Samsung | HT-BD7255 | Samsung HT-BD7255R Uživatelská přiručka

HT-BD7255
5.1kanálový systém domácího
kina s podporou Blu-ray
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd Sec1:1
2009-05-22
2:42:58
hlavní funkce vašeho nového systému
domácího kina s podporou Blu-ray
FUNKCE PŘEHRÁVAČE
Přehrávání mnoha typů disků a přijímač FM.
Model HT-BD7255 umožňuje přehrávání různých typů disků (BD-ROM, DVD-VIDEO, DVDRW/-R (režim V), CD, MP3CD, DivX a CD-R/RW) a je vybaven pokročilým přijímačem FM, vše v jediném přístroji.
Plná podpora dekódování zvuku HD (Dolby Digital, Dolby Pro Logic ll, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Další informace na www.DOLBY.COM a DTS.COM.
Funkce spořiče televizní obrazovky
Pokud hlavní jednotka zůstane v režimu zastavení déle, než 10 minut, na obrazovce televizoru se objeví logo.
Přehrávač HT-BD7255 se po 30 minutách v režimu spořiče obrazovky automaticky přepne do úsporného režimu.
Funkce úspory energie
Přehrávač HT-BD7255 se po 40 minutách v režimu zastavení automaticky vypne.
Podpora USB portu
Funkce USB HOST domácího kina umožňuje připojit externí úložná zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich
hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flashdisky a další zařízení.
HDMI
Rozhraní HDMI přenáší současně obraz i zvuk z Blu-Ray nebo DVD a poskytuje čistší obraz.
Rozlišení 1080p (Full HD) nabízí dokonce ještě vyšší kvalitu obrazu.
Funkce AV SYNC
Pokud je přístroj připojen k digitálnímu televizoru, může mít obraz zpoždění za zvukem.
Toto zpoždění lze vyrovnat nastavením prodlevy zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.
Funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkce, která umožňuje ovládání hlavní jednotky tohoto systému pomocí dálkového ovládání k televizoru
Samsung, pokud je systém domácího kina připojen k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI. (Tato funkce je k
dispozici pouze u televizorů Samsung, které podporují Anynet+.)
Funkce Bluetooth
Pomocí zařízení Bluetooth můžete vychutnávat vysoce kvalitní stereo zvuk bez drátů!
Bezdrátový přijímač se zesilovačem
Bezdrátový modul zadních kanálů společnosti Samsung vás zbaví kabelů mezi domácím kinem Blu-ray a zadními
reproduktory. Místo toho se zadní reproduktory připojí k malému bezdrátovému modulu, který komunikuje s domácím
kinem Blu-ray.
Podpora iPod & iPhone
Připojením iPodu k domácímu kinu pomocí dodávaného doku pro iPod si můžete užít
další hudební soubory.
BD Wise
Funkce BD Wise automaticky nastavuje produkty Samsung, které tuto funkci podporují, na optimální nastavení pro
vzájemnou spolupráci. Tato funkce je aktivní, pouze pokud jsou produkty Samsung s podporou BD Wise propojeny
pomocí kabelu HDMI.
2
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 2
2009-05-22
2:43:03
Disky Blu-ray podporují nejvyšší kvalitu videa ve vysokém rozlišení, která je v současnosti dostupná. Jejich velká kapacita
umožňuje kvalitu videa bez kompromisů. Kromě toho, má disk Blu-ray stejnou důvěrně známou velikost a vzhled jako
disk DVD.
* Následující přednosti disku Blu-ray závisí na disku a mohou se různit. Vzhled a navigace v jednotlivých možnostech
se rovněž různí v závislosti na disku. Ne všechny disky mají níže popisované přednosti a možnosti.
Obrazové přednosti
Formát BD-ROM pro distribuci filmů podporuje tři
vysoce pokročilé video kodeky: AVC, VC-1 a
MPEG-2.
Jsou rovněž dostupná rozlišení HD video:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
PLAY MOVIE
Pro přehrávání „High-Definition“
3
Chcete-li si prohlížet obsah s vysokým rozlišením na
discích Blu-ray, je vyžadován televizor s rozlišením
HDTV (High Definition Television). Některé disky
HD Video
mohou vyžadovat pro prohlížení obsahu s vysokým
rozlišením výstup HDMI OUT. Schopnost sledování
„high-definition“ obsahu na discích Blu-ray může být omezena
v závislosti na rozlišení vašeho televizoru.
LANGUAGES
PREVIEWS
Grafické
vrstvy
▼
4
5
6
7
PLAY MOVIE
8
9
LANGUAGES
Titulky
V závislosti na tom,co je obsaženo na disku Blu-ray, můžete volit různé
styly fontů, velikosti a barvy titulků, a titulky je navíc možno animovat,
posunovat nebo roztmívat/zatmívat.
BD-LIVE
Pro zážitek z různého obsahu poskytovaného výrobcem, můžete
použít disk Blu-ray podporující BD-LIVE přes síťové připojení.
SCENE SELECTIONS
CZ
PŘEDNOSTI DISKU BLU-RAY
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 3
2009-05-22
2:43:04
hlavní funkce vašeho nového systému
domácího kina s podporou Blu-ray
SOUČÁSTI BALENÍ
Zkontrolujte, zda jste obdrželi níže uvedené příslušenství.
Kabel Video
Anténa pro pásmo FM
Bezdrátový přijímací modul
(SWA-4100)
Dok pro iPod
Kabely reproduktorů (6 ks)
Návod k obsluze
Prstencové feritové jádro (7 ks)
Dálkový ovladač
4
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 4
2009-05-22
2:43:05
CZ
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE.
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU
TECHNIKOVI.
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM.
NEOTEVÍREJTE!
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Tento symbol indikuje přítomnost
nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které
může způsobit úraz elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých
pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou
součástí příslušenství přístroje.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ výrobek TŘÍDY 1.
Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo
provádění jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny
v tomto návodu, může vyústit v ohrožení nebezpečným
zářením.
UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ
NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
- VYVARUJTE SE PŘÍMÉHO
VYSTAVENÍ PAPRSKŮM.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti nebo vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE
SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
• Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto
důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.
UPOZORNĚNÍ
• Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na něj objekty naplněné vodou, např.
vázy.
• Síťová zástrčka se používá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.
5
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 5
2009-05-22
2:43:06
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně vašeho
přehrávače. Přehrávač instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání
(7,5 – 10 cm). Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou blokovány. Nestavte na přehrávač žádné předměty. Neumisťujte přehrávač na
zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Před přemisťováním přehrávače se ujistěte, že přihrádka disku je prázdná. Tento
přehrávač je navržen pro nepřetržité používání. Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu je neodpojí od napájení. Aby byl
přehrávač zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Toto provádějte zejména, když se chystáte přehrávač delší
dobu nepoužívat.
Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
Napěťové špičky v důsledku blesku mohou přístroj
poškodit.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům
horka.
To by mohlo způsobit přehřátí a poruchu funkce přístroje.
Chraňte přehrávač před působením vlhkosti (například
vázy a podobně), před nadměrným horkem (například
otevřený oheň a podobně) nebo před zařízením, které
vytváří silné magnetické nebo elektrické pole (například
reprosoustavy a podobně). Začne-li přístroj vykazovat
známky chybné funkce, nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel od zdroje napájecího napětí. Tento přístroj
není určen pro průmyslové použití. Používejte tento přístroj
jen k osobnímu použití. Pokud byl přehrávač nebo disky skladovány v
chladném prostředí, může dojít k výskytu
kondenzace. Budete-li přístroj přepravovat v zimě, počkejte
před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, až se jeho
teplota vyrovná s okolní teplotou.
Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují chemické látky, které
jsou škodlivé pro životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
6
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 6
2009-05-22
2:43:06
CZ
obsah
2
3
4
Funkce přehrávače
Přednosti disku Blu-ray
Součásti balení
5
6
Bezpečnostní varování
Bezpečnostní upozornění
ZAČÍNÁME
10
11
Před přečtením tohoto návodu k obsluze
Typy a charakteristiky disku
POPIS
14
15
Přední panel
Zadní panel
DÁLKOVÝ OVLADAČ
16
18
Dálkový ovladač
Nastavení dálkového ovladače
ZAPOJENÍ
20
22
24
26
28
30
32
Zapojení reprosoustav
Připojení bezdrátového přijímacího modulu
Připojení výstupu videa k televizoru
Připojení iPodu
Připojení zvuku z externích zařízení
Připojování na Internet
Připojení antény pro pásmo FM
ZÁKLADNÍ FUNKCE DOMÁCÍHO
KINA
33
34
34
35
35
36
Než začnete přehrávat
Navigace nabídkou na obrazovce
Přehrávání disku
Nastavení zvuku
Používání funkce Vyhledávání a Přeskočení
Zpomalené přehrávání/Krokové přehrávání
NASTAVENÍ SYSTÉMU
37
Nastavení Hodin
37
38
38
Nastavení možností jazyka
HLAVNÍ FUNKCE VAŠEHO NOVÉHO
SYSTÉMU DOMÁCÍHO KINA S
PODPOROU BLU-RAY
2
5
10
14
16
20
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
33
NASTAVENÍ JAZYKA
7
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 7
2009-05-22
2:43:07
obsah
NASTAVENÍ ZVUKU
39
NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ
42
NASTAVENÍ HDMI
39
40
Nastavení možností reprosoustav
Nastavení možností reprosoustav
42
44
Nastavení možností zobrazení
Nastavení možností zobrazení obrazu/
výstupu
46
Nastavení možností HDMI
49
Nastavení rodičovského zámku
51
Nastavení možností sítě
56
Správa systémových zařízení
57
59
59
59
Aktualizace firmwaru
Informace o systému
Upozornění na aktualizaci firmwaru
Registrace DIVX(R)
60
61
Používání funkce Displej
Používání menu disku a vyska-kovacího
menu/menu titulu
Opakované přehrávání
Volba jazyka zvukového doprovodu
Volba jazyka titulků
Změna úhlu záběru kamery
Nastavení PIP (Obraz v Obrazu)
BD-LIVE™
Přehrávání disku ve formátu DivX
46
NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO
ZÁMKU
49
NASTAVENÍ SÍTĚ
51
SPRÁVA DAT BD
56
AKTUALIZACE SYSTÉMU
57
SLEDOVÁNÍ FILMU
60
62
63
63
64
65
65
66
8
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 8
2009-05-22
2:43:07
71
71
71
71
72
72
Prohlížení obrázku
Rychlost přehrávání prezentace
otočení obrázku
Zvětšení
Přechod na seznam fotografií
REŽIM ZVUKU
73
Režim SFE (Sound Field EFFECT – Efekt
Zvukového Pole)
Režim Dolby Pro Logic II
Efekt Dolby Pro Logic II
68
PROHLÍŽENÍ OBRÁZKU
73
75
77
80
82
85
87
88
90
68
73
74
CZ
68
69
Tlačítka na dálkovém ovladači, používaná
pro přehrávání disků Audio CD (CD-DA)/
MP3
Opakování AUDIO CD (CD-DA) a MP3
Přehrávání disku Audio CD (CD-DA)/MP3
POSLECH HUDBY
POUŽITÍ FUNKCE USB
75
Přehrávání mediálnÍch souborů
prostřednictvÍm funkce USB Host
RÁDIO
77
77
78
Poslech radiopřijímače
Naladění předvoleb rozhlasových stanic
O vysílání RDS
POUŽITÍ BLUETOOTH
80
80
Co je to Bluetooth?
Jak připojit domácí kino Blu-ray k zařízení
Bluetooth
POUŽITÍ IPODU
82
84
Poslech hudby
Sledování Filmu
FUNKCE PROUDOVÉHO VYSÍLÁNÍ
85
Připojení k PC a Přehrávání Obsahu MP3,
JPEG Nebo DivX
UŽITEČNÉ FUNKCE
87
87
87
87
Funkce časovače vypnutí
Nastavení jasu displeje
Funkce Mute
Použití sluchátek
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
88
Řešení problémů
PŘÍLOHA
90
91
Upozornění k manipulaci a skladování disků
Technické údaje
9
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 9
2009-05-22
2:43:07
začínáme
PŘED PŘEČTENÍM TOHOTO NÁVODU K OBSLUZE
Před přečtením tohoto návodu k obsluze nezapomeňte zkontrolovat následující podmínky.
Ikony, používané v tomto návodu k obsluz
Ikona
h
g
f
Z
C
V
Označení
BD-ROM
D
F
Označuje funkci dostupnou na disku BD-ROM.
BD-RE
Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici na disku BD-RE.
BD-R
Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici na disku BD-R.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Audio CD
A
G
Definice
Označuje funkci dostupnou na disku DVD-Video nebo DVD-R/DVD-RW, který byl zaznamenán
a finalizován v režimu Video.
Označuje funkci dostupnou na disku DVD-RW (pouze režim V a finalizovaný disk).
Označuje funkci dostupnou na disku DVD-R (pouze režim V a finalizovaný disk).
Toto je funkce dostupná na zvukovém disku CD-R/RW (formát CD-DA).
MP3
Týká se funkcí dostupných na discích DVD-RW/R, CD-RW/CD-R a úložných zařízení s rozhraním USB.
JPEG
Týká se funkcí dostupných na discích DVD-RW/R, CD-RW/CD-R a úložných zařízení s rozhraním USB.
DivX
Týká se funkcí dostupných na discích MPEG-4.
(Disky DVD±R/RW, CD-R nebo CD-RW)
Úložné zařízení s
Týká se funkce, která je k dispozici na úložném zařízení s rozhraním USB.
rozhraním USB
Upozornění Týká se případu, kdy funkce nefunguje nebo nastavení může být stornováno.
M
Poznámka
Označuje rady nebo pokyny na stránce, která pomáhá v činnosti jednotlivých funkcí.
Poznámka k používání tohoto návodu k obsluze
1) Před použitím tohoto přístroje se určitě seznamte s Bezpečnostními pokyny. (Viz stránky 5 a 6)
2) Pokud se vyskytne problém, podívejte se do části „Odstraňování potíží“. (Viz stránky 88 a 89)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto návodu k obsluze nebo návod jako celek nesmí být
reprodukována/reprodukován nebo zkopírována/zkopírován bez předchozího písemného povolení
společnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 10
2009-05-22
2:43:07
CZ
TYPY A CHARAKTERISTIKY DISKU
Typy disků, které je možno přehrávat
Typy disků
Logo disku
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Zaznamenaný
obsah
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
přehrávání (minut)
Jednostranný
Čas přehrávání závisí na titulu
Jednostranný (12 cm)
240
Oboustranný (12 cm)
480
Jednostranný (8 cm)
80
Oboustranný (8 cm)
160
Jednostranný (12 cm)
74
Jednostranný (8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● ZAČÍNÁME
DVD-VIDEO
Maximální doba
Uspořádání disku
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW (režim V a pouze
finalizo-vaný disk)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4,7 GB)
480
(EX : Rozšířený Režim Play)
DVD-R (režim V a pouze
finalizo-vaný disk)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4,7 GB)
480
(EX : Rozšířený Režim Play)
• Tento přehrávač je slučitelný jen s barvonosnou normou PAL.
• Disky NTSC se nepřehrají.
Loga disků, které je možno přehrávat
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD High Resolution Audio
Televizní norma PAL ve Velké
Británii, Francii, Německu atd.
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Essential
Digital Audio
M
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Značka „Dolby“, Pro Logic“ a symbol
dvojitého písmene „D“ jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.
11
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 11
2009-05-22
2:43:07
začínáme
Disky, které nelze přehrávat
•
•
•
•
BD-R, BD-RE
Disky HD DVD
DVD-RAM
Disk DVD-R 3,9 GB pro authoring.
•
•
•
•
DVD-RW (režim VR)
Disky DVD-ROM/PD/MV atd.
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
8 cm MD (minidisk)
M
Na tomto přehrávači nemusí být možno přehrávat některé komerční disky a disky DVD zakoupené mimo
váš region. Při přehrávání těchto disků se zobrazí buď zpráva „No disc.“ (Žádný disk), nebo „Please check
the regional code of the disc.“ (Zkontrolujte, prosím, regionální kód disku).
 Pokud není disk DVD-R/-RW zaznamenán správně ve formátu DVD video, nebude jej možno přehrát.
Regionální kód
Systém domácího kina i disky mají kódy oblastí. Tyto kódy oblastí se musí shodovat, aby bylo možné
disk přehrát. Pokud se kódy neshodují, přehrávání disku není možné. Kód oblasti pro toto domácí kino
je uveden na zadní straně přístroje.
Kód regionu BD
Oblast
A
Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchajwan, Hongkong a Jihovýchodní Asie.
B
C
Evropa, Grónsko, Francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
Kód oblasti pro
Kód oblasti pro
Oblast
Oblast
disky DVD-Video
disky DVD-Video
1
USA, Kanada
6
Čína
Japonsko, Evropa, Jižní Afrika, Střední
2
7
Neurčené zvláštní použití
Východ, Grónsko
Korea, Taiwan, Hongkong, části jihovýchodní
3
8
Letadla a zaoceánské lodi (včetně Mexika)
Asie
Austrálie, Nový Zéland, Latinská Amerika
4
9
Bez určení oblasti
včetně Mexika
5
Východní Evropa, Rusko, Indie, Afrika
Kompatibilita disku Blu-ray
Blu-ray Disc je nový a vyvíjející se formát. Proto mohou nastat problémy s kompatibilitou disků. Ne všechny disky
jsou kompatibilní a ne každý disk bude možno přehrát. Další informace najdete v části „Upozornění k souladu a
kompatibilitě“ v tomto návodu k obsluze. Pokud zaznamenáte potíže s kompatibilitou, kontaktujte, prosím, Centrum
péče o zákazníky SAMSUNG.
M
Přehrávání nemusí fungovat u některých typů disků nebo při provádění specifických
operací, jako je například nastavení úhlu záběhu a poměru stran obrazu. Podrobné
informace o disku jsou uvedeny na jeho obalu. V případě potřeby si je přečtěte.
 Chraňte disk před znečištěním nebo poškrábáním. Otisky prstů, nečistoty, prach,
škrábance nebo zbytky cigaretového kouře na záznamovém povrchu disku mohou
znemožnit použití disku pro přehrávání.
 Na tomto přehrávači nelze přehrávat disky s obsahem ve formátu NTSC.
 Při přehrávání titulu BD-Java může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce
provádět pomalu.
12
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 12
2009-05-22
2:43:07
Typ disku
CZ
❖ BD-RE/BD-R
Přepisovatelné a zapisovatelné disky Blu-ray. BD-RE/BD-R je ideální formát pro zálohování nebo
nahrávání domácího videa.
❖ BD-ROM
Disk Blu-ray se záznamem Disk BD-ROM obsahuje předem nahraná data. Přestože disk BD-ROM
může obsahovat data jakéhokoli typu, většina disků BD-ROM bude obsahovat filmy ve vysokém
rozlišení, určené k přehrávání v domácích kinech s podporou Blu-ray. Tento přístroj přehrává nahrané
komerčně dostupné disky BD-ROM.
• Digitální disk (DVD) může obsahovat až 135 minut obrazového záznamu, 8 jazyků se zvukovým
doprovodem a 32 jazykových mutací titulků. Je vybaven kompresí obrazu MPEG-2 a prostorovými
efekty Dolby Digital surround, které vám umožňují požitek z živých a čistých snímků v kvalitě kinosálu.
• Při přepínání z první vrstvy na druhou vrstvu u dvouvrstvého disku DVD Video může dojít ke
chvilkovému výpadku a zkreslení obrazu a zvuku. To však nepředstavuje poruchu tohoto přístroje.
• Po finalizování disku DVD-RW/-R zaznamenaného v režimu Video se z něj stává disk DVD-Video.
Předem nahrané komerční disky DVD s filmy se rovněž nazývají DVD-Video. Tento přístroj je schopen
přehrávat předem zaznamenané komerční disky DVD (DVD-Video) filmy.
● ZAČÍNÁME
❖ DVD-Video
❖ Audio CD
• Zvukový disk, na němž je hudba zaznamenána se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz ve formátu PCM.
• Tento přístroj umožňuje přehrávání hudebních disků ve formátu CD-DA na discích CD-R a CD-RW.
• V důsledku podmínek při záznamu nemusí být v některých případech možné přehrávání některých
disků CD-R nebo CD-RW.
❖ CD-R/-RW
• Používejte disky CD-R/-RW s kapacitou 700 MB (80 minut). Pokud je to možné, nepoužívejte disky s
kapacitou 800 MB (90 minut) nebo delší, protože je nemusí být možno přehrát.
• Pokud disk CD-R/RW nebyl zaznamenán jako ukončená relace, můžete se setkat s prodlevami
během přehrávání začátku disku anebo nebude možno přehrávat všechny zaznamenané soubory.
• Některé disky CD-R/-RW nemusí být možno na tomto přístroji přehrát, a to v závislosti na zařízení,
které bylo použito pro vypálení disku. U obsahu zaznamenaného na médiu CD-R/-RW z disků CD pro
vaše osobní použití může být schopnost přehrávání závislá na obsahu a discích.
❖ Přehrávání disků DVD-R
• Po finalizování disku DVD-R zaznamenaného v režimu Video se z něj stává disk DVD-Video.
• Tento přístroj umožňuje přehrávání disků DVD-R zaznamenaných a finalizovaných na DVD rekordéru
značky Samsung. V důsledku podmínek nahrávání nebo samotného disku nemusí být v některých
případech možné přehrávání některých disků DVD-R.
❖ Přehrávání disků DVD-RW
• Přehrávání lze provádět s disky DVD-RW v režimu Video a pouze s disky, které jsou dokončené.
