Samsung | SR20K9000UB | Samsung SR20K9000UB Uživatelská přiručka (vacuum cleaner)

Řada SR20K9000U✴
POWERbot
uživatelská příručka
✻ Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
✻ Pouze pro použití v interiéru.
Čeština
imagine the possibilities
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 1
2016-07-15 오후 5:44:40
Obsah
Bezpečnostní informace................... 03
Názvy částí....................................... 15
Informace týkající se kontaktu s elektřinou.................. 06
Před použitím............................................................. 06
Při použití................................................................... 06
Čištění a údržba.......................................................... 06
Před použitím............................................................. 07
Při použití................................................................... 07
Čištění a údržba.......................................................... 07
Horní část................................................................... 15
Spodní strana............................................................. 15
Panel s displejem........................................................ 15
Instalace........................................... 08
Příslušenství................................................................ 09
Nabíjení............................................. 10
Čištění a údržba............................... 16
Čištění nádoby na prach............................................. 16
Čištění čidel a kamery................................................. 16
Čištění kartáče............................................................ 17
Čištění hnacího kolečka.............................................. 17
Poznámky a výstrahy........................ 18
Automatické nabíjení................................................... 11
Nabíjení...................................................................... 11
Vybitá baterie.............................................................. 11
Nabíjení...................................................................... 18
Při použití................................................................... 18
Čištění a údržba.......................................................... 19
O baterii...................................................................... 19
Používání vysavače POWERbot....... 12
Informační kódy................................ 20
Zapnutí a vypnutí........................................................ 12
Spuštění režimu automatického úklidu........................ 12
Spuštění režimu Spot (Intenzivní úklid)........................ 12
Nabíjení...................................................................... 12
Volba režimu úklidu..................................................... 13
Používání dálkového ovladače......... 14
1 Napájení/nabíjení..................................................... 14
2 Režimy úklidu.......................................................... 14
3 Režimy vysávání...................................................... 14
4 Doplňující funkce..................................................... 14
5 Ovládání směru....................................................... 14
Odstraňování problémů.................... 21
Výstrahy týkající se baterie............... 22
Jak vyjmout baterii...................................................... 22
Software s otevřeným zdrojovým kódem.... 23
Specifikace....................................... 24
ČEŠTINA-02
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 2
2016-07-15 오후 5:44:40
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
VÝSTRAHA
• Před
prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji k nahlédnutí.
• Níže
VÝSTRAHA
uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou
vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v této příručce.
SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE
VÝSTRAHA
upozornění
Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.
DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY
poznámka
Naznačuje, že následující text obsahuje důležité doplňující informace.
Označuje odpojitelnou napájecí jednotku.
ČEŠTINA-03
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 3
2016-07-15 오후 5:44:40
Bezpečnostní informace
Důležité bezpečnostní pokyny
Při používání elektrického přístroje je potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření,
zejména:
PŘED POUŽITÍM VYSAVAČE POWERbot SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
Pokud přístroj nepoužíváte nebo pokud se chystáte provádět údržbu, vždy jej odpojte ze sítě.
VÝSTRAHA: pro snížení nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem či úrazu:
OBECNÉ POKYNY
•Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce.
•Nepoužívejte vysavač POWERbot ani nabíječku / dokovací stanici, pokud jsou jakýmkoli
způsobem poškozeny.
•Pokud vysavač nefunguje, jak má, spadl, poškodil se, zůstal venku či spadl do vody,
odešlete jej do střediska péče o zákazníky.
•Nedotýkejte se vysavače POWERbot ani nabíječky / dokovací stanice mokrýma rukama.
•Výrobek používejte pouze na suché, vnitřní povrchy.
•Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině
v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče
a chápou s ním spojená rizika.
•Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Nabíječka / dokovací stanice
•Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované zásuvky
či prodlužovacího kabelu.
•Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu.
•Pokud nabíječku / dokovací stanici nepoužíváte nebo se chystáte provádět jejich údržbu,
odpojte je ze sítě.
•K nabíjení používejte pouze nabíječku / dokovací stanici dodané výrobcem.
•Nepoužívejte s poškozeným kabelem, zástrčkou ani uvolněnou elektrickou zásuvkou.
•Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nepřivírejte jej ve dveřích
ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký povrch.
•Nepoužívejte prodlužovací kabely ani zásuvky s nedostatečnou proudovou zatížitelností.
•Neodpojujte ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete přístroj odpojit ze sítě, uchopte pevně
zástrčku, nikoli kabel.
•Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
•Nepokoušejte se nabíječku / dokovací stanici otevřít. Opravy by mělo provádět pouze
kvalifikované středisko péče o zákazníky.
ČEŠTINA-04
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 4
2016-07-15 오후 5:44:40
•Nevystavujte nabíječku / dokovací stanici vysokým teplotám a zabraňte jejich kontaktu
s mokrými či vlhkými předměty.
