Samsung | HG40EE590SK | Samsung HG49EE590HK Návod pro instalaci

Televizor LED
Instalační příručka
Pro získání komplexních služeb svůj výrobek
registrujte na webu
www.samsung.com
Model
Sériové číslo
Obrázky a ilustrace v této instalační příručce slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu
výrobku. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Pokyny
Tento televizor je poskytován s interaktivními funkcemi zajišťovanými zařízením set-back box (SBB/STB) připojeným k televizoru a dalším
televizorům v počítačem řízeném systému pro hotely a jiná ubytovací zařízení.
Interaktivní: Při prvotním zapnutí televizor odešle příkaz pro identifikaci zařízení SBB/STB. Po identifikování se televizor přepne do ONLINE
režimu a je možné ho kompletně ovládat pomocí zařízení SBB/STB.
Když je televizor v ONLINE režimu, přestane přijímat příkazy infračerveného dálkového ovladače Samsung a bude řízen protokolem
rozhraní.
Samostatný režim: Pokud zařízení SBB/STB nebude identifikováno, televizor se přepne do SAMOSTATNÉHO režimu s omezenými funkcemi.
Provozní režimy
Tento televizor má dva režimy: interaktivní a samostatný režim.
•• Interaktivní režim: V tomto režimu televizor komunikuje s připojeným set-back boxem (SBB) nebo set-top boxem (STB) a je těmito
zařízeními zcela nebo částečně ovládán. Zařízení SBB nebo STB vám poskytne dodavatel ubytovacího zařízení SI (System Integration).
Při prvotním zapojení televizor odešle příkaz, že se pokouší o identifikaci připojeného zařízení SBB nebo STB. Pokud televizor identifikuje
zařízení SBB nebo STB a zařízení SBB nebo STB identifikuje televizor, televizor poskytne zařízení SBB nebo STB plnou kontrolu.
•• Samostatný režim: V tomto režimu televizor pracuje samostatně bez externího set-back boxu nebo set-top boxu.
Televizor disponuje nabídkou Hotel, ve které můžete snadno nastavit různé funkce pro ubytovací zařízení. Viz strany 21 až 27.
V nabídce můžete také aktivovat nebo deaktivovat některé funkce televizoru a funkce pro ubytovací zařízení, abyste mohli vytvořit
optimální konfiguraci pro vaše zařízení.
Upozornění týkající se statických obrazů
Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. obrazové soubory JPEG) nebo statické obrazové prvky (např. logo televizního programu,
panoramatický formát obrazu nebo formát 4:3, informační pruh s cenami akcií nebo se zprávami ve spodní části obrazovky atd.).
Dlouhodobé zobrazování statických obrazů může způsobit nerovnoměrné opotřebení obrazovky a nepříznivě tak ovlivnit kvalitu obrazu.
Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu, postupujte podle níže uvedených doporučení:
•• Nezobrazujte po delší dobu stejný televizní kanál.
•• Vždy se obraz snažte zobrazit na celou obrazovku. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný
formát.
•• Snižte hodnoty jasu a kontrastu na minimum nutné pro dosažení požadované kvality obrazu. Nadměrné hodnoty mohou urychlit proces
vypálení.
•• Snažte se pravidelně využívat všechny funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika tvorby
zbytkového obrazu.
Zabezpečení instalačního prostoru
Zachovejte potřebnou vzdálenost mezi výrobkem a ostatními objekty (např. zdmi), aby byla zajištěna řádná ventilace.
Pokud to neuděláte, může dojít k požáru nebo jinému problému s výrobkem následkem zvýšení vnitřní teploty výrobku.
•• Při používání stojanu nebo držáku na zeď použijte pouze díly od společnosti Samsung Electronics.
‒‒ Použití dílů dodaných jiným výrobcem může způsobit problémy s výrobkem nebo zranění následkem pádu na zem.
•• Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
Instalace se stojanem.
Instalace s držákem na zeď.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Obsah
•• Instalace otočného stojanu......................................................................................................................................... 5
•• Instalace stojanu televizoru LED................................................................................................................................ 6
•• Panel pro připojení....................................................................................................................................................... 9
•• Ovladač televizoru........................................................................................................................................................ 12
•• Dálkový ovladač............................................................................................................................................................ 13
•• Připojení televizoru k zařízení SBB............................................................................................................................ 15
•• Připojení koupelnových reproduktorů...................................................................................................................... 16
•• Připojení MediaHubu HD............................................................................................................................................. 17
•• Připojení modulu RJP (Remote Jack Pack)............................................................................................................... 18
•• Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizoru)................................................ 20
•• Nastavení dat hotelových možností.......................................................................................................................... 21
•• Instalace držáku na zeď............................................................................................................................................... 69
•• Připevnění televizoru na zeď....................................................................................................................................... 70
•• Zámek Kensington proti krádeži................................................................................................................................ 70
•• Specifikace..................................................................................................................................................................... 71
•• Rozměry.......................................................................................................................................................................... 72
•• Licence............................................................................................................................................................................ 74
Čeština
3
ČEŠTINA
•• Příslušenství................................................................................................................................................................... 4
Příslušenství
✎✎ Zkontrolujte, zda jste spolu s televizorem LED obdrželi všechny uvedené položky. Pokud některé položky chybí,
obraťte se na prodejce.
✎✎ Barva a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.
•• Dálkový ovladač a baterie (AAA x 2)
•• Držák kabelu
•• Příručka pro rychlou instalaci
•• Napájecí kabel / datový kabel
•• Sada pro připevnění v hotelech (32palcové nebo větší
televizory)
•• Záruční list / Regulační příručka (v některých zemích
není k dispozici)
✎✎ V závislosti na modelu nemusí být součástí dodávky stojan a šrouby stojanu.
✎✎ Datový kabel nemusí být součástí dodávky (závisí na dodavateli řešení).
Uspořádání kabelů pomocí držáku kabelu
✎✎ Informace o environmentálních závazcích a regulačních povinnostech pro konkrétní výrobky společnosti Samsung,
např. REACH, OEEZ či baterie, naleznete na webové stránce http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
4
Správná likvidace tohoto výrobku (odpady z elektrických & elektronických zařízení)
(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se zavedenými systémy třídění odpadu.)
Toto označení na výrobku, na příslušenství a v tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho
elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či kabel USB) na konci životnosti neměly likvidovat
společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací
podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí
nebo poškození zdraví způsobenému neřízenou likvidací odpadu. Domácí uživatelé by měli kontaktovat
buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat
si informace o tom, kam a jak mohou tyto jednotky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní
prostředí. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronická příslušenství by neměla být slučována s jiným hospodářským odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se zavedenými systémy samostatného sběru baterií.)
Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být
likvidována společně s jiným domovním odpadem. Označení chemickými symboly Hg, Cd nebo Pb znamená,
že baterie obsahuje vyšší úroveň rtuti, kadmia nebo olova než určuje směrnice ES 2006/66. Pokud nebudou
baterie vhodně zlikvidovány, tyto látky mohou poškozovat zdraví nebo životní prostředí. V zájmu ochrany
přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů
odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.
Čeština
Instalace otočného stojanu
[[ VAROVÁNÍ
Pokud nastavíte televizor na otáčení, je potřeba ho pevně připevnit k podlaze, stolu, horní části
skříňky atd. podle popisu v pokynech k instalaci.
Televizory LED s úhlopříčkou 32” a více mají otočné stojany. Tyto stojany lze nastavit tak, aby umožňovaly natáčení
televizoru v rozsahu 20 stupňů doleva a doprava, 60 stupňů doleva a doprava nebo 90 stupňů doleva a doprava s použitím
DRŽÁKU OTOČNÉHO STOJANU.
* Produkt je dodáván se stojanem nastaveným v úhlu 20°.
¦¦ * Otáčení v rozsahu 20°
Chcete-li nastavit televizor na otáčení v rozsahu 20° doleva a doprava, vložte trn do tvarovaného otvoru ve spodní části
držáku otočného stojanu s označením 20°. Potom upevněte držák otočného stojanu ke stojanu s použitím tří dodávaných
šroubů, jak je znázorněno na obrázku níže.
¦¦ Otáčení v rozsahu 60°
Chcete-li nastavit televizor na otáčení v rozsahu 60° doleva a doprava, vložte trn do tvarovaného otvoru ve spodní části
držáku otočného stojanu s označením 60°. Potom upevněte držák otočného stojanu ke stojanu s použitím tří dodávaných
šroubů, jak je znázorněno na obrázku níže.
¦¦ Otáčení v rozsahu 90°
Chcete-li nastavit televizor na otáčení v rozsahu 90 ° doleva a doprava, demontujte držák otočného stojanu a pak
připevněte stojan s použitím tří dodávaných šroubů podle následujícího vyobrazení.
Čeština
5
Instalace stojanu televizoru LED
Televizory LED s úhlopříčkou 32” a více mají otočné stojany. Tyto stojany lze nastavit tak, aby umožňovaly natáčení
televizoru v rozsahu 20 stupňů doleva a doprava nebo v rozsahu 90 stupňů doleva a doprava.
Součásti stojanu
Při instalaci stojanu použijte dodávané součásti a díly.
32″: BN96-29120C x 8 (M4 x L12)
49″: BN96-18013E x 4 (M4 x L12)
49″: BN96-27704A x 4 (M4 x L12)
Stojan
Vodicí držák
1
Šrouby
2
32″: BN96-29120C
x 4 (M4 x L12)
49″: BN96-18013E
x 4 (M4 x L12)
•• Položte na stůl měkkou látku, aby nedošlo k poškození
televizoru, a položte televizor obrazovkou dolů na
připravenou podložku.
•• Vložte vodicí držák do drážky v dolní části televizoru.
•• Nasuňte jej ve směru šipky až ke koncové čáře a tam jej
připevněte.
6
Čeština
3
nebo
4
32″: BN96-29120C
x 4 (M4 x L12)
49″: BN96-27704A
x 4 (M4 x L12)
Jako první utáhněte spodní šrouby, jako poslední horní
šroub.
Pokud zjistíte nežádoucí naklonění, znovu proveďte
sestavení od kroku .
•• Proveďte instalaci šroubů podle uvedeného pořadí.
•• Zajistěte, aby byl sestavený stojan řádně připevněn
k televizoru.
✎✎ POZNÁMKA
•• Před sestavením rozlišujte mezi přední a zadní stranou každé součásti.
•• S televizorem musí manipulovat minimálně dvě osoby.
Čeština
7
¦¦ Sada pro montáž do hotelu
Krátký šroub (2 ks)
Dlouhý šroub (2 ks)
Podložka (2 ks)
Matice (2 ks)
nebo
[[ Připevněte podle obrázku stojan
k plochému povrchu, jako je
vrchní část skříňky, psacího stolu
nebo zábavního centra.
[
8
Čeština
VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo zranění, je potřeba televizor pevně připevnit k podlaze, stolu, vrchní části
skříňky atd. s použitím sady pro montáž v hotelech podle těchto pokynů.
Panel pro připojení
✎✎ Při připojování externího zařízení k televizoru se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
✎✎ Při připojování externího zařízení dodržujte barvu svorek na kabelu.
1 HDMI IN 1 / HDMI IN 2 (ARC)
Slouží k připojení konektoru HDMI zařízení k výstupu HDMI.
✎✎ Připojení HDMI-HDMI nevyžaduje zvláštní připojení zvuku. Připojení HDMI umožňuje přenos zvuku i obrazu.
2 USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Konektor pro upgrade softwaru, funkci Media Play atd.
‒‒ Servisní konektor.
3 COMMON INTERFACE
Zapojení karty CI nebo CI+.
Čeština
9
4 ANT IN (AIR/CABLE)
‒‒ Chcete-li televizní kanály správně zobrazit, musí televizor přijímat signál z jednoho z následujících zdrojů:
‒‒ venkovní anténa nebo rozvod kabelové televize.
5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Připojení ke komponentě digitálního zvuku.
6 DATA
‒‒ Používá se pro podporu datové komunikace mezi televizorem a zařízením SBB.
‒‒ Používá se pro připojení konektoru televizoru typu RJ-12.
7 RJP
Toto je port pro komunikaci RJP (Remote Jack Pack) umožňující připojení různých zařízení k přídavným modulům,
který má zlepšit a usnadnit používání zařízení.
8 LAN
Připojení k drátové síti LAN s použitím kabelu třídy CAT 7.
9 AV IN
‒‒ Připevněte zvukové kabely ke vstupu „L-AUDIO-R“ na televizoru a k odpovídajícím konektorům zvukového
výstupu A/V zařízení.
‒‒ Připojte audiokabely RCA (volitelné) ke vstupu „L-AUDIO-R“ na zadní straně televizoru a jejich opačné konce
připojte k odpovídajícím zvukovým výstupům externího zařízení.
‒‒ Při připojení ke vstupu AV IN barva konektoru AV IN [VIDEO] (žlutá) neodpovídá barvě videokabelu (žlutá).
0 KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA
Ke konektoru pro sluchátka televizoru je možné připojit sluchátka. Po zapojení sluchátek bude vypnutý výstup zvuku
z vestavěných reproduktorů.
! HP-ID
Po připojení kabelu ke konektoru HP-ID a zároveň ke konektoru pro sluchátka slouží k samostatnému připojení
sluchátek. Viz strana 16. Po zapojení sluchátek k připojení sluchátek funguje stejně jako funkce sluchátek.
10
Čeština
Režimy zobrazení
Můžete vybrat některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena ve sloupci Rozlišení. Televizor se pak automaticky
nastaví na vybrané rozlišení.
Po připojení počítače k televizoru nastavte v počítači rozlišení obrazovky pro televizor. Pokud provedete nastavení na jinou
hodnotu, než jaká je uvedena v tabulce níže, televizor nemusí nic zobrazit. Nastavte správné rozlišení s využitím informací
v uživatelské příručce k počítači nebo jeho grafické kartě.
V tabulce jsou uvedena doporučená rozlišení.
✎✎ HG32EE590: Optimální rozlišení je 1366 × 768 při 60 Hz.
✎✎ HG49EE590: Optimální rozlišení je 1920 × 1080 při 60 Hz.
Režim
Rozlišení
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
Řídící frekvence (MHz)
Synchronizační
polarita (H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Režim prokládaného zobrazení není podporován.
✎✎ Sestava se může chovat abnormálně, pokud se zvolí nestandardní formát obrazu.
✎✎ Jsou podporovány režimy Oddělený a Kompozitní. Režim SOG (Sync On Green) není podporován.
Čeština
11
Ovladač televizoru
Ovladač televizoru je vícesměrové tlačítko, které umožňuje navigaci bez dálkového ovladače.
✎✎ Některé funkce vyžadující kód PIN nemusí být dostupné.
✎✎ Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.
✎✎ Stisknutím ovladače na déle než 3 sekundu zavřete nabídku.
✎✎ Ovladač televizoru, malé tlačítko podobné joysticku vpravo dole na televizoru, umožňuje ovládat televizor bez
dálkového ovladače.
Nabídka ovládání
: Vypnout
: Zesílit
: Další kanál
: Ztlumit
: Předchozí kanál
: Source
Ovladač televizoru / snímač dálkového ovladače
Stisknutí: Přesunout
Stisknutí a podržení: Vybrat
Ovladač televizoru je umístěn v dolní části televizoru.
Pohotovostní režim
Nenechávejte výrobek v pohotovostním režimu delší dobu (když jste například na prázdninách). I když je vypnuto napájení,
výrobek stále spotřebovává menší množství elektrické energie.
12
Čeština
Dálkový ovladač
✎✎ U tohoto dálkového ovladače jsou Braillovým písmem označena tlačítka Power, Channel a Volume. Mohou jej tak
používat zrakově postižené osoby.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Zobrazení a výběr dostupných zdrojů
videa.
Přímý přístup ke kanálům.
Přepínání režimů Teletext, Dvojitý
a Mix.
Zobrazení elektronického
programového průvodce EPG.
Dočasné vypnutí zvuku.
Přepínání kanálů.
Nastavení hlasitosti.
Přepnutí na obrazovku HOME.
Zobrazí seznam kanálů na obrazovce.
HOME
Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
MENU
Rychlý výběr často používaných
funkcí.
TOOLS
CONTENT
Zobrazení obrazovky Domovský
obsah.
Stisknutím zobrazíte informace na
obrazovce televizoru.
CLOCK: Když stisknete tlačítko INFO
v pohotovostním režimu, televizor
zobrazí čas.
Výběr položek nabídek na obrazovce
a změna hodnot u nabídek.
Zavření nabídky.
Návrat do předchozí nabídky.
Tlačítka používaná v nabídce Seznam
kanálů, Media Play atd.
ALARM: Zadejte hodinu, kdy se
má televizor zapnout.
X: Zapíná nebo vypíná funkci 3D
obrazu. (není k dispozici)
SUBT.: Zobrazení digitálních
titulků.
ALARM
SUBT.
Tato tlačítka lze používat na
obrazovce Domovský obsah.
Čeština
13
Instalace baterií (velikost baterií: AAA)
✎✎ POZNÁMKA
•• Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 metrů od televizoru.
•• Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem. Nepoužívejte v blízkosti zářivek nebo neonů
s vysokým jasem.
•• Barva i tvar se mohou lišit podle modelu.
•• Tlačítka dálkového ovladače „3D“ nejsou podporována. Při stisknutí těchto tlačítek televizor nijak nezareaguje.
14
Čeština
Připojení televizoru k zařízení SBB
Zadní panel televizoru
Datový kabel
✎✎ Zadní panel se může v závislosti na modelu lišit.
1. S použitím datového kabelu propojte konektor DATA televizoru s konektorem [ETH MODEM] zařízení STB (SBB).
✎✎ Můžete používat datovou komunikaci.
¦¦ Seznam dodavatelů a kompatibilních datových kabelů dodávaných s televizorem
•• Ujistěte se, že používáte správný datový kabel podle svého dodavatele. Viz štítek s kódem na datovém kabelu.
1
6
STB SIDE
TV SIDE
6
1
CON B
CON A
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
CON B
CON A
6
5
2
4
5
3
3
2
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
✎✎ Provozní specifikace datového kabelu (RJ12): RS232
Čeština
15
Připojení koupelnových reproduktorů
Následujícím způsobem můžete připojit koupelnové reproduktory.
¦¦ Audiosmyčka
Chcete-li zvýšit své pohodlí, je možné u postele nebo na pracovním stole instalovat přídavné připojení pro sluchátka.
Postup instalace je uveden níže.
•• Podrobný nákres externího připojení sluchátek.
Zadní panel televizoru
Připojení sluchátek
✎✎ Zadní panel se může v závislosti na modelu lišit.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Připojení sluchátek>
16
Čeština
Připojení MediaHubu HD
Výstup z externího zdroje připojeného k modulu MediaHub HD na recepci hotelu.
MediaHub HD zezadu
HDMI
USB
RS/232
Zadní panel televizoru
2 Kabel HDMI
1 Datový kabel
RS-232
✎✎ Zadní panel se může v závislosti na modelu lišit.
1. Propojte port RJP televizoru a port RS/232 MediaHubu HD.
2. Propojte port HDMI IN 1, 2(ARC) televizoru a port HDMI MediaHubu HD.
•• MediaHub HD
‒‒ MediaHub HD je hardwarový modul, který má různé AV vstupy (A/V, Audio, PC, HDMI a USB) a odpovídající
výstupy. Odpovídající výstupní zdroje se připojují z modulu MediaHub k televizoru. MediaHub komunikuje
s televizorem prostřednictvím rozhraní RS232. Hotel Plug & Play je funkce umožňující hotelovým hostům připojit
externí zdroj k MediaHubu. MediaHub komunikuje s televizorem zasíláním zpráv o aktivních a neaktivních
zdrojích. Televizor se přepne na aktivní externí zdroj.
‒‒ Konektor HDMI služby MediaHub je potřeba připojit ke konektoru HDMI IN 1 televizoru.
‒‒ Když je televizor zapnutý, propojte televizor a modul RJP do 10 sekund.
•• Speciální funkce
‒‒ PIP
‒‒ Automatická detekce
Čeština
17
Připojení modulu RJP (Remote Jack Pack)
Výstup z externího zdroje připojeného k modulu RJP na recepci hotelu.
Modul RJP zezadu
USB
HDMI
VIDEO
AUDIO
RS/232
Zadní panel televizoru
1 Kabel HDMI
2 Datový kabel
RS-232
✎✎ Zadní panel se může v závislosti na modelu lišit.
1. Propojte port HDMI IN 1, 2(ARC) televizoru a port HDMI modulu RJP.
2. Propojte port RJP televizoru a port RS/232 modulu RJP.
✎✎ Kompatibilní moduly RJP (Remote Jack Pack) pro tento televizor Samsung jsou TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD)
a TA-7660 (HD Plus).
•• RJP (Remote Jack Pack): RJP znamená Remote Jack Pack (modul vzdálených portů). RJP je hardwarový modul,
který má různé AV vstupy (A/V, Audio, PC a HDMI) a odpovídající výstupy. Odpovídající výstupní zdroje se připojují
z modulu RJP k televizoru. Modul RJP komunikuje s televizorem prostřednictvím rozhraní RS232. Hotel Plug & Play
je funkce umožňující hotelovým hostům připojit externí zdroj k modulu RJP. Modul RJP komunikuje s televizorem
zasíláním zpráv o aktivních a neaktivních zdrojích. Televizor se přepne na aktivní externí zdroj podle priority nastavené
uživatelem.
✎✎ Pro připojení modulu RJP můžete vybrat porty HDMI IN 1, 2(ARC) a AV IN.
✎✎ Když je televizor zapnutý, propojte televizor a modul RJP do 10 sekund.
18
Čeština
•• Modul RJP lze vrátit na výchozí nastavení z výroby současným stisknutím tlačítek A/V a HDMI po dobu 10 sekund.
Všechny indikátory LED 5krát bliknou na potvrzení, že byl proces dokončen.
•• Modul RJP automaticky vypne všechny indikátory LED po 5 minutách aby jejich světlo zbytečně neobtěžovalo hosty
v hotelovém pokoji. Pokud host stiskne nějaké tlačítko, zhasnuté indikátory LED se znovu rozsvítí a zůstanou svítit
na dalších 5 minut. Pokud host pak stiskne tlačítko jiného zdroje, televizor se přepne na vybraný zdroj a rozsvítí se
odpovídající indikátor LED.
•• Po resetování modulu RJP nebo vypnutí a zapnutí televizoru trvá navázání komunikace mezi televizorem a modulem
RJP přibližně 10 sekund.
•• V následující tabulce je uveden přibližný čas v sekundách potřebný pro přepnutí televizoru na vstupní zdroj v závislosti
na prioritě.
✎✎ Scénář 1: Když nejsou připojeny žádné vstupy.
Zdroj
Připojení
AV
HDMI
2 s
3,9 s
✎✎ Scénář 2: Když jsou připojeny dva nebo více vstupů a zdroj vstupu je odpojen a znovu připojen.
Zdroj
Odpojení
Připojení
Celkem
AV
HDMI
4,5 s
3,9 s
2 s
3,9 s
6,5 s
7,8 s
✎✎ Pokud má například modul RJP má připojeny všechny živé zdroje AV, PC a HDMI, zdroj AV má nejvyšší prioritu.
Pokud je RJP v režimu HDMI a host odpojí a znovu připojí vstup AV, je minimální čas potřebný na přepnutí na
vstup AV 6,5 sekundy.
•• Při připojení zvukového zařízení, jako je Ipod nebo přehrávač mp3, by měl být režim Hudba ON a režim identifikace
vstupu OFF.
•• Jsou podporovány zdroje vstupu A/V, PC a HDMI.
Čeština
19
Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizoru)
•• V závislosti na zemi a modelu
•• Chcete-li připojit nebo odpojit kartu CI nebo CI+, vypněte televizor.
Používání karty CI nebo CI+
Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+.
•• Pokud nevložíte kartu CI nebo CI+, bude na některých kanálech
zobrazena zpráva „Zakódovaný signál“.
•• Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí párovací údaje obsahující
telefonní číslo, kartu CI nebo CI+, ID hostitele a další informace. Pokud
se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
•• Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva
„Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní
aktualizován.
•• Obrázek se může lišit v závislosti na
modelu.
✎✎ POZNÁMKA
•• Kartu CI nebo CI+ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
•• Kartu CI nebo CI+ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
•• Kartu CI nebo CI+ vložte ve směru na ní vyznačeném.
•• Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit v závislosti na modelu.
•• Karta „CI nebo CI+“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný
prodejce.
•• V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
•• Pokud je obraz na obrazovce zkreslený, nebo ho není vidět, vložte kartu CI nebo CI+, která podporuje nastavení
antény.
20
Čeština
Nastavení dat hotelových možností
Zadání: Stiskněte tlačítka MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE v předepsaném pořadí. (Z režimu Hotel se nastavuje režim
Samostatně.)
Opuštění této nabídky: vypněte a znovu zapněte zařízení.
✎✎ V závislosti na modelu a oblasti nejsou některé nabídky televizoru dostupné.
Funkce hotelové televize
Popis
Kategorie
Položka
Výchozí
hodnota
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
Vyberte režim Hotel.
•• Interactive mode: Televizor funguje se zařízením SI STB nebo SBB.
•• Standalone mode: Televizor funguje samostatně – bez zařízení SI STB nebo SBB.
SI Vendor
SI Vendor
OFF
•• Interactive mode: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On
Nastavte výchozí hodnoty, které se použijí při zapnutí televizoru.
•• User Defined: Umožňuje ruční nastavení kanálu při zapnutí a typu kanálu. Viz
části Kanál při zapnutí a Typ kanálu níže.
•• Last Saved: Vyberete-li tuto položku, zobrazí televizor po zapnutí ten kanál,
který byl sledován před vypnutím televizoru.
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
1
Power On Channel
Type
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Televizor se zapne s touto úrovní hlasitosti v samostatném hotelovém režimu.
Min Volume
0
Jedná se o minimální úroveň hlasitosti, kterou může uživatel nastavit
v samostatném režimu Hotel.
Max Volume
100
Jedná se o maximální úroveň hlasitosti, kterou může uživatel nastavit
v samostatném režimu Hotel.
Power On Source
TV
Vyberte zdroj vstupu, který televizor zobrazí po zapnutí.
Power On Option
Last Option
Televizor se po zapnutí automaticky přepne na tento kanál.
Vyberte pásmo kanálů: AIR (analogové vysílání s anténním příjmem), DTV
(digitální vysílání s anténním příjmem), CATV (analogové vysílání s kabelovým
příjmem), CDTV (digitální vysílání s kabelovým příjmem)
•• User Defined: Umožňuje ruční nastavení hlasitosti po zapnutí. Viz část Hlasitost
při zapnutí níže.
•• Last Saved: Televizor se po zapnutí nastaví na hlasitost, která byla nastavena
před vypnutím.
Určuje nastavení televizoru po výpadku elektrické energie a obnovení dodávky
elektrické energie nebo po odpojení televizoru a jeho opětovném zapojení.
•• Last Option: Uvede televizor do posledního stavu napájení. Byl-li posledním
stavem pohotovostní režim, navrátí jej do pohotovostního režimu. Byl-li
televizor zapnutý, zapne jej.
•• Power On: Televizor se po obnovení napájení zapne.
•• Standby: Televizor bude po obnovení napájení v pohotovostním režimu.
Čeština
21
Funkce hotelové televize
Kategorie
Channel
22
Čeština
Položka
Výchozí
hodnota
Popis
Channel Setup
Umožňuje přímý a okamžitý přístup k některým funkcím nabídky Kanál
v uživatelské nabídce Kanál, jako je možnost Automatické ladění, Výběr antény
atd.
Channel Editor
Editor kanálů umožňuje upravovat kanály uložené v paměti televizoru. Pomocí
funkce Editor kanálů můžete:
•• měnit čísla a názvy kanálů a řadit kanály do požadovaného pořadí,
•• skrýt obraz vybraných kanálů. Skrytí obrazu zamezí zobrazování obrazu
z kanálu a z televizoru vychází pouze zvuk. Na obrazovce se zobrazuje ikona
reproduktoru.
Funkce Editor kanálů umožňuje také snadné zobrazení informací o jednotlivých
kanálech, aniž by bylo nutné kanály jednotlivě zobrazovat.
Mixed Channel
Map
ON
Tato funkce umožňuje zobrazení a procházení kanálů ze všech typů antén (Anténa,
Kabel nebo Satelit) najednou.
•• ON: Je-li vybrána možnost ON, mají hosté přístup ke kompletní mapě kanálů
bez ohledu na vybraný typ antény. V seznamu kanálů budou zobrazeny kanály
typu Anténa i Kabel.
•• OFF: Je-li vybrána možnost OFF, mají hosté v mapě kanálů přístup pouze ke
kanálům odpovídajícím vybranému typu antény [ANTÉNA/KABEL nebo Satelit].
V seznamu a editoru kanálů se zobrazí pouze kanály podle vybraného typu
antény.
Dynamic SI
OFF
•• ON: Zkontrolujte čísla kanálů programů DTV. (Editor televizních kanálů není
přístupný.)
•• OFF: Nekontrolujte čísla kanálů programů DTV. (Editor kanálů DTV je přístupný,
ale není podporována další aktualizace čísel kanálů programů.)
ON
Pokud dojde k neshodě mezi daty v mapě kanálů a přenášenými daty, dojde
k automatickému ladění kanálů a data a parametry v mapě kanálů se obnoví.
•• ON: Pokud je položka Zpráva o novém hledání kanálů nastavena na hodnotu
ON, zobrazí se hotelovým hostům v nabídce na obrazovce zpráva, že jsou znovu
vyhledávány kanály.
•• OFF: Pokud se nemá hotelovým hostům zobrazovat v nabídce na obrazovce
zpráva o novém hledání kanálů, může správce hotelu nastavit položku Zpráva
o novém hledání kanálů na možnost OFF.
Pan Euro MHEG
OFF
•• OFF: Pokud je položka Pan Euro MHEG nastavena na možnost Vypnuto, je
technologie MHEG spuštěna v závislosti na stávajících technických údajích
výrobku.
•• ON: Pokud je položka Pan Euro MHEG nastavena na možnost Zapnuto, je funkce
MHEG nastavena na ON bez ohledu na specifikaci produktu nebo oblast.
My Channel
OFF
Genre Editor
..
Umožňuje úpravu žánru kanálů. (Funkce je k dispozici, pokud je Zapnuta možnost
My Channel.)
Subtitle Auto On
OFF
Pomocí této funkce lze zapnout nebo vypnout automatické zapínání titulků
v určité zemi.
Funkce je podporována u hotelových televizorů, které jsou připraveny k příjmu
vysílání DVB v Evropě.
Tato funkce se vztahuje k technickým údajům pro titulky ve Francii. Titulky
v ostatních zemích fungují v závislosti na technických údajích země bez ohledu na
nastavení položky Autom. zapnutí titulků.
•• ON: Pokud je položka Autom. zapnutí titulků nastavena na možnost ON, funguje
podle technických údajů pro titulky ve Francii.
•• OFF: Pokud je položka Autom. zapnutí titulků nastavena na možnost OFF,
nefunguje podle technických údajů pro titulky ve Francii.
TTX Widescreen
Mode
OFF
Rozšíření oblasti titulků, aby vyplnila šířku obrazovky.
Channel Rescan
Message
Lze povolit nebo zakázat funkci My Channel.
Funkce hotelové televize
Kategorie
Menu OSD
Clock
Výchozí
hodnota
Picture Menu Lock
OFF
Povolení nebo zakázání nabídky Obraz.
Menu Display
ON
•• ON: Hlavní nabídka se zobrazuje.
•• OFF: Hlavní nabídka se nezobrazuje.
Tools Display
ON
Skrytí nebo zobrazení nabídky Nástroje.
Channel Menu
Display
OFF
Skrytí nebo zobrazení nabídky Kanál.
Pomocí této položky lze zapnout nebo vypnout ovládání předního panelu
(místních tlačítek).
•• Unlock: Všechna tlačítka panelu jsou odemčena.
•• Lock: Všechna tlačítka panelu jsou uzamčena.
•• OnlyPower: Všechna tlačítka panelu kromě tlačítka Power panelu jsou
uzamčena.
•• Menu/Source: Uzamčena jsou tlačítka Menu a Source panelu.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu
Display
ON
•• OFF: Nabídka Domů se nezobrazuje.
•• ON: Nabídka Domů se zobrazuje.
Home Menu Editor
Úprava nabídky Domů.
Home Menu Auto
Start
ON
•• ON: Nabídka Domů se automaticky spustí.
•• OFF: Nabídka Domů se nespustí automaticky.
Clock Type
OFF
•• OFF: Nefungují žádné funkce hodin tovární nabídky. Pouze hlavní nabídka.
•• SW Clock: Fungují pouze SW hodiny.
Local Time
Manual
Slouží k výběru způsobu aktualizace údajů hodin.
•• Manual: Použije se časový údaj z kanálu DVB nebo ruční nastavení hodin, pokud
je televizor v samostatném režimu.
•• TTX: Získání časových údajů z vysílání teletextu.
•• Time Channel: Použijí se časové údaje z vybraného typu kanálu a čísla kanálu.
Timer Type
WakeUp
Lze povolit nebo zakázat funkci budíku.
•• WakeUp: Povolí funkci budíku, která v daný čas zapne zařízení.
•• OnOff: Zakáže funkci budíku.
Music Mode AV
OFF
Pro přehrávání hudby z mp3 nebo jiného audiopřehrávače přes zdroj vstupu
AV. Když je tato možnost zapnuta, můžete poslouchat zvuk z přehrávače
prostřednictvím televizoru, i když není k dispozici žádný videosignál. Podsvícení
televizoru ale zůstává zapnuté. Pokud se přidá videosignál, funguje normálně.
Music Mode
Backlight
OFF
Zapnutí nebo vypnutí podsvícení v hudebním režimu umožňující šetřit energii.
Priority AV
1
Pokud je nastavena priorita konektorů, automaticky se nastaví příslušný zdroj,
když se připojí konektor odpovídající priority
Priority HDMI
3
Pokud je nastavena priorita konektorů, automaticky se nastaví příslušný zdroj,
když se připojí konektor odpovídající priority.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
Music Mode
Remote Jack
Pack
Popis
Položka
Slouží k výběru zdroje RJP AV (výběr zdrojů závisí na modelu).
Slouží k výběru, jaký zdroj HDMI televizoru je připojený ke konektoru RJP. (HDMI1/
HDMI2/HDMI3)
Čeština
23
Funkce hotelové televize
Kategorie
Položka
USB Pop-up
Screen
Default
ON
Auto Source
OFF
•• OFF: Automatické rozpoznání zdroje je vypnuto.
•• ON: Když je k televizoru připojen externí zdroj, televizor ho automaticky
identifikuje a přepne zdroj vstupu.
•• PC: Automatické rozpoznání vstupu počítače (PC).
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Slouží k výběru zdroje televizoru po ukončení připojení Anynet+ (HDMI-CEC). (Tato
funkce je užitečná zejména při použití s konektorem Guestlink RJP.)
HP Mode
OFF
•• ON: Když se sluchátka připojí k televizoru, lze poslouchat zvuk současně
prostřednictvím reproduktorů televizoru a připojených sluchátek. Hlasitost však
můžete nastavovat pouze pro reproduktory televizoru.
•• OFF: Když jsou k televizoru připojena sluchátka, můžete poslouchat zvuk pouze
prostřednictvím připojených sluchátek.
Default HP Volume
10
Nastavení hlasitosti sluchátek, když je aktivní Režim HP.
Main Speaker
ON
•• ON: Přehrávání zvuku televizoru na reproduktorech televizoru.
•• OFF: Přehrávání zvuku televizoru pouze prostřednictvím sluchátek.
Energy Saving
OFF
Slouží k nastavení jasu televizoru kvůli snížení spotřeby elektrické energie.
•• Off: Úsporná funkce je vypnuta.
•• Low: Televizor je nastaven na nízký úsporný režim.
•• Medium: Televizor je nastaven na střední úsporný režim.
•• High: Televizor je nastaven na vysoký úsporný režim.
Welcome Message
OFF
Zobrazení uvítací zprávy.
External Source
Banner
Eco Solution
Edit Welcome
Message
Hospitality Logo
Slouží k úpravě uvítací zprávy.
OFF
Logo/
Message
Hospitality Logo
DL
..
Logo Display Time
..
Slouží ke stažení loga hotelu.
Požadavky na soubor loga hotelu:
•• Pouze soubor BMP nebo AVI.
•• Max. velikost souboru: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB.
•• Název souboru musí být samsung.bmp nebo samsung.avi.
Nastavení doby zobrazení loga (3, 5 nebo 7 sekund).
Slouží k naklonování aktuálních nastavení televizoru na paměťové zařízení USB.
Clone USB to TV
Slouží k naklonování nastavení televizoru z paměťového zařízení USB do
televizoru.
Setting Auto
Intialize
Čeština
Přepíná funkci Logo hotelu mezi možnostmi VYPNUTO, BMP, AVI a OBĚ. Pokud
není nastavena možnost VYPNUTO, po zapnutí televizoru se před zobrazením
signálu z prvotního zdroje zobrazí logo po dobu nastavenou pomocí položky „Doba
zobrazení loga“.
•• Kodek DivX není podporován.
Clone TV to USB
Cloning
24
Chování zařízení USB připojeného k televizoru,
•• Default: Zobrazí se automaticky otevírané okno.
•• Automatic: Automaticky se otevře nabídka obsahu média USB.
•• Disable: Nezobrazuje se překryvné okno ani nabídka.
Uživatelé mohou vypnout nebo zapnout pruh externího zdroje.
•• ON: Když se televizor zapne nebo se změní režim, zobrazí televizor pruh
externího zdroje.
•• OFF: Když se televizor zapne nebo se změní režim, televizor nezobrazí pruh
externího zdroje.
External
Source
HP
Management
Popis
Výchozí
hodnota
OFF
Když je funkce Autom. inicializace nastavení zapnutá a televizor vypnete a
zapnete nebo vypnete a zapnete hlavní napájení, obnoví se data na klonované
hodnoty. Pokud není nastavena žádná hodnota klonování, tak i když je funkce
Autom. inicializace nastavení zapnutá, bude ignorována a fungování televizoru
bude stejné jako při vypnuté funkci Autom. inicializace nastavení.
Funkce hotelové televize
Kategorie
REACH
Solution
Popis
Položka
Výchozí
hodnota
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Dojde-li k zapnutí serveru Reach, přebere IP namísto RF.
Server IP Setting
…
Adresa URL serveru Reach IP, například https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
Přiřazení kanálu DTV pro přenos dat aktualizace REACH. Toto číslo kanálu musí
být stejné jako číslo nastavené na serveru Reach.
…
Umožňuje nastavit dobu, kdy dojde ke stažení dat (například aktualizace softwaru,
klonování souborů a obsah S-LYNC REACH) ze serveru REACH do televizoru:
1hour: Každou hodinu
2hour: Každé 2 hodiny
12:00 AM: Vždy o půlnoci (12:00:00)
2:00 AM: Vždy o půlnoci (2:00)
12:00 PM: Vždy v poledne (12:00)
2:00 PM: Vždy v poledne (2:00)
REACH Update
Immediate
…
•• ON: Když televizor přejde do pohotovostního režimu (je připojen napájecí kabel
a televizor je vypnutý), aktualizují se v televizoru data REACH.
•• OFF: Data REACH se v televizoru aktualizují v intervalu aktualizací serveru
REACH.
Group ID
…
Výběr možnosti Group ID serveru REACH. (Více informací najdete v příručce
serveru REACH.)
Room Number
…
Nastavení čísla pokoje.
REACH Config
Version
…
Zobrazí se verze serveru REACH.
REACH Update
Time
•• ON: V televizoru bude přístupná funkce REACH.
•• OFF: V televizoru nebude přístupná funkce REACH.
Nastavení adresy IP pro vytvoření internetového připojení.
Soft AP: Pomocí této funkce můžete v mobilních zařízeních připojit televizor.
Nastavte možnosti pro připojení zařízení Wi-Fi.
•• Soft AP: Zapnutí nebo vypnutí funkce Soft AP. Je-li funkce Soft AP nastavena na
hodnotu Zapnuto, v mobilních zařízeních budete moci vyhledat název televizoru
ze seznamu připojených zařízení Wi-Fi.
•• Security key: Nastavte bezpečnostní klíč, který bude nutné zadat na ostatních
zařízeních, budou-li se chtít připojit k televizoru.
‒‒ Zadejte vygenerovaný bezpečnostní klíč do zařízení, které chcete připojit.
‒‒ Pokud síť nepracuje normálně, znovu zkontrolujte bezpečnostní klíč.
Nesprávný bezpečnostní klíč může způsobit nefunkčnost.
Network Setup
Network
✎✎ Funkce Soft AP nemusí být dostupná, pokud ji model nepodporuje.
✎✎ Maximální počet připojitelných zařízení: 4 zařízení.
✎✎ Přenosová rychlost: 10 Mb/s na zařízení.
✎✎ Výše uvedené specifikace jsou podloženy naším interním testováním.
Skutečný výkon se může lišit v závislosti na vaší pevné/bezdrátové síti.
SmartHub Model
Setting
Nastavení modelu Smart Hub.
SmartHub Setting
Nastavení služby Smart Hub.
Service Discovery
On
Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Zapnuto, můžete sdílet obsah
s dalšími zařízeními (například chytrými telefony) v režimu DLNA.
Čeština
25
Funkce hotelové televize
Kategorie
Položka
Výchozí
hodnota
Widget Mode
ON
Solution Type
Vendor Server
Server URL Setting
Widget
Solution
Security Mode
DRM
26
Čeština
Zapnutí a vypnutí režimu Widget.
Vyberte typ řešení (Vender Server/ SINC Server).
Nastavení adresy URL serveru.
License Server IP
Setting
…
IPTV Mode
ON
Room Num Setting
Virtual
Standby
Popis
Nastavení adresy IP serveru.
Zapnutí a vypnutí režimu IPTV.
Nastavení čísla pokoje.
HMS HalfTicker
Display
Nastavte možnost On, pokud chcete používat HalfTicker UI.
Při nastavení na možnost Off se HalfTicker UI nezobrazí. Všechny klávesové
zkratky (kromě klávesy Room Control) na dálkovém ovladači HMS však budou
fungovat normálně bez zobrazení HalfTicker UI.
Virtual Standby
Mode
OFF
Je-li v televizoru nastaven Virtuální pohotovostní režim, může televizor v
pohotovostním režimu zastávat hlavní funkci.
•• ON: Aktivace Virtuálního pohotovostního režimu.
•• OFF: Deaktivace Virtuálního pohotovostního režimu.
Ve virtuálním pohotovostním režimu televizor spotřebovává 9,5 W až 17,4 W
(v závislosti na úhlopříčce).
Reboot Time
...
Prostřednictvím této funkce lze nastavit interval restartování televizoru po
spuštění Virtuálního pohotovostního režimu.
Factory Lock
OFF
Password Popup
...
Zapnutí a vypnutí automaticky otevíraného okna pro heslo. Je-li tato funkce
vypnuta, na televizoru se při otevření nabídky továrního nastavení nebude
zobrazovat okno pro zadání hesla. Pokud je možnost nastavena na ZAPNUTO,
objeví se automaticky otevírané okno pro zadání hesla.
Password Input
...
Je-li tato funkce zapnuta, zobrazí se automatické vstupní pole, do kterého je
nutné zadat 8místné bezpečnostní heslo. Heslo musí zadat správce před použitím
nebo aktualizací předvoleb zabezpečení. Po zadání správného hesla budou
k dispozici možnosti jako Nastavení hesla, Obnovit heslo a Zabezpečený režim.
Password Setting
...
Uživatel může heslo změnit.
Password Reset
...
Heslo bude vyresetováno na hodnotu „00000000“.
Security Mode
...
Zabezpečený režim zajišťuje funkci správy chráněné heslem pro aktivaci nebo
deaktivaci funkcí hotelových televizorů, jako je například HDMI, USB a TTX.
Tato možnost slouží k zapnutí nebo vypnutí zabezpečeného režimu. Po zapnutí
zabezpečeného režimu se v podnabídce zabezpečení automaticky aktivují
možnosti jako USB, HDMI a Zabezpečení TTX. V nabídce Hotel budou automaticky
zakázány funkce Klonování z jednotky USB do televizoru a Resetování televizoru.
USB
...
Povolení nebo zákaz přístupu k USB. Když je zakázaný, přístup k médiu USB je
zablokovaný.
HDMI
...
Povolení nebo zákaz přístupu k HDMI. Když je zakázaný, nebude uživateli
přístupná nabídka Anynet, zdroj HDMI a externí kanály typu HDMI.
TTX Security
...
Pokud je tato možnost deaktivována, funkce TTX nebude po stisknutí tlačítka TTX
na dálkovém ovladači fungovat.
DRM Mode
OFF
Vymazat seznam zařízení při zapnutí a vypnutí.
•• ON: Pro přístup do nabídky továrního nastavení televizoru je nutné zadat heslo.
•• OFF: Vypnutí této funkce.
Konfigurace podpory DSP.
OFF: Vypnutí podpory DRM.
LYNK DRM: Tuto možnost vyberte k zapnutí podpory pouze S-LYNK DRM CAS.
Pro:idiom: Tuto možnost vyberte k zapnutí podpory pouze Pro:Idiom CAS.
LYNK DRM,PI: Tuto možnost vyberte, aby televize podporovala funkce S-LYNK
DRM CAS a Pro:Idiom CAS.
Funkce hotelové televize
Kategorie
Položka
Výchozí
hodnota
Popis
Otevření nabídky samočinné diagnostiky.
•• Test obrazu: Tento test proveďte, pokud máte problém s obrazem televizoru.
•• Test zvuku: Tento test proveďte, pokud máte problém se zvukem televizoru.
•• Informace o signálu: Zobrazí informace o signálu digitálního vysílání.
•• Obnovit: Obnoví všechna nastavení televizoru kromě připojení k internetu na
výchozí nastavení z výroby.
Self Diagnosis
for TV
S pomocí této funkce zkontrolujte stavy hlavních funkcí hotelové televize.
•• STB SI Vendor Setting
‒‒ Slouží ke kontrole stavu šifrování Pro:Idiom a jeho komunikace se
zařízením SI STB nebo SBB.
‒‒ Tuto funkci diagnostiky použijte, pokud máte problémy s kanálem
šifrování Pro:idiom nebo komunikací se zařízením SI STB nebo SBB.
‒‒ Pokud se zdá, že ve funkci „Pro:Idiom DTV Channel Key Loss“ došlo k chybě
a kanál šifrování Pro:Idiom nepřehrává obsah, nejprve zkontrolujte
systémy vysílání související s šifrováním Pro:Idiom.
‒‒ Pokud systém vysílání problém nemá, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
‒‒ Pokud to vypadá, že došlo k chybě STB SI Vendor Setting a komunikace
se zařízením SI STB nebo SBB se nedaří, nejprve zkontrolujte zařízení SI
STB nebo SBB. Pokud je zařízení SI STB nebo SBB v pořádku, kontaktujte
servisní středisko Samsung.
Self Diagnosis for
HTV
System
•• RTC
‒‒ Tuto funkci použijte, pokud dochází k nesouladu nastavení času při vypnutí
a zapnutí televizoru.
‒‒ Pokud nastavení času neodpovídá, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
SW Update
Funkce aktualizace softwaru z média USB
Service Pattern
OFF
Stejná funkce jako servisní obrazec SVC
Sound Bar Out
OFF
ON: Zvuk reproduktoru televizoru bude ztlumen. Zvuk bude vycházet přes HDMI.
Pro přehrávání zvuku musíte připojit zařízení Sound Bar.
OFF: Zvuk se normálně přehrává prostřednictvím reproduktorů televizoru.
Zobrazí web příslušného servisního střediska Samsung, verzi softwaru a informaci
o adrese Mac.
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
ON
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete nakonfigurovat externí
kontrolku LED.
•• ON: Kontrolka LED svítí.
•• OFF: Kontrolka LED nesvítí.
Vrátí všechna nastavení televizoru na výchozí hodnoty.
✎✎ Podrobnosti o jednotlivých funkcích a nastaveních řešení, jako je například REACH, HMS a H.Browser, najdete
v příručkách k jednotlivým řešením.
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) je profesionální a interaktivní dálkový ovladač, který
umožňuje pomocí režimu RF DTV provádět aktualizace firmwaru televizoru, klonování dat, změny v mapování
kanálů, obsahu služby REACH a obsahu TICKERU v několika stovkách hotelových televizorů zároveň. Funkce
ovladače REACH jsou k dispozici pouze v samostatném režimu. Server REACH se prodává se samostatně. Více
informací o ovládání serveru REACH naleznete v příručce serveru REACH dodávané s výrobkem.
Čeština
27
¦¦ Welcome Message
Uvítací zpráva je funkce pro zobrazení nastavené zprávy na televizoru při každém zapnutí televizoru hostem v hotelovém
pokoji.
‒‒ Nastavení uvítací zprávy jsou v části Logo/zpráva v nabídkách hotelových možností.
‒‒ Pokud se má zobrazovat uvítací zpráva při zapnutí, musí být zapnuta možnost Uvítací zpráva.
r
‒‒ Uvítací zpráva může mít délku až 25 znaků a lze ji upravit změnou textu v nabídce hotelových služeb.
‒‒ Uvítací zpráva podporuje následující seznam znaků:
✎✎ Velká písmena A–Z, malá písmena a–z, mezery, speciální znaky.
‒‒ Uvítací zprávu můžete vytvořit a upravovat v nabídce Edit Welcome Message.
‒‒ Uvítací zprávu je možné upravovat pomocí navigačních tlačítek a tlačítka E na dálkovém ovladači v nabídce
Edit Welcome Message.
‒‒ Uvítací zpráva a logo hotelu se nemohou používat současně.
28
Čeština
¦¦ Hotel Logo
Funkce Logo hotelu zobrazuje obrázek hotelu při zapnutí televizoru.
‒‒ Nastavení loga hotelu jsou v části Logo/zpráva v nabídkách hotelových možností.
‒‒ Když se zapne možnost Logo hotelu, zpřístupní se položky Stažení loga a Nabídka zobrazení loga.
‒‒ Pokud je v paměti nahraný obrázek loga a je zapnuta funkce Logo hotelu, zobrazí se logo hotelu při zapnutí
televizoru.
‒‒ Logo hotelu se nezobrazuje, pokud je vypnuta možnost hotelu, i když je jeho obrázek nahrán do paměti
televizoru.
Welcome Message
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
•• Logo hotelu
‒‒ Tato možnost umožňuje vybrat, zda se zobrazuje logo hotelu.
‒‒ Výchozí hodnota je VYPNUTO.
‒‒ Lze nastavit na možnosti BMP, AVI nebo OBĚ.
‒‒ Pokud je funkce nastavena na možnosti BMP, AVI nebo OBĚ, položky nabídek Logo Download a Logo Display Time
budou přístupné.
‒‒ Kodek DivX není podporován.
•• Stažení loga hotelu
‒‒ Tato možnost umožňuje stáhnout obrázek loga do paměti televizoru ze zařízení USB.
‒‒ Při kopírování obrázku do televizoru se zobrazuje zpráva „právě probíhá“.
‒‒ Po úspěšném dokončení operace kopírování se zobrazí zpráva „Dokončeno“.
‒‒ Pokud bude operace kopírování neúspěšná, zobrazí se zpráva „Nezdařilo se“.
‒‒ Pokud není zařízení USB připojeno, zobrazí se zpráva Žádné USB.
‒‒ Pokud není k dispozici žádný soubor pro zkopírování ze zařízení USB nebo je soubor na zařízení USB v nesprávném
formátu, zobrazí se zpráva „žádný soubor“. Pokud se zobrazuje zpráva „žádný soubor“ a přitom je připojeno
zařízení USB se souborem loga, zkontrolujte formát souboru. Formát souborů musí být BMP nebo AVI.
•• Formát souboru loga
‒‒ Televizor podporuje pouze formát BMP a AVI.
‒‒ Název souboru musí být samsung.bmp nebo samsung.avi.
‒‒ Maximální rozlišení formátu BMP je 960 x 540.
‒‒ Maximální velikost souboru ve formátu AVI je 30 MB.
‒‒ Televizor nemění velikost ani měřítko obrázku.
Čeština
29
¦¦ USB Cloning
Klonování USB umožňuje stažení uživatelem nakonfigurovaných nastavení (Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavení a Hotel
Setup) z jednoho televizoru a jejich nahrání do dalších televizorů.
Na zařízení USB lze zkopírovat všechna uživatelská nastavení z televizoru (hlavní televizor).
✎✎ Po klonování budou aplikovány určité funkce, jakmile znovu zapnete televizor.
•• Clone TV to USB: Zkopíruje uložená data z televizoru na zařízení USB.
1. Připojte jednotku USB k portu USB na zadní straně televizoru.
2. Stisknutím tlačítek v určeném pořadí přejděte do nabídky Interaktivní.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „Clone TV to USB“ a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
4. Můžete kontrolovat stav klonování USB.
•• In Progress: při kopírování dat na jednotku USB.
•• Completed: kopírování bylo úspěšně dokončeno.
Clone TV to USB
•• Failed: kopírování nebylo úspěšně dokončeno.
Clone USB to TV
•• No USB: není připojena žádná jednotka USB.
✎✎ Složka pro klonování se bude jmenovat T-KTMDEUCB.
Setting Auto Initialize
OFF
•• Clone USB to TV: Stáhne uložená data ze zařízení USB do televizoru.
1. Připojte jednotku USB k portu USB na zadní straně televizoru.
2. Stisknutím tlačítek v určeném pořadí přejděte do nabídky Interaktivní:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Clone USB to TV“ a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Pokud se zobrazí zpráva „Zkopírujte data ze zařízení USB do televizoru.“
Všechna nastavení hodnot televizoru jsou změněna.“, vyberte možnost
„OK“.
5. O stavu klonování USB jste neustále informováni.
•• In Progress: kopírování dat do televizoru.
•• Completed: kopírování úspěšně dokončeno.
•• Failed: kopírování se nedokončilo úspěšně.
•• No USB: není připojena žádná jednotka USB.
•• No File: V zařízení USB není žádný soubor ke zkopírování. Pokud se vám zobrazí zpráva Žádný soubor, zkontrolujte
složku na zařízení USB. Složka by se měla jmenovat T-KTMDEUCB.
✎✎ Stisknutím tlačítka ENTER po dobu 5 sekund spusťte kopírování ze zařízení USB do televizoru.
✎✎ Produktová řada hotelových televizorů nepodporuje funkci CLONE mezi modely vybavenými příjmem
satelitního nebo T2 vysílání a modely, které ho nepodporují.
Pro rychlé, okamžité klonování během instalace vložte jednotku USB s hlavním nastavením z prvního televizoru a
stiskněte tlačítko Enter na dobu 5 sekund.
Předpoklady ke klonování (kontrolní bod)
‒‒ Klonování provádějte mezi stejnými modely.
‒‒ Před klonováním je třeba veškeré displeje aktualizovat na nejnovější verzi (stejnou verzi).
30
Čeština
¦¦ Nastavení naklonovaná v nabídce Hotel
✎✎ Položka nabídky není v závislosti na modelech podporována.
Položka nabídky
Dílčí položka
Naklonovaná
nebo ne
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel
Power On
Channel
Menu OSD
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Last Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
Yes
MyChannel
On / Off
Genre Editor
―
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Tools Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower / Menu / Source
Yes
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
―
Yes
Čeština
31
Položka nabídky
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
REACH Solution
32
Čeština
Dílčí položka
Naklonovaná
nebo ne
Clock Type
Standalone mode: Off / SW Clock
Yes
Local Time
Manual / TTX / Time Channel
Yes
Timer Type
WakeUp / OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
AV Option
AV
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / TV / HDMI1 / HDMI2
/ AV
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Energy Saving
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
REACH
On / Off
Yes
REACH IP Mode
On / Off
Yes
Server IP Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On / Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
Room Number
―
No
REACH Config Version
―
No
Položka nabídky
Network
Widget Solution
Virtual Standby
Security Mode
DRM
System
Dílčí položka
Naklonovaná
nebo ne
Network Setup
―
No
SmartHub Model Setting
―
Yes
SmartHub Setting
―
Yes
Service Discovery
On / Off
Yes
Widget Mode
On / Off
Yes
Solution Type
Vender Server/ SINC Server
Yes
Server URL Setting
―
Yes
License Server IP Setting
―
Yes
IPTV Mode
On / Off
Yes
Room Num Setting
―
No
HMS HalfTicker Display
―
No
Virtual Standby Mode
On / Off
Yes
Reboot Time
―
Yes
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On / Off
Yes
Password Input
―
No
Yes
Password Setting
―
Password Reset
―
No
Security Mode
On / Off
Yes
USB
Enable / Disable
Yes
HDMI
Enable / Disable
Yes
TTX Security
Enable / Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
Self Diagnosis for TV
―
No
Self
Diagnosis for
HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok / Failure
RTC
Ok / Failure
No
SW Update
-
No
Service Pattern
On / Off
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On / Off
Yes
TV Reset
―
No
Čeština
33
¦¦ Setting Auto Initialize
Když naklonujete nastavení z jednoho televizoru do druhého, klonujete nabídku pro hosty a nastavení hotelové nabídky:
Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavení a Hotel Setup). To umožňuje nastavit téměř všechny hodnoty nabídek hotelových
televizorů na stejné standardní hodnoty. Pokud hostům povolíte přístup do nabídek nastavení pro hosty, jako je například
nabídka Obraz, budou moci změnit nastavení v těchto nabídkách, čímž mohou změnit standardní nastavení. Pokud zapnete
funkci Setting Auto Initialize, televizor automaticky obnoví (inicializuje) všechny hodnoty hostům přístupných nastavení na
klonované standardní hodnoty při vypnutí a opětovném zapnutí televizoru. Funkce Setting Auto Initialize nastavuje pouze
hodnoty nabídek, které mohou měnit hosté. Nastavení, které nebyla klonována, jsou ignorována.
V tabulce dole jsou uvedena nastavení, která se obnoví na klonované hodnoty, když je zapnuta funkce Setting Auto Initialize.
✎✎ Položka nabídky není v závislosti na modelech podporována.
Položka nabídky
Backlight
Contrast
Picture Mode
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Apply Picture Mode
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
4:3 Screen Size
PIP
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
Picture
Advanced Settings
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
Colour Tone
Digital Clean View
Picture Options
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
LED Clear Motion
Picture Off
Reset Picture
Sound Mode
Sound Effect
Equaliser
Speaker Settings
DTV Audio Level
Sound
Audio Format
Additional Settings
Audio Delay
Dolby Digital Comp
Auto Volume
Reset Sound
34
Čeština
Položka nabídky
Voice Guide
Audio Description
Accessibility
Subtitle
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
Sports Mode
Menu Language
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Clock
Time
Sleep Timer
Wake-up Timer
Energy Saving
System
Eco Solution
No Signal Power Off
Auto Power Off
Smart Security
Scan
Smart Security
Isolated List
Allowed List
Settings
Auto Protection Time
Change PIN
Game Mode
General
Sound Feedback
Boot Logo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Auto Turn Off
Search for Devices
DivX® Video On Demand
Čeština
35
¦¦ Plug & Play
Funkce Hotel Plug & Play automaticky provede výběr hotelového režimu, nastavení země, nastavení hodin a nastavení
obrazu.
‒‒ Funkce Plug & Play je dostupná jen při prvním zapnutí televizoru.
‒‒ Je dostupná po prvním nastavení televizoru a přenesení dat Clone TV na disk USB.
‒‒ Použití na dalším televizoru vyžaduje pouze zavření nabídky Hotel Plug & Play, připojení zařízení USB a
naklonování zařízení USB do televizoru.
‒‒ V závislosti na modelu a oblasti mohou být některé položky nedostupné.
Pokud vyberete možnost TV Reset, všechny hodnoty se
obnoví na tovární nastavení a následně se zobrazí hotelová
nabídka Plug & Play. Přejděte na první obrazovku hotelové
nabídky Plug & Play.
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
E+P
Pokud změníte
zemi aktuálního
umístění
EU
Televizor se automaticky
vypne a zapne.
E
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Pokud nezměníte zemi
aktuálního umístění
Pokud vyberete
Režim klonování
Zkopírujte nastavení systému z jednotky
USB nebo serveru do televizoru.
E
Pokud vyberete
Základní nastavení
televizoru
E
Pokud vyberete nabídku
hotelových možností
Ukončete nastavení a přejděte přímo
do nabídky hotelových možností.
E
E
ЇϩͱƟЇ̈͝͝˝
To receive channels, configure the options below then select
Scan.
English
Eesti
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Aerial
Terrestrial
Channel Type
Digital & Analogue
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Suomi
Français
E
Deutsch
Vyberte jazyk
r+E
Vyberte možnost Country
a Režim obrazu
Ɗʀɇ͝
Vyberte pásmo kanálů
pro automatické ladění
r+E
Setup Complete!
Auto Tuning
Your TV is now ready to use.
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
r+E
Done
Vyberte Režim hodin, Letní čas a své
Časové pásmo
E
Zobrazí se nabídka
hotelových možností.
36
Čeština
E
E
Ukončit stisknutím Vypnutí napájení.
Analogue
0
0
0
0
0
Stop
Po vyhledání kanálů.
•• Místní sada
‒‒ Úvodní zvýraznění: EU
‒‒ Když po výběru možnosti Změnit stisknete tlačítko Enter, můžete změnit zemi.
‒‒ Televizor se po změně země automaticky vypne a zapne.
‒‒ V případě výběru nesprávné země otevřete část TV Reset nabídky Hotel a znovu proveďte System.
•• Jazyk menu Nabídka na obrazovce
‒‒ Když v nabídce „Typ instalace televizoru“ vyberete možnost Základní nastavení televizoru, zobrazí se nabídka
„Jazyk menu“.
‒‒ Úvodní zvýraznění: English
‒‒ Po stisknutí klávesy Enter se zobrazí nabídka „Režim obrazu“.
•• Režim obrazu Nabídka na obrazovce
‒‒ Úvodní zvýraznění: Standardní
‒‒ Na televizoru se zobrazí nabídka Režim obrazu, kde můžete vybrat režim obrazu Dynamický nebo Standardní.
•• Automatické ukládání Nabídka na obrazovce
‒‒ Po stisknutí klávesy Enter televizor automaticky vyhledá kanály.
•• Nastavte možnost Režim hodin, Letní čas(letní čas) a nabídku Časové pásmo.
‒‒ Úvodní zvýraznění: Režim hodin: Autom., Letní čas: Vypnuto, Časové pásmo: Východní
‒‒ Pokud naladíte digitální kanály, které vysílají informace o datu a času, nastavte u položky Režim hodin možnost
Autom.. Datum a čas se nastaví automaticky.
‒‒ Pokud naladíte digitální kanály, nastavte možnost Režim hodin na Manuální a potom ručně nastavte datum a čas
televizoru.
‒‒ Podle toho, zda chcete nebo nechcete nastavit letní čas, vyberte u položky Letní čas možnost Zapnuto nebo
Vypnuto.
‒‒ Na zobrazené mapě zvolte časové pásmo.
Čeština
37
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je speciální vysílač určený pro ovládání jednotlivých televizorů s použitím jednoho dálkového
ovladače.
To je užitečné v případě, že se na jednom místě, například v nemocnici, nachází více televizorů. Na obrazovce výběru zdroje
se zobrazí nabídka Nastavit kód ID. Univerzální ovladač podporuje až 9 různých kódů tlačítek.
Každý televizor má výchozí kód „0“.
‒‒ Kód ID je možné nastavit a resetovat v režimu analogové televize nebo režimu PC. (Nelze použít kanály teletextu
nebo DTV.)
‒‒ Kód ID může být v rozsahu 0 až 9.
‒‒ Stiskněte současně tlačítka MUTE a RETURN na více než 7 sekund a pak výběrem číselného tlačítka nastavte kód.
‒‒ Zobrazí se nabídka ID televizoru.
‒‒ Zobrazí se následující text: „Kód dálkového ovládače je nastaven na x. Chcete-li změnit kód dálkového ovladače,
zadejte vybranou číslici." X je číslice.
✎✎ Tato nabídka se zobrazuje, dokud se nestiskne Exit.
‒‒ Například televizor a dálkový ovladač se nastaví na kód ID 1, když uživatel stiskne tlačítko 1.
‒‒ Zobrazí se následující text: „Kód dálkového ovladače byl změněn na 1“. Televizor pak lze ovládat pouze dálkovým
ovladačem se stejným kódem ID, který používá televizor.
‒‒ Televizor zobrazí následující text. „ TV ID x“(x je ID televizoru)
‒‒ Chcete-li resetovat kód ID, stiskněte současně tlačítko MUTE a EXIT na více než 7 sekund. Jakmile tlačítka
uvolníte, kód ID pro televizor i dálkový ovladač bude resetován na „0“. Zobrazí se zpráva „Kód dálkového ovladače
je nastaven na 0.“
38
Čeština
¦¦ CH Bank Editor (pouze pro Smoovie TV)
Channel Bank Editor slouží k úpravě kanálů rozdělených do 3 různých skupin.
Host hotelu může sledovat kanály podle nastavení kanálů pro jemu přidělenou kartu.
Nastavení CH Bank Editor v samostatném režimu
1. Přejděte do samostatného hotelového režimu stisknutím „MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER“.
2. Vyberte dodavatele řešení: “Smoovie”
3. Vyhledejte novou možnost nabídky „Channel Bank Editor“
4. Zadejte „Channel Bank Editor“
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé položky nabídky dostupné.>
Čeština
39
5.
a.
b.
c.
Nastavte skupiny kanálů podle následujícího příkladu.
BANK1 (Bezplatné kanály): Vyberte kanály pro dálkový ovladač bez karty.
BANK2 (Karta Rodina – zelená): Vyberte kanály dostupné pro dálkové ovladače se ZELENOU KARTOU.
BANK3 (Karta Pro dospělé – červená): Vyberte kanály dostupné pro dálkové ovladače s ČERVENOU KARTOU.
Ukázka používání dálkového ovladače SMOOVIE
1. Pokud vyberete SMOOVIE jako dodavatele řešení, používejte dálkový ovladač SMOOVIE.
2. S použitím číselných tlačítek na dálkovém ovladači mohou uživatelé vybrat pouze kanál BANK1.
Chcete-li změnit kanál s použitím Zelené nebo Červené karty, použijte tlačítka pro přepínání kanálů.
3. V programovém průvodci a seznam kanálů uvidí uživatelé pouze seznam kanálů BANK1.
40
Čeština
¦¦ Channel Editor
Channel Editor umožňuje upravovat čísla a názvy kanálů.
Channel Editor umožňuje řadit kanály podle uživatelem zvolených čísel kanálů.
r
<V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé položky nabídky dostupné.>
Jednoduché kroky používání funkce Editor v samostatném režimu
Krok
Stručný popis
1
Použijte funkci „Channel Setup“ v nabídce hotelových možností.
2
Otevřete nabídku „Channel Editor“ v nabídce hotelových možností.
3
Vytvořte tabulku finálního seznamu požadovaných kanálů.
4
Uspořádejte kanály s použitím tlačítka TOOLS ve vytvořené tabulce.
5
Ukončete stisknutím tlačítka EXIT nebo RETURN.
<viz následující podrobnosti>
Postup nastavení služby Smoovie
Krok
1
Používá se Smoovie TV (anténa/kabel)
Zapnuta možnost Smíšené kanály (současně anténa i kabel)
Pouze anténa nebo kabel
Nastavte režim P&P kromě uložení kanálů
Proveďte všechny kroky P&P (automatické ladění, anténa
nebo kabel)
✎✎ Po nastavení režimu P&P postupujte od kroku 3 po
vstupu do nabídky hotelových možností. (Nabídka
hotelových možností: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
2
Po nastavení režimu P&P televizor zobrazí hotelovou nabídku
3
Zapněte možnost Smíšené kanály.
✎✎ Po nastavení režimu P&P postupujte od kroku 3 po
vstupu do nabídky hotelových možností. (Nabídka
hotelových možností: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
Po nastavení režimu P&P televizor zobrazí hotelovou nabídku
4
Vypněte a zapněte televizor
5
Otevřete nabídku Hotel.
V nabídce Hotel vyberte Smoovie TV
Vyberte možnost Nastavení kanálů (lze přeskočit).
6
V nabídce Hotel vyberte Smoovie TV
Vyberte „Anténa“ nebo „Kabel“ pro automatické ladění (lze
přeskočit)
7
Vyberte možnost Nastavení kanálů.
Nastavte Editor skupin kanálů
8
Vyberte „Anténa + Kabel“ pro automatické ladění
Po vypnutí a zapnutí může uživatel používat televizor
9
Nastavte Editor skupin kanálů
10
Po vypnutí a zapnutí může uživatel používat televizor
Čeština
41
Seznam kanálů
Můžete si prohlížet informace o kanálech a kategorie Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní, Analogové nebo Oblíbené 1~5.
✎✎ Když stisknete tlačítko CH.LIST na dálkovém ovladači, okamžitě se zobrazí obrazovka Seznam kanálů.
•• Všechny: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály.
•• TV: Zobrazí všechny aktuálně dostupné televizní kanály.
•• Rádio: Zobrazí všechny aktuálně dostupné rozhlasové kanály.
•• Data/Ostatní: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály MHP a ostatní kanály.
•• Analogové: Zobrazí všechny aktuálně dostupné analogové kanály.
•• Oblíbené 1~5: Zobrazí všechny oblíbené kanály.
✎✎ Pokud si chcete sledovat přidané oblíbené kanály, stiskněte tlačítko CH.LIST a použijte tlačítko L (Ch. Mode)
pro přesun mezi položkami Oblíbené 1~5.
✎✎ Používání ovládacích tlačítek v nabídce Seznam kanálů.
•• T (Nástroje): Zobrazení nabídky možností.
•• L (Ch. Mode / Kanál): Přesunete se na obrazovku Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní, Analogové nebo Oblíbené
1~5.
•• Když vyberete možnost Zobr. prog. v nabídce T (Nástroje), můžete se přesouvat na ostatní kanály s použitím
tlačítka L (Kanál).
•• E (Sledovat / Information): Sledování vybraného kanálů. / Zobrazení podrobností o vybraném programu.
•• k (Strana): Přesun na další nebo předchozí stránku.
42
Čeština
Jak používat Plán sledování v nabídce Seznam kanálů
(pouze u digitálních kanálů)
Když nastavíte možnost Plán sledování v nabídce Seznam kanálů, můžete nastavit program pouze v nabídce Zobr. prog..
1. Stiskněte tlačítko CH.LIST a vyberte požadovaný digitální kanál.
2. Stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost Zobr. prog.. Zobrazí se seznam programů pro příslušný kanál.
3. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte požadovaný program a pak stiskněte tlačítko ENTERE (Information) nebo INFO.
4. Vyberte Plán sledování a po dokončení stiskněte tlačítko ENTERE.
✎✎ Pokud chcete zrušit Plán sledování, proveďte kroky 1 až 3. Vyberte možnost Zrušit plán.
Používání nabídky možností t
Vyberte každý kanál pomocí možností nabídky Seznam kanálů (Zobr. prog., Upravit oblíb., Lock/Unlock, Upravit název
kanálu, Upravit č. kanálu, Odstranit, Information, Třídění, Režim úprav).
Položky nabídky se mohou lišit v závislosti na stavu kanálu.
1. Vyberte kanál a stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Vyberte funkci a změňte její nastavení.
•• Zobr. prog.: Zobrazí program, pokud je vybrán digitální kanál.
•• Upravit oblíb.: Kanály, které sledujete často, lze nastavit jako oblíbené. Přidejte nebo odstraňte vybraný kanál
v nabídce Oblíbené 1~5.
1. Vyberte Upravit oblíb. a pak stiskněte tlačítko ENTERE.
2. Stisknutím tlačítka ENTERE vyberte Oblíbené 1~5 a pak stiskněte tlačítko OK.
✎✎ Jeden oblíbený kanál lze přidat do několika seznamů oblíbených kanálů Oblíbené 1~5.
•• Lock/Unlock: Kanál lze podle potřeby uzamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat.
✎✎ Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka Zámek kanálů nastavena na možnost Zapnuto.
✎✎ Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti
Změna kódu PIN.
•• Upravit název kanálu (pouze u analogových kanálů): Přidělení vlastního názvu kanálu.
•• Upravit č. kanálu (pouze u digitálních kanálů): Upravte číslo stisknutím číselných tlačítek.
✎✎ Některé oblasti nemusí podporovat Upravit název kanálu a Upravit č. kanálu.
•• Odstranit: Můžete odstranit kanál a ponechat pouze požadované kanály.
•• Information: Zobrazení podrobností o vybraném programu.
•• Třídění: Změna pořadí seznamu podle čísla kanálu nebo názvu kanálu.
•• Režim úprav: Výběr požadovaných kanálů a jejich úprava.
Čeština
43
Používání nabídky možností t
Nastavte každý kanál pomocí možností nabídky (Upravit oblíb., Zámek/Odemk., Odstranit, Zrušit, Vybrat vše).
1. Stiskněte tlačítko TOOLS na obrazovce Seznam kanálů a pak vyberte Režim úprav. Po levé straně kanálu se zobrazí
zaškrtávací pole.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný program a pak stiskněte tlačítko ENTERE. Symbol (c) označuje
vybraný kanál.
✎✎ Můžete vybrat více kanálů.
✎✎ Opětovným stisknutím tlačítka ENTERE zrušíte výběr kanálu.
3. Stiskněte tlačítko TOOLS, vyberte funkci a změňte její nastavení.
•• Upravit oblíb.: Často sledované kanály můžete vybrat a přidat mezi oblíbené.
✎✎ Obrazovka Upravit oblíb. je rozdělena do pěti skupin (Oblíbené 1, Oblíbené 2 atd.). Oblíbený kanál můžete přidat
do kterékoli z těchto skupin. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte skupinu.
•• Lock/Unlock: Kanál lze podle potřeby uzamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat.
✎✎ Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka Zámek kanálů nastavena na možnost Zapnuto.
✎✎ Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti
Změna kódu PIN.
•• Odstranit: Můžete odstranit kanál a ponechat pouze požadované kanály.
•• Zrušit: Zruší vybrané kanály.
•• Vybrat vše: Vybere všechny kanály v seznamu kanálů.
44
Čeština
¦¦ My Channel
Umožňuje určit jazyk a žánr kanálů poskytovaných hotelem. Pokud si uživatel vybere jazyk a žánr, zobrazí se mu
odpovídající kanály.
•• Musíte nejprve vybrat jazyk, jinak nelze nastavit žánr.
•• Pokud vyberete žánr bez přidání kanálů, seznam kanálů zobrazí všechny dostupné kanály.
•• Funkce Můj kanál funguje pouze v samostatném režimu.
•• Možnost Poskytovatel řešení v samostatném režimu: Nefunguje, pokud je vybrána možnost Smoovie.
•• Můj kanál je v nabídce hotelových možností > Kanál a je možné jej zapnout či vypnout.
•• Můj kanál funguje, jen když je zapnutý.
Skladba kanálů [režim žánru]
Standardní
Kategorie
Hotel
Režim K
Aktivace režimu antény
Vše (Výchozí)
O
Zprávy
O
Rádio
O
Zábava
O
Sport
O
Hotel
O
Žánr
2
1
Režim žánru kanálů se přednastavuje pro každý
jazyk v režimu továrního nastavení.
My Channel
3
4
Language
5
Popis
Genre
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
6
* Počet položek zobrazených v seznamu je uveden v části Základy.
Čeština
45
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
BLUE
Slouží k návratu na předchozí obrazovku. (Nastavení žánru: Naposledy
vybraný jazyk a žánr
Zachovat předchozí
Enter
Výběr položky.
Vyberte
Ch. Up/Down
Přesunutí zvýraznění o stránku.
(žádná nápověda)
UP/DOWN
Navigace v seznamu jazyků a žánrů. (pohyb v kruhu)
RIGHT
Výběr zvýrazněné položky a následný přesun zvýraznění do části Žánr.
RETURN
Slouží k návratu na předchozí obrazovku. (Nastavení žánru: Naposledy
vybraný jazyk a žánr
(žádná nápověda)
EXIT
Slouží k návratu na předchozí obrazovku. (Nastavení žánru: Naposledy
vybraný jazyk a žánr
(žádná nápověda)
Přes.
✎✎ POZNÁMKA
•• Tato část obsahuje popis rozložení uživatelského rozhraní při zapnutí televizoru. (Nabídka hotelových možností >
Kanál > Můj kanál: Zapnuto)
•• Žánr představuje podseznam každého jazyka.
•• Na obrazovce vysílání se zobrazuje naposledy uložený kanál.
‒‒ Pokud chce uživatel zachovat předchozí nastavení jazyka a kanálů, stiskněte MODRÉ TLAČÍTKO, RETURN a EXIT
na dálkovém ovladači a uživatelské rozhraní na popředí se zavře.
✎✎ ATD.
•• Výchozí zvýraznění: Naposledy uložené položky (jazyk, žánr)
Prvky
Číslo
Název
Popis
1
Obrazovka na pozadí
Při zapnutí televizoru zobrazuje naposledy uložený kanál.
2
Nadpis funkce
Zde se zobrazuje název funkce.
3
Položky jazyků
Zobrazení položek seznamu jazyků.
Zde se zobrazuje naposledy vybraný jazyk.
4
Položky žánrů
Zobrazení položek seznamu žánrů.
Zde se zobrazují dostupné položky žánru pro příslušný jazyk, které jsou přednastaveny
v továrním režimu. (vždy nabízí položku „Vše“)
Zde se zobrazuje naposledy vybraný žánr.
5
Zvýraznění
Pokud je položka příliš dlouhá pro zobrazení, bude se text automaticky posouvat.
6
Indikátor
Zobrazuje se, pokud je k dispozici předchozí nebo další stránka.
46
Čeština
Interakce se zvýrazněním [položky jazyků]
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
✎✎ POZNÁMKA
•• Uživatelé se mohou přesouvat mezi položkami seznamu jazyků a žánrů stisknutím tlačítek nahoru a dolů na
dálkovém ovladači.
•• Seznamy podporují kruhové procházení.
My Channel
My Channel
Language
Genre
▲
Language
DOLŮ
Genre
▲
All
All
All
All
Afrikaans
News
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
NAHORU
Cambodia
Cambodia
▼
▼
NAHORU x 4
DOLŮ x 4
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
DOLŮ
NAHORU
DOLŮ x 4
NAHORU x 4
My Channel
Language
Genre
▲
Afrikaans
All
Albanian
News
Arabic
Radio
Bosnia
Entertainment
Bulgarian
Sports
Cambodia
Hotel
Chinese (Simple)
▼
DOLŮ x N
NAHORU x N
KONEC
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Swedish
All
Swedish
All
Thailand
News
Thailand
News
Turkish
Radio
Turkish
Radio
Ukraina
Entertainment
Ukraina
Entertainment
Uzbek
Sports
Uzbek
Sports
Vietnam
Hotel
Vietnam
▼
Hotel
▼
Čeština
47
Interakce se zvýrazněním [položky žánrů]
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Vyberte / DOPRAVA
DOLEVA
Cambodia
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Zvýrazněn je aktuálně vybraný jazyk.
•• Výchozí zvýraznění: Aktuální výběr žánru.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Czech
All
Danish
News
All
All
Afrikaans
News
Dutch
Estonian
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Finnish
Sports
Bosnia
Sports
French
Hotel
Bulgarian
Hotel
German
Vyberte / DOPRAVA
DOLEVA
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Výchozí zvýraznění: All
48
Čeština
Interakce při změně režimu (1/3)
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Dolů
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuální režim žánru: All / All
DOPRAVA
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Arabic
Enter
/
Dolů
/
Enter
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
Cambodia
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Pokud je vybrán jazyk, přesune se zvýraznění
automaticky do nabídky žánrů.
Uložit
Čeština
49
Interakce při změně modelu (2/3)
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
1
Úspěšně uloženo.
Můžete sledovat kanály v jazycích a žánrech, které jste vybrali.
Uložit
Language : Afrikaans
Genre
: News
OK
•• Zobrazí se zpráva o provedení změny režimu žánru.
•• Doba zobrazení (5 sekund)
OK / Return nebo
Časový limit
Aktuální stav: Afrikaans / News
50
Čeština
Interakce při změně režimu (3/3)
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Dolů x 5
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuální režim žánru: All / All
DOPRAVA
My Channel
Language
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Afrikaans/News.
OK
MODRÉ
/
RETURN
/
EXIT
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
Vyberte
/
RETURN
/
Časový limit
•• Stisknutím tlačítka doleva pro přepnutí ze žánru
na jazyk se zvýrazní aktuálně vybraná položka
jazyka.
Aktuální stav: Afrikaans / News
Čeština
51
Při zapnutí [naposledy uloženo]
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
Aktuální stav: Afrikaans / News
POWER
Vypnutí
POWER
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
•• Aktuální režim žánru: Afrikaans / News
52
Čeština
Editor žánrů: Slouží ke konfiguraci žánru jednotlivých kanálů hotelové televize.
•• Tuto funkci lze používat z hotelové nabídky (tovární nastavení).
•• Podporované žánry jsou Zprávy, Rádio, Zábava, Sport a Hotel.
•• Pro každý kanál lze současně vybrat více žánrů.
Editor kanálů (editor jazyků): Zde se konfiguruje jazyk pro jednotlivé kanály hotelové televize.
•• Podporované jazyky (47 jazyků): afrikánština, albánština, arabština, bosenština, bulharština, Kambodža, čínština,
chorvatština, čeština, dánština, nizozemština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, řečtina,
hebrejština, hindština, maďarština, indonéština, italština, japonština, kazaština, korejština, lotyština, litevština,
makedonština, malajština, Myanmar, nepálština, norština, perština, polština, portugalština, rumunština, ruština,
srbština, slovenština, slovinština, španělština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, uzbečtina, vietnamština
•• Pokud je k určitému jazyku přiřazeno více kanálů, bude jazyk registrovaný jako kategorie a uživatelé mohou prohlížet
kanály podle jazyka.
•• Ke kanálu je možné přiřadit více jazyků. Když uživatel vybere kategorii, v seznamu kanálů se zobrazí pouze kanály,
které odpovídají příslušnému jazyku.
•• Pokud se v seznamu kanálů vybere kanál, ke kterému je přiřazen určitý jazyk, do nabídky Nástroje se přidá položka
nabídky Úprava jazyků. Jinak se do nabídky Nástroje přidá položka nabídky Přidat k jazykům.
•• * Když se provede odpovídající funkce, je možné nastavit nebo zrušit jazyk pro vybraný kanál.
•• Rozhraní na popředí představuje obrazovku, na které může uživatel vybrat jazyk nebo žánr při zapnutí televizoru.
Uspořádání levého podokna
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
Enter
Výběr nebo přechod do odpovídající části prohlížeče kanálů.
(žádná nápověda)
RETURN
Výběr nebo přechod do odpovídající části prohlížeče kanálů.
Zpět
UP/DOWN
Posun zvýraznění nahoru nebo dolů.
(žádná nápověda)
RIGHT
Přesune zvýraznění do oblasti prohlížeče kanálů.
(žádná nápověda)
INFO
Zobrazí informace o kategorii.
(žádná nápověda)
TOOLS
Zobrazí nabídku nástrojů.
Nástroje
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
Čeština
53
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je součást levého podokna (kategorie jazyků).
✎✎ ATD.
•• Výchozí zvýraznění: Aktuálně vybraný jazyk
Prvky
Číslo
Název
Popis
•• Když uživatel přejde na tuto obrazovku, zvýrazní se aktuálně vybraná výchozí položka.
•• Zobrazuje se ikona jazyka a název kategorie. (Pokud se zvýraznění nachází v hlavním okně,
zobrazuje se pouze ikona.)
•• Posun zvýraznění
‒‒ Zvýraznění se posunuje stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.
‒‒ Pokud položky nejde zobrazit na jedné stránce, zobrazí se indikátory pro posun nahoru a dolů.
‒‒ Jakmile se zvýraznění posune na kategorii, nahraje se do hlavního okna seznam kanálů pro
odpovídající kategorii.
1
Levé podokno [kategorie jazyků]
Standard
Hotel
Kategorie
Režim K
Aktivace režimu antény
Původně
naladěné
Registrováno
O
Jazyk
Všechny jazyky
O
Jazyk 1
O
Jazyk 2
O
.
O
Popis
•• Vypíše všechny kanály registrované
automatickým laděním.
•• Poskytuje seznam kanálů a zdrojů určených
v seznamu registrovaných kanálů.
•• Možnost Všechny jazyky zahrnuje všechny
registrované kanály pro všechny jazyky.
(Tato možnost je k dispozici jen pro koncové
uživatele.)
Nástroje [kategorie registrováno/jazyk]
•• Nabídka hotelových možností > Kanál > Editor kanálů >
Nástroje > Informace
•• Položky se zobrazují bez slova „Kanál“.
•• Když je označena položka registrováno/jazyk, můžete otevřít odpovídající okno
stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači.
•• Zobrazí se všechny jazyky.
•• Mezi položkami seznamu jazyků se přechází stisknutím tlačítek nahoru a dolů.
K dispozici jsou indikátory.
54
Čeština
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je popis nabídky Nástroje obsahující kategorie v levém podokně.
•• Pro každou kategorii registrované/jazyk je k dispozici pouze položka Informace.
•• Položky se zobrazují bez slova „Kanál“.
Když dojde k chybě
✎✎ POZNÁMKA
•• Tato zpráva se zobrazuje, když v seznamu registrovaných kanálů nejsou uloženy žádné kanály.
Prvky
Číslo
1
Název
Popis
Zpráva
•• Když je po otevření prohlížeče seznam registrovaných kanálů
prázdný, zobrazí se místní zpráva, která umožňuje přejít do nabídky
Automatické ladění.
•• Když není nakonfigurován čas ani kanály a uživatel přejde do nabídky
Editor kanálů, zobrazí se zpráva umožňující přepnutí na Automatické
ladění stejným způsobem jako v předchozím případě.
•• Tato zpráva se zobrazuje, pokud není nakonfigurován čas.
‒‒ Pokud čas není nakonfigurován, zobrazuje se tato zpráva v továrním režimu před otevřením nabídky Editor
kanálů.
Čeština
55
✎✎ POZNÁMKA
•• Tato součást se zobrazuje, pokud nejsou registrovány žádné kanály pro příslušnou kategorii jazyka.
Prvky
Číslo
Název
1
Hlavní okno [prohlížeč kanálů]
56
Čeština
Popis
Tato zpráva se zobrazuje, pokud aktuálně vybraná země neobsahuje žádné
položky.
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
CH UP/DOWN
Posun stránky.
Stránka
Enter
Výběr nebo přechod do odpovídající části prohlížeče kanálů.
Vybrat
RETURN
Návrat na předchozí krok (tovární režim).
Zpět
UP/DOWN
Posun zvýraznění nahoru nebo dolů.
(žádná nápověda)
RIGHT
Přesune zvýraznění do oblasti prohlížeče kanálů.
(žádná nápověda)
INFO
Zobrazí informace o kategorii.
(žádná nápověda)
TOOLS
Zobrazí nabídku nástrojů.
Nástroje
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je součást hlavního okna (prohlížeč kanálů).
•• Jako výchozí je zvýrazněn kanál před přepnutím na tovární režim nebo externí vstup.
Prvky
Číslo
Název
Popis
1
Hlavní okno
2
Posuvník
3
Navigační nápověda
Zobrazuje se, když uživatel přejde do nabídky Editor kanálů. (Pokud uživatel opustí
nabídku Editor kanálů a zpět do ní vstoupí, zobrazí se znovu.)
Zmizí po vypršení časového limitu (5 s) nebo stisknutí tlačítka.
4
Navigační nápověda
Informace o aktuálně nakonfigurované zemi a ČERVENÁ tlačítka se zobrazují nalevo.
Zobrazují se a umožňují grafickou navigaci ve skupině. Nápověda k tlačítkům se zobrazuje
napravo.
Zobrazí kanál nebo seznam zdrojů aktuálně vybrané kategorie.
Zobrazuje polohu aktuální stránky vzhledem k celkovému počtu stránek.
Čeština
57
Běžné prvky kanálů [+ ikony]
Pravidla znázornění seznamu kanálů
Standard
Položka
Složení
Digitální kanály
ATSC
Analogové kanály
Digitální kanály
DVB (CHEM)
Analogové kanály
•• Zaškrtávací pole + ikona stavu + číslo digitálního kanálu + název
kanálu
•• Formát znázornění čísla kanálu: ###-### (Číslo kanálu je
znázorněno symbolem „-“.)
•• Zaškrtávací pole + ikona analogového kanálu + číslo analogového
kanálu + název kanálu
•• Formát znázornění čísla kanálu: ### („-“ se nepoužívá ke znázornění
čísel analogových kanálů.)
•• Zaškrtávací pole + ikona stavu + číslo digitálního kanálu + název
kanálu
•• Formát znázornění čísla kanálu: ### (Maximální délka čísla kanálu
viz regionální specifikace.)
•• Zaškrtávací pole + ikona analogového kanálu + číslo analogového
kanálu + název kanálu
•• Formát znázornění čísla kanálu: ### (Maximální délka čísla kanálu
viz regionální specifikace.)
Pravidla znázornění ikon seznamu kanálů
Položka
Ikona
Dynamic SI
Příklad
Kanály
odstraněné dyn.
poskytovatelem
NNNNNNNN NÁZEV K.
•• Kanály, které byly odstraněny
dynamickým poskytovatelem ale
nikoli uživatelem.
1
Kanály
přidané dyn.
poskytovatelem
NNNNNNNN NÁZEV K.
•• Kanály, které byly přidány
dynamickým poskytovatelem ale
nikoli uživatelem.
2
•• Zobrazuje se ikona analogového
kanálu.
3
•• Kanál, který představuje zdroj
vstupu.
4
•• Představuje živé kanály přijímané
z anténních vstupů. Ikony antén
Anténa, Kabel a Satelit se zobrazují
s nejnižší prioritou.
5
Ikona analogového kanálu
Ikona zdrojového kanálu
Ikona antény
Priorita
Anténa
Kabel
Satelit
NNNNNNNN NÁZEV K.
(Upravený název kanálu.)
NNNNNNNN NÁZEV K.
NNNNNNNN NÁZEV K.
NNNNNNNN NÁZEV K.
NNNNNNNN NÁZEV K.
Ikona zakódovaného kanálu
NNNNNNNN NÁZEV K.
•• Ikona zakódovaného kanálu. Zobrazuje se u
satelitních antén.
-
Skrýt obraz
NNNNNNNN NÁZEV K.
•• Při ztlumeném zvuku v kanálu jsou
k dispozici informace o zvuku a o kanálu.
-
58
Čeština
Přidat k zemím / Úprava zemí (1/2)
•• Nabídka hotelových možností > Kanál > Editor kanálů > Nástroje
> Editor jazyků
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
Enter
Výběr zvýrazněné položky.
Enter
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
UP/DOWN
Přesun zvýraznění mezi položkami zemí.
Přes.
LEFT/RIGHT
Přesun zvýraznění.
Přes.
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je popis nabídky Přidat k zemím.
•• Umožňuje přidání zvýrazněného kanálu nebo více vybraných kanálů do kategorie Země.
✎✎ ATD.
•• Doba zobrazení (60 sekund)
Čeština
59
Prvky
Číslo
Název
1
Okno Přidat k zemím
2
Programy
Popis
•• Pokud ve vybraných kanálech nejsou žádné kanály
registrované k seznamu zemí, zobrazí se nabídka s názvem
„Přidat k zemím“.
•• Zaškrtávací pole se zobrazuje v závislosti na tom, zda
země vybraná při přechodu na tuto obrazovku je nebo není
registrována.
•• Sériové číslo nebo název vybraného kanálu.
3
Informace o výběru
4
Zpráva o dokončení
‒‒ Název kanálu se zobrazuje, pokud je vybrán jeden kanál: Vybraný
kanál: NNNN-NNN ABC
‒‒ Počet vybraných kanálů se zobrazuje, když je vybrán více než jeden
kanál: Vybrané kanály: N
•• Tato zpráva se zobrazuje po dokončení operace. (Tato zpráva se
zobrazuje vždy po vybrání tlačítka OK.)
•• Jak identifikovat význam různých symbolů výběru kanálů
5
Symbol výběru
••
: Pokud jsou všechny položky registrovány.
••
: Pokud je registrována pouze část položek.
••
: Pokud není registrována žádná položka.
Přidat k zemím / Úprava zemí (2/2)
•• Nabídka hotelových možností > Kanál > Editor kanálů >
Nástroje > Editor jazyků
60
Čeština
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
Enter
Výběr zvýrazněné položky.
Enter
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
UP/DOWN
Přesun zvýraznění mezi položkami zemí.
Přes.
LEFT/RIGHT
Přesun zvýraznění.
Přes.
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je popis nabídky Úprava zemí.
•• Umožňuje přidání nebo odstranění zvýrazněného kanálu nebo více vybraných kanálů u kategorie Země.
•• Doba zobrazení (60 sekund)
Prvky
Číslo
Název
1
Přidat k zemím
2
Programy
3
Zpráva o dokončení
Popis
•• Pokud je mezi vybranými kanály registrovaný kanál, zobrazí se
nabídka s názvem Úprava zemí.
•• Zaškrtávací pole se zobrazuje podle toho, zda vybraná země je
nebo není registrovaná.
•• Tato zpráva se zobrazuje po dokončení operace. (Tato zpráva se
zobrazuje vždy po vybrání tlačítka OK.)
Upravit č. kanálu [výběr z nabídky]
•• Nabídka hotelových možností > Kanál > Editor kanálů > Nástroje > Upravit číslo kanálu
Čeština
61
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
Enter
Použijí se změny a zavře se okno.
Enter
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
▲/▼
Změna čísla kanálu nebo vybraného kanálu.
Úprava hodnoty
0~9
Zadání čísla.
Číslo
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Tato funkce slouží ke změně čísla kanálu. (výběr z nabídky)
•• Čísla kanálů lze měnit ve všech seznamech kanálů. Změny se použijí na všechny kanály.
•• Pokud nové číslo kanálu nebylo přiřazeno jinému kanálu, aktualizuje se číslo kanálu na nové číslo kanálu a sezam
bude znovu seřazen v sestupném pořadí podle čísla kanálu.
•• Pokud je nové číslo kanálu již přiřazeno jinému kanálu, viz specifikace Hotel.
✎✎ ATD.
•• Je možné kruhové procházení ve svislém směru.
Prvky
Číslo
Název
Popis
•• Lze používat číselná tlačítka nebo tlačítka Nahoru/Dolů.
1
Okno
Upravit č. kanálu
‒‒ Vybraný kanál: Zobrazuje název aktuálně vybraného kanálu.
‒‒ Číslo: Zobrazuje nové číslo kanálu.
(Rovněž se zobrazuje aktuálně přiřazený název kanálu.)
‒‒ Název: Zobrazuje název aktuálně přiřazeného kanálu. (Pokud nejsou
k dispozici žádné kanály, zobrazuje se „(Prázdné)“.) : Pokud se
vyskytuje kanál bez názvu, zobrazuje se místo názvu „-----“.
•• Pokud je vybrán již přiřazený kanál
2
62
Výstražná zpráva
Čeština
‒‒ Pokud je nové číslo kanálu již přiřazeno jinému kanálu, zobrazí se
dialog s výzvou k potvrzení. (Viz obrázek níže.)
‒‒ Pokud chce uživatel změnit číslo kanálu na číslo, které je již
přiřazeno jinému kanálu, čísla kanálů se vzájemně zamění a uloží.
Upravit č. kanálu [externí vstup] (3/3)
•• Nabídka hotelových možností > Kanál > Editor kanálů > Nástroje > Upravit číslo kanálu
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
RED
Když uživatel stiskne tlačítko, inicializuje se číslo kanálu.
Resetování
Enter
Použijí se změny a zavře se okno.
Enter
RETURN
Zrušení nebo návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
▲/▼
Změna čísla kanálu nebo vybraného kanálu.
Úprava hodnoty
0~9
Zadání čísla.
Číslo
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Tato funkce přiřadí externí zdroj vstupu k číslu kanálu. (Změny se použijí na všechny kanály.)
•• Pokud je nové číslo kanálu již přiřazeno jinému kanálu, viz specifikace Hotel.
✎✎ ATD.
•• Výchozí zvýraznění: Oblast čísla kanálu.
•• Je možné kruhové procházení ve svislém směru.
•• Doba zobrazení (60 sekund)
Čeština
63
Prvky
Číslo
Název
Popis
•• Oblast čísla kanálu.
‒‒ Lze používat číselná tlačítka nebo tlačítka Nahoru/Dolů.
‒‒ Pokud není přiřazena žádná hodnota, zobrazuje se místo číslic znak „-“.
1
Oblast čísla kanálu
2
Název zdroje
3
Navigační nápověda
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Název externího vstupu
‒‒ Položky, které nelze nakonfigurovat, jsou zakázány.
•• Když uživatel stiskne červené tlačítko, inicializuje se číslo kanálu.
Přejmenování kanálu
•• Nabídka hotelových možností > Kanál > Editor kanálů > Nástroje > Přejmenování kanálů
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
ZELENÉ
Uložení změn a návrat do nabídky Editor kanálů.
Hotovo
Enter
Uložení názvu kanálu a přesun kurzoru na další pole.
Vyberte
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
▲/▼/◀/▶
Navigace na klávesnici.
Přes.
0~9
Zadání čísla.
(žádná nápověda)
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
✎✎ POZNÁMKA
•• Toto je popis klávesnice, která se používá ve funkci Upravit název kanálu.
✎✎ ATD.
•• Doba zobrazení (60 sekund)
64
Čeština
Prvky
Číslo
Název
1
Okno Upravit název kanálu
2
Název kanálu
3
Klávesnice
Popis
•• Kurzor a aktuálně zadávaný znak jsou v barvě zvýraznění.
•• Po dosažení maximálního počtu znaků se přestane zobrazovat kurzor.
•• Podrobnosti najdete v dokumentu specifikací klávesnice.
Nástroje [režim úprav]
Režim úprav
Zvýraznění obsahu (pokud je označena jedna nebo žádná položka)
Pokud je označeno více položek.
Přidat k zemím
Úprava zemí (pokud je označena již registrovaná položka)
Upravit název kanálu
Upravit č. kanálu
Skrýt obraz
Kopírování kanálů (Astra HD +)
Znovu uspořádat (Satelit)
Vybrat vše
Zrušit vše (zobrazuje se, pokud je vybrána 1 či více položek)
Odstranit
Přidat k zemím
Úprava zemí (pokud je označena již registrovaná položka)
Skrýt obraz
Znovu uspořádat (Satelit)
Vybrat vše
Zrušit vše
Odstranit
✎✎ POZNÁMKA
•• Umístění překryvné nabídky: Nabídka Nástroje pro položky v levém sloupci Seznam kanálů → Zobrazuje se
napravo. Nabídka Nástroje pro položky v pravém sloupci Seznam kanálů → Zobrazuje se nalevo.
•• Pokud uživatel stiskne tlačítko TOOLS, když není vybrána zvýrazněná položka, položka se automaticky označí za
vybranou.
•• Podrobné specifikace jednotlivých funkcí viz Editor kanálů NEO.
Čeština
65
Pruh kanálu [když je číslo kanálu přiřazeno k externímu vstupu]
✎✎ POZNÁMKA
•• Použijí se specifikace pruhu televizního kanálu.
•• Pokud se vyskytuje nepodporovaná položka nebo nejsou k dispozici odpovídající údaje, nebudou se hodnoty
položek zobrazovat.
•• Název kanálu je prezentován jako „název externího vstupu“.
Prvky
Číslo
Název
1
Název externího vstupu
Popis
Seznam kanálů poskytuje přístup k funkcím žánrů televizoru.
•• Režim země
•• Umožňuje změnit režim žánru.
¦¦ Mixed Channel Map
Funkce Smíšené kanály umožňuje současně používat kanály z anténních zdrojů Anténa, Kabel a Satelit.
[ chybí u modelů pro Austrálii, Singapur a Nový Zéland]
‒‒ Společné používání kanálů Anténa, Kabel a Satelit vyžaduje ZAPNUTOU funkci Smíšené kanály.
‒‒ Použijte Editor kanálů k seřazení kanálů po zapnutí možnosti „Smíšené kanály“ v nabídce hotelových možností.
66
Čeština
¦¦ Zařízení Sound Bar
•• Zařízení Samsung Sound-Bar a hotelové televizory
‒‒ Používejte zařízení Samsung Sound Bar a hotelové televizory, které podporují funkci ARC přes rozhraní HDMI.
Pokud připojíte kompatibilní zařízení Samsung Sound-Bar ke kompatibilnímu hotelovému televizoru Samsung
pomocí jednoho kabelu HDMI, mohou hosté poslouchat zvuk televizoru prostřednictvím zařízení Sound-Bar.
‒‒ Níže jsou uvedeny modely podporující funkci ARC:
•• Zařízení Sound-Bar:
‒‒ HW-H450/H550/H570/H600/H7500
‒‒ HW-J450/J470/J550
‒‒ HW-K450/K550
•• Nastavení zařízení Sound-Bar na hotelový režim
1. Nastavte následující možnosti v nabídce Hotel:
‒‒ Hotelová možnost > System > Sound Bar Out = On
‒‒ Hotelová možnost > Power On > Power On Volume > User Defined
‒‒ Hotelová možnost > Power On > Power On Volume > Nastavte na hodnotu vyšší než 0
‒‒ Hotelová možnost > Power On > Max Volume > Nastavte na hodnotu vyšší než 0
2. Připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI OUT na zadní straně zařízení Sound Bar a k portu HDMI (s podporou ARC) na
hotelovém televizoru.
3. Jakmile bude zařízení Sound Bar připojeno k hotelovému televizoru, po zapnutí televizoru zařízení Sound Bar
automaticky rozpozná televizor a přepne se na hotelový režim.
Funkční vlastnosti hotelového režimu zařízení Sound-Bar:
•• Zapnutí a vypnutí je synchronizováno s televizorem
•• HDMI_CEC je jako výchozí zapnuto
•• Používá se pouze s portem „HDMI OUT“
•• Zakáže tlačítko „Input mode“ (Režim vstupu) na VFD, aby se zabránilo neočekávaným změnám zdroje zvuku.
•• Načtou se přizpůsobitelná nastavení Hlasitost při zapnutí a Maximální hlasitost hotelové nabídky televizoru.
Hodnoty Hlasitost při zapnutí a Maximální hlasitost zařízení Sound-Bar se ale nastaví na polovinu příslušných
nastavení hotelové nabídky televizoru.
Příklad: Pokud je Hlasitost při zapnutí televizoru 20 a Maximální hlasitost 90, nastaví se u zařízení Sound Bar
Hlasitost při zapnutí 10 a Maximální hlasitost 45.
*Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.
Čeština
67
¦¦ Zabezpečený režim
Konstrukční specifikace
•• Tato funkce slouží k omezení některých funkcí, jako je teletext a vstup z externích zdrojů (HDMI, USB) ve
specifických zařízeních, jako je třeba nápravné zařízení.
•• Nabídka Zabezpečení je chráněna heslem. Bez hesla nelze nabídku Zabezpečení používat.
•• Nastavení zabezpečení
‒‒ Nastavení zabezpečení je možné nastavit na hodnotu ON nebo OFF.
‒‒ Výchozí nastavení je OFF.
‒‒ Nastavení zabezpečení: Pokud je tato možnost Zapnuta, bude zakázána funkce vstupu z externích zdrojů
(HDMI, USB) a funkce teletextu.
•• Nastavení hesla
‒‒ Umožňuje uživatelům změnit heslo.
‒‒ Uživatel musí zadat stávající heslo, nové heslo a potvrzení nového hesla.
•• Obnovit heslo
‒‒ Slouží k obnovení hesla.
‒‒ Výchozí heslo je „00000000“.
‒‒ Funkci Obnovit heslo je možné zobrazit pouze v továrním nastavení s použitím kombinace Info a Factory.
Není viditelná s použitím kombinace kláves MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
•• Nastavení zabezpečení: Pokud je tato možnost zapnuta, není dostupná funkce SIRCH.
•• Obnovení na nastavení z výroby neobnoví Nastavení zabezpečení.
68
Čeština
Instalace držáku na zeď
Sada pro upevnění na zeď (prodává se samostatně) umožňuje připevnit televizor na zeď. Podrobnější informace o instalaci
sady pro upevnění na zeď naleznete v pokynech přiložených k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď si
vyžádejte pomoc odborného technika. Nedoporučujeme, abyste instalaci prováděli sami.
Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená vlastní instalací
televizoru zákazníkem.
Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)
✎✎ Sada pro upevnění na zeď není součástí dodávky, prodává se samostatně.
Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď, kolmou k podlaze. Při montáži do jiných stavebních materiálů se
obraťte na nejbližšího prodejce. Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jejímu uvolnění
a pádu, což může vést k závažným poraněním.
✎✎ POZNÁMKA
•• Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce níže.
•• Pokud si zakoupíte naši sadu pro montáž na zeď, je s ní dodávána také podrobná příručka k instalaci a všechny
nezbytné součásti.
•• Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
•• Nepoužívejte šrouby delší, než jsou standardní rozměry, protože tím může dojít k poškození vnitřku televizoru.
•• V případě sad pro upevnění na zeď, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit
v závislosti na jejich specifikacích.
•• Neutahujte šrouby příliš pevně. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo k jeho pádu a následně ke zranění
osob. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
•• Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění v případě použití nespecifikovaného držáku
na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
•• Při montáži televizoru nepřekročte náklon 15 stupňů.
Držák pro
montáž na zeď
TV
C
palce
Specifikace VESA (A * B)
C (mm)
Standardní šroub
32
100 x 100
20,9 - 21,9
M4
49
200 x 200
20 - 21
M8
Počet
4
Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý.
Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.
Čeština
69
Připevnění televizoru na zeď
[
Upozornění: Na televizor netlačte, netahejte za něj ani se na něj nezavěšujte. Mohlo by dojít k jeho pádu. Zejména zajistěte,
aby se se na televizor nevěšely děti nebo jiným způsobem narušovaly jeho stabilitu, jinak může dojít k jeho převrácení a
následným vážným nebo dokonce smrtelným zraněním. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená na přiloženém
bezpečnostním letáku. Pro zvýšení stability a kvůli bezpečnosti instalujte následujícím způsobem přípravek zabraňující
pádu.
Zamezení pádu televizoru
1. Vložte šrouby do úchytek a pevně je připevněte ke zdi. Ověřte si, zda jsou šrouby ve zdi nainstalovány dostatečně
pevně.
✎✎ V závislosti na typu zdi je možné, že budete potřebovat další materiál, například hmoždinky.
✎✎ Úchytky, šrouby a lanko, které budete potřebovat, nejsou součástí dodávky a je nutné je zakoupit samostatně.
2. Ze středu zadní části televizoru vyjměte šrouby, vložte šrouby do svorek a připevněte je zpět k televizoru.
✎✎ Šrouby nemusí být dodány spolu s výrobkem. V takovém případě zakupte šrouby podle následujících specifikací.
3. Pomocí pevného lanka propojte svorky připevněné k televizoru a svorky připevněné ke zdi a poté lanko pevně zavažte.
✎✎ POZNÁMKA
•• Umístěte televizor ke zdi, aby nemohl přepadnout dozadu.
•• Je bezpečné spojit lanko takovým způsobem, že svorky připevněné ke zdi jsou ve stejné výšce nebo níže než
svorky připevněné k televizoru.
•• Před přemísťováním televizoru uvolněte lanko.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechna připevnění dostatečně zajištěna. Pravidelně kontrolujte, zda připevnění nevykazují
únavu nebo poškození materiálu. V případě pochybností o bezpečnosti upevnění televizoru se obraťte na
kvalifikovaného montážního pracovníka.
Zámek Kensington proti krádeži
Společnost Samsung zámek Kensington nedodává. Jedná se o zařízení
k fyzickému zajištění produktů při jejich používání na veřejném místě.
V závislosti na výrobci se vzhled a způsob zamykání mohou lišit od toho, co je
na obrázku. Další informace o správném použití si ověřte v příručce dodané se
zámkem Kensington.
K uzamknutí výrobku postupujte podle následujících kroků:
Vyhledejte ikonu „K“ na zadní straně televizoru. Otvor na zámek Kensington
se nachází vedle ikony „K“.
1
<Volitelné>
1. Obtočte kabel zámku Kensington okolo velkého statického předmětu, jako
je stůl nebo židle.
2. Provlečte konec kabelu s připojeným zámkem skrz očko kabelu zámku Kensington.
3. Vložte uzamykací zařízení do otvoru zámku Kensington na výrobku (1).
4. Uzamkněte zámek.
✎✎ Toto jsou obecné pokyny. Přesné pokyny naleznete v instalační příručce dodané s uzamykacím zařízením.
✎✎ Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.
✎✎ Umístění zámku Kensington se může lišit v závislosti na modelu.
70
Čeština
Specifikace
Provozní prostředí
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
10°C až 40°C (50°F až 104°F)
10% až 80%, bez kondenzace
-20°C až 45°C (-4°F až 113°F)
5% až 95%, bez kondenzace
Název modelu
HG32EE590
HG49EE590
Rozlišení displeje
1366 x 768
1920 x 1080
32 palců (80 cm)
49 palců (123 cm)
10 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
745,4 x 442,2 x 69,0 mm
745,4 x 484,2 x 192,6 mm
1118,8 x 650,0 x 74,2 mm
1118,8 x 700,1 x 226,5 mm
4,3 kg
5,8 kg
10,3 kg
13,3 kg
Velikost obrazovky (úhlopříčka)
Zvukový výstup
Otáčení stojanu (doleva/doprava)
Rozměry (Š × V × H)
Výrobek
Se stojanem
Hmotnost
Bez stojanu
Se stojanem
✎✎ Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
✎✎ Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
Čeština
71
Rozměry
4
8
Čelní pohled / Boční pohled
•• HG32EE590 / HG49EE590
7
1
2
3
5
6
8
4
(jednotky: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32EE590
745,4
699,7
394,3
451,2
442,2
484,2
69,0
192,6
HG49EE590
1118,8
1075,8
606,0
556,5
650,0
700,1
74,2
226,5
Detail panelu konektorů / Zadní pohled
✎✎ Podrobné rozměry naleznete na adrese Displaysolutions.samsung.com.
72
Čeština
Detail podstavce
•• HG32EE590
(jednotky: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,2
192,6
122,2
•• HG49EE590
(jednotky: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
556,5
226,5
173,2
✎✎ POZNÁMKA: Měřítko obrázků nemusí odpovídat. Některé rozměry se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Před instalací televizoru si zkontrolujte rozměry. Za typografické a tiskové chyby neneseme odpovědnost.
Čeština
73
Licence
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS
in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5
are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the
DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents:7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369;
RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)Open Source License Notice is
written only English.
74
Čeština
Kontakty na společnost SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ
Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.
Země
Středisko péče o zákazníky
Webová stránka
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
EE590-EU-CZE-00
Download PDF

advertising