Samsung | HG49EE890UB | Samsung HG55EE89UAC Uživatelská přiručka

Televizor LED
Instalační příručka
Pro získání komplexních služeb svůj výrobek
registrujte na webu
www.samsung.com/register
Model
Sériové číslo
Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu
výrobku. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Pokyny
Tento televizor je poskytován s interaktivními funkcemi zajišťovanými zařízením set-back box (SBB/STB) připojeným k televizoru a dalším
televizorům v počítačem řízeném systému pro hotely a jiná ubytovací zařízení.
Interaktivní: Při prvotním zapnutí televizor odešle příkaz pro identifikaci zařízení SBB/STB. Po identifikování se televizor přepne do ONLINE
režimu a je možné ho kompletně ovládat pomocí zařízení SBB/STB.
Když je televizor v ONLINE režimu, přestane přijímat příkazy infračerveného dálkového ovladače Samsung a bude řízen protokolem
rozhraní.
Samostatný režim: Pokud zařízení SBB/STB nebude identifikováno, televizor se přepne do SAMOSTATNÉHO režimu s omezenými funkcemi.
Provozní režimy
Když se televizor používá v hotelovém režimu se zařízením SBB/STB, může se nacházet v jednom ze dvou stavů:
•• ONLINE nebo SAMOSTATNÝ REŽIM. V SAMOSTATNÉM režimu funguje televizor jako hotelová televize, ale bez aktivní komunikace. Tím se
zabrání hostům v pokusech obejít systém odpojením zařízení SBB/STB.
Hotelová
televize
Hotelový režim
zap.
Napájení
ZAPNUTO
SBB/STB Online,
pokud je jeden z 10
pokusů úspěšný
Samostatný režim
Stav SBB/STB –
Dotazování každé 2 s
SBB/STB Online –
10 chyb po sobě
Online režim
Dotaz. frekv. 20/s
Podrobnosti o samostatném a interaktivním režimu najdete na stránkách 19-24 (Nastavení dat hotelových možností: samostatný a
interaktivní režim)
•• Některé operace mohou být zablokovány, aby se hostům zabránilo obcházet systém televizoru.
•• Žádná hlavní nabídka (Interaktivní režim) nebo nabídka kanálů, Plug & Play v hlavní nabídce (Samostatný režim)
•• Omezená hlasitost a zamknutá nebo odemknutá tlačítka panelu
Upozornění týkající se statických obrazů
Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. obrazové soubory JPEG) nebo statické obrazové prvky (např. logo televizního programu,
panoramatický formát obrazu nebo formát 4:3, informační pruh s cenami akcií nebo se zprávami ve spodní části obrazovky atd.).
Dlouhodobé zobrazování statických obrazů může způsobit nerovnoměrné opotřebení obrazovky a nepříznivě tak ovlivnit kvalitu obrazu.
Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu, postupujte podle níže uvedených doporučení:
•• Nezobrazujte po delší dobu stejný televizní kanál.
•• Vždy se obraz snažte zobrazit na celou obrazovku. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný
formát.
•• Snižte hodnoty jasu a kontrastu na minimum nutné pro dosažení požadované kvality obrazu. Nadměrné hodnoty mohou urychlit proces
vypálení.
•• Snažte se pravidelně využívat všechny funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika tvorby
zbytkového obrazu. Podrobnosti najdete v odpovídající části uživatelské příručky.
Zabezpečení instalačního prostoru
Zachovejte potřebnou vzdálenost mezi výrobkem a ostatními objekty (např. zdmi), aby byla zajištěna řádná ventilace.
Pokud to neuděláte, může dojít k požáru nebo jinému problému s výrobkem následkem zvýšení vnitřní teploty výrobku.
•• Při používání stojanu nebo držáku na zeď použijte pouze díly od společnosti Samsung Electronics.
‒‒ Použití dílů dodaných jiným výrobcem může způsobit problémy s výrobkem nebo zranění následkem pádu na zem.
•• Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
Instalace se stojanem.
Instalace s držákem na zeď.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Obsah
•• Instalace stojanu televizoru LED................................................................................................................................ 5
•• Panel pro připojení....................................................................................................................................................... 7
•• Podporovaná rozlišení pro jednotlivé vstupní signály UHD.................................................................................. 8
•• Rozlišení displeje.......................................................................................................................................................... 9
•• Ovladač televizoru........................................................................................................................................................ 11
•• Dálkový ovladač............................................................................................................................................................ 12
•• Samsung Smart Control............................................................................................................................................... 14
•• Připojení televizoru k zařízení SBB............................................................................................................................ 17
•• Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizoru)................................................ 18
•• Nastavení dat hotelových možností.......................................................................................................................... 19
•• Instalace držáku na zeď............................................................................................................................................... 63
•• Připevnění televizoru na zeď....................................................................................................................................... 64
•• Zámek Kensington proti krádeži................................................................................................................................ 64
•• Specifikace..................................................................................................................................................................... 65
•• Rozměry.......................................................................................................................................................................... 66
•• Licence............................................................................................................................................................................ 68
Čeština
3
ČEŠTINA
•• Příslušenství................................................................................................................................................................... 4
Příslušenství
✎✎ Zkontrolujte, zda jste spolu s televizorem LED obdrželi všechny uvedené položky. Pokud některé položky chybí,
obraťte se na prodejce.
✎✎ Barva a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.
Dálkový ovladač (AA59-00818A) a baterie
(AAA x 2)
Samsung Smart Control (BN59-01181Q)
a baterie (AA x 2)
Napájecí kabel
Bezpečnostní příručka / Příručka pro
rychlou instalaci (v některých zemích není
k dispozici)
Datový kabel (podle modelu)
Adaptér KOMPONENTNÍ VSTUP / AV VSTUP
Průvodce kabelů
Adaptér karet CI
4 kus
Adaptér pro montáž na zeď
✎✎ V závislosti na modelu nemusí být součástí dodávky podstavec a šroub podstavce.
✎✎ Datový kabel nemusí být součástí dodávky (závisí na dodavateli řešení).
Správná likvidace tohoto výrobku (odpady z elektrických & elektronických zařízení)
(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se zavedenými systémy třídění odpadu.)
Toto označení na výrobku, na příslušenství a v tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho
elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či kabel USB) na konci životnosti neměly likvidovat
společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací
podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí
nebo poškození zdraví způsobenému neřízenou likvidací odpadu. Domácí uživatelé by měli kontaktovat
buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat
si informace o tom, kam a jak mohou tyto jednotky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní
prostředí. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronická příslušenství by neměla být slučována s jiným hospodářským odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se zavedenými systémy samostatného sběru baterií.)
Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být
likvidována společně s jiným domovním odpadem. Označení chemickými symboly Hg, Cd nebo Pb znamená,
že baterie obsahuje vyšší úroveň rtuti, kadmia nebo olova než určuje směrnice ES 2006/66. Pokud nebudou
baterie vhodně zlikvidovány, tyto látky mohou poškozovat zdraví nebo životní prostředí. V zájmu ochrany
přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů
odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.
4
Čeština
Instalace stojanu televizoru LED
Součásti stojanu
Při instalaci stojanu použijte dodávané součásti a díly.
A 1 kus
B 1 kus
Stojan
1
3
C
40"~55" x4 (M4 x L14)
65" x8 (M4 x L14)
D
40"~55" x4 (M4 x L16)
Vodicí držák
Šrouby
2
C
65" x4 (M4 x L14)
D
40"~55" x4 (M4 x L16)
✎✎ Položte na stůl měkkou
látku, aby nedošlo
k poškození televizoru, a
položte televizor obrazovkou
dolů na připravenou
podložku.
✎✎ Vložte vodicí držák do
drážky v dolní části
televizoru.
✎✎ Nasuňte jej ve směru šipky
až ke koncové čáře a tam jej
připevněte.
Čeština
5
4
5
C
x4 (M4 x L14)
✎✎ Proveďte instalaci šroubů podle
uvedeného pořadí.
!
!
✎✎ POZNÁMKA
•• Před sestavením rozlišujte mezi přední a zadní stranou každé součásti.
•• S televizorem musí manipulovat minimálně dvě osoby.
6
Čeština
Panel pro připojení
1
2
3
4
5
6
7
✎✎ Při připojování externího zařízení k televizoru se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
✎✎ Při připojování externího zařízení dodržujte barvu svorek na kabelu.
1 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Konektor pro upgrade softwaru, funkci Media Play atd.
‒‒ Servisní konektor.
2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Připojení k digitálnímu zvukovému zařízení.
3 HDMI IN 1 (ARC) / HDMI IN 2 (DVI)
Slouží k připojení konektoru HDMI zařízení k výstupu HDMI.
✎✎ Připojení HDMI – HDMI nevyžaduje zvláštní připojení zvuku. Připojení HDMI umožňuje přenos zvuku i obrazu.
✎✎ Konektor HDMI IN 2 (DVI) lze použít pro připojení externího zařízení rozhraním DVI. Použijte kabel DVI-HDMI
nebo adaptér DVI-HDMI pro připojení obrazu a konektory PC/DVI AUDIO IN pro připojení zvuku. U některých
zařízení DVI nebo HDMI není připojení zvuku DVI AUDIO IN nutné.
✎✎ Doporučujeme s tímto televizorem používat externí zařízení s rozhraním HDMI verze 1.3 nebo 1.4. Pokud
se u zařízení s rozhraním HDMI verze 1.2 setkáte s problémem s kompatibilitou, například žádný zvuk nebo
nesprávný obraz, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Samsung. Informace o středisku péče
o zákazníky společnosti Samsung naleznete na straně 69.
✎✎ Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
4 DATA
‒‒ Používá se pro podporu datové komunikace mezi televizorem a zařízením SBB.
‒‒ Používá se pro připojení konektoru televizoru typu RJ-12.
5 LAN
Připojení k drátové síti LAN s použitím kabelu třídy CAT 7.
Čeština
7
6 COMPONENT IN / AV IN
‐‐ Použijte pro připojení zařízení s komponentním výstupem obrazu a zvuku, např. přehrávače DVD, a kompozitní
AV zařízení, např. videorekordéry.
‐‐ Připojte audiokabely ke vstupu „R-AUDIO-L“ televizoru a k odpovídajícím konektorům zvukového výstupu A/V
zařízení.
‐‐ COMPONENT konektor lze využít také jako VIDEO konektor.
‐‐ Připojte komponentní videokabely (nejsou součástí dodávky) ke komponentním konektorům („PR“, „PB“, „Y“)
na zadní straně televizoru a k odpovídajícím komponentním výstupům videa přehrávače DVD. Spárujte barevné
označení konektorů a kabelů.
‐‐ Pokud chcete připojit současně set-top box i přehrávač DVD, připojte set-top box k přehrávači DVD a pak připojte
přehrávač DVD ke komponentním konektorům („PR“, „PB“, „Y“) televizoru.
‐‐ Konektory PR, PB a Y komponentních zařízení (přehrávač DVD) mohou být někdy označeny jako Y, B-Y a R-Y nebo
Y, Cb a Cr.
‐‐ V případě zařízení AV připojte audiokabely RCA (nejsou součástí dodávky) ke vstupu „R - AUDIO - L“ na zadní
straně televizoru a jejich opačné konce připojte k odpovídajícím zvukovým výstupům externího zařízení.
‐‐ Připojujete-li kompozitní (AV) zařízení ke vstupu AV IN [Y/VIDEO], připojte (žlutý) videokabel ke konektoru AV IN
[Y/VIDEO] (zelenožlutý).
7 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Chcete-li televizní kanály správně zobrazit, musí televizor přijímat signál z jednoho z následujících zdrojů:
‒‒ venkovní anténa nebo rozvod kabelové televize.
Podporovaná rozlišení pro jednotlivé vstupní signály UHD
•• Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
✎✎ Připojení HDMI s funkcí HDMI UHD Color nastavenou na hodnotu Vypnuto podporuje vstupní signál ve formátu
až UHD 50P/60P 4:2:0, zatímco připojení HDMI s funkcí HDMI UHD Color nastavenou na hodnotu Zapnuto
podporuje vstupní signál ve formátu až UHD 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2.
Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Vypnuto
Frekvence snímků
(fps; snímky/s)
24 / 25 / 30
50 / 60
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
O
-
O
-
O
-
O
Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Zapnuto
Frekvence snímků
(fps; snímky/s)
24 / 25 / 30
50 / 60
8
Čeština
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
O
O
O
O
O
O
O
Rozlišení displeje
Můžete vybrat některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena ve sloupci Rozlišení. Televizor se pak automaticky
nastaví na vybrané rozlišení.
Po připojení počítače k televizoru nastavte v počítači rozlišení obrazovky pro televizor. Optimální rozlišení je 3840 × 2160
při 60 Hz. Pokud provedete nastavení na jinou hodnotu, než jaká je uvedena v tabulce níže, televizor nemusí nic zobrazit.
Nastavte správné rozlišení s využitím informací v uživatelské příručce k počítači nebo jeho grafické kartě.
V tabulce jsou uvedena doporučená rozlišení.
✎✎ Optimální rozlišení je 3840 × 2160 při 60 Hz.
Režim
Rozlišení
Formát
zobrazení
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální
frekvence (Hz)
Taktovací
frekvence
(MHz)
Polarita (horizontální
/ vertikální)
IBM
720 × 400
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 × 480
832 × 624
1152 × 870
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 × 480
640 × 480
640 × 480
800 × 600
800 × 600
800 × 600
1024 × 768
1024 × 768
1024 × 768
1152 × 864
1280 × 720
1280 × 800
1280 × 1024
1280 × 1024
1366 × 768
1440 × 900
1600 x 900RB
1680 × 1050
1920 × 1080
1920 × 1200
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Čeština
9
Režim
Rozlišení
Formát
zobrazení
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální
frekvence (Hz)
Taktovací
frekvence
(MHz)
Polarita (horizontální
/ vertikální)
CEA-861
720 (1 440) x 576i
720 (1 440) x 480i
720 × 576
720 × 480
1280 × 720
1280 × 720
1920 × 1080i
1920 × 1080i
1920 × 1080
1920 × 1080
1920 × 1080
1920 × 1080
1920 × 1080
3840 × 2160
3840 × 2160
3840 × 2160
3840 × 2160
3840 × 2160
4096 × 2160
4096 × 2160
4096 × 2160
4096 × 2160
4096 × 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 × 2160
3840 × 2160
3840 × 2160
4096 × 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ Pro připojení kabelu HDMI-DVI je potřeba použít konektor HDMI IN.
