Samsung | HG49EE460HK | Samsung HG49EE470HK Návod pro instalaci

460/470/570/670
Televizor LED
Instalační příručka
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Abyste zajistili plné krytí zárukou, registrujte
výrobek na webu
www.samsung.com/register
Model
Sériové číslo
Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce slouží pouze pro referenci a mohou se lišit od vzhledu aktuálního
výrobku. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Pokyny
Tento televizor nabízí interaktivní funkce zajišťované zařízením set-back box (SBB/STB) připojeným k televizoru a lze jej propojit s ostaními
televizory v počítačem řízeném systému pro hotely a jiná ubytovací zařízení.
yy Interaktivní: Televizor odešle při prvním zapnutí příkaz k identifikaci zařízení SBB/STB. Po identifikování se televizor přepne do
ONLINE režimu a je možné ho kompletně ovládat s použitím zařízení SBB/STB. Když je televizor v ONLINE režimu, ignoruje příkazy
infračerveného dálkového ovladače Samsung a bude řízen protokolem rozhraní.
yy Samostatný režim: Pokud zařízení SBB/STB nebude identifikováno, televizor se přepne do SAMOSTATNÉHO režimu s omezenými
funkcemi.
Provozní režimy
Když se televizor používá v hotelovém režimu se zařízením SBB/STB, může se nacházet v jednom ze dvou stavů:
yy ONLINE nebo SAMOSTATNÝ REŽIM. V SAMOSTATNÉM režimu funguje televizor jako hotelová televize, ale bez aktivní komunikace. Tím se
zabrání hostům v pokusech obejít systém odpojením zařízení SBB/STB.
Hotelový režim
zap.
Hotelová
televize
Samostatný
režim
SBB/STB Online,
pokud je úspěšný
v limitu 10 pokusů
SBB/STB
Online – 10 chyb
po sobě
Napájení
ZAPNUTO
Stav SBB/STB –
Dotazování
každé 2 s
Online režim
Dotaz. frekv. 20/s
Podrobnosti o samostatném a interaktivním režimu najdete na stránkách 40-45 (Nastavení dat hotelových možností: samostatný a
interaktivní režim)
yy Některé operace mohou být zablokovány, aby se hostům zabránilo obcházet systém televizoru.
yy Žádná hlavní nabídka (Interaktivní režim) nebo nabídka kanálů, Plug & Play v hlavní nabídce (Samostatný režim)
yy Omezená hlasitost a zamknutá nebo odemknutá tlačítka panelu
Upozornění týkající se statických obrazů
Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. obrazové soubory JPEG) nebo statické obrazové prvky (vodoznaky jako je např. logo
televizního programu, panoramatický formát obrazu nebo formát 4:3, informační pruh s cenami akcií nebo se zprávami ve spodní části
obrazovky atd.). Dlouhodobé zobrazování statických obrazů může způsobit nerovnoměrné opotřebení obrazovky a nepříznivě tak ovlivnit
kvalitu obrazu. Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu, postupujte podle níže uvedených doporučení:
yy Nezobrazujte dlouhodobě stejný televizní kanál.
yy Vždy se obraz snažte zobrazit na celou obrazovku. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný
formát.
yy Snižte hodnoty jasu a kontrastu na minimum nutné pro dosažení požadované kvality obrazu. Nadměrné hodnoty mohou urychlit proces
vypálení.
yy Používejte často funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika vypálení obrazu do obrazové
vrstvy. Více informací najdete v odpovídající části uživatelské příručky.
Zabezpečení instalačního prostoru
Zachovejte potřebnou vzdálenost mezi výrobkem a ostatními objekty (např. zdmi), aby byla zajištěna řádná ventilace.
Pokud to neuděláte, může dojít k požáru nebo jinému problému s výrobkem následkem zvýšení jeho vnitřní teploty.
✎✎ Při používání stojanu nebo držáku na zeď použijte pouze díly od společnosti Samsung Electronics.
yy Používání dílů jiného výrobce může být příčinou problému s výrobkem nebo zranění způsobeného jeho pádem.
✎✎ Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
Instalace se stojanem
Instalace s držákem na zeď
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Obsah
yy Instalace stojanu televizoru LED................................................................................................................................ 4
yy Sestavení otočného stojanu........................................................................................................................................ 14
yy Přehled panelu pro připojení...................................................................................................................................... 16
yy Používání ovladače televizoru.................................................................................................................................... 28
yy Dálkový ovladač............................................................................................................................................................ 29
yy Připojení televizoru k zařízení SBB............................................................................................................................ 33
yy Připojení koupelnových reproduktorů...................................................................................................................... 35
yy Připojení modulu MediaHub HD................................................................................................................................. 37
yy Připojení modulu RJP (Remote Jack Pack)............................................................................................................... 38
yy Nastavení dat hotelových možností.......................................................................................................................... 40
yy Instalace držáku na zeď............................................................................................................................................... 67
yy Připevnění televizoru na zeď....................................................................................................................................... 69
yy Zámek Kensington proti krádeži................................................................................................................................ 69
yy Specifikace..................................................................................................................................................................... 70
Čeština
3
ČEŠTINA
yy Příslušenství................................................................................................................................................................... 4
Příslušenství
✎✎ Zkontrolujte, zda jste spolu s televizorem LED obdrželi všechny uvedené položky. Pokud některé položky chybí,
obraťte se na prodejce.
✎✎ Barva a tvar následujících položek se mohou u jednotlivých modelů lišit.
yy
yy
yy
yy
Dálkový ovladač & baterie (AAA x 2)
Napájecí kabel
Bezpečnostní příručka (není součástí všech modelů)
Sada pro připevnění v hotelech (není součástí všech
modelů)
yy Datový kabel (není součástí všech modelů)
yy Adaptér pro montáž na zeď (není součástí všech
modelů)
yy
yy
yy
yy
yy
Příručka pro rychlou instalaci
Vodicí držák
Šrouby
Stojan
Držák kabelu ve stojanu (není součástí všech modelů)
✎✎ V závislosti na modelu nemusí být součástí dodávky stojan a šrouby stojanu.
✎✎ Datový kabel nemusí být součástí dodávky (závisí na dodavateli řešení).
Instalace stojanu televizoru LED
Součásti stojanu
Při instalaci stojanu použijte dodávané součásti a díly.
HG**EE470
A
nebo
nebo
B
nebo
Stojan
nebo
C
Vodicí držák
(M4 X L12)
Šrouby
1
HG40EE470/HG48EE470
HG24EE470
B
C
x4 (M4 X L12)
A
C
x3 (M4 X L12)
HG32EE470
B
HG28EE470
C
x4 (M4 X L12)
Pohled shora
Zepředu
A
Zezadu
NEPOUŽÍVAT
CHEMIKÁLIE
NEPOUŽÍVAT
MAZIVO
NEPOUŽÍVAT
OLEJ
Ze
strany
4
Čeština
x4 (M4 X L12)
B
A
POZOR
C
Pohled
shora
2
3
HG32EE470/HG40EE470/HG48EE470
HG28EE470
O
O
OO
X X
✎✎ Položte na stůl měkkou látku, aby nedošlo k poškození televizoru, a poté
položte televizor obrazovkou dolů na připravenou podložku.
✎✎ Vložte vodicí držák do drážky v dolní části televizoru.
4
HG40EE470/HG48EE470
HG32EE470
x4 (M4 X L12)
HG28EE470
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
HG24EE460
A
B
Stojan
1
x3 (M4 X L12)
Šrouby
2
Čeština
5
HG28EE460
A
B
C
Stojan
Vodicí držák
x4 (M4 X L12)
1 C
x7 (M4 X L12)
2
Šrouby
3
C
x3 (M4 X L12)
Zepředu
B
A
Pohled
shora
POZOR
NEPOUŽÍVAT NEPOUŽÍVAT NEPOUŽÍVAT
CHEMIKÁLIE
MAZIVO
OLEJ
✎✎ Položte na stůl měkkou látku, aby
nedošlo k poškození televizoru, a
poté položte televizor obrazovkou
dolů na připravenou podložku.
✎✎ Vložte vodicí držák do drážky
v dolní části televizoru.
HG32EE460/HG32AE460
A
B
C
Stojan
Vodicí držák
1
2
Šrouby
3
x4 (M4 X L12)
C
Zepředu
C x4 (M4 X L12)
B
A
Pohled
shora
POZOR
NEPOUŽÍVAT NEPOUŽÍVAT NEPOUŽÍVAT
CHEMIKÁLIE
MAZIVO
OLEJ
6
x8 (M4 X L12)
Čeština
✎✎ Položte na stůl měkkou látku, aby
nedošlo k poškození televizoru, a
poté položte televizor obrazovkou
dolů na připravenou podložku.
✎✎ Vložte vodicí držák do drážky v dolní
části televizoru.
HG40EE460/HG40AE460/HG48AE460/HG43AE570/HG48AE570
R
L
A
B
L: 1 ks
R: 1 ks
C
2 ks
Stojan
x4 (M4 X L12)
Vodicí držák
1
2
Šrouby
3
C
x4
(M4 X L12)
5
4
6
!!
!
!
!
!
HG32AE570
B
A
C
Stojan
Vodicí držák
(M4 X L12)
Šrouby
1
C
x4 (M4 X L12)
Čeština
7
2
!
3
C
x3 (M4 X L12)
!
8
Čeština
HG32AE570
A
B
Stojan
1
x4 (M4 X L12)
Šrouby
2
x2 (M4 X L12)
x2 (M4 X L12)
3
Čeština
9
HG43AE570/HG48AE570
A
B
C
Stojan
Vodicí držák
Šrouby
1
2
3
x4 (M4 X L12)
10
Čeština
x4 (M4 X L12)
HG58AE570
B
A
x8 (M4 X L12)
C
Stojan
Vodicí držák
Šrouby
1
C
x4 (M4 X L12)
俯视图
B
正面
A
注意
背面
请勿使用化学品
2
请勿使用润滑脂
请勿使用润滑油
3
X X
O O
4
x4 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Čeština
11
HG**AE570 (mimo Čínu a Hongkong)
A
B
Stojan
Vodicí držák
C
1-1
C
nebo
x4 (M4 X L12)
(M4 X L12)
Šrouby
1-2
B
A
Upozornění
NEPOUŽÍVAT
CHEMIKÁLIE
1-3
NEPOUŽÍVAT NEPOUŽÍVAT
OLEJ
MAZIVO
C
x4 (M4 X L12)
✎✎ Jako první utáhněte spodní šrouby a jako poslední horní šroub.
✎✎ Pokračujte připojením šroubu, postupujte podle pokynů v příručce.
2
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
✎✎ Položte na stůl měkkou látku, aby nedošlo
k poškození televizoru, a poté položte televizor
obrazovkou dolů na připravenou podložku.
✎✎ Vložte vodicí držák do drážky v dolní části
televizoru.
✎✎ Nasuňte jej ve směru šipky až ke koncové čáře a
tam jej připevněte.
3
O
OO
O
✎✎ Položte na stůl měkkou látku, aby nedošlo k poškození televizoru, a poté
položte televizor obrazovkou dolů na připravenou podložku.
✎✎ Vložte vodicí držák do drážky v dolní části televizoru.
4
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
x4 (M4 X L12)
12
Čeština
X X
HG**EE670
A 1 ks
B 1 ks
C
32”~55”
32”
Stojan
Vodicí držák
1
40”~55”
Šrouby
1-1
x4
(M4 X L12)
C
32” x7 (M4 X L12)
40”~55” x8 (M4 X L12)
B
1-2
A
1-3
✎✎ Položte na stůl měkkou látku, aby nedošlo
k poškození televizoru, a poté položte televizor
obrazovkou dolů na připravenou podložku.
2
2-1
3
3-2
3-1
2-2
2-3
3-1
3-2
C 40” ~ 55”
C 32”
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Čeština
13
Sestavení otočného stojanu
Některé modely podporují funkci otáčení. Možné úhly otáčení jsou 20°, 60° a 90° a lze je měnit pomocí PANELU DRŽÁKU
OTOČNÉHO STOJANU
Modely s podporou funkce natočení:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
Otáčení v rozsahu 20° až 60°
Úhel otáčení 20° až 60° doleva a doprava nastavíte připevněním klínku do příslušného otvoru spodní části PANELU
DRŽÁKU OTOČNÉHO STOJANU s označením 20° nebo 60°.
(Tvar stojanu se liší v závislosti na modelu.)
Otáčení v rozsahu 90°
Úhel otáčení 90° doleva a doprava zajistíte sejmutím PANELU DRŽÁKU OTOČNÉHO STOJANU a připevněním pouze šrouby.
