Samsung | AV-R620 | Samsung AV-R620 Uživatelská přiručka

Systém digitálního
prostorového AV přijímače
VÝROBCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ:
HT-AS620
AV-R620
Instrukční příručka
AH68-02012G
11
01
1010101010101010
010
1
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
01
01
1
010
10 1
10
10
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
VÝSTRAHA:
KVŮLI SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTEVÍREJTE ZADNÍ KRYT. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ
UŽIVATELSKY OPRAVITELNÉ SOUČÁSTI. PŘENECHEJTE
OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
CZ
PŘÍPRAVA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
NEOTEVÍREJTE
01
Bezpečnostní upozornění
10
010
Bezpečnostní varování
VÝSTRAHA
1
10
01
0
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
0
01
0
01
010101010101
010 1
010
10
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
101
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
00
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
10
01
10
1
10
Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje se nachází nebezpečné
napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro provoz a
údržbu v literatuře doprovázející tento přístroj.
VAROVÁNÍ: Abyste zmenšili riziko požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
VÝSTRAHA: ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
ZCELA ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ
ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU.
VOLUME
Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní
straně vašeho přehrávače. Přehrávač instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným
prostorem okolo pro větrání (7,5 – 10 cm). Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou blokovány. Nestavte na přehrávač žádné
předměty. Neumisťujte přehrávač na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Před přemisťováním přehrávače
se ujistěte, že přihrádka disku je prázdná. Tento přehrávač je navržen pro nepřetržité používání. Přepnutí přehrávače DVD do
pohotovostního režimu jej neodpojí od napájení. Aby byl přehrávač zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky. Toto provádějte zejména, když se chystáte přehrávač delší dobu nepoužívat.
VOLUME
VOLUME
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
Přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1.
• Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce střídavého proudu s ochranným uzemněním.
• Pro odpojení přístroje od hlavního vedení musí být zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být síťová
zásuvka hlavního vedení snadno dostupná.
Připojení zástrčky hlavního napájení (Pouze pro Velkou Británii)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Síťový kabel tohoto zařízení je vybaven zalisovanou síťovou zástrčkou opatřenou pojistkou. Hodnota této pojistky je uvedena na straně zástrčky s
kolíky a pokud je potřeba pojistku vyměnit, musí být použita pojistka schválená dle normy BS 1362.
Nikdy nepoužívejte zástrčku s odstraněným krytem pojistky. Pokud je kryt odnímatelný a je nutno provést jeho výměnu, musí mít nový kryt stejnou
barvu jako pojistka umístěná v zástrčce. Náhradní kryty jsou dostupné u vašeho místního prodejce.
Pokud není dodávaná zástrčka vhodná pro zásuvky ve vaší domácnosti nebo pokud není kabel dostatečně dlouhý, opatřete si bezpečnostní kabel
s příslušnou bezpečnostní certifikací nebo požádejte o pomoc vašeho prodejce.
Pokud však není jiná možnost, než zástrčku odřezat, odstraňte pojistku a pak zástrčku bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte zástrčku do síťové
zásuvky, protože při kontaktu s odizolovanými vodiči síťového kabelu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nikdy se nepokoušejte zasunovat odizolované vodiče přímo do síťové zásuvky. Zástrčka a pojistka musí být používány současně.
Během bouřky odpojte zástrčku síťového kabelu ze
síťové zásuvky.
Napětí špičky způsobené blesky by mohly přístroj
poškodit.
Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo
jiným zdrojům tepla.
Mohlo by dojít k přehřátí a poruše přístroje.
Chraňte přístroj před vlhkostí (např. vázy), nadměrným teplem
(např. krb) nebo zařízeními, která vytváří silná magnetická
nebo elektrická pole (např. reproduktory...). V případě poruchy
přehrávače odpojte síťový kabel od síťového napájení. Váš
přehrávač není určen ke komerčnímu využití.
Používejte jej pouze pro osobní účely.
Pokud byl přehrávač nebo disk uložen v chladném prostředí,
může dojít ke kondenzaci.
Při přepravě přehrávače v zimním období počkejte před jeho
opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou
teplotu.
Baterie, používaná v tomto přístroji, obsahuje
chemikálie, které jsou škodlivé vůči životnímu
prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního
odpadu.
DŮLEŽITÉ
Vodiče síťového kabelu jsou barevně odlišeny podle následujícího kódování:–
MODRÁ = NULOVÝ VODIČ HNĚDÁ = VODIČ POD NAPĚTÍM (ŽIVÝ)
Protože tyto barvy nemusejí odpovídat barevnému označení svorek na zástrčce, postupujte následovně:–
MODRÝ vodič připojte ke svorce označené písmenem N nebo MODROU nebo ČERNOU barvou. HNĚDÝ vodič připojte ke svorce
označené písmenem L nebo HNĚDOU nebo ČERVENOU barvou.
VAROVÁNÍ: NEPŘIPOJUJTE ŽÁDNÝ Z TĚCHTO VODIČŮ K UZEMŇOVACÍ SVORCE
, KTERÁ JE OZNAČENA
PÍSMENEM E NEBO SYMBOLEM UZEMNĚNÍ NEBO ŽLUTOZELENOU BARVOU.
2
Tento symbol na výrobku nebo v literatuře znamená, že s tímto výrobkem nesmí být
na konci jeho životního cyklu zacházeno jako s běžným domovním odpadem
Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo zdraví, způsobenému
nesprávnou likvidací odpadu, oddělte, prosím, tento odpad od ostatního a
zodpovědně jej zlikvidujte a recyklujte tak, aby mohly být materiály znovu využity.
Uživatelé v domácnostech by měli kontaktovat buď svého prodejce, u něhož tento
výrobek zakoupili, nebo místní úřady, kde získají podrobnosti o místě a způsobu
bezpečné recyklace tohoto výrobku.
Uživatelé, kteří používají tento přístroj pro obchodní účely, by se měli obrátit na
svého dodavatele a prověřit podmínky smlouvy.
Tento produkt nesmí být likvidován spolu s ostatním komerčním odpadem.
3
0
01
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
01
1
10
1
01
01
1010101010101010
010
1
010
10 1
10
1
Obsah
10
0
01
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
01
1010101010101010
010
1
010
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10
11
0
01
10
0
01
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
10
010101010101
010 1
010
10
10
101
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
00
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
Funkce
01
10
01
CZ
10
1
10
Digitální AV přijímač
Tento výrobek je digitální AV přijímač, který digitálně zpracovává signál, aby
minimalizoval jeho ztrátu a zkreslení.
PŘÍPRAVA
PŘÍPRAVA
Bezpečnostní varování ...................................................................................................2
Bezpečnostní upozornění ................................................................................................3
Funkce ............................................................................................................................4
Popis ..............................................................................................................................6
PŘIPOJENÍ
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nová technologie dekódování vícekanálového
zvukového signálu, která vylepšuje předcházející technologii Dolby
Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS přehrává 5.1 kanálový zvuk s nižší kompresí než má Dolby Digital,
díky čemuž má bohatší zvuk.
SFE (Sound Field Effect) používající 24bitové zpracování digitálního
zvukového signálu
Poskytuje realističtější prostorový zvuk s běžnými zdroji stereo zvuku.
