Samsung | HT-TXQ120 | Samsung HT-TXQ120 Uživatelská přiručka

Návod k obsluze
CZ
SYSTÉM DIGITÁLNÍHO
DOMÁCÍHO KINA
HT-TXQ120
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
COMPACT
AH68-01959G
DIGITAL AUDIO
AH68-01660E
REV: 01
PŘÍPRAVA
Bezpečnostní varování
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
PŘÍPRAVA
Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů
pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí
příslušenství přístroje.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifi kován jako výrobek
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
CZ
Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí
uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým
proudem.
CAUTION
UPOZORNĚNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ
KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU
ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Bezpečnostní upozornění
třídy CLASS 1 LASER (LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1).
Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění
jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu,
může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.
Ujistěte se, že elektrická soustava ve vašem domě odpovídá napětí uvedenému na štítku na zadní straně přehrávače nebo subwooferu.
Přehrávač nebo subwoofer umístěte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby měl dostatek prostoru k ventilaci (7,5~10 cm).
Ujistěte se, že otvory k ventilaci nejsou ničím zakryty. Na přehrávač nebo subwoofer nic nestavte. Přehrávač ani subwoofer neumísťujte na
zesilovače ani jiné vybavení, které se může zahřát. Před přemísťováním přehrávače se ujistěte, že v něm není vložen žádný disk. Tento přehrávač
je navržen pro trvalé používání. Přepnutím DVD přehrávače do pohotovostního režimu ještě nedojde k odpojení od elektrické sítě. Pokud chcete
přehrávač zcela odpojit od elektrického napájení, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky, především neplánujete-li přehrávač delší dobu používat.
1
UPOZORNĚNÍ PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ
LASEROVÉ ZÁŘENÍ - VYVARUJTE SE PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ
PAPRSKŮM.
VAROVÁNÍ : Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ : ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE
SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
•
•
Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka
snadno přístupná.
Tento symbol uvedený na výrobku, nebo v jeho dokumentaci označuje, že nesmí být
zlikvidován na konci své životnosti společně s běžným domovním odpadem.
Aby nedošlo k možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu
nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tento výrobek od ostatních druhů odpadů a
proveďte jeho řádnou recyklaci z důvodu udržitelného opakovaného používání
materiálních zdrojů. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď prodejce, který jim
výrobek prodal nebo místní samosprávu, kde se dozvědí informace o tom, kde a jak
mohou provést bezpečnou recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého
dodavatele a pročíst si příslušná ustanovení podmínek kupní smlouvy.
Tento výrobek nesmí být směšován s ostatním průmyslovým odpadem určeným k
likvidaci.
2
Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
Napěťové špičky v důsledku blesku mohou přístroj
poškodit.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření
nebo jiným zdrojům horka.
To by mohlo způsobit přehřátí a poruchu funkce
přístroje.
Zástrčka síťového kabelu slouží jako rozpojovací prvek
zařízení a musí zůstat kdykoliv snadno přístupná.
Phones
Chraňte přehrávač před působením vlhkosti (například
vázy a podobně), před nadměrným horkem (například
otevřený oheň a podobně) nebo před zařízením, které
vytváří silné magnetické nebo elektrické pole (například
reprosoustavy a podobně). Začne-li přístroj vykazovat
známky chybné funkce, nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel od zdroje napájecího napětí. Tento přístroj
není určen pro průmyslové použití. Používejte tento přístroj
jen k osobnímu použití. Pokud byl přehrávač nebo disky
skladovány v chladném prostředí, může dojít k výskytu
kondenzace. Budete-li přístroj přepravovat v zimě, počkejte
před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, až se jeho
teplota vyrovná s okolní teplotou.
Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují
chemické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního
odpadu.
3
Přednosti
CZ
NASTAVENÍ
Přehrávač HT-TXQ120 kombinuje pohodlí s možností přehrávání široké škály typů disků, včetně
DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, SACD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD-R/RW se sofistikovaným FM tunerem
do jediného přehrávače.
Bezpečnostní varování ........................................2
Bezpečnostní upozornění ....................................3
Přednosti .............................................................4
Poznámky k diskům.............................................6
Popis....................................................................8
Kompatibilní s disky DVD-Audio
ZAPOJENÍ
Nastavení ..........................................................44
Nastavení jazyka (Language) .......................44
Nastavení typu obrazovky televizoru .............45
Nastavení rodičovského zámku
(úrovně omezení – Rating Level)...................46
Nastavení hesla (Password) ..........................46
Nastavení tapety (Wallpaper) ........................47
Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety,
které jste provedli...........................................47
Režim přehrávání disku DVD ........................48
Registrace DivX (R) .......................................48
Režim přehrávání disků SACD ......................49
Nastavení režimu reprosoustav .....................49
Nastavení doby zpoždění/prodlevy
(Delay Time) ..................................................50
Nastavení testovacího signálu (Test Tone) ..51
Nastavení zvuku (Audio)................................52
Nastavení funkce DRC
(komprese dynamického rozsahu).................53
Nastavení funkce AV SYNC ..........................53
Režim Dolby Pro Logic II ...................................54
Efekt Dolby Pro Logic II ....................................55
Vychutnejte si poslech vysoce kvalitního zvuku z disků DVD-Audio.
Integrovaný převodník 24 bitů/192 kHz DAC umožňuje tomuto přehrávači, aby poskytoval výjimečnou kvalitu zvuku,
pokud jde o dynamický rozsah, nízkoúrovňové rozlišení a podrobnosti vysokých frekvencí.
Přehrávání USB Host
Po připojení zařízení pro ukládání dat (k portu USB na tomto přístroji) můžete využívat mediální soubory, jako například
obrázky, videosekvence a hudbu, uloženou v přehrávači MP3, v digitálním fotoaparátu nebo
v paměti USB.
Přehrávání disků SACD
Můžete poslouchat vícekanálový zvuk vysoké kvality přesahující běžné přehrávání disků CD.
Dolby Pro Logic II
Formát Dolby Pro Logic II představuje novou formu technologie dekódování vícekanálového audio signálu,
která zlepšuje existující formát Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS představuje komprimovaný digitální zvukový formát, vyvinutý společností Digital Theater Systems Inc.
Tento formát poskytuje plný vícekanálový zvuk 5.1 kanálů.
Funkce spořiče obrazovky televizoru
Systém HT-TXQ120 automaticky rozjasňuje a ztmavuje jas obrazovky televizoru po uplynutí 3 minut v režimu
stop.
Systém HT-TXQ120 se automaticky přepíná do režimu úspory energie po uplynutí 20 minut v režimu spořiče obrazovky.
Funkce pro úsporu energie
Systém HT-TXQ120 se automaticky vypíná po uplynutí 20 minut v režimu stop.
Uživatelsky přizpůsobené zobrazování na obrazovce televizoru
Zařízení HT-TXQ120 umožňují při přehrávání souborů JPEG nebo DVD vybrat oblíbený snímek a nastavit jej jako pozadí.
Rozhraní HDMI
Rozhraní HDMI přenáší současně video a audio signály DVD, a tím zajišťuje čistější obraz.
Ještě jasnější obraz poskytuje 1080 bodů.
Zapojení reprosoustav .......................................12
Instalace přehrávače DVD.................................13
Zapojení reprosoustav .......................................14
Připojení doplňkového bezdrátového
přijímacího zesilovače .......................................17
Připojení pomocí zdířky Video Out k televizoru .19
Propojení vstupu a výstupu rozhraní
HDMI IN/OUT ....................................................20
Funkce HDMI.....................................................21
Připojení zvuku z externích komponentů...........22
Připojení antény pro pásmo FM ........................23
OBSLUHA
Před čtením této příručky ..................................24
Než začnete své domácí kino používat .............25
Přehrávání disku................................................26
Přehrávání disků SACD (Super Audio CD) .......27
Přehrávání disků MP3/WMA-CD .......................28
Přehrávání souborů JPEG.................................29
Přehrávání disku ve formátu DivX .....................30
Používaní funkce přehrávání .............................32
Zobrazení informací o disku ..........................32
Kontrola zbývající doby přehrávání ..............33
Rychlé přehrávání..........................................33
Zpomalené přehrávání ..................................33
Přeskočení scén/Skladeb ..............................34
Opakované přehrávání (Repeat) ...................35
Pro volbu režimu opakovaného přehrávání
(Repeat Playback) na obrazovce s
informacemi o disku .......................................35
Opakované přehrávání úseku A-B.................36
Funkce Step (krokování)................................36
Funkce Angle (úhel záběru)...........................37
Funkce Zoom (zvětšení obrazovky)...............37
Funkce EZ VIEW ...........................................38
Bonusová skupina .........................................38
Navigační stránky ..........................................38
Funkce pro volbu jazyka zvukového
doprovodu ......................................................39
Funkce volby jazykové mutace titulků ...........39
Přímý přesun na scénu/skladbu ....................40
Používání nabídky disku ................................41
Použití nabídky titulu......................................41
Přehrávání mediálních souborů
prostřednictvím funkce USB HOST ...................42
PŘÍPRAVA
PŘÍPRAVA
Možnost přehrávání široké škály typů disků a FM tuner
4
Obsah
RŮZNÉ
Nastavení automatické kalibrace zvuku ............56
Režim živého prostorového zvuku.....................58
Poslech radiopřijímače ......................................60
O vysílání RDS .................................................61
Užitečné funkce .................................................63
Ovládání televizoru prostřednictvím
dálkového ovladače ...........................................64
Vyhledání a odstranění závad ...........................66
Upozornění k manipulaci a skladování disků ...68
Upozornění k manipulaci a skladování disků ...69
Podporované produkty pro funkci USB Host ....70
Technické údaje ................................................71
5
Poznámky k diskům
CZ
1
~ 6
Přehrávače disků DVD a samotné disky jsou kódovány podle oblastí (regionů). Tyto kódy
oblastí (regionů) musejí odpovídat přehrávanému disku. Pokud tyto kódy neodpovídají,
nebude disk možno přehrávat. Číslo oblasti (regionu) pro tento přehrávač je uvedeno na
zadním panelu přístroje. (Váš přehrávač DVD bude schopen přehrát pouze disky DVD,
které jsou označeny identickými kódy oblastí/regionů.)
Disky, které je možno přehrávat
Typ disku
Značka (Logo)
Velikost disku
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Zaznamenané signály
Audio + Video
8cm
COMPACT
Audio
DIGITAL AUDIO
DivX
Audio + Video
Super Audio
CD
Audio
Maximální Doba přehrávání
Přibližně 240 minut (jednostranný)
Přibližně 480 minut (oboustranný)
Přibližně 80 minut (jednostranný)
Přibližně 160 minut (oboustranný)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min
8cm
20 min.
12cm
74 min.
Formát záznamu disku
Tento přístroj nepodporuje mediální soubory Secure (DRM).
Disky CD-R
• V závislosti na záznamovém zařízení na disky (CD rekordér nebo počítač PC) a stavu a podmínkách disku nemusí být
možno přehrávat některé disky CD-R.
• Používejte disky CD-R s kapacitou 650 MB/74 minut. Nepoužívejte disky CD-R s kapacitou přesahující 700 MB/80
minut, protože je nemusí být možno přehrát.
• Některé přepisovatelné disky CD-RW (Rewritable) nemusí být možno přehrát.
• Bez problému je možno přehrát pouze disky CD-R, které jsou správně “uzavřeny”. Pokud je sekce (session) na disku
uzavřená, avšak disk samotný je ponechán jako otevřený, nemusí být disk možno plně přehrát.
PŘÍPRAVA
Disk DVD (Digital Versatile Disc) nabízí fantastický zvuk a obraz, a to díky
prostorovému zvuku Dolby Digital surround a kompresní technologii obrazu MPEG-2.
Nyní si můžete vychutnat tyto realistické efekty i u vás doma tak, jako byste byli
přímo v kině nebo v koncertním sále.
Disky CD-R MP3
• Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory MP3, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
• Názvy souborů MP3 mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky <mezera> nebo speciální
znaky (. / = +).
• Používejte disky zaznamenané s datovým tokem komprese/dekomprese vyšším než 128 kb/s.
• Lze přehrávat pouze soubory s rozšířením <mp3>.
• Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenány
po sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po
tento prázdný segment.
• Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
• U souborů zakódovaných s proměnným datovým tokem (formát VBR) to znamená, že soubory jsou zakódovány jak
s nízkým, tak i vysokým datovým tokem (například 32 Kb/s až 320 Kb/s), může v průběhu přehrávání docházet k
přeskakování zvuku.
• Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 500 skladeb.
• Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 300 složek.
Disky CD-R JPEG
Nepoužívejte následující typy disků!
• Disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM není možno na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o
přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva <WRONG DISC FORMAT>.
• Disky DVD zakoupené v zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o
přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva <WRONG DISC FORMAT>.
Ochrana proti kopírování
• Mnoho disků DVD je zakódováno s ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu můžete svůj
přehrávač DVD připojit pouze ke svému televizoru, nikoli k videorekordéru. Po připojení tohoto
přehrávače k videorekordéru je obraz u disků DVD chráněných proti kopírování zkreslený.
• Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a
dalšími právy intelektuálního vlastnictví vlastněnými společností Macrovision Corporation a vlastníky
dalších práv. Používání této technologie, chráněné autorskými právy, musí být autorizováno společností
Macrovision Corporation, přičemž může být určena pro domácí a další limitované použití, pokud není
společností Macrovision Corporation autorizováno jinak. Je zakázáno používat postupy zpětného
inženýrství nebo provádět demontáž.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
Lze přehrávat pouze soubory s koncovkou <jpg>.
Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory JPEG, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
Názvy souborů JPEG mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky <mezera> nebo speciální
znaky (. / = +).
Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenány po
sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tento
prázdný segment.
Na jeden disk CD je možno uložit maximálně 9 999 obrázků.
Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD je možno přehrát pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
U jiných obrázkových disků, než je Kodak/Fuji Picture CD, může zahájení přehrávání trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.
Disky DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Protože tento přístroj poskytuje pouze dekódovací formáty autorizované společností DivX Networks, Inc., nemusí být
možno přehrát soubor ve formátu DivX vytvořený uživatelem.
• Aktualizace softwaru pro nepodporované formáty není podporována. (Příklad: QPEL, GMC, vyšší rozlišení než 720 x 480
pixelů a podobně.)
• Při přehrávání souboru DivX se nemusejí přehrát části s vysokým poměrem snímků.
• Další podrobnosti o formátech autorizovaných společností DivX Networks, Inc., najdete na internetové stránce <www.divxnetworks.net>.
