Samsung | CW-21Z403N | Samsung CW-21Z403N Uživatelská přiručka

AA68-03843Q-00Cze
2006/04/21
03:22 PM
Page 1
BAREVN¯ TELEVIZOR
Panel pro pfiipojení (podle modelu)
➢
Pokyny pro majitele
Dfiíve neÏ zaãnete televizor pouÏívat, pfieãtûte si pozornû tento
návod a uschovejte ho pro budoucí pouÏití.
Skuteãná konfigurace va‰eho televizoru se mÛÏe li‰it
podle modelu.
Pfiední (nebo boãní panel)
Zadní panel
Vstup audio
Zaregistrujte v˘robek na adrese
www.samsung.com/global/register
Vstup video
Zdífika pro sluchátka
nebo
síÈ kabelové televize
nebo
Ovládací panel (podle modelu)
➢
☛
Barvy vstupních konektorÛ musí odpovídat barvám
pfiíslu‰n˘ch zdífiek.
Pfiipojení ke vstupu RCA
Konektory Œ (AUDIO-L/R) a ´ (VIDEO) jsou urãeny pro
zafiízení jako videokamery, pfiehrávaãe videodiskÛ nebo
zafiízení pro videohry.
Skuteãná konfigurace va‰eho televizoru se mÛÏe li‰it
podle modelu.
Pfiední (nebo boãní panel)
☛
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
Zobrazení nabídek na obrazovce
Nastavení hlasitosti
V˘bûr kanálu
âidlo dálkového ovladaãe
Indikátor
Napájení zap./vyp.
◆ Pokud je televizor v pohotovostním reÏimu, je moÏné jej v
závislosti na modelu zapnout pomocí tlaãítek ˇ.
◆ Tlaãítka ´ a ˇ mají stejnou funkci jako tlaãítka œ/√/†/…
na dálkovém ovládání.
◆ Pokud dálkové ovládání nefunguje, nebo jste jej nûkam
zaloÏili, mÛÏete pouÏít ovládání na panelu televizoru.
Pfii kaÏdém pfiipojování zvukového systému nebo
videosystému k televizoru se pfiesvûdãte, Ïe jsou
v‰echny prvky vypnuté.
Pfiipojení k anténû nebo k síti kabelové televize
Zapojte kabel antény nebo sítû do zásuvky Œ (75Ω koaxiální
zásuvka).
Pro správné zobrazování televizních kanálÛ je nutné, aby
pfiístroj pfiijímal signál z jednoho z následujících zdrojÛ:
venkovní anténa, síÈ kabelové televize, satelitní síÈ.
Pokud pouÏíváte pokojovou anténu, budete jí pfii ladûní
televizoru pravdûpodobnû muset otáãet, dokud nezískáte
obraz, kter˘ je ostr˘ a jasn˘.
Pfiipojení sluchátek
Zdífika pro sluchátka ˇ je urãena pro sledování televizního
programu, aniÏ byste tím ru‰ili ostatní osoby v místnosti.
Pfii del‰ím poslechu hlasitého zvuku ze sluchátek hrozí
po‰kození sluchu.
➢
Jsou-li k externímu zafiízení pfiipojeny pfiední (nebo
boãní) konektory AV i zadní konektory, mají prioritu
pfiední (nebo boãní) konektory.
Pfiipojení ke vstupu nebo v˘stupu SCART
Konektory SCART ´ a SCART ˇ jsou urãeny pro zafiízení,
jako je videorekordér, DVD, dekodér, satelitní pfiijímaã,
zafiízení pro videohry nebo pfiehrávaã videodiskÛ.
Konektor SCART ´ je také urãen pro zafiízení s v˘stupem
RGB, jako jsou zafiízení pro videohry nebo pfiehrávaã
videodiskÛ.
âesky - 1
AA68-03843Q-00
AA68-03843Q-00Cze
2006/04/21
03:22 PM
Page 2
Dálkové ovládání (podle modelu)
4
➢
5
Funkãnost dálkového ovládání mÛÏe b˘t ovlivnûna
zdrojem jasného umûlého svûtla v blízkosti televizoru.
6
7
8
9
0
!
@
#
/
SlouÏí ke zv˘‰ení nebo
sníÏení hlasitosti.
MENU
SlouÏí k zobrazení
nabídky na obrazovce
nebo k návratu do
pfiedchozí nabídky.
…/†/œ/√
SlouÏí k posouvání
kurzoru v nabídce.
S.MENU
SlouÏí k zobrazení
nabídky zvuku.
TURBO
SlouÏí k v˘bûru
zvukového reÏimu
Turbo.
DUAL I-II
SlouÏí k v˘bûru
zvukového reÏimu.
SOURCE
SlouÏí k zobrazení
v‰ech dostupn˘ch
zdrojÛ video.
INFO
SlouÏí k zobrazení
informací o vybraném
kanálu nebo stavu
nastavení.
PRE-CH
Opakovanû pfiepíná
mezi dvûma naposledy
zobrazen˘mi kanály.
P /
SlouÏí k zobrazení
dal‰ího nebo
pfiedchozího uloÏeného
kanálu.