POWERbot
•Nesnažte se vysávat tvrdé či ostré předměty, například sklo, hřebíky, šroubky, mince apod.
•Nepoužívejte bez vloženého filtru. Při provádění údržby přístroje nikdy nevkládejte do komory
s větráky prsty ani jiné předměty, protože by se přístroj mohl náhodně spustit.
•Nevkládejte do otvorů žádné předměty. V případě, že je některý z otvorů ucpaný, přístroj
nepoužívejte. Z otvorů odstraňujte prach, vlasy a chlupy a cokoli, co snižuje proudění
vzduchu.
•Nevysávejte toxický materiál (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů atd.).
•Nevysávejte žádné předměty, které hoří nebo z kterých se kouří, například cigarety, zápalky
či horký popel.
•Nevysávejte žádné hořlavé či vznětlivé kapaliny, například benzín, ani vysavač nepoužívejte
v prostorách, kde se tyto kapaliny mohou nacházet.
•V místech se svíčkami či stolními lampami na podlaze.
•V místech s nehlídaným ohněm (ohněm nebo doutnajícími uhlíky).
•V místech, kde se nacházejí destiláty, popelníky s hořícími cigaretami apod.
•Nepoužívejte vysavač POWERbot v uzavřeném prostoru plném výparů z nátěrů na bázi ropy,
ředidel, látek na hubení molů, hořlavého prachu či jiných výbušných nebo toxických výparů.
•Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny z baterie.
Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, neprodleně ji omyjte vodou. Pokud
se kapalina dostane do očí, vymývejte je proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut.
Vyhledejte lékařskou pomoc.
•Informace o závazcích společnosti Samsung k ochraně životního prostředí a zákonných
povinnostech u konkrétního produktu, např. REACH, najdete na stránce: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
ČEŠTINA-05
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 5
2016-07-15 오후 5:44:40
Bezpečnostní informace
VÝSTRAHA
Informace týkající se
kontaktu s elektřinou
ffPředejděte nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
–– Nepoškoďte napájecí kabel.
–– Za napájecí kabel netahejte příliš silně, ani se
nedotýkejte mokrýma rukama napájecí zástrčky.
–– Nepoužívejte jiný napájecí zdroj než 100–240 V
stř., ani nepoužívejte vícezásuvkový prodlužovací
kabel pro napájení více zařízení současně.
(Nenechávejte napájecí kabel ležet na zemi.)
–– Nepoužívejte poškozenou napájecí zástrčku, kabel
ani uvolněnou elektrickou zásuvku.
ffOčistěte veškerý prach a cizí částice vyskytující
se na kolících a kontaktní části napájecí
zástrčky.
–– Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
poruchy.
VÝSTRAHA
Před použitím
ffDokovací stanici nepoužívejte k jinému než
určenému účelu.
–– V opačném případě hrozí riziko požáru či vážného
poškození.
ffČidlo proti pádu udržujte kvůli vlastní
bezpečnosti vždy čisté.
VÝSTRAHA
Při použití
ffPokud vysavač POWERbot vydává jakýkoli
abnormální zvuk, zapáchá či z něj vychází
kouř, ihned vypněte vypínač na spodní straně
vysavače POWERbot a obraťte se na servisní
středisko.
VÝSTRAHA
Čištění a údržba
ffJe-li poškozen napájecí kabel, kontaktujte
servisní středisko, aby kabel vyměnil
certifikovaný technik.
–– Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
ffNepoužívejte vysavač POWERbot v blízkosti
hořlavých materiálů.
–– Nepoužívejte v blízkosti svíček, stolních lamp, krbů
ani v blízkosti hořlavých materiálů, jako je benzín,
alkohol, ředidla atd.
ffPři výměně baterií požádejte o pomoc servisní
středisko Samsung Electronics.
–– Použití baterií z jiných produktů může způsobit
poruchu.
ffVysavač POWERbot slouží k domácímu použití,
a proto jej nepoužívejte v podkroví, suterénu,
ve skladech, průmyslových budovách, mimo
vnitřní prostory, na místech s vlhkostí (koupelny,
prádelny) ani na stolech či policích.
–– Vysavač POWERbot by se mohl poškodit.
ffUjistěte se, že vysavač POWERbot nebude
projíždět jakoukoli tekutinou ani nepřijde do
kontaktu s žádnými kapalinami.
–– Pokud kolečka projedou tekutinou, může
se vysavač POWERbot vážně poškodit
a kontaminovat další oblasti.
ffNa dokovací stanici nelijte žádnou tekutinu.
–– Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
ČEŠTINA-06
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 6
2016-07-15 오후 5:44:40
UPOZORNĚNÍ
Před použitím
UPOZORNĚNÍ
ffPřed použitím vysavače POWERbot do něj
vložte nádobu na popel.
ffAby nabíjení proběhlo řádně, dávejte pozor na
následující body.