7
Popis
CZ
Přístroj
Subwoofer
<ZEZADU>
<ZEPŘEDU>
<ZEZADU>
PŘÍPRAVA
<ZEPŘEDU>
1
2
3
3
4
4
11
1
5
2
6
7
5
12
13
14
15
16
17
6
7
8
9
8
9
10
11
1. Indikátor pohotovostního režimu
10
2. Indikátor zapnutí
3. Vstupní konektor ASC
1. Hlavní vypínač (
)
2. Otvor pro vkládání disku
3. Tlačítko pro vysunutí
4. Displej předního panelu
5. Tlačítko Function (Funkce)
6. Tlačítko ladění nahoru a
Přeskočit ($)
7. Tlačítko Stop ()
8
10.Ovládaní hlasitosti
13.Konektor pro externí digitální
optický vstup 1
Používá se pro připojení externího
zařízení vybaveného digitálním
výstupem
11.Kabel k propojení systému
14.Výstupní port HDMI OUT
12.Konektory pro externí digitální
optický vstup 2
Používá se pro připojení externího
zařízení vybaveného digitálním
výstupem
15.Vstupní port HDMI IN
8. Tlačítko Přehrát/Pozastavit (&)
9. Tlačítko ladění dolů a
Přeskočit (#)
16.Port USB
4. Výstup pro soupravu reproduktorů
5.1
5. Chladicí ventilátor
6. Zdířka pro koaxiální kabel FM 75Ω
7. Konektory výstupu komponentního
videa
K těmto konektorům připojte
TV se vstupy komponentního
videa.
9. Konektory pro připojení externího
zdroje zvuku
10.Přípojka karty TX (WIRELESS)
11.Konektor pro propojení systému
8. Výstupní zdířka Video
Propojte vstupní zdířky video
(VIDEO IN) na televizoru s
odpovídající výstupní zdířkou
VIDEO OUT
Příslušenství
17.Konektor pro sluchátka
Dálkový ovladač
Kabel Video
Mikrofon k automatické
kalibraci zvuku
Jádro (4EA)
(toroidní feritové jádro)
Držák kabelů
(3EA)
Anténa pro pásmo
FM
Kabel
rozhraní HDMI
Návod k obsluze
Šroub (6EA)
Stojánek
základny
Stojan
9
Popis (pokr.)
CZ
Dálkový ovladač
2
19
20
3
21
22
4
5
6
23
24
7
25
26
8
9
27
28
29
30
10
11
12
31
32
33
13
34
14
35
15
16
17
36
37
18
38
39
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
10
Tlačítko TV
Tlačítko DVD Receiver
Tlačítko POWER (zapnutí)
Číselná tlačítka (0~9)
Tlačítko REMAIN (zbývající)
Tlačítko STEP (krok)
Tlačítka SEARCH (vyhledávání)
Tlačítko VOLUME (hlasitost)
Tlačítko MENU (menu/nabídka)
Tlačítko INFO
Tlačítko MOVIE (Film)
Tlačítko MUSIC (Hudba)
Tlačítko TUNER MEMORY (paměť tuneru)
Tlačítko ZOOM (zvětšení/zmenšení)
Tlačítko
PL II MODE
Tlačítko SLOW, MO/ST
Tlačítko
PL II EFFECT
Tlačítko EZ VIEW, NT/PAL
Tlačítko DVD
Tlačítko AUX
Tlačítko TUNER
Tlačítko USB
Tlačítko EJECT.
Tlačítko TV/VIDEO
Tlačítka výběru RDS
Tlačítko CANCEL (zrušení)
Tlačítko REPEAT (opakované přehrávání)
Tlačítko Play/Pause (přehrávání/pauza)
Tlačítko Stop (zastavení)
Ladění předvoleb/Přeskočení skladeb na disku CD
Tlačítko MUTE (utlumení zvuku)
Tlačítko TUNING/CH (ladění/kanál)
Tlačítko RETURN (návrat)
Kurzorová tlačítka/tlačítko Enter
Tlačítko AUDIO (zvukový doprovod)
Tlačítko SUBTITLE (titulky)
Tlačítko ASC (automatická kalibrace zvuku)
Tlačítko SUPER 5.1, V-H/P (virtuální sluchátka)
Tlačítko SOUND EDIT (úprava zvuku)
Tlačítko DIMMER (změna jasu)
Tlačítko SD/HD
Tlačítko LOGO
Tlačítko HDMI AUDIO SELECT
(Volba audio signálu rozhraní HDMI)
Tlačítko SLEEP (časovač)
1
2
Sundejte kryt baterie ve směru šípky.
3
Vraťte na místo kryt prostoru pro baterii.
Vložte do prostoru dvě baterie 1,5 V (velikost AAA), přičemž dbejte na
jejich správnou polaritu (+ a –).
PŘÍPRAVA
1
Vložení baterií do dálkového ovladače
Abyste předešli vytečení obsahu baterií nebo jejich prasknutí:
• Vložte baterie do dálkového ovladače tak, aby odpovídala jejich polarita: (+) ke značce (+) a (–) ke značce (–).
• Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se
mohou lišit napětím.
• Vždy vyměňujte obě baterie zároveň.
• Nevystavujte baterie horku nebo přímému ohni.
Provozní dosah dálkového ovladače
Dosah dálkového ovladače je přibližně 7 metrů v přímém směru. Dálkový ovladač je rovněž možno používat ve
vodorovném úhlu až do 30° od roviny senzoru dálkového ovládání.
11
Zapojení reprosoustav
Instalace přehrávače DVD
Instalace reproduktoru a stojanu
1
2
ZÁKLADNA
STOJANU
STOJAN
REPRODUKTOR
4
1
Podstavec otočte spodní stranou nahoru a
upevněte do základny podstavce.
2
3
Utáhněte 4 šrouby na spodní straně podstavce.
4
5
6
Stojan postavte na zem a utáhněte 2 šrouby na
zadní straně.
2
3
ZADNÍ KRYT
Ke stojanu připevněte reproduktor.
Toto je úspěšně sestavený reproduktor.
4
5
• Ujistěte se, že reprosoustava je umístěna
na rovném a stabilním povrchu.
V opačném případě může dojít k jejímu převržení.
6
Podstavec upevněte do základny podstavce a
utáhněte 4 šrouby na spodní straně podstavce.
2
Povolte 2 šrouby na spodní straně zadního krytu.
3
4
Nazvedněte a sundejte zadní kryt.
5
6
Utáhněte 2 šrouby ve středu podstavce.
7
8
Zatlačte kabel do upevňovacího otvoru v podstavci.
9
Protáhněte kabel otvorem ve spodní straně zadního
krytu a kryt zavřete.
Utáhněte 2 šrouby na zadní straně reproduktoru.
STOJAN
5
ZÁKLADNA
STOJANU
1
STOJAN
6
8
7
Přístroj zajistíte tak, že vyrovnáte 4 výstupky na
zadní straně přístroje s fixačními otvory v podstavci.
Toroidní feritové jádro vytáhněte nahoru, rozevřete
je a nasaďte na kabel k propojení systému.
Zavření proveďte rovnoměrným zatlačením, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
Chcete-li kabel uchytit, vložte držák kabelu do
otvoru na stojanu.
ZAPOJENÍ
3
STOJAN
1
CZ
10Utáhněte 2 šrouby ve spodní části zadního krytu.
11Toroidní feritové jádro vytáhněte nahoru, rozevřete
je a nasaďte na kabel k propojení systému.
Zavření proveďte rovnoměrným zatlačením, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
Balení reproduktorů
• Toroidní jádra jsou určena k eliminaci elektromagnetických
vln, které mohou působit rušení.
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky.
Toroidní
Kabel propojení systému
feritové jádro – centrální reprosoustava
Příslušenství reproduktoru
9
10
Balení podstavce
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky.
Centrální reprosoustava
ZÁKLADNA STOJANU
REPRODUKTOR STOJAN
Šroub
ZÁKLADNA STOJANU
ZADNÍ KRYT
Šroub
Přední a zadní reproduktor (4EA)
*Jak vidíte na následujícím obrázku, přední a
zadní reproduktor jsou zabaleny odděleně.
Subwoofer
Kabel k reproduktoru (5EA)
ZADNÍ KRYT
11
STOJAN
Šroub (6EA)
Držák kabelů (3EA)
Kabel propojení systému
– z centrální reprosoustavy do subwooferu
12
13
Zapojení reprosoustav
CZ
Před přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.
Zadní strana subwooferu
C
L
SW
Zadní strana přístroje
R
Centrální reprosoustava
SL
Přední
reprosoustava (levá)
SR
Zadní
reprosoustava (pravá)
Umístění přehrávače DVD
Výběr naslouchací pozice
• Umístěte ho na stojan nebo poličku skřínky, nebo pod TV
stojan.
Naslouchací pozice by se měla nacházet přibližně ve
2,5 až 3-násobné vzdálenosti velkosti TV obrazovky
od TV.
Příklad : Při 32-palcové TV 2 až 2,4 m (6 až 8 stop)
Při 55-palcové TV 3,5 až 4 m (11 až 13 stop)
Přední reproduktory ei
• Tyto reproduktory umístěte před vaší naslouchací pozici
směrem dovnitř (přibližně 45°) k vám.
• Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové
reproduktory byli ve stejné výšce jako vaše ucho.
• Zarovnejte přední stranu předních reproduktorů s přední
stranou středového reproduktoru nebo je umístěte mírně
před středové reproduktory.
Zadní reproduktory hj
• Tyto reproduktory umístěte za vaší naslouchací pozici
• Nemáte-li dostatek prostoru, umístěte tyto reproduktory
tak, aby byli natočené proti sobě.
• Umístěte je přibližně 60 až 90 cm (2 až 3 stop) na vaše
ucho, natočené mírně dopředu.
ZAPOJENÍ
Přední
reprosoustava (pravá)
Zadní
reprosoustava (levá)
Zapojení reprosoustav
1
2
Černá
1
Červená 2
3
Stiskněte plošku na zdířce na zadní ploše reprosoustavy.
Zasuňte černý vodič do černé zdířky (–) a červený vodič
zasuňte do červené zdířky (+) a pak plošku uvolněte.
Konektory zapojte do zadní části subwooferu.
 Dbejte, aby barvy zdířek na reprosoustavě souhlasily s
barvou příslušných konektorů.
rozdíl od předních a středových reproduktorů
* Na
se zadní reproduktory používají hlavně pro
Středový reproduktor f
• Nejlepší je nainstalovat jej do stejné výšky jako přední
reproduktory.
• Můžete jej nainstalovat taky přímo nad nebo pod TV.
zvukové efekty a zvuk z nich nebude vycházet po
celou dobu.
Hlubokotónový reproduktor g
• Poloha hlubokotónového reproduktoru není tak
rozhodující. Umístěte ho, kamkoliv si přejete.
14
• Nedovolte, aby si s reprosoustavami nebo v jejich blízkosti hrály děti. Při pádu reprosoustavy by mohlo dojít ke zranění.
• Při zapojování vodičů k reprosoustavám dbejte na dodržování správné polarity (+/–).
• Hlubokotónový reproduktor udržujte mimo dosahu dětí, aby nemohli vkládat ruce nebo cizí předměty do trubky
(otvoru) hlubokotónového reproduktoru.
• Subwoofer nezavěšujte na stěnu za bassreflexový otvor.
• Pokud umístíte reprosoustavu do blízkosti televizoru, může docházet ke zkreslení barev na obrazovce v
důsledku působení magnetického pole vytvářeného reprosoustavou. Pokud tato situace nastane, umístěte
reprosoustavu do větší vzdálenosti od televizoru.
15
Zapojení reprosoustav (pokr.)
Připojení doplňkového bezdrátového přijímacího zesilovače
Připojení centrální reprosoustavy a subwooferu
Přední reprosoustava
(pravá)
CZ
Přední reprosoustava
(levá)
Centrální
reprosoustava
ZAPOJENÍ
Zadní strana
subwooferu
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMACÍ MODUL
Zadní strana subwooferu
Zadní strana přístroje
Zadní reprosoustava
(pravá)
Zadní reprosoustava
(levá)
Propojte systémový konektor přístroje se systémovým konektorem subwooferu.
1
Připojte přední a centrální reprosoustavu včetně subwooferu
k hlavní jednotce, viz. str. 15~16.
Funkce subwooferu
2
Subwoofer vypněte a kartu TX zasuňte do portu pro připojení
karty TX (WIRELESS) umístěného na zadní části přístroje.
Subwoofer : Subwoofer s vestavěným zesilovačem o výkonu 165 W je zdrojem bohaté škály hlubokých tónů.
„ Uchopte TX kartu tak, aby zkosená strana směřovala doleva a zasuňte ji do
portu.
„ Karta TX zajišťuje komunikaci mezi subwooferem a bezdrátovým přijímačem.
Nasazení jádra na síťový kabel subwooferu
3
Nasazením jádra na síťový kabel subwooferu můžete zamezit poruše způsobené nestabilitou elektrické sítě.
16
1
Vytáhněte upevňovací zarážku toroidního feritového jádra
a rozevřete ji.
2
3
Kabel reprosoustavy sviňte.
Toroidové feritové jádro nasaďte tak, jak je uvedeno na
obrázku a stiskněte je, až zaklapne.
Zkosená strana
směřuje doleva
4
Karta TX
Připojte levou a pravou zadní reprosoustavu k bezdrátovému
přijímacímu modulu.
Zapojte síťový napájecí kabel bezdrátového přijímacího modulu
do síťové zásuvky a zapněte napájení <ON>
• Nezasunujte do přístroje jinou kartu TX, nežli tu, která je určena pro tento
přístroj. Mohlo by dojít k poškození přístroje nebo by kartu nemuselo být
možno vyjmout.
• Nezasunujte kartu TX <vzhůru nohama> nebo v obráceném směru.
• Je-li zasunuta karta TX, na konektorech subwooferu pro zadní
reprosoustavy není k dispozici žádný výstupní audio signál.
17
Připojení doplňkového bezdrátového přijímacího zesilovače (pokr.)
Resetování bezdrátové komunikace
Připojení pomocí zdířky Video Out k televizoru
CZ
Vyberte jeden ze tří možných způsobů připojení k televizi.
Reset systému proveďte, pokud došlo k selhání komunikace nebo pokud indikátor spojení (modrá dioda LED) na
bezdrátovém přijímači nesvítí a na displeji přístroje bliká zpráva <REAR CHK>. Reset systému provádějte ve chvíli, kdy
je hlavní jednotka přístroje a bezdrátový přijímací modul (SWA-3000) v pohotovostním režimu (Power Standby).