14
Čeština
Sada pro připevnění v hotelech (není součástí všech modelů)
Šroub + matice
Krátký šroub (2EA)
Dlouhý šroub (2EA)
Matice (2EA)
Podložka (2EA)
Shora
Zdola
Připevněte podle obrázku stojan k plochému povrchu, jako
je vrchní část skříňky, psacího stolu nebo zábavního centra.
VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo zranění, musí být toto zařízení bezpečně připevněno k podlaze nebo stolu
v souladu s pokyny k instalaci.
Čeština
15
Přehled panelu pro připojení
HG24EE470
5 @
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(ARC)
RJP
AV IN
VIDEO
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
%
ANT IN
DATA
HP-ID
1 3 4
$
HG28EE470
2 1
7
DATA
PC/ /DVI
DVI
PC
AUDIOININ
AUDIO
3
CLOCK
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)/
CLONING
$
ANT IN
AV IN
HP-ID
5
PC IN
RJP
%
Čeština
COMMON
INTERFACE
VIDEO
4
16
!
8
HG32EE470
% 5 7
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
$
ANT IN
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
CLOCK
8
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
DATA
HP-ID
1
4 3
1
HG40EE470
HG48EE470
7
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)
/CLONING
$
ANT IN
VIDEO
3
PC / DVI
AUDIO IN
4
HP-ID
PC IN
RJP
5
%
8
Čeština
17
HG24EE460
5@ $
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
AUDIO
!
COMMON
INTERFACE
5@ $
6
ANT IN
4 3
HP-ID
4
3
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
!
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
$
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
ANT IN
!
HP-ID
ANT IN
RJP
4 3
6
65
PC/DVI
AUDIO IN
HP-ID
PC IN
RJP
8
5
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
65
ANT IN
USB
(5V 0.5A)/CLONING
43
PC/DVI
AUDIO IN
6
PC IN
AUDIO
COMMON
INTERFACE
Čeština
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
HP-ID
HP-ID
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
$
3
4
7
RJP
COMMON
INTERFACE
18
7
AUDIO
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
HP-ID
!
!
4
3
5
8
7
PC/DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
$
#
8
RJP
COMMON
INTERFACE
#
!
$
PC IN
COMMON
INTERFACE
USB
(5V 0.5A)/CLONING
#
@
HP-ID
AUDIO
@
!
#
HDMI IN
(DVI/ARC)
COMMON
INTERFACE
PC/DVI
AUDIO IN
8
7
@
8
3
HG28EE460
!
!
@
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
8
4
3
HP-ID
PC IN
ANT IN
AUDIO
#
!
7
PC/DVI
AUDIO IN AUDIO
4 3
6
RJP
5
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
65
@
#
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
!
COMMON
INTERFACE
8
RJP
HP-ID
PC IN
AUDIO
USB
(5V 0.5A)/CLONING
HDMI IN
(DVI/ARC)
PC/DVI
AUDIO IN
7
RJP
5
8
ANT IN
PC IN
AUDIO
65
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
USB
ANT
IN
(5V 0.5A)/CLONING
$
#
3
4
7
RJP
PC/DVI
AUDIO IN
43
6
COMMON
INTERFACE
8
7
@
8
3
4
PC IN
AUDIO
!
!
PC/DVI
AUDIO IN
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
ANT IN
@
$
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
RJP
43
6
HG40EE460
5
7
PC/DVI
AUDIO IN
4
6 8
HP-ID
8
PC IN
PC IN
RJP
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
PC IN
AUDIO
!
HP-ID
AUDIO
#
HG32EE460
DATA
4
VARIABLE
AUDIO OUT
6 8
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
5
RJP
PC IN
5
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
Čeština
19
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
7
PC/DVI
AUDIO IN
8
HP-ID
PC IN
AUDIO
RJP
HG32EE670
HG40EE670
HG49EE670
HG55EE670
5
4
6 8
PC IN
HP-ID
3
1
2
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
RJP
5
HG32AE460
5
#
PC / DVI
AUDIO IN
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
7
AV IN
VIDEO
PC IN
AUDIO
6
8
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
20
Čeština
ANT IN
4 3
$
HG32AE460
(TAIWAN)
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC/DVI
音訊輸入
7
AV IN
輸入
PC 輸入
視訊
左
8
音訊
右
HDMI 輸入
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 輸入
$
6 4 3
HG40AE460
(TAIWAN)
3 4 6
B
PC/DVI
音訊輸入
7
AV IN
@
輸入
HDMI 輸入
(DVI/ARC)
RJP
PC 輸入
音訊
(5V 0.5A)
/ CLONING
左
#
8
視訊
HP-ID
右
$
ANT 輸入
5
Čeština
21
HG32AE570
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
7
AV IN
VIDEO
8
PC IN
AUDIO
6
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
DATA
ANT IN
$
4 3
1
HG40AE570
HG43AE570
HG48AE570
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A) /
CLONING
3
AV IN
HP-ID
AUDIO
RJP
ANT IN
5
22
Čeština
8
VIDEO
4
$
7
6
PC IN
HG32AE570
HG43AE570
HG48AE570
(HONGKONG)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
7
HDMI IN 2
(DVI)
VIDEO
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
#
VIDEO
4
8
PC IN
HP-ID
RJP
5
9
VOL-CTRL
0
AUDIO
AUDIO
DOOR-EYE
VARIABLE
AUDIO OUT
(5V 0.5A) /
CLONING
$
ANT IN
6
HG32AE570
(CHINA)
5
RJP
(5V 0.5A/CLONING
#
7
AV 输入
视频
左
6
音频
PC 输入
8
右
1
DATA
HDMI 输覂
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 输入
$
3
DC 19V
4
Čeština
23
HG43AE570
HG48AE570
HG58AE570
(CHINA)
1
DATA
分量/AV 输入2
@
HDMI
输覂 2
(DVI)
HDMI
输覂 1
(ARC)
3
PC 输入
7
8
AV 输入1
(5V 0.5A)
/CLONING
4
视频
#
PC / DVI
音频输入
左
HP-ID
可变音频输出
恒量音频输出
9
左
RJP
5
24
Čeština
6
声音控制
右
电子猫眼
音频
ANT 输入
无线/有线
音频 右
$
0
✎✎ Při připojování externího zařízení k televizoru se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
✎✎ Při připojování externího zařízení dodržujte barvu svorek na kabelu.
1 DATA
–– Používá se pro podporu datové komunikace mezi televizorem a zařízením SBB.
–– Používá se pro připojení konektoru televizoru typu RJ-12.
2 CLOCK
Slouží k nastavení času po připojení kabelu externích hodin ke konektoru hodin. Můžete použít funkci zobrazení
externích hodin.
3 KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA
Ke konektoru pro sluchátka televizoru je možné připojit sluchátka. Po zapojení sluchátek bude vypnutý výstup zvuku
z vestavěných reproduktorů.
4HP-ID
Po připojení kabelu ke konektoru HP-ID a zároveň ke konektoru pro sluchátka slouží k samostatnému připojení
sluchátek. Další podrobnosti viz strana 36. Po zapojení sluchátek k připojení sluchátek bude připojení sluchátek
fungovat stejně jako funkce sluchátek.
5 RJP
Toto je port pro komunikaci RJP (Remote Jack Pack), který vám umožňuje připojení různých zařízení k přídavným
modulům za účelem zlepšení a usnadnění používání zařízení.
6 AV IN / COMPONENT IN
–– Komponentní připojení pro obraz a zvuk.
–– Připojte komponentní obrazové kabely (volitelné) ke komponentním konektorům („PR“, „PB“, „Y“) na zadní straně
televizoru a druhé konce kabelů k odpovídajícím komponentním obrazovým výstupům přehrávače DVD.
–– Pokud chcete připojit současně set-top box i přehrávač DVD, připojte set-top box k přehrávači DVD a pak připojte
přehrávač DVD ke komponentním konektorům („PR“, „PB“, „Y“) televizoru.
–– Konektory PR, PB a Y komponentních zařízení (přehrávač DVD) mohou být někdy označeny jako Y, B-Y a R-Y nebo
Y, Cb a Cr.
–– Připojte audiokabely RCA (volitelné) ke vstupu [R - AUDIO - L] na zadní straně televizoru a jejich opačné konce
připojte k odpovídajícím zvukovým výstupům přehrávače DVD.
7 PC/DVI AUDIO IN
Slouží k připojení ke zvukovým vstupům zesilovače nebo domácího kina.
8 PC IN
Připojte k obrazovému výstupu počítače.
9 VARIABLE AUDIO OUT
Používá se pro zvukový výstup reproduktoru do koupelny. Propojte koupelnovou nástěnnou skříň s portem Variable
(RCA).
0 VOL-CTRL
Používá se k ovládání hlasitosti koupelnového reproduktoru. Propojte koupelnovou nástěnnou skříň s portem
VOLCTRL.
! COMMON INTERFACE
Čeština
25
@ HDMI IN (ARC), (DVI/ARC)
Slouží k připojení konektoru HDMI zařízení vybaveného výstupem HDMI.
–– Připojení HDMI – HDMI nevyžaduje zvláštní připojení audia. Připojení HDMI umožňuje přenos zvuku i obrazu.
–– Konektor HDMI IN (DVI) použijte pro připojení DVI k externímu zařízení. Použijte kabel DVI-HDMI nebo adaptér
DVI-HDMI pro připojení obrazu a konektory PC/DVI AUDIO IN pro připojení zvuku.
# USB (5V 0.5A) / CLONING
–– Konektor pro upgrade softwaru, funkci Media Play atd.
–– Servisní konektor
–– USB KLONOVÁNÍ podporuje pouze standard USB 2.0.
$ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Chcete-li televizní kanály správně zobrazit, musí televizor přijímat signál z jednoho z následujících zdrojů:
–– venkovní anténa nebo rozvod kabelové televize.
% EXT (RGB)
–– V režimu Ext. podporuje výstup DTV Out pouze video a zvuk ve formátu MPEG SD.
Režimy zobrazení
Můžete vybrat některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena ve sloupci Rozlišení. Televizor se pak automaticky
nastaví na vybrané rozlišení.
Po připojení počítače k televizoru nastavte v počítači rozlišení obrazovky pro televizor. Optimální rozlišení je 1920 × 1080
při 60 Hz. Pokud je výstup počítače nastaven na jiné rozlišení, než jaká jsou uvedena v tabulce níže, televizor nemusí nic
zobrazit. Nastavte správné rozlišení s využitím informací v uživatelské příručce k počítači nebo jeho grafické kartě.
Doporučujeme použít jedno z rozlišení uvedených v tabulce.
✎✎ Optimální rozlišení je 1366 × 768 při 60 Hz.
Režim
Rozlišení
Horizontální frekvence
(kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
Bodová hodinová
frekvence
(MHz)
Synchr. polarita
(H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
26
Čeština
✎✎ Optimální rozlišení je 1920 × 1080 při 60 Hz.
Režim
Rozlišení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence
(Hz)
Bodová hodinová
frekvence
(MHz)
Synchr.
polarita
(H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ Používáte-li připojení kabelu HDMI-DVI, je potřeba použít konektor HDMI IN (DVI). (HG24EE470/460 není
podporováno)
✎✎ Režim prokládaného zobrazení není podporován.
✎✎ Sestava se může chovat abnormálně, pokud se zvolí nestandardní formát obrazu.
✎✎ Jsou podporovány režimy Oddělený a Kompozitní. Režim SOG není podporován.
Čeština
27
Používání ovladače televizoru
Ovladač televizoru, což je malé tlačítko podobné joysticku vpravo na zadní straně televizoru, umožňuje ovládat televizor
bez dálkového ovladače.
Existují dva typy ovladačů televizoru.
První typ se ovládá následovně.
Výběr možnosti Media Play
Výběr možnosti
Menu
Výběr možnosti
Zdroj
Nabídka funkcí
Snímač dálkového ovladače
Ovladač televizoru
Při pohledu na přední
stranu televizoru.
Vypnutí
✎✎ Některé funkce vyžadující kód PIN nemusí být dostupné.
✎✎ Barva a tvar výrobku se mohou lišit podle modelu.
✎✎ Stisknutím a podržením ovladače na déle než 1 sekundu zavřete nabídku.
✎✎ Při výběru funkce pohybem ovladače nahoru, dolů, doleva nebo doprava dbejte, abyste ovladač nestiskli. Pokud
ovladač nejprve stisknete, ovládání nahoru, dolů, doleva ani doprava již nebude fungovat.
Druhý typ se ovládá následovně.
Televizor zapnete pomocí tlačítka P na dálkovém ovladači nebo na panelu televizoru.
✎✎ Ovladač televizoru, který je vpravo dole na televizoru, umožňuje ovládat televizor bez dálkového ovladače.
✎✎ V případě, že jej stisknete jako první, objeví se nabídka ovládání. Funkci můžete vybrat stisknutím a podržením
ovladače televizoru.
