Samsung | WF1804WPC2/YLE | Samsung WF1804WPC2/YLE Rychlý průvodce

funkce nové pračky samsung
Nová pračka Samsung změní vaše představy o praní. Je vybavena celou řadou
funkcí od extra velké kapacity až po energeticky úsporný provoz, díky kterým se
běžné praní promění ve výjimečně příjemný zážitek.
Ř 3UDQ¯VIXQNF¯(FR%XEEOH
Účinná funkce Eco Bubble společnosti Samsung přináší ještě větší čistotu díky pokročilé péči
o vlákno. Díky funkci Eco Bubble se dostane prací prostředek rovnoměrně ke všem vláknům,
a to rychle a účinně.
Ř 4XLFN:DVK5\FKO«SUDQ¯
Neztrácejte čas! Náš 15minutový program Rychlé praní vám dovoluje vyprat a jít.
Náš program Rychlé praní vám může pomoci ve vašem rušném životě – teď můžete vyprat
vaše oblíbené oblečení (do 2 kg) jen za 15 minut!
Ř 2XWGRRU&DUH9HQNRYQ¯REOHÏHQ¯
Použití pračky Samsung s funkcí Eco Bubble vám umožní praní nepromokavého oblečení s
větším pohodlím a s vědomím, že vaše pračka poskytuje vašim oděvům do přírody vynikající
péči. Pěnový polštář vytvářený při funkci Eco Bubble chrání nepromokavou vrstvu oblečení
proti nárazům a otěru, čímž minimalizuje poškození oblečení do přírody a také chrání další
formy citlivých látek.
Ř %DE\&DUH.RMHQHFN£Y¿EDYD
Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožku.
Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak
podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se
pere podle odpovídající charakteristiky, takže při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu
svého oblečení.
Ř &HUWLƂNRY£QRSURYOQX
Pračka byla testována a vyhovuje povinné specifikaci Woolmark Company pro vlněné
produkty vhodné k praní v pračce. Tato certifikace je vyšší než běžná certifikace Woolmark.
Negarantuje pouze kvalitní vyprání, ale šetrnost k výrobkům z vlny. Tkaniny perte podle
pokynů na štítku oblečení v souladu se specifikacemi Woolmark a Samsung.
Ř +DQG:DVK5XÏQ¯SUDQ¯
Zvláštní péči o prádlo lze zajistit určením vhodné teploty, jemného praní a odpovídajícího
množství vody.
2_ funkce nové pračky samsung
Ř (FR'UXP&OHDQ(NRORJLFN«ÏLĞWÝQ¯EXEQX
S funkcí Ecol Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) můžete udržovat svou pračku čistou
bez použití chemických prostředků nebo bělidla. Díky speciálnímu čisticímu programu udržíte
buben pračky čistý a bez zápachů.
Ř &KLOG/RFN'ÝWVN£SRMLVWND
Funkce dětské pojistky nedovoluje zvědavým ručičkám malých dětí měnit program pračky.
Tato bezpečnostní funkce znemožní vašim dětem hraní s ovládacími prvky pračky a upozorní
vás, kdykoli je aktivována.
Ř 'HOD\HQG2GORĻHQ¿NRQHF
Cyklus lze odložit až o 19 hodin (v hodinových intervalech). Tato funkce pračky je velmi
praktická zvláště v případě, že musíte odejít.
Ř 'LJLW£OQ¯JUDƂFN¿GLVSOHM
Ovládací panel s digitálním grafickým displejem je přehledný a velice snadno se používá.
Snadná obsluha digitálního grafického displeje umožňuje rychle a přesně přizpůsobit proces
praní, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.
Ř ĝLURN£GY¯ĖND
Extra široký otvor dvířek umožňuje pohodlné sledování. Zajišťuje snadné vkládání a vyjímání
prádla, zejména velkých kusů, jako jsou lůžkoviny, ručníky atd.