$ EXIT
SlouÏí k ukonãení práce
se zobrazenou volbou
nebo k návratu do
normálního zobrazení.
% MUTE
SlouÏí k pfiechodnému
ztlumení zvuku.
Zvuk znovu zapnete
stisknutím tlaãítek
MUTE, , nebo .
^ ENTER
V nabídce na obrazovce
slouÏí tlaãítko ENTER k
aktivaci (nebo zmûnû)
urãité poloÏky.
& S.MODE
SlouÏí k v˘bûru
zvukového efektu.
* P.MODE
SlouÏí k v˘bûru
obrazového efektu.
( TV
SlouÏí k návratu do
reÏimu TV, pokud je
televizor v reÏimu
externího vstupu.
) SLEEP
SlouÏí k zadání
vybraného ãasového
intervalu pro
automatické vypnutí.
3 -/-SlouÏí k v˘bûru kanálu s
ãíslem deset nebo
vy‰‰ím.
Po stisknutí tohoto
tlaãítka se zobrazí
symbol “--”. Zadejte
dvoumístné ãíslo kanálu.
Napájecí ‰ÀÛra je pfiipojená k zadní stranû televizoru.
1
Zapojte napájecí ‰ÀÛru do pfiíslu‰né zásuvky.
➢ Hlavní napûtí je oznaãeno na zadní stranû
televizoru a je nastaveno na kmitoãet 50 nebo 60
Hz.
2
Stisknûte tlaãítko “ I ” (Zap./Vyp.) na pfiední (nebo boãní)
stranû televizoru.
3
Stisknutím tlaãítka POWER na dálkovém ovládání
televizor zapnûte. Automaticky se zvolí naposledy
sledovan˘ program. Pokud jste dosud Ïádné kanály
neuloÏili, neobjeví se jasn˘ obraz. Viz ãásti “Kanál –
Automatické ukládání” nebo “Kanál – Ruãni ukládání”
na stranû 4.
➢ Pfii prvním zapnutí televizoru automaticky probûhne
nûkolik základních nastavení zákazníka.
Viz “Nastavení – Plug & Play” na stranû 3.
4
Televizor vypnete stisknutím tlaãítka “ I ” (Zap./Vyp.) na
pfiední (nebo boãní) stranû televizoru.
Pfiepnutí televizoru do pohotovostního reÏimu
Televizor lze pfiepnout do pohotovostního reÏimu, ãímÏ se
sníÏí spotfieba elektrické energie a opotfiebení katodové
trubice. Pohotovostní reÏim lze vyuÏít pfii doãasném
pfieru‰ení sledování (napfiíklad bûhem jídla).
1
Pfii sledování stisknûte tlaãítko POWER na dálkovém
ovladaãi.
Televizor se pfiepne do pohotovostního reÏimu.
2
Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka televizor znovu zapnete.
☛
VloÏení baterií
1 POWER
SlouÏí k vypínání a
zapínání televizoru.
2 âíselná tlaãítka
SlouÏí k pfiímému
v˘bûru kanálu.
Zapnutí a vypnutí televizoru
Odejmûte kryt. VloÏte dvû baterie
velikosti AAA, poté kryt zavfiete.
Pokud dálkové ovládání nefunguje
správnû, zkontrolujte, zda jsou póly
baterií “+” a “-” orientovány správnû a zda baterie nejsou
vyteklé.
➢ Nekombinujte rÛzné typy baterií, napfiíklad alkalické a
manganové.
âesky - 2
Televizor nenechávejte v pohotovostním reÏimu
dlouhodobû (napfiíklad pokud odjedete na dovolenou).
Televizor vypnete stisknutím tlaãítka “ I ” (Zap./Vyp.) na
pfiední (nebo boãní) stranû. Doporuãuje se odpojit
zafiízení ze sítû a od antény.
AA68-03843Q-00Cze
2006/04/21
03:22 PM
Page 3
Zobrazení nabídek
1
0
ní)
Stisknûte tlaãítko MENU.
Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka. Na levé stranû
je pût ikon: Vstup, Obraz, Zvuk, Kanál a Nastavení.
2
Stisknutím tlaãítka … nebo † vyberte nikterou z ikon.
Stisknutím tlaãítka ENTER otevfiete podnabídku ikony.
3
Pomocí tlaãítek … nebo † lze pfiecházet mezi
poloÏkami nabídky.
Stisknutím tlaãítka ENTER vyberete poloÏku v nabídce.
4
”
ne
2
5
Stisknutím tlaãítka …/†/œ/√ zmûníte vybranou poloÏku.
Stisknutím tlaãítka MENU se lze vrátit do pfiedchozí
nabídky.
3
4
Stisknutím tlaãítka EXIT zavfiete nabídku.
5
a
mu
e
e.
).
a
Nastavení – Plug & Play
Pfii prvním zapnutí televizoru automaticky a postupnû
probûhne nûkolik základních nastavení zákazníka.
K dispozici jsou následující nastavení.
1
Plug & Play
Pokud se televizor nachází
v pohotovostním reÏimu,
Spustit Plug & Play
stisknûte tlaãítko POWER
OK
na dálkovém ovládání.