–– Vždy zapněte napájení dokovací stanice.
–– Dokovací stanici umístěte tam, kde ji vysavač
POWERbot snadno najde.
–– Před dokovací stanicí nenechávejte ležet žádné
předměty.
ffPři umisťování dokovací stanice nenechávejte
kabel ležet ledabyle na podlaze, protože se do
něj může vysavač POWERbot zamotat.
ffVysavač POWERbot nepoužívejte na podlahách
černé barvy.
–– Vysavač POWERbot by nemusel fungovat
normálně.
ffNezvedejte vysavač POWERbot za držák
nádoby na popel.
ffNeumisťujte žádné předměty do vzdálenosti
0,5 m po stranách a 1 m před dokovací stanicí.
ffZkontrolujte, že není nabíjecí kontakt dokovací
stanice poškozen ani na sobě nemá cizorodé
předměty.
ffNeinstalujte dokovací stanici na tmavou podlahu.
–– Je-li podlaha kolem dokovací stanice tmavá,
nemusí dojít k nabíjení.
ffPřed vysáváním odstraňte veškeré překážky,
které mohou bránit pohybu vysavače
POWERbot (jako dětská pokojová houpačka či
skluzavka).
Při použití
ffPoužití vysavače POWERbot na tlustém koberci
může poškodit vysavač POWERbot i koberec.
–– Vysavač POWERbot nedokáže překonat koberec
silnější než 1 cm.
ffNepoužívejte vysavač POWERbot na stole či
jiném vysoko položeném povrchu.
–– Při pádu hrozí nebezpečí poškození.
ffVysavač POWERbot může narážet do noh židlí
a stolů a proto je ukliďte. Vysávání tak bude
rychlejší a účinnější.
ffKdyž je vysavač POWERbot v provozu,
nezvedejte jej ani nepřenášejte do jiné oblasti.
ffPřenášíte-li vysavač POWERbot do jiné oblasti,
nedržte jej za hnací kolečka.
ffNa vysavač POWERbot nepokládejte žádné
předměty, protože by mohlo dojít k poruše.
ffNež vysavač POWERbot použijete, odstraňte
z podlahy veškeré větší kusy papíru či plastikové
sáčky, protože by mohly ucpat sání.
ffČerveným navigačním světlem nemiřte přímo na
lidi ani zvířata.
UPOZORNĚNÍ
Čištění a údržba
ffDodržujte následující pokyny, abyste zabránili
poškození vysavače POWERbot.
–– Vysavač POWERbot nečistěte přímým kropením
jeho povrchu vodou, ani nepoužívejte benzen,
ředidlo, aceton či alkohol.
ffVysavač POWERbot sami nerozebírejte ani se
jej nepokoušejte opravit. To smí provádět pouze
certifikovaný opravář.
ffVždy udržujte čidlo pro identifikaci překážek
a čidlo proti pádu čisté.
–– Nahromadí-li se cizí látky, mohou čidla přestat
fungovat.
ČEŠTINA-07
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 7
2016-07-15 오후 5:44:41
Instalace
Dokovací stanice musí být stále zapojená do zásuvky a zapnutá.
Nainstalujte dokovací stanici na
místo bez překážek, odkud nemůže
spadnout.
Př
Přibli
žn
m
ě1
žn
ibli
ě 0,5
m
DC-I
N
Přibli
žn
ě 0,5
m
DC-IN
1
Připojte konektor
nabíječky
k dokovací
stanici.
2
Připojte
k nabíječce
napájecí kabel.
Používáte-li nabíječku, musí
strana s nálepkou směřovat
dolů.
3
Zapojte napájecí
kabel do zásuvky
Rozsvítí se indikátor napájení
(červený).
ČEŠTINA-08
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 8
2016-07-15 오후 5:44:41
Příslušenství
Dálkový ovladač
Baterie (typ AAA)
Uživatelská příručka
Rychlá referenční příručka
Napájecí kabel
Dobíjecí stanice
Poznámka
ffUmístěte dokovací stanici na místo, kde jsou podlaha i stěna kolmé.
ffUmístěte dokovací stanici rovnoběžně s kresbou dřevěné podlahy.
ffPokud je nouzový vypínač vypnutý, nebude se vysavač POWERbot nabíjet, ani když bude připojen
v dokovací stanici.
ffVždy zapněte napájení dokovací stanice.
–– Pokud dokovací stanice není napájena, nedokáže ji vysavač POWERbot najít a nemůže se automaticky znovu
nabít.
–– Pokud necháte vysavač POWERbot odpojený od dokovací stanice, baterie se přirozeně vybije.
ffJe-li vysavač POWERbot v režimu spánku, napájení se nezapne, ani když se vypínač vypne a znovu
zapne. Chcete-li režim spánku vypnout, stiskněte a podržte tlačítko [Start/Stop] (Spustit/Zastavit) na
vysavači POWERbot.