• Po finalizování disku DVD-RW zaznamenaného v režimu Video se z něj stává disk DVD-Video.
Možnosti přehrávání mohou záviset na podmínkách při záznamu.
Formát disku
❖ Používání disku MP3
•
•
•
•
•
Je možno přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R zaznamenané ve formátu UDF, ISO9660 nebo JOLIET.
Je možno přehrávat pouze soubory MP3 s příponami „.mp3 “ nebo „.MP3“.
Rozsah datového toku, který je možno přehrát, může být od 56 kb/s do 320 kb/s.
Přehrávatelná vzorkovací frekvence je 32 kHz až 48 kHz.
Tento přístroj je schopen pracovat s maximálně 1500 soubory a složkami umístěnými v nadřízené
složce. U souborů MP3 zaznamenaných s proměnným datovým tokem (VBR Variable Bit Rates) může
docházet k výpadkům zvuku.
❖ Používání disku JPEG
• Je možno přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R zaznamenané ve formátu UDF, ISO9660 nebo JOLIET.
• Je možno přehrávat pouze soubory ve formátu JPEG, které mají příponu „.jpg“, „.JPG“, „.jpeg“ nebo „JPEG“.
• Jsou podporovány obrázky ve formátu Progressive JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V)
• Tento formát se používá pro záznam dat na disky DVD-RW nebo DVD-R. Takové disky lze po
dokončení přehrávat na tomto domácím kině.
• Pokud byl disk nahrán v režimu Video na rekordéru jiné značky, ale nebyl dokončen, nelze jej na tomto
domácím kině přehrát.
13
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 13
2009-05-22
2:43:08
popis
PŘEDNÍ PANEL
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
TLAČÍTKO FUNCTION
TLAČÍTKO LADĚNÍ DOLŮ A
PŘESKOČENÍ (
)
TLAČÍTKO STOP
TLAČÍTKO PŘEHRÁT/
POZASTAVIT
TLAČÍTKO LADĚNÍ
NAHORU A PŘESKOČENÍ
(
)
TLAČÍTKA ovládání
hlasitosti
Zapíná a vypíná domácí kino.
Přepíná režimy v pořadí :
BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
Vrátí se na předchozí titul, kapitolu nebo stopu.
Sníží přijímanou frekvenci v pásmu FM.
Zastaví přehrávání disku.
Přehraje disk nebo pozastaví přehrávání.
Přejde na následující titul, kapitolu nebo stopu.
Zvýší přijímanou frekvenci v pásmu FM.
Upravují hlasitost.
TLAČÍTKO VYSUNUTÍ
Vysune disk.
KONEKTOR SLUCHÁTEK
Připojení sluchátek.
10
KONEKTOR USB
Sem lze připojit úložné zařízení s rozhraním USB a použít je pro ukládání při připojení k BDLIVE. Lze je také použít pro aktualizace firmwaru a přehrávání souborů MP3, JPEG a DivX.
11
OTVOR PRO DISK
Sem vložte disk.
M
K připojení bezdrátového LAN adaptéru musíte využít port USB HOST na zadním panelu domácího kina s Blu-ray
přehrávačem.
14
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 14
2009-05-22
2:43:08
CZ
ZADNÍ PANEL
1
2 3
4
5
6
7
8
● POPIS
11
9
10
VÝSTUPNÍ KONEKTORY PRO
REPRODUKTORY
Připojení předních reproduktorů, středového reproduktoru a subwooferu.
KOAXIÁLNÍ KONEKTOR FM 75Ω
Pro připojení antény FM.
KONEKTOR iPod
Sem připojte konektor doku pro iPod.
KONEKTORY EXTERNÍHO DIGITÁLNÍHO
OPTICKÉHO VSTUPU
Použijte pro připojení externího zařízení s digitálním výstupem.
KONEKTOR HDMI OUT
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu
konektoru HDMI na televizoru, čímž docílíte nejvyšší kvality obrazu.
VÝSTUPU KOMPONENTNÍHO VIDEA
K těmto konektorům připojte televizor se vstupy komponentního videa.
KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA
Připojte konektor vstupu videa vašeho televizoru (VIDEO IN) ke konektoru
VIDEO OUT na tomto přístroji.
KONEKTORY AUX IN
Připojte dvoukanálový výstup z externího zařízení (např. videorekordéru)
KONEKTOR LAN
Lze využít k připojení BD-LIVE.
Lze jej také využit k aktualizacím firmwaru.
10
KONEKTOR BEZDRÁTOVÉ LAN
Lze sem připojit paměť USB a využít ji k ukládání obsahu v době připojení
k BD-LIVE. Lze ji rovněž využít k aktualizaci firmwaru a přehrávání MP3/
JPEG a také k připojení k obsahu BD-Live pomocí bezdrátového adaptéru
LAN.
11
CHLADICÍ VENTILÁTOR
Při zapnutém napájení je tento ventilátor stále v provozu. Při instalaci
výrobku zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech
stranách.
M
Flash disky, které jsou příliš velké, nemusí být možné připojit, pokud je současně připojen kabel LAN
nebo HDMI.
15
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 15
2009-05-22
2:43:09
dálkový ovladač
DÁLKOVÝ OVLADAČ
21
1
2
3
4
5
6
7
8
22
23
24
25
26
27
28
9
29
10
11
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 16
2009-05-22
2:43:12
Tlačítko POWER
19
Tlačítko PIP
2
Tlačítko BD RECEIVER
20
Tlačítko DISC MENU
3
Tlačítko TV
21
Tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
4
Číselná tlačítka (0-9)
22
Tlačítko DIMMER
5
Tlačítko AUDIO
6
Tlačítko SLOW, MO/ST
7
Tlačítka naladění předvolby/
přeskočení stopy
Tlačítko PŘEHRÁT
Tlačítko STOP
Tlačítka HLEDÁNÍ
8
Tlačítko BD
Tlačítko TUNER
Tlačítko AUX
24
Tlačítko SOURCE
25
RDS Selection buttons
26
Tlačítko SUBTITLE
9
Tlačítka VOLUME
27
Tlačítko POZASTAVIT
10
Tlačítko STEP
28
Tlačítko MUTE
11
Tlačítko MENU
29
Tlačítka TUNING/CH
12
Kurzorová tlačítka/ENTER
30
Tlačítko RETURN
13
Tlačítko INFO
31
Tlačítko EXIT
14
Barevná tlačítka : ČERVENÉ (A),
ZELENÉ (B), ŽLUTÉ (C), MODRÉ (D)
Tlačítko POPUP MENU, TITLE
MENU
Tlačítko TUNER MEMORY,
MARKER
32
Tlačítko PL II MODE
33
Tlačítko PL II EFFECT
15
16
17
Tlačítko REPEAT
18
Tlačítko REPEAT A-B
● DÁLKOVÝ OVLADAČ
23
CZ
1
34
Tlačítko DSP
35
Tlačítko SLEEP
36
Tlačítko SFE MODE
37
Tlačítko ZOOM (Jen JPEG)
Instalace baterií do dálkového ovládání
1.
Nadzvedněte kryt na zadní
části dálkového ovládání
směrem nahoru podle
obrázku.
2.
Nainstalujte dvě baterie velikosti AAA.
Ujistěte se, že konce baterií „+“ a „–“ odpovídají
schématu uvnitř přihrádky na baterie.
3.
Nasaďte kryt.
Za předpokladu typického
používání televizoru vydrží
baterie po dobu asi jednoho
roku.
17
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 17
2009-05-22
2:43:12
dálkový ovladač
NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Prostřednictvím tohoto dálkového ovladače můžete ovládat některé funkce televizorů jiných výrobců.
Při ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače
1. Stiskem tlačítka TV nastavte dálkové ovládání na režim
televizoru.
2. Stiskněte tlačítko POWER, aby se zapnul televizor.
3. Podržte stisknuté tlačítko POWER a zadejte kód odpovídající
značce vašeho televizního přijímače.
• Pokud je v tabulce uvedeno pro váš televizor více kódů,
zadejte je vždy po jednom a vyzkoušejte, který kód
funguje.
Příklad: Pro televizor značky Samsung
Podržte stisknuté tlačítko POWER a numerickými tlačítky
zadejte hodnoty 00, 5, 16, 17 a 40.
4. Vypne-li se TV, nastavení je kompletní.
• Pro ovládání můžete používat tlačítka TV POWER (zapnutí
televizoru), VOLUME (hlasitost), CHANNEL (kanál) a
numerická tlačítka (0-9).
M
 Dálkový ovladač nemusí s některými značkami televizorů pracovat. Kromě toho nemusejí
být dostupné některé operace ovládání (v závislosti na značce vašeho televizoru).
 Pokud na svůj dálkový ovladač nenastavíte kód podle značky svého televizoru, bude
dálkový ovladač při výchozím nastavení pracovat s televizory značky Samsung.
Provozní dosah dálkového ovladače
Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v
přímém směru.
Lze jej rovněž použít ve vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu
dálkového ovladače.
18
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 18
2009-05-22
2:43:13
Seznam kódů podle značek (výrobců) televizorů
Značka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kód
Číslo
CZ
Číslo
Značka
Kód
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● DÁLKOVÝ OVLADAČ
4
59, 60, 98
19
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 19
2009-05-22
2:43:14
zapojení
Tato část se zabývá různými metodami připojení domácího kina k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojte napájecí kabel.
ZAPOJENÍ REPROSOUSTAV
2,5 až 3 násobek rozměru obrazovky televizoru
Umístění domácího kina
Umístěte domácí kino na stojan nebo polici skříně, nebo pod stojan televizoru.
Výběr pozice pro poslech
Pozice pro poslech by měla být ve vzdálenosti 2,5 až 3 násobku rozměru obrazovky od televizoru.
Příklad : Pro 32“ televizory 2 – 2,4 m
Pro 55“ televizory 3,5 – 4 m
Přední reproduktory ei
Tyto reproduktory umístěte před poslechové místo tak, aby byly otočeny směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°).
Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší.
Zarovnejte přední část předních reproduktorů v na stejnou úroveň s přední částí středových reproduktorů nebo je umístěte
mírně před středové reproduktory.
Středový reproduktor
f
Nejlepší je umístit středový reproduktor ve stejné výšce jako přední reproduktory. Můžete jej také umístit přímo nad nebo
pod televizor.
Prostorové reproduktory
hj
Umístěte tyto reproduktory po stranách vaší poslechové pozice. Pokud nemáte dost místa, umístěte je tak, aby byly
proti sobě. Umístěte je cca 60 až 90 cm nad polohu vašich uší tak, aby byly natočeny mírně dolů.
od předních a středových reproduktorů se prostorové reproduktory používají zejména při reprodukci
* Narozdíl
zvukových efektů, a zvuk z nich nevychází neustále.
Subwoofer
Umístění subwooferu není důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.
Připojení reproduktorů
1. Zatlačte směrem dolů na západku konektorů na zadní straně
reproduktoru.
2. Vložte černý vodič do černé (-) svorky a červený vodič do červené
(+) svorky a uvolněte západku.
3. 3. Připojte konektory k zadnímu panelu domácího kina s
přehrávačem Blu-ray tak, aby barvy zástrček odpovídaly barvám
konektorů.
Černý
Červený
20
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 20
2009-05-22
2:43:14
CZ
Přední reproduktor (R)
Přední reproduktor (L)
● ZAPOJENÍ
Subwoofer
Středový reproduktor
* Informace o připojení zadních reproduktorů najdete na straně 22.




M
Nedovolte, aby si s reprosoustavami nebo v jejich blízkosti hrály děti. Při pádu reprosoustavy by mohlo dojít ke zranění.
Při zapojování vodičů k reprosoustavám dbejte na dodržování správné polarity (+/–).
Subwoofer udržujte mimo dosahu dětí, aby nemohly vkládat ruce nebo cizí předměty do trubky (otvoru) subwooferu.
Subwoofer nezavěšujte na stěnu za bassreflexový otvor.
Pokud umístíte reprosoustavu do blízkosti televizoru, může docházet ke zkreslení barev na obrazovce v
důsledku působení magnetického pole vytvářeného reprosoustavou. Pokud tato situace nastane, umístěte
reprosoustavu do větší vzdálenosti od televizoru.
21
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 21
2009-05-22
2:43:14
zapojení
PŘIPOJENÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIJÍMAČE
Bezdrátový přijímací modul (SWA-4100)
Tento produkt připojujte jen k SWA-4100.
Přední reproduktor (R)
Přední reproduktor (L)
Středový reproduktor
Zadní reproduktor (L)
Zadní reproduktor (R)
Subwoofer
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMACÍ MODUL
22
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 22
2009-05-22
2:43:15
Bezdrátový přijímací modul (SWA-4100)
CZ
1. Připojte přední a středový reproduktor a subwoofer k domácímu kinu s přehrávačem Blu-ray podle
popisu na straně 22.
2. Připojte levou a pravou zadní reprosoustavu k bezdrátovému přijímacímu modulu.
3. Připojte napájecí kabel bezdrátového přijímacího modulu k síťové zásuvce.
4. Zapněte domácí kino s přehrávačem Blu-ray Hlavní jednotka a bezdrátový modul budou nyní
komunikovat a zadní reproduktory budou hrát.
Bezdrátový přijímací modul umístěte vzadu za poslechovým místem. Pokud bude
bezdrátový přijímací modul příliš blízko hlavní jednotky přístroje, mohou být patrné určité
výpadky zvuku v důsledku vzájemného rušení.
 Pokud v blízkosti systému používáte zařízení, které pracuje na téže frekvenci (2,4 GHz),
např. mikrovlnnou troubu, kartu bezdrátové sítě LAN nebo jiné bezdrátové zařízení, může
docházet k výpadkům zvuku v důsledku rušení.
 Přenosová vzdálenost z hlavní jednotky do bezdrátového přijímacího modulu je asi 10 m,
ale může se lišit podle vašeho provozního prostředí. Pokud je mezi hlavní jednotkou a
bezdrátovým subwooferem železobetonová nebo kovová stěna, nemusí systém vůbec
fungovat, protože radiové vlny nepronikají kovem.
 Pokud hlavní jednotka nenaváže bezdrátové připojení, je třeba nastavit ID hlavní jednotky a
bezdrátového přijímače. Vypněte hlavní jednotku, na dálkovém ovladači stiskněte číselná
tlačítka „0“ J „1“ J„3“ J „5“ a hlavní jednotka se zapne. Vypněte bezdrátový přijímač,
stiskněte tlačítko „ID SET“ na zadní straně přístroje a podržte je stisknuté 5 sekund.
● ZAPOJENÍ
M
 V bezdrátovém přijímacím modulu je integrována bezdrátová přijímací anténa. Chraňte
přístroj před působením vody a vlhkosti.
 Pro dosažení optimálního poslechového výkonu prověřte, zda v oblasti kolem
bezdrátového přijímacího modulu nejsou žádné překážky.
 Pokud bezdrátové zadní reproduktory nevydávají zvuk, přepněte režim na DVD 5.1 kanálů
nebo Dolby ProLogic II.
 Ve dvoukanálovém režimu nebude ze zadních bezdrátových reprosoustav vycházet žádný
zvuk.
23
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 23
2009-05-22
2:43:16
zapojení
PŘIPOJENÍ VÝSTUPU VIDEA K TELEVIZORU
Vyberte si jeden ze tří způsobů připojení k televizoru.
ZPŮSOB 1
(součást dodávky)
ZPŮSOB 3
(součást dodávky)
ZPŮSOB 2
ZPŮSOB 1 : HDMI (NEJLEPŠÍ)
Připojte kabel HDMI z konektoru HDMI OUT (není součástí dodávky) na zadní straně domácího kina ke
konektoru HDMI IN na televizoru.
M
V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
 Pokud je přehrávač propojen s televizorem pomocí kabelu HDMI, výstup z domácího kina je
během 10 sekund automaticky nastaven na HDMI.
 Pokud používáte funkci Anynet+ (viz strana 46) a je zavedeno jak HDMI, tak komponentní
připojení, je automaticky vybrán režim HDMI.
 Když poprvé připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI, nebo pokud připojíte přehrávač




k jinému televizoru, výstupní rozlišení HDMI bude automaticky nastaveno na nejvyšší hodnotu
podporovanou televizorem.
Když k domácímu kinu připojíte televizor Samsung pomocí kabelu HDMI, můžete přehrávač
snadno ovládat pomocí dálkového ovládání k televizoru. (Tato funkce je k dispozici pouze u
televizorů Samsung, které podporují Anynet+.) (Viz strana 46)
Pokud je kabel HDMI připojen nebo odpojen během přehrávání disku CD-DA nebo souborů MP3
nebo JPEG, přehrávání se zastaví.
Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal výstupu z
domácího kina s přehrávačem Blu-ray (HDMI, komponentní nebo kompozitní).
Další informace o tom, jak nastavit zdroj vstupu videa na vašem televizoru, najdete v jeho
uživatelské příručce.
Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru, stiskněte tlačítko SOURCE na
dálkovém ovladači a vyberte HDMI jako externí zdroj pro televizor.
Funkce automatické detekce HDMI
Po připojení kabelu HDMI k zapnutému přístroji se výstup videa z přehrávače automaticky přepne na
režim HDMI. Podporovaná rozlišení HDMI jsou uvedena na straně 44.
24
• HDMI (High Definition Multimedia Interface – Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)
HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru.
Pomocí HDMI přenáší přehrávač domácí kino digitální obrazový a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na televizoru, který
má vstupní konektor HDMI.
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 24
2009-05-22
2:43:16
CZ
● ZAPOJENÍ
• Popis připojení HDMI
Konektor HDMI – přenáší digitální obrazová a zvuková data.
- HDMI posílá do televizoru pouze čistě digitální signál.
- Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního
obsahu), může se na obrazovce objevit zrnění.
• Proč Samsung používá HDMI?
Analogové televizory vyžadují analogový obrazový a zvukový signál. Při přehrávání disku BD nebo DVD jsou však data odesílaná
do televizoru digitální. Proto je potřeba mít buďto převaděč z digitálního na analogový signál v domácím kině, nebo převaděč z
analogového na digitální signál v televizoru. Při převodu se snižuje kvalita obrazu v důsledku šumu a ztráty signálu. Technologie
HDMI je špičková, protože nevyžaduje D/A převod a z přehrávače do televizoru je odesílán čistě digitální signál.
• Co je HDP?
HDP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je systém sloužící k ochraně
obsahu z disků BD a DVD, odesílaného přes HDMI, před kopírováním. Poskytuje zabezpečené digitální spojení mezi zdrojem
videa (počítač, DVD apod.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor apod.). Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován, aby
se předešlo neoprávněnému kopírování.
• Co je Anynet+?
Anynet+ je komfortní funkce, která umožňuje spojené ovládání tohoto přístroje a televizoru Samsung s podporou Anynet+.
- Pokud má váš televizor Samsung logo
, znamená to, že podporuje Anynet+.
- Když zapnete přehrávač a vložíte disk, začne se přehrávat. Zároveň se automaticky zapne televizor a přepne se do režimu
HDMI.
- Pokud zapnete přehrávač s vloženým diskem a stisknete tlačítko PLAY, televizor se také ihned zapne a přepne se do režimu
HDMI.
• Co je to BD Wise?
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti Samsung.
- Když propojíte produkty Samsung s podporou BD-Wise prostřednictvím HDMI, bude automaticky nastaveno optimální
rozlišení.
ZPŮSOB 2: Komponentní video (LEPŠÍ)
Pokud má váš televizor vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa (není součástí
dodávky) z konektorů výstupu komponentního videa (Pr, Pb a Y) na zadní straně domácího kina ke
konektorům vstupu komponentního videa na televizoru.
M




V závislosti na typu disku máte na výběr z několika nastavení rozlišení: 1080i, 720p, 576p/480p a
576i/480i. (Viz strana 44)
Pokud jsou zapojeny kabely HDMI i komponentní, může se skutečné rozlišení lišit od nastavení v
nabídce SETUP (Nastavení). Rozlišení může být odlišené i kvůli typu disku. (Viz strana 44)
Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal výstupu z
domácího kina s přehrávačem Blu-ray (HDMI, komponentní nebo kompozitní).
Další informace o tom, jak nastavit zdroj vstupu videa na vašem televizoru, najdete v jeho uživatelské
příručce.
Pokud jste dálkový ovladač nastavili pro správné ovládání svého televizoru, stiskněte tlačítko
SOURCE (Volba vstupu) na dálkovém ovladači a zvolte jako externí zdroj televizoru COMPONENT.
Pokud přehráváte DVD a jsou zapojeny konektory HDMI a komponentní a pokud zvolíte režim
Komponent 1080p, 1080i nebo 720p, nabídka Display Setup zobrazí výstupní rozlišení 1080p,
1080i nebo 720p.
Ve skutečnosti je rozlišení 576i/480i.
ZPŮSOB 3: Kompozitní video (DOBRÝ)
Připojte dodaný video kabel z konektoru VIDEO OUT na zadní straně domácího kina ke konektoru
VIDEO IN na televizoru.
M
Výstupní videosignál má vždy rozlišení 576i/480i bez ohledu na rozlišení nastavené v nabídce SETUP
(Nastavení). (Viz strana 44)
 Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal výstupu z
domácího kina s přehrávačem Blu-ray (HDMI, komponentní nebo kompozitní).
Další informace o tom, jak nastavit zdroj vstupu videa na vašem televizoru, najdete v jeho uživatelské
příručce.
 Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru, stiskněte tlačítko SOURCE na
dálkovém ovladači a vyberte VIDEO jako externí zdroj pro televizor.
 Jednotku nepřipojujte přes videorekordér. Videosignály procházející videorekordérem mohou
být ovlivněny obvody ochrany proti kopírování a obraz na televizoru by byl deformován.
