Samsung | HT-BD8200 | Samsung HT-BD8200 Uživatelská přiručka

HT-BD8200
2.1kanálový systém domácího
kina s podporou Blu-ray
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd Sec1:1
2009-08-07
2:54:49
hlavní funkce vašeho nového systému
domácího kina s podporou Blu-ray
FUNKCE PŘEHRÁVAČE
Přehrávání mnoha typů disků a přijímač FM.
Model HT-BD8200 umožňuje přehrávání různých typů disků (BD-ROM, DVD-VIDEO, DVDRW/-R (režim V), CD, MP3,
JPEG, DivX, MKV, MP4 a CD-R/RW) a je vybaven pokročilým přijímačem FM, vše v jediném přístroji.
Plná podpora dekódování zvuku HD (DD,DD+,DOLBY TRUE-HD,DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Další informace na www.DOLBY.COM a DTS.COM.
Funkce spořiče televizní obrazovky
Pokud hlavní jednotka zůstane v režimu zastavení déle, než 5 minut, spustí se režim spořiče obrazovky.
Přehrávač HT-BD8200 se po 15 minutách v režimu spořiče obrazovky automaticky přepne do úsporného režimu.
Funkce úspory energie
Přehrávač HT-BD8200 se po 20 minutách v režimu zastavení automaticky vypne.
Podpora USB portu
Funkce USB HOST domácího kina umožňuje připojit externí úložná zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich
hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flashdisky a další zařízení.
HDMI
Rozhraní HDMI přenáší současně obraz i zvuk z Blu-Ray nebo DVD a poskytuje čistší obraz.
Rozlišení 1080p (Full HD) nabízí dokonce ještě vyšší kvalitu obrazu.
Funkce AV SYNC
Pokud je přístroj připojen k digitálnímu televizoru, může mít obraz zpoždění za zvukem.
Toto zpoždění lze vyrovnat nastavením prodlevy zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.
Funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkce, která umožňuje ovládání hlavní jednotky tohoto systému pomocí dálkového ovládání k televizoru
Samsung, pokud je systém domácího kina připojen k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI. (Tato funkce je k
dispozici pouze u televizorů Samsung, které podporují Anynet+.)
Podpora iPod & iPhone
Připojením iPodu k domácímu kinu pomocí dodávaného doku pro iPod si můžete užít
další hudební soubory.
BD Wise
Funkce BD Wise automaticky nastavuje produkty Samsung, které tuto funkci podporují, na optimální nastavení pro
vzájemnou spolupráci. Tato funkce je aktivní, pouze pokud jsou produkty Samsung s podporou BD Wise propojeny
pomocí kabelu HDMI.
Bezdrátový subwoofer
Můžete si vychutnat úžasný zvuk subwooferu, i když není připojen k výrobku pomocí kabelů pro reproduktory.
2
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 2
2009-08-07
2:54:57
Disky Blu-ray podporují nejvyšší kvalitu videa ve vysokém rozlišení, která je v současnosti dostupná. Jejich velká kapacita
umožňuje kvalitu videa bez kompromisů. Kromě toho, má disk Blu-ray stejnou důvěrně známou velikost a vzhled jako
disk DVD.
* Následující přednosti disku Blu-ray závisí na disku a mohou se různit. Vzhled a navigace v jednotlivých možnostech
se rovněž různí v závislosti na disku. Ne všechny disky mají níže popisované přednosti a možnosti.
Obrazové přednosti
Formát BD-ROM pro distribuci filmů podporuje tři
vysoce pokročilé video kodeky: AVC, VC-1 a
MPEG-2.
Jsou rovněž dostupná rozlišení HD video:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
PLAY MOVIE
Pro přehrávání „High-Definition“
3
Chcete-li si prohlížet obsah s vysokým rozlišením na
discích Blu-ray, je vyžadován televizor s rozlišením
HDTV (High Definition Television). Některé disky
HD Video
mohou vyžadovat pro prohlížení obsahu s vysokým
rozlišením výstup HDMI OUT. Schopnost sledování
„high-definition“ obsahu na discích Blu-ray může být omezena
v závislosti na rozlišení vašeho televizoru.
LANGUAGES
PREVIEWS
Grafické
vrstvy
▼
4
5
6
7
PLAY MOVIE
8
9
LANGUAGES
Titulky
V závislosti na tom,co je obsaženo na disku Blu-ray, můžete volit různé
styly fontů, velikosti a barvy titulků, a titulky je navíc možno animovat,
posunovat nebo roztmívat/zatmívat.
BD-LIVE
Pro zážitek z různého obsahu poskytovaného výrobcem, můžete
použít disk Blu-ray podporující BD-LIVE přes síťové připojení.
SCENE SELECTIONS
CZ
PŘEDNOSTI DISKU BLU-RAY
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
YouTube
Domácí kino Blu-ray umožňuje sledování videí z YouTube prostřednictvím síťového připojení.
3
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 3
2009-08-07
2:54:58
hlavní funkce vašeho nového systému
domácího kina s podporou Blu-ray
SOUČÁSTI BALENÍ
Zkontrolujte, zda jste obdrželi níže uvedené příslušenství.
Kabel Video
Anténa pro pásmo FM
Dok pro iPod
Dálkový ovladač
Dálkové ovládání
/ baterie (AAA)
(malý)
Návod k obsluze
Šrouby nástěnné konzoly
pro montáž hlavní
jednotky (M4 x L8, 4 ks)
Nástěnná montážní
konzola (2 ks) / montážní
přípravek (2 ks)
Oboustranná lepicí páska
Prstencové feritové jádro
4
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 4
2009-08-07
2:55:02
CZ
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE.
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU
TECHNIKOVI.
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM.
NEOTEVÍREJTE!
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Tento symbol indikuje přítomnost
nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které
může způsobit úraz elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých
pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou
součástí příslušenství přístroje.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ výrobek TŘÍDY 1.
Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo
provádění jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny
v tomto návodu, může vyústit v ohrožení nebezpečným
zářením.
UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ
NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
- VYVARUJTE SE PŘÍMÉHO
VYSTAVENÍ PAPRSKŮM.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti nebo vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE
SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
• Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto
důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.
UPOZORNĚNÍ
• Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na něj objekty naplněné vodou, např.
vázy.
• Síťová zástrčka se používá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.
5
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 5
2009-08-07
2:55:04
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně vašeho
přehrávače. Přehrávač instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání
(7,5 – 10 cm). Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou blokovány. Nestavte na přehrávač žádné předměty. Neumisťujte přehrávač na zesilovače
ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Před přemisťováním přehrávače se ujistěte, že přihrádka disku je prázdná. Tento přehrávač je
navržen pro nepřetržité používání. Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu je neodpojí od napájení. Aby byl přehrávač zcela odpojen
od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Toto provádějte zejména, když se chystáte přehrávač delší dobu nepoužívat.
Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
Napěťové špičky v důsledku blesku mohou přístroj poškodit.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům
horka.
To by mohlo způsobit přehřátí a poruchu funkce přístroje.
Chraňte přehrávač před působením vlhkosti (například
vázy a podobně), před nadměrným horkem (například
otevřený oheň a podobně) nebo před zařízením, které
vytváří silné magnetické nebo elektrické pole (například
reprosoustavy a podobně). Začne-li přístroj vykazovat
známky chybné funkce, nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel od zdroje napájecího napětí. Tento přístroj
není určen pro průmyslové použití. Používejte tento přístroj
jen k osobnímu použití. Pokud byl přehrávač nebo disky skladovány v
chladném prostředí, může dojít k výskytu
kondenzace. Budete-li přístroj přepravovat v zimě, počkejte
před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, až se jeho
teplota vyrovná s okolní teplotou.
Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují chemické látky, které
jsou škodlivé pro životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
Neotáčejte sestavu stojanu a hlavní jednotky vzhůru nohama, zatímco ji
držíte za stojan. Hrozí, že hlavní jednotka odpadne od stojanu a dojde k
poškození produktu nebo k úrazu.
Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a dalšími právy intelektuálního
vlastnictví vlastněnými společností Macrovision Corporation a dalšími vlastníky práv. Používání této technologie, chráněné
autorskými právy, musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, přičemž je určena pouze pro domácí a další
limitované použití, pokud není společností Macrovision Corporation autorizováno jinak. Je zakázáno používat postupy zpětného
inženýrství nebo provádět demontáž.
6
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 6
2009-08-07
2:55:04
CZ
obsah
2
3
4
Funkce přehrávače
Přednosti disku Blu-ray
Součásti balení
5
6
Bezpečnostní varování
Bezpečnostní upozornění
ZAČÍNÁME
10
11
Před přečtením tohoto návodu k obsluze
Typy a charakteristiky disku
POPIS
14
15
Přední panel
Zadní panel
DÁLKOVÝ OVLADAČ
16
18
Dálkový ovladač
Nastavení dálkového ovladače
ZAPOJENÍ
20
21
21
22
24
26
28
30
30
30
Připojení bezdrátového subwooferu
Instalace kolébkového stojanu
Instalace držáku na zeď
Připojení výstupu videa k televizoru
Připojení iPodu
Připojení zvuku z externích zařízení
Připojování na Internet
Připojení antény pro pásmo FM
Chladicí ventilátor
Upevnění prstencového feritového jádra na
napájecí kabel přístroje
ZÁKLADNÍ FUNKCE DOMÁCÍHO
KINA
31
32
32
33
33
34
Než začnete přehrávat
Navigace nabídkou na obrazovce
Přehrávání disku
Nastavení zvuku
Používání funkce Vyhledávání a Přeskočení
Zpomalené přehrávání/Krokové přehrávání
NASTAVENÍ SYSTÉMU
35
Nastavení Hodin
35
36
36
Nastavení možností jazyka
HLAVNÍ FUNKCE VAŠEHO NOVÉHO
SYSTÉMU DOMÁCÍHO KINA S
PODPOROU BLU-RAY
2
5
10
14
16
20
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
31
NASTAVENÍ JAZYKA
7
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 7
2009-08-07
2:55:07
obsah
NASTAVENÍ ZVUKU
37
Nastavení možností reprosoustav
40
42
Nastavení možností zobrazení
Nastavení možností zobrazení obrazu/
výstupu
44
Nastavení možností HDMI
47
Nastavení rodičovského zámku
49
Nastavení možností sítě
54
Správa systémových zařízení
55
57
57
57
57
Aktualizace firmwaru
Informace o systému
Upozornění na aktualizaci firmwaru
Registrace DIVX(R)
Deaktivace DivX(R)
58
59
Používání funkce Displej
Používání menu disku a vyska-kovacího
menu/menu titulu
Opakované přehrávání
Volba jazyka zvukového doprovodu
Volba jazyka titulků
Změna úhlu záběru kamery
Nastavení PIP (Obraz v Obrazu)
BD-LIVE™
Přehrávání disku ve formátu DivX, MKV, MP4
37
NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ
40
NASTAVENÍ HDMI
44
NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO
ZÁMKU
47
NASTAVENÍ SÍTĚ
49
SPRÁVA DAT BD
54
AKTUALIZACE SYSTÉMU
55
SLEDOVÁNÍ FILMU
58
60
61
61
62
63
63
64
8
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 8
2009-08-07
2:55:07
69
69
69
69
70
70
Prohlížení obrázku
Rychlost přehrávání prezentace
otočení obrázku
Zvětšení
Přechod na seznam fotografií
POUŽITÍ FUNKCE USB
71
Přehrávání mediálnÍch souborů
prostřednictvÍm funkce USB Host
73
73
Poslech radiopřijímače
Naladění předvoleb rozhlasových stanic
74
76
Poslech hudby
Sledování Filmu
FUNKCE PROUDOVÉHO VYSÍLÁNÍ
77
Připojení k PC a Přehrávání Obsahu MP3,
JPEG, DivX, MKV Nebo MP4
POUŽITÍ OBSAHU Z INTERNETU
79
Používání YouTube
UŽITEČNÉ FUNKCE
84
84
84
Funkce časovače vypnutí
Nastavení jasu displeje
Funkce Mute
87
88
Upozornění k manipulaci a skladování disků
Technické údaje
66
PROHLÍŽENÍ OBRÁZKU
66
71
RÁDIO
73
POUŽITÍ IPODU
74
77
79
84
CZ
66
67
Tlačítka na dálkovém ovladači, používaná
pro přehrávání disků Audio CD (CD-DA)/
MP3
Opakování AUDIO CD (CD-DA) a MP3
Přehrávání disku Audio CD (CD-DA)/MP3
POSLECH HUDBY
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
85
PŘÍLOHA
87
9
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 9
2009-08-07
2:55:07
začínáme
PŘED PŘEČTENÍM TOHOTO NÁVODU K OBSLUZE
Před přečtením tohoto návodu k obsluze nezapomeňte zkontrolovat následující podmínky.
Ikony, používané v tomto návodu k obsluz
Ikona
h
g
f
Z
C
V
Označení
BD-ROM
F
Označuje funkci dostupnou na disku BD-ROM.
BD-RE
Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici na disku BD-RE.
BD-R
Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici na disku BD-R.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Audio CD
A
G
Definice
Označuje funkci dostupnou na disku DVD-Video nebo DVD-R/DVD-RW, který byl zaznamenán
a finalizován v režimu Video.
Označuje funkci dostupnou na disku DVD-RW (pouze režim V a finalizovaný disk).
Označuje funkci dostupnou na disku DVD-R (pouze režim V a finalizovaný disk).
Toto je funkce dostupná na zvukovém disku CD-R/RW (formát CD-DA).
MP3
Týká se funkcí dostupných na discích DVD-RW/R, CD-RW/CD-R a úložných zařízení s rozhraním USB.
JPEG
Týká se funkcí dostupných na discích DVD-RW/R, CD-RW/CD-R a úložných zařízení s rozhraním USB.
DivX, MKV,
MP4
Týká se funkce dostupné na discích DVD-RW/-R, CD-RW/-R a úložných zařízeních s rozhraním
USB.
Úložné zařízení s
Týká se funkce, která je k dispozici na úložném zařízení s rozhraním USB.
rozhraním USB
Upozornění Týká se případu, kdy funkce nefunguje nebo nastavení může být stornováno.
M
Poznámka
Označuje rady nebo pokyny na stránce, která pomáhá v činnosti jednotlivých funkcí.
Poznámka k používání tohoto návodu k obsluze
1) Před použitím tohoto přístroje se určitě seznamte s Bezpečnostními pokyny. (Viz stránky 5 a 6)
2) Pokud se vyskytne problém, podívejte se do části „Odstraňování potíží“. (Viz stránky 85 a 86)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto návodu k obsluze nebo návod jako celek nesmí být
reprodukována/reprodukován nebo zkopírována/zkopírován bez předchozího písemného povolení
společnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 10
2009-08-07
2:55:07
CZ
TYPY A CHARAKTERISTIKY DISKU
Typy disků, které je možno přehrávat
Typy disků
Logo disku
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Zaznamenaný
obsah
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
přehrávání (minut)
Jednostranný
Čas přehrávání závisí na titulu
Jednostranný (12 cm)
240
Oboustranný (12 cm)
480
Jednostranný (8 cm)
80
Oboustranný (8 cm)
160
Jednostranný (12 cm)
74
Jednostranný (8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● ZAČÍNÁME
DVD-VIDEO
Maximální doba
Uspořádání disku
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW (režim V a pouze
finalizo-vaný disk)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4,7 GB)
480
(EX : Rozšířený Režim Play)
DVD-R (režim V a pouze
finalizo-vaný disk)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4,7 GB)
480
(EX : Rozšířený Režim Play)
• Tento přehrávač je slučitelný jen s barvonosnou normou PAL.
• Disky NTSC se nepřehrají.
Loga disků, které je možno přehrávat
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD High Resolution Audio
Televizní norma PAL ve Velké
Británii, Francii, Německu atd.
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Essential
Digital Audio
M
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Značka Dolby a symbol dvojitého písmene
„D“ jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.
11
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 11
2009-08-07
2:55:08
začínáme
Disky, které nelze přehrávat
•
•
•
•
BD-R, BD-RE
DVD-RAM
Disk DVD-R 3,9 GB pro authoring.
DVD-RW (režim VR)
• Disky DVD-ROM/PD/MV atd.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• 8 cm MD (minidisk)
M
Na tomto přehrávači nemusí být možno přehrávat některé komerční disky a disky DVD zakoupené mimo
váš region. Při přehrávání těchto disků se zobrazí buď zpráva „No disc.“ (Žádný disk), nebo „Please check
the regional code of the disc.“ (Zkontrolujte, prosím, regionální kód disku).
 Pokud není disk DVD-R/-RW zaznamenán správně ve formátu DVD video, nebude jej možno přehrát.
Regionální kód
Systém domácího kina i disky mají kódy oblastí. Tyto kódy oblastí se musí shodovat, aby bylo možné
disk přehrát. Pokud se kódy neshodují, přehrávání disku není možné. Kód oblasti pro toto domácí kino
je uveden na zadní straně přístroje.
Kód regionu BD
Oblast
A
Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchajwan, Hongkong a Jihovýchodní Asie.
B
C
Evropa, Grónsko, Francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
Kód oblasti pro
Kód oblasti pro
Oblast
Oblast
disky DVD-Video
disky DVD-Video
1
USA, Kanada
6
Čína
Japonsko, Evropa, Jižní Afrika, Střední
2
7
Neurčené zvláštní použití
Východ, Grónsko
Korea, Taiwan, Hongkong, části jihovýchodní
3
8
Letadla a zaoceánské lodi (včetně Mexika)
Asie
Austrálie, Nový Zéland, Latinská Amerika
4
9
Bez určení oblasti
včetně Mexika
5
Východní Evropa, Rusko, Indie, Afrika
Kompatibilita disku Blu-ray
Blu-ray Disc je nový a vyvíjející se formát. Proto mohou nastat problémy s kompatibilitou disků. Ne všechny disky
jsou kompatibilní a ne každý disk bude možno přehrát. Další informace najdete v části Typy disků v této příručce.
Pokud zaznamenáte potíže s kompatibilitou, kontaktujte, prosím, Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
M
Přehrávání nemusí fungovat u některých typů disků nebo při provádění specifických
operací, jako je například nastavení úhlu záběhu a poměru stran obrazu. Podrobné
informace o disku jsou uvedeny na jeho obalu. V případě potřeby si je přečtěte.
 Chraňte disk před znečištěním nebo poškrábáním. Otisky prstů, nečistoty, prach,
škrábance nebo zbytky cigaretového kouře na záznamovém povrchu disku mohou
znemožnit použití disku pro přehrávání.
 Na tomto přehrávači nelze přehrávat disky s obsahem ve formátu NTSC.
 Při přehrávání titulu BD-Java může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce
provádět pomalu.
12
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 12
2009-08-07
2:55:09
Typ disku
CZ
❖ BD-RE/BD-R
Přepisovatelné a zapisovatelné disky Blu-ray. BD-RE/BD-R je ideální formát pro zálohování nebo
nahrávání domácího videa.
❖ BD-ROM
Disk Blu-ray se záznamem Disk BD-ROM obsahuje předem nahraná data. Přestože disk BD-ROM
může obsahovat data jakéhokoli typu, většina disků BD-ROM bude obsahovat filmy ve vysokém
rozlišení, určené k přehrávání v domácích kinech s podporou Blu-ray. Tento přístroj přehrává nahrané
komerčně dostupné disky BD-ROM.
• Digitální disk (DVD) může obsahovat až 135 minut obrazového záznamu, 8 jazyků se zvukovým
doprovodem a 32 jazykových mutací titulků. Je vybaven kompresí obrazu MPEG-2 a prostorovými
efekty Dolby Digital surround, které vám umožňují požitek z živých a čistých snímků v kvalitě kinosálu.
• Při přepínání z první vrstvy na druhou vrstvu u dvouvrstvého disku DVD Video může dojít ke
chvilkovému výpadku a zkreslení obrazu a zvuku. To však nepředstavuje poruchu tohoto přístroje.
• Po finalizování disku DVD-RW/-R zaznamenaného v režimu Video se z něj stává disk DVD-Video.
Předem nahrané komerční disky DVD s filmy se rovněž nazývají DVD-Video. Tento přístroj je schopen
přehrávat předem zaznamenané komerční disky DVD (DVD-Video) filmy.
● ZAČÍNÁME
❖ DVD-Video
❖ Audio CD
• Zvukový disk, na němž je hudba zaznamenána se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz ve formátu PCM.