Zadat
Zpût
Zobrazí se funkce Spustit
Plug & Play
Plug & Play. Funkci Plug &
Jazyk
Play spustíte stisknutím
Svenska
English
tlaãítka ENTER. Zobrazí se
Português
Deutsch
∂ÏÏËÓÈο
Français
nabídka Jazyk.
âe‰tina
Nederlands
Srpski
Español
➢ Nabídka Jazyk se po
†
Italiano
nûkolika sekundách
Posunutí
Zadat
Vynechat
zobrazí automaticky, a
to i v pfiípadû, Ïe nebylo stisknuto tlaãítko ENTER.
6
7
Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte pfiíslu‰n˘ jazyk.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
Zobrazí se zpráva
Plug & Play
Zkontrolujte antûn. Vstup.
Zkontrolujte antûn. Vstup
➢ Pokud není vybrán
OK
Ïádn˘ jazyk, nabídka
Zadat
Vynechat
jazyka sama zmizí asi
po 30 sekundách.
Ujistûte se, Ïe je anténa
pfiipojena k televizoru (viz
strana 1).
Stisknûte tlaãítko ENTER.
Zobrazí se nabídka Zemû.
Stisknutím tlaãítka … nebo
† vyberte poÏadovanou
zemi. Stisknûte tlaãítko
ENTER.
Pokud chcete spustit
vyhledávání kanálÛ,
stisknûte tlaãítko ENTER.
Pokud chcete vyhledávání
zastavit, stisknûte tlaãítko
ENTER. Po dokonãení
vyhledávání kanálÛ se
zobrazí nabídka Nast.
hodin.
Stisknutím tlaãítka œ nebo
√ se pfiesuÀte na hodiny
nebo minuty. Pomocí
tlaãítka … nebo † nastavte
hodiny nebo minuty.
Resetování funkce Plug & Play
Postup: MENU ➜ …/†
(Nastavení) ➜ ENTER ➜ …/†
(Plug & Play) ➜ ENTER
Nastavení
TV
Plug & Play
Jazyk
:
âas
Dûtsk˘ zámek
Modré pozadí
Melodie
Demo
Posunutí
Zadat
Vyp.
Zap.
Zpût
Plug & Play
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Posunutí
Schweiz
Sverige
UK
V˘ch, Evropa
Jiné
Zadat
Vynechat
Plug & Play
Automatické ukládání
Start
Zadat
Vynechat
Plug & Play
Automatické ukládání
P 1 C- - - - - - -
102MHz
7%
Stop
Zadat
Vynechat
Plug & Play
Nast. hodin
--:--
Posunutí
Nastavení
Zadat
Vynechat
Dobrou zábavu
OK
Vstup (podle modelu) Seznam zdrojÛ / Upravit název
Seznam zdrojÛ
TV
◆ Seznam zdrojÛ
TV
MÛÏete pfiepínat mezi
EXT1
---signály z pfiipojen˘ch
EXT2
---zafiízení, jako napfiíklad
videorekordéru, pfiehrávaãe
DVD nebo televize (bûÏné
Posunutí
Zadat
Zpût
nebo kabelové vysílání).
➢ PoÏadovan˘ externí zdroj mÛÏete snadno zmûnit
stisknutím tlaãítka SOURCE na dálkovém ovládání.
Pfiepnutí obrazu mÛÏe chvíli trvat. Stisknutím
tlaãítka TV na dálkovém Ovládání se vrátíte do
reÏimu TV.
◆ Upravit název
K externímu zdroji mÛÏete
pfiifiadit název.
Upravit název
TV
EXT1
EXT2
Posunutí
âesky - 3
:
:
Zemû
Po dokonãení stisknûte
tlaãítko MENU.
Zobrazí se zpráva Dobrou zábavu a potom se vyladí
kanál, kter˘ byl právû uloÏen.
pokraãování...
√
√
√
√
√
√
√
âe‰tina
---: ---Video
: ---DVD
Kabel STB
Satelit STB
AV receiver
DVD receiver
†
Zadat
Zpût
AA68-03843Q-00Cze
2006/04/21
03:22 PM
Page 4
Kanál – Automatické ukládání
Kanál – Ruãní ukládání
Kanál – Pfiidat/odstranit
Pfiístroj umoÏÀuje vyhledávat kanály v dostupném rozsahu
frekvencí (dostupnost se v jednotliv˘ch zemích li‰í).
Automaticky pfiifiazená ãísla programÛ nemusí odpovídat
skuteãn˘m nebo poÏadovan˘m ãíslÛm programÛ. âísla v‰ak
lze sefiadit ruãnû a smazat jakékoli kanály, které nechcete
sledovat.
Ruãni ukládání
Jednotlivé kanály, vãetnû kanálÛ TV
Program
:P3
pfiijíman˘ch pfies kabelovou síÈ,
Systém barev
: AUTO
√
mÛÏete uloÏit. Pfii ruãním
Zvuk
: BG
√
Vyhledáv.
: 46MHz
ukládání kabelÛ lze vybrat:
Kanál
:C1
UloÏit
: ?
- Zda chcete nebo nechcete
uloÏit kaÏd˘ nalezen˘ kanál,
Posunutí
Nastavení
Zpût
- âíslo programu kaÏdého
uloÏeného kanálu, kter˘ chcete oznaãit.