1
Při vypnuté hlavní jednotce přístroje stiskněte a podržte
tlačítko REMAIN na dálkovém ovladači na dobu 5 sekund.
 Kontrolka LED pohotovostního stavu na předním panelu bezdrátového modulu bliká.
Ve chvíli, kdy je bezdrátový přijímací modul zapnutý, stlačte
propisovací tužkou nebo pinzetou tlačítko RESET v zadní
části přístroje.
 Kontrolka LED pohotovostního stavu na předním panelu bezdrátového modulu zabliká dvakrát.
3
METODA 2
METODA 3
(Přiloženo)
ZAPOJENÍ
2
TV
METODA 1
(Přiloženo)
Zapněte hlavní jednotku přístroje.
 Indikátor LED spojení na bezdrátovém přijímacím modulu se
rozsvítí a nastavení je dokončeno.
 Pokud pohotovostní režim/zapnutí (Power Standby)
pokračuje, zopakujte výše uvedené kroky 1 až 3.
Zadní strana
subwooferu
• Po dokončení nastavení bezdrátového přijímacího modulu nebude na výstupních konektorech subwooferu pro zadní
reprosoustavy k dispozici žádný audio signál.
• V bezdrátovém přijímacím modulu je integrována bezdrátová přijímací anténa. Chraňte přístroj před působením vody a
vlhkosti.
• Pro dosažení optimálního poslechového výkonu prověřte, zda v oblasti kolem bezdrátového přijímacího modulu nejsou
žádné překážky.
• Ze zadních bezdrátových reprosoustav bude zvuk vycházet pouze v režimu DVD 5.1 kanálů nebo Dolby Pro Logic II.
• Ve dvoukanálovém režimu nebude ze zadních bezdrátových reprosoustav vycházet žádný zvuk.
• Bezdrátový přijímací modul umístěte vzadu za poslechovým místem. Pokud bude bezdrátový přijímací modul
příliš blízko hlavní jednotky přístroje, mohou být patrné určité výpadky zvuku v důsledku vzájemného rušení.
• Pokud budete v blízkosti systému používat nějaký spotřebič, jako je například mikrovlnná trouba, bezdrátová
síťová karta LAN, zařízení Bluetooth nebo jakékoli jiné zařízení, které pracuje na stejné frekvenci (2,4 GHz),
mohou být patrné určité výpadky zvuku v důsledku vzájemného rušení.
• Vzdálenost (dosah) přenosu rádiových vln je přibližně 10 metrů (může se však různit v závislosti na
konkrétní provozním prostředí). Pokud je mezi hlavní jednotkou přístroje a bezdrátovým přijímacím modulem
železobetonová nebo kovová zeď, nemusí systém vůbec pracovat, protože rádiové vlny nepronikají kovem.
Zadní strana
přístroje
METODA 1 : HDMI ....... (Nejvyšší kvalita)
Dodaným kabelem HDMI propojte výstupní konektor HDMI OUT, který je umístěn na zadní stěně centrální reprosoustavy,
se vstupním konektorem HDMI IN umístěným na televizním přijímači.
METODA 2 : Komponentní video....... (Lepší kvalita)
Pokud je vaše televize vybavena vstupy pro kompozitní video, připojte kabel kompozitního videa (není součástí balení) do
konektorů Pr, Pb a Y na zadní straně subwooferu a do odpovídajících konektorů na televizi.
METODA 3 : Kompozitní video ....... (Dobrá kvalita)
Video kabel, který je součástí balení, zapojte do konektoru video výstupu VIDEO OUT na zadní straně subwooferu a do
konektoru pro video vstupu VIDEO IN vašeho televizoru.
• Tento přístroj pracuje v režimu prokládaného řádkování (576i, 480i) pro komponentní výstup.
18
19
Propojení vstupu a výstupu rozhraní HDMI IN/OUT
Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je specifikace nové generace digitálního televizního rozhraní, které
umožňuje přenos digitálního videa a zvuku jediným kabelem. Navíc vám poskytuje zážitek z vícekanálového digitálního
zvuku.
Funkce HDMI
CZ
Funkce HDMI Audio ON/OFF (Zapnutí a vypnutí zvukového doprovodu HDMI Audio)
The audio signals transmitted over the HDMI Cable can be toggled ON/OFF.
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HDMI AUDIO SELECT.
„ Na displeji se budou střídavě zobrazovat možnosti <ON> (Zapnuto) a <OFF> (Vypnuto).
• ON (Zapnuto) : Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány jak obrazové signály,
tak i signály zvukového doprovodu, přičemž zvukový doprovod bude
slyšitelný pouze z reproduktorů televizoru.
• OFF (Vypnuto) : Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány pouze obrazové
signály a zvukový doprovod bude vystupovat pouze z reprosoustav
tohoto systému domácího kina.
• Výchozí nastavená hodnota na tomto přístroji je HDMI AUDIO OFF (vypnuto).
• Zvukový doprovod HDMI AUDIO se automaticky slučuje do dvou kanálů pro výstup
z reproduktorů televizoru.
• Funkci HDMI AUDIO není k dispozici při použití funkce HDMI IN.
TV
Co je to HDMI (High Defi nition Multimedia Interface)?
Toto zařízení odesílá video signál DVD v digitální formě bez procesu převádění na
analogový signál. Po připojení obrazového signálu k vašemu televizoru k tomuto
přístroji můžete docílit ostřejší digitální obraz.
Set-top-box/Cable box
1
Propojte vstupní konektor HDMI IN tohoto zařízení s výstupním konektorem HDMI OUT set-top
boxu nebo cable boxu.
2
3
Připojte výstupní port HDMI OUT tohoto přístroje ke vstupnímu portu HDMI IN televize.
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte <HDMI>.
Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí : <DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
• Poslech zvuku u disků SACD prostřednictvím kabelu HDMI není možný. K přehrání disku DVD chráněného technologií
CPPM použijte přehrávač, který technologii CPPM podporuje.
• Výstupní kvalita zvuku z konektoru rozhraní HDMI (vzorkovací frekvence a rychlost záznamu) může být omezena výkonem
připojeného zařízení.
• Vzhledem k tomu, že HDMI podporuje obraz i zvuk, nemusíte dodatečně připojovat zvukový kabel.
• Pokud je přístroj vypnutý, na výstupu ze set-top boxu není k dispozici žádný signál HDMI video ani audio.
• Je-li nastavena funkce HDMI IN, nelze přepnout rozlišení obrazu.
• Pokud je k této jednotce připojeno externí zařízení s výstupem DVI/HDMI, obraz bude bez zvuku. V takovém případě
můžete poslech digitálního zvuku zajistit propojením optického výstupu (Optical OUT) na zdrojovém zařízení (set-top box)
s optickým vstupem 1 nebo 2 (Optical IN 1, 2) na této jednotce.
20
CHCETE-LI PŘEHRÁVAT OBSAH PŘES
ROZHRANÍ HDMI, MUSÍ PŘIPOJENÉ
EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ I TELEVIZOR
PODPOROVAT SYSTÉM HDCP
(HIGH-BANDWIDTH DIGITAL CONTENT
PROTECTION). TENTO PRODUKT
PODPORUJE SYSTÉM HDCP.
Volba rozlišení
Tato funkce umožňuje uživateli zvolit rozlišení obrazovky pro výstup HDMI.
V režimu Stop stiskněte a podržte tlačítko SD/HD (Standard Definition/High
Definition) na dálkovém ovladači.
„ Rovněž můžete na přístroji použít tlačítko FUNCTION (Funkce).
Podpora systému HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection System)
ZAPOJENÍ
Kabel rozhraní HDMI
(součást balení)
„ Dostupná rozlišení pro výstup ve formátu HDMI jsou 576p(480p), 720p, 1080i a 1080p.
„ SD (Standard Defi nition) označuje rozlišení 576p(480p) a HD (High Defi nition) označuje
rozlišení 720p/1080i/1080p.
• Pokud televizor nepodporuje konfi gurované rozlišení, nebude možno sledovat
obraz se správnými parametry.
• Viz návod k obsluze vašeho televizoru, kde najdete další informace o volbě
vstupního zdroje televizoru.
KOMPATIBILITA S TELEVIZNÍM PŘIJÍMAČEM PODPORUJÍCÍM
ROZHRANÍ HDMI
Televizní přijímač s konektorem HDMI
Video/Audio
Televizní přijímač s konektorem DVI-D (TV s podporou HDCP)
Video
Televize s konektorem DVI-D (televize nepodporuje HDCP)
-
21
Připojení zvuku z externích komponentů
Připojení antény pro pásmo FM
Kabel Audio
Optický kabel
(není součástí
příslušenství)
(není součástí příslušenství)
Pokud je externí analogový
|komponent vybaven pouze jedním výstupem Audio Out,
zapojte buď levý nebo pravý kanál.
1
2
Připojení externích komponentů
Zdrojem digitálního signálu je např. set-top box.
1
2
ZAPOJENÍ
Anténa pro příjem v pásmu FM
(dodané příslušenství)
CZ
Anténu FM připojte ke koaxiálnímu konektoru FM 75Ω.
Pomalu pohybujte drátem antény, až naleznete místo, kde je příjem dobrý a pak anténu upevněte na zeď nebo k jinému pevnému
povrchu.
• Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.
Propojte digitální vstup (OPTICAL 1 nebo 2) s digitálním výstupem na externím digitálním komponentu.
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte pomocný vstup <D.IN1> <D.IN2>.
„ Rovněž můžete na hlavní jednotce použít tlačítko FUNCTION (Funkce).
Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí : <DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
Připojení externího analogového komponentu
Chladicí ventilátor
Ventilátor vhání vzduch do subwooferu a chrání ho tak před přehřátím.
Z bezpečnostních důvodů prosím dodržujte následující upozornění.
„ Ujistěte se, že přístroj je dobře odvětráván. Pokud je přístroj odvětráván nedostatečně, dojde k
nárůstu teploty uvnitř přístroje a to může způsobit poškození přístroje.
1
Propojte audio vstup AUX (Audio In) na subwooferu s audio výstupem (Audio Out) na externím
analogovém zařízení.
„ Nezakrývejte chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory. (Pokud je chladicí ventilátor nebo větrací
výřezy a otvory zakryt novinami nebo tkaninou, může dojít k nárůstu teploty uvnitř přístroje a to může
způsobit vznik ohně.)
„ Dejte pozor na správné barvy konektorů.
2
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte pomocný vstup <AUX>.
„ Rovněž můžete na hlavní jednotce použít tlačítko FUNCTION (Funkce).
Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí : <DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
• Pro poslech zvuku 5.1 z televize pomocí tohoto přístroje stiskněte tlačítko Dolby Pro Logic II nebo SUPER 5.1.
• Konektor video výstupu přehrávače VCR můžete propojit s TV a konektory audio výstupu přehrávače VCR s tímto
zařízením.
22
23
Před čtením této příručky
Než začnete své domácí kino používat
CZ
Před čtením této uživatelské příručky zkontrolujte následující termíny.
Ovládání televizního přijímače Samsung a domácího kina pomocí dálkového ovladače systému HT-TXQ120
Ikony použité v této příručce
Ikona
DVD
Super Audio CD
CD
JPEG
DivX
DVD
Super AudioCD
CD
Definice
Týká se funkce dostupné na discích DVD nebo DVD-R/DVD-RW, které byli
zaznamenány a finalizovány v režimu Video.
Dálkový ovladač DVD domácího kina lze použít také k ovládání televizních přístrojů Samsung.
1
• Před připojením systému k elektrické síti musíte si ověřit její napájecí napětí
(VOLITELNÉ). Jestliže napájecí napětí neodpovídá údaji uvedenému na zadní
straně jednotky, systém můžete vážně poškodit.
Zahrnuje funkce dostupné pro formát Super Audio CD (jednovrstvé, dvouvrstvé, hybridní).
Týká se funkce dostupné na datových discích CD (CD-R nebo CD-RW).
MP3
Týká se funkce dostupné na discích CD-R/-RW.
JPEG
Týká se funkce dostupné na discích CD-R/-RW.
Zapojte síťový napájecí kabel přístroje do síťové zásuvky.
2
3
Stiskněte tlačítko TV pro nastavení dálkového ovladače do režimu TV.
Stiskněte tlačítko POWER na tomto dálkovém ovladači pro zapnutí
televizoru značky Samsung.
4
Stiskněte tlačítko TV/VIDEO pro volbu režimu VIDEO na televizoru.
VIDEO
DivX
UPOZORNĚNÍ
POZNÁMKA
ZAPOJENÍ
MP3
Termín
Týká se funkce dostupné na discích MPEG4. (DVD R/RW, CD-R nebo CD-RW)
Týká se případu, kdy funkce nefunguje nebo nastavení může být stornováno.
Týká se rad nebo instrukcí na straně, které pomáhají činnosti každé funkce.
5
Stiskem tlačítka DVD RECEIVER můžete přepnout domácí kino DVD do
režimu DVD RECEIVER (Přijímač DVD).
6
• Pokyny v tomto návodu označené <DVD ( DVD )> se týkají disků DVD-VIDEO, DVD-AUDIO a DVDR/-RW, které byly zaznamenány ve video režimu a poté byly finalizovány.
Pokud je míněn určitý typ disku DVD, potom je uveden samostatně.
• Disk DVD-R/-RW, který není zaznamenán ve správném video formátu pro disky DVD, nebude možné
přehrát.
Stiskněte tlačítko FUNCTION na přístroji nebo tlačítko DVD na
dálkovém ovladači pro volbu režimu přehrávání DVD/CD.
Volba video formátu
Ve chvíli, kdy je napájení vypnuté stiskněte a podržte tlačítko NT/PAL na
dálkovém ovladači alespoň na 5 sekund.
 Ve výchozím nastavení je video formát (barevná TV norma) nastavena na hodnotu
<PAL>.
 Na displeji se zobrazí indikace <NTSC> nebo <PAL>. V tomto okamžiku stiskněte
krátce tlačítko NTSC/PAL pro volbu mezi možnostmi <NTSC> a <PAL>.
 V jednotlivých zemích jsou video formáty odlišné.
 Pro normální přehrávání musí být obrazový formát disku shodný s formátem obrazu
vašeho televizoru.
24
25
OBSLUHA
Přehrávání disku
Přehrávání disků SACD (Super Audio CD)
DVD
CZ
Super Audio CD
DVD
Můžete poslouchat vícekanálový zvuk vysoké kvality přesahující běžné přehrávání disků CD.
1
1
Vložte disk svisle do otvoru pro vkládání disků.
„ Disk vložte tak, aby potištěná strana směřovala vpřed.