✎✎ Režim prokládaného zobrazení není podporován.
✎✎ Sestava se může chovat abnormálně, pokud se zvolí nestandardní formát obrazu.
✎✎ Jsou podporovány režimy Separate (Oddělený) a Composite (Kompozitní). Režim SOG není podporován.
10
Čeština
Ovladač televizoru
Ovladač televizoru je vícesměrové tlačítko, které umožňuje navigaci bez dálkového ovladače.
✎✎ Některé funkce vyžadující kód PIN nemusí být dostupné.
✎✎ Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.
✎✎ Stisknutím ovladače na déle než 1 sekundu zavřete nabídku.
✎✎ Ovladač televizoru, malé tlačítko podobné joysticku vpravo dole na televizoru, umožňuje ovládat televizor bez
dálkového ovladače.
Nabídka ovládání
: Vypnout
: Zesílit
: Další kanál
: Ztlumit
: Předchozí kanál
: Zdroj
Ovladač televizoru / Snímač dálkového ovladače
Stisknutí: Přesunout
Stisknutí a podržení: Vybrat
Ovladač televizoru je umístěn v dolní části televizoru.
Pohotovostní režim
Nenechávejte výrobek v pohotovostním režimu delší dobu (když jste například na prázdninách). I když je vypnuto napájení,
výrobek stále spotřebovává menší množství elektrické energie.
Čeština
11
Dálkový ovladač
✎✎ U tohoto dálkového ovladače jsou Braillovým písmem označena tlačítka Power, Channel a Volume. Mohou jej tak
používat zrakově postižené osoby.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Zobrazení a výběr dostupných zdrojů
videa.
Přímý přístup ke kanálům.
Přepínání režimů Teletext, Dvojitý
a Mix.
Zobrazení elektronického
programového průvodce EPG.
Dočasné vypnutí zvuku.
Přepínání kanálů.
Nastavení hlasitosti.
Zobrazí seznam kanálů na obrazovce.
HOME
Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
MENU
Rychlý výběr často používaných
funkcí.
TOOLS
Přepnutí na obrazovku HOME.
CONTENT
Zobrazení obrazovky Správa obsahu.
Stisknutím zobrazíte informace na
obrazovce televizoru.
CLOCK: Když stisknete tlačítko INFO
v pohotovostním režimu, televizor
zobrazí čas.
Výběr položek nabídek na obrazovce
a změna hodnot u nabídek.
Zavření nabídky.
Návrat do předchozí nabídky.
Tlačítka v nabídce Seznam kanálů,
Správa obsahu atd.
ALARM: Zadejte hodinu, kdy se
má televizor zapnout.
X: Zapíná nebo vypíná funkci 3D
obrazu. (není k dispozici)
SUBT.: Zobrazení digitálních
titulků.
12
Čeština
ALARM
SUBT.
Tato tlačítka lze používat na
obrazovce Správa obsahu.
Instalace baterií (velikost baterií: AAA)
✎✎ POZNÁMKA
•• Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 metrů od televizoru.
•• Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem. Nepoužívejte v blízkosti zářivek nebo neonů
s vysokým jasem.
•• Barva i tvar se mohou lišit podle modelu.
•• Tlačítka dálkového ovladače „HOME“ a „3D“ nejsou podporována. Při stisknutí těchto tlačítek televizor nijak
nezareaguje.
Čeština
13
Samsung Smart Control
✎✎ Barva a tvar se mohou lišit podle modelu.
¢: Zapnutí a vypnutí zvuku.
AD: Stisknutím a přidržením
tohoto tlačítka zobrazíte panel
Zástupci usnadnění. Výběrem
možností je můžete zapnout
nebo vypnout.
MIC: Mikrofon se používá s funkcemi Ovládání hlasem a Hlas.
‒‒ Na funkci Ovládání hlasem má vliv zřetelnost výslovnosti, hlasitost
hlasu a okolní hluk.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
SEARCH: Stisknutím tohoto tlačítka můžete otevřít okno pro
vyhledávání. (není k dispozici)
KEYPAD: Virtuální ovladač na obrazovce umožňuje snadno zadávat
čísla, ovládat obsah a používat funkce.
SOURCE: Slouží ke změně zdroje.
VOICE: Spouští rozpoznávání hlasu. Když se na obrazovce zobrazí ikona
mikrofonu, vyslovte hlasový příkaz do mikrofonu. Pokud vyslovíte
slovo „Nápověda“ (Nápověda), získáte základní informace o používání a
hlasových příkazech.
‒‒ Hlasový příkaz vyslovujte 10 cm až 15 cm od mikrofonu. Mluvte
přiměřeně hlasitě.
Slouží k přepínání kanálů.
Slouží ke změně hlasitosti.
‒‒ Touchpad: Položte prst na touchpad a pohybujte ovladačem
Samsung Smart Control. Tím posunete ukazatel na obrazovce
ve směru, kterým se pohybuje ovladač Samsung Smart Control.
Stisknutím touchpadu spustíte označenou položku.
‒‒ < > ¡ £: Přesunutí ukazatele nebo výběru.
RETURN: Slouží k návratu do předchozí nabídky. Pokud stisknete toto
tlačítko při sledování televizoru, můžete se také vrátit na předchozí
kanál.
EXIT: Stisknutím a podržením tohoto tlačítka ukončíte všechny
spuštěné aplikace.
SMART HUB: Spuštění funkce Smart Hub. Pokud je spuštěna aplikace,
stisknutím tlačítka SMART HUB tuto aplikaci ukončíte.
GUIDE: Slouží k zobrazení programu vysílání digitálního kanálu.
CH.LIST: Stisknutím a přidržením spustíte Seznam kanálů.
Tato tlačítka se používají s konkrétními funkcemi. Tato tlačítka
používejte podle pokynů na obrazovce televizoru.
¥: Aktivací režimu Režim Fotbal si zajistíte optimální zážitek ze sledování sportovních přenosů.
M.SCREEN: Obrazovku televizoru můžete rozdělit a používat různé funkce, například sledování televize,
procházení webu, sledování videa a podobně. Další informace naleznete v příručce e-Manual.
Barevné tlačítko: Tato barevná tlačítka lze použít také k získání přístupu k dalším možnostem, které jsou k dispozici pro používanou
funkci.
‒‒ MENU: Stisknutím a podržením zobrazíte nabídku na obrazovce.
‒‒ REC: Stisknutím a přidržením nahrajete vysílání.
‒‒ INFO: Stisknutím a přidržením zobrazíte informace o aktuálním digitálním kanálu nebo souboru médií.
14
Čeština
Vkládání baterií do ovladače Samsung Smart Control
Pokud chcete používat ovladač Samsung Smart Control, nejprve do něho vložte baterie podle následujícího obrázku.
Jemně zatáhněte za zářez na krytu baterií. Jakmile se uvolní, zcela ho vyndejte.
Vložte 2 alkalické baterie AA a dbejte na to, aby baterie měly správnou polaritu.
¦¦ Používání režimu Samsung Smart Control
Ovladač Samsung Smart Control umožňuje snazší a pohodlnější používání televizoru. Pokud stisknete tlačítko KEYPAD,
zobrazí se na obrazovce virtuální dálkový ovladač, který umožňuje snadno zadávat číslice, ovládat obsah a aktivovat
funkce na obrazovce.
‒‒ Doporučujeme používat ovladač Samsung Smart Control ze vzdálenosti menší než 6 m. Vzdálenost, na kterou
ovladač funguje, se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
Spárování ovladače Samsung Smart Control s televizorem
Abyste mohli televizor ovládat pomocí ovladače Samsung Smart Control, je nutné Samsung Smart Control spárovat
s televizorem pomocí rozhraní Bluetooth. Spárujte ovladač Samsung Smart Control s televizorem.
‒‒ Ovladač Samsung Smart Control lze spárovat pouze s jedním televizorem.
Chcete-li zapnout televizor, namiřte ovladač Samsung Smart Control na snímač dálkového ovladače na televizoru a
stiskněte tlačítko TV.
‒‒ Umístění přijímače dálkového ovládání se může lišit v závislosti na modelu.
Opětovné připojení ovladače Samsung Smart Control
Pokud ovladač Samsung Smart Control přestane fungovat nebo funguje nenormálně, vyměňte baterie, protože důvodem
může být jejich vybití.
Pokud problém přetrvává, obnovte párování s televizorem stisknutím tlačítka párování na ovladači Samsung Smart
Control.
1. Stiskněte současně tlačítka RETURN a GUIDE po dobu 3 sekund.
‒‒ Ovladač Samsung Smart Control umístěte přibližně 30 až 40 cm od televizoru a zajistěte, aby mířil na přijímač
dálkového ovládání.
2. Na obrazovce se zobrazí ikona připojení. Pak se ovladač Samsung Smart Control automaticky připojí k televizoru.
Čeština
15
Když se na obrazovce zobrazuje tato ikona výstrahy...
Následující ikona upozornění oznamuje, že baterie ovladače Samsung Smart Control jsou
téměř vybité. Pokud se zobrazí ikona upozornění, baterie vyměňte. Společnost Samsung
doporučuje používat alkalické baterie, protože vydrží déle.
<Ikona upozornění na vybití
baterie>
Ovládání televizoru pohybem ovladače Samsung Smart Control
Ovladač Samsung Smart Control je vybaven pohybovým snímačem (gyroskopickým snímačem), který umožňuje snadno
ovládat televizor držením a pohybem ovladače Samsung Smart Control.
Jakmile položíte prst na touchpad, na obrazovce se zobrazí ukazatel. Přidržte ovladač Samsung Smart Control a
pohněte jím. Ukazatel se přesune stejným směrem jakým pohnete ovladačem Samsung Smart Control. Na obrazovkách
umožňujících procházení můžete také procházet nahoru a dolů.
‒‒ Pokud se přestanete dotýkat touchpadu, ukazatel na obrazovce zmizí.
Ovládání televizoru pomocí touchpadu
V nabídce Podpora vyberte možnost Kurz Smart Control. Podle pokynů na obrazovce se naučíte používat touchpad.
Přesouvání výběru nebo ukazatele
Stisknutím navigačních tlačítek (nahoru, dolů. doleva a doprava) přesunete ukazatel nebo výběr požadovaným směrem.
Přístup k nabídkám & výběr položek
Stiskněte touchpad. Takto můžete otevírat nabídky televizoru nebo vybírat položky.
Zobrazení kontextové nabídky ve službě Smart Hub
Na obrazovce služby Smart Hub klepněte na touchpad a podržte. Zobrazí se nabídka Options (Možnosti), která je
k dispozici pro vybranou položku.
‒‒ Obsah nabídky Options (Možnosti) závisí na kontextu.
Přechod na panel Smart Hub
Na obrazovce služby Smart Hub táhněte prstem na touchpadu doleva nebo doprava. Tím můžete přesouvat panely služby
Smart Hub doleva nebo doprava.
Procházení ve webovém prohlížeči
Na obrazovce webového prohlížeče táhněte prstem na touchpadu nahoru nebo dolů. Takto můžete procházet obrazovku
webového prohlížeče.
16
Čeština
Připojení televizoru k zařízení SBB
Zadní panel televizoru
ETH MODEM
Datový kabel
1. S použitím datového kabelu propojte konektor DATA televizoru s konektorem [ETH MODEM] zařízení STB (SBB).
✎✎ Můžete používat datovou komunikaci.
¦¦ Seznam dodavatelů a kompatibilních datových kabelů dodávaných s televizorem
•• Ujistěte se, že používáte správný datový kabel podle svého dodavatele. Viz štítek s kódem na datovém kabelu.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Provozní specifikace datového kabelu (RJ12): RS232
Čeština
17
Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizoru)
✎✎ Scénář 1: Když nejsou připojeny žádné vstupy.
Připojení adaptéru karet CI
Připojte adaptér způsobem uvedeným na obrázku.
✎✎ Chcete-li nainstalovat adaptér karet CI, odlepte štítek na televizoru.
Chcete-li připojit adaptér karet CI, postupujte podle následujících kroků:
✎✎ Adaptér doporučujeme připojit ještě před instalací sady pro upevnění
na zeď nebo před vložením karty „CI nebo CI+“.
1. Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v produktu 1.
✎✎ Vyhledejte dva otvory v zadní části televizoru v blízkosti
konektoru rozhraní COMMON INTERFACE.
2. Vložte adaptér karet CI CARD do konektoru COMMON INTERFACE výrobku 2.
Zadní strana
televizoru
3. Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“.
Před montáží televizoru na zeď doporučujeme vložit kartu CI. Po montáži by její vložení mohlo být obtížné.
Kartu vložte po upevnění adaptéru karet CI CARD k televizoru. Připojení modulu by mohlo být obtížné,
pokud kartu vložíte před jeho upevněním.
Používání karty „CI nebo CI+“
Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+.
•• Pokud nevložíte kartu CI nebo CI+, bude na některých kanálech
zobrazena zpráva „Zakódovaný signál“.
•• Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující
telefonní číslo, ID karty CI nebo CI+, ID hostitele a další informace.
Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele
služeb.
•• Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva
„Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní
aktualizován.
✎✎ POZNÁMKA
•• Kartu CI nebo CI+ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
•• Kartu CI nebo CI+ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
•• Kartu CI nebo CI+ vložte ve směru na ní vyznačeném.
•• Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit v závislosti na modelu.
•• Karta „CI nebo CI+“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný
prodejce.
•• V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
•• Vložte kartu CI nebo CI+, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz na obrazovce bude zkreslený nebo se
nebude zobrazovat vůbec.
18
Čeština
Nastavení dat hotelových možností
Zadání: Stiskněte tlačítka MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE v tomto pořadí. (Z režimu Hotel se nastavuje režim Samostatně.)
Opuštění této nabídky: vypněte a znovu zapněte zařízení.
✎✎ V závislosti na modelu a oblasti nejsou některé nabídky televizoru dostupné.
Funkce hotelové televize
Kategorie
Položka
Výchozí
hodnota
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
1
Power On Channel
Type
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Power On
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Channel Editor
Channel
Mixed Channel Map
ON
Popis
Vyberte režim Hotel.
•• Interactive mode: Televizor funguje se zařízením SI STB nebo SBB.
•• Standalone mode: Televizor funguje samostatně – bez zařízení SI STB nebo SBB.