✎✎ Barva a tvar výrobku se mohou lišit podle modelu.
✎✎ Ovladačem televizoru můžete pouze zapnout nebo vypnout televizor, změnit kanál, nastavit hlasitost a přepnout
vstupní zdroj. Jiné operace provádět nejdou.
: Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
Press: Move
Press & Hold: Select
Nabídka ovládání
/
: Přepínání kanálů.
/
: Nastavení hlasitosti.
: Zobrazení a výběr dostupných zdrojů videa.
Snímač dálkového ovladače / ovladač televizoru
Pohotovostní režim
Vypnete-li televizor, spustí se pohotovostní režim a televizor bude spotřebovávat malé množství elektrické energie.
Z bezpečnostních důvodů a z důvodu snížení spotřeby elektrické energie nenechávejte televizor v pohotovostním režimu
delší dobu (když jste například na prázdninách). Nejlepší je odpojit napájecí kabel.
28
Čeština
Dálkový ovladač
✎✎ Tento dálkový ovladač má tlačítka Power, Channel a Volume označena Braillovým písmem, což umožňuje jeho
používání zrakově postiženými osobami.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Zobrazení a výběr dostupných zdrojů
videa.
Přímé zadání čísla kanálu.
Přepínání režimů Teletext, Dvojitý
a Mix.
TTX/MIX
GUIDE
Zobrazení elektronického
programového průvodce EPG.
Dočasné vypnutí zvuku.
Nastavení hlasitosti.
Přepnutí aktuálního kanálu.
CH LIST
Zobrazí seznam kanálů na obrazovce.
Přepnutí na obrazovku HOME.
HOME
Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
CONTENT
Zobrazení obrazovky Správa obsahu.
CLOCK
Zobrazí informace o aktuálním
programu nebo obsahu.
CLOCK: Když stisknete tlačítko
INFO v pohotovostním režimu, na
obrazovce televizoru se zobrazí čas.
Rychlý výběr z často používaných
funkcí.
Přesunuje kurzor, vybírá položky
nabídek na obrazovce a mění
hodnoty zobrazené v nabídce
televizoru.
Návrat do předchozí nabídky.
Tato tlačítka používejte podle pokynů
na obrazovce televizoru.
ALARM: Zadejte hodinu, kdy se má
televizor zapnout.
X: Zapíná nebo vypíná funkci 3D
obrazu. (není k dispozici)
SUBT.: Zobrazení digitálních titulků.
Zavření nabídky.
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
Tato tlačítka se používají
s konkrétními funkcemi. Tato
tlačítka používejte podle pokynů na
obrazovce televizoru.
Čeština
29
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Zobrazení a výběr dostupných zdrojů
videa.
Přímé zadání čísla kanálu.
Návrat k předchozímu kanálu.
není k dispozici.
PRE-CH
Vypnutí a zapnutí zvuku.
Nastavení hlasitosti.
CH
Zobrazí seznam kanálů na obrazovce.
Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
Rychlý výběr z často používaných
funkcí.
Přesunuje kurzor, vybírá položky
nabídek na obrazovce a mění hodnoty
zobrazené v nabídce televizoru.
CH LIST
㰣虝
HOME
虡擖
Přepnutí na obrazovku HOME.
CONTENT
ALARM: Zadejte hodinu, kdy se má
televizor zapnout.
DUAL: Výběr zvukového efektu.
X: Zapíná nebo vypíná funkci 3D
obrazu. (není k dispozici)
30
Čeština
Zobrazení obrazovky Správa obsahu.
CLOCK
䯍㽟
Zobrazí informace o aktuálním
programu nebo obsahu.
CLOCK: Když stisknete tlačítko
INFO v pohotovostním režimu, na
obrazovce televizoru se zobrazí čas.
Zavření nabídky.
Návrat do předchozí nabídky.
Tato tlačítka používejte podle pokynů
na obrazovce televizoru.
Přepnutí aktuálního kanálu.
A
B
ALARM
DUAL
C
D
Tato tlačítka se používají
s konkrétními funkcemi. Tato
tlačítka používejte podle pokynů na
obrazovce televizoru.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Zobrazení a výběr dostupných
zdrojů videa.
Přímé zadání čísla kanálu.
Návrat k předchozímu kanálu.
Dočasné vypnutí zvuku.
Nastavení hlasitosti.
Přepnutí aktuálního kanálu.
Zobrazí seznam kanálů na obrazovce.
Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
㟣஧
Rychlý výběr z často používaných
funkcí.
Přesunuje kurzor, vybírá položky
nabídek na obrazovce a mění hodnoty
zobrazené v nabídce televizoru.
ᇗ࢞
㸂㴖
CLOCK
定時: Zadejte hodinu, kdy se má
televizor zapnout.
雙語: Výběr zvukového efektu.
字幕: Zobrazení digitálních titulků.
Zobrazení obrazovky Správa
obsahu.
Zobrazí informace o aktuálním
programu nebo obsahu.
CLOCK: Když stisknete tlačítko 訊
息 v pohotovostním režimu, na
obrazovce televizoru se zobrazí čas.
Zavření nabídky.
Návrat do předchozí nabídky.
Tato tlačítka používejte podle pokynů
na obrazovce televizoru.
Přepnutí na obrazovku HOME.
CONTENT
ူ᠞
㰴㐃
࿻ሞ
Tato tlačítka se používají
s konkrétními funkcemi. Tato
tlačítka používejte podle pokynů na
obrazovce televizoru.
Instalace baterií (velikost baterií: AAA)
Zadní část dálkového ovladače
✎✎ Po vložení baterií zašroubujte šroubovákem šroub,
který přidržuje kryt prostoru pro baterie.
✎✎ POZNÁMKA
yy Dálkový ovladač držte ve vzdálenosti nejvýše 7 metrů od
televizoru.
yy Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným
světlem. Nepoužívejte v blízkosti zářivek nebo neonů
s vysokým jasem.
yy Barva i tvar se mohou lišit podle modelu.
yy Tlačítko „3D“ na dálkovém ovladači slouží pro funkci, která
není podporována. Při stisknutí tohoto tlačítka televizor
nijak nezareaguje.
Čeština
31
Používání režimu Režim Sport
Režim Sport t
OO MENU m → Aplikace → Režim Sport → ENTER E
Tento režim poskytuje optimalizované podmínky pro sledování sportovních utkání.
yy a (Zvětšený obraz): Pozastaví přehrávání a rozdělí obraz na 9 částí. Vyberte část, kterou chcete zvětšit. Dalším
stisknutím tohoto tlačítka přehrávání obnovíte.
✎✎ Když je Režim Sport nastaven na možnost Zapnuto, režimy obrazu a zvuku se automaticky nastaví na možnost
Stadión.
✎✎ Pokud při sledování v režimu Režim Sport vypnete televizor, režim Režim Sport bude zrušen.
✎✎ Je-li spuštěná funkce Datová služba, funkce Zvětšený obraz není k dispozici.
32
Čeština
Připojení televizoru k zařízení SBB
Zadní panel televizoru
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
ETH MODEM
HDMI IN
(DVI/ARC)
Datový kabel
DATA
HP-ID
✎✎ Dostupnost závisí na konkrétním modelu.
1. S použitím datového kabelu propojte konektor DATA televizoru s konektorem [ETH MODEM] zařízení STB (SBB).
✎✎ Můžete používat datovou komunikaci.
Čeština
33
Seznam dodavatelů a kompatibilních datových kabelů dodávaných s televizorem
yy Ujistěte se, že používáte správný datový kabel podle svého dodavatele. Viz štítek s kódem na datovém kabelu.
✎✎ Provozní specifikace datového kabelu (RJ12): RS232
34
Čeština
Připojení koupelnových reproduktorů
Následujícím způsobem můžete připojit koupelnové reproduktory. (v závislosti na oblasti)
Připojení s použitím proměnlivého výstupu (externí zesilovač není nutný)
Zadní panel televizoru
VIDEO
1
Reproduktor
VARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO
Regulátor hlasitosti
VOL-CTRL
2
VOL+
VOL-
1. Propojte port VARIABLE AUDIO OUT televizoru a nástěnné koupelnové reproduktory hotelu.
Reproduktor +
Reproduktor -
nezapojeno
2. Propojte konektor VOL-CTRL televizoru a port regulátoru hlasitosti nástěnných reproduktorů hotelu.
✎✎ Maximální výkon reproduktoru je 4 W, 8 Ω.
✎✎ Port VARIABLE AUDIO OUT podporuje pouze MONO zvukový výstup.
yy Instalace regulátoru hlasitosti
–– Pokud připojíte regulátor hlasitosti způsobem uvedeným na obrázku, můžete ovládat hlasitost koupelnových
reproduktorů.
–– Konektor sloužící pro připojení regulátoru hlasitosti k televizoru je běžný 3,5mm konektor pro připojení
sluchátek.
–– Regulátor hlasitosti používá mikrospínač Tact.
✎✎ Nastavení režimu Sub AMP.
–– 0: Vypnutí funkce Sub AMP (vypnutí PWM).
–– 1: Určuje vedlejší hlasitost podle nastavení hlavní hlasitosti. To znamená, že se vedlejší hlasitost určuje na
základě hodnot Hlasitost při zapnutí, Minimální hlasitost a Maximální hlasitost pro Hotelový režim.
–– 2: Určuje hlasitost podle nastavení ovládacího panelu koupelny.
yy Specifikace portu proměnlivého výstupu
–– Vodič reproduktoru: Nepoužívejte vodič reproduktoru delší než 25 m.
Regulátor hlasitosti
VOL +
1
3
2
ZESÍLENÍ
ZESLABENÍ
( bílý 1 ) ( černý/červený
2)
VOL -
ZEM
( stíněný vodič 3 )
Čeština
35
HP-ID
Chcete-li zvýšit své pohodlí, je možné u postele nebo na pracovním stole instalovat přídavné připojení pro sluchátka. Za
tím účelem proveďte níže popsaný postup.
yy Podrobný nákres externího připojení sluchátek.
Zadní panel televizoru
HEADPHON BOX
A
Připojení sluchátek
HP-ID
Shield wire
Red Wire (Audio-R)
Red wire + White wire
TV Headphones jack
Whitewire (Audio-L)
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Připojení sluchátek>
36
Čeština
Připojení modulu MediaHub HD
Výstup z externího zdroje připojeného k modulu MediaHub HD na recepci hotelu.
MediaHub HD zezadu
HDMI
USB
RS/232
Zadní panel televizoru
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
1 Datový kabel RS-232
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
2 Kabel HDMI
✎✎ Dostupnost závisí na konkrétním modelu.
1. Propojte port RJP televizoru a port RS/232 MediaHubu HD.
2. Propojte port HDMI IN televizoru a port HDMI MediaHubu HD.
yy MediaHub HD
–– MediaHub HD je hardwarový modul, který má různé AV vstupy (A/V, Audio, PC, HDMI a USB) a odpovídající
výstupy. Odpovídající výstupní zdroje se připojují z modulu MediaHub k televizoru. MediaHub komunikuje
s televizorem prostřednictvím rozhraní RS232. Hotel Plug & Play je funkce umožňující hotelovým hostům připojit
externí zdroj k MediaHubu. MediaHub komunikuje s televizorem zasíláním zpráv o aktivních a neaktivních
zdrojích. Televizor se přepne na aktivní externí zdroj.
–– Musíte propojit port HDMI MediaHubu s portem HDMI IN televizoru.
–– Když je televizor zapnutý, propojte televizor a modul RJP do 10 sekund.
yy Speciální funkce
–– PIP
–– Automatická detekce
Čeština
37
Připojení modulu RJP (Remote Jack Pack)
Výstup z externího zdroje připojeného k modulu RJP na recepci hotelu.
1 Kabel D-sub / PC Audio
Modul RJP zezadu
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Zadní panel televizoru
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
4 Kabel HDMI
3 Videokabel
2 Audiokabel
5
✎✎ Dostupnost závisí na konkrétním modelu.
1. Propojte port PC IN / PC/DVI AUDIO IN televizoru s portem PC/AUDIO modulu RJP.
2. Propojte port AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] televizoru s portem VIDEO modulu RJP.
3. Propojte port AV IN [VIDEO] televizoru s portem VIDEO modulu RJP.
4. Propojte port HDMI IN televizoru s portem HDMI modulu RJP.
5. Propojte port RJP televizoru s portem RS/232 modulu RJP.
✎✎ Kompatibilní modul RJP (Remote Jack Pack) pro tento televizor Samsung je TeleAdapt TA-7610.
yy RJP (Remote Jack Pack): RJP je zkratka pro Remote Jack Pack a jedná se o hardwarový modul, který má různé
AV vstupy (A/V, Audio, PC a HDMI) a odpovídající výstupy. Odpovídající výstupní zdroje se připojují z modulu RJP
k televizoru. Modul RJP komunikuje s televizorem prostřednictvím rozhraní RS232. Hotel Plug & Play je funkce
umožňující hotelovým hostům připojit k modulu RJP externí zdroj. Modul RJP komunikuje s televizorem zasíláním
zpráv o aktivních a neaktivních zdrojích. Televizor se přepne na aktivní externí zdroj podle priority nastavené
uživatelem.
