Samsung | LE32M61B | Samsung LE32M61B Uživatelská přiručka

BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 1
TELEVIZOR LCD
LE32M6
LE40M6
Pokyny pro uÏivatele
Pfied pouÏíváním pfiístroje si peãlivû pfieãtûte tuto
pfiíruãku a dobfie uschovejte pro budoucí pouÏití.
NABÍDKY OBRAZOVKY
POâÍTAâOV ¯MONITOR
OBRAZ V OBRAZE (PIP)
TELETEXT
Zaregistrujte si svÛj v˘robek na webov˘ch stránkách
http://www.samsung.com/global/register
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 2
Upozornûní pro zobrazení zastaveného obrazu
Zastaven˘ obraz mÛÏe zpÛsobit trvalé po‰kození obrazovky televizoru.
• Digitální televizor s pfiipraven˘m pfiijímaãem
digitálního signálu: Vyberete-li reÏim s bûÏn˘m
pomûrem stran obrazovky (4:3) pro sledování
digitálního vysílání ve standardním rozli‰ení SD
(a v˘stup set-top boxu je 480p).
• Digitální televizor s pfiipraven˘m pfiijímaãem
digitálního signálu: Vyberete-li ‰irokoúhl˘
reÏim (s pomûrem stran obrazovky 16:9) pro
sledování digitálního vysílání ve standardním
rozli‰ení SD (a v˘stup set-top boxu je 1080p).
PfiestoÏe digitální vysílání musí b˘t ve
formátu 16:9 a a ve vysokém rozli‰ení (HD),
nûkteré stanice vysílají signál programu, kter˘ byl
pÛvodnû v bûÏném formátu (4:3), pfieveden˘ do
digitální podoby. V takovém pfiípadû je obraz na
levé a pravé stranû ofiíznut.
Poznámka: Pokud okraje na levé a pravé stranû a
stfiední ãást obrazu zÛstanou na
obrazovce po dlouhou dobu, rozdíl
mezi jasem stfiední ãásti obrazu a
jeho okrajÛ zÛstane také nezmûnûn.
V˘sledkem mÛÏe b˘t, Ïe po okrajích
na obrazovce zÛstanou stopy.
Neponechávejte obrazovku del‰í dobu v
reÏimu pozastavení. Mohlo by dojít k
doãasnému nebo trvalému vypálení obrazu.
• Digitální televizor s pfiipraven˘m
pfiijímaãem digitálního signálu:
Pokud televizor pfiijímá signál ve
vysokém rozli‰ení HD (a v˘stup
set-top boxu je 1080i).
Pokud sledujete digitální vysílání ve vysokém
rozli‰ení (HD) a formátu 4:3 na obrazovce s
nastavenou velikostí „16:9“ nebo „Panorama“,
program lze sledovat, ale s ofiíznut˘m obrazem
na horní a dolní stranû obrazovky.
Poznámka: Pokud okraje na horní a dolní stranû
a stfiední ãást obrazu zÛstanou na
obrazovce po dlouhou dobu, rozdíl
mezi jasem stfiední ãásti obrazu a
jeho okrajÛ zÛstane také nezmûnûn.
V˘sledkem mÛÏe b˘t, Ïe po okrajích
na obrazovce zÛstanou stopy
Neponechávejte obrazovku del‰í dobu v
reÏimu pozastavení. Mohlo by dojít k
doãasnému nebo trvalému vypálení obrazu.
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 3
• ·irokoúhl˘ digitální televizor s intergrovan˘m
pfiijímaãem digitálního signálu: Pfii pfiíjmu
signálu bûÏného vysílání ve standardním
rozli‰ení SD (480p).
• ·irokoúhl˘ digitální televizor s pfiipraven˘m
pfiijímaãem digitálního signálu: Pfiijímá-li
televizor bûÏn˘ signál ve standardním
rozli‰ení SD (pomocí set-top boxu).
• Sledujete-li bûÏné analogové vysílání na
‰irokoúhlém televizoru (s nastaven˘m
reÏimem obrazovky 4:3).
PfiestoÏe digitální vysílání musí b˘t ve
formátu 16:9 a a ve vysokém rozli‰ení (HD),
nûkteré stanice vysílají signál programu, kter˘ byl
pÛvodnû v bûÏném formátu (4:3), pfieveden˘ do
digitální podoby. V takovém pfiípadû je obraz na
levé a pravé stranû ofiíznut.
Poznámka: Pokud okraje na levé a pravé stranû a
stfiední ãást obrazu zÛstanou na
obrazovce po dlouhou dobu, rozdíl
mezi jasem stfiední ãásti obrazu a
jeho okrajÛ zÛstane také nezmûnûn.
V˘sledkem mÛÏe b˘t, Ïe po okrajích
na obrazovce zÛstanou stopy.
Neponechávejte obrazovku del‰í dobu v
reÏimu pozastavení. Mohlo by dojít k
doãasnému nebo trvalému vypálení obrazu.
• Sledujete-li DVD, CD nebo video v
‰irokoúhlém formátu (21:9) na ‰irokoúhlém
televizoru (16:9).
• Pfiipojíte-li k televizoru poãítaã nebo herní
konzolu a nastavíte-li reÏim obrazovky na
formát 4:3.
Pfiipojíte-li k ‰irokoúhlému televizoru DVD
pfiehrávaã, poãítaã nebo herní konzolu a sledujete-li
film nebo hrajete hru v reÏimu obrazovky 4:3 nebo
21:9, levá a pravá strana nebo horní a dolní strana
obrazu jsou ofiíznuty.
Poznámka: Pokud okraje na levé a pravé stranû a
stfiední ãást obrazu zÛstanou na
obrazovce po dlouhou dobu, rozdíl
mezi jasem stfiední ãásti obrazu a
jeho okrajÛ zÛstane také nezmûnûn.
V˘sledkem mÛÏe b˘t, Ïe po okrajích
na obrazovce zÛstanou stopy.
Neponechávejte obrazovku del‰í dobu v
reÏimu pozastavení. Mohlo by dojít k
doãasnému nebo trvalému vypálení obrazu.
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 2
Indholdsfortegnelse
P¤IPOJENÍ A P¤ÍPRAVA TELEVIZORU
Ovládací panel............................................................................................................
Zapojovací panel .......................................................................................................
- Pfiipojení antény nebo kabelové televize...............................................................
- Pfiipojování zafiízení (DTV/DVD) ............................................................................
- Pfiipojení externích A/V zafiízení.............................................................................
- SERVIS...................................................................................................................
- Pfiipojování set-top boxu, VCR nebo DVD............................................................
- Pfiipojování HDMI/DVI ............................................................................................
- Pfiipojení poãítaãe ...................................................................................................
- Pfiipojování zvuku (AUDIO)....................................................................................
- Zámek Kensington .................................................................................................
Dálkové ovládání (v‰echny funkce kromû teletextu) ................................................
Dálkové ovládání (funkce teletextu) ..........................................................................
VloÏte baterie do dálkového ovladaãe ......................................................................
Zapínání a vypínání....................................................................................................
Pfiepnutí televizoru do pohotovostního reÏimu.........................................................
Seznámení s dálkov˘m ovládáním ...........................................................................
Plug & Play.................................................................................................................
Volba jazyk .................................................................................................................
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
NASTAVENÍ KANÁLÒ
Automatické uloÏení kanálÛ.......................................................................................
Ruãní uloÏení kanálÛ..................................................................................................
Úprava kanálÛ ............................................................................................................
Tfiídûní uloÏen˘ch kanálÛ...........................................................................................
Pojmenování kanálÛ ..................................................................................................
Jemné ladûní kanálÛ..................................................................................................
15
16
18
19
20
21
NASTAVENÍ OBRAZU
Zmûna obrazové normy ............................................................................................
Úprava vlastního obrazu............................................................................................
Zmûna barevnosti ......................................................................................................
Návrat k v˘chozímu nastavení obrazu od v˘robce...................................................
Zmûna velikosti obrazu..............................................................................................
Znehybnûní obrazu....................................................................................................
PouÏívání funkce Digital NR (digitální redukce ‰umu) .............................................
DNIe (digitální zobrazovaã realistického obrazu) .....................................................
Nastavení barev .........................................................................................................
Dynamick˘ kontrast....................................................................................................
Senzor jasu ................................................................................................................
Funkce obraz v obraze (PIP) ...................................................................................
22
23
24
24
25
25
26
27
28
29
30
31
NASTAVENÍ ZVUKU
Nastavení hlasitosti .................................................................................................
Pfiechodné ztlumení zvuku ........................................................................................
V˘bûr zvukového reÏimu ...........................................................................................
Zmûna zvukové normy ..............................................................................................
Nastavení zvuku.........................................................................................................
âe‰tina-2
33
34
34
35
35
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 3
Indholdsfortegnelse
NASTAVENÍ ZVUKU
Nastavení TruSurround XT (SRS TSXT) ..........................................................
Automatické nastavení hlasitosti ........................................................................
Pfiipojení sluchátek ..............................................................................................
Volba Internal Mute (Interní ztlumení) ................................................................
Poslech zvuku obrazu v obraze ........................................................................
36
37
38
38
39
NASTAVENÍ âASU
Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu..............................................................
Nastavení ãasovaãe vypnutí ..............................................................................
Automatické zapínání a vypínání televizoru ......................................................
Aktivace dûtského zámku (Child Lock) ..............................................................
40
41
42
43
JINÁ NASTAVENÍ
Nastavení reÏimu modrého pozadí ....................................................................
Nastavení funkce Melodie ..................................................................................
Zvolení zafiízení z externích zdrojÛ ....................................................................
ProhlíÏení obrazu z externích zdrojÛ ..................................................................
44
44
45
46
NASTAVENÍ POâÍTAâE
Konfigurace poãítaãového softwaru (systém Windows XP) ............................
Automatické nastavení obrazovky PC................................................................
Hrubé a jemné ladûní obrazu ............................................................................
Zmûna pozice obrazu ........................................................................................
Vynulování nastavení obrazu..............................................................................
47
48
49
50
51
POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU
Dekodér teletextu ................................................................................................
Zobrazení informací teletextu..............................................................................
Vyhledání konkrétní stránky teletextu ................................................................
PouÏití funkce Fastext k v˘bûru stránky teletextu..............................................
Nastavení va‰eho dálkového ovladaãe......................................................................
52
52
53
54
55
DOPORUâENÍ K POUÎÍVÁNÍ
OdstraÀování závad: Dfiíve neÏ budete kontaktovat servisního technika ........
Instalace nástûnné sady ....................................................................................
Instalace stojanu ................................................................................................
PouÏití bezpeãnostního zámku Kensington ......................................................
Technické a ekologické údaje ............................................................................
ReÏim zobrazení (PC) ........................................................................................
Konfigurace pinÛ ................................................................................................
59
60
62
63
64
65
66
Symboly
Stisknout
DÛleÏitá
Poznámka
âe‰tina-3
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 4
Ovládací panel
SOURCE
Zobrazí menu v‰ech dostupn˘ch vstupních reÏimÛ
(TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI).
SlouÏí také pro potvrzení volby v nabídce na obrazovce.
(Napájení)
Stisknutím se televizor zapne nebo vypne.
Indikátor napájení
MENU
Zabliká a zhasne, kdyÏ je napájení zapnuto; svítí pfii
pohotovostním reÏimu.
Po stisknutí se na obrazovce objeví menu funkcí va‰eho
televizoru.
Senzor dálkového ovládání
-
Nasmûrujte dálkové ovládání na tento bod na
televizoru.
+
Stisknutím zesílíte nebo ztlumíte hlasitost.
PouÏívá se také k v˘bûru poloÏek z menu na obrazovce.
Stisknutím pfiepnete kanály. PouÏívá se také k oznaãení
rÛzn˘ch poloÏek z menu na obrazovce.
(Bez dálkového ovládání mÛÏete zapnout televizor
prostfiednictvím tlaãítek stanic.)
âe‰tina-4
âidlo detekující svûtlo
Automaticky upravuje jas obrazovky podle jasu okolního
prostfiedí.
Toto ãidlo funguje, pokud je zapnuto Snímaã jasu.
Reproduktory
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 5
Zapojovací panel
[Zdífiky zadního
panelu]]
[Zdífiky boãního
panelu]
Vstupní napájecí
konektor
Kdykoliv pfiipojujete audio nebo video systém k va‰emu zafiízení, pfiesvûdãete se nejdfiíve, Ïe jsou v‰echna
zafiízení vypnutá.
Pfii pfiipojení externího zafiízení dbejte na to, aby byla zdífika stejné barvy jako kabel.
âe‰tina-5
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 6
Zapojovací panel
Pfiipojení antény nebo kabelové televize
Abyste mohli sledovat svÛj televizor, potfiebujete z jednoho z následujících zdrojÛ zachytit signál:
- Anténa
- Kabelová televize
- Satelit
Pfiipojování zafiízení (DTV/DVD)
- Zapojte videokabely do konektorÛ („PR”, „PB”, „Y”) na zadní stranû va‰eho pfiístroje a druh˘ konec kabelÛ
do odpovídajících v˘stupních video konektorÛ na DTV nebo DVD.
- Pokud si pfiejete pfiipojit jak Set-Top Box, tak i DTV (nebo DVD), musíte zapojit Set-Top Box do DTV
(nebo DVD) a DTV (nebo DVD) zapojit do konektoru („PR”, „PB”, „Y”) na va‰em televizoru.