Ř ÎLGORYRGQ¯KDGLFHQHWÝVQRVWLY\EUDQ«PRGHO\
Chytře konstruovaný systém bezpečnosti vody pro pračky Samsung zahrnuje inteligentní
hadici pro zastavení úniků vody u zdroje a čidlo netěsnosti v dolní části. Jestliže se poruší
vodní hadice, nebo jsou zjištěny úniky vody, vnitřní houba se roztáhne, aby blokovala vodu od
zátky.
Ř 7UYDQOLY«DHQHUJHWLFN\¼VSRUQ«NHUDPLFN«WRSQ«WÝOHVRY\EUDQ«
PRGHO\
Naše inovativní keramické topné těleso má ve srovnání s běžnými topnými tělesy
dvojnásobnou životnost.
Ušetří vám náklady na opravy. Navíc omezuje tvorbu vodního kamene způsobeného tvrdou
vodou a šetří energii.
Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky
Samsung. Naleznete v ní popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy pro
využití většiny nejmodernějších funkcí pračky. Jestliže se při používání své nové pračky setkáte
s problémem, vyhledejte informace v části „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 38.
funkce nové pračky samsung _3
bezpečnostní informace
Blahopřejeme k vaší nové pračce Samsung ActivFresh™. Tento návod obsahuje
důležité informace o instalaci, užívání a péči o váš přístroj. Věnujte prosím
čas prostudování tohoto návodu, abyste mohli plně využít početné výhody a
charakteristiky vaší pračky.
&20867(9Ü'Ü72%(=3(Î12671&+32.<1(&+
Přečtěte si prosím důkladně tento návod, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně ovládat rozsáhlé vlastnosti
a funkce vašeho přístroje a uložte jej na bezpečném místě blízko přístroje pro budoucí nahlédnutí. Používejte
tento přístroj pouze k účelu, pro nějž je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu pro obsluhu.
Výstrahy a Důležité bezpečnostní instrukce v tomto návodu nepokrývají všechny možné podmínky a situace,
jež mohou nastat. Je vaší odpovědností používat zdravý rozum, opatrnost a pozornost při instalaci, údržbě
a obsluze vaší pračky.
Protože tento následující návod k obsluze zahrnuje různé modely, mohou se vlastnosti vaší pračky mírně
lišit od těch popsaných v tomto návodu a ne všechny výstražné značky a pokyny mohou být použitelné.
Máte-li jakékoliv otázky či obavy, kontaktujte prosím vaše nejbližší servisní středisko, nebo vyhledejte pomoc
a informace online na www.samsung.com.
'ī/(ĺ,7‹%(=3(Î126716<0%2/<$23$7ĕ(1
&R]QDPHQDM¯LNRQ\D]QDÏN\YWRPWRQ£YRGXSURXĻLYDWHOH
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek Y£ĻQ«
]UDQÝQ¯RVREVPUWDQHERĞNRG\QDPDMHWNX
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek]UDQÝQ¯
RVREDQHERĞNRG\QDPDMHWNX
UPOZORNĚNÍ
Pro snížení rizika požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem,
nebo zranění osob při užívání vaší pračky, držte se těchto základních
bezpečnostních opatření:
NEpokoušejte se.
NErozebírejte
NEdotýkejte se
Řiďte se přesně dle pokynů.
Odpojte vidlici zásuvky(zástrčku) od nástěnné zásuvky.
Ujistěte se, že je přístroj uzemněn, aby se zabránilo úrazu elektrickým
proudem.
Volejte servisní středisko pro pomoc.
Poznámka.
7\WRY¿VWUDĻQ«]QDÏN\DSRN\Q\MVRX]GHDE\]DEU£QLO\]UDQÝQ¯Y£VÏLMLQ¿FK
ĕLÑWHVHMLPLSURV¯PSĖHVQÝ
3RSĖHÏWHQ¯W«WRVHNFHMLXORĻWHQDEH]SHÏQ«PP¯VWÝSUREXGRXF¯QDKO«GQXW¯
Přečtěte si všechny instrukce před použitím přístroje.
