
3
6
 Pokud je vybrána možnost Snímek
JPEG, soubor se po klepnutí na
tlaèítko Start pøevede na soubor JPG.
Pøevedený soubor JPG se uloží na místo
definované v této èásti: Nastavení
> Nastavení prohlížeèe > Pøevod
souborù > Umístìní souborù JPEG.
 Pokud je vybrána možnost Video AVI,
soubor se po klepnutí na tlaèítko Start
pøevede na soubor AVI. Pøevedený
soubor AVI se uloží na místo definované
v této èásti: Nastavení > Nastavení
prohlížeèe > Pøevod souborù >
Umístìní souborù AVI.
 V pøípadì zálohovaných souborù AVI
je k pøehrání uložených souborù nutný
kodek divX. Kodek divX lze získat na
adrese www.divx.com.
3. Tlaèítko Tisk
Toto tlaèítko tiskne obrazovku pøehrávání,
která je právì zobrazena.
2
4
7
5
8
9
1. Pøehrávání vzad: Spouští pøehrávání
vzad
2. Pøehrát: Spouští pøehrávání
3. Rychlé pøevíjení vzad: Rychlejší
pøehrávání vzad
4. Zastavit: Zastavuje pøehrávání
5. Rychlé pøevíjení vpøed: Rychlejší
pøehrávání
6. Pøejít na poslední: Pøehrává poslední
snímek na èasové ose
7. Krok zpìt: Pøehraje vzad jednu sekundu
8. Krok vpøed: Pøehraje vpøed jednu
sekundu
9. Pøejít na první: Pøehrává první snímek na
èasové ose
Bìhem pøehrávání (pøehrávání/pøehrávání
vzad/pøevíjení vpøed a vzad) není povoleno
odpojení nebo pøepnutí do režimu
sledování nebo místního režimu. Pøed
jakoukoli zmìnou klepnìte nejdøíve na
tlaèítko Zastavit.
68_ Smart Viewer
SHR-5162_CZ.indb 68
2007-8-2 19:39:31
6. Èasová osa
Zobrazuje stav zaznamenaného videa v
systému DVR po vybrání data. V normální
režimu se zobrazuje èas v rozmezí 0 až
24 hodin, zatímco v rozšíøeném režimu se
zobrazuje èas po každých 2 hodinách.
2
 Kanály zobrazené na obrazovce
pøehrávání jsou rozlišeny bílým pozadím.
 Zvýraznìná èasová osa zobrazuje
èasový rozsah video snímku.
 Èasové osy zobrazují èasové rozdìlení.
 Když poklepáte na oblast èasové osy,
aktivuje se rozšíøený režim.
 Jeden sloupec èasové osy znázoròuje
jednu hodinu.
 Barvy èasových os se mìní v závislosti
na stavu záznamu: zelená (normální),
èervená (panika), oranžová (alarm),
modrá (pohyb), žlutá (plán) a fialová
(ztráta obrazu).
2
Aktualizuje informace o èasu záznamu v
kalendáøi a na èasové ose.
9. Místní režim
Tento režim slouží k pøehrávání souborù
DVR, které byly uloženy v adresáøi ve vašem
poèítaèi. Mùžete prohledávat a pøehrávat
pouze jeden kanál. K zaznamenaným
souborù je možný pøístup bez ohledu na
pøipojení k systému DVR. Další funkce,
kromì kalendáøe, jsou stejné jako ve
vzdáleném režimu. Èasové informace
místních souborù jsou zobrazeny na èasové
ose na místì prvního kanálu spolu s názvem
souboru.
10 SMART VIEWER
8. Tlaèítko Naèíst
[Normální režim]
1
Funguje stejnì jako tlaèítko Další v režimu
sledování.
Pøi pøehrávání (pøehrávání/pøehrávání
vzad/rychlé pøevíjení vpøed/rychlé pøevíjení
vzad) kanál nelze pøepnout.
3
1
7. Tlaèítko Další
: Klepnutím na toto tlaèítko
aktivujete místní režim.
[Rozšíøený režim]
 Zobrazuje èasovou osu pro pøedchozí
hodinu
 Zobrazuje èasovou osu pro následující
hodinu
 Když poklepáte na oblast èasové osy,
aktivuje se normální režim.
 Každý sloupec znázoròuje 5 minut.
 Barvy èasových os se mìní v závislosti
na stavu záznamu: zelená (normální),
èervená (panika), oranžová (alarm),
modrá (pohyb), žlutá (plán) a fialová
(ztráta obrazu).
V místním režimu lze se zvukem pøehrát
pouze takové soubory DVR, které byly
uloženy, když byl zvuk aktivní.
Smart Viewer _69
SHR-5162_CZ.indb 69
2007-8-2 19:39:32
Web Viewer
PØEDSTAVENÍ APLIKACE Web
Viewer
CO JE TO Web Viewer?
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Níže je uvedena minimální doporuèená
hardwarová konfigurace a operaèní systém pro
používání aplikace Web Viewer.
OS
Windows XP Professional
Windows 2000
Windows Vista Home Basic/
Premium
Webový
prohlížeè
Internet Explorer
6.0.2900.2180 nebo vyšší
CPU
Intel Pentium 4 s frekvencí 2
GHz
PAMÌŤ
512 MB
Aplikace Web Viewer umožòuje vzdálený pøístup
k systému DVR. Máte pøístup k živému videu,
archivovanému videu, ovládání PTZ (pokud je
konfigurováno) atd.
Monitor
High Color 16 bitù
1024 x 768
FUNKCE PRODUKTU
HDD
50 MB (vyžadované místo pro
instalaci)
* Pro záznam je nutné další
místo na pevném disku.
Velikost nahraných souborù
se bude lišit podle nastavení
kvality záznamu.
 Vzdálený pøístup ze standardního prohlížeèe
 Podpora ovládání kamery PTZ
 Podpora formátù zobrazení 1, 4, 8, 16
kamer (maximálnì 16 kamer na seznamu).
 Snímání obrázkù ve formátu JPEG k tisku
nebo uložení. (režim pøehrávání)
 Záznam videa ve formátu AVI - kompatibilní
s populárními pøehrávaèi médií. (nutný
kodek DivX)
70_ Web Viewer
SHR-5162_CZ.indb 70
2007-8-2 19:39:32
PØIPOJENÍ APLIKACE Web
Viewer
1. Spusťte webový prohlížeè a zadejte adresu
IP nebo URL systému DVR do adresového
øádku.
2. V pøípadì, že jste správce, zadejte ADMIN
a potom heslo nastavené pro zaøízení DVR.
Uživatelé, kteøí nejsou správci, musí zadat
USER a heslo.
• Systém DVR umožòuje souèasný pøístup
k systému DVR až pro 3 uživatele, což
zahrnuje jednoho správce a dva uživatele s
uživatelskými právy.
• Výchozí heslo pro správce je 4321.
• Uživatelé bez práv správce nemají pøístup k
nabídkám HLEDAT a NASTAVENÍ.
• Heslo pro správce a uživatele mùžete zmìnit v
nabídce IP Settings (Nastavení IP) systému DVR.