Pfiístroj umoÏÀuje vybrat kanály,
které se mají vylouãit z
vyhledávání. Pfii vyhledávání
mezi naladûn˘mi a uloÏen˘mi
kanály pfiístroj vybrané kanály
pfieskoãí a nezobrazí. Zobrazí se
v‰echny kanály, které jste z
vyhledávání nevylouãili.
◆ Program (âíslo programu, které má b˘t ke kanálu
pfiifiazeno)
◆ Systém barev: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
◆ Zvuk: BG/DK/I/L
◆ Vyhledáv. (Pokud neznáte ãísla kanálÛ):
Tuner prochází kmitoãtov˘ rozsah, dokud se na
obrazovce neobjeví první nebo vámi vybran˘ kanál.
◆ Kanál (Pokud znáte ãíslo kanálu, kter˘ má b˘t uloÏen)
➢ âíslo kanálu lze rovnûÏ zadat pfiímo pomocí
ãíseln˘ch tlaãítek (0~9) na dálkovém ovladaãi.
◆ UloÏit (Pokud ukládáte kanál a pfiifiazené ãíslo programu)
Postup:
ENTER ➜ …/† ➜ ENTER : Vyberte moÏnost Pfiidáno nebo
Odstranéno.
Kanály se fiadí a ukládají v
Automatické ukládání
TV
pofiadí, které odpovídá jejich
Zemû
: Belgie …
Vyhledáv. Sverige
pozici v kmitoãtovém rozsahu
UK
V˘ch. Evropa
(nejniωí jako první a nejvy‰‰í
Jiné
jako poslední). Poté se zobrazí
pÛvodnû vybran˘ program.
Posunutí
Zadat
Zpût
➢ Chcete-li vyhledávání
zastavit pfied ukonãením,
Vyhledáv.
stisknûte tlaãítko ENTER.
P 1 C- - - - - - 102MHz
7%
Po dokonãení se zobrazí
nabídka Tfiídûní. Informace o
Stop
sefiazení uloÏen˘ch kanálÛ do
Zadat
Zpût
poÏadovaného ãíselného pofiadí
získáte v ãásti “Kanál – Tfiídûní”. Stisknutím tlaãítka EXIT
ukonãíte proces bez uloÏení.
➢
☛
Kanál – Tfiídûní
Tato ãinnost umoÏÀuje zmûnit
ãísla programÛ uloÏen˘ch
kanálÛ. Tuto operaci bude
pravdûpodobnû tfieba provést po
automatickém uloÏení.
Tfiídûní
TV
Z
Do
UloÏit
: P 1 ----: P- - - - - - : ?
Posunutí
Nastavení
◆ Z: âíslo kanálu, které chcete
zmûnit.
◆ Do: Nové ãíslo, které má b˘t ke kanálu pfiifiazeno.
◆ UloÏit: Potvrzení zmûny ãísla kanálu.
Pfiidat/odstranit
TV
… Dal‰í
P 1 : Pfiidáno
P 2 : Pfiidáno
P 3 : Pfiidáno
P 4 : Pfiidáno
P 5 : Pfiidáno
† Dal‰í
Posunutí
Zadat
Zpût
Pokud není sly‰et Ïádn˘ zvuk nebo je zvuk neobvykl˘,
znovu vyberte poÏadovan˘ zvukov˘ standard.
ReÏim Kanál
◆ P (ReÏim Program): Po naladûní byla stanicím, které
vysílají ve va‰í oblasti, pfiifiazena ãísla pozic od P00
do P99. V tomto reÏimu lze vybrat kanál zadáním
ãísla pozice.
◆ C (ReÏim Skuteãn˘ kanál): V tomto reÏimu lze kanál
vybrat zadáním pfiifiazeného ãísla kaÏdé stanici
vysílající vzduchem.
◆ S (ReÏim Kabelov˘ kanál): V tomto reÏimu lze kanál
vybrat zadáním ãísla pfiifiazeného stanici vysílající
pfies kabel.
Zpût
âesky - 4
Kanál – Jemné ladûní
Jemné ladûní není tfieba provádût u kanálu s ãist˘m
pfiíjmem, protoÏe v takovém pfiípadû se ladûní provádí
automaticky pfii vyhledávání a ukládání. V pfiípadû slabého
nebo ru‰eného signálu bude pravdûpodobnû tfieba kanál
jemnû doladit ruãnû.
Postup:
œ/√ : MÛÏete získat ostr˘ a
jasn˘ obraz a dobrou
kvalitu zvuku.
…/† ➜ ENTER : MÛÏete
obnovit v˘chozí nastavení.
MENU : Nastaven˘ obraz a zvuk
mÛÏete uloÏit do pamûti.
Jemnû ladûní
P1
0
Obnovit
Posunutí
Nastavení
Zpût
nit
pût
bo
o
0
AA68-03843Q-00Cze
2006/04/21
03:22 PM
Page 5
Kanál - Jméno
Pokud kanál vysílá informaci,
názvy kanálÛ se pfiifiadí
automaticky. Tyto názvy lze
zmûnit a pfiifiadit nové názvy.