25
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 25
2009-05-22
2:43:18
zapojení
PŘIPOJENÍ iPodu
Přes hlavní jednotku si můžete vychutnat hudbu a video z iPodu. Použití iPodu s tímto domácím kinem s
přehrávačem Blu-ray viz strany 27 a 82-84.
(součást dodávky)
1. Připojte dok pro iPod ke konektoru iPod na zadní straně hlavní jednotky.
2. Umístěte iPod do doku.
• Na televizoru se zobrazí“iPod Connected”.
M
K přehrávání videa z iPodu je nutné, aby byl výstup VIDEO připojen k televizoru (viz strana 25).
 Konektory jsou těsně u sebe, proto před odpojením kabelu doku pro iPod vždy odpojte USB
paměť.
 Před propojením iPodu s domácím kinem s přehrávačem Blu-ray nastavte hlasitost na mírnou
úroveň.
 Když je přístroj zapnut a připojíte iPod, bude se dobíjet akumulátor vašeho iPodu.
 Konektor doku pro iPod připojte tak, aby nápis „SAMSUNG“ mířil nahoru.
 „Made for iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPodu a
bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
26
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 26
2009-05-22
2:43:18
Modely iPod, které lze používat s HT-BD7255
CZ
iPod 5. generace (video)
30GB 60GB 80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1. generace
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4. generace (video)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2. generace
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● ZAPOJENÍ
M
iPod nano 3. generace
(video)
4GB 8GB
„Made for iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPodu a bylo
vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
 „Works with iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPhone a
bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
 Apple neručí za provoz tohoto zařízení ani za vyhovění bezpečnostním a zákonným normám.
iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. iPhone je
obchodní značka společnosti Apple Inc.,
27
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 27
2009-05-22
2:43:20
zapojení
PŘIPOJENÍ ZVUKU Z EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
OPTICAL: Připojení externího digitálního zařízení
Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize nebo set-top box.
1. Připojte digitální vstup (OPTICAL) na hlavní jednotce k digitálnímu výstupu externího digitálního
zařízení.
2. Stiskem tlačítka FUNCTION na přístroji vyberte vstup D.IN.
• Přepíná režimy v pořadí : BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
Optický kabel
(není součástí dodávky)
M
Abyste viděli obraz z přijímače kabelové nebo satelitní televize, musíte připojit jeho výstup
videa k televizoru.
 Tento systém podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních
zařízení od 32 kHz.
 Tento systém podporuje jen DTS a Dolby digital audio; MPEG audio ve formátu bitstream
není podporováno.
28
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 28
2009-05-22
2:43:20
AUX: Připojení externího analogového zařízení
CZ
Analogová zařízení jako např. videorekordér.
1. Připojte konektor AUX IN (Audio) na hlavní jednotce ke konektoru výstupu zvuku na externím
analogovém zařízení.
• Dbejte na to, aby konektory byly zapojeny do zástrček stejné barvy.
● ZAPOJENÍ
2. Stiskem tlačítka AUX na dálkovém ovládání vyberte vstup AUX (externí zařízení).
• Můžete použít i tlačítko FUNCTION na hlavní jednotce.
Přepíná režimy v pořadí : BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
Zvukový kabel (není součástí dodávky)
Pokud má externí analogové zařízení
jen jeden konektor výstupu zvuku,
připojte jej buďto k pravému, nebo k
levému vstupu.
M
Můžete také připojit konektor výstupu videa z videorekordéru k televizoru a konektory
výstupu zvuku k tomuto zařízení.
29
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 29
2009-05-22
2:43:22
zapojení
PŘIPOJOVÁNÍ NA INTERNET
Pro přístup k síťovým službám nebo aktualizaci firmwaru navažte spojení.
Připojení k síti umožňuje přístup ke službám BD-LIVE a aktualizacím firmwaru z aktualizačního serveru Samsung.
Případ 1: Připojení kabelu LAN k modemu
1. Pomocí kabelu LAN (kabelu UTP, který není součástí dodávky) připojte konektor LAN přehrávače
disků Blu-ray ke konektoru LAN na modemu.
K portu LAN
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
Připojení s použitím směrovače
(např. DSL)
Směrovač
Širokopásmový modem
Or
Širokopásmové
služby
K portu LAN
K portu LAN
Širokopásmové
služby
Připojení PC ke směrovači
pro funkci proudového
vysílání
M
K použití funkce Proudového vysílání (viz strany 85 – 86) vytvořte síťové propojení mezi PC a
směrovačem.
 Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který
používáte, nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k internetu).
 Pokud jste uživatelem DSL, použijte směrovač pro připojení k síti.
30
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 30
2009-05-22
2:43:24
Případ 2: Připojení k bezdrátovému směrovači
CZ
K síti se lze připojit prostřednictvím bezdrátového směrovače. Další informace o nastavení bezdrátové
sítě najdete na straně 52.
● ZAPOJENÍ
Port modemu
Bezdrátový směrovač
Kabel modemu
M
Adaptér
bezdrátové sítě LAN
(není součástí dodávky)
Tento přístroj je kompatibilní pouze s adaptérem bezdrátové sítě LAN od společnosti
Samsung, který není součástí dodávky.
- Adaptér bezdrátové sítě LAN od společnosti Samsung lze zakoupit samostatně.
- Obraťte se na zástupce společnosti Samsung Electronics nebo na servisní centrum.
 Použijte bezdrátový směrovač, který podporuje standardy IEEE 802.11a/b/g/n (pro stabilní
provoz bezdrátové sítě doporučujeme 802.11n).
 Bezdrátová síť LAN je ze své podstaty náchylná k poruchám v důsledku výkonu
přístupového bodu, vzdálenosti, překážek, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších
provozních podmínek.
 Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
 Podporovány jsou pouze následující metody zabezpečení bezdrátového spojení:
1) Režim autentizace: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ šifrování: WEP, TKIP, AES
31
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 31
2009-05-22
2:43:26
zapojení
PŘIPOJENÍ ANTÉNY PRO PÁSMO FM
1. Anténu FM připojte ke koaxiálnímu konektoru FM 75Ω.
2. Pomalu pohybujte drátem antény, až naleznete místo, kde je příjem dobrý a pak anténu upevněte na
zeď nebo k jinému pevnému povrchu.
Anténa pro příjem v pásmu FM
(dodané příslušenství)
M
Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.
CHLADICÍ VENTILÁTOR
Chladicí ventilátor zajišťuje dodávku chladného vzduchu do přístroje, aby nedošlo k jeho přehřátí.
Z bezpečnostních důvodů, prosím, dodržujte následující upozornění.
• Ujistěte se, že přístroj je dobře odvětráván. Pokud je přístroj odvětráván nedostatečně, dojde k nárůstu teploty
uvnitř přístroje a to může způsobit poškození přístroje.
• Nezakrývejte chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory.
(Pokud je chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory zakryt novinami nebo tkaninou, může dojít k nárůstu
teploty uvnitř přístroje a to může způsobit vznik ohně.)
UPEVNĚNÍ PRSTENCOVÉHO FERITOVÉHO JÁDRA NA NAPÁJECÍ
KABEL PŘÍSTROJE
Upevněním prstencového feritového jádra na napájecí kabel přístroje předejdete vysokofrekvenčnímu
rádiovému rušení.
1. Zatáhněte za západku prstencového ferritového jádra a otevřete je.
2. Vytvořte na napájecím kabelu dva závity.
3. Vložte závity kabelu do prstencového ferritového jádra, jak ukazuje obrázek, a zavřete jádro, až
zaklapne.
32
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 32
2009-05-22
2:43:27
CZ
základní funkce domácího kina
Tato část představuje základní funkce přehrávání a přehrávání podle typu disku.
NEŽ ZAČNETE PŘEHRÁVAT
• Zapněte televizor a nastavte správný vstup videa (vstup, k němuž je připojeno domácí kino).
• Pokud máte připojen externí Audio systém, zapněte audio systém a nastavte na něm správný Audio vstup.
● ZÁKLADNÍ FUNKCE
Při prvním zapojení přehrávače a prvním stisknutí tlačítka
POWER se zobrazí následující obrazovka.
Budete-li chtít zvolit jazyk, stiskněte Numerické tlačítko. (Tato
obrazovka se objeví pouze při prvním zapnutí přehrávače.)
Pokud není nastaven jazyk pro úvodní obrazovku, mohou se
nastavení změnit při každém zapnutí nebo vypnutí napájení. Z
tohoto důvodu se ujistěte, že jste zvolili jazyk, který hodláte
používat. Jakmile zvolíte jazyk menu, můžete jej změnit
stisknutím tlačítka STOP () na předním panelu přístroje na 5
sekund (ve chvíli, kdy v přístroji není vložen disk). Pak se opět
zobrazí okénko MENU LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka
menu), v němž můžete změnit svůj preferovaný jazyk.
M
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Macrovision : BSS41
Disky, které nelze přehrát na tomto přehrávači. (u dále uvedených disků se schopnost
přehrávání může lišit podle podmínek nahrávání)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (režim V)
• CD-RW/CD-R
• V závislosti na typu disku nebo v důsledku podmínek při záznamu nemusí být možné
přehrávání některých disků CD-R, CD-RW a DVD-R.
 Disky, které nelze přehrát na tomto přehrávači.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD+R
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CDV
• CD-ROM
• CVD
• CD-I
• Disk Super Audio CD (kromě vrstvy CD)
• U disků CDG bude možno přehrávat pouze zvuk, nikoli grafiku.
 Disk Blu-ray představuje nový a vyvíjející se formát. Proto jsou možné určité potíže s kompatibilitou
disku s novými a existujícími formáty disků. Ne všechny disky jsou kompatibilní a ne každý disk
bude možno přehrát. Další informace najdete rovněž v části „Typy a charakteristiky disku“ a
„Upozornění k souladu a kompatibilitě“ v tomto návodu k obsluze. Pokud narazíte na problémy s
kompatibilitou, obraťte se prosím na středisko péče o zákazníky SAMSUNG.
33
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 33
2009-05-22
2:43:29
základní funkce domácího kina
NAVIGACE NABÍDKOU NA OBRAZOVCE
System Setup
System Information
Time Zone
Language Setup
Clock Set
Audio
Power On/Off sound
Video
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
Music
DivX(R) Registration
Disc Menu
System Update
Photo
Menu
Setup
Audio Setup
Display Setup
Dynamic Compression
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
AV Sync
Test Tone
Speaker Distance
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
HDMI Setup
Network Setup
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
HDMI Format
Cable Network
BD Wise
Wireless Network
Picture Mode
Proxy
HDMI Audio
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental Setup
Parental Lock
Rating Level
New Password
PŘEHRÁVÁNÍ DISKU
1. Vložte disk.
• Položte disk jemně do zásuvky, s etiketou disku směrem nahoru.
2. Zavřete zásuvku stiskem tlačítka PLAY.
• Přehrávání se spustí automaticky.
M
Po zastavení přehrávání disku si přehrávač zapamatuje místo, kde došlo k zastavení,a po
dalším stisknutí tlačítka PLAY bude přehrávání pokračovat od tohoto místa. Této funkci se
říká „obnovení“. Na některých discích BD (BD-J) může být tato funkce zakázána.
 Stiskněte v průběhu přehrávání dvakrát tlačítko STOP, aby se funkce Resume (obnovení
přehrávání) vypnula.
 Pro pozastavení přehrávání stiskněte v průběhu přehrávání tlačítko PAUSE.
Budete-li chtít přehrávání obnovit, stiskněte tlačítko PLAY znovu.
 Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele,
na obrazovce televizoru se objeví spořič obrazovky. Pokud přehrávač zůstane v režimu
spořiče obrazovky po více než 30 minut, napájení se automaticky vypne s výjimkou
přehrávání CD-DA (funkce automatického vypnutí).
 Pokud nejsou na v režimu pozastavení přístroji nebo na dálkovém ovládání stisknuta žádná
tlačítka po dobu 5 minut, provoz se zastaví (s výjimkou některých disků Blu-ray).
34
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 34
2009-05-22
2:43:29
CZ
NASTAVENÍ ZVUKU
Nastavení Zvuku při Zapnutí a Vypnutí Přístroje
Lze nastavit melodii, která se ozve při každém zapnutí a vypnutí přehrávače.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
System Information
Music
Time Zone
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio Setup
DivX(R) Registration
Display Setup
System Update
◄
►
● ZÁKLADNÍ FUNKCE
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System Setup a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Clock Set
System Setup
HDMI Setup
Network Setup
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Power On/Off
sound a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Parental Setup
5. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky On nebo Off a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
6. Stiskněte tlačítko MENU k opuštění nabídky.
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ A PŘESKOČENÍ
V průběhu přehrávání můžete rychle vyhledávat v rámci kapitoly nebo stopy a používat funkci přeskočení pro skok na
následující položku.
Vyhledávání v rámci kapitoly nebo stopy
hgfZCV
Během přehrávání stiskněte tlačítko VYHLEDÁVÁNÍ (
).
Po každém stisku tlačítka VYHLEDÁVÁNÍ se rychlost přehrávání změní následovně.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
• Pořad můžete přehrávat pozadu.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko PLAY.
M
V režimu vyhledávání není slyšet zvukový doprovod.
hgfZCV
Přeskočení skladeb
Během přehrávání stiskněte tlačítko PŘESKOČENÍ (
).
Pokud při přehrávání disků Blu-ray/DVD stisknete tlačítko PŘESKOČENÍ (
), dojde k posunu na
), dojde k posunu na začátek kapitoly.
následující kapitolu. Pokud stisknete tlačítko PŘESKOČENÍ (
Dalším stisknutím tlačítka se posunete na začátek předchozí kapitoly.
35
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 35
2009-05-22
2:43:29
základní funkce domácího kina
ZPOMALENÉ PŘEHRÁVÁNÍ/KROKOVÉ PŘEHRÁVÁNÍ
Zpomalené přehrávání
hgfZCV
V režimu pauzy nebo krokování stiskněte tlačítko SLOW na
dálkovém ovladači pro zpomalené přehrávání.
• Pokud stisknete tlačítko SLOW,  1/8  1/4  1/2
• Pro návrat k normální rychlosti přehrávání stiskněte tlačítko
PLAY ( ).
M
Tato ikona (
) indikuje stisknutí neplatného tlačítka.
 V režimu zpomaleného přehrávání není slyšet zvukový doprovod.
 Zpomalené přehrávání funguje pouze ve směru dopředu.
Krokové přehrávání
hgfZCV
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko STEP na dálkovém ovladači
pro krokové přehrávání.
• Po každém stisknutí tlačítka se zobrazí nový snímek.
• Stisknutím tlačítka STEP se aktivuje následující snímek.
• Stiskněte tlačítko PLAY ( ) pro obnovení normálního
přehrávání.
M
V režimu krokového přehrávání není slyšet zvukový doprovod.
 Přehrávání po krocích funguje pouze ve směru dopředu.
36
HT-BD7255_CZ_0522-1.indd 36
2009-05-22
2:43:31
CZ
nastavení systému
NASTAVENÍ HODIN
Zvolte vaše časové pásmo
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
Photo
DVD
Setup
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System Setup a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Time Zone a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Network Setup
System Update
Parental Setup
5. Použijte tlačítka ◄ ► pro umístění kurzoru na příslušné
časové pásmo a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
◄
System Information
System
Time Zone
◄
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
Touch Key Sound
HDMI Setup
BD Data Management
: On
Network SetupGMT + 00:00
System Update
London, Lisbon
Parental Setup
Save
M
● NASTAVENÍ SYSTÉMU
Music
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
►
Return
Pro automatické nastavení čau nastavte položku NTP server na On, viz strana 57.
Nastavení hodin
Při nastavení postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 3
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Clock Set a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System Setup
◄
Clock Set
Language Setup
Power On/Off sound : On
Audio Setup
BD data management
Display Setup
DivX(R) Registration
HDMI Setup
System Update
►
Network Setup
Parental Setup
5. Stiskněte tlačítka ◄ ► pro přechod na „da.“ (datum), „hr“
(hodina), a „min“ (minuty). Nastavte datum a čas pomocí
tlačítek ▲▼ a potom stiskněte tlačítko ENTER.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
System Setup ◄ Clock Set
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language Setup
JAN/01/2009 Touch01Key Sound
01
: On
Audio Setup
Display Setup
Thursday
HDMI Setup
Network Setup
►
BD Data Management
System Update
Save
Return
Parental Setup
37
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 37
2009-05-22
3:04:00
nastavení jazyka
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ JAZYKA
Pokud nastavíte zvuk, titulky, nabídku disku a nabídku na obrazovce předem, bude toto nastavení použito
automaticky pokaždé, když sledujete film.
Pokud při přehrávání disku chcete vybrat jiný jazyk zvuku a titulků, můžete tak učinit
pomocí nabídky disku.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
Language Setup
◄
M
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Language
Setup a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Zobrazí se menu Language setup pro nastavení jazyka.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio
: Original
Audio Setup
Subtitle
: Auto
Display Setup
DivX Subtitle
: Western
HDMI Setup
Disc Menu
: English
Network Setup
Menu
: Auto
Language Setup
Audio
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
DivX Subtitle
HDMI Setup
Disc Menu
Network Setup
Menu
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
►
Parental Setup
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadované možnosti
jazyka a stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
Photo
DVD
•
•
•
•
•
Audio : Pro jazyk zvukového doprovodu disku.
Subtitle : Pro nastavení titulků disku.
DivX subtitle : Pro titulky DivX.
Disc Menu : Pro menu disku, které je uloženo na disku.
Menu : Pro menu na obrazovce vašeho přehrávače
disků Blu-ray.
Setup
System Setup
►
Parental Setup
5. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadovaného jazyka a pak stiskněte tlačítko ENTER.
M
Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko ◄ pro návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko
MENU pro opuštění menu.
 Zvolený jazyk se zobrazí pouze tehdy, pokud je podporován diskem.
38
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 38
2009-05-22
3:04:10
CZ
nastavení zvuku
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ REPROSOUSTAV
Dynamická komprese
Music
System Setup
Photo
DVD
Setup
● NASTAVENÍ ZVUKU
Tato funkce je aktivní pouze tehdy, pokud je detekován signál
Dolby Digital.
• On : Při přehrávání zvukového doprovodu filmů při nízké
hlasitosti nebo prostřednictvím malých reprosoustav může
přístroj aplikovat příslušnou kompresi, aby byly pasáže s
nízkou hlasitostí srozumitelnější, a aby dramatické pasáže
nebyly příliš hlasité.
• Off : Film můžete vychutnat se standardním dynamickým
rozsahem (Dynamic Range).
Language Setup
Display Setup
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI Setup
Test Tone
Audio Setup
◄
Network Setup
►
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
Audio-video synchronizace
Když je přehrávač připojen k digitálnímu televizoru, obraz
může mít zpoždění za zvukem. Pokud k tomu dochází,
nastavte délku zpoždění zvuku tak, aby byl synchronizován s
obrazem.
• Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms do
300 ms. Nastavte ji na optimální hodnotu.
Music
System Setup
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language Setup
Audio Setup
AV Sync
◄
: 50msec
0msec
Display Setup
Test Tone
HDMI Setup
Speaker Distance
Network Setup
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
100msec
Parental Setup
125msec
Nastavení testovacího tónu
Funkce Test Tone (Testovací tón) slouží ke kontrole zapojení
reproduktorů.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
Music
System Setup
Photo
DVD
Setup
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Language Setup
Audio Setup
Dynamic Compression : On
◄
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental Setup
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Audio Setup a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo tlačítko ►.
• Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
Sound Edit
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Test Tone a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
5. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
• Do reproduktorů bude v pořadí L C R SR SL LFE vyslán testovací signál, který vám umožní
zkontrolovat správnost nastavení reproduktorů.
Music
Dynamic Compression : On
System Setup
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
AV Sync
: 50msec
Test Tone
◄
Display Setup
Speaker Distance
HDMI Setup
Sound Edit
►
Network Setup
Parental Setup
6. Pro vypnutí testu opět stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
M
Stiskem tlačítka RETURN se vrátíte do předchozí nabídky.
Music
Photo
 Při přehrávání disků BD/DVD nebo CD bude test
pracovat jen v režimu zastavení.
 Pomocí této funkce můžete zkontrolovat, zda jsou
všechny reproduktory správně zapojeny a fungují.
 Když je zapnutá funkce HDMI AUDIO (zvuk vychází z
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
System Setup
Test Tone
Language Setup
Audio Setup
AV Sync
◄
Display
Setup
H D M I
Setup
: 50msec
Test Tone
►
Speaker Distance
USER
Sound Edit
Network
Surround Left
Setup
Parental
Setup
A Stop
Return
reproduktorů televizoru), funkce TEST TONE
(Testovací tón) není k dispozici.
39
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 39
2009-05-22
3:04:15
nastavení zvuku
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ REPROSOUSTAV
Nastavení vzdálenosti reproduktorů
Pokud nelze umístit všechny reproduktory do stejné vzdálenosti od místa, kde posloucháte, můžete
nastavit prodlevu zvukových signálů z předních a prostorových reproduktorů, středového reproduktoru a
subwooferu.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
System Setup
Photo
DVD
Setup
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Audio Setup a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo tlačítko ►.
Language Setup
Audio Setup
◄
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
• Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte Speaker Distance a
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný reproduktor a
pomocí tlačítek ◄► nastavte jeho vzdálenost.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
AV Sync
Language Setup
Test Tone
Audio Setup
◄
Display Setup
: 50msec
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI Setup
• Vzdálenost reproduktorů lze nastavit v rozmezí od 0,3 m do 9
m.