• Tento přístroj umožňuje přehrávání hudebních disků ve formátu CD-DA na discích CD-R a CD-RW.
• V důsledku podmínek při záznamu nemusí být v některých případech možné přehrávání některých
disků CD-R nebo CD-RW.
❖ CD-R/-RW
• Používejte disky CD-R/-RW s kapacitou 700 MB (80 minut). Pokud je to možné, nepoužívejte disky s
kapacitou 800 MB (90 minut) nebo delší, protože je nemusí být možno přehrát.
• Pokud disk CD-R/RW nebyl zaznamenán jako ukončená relace, můžete se setkat s prodlevami
během přehrávání začátku disku anebo nebude možno přehrávat všechny zaznamenané soubory.
• Některé disky CD-R/-RW nemusí být možno na tomto přístroji přehrát, a to v závislosti na zařízení,
které bylo použito pro vypálení disku. U obsahu zaznamenaného na médiu CD-R/-RW z disků CD pro
vaše osobní použití může být schopnost přehrávání závislá na obsahu a discích.
❖ Přehrávání disků DVD-R
• Po finalizování disku DVD-R zaznamenaného v režimu Video se z něj stává disk DVD-Video.
• Tento přístroj umožňuje přehrávání disků DVD-R zaznamenaných a finalizovaných na DVD rekordéru
značky Samsung. V důsledku podmínek nahrávání nebo samotného disku nemusí být v některých
případech možné přehrávání některých disků DVD-R.
❖ Přehrávání disků DVD-RW
• Přehrávání lze provádět s disky DVD-RW v režimu Video a pouze s disky, které jsou dokončené.
• Po finalizování disku DVD-RW zaznamenaného v režimu Video se z něj stává disk DVD-Video.
Možnosti přehrávání mohou záviset na podmínkách při záznamu.
Formát disku
❖ Používání disku MP3
•
•
•
•
•
Je možno přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R zaznamenané ve formátu UDF, ISO9660 nebo JOLIET.
Je možno přehrávat pouze soubory MP3 s příponami „.mp3 “ nebo „.MP3“.
Rozsah datového toku, který je možno přehrát, může být od 56 kb/s do 320 kb/s.
Přehrávatelná vzorkovací frekvence je 32 kHz až 48 kHz.
Tento přístroj je schopen pracovat s maximálně 1500 soubory a složkami umístěnými v nadřízené
složce. U souborů MP3 zaznamenaných s proměnným datovým tokem (VBR Variable Bit Rates) může
docházet k výpadkům zvuku.
❖ Používání disku JPEG
• Je možno přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R zaznamenané ve formátu UDF, ISO9660 nebo JOLIET.
• Je možno přehrávat pouze soubory ve formátu JPEG, které mají příponu „.jpg“, „.JPG“, „.jpeg“ nebo „JPEG“.
• Jsou podporovány obrázky ve formátu Progressive JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V)
• Tento formát se používá pro záznam dat na disky DVD-RW nebo DVD-R. Takové disky lze po
dokončení přehrávat na tomto domácím kině.
• Pokud byl disk nahrán v režimu Video na rekordéru jiné značky, ale nebyl dokončen, nelze jej na tomto
domácím kině přehrát.
13
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 13
2009-08-07
2:55:10
popis
PŘEDNÍ PANEL
1
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
TLAČÍTKO FUNCTION
TLAČÍTKO LADĚNÍ DOLŮ A
PŘESKOČENÍ (
)
2
3
4
5
6
7
9
Zapíná a vypíná domácí kino.
Přepíná režimy v pořadí :
BD/DVD ➞ DIGITAL ➞ AUX ➞ TUNER.
Vrátí se na předchozí titul, kapitolu nebo stopu.
Sníží přijímanou frekvenci v pásmu FM.
TLAČÍTKO STOP
Zastaví přehrávání disku.
TLAČÍTKO PŘEHRÁT/
POZASTAVIT
Přehraje disk nebo pozastaví přehrávání.
TLAČÍTKO LADĚNÍ NAHORU A
PŘESKOČENÍ (
)
8
Přejde na následující titul, kapitolu nebo stopu.
Zvýší přijímanou frekvenci v pásmu FM.
TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ Vysune disk.
OTVOR PRO DISK
Sem vložte disk.
TLAČÍTKA ovládání hlasitosti
Upravují hlasitost.
14
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 14
2009-08-07
2:55:10
CZ
ZADNÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
● POPIS
11
8
9
10
KOAXIÁLNÍ KONEKTOR FM 75Ω
Pro připojení antény FM.
KONEKTORY EXTERNÍHO DIGITÁLNÍHO
OPTICKÉHO VSTUPU
Použijte pro připojení externího zařízení s digitálním výstupem.
KONEKTOR LAN
Lze použít k připojení k BD-LIVE a YouTube.
Lze jej také využit k aktualizacím firmwaru.
KONEKTOR BEZDRÁTOVÉ LAN
Lze sem připojit paměť USB a využít ji k ukládání obsahu v době připojení
k BD-LIVE. Lze ji rovněž využít k aktualizaci firmwaru a přehrávání MP3/
JPEG/DivX/MKV/MP4 a také k připojení k obsahu BD-Live pomocí
bezdrátového adaptéru LAN.
KONEKTOR HDMI OUT
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu
konektoru HDMI na televizoru, čímž docílíte nejvyšší kvality obrazu.
KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA
Připojte konektor vstupu videa vašeho televizoru (VIDEO IN) ke konektoru
VIDEO OUT na tomto přístroji.
KONEKTOR USB
Sem lze připojit úložné zařízení s rozhraním USB a použít je pro ukládání při
připojení k BD-LIVE. Lze je také použít pro aktualizace firmwaru a přehrávání
souborů MP3, JPEG, DivX, MKV a MP4.
KONEKTOR AUX IN
Připojte dvoukanálový výstup z externího zařízení (např. videorekordéru)
KONEKTOR SLUCHÁTEK
Připojení sluchátek.
10
KONEKTOR iPod
Sem připojte konektor doku pro iPod.
11
CHLADICÍ VENTILÁTOR
Při zapnutém napájení je tento ventilátor stále v provozu. Při instalaci
výrobku zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech
stranách.
M
Zařízení HDD s rozhraním USB nelze použít pro uložení dat BD (BD-LIVE).
15
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 15
2009-08-07
2:55:11
dálkový ovladač
DÁLKOVÝ OVLADAČ
21
1
2
3
22
23
24
4
5
6
7
8
25
26
27
9
28
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
31
32
33
34
35
36
16
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 16
2009-08-07
2:55:14
Tlačítko POWER
19
Tlačítko MO/ST
2
Tlačítko BD RECEIVER
20
Tlačítko DISC MENU
3
Tlačítko TV
21
Tlačítko OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ
4
Číselná tlačítka (0-9)
22
Tlačítko DIMMER
5
Tlačítko AUDIO
6
Tlačítko STEP
7
Tlačítka naladění předvolby/
přeskočení stopy
Tlačítko PŘEHRÁT
Tlačítko STOP
Tlačítka HLEDÁNÍ
8
Tlačítko BD
Tlačítko TUNER
Tlačítko AUX
24
Tlačítko SOURCE
25
Tlačítko SUBTITLE
26
Tlačítko POZASTAVIT
● DÁLKOVÝ OVLADAČ
23
CZ
1
9
Tlačítka VOLUME
27
Tlačítko MUTE
10
Tlačítko V-SOUND
28
Tlačítka TUNING/CH
11
Tlačítko MENU
29
Tlačítko RETURN
12
Kurzorová tlačítka/ENTER
30
Tlačítko EXIT
13
Tlačítko INFO
31
Tlačítko ZOOM (pouze JPEG)
14
32
Tlačítko PIP
15
Barevná tlačítka : ČERVENÉ (A),
ZELENÉ (B), ŽLUTÉ (C), MODRÉ (D)
Tlačítko POPUP MENU, TITLE
MENU
33
Tlačítko REPEAT
16
Tlačítko TUNER MEMORY
34
Tlačítko DSP
17
Tlačítko CANCEL
35
Tlačítko REPEAT A-B
Tlačítko SLOW
Tlačítko SLEEP
36
18
Instalace baterií do dálkového ovládání
1.
Nadzvedněte kryt na zadní
části dálkového ovládání
směrem nahoru podle
obrázku.
2.
Nainstalujte dvě baterie velikosti AAA.
Ujistěte se, že konce baterií „+“ a „–“ odpovídají
schématu uvnitř přihrádky na baterie.
3.
Nasaďte kryt.
Za předpokladu typického
používání televizoru vydrží
baterie po dobu asi jednoho
roku.
17
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 17
2009-08-07
2:55:15
dálkový ovladač
NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Prostřednictvím tohoto dálkového ovladače můžete ovládat některé funkce televizorů jiných výrobců.
Při ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače
1. Stiskem tlačítka TV nastavte dálkové ovládání na režim
televizoru.
2. Stiskněte tlačítko POWER, aby se zapnul televizor.
3. Podržte stisknuté tlačítko POWER a zadejte kód odpovídající
značce vašeho televizního přijímače.
• Pokud je v tabulce uvedeno pro váš televizor více kódů,
zadejte je vždy po jednom a vyzkoušejte, který kód
funguje.
Příklad: Pro televizor značky Samsung
Podržte stisknuté tlačítko POWER a numerickými tlačítky
zadejte hodnoty 00, 5, 16, 17 a 40.
4. Vypne-li se TV, nastavení je kompletní.
• Pro ovládání můžete používat tlačítka TV POWER (zapnutí
televizoru), VOLUME (hlasitost), CHANNEL (kanál) a numerická tlačítka (0-9).
M
 Dálkový ovladač nemusí s některými značkami televizorů pracovat. Kromě toho nemusejí
být dostupné některé operace ovládání (v závislosti na značce vašeho televizoru).
 Pokud na svůj dálkový ovladač nenastavíte kód podle značky svého televizoru, bude
dálkový ovladač při výchozím nastavení pracovat s televizory značky Samsung.
Provozní dosah dálkového ovladače
Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v
přímém směru.
Lze jej rovněž použít ve vodorovném úhlu až 30° od snímače
signálu dálkového ovladače.
18
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 18
2009-08-07
2:55:17
Seznam kódů podle značek (výrobců) televizorů
Značka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kód
Číslo
CZ
Číslo
Značka
Kód
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● DÁLKOVÝ OVLADAČ
4
59, 60, 98
19
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 19
2009-08-07
2:55:18
zapojení
Tato část se zabývá různými metodami připojení domácího kina k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojte napájecí kabel.
PŘIPOJENÍ BEZDRÁTOVÉHO SUBWOOFERU
Připojovací ID subwooferu je přednastaveno při výrobě a hlavní přístroj a subwoofer by se při zapnutí měly
automaticky bezdrátově spojit. Pokud se indikátor připojení nerozsvítí, ani když jsou hlavní přístroj a subwoofer
zapnuté, nastavte ID následujícím postupem.
1. Připojte napájecí kabely hlavního přístroje a subwooferu ke zdroji napájení střídavým proudem.
2. Malým špičatým předmětem stiskněte tlačítko ID SET na zadní straně subwooferu na 3 sekundy.
• Indikátor POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU nesvítí a indikátor PŘIPOJENÍ (modrá LED kontrolka)
rychle bliká.
<Zadní strana subwooferu>
<Horní strana subwooferu>
3. V pohotovostním režimu s vypnutou hlavní jednotkou
stiskněte postupně tlačítka 0, 1, 3 a 5.
• Červená kontrolka pohotovostního režimu na hlavní
jednotce bíle zabliká a poté opět svítí červeně.
4. Stiskem tlačítka POWER zapněte hlavní jednotku.
• Hlavní jednotka a subwoofer jsou nyní spojeny.
• Indikátor připojení (modrá LED kontrolka) na subwooferu
svítí.
M
▪ Před přemisťováním nebo instalací produktu se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
▪ Pokud je hlavní jednotka vypnuta, bezdrátový subwoofer bude v pohotovostním režimu a
kontrolka STANDBY na horní straně bude blikat.
▪ Pokud v blízkosti systému používáte zařízení, které pracuje na téže frekvenci (2,4 GHz), např.
mikrovlnnou troubu, kartu bezdrátové sítě LAN, zařízení Bluetooth nebo jiné bezdrátové zařízení,
může docházet k výpadkům zvuku v důsledku rušení.
▪ Přenosová vzdálenost radiových vln je asi 10 m, ale může se lišit v závislosti na provozním
prostředí. Pokud je mezi hlavní jednotkou přístroje a bezdrátovým přijímacím modulem
železobetonová nebo kovová zeď, nemusí systém vůbec pracovat, protože rádiové vlny
nepronikají kovem.
▪ Pokud hlavní jednotka nenaváže bezdrátové připojení, zkuste spojení hlavní jednotky a
bezdrátového subwooferu obnovit výše uvedenými kroky 1 – 4.
 Anténa bezdrátového příjmu je zabudována do bezdrátového subwooferu. Udržujte přístroj z
dosahu vody a vlhkosti.
 Pro optimální poslech se ujistěte, že v okolí bezdrátového subwooferu se nenacházejí žádné
překážky.
20
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 20
2009-08-07
2:55:19
CZ
INSTALACE KOLÉBKOVÉHO STOJANU
Kolébkový stojan lze použít k instalaci přístroje na polici. Ujistěte se, že přístroj stojí na rovném povrchu.
Připojení
Umístěte stojan tak, aby značka FRONT na stojanu
směřovala vpřed a zasuňte stojan do spodní části jednotky
až zacvakne.
● ZAPOJENÍ
INSTALACE DRŽÁKU NA ZEĎ
1. Odpojte kolébkový stojan od přístroje.
2. Odstraňte fólii z oboustranné lepicí pásky pro nástěnnou
konzolu a připevněte pásku na čistou stěnu.
3. Připevněte nástěnnou konzolu pomocí 6 šroubů (nejsou
součástí dodávky), přičemž ji zarovnejte s otvory
vyznačenými na lepicí pásce.
4. Připevněte konzolu na zadní straně přístroje (montážní
přípravek) k domácímu kinu pomocí 4 dodaných
šroubů.
5. Zcela zasuňte přezku zadní konzoly do
otvoru v nástěnné konzole a upevněte ji
zasunutím doprava až na doraz.
• Instalace je dokončena.
 Neinstalujte jinam, než na svislou stěnu.
 Instalujte v místech, kde nepanuje vysoká teplota nebo vlhkost – za takových podmínek totiž
hrozí, že stěna neunese hmotnost přístroje.
 kontrolujte nosnost stěny. Pokud stěna nemá dostatečnou nosnost pro instalaci produktu, před
instalací ji zesilte.
 Zkontrolujte materiál stěny. Pokud se jedná o stěnu ze sádrokartonu, mramoru nebo
plechových panelů, zakupte a použijte odpovídající upevňovací šrouby.
 Před instalací připojte k přístroji kabely pro připojení k externím zařízením.
 Před instalací přístroj vypněte. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.
 Neotáčejte sestavu kolébkového stojanu a hlavní jednotky vzhůru nohama, protože hlavní
jednotky by mohla odpadnout od stojanu a způsobit hmotné škody nebo úraz.
M
▪ Nezavěšujte na nainstalovaný přístroj žádné předměty. Zabraňte nárazům do nainstalovaného
přístroje.
▪ Přístroj důkladně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz nebo
poškození produktu.
▪ Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte pozor, aby děti netahaly za spojovací kabely,
jinak by mohl odpadnout.
21
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 21
2009-08-07
2:55:20
zapojení
PŘIPOJENÍ VÝSTUPU VIDEA K TELEVIZORU
Vyberte si jeden ze tří způsobů připojení k televizoru.
1. Zatáhněte za západku prstencového ferritového jádra
a otevřete je.
2. Vložte závity kabelu HDMI do prstencového ferritového
jádra, jak ukazuje obrázek, a zavřete jádro, až zaklapne.
ZPŮSOB 1
ZPŮSOB 2
(součást dodávky)
ZPŮSOB 1 : HDMI (NEJLEPŠÍ)
Připojte kabel HDMI z konektoru HDMI OUT (není součástí dodávky) na zadní straně domácího kina ke
konektoru HDMI IN na televizoru.
M
V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
 Pokud je přehrávač propojen s televizorem pomocí kabelu HDMI, výstup z domácího kina je
během 10 sekund automaticky nastaven na HDMI.
 Když poprvé připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI, nebo pokud připojíte přehrávač
k jinému televizoru, výstupní rozlišení HDMI bude automaticky nastaveno na nejvyšší hodnotu
podporovanou televizorem.
 Když k domácímu kinu připojíte televizor Samsung pomocí kabelu HDMI, můžete přehrávač
snadno ovládat pomocí dálkového ovládání k televizoru. (Tato funkce je k dispozici pouze u
televizorů Samsung, které podporují Anynet+.) (Viz strana 44)
 Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal výstupu z
domácího kina s přehrávačem Blu-ray (HDMI).
Další informace o tom, jak nastavit zdroj vstupu videa na vašem televizoru, najdete v jeho
uživatelské příručce.
22
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 22
2009-08-07
2:55:23
Funkce automatické detekce HDMI
CZ
Po připojení kabelu HDMI k zapnutému přístroji se výstup videa z přehrávače automaticky přepne na
režim HDMI. Podporovaná rozlišení HDMI jsou uvedena na straně 41.
● ZAPOJENÍ
• HDMI (High Definition Multimedia Interface – Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)
HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru.
Pomocí HDMI přenáší přehrávač domácí kino digitální obrazový a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na televizoru, který
má vstupní konektor HDMI.
• Popis připojení HDMI
Konektor HDMI – přenáší digitální obrazová a zvuková data.
- HDMI posílá do televizoru pouze čistě digitální signál.
- Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního
obsahu), může se na obrazovce objevit zrnění.
• Proč Samsung používá HDMI?
Analogové televizory vyžadují analogový obrazový a zvukový signál. Při přehrávání disku BD nebo DVD jsou však data odesílaná
do televizoru digitální. Proto je potřeba mít buďto převaděč z digitálního na analogový signál v domácím kině, nebo převaděč z
analogového na digitální signál v televizoru. Při převodu se snižuje kvalita obrazu v důsledku šumu a ztráty signálu. Technologie
HDMI je špičková, protože nevyžaduje D/A převod a z přehrávače do televizoru je odesílán čistě digitální signál.
• Co je HDCP?
HDP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je systém sloužící k ochraně
obsahu z disků BD a DVD, odesílaného přes HDMI, před kopírováním. Poskytuje zabezpečené digitální spojení mezi zdrojem
videa (počítač, DVD apod.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor apod.). Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován, aby
se předešlo neoprávněnému kopírování.
• Co je Anynet+?
Anynet+ je komfortní funkce, která umožňuje spojené ovládání tohoto přístroje a televizoru Samsung s podporou Anynet+.
- Pokud má váš televizor Samsung logo
, znamená to, že podporuje Anynet+.
- Když zapnete přehrávač a vložíte disk, začne se přehrávat. Zároveň se automaticky zapne televizor a přepne se do režimu
HDMI.
- Pokud zapnete přehrávač s vloženým diskem a stisknete tlačítko PLAY, televizor se také ihned zapne a přepne se do režimu
HDMI.
• Co je to BD Wise?
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti Samsung.
- Když propojíte produkty Samsung s podporou BD-Wise prostřednictvím HDMI, bude automaticky nastaveno optimální
rozlišení.
ZPŮSOB 2: Kompozitní video (DOBRÝ)
Připojte dodaný video kabel z konektoru VIDEO OUT na zadní straně domácího kina ke konektoru
VIDEO IN na televizoru.
M
Výstupní videosignál má vždy rozlišení 576i/480i bez ohledu na rozlišení nastavené v nabídce SETUP
(Nastavení). (Viz strana 42)
 Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal výstupu z
domácího kina s přehrávačem Blu-ray (Kompozitní).
Další informace o tom, jak nastavit zdroj vstupu videa na vašem televizoru, najdete v jeho uživatelské
příručce.
 Jednotku nepřipojujte přes videorekordér. Videosignály procházející videorekordérem mohou
být ovlivněny obvody ochrany proti kopírování a obraz na televizoru by byl deformován.
23
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 23
2009-08-07
2:55:26
zapojení
PŘIPOJENÍ iPodu
Přes hlavní jednotku si můžete vychutnat hudbu a video z iPodu. Použití iPodu s tímto domácím kinem s
přehrávačem Blu-ray viz strany 25 a 74-76.