Jako u všech zařízení užívajících elektřinu a pohyblivé části, potenciální rizika existují. Pro
bezpečnou obsluhu tohoto přístroje se obeznamte s jeho ovládáním a uplatněte opatrnost
při jeho užívání.
4_ bezpečnostní informace
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají
obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.
9$529ƒ1
Tento přístroj není určen pro užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem, nebo
nedostaly pokyny týkající se použití přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
Je třeba dohlížet na děti, aby si nehrály s přístrojem.
Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), smí ji vzhledem k bezpečnostnímu riziku
vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl k dispozici přístup pro zástrčku napájecího kabelu, přívod vody
i vypouštěcí potrubí.
U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty kobercem ani
jinou překážkou.
Používejte nové montážní sady hadic, nepoužívejte znovu staré hadice.
,16758.&(22=1$Î(1:(((
Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazené elektrické a elektronické
přístroje)
(Použitelné v Evropské Unii a v ostatních evropských zemích se systémy separovaného
sběru)
Toto označení na výrobku, příslušenství, či literatuře ukazuje, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by neměl být na konci své
životnosti likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému narušení
životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte prosím tyto
položky od ostatních typů odpadu a recyklujte je zodpovědně a podpořte tak trvale udržitelné
znovuzpracování materiálových zdrojů.
Uživatelé v domácnostech by měli kontaktovat buď prodejnu, kde koupili tento výrobek, nebo
svůj vládní úřad ohledně detailů kam a jak mohou tyto položky dát k recyklaci bezpečné vůči
životnímu prostředí.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a ověřit podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměl být pro likvidaci směšován s ostatním
hospodářským odpadem.
bezpečnostní informace _5
bezpečnostní informace
9$529ƒ1
=ƒ9$ĺ1‹9Ÿ675$ĺ1‹32.<1<352,167$/$&,
Instalace tohoto přístroje musí být provedena kvalifikovaným technikem, nebo servisní
firmou.
- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem, požár, výbuch, problémy s
výrobkem, nebo zranění.
Přístroj je těžký, buďte opatrní při jeho zvedání
Zapojte síťový kabel do nástěnné zásuvky s parametry AC 220-240V/50Hz/15A nebo vyššími
a užívejte tuto zásuvku pouze pro tento přístroj. Navíc, nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Sdílení nástěnné zásuvky dalšími přístroji použitím kabelu s vícenásobnou zásuvkou,
nebo prodloužení síťového kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k
požáru.
- Zajistěte, aby síťové napětí, frekvence a proud byly stejné, jako ty ze specifikace výrobku.
Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár. Zasuňte vidlici
zásuvky( zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.
Odstraňte běžným způsobem s užitím suché utěrky z kolíků a ze styčných bodů vidlice
zásuvky(zástrčky) všechny cizí látky jako prach nebo voda.
- Odpojte vidlici zásuvky( zástrčku) a očistěte ji suchou utěrkou.
- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár.
Zasuňte vidlici zásuvky( zástrčku) do nástěnné zásuvky ve správném směru, takže kabel
směřuje k podlaze.
- Zasunete-li vidlici zásuvky( zástrčku) do zásuvky v opačném směru, mohou se elektrické
vodiče uvnitř kabelu poškodit a to může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Držte všechny obalové materiály bezpečně mimo dosah dětí, protože balící materiály
mohou být dětem nebezpečné.
- Když si dá dítě plastový pytel přes hlavu, může to vést k udušení.
Je-li poškozen přístroj nebo vidlice zásuvky( zástrčka) nebo síťový kabel, kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
Tento přístroj musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte přístroj k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí nebo k
telefonnímu vedení.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu nebo problémům s
výrobkem
- Nikdy nezapojujte síťový kabel do zásuvky, která není správně uzemněná a ujistěte se, že
je v souladu s místními a národními kódy.