Network Setup
Parental Setup
6. Když jste hotovi, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Save a stiskněte tlačítko ENTER.
Pokud svou práci nechcete uložit, pomocí tlačítek ▲▼◄
► vyberte možnost Cancel a stiskněte tlačítko ENTER.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Front
Setup
AV Sync
System Speaker
Setup
Distance
Language Setup
Audio Setup
◄
SubwooferDisplay Setup
Center
Speaker Distance10ft (3.0m)
Sound Edit
M
10ft (3.0m)
Cancel
Move
▲
▼
▲
▼
►
10ft (3.0m)
10ft (3.0m)
HDMI Setup
Surround Network Setup
Parental Setup
Save
A Test Tone
: 50msec
Test Tone
Adjust
Return
Stiskem tlačítka RETURN se vrátíte do předchozí nabídky.
Nastavení úprav zvuku
Lze nastavit vyvážení a hlasitost reproduktorů.
Music
System Setup
Photo
DVD
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Audio Setup a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo tlačítko ►.
• Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
40
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 40
2009-05-22
3:04:23
Nastavení úprav zvuku
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný reproduktor a
pomocí tlačítek ◄► upravte jeho nastavení.
AV Sync
Music
DVD
Setup
◄
Sound Edit
►
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
6. Když jste hotovi, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Save a stiskněte tlačítko ENTER.
Pokud svou práci nechcete uložit, pomocí tlačítek ▲▼◄►
vyberte možnost Cancel a stiskněte tlačítko ENTER.
Parental Setup
Stiskem tlačítka RETURN se vrátíte do předchozí nabídky.
Nastavení vyvážení předního reproduktoru a
prostorových reproduktorů
AV Sync
Music
: 50msec
Speaker Edit
Test Tone
System Setup
Photo
• Vyvážení lze nastavit v rozmezí od 0 do -6 a OFF (vypnuto).
DVD
Setup
• Hlasitost se zvyšuje, když se hodnota blíží -6.
Language Setup
Audio Setup
Speaker Distance
◄
Sound Edit
►
● NASTAVENÍ ZVUKU
M
Speaker Distance
Language Setup
Audio Setup
: 50msec
Test Tone
System Setup
Photo
CZ
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte Sound Edit a stiskněte
tlačítko ENTER nebo ►.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Nastavení hlasitosti středového reproduktoru,
prostorových reproduktorů a subwooferu
Save
▲
▼
Cancel
Move
▲
▼
A Test Tone
Adjust
Return
• Hlasitost lze nastavit v krocích od +6 dB do -6 dB
• Když se hodnota blíží k +6 dB, je zvuk hlasitější. Směrem k
-6 dB je tišší.
M
Stiskem ČERVENÉHO tlačítka (A) spustíte
testovací signál, přičemž bude zobrazena
obrazovka jako na ilustraci. Tento testovací signál
funguje stejně jako běžný testovací signál.
 Opětovným stiskem ČERVENÉHO tlačítka (A)
zastavíte testovací signál a vrátíte se na předchozí
obrazovku.
Music
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
System Setup
Test Tone
Language Setup
Audio Setup
AV Sync
◄
Display
Setup
H D M I
Setup
: 50msec
Test Tone
►
Speaker Distance
USER
Sound Edit
Network
Surround Left
Setup
Parental
Setup
A Stop
Return
Funkce DSP (Chytrý zvuk)
Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.
Stiskněte tlačítko DSP.
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
SMART SOUND AUDIO UPSCALING POWER BASS DSP MODE OFF
41
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 41
2009-05-22
3:04:28
nastavení zobrazení
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ ZOBRAZENÍ
Tato funkce vám umožňuje změnit nastavení obrazovky televizoru. Tato funkce závisí na typu disku nebo typu
televizoru. Nemusí s některými disky nebo televizory fungovat.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
System Setup
Music
Language Setup
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
◄
Display Setup
►
HDMI Setup
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte Display Setup a stiskněte
tlačítko ENTER nebo ►.
Zobrazí se menu Video setup pro nastavení zobrazení.
Network Setup
Parental Setup
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte požadovanou volbu zobrazení z
voleb na následujících stránkách.
5. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte požadovanou položku podřízené
nabídky z volby zobrazení, pak stiskněte tlačítko ENTER.
6. Možnosti videa jsou popsány níže.
M
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
►
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network Setup
Resolution
Parental Setup
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko ◄ pro
návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko
MENU pro opuštění menu.
►
: 1080p
Poměr Stran Obrazu Televizoru
V závislosti na typu televizoru, který vlastníte, budete možná chtít nastavit parametry obrazovky (poměr
stran obrazu).
• 4:3 Letter Box :
Tuto možnost zvolte, budete-li chtít sledovat
úplný obraz s poměrem stran obrazu 16:9 z
disků Blu-ray/DVD, přestože máte televizor s
obrazovkou s poměrem stran obrazu 4:3. V
horní a dolní části obrazovky se budou
zobrazovat černé pruhy.
System Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
►
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9 Wide
Resolution
: 1080p
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 4:3 Pan-Scan :
Vyberte, když chcete sledovat video s
poměrem stran 16:9, které dodává přehrávač
disků Blu-ray a DVD, bez černých pruhů
nahoře a dole i na televizoru s poměrem stran
4:3. (Krajní levá a pravá strana obrazu filmu
bude odřezána.).
• 16:9 Wide :
Na širokoúhlém televizoru budete moci sledovat úplný obraz s poměrem stran obrazu 16:9.
• 16:9 Normal :
Některé filmy budou zobrazeny ve formátu 4:3 Pillarbox (černé pruhy na stranách obrazu), i když
je vybrán formát 16:9 Normální.
M
42
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 42
Podle typu disku nemusejí být dostupné některé poměry stran.
 Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být
obraz zkreslený.
2009-05-22
3:04:34
Movie Frame (24 Fs)
CZ
Filmy se obyčejně filmují při 24 snímcích za sekundu. Některé
disky Blu-ray mají schopnost přehrávání při tomto obnovovacím
kmitočtu. Nastavením funkce Políčko filmu (24Fs) na ON
umožní přepnout výstup HDMI domácího kina s přehrávačem
Blu-ray na 24 snímků za sekundu a zlepšit tak kvalitu obrazu.
System Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
TV Aspect
►
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
HDMI Setup
Resolution
Network Setup
Progressive Mode
: Auto
Parental Setup
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Funkci Movie Frame (24Fs) si můžete vychutnat výhradně na
televizoru, který tento obnovovací kmitočet podporuje.
►
Off
: 1080p
● NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ
Tuto nabídku lze vybrat pouze v režimech rozlišení 1080i
nebo 1080p výstupu HDMI.
V závislosti na disku mohou být zahrnuty dva typy zdrojů: Filmový materiál (24 snímků) a video materiál
(30 snímků). Když se zdroj přepíná mezi filmem a videem, může obrazovka po několik sekund blikat.
Rozlišení
Nastavení výstupního rozlišení komponentního a HDMI
System Setup
Music
Language Setup
obrazového signálu.
Photo
Audio Setup
• Číslo v názvu 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p a 1080i
Setup
Display Setup
HDMI Setup
indikuje počet obrazových řádků. Písmeno „i“ a „p“
Network Setup
označuje prokládané, resp. progresivní snímkování.
Parental Setup
- BD Wise: Při připojení k televizoru s funkcí BD-Wise
prostřednictvím HDMI automaticky nastaví optimální
rozlišení. (Položka BD Wise v nabídce se objeví, pouze
pokud je BD Wise nastaveno na On.)
- 1080p : Výstup progresivně vykreslovaného videa o 1080 řádcích (pouze HDMI).
- 1080i : Vystupuje 1080 obrazových řádků s prokládaným snímkováním.
- 720p : Vystupuje 720 obrazových řádků s progresivním snímkováním.
- 576p/480p : Vystupuje 576/480 obrazových řádků s progresivním snímkováním.
- 576i/480i : Výstup prokládaného videa o 576/480 řádcích (pouze komponentní).
DVD
Pokud připojený televizor nepodporuje funkci Movie frame
nebo vybrané rozlišení, uvidíte následující zprávu:
Resolution
: 1080p
1080p
Progressive Mode
1080i
: Auto
720p
: Auto
Still Mode
DVD
Setup
Language Setup
Screen Message
: On 576p/480p
576i/480i
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio Setup
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
please
wait for 15 Resolution
seconds. And then, : 1080p
Display
Setup
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI Setup
to the previous value automatically.
Still Mode
: Auto
Network Setup
Would you like to make a selection?
Screen Message
: On
Parental Setup
►
Yes
M
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off
System Setup
Music
Photo
Pokud vyberete Yes a rozlišení není podporováno, bude
obrazovka televizoru prázdná. Po 15 sekundách bude
rozlišení automaticky vráceno na předchozí hodnotu.
TV Aspect
►
►
No
Pokud je obrazovka prázdná, stiskněte a držte tlačítko STOP () na přední straně přehrávače
po dobu více než 5 sekund (bez vloženého disku). Všechna nastavení se obnoví na výchozí
tovární hodnoty. Postupujte podle kroků na předchozí stránce pro přístup do jednotlivých
režimů a vyberte Nastavení zobrazení, které váš televizor bude podporovat.
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se
vymažou.
43
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 43
2009-05-22
3:04:39
nastavení zobrazení
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ ZOBRAZENÍ OBRAZU/VÝSTUPU
Rozlišení podle výstupního režimu
• Přehrávání disků Blu-ray
HDMI
Component (HDMI a komponentní připojení
/ Pouze komponentní připojení)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs)
off
1080p@60F
1080i
576i(480i)
1080p/1080i, Movie
Frame (24Fs) on
1080p@24F
576i(480i) / 1080i
576i(480i)
1080i, Movie Frame (24Fs)
off
1080i
1080i
576i(480i)
720p
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
HDMI
Component (HDMI a komponentní připojení
/ Pouze komponentní připojení)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
Výstup
Nastavení
• Přehrávání DVD
Výstup
Nastavení
M
720p
720p
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
Pokud přehráváte DVD a jsou zapojeny konektory HDMI a komponentní a pokud zvolíte
režim Komponent 1080p, 1080i nebo 720p, nabídka Display Setup zobrazí výstupní
rozlišení 1080p, 1080i nebo 720p.
Ve skutečnosti je rozlišení 576i/480i.
 Tento přehrávač má funkci automatické detekce HDMI. Když se přehrávač poprvé připojí k
televizoru pomocí HDMI, bude výstup přehrávače automaticky nastaven na HDMI.
 Pokud funkce automatické detekce HDMI nefunguje, nemůžete vybrat rozlišení 1080p ani
Movie Frame (24Fs).
 Disků Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby mohl používat režim Movie Frame (24Fs).
44
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 44
2009-05-22
3:04:43
Progresivní režim
CZ
Progresivní režim vylepšuje kvalitu obrazu při sledování disků
DVD v rozlišení 576I(480i).
• Auto : Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby přehrávač
automaticky nastavil nejlepší kvalitu obrazu pro sledované
DVD.
• Video : Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro DVD s
koncerty nebo televizními pořady.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language Setup
Audio Setup
HDMI Setup
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network Setup
Screen Message
Display Setup
►
►
: On
Parental Setup
● NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ
Panely frame a field
Režim pauza
Music
Photo
Nastavuje režimy Auto, Field nebo Frame pro nejlepší kvalitu
statického obrazu (režim pozastavení) z disku DVD.
• Auto: Toto nastavení vyberte, aby váš přehrávač
automaticky zobrazil ten nejlepší obrázek v závislosti na
obsahu.
• Field : Vyberte při pozastavení velmi akční scény.
• Frame : Vyberte pro zvýšení rozlišení obrázku.
DVD
Setup
System Setup
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
►
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Screen Message
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Zpráva na displeji
• On : Zobrazují se zprávy, které mají souvislost s režimem
ovládání.
• Off : Zprávy, které mají souvislost s režimem ovládání, se
nezobrazují.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
►
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Off
Network Setup
Parental Setup
45
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 45
2009-05-22
3:04:43
nastavení HDMI
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ HDMI
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky HDMI Setup a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Zobrazí se nabídka HDMI setup.
Language Setup
Music
Audio Setup
Photo
Display Setup
DVD
Setup
◄
HDMI Setup
◄
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Network Setup
Parental Setup
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte požadovanou možnost
zobrazení, pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
M
Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko ◄ pro návrat do předchozího menu. Stiskněte
tlačítko MENU pro opuštění menu.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Pouze pro produkty Samsung
Co je to Anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený provoz s jinými produkty Samsung s funkcí
Anynet+.
Tento přístroj můžete ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung nebo zapnout napájení
televizoru Samsung a domácího kina a spustit přehrávání disku jednoduše stisknutím tlačítka PLAY na
dálkovém ovládání.
M
Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
Použití Anynet+
1. Připojte hlavní jednotku domácího kina s přehrávačem Blu-ray k televizoru Samsung pomocí kabelu
HDMI. (Viz strany 24~25)
2. Nastavte funkci Anynet+ na vašem televizoru. (Další informace najdete v příručce k vašemu
televizoru.)
Funkce Anynet+
• Přehrávání jedním stisknutím
Televizor Samsung i domácí kino můžete zapnout a disk přehrát pouhým stiskem tlačítka PLAY na
dálkovém ovládání televizoru.
• Sledováním jedním stisknutím
Vyberte volbu „Watching Blu-ray Home Theater“ nebo „Connected to Blu-ray Home Theater“ (v
závislosti na nabídce vašeho televizoru) v nabídce Anynet+ vašeho televizoru. Domácí kino s
přehrávačem Blu-ray se automaticky zapne a televizor se přepne do režimu HDMI.
• Spojení dálkovým ovládáním
Tento přehrávač lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung.
• Tlačítka dostupná na dálkovém ovládání televizoru Samsung. Tato tlačítka fungují stejně jako tlačítka
na dálkovém ovládání domácího kina s přehrávačem Blu-ray.
- Tlačítka pro ovládání přehrávání :
- Tlačítko obsluhy nabídky :
- Číselná tlačítka : ~
- Barevná tlačítka :
46
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 46
2009-05-22
3:04:48
● NASTAVENÍ HDMI
M
CZ
Nabídka TV Anynet+
Když na dálkovém ovládání televizoru Samsung stisknete tlačítko
n
Anynet+, zobrazí se následující obrazovková nabídka (OSD).
THEATER
View
TV
• Nabídka domácího kina s přehrávačem Blu-ray
Select Device
Record
- Při přehrávání filmu: vyvolá nabídku disku (stejně jako stisk
Menu on Device
tlačítka DISC MENU na dálkovém ovládání domácího kina
Device Operation
Receiver : Off
s přehrávačem Blu-ray)
Setup
- V režimu zastavení: vyvolá nabídku NASTAVENÍ (stejně jako
Move
Enter
Exit
stisk tlačítka MENU na dálkovém ovládání domácího kina s
přehrávačem Blu-ray)
• Ovládací nabídka domácího kina s přehrávačem Blu-ray
- Během přehrávání DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
zobrazí INFO OSD (totéž jako tlačítko INFO na dálkovém ovládání přehrávače)
Tyto nabídky mohou mít na vašem televizoru Samsung odlišný vzhled.
Formát HDMI
Můžete optimalizovat výstup HDMI pro připojení k televizoru
nebo monitoru.
• TV : Vyberte, pokud jste připojeni k televizoru pomocí
HDMI.
• Monitor : Vyberte, pokud jste připojeni k monitoru pomocí
HDMI.
Pokud je přehrávač připojen k televizoru, volba monitoru
není k dispozici.
M
Audio Setup
Photo
DVD
Setup
Display Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Setup
HDMI Format
Network Setup
BD Wise
Parental Setup
Picture Mode
: Dynamic
HDMI Audio
: Off
: Tv TV
: On Monitor
Před tím, než vyberete tuto možnost, musí být k přehrávači připojen televizor nebo
monitor.
BD Wise
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti
Samsung.
Když propojíte produkty Samsung s podporou BD-Wise
prostřednictvím HDMI, bude automaticky nastaveno optimální
rozlišení.
• On: Do televizoru bude odesílán signál v původním rozlišení
disku BD nebo DVD.
• Off: Výstupní rozlišení bude pevně nastaveno podle
předchozího nastavení rozlišení bez ohledu na rozlišení
disku.
M
Language Setup
Music
Pouze pro produkty Samsung
Language Setup
Music
Audio Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Display Setup
HDMI Format
: TV
HDMI Setup
BD Wise
Network Setup
Picture Mode
: PCMOn
Off
: Dynamic
Photo
DVD
Setup
Parental Setup
HDMI Audio
►
: Off
Pokud chcete změnit rozlišení v režimu BD Wise, je třeba nejprve nastavit režim BD Wide na Vyp..
 Pokud režim BD Wise vypnete, rozlišení připojeného televizoru se automaticky nastaví na maximum.
 Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise, nelze tuto funkci použít.
 V zájmu správné funkce režimu BD Wise nastavte BD Wise na ZAP. v nabídce přehrávače i televizoru.
47
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 47
2009-05-22
3:04:50
nastavení HDMI
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ HDMI
Režim obrázek
Tato funkce slouží k úpravě kvality videa při připojení k televizoru
prostřednictvím HDMI.
• Dynamic: Vyberte toto nastavení pro zvýšení ostrosti.
• Normal: Toto nastavení je vhodné pro většinu příležitostí.
• Movie: Nejlepší nastavení pro sledování filmů.
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Display Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
HDMI Setup
Picture Mode
Audio Setup
Network Setup
HDMI Audio
Parental Setup
: Dynamic
Dynamic
Normal
: Off
Movie
Zvuk HDMI
Audio signály přenášené prostřednictvím kabelu HDMI je možno zapnout/vypnout (ON/OFF).
• On : Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány jak
obrazové signály, tak signály zvukového doprovodu,
přičemž zvukový doprovod bude vystupovat pouze z
reproduktorů televizoru.
Music
Photo
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
DVD
Setup
HDMI Setup
HDMI Format
BD Wise
Picture Mode
: TV
: On
: Dynamic
HDMI Audio
: OffOn
Off
Network Setup
Parental Setup
• Off : Obraz je přenášen jen kabelem HDMI a zvuk je jen na
výstupech domácího kina s přehrávačem Blu-ray pro
reproduktory.
M
Výchozí nastavená hodnota na tomto přístroji je HDMI AUDIO OFF (vypnuto).
 Zvukový doprovod HDMI AUDIO se automaticky slučuje do dvou kanálů pro výstup z
reproduktorů televizoru.
48
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 48
2009-05-22
3:04:54
CZ
nastavení rodičovského zámku
NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO ZÁMKU
Funkce Parental Lock spolupracuje s disky Blu-ray/DVD, kterým bylo přiřazeno hodnocení obsahu, které pomáhá při
ovládání typů disků Blu-ray/DVD, které ve vaší rodině sledujete. Na disku může být až 8 úrovní hodnocení obsahu.
Display Setup
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Parental Setup
a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Po prvním spuštění domácího kina s přehrávačem Blu-ray
se zobrazí zpráva „Enter New password“.
HDMI Setup
Photo
DVD
Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
Display Setup
Music
HDMI Setup
Photo
DVD
Setup
Network Setup
Parental
Parental Setup ◄
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači zadejte
čtyřciferné heslo.
Zobrazí se zpráva „Confirm the password.“. Zadejte své
heslo ještě jednou.
Display Setup
Music
HDMI Setup
Photo
DVD
Setup
Network Setup
Parental
Parental Setup ◄
Confirm the password.
Return
0.9 Number
Display Setup
5. Stiskněte tlačítko ENTER nebo tlačítko ► pro volbu
položky Parental Lock.
6. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky On nebo Off a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
M
● NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO ZÁMKU
hZ
Music
HDMI Setup
Photo
DVD
Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko ◄ pro návrat do předchozího menu. Stiskněte
tlačítko MENU pro opuštění menu.
49
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 49
2009-05-22
3:04:57
nastavení rodičovského zámku
NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO ZÁMKU
Pokud své heslo zapomenete
1. Vyjměte z přehrávače disk.
2. Stiskněte a podržte tlačítko STOP () na předním panelu alespoň po dobu 5 sekund (nebo déle).
• Všechna nastavení (parametry) se vrátí na své výchozí tovární hodnoty.
M
Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se
vymažou.
Nastavení úrovně hodnocení (Rating)
1. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Rating Level a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadované úrovně
hodnocení a pak stiskněte tlačítko ENTER. Tak například,
pokud zvolíte až úroveň (Level) 6, nebude možno přehrávat
disky obsahující úroveň (Level) 7, 8. Vyšší číslo indikuje, že
program je určen pouze pro dospělé diváky.
Úroveň 1 je nejvíce restriktivní a Úroveň 8 je nejméně
restriktivní.
Display Setup
Music
HDMI Setup
Photo
DVD
Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Změna hesla
1. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky New Password
a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Display Setup
Music
Photo
DVD
2. Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači zadejte
čtyřciferné heslo.Zobrazí se zpráva “Enter New
password.”.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Network Setup
Rating Level
: 1(Kids)
Parental Setup
◄
New Password
►
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
Rating Level
Network Setup
Parental
Parental Setup ◄ New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači znovu zadejte
své čtyřciferné heslo.
Return
Display Setup
Music
HDMI Setup
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Network Setup
Parental
Parental Setup ◄ New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
50
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 50
2009-05-22
3:05:03
CZ
nastavení sítě
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ SÍTĚ
Informace o správném nastavení naleznete na svém počítači nebo kontaktujte vašeho poskytovatele
připojení na internet.
Pokud chcete nastavit síť domácího kina s přehrávačem Blu-ray, dodržte následující postup.
Audio Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
● NASTAVENÍ SÍTĚ
1. Přístroj musí být v režimu Stop/No Disc (zastavení/disk
není vložen). Stiskněte tlačítko MENU.