Připojení reproduktorů .....................................................................................................10
Připojení externích zařízení ............................................................................................12
Připojení FM a AM antén .................................................................................................15
PROVOZ
Před použitím AV přijímače .............................................................................................16
Výběr digitálního/analogového vstupu ...........................................................................18
Nastavení režimu reproduktorů .......................................................................................20
Nastavení poslechové vzdálenosti reproduktorů ............................................................22
Nastavení digitálního vstupu ..........................................................................................24
Nastavení DRC (dynamické omezení rozsahu) ..............................................................25
Testovací zvuk ................................................................................................................26
Nastavení hlasitosti reproduktorů ...................................................................................28
Režim Dolby Pro Logic II ................................................................................................30
Efekt Dolby Pro Logic ll ..................................................................................................32
Režim SFE ......................................................................................................................34
Režim Stereo ..................................................................................................................36
PROVOZ RÁDIA
Poslech rádia ..................................................................................................................38
Předvolby stanic rádia ....................................................................................................39
O vysílání RDS ...............................................................................................................40
RŮZNÉ
Užitečné funkce ..............................................................................................................42
Ovládání vaší televize dálkovým ovládáním ..................................................................44
Ovládání videorekordéru (DVD) dálkovým ovládáním ...................................................46
Než zavoláte servis .........................................................................................................48
Technické údaje ..............................................................................................................50
4
5
0
01
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
10
10
10 1
01
010101010101
010 1
010
10
010
1
01
10
0
01
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
01
1010101010101010
010
1
010
101
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10 1
00
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
Popis
01
10
01
CZ
10
1
10
Tlačítko FUNCTION
(Režim)
Tlačítko INPUT MODE
Tlačítko SELECT (
(Vstupní režim)
Tlačítko TUNING (
Indikátor
POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU
, ) (Výběr)
, ) (Ladění)
Tlačítko SURROUND
(Prostorový zvuk)
Tlačítko SETUP
OVLÁDÁNÍ
(Nastavení)
HLASITOSTI
Tlačítko POWER Konektor SLUCHÁTEK
(napájení)
KONEKTOR PRO
FM ANTÉNU
PŘÍPRAVA
[ Zadní panel ]
[ Čelní panel ]
KONEKTOR
VSTUPU VIDEA Z
VIDEOREKORDÉRU/SAT
KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA
VIDEOREKORDÉRU
CHLADICÍ VENTILÁTOR
KONEKTOR PRO
AM ANTÉNU
KONEKTOR VIDEO
VSTUPU PRO DVD
DIGITÁLNÍ OPTICKÝ AUDIO
VSTUP PRO DVD
DIGITÁLNÍ KOAXIÁLNÍ
AUDIO VSTUP PRO CD
KONEKTORY
PŘEDNÍCH
REPRODUKTORŮ
KONEKTOR VÝSTUPU
VIDEA NA MONITOR
KONEKTORY PRO SUBWOOFER
KONEKTORY PRO PROSTOROVÉ REPRODUKTORY
KONEKTORY STŘEDOVÉHO
REPRODUKTORU
[ Displej ]
INDIKÁTOR INDIKÁTOR FUNKCE
FUNKCE DTS LIVE SURROUND
INDIKÁTOR
INDIKÁTOR
FUNKCE DOLBY
FUNKCE L.PCM
INDIKÁTOR
FUNKCE DOLBY
DIGITAL
KONEKTORY VSTUPU ZVUKU DVD
KONEKTORY VSTUPU ZVUKU
VIDEOREKORDÉRU/SAT
INDIKÁTOR
REPRODUKTORU
KONEKTORY VSTUPU ZVUKU CD
INDIKÁTOR
FREKVENCE RÁDIA
PHONES
STANDBY
KONEKTORY VÝSTUPU ZVUKU
VIDEOREKORDÉRU
KONEKTORY VÝSTUPU
SUBWOOFERU 1, 2
VOLUM E
 Příslušenství 
INPUT MODE
SETUP
FUNCTION
SURROUND
SELECT
TUNING
INDIKÁTOR FUNKCE DIGITAL
INDIKÁTOR
FUNKCE DOLBY
PRO LOGIC II
INDIKÁTOR PŘÍJMU STEREO RÁDIA
ČELNÍ DISPLEJ
6
75Ω
Dálkové ovládání
AM anténa
FM anténa
Uživatelská příručka
FM
A
RA D IO AN T
INDIKÁTOR PŘÍJMU
RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ
75Ω
FM
AM
RA D IO AN T
7
(DVD )
O PTIC AL
D IG ITAL
(C D )
C O AXIAL
AU D IO IN
0
01
01
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
01
01
1010101010101010
010
1
010
10
0
01
10
101
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10 1
00
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
Popis
01
10
01
CZ
10
1
10
Tlačítko TV (televizor)
Tlačítko AMP (zesilovač)
Tlačítko POWER
(napájení)
Tlačítko DVD
(přehrávač/rekordér)
Tlačítko VCR (videorekordér)
Tlačítko DIMMER (jas displeje)
Tlačítko TV/VIDEO, FUNCTION
(režim)
PŘÍPRAVA
[ Dálkové ovládání ]
Vložení baterií do dálkového ovladače
1
Vysuňte kryt prostoru
pro baterie ve směru
šipky.
2
Vložte dvě baterie 1,5
V AAA, dejte pozor na
polarity (+ a -).
3
Vraťte kryt na místo.
Tlačítko CD (přehrávač)
ČÍSELNÁ tlačítka (0-9)
Tlačítko SLEEP (autom. vypnutí)
Tlačítko MO/ST (mono/stereo)
Tlačítko TUNER (radiopřijímač)
Tlačítko EXTERNAL DEVICE
PLAYBACK (externí přehrávání)
Tlačítko MUTE (ztišení)
Tlačítko OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
Tlačítko MENU (nabídka)
Tlačítko VCR/SAT (videorekordér/satelit)
Tlačítko DVD (přehrávač/rekordér)
Tlačítko DRC (komprese
dynamického rozsahu)
Tlačítko INPUT MODE DIGITAL
(Vstupní digitální režim)
Tlačítko INPUT MODE ANALOG
(Vstupní analogový režim)
Poznámka
Tlačítko TUNER/CHANNEL
(ladění/kanál)
Tlačítko TUNING MODE
(režim ladění)
Tlačítko INFO
Tlačítko STEREO
Tlačítko SPK DISTANCE
(vzdálenost reproduktorů)
Tlačítko SPK LEVEL
(hlasitost reproduktorů)
Tlačítko SFE MODE (režim SFE)
8
Provozní rozsah dálkového ovladače
Dálkový ovladač může být použit do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru. Lze jej rovněž použít ve
vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu dálkového ovladače.
Tlačítko CURSOR/ENTER
Tlačítko SUBWOOFER
Postupujte dle následujícího, abyste předešli vytečení nebo prasknutí baterií:
• Baterie do dálkového ovladače vkládejte tak, aby byla dodržena správná polarita (+) na (+) a (-) na (-).
• Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se mohou lišit v napětí.
• Vždy vyměňte obě baterie najednou.
• Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.
Tlačítko TUNER MEMORY
(paměť radiopřijímače)
Tlačítko MODE (režim)
Tlačítko EFFECT (efekt)
Tlačítko TEST TONE
(testovací zvuk)
Tlačítka pro výběr funkcí RDS
Tlačítko SPK SELECT
(výběr reproduktorů)
9
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
1
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Připojení reproduktorů
CZ
10
01
01
10
0
01
10
10
Před přemisťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojte napájecí kabel.
AKTIVNÍ SUBWOOFER
(není součástí dodávky)
PŘEDNÍ (R)
PS-AF620
• Pokud chcete silnější basový zvuk,
můžete připojit doplňkový aktivní
subwoofer (není součástí dodávky)
k portu Subwoofer 1 nebo 2. Signál
na portech Subwoofer 1 a 2 není
stereo, proto uslyšíte tentýž basový
zvuk mono při bez ohledu na to, ke
kterému portu subwoofer připojíte.
PŘEDNÍ (L)
PS-AF620
PROSTOROVÝ (R) PROSTOROVÝ (L)
PS-AR620
PS-AR620
PŘIPOJENÍ
HLAVNÍ
JEDNOTKA
AV-R620
SL
SR
MODEL SYSTÉMU: HT-AS620
Umístění AV přijímače
Prostorové reproduktory
• AV přijímač umístěte na vhodný stojan nebo stolek.
• Tyto reproduktory umístěte za poslechové místo.
• Pokud nemáte dost místa, umístěte je tak, aby byly proti
sobě.
• Umístěte je cca 60 až 90 cm nad polohu vašich uší tak,
aby byly natočeny mírně dolů.
Narozdíl od předních a středových reproduktorů
se prostorové reproduktory používají zejména
při reprodukci zvukových efektů, kdy z nich zvuk
nevychází neustále.
Přední reproduktory
• Tyto reproduktory umístěte před poslechové místo
tak, aby byly otočeny (přibl. 45°) směrem k vám.
• Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové
reproduktory byly ve výšce vašich uší.
• Zarovnejte přední část předních reproduktorů
na stejnou úroveň s přední částí středových
reproduktorů nebo je umístěte mírně před
středové reproduktory.
HLAVNÍ JEDNOTKA
PŘEDNÍ REPRODUKTOR
STŘEDOVÝ REPRODUKTOR
PROSTOROVÝ REPRODUKTOR
PASIVNÍ SUBWOOFER
AV-R620
PS-AF620
PS-AC620
PS-AR620
PS-AW620
STŘEDOVÝ
PS-AC620
PASIVNÍ
SUBWOOFER
PS-AW620
 Připojení kabelů reproduktorů
1
Stiskněte západku
konektoru reproduktoru.
2
Vložte černý vodič do černé (-) svorky
a šedý vodič do červené (+) svorky.
Subwoofer
• Umístění subwooferu není důležité. Postavte jej na
místo podle vlastního výběru.
Středový reproduktor
• Nejlepší je umístit středové reproduktory ve stejné
výšce jako přední reproduktory.
• Můžete je také umístit přímo nad nebo pod televizor.
Poznámka
• Pokud upevňujete reproduktory na zeď, ujistěte se, že
jsou dobře upevněny, aby nespadly.
Výstraha
Poznámka
10
• Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukové trubice (otvoru) na
subwooferu.
• Nikdy se nedotýkejte konektorů reproduktorů, když je zapnuté napájení.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
• Ujistěte se o správné polaritě zapojení (+ a -).
11
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
Připojení externích zařízení
CZ
Připojení video zařízení
Před přemisťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojte napájecí kabel.
Satelitní přijímač (Settop Box)
Přehrávač DVD Videoprojektor
or
Poznámka
12
PŘIPOJENÍ
Poznámka
• Analogové audio a video konektory přístroje mohou
být použity pro SAT nebo VCR. Nemůžete připojit
obě zařízení najednou.
• Pokud má externí zařízení pouze jeden audio výstup,
připojte jej buď k levému nebo pravému audio vstupu
na přístroji.
• Červenou zástrčku audio kabelu připojte do
červeného konektoru a bílou zástrčku do bílého
konektoru.
or
• Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
• Přestože jdou digitální audio vstupy označeny jako DVD a CD, můžete připojit přehrávač DVD/CD buď do
digitálního audio vstupu OPTICAL (optický) nebo COAXIAL (koaxiální) (pokud odpovídá digitálnímu audio
výstupu na vašem přehrávači).
TV
VCR
13
10
01
01
01
Připojení zvukových zařízení
Před přemisťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojte napájecí kabel.