Neinstalujte tento přístroj blízko topného tělesa, hořlavého materiálu.
Neinstalujte přístroj do vlhkých, mastných nebo prašných míst, do míst vystavených
přímému slunečnímu záření a vodě (dešťovým kapkám).
Neinstalujte tento přístroj do míst s nízkou teplotou
- Mráz může způsobit prasknutí hadic
Neinstalujte tento přístroj do míst, kde může unikat plyn.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrický transformátor.
- To by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
6_ bezpečnostní informace
Nepoužívejte poškozenou vidlici zásuvky (zástrčku), poškozený síťový kabel nebo
uvolněnou nástěnnou zásuvku.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Netahejte za síťový kabel nebo jej nadměrně neohýbejte.
Nekruťte nebo nezavazujte síťový kabel.
Nezavěšujte síťový kabel přes kovový předmět, neumísťujte na síťový kabel těžké předměty,
nevkládejte síťový kabel mezi předměty ani netlačte síťový kabel do prostoru za přístrojem.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Netahejte za síťový kabel, když odpojujete vidlici zásuvky (zástrčku).
- Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) držením vidlice a tahem.
- Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Nepokládejte síťový kabel a hadice tam, kde o ně můžete zakopnout.
832=251Ü1
9$5291‹32.<1<352,167$/$&,
Tento přístroj by měl být umístěn takovým způsobem, aby byl v dosahu nástěnné zásuvky.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku
elektrického svodu.
Instalujte váš přístroj na rovnou a tvrdou podlahu, která může nést jeho váhu.
- Nedodržení může vést k nadměrným vibracím, pohybům, hluku nebo problémům s
výrobkem.
9$529ƒ1
=ƒ9$ĺ1‹9Ÿ675$ĺ1‹32.<1<3528ĺ9ƒ1
Je-li přístroj zaplaven, vypněte ihned přívod vody a elektřiny a kontaktujte nejbližší servisní
středisko.
- Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokrýma rukama
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem
Vydává-li přístroj zvláštní hluk, zápach hoření nebo kouř, odpojte ihned vidlici zásuvky
(zástrčku) a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
V případě úniku plynu ( jako propan, LP plyn, atd.) okamžitě větrejte bez dotyku vidlice
zásuvky (zástrčky). Nedotýkejte se přístroje ani síťového kabelu.
- Nepoužijte k větrání ventilátor.
- Jiskra může vést k výbuchu nebo požáru.
Nenechte děti hrát si na pračce nebo v ní. Navíc, když se zbavujete přístroje, odstraňte
páku dvířek pračky.
- Kdyby se uvnitř zachytilo, může dítě uvíznout a udusit se.
Ujistěte se, že jste před užitím pračky odstranili obaly ( molitan, polystyren) připevněné k
jejímu dnu.
bezpečnostní informace _7
bezpečnostní informace
Neperte věci znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, malířským ředidlem, alkoholem
nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Neotvírejte násilím dvířka pračky, dokud je v provozu ( praní při vysoké teplotě/sušení/
odstřeďování).
- Voda vytékající z pračky může vést k popáleninám nebo způsobit kluzkou podlahu.
To může vést ke zranění.
- Otevření dvířek násilím může vést k poškození výrobku či ke zranění.
Nestrkejte ruku pod pračku.
- To může vést ke zranění.
Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokrýma rukama.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte během provozu přístroj odpojením vidlice zásuvky (zástrčky).
- Zasunutí vidlice zásuvky ( zástrčky) zpět do nástěnné zásuvky může způsobit jiskru a
vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nenechte děti nebo nemohoucí osoby používat tuto pračku bez dozoru. Nedovolte dětem
vlézt do přístroje
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo zranění.
Nevkládejte ruku nebo kovový předmět pod pračku, když je v provozu.
- To může vést ke zranění.
Neodpojujte přístroj taháním za síťový kabel, vždycky pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji
rovně ze zásuvky.
- Poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem
Nepokoušejte se sami opravovat, rozebírat nebo upravovat přístroj.
- Nepoužívejte žádné pojistky ( jako měď, ocelový drát, atd.) jiné, než standardní pojistky.
- Je-li potřebná oprava nebo reinstalace přístroje, kontaktujte vaše nejbližší servisní
středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s přístrojem
nebo ke zranění.
Vnikne-li jakákoli cizí látka, jako voda, do přístroje, odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) a
kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Jestliže se hadice přívodu vody uvolní z kohoutku a zaplaví přístroj, odpojte vidlici zásuvku
(zástrčku).
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) , když není přístroj používán po delší časové období nebo
během bouře s hromy a blesky.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
8_ bezpečnostní informace
832=251Ü1
9$5291‹32.<1<3528ĺ9ƒ1
Je-li pračka znečištěna cizími látkami jako detergenty, špína, zbytky potravin, atd., odpojte
vidlici zásuvky (zástrčku) a vyčistěte pračku vlhkou měkkou tkaninou.
- Nedodržení může vést k barevným skvrnám, změnám tvaru, poškození nebo rzi.
Přední sklo může být silným nárazem rozbito. Buďte při užívání pračky opatrní.
- Když je sklo rozbité, může to vést ke zranění.
Po výpadku dodávky vody nebo po opětovném připojení hadice přívodu vody otvírejte
kohoutek pomalu.
Otvírejte kohoutek pomalu po dlouhém období bez provozu.
- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo ve vodovodní trubce může vést k poškození
součástky nebo k unikání vody.
Pokud při provozu nastane závada vypouštění, zkontrolujte, jestli jde o problém odtoku.
- Je-li pračka při provozu zaplavena protože je problém v odtoku, může to vést k úrazu
elektrickým proudem, nebo požáru v důsledku elektrického svodu.
Vložte prádlo do pračky kompletně tak, aby nebylo zachyceno ve dvířkách.
- Je-li prádlo zachyceno ve dvířkách, může to vést k poškození prádla či pračky nebo
způsobit unikání vody.
Ujistěte se, že je kohoutek uzavřen, není-li pračka užívána.
- Ujistěte se, že je závit přípojky hadice přívodu vody řádně utažen.
- Nedodržení může vést k poškození majetku či ke zranění.
Zkontrolujte, zda nejsou gumové těsnění ani přední část skleněných dvířek zanesené
nečistotami (například kal, nitě, vlasy).
- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může
unikat voda.
Před použitím výrobku otevřete kohoutek a zkontrolujte, že je přípojka hadice přívodu vody
pevně utažena a že neuniká voda.
- Jsou-li závity nebo přípojka hadice přívodu vody volné, může to vést k úniku vody.
Pro snížení rizika požáru či výbuchu:
- Za jistých podmínek se může v horkovodním systému (jako je váš ohřívač vody), který
nebyl používán dva týdny či déle, vytvářet plyn vodík. PLYN VODÍK JE VÝBUŠNÝ.
Pokud nebyl váš horkovodní systém požíván dva týdny či déle, otevřete všechny
kohoutky teplé vody ve vašem domově a nechte vodu odtékat několik minut dříve, než
použijete vaši pračku. To uvolní veškerý vzniklý vodík. Protože je vodík hořlavý, nekuřte,
ani nepoužívejte otevřený plamen během této doby. Dochází-li k úniku plynu, ihned
větrejte a nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky).
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém
případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a
společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození
způsobené tímto nesprávným použitím.
bezpečnostní informace _9
bezpečnostní informace
Nestoupejte si na vršek přístroje, ani tam nepokládejte předměty ( jako prádlo, hořící svíčky,
zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty, atd.).
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s výrobkem nebo ke
zranění.
Nestříkejte těkavé látky jako insekticidy na povrch přístroje.
