Samsung | HW-D450 | Samsung HW-D450 Uživatelská přiručka

HW-D450
HW-D451
Crystal Surround Air Track
(Aktivní reproduktory)
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
charakteristiky
Aktivní reproduktory
Tento přístroj obsahuje aktivní reproduktory, které přehrávají velmi kvalitní zvuk pomocí jedné tenké jednotky.
Přístroj nevyžaduje žádné satelitní reproduktory a kabely, které jsou obvyklé u běžných systémů prostorového zvuku.
Multifunkční dálkové ovládání
Dodávané dálkové ovládání lze využít i k ovládání televizoru připojeného k tomuto přístroji.
Dálkové ovládání je vybaveno tlačítkem TV, jehož jedním stiskem lze provádět řadu operací.
Speciální zvukové režimy
Můžete si vybrat ze 7 režimů zvukového pole (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Původní
zvuk)) podle toho, jaký typ obsahu posloucháte.
Slučitelnost s technologiemi
Tento přístroj je vybaven dekodéry slučitelnými s Dolby Digital a DTS (Digital Theater Systems).
− Dolby Digital
Jde o standardní formát zvukového signálu využívaný na DVD a dalších čistě digitálních médiích.
Tato technologie prostorového zvuku poskytuje velmi kvalitní digitální zvuk s až 5.1 samostatnými kanály, což
přináší směrové a realističtější efekty.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS nabízí diskrétní 5.1kanálový digitální zvuk pro hudbu i filmy a díky nižšímu stupni komprese oproti Dolby
Digital přináší bohatší zvuk.
Bezdrátový subwoofer
Bezdrátový modul společnosti Samsung vás zbaví kabelů mezi hlavní jednotkou a subwooferem.
Místo toho se subwoofer připojí k malému bezdrátovému modulu, který komunikuje s hlavní jednotkou.
3D prostorový zvuk
Funkce trojrozměrného zvuku přidává poslechu dojem hloubky a prostoru.
CZ
SOUČÁSTIDODÁVKY
Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Dálkovéovládání/
baterie(AAA)
Konzolapromontážnastěnu
Uživatelskápříručka
(1 ks pro napájecí kabel subwooferu)
(Velký)
(Malý)
(1 ks pro zvukový kabel)
KabelAudio
Prstencovéferitovéjádro
Optickýkabel
▪ Příslušenství se může mírně lišit od zobrazeného.
3
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ
PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM.
NEOTEVÍREJTE!
Tento symbol indikuje přítomnost
nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které
může způsobit úraz elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých
pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou
součástí příslušenství přístroje.
VAROVÁNÍ: : Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ: : ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ
ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
• Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být
tato zástrčka snadno přístupná.
UPOZORNĚNÍ
• Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na něj objekty naplněné vodou, např. vázy.
• Síťová zástrčka se používá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.
CZ
BEZPEČNOSTNÍOPATŘENÍ
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje.
Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7,5 – 10 cm).
Neblokujte ventilační otvory. Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržité
používání.
Pokud chcete přístroj zcela odpojit od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, zejména, pokud přístroj delší dobu nebudete
používat.
Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.
Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla.
Hrozí přehřátí a porucha přístroje.
Phones
Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a
neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických
polí V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné
sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro
osobní účely.
Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci.
Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným
použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.
Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou
poškodit životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
5
obsah
charakteristiky
2
3
Charakteristiky
Součásti dodávky
bezpečnostní informace
4
5
Bezpečnostní varování
Bezpečnostní opatření
začínáme
7
Než se pustíte do čtení této příručky
popis
8
9
Čelní panel
Zadní panel
2
4
7
8
10
11
dálkové ovládání
připojení
funkce
16
20
21
10 Průvodce dálkovým ovládáním
11 Instalace držáku na zeď
12 Připojení bezdrátového subwooferu
13 Upevnění prstencového feritového jádra na
napájecí kabel subwooferu
13 Instalace prstencového feritového jádra na
subwoofer
13 Montáž feritového jádra na zvukový kabel
14 Používejte iPod/iPhone s bezdrátovou
dokovací kolébkou pro iPod/iPhone (Prodává
se samostatně (HT-WDC10))
14 Jak propojit bezdrátový vysílač s hlavní
jednotkou
15 Připojení přístroje crystal surround air track
16 Základní funkce
16 Pokročilé funkce
19 Aktualizace softwaru
řešení problémů
20 Řešení problémů
dodatek
21 Technické údaje
CZ
začínáme
NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY
Než začnete číst text příručky, seznamte se s významem níže uvedených symbolů.