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
01
01
1010101010101010
010
1
010
10 1
10
1
01
01
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10
10
010
Připojení externích zařízení
0
01
1
10
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
Připojení FM a AM antén
10
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
11
0
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
0
01
0
01
010101010101
010 1
010
10
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
101
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
00
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
10
01
CZ
10
1
10
Pokud je příjem v pásmu AM slabý,
připojte venkovní anténu pro pásmo
AM (není součástí dodávky).
Přehrávač CD
PŘIPOJENÍ
AM smyčková anténa
(je součástí dodávky)
FM anténa (je součástí dodávky)
Upevněte plošky na smyčce antény k
základně a sestavte smyčkovou anténu pro
pásmo AM.
Připojení FM antény
Připojení AM antény
1. Jako dočasné opatření připojte dodanou FM
anténu do koaxiálního konektoru FM 75 Ω.
2. Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud
nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté
jej připevněte ke stěně nebo jinému pevnému
povrchu.
CHLADICÍ
VENTILÁTOR
1. Připojte dodanou AM smyčkovou anténu k AM
a svorkám.
2. Pokud je příjem špatný, připojte ke svorce AM
venkovní vodič s vinylovou izolací.
(AM smyčkovou anténu nechte připojenou).
Chladicí ventilátor odvádí teplo vytvořené uvnitř přístroje, takže přístroj může
normálně fungovat. Chladicí ventilátor je k dodávání studeného vzduchu
aktivován automaticky.
Z bezpečnostních důvodů dodržujte, prosím, následující upozornění.
• Ujistěte se, že je přístroj dobře odvětráván. Pokud tomu tak není, může teplota uvnitř vzrůst a
způsobit poškození přístroje.
• Neblokujte chladicí ventilátor nebo ventilační otvory. (Pokud je zakryjete novinami nebo tkaninou,
může dojít k nárůstu teploty uvnitř přístroje a následně k požáru).
14
15
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
Před použitím AV přijímače
CZ
Zapnutí a vypnutí
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte tlačítko POWER (napájení) na dálkovém ovládání.
• Přístroj se zapne nebo přejde do pohotovostního režimu.
Výběr funkce
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Postup 1
Stiskněte tlačítko FUNCTION (funkce).
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere FM (radiopřijímač v pásmu
HLAVNÍ JEDNOTKA
1 Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
tlačítko POWER (napájení) na přístroji.
2 Stiskněte
Přístroj se zapne nebo přejde do pohotovostního režimu.
•
FM)  AM (radiopřijímač v pásmu AM)  DVD (DVD přehrávač/rekordér) 
VCR/SAT (videopřehrávač/satelitní přijímač)  CD (CD přehrávač).
Postup 2
Stiskněte tlačítko CD (CD přehrávač), VCR/SAT (videopřehrávač/satelitní
přijímač), DVD (DVD přehrávač/rekordér) nebo TUNER (radiopřijímač).
• Můžete přímo vybrat CD, videorekordér, DVD nebo TUNER.
Funkce univerzálního dálkového ovládání
PROVOZ
HLAVNÍ JEDNOTKA
Stiskněte tlačítko FUNCTION.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere FM  AM  DVD 
VCR/SAT  CD.
Můžete ovládat svůj zesilovač (tento AV přijímač), televizor, přehrávač DVD
nebo videorekordér jediným dálkovým ovládáním.
Další podrobnosti viz strany 44–47.
16
17
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Výběr digitálního nebo analogového výstupu
CZ
10
01
01
10
0
01
10
10
Tento přístroj umožňuje poslouchat 2kanálový analogový zvuk nebo zvuk Dolby Digital 5.1.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Pro funkci DVD
Postupujte dle kroků 1-4 u nastavení DVD na straně 26 dříve, než vyberete režim
vstupu DVD.
Stiskněte tlačítko INPUT MODE DIGITAL (vstupní digitální režim).
• Bude vybráno DVD OPTICAL nebo COAXIAL dle nastavení DVD, které jste
provedli na straně 26
nebo
Stiskněte tlačítko INPUT MODE ANALOG (vstupní analogový režim).
• Bude vybráno DVD ANALOG.
• Při výběru režimu DVD Analog není nutné nastavení DVD.
HLAVNÍ JEDNOTKA
Pro funkci DVD
Postupujte dle kroků 1-4 u nastavení DVD na straně 26 dříve, než vyberete režim
vstupu DVD.
PROVOZ
Stiskněte tlačítko INPUT MODE (vstupní režim).
• Bude postupně vybráno DVD OPTICAL a COAXIAL nebo DVD ANALOG.
Pro funkci CD
Pro funkci CD
Postupujte dle kroků 1-4 u nastavení CD na straně 26 dříve, než vyberete režim vstupu CD.
Stiskněte tlačítko INPUT MODE DIGITAL (vstupní digitální režim).
• Bude vybráno CD OPTICAL nebo COAXIAL dle nastavení DVD, které jste
provedli na straně 26
Postupujte dle kroků 1-4 u nastavení CD na straně 26 dříve, než vyberete režim
vstupu CD.
Stiskněte tlačítko INPUT MODE (vstupní režim).
• Bude postupně vybráno CD OPTICAL a COAXIAL nebo CD ANALOG.
nebo
Stiskněte tlačítko INPUT MODE ANALOG (vstupní analogový režim).
• Bude vybráno CD ANALOG.
• Při výběru režimu CD Analog není nutné nastavení CD.
Poznámka
• Výchozí nastavení tohoto produktu je „DVD:OPTICAL,CD:COAXIAL“.
18
Poznámka
• Pouze pokud připojíte konektor digitálního výstupu zvuku externí zvukové
komponenty k optickému nebo koaxiálnímu konektoru zvukového vstupu na
hlavní jednotce, můžete vychutnávat zvuk Dolby Digital.
19
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Nastavení režimu reproduktorů
CZ
10
01
01
10
0
01
10
10
Před přemisťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojte napájecí kabel.
Frekvenční odezva reproduktoru budou nastaveny podle vaší konfigurace reproduktorů a podle toho, zda jsou
jednotlivé reproduktory použity nebo ne.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
tlačítka SPK SELECT (výběr reproduktoru) vyberte
1 Stiskem
požadovaný reproduktor.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.SPK (přední reproduktor) 
HLAVNÍ JEDNOTKA
C.SPK (středový reproduktor)  S.SPK (prostorový reproduktor)  SWSPK (subwoofer)
 CROVR (dělící frekvence)  SPK MODE OFF (režim vypnut).
2 Stiskem tlačítka  nastavte režim (velký, malý apod.) pro
tlačítko SETUP.
1 Stiskněte
Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu nastavení.
3 Opakováním kroků 1 a 2 nastavte režim pro každý reproduktor.
2 Jednou stiskněte tlačítko FUNCTION.
Ukončení režimu nastavení
3 Stiskem tlačítka SURROUND vyberte požadovaný
vybraný reproduktor.
•
PROVOZ
• Na displeji se objeví „SPK SETUP“ (nastavení reproduktorů) .
reproduktor.
• Počkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SPK SELECT (výběr reproduktoru) na
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.SPK  C.SPK 
dálkovém ovládání pro výběr SPK MODE OFF (vypnutí režimu).
S.SPK  SWSPK  CROVR.
Stiskem tlačítka SELECT (
4 vybraný
reproduktor.
, ) nastavte režim pro
5 Opakováním kroků 3 a 4 nastavte každý reproduktor.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP MODE OFF“ a režim nastavení je ukončen.
Zapnutí a vypnutí SUBWOOFERU.
Nastavení reproduktoru
• S každým stisknutím tohoto tlačítka bude postupně vybráno: SW SPK
REPRODUKTOR
Stiskněte tlačítko SUBWOOFER na dálkovém ovládání.
(subwoofer), YES (ano), SW SPK (subwoofer), NO (ne).
Poznámka
• Pokud je F.SPK (přední reproduktor) nastaven na LARGE (Velký), můžete pro SW
20
SPK (Subwoofer) nastavit YES (Ano) nebo NO (Ne).
• Pokud je F.SPK (přední) nastaven na SMALL (Malý), SWSPK (Subwoofer) je
automaticky nastaven na YES (Ano). Možnost NO (Ne) nelze vybrat.
F.SPK (Přední)
C.SPK (Střed)
S.SPK (Prostorový)
SW SPK(Subwoofer)
CROVR
(Frekvence přechodu)
Možná nastavení
LARGE (Velký),
SMALL (Malý)
LARGE (Velký), SMALL
(Malý), NONE (Žádný)
LARGE (Velký), SMALL
(Malý), NONE (Žádný)
YES (Ano), NO (Ne)
60, 80, 100, 120, 150,
180, 200 (Hz)
Výchozí
nastavení
SMALL (Malý)
SMALL (Malý)
SMALL (Malý)
YES (Ano)
150 Hz
• LARGE (Velký) : Vyberte při použití velkých reproduktorů. Můžete
naslouchat zvuku v plném rozsahu.
• SMALL (Malý) : Vyberte při použití malých reproduktorů.
Basy pod 100 Hz nebudou výstupem.
• NONE (Žádný) : Vyberte, když reproduktor není použit.
• YES (subwoofer) (Ano, pro subwoofer) : Vyberte, když používáte
subwoofer.
• NO (subwoofer) (Ne, pro subwoofer) : Vyberte, když nepoužíváte
subwoofer.