- Kromě toho, že jsou lidem škodlivé, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem,
požár nebo problémy s výrobkem.
Nedávejte předměty, které vytvářejí elektromagnetické pole, blízko pračky.
- Může to vést ke zranění v důsledku chybné funkce.
Protože voda odtékající během praní při vysoké teplotě nebo během sušení je horká,
nedotýkejte se jí.
- Může to vést k popáleninám nebo ke zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte nepromokavá sedadla, rohože nebo oblečení (*), pokud
nemá váš přístroj speciální program k praní těchto věcí.
- Neperte tlusté tvrdé rohože, ani když na nich je označení “možno prát”.
- Může to vést ke zranění nebo k poškození pračky, stěn, podlahy či oblečení v důsledku
nadměrných vibrací.
* Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spací pytle, obaly plínek,
oblečení typu sweat suit, krycí plachty na kola, na motocykly a na auta, atd.
Nepoužívejte pračku, když je vyjmuta přihrádka na prací prášek.
- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění v důsledku úniku vody.
Nedotýkejte se vnitřku bubnu během sušení či krátce po něm, protože je horký.
- Může to vést k popáleninám.
Po otevření přihrádky na prací prášek do ní nestrkejte ruku.
- Může to vést ke zranění, protože vaši ruku může zachytit mechanismus přísunu pracího
prášku. Nedávejte do pračky žádné jiné předměty, než prádlo (jako boty, zbytky potravin,
zvířata).
- Může to vést k poškození pračky, nebo ke zranění a smrti v případě domácích zvířat v
důsledku nadměrných vibrací.
Nestlačujte tlačítka pomocí ostrých předmětů jako jsou špendlíky, nože, hřebíky, atd.
- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.
Neperte prádlo znečištěné oleji, krémy nebo pleťovými vodami pocházejícími obvykle z
obchodů péče o pleť nebo z masážních klinik.
- Může to vést k deformaci gumového těsnění a k úniku vody.
Nenechávejte v bubnu dlouhou dobu kovové předměty ( jako zavírací špendlíky či vlásenky)
nebo bělidla.
- Může to vést ke korozi bubnu.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch čistící prostředek
(neutrální) a použijte houbičku k očištění. Nikdy nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte prášek suchého čištění přímo a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo
znečištěné práškem suchého čištění.
- Může to vést k samovolnému hoření nebo vznícení v důsledku tepla z oxidace oleje.
Nepoužívejte horkou vodu ze zařízení na chlazení/ohřev vody.
- Může to vést k problémům s pračkou.
10_ bezpečnostní informace
Nepoužívejte pro pračku přírodní mýdlo na ruce.
- Pokud ztvrdne a nahromadí se uvnitř pračky, může to vést k problémům s výrobkem,
barevným skvrnám, rzi nebo nepříjemným zápachům.
V prací síťce neperte velké kusy prádla jako lůžkoviny.
- Umístěte do prací síťky ponožky a podprsenky a perte je s ostatním prádlem.
- Nedodržení může vést ke zranění v důsledku nadměrných vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prášek.
- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může to vést k úniku vody.
Pro pračky s ventilačními otvory v základně zajistěte, aby tyto otvory nebyly zacpané
kobercem nebo jakýmikoliv jinými překážkami.
Ujistěte se, že kapsy všeho oblečení pro praní jsou prázdné.
- Ostré, tvrdé předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky,šrouby nebo kameny
mohou způsobit rozsáhlé poškození přístroje.
Neperte oblečení s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovy.
9$529ƒ1
=ƒ9$ĺ1‹9Ÿ675$ĺ1‹32.<1<352Î,ĝ7Ü1
Nečistěte přístroj tak že přímo na něj stříkáte vodu.
Nepoužívejte k čištění přístroje benzen, ředidlo nebo alkohol.
- Může to vést k barevným skvrnám, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte přístroj od nástěnné zásuvky.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
bezpečnostní informace _11
Download PDF

advertising