✎✎ Pro připojení modulu RJP můžete vybrat porty HDMI IN nebo AV IN.
✎✎ Když je televizor zapnutý, propojte televizor a modul RJP do 10 sekund.
38
Čeština
yy Modul RJP lze vrátit na výchozí nastavení z výroby současným stisknutím tlačítek A/V a HDMI po dobu 10 sekund. Když
5krát zablikají všechny indikátory LED, obnovení nastavení z výroby je dokončeno.
yy Modul RJP automaticky vypne všechny indikátory LED po 5 minutách aby jejich světlo zbytečně neobtěžovalo hosty
v hotelovém pokoji. Pokud host stiskne nějaké tlačítko, zhasnuté indikátory LED se znovu rozsvítí a zůstanou svítit
na dalších 5 minut. Pokud host pak stiskne tlačítko jiného zdroje, televizor se přepne na vybraný zdroj a rozsvítí se
odpovídající indikátor LED.
yy Po resetování modulu RJP nebo vypnutí a zapnutí televizoru trvá navázání komunikace mezi televizorem a modulem
RJP přibližně 10 sekund.
yy V následující tabulce je uveden přibližný čas v sekundách potřebný pro přepnutí televizoru na vstupní zdroj v závislosti
na prioritě.
✎✎ Scénář 1: Když nejsou připojeny žádné vstupy.
Zdroj
Připojení
AV
2 s
PC
0,7 s
HDMI
3,9 s
✎✎ Scénář 2: Když jsou připojeny dva nebo více vstupů a zdroj vstupu je odpojen a znovu připojen.
Zdroj
Odpojení
Připojení
Celkem
AV
4,5 s
2 s
6,5 s
PC
0,7 s
0,7 s
1,4 s
HDMI
3,9 s
3,9 s
7,8 s
✎✎ Pokud má například modul RJP připojeny všechny živé zdroje AV, PC a HDMI, zdroj AV má nejvyšší prioritu.
Pokud je RJP v režimu HDMI a host odpojí a znovu připojí vstup AV, je minimální čas potřebný na přepnutí na
vstup AV 6,5 sekundy.
yy Při připojení zvukového zařízení, jako je iPod nebo přehrávač MP3, by měl být režim Hudba ON a režim identifikace
vstupu OFF.
yy Jsou podporovány zdroje vstupu A/V, PC a HDMI.
Čeština
39
Nastavení dat hotelových možností
Zadání: Stiskněte tlačítka MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E v tomto pořadí. (Z režimu Hotel se nastavuje režim Samostatně.)
Opuštění této nabídky: vypněte a znovu zapněte zařízení.
Funkce hotelové televize
Číslo
Kategorie
Položka
Výchozí
hodnota
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
3
4
Power On
yy Interactive režim: Samsung / 11M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens /
Amino / MDC / Enseo
yy Standalone režim: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Nastaví výchozí hodnoty, které se použijí při zapnutí televizoru.
yy User Defined: Umožňuje ruční nastavení kanálu při zapnutí a typu
kanálu. Viz části Číslo kanálu při zapnutí a Typ kanálu níže.
yy Last Saved: Vyberete-li tuto položku, zobrazí televizor po zapnutí
ten kanál, který byl sledován před vypnutím televizoru.
Last Saved
Power On Channel Num
…
Televizor se po zapnutí automaticky přepne na tento kanál.
Power On Channel Type
…
yy Vyberte pásmo kanálů: ATV (analogové vysílání s anténním
příjmem), DTV (digitální vysílání s anténním příjmem), CATV
(analogové vysílání s kabelovým příjmem) nebo CDTV (digitální
vysílání s kabelovým příjmem)
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
…
Televizor se zapne s touto úrovní hlasitosti.
Min Volume
0
Jedná se o minimální úroveň hlasitosti, kterou může uživatel nastavit
v samostatném režimu Hotel.
Max Volume
100
Maximální úroveň hlasitosti, kterou může uživatel nastavit.
Power On Source
TV
Vyberte zdroj vstupu, který televizor zobrazí po zapnutí.
yy User Defined: Umožňuje ruční nastavení hlasitosti po zapnutí. Viz
část Úroveň hlasitosti při zapnutí níže.
yy Last Saved: Televizor se po zapnutí nastaví na hlasitost, která byla
nastavena před vypnutím.
Určuje nastavení televizoru po výpadku elektrické energie a obnovení
dodávky elektrické energie nebo po odpojení televizoru a jeho
opětovném zapojení.
yy Last Option: Uvede televizor do posledního stavu napájení.
Byl-li posledním stavem pohotovostní režim, navrátí jej do
pohotovostního režimu. Byl-li televizor zapnutý, zapne jej.
yy Power On: Televizor se po obnovení napájení zapne.
yy Standby: Televizor bude po obnovení napájení v pohotovostním
režimu.
Power On Option
Last Option
Channel Setup
…
Umožňuje přímý a okamžitý přístup k některým funkcím nabídky
Kanál v uživatelské nabídce Kanál, jako je možnost Automatické
ladění, Ruční ladění, nastavení možnosti Anténa atd.
…
Funkce Channel Editor umožňuje upravovat kanály uložené v paměti
televizoru. Pomocí funkce Channel Editor můžete:
yy měnit čísla a názvy kanálů a řadit kanály do požadovaného pořadí,
yy skrýt obraz vybraných kanálů. Skrytí obrazu zamezí zobrazování
obrazu z kanálu a z televizoru vychází pouze zvuk. Na obrazovce se
zobrazuje ikona reproduktoru. Funkce Channel Editor umožňuje také
snadné zobrazení informací o jednotlivých kanálech, aniž by bylo
nutné kanály jednotlivě zobrazovat.
Channel
Čeština
yy Vyberte možnost Hospitality Mode.
yy Interactive režim: Televizor funguje se zařízením SI STB nebo SBB.
yy Standalone režim: Televizor funguje samostatně – bez zařízení SI
STB nebo SBB.
Power On Channel
Channel Editor
40
Popis
Funkce hotelové televize
Číslo
Kategorie
Položka
Popis
ON
Tato funkce umožňuje zobrazení a procházení kanálů ze všech typů
antén (Anténa/kabel nebo Satelit) najednou.
yy ON: Je-li vybrána možnost ON, mají hosté přístup ke kompletní
mapě kanálů bez ohledu na vybraný typ antény. V seznamu kanálů
budou zobrazeny kanály typu Anténa i Kabel.
yy OFF: Je-li vybrána možnost OFF, mají hosté v mapě kanálů přístup
pouze ke kanálům odpovídajícím vybranému typu antény [Anténa/
kabel nebo Satelit]. V seznamu a editoru kanálů se zobrazí pouze
kanály podle vybraného typu antény.
OFF
yy ON: Zkontrolujte čísla kanálů programů DTV. (Editor kanálů DTV není
přístupný.)
yy OFF: Nekontrolujte čísla kanálů programů DTV. (Editor kanálů DTV
je přístupný, ale není podporována další aktualizace čísel kanálů
programů.)
ON
Pokud dojde k neshodě mezi daty v mapě kanálů a přenášenými daty,
dojde k automatickému ladění kanálů a data a parametry v mapě
kanálů se obnoví.
yy ON: Pokud je položka Zpráva o novém hledání kanálů nastavena na
hodnotu ON, zobrazí se hotelovým hostům v nabídce na obrazovce
zpráva, že jsou znovu vyhledávány kanály.
yy OFF: Pokud se nemá hotelovým hostům zobrazovat v nabídce na
obrazovce zpráva o novém hledání kanálů, může správce hotelu
nastavit položku Zpráva o novém hledání kanálů na možnost OFF.
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF: Pokud je položka Pan Euro MHEG nastavena na možnost
Vypnuto, je technologie MHEG spuštěna v závislosti na stávajících
technických údajích výrobku.
yy ON: Pokud je položka Pan Euro MHEG nastavena na možnost
Zapnuto, je funkce MHEG nastavena na ON bez ohledu na specifikaci
produktu nebo oblast.
My Channel
OFF
Lze povolit nebo zakázat funkci Můj kanál.
Genre Editor
…
Umožňuje úpravu žánru kanálů. (Funkce je k dispozici v případě, že je
položka Můj kanál nastavena na hodnotu Zapnuto.)
Subtitle Auto On
OFF
Pomocí této funkce lze zapnout nebo vypnout funkci automatického
zapínání titulků v určité zemi. Funkce je podporována u hotelových
televizorů, které jsou připraveny k příjmu vysílání DVB v Evropě.
Tato funkce se vztahuje k technickým údajům pro titulky ve Francii.
Titulky v ostatních zemích fungují v závislosti na technických údajích
příslušné země, bez ohledu na zapnutí či vypnutí funkce Autom.
zapnutí titulků.
yy ON: Pokud je položka Autom. zapnutí titulků nastavena na možnost
ON, funguje podle technických údajů pro titulky ve Francii.
yy OFF: Pokud je položka Autom. zapnutí titulků nastavena na možnost
OFF, nefunguje podle technických údajů pro titulky ve Francii.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON: Zobrazení informací teletextu v širokoúhlém formátu obrazovky.
yy OFF: Zobrazení informací teletextu v normálním formátu obrazovky.
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Channel Rescan
Message
4
Výchozí
hodnota
Channel
Čeština
41
Funkce hotelové televize
Číslo
5
Kategorie
Výchozí
hodnota
Picture Menu Lock
OFF
Povolení nebo zakázání nabídky Obraz.
Menu Display
ON
yy ON: Hlavní nabídka se zobrazuje.
yy OFF: Hlavní nabídka se nezobrazuje.
Tools Display
ON
yy ON: Nabídka Nástroje se zobrazuje.
yy OFF: Nabídka Nástroje se nezobrazuje.
Channel Menu Display
OFF
yy ON: Nabídka Kanál se zobrazuje.
yy OFF: Nabídka Kanál se nezobrazuje.
Menu OSD
42
Hodiny
Čeština
Pomocí této položky lze zapnout nebo vypnout ovládání předního
panelu (místních tlačítek).
yy Unlock: Všechna tlačítka panelu jsou odemčena.
yy Lock: Všechna tlačítka panelu jsou uzamčena.
yy OnlyPower: Všechna tlačítka panelu kromě tlačítka Power panelu
jsou uzamčena.
yy Menu/Source: Uzamčena jsou tlačítka Menu a Source panelu.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
…
Pomocí této položky lze upravit nabídku Domů.
Home Menu Auto Start
…
ON: Nabídka Domů je nastavena na možnost Auto start.
OFF: Nabídka Domů není nastavena na možnost Auto start.
OFF: Nabídka Domů se nezobrazuje.
ON: Nabídka Domů se zobrazuje.
OFF
Vyberte typ hodin (OFF/SW Clock/Ext. Clock)
yy OFF: Nebudou fungovat žádné možnosti nastavení hodin v režimu
Hotel.
yy SW Clock: Budou fungovat pouze SW hodiny.
yy Ext. Clock: Budou fungovat možnosti Ztmavení, Test hodin a Formát
času souvisejících položek Hodiny LED.
Local Time
Manual
Slouží k výběru způsobu aktualizace údajů hodin.
K automatickému nastavení hodin použijte údaje hodin z kanálu
DTV nebo nastavte hodiny ručně, pokud je televizor v pohotovostním
režimu.
Timer Type
Wakeup
yy Wakeup: Můžete nastavit konkrétní čas, kdy se televizor
automaticky zapne.
yy OnOff: Nechte televizor, aby se v konkrétní čas automaticky zapnul
nebo vypnul. Můžete okamžitě nastavit až tři časy.
Time Channel Type
…
Umožňuje vybrat, ze kterého kanálu DTV se použijí údaje hodin
k nastavení hodin.
Time Channel Num
…
Číslo kanálu DTV.
Clock Type
6
Popis
Položka
Funkce hotelové televize
Číslo
Kategorie
Položka
OFF
Music Mode PC
OFF
Umožňuje přehrávání hudby z mp3 nebo jiného audiopřehrávače přes
zdroj vstupu PC. Když je tato možnost zapnuta, můžete poslouchat
zvuk z přehrávače prostřednictvím televizoru, i když není k dispozici
žádný videosignál. Podsvícení televizoru ale zůstává zapnuté. Pokud
je dodáván videosignál, funguje normálně.