Symboly použité v příručce
Termín
Definice
Výstraha
Upozorňuje na případ, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke
ztrátě nastavení.
Poznámka
Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.
Jak používat uživatelskou příručku
1) Před použitím tohoto výrobku se určitě seznamte s Bezpečnostními pokyny (Viz strana 4)
2) Pokud se objeví problém, podívejte se na Řešení problémů. (Viz strana 20)
Autorská práva
©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena; Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani kopírována
bez předchozího písemného souhlasu firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
● začínáme
Symbol
popis
ČELNÍ PANEL
1
2
3
4
DISPLEJ
Zobrazuje aktuální režim.
REŽIM VSTUPU
Výběr optického nebo zvukového vstupu nebo vstupu W.iPod.
REŽIM ZVUKU
Výběr režimu zvuku.
(MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(Původní zvuk))
HLASITOST +/-
Ovládání hlasitosti.
VYPÍNAČ
Zapíná a vypíná systém Crystal Surround Air Track.
▪ Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.
5
CZ
ZADNÍ PANEL
ONLY FOR UPDATE
● popis
1
2
3
DIGITAL
AUDIO
IN
2
OPTICAL
4
DIGITAL
AUDIO
IN 1
PORT USB
Software tohoto přístroje lze aktualizovat pomocí portu USB.
NAPÁJECÍ KABEL
Připojte napájecí kabel ze zásuvky elektrorozvodné sítě.
VSTUP AUDIO IN
Připojte analogový výstup vnějšího zařízení.
DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ
VSTUP 1, 2
Připojte digitální (optický) výstup vnějšího zařízení.
▪ Při odpojování kabelu od zásuvky elektrorozvodné sítě držte koncovku.
Netahejte za kabel.
▪ Nepřipojujte tento přístroj a další komponenty do zásuvky elektrorozvodné sítě, dokud
nejsou propojeny všechny signálové kabely.
dálkové ovládání
PRŮVODCE DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
Tlačítko POWER
Zapíná a vypíná systém Crystal
Surround Air Track.
POWER
TV INFO
Slouží k zobrazení informací o
televizním kanálu.
VOLUME
Nastavuje úroveň hlasitosti
jednotky.
MUTE
Vypnutí zvuku přístroje.
Dalším stiskem tlačítka
obnovíte původní hlasitost
zvuku.
3D SOUND
Tato funkce přidává zvuku
dojem hloubky a prostoru.
S.VOL
Reguluje a stabilizuje hlasitost a
zabraňuje tak drastickým
změnám hlasitosti.
TV POWER
TV CHANNEL
Přepíná kanály na televizoru.
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
Tlačítko TV POWER
Zapíná a vypíná televizoru
Samsung.
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER, DRC
Jas displeje lze nastavit.
Tuto funkci můžete použít pro
vychutnání zvuku Dolby Digital
během nočního sledování filmů
s nízkou hlasitostí (Standard,
MAX, MIN).
SOUND MODE
Výběr režimu zvuku.
(MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME,
PASS (Původní zvuk))
INPUT SELECT
Výběr digitálního (optického) nebo
zvukového vstupu nebo vstupu W.iPod.
AUTO POWER
Synchronizuje zapnutí systému
Crystal Surround Air Track s
televizorem prostřednictvím
optického spojení.
Anynet+, AUDIO
(NOT AVAILABLE)
Toto tlačítko nemá žádnou
funkci. Pokud je stisknete,
zobrazí se na hlavním přístroji
zpráva "NENÍ K DISPOZICI".
S/W LEVEL, AV SYNC
Nastavuje hlasitost subwooferu.
Slouží k synchronizaci videa a
zvuku při připojení k digitálnímu
televizoru.
▪ Toto dálkové ovládání dokáže ovládat jen televizory Samsung.
▪ V závislosti na používaném televizoru se ovládání televizoru tímto dálkovým ovládáním
nemusí podařit. V tom případě televizor ovládejte k němu dodávaným dálkovým ovládáním.
Vložení baterií do dálkového ovládání
1. Zvedněte kryt na zadní straně 2. Vložte dvě baterie AAA.
dálkového ovládání nahoru
Při vkládání baterie orientujte podle značek
podle obrázku.