ČEŠTINA-09
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 9
2016-07-15 오후 5:44:41
Nabíjení
Kompletní nabití vysavače POWERbot trvá
při prvním nabíjení po zakoupení přibližně
240 minut. Po nabití lze vysavač POWERbot
používat po dobu asi 30 minut.
1
Zapněte nouzový
vypínač na spodní
straně
Chcete-li vysavač POWERbot
zapnout, musíte zapnout
nouzový vypínač.
VÝSTRAHA
2
Nabijte vysavač
POWERbot ručně
jeho umístěním na
dokovací stanici
Zajistěte, aby byly nabíjecí
kolíky vysavače POWERbot
a dokovací stanice vzájemně
vyrovnány.
• Jmenovité vstupní napětí tohoto
produktu je 100–240 V stř.
3
Zkontrolujte stav
nabíjení
Nabíjení bude indikováno
postupným zobrazováním ikon
„
“. Po
dokončení nabíjení se zobrazí
všechny ikony.
ČEŠTINA-10
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 10
2016-07-15 오후 5:44:42
Automatické nabíjení
Pokud během vysávání bliká indikátor
stavu baterie, vrátí se vysavač
POWERbot do dokovací stanice, aby
se automaticky dobil.
Nabíjení
Vysavači POWERbot můžete i během
úklidového procesu přikázat, aby se
jel dobít do dokovací stanice.
Vybitá baterie
Vysavač POWERbot můžete nabít
i ručně jeho umístěním na dokovací
stanici.
Nedochází-li k nabíjení:
Zkontrolujte instalační stav dokovací
stanice, jestliže:
Vysavač POWERbot nabijte ručně, pokud:
fdokovací
f
stanice je umístěna na místě, kam nemá
vysavač POWERbot snadný přístup.
fvzdálenost
f
mezi dokovací stanicí a vysavačem
POWERbot je větší než 5 m.
–– Návrat vysavače POWERbot do dokovací stanice
pro dobití může trvat déle
fdokovací
f
stanice je umístěna v rohu
fbaterie
f
je zcela vybitá
fvysavač
f
POWERbot uvízl u překážky (u nábytku atd.)
fvysavač
f
POWERbot nemůže zdolat práh v blízkosti
dokovací stanice (max. výška prahu, kterou vysavač
dokáže zdolat, je přibližně 1,5 cm.
findikátor
f
stavu baterie bliká
fvysavač
f
POWERbot je nastaven na režim Spot
(Intenzivní úklid) nebo na režim Manual (Manuální úklid)
ČEŠTINA-11
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 11
2016-07-15 오후 5:44:42
Používání vysavače POWERbot
Před použitím je nutné zapnout nouzový vypínač na spodní straně vysavače POWERbot.
Zapnutí a vypnutí
Podržte tlačítko
3 sekundy
stisknuté déle než
VÝSTRAHA
• Pokud není vysavač POWERbot
používán po dobu 30 minut, napájení se
automaticky vypne.
Spuštění režimu
automatického úklidu
Stiskněte a uvolněte toto tlačítko. Uklízí všechna
nastavená místa, dokud se baterie nevybije.
✻✻Zastavení úklidu: Stiskněte a uvolněte tlačítko
Spuštění režimu Spot
(Intenzivní úklid)
Stiskněte a uvolněte toto tlačítko. Vysavač POWERbot
důkladně uklízí stanovené místo.
Nabíjení
fNabíjení
f
Vysavači POWERbot můžete stisknutím tohoto
tlačítka i během úklidového procesu přikázat, aby se
jel dobít do dokovací stanice.
ČEŠTINA-12
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 12
2016-07-15 오후 5:44:43
Volba režimu úklidu
Režim úklidu
Jak vybírat
Zobrazená ikona
Auto (Automatický
úklid)
Spot
(Intenzivní úklid)
Manual (Manuální
úklid)
✻✻Směr a pohyb vysavače POWERbot je
řízen dálkovým ovladačem.
✻✻Během nabíjení vysavače POWERbot můžete zvolit pouze režim Auto
(Automatický úklid).
✻✻Pokud se vysavač POWERbot nevrátí do dokovací stanice, přepne se do režimu
spánku. Panel s displejem na hlavním tělese se vypne. Stisknutím tlačítka [Start/
Stop] (Spustit/Zastavit) nebo [Power] (Vypínač) lze režim spánku vypnout.
✻✻Doba nabíjení a úklidu se liší podle provozních podmínek.
<Ikony zobrazené v režimu spánku>
Metoda úklidu každého režimu
Přibližně 1,5 m
Přibližně 1,5 m
Auto (Automatický úklid)
Spot (Intenzivní úklid)
Manual (Manuální úklid)
Uklízí všechna nastavená místa,
dokud se baterie nevybije.