Jméno
TV
… Dal‰í
P 1 : ----P 2 : ----P 3 : ----P 4 : ----P 5 : ----† Dal‰í
Postup:
Posunutí
Zadat
…/† :
SlouÏí k v˘bûru
písmene
nebo ãísla.
œ/√ :
UmoÏÀuje pfiechod na pfiedchozí nebo
následující písmeno.
ENTER : SlouÏí k potvrzení nového názvu.
◆ âasov. zap. kanálu
Je moÏné nastavit upfiednostÀovan˘ kanál pfii
automatickém zapnutí televizoru ãasovaãem.
◆ Hlas. ãas. zap.
Je moÏné nastavit upfiednostÀovanou hlasitost pfii
automatickém zapnutí televizoru ãasovaãem.
Zpût
☛
Automatické vypnutí
Pokud jste nastavili plánované zapnutí na „Zapnuto“,
televizor se po 3 hodinách automaticky vypne, pokud
jej v této dobû nebudete ovládat. Tato funkce je k
dispozici pouze v reÏimu plánovaného zapnutí a
zabraÀuje pfiehfiátí, k nûmuÏ by mohlo dojít, pokud by
byl pfiístroj v provozu po pfiíli‰ dlouhou dobu.
Nastavení - âas
◆ Hodiny
âas
TV
Stisknutím tlaãítka INFO na
--:-Hodiny
âasovaã
: Vyp.
√
dálkovém ovládání lze
- - : - - Vyp.
âas zap.
- - : - - Vyp.
âas vyp.
nastavit hodiny televizoru
âasov. zap. kanálu : P 1
tak, aby se zobrazoval
Hlas. ãas. zap.
: 10
aktuální ãas. âas je nutné
Posunutí
Zadat
Zpût
nastavit rovnûÏ v pfiípadû, Ïe
chcete pouÏívat ãasovaãe automatického zapnutí nebo
vypnutí.
➢ Po stisknutí tlaãítka “ I ” (Zap./Vyp.) na pfiední (nebo
boãní) stranû televizoru se nastavení hodin
resetuje.
◆ âasovaã
Je moÏné vybrat ãasové období mezi 30 a 180 minutami.
Po této dobû se televizor automaticky pfiepne do
pohotovostního reÏimu.
➢ Tyto moÏnosti lze snadno nastavit stisknutím
tlaãítka SLEEP na dálkovém ovladaãi. Pokud není
ãasovaã vypnutí dosud nastaven˘, zobrazí se
zpráva Vyp.. Pokud je ãasovaã vypnutí jiÏ
nastaven˘, zobrazí se ãas zb˘vající do pfiepnutí
televizoru do pohotovostního reÏimu.
◆ âas zap. / âas vyp.
Plánované zapnutí a vypnutí lze nastavit tak, aby se
televizor automaticky zapnul nebo vypnul po uplynutí
zadaného ãasu.
☛ Nejdfiíve musíte nastavit hodiny.
Nastavení Jazyk / Modré pozadí /
Melodie / Demo
◆ Jazyk
Funkce je dostupná pouze u
nûkter˘ch modelÛ. KdyÏ
zaãnete s televizorem
poprvé pracovat, je nutné
vybrat jazyk pouÏívan˘ pfii
zobrazování nabídek a
oznámení.
Nastavení
TV
Plug & Play
Jazyk
:
âas
Dûtsk˘ zámek
Modré pozadí
Melodie
Demo
Posunutí
Zadat
√
√
√
√
√
√
√
âe‰tina
:
:
Vyp.
Zap.
Konec
◆ Modré pozadí
JestliÏe televizor nepfiijímá Ïádn˘ signál nebo je signál
pfiíli‰ slab˘, modré pozadí automaticky nahradí ru‰ivé
pozadí obrazu. Pokud chcete i nadále sledovat ‰patn˘
obraz, je nutné nastavit reÏim Modré pozadí na hodnotu
Vyp..
◆ Melodie
Pfii zapnutí ãi vypnutí televizoru moÏná zazní melodie.
Nastavení - Dûtsk˘ zámek
Dûtsk˘ zámek
Tato funkce umoÏÀuje zabránit
TV
Dûtsk˘ zámek
: Zap.
√
neoprávnûn˘m uÏivatelÛm,
Program
:P1
napfiíklad dûtem, ve sledování
Zámek
: ?
nevhodn˘ch pofiadÛ,
zatlumením audio a video
signálu. Dûtsk˘ zámek není
Posunutí
Zadat
Zpût
moÏné uvolnit prostfiednictvím
tlaãítek pfiedního (nebo boãního) panelu. Nastavení dûtského
zámku lze uvolnit pouze pomocí dálkového ovladaãe, proto
jej dûtem nedávejte.
◆ Dûtsk˘ zámek: Zap./Vyp.
Pokud chcete kanál odemknout, zvolte moÏnost Vyp..
◆ Program: âíslo kanálu, kter˘ chcete uzamknout.
◆ Zámek: Pokud stisknete tlaãítko ENTER, zobrazí se
zpráva Zablokováno.