(součást dodávky)
1. Připojte dok pro iPod ke konektoru iPod na zadní straně hlavní jednotky.
2. Umístěte iPod do doku.
• Na televizoru se zobrazí“iPod Connected”.
M
K přehrávání videa z iPodu je nutné, aby byl výstup VIDEO připojen k televizoru (viz strana 25).
 Konektory jsou těsně u sebe, proto před odpojením kabelu doku pro iPod vždy odpojte USB
paměť.
 Před propojením iPodu s domácím kinem s přehrávačem Blu-ray nastavte hlasitost na mírnou
úroveň.
 Když je přístroj zapnut a připojíte iPod, bude se dobíjet akumulátor vašeho iPodu.
 Konektor doku připojte tak, aby nápis „SAMSUNG“ mířil dozadu.
 „Made for iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPodu a
bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
24
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 24
2009-08-07
2:55:26
Modely iPod, které lze používat s HT-BD8200
CZ
iPod 5. generace (video)
30GB 60GB 80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1. generace
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4. generace (video)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2. generace
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● ZAPOJENÍ
M
iPod nano 3. generace
(video)
4GB 8GB
„Made for iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPodu a bylo
vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
 „Works with iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPhone a
bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
 Apple neručí za provoz tohoto zařízení ani za vyhovění bezpečnostním a zákonným normám.
iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. iPhone je
obchodní značka společnosti Apple Inc.,
25
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 25
2009-08-07
2:55:30
zapojení
PŘIPOJENÍ ZVUKU Z EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
OPTICAL: Připojení externího digitálního zařízení
Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize nebo set-top box.
1. Připojte digitální vstup (OPTICAL) na hlavní jednotce k digitálnímu výstupu externího digitálního
zařízení.
2. Stiskem tlačítka FUNCTION na přístroji vyberte vstup DIGITAL.
• Přepíná režimy v pořadí : BD/DVD ➞ DIGITAL ➞ AUX ➞ TUNER.
Optický kabel
(není součástí dodávky)
M
Abyste viděli obraz z přijímače kabelové nebo satelitní televize, musíte připojit jeho výstup
videa k televizoru.
 Tento systém podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních
zařízení od 32 kHz.
 Tento systém podporuje jen DTS a Dolby Digital audio; MPEG audio ve formátu bitstream
není podporováno.
26
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 26
2009-08-07
2:55:30
AUX: Připojení externího analogového zařízení
CZ
Analogová zařízení jako např. videorekordér.
1. Připojte konektor AUX IN (Audio) na hlavní jednotce ke konektoru výstupu zvuku na externím
analogovém zařízení.
• Dbejte na to, aby konektory byly zapojeny do zástrček stejné barvy.
1. Zatáhněte za západku prstencového ferritového jádra
a otevřete je.
● ZAPOJENÍ
2. Stiskem tlačítka AUX na dálkovém ovládání vyberte vstup AUX (externí zařízení).
• Můžete použít i tlačítko FUNCTION na hlavní jednotce.
Přepíná režimy v pořadí : BD/DVD ➞ DIGITAL ➞ AUX ➞ TUNER.
2. Udělejte na kabelu AUX smyčku podle ilustrace.
3. Vložte závity zvukového kabelu do prstencového
ferritového jádra, jak ukazuje obrázek, a zavřete jádro,
až zaklapne.
(malý)
M
Zvukový kabel (není součástí dodávky)
Pokud má externí analogové zařízení
jen jeden konektor výstupu zvuku,
připojte jej buďto k pravému, nebo k
levému vstupu.
Můžete také připojit konektor výstupu videa z videorekordéru k televizoru a konektory
výstupu zvuku k tomuto zařízení.
27
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 27
2009-08-07
2:55:34
zapojení
PŘIPOJOVÁNÍ NA INTERNET
Pro přístup k síťovým službám nebo aktualizaci firmwaru navažte spojení.
Připojení k síti umožňuje přístup ke službám BD-LIVE, YouTube, proudovému vysílání z počítače a aktualizacím
softwaru z aktualizačního serveru Samsung.
Případ 1: Připojení kabelu LAN k modemu
1. Pomocí kabelu LAN (kabelu UTP, který není součástí dodávky) připojte konektor LAN přehrávače
disků Blu-ray ke konektoru LAN na modemu.
K portu LAN
Připojení s použitím směrovače
(např. DSL)
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
Širokopásmové
služby
nebo
K portu LAN
Směrovač
Širokopásmový modem
K portu LAN
Širokopásmové
služby
Připojení PC ke směrovači
pro funkci proudového
vysílání
M
K použití funkce Proudového vysílání (viz strany 77 – 78) vytvořte síťové propojení mezi PC a
směrovačem.
 Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který
používáte, nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k internetu).
 Pokud jste uživatelem DSL, použijte směrovač pro připojení k síti.
28
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 28
2009-08-07
2:55:36
Případ 2: Připojení k bezdrátovému směrovači
CZ
K síti se lze připojit prostřednictvím bezdrátového směrovače. Další informace o nastavení bezdrátové
sítě najdete na straně 50.
Port modemu
● ZAPOJENÍ
Adaptér
bezdrátové sítě
LAN (není součástí
dodávky)
Bezdrátový směrovač
Kabel modemu
M
Tento přístroj je kompatibilní pouze s adaptérem bezdrátové sítě LAN od společnosti
Samsung, který není součástí dodávky.
- Adaptér bezdrátové sítě LAN od společnosti Samsung lze zakoupit samostatně.
- Obraťte se na zástupce společnosti Samsung Electronics nebo na servisní centrum.
 Použijte bezdrátový směrovač, který podporuje standardy IEEE 802.11a/b/g/n (pro stabilní
provoz bezdrátové sítě doporučujeme 802.11n).
 Bezdrátová síť LAN je ze své podstaty náchylná k poruchám v důsledku výkonu
přístupového bodu, vzdálenosti, překážek, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších
provozních podmínek.
 Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
 Podporovány jsou pouze následující metody zabezpečení bezdrátového spojení:
1) Režim autentizace: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ šifrování: WEP, TKIP, AES
 Připojujte bezdrátový adaptér LAN pouze do bezdrátového LAN konektoru na zadní straně
hlavní jednotky.
29
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 29
2009-08-07
2:55:38
zapojení
PŘIPOJENÍ ANTÉNY PRO PÁSMO FM
1. Anténu FM připojte ke koaxiálnímu konektoru FM 75Ω.
2. Pomalu pohybujte drátem antény, až naleznete místo, kde je příjem dobrý a pak anténu upevněte na
zeď nebo k jinému pevnému povrchu.
Anténa pro příjem v pásmu FM
(dodané příslušenství)
M
Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.
CHLADICÍ VENTILÁTOR
Chladicí ventilátor zajišťuje dodávku chladného vzduchu do přístroje, aby nedošlo k jeho přehřátí.
Z bezpečnostních důvodů, prosím, dodržujte následující upozornění.
• Ujistěte se, že přístroj je dobře odvětráván. Pokud je přístroj odvětráván nedostatečně, dojde k nárůstu teploty
uvnitř přístroje a to může způsobit poškození přístroje.
• Nezakrývejte chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory.
(Pokud je chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory zakryt novinami nebo tkaninou, může dojít k nárůstu
teploty uvnitř přístroje a to může způsobit vznik ohně.)
UPEVNĚNÍ PRSTENCOVÉHO FERITOVÉHO JÁDRA NA NAPÁJECÍ
KABEL PŘÍSTROJE
Upevněním prstencového feritového jádra na napájecí kabel přístroje předejdete vysokofrekvenčnímu
rádiovému rušení.
1. Zatáhněte za západku prstencového ferritového jádra a otevřete je.
2. Vytvořte na napájecím kabelu dva závity.
3. Vložte závity kabelu do prstencového ferritového jádra, jak ukazuje obrázek, a zavřete jádro, až zaklapne.
30
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 30
2009-08-07
2:55:42
CZ
základní funkce domácího kina
Tato část představuje základní funkce přehrávání a přehrávání podle typu disku.
NEŽ ZAČNETE PŘEHRÁVAT
• Zapněte televizor a nastavte správný vstup videa (vstup, k němuž je připojeno domácí kino).
● ZÁKLADNÍ FUNKCE
Při prvním zapojení přehrávače a prvním stisknutí tlačítka
POWER se zobrazí následující obrazovka.
MENU LANGUAGE SELECTION
Budete-li chtít zvolit jazyk, stiskněte Numerické tlačítko.
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
(Tato obrazovka se objeví pouze při prvním zapnutí
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
přehrávače.) Pokud není nastaven jazyk pro úvodní
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BBS41
obrazovku, mohou se nastavení změnit při každém zapnutí
nebo vypnutí napájení. Z tohoto důvodu se ujistěte, že jste
zvolili jazyk, který hodláte používat. Jakmile zvolíte jazyk menu,
můžete jej změnit stisknutím tlačítka STOP () na předním
panelu přístroje na 5 sekund (ve chvíli, kdy v přístroji není
vložen disk). Pak se opět zobrazí okénko MENU LANGUAGE
SELECTION (Volba jazyka menu), v němž můžete změnit svůj preferovaný jazyk.
M
Disky, které nelze přehrát na tomto přehrávači. (u dále uvedených disků se schopnost
přehrávání může lišit podle podmínek nahrávání)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (režim V)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• MKV
• MP4
• V závislosti na typu disku nebo v důsledku podmínek při záznamu nemusí být možné
přehrávání některých disků CD-R, CD-RW a DVD-R.
 Disky, které nelze přehrát na tomto přehrávači.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD+R
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CDV
• CD-ROM
• CVD
• CD-I
• Disk Super Audio CD (kromě vrstvy CD)
• U disků CDG bude možno přehrávat pouze zvuk, nikoli grafiku.
 Disk Blu-ray představuje nový a vyvíjející se formát. Proto jsou možné určité potíže s kompatibilitou
disku s novými a existujícími formáty disků. Ne všechny disky jsou kompatibilní a ne každý disk
bude možno přehrát. Další informace najdete v části Typy disků v této příručce. Pokud narazíte na
problémy s kompatibilitou, obraťte se prosím na středisko péče o zákazníky SAMSUNG.
31
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 31
2009-08-07
2:55:45
základní funkce domácího kina
NAVIGACE NABÍDKOU NA OBRAZOVCE
❖ Grafické uživatelské rozhraní v této příručce se může lišit v závislosti na verzi firmwaru.
System Information
System
Time Zone
Clock Set
Language
Video
Music
Photo
Setup
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
DivX(R) Registration
Disc Menu
DivX(R) Deactivation
Menu
System Update
Audio
Display
Dynamic Compression
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
AV Sync
Test Tone
Speaker Distance
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
Light Effect
HDMI
Network
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
HDMI Format
BD Wise
HDMI Audio
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
e-Contents
Parental Lock
Rating Level
YouTube
New Password
PŘEHRÁVÁNÍ DISKU
1. Stiskem tlačítka OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ otevřete přihrádku.
2. Vložte disk svisle do otvoru pro disk.
• Položte disk jemně do otvoru, etiketou disku směrem ven.
• Přehrávání se spustí automaticky.
3. Pokud se disk nepřehraje automaticky, zobrazí se nabídka disku.
• Pro přehrání disku Blu-ray z nabídky stiskněte ENTER.
• Pro přehrání disku DVD z nabídky disku stiskněte PLAY nebo ENTER.
M
Po zastavení přehrávání disku si přehrávač zapamatuje místo, kde došlo k zastavení,a po dalším stisknutí
tlačítka PLAY bude přehrávání pokračovat od tohoto místa. Této funkci se říká „obnovení“. Na některých
discích BD (BD-J) může být tato funkce zakázána.
 Stiskněte v průběhu přehrávání dvakrát tlačítko STOP, aby se funkce Resume (obnovení přehrávání) vypnula.
 Pro pozastavení přehrávání stiskněte v průběhu přehrávání tlačítko PAUSE.
Budete-li chtít přehrávání obnovit, stiskněte tlačítko PLAY znovu.
 Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce
televizoru se objeví spořič obrazovky. Pokud přehrávač zůstane v režimu spořiče obrazovky po více než 15
minut, napájení se automaticky vypne s výjimkou přehrávání CD-DA (funkce automatického vypnutí).
 Pokud nejsou na v režimu pozastavení přístroji nebo na dálkovém ovládání stisknuta žádná tlačítka po dobu
5 minut, na obrazovce televizoru se objeví spořič obrazovky.
32
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 32
2009-08-07
2:55:45
CZ
NASTAVENÍ ZVUKU
Nastavení Zvuku při Zapnutí a Vypnutí Přístroje
Lze nastavit melodii, která se ozve při každém zapnutí a vypnutí přehrávače.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
System Information
Music
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Time Zone
Photo
DVD
Setup
Language
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
◄
►
● ZÁKLADNÍ FUNKCE
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Clock Set
System
Network
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Power On/Off
sound a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Parental
5. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky On nebo Off a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
6. Stiskněte tlačítko MENU k opuštění nabídky.
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ A PŘESKOČENÍ
V průběhu přehrávání můžete rychle vyhledávat v rámci kapitoly nebo stopy a používat funkci přeskočení pro skok na
následující položku.
Vyhledávání v rámci kapitoly nebo stopy
hgfZCV
Během přehrávání stiskněte tlačítko VYHLEDÁVÁNÍ (
).
Po každém stisku tlačítka VYHLEDÁVÁNÍ se rychlost přehrávání změní následovně.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
DivX, MKV, MP4
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
X2X4X8
• Pořad můžete přehrávat pozadu.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko PLAY.
M
V režimu vyhledávání není slyšet zvukový doprovod.
hgfZCV
Přeskočení skladeb
Během přehrávání stiskněte tlačítko PŘESKOČENÍ (
).
), dojde k posunu na
Pokud při přehrávání disků Blu-ray/DVD stisknete tlačítko PŘESKOČENÍ (
následující kapitolu. Pokud stisknete tlačítko PŘESKOČENÍ (
), dojde k posunu na začátek kapitoly.
Dalším stisknutím tlačítka se posunete na začátek předchozí kapitoly.
33
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 33
2009-08-07
2:55:46
základní funkce domácího kina
ZPOMALENÉ PŘEHRÁVÁNÍ/KROKOVÉ PŘEHRÁVÁNÍ
Zpomalené přehrávání
hgfZCV
V režimu pauzy nebo krokování stiskněte tlačítko SLOW na
dálkovém ovladači pro zpomalené přehrávání.
• Pokud stisknete tlačítko SLOW,  1/8  1/4  1/2
• Pro návrat k normální rychlosti přehrávání stiskněte tlačítko
PLAY ( ).
M
Tato ikona (
) indikuje stisknutí neplatného tlačítka.
 V režimu zpomaleného přehrávání není slyšet zvukový doprovod.
 Zpomalené přehrávání funguje pouze ve směru dopředu.
Krokové přehrávání
hgfZCV
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko STEP na dálkovém ovladači
pro krokové přehrávání.
• Po každém stisknutí tlačítka se zobrazí nový snímek.
• Stisknutím tlačítka STEP se aktivuje následující snímek.
• Stiskněte tlačítko PLAY ( ) pro obnovení normálního
přehrávání.
M
V režimu krokového přehrávání není slyšet zvukový doprovod.
 Přehrávání po krocích funguje pouze ve směru dopředu.
34
HT-BD8200_CZ_0805-1.indd 34
2009-08-07
2:55:50
CZ
nastavení systému
NASTAVENÍ HODIN
Zvolte vaše časové pásmo
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Time Zone a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
5. Použijte tlačítka ◄ ► pro umístění kurzoru na příslušné
časové pásmo a poté stiskněte tlačítko ENTER.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound : On
Display
BD data management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
● NASTAVENÍ SYSTÉMU
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
◄
DivX(R) Registration
Network SetupGMT + 00:00
DivX(R) Deactivation
London, Lisbon
Parental Setup
System Update
Save
M
►
Return
Pro automatické nastavení čau nastavte položku NTP server na On, viz strana 53.
Nastavení hodin
Při nastavení postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 3
Music
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Clock Set a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System
◄
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On
Audio
BD data management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
Network
System Update
►
Parental
5. Stiskněte tlačítka ◄ ► pro přechod na „da.“ (datum), „hr“
(hodina), a „min“ (minuty). Nastavte datum a čas pomocí
tlačítek ▲▼ a potom stiskněte tlačítko ENTER.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
◄
Clock Set
System
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language
01 management
01
Audio JAN/01/2009 BD data
Display Thursday
HDMI
Network
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
Save
System UpdateReturn
Parental
35
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 35
2009-08-07
2:57:54
nastavení jazyka
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ JAZYKA
Pokud nastavíte zvuk, titulky, nabídku disku a nabídku na obrazovce předem, bude toto nastavení použito
automaticky pokaždé, když sledujete film.
M
Pokud při přehrávání disku chcete vybrat jiný jazyk zvuku a titulků, můžete tak učinit
pomocí nabídky disku.
Music
Photo
DVD
Setup
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
System
◄
Language
◄
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Language a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Zobrazí se menu Language setup pro nastavení jazyka.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Audio
: English
Audio
Subtitle
: Auto
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
Audio
: Original
English
Français
: Auto
Deutsch
: Western
Español
: English
Italiano
: Auto
Nederlands
Language
◄
►
: Western
Parental
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadované možnosti
jazyka a stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
◄
Audio
Subtitle
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
►
Parental
• Audio : Pro jazyk zvukového doprovodu disku.
• Subtitle : Pro nastavení titulků disku.
• DivX Subtitle : Pro jazyk titulků DivX podle oblasti.
Western
Afrikánština, Baskičtina, Katalánština, Dánština, Holandština, Angličtina, Faerština, Finština,
Francouzština, Němčina, Islandština, Indonéština, Italština, Malajština, Norština, Portugalština,
Španělština, Svahilština, Švédština
Central
Angličtina, Albánština, Chorvatština, Čeština, Maďarština, Polština, Rumunština, Srbština (Latinka),
Slovenština, Slovinština
Cyrillic
Angličtina, Azeri, Běloruština, Bulharština, Kazaština, Makedonština, Ruština, Srbština, Tatarština,
Ukrajinština, Uzbečtina
Greek
Angličtina, Řečtina
• Disc Menu : Pro menu disku, které je uloženo na disku.
• Menu : Pro menu na obrazovce vašeho přehrávače disků Blu-ray.
5. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadovaného jazyka a pak stiskněte tlačítko ENTER.
M
36
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 36
Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko ◄ pro návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko
MENU pro opuštění menu.
 Zvolený jazyk se zobrazí pouze tehdy, pokud je podporován diskem.
 Pokud je jazyk titulků zobrazen s porušenými znaky, změňte titulky DivX na příslušný region. Pokud
stále nefungují, daný formát není podporován.
2009-08-07
2:58:13
CZ
nastavení zvuku
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ REPROSOUSTAV
Dynamická komprese
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Display
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI
Test Tone
Audio
◄
Network
►
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
Audio-video synchronizace
Když je přehrávač připojen k digitálnímu televizoru, obraz
může mít zpoždění za zvukem. Pokud k tomu dochází,
nastavte délku zpoždění zvuku tak, aby byl synchronizován s
obrazem.
• Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms do
300 ms. Nastavte ji na optimální hodnotu.
● NASTAVENÍ ZVUKU
Tato funkce je aktivní pouze tehdy, pokud je detekován signál
Dolby Digital.
• On : Při přehrávání zvukového doprovodu filmů při nízké
hlasitosti nebo prostřednictvím malých reprosoustav může
přístroj aplikovat příslušnou kompresi, aby byly pasáže s
nízkou hlasitostí srozumitelnější, a aby dramatické pasáže
nebyly příliš hlasité.
• Off : Film můžete vychutnat se standardním dynamickým
rozsahem (Dynamic Range).
Music
System
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language
Audio
◄
AV Sync
Display
Test Tone
HDMI
Speaker Distance
Network
: 50msec
0msec
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
100msec
Parental
125msec
Nastavení testovacího tónu
Funkce Test Tone (Testovací tón) slouží ke kontrole zapojení
reproduktorů.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
Music
System
Photo
DVD
Setup
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Language
Audio
◄
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Audio a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo tlačítko ►.
• Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Test Tone a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
5. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
• Do reproduktorů bude v pořadí L R LFE vyslán
testovací signál, který vám umožní zkontrolovat
správnost nastavení reproduktorů.