Music Mode Backlight
OFF
Zapnutí nebo vypnutí podsvícení v hudebním režimu umožňující šetřit
energii.
Priority AV
1
Pokud je nastavena priorita konektorů, po připojení konektoru se
podle jeho proirity automaticky nastaví příslušný zdroj.
Priority PC
2
Pokud je nastavena priorita konektorů, po připojení konektoru se
podle jeho proirity automaticky nastaví příslušný zdroj.
8
Priority HDMI
3
Pokud je nastavena priorita konektorů, po připojení konektoru se
podle jeho proirity automaticky nastaví příslušný zdroj.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI/DVI
Music Mode
Remote Jack
Pack
USB Pop-up Screen
9
10
11
External Source
HP Management
Bathroom
Speaker
(Depending on
the region)
Popis
Umožňuje přehrávání hudby z mp3 nebo jiného audiopřehrávače přes
zdroj vstupu AV. Když je tato možnost zapnuta, můžete poslouchat
zvuk z přehrávače prostřednictvím televizoru, i když není k dispozici
žádný videosignál. Podsvícení televizoru ale zůstává zapnuté. Pokud
je dodáván videosignál, funguje normálně.
Music Mode AV
7
Výchozí
hodnota
Default
Slouží k výběru zdroje RJP AV (výběr zdrojů závisí na modelu).
Slouží k výběru, jaký zdroj HDMI televizoru je připojený ke konektoru
RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Je-li k televizoru připojeno zařízení USB, slouží k nastavení
následujících možností:
yy Default: Zobrazí se automaticky otevírané okno.
yy Automatic: Automaticky se otevře nabídka obsahu zařízení USB.
yy Disable: Nezobrazí se automaticky otevírané okno ani nabídka.
External Source Banner
ON
Pokud je tato položka nastavena na hodnotu Zapnuto a pokud
změníte zdroj televizoru na jiný externí vstup, stisknete tlačítko
INFO nebo televizor zapnete, zobrazí se External Source Banner
(s informacemi).
yy ON: Na obrazovce televizoru se zobrazí informace o externím zdroji.
yy OFF: Na obrazovce televizoru se informace o externím zdroji
nezobrazí.
Auto Source
OFF
yy ON: Pokud je k televizoru připojen externí zdroj vstupu, televizor
tento zdroj vstupu identifikuje a poté se na něj automaticky přepne.
yy OFF: Funkce automatického rozpoznání zdroje je vypnuta.
Anynet+Return Source
Power On
Src
HP Mode
OFF
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
Slouží k výběru zdroje televizoru po ukončení připojení Anynet+
(HDMI-CEC). (Tato funkce je užitečná zejména při použití
s konektorem Guestlink RJP.)
Pro konkrétní situaci viz tabulka níže.
Sub Amp Mode
2
Určuje režim provozu funkce Sub AMP.
0: Vypnutí funkce Sub AMP (vypnutí PWM).
1: Určuje vedlejší hlasitost podle nastavení hlavní hlasitosti. To
znamená, že se vedlejší hlasitost určuje podle hodnot Hlasitost při
zapnutí, Min. hlasitost a Max. hlasitost.
2: Určuje hlasitost podle nastavení ovládacího panelu koupelny.
Sub Amp Volume
6
Hlasitost funkce Sub AMP při výchozím zapnutí.
Čeština
43
Funkce hotelové televize
Číslo
12
Kategorie
Eco Solution
Položka
Energy Saving
OFF
Slouží k nastavení jasu televizoru kvůli snížení spotřeby elektrické
energie.
yy OFF: Úsporná funkce je vypnuta.
yy Low: Televizor je nastaven na nízký úsporný režim.
yy Medium: Televizor je nastaven na střední úsporný režim.
yy High: Televizor je nastaven na vysoký úsporný režim.
Welcome Message
OFF
Po zapnutí televizoru zobrazí po dobu 5 sekund uvítací zprávu.
OFF
Zapne nebo vypne funkci Logo hotelu. Pokud je nastavena možnost
Zapnuto, po zapnutí televizoru se před zobrazením signálu
z prvotního zdroje zobrazí logo po dobu nastavenou pomocí položky
„Logo Display Time“.
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
13
14
Hospitality Logo DL
…
Slouží ke stažení loga hotelu. Požadavky na soubor loga hotelu:
yy Pouze soubor BMP nebo AVI.
yy Max. velikost souboru: BMP – 960 × 540, AVI – 30 MB
yy Název souboru musí být samsung.bmp nebo samsung.avi.
Logo Display Time
…
Slouží k nastavení doby zobrazení loga hotelu (3, 5 nebo 7 sekund).
(K dispozici pouze, když je „Zobrazení nabídky Domů“ nastaveno na
možnost VYPNUTO.)
Clone TV to USB
-
Slouží k naklonování aktuálních nastavení televizoru na paměťové
zařízení USB.
Clone USB to TV
-
Slouží k naklonování nastavení televizoru uložených v paměťovém
zařízení USB do televizoru.
Setting Auto Intialize
OFF
Když je funkce Autom. inicializace nastavení zapnutá a televizor
vypnete a zapnete nebo vypnete a zapnete hlavní napájení, obnoví
se data na klonované hodnoty. Pokud není nastavena žádná hodnota
klonování, tak i když je funkce Autom. inicializace nastavení zapnutá,
bude ignorována a fungování televizoru bude stejné jako při vypnuté
funkci Autom. inicializace nastavení.
REACH 4.0
OFF
yy ON: Otevře funkci REACH 4.0
yy OFF: Zavře funkci REACH 4.0
REACH Channel
…
Slouží k výběru kanálu aktualizace SIRCH.
Group ID
…
Slouží k výběru ID skupiny SIRCH.
…
Slouží k nastavení času aktualizace systému SIRCH. Pomocí nastavení
času aktualizace systému SIRCH můžete nastavit provádění
automatických aktualizací v 0:00 a 12:00 hodin nebo ve 2:00 a
14:00 hodin. Aktualizace můžete také provádět v intervalech 1 hodina
nebo 2 hodiny.
…
yy ON: Aktualizace systému SIRCH se provede při každém spuštění
pohotovostního režimu televizoru.
yy OFF: Aktualizace systému SIRCH se provede pouze ve vybraném
čase aktualizace systému SIRCH.
Room Number
…
Slouží k nastavení čísla pokoje.
REACH Server Version
0000
Cloning
REACH Solution
REACH Update
Immediate
44
Slouží k úpravě uvítací zprávy.
Logo/Message
REACH Update Time
15
Čeština
Popis
Výchozí
hodnota
Slouží k zobrazení verze souboru klonování SIRCH, který je právě
v televizoru.
Funkce hotelové televize
Číslo
16
17
Kategorie
Položka
Výchozí
hodnota
Factory Lock
OFF
Umožňuje vymazat seznam zařízení při zapnutí a vypnutí.
yy ON: Pro přístup do nabídky továrního nastavení televizoru je nutné
zadat heslo.
yy OFF: Požadavek na heslo je vypnut.
Password Popup
…
Zapnutí a vypnutí automaticky otevíraného okna pro heslo. Pokud
je tato možnost nastavena na VYPNUTO, televizor nezobrazí
automaticky otevírané okno pro zadání hesla dříve, než vám bude
povolen přístup do nabídky Tovární nastavení. Pokud je možnost
nastavena na ZAPNUTO, objeví se automaticky otevírané okno pro
zadání hesla.
Security
System
Popis
Password Input
…
Slouží k zadání původního hesla 00000000.
Password Setting
…
Slouží k nastavení nového hesla.
Password Reset
…
Slouží k obnovení hesla na hodnotu 00000000.
Security Mode
…
Zabezpečený režim: ON neboOFF.
USB
…
Slouží k zákazu nebo povolení připojení USB.
HDMI
…
Slouží k zákazu nebo povolení připojení HDMI.
TTX Security
…
Slouží k povolení nebo zákazu funkce teletextu.
Self Diagnosis for TV
…
Slouží k otevření nabídky automatické diagnostiky.
yy Test obrazu: Slouží ke kontrole potíží s obrazem. Pokud dojde
k problému se zobrazením zkušebního obrazu, vyberte možnost Ano
a pokračujte podle pokynů na obrazovce.
yy Test zvuku: Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěného
zkušebního zvuku. Pokud dojde k problému během tohoto testu,
vyberte možnost Ano a pokračujte podle pokynů na obrazovce.
Self Diagnosis for HTV
…
Slouží ke kontrole stavu portu Variable audio out a komunikace
se zařízením SI STB nebo SBB. Pokud narazíte při používání portu
Variable audio out nebo zařízení SI STB nebo SBB na jakýkoli problém,
zkontrolujte tuto položku.
SW Update
…
Funkce aktualizace softwaru z média USB.
Service Pattern
OFF
Slouží k zobrazení servisního obrazce.
Sound Bar Out
OFF
K televizoru lze prostřednictvím připojení Anynet připojit externí
zařízení, jako je zařízení Samsung Sound Bar, a zvuk televizoru
směrovat do zařízení Sound Bar. Tato funkce je v továrním nastavení
hotelové nabídky VYPNUTA a není proto povolena. Pokud je možnost
zařízení Sound Bar ZAPNUTA a reproduktor je připojený pomocí
rozhraní HDMI, hlavní reproduktor televizoru se ztlumí.
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV Reset
…
Informace kontaktního střediska společnosti Samsung
yy ON: Funkce IR je v Pohotovostním režimu zapnutá.
yy OFF: Funkce IR je v Pohotovostním režimu vypnutá.
Obnovení na nastavení z výroby.
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) je profesionální a interaktivní dálkový ovladač, který
umožňuje pomocí režimu RF DTV provádět aktualizace firmwaru televizoru, klonování dat, změny v mapování
kanálů, obsahu služby S-LYNK REACH a obsahu TICKERU v několika stovkách televizorů zároveň. Funkce ovladače
REACH jsou k dispozici pouze v samostatném režimu. Server REACH se prodává samostatně. Více informací o
ovládání serveru REACH naleznete v příručce serveru REACH dodávané s výrobkem.
✎✎ V závislosti na modelu a oblasti se mohou některé položky nabídky lišit.
Čeština
45
Hlavní
Režim HP
reproduktor
Zapnout/
vypnout
funkci
Akce televizoru
Ztlumit
zvuk
ON
ON
OFF
Zapnutí
ON
ON
OFF
Zvýšení/snížení
hlasitosti
ON
ON
ON
Mute
ON
ON
ON
Zvýšení/snížení
hlasitosti
ON
ON
OFF
Zrušit ztlumení
zvuku
Zobrazen
šedě
OFF
OFF
Zapnutí
Zobrazen
šedě
OFF
OFF
Zvýšení/snížení
hlasitosti
Zobrazen
šedě
OFF
ON
Mute
Zobrazen
šedě
OFF
ON
Zobrazen
šedě
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
46
Čeština
Výstup
Zvuk hlavního reproduktoru – ANO (použije se úroveň
hlasitosti Naposledy uložená/Defin. uživ.)
Zvuk HP – není k dispozici
Hlavní reproduktor – úroveň hlasitosti se mění podle
hlasitosti nastavené v nabídce na obrazovce.
Zvuk HP – není k dispozici
Hlavní reproduktor – Ztlumit zvuk
Zvuk HP – Ano – Použita úroveň hlasitosti z úrovně hlasitosti
HP v nabídce hotelových možností.
Zvuk hlavního reproduktoru – Ne (Ztlumit zvuk)
HP – Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti podle aktuální
hlasitosti HP
Zvuk hlavního reproduktoru – Ano.
Zvuk HP – není k dispozici
Zvuk hlavního reproduktoru – Ne (Ztlumit zvuk)
Zvuk HP – ANO (použije se výchozí úroveň hlasitosti HP)
Hlavní reproduktor – Ztlumit zvuk
HP – Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti podle aktuální
hlasitosti HP
Hlavní reproduktor – Ztlumit zvuk (žádná akce)
HP – Změna na Ztlumit zvuk
Zvuk hlavního reproduktoru – Ne (Ztlumit zvuk)
Zvýšení/snížení
hlasitosti / stav HP – Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti podle aktuální
Ztlumit zvuk
hlasitosti HP
Zrušit ztlumení Zvuk hlavního reproduktoru – Ne (Ztlumit zvuk)
zvuku
HP – Ano (úroveň hlasitosti podle aktuální hlasitosti HP)
Zapnutí
Zvýšení/snížení
hlasitosti
Mute
Pokud je Správa HP vypnuta, Hlavní reproduktor se vypne.