• CROVR (Přechod): Vyberte frekvenci přechodu pro nejlepší
odezvu basů vzhledem k místnosti.
21
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
Nastavení poslechové vzdálenosti reproduktorů
CZ

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskem tlačítka SPK DISTANCE (vzdálenost reproduktorů)
1 vyberte
požadovaný reproduktor.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L (přední levý)
 CEN (střed)  F.R (přední pravý)  S.R (prostorový pravý)  S.L
(prostorový levý)  S.W (subwoofer)  DIST OFF (vzdál. vyp.).
tlačítka  vyberte vzdálenost reproduktoru.
2 Stiskem
Pro reproduktory Přední L, Střed, Přední P, Subwoofer, Prostorový P a
•
Prostorový L můžete nastavit vzdálenost mezi reproduktorem a místem,
odkud posloucháte, mezi 0,3 a 9,0 m v intervalech 0,3 m.
• Počkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SPK DISTANCE (vzdálenost
reproduktoru) na dálkovém ovládání pro výběr DIST OFF (vypnutí vzdálenosti).
tlačítko SETUP.
1 Stiskněte
Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu nastavení.
2 Dvakrát stiskněte tlačítko FUNCTION.
•
• Na displeji se objeví „DIST SETUP“ (nastavení vzdálenosti).
tlačítka SURROUND vyberte požadovaný reproduktor.
3 Stiskem
Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L  CEN  F.R 
•
PROVOZ
Ukončení režimu nastavení
HLAVNÍ JEDNOTKA
S.R  S.L  S.W.
Stiskem tlačítka SELECT (
4 reproduktoru.
,
) nastavte vzdálenost
• Pro reproduktory Přední L, Střed, Přední P, Subwoofer, Prostorový P a
Prostorový L můžete nastavit vzdálenost mezi reproduktorem a místem,
odkud posloucháte, mezi 0,3 a 9,0 m v intervalech 0,3 m.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP MODE OFF“ a režim nastavení je ukončen.
Poznámka
• Pokud je místo, odkud posloucháte, dále, než je rozsah nastavitelné
vzdálenosti pro daný reproduktor, nastavte maximální vzdálenost.
22
23
10
1010101010101010
010
1
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
01
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
1
010
10 1
CZ
01
Tuto funkci můžete použít pro vychutnání zvuku Dolby Digital během nočního sledování filmů s nízkou
hlasitostí.
01
01
01
10
10
10
Digitální vstup pro přehrávač DVD nebo CD musíte nastavit buď na optický nebo koaxiální v závislosti na
tom, na jaký digitální vstup jste přehrávač připojili.
0
01
1
10
Nastavení DRC (dynamické omezení rozsahu)
10
1
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Nastavení digitálního vstupu
10
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
11
0
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
0
01
0
01
010101010101
010 1
010
10
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
101
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
00
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
10
01
10
1
10

HLAVNÍ JEDNOTKA
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
NASTAVENÍ DVD
1 Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu nastavení.
2 Třikrát stiskněte tlačítko FUNCTION.
Stiskněte tlačítko SETUP.
•
3 Stiskem tlačítka SURROUND vyberte DVD.
4 Stiskem tlačítka SELECT ( , ) nastavte digitální vstup.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere COAXIAL
OPTICAL.
(dynamické omezení rozsahu) : STD  DRC : MAX  DRC : MIN.
HLAVNÍ JEDNOTKA
tlačítko SETUP.
1 Stiskněte
Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu nastavení.
2 Čtyřikrát stiskněte tlačítko FUNCTION.
•
• Na displeji se objeví „DRC SETUP“ (nastavení dynamického omezení rozsahu).
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP MODE OFF“ a režim nastavení je ukončen.
NASTAVENÍ CD
tlačítko SETUP.
1 Stiskněte
Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu nastavení.
2 Třikrát stiskněte tlačítko FUNCTION.
•
• Na displeji se objeví „DIGITAL IN“ (digitální vstup).
3 Stiskem tlačítka SURROUND vyberte CD.
4 Stiskem tlačítka SELECT ( , ) nastavte digitální vstup.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere COAXIAL
• S každým stisknutím tohoto tlačítka bude postupně vybráno, DRC
tlačítko SURROUND.
3 Stiskněte
Na displeji se objeví “DRC : STD”.
4 Stiskem tlačítka SELECT ( ,
•
) nastavte DRC.
• S každým stisknutím tohoto tlačítka bude postupně vybráno, DRC
(dynamické omezení rozsahu) : STD  DRC : MAX  DRC : MIN.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP MODE OFF“ a režim nastavení je ukončen.
OPTICAL.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP MODE OFF“ a režim nastavení je ukončen.
Nastavení DRC
24
• STD : Nastaví efekt DRC na standardní hodnotu.
• MAX : Nastaví efekt DRC na maximální hodnotu.
• MIN : Nastaví efekt DRC na minimální hodnotu.
25
PROVOZ
• Na displeji se objeví „DIGITAL IN“ (digitální vstup).
Stiskněte tlačítko DRC.
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Testovací zvuk
10 1
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
CZ
10
01
01
10
0
01
10
10
Pomocí testovacího tónu můžete zjistit stav a hlasitost reproduktoru.
Automatická aktivace testovacího zvuku

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte tlačítko TEST TONE (testovací zvuk).
• Testovací signál bude automaticky vydáván v tomto pořadí: F.L  CEN 
Manuální aktivace testovacího tónu
F.R  S.R  S.L  S.W.
• Zatímco zní testovací tón, stiskem tlačítka  nastavte hlasitost
reproduktoru v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.

Vypnutí testovacího zvuku
• Znovu stiskněte tlačítko TEST TONE.
PROVOZ
HLAVNÍ JEDNOTKA

tlačítko SETUP.
1 Stiskněte
Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a přístroj se přepne do režimu nastavení.
2 Šestkrát stiskněte tlačítko FUNCTION.
•
HLAVNÍ JEDNOTKA
tlačítko SETUP.
1 Stiskněte
Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu nastavení.
2 Pětkrát stiskněte tlačítko FUNCTION.
Na displeji se zobrazí „TEST-T AUTO“ (testovací zvuk auto).
3 Stiskněte tlačítko SURROUND.
• Na displeji se zobrazí „TEST-T MANU“ (testovací zvuk manu).
3 Stiskněte tlačítko SURROUND.
•
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L  CEN  F.R 
S.R  S.L  S.W.
•
4 Stiskem tlačítka SELECT (
podle potřeby.
• Testovací signál bude automaticky vydáván v tomto pořadí: F.L  CEN 
, ) nastavte testovací tón
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.
F.R  S.R  S.L  S.W.
• Zatímco zní testovací tón, stiskem tlačítka SELECT (
, ) nastavte
hlasitost reproduktoru v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.
Vypnutí testovacího zvuku
Vypnutí testovacího zvuku
Jednou stiskněte tlačítko SETUP.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE OFF“ a testovací signál utichne.
Jednou stiskněte tlačítko SETUP.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE OFF“ a testovací zvuk utichne.
Výstup testovacího tónu
26
• F.L (přední levý) : -10 – +10 dB
• CEN (střed) : -10 – +10 dB
• F.R (přední pravý) : -10 – +10 dB
• S.R (prostorový pravý) : -10 – +10 dB
• S.L (prostorový levý): -10 – +10 dB
• S.W (subwoofer): -10 – +10 dB
27
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0
101
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
01
10
10
0
01
10
Lze nastavit vyvážení a hlasitost reproduktorů.
10
010
Nastavení hlasitosti reproduktorů
CZ

Dálkové ovládání
tlačítka SPK LEVEL (úroveň reproduktorů)
1 Stiskem
vyberte požadovaný reproduktor.
HLAVNÍ JEDNOTKA
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L  CEN  F.R 
S.R  S.L  S.W  SPK LVL OFF.
1 Stiskněte tlačítko SETUP.
2 Stiskem tlačítka  nastavte požadovanou hlasitost
reproduktoru.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu nastavení.
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.
2 Osmkrát stiskněte tlačítko FUNCTION.
• Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.
• Výchozí nastavení je 00 dB.
PROVOZ
• Na displeji se objeví „LEVEL SETUP“ (nastavení hlasitosti).
3 Stiskněte tlačítko SURROUND.
Ukončení režimu nastavení
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L  CEN  F.R 
• Počkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SPK LEVEL (hlasitost reproduktoru) na
S.R  S.L  S.W.
dálkovém ovládání pro výběr SPK LVL OFF (vypnutí hlasitosti).
4 Stiskem tlačítka SELECT(
hlasitost reproduktoru.
, ) nastavte požadovanou
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.
• Výchozí nastavení je 00 dB.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP MODE OFF“ a režim nastavení je ukončen.
Nastavení hlasitosti reproduktorů
• F.L (přední levý) : -10 – +10 dB
• CEN (střed) : -10 – +10 dB
• F.R (přední pravý) : -10 – +10 dB
• S.R (prostorový pravý) : -10 – +10 dB
• S.L (prostorový levý): -10 – +10 dB
• S.W (subwoofer): -10 – +10 dB
28
29
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Režim Dolby Pro Logic II
CZ
10
01
01
10
0
01
10
10
Tento režim podává 5.1kanálový zvuk z dvoukanálového zdroje.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte tlačítko
MODE.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere CINEMA  MATRIX 
GAME  PROLOGIC  MUSIC.
HLAVNÍ JEDNOTKA
1 Stiskem tlačítka SURROUND vyberte režim „DPL II“.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DPL II  SFE 
STEREO.