Dynamic Compression : On
Display
Music
Dynamic Compression : On
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
AV Sync
◄
: 50msec
Test Tone
Display
Speaker Distance
HDMI
Sound Edit
►
Network
Parental
6. Pro vypnutí testu opět stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
M
Stiskem tlačítka RETURN se vrátíte do předchozí nabídky.
 Při přehrávání disků BD/DVD nebo CD bude test pracovat jen v režimu zastavení.
 Pomocí této funkce můžete zkontrolovat, zda jsou všechny reproduktory správně zapojeny a
fungují.
 Když je zapnutá funkce HDMI AUDIO (zvuk vychází z reproduktorů televizoru), funkce TEST
TONE (Testovací tón) není k dispozici.
37
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 37
2009-08-07
2:58:21
nastavení zvuku
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ REPROSOUSTAV
Nastavení vzdálenosti reproduktorů
Pokud je jednotka umístěna mimo poslechovou pozici, můžete přizpůsobit prodlevu zvukových signálů z
reproduktorů a subwooferu přístroje.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Audio a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo tlačítko ►.
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte Speaker Distance a
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný reproduktor a
pomocí tlačítek ◄► nastavte jeho vzdálenost.
DVD
Setup
System
AV Sync
Language
Test Tone
Audio
◄
Display
: 50msec
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI
• Vzdálenost reproduktorů lze nastavit v rozmezí od 0,3 m do 9
m.
Network
Parental
6. Když jste hotovi, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Save a stiskněte tlačítko ENTER.
Pokud svou práci nechcete uložit, pomocí tlačítek ▲▼◄
► vyberte možnost Cancel a stiskněte tlačítko ENTER.
M
Stiskem tlačítka RETURN se vrátíte do předchozí nabídky.
Nastavení úprav zvuku
Lze nastavit vyvážení a hlasitost reproduktorů.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Audio a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo tlačítko ►.
• Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
38
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 38
2009-08-07
2:58:32
Nastavení úprav zvuku
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný reproduktor a
pomocí tlačítek ◄► upravte jeho nastavení.
AV Sync
Music
Photo
Setup
M
◄
Sound Edit
►
Display
HDMI
Network
Parental
● NASTAVENÍ ZVUKU
6. Když jste hotovi, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Save a stiskněte tlačítko ENTER.
Pokud svou práci nechcete uložit, pomocí tlačítek ▲▼◄►
vyberte možnost Cancel a stiskněte tlačítko ENTER.
Speaker Distance
Language
Audio
: 50msec
Test Tone
System
DVD
CZ
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte Sound Edit a stiskněte
tlačítko ENTER nebo ►.
Stiskem tlačítka RETURN se vrátíte do předchozí nabídky.
Nastavení vyvážení předních reproduktorů
• Vyvážení lze nastavit v rozmezí od 0 do -6 a OFF (vypnuto).
• Hlasitost se zvyšuje, když se hodnota blíží -6.
Nastavení hlasitosti subwooferu
• Hlasitost lze nastavit v krocích od +6 dB do -6 dB
• Když se hodnota blíží k +6 dB, je zvuk hlasitější. Směrem k -6 dB je tišší.
V-SOUND (virtuální zvuk)
Produkuje realistický zvuk přes 2.1 kanálový systém. S
pomocí virtuálních efektů máte pocit, jako byste poslouchali
5.1 kanálový audio systém.
Stiskněte tlačítko V-SOUND.
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
M
Podporovaný je pouze multi-kanál.
Funkce DSP
Stiskněte tlačítko DSP.
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
SMART SOUND AUDIO UPSCALING
POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : Hlasitost je regulována tak, aby se
předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo
scény.
• AUDIO UPSCALING : Tato funkce pomáhá vylepšit váš zážitek z hudby, např. při přehrávání
souborů MP3. Zvuk souborů MP3 (24 kHz, 8 bitů) lze převzorkovat až na kvalitu CD (44,1 kHz, 16
bitů).
• POWER BASS : Funkce POWER BASS zdůrazňuje hluboké tóny a tím dodává dunivý efekt.
39
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 39
2009-08-07
2:58:40
nastavení zobrazení
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ ZOBRAZENÍ
Tato funkce vám umožňuje změnit nastavení obrazovky televizoru. Tato funkce závisí na typu disku nebo typu
televizoru. Nemusí s některými disky nebo televizory fungovat.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
System
Music
Language
Photo
DVD
Setup
Audio
◄
Display
►
HDMI
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte Display a stiskněte tlačítko
ENTER nebo ►.
Zobrazí se menu Video setup pro nastavení zobrazení.
Network
Parental
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte požadovanou volbu zobrazení
z voleb na následujících stránkách.
5. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte požadovanou položku podřízené
nabídky z volby zobrazení, pak stiskněte tlačítko ENTER.
6. Možnosti videa jsou popsány níže.
M
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network
Resolution
: 1080p
Parental
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko ◄ pro
návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko
MENU pro opuštění menu.
►
: Auto
Screen Message
: On
Sv telný efekt
: In Standby
Poměr Stran Obrazu Televizoru
V závislosti na typu televizoru, který vlastníte, budete možná chtít nastavit parametry obrazovky (poměr
stran obrazu).
• 4:3 Letter Box :
Tuto možnost zvolte, budete-li chtít sledovat
úplný obraz s poměrem stran obrazu 16:9 z
disků Blu-ray/DVD, přestože máte televizor s
obrazovkou s poměrem stran obrazu 4:3. V
horní a dolní části obrazovky se budou
zobrazovat černé pruhy.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9
Resolution
: 1080p Wide
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
Still Mode
►
: Auto
Screen Message
: On
Sv telný efekt
: In Standby
• 4:3 Pan-Scan :
Vyberte, když chcete sledovat video s
poměrem stran 16:9, které dodává přehrávač
disků Blu-ray a DVD, bez černých pruhů
nahoře a dole i na televizoru s poměrem stran
4:3. (Krajní levá a pravá strana obrazu filmu
bude odřezána.).
• 16:9 Wide :
Na širokoúhlém televizoru budete moci sledovat úplný obraz s poměrem stran obrazu 16:9.
• 16:9 Normal :
Některé filmy budou zobrazeny ve formátu 4:3 Pillarbox (černé pruhy na stranách obrazu), i když
je vybrán formát 16:9 Normální.
M
40
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 40
Podle typu disku nemusejí být dostupné některé poměry stran.
 Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být
obraz zkreslený.
2009-08-07
2:58:44
Movie Frame (24 Fs)
CZ
Filmy se obyčejně filmují při 24 snímcích za sekundu. Některé
disky Blu-ray mají schopnost přehrávání při tomto obnovovacím
kmitočtu. Nastavením funkce Políčko filmu (24Fs) na ON
umožní přepnout výstup HDMI domácího kina s přehrávačem
Blu-ray na 24 snímků za sekundu a zlepšit tak kvalitu obrazu.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
TV Aspect
Display
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
HDMI
Resolution
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Sv telný efekt
: In Standby
Funkci Movie Frame (24Fs) si můžete vychutnat výhradně na
televizoru, který tento obnovovací kmitočet podporuje.
►
Off
: 1080p
● NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ
Tuto nabídku lze vybrat pouze v režimech rozlišení 1080i
nebo 1080p výstupu HDMI.
V závislosti na disku mohou být zahrnuty dva typy zdrojů: Filmový materiál (24 snímků) a video materiál
(30 snímků). Když se zdroj přepíná mezi filmem a videem, může obrazovka po několik sekund blikat.
Rozlišení
System
Nastavuje výstupní rozlišení pro signál HDMI a kompozitního
Music
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Photo
videa.
Audio
Movie Frame (24 Fs) : Off
Setup
Resolution
: 1080p
Display
1080p
• Číslo v názvu 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p a 1080i
HDMI
1080i
Progressive Mode : Auto
720p
Network
Still Mode
: Auto
indikuje počet obrazových řádků. Písmeno „i“ a „p“ označuje
Parental
Screen Message
: On 576p/480p
prokládané, resp. progresivní snímkování.
576i/480i
Sv telný efekt
: In Standby
- BD Wise: Při připojení k televizoru s funkcí BD-Wise
prostřednictvím HDMI automaticky nastaví optimální
rozlišení. (Položka BD Wise v nabídce se objeví, pouze
pokud je BD Wise nastaveno na On.)
- 1080p : Výstup progresivně vykreslovaného videa o 1080 řádcích (pouze HDMI).
- 1080i : Vystupuje 1080 obrazových řádků s prokládaným snímkováním (pouze HDMI).
- 720p : Vystupuje 720 obrazových řádků s progresivním snímkováním (pouze HDMI).
- 576p/480p : Vystupuje 576/480 obrazových řádků s progresivním snímkováním (pouze HDMI).
- 576i/480i : Výstup prokládaného videa o 576/480 řádcích (pouze kompozitní).
◄
DVD
Pokud připojený televizor nepodporuje funkci Movie frame
nebo vybrané rozlišení, uvidíte následující zprávu:
Pokud vyberete Yes a rozlišení není podporováno, bude
obrazovka televizoru prázdná. Po 15 sekundách bude
rozlišení automaticky vráceno na předchozí hodnotu.
M
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
◄ 15 Resolution
please wait for
seconds. And then, : 1080p
Display
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI
to the previous value automatically.
Still Mode
Network
Would you like to make a selection?
Screen Message
Parental
Yes
Sv telný efekt
No
►
: Auto
: On
: In Standby
Pokud je obrazovka prázdná, stiskněte a držte tlačítko STOP () na přední straně přehrávače
po dobu více než 5 sekund (bez vloženého disku). Všechna nastavení se obnoví na výchozí
tovární hodnoty. Postupujte podle kroků na předchozí stránce pro přístup do jednotlivých
režimů a vyberte Nastavení zobrazení, které váš televizor bude podporovat.
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se
vymažou.
41
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 41
2009-08-07
2:58:55
nastavení zobrazení
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ ZOBRAZENÍ OBRAZU/VÝSTUPU
Rozlišení podle výstupního režimu
• Přehrávání disků Blu-ray
Výstup
HDMI
KOMPOZITNÍ
1080p, Movie Frame(24Fs) off
1080p@60F
576i(480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) on
1080p@24F
576i(480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) off
1080i
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
HDMI
KOMPOZITNÍ
1080p
1080p@60F
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i)
Nastavení
• Přehrávání DVD
Výstup
Nastavení
M
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
Tento přehrávač má funkci automatické detekce HDMI. Když se přehrávač poprvé připojí k
televizoru pomocí HDMI, bude výstup přehrávače automaticky nastaven na HDMI.
 Pokud funkce automatické detekce HDMI nefunguje, nemůžete vybrat rozlišení 1080p ani
Movie Frame (24Fs).
 Disků Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby mohl používat režim Movie Frame (24Fs).
42
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 42
2009-08-07
2:59:03
Progresivní režim
CZ
Progresivní režim vylepšuje kvalitu obrazu při sledování disků
DVD v rozlišení 576I(480i).
• Auto : Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby přehrávač
automaticky nastavil nejlepší kvalitu obrazu pro sledované
DVD.
• Video : Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro DVD s
koncerty nebo televizními pořady.
Music
Photo
DVD
Setup
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language
Audio
Display
◄
HDMI
Network
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Screen Message
Sv telný efekt
Parental
►
: On
: In Standby
● NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ
Panely frame a field
Režim pauza
Music
Nastavuje režimy Auto, Field nebo Frame pro nejlepší kvalitu
statického obrazu (režim pozastavení) z disku DVD.
• Auto: Toto nastavení vyberte, aby váš přehrávač
automaticky zobrazil ten nejlepší obrázek v závislosti na
obsahu.
• Field : Vyberte při pozastavení velmi akční scény.
• Frame : Vyberte pro zvýšení rozlišení obrázku.
Photo
DVD
Setup
System
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language
Audio
Display
◄
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
: In Standby
HDMI
Screen Message
Network
Světelný efekt
Parental
Zpráva na displeji
• On : Zobrazují se zprávy, které mají souvislost s režimem
ovládání.
• Off : Zprávy, které mají souvislost s režimem ovládání, se
nezobrazují.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Resolution
Language
Audio
Display
◄
HDMI
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
Světelný efekt
On
Off
: In Standby
Network
Parental
Světelný efekt
Režim světelných efektů přidá pod hlavní jednotku náladové osvětlení.
• Off : Vždy vypnuto
• In Standby : Svítí v pohotovostním režimu
• Playing : Vypnuto v pohotovostním režimu, svítí při
přehrávání
• Always : Vždy zapnuto
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Světelný efekt
: In Standby
Off
In Standby
Playing
Always
43
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 43
2009-08-07
2:59:03
nastavení HDMI
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ HDMI
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky HDMI a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Zobrazí se nabídka HDMI setup.
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
◄
HDMI
◄
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Language
Music
Network
Parental
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte požadovanou možnost
zobrazení, pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
M
Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko ◄ pro návrat do předchozího menu. Stiskněte
tlačítko MENU pro opuštění menu.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Pouze pro produkty Samsung
Co je to Anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený provoz s jinými produkty Samsung s funkcí
Anynet+.
Tento přístroj můžete ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung nebo zapnout napájení
televizoru Samsung a domácího kina a spustit přehrávání disku jednoduše stisknutím tlačítka PLAY na
dálkovém ovládání.
M
Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
Použití Anynet+
1. Připojte hlavní jednotku domácího kina s přehrávačem Blu-ray k televizoru Samsung pomocí kabelu
HDMI. (Viz strany 22~23)
2. Nastavte funkci Anynet+ na vašem televizoru. (Další informace najdete v příručce k vašemu
televizoru.)
Funkce Anynet+
• Přehrávání jedním stisknutím
Televizor Samsung i domácí kino můžete zapnout a disk přehrát pouhým stiskem tlačítka PLAY na
dálkovém ovládání televizoru.
• Sledováním jedním stisknutím
Vyberte volbu „Watching Blu-ray Home Theater“ nebo „Connected to Blu-ray Home Theater“ (v
závislosti na nabídce vašeho televizoru) v nabídce Anynet+ vašeho televizoru. Domácí kino s
přehrávačem Blu-ray se automaticky zapne a televizor se přepne do režimu HDMI.
• Spojení dálkovým ovládáním
Tento přehrávač lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung.
• Tlačítka dostupná na dálkovém ovládání televizoru Samsung. Tato tlačítka fungují stejně jako tlačítka
na dálkovém ovládání domácího kina s přehrávačem Blu-ray.
- Tlačítka pro ovládání přehrávání :
- Tlačítko obsluhy nabídky :
- Číselná tlačítka : ~
44
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 44
2009-08-07
2:59:14
● NASTAVENÍ HDMI
M
CZ
Nabídka TV Anynet+
Když na dálkovém ovládání televizoru Samsung stisknete tlačítko
n
Anynet+, zobrazí se následující obrazovková nabídka (OSD).
THEATER
View
TV
• Nabídka domácího kina s přehrávačem Blu-ray
Select Device
Record
- Při přehrávání filmu: vyvolá nabídku disku (stejně jako stisk
Menu on Device
tlačítka DISC MENU na dálkovém ovládání domácího kina
Device Operation
Receiver : Off
s přehrávačem Blu-ray)
Setup
- V režimu zastavení: vyvolá nabídku NASTAVENÍ (stejně jako
Move
Enter
Exit
stisk tlačítka MENU na dálkovém ovládání domácího kina s
přehrávačem Blu-ray)
• Ovládací nabídka domácího kina s přehrávačem Blu-ray
- Během přehrávání DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
zobrazí INFO OSD (totéž jako tlačítko INFO na dálkovém ovládání přehrávače)
Tyto nabídky mohou mít na vašem televizoru Samsung odlišný vzhled.
Formát HDMI
Můžete optimalizovat výstup HDMI pro připojení k televizoru
nebo monitoru.
• TV : Vyberte, pokud jste připojeni k televizoru pomocí
HDMI.
• Monitor : Vyberte, pokud jste připojeni k monitoru pomocí
HDMI.
Pokud je přehrávač připojen k televizoru, volba monitoru
není k dispozici.
M
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: Tv TV
Network
BD Wise
: On Monitor
Parental Stup
HDMI Audio
: Off
◄
Před tím, než vyberete tuto možnost, musí být k přehrávači připojen televizor nebo
monitor.
BD Wise
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti
Samsung.
Když propojíte produkty Samsung s podporou BD-Wise
prostřednictvím HDMI, bude automaticky nastaveno optimální
rozlišení.
• On: Do televizoru bude odesílán signál v původním rozlišení
disku BD nebo DVD.
• Off: Výstupní rozlišení bude pevně nastaveno podle
předchozího nastavení rozlišení bez ohledu na rozlišení
disku.
M
Language
Music
Pouze pro produkty Samsung
Language
Music
Audio
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Off
HDMI Audio
►
Parental Stup
Pokud chcete změnit rozlišení v režimu BD Wise, je třeba nejprve nastavit režim BD Wide na Vyp..
 Pokud režim BD Wise vypnete, rozlišení připojeného televizoru se automaticky nastaví na maximum.
 Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise, nelze tuto funkci použít.
 V zájmu správné funkce režimu BD Wise nastavte BD Wise na ZAP. v nabídce přehrávače i televizoru.
45
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 45
2009-08-07
2:59:17
nastavení HDMI
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ HDMI
Zvuk HDMI
Audio signály přenášené prostřednictvím kabelu HDMI je možno zapnout/vypnout (ON/OFF).
• On : Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány jak
obrazové signály, tak signály zvukového doprovodu,
přičemž zvukový doprovod bude vystupovat pouze z
reproduktorů televizoru.
Music
Photo
Language
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio
Display
DVD
Setup
HDMI
◄
HDMI Audio
Network
: OffOn
Off
Parental Stup
• Off : Obraz je přenášen jen kabelem HDMI a zvuk je jen na
výstupech domácího kina s přehrávačem Blu-ray pro
reproduktory.
M
Výchozí nastavená hodnota na tomto přístroji je HDMI AUDIO OFF (vypnuto).
 Zvukový doprovod HDMI AUDIO se automaticky slučuje do dvou kanálů pro výstup z
reproduktorů televizoru.
46
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 46
2009-08-07
2:59:22
CZ
nastavení rodičovského zámku
NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO ZÁMKU
Funkce Parental Lock spolupracuje s disky Blu-ray/DVD, kterým bylo přiřazeno hodnocení obsahu, které pomáhá při
ovládání typů disků Blu-ray/DVD, které ve vaší rodině sledujete. Na disku může být až 8 úrovní hodnocení obsahu.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Parental a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Po prvním spuštění domácího kina s přehrávačem Blu-ray
se zobrazí zpráva „Enter New password“.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači zadejte
čtyřciferné heslo.
Zobrazí se zpráva „Confirm the password.“. Zadejte své
heslo ještě jednou.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
5. Stiskněte tlačítko ENTER nebo tlačítko ► pro volbu
položky Parental Lock.
6. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky On nebo Off a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
M
● NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO ZÁMKU
hZ
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko ◄ pro návrat do předchozího menu. Stiskněte
tlačítko MENU pro opuštění menu.
47
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 47
2009-08-07
2:59:25
nastavení rodičovského zámku
NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO ZÁMKU
Pokud své heslo zapomenete
1. Vyjměte z přehrávače disk.
2. Stiskněte a podržte tlačítko STOP () na předním panelu alespoň po dobu 5 sekund (nebo déle).
• Všechna nastavení (parametry) se vrátí na své výchozí tovární hodnoty.
M
Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se
vymažou.
Nastavení úrovně hodnocení (Rating)
1. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Rating Level a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadované úrovně
hodnocení a pak stiskněte tlačítko ENTER. Tak například,
pokud zvolíte až úroveň (Level) 6, nebude možno přehrávat
disky obsahující úroveň (Level) 7, 8. Vyšší číslo indikuje, že
program je určen pouze pro dospělé diváky.
Úroveň 8 je nejvíce restriktivní a Úroveň 1 je nejméně
restriktivní.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Změna hesla
1. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky New Password
a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
2. Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači zadejte
čtyřciferné heslo.Zobrazí se zpráva “Enter New
password.”.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
►
Display
Parental Lock
HDMI
Rating Level
Parental
Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači znovu zadejte
své čtyřciferné heslo.
Return
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
48
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 48
2009-08-07
2:59:35
CZ
nastavení sítě
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ SÍTĚ
Informace o správném nastavení naleznete na svém počítači nebo kontaktujte vašeho poskytovatele
připojení na internet.