Zvýšení/snížení (Pokud je Správa HP vypnuta, funkce je stejná jako Normální
hlasitosti při
HTV.)
zachování stavu
Ztlumit zvuk
Zrušit ztlumení
zvuku
Poznámky
Toto je podobné funkci
Normální, kromě toho,
že zvuk je nuceně
veden do konektoru
pro sluchátka, i když
sluchátka nejsou
fyzicky připojena.
Stejné jako připojení/
odpojení sluchátek při
spuštěné funkci Žádná
správa HP.
Uvítací zpráva
Funkce Uvítací zpráva umožňuje zobrazení přizpůsobené zprávy na televizoru při jeho každém spuštění hostem
v hotelovém pokoji.
–– Nastavení uvítací zprávy jsou umístěna v nabídce hotelových možností.
–– Chcete-li zprávu při zapnutí napájení zobrazit, musí být položka Uvítací zpráva nastavena na hodnotu ON.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
Hospitality Logo
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé položky nabídky dostupné.>
–– Uvítací zpráva může mít délku až 25 znaků a lze ji upravit v nabídce hotelových služeb.
–– Uvítací zpráva může obsahovat následující znaky:
✎✎ Povolena jsou pouze velká písmena A až Z.
–– Uvítací zprávu je možné upravovat s použitím navigace, barevných tlačítek a tlačítka Enter dálkového
ovladače v nabídce na obrazovce „<LanguageVariable id=”v01d152ca01f28f00” variablename=”OPT_0101”
updatestate=”1”>Edit Welcome Message“.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
V
W
X
Y
Z
T
Move
U
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Uvítací zpráva a logo hotelu se nemohou používat současně.
Čeština
47
Logo hotelu
Funkce Logo hotelu zobrazuje při zapnutí televizoru hotelové logo.
–– Funkce Hospitality Logo se nastavuje v nabídkách hotelového režimu.
–– Když se zapne možnost Logo hotelu, zpřístupní se položky Stažení loga a Nabídka zobrazení loga.
–– Pokud je v paměti nahraný obrázek loga a je zapnuta funkce Logo hotelu, zobrazí se logo hotelu při zapnutí
televizoru.
–– Logo hotelu se nezobrazuje, pokud je vypnuta možnost Logo hotelu, i když je obrázek loga nahrán do paměti
televizoru.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ON
Edit Welcome Message
r
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé položky nabídky dostupné.>
yy Hospitality Logo
–– Tato možnost umožňuje vybrat, zda se zobrazuje logo hotelu.
–– Výchozím nastavením této možnosti je OFF.
–– Lze ji nastavit na OFF nebo ON.
–– Při nastavení na ON jsou přístupné položky nabídky Stažení loga a Doba zobrazení loga.
yy Hospitality Logo DL
–– Tato možnost umožňuje nahrát obrázek loga do paměti televizoru ze zařízení USB.
–– Při kopírování obrázku do televizoru se zobrazuje pokyn k vyčkání.
–– Po úspěšném dokončení kopírování se zobrazí zpráva Dokončeno.
–– V případě neúspěšného provedení operace kopírování se zobrazí zpráva Nezdařilo se.
–– Pokud není připojeno žádné zařízení USB, zobrazí se zpráva Žádné zařízení USB.
–– Pokud není k dispozici žádný soubor pro zkopírování ze zařízení USB nebo je soubor v nesprávném formátu (musí
být BMP), zobrazí se zpráva Žádný soubor. Pokud se zobrazuje zpráva Žádný soubor a přitom máte připojeno
zařízení USB se souborem loga, zkontrolujte formát souboru.
yy Formát souboru loga
–– Televizor podporuje pouze formát BMP a AVI.
–– Název souboru musí být samsung.bmp nebo samsung.avi.
–– Maximální rozlišení formátu BMP je 1280 x 720.
–– Maximální velikost souboru ve formátu AVI je 30 MB.
–– Televizor nemění velikost ani měřítko obrázku.
Videokodek: H.264 /MPEG-4 /MPEG2
Přenosová rychlost: pod 10 Mb/s
Snímková frekvence: 24~30
Rozlišení: 640*480 | 1920*1080
48
Čeština
Klonování
USB klonování je funkce umožňující stažení uživatelem nakonfigurovaných nastavení
(Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavení a Hotel Setup) z jednoho televizoru a jejich nahrání
do dalších televizorů.
Na zařízení USB lze zkopírovat všechna uživatelská nastavení z televizoru (hlavní
televizor).
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
–– USB klonování podporuje pouze standard 2.0.
yy Clone TV to USB: Jedná se o operaci zkopírování uložených dat z vyhrazené oblasti
paměti EEPROM televizoru do zařízení USB.
1. Připojte jednotku USB k portu USB na zadní straně televizoru.
Logo/Message
Cloning
d
2. Stisknutím těchto tlačítek v následujícím pořadí zadejte hotelové možnosti:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Clone TV to USB“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Zobrazí se zpráva „Clone TV to USB“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
5. Průběh klonování do zařízení USB lze sledovat.
yy Probíhá: Zobrazuje se během kopírování dat ze zařízení USB.
yy Dokončeno: Operace kopírování byla úspěšně dokončena.
yy Nezdařilo se: Operace kopírování nebyla úspěšně dokončena.
yy Žádné USB: Není připojeno žádné zařízení USB.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: Jedná se o operaci nahrání dat ze zařízení USB do televizoru.
1. Připojte jednotku USB k portu USB na zadní straně televizoru.
2. Stisknutím těchto tlačítek v následujícím pořadí zadejte hotelové možnosti:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Clone USB to TV“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
4. Zobrazí se zpráva „Clone USB to TV“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
5. Průběh klonování do zařízení USB lze sledovat.
yy Probíhá: Kopírování dat do zařízení USB.
yy Dokončeno: Operace kopírování byla úspěšně dokončena.
yy Nezdařilo se: Operace kopírování nebyla úspěšně dokončena.
yy Žádné USB: Není připojeno žádné zařízení USB.
yy Žádný soubor: V zařízení USB není žádný soubor ke zkopírování.
✎✎ Stisknutím a podržením tlačítka ENTER po dobu 5 sekund spusťte kopírování ze
zařízení USB do televizoru.
✎✎ Funkce CLONE je podporována pouze u modelů stejné řady. (Funkce nefunguje
mezi modely různých řad.)
Pro rychlé, okamžité klonování během instalace vložte jednotku USB s hlavním nastavením z prvního televizoru a poté
stiskněte a podržte tlačítko Enter po dobu 5 sekund.
Čeština
49
Funkce Hotel Plug & Play
Funkce Hotel Plug & Play automaticky provádí výběr režimu Hotel, nastavení položky Místní sada a nastavení režimu
obrazu.
–– Funkce Hotel Plug & Play je dostupná jen jednou, při prvním zapnutí televizoru.
–– Je dostupná po prvním nastavení televizoru a přenesení dat Clone TV na disk USB.
–– Použití na dalším televizoru vyžaduje pouze zavření funkce Hotel Plug & Play, připojení zařízení USB a
naklonování zařízení USB do televizoru.
–– V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé nabídky obsaženy.
Je-li vybrána možnost „Standalone(Home
yy Uživatelského Rozhraní Scénář
Menu)“ nebo „Interactive(STB)“.
Region Settings
c
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
Country List
NONE
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
Je-li vybrána
možnost
„Menu Výrobní
nastavení“.
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
Cloning Mode
Factory Menu
Commercial TV Mode
Je-li vybrána
možnost
„Režim
klonování“.
Solution Setup
Room Number
Group
All
Group ID
Configure your TV
Menu Language
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
Je-li v kroku A vybrána možnost „Commercial
TV Mode“, televizor přejde do režimu RF.
Je-li v kroku B vybrána možnost
„Interactive(STB)“, zobrazí se interaktivní
nabídka hotelových možností.
50
Čeština
1
2
3
4
Set options regarding the selected solution.
Je-li vybrána možnost „Základní nastavení
televizoru“ nebo „Commercial TV Mode“.
A
c
Je-li vybrána
možnost
„LYNK
REACH“.
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Security
Standalone
OFF
System
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
5
1. Nastavení regionu
–– Zkontrolujte nastavení regionu.
–– Pokud chcete změnit nastavení, vyberte ho a stiskněte tlačítko ENTER.
–– Pokud nechcete změnit nastavení, přejděte na další krok.
2. Typ instalace televizoru
–– Pokud vyberete možnost „Režim klonování“, objeví se zpráva „Select Solution“.
–– Vyberte možnost „Základní nastavení televizoru“ nebo „Commercial TV Mode“, čímž přejdete na další krok.
3. Jazyk menu
–– Vyberte jazyk nabídky na obrazovce (OSD).
4. Výběr země a režimu obrazu
–– Vyberte příslušnou zemi a režim obrazu.
–– V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé země obsaženy.
5. Automatické ladění
–– Vyberte zdroj antény a typ kanálu. Nakonfigurujte nastavení a vyberte možnost Hledat.
–– Funkce Automatické ladění začne vyhledávat kanály.
–– Po dokončení operace Automatické ladění se zobrazí informace o kanálech.
6. Hodiny
–– Pomocí nastavení možností Letní čas (Letní čas) a Časové pásmo nastavte správný čas.
7. Dokončení nastavení televizoru
Čeština
51
Funkce HD Plug & Play – Místní sada (pouze pro Evropu)
yy Místní sada je velmi důležitá hodnota nastavení softwaru, která zahrnuje položky jako jazyk, vysílací frekvence atd.
yy Pokud není možnost Místní sada správně nakonfigurována, nemusí televizor fungovat. Podle uvedeného seznamu zemí
vyberte správnou možnost Místní sada.
Televizor se automaticky restartuje a použije tak nové nastavení položky
Místní sada.
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_FRANCE
EU_BENELUX
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
Čeština
Start basic setup to use
your TV.
Stiskněte tlačítko ENTER a spustí
se obecné pokračování nastavení
funkce HD Plug & Play.
Cloning Mode
EU_GER
EU_BENELUX
52
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
Po restartování se zobrazí
aktualizovaná hodnota
položky Místní sada.
Pokud potřebujete změnit
nastavení položky Místní sada po
po nastavení funkce Plug & Play,
vyberte v továrním režimu možnost
Resetování televizoru. Můžete
pokračovat v nastavení funkce HD
Plug & Play, včetně změny nastavení
položky Místní sada.
SW hodiny
Funkce SW hodiny umožňuje stisknutím tlačítka INFO dálkového ovladače v pohotovostním režimu zobrazit aktuální čas
na obrazovce.
–– Pokud je televizor v pohotovostním režimu a uživatel stiskne tlačítko INFO, televizor se zapne a po dobu
10 sekund zobrazí na obrazovce aktuální čas. Poté opět přejde do pohotovostního režimu.
–– Čas se zobrazí ve formátu digitálních hodin ve velikosti normálního oznamovacího pruhu. Zobrazení ve 12- nebo
24hodinovém formátu závisí na formátu položky Informace.
–– Pokud uživatel stiskne tlačítko INFO a televizor je zapnutý, spustí se původní funkce tlačítka INFO.
yy Podrobný popis
–– Funkce SW hodiny funguje v závislosti na nastavení Zapnuto nebo Vypnuto v tovární instalační nabídce.
–– Pokud je funkce SW hodiny zapnutá, funkce Rychlé zobrazení loga se automaticky vypne. (V takovém případě se
i při opětovném zapnutí možnosti Rychlé zobrazení loga tato možnost při novém zapnutí televizoru automaticky
vypne.)
–– Pokud dojde k vypnutí hlavního napájení, zachová se časové nastavení pouze u modelů se záložním
kondenzátorem a hodinami reálného času (RTC).
–– Pokud televizor zobrazuje v pohotovostním režimu aktuální čas, funkce skrytí obrazu a ztlumení zvuku se
zachovají.
–– Pokud je tato možnost nastavena, tak i v případě, že je funkce Logo hotelu zapnutá, bude zobrazení loga hotelu
přeskočeno.
–– Tato funkce funguje pouze v režimu Samostatný.
–– Funkce dalších tlačítek v případě spuštění funkce SW hodiny
–– Tlačítko INFO funguje jako tlačítko napájení.
–– Pokud je funkce SW hodiny spuštěna a dojde ke stisknutí tlačítka POWER nebo INFO, přejde televizor do
pohotovostního režimu.
–– Pokud je funkce SW hodiny spuštěna a dojde ke stisknutí jiného tlačítka než tlačítka POWER a INFO, bude funkce
tlačítka ignorována.
–– V takovém případě nebude funkce Čas zapnutí fungovat.
–– Funkce Čas vypnutí a Časovač vypnutí fungovat budou.
–– Pokud je v nabídce Čas nastaven režim Hodiny na hodnotu Manuální, čas modulu Sub Micom se zachová díky
obvodu hodin RTC.