Důkladně uklidí vymezenou plochu.
Lze jej používat k úklidu drobků
z pečiva či sušenek.
Máte možnost navigovat vysavač
POWERbot dálkovým ovladačem,
aby uklidil požadované místo.
ČEŠTINA-13
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 13
2016-07-15 오후 5:44:43
Používání dálkového ovladače
1 Napájení/nabíjení
1
2
1
5
4
3
Power (Vypínač)
Nabíjení
Start/Stop
(Spustit/Zastavit)
Zapnutí/vypnutí vysavače POWERbot
Stisknutím tohoto tlačítka během
úklidového procesu zapnete nabíjení
vysavače POWERbot v dokovací stanici.
Vyberte pro spuštění či ukončení
úklidového procesu
2 Režimy úklidu
Auto (Automatický
úklid)
Spot (Intenzivní
úklid)
Uklízí všechna nastavená místa, dokud
se baterie nevybije.
Vyberte, chcete-li důkladně uklidit
vymezenou oblast
3 Režimy vysávání
Vložení baterií
Stiskněte blokovací jazýček a kryt
baterie zdvižením otevřete. Vložte
baterie, jak je uvedeno na obrázku.
Poté kryt zaklapněte na místo.
Silence (Tichý
režim)
Vyberte pro úklid s nízkým provozním
hlukem
Normal (Normální
režim)
Vyberte pro úklid s běžným provozním
hlukem
4 Doplňující funkce
Zvuk
Stisknutím tohoto tlačítka můžete
přepínat režimy Zvukové efekty →
Ztišení v této sekvenci.
5 Ovládání směru
Pohyb vpřed
Zvolte pro pohyb vpřed
Zatočit vlevo
Zvolte pro zatočení vlevo
Zatočit vpravo
Zvolte pro zatočení vpravo
✻✻Pohyb směrem dozadu není k dispozici
ČEŠTINA-14
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 14
2016-07-15 오후 5:44:44
Názvy částí
Horní část
1
3
2
5
3
6
7
3
4
8
1
4
2
7
3
4
4
5
8
6
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Panel s displejem
Držák nádoby na prach
Přijímač signálu dálkového ovladače
Čidlo pro identifikaci překážek
Nádoba na prach
Kamera
Držadlo nádoby na prach
Čidlo proti nárazům
Spodní strana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dobíjecí kolíky
Kartáč
Kryt kartáče
Čidlo proti pádu
Váleček
Kryt baterie
Tlačítko krytu kartáče
Hnací kolečko
Nouzový vypínač
5
Panel s displejem
1
3
2
4
5
6
10
7
8
9
12
11
1. Ztišení
2. Informační indikátor
3. Indikátor stavu baterie
4. Auto (Automatický úklid)
5. Spot (Intenzivní úklid)
6. Manual (Manuální úklid)
7. Silence (Tichý režim)
8. Normal (Normální režim)
9. Nabíjení
10. Tlačítko Spot (Intenzivní úklid)
11. Tlačítko Start/Stop (Spustit/Zastavit)
12. Tlačítko Recharging (Nabíjení)
ČEŠTINA-15
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 15
2016-07-15 오후 5:44:44
Čištění a údržba
Před čištěním vysavače POWERbot vždy vypněte vypínač na jeho spodní straně.
Čištění nádoby na prach
nádobu na
1 Vyjměte
prach
kryt nádoby
2 Vyjměte
na prach
prach
3 Odstraňte
z nádoby na prach
a jednotky Cyclone
„Klap“
jednotku
Nádobu na prach
4 Vyjměte
5
Cyclone z krytu nádoby
znovu sestavte
na prach a umyjte
nádobu na prach a filtr
nádobu na prach
6 Vložte
do hlavního tělesa tak,
aby slyšitelně zaklapla
Čištění čidel a kamery
Lehce otřete měkkým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani čisticí prostředky.
Kamera
Okénko čelního
čidla
Čidlo proti pádu
Okénko zadního
čidla
ČEŠTINA-16
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 16
2016-07-15 오후 5:44:45
Čištění kartáče
1 Odstraňte kryt kartáče 2 Odstraňte kartáč
3 Vyčistěte kartáč
ON
OFF
ON
OFF
zpět kryt
4 Namontujte zpět kartáč 5 Namontujte
kartáče
Čištění hnacího kolečka
podlahu položte měkký hadřík a uložte na něj
1 Na
vysavač POWERbot vzhůru nohama.
cizích látek použijte tupou tyčinku
2 K odstranění
nebo pinzetu.
ČEŠTINA-17
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 17
2016-07-15 오후 5:44:46
Poznámky a výstrahy
Nabíjení
Při použití
Poznámka
Poznámka
ffPokud dojde během nabíjení k přehřátí baterie,
může nabití trvat déle.
ffNefunguje-li automatické nabíjení, proveďte
následující kroky:
–– Vypněte a zapněte nouzový vypínač na spodní
straně vysavače POWERbot.