- Konektory Y, PB a PR na va‰ich pfiístrojích (DTV nebo DVD) b˘vají nûkdy oznaãeny Y, B-Y a R-Y nebo Y,
Cb a Cr.
- Pfiipojte audiokabely RCA do konektorÛ „R - AUDIO - L” na zadní stranû va‰eho pfiístroje a druh˘ konec
kabelÛ do odpovídajících v˘stupních audio konektorÛ na DTV nebo DVD.
Pfiipojení externích A/V zafiízení
- RCA nebo S-VIDEO kabel pfiipojte k odpovídajícímu externímu A/V zafiízení, napfi. video, DVD nebo
kamera.
- Kabely RCA pfiipojte k v˘stupu „R - AUDIO - L” na zadní stranû va‰eho zafiízení a druhé konce
k odpovídajícím audio v˘stupÛm va‰eho A/V zafiízení.
- Sluchátka mÛÏete zapojit do konektoru sluchátek ( ) na zadní stranû va‰eho zafiízení.
Pokud jsou zapojená sluchátka, vestavûné reproduktory nevysílají Ïádn˘ zvuk.
SERVIS
- MontáÏní konektor.
Pfiipojování set-top boxu, VCR nebo DVD
- Zapojte kabel VCR nebo DVD SCART do konektoru SCART na VCR nebo DVD.
- Pokud si pfiejete pfiipojit jak set-top box, tak i VCR (nebo DVD), musíte zapojit set-top box do VCR
(nebo DVD) a pfiipojit VCR (nebo DVD) k va‰emu televizoru.
Vstupní/v˘stupní specifikace
Vstupní
Konektor
Video
Audio (R/L)
S-Video
v˘stupní
RGB
Video+Audio (R/L)
SCART 1 (EXT 1)
Pouze v˘stup z TV
SCART 2 (EXT 2)
V˘stup monitoru
(TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-VHS)
âe‰tina-6
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 7
Zapojovací panel
Pfiipojování HDMI/DVI
- Podporuje propojení mezi AV pfiístroji aktivovan˘mi pro pfiipojení HDMI (set-top boxy, DVD pfiehrávaãe, AV
pfiijímaãe a digitální televizory).
- Pro pfiipojení HDMI k HDMI není nutné Ïádné pfiipojení zvuku.
Co je HDMI?
- HDMI, (high-definition multimedia interface) oznaãuje rozhraní pfií‰tí generace, které umoÏÀuje
pfienos digitálního audio a video signálu pomocí jediného kabelu a bez jakékoli komprese.
- Termín „multimediální rozhraní” je pfiesnûj‰í, protoÏe technologie umoÏÀuje i vícekanálové
uspofiádání (5.1) digitálního zvuku. Rozdíl mezi HDMI a DVI spoãívá v tom, Ïe zafiízení HDMI má
men‰í rozmûry, je vybaveno funkcí pro kódování HDCP (Ochrana digitálního obsahu ve vysoké ‰ífice
pásma proti kopírování) a podporuje vícekanálové digitální audio.
- Pro pfiipojení DVI k roz‰ífienému zafiízení pouÏijte zásuvku HDMI/DVI.
Pro pfiipojení musíte pouÏít kabel DVI-HDMI nebo prodluÏovací souãást DVI-HDMI; pro zvukov˘ v˘stup
pouÏijte zásuvku „R - AUDIO - L” na DVI.
Pfiipojení poãítaãe
- Pfiipojte kabel D-Sub do konektoru „PC (PC IN)“ na zadní stranû zafiízení a druh˘ konec propojte s
grafickou kartou va‰eho poãítaãe.
- Stereo audio kabel pfiipojte ke konektoru „AUDIO (PC IN)” na zadní stranû va‰eho zafiízení a druh˘
konec ke konektoru „Audio Out” zvukové karty va‰eho poãítaãe.
Pfiipojování zvuku (AUDIO)
- Pfiipojte audiokabely RCA do „R - AUDIO - L” na zadní stranû va‰eho pfiístroje a druh˘ konec kabelÛ do
odpovídajících vstupních audio konektorÛ na zesilovaãi nebo domácím DVD kinû.
Reproduktor
V˘stup SCART2 a zvukov˘ v˘stup
RF
Scart, AV, S-Video Komponent, PC, HDMI RF
Scart, AV, S-Video Komponent, PC, HDMI
Interní ztlumentí
vypnuto
V˘stup
reproduktoru
V˘stup
reproduktoru
V˘stup
reproduktoru
Zvukov˘ v˘stup
Zvukov˘ v˘stup
Zvukov˘ v˘stup
Interní ztlumení
zapnuto
Ztlumení
Ztlumení
Ztlumení
Zvukov˘ v˘stup
Zvukov˘ v˘stup
Zvukov˘ v˘stup
Bez obrazového
signálu
Ztlumení
Ztlumení
Ztlumení
Ztlumení
Zvukov˘ v˘stup
Zvukov˘ v˘stup
Zámek Kensington
- Viz „PouÏití bezpeãnostního zámku Kensington” na stranû 63.
- Umístûní Kensingtonského zámku se mÛÏe li‰it podle modelu.
âe‰tina-7
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 8
Dálkové ovládání (v‰echny funkce kromû teletextu)
Tlaãítko Standby televizoru
(viz strana 11)
Zobrazí vybran˘ vstupní zdroj a stav
baterie.
Obraz v obraze zap. / vyp.
(viz strana 31-32)
Znehybnûní obrazu
(viz strana 25)
UmoÏÀuje spolupráci dálkového
ovladaãe s TV, videorekordérem,
CATV, DVD, STB.
(Viz strana 55~57)
Numerická tlaãítka pro pfiím˘
pfiístup ke kanálÛm.
Pfiejde rovnou do reÏimu TV.
(viz strana 46)
Pfiechodné vypnutí zvuku
(viz strana 34)
-Zv˘‰ení hlasitosti
-SníÏení hlasitosti
(viz strana 33)
Pfiedchozí stanice
V˘bûr dostupn˘ch zdrojÛ
(viz strana 46)
-Dal‰í stanice
-Pfiedchozí stanice
(viz strana 12)
Zobrazení informací o nastavení
(viz strana 40)
Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
(viz strana 12)
Zavfiít nabídku na obrazovce
(viz strana 12)
PosuÀte kurzor v menu
(viz strana 12)
Volba zvukov˘ch efektÛ
(viz strana 35)
Volba zvukového reÏimu
(viz strana 34)
Volba SRS TSXT
(viz strana 36)
V˘bûr obrazov˘ch efektÛ
(viz strana 22)
Automatické vypínání
(viz strana 41)
Volba formátu obrazu
(viz strana 25)
DNIe Demo zap./vyp.
(viz strana 27)
Pfiejde rovnou do reÏimu PC.
(viz strana 48~51)
FUNKCE OBRAZ V OBRAZE
(viz strana 31 ~ 32)
SOURCE : Volba zdroje vstupních dat
SWAP
: Stfiídání hlavního obrazu a
podobrazu
SIZE
: Volba formátu obrazu v
obraze
POSITION : Volba polohy obrazu v obraze
SET(NASTAVIT)
(Viz strana 61~63)
FUNKCE VIDEA/DVD
: P¤ETÁâENÍ DOZADU
: ZASTAVENÍ
: : P¤EHRÁVÁNÍ/P¤ERU·ENÍ
: P¤ETÁâENÍ DOP¤EDU
KdyÏ va‰e dálkové ovládání nefunguje,
vymûÀte baterie a pfied pouÏitím
stisknûte tlaãítko „RESET” na 2-3
sekundy.
Funkãnost dálkového ovládání mÛÏe b˘t ovlivnûna siln˘m svûtlem.
âe‰tina-8
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 9
Dálkové ovládání (funkce teletextu)
Zru‰ení teletextu
PodrÏení teletextu
Visning af oplysninger i-tv-tilstand
P
P
: Dal‰í stránka teletextu
: Pfiedchozí stránka teletextu
V˘bûr reÏimu teletextu
(Seznam nebo FLOF)
Zobrazení teletextu/zobrazení
teletextu souãasnû s bûÏn˘m vysíláním
Zobrazení teletextu
Stikordsregister for tekst-tv
Podstránka teletextu
Tekst-tv - gem
V˘bûr velikosti teletextu
Funkce Teletextu: Podrobnosti viz strana 52-54
âe‰tina-9
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 10
VloÏte baterie do dálkového ovladaãe
1
Kryt úplnû vysuÀte.
2
VloÏte dvû baterie velikosti AAA.
Ujistûte se, Ïe jste baterie vloÏili tak, aby jejich „+” a „-” konce
odpovídaly nákresu uvnitfi dálkového ovládání.
3
Kryt instalujte zpût.
okud nebudete dálkové ovládání del‰í dobu pouÏívat, baterie z
nûj vyjmûte a uskladnûte na chladném a suchém místû.
Dálkové ovládání mÛÏete pouÏít ze vzdálenosti aÏ 7 m od televizoru.
(Pfii bûÏném pouÏití televizoru vydrÏí baterie asi jeden rok.)
Dálkové ovládání nefunguje!
Zkontrolujte následující:
1. Je zapnuto napájení TV?
2. Nejsou plusové a minusové konce baterií obrácenû?
3. Nejsou baterie vybité?
4. Není vypadl˘ proud nebo odpojen˘ napájecí kabel?
5. Nevyskytuje se v blízkosti speciální fluorescenãní
svûtlo nebo neonová záfiivka?
âe‰tina-10
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 11
Zapínání a vypínání
Hlavní kabel je pfiipevnûn k zadní ãásti va‰eho zafiízení.
1
Hlavní kabel zapojte do odpovídající zásuvky.
V˘sledek: Standby-indikatoren lyser på frontpanelet.
Hlavní napûtí je uvedeno na zadní stranû va‰eho zafiízení a
frekvence je 50 nebo 60 Hz.
2
Stisknûte tlaãítko POWER
v pfiední ãásti panelu.
V˘sledek: Automaticky bude aktivován program, kter˘ jste sledovali
jako poslední.
3
Stisknûte tlaãítko s ãíslem 0~9 nebo tlaãítko pro zmûnu stanice
nahoru/dolÛ ( / ) na dálkovém ovladaãi nebo tlaãítko
umístûné v pravé dolní ãásti panelu.
Pfii úplnû prvním spu‰tûní zafiízení budete poÏádáni o v˘bûr
jazyka, ve kterém se budou zobrazovat menu (se side 14).
4
Zafiízení vypnûte opût stisknutím tlaãítka POWER
.
Pfiepnutí televizoru do pohotovostního reÏimu
Zafiízení mÛÏete pfiepnout do pohotovostního reÏimu a tak omezit spotfiebu
energie. Pohotovostní reÏim je uÏiteãn˘ zejména tehdy, pokud chcete
doãasnû pfieru‰it sledování televizoru (napfi. bûhem jídla).
1
Stisknûte tlaãítko POWER
na dálkovém ovládání.
V˘sledek: Obrazovka se vypne a na pfiední ãásti Va‰eho pfiijímaãe se
objeví ãerven˘ indikátor pohotovostního reÏimu.
2
Zafiízení opût zapnete jednodu‰e stisknutím tlaãítka POWER ,
ãíselného tlaãítka (0 - 9)nebo tlaãítka pfiepínání kanálÛ nahoru/dolÛ
( / ).
Televizor nenechávejte v pohotovostním reÏimu del‰í dobu
(napfi. pokud odjíÏdíte na dovolenou).
Nejvhodnûj‰í je odpojit zafiízení od hlavního pfiívodu energie a
od antény.
âe‰tina-11
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 12
Seznámení s dálkov˘m ovládáním
Dálkové ovládání je pouÏíváno zejména ke:
Zmûnû kanálÛ a ovládání hlasitosti.
Nastavení zafiízení pomocí systému nabídky na obrazovce.
Následující tabulka uvádí nejãastûji pouÏívaná tlaãítka a jejich funkce.
Tlaãítko
aÏ
Funkce zobrazení
Funkce menu
PouÏívá se k zobrazení
následujícího uloÏeného kanálu.
-
PouÏívá se k zobrazení
pfiedcházejícího uloÏeného kanálu.
-
PouÏívá se k zobrazení odpovídajících kanálÛ.
U kanálÛ oznaãen˘ch dvoujmístn˘m ãíslem je
tfieba stisknou druhou ãíslici okamÏitû po
stisknutí první ãíslice. V opaãném pfiípadû se
zobrazí kanál uloÏen˘ pod první ãíslicí.
PouÏívá se ke
zv˘‰ení hlasitosti.
-
PouÏívá se ke
sníÏení hlasitosti.
-
MUTE
PouÏívá se k doãasnému vypnutí zvuku.
Zvuk opût zapnete stisknutím tohoto tlaãítka
nebo tlaãítka / .
MENU
SlouÏí k zobrazení
systému nabídky
na obrazovce.
EXIT
SlouÏí k návratu do
pfiedchozí nabídky
nebo k normálnímu
zobrazení.
PouÏívá se k ukonãení systému menu na obrazovce.
Pohyb v poloÏkách menu.
V˘bûr poloÏky menu nebo zv˘‰ení hodnoty
vybrané poloÏky.