➢
Pokud je nûkter˘ kanál uzamãen˘, nelze zobrazit
nabídky Kanál a Dûtsk˘ zámek pomocí ovládacích
tlaãítek na panelu televizoru (V nabídce Dûtsk˘ zámek)
se zobrazí hlá‰ení Není k dispozici. Do nabídky
mÛÏete vstoupit pouze pomocí dálkového ovladaãe.
pokraãování...
âesky - 5
◆ Demo
Chcete-li se dÛkladnû seznámit s rÛzn˘mi nabídkami
televizoru, mÛÏete si prohlédnout ukázku uloÏenou v
televizoru. Postupnû se zobrazí v‰echny moÏnosti
nabídky. Ukázku ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
AA68-03843Q-00Cze
2006/04/21
03:22 PM
Page 6
Obraz - ReÏim
Obraz - PIP (podle modelu)
ReÏim
TV
◆ ReÏim: Dynamick˘ /
ReÏim
: Dynamick˘
√
Standardní / Film /
Kontrast
:
100
Jas
:
50
Vlastní
Ostrost
:
75
Je moÏné vybrat typ obrazu,
Barvy
:
50
Odstín
: G 50 R 50
kter˘ nejlépe vyhovuje va‰im
Tepl. barev
: Studené1 √
Obnovit
√
poÏadavkÛm na zobrazení.
Posunutí
Zadat
Zpét
➢ Tyto moÏnosti lze
snadno zvolit stisknutím tlaãítka P.MODE na
dálkovém ovladaãi.
◆ Kontrast / Jas / Ostrost / Barvy / Odstín (pouze NTSC)
Nûkolik nastavení tohoto televizoru umoÏÀuje ovládat
kvalitu obrazu.
◆ Tepl. barev: Studené2 / Studené1 / Normální / Teplé1 /
Teplé2
◆ Obnovit
MÛÏete obnovit v˘chozí nastavení.
Obnova v˘chozích nastavení se provede pro v‰echny
reÏimy (Dynamick˘, Standardní, Film, nebo Vlastní).
ReÏim
: Dynamick˘
Digitální NR
: Vyp.
Naklonûní stran : 0
PIP
Posunutí
Zadat
ReÏim
: Dynamick˘
Digitální NR
: Vyp.
Naklonûní stran : 0
PIP
Posunutí
Zadat
PIP
TV
√
√
PIP
Zdroj
V˘mûna obrazÛ
Rozmûr
Pozice
Program
√
Konec
Posunutí
√
√
√
√
√
√
: Zap.
: TV
: Velk˘
:
:P1
Zadat
Zpét
◆ PIP : Zap. / Vyp.
MÛÏete zapnout nebo vypnout funkci obrazu v obraze
- PIP. 1
◆ V˘mûna obrazÛ
SlouÏí k v˘mûnû hlavního obrazu s vloÏen˘m
obrazem. 3
Obraz
TV
Obraz
TV
◆ Zdroj
MÛÏete zvolit zdroj pro obraz v obraze. 2
➢ V závislosti na modelu lze vloÏen˘ obraz sledovat
pouze tehdy, pokud je pro nûj zvolen jin˘ zdroj neÏ
pro hlavní obraz. Pokud je v hlavním obraze
sledován televizní program, nelze ve vloÏeném
obraze sledovat jin˘ televizní program. Pokud je
jako zdroj zvolen televizní program, zobrazí se
zpráva Nedostupné.
Obraz - Digitální NR / Naklonûní stran
◆ Digitální NR
Pokud je signál pfiijíman˘
televizorem slab˘, omezí se
po zapnutí této funkce
ve‰keré statické ‰umy a
ru‰ení, které se mohou
objevit na obrazovce.
Na obrazovce hlavního obrazu lze ve vloÏeném obraze
zobrazit buì televizní program, nebo signál z externích
zafiízení, napfi. videorekordéru nebo pfiehrávaãe DVD. Takto
je moÏné sledovat televizní program nebo kontrolovat
obrazov˘ vstup z jiného pfiipojeného zafiízení bûhem
sledování televize nebo jiného obrazového vstupu.
√
√
√
Konec
◆ Naklonûní stran (podle modelu)
Pokud je pfiijíman˘ obraz lehce naklonûn na jednu
stranu, mÛÏete pouÏít nastavení pro úpravu naklonûného
obrazu (-7 aÏ +7).
◆ Rozmûr : Mal˘ / Velk˘
MÛÏete zvolit formát pro vloÏen˘ obraz.
◆ Pozice :
/
/
Zvuk ReÏim / Ekvalizér /
Aut. hlasitost / Pseudo stereo /
Turbo Plus
◆ ReÏim: Standardní / Hudba TV
ReÏim
: Standardní
/ Film / ¤eã / Vlastní
Ekvalizér
Je moÏné vybrat typ
Aut. hlasitost :
Vyp.
Pseudo stereo :
Vyp.
speciálního zvukového
Turbo Plus
:
Vyp.
efektu, kter˘ se má pro dané
vysílání pouÏít.
Posunutí
Zadat
➢ Tyto moÏnosti lze
snadno vybírat stisknutím tlaãítka S.MODE na
dálkovém ovladaãi.