1. Přístroj musí být v režimu Stop/No Disc (zastavení/disk
není vložen). Stiskněte tlačítko MENU.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
● NASTAVENÍ SÍTĚ
Pokud chcete nastavit síť domácího kina s přehrávačem Bluray, dodržte následující postup.
HDMI
Network
◄
Parental
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Network a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou možnost
sítě z níže popsaných možností a stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER.
Možnosti sítě jsou popsány níže.
Výběr sítě
Jako metodu připojení k síti vyberte z možností Cable nebo
Wireless.
Nastavení: viz kroky 1-3 výše.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection : Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Network
Selection a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
• Cable: Vyberte pro připojení k síti pomocí kabelu.
(viz strana 28).
• Wireless: Vyberte pro bezdrátové připojení k síti.
(viz strana 29).
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Kabelová síť
Nastavení: viz kroky 1-3 výše.
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Cable Network a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network Selection : Cable
Network
◄
Parental
Cable Network
5. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky DHCP a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
BD-LIVE
Connection
M
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
: Allow (Valid Only)
Je-li DHCP nastaveno na On, nelze vybrat IP adresu,
masku podsítě nebo bránu.
Music
 Je-li DNS nastaveno na Auto, nemůžete vybrat
primární/sekundární DNS.
Audio
Display
Photo
DVD
Setup
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
ParentalMask
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
NTP Server
: Auto
DNS
: Off
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
49
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 49
2009-08-07
2:59:45
nastavení sítě
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ SÍTĚ
6. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku, pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Pokud je DHCP nastaveno na Off, DNS na Manuálně,
zadejte nastavení IP adresy, masky podsítě, brány a
primárního DNS (sekundární DNS je volitelné).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Nastavení je k dispozici
• Pokud je DHCP nastaveno na On a DNS přepnuto na
Manuálně, zadejte primární adresu DNS (sekundární
DNS je volitelné).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Nastavení je k dispozici
Nastavení není k dispozici
• Jestliže je DHCP nastaveno na On a DNS je nastaveno
na Auto, nemusíte nic dalšího nastavovat.
M
Music
Photo
Když vyberete položku, použijte číselná tlačítka a
tlačítka ▲▼◄ ►.
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
NTP Server
: Auto
DNS
kontaktujte poskytovatele připojení k Internetu.
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
 Pokud automatická nastavení nefungují,
◄
: Off
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
7. Když jste hotovi, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Save a stiskněte tlačítko ENTER.
Return
Nastavení není k dispozici
8. Pokud svou práci nechcete uložit, pomocí tlačítek ▲▼◄ ► vyberte možnost Cancel, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
M
IP adresa použitá v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Aktuální IP adresu musíte
zjistit z nastavení vaší sítě.
 Nastavení IP adresy, masky podsítě, brány a primární DNS zjistíte na svém počítači nebo
od poskytovatele připojení k internetu.
Bezdrátová síť
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 3 na straně 49.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Wireless Network
a stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
Photo
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Cable Network
HDMI
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
50
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 50
2009-08-07
2:59:55
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Display
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
 Pokud je DNS nastaveno na Auto, nemůžete
Save
Cancel
Select
vybrat žádný DNS server.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS Server
Save
Photo
DVD
Setup
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Access Point – Security
1 2 3
Cable Network
HDMI
OPEN
Network
WEP
Parental
WPAPSK
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
WPA2PSK
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
Music
Photo
Display
HDMI
DVD
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Return
Audio
Network Selection : Wireless
1 2 3
Password
Cable Network
Network
_ Parental
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
• Pokud je DHCP nastaveno na Off a DNS na Manual,
zadejte hodnoty IP Address, Subnet Mask, Gateway a
DNS Server.
Cancel
Select
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
Další informace o zabezpečení přístupového bodu
(směrovače) najdete v jeho uživatelské příručce.
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
Music
►
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
- Zvolte příslušný zabezpečený přístupový bod, je-li známý.
Pokud není, vyberte z níže uvedeného seznamu WEP,
WPAPSK nebo WPA2PSK a zadejte heslo. Zkoušejte
všechny zabezpečené přístupové body a zadávejte hesla,
dokud není spojení vytvořeno.
- Zadejte heslo, poté stiskněte MODRÉ (D) tlačítko pro
připojení k vašemu přístupovému bodu (směrovači).
Return
● NASTAVENÍ SÍTĚ
6. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku, pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Vyberte Access Point a stiskem tlačítka ENTER
zobrazte seznam dostupných přístupových bodů.
(Vyhledávání může trvat několik sekund.)
- Poté, co vyberete přístupový bod a stisknete tlačítko
ENTER, přehrávač se pokusí k tomuto přístupovému
bodu připojit.
- V případě úspěchu se objeví zpráva.
(Pokud je u vybraného přístupového bodu ikona
Zamknuto, bude možná nutné provést ověření.)
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Je-li DHCP nastaveno na On, nelze vybrat IP adresu,
masku podsítě nebo bránu.
►
CZ
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky DHCP a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
H
X
n
4
$
I J K L M N O P
NTP Server
: Off
Y Z a b c d e f
o Network
p q r Connection
s t u v Test
5 6 7 8 9 0 − _
BD-LIVE Internet
% ^ & ( ) / ? | : Allow (Vaild Only)
Connection
Clear
d Save
Select
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: Off
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP Server
: Off
Subnet Mask
: 255 . 255 . 255 . 000
Network
Connection
Test
Gateway
: 000
. 000 . 000
. 000
Display
DNS
DNS Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
Nastavení je k
dispozici
51
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 51
2009-08-07
3:00:05
nastavení sítě
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ SÍTĚ
• Pokud je DHCP nastaveno na On a DNS na Manual,
zadejte hodnotu DNS Server.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
: Not Selected
◄
Wireless Network
◄
: On
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
HDMI
Access Point
Network
DHCP
Parental
IP Address
►
NTP
: 255
. 255Server
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask
Gateway
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Return
Nastavení je k dispozici
Nastavení není k dispozici
• Jestliže je DHCP nastaveno na On a DNS na Auto,
nemusíte nic dalšího nastavovat.
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP
Server
Subnet Mask
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Display
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Gateway
Když vyberete položku, použijte číselná tlačítka
a tlačítka ▲▼◄ ►.
DNS
DNS Server
Save
 Pokud automatická nastavení nefungují,
►
Cancel
Select
Return
kontaktujte poskytovatele připojení k Internetu.
Nastavení není k dispozici
7. Když jste hotovi, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Save a stiskněte tlačítko ENTER.
8. Pokud svou práci nechcete uložit, pomocí tlačítek ▲▼◄ ► vyberte možnost Cancel, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
M
IP adresa použitá v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Aktuální IP adresu musíte
zjistit z nastavení vaší sítě.
 Nastavení IP adresy, masky podsítě, brány a primární DNS zjistíte na svém počítači nebo od
poskytovatele připojení k internetu.
Nastavení Proxy
Proxy server předává požadavky dalším serverům.
Pokud je vyžadováno nastavení proxy, zadejte hodnoty, poskytnuté vaším ISP.
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 3 na straně 49.
Music
4. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu Proxy, pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
• Server
• Port
• User
• Password
M
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
HDMI
Proxy
Network
Server
Parental
Port
Proxy
Network Selection : Wireless
Cable Network
: ◄Off
Wireless Network
◄
:
Proxy
: 8080
►
User
:
NTP Server
: Off
Password
:
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Save
Cancel
Select
Return
Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k internetu).
52
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 52
2009-08-07
3:00:18
Nastavení Serveru NTP (Pro Získání Informací o času ze Serveru NTP)
CZ
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 3 na straně 49.
4. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu NTP Server, pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
• On : Přehrávač se automaticky připojí k internetovému
serveru a nastaví čas.
• Off : Přehrávač se nepřipojí k internetu a nenastaví čas.
Music
Photo
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
DVD
Setup
Network
◄
Parental
: OffOn
Off
Network Connection Test
NTP Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
● NASTAVENÍ SÍTĚ
Test připojení k síti
Tato nabídka vám pomůže zkontrolovat, zda připojení k síti
funguje.
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 3 na straně 49.
DVD
Cable Network
Music
Audio
Photo
Wireless Network
DisplayNetwork Connection
Test
Proxy
HDMI
Setup
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Network
Connection Test a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
✔Network
MAC Address (00:10:18:00:00:70)
◄
►
NTP Server
: Off
◄
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental
Network Connection Test
✔ Gateway Ping
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Internet Service TestConnection
Your network is operating properly
Return
Internetové Přípojení BD-LIVE
Domácí kino s přehrávačem Blu-ray podporuje režim BD-LIVE, který přináší řadu interaktivního obsahu
služeb podporovaných výrobcem disku prostřednictvím síťového připojení. Pro použití této funkce je
třeba připojit se k síti LAN (viz strana 28) nebo k bezdrátové síti LAN pomocí adaptéru v konektoru USB.
* Pro stahování obsahu z BD-LIVE je zapotřebí paměťové zařízení s rozhraním USB o kapacitě alespoň
1 GB připojené k jednomu z konektorů USB.
V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, spojení na Internet
může být omezené.
Music
Photo
Proxy
Audio
NTP Server
Display
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 3 na straně 49.
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky BD-LIVE Internet
Connection a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
DVD
Setup
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
• Allow (All) : Internetové spojení bude uvolněno pro
všechen obsah BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Internetové spojení bude uvolněné
pouze pro obsah BD-LIVE s platným certifikátem.
• Prohibit : Internetové spojení bude uvolněno pro veškerý obsah BD-LIVE.
M
Co je to platný certifikát? Když domácí kino s přehrávačem Blu-ray využije službuBD-LIVE k
odeslání údajů o disku na server, který ověří jeho pravost, zašle server zpět přehrávači
certifikát.
 V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.
53
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 53
2009-08-07
3:00:25
správa dat BD
Data BD (uložená v externím USB flash disku) jsou tvořena obsahem disku
Blu-ray, jako jsou upoutávky a další doplňkový obsah, který lze stáhnout ze služby BD-LIVE nebo
disků Blu-ray.
* Pro stahování obsahu z BD-LIVE je zapotřebí paměťové zařízení s rozhraním USB o kapacitě alespoň 1 GB
připojené k jednomu z konektorů USB.
SPRÁVA SYSTÉMOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Uživatelská Data BD lze spravovat.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Photo
DVD
Setup
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky BD Data
Management a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
2. Pomocí tlačítek ◄ ► vyberte položku Yes a stiskněte
tlačítko ENTER.
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
- Vymazání paměti typu flash 1. Stiskněte tlačítko ENTER a vyberte možnost BD Data
Delete.
Zobrazí se zpráva „All BD data will be deleted. Do you
want to continue?“.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
Setup
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
DVD
◄
System BD Data◄ Management
BD Data Management
►
Language
Current
Device : External
Flash
Memory
DivX(R)
Registration
TotalAudio
Size : 953MB Available Size : 889MB
DivX(R) Deactivation(R)
Display
System Update
BD Data Delete
HDMI
Network
Parental
Select
Return
Popis informací o zařízení a úložišti v přehrávači
• Total Size : Celková velikost zařízení (úložiště).
• Available Size : Dostupná velikost zařízení (úložiště).
M
Informace o dostupné paměti aktuálně připojeného zařízení (USB paměti) se zobrazuje
napravo od nabídky Správa dat BD.
 V režimu externí paměti bude přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
 Doporučujeme používat paměť USB, která podporuje protokol USB 2.0, formát FAT32 a
rychlost čtení a zápisu dat nejméně 4 MB/s.
 Funkce Pokračovat v přehrávání nemusí po naformátování úložného zařízení pracovat.
54
HT-BD8200_CZ_0805-2.indd 54
2009-08-07
3:00:35
CZ
aktualizace systému
Společnost Samsung může v budoucnu nabízet aktualizace firmwaru přehrávače disků Blu-ray. Pro aktualizaci firmware musíte:
1. Pro stažení aktuálního firmwaru navštivte web samsung.com a přejděte na stránku „SUPPORT“.
Pro aktualizaci firmwaru můžete použít CD-R nebo USB flash disk. (Firmware můžete upgradovat pomocí USB
úložného zařízení, pokud v přehrávači není disk.) Další informace najdete v části „Upgrade Manual“ (Průvodce
aktualizací) na výše zmíněných webových stránkách.
● AKTUALIZACE SYSTÉMU
nebo
2. Připojte se k síti (viz strany 28 a 29) a postupujte podle pokynů níže.
AKTUALIZACE FIRMWARU
1. Přístroj musí být v režimu Stop/No Disc (zastavení/disk
není vložen). Stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
Language
Audio
Display
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
HDMI
Network
Parental
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System Update
a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Deactivation(R)
System
System Update
◄
►
Language
Audio
Display
HDMI
Network
5. Přehrávač automaticky zkontroluje stav kabelu a připojení
k síti. Zobrazí se okno kontroly připojení.
Parental
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System
Update
4
►
Language Setup
 Je-li aktualizace možná: V rámečku se zprávou uvidíte
informace o aktuální verzi a o nových verzích firmwaru.
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
 Pokud aktualizace není možná : Uvidíte následující popis v
rámečku se zprávou.
• Pokud kabel není připojen :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Pokud selhalo síťové připojení :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• Pokud nebyla vydána novější verze (nejnovější verze už
je nainstalovaná) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
• Pokud je vložen disk do přehrávače :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To signalizuje, že před provedením aktualizace musíte
vyjmout z přístroje všechny disky.
• Server není k dispozici :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 55
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
55
2009-08-07
3:01:59
aktualizace systému
AKTUALIZACE FIRMWARU
6. Chcete-li provést aktualizaci systému, stisknutím tlačítek
◄ ► vyberte možnost Start a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental
Cancel
7. Aktualizace systému se spustí.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
Network Setup
8. Pokud jste během stahování vybrali Zrušit, budete vyzváni,
abyste v dialogovém okně potvrdili váš výběr.
Pokud chcete stahování zrušit, vyberte Yes a stiskněte
tlačítko ENTER.
Cancel
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
9. Spustí se verifikace. Po dokončení stahování se
automaticky spustí aktualizace firmwaru.
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental
BD Data Menagement
Music
10. Po dokončení instalace se přehrávač během 5 sekund
automaticky vypne.
Obnoví se veškerá tovární nastavení. Při příštím spuštění
systému se zobrazí nabídka výběru jazyka.
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
No
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental
M
Pokud chcete zrušit aktualizaci v průběhu
stahování dat aktualizace, stiskněte tlačítko ENTER.
Uvidíte potvrzovací zprávu.
Výběrem možnosti Yes ukončíte proces
aktualizace a výběrem možnosti No budete v
aktualizaci pokračovat.
 Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
podrobné údaje firmwaru v nabídce Aktualizace
systému.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The
power
will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
Network Setup
Parental
 Nevypínejte přehrávač během aktualizace
systému. Pokud tak učiníte, přehrávač nemusí
správně fungovat.
 Aktualizace firmwaru pomocí konektoru USB Host jsou možné pouze pomocí USB flash
disku. U jiných zařízení USB (např. přehrávače MP3) není zaručeno, že budou fungovat.
 Aby se aktualizace provedla správně, měl by na USB flash disku být jen jeden soubor s
aktualizací firmwaru.
56
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 56
2009-08-07
3:02:20
CZ
INFORMACE O SYSTÉMU
Po dokončení aktualizace firmwaru zkontrolujte podrobné údaje firmwaru
pomocí následujících kroků.
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
1. Přístroj musí být v režimu Stop/No Disc (zastavení/disk
není vložen). Stiskněte tlačítko MENU.
Music
Language
Audio
Display
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄► pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
HDMI
Network
Parental
Music
Photo
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System
Information a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Zobrazí se podrobné informace o aktuálním firmwaru.
DVD
Setup
System
◄
System Information
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
►
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
● AKTUALIZACE SYSTÉMU
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
Photo
5. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost OK.
Zobrazí se nabídka Aktualizace systému.
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
►
: On
OK DivX(R) Deactivation(R)
System Update
UPOZORNĚNÍ NA AKTUALIZACI FIRMWARU
Tato vyskakovací nabídka se zobrazí vždy, když je na serveru aktualizací
SAMSUNG dostupná novější verze firmwaru, než jakou domácí kino s
přehrávačem Blu-ray právě využívá.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
• Yes : Zvolte, pokud chcete nyní aktualizovat
• No : Zvolte, pokud chcete aktualizovat později.
Yes
No
REGISTRACE DivX(R)
Pro registraci domácího kina s přehrávačem Blu-ray s formátem DivX(R)
Video On Demand použijte registrační kód.
Music
Photo
DVD
Setup
: On
►
DivX(R) Deactivation(R)
Language Setup
Více informací najdete na www.divx.com/vod
M
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
System Setup
DemandUpdate
AudioDivX(R)
Setup Video On System
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Display Setup
To learn more visit www.divx.com/vod
HDMI Setup
Network Setup
 Tato možnost se neaktivuje, pokud vyberete OK. Pro aktivaci této
Parental Setup
OK
možnosti aktivujte možnost Deaktivace DivX(R).
DEAKTIVACE DivX(R)
Music
Photo
Pokud chcete na webu deaktivovat registrační kód, vyberte volbu Yes.
Poté můžete získat nový registrační kód.
DVD
Setup
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
Language Setup
►
System Update
Audio Setup
DivX(R) Video On Demand
Setup
DoDisplay
you want
to deactivate your device?
HDMI Setup
M
Network Setup
 Tuto funkci lze používat, když je k dispozici funkce Registrace
Parental Setup
Yes
No
DivX(R).
57
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 57
2009-08-07
3:02:31
sledování filmu
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE DISPLEJ
hgfZCV
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko INFO na dálkovém
ovladači.
• Pokud disk Blu-ray využívá funkci PIP, stiskem tlačítka
INFO v sekci PIP zobrazíte informace související s PIP.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadované položky.
3. Stiskněte tlačítko ◄ ► pro provedení požadovaného
nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Numerická tlačítka na dálkovém ovladači můžete
používat pro přímé zpřístupnění titulu,kapitoly nebo pro
zahájení přehrávání od požadovaného času.
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
Picture Mode
§ Change
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: Normal
s Select
<Nabídka INFO pro sekci PIP>
4. Pro zrušení obrazovky znovu stiskněte tlačítko INFO.
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Picture Mode
§ Change
M
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
: Normal
s Select
Pokud přehráváte obsah z nabídky Info, některé funkce nemusí být aktivní, v závislosti na disku.
 Title : Přístup k požadovanému titulu, pokud je na disku více než jeden titul. Například pokud je
na disků
Blu-ray/DVD více než jeden film, každý film bude identifikovaný jako titul.
 Chapter: Většina disků Blu-ray a DVD je zaznamenána v kapitolách, takže můžete rychle najít
konkrétní pasáž.
 Audio : Odkazuje na jazyk zvukového doprovodu filmu. Disk BD může obsahovat až 32 jazyků
zvukových doprovodů a disk DVD až 8 jazyků zvukových doprovodů.
 Playing Time : Umožňuje přehrávání filmu od požadovaného času/doby.Jako reference musí být
zadán počáteční čas/doba. Funkce vyhledávání podle času nebude u některých disků pracovat.
 Subtitle : Odkazuje na jazyky titulků dostupné na disku. Jazyky titulků je možno libovolně volit,
nebo je možno zobrazování titulků vypnout. Disk BD může obsahovat až 255 jazyků titulků a
disk DVD až 32 jazyků titulků.
 Angle : Pokud disky Blu-ray/DVD obsahují několik úhlů pohledu/záběru kamery na určitou
scénu, můžete používat funkci ANGLE (Úhel záběru).
 BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio : Můžete provést nastavení BONUSVIEW obrazu nebo
BONUSVIEW zvuku, pokud se aktuální titul disku Blu-ray zobrazí v sekci PIP. Možnosti BONUSVIEW
obraz / BONUSVIEW zvuk ale budou blokovány, pokud disk Blu-ray funkci PIP nepodporuje.
 Picture Mode : Tato funkce slouží k úpravě kvality videa při připojení k televizoru prostřednictvím HDMI.
- Dynamic : Vyberte toto nastavení pro zvýšení ostrosti.
- Normal : Toto nastavení je vhodné pro většinu příležitostí.
- Movie : Nejlepší nastavení pro sledování filmů.
- User : Uživatel může nastavit funkce ostrosti a redukce šumu.