•• Interactive mode: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Nastavte výchozí hodnoty, které se použijí při zapnutí televizoru.
•• User Defined: Umožňuje ruční nastavení kanálu při zapnutí a typu kanálu. Viz
části Kanál při zapnutí a Typ kanálu níže.
•• Last Saved: Vyberete-li tuto položku, zobrazí televizor po zapnutí ten kanál,
který byl sledován před vypnutím televizoru.
Televizor se po zapnutí automaticky přepne na tento kanál.
Vyberte pásmo kanálů: AIR (analogové vysílání s anténním příjmem), DTV
(digitální vysílání s anténním příjmem), CATV (analogové vysílání s kabelovým
příjmem), CDTV (digitální vysílání s kabelovým příjmem)
•• User Defined: Umožňuje ruční nastavení hlasitosti po zapnutí. Viz část Hlasitost
při zapnutí níže.
•• Last Saved: Televizor se po zapnutí nastaví na hlasitost, která byla nastavena
před vypnutím.
Televizor se zapne s touto úrovní hlasitosti v samostatném hotelovém režimu.
Jedná se o minimální úroveň hlasitosti, kterou může uživatel nastavit
v samostatném režimu Hotel.
Jedná se o maximální úroveň hlasitosti, kterou může uživatel nastavit
v samostatném režimu Hotel.
Vyberte zdroj vstupu, který televizor zobrazí po zapnutí.
Určuje nastavení televizoru po výpadku elektrické energie a obnovení dodávky
elektrické energie nebo po odpojení televizoru a jeho opětovném zapojení.
•• Last Option: Uvede televizor do posledního stavu napájení. Byl-li posledním
stavem pohotovostní režim, navrátí jej do pohotovostního režimu. Byl-li
televizor zapnutý, zapne jej.
•• Power On: Televizor se po obnovení napájení zapne.
•• Standby: Televizor bude po obnovení napájení v pohotovostním režimu.
Umožňuje přímý a okamžitý přístup k některým funkcím nabídky Kanál
v uživatelské nabídce Kanál, jako je možnost Automatické ladění, Výběr antény
atd.
Editor kanálů umožňuje upravovat kanály uložené v paměti televizoru. Pomocí
funkce Editor kanálů můžete:
•• měnit čísla a názvy kanálů a řadit kanály do požadovaného pořadí,
•• skrýt obraz vybraných kanálů. Skrytí obrazu zamezí zobrazování obrazu
z kanálu a z televizoru vychází pouze zvuk. Na obrazovce se zobrazuje ikona
reproduktoru.
Funkce Editor kanálů umožňuje také snadné zobrazení informací o jednotlivých
kanálech, aniž by bylo nutné kanály jednotlivě zobrazovat.
Tato funkce umožňuje zobrazení a procházení kanálů ze všech typů antén (Anténa,
Kabel nebo Satelit) najednou.
•• ON: Je-li vybrána možnost ON, mají hosté přístup ke kompletní mapě kanálů
bez ohledu na vybraný typ antény. V seznamu kanálů budou zobrazeny kanály
typu Anténa i Kabel.
•• OFF: Je-li vybrána možnost OFF, mají hosté v mapě kanálů přístup pouze ke
kanálům odpovídajícím vybranému typu antény [ANTÉNA/KABEL nebo Satelit].
V seznamu a editoru kanálů se zobrazí pouze kanály podle vybraného typu
antény.
Čeština
19
Funkce hotelové televize
Kategorie
Channel
Položka
Výchozí
hodnota
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
OFF
Genre Editor
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu Display
Tools Display
Channel Menu
Display
Menu OSD
20
Čeština
Rozšíření oblasti titulků, aby vyplnila šířku obrazovky.
OFF
ON
Povolení nebo zakázání nabídky Obraz.
•• ON: Hlavní nabídka se zobrazuje.
•• OFF: Hlavní nabídka se nezobrazuje.
Skrytí nebo zobrazení nabídky Nástroje.
OFF
Skrytí nebo zobrazení nabídky Kanál.
ON
Unlock
Home Menu Display
ON
BT Auto Remove
Device List
•• ON: Zkontrolujte čísla kanálů programů DTV. (Editor televizních kanálů není
přístupný.)
•• OFF: Nekontrolujte čísla kanálů programů DTV. (Editor kanálů DTV je přístupný,
ale není podporována další aktualizace čísel kanálů programů.)
Pokud dojde k neshodě mezi daty v mapě kanálů a přenášenými daty, dojde
k automatickému ladění kanálů a data a parametry v mapě kanálů se obnoví.
•• ON: Pokud je položka Zpráva o novém hledání kanálů nastavena na možnost
ON, zobrazí se hotelovým hostům v nabídce na obrazovce zpráva, že jsou znovu
vyhledávány kanály.
•• OFF: Pokud se nemá hotelovým hostům zobrazovat v nabídce na obrazovce
zpráva o novém hledání kanálů, může správce hotelu nastavit položku Zpráva o
novém hledání kanálů na možnost OFF.
•• OFF: Pokud je položka Pan EURO MHEG nastavena na hodnotu Vypnuto, je
technologie MHEG spuštěna v závislosti na stávajících technických údajích
výrobku.
•• ON: Pokud je položka Pan Euro MHEG nastavena na možnost Zapnuto, je funkce
MHEG nastavena na ON bez ohledu na specifikaci produktu nebo oblast.
Lze povolit nebo zakázat funkci My Channel.
Umožňuje úpravu žánru kanálů. (Funkce je k dispozici, pokud je Zapnuta možnost
My Channel.)
Pomocí této funkce lze zapnout nebo vypnout automatické zapínání titulků
v určité zemi.
Funkce je podporována u hotelových televizorů, které jsou připraveny k příjmu
vysílání DVB v Evropě.
Tato funkce se vztahuje k technickým údajům pro titulky ve Francii. Titulky
v ostatních zemích fungují v závislosti na technických údajích země bez ohledu na
nastavení položky Autom. zapnutí titulků.
•• ON: Pokud je položka Autom. zapnutí titulků nastavena na hodnotu ON, funguje
podle technických údajů pro titulky ve Francii.
•• OFF: Pokud je položka Autom. zapnutí titulků nastavena na hodnotu OFF,
nefunguje podle technických údajů pro titulky ve Francii.
OFF
Panel Button Lock
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
Popis
ON
ON
Pomocí této položky lze zapnout nebo vypnout ovládání předního panelu
(místních tlačítek).
•• Unlock: Odemkne tlačítka panelu.
•• Lock: Zamkne tlačítka panelu.
•• OnlyPower: Tlačítka panelu lze použít pouze k zapnutí a vypnutí zařízení.
•• OFF: Nabídka Domů se nezobrazuje.
•• ON: Nabídka Domů se zobrazuje.
Úprava nabídky Domů.
•• ON: Nabídka Domů se automaticky spustí.
•• OFF: Nabídka Domů se nespustí automaticky.
Vymazat seznam zařízení při zapnutí a vypnutí.
•• ON: Z hudebního přehrávače BT bude smazána historie připojení.
•• OFF: Vypnutí funkce.
Funkce hotelové televize
Kategorie
Clock
Music Mode
External
Source
Eco Solution
Položka
Výchozí
hodnota
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
Music Mode AV
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Energy Saving
OFF
Popis
•• OFF : Nefungují žádné funkce hodin tovární nabídky. Pouze hlavní nabídka.
•• SW Clock : Fungují pouze SW hodiny.
Slouží k výběru způsobu aktualizace údajů hodin.
•• Manual: Použije se časový údaj z kanálu DVB nebo ruční nastavení hodin, pokud
je televizor v samostatném režimu.
•• TTX: Získání časových údajů z vysílání teletextu.
•• Time Channel: Použijí se časové údaje z vybraného typu kanálu a čísla kanálu.
Lze povolit nebo zakázat funkci budíku.
•• WakeUp: Povolí funkci budíku, která v daný čas zapne zařízení.
•• OnOff: Zakáže funkci budíku.
Pro přehrávání hudby z mp3 nebo jiného audiopřehrávače přes zdroj vstupu
AV. Když je tato možnost zapnuta, můžete poslouchat zvuk z přehrávače
prostřednictvím televizoru, i když není k dispozici žádný videosignál. Podsvícení
televizoru ale zůstává zapnuté. Pokud se přidá videosignál, funguje normálně.
Umožňuje přehrávání hudby z mp3 nebo jiného audiopřehrávače připojeného
ke komponentnímu vstupnímu zdroji. Pokud je tato možnost zapnuta, zvuk
z přehrávače můžete poslouchat prostřednictvím televizoru bez ohledu na
dostupnost videosignálu. Dále slouží ke skrytí obrazu, takže obrazovka televizoru
je při přehrávání hudby vypnutá. Podsvícení televizoru ale zůstává zapnuté.
Zapnutí nebo vypnutí podsvícení v hudebním režimu umožňující šetřit energii
Chování připojeného média USB k televizoru:
•• Default: Zobrazí se automaticky otevírané okno.
•• Automatic : Automaticky se otevře nabídka obsahu média USB.
•• Disable : Nezobrazuje se překryvné okno ani nabídka.
Uživatelé mohou vypnout nebo zapnout pruh externího zdroje.
•• ON : Když se televizor zapne nebo se změní režim, zobrazí televizor pruh
externího zdroje.
•• OFF : Když se televizor zapne nebo se změní režim, televizor nezobrazí pruh
externího zdroje.
•• OFF : Automatické rozpoznání zdroje je vypnuto.
•• ON : Když je k televizoru připojen externí zdroj, televizor ho automaticky
identifikuje a přepne zdroj vstupu.
•• PC : Automatické rozpoznání vstupu počítače (PC).
Slouží k výběru zdroje televizoru po ukončení připojení Anynet+ (HDMI-CEC). (Tato
funkce je užitečná zejména při použití s konektorem Guestlink RJP.)
Slouží k nastavení jasu televizoru kvůli snížení spotřeby elektrické energie.
•• Off: Úsporná funkce je vypnuta.
•• Low: Televizor je nastaven na nízký úsporný režim.
•• Medium: Televizor je nastaven na střední úsporný režim.
•• High: Televizor je nastaven na vysoký úsporný režim.
Čeština
21
Funkce hotelové televize
Kategorie
Položka
Welcome Message
Edit Welcome
Message
Výchozí
hodnota
OFF
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
..
Clone USB to TV
REACH
Solution
22
Čeština
Zobrazení uvítací zprávy.
Slouží k úpravě uvítací zprávy.
Logo/
Message
Cloning
Popis
Přepíná funkci Logo hotelu mezi možnostmi VYPNUTO, BMP, AVI a OBĚ. Pokud
není nastavena možnost VYPNUTO, po zapnutí televizoru se před zobrazením
signálu z prvotního zdroje zobrazí logo po dobu nastavenou pomocí položky „Logo
Display Time“.
Slouží ke stažení loga hotelu.
Požadavky na soubor loga hotelu:
•• Pouze soubor BMP nebo AVI.
•• Max. velikost souboru: BMP – 960 × 540, AVI – 30 MB
•• Název souboru musí být samsung.bmp nebo samsung.avi.
Nastavení doby zobrazení loga (3, 5 nebo 7 sekund).
Slouží k naklonování aktuálních nastavení televizoru na paměťové zařízení USB.
Slouží k naklonování nastavení televizoru z paměťového zařízení USB do
televizoru.
Když je funkce Autom. inicializace nastavení zapnutá a televizor vypnete a
zapnete nebo vypnete a zapnete hlavní napájení, obnoví se data na klonované
hodnoty. Pokud není nastavena žádná hodnota klonování, tak i když je funkce
Autom. inicializace nastavení zapnutá, bude ignorována a fungování televizoru
bude stejné jako při vypnuté funkci Autom. inicializace nastavení.
•• ON: V televizoru bude přístupná funkce REACH.
•• OFF: V televizoru nebude přístupná funkce REACH.
Setting Auto
Intialize
OFF
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Dojde-li k zapnutí serveru Reach, přebere IP namísto RF.
Server IP Setting
…
Adresa URL serveru Reach IP, například https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Přiřazení kanálu DTV pro přenos dat aktualizace REACH. Toto číslo kanálu musí
být stejné jako číslo nastavené na serveru Reach.
Umožňuje nastavit dobu, kdy dojde ke stažení dat (například aktualizace softwaru,
klonování souborů a obsah S-LYNC REACH) ze serveru REACH do televizoru:
1hour: Každou hodinu
2hour: Každé 2 hodiny
12:00 AM: Vždy o půlnoci (12:00:00)
2:00 AM: Vždy o půlnoci (2:00:00)
12:00 PM: Vždy v poledne (12:00)
2:00 PM: Vždy v poledne (2:00:00)
•• ON: Když televizor přejde do pohotovostního režimu (je připojen napájecí kabel
a televizor je vypnutý), aktualizují se v televizoru data REACH.
•• OFF: Data REACH se v televizoru aktualizují v intervalu aktualizací serveru
REACH.
Výběr možnosti Group ID serveru REACH. (Více informací najdete v příručce
serveru REACH.)
Nastavení čísla pokoje.
…
Zobrazí se verze serveru REACH.
Funkce hotelové televize
Kategorie
Položka
Výchozí
hodnota
Network Setup
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Service Discovery
Widget
Solution
Widget Mode
Solution Type
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
Nastavení adresy IP pro vytvoření internetového připojení.
Soft AP: Pomocí této funkce můžete v mobilních zařízeních připojit televizor.
Nastavte možnosti pro připojení zařízení Wi-Fi.
yy Soft AP: Zapnutí nebo vypnutí funkce Soft AP. Je-li funkce Soft AP nastavena na
hodnotu Zapnuto, v mobilních zařízeních budete moci vyhledat název televizoru
ze seznamu připojených zařízení Wi-Fi.
yy Security key: Nastavte bezpečnostní klíč, který bude nutné zadat na ostatních
zařízeních, budou-li se chtít připojit k televizoru.
‐‐ Zadejte vygenerovaný bezpečnostní klíč do zařízení, které chcete připojit.
‐‐ Pokud síť nepracuje normálně, znovu zkontrolujte bezpečnostní klíč.
Nesprávný bezpečnostní klíč může způsobit nefunkčnost.
✎✎ Funkce Soft AP nemusí být dostupná, pokud ji model nepodporuje.
✎✎ Maximální počet připojitelných zařízení: 4 zařízení.