,
).
PROVOZ
2 Stiskněte tlačítko SELECT (
• Při každém stisku tlačítka SELECT ,
(
) se postupně vybere CINEMA 
MATRIX  GAME  PROLOGIC  MUSIC.
• Při každém stisku tlačítka SELECT (
,) se postupně vybere MUSIC 
PROLOGIC  GAME  MATRIX  CINEMA.
Ukončení režimu nastavení
Ukončení režimu nastavení
• Počkejte asi 5 sekund.
• Počkejte asi 5 sekund.
Režim Dolby Pro Logic II
• MUSIC : Poskytuje 5.1kanálový prostorový zvuk z digitálních,
analogových nebo stávajících stereo zdrojů jako je CD, kazetový
magnetofon, televizor a stereo videorekordér.
• CINEMA : Přidá realismus filmovému zvuku.
• MATRIX : Uslyšíte 5.1kanálový prostorový zvuk.
• GAME : Vzrušující zvuk z počítačových her.
• PROLOGIC : Zažijete efekt prostorového zvuku pouze s
použitím předních reproduktorů.
30
Poznámka
• Pro vícekanálové signály jako je Dolby Digital nebo DTS
nelze použít režim Dolby Pro Logic II.
• Pro Logic funguje jen pro zvukové signály PCM se
vzorkovací frekvencí 32 kHz, 44 kHz nebo 48 kHz.
31
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Efekt Dolby Pro Logic II
CZ
10
01
01
10
0
01
10
10
Tato funkce pracuje jen v režimu Dolby PRO LOGIC II MUSIC.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
MODE vyberte režim „MUSIC“.
1 Stiskem tlačítka
tlačítko
EFFECT.
2 Stiskněte
Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere C-WIDTH 
•
DIMENSION  PANORAMA.
HLAVNÍ JEDNOTKA
tlačítko SETUP.
1 Stiskněte
Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu nastavení.
•
stiskněte tlačítko FUNCTION.
2 Desetkrát
Na displeji se zobrazí „DPL ll MODE“.
PROVOZ
•
tlačítko SURROUND.
3 Stiskněte
Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere C-WIDTH 
Stiskem tlačítka  vyberte požadovaný efekt Dolby Pro
3 Logic
II.
•
• C-WIDTH: Lze nastavit od 0 do 7.
• DIMENSION: Lze nastavit od -7 do +7.
• PANORAMA: Lze nastavit na ON (Zap.) nebo OFF (Vyp.).
DIMENSION  PANORAMA.
4 Stiskem tlačítka SELECT (
efekt Dolby Pro Logic II.
,
) vyberte požadovaný
Ukončení režimu nastavení
• Počkejte asi 5 sekund.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP MODE OFF“ a režim nastavení je
ukončen.
Efekt Dolby Pro Logic II
• C-WIDTH : Nastaví šířku středového obrazu. Čím vyšší nastavení, tím tišší zvuk
vychází ze středového reproduktoru.
• DIMENSION : Postupně nastavuje zvukové pole (DSP) zpředu dozadu.
• PANORAMA : Tento režim rozšiřuje přední stereo obraz tak, aby zahrnul i
prostorové reproduktory, čímž vytváří vzrušující obklopující efekt se
zobrazením bočních stěn.
32
33
0
10
10
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
1010101010101010
010
1
010
10 1
010
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
Režim SFE
10
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
CZ
10
01
01
10
0
01
10
10
Funkce SFE (Sound Field Effect – Efekt zvukového pole) používá 7 různých DSP efektů zvukového pole pro
digitální simulaci skutečných akustických prostředí jako je koncertní sál nebo kino.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte tlačítko SFE MODE.
• Při každém stisku tlačítka se postupně vybere HALL  THEATER  ARENA 
CLUB  DOME  STADIUM  CHURCH.
HLAVNÍ JEDNOTKA
tlačítka SURROUND vyberte režim „SFE“.
1 Stiskem
Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DPL II  SFE 
•
STEREO.
2 Stiskněte tlačítko SELECT, (
, ).
) se postupně vybere HALL 
THEATER  ARENA  CLUB  DOME  STADIUM  CHURCH.
• Při každém stisku tlačítka Select (
,) se postupně vybere CHURCH 
STADIUM  DOME  CLUB  ARENA  THEATER  HALL.
PROVOZ
• Při každém stisku tlačítka Select (
Ukončení režimu nastavení
• Počkejte asi 5 sekund.
Ukončení režimu nastavení
• Počkejte asi 5 sekund.
34
35
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
1
10 1
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Režim Stereo
010101010101
010 1
010
10
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
CZ
10
01
01
10
0
01
10
10
Tento režim můžete vybrat při poslouchání zvuku z předních levých a pravých reproduktorů a subwooferu.
Pro režim Surround a vstupní signál
o = aktivní, – = neaktivní
Výstupní kanál
Režim Surround
DOLBY (MUSIC,
CINEMA, MATRIX,
GAME, PROLOGIC)
DTS
Stiskněte tlačítko STEREO.
• Na displeji se objeví „STEREO“ a je vybrán režim Stereo.
HLAVNÍ JEDNOTKA
Stiskem tlačítka SURROUND vyberte „STEREO“.
• S každým stisknutím tohoto tlačítka, DPL ll  SFE 
SFE
STEREO
Ukončení režimu nastavení
STEREO
• Počkejte asi 5 sekund.
Ukončení režimu nastavení
Dekódování
L/R
C
SL
SP
Informace na displeji
Sub
Woofer
Formát signálu na
displeji
Stav kanálu
Dolby D Surr. EX
Dolby Digital 5.1
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (5.1kan.)
Dolby Digital 5.1
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2kan.)
Dolby D (2kan.)
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2kan. Surr)
Pro Logic II
O
O
O
O
DIGITAL
L.PCM (Audio)
Pro Logic II
O
O
O
O
L.PCM
L, C, R, SL, SR, SW
Analog
Pro Logic II
O
O
O
O
ANALOG
L, C, R, SL, SR, SW
DTS-ES
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
DTS 96/24
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
DTS (5.1)
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
L.PCM (Audio)
Neo:6
O
O
O
-
L.PCM
L, R
Dolby D (2kan.)
DD + SFE
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2kan. Surr)
DD + SFE
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
L.PCM (Audio)
SFE
O
O
O
O
L.PCM
Analog
SFE
O
O
O
O
ANALOG
Dolby D (2kan.)
DD
O
-
-
-
Dolby D (2kan. Surr)
DD
O
-
-
-
L.PCM (Audio)
Stereo
O
-
-
-
L.PCM
L, R, SW
L.PCM 96KHz
Stereo
O
-
-
-
L.PCM
L, R, SW
Analog
Stereo
O
-
-
-
ANALOG
L, R, SW
DIGITAL
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
PROVOZ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Vstupní signál
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, R, SW
L, R, SW
L/R : Přední reproduktory (levý/pravý) C : Střední reproduktor SL/SR : Zadní reproduktor (levý/pravý) SW : Subwoofer
• Počkejte asi 5 sekund.
Poznámka
• Pokud jsou vstupem signály PCM a analog stereo, levé a pravé kanály jsou přehrávány v
režimu Stereo.
36
Poznámka
• Zobrazení stavu kanálu závisí na konfiguraci reproduktorů.
• Režim SFE pracuje s dvoukanálovými signály.
37
11
01
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
1
01
10
10
01
01
0
01
10
10
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
CZ
Jako předvolby můžete uložit až 30 stanic v pásmech FM a AM.
10
10
10
Předvolby stanic rádia
Můžete poslouchat vybrané pásmo (FM, AM) pomocí automatického nebo manuálního ladění.
0
01
10
01
0
10
01
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Poslech rádia
1010101010101
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
010
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
10
10
10 1
01
0
101
10 1
0
01
1010
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
010
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
10
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10
10
10
10
10
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Př.: Uložení stanice s frekvencí 89,10 FM na předvolbu 2 .
tlačítko TUNER (radiopřijímač).
1 Stiskněte
S každým stisknutím tohoto tlačítka se postupně vybere pásmo FM  AM.
•
2 Stiskněte tlačítko Select a poté TUNING MODE (režim
ladění) a vyberte 89,10.
• Informace o automatickém a manuálním ladění viz krok 2 na straně 38.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 Stiskněte tlačítko TUNER (radiopřijímač).
• S každým stisknutím tohoto tlačítka se postupně
2
vybere pásmo FM  AM.
Vyberte frekvenci.
• Automatické ladění 1 :
Poslech v režimu Mono/Stereo
Stiskněte tlačítko MO/ST na dálkovém
ovládání.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere
STEREO, MONO.
• Pokud vyberete MONO v oblasti se špatným příjmem,
dojde k omezení šumu.
• Tuto funkci lze provést pouze pomocí dálkového
ovladače.
38
HLAVNÍ JEDNOTKA
•
1 Stiskněte tlačítko FUNCTION a
4 Stiskněte tlačítko TUNING/CH (
vyberte pásmo FM nebo AM.
2 Vyberte frekvenci.
• Na výběr máte z předvoleb 1 až 30.
• Automatické ladění :
Stiskněte a podržte tlačítko TUNING (
pro automatické naladění frekvence.
, ) a vyberte předvolbu 2.