58
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 58
2009-08-07
3:02:43
hZ
Používání menu disku
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISC MENU na
dálkovém ovladači.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
U některých disků nemusí být menu disku dostupné.
● SLEDOVÁNÍ FILMU
2. Stisknutím tlačítek ▲▼◄ ► vyberte požadovanou položku,
pak stiskněte tlačítko ► nebo ENTER.
• Položky menu disku se mohou různit v závislosti na
disku.
M
CZ
POUŽÍVÁNÍ MENU DISKU A VYSKA-KOVACÍHO MENU/MENU TITULU
Z
Použití menu titulu
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko TITLE MENU na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄ ► pro provedení požadovaného nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Možnosti menu titulu se mohou různit v závislosti na disku.
M
U některých disků nemusí být menu titulu dostupné.
 Menu titulu se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou na disku alespoň dva tituly.
gf
Přehrávání seznamu titulů
1. Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání,
stiskněte tlačítko DISC MENU nebo TITLE MENU.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte položku, kterou chcete
přehrát, ze seznamu titulů a stiskněte tlačítko ► nebo
ENTER.
Vybraná položka (titul) se začne přehrávat.
Video
CD
BD-RE
◄
Music
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
Page
h
Používání vyskakovacího menu
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko POPUP MENU na
dálkovém ovladači.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄ ► nebo tlačítko ENTER pro
volbu požadovaného menu.
• Možnosti vyskakovacího menu (Popup) se mohou různit
v závislosti na disku.
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
U některých disků nemusí být vyskakovací menu (Popup) dostupné.
59
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 59
2009-08-07
3:02:56
sledování filmu
OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ
Slouží pro opakování aktuální kapitoly nebo titulu.
Opakované přehrávání
hgfZCV
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT na
dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovka Repeat.
Repeat
Off
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Chapter nebo
Title.
• Na disků Blu-ray/DVD je možno opakovat přehrávání
kapitoly nebo titulu.
3. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět stiskněte tlačítko
REPEAT a pak stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky
Off.
M
U některých disků nemusí být funkce Repeat dostupná.
Používání funkce A-B Repeat
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT A-B na
dálkovém ovládání.
hgfZCV
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě, odkud má začít
opakované přehrávání (bod A).
3. Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě, kde se má
opakované přehrávání ukončit (bod B).
4. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět stiskněte tlačítko
REPEAT A-B.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Bod B není možno nastavit, pokud od bodu A neuplynulo alespoň 5 sekund přehrávání.
 V závislosti na disku nemusí být nabídka OPAKOVÁNÍ A-B k dispozici.
60
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 60
2009-08-07
3:03:02
hgfZ
CZ
VOLBA JAZYKA ZVUKOVÉHO DOPROVODU
Tlačítkem AUDIO můžete snadno a rychle zvolit požadovaný jazyk zvukového doprovodu.
Používání tlačítka AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● SLEDOVÁNÍ FILMU
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko AUDIO.
Po opakovaném stisknutí tlačítka se zvukový doprovod
změní.
• Jazyky zvukového doprovodu jsou reprezentovány
zkratkami.
2. Pro skrytí panelu Audio stiskněte tlačítko RETURN.
Používání tlačítka INFO
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko INFO na dálkovém
ovladači.
2. Stiskněte tlačítka ▲▼ pro volbu položky Audio.
3. Stiskněte tlačítko ◄ ► na dálkovém ovladači pro volbu požadovaného zvukového doprovodu.
M
Tato funkce závisí na tom, jaké zvukové doprovody jsou na disku uloženy, přičemž některé
z nich nemusí být dostupné.
 Disk Blu-ray může obsahovat až 32 jazykových mutací zvukového doprovodu. Na disku
DVD může být těchto mutací maximálně 8.
 V závislosti na typu disku můžete použít tlačítko AUDIO pro změnu zvukové stopy a jazyka
zvuku.
Některé disky Blu-ray vám mohou umožnit v anglických zvukových nahrávkách vybrat buď
vícekanálovou zvukovou stopu ve formátu LPCM nebo Dolby Digital.
 Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci PIP, budou také zobrazeny informace o primárním/
sekundárním režimu.
Stiskem tlačítka ◄ ► přepnete mezi primárním a sekundárním režimem zvuku.
 Indikátor ◄ ► se na nezobrazí, pokud sekce PIP neobsahuje žádná nastavení PIP zvuku.
VOLBA JAZYKA TITULKŮ
Tlačítkem SUBTITLE můžete snadno a rychle zvolit požadovaný jazyk titulků.
hZ
Používání tlačítka SUBTITLE
1. Stiskněte tlačítko SUBTITLE. Po opakovaném stisknutí
tlačítka se jazyk titulků změní. Jazyky titulků jsou
reprezentovány zkratkami.
Subtitle
0/2 Off
2. Pro skrytí panelu Subtitle stiskněte tlačítko RETURN.
61
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 61
2009-08-07
3:03:03
sledování filmu
VOLBA JAZYKA TITULKŮ
Používání tlačítka INFO
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko INFO na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítka ▲▼ pro volbu položky Subtitle.
3. Stiskněte tlačítko ◄ ► na dálkovém ovladači pro volbu požadovaného jazyka titulků.
M
V závislosti na discích Blu-ray/DVD možná budete moci změnit požadované titulky v nabídce
disku. Stiskněte tlačítko DISC MENU.
 Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou na disku uloženy, přičemž některé z nich nemusí
být dostupné na všech discích Blu-ray/DVD.
 Disků Blu-ray může obsahovat až 255 jazyků titulků a disk DVD až 32 jazyků titulků.
 Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci PIP, budou také zobrazeny informace o primárním/
sekundárním režimu.
 Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně.
 Celkový počet titulků je součet primárních a sekundárních titulků.
ZMĚNA ÚHLU ZÁBĚRU KAMERY
Pokud disky Blu-ray/DVD obsahují několik úhlů pohledu/záběru kamery na určitou scénu, můžete používat funkci
ANGLE.
hZ
Používání funkce ANGLE
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko INFO na dálkovém
ovladači.
DVD-Vedio
Info
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Angle.
Title
: 001/006
Chapter
: 003/016
3. Pro volbu požadovaného úhlu záběru stiskněte tlačítko ◄ ►
nebo použijte numerická tlačítka.
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
M
Move
Pokud je na disku zaznamenán pouze jeden úhel záběru, nebu-de tato funkce pracovat. V
současnosti touto funkcí disponuje jen velmi málo disků.
 U některých disků nemusí tato funkce pracovat.
62
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 62
2009-08-07
3:03:04
CZ
NASTAVENÍ PIP (OBRAZ V OBRAZU)
Funkce PIP umožňuje zobrazení dalšího obsahu (například komentářů) v malém okně během přehrávání filmu.
h
Použití tlačítka PIP
1. Pokud aktuální disk Blu-ray podporuje funkci PIP,
můžete stiskem tlačítka PIP nastavit funkci PIP On nebo
Off.
● SLEDOVÁNÍ FILMU
2. Každým stiskem tlačítka PIP přepínáte nastavení PIP On a
PIP Off.
M
Podrobná nastavení funkce PIP můžete změnit v nabídce INFO (viz strana 58: výběr
sekundárního zvuku, obrazu a titulků atd.)
 Pokud přepnete BONUSVIEW obraz, automaticky se podle toho přepne i BONUSVIEW
zvuk.
 Pokud disk Blu-ray podporuje jen BONUSVIEW zvuk, stačí k zapnutí sekundárního zvuku
nebo vypnutí zvuku stisknout tlačítko PIP.
BD-LIVE™
Domácí kino s přehrávačem Blu-ray podporuje režim BD-LIVE, který přináší řadu interaktivního obsahu služeb
podporovaných výrobcem disku prostřednictvím síťového připojení.
Používání disku BD-LIVE
1. Připojte se k síti (viz strany 28 a 29) a zkontrolujte nastavení sítě (strany 49 – 53).
2. Vložte Blu-ray disk, který podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte obsah poskytovaný výrobcem disku a začněte vychutnávat BD-LIVE.
M
Způsob použití BD-LIVE a funkce se mohou lišit, v závislosti na disku.
 Pro použití BD-LIVE je třeba připojit k jednomu z USB konektorů paměťové zařízení s
rozhraním USB o kapacitě alespoň 1 GB.
63
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 63
2009-08-07
3:03:04
sledování filmu
PŘEHRÁVÁNÍ DISKU VE FORMÁTU DIVX, MKV, MP4
Funkce popsané na této straně platí pouze pro přehrávání disků DivX, MKV, MP4.
Přeskočení vzad/vpřed
Během přehrávání stiskněte tlačítko #,$.
• Pro přechod na následující soubor stiskněte tlačítko $
pokud jsou na disku více než 2 soubory.
• Pro přechod na předchozí soubor stiskněte tlačítko
# pokud jsou na disku více než 2 soubory.
Rychlé přehrávání
Během přehrávání stiskněte tlačítka ,.
Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání
tlačítko  nebo .
Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost
přehrávání změní následovně:
2x 4x 8x.
Displej Audio (zvukový doprovod)
Stiskněte tlačítko AUDIO.
• Pokud je na disku zvuk ve více jazycích, můžete mezi
nimi přepínat.
• Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě
měnit mezi možnostmi AUDIO (1/N, 2/N …) a .
Zobrazení titulků
Stiskněte tlačítko SUBTITLE (titulky)
• Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě
měnit mezi možnostmi SUBTITLE (1/N, 2/N ...) a
SUBTITLE OFF.
• Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, začne se
automaticky přehrávat.
• V části 2 (titulkovací funkce) na další straně najdete
podrobnosti o použití titulků s disky DivX.
64
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 64
2009-08-07
3:03:05
DivX (Digital internet video express)
CZ
DivX je formát video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na kompresní technologii MPEG4,
poskytující audio a video data prostřednictvím Internetu v reálném čase.
Formát MPEG4 se používá pro kódování obrazu a formát MP3 pro kódování zvukového doprovodu, takže uživatelé mohou
sledovat film v kvalitě, která se blíží kvalitě obrazu a zvuku disku DVD.
1. Podporované formáty
Tento přístroj podporuje pouze následující formáty médií. Pokud nejsou formáty pro video a zvukový doprovod
podporovány, může mít uživatel potíže, jako je například porušený obraz a žádný zvuk.
● SLEDOVÁNÍ FILMU
Podporované obrazové formáty
Formát
AVI
Podporované verze
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Podporované formáty zvuku
Formát
MP3
AC3
Datový tok
56 ~ 320 kbps
128~384kbps
Vzorkovací frekvence
32 ~ 48kHz
44.1/48khz
• Tento produkt podporuje až 1920x1080 bodů.
• Budete-li chtít přehrávat disk, jehož vzorkovací frekvence je vyšší než 48 kHz nebo 320 kb/s,
může v průběhu přehrávání docházet ke chvění obrazu na obrazovce.
• Qpel a gmc nejsou podporovány.
2. Funkce Caption
• Abyste mohli tuto funkci správně používat, musíte mít určité zkušenosti s extrakcí a úpravami videa.
• Budete-li chtít funkci caption používat, uložte do stejné složky soubor caption (*.smi) se stejným
názvem souboru, jaký má soubor s médiem ve formátu DivX (*.avi).
Příklad: Kořenová složka
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert
your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup
menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.
DivX Certified plays DivX video up to HD 1080p, including premium content
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, proudové přehrávání z počítače
• Lze přehrávat video soubory s následujícími příponami: .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
M
 Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné přehrát, v závislosti
na rozlišení a snímkové frekvenci videa.
65
HT-BD8200_CZ_0810-3.indd 65
2009-08-10
5:52:49
poslech hudby
TLAČÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADAČI, POUŽÍVANÁ PRO
PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ AUDIO CD (CD-DA)/MP3
0
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
1. Tlačítko PAUSE : Pozastaví přehrávání.
2. Tlačítko PŘESKOČENÍ (
) : Během přehrávání přejde na následující
stránku seznamu Music List nebo na další stopu v seznamu Playlist.
3. Tlačítko PLAY : Přehrává aktuálně vybranou stopu.
4. Tlačítka ▲▼ : Vybírá stopu (skladbu) nebo složku v seznamech Music
List nebo Playlist.
5. BARVA tlačítka
• ČERVENÉ (A) tlačítko : Během přehrávání vybírá režim přehrávání
(opakování).
• ZELENÉ (B) tlačítko : Přechod ze seznamu Music List na seznam
Playlist.
• ŽLUTÉ (C) tlačítko : Přehrávání Playlist.
6. Tlačítka ◄ ►
◄ : Přehraje stopu dle aktuální pozice.
► : Přesun do nadřazené složky.
7. Tlačítko ENTER : Pro přehrávání zvolené skladby (písničky).
8. Tlačítko STOP : Pro přehrávání následující skladby.
) : Pokud stisknete toto tlačítko po více než
9. Tlačítko PŘESKOČENÍ (
třech sekundách přehrávání, bude se znovu přehrávat aktuální stopa od
začátku. Pokud stisknete toto tlačítko do tří sekund po začátku
přehrávání, začne se přehrávat předchozí stopa.
Slouží k přechodu na předchozí stránku seznamů Music List a Playlist.
OPAKOVÁNÍ AUDIO CD (CD-DA) A MP3
V průběhu přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT nebo ČERVENÉ (A) tlačítko pro volbu
požadovaného režimu opakování.
Při přehrávání disku Audio CD (CD-DA) :
Při přehrávání disku MP3 :
•
•
•
•
•
Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3): Skladby na disku se budou přehrávat v pořadí, v němž jsou
zaznamenány na disku.
Repeat Track (Audio CD(CD-DA)/MP3)
Repeat Folder (MP3)
Random (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Při přehrávání disku Audio CD (CD-DA): Při přehrávání v náhodném pořadí se budou skladby na
disku přehrávat v náhodném pořadí.
- Při přehrávání disku MP3 : Při přehrávání v náhodném pořadí se budou přehrávat v náhodném
pořadí soubory ve složce.
Repeat All (Audio CD(CD-DA)): Opakují se všechny stopy.
- Pro návrat k normálnímu přehrávání Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT nebo ČERVENÉ (A) tlačítko.
66
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 66
2009-08-07
3:03:06
2. Chcete-li se přesunout na možnost Music List, stiskněte
tlačítko STOP nebo RETURN.
Na vašem televizoru se zobrazí seznam hudby.
►
TRACK 001
A Play Mode
Video
Music
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte stopu, kterou chcete
poslouchat, a pak stiskněte tlačítko ENTER.
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
◄
TRACK 007
B Playlist
00:03:54
● LISTENING
POSLECH HUDBY
TO MUSIC
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk se soubory
MP3 do přihrádky disku.
• U zvukového disku CD se začne automaticky přehrávat
první stopa.
• U disku se soubory MP3 vyberte pomocí tlačítek
z▲▼◄ ► možnost Music a stiskněte tlačítko ENTER.
(Soubory MP3 můžete poslouchat i z úložného zařízení
s rozhraním USB.)
CZ
AF
PŘEHRÁVÁNÍ DISKU AUDIO CD (CD-DA)/MP3
Page
❖ Součásti Obrazovky Audio CD (CD-DA)/MP3
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Zobrazuje se typ média.
Aktuální stopa (skladba)
Zobrazuje číslo nebo název stopy, která právě hraje.
Stavový pruh přehrávání.
Zobrazí stav opakování.
a Play Mode
Zobrazuje se aktuální index přehrávání a celkový počet
skladeb.
Aktuální/celkový čas přehrávání.
Zobrazuje dostupná BARVA tlačítka.
67
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 67
2009-08-07
3:03:08
poslech hudby
AF
Seznam pro přehrávání
Můžete si vytvořit seznam pro přehrávání až pro 99 skladeb.
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk se soubory MP3
do přihrádky disku.
• U zvukového disku CD se bude první stopa přehrávat
automaticky.
• U disku se soubory MP3 vyberte pomocí tlačítek
▲▼◄ ► možnost Music a stiskněte tlačítko ENTER.
(Soubory MP3 můžete poslouchat i z úložného zařízení
s rozhraním USB.)
TRACK 001
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Video
CD
CD
Music
◄
◄
B Playlist
Page
2. Chcete-li se přesunout na seznam hudby, stiskněte
tlačítko ZELENÉ (B) nebo RETURN.
Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.
Original
Playlist
Video
3. Stiskem ZELENÉ (B) tlačítka přejděte na seznam Playlist.
CD
CD
Music
◄
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte stopu, pak ji stisknutím
tlačítka ENTER přidejte do seznamu Playlist. Tento postup
opakujte pro přidání dalších stop.
5. Pokud je v seznamu pro přehrávání nežádoucí skladba,
stiskněte tlačítko ►▲▼ pro volbu této skladby a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Zvolená skladba bude ze seznamu smazána.
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Play
Add
Original
Playlist
TRACK 001
Video
TRACK 002
CD
CD
Music
◄
Photo
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
6. Stisknutím ŽLUTÉ (C) tlačítka přehrajte vybrané stopy.
Po dokončení stopy se bude další stopa přehrávat
automaticky.
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
7. Pro úpravu seznamu skladeb stiskněte tlačítko STOP
nebo RETURN.
8. Chcete-li se přesunout na seznam Music List, stiskněte tlačítko RETURN.
AGF
Současné přehrávání souborů MP3 a JPEG
Při prohlížení obrázků ve formátu JPEG můžete současně
poslouchat hudbu ze souborů MP3.
►
CD
001. SONG01.mp3
1/18
00:02:24 / 00:05:57
1. Při přehrávání souboru MP3 stiskněte MODRÉ (D)
tlačítko.
Zobrazí se obrazovka rychlosti prezentace.
2. Vyberte požadovanou rychlost prezentace.
a Play Mode
M
d Slide Show
Abyste mohli použít tuto funkci, musíte zvolit složku, která obsahuje hudební soubory i
fotografie.
 Při současném přehrávání souborů MP3 a JPEG může dojít k poklesu zvuku dle datového
68
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 68
toku MP3, velikosti obrázku JPEG a způsobu kódování.
2009-08-07
3:03:16
CZ
prohlížení obrázku
PROHLÍŽENÍ OBRÁZKU
1. Vložte disk se soubory JPEG do otvoru pro disk.
• Zobrazí se obrazovka s menu.
Video
Music
CD
CD
..
Photo
◄
• Zobrazí se seznam fotografií (Photo List).
◄
Setup
3. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte obrázek.
• Pro zobrazení další stránky stiskněte tlačítko SKIP (
).
• Pro zobrazení předchozí stránky stiskněte tlačítko
).
SKIP(
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
RYCHLOST PŘEHRÁVÁNÍ PREZENTACE
Při nastavení postupujte podle výše uvedených kroků 1 a 2.
3. Stiskněte MODRÉ (D) tlačítko.
• Předvádění obrázků se spustí.
►
KE.JPG
03/07
CD
4. Po spuštění předvádění obrázků stisknutím MODRÉHO (D)
tlačítka nastavte rychlost přehrávání.
• Po každém stisknutí tlačítka se rychlost přehrávání
příslušně zvýší.
➞
● PROHLÍŽENÍ OBRÁZKU
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄ ► pro volbu položky Photo a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
D Speed
➞
- Ukončení prezentace Stiskněte tlačítko STOP nebo RETURN.
OTOČENÍ OBRÁZKU
Při nastavení postupujte podle výše uvedených kroků 1 a 3.

4. Stiskněte tlačítko ENTER.
_____1_.JPG
03/07
CD
5. Použijte ČERVENÉ (A) a ZELENÉ (B) tlačítko pro pootočení
obrázku v požadovaném směru.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
69
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 69
2009-08-07
3:03:36
prohlížení obrázku
ZVĚTŠENÍ
Pro nastavení proveďte výše uvedené kroky 1 a 3 v části , „Prohlížení
obrázku“ na stránce 69.
_____1_.JPG

03/07
CD
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
5. Stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Stiskem ŽLUTÉHO (C) tlačítka nebo tlačítka ZOOM zvětšíte nebo
zmenšíte obraz.
x2
- Přesun oblasti Move
C Zoom
Pomocí tlačítek ▲▼◄ ► přesuňte oblast, kterou chcete zvětšit.
- Ukončení funkce Zoom Stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko.
PŘECHOD NA SEZNAM FOTOGRAFIÍ
Pro nastavení proveďte výše uvedené kroky 1 a 3 v části ,
„Prohlížení obrázku“ na stránce 69.