„ Přehrávání se spustí automaticky.
2
Vložte disk SACD.
„ Zobrazí se nabídka disku SACD a spustí se přehrávání.
2
Disk vysunete stisknutím tlačítka EJECT.
Pokud je přehrávání zastaveno, pomocí tlačítek ▲,▼ vyberte stopu a
stiskněte tlačítko ENTER.
„ Během přehrávání nelze pomocí tlačítek ▲,▼ vybírat stopu.
3
Stiskem tlačítka STOP () přehrávání zastavíte.
ALL
OBSLUHA
d Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP při přehrávání.
 Jedním stisknutím se zobrazí <PRESS PLAY> a zastavená pozice se uloží do paměti.
Při stisknutí tlačítka PLAY/PAUSE ( & ) nebo ENTER se přehrávání obnoví ze zastavené pozice.
(Tato funkce funguje jen na discích DVD.)
 Při dvojitém stisknutí se zobrazí <STOP> a stlačíte-li tlačítko PLAY/PAUSE ( & ), přehrávání se spustí
od začátku.
d Přehrávání dočasně pozastavíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE ( & ) při přehrávání.
 Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE ( & ).
• Úvodní obrazovka se může podle na obsahu disku.
• Jakékoliv nelegální kopie nelze na přehrávači spustit. Pokud tak učiníte, porušíte doporučení týkající se
ochranného systému šifrování CSS pro zamezení kopírování.
26
Specifikace disku
Položka
CD
SACD
DVD Audio
Počet kanálů a doba
záznamu
2 kanály: 70 minut
2 kanály : 110 minut
5.1 kanály: 81 minut
2 kanály: 120 minut
5.1 Kanálů: 89 minut
Vzorkovací frekvence
44,1 kHz
2822,4 kHz
(64 krát více než disk CD)
44,1 kHz~192 kHz (4,4 krát
více než CD)
Dynamický rozsah
96 dB
120 dB
144 dB
Frekvence přehrávání
~20 kHz
~100 kHz
~96 kHz
• Standard SACD využívá tři typy formátů: Jednovrstvý disk, který má 1 HD vrstvu, dvouvrstvý disk, který má 2 HD vrstvy
a hybridní disk, který má jak CD tak i HD vrstvu. Hybridní disky lze přehrávat v běžných CD přehrávačích.
27
Přehrávání disků MP3/WMA-CD
CZ
Přehrávání souborů JPEG
MP3
Lze přehrát datové disky CD (CD-R, CD-RW) kódované ve formátu MP3/WMA.
JPEG
Obrázky zachycené digitálním fotoaparátem nebo videokamerou nebo soubory ve formátu JPEG na počítači PC,
je možno uložit na disk CD a pak je přehrávat prostřednictvím tohoto domácího kina.
Vložte disk formátu JPEG.
1
„ Přehrávání se spustí automaticky. Každý obrázek je zobrazen po dobu 5 sekund, potom je
zobrazen další.
Vložte disk formátu MP3/WMA.
Stiskněte tlačítko #‚$ pro přeskočení na následující obrázek
prezentace.
 Objeví se obrazovka nabídky MP3/WMA a spustí se přehrávání.
 Vzhled nabídky závisí na disku MP3/WMA.
„ Po každém stisknutí tlačítka se obrázek prezentace posune vzad nebo vpřed.
 Není možno přehrávat soubory ve formátu WMA-DRM.
2
V režimu Stop použijte tlačítka ▲,▼,◄,► pro volbu alba a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
 Pro volbu stopy/skladby použijte tlačítka ▲,▼ .
3
Budete-li chtít změnit album, použijte tlačítka ▲,▼,◄,► pro volbu jiného alba
v režimu Stop a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Pro volbu jiného alba a stopy/skladby zopakujte výše uvedené kroky 2 a 3.
4
Funkce Rotate/Flip (otočení/převrácení)
Stiskněte tlačítko STOP pro ukončení přehrávání.
V průběhu přehrávání stiskněte
kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► .
Tlačítko ▲: Převrácení ve svislém směru
Původní obrázek
d Pro přehrání ikony souboru na obrazovce
.
Ikona souboru obrázku : Budete-li chtít přehrávat pouze soubory obrázků, zvolte ikonu
.
Ikona souboru videosekvence : Budete-li chtít přehrávat pouze soubory videosekvencí, zvolte ikonu
Ikona všech souborů : Pro volbu všech souborů zvolte ikonu
Tlačítko ►: Otočení o
90° po směru hodinových
ručiček
Tlačítko ▼: Převrácení ve
vodorovném směru
 Stiskněte tlačítko ▲,▼,◄,► (pokud je přístroj ve stavu Stop) a vyberte požadovanou ikonu z horní části menu.
Ikona hudebního souboru : Budete-li chtít přehrávat pouze hudební soubory, zvolte ikonu
Tlačítko ◄: Otočení o
90° proti směru hodinových ručiček
OBSLUHA
• V závislosti na režimu záznamu nemusí být možno přehrát některé disky MP3/
WMA CD.
• Tabulka s obsahem disku (TOC) disku MP3-CD se různí v závislosti na formátu
skladeb MP3/WMA zaznamenaných na disku.
.
.
• Maximální rozlišení podporované tímto přístrojem je 5 120 x 3 480 bodů (nebo 19,0 Megapixelů) pro standardní soubory
ve formátu JPEG a 2 048 x 1 536 bodů (nebo 3,0 Megapixely) pro obrázky ve formátu progressive.
28
29
Přehrávání disku ve formátu DivX
CZ
DivX
Funkce uvedené na této stránce platí pro přehrávání disku DivX.
Displej Subtitle (titulky)
Přeskočení vzad/vpřed
Stiskněte tlačítko SUBTITLE (titulky).
Během přehrávání stiskněte tlačítko #,$.
 Pro přechod na následující soubor stiskněte tlačítko $, pokud jsou na disku
více než 2 soubory.
 Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi
možnostmi <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> a <SUBTITLE OFF>.
 Pro přechod na předchozí soubor stiskněte tlačítko #, pokud jsou na disku
více než 2 soubory.
 Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, začne se automaticky přehrávat.
 Viz níže uvedený bod číslo 2 (funkce Caption), kde je uvedeno více
podrobností, týkajících se používání titulků (Subtitle) u disků DivX.
Rychlé přehrávání
Má-li disk více titulkových souborů
Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko  nebo .
Má-li disk více titulkových souborů, předvolené titulky se nemusí shodovat s
filmem, a budete muset vybrat titulky následovním způsobem:
 Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní
následovně: 2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normální rychlost.
Funkce 5 Minute Skip (přeskočení o 5 minut)
1
Režimu Stop stiskněte tlačítko ▲,▼, pak vyberte požadované titulky (
TV obrazovky a pak stiskněte tlačítko ENTER.
2
Když vyberete požadovaný soubor DivX z TV obrazovky, zpustí se normální
přehrávání filmu.
 Po stisknutí tlačítka ► dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vpřed.
 Po stisknutí tlačítka ◄ dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vzad.
Funkce Zoom (zvětšení/zmenšení)
1
Stiskněte tlačítko ZOOM (zvětšení/ zmenšení).
 Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě přepínat mezi
možnostmi <ZOOM X2> a <ZOOM OFF>.
2
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► pro posunutí oblasti, kterou chcete
zvětšit.
• Soubor ve formátu DivX je možno zvětšit pouze v režimu ZOOM X2.
• Soubory ve formátu DivX mají příponu .Avi, avšak ne všechny soubory s příponou
.Avi jsou soubory DivX a nemusí je být možno na tomto přístroji přehrát.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX je formát video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na kompresní technologii MPEG4,
poskytující audio a video data prostřednictvím Internetu v reálném čase.
Formát MPEG4 se používá pro kódování obrazu a formát MP3 pro kódování zvukového doprovodu (audio),
takže uživatelé mohou sledovat film v kvalitě, která se blíží kvalitě obrazu a zvuku disku DVD.
1. Podporované formáty
Tento přístroj podporuje pouze následující formáty médií. Pokud nejsou formáty pro video a audio (zvukový doprovod)
podporovány, může mít uživatel potíže, jako je například porušený obraz a žádný zvuk.
Podporované obrazové formáty
Formát
AVI
WMV
Podporované verze
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované audio formáty
Formát
Datový tok
Vzorkovací frekvence
Displej Audio (zvukový doprovod)
Stiskněte tlačítko AUDIO.
 Pokud je na disku uloženo několik zvukových stop, můžete mezi nimi přepínat.
 Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi
možnostmi <AUDIO (1/1, 1/2 …)> a <
>.
• Symbol <
30
> se bude zobrazovat, pokud je na disku jeden podporovaný jazyk.
OBSLUHA
Během přehrávání stiskněte tlačítko ◄ ,►.
)z
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128~384kbps
44.1/48khz
1.5Mbps
44.1khz
• Soubory DivX, včetně audio a video souborů, vytvořeny ve formátu DTS, podporují jen maximálně 6 Mbps.
• Poměr stran obrazu: Přestože výchozí rozlišení formátu DivX je 640 x 480 pixelů (4:3), podporuje tento přístroj
rozlišení až do 720 x 480 pixelů (16:9). Nejsou podporována vyšší rozlišení televizoru než 800.
• Budete-li chtít přehrávat disk, jehož vzorkovací frekvence je vyšší než 48 kHz nebo 320 kb/s, může v průběhu
přehrávání docházet ke chvění obrazu na obrazovce.
2. Funkce Caption
• Abyste mohli tuto funkci správně používat, musíte mít určité zkušenosti s extrakcí obrazu a editací.
• Budete-li chtít funkci caption používat, uložte do stejné složky soubor caption (*.smi) se stejným názvem souboru,
jaký má soubor s médiem ve formátu DivX (*.avi).
Příklad : Kořenová složka
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Jako název souboru je možno zadat až 60 alfanumerických znaků nebo 30 východoasijských znaků (2 bajtové
znaky, jaké jsou například v Korejštině a Čínštině).
31
CZ
Používaní funkce přehrávání
Zobrazení informací o disku
DVD
Super Audio CD
CD
MP3
JPEG
Kontrola zbývající doby přehrávání
DivX
Na televizní obrazovce můžete sledovat informace o disku.
DVD
Super Audio CD
CD
MP3
Stiskněte tlačítko REMAIN (zbývající doba).
 Pro kontrolu celkové a zbývající doby přehrávaného titulu nebo kapitoly.
Stiskněte tlačítko INFO.
Po každém stisknutí tlačítka REMAIN (zbývající doba)
 Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení změní následovně:
TITLE ELAPSED TITLE REMAIN CHAPTER ELAPSED CHAPTER REMAIN
GROUP ELAPSED GROUP REMAIN TRACK ELAPSED TRACK REMAIN
Displej s informacemi
zmizí z obrazovky
TRACK ELAPSED TRACK REMAIN TOTAL ELAPSED TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN TRACK ELAPSED
• V závislosti na
Displej s informacemi
zmizí z obrazovky
Rychlé přehrávání
DVD
Super Audio CD
CD
MP3
DivX
Stiskněte tlačítko ,.
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání
změní následovně:
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
Displej s informacemi
zmizí z obrazovky
Displej s informacemi
zmizí z obrazovky
se zobrazí na
obrazovce televizoru!
OBSLUHA
disku mohou
informace o
disku vypadat
odlišně.
• V závislosti na
disku můžete rověž
zvolit formát DTS,
DOLBY DIGITAL
nebo PRO LOGIC.
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
Pokud se tento symbol
zobrazí na obrazovce
televizoru při ovládání
prostřednictvím
tlačítek, není tato operace
u právě přehrávaného
disku možná.
• V průběhu rychlého přehrávání disku CD nebo MP3-CD je zvukový doprovod
slyšitelný pouze při rychlosti 2x, a nikoli při rychlostech 4x, 8x a 32x.
Zpomalené přehrávání
DVD
DivX
Stiskněte tlačítko SLOW (zpomalené přehrávání).
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:
Zobrazení na obrazovce
DVD
AUDIO
SACD
32
Zobrazení u
disku DVD
Zobrazení titulu
(TITLE)
Zobrazení uběhlé doby
(ELAPSED TIME)
Zobrazení v režimu
STEREO (L/R)
Zobrazení u
disku
DVD-AUDIO
Zobrazení kapitoly
(CHAPTER)
Zobrazení při opakovaném přehrávání
(REPEAT PLAYBACK)
Zobrazení v režimu 2CH/
Multi CH (2 kanály/více
kanálů)
Zobrazení u
disku CD
Zobrazení skladby/
souboru
(TRACK/FILE)
Zobrazení jazyka
zvukového doprovodu
(AUDIO LANGUAGE)
Zobrazení formátu
DOLBY DIGITAL
Zobrazení v
režimu SACD
Zobrazení skupiny
(GROUP)
Zobrazení titulků
(SUBTITLE)
DVD
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Během pomalého přehrávání není slyšet žádný zvuk.
• Funkce zpomaleného přehrávání vzad nepracuje u disků DivX.
Zobrazení úhlu
záběru (ANGLE)
33
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Přeskočení scén/Skladeb
DVD
Super Audio CD
CD
Opakované přehrávání (Repeat)
MP3
DVD
Super Audio CD
CD
MP3
JPEG
DivX
Opakované přehrávání umožňuje opakovaně přehrát kapitolu, titul, skladbu (písničku) nebo složku (soubor MP3).
Stiskněte tlačítko #,$.
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se začne přehrávat
předchozí nebo následující kapitola, skladba/stopa nebo složka (soubor).
 Přeskakování kapitol nemůžete provádět nepřetržitě.
Stiskněte tlačítko REPEAT (opakované přehrávání).
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se režim opakovaného
přehrávání změní následovně:
REPEAT : CHAPTER REPEAT : TITLE REPEAT : OFF
DVD
REPEAT : TRACK REPEAT : GROUP REPEAT : OFF
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : DISC REPEAT : TRACK REPEAT : OFF
REPEAT : TRACK REPEAT : DISC REPEAT : OFF
REPEAT : RANDOM REPEAT : TRACK REPEAT : DIR REPEAT : DISC REPEAT : OFF
Možnosti opakovaného přehrávání (Repeat)
TRACK (skladba/stopa) : Bude se opakovaně přehrávat
zvolená skladba/stopa.
DIR (adresář/složka) : Budou se opakovaně přehrávat
všechny skladby/stopy ve zvolené složce.
DISC (disk) : Bude se opakovaně přehrávat celý disk.
OFF (vypnuto) : Zrušení režimu opakovaného přehrávání
(Repeat Playback).