Návrat k pfiedchozí poloÏce nebo sníÏení
hodnoty vybrané poloÏky.
ENTER
âe‰tina-12
PouÏívejte pro potvrzení
své volby.
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 13
Plug & Play
Pokud je zafiízení ZAPNUTÉ, probûhne automaticky a postupnû nûkolik
základních uÏivatelsk˘ch nastavení.
K dispozici jsou následující moÏnosti nastavení.
1
Pokud se televizor nachází v pohotovostním reÏimu, stisknûte na
dálkovém ovládání tlaãítko POWER .
V˘sledek: Zobrazí se hlá‰ení Start Plug & Play.. Objeví se pouze
na chvilku a následnû se automaticky zobrazí menu
Jazyk.
2
Pfiíslu‰n˘ jazyk vyberete stisknutím tlaãítka
nebo
.
Dostupné jazyky jsou uvedeny v seznamu.
MÛÏete si vybrat jeden z 21 jazykÛ.
3
SvÛj v˘bûr potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER
.
V˘sledek: Zobrazí se hlá‰ení Zkontrolujte anténní vstup. s
vybranou moÏností OK.
4
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
V˘sledek: K dispozici jsou následující oblasti:
Belgie - Francie - Nûmecko - Itálie - Nizozemsko ·panûlsko - ·védsko - ·v˘carsko - Velká Británie V˘ch. Evropa - Jiné
5
Zvolte svou Zemû stisknutím tlaãítka
Stisknûte tlaãítko ENTER .
nebo
.
V˘sledek: Zobrazí se menu Automatické ukládání s vybranou
volbou Start.
6
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
V˘sledek: Vyhledávání kanálu se spustí a ukonãí automaticky.
7
Stisknûte tlaãítko ENTER .
Hodinu nebo minutu vyberete stisknutím tlaãítka
nebo .
Hodinu nebo minutu nastavíte stisknutím tlaãítka
nebo .
(Viz „Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu” na stranû 40)
8
SvÛj v˘bûr potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER
.
V˘sledek: Zobrazí se hlá ení Dobrou zábavu a aktivuje se ulo ená
stanice.
âe‰tina-13
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 14
Plug & Play
Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu...
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo zvolte Nastavení .
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení
k dispozici.
3
Je zvolena poloÏka Plug & Play.
4
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
V˘sledek: Zobrazí se hlá‰ení Spustit Plug & Play.
5
Dal‰í podrobné informace o nastavení naleznete na pfiedchozí
stranû.
Tato funkce nefunguje, kdyÏ je zdroj v reÏimu PC.
Volba jazyk
Pfii prvním spu‰tûní zafiízení musíte vybrat jazyk, ve kterém se budou
zobrazovat nabídky a informace.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení
k dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Tlaãítkem
nebo zvolte Jazyk.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
.
V˘sledek: K dispozici je seznam jazykÛ.
5
Konkrétní jazyk vyberete opakovan˘m stisknutím tlaãítka
Stisknûte tlaãítko ENTER .
MÛÏete se vybrat jeden z 21 jazykÛ.
6
âe‰tina-14
Jste-li spokojení s va‰ím v˘bûrem, tlaãítkem EXIT se vrátíte
k bûÏnému zobrazení.
nebo
.
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 15
Automatické uloÏení kanálÛ
MÛÏete vyhledat vám dostupné frekvenãní rozsahy (dostupnost se li‰í
podle zemû). Automaticky pfiidûlená ãísla programÛ nemusí odpovídat
aktuálním nebo poÏadovan˘m ãíslÛm programÛ.
MÛÏete je ruãnû roztfiídit a smazat ty kanály, které si nepfiejete sledovat.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Kanál.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Kanál k dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
V˘sledek: Je zvolena poloÏka Zemû.
4
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER
opakovan˘m stisknutím tlaãítka
. Va‰i Zemû vyberete
nebo .
V˘sledek: K dispozici jsou následující zemû:
Belgie - Francie - Nûmecko - Itálie - Nizozemsko ·panûlsko - ·védsko - ·v˘carsko - Velká Británie V˘ch. Evropa - Jiné
5
Stisknûte tlaãítko ENTER
6
Tlaãítkem
nebo zvolte Automatické ukládání.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
.
V˘sledek: Zobrazí se menu Automatické ukládání s vybranou
volbou Start.
7
Stisknutím tlaãítka ENTER
spustíte hledání kanálÛ.
Podmenu se po zahájení hledání kanálÛ pfiepne ze Start na Stop.
V˘sledek: Vyhledávání se ukonãí automaticky. Kanály se tfiídí
a ukládají podle umístûní ve frekvenãním pásmu (od
nejniωího k nejvy‰‰ímu). Potom se zobrazí pÛvodnû
vybran˘ program.
Chcete-li se vrátit na pfiedcházející menu, stisknûte tlaãítko
MENU .
Chcete-li zastavit vyhledávání dfiíve, neÏ skonãí, stisknûte
tlaãítko ENTER
pfii vybrané volbû Stop.
8
Po uloÏení kanálÛ mÛÏete:
Kanály roztfiídit dle vlastních poÏadavkÛ (viz strana 19)
UloÏen˘m kanálÛm pfiidûlte názvy (viz strana 20)
Pfiidat nebo vymazat kanály (viz strana 18)
V pfiípadû potfieby jemnû doladit pfiíjem kanálu (viz strana 21)
âe‰tina-15
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 16
Ruãní uloÏení kanálÛ
MÛÏete uloÏit aÏ 100 kanálÛ, vãetnû kanálÛ pfiijíman˘ch prostfiednictvím
sítû kabelové televize.
Ukládáte-li kanály ruãnû, mÛÏete si vybrat:
jestli chcete uloÏit kaÏd˘ z nalezen˘ch kanálÛ.
ãíslo programu, kter˘m má b˘t oznaãen kaÏd˘ vyladûn˘
kanál.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Kanál.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Kanál k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Tlaãítkem
nebo zvolte Ruãní ukládání.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
.
V˘sledek: MoÏnosti menu Ruãní ukládání jsou zobrazené zároveÀ
s vybran˘m Program.
5
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER .
Pokud chcete kanálu pfiifiadit ãíslo programu, vyhledejte správné
ãíslo stisknutím tlaãítka
nebo
a následnû potvrìte stisknutím
tlaãítka ENTER .
Stisknutím ãíselného tlaãítka na dálkovém ovladaãi mÛÏete
nastavit také ãíslo programu.
6
Stisknutím tlaãítka
nebo
zvolte Systém barev a stisknûte
tlaãítko ENTER .
Opakovan˘m stiskáváním tlaãítka
nebo
si vyberte poÏadovan˘
standard barev a potom stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Barevné normy se zobrazí v následujícím pofiadí:
AUTOMATICKY - PAL - SECAM - NTSC 4.43
7
Stisknutím tlaãítka
nebo
zvolte Zvuk a stisknûte tlaãítko
ENTER .
Opakovan˘m stiskáváním tlaãítka
nebo
si vyberte poÏadovan˘
standard zvuku a potom stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zvukové normy se zobrazí v následujícím pofiadí:
BG - DK - I - L
âe‰tina-16
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 17
Ruãní uloÏení kanálÛ
8
Pokud znáte ãíslo kanálu, kter˘ má b˘t uloÏen....
Stisknutím tlaãítka
ENTER .
nebo
zvolte Kanál a stisknûte tlaãítko
Zvolte C (vzdu‰n˘ kanál) nebo S (kabelov˘ kanál) stisknutím
tlaãítka
nebo .
Stisknutím tlaãítka
vyberte kanál.
Zvolte poÏadované ãíslo stisknutím tlaãítka
následnû stisknûte tlaãítko ENTER
.
nebo
a
Pokud je zvuk neobvykl˘ nebo není reprodukován vÛbec,
zmûÀte v˘bûr zvukové normy.
Kanál mÛÏete nastavit také stisknutím numerick˘ch tlaãítek na
dálkovém ovládání.
9
Pokud ãísla kanálÛ neznáte, stisknutím tlaãítka
nebo
vyberte
Vyhledávání a poté stisknûte tlaãítko ENTER .
Vyhledávání stiskáváním tlaãítka
nebo
a potom stisknûte
tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Tuner zaãne prohledávat frekvenãní pásmo, dokud
nenajde první kanál nebo dokud se kanál, kter˘ jste
vybrali, nezobrazí na televizní obrazovce.
10
Tlaãítkem
nebo zvolte UloÏit.
Stisknutím tlaãítka ENTER
vyberte OK.
˘sledek:
11
UloÏí se kanál, vãetnû pfiíslu‰ného ãísla programu.
Opakujte kroky 8 aÏ 10 pro kaÏd˘ kanál, kter˘ má b˘t uloÏen.
Channel mode (ReÏim kanálÛ)
P (ReÏim programÛ) : Jakmile dokonãíte ladûní,
v‰echny vysílací stanice na va‰em území jiÏ budou
nastaveny v pfiedvolbách pod ãísly P00 aÏ P99. V
tomto reÏimu tedy mÛÏete zvolit kanál zadáním ãísla
pfiedvolby.
C (ReÏim skuteãn˘ch kanálÛ) : V tomto reÏimu mÛÏete
zvolit kanál zadáním ãísla pfiedvolby vysílací stanice.
S (ReÏim kabelov˘ch kanálÛ) : V tomto reÏimu mÛÏete
zvolit kanál zadáním ãísla pfiedvolby kaÏdého
kabelového kanálu.
âe‰tina-17
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 18
Úprava kanálÛ
Vybrané kanály je moÏné vylouãit z vyhledávání.
Pfii vyhledávání mezi uloÏen˘mi kanály se vybrané kanály nezobrazí.
V‰echny ostatní kanály, které neoznaãíte pro pfieskakování,
se bûhem vyhledávání zobrazí.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Kanál.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Kanál k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte Pfiidat/odstranit.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se stav aktuálního kanálu.
4
Stisknutím tlaãítka
nebo odstranit .
/
vyberte kanál, kter˘ si pfiejete pfiidat
V˘sledek: IPokud kanál, kter˘ chcete editovat, není v pamûti, bude
zvolena a zobrazena moÏnost Pfiidat.
Pokud kanál, kter˘ chcete editovat, je v pamûti, bude
zvolena a zobrazena moÏnost Odstranit.
âe‰tina-18
5
Tlaãítkem ENTER
6
Stisknutím tlaãítka MENU
se vrátíte na pfiedcházející menu,
stisknutím tlaãítka EXIT se vrátíte k normálnímu sledování programu.
7
Pro pfiidání nebo vymazání dal‰ích kanálÛ opakujte kroky 4 a 5.
kanál pfiidáte nebo odstraníte.
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 19
Tfiídûní uloÏen˘ch kanálÛ
MÛÏete zamûnit ãísla dvou kanálÛ prostfiednictvím:
Zmûny ãíselného pofiadí, ve kterém byly kanály automaticky
uloÏeny.
Pfiifiazením jednodu‰e zapamatovateln˘ch ãísel kanálÛm, které
sledujete nejãastûji.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Kanál.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Kanál k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte Tfiídûní.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se Program, Kanál a Jméno.
4
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka
kter˘ chcete zmûnit.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek:
5
nebo
vyberte ãíslo kanálu,
Vybrané ãíslo a název kanálu se pfiesunou na pravou
stranu.
Stisknutím tlaãítka
nebo
se pfiesunete na pozici, kterou byste
chtûli zmûnit, a následnû stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zvolen˘ kanál je pfiesunut na své nové místo.
6
Pro zafiazení dal‰í stanice opakujte kroky 4 a 5.
âe‰tina-19
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 20
Pojmenování kanálÛ
Názvy se kanálÛm pfiifiazují automaticky, pokud jsou tyto informace souãástí
vysílání.
Názvy je moÏné zmûnit a pfiifiazovat kanálÛm nové názvy.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Kanál.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Kanál
k dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte Jméno.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se aktuální Program, Kanál a Jméno.
4
V pfiípadû potfieby stisknutím tlaãítka
kterému má b˘t pfiidûlen nov˘ název.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
nebo
vyberte kanál,
V˘sledek: Volicí li‰ta je zobrazena okolo okénka pro název.
5
Chcete-li...
Potom...
Vybrat písmeno, ãíslo nebo symbol
Stisknûte tlaãítko
Pfiejít na dal‰í písmeno
Stisknûte tlaãítko
Vrátit se na pfiedchozí písmeno
Stisknûte tlaãítko
Potvrìte jméno
Stisknûte tlaãítko ENTER
nebo
Jsou k dispozici tyto znaky:
Písmena abecedy (A - Z)
âísla (0 - 9)
Speciální znaky (_, mezera)
âe‰tina-20
6
Opakujte kroky 4 aÏ 5 pro kaÏd˘ kanál, kterému má b˘t pfiifiazen
nov˘ název.
7
Pokud jste s nastavením spokojení, vraÈte se pomocí tlaãítka
MENU
do pfiedchozího menu nebo pfiepnûte zpût na bûÏné
zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 21
Jemné ladûní kanálÛ
Pokud máte optimální pfiíjem, nemusíte jiÏ dále kanály vylaìovat, protoÏe to
je provádûno automaticky bûhem vyhledávání a ukládání. Pokud je signál
slab˘ nebo ru‰en˘, mÛÏete kanál vyladit ruãnû.