Parental Setup
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Network Setup
a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou možnost
sítě z níže popsaných možností a stiskněte tlačítko
ENTER nebo ►.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku a
stiskněte tlačítko ENTER.
Možnosti sítě jsou popsány níže.
Výběr sítě
Jako metodu připojení k síti vyberte z možností Cable nebo Wireless.
Nastavení: viz kroky 1-3 výše.
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Network
Selection a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
• Cable: Vyberte pro připojení k síti pomocí kabelu.
(viz strana 30).
• Wireless: Vyberte pro bezdrátové připojení k síti.
(viz strana 31).
Audio Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
Network Selection : Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Kabelová síť
Nastavení: viz kroky 1-3 výše.
Audio Setup
Music
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Cable Network a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Network Selection : Cable
◄
Parental Setup
5. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky DHCP a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Cable Network
BD-LIVE
Connection
M
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
: Allow (Valid Only)
Je-li DHCP nastaveno na On, nelze vybrat IP adresu,
masku podsítě nebo bránu.
 Je-li DNS nastaveno na Auto, nemůžete vybrat
Music
primární/sekundární DNS.
Photo
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
IP
AddressSetup ◄: 000 . 000 . 000 . 000
Network
Wireless
Network
Subnet
. 255 . 255
. 000
ParentalMask
Setup : 255
HDMI Setup
DHCP
DVD
Setup
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
51
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 51
2009-05-22
3:05:08
nastavení sítě
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ SÍTĚ
6. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku,
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Music
Photo
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
IP
AddressSetup ◄: 000 . 000 . 000 . 000
Network
Wireless
Network
Subnet
. 255 . 255
. 000
ParentalMask
Setup : 255
HDMI Setup
DHCP
• Pokud je DHCP nastaveno na Off, DNS na
Manuálně, zadejte nastavení IP adresy, masky
podsítě, brány a primárního DNS (sekundární DNS
je volitelné).
DVD
Setup
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Nastavení je k dispozici
• Pokud je DHCP nastaveno na On a DNS přepnuto
na Manuálně, zadejte primární adresu DNS
(sekundární DNS je volitelné).
Music
Photo
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
IP
AddressSetup ◄: 000 . 000 . 000 . 000
Network
Wireless
Network
Subnet
. 255 . 255
. 000
ParentalMask
Setup : 255
HDMI Setup
DHCP
DVD
Setup
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Nastavení je k dispozici
Nastavení není k dispozici
• Jestliže je DHCP nastaveno na On a DNS je
nastaveno na Auto, nemusíte nic dalšího
nastavovat.
M
Music
Photo
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
IP
AddressSetup ◄: 000 . 000 . 000 . 000
Network
Wireless
Network
Subnet
. 255 . 255
. 000
ParentalMask
Setup : 255
HDMI Setup
DHCP
DVD
Setup
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
Když vyberete položku, použijte číselná tlačítka
a tlačítka ▲▼◄ ►.
►
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
 Pokud automatická nastavení nefungují,
Select
kontaktujte poskytovatele připojení k
Internetu.
: Off
Return
Nastavení není k dispozici
7. Když jste hotovi, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Save a stiskněte tlačítko ENTER.
8. Pokud svou práci nechcete uložit, pomocí tlačítek ▲▼◄ ► vyberte možnost Cancel, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
M
IP adresa použitá v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Aktuální IP adresu musíte
zjistit z nastavení vaší sítě.
 Nastavení IP adresy, masky podsítě, brány a primární DNS zjistíte na svém počítači nebo
od poskytovatele připojení k internetu.
Bezdrátová síť
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 3 na straně 51.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Wireless Network
a stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Network Selection : Wireless
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Cable Network
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
52
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 52
2009-05-22
3:05:14
Music
Photo
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: Not Selected
◄
Cable Network
DHCP
Network Setup ◄: On
Wireless
Network
IP
AddressSetup : 000
. 000 . 000
. 000
Parental
HDMI Setup
Access
Point
DVD
M
Setup
Network Connection Test
: Auto
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Photo
Return
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: Not Selected
◄
Cable Network
DHCP
Network Setup ◄: On
Wireless
Network
IP
AddressSetup : 000
. 000 . 000
. 000
Parental
HDMI Setup
Access
Point
DVD
Setup
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
Network Connection Test
: Auto
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Select
Photo
Return
Audio Setup
Access
1 2 3
Display
Setup Point – Security
Network Selection : Cable
HDMI Setup
OPEN
DVD
Setup
Network Setup
WEP
◄
◄
Cable Network
►
Parental Setup
WPAPSK
Wireless Network
WPA2PSK
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
- Zadejte heslo, poté stiskněte MODRÉ (D) tlačítko pro
připojení k vašemu přístupovému bodu (směrovači).
Music
Photo
DVD
Setup
Return
Audio Setup
1 2 3
Display SetupPassword
Network Selection : Cable
HDMI Setup
◄
Cable
Network
◄
_ Network Setup
Wireless Network
Parental Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
0-9 Number
Další informace o zabezpečení přístupového bodu
(směrovače) najdete v jeho uživatelské příručce.
Music
Photo
►
I J K L M N O P
Y Proxy
Z a b c d e f
o NTP
p q Server
r s t u v : Off
5 6 7 8 9 0 − _
Test
% Network
^ & ( Connection
) / ? |
BD-LIVE
Clear
d
Save
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
• Pokud je DHCP nastaveno na Off a DNS na Manual,
zadejte hodnoty IP Address, Subnet Mask, Gateway a
DNS Server.
: Off
DNS
Save
Music
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
● NASTAVENÍ SÍTĚ
Music
: Off
DNS
primární/sekundární DNS.
- Zvolte příslušný zabezpečený přístupový bod, je-li známý.
Pokud není, vyberte z níže uvedeného seznamu WEP,
WPAPSK nebo WPA2PSK a zadejte heslo. Zkoušejte
všechny zabezpečené přístupové body a zadávejte hesla,
dokud není spojení vytvořeno.
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
 Je-li DNS nastaveno na Auto, nemůžete vybrat
6. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku, pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Vyberte Access Point a stiskem tlačítka ENTER
zobrazte seznam dostupných přístupových bodů.
(Vyhledávání může trvat několik sekund.)
- Poté, co vyberete přístupový bod a stisknete tlačítko
ENTER, přehrávač se pokusí k tomuto přístupovému
bodu připojit.
- V případě úspěchu se objeví zpráva.
(Pokud je u vybraného přístupového bodu ikona
Zamknuto, bude možná nutné provést ověření.)
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
Je-li DHCP nastaveno na On, nelze vybrat IP adresu,
masku podsítě nebo bránu.
►
CZ
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky DHCP a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Select
Return
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: Not Selected
◄
Cable Network
DHCP
Network Setup ◄: Off
Wireless
Network
IP
AddressSetup : 000
. 000 . 000
. 000
Parental
HDMI Setup
Access
Point
DVD
Setup
Subnet Mask
Gateway
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000 : Off
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Nastavení je k
dispozici
53
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 53
2009-05-22
3:05:21
nastavení sítě
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ SÍTĚ
• Pokud je DHCP nastaveno na On a DNS na
Manual, zadejte hodnotu DNS Server.
Music
Photo
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: Not Selected
◄
Cable Network
DHCP
Network Setup ◄: On
Wireless
Network
IP
AddressSetup : 000
. 000 . 000
. 000
Parental
HDMI Setup
Access
Point
Setup
DVD
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
: Off
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Nastavení je k dispozici
Nastavení není k dispozici
• Jestliže je DHCP nastaveno na On a DNS na
Auto, nemusíte nic dalšího nastavovat.
Music
Photo
Setup
DVD
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection : Cable
HDMI
Setup
Access
Point
: Not Selected
◄
Cable Network
DHCP Setup ◄ : On
Network
Wireless
Network
IP Address
. 000 . 000
. 000
Parental
Setup : 000
Subnet Mask
M
NTP. 000
Server
: 000
. 000 . 000 : Off
Gateway
Když vyberete položku, použijte číselná tlačítka
a tlačítka ▲▼◄ ►.
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . Internet
000 . 000
BD-LIVE
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
 Pokud automatická nastavení nefungují,
Return
kontaktujte poskytovatele připojení k Internetu.
Nastavení je k dispozici
7. Když jste hotovi, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Save a stiskněte tlačítko ENTER.
8. Pokud svou práci nechcete uložit, pomocí tlačítek ▲▼◄ ► vyberte možnost Cancel, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
M
IP adresa použitá v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Aktuální IP adresu musíte
zjistit z nastavení vaší sítě.
 Nastavení IP adresy, masky podsítě, brány a primární DNS zjistíte na svém počítači nebo od
poskytovatele připojení k internetu.
Nastavení Proxy
Proxy server předává požadavky dalším serverům.
Pokud je vyžadováno nastavení proxy, zadejte hodnoty,
poskytnuté vaším ISP.
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 3 na straně 51.
4. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu Proxy, pak stiskněte
tlačítko ENTER nebo ►.
• Server
• Port
• User
• Password
M
Music
Photo
Audio Setup
Display Setup Proxy
HDMI Setup
Proxy
DVD
Setup
◄
Network Selection : Cable
: Off
Cable Network
Server
Network Setup ◄:
►
Wireless Network
Port
Parental Setup : 8080
User
: Proxy
Password
:
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k internetu).
54
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 54
2009-05-22
3:52:44
Nastavení Serveru NTP (Pro Získání Informací o času ze Serveru NTP)
CZ
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 3 na straně 51.
4. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu NTP Server, pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
• On : Přehrávač se automaticky připojí k internetovému
serveru a nastaví čas.
• Off : Přehrávač se nepřipojí k internetu a nenastaví čas.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Network Setup
Proxy
◄
Parental Setup
NTP Server
: Off On
Off
Network Connection Test
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Tato nabídka vám pomůže zkontrolovat, zda připojení k síti
funguje.
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 3 na straně 51.
Music
Photo
DVD
Setup
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Network
Connection Test a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Proxy
Network Connection Test
HDMI Setup
NTP Server
: Off
✔ MAC Address ◄(00:10:18:00:00:70)
Network Setup ◄
►
Network Connection Test
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental Setup
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Gateway Ping
Connection
✔ Internet Service Test
● NASTAVENÍ SÍTĚ
Test připojení k síti
Your network is operating properly
Return
Internetové Přípojení BD-LIVE
Domácí kino s přehrávačem Blu-ray podporuje režim BD-LIVE, který přináší řadu interaktivního obsahu
služeb podporovaných výrobcem disku prostřednictvím síťového připojení. Pro použití této funkce je
třeba připojit se k síti LAN (viz strana 30) nebo k bezdrátové síti LAN pomocí adaptéru v konektoru USB.
* Pro stahování obsahu z BD-LIVE je zapotřebí paměťové zařízení s rozhraním USB o kapacitě alespoň 1
GB připojené k jednomu z konektorů USB.
V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, spojení na Internet může být omezené.
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 3 na straně 51.
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky BD-LIVE Internet
Connection a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
• Allow (All) : Internetové spojení bude uvolněno pro
všechen obsah BD-LIVE.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Proxy
Display Setup
NTP Server
HDMI Setup
Network Connection Test
Network Setup
Parental Setup
◄
: Off
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
• Allow (Valid Only) : Internetové spojení bude uvolněné
pouze pro obsah BD-LIVE s platným certifikátem.
• Prohibit : Internetové spojení bude uvolněno pro
veškerý obsah BD-LIVE.
M
Co je to platný certifikát? Když domácí kino s přehrávačem Blu-ray využije službuBD-LIVE k
odeslání údajů o disku na server, který ověří jeho pravost, zašle server zpět přehrávači
certifikát.
 V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.
55
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 55
2009-05-22
3:05:34
správa dat BD
Data BD (uložená v externím USB flash disku) jsou tvořena obsahem disku
Blu-ray, jako jsou upoutávky a další doplňkový obsah, který lze stáhnout ze služby BD-LIVE nebo
disků Blu-ray.
* Pro stahování obsahu z BD-LIVE je zapotřebí paměťové zařízení s rozhraním USB o kapacitě alespoň 1 GB
připojené k jednomu z konektorů USB.
SPRÁVA SYSTÉMOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Uživatelská Data BD lze spravovat.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Photo
DVD
Setup
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky BD Data
Management a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
2. Pomocí tlačítek ◄ ► vyberte položku Yes a stiskněte
tlačítko ENTER.
System Setup
◄
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System Setup a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
- Vymazání paměti typu flash 1. Stiskněte tlačítko ENTER a vyberte možnost BD Data
Delete.
Zobrazí se zpráva „All BD data will be deleted. Do you
want to continue?“.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
Music
Photo
DVD
Setup
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
System Update
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
BD Data◄ Management
BD Data Management
System Setup
►
DivX(R)
Registration
Language
Setup
Current
Device
: External
Flash
Memory
TotalAudio
Size :Setup
953MB Available
Size : 889MB
System Update
Display Setup
BD Data Delete
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup Select
Return
Popis informací o zařízení a úložišti v přehrávači
• Total Size : Celková velikost zařízení (úložiště).
• Available Size : Dostupná velikost zařízení (úložiště).
M
Informace o dostupné paměti aktuálně připojeného zařízení (USB paměti) se zobrazuje
napravo od nabídky Správa dat BD.
 V režimu externí paměti bude přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
 Doporučujeme používat paměť USB, která podporuje protokol USB 2.0, formát FAT32 a
rychlost čtení a zápisu dat nejméně 4 MB/s.
 Funkce Pokračovat v přehrávání nemusí po naformátování úložného zařízení pracovat.
56
HT-BD7255_CZ_0522-2.indd 56
2009-05-22
3:05:39
CZ
aktualizace systému
Společnost Samsung může v budoucnu nabízet aktualizace firmwaru přehrávače disků Blu-ray. Pro aktualizaci firmware musíte:
1. Pro stažení aktuálního firmwaru navštivte web samsung.com a přejděte na stránku „SUPPORT“.
Pro aktualizaci firmwaru můžete použít CD-R nebo USB flash disk. (Firmware můžete upgradovat pomocí USB
úložného zařízení, pokud v přehrávači není disk.) Další informace najdete v části „Upgrade Manual“ (Průvodce
aktualizací) na výše zmíněných webových stránkách.
● AKTUALIZACE SYSTÉMU
nebo
2. Připojte se k síti (viz strany 30 a 31) a postupujte podle pokynů níže.
AKTUALIZACE FIRMWARU
1. Přístroj musí být v režimu Stop/No Disc (zastavení/disk
není vložen). Stiskněte tlačítko MENU.
Photo
DVD
Setup
◄
System Setup
◄
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Music
Language Setup
Audio Setup
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System Setup a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System Update
a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Power On/Off sound
BD Data Menagement
DivX(R) Registration
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
: On
System Update
◄
►
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
5. Přehrávač automaticky zkontroluje stav kabelu a připojení
k síti. Zobrazí se okno kontroly připojení.
Network Setup
Parental Setup
Music
Photo
DVD
Setup
 Je-li aktualizace možná: V rámečku se zprávou uvidíte
informace o aktuální verzi a o nových verzích firmwaru.
Power On/Off sound
BD Data Menagement
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
◄
2
3
: On
System
Update
4
►
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
 Pokud aktualizace není možná : Uvidíte následující popis v
rámečku se zprávou.
• Pokud kabel není připojen :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Pokud selhalo síťové připojení :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• Pokud nebyla vydána novější verze (nejnovější verze už
je nainstalovaná) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
• Pokud je vložen disk do přehrávače :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To signalizuje, že před provedením aktualizace musíte
vyjmout z přístroje všechny disky.
• Server není k dispozici :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 57
Power On/Off sound
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
: On
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
Power On/Off sound
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
: On
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
57
2009-05-22
3:06:46
aktualizace systému
AKTUALIZACE FIRMWARU
6. Chcete-li provést aktualizaci systému, stisknutím tlačítek
◄ ► vyberte možnost Start a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
Power On/Off sound
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
Music
Photo
DVD
Setup
: On
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental Setup
Cancel
7. Aktualizace systému se spustí.
Power On/Off sound
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
Music
Photo
DVD
Setup
: On
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
Network Setup
8. Pokud jste během stahování vybrali Zrušit, budete vyzváni,
abyste v dialogovém okně potvrdili váš výběr.
Pokud chcete stahování zrušit, vyberte Yes a stiskněte
tlačítko ENTER.
Cancel
Parental Setup
Power On/Off sound
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
Music
Photo
DVD
Setup
: On
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
9. Spustí se verifikace. Po dokončení stahování se
automaticky spustí aktualizace firmwaru.
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental Setup
Power On/Off sound
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
Music
10. Po dokončení instalace se přehrávač během 5 sekund
automaticky vypne.
Obnoví se veškerá tovární nastavení. Při příštím spuštění
systému se zobrazí nabídka výběru jazyka.
Photo
DVD
Setup
No
: On
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
M
Parental Setup
Pokud chcete zrušit aktualizaci v průběhu
stahování dat aktualizace, stiskněte tlačítko ENTER.
Uvidíte potvrzovací zprávu.
Výběrem možnosti Yes ukončíte proces
aktualizace a výběrem možnosti No budete v
aktualizaci pokračovat.
 Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
podrobné údaje firmwaru v nabídce Aktualizace
systému.
Power On/Off sound
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
Music
Photo
DVD
Setup
System
1
2
◄
: On
Update
3 System
4
►
LanguageFirmware Update.
Audio Now, Processing...
Please, do not turn off the power.
Display
The
power will be off automatically
HDMI after update is finished.
Network
Parental
 Nevypínejte přehrávač během aktualizace
systému. Pokud tak učiníte, přehrávač nemusí
správně fungovat.
 Aktualizace firmwaru pomocí konektoru USB Host jsou možné pouze pomocí USB flash
disku. U jiných zařízení USB (např. přehrávače MP3) není zaručeno, že budou fungovat.
 Aby se aktualizace provedla správně, měl by na USB flash disku být jen jeden soubor s
aktualizací firmwaru.
 Flash disky, které jsou příliš velké, nemusí být možné připojit, pokud je současně připojen
58
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 58
kabel LAN nebo HDMI.
2009-05-22
3:06:57
CZ
INFORMACE O SYSTÉMU
Po dokončení aktualizace firmwaru zkontrolujte podrobné údaje firmwaru pomocí následujících kroků.
1. Přístroj musí být v režimu Stop/No Disc (zastavení/disk
není vložen). Stiskněte tlačítko MENU.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System Setup
◄
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Language Setup
Audio Setup
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System Setup a
pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Display Setup
HDMI Setup
Parental Setup
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky System
Information a pak stiskněte tlačítko ENTER nebo ►.
Zobrazí se podrobné informace o aktuálním firmwaru.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
System Information
Language Setup
Time Zone
Audio Setup
Clock Set
Display Setup
Power On/Off sound
►
: On
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
BD Data Management
DivX(R) Registration
System Update
● AKTUALIZACE SYSTÉMU
Network Setup
5. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost OK.
Zobrazí se nabídka Aktualizace systému.
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
Parental Setup
►
: On
DivX(R) Registration
OK System Update
UPOZORNĚNÍ NA AKTUALIZACI FIRMWARU
Tato vyskakovací nabídka se zobrazí vždy, když je na serveru aktualizací
SAMSUNG dostupná novější verze firmwaru, než jakou domácí kino s
přehrávačem Blu-ray právě využívá.
System Update
New Firmware is available.
• Yes : Zvolte, pokud chcete nyní aktualizovat
• No : Zvolte, pokud chcete aktualizovat později.
Do you want to update now?
Yes
No
REGISTRACE DIVX(R)
Pro registraci domácího kina s přehrávačem Blu-ray s formátem DivX(R) Video On Demand použijte registrační kód.
Více informací najdete na www.divx.com/vod
59
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 59
2009-05-22
3:07:03
sledování filmu
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE DISPLEJ
hZCV
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko INFO na dálkovém
ovladači.
• Pokud disk Blu-ray využívá funkci PIP, stiskem tlačítka
INFO v sekci PIP zobrazíte informace související s PIP.
DVD-Video
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadované položky.
Playing Time : 00:04:17
Audio
: ENG Multi CH
3. Stiskněte tlačítko ◄ ► pro provedení požadovaného
nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Numerická tlačítka na dálkovém ovladači můžete
používat pro přímé zpřístupnění titulu,kapitoly nebo pro
zahájení přehrávání od požadovaného času.
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
Select
Change
<Nabídka INFO pro sekci PIP>
4. Pro zrušení obrazovky znovu stiskněte tlačítko INFO.
DVD-Video
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
Playing Time : 00:04:17
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: Off
Angle
PIP Video
PIP Audio
: 01/01
Change
M
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
Select
Pokud přehráváte obsah z nabídky Info, některé funkce nemusí být aktivní, v závislosti na
disku.
 Title : Přístup k požadovanému titulu, pokud je na disku více než jeden titul. Například
pokud je na disků
Blu-ray/DVD více než jeden film, každý film bude identifikovaný jako titul.
 Chapter: Většina disků Blu-ray a DVD je zaznamenána v kapitolách, takže můžete rychle
najít konkrétní pasáž.
 Audio : Odkazuje na jazyk zvukového doprovodu filmu. Disk BD může obsahovat až 32
jazyků zvukových doprovodů a disk DVD až 8 jazyků zvukových doprovodů.
 Playing Time : Umožňuje přehrávání filmu od požadovaného času/doby.Jako reference
musí být zadán počáteční čas/doba. Funkce vyhledávání podle času nebude u některých
disků pracovat.