Pro volbu režimu opakovaného přehrávání (Repeat Playback) na obrazovce s informacemi o disku
1
2
3
4
DVD
Super Audio CD
OBSLUHA
MP3
CHAPTER (kapitola) : Bude se opakovaně přehrávat
zvolená kapitola.
TITLE (titul) : Bude se opakovaně přehrávat zvolený titul.
GROUP (skupina) : Opakovaně přehraje zvolenou skupinu.
RANDOM (přehrávání v náhodném pořadí) :
Přehrávání stop/skladeb v náhodném pořadí. (Již přehraná
skladba se může přehrát znovu.)
CD
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej REPEAT PLAYBACK (
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro volbu požadovaného režimu opa
ovaného přehrávání (Repeat Playback).
).
 Chcete-li zvolit jiný album nebo skladbu, zopakujte kroky 2 a 3 nahoře.
Stiskněte tlačítko ENTER.
• U disků DivX, MP3 a JPEG nemůžete zvolit opakované přehrávání z informační obrazovky.
34
35
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Opakované přehrávání úseku A-B
Funkce Angle (úhel záběru)
DVD
Tato funkce umožňuje sledovat stejnou scénu z jiného úhlu záběru kamery.
V tomto režimu je možno opakovaně přehrávat určitou část na disku DVD.
1
2
3
1
2
3
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej REPEAT PLAYBACK (
).
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro volbu bodu <A-> a pak na začátku
požadovaného segmentu stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej ANGLE (
).
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného úhlu záběru.
 Každé stisknutí tlačítka přepíná cyklicky mezi následujícími volbami úhlu záběru:
 Po stisknutí tlačítka ENTER se zvolená pozice uloží do paměti.
4
DVD
Na konci požadovaného segmentu stiskněte tlačítko ENTER.
1/3
 Specifikovaný segment se bude přehrávat opakovaně.
2/3
3/3
A-B
d Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro
volbu možnosti
OFF.
• Funkce A-B Repeat (opakování A-B) u disků DivX, SACD, MP3 nebo JPEG nefunguje.
Funkce Zoom (zvětšení obrazovky)
DVD
OBSLUHA
• Funkce Angle (úhel záběru) pracuje pouze u disků, na nichž jsou
zaznamenány vícenásobné úhly záběru.
DivX
Tato funkce umožňuje zvětšování specifi cké oblasti zobrazeného obrazu.
Funkce Step (krokování)
DVD
DivX
Stiskněte tlačítko STEP (krok).
1
2
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se obraz posune o jeden snímek
vpřed.
3
Stiskněte tlačítko ZOOM (zvětšení/ zmenšení).
Stiskněte kurzorová tlačítka▲,▼,◄,► pro posunutí oblasti, kterou chcete
zvětšit.
Stiskněte tlačítko ENTER.
 Po každém stisknutí tlačítka se úroveň zvětšení změní následovně:
• Během krokového posunu při přehrávání není slyšet zvuk.
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
• Během přehrávání disku s formátem DivX bude obrazovka zvětšena na
dvojnásobek normální velikosti.
36
37
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Funkce EZ VIEW
Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu
DVD
Stiskněte tlačítko EZ VIEW.
 Po každém stisknutí tlačítka se funkce Zoom (zvětšení/zmenšení) přepne mezi
možnostmi On (zapnuto) a Off (vypnuto).
 Při přehrávání filmu v širokoúhlém formátu (Widescreen) je možno černé pruhy v
horní a dolní části obrazovky odstranit stisknutím tlačítka EZ VIEW.
EZ VIEW
1
2
DVD
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného jazyka zvukového doprovodu.
 V závislosti na počtu jazyků uložených na disku DVD, se po každém stisknutí tlačítka zvolí jiný jazyk zvukového doprovodu (ENGLISH - angličtina,
SPANISH - španělština, FRENCH - francouzština, atd.).
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
Bonusová skupina
DVD-AUDIO
Některé disky DVD-Audio mají zvláštní <bonusovou> skupinu, která pro zpřístupnění vyžaduje čtyřciferné číslo
(heslo). Toto číslo by mělo být uvedeno na obalu disku.
Funkce volby jazykové mutace titulků
1
2
3
OBSLUHA
• Tato funkce nebude pracovat, pokud je disk DVD zaznamenán ve formátu s
několika úhly záběrů.
• Černé pruhy se nemusejí ztratit, protože některé disky DVD mají pevně daný
poměr vodorovného/svislého rozměru.
• Tato funkce není podporována pro disky DivX.
• Během používání funkce EZ View mohou být některé z pravých nebo levých
stran lehce oříznuté.
DVD
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej SUBTITLE (
).
Stiskněte kurzorové tlačítko ◄ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného jazyka titulků.
Při přehrávání disku DVD-Audio, který má takovou bonusovou skupinu, se obrazovka pro zadání tohoto klíčového čísla (hesla) zobrazí automaticky.
Navigační stránky
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
EN 1/3
• Pokud z přístroje vysunete disk, vypnete napájení přístroje nebo pokud přehrávač
odpojíte ze sítě, budete muset toto klíčové číslo zadat znovu.
DVD-AUDIO
FR 03/ 03
OFF / 03
• Pro ovládání této funkce můžete rovněž stisknout tlačítko AUDIO nebo
SUBTITLE na dálkovém ovladači.
• U některých disků nemusí být funkce jazyka titulků (Subtitle) a jazyka
zvukového doprovodu (Audio Language) dostupná.
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko ,,. na dálkovém ovladači.
 Z disku DVD-Audio, který obsahuje statické obrázky, můžete zvolit
požadovaný obrázek.
 U některých disků nebude možno obrázky zvolit.
38
39
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Přímý přesun na scénu/skladbu
DVD
Super Audio CD
CD
MP3
Používání nabídky disku
JPEG
DVD
Nabídky disku můžete používat pro volbu jazyka zvukového doprovodu, jazyka titulků, profilu a podobně.
Nabídka disku DVD se u různých disků liší.
DVD
Super Audio CD
CD
1
2
Stiskněte tlačítko INFO.
3
4
Stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro posunutí na displej Chapter (
5
6
Stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro posunutí na displej zobrazující (
1
2
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného titulu/skladby (stopy) ( ) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Zvolíte-li nabídku disku, která není diskem podporována, objeví se na
obrazovce zpráva <This menu is not supported>.
3
4
) čas.
Stiskněte numerická tlačítka pro volbu požadovaného času a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
001/040
0:00:37
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posunutí na položku <DISC MENU>
a pak stiskněte tlačítko ENTER.
).
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadované kapitoly a pak stiskněte tlačítko ENTER.
01/05
V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► pro volbu požadované položky.
Stiskněte tlačítko ENTER.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
1/1
ENTER
EXIT
• Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
MP3
JPEG
OBSLUHA
MOVE
Stiskněte numerická tlačítka.
 Bude přehrán zvolený soubor.
 Při přehrávání disku MP3 nebo JPEG nemůžete pro posunutí na složku
používat tlačítka ▲,▼. Pro posunutí na složku stiskněte tlačítko STOP () a
pak stiskněte tlačítko ▲,▼.
Použití nabídky titulu
DVD
U disků DVD obsahujících několik titulů si můžete pro sledování zvolit titul jednotlivého fi lmu.V závislosti na disku se
dostupnost této funkce může lišit.
1
2
3
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posunutí na položku <Title Menu>.
Stiskněte tlačítko ENTER.
 Zobrazí se nabídka (menu) titulu.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
• Pro přímé přesunutí na požadovaný titul, kapitolu nebo skladbu/stopu můžete
stisknout tlačítko #,$ na dálkovém ovladači.
• V závislosti na disku se nebude možno v některých případech posunout na
zvolený titul nebo čas.
• Zobrazená nabídka (menu) disku se může různit v závislosti na disku.
MOVE
40
ENTER
EXIT
41
Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím funkce USB HOST
Po připojení zařízení pro ukládání dat (k portu USB na tomto přístroji) můžete využívat mediální soubory, jako
například obrázky, videosek-vence a hudbu uloženou v přehrávači MP3, v paměti USB nebo v digitálním fotoaparátu
ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě 5.1 kanálů.
1
Zařizeni USB zapojte do portu USB umistěného na zadní části jednotky.
CZ
Kompatibilní zařízení
1. Zařízení USB, která podporují velkokapacitní datové úložiště USB Mass Storage Verze 1.0. (Zařízení
USB, která pracují jako výměnný disk operačního systému Windows (2000 nebo vyšší verze) bez nutnosti
instalace dodatečného ovladače.)
2. Přehrávač MP3: Pevný disk (HDD) a přehrávač Flash MP3.
3. Digitální fotoaparát: Fotoaparáty, které podporují standard USB Mass Storage v1.0.
• Fotoaparáty, které pracují jako výměnný disk operačního systému Windows (2000 nebo vyšší verze) bez nutnosti
instalace dodatečného ovladače.
4. Pevný disk USB HDD a disk USB Flash: Zařízení, která podporují rozhraní USB 2.0 nebo USB 1.1.
• Po připojení zařízení USB 1.1 se mohou projevit rozdílnosti v kvalitě přehrávání.
• U pevného disku (HDD) USB zajistěte, aby byl k disku připojen zdroj externího napájení, aby pevný disk USB fungoval správně.
2
Stiskněte tlačítko FUNCTION na hlavní jednotce přístroje nebo tlačítko USB
na dálkovém ovladači, aby se zvolil režim USB.
 Na obrazovce televizoru se zobrazí okénko USB MENU a uložený soubor se
přehraje.
3
Stiskněte tlačítko STOP () pro zastavení přehrávání.
d Bezpečné odejmutí zařízení USB
Aby se předešlo poškození obsahu paměti v zařízení USB, proveďte
před odpojením kabelu USB bezpečné odebrání zařízení.
1) Stiskněte tlačítko STOP () dvakrát za sebou.
Na displeji se zobrazí nápis REMOVE USB.
2) Odpojte kabel USB.
Přeskočení vpřed/vzad
Během přehrávání stiskněte tlačítko #,$.
 Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka” zvolen
následující soubor.
 Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka“ zvolen
předchozí soubor.
Rychlé přehrávání
• V závislosti na výrobci nemusí být čtečka karet USB podporována.
• Pokud do čtečky pro více karet nainstalujete několik paměťových zařízení, mohou se vyskytnout problémy.
6. Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno.
Podporované formáty
Statický
obraz
Hudba
Videosekvence
Název souboru
Přípona souboru
Datový tok
Verze
Počet pixelů
Vzorkovací frekvence
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720X480
44.1KHz~48KHz
OBSLUHA
 Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí indikace <USB>.
5. Čtečka karet USB: Čtečka karet pro jeden slot USB a čtečka více karet Multi slot USB
• Není podporována funkce CBI (Control/Bulk/Interrupt).
• Nejsou podporovány digitální fotoaparáty používající protokol PTP nebo vyžadující instalaci dodatečného progra-mu po
připojení k počítači PC.
• Zařízení se souborovým systémem NTFS nejsou podporována. (Je podporován pouze souborový systém FAT 16/32
(File Allocation Table 16/32).)
• Některé přehrávače MP3 nemusejí po připojení k tomuto přístroji pracovat v závislosti na velikosti sektoru jejich
souborového systému.
• Není podporována funkce USB HOST pokud je připojen přístroj, který přenáší mediální soubory prostřednictvím
proprietárního programu výrobce.
• Nepracuje se zařízeními MTP (Media Transfer Protocol) se zapnutým režimem Janus.
• Funkce USB host tohoto zařízení nepodporuje veškerá zařízení USB. Více informací o podporovaných
Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko  .
zařízeních najdete na stránce 70.
 Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní
následovně : 2x 4x 8x 32x Normální rychlost.
42
43
NASTAVENÍ
Nastavení
CZ
Nastavení jazyka (Language)
Ve výchozím nastavení je jazyk nabídky na obrazovce (OSD – On-Screen Display) nastaven na
<English>(angličtina).
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
5
Nastavení typu obrazovky televizoru
V závislosti na typu vašeho televizoru (širokoúhlý televizor – Wide Screen nebo klasický televizor s poměrem stran 4:3) si
můžete zvolit poměr stran obrazu televizoru.
1
2
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Zvolte položku <LANGUAGE> (jazyk) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▲,▼ pro volbu položky <OSD LANGUAGE> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro volbu požadovaného jazyka a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
OSD LANGUAGE : Volba jazyka nabídky na obrazovce (OSD)
AUDIO : Volba jazyka zvukového doprovodu (zaznamenaného na disku)
SUBTITLE : Volba jazyka titulků (které jsou zaznamenány na disku)
DISC MENU : Volba jazyka nabídky/menu disku (zaznamenaného na disku)
a Pokud vámi zvolený jazyk není na disku zaznamenán, jazyk nabídky se nezmění
ani pokud nastavíte svůj požadovaný jazyk.
• OTHER : Budete-li chtít zvolit jiný jazyk, zvolte možnost OTHER a zadejte jazykový kód
vaší země. (Viz stránka 69, kde jsou uvedeny kódy jednotlivých jazyků) Je
možno zvolit jazyk pro menu AUDIO (zvukový doprovod), SUB TITLE (titulky)
a DISC MENU (nabídka/menu disku).
MOVE
ENTER
RETURN
ENTER
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
Nastavení poměru stran obrazu (velikost obrazovky)
Poměr vodorovného ke svislému rozměru obrazovky klasického televizoru je 4:3, zatímco u širokoúhlého televizoru a
<high defi nition> televizoru je tento poměr 16:9. Tento poměr se nazývá <poměr stran obrazu>. Při přehrávání disku
DVD, který je zaznamenán s jinou velikostí obrazovky, byste měli nastavit poměr stran obrazu tak, aby odpovídal
vašemu televizoru nebo monitoru.
Pro standardní televizor zvolte buď možnost <4:3LB> nebo <4:3PS>, podle vašich osobních preferencí.
Pokud máte širokoúhlý televizor, zvolte možnost <16:9>.
WIDE
Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu celé
obrazovky na svém širokoúhlém televizoru.
 Nyní můžete vychutnat širokoúhlý poměr stran obrazu.
NASTAVENÍ
•
•
•
•
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <TV DIS-PLAY> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu požadované položky a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
 Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
 Jakmile je nastavení dokončeno pak (pokud byla jako jazyk nastavena
angličtina - English) se bude nabídka na obrazovce (OSD) zobrazovat v
angličtině.
MOVE
3
V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
4:3LB (4:3 Letterbox)
Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu letter
box na klasickém televizoru.
 V horní a dolní části obrazovky se budou zobrazovat černé pruhy.