Vyberte kanál, kter˘ chcete jemnû vyladit.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Kanál.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Kanál
k dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte Jemné ladûní .
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se vodorovn˘ pruh.
4
PoÏadované nastavení proveìte stisknutím tlaãítka
Stisknûte tlaãítko ENTER .
nebo
.
V˘sledek: Vpravo vedle ãísla kanálu se objeví hvûzdiãka „*”.
Indikátor ãísla kanálu zãervená.
Chcete-li obnovit jemné ladûní, vyberte stiskáváním tlaãítka
nebo
volbu Obnovit a potom stisknûte tlaãítko
ENTER .
5
Pokud jste s nastavením spokojení, vraÈte se pomocí tlaãítka
MENU
do pfiedchozího menu nebo pfiepnûte zpût na bûÏné
zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
Jemnû vyladûné kanály, které byly uloÏeny, jsou v záhlaví kanálu
oznaãeny hvûzdiãkou „*” vpravo vedle ãísla kanálu.
A indikátor ãísla kanálu zãervená.
âe‰tina-21
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 22
Zmûna obrazové normy
MÛÏete si vybrat typ obrazu, kter˘ nejlépe vyhovuje va‰im nárokÛm.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Obraz k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER
.
.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû ReÏim k
dispozici.
5
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
V˘sledek: Je zvolena poloÏka ReÏim.
6
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER .
Zvolte poÏadovan˘ obrazov˘ efekt opakovan˘m stisknutím tlaãítka
nebo .
V˘sledek: K dispozici jsou následující obrazové efekty:
Dynamick˘ - Standardní - Film - Vlastn.nastav.
7
Pokud jste s nastavením spokojení, vraÈte se pomocí tlaãítka
MENU
do pfiedchozího menu nebo pfiepnûte zpût na bûÏné
zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
MÛÏete je také zobrazit jednoduch˘m stisknutím tlaãítka P.MODE
(Picture Mode - obrazov˘ reÏim).
âe‰tina-22
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 23
Úprava vlastního obrazu
Zafiízení nabízí fiadu nastavení, která vám umoÏÀují nastavit kvalitu obrazu.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Obraz k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER
.
.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû ReÏim k
dispozici.
5
Stisknutím tlaãítka
nebo
vyberte volbu (Kontrast, Jas,
Ostrost, Barvy, Odstín), která má b˘t nastavena.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se vodorovn˘ pruh.
6
PoÏadované nastavení proveìte stisknutím tlaãítka
Stisknûte tlaãítko ENTER .
7
Pokud jste s nastavením spokojení, vraÈte se pomocí tlaãítka
MENU
do pfiedchozího menu nebo pfiepnûte zpût na bûÏné
zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
nebo
.
Nastavené hodnoty se uloÏí podle zvoleného obrazového
reÏimu.
KaÏdé upravené nastavení bude uloÏeno samostatnû podle jeho
vstupního reÏimu.
Odstín je „deaktivován“ v tûchto pfiípadech:
• Analogov˘ reÏim (RF, Scart, Video, S-Video)
Pokud je vstupní signál nastaven na moÏnost PAL-50,
PAL-CN a SECAM.
• ReÏim Komponent, DVI a HDMI
Pokud je vstupní signál nastaven na moÏnost 60Hz; 480i,
480p, 720p pfii 60 Hz, 1080i pfii 60 Hz.
âe‰tina-23
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 24
Zmûna barevnosti
MÛÏete si zvolit pro vás optimální barevnost.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Obraz k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER
.
.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû ReÏim k
dispozici.
5
Stisknutím tlaãítka
nebo
zvolte Teplota barev a stisknûte
tlaãítko ENTER . Zvolte poÏadovanou moÏnost opakovan˘m
stisknutím tlaãítka
nebo . Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: K dispozici jsou následující volby:
Studené barvy2 - Studené barvy1 - Normální Teplé barvy1 - Teplé barvy2
6
Jste-li spokojení s va‰ím v˘bûrem, tlaãítkem EXIT se vrátíte
k bûÏnému zobrazení.
Nastavené hodnoty se uloÏí podle zvoleného obrazového reÏimu.
Návrat k v˘chozímu nastavení obrazu od v˘robce
MÛÏete se vrátit k v˘chozímu nastavení obrazu od v˘robce.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Obraz k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER
.
.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû ReÏim k
dispozici.
5
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obnovit.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
6
Zpût k bûÏnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Funkce Obnovit nastaví kaÏd˘ obrazov˘ reÏim.
âe‰tina-24
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 25
Zmûna velikosti obrazu
MÛÏete si zvolit velikost obrazu, která nejlépe odpovídá va‰im
poÏadavkÛm na sledování.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Obraz k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Stisknutím tlaãítka
ENTER .
5
Zvolte poÏadovanou moÏnost opakovan˘m stisknutím tlaãítka
nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER .
nebo
.
zvolte Formát a stisknûte tlaãítko
V˘sledek: K dispozici jsou následující volby:
Automat. formát - ·irok˘ obraz - Panorama - Zvût‰ení 4:3
• Automat. formát: Automaticky nastaví velikost obrazu na ‰irokoúhl˘
pomûr.
·irok˘
obraz:
Nastaví
velikost obrazu na 16:9, pokud je to vhodné
•
pro pfiehrávání DVD nebo ‰irokoúhlé vysílání.
PMagnifies the 16:9 wide picture (in the vertical
• Panorama:
direction) to fit the screen size.
Zvût‰uje obraz o formátu 16:9 (ve svislém smûru),
• Zvût‰ení:
aby se co nejlépe pfiizpÛsobil velikosti obrazovky.
Stisknutím tlaãítka
nebo
vyberte
. Pomocí
tlaãítka nebo
posunujte obraz nahoru a dolÛ.
Po vybrání
pouÏijte tlaãítko
nebo
a
zvût‰ete nebo zmen‰ete formát obrazu ve svislém
smûru.
Ovo je zadana postavka za video ili normalno emitiranje.
• 4:3:
Tyto volby mÛÏete vybrat jednoduch˘m stisknutím tlaãítka
P.SIZE (Picture Size-formát obrazu) umístûného pod krytem
dálkového ovládání.
V reÏimu PC lze nastavit pouze ·irok˘ obraz nebo ·irok˘
obraz 4:3.
Pokud stisknete tlaãítko P.SIZE (Picture Size - formát obrazu)
pfii zapnuté funkci obrazu v obraze, tato funkce bude ukonãena
a dojde ke zmûnû velikosti obrazu (neplatí pro reÏim PC).
Znehybnûní obrazu
Stisknutím tlaãítka „STILL” se pohybující se obraz znehybní.
Dal‰ím stisknutím tlaãítka se znehybnûní zru‰í.
âe‰tina-25
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 26
PouÏívání funkce Digital NR (digitální redukce ‰umu)
Pokud je signál pfiijíman˘ va‰ím zafiízením slab˘, mÛÏete aktivovat tuto
funkci, aby pomohla redukovat jakékoliv atmosférické poruchy a
vícenásobné zobrazování, které se mÛÏe objevit na obrazovce.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Obraz k
dispozici.
âe‰tina-26
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Stisknutím tlaãítka
ENTER .
5
Tryk på knappen
eller
på knappen ENTER .
6
Zpût k bûÏnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlaãítka EXIT.
nebo
.
zvolte Digitální NR a stisknûte tlaãítko
for at vælge Zapnuto og tryk derefter
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:47 PM
Page 27
DNIe (digitální zobrazovaã realistického obrazu)
Nová technologie spoleãnosti Samsung pfiiná‰í mnohem podrobnûj‰í obraz
se zdokonalen˘m kontrastem a bílou. Kompenzaãní algoritmus nového
obrazu poskytuje divákÛm jasnûj‰í a ostfiej‰í obraz.
Technologie DNIe pfiizpÛsobí kaÏd˘ signál va‰ím oãím.
Zapnutím reÏimu DNIe demo zjistíte, jak technologie DNIe zdokonaluje obraz.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Obraz k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Stisknutím tlaãítka
nebo
zvolte DNle demo a stisknûte tlaãítko
ENTER . Tlaãítkem
nebo
zvolte Zapnuto.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
.
DNle demo: Vypnuto
ReÏim DNIe demo je deaktivován.
DNle demo: Zapnuto
Na pravé stranû obrazovky je obraz zdokonalen˘
technologií DNIe.
Na levé stranû obrazovky je pÛvodní obraz.
Tuto moÏnost mÛÏete také vybrat stisknutím tlaãítka DNIe.
5
Jste-li spokojení s va‰ím v˘bûrem, tlaãítkem EXIT se vrátíte
k bûÏnému zobrazení.
Tato funkce nefunguje, kdyÏ je zdroj v reÏimu PC.
ReÏim DNle demo je urãen ke znázornûní rozdílu mezi obrazem s
pouÏitím technologie DNle a bez ní.
Ve v˘chozím nastavení pfiístroj zobrazuje obraz s pouÏitím DNle.
âe‰tina-27
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 28
Nastavení barev
Funkce Nastavení barevslouÏí k nastavení upfiednostÀovan˘ch barev,
napfiíklad Modrá, zelená, rÛÏová bez úãinku na ostatní barvy, aby se tak
kaÏd˘ uÏivatel mohl tû‰it z barev na obrazovce, které si sám zvolí.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Obraz k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení barev.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû
Nastavení barev k dispozici.
5
Stisknutím tlaãítka
nebo
vyberte poloÏku Snadné ovládání a
potom stisknûte tlaãítko ENTER . Stisknutím tlaãítka
nebo
vyberte zdroj obrazu v obraze a stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zdroje jsou zobrazeny v následujícím pofiadí:
Modrá - Zelená - RÛÏová - Standardní Vlast.nastav.
6
Stisknutím tlaãítka
nebo
vyberte poloÏku Detailní ovl.
RÛÏová a potom stisknûte tlaãítko ENTER . Stisknutím tlaãítka
nebo
vyberte zdroj obrazu v obraze a stisknûte tlaãítko
ENTER .
V˘sledek: Zdroje jsou zobrazeny v následujícím pofiadí:
RÛÏová - Zelená - Modrá - Obnovit
7
PoÏadované nastavení proveìte stisknutím tlaãítka
Stisknûte tlaãítko ENTER .
8
Pokud jste s nastavením spokojení, vraÈte se pomocí tlaãítka
MENU
do pfiedchozího menu nebo pfiepnûte zpût na bûÏné
zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
nebo
.
Tato funkce zachycuje aktuální obrazovku jako nepohybliv˘ obraz,
aby bylo moÏné nastavit barvu.
Tato funkce nefunguje, kdyÏ je zdroj v reÏimu PC.
Chcete-li se vrátit k v˘chozím nastavením od v˘robce pro
nebo
nastavení barev, vyberte Obnovit stisknutím tlaãítka
potom stisknûte tlaãítko ENTER .
âe‰tina-28
a
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 29
Dynamick˘ kontrast
Funkce Dynamick˘ kontrast pro inteligentní ovládání obrazu
automaticky zji‰Èuje vlastnosti vstupního obrazového signálu a volí
takové nastavení, pfii nûmÏ je optimální kontrast.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Obraz k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte Dynamick˘ kontrast.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
.
V˘sledek: Zobrazí se aktuální Dynamick˘ kontrast.
5
Stiskem tlaãítek
nebo
Stisknûte tlaãítko ENTER
6
Po ukonãení stisknûte tlaãítko EXIT, kter˘m se vrátíte zpût k
normálnímu sledování.
zvolte Zapnuto.
.
Tato funkce není dostupná, pokud je zdroj v reÏimu PC nebo je
zapnutá funkce PIP.
âe‰tina-29
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 30
Senzor jasu
Senzor jasu je funkce, která upraví jas obrazovky automaticky nebo
ruãnû podle jasu okolního prostfiedí, kter˘ zaznamená pomocí
svûtelného ãidla.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Obraz k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte Senzor jasu.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
.
V˘sledek: Zobrazí se aktuální Senzor jasu.
5
Stiskem tlaãítek
nebo
Stisknûte tlaãítko ENTER
zvolte Zapnuto.
.
V˘sledek: Jas obrazovky je automaticky nastaven podle jasu
okolního prostfiedí.
6
Po dokonãení se stisknutím tlaãítka ENTER
vrátíte na
pfiedcházející menu, stisknutím tlaãítka EXIT se vrátíte k normálnímu
sledování programu.
Tato funkce nefunguje, kdyÏ je zdroj v reÏimu PC.
âe‰tina-30
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 31
Funkce obraz v obraze (PIP)
Obraz v obraze mÛÏete prohlíÏet v uloÏen˘ch programech nebo pfies
video vstup. Tímto zpÛsobem mÛÏete sledovat obraz uloÏeného
programu nebo video vstupu z kteréhokoliv pfiipojeného zafiízení zároveÀ
s hlavním obrazem.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Obraz k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Tlaãítkem
nebo
.
zvolte PIP a stisknûte tlaãítko ENTER
.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû PIP k
dispozici.
5
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER .
Zvolte Zapnuto stisknutím tlaãítka
nebo
tlaãítko ENTER .
a potom stisknûte
[TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video/Komponent]
6
Stisknutím tlaãítka
nebo
vyberte Zdroj a stisknûte tlaãítko
ENTER . Stisknutím tlaãítka
nebo
vyberte zdroj podobrazu
a stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zdroje jsou zobrazeny v následujícím pofiadí:
KdyÏ je hlavní obraz nastaven na TV/Ext.1/Ext.2/AV/
S-Video/Komponent, je moÏno vybrat pouze HDMI; kdyÏ
je hlavní obraz nastaven na PC/HDMI, je moÏno vybrat
TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video/Komponent.
7
[PC/HDMI]
Tlaãítkem
nebo
zvolte V˘mûna obrazÛ.
Chcete-li pfiepínat hlavní obraz a podobraz, vyberte volbu
V˘mûna obrazÛ a stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Hlavní obraz a obraz v obraze jsou zamûnûny.
JestliÏe je hlavní obraz v reÏimu PC, funkce V˘mûna
obrazÛ není dostupná.
8
Pomocí tlaãítka
nebo
zvolte Rozmûr obrazu v obraze a
následnû stisknûte tlaãítko ENTER .
Zvolte velikost obrazu v obraze stisknutím tlaãítka
nebo
a
potom stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Rozmûry se zobrazí v následujícím pofiadí:
-
-
JestliÏe je hlavní obraz v reÏimu PC, funkce Rozmûr
není dostupná.
âe‰tina-31
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 32
Funkce obraz v obraze (PIP)
9
Stisknutím tlaãítka
nebo
vyberte Pozice a potom stisknûte
tlaãítko ENTER .
Zvolte pozici obrazu v obraze stisknutím tlaãítka
nebo
a potom
stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Obraz v obraze mÛÏete pfiesunovat.
Pokud nastavíte velikost obrazu v obraze na
[PC/HDMI]
nebo
10
, tato moÏnost nebude funkãní.
Tlaãítkem
nebo
zvolte Program.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
Kanál, kter˘ chcete sledovat na obraze v obraze, mÛÏete zvolit
stisknutím tlaãítka
nebo . Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se uloÏené Program.
Hlavní: PC/HDMI, podobraz: TV
TV reÏimu není poloÏka „Program” aktivní a k dispozici.
Aktivní a k dispozici budou v reÏimu PC/HDMI.
11
Zpût k bûÏnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Funkce dálkového ovládání, zatímco „Obraz v obraze”
je „zapnut˘”:
Funkce
Popis
PIP
PouÏívá se k pfiímému zapínání a vypínání
funkce Obraz v obraze.
SOURCE
PouÏívá se k v˘bûru zdroje podobrazu.
SWAP
PouÏívá se k zámûnû hlavního obrazu a obrazu v
obraze.
Pokud je hlavní obraz ve video reÏimu a
obraz v obraze v reÏimu televizoru,
nemusí b˘t po stisknutím tlaãítka SWAP
a zmûnû kanálu obrazu v obraze
reprodukován zvuk hlavního obrazu. V
takovém pfiípadû znovu zvolte kanál
hlavního obrazu.
POSITION
Obraz v obrazu také pfiesunete jednodu‰e
stisknutím tlaãítka POSITION.
SIZE
Velikost obrazu v obrazu vyberte pomocí
tlaãítka SIZE.
O : Obraz v obraze funguje
X : Obraz v obraze nefunguje
Nastavení Obrazu v obraze
Podobraz
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Komponent
PC
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext.1
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext.2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Komponent
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
O
O
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
Hlavní
âe‰tina-32
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 33
Nastavení hlasitosti
Hlasitost je moÏné nastavit pomocí dálkového ovládání.
Hlasitost zesílíte stisknutím
V˘sledek:
Zobrazí se vodorovn˘ pruh. PfiidrÏením tlaãítka se
hlasitost zvy‰uje. Kurzor se pohybuje smûrem
doprava a zobrazuje hlasitost.
Hlasitost ztlumíte stisknutím
V˘sledek:
.
.
Zobrazí se vodorovn˘ pruh. PfiidrÏením tlaãítka se
hlasitost sniÏuje. Kurzor se pohybuje smûrem doleva a
zobrazuje hlasitost.
Televizor nabízí dal‰í moÏnosti nastavení zvuku. Podrobné
informace najdete na stranách 34 aÏ 39.
âe‰tina-33
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 34
Pfiechodné ztlumení zvuku
Je moÏné pfiechodnû ztlumit zvuk.
Pfiíklad: Chcete zvednout telefon.
1
Stisknûte tlaãítko MUTE
.
V˘sledek: Zvuk se ztlumí a zobrazí se indikace „Ztlumit zvuk”.
2
Chcete-li zvuk znovu zapnout, stisknûte znovu tlaãítko MUTE
nebo nûkteré z tlaãítek hlasitosti.
V˘sledek: Zvuk se obnoví ve stejné hlasitosti jako pfied ztlumením a
indikace „Ztlumit zvuk” zmizí.
V˘bûr zvukového reÏimu
Zvukov˘ reÏim lze nastavit stisknutím tlaãítka „DUAL” .
Po stisknutí tohoto tlaãítka se na obrazovce zobrazí aktuální
zvukov˘ reÏim.
FM
Stereo
Typ zvuku
DUAL 1/2
V˘chozí
Mono
MONO
Automatická
zmûna
Stereo
STEREO
MONO
Dual
DUAL 1
DUAL 2
Monofonní
Stereofonní
NICAM
Stereo
Duální
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
DUAL 1
Automatická
zmûna
DUAL 1
DUAL 2
Jsou-li podmínky pfiíjmu signálu zhor‰ené, lze poslech usnadnit
nastavením reÏimu Mono.
Je-li stereofonní signál slab˘ a dochází k automatickému
pfiepínání, pfiepnûte na reÏim Mono.
âe‰tina-34
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 35
Zmûna zvukové normy
Pfii sledování daného vysílání si mÛÏete zvolit typ speciálního zvukového
efektu.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zvuk.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Zvuk k dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER
.
.
V˘sledek: Zvolte ReÏim .
5
Opakovan˘m stiskáváním tlaãítka
nebo
si vyberte poÏadovan˘
zvukov˘ efekt a potom stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: K dispozici jsou následující zvukové efekty:
Standardní - Hudba - Film - ¤eã - Vlast.nastav.
6
Pokud jste s nastavením spokojení, vraÈte se pomocí tlaãítka
MENU
do pfiedchozího menu nebo pfiepnûte zpût na bûÏné
zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
Tyto moÏnosti mÛÏete také zvolit jednodu‰e stisknutím tlaãítka
S.MODE na dálkovém ovládání.
Nastavení zvuku
Následující moÏnosti mÛÏete nastavit tak, aby odpovídaly va‰im osobním
poÏadavkÛm.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zvuk.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Zvuk k dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Zvolte Ekvalizér stisknutím tlaãítka
tlaãítko ENTER .
5
PoÏadovanou moÏnost zvolte stisknutím tlaãítka
6
PoÏadované nastavení proveìte stisknutím tlaãítka
Stisknûte tlaãítko ENTER .
7
Pokud jste s nastavením spokojení, vraÈte se pomocí tlaãítka
MENU
do pfiedchozího menu nebo pfiepnûte zpût na bûÏné
zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
.
nebo
a potom stisknûte
nebo
nebo
.
.
Pokud v tûchto nastaveních udûláte nûjaké zmûny, zvukov˘ reÏim se
automaticky pfiepne na Vlast.nastav..
âe‰tina-35
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 36
Nastavení TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která fie‰í problém
s pfiehráváním vícekanálového obsahu verze 5.1 pfies dva reproduktory.
TruSurround poskytuje nepfiekonateln˘ virtuální zvukov˘ záÏitek
prostfiednictvím jakéhokoliv dvoureproduktorového pfiehrávacího
systému, vãetnû vnitfiních reproduktorÛ v televizním pfiijímaãi. Je plnû
kompatibilní se v‰emi vícekanálov˘mi formáty.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zvuk.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Zvuk k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte SRS TSXT.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
5
PoÏadovanou volbu vyberete stisknutím tlaãítka
Stisknûte tlaãítko ENTER .
.
nebo
.
V˘sledek: Zdroje jsou zobrazeny v následujícím pofiadí:
Vypnuto - 3D mono - Stereo
6
Zpût k bûÏnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Tyto volby mÛÏete také nastavit jednodu‰e stisknutím tlaãítka SRS
na dálkovém ovládání.
TruSurround XT, SRS a symbol
jsou ochranné známky
spoleãnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je
pouÏita na základû licence udûlené spoleãností SRS Labs, Inc.
âe‰tina-36
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 37
Automatické nastavení hlasitosti
KaÏdá vysílací stanice má své parametry signálu, takÏe není pfiíli‰
pohodlné regulovat hlasitost pfii kaÏdém pfiepnutí na jin˘ kanál.
Pomocí této funkce mÛÏete hlasitost poÏadovaného kanálu nastavovat
automaticky, ztlumením pfiíli‰ hlasitû modulovaného signálu nebo naopak
zesílením signálu, jehoÏ modulace je nízkáí.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zvuk.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Zvuk k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte Automat. hlasitost.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zapnuto.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
5
Zpût k bûÏnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlaãítka EXIT.
âe‰tina-37
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 38
Pfiipojení sluchátek
Nechcete-li b˘t pfii sledování televizoru ru‰eni dal‰ími osobami v
místnosti, mÛÏete k televizoru pfiipojit sluchátka.
Sluchátka pfiipojte do konektoru mini-jack 3,5 mm na panelu televizoru.
V˘sledek: Zvukov˘ signál je reprodukován do sluchátek.
Dal‰í podrobnosti o nastavení pfiedvoleb sluchátek najdete v
následující ãásti.
Zapojíte-li konektor sluchátek do odpovídajícího portu, jsou v nabídce
Sound (Zvuk) pfiístupné (v reÏimu PIP) pouze volby SRS TSXT,
Interní ztlumení a V˘bûr zvuku.
Pfii del‰ím poslechu hlasitého zvuku prostfiednictvím sluchátek hrozí
po‰kození sluchu.
Po pfiipojení sluchátek nebude k dispozici zvuk z reproduktorÛ.
Volba Internal Mute (Interní ztlumení)
Pokud chcete poslouchat zvuk prostfiednictvím samostatn˘ch
reproduktorÛ, zru‰te vnitfiní zesilovaã.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zvuk.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Zvuk k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte Interní ztlumení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
5
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zapnuto.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
6
Zpût k bûÏnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlaãítka EXIT.
.
KdyÏ je funkce Interní ztlumení nastavena na Zapnuto, není moÏné
(v reÏimu PIP) obsluhovat nabídku Sound, kromû volby
V˘bûr zvuku.
âe‰tina-38
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 39
Poslech zvuku obrazu v obraze
Pokud je funkce PIP (obraz v obraze) aktivovaná, mÛÏete zapnout
reprodukci zvuku obrazu v obraze.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zvuk.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Zvuk k
dispozici.
3
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Stisknutím tlaãítka
ENTER .
nebo
.
zvolte V˘bûr zvuku a stisknûte tlaãítko
V˘sledek: Zobrazeno je Hlavní obraz a Podobraz.
Tyto moÏnosti mÛÏete zvolit, pokud je „Zapnuto” pouze funkce
PIP.
5
Nastavte Podobraz stisknutím tlaãítka
Stisknûte tlaãítko ENTER .
nebo
.
V˘sledek: MÛÏete zapnout reprodukci zvuku obrazu v obraze.
Chcete-li poslouchat zvuk aktuálního hlavního obrazu, pfiepnûte
na Hlavní obraz.
âe‰tina-39
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 40
Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu
Hodiny televizoru je moÏné nastavit tak, aby se po stisknutí tlaãítka
„INFO” zobrazil aktuální ãas. Pfiesn˘ ãas je tfieba nastavit také v pfiípadû,
chcete-li pouÏívat automatické ãasovaãe zapnutí a vypnutí.
Odpojíte-li napájecí kabel, je potom nutné znovu nastavit ãas
hodin.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte âas.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti skupiny âas spolu s vybran˘m
Nastavení hodin.
4
Stisknûte tlaãítko ENTER
5
Chcete-li...
Stisknûte...
Pfiepnûte na Hod. nebo minuty.
tlaãítko
nebo
Nastavte Hod. nebo minuty.
tlaãítko
nebo
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
.
6
Pokud jste s nastavením spokojení, vraÈte se pomocí tlaãítka
MENU
do pfiedchozího menu nebo pfiepnûte zpût na bûÏné
zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
7
Pro zobrazení...
Stisknûte...
Aktuální ãas a stav vybraného audio/video
nastavení
Tlaãítko INFO
Hodinu a minutu mÛÏete nastavit také stisknutím numerick˘ch
tlaãítek na dálkovém ovládání.
âe‰tina-40
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 41
Nastavení ãasovaãe vypnutí
Pomocí této funkce mÛÏete nastavit limit 30 aÏ 180 minut, po jehoÏ
uplynutí se televizor automaticky pfiepne do pohotovostního reÏimu.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte âas.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti skupiny âas spolu s vybran˘m
Nastavení hodin.
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte âasovaã-spánek.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
5
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka
nebo
pfiednastaven˘ch ãasov˘ch intervalÛ
(Vypnuto, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Stisknûte tlaãítko ENTER .
lze vybírat z
V˘sledek: Po vypr‰ení limitu se televizor automaticky pfiepne do
pohotovostnímu reÏimu.