4. Klepnìte na možnost Install.
11 WEB VIEWER
Základní adresa URL systému DVR je pro
tyto adresy MAC následující:
 00-00-F0-ab-cd-ef :
nabcdef.websamsung.net
 00-16-6c-ab-cd-ef :
mabcdef.websamsung.net
 00-68-36-ab-cd-ef :
pabcdef.websamsung.net
Mùžete také použít zaregistrovanou
adresu URL, kterou lze nastavit v nabídce
Setup (Nastavení) systému DVR.
5. Klepnìte na možnost Install.
6. Mùže se zobrazit zpráva Windows Security
Alert, o zablokování procesu bránou firewall
systému Windows. V takovém pøípadì spusťte
aplikaci Web Viewer klepnutím na možnost
Unblock.
7. Instalace je dokonèena. Nyní je zobrazena
hlavní obrazovka aplikace Live Viewer.
3. Klepnìte na možnost Install ActiveX Control…
Web Viewer _71
SHR-5162_CZ.indb 71
2007-8-2 19:39:33
POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Live Viewer
2
1
3
4
5
6
7
9
8
Obrazovka aplikace Live Viewer obsahuje
následující prvky:
ZOBRAZENÍ INFORMACÍ OSD
2
1
1 Zobrazuje adresu IP a název modelu
pøipojeného systému DVR.
NAHR.
2 Mezi tyto nabídky patøí ŽIVÌ, HLEDAT,
NASTAVENÍ, O APL.
3 Tato tlaèítka se používají pøi rozdìlené
obrazovce a v režimu zobrazení na celou
obrazovku.
4 Zobrazuje adresu IP a stav pøipojeného
systému DVR.
5 Tato tlaèítka se používají pøi pøepínání a
zmìnì kanálu na obrazovce.
6 Tato tlaèítka se používají pøi záznamu, tisku a
ukládání obrázku.
7 Tato tlaèítka zobrazují aktuální kanál.
8 Tato tlaèítka se používají pro funkce
související s PTZ.
9 Zde se zobrazuje obrazovka pro pøipojenou
kameru se systémem DVR.
• Rozlišení je 1024 x 768 bodù.
• Úvodní režim rozdìlené obrazovky odpovídá
poètu kanálù pøipojeného systému DVR.
Režim rozdìlené obrazovky mùžete zmìnit
klepnutím na tlaèítka pro rozdìlení obrazovky.
• Uživatelé bez práv správce nemají pøístup k
nabídkám HLEDAT a NASTAVENÍ.
3
4
5
6
1 Zobrazuje se èíslo kanálu, velikost videa a
adresa IP pøipojeného systému DVR.
2 Když se obrazová data aktuálního kanálu
zaznamenávají v poèítaèi, na obrazovce se
zobrazuje nápis NAHR.
3 Zobrazuje se aktuální datum a èas systému
DVR.
4 Ikona alarmu se zobrazuje, když se aktivuje
alarm. Zmizí po stisknutí tlaèítka ALARM
systému DVR.
5 Když je zjištìn pohyb, zobrazuje se ikona
pohybu. Zmizí po stisknutí tlaèítka ALARM
systému DVR.
72_ Web Viewer
SHR-5162_CZ.indb 72
2007-8-2 19:39:36
6 Zobrazuje se informace o tom, zda je aktivní
ovládání PTZ.
Pokud jste pro systém DVR nastavili kamery
PTZ, je na obrazovce zobrazen nápis PTZ.
Vyberte kanál kamery PTZ a k ovládání kamery
použijte tlaèítko PTZ.
ROZDÌLENÁ OBRAZOVKA
SINGLE MODE
QUAD MODE
• Klepnìte na tlaèítko
NINE MODE
.
.
Obrazovka zobrazuje vybranou kameru
pøipojenou k systému DVR v režimu
ÈTYØNÁSOB.
• Klepnìte na tlaèítko
.
Obrazovka zobrazuje vybranou kameru
pøipojenou k systému DVR v režimu REŽIM
CELÉ OBRAZ. Do pøedchozího režimu
mùžete pøejít stisknutím klávesy ESC.
PØIPOJENÝ SYSTÉM DVR
Zobrazuje adresu IP a stav pøipojeného systému
DVR.
SIXTEEN MODE
Obrazovka zobrazuje vybranou kameru
pøipojenou k systému DVR v režimu JEDNOD.
REŽ.
• Klepnìte na tlaèítko
• Klepnìte na tlaèítko
11 WEB VIEWER
Režim rozdìlené obrazovky mùžete zmìnit
klepnutím èíselné ikony.
REŽIM CELÉ OBRAZOVKY
• Zpráva o chybì v pøipojení Žádná odezva:
Zobrazuje se, když systém DVR neodpovídá.
Chyba ID: Zobrazuje se, když je zadané
chybné ID.Chybné heslo: Zobrazuje se, když
je zadané chybné heslo.SFlb Chybné èíslo
portu: Zobrazuje se, když je zadané chybné
èíslo portu.
Kolize: Zobrazuje se, když se již používá režim
správce, nebo pøi souèasném pøístupu ke
stejnému systému DVR z poèítaèe.
Zaplnìno uživateli: Zobrazuje se, když je
zaplnìno místo pro uživatele.
• Souèasnì mohou existovat 3 pøipojení,
mezi která se poèítají i uživatelé programu
SmartViewer.
.
Obrazovka zobrazuje vybranou kameru
pøipojenou k systému DVR v režimu
DEVÍTINÁS.
• Klepnìte na tlaèítko
.
Obrazovka zobrazuje vybranou kameru
pøipojenou k systému DVR v režimu
ŠESTNÁCTINÁS.
Web Viewer _73
SHR-5162_CZ.indb 73
2007-8-2 19:39:38
ZMÌNA REŽIMU ŽIVÉHO
SLEDOVÁNÍ
• Když je pøipojen 16kanálový systém DVR,
po klepnutí na tlaèítko DALŠÍ v režimu
ÈTYØNÁSOB se obrazovka zmìní
zpùsobem naznaèeným na obrázku.
(CH1 to CH4)
(CH5 to CH8)
(CH9 to CH12)
(CH13 to CH16)
16-channel DVR
ULOŽENÍ ŽIVÉHO SLEDOVÁNÍ NA
POÈÍTAÈ
• ZÁZNAM: Zaznamená aktuální snímek na
obrazovce a uloží jej jako soubor JPG nebo
BMP.
• PØEPÍNÁNÍ: Po klepnutí na toto tlaèítko
se obrazovky pøepínají v pøednastaveném
intervalu. V režimu JEDNOD. REŽ se kanály
postupnì pøepínají od kanálu 1 po kanál 16. V
režimu ÈTYØNÁSOB se obrazovky pøepínají
tak, že nejdøíve jsou zobrazeny první ètyøi kanály
(1-4)  další ètyøi kanály (5-8)  další ètyøi
kanály (9-12)  poslední ètyøi kanály (13-16).