BEACH.JPG

03/07
CD
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
5. Pro přechod do seznamu fotografií stiskněte tlačítko
RETURN nebo STOP.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
◄
176.JPG
08 JUL 2000
BEACH.JPG
17 JUL 2000
127 KB
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
70
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 70
2009-08-07
3:03:44
CZ
Použití funkce USB
PŘEHRÁVÁNÍ MEDIÁLNÍCH SOUBORŮ PROSTŘEDNICTVÍM FUNKCE USB HOST
Můžete si vychutnat mediální soubory, například obrázky a hudbu, uložené na přehrávači MP3, paměťovém zařízení
USB nebo digitálním fotoaparátu.
● POUŽITÍ FUNKCE USB
1. Připojte USB zařízení k portu USB na boku jednotky.
2. Na displeji se zobrazí nápis USB Connected a pak zase zmití.
3. V nabídce Nastavení se zobrazí ikona USB.
Bezpečné odebrání zařízení USB
Aby se předešlo poškození obsahu paměti v zařízení USB, proveďte před odpojením kabelu USB
bezpečné odebrání zařízení.
• Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C). Na displeji se zobrazí Teď. Zařízení s rozhraním USB lze bezpečně
odebrat.
• Odpojte kabel USB.
Přeskočení vpřed/vzad
Během prehráváni stiskněte tlačítko #,$.
• Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka
$ zvolen následující soubor.
• Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka
# zvolen předchozí soubor.
71
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 71
2009-08-07
3:03:51
použití funkce USB
Technické údaje USB hostitele
Technické údaje USB
hostitele
Není podporováno
Provozní omezení
• Podporuje zařízení vyhovující standardům USB 1.1 a USB 2.0.
• Podporuje zařízení připojená pomocí USB kabelu typu A.
• Podporuje zařízení vyhovující standardu UMS (Velkokapacitní paměťové zařízení s
rozhraním USB) V1.0.
• Podporuje zařízení, jejichž disk je naformátován v souborovém systému FAT (FAT,
FAT 16, FAT 32).
• Nejsou podporována zařízení, která vyžadují instalaci samostatného ovladače do
počítače se systémem Windows.
• Není podporováno připojení k rozbočovači USB.
• Zařízení s rozhraním USB připojené pomocí prodlužovacího USB kabelu nemusí být
rozpoznáno.
• Zařízení s rozhraním USB, která vyžadují samostatné napájení, je třeba připojovat k
přehrávači se samostatným napájením.
• Pokud je na připojeném zařízení více diskových oddílů nebo jednotek, lze připojit
pouze jeden diskový oddíl nebo jednotku.
• Některá zařízení, která podporují pouze USB 1.1., mohou způsobit rozdíly v kvalitě
obratu.
Zařízení USB, která lze použít s domácím kinem
1. Paměťová zařízení s rozhraním USB
2. Přehrávače MP3
3. Digitální fotoaparáty
4. Vyjímatelné pevné disky
• Jsou podporovány vyjímatelné pevné disky do kapacity 160 GB. Některé vyjímatelné pevné disky
o kapacitě přesahující 160 GB nemusí být rozpoznány.
• Pokud připojené zařízení nepracuje kvůli nedostatečnému napájení, použijte samostatný napájecí
kabel. Konektory USB kabelu mohou být různé, v závislosti na výrobci zařízení USB.
5. Čtečky karet s rozhraním USB: jednoslotové i víceslotové čtečky karet.
• Některé USB čtečky karet nemusí být podporovány, záleží na výrobci.
• Pokud do čtečky karet s více sloty vložíte více karet najednou, mohou nastat potíže.
Podporované formáty souboru
Formát
Název
souboru
Přípona
souboru
Datový tok
Verze
Počet
pixelů
Vzorkovací
frekvence
Statický
obraz
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Hudba
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) není podporováno.
• Digitální fotoaparáty, které využívají protokol PTP nebo vyžadují k připojení k PC instalaci dalšího
softwaru, nejsou podporovány.
• Paměťová zařízení využívající systém souborů NTFS nejsou podporována. (Je podporován pouze
souborový systém FAT16/32 (File Allocation Table, tabulka přiřazení souborů).)
• Nejsou podporována zařízení s protokolem Janus MTP (Media Transfer Protocol, protokol pro přenosy
médií).
72
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 72
2009-08-07
3:03:53
CZ
rádio
POSLECH RADIOPŘIJÍMAČE
1. Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
2. Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
● RÁDIO
• Automatické ladění 1 : Po stisknutí tlačítka SKIP (
)
se zvolí rozhlasová stanice uložená na předvolbě.
• Automatické ladění 2 : Stiskněte a podržte tlačítko
) pro automatické vyhledání vysílajících
TUNING/CH (
rozhlasových stanic.
) pro
• Manuální ladění : Stiskněte tlačítko TUNING/CH (
postupné zvyšování nebo snižování frekvence.
Hlavní jednotka přístroje
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION pro volbu vlnového pásma
FM.
2. Zvolte rozhlasovou stanici.
• Automatické ladění 1 : Stiskněte tlačítko STOP ( ) pro volbu položky PRESET a pak stiskněte
tlačítko SKIP (
) pro volbu stanice uložené na předvolbě.
• Automatické ladění 2 : Stiskněte tlačítko STOP ( ) pro volbu položky MANUAL a pak stiskněte
) pro automatické prohledání vlnového pásma.
a podržte tlačítko SKIP (
• Manuální ladění : Stiskněte tlačítko STOP ( ) pro volbu položky MANUAL a pak krátce
stiskněte tlačítko SKIP (
) pro naladění nižší nebo vyšší frekvence.
Mono/Stereo
Stiskněte tlačítko MO/ST pro poslech v režimu Mono/Stereo.
• Každé stisknutí tlačítka přepíná mezi zvukem STEREO a
MONO.
• V oblastech se špatným příjmem přepněte zvuk na
MONO, docílíte tím čistého zvuku bez rušení.
NALADĚNÍ PŘEDVOLEB ROZHLASOVÝCH STANIC
Příklad : Uložení stanice na frekvenci FM 89,10 do paměti
1. Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
2. Stiskněte tlačítko TUNING/CH (
<89,10>.
) pro volbu frekvence
3. Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
• Na displeji bliká indikátor NUMBER.
4. Stiskněte tlačítko SKIP (
) pro volbu čísla předvolby.
• Můžete zvolit mezi předvolbou 1 až 15.
5. Stiskněte opět tlačítko TUNER MEMORY.
• Předtím, než NUMBER zmizí z obrazovky, stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
• NUMBER zmizí z displeje a stanice se uloží do paměti.
6. Při ukládání dalších stanic na předvolby zopakujte kroky 2 až 5.
• Pro naladění stanice na předvolbě stiskněte tlačítko SKIP (
kanálu.
) na dálkovém ovladači pro zvolení
73
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 73
2009-08-07
3:03:53
Použití iPodu
Přehrávání připojeného iPodu můžete ovládat dodávaným dálkovým ovládáním.
POSLECH HUDBY
Hudbu z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí připojeného domácího kina s
přehrávačem Blu-ray.
1. Připojte konektor doku iPod ke konektoru iPod na domácím kinu s
přehrávačem Blu-ray.
2. Umístěte iPod do doku.
• Váš iPod se automaticky zapne.
• Na televizoru se zobrazí „iPod Connected“.
3. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání.
4. Stiskem tlačítka ▲▼◄ ► na dálkovém ovládání vyberte režim iPod.
5. Stiskem tlačítka ▲▼◄ ► na dálkovém ovládání vyberte volbu Music a
stiskněte tlačítko ENTER.
• Objeví se nabídka Music
6. Stiskem tlačítka S,T vyberte požadovanou kategorii a stiskněte tlačítko
ENTER.
• Na televizoru se objeví seznam hudby.
7. Stiskem tlačítka S,T vyberte hudební soubor, který chcete
přehrát, a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Hudba se spustí se zobrazením nové obrazovky, na
které je název a délka skladby, interpret a zobrazení
průběhu.
Video
Music
►
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
►
TRACK 004
8. Pomocí tlačítek dálkového ovládání nebo tlačítek na
přístroji můžete ovládat jednoduché funkce přehrávání,
/
,
/
a
například PLAY, PAUSE, STOP,
REPEAT.
• Stiskem ČERVENÉHO (A) tlačítka vyberte požadovaný
režim přehrávání.
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Playlist
Page
❖ Prvky obrazovky přehrávání iPodu
Zobrazuje typ média.
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Aktuální stopa (skladba)
Zobrazení čísla právě přehrávané stopy.
Průběh přehrávání
Zobrazuje stav opakování.
A Play Mode
Zobrazuje číslo právě přehrávané stopy a celkový počet
stop.
Aktuální/celková doba přehrávání.
Zobrazuje dostupná BAREVNÁ tlačítka.
74
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 74
2009-08-07
3:04:00
Přechod na Seznam hudby a výběr stopy:
CZ
1. Stiskněte tlačítko MENU nebo STOP.
• Přehrávání se zastaví a zobrazí se seznam hudby.
2. Stiskem tlačítka S,T vyberte soubor, který chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Stiskem tlačítka RETURN nebo W se vrátíte do předchozí nabídky.
Kategorie hudby iPod
Now Playing : Přehrávání aktuálního souboru nebo přechod na obrazovku přehrávání aktuálního
souboru.
Artists : Přehrávání podle interpretů.
Songs : Přehrávání skladeb v pořadí dle čísel nebo v abecedním pořadí.
Playlists : Přehrávání podle playlistů.
Albums : Přehrávání podle alb.
Genres : Přehrávání podle žánrů.
Composer : Přehrávání podle skladatelů.
M
● POUŽITÍ IPODU
Informace o souboru, včetně jména interpreta, názvu alba, názvu skladby a žánru se zobrazí podle údajů
v ID3 tagu příslušného hudebního souboru.
Slučitelné přehrávače iPod viz strana 24.
Slučitelnost závisí na verzi softwaru ve vašem iPodu.
 Seznam kategorií může záviset na vaší verzi iPodu.
 Co je to ID 3 tag?
Data připojená k souboru MP3, informace o souboru, například název, interpret, album, rok, žánr a
poznámka.
 Když je k doku pro iPod připojen iPod, funkce náhodného přehrávání nepracuje.
75
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 75
2009-08-07
3:04:08
Použití iPodu
SLEDOVÁNÍ FILMU
Video z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí připojeného domácího kina s přehrávačem Blu-ray.
1. Připojte konektor doku iPod ke konektoru iPod na domácím kinu s
přehrávačem Blu-ray.
2. Na obrazovce iPod přejděte na Videos > Settings a nastavte volbu
TV na On.
3. Umístěte iPod do doku.
• Na televizoru se zobrazí „iPod Connected“.
4. Stiskem tlačítka ▲▼◄ ► na dálkovém ovládání vyberte režim iPod.
5. Stiskem tlačítka ▲▼◄ ► na dálkovém ovládání vyberte volbu Video a
stiskněte tlačítko ENTER .
6. Stiskem tlačítek S,T na dálkovém ovládání vyberte volbu Movies a
stiskněte tlačítko ENTER.
• Na televizoru se objeví seznam videí.
7. Stiskem tlačítka S,T vyberte video soubor, který chcete přehrát, a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Video soubor uložený v iPodu se přehraje na televizoru.
8. Pomocí tlačítek dálkového ovládání nebo tlačítek na hlavní jednotce
můžete ovládat jednoduché funkce přehrávání, například PLAY,
/
/
a
.
PAUSE, STOP,
• Pokud stisknete tlačítko PREV do 2 sekund od spuštění přehrávání,
přehrávač přejde na předchozí soubor.
Pokud stisknete tlačítko PREV po více než 2 sekundách po spuštění přehrání souboru, přehrávač
se vrátí na začátek aktuálního souboru.
• * Stiskněte tlačítko NEXT pro přehrávání dalšího souboru.
Přechod na Seznam videí a výběr souboru:
1. Stiskněte tlačítko MENU nebo STOP.
• Přehrávání se zastaví a zobrazí se seznam videí.
2. Stiskem tlačítka S,T vyberte soubor, který chcete
přehrát, a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Stiskem tlačítka RETURN nebo W se vrátíte do
nadřazené nabídky.
M
CD
Nodisc
►
Video
►
◄
MOVIE 001
Music
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
►
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
Slučitelné přehrávače iPod viz strana 24.
Slučitelnost závisí na verzi softwaru ve vašem iPodu.
 K přehrávání videa z iPodu je nutné, aby byl výstup VIDEO připojen k televizoru (viz strana 23).
 Nastavte HDMI CEC na Vyp., pokud je nastaven na Zap.
 Na televizoru se nezobrazí jiná obrazovka než obrazovka přehrávání. Ostatní obrazovky sledujte přímo
na iPodu.
 Pokud připojený iPod nepodporuje přehrávání videa, objeví se při výběru nabídky Video hlášení
„Cannot play video files saved on this iPod“.
76
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 76
2009-08-07
3:04:09
CZ
funkce proudového vysílání
PŘIPOJENÍ K PC A PŘEHRÁVÁNÍ OBSAHU MP3, JPEG, DIVX, MKV NEBO MP4
Postup nastavení sdílené složky se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.
● FUNKCE PROUDOVÉHO VYSÍLÁNÍ
Domácí kino Blu-ray lze připojit k počítači a přehrávat v něm obsah ve formátech MP3, JPEG, DivX, MKV a MP4 ze
sdílené složky. (Připojení viz strany 28 – 29)
1. K propojení PC s přehrávačem disků Blu-ray použijte kabel
LAN nebo bezdrátovou síť LAN.
2. Vytvořte na PC sdílenou složku a uložte do ní požadované
soubory MP3, JPEG, DivX, MKV nebo MP4.
- Podrobnější informace o nastavení sdílené složky najdete
na webu Samsung. Z Centra sdílení si stáhněte příručku
„Setting the shared folder“ (Nastavení sdílené složky).
3. Stiskněte tlačítko MENU.
Nodisc
Video
DISC
◄
e-Contents
Music
Photo
Setup
a Network Search
4. Stiskněte tlačítko ČERVENÉ (A).
Zobrazí se okno, ve kterém můžete vybrat typ hledání sítě.
5. Stiskem tlačítka ◄ ► vyberte typ hledání sítě.
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
e-Contents
• Auto : Automaticky vyhledá dostupné PC.
Auto
• Manual : Musíte zadat IP adresu, název složky, jméno a heslo
uživatele Windows, a pak můžete vyhledat požadované PC.
6. Hledání sdílené složky
Existují 2 způsoby, jak se dostat do sdílených složek na PC.
|(Pokud hledáte složku v automatickém režimu, musí mít název
méně než 12 znaků. Při hledání složek s názvem s více než 12
znaky musíte vybrat manuální hledání.)
Manual
Setup
s Select
² Return
a Network Search
Music
Photo
Nodisc
◄
Setup
DISC
e-Contents
B
C
• Automatický režim
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku, pak
stiskněte tlačítko ENTER.
(Při prvním připojení musíte zadat jméno a heslo uživatele
Windows, aby se zobrazila sdílená složka.)
a Network Search
Music User
No disc
DISC
e-Contents
►
2. Zadejte do okna jméno uživatele PC.
B
C
Photo
_
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
3. Zadejte do okna heslo uživatele PC.
Zobrazí se sdílená složka.
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
No disc
Password
DISC
e-Contents
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
77
HT-BD8200_CZ_0810-3.indd 77
2009-08-10
5:53:33
funkce proudového vysílání
PŘIPOJENÍ K PC A PŘEHRÁVÁNÍ OBSAHU MP3, JPEG, DIVX, MKV NEBO MP4
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou složku.
No disc
Select Folder
DISC
e-Contents
►
ADMIN$
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
B
C
s Save
² Return
a Network Search
• Manuální režim
1. Zadejte IP adresu PC se sdílenými složkami.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
►
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
B
C
0
« Number
.
0
.
0
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. Vepište do okna název sdílené složky a pak uložte stiskem
MODRÉ (D) tlačítka.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input shared folder name
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
1
L
b
r
8
(
s Select
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Zadejte heslo PC a pak uložte stiskem MODRÉ (D) tlačítka.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input password
_
►
B
C
7. Stiskněte tlačítko ►,pak stiskem tlačítka ▲▼ vyberte
Video, Music nebo Photo.
(Přehrávání videa, hudby nebo fotografií viz strany 58 – 70)
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
1
L
b
r
8
(
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
3
4
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
M
Název PC musí být v angličtině, bez zvláštních znaků, jako jsou třeba symboly.
 Můžete hledat na až 4 PC připojených k síti a přehrávat tak obsah.
 V závislosti na konfiguraci vašeho počítače může docházet k problémům s připojením.
- Pokud máte v režimu „Auto Mode“ (Automatický režim) problémy, vyzkoušejte režim „Manual Mode“
(Manuální režim).
 Pokud dojde ke konfliktu mezi funkcí zjednodušeného sdílení souborů systému Windows XP a funkcí proudového
vysílání domácího kina Blu-ray, deaktivujte funkci zjednodušeného sdílení.
- Podrobnější informace najdete na webu Samsung. Z Centra sdílení si stáhněte příručku „Setting the shared
folder“ (Nastavení sdílené složky).
 Pokud máte problémy s funkcí proudového vysílání při používání sdílené složky na pracovní ploše systému
Windows Vista, navštivte stránku technické podpory pro tento operační systém a vyhledejte informace o změně
nastavení nebo umístění sdílené složky.
78
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 78
2009-08-07
3:04:33
CZ
použití obsahu z Internetu
Domácí kino Blu-ray umožňuje využívání následujících služeb YouTube.
Po připojení k síti (viz strany 28 a 29) zkontrolujte nastavení sítě (strany 49 – 53).
M
Vzhledem k předpisům vaší společnosti může dojít ke změně technických údajů.
zastavit nebo může dojít k ukládání do vyrovnávací paměti.
POUŽÍVÁNÍ YOUTUBE
Domácí kino Blu-ray umožňuje využívání následujících služeb YouTube.
1. Přístroj musí být v režimu Stop/No Disc (zastavení/disk není vložen). Stiskněte tlačítko ČERVENÉ (A).
❖ Prvky obrazovky Youtube
Informace o výběru země: Zobrazí vámi vybranou zemi.
YouTube /
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
Today
Aktuálně zobrazené období: Zobrazí seznam titulů tříděný
dle času. (Denně, Týdně, Měsíčně, Vše)
● POUŽITÍ OBSAHU Z INTERNETU
 Přehrávání videa obsahu z Internetu se může v závislosti rychlosti širokopásmového připojení pozastavit,
1/5
abc...
Views : 5969
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
00:06:20
jkl...
Views : 5969
Údaje o uživateli: Zobrazují se pouze při přihlašování.
00:06:20
00:06:20
Rating :
2009-05-21
a Log Out b Change Mode Select d Option #/$ Page
Počet stránek: Počet stránek vybraného titulu / Celkový
počet stránek v aktuálním seznamu.
Seznam obsahu: Zobrazí titul, počet zobrazení, hodnocení,
dobu spuštění a datum.
Nápověda k navigaci: Zobrazí dostupná tlačítka.
Seznam kategorií: Podrobnější informace viz níže.
Seznam kategorií
Most Viewed
Zobrazí nejčastěji přehrávaná videa.
Top Rated
Zobrazí nejlépe hodnocená videa.
Most Popular
Zobrazí seznam oblíbených videí.
Most Discussed
Zobrazí nejčastěji diskutovaná videa.
Top Favorites
Zobrazí videa, která jsou nejčastěji uživateli přidávána mezi Oblíbené.
Most Linked
Zobrazí videa, která jsou nejčastěji odkazovaná na jiných webových stránkách.
Most Responded
Zobrazí videa, na která nejvíce odpovídají uživatelé webu.
Featured
Zobrazí seznam uváděných videí.
Visited History
Zobrazí historii navštívených videí.
My Favorites
Jste-li přihlášeni ke svému účtu na webu YouTube prostřednictvím domácího kina Blu-ray a
přidáte video do složky My Favorites (Oblíbená videa), můžete je přehrát pomocí domácího
kina Blu-ray nebo počítače synchronizovaného s webem YouTube.
Player Library
Do Knihovny přehrávače můžete videa přidávat bez přihlášení se k vašemu účtu.
79
HT-BD8200_CZ_0817-3.indd 79
2009-08-17
11:42:03
použití obsahu z Internetu
POUŽÍVÁNÍ YOUTUBE
Search
Country Setup
Account Management
Vyberte kritéria vyhledávání a zadejte klíčové slovo pro video, které chcete přehrát.