"+" a "-" vyznačených na schématu uvnitř
prostoru pro baterie.
3. Vraťte kryt na místo.
Při běžném používání
televizoru baterie vydrží
přibližně jeden rok.
Provozní dosah dálkového ovládání
Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru. Lze jej rovněž použít ve
vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu dálkového ovládání.
10
CZ
připojení
INSTALACE DRŽÁKU NA ZEĎ
Tento přístroj můžete upevnit na zeď pomocí držáku na zeď.
Opatření při instalaci
1. Držák na zeď umístěte na povrch zdi a zajistěte jej dvěma
šrouby (nejsou součástí dodávky).
2. Poté přístroj zasuňte do odpovídajících výřezů na držáku
na stěnu. V zájmu bezpečnosti montáže se ujistěte, že
montážní čepy zcela zapadly na dno výřezů.
1
2
3. Tím je instalace doporučeného držáku na zeď okončena.
alespoň 5 cm
▪ Nezavěšujte na nainstalovaný přístroj žádné předměty. Zabraňte nárazům do
nainstalovaného přístroje.
▪ Přístroj důkladně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz
nebo poškození produktu.
▪ Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte pozor, aby děti netahaly za spojovací
kabely, jinak by mohl upadnout.
▪ Pro optimální výkon při instalaci na stěnu by vzdálenost mezi reproduktory a televizorem
měla být alespoň 5 cm.
11
● připojení
• Neinstalujte jinam, než na svislou stěnu.
• Instalujte v místech, kde nepanuje vysoká teplota nebo vlhkost – za takových podmínek totiž hrozí, že
stěna neunese hmotnost přístroje.
• Zkontrolujte nosnost stěny. Pokud stěna nemá dostatečnou nosnost pro instalaci produktu, před instalací
ji zesilte.
• Zkontrolujte materiál stěny. Pokud se jedná o stěnu ze sádrokartonu, mramoru nebo plechových panelů,
zakupte a použijte odpovídající upevňovací šrouby.
• Před instalací připojte k přístroji kabely pro připojení k externím zařízením.
• Před instalací přístroj vypněte a odpojte od napájení. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.
PŘIPOJENÍBEZDRÁTOVÉHOSUBWOOfERU
Připojovací ID subwooferu je přednastaveno při výrobě a hlavní přístroj a subwoofer by se při zapnutí měly
automaticky bezdrátově spojit. Pokud se indikátor připojení nerozsvítí, ani když jsou hlavní přístroj a subwoofer
zapnuté, nastavte ID následujícím postupem.
1. Připojte napájecí kabely hlavního přístroje a subwooferu ke zdroji napájení střídavým proudem.
. Malým špičatým předmětem stiskněte tlačítko iD Set na zadní straně subwooferu na 5 sekundy.
• Indikátor POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU nesvítí a indikátor PŘIPOJENÍ (modrá LED kontrolka) rychle bliká.
STANDBY
LINK
POWER
3. Když je hlavní přístroj vypnutý (POHOTOVOSTNÍ režim), stiskněte
na 5 sekund tlačítko Mute na dálkovém ovládání.
POWER
. Indikátor napájení na přístroji zhasne a rozsvítí se a přístroj se
vrátí do režimu StAnDBy.
• Hlavní přístroj a subwoofer jsou nyní spojeny.
• The Link indicator (blue LED) on the subwoofer is turned on.
• Výběrem režimu zvuku můžete získat lepší zvuk bezdrátového
subwooferu. (Viz strana 17)
TV POWER
TV INFO
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
▪ Před přemisťováním nebo instalací produktu se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí
kabel.
Je-li přístroj vypnut, bezdrátový subwoofer se přepne do pohotovostního režimu a na displeji se
zobrazí indikátor STANDBY. 30 sekund poté začne blikat modrý indikátor LINK.
Pokud v blízkosti systému používáte zařízení, které pracuje na stejné frekvenci (5,2 GHz nebo
5,8 GHz), může být zvuk přerušovaný v důsledku rušení.
Přenosová vzdálenost radiových vln je asi 10 m, ale může se lišit v závislosti na provozním
prostředí. Pokud je mezi hlavní jednotkou přístroje a bezdrátovým přijímacím modulem
železobetonová nebo kovová zeď, nemusí systém vůbec pracovat, protože rádiové vlny
nepronikají kovem.