✎✎ Přenosová rychlost: 10 Mb/s na zařízení.
✎✎ Výše uvedené specifikace jsou podloženy naším interním testováním.
Skutečný výkon se může lišit v závislosti na vaší pevné/bezdrátové síti.
Nastavení modelu Smart Hub.
Nastavení služby Smart Hub.
Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Zapnuto, můžete sdílet obsah
s dalšími zařízeními (například chytrými telefony) v režimu DLNA.
ON
Zapnutí a vypnutí režimu Widget.
Vendor Server Vyberte typ řešení (Vender Server/ SINC Server).
Nastavení adresy URL serveru.
On
…
ON
OFF
Room Num Setting
Virtual
Standby
Popis
PHY Sleep Mode
OFF
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
HDMI 1
Nastavení adresy IP serveru.
Zapnutí a vypnutí režimu IPTV.
Zapnutí a vypnutí Virtuálního pohotovostního režimu.
Ve virtuálním pohotovostním režimu televizor spotřebovává 9,5 W až 17,4 W
(v závislosti na úhlopříčce).
Nastavení čísla pokoje.
•• ON: Technologie WOL je aktivována.
•• OFF: Technologie WOL je deaktivována. (výchozí)
Je-li v televizoru nastaven Virtuální pohotovostní režim, může televizor v
pohotovostním režimu zastávat hlavní funkci.
•• ON: Aktivace Virtuálního pohotovostního režimu.
•• OFF: Deaktivace Virtuálního pohotovostního režimu.
Ve virtuálním pohotovostním režimu televizor spotřebovává 9,5 W až 17,4 W
(v závislosti na úhlopříčce).
Prostřednictvím této funkce lze nastavit interval restartování televizoru po
spuštění Virtuálního pohotovostního režimu.
Čeština
23
Funkce hotelové televize
Kategorie
Security Mode
DRM
Položka
Výchozí
hodnota
Factory Lock
OFF
Password Input
HDMI 1
Password Setting
Password Reset
HDMI 1
HDMI 1
Password Popup
HDMI 1
Security Mode
HDMI 1
USB
HDMI 1
HDMI
HDMI 1
TTX Security
HDMI 1
DRM Mode
OFF
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
24
Čeština
ON
Popis
Vymazat seznam zařízení při zapnutí a vypnutí.
•• ON: Pro přístup do nabídky továrního nastavení televizoru je nutné zadat heslo.
•• OFF: Vypnutí funkce.
Je-li tato funkce zapnuta, zobrazí se automatické vstupní pole, do kterého
je nutné zadat 8místné bezpečnostní heslo. Heslo musí zadat správce před
použitím nebo aktualizací předvoleb zabezpečení. Po zadání správného hesla
jsou k dispozici možnosti jako například Nastavení hesla, Obnovení hesla a
Zabezpečený režim.
Uživatel může heslo změnit.
Heslo bude vyresetováno na hodnotu „00000000“.
Aktivace/deaktivace funkce automatického okna hesla. Je-li tato funkce vypnuta,
na televizoru se při otevření nabídky továrního nastavení nebude zobrazovat okno
pro zadání hesla. Je-li funkce zapnuta, okno pro zadání hesla se zobrazí.
Zabezpečený režim zajišťuje funkci správy chráněné heslem pro aktivaci nebo
deaktivaci funkcí hotelových televizorů, jako je například HDMI, USB a TTX.
Tato možnost slouží k zapnutí nebo vypnutí zabezpečeného režimu. Po zapnutí
zabezpečeného režimu se v dílčí nabídce zabezpečení automaticky aktivují funkce
„USB“, „HDMI“ a „TTX“. V nabídce hotelového televizoru se deaktivují funkce „USB
klonování televizoru“ a „Resetování televizoru“.
Aktivace/deaktivace přístupu k USB. Je-li funkce deaktivována, je blokován
přístup k USB médiím.
Aktivace/deaktivace přístupu k HDMI. Je-li funkce deaktivována, uživatel nemá
přístup k funkcím Anynet, Zdroj HDMI ani Externí kanály typu HDMI.
Pokud je tato možnost deaktivována, funkce TTX nebude po stisknutí tlačítka TTX
na dálkovém ovladači fungovat.
Konfigurace podpory DSP.
OFF: Vypnutí podpory DSP.
LYNK DRM: Vyberte pouze pro zapnutí podpory S-LYNK DRM CAS.
Pro:idiom: Vyberte pouze pro zapnutí podpory Pro:Idim CAS.
LYNK DRM,PI: Vyberte pouze pro zapnutí podpory S-LYNK DRM CAS a Pro:Idiom
CAS televizoru.
Otevření nabídky samočinné diagnostiky.
•• Picture Test: Slouží ke kontrole potíží s obrazem. Pokud dojde k problému
se zobrazením zkušebního obrazu, vyberte možnost Ano a pokračujte podle
pokynů na obrazovce.
•• Sound Test: Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěné melodie. Pokud dojde
k problému během tohoto testu, vyberte možnost Ano a pokračujte podle
pokynů na obrazovce.
Nabídka kontroly funkce HD, při provedení položky OSD níže se zobrazí ProIdiom
DTV
Channel Key Loss: Ok/Chyba (Hotel US) Dodavatel STB SI
Setting: Název SI Ok/Chyba
Bathroom AMP : Ok/Chyba (Hotel EU)
RTC : Ok/Chyba (Hotel EU)
PC Audio Test : Ok/Chyba
PC Self Test : Ok/Chyba
Funkce aktualizace softwaru z média USB
Stejná funkce jako servisní obrazec SVC
ON: Zvuk reproduktoru televizoru bude ztlumen. Zvuk bude vycházet přes HDMI.
Pro přehrávání zvuku musíte připojit zařízení Sound Bar.
OFF: Zvuk se normálně přehrává prostřednictvím reproduktorů televizoru.
Zobrazí web příslušného servisního střediska Samsung, verzi softwaru a informaci
o adrese Mac.
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete nakonfigurovat externí
kontrolku LED.
•• ON: Kontrolka LED svítí.
•• OFF: Kontrolka LED nesvítí.
Vrátí všechna nastavení televizoru na výchozí hodnoty.
¦¦ Welcome Message
Uvítací zpráva je funkce pro zobrazení nastavené zprávy na televizoru při každém zapnutí televizoru hostem v hotelovém
pokoji.
‒‒ Nastavení uvítací zprávy jsou umístěna v nabídce hotelových možností.
‒‒ Pokud se má zobrazovat uvítací zpráva při zapnutí, musí být zapnuta možnost Uvítací zpráva.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
Security Mode
DRM
OFF
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
External Source
Eco Solution
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
‒‒ Uvítací zpráva může mít délku až 25 znaků a lze ji upravit změnou textu v nabídce hotelových služeb.
‒‒ Uvítací zpráva podporuje následující seznam znaků:
✎✎ Velká písmena, A až Z
‒‒ Uvítací zpráva se dá upravovat s použitím navigace, barevných tlačítek a tlačítka Enter dálkového ovladače
v nabídce na obrazovce „Edit Welcome Message“.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
‒‒ Uvítací zpráva a logo hotelu se nemohou používat současně.
Čeština
25
¦¦ Hotel Logo
Funkce Logo hotelu zobrazuje obrázek hotelu při zapnutí televizoru.
‒‒ Funkce Logo hotelu se nastavuje v nabídkách hotelového režimu.
‒‒ Když se zapne možnost Logo hotelu, zpřístupní se položky Stažení loga a Nabídka zobrazení loga.
‒‒ Pokud je v paměti nahraný obrázek loga a je zapnuta funkce Logo hotelu, zobrazí se logo hotelu při zapnutí
televizoru.
‒‒ Logo hotelu se nezobrazuje, pokud je vypnuta možnost hotelu, i když je jeho obrázek nahrán do paměti
televizoru.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
External Source
Eco Solution
Logo/Message
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
•• Hospitality Logo
‒‒ Tato možnost umožňuje vybrat, zda se zobrazuje logo hotelu.
‒‒ Výchozí hodnota je OFF.
‒‒ Lze nastavit na možnosti BMP, AVI nebo OBĚ.
‒‒ Pokud je funkce nastavena na možnosti BMP, AVI nebo OBĚ, položky nabídky Logo Download a Logo Time Display
jsou aktivní.
•• Hospitality Logo DL
‒‒ Tato možnost umožňuje stáhnout obrázek loga do paměti televizoru ze zařízení USB.
‒‒ Při kopírování obrázku do televizoru se zobrazuje pokyn k vyčkání.
‒‒ Po úspěšném dokončení operace kopírování se zobrazí zpráva „Completed“.
‒‒ Pokud bude operace kopírování neúspěšná, zobrazí se slovo „Failed“.
‒‒ Pokud není zařízení USB připojeno, zobrazí se zpráva Žádné USB.
‒‒ Pokud není k dispozici žádný soubor pro zkopírování ze zařízení USB nebo je soubor v nesprávném formátu (musí
být BMP), zobrazí se zpráva Žádný soubor. Pokud se zobrazuje zpráva Žádný soubor a přitom je připojeno zařízení
USB se souborem loga, zkontrolujte formát souboru.
•• Logo File Format
‒‒ Televizor podporuje pouze formát BMP a AVI.
‒‒ Název souboru musí být samsung.bmp nebo samsung.avi.
‒‒ Maximální rozlišení formátu BMP je 960 x 540.
‒‒ Maximální velikost souboru ve formátu AVI je 30 MB.
‒‒ Televizor nemění velikost ani měřítko obrázku.
26
Čeština
¦¦ USB Cloning
Klonování USB umožňuje stažení uživatelem nakonfigurovaných nastavení (Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavení a Hotel
Setup) z jednoho televizoru a jejich nahrání do dalších televizorů.
Na zařízení USB lze zkopírovat všechna uživatelská nastavení z televizoru (hlavní televizor).
✎✎ Po klonování budou aplikovány určité funkce, jakmile znovu zapnete televizor.
•• Clone TV to USB: Zkopíruje uložená data z televizoru na zařízení USB.
1. Připojte jednotku USB k portu USB na zadní straně televizoru.
2. Stisknutím tlačítek v určeném pořadí přejděte do nabídky Interaktivní.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „Clone TV to USB“ a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
Logo/Message
Cloning
4. Když se zobrazuje zpráva „Clone TV to USB“, stiskněte tlačítko ENTER.
d
5. Můžete kontrolovat stav klonování USB.
•• In Progress: při kopírování dat na jednotku USB.
Clone TV to USB
•• Completed: kopírování bylo úspěšně dokončeno.
Setting Auto Initialize
Clone USB to TV
OFF
•• Failed: kopírování nebylo úspěšně dokončeno.
•• No USB: není připojena žádná jednotka USB.
Logo/Message
Cloning
d
•• Clone USB to TV: Stáhne uložená data ze zařízení USB do televizoru.
1. Připojte jednotku USB k portu USB na zadní straně televizoru.
2. Stisknutím tlačítek v určeném pořadí přejděte do nabídky Interaktivní: MUTE → 1
→ 1 → 9 → ENTER
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Clone USB to TV“ a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
4. Když se zobrazí zpráva „Clone USB to TV“, stiskněte tlačítko ENTER.
5. O stavu klonování USB jste neustále informováni.
•• In Progress: kopírování dat do televizoru.
•• Completed: kopírování úspěšně dokončeno.
•• Failed: kopírování se nedokončilo úspěšně.
•• No USB: není připojena žádná jednotka USB.
•• No File: v zařízení USB není žádný soubor ke zkopírování.
✎✎ Stisknutím tlačítka ENTER po dobu 5 sekund spusťte kopírování ze zařízení USB do televizoru.
✎✎ Produktová řada hotelových televizorů nepodporuje funkci CLONE mezi modely vybavenými příjmem
satelitního nebo T2 vysílání a modely, které ho nepodporují.
Pro rychlé, okamžité klonování během instalace vložte jednotku USB s hlavním nastavením z prvního televizoru a
stiskněte tlačítko Enter na dobu 5 sekund.
Předpoklady ke klonování (kontrolní bod)
–– Klonování provádějte mezi stejnými modely (se stejnou verzí).
–– Před klonováním je třeba veškeré displeje aktualizovat na nejnovější verzi (stejnou verzi).
Čeština
27
¦¦ Setting Auto Initialize
Když naklonujete nastavení z jednoho televizoru do druhého, klonujete nabídku pro hosty a nastavení hotelové nabídky:
Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavení a Hotel Setup). To umožňuje nastavit téměř všechny hodnoty nabídek hotelových
televizorů na stejné standardní hodnoty. Pokud hostům povolíte přístup do nabídek nastavení pro hosty, jako je například
nabídka Obraz, budou moci změnit nastavení v těchto nabídkách, čímž mohou změnit standardní nastavení. Pokud zapnete
funkci Setting Auto Initialize, televizor automaticky obnoví (inicializuje) všechny hodnoty hostům přístupných nastavení na
klonované standardní hodnoty při vypnutí a opětovném zapnutí televizoru. Funkce Setting Auto Initialize nastavuje pouze
hodnoty nabídek, které mohou měnit hosté. Nastavení, které nebyla klonována, jsou ignorována.
V tabulce dole jsou uvedena nastavení, která se obnoví na klonované hodnoty, když je zapnuta funkce Setting Auto Initialize.
Nabídka
Obraz
Zvuk
28
Položka nabídky
Režim obrazu
Podsvícení
Kontrast
Jas
Ostrost
Barvy
Odstín (Z/Č)
Použít režim obrazu
Velikost obrazu
Velikost obrazu
Zvětšení/Pozice
Poměr stran 4:3
Automat. nastavení
Nast. obrazovky počítače
Hrubý
Jemný
Pozice
Obnovení zobrazení
PIP
Pokročilá nastavení
Dynam. kontrast
Černý tón
Pleťové odstíny
Pouze režim RGB
Kolorim. prostor
Vyvážení bílé
Gamma
Osvětl. dle pohybu
Obraz - možnosti
Teplota barev
Vyčištění dig. signálu
Šumový filtr MPEG
Černá HDMI
Filmový režim
LED Clear Motion
Vyp. obrázek
Obnovení obrazu
Zvukový režim
Zvukový efekt
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Ekvalizér
Nastavení reproduktorů
Další nastavení
Úroveň zvuku DTV
Formát zvuku HDMI
Formát audio
Zpoždění zvuku
Kom. Dolby Digital
Automat. hlasitost
Obnovit zvuk
Čeština
Nabídka
Systém
Položka nabídky
Usnadnění
Voice Guide
Zvukový popis
Titulky
Průhlednost menu
Vysoký kontrast
Zvětšit
Režim Sport
Jazyk menu
Nastavení Smart Control
Citlivost detekce pohybu
Dotyková citlivost
Velikost obrazovkového ovl.