 Subtitle : Odkazuje na jazyky titulků dostupné na disku. Jazyky titulků je možno libovolně
volit, nebo je možno zobrazování titulků vypnout. Disk BD může obsahovat až 255 jazyků
titulků a disk DVD až 32 jazyků titulků.
 Angle : Pokud disky Blu-ray/DVD obsahují několik úhlů pohledu/záběru kamery na určitou
scénu, můžete používat funkci ANGLE (Úhel záběru).
 Můžete provést nastavení PIP obrazu nebo PIP zvuku, pokud se aktuální titul disku Blu-ray
zobrazí v sekci PIP. Možnosti PIP obraz / PIP zvuk ale budou blokovány, pokud disk Bluray funkci PIP nepodporuje.
60
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 60
2009-05-22
3:07:08
hZ
Používání menu disku
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISC MENU na
dálkovém ovladači.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
U některých disků nemusí být menu disku dostupné.
● SLEDOVÁNÍ FILMU
2. Stisknutím tlačítek ▲▼◄ ► vyberte požadovanou položku,
pak stiskněte tlačítko ► nebo ENTER.
• Položky menu disku se mohou různit v závislosti na
disku.
M
CZ
POUŽÍVÁNÍ MENU DISKU A VYSKA-KOVACÍHO MENU/MENU TITULU
Z
Použití menu titulu
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko TITLE MENU na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄ ► pro provedení požadovaného nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Možnosti menu titulu se mohou různit v závislosti na disku.
M
U některých disků nemusí být menu titulu dostupné.
 Menu titulu se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou na disku alespoň dva tituly.
gf
Přehrávání seznamu titulů
1. Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání,
stiskněte tlačítko DISC MENU nebo TITLE MENU.
CD
BD-RE
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte položku, kterou chcete
přehrát, ze seznamu titulů a stiskněte tlačítko ► nebo
ENTER.
Vybraná položka (titul) se začne přehrávat.
Video
◄
Music
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
- Přechod na seznam skladeb Pro přechod na seznam skladeb stiskněte ČERVENÉ (A)
tlačítko.
Page
h
Používání vyskakovacího menu
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko POPUP MENU na
dálkovém ovladači.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◄ ► nebo tlačítko ENTER pro
volbu požadovaného menu.
• Možnosti vyskakovacího menu (Popup) se mohou různit
v závislosti na disku.
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
U některých disků nemusí být vyskakovací menu (Popup) dostupné.
61
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 61
2009-05-22
3:07:09
sledování filmu
OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ
Slouží pro opakování aktuální kapitoly nebo titulu.
Opakované přehrávání
hgfZCV
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT na
dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovka Repeat.
Repeat
Off
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Chapter nebo
Title.
• Na disků Blu-ray/DVD je možno opakovat přehrávání
kapitoly nebo titulu.
3. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět stiskněte tlačítko
REPEAT a pak stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky
Off.
M
U některých disků nemusí být funkce Repeat dostupná.
Používání funkce A-B Repeat
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT A-B na
dálkovém ovládání.
hgfZCV
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě, odkud má začít
opakované přehrávání (bod A).
3. Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě, kde se má
opakované přehrávání ukončit (bod B).
4. Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko
CANCEL.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Bod B není možno nastavit, pokud od bodu A neuplynulo alespoň 5 sekund přehrávání.
 V závislosti na disku nemusí být nabídka OPAKOVÁNÍ A-B k dispozici.
62
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 62
2009-05-22
3:07:12
CZ
hgfZ
VOLBA JAZYKA ZVUKOVÉHO DOPROVODU
Tlačítkem AUDIO můžete snadno a rychle zvolit požadovaný jazyk zvukového doprovodu.
Používání tlačítka AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● SLEDOVÁNÍ FILMU
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko AUDIO.
Po opakovaném stisknutí tlačítka se zvukový doprovod
změní.
• Jazyky zvukového doprovodu jsou reprezentovány
zkratkami.
2. Pro skrytí panelu Audio stiskněte tlačítko CANCEL nebo
RETURN.
Používání tlačítka INFO
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko INFO na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítka ▲▼ pro volbu položky Audio.
3. Stiskněte tlačítko ◄ ► na dálkovém ovladači pro volbu požadovaného zvukového doprovodu.
M
Tato funkce závisí na tom, jaké zvukové doprovody jsou na disku uloženy, přičemž některé
z nich nemusí být dostupné.
 Disk Blu-ray může obsahovat až 32 jazykových mutací zvukového doprovodu. Na disku
DVD může být těchto mutací maximálně 8.
 V závislosti na typu disku můžete použít tlačítko AUDIO pro změnu zvukové stopy a jazyka
zvuku.
Některé disky Blu-ray vám mohou umožnit v anglických zvukových nahrávkách vybrat buď
vícekanálovou zvukovou stopu ve formátu LPCM nebo Dolby Digital.
 Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci PIP, budou také zobrazeny informace o primárním/
sekundárním režimu.
Stiskem tlačítka ◄ ► přepnete mezi primárním a sekundárním režimem zvuku.
 Indikátor ◄ ► se na nezobrazí, pokud sekce PIP neobsahuje žádná nastavení PIP zvuku.
VOLBA JAZYKA TITULKŮ
Tlačítkem SUBTITLE můžete snadno a rychle zvolit požadovaný jazyk titulků.
hZ
Používání tlačítka SUBTITLE
1. Stiskněte tlačítko SUBTITLE. Po opakovaném stisknutí
tlačítka se jazyk titulků změní. Jazyky titulků jsou
reprezentovány zkratkami.
Subtitle
0/2 Off
2. Pro skrytí panelu Subtitle stiskněte tlačítko CANCEL nebo
RETURN.
63
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 63
2009-05-22
3:07:12
sledování filmu
VOLBA JAZYKA TITULKŮ
Používání tlačítka INFO
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko INFO na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítka ▲▼ pro volbu položky Subtitle.
3. Stiskněte tlačítko ◄ ► na dálkovém ovladači pro volbu požadovaného jazyka titulků.
M
V závislosti na discích Blu-ray/DVD možná budete moci změnit požadované titulky v nabídce
disku. Stiskněte tlačítko DISC MENU.
 Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou na disku uloženy, přičemž některé z nich nemusí
být dostupné na všech discích Blu-ray/DVD.
 Disků Blu-ray může obsahovat až 255 jazyků titulků a disk DVD až 32 jazyků titulků.
 Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci PIP, budou také zobrazeny informace o primárním/
sekundárním režimu.
 Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně.
 Celkový počet titulků je součet primárních a sekundárních titulků.
ZMĚNA ÚHLU ZÁBĚRU KAMERY
Pokud disky Blu-ray/DVD obsahují několik úhlů pohledu/záběru kamery na určitou scénu, můžete používat funkci
ANGLE.
hZ
Používání funkce ANGLE
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko INFO na dálkovém
ovladači.
DVD-Vedio
Info
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Angle.
Title
: 001/006
Chapter
: 003/016
3. Pro volbu požadovaného úhlu záběru stiskněte tlačítko ◄ ►
nebo použijte numerická tlačítka.
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
M
Move
Pokud je na disku zaznamenán pouze jeden úhel záběru, nebu-de tato funkce pracovat. V
současnosti touto funkcí disponuje jen velmi málo disků.
 U některých disků nemusí tato funkce pracovat.
64
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 64
2009-05-22
3:07:13
CZ
NASTAVENÍ PIP (OBRAZ V OBRAZU)
Funkce PIP umožňuje zobrazení dalšího obsahu (například komentářů) v malém okně během přehrávání filmu.
h
Použití tlačítka PIP
1. Pokud aktuální disk Blu-ray podporuje funkci PIP,
můžete stiskem tlačítka PIP nastavit funkci PIP On nebo
Off.
● SLEDOVÁNÍ FILMU
2. Každým stiskem tlačítka PIP přepínáte nastavení PIP On a
PIP Off.
M
Podrobná nastavení funkce PIP můžete změnit v nabídce INFO (viz strana 60: výběr
sekundárního zvuku, obrazu a titulků atd.)
 Pokud přepnete PIP obraz, automaticky se podle toho přepne i PIP zvuk.
 Pokud disk Blu-ray podporuje jen PIP zvuk, stačí k zapnutí sekundárního zvuku nebo
vypnutí zvuku stisknout tlačítko PIP.
BD-LIVE™
Domácí kino s přehrávačem Blu-ray podporuje režim BD-LIVE, který přináší řadu interaktivního obsahu služeb
podporovaných výrobcem disku prostřednictvím síťového připojení.
Používání disku BD-LIVE
1. Připojte se k síti (viz strany 30 a 31) a zkontrolujte nastavení sítě (strany 51 – 55).
2. Vložte Blu-ray disk, který podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte obsah poskytovaný výrobcem disku a začněte vychutnávat BD-LIVE.
M
Způsob použití BD-LIVE a funkce se mohou lišit, v závislosti na disku.
 Pro použití BD-LIVE je třeba připojit k jednomu z USB konektorů paměťové zařízení s
rozhraním USB o kapacitě alespoň 1 GB.
65
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 65
2009-05-22
3:07:13
sledování filmu
PŘEHRÁVÁNÍ DISKU VE FORMÁTU DIVX
Funkce popsané na této straně platí pouze pro přehrávání disků DivX.
Přeskočení vzad/vpřed
D
Během přehrávání stiskněte tlačítko #,$.
• Pro přechod na následující soubor stiskněte tlačítko $
pokud jsou na disku více než 2 soubory.
• Pro přechod na předchozí soubor stiskněte tlačítko
# pokud jsou na disku více než 2 soubory.
Rychlé přehrávání
D
Během přehrávání stiskněte tlačítka ,.
Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko  nebo .
Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní následovně:
2x 4x 8x.
Displej Audio (zvukový doprovod)
D
Stiskněte tlačítko AUDIO.
• Pokud je na disku zvuk ve více jazycích, můžete mezi
nimi přepínat.
• Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě
měnit mezi možnostmi AUDIO (1/N, 2/N …) a .
M
Symbol
se bude zobrazovat, pokud je na
disku jeden podporovaný jazyk.
Zobrazení titulků
D
Stiskněte tlačítko SUBTITLE (titulky)
• Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě
měnit mezi možnostmi SUBTITLE (1/N, 2/N ...) a
SUBTITLE OFF.
• Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, začne se
automaticky přehrávat.
• V části 2 (titulkovací funkce) na další straně najdete
podrobnosti o použití titulků s disky DivX.
66
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 66
2009-05-22
3:07:13
Má-li disk více titulkových souborů, předvolené titulky
se nemusí shodovat s filmem, a budete muset vybrat
titulky následujícím způsobem:
CZ
D
Má-li disk více titulkových souborů
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko S,T, pak vyberte
požadované titulky ( ) z TV obrazovky a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
● SLEDOVÁNÍ FILMU
2. Když vyberete požadovaný soubor DivX z TV
obrazovky, spustí se normální přehrávání filmu.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX je formát video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na kompresní technologii MPEG4,
poskytující audio a video data prostřednictvím Internetu v reálném čase.
Formát MPEG4 se používá pro kódování obrazu a formát MP3 pro kódování zvukového doprovodu, takže uživatelé mohou
sledovat film v kvalitě, která se blíží kvalitě obrazu a zvuku disku DVD.
1. Podporované formáty
Tento přístroj podporuje pouze následující formáty médií. Pokud nejsou formáty pro video a zvukový doprovod
podporovány, může mít uživatel potíže, jako je například porušený obraz a žádný zvuk.
Podporované obrazové formáty
Formát
AVI
Podporované verze
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Podporované formáty zvuku
Formát
MP3
AC3
DTS
Datový tok
80~384kbps
128~384kbps
1.5Mbps
Vzorkovací frekvence
44.1khz
44.1/48khz
44.1khz
• Soubory DivX, včetně audio a video souborů, vytvořené ve formátu DTS, podporují maximálně 6 Mb/s.
• Poměr stran obrazu: Přestože výchozí rozlišení formátu DivX je 640 x 480 pixelů (4:3), podporuje tento
přístroj rozlišení až do 800 x 600 pixelů (16:9). Nejsou podporována vyšší rozlišení televizoru než 800.
• Budete-li chtít přehrávat disk, jehož vzorkovací frekvence je vyšší než 48 kHz nebo 320 kb/s,
může v průběhu přehrávání docházet ke chvění obrazu na obrazovce.
• Qpel a gmc nejsou podporovány.
2. Funkce Caption
• Abyste mohli tuto funkci správně používat, musíte mít určité zkušenosti s extrakcí a úpravami videa.
• Budete-li chtít funkci caption používat, uložte do stejné složky soubor caption (*.smi) se stejným
názvem souboru, jaký má soubor s médiem ve formátu DivX (*.avi).
Příklad: Kořenová složka
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Jako název souboru je možno zadat až 60 alfanumerických znaků nebo 30
východoasijských znaků (2 bajtové znaky, jaké jsou například v korejštině a čínštině).
VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto
zařízení má oficiální certifikaci DivX nebo DivX Ultra a přehrává DivX video.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX® musí být registrováno,
aby mohlo přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Vygenerujte registrační kód DivX VOD
pro své zařízení a předložte jej při registraci. [Důležité: Obsah DivX VOD je chráněn systémem DivX
DRM (Správa digitálních práv), který omezuje přehrávání pouze na registrovaná zařízení s certifikací
DivX. Pokud se pokusíte přehrát obsah DivX VOD, který není pro vaše zařízení autorizován, zobrazí
se zpráva „Authorization Error“ (Chyba autorizace) a obsah se nepřehraje. Dalším informace
najdete na adrese www.divx.com/vod.
DivX® je registrovaná obchodní známka společnosti DivX, Inc. a je použita v licenci.
67
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 67
2009-05-22
3:07:14
poslech hudby
TLAČÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADAČI, POUŽÍVANÁ PRO
PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ AUDIO CD (CD-DA)/MP3
0
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
1. Tlačítko PAUSE : Pozastaví přehrávání.
2. Tlačítko PŘESKOČENÍ (
) : Během přehrávání přejde na následující
stránku seznamu Music List nebo na další stopu v seznamu Playlist.
3. Tlačítko PLAY : Přehrává aktuálně vybranou stopu.
4. Tlačítka ▲▼ : Vybírá stopu (skladbu) nebo složku v seznamech Music
List nebo Playlist.
5. BARVA tlačítka
• ČERVENÉ (A) tlačítko : Během přehrávání vybírá režim přehrávání
(opakování).
• ZELENÉ (B) tlačítko : Přechod ze seznamu Music List na seznam
Playlist.
• ŽLUTÉ (C) tlačítko : Přehrávání Playlist.
6. Tlačítka ◄ ►
◄ : Přehraje stopu dle aktuální pozice.
► : Přesun do nadřazené složky.
7. Tlačítko ENTER : Pro přehrávání zvolené skladby (písničky).
8. Tlačítko STOP : Pro přehrávání následující skladby.
) : Pokud stisknete toto tlačítko po více než
9. Tlačítko PŘESKOČENÍ (
třech sekundách přehrávání, bude se znovu přehrávat aktuální stopa od
začátku. Pokud stisknete toto tlačítko do tří sekund po začátku
přehrávání, začne se přehrávat předchozí stopa.
Slouží k přechodu na předchozí stránku seznamů Music List a Playlist.
OPAKOVÁNÍ AUDIO CD (CD-DA) A MP3
V průběhu přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT nebo ČERVENÉ (A) tlačítko pro volbu
požadovaného režimu opakování.
Při přehrávání disku Audio CD (CD-DA) :
Při přehrávání disku MP3 :
•
•
•
•
•
Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3): Skladby na disku se budou přehrávat v pořadí, v němž jsou
zaznamenány na disku.
Repeat Track (Audio CD(CD-DA)/MP3)
Repeat Folder (MP3)
Random (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Při přehrávání disku Audio CD (CD-DA): Při přehrávání v náhodném pořadí se budou skladby na
disku přehrávat v náhodném pořadí.
- Při přehrávání disku MP3 : Při přehrávání v náhodném pořadí se budou přehrávat v náhodném
pořadí soubory ve složce.
Repeat All (Audio CD(CD-DA)): Opakují se všechny stopy.
- Pro návrat k normálnímu přehrávání Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT nebo ČERVENÉ (A) tlačítko.
68
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 68
2009-05-22
3:07:14
►
1/18
00:02:24 / 00:05:57
A Play Mode
2. Chcete-li se přesunout na možnost Music List, stiskněte
tlačítko STOP nebo RETURN.
Na vašem televizoru se zobrazí seznam hudby.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte stopu, kterou chcete
poslouchat, a pak stiskněte tlačítko ENTER.
TRACK 001
CD
Video
CD
CD
◄
Music
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
◄
TRACK 007
B Playlist
00:03:54
● LISTENING
POSLECH HUDBY
TO MUSIC
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk se soubory
MP3 do přihrádky disku.
• U zvukového disku CD se začne automaticky přehrávat
první stopa.
• U disku se soubory MP3 vyberte pomocí tlačítek ▲▼
možnost Music a stiskněte tlačítko ENTER.
(Soubory MP3 můžete poslouchat i z úložného zařízení
s rozhraním USB.)
CZ
AF
PŘEHRÁVÁNÍ DISKU AUDIO CD (CD-DA)/MP3
Page
❖ Součásti Obrazovky Audio CD (CD-DA)/MP3
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Zobrazuje se typ média.
Aktuální stopa (skladba)
Zobrazuje číslo nebo název stopy, která právě hraje.
Stavový pruh přehrávání.
Zobrazí stav opakování.
a Play Mode
Zobrazuje se aktuální index přehrávání a celkový počet
skladeb.
Aktuální/celkový čas přehrávání.
Zobrazuje dostupná BARVA tlačítka.
69
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 69
2009-05-22
3:07:15
poslech hudby
AF
Seznam pro přehrávání
Můžete si vytvořit seznam pro přehrávání až pro 99 skladeb.
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk se soubory MP3
do přihrádky disku.
• U zvukového disku CD se bude první stopa přehrávat
automaticky.
• U disku se soubory MP3 vyberte pomocí tlačítek ▲▼
možnost Music a stiskněte tlačítko ENTER.
(Soubory MP3 můžete poslouchat i z úložného zařízení
s rozhraním USB.)
TRACK 001
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Video
CD
CD
◄
Music
◄
B Playlist
Page
2. Chcete-li se přesunout na seznam hudby, stiskněte
tlačítko ZELENÉ (B) nebo RETURN.
Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.
Original
Playlist
Video
3. Stiskem ZELENÉ (B) tlačítka přejděte na seznam Playlist.
CD
CD
◄
Music
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
4. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte stopu, pak ji stisknutím
tlačítka ENTER přidejte do seznamu Playlist. Tento postup
opakujte pro přidání dalších stop.
5. Pokud je v seznamu pro přehrávání nežádoucí skladba,
stiskněte tlačítko ►▲▼ pro volbu této skladby a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Zvolená skladba bude ze seznamu smazána.
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
Original
Playlist
TRACK 001
Video
TRACK 002
CD
CD
◄
Music
Photo
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
6. Stisknutím ŽLUTÉ (C) tlačítka přehrajte vybrané stopy.
Po dokončení stopy se bude další stopa přehrávat
automaticky.
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
7. Pro úpravu seznamu skladeb stiskněte tlačítko STOP
nebo RETURN.
8. Chcete-li se přesunout na seznam Music List, stiskněte tlačítko RETURN.
70
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 70
2009-05-22
3:07:19
CZ
prohlížení obrázku
PROHLÍŽENÍ OBRÁZKU
1. Vložte disk se soubory JPEG do otvoru pro disk.
• Zobrazí se obrazovka s menu.
Video
Music
CD
CD
..
Photo
◄
• Zobrazí se seznam fotografií (Photo List).
◄
Setup
3. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte obrázek.
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
).
• Pro zobrazení další stránky stiskněte tlačítko SKIP (
• Pro zobrazení předchozí stránky stiskněte tlačítko SKIP(
).
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
18 JUL 2000
17 KB
_______1_.JPG
D Slide Show
RYCHLOST PŘEHRÁVÁNÍ PREZENTACE
Při nastavení postupujte podle výše uvedených kroků 1 a 2.
3. Stiskněte MODRÉ (D) tlačítko.
• Předvádění obrázků se spustí.
►
KE.JPG
03/07
CD
4. Po spuštění předvádění obrázků stisknutím MODRÉHO (D)
tlačítka nastavte rychlost přehrávání.
• Po každém stisknutí tlačítka se rychlost přehrávání
příslušně zvýší.
➞
● PROHLÍŽENÍ OBRÁZKU
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Photo a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
D Speed
➞
- Ukončení prezentace Stiskněte tlačítko STOP nebo RETURN.
OTOČENÍ OBRÁZKU
Při nastavení postupujte podle výše uvedených kroků 1 a 3.

_____1_.JPG
03/07
CD
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
5. Použijte ČERVENÉ (A) a ZELENÉ (B) tlačítko pro pootočení
obrázku v požadovaném směru.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
71
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 71
2009-05-22
3:07:27
prohlížení obrázku
ZVĚTŠENÍ
Pro nastavení proveďte výše uvedené kroky 1 a 3 v části , „Prohlížení
obrázku“ na stránce 71.
_____1_.JPG

03/07
CD
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
5. Stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Stiskem ŽLUTÉHO (C) tlačítka nebo tlačítka ZOOM zvětšíte nebo
zmenšíte obraz.
x2
- Přesun oblasti Move
C Zoom
Pomocí tlačítek ▲▼◄ ► přesuňte oblast, kterou chcete zvětšit.
- Ukončení funkce Zoom Stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko.
PŘECHOD NA SEZNAM FOTOGRAFIÍ
Pro nastavení proveďte výše uvedené kroky 1 a 3 v části ,
„Prohlížení obrázku“ na stránce 71.