Pokud hlavní jednotka nenaváže bezdrátové připojení, zkuste spojení hlavní jednotky a
bezdrátového subwooferu obnovit výše uvedenými kroky 1-4.
AH59-02330A
▪
▪
▪
▪
▪ Anténa bezdrátového příjmu je zabudována do bezdrátového subwooferu. Udržujte přístroj z
dosahu vody a vlhkosti.
▪ Pro optimální poslech se ujistěte, že v okolí bezdrátového subwooferu se nenacházejí žádné
překážky.
1
CZ
UPEVNĚNÍPRSTENCOVÉHOfERITOVÉHOJÁDRANANAPÁJECÍ
KABELSUBWOOfERU
Upevněním prstencového feritového jádra na napájecí kabel
subwooferu předejdete vysokofrekvenčnímu rádiovému rušení.
1. Zatáhněte za západku cívky s feritovým jádrem a otevřete ji.
. Udělejte na napájecím kabelu subwooferu tři smyčky.
●PŘIPOJENÍ
3. Vložte závity napájecího kabelu subwooferu do prstencového
ferritového jádra, jak ukazuje obrázek, a zavřete jádro, až zaklapne.
INSTALACEPRSTENCOVÉHOfERITOVÉHOJÁDRANASUBWOOfER
Zvednutím uvolněte západku a otevřete jádro.
Opět uzavřete západku.
Udělejte na napájecím kabelu tři smyčky okolo jádra.
(Začněte kabel stáčet asi 5–10 cm od spínače.)
MONTÁŽfERITOVÉHOJÁDRANAZVUKOVÝKABEL
Zvednutím uvolněte západku a otevřete jádro.
Opět uzavřete západku.
Vložte zvukový kabel do otevřeného jádra.
13
POUŽÍVEJTEiPod/iPhoneSBEZDRÁTOVOUDOKOVACÍKOLÉBKOU
PROiPod/iPhone(Prodávásesamostatně(HT-WDC10))
Vychutnejte si lepší kvalitu hudby přehrávané reproduktorem tak, že odešlete zvukový signál zařízení iPod/ iPhone
pomocí bezdrátového vysílače.
Pro propojení hlavního přístroje s bezdrátovým vysílačem je třeba nastavit ID, když jsou jak hlavní přístroj, tak
bezdrátový vysílač v pohotovostním režimu.
Zapněte hlavní jednotku a připojte iPod/iPhone k bezdrátovému vysílači.
Poté stiskněte tlačítko input Select na dálkovém ovladači a vyberte režim "W iPod".
Režim input Select hlavní jednotky se přepne dle následujícího.
Opakovaně stiskněte DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ W iPod (Viz strana 18)
Lišta zvuku se nevypne, pokud je iPod nebo iPhone připojen k bezdrátovému vysílači.
Další informace o zařízení HT-WDC10 naleznete v jeho uživatelské příručce.
JAKPROPOJITBEZDRÁTOVÝVYSÍLAČSHLAVNÍJEDNOTKOU
Před nastavením ID vysílače nastavte ID subwooferu. (Viz strana 12)
1. Vypněte vaše domácí kino (HW-D450, HW-D451).
2. Stiskněte a podržte tlačítko "3DSOUND" na dálkovém ovladači po dobu 5
sekund. Jednou zabliká pohotovostní kontrolka na HW-D450, HW-D451.
3. Připojte iPod/iPhone k bezdrátovému vysílači.
4. Zapněte iPod/iPhone. Stiskněte tlačítko "IDSET" na zadní straně
bezdrátového vysílače a podržte jej po dobu 5 sekund.
Kontrolka propojení na bezdrátovém vysílači bude rychle blikat.
5. Zapněte vaše domácí kino (ujistěte se, že LED kontrolka propojení na
bezdrátovém vysílači SVÍTÍ). Pro poslech hudby z vašeho iPodu/iPhonu
před domácí kino vyberte režim iPod jako zdroj domácího kina.
• Hlasitost reproduktorů iPodu/iPhonu můžete regulovat kolečkem
ovládání hlasitosti nebo panelem hlasitosti.
• Pokud je iPod/iPhone pozastaven nebo v režimu úspory energie,
přejde bezdrátový vysílač do režimu Spánku. Pokud iPod/iPhone
přejde do režimu Hlubokého spánku, bezdrátový vysílač se vypne.