Zvuk
√
√
√
√
√
Konec
◆ Ekvalizér
Nûkolik nastavení tohoto televizoru umoÏÀuje ovládat
kvalitu zvuku.
➢ Pokud nastavení tûchto poloÏek zmûníte, bude
automaticky vybrán zvukov˘ reÏim Vlastní.
◆ Aut. hlasitost
KaÏdá vysílající stanice má vlastní podmínky signálu,
proto není snadné upravovat hlasitost s kaÏdou zmûnou
kanálu. Tato funkce umoÏÀuje automaticky upravit
hlasitost poÏadovaného kanálu tak, Ïe sníÏí zvukov˘
v˘stup v pfiípadû vysokého signálu modulace nebo zv˘‰í
zvukov˘ v˘stup v pfiípadû nízkého signálu modulace.
◆ Pseudo stereo
Tato funkce slouÏí k pfievodu monofonního zvukového
signálu na dva stejné levé a pravé kanály. Je-li moÏnost
Pseudo stereo nastavena na Zap. nebo Vyp., vztahuje
se toto nastavení na zvukové efekty Standardní, Hudba,
Film a ¤eã.
/
MÛÏete zvolit pozici obrazu v obraze.
◆ Program
Kanál pro obraz v obraze mÛÏete zvolit pouze pokud je Zdroj
nastaven na TV.
Rychlé funkce dálkového ovladaãe.
SlouÏí ke znehybnûní vloÏeného obrazu.
âesky - 6
◆ Turbo Plus
Tato funkce vhodnû zv˘razÀuje vysoké i nízké zvukové
rozsahy a nabízí dal‰í efekty. MÛÏete si vychutnat
skvûlej‰í a dynamiãtûj‰í zvuk pfii sledování hudebních
programÛ, filmÛ nebo jin˘ch kanálÛ.
➢ Tyto moÏnosti lze snadno zmûnit stisknutím tlaãítka
TURBO na dálkovém ovladaãi.
AA68-03843Q-00Cze
2006/04/21
03:22 PM
Page 7
Funkce teletextu (podle modelu)
uk
√
√
√
√
√
Vût‰ina televizních stanic poskytuje psané informace
prostfiednictvím teletextu. Informace o pouÏívání této sluÏby
najdete v rejstfiíku teletextu. Pomocí tlaãítek na dálkovém
ovládání mÛÏete navíc vybrat volby, které vyhovují va‰im
poÏadavkÛm.
☛ Má-li se teletext zobrazit správnû, musí b˘t pfiíjem
kanálu stabilní. Jinak mohou nûkteré informace chybût,
pfiípadnû se nûkteré stránky nemusí zobrazit vÛbec.
nec
OdstraÀování problémÛ
3
(podstránka)
SlouÏí ke zobrazení dostupné podstránky.
4
(velikost)
Stisknutím zobrazíte v horní polovinû obrazovky dvakrát
zvût‰en˘ text. Opûtovn˘m stisknutím pak totéÏ v dolní
polovinû obrazovky. Dal‰ím stisknutím zobrazíte
normální obrazovku.
5
(zapnout teletext/mix)
Stisknutím zapnete reÏim teletextu po v˘bûru kanálu,
kter˘ poskytuje sluÏbu teletext. Po opûtovném stisknutí
se teletext bude zobrazovat souãasnû s vysílan˘m
obrazem.
6
7
ou
8
˘‰í
9
0
!
st
e
ba,
é
tka
1
(podrÏet)
SlouÏí k podrÏení zobrazení dané stránky, která je
propojena s nûkolika sekundárními stránkami, které
automaticky následují. Dal‰ím stisknutím se funkce
podrÏení vypne.
2
(rejstfiík)
SlouÏí k zobrazení rejstfiíku teletextu (obsahu) kdykoli
bûhem prohlíÏení teletextu.
@
(reÏim)
Stisknutím vyberete reÏim teletextu (LIST/FLOF).
Pokud jej stisknete v reÏimu LIST (Seznam), pfiepne se
do reÏimu uloÏení do seznamu. V reÏimu uloÏení do
seznamu mÛÏete uloÏit stránku teletextu do seznamu
pomocí tlaãítka
(uloÏit).
(zobrazení)
SlouÏí k zobrazení skrytého textu (napfiíklad odpovûì na
otázku kvizu). Chcete-li zobrazit normální obrazovku,
stisknûte znovu toto tlaãítko.
(o stránku v˘‰)
SlouÏí k zobrazení dal‰í stránky teletextu.
(o stránku níÏ)
SlouÏí k zobrazení pfiedchozí stránky teletextu.
(zru‰it)
PouÏívá se k zobrazení vysílání pfii vyhledávání stránky.
Barevná tlaãítka (ãervené/zelené/Ïluté/modré)
Pokud vysílací spoleãnost pouÏívá systém FASTEXT,
mají rÛzná témata na stránce teletextu barevné kódy.
V˘bûr lze provádût stisknutím barevn˘ch tlaãítek.
Podle poÏadovaného tématu stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko.
Zobrazí se daná stránka s dal‰ími barevn˘mi odkazy,
které lze vybírat stejn˘m zpÛsobem. Chcete-li zobrazit
pfiedchozí nebo dal‰í stránku, stisknûte odpovídající
barevné tlaãítko.