–– I v případě, že aktuální čas není nakonfigurován, zobrazí se stejným způsobem jako v nabídce. (--:--)
Čeština
53
Univerzální dálkový ovladač
Univerzální dálkový ovladač je speciální ovladač schopný ovládat více televizorů jedním dálkovým ovladačem.
Tato funkce je užitečná v prostředí, kde je na jednom místě více televizorů, například v nemocnicích. Na obrazovce výběru
zdroje se zobrazí nabídka Nastavit kód ID. Univerzální ovladač podporuje až 9 různých kódů tlačítek.
Počáteční kód ID u všech televizorů je „0“.
Kód ID je možné nastavit a změnit na v režimu analogové televize nebo režimu PC. (Nelze použít teletext nebo kanály DTV.)
–– Kód ID může být v rozsahu 0 až 9.
–– Stiskněte a podržte tlačítka RETURN + MUTE po dobu delší než 7 sekund a poté stiskněte tlačítko číslice, kterou
chcete nastavit.
–– Uprostřed se zobrazí nabídka na obrazovce Nastavit ID.
–– Zobrazí se následující text. „Kód dálkového ovládače je nastaven na x. Chcete-li změnit kód dálkového ovladače,
zadejte vybranou číslici.“ (x je číslice.) Tato nabídka na obrazovce zůstane zobrazena, dokud nestisknete tlačítko
EXIT.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Například televizor a dálkový ovladač se nastaví na kód ID 1, když uživatel stiskne tlačítko 1.
–– Zobrazí se následující text: „Kód dálkového ovladače je nastaven na 1.“ Televizor pak lze ovládat pouze tím
dálkovým ovladačem, který používá stejný kód ID jako televizor.
–– Pokud kód ID mezi dálkovým ovladačem a televizorem nesouhlasí, zobrazí se následující text:
„ TV ID x“(x je ID televizoru)
–– Chcete-li resetovat kód ID, stiskněte a podržte tlačítka EXIT + MUTE po dobu delší než 7 sekund. Kód ID
televizoru i dálkového ovladače se nastaví na „0“. Zobrazí se zpráva „Kód dálkového ovladače je nastaven na 0.“
–– Způsob nastavení nebo resetování kódu ID se může lišit v závislosti na dálkovém ovladači. Viz tabulka níže.
Nastavení času
O MENU m → Systém → Čas → Hodiny → Nastavení hodin
yy Zadání času
–– Stisknutím tlačítka dálkového ovladače vyberte možnost Hodiny a
nastavte čas.
yy Nastavení času v interaktivním režimu
–– Pokud hotelový systém vysílá informace o času, nastaví se čas
automaticky.
–– Pokud hotelový systém informace o času nevysílá, nelze čas zobrazit.
Čas
Hodiny
Časovač vypnutí
Hodiny
Režim hodin
✎✎ Pokud je čas nastavený, zobrazí se hodiny na předním panelu.
Čeština
Ruční
yy Nastavení hodin
yy Časové pásmo
54
Vypnuto
Časovač probuzení
Autom.
Channel Bank Editor (pouze pro Smoovie TV)
Editor skupin kanálů lze použít pro nastavení kanálů rozdělených do 3 různých skupin.
Host hotelu může sledovat kanály podle nastavení kanálů pro jemu přidělenou kartu.
Nastavení editoru skupin kanálů v samostatném režimu
1. Stisknutím tlačítek „MUTE → 1 → 1 → 9 → Enter” přejděte do samostatného hotelového režimu.
2. Vyberte dodavatele řešení: “Smoovie”
3. Zpřístupní se nová možnost nabídky „Channel Bank Editor“
4. Zadejte „Channel Bank Editor”.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé položky nabídky dostupné.>
5. Nastavte skupiny kanálů podle následujícího příkladu.
a. Bank1 (Bezplatné kanály): Vyberte kanály, které budou dostupné pro dálkový ovladač bez karty.
b. Bank2 (Karta Rodina – zelená): Vyberte kanály, které budou dostupné pro dálkový ovladač se ZELENOU
KARTOU.
c. Bank3 (Karta Pro dospělé – červená): Vyberte kanály, které budou dostupné pro dálkový ovladač s ČERVENOU
KARTOU.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soon
4
S2
c
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Používáte-li dálkový ovladač SMOOVIE, podívejte se na následující informace.
1. Pokud vyberete jako SI Vendor SMOOVIE, měli byste používat dálkový ovladač SMOOVIE.
2. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači může uživatel vybrat pouze kanály ve skupině Bank1.
Pokud tedy chcete změnit kanál pomocí zelené nebo červené karty, použijte pro přepínání kanálů tlačítka se
šipkami nahoru nebo dolů.
3. V programovém průvodci nebo seznamu kanálů se uživateli zobrazuje pouze seznam kanálů Bank1.
Čeština
55
Channel Editor
Channel Editor umožňuje upravovat čísla a názvy kanálů.
–– Channel Editor umožňuje řadit kanály podle uživatelem zvolených čísel kanálů.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
r
Channel Editor
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<V závislosti na modelu a oblasti nemusí být některé položky nabídky dostupné.>
Jednoduché kroky používání editoru kanálů v samostatném režimu
Krok
Akce
1
Použijte funkci Automatické uložení kanálů v nabídce hotelových možností.
2
Použijte funkci Editor kanálů v nabídce hotelových možností.
3
Vytvořte tabulku finálního seznamu požadovaných kanálů.
4
Uspořádejte kanály s použitím tlačítka TOOLS ve vytvořené tabulce.
5
Ukončete stisknutím tlačítka EXIT nebo RETURN.
<Pro snadnější pochopení si přečtěte následující podrobnosti.>
56
Čeština
My Channel
Umožňuje určit zemi a žánr kanálů poskytovaných hotelem. Pokud si uživatel vybere zemi a žánr, zobrazí se mu
odpovídající kanály.
yy Musíte nejprve vybrat zemi, jinak nelze žánr nastavit.
yy Pokud vyberete žánr, ke kterému nejsou přiřazeny žádné kanály, funkce Seznam kanálů zobrazí všechny dostupné
kanály.
yy Funkce My Channel funguje pouze v samostatném režimu.
yy Možnost Poskytovatel řešení v samostatném režimu: Nefunguje, pokud je vybrána možnost Smoovie.
yy Naleznete ji v položce Možnosti hotelu v nabídce Hotel –> Režim služeb, kde ji lze zapnout či vypnout.
yy Tato možnost funguje, jen když nastavena na Zapnuto.
Skladba kanálů [režim žánru]
Standard
Kategorie
Režim K
Aktivace režimu
antény
Popis
Anténa/kabel
Hotel
Vše (Výchozí)
O
Zprávy
O
Rádio
O
Zábava
O
Sport
O
Hotel
O
Žánr
Režim žánru kanálů se přednastavuje pro každou zemi
v režimu továrního nastavení.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Počet položek zobrazených v seznamu je uveden v dokumentu specifikace.
Popis tlačítek
Tlačítko
Akce
Navigační nápověda
Enter
Výběr položky.
Enter
Kanály nahoru/dolů
Přesunutí voliče o stránku.
(žádná nápověda)
NAHORU/DOLŮ
Navigace v seznamu zemí a žánrů. (pohyb v kruhu)
DOPRAVA
Výběr zvýrazněné položky a následný přesun do části Žánr.
Slouží k návratu na předchozí obrazovku. (Nastavení žánru: Poslední země a
žánr)
Slouží k návratu na předchozí obrazovku. (Nastavení žánru: Poslední země a
žánr)
RETURN
EXIT
Přes.
(žádná nápověda)
(žádná nápověda)
Čeština
57
✎✎ Poznámky
yy Tato část obsahuje popis rozložení uživatelského rozhraní při zapnutí televizoru. (Tovární režim > Režim žánru:
Zapnout)
yy Žánr představuje podseznam každé země.
yy Na obrazovce vysílání se zobrazuje naposledy uložený kanál.
–– Pokud chcete zachovat předchozí nastavení země a kanálů, stiskněte postupně MODRÉ TLAČÍTKO a tlačítka
RETURN a EXIT na dálkovém ovladači a uživatelské rozhraní na popředí se zavře.
✎✎ Různé
yy Výchozí zvýraznění: Naposledy uložené položky (země, žánr)
yy Doba zobrazení (60 sekund)
Prvky
Číslo
Název
Popis
1
Obrazovka na pozadí
Při zapnutí televizoru zobrazuje naposledy zvolený kanál.
2
Nadpis funkce
Název funkce.
3
Aktuální stav
Zobrazuje aktuální nastavení země/žánr.
4
Položky zemí
Zobrazení položek seznamu zemí.
Zde se zobrazuje naposledy vybraná země.
5
Položky žánrů
Zobrazení položek seznamu žánrů.
Zde se zobrazují dostupné položky žánru pro příslušnou zemi, které jsou přednastaveny
v továrním režimu. (vždy nabízí položku „Vše“)
Zde se zobrazuje naposledy vybraný žánr.
6
Zvýraznění
Pokud je položka příliš dlouhá pro zobrazení, zobrazí se celá položka díky automatickému
posouvání textu.
7
Indikátor
Zobrazuje se, pokud je k dispozici předchozí nebo další stránka.
8
Navigační nápověda
Nápověda k tlačítkům se zobrazuje napravo.
58
Čeština
Interakce se zvýrazněním [výběr země]
yy Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Nemusí být zcela shodná s tím, co se zobrazuje na aktuální
obrazovce.
✎✎ Poznámky
yy Uživatel se může přesouvat mezi položkami seznamu zemí a seznamu žánrů stisknutím tlačítek nahoru a dolů na
dálkovém ovladači.
yy Seznamy podporují kruhové procházení.
1
My Channel
My Channel
DOLŮ
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
NAHORU
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
DOLŮ x 5
NAHORU x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
NAHORU
DOLŮ
DOLŮ
NAHORU
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
DOLŮ x N
NAHORU x N
KONEC
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Čeština
59
Interakce se zvýrazněním [výchozí žánr]
yy Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Nemusí být zcela shodná s tím, co se zobrazuje na aktuální
obrazovce.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER / DOPRAVA
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
DOLEVA
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Je zvýrazněna aktuálně vybraná země.
yy Výchozí zvýraznění: Aktuálně vybraný
žánr.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Sports
France
Hotel
Country
ENTER / DOPRAVA
Entertainment
Finland
OK
Cancel
DOLEVA
} Keep Previous n Move E Enter
yy Zvýrazní se další země.
60
Čeština
OK
Cancel
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Výchozí zvýraznění: Všechny
Interakce při změně režimu 1 (1/2)
yy Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Nemusí být zcela shodná s tím, co se zobrazuje na aktuální
obrazovce.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
OK
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
DOLŮ
Cancel
DOLEVA
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Aktuální režim žánru: Všechny země /
Sport
ENTER / DOPRAVA
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
Country
NAHORU
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
DOLŮ
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Po výběru země se zvýraznění
automaticky přesune do nabídky žánrů.
ENTER / DOPRAVA
6
Čeština
61
Interakce při změně režimu 1 (2/2)
yy Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Nemusí být zcela shodná s tím, co se zobrazuje na aktuální
obrazovce.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Zobrazí se zpráva o provedení změny režimu žánru.
yy Doba zobrazení (5 sekund)
ENTER / RETURN / Časový limit
Genre Mode changed to Austria / News.
62
Genre
Čeština
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Stisknutím tlačítka doleva pro přepnutí ze žánru na
nabídku zemí se zvýrazní aktuálně vybraná země.
Interakce při změně režimu 2 (1/2)
yy Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Nemusí být zcela shodná s tím, co se zobrazuje na aktuální
obrazovce.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
DOLŮ x 6
OK
Cancel
NAHORU x 6
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Aktuální režim žánru: Všechny země / Sport
ENTER / DOPRAVA
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
MODRÉ
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Aktuální režim žánru: Všechny země / Sport
yy Po výběru země se zvýraznění automaticky
přesune do nabídky žánrů.
Čeština
63
Interakce při změně režimu 2 (2/2)
yy Tato stránka slouží pouze k označení možných interakcí. Nemusí být zcela shodná s tím, co se zobrazuje na aktuální
obrazovce.
1
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
Power Off
yy Aktuální režim žánru: Rakousko / Zprávy
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Aktuální režim žánru: Rakousko / Zprávy
64
Čeština
Editor žánrů
yy Výběr možností Země a Žánr lze provést v nabídce seznamu kanálů.
yy Stisknutím červeného tlačítka lze otevřít podseznam zemí. Podseznam lze procházet a vybrat požadovanou zemi.
yy Výběr žánru lze provést pomocí tlačítka se šipkou doleva nebo doprava, tzn. procházet nabídku seznamu kanálů
horizontálně.
yy Je-li televizor zapnutý a je třeba změnit žánr nebo zemi, lze to provést pomocí této funkce.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
Pomocí tohoto editoru lze nastavit žánr pro každý televizní kanál hotelu.