POWER
TV POWER
TV INFO
TV
CH
LIN
K
VOL
STA
ND
BY
MUTE
CH
AR
POWER
GE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
▪ Pokud použijete hlavní jednotku poblíž bezdrátového zařízení, např. notebooku, přístupového bodu
nebo wifi, může dojít k nestabilnímu připojení.
▪ Nepárujte subwoofer a iPod nebo iPhone současně. Pokud provedete párování současně, iPod
nebo iPhone a subwoofer se nemusí připojit k liště zvuku.
MODELYiPod/iPhoneKTERÉMOHOUBÝTPOUŽITYSTÍMTOPRODUKTEM
iPodtouch
iPodclassic
iPodsvideem
(1.,2.,3.,4.,5.a6.
generace)
iPhone4
iPhone3GS
iPhone3G
iPhone
(1.,2.,3.a4.generace)
iPodnano
▪ "Made for iPod" a "Made for iPhone" znamená, že elektronické
příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPodu nebo iPhonu a bylo
vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti
Apple. Společnost Apple neručí za provoz tohoto zařízení ani za
vyhovění bezpečnostním a zákonným normám. Mějte na paměti, že použití tohoto příslušenství s
iPodem nebo iPhonem může ovlivnit provoz bezdrátového připojení.
▪ iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.,
registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
▪ Funkce zahrnující ovládání hlasitosti nemusí správně pracovat u modelů, které nejsou uvedeny výše.
Pokud u výše uvedených modelů dojde k potížím, aktualizujte software pro iPod nebo iPhone na
nejnovější verzi.
1
CZ
PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Tato sekce popisuje dva způsoby (digitální a analogový) připojení přístroje k televizoru.
Přístroj je vybaven dvěma optickými digitálními konektory a jedním analogovým zvukovým konektorem pro
připojení televizoru.
ONLY FOR UPDATE
● připojení
AUDIO IN
Kabel Audio
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITAL
AUDIO
IN
2
Bílý
White
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO
IN 1
nebo
AUDIO
OUT
L
R
Červený
Red
OPTICAL
OUT
Optický kabel
nebo
Přehrávač BD/
DVD/set-top
box/herní konzole
AUDIO IN
Připojte konektor vstupu zvuku na hlavní jednotce ke konektoru výstupu zvuku na televizoru nebo jiném
zdrojovém zařízení.
Zástrčky patří do stejně zbarvených zásuvek.
nebo,
OPTICAL DIGITAL IN 1,2
Připojte konektor digitálního vstupu na přístroji ke konektoru optického výstupu na televizoru nebo jiném
zdrojovém zařízení.
▪ Nepřipojujte napájecí kabel tohoto produktu ani televizoru do zásuvky na zdi, dokud nejsou
dokončena připojení mezi zařízeními.
▪ Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
▪ Pokud vyberete možnost 'ANALOG' aniž by byl zapojen audio kabel, přístroj se po 20 minutách
automaticky vypne.
▪ Pokud je televizor nebo jiné zařízení připojené k systému Crystal Surround Air Track optickým
kabelem a není zjištěn žádný digitální vstup, systém Crystal Surround Air Track se po 20
minutách vypne. (Pokud během 20 minut není zaznamenán žádný signál ze vstupů DIGITAL
AUDIO IN 1 nebo 2, systém Crystal Surround Air Track se vypne.)
▪ Pokud systém Crystal Surround Air Track není v režimu W.iPod připojen k zařízení HT-WDC10,
po 20 minutách se vypne.
15
funkce
ZÁKLADNÍ FUNKCE
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Zapnutí/vypnutí napájení
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
1.Dotkněte se tlačítka POWER ( ) na předním panelu.
nebo,
Stiskem tlačítka POWER na dálkovém ovládání přístroj zapněte.
AUDIO
2.Dotkněte se tlačítka POWER ( ) na předním panelu.
nebo,
Stiskem tlačítka POWER na dálkovém ovládání přístroj vypněte.
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
POWER
TVHDMI
POWER
Nastavení hlasitosti
TV INFO
VOL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
AV SYNC
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
S/W LEVEL
S/W LEVEL
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
AUDIO
AH59-02330A
VOL
AV SYNC
TV
CH
MUTE
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
• Na předním panelu se zobrazí číselná hodnota hlasitosti.