EXIT
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu pan &
scan na klasickém televizoru.
 Uvidíte pouze střední část obrazovky (s <odříznutými> stranami obrazu s
poměrem stran obrazu 16:9).
• Pokud je disk DVD zaznamenán s poměrem stran obrazu 4:3, nebudete obraz moci sledovat v širokoúhlém formátu.
• Protože některé disky DVD jsou zaznamenány v různých obrazových formátech, mohou vypadat odlišně v
závislosti na softwaru, typu televizoru a nastavení poměru stran obrazu na televizoru.
44
45
Nastavení (pokr.)
Nastavení rodičovského zámku (úrovně omezení – Rating Level)
Tato funkce umožňuje omezení přehrávání disků DVD, určených pro dospělé (násilné scény atd.), aby je nemohly sledovat děti.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
ENTER
RETURN
EXIT
Nastavení tapety (Wallpaper)
1
 Je možno zvolit až 3 nastavení tapety.
Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety, které jste provedli
1
2
4
5
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačít-ko ENTER.
Stiskněte kurzorové tla-čítko ▼ pro posunutí na položku <PASSWORD> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Zadejte staré heslo, pak nové heslo a nakonec nové heslo potvrďte.
 Nastavení je dokončeno.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• Výchozí hodnota hesla je <7890>.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <LOGO> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko ▼ pro volbu požadovaného uživatele <USER> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
NASTAVENÍ
3
EXIT
Napájení přístroje se vypne a poté se opět zapne.
 Bude zobrazena zvolená tapeta.
Pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (Parental rating level) můžete nastavit heslo.
RETURN
3
 Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva <COPY LOGO DATA>.
COPY LOGO DATA
Nastavení hesla (Password)
ENTER
2
Jakmile se v průběhu pře-hrávání objeví požado-vaný obrázek, stiskněte
tlačítko PLAY/PAUSE.
Stiskněte tlačítko LOGO.
 Výchozí hodnota hesla je <7890>.
 Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
• Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud disk DVD obsahuje informace s úrovní
hodnocení obsahu disku.
MOVE
JPEG
Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
1
2
DVD
Při sledování disku DVD nebo JPEG CD můžete nastavit obrázek, který chcete zobrazit jako tapetu pozadí.
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <PAREN-TAL> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro volbu požado-vané úrovně omezení
(hodnocení obsahu) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Pokud například zvolíte úroveň 6 (Level 6), nebudete moci sledovat disky
DVD s úrovní 7 (Level 7) nebo vyšší.
 Čím vyšší je tato úroveň, tím blíž má obsah disku k materiálu
obsahujícímu násilí nebo scény pro dospělé.
MOVE
CZ
 Tím se zvolí jedna ze 3 obrazovek tapety
5
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
• ORIGINAL : Zvolte tuto možnost pro nastavení obrázku <Samsung Logo> jako
vaší tapety.
• USER : Zvolte tuto možnost pro nastavení požadovaného obrázku jako vaší
tapety.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
Pokud toto heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (Rating level) zapomenete, proveďte následující kroky:
• Pokud v přístroji není vložen žádný disk, podržte tlačítko STOP () na přístroji stisknuté déle než 5 sekund.
Na displeji se zobrazí nápis <INITIAL> a veškerá nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
• Stiskněte tlačítko POWER (napájení).
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci pokud to není nezbytně nutné.
46
47
Nastavení (pokr.)
CZ
Režim přehrávání disků SACD
Režim přehrávání disku DVD
Pokud jde o hybridní disk SACD, můžete ho stejně dobře přehrát v režimu CDDA.
Některé disky DVD-Audio obsahují obraz ve formátu DVD-Video a rovněž zvuk ve formátu DVD-Audio. Budete-li chtít
přehrávat část DVD-Video na disku DVD-Audio, nastavte přehrávač do režimu DVD-Video.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
Stiskněte tlačítko EJECT a potom stiskněte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
3
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posu-nutí na položku <DVD TYPE> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
4
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro posun na položku <DVD VIDEO> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
Stiskněte tlačítko EJECT a potom stiskněte tlačítko MENU.
2
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
3
Stiskem tlačítka ▼ vyberte <SACD TYPE> a následně stiskněte tlačítko
ENTER.
4
Stiskem tlačítka▲,▼ vyberte volbu <SACD MODE> a následně stiskněte
tlačítko ENTER.
„ Chcete-li nastavit režim přehrávání CDDA, opakujte kroky 1 až 4.
• SACD MODE (Režim SACD) : Tento režim nastavte pro přehrávání disku formátu SACD.
• CDDA MODE : Tento režim nastavte pro přehrávání obsahů CDDA na disku.
 Budete-li chtít přepnout do režimu přehrá-vání DVD AUDIO, zopakujte znovu kroky 1 až 4.
• DVD VIDEO : nastaveno pro přehrávání obsahu disku DVD video obsaženého na disku DVD audio.
• DVD AUDIO: nastaveno pro výchozí přehrávání DVD audio.
1
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• Vypnutím centrální reprosoustavy je automaticky nastaven režim SACD.
EXIT
• Výchozím nastavením režimu přehrávání DVD je DVD Audio.
• Vypnutím centrální reprosoustavy je automaticky nastaven režim DVD Audio (DVD zvuk).
Výstupní signály a frekvenční rozsahy reprosoustav se nastaví automaticky v souladu s konfi gurací vašich reprosoustav a
podle toho, zda jsou určité reprosoustavy použity nebo nikoli.
1
2
Please use the Registration code to register this player with the DivX (R) video on demand format.
To learn more, go to www.divx.com/vod.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
V položce <Speaker Setup> stiskněte opět tlačítko ENTER.
NASTAVENÍ
Registrace DivX (R)
Nastavení režimu reprosoustav
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼, ◄, ► pro posunutí na požadova-nou
reprosoustavu a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 U položek C (centrální), SL (levá prostorová/surround) a SR (pravá prostorová/
surround) se po každém stisknutí tlačítka režim střídavě přepíná následovně:
SMALL (malá) NONE (žádná)
 U položek L (levá) a R (pravá) reprosoustava je režim nastaven na hodnotu SMALL (malá).
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• SMALL (malá): Tuto možnost zvolte, máte-li tento typ reprosoustav.
• NONE (žádná): Tuto možnost zvolte, nejsou-li připojeny žádné reprosousta.
• Režim reprosoustav se může různit v závislosti na formátu PRO LOGIC a
STEREO (viz stránka 54).
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
48
49
Nastavení (pokr.)
Nastavení (pokr.)
Nastavení doby zpoždění/prodlevy (Delay Time)
Nastavení testovacího signálu (Test Tone)
Pokud není možno reprosoustavy umístit ve stejných vzdálenostech od poslechového místa, můžete nastavit dobu zpoždění
(prodlevy) audio signálů ze střední reprosoustavy a zadních reprosoustav.
•
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <DELAY TIME> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► pro posunutí na požadova-nou
reprosoustavu a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro nastavení doby zpoždění (prodlevy).
Testovací signál (funkci Test Tone) můžete použít pro kontrolu správnosti zapojení reprosoustav.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
ENTER
RETURN
EXIT
3
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <TEST TONE> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Testovací signál bude postupně odesílán do repro-soustav v tomto pořadí:
L (levá) C (centrální) R (pravá) SR (pravá prostorová/surround) SL (levá prostorová/surround) SW (subwoofer). Stisknete-li v této chvíli
tlačítko ENTER, testovací signál se ukončí.
 Dobu zpoždění (prodlevy) pro centrální reprosoustavu (C) je možno
nastavit mezi 00 až 05 ms a pro levou a pravou prostorovou/surround
reprosoustavu (SL a SR) mezi 00 až 15 ms.
MOVE
CZ
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
ENTER
EXIT
Nastavení doby zpoždění (prodlevy) reprosoustavy (Speaker Delay Time)
Ideal CENTER SPEAKER
placement
Ideal
SURROUND
SPEAKER
placement
It is desirable to place all speakers within this circle.
Df: The distance from FRONT SPEAKER
Dc: The distance from CENTER SPEAKER
Ds: The distance from SURROUND SPEAKER
Nastavení centrální (CENTER) reprosoustavy
Pokud je vzdálenost Dc rovna nebo je delší než vzdálenost Df (viz
obrázek), nastavte režim jako 0 ms.
V opačném případě změňte nastavení v souladu s tabulkou.
Vzdálenost mezi Df a Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Doba zpoždění
(prodlevy)
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
NASTAVENÍ
Při přehrávání prostorového (surround) zvuku ve formátu 5.1 kanálů můžete nejlepší zvuk docílit, pokud je
vzdálenost mezi vámi a jednotlivými reprosoustavami shodná. Protože zvuky přicházejí do poslechového místa
v různých okamžicích (v závislosti na umístění reprosou-stav), můžete nastavit tento rozdíl přidáním efektu
zpoždění (prodlevy) ke zvuku centrální reprosoustavy a prostorových (surround) reprosoustav.
Nastavení zadních prostorových (REAR SURROUND) reprosoustav
Pokud je vzdálenost Df rovna nebo je delší než vzdálenost
Ds (viz obrázek), nastavte režim jako 0 ms. V opačném
připadě změňte nastaveni v souladu s tabulkou.
Vzdálenost mezi Df a Ds
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Doba zpoždění
(prodlevy)
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• U formátu
(Dolby Pro Logic II) může být doba zpoždění (prodleva) pro každý režim rozdílná.
• U formátů AC-3 a DTS je dobu zpoždění (prodlevy) možno nastavit mezi 00 až 15 ms.
• Centrální kanál je možno nastavit pouze u disků se zvukovým doprovodem 5.1 kanálů.
50
51
Nastavení (pokr.)
Nastavení zvuku (Audio)
Pomocí této funkce můžete nastavit vyvážení a úroveň jednotlivých reprosoustav.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <SOUND EDIT> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačít-ka ▲,▼ pro volbu a nasta-vení požadované
položky. Stiskněte tlačítko ◄,► pro nastavení parametru.
CZ
Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)
Tato funkce umožňuje nastavit vyvážení mezi nejhlasitějšími a nejtiššími zvuky. Tato funkce umožňuje poslech zvuku
ve formátu Dolby Digital při sledování fi lmů při nízké hlasitosti v noci.
1
2
3
MOVE
ENTER
EXIT
4
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
ENTER
RETURN
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <DRC> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro nastavení funkce DRC.
 Po stisknutí kurzorového tlačítka ▲ bude účinek vyšší a po stisknutí kurzorového tlačítka ▼ bude účinek menší.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
MOVE
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
Ruční nastavení hlasitosti a vyvážení pomocí tlačítka SOUND EDIT.
Stiskněte tlačítko SOUND EDIT a pak stiskněte kurzorové tlačítko ◄,►.
Nastavení funkce AV SYNC
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
52
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posun na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posun na položku <AV-SYNC> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posun na položku AV-SYNC Delay
Time“ a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Dobu prodlevy zvukového doprovodu je možno nastavit mezi 0 až 300 ms.
Nastavte tuto hodnotu do optimálního stavu.
Nastavení vyvážení předních/zadních reprosoustav
• Můžete zvolit nastavení mezi 0 až – 6 nebo OFF (vypnuto).
• Čím blíže budete k hodnotě – 6, tím nižší bude hlasitost.
Nastavení úrovně centrální reprosoustavy/zadních reprosoustav/subwooferu
• Úroveň hlasitosti je možno nastavovat v krocích od + 6dB do – 6dB.
• Čím blíže budete k hodnotě + 6 dB, tím bude zvuk hlasitější a čím blíže budete k
hodnotě - 6 dB, tím bude zvuk tišší.
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
NASTAVENÍ
Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru se může zdát, že se obraz poněkud opožďuje za zvukovým doprovodem.
Pokud tato situace nastane, nastavte prodlevu zvukového doprovodu tak, aby odpovídal obrazu.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
53
Nastavení (pokr.)
CZ
Režim Dolby Pro Logic II
Efekt Dolby Pro Logic II
Můžete si zvolit požadovaný režim zvuku Dolby Pro Logic II.
Stiskněte tlačítko
PL II MODE.
 Po každém stisknutí tlačítka se režim přepne následovně.
Tato funkce pracuje pouze v režimu Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Stiskněte tlačítko 2PL II MODE pro volbu režimu <MUSIC>.
2
Stiskněte tlačítko 2PL II EFFECT pro volbu možnosti <P>
(PANORAMA), Panorama a pak stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro volbu
požadovaného efektu.
 Je možno zvolit buď hodnotu 0 nebo 1.
 Tento režim umožňuje rozšíření předního stereofonního obrazu se
zahrnutím prostorových (surround) reprosou-stav pro vytvoření
vzrušujícího efektu <obalení> zvukem ze stran.
3
Stiskněte tlačítko 2PL II EFFECT pro volbu položky
<C> (CENTER WIDTH) a pak stisk-něte kurzorová tlačítka ◄,► pro volbu
požadovaného nastavení efektu.
 Je možno zvolit hodnotu mezi 0 až 7.
 Tato funkce nastavuje šířku středu zvukového obrazu. Čím vyšší je
nastavená hodnota, tím méně zvuku vychází z centrální reprosoustavy.
PRO LOGIC II
skutečného vystoupení.
• CINEMA : Přidává realismus ke zvukovému doprovodu filmu.
reprosoustav a to při použití pouhé dvojice předních reprosoustav (levé
a pravé).
 Je možno zvolit hodnotu mezi 0 až 6.
• MATRIX : Můžete poslouchat prostorový (surround) zvuk 5.1 kanálů.
STEREO : Tuto možnost zvolte, budete-li chtít poslouchat zvuk pouze z levé a
pravé přední reprosoustavy a subwooferu.
• Budete-li chtít zvolit režim Pro Logic II, připojte své externí zařízení ke vstupním
zdířkám AUDIO INPUT (L a R) na přehrávači. Pokud připojíte pouze jeden ze
vstupů (L nebo R), nebudete moci poslouchat prostorový (surround) zvuk.
54
4
Stiskněte tlačítko 2PL II EFFECT pro volbu možnosti <D> (DIMENSION)
(Rozměr) a pak stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro volbu požadovaného
nastavení.
• PRO LOGIC : Můžete vychutnávat realistický vícekanálový efekt, jako při použití pěti
NASTAVENÍ
• MUSIC : Při poslechu hudby můžete vychutnávat zvukové efekty, jako při poslechu
 Postupné přesouvání zvukového pole (DSP) směrem dopředu nebo
dozadu.