Zobrazí seznam videí pro požadovanou zemi.
Umožňuje správu uživatelských jmen a hesel YouTube.
Nastavení země
Pokud jste v Nastavení země vybrali zemi, můžete si na
YouTube prohlížet videa konkrétní země.
1. Stiskem tlačítka ▲▼ vyberte možnost Country Setup, pak
stiskněte tlačítko ENTER.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Player Library
Worldwide
India
Poland
Search
Australia
Ireland
Russia
Brazil
Israel
South Korea
Canada
Italy
Spain
Czech Republic
Japan
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
Netherlands
United Kingdom
Hong Kong
New Zealand
Country Setup
Account Management
2. Stiskem tlačítka ▲▼◄ ► vyberte požadovanou zemi a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
a Log In
Přihlášení
Jste-li přihlášeni ke svému účtu na YouTube pomocí domácího kina Blu.ray, můžete přehrávat videa ve
složce Oblíbená videa.
1. Na obrazovce YouTube stiskněte ČERVENÉ (A) tlačítko.
2. Stiskem tlačítka ▲▼◄ ► zadejte uživatelské jméno, poté
stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko
3. Stiskem tlačítka ▲▼◄ ► zadejte heslo, poté stiskněte
ŽLUTÉ (C) tlačítko.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Username
Today
Most viewed
I
Top rated
1/5
abc...
abc
Most Popular.. @
1
Most Discussed
4 ghi
Top Favorites
2
3
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
0
YouTube /
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
5
Most Responded
Delete
FeaturedØ
00:06:20
ghi...
00:06:20
Views : 5969
b Blank
Done
jkl...
My Favorites
4. Stiskem tlačítka ◄ ► vyberte OK, poté stiskněte ENTER
tlačítko.
def
Most Linked
7 pgrs
Visited History
a a/A/1/
00:06:20
Views : 5969
abc
00:06:20
Views : 5969
Rating :
/ Cursor
Select r Return
2009-05-21
You Tube
Worldwide
bkj
Today
Most viewed
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Please register 4-digit numeric password.
Then you can logindef...
YouTube on this player simply by
Views : on
5969
:
pressing numeric buttons
the remoteRating
control.
ghi...
Most Responded
Views : 5969
Featured
OK
Visited History
YouTube /
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Today
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Enter new password
def...
Most Linked
Views : 5969
Rating :
Confirm the password
Most Responded
ghi...
Featured
Visited History
My Favorites
M
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
Skip
jkl...
My Favorites
5. Zadejte čtyřmístné číselné heslo.
K účtu na YouTube se pomocí tohoto domácího kina
Blu-ray můžete přihlásit stiskem numerických tlačítek.
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Top rated
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
[0~9] Number r Return
jkl...
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
Stiskem ČERVENÉHO (A) tlačítka se odhlásíte od vašeho účtu YouTube.
80
HT-BD8200_CZ_0810-3.indd 80
2009-08-10
5:53:57
Přehrávání videa
YouTube /
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
CZ
1. Stiskem tlačítka ▲▼ zvolte požadovanou kategorii.
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
Rating :
a Log In
2. Stiskem ZELENÉHO (B) tlačítka, vyberte aktuálně
zobrazené období (Denně, Týdně, Měsíčně, Vše).
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating
All :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Weekly
Monthly
Today
Most Linked
ghi...
Most Responded
Visited History
jkl...
My Favorites
3. Stiskem tlačítka ► se přesunete do seznamu obsahu, poté
stiskem tlačítka ▲▼ vyberte požadovaný titul.
00:06:20
Views : 5969
Featured
00:06:20
Views : 5969
YouTube > Most viewed
Rating :
2009-05-21
You Tube
Worldwide
Falling in love
I love my dogs.
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
►
● POUŽITÍ OBSAHU Z INTERNETU
YouTube /
2009-05-21
b Change Mode
Keywords: dog, love, falling
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
Stiskem tlačítka ENTER zobrazíte video během přehrávání přes celou obrazovku a po jeho
skončení se zobrazí související videa.
 V závislosti na technických údajích YouTube se obsah HD nemusí přehrát jasně.
 Pro ukončení YouTube stiskněte tlačítko EXIT.
Během přehrávání není tlačítko EXIT dostupné.
Vyhledání videa
1. Stiskem tlačítka ▲▼ vyberte položku Search a potom
stiskněte tlačítko ENTER.
2. Pomocí tlačítek ◄► vyberte kritéria vyhledávání a potom
stiskněte tlačítko ENTER.
• Relevance: Vyberte, pokud chcete vyhledávat podobná videa.
• Published: Vyberte, pokud chcete videa třídit dle data vytvoření.
• View count: Vyberte, pokud chcete videa třídit dle počtu
zobrazení.
• Rating: Vyberte, pokud chcete videa třídit dle hodnocení.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte volbu Keyword, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Player Library
Search
Relevance
Published
View Count
Rating
Keyword
Country Setup
My Search History
Account Management
0/0
a Log In
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Today
Player Library
I
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
Account Management
4 ghi
7
pgrs
Ø Delete
a a/A/1/
Views : 5969
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
ghi...
2
0
b Blank
def
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Views : 5969
00:06:20
00:06:20
Search
jkl...
Views : 5969
/ Cursor
00:06:20
Rating :
Select r Return
2009-05-21
81
HT-BD8200_CZ_0810-3.indd 81
2009-08-10
5:54:01
použití obsahu z Internetu
Vyhledání videa
4. Stiskem tlačítka ▲▼◄ ► vyberte textové pole.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
5. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER v textovém poli
vyberte požadované písmeno, číslo nebo ikonu.
Today
Player Library
abI
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
7
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
2
Account Management
4 ghi
pgrs
Ø Delete
00:06:20
Views : 5969
abc
def...
ghi...
Views : 5969
0
a a/A/1/
def
b Blank
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
jkl...
/ Cursor
YouTube /
2009-05-21
Search
Views : 5969
6. Po zadání předmětu, který chcete vyhledat, stiskněte
ŽLUTÉ (C) tlačítko na dálkovém ovládání.
Rating :
ab
abc
abcd
Rating :
abcde
abcdef
00:06:20
Rating :
Select r Return
2009-05-21
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
ab...
Search
00:06:20
Views : 5969
Country Setup
Account Management
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
abc...
00:06:20
Views : 5969
abcd...
00:06:20
Views : 5969
abcde...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log In Select d Option #/$ Page
7. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadované video a stiskem
tlačítka ENTER je přehrajte.
YouTube > Search
You Tube
Worldwide
abcd
A wild goose is honking.
►
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
Keywords: ab, abc, abcd, abcde
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Stiskem tlačítka ENTER v textovém poli a/A/1/
malá a velká písmena, čísla a ikony.
Full Screen
můžete měnit obsah textového pole na
Moje oblíbené
Jste-li přihlášeni ke svému účtu na webu YouTube prostřednictvím domácího kina Blu-ray a přidáte video do
složky Oblíbená videa, můžete je přehrát pomocí domácího kina Blu-ray nebo počítače synchronizovaného s
webem YouTube.
Uložení videa
YouTube > Most viewed
1. Během přehrávání stiskněte ZELENÉ (B) tlačítko.
Zobrazí se vyskakovací okno Cesta pro uložení.
bkj
Falling in love
You can Iselect
a fidogs.
le storage path.
love my
2. Stiskem tlačítka ▲▼ vyberte volbu My Favorites a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskněte tlačítko ENTER.
Požadované video bude přidáno mezi oblíbené.
You Tube
Worldwide
My Favorites
Player Library
►
00:00:00 / 00:06:23
Stores the video in the user account.
You can enjoy it in sync with the Favorites
of the YouTube site.
You can store a video in the TV
regardless of login process.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
82
HT-BD8200_CZ_0810-3.indd 82
2009-08-10
5:54:07
Moje oblíbené
CZ
Přehrávání videa uloženého ve složce Moje oblíbené
1. Stiskem tlačítka ▲▼ označte v seznamu kategorií My
Favorites.
2. Stiskem tlačítka ► se přesunete do seznamu obsahu, poté
stiskem tlačítka ▲▼ vyberte požadované video.
YouTube /
You Tube
Worldwide
bkj
1/5
Most viewed
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log Out Select d Option #/$ Page
M
Pokud jste se přihlásili na váš účet YouTube, můžete také přehrát video, které jste přidali
do složky Moje oblíbené na vašem PC.
Knihovna přehrávače
● POUŽITÍ OBSAHU Z INTERNETU
3. Stiskněte tlačítko ENTER.
Vybrané video se přehraje.
ghi...
Most Responded
Do Knihovna přehrávače můžete videa přidávat bez přihlášení se k vašemu účtu YouTube.
Uložení videa
1. Během přehrávání stiskněte ZELENÉ (B) tlačítko.
YouTube > Most viewed
You Tube
Worldwide
Falling in love
2. Stiskněte tlačítko ENTER.
Požadované video bude přidáno do knihovny přehrávače.
I love my dogs.
"Falling in love" added to Player Library.
OK
►
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Přehrání videa uloženého v Knihovna přehrávače
1. Stiskem tlačítka ▲▼ označte v seznamu kategorií Player
Library.
2. Stiskem tlačítka ► se přesunete do seznamu obsahu, poté
stiskem tlačítka ▲▼ vyberte požadované video.
3. Stiskněte tlačítko ENTER.
Vybrané video se přehraje.
YouTube /
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
abc...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
00:06:20
Views : 5969
ghi...
00:06:20
Views : 5969
jkl...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log In Select d Option #/$ Page
83
HT-BD8200_CZ_0810-3.indd 83
2009-08-10
5:54:11
užitečné funkce
FUNKCE ČASOVAČE VYPNUTÍ
Nastavte čas, kdy se má domácí kino samočinně vypnout.
Stiskněte tlačítko SLEEP.
• Při každém stisku tlačítka se nastavený čas změní následovně:
SLP 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Pro potvrzení nastavení časovače vypnutí stiskněte tlačítko
SLEEP.
• Zobrazí se zbývající čas do vypnutí domácího kina.
• Další stisk tlačítka změní aktuální nastavení časovače vypnutí.
Pro deaktivaci časovače vypnutí stiskněte tlačítko SLEEP, až se na displeji objeví OFF.
NASTAVENÍ JASU DISPLEJE
Jas displeje na přístroji je možno nastavit tak, aby vás nerušil při sledování programu na obrazovce.
Stiskněte tlačítko DIMMER.
• S každým stiskem tlačítka se mění jas displeje na čelní straně centrální
reprosoustavy
FUNKCE MUTE
Tato funkce je zvláště důležitá, pokud čekáte telefonní hovor nebo zazvonění zvonku u dveří.
Stiskněte tlačítko MUTE.
• Na displeji se zobrazí symbol MUTE.
• Chcete-li obnovit hlasitost zvuku, stiskněte toto tlačítko
MUTE ještě jednou.
84
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 84
2009-08-07
3:06:07
CZ
řešení problémů
Pokud se při provozu přístroje vyskytnou problémy, projděte si níže uvedenou tabulku. Pokud problém, se kterým
jste se setkali, není v této tabulce uveden nebo pokud rady uvedené v tabulce nepomohou váš problém vyřešit,
vypněte přístroj, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků
Samsung nebo na servisní středisko Samsung Electronics.
Kontrola/Náprava
Nelze vysunout disk.
• Je síťový napájecí kabel pevně zasunut do síťové zásuvky?
• Vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
iPod se nepřipojí.
• Zkontrolujte stav konektoru iPodu a doku.
• Neustále aktualizujte software iPodu.
Přehrávání se nezahájí.
• Zkontrolujte kód regionu na disku BD/DVD. Disky BD/DVD zakoupené v
zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat.
• Na tomto domácím kině nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM.
• Ujistěte se, zda je nastavena správná úroveň hodnocení obsahu disku (rating).
Přehrávání se nezahájí ihned po
stisknutí tlačítka Play/Pause.
• Není disk, který používáte, zdeformovaný nebo nejsou na jeho povrchu
škrábance?
• Setřete povrch disku a očistěte jej.
Přístroj nereprodukuje žádný zvuk.
• Při zrychleném nebo zpomaleném přehrávání a při přehrávání po krocích není
zvukový doprovod slyšitelný.
• Je správně nastaveno přizpůsobení reprosoustavy?
• Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšet jen z některých
reproduktorů, ne ze všech tří.
• U některých disků BD/DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
• Jsou reprosoustavy správně připojeny?
• Nastavte hlasitost.
• Při poslechu CD, rozhlasu a televize vychází zvuk jen z předních
reproduktorů.
Dálkový ovladač nepracuje.
• Používáte dálkový ovladač v rámci jeho provozního dosahu, pokud jde o úhel nasměrování a vzdálenost do přístroje?
• Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité?
• Vybrali jste správně režim (BD/DVD) dálkového ovladače (TV nebo BD)?
• Disk se otáčí, ale nezobrazuje se
žádný obraz.
• Kvalita obrazu je špatná a obraz se
chvěje.
• Je zapnutý televizor?
• Jsou správně zapojeny video kabely?
• Není disk znečištěn nebo poškozen?
• Disk s výrobní vadou nemusí být možno přehrát.
Nefunguje jazyk zvukového doprovodu a
titulky.
• Navíc (v závislosti na disku) mohou tyto jazyky pracovat odlišně.
Obrazovka nabídky se neobjevuje,
přestože je zvolena funkce nabídky.
• Nepoužíváte disk, který žádné nabídky neobsahuje?
● ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Příznak
85
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 85
2009-08-07
3:06:08
řešení problémů
Příznak
Kontrola/Náprava
Není možno změnit poměr stran obrazu.
• Disky 16:9 BD/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter
Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 BD/DVD lze přehrávat pouze s poměrem
stran 4:3. Najděte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení.
• Hlavní jednotka nepracuje. (Příklad:
Napájení se vypne nebo je slyšet
divný zvuk.)
• Domácí kino nefunguje správně.
• Vypněte napájení a podržte tlačítko STOP ( ) na hlavní jednotce
minimálně 5 sekund.
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených
nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.
Zapomněli jste heslo pro nastavení
úrovně hodnocení obsahu (rating).
• Zobrazí-li se na displeji centrální reprosoustavy hlášení (No Disc), na
centrální reprosoustavě podržte po dobu nejméně 5 sekund stisknuté
tlačítko STOP ( ) Na displeji se zobrazí hlášení INITIAL a všechna
nastavení jsou vrácena na výchozí hodnoty.
• Stiskněte tlačítko POWER.
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených
nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.
Není možno přijímat rozhlasové vysílání.
• Je k přístroji správně připojena anténa?
• Pokud je vstupní signál z antény slabý, nainstalujte si v místě s dobrým
příjmem venkovní anténu pro pásmo FM.
Při poslechu zvuku televizoru z
reproduktorů domácího kina není slyšet
zvuk.
• Pokud při poslechu zvuku z televizoru pomocí funkcí D.IN nebo AUX stisknete
tlačítko OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ ( ), zapnou se funkce BD/DVD a zvuk
televizoru je potlačen.
Na obrazovce se zobrazí ikona
• Funkci nebo činnost není možno v této chvíli dokončit, protože:
1. Software disku BD/DVD to nedovoluje.
2. Software disku BD/DVD tuto možnost/funkci nepodporuje (například úhly záběru)
3. Funkce není v této chvíli dostupná.
4. Zadali jste číslo titulu nebo kapitoly nebo dobu pro vyhledání, které/která je
mimo platný rozsah.
Pokud je výstup HDMI nastavený na
rozlišení, které váš televizor nemůže
podporovat, nemusíte na televizoru vidět
obraz.
• Stiskněte tlačítko STOP ( ) (na předním panelu) po více než 5
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na domácím kině.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstupní rozlišení 576p/480p/
720p/1080i/1080p HDMI.
Neběžný výstup na obrazovce HDMI.
• Pokud se na obrazovce objevují náhodné šumy, znamená to,
že televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection).
Nelze najít jiné přístupové body při
použití USB bezdrátového připojení
• Zkontrolujte, zda je volba Proxy nastavena na Vyp. (Setup -> Network ->
Proxy)
sekund bez přítomnosti disku uvnitř přístroje. Všechna nastavení se
vrátí na tovární nastavení.
86
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 86
2009-08-07
3:06:08
CZ
příloha
UPOZORNĚNÍ K MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ DISKŮ
Malé škrábance na povrchu disku mohou vést ke snížení kvality zvuku a obrazu nebo mohou způsobovat
přeskakování disku. Při manipulaci s disky buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jejich poškrábání.
Nedotýkejte se té plochy disku, na které je záznam. Držte disk za okraje tak, aby se na povrchu
disku neobjevily otisky prstů.Na disk nelepte žádné papírky nebo lepicí pásky.
● PŘÍLOHA
Zacházení s disky
Uložení a skladování disků
Neukládejte disky v dosahu přímého
slunečního záření.
M
Disky skladujte na dobře
větraném místě.
Ukládejte disky do čistých
ochranných obalů (krabiček).
Disky ukládejte ve svislé poloze.
Zabraňte znečištění disků nečistotami a prachem.
 Nevkládejte do přehrávače prasklé nebo poškrábané disky.
Manipulace s disky a jejich skladování
Pokud jsou na povrchu disku otisky prstů nebo nečistoty, očistěte disk jemným roztokem čisticího
prostředku zředěného vodou a otřete povrch disku měkkým hadříkem.
• Při čištění jemně stírejte plochu disku směrem od středu k okraji.
M
Pokud se teplý vzduch dostane do kontaktu s chladnými součástmi uvnitř přehrávače,
může dojít ke vzniku kondenzace. Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace, nemusí
přehrávač správně pracovat. Pokud taková situace nastane, vyjměte z přehrávače disk a
nechejte zapnutý přehrávač 1 až 2 hodiny mimo provoz.
87
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 87
2009-08-07
3:06:08
příloha
TECHNICKÉ ÚDAJE
Všeobecné údaje
Spotřeba energie (příkon)
70 W
Hmotnost
5,6 kg
bez pohyblivých dveří : 1000 x 195 x 47 mm
s pohyblivými dveřmi : 1000 x 195 x 70 mm
+5 °C až +35 °C
Rozměry (Š x V x H)
Rozsah provozní teploty
Rozsah provozní vlhkosti
FM radiopřijímač
Rozsah frekvencí FM
10 % až 75 %
87,5 ~ 108,0 MHz
Odstup signál/šum
70 dB
Použitelná citlivost
10 dB
Celkové harmonické zkreslení
0,5 %
BD (Blu-ray Disc)
Rychlost čtení : 4,917m/sec
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Obrazový výstup
Video/Audio
Kompozitní video
HDMI
Výstup hlavní jednotky
Výkon subwooferu
Zesilovač
Subwoofer
Rozsah kmitočtů
Rychlost čtení : 3,49 až 4,06 m/sekundu.
Přibližná doba přehrávání (jednostranný, jednovrstvý disk): 135 minut.
Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/sekundu
Maximální doba přehrávání: 74 minut
Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/sekundu
Maximální doba přehrávání: 20 minut
1 kanál: 1,0 Všp-šp (zatížení 75 Ω)
Blu-ray Disc : 576i(480i)
Vícekanálový zvuk PCM, bitstream audio, PCM audio
100W/CH. 3Ω,THD=10%, 1KHz
100W/CH, 3Ω, THD = 10%, 120Hz
Analogový vstup
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitální vstup/48 kHz PCM
20 Hz – 44 kHz (±3 dB)… v závislosti na televizoru
Odstup signál-šum
Channel separation
Citlivost vstupu
70dB
60dB
400mV
Spotřeba energie (příkon)
35 W
47KΩ
Impedance
Rozsah kmitočtů
Zvukový výkon a akustický tlak
Rozměry (Š x V x H)
Hmotnosti
DVD : 576i(480i)
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
140Hz~20kHz
88dB/W/M
290 x 372 x 295 mm
7,3 kg
*: Jmenovitá specifikace s
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změny technických údajů bez upozornění.
- Uváděné údaje o hmotnosti a rozměrech jsou přibližné.
88
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 88
2009-08-07
3:06:09
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Země
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 89
Webové stránky
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Zákaznický servis
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-08-07
3:06:09
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb
upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené
směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní
prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství
(například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální
odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací
zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem
udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a
jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Code No. AH68-02244G
HT-BD8200_CZ_0805-3.indd 90
2009-08-07
3:06:09
Download PDF

advertising