V režimu DEVÍTINÁS se støídá zobrazení devíti
kanálù (1-9) a sedmi kanálù (10-16). V režimu
ŠESTNÁCTINÁS se obrazovka aktualizuje v
pøednastaveném intervalu
Pøednastavený interval (10 sekund)
• PØEDCH.: Klepnutím na toto tlaèítko lze
zobrazit pøedchozí obrazovku. V režimu
JEDNOD. REŽ se èísla kanálù pøepínají v
obráceném poøadí. V režimu ÈTYØNÁSOB
se obrazovky pøepínají tak, že nejdøíve jsou
zobrazeny první ètyøi kanály (1-4)  další ètyøi
kanály (13-16)  další ètyøi kanály (9-12) 
poslední ètyøi kanály (5-8). V režimu DEVÍTINÁS
se støídá zobrazení devíti kanálù (1-9) a sedmi
kanálù (10-16). V režimu ŠESTNÁCTINÁS se
obrazovka aktualizuje.
• Výchozí cesta pro ukládání je „C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\
Live“. Pokud chcete cestu pro ukládání
zmìnit, klepnìte na tlaèítko ULOŽIT CESTU
( ) a vyberte požadovanou cestu. V pøípadì
systému Windows Vista je cesta pro ukládání
„C:\users\(user ID)\AppData\LocalLow\
Samsung\DVR Web Viewer\Snapshot\“ a
nelze ji zmìnit.
• Soubor se automaticky pojmenuje
následujícím zpùsobem: „adresa IP_èíslo
portu_RRMMDD_èíslo kamery_index“ napø.:
192.168.130.12_554_20070615_101530_0
1_00
• TISK: Tiskne živou obrazovku, která je právì
zobrazena. Tiskne také adresu IP, èas, èíslo
kamery a aktuální stav události.
• DALŠÍ: Klepnutím na toto tlaèítko lze zobrazit
další obrazovku. V režimu JEDNOD. REŽ
se kanály postupnì pøepínají od kanálu 1 po
kanál 16. V režimu ÈTYØNÁSOB se obrazovky
pøepínají tak, že nejdøíve jsou zobrazeny první
ètyøi kanály (1-4)  další ètyøi kanály (5-8)
 další ètyøi kanály (9-12)  poslední ètyøi
kanály (13-16). V režimu DEVÍTINÁS se
støídá zobrazení devíti kanálù (1-9) a sedmi
kanálù (10-16). V režimu ŠESTNÁCTINÁS se
obrazovka aktualizuje.
74_ Web Viewer
SHR-5162_CZ.indb 74
2007-8-2 19:39:39
• ZÁZNAM: Uloží aktuální snímek na obrazovce
jako video soubor AVI.
POUŽÍVÁNÍ KAMERY PTZ
ZMÌNA KANÁLU ŽIVÉHO
SLEDOVÁNÍ
Každé èíslo oznaèuje pozice obrazovek v aplikaci
Web Viewer.
• Modrá èísla: Oznamuje, že je aktuální kanál
pøipojen ke kameøe.
• Šedá èísla: Oznamuje, že aktuální kanál není
pøipojen k žádné kameøe.
11 WEB VIEWER
• K záznamu je nutný alespoò 1 GB volného
místa.
• Výchozí cesta pro ukládání je „C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\
Live“. Pokud chcete cestu pro ukládání
zmìnit, klepnìte na tlaèítko ULOŽIT CESTU
( ) a vyberte požadovanou cestu. V pøípadì
systému Windows Vista je cesta pro ukládání
„C:\users\(user ID)\AppData\LocalLow\
Samsung\DVR Web Viewer\VideoClip\“ a
nelze ji zmìnit.
• Soubor se automaticky pojmenuje
následujícím zpùsobem:„adresa IP_èíslo
portu_RRMMDD_èíslo kamery_index“ napø.:
192.168.130.12_554_20070615_101530_0
1_00
• V pøípadì možnosti Ulož AVI je k pøehrání
uložených souborù nutný kodek DivX.
Bezplatnou verzi kodeku DivX mùžete
stáhnout na adrese
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
Kameru lze ovládat klepnutím na smìrová
tlaèítka.
Klepnutím na tlaèítko + nebo - lze zobrazený
obraz pøiblížit nebo oddálit.
Web Viewer _75
SHR-5162_CZ.indb 75
2007-8-2 19:39:39
MENU: Zobrazuje menu kamery.
PØEDV.: Pøesouvá smìr objektivu do
pøednastaveného smìru.
• Když systém DVR používá ovládání kamery
PTZ, program Web Viewer nemùže kameru
PTZ ovládat.
• Ovládání kamery PTZ mùže používat správce.
• Funkce nastavení nabídky kamery je k
dispozici jen u podporovaných kamer.
• Všechny funkce PTZ jste stejné jako u
systému DVR.
• Funkce posunu/naklonìní funguje jen s
podporovanými kamerami. (Napøíklad:
Samsung SCC-6475)
• Pøetažením dolù obraz pøiblížíte a pøetažením
nahoru jej oddálíte.
1. Když klepnete na možnost PØEDV., kamera
se pøesune do pøednastavené pozice.
2. Mùžete odstranit vybranou pøedvolbu nebo
všechny pøedvolby.
3. Mùžete uložit èíslo a název nové pøedvolby.
Je možné uložit až 20 pøedvoleb
AUTO POS: Pøesouvá smìr objektivu kamery
mezi 2 body nastavenými pro kameru.
PROCH: Pøesouvá smìr objektivu kamery mezi
2 body pøednastavenými pro kameru.
VZOR: Mùžete nastavit rùzné vzory pohybu
kamery, napøíklad pøiblížení, pohyb atd. Kamera
se poté bude automaticky pohybovat podle
vzoru.
76_ Web Viewer
SHR-5162_CZ.indb 76
2007-8-2 19:39:40
používání aplikace Search Viewer
2
1
3
4
6
9
11 WEB VIEWER
5
7
8
Obrazovka aplikace Search Viewer obsahuje
následující prvky:
1 Zobrazuje adresu IP a název modelu
pøipojeného systému DVR.
• PØEPÍNÁNÍ, PØEDCH., DALŠÍ nejsou
k dispozici v nabídce HLEDAT.
• Uživatelé bez práv správce nemají
pøístup k nabídkám HLEDAT a
NASTAVENÍ.
2 Mezi tyto nabídky patøí ŽIVÌ, HLEDAT,
NASTAVENÍ, O APL.
3 Tato tlaèítka se používají pøi rozdìlené
obrazovce a v režimu zobrazení na celou
obrazovku.
ROZDÌLENÁ OBRAZOVKA
4 Zobrazuje adresu IP a stav pøipojeného
systému DVR.
Režim rozdìlené obrazovky mùžete zmìnit
klepnutím èíselné ikony.
5 Tato tlaèítka se používají pøi záznamu, tisku a
ukládání obrázku.
6 Zobrazuje kalendáø, ve kterém mùžete hledat
zaznamenané video.
SINGLE MODE
QUAD MODE
7 Zobrazuje èasovou osu, ve které mùžete
hledat zaznamenané video podle èasu.
8 Tato tlaèítka se používají k ovládání
pøehrávání.
9 Zde se zobrazuje obrazovka pro pøehrávání
nahraného videa.
Web Viewer _77
SHR-5162_CZ.indb 77
2007-8-2 19:39:41
• Zpráva o chybì v pøipojeníŽádná odezva:
Zobrazuje se, když systém DVR neodpovídá.