6
Chcete-li vypnout funkci ãasovaãe vypnutí, vyberte stiskáváním
tlaãítka
nebo
volbu Vypnuto a potom stisknûte tlaãítko
ENTER .
7
Zpût k bûÏnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlaãítka EXIT.
âasovaã vyp. mÛÏete také zvolit jednodu‰e stisknutím tlaãítka „SLEEP” na
dálkovém ovládání.
1
Stisknûte tlaãítko SLEEP na dálkovém ovládání.
V˘sledek: Pokud ãasovaã je‰tû není nastaven˘, zobrazí se
Vypnuto.
Jinak se zobrazí ãas zb˘vající do pfiepnutí televizoru do
pohotovostního reÏimu.
2
Pokud chcete nechat televizor dál zapnut˘, zvolte pfiedem nastaven˘
ãasov˘ interval opakovan˘m stisknutím tlaãítka SLEEP.
âe‰tina-41
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 42
Automatické zapínání a vypínání televizoru
Je moÏné provést tato nastavení ãasovaãÛ zapnutí/vypnutí televizoru:
Automatické zapnutí a vyladûní poÏadovaného kanálu ve
zvolenou dobu.
Automatické zapnutí ve zvolenou dobu.
Prvním krokem je nastavení hodin
(viz „Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu” na stranû 40).
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte âas.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti skupiny âas spolu s vybran˘m
Nastavení hodin.
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte âasovaã - zapnutí .
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se hlavní âasovaã - zapnutí .
5
Nastavte ãas, kanál a úroveÀ hlasitosti, které mají b˘t automaticky
aktivovány po zapnutí televizoru.
Chcete-li...
Stisknûte...
PfiesuÀte se na Hod., minuty,
Program a Volume
tlaãítko
nebo
Nastavte Hod., minuty,
Program a Hlasitost
tlaãítko
nebo
Pfiejdûte na Aktivace
tlaãítko
nebo
Vyberte Ano, aby se
aktivovalo v˘‰e uvedené nastavení.
tlaãítko
nebo
Stisknûte tlaãítko ENTER
6
.
Tlaãítkem
nebo
zvolte âasovaã - vypnutí.
Stejnû nastavte poÏadovan˘ ãas automatického vypnutí televizoru.
Hodinu a minutu mÛÏete nastavit také stisknutím numerick˘ch
tlaãítek na dálkovém ovládání.
âe‰tina-42
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 43
Aktivace dûtského zámku (Child Lock)
Tato funkce umoÏÀuje zabránit neoprávnûn˘m uÏivatelÛm, napfi. dûtem,
ve sledování nevhodn˘ch programÛ potlaãením obrazu i zvuku.
“Dûtsk˘ zámek” nelze zru‰it pomocí tlaãítek na pravém dolním panelu.
Nastavení dûtského zámku lze zru‰it pouze pomocí dálkového ovládání,
proto jej ukládejte mimo dosah dûtí.
Tato funkce nefunguje v reÏimu PC.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte Dûtsk˘ zámek.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû
Dûtsk˘ zámek k dispozici.
4
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER
.
V˘sledek: Je zvoleno menu Dûtsk˘ zámek.
5
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zapnuto.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
6
Tlaãítkem
nebo
zvolte Program.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
7
Kanály, které chcete zamknout, vyberte stisknutím tlaãítka
nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER .
6
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zámek.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
9
Stisknutím tlaãítka
nebo
vyberte Zablokováno pro zamknutí
kanálÛ. Stisknûte tlaãítko ENTER .
10
Opakujte kroky 6 a 9 pro kaÏd˘ kanál, kter˘ má b˘t odemãen nebo
uzamãen.
11
Zpût k bûÏnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlaãítka EXIT.
âe‰tina-43
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 44
Nastavení reÏimu modrého pozadí
Pokud není pfiijímán Ïádn˘ signál, nebo je signál velmi slab˘, modrá
obrazovka automaticky nahradí zkreslen˘ obraz.
Pokud chcete sledovat zhor‰en˘ obraz i nadále, musíte nastavit reÏim
„Modré pozadí” na „Vypnuto”.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte Modré pozadí.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zapnuto.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
5
Zpût k bûÏnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Nastavení funkce Melodie
Pfii kaÏdém zapnutí nebo vypnutí televizoru dálkov˘m ovladaãem mÛÏete
nechat zaznít Melodie zvuk.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení k
dispozici.
âe‰tina-44
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte Melodie.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zapnuto.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
5
Zpût k bûÏnému zobrazení se vrátíte stisknutím tlaãítka EXIT.
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 45
Zvolení zafiízení z externích zdrojÛ
Vበtelevizor vám umoÏÀuje si vybrat, které audio/video signály budou
vysílány na externí konektor.
1
Stisknûte tlaãítko MENU .
Tlaãítkem ENTER
zvolte Vstup.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Vstup
dispozici.
2
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû
Seznam zdrojÛ dispozici.
KdyÏ není k va‰emu televizoru pfiipojeno Ïádné externí
zafiízení, je v Seznam zdrojÛ aktivováno pouze
TV, Ext.1, Ext.2.
AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI jsou aktivovány pouze
kdyÏ jsou pfiipojeny k va‰emu televizoru.
3
Stiskem tlaãítek
nebo
Stisknûte tlaãítko ENTER
4
Opakujte krok ã.1.
Tlaãítkem
nebo
zvolte Upravit název.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
zvolte vybrané zafiízení.
.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû
Upravit název dispozici.
5
Zvolte zafiízení, které chcete editovat, stisknutím tlaãítka
nebo
.
V˘sledek: K dispozici jsou následující volby:
Ext. 1 - Ext. 2 - AV - S-Video - Komponent - PC - HDMI
6
Stisknûte tlaãítko ENTER
7
PoÏadované zafiízení zvolte opakovan˘m stisknutím tlaãítka
nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER .
.
V˘sledek: K dispozici jsou následující volby:
---- - Video - DVD - D-VHS - Kabel. receiver - HD
receiver - Sat. receiver - AV reciever - DVD receiver Hra - Videokamera - DVD combo - DHR - PC
8
Pokud jste s nastavením spokojení, vraÈte se pomocí tlaãítka
MENU
do pfiedchozího menu nebo pfiepnûte zpût na bûÏné
zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
DHR: Nahrávací zafiízení DVD HDD
âe‰tina-45
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 46
ProhlíÏení obrazu z externích zdrojÛ
Po pfiipojení va‰ich audio a video systémÛ mÛÏete sledovat jednotlivé
zdroje zvolením pfiíslu‰ného vstupu.
1
Zkontrolujte, zda jsou provedena v‰echna nezbytná pfiipojení.
2
Stisknûte tlaãítko SOURCE.
V˘sledek: Editované zafiízení a audio status jsou zobrazeny v horní
levé ãásti obrazovky.
3
Stisknûte tlaãítko SOURCE, aÏ zvolíte poÏadovan˘ vstupní zdroj.
Zmûníte-li externí zdroj bûhem sledování, mÛÏe chvíli trvat,
neÏ se obraz zmûní.
TV reÏim je moÏno vybrat stisknutím tlaãítka TV nebo
/
na
dálkovém ovládání, ale nemÛÏete jej vybrat stisknutím tlaãítka
SOURCE.
âe‰tina-46
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 47
Konfigurace poãítaãového softwaru (systém Windows XP)
Na obrázku je nastavení obrazovky typického poãítaãe se systémem Windows. Skuteãné zobrazení na
obrazovce va‰eho poãítaãe se bude pravdûpodobnû li‰it podle konkrétní verze systému Windows a
konkrétní grafické karty. I kdyÏ se zobrazení na obrazovce mÛÏe li‰it, základní postup nastavení je ve
vût‰inû pfiípadÛ stejn˘. (V opaãném pfiípadû se obraÈte na v˘robce poãítaãe nebo prodejce Samsung.)
1
Nejprve klepnûte na „Control Panel” v nabídce Start
systému Windows.
2
V oknû ovládacích panelÛ kliknûte na poloÏku
„Appearance and Themes“.
3
V oknû ovládacích panelÛ kliknûte na poloÏku „Display“.
4
Pfiejdûte na kartu „ Settings”
Správné nastavení velikosti (rozli‰ení) je
Optimální - 1360 x 768
JestliÏe karta obsahuje moÏnost nastavení vertikální
frekvence, je správná hodnota „60” nebo „60 Hz”.
V ostatních pfiípadech klepnûte na tlaãítko „OK”
a dialogové okno se uzavfie.
*Viz „ReÏim zobrazení (PC)” na stranû 65.
âe‰tina-47
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 48
Automatické nastavení obrazovky PC
Automatické nastavení umoÏÀuje, aby se PC obrazovka televizoru sama
nastavila na pfiíchozí PC video signál.
Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou
sefiizovány automaticky.
ReÏim PC zvolíte stisknutím tlaãítka PC umístûného pod
krytem dálkového ovládání.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte PC.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû PC dispozici.
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte Automat. nastavení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Kvalita a pozice displeje se nastaví automaticky.
âe‰tina-48
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:48 PM
Page 49
Hrubé a jemné ladûní obrazu
Úãelem nastavení kvality zobrazení je odstranit nebo potlaãit obrazov˘
‰um. Pokud nelze odstranit ‰um obrazu jemn˘m ladûním, potom
vyhledejte co nejlep‰í frekvenci (hrub˘m ladûním) a vyzkou‰ejte znovu
jemné ladûní. JestliÏe se ‰um sníÏil, znovu zarovnejte obraz na stfied
obrazovky.
ReÏim PC zvolíte stisknutím tlaãítka PC umístûného pod
krytem dálkového ovládání.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte PC.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû PC dispozici.
4
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER
.
V˘sledek: Je zvoleno menu Zámek obrazu.
5
Pomocí tlaãítka
nebo
Stisknûte tlaãítko ENTER
zvolte Hrub˘ nebo Jemn˘.
.
V˘sledek: Zobrazí se vodorovn˘ pruh.
6
Stisknutím tlaãítka
nebo
nastavte kvalitu obrazovky.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
Na obraze se mohou objevit vertikální pruhy nebo mÛÏe b˘t
rozmazan˘.
7
Pokud jste s nastavením spokojení, vraÈte se pomocí tlaãítka
MENU
do pfiedchozího menu nebo pfiepnûte zpût na bûÏné
zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
âe‰tina-49
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 50
Zmûna pozice obrazu
ReÏim PC zvolíte stisknutím tlaãítka PC umístûného pod
krytem dálkového ovládání.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte PC.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû PC dispozici.
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte Pozice.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: MÛÏete nastavit Pozice obrazu.
âe‰tina-50
5
Stisknutím tlaãítka
nebo
nastavte horizontální pozici.
Stisknutím tlaãítka
nebo
nastavte vertikální pozici.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
6
Do pfiedchozího menu se vrátíte stisknutím tlaãítka MENU
pfiepnûte na bûÏné zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
nebo
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 51
Vynulování nastavení obrazu
V‰echna provedená nastavení obrazu mÛÏete nahradit v˘chozími
hodnotami zadan˘mi v˘robcem.
ReÏim PC zvolíte stisknutím tlaãítka PC umístûného pod
krytem dálkového ovládání.
1
Stisknûte tlaãítko MENU
.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Tlaãítkem
nebo
zvolte Nastavení.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû Nastavení k
dispozici.
3
Tlaãítkem
nebo
zvolte PC.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou ve skupinû PC dispozici.
4
Tlaãítkem
nebo
zvolte Zru‰ zobrazeni.
Stisknûte tlaãítko ENTER .
V˘sledek: V‰echna provedená nastavení obrazu mÛÏete nahradit
v˘chozími hodnotami zadan˘mi v˘robcem.
5
Do pfiedchozího menu se vrátíte stisknutím tlaãítka MENU
pfiepnûte na bûÏné zobrazení stisknutím tlaãítka EXIT.
nebo
âe‰tina-51
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 52
Dekodér teletextu
Vût‰ina televizních kanálÛ pfiená‰í „teletext,” stránky s písemn˘mi
informacemi jako napfiíklad:
âasy televizních programÛ.
Zprávy a pfiedpovûdi poãasí.
Sportovní v˘sledky.
Titulky pro sluchovû postiÏené.
Stránky teletextu jsou rozdûleny do ‰esti kategorií:
âást
A
B
C
D
E
F
Obsah
âíslo vybrané stránky.
Informace o vysílací stanici.
âíslo aktuální stránky nebo stav vyhledávání.
Datum a ãas.
Text.
Stav.
Zobrazení informací teletextu
Informace teletextu lze zobrazit v libovolném ãase. Podmínkou je dobr˘
signál pfiíjmu. V opaãném pfiípadû:
Informace mohou b˘t neúplné.
Nûkteré stránky se pravdûpodobnû nezobrazí.
Zapnutí reÏimu teletextu a zobrazení stránky s obsahem:
1
Pomocí tlaãítka
sluÏbu teletextu.
2
Stisknutím tlaãítka TTX/MIX (
(
) nebo
(
/
) vyberte kanál poskytující
) zapnûte reÏim teletextu.
V˘sledek: Stránku je moÏné kdykoliv obnovit stisknutím tlaãítka MENU (
3
Znovu stisknûte tlaãítko TTX/MIX (
/
).