Ovládání hlasem
Jazyk
Televizní hlas
Rod hlasu
Správce zař.
Nastavení klávesnice
Nastavení myši
Čas
Hodiny
Časovač vypnutí
Časovač probuzení
Eko řešení
Úspora energie
Eko čidlo
Úsp. r. bez sign.
Autom. vypnutí
Chytré zabezpečení
Chytré zabezpečení
Hledat
Seznam izolovaných
Seznam povolených
Nastavení
Doba autom. ochrany
Změna kódu PIN
Obecné
Režim hry
Tóny tlačítek
Logo při zapn.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Automatické vypnutí
Hledat zařízení
DivX® Video On Demand
¦¦ Plug & Play
Funkce Hotel Plug & Play automaticky provede výběr hotelového režimu, nastavení země, nastavení hodin a nastavení
obrazu.
‒‒ Funkce Plug & Play je dostupná jen při prvním zapnutí televizoru.
‒‒ Je dostupná po prvním nastavení televizoru a přenesení dat Clone TV na disk USB.
‒‒ Použití na dalším televizoru vyžaduje pouze zavření nabídky Hotel Plug & Play, připojení zařízení USB a
naklonování zařízení USB do televizoru.
‒‒ V závislosti na modelu a oblasti mohou být některé položky nedostupné.
Samočinná diagnostika
televizoru
Vyberte-li možnost Obnovit tovární nastavení, televizor
obnoví veškeré výchozí hodnoty továrního nastavení a
zobrazí hotelovou nabídku Plug & Play. Přejděte na první
hotelovou obrazovku Plug & Play níže.
Samočinná diagnostika HTV
Aktualizace SW
Servisní obrazec
VYPNUTO
Výstup zařízení Sound Bar
VYPNUTO
Kont. Samsung
Kontrolka LED
pohotovostního režimu
ZAPNUTO
Obnovení televizoru
E+P
Pokud změníte zemi
aktuálního umístění
Televizor se automaticky
vypne a zapne.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Pokud nezměníte zemi
aktuálního umístění
Pokud vyberete
Režim klonování
Zkopírujte do televizoru systémové nastavení
z disku USB nebo ze serveru.
E
Pokud vyberete
Základní
nastavení
televizoru
Pokud vyberete
Menu Výrobní
nastavení
E
Ukončete nastavení a přejděte
přímo do nabídky továrního
nastavení.
E
E
Їϩͱťθͱ˝θɇ͔
English
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Both
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels
and Satellite channels.
Terrestrial/Cable
Eesti
Satellite
Suomi
E
Français
Deutsch
Vyberte jazyk
E
Vyberte Země a Režim obrazu
Vybrat pásmo kanálů
pro Automatické ladění
E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Ukončit stisknutím Vypnutí napájení.
0
0
0
0
0
Stop
Po vyhledání
kanálů.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Zobrazí se nabídka
hotelových možností.
E
E
Done
Vyberte Režim hodin, Letní čas a
vaše Časové pásmo
Čeština
29
•• Místní sada
‒‒ Úvodní zvýraznění: EU
‒‒ Když po výběru možnosti Změnit stisknete tlačítko Enter, můžete změnit zemi.
‒‒ Televizor se po změně země automaticky vypne a zapne.
‒‒ V případě výběru nesprávné země otevřete část System nabídky Hotel a znovu proveďte TV Reset.
•• Jazyk menu Nabídka na obrazovce
‒‒ Když v nabídce „Typ instalace televizoru“ vyberete možnost Základní nastavení televizoru, zobrazí se nabídka
„Jazyk menu“.
‒‒ Úvodní zvýraznění: English
‒‒ Po stisknutí klávesy Enter se zobrazí nabídka „Režim obrazu“.
•• Režim obrazu Nabídka na obrazovce
‒‒ Úvodní zvýraznění: Standardní
‒‒ Na televizoru se zobrazí nabídka Režim obrazu, kde můžete vybrat režim obrazu Dynamický nebo Standardní.
•• Automatické ukládání Nabídka na obrazovce
‒‒ Po stisknutí klávesy Enter televizor automaticky vyhledá kanály.
•• Nastavte možnost Režim hodin, Letní čas(letní čas) a nabídku Časové pásmo.
‒‒ Úvodní zvýraznění: Režim hodin : Autom., Letní čas : Vypnuto, Časové pásmo : Východní
‒‒ Pokud naladíte digitální kanály, které vysílají informace o datu a času, nastavte u položky Režim hodin možnost
Autom.. Datum a čas se nastaví automaticky.
‒‒ Pokud naladíte digitální kanály, nastavte možnost Režim hodin na Manuální a potom ručně nastavte datum a čas
televizoru.
‒‒ Podle toho, zda chcete nebo nechcete nastavit letní čas, vyberte u položky Letní čas možnost Zapnuto nebo
Vypnuto.
‒‒ Na zobrazené mapě zvolte časové pásmo.
30
Čeština
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je speciální vysílač určený pro ovládání jednotlivých televizorů s použitím jednoho dálkového
ovladače.
To je užitečné v případě, že se na jednom místě, například v nemocnici, nachází více televizorů. Na obrazovce výběru zdroje
se zobrazí nabídka Nastavit kód ID. Univerzální ovladač podporuje až 9 různých kódů tlačítek.
Každý televizor má výchozí kód „0“.
‒‒ Kód ID je možné nastavit a resetovat v režimu analogové televize nebo režimu PC. (Nelze použít kanály teletextu
nebo DTV.)
‒‒ Kód ID může být v rozsahu 0 až 9.
‒‒ Stiskněte současně tlačítka MUTE a RETURN na více než 7 sekund a pak výběrem číselného tlačítka nastavte kód.
‒‒ Zobrazí se nabídka ID televizoru.
‒‒ Zobrazí se následující text: „Kód dálkového ovládače je nastaven na x. Chcete-li změnit kód dálkového ovladače,
zadejte vybranou číslici." X je číslice.
✎✎ Tato nabídka se zobrazuje, dokud se nestiskne Exit.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ Například televizor a dálkový ovladač se nastaví na kód ID 1, když uživatel stiskne tlačítko 1.
‒‒ Zobrazí se následující text: „Kód dálkového ovladače byl změněn na 1“. Televizor pak lze ovládat pouze dálkovým
ovladačem se stejným kódem ID, který používá televizor.
‒‒ Televizor zobrazí následující text. „ TV ID x“(x je ID televizoru)
‒‒ Chcete-li resetovat kód ID, stiskněte současně tlačítko MUTE a EXIT na více než 7 sekund. Jakmile tlačítka
uvolníte, kód ID pro televizor i dálkový ovladač bude resetován na „0“. Zobrazí se zpráva „Kód dálkového ovladače
je nastaven na 0.“
Čeština
31
¦¦ CH Bank Editor (pouze pro Smoovie TV)
Channel Bank Editor slouží k úpravě kanálů rozdělených do 3 různých skupin.
Host hotelu může sledovat kanály podle nastavení kanálů pro jemu přidělenou kartu.
Nastavení CH Bank Editor v samostatném režimu
1. Přejděte do samostatného hotelového režimu stisknutím „MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER“.
2. Vyberte dodavatele řešení: “Smoovie”
3. Vyhledejte novou možnost nabídky „Channel Bank Editor“
4. Zadejte „Channel Bank Editor“
Hospitality Mode
Standalone
OFF
SI Vendor
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé položky nabídky dostupné.>
32
Čeština
5.
a.
b.
c.
Nastavte skupiny kanálů podle následujícího příkladu.
BANK1 (Bezplatné kanály): Vyberte kanály pro dálkový ovladač bez karty.
BANK2 (Karta Rodina – zelená): Vyberte kanály dostupné pro dálkové ovladače se ZELENOU KARTOU.
BANK3 (Karta Pro dospělé – červená): Vyberte kanály dostupné pro dálkové ovladače s ČERVENOU KARTOU.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Ukázka používání dálkového ovladače SMOOVIE
1. Pokud vyberete SMOOVIE jako dodavatele řešení, používejte dálkový ovladač SMOOVIE.
2. S použitím číselných tlačítek na dálkovém ovladači mohou uživatelé vybrat pouze kanál BANK1.
Chcete-li změnit kanál s použitím Zelené nebo Červené karty, použijte tlačítka pro přepínání kanálů.
3. V programovém průvodci a seznam kanálů uvidí uživatelé pouze seznam kanálů BANK1.
Čeština
33
¦¦ Channel Editor
Channel Editor umožňuje upravovat čísla a názvy kanálů.
Channel Editor umožňuje řadit kanály podle uživatelem zvolených čísel kanálů.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security Mode
DRM
OFF
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
r
External Source
Eco Solution
Channel Editor
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
<V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé položky nabídky dostupné.>
Jednoduché kroky používání funkce Editor v samostatném režimu
Krok
Stručný popis
1
Použijte funkci „Channel Auto Store“ v nabídce hotelových možností.
2
Otevřete nabídku „Channel Editor“ v nabídce hotelových možností.
3
Vytvořte tabulku finálního seznamu požadovaných kanálů.
4
Uspořádejte kanály s použitím tlačítka TOOLS ve vytvořené tabulce.
5
Ukončete stisknutím tlačítka EXIT nebo RETURN.
<viz následující podrobnosti>
34
Čeština
Postup nastavení služby Smoovie
Používá se Smoovie TV (anténa/kabel)
Zapnuta možnost Smíšené kanály (současně anténa i kabel)
Pouze anténa nebo kabel
Pokud se televizor spouští
v hotelovém režimu P&P
Režim P&P je již nastaven
1
Nastavte režim P&P kromě
uložení kanálů
Otevřete nabídku Hotel.
Pokud se televizor spouští
v hotelovém režimu P&P
Proveďte všechny kroky P&P
(automatické ladění, anténa
nebo kabel)
2
Po nastavení P&P televizor
zobrazí hotelovou nabídku
Zapněte možnost Smíšené
kanály.
3
Zapněte možnost Smíšené
kanály.
Vypnutí a zapnutí televizoru
4
Vypněte a zapněte televizor
Otevřete nabídku Hotel.
5
Otevřete nabídku Hotel.
V nabídce Hotel vyberte
Smoovie TV.
6
V nabídce Hotel vyberte
Smoovie TV.
Vyberte možnost Nastavení
kanálů.
Krok
7
8
9
10
Po nastavení P&P televizor
zobrazí hotelovou nabídku
Vyberte typ kanálu
Anténa - ATV nebo ADTV
Kabel - CATV nebo CDTV
V nabídce Hotel vyberte
Smoovie TV.
Vyberte možnost Nastavení
kanálů (lze přeskočit).
Vyberte „Anténa“ nebo „Kabel“
pro automatické ladění (lze
přeskočit).
Pouze anténa nebo kabel
Režim P&P je již nastaven
Otevřete nabídku Hotel.
Vyberte typ kanálu
Anténa - ATV nebo ADTV
Kabel - CATV nebo CDTV
V nabídce Hotel vyberte
Smoovie TV.
Vyberte možnost Nastavení
kanálů.
Vyberte „Anténa“ nebo „Kabel“
pro automatické ladění.
Nastavte Editor skupin kanálů.
Vyberte možnost Nastavení
Vyberte „Anténa“ a „Kabel“ pro
Po vypnutí a zapnutí může
Nastavte Editor skupin kanálů.
kanálů.
automatické ladění.
uživatel používat televizor.
Vyberte „Anténa“ a „Kabel“ pro
Po vypnutí a zapnutí může
Nastavte Editor skupin kanálů.
automatické ladění.
uživatel používat televizor.
Po vypnutí a zapnutí může
Nastavte Editor skupin kanálů.
uživatel používat televizor.
Po vypnutí a zapnutí může
uživatel používat televizor.
Používá se Smoovie TV (satelit)
Zapnuta možnost Smíšené kanály (používá se současně
satelit a anténa nebo kabel)
Používá se jen satelit
Pokud se televizor spouští
v hotelovém režimu P&P
Režim P&P je již nastaven
Pokud se televizor spouští
v hotelovém režimu P&P
Režim P&P je již nastaven
1
Nastavte režim P&P kromě
uložení kanálů
Otevřete nabídku Hotel.
Proveďte všechny kroky
P&P: automatické ladění,
anténa nebo kabel)
Otevřete nabídku Hotel.
2
Po nastavení P&P televizor
zobrazí hotelovou nabídku
Zapněte možnost Smíšené
kanály.
Po nastavení P&P televizor
zobrazí hotelovou nabídku
Vyberte typ kanálu
Anténa - ATV nebo ADTV
Kabel - CATV nebo CDTV
3
Zapněte možnost Smíšené
kanály.
Vypněte a zapněte televizor
Vyberte typ kanálu
Anténa - ATV nebo ADTV
Kabel - CATV nebo CDTV
V nabídce Hotel vyberte
Smoovie TV.
4
Vypněte a zapněte televizor
Otevřete nabídku Hotel.
V nabídce Hotel vyberte
Smoovie TV.
Vyberte možnost Nastavení
kanálů.
5
Otevřete nabídku Hotel.
V nabídce Hotel vyberte
Smoovie TV.
Vyberte možnost Nastavení
kanálů (lze přeskočit).
Vyberte satelit pro
automatické ladění.
6
V nabídce Hotel vyberte
Smoovie TV.
Vyberte možnost Nastavení
kanálů.
Vyberte satelit pro
automatické ladění (lze
přeskočit).
Nastavte Editor skupin
kanálů.
7
Vyberte možnost Nastavení
kanálů.
Vyberte satelit pro
automatické ladění.
Nastavte Editor skupin
kanálů.
Po vypnutí a zapnutí může
uživatel používat televizor.
8
Vyberte satelit pro
automatické ladění.
Nastavte Editor skupin
kanálů.
Po vypnutí a zapnutí může
uživatel používat televizor.
9
Nastavte Editor skupin
kanálů.
Po vypnutí a zapnutí může
uživatel používat televizor.
10
Po vypnutí a zapnutí může
uživatel používat televizor.