Chyba ID: Zobrazuje se, když je zadané
chybné ID.
Chybné heslo: Zobrazuje se, když je zadané
chybné heslo.
Chybné èíslo portu: Zobrazuje se, když je
zadané chybné èíslo portu.
Kolize: Zobrazuje se, když se již používá
režim správce, nebo pøi souèasném pøístupu
ke stejnému systému DVR z poèítaèe.
Zaplnìno uživateli: Zobrazuje se, když je
zaplnìno místo pro uživatele.
• Souèasnì mohou existovat 3 pøipojení,
mezi která se poèítají i uživatelé programu
SmartViewer.
ULOŽENÍ ŽIVÉHO SLEDOVÁNÍ NA
POÈÍTAÈ
• Klepnìte na tlaèítko
.
Obrazovka zobrazuje vybranou kameru
pøipojenou k systému DVR v režimu JEDNOD.
REŽ.
• ZÁZNAM: Zaznamená aktuální snímek na
obrazovce a uloží jej jako soubor JPG nebo
BMP.
• Klepnìte na tlaèítko
.
Obrazovka zobrazuje vybranou kameru
pøipojenou k systému DVR v režimu
ÈTYØNÁSOB.
• V nabídce HLEDAT jsou k dispozici pouze
režimy JEDNOD. REŽ a ÈTYØNÁSOB.
• Když je pøipojen 16kanálový systém DVR,
mùžete vybrat kanály z rozsahu 1 až 16.
PØIPOJENÝ SYSTÉM DVR
Zobrazuje adresu IP a stav pøipojeného systému
DVR.
• Výchozí cesta pro ukládání je „C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\
Search“. Pokud chcete cestu pro ukládání
zmìnit, klepnìte na tlaèítko ULOŽIT CESTU
( ) a vyberte požadovanou cestu. V pøípadì
systému Windows Vista je cesta pro ukládání
„C:\users\(user ID)\AppData\LocalLow\
Samsung\DVR Web Viewer\Snapshot\“ a
nelze ji zmìnit.
• Soubor se automaticky pojmenuje
následujícím zpùsobem: „adresa IP_èíslo
portu_RRMMDD_èíslo kamery_index“ napø.:
192.168.130.12_554_20070615_101453_0
1_00
78_ Web Viewer
SHR-5162_CZ.indb 78
2007-8-2 19:39:42
• TISK: Tiskne obrazovku pøehrávání, která je
aktuálnì zobrazena. Tiskne také adresu IP,
èas, èíslo kamery a aktuální stav události.
HLEDÁNÍ NAHRANÉHO VIDEA V
KALENDÁØI
11 WEB VIEWER
• ZÁZNAM: Když vyberete kanál a klepnete na
toto tlaèítko pøi pøehrávání (pouze pøehrávání),
video data se budou ukládat do souboru DVR.
(Uloží se do urèené složky v poèítaèi.) Záznam
lze zastavit dalším klepnutím na toto tlaèítko.
• K záznamu je nutný alespoò 1 GB volného
místa.
• Výchozí cesta pro ukládání je „C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\
Search“. Pokud chcete cestu pro ukládání
zmìnit, klepnìte na tlaèítko ULOŽIT CESTU
( ) a vyberte požadovanou cestu. V pøípadì
systému Windows Vista je cesta pro ukládání
„C:\users\(user ID)\AppData\LocalLow\
Samsung\DVR Web Viewer\VideoClip\“ a
nelze ji zmìnit.
• Soubor se automaticky pojmenuje
následujícím zpùsobem:„adresa IP_èíslo
portu_RRMMDD_èíslo kamery_index“ napø.:
192.168.130.12_554_20070615_101530_0
1_00
• V pøípadì ukládání souborù AVI je k pøehrání
uložených souborù nutný kodek DivX.
Bezplatnou verzi kodeku DivX mùžete
stáhnout na adrese
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
Pokud bylo v urèitý den zaznamenáno video,
datum je zelenì zvýraznìno. Když klepnete na
datum, na èasové ose se zobrazí informace o
zaznamenaném videu.
Když klepnete na možnost DNES pøejdete na
dnešní den.
Web Viewer _79
SHR-5162_CZ.indb 79
2007-8-2 19:39:42
HLEDÁNÍ NAHRANÉHO VIDEA NA
ÈASOVÉ OSE
Zobrazuje stav zaznamenaného videa v systému
DVR po vybrání data. V normální režimu se
zobrazuje èas v rozmezí 0 až 24 hodin, zatímco v
rozšíøeném režimu se zobrazuje èas po každých
2 hodinách.
OVLÁDÁNÍ PØEHRÁVÁNÍ
5
6
4
3
2
1
7
8
9
[Normální režim]
• Klepnutím na tlaèítko
režim.
pøepnete na rozšíøený
• Každá linka znázoròuje jednu hodinu.
2 Obrác. pøeh.: Spouští pøehrávání vzad.
3 Pøeh: Spouští pøehrávání.
[Rozšíøený režim]
• Klepnutím na tlaèítko
režim.
1 Rychle vzad: Rychlejší pøehrávání vzad
(2x).
pøepnete na normální
• Každá linka znázoròuje 5 minut.
4 Rychle vpøed: Rychlejší pøehrávání (2x).
5 První: Pøechod na zaèátek nahraného videa
na èasové ose.
6 Krok zpìt: Pøechod o jeden snímek zpìt.
• Rozsah kanálù je K01 až K16.
7 Zastavit Zastavuje pøehrávání.
8 Krok vpøed: Pøechod o jeden snímek vpøed.
9 Poslední: Pøechod na konec nahraného videa
na èasové ose.
80_ Web Viewer
SHR-5162_CZ.indb 80
2007-8-2 19:39:43
O APLIKACI
Klepnìte na možnost O APL.
Zobrazí se název modelu pøipojeného systému
DVR a verze aplikace Web Viewer.