).
V˘sledek: Obrazovka se rozdûlí na dvû ãásti. Tato funkce dvojitého
teletextu umoÏÀuje sledovat na obrazovce vysílání
oddûlenû od informací teletextu.
4
Znovu stisknûte tlaãítko TTX/MIX (
/
).
V˘sledek: Vysílání se zobrazí zároveÀ se stránkou teletextu na
obrazovce.
5
Stisknutím tlaãítka PIP (
6
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka TV(
) se vrátíte do normálního zobrazení.
) zru‰íte zobrazení teletextu.
Pokud se pfii prohlíÏení textu objeví nûjak˘ rozpadl˘ znak,
zkontrolujte, zda jazyk textu je stejn˘ jako jazyk v reÏimu menu
„Nastavení”. Pokud jsou jazyky rÛzné, vyberte stejn˘ jazyk
pomocí volby Text language (Jazyk textu) v menu „Nastavení”.
âe‰tina-52
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 53
Vyhledání konkrétní stránky teletextu
âíslo stránky teletextu lze zadat pfiímo pomocí ãíseln˘ch tlaãítek na
dálkovém ovládání:
1
Stisknutím odpovídajících ãíseln˘ch tlaãítek zadejte tfiímístné ãíslo
uvedené v obsahu.
V˘sledek: Poãitadlo aktuálního stavu stránku nalistuje a stránka se
zobrazí.
2
Pokud je vybraná stránky spojena s nûkolika dal‰ími podstránkami,
zobrazí se tyto stránky postupnû za sebou. Chcete-li libovolnou stránku
zmrazit, stisknûte tlaãítko PRE-CH ( ).
Chcete-li pokraãovat v prohlíÏení, stisknûte opût tlaãítko PRE-CH ( ).
3
PouÏívání rÛzn˘ch moÏností zobrazení:
Chcete-li zobrazit...
Informace teletextu i normální vysílání
Stisknûte...
TTX/MIX (
/
)
Normální zobrazení
Znovu INFO (
)
Podstránku, zadáním pfiíslu‰ného
ãtyfimístného ãísla
SLEEP (
Skryt˘ text (napfi. odpovûdi na hádanky) INFO (
)
)
Následující stránku
O stránku nahoru (
Pfiedchozí stránku
O stránku dolÛ (
Dvojnásobná písmena v:
• Horní polovinû obrazovky
• Dolní polovinû obrazovky
SIZE ( )
• jednou
• dvakrát
Normální zobrazení
• tfiikrát
)
)
âe‰tina-53
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 54
PouÏití funkce Fastext k v˘bûru stránky teletextu
RÛzná témata obsaÏená na stránkách teletextu jsou barevnû rozli‰ena a
mohou b˘t vybírána pomocí barevn˘ch tlaãítek dálkového ovládání.
1
Stisknutím tlaãítka TTX/MIX (
teletextu.
/
) zobrazte stránku s obsahem
2
Stisknûte tlaãítko s barvou, která odpovídá poÏadovanému tématu
(dostupná témata jsou uvedena na stavovém fiádku).
V˘sledek: Zobrazí se stránka s barevnû rozli‰en˘mi doplÀkov˘mi
informacemi, které je moÏné vybrat podobn˘m zpÛsobem.
3
4
âe‰tina-54
Chcete-li zobrazit...
Stisknûte...
Pfiedchozí stránku
âervené tlaãítko.
Následující stránku
Zelené tlaãítko.
Po ukonãení pouÏívání teletextu se stisknutím tlaãítka PIP (
vrátíte k normálnímu vysílání.
)
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 55
Nastavení va‰eho dálkového ovladaãe
Po správném nastavení mÛÏe dálkové ovládání pracovat v pûti rÛzn˘ch
reÏimech: TV, Videorekordér, Dekódovací zafiízení, DVD nebo Kabelov˘
pfiijímaã. Pfiepínat mezi tûmito reÏimy a vybírat rÛzná zafiízení lze pomocí
pfiíslu‰n˘ch tlaãítek na dálkovém ovládání.
Napomena
Dálkové ovládání nemusí b˘t kompatibilní se v‰emi typy pfiehrávaãÛ
DVD, videorekordérÛ, dekódovacích zafiízení a kabelov˘ch pfiijímaãÛ.
Namje‰tanje daljinskog upravljaãa za rukovanje Va‰im VCR-om
1
Vypnûte vበvideorekordér.
2
Stisknûte tlaãítko MODE a ujistûte se, Ïe svítí LED kontrolka
VCR.
3
Stisknûte tlaãítko SET na dálkovém ovladaãi va‰eho televizoru.
4
Pomocí ãíseln˘ch tlaãítek na dálkovém ovladaãi zadejte ãíslo
kódu videorekordéru podle jeho znaãky. Kód je uveden na stranû 64
tohoto návodu. Pfiesvûdãete se, Ïe jste zadali tfii ãíslice, i kdyÏ je první
ãíslicí „0". (Pokud je v seznamu uvedeno více kódÛ, zkuste zadat první
z nich.)
5
Stisknûte tlaãítko POWER na dálkovém ovladaãi.
Pokud jste dálkov˘ ovladaã správnû nastavili, mûl by se vá‰
videorekordér zapnout.
Pokud se videorekordér po nastavení dálkového ovladaãe nezapne,
zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale zadejte jeden z dal‰ích kódÛ uveden˘ch
u va‰í znaãky videorekordéru.
Pokud nejsou uvedeny Ïádné dal‰í kódy, vyzkou‰ejte v‰echny kódy
videorekordéru, od 000 do 072.
Poznámka k pouÏívání reÏimÛ dálkového ovladaãe: videorekordér
Pokud je dálkov˘ ovladaã v reÏimu „VCR”, ovladaãe hlasitosti
stále ovládají hlasitost televizoru.
âe‰tina-55
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 56
Nastavení va‰eho dálkového ovladaãe
Nastavení dálkového ovladaãe pro ovládání va‰í kabelové televize
1
Vypnûte kabelovou televizi.
2
Stisknûte tlaãítko MODE a ujistûte se, Ïe svítí LED kontrolka
CATV.
3
Stisknûte tlaãítko SET na dálkovém ovladaãi va‰eho televizoru.
4
Pomocí ãíseln˘ch tlaãítek na dálkovém ovladaãi zadejte ãíslo
kódu kabelové televize podle její znaãky. Kód je uveden na stranû 64
tohoto návodu. Pfiesvûdãete se, Ïe jste zadali tfii ãíslice, i kdyÏ je první
ãíslicí „0". Pokud je v seznamu uvedeno více kódÛ, zkuste zadat první
z nich.
5
Stisknûte tlaãítko POWER na dálkovém ovladaãi.
Pokud jste dálkov˘ ovladaã správnû nastavili, mûla by se va‰e
kabelová televize zapnout.
Pokud se kabelová televize po nastavení dálkového ovladaãe
nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale zadejte jeden z dal‰ích kódÛ
uveden˘ch u va‰í znaãky kabelové televize. Pokud nejsou uvedeny
Ïádné dal‰í kódy, vyzkou‰ejte v‰echny kódy, od 000 do 045.
Poznámka k pouÏívání reÏimÛ dálkového ovladaãe: kabelová televize
Pokud je dálkov˘ ovladaã v reÏimu „CATV”, ovladaãe
hlasitosti stále ovládají hlasitost televizoru.
âe‰tina-56
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 57
Nastavení va‰eho dálkového ovladaãe
Nastavení dálkového ovladaãe pro ovládání va‰eho DVD
1
Vypnûte vበDVD pfiehrávaã.
2
Stisknûte tlaãítko MODE a ujistûte se, Ïe svítí LED kontrolka
DVD pfiehrávaãe.
3
Stisknûte tlaãítko SET na dálkovém ovladaãi va‰eho televizoru.
4
Pomocí ãíseln˘ch tlaãítek na dálkovém ovladaãi zadejte ãíslo
kódu DVD pfiehrávaãe podle jeho znaãky. Kód je uveden na stranû 64
tohoto návodu. Pfiesvûdãete se, Ïe jste zadali tfii ãíslice, i kdyÏ je první
ãíslicí „0". Pokud je v seznamu uvedeno více kódÛ, zkuste zadat první
z nich.
5
Stisknûte tlaãítko POWER na dálkovém ovladaãi.
Pokud jste dálkov˘ ovladaã správnû nastavili, mûl by se vበDVD
pfiehrávaã zapnout.
Pokud se DVD pfiehrávaã po nastavení dálkového ovladaãe nezapne,
zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale zadejte jeden z dal‰ích kódÛ uveden˘ch
u va‰í znaãky DVD pfiehrávaãe. Pokud nejsou uvedeny Ïádné dal‰í
kódy, vyzkou‰ejte v‰echny kódy, od 000 do 009.
Poznámka k pouÏívání reÏimÛ dálkového ovladaãe: DVD pfiehrávaã
Pokud je dálkov˘ ovladaã v reÏimu „DVD”, ovladaãe hlasitosti
stále ovládají hlasitost televizoru.
âe‰tina-57
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 58
Nastavení va‰eho dálkového ovladaãe
Kódy dálkového ovladaãe
Kódy videorekordérÛ
Znaãka
Kód
Aiwa
025
Curtis Mathes
002 017 007 008 021 025 056 064 066
Funai
025
GE
017 002 021 005 056
Hitachi
019 025 041 042
JC Penny
002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
Kenwood
007 008 018 026 037
Magnavox
021 036 056 059
Marantz
008 007 018 021 026 036 037 062
NEC
018 007 026 037 008 062 064
Panasonic
021 056 071 072
Philco
021 036 056 059
Philips
021 036
Pioneer
019 026 039 053
RCA
017 019 002 021 035 041 043 057 068
Samsung
000
Sanyo
018 024
Sears
018 019 006 024 028 029 041 048 051
Sharp
020 034 045 015
Sony
027 033 044
Sylvania
021 025 036 056 059
Toshiba
003 019 029 051 052
Kódy kabelov˘ch televizí
Znaãka
Kód
Hitachi
025 030
Panasonic
003 022 027 037 044
Phlips
019 021 023 028
Pioneer
018 020 004 044
RCA
014 022 040
Samsung
000
zenith
017 029 035 037 045
Kódy DVD pfiehrávaãÛ
Znaãka
Kód
Curtis Mathes
009
JVC
002
LG
006
ProScan, RCA
005
Panasonic
003
Samsung
000 001
Sony
007
âe‰tina-58
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 59
OdstraÀování závad: Dfiíve neÏ budete kontaktovat servisního technika
NeÏ se obrátíte na poprodejní servis Samsung, proveìte následující jednoduché kroky kontroly.
Pokud závadu nelze odstranit podle pokynÛ uveden˘ch níÏe, poznamenejte si model a sériové ãíslo
televizoru a obraÈte se na místního prodejce.
Îádn˘ zvuk ani obraz
◆ Zkontrolujte, zda je hlavní napájecí kabel zapojen do zásuvky.
◆ Zkontrolujte, zda jste stiskli tlaãítko POWER
na
pravém dolním panelu.
◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu
◆ Zkontrolujte hlasitost.
Normální obraz, ale Ïádn˘ zvuk
◆ Zkontrolujte hlasitost.
◆ Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlaãítko MUTE na dálkovém ovládání.
◆ Zkontrolujte, zda je funkce Interní ztlumení vypnuta.
Îádn˘ nebo ãernobíl˘ obraz
◆ Nastavte barvy.
◆ Zkontrolujte, zda je vybrán správn˘ vysílací systém.
Ru‰ení obrazu a zvuku
◆ Pokuste se vyhledat elektrické zafiízení, které zpÛsobuje ru‰ení
televizoru a pfiemístûte je do vût‰í vzdálenosti.
◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky napájení.
Rozmazan˘ nebo bíl˘ obraz,
zkreslen˘ zvuk
◆ Zkontrolujte smûr, umístûní a pfiipojení antény.
K tomuto ru‰ení ãasto dochází pfii pouÏívání pokojové antény.
Dálkové ovládání nefunguje správnû
◆ VymûÀte baterie v dálkovém ovládání.
◆ Oãistûte horní okraj dálkového ovládání (komunikaãní prÛzor).
◆ Zkontrolujte polaritu baterií.
Hlá‰ení „Zkontrolujte pfiipojení kabelu.”.
◆ Ujistûte se, Ïe je kabel správnû zapojen do va‰eho PC zdroje.
◆ Ujistûte se, Ïe je PC zdroj zapnut˘.
V reÏimu PC: zobrazí se hlá‰ení
„Nepodporovan˘ reÏim.”.
◆ Zkontrolujte maximální rozli‰ení a frekvenci adaptéru videa.
◆ Porovnejte tyto hodnoty s údaji uveden˘mi v reÏimech zobrazení.
Obraz je pfiíli‰ svûtl˘ nebo pfiíli‰ tmav˘
◆ Nastavte jas a kontrast.
V reÏimu PC: vodorovné pruhy na obraze ◆ Nastavte moÏnost Jemn˘.
blikají, chvûjí se nebo kmitají.
V reÏimu PC: svislé pruhy na obraze
blikají, chvûjí se nebo kmitají.
◆ Nastavte moÏnost Hrub˘ a posléze moÏnost Jemn˘.