–– Vytáhněte napájecí kabel dokovací stanice ze
zásuvky a znovu jej zapojte.
–– Vytáhněte napájecí kabel dokovací stanice ze
zásuvky, zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kolíky čisté,
a očistěte vysavač POWERbot a nabíjecí kolíky
dokovací stanice suchým kouskem látky.
–– Zkontrolujte, zda se v blízkosti dokovací stanice
nevyskytují žádné překážky jako reflexní předměty,
židle atd.
ffPokud necháte vysavač POWERbot odpojený
od dokovací stanice, baterie se přirozeně vybije.
–– Udržujte vysavač POWERbot nabitý v dokovací
stanici. (Pokud ale plánujete odjet na delší dobu,
například na služební cestu nebo dovolenou,
vypněte nouzový vypínač a nechejte dokovací
stanici odpojenou od zásuvky.)
ffVysavač POWERbot se může během úklidu
zachytit o práh atd.
–– Znovu jej uvedete do provozu tak, že vypnete
nouzový vypínač, přesunete vysavač POWERbot
na místo, kde se může snadno pohybovat,
a znovu jej zapnete.
ffVysavač POWERbot nedokáže zcela uklidit
oblasti, do nichž nemůže vjet, jako jsou rohy,
prostor mezi stěnou a pohovkou atd.
–– Pravidelně je uklízejte jiným čisticím nástrojem.
ffVysavač POWERbot nedokáže vysát chuchvalce
nečistot, takže některé mohou po úklidu zůstat
na podlaze.
–– Pravidelně je uklízejte jiným čisticím nástrojem.
ffPokud se baterie během úklidového režimu
Auto (Automatický úklid) téměř vybije, vysavač
POWERbot se pojede dobít a úklid oblasti
dokončí po nabití. (četnost opakování úklidu:
jednou)
ffÚklidový režim Spot/Manual (Intenzivní/Manuální
úklid) nemůžete zvolit a provést v průběhu
nabíjení.
ffKdyž je vysavač POWERbot v režimu Auto
(Automatický úklid), tak s ním zbytečně
nepohybujte ani netiskněte tlačítka. Jinak bude
mít za to, že je úklid hotov, a začne uklízet od
začátku.
ffPřed vysáváním vysavačem POWERbot nejprve
zavřete dveře. Vysavač POWERbot může vjet do
místností i přes prahy menší než 5 cm.
ffNepoužívejte vysavač POWERbot poblíž míst,
kde se nacházejí skluzavky, pokojové houpačky,
květináče, krby, otevřený oheň nebo vlhkost.
–– V opačném případě může dojít k poškození.
ffDo okolí pohybujícího se vysavače POWERbot si
nelehejte.
–– Vlasy by se vám mohly zachytit mezi kartáč
a postranní kartáč a mohlo by dojít ke zranění.
ČEŠTINA-18
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 18
2016-07-15 오후 5:44:47
Čištění a údržba
O baterii
Poznámka
Poznámka
ffPo umytí nádoby na prach a filtru vodou
–– Nádoba na prach: Zcela vodu otřete.
–– Filtr: Nechejte před použitím zcela oschnout ve
stínu.
ffPokud potřebujete další filtry, kupte je
v autorizovaném v servisním středisku Samsung.
Upozornění
ffBaterie kupujte v autorizovaných servisních
střediscích Samsung a před nákupem
zkontrolujte pravost symbolu náhradního dílu
(
) a název modelu.
ffTato baterie je určena výhradně pro vysavač
Samsung Electronics POWERbot. Nepoužívejte
ji pro žádný jiný produkt.
ffBaterii nerozebírejte ani neupravujte.
ffPři upevňování a odnímání filtru dávejte pozor na
prsty, protože by mohly uvíznout v ústí nádoby
na prach.
ffBaterii nevhazujte do ohně ani ji nezahřívejte.
ffAby nedocházelo k ucpávání vysavače
POWERbot, zabraňte vysávání párátek,
vatových tamponů atd.
ffBaterii skladujte je ve vnitřních prostorách (při
teplotě 0 až 40 °C).
ffPokud je obtížné z kartáče odstranit cizorodé
látky, kontaktujte autorizované servisní středisko
Samsung.
ffProtože kartáč odstraňuje během úklidu
nečistoty z podlahy, mohou v něm uvíznout cizí
látky, jako jsou vlákna, dlouhé vlasy atd. Pro
dosažení nejlepších výsledků kartáč pravidelně
čistěte.
ffK nabíjecím kontaktům (+, −) nepřipojujte žádné
kovové předměty.
ffPokud baterie nefunguje správně, sami ji
nedemontujte. Obraťte se na nejbližší servisní
středisko Samsung.
ffDoba nabíjení a doba používání baterie se může
zkracovat, čím více je baterie používána. Pokud
bylo dosaženo konce životnosti baterie a baterie
se již správně nenabíjí, nechejte ji vyměnit
v servisním středisku Samsung.
ffZáruční lhůta na baterie je 6 měsíců od data
nákupu.