11 WEB VIEWER
Web Viewer _81
SHR-5162_CZ.indb 81
2007-8-2 19:39:43
pøíloha
TECHNICKÉ INFORMACE O PRODUKTU
PC
Podrobnosti
Operaèní systém
Vestavìný operaèní systém
Vysílání
Systém NTSC / PAL
Vstupní napìtí
AC 100 ~ 230V (PAL)
AC 110 ~ 220V (NTSC)
Pøíkon
60 W
Obraz
Zvuk
Obrazovka
Poznámky
Vstup obrazu
Kompozitní 16 (8) kanálù
- 1,0 Vp-p
- 75 Ω Hi Z ukonèení
Typ BNC
Provedení 16 (8) kanálù
- Automatické ukonèení
Výstup obrazu
Kompozitní 3 kanály
- Normální výstup obrazu 1 kanál
- Spot výstup 2 kanály
- Typ BNC
S-Video 1 kanál
- 1,0 Vp-p
VGA 1 kanál
Vstup zvuku
Mono 4 kanály
- -5 dBm, 600 Ω
Typ RCA
Výstup zvuku
Mono 1 kanály
- -6 dBm
Typ RCA
Rozlišení a
obnovovací
frekvence
Režim
zobrazení
NTSC
720X480
480snímkù za
sekundu(16Ch)/
Rychlost snímkù
240snímkù za
sekundu(8Ch)
Rozlišení
PAL
720X576
400snímkù za
sekundu(16Ch)/
200snímkù za
sekundu(8Ch)
Jednoduchý
Režim rozdìlení obrazovky:
SHR-5160/5162 : rozdìlení na 4, 6, 7, 8, 9, 16 èástí
SHR-5080/5082 : rozdìlení na 4, 6, 7, 8, 9 èástí
Režim pøepínání
Zastavení
2 násobné pøiblížení
82_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 82
2007-8-2 19:39:44
PC
Záznam
Podrobnosti
Zpùsob
komprimace
Obraz: MPEG4
Zvuk: ADPCM
Rozlišení a
Záznam
Rozlišení
Polovièní D1 (N)
720 X 240 (NTSC)/
720 X 288 (PAL)
Pøehrávání
Nejvyšší rychlost
záznamu
30 snímkù za
Úroveò8(High)
sekundu (NTSC)/
~Úroveò1(Nízká) 25 snímkù za
sekundu (PAL)
30 snímkù za
sekundu (NTSC)/
Úroveò8(High)
~Úroveò1(Nízká) 25 snímkù za
sekundu (PAL)
Záznam
režim
Normální záznam  tlaèítko REC
Naprogramovaný záznam  plán
Záznam událostí
- Detekce alarmu
- Detekce pohybu
- Ztráta obrazu
- Záznam pøed událostí a po události
Frekvence
záznamu
NTSC: 0,9 / 1,8 / 3,7 / 7,5 / 15 / 30 snímkù za sekundu
(Skuteèná frekvence záznamu: 0,938 / 1,875 / 3,75 / 7,5 /
15 / 30 snímkù za sekundu)
PAL: 0,7 / 1,5 / 3,1 / 6,2 / 12,5 / 25 snímkù za sekundu
(Skuteèná frekvence záznamu: 0,781 / 1,563 / 3,125 /
6,25 / 12,5 / 25 snímkù za sekundu)
Interní
SHR-5162/5082 : ATA HDD x 3(MAX)
MAX HDD Size : 500GB x 3 = 1.5TB
SHR-5160/5080 : ATA HDD x 4(MAX)
MAX HDD Size : 500GB x 4 = 2TB
Externí
Pevný disk s rozhraním USB
- Maximálnì 1 (rozboèovaè USB není podporován)
- Maximální velikost pevného disku: 500 GB
Režim hledání
Hledání v kalendáøi
Hledání událostí
- Alarm, pohyb, ztráta obrazu
Hledání data a èasu
Hledání zaèátku
Hledání konce
Hledání zálohy
Rozlišení a
Záznam
Rozlišení
CIF
Polovièní
D1 (N)
Záznam
8K
15 snímkù za sekundu
(NTSC) / 12,5 snímkù za
sekundu (PAL)
7,5 snímkù za sekundu
(NTSC) / 6,2 snímku za
sekundu (PAL)
16 K
7,5 snímku za sekundu
(NTSC) / 6,2 snímku za
sekundu (PAL)
3,7 snímku za sekundu
(NTSC) / 3,1 snímku za
sekundu (PAL)
12 PØÍLOHA
Záznam
(kvalita obrazu)
CIF (C)
352 X 240 (NTSC)/
352 X 288 (PAL)
Ukládání
Poznámky
Celkem
120/100
snímkù za
sekundu (CIF)
60/50 snímkù
za sekundu
(polovièní D1)
pøíloha _83
SHR-5162_CZ.indb 83
2007-8-2 19:39:44
PC
Podrobnosti
Pøehrávání
Režim
zobrazení
Jednoduchý  1kanálové dekódování
Rozdìlení na 16 èástí (pøehrávané kamery 10 - 16)
Rozdìlení na 9 èásti (pøehrávané kamery 5 - 9)
Rozdìlení na 4 èásti (pøehrávané kamery 2 - 4)
PIP  dekódování 1 kanálu + 1 kanál živì
Triplex rozdìlení na 9 èástí  8 kanálù živì + 1
kanál PB
Triplex rozdìlení na 16 èástí  15 kanálù živì + 1 kanál PB
Režim
pøehrávání
Pøehrávání, pozastavení, zastavení, 2násobné
digitální pøiblížení
Rychlé pøevíjení vpøed/rychlé pøevíjení vzad
- 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
Zálohování
Externí pevný disk s rozhraním USB
Zapisovací jednotka CD/DVD s rozhraním
USB, interní jednotka DVD (Pouze model
SHR-5162/5082)
Pamìťový modul s rozhraním USB
Pevný disk s rozhraním USB
- Maximálnì 1 (rozboèovaè USB není podporován)
Síť
Ethernet: 10/100 Base T, ADSL(PPPoE), DHCP
Sériový
komunikace
RS-485  Ovládání zaøízení PTZ,
Dálkový ovladaè
Alarmu
Vstup: SHR-5160/5162 : 16 kanálù
SHR-5080/5082 : 8 kanálù
Výstup: 4 kanály
Podpora externího vynulování alarmu
Dálkový
prohlížeè
Podrobné
specifikace
PC
Podporované
operaèní
systémy
Funkce
Poznámky
CPU: Pentium III, 1 GHz nebo vyšší
RAM: SDRAM 256 MB nebo vyšší
Grafická karta: Pamìť grafické karty
32 MB nebo vyšší DirectX: 8,1 nebo vyšší
Win2000, WinXP
Režim živého sledování
Režim hledání a pøehrávání místních souborù
Režim hledání a pøehrávání vzdálených souborù
Provozní teplota
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Teplota pro skladování
-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
Provozní vlhkost
20 % až 85 % relativní vlhkost
Vlhkost pro skladování
20 % až 85 % relativní vlhkost
Rozmìry (Š x V x H)
430 x 88 x 400 mm (16,93 x 3,46 x 15,75 palce)
Hmotnost
SHR-5162/5082 : ~ 7.6kg(16.75 lb)
SHR-5080 : ~ 6.7kg(14.77 lb)
SHR-5160 : ~ 6.8kg(14.99 lb)
Aby byla podporována funkce ATM/POS, je nutný dodateèný software. Software mùžete získat od
svého dodavatele.
84_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 84
2007-8-2 19:39:44
NÁKRESY
 5080 Nákresy
12 PØÍLOHA
pøíloha _85
SHR-5162_CZ.indb 85
2007-8-2 19:39:49
 5082 Nákresy
86_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 86
2007-8-2 19:39:59
 5160 Nákresy
12 PØÍLOHA
pøíloha _87
SHR-5162_CZ.indb 87
2007-8-2 19:40:11
 5162 Nákresy
88_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 88
2007-8-2 19:40:25
VÝCHOZÍ HODNOTY
Takto se obnovuje výchozí nastavení.
Nastavení se provádí následujícím zpùsobem:
 Použijte možnost Systém/Naèíst výchozí hodnoty v NABÍDCE, nebo,
 V režimu živého sledování stisknìte a podržte tlaèítko MODE a potom tlaèítko PTZ na pøedním panelu na
6 sekund.