V nabídce editoru žánrů lze k určitému žánru přidávat uložené kanály.
Jeden kanál může být přiřazen k více žánrům.
K dispozici jsou tyto možnosti žánrů: Zprávy, Rádio, Zábava, Sport a Hotel.
Výběr žánrů lze provádět buď v nabídce Uživatelské rozhraní na popředí Můj kanál, nebo Seznam kanálů.
Pomocí této funkce lze v seznamu třídit kanály podle určitého žánru. Host si tak může zvolit požadovaný žánr a
procházením setříděného seznamu si pak vybrat kanál.
Čeština
65
Smíšené kanály
Pomocí funkce Smíšené kanály lze používat současně kanály typu Anténa, Kabel i Satelit.
–– Chcete-li používat současně kanály typu Anténa, Kabel a Satelit, je nutné mít funkci Smíšené kanály ve stavu ON.
–– Použijte Editor kanálů k řazení kanálů po zapnutí funkce „Mixed Channel Map“ v nabídce hotelových možností.
Zařízení Sound Bar
yy Zařízení Samsung Sound-Bar a hotelové televizory modelové
–– Zařízení Samsung Sound Bar a hotelové televizory podporují rozhraní HDMI 1.4, což umožňuje poslouchat zvuk
televizoru na zařízení Sound Bar s použitím jednoho kabelu HDMI.
–– Podporované modely:
yy Zařízení Sound Bar: HW-K450/K550/M550/M450/M4500
yy Ovládání hotelového režimu ze zařízení Sound Bar
–– Předem je třeba nastavit následující hotelové možnosti televizoru.
yy Hotelová nabídka → Zapnutí → Hlasitost při zapnutí = „Zapnout” / Hlasitost při zapnutí / Max. hlasitost
yy Hotelová nabídka → Externí zařízení → Výstup zař. Sound Bar = „Zapnuto”
–– Kabelem HDMI propojte port HDMI OUT zařízení Sound Bar k portu HDMI1 hotelového televizoru.
–– Po připojení k hotelovému televizoru modelové řady pomocí kabelu HDMI a po zapnutí televizoru zařízení Sound
Bar automaticky detekuje televizor a přepne se do hotelového režimu.
–– Změna hlasitosti při zapnutí a maximální hlasitosti televizoru se použijí na připojené zařízení Sound Bar po dvou
spuštěních televizoru.
yy Vlastnosti hotelového režimu u zařízení Sound Bar
–– Zapnutí a vypnutí je synchronizováno s televizorem.
–– Podpora funkce HDMI_CEC.
–– Přístupné pouze přes port „HDMI OUT“. (Ostatní vstupy jsou zakázány.)
–– Hlasitost při zapnutí a maximální hlasitost se synchronizují s televizorem. (Hlasitosti zařízení Sound Bar je
nastavena na poloviční úroveň oproti televizoru.)
–– Nastavení hlasitosti při zapnutí a maximální hlasitosti se načte z hotelové nabídky televizoru. (Hlasitost zařízení
Sound Bar = hlasitost televizoru/2) Příklad: Pokud je v televizoru nastavení „Hlasitost při zapnutí“ = 20 a
„Maximální hlasitost“ = 90, zařízení Sound Bar se nastaví na Hlasitost při zapnutí = 10 a Maximální hlasitost = 45.
*Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.
66
Čeština
Instalace držáku na zeď
Sada pro upevnění na zeď (prodává se samostatně) umožňuje připevnit televizor na zeď. Podrobnější informace o instalaci
sady pro upevnění na zeď naleznete v pokynech přiložených k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď si
vyžádejte pomoc odborného technika. Nedoporučujeme, abyste instalaci prováděli sami.
Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená vlastní instalací
televizoru zákazníkem.
Adaptér pro montáž na zeď
(není součástí všech modelů)
Adaptér pro montáž na zeď
Držák pro
montáž na zeď
TV
C
Adaptér pro montáž na zeď
Držák pro
montáž na zeď
TV
C
Čeština
67
Před instalací jakékoli jiné sady pro upevnění na zeď smontujte adaptér pro upevnění na zeď dodávaný zvlášť
s televizorem.
Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)
✎✎ Sada pro upevnění na zeď není dodávána s televizorem, ale prodává se samostatně.
Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď, kolmou k podlaze. Při montáži do jiných stavebních materiálů se
obraťte na nejbližšího prodejce. Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může televizor spadnout a
způsobit važné zranění.
✎✎ POZNÁMKA
yy Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce níže.
yy K sadě pro montáž na zeď je dodávána podrobná příručka k instalaci a všechny nezbytné součásti.
yy Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
yy Nepoužívejte šrouby delší, než jsou standardní rozměry, protože tím může dojít k poškození vnitřku televizoru.
yy V případě sad pro upevnění na zeď, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit
v závislosti na jejich specifikacích.
yy Neutahujte šrouby příliš pevně. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo k jeho pádu a následně ke zranění osob.
Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
yy Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškození televizoru nebo zranění v případě použití
nespecifikovaného držáku na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení
pokynů k instalaci televizoru.
yy Při montáži televizoru nepřekročte náklon 15 stupňů.
palce
Spec. VESA (A * B)
24
75 x 75
28 (HG32EE670)
100 x 100
32-49
200 x 200
55-58
400 x 400
Standardní šroub
Počet
M4
4
M8
Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob následkem zásahu
elektrickým proudem.
68
Čeština
Připevnění televizoru na zeď
[
Upozornění: Na televizor netlačte, netahejte za něj ani se na něj nezavěšujte. Mohlo by dojít k jeho pádu. Zejména
zajistěte, aby se se na televizor nevěšely děti nebo jiným způsobem narušovaly jeho stabilitu, jinak může dojít k jeho
převrácení a následným vážným nebo dokonce smrtelným zraněním. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená
v přiloženém bezpečnostním letáku. Pro zvýšení stability a kvůli bezpečnosti instalujte následujícím způsobem přípravek
zabraňující pádu.
Zamezení pádu televizoru
1. Vložte šrouby do úchytek a pevně je připevněte ke zdi. Ověřte si, zda jsou šrouby ve zdi nainstalovány dostatečně
pevně.
✎✎ V závislosti na typu zdi je možné, že budete potřebovat další materiál, například hmoždinky.
✎✎ Svorky, šrouby a lanko, které budete potřebovat, nejsou součástí dodávky a je tedy nutné je zakoupit
samostatně.
2. Ze středu zadní části televizoru vyjměte šrouby, vložte šrouby do svorek a připevněte je zpět k televizoru.
✎✎ Šrouby nemusí být dodány spolu s výrobkem. V takovém případě zakupte šrouby následujících specifikací.
3. Pomocí pevného lanka propojte svorky připevněné k televizoru a svorky připevněné ke zdi a poté lanko pevně zavažte.
✎✎ POZNÁMKA
yy Umístěte televizor do blízkosti zdi, aby se nemohl převrhnout dozadu.
yy Je bezpečné spojit lanko takovým způsobem, že svorky připevněné ke zdi jsou ve stejné výšce nebo níže než
svorky připevněné k televizoru.
yy Před přemísťováním televizoru uvolněte lanko.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechna připevnění dostatečně zajištěna. Pravidelně kontrolujte, zda připevnění nevykazují
únavu materiálu, a zamezte tak jejich selhání. V případě pochybností o bezpečnosti upevnění televizoru se obraťte na
kvalifikovaného montážního pracovníka.
Zámek Kensington proti krádeži
Společnost Samsung zámek Kensington nedodává. Jedná se o zařízení
k fyzickému zajištění produktů při jejich používání na veřejném místě.
V závislosti na výrobci se vzhled a způsob zamykání mohou lišit od toho,
co je na obrázku. Další informace o správném použití si ověřte v příručce
dodané se zámkem Kensington.
K uzamknutí výrobku postupujte podle následujících kroků:
Vyhledejte ikonu „K“ na zadní straně televizoru. Otvor na zámek
Kensington se nachází vedle ikony „K“.
1. Obtočte kabel zámku Kensington okolo velkého statického předmětu,
jako je stůl nebo židle.
1
<Volitelné>
2. Provlečte konec kabelu s připojeným zámkem skrz očko kabelu zámku Kensington.
3. Vložte uzamykací zařízení do otvoru zámku Kensington na výrobku (1).
4. Uzamkněte zámek.
✎✎ Toto jsou obecné pokyny. Přesné pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané s uzamykacím zařízením.
✎✎ Uzamykací zařízení je nutné zakoupit samostatně.
✎✎ Umístění zámku Kensington se může lišit v závislosti na modelu.
Čeština
69
Specifikace
Položky
Specifikace
Televizní systém
24–32 palcový model: 5 W × 2
Výstup reproduktoru
Výstup zvuku
4 W, monofonní, 8 ohmů SPK
PC
D-sub, Audio-L/R
A/V
Audio- a videokonektor
EXT(RGB)
HDMI
Anténa
DATA
U modelu HG32AE570SJXXZ je výkon
5 W × 2,
další možností je 32palcový model o výkonu
10 W × 2
40–58 palcový model: 10 W × 2
Variable Audio
Vstup
Poznámka
PAL, SECAM DVB-TC, DTMB (Hongkong),
DVB-T2C
Scart Konektor
Kompatibilní se specifikací HDMI
75 ohmů nevyvážená, konektor Din,
F-konektor
DATA
RJ-12
RJP
RS232
Otáčení stojanu (doleva/doprava)
Výstup – telefonní konektor
Zvukový výstup BTL
20˚ / 60˚ / 90˚
Provozní teplota
10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
Provozní vlhkost
10% ~ 80%
Skladovací teplota
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
Skladovací vlhkost
5% ~ 95%
Modely s podporou funkce natočení:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
Jiné modely nepodporují funkci natočení.
Nekondenzující
Nekondenzující
✎✎ Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
✎✎ Údaje o napájení a doplňující údaje o spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
✎✎ Výše uvedené údaje se mohou lišit v závislosti na modelu.
✎✎ Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících
se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webuhttp://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
70
Čeština
Podporované formáty videa
Přípona souboru
Kontejner
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
Videokodek
Frekvence snímků
Přenosová
(fps; snímky/s)
rychlost (Mb/s)
Rozlišení
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
30
640 x 480
8
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
Audiokodek
20
Vorbis
✎✎ Jiná omezení
yy Obsah videa se nepřehraje nebo se nemusí přehrát správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
yy Zvuk nebo obraz nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo snímková frekvence jsou vyšší než
jsou kompatibilní hodnoty uvedené v tabulce.
yy Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, není podporována funkce Hledat (Přejít).
yy Některá zařízení USB nebo zařízení digitálních fotoaparátů či kamer nemusí být kompatibilní s přehrávačem.
yy Nabídka se může zobrazit později, pokud je přenosová rychlost videa vyšší než 10 Mb/s.
Dekodér videa
Dekodér zvuku
yy Podpora až do H.264, Level 4.1 (nepodporuje FMO/ASO/RS)
yy frekvence snímků:
–– Nižší než 1280 × 720: max. 60 snímků
–– Vyšší než 1280 × 720: max. 30 snímků
yy VC1 AP L4 není podporováno.
yy GMC není podporováno.
yy
yy
yy
yy
WMA 10 Pro: podpora pro až 5.1kanálový zvuk a profil M2.
Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.
Vorbis: podpora do 2 kanálů.
Dolby Digital Plus: podpora až 5.1kanálového zvuku.
Podporované formáty titulků
yy Externí
yy Interní
Název
Přípona souboru
Název
Kontejner
Formát
MPEG-4 časovaný text
SAMI
SubRip
SubViewer
Micro DVD
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
Powerdivx
.ttxt
.smi
.srt
.sub
.sub nebo .txt
.ssa
.ass
.psb
Xsub
AVI
Obrazový formát
Podporované formáty fotografií
Přípona souboru
Typ
SubStation Alpha
MKV
Textový formát
Advanced SubStation Alpha
MKV
Textový formát
SubRip
MKV
Textový formát
MPEG-4 časovaný text
MP4
Textový formát
Podporované hudební formáty
Rozlišení
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Přípona souboru
Typ
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
WMA
WMA
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
*.wav
*.mid
*.midi
wav
wav
midi
midi
Poznámka
Může podporovat až 2 kanály.
Může podporovat až 2 kanály.
WMA 10 Pro: podpora pro až
5.1kanálový zvuk a profil M2.
(Bezztrátový formát zvuku WMA
není podporován.)
Nepodporuje vyhledávání.
Čeština
71
Kontakty na společnost SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ
Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.
Země
Středisko péče o zákazníky
Webová stránka
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
HE460_470_570_670-WW-CZE-02
Download PDF

advertising