,
)
• Manuální ladění :
Krátce stiskněte tlačítko TUNING ( , ) a
zvyšujte nebo snižujte frekvenci po krocích.
tlačítko TUNER MEMORY (paměť radiopřijímače).
5 Stiskněte
Číslo předvolby zmizí a stanice 89,10 bude uložena na předvolbu 2.
•
6 Pro nastavení ostatních stanic opakujte kroky 2-5.
Poslech stanice uložené na předvolbě
• Stiskněte tlačítko TUNING MODE na dálkovém ovladači a vyberte PRESET, poté
stiskněte tlačítko TUNING/CH (
,
).
Jak vybrat PŘEDVOLBY a MANUÁLNÍ na
hlavní jednotce.
1. Stiskněte tlačítko SETUP.
2. Devětkrát stiskněte tlačítko FUNCTION.
• Na displeji se objeví „TUNER SETUP“ (nastavení
radiopřijímače).
3. Stiskněte tlačítko SURROUND.
4. Tlačítko SELECT ( , ) pro výběr
MANUAL nebo PRESET.
39
PROVOZ RÁDIA
1) Stiskněte tlačítko TUNING MODE (režim ladění) a
vyberte PRESET (předvolba).
2) Stiskněte tlačítko TUNING/CH ( , ) (ladění/
kanál) a vyberte frekvenci v předvolbě.
• Automatické ladění 2 :
1) Stiskněte tlačítko TUNING MODE (režim ladění) a
vyberte MANUAL (manuální).
2) Stiskněte a podržte tlačítko TUNING/CH ( , )
pro automatické naladění frekvence.
• Manuální ladění :
1) Stiskněte tlačítko TUNING MODE (režim ladění) a
vyberte MANUAL (manuální).
2) Krátce stiskněte tlačítko TUNING/CH ( , ) a
zvyšujte nebo snižujte frekvenci po krocích.
tlačítko TUNER MEMORY (paměť radiopřijímače).
3 Stiskněte
Na displeji bude blikat číslo předvolby.
0
010
1010
10
10
10 1
01
0
101
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
1010101010101
010
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
O vysílání RDS
0
01
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
01 0
10
01
01
01
01
10
10
10
Použití systému RDS (Radio Data System) pro příjem stanic v pásmu FM
Systém RDS umožňuje, aby stanice v pásmu FM vysílaly kromě standardních programových signálů
také přídavné signály. Stanice vysílají například své názvy a také informace o typu vysílaného
programu, například sport, hudba atd.
Při naladění stanice v pásmu FM, která poskytuje službu RDS, se na displeji rozsvítí
indikátor RDS.
• Popis funkce RDS
1. PTY (Typ programu) : Zobrazení typu právě vysílaného programu
2. PS NAME (Název programové služby) : Označení názvu rozhlasové stanice v délce
8 znaků.
3. RT (Radiotext) : Dekódování testu vysílaného stanicí (pokud je k dispozici), který
může mít délku až 64 znaků.
4. CT (Hodiny) : Dekódování skutečného času z frekvence FM.
• Některé stanice nemusí informace PTY, RT nebo CT vysílat, a proto se tyto informace
nemusí vždy zobrazit.
5. TA (Dopravní hlášení) : Pokud tento symbol bliká, znamená to, že právě probíhá vysílání
dopravního hlášení.
Poznámka
• Systém RDS nemusí fungovat správně, pokud naladěná stanice
nevysílá správně signál RDS nebo pokud je signál příliš slabý.
RDS signály vysílané stanice můžete zobrazit na displeji.
Postup pro zobrazení RDS signálů
Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte tlačítko RDS DISPLAY (Zobrazení RDS).
S každým stisknutím tlačítka se displej změní tak, aby zobrazoval následující informace:
RT
CT
Znaky zobrazované na displeji
Při zobrazení signálů PS nebo RT jsou používány následující znaky.
• Displej neumí rozlišovat malá a velká písmena, vždy se používají velká písmena.
• Displej neumí zobrazit písmena s diakritickými znaménky. Písmeno “A” může např.
představovat písmeno „Ŕ, Â, Ä, Á, nebo Ă.“
40
Jednou z výhod služby RDS je to, že zadáváním kódů PTY můžete mezi stanicemi uloženými na
předvolbách vyhledávat konkrétní druh programu.
Postup pro vyhledání programu pomocí PTY kódů
Než začnete, nezapomeňte...
• Vyhledávání pomocí funkce PTY lze použít pouze
•
•
•
u přednastavených stanic.
Pro přerušení vyhledávání v jeho průběhu
stiskněte PTY SEARCH (vyhledání typu
programu).
Existuje časový limit pro provedení následujících
kroků. Pokud je nastavení zrušeno před
dokončením, pokračujte znovu od kroku 1.
Při stisknutí tlačítek na hlavním dálkovém
ovladači se ujistěte, že byl výběr FM stanic
proveden pomocí hlavního dálkového ovladače.
1
2
Frekvence
PS (programová služba) : Během vyhledávání se zobrazí „PS“ a pak se budou
zobrazovat názvy stanic. Pokud se nevysílá žádný signál, zobrazí se „NO PS“ (název
není k dispozici).
RT (Radiotext): Během vyhledávání se zobrazí „RT“ a poté se budou zobrazovat textové
zprávy vysílané stanicí. Pokud se nevysílá žádný signál, zobrazí se „NO RT“.
Frekvence: frekvence stanice (nejde o službu RDS)
Poznámka
Indikace PTY (typ programu) a funkce PTY-SEARCH (vyhledávání podle typu programu)
3
Během poslechu stanice v pásmu
FM stiskněte tlačítko PTY SEARCH
(vyhledávání typu programu).
Opakovaně stiskněte tlačítko PTY- nebo PTY+,
dokud se na displeji nezobrazí požadovaný PTY kód.
• Na displeji se zobrazí PTY kódy uvedené vpravo.
Displej
Typ programu
NEWS (novinky)
• Zprávy včetně zveřejňovaných názorů
a reportáží
AFFAIRS
(aktuální události)
• Informace o aktuálním dění včetně
současných událostí, dokumentů,
diskuzí a analýz.
INFO (informace)
• Informace o mírách a váhách,
investičních výnosech a
předpovědích, informace pro
zákazníky, lékařské informace, atd.
SPORT (sport)
EDUCATE (vzdělávání)
• Přístroj bude vyhledávat 15 přednastavených
FM stanic a po nalezení požadované stanice
se vyhledávání zastaví a stanice se naladí.
• Rozhlasové dramatické seriály atd.
CULTURE (kultura)
• Kultura: národní nebo místní kultura
včetně náboženských problémů,
sociálních věd, jazyků, divadla atd.
SCIENCE (věda)
• Přírodní vědy a technologie
VARIED (různé)
• Ostatní: přednášky, zábavné
programy (kvízy, hry), rozhovory,
komediální a satirické hry atd.
POP M (populární hudba)
• Populární hudba
ROCK M (rocková hudba)
• Rocková hudba
M.O.R.M (nenáročný
poslech)
• Současná moderní hudba
považovaná za „nenáročný poslech“.
LIGHT M (lehká hudba)
• Lehká klasická hudba – klasická hudba
a instrumentální a sborová hudba
CLASSICS
(klasická hudba)
• Vážná klasická hudba – orchestrální
hudba, symfonie, chrámová hudba
a opera
OTHER M (ostatní hudba)
• Ostatní hudba – jazz, R&B, country
WEATHER (počasí)
• Počasí
FINANCE (finance)
• Finance
SOCIAL A
(společenské události)
• Dětské pořady
• Společenské události
RELIGION (náboženství)
• Náboženství
PHONE IN (telef. vstupy)
• Pořady s telefonickými vstupy posluchačů
TRAVEL (cestování)
• Cestování
LEISURE (volný čas)
• Volný čas
JAZZ (jazzová hudba)
• Jazzová hudba
COUNTRY
(country hudba)
• Country hudba
NATION M
(národní hudba)
• Národní hudba
OLDIES (starší hudba)
• Nápis „PS“ a „RT“ se na displeji nezobrazí ihned po dokončení vyhledávání.
• Vzdělávání
DRAMA (drama)
CHILDREN (děti)
Znovu stiskněte PTY SEARCH během toho,
kdy je PTY kód vybraný v předchozím kroku
stále zobrazen na displeji.
• Sport
FOLK M (folková hudba)
DOCUMENT
(dokument. pořady)
PROVOZ RÁDIA
Jaké informace může signál RDS poskytovat?
Název PS
CZ
10
10
• Oblíbená hudba staršího data (oldies)
• Folková hudba
• Dokumentární pořady
41
010
1010
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
0
101
1010101010101
010
10
1
01
0
01
01
10
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Užitečné funkce
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
10
10
10
10 1
01
01
0
10
10
10
CZ
10
10
Funkce časovače vypnutí
Lze nastavit čas, kdy se přístroj automaticky vypne.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte tlačítko SLEEP.
• SLEEP : Postupně se vybere OFF  15  30  45  60  90  120 (MIN).
Kontrola časovače vypnutí
Stiskněte tlačítko SLEEP.
• Na displeji se zobrazí čas zbývající do vypnutí přístroje.
• Další stisk tlačítka změní aktuální nastavení časovače vypnutí.
Zrušení časovače vypnutí
• Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se na displeji nezobrazí SLEEP OFF.
Funkce Reset
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
tlačítko MUTE.
Na displeji se objeví MUTE.