Podrobné položky
Nastavení
systému
Datum/èasu/jazyka
Heslo
Režim pevného disku
Nastavení
kamer
Konfigurace kamer
Zaøízení PTZ
Nastavení obrazovky
Výchozí nastavení
Formát datum
RRRR-MM-DD
Formát èasu
24 hodiny
Jazyk
English
DST
Vypnuto
Heslo
4321
Zámek s heslem
Zapnuto
Zámek záznamu
Vypnuto
Opakovaný záznam na
pevný disk
Pøepis
Výstraha zaplnìní
pevného disku
Vypnuto
Video
Zapnuto
Audio
Vypnuto
Titul
CAM_01 až CAM_16
(SHR-5082/5080 : 8)
Auto sekv.
5s
ID
Èíslo kamery
Protokol
Žádný
Pøenosová rychlost
9600
Parita
Žádný
Data
8
Zastavení
1
Sériovýrežim
Poloduplex
Jas
50
Kontrast
50
Barva
50
12 PØÍLOHA
Rozdìlení
pøíloha _89
SHR-5162_C12_CZ.indd 89
2007-8-3 13:43:07
Rozdìlení
Podrobné položky
Sledování
Sledování událostí
Zobrazení OSD
Nastavenírežimu
záznamu
Vypnuto
Datum
Zapnuto
Èas
Zapnuto
Titul
Zapnuto
Stav
Zapnuto
K1
Sledování událostí
Vypnuto
Výstup monitoru
Duálni výstup
Poloha kanálu PB
Pravý dolní roh
Vícekanálové sekv.
5 sekund
Kvalita záznamu a
automatické mazání
Trvání záznamu
události
Nastavení
záznamu
obrazu
Trvání
Výstupní kanál
Rychlost záznamu a
formát obrazu
Plánovaný
záznam
Výchozí nastavení
Normální kvalita
Úroveò4
Kvalita událostí
Úroveò4
Automatické mazání
Vypnuto
Normální rychlost
Rychlost událostí
7,5 snímku za sekundu (NTSC)/
6,2 snímku za sekundu (PAL)
7,5 snímku za sekundu (NTSC)/
6,2 snímku za sekundu (PAL)
Velikost videa
CIF
Pøed událostí
Vypnuto
Po události
1 min.
Souvislý záznam
Vypnuto
Záznam událostí
Zapnuto
Alarm
Nastavení detekce
Nastavení detekce
pohybu
Nastavení detekce
ztráty obrazu
Stav snímaèe
Vypnuto
Kamera
Èíslo kamery
Výs. upoz
Žádný
Trvání
10 s
Stav detekce pohybu
Vypnuto
Oblast
Celá oblast
Citlivost
Velmi vysoká
Výs. upoz
Žádný
Trvání
10 s
Ztráta obrazu
Vypnuto
Výs. upoz
Žádný
Trvání
10 s
90_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 90
2007-8-2 19:40:28
Rozdìlení
Podrobné položky
Síť
Nastavení protokolu
pøenosu
NASTAVENÍ ZPÌTNÉHO
VOLÁNÍ
Nastavení obrazu
Nastavení portu pro aplikaci
WebViewer
Režim pøipojení
Statická IP
Šíøka pásma
2Mbps
Heslo správce
4321
Uživatelské heslo
4321
IP
192.168.001.200
Brána
192.168.001.001
Maska podsítì
255.255.255.000
DNS
168.126.063.001
ID UŽIVATELE ADSL
ID
Heslo
-
Typ protokolu
UDP
Port(TCP)
554.555.556.557
Port(UDP)
8000-8159
Unicast/Multicast
Unicast
Multicast IP
224.126.063.001
TTL
005
DDNS server
Vypnuto
Název hostitele
-
Uživatelské jméno
-
Uživatelské heslo
-
Zap./Vyp.
Vyp.
IP adresa
192.168.001.010
Port(UDP)
7900
Zkusit znovu
05
Pøíchozí alarm pøenosu
Vyp.
Pøenos detekce pohybu
Vyp.
Pøenos ztráty obrazu
Vyp.
Pøenos systémového žurnálu
Vyp.
Velikost videa
CIF
Kvalita
Nízká
Port
80
12 PØÍLOHA
NASTAVENÍ IP
Výchozí nastavení
pøíloha _91
SHR-5162_CZ.indb 91
2007-8-2 19:40:28
ODSTRAÒOVÁNÍ POTÍŽÍ
PROBLÉM
ØEŠENÍ
Systém není napájen a kontrolky na
pøední stranì pøístroje nesvítí.
 Zkontrolujte pøipojení napájení.
 Zkontrolujte napájecí napìtí.
 Pokud se problém nevyøeší, zkontrolujte nebo
vymìòte napájecí zdroj.
Obrazová data zùstávají v systému,
ale nìkteré kanály nezobrazují
obraz, pouze
jsou celé modré
 Zkontrolujte obraz kamery pøipojené k systému. Toto
mùže být zpùsobeno chybným zapojením kamery.
 Zkontrolujte napájení kamery.
 Nìkdy lze toto zpozorovat, když jsou obrazová data
pøipojena k více systémùm a obrazový signál ze
zdroje je slabý. Pokud je tomu tak, mìli byste pøipojit
kameru k systému DVR pøímo, aby bylo možné
provést kontrolu a pøípadnou opravu.
Tlaèítko RECORD je stisknuté, ale
kontrolka REC nesvítí a záznam
není aktivní.
 Zkontrolujte místo na pevném disku.
 Zkontrolujte nastavení režimu záznamu v NABÍDCE.
Nastavení by mìlo být zapnuto.
Pøestože všechny kontrolky na
pøedním panelu fungují, obrazovka
bliká nebo je kvalita zobrazení
nízká.
 Zkontrolujte, zda je pøipojen kabel. Výstup obrazu
není správnì pøipojen. Výstup obrazu mùže být
nastaven na kompozitní výstup, ale je pøipojen ke
vstupu VGA nebo naopak. Potom zmìòte režim
výstupu obrazu souèasným stisknutím tlaèítek
MODE a ZOOM na 5 sekund. Pøi používání dvojitého
výstupu obrazu mùže být snížena kvalita obrazu. V
takovém pøípadì pøepnìte na kompozitní nebo VGA
výstup obrazu.
Kontrolky blikají a opakovanì se
zobrazuje obrazovka s logem.
 Toto mùže být zpùsobeno chybou v pøipojení
pevného disku v systému DVR. Sundejte kryt a
zkontrolujte pøipojení pevného disku. Pokud je
pøipojení pevného disku v poøádku, obraťte se na
dodavatele.
Nemùžete otevøít NABÍDKU kvùli
zapomenutému heslu.
 Pokud zapomenete heslo, je nutné obnovit výchozí
nastavení systému DVR. Stisknìte souèasnì tlaèítka
MODE a PTZ na 5 sekund. Výchozí heslo je “4321”.
V režimu živého sledování
nefunguje tlaèítko kanálù.
 Pokud je aktivní režim sledování událostí, tlaèítko
kanálù nefunguje. Potom ukonèete aktuální zobrazení
stisknutím tlaèítka ALARM a vyberte kanál.
