Samsung | BF1N4T123 | Samsung BF1N4T123 Uživatelská přiručka

Řada BF1
Vestavěná trouba
uživatelská příručka
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti
Samsung. Zaregistrujte si výrobek na adrese
www.samsung.com/register
Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter.
Produkt je určen pro použití v domácnosti.
Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než
v domácnosti, např. v průmyslu, pohostinství nebo
k jiným obchodním účelům.
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 1
2010-12-14
2:00:34
používání této příručky
Děkujeme, že jste si vybrali vestavěnou troubu SAMSUNG.
Tato uživatelská příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které vám
pomohou při provozu a údržbě spotřebiče.
Před zahájením používání trouby si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro
budoucí použití.
V textu této uživatelské příručky jsou použity následující symboly:
VAROVÁNÍ nebo
VÝSTRAHA
Důležité
Poznámka
bezpečnostní pokyny
Instalaci této trouby musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pracovník provádějící
instalaci je zodpovědný za připojení spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými
bezpečnostními předpisy.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ
Pokud byla trouba při přepravě poškozena, nepřipojujte ji.
• Spotřebič musí k elektrické síti připojit pouze elektrikář se zvláštním oprávněním.
• V případě poruchy nebo poškození nezkoušejte spotřebič používat.
• Opravy může provádět pouze kvalifikovaný technik. Neodborná oprava může vážně ohrozit vás i
další osoby. Jestliže je nutné troubu opravit, obraťte se na servisní středisko společnosti SAMSUNG
nebo na svého prodejce.
• Je-li napájecí kabel vadný, musí být vyměněn za speciální kabel nebo součást, kterou získáte od
výrobce nebo poskytovatele autorizovaného servisu.
• Elektrické vedení a kabely se nesmí dotýkat trouby.
• Trouba musí být ke zdroji napájení připojena pomocí schváleného elektrického jističe nebo pojistky.
Nikdy nepoužívejte přípojky s více zásuvkami nebo prodlužovací kabely.
• Typový štítek je umístěn na pravé straně dvířek.
• Během opravy nebo čištění je třeba vypnout napájení spotřebiče.
• Při připojování elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.
• Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické,
smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou
být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče
dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
• Po instalaci by měla být zachována možnost odpojení spotřebiče od zdroje napájení. Toho lze
dosáhnout zajištěním přístupnosti zástrčky nebo (v případě pevného připojení) začleněním vypínače
odpovídajícího pravidlům pro kabeláž.
VAROVÁNÍ: Během používání se mohou zahřát přístupné součásti. Chraňte své děti před
popálením.
VAROVÁNÍ: Během používání se spotřebič a jeho přístupné součásti zahřívají. Buďte opatrní a
nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby. Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby, případně
na ně dohlížejte.
VAROVÁNÍ: Před výměnou lampy je třeba spotřebič vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.
2_používání této příručky
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 2
2010-12-14
2:00:35
BEZPEČNOST BĚHEM PROVOZU
• Tato trouba je určena pouze k domácí přípravě pokrmů.
bezpečnostní pokyny
• Během provozu jsou vnitřní povrchy velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se topných
těles ani vnitřních povrchů trouby, dokud dostatečně nevychladnou.
• Do trouby nikdy nevkládejte hořlavé materiály.
• Povrchy trouby se zahřívají, pokud je spotřebič používán při vysokých teplotách nebo delší dobu.
• Při vaření zachovávejte opatrnost při otevírání dvířek trouby, neboť horký vzduch a pára mohou rychle
uniknout ven.
• Při přípravě pokrmů obsahujících alkohol se alkohol může v důsledku vysokých teplot vypařit a páry
mohou vzplanout, pokud se dostanou do kontaktu s horkou součástí trouby.
• Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
• Během provozu trouby by se děti neměly dostat do její blízkosti.
• Zmražené potraviny, například pizzu, je nutné připravovat na velkém roštu. Při použití pekáče může
dojít k jeho deformaci v důsledku velkého rozdílu teplot.
• Na dno trouby nelijte vodu, dokud je horké. Mohlo by dojít k poškození smaltovaného povrchu.
• Během vaření musí být dvířka trouby zavřená.
• Nepokrývejte dno trouby alobalem a nepokládejte na ně žádné pekáče ani nádoby. Alobal izoluje teplo,
což může vést k poškození smaltovaných povrchů a k neuspokojivým výsledkům při vaření.
• Ovocná šťáva zanechává skvrny, které pak nelze ze smaltovaných povrchů trouby odstranit. Pří
přípravě vlhkých koláčů používejte hluboký plech.
• Nepokládejte pečicí nádoby na otevřená dvířka trouby.
• Tento spotřebič by neměly používat děti či nespolehlivé osoby bez dozoru zodpovědné osoby, která
zajistí jeho bezpečné používání.
• Nenechávejte malé děti bez dohledu, zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
• Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby.
• Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní
pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
• Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
• Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači nebo samostatnými systémy dálkového
ovládání.
• Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky pro čištění dvířek nebo skla
trouby. Mohly by povrch poškrábat a způsobit popraskání skla.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, jsou-li pod dohledem
nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly
hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru. VAROVÁNÍ: Během používání se mohou zahřát přístupné součásti. Chraňte své děti před
popálením.
• Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
• Během čištění se může povrch částí zahřát na vyšší než obvyklou teplotu, proto udržujte děti
v bezpečné vzdálenosti.
• Při rozlití tekutiny je nutné tekutinu před čištěním odstranit. Zkontrolujte, jaké nádobí může v troubě
během čištění zůstat.
VAROVÁNÍ: Neodpojujte spotřebič od zdroje napájení, ani pokud je již proces vaření ukončen.
POKYNY PRO LIKVIDACI
Likvidace obalového materiálu
• Materiál použitý k zabalení tohoto spotřebiče je recyklovatelný.
• Vyhoďte balicí materiál do příslušného kontejneru v místním sběrném středisku odpadu.
Likvidace starých spotřebičů
VAROVÁNÍ: Staré spotřebiče před likvidací vyřaďte z provozu, aby nepředstavovaly nebezpečí.
Odpojte přístroj od zdroje napájení a odřízněte napájecí šňůru.
Z hlediska ochrany životního prostředí je důležité zlikvidovat staré spotřebiče správným způsobem.
• Spotřebič nesmí být zlikvidován společně s domácím odpadem.
• Informace o datech odvozu a veřejných sběrných střediscích odpadu vám poskytne místní odbor
pro odvoz odpadu či obecní