• Při přehrávání disku DVD zakódovaného se dvěma nebo více kanály bude
automaticky zvolen vícekanálový režim a tlačítko 2PL II (Dolby Pro Logic II)
nebude pracovat.
55
Nastavení automatické kalibrace zvuku
CZ
Tato funkce je k dispozici jen pro přehrávání disků DVD/CD .
Automatická kalibrace zvuku
Funkci automatické kalibrace zvuku využijete při zapojení nebo přemístění systému. Přístroj automaticky rozpozná
vzdálenosti mezi reproduktory, úrovně mezi kanály a frekvenční charakteristiky k vytvoření optimálního prostředí 5.1
kanálového zvuku.
1
Připojte mikrofon pro automatickou kalibraci ke vstupnímu konektoru pro
automatickou kalibraci na subwooferu.
2
3
Mikrofon pro automatickou kalibraci umístěte do místa posluchače.
* Následující obrázky slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od
skutečného produktu.
Stiskem tlačítek pro nastavení hlasitosti na přístroji provedete nastavení
podle níže uvedených pokynů.
„ Pokud je vzdálenost mezi posluchačem a mikrofonem větší než 5 m : Nastavte úroveň
hlasitosti přístroje na hodnotu větší než 25.
„ Pokud je vzdálenost mezi posluchačem a mikrofonem 3 až 5 m : Nastavte úroveň hlas-
itosti přístroje na hodnotu 25.
„ Pokud je vzdálenost mezi posluchačem a mikrofonem menší než 3 m : Nastavte úroveň
hlasitosti přístroje na hodnotu 15.
4
Stiskněte tlačítko ASC.
„ Chcete-li vytvořit optimální prostředí 5.1 kanálového zvuku, volby jsou v následujícím
pořadí : L C R SR SL SW
Zobrazení tónu na výstupu.
˜
„ Nastavení automatické kalibrace zvuku trvá přibližně 2 minuty.
5
`
¿ł·º–
Jakmile se na displeji zobrazí hlášení <REMOVE MIC>, odpojte mikrofon
pro automatickou kalibraci zvuku.
Automatickou kalibraci zvuku zrušíte stisknutím tlačítka ASC.
„ Přehrávání tónů bude zastaveno, na displeji se zobrazí hlášení <CANCEL ASC>, po
kterém bude následovat hlášení <REMOVE MIC> (Odpojte mikrofon) a nastavení je
zrušeno.
Pokud chcete poslechnout automatickou kalibraci zvuku, stiskněte krátce
tlačítko ASC.
Zobrazí se výsledek pro každý
reproduktor.
L: Přední levý reproduktor (L)
C: Centrální reproduktor
SL: Zadní levý reproduktor (L)
„ Na displeji se střídavě zobrazuje volba ASC ON (ASC zapnuto) a ASC OFF (ASC vyp-
R: Přední pravý reproduktor (R)
SW: Subwoofer
SR: Zadní pravý reproduktor (R)
Pokud vyberete <ASC OFF>, zvuk uslyšíte v režimu nastaveném na obrazovce pro nastavení zvuku.
Zapnutí a vypnutí akustické signalizace
Po zapnutí napájení přístroj akustickou signalizací upozorní, že je připraven k přehrávání.
1
Stiskněte a podržte tlačítko ASC.
„ Na displeji se zobrazí volba <S.LOGO ON> (Akustická signalizace zapnuta) nebo
RŮZNÉ
• Pokud přístroj poprvé zapojujete nebo inicializujete, stiskněte tlačítko Auto Sound Calibration bez připojeného mikrofonu
pro kalibraci zvuku a na displeji se zobrazí hlášení "PLEASE SET ASC FUNCTION".
• Během nastavení automatické kalibrace zvuku nelze upravit hlasitost pomocí ovládání hlasitosti, protože úroveň hlasitosti
tónu je pevně nastavena.
• Pokud během automatické kalibrace zvuku dojde k odpojení mikrofonu, nastavení bude zrušeno.
nuto).
„ Pokud vyberete možnost <ASC ON>, zvuk uslyšíte v režimu automatické kalibrace.
<S.LOGO OFF> (Akustická signalizace vypnuta).
2
Krátce stiskněte tlačítko ASC.
„ Každé stisknutí tlačítka přepíná mezi volbou <S.LOGO ON> a <S.LOGO OFF>.
„ Pokud vyberete nastavení <S.LOGO ON> (Akustická signalizace zapnuta), zvukové
upozornění bude přehráno, jakmile bude po zapnutí přístroje disk načtený. Pokud
vyberete nastavení <S.LOGO OFF> (Akustická signalizace vypnuta), žádný zvuk
přehrán nebude.
56
57
Režim živého prostorového zvuku
Super 5.1
CZ
Funkce virtuálních sluchátek
Dvoukanálový zdroj zvuku jako např. přehrávač disků CD nebo rozhlasové vysílání můžete reprodukovat jako
5.1 prostorový zvuk.
Stiskněte tlačítko SUPER5.1.
„ Každé stisknutí tlačítka přepíná mezi volbou <SUPER 5.1> a <BYPASS>.
„ Chcete-li přehrát dvoukanálový zvuk jako prostorový zvuk 5.1 vyberte možnost
Použijte sluchátka (3.5 ) pro potěšení z nerušeného poslechu (nejsou součástí balení). S běžnými sluchátky si můžete
užít dynamické zvukové efekty podobné virtuálnímu prostorovému zvuku 5.1.
1
Sluchátka zapojte do konektoru pro sluchátka.
„ Sluchátka je možné zakoupit ve většině prodejen spotřební elektroniky.
<SUPER 5.1>.
Hudba
Pokud při poslechu dvoukanálového zdroje stisknete tlačítko MUSIC, zvuk bude reprodukován jako prostorového zvuk 4.1
a můžete si tak užít opravdu dynamický zvuk.
Stiskněte tlačítko MUSIC.
„ Každé stisknutí tlačítka cyklicky přepíná mezi následujícími volbami:
CONCERT1 CONCERT2 JAZZ
CATHEDRAL BYPASS
2
Stiskněte tlačítko V-H/P.
„ Každé stisknutí tlačítka přepíná mezi volbou <V-H/P ON> (V-H/P zapnuto) a
<V-H/P OFF> (V-H/P vypnuto)..
• V-H/P ON (V-H/P zapnuto) : Efekt prostorového zvuku 5.1 a vám dá pocit přítomnosti na baseballovém stadionu nebo v koncertním sále.
• V-H/P OFF (V-H/P vypnuto) : Zapnutí běžného dvoukanálového stereofonního zvuku.
• Při poslechu přes sluchátka nenastavujte extrémně vysoké úrovně hlasitosti.
Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může vést k trvalému poškození sluchu.
Film
Pro filmy si můžete vybrat ze 4 různých režimů zvukového pole.
Stiskněte tlačítko MOVIE.
„ Každé stisknutí tlačítka přepíná cyklicky mezi následujícími volbami:
VIRTUAL 9.1 EX-MOVIE CINEMA SPORTS BYPASS
RŮZNÉ
VIRTUAL 9.1: Poskytuje efekt virtuálního prostorového zvuku simulující 9.1 kanálový zvuk v
kinosálu.
• Pokud vložíte disk DVD, které obsahuje dvoukanálový nebo vícekanálový formát zvuku a stisknete tlačítko SUPER 5.1,
režim nebude fungovat a na displeji se zobrazí hlášení <THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE> (Tato funkce
je dostupná pouze pro dvoukanálový zdroj zvuku).
• Tato funkce nepodporuje disky formátu SACD ani DVD-AUDIO.
• Výstup 5.1 je dostupný pouze pro režimy VIRTUAL 9.1 a EX-MOVIE.
58
59
Poslech radiopřijímače
O vysílání RDS
CZ
Dálkový ovladač
1
2
Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
„ Automatické ladění 1 : Po stisknutí tlačítka #,$ se zvolí rozhlasová stanice uložená
na předvolbě.
„ Automatické ladění 2 : Stiskněte a podržte tlačítko .,, pro automatické vyhledání
Použití systému RDS (Radio Data System) na příjem stanic FM
Systém RDS umožňuje stanicím FM vysílat spolu s jejich obvyklým programovým signálem i doplňkové informace. Například,
stanice můžou vysílat názvy stanic nebo informace o typu vysílaného programu, například sport nebo hudbu, a pod.
vysílajících rozhlaso-vých stanic.
„ Manuální ladění : Stiskněte tlačítko .,, pro postupné zvyšování nebo snižování
frekvence.
Hlavní jednotka přístroje
1
2
Při naladěné stanice FM, která obsahuje službu RDS se na displeji
rozsvítí indikátor RDS.
Popis funkce RDS
Stiskněte tlačítko FUNCTION pro volbu vlnového pásma FM.
Zvolte rozhlasovou stanici.
„ Automatické ladění 1 : Stiskněte tlačítko STOP () pro volbu položky <PRESET> a pak
stiskněte tlačítko #,$ pro volbu stanice uložené na předvolbě.
„ Automatické ladění 2 : Stiskněte tlačítko STOP () pro volbu položky <MANUAL> a pak
stiskněte a podržte tlačít-ko #,$ pro automatické prohledání vlnového pásma.
„ Manuální ladění : Stiskněte tlačítko STOP () pro volbu položky <MANUAL> a pak krát-
ce stiskněte tlačítko #,$ pro naladění nižší nebo vyšší frekvence.
Stiskněte tlačítko MO/ST pro poslech v režimu Mono/Stereo.
(Tato možnost platí pouze při poslechu stanic v pásmu FM.)
• PTY (Program Type) (Typ programu) : Zobrazí typ právě vysílaného programu.
• PS NAME (Program Service Name) (Název služby programu) : Označuje název
vysílané stanice a skládá se z 8 znaků.
• RT (Radio Text) (Rádiový text) : Dekóduje text, který vysílá stanice (vysílá-li) a
skládá se maximálně ze 64 znaků.
• CT (Clock Time) (Hodinový čas) : Dekóduje hodiny v reálném čase z frekvence FM.
• Některé stanice nemusí vysílat informace PTY, RT nebo CT, proto se tyto nemusí vždy
zobrazovat.
• TA (Traffic Announcement) (Dopravní hlášení) : Když tento symbol bliká, probíhá
dopravní hlášení.
„ Po každém stisknutí tlačítka se zvuk přepíná mezi možnostmi <STEREO> a <MONO>.
„ V oblasti se špatným příjmem zvolte možnost <MONO> pro dosažení čistého příjmu bez rušení.
Naladění rozhlasových stanic na předvolby
Příklad : Uložení stanice na frekvenci FM 89,1 do paměti
1
2
4
5
Stiskněte tlačítko ,,. pro volbu frekvence <89,10>.
Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY (Paměť tuneru).
 Na displeji bliká indikátor <PRGM>.
Stiskněte tlačítko #, $ pro volbu čísla předvolby.
 Můžete zvolit mezi předvolbou 1 až 15
Stiskněte opět tlačítko TUNER MEMORY (Paměť tuneru).
 Předtím, než <PRGM> zmizne z obrazovky, stiskněte tlačítko TUNER MEMORY
(paměť tuneru).
 <PRGM> zmizne z displeje a stanice se uloží do paměti.
Zobrazení signálů RDS
Signály RDS odesílané stanicí můžete vidět na displeji.
Při poslechu stanice FM stiskněte tlačítko RDS DISPLAY.
 Při každém stisknutí tlačítka se displej změní a zobrazí následovní informace :
PS NAME RT CT Frekvence
• PS (Program Service (Služba programu)) : Během vyhledávaní se objeví <PS> a pak
se zobrazí název stanice. Není-li signál vysílán, objeví se <NO PS>.
• RT(RadioText (Rádiový text)) : během vyhledávání , objeví se <RT> a pak se zobrazí
textové zprávy vysílané stanicí. Není-li signál vysílán, objeví se <NO RT>.
• Frekvence : frekvence stanice (není služba RDS).
RŮZNÉ
3
Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
• RDS nemusí fungovat správně, nevysílá-li naladěná stanice signál RDS
správně nebo je-li intenzita signálu nízká.
O znacích zobrazovaných na displeji
• Okénko displeje nerozeznává malé a velké písmena abecedy a vždy používá velké
písmena.
• Okénko displeje nezobrazuje písmena s diakritikou, například <A> může znamenat
písmena <A> s diakritikou jako <Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ a Ă.>
• Skončí li vyhledávaní ihned, na displeji se nezobrazí <PS> a <RT>.
6 Při ukládání dalších stanic na předvolby zopakujte kroky 2 až 5.
d Pro naladění stanice na předvolbě stiskněte tlačítko #, $ na dálkovém ovladači
pro zvolení kanálu.
60
• Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.
61
Užitečné funkce
O vysílání RDS (pokr.)
Signalizace funkce PTY (Program Type) (Typ programu) a funkce PTY-SEARCH
Jendou z výhod služby RDS je, že můžete najít konkrétní druh programu z předvolených kanálů zadáním kódů PTY.
Vyhledání programu pomocí kódů PTY
Při poslechu stanice FM stiskněte tlačítko PTY SEARCH.
Stiskejte PTY- nebo PTY+, dokud se na displeji neobjeví požadovaný kód PTY.
 Displej zobrazí kódy PTY na pravé straně.
Znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH, zatím co jsou kódy PTY zvolené v
předešlém kroku ještě na displeji.
 Centrum prohledá 15 předvolených stanic FM, zastaví se, když najde tu,
kterou jste zvolili a naladí ji.
d Pro potvrzení nastavení časovače spánku stiskněte tlačítko SLEEP
(časovač spánku).
 Zobrazuje se zbývající doba do okamžiku, než se systém domácího kina
sám vypne.
 Dalším stisknutím tlačítka se změní doba časovače spánku, kterou jste
nastavili předtím.
d Pro zrušení časovače spánku stiskněte tlačítko SLEEP, až se na displeji
zobrazí indikace OFF.
Nastavení jasu displeje
Jas displeje na přístroji je možno nastavit tak, aby vás nerušil při sledování programu na obrazovce.
Typ programu
Displej
NEWS
(Zprávy)
Zprávy včetně oznamovaných vyjádření a
reportáží.
OTHER M
(Jiná hudba)
Jiná hudba – jazz, R&B, country
Stiskněte tlačítko DIMMER (změna jasu).
AFFAIRS
(Události)
Některé záležitosti včetně aktuálních jevů, dokumentárních pořadů, diskusí a analýz.
WEATHER
(Počasí)
Počasí
 S každým stiskem tlačítka se mění jas displeje na čelní straně centrální reprosoustavy.
INFO
(Informace)
Informace jako míry a váhy, výnosy a
předpověď, záležitosti zajímavé pro zákazníky,
zdravotní informace, a pod.