Kurzor nedosahuje poèáteèního
bodu pøi hledání v kalendáøi.
 Zkontrolujte, zda je zaškrtnutý kanál i datum. Aby
bylo možné jejich pøehrání tlaèítkem Start, musejí být
obì možnosti zaškrtnuty. Kurzor nemùže pøejít na
datum bez záznamu.
92_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 92
2007-8-2 19:40:29
PROBLÉM
ØEŠENÍ
Neustále se spouští alarm a nelze
jej zrušit tlaèítkem ALARM.
 Stisknìte tlaèítko MENU a proveïte toto:
Po stisknutí tlaèítka PTZ v režimu
živého sledování se nic nestane.
 Zkontrolujte, zda protokol a další hodnoty v èásti
Nabídka> Kamera > Zaøízení PTZ odpovídají
kameøe PTZ.
Když k systému DVR pøipojíte
nìkolik externích pevných diskù
pøes rozhraní IEEE1394, systém
DVR nerozpozná všechny pevné
disky.
 Rozpoznání více externích pevných diskù urèitou
dobu trvá. Opakujte akci za nìkolik minut. Pokud se
pøi opakovaném pokusu situace nezlepší, mùže být
pevný disk chybný. Vymìòte pevný disk.
Na obrazovce je zobrazen nápis
BATERIE HODIN JE VYBITÁ.
 Tato zpráva se zobrazuje tehdy, když dojde k
problému s vnitøními hodinami v systému DVR.
Nemùžete se pøipojit k systému
DVR pøes program Smart View.
 Zkontrolujte, zda nejsou k systému DVR pøipojeni
3 uživatelé programu Smart Viewer. Systém DVR
umožòuje souèasné pøipojení maximálnì 3 uživatelù
programu Smart Viewer.
 Zkontrolujte nastavení sítì systému DVR.
 Zkontrolujte pøipojení síťového kabelu.
 Pokud používáte k pøipojení možnosti DHCP/
ADSL(PPPoE), zkontrolujte, zda je použita správná
adresa MAC systému DVR.
 Pokud je systém DVR pøipojen k síti ADSL,
zkontrolujte, zda je šíøka pásma nastavena pod 600
kb/s. Když je pro pøipojení ADSL nastavena pøíliš
velká šíøka pásma, spojení s programem Smart
Viewer mùže být nestabilní kvùli velké zátìži sítì,
protože pøipojení ADSL je pomalé.
Používaný program Smart Viewer
se odpojil.
 Když zmìníte nìkteré údaje, napøíklad èas, nastavení
sítì, formátování pevného disku, výchozí nastavení
nebopøipojení nebo odpojení pevného disku u
systému DVR, program Smart Viewer se automaticky
odpojí.
 Zkontrolujte síťové pøipojení. Když dojde k odpojení
programu Smart Viewer od sítì, pokusí se až
5krát opakovanì pøipojit. Pokud se pøipojení po
5 pokusech neobnoví, program zùstane nepøipojen.
 Pokud je systém DVR pøipojen k síti ADSL, mùže
docházet k odpojování programu Smart Viewer pøi
zhoršení podmínek v síti.
12 PØÍLOHA
1) Zrušení sledování událostí: Sledování > Trvání
sledování událostí > Vypnuto
2) Zrušení zvukového signálu: Záznam událostí > Alarm
(detekce pohybu/ztráta obrazu) > Spuštìný alarm.
3) Zrušení události: Záznam událostí > Alarm (detekce
pohybu/ztráta obrazu) > Stav > Vypnuto.
Systém DVR nebude fungovat, aby byla chránìna
data zaznamenaná na pevných discích. Poraïte se s
odborníkem z obchodu, ve kterém jste produkt zakoupili.
pøíloha _93
SHR-5162_CZ.indb 93
2007-8-2 19:40:29
PROBLÉM
ØEŠENÍ
Ikona Zvuk v programu Smart
Viewer je v režimu živého sledování
neaktivní. Po zapnutí zvuku v
nabídce Kamera systému DVR se
nic nezmìní.
 Pokud poèítaè nemá žádný ovladaè zvuku nebo
pokud má ovladaè s pøehráváním zvuku potíže, ikona
Zvuk nebude aktivní. Zkontrolujte stav instalace
ovladaèe zvuku.
Pøi výbìru kanálu, ke kterému je
pøipojena kamera PTZ, v režimu
živého sledování programu Smart
Viewer, klepnete na tlaèítko
Nabídka ovládání mezi tlaèítky
nastavení PTZ, èímž aktivujete
režim nabídky funkcí v kameøe
PTZ, vrátíte se z druhého kanálu a
tlaèítka PTZ jsou inicializována.
 Ovládání PTZ je k dispozici v programu Smart Viewer
i v systému DVR. Jiný uživatel mùže ovládat PTZ
pro váš systém DVR a ukonèit nabídku kamery PTZ
nebo pohyby Automatický posun/Procházení/Vzor,
zatímco vyberete druhý kanál. To mùže zpùsobit
inicializaci.
Chybí èasová osa v hledání
 Èasová osa je k dispozici ve dvou režimech,
obecném (24hodinové zobrazení) a rozšíøeném
(2hodinové zobrazení). V rozšíøeném režimu nemusí
být èasová osa v aktuálním èase zobrazena. Aktivujte
obecný režim nebo prohledejte èasovou osu
klepnutím na tlaèítko DOLEVA nebo DOPRAVA.
Zobrazí se ikona chybìjícího
pevného disku a chybová zpráva.
 Zkontrolujte pøipojení pevného disku. Pokud je
pøipojení v poøádku, a problém pøesto pøetrvává,
obraťte se na technickou podporu kvùli kontrole
pevného disku.
Zaøízení DVR po pøidání pevného
disku nezobrazuje, co bylo
upgradováno.
 Zkontrolujte, zda se nainstalovaný externí pevný
disk nachází na seznamu kompatibilních pevných
diskù. Seznam zaøízení kompatibilních se systémem
Samsung DVR lze získat od dodavatele.
Po pøipojení externího úložního
zaøízení, pamìti nebo pevného
disku s rozhraním USB apod. není
zobrazen stav pøipojení.
 Zkontrolujte, zda se nainstalované externí úložní
zaøízení nachází na seznamu kompatibilních
úložních zaøízení. Seznam zaøízení kompatibilních se
systémem Samsung DVR lze získat od dodavatele.
Stisknutím klávesy ESC v režimu
REŽIM CELÉ OBRAZ aplikace
WebViewer nelze pøejít do
normálního režimu rozdìlení.
 Stisknutím kláves ALT+TAB vyberte možnost ACTIVE
MOVIE a potom stisknìte znovu klávesu ESC.
Aktivuje se normální režim rozdìlení.
94_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 94
2007-8-2 19:40:29
OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT
This product uses software provided under the name of GPL and LGPL. You can receive the following GPL
and LGPL source codes by email request to www.sec.co.kr.
 GPL Software
Kernel, Busybox, Sysvinit, dvd+rw-tools, cdrtools, dosfstools
 LGPL Software
gLibc, Inetutils
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and
change free software to make sure the software
is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other
Free Software Foundation software is covered by
the GNU Lesser General Public License instead.)