AUTO
POWER
DRC
Dotkněte se tlačítka VOLUME +/– na předním panelu.
nebo,
Stiskem tlačítka VOLUME +/– na dálkovém ovládání zvyšte nebo snižte
hlasitost.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
▪ Každým stiskem tlačítka VOL +/– hlasitost zvýšíte nebo snížíte.
▪ Chcete-li slyšet zvuk pouze ze systému Crystal Surround Air Track,
vypněte reproduktory televizoru v nabídce nastavení zvuku
televizoru. Viz návod k televizoru dodávaný s televizorem.
POKROČILÉ FUNKCE
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Vypnutí zvuku
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
Tato funkce se hodí, když přijde návštěva nebo zazvoní telefon.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
1.Stiskem tlačítka MUTE (
) na dálkovém ovládání vypněte zvuk.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
POWER
AUTO
POWER
DRC
TV POWER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
AH59-02330A
Použití funkce 3D prostorového zvuku
HDMI
TV SYNC
INFO
AV
AUDIO
TV
CH
MUTE
Funkce 3D prostorového zvuku přidává zvuku dojem hloubky a prostoru.
Aktivujete ji stiskem tlačítka 3D SOUND.
AV SYNC
Stiskněte tlačítko 3D SOUND na dálkovém ovládání.
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AH59-02330A
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně :
3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF
AUTO
POWER
HDMI
▪ Po zapnutí funkce 3D prostorového zvuku se režim zvuku automaticky
přepne na PASS.
AV SYNC
AUDIO
16
2.Dalším stiskem tlačítka MUTE na dálkovém ovládání (nebo stiskem
tlačítka VOLUME +/–) obnovte původní hlasitost.
Můžete si vybrat ze 7 režimů zvukového pole (MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Původní zvuk)) podle toho, jaký typ zdroje
posloucháte.
CZ
Použití režimu zvuku
Pro výběr požadovaného režimu zvukového pole opakovaně stiskněte
tlačítko SOUND MODE , na dálkovém ovládání nebo se dotkněte tlačítka
SOUND MODE ( ) na předním panelu.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
• Pro poslech původního zvuku vyberte režim PASS.
TV POWER
POWER
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
HDMI
▪ Vyberte režim zvuku odpovídající přehrávanému obsahu a vašemu
vkusu.
TV INFO
VOL
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
▪ Při výběru režimu zvuku (s výjimkou režimu PASS) se funkce 3D
prostorového zvuku automaticky vypne.
AUDIO
AH59-02330A
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
VOL
POWER
AV SYNC
TV POWER
TV POWER
S.VOL
VOL
INPUT
SELECT TV
CH
MUTE
DIMMER
DRC
S/W LEVEL
AUTO
POWER
SOUND
HDMI
MODE
S.VOL
AV SYNC
INPUT
SELECT
AUDIO
TV INFO
TV
CH
MUTE
AH59-02330A
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
1.Stiskněte tlačítko TV POWER na dálkovém ovládání tohoto přístroje.
2.Stiskem tlačítka TV INFO na dálkovém ovládání zobrazíte informace o
televizním kanálu.
3.Stiskem tlačítka TV CH na dálkovém ovládání vyberte kanál.
SOUND
MODE
TV INFO
3D CONTROL
SPK
SOUND
POWER
S/W LEVEL
TV
CH
AUDIO
MUTE
AH59-02330A
3D
SOUND
DIMMER
HDMI
TV INFO
AH59-02330A
VOL
Použití funkcí televizoru
TV POWER
DRC
INPUT
SELECT
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
INPUT
SELECT
SPK CONTROL
SOUND
MODE
S.VOL
DIMMER
S.VOL
POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
DIMMER
TV INFO
VOL
3D
SOUND
AH59-02330A
▪ Toto dálkové ovládání dokáže ovládat jen televizory Samsung.
Využití funkce AUTO POWER LINK
Systém Crystal Surround Air Track se automaticky zapne při zapnutí
televizoru nebo jiného zařízení připojeného k systému Crystal Surround Air
Track optickým kabelem.
Stiskněte tlačítko AUTO POWER na dálkovém ovládání tohoto přístroje.
• Funkce automatického propojení zapnutí a vypnutí se zapne, respektive
vypne, při každém stisku tlačítka AUTO POWER.