1 Stiskněte
2 Pětkrát stiskněte tlačítko „0“ a poté ENTER.
tlačítek  vyberte „YES“.
3 Stiskem
Přístroj se po 5 sekundách vypne.
•
•
Výstraha
• Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení.
• Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Nastavení displeje
Jas displeje lze nastavit.
Funkce ztlumení zvuku
Tato funkce se hodí, když přijde návštěva nebo zazvoní telefon.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte tlačítko MUTE.
• Na displeji se objeví MUTE.
Opětovná aktivace zvuku
• Z displeje zmizí MUTE a zvuk bude opět slyšet.
Stiskněte tlačítko DIMMER.
• S každým stisknutím se změní jas displeje.
Použití sluchátek
Pro soukromý poslech můžete použít sluchátka (nejsou součástí dodávky).
Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka a poslouchejte
hudbu.
Poznámka
RŮZNÉ
Opět stiskněte tlačítko MUTE.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
• Při použití sluchátek nenastavujte hlasitost příliš vysoko, mohlo by to
poškodit váš sluch.
Poznámka
• Funkce časovače vypnutí, ztlumení a nastavení displeje lze
ovládat pouze dálkovým ovládáním.
42
43
0
01
00
101
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
01
1
10
10
10 1
01
01
1
10
01
01
0
01
10
10
1
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
2
3
4
10
1
10
010
Ovládání vaší televize dálkovým ovládáním
Stiskem tlačítka TV nastavte dálkové
ovládání na režim televizoru.
Stiskněte tlačítko POWER a zapněte
televizi.
Nasměrujte dálkové ovládání na televizi.
Přidržte tlačítko POWER a zadejte kód,
který odpovídá vaší značce televize.
• Pokud se kódy shodují, televize se vypne.
• Pokud je pro vaší televizi v tabulce uveden více než jeden kód,
zadávejte kódy postupně a zjistěte, který funguje.
Pokud se po stisknutí tlačítka napájení na
dálkovém ovladači televize zapne nebo
vypne, je nastavování dokončeno.
• Můžete použít tlačítka TV POWER (napájení televizoru), VOLUME
(hlasitost), CHANNEL (kanál), MENU (nabídka) a numerická tlačítka
(0-9).
Poznámka
• Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami televizí. Rovněž
Seznam kódů podle značek televizorů
Značka
ADMIRAL(M.WARDS)
A MARK
ANAM
AOC
BELL& HOWELL(M.WARDS)
BROCSONIC
CANDLE
CETRONIC
CITIZEN
CINEMA
CLASSIC
CONCERTO
CONTEC
CORONADO
CRAIG
CROSLEX
CROWN
CURTIS MATHES
CXC
DAEWOO
DAYTRON
DYNASTY
EMERSON
FISHER
FUNAI
FUTURETECH
GENERAL ELECTRIC(GE)
HALL MARK
HITACHI
INKEL
JC PENNY
JVC
KTV
KEC
KMC
LG(GOLDSTAR)
Code Number
056, 057, 058
001, 015
001, 002, 003, 004,005,
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014
001, 018, 040, 048
057, 058, 081
059, 060
018
003
003, 018, 025
097
003
018
046
015
003, 005, 061, 082, 083,
084
062
003
059, 061, 063
003
002, 003, 004, 015,016,
017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 032,
034, 035, 036, 040, 048,
059, 090, 099, 100
040
003
003, 015, 040, 046, 059,
061, 064, 082, 083, 084,
085
019, 065, 103
003
003
006, 040, 056, 059, 066,
067, 068
040
015, 018, 050, 059, 069
045
056, 059, 067, 086
070
059, 061, 087, 088
003, 015, 040
015
001, 015, 016, 017, 037,
038, 039, 040, 041, 042,
043, 044, 054, 086
Značka
LUXMAN
LXI(SEARS)
MAGNAVOX
MARANTZ
MATSUI
MGA
MITSUBISHI/MGA
MTC
NEC
NIKEI
ONKING
ONWA
PANASONIC
PENNEY
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROTON
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMPO
SAMSUNG
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SONY
SOUNDESIGN
SPECTRICON
SSS
Kód
018
019, 054, 056, 059, 060,
062, 063, 065, 071
015, 017, 018, 048, 054,
059, 060, 062, 072, 089
040, 054
054
018, 040
018, 040, 054, 059, 060,
075, 101
018
018, 019, 020, 040, 059,
060
003
003
003
006, 007, 008, 009, 054,
066, 067, 073, 074
018
003, 015, 017, 018, 048,
054, 059, 062, 069, 090
015, 017, 018, 040, 048
054, 062, 072, 112, 114,
117, 118
063, 066, 080, 091
015, 018, 059
040
006, 066, 067
017, 048, 056, 060, 061,
075
018, 059, 067, 076, 077
078, 092, 093, 094
003, 019
040
000, 015, 016, 017, 040,
043, 046, 047, 048, 049,
054, 059, 060, 098
019, 061, 065, 101, 102,
103, 104
003, 040, 060, 061
015, 018, 019
015, 057, 064, 101, 105,
106, 115
057, 058
050, 051, 052, 053, 055,
101
003, 040
001
018
Značka
SYLVANIA
SYMPHONIC
TATUNG
TECHWOOD
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
VIDTECH
VIDECH
WARDS
YAMAHA
YORK
YUPITERU
ZENITH
ZONDA
DONGYANG
LOWE
FINLUX
YOKO
LOEWE OPTA
PHONOLA
RADIOLA
SCHNEIDER
AKAI
GRUNDIG
BLAUPUNKT
SIEMENS
CGE
IMPERIAL
MIVAR
SABA
BANG&OLUFSEN
BRIONVEGA
FORMENTI
METZ
WEGA
RADIOMARELLI
SINGER
SINUDYNE
TELEFUNKEN
Kód
018, 040, 048, 054, 059,
060, 062
061, 095, 096
006
018
003, 015, 018, 025
018, 040
019, 057, 063, 071, 101
107, 109, 110, 111, 113
018
059, 060, 069
015, 017, 018, 040, 048,
054, 060, 064
018
040
003
058, 079
001
003, 054
054
054, 109, 114
054
054, 114
054, 112, 114
054, 112
054
103
108, 109, 113, 119, 120,
121
108
108
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
116
RŮZNÉ
5
CZ
některé funkce nemusí být dostupné, v závislosti na značce televize.
• Dálkové ovládání je nastaveno tak, aby pracovalo s televizory Samsung.
44
45
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
1
01
01
0
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
2
10
1
10
010
Ovládání DVD rekordéru nebo videorekordéru
dálkovým ovládáním
Stiskem tlačítka DVD nastavte dálkové
ovládání na režim DVD.
• Pokud ovládáte videorekordér, stiskem tlačítka VCR nastavte dálkové
ovládání na režim videorekordéru.
Stiskem tlačítka POWER zapněte DVD
rekordér nebo videorekordér.
3
Nasměrujte dálkové ovládání na DVD
rekordér nebo videorekordér.
4
Přidržte tlačítko POWER a zadejte kód,
který odpovídá vaší značce
DVD rekordéru nebo videorekordéru.
• Pokud se kódy shodují, DVD rekordér nebo videorekordér
se vypne.
• Pokud je pro váš přístroj v tabulce uveden více než jeden
kód, zadávejte kódy postupně a zjistěte, který funguje.
Značka
ADMIRAL(M.WARDS)
AWIA
AKAI
ANAM
AOC
AUDIO DYNAMIC
BELL & HOWELL(M.WARDS)
BROKSONIC
CANON
CAPEHART
CITIZEN
CRAIG
CRITERION
CURTIS MATHES
DAEWOO
DAYTRON
DBX
EMERSON
FISHER
FUNAI
GENERAL ELECTRIC(GE)
GO VIDEO
HARMAN KARDON
HITACHI
Pokud se po stisknutí tlačítka napájení na dálkovém
ovladači DVD rekordér nebo videorekordér zapne
nebo vypne, je nastavování dokončeno.
HQ
INSTANT REPLAY
JCL
JCP
JC PENNY
• Můžete použít funkce ZAPNUTÍ DVD (videorekordéru),
JVC
HLASITOST, PŘEHRÁT, POZASTAVIT, ZASTAVIT,
PŘESKOČIT, MENU a číselná tlačítka 0-9.
Poznámka
• Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami DVD
rekordérů a videorekordérů. Rovněž některé funkce nemusí být
dostupné, v závislosti na značce přístroje.
• Dálkové ovládání je nastaveno tak, aby pracovalo s DVD rekordéry a
videorekordéry Samsung.