ČEŠTINA-19
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 19
2016-07-15 오후 5:44:47
Informační kódy
panelu
1 Na
s displejem se
zobrazí níže
uvedené informační
kódy
Informační kódy
se zobrazí
2 Pokud
kód, vypněte nouzový
vypínač, proveďte
níže uvedené kontroly
a doporučené postupy
zapnutí
3 Po
nouzového vypínače
se informační kód
přestane zobrazovat
Kontrolní seznam
Vysavač POWERbot během pohybu uvízl, zachytil se nebo
byl zdvižen.
fVypněte
f
nouzový vypínač a přemístěte vysavač na jiné místo.
V kartáči uvízly cizí látky.
fVypněte
f
nouzový vypínač a odstraňte cizorodý předmět z kartáče.
Cizorodý předmět se zachytil v levém hnacím kolečku.
fVypněte
f
nouzový vypínač a odstraňte cizorodý předmět z hnacího
kolečka.
Cizorodý předmět zachycený v pravém hnacím kolečku.
fVypněte
f
nouzový vypínač a odstraňte cizorodý předmět z hnacího
kolečka.
Je nutné zkontrolovat čidlo proti nárazům.
fNouzový
f
vypínač vypněte a znova zapněte.
fKontaktujte
f
servisní středisko, pokud informační kód nezmizí.
Na čidle pro identifikaci překážek se nahromadily cizorodé
látky.
fVypněte
f
nouzový vypínač a měkkým hadříkem očistěte přední a zadní
čidlo.
Na čidle proti pádu se nahromadily cizorodé látky.
fVypněte
f
nouzový vypínač a měkkým hadříkem očistěte čidlo proti pádu.
ČEŠTINA-20
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 20
2016-07-15 오후 5:44:47
Odstraňování problémů
Příznak
Vysavač POWERbot
vůbec nefunguje.
Kontrolní seznam
fZkontrolujte,
f
jestli je zapnutý nouzový vypínač.
fZkontrolujte,
f
zda se na panelu s displejem zobrazují všechny ikony.
fZkontrolujte,
f
zda není baterie vysavače POWERbot vybitá.
fPokud
f
nefunguje dálkový ovladač, vyměňte baterie (typ AAA).
Vysavač POWERbot se
během uklízení zastavil.
fPokud
f
vysavač POWERbot uvízne kvůli překážkám, jako je kabel, práh atd.,
zvedněte jej a umístěte mimo překážku.
–– Pokud se do hnacího kolečka zachytí jakákoli látka či vlákno, vypněte nouzový
vypínač a látku či vlákno odstraňte předtím, než vysavač znovu použijete.
Výkon sání je slabý.
fKdyž
f
je v nádobě na prach příliš mnoho prachu, může se snížit sací výkon. Vypněte
nouzový vypínač a vyprázdněte nádobu na prach.
fJe-li
f
vstupní otvor sání (na spodní části vysavače POWERbot) zablokován, vypněte
nouzový vypínač a cizorodé látky odstraňte.
fDojde-li
f
k náhlému nárůstu hluku, vypněte nouzový vypínač a vyprázdněte nádobu
na prach.
fPokud
f
je nádoba na prach nesprávně sestavena, může se snížit sací výkon.
Vypněte nouzový vypínač a nádobu znovu správně sestavte podle postupu
uvedeného na straně 17.
Vysavač POWERbot
nemůže najít dokovací
stanici.
fZkontrolujte,
f
zda nedošlo k výpadku napájení nebo odpojení napájecí zástrčky.
fOdstraňte
f
z okolí dokovací stanice veškeré překážky, které by mohly zabránit
vysavači POWERbot návratu do dokovací stanice.
fCizorodé
f
látky na nabíjecích kolících mohou bránit řádnému nabíjení. Odstraňte
cizorodou látku z nabíjecích kolíků.
Vysavač POWERbot
začne náhle vysávat po
diagonále.
fZkontrolujte,
f
zda je dokovací stanice umístěna rovnoběžně s kresbou dřevěné
podlahy či dlaždic.
fJe
f možné, že se vysavač POWERbot pohybuje šikmo, protože chce nejkratší
cestou přejít do další oblasti. Nebo se dostal do kontaktu s překážkou právě
v tomto úhlu, nabíjel se pod úhlem v dokovací stanici nebo kresba dřevěné
podlahy / dlaždic směřuje právě tímto směrem.
Vysavač POWERbot
neuklidil určité místo.
fPokud
f
je dokovací stanice nainstalována blízko úzkého průchodu nebo dveří,
umístěte ji na jiné místo.