AUTO POWER LINK
Zap
Vyp
POWER
Displej
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
TV POWER
▪ Pokud je televizor nebo jiné zařízení připojené k systému Crystal
TV INFO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
TV
CH
MUTE
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Použití funkce S/W LEVEL
Hlasitost basů lze ovládat pomocí tlačítka S/W Level na dálkovém ovládání.
1.Stiskněte tlačítko S/W Level na dálkovém ovládání.
2.Na displeji se zobrazí zpráva “SW 00”.
HDMI
AV SYNC
Surround Air Track optickým kabelem a není zjištěn žádný digitální
vstup, systém Crystal Surround Air Track se po 20 minutách vypne.
3.Chcete-li zvýšit hlasitost subwooferu, stiskněte “+” na tlačítku LEVEL
álkového ovládání. Hodnotu lze nastavit v rozmezí SW+01 až SW+06.
4.Chcete-li snížit hlasitost subwooferu, stiskněte “-” na tlačítku LEVEL
dálkového ovládání. Hodnotu lze nastavit v rozmezí SW-01 až SW-06.
17
● funkce
POWER
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
HDMI
AV SYNC
AUDIO
TV
CH
MUTE
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
POWER
S/W LEVEL
TV POWER
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
VOL
POWER
TV INFO
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
HDMI
AV SYNC
AUDIO
TV
CH
MUTE
TV INFO
VOL
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
POWER
TV POWER
S/W LEVEL
AV SYNC
AH59-02330A
TV INFO
AUDIO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
POWER
AUTO
POWER
DRC
TV
CH
MUTE
TV POWER
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
TV SYNC
INFO
AV
AUDIO
TV
CH
AH59-02330A
VOL
AH59-02330A
MUTE
SOUND
MODE
3D
SOUND
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
• Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms do 300 ms pomocí
tlačítek + a -.
Tato funkce vyrovnává hlasitost tichých a hlasitých scén.
Tuto funkci můžete použít pro vychutnání zvuku Dolby Digital během
nočního sledování filmů s nízkou hlasitostí.
Stiskněte tlačítko DRC na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně :
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Jas displeje lze nastavit stiskem tlačítka Dimmer.
Stiskněte tlačítko DIMMER na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně :
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
Použití funkce S.VOLUME
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
Stiskněte tlačítko AV SYNC +/–. na dálkovém ovládání.
Použití funkce DIMMER
AUTO
POWER
DRC
Když je přístroj připojen k digitálnímu televizoru, obraz může mít zpoždění
za zvukem. Pokud k tomu dochází, nastavte délku zpoždění zvuku tak, aby
byl synchronizován s obrazem.
Použití funkce DRC
AUTO
POWER
AH59-02330A
VOL
Použití funkce AV SYNC
AH59-02330A
Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě
změny kanálu nebo scény.
Stiskněte tlačítko S.VOL na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
Výběr vstupu
Můžete vybrat optický digitální nebo zvukový vstup nebo vstup W.iPod.
Pro výběr optického digitálního nebo zvukového vstupu nebo vstupu W.iPod
opakovaně stiskněte tlačítko INPUT SELECT , na dálkovém ovládání
nebo se dotkněte tlačítka INPUT SELECT ( ) na předním panelu.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
POWER
TV POWER
Režim vstupu
TV INFO
VOL
POWER
VOL
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
AUTO
POWER
AUTO
POWER
SPK CONTROL
DIGI.1
DIGI.2
Zvukový vstup
ANALOG
Režim iPod
W.iPod
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
18
DRC
Optický digitální vstup
Displej
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
TV
CH
MUTE
TV INFO
SOUND
MODE
▪ Tento model neumožňuje připojení iPodu, ačkoli se příslušná
možnost zobrazuje na displeji režimů vstupu. Připojení iPodu je
možné pouze se samostatně prodávaným zařízením HT-WDC10.
(Prodává se samostatně)
Společnost Samsung možná v budoucnu uvolní aktualizace
firmwaru pro tento systém Crystal Surround Air Track.
Informace o stažení aktualizací a použití jednotky USB získáte
na webu Samsung.com nebo v call centru Samsung.
Aktualizaci lze provést pomocí připojení jednotky USB k portu
USB na vašem systému Crystal Surround Air Track.
CZ
AKTUALIZACE SOFTWARU
ONLY FOR UPDATE
● funkce
ONLY FOR UPDATE
▪ Připojte jednotku USB s aktualizací firmwaru k portu USB na zadní straně přístroje.