Krok
Čeština
35
Seznam kanálů
Můžete si prohlížet informace o kanálech a kategorie Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní, Analogové nebo Oblíbené 1~5.
✎✎ Když stisknete tlačítko CH.LIST na dálkovém ovladači, okamžitě se zobrazí obrazovka Seznam kanálů.
•• Všechny: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály.
•• TV: Zobrazí všechny aktuálně dostupné televizní kanály.
•• Rádio: Zobrazí všechny aktuálně dostupné rozhlasové kanály.
•• Data/Ostatní: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály MHP a ostatní kanály.
•• Analogové: Zobrazí všechny aktuálně dostupné analogové kanály.
•• Oblíbené 1~5: Zobrazí všechny oblíbené kanály.
✎✎ Pokud si chcete sledovat přidané oblíbené kanály, stiskněte tlačítko CH.LIST a použijte tlačítko L (Ch. Mode)
pro přesun mezi položkami Oblíbené 1~5.
✎✎ Používání ovládacích tlačítek v nabídce Seznam kanálů.
•• T (Nástroje): Zobrazení nabídky možností.
•• L (Ch. Mode / Kanál): Přesunete se na obrazovku Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní, Analogové nebo Oblíbené
1~5.
•• Když vyberete možnost Zobr. prog. v nabídce T (Nástroje), můžete se přesouvat na ostatní kanály s použitím
tlačítka L (Kanál).
•• E (Sledovat / Information): Sledování vybraného kanálů. / Zobrazení podrobností o vybraném programu.
•• k (Strana): Přesun na další nebo předchozí stránku.
36
Čeština
Jak používat Plán sledování v nabídce Seznam kanálů
(pouze u digitálních kanálů)
Když nastavíte možnost Plán sledování v nabídce Seznam kanálů, můžete nastavit program pouze v nabídce Zobr. prog..
1. Stiskněte tlačítko CH.LIST a vyberte požadovaný digitální kanál.
2. Stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost Zobr. prog.. Zobrazí se seznam programů pro příslušný kanál.
3. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte požadovaný program a pak stiskněte tlačítko ENTERE (Information) nebo INFO.
4. Vyberte Plán sledování a po dokončení stiskněte tlačítko ENTERE .
✎✎ Pokud chcete zrušit Plán sledování, proveďte kroky 1 až 3. Vyberte možnost Zrušit plán.
Používání nabídky možností t
Vyberte každý kanál pomocí možností nabídky Seznam kanálů (Zobr. prog., Upravit oblíb., Lock/Unlock, Upravit název
kanálu, Upravit č. kanálu, Odstranit, Information, Třídění, Režim úprav).
Položky nabídky se mohou lišit v závislosti na stavu kanálu.
1. Vyberte kanál a stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Vyberte funkci a změňte její nastavení.
•• Zobr. prog.: Zobrazí program, pokud je vybrán digitální kanál.
•• Upravit oblíb.: Kanály, které sledujete často, lze nastavit jako oblíbené. Přidejte nebo odstraňte vybraný kanál
v nabídce Oblíbené 1~5.
1. Vyberte Upravit oblíb. a pak stiskněte tlačítko ENTERE .
2. Stisknutím tlačítka ENTERE vyberte Oblíbené 1~5 a pak stiskněte tlačítko OK.
✎✎ Jeden oblíbený kanál lze přidat do několika seznamů oblíbených kanálů Oblíbené 1~5.
•• Lock/Unlock: Kanál lze podle potřeby uzamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat.
✎✎ Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka Zámek kanálů nastavena na možnost Zapnuto.
✎✎ Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti
Změna kódu PIN.
•• Upravit název kanálu (pouze u analogových kanálů): Přidělení vlastního názvu kanálu.
•• Upravit č. kanálu (pouze u digitálních kanálů): Upravte číslo stisknutím číselných tlačítek.
✎✎ Některé oblasti nemusí podporovat Upravit název kanálu a Upravit č. kanálu.
•• Odstranit: Můžete odstranit kanál a ponechat pouze požadované kanály.
•• Information: Zobrazení podrobností o vybraném programu.
•• Třídění: Změna pořadí seznamu podle čísla kanálu nebo názvu kanálu.
•• Režim úprav: Výběr požadovaných kanálů a jejich úprava.
Čeština
37
Používání nabídky možností t
Nastavte každý kanál pomocí možností nabídky (Upravit oblíb., Zámek/Odemk., Odstranit, Zrušit, Vybrat vše).
1. Stiskněte tlačítko TOOLS na obrazovce Seznam kanálů a pak vyberte Režim úprav. Po levé straně kanálu se zobrazí
zaškrtávací pole.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný program a pak stiskněte tlačítko ENTERE. Symbol (c) označuje vybraný
kanál.
✎✎ Můžete vybrat více kanálů.
✎✎ Opětovným stisknutím tlačítka ENTERE zrušíte výběr kanálu.
3. Stiskněte tlačítko TOOLS, vyberte funkci a změňte její nastavení.
•• Upravit oblíb.: Často sledované kanály můžete vybrat a přidat mezi oblíbené.
✎✎ Obrazovka Upravit oblíb. je rozdělena do pěti skupin (Oblíbené 1, Oblíbené 2 atd.). Oblíbený kanál můžete přidat
do kterékoli z těchto skupin. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte skupinu.
•• Lock/Unlock: Kanál lze podle potřeby uzamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat.
✎✎ Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka Zámek kanálů nastavena na možnost Zapnuto.
✎✎ Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti
Změna kódu PIN.
•• Odstranit: Můžete odstranit kanál a ponechat pouze požadované kanály.
•• Zrušit: Zruší vybrané kanály.
•• Vybrat vše: Vybere všechny kanály v seznamu kanálů.
38
Čeština
¦¦ My Channel
Umožňuje určit zemi a žánr kanálů poskytovaných hotelem. Pokud si uživatel vybere zemi a žánr, zobrazí se mu
odpovídající kanály.
•• Musíte nejprve vybrat zemi, jinak nelze nastavit žánr.
•• Pokud vyberete žánr bez přidání kanálů, seznam kanálů zobrazí všechny dostupné kanály.
•• Funkce Můj kanál funguje pouze v samostatném režimu.
•• Možnost Poskytovatel řešení v režimu Samostatně: Nefunguje, pokud je vybrána možnost Smoovie.
•• Jedná se o Možnosti hotelu v nabídce Hotel > Režim služeb, kde ji lze zapnout či vypnout.
•• Tato možnost funguje, jen když je zapnuta.
Skladba kanálů [režim žánru]
Standard
Hotel
Kategorie
Režim K
Satelit
Vše (Výchozí)
O
O
Zprávy
O
O
Rádio
O
O
Zábava
O
O
Sport
O
O
Hotel
O
O
Žánr
2
1
3
6
Aktivace režimu antény
Anténa/kabel
Aktuální stav: Rakousko/Sport
Popis
Režim žánru kanálů se přednastavuje pro každou
zemi v režimu továrního nastavení.
Můj kanál
4
5
Země
Žánr
Všechny země
Všechny
Rakousko
Zprávy
Belgie (Nizozemština)
Rádio
Belgie (Francouzština)
Zábava
Čeština
Sport
Francie
Hotel
Německo
▼
7 (Modré tlačítko)Zachovat předchozí (Směrová tlačítka)Přes. (En)Enter 8
* Počet položek zobrazených v seznamu je uveden v dokumentu specifikace.
Čeština
39
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
BLUE
Slouží k návratu na předchozí obrazovku. (Nastavení žánru: Poslední země a
žánr)
Zachovat předchozí
ENTER
Výběr položky.
Enter
Ch. Up/Down
Přesunutí zvýraznění o stránku.
(žádná nápověda)
UP/DOWN
Navigace v seznamu zemí a žánrů. (pohyb v kruhu)
RIGHT
Výběr zvýrazněné položky a následný přesun zvýraznění do části Žánr.
RETURN
Slouží k návratu na předchozí obrazovku. (Nastavení žánru: Poslední země a
žánr)
(žádná nápověda)
EXIT
Slouží k návratu na předchozí obrazovku. (Nastavení žánru: Poslední země a
žánr)
(žádná nápověda)
Přes.
✎✎ POZNÁMKA
•• Tato část obsahuje popis rozložení uživatelského rozhraní při zapnutí televizoru. (Tovární režim > Režim žánru:
Zapnout)
•• Žánr představuje podseznam každé země.
•• Na obrazovce vysílání se zobrazuje naposledy uložený kanál.
‒‒ Pokud chcete zachovat předchozí nastavení země a kanálů, stiskněte MODRÉ TLAČÍTKO, RETURN a EXIT na
dálkovém ovladači a uživatelské rozhraní na popředí se zavře.
✎✎ ATD.
•• Výchozí zvýraznění: Naposledy uložené položky (země, žánr)
•• Doba zobrazení (60 sekund)
Prvky
Číslo
Název
Popis
1
Obrazovka na pozadí
Při zapnutí televizoru zobrazuje naposledy uložený kanál.
2
Nadpis funkce
Zde se zobrazuje název funkce.
3
Aktuální stav
Zobrazuje aktuální nastavení země/žánr.
4
Položky zemí
Zobrazení položek seznamu zemí.
Zde se zobrazuje naposledy vybraná země.
5
Položky žánrů
Zobrazení položek seznamu žánrů.
Zde se zobrazují dostupné položky žánru pro příslušnou zemi, které jsou přednastaveny
v továrním režimu. (vždy nabízí položku „Vše“)
Zde se zobrazuje naposledy vybraný žánr.
6
Zvýraznění
Pokud je položka příliš dlouhá pro zobrazení, bude se text automaticky posouvat.
7
Indikátor
Zobrazuje se, pokud je k dispozici předchozí nebo další stránka.
8
Navigační nápověda
Nápověda k tlačítkům se zobrazuje napravo.
40
Čeština
Interakce se zvýrazněním [výběr země]
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
✎✎ POZNÁMKA
•• Uživatel se může přesouvat mezi položkami seznamu zemí a seznamu žánrů stisknutím tlačítek nahoru a dolů na
dálkovém ovladači.
•• Seznamy podporují kruhové procházení.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Země
Genre
▲
DOLŮ x 4
Země
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NAHORU x 4
Germany
Germany
▼
▼
NAHORU x 4
DOLŮ x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Země
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
NAHORU
DOLŮ
DOLŮ
NAHORU
My Channel
Current status : All Country/Sports
Země
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
DOLŮ x N
NAHORU x N
KONEC
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Země
Genre
▲
Země
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
▼
Čeština
41
Interakce se zvýrazněním [výchozí žánr]
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Země
Genre
Země
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / DOPRAVA
DOLEVA
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Zvýrazněna je aktuálně vybraná země.
•• Výchozí zvýraznění: Aktuální výběr žánru.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Země
Genre
Země
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / DOPRAVA
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOLEVA
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
•• Zvýrazní se další země. Ověřte prosím. (např.
Francie)
42
Genre
▲
Čeština
Navigation Help Area
•• Výchozí zvýraznění: Všechny
Interakce při změně režimu 1 (1/2)
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Země
Genre
Země
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / DOPRAVA
DOLEVA
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuální režim žánru: Všechny země / Sport
ENTER / DOPRAVA
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Země
Genre
Země
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
NAHORU
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOLŮ
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Pokud je vybrána země, přesune se zvýraznění
automaticky do nabídky žánrů.
ENTER / DOPRAVA
6
Čeština
43
Interakce při změně režimu 1 (2/2)
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Země
1
Info
ENTER
Genre
▲
Genre Mode change to Austria/News.
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Zobrazí se zpráva o provedení změny režimu žánru.
•• Doba zobrazení (5 sekund)
ENTER / RETURN / Časový limit
Current Status : Austria / News
44
Čeština
•• Stisknutím tlačítka doleva pro přepnutí ze
žánru na nabídku zemí se zvýrazní aktuálně
vybraná země.
Interakce při změně režimu 1 (1/2)
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Země
Genre
Země
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
DOLŮ
NAHORU x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuální režim žánru: Všechny země / Sport
ENTER / DOPRAVA
My Channel
Current status : All Country/Sports
Země
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Austria/News.
OK
MODRÉ
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Časový limit
•• Pokud je vybrána země, přesune se zvýraznění
automaticky do nabídky žánrů.
5
Current Status : Austria / News
Čeština
45
Při zapnutí [naposledy uloženo]
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Vypnutí
•• Aktuální režim žánru: Všechny země / Sport
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Země
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Aktuální režim žánru: Rakousko / Zprávy
46
Čeština
Editor žánrů: Slouží ke konfiguraci žánru jednotlivých kanálů hotelové televize.
•• Tuto funkci lze používat z hotelové nabídky (tovární nastavení).
•• Podporované žánry jsou Zprávy, Rádio, Zábava, Sport a Hotel.
•• Pro každý kanál lze současně vybrat více žánrů.
Editor země (Editor kanálů): Zde se konfiguruje země pro jednotlivé kanály hotelové televize.
•• Podporované země (20 zemí): Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Japonsko,
Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rusko, Korea, Španělsko, Švédsko, Turecko, USA
•• Pokud je k určité zemi přiřazeno více kanálů, bude země registrovaná jako kategorie a uživatelé mohou prohlížet
kanály podle země.
•• Ke kanálu je možné přiřadit více zemí. Když uživatel vybere kategorii, v seznamu kanálů se zobrazí pouze kanály, které
odpovídají příslušné zemi.
•• Pokud se v seznamu kanálů vybere kanál, ke kterému je přiřazena určitá země, do nabídky Nástroje se přidá položka
nabídky Úprava zemí. Jinak se do nabídky Nástroje přidá položka nabídky Přidat k zemím.
•• * Když se provede odpovídající funkce, je možné nastavit nebo zrušit zemi pro vybraný kanál.
•• Rozhraní na popředí
•• Obrazovka, na které může uživatel vybrat zemi nebo žánr při zapnutí televizoru.
Uspořádání levého podokna
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
ENTER
Výběr nebo přechod do odpovídající části prohlížeče kanálů.
(žádná nápověda)
RETURN
Výběr nebo přechod do odpovídající části prohlížeče kanálů.
Zpět
UP/DOWN
Posun zvýraznění nahoru nebo dolů.
(žádná nápověda)
RIGHT
Přesune zvýraznění do oblasti prohlížeče kanálů.
(žádná nápověda)
INFO
Zobrazí informace o kategorii.