BEACH.JPG

03/07
CD
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
5. Pro přechod do seznamu fotografií stiskněte tlačítko
RETURN nebo STOP.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
◄
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
191 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
72
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 72
2009-05-22
3:07:31
CZ
režim zvuku
REŽIM SFE (SOUND FIELD EFFECT – EFEKT ZVUKOVÉHO POLE)
Vyberte si nejvhodnější efekt SFE, pro typ hudby, kterou posloucháte.
Stiskněte tlačítko SFE MODE.
● REŽIM ZVUKU
• Na displeji se objeví SFE MODE (Režim SFE).
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
HALL1 ➞ HALL2 ➞ JAZZ ➞ CHURCH ➞ ROCK ➞ SFE OFF.
•
•
•
•
•
HALL : Vytvoří jasný zvuk jako v koncertní síni.
JAZZ : Doporučené nastavení pro jazzovou hudbu.
ROCK : Doporučené nastavení pro rock.
CHURCH : Vytváří pocit, že jste v chrámu.
SFE OFF : Vyberte pro normální poslech
REŽIM DOLBY PRO LOGIC II
Můžete si zvolit požadovaný režim zvuku Dolby Pro Logic II.
Stiskněte tlačítko
PL II MODE.
• Po každém stisknutí tlačítka se režim přepne následovně.
MUSIC ➞ MOVIE ➞ PRO LOG ➞ MATRIX ➞
STEREO.
• MUSIC : Při poslechu hudby můžete vychutnávat zvukové
efekty, jako při poslechu skutečného vystoupení.
• MOVIE : Přidává realismus ke zvukovému doprovodu filmu.
• PRO LOG : S využitím pouze předního páru reproduktorů zažijete realistický efekt vícekanálového
zvuku, jako byste používali šest reproduktorů.
• MATRIX : Uslyšíte multikanálový prostorový zvuk.
• STEREO : Tuto možnost zvolte, budete-li chtít poslouchat zvuk pouze z levé a pravé přední reprosoustavy
a subwooferu.
M
Pokud vyberete režim Pro Logic II, připojte externí zařízení ke konektorům AUDIO INPUT
(L a R) na přehrávači. Pokud připojíte jen jeden vstup, neuslyšíte prostorový zvuk.
 Tento režim je k dispozici pouze s dvoukanálovým zvukem.
73
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 73
2009-05-22
3:07:35
režim zvuku
EFEKT DOLBY PRO LOGIC II
Tato funkce pracuje pouze v režimu Dolby Pro Logic MUSIC.
1. Stiskem tlačítka
PL II MODE vyberte režim MUSIC.
PL II EFFECT.
2. Stiskněte tlačítko
• Při každém stisku tlačítka se režim změní následovně.
3. Pomocí tlačítek ◄ ► vyberte požadované nastavení efektu.
• PANORAMA : Tento režim rozšiřuje přední stereo obraz
tak, aby zahrnul i prostorové reproduktory, čímž vytváří
vzrušující obklopující efekt se zobrazením bočních stěn.
Lze vybrat 0 nebo 1.
• C- WIDTH : Zvuk vychází pouze ze středového
reproduktoru. Přední levý a pravý reproduktor vydávají
duchovité zvuky. Lze nastavit v rozmezí od 0 do 7.
• DIMENS : Postupně nastavuje zvukové pole (DSP)
zpředu dozadu.
Lze nastavit v rozmezí od 0 do 6.
74
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 74
2009-05-22
3:07:35
CZ
Použití funkce USB
PŘEHRÁVÁNÍ MEDIÁLNÍCH SOUBORŮ PROSTŘEDNICTVÍM FUNKCE USB HOST
Můžete využívat mediální soubory, např. obrázky, filmy a hudbu uložené na MP3 přehrávači, paměti USB nebo
digitálním fotoaparátu s vysoce kvalitním videem a zvukem domácího kina 5.1, když připojíte úložné zařízení k USB
portu domácího kina.
● POUŽITÍ FUNKCE USB
1. Připojte USB zařízení k portu USB na boku
jednotky.
2. Na displeji se zobrazí nápis USB Connected a
pak zase zmití.
3. V nabídce Nastavení se zobrazí ikona USB.
Bezpečné odebrání zařízení USB
Aby se předešlo poškození obsahu paměti v zařízení USB, proveďte před odpojením kabelu USB
bezpečné odebrání zařízení.
• Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C). Na displeji se zobrazí Teď. Zařízení s rozhraním USB lze bezpečně
odebrat.
• Odpojte kabel USB.
M
Abyste mohli poslouchat vaši hudbu se zvukem 5.1kanálového domácího kina, musíte
nastavit režim Dolby Pro Logic II na Matrix (viz strana 73).
Přeskočení vpřed/vzad
Během prehráváni stiskněte tlačítko #,$.
• Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka
$ zvolen následující soubor.
• Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka
# zvolen předchozí soubor.
75
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 75
2009-05-22
3:07:36
Použití funkce USB
Technické údaje USB hostitele
Technické údaje USB
hostitele
Není podporováno
Provozní omezení
• Podporuje zařízení vyhovující standardům USB 1.1 a USB 2.0.
• Podporuje zařízení připojená pomocí USB kabelu typu A.
• Podporuje zařízení vyhovující standardu UMS (Velkokapacitní paměťové zařízení s
rozhraním USB) V1.0.
• Podporuje zařízení, jejichž disk je naformátován v souborovém systému FAT (FAT,
FAT 16, FAT 32).
• Nejsou podporována zařízení, která vyžadují instalaci samostatného ovladače do
počítače se systémem Windows.
• Není podporováno připojení k rozbočovači USB.
• Zařízení s rozhraním USB připojené pomocí prodlužovacího USB kabelu nemusí být
rozpoznáno.
• Zařízení s rozhraním USB, která vyžadují samostatné napájení, je třeba připojovat k
přehrávači se samostatným napájením.
• Pokud je na připojeném zařízení více diskových oddílů nebo jednotek, lze připojit
pouze jeden diskový oddíl nebo jednotku.
• Některá zařízení, která podporují pouze USB 1.1., mohou způsobit rozdíly v kvalitě
obratu.
Zařízení USB, která lze použít s domácím kinem
1. Paměťová zařízení s rozhraním USB
2. Přehrávače MP3
3. Digitální fotoaparáty
4. Vyjímatelné pevné disky
• Jsou podporovány vyjímatelné pevné disky do kapacity 160 GB. Některé vyjímatelné pevné disky
o kapacitě přesahující 160 GB nemusí být rozpoznány.
• Pokud připojené zařízení nepracuje kvůli nedostatečnému napájení, použijte samostatný napájecí
kabel. Konektory USB kabelu mohou být různé, v závislosti na výrobci zařízení USB.
5. Čtečky karet s rozhraním USB: jednoslotové i víceslotové čtečky karet.
• Některé USB čtečky karet nemusí být podporovány, záleží na výrobci.
• Pokud do čtečky karet s více sloty vložíte více karet najednou, mohou nastat potíže.
Podporované formáty souboru
Formát
Název
souboru
Přípona
souboru
Datový tok
Verze
Počet
pixelů
Vzorkovací
frekvence
Statický
obraz
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Hudba
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) není podporováno.
• Digitální fotoaparáty, které využívají protokol PTP nebo vyžadují k připojení k PC instalaci dalšího
softwaru, nejsou podporovány.
• Paměťová zařízení využívající systém souborů NTFS nejsou podporována. (Je podporován pouze
souborový systém FAT16/32 (File Allocation Table, tabulka přiřazení souborů).)
• Nejsou podporována zařízení s protokolem Janus MTP (Media Transfer Protocol, protokol pro přenosy
médií).
76
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 76
2009-05-22
3:07:36
CZ
rádio
POSLECH RADIOPŘIJÍMAČE
1. Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
2. Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
● RÁDIO
• Automatické ladění 1 : Po stisknutí tlačítka SKIP (
) se zvolí rozhlasová stanice uložená na předvolbě.
• Automatické ladění 2 : Stiskněte a podržte tlačítko
TUNING/CH (
) pro automatické vyhledání vysílajících
rozhlasových stanic.
• Manuální ladění : Stiskněte tlačítko TUNING/CH (
) pro
postupné zvyšování nebo snižování frekvence.
Hlavní jednotka přístroje
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION pro volbu vlnového pásma FM.
2. Zvolte rozhlasovou stanici.
• Automatické ladění 1 : Stiskněte tlačítko STOP ( ) pro volbu položky PRESET a pak stiskněte
tlačítko SKIP (
) pro volbu stanice uložené na předvolbě.
• Automatické ladění 2 : Stiskněte tlačítko STOP ( ) pro volbu položky MANUAL a pak stiskněte
) pro automatické prohledání vlnového pásma.
a podržte tlačítko SKIP (
• Manuální ladění : Stiskněte tlačítko STOP ( ) pro volbu položky MANUAL a pak krátce
stiskněte tlačítko SKIP (
) pro naladění nižší nebo vyšší frekvence.
Mono/Stereo
Stiskněte tlačítko MO/ST pro poslech v režimu Mono/Stereo.
• Každé stisknutí tlačítka přepíná mezi zvukem STEREO a
MONO.
• V oblastech se špatným příjmem přepněte zvuk na
MONO, docílíte tím čistého zvuku bez rušení.
NALADĚNÍ PŘEDVOLEB ROZHLASOVÝCH STANIC
Příklad : Uložení stanice na frekvenci FM 89,10 do paměti
1. Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
2. Stiskněte tlačítko TUNING/CH (
<89,10>.
) pro volbu frekvence
3. Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
• Na displeji bliká indikátor NUMBER.
4. Stiskněte tlačítko SKIP (
) pro volbu čísla předvolby.
• Můžete zvolit mezi předvolbou 1 až 15.
5. Stiskněte opět tlačítko TUNER MEMORY.
• Předtím, než NUMBER zmizí z obrazovky, stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
• NUMBER zmizí z displeje a stanice se uloží do paměti.
6. Při ukládání dalších stanic na předvolby zopakujte kroky 2 až 5.
• Pro naladění stanice na předvolbě stiskněte tlačítko SKIP (
kanálu.
) na dálkovém ovladači pro zvolení
77
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 77
2009-05-22
3:07:36
rádio
O VYSÍLÁNÍ RDS
Použití systému RDS (Radio Data System) na příjem stanic FM
Systém RDS umožňuje stanicím FM vysílat spolu s jejich obvyklým programovým
signálem i doplňkové informace. Například, stanice můžou vysílat názvy stanic nebo
informace o typu vysílaného programu, například sport nebo hudbu, a pod.
Při naladěné stanice FM, která obsahuje službu RDS, se na displeji
rozsvítí indikátor RDS.
Popis funkce RDS
• PTY (Program Type) (Typ programu) : Zobrazí typ právě vysílaného programu.
• PS NAME (Program Service Name) (Název služby programu) : Označuje název vysílané stanice a skládá se
z 8 znaků.
• RT (Radio Text) (Rádiový text) : Dekóduje text, který vysílá stanice (vysílá-li) a skládá se maximálně ze
64 znaků.
• CT (Clock Time) (Hodinový čas) : Dekóduje hodiny v reálném čase z frekvence FM. Některé stanice
nemusí vysílat informace PTY, RT nebo CT, proto se tyto nemusí
vždy zobrazovat.
• TA (Traffic Announcement) (Dopravní hlášení) : Zpráva „TA ON/OFF“ oznamuje, že probíhá oznámení o
dopravní situaci.
M
RDS nemusí fungovat správně, nevysílá-li naladěná stanice signál RDS správně nebo je-li
intenzita signálu nízká.
Zobrazení signálů RDS
Signály RDS odesílané stanicí můžete vidět na displeji.
Při poslechu stanice FM stiskněte tlačítko RDS DISPLAY.
 Při každém stisknutí tlačítka se displej změní a zobrazí následující informace : PS NAME RT CT Frekvence
• PS (Program Service (Služba programu)) : Během vyhledávaní se objeví <PS> a pak se zobrazí název
stanice. Není-li signál vysílán, objeví se <NO PS>.
• RT(RadioText (Rádiový text)) : Během vyhledávání, se objeví <RT> a pak se zobrazí textové zprávy vysílané stanicí. Není-li signál vysílán, objeví se <NO RT>.
• Frekvence : Frekvence stanice (není služba RDS).
O znacích zobrazovaných na displeji
Zobrazí-li se na displeji indikace funkcí PS nebo RT, lze použít následující znaky.
• Okénko displeje nerozeznává malá a velká písmena abecedy a vždy používá velká písmena.
• Okénko displeje nezobrazuje písmena s diakritikou, například <A> může znamenat písmena <A> s diakritikou jako <Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ a Ă.>
78
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 78
2009-05-22
3:07:39
Signalizace funkce PTY (Program Type) (Typ programu) a funkce PTY-SEARCH
CZ
Jednou z výhod služby RDS je, že můžete najít konkrétní druh programu z předvolených kanálů zadáním kódů PTY.
Vyhledání programu pomocí kódů PTY
Předtím, než začnete, nezapomeňte...
• Vyhledávání PTY je použitelné jen pro předvolené stanice.
● RÁDIO
• Vyhledávání můžete kdykoli v průběhu zastavit stisknutím tlačítka PTY SEARCH.
• Pro následující kroky existuje časový limit. Stornujete-li nastavení před dokončením, začněte znovu od kroku 1.
• Při použití tlačítek na primárním dálkovém ovládání se ujistěte, jestli jste zvolili stanici FM pomocí primárního dálkového
ovládání.
1. Při poslechu stanice FM stiskněte tlačítko PTY SEARCH.
2. Stiskejte PTY- nebo PTY+, dokud se na displeji neobjeví
požadovaný kód PTY.
• Displej zobrazí kódy PTY na pravé straně.
3. Znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH, zatímco jsou kódy
PTY, zvolené v předešlém kroku, ještě na displeji.
• Centrum prohledá 15 předvolených stanic FM, zastaví se, když
najde tu, kterou jste zvolili a naladí ji.
Displej
Typ programu
NEWS
Zprávy včetně oznamovaných vyjádření
a reportáží.
AFFAIRS
Některé záležitosti včetně aktuálních jevů,
dokumentárních pořadů, diskusí a analýz.
INFO
Informace jako míry a váhy, výnosy a
předpověď, záležitosti zajímavé pro zákazníky, zdravotní informace, a pod.
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
Sports
Vzdělávání
Drama – rádioseriály a pod.
Kultura – národní nebo lokální kultura,
včetně náboženských problémů, místní
vědy, sociální vědy, jazyka, divadla, a
pod.
Přírodní vědy a technologie
VARIED
Jiné – mluvené slovo, zábavné programy (soutěže, hry), interview, komedie
a satirické hry a pod
POP M
Popová hudba
ROCK M
Rocková hudba
M.O.R.M
Současná hudba považována za <lehký
poslech.
Displej
Typ programu
LIGHT M
Lehká klasická hudba - klasická hudba
a instrumentální a sborová hudba
CLASSICS
Náročnější klasická hudba – Orchestrální
hudba, symfonie, komorní hudba a opera
OTHER M
Jiná hudba – jazz, R&B, country
WEATHER
Počasí
FINANCE
Finance
CHILDREN
Dětské programy
SOCIAL A
Sociální události
RELIGION
Náboženské
PHONE IN
Telefonování
TRAVEL
Cestování
LEISURE
Volný čas
JAZZ
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Lidová hudba
OLDIES
Oldies hudba
FOLK M
Folková hudba
DOCUMENT
Dokumenty
79
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 79
2009-05-22
3:07:40
Použití BLUETOOTH
Můžete využít přehrávání obsahu zařízení s Bluetooth, bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!
CO JE TO BLUETOOTH?
Bluetooth je nová technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno komunikovat bez
drátů na malé vzdálenosti.
• Zařízení s Bluetooth může způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci, záleží na konkrétním použití.
• Když je část těla v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo domácího kina Blu-ray.
• Rozdíly v šíření signálu způsobené překážkami jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky.
• Elektrické rušení zařízeními využívajícími stejné pásmo, například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a
bezdrátové LAN.
• Párování domácího kina Blu-ray se zařízením Bluetooth provádějte z těsné blízkosti.
• Čím větší vzdálenost mezi domácím kinem Blu-ray a zařízením Bluetooth, tím horší kvalita. Pokud vzdálenost
překročí dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
• Domácí kino Blu-ray podporuje pouze data SBC střední kvality (237 kb/s při 48 kHz) a data SBC vysoké kvality
(328 kb/s při 44,1 kHz).
• V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth fungovat.
• Domácí kino Blu-ray má efektivní dosah příjmu až 10 m ve všech směrech, pokud nejsou v okolí překážky.
Připojení bude automaticky ukončeno, pokud překročíte uvedený dosah. I v uvedeném dosahu může dojít ke
zhoršení kvality zvuku vlivem překážek, jako jsou dveře a stěny.
JAK PŘIPOJIT DOMÁCÍ KINO BLU-RAY K ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH
Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy dle Bluetooth.
1. Opakovaně tiskněte tlačítko FUNCTION na předním panelu domácího kina Blu-ray, až se objeví „BT AUDIO“.
• Přepíná režimy v pořadí
BD/DVD D.IN AUX BT AUDIO FM.
• Na displeji se objeví „READY“.
2. V zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth.
(viz uživatelská příručka zařízení Bluetooth)
3. V zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.
• Zobrazí se seznam prohledávaných zařízení.
4. Ze seznamu prohledávaných zařízení zvolte „Samsung BD Theater“.
• Když je domácí kino Blu-ray připojeno na zařízení Bluetooth, domácí
kino Blu-ray zobrazí na předním displeji „CONN..“ a pak následuje
název připojeného zařízení Bluetooth.
• Připojení domácího kina Blu-ray je hotovo
Připojte
5. Přehrávání hudby na připojeném zařízení.
• Můžete poslouchat hudbu hrající z připojeného zařízení Bluetooth
přes domácí kino Blu-ray.
Zařízení Bluetooth
M
 Při připojování zařízení Bluetooth k systému domácího kina Blu-ray můžete být požádáni o zadání
kódu PIN (hesla). Pokud se objeví okno pro zadání kódu PIN, zadejte <0000>.
 Systém domácího kina Blu-ray je schopen ovládat funkce přehrávání, pouze pokud připojené zařízení
podporuje tuto funkci.
 Domácí kino Blu-ray podporuje pouze data SBC střední kvality (237 kb/s při 48 kHz) a data SBC
vysoké kvality (328 kb/s při 44,1 kHz).
80
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 80
2009-05-22
3:07:40
CZ
Jak odpojit zařízení Bluetooth od domácího kina Blu-ray
Zařízení Bluetooth můžete odpojit od domácího kina Blu-ray.
(viz uživatelská příručka zařízení Bluetooth)
• Domácí kino Blu-ray bude odpojeno.
• Když je domácí kino Blu-ray odpojeno od zařízení Bluetooth, domácí
kino Blu-ray zobrazí na předním displeji „READY“.
Stiskem tlačítka FUNCTION na předním panelu domácího kina Blu-ray přepněte z režimu „BT AUDIO“ na jiný režim.
• Připojené zařízení Bluetooth bude čekat určitou dobu na reakci domácího kina Blu-ray, než ukončí spojení. (Čas
odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth)
• Bude odpojeno aktuálně připojené zařízení.
M
● POUŽITÍ BLUETOOTH
Jak odpojit domácí kino Blu-ray od zařízení Bluetooth
 V režimu připojení Bluetooth může dojít k výpadku připojení Bluetooth, pokud vzdálenost mezi
domácím kinem Blu-ray a zařízením Bluetooth přesáhne 10 m. Když se vrátíte do dosahu nebo
restartujete zařízení Bluetooth, lze připojení Bluetooth obnovit.
 U některých zařízení Bluetooth nefungují některé funkce.
 Provozní specifikace zařízení jako jsou mobilní telefony nebo přehrávače MP3 se mohou lišit při stisku
tlačítek -play, pause, stop, ff, rew, next, back- na dálkovém ovládání.
 DOLBY PRO LOGIC ll a bezdrátový modul nepracují v režimu připojení Bluetooth.
81
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 81
2009-05-22
3:07:40
Použití iPodu
Přehrávání připojeného iPodu můžete ovládat dodávaným dálkovým ovládáním.
POSLECH HUDBY
Hudbu z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí připojeného domácího kina s
přehrávačem Blu-ray.
1. Připojte konektor doku iPod ke konektoru iPod na domácím kinu s
přehrávačem Blu-ray.
2. Umístěte iPod do doku.
• Váš iPod se automaticky zapne.
• Na televizoru se zobrazí „iPod Connected“.
3. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání.
4. Stiskem tlačítka W,T na dálkovém ovládání vyberte režim iPod.
5. Stiskem tlačítka X,S,T na dálkovém ovládání vyberte volbu Music a
stiskněte tlačítko ENTER.
• Objeví se nabídka Music
6. Stiskem tlačítka S,T vyberte požadovanou kategorii a stiskněte tlačítko
ENTER.
• Na televizoru se objeví seznam hudby.
7. Stiskem tlačítka S,T vyberte hudební soubor, který chcete
přehrát, a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Hudba se spustí se zobrazením nové obrazovky, na
které je název a délka skladby, interpret a zobrazení
průběhu.
Video
CD
Nodisc
◄
Music
►
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
►
TRACK 004
8. Pomocí tlačítek dálkového ovládání nebo tlačítek na
přístroji můžete ovládat jednoduché funkce přehrávání,
/
,
/
a
například PLAY, PAUSE, STOP,
REPEAT.
• Stiskem ČERVENÉHO (A) tlačítka vyberte požadovaný
režim přehrávání.