You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish),
that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you
know you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if
you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show
them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:
(1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the
danger that redistributors of a free program
will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone’s free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
12 PØÍLOHA
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin S
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such
program or work, and a “work based on the
Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion
of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed
as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents
pøíloha _95
SHR-5162_CZ.indb 95
2007-8-2 19:40:29
constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running
the Program). Whether that is true depends on
what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Program’s source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute
or publish, that in whole or in part contains
or is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of
this License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying
that you provide a warranty) and that users
may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view
a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required
to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work
as a whole. If identifiable sections of that work
are not derived from the Program, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of
a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the
terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Program with the Program (or
with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not
bring the other work under the scope of this
License.
3. You may copy and distribute the Program (or
a work based on it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also
do one of the following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of
physically performing source distribution,
a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative
is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the
program in object code or executable form
with such an offer, in accord with Subsection
b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as
a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and
so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code
is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access
to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt
96_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 96
2007-8-2 19:40:29
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
6. Each time you redistribute the Program (or
any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For
example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all
those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
8. If the distribution and/or use of the Program
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and
“any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
12 PØÍLOHA
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not
accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
10. If you wish to incorporate parts of the
Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the
author to ask for permission. For software which
is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and
reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
pøíloha _97
SHR-5162_CZ.indb 97
2007-8-2 19:40:29
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it
to be of the greatest possible use to the public,
the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and
change under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey
the exclusion of warranty; and each file should
have at least the “copyright” line and a pointer to
where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea
of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope
that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program;
if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output
a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year
name of author Gnomovision comes with
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and
‘show c’ should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the
commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could
even be mouse-clicks or menu items--whatever
suits your program.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’ (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking
proprietary applications with the library. If this
is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
[This is the first released version of the Lesser
GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share
98_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 98
2007-8-2 19:40:30
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the
library, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library
and recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so
that the original author’s reputation will not be
affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat
to the existence of any free program. We wish
to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore,
we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries,
is covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library,
whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library.
The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination
fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking
other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public
License because it does Less to protect the
user’s freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software
developers Less of an advantage over competing
non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser
license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library.
A more frequent case is that a free library does
the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the
free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the
GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/
Linux operating system.
Although the Lesser General Public License
is Less protective of the users’ freedom, it
does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified
version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a “work
based on the library” and a “work that uses the
library”. The former contains code derived from
the library, whereas the latter must be combined
with the library in order to run.
12 PØÍLOHA
and change free software to make sure the
software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to
use it. You can use it too, but we suggest you
first think carefully about whether this license or
the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on
the explanations below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish);
that you receive source code or can get it if you
want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that
you are informed that you can do these things.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any
software library or other program which contains
pøíloha _99
SHR-5162_CZ.indb 99
2007-8-2 19:40:30
a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called “this License”). Each licensee
is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to
form executables.
The “Library”, below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library”
means either the Library or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred
form of the work for making modifications to
it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files,
plus the scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Library’s complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence
of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to
be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by
an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must make
a good faith effort to ensure that, in the
event an application does not supply such
function or table, the facility still operates,
and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by
this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must
still compute square roots.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works.
But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the
Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Library with the Library (or with
a work based on the Library) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this
License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to
this License, so that they refer to the ordinary
GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version
2 of the ordinary GNU General Public License
has appeared, then you can specify that version
instead if you wish.) Do not make any other
change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that
copy.
This option is useful when you wish to copy part
100_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 100
2007-8-2 19:40:30
of the code of the Library into a program that is
not a library.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with
it, is called a “work that uses the Library”. Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of
this License.
However, linking a “work that uses the Library”
with the Library creates an executable that is
a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a “work that
uses the library”. The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses
material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be
a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked
without the Library, or if the work is itself a library.
The threshold for this to be true is not precisely
defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the
use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section
6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the
Library, you may distribute the object code for
the work under the terms of Section 6. Any
executables containing that work also fall under
Section 6, whether or not they are linked directly
with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you
may also combine or link a “work that uses
the Library” with the Library to produce a work
12 PØÍLOHA
4. You may copy and distribute the Library (or
a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must
be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for
software interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
containing portions of the Library, and distribute
that work under terms of your choice, provided
that the terms permit modification of the work for
the customer’s own use and reverse engineering
for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy
of the work that the Library is used in it and
that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License.
If the work during execution displays copyright
notices, you must include the copyright notice for
the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License.
Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source
code for the Library including whatever
changes were used in the work (which
must be distributed under Sections 1 and
2 above); and, if the work is an executable
linked with the Library, with the complete
machine readable “work that uses the
Library”, as object code and/or source code,
so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library.
(It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library
will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism
for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (1) uses at run time
a copy of the library already present on
the user’s computer system, rather than
copying library functions into the executable,
and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one,
as long as the modified version is interfacecompatible with the version that the work
was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the
same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place,
offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a
copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work
that uses the Library” must include any data
and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the
pøíloha _101
SHR-5162_CZ.indb 101
2007-8-2 19:40:30
executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single
library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library
and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two
things:
a) Accompany the combined library with a
copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where
to find the accompanying uncombined form
of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library),
you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Library or
works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or
any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on
the recipients’ exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software
102_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 102
2007-8-2 19:40:30
Foundation.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE
WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
12 PØÍLOHA
14. If you wish to incorporate parts of the
Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
be of the greatest possible use to the public,
we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can
do so by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following
notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found. one line
to give the library’s name and an idea of what it
does.
Copyright (C) year name of author
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU Lesser General Public License for
more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with
this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Also add
information on how to contact you by electronic
and paper mail.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library ‘Frob’ (a library for tweaking
knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to
pøíloha _103
SHR-5162_CZ.indb 103
2007-8-2 19:40:30
OpenSSL LICENSE
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in
* the documentation and/or other materials
provided with the
* distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this
* software must display the following
acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)”
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and
“OpenSSL Project” must not be used to
* endorse or promote products derived from
this software without
* prior written permission. For written
permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
* 5. Products derived from this software may not
be called “OpenSSL”
* nor may “OpenSSL” appear in their names
without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
* 6. Redistributions of any form whatsoever must
retain the following
* acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.
openssl.org/)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
OpenSSL PROJECT ‘‘AS IS’’ AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =============================
* This product includes cryptographic software
written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes
software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to
conform with Netscapes SSL.
* This library is free for commercial and noncommercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The
following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it
the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the
same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
* Copyright remains Eric Young’s, and as such
any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young
should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at
program startup or
* in documentation (online or textual) provided
with the package.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the
* documentation and/or other materials
provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this software
* must display the following acknowledgement:
104_ pøíloha
SHR-5162_CZ.indb 104
2007-8-2 19:40:31
12 PØÍLOHA
* “This product includes cryptographic
software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
* The word ‘cryptographic’ can be left out if
the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or
a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement:
* “This product includes software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC
YOUNG ‘‘AS IS’’ AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
pøíloha _105
SHR-5162_CZ.indb 105
2007-8-2 19:40:31
Download PDF

advertising