(žádná nápověda)
TOOLS
Zobrazí nabídku nástrojů.
Nástroje
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je součást levého podokna (kategorie zemí).
✎✎ ATD.
•• Výchozí zvýraznění: Aktuálně vybraná země
Čeština
47
Prvky
Číslo
Název
Popis
•• Když uživatel přejde na tuto obrazovku, zvýrazní se aktuálně vybraná výchozí
položka.
•• Zobrazuje se ikona země a název kategorie. (Pokud se zvýraznění nachází v hlavním
okně, zobrazuje se pouze ikona.)
•• Posun zvýraznění
‒‒ Zvýraznění se posunuje stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.
1
‒‒ Pokud položky nejde zobrazit na jedné stránce, zobrazí se indikátory pro
posun nahoru a dolů.
‒‒ Jakmile se zvýraznění posune na kategorii, nahraje se do hlavního okna
seznam kanálů pro odpovídající kategorii.
Levé podokno [kategorie zemí]
Aktivace režimu antény
Standard
Hotel
Kategorie
Režim K
Anténa/
kabel
Satelit
Původně
naladěné
Registrováno
O
O
Země
Všechny
země
O
O
Země 1
O
O
Země 2
O
O
.
O
O
Popis
•• Vypíše všechny kanály registrované
automatickým laděním.
•• Poskytuje seznam kanálů a zdrojů
určených v seznamu registrovaných
kanálů.
•• Možnost Všechny země zahrnuje všechny
registrované kanály pro všechny země.
(Tato možnost je k dispozici jen pro
koncové uživatele.)
Nástroje [kategorie Registrované/Země]
•• Správa kanálů > Kategorie kanálů > Nástroje >
Informace
48
Čeština
•• Položky se zobrazují bez slova „Kanál“.
•• Když je v levém podoknu označena položka Registrováno/Země, otevřete
odpovídající okno stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači.
•• Zobrazí se všechny země.
•• Mezi položkami seznamu zemí se přechází stisknutím tlačítek nahoru a
dolů. K dispozici jsou indikátory.
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je popis nabídky Nástroje obsahující kategorie v levém podokně.
•• Pro každou kategorii Registrované/Země je k dispozici pouze položka Informace.
Prvky
Kategorie
Nabídka Nástroje
Popisy
Registrováno, Země
Informace
Registrované kanály. Počet kanálů přiřazených každé zemi.
•• Položky se zobrazují bez slova „Kanál“.
Když dojde k chybě
✎✎ POZNÁMKA
•• Tato zpráva se zobrazuje, když v seznamu registrovaných kanálů nejsou uloženy žádné kanály.
Prvky
Číslo
1
Název
Popis
Zpráva
•• Když je po otevření prohlížeče seznam registrovaných kanálů prázdný,
zobrazí se místní zpráva, která umožňuje přejít na automatické
ukládání programů.
•• Když není nakonfigurován čas ani kanály a uživatel přejde do nabídky
Správa kanálů, zobrazí se zpráva umožňující přepnutí na Automatické
ladění (Automatické ukládání) stejným způsobem jako v předchozím
případě.
•• Tato zpráva se zobrazuje, pokud není nakonfigurován čas.
‒‒ Pokud čas není nakonfigurován, zobrazuje se tato zpráva v továrním režimu před otevřením nabídky Správa kanálů.
Čeština
49
✎✎ POZNÁMKA
•• Tato součást se zobrazuje, pokud nejsou registrovány žádné kanály pro příslušnou kategorii země.
Prvky
Číslo
Popis
Popis
Tato zpráva se zobrazuje, pokud aktuálně vybraná země neobsahuje žádné
položky.
Hlavní okno [prohlížeč kanálů]
50
Čeština
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
CH UP/DOWN
Posun stránky.
Stránka
ENTER
Výběr nebo přechod do odpovídající části prohlížeče kanálů.
Vybrat
RETURN
Návrat na předchozí krok (tovární režim).
Zpět
UP/DOWN
Posun zvýraznění nahoru nebo dolů.
(žádná nápověda)
RIGHT
Přesune zvýraznění do oblasti prohlížeče kanálů.
(žádná nápověda)
INFO
Zobrazí informace o kategorii.
(žádná nápověda)
TOOLS
Zobrazí nabídku nástrojů.
Nástroje
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je součást hlavního okna (prohlížeč kanálů).
•• Jako výchozí je zvýrazněn kanál před přepnutím na tovární režim nebo externí vstup.
Prvky
Číslo
Název
Popis
1
Hlavní okno
2
Posuvník
3
Navigační nápověda
Zobrazuje se, když uživatel přejde do nabídky Správa kanálů. (Pokud uživatel opustí
nabídku Správa kanálů a zpět do ní vstoupí, zobrazí se znovu.)
Zmizí po vypršení časového limitu (5 s) nebo stisknutí tlačítka.
4
Navigační nápověda
Informace o aktuálně nakonfigurované zemi a ČERVENÁ tlačítka se zobrazují nalevo.
Zobrazují se a umožňují grafickou navigaci ve skupině. Nápověda k tlačítkům se zobrazuje
napravo.
Zobrazí kanál nebo seznam zdrojů aktuálně vybrané kategorie.
Zobrazuje polohu aktuální stránky vzhledem k celkovému počtu stránek.
Čeština
51
Běžné prvky kanálů [+ ikony]
Pravidla znázornění seznamu kanálů
Standard
Položka
Složení
Digitální kanály
•• Zaškrtávací pole + ikona stavu + číslo digitálního kanálu + název kanálu
•• Formát znázornění čísla kanálu: ###-### (Číslo kanálu je znázorněno
symbolem „-“.)
Analogové kanály
•• Zaškrtávací pole + ikona analogového kanálu + číslo analogového
kanálu + název kanálu
•• Formát znázornění čísla kanálu: ### („-“ se nepoužívá ke znázornění
čísel analogových kanálů.)
Digitální kanály
•• Zaškrtávací pole + ikona stavu + číslo digitálního kanálu + název kanálu
•• Formát znázornění čísla kanálu: ### (Maximální délka čísla kanálu viz
regionální specifikace.)
Analogové kanály
•• Zaškrtávací pole + ikona analogového kanálu + číslo analogového
kanálu + název kanálu
•• Formát znázornění čísla kanálu: ### (Maximální délka čísla kanálu viz
regionální specifikace.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravidla znázornění ikon seznamu kanálů
Položka
Ikona
Dynamic SI
Příklad
Kanály
odstraněné dyn.
poskytovatelem
NNNNNNNN NÁZEV K.
•• Kanály, které byly odstraněny
dynamickým poskytovatelem ale
nikoli uživatelem.
1
Kanály
přidané dyn.
poskytovatelem
NNNNNNNN NÁZEV K.
•• Kanály, které byly přidány
dynamickým poskytovatelem ale
nikoli uživatelem.
2
•• Zobrazuje se ikona analogového
kanálu.
3
•• Kanál, který představuje zdroj vstupu.
4
•• Představuje živé kanály přijímané
z anténních vstupů. Ikony antén
Anténa, Kabel a Satelit se zobrazují
s nejnižší prioritou.
5
Ikona analogového kanálu
Ikona zdrojového kanálu
Ikona antény
Anténa
Kabel
Satelit
Ikona zakódovaného kanálu
Skrýt obraz
52
Čeština
Priorita
NNNNNNNN NÁZEV K.
(Upravený název kanálu.)
NNNNNNNN NÁZEV K.
NNNNNNNN NÁZEV K.
NNNNNNNN NÁZEV K.
NNNNNNNN NÁZEV K.
NNNNNNNN NÁZEV K.
•• Ikona zakódovaného kanálu. Zobrazuje se u
satelitních antén.
-
NNNNNNNN NÁZEV K.
•• Při ztlumeném zvuku v kanálu jsou k dispozici
informace o zvuku a o kanálu.
-
Přidat k zemím / Úprava zemí (1/2)
•• Správa kanálů > Prohlížeč > Nástroje > Přidat k zemím
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
ENTER
Výběr zvýrazněné položky.
Enter
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
UP/DOWN
Přesun zvýraznění mezi položkami zemí.
Přes.
LEFT/RIGHT
Přesun zvýraznění.
Přes.
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je popis nabídky Přidat k zemím.
•• Umožňuje přidání zvýrazněného kanálu nebo více vybraných kanálů do kategorie Země.
✎✎ ATD.
•• Doba zobrazení (60 sekund)
Čeština
53
Prvky
Číslo
Název
1
Okno Přidat k zemím
2
Programy
Popis
•• Pokud ve vybraných kanálech nejsou žádné kanály registrované
k seznamu zemí, zobrazí se nabídka s názvem „Přidat k zemím“.
•• Zaškrtávací pole se zobrazuje v závislosti na tom, zda
země vybraná při přechodu na tuto obrazovku je nebo není
registrována.
•• Sériové číslo nebo název vybraného kanálu.
3
Informace o výběru
4
Zpráva o dokončení
5
Symbol výběru
‒‒ Název kanálu se zobrazuje, pokud je vybrán jeden kanál: Vybraný
kanál: NNNN-NNN ABC
‒‒ Počet vybraných kanálů se zobrazuje, když je vybrán více než jeden
kanál: Vybrané kanály: N
•• Tato zpráva se zobrazuje po dokončení operace. (Tato zpráva se
zobrazuje vždy po vybrání tlačítka OK.)
•• Jak identifikovat význam různých symbolů výběru kanálů
•• : Pokud jsou všechny položky registrovány.
•• : Pokud je registrována pouze část položek.
•• : Pokud není registrována žádná položka.
Přidat k zemím / Úprava zemí (2/2)
•• Správa kanálů > Prohlížeč > Nástroje > Přidat k zemím
54
Čeština
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
ENTER
Výběr zvýrazněné položky.
Enter
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
UP/DOWN
Přesun zvýraznění mezi položkami zemí.
Přes.
LEFT/RIGHT
Přesun zvýraznění.
Přes.
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je popis nabídky Úprava zemí.
•• Umožňuje přidání nebo odstranění zvýrazněného kanálu nebo více vybraných kanálů u kategorie Země.
•• Doba zobrazení (60 sekund)
Prvky
Číslo
Název
1
Přidat k zemím
2
Programy
3
Zpráva o dokončení
Popis
•• Pokud je mezi vybranými kanály registrovaný kanál, zobrazí se
nabídka s názvem Úprava zemí.
•• Zaškrtávací pole se zobrazuje podle toho, zda vybraná země je
nebo není registrovaná.
•• Tato zpráva se zobrazuje po dokončení operace. (Tato zpráva se
zobrazuje vždy po vybrání tlačítka OK.)
Upravit č. kanálu [výběr z nabídky]
•• Správa kanálů > Prohlížeč > Nástroje > Upravit č. kanálu
Čeština
55
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
ENTER
Použijí se změny a zavře se okno.
Enter
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
▲/▼
Změna čísla kanálu nebo vybraného kanálu.
Úprava hodnoty
0~9
Zadání čísla.
Číslo
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Tato funkce slouží ke změně čísla kanálu. (výběr z nabídky)
•• Čísla kanálů lze měnit ve všech seznamech kanálů. Změny se použijí na všechny kanály.
•• Pokud nové číslo kanálu nebylo přiřazeno jinému kanálu, aktualizuje se číslo kanálu na nové číslo kanálu a sezam
bude znovu seřazen v sestupném pořadí podle čísla kanálu.
•• Pokud je nové číslo kanálu již přiřazeno jinému kanálu, viz specifikace Hotel.
✎✎ ATD.
•• Je možné kruhové procházení ve svislém směru.
Prvky
Číslo
Název
Popis
•• Lze používat číselná tlačítka nebo tlačítka Nahoru/Dolů.
1
Okno
Upravit č. kanálu
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
Vybraný kanál: Zobrazuje název aktuálně vybraného kanálu.
Číslo: Zobrazuje nové číslo kanálu.
(Rovněž se zobrazuje aktuálně přiřazený název kanálu.)
Název: Zobrazuje název aktuálně přiřazeného kanálu. (Pokud nejsou
k dispozici žádné kanály, zobrazuje se „(Prázdné)“.) : Pokud se
vyskytuje kanál bez názvu, zobrazuje se místo názvu „-----“.
•• Pokud je vybrán již přiřazený kanál
2
56
Výstražná zpráva
Čeština
‒‒ Pokud je nové číslo kanálu již přiřazeno jinému kanálu, zobrazí se
dialog s výzvou k potvrzení. (Viz obrázek níže.)
‒‒ Pokud chce uživatel změnit číslo kanálu na číslo, které je již
přiřazeno jinému kanálu, čísla kanálů se vzájemně zamění a uloží.
Upravit č. kanálu [externí vstup] (3/3)
•• Správa kanálů > Prohlížeč > Nástroje > Upravit č. kanálu
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
RED
Když uživatel stiskne tlačítko, inicializuje se číslo kanálu.
Resetování
ENTER
Použijí se změny a zavře se okno.
Enter
RETURN
Zrušení nebo návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
▲/▼
Změna čísla kanálu nebo vybraného kanálu.
Úprava hodnoty
0~9T
Zadání čísla.
Číslo
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Tato funkce přiřadí externí zdroj vstupu k číslu kanálu. (Změny se použijí na všechny kanály.)
•• Pokud je nové číslo kanálu již přiřazeno jinému kanálu, viz specifikace Hotel.
✎✎ ATD.
•• Výchozí zvýraznění: Oblast čísla kanálu.
•• Je možné kruhové procházení ve svislém směru.
•• Doba zobrazení (60 sekund)
Čeština
57
Prvky
Číslo
Název
Popis
•• Oblast čísla kanálu.
‒‒ Lze používat číselná tlačítka nebo tlačítka Nahoru/Dolů.
‒‒ Pokud není přiřazena žádná hodnota, zobrazuje se místo číslic znak „-“.
1
Oblast čísla kanálu
2
Název zdroje
3
Navigační nápověda
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Název externího vstupu
‒‒ Položky, které nelze nakonfigurovat, jsou zakázány.
•• Když uživatel stiskne červené tlačítko, inicializuje se číslo kanálu.
Upravit název kanálu
•• Správa kanálů > Prohlížeč > Nástroje > Upravit název kanálu
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
GREEN
Uložení změn a návrat do nabídky Správa kanálů.
Hotovo
ENTER
Uložení názvu kanálu a přesun kurzoru na další pole.