V reÏimu PC: obrazovka je ãerná a
síÈov˘ indikátor bliká frekvencí 1 vtefiiny.
◆ Televizor vyuÏívá systém fiízení spotfieby.
V reÏimu PC: obraz není stabilní a mÛÏe
pfieskakovat.
◆ Zkontrolujte, jestli je rozli‰ení a frekvence zobrazení z va‰eho
poãítaãe nebo z videa v reÏimu dostupném pro va‰e zafiízení. Na
va‰em poãítaãi zkontrolujte: ovládací panel, obrazovku a nastavení.
◆ Pokud není nastavení správné, pouÏijte ke zmûnû nastavení
program va‰eho poãítaãe.
◆ PosuÀte my‰ poãítaãe nebo stisknûte libovolnou klávesu na klávesnici.
➣
Va‰e zafiízení podporuje funkce zobrazení vícenásobného
vyhledávání v následujícím frekvenãním rozsahu:
Horizontální kmitoãet (kHz): 30 - 61
Vertikální kmitoãet (Hz): 60 - 75
Maximální obnovovací kmitoãet (pfii 60 Hz): 1360 X 768
V reÏimu PC: obraz není zarovnán na
stfied obrazovky.
◆ Nastavte horizontální a vertikální pozice.
Panel TFT LCD pouÏívá panel sestávající s díléích pixel÷u÷ (3.147.264), jejichÏ v˘roba je technologicky nároéná. Na
obrazovce mu÷Ïe b˘t nicméní níkolik svítl˘ch nebo tmav˘ch pixelu÷.÷ Tyto pixely nijak neovliv÷o
÷ u
÷ jí v˘kon produktu.
âe‰tina59
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 60
Instalace nástûnné sady
Tento postup pouÏijte pro instalaci do betonové stûny.
Pokud chcete sady pfiipevnit k jinému stavebnímu materiálu, kontaktujte nejbliωího prodejce.
Souãásti (Prodáváno samostatné)
M6 X L14
Nástûnná ãást drÏáku
Pfiijímaãová ãást drÏáku
M4 X L25
Vrut: 7EA
M4 X L8
HmoÏdinka: 7EA
·roub: 3EA
Jak sestavit nástûnn˘ drÏák
1
Na zdi si oznaãte místa pro otvory.
Na oznaãeném místû vyvrtejte otvor hlubok˘ asi
35 mm.
Do vyvrtan˘ch otvorÛ vloÏte hmoÏdinky.
Po pfiidûlání hmoÏdinek do nástûnné ãásti
drÏáku pfiipevnûte nástûnnou ãást drÏáku
ke zdi pomocí vrutÛ .
Poznámka: JestliÏe není drÏák ke zdi fiádnû upevnûni,
mÛÏe LCD televizor spadnout.
âe‰tina-60
·roub: 8EA
PrÛvodce instalací
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 61
Instalace nástûnné sady
Jak sestavit nástûnn˘ drÏák
2
Vypnûte pfiijímaã a vytáhnûte napájecí ‰ÀÛru z elektrické zásuvky.
PoloÏte televizor obrazovkou dolÛ na mûkou látku nebo podu‰ku umístûnou na stole.
OdstraÀte ze zadní strany TV pfiijímaãe 4 ‰rouby.
Oddûlte podstavec od televizního pfiijímaãe.
Víãkem zakryjte otvor na spodní ãásti.
Povolte dva ‰rouby na zadní stranû televizoru (t˘ká se pouze modelu LE40M6).
Pfiijímaãovou ãást drÏáku pfiipevnûte k zadní stranû televizoru a zajistûte ‰roub .
U modelÛ s úhlopfiíãkou 40 palcÛ upevnûte drÏák do dvou otvorÛ pomocí dvou ‰roubÛ
uvolnûn˘ch bûhem kroku 6.
(T˘ká se pouze modelu LE40M6)
3
Do vrubÛ na nástûnné ãásti drÏáku vloÏte 3 závûsy pfiijímaãové ãásti drÏáku .
Pomocí ‰roubÛ pfiipevnûtû nástûnnou a pfiijímaãovou ãást drÏáku .
Poznámka: Pfied instalací zafiízení na stûnu k nûmu nejprve pfiipojte kabely
âe‰tina-61
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 62
Instalace stojanu
<2>
<3>
1. PoloÏte televizor obrazovkou dolÛ na mûkou látku nebo podu‰ku umístûnou na stole.
2. Stojan pfiipevnûte k televizoru tak, jak je uvedeno na obrázku.
3. Stojan pevnû zajistûte pomocí ãtyfi ‰roubÛ.
âe‰tina-62
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 63
PouÏití bezpeãnostního zámku Kensington
Zámek Kensington je zafiízení pouÏívané k fyzické mu pfiipevnéní zafiízení, pokud je pouÏíváno na
vefiejném místé. Zámek je dodáván zvlá‰t’. S ohledem na v˘robce se metoda pouÏití a uzamãení
mÛÏe li‰it od vyobrazení. Instrukce o pouÏití naleznete v návodu dodaném pfiímo se zámkem Kensington.
Kabel
obr. 2
obr. 1
< Voliteln˘ >
Umístûní Kensingtonského zámku se mÛÏe li‰it podle modelu.
1. VloÏte zámek do zásuvky Kensington na va‰em LCD televizoru (obr. 1) a zamknûte ho otoãením uveden˘m
smûrem (obr. 2).
2. Pfiipojte kabel zámku Kensington.
3. Pfiipevnûte zámek Kensington ke stolu nebo tûÏkému pevnému pfiedmûtu.
âe‰tina-63
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 64
Technické a ekologické údaje
Název modelu
LE32M6
LE40M6
Úhlopfiíãka 32” (16:9)
697,68 (H) x 392,26 (V) mm
(27,47 (H) x 15,44 (V) palcÛ)
a-si TFT aktivní matice
0,511 (H) x 0,511 (V) mm
(0,0201 (H) x 0,0201(V) palcÛ)
170/170 (H/V)
1366 (H) x 768 (V)
Úhlopfiíãka 40” (16:9)
885,17(H) x 497,66(V) mm
(34,85(H) x 19,59(V) palcÛ)
a-si TFT aktivní matice
0,648(H) x 0,216(V) mm
(0,027(H) x 0,0085(V) palcÛ)
170/170(H/V)
1366(H) x 768(V)
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 barev
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 barev
PC Rozli‰ení
Maximální
Optimální
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
Vstupní signál
Synchr.
Video signál
H/V samostatnû, TTL, P. nebo N.
0,7 Vp-p @ 75 oma
H/V samostatnû, TTL, P. nebo N.
0,7 Vp-p @ 75 oma
Systém zvuku
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
Video
Systém barev
Video systém
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1
Video vstup/v˘stup
RGB vstup
Audio vstup/v˘stup
1,0 Vp-p @ 75 oma
0,7 Vp-p @ 75 oma
500 m Vrms
1,0 Vp-p @ 75 oma
0,7 Vp-p @ 75 oma
500 m Vrms
SCART 2
Video vstup/v˘stup
Audio vstup/v˘stup
1,0 Vp-p @ 75 oma
500 m Vrms
1,0 Vp-p @ 75 oma
500 m Vrms
st. 220 - 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz
st. 220 - 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz
170 W
<1,5 W
275 W
<1,5 W
804 x 113 x 564 mm
(31,65 x 4,45 x 22,20 palcÛ)
804 x 250 x 622,5 mm
(31,65 x 9,84 x 24,50 palcÛ)
1004 x 115 x 680 mm
(39,52 x 4,52 x 26,77 palcÛ)
1004 x 330 x 749 mm
(39,52 x 12,99 x 29,49 palcÛ)
Panel
Rozmûry
Velikost zobrazení
Typ
Rozteã bodÛ
Úhly pohledu
Rozli‰ení
Frekvence
Horizontální
Vertikální
Barvy zobrazení
TV
Systém barev
Napájení
Vstupní
Spotfieba energie
BûÏn˘
Úsporn˘ reÏim
Rozmûry (‰ x h x v)
SkfiíÀ
S podstavcem
âe‰tina-64
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 65
Technické a ekologické údaje
Název modelu
Hmotnost
S podstavcem
LE32M6
LE40M6
19.2 kg (42.33 liber)
27.5 kg (60.63 liber)
10°C aÏ 40°C (50°F aÏ 104°F)
10 % aÏ 80 %, bez kondenzace
-20°C aÏ 45°C (-4°F aÏ 113°F)
5 % aÏ 95 %, bez kondenzace
10°C aÏ 40°C (50°F aÏ 104°F)
10 % aÏ 80 %, bez kondenzace
-20°C aÏ 45°C (-4°F aÏ 113°F)
5 % aÏ 95 %, bez kondenzace
RCA zdífika (L, R), 0,5 Vrms (-9 dB)
3,5Ø stereofonní zdífika,
0,5 Vrms (-9 dB)
Max. v˘stup 10 mW
(3,5Ø stereofonní zdífika, 32Ω)
RF: 80 Hz - 15 kHz (pfii -3 dB)
Stfiíd.: 80 Hz - 20 kHz (pfii -3 dB)
RCA zdífika (L, R), 0,5 Vrms (-9 dB)
3,5Ø stereofonní zdífika,
0,5 Vrms (-9 dB)
Max. v˘stup 10 mW
(3,5Ø stereofonní zdífika, 32Ω)
RF: 80 Hz - 15 kHz (pfii -3 dB)
Stfiíd.: 80 Hz - 20 kHz (pfii -3 dB)
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A3
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A2
Ohleduplnost k
Ïivotnímu prostfiedí
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
Zvukové vlastnosti
Zvukov˘ vstup
Zvukov˘ vstup (PC)
V˘stup pro sluchátka
Frekvence
Odezva
Zvuk
V˘stup
3D Surround
Stereo
ReÏim zobrazení (PC)
Jak pozice, tak i formát obrazovky se budou li‰it podle typu PC monitoru a jeho rozli‰ení.
V následující tabulce jsou uvedeny v‰echny reÏimy zobrazení, které jsou podporovány:
ReÏim
Rozli‰ení
Horizontální
kmitoãet (kHz)
Vertikální
kmitoãet (Hz)
Bodov˘ hodinov˘
kmitoãet (MHz)
Synchronizaãní
polarita (H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
ReÏim prokládaného zobrazení není k dispozici.
Zafiízení nemusí fungat normálnû, je-li k nûmu pfiipojen nestandardní video pfiehrávaã.
DVI nepodporuje funkci PC.
âe‰tina-65
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 66
Konfigurace pinÛ
Konektor SCART
Kolík
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Signál
Audio v˘stup prav˘
Audio vstup prav˘
Audio v˘stup lev˘
Audio zem
Video zem (RGB modrá)
Audio vstup lev˘
Vstup RGB modrá
Pfiepínací napûtí
Video zem (RGB zelená)
AV-Link (Ext 1)
Vstup RGB zelená
Kolík
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Signál
Video zem (RGB ãervená)
Vstup RGB ãervená
ZatemÀovací signál (zapínání RGB)
Video zem
Ukostfiení zatemÀovacího signálu
Video v˘stup
Video vstup
Stínûní/zem
Vstupní konektor PC (15-kolíkov˘)
Kolík
1
2
3
4
5
6
7
8
Signál
âervená (R)
Zelená (G)
Modrá (B)
Ukostfiení
Ukostfiení (DDC)
Ukostfiení - âervená (R)
Ukostfiení - Zelená (G)
Ukostfiení - Modrá (B)
âe‰tina-66
Kolík
9
10
11
12
13
14
15
Signál
Vyhrazeno
Ukostfiení synchronizace
Ukostfiení
Data (DDC)
Horizontální synchronizace
Vertikální synchronizace
Hodiny (DDC)
BN68-00956C-00Cze.qxd
10/18/05 4:49 PM
Page 67
- POPRODEJNÍ SERVIS
- V pfiípadû v˘skytu zmûny funkce va‰eho v˘robku,
která mÛÏe indikovat vzniklou poruchu, se neváhejte obrátit
na va‰eho prodejce nebo servisní centrum.
- Dodavatel si vyhrazuje právo mûnit technické specifiace v˘robkÛ.
Za tiskové chyby neruãíme.
Správná likvidace tohoto produktu
(Zniãení elektrického a elektronického zafiízení)
Tato znaãka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci
znamená, Ïe by nemûl b˘t pouÏíván s jin˘mi domácími
zafiízeními po skonãení svého funkãního období. Aby se
zabránilo moÏnému zneãi‰tûní Ïivotního prostfiedí nebo
zranûní ãlovûka díky nekontrolovanému zniãení, oddûlte je prosíme od
dal‰ích typÛ odpadÛ a recyklujte je zodpovûdnû k podpofie opûtovného
vyuÏití hmotn˘ch zdrojÛ.
âlenové domácnosti by mûli kontaktovat jak prodejce, u nûhoÏ produkt
zakoupili, tak místní vládní kanceláfi, ohlednû podrobností, kde a jak
mÛÏete tento v˘robek bezpeãnû vzhledem k Ïivotnímu prostfiedí
recyklovat.
Obchodníci by mûli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat v‰echny
podmínky koupû. Tento v˘robek by se nemûl míchat s jin˘mi
komerãními produkty, urãen˘mi k likvidaci.
Download PDF

advertising