–– Pokud je dokovací stanice nainstalována blízko úzkého průchodu nebo dveří,
vysavač POWERbot nemůže projet průchodem nebo přes práh.
ČEŠTINA-21
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 21
2016-07-15 오후 5:44:47
Výstrahy týkající se baterie
VÝSTRAHA
Baterii vestavěnou do tohoto produktu nesmíte sami vyjímat (ani se o to pokoušet). Pokud chcete
baterii vyměnit, musíte se obrátit na poskytovatele servisu nebo nezávislého kvalifikovaného odborníka.
Tyto pokyny byly připraveny pro výhradní použití poskytovatelem servisu nebo nezávislým
kvalifikovaným odborníkem.
S OHLEDEM NA VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST SE NEPOKOUŠEJTE VYJÍMAT BATERII SAMI ANI JI
LIKVIDOVAT V OHNI. BATERII NEROZEBÍREJTE, NEDRŤTE ANI DO NÍ NEBODEJTE.
Jak vyjmout baterii
Před demontáží vyjměte vysavač POWERbot z dokovací stanice.
Před rozebráním je nutné kvůli bezpečnosti vysavač POWERbot vypnout.
POWERbot
1 Vysavač
položte, obraťte a pak
vyšroubujte 2 šrouby.
kryt nádoby
2 Vyjměte
na prach.
baterie
3 Vyjměte
z otvoru a odpojte
konektor.
Správná likvidace baterií v tomto produktu
(platí v zemích se samostatnými systémy vracení baterií)
Označení na baterii, příručce nebo obalu znamená, že baterie v tomto produktu by se neměla likvidovat se
zbývajícím domovním odpadem. Pokud jsou uvedeny, potom chemické značky Hg, Cd nebo Pb označují, že
baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo nad referenčními hladinami ve směrnici ES 2006/66.
Baterii dodávaná s tímto výrobkem nesmí vyměňovat uživatelé. Informace o výměně získáte u svého
poskytovatele servisu. Baterii se nepokoušejte vyjímat ani ji likvidovat v ohni. Baterii nerozebírejte, nedrťte ani do ní
nebodejte. Jestliže se chystáte produkt vyhodit, podnikne sběrna odpadu přiměřená opatření týkající se recyklace
a zacházení s produktem včetně baterie
ČEŠTINA-22
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 22
2016-07-15 오후 5:44:47
Software s otevřeným zdrojovým kódem
Software obsažený v tomto produktu obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem. Odpovídající úplný zdrojový
kód můžete získat po posledním dodání tohoto produktu v období tří let, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu:
oss.request@samsung.com.
Úplný odpovídající zdrojový kód můžete získat také na fyzickém médiu, jako je CD-ROM, za minimální poplatek.
Na adrese http://opensource.samsung.com/opensource/VR9000H/seq/0 naleznete stránku, kde si můžete stáhnout
zdrojový kód a získat příslušné licenční informace o zdrojovém kódu. Nabídka platí pro všechny příjemce této
informace.
ČEŠTINA-23
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 23
2016-07-15 오후 5:44:47
Specifikace
Klasifikace
Mechanické
specifikace
(POWERbot)
Specifikace napájení
Položka
Podrobné informace
Rozměry
(hloubka x výška x délka)
Hmotnost
Čidlo
Typ tlačítka vysavače
POWERbot
Elektrické napětí
Spotřeba energie
Specifikace baterie
Typ dobíjení
Režim úklidu
Čištění
Doba dobíjení
Doba úklidu
378 mm x 135 mm x 362 mm
4,3 kg
Rozpoznávání tvaru stropu (Visionary Mapping Plus TM)
Dotykový typ
100–240 V~, 50/60 Hz
80 W
Lithium-ion 21,6 V / 39 Wh
Automatické/manuální dobíjení
Auto (Automatický úklid), Spot (Intenzivní úklid), Manual
(Manuální úklid)
Přibližně 240 minut
Přibližně 30 minut
(normální režim / na tvrdé podlaze)
✻✻Doba nabíjení a úklidu se liší podle provozních podmínek.
✻✻Tento vysavač splňuje následující normy:
–– Směrnice RTTE: 1999/5/ES
–– Směrnice ECD: 2004/108/EHS
–– Směrnice LVD: 2006/95/ES
Oficiální prohlášení o shodě se nachází na adrese http://www.samsung.com, v části Support (Podpora)
Vyberte možnost Product Support (Podpora produktů) a zadejte název modelu.
ČEŠTINA-24
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 24
2016-07-15 오후 5:44:47
Poznámka
ČEŠTINA-25
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 25
2016-07-15 오후 5:44:48
10_SR20K9000U@_CS_00749B-00_GE.indd 26
2016-07-15 오후 5:44:48
Download PDF

advertising