Enter
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
▲/▼/◄/►
Navigace na klávesnici.
Přes.
0~9
Zadání čísla.
(žádná nápověda)
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je popis klávesnice, která se používá ve funkci Upravit název kanálu.
✎✎ ATD.
•• Doba zobrazení (60 sekund)
58
Čeština
Prvky
Číslo
Název
1
Okno Upravit název kanálu
2
Název kanálu
3
Klávesnice
Popis
•• Kurzor a aktuálně zadávaný znak jsou v barvě zvýraznění.
•• Po dosažení maximálního počtu znaků se přestane zobrazovat kurzor.
•• Podrobnosti najdete v dokumentu specifikací klávesnice.
Nástroje [režim úprav]
Režim úprav
Zvýraznění obsahu (pokud je označena jedna nebo žádná položka)
Pokud je označeno více položek.
Přidat k zemím
Úprava zemí (pokud je označena již registrovaná položka)
Upravit název kanálu
Upravit č. kanálu
Skrýt obraz
Kopírování kanálů (Astra HD +)
Znovu uspořádat (Satelit)
Vybrat vše
Zrušit vše (zobrazuje se, pokud je vybrána 1 či více položek)
Odstranit
Přidat k zemím
Úprava zemí (pokud je označena již registrovaná položka)
Skrýt obraz
Znovu uspořádat (Satelit)
Vybrat vše
Zrušit vše
Odstranit
✎✎ POZNÁMKA
•• Umístění překryvné nabídky: Nabídka Nástroje pro položky v levém sloupci Seznam kanálů → Zobrazuje se
napravo. Nabídka Nástroje pro položky v pravém sloupci Seznam kanálů → Zobrazuje se nalevo.
•• Pokud uživatel stiskne tlačítko TOOLS, když není vybrána zvýrazněná položka, položka se automaticky označí za
vybranou.
•• Podrobné specifikace jednotlivých funkcí viz Správa kanálů NEO.
Čeština
59
Pruh kanálu [když je číslo kanálu přiřazeno k externímu vstupu]
✎✎ POZNÁMKA
•• Použijí se specifikace pruhu televizního kanálu.
•• Pokud se vyskytuje nepodporovaná položka nebo nejsou k dispozici odpovídající údaje, nebudou se hodnoty
položek zobrazovat.
•• Název kanálu je prezentován jako „název externího vstupu“.
Prvky
Číslo
Název
1
Název externího vstupu
Popis
Seznam kanálů poskytuje přístup k funkcím žánrů televizoru.
•• Režim země
•• Umožňuje změnit režim žánru.
¦¦ Mixed Channel Map
Funkce Smíšené kanály umožňuje současně používat kanály z anténních zdrojů Anténa, Kabel a Satelit.
[ chybí u modelů pro Austrálii, Singapur a Nový Zéland]
‒‒ Společné používání kanálů Anténa, Kabel a Satelit vyžaduje ZAPNUTOU funkci Smíšené kanály.
‒‒ Použijte Editor kanálů k seřazení kanálů po zapnutí možnosti „Smíšené kanály“ v nabídce hotelových možností.
60
Čeština
¦¦ Sound Bar
•• Zařízení Samsung Sound-Bar a hotelové televizory
‒‒ Používejte zařízení Samsung Sound-Bar a hotelové televizory, které podporují funkci ARC přes rozhraní HDMI.
Pokud připojíte kompatibilní zařízení Samsung Sound-Bar ke kompatibilnímu hotelovému televizoru Samsung
pomocí jednoho kabelu HDMI, mohou hosté poslouchat zvuk televizoru prostřednictvím zařízení Sound-Bar.
‒‒ Níže jsou uvedeny modely podporující funkci ARC:
•• Zařízení Sound-Bar: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
•• Nastavení zařízení Sound-Bar na hotelový režim
1. Nastavte následující možnosti v nabídce Hotel:
‒‒ Hotel option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI OUT na zadní straně zařízení Sound-Bar a k portu HDMI IN 1 (s podporou ARC)
na hotelovém televizoru.
3. Jakmile bude zařízení Sound-Bar připojeno k hotelovému televizoru, po zapnutí televizoru zařízení Sound-Bar
automaticky rozpozná televizor a přepne se na hotelový režim.
Funkční vlastnosti hotelového režimu zařízení Sound-Bar:
•• Zapnutí a vypnutí je synchronizováno s televizorem
•• HDMI_CEC je jako výchozí zapnuto
•• Používá se pouze s portem „HDMI OUT“
•• Zakáže tlačítko „Input mode“ (Režim vstupu) na VFD, aby se zabránilo neočekávaným změnám zdroje zvuku.
•• Načtou se přizpůsobitelná nastavení Hlasitost při zapnutí a Maximální hlasitost hotelové nabídky televizoru.
Hodnoty Hlasitost při zapnutí a Maximální hlasitost zařízení Sound-Bar se ale nastaví na polovinu příslušných
nastavení hotelové nabídky televizoru.
Příklad: Pokud je Hlasitost při zapnutí televizoru 20 a Maximální hlasitost 90, nastaví se u zařízení Sound Bar
Hlasitost při zapnutí 10 a Maximální hlasitost 45.
*Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.
Čeština
61
¦¦ Zabezpečený režim
Konstrukční specifikace
•• Tato funkce slouží k omezení některých funkcí, jako je teletext a vstup z externích zdrojů (HDMI, USB) ve
specifických zařízeních, jako je třeba nápravné zařízení.
•• Nabídka Zabezpečení je chráněna heslem. Bez hesla nelze nabídku Zabezpečení používat.
•• Nastavení zabezpečení
‒‒ Nastavení zabezpečení je možné nastavit na hodnotu ON nebo OFF.
‒‒ Výchozí nastavení je OFF.
‒‒ Nastavení zabezpečení: Pokud je tato možnost Zapnuta, bude zakázána funkce vstupu z externích zdrojů
(HDMI, USB) a funkce teletextu.
•• Nastavení hesla
‒‒ Umožňuje uživatelům změnit heslo.
‒‒ Uživatel musí zadat stávající heslo, nové heslo a potvrzení nového hesla.
•• Obnovit heslo
‒‒ Slouží k obnovení hesla.
‒‒ Výchozí heslo je „00000000“.
‒‒ Funkci Obnovit heslo je možné zobrazit pouze v továrním nastavení s použitím kombinace Info a Factory.
Není viditelná s použitím kombinace kláves MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
•• Nastavení zabezpečení: Pokud je tato možnost zapnuta, není dostupná funkce SIRCH.
•• Obnovení na nastavení z výroby neobnoví Nastavení zabezpečení.
62
Čeština
Instalace držáku na zeď
Sada pro upevnění na zeď (prodává se samostatně) umožňuje připevnit televizor na zeď. Podrobnější informace o instalaci
sady pro upevnění na zeď naleznete v pokynech přiložených k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď si
vyžádejte pomoc odborného technika. Nedoporučujeme, abyste instalaci prováděli sami.
Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená vlastní instalací
televizoru zákazníkem.
Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)
✎✎ Sada pro upevnění na zeď není součástí dodávky, prodává se samostatně.
Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď, kolmou k podlaze. Při montáži do jiných stavebních materiálů se
obraťte na nejbližšího prodejce. Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jejímu uvolnění
a pádu, což může vést k závažným poraněním.
✎✎ POZNÁMKA
•• Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce níže.
•• Pokud si zakoupíte naši sadu pro montáž na zeď, je s ní dodávána také podrobná příručka k instalaci a všechny
nezbytné součásti.
•• Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
•• Nepoužívejte šrouby delší, než jsou standardní rozměry, protože tím může dojít k poškození vnitřku televizoru.
•• V případě sad pro upevnění na zeď, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit
v závislosti na jejich specifikacích.
•• Neutahujte šrouby příliš pevně. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo k jeho pádu a následně ke zranění
osob. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
•• Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění v případě použití nespecifikovaného
držáku na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů
k instalaci výrobku.
•• Při montáži televizoru nepřekročte náklon 15 stupňů.
Držák pro
montáž
na zeď
Adaptér pro montáž na zeď
TV
C
Držák pro
montáž
na zeď
Adaptér pro montáž na zeď
TV
C
palce
Specifikace VESA (A * B)
40
200 × 200
49 ~ 65
C (mm)
Standardní šroub
Počet
43 ~ 45
M8
4
400 × 400
Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý.
Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.
Čeština
63
Připevnění televizoru na zeď
Upozornění: Na televizor netlačte, netahejte za něj ani se na něj nezavěšujte. Mohlo by dojít k jeho pádu. Zejména zajistěte,
aby se se na televizor nevěšely děti nebo jiným způsobem narušovaly jeho stabilitu, jinak může dojít k jeho převrácení a
následným vážným nebo dokonce smrtelným zraněním. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená na přiloženém
bezpečnostním letáku. Pro zvýšení stability a kvůli bezpečnosti instalujte následujícím způsobem přípravek zabraňující
pádu.
Zamezení pádu televizoru
1. Vložte šrouby do úchytek a pevně je připevněte ke zdi. Ověřte si, zda jsou šrouby ve zdi nainstalovány dostatečně
pevně.
✎✎ V závislosti na typu zdi je možné, že budete potřebovat další materiál, například hmoždinky.
✎✎ Úchytky, šrouby a lanko, které budete potřebovat, nejsou součástí dodávky a je nutné je zakoupit samostatně.
2. Ze středu zadní části televizoru vyjměte šrouby, vložte šrouby do svorek a připevněte je zpět k televizoru.
✎✎ Šrouby nemusí být dodány spolu s výrobkem. V takovém případě zakupte šrouby podle následujících specifikací.
3. Pomocí pevného lanka propojte svorky připevněné k televizoru a svorky připevněné ke zdi a poté lanko pevně zavažte.
✎✎ POZNÁMKA
•• Umístěte televizor ke zdi, aby nemohl přepadnout dozadu.
•• Je bezpečné spojit lanko takovým způsobem, že svorky připevněné ke zdi jsou ve stejné výšce nebo níže než
svorky připevněné k televizoru.
•• Před přemísťováním televizoru uvolněte lanko.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechna připevnění dostatečně zajištěna. Pravidelně kontrolujte, zda připevnění nevykazují
únavu nebo poškození materiálu. V případě pochybností o bezpečnosti upevnění televizoru se obraťte na
kvalifikovaného montážního pracovníka.
Zámek Kensington proti krádeži
Společnost Samsung zámek Kensington nedodává. Jedná se o zařízení
k fyzickému zajištění produktů při jejich používání na veřejném místě.
V závislosti na výrobci se vzhled a způsob zamykání mohou lišit od toho, co je
na obrázku. Další informace o správném použití si ověřte v příručce dodané se
zámkem Kensington.
K uzamknutí výrobku postupujte podle následujících kroků:
Vyhledejte ikonu „K“ na zadní straně televizoru. Otvor na zámek Kensington
se nachází vedle ikony „K“.
1
<Volitelné>
1. Obtočte kabel zámku Kensington okolo velkého statického předmětu, jako
je stůl nebo židle.
2. Provlečte konec kabelu s připojeným zámkem skrz očko kabelu zámku Kensington.
3. Vložte uzamykací zařízení do otvoru zámku Kensington na výrobku (1).
4. Uzamkněte zámek.
✎✎ Toto jsou obecné pokyny. Přesné pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané s uzamykacím zařízením.
✎✎ Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.
✎✎ Umístění zámku Kensington se může lišit v závislosti na modelu.
64
Čeština
Specifikace
Provozní prostředí
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
Název modelu
10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
10% až 80%, bez kondenzace
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
5% až 95%, bez kondenzace
HG40EE890U
Rozlišení displeje
HG49EE890U
3840 x 2160
Otáčení stojanu
Velikost obrazovky (úhlopříčka)
0˚
40 palců
49 palců
Zvukový výstup
Rozměry (ŠxVxH)
Výrobek
Se stojanem
Hmotnost
Bez stojanu
Se stojanem
Název modelu
10 W × 2
903,7 x 519,8 x 54,1 mm
903,7 x 575,2 x 304,0 mm
1099,4 x 638,7 x 55,3 mm
1099,4 x 709,0 x 334,1 mm
9,2 kg
10,5 kg
14,0 kg
16,1 kg
HG55EE890U
HG65EE890U
Rozlišení displeje
3840 x 2160
Otáčení stojanu
Velikost obrazovky (úhlopříčka)
0˚
55 palců
Zvukový výstup
Rozměry (ŠxVxH)
Výrobek
Se stojanem
Hmotnost
Bez stojanu
Se stojanem
65 palců
10 W × 2
1235,2 x 715,1 x 54,7 mm
1235,2 x 786,7 x 334,1 mm
1456,1 x 840,4 x 54,4 mm
1456,1 x 924,3 x 378,7 mm
16,9 kg
19,1 kg
23,2 kg
26,7 kg
✎✎ Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
✎✎ Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
✎✎ Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících
se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webuhttp://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Čeština
65
Rozměry
Čelní pohled / Boční pohled
7
1
2
3
5
6
4
8
(jednotky: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG40EE890U
903,7
881,5
488,6
709,9
519,8
575,2
54,1
304,0
HG49EE890U
1099,4
1077,2
607,2
947,5
638,7
709,0
55,3
334,1
HG55EE890U
1235,2
1213,0
683,6
947,5
715,1
786,7
54,7
334,1
HG65EE890U
1456,1
1431,9
806,7
1061,3
840,4
924,3
54,4
378,7
Detail panelu konektorů / Zadní pohled
✎✎ Podrobné rozměry naleznete na adrese Displaysolutions.samsung.com.
66
Čeština
Detail podstavce
•• HG40EE890U
(jednotky: mm)
223,0
709,9
304,0
304,0
•• HG49EE890U / HG55EE890U
(jednotky: mm)
250,6
947,5
334,1
334,1
•• HG65EE890U
(jednotky: mm)
265,0
1061,3
378,7
378,7
✎✎ POZNÁMKA: Měřítko obrázků nemusí odpovídat. Některé rozměry se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Před instalací televizoru si zkontrolujte rozměry. Za typografické a tiskové chyby neneseme odpovědnost.
Čeština
67
Licence
Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého
D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
68
Čeština
Kontakty na společnost SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ
Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti
SAMSUNG.
Země
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
Středisko péče o zákazníky
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
02-201-24-18
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
Webová stránka
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
34902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
EE890U-EU-CZE-03
Download PDF

advertising