FINANCE
(Finance)
Finance
DRAMA
Vzdělávání
Drama – rádioseriály a pod.
CULTURE
(Kultura)
Kultura – národní nebo lokální kultura,
včetně náboženských problémů, místní
vědy, sociální vědy, jazyka, divadla, a pod.
SCIENCE
(Věda)
Přírodní vědy a technologie
CHILDREN
(Dětské)
Dětské programy
SOCIAL A
(Sociální události)
Sociální události
RELIGION
(Náboženské)
Náboženské
PHONE IN
(Telefonování)
Telefonování
TRAVEL
(Cestování)
Cestování
Jiné – hovořené slovo, zábavné programy
(soutěže, hry), interview, komedie a satirické hry a pod
LEISURE
(Volný čas)
Volný čas
POP M
(Popová hudba)
JAZZ
Jazzová hudba
Popová hudba
COUNTRY
Country hudba
ROCK M
(Rocková hudba)
Rocková hudba
NATION M
(Lidová hudba)
Lidová hudba
OLDIES
Oldies hudba
VARIED
(Různé)
M.O.R.M
Současná hudba považována za <lehký
posluch.>
LIGHT M
(Lehká hudba)
Lehká klasická hudba - klasická hudba a
instrumentální a sborová hudba
CLASSICS
(Klasika)
Náročnější klasická hudba – Orchestrální hudba,
symfonie, komorní hudba a opera
FOLK M
(Folková hudba)
DOCUMENT
(Dokumenty)
Funkce Mute (utlumení zvuku)
Tato funkce je zvláště důležitá, pokud čekáte telefonní hovor nebo zazvonění zvonku u dveří.
RŮZNÉ
EDUCATE
(Vzdělávání)
Sports
Typ programu
10 20 30 60 90 120 150 OFF (vypnuto).
Displej
SPORT
62
Je možno nastavit dobu (čas), kdy se systém domácího kina sám vypne.
 Při každém stisknutí tlačítka se předvolený čas změní následovním způsobem :
• Vyhledávání PTY je použitelné jen pro předvolené stanice.
• Vyhledávání můžete kdykoli v průběhu zastavit stisknutím tlačítka PTY SEARCH.
• Pro následovní kroky existuje časový limit. Stornujete-li nastavení před dokončením, začněte znovu od
kroku 1.
• Při použití tlačítek na primárním dálkovém ovládání se ujistěte, jestli jste zvolili stanici FM pomocí primárního
dálkového ovládání.
3
Funkce Sleep Timer (časovač spánku)
Stiskněte tlačítko SLEEP (časovač spánku).
Předtím, než začnete, nezapomeňte...
1
2
CZ
Stiskněte tlačítko MUTE (utlumení zvuku).
 Na displeji se zobrazí symbol <MUTE>.
 Chcete-li obnovit hlasitost zvuku.
Folková hudba
Dokumenty
63
Ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače
Při ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače
1
2
3
Stiskněte tlačítko TV pro volbu režimu TV.
Stiskněte tlačítko POWER, aby se zapnul televizor.
Podržte stisknuté tlačítko POWER (napájení) a zadejte kód odpovídající
značce vašeho televizního přijímače.
 Pokud je v tabulce uvedeno pro váš televizor více kódů, zadejte je vždy po
jednom a vyzkoušejte, který kód funguje.
Příklad : Pro televizor značky Samsung
Podržte stisknuté tlačítko POWER (napájení) a numerickými tlačítky zadejte
hodnoty 00, 5, 16, 17 a 40.
4
Vypne-li se TV, nastavení je kompletní.
 Pro ovládání můžete používat tlačítka TV POWER (zapnutí televizoru),
VOLUME (hlasitost), CHANNEL (kanál) a numerická tlačítka (0-9).
• Dálkový ovladač nemusí s některými značkami televizorů pracovat. Kromě
toho nemusejí být dostupné některé operace ovládání (v závislosti na značce
vašeho televizoru).
• Pokud na svůj dálkový ovladač nenastavíte kód podle značky svého televizoru,
bude dálkový ovladač při výchozím nastavení pracovat s televizory značky
Samsung.
Seznam kódů podle značek (výrobců) televizorů
Číslo
Značka
Kód
Číslo
Značka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
Kód
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
61
Samsung
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
60, 98
21
Daytron
40
65
Sharp
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
RŮZNÉ
64
CZ
65
Vyhledání a odstranění závad
CZ
Pokud se při provozu přístroje vyskytnou problémy, projděte si níže uvedenou tabulku. Pokud problém, se kterým jste se
setkali, není v této tabulce uveden nebo pokud rady uvedené v tabulce nepomohou váš problém vyřešit, vypněte přístroj,
odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků Samsung nebo na servisní
středisko Samsung Electronics.
Příznak
Nelze vysunout disk.
Kontrola/Náprava
 Je síťový napájecí kabel pevně zasunut do síťové zásuvky?
 Vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
 Zkontrolujte kód regionu na disku DVD. Disky DVD zakoupené v
zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat.
Přehrávání se nezahájí.
 Disky CD-ROM a DVD-ROM není možno na tomto přístroji přehrávat.
 Ujistěte se, zda je nastavena správná úroveň hodnocení obsahu disku
(rating).
Přehrávání se nezahájí ihned po stisknutí
tlačítka Play/Pause.
Přístroj nereprodukuje žádný zvuk.
 Není disk, který používáte, zdeformovaný nebo nejsou na jeho
povrchu škrábance?
 Setřete povrch disku a očistěte jej.
 Při zrychleném nebo zpomaleném přehrávání a při přehrávání
po krocích není zvukový doprovod slyšitelný.
 Jsou správně zapojeny reprosoustavy? Je správně nastaveno
přizpůsobení reprosou-stavy?
 Není disk vážně poškozen?
 Při poslechu disku CD nebo radiopřijímače je zvuk reprodukován
pouze předními reprosoustavami (levou/pravou). Zvolte možnost
<PRO LOGIC II> stisknutím tlačítka
PL II (Dolby Pro Logic II) na
dálkovém ovladači, aby se použilo všech 6 reprosoustav.
Zvuk je slyšitelný pouze z některých
reprosoustav, nikoli ze všech šesti.
 Pokud v režimu nastavení reprosoustav (na obrazovce Setup)
nastavíte položky C (centrální reprosoustava), SL (levá prostorová/
surround reprosoustava) a SR (pravá prostorová/surround
reprosoustava) na hodnotu NONE (žádná), nebude z centrální
reprosoustavy a předních reprosoustav (levé a pravé) vycházet žádný
zvuk. Nastavte položky C, SL a SR na hodnotu SMALL (malá).
 Je na obalu disku uvedena značka <Dolby Digital 5.1 CH>?
Prostorový (surround) zvuk Dolby Digital 5.1 kanálů bude
reprodukován pouze tehdy, pokud je na disku uložen zvukový
doprovod ve formátu 5.1 kanálů.
 Disk se otáčí, ale nezobrazuje se
žádný obraz.
 Kvalita obrazu je špatná a obraz se
chvěje.
•
•
•
•
Nefunguje jazyk zvukového doprovodu
a titulky.
• Jazyk zvukového doprovodu a titulky nebudou fungovat u disku
DVD, který příslušné jazyky neobsahuje. Navíc (v závislosti na disku)
mohou tyto jazyky pracovat odlišně.
Obrazovka nabídky se neobjevuje,
přestože je zvolena funkce nabídky.
• Nepoužíváte disk, který žádné nabídky neobsahuje?
Není možno změnit poměr stran obrazu.
• Disky DVD s poměrem stran obrazu 16:9 můžete přehrávat v
širokoúhlém režimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo v režimu
4:3 PAN SCAN, avšak disky DVD s poměrem stran 4:3 se budou
zobrazovat pouze s poměrem stran 4:3. Podívejte se na obal disku
DVD a poté zvolte příslušnou funkci.
 Hlavní jednotka nepracuje. (Příklad:
Napájení se vypne nebo je slyšet
divný zvuk.)
 Systém domácího kina nepracuje
správně.
Zapomněli jste heslo pro nasta-vení
úrovně hodnocení obsahu (rating).
Dálkový ovladač nepracuje.
66
Is the TV power on?
Are the video cables connected properly?
Is the disc dirty or damaged?
A poorly manufactured disc may not be playable.
• Vypněte napájení a podržte tlačítko STOP() na hlavní jednotce
minimálně 5 sekund.
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených
nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně
nutné.
• Zatím co se na displeji hlavní jednotky objeví zpráva <NO DISC>,
podržte tlačítko STOP() na hlavní jednotce déle než 5 sekund.
Na displeji se objeví <INITIAL> a všechny nastavení se vrátí na
předvolené hodnoty.
• Stiskněte tlačítko POWER (napájení).
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených
nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně
nutné.
 Je na displeji s informacemi správně nastaven jazyk zvukového
doprovodu na DOLBY DIGITAL 5.1 kanálů?
• Používáte dálkový ovladač v rámci jeho provozního dosahu, pokud
jde o úhel nasměro-vání a vzdálenost do přístroje?
• Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité?
 Vybrali jste správně režim (TV/DVD) dálkového ovladače (TV nebo
DVD)?
Kontrola/Náprava
RŮZNÉ
Není reprodukován prostorový
(surround) zvuk Dolby Digital 5.1 kanálů.
 Ujistěte se, zda je disk DVD kompatibilní s formátem 5.1 kanálů.
Příznak
Není možno přijímat rozhlasové vysílání.
• Je k přístroji správně připojena anténa?
• Pokud je vstupní signál z antény slabý, nainstalujte si v místě s
dobrým příjmem venkovní anténu pro pásmo FM.
Při poslechu zvuku z televize přes
přístroj není slyšet žádný zvuk.
• Pokud je stisknuto tlačítko pro vysunutí během poslechu zvuku z
televize prostřednictvím funkcí D.IN1, D.IN2, AUX, je aktivována se
funkce DVD, a to zastaví zvuk z televize.
67
Upozornění k manipulaci a skladování disků
Malé škrábance na povrchu disku mohou vést ke snížení kvality zvuku a obrazu nebo mohou způsobovat přeskakování
disku.Při manipulaci s disky buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jejich poškrábání.
Zacházení s disky
Nedotýkejte se té plochy disku, na které je záznam. Držte disk za okraje
tak, aby se na povrchu disku neobjevily otisky prstů.Na disk nelepte žádné
papírky nebo lepicí pásky.
Uložení a skladování disků
Neukládejte disky v dosahu
přímého slunečního záření.
Disky skladujte na dobře
větraném místě.
Ukládejte disky do čistých
ochranných obalů (krabiček).
Disky ukládejte ve svislé poloze.
• Zabraňte znečištění disků nečistotami a prachem.
• Nevkládejte do přehrávače prasklé nebo poškrábané disky.
Manipulace s disky a jejich skladování
CZ
Zadejte odpovídající kódové číslo pro počáteční nastavení položek <Disc Audio> (zvukový doprovod disku),
<Disc Subtitle>(titulky na disku) anebo <Disc Menu> (nabídka disku) (viz stránka 44).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
Pokud jsou na povrchu disku otisky prstů nebo nečistoty, očistěte disk
jemným roztokem čisticího prostředku zředěného vodou a otřete povrch
disku měkkým hadříkem.
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
• Při čištění jemně stírejte plochu disku směrem od středu k okraji.
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
RŮZNÉ
1142
1144
• Pokud se teplý vzduch dostane do kontaktu s chladnými součástmi uvnitř
přehrávače, může dojít ke vzniku kondenzace. Pokud se uvnitř přehrávače
vytvoří kondenzace, nemusí přehrávač správně pracovat. Pokud taková situace nastane, vyjměte z přehrávače disk a nechejte zapnutý přehrávač 1 až 2
hodiny mimo provoz.
68
Tabulka jazykových kódů
69
Podporované produkty pro funkci USB Host
Digitální fotoaparát
CZ
USB Flash Disk
Příkon (odběr energie)
110W
Hmotnost
5 kg
Rozměry (Š x V x H)
521 x 320 x 178 mm
Rozsah provozní teploty
+5°C až +35°C
Výrobek
Společnost
Typ
Výrobek
Společnost
Typ
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Rozsah provozní vlhkosti
10% ~ 75%
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
Použitelná citlivost
10dB
Poměr signál/šum
60dB
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Výrobek
Společnost
Typ
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
VŠEOBECNÉ
ÚDAJE
FM TUNER
OBRAZOVÝ
VÝSTUP
Přehrávač MP3
Zkreslení
0.5%
Kompozitní video
1.0Všp-šp(75Ω ohmů)
Y:1.0Všp-šp(75Ω ohmů)
Komponentní video
Pr:0.70Všp-šp(75Ω ohmů)
Pb:0.70Všp-šp(75Ω ohmů)
Rozhraní HDMI
Impedance : 85~115Ω
Výstupní výkon pro přední
reprosoustavy
167W x 2(3Ω)
Výstupní výkon centrální
soustavy
167W (3Ω)
Výstupní výkon zadních reprosoustav
167W x 2(3Ω)
MP3 Player
Výstupní výkon subwooferu
165W(3Ω)
ZESILOVAČ
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
Kmitočtový rozsah
20Hz~20KHz
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
Poměr signál/šum
70dB
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
Olympus
Digital Camera
Samsung
MP3 Player
60dB
C-5060
YP-35
Separace kanálů
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
Vstupní citlivost
(AUX)500mV
Reproduktorový systém 5.1 kanálů
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Impedance
3Ω (DCR 3.4Ω)
3Ω (DCR 3.4Ω)
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Kmitočtový rozsah
100Hz~20kHz
45Hz~150Hz
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Výrobek
Společnost
Typ
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
Reproduktorový systém
REPROSOUSTAVA
Externí disk USB
Přední reprosoustavy/
Centrální reprosoustava/
Zadní reprosoustavy
Reproduktor Subwoofer
Výstupní úroveň tlaku zvuku
84dB/W/M
86dB/W/M
Jmenovitý vstup
167W
165W
Maximální vstup
334W
330W
Rozměry (Š x V x H)
Přední/
Zadní
340X1320X340 mm
Centrální
550X137X85mm
Přední/
Zadní
6.28 kg
Centrální
2.22 kg
Hmotnosti
RŮZNÉ
70
Technické údaje
270X420X489mm
15.8 kg
71
Společnost SAMSUNG ve světě
V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se výrobků Samsung, kontaktujte zákaznický
servis společnosti Samsung.
Region
72
Země
Zákaznický servis
Webové stránky
Download PDF

advertising