(uloÏit)
SlouÏí k uloÏení stránek teletextu.
âesky - 7
Dfiíve neÏ se obrátíte na poprodejní servis spoleãnosti
Samsung, proveìte následující jednoduché kontroly.
Pokud níÏe uvedené pokyny nepomohou problém vyfie‰it,
poznamenejte si ãíslo modelu a sériové ãíslo televizoru a
obraÈte se na místního prodejce.
Chybí zvuk nebo obraz
◆ Zkontrolujte, zda je napájecí ‰ÀÛra pfiipojená k
zásuvce.
◆ Ovûfite, zda jste stiskli tlaãítko “ I ” (Zap./Vyp.) a tlaãítko
POWER.
◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu.
◆ Zkontrolujte hlasitost.
Normální obraz, ale chybí zvuk
◆ Zkontrolujte hlasitost.
◆ Ovûfite, zda jste nestiskli tlaãítko MUTE na dálkovém
ovladaãi.
Obraz chybí nebo je ãernobíl˘
◆ Upravte nastavení barev.
◆ Zkontrolujte, zda je vybrán správn˘ systém vysílání.
Ru‰ení zvuku a obrazu
◆ Zkuste zjistit elektrické zafiízení, které ru‰í televizor, a
pak je pfiesuÀte dále od televizoru.
◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky.
Rozmazan˘ nebo snûhobíl˘ obraz, zkreslen˘ zvuk
◆ Zkontrolujte smûr, umístûní a pfiipojení antény.
K ru‰ení dochází ãasto v dÛsledku pouÏití pokojové
antény.
Závady na dálkovém ovladaãi
◆ VymûÀte baterie v dálkovém ovladaãi.
◆ Oãistûte horní okraj dálkového ovladaãe
(pfienosové okno).
◆ Zkontrolujte, zda jsou póly baterií “+” a “-”
orientovány správnû.
◆ Zkontrolujte, zda nejsou vyteklé baterie.
AA68-03843Q-00Cze
2006/04/21
03:22 PM
Page 8
Index OSD
✽ : Funkce je dostupná pouze u nûkter˘ch modelÛ.
Správná likvidace tohoto produktu
(Zniãení elektrického a elektronického zafiízení)
Vstup
Obraz
- Seznam zdrojÛ ✽
- Upravit název
- ReÏim
- Video / DVD / Kabel STB / Satelit STB / AV receiver / DVD receiver / Hra /
Videokamera / DVD combo
- Dynamick˘ / Standardní / Film / Vlastní
Kontrast
Jas
Ostrost
Barvy
Odstín (pouze NTSC)
Tepl. barev - Studené2 / Studené1 / Normální / Teplé1 / Teplé2
Obnovit
- Vyp. / Zap.
- Digitální NR
- Naklonûní stran ✽
- PIP ✽
Zvuk
Kanál
-
ReÏim
Ekvalizér
Aut. hlasitost
Pseudo stereo
Turbo Plus
-
- Vyp. / Zap.
- Vyp. / Zap.
- Vyp. / Zap.
-
Vyhledáv.
Program
Systém barev ]
Zvuk ]
Vyhledáv.
Kanál
UloÏit
-
Hodiny
âasovaã
âas zap.
âas vyp.
âasov. zap. kanálu
Hlas. ãas. zap.
Vyp. / Zap.
Vyp. / Zap.
Vyp. / Zap.
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland
Schweiz / Sverige / UK / V˘ch. Evropa / Jiné
- AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
- BG / DK / I / L
Pfiidat/odstranit
Jemné ladéní
Jméno
Tfiídûní
- Plug & Play
- Jazyk ✽
- âas
-
- Vyp. / Zap.
- Standardní / Hudba / Film / ¤eã / Vlastní
- Automatické ukládání - Zemû ]
- Ruãni ukládání
Nastavení
PIP ✽
Zdroj ✽
V˘mûna obrazÛ
Rozmûr
Pozice
Program
Dûtsk˘ zámek
Modré pozadí
Melodie
Demo
âesky - 8
Tato znaãka zobrazená na produktu
nebo v dokumentaci znamená, Ïe by
nemûl b˘t pouÏíván s jin˘mi
domácími zafiízeními po skonãení
svého funkãního období. Aby se
zabránilo moÏnému zneãi‰tûní
Ïivotního prostfiedí nebo zranûní
ãlovûka díky nekontrolovanému
zniãení, oddûlte je prosíme od dal‰ích
typÛ odpadÛ a recyklujte je
zodpovûdnû k podpofie opûtovného
vyuÏití hmotn˘ch zdrojÛ. âlenové
domácnosti by mûli kontaktovat jak prodejce, u nûhoÏ
produkt zakoupili, tak místní vládní kanceláfi, ohlednû
podrobností, kde a jak mÛÏete tento v˘robek bezpeãnû
vzhledem k Ïivotnímu prostfiedí recyklovat. Obchodníci by
mûli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat v‰echny
podmínky koupû. Tento v˘robek by se nemûl míchat s jin˘mi
komerãními produkty, urãen˘mi k likvidaci.
Download PDF

advertising