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Playlist
Page
❖ Prvky obrazovky přehrávání iPodu
Zobrazuje typ média.
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Aktuální stopa (skladba)
Zobrazení čísla právě přehrávané stopy.
Průběh přehrávání
Zobrazuje stav opakování.
A Play Mode
Zobrazuje číslo právě přehrávané stopy a celkový počet
stop.
Aktuální/celková doba přehrávání.
Zobrazuje dostupná BAREVNÁ tlačítka.
82
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 82
2009-05-22
3:07:40
Přechod na Seznam hudby a výběr stopy:
CZ
1. Stiskněte tlačítko MENU nebo STOP.
• Přehrávání se zastaví a zobrazí se seznam hudby.
2. Stiskem tlačítka S,T vyberte soubor, který chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Stiskem tlačítka RETURN nebo W se vrátíte do předchozí nabídky.
Kategorie hudby iPod
Now Playing : Přehrávání aktuálního souboru nebo přechod na obrazovku přehrávání aktuálního
souboru.
Artists : Přehrávání podle interpretů.
Songs : Přehrávání skladeb v pořadí dle čísel nebo v abecedním pořadí.
Playlists : Přehrávání podle playlistů.
Albums : Přehrávání podle alb.
Genres : Přehrávání podle žánrů.
Composer : Přehrávání podle skladatelů.
M
● POUŽITÍ IPODU
Informace o souboru, včetně jména interpreta, názvu alba, názvu skladby a žánru se zobrazí podle údajů
v ID3 tagu příslušného hudebního souboru.
Slučitelné přehrávače iPod viz strana 27.
Slučitelnost závisí na verzi softwaru ve vašem iPodu.
 Seznam kategorií může záviset na vaší verzi iPodu.
 Co je to ID 3 tag?
Data připojená k souboru MP3, informace o souboru, například název, interpret, album, rok, žánr a
poznámka.
83
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 83
2009-05-22
3:07:44
Použití iPodu
SLEDOVÁNÍ FILMU
Video z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí připojeného domácího kina s přehrávačem Blu-ray.
1. Připojte konektor doku iPod ke konektoru iPod na domácím kinu s
přehrávačem Blu-ray.
2. Na obrazovce iPod přejděte na Videos > Settings a nastavte volbu
TV na On.
3. Umístěte iPod do doku.
• Na televizoru se zobrazí „iPod Connected“.
4. Stiskem tlačítka W,T na dálkovém ovládání vyberte režim iPod.
5. Stiskem tlačítka X,S,T na dálkovém ovládání vyberte volbu Video a
stiskněte tlačítko ENTER .
6. Stiskem tlačítek S,T na dálkovém ovládání vyberte volbu Movies a
stiskněte tlačítko ENTER.
• Na televizoru se objeví seznam videí.
7. Stiskem tlačítka S,T vyberte video soubor, který chcete přehrát, a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Video soubor uložený v iPodu se přehraje na televizoru.
8. Pomocí tlačítek dálkového ovládání nebo tlačítek na hlavní jednotce
můžete ovládat jednoduché funkce přehrávání, například PLAY,
/
/
a
.
PAUSE, STOP,
• Pokud stisknete tlačítko PREV do 2 sekund od spuštění přehrávání,
přehrávač přejde na předchozí soubor.
Pokud stisknete tlačítko PREV po více než 2 sekundách po spuštění přehrání souboru, přehrávač
se vrátí na začátek aktuálního souboru.
• * Stiskněte tlačítko NEXT pro přehrávání dalšího souboru.
Přechod na Seznam videí a výběr souboru:
1. Stiskněte tlačítko MENU nebo STOP.
• Přehrávání se zastaví a zobrazí se seznam videí.
2. Stiskem tlačítka S,T vyberte soubor, který chcete
přehrát, a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Stiskem tlačítka RETURN nebo W se vrátíte do
nadřazené nabídky.
M
CD
Nodisc
►
Video
►
◄
MOVIE 001
Music
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
►
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
Slučitelné přehrávače iPod viz strana 26.
Slučitelnost závisí na verzi softwaru ve vašem iPodu.
 K přehrávání videa z iPodu je nutné, aby byl výstup VIDEO připojen k televizoru (viz strana 25).
 Pokud chcete přehrávat video z iPodu přes výstup VIDEO, nastavte HDMI CEC na Vyp., pokud je
nastaven na Zap.
 Po přehrání aktuálního souboru až do konce se nezačne automaticky přehrávat další soubor.
Pokud chcete přehrát další soubor, vyberte jej na obrazovce seznamu přehrávače iPod.
 Na televizoru se nezobrazí jiná obrazovka než obrazovka přehrávání. Ostatní obrazovky sledujte přímo
na iPodu.
 Pokud připojený iPod nepodporuje přehrávání videa, objeví se při výběru nabídky Video hlášení
„Cannot play video files saved on this iPod“.
84
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 84
2009-05-22
3:07:45
CZ
funkce proudového vysílání
PŘIPOJENÍ K PC A PŘEHRÁVÁNÍ OBSAHU MP3, JPEG NEBO DIVX
Postup nastavení sdílené složky se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.
1. K propojení PC s přehrávačem disků Blu-ray použijte kabel
LAN nebo bezdrátovou síť LAN.
2. Vytvořte na PC sdílenou složku a uložte do ní požadované
soubory MP3, JPEG nebo DivX.
- Podrobnější informace o nastavení sdílené složky najdete
na webu Samsung. Z Centra sdílení si stáhněte příručku
„Setting the shared folder“ (Nastavení sdílené složky).
3. Stiskněte tlačítko MENU.
Nodisc
◄
Video
DISC
Music
Photo
Setup
a Network Search
4. Stiskněte tlačítko ČERVENÉ (A).
Zobrazí se okno, ve kterém můžete vybrat typ hledání sítě.
5. Stiskem tlačítka ◄ ► vyberte typ hledání sítě.
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
● FUNKCE PROUDOVÉHO VYSÍLÁNÍ
Domácí kino Blu-ray lze připojit k počítači a přehrávat v něm obsah ve formátech MP3, JPEG a DivX ze sdílené složky.
(Připojení viz strany 30 – 31)
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
• Auto : Automaticky vyhledá dostupné PC.
Auto
Manual
Setup
• Manual : Musíte zadat IP adresu, název složky, jméno a
heslo uživatele Windows, a pak můžete vyhledat
požadované PC.
s Select
² Return
a Network Search
6. Hledání sdílené složky
Existují 2 způsoby, jak se dostat do sdílených složek na PC.
|(Pokud hledáte složku v automatickém režimu, musí mít název méně
než 12 znaků. Při hledání složek s názvem s více než 12 znaky
musíte vybrat manuální hledání.)
Music
Photo
Nodisc
◄
Setup
DISC
B
C
• Automatický režim
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku, pak
stiskněte tlačítko ENTER.
(Při prvním připojení musíte zadat jméno a heslo uživatele
Windows, aby se zobrazila sdílená složka.)
a Network Search
Music User
DISC
No disc
Photo
_
►
B
C
2. Zadejte do okna jméno uživatele PC.
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Zadejte do okna heslo uživatele PC.
Zobrazí se sdílená složka.
Password
DISC
No disc
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
85
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 85
2009-05-22
3:07:48
funkce proudového vysílání
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou složku.
Select Folder
DISC
No disc
ADMIN$
B
►
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
² Return
a Network Search
• Manuální režim
1. Zadejte IP adresu PC se sdílenými složkami.
Manual Search
DISC
No disc
►
B
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
C
0
0
.
« Number
0
.
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. Vepište do okna název sdílené složky a pak uložte stiskem
MODRÉ (D) tlačítka.
No disc
Manual Search
DISC
1
2
Please input shared folder name
B
►
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Zadejte heslo PC a pak uložte stiskem MODRÉ (D) tlačítka.
No disc
Manual Search
DISC
1
2
3
4
Please input password
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
7. Stiskněte tlačítko ►,pak stiskem tlačítka ▲▼ vyberte Video, Music nebo Photo.
(Přehrávání videa, hudby nebo fotografií viz strany 68 – 70)
M
Název PC musí být v angličtině, bez zvláštních znaků, jako jsou třeba symboly.
 Můžete hledat na až 4 PC připojených k síti a přehrávat tak obsah.
 V závislosti na konfiguraci vašeho počítače může docházet k problémům s připojením.
- Pokud máte v režimu „Auto Mode“ (Automatický režim) problémy, vyzkoušejte režim „Manual Mode“
(Manuální režim).
 Pokud dojde ke konfliktu mezi funkcí zjednodušeného sdílení souborů systému Windows XP a funkcí proudového
vysílání domácího kina Blu-ray, deaktivujte funkci zjednodušeného sdílení.
- Podrobnější informace najdete na webu Samsung. Z Centra sdílení si stáhněte příručku „Setting the shared
folder“ (Nastavení sdílené složky).
 Pokud máte problémy s funkcí proudového vysílání při používání sdílené složky na pracovní ploše systému
Windows Vista, navštivte stránku technické podpory pro tento operační systém a vyhledejte informace o změně
nastavení nebo umístění sdílené složky.
86
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 86
2009-05-22
3:07:53
CZ
užitečné funkce
FUNKCE ČASOVAČE VYPNUTÍ
Nastavte čas, kdy se má domácí kino samočinně vypnout.
Stiskněte tlačítko SLEEP.
● UŽITEČNÉ FUNKCE
• Při každém stisku tlačítka se nastavený čas změní následovně:
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Pro potvrzení nastavení časovače vypnutí stiskněte tlačítko
SLEEP.
• Zobrazí se zbývající čas do vypnutí domácího kina.
• Další stisk tlačítka změní aktuální nastavení časovače vypnutí.
Pro deaktivaci časovače vypnutí stiskněte tlačítko SLEEP, až se na displeji objeví OFF.
NASTAVENÍ JASU DISPLEJE
Jas displeje na přístroji je možno nastavit tak, aby vás nerušil při sledování programu na obrazovce.
Stiskněte tlačítko DIMMER.
• S každým stiskem tlačítka se mění jas displeje na čelní straně centrální
reprosoustavy
FUNKCE MUTE
Tato funkce je zvláště důležitá, pokud čekáte telefonní hovor nebo zazvonění zvonku u dveří.
Stiskněte tlačítko MUTE.
• Na displeji se zobrazí symbol MUTE.
• Chcete-li obnovit hlasitost zvuku, stiskněte toto tlačítko
MUTE ještě jednou.
POUŽITÍ SLUCHÁTEK
Sluchátka (nejsou součástí dodávka) slouží k vaší soukromé zábavě.
Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka a poslouchejte hudbu.
M
 Při použití sluchátek nenastavujte hlasitost příliš vysoko, mohlo by to poškodit váš sluch.
87
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 87
2009-05-22
3:07:56
řešení problémů
Pokud se při provozu přístroje vyskytnou problémy, projděte si níže uvedenou tabulku. Pokud problém, se kterým
jste se setkali, není v této tabulce uveden nebo pokud rady uvedené v tabulce nepomohou váš problém vyřešit,
vypněte přístroj, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků
Samsung nebo na servisní středisko Samsung Electronics.
Příznak
Kontrola/Náprava
Nelze vysunout disk.
• Je síťový napájecí kabel pevně zasunut do síťové zásuvky?
• Vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
iPod se nepřipojí.
• Zkontrolujte, zda je dobře připojen konektor iPodu a doku.
• Neustále aktualizujte software iPodu.
Přehrávání se nezahájí.
• Zkontrolujte kód regionu na disku BD/DVD. Disky BD/DVD zakoupené v
zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat.
• Na tomto domácím kině nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM.
• Ujistěte se, zda je nastavena správná úroveň hodnocení obsahu disku (rating).
Přehrávání se nezahájí ihned po
stisknutí tlačítka Play/Pause.
• Není disk, který používáte, zdeformovaný nebo nejsou na jeho povrchu
škrábance?
• Setřete povrch disku a očistěte jej.
Přístroj nereprodukuje žádný zvuk.
• Při zrychleném nebo zpomaleném přehrávání a při přehrávání po krocích není
zvukový doprovod slyšitelný.
• Jsou správně zapojeny reprosoustavy? Je správně nastaveno přizpůsobení
reprosoustavy?
• Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšet jen z některých
reproduktorů a ne ze všech šesti.
• U některých disků BD/DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
• Jsou reprosoustavy správně připojeny?
• Nastavte hlasitost.
• Při poslouchání CD a rozhlasu vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
Zvuk se nepřehrává v kvalitě Dolby
Digital 5.1 CH.
• Je na disku označení „Dolby Digital 5.1 CH“? Prostorový zvuk Dolby Digital 5.1 CH
je přehráván, pouze pokud je disk nahrán s 5.1kanálovým zvukem.
• Je na informačním displeji správně nastaven jazyk zvuku na DOLBY
DIGITAL 5.1 CH?
Dálkový ovladač nepracuje.
• Používáte dálkový ovladač v rámci jeho provozního dosahu, pokud jde o úhel nasměrování a vzdálenost do přístroje?
• Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité?
• Vybrali jste správně režim (BD/DVD) dálkového ovladače (TV nebo BD)?
• Disk se otáčí, ale nezobrazuje se
žádný obraz.
• Kvalita obrazu je špatná a obraz se
chvěje.
• Je zapnutý televizor?
• Jsou správně zapojeny video kabely?
• Není disk znečištěn nebo poškozen?
• Disk s výrobní vadou nemusí být možno přehrát.
Nefunguje jazyk zvukového doprovodu a
titulky.
• Navíc (v závislosti na disku) mohou tyto jazyky pracovat odlišně.
Obrazovka nabídky se neobjevuje,
přestože je zvolena funkce nabídky.
• Nepoužíváte disk, který žádné nabídky neobsahuje?
88
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 88
2009-05-22
3:07:56
Kontrola/Náprava
Není možno změnit poměr stran obrazu.
• Disky 16:9 BD/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter
Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 BD/DVD lze přehrávat pouze s poměrem
stran 4:3. Najděte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení.
• Hlavní jednotka nepracuje. (Příklad:
Napájení se vypne nebo je slyšet
divný zvuk.)
• Domácí kino nefunguje správně.
• Vypněte napájení a podržte tlačítko STOP ( ) na hlavní jednotce
minimálně 5 sekund.
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených
nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.
Zapomněli jste heslo pro nastavení
úrovně hodnocení obsahu (rating).
• Zobrazí-li se na displeji centrální reprosoustavy hlášení (No Disc), na
centrální reprosoustavě podržte po dobu nejméně 5 sekund stisknuté
tlačítko STOP ( ) Na displeji se zobrazí hlášení INITIAL a všechna
nastavení jsou vrácena na výchozí hodnoty.
• Stiskněte tlačítko POWER.
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených
nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.
Není možno přijímat rozhlasové vysílání.
• Je k přístroji správně připojena anténa?
• Pokud je vstupní signál z antény slabý, nainstalujte si v místě s dobrým
příjmem venkovní anténu pro pásmo FM.
Při poslechu zvuku televizoru z
reproduktorů domácího kina není slyšet
zvuk.
• Pokud při poslechu zvuku z televizoru pomocí funkcí D.IN nebo AUX stisknete
tlačítko EJECT, zapnou se funkce BD/DVD a zvuk televizoru je potlačen.
Na obrazovce se zobrazí ikona
• Funkci nebo činnost není možno v této chvíli dokončit, protože:
1. Software disku BD/DVD to nedovoluje.
2. Software disku BD/DVD tuto možnost/funkci nepodporuje (například úhly záběru)
3. Funkce není v této chvíli dostupná.
4. Zadali jste číslo titulu nebo kapitoly nebo dobu pro vyhledání, které/která je
mimo platný rozsah.
Pokud je výstup HDMI nastavený na
rozlišení, které váš televizor nemůže
podporovat, nemusíte na televizoru vidět
obraz.
• Stiskněte tlačítko STOP ( ) (na předním panelu) po více než 5
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na domácím kině.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstupní rozlišení 576p/480p/
720p/1080i/1080p HDMI.
Neběžný výstup na obrazovce HDMI.
• Pokud se na obrazovce objevují náhodné šumy, znamená to,
že televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection).
Nelze najít jiné přístupové body při
použití USB bezdrátového připojení
• Zkontrolujte, zda je volba Proxy nastavena na Vyp.
(Setup -> Network Setup -> Proxy)
CZ
Příznak
● ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
sekund bez přítomnosti disku uvnitř přístroje. Všechna nastavení se
vrátí na tovární nastavení.
89
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 89
2009-05-22
3:07:56
příloha
UPOZORNĚNÍ K MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ DISKŮ
Malé škrábance na povrchu disku mohou vést ke snížení kvality zvuku a obrazu nebo mohou způsobovat
přeskakování disku. Při manipulaci s disky buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jejich poškrábání.
Zacházení s disky
Nedotýkejte se té plochy disku, na které je záznam. Držte disk za okraje tak, aby se na povrchu
disku neobjevily otisky prstů.Na disk nelepte žádné papírky nebo lepicí pásky.
Uložení a skladování disků
Neukládejte disky v dosahu přímého
slunečního záření.
M
Disky skladujte na dobře
větraném místě.
Ukládejte disky do čistých
ochranných obalů (krabiček).
Disky ukládejte ve svislé poloze.
Zabraňte znečištění disků nečistotami a prachem.
 Nevkládejte do přehrávače prasklé nebo poškrábané disky.
Manipulace s disky a jejich skladování
Pokud jsou na povrchu disku otisky prstů nebo nečistoty, očistěte disk jemným roztokem čisticího
prostředku zředěného vodou a otřete povrch disku měkkým hadříkem.
• Při čištění jemně stírejte plochu disku směrem od středu k okraji.
M
Pokud se teplý vzduch dostane do kontaktu s chladnými součástmi uvnitř přehrávače,
může dojít ke vzniku kondenzace. Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace, nemusí
přehrávač správně pracovat. Pokud taková situace nastane, vyjměte z přehrávače disk a
nechejte zapnutý přehrávač 1 až 2 hodiny mimo provoz.
90
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 90
2009-05-22
3:07:56
Všeobecné údaje
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitní video
Obrazový výstup
Komponentní video
Video/Audio
Zesilovač
HDMI
100 W
3,2 kg
461 (W) x 193 (D) x 109 (H) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
87,5 ~ 108,0 MHz
70 dB
10 dB
0,5 %
Rychlost čtení : 4,917m/sec
Rychlost čtení : 3,49 až 4,06 m/sekundu.
Přibližná doba přehrávání (jednostranný, jednovrstvý disk): 135 minut.
Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/sekundu
Maximální doba přehrávání: 74 minut
Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/sekundu
Maximální doba přehrávání: 20 minut
1 kanál: 1,0 Všp-šp (zatížení 75 Ω)
Blu-ray Disc : 576i(480i)
DVD : 576i(480i)
Y: 1,0 Všp-šp (zatížení 75 Ω)
Pr: 0,70 Všp-šp (zatížení 75 Ω)
Pb: 0,70 Všp-šp (zatížení 75 Ω)
Blu-ray Disc : 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
DVD : 576p(480p), 576i(480i)
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
Vícekanálový zvuk PCM, bitstream audio, PCM audio
Výkon předních reproduktorů
2 x 133 W (3Ω)
Výkon středového reproduktoru
134 W (3Ω)
Výstup zadních reproduktorů
2 x 133 W (3Ω)
Výkon subwooferu
134 W (3Ω)
Rozsah kmitočtů
20 Hz – 20 kHz
Odstup signál-šum
70 dB
Odstup kanálů
60 dB
Citlivost vstupu
(AUX) 500 mV
● PŘÍLOHA
FM radiopřijímač
Spotřeba energie (příkon)
Hmotnost
Rozměry
Rozsah provozní teploty
Rozsah provozní vlhkosti
Rozsah frekvencí FM
Odstup signál/šum
Použitelná citlivost
Celkové harmonické zkreslení
BD (Blu-ray Disc)
CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
SWA-4100
Provozní příkon
Hmotnost
Rozměry (Š x V x H)
Rozsah provozních teplot
Rozsah provozní vlhkosti
Výstup
Kmitočtový rozsah
Odstup signál-šum
50 W
1.3 Kg
76 x 256 x 175 mm
+5°C ~ +35°F
10% ~ 75%
133W x 2
20Hz~20KHz
75dB
91
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 91
2009-05-22
3:07:56
příloha
TECHNICKÉ ÚDAJE
5.1kanálový systém reproduktorů
Přední/Zadní
Středové
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
Impedance
140 Hz~20 kHz
140 Hz~20 kHz
35 Hz~160 Hz
Rozsah kmitočtů
86 dB
86 dB
86 dB
Zvukový výkon a akustický tlak
133 W
134 W
134 W
Jmenovitý příkon
Reproduktor
266 W
268 W
268 W
Maximální příkon
Přední/Zadní : 270 x 1115 x 270 mm
Středové : 358 x 44 x 68 mm
Rozměry (Š x V x H)
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Přední/Zadní : 2,93 kg
Hmotnosti
Středové : 0,3 kg, Subwoofer : 4,2 kg
*: Jmenovitá specifikace s
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změny technických údajů bez upozornění.
- Uváděné údaje o hmotnosti a rozměrech jsou přibližné.
Systém reproduktorů
92
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 92
2009-05-22
3:07:56
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Země
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 93
Webové stránky
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Zákaznický servis CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-05-22
3:07:56
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb
upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené
směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní
prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství
(například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální
odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací
zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem
udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a
jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
2009-05-19
HT-BD7255_CZ_0522-3.indd 94
5:40:3Code
No. AH68-02219G(0.0)
2009-05-22
3:07:56
Download PDF

advertising