46
Seznam kódů podle značek videorekordérů
KENWOOD
LG(GOLDSTAR)
LXI(SEARS)
MAGIN
MAGNAVOX
MARANTZ
MARTA
Kód
043, 106
044, 045, 046
088, 089, 090
001, 002, 003, 004, 005,
033
091
019, 047, 092
048, 093
092, 094, 095
001, 033, 049, 091
011
050
050, 072, 096
051
001, 031, 032, 033, 044,
091
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014, 015,
016, 017, 018, 046, 051,
091
011
019, 047, 052, 092
025, 031, 032, 044, 046,
094, 095, 097, 098, 099
009, 048, 053, 054, 055,
100
044
001, 031, 032, 033, 056,
091
059, 060, 061
019
020, 021, 049, 054, 062,
100
051
001, 033, 049, 091
001, 033
025
047, 048, 052, 062, 091,
092
001, 033, 047, 052, 063,
064, 065, 092
047, 050, 052, 092
019, 020, 021, 022, 023,
024, 025, 026, 027, 028,
029, 030, 050
020, 025, 044, 048, 050,
053, 054, 055, 062, 100
072
001, 031, 032, 033, 049,
066, 067, 091
001, 019, 033, 047, 052,
092, 110
025, 050
Značka
MEI
MEMOREX
MINOLTA
MITSUBISHI/MGA
MTC
MULTITECH
NEC
OLYMPIC
OPTIMUS
ORION
PANASONIC
PENNEY
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RICO
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMSUNG
SANYO
SANSUI
SCOTT
SEARS
SHARP
SINGER
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SHINTOM
SONY
STS
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
Kód
001, 033
001, 025, 033, 054, 091,
100
020, 021, 062
068, 069, 070, 101, 102
072
044, 057, 069
019, 047, 052, 057, 092
049, 091
101
103
001, 004, 033, 049, 067,
091, 107
019, 020, 072
001, 020, 021, 033, 062
001, 033, 046, 049, 091,
094
001, 030, 033, 049, 050,
066, 091
025
049
011
001, 033, 049, 067, 091,
107, 108
036
001, 020, 021, 031, 032,
033, 049, 051, 062, 066,
070, 091, 104
001, 009, 025, 033 ,
044, 048, 054, 091,
101, 105
000, 006, 031, 032, 057,
058, 071, 072, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079,
080, 081
008, 009, 046, 048, 050,
054, 058, 093, 100
092
006, 051, 054, 057, 069,
070, 100, 101
020, 021, 025
043, 105, 106
096
043, 044, 054, 100, 106
096
034, 035, 036, 037, 038,
039, 040, 041, 042, 082,
083, 084, 085, 086
020
001, 033, 044, 049, 066,
091
044
009
Značka
TASHIRO
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TOSHIBA
TOTEVISION
TAEKWANG
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
Kód
050
047, 052, 092
044, 047, 052, 092
001, 033, 049, 091
001, 025, 033
006, 051
025, 072
087
072
019
019
072
001, 020, 031, 032, 033,
043, 050, 054, 072, 100,
105, 106, 109
019, 047,048, 052, 092,
019, 047, 048, 052, 092
Seznam kódů podle
značek DVD rekordérů
Značka
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
MARANTZ
Kód
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
RŮZNÉ
5
CZ
47
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
Než zavoláte servis
Příčina
Příznak
Přístroj nelze zapnout.
• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?
Přístroj nereaguje na
stisknutí tlačítka.
• Je ve vzduchu statická elektřina?
• Jsou reproduktory a externí
komponenty správně zapojeny?
• Je funkce ztlumení zvuku zapnutá?
Nevychází zvuk.
• Je hlasitost nastavena na minimum?
• Je nastavení reproduktorů nesprávně
nastaveno na ŽÁDNÉ?
Po výběru funkce se neobjeví
obrázek.
Dálkové ovládání nefunguje.
Během přehrávání stereo je
zvuk z každého zařízení jiný.
Nelze přijímat rozhlasové
• Je externí komponenta správně
připojena?
• Jsou baterie vybité?
• Je vzdálenost mezi dálkovým ovládáním
a hlavní jednotkou správná?
• Jsou levý a pravý reproduktor nebo
vstupní a výstupní kabely správně
připojeny?
• Je anténa pro pásmo AM nebo FM
správně připojena?
vysílání.
nevydávají zvuk.
připojeny?
• Není v nastavení reproduktorů možnost
S.SPK (prostorové reproduktory)
nesprávně nastavena na NONE
(Žádný)?
• Je režim Surround nastaven na stereo?
• Je středový reproduktor správně
Středový reproduktor
nevydává zvuk.
48
připojen?
• Není v nastavení reproduktorů možnost
C.SPK (středové reproduktory)
nesprávně nastavena na NONE
(Žádný)?
• Je režim Surround nastaven na stereo?
Náprava
Příznak
Příčina
Náprava
• Zapojte zástrčku napájecího kabelu do
zásuvky.
Nelze vybrat režim Dolby
• Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte.
Pro Logic II.
• Správně je připojte.
Při přehrávání DVD
kódovaného v DTS není
slyšet zvuk.
• Stiskem tlačítka MUTE vypněte tuto funkci.
• Je správně vybrán vstupní signál?
• Vyberte jako vstupní signál 2kanálové
• Je vybrán digitální vstup?
• Zkontrolujte, zda je externí digitální
Dolby Digital, PCM nebo analogový signál.
komponenta správně připojena. Ohledně
výběru digitálního vstupu, viz strana 22.
• Nastavte hlasitost.
• Ohledně výběru LARGE, SMALL nebo
YES, viz strany 22–23.
• Správně je připojte.
• Vyměňte baterie za nové.
• Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým
ovládáním a hlavní jednotkou.
• Zkontrolujte levý a pravý kanál a správně je
připojte.
• Správně anténu připojte.
• Pokud je příjem špatný, umístěte FM
anténu do oblasti se silnějším signálem.
• Ohledně správného připojení viz strany 10–11.
• Ohledně výběru LARGE nebo SMALL, viz
strany 20-21.
• Ohledně výběru jiného režimu Surround, viz
strany 30-37.
• Ohledně správného připojení viz strany 10–11.
• Ohledně výběru LARGE nebo SMALL, viz
strany 20-21.
Poznámka
Funkce ochrany výrobku
Ochrana před přehřátím
• Funkce ochrany se aktivuje, když se hlavní jednotka nebo
napájecí transformátor přehřejí.
Na displeji se objeví „
“.
Tato funkce se aktivuje, když:
- je svorka reproduktoru zkratovaná
- je kabel reproduktoru zkratován
Pokud po vypnutí a opětovném zapnutí přístroje problém zmizí,
nápis „PROTECTION“ zmizí z displeje a přístroj bude normálně
fungovat.
RŮZNÉ
• Jsou prostorové reproduktory správně
Prostorové reproduktory
CZ
• Pokud se na displeji objeví nápis
„PROTECTION“, zkontrolujte, zda není
některá ze svorek reproduktorů zkratovaná a
poté přístroj zapněte
• Ohledně výběru jiného režimu Surround, viz
strany 30-37.
49
0
01
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
00
010101010101
010 1
010
10
010
1
01
01
0
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Technické údaje
VŠEOBECNÉ
FM
RADIOPŘIJÍMAČ
VIDEO
VÝSTUP
50
CZ
230 V, 50 Hz
Příkon v pohotovostním režimu
0.9 W
Provozní příkon
95 W
Hmotnost
4.2 kg
Rozměry (Š x V x H)
430 x 66 x 348 mm
Rozsah provozních teplot
+5°C~+35°C
Rozsah provozní vlhkosti
10 %~75 %
Frekvenční rozsah
87.5~108.0 MHz
Použitelná citlivost
12 dBf
Odstup signál-šum
MONO/STEREO 55/55 dB
Zkreslení
MONO/STEREO 0.3/0.8 %
Odstup stereo kanálů
30 dB
Výstupní výkon přijímače
1 KHz, 75 KHz Dev
Frekvenční rozsah
522~1611 KHz
R
E
P
R
O
D
U
K
T
O
R
Y
Systém reproduktorů
Přední / prostorové
Střed
Subwoofer
Impedance
4Ωx4
4Ω
4Ω
Jmenovitý výkon
100 W
100 W
100 W
Maximální výkon
200 W
200 W
200 W
90 x 152 x 90 mm
200 x 90 x 92 mm
Rozměry (Š x V x H)
Hmotnost
0.5 Kg/0.4 Kg
0.6 Kg
175 x 320 x 390 mm
5.2 Kg
40 dB
60 dBµV/m (smyčková anténa)
Zkreslení
2 % (MOD:80 %)
Jmenovitý výkon
20 Hz~20 KHz/THD = 10 %
Přední reproduktory (pravý + levý)
4 Ω100 W/kan.
Středový reproduktor
4 Ω100 W/kan.
Prostorové reproduktory (pravý + levý)
4 Ω100 W/kan.
Subwoofer
4 Ω100 W/kan.
Citlivost/impedance vstupu
450 mV/47 kΩ
Odstup signál-šum (analogový vstup)
80 dB
Kmitočtový odstup (1 kHz)
60 dB
Analogový vstup
20 Hz~20 KHz(±3 dB)
Digitální vstup
20 Hz ~44 KHz(±3 dB)
Televizní formát
NTSC/PAL
Hlasitost/impedance vstupu
1 Vp-p/75 Ω
Hlasitost/impedance výstupu
1 Vp-p/75 Ω
Frekvenční odezva videa
5 Hz to 10 KHz(-3 dB)
Frekvenční odezva videa komponenty
5 Hz to 40 KHz(-3 dB)
Odstup signál-šum
60 dB
 Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, kmitočtovém odstupu a využitelné citlivosti jsou založeny na měření pomocí filtru AES (Audio Engineering
Society).
RŮZNÉ
FREKVENČNÍ
ODEZVA
11
Napájení
Odstup signál-šum
AM
RADIOPŘIJÍMAČ Použitelná citlivost
ZESILOVAČ
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
01
10
01
10
1
10
51
ofer
mm
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Společnost SAMSUNG ve světě)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se výrobků Samsung, kontaktujte středisko
péče o zákazníky společnosti Samsung.
Region
Země
Zákaznický servis
Webové stránky
Download PDF

advertising