▪ Za žádných okolností neodpojujte napájení ani jednotku USB, dokud probíhá aktualizace. Po dokončení
aktualizace firmwaru se hlavní jednotka automaticky vypne. Po aktualizaci softwaru se všechna nastavení
vrátí na výchozí hodnoty nastavené při výrobě. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po
aktualizaci mohli snadno obnovit.
▪ Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat jednotku USB na souborový systém
FAT16 a zkusit to znovu.
▪ Ppro potřeby upgrade neformátujte data na USB v NTFS, protože toto není podporováno souborovým
systémem.
▪ Někter USB zařízení nemusí být podporovány, záleží na výrobci.
19
řešení problémů
Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.
Příznak
Příčina
Náprava
Přístroj se nezapne.
• Je napájecí kabel zapojen
do zásuvky?
• Zapojte zástrčku napájecího
kabelu do zásuvky.
Přístroj nereaguje na stisknutí
tlačítka.
• Je ve vzduchu statická
elektřina?
• Odpojte napájecí kabel a
opět jej zapojte.
Není slyšet zvuk.
• Je přístroj správně připojen
k televizoru?
• Je funkce ztlumení zvuku
zapnutá?
• Je hlasitost nastavena na
minimum?
• Správně je připojte.
• Stiskem tlačítka ZTLUMENÍ
vypněte tuto funkci.
• Nastavte hlasitost.
Po výběru funkce TV se na
obrazovce televizoru neobjeví
obraz.
• Je televizor správně
připojen?
• Správně je připojte.
Dálkové ovládání nefunguje.
• Jsou baterie vybité?
• Je vzdálenost mezi
dálkovým ovládáním a hlavní
jednotkou příliš velká?
• Vyměňte baterie za nové.
• Zmenšete vzdálenost mezi
dálkovým ovládáním a hlavní
jednotkou.
Zvuk pravého a levého kanálu je
zaměněn.
• Jsou kabely levého/pravého
zvukového výstupu
televizoru správně
připojeny?
• Zkontrolujte levý a pravý
kanál a správně je připojte.
20
CZ
dodatek
TECHNICKÉ ÚDAJE
Příkon v pohotovostním režimu 0.75W
OBECNÉ
Hmotnost
Rozměry
(Š x V x H)
Hlavní jednotka 45W
Subwoofer
● dodatek
Provozní
příkon
20W
Hlavní jednotka 2.3 kg
Subwoofer
5.4 kg
Hlavní jednotka 957 x 91.9 x 44.9 mm
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Rozsah provozních teplot
+ 5 °C až 35 °C
Rozsah provozní vlhkosti
10 % až 75 %
Hlavní jednotka 80 W/kan., 4Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 1 kHz
Jmenovitý
výstupní výkon Subwoofer
120W, 4Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 100 Hz
ZESILOVAČ
Citlivost/impedance vstupu
570mV/20KΩ
Odstup signál-šum (analogový vstup)
70 dB
Přeslech kanálů (1 kHz)
70 dB
FREKVENČNÍ Analogový vstup
ODEZVA
Digitální vstup/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3 dB)
20Hz~20kHz(±3 dB)
* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření podle
pokynů AES (Audio Engineering Society).
*: Nominální specifikace
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku na přístroji.
21
Česky [Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Eesti [Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]
Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelmé-nyeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]
Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]SS
Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]
Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track’nin 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve
ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyaneder.
* Pokud je frekvenční rozsah mezi 2454 MHz a 2483,5 MHz, měl by tento produkt být používán v interiérech pouze ve Francii.
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/
be_fr (French)
05 133 1999
07001 33 11
www.samsung.com
062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační www.samsung.com
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG (726-7864
www.samsung.com
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
+381 0113216899
261 03 710
www.samsung.com
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
www.samsung.com
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
www.samsung.com
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Area
Spain
Sweden
Contact Center 
902-1-SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858 / 010-6475 1880 www.samsung.com
www.samsung.com/hk
(852) 3698 4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
www.samsung.com
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
www.samsung.com
021-5699-7777
0120-327-527
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800-29-3232 / 02-689-3232 www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
1 800 588 889
www.samsung.com
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.a.e
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
-
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své
životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd
nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční
úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky
poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie
od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného
odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat
jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsoben000ým nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského
úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
AH68-02334J (00)
Download PDF

advertising