Samsung | HG43EE694DK | Samsung HG49EE694DK Návod pro instalaci

Televizor LED
Instalační příručka
Pro získání komplexních služeb svůj výrobek
registrujte na webu
www.samsung.com
Model
Sériové číslo
Obrázky a ilustrace v této instalační příručce slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu
výrobku. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Pokyny
Tento televizor je poskytován s interaktivními funkcemi zajišťovanými zařízením set-back box (SBB/STB) připojeným k televizoru a dalším
televizorům v počítačem řízeném systému pro hotely a jiná ubytovací zařízení.
Interaktivní: Při prvotním zapnutí televizor odešle příkaz pro identifikaci zařízení SBB/STB. Po identifikování se televizor přepne do ONLINE
režimu a je možné ho kompletně ovládat pomocí zařízení SBB/STB.
Když je televizor v ONLINE režimu, přestane přijímat příkazy infračerveného dálkového ovladače Samsung a bude řízen protokolem
rozhraní.
Samostatný režim: Pokud zařízení SBB/STB nebude identifikováno, televizor se přepne do SAMOSTATNÉHO režimu s omezenými funkcemi.
Provozní režimy
Tento televizor má dva režimy: interaktivní a samostatný režim.
•• Interaktivní režim: V tomto režimu televizor komunikuje s připojeným set-back boxem (SBB) nebo set-top boxem (STB) a je těmito
zařízeními zcela nebo částečně ovládán. Zařízení SBB nebo STB vám poskytne dodavatel ubytovacího zařízení SI (System Integration).
Při prvotním zapojení televizor odešle příkaz, že se pokouší o identifikaci připojeného zařízení SBB nebo STB. Pokud televizor
identifikuje zařízení SBB nebo STB a zařízení SBB nebo STB identifikuje televizor, televizor poskytne zařízení SBB nebo STB plnou
kontrolu.
•• Samostatný režim: V tomto režimu televizor pracuje samostatně bez externího set-back boxu nebo set-top boxu. Televizor disponuje
nabídkou Hotel, ve které můžete snadno nastavit různé funkce pro ubytovací zařízení. Viz strany 24 až 31.
V nabídce můžete také aktivovat nebo deaktivovat některé funkce televizoru a funkce pro ubytovací zařízení, abyste mohli vytvořit
optimální konfiguraci pro vaše zařízení.
Upozornění týkající se statických obrazů
Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. obrazové soubory JPEG) nebo statické obrazové prvky (např. logo televizního programu,
panoramatický formát obrazu nebo formát 4:3, informační pruh s cenami akcií nebo se zprávami ve spodní části obrazovky atd.).
Dlouhodobé zobrazování statických obrazů může způsobit nerovnoměrné opotřebení obrazovky a nepříznivě tak ovlivnit kvalitu obrazu.
Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu, postupujte podle níže uvedených doporučení:
•• Nezobrazujte po delší dobu stejný televizní kanál.
•• Vždy se obraz snažte zobrazit na celou obrazovku. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný
formát.
•• Snižte hodnoty jasu a kontrastu na minimum nutné pro dosažení požadované kvality obrazu. Nadměrné hodnoty mohou urychlit proces
vypálení.
•• Snažte se pravidelně využívat všechny funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika tvorby
zbytkového obrazu.
Zabezpečení instalačního prostoru
Zachovejte potřebnou vzdálenost mezi výrobkem a ostatními objekty (např. zdmi), aby byla zajištěna řádná ventilace.
Pokud to neuděláte, může dojít k požáru nebo jinému problému s výrobkem následkem zvýšení vnitřní teploty výrobku.
•• Při používání stojanu nebo držáku na zeď použijte pouze díly od společnosti Samsung Electronics.
‒‒ Použití dílů dodaných jiným výrobcem může způsobit problémy s výrobkem nebo zranění následkem pádu na zem.
•• Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
Instalace se stojanem.
Instalace s držákem na zeď.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Obsah
•• Instalace otočného stojanu (u televizorů s úhlopříčkou 32" a více).................................................................... 5
•• Instalace stojanu televizoru LED................................................................................................................................ 6
•• Panel pro připojení....................................................................................................................................................... 8
•• Ovladač televizoru........................................................................................................................................................ 11
•• Dálkový ovladač............................................................................................................................................................ 12
•• Samsung Smart Control (prodává se zvlášť)........................................................................................................... 14
•• Připojení koaxiální sítě................................................................................................................................................. 17
•• Připojení koupelnových reproduktorů...................................................................................................................... 18
•• Připojení modulu MediaHub HD................................................................................................................................. 20
•• Připojení modulu RJP (Remote Jack Pack)............................................................................................................... 21
•• Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizoru)................................................ 23
•• Nastavení dat hotelových možností.......................................................................................................................... 24
•• Instalace držáku na zeď............................................................................................................................................... 73
•• Připevnění televizoru na zeď....................................................................................................................................... 74
•• Zámek Kensington proti krádeži................................................................................................................................ 74
•• Specifikace..................................................................................................................................................................... 75
•• Specifikace kabelového modemu HE694................................................................................................................. 76
•• SYSTÉM TELESTE CMTS PRO NORMU EU DOCSIS (EE694)................................................................................... 76
•• Rozměry.......................................................................................................................................................................... 77
•• Licence............................................................................................................................................................................ 79
Čeština
3
ČEŠTINA
•• Příslušenství................................................................................................................................................................... 4
Příslušenství
¸¸Zkontrolujte, zda jste spolu s televizorem LED obdrželi všechny uvedené položky. Pokud některé položky chybí, obraťte
se na prodejce.
¸¸Barva a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.
•• Dálkový ovladač a baterie (AAA x 2)
•• Sada pro montáž do hotelu
•• Samsung Smart Control (prodává se samostatně)
•• Napájecí kabel
•• Příručka pro rychlou instalaci
•• Záruční list / Regulační příručka (v některých zemích
není k dispozici)
•• Adaptér karet CI
•• Držák kabelu
x4
Adaptér pro montáž na zeď
¸¸V závislosti na modelu nemusí být součástí dodávky stojan a šrouby stojanu.
¸¸Datový kabel nemusí být součástí dodávky (závisí na dodavateli řešení).
¸¸Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících
se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webuhttp://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Pokyny k řádné likvidaci tohoto spotřebiče (likvidace elektrických a elektronických zařízení)
(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se zavedenými systémy třídění odpadu.)
Toto označení na výrobku, na příslušenství a v tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho
elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či kabel USB) na konci životnosti neměly likvidovat
společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací
podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí
nebo poškození zdraví způsobenému neřízenou likvidací odpadu. Domácí uživatelé by měli kontaktovat
buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat
si informace o tom, kam a jak mohou tyto jednotky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní
prostředí. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronická příslušenství by neměla být slučována s jiným hospodářským odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se zavedenými systémy samostatného sběru baterií.)
Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být
likvidována společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené chemické značky Hg, Cd nebo Pb
upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně
stanovené směrnicí 2006/66/ES. Pokud nebudou baterie správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit
zdraví osob nebo životní prostředí. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů
vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému
recyklace baterií.
4
Čeština
Instalace otočného stojanu (u televizorů s úhlopříčkou 32" a více)
[[ VAROVÁNÍ:
Pokud nastavíte televizor na otáčení, je potřeba ho pevně připevnit k podlaze, stolu, horní části
skříňky atd. podle popisu v pokynech k instalaci.
Televizory LED s úhlopříčkou 32” a více mají otočné stojany. Tyto stojany lze nastavit tak, aby umožňovaly natáčení
televizoru v rozsahu 20 stupňů doleva a doprava, 60 stupňů doleva a doprava nebo 90 stupňů doleva a doprava s použitím
DRŽÁKU OTOČNÉHO STOJANU.
* Produkt je dodáván se stojanem nastaveným v úhlu 20°.
¦¦ * Otáčení v rozsahu 20°
Chcete-li nastavit televizor na otáčení v rozsahu 20° doleva a doprava, vložte trn do tvarovaného otvoru ve spodní části
držáku otočného stojanu s označením 20°. Potom upevněte držák otočného stojanu ke stojanu s použitím tří dodávaných
šroubů, jak je znázorněno na obrázku níže.
¦¦ Otáčení v rozsahu 60°
Chcete-li nastavit televizor na otáčení v rozsahu 60° doleva a doprava, vložte trn do tvarovaného otvoru ve spodní části
držáku otočného stojanu s označením 60°. Potom upevněte držák otočného stojanu ke stojanu s použitím tří dodávaných
šroubů, jak je znázorněno na obrázku níže.
¦¦ Otáčení v rozsahu 90°
Chcete-li nastavit televizor na otáčení v rozsahu 90 ° doleva a doprava, demontujte držák otočného stojanu a pak
připevněte stojan s použitím tří dodávaných šroubů podle následujícího vyobrazení.
Čeština
5
Instalace stojanu televizoru LED
Televizory LED s úhlopříčkou 32” a více mají otočné stojany. Tyto stojany lze nastavit tak, aby umožňovaly natáčení
televizoru v rozsahu 20 stupňů doleva a doprava nebo v rozsahu 90 stupňů doleva a doprava.
Součásti stojanu
Při instalaci stojanu použijte dodávané součásti a díly.
32" x 7 (M4 x L12)
40" ~ 49" x 8 (M4 x L12)
32"
Stojan (x 1)
1
40" ~ 49"
Vodicí držák (x 1)
x4
(M4 x L12)
Šrouby
2
¸Položte
¸
na stůl měkkou látku, aby nedošlo k poškození
televizoru, a položte televizor obrazovkou dolů na
připravenou podložku.
3
32"
40"~49"
x 3 (M4 x L12)
6
Čeština
x 4 (M4 x L12)
4
Pokud zjistíte nežádoucí naklonění, znovu proveďte sestavení
od kroku .
¸Zajistěte,
¸
aby byl sestavený stojan řádně připevněn k televizoru.
¸¸POZNÁMKA
•• Před sestavením rozlišujte mezi přední a zadní stranou každé součásti.
•• S televizorem musí manipulovat minimálně dvě osoby.
¦¦ Sada pro montáž do hotelu
Krátký šroub (x 2)
Dlouhý šroub (x 2)
Podložka (x 2)
Matice (x 2)
nebo
[[ Připevněte podle obrázku stojan
k plochému povrchu, jako je
vrchní část skříňky, psacího stolu
nebo zábavního centra.
[
VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo zranění, je potřeba televizor pevně připevnit k podlaze, stolu, vrchní části
skříňky atd. s použitím sady pro montáž v hotelech podle těchto pokynů.
Čeština
7
Panel pro připojení
¸¸Při připojování externího zařízení k televizoru se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
¸¸Při připojování externího zařízení dodržujte barvu svorek na kabelu.
1 VARIABLE AUDIO OUT
Používá se pro zvukový výstup reproduktoru do koupelny. Propojte koupelnovou nástěnnou skříň s portem Variable
(RCA).
2 VOL-CTRL
Používá se k ovládání hlasitosti koupelnového reproduktoru. Propojte koupelnovou nástěnnou skříň s portem
VOLCTRL.
3 USB (5V 0.5A), USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Konektor pro upgrade softwaru, funkci Media Play atd.
‒‒ Servisní konektor.
4 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Připojení ke komponentě digitálního zvuku.
8
Čeština
5 HDMI IN 1(DVI), 2(ARC)
Slouží k připojení konektoru HDMI zařízení k výstupu HDMI.
¸¸Připojení HDMI-HDMI nevyžaduje zvláštní připojení zvuku. Připojení HDMI umožňuje přenos zvuku i obrazu.
¸¸Konektor HDMI IN 1(DVI) lze použít pro připojení externího zařízení rozhraním DVI. Použijte kabel DVI-HDMI nebo
adaptér DVI-HDMI pro připojení obrazu a konektory DVI AUDIO IN pro připojení zvuku.
6 LAN OUT
Externích zařízení, jako je například notebook, se k internetu připojují pomocí portu kabelové sítě LAN. (Nicméně
televizor musí být k internetu připojen prostřednictvím kabelové sítě LAN.)
¸¸Rychlost sítě se může lišit v závislosti na síťovém prostředí. (až 100 Mb/s)
¸¸Režim VLAN není podporován.
¸¸Možnost Zapnutí/vypnutí portu LAN OUT můžete nastavit v továrním režimu.
7 RJP
‒‒ Toto je port pro komunikaci RJP (Remote Jack Pack) umožňující připojení různých zařízení k přídavným modulům,
který má zlepšit a usnadnit používání zařízení.
8 ANT IN
‒‒ Chcete-li televizní kanály správně zobrazit, musí televizor přijímat signál z jednoho z následujících zdrojů:
‒‒ venkovní anténa nebo rozvod kabelové televize.
‒‒ Přístup k síti získáte připojením prostřednictvím systému CMTS (zakončovací systém kabelových modemů). Viz
strana 17.
9 AV IN
‒‒ Připevněte zvukové kabely ke vstupu „[L-AUDIO-R]“ na televizoru a k odpovídajícím konektorům zvukového
výstupu A/V zařízení.
‒‒ Připojte audiokabely RCA (volitelné) ke vstupu „[L-AUDIO-R]“ na zadní straně televizoru a jejich opačné konce
připojte k odpovídajícím zvukovým výstupům externího zařízení.
‒‒ Při připojení ke vstupu AV IN barva konektoru AV IN [Y/VIDEO] (zelená) neodpovídá barvě videokabelu (žlutá).
0 DVI AUDIO IN
Slouží k připojení zvukového výstupu externího zařízení DVI pomocí kabelu s 3,5mm stereo konektorem. U některých
zařízení DVI není toto připojení zvuku nutné.
! KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA
Ke konektoru pro sluchátka televizoru je možné připojit sluchátka. Po zapojení sluchátek bude vypnutý výstup zvuku
z vestavěných reproduktorů.
Čeština
9
Režimy zobrazení
Můžete vybrat některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena ve sloupci Rozlišení. Televizor se pak automaticky
nastaví na vybrané rozlišení.
Po připojení počítače k televizoru nastavte v počítači rozlišení obrazovky pro televizor. Optimální rozlišení je 1920 x 1080
při 60 Hz. Pokud provedete nastavení na jinou hodnotu, než jaká je uvedena v tabulce níže, televizor nemusí nic zobrazit.
Nastavte správné rozlišení s využitím informací v uživatelské příručce k počítači nebo jeho grafické kartě.
V tabulce jsou uvedena doporučená rozlišení.
¸¸Optimální rozlišení je 1920 × 1080 při 60 Hz.
Režim
Rozlišení
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
Řídící frekvence
(MHz)
Synchronizační
polarita (H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
¸¸Pro připojení kabelu HDMI-DVI je potřeba použít konektor HDMI IN 1(DVI).
¸¸Režim prokládaného zobrazení není podporován.
¸¸Sestava se může chovat abnormálně, pokud se zvolí nestandardní formát obrazu.
¸¸Jsou podporovány režimy Oddělený a Kompozitní. Režim SOG (Sync On Green) není podporován.
10
Čeština
Ovladač televizoru
Ovladač televizoru je vícesměrové tlačítko, které umožňuje navigaci bez dálkového ovladače.
¸¸Některé funkce vyžadující kód PIN nemusí být dostupné.
¸¸Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.
¸¸Stisknutím ovladače na déle než 3 sekundu zavřete nabídku.
¸¸Ovladač televizoru, malé tlačítko podobné joysticku vpravo dole na televizoru, umožňuje ovládat televizor bez
dálkového ovladače.
Nabídka ovládání
: Vypnout
: Zesílit
: Další kanál
: Ztlumit
: Předchozí kanál
: Zdroj
Ovladač televizoru / Snímač dálkového ovladače
Stisknutí: Přesunout
Stisknutí a podržení: Vybrat
Ovladač televizoru je umístěn v dolní části televizoru.
Pohotovostní režim
Nenechávejte výrobek v pohotovostním režimu delší dobu (když jste například na prázdninách). I když je vypnuto napájení,
výrobek stále spotřebovává menší množství elektrické energie.
Čeština
11
Dálkový ovladač
¸¸U tohoto dálkového ovladače jsou Braillovým písmem označena tlačítka Power, Channel a Volume. Mohou jej tak
používat zrakově postižené osoby.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Zobrazení a výběr dostupných zdrojů
videa.
Přímý přístup ke kanálům.
Přepínání režimů Teletext, Dvojitý
a Mix.
Zobrazení elektronického
programového průvodce EPG.
Dočasné vypnutí zvuku.
Přepínání kanálů.
Nastavení hlasitosti.
Přepnutí na obrazovku HOME.
Zobrazí seznam kanálů na obrazovce.
HOME
Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
MENU
Rychlý výběr často používaných
funkcí.
TOOLS
CONTENT
Zobrazení obrazovky Správa obsahu.
Stisknutím zobrazíte informace na
obrazovce televizoru.
CLOCK: Když stisknete tlačítko INFO
v pohotovostním režimu, televizor
zobrazí čas.
Výběr položek nabídek na obrazovce
a změna hodnot u nabídek.
Zavření nabídky.
Návrat do předchozí nabídky.
Tlačítka v nabídce Seznam kanálů,
Správa obsahu atd.
ALARM: Zadejte hodinu, kdy se
má televizor zapnout.
X: Zapíná nebo vypíná funkci 3D
obrazu. (není k dispozici)
SUBT.: Zobrazení digitálních
titulků.
12
Čeština
ALARM
SUBT.
Tato tlačítka lze používat na
obrazovce Správa obsahu.
Instalace baterií (velikost baterií: AAA)
¸¸POZNÁMKA
•• Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 metrů od televizoru.
•• Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem. Nepoužívejte v blízkosti zářivek nebo neonů
s vysokým jasem.
•• Barva i tvar se mohou lišit podle modelu.
•• Tlačítko dálkového ovladače „3D“ není podporováno. Při stisknutí tohoto tlačítka televizor nijak nezareaguje.
Čeština
13
Samsung Smart Control (prodává se zvlášť)
¸¸Barva a tvar se mohou lišit podle modelu.
¢: Zapnutí a vypnutí zvuku.
AD: Stisknutím a přidržením
tohoto tlačítka zobrazíte panel
Zástupci usnadnění. Výběrem
možností je můžete zapnout
nebo vypnout.
MIC: Mikrofon se používá s funkcemi Ovládání hlasem a Hlas.
‒‒ Na funkci Ovládání hlasem má vliv zřetelnost výslovnosti,­hlasitost
hlasu a okolní hluk.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
SEARCH: Stisknutím tohoto tlačítka můžete otevřít okno pro
vyhledávání. (není k dispozici)
KEYPAD: Virtuální ovladač na obrazovce umožňuje snadno zadávat
čísla, ovládat obsah a používat funkce.
SOURCE: Slouží ke změně zdroje.
VOICE: Spouští rozpoznávání hlasu. Když se na obrazovce zobrazí ikona
mikrofonu, vyslovte hlasový příkaz do mikrofonu. Pokud vyslovíte
slovo „Nápověda“ (Nápověda), získáte základní informace o používání a
hlasových příkazech.
‒‒ Hlasový příkaz vyslovujte 10 cm až 15 cm od mikrofonu. Mluvte
přiměřeně hlasitě.
Slouží k přepínání kanálů.
Slouží ke změně hlasitosti.
‒‒ Touchpad: Položte prst na touchpad a pohybujte ovladačem
Samsung Smart Control. Tím posunete ukazatel na obrazovce
ve směru, kterým se pohybuje ovladač Samsung Smart Control.
Stisknutím touchpadu spustíte označenou položku.
‒‒ < > ¡ £: Přesunutí ukazatele nebo výběru.
RETURN: Návrat do předchozí nabídky. Pokud stisknete toto tlačítko při
sledování televizoru, můžete se také vrátit na předchozí kanál.
EXIT: Stisknutím a podržením tohoto tlačítka ukončíte všechny
spuštěné aplikace.
SMART HUB: Spustí funkci Smart Hub. Pokud je spuštěna aplikace,
stisknutím tlačítka SMART HUB tuto aplikaci ukončíte.
GUIDE: Slouží k zobrazení programu vysílání digitálního kanálu.
CH.LIST: Stisknutím a přidržením spustíte Seznam kanálů.
Tato tlačítka se používají s konkrétními funkcemi. Tato tlačítka
používejte podle pokynů na obrazovce televizoru.
MEMU: Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
HOME: Přepnutí na DOMOVSKOU obrazovku.
Barevné tlačítko: Tato barevná tlačítka lze použít také k získání přístupu k dalším možnostem, které jsou k dispozici pro používanou
funkci.
14
Čeština
Vkládání baterií do ovladače Samsung Smart Control
Pokud chcete používat ovladač Samsung Smart Control, nejprve do něho vložte baterie podle následujícího obrázku.
Jemně zatáhněte za zářez na krytu baterií. Jakmile se uvolní, zcela ho vyndejte.
Vložte 2 alkalické baterie AA a dbejte na to, aby baterie měly správnou polaritu.
¦¦ Používání příručky Samsung Smart Control
Ovladač Samsung Smart Control umožňuje snazší a pohodlnější používání televizoru. Pokud stisknete tlačítko KEYPAD,
zobrazí se na obrazovce virtuální dálkový ovladač, který umožňuje snadno zadávat číslice, ovládat obsah a aktivovat
funkce na obrazovce.
‒‒ Doporučujeme používat ovladač Samsung Smart Control ze vzdálenosti menší než 6 m. Vzdálenost, na kterou
ovladač funguje, se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
Spárování ovladače Samsung Smart Control s televizorem
Abyste mohli televizor ovládat pomocí ovladače Samsung Smart Control, je nutné Samsung Smart Control spárovat
s televizorem pomocí rozhraní Bluetooth. Spárujte ovladač Samsung Smart Control s televizorem.
‒‒ Ovladač Samsung Smart Control lze spárovat pouze s jedním televizorem.
Chcete-li zapnout televizor, namiřte ovladač Samsung Smart Control na snímač dálkového ovladače na televizoru a
stiskněte tlačítko TV.
‒‒ Umístění přijímače dálkového ovládání se může lišit v závislosti na modelu.
Opětovné připojení ovladače Samsung Smart Control
Pokud ovladač Samsung Smart Control přestane fungovat nebo funguje nenormálně, vyměňte baterie, protože důvodem
může být jejich vybití.
Pokud problém přetrvává, obnovte párování s televizorem stisknutím tlačítka párování na ovladači Samsung Smart
Control.
1. Stiskněte současně tlačítka RETURN a GUIDE po dobu 3 sekund.
‒‒ Ovladač Samsung Smart Control umístěte přibližně 30 až 40 cm od televizoru a zajistěte, aby mířil na přijímač
dálkového ovládání.
2. Na obrazovce se zobrazí ikona připojení. Pak se ovladač Samsung Smart Control automaticky připojí k televizoru.
Čeština
15
Když se na obrazovce zobrazuje tato ikona výstrahy...
Následující ikona upozornění oznamuje, že baterie ovladače Samsung Smart Control jsou
téměř vybité. Pokud se zobrazí ikona upozornění, baterie vyměňte. Společnost Samsung
doporučuje používat alkalické baterie, protože vydrží déle.
<Ikona upozornění na vybití
baterie>
Ovládání televizoru pohybem ovladače Samsung Smart Control
Ovladač Samsung Smart Control je vybaven pohybovým snímačem (gyroskopickým snímačem), který umožňuje snadno
ovládat televizor držením a pohybem ovladače Samsung Smart Control.
Jakmile položíte prst na touchpad, na obrazovce se zobrazí ukazatel. Přidržte ovladač Samsung Smart Control a
pohněte jím. Ukazatel se přesune stejným směrem jakým pohnete ovladačem Samsung Smart Control. Na obrazovkách
umožňujících procházení můžete také procházet nahoru a dolů.
‒‒ Pokud se přestanete dotýkat touchpadu, ukazatel na obrazovce zmizí.
Přesouvání výběru nebo ukazatele
Stisknutím navigačních tlačítek (nahoru, dolů. doleva a doprava) přesunete ukazatel nebo výběr požadovaným směrem.
Přístup k nabídkám a výběr položek
Stiskněte touchpad. Takto můžete otevírat nabídky televizoru nebo vybírat položky.
Zobrazení kontextové nabídky ve službě Smart Hub
Na obrazovce služby Smart Hub klepněte na touchpad a podržte. Zobrazí se nabídka Options (Možnosti), která je
k dispozici pro vybranou položku.
‒‒ Obsah nabídky Options (Možnosti) závisí na kontextu.
Přechod na panel Smart Hub
Na obrazovce služby Smart Hub táhněte prstem na touchpadu doleva nebo doprava. Tím můžete přesouvat panely služby
Smart Hub doleva nebo doprava.
Procházení ve webovém prohlížeči
Na obrazovce webového prohlížeče táhněte prstem na touchpadu nahoru nebo dolů. Takto můžete procházet obrazovku
webového prohlížeče.
16
Čeština
Připojení koaxiální sítě
‒‒ Tato funkce je podporovaná pouze modelem HG***E694.
Zadní panel televizoru
‒‒ V případě použití průchozího kabelového modemu Widget Solution bude režim Virtual Standby nastaven na
hodnotu Zapnuto.
‒‒ V kabelovém modelu je vestavěný model HE694. Pokud odpojíte a znovu připojíte zástrčku, potrvá 2 minuty, než se
systém spustí. Proto doporučujeme udržovat zařízení neustále napájené.
Zapnutí kabelového modelu
Pro přístup k nabídkám stiskněte tlačítka MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE na dálkovém ovladači Samsung.
Po zobrazení nabídky postupujte podle těchto obecných pokynů, jak procházet a měnit hodnoty.
‒‒ Pomocí směrových tlačítek Nahoru, Dolů a tlačítka Enter na dálkovém ovladači Samsung můžete vybrat nabídku.
‒‒ Vyberte v nabídce položku System a poté možnost Select Self Diagnosis for CM.
‒‒ V nabídce Configuration změňte hodnotu možnosti Cable Modem Power z možnosti „Vypnuto“ na možnost
„Zapnuto“.
‒‒ Vypněte a zapněte televizor.
Kontrola síťového připojení – koaxiální
Pro přístup k nabídkám stiskněte tlačítka MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE na dálkovém ovladači Samsung.
‒‒ Pomocí směrových tlačítek Nahoru, Dolů a tlačítka Enter na dálkovém ovladači Samsung můžete vybrat nabídku.
‒‒ Vyberte v nabídce položku System a poté možnost Select Self Diagnosis for CM.
‒‒ Označte nabídku Informace.
‒‒ Zkontrolujte Cable Modem Status.
‒‒ Pokud je položka Provisioning state nastavena na možnost 12 Operational, Cable Modem je řádně připojen.
Čeština
17
Připojení koupelnových reproduktorů
Následujícím způsobem můžete připojit koupelnové reproduktory.
¦¦ Připojení s použitím proměnlivého výstupu (nevyžaduje externí zesilovač)
Zadní panel televizoru
1
Reproduktor
2
VOL+
Regulátor hlasitosti
VOL-
1. Propojte port VARIABLE AUDIO OUT televizoru a nástěnné koupelnové reproduktory hotelu.
Reproduktor +
Reproduktor -
nezapojeno
2. Propojte konektor VOL-CTRL televizoru a port regulátoru hlasitosti nástěnných reproduktorů hotelu.
¸¸Maximální výkon reproduktoru je 4 W, 8 Ω.
¸¸Port VARIABLE AUDIO OUT podporuje pouze MONO zvuk.
•• Instalace regulátoru hlasitosti
‒‒ Pokud připojíte regulátor hlasitosti způsobem uvedeným na obrázku, můžete ovládat hlasitost koupelnových
reproduktorů.
‒‒ Konektor pro připojení regulátoru hlasitosti k televizoru je běžný 3,5mm konektor pro připojení sluchátek.
‒‒ Regulátor hlasitosti používá mikrospínač Tact.
¸¸Nastavení režimu Sub AMP
‒‒ 0: Vypnutí funkce Sub AMP (vypnutí PWM).
‒‒ 1: Určuje vedlejší hlasitost podle nastavení hlavní hlasitosti. Vedlejší hlasitost se určuje podle hodnot Hlasitost při
zapnutí, Minimální hlasitost a Maximální hlasitost pro Hotelový režim.
‒‒ 2: Určuje hlasitost podle nastavení ovládacího panelu koupelny.
•• Specifikace portu proměnlivého výstupu
‒‒ Vodič reproduktoru: Použijte reproduktorový kabel o délce do 25 m.
Regulátor hlasitosti
ZVÝŠENÍ HLAS. (černá/červená 2)
VOL +
1
3
2
SNÍŽENÍ HLAS. (bílá 1)
18
Čeština
GND (stíněný vodič 3)
VOL -
¦¦ Audiosmyčka
Chcete-li zvýšit své pohodlí, je možné u postele nebo na pracovním stole instalovat přídavné připojení pro sluchátka.
Postup instalace je uveden níže.
•• Podrobný nákres externího připojení sluchátek.
Zadní panel televizoru
HEADPHON BOX
Připojení sluchátek
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Připojení sluchátek>
Čeština
19
Připojení modulu MediaHub HD
Výstup z externího zdroje připojeného k modulu MediaHub HD na recepci hotelu.
MediaHub HD zezadu
HDMI
USB
Zadní panel televizoru
RS/232
2 Kabel HDMI
1 Datový kabel
RS-232
1. Propojte port RJP televizoru a port RS/232 MediaHubu HD.
2. Propojte port HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) televizoru a port HDMI MediaHubu HD.
•• MediaHub HD
‒‒ MediaHub HD je hardwarový modul, který má různé AV vstupy (A/V, Audio, PC, HDMI a USB) a odpovídající výstupy.
Odpovídající výstupní zdroje se připojují z modulu MediaHub k televizoru. MediaHub komunikuje s televizorem
prostřednictvím rozhraní RS232. Hotel Plug & Play je funkce umožňující hotelovým hostům připojit externí zdroj
k MediaHubu. MediaHub komunikuje s televizorem zasíláním zpráv o aktivních a neaktivních zdrojích. Televizor se
přepne na aktivní externí zdroj.
‒‒ Musíte propojit port HDMI MediaHubu s portem HDMI IN televizoru.
‒‒ Když je televizor zapnutý, propojte televizor a modul RJP do 10 sekund.
•• Speciální funkce
‒‒ PIP
‒‒ Automatická detekce
20
Čeština
Připojení modulu RJP (Remote Jack Pack)
Výstup z externího zdroje připojeného k modulu RJP na recepci hotelu.
Modul RJP zezadu
USB
HDMI
Zadní panel televizoru
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
4 Kabel HDMI
5 Datový kabel RS-232
3 Videokabel
2 Audiokabel
1 kabel PC Audio
1. Propojte port DVI AUDIO IN televizoru s portem PC/AUDIO modulu RJP.
2. Propojte port AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] televizoru s portem VIDEO modulu RJP.
3. Propojte port AV IN [VIDEO] televizoru s portem AUDIO modulu RJP.
4. Propojte port HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) televizoru a port HDMI modulu RJP.
5. Propojte port RJP televizoru a port RS/232 modulu RJP.
¸¸Kompatibilní moduly RJP (Remote Jack Pack) pro tento televizor Samsung jsou TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) a
TA-7660 (HD Plus).
•• RJP (Remote Jack Pack): RJP znamená Remote Jack Pack (modul vzdálených portů). RJP je hardwarový modul,
který má různé AV vstupy (A/V, Audio, PC a HDMI) a odpovídající výstupy. Odpovídající výstupní zdroje se připojují
z modulu RJP k televizoru. Modul RJP komunikuje s televizorem prostřednictvím rozhraní RS232. Hotel Plug & Play
je funkce umožňující hotelovým hostům připojit externí zdroj k modulu RJP. Modul RJP komunikuje s televizorem
zasíláním zpráv o aktivních a neaktivních zdrojích. Televizor se přepne na aktivní externí zdroj podle priority nastavené
uživatelem.
¸¸Pro připojení modulu RJP můžete vybrat porty HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) a AV IN.
¸¸Když je televizor zapnutý, propojte televizor a modul RJP do 10 sekund.
Čeština
21
•• Modul RJP lze vrátit na výchozí tovární nastavení současným stisknutím tlačítek A/V a HDMI po dobu 10 sekund.
Všechny indikátory LED 5krát bliknou na potvrzení, že byl proces dokončen.
•• Modul RJP automaticky vypne všechny indikátory LED po 5 minutách aby jejich světlo zbytečně neobtěžovalo hosty
v hotelovém pokoji. Pokud host stiskne nějaké tlačítko, zhasnuté indikátory LED se znovu rozsvítí a zůstanou svítit
na dalších 5 minut. Pokud host pak stiskne tlačítko jiného zdroje, televizor se přepne na vybraný zdroj a rozsvítí se
odpovídající indikátor LED.
•• Po resetování modulu RJP nebo vypnutí a zapnutí televizoru trvá navázání komunikace mezi televizorem a modulem
RJP přibližně 10 sekund.
•• V následující tabulce je uveden přibližný čas v sekundách potřebný pro přepnutí televizoru na vstupní zdroj v závislosti
na prioritě.
¸¸Scénář 1: Když nejsou připojeny žádné vstupy.
Zdroj
AV
PC
HDMI
Připojení
2s
0,7 s
3,9 s
¸¸Scénář 2: Když jsou připojeny dva nebo více vstupů a zdroj vstupu je odpojen a znovu připojen.
Zdroj
AV
PC
HDMI
Odpojení
4,5 s
0,7 s
3,9 s
Připojení
2s
0,7 s
3,9 s
Celkem
6,5 s
1,4 s
7,8 s
¸¸Pokud má například modul RJP má připojeny všechny živé zdroje AV, PC a HDMI, zdroj AV má nejvyšší prioritu.
Pokud je RJP v režimu HDMI a host odpojí a znovu připojí vstup AV, je minimální čas potřebný na přepnutí na vstup
AV 6,5 sekundy.
•• Při připojení zvukového zařízení, jako je Ipod nebo přehrávač mp3, by měl být režim Hudba ON a režim identifikace
vstupu OFF.
•• Jsou podporovány zdroje vstupu A/V, PC a HDMI.
22
Čeština
Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizoru)
•• V závislosti na zemi a modelu
•• Chcete-li připojit nebo odpojit kartu CI nebo CI+, vypněte televizor.
Připojení adaptéru karet CI
Připojte adaptér způsobem uvedeným na obrázku.
¸¸Chcete-li nainstalovat adaptér karet CI, odlepte štítek na televizoru.
Chcete-li připojit adaptér karet CI, postupujte podle následujících kroků:
¸¸Adaptér doporučujeme připojit ještě před instalací sady pro upevnění
na zeď nebo před vložením karty „CI nebo CI+“.
1. Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v produktu 1.
¸¸Vyhledejte dva otvory na zadní straně televizoru v blízkosti
konektoru rozhraní COMMON INTERFACE.
2. Adaptér karet CI CARD zapojte do konektoru COMMON INTERFACE na výrobku 2.
Zadní
strana
televizoru
3. Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“.
Před montáží televizoru na zeď doporučujeme vložit kartu CI. Po montáži by její vložení mohlo být obtížné.
Kartu vložte po upevnění adaptéru karet CI CARD k televizoru. Připojení modulu by mohlo být obtížné,
pokud kartu vložíte před jeho upevněním.
Používání karty CI nebo CI+
Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+.
•• Pokud nevložíte kartu CI nebo CI+, bude na některých kanálech
zobrazena zpráva „Zakódovaný signál“.
•• Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí párovací údaje obsahující telefonní
číslo, ID karty CI nebo CI+, ID hostitele a další informace. Pokud se
objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
•• Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva
„Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní
aktualizován.
¸¸POZNÁMKA
•• Kartu CI nebo CI+ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
•• Kartu CI nebo CI+ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
•• Kartu CI nebo CI+ vložte ve směru na ní vyznačeném.
•• Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit v závislosti na modelu.
•• Karta „CI nebo CI+“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný
prodejce.
•• V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
•• Pokud je obraz na obrazovce zkreslený, nebo ho není vidět, vložte kartu CI nebo CI+, která podporuje nastavení
antény.
Čeština
23
Nastavení dat hotelových možností
Zadání: Stiskněte tlačítka MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE v tomto pořadí. (Z režimu Hotel se nastavuje režim Samostatně.)
Opuštění této nabídky: vypněte a znovu zapněte zařízení.
¸¸V závislosti na modelu a oblasti nejsou některé nabídky televizoru dostupné.
Funkce hotelové televize
Kategorie
Položka
Výchozí
hodnota
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Popis
Vyberte možnost Hospitality mode.
•• Standalone mode: Televizor funguje samostatně – bez zařízení SI STB nebo
SBB.
•• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Nastavte výchozí hodnoty, které se použijí při zapnutí televizoru.
Power On Channel
Last Saved
•• User Defined: Umožňuje ruční nastavení Power On Channel a typu kanálu. Viz
části Kanál při zapnutí a Typ kanálu níže.
•• Last Saved: Vyberete-li tuto položku, zobrazí televizor po zapnutí ten kanál,
který byl sledován před vypnutím televizoru.
Power On
Power On Channel
Num
...
Televizor se po zapnutí automaticky přepne na tento kanál.
Power On Channel
Type
...
Vyberte pásmo kanálů: ATV (analogové vysílání s anténním příjmem), DTV (digitální
vysílání s anténním příjmem), CATV (analogové vysílání s kabelovým příjmem),
CDTV (digitální vysílání s kabelovým příjmem)
•• User Defined: Umožňuje ruční nastavení Power On Volume. Viz část Hlasitost
při zapnutí níže.
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
...
Televizor se zapne s touto úrovní hlasitosti v samostatném hotelovém režimu.
Min Volume
0
Jedná se o minimální úroveň hlasitosti, kterou může uživatel nastavit
v samostatném režimu Hotel.
Max Volume
100
Jedná se o maximální úroveň hlasitosti, kterou může uživatel nastavit
v samostatném režimu Hotel.
Power On Source
TV
Vyberte zdroj vstupu při zapnutí televizoru.
•• Last Saved: Televizor se po zapnutí nastaví na hlasitost, která byla nastavena
před vypnutím.
Určuje nastavení televizoru po výpadku elektrické energie a obnovení dodávky
elektrické energie nebo po odpojení televizoru a jeho opětovném zapojení.
Power On Option
Last Option
•• Last Option: Uvede televizor do posledního stavu napájení. Byl-li posledním
stavem pohotovostní režim, navrátí jej do pohotovostního režimu. Byl-li
televizor zapnutý, zapne jej.
•• Power On: Televizor se po obnovení napájení zapne.
•• Standby: Televizor bude po obnovení napájení v pohotovostním režimu.
Umožňuje přímý a okamžitý přístup k některým funkcím nabídky Kanál
v uživatelské nabídce Kanál, jako je možnost Automatické ladění, Výběr antény atd.
Channel Setup
Editor kanálů umožňuje upravovat kanály uložené v paměti televizoru. Pomocí
funkce Editor kanálů můžete:
•• měnit čísla a názvy kanálů a řadit kanály do požadovaného pořadí,
•• skrýt obraz vybraných kanálů. Skrytí obrazu zamezí zobrazování obrazu
z kanálu a z televizoru vychází pouze zvuk. Na obrazovce se zobrazuje ikona
reproduktoru.
Funkce Editor kanálů umožňuje také snadné zobrazení informací o jednotlivých
kanálech, aniž by bylo nutné kanály jednotlivě zobrazovat.
Channel Editor
Channel
Tato funkce umožňuje zobrazení a procházení kanálů ze všech typů antén (Anténa,
Kabel nebo Satelit) najednou.
Mixed Channel Map
ON
•• ON: Je-li vybrána možnost ZAPNUTO, mají hosté přístup ke kompletní mapě
kanálů bez ohledu na vybraný typ antény. V seznamu kanálů budou zobrazeny
kanály typu Anténa i Kabel.
•• OFF: Je-li vybrána možnost VYPNUTO, mají hosté v mapě kanálů přístup pouze
ke kanálům odpovídajícím vybranému typu antény [ANTÉNA/KABEL nebo
Satelit]. V seznamu a editoru kanálů se zobrazí pouze kanály podle vybraného
typu antény.
24
Čeština
Funkce hotelové televize
Kategorie
Položka
Výchozí
hodnota
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
OFF
Genre Editor
...
Subtitle Auto On
OFF
Channel
Popis
•• ON: Zkontrolujte čísla kanálů programů DTV. (Editor televizních kanálů není
přístupný.)
•• OFF: Nekontrolujte čísla kanálů programů DTV. (Editor kanálů DTV je přístupný,
ale není podporována další aktualizace čísel kanálů programů.)
Pokud dojde k neshodě mezi daty v mapě kanálů a přenášenými daty, dojde
k automatickému ladění kanálů a data a parametry v mapě kanálů se obnoví.
•• ON: Pokud je položka Zpráva o novém hledání kanálů nastavena na hodnotu
ON, zobrazí se hotelovým hostům v nabídce na obrazovce zpráva, že jsou znovu
vyhledávány kanály.
•• OFF: Pokud se nemá hotelovým hostům zobrazovat v nabídce na obrazovce
zpráva o novém hledání kanálů, může správce hotelu nastavit položku Zpráva o
novém hledání kanálů na možnost VYPNUTO.
•• OFF: Pokud je položka Pan Euro MHEG nastavena na možnost Vypnuto, je
technologie MHEG spuštěna v závislosti na stávajících technických údajích
výrobku.
•• ON: Pokud je položka Pan Euro MHEG nastavena na hodnotu Zapnuto, je
technologie MHEG ZAPNUTA bez ohledu na technické údaje výrobku nebo
oblast.
Zapíná nebo vypíná funkci Můj kanál.
Umožňuje úpravu žánru kanálů. (Funkce je k dispozici v případě, že je položka Můj
kanál nastavena na hodnotu Zapnuto.)
Pomocí této funkce lze zapnout nebo vypnout automatické zapínání titulků v určité
zemi.
Funkce je podporována u hotelových televizorů, které jsou připraveny k příjmu
vysílání DVB v Evropě.
Tato funkce se vztahuje k technickým údajům pro titulky ve Francii. Titulky
v ostatních zemích fungují v závislosti na technických údajích země bez ohledu na
nastavení položky Autom. zapnutí titulků.
•• ON: Pokud je položka Autom. zapnutí titulků nastavena na hodnotu ZAPNUTO,
funguje podle technických údajů pro titulky ve Francii.
•• OFF: Pokud je položka Autom. zapnutí titulků nastavena na hodnotu VYPNUTO,
nefunguje podle technických údajů pro titulky ve Francii.
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
OFF
Rozšíření oblasti titulků, aby vyplnila šířku obrazovky.
OFF
Povolení nebo zakázání nabídky Obraz.
•• ON: Hlavní nabídka se zobrazuje.
Menu Display
ON
Tools Display
Channel Menu
Display
ON
•• OFF: Hlavní nabídka se nezobrazuje.
Skrytí nebo zobrazení nabídky Nástroje.
OFF
Skrytí nebo zobrazení nabídky Kanál.
Pomocí této položky lze zapnout nebo vypnout ovládání předního panelu (místních
tlačítek).
•• Unlock: Všechna tlačítka panelu jsou odemčena.
Panel Button Lock
Unlock
•• Lock: Všechna tlačítka panelu jsou uzamčena.
•• OnlyPower: Všechna tlačítka panelu kromě tlačítka Power panelu jsou
uzamčena.
Menu OSD
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
...
Home Menu Auto
Start
...
BT Auto Remove
Device List
ON
•• Menu/Source: Uzamčena jsou tlačítka Menu a Source panelu.
•• OFF: Nabídka Domů se nezobrazuje.
•• ON: Nabídka Domů se zobrazuje.
Úprava nabídky Domů.
•• ON: Nabídka Domů se automaticky spustí.
•• OFF: Nabídka Domů se nespustí automaticky.
Vymazat seznam zařízení při zapnutí a vypnutí.
•• ON: Z hudebního přehrávače BT bude smazána historie připojení.
•• OFF: Vypnutí funkce.
Čeština
25
Funkce hotelové televize
Kategorie
Clock
Položka
Výchozí
hodnota
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Popis
•• OFF: Nefungují žádné funkce hodin tovární nabídky. Pouze hlavní nabídka.
•• SW Clock: Fungují pouze SW hodiny.
Slouží k výběru způsobu aktualizace údajů hodin.
•• Manual: Použije se časový údaj z kanálu DVB nebo ruční nastavení hodin, pokud
je televizor v samostatném režimu.
•• TTX: Získání časových údajů z vysílání teletextu.
•• Time Channel: Použijí se časové údaje z vybraného typu kanálu a čísla kanálu.
Lze povolit nebo zakázat funkci budíku.
Timer Type
WakeUp
•• WakeUp: Povolí funkci budíku, která v daný čas zapne zařízení.
•• OnOff: Zakáže funkci budíku.
Music Mode
Remote Jack
Pack
Music Mode AV
OFF
Pro přehrávání hudby z mp3 nebo jiného audiopřehrávače přes zdroj vstupu
AV. Když je tato možnost zapnuta, můžete poslouchat zvuk z přehrávače
prostřednictvím televizoru, i když není k dispozici žádný videosignál. Podsvícení
televizoru ale zůstává zapnuté. Pokud se přidá videosignál, funguje normálně.
Music Mode
Backlight
OFF
Zapnutí nebo vypnutí podsvícení v hudebním režimu umožňující šetřit energii.
Priority AV
1
Pokud je nastavena priorita konektorů, automaticky se nastaví příslušný zdroj, když
se připojí konektor odpovídající priority
Priority HDMI
2
Pokud je nastavena priorita konektorů, automaticky se nastaví příslušný zdroj, když
se připojí konektor odpovídající priority.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI1/DVI
Slouží k výběru zdroje RJP AV (výběr zdrojů závisí na modelu).
Slouží k výběru, jaký zdroj HDMI televizoru je připojený ke konektoru RJP. (HDMI1/
HDMI2)
Chování zařízení USB připojeného k televizoru,
USB Pop-up Screen
Default
•• Default: Zobrazí se automaticky otevírané okno.
•• Automatic: Automaticky se otevře nabídka obsahu média USB.
•• Disable: Nezobrazuje se překryvné okno ani nabídka.
Uživatelé mohou vypnout nebo zapnout pruh externího zdroje.
External
Source
External Source
Banner
ON
•• ON: Když se televizor zapne nebo se změní režim, zobrazí televizor pruh
externího zdroje.
•• OFF: Když se televizor zapne nebo se změní režim, televizor nezobrazí pruh
externího zdroje.
•• OFF: Automatické rozpoznání zdroje je vypnuto.
Auto Source
...
Anynet+ Return
Source
Power On Src
•• ON: Když je k televizoru připojen externí zdroj, televizor ho automaticky
identifikuje a přepne zdroj vstupu.
•• PC: Automatické rozpoznání vstupu počítače (PC).
Slouží k výběru zdroje televizoru po ukončení připojení Anynet+ (HDMI-CEC). (Tato
funkce je užitečná zejména při použití s konektorem Guestlink RJP.)
Určuje režim provozu funkce Sub AMP.
•• 0: Vypnutí funkce Sub AMP (vypnutí PWM).
Bathroom
Speaker
Sub AMP Mode
2
•• 1: Určuje vedlejší hlasitost podle nastavení hlavní hlasitosti.
•• To znamená, že se vedlejší hlasitost určuje podle hodnot Hlasitost při zapnutí,
Min. hlasitost a Max. hlasitost.
•• 2: Určuje hlasitost podle nastavení ovládacího panelu koupelny.
Sub AMP Volume
26
Čeština
6
Hlasitost funkce Sub AMP při výchozím zapnutí.
Funkce hotelové televize
Kategorie
Položka
HP Mode
HP
Management
Popis
Výchozí
hodnota
OFF
•• ON: Když se sluchátka připojí k televizoru, lze poslouchat zvuk současně
prostřednictvím reproduktorů televizoru a připojených sluchátek. Hlasitost
však můžete nastavovat pouze pro reproduktory televizoru.
•• OFF: Když jsou k televizoru připojena sluchátka, můžete poslouchat zvuk pouze
prostřednictvím připojených sluchátek.
Default HP Volume
Main Speaker
10
ON
Nastavení hlasitosti sluchátek, když je aktivní Režim HP.
•• ON: Přehrávání zvuku televizoru na reproduktorech televizoru.
•• OFF: Přehrávání zvuku televizoru pouze prostřednictvím sluchátek.
Slouží k nastavení jasu televizoru kvůli snížení spotřeby elektrické energie.
•• Off: Úsporná funkce je vypnuta.
Eco Solution
Energy Saving
OFF
•• Low: Televizor je nastaven na nízký úsporný režim.
•• Medium: Televizor je nastaven na střední úsporný režim.
•• High: Televizor je nastaven na vysoký úsporný režim.
Welcome Message
OFF
Edit Welcome
Message
Hospitality Logo
Zobrazení uvítací zprávy.
Slouží k úpravě uvítací zprávy.
OFF
Logo/
Message
Přepíná funkci Logo hotelu mezi možnostmi VYPNUTO, BMP, AVI a OBĚ. Pokud není
nastavena možnost VYPNUTO, po zapnutí televizoru se před zobrazením signálu
z prvotního zdroje zobrazí logo po dobu nastavenou pomocí položky „Logo Display
Time“.
Slouží ke stažení loga hotelu.
Požadavky na soubor loga hotelu:
Hospitality Logo DL
...
•• Pouze soubory BMP nebo AVI.
•• Max. velikost souboru: BMP – 960 X 540. AVI – 30MB.
•• Název souboru musí být samsung.bmp nebo samsung.avi.
Logo Display Time
...
Nastavení doby zobrazení loga (3, 5 nebo 7 sekund).
Clone TV to USB
Slouží k naklonování aktuálních nastavení televizoru na paměťové zařízení USB.
Clone USB to TV
Slouží k naklonování nastavení televizoru z paměťového zařízení USB do televizoru.
Setting Auto
Intialize
Když je funkce Autom. inicializace nastavení zapnutá a televizor vypnete a zapnete
nebo vypnete a zapnete hlavní napájení, obnoví se data na klonované hodnoty.
Pokud není nastavena žádná hodnota klonování, tak i když je funkce Autom.
inicializace nastavení zapnutá, bude ignorována a fungování televizoru bude stejné
jako při vypnuté funkci Autom. inicializace nastavení.
Cloning
OFF
Čeština
27
Funkce hotelové televize
Kategorie
REACH
Solution
Popis
Položka
Výchozí
hodnota
REACH
OFF
REACH IP Mode
ON
Server IP Setting
…
Adresa URL serveru Reach IP, například https:\\192.168.1.2:443..
REACH Channel
…
Přiřazení kanálu DTV pro přenos dat aktualizace REACH. Toto číslo kanálu musí být
stejné jako číslo nastavené na serveru Reach.
…
Umožňuje nastavit dobu, kdy dojde ke stažení dat (například aktualizace softwaru,
klonování souborů a obsah S-LYNC REACH) ze serveru REACH do televizoru:
1hour: Každou hodinu
2hour: Každé 2 hodiny
12:00 AM: Vždy o půlnoci (12:00:00)
2:00 AM: Vždy o půlnoci (2:00)
12:00 PM: Vždy v poledne (12:00)
2:00 PM: Vždy v poledne (2:00)
REACH Update Time
•• ON: V televizoru bude přístupná funkce REACH.
•• OFF: V televizoru nebude přístupná funkce REACH.
Dojde-li k zapnutí serveru Reach, přebere IP namísto RF.
•• ON: Když televizor přejde do pohotovostního režimu (je připojen napájecí kabel
a televizor je vypnutý), aktualizují se v televizoru data REACH.
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Výběr možnosti Group ID serveru REACH. (Více informací najdete v příručce serveru
REACH.)
Room Number
…
Nastavení čísla pokoje.
REACH Config
Version
13
Zobrazí se verze serveru REACH.
•• OFF: Data REACH se v televizoru aktualizují v intervalu aktualizací serveru
REACH.
Nastavení adresy IP pro vytvoření internetového připojení.
Soft AP: Pomocí této funkce můžete v mobilních zařízeních připojit televizor.
Nastavte možnosti pro připojení zařízení Wi-Fi.
•• Soft AP: Zapnutí nebo vypnutí funkce Soft AP. Je-li funkce Soft AP nastavena
na hodnotu Zapnuto, v mobilních zařízeních budete moci vyhledat název
televizoru ze seznamu připojených zařízení Wi-Fi.
•• Security key: Nastavte bezpečnostní klíč, který bude nutné zadat na ostatních
zařízeních, budou-li se chtít připojit k televizoru.
Network Setup
‒‒ Zadejte vygenerovaný bezpečnostní klíč do zařízení, které chcete připojit.
‒‒ Pokud síť nepracuje normálně, znovu zkontrolujte bezpečnostní klíč.
Nesprávný bezpečnostní klíč může způsobit nefunkčnost.
¸¸ Funkce Soft AP nemusí být dostupná, pokud ji model nepodporuje.
¸¸ Maximální počet připojitelných zařízení: 4 zařízení.
¸¸ Přenosová rychlost: 10 Mb/s na zařízení.
¸¸ Výše uvedené specifikace jsou podloženy naším interním testováním.
Skutečný výkon se může lišit v závislosti na vaší pevné/bezdrátové síti.
Network
28
Čeština
SmartHub Model
Setting
Nastavení modelu Smart Hub.
SmartHub Setting
Nastavení služby Smart Hub.
Service Discovery
On
Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Zapnuto, můžete sdílet obsah
s dalšími zařízeními (například chytrými telefony) v režimu DLNA.
Lan Out
OFF
Aktivace/deaktivace funkce LAN Out. Když je povolená, televizor může fungovat
jako kabelový směrovač pro ostatní zařízení.
Funkce hotelové televize
Kategorie
Widget
Solution
Popis
Položka
Výchozí
hodnota
Widget Mode
OFF
Solution Type
...
Vyberte typ řešení (Vender Server/ SINC Server).
Server URL Setting
...
Nastavení adresy URL serveru.
License Server IP
Setting
…
Nastavení adresy IP serveru.
IPTV Mode
...
Zapnutí a vypnutí režimu IPTV.
Je-li funkce IPTV ZAPNUTÁ, funkce kanálů není podporována.
Room Num Setting
...
Nastavení čísla pokoje.
HMS HalfTicker
Dsplay
...
Nastavte možnost On (zapnuto), pokud chcete používat HalfTicker UI.
Při nastavení na možnost Off (vypnuto) se HalfTicker UI nezobrazí. Všechny
klávesové zkratky (kromě klávesy Room Control) na dálkovém ovladači HMS však
budou fungovat normálně bez zobrazení HalfTicker UI.
HMS Mode
OFF
Můžete vypnout nebo zapnout HMS Mode. Při nastavení na možnost On může být
televizor provozován ze serveru HMS Server prostřednictvím sítě IP (kabel DTV).
HMS Server URL
Setting
...
Můžete zadat adresu serveru HMS Server. (Příklad: http://192.168.1.2:8080)
HMS Gateway Role
...
Když je v jednom pokoji jeden televizor, nastavte ho na hodnotu Master.
Když je v pokoji více televizorů, nastavte hlavní televizor na hodnotu Master
a ostatní na hodnotu Slave.
HMS Room Number
...
Můžete nastavit číslo pokoje, kde se televizor nachází.
Cable Modem Power
ON
Zapnutí a vypnutí funkce Cable Modem.
Cable Modem Log
OFF
Zapnutí a vypnutí funkce Cable Modem Log.
HMS
Zapnutí a vypnutí režimu Widget.
Cable Modem
Virtual
Standby
Je-li funkce Widget Mode VYPNUTÁ, funkce Virtual Standby není podporována.
Je-li v televizoru nastaven Virtuální pohotovostní režim, může televizor v
pohotovostním režimu zastávat hlavní funkci.
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
5
•• ON: Aktivace Virtuálního pohotovostního režimu.
•• OFF: Deaktivace Virtuálního pohotovostního režimu.
Ve virtuálním pohotovostním režimu televizor spotřebovává 9,5 W až 17,4 W
(v závislosti na úhlopříčce).
Prostřednictvím této funkce lze nastavit interval restartování televizoru po
spuštění Virtuálního pohotovostního režimu.
Čeština
29
Funkce hotelové televize
Kategorie
Položka
Výchozí
hodnota
Popis
Factory Lock
OFF
•• ON: Pro přístup do nabídky továrního nastavení televizoru je nutné zadat heslo.
Vymazat seznam zařízení při zapnutí a vypnutí.
•• OFF: Vypnutí této funkce.
Zapnutí a vypnutí automaticky otevíraného okna pro heslo. Je-li tato funkce
vypnuta, na televizoru se při otevření nabídky továrního nastavení nebude
zobrazovat okno pro zadání hesla. Pokud je možnost nastavena na ZAPNUTO,
objeví se automaticky otevírané okno pro zadání hesla.
Password Popup
Security Mode
DRM
30
Čeština
Password Input
...
Je-li tato funkce zapnuta, zobrazí se automatické vstupní pole, do kterého je nutné
zadat 8místné bezpečnostní heslo. Heslo musí zadat správce před použitím nebo
aktualizací předvoleb zabezpečení. Po zadání správného hesla budou k dispozici
možnosti jako Nastavení hesla, Obnovit heslo a Zabezpečený režim.
Password Setting
...
Uživatel může heslo změnit.
Password Reset
...
Heslo bude vyresetováno na hodnotu „00000000“.
Security Mode
...
Zabezpečený režim zajišťuje funkci správy chráněné heslem pro aktivaci nebo
deaktivaci funkcí hotelových televizorů, jako je například HDMI, USB a TTX.
Tato možnost slouží k zapnutí nebo vypnutí zabezpečeného režimu. Po zapnutí
zabezpečeného režimu se v podnabídce zabezpečení automaticky aktivují možnosti
jako USB, HDMI a Zabezpečení TTX. V nabídce Hotel budou automaticky zakázány
funkce Klonování z jednotky USB do televizoru a Resetování televizoru.
USB
...
Povolení nebo zákaz přístupu k USB. Když je zakázaný, přístup k médiu USB je
zablokovaný.
HDMI
...
Povolení nebo zákaz přístupu k HDMI. Když je zakázaný, nebude uživateli přístupná
nabídka Anynet, zdroj HDMI a externí kanály typu HDMI.
TTX Security
...
Pokud je tato možnost deaktivována, funkce TTX nebude po stisknutí tlačítka TTX
na dálkovém ovladači fungovat.
DRM Mode
OFF
Konfigurace podpory DSP.
OFF: Vypnutí podpory DRM.
LYNK DRM: Tuto možnost vyberte k zapnutí podpory pouze S-LYNK DRM CAS.
Funkce hotelové televize
Kategorie
Položka
Popis
Výchozí
hodnota
•• Test obrazu: Tento test proveďte, pokud máte problém s obrazem televizoru.
•• Test zvuku: Tento test proveďte, pokud máte problém se zvukem televizoru.
Self Diagnosis for TV
•• Informace o signálu: Zobrazí informace o signálu digitálního vysílání.
•• Obnovit: Obnoví všechna nastavení televizoru kromě připojení k internetu na
výchozí nastavení z výroby.
S pomocí této funkce zkontrolujte stavy hlavních funkcí hotelové televize.
•• STB SI Vendor Setting
‒‒ Slouží ke kontrole stavu šifrování Pro:Idiom a jeho komunikace se zařízením
SI STB nebo SBB.
‒‒ Tuto funkci diagnostiky použijte, pokud máte problémy s kanálem šifrování
Pro:idiom nebo komunikací se zařízením SI STB nebo SBB.
‒‒ Pokud se zdá, že ve funkci „Pro:Idiom DTV Channel Key Loss“ došlo k chybě
a kanál šifrování Pro:Idiom nepřehrává obsah, nejprve zkontrolujte systémy
vysílání související s šifrováním Pro:Idiom.
Self Diagnosis for
HTV
‒‒ Tuto funkci nejprve použijte, pokud dochází k nesouladu nastavení času při
vypnutí a zapnutí televizoru. Pokud nastavení času neodpovídá, kontaktujte
servisní středisko Samsung.
‒‒ Pokud to vypadá, že došlo k chybě STB SI Vendor Setting a komunikace
se zařízením SI STB nebo SBB se nedaří, nejprve zkontrolujte zařízení SI
STB nebo SBB. Pokud je zařízení SI STB nebo SBB v pořádku, kontaktujte
servisní středisko Samsung.
•• RTC
System
‒‒ Tuto funkci nejprve použijte, pokud dochází k nesouladu nastavení času při
vypnutí a zapnutí televizoru.
‒‒ Pokud nastavení času neodpovídá, kontaktujte servisní středisko Samsung.
•• Configuration: Aktualizace softwaru prostřednictvím USB (pro kabelový
modem)
Self Diagnosis for
CM
•• Information: Zobrazení informací o signálech příjmu a vysílání a stavu
kabelového modemu.
•• ID: Zobrazení informací o adrese MAC a verzi softwaru kabelového modemu.
SW Update
Funkce aktualizace softwaru z média USB
Service Pattern
OFF
Stejná funkce jako servisní obrazec SVC
Sound Bar Out
OFF
ON: Zvuk reproduktoru televizoru bude ztlumen. Zvuk bude vycházet přes HDMI.
Pro přehrávání zvuku musíte připojit zařízení Sound Bar.
OFF: Zvuk se normálně přehrává prostřednictvím reproduktorů televizoru.
Zobrazí web příslušného servisního střediska Samsung, verzi softwaru a informaci
o adrese Mac.
Contact Samsung
Standby LED
ON
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete nakonfigurovat externí kontrolku
LED.
•• ON: Kontrolka LED svítí.
•• OFF: Kontrolka LED nesvítí.
TV Reset
Vrátí všechna nastavení televizoru na výchozí hodnoty.
Čeština
31
¦¦ Welcome Message
Uvítací zpráva je funkce pro zobrazení nastavené zprávy na televizoru při každém zapnutí televizoru hostem v hotelovém
pokoji.
‒‒ Nastavení uvítací zprávy jsou v části Logo/zpráva v nabídkách hotelových možností.
‒‒ Pokud se má zobrazovat uvítací zpráva při zapnutí, musí být zapnuta možnost Uvítací zpráva.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Cable Modem
Channel
Vitual Standby
Menu OSD
Security Mode
Clock
DRM
Music Mode
System
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
ON
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
‒‒ Uvítací zpráva může mít délku až 25 znaků a lze ji upravit změnou textu v nabídce hotelových služeb.
‒‒ Uvítací zpráva podporuje následující seznam znaků:
¸¸Velká písmena A–Z, malá písmena a–z, mezery, speciální znaky.
‒‒ Uvítací zprávu můžete vytvořit a upravovat v nabídce Úprava uvítací zprávy.
‒‒ Uvítací zprávu je možné upravovat pomocí navigačních tlačítek a tlačítka E na dálkovém ovladači v nabídce Edit
Welcome Message..
‒‒ Uvítací zpráva a logo hotelu se nemohou používat současně.
32
Čeština
¦¦ Hotel Logo
Funkce Logo hotelu zobrazuje obrázek hotelu při zapnutí televizoru.
‒‒ Nastavení loga hotelu jsou v části Logo/zpráva v nabídkách hotelových možností.
‒‒ Když se zapne možnost Logo hotelu, zpřístupní se položky Stažení loga a Nabídka zobrazení loga.
‒‒ Pokud je v paměti nahraný obrázek loga a je zapnuta funkce Logo hotelu, zobrazí se logo hotelu při zapnutí
televizoru.
‒‒ Logo hotelu se nezobrazuje, pokud je vypnuta možnost Hotel, i když je jeho obrázek nahrán do paměti televizoru.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Cable Modem
Channel
Vitual Standby
Menu OSD
Security Mode
Clock
DRM
Welcome Message
Music Mode
System
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
•• Hospitality Logo
‒‒ Tato možnost umožňuje vybrat, zda se zobrazuje logo hotelu.
‒‒ Výchozí hodnota je OFF.
‒‒ Lze nastavit na možnosti BMP, AVI nebo OBĚ.
‒‒ Pokud je funkce nastavena na možnosti BMP, AVI nebo OBĚ, položky nabídky Logo Download a Logo Time Display
jsou aktivní.
•• Hospitality Logo DL
‒‒ Tato možnost umožňuje stáhnout obrázek loga do paměti televizoru ze zařízení USB.
‒‒ Při kopírování obrázku do televizoru se zobrazuje zpráva „právě probíhá“.
‒‒ Po úspěšném dokončení operace kopírování se zobrazí zpráva „Completed“.
‒‒ Pokud bude operace kopírování neúspěšná, zobrazí se slovo „Failed“.
‒‒ Pokud není zařízení USB připojeno, zobrazí se zpráva Žádné USB.
‒‒ Pokud není k dispozici žádný soubor pro zkopírování ze zařízení USB nebo je soubor na zařízení USB v nesprávném
formátu, zobrazí se zpráva „žádný soubor“. Pokud se zobrazuje zpráva „žádný soubor“ a přitom je připojeno zařízení
USB se souborem loga, zkontrolujte formát souboru. Formát souboru musí být BMP nebo AVI.
•• Logo File Format
‒‒ Televizor podporuje pouze formáty BMP a AVI.
‒‒ Název souboru musí být samsung.bmp nebo samsung.avi.
‒‒ Maximální rozlišení formátu BMP je 960 x 540.
‒‒ Maximální velikost souboru ve formátu AVI je 30 MB.
‒‒ Televizor nemění velikost ani měřítko obrázku.
Čeština
33
¦¦ USB Cloning
Klonování USB umožňuje stažení uživatelem nakonfigurovaných nastavení (Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavení a Hotel
Setup) z jednoho televizoru a jejich nahrání do dalších televizorů.
Na zařízení USB lze zkopírovat všechna uživatelská nastavení z televizoru (hlavní televizor).
¸¸Po klonování budou aplikovány určité funkce, jakmile znovu zapnete televizor.
•• Clone TV to USB: zkopíruje uložená data z televizoru na zařízení USB.
1. Připojte jednotku USB k portu USB na zadní straně televizoru.
2. Stisknutím tlačítek v určeném pořadí přejděte do nabídky Interaktivní.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Clone TV to USB“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
4. Můžete kontrolovat stav klonování USB.
Logo/Message
Cloning
•• In Progress: při kopírování dat na jednotku USB.
d
•• Completed: kopírování bylo úspěšně dokončeno.
•• Failed: kopírování nebylo úspěšně dokončeno.
Clone TV to USB
•• No USB: není připojeno žádné zařízení USB.
Setting Auto Initialize
•• Clone USB to TV: Stáhne uložená data ze zařízení USB do televizoru.
1. Připojte jednotku USB k portu USB na zadní straně televizoru.
2. Stisknutím tlačítek v určeném pořadí přejděte do nabídky Interaktivní: MUTE → 1
→ 1 → 9 → ENTER
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Clone USB to TV“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Clone USB to TV
OFF
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Pokud se zobrazí zpráva „Zkopírujte data ze zařízení USB do televizoru.“ Všechna
nastavení hodnot televizoru jsou změněna.“, vyberte možnost „OK“.
5. O stavu klonování USB jste neustále informováni.
•• In Progress: kopírování dat do televizoru.
•• Completed: kopírování úspěšně dokončeno.
•• Failed: kopírování se nedokončilo úspěšně.
•• No USB: není připojeno žádné zařízení USB.
•• No File: v zařízení USB není žádný soubor ke zkopírování.
¸¸Stisknutím tlačítka ENTER po dobu 5 sekund spusťte kopírování ze zařízení USB do televizoru.
¸¸Produktová řada hotelových televizorů nepodporuje funkci CLONE mezi modely vybavenými příjmem
satelitního nebo T2 vysílání a modely, které ho nepodporují.
Pro rychlé, okamžité klonování během instalace vložte jednotku USB s hlavním nastavením z prvního televizoru a
stiskněte tlačítko Enter na dobu 5 sekund.
Předpoklady ke klonování (kontrolní bod)
‒‒ Klonování provádějte mezi stejnými modely.
‒‒ Před klonováním je třeba veškeré displeje aktualizovat na nejnovější verzi (stejnou verzi).
34
Čeština
¦¦ Nastavení naklonovaná v nabídce Hotel
¸¸Položka nabídky není v závislosti na modelech podporována.
Položka nabídky
Dílčí položka
Naklonovaná
nebo ne
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel
Power On
Channel
Menu OSD
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Last Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Genre Editor
―
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Tools Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower / Menu / Source
Yes
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
―
Yes
Čeština
35
Položka nabídky
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
REACH Solution
36
Čeština
Dílčí položka
Naklonovaná
nebo ne
Clock Type
Standalone mode: Off / SW Clock
Yes
Local Time
Manual / TTX / Time Channel
Yes
Timer Type
WakeUp / OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Yes
Priority HDMI
1~2
AV Option
AV
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / TV / HDMI1 / HDMI2
/ AV
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Energy Saving
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
REACH
On / Off
Yes
REACH IP Mode
On / Off
Yes
Server IP Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On / Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
Room Number
―
No
REACH Config Version
―
No
Položka nabídky
Network
Widget Solution
Virtual Standby
Security Mode
DRM
System
Dílčí položka
Naklonovaná
nebo ne
Network Setup
―
No
SmartHub Model Setting
―
Yes
SmartHub Setting
―
Yes
Service Discovery
On / Off
Yes
Widget Mode
On / Off
Yes
Solution Type
Vender Server/ SINC Server
Yes
Server URL Setting
―
Yes
License Server IP Setting
―
Yes
IPTV Mode
On / Off
Yes
Room Num Setting
―
No
HMS HalfTicker Display
―
No
Virtual Standby Mode
On / Off
Yes
Reboot Time
―
Yes
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On / Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On / Off
Yes
USB
Enable / Disable
Yes
HDMI
Enable / Disable
Yes
TTX Security
Enable / Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
Self Diagnosis for TV
―
No
Self
Diagnosis for
HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok / Failure
RTC
Ok / Failure
No
SW Update
-
No
Service Pattern
On / Off
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On / Off
Yes
TV Reset
―
No
Čeština
37
¦¦ Setting Auto Initialize
Když naklonujete nastavení z jednoho televizoru do druhého, klonujete nabídku pro hosty a nastavení hotelové nabídky:
Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavení a Hotel Setup). To umožňuje nastavit téměř všechny hodnoty nabídek hotelových
televizorů na stejné standardní hodnoty. Pokud hostům povolíte přístup do nabídek nastavení pro hosty, jako je například
nabídka Obraz, budou moci změnit nastavení v těchto nabídkách, čímž mohou změnit standardní nastavení. Pokud
zapnete funkci Setting Auto Initialize, televizor automaticky obnoví (inicializuje) všechny hodnoty hostům přístupných
nastavení na klonované standardní hodnoty při vypnutí a opětovném zapnutí televizoru. Funkce Setting Auto Initialize
nastavuje pouze hodnoty nabídek, které mohou měnit hosté. Nastavení, které nebyla klonována, jsou ignorována.
V tabulce dole jsou uvedena nastavení, která se obnoví na klonované hodnoty, když je zapnuta funkce Setting Auto
Initialize.
¸¸Položka nabídky není v závislosti na modelech podporována.
Položka nabídky
Backlight
Contrast
Picture Mode
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Apply Picture Mode
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
4:3 Screen Size
PIP
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
Picture
Advanced Settings
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
Colour Tone
Digital Clean View
Picture Options
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
LED Clear Motion
Picture Off
Reset Picture
Sound Mode
Sound Effect
Equaliser
Speaker Settings
DTV Audio Level
Audio Format
Sound
Additional Settings
Audio Delay
Dolby Digital Comp
Auto Volume
Reset Sound
38
Čeština
Položka nabídky
Voice Guide
Audio Description
Accessibility
Subtitle
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
Sports Mode
Menu Language
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Clock
Time
Sleep Timer
Wake-up Timer
Energy Saving
System
Eco Solution
No Signal Power Off
Auto Power Off
Smart Security
Scan
Smart Security
Isolated List
Allowed List
Settings
Auto Protection Time
Change PIN
Game Mode
General
Sound Feedback
Boot Logo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Auto Turn Off
Search for Devices
DivX® Video On Demand
Čeština
39
¦¦ Plug & Play
Funkce Hotel Plug & Play automaticky provede výběr hotelového režimu, nastavení země, nastavení hodin a nastavení obrazu.
Rovněž pokud vyberete možnost TV Reset z části System v nabídkách hotelových možností, nastavení proběhne automaticky.
‒‒ Funkce Plug & Play je dostupná jen při prvním zapnutí televizoru.
‒‒ Je dostupná po prvním nastavení televizoru a přenesení dat Clone TV na disk USB.
‒‒ Použití na dalším televizoru vyžaduje pouze zavření nabídky Hotel Plug & Play, připojení zařízení USB a naklonování
zařízení USB do televizoru.
‒‒ V závislosti na modelu a oblasti mohou být některé položky nedostupné.
Self Diagnosis for TV
Pokud vyberete možnost TV Reset, všechny hodnoty
se obnoví na tovární nastavení a následně se zobrazí
hotelová nabídka Plug & Play. Přejděte na první hotelovou
obrazovku Plug & Play níže.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
E+P
Pokud změníte zemi
aktuálního umístění
Televizor se automaticky
vypne a zapne.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
E Pokud nezměníte zemi
aktuálního umístění
Pokud vyberete
Režim klonování
Zkopírujte nastavení systému z jednotky USB
nebo serveru do televizoru.
E
Pokud vyberete
Základní nastavení
televizoru
Pokud vyberete
nabídku továrního
nastavení
E
Ukončete nastavení a přejděte
přímo do nabídky hotelových
možností.
E
E
ЇϩͱƟЇ̈͝͝˝
To receive channels, configure the options below then select
Scan.
English
Eesti
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Aerial
Channel Type
Terrestrial
Digital & Analogue
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Suomi
Français
r+E
E
Deutsch
Vyberte jazyk
Vyberte možnost Země a Režim
obrazu
Ɗʀɇ͝
Vyberte pásmo kanálů
pro automatické ladění
r+E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Ukončit stisknutím Vypnutí
napájení.
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Stop
Po vyhledání
kanálů.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Zobrazí se nabídka
hotelových možností.
E
r+E
Done
40
Vyberte Režim hodin, Letní čas a své Časové pásmo
Čeština
•• Místní sada
‒‒ Úvodní zvýraznění: EU
‒‒ Když po výběru možnosti Změnit stisknete tlačítko Enter, můžete změnit zemi.
‒‒ Televizor se po změně země automaticky vypne a zapne.
‒‒ V případě výběru nesprávné země otevřete část TV Reset nabídky Hotel a znovu proveďte System.
•• Jazyk menu Nabídka na obrazovce
‒‒ Když v nabídce „Typ instalace televizoru“ vyberete možnost Základní nastavení televizoru, zobrazí se nabídka „Jazyk
menu“.
‒‒ Úvodní zvýraznění: English
‒‒ Po stisknutí klávesy Enter se zobrazí nabídka „Režim obrazu“.
•• Režim obrazu Nabídka na obrazovce
‒‒ Úvodní zvýraznění: Standardní
‒‒ Na televizoru se zobrazí nabídka Režim obrazu, kde můžete vybrat režim obrazu Dynamický nebo Standardní.
•• Automatické ukládání Nabídka na obrazovce
‒‒ Po stisknutí klávesy Enter televizor automaticky vyhledá kanály.
•• Nastavte možnost Režim hodin, Letní čas(letní čas) a nabídku Časové pásmo.
‒‒ Úvodní zvýraznění: Režim hodin: Autom., Letní čas: Vypnuto, Časové pásmo: Východní
‒‒ Pokud naladíte digitální kanály, které vysílají informace o datu a času, nastavte u položky Režim hodin možnost
Autom.. Datum a čas se nastaví automaticky.
‒‒ Pokud naladíte digitální kanály, nastavte možnost Režim hodin na Manuální a potom ručně nastavte datum a čas
televizoru.
‒‒ Podle toho, zda chcete nebo nechcete nastavit letní čas, vyberte u položky Letní čas možnost Zapnuto nebo
Vypnuto.
‒‒ Na zobrazené mapě zvolte časové pásmo.
Čeština
41
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je speciální vysílač určený pro ovládání jednotlivých televizorů s použitím jednoho dálkového
ovladače.
To je užitečné v případě, že se na jednom místě, například v nemocnici, nachází více televizorů. Na obrazovce výběru zdroje
se zobrazí nabídka Nastavit kód ID. Univerzální ovladač podporuje až 9 různých kódů tlačítek.
Každý televizor má výchozí kód „0“.
‒‒ Kód ID je možné nastavit a resetovat v režimu analogové televize nebo režimu PC. (Nelze použít kanály teletextu
nebo DTV.)
‒‒ Kód ID může být v rozsahu 0 až 9.
‒‒ Stiskněte současně tlačítka MUTE a RETURN na více než 7 sekund a pak výběrem číselného tlačítka nastavte kód.
‒‒ Zobrazí se nabídka ID televizoru.
‒‒ Zobrazí se následující text: „Kód dálkového ovládače je nastaven na X. Chcete-li změnit kód dálkového ovladače,
zadejte vybranou číslici.“ X je číslice.
¸¸Tato nabídka se zobrazuje, dokud se nestiskne Exit.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ Například televizor a dálkový ovladač se nastaví na kód ID 1, když uživatel stiskne tlačítko 1.
‒‒ Zobrazí se následující text: „Kód dálkového ovladače byl změněn na 1“. Televizor pak lze ovládat pouze dálkovým
ovladačem se stejným kódem ID, který používá televizor.
‒‒ Televizor zobrazí následující text. „ TV ID x“(x je ID televizoru)
‒‒ Chcete-li resetovat kód ID, stiskněte současně tlačítko MUTE a EXIT na více než 7 sekund. Jakmile tlačítka uvolníte,
kód ID pro televizor i dálkový ovladač bude vyresetován na „0“. Zobrazí se zpráva „Kód dálkového ovladače je
nastaven na 0“.
42
Čeština
¦¦ CH Bank Editor (pouze pro Smoovie TV)
Channel Bank Editor slouží k úpravě kanálů rozdělených do 3 různých skupin.
Host hotelu může sledovat kanály podle nastavení kanálů pro jemu přidělenou kartu.
Nastavení CH Bank Editor v samostatném režimu
1. Stisknutím tlačítek „MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER” přejdete do samostatného hotelového režimu.
2. Vyberte dodavatele řešení: „Smoovie“
3. Vyhledejte novou možnost nabídky „Channel Bank Editor“
4. Zadejte „Channel Bank Editor“
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé položky nabídky dostupné.>
Čeština
43
5. Nastavte skupiny kanálů podle následujícího příkladu.
a. BANK1 (Bezplatné kanály): Vyberte kanály pro dálkový ovladač bez karty.
b. BANK2 (Karta Rodina – zelená): Vyberte kanály dostupné pro dálkové ovladače se ZELENOU KARTOU.
c. BANK3 (Karta Pro dospělé – červená): Vyberte kanály dostupné pro dálkové ovladače s ČERVENOU KARTOU.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Ukázka používání dálkového ovladače SMOOVIE
1. Pokud vyberete SMOOVIE jako dodavatele řešení, používejte dálkový ovladač SMOOVIE.
2. S použitím číselných tlačítek na dálkovém ovladači mohou uživatelé vybrat pouze kanál BANK1.
Chcete-li změnit kanál s použitím Zelené nebo Červené karty, použijte tlačítka pro přepínání kanálů.
3. V programovém průvodci a seznamu kanálů uvidí uživatelé pouze seznam kanálů BANK1.
44
Čeština
¦¦ Channel Editor
Channel Editor umožňuje upravovat čísla a názvy kanálů.
Channel Editor umožňuje řadit kanály podle uživatelem zvolených čísel kanálů.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Cable Modem
Channel
Vitual Standby
Menu OSD
Security Mode
Clock
DRM
Music Mode
System
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé položky nabídky dostupné.>
Jednoduché kroky používání funkce Editor v samostatném režimu
Krok
Stručný popis
1
Použijte funkci „Channel Setup“ v nabídce hotelových možností.
2
Otevřete nabídku Editor kanálů v nabídce hotelových možností.
3
Vytvořte tabulku finálního seznamu požadovaných kanálů.
4
Uspořádejte kanály s použitím tlačítka TOOLS ve vytvořené tabulce
5
Ukončete stisknutím tlačítka EXIT nebo RETURN.
<viz následující podrobnosti>
Postup nastavení služby Smoovie
Krok
Používá se Smoovie TV (anténa/kabel)
Zapnuta možnost Smíšené kanály (současně anténa i kabel)
Pouze anténa nebo kabel
Nastavte režim P&P kromě uložení kanálů
¸¸ Po nastavení režimu P&P postupujte od kroku 3 po
vstupu do nabídky hotelových možností. (Nabídka
hotelových možností: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
Proveďte všechny kroky P&P (automatické ladění, anténa
nebo kabel)
¸¸ Po nastavení režimu P&P postupujte od kroku 3 po
vstupu do nabídky hotelových možností. (Nabídka
hotelových možností: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
2
Po nastavení režimu P&P televizor zobrazí hotelovou nabídku
Po nastavení režimu P&P televizor zobrazí hotelovou nabídku
3
Zapněte možnost Smíšené kanály.
1
4
Vypněte a zapněte televizor
V nabídce Hotel vyberte Smoovie TV
5
Otevřete nabídku Hotel.
Vyberte možnost Nastavení kanálů (lze přeskočit).
6
V nabídce Hotel vyberte Smoovie TV
Vyberte „Anténa“ nebo „Kabel“ pro automatické ladění (lze
přeskočit)
7
Vyberte možnost Nastavení kanálů.
Nastavte Editor skupin kanálů
8
Vyberte „Anténa + Kabel“ pro automatické ladění
Po vypnutí a zapnutí může uživatel používat televizor
9
Nastavte Editor skupin kanálů
10
Po vypnutí a zapnutí může uživatel používat televizor
Čeština
45
Seznam kanálů
Můžete si prohlížet informace o kanálech a kategorie Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní, Analogové nebo Oblíbené 1~5.
¸¸Když stisknete tlačítko CH.LIST na dálkovém ovladači, okamžitě se zobrazí obrazovka Seznam kanálů.
•• Všechny: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály.
•• TV: Zobrazí všechny aktuálně dostupné televizní kanály.
•• Rádio: Zobrazí všechny aktuálně dostupné rozhlasové kanály.
•• Data/Ostatní: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály MHP a ostatní kanály.
•• Analogové: Zobrazí všechny aktuálně dostupné analogové kanály.
•• Oblíbené 1~5: Zobrazí všechny oblíbené kanály.
¸¸Pokud si chcete prohlédnout přidané oblíbené kanály, stiskněte tlačítko CH.LIST a použijte tlačítko L (Ch. Mode)
pro přesun mezi položkami Oblíbené 1~5.
¸¸Používání ovládacích tlačítek v nabídce Seznam kanálů.
•• T (Nástroje): Zobrazení nabídky možností.
•• L (Ch. Mode / Kanál): Přesunete se na obrazovku Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní, Analogové nebo Oblíbené
1~5.
•• Když vyberete možnost Zobr. prog. v nabídce T (Nástroje), můžete se přesouvat na ostatní kanály s použitím
tlačítka L (Kanál)).
•• E (Sledovat / Information): Sledování vybraného kanálů. / Zobrazení podrobností o vybraném programu.
•• k (Strana): Přesun na další nebo předchozí stránku.
46
Čeština
Jak používat Plán sledování v nabídce Seznam kanálů
(pouze u digitálních kanálů)
Když nastavíte možnost Plán sledování v nabídce Seznam kanálů, můžete nastavit program pouze v nabídce Zobr. prog..
1. Stiskněte tlačítko CH.LIST a vyberte požadovaný digitální kanál.
2. Stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost Zobr. prog.. Zobrazí se seznam programů pro příslušný kanál.
3. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný program a poté stiskněte tlačítko ENTERE (Information) nebo INFO.
4. Vyberte Plán sledování a po dokončení stiskněte tlačítko ENTERE.
¸¸Pokud chcete zrušit Plán sledování, proveďte kroky 1 až 3. Vyberte možnost Zrušit plán.
Používání nabídky možností t
Vyberte každý kanál pomocí možností nabídky Seznam kanálů (Zobr. prog., Upravit oblíb., Lock/Unlock, Upravit název
kanálu, Upravit č. kanálu, Odstranit, Information, Třídění, Režim úprav).
Položky nabídky se mohou lišit v závislosti na stavu kanálu.
1. Vyberte kanál a stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Vyberte funkci a změňte její nastavení.
•• Zobr. prog.: Zobrazí program, pokud je vybrán digitální kanál.
•• Upravit oblíb.: Kanály, které sledujete často, lze nastavit jako oblíbené. Přidejte nebo odstraňte vybraný kanál
v nabídce Oblíbené 1~5.
1. Vyberte Upravit oblíb. a pak stiskněte tlačítko ENTERE.
2. Stisknutím tlačítka ENTERE vyberte Oblíbené 1~5 a pak stiskněte tlačítko OK.
¸¸Jeden oblíbený kanál lze přidat do několika seznamů oblíbených kanálů Oblíbené 1~5.
•• Lock/Unlock: Kanál lze podle potřeby zamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat.
¸¸Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka Zámek kanálů nastavena na možnost Zapnuto.
¸¸Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti
Změna kódu PIN.
•• Upravit název kanálu (pouze u analogových kanálů): Přidělení vlastního názvu kanálu.
•• Upravit č. kanálu (pouze u digitálních kanálů): Upravte číslo stisknutím číselných tlačítek.
¸¸Některé oblasti nemusí podporovat Upravit název kanálu a Upravit č. kanálu.
•• Odstranit: Můžete odstranit kanály a ponechat pouze požadované kanály.
•• Information: Zobrazení podrobností o vybraném programu.
•• Třídění: Mění pořadí seznamu podle čísla kanálu nebo názvu kanálu.
•• Režim úprav: Výběr požadovaných kanálů a jejich úprava.
Čeština
47
Používání nabídky možností t
Nastavte každý kanál pomocí možností nabídky (Upravit oblíb., Zámek/Odemk., Odstranit, Zrušit, Vybrat vše).
1. Stiskněte tlačítko TOOLS na obrazovce Seznam kanálů a pak vyberte Režim úprav. Po levé straně kanálu se zobrazí
zaškrtávací pole.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko ENTERE. Symbol (c) označuje vybraný
kanál.
¸¸Můžete vybrat více kanálů.
¸¸Opětovným stisknutím tlačítka ENTERE zrušíte výběr kanálu.
3. Stiskněte tlačítko TOOLS, vyberte funkci a změňte její nastavení.
•• Upravit oblíb.: Často sledované kanály můžete přidat mezi oblíbené.
¸¸Obrazovka Upravit oblíb. je rozdělena do pěti skupin (Oblíbené 1, Oblíbené 2 atd.). Oblíbený kanál můžete přidat do
kterékoli z těchto skupin. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte skupinu.
•• Lock/Unlock: Kanál lze podle potřeby zamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat.
¸¸Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka Zámek kanálů nastavena na možnost Zapnuto.
¸¸Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti
Změna kódu PIN.
•• Odstranit: Můžete odstranit kanály a ponechat pouze požadované kanály.
•• Zrušit: Zruší vybrané kanály.
•• Vybrat vše: Vybere všechny kanály v seznamu kanálů.
48
Čeština
¦¦ My Channel
Umožňuje určit jazyk a žánr kanálů poskytovaných hotelem. Pokud si uživatel vybere jazyk a žánr, zobrazí se mu
odpovídající kanály.
•• Musíte nejprve vybrat jazyk, jinak nelze nastavit žánr.
•• Pokud vyberete žánr bez přidání kanálů, seznam kanálů zobrazí všechny dostupné kanály.
•• Funkce Můj kanál funguje pouze v samostatném režimu.
•• Možnost Poskytovatel řešení v samostatném režimu: Nefunguje, pokud je vybrána možnost Smoovie.
•• Můj kanál je v nabídce hotelových možností > Kanál a je možné jej zapnout či vypnout.
•• Můj kanál funguje, jen když je zapnutý.
Skladba kanálů [režim žánru]
Standardní
Kategorie
Hotel
Režim K
Aktivace režimu antény
Vše (Výchozí)
O
Zprávy
O
Rádio
O
Zábava
O
Sport
O
Hotel
O
Žánr
2
1
Režim žánru kanálů se přednastavuje pro každý
jazyk v režimu továrního nastavení.
My Channel
3
4
Language
5
Popis
Genre
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
6
* Počet položek zobrazených v seznamu je uveden v části Základy.
Čeština
49
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
BLUE
Slouží k návratu na předchozí obrazovku. (Nastavení žánru: Naposledy
vybraný jazyk a žánr
Zachovat předchozí
ENTER
Výběr položky.
Vyberte
Ch. Up/Down
Přesunutí zvýraznění o stránku.
(žádná nápověda)
UP/DOWN
Navigace v seznamu jazyků a žánrů. (pohyb v kruhu)
RIGHT
Výběr zvýrazněné položky a následný přesun zvýraznění do části Žánr.
RETURN
Slouží k návratu na předchozí obrazovku. (Nastavení žánru: Naposledy
vybraný jazyk a žánr
(žádná nápověda)
EXIT
Slouží k návratu na předchozí obrazovku. (Nastavení žánru: Naposledy
vybraný jazyk a žánr
(žádná nápověda)
Přes.
¸¸POZNÁMKA
•• Tato část obsahuje popis rozložení uživatelského rozhraní při zapnutí televizoru. (Nabídka hotelových možností
> Kanál > Můj kanál: Zapnuto)
•• Žánr představuje podseznam každého jazyka.
•• Na obrazovce vysílání se zobrazuje naposledy uložený kanál.
‒‒ Pokud chce uživatel zachovat předchozí nastavení jazyka a kanálů, stiskněte MODRÉ TLAČÍTKO, RETURN a EXIT na
dálkovém ovladači a uživatelské rozhraní na popředí se zavře.
¸¸ATD.
•• Výchozí zvýraznění: Naposledy uložené položky (jazyk, žánr)
Prvky
Číslo
Název
Popis
1
Obrazovka na pozadí
Při zapnutí televizoru zobrazuje naposledy uložený kanál.
2
Nadpis funkce
Zde se zobrazuje název funkce.
3
Položky jazyků
Zobrazení položek seznamu jazyků.
Zde se zobrazuje naposledy vybraný jazyk.
4
Položky žánrů
Zobrazení položek seznamu žánrů.
Zde se zobrazují dostupné položky žánru pro příslušný jazyk, které jsou přednastaveny
v továrním režimu. (vždy nabízí položku „Vše“)
Zde se zobrazuje naposledy vybraný žánr.
5
Zvýraznění
Pokud je položka příliš dlouhá pro zobrazení, bude se text automaticky posouvat.
6
Indikátor
Zobrazuje se, pokud je k dispozici předchozí nebo další stránka.
50
Čeština
Interakce se zvýrazněním [položky jazyků]
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu obrazovky.
¸¸POZNÁMKA
•• Uživatelé se mohou přesouvat mezi položkami seznamu jazyků a žánrů stisknutím tlačítek nahoru a dolů na
dálkovém ovladači.
•• Seznamy podporují kruhové procházení.
My Channel
My Channel
Language
Genre
▲
Language
DOLŮ
Genre
▲
All
All
All
All
Afrikaans
News
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
NAHORU
Cambodia
Cambodia
▼
▼
NAHORU x 4
DOLŮ x 4
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
DOLŮ
NAHORU
DOLŮ x 4
NAHORU x 4
My Channel
Language
Genre
▲
Afrikaans
All
Albanian
News
Arabic
Radio
Bosnia
Entertainment
Bulgarian
Sports
Cambodia
Hotel
Chinese (Simple)
▼
DOLŮ x N
NAHORU x N
KONEC
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Swedish
All
Swedish
All
Thailand
News
Thailand
News
Turkish
Radio
Turkish
Radio
Ukraina
Entertainment
Ukraina
Entertainment
Uzbek
Sports
Uzbek
Sports
Vietnam
Hotel
Vietnam
▼
Hotel
▼
Čeština
51
Interakce se zvýrazněním [položky žánrů]
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Vyberte / DOPRAVA
DOLEVA
Cambodia
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Zvýrazněn je aktuálně vybraný jazyk.
•• Výchozí zvýraznění: Aktuální výběr žánru.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Czech
All
Danish
News
All
All
Afrikaans
News
Dutch
Estonian
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Finnish
Sports
Bosnia
Sports
French
Hotel
Bulgarian
Hotel
German
Vyberte / DOPRAVA
DOLEVA
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Výchozí zvýraznění: All
52
Čeština
Interakce při změně režimu (1/3)
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Dolů
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuální režim žánru: All / All
DOPRAVA
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Arabic
Enter
/
Dolů
/
Enter
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
Cambodia
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Pokud je vybrán jazyk, přesune se zvýraznění
automaticky do nabídky žánrů.
Uložit
Čeština
53
Interakce při změně modelu (2/3)
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
1
Úspěšně uloženo.
Můžete sledovat kanály v jazycích a žánrech, které jste vybrali.
Uložit
Language : Afrikaans
Genre
: News
OK
•• Zobrazí se zpráva o provedení změny režimu žánru.
•• Doba zobrazení (5 sekund)
OK / Return nebo
Časový limit
Aktuální stav: Afrikaans / News
54
Čeština
Interakce při změně režimu (3/3)
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Dolů x 5
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuální režim žánru: All / All
DOPRAVA
My Channel
Language
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Afrikaans/News.
OK
MODRÉ
/
RETURN
/
EXIT
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
Vyberte
/
RETURN
/
Časový limit
•• Stisknutím tlačítka doleva pro přepnutí ze žánru
na jazyk se zvýrazní aktuálně vybraná položka
jazyka.
Aktuální stav: Afrikaans / News
Čeština
55
Při zapnutí [naposledy uloženo]
•• Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Stránka nemusí přesně odpovídat skutečnému vzhledu
obrazovky.
Aktuální stav: Afrikaans / News
POWER
Vypnutí
POWER
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
•• Aktuální režim žánru: Afrikaans / News
56
Čeština
Editor žánrů: Slouží ke konfiguraci žánru jednotlivých kanálů hotelové televize.
•• Tuto funkci lze používat z hotelové nabídky (tovární nastavení).
•• Podporované žánry jsou Zprávy, Rádio, Zábava, Sport a Hotel.
•• Pro každý kanál lze současně vybrat více žánrů.
Editor kanálů (editor jazyků): Zde se konfiguruje jazyk pro jednotlivé kanály hotelové televize.
•• Podporované jazyky (47 jazyků): afrikánština, albánština, arabština, bosenština, bulharština, Kambodža, čínština,
chorvatština, čeština, dánština, nizozemština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, řečtina,
hebrejština, hindština, maďarština, indonéština, italština, japonština, kazaština, korejština, lotyština, litevština,
makedonština, malajština, Myanmar, nepálština, norština, perština, polština, portugalština, rumunština, ruština,
srbština, slovenština, slovinština, španělština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, uzbečtina, vietnamština
•• Pokud je k určitému jazyku přiřazeno více kanálů, bude jazyk registrovaný jako kategorie a uživatelé mohou prohlížet
kanály podle jazyka.
•• Ke kanálu je možné přiřadit více jazyků. Když uživatel vybere kategorii, v seznamu kanálů se zobrazí pouze kanály,
které odpovídají příslušnému jazyku.
•• Pokud se v seznamu kanálů vybere kanál, ke kterému je přiřazen určitý jazyk, do nabídky Nástroje se přidá položka
nabídky Úprava jazyků. Jinak se do nabídky Nástroje přidá položka nabídky Přidat k jazykům.
•• * Když se provede odpovídající funkce, je možné nastavit nebo zrušit jazyk pro vybraný kanál.
•• Rozhraní na popředí představuje obrazovku, na které může uživatel vybrat jazyk nebo žánr při zapnutí televizoru.
Uspořádání levého podokna
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
ENTER
Výběr nebo přechod do odpovídající části prohlížeče kanálů.
(žádná nápověda)
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku.
Zpět
UP/DOWN
Posun zvýraznění nahoru nebo dolů.
(žádná nápověda)
RIGHT
Přesune zvýraznění do oblasti prohlížeče kanálů.
(žádná nápověda)
INFO
Zobrazí informace o kategorii.
(žádná nápověda)
TOOLS
Zobrazí nabídku nástrojů.
Nástroje
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
Čeština
57
¸¸POZNÁMKA
•• Toto je součást levého podokna (kategorie jazyků).
¸¸ATD.
•• Výchozí zvýraznění: Aktuálně vybraný jazyk
Prvky
Číslo
Název
Popis
•• Když uživatel přejde na tuto obrazovku, zvýrazní se aktuálně vybraná výchozí položka.
•• Zobrazuje se ikona jazyka a název kanálu. (Pokud se zvýraznění nachází v hlavním okně,
zobrazuje se pouze ikona.)
•• Posun zvýraznění
1
‒‒ Zvýraznění se posunuje stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.
‒‒ Pokud položky nejde zobrazit na jedné stránce, zobrazí se indikátory pro posun nahoru a
dolů.
‒‒ Jakmile se zvýraznění posune na kategorii, nahraje se do hlavního okna seznam kanálů pro
odpovídající kategorii.
Levé podokno [kategorie jazyků]
Standard
Hotel
58
Čeština
Kategorie
Režim K
Aktivace režimu antény
Původně
naladěné
Registrováno
O
Jazyk
Všechny
jazyky
O
Jazyk 1
O
Jazyk 2
O
.
O
Popis
•• Vypíše všechny kanály registrované
automatickým laděním.
•• Poskytuje seznam kanálů a zdrojů určených
v seznamu registrovaných kanálů.
•• Možnost Všechny jazyky zahrnuje všechny
registrované kanály pro všechny jazyky.
(Tato možnost je k dispozici jen pro koncové
uživatele.)
Nástroje [kategorie registrováno/jazyk]
Po stisknutí tlačítka TOOLS se zobrazí následující nabídka.
•• Upravit č. kanálu
Pomocí možnosti Upravit č. kanálu změníte číslo vybraného kanálu.
Číslo kanálu lze změnit následujícím způsobem:
1. Na obrazovce Úprava kanálu vyberte kanál.
2. Stiskněte tlačítko TOOLS na dálkovém ovladači.
3. V nabídce Tools vyberte možnost Upravit č. kanálu.
4. Pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů změníte číslo kanálu.
5. Jakmile budete hotovi, vyberte OK a pak stiskněte tlačítko ENTERE.
¸¸Po změně čísla kanálu se nebudou automaticky aktualizovat informace
o kanálech.
•• Přejmenování kanálu
Pomocí možnosti Přejmenování kanálu můžete změnit název vybraného kanálu.
Název kanálu změníte následujícím způsobem:
1. Na obrazovce Úprava kanálu vyberte kanál.
2. Stiskněte tlačítko TOOLS na dálkovém ovladači.
3. V nabídce Tools vyberte možnost Přejmenování kanálu.
4. Pomocí klávesnice na obrazovce, která se zobrazí, zadejte nový název
kanálu. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vyberte
požadovaná písmena a číslice a pak stiskněte Enter. Zopakujte tento postup
pro každé písmeno nebo číslici, které chcete vybrat.
Přejmenování kanálu
Zadejte nový název pro CH 4 (maximální délka je 24 znaků)
ABC HD_
a
b
c
d
e
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
l
r
A/a
F
Mezera
Hotovo
Zrušit
a Odstranit
{ Mezera
R Zpět
5. Jakmile budete hotovi, vyberte v dolní části obrazovky možnost Hotovo a
stiskněte tlačítko ENTERE.
•• Information
Pomocí možnosti Information zobrazíte informace o vybraném kanálu.
Informace o kanálu zobrazíte následujícím způsobem:
Informace
1. Na obrazovce Úprava kanálu vyberte kanál.
2. Stiskněte tlačítko TOOLS na dálkovém ovladači.
3. V nabídce Tools vyberte možnost Information.
OK
4. Vyberte OK a pak stisknutím tlačítka ENTERE zavřete obrazovku
Information (informace).
Čeština
59
Když dojde k chybě
All
The current channel list is empty.
¸¸POZNÁMKA
•• Tato zpráva se zobrazuje, když v seznamu registrovaných kanálů nejsou uloženy žádné kanály.
Prvky
Číslo
1
60
Čeština
Název
Zpráva
Popis
•• Když je po otevření prohlížeče seznam registrovaných kanálů
prázdný, zobrazí se místní zpráva, která umožňuje přejít do nabídky
Automatické ladění.
•• Když není nakonfigurován čas ani kanály a uživatel přejde do
nabídky Editor kanálů, zobrazí se zpráva umožňující přepnutí na
Automatické ladění stejným způsobem jako v předchozím případě.
¸¸POZNÁMKA
•• Tato součást se zobrazuje, pokud nejsou registrovány žádné kanály pro příslušnou kategorii jazyka.
Prvky
Číslo
Název
1
Popis
Tato zpráva se zobrazuje, pokud aktuálně vybraný jazyk neobsahuje žádné položky.
Hlavní okno [prohlížeč kanálů]
Čeština
61
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
CH UP/DOWN
Posun stránky.
Stránka
ENTER
Výběr nebo přechod do odpovídající části prohlížeče kanálů.
Vybrat
RETURN
Návrat na předchozí krok (tovární režim).
Zpět
UP/DOWN
Posun zvýraznění nahoru nebo dolů.
(žádná nápověda)
RIGHT
Přesune zvýraznění do oblasti prohlížeče kanálů.
(žádná nápověda)
INFO
Zobrazí informace o kategorii.
(žádná nápověda)
TOOLS
Zobrazí nabídku nástrojů.
Nástroje
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
¸¸POZNÁMKA
•• Toto je součást hlavního okna (prohlížeč kanálů).
•• Jako výchozí je zvýrazněn kanál před přepnutím na tovární režim nebo externí vstup.
Prvky
62
Číslo
Název
1
Hlavní okno
2
Posuvník
3
Navigační nápověda
Zobrazuje se, když uživatel přejde do nabídky Editor kanálů. (Pokud uživatel opustí
nabídku Editor kanálů a zpět do ní vstoupí, zobrazí se znovu.)
¸¸ Zmizí po vypršení časového limitu (60 s) nebo stisknutí tlačítka.
4
Navigační nápověda
Chcete-li spustit funkci ikon zobrazených dole, stiskněte dané tlačítko na dálkovém
ovladači.
Čeština
Popis
Zobrazí kanál nebo seznam zdrojů aktuálně vybrané kategorie.
Zobrazuje polohu aktuální stránky vzhledem k celkovému počtu stránek.
Běžné prvky kanálů [+ ikony]
Pravidla znázornění seznamu kanálů
Standard
Položka
Složení
•• Zaškrtávací pole + ikona stavu + číslo digitálního kanálu + název kanálu
Digitální kanály
•• Formát znázornění čísla kanálu: ###-### (Číslo kanálu je znázorněno
symbolem „-“.)
ATSC
•• Zaškrtávací pole + ikona analogového kanálu + číslo analogového kanálu +
název kanálu
Analogové kanály
•• Formát znázornění čísla kanálu: ### („-“ se nepoužívá ke znázornění čísel
analogových kanálů.)
•• Zaškrtávací pole + ikona stavu + číslo digitálního kanálu + název kanálu
Digitální kanály
•• Formát znázornění čísla kanálu: ### (Maximální délka čísla kanálu viz
regionální specifikace.)
DVB (CHEM)
•• Zaškrtávací pole + ikona analogového kanálu + číslo analogového kanálu +
název kanálu
Analogové kanály
•• Formát znázornění čísla kanálu: ### (Maximální délka čísla kanálu viz
regionální specifikace.)
Pravidla znázornění ikon seznamu kanálů
Položka
Ikona
Dynamic SI
Příklad
Kanály
odstraněné dyn.
poskytovatelem
Kanály
přidané dyn.
poskytovatelem
Ikona analogového kanálu
Ikona zdrojového kanálu
Ikona antény
Anténa
Kabel
Satelit
Priorita
NNNNNNNN NÁZEV KANÁLU
•• Kanály, které byly odstraněny
dynamickým poskytovatelem ale nikoli
uživatelem.
1
NNNNNNNN NÁZEV KANÁLU
•• Kanály, které byly přidány dynamickým
poskytovatelem ale nikoli uživatelem.
2
•• Zobrazuje se ikona analogového kanálu.
3
•• Kanál, který představuje zdroj vstupu.
4
•• Představuje živé kanály přijímané
z anténních vstupů. Ikony antén Anténa,
Kabel a Satelit se zobrazují s nejnižší
prioritou.
5
NNNNNNNN NÁZEV NÁZEV
KANÁLU (Upravený název kanálu.)
NNNNNNNN NÁZEV KANÁLU
KANÁLU
KANÁLU
KANÁLU
NNNNNNNN NÁZEV
NNNNNNNN NÁZEV
NNNNNNNN NÁZEV
Ikona zakódovaného kanálu
NNNNNNNN NÁZEV KANÁLU
•• Ikona zakódovaného kanálu. Zobrazuje se u
satelitních antén.
-
Skrýt obraz
NNNNNNNN NÁZEV KANÁLU
•• Při ztlumeném zvuku v kanálu jsou k dispozici
informace o zvuku a o kanálu.
-
Čeština
63
Úprava jazyka
•• Nabídka hotelových možností > Kanál > Editor kanálů > Nástroje > Editor jazyků
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
ENTER
Výběr zvýrazněné položky.
Enter
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
UP/DOWN
Přesun zvýraznění mezi položkami jazyků.
Přes.
LEFT/RIGHT
Přesun zvýraznění.
Přes.
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
¸¸POZNÁMKA
•• Toto je popis nabídky Úprava jazyka.
•• Umožňuje přidání nebo odstranění zvýrazněného kanálu nebo více vybraných kanálů u kategorie Jazyk.
•• Doba zobrazení (60 sekund)
Prvky
Číslo
Název
1
Úprava jazyka
64
Čeština
Popis
•• Pokud je mezi vybranými kanály registrovaný kanál, zobrazí se nabídka
s názvem Úprava jazyka.
•• Zaškrtávací pole se zobrazuje podle toho, zda vybraný jazyk je nebo není
registrovaný.
Upravit č. kanálu [výběr z nabídky]
•• Nabídka hotelových možností > Kanál > Editor kanálů > Nástroje > Upravit číslo kanálu
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
ENTER
Použijí se změny a zavře se okno.
Enter
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
▲/▼
Změna čísla kanálu nebo vybraného kanálu.
Úprava hodnoty
0~9
Zadání čísla.
Číslo
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
¸¸POZNÁMKA
•• Tato funkce slouží ke změně čísla kanálu. (výběr z nabídky)
•• Čísla kanálů lze měnit ve všech seznamech kanálů. Změny se použijí na všechny kanály.
•• Pokud nové číslo kanálu nebylo přiřazeno jinému kanálu, aktualizuje se číslo kanálu na nové číslo kanálu a
seznam bude znovu seřazen ve vzestupném pořadí podle čísla kanálu.
•• Pokud je nové číslo kanálu již přiřazeno jinému kanálu, viz specifikace Hotel.
¸¸ATD.
•• Je možné kruhové procházení ve svislém směru.
Čeština
65
Prvky
Číslo
Název
Popis
•• Lze používat číselná tlačítka nebo tlačítka Nahoru/Dolů.
Okno
Upravit č. kanálu
1
‒‒ Číslo: Zobrazuje nové číslo kanálu. (Rovněž se zobrazuje aktuálně
přiřazený název kanálu.)
‒‒ Název: Zobrazuje název aktuálně přiřazeného kanálu. (Pokud nejsou
k dispozici žádné kanály, zobrazuje se „(Prázdné)“.) : Pokud se
vyskytuje kanál bez názvu, zobrazuje se místo názvu „-----“.
•• Pokud je vybrán již přiřazený kanál
2
Výstražná zpráva
‒‒ Pokud je nové číslo kanálu již přiřazeno jinému kanálu, zobrazí se
dialog s výzvou k potvrzení. (Viz obrázek níže.)
‒‒ Pokud chce uživatel změnit číslo kanálu na číslo, které je již
přiřazeno jinému kanálu, čísla kanálů se vzájemně zamění a uloží.
Upravit č. kanálu [externí vstup]
•• Nabídka hotelových možností > Kanál > Editor kanálů > Nástroje > Upravit číslo kanálu
66
Čeština
•• Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
RED
Když uživatel stiskne tlačítko, inicializuje se číslo kanálu.
Resetování
ENTER
Použijí se změny a zavře se okno.
Enter
RETURN
Zrušení nebo návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
▲/▼
Změna čísla kanálu nebo vybraného kanálu.
Úprava hodnoty
0~9
Zadání čísla.
Číslo
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
¸¸POZNÁMKA
•• Tato funkce přiřadí externí zdroj vstupu k číslu kanálu. (Změny se použijí na všechny kanály.)
•• Pokud je nové číslo kanálu již přiřazeno jinému kanálu, viz specifikace Hotel.
¸¸ATD.
•• Výchozí zvýraznění: Oblast čísla kanálu.
•• Je možné kruhové procházení ve svislém směru.
•• Doba zobrazení (60 sekund)
•• Prvky
Číslo
Název
Popis
•• Oblast čísla kanálu.
‒‒ Lze používat číselná tlačítka nebo tlačítka Nahoru/Dolů.
‒‒ Pokud není přiřazena žádná hodnota, zobrazuje se místo číslic znak „-“.
1
Oblast čísla kanálu
▲
--
▲
→
▼
2
Název zdroje
3
Navigační nápověda
1
▼
▲
→
15
▼
•• Název externího vstupu
‒‒ Položky, které nelze nakonfigurovat, jsou zakázány.
•• Když uživatel stiskne červené tlačítko, inicializuje se číslo kanálu.
Čeština
67
Přejmenování kanálu
•• Nabídka hotelových možností > Kanál > Editor kanálů > Nástroje > Přejmenování kanálů
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
GREEN
Uložení změn a návrat do nabídky Editor kanálů.
Hotovo
ENTER
Uložení názvu kanálu a přesun kurzoru na další pole.
Enter
RETURN
Zrušení a návrat na předchozí obrazovku (Nástroje).
Zpět
▲/▼/◀/▶
Navigace na klávesnici.
Přes.
0~9
Zadání čísla.
(žádná nápověda)
INFO
Nepoužívá se
Nepoužívá se
TOOLS
Zavře aktuální okno a zobrazí nabídku „Nástroje“.
(žádná nápověda)
EXIT
Zruší akci a vrátí se na předchozí krok (tovární režim).
(žádná nápověda)
¸¸POZNÁMKA
•• Toto je popis klávesnice, která se používá ve funkci Upravit název kanálu.
¸¸ATD.
•• Doba zobrazení (60 sekund)
68
Čeština
Prvky
Číslo
Název
1
Okno Upravit název kanálu
2
Název kanálu
3
Klávesnice
Popis
•• Kurzor a aktuálně zadávaný znak jsou v barvě zvýraznění.
•• Po dosažení maximálního počtu znaků se přestane zobrazovat kurzor.
•• Podrobnosti najdete v dokumentu specifikací klávesnice.
Nástroje [režim úprav]
Režim úprav
Zvýraznění obsahu (pokud je označena jedna nebo žádná položka)
Pokud je označeno více položek.
Úprava jazyka
Přejmenování kanálu
Upravit č. kanálu
Informace
Úprava jazyka
¸¸POZNÁMKA
•• Umístění překryvné nabídky: Nabídka Nástroje pro položky v levém sloupci Seznam kanálů → Zobrazuje se
napravo. Nabídka Nástroje pro položky v pravém sloupci Seznam kanálů → Zobrazuje se nalevo.
•• Pokud uživatel stiskne tlačítko TOOLS, když není vybrána zvýrazněná položka, položka se automaticky označí za
vybranou.
Čeština
69
Pruh kanálu [když je číslo kanálu přiřazeno k externímu vstupu]
¸¸POZNÁMKA
•• Použijí se specifikace pruhu televizního kanálu.
•• Pokud se vyskytuje nepodporovaná položka nebo nejsou k dispozici odpovídající údaje, nebudou se hodnoty
položek zobrazovat.
•• Název kanálu je prezentován jako „název externího vstupu“.
Prvky
Číslo
Název
1
Název externího vstupu
Popis
Seznam kanálů poskytuje přístup k funkcím žánrů televizoru.
•• Režim země
•• Umožňuje změnit režim žánru.
¦¦ Mixed Channel Map
Funkce Smíšené kanály umožňuje současně používat kanály z anténních zdrojů Anténa, Kabel a Satelit.
[ chybí u modelů pro Austrálii, Singapur a Nový Zéland]
‒‒ Společné používání kanálů Anténa, Kabel a Satelit vyžaduje ZAPNUTOU funkci Smíšené kanály.
‒‒ Použijte Editor kanálů k seřazení kanálů po zapnutí možnosti „Smíšené kanály“ v nabídce hotelových možností.
70
Čeština
¦¦ Sound Bar
•• Soundbary Samsung a hotelové televizory
‒‒ Používejte zařízení Samsung Sound Bar a hotelové televizory, které podporují funkci ARC přes rozhraní HDMI.
Pokud připojíte kompatibilní zařízení Samsung Sound-Bar ke kompatibilnímu hotelovému televizoru Samsung
pomocí jednoho kabelu HDMI, mohou hosté poslouchat zvuk televizoru prostřednictvím zařízení Sound-Bar.
‒‒ Níže jsou uvedeny modely podporující funkci ARC:
•• Zařízení Sound-Bar
‒‒ HW-H450/H550/H570/H600/H7500
‒‒ HW-J450/J470/J550
‒‒ HW-K450/K550
•• Nastavení Soundbarů na hotelový režim
1. Nastavte následující možnosti v nabídce Hotel:
‒‒ Hotel Option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel Option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI OUT na zadní straně zařízení Sound Bar a k portu HDMI (s podporou ARC) na
hotelovém televizoru.
3. Jakmile bude zařízení Sound Bar připojeno k hotelovému televizoru, po zapnutí televizoru zařízení Sound Bar
automaticky rozpozná televizor a přepne se na hotelový režim.
Funkční vlastnosti hotelového režimu zařízení Sound-Bar:
•• Zapnutí a vypnutí je synchronizováno s televizorem
•• HDMI_CEC je jako výchozí zapnuto
•• Používá se pouze s portem „HDMI OUT“
•• Zakáže tlačítko „Input mode“ (Režim vstupu) na VFD, aby se zabránilo neočekávaným změnám zdroje zvuku.
•• Načtou se přizpůsobitelná nastavení Hlasitost při zapnutí a Maximální hlasitost nabídky Hotel Option televizoru.
Hodnoty Hlasitost při zapnutí a Maximální hlasitost Soundbaru se ale nastaví na polovinu příslušných nastavení
nabídky Hotel Option televizoru.
Příklad: Pokud je Hlasitost při zapnutí televizoru 20 a Maximální hlasitost 90, nastaví se u zařízení Sound Bar
Hlasitost při zapnutí 10 a Maximální hlasitost 45.
*Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.
Čeština
71
¦¦ Zabezpečený režim
Konstrukční specifikace
•• Tato funkce slouží k omezení některých funkcí, jako je teletext a vstup z externích zdrojů (HDMI, USB) ve
specifických zařízeních, jako je třeba nápravné zařízení.
•• Nabídka Zabezpečení je chráněna heslem. Bez hesla nelze nabídku Zabezpečení používat.
•• Nastavení zabezpečení
‒‒ Nastavení zabezpečení je možné nastavit na hodnotu ON nebo OFF.
‒‒ Výchozí nastavení je OFF.
‒‒ Nastavení zabezpečení: Pokud je tato možnost Zapnuta, bude zakázána funkce vstupu z externích zdrojů
(HDMI, USB) a funkce teletextu.
•• Nastavení hesla
‒‒ Umožňuje uživatelům změnit heslo.
‒‒ Uživatel musí zadat stávající heslo, nové heslo a potvrzení nového hesla.
•• Obnovit heslo
‒‒ Slouží k obnovení hesla.
‒‒ Výchozí heslo je „00000000“.
‒‒ Funkci Obnovit heslo je možné zobrazit pouze v továrním nastavení s použitím kombinace Info a Factory.
Není viditelná s použitím kombinace tlačítek MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
•• Nastavení zabezpečení: Pokud je tato možnost zapnuta, není dostupná funkce SIRCH.
•• Obnovení na tovární nastavení neobnoví Nastavení zabezpečení.
72
Čeština
Instalace držáku na zeď
Sada pro upevnění na zeď (prodává se samostatně) umožňuje připevnit televizor na zeď. Podrobnější informace o instalaci
sady pro upevnění na zeď naleznete v pokynech přiložených k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď si
vyžádejte pomoc odborného technika. Nedoporučujeme, abyste instalaci prováděli sami.
Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená vlastní instalací
televizoru zákazníkem.
Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)
¸¸Sada pro upevnění na zeď není součástí dodávky, prodává se samostatně.
Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď kolmou k podlaze. Při montáži do jiných stavebních materiálů se
obraťte na nejbližšího prodejce. Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jejímu uvolnění
a pádu, což může vést k závažným poraněním.
¸¸POZNÁMKA
•• Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce níže.
•• Pokud si zakoupíte naši sadu pro montáž na zeď, je s ní dodávána také podrobná příručka k instalaci a všechny
nezbytné součásti.
•• Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
•• Nepoužívejte šrouby delší, než jsou standardní rozměry, protože tím může dojít k poškození vnitřku televizoru.
•• V případě sad pro upevnění na zeď, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit
v závislosti na jejich specifikacích.
•• Neutahujte šrouby příliš pevně. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo k jeho pádu a následně ke zranění
osob. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
•• Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění v případě použití nespecifikovaného držáku
na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
•• Při montáži televizoru nepřekročte náklon 15 stupňů.
Držák pro
montáž
na zeď
Adaptér pro montáž na zeď
TV
C
Držák pro
montáž
na zeď
Adaptér pro montáž na zeď
TV
C
palce
Specifikace VESA (A * B)
32
100 x 100
C (mm)
Standardní šroub
M4
43-45
40-49
200 x 200
Počet
4
M8
Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý.
Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.
Čeština
73
Připevnění televizoru na zeď
[
Upozornění: Na televizor netlačte, netahejte za něj ani se na něj nezavěšujte. Mohlo by dojít k jeho pádu. Zejména zajistěte,
aby se na televizor nevěšely děti nebo jiným způsobem narušovaly jeho stabilitu, jinak může dojít k jeho převrácení a
následným vážným nebo dokonce smrtelným zraněním. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená na přiloženém
bezpečnostním letáku. Pro zvýšení stability a kvůli bezpečnosti instalujte následujícím způsobem přípravek zabraňující
pádu.
Zamezení pádu televizoru
1. Vložte šrouby do úchytek a pevně je připevněte ke zdi. Ověřte si, zda jsou šrouby ve zdi nainstalovány dostatečně
pevně.
¸¸V závislosti na typu zdi je možné, že budete potřebovat další materiál, například hmoždinky.
¸¸Úchytky, šrouby a lanko, které budete potřebovat, nejsou součástí dodávky a je nutné je zakoupit samostatně.
2. Ze středu zadní části televizoru vyjměte šrouby, vložte šrouby do svorek a připevněte je zpět k televizoru.
¸¸Šrouby nemusí být dodány spolu s výrobkem. V takovém případě zakupte šrouby podle následujících specifikací.
3. Pomocí pevného lanka propojte svorky připevněné k televizoru a svorky připevněné ke zdi a poté lanko pevně zavažte.
¸¸POZNÁMKA
•• Umístěte televizor ke zdi, aby nemohl přepadnout dozadu.
•• Je bezpečné spojit lanko takovým způsobem, že svorky připevněné ke zdi jsou ve stejné výšce nebo níže než
svorky připevněné k televizoru.
•• Před přemísťováním televizoru uvolněte lanko.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechna připevnění dostatečně zajištěna. Pravidelně kontrolujte, zda připevnění nevykazují
únavu nebo poškození materiálu. V případě pochybností o bezpečnosti upevnění televizoru se obraťte na
kvalifikovaného montážního pracovníka.
Zámek Kensington proti krádeži
Společnost Samsung zámek Kensington nedodává. Jedná se o zařízení
k fyzickému zajištění produktů při jejich používání na veřejném místě.
V závislosti na výrobci se vzhled a způsob zamykání mohou lišit od toho, co je
na obrázku. Další informace o správném použití si ověřte v příručce dodané se
zámkem Kensington.
K uzamknutí výrobku postupujte podle následujících kroků:
Vyhledejte ikonu „K“ na zadní straně televizoru. Otvor na zámek Kensington
se nachází vedle ikony „K“.
1. Obtočte kabel zámku Kensington okolo velkého statického předmětu, jako
je stůl nebo židle.
2. Provlečte konec kabelu s připojeným zámkem skrz očko kabelu zámku Kensington.
1
<Volitelné>
3. Vložte uzamykací zařízení do otvoru zámku Kensington na výrobku (1).
4. Uzamkněte zámek.
¸¸Toto jsou obecné pokyny. Přesné pokyny naleznete v instalační příručce dodané s uzamykacím zařízením.
¸¸Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.
¸¸Umístění zámku Kensington se může lišit v závislosti na modelu.
74
Čeština
Specifikace
Provozní prostředí
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
10°C až 40°C (50°F až 104°F)
10% až 80%, bez kondenzace
-20°C až 45°C (-4°F až 113°F)
5% až 95%, bez kondenzace
Název modelu
HG32EE694
HG40EE694
Rozlišení displeje
1920 x 1080
1920 x 1080
Otáčení stojanu
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
Velikost obrazovky (úhlopříčka)
32 palců (80 cm)
40 palců (101 cm)
20 W
20 W
730,4 x 433,8 x 54,6 mm
730,4 x 482,8 x 192,6 mm
917,6 x 539,2 x 54,2 mm
917,6 x 591,1 x 226,5 mm
5,5 kg
7,1 kg
8,5 kg
11,4 kg
HG43EE694
HG49EE694
Zvukový výstup
Rozměry (ŠxVxH)
Výrobek
Se stojanem
Hmotnost
Bez stojanu
Se stojanem
Název modelu
Rozlišení displeje
Otáčení stojanu
Velikost obrazovky (úhlopříčka)
Zvukový výstup
Rozměry (ŠxVxH)
Výrobek
Se stojanem
Hmotnost
Bez stojanu
Se stojanem
1920 x 1080
1920 x 1080
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
43 palců (108 cm)
49 palců (123 cm)
20 W
20 W
972,9 x 570,1 x 54,0 mm
972,9 x 622,0 x 226,5 mm
1105,8 x 645,0 x 54,6 mm
1105,8 x 697,0 x 226,5 mm
9,4 kg
12,3 kg
13,1 kg
16,0 kg
¸¸Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
¸¸Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
Čeština
75
Specifikace kabelového modemu HE694
‒‒ Splňuje normu DOCSIS® 3.0 (příloha A)
‒‒ Podpora flexibilní konfigurace spojování kanálů DSxUS (až 8x4)
Rozhraní
Vysílání RF
Frekvenční
rozsah
5~65 MHz (rozšířený 5~85 MHz)
Spojené kanály
Až 4 kanály
108–1002 MHz
Šířka
zachycovaného
pásma
25,6 MHz (6,4 MHz x 4 kanály)
Modulace
QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM
Rozhraní RF
Konektor typu DIN 75 Ω
Datové rozhraní
RJ-45 10/100 Ethernet
Příjem RF
Frekvenční rozsah
Spojené kanály
Až 8 kanály
Šířka zachycovaného pásma
128 MHz (8 MHz x 16 kanálů)
Modulace
64 QAM nebo 256 QAM
Přenosová rychlost
Až 448 Mb/s (55,6 Mb/s pro
každý kanál)
Úroveň vstupní citlivosti RF
−15 dBmV ~ +15 dBmV
Šířka přenášeného pásma
8MHz
Maximální
přenosová
rychlost na
kanál
Modulace
Šířka pásma
(MHz)
Přenosová
rychlost (Mb/s)
20,5
16 QAM
6,4
32 QAM
6,4
25,6
64 QAM
6,4
30,72
Přenosová
rychlost
Až 122,88 Mb/s
+17 až +61 (QPSK)
Výstupní úroveň
RF
(dBmV)
+17 až +58 (8 QAM, 16 QAM)
+17 až +57 (32 QAM, 64 QAM)
Automatická
úprava úrovně
Ano
Výstupní
impedance
75 Ω
SYSTÉM TELESTE CMTS PRO NORMU EU DOCSIS (EE694)
SERVER
(SINC + IPTV)
SMĚROVAČ LAN
(server DHCP pro televizor)
EE694 (televizor + kabelový modem)
Vstupní úroveň DS: přibližně +15 dBmV
SYSTÉM TELESTE CMTS (DAH-100)
‒‒ Výstupní úroveň DS: 45 dBmV
‒‒ Modulace: 256 QAM
‒‒ Server DHCP pro kabelový modem
‒‒ Server TFTP
Internet
Zeslabovač:
−20 dBmV
LINE-NT
SIGNÁL RF
76
Čeština
Rozdělovač:
−7 dBmV
4
8
Rozměry
Čelní pohled / Boční pohled
7
1
2
3
6
5
8
4
(jednotky: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
730,4
701,4
395,7
449,2
433,8
482,8
54,6
192,6
HG40EE694
917,6
888,6
501,1
559,6
539,2
591,1
54,2
226,5
HG43EE694
972,9
943,9
532,1
559,6
570,1
623,0
54,0
226,5
HG49EE694
1105,8
1076,8
607,0
559,6
645,0
697,0
54,6
226,5
HG32EE694
Detail panelu konektorů / Zadní pohled
¸¸Podrobné rozměry naleznete na adrese Displaysolutions.samsung.com..
Čeština
77
Detail podstavce
•• 32"
(jednotky: mm)
5,9
135
R9,5
R3,75
152
449,2
192,6
157,0
•• 40" ~ 49"
(jednotky: mm)
5,9
135
R9,5
R3,75
152
559,6
226,5
168,7
¸¸POZNÁMKA: Měřítko obrázků nemusí odpovídat. Některé rozměry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Před
instalací televizoru si zkontrolujte rozměry. Za typografické a tiskové chyby neneseme odpovědnost.
78
Čeština
Licence
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
Čeština
79
Kontakty na společnost SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ
Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.
Země
Středisko péče o zákazníky
Webová stránka
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
EE694-EU-CZE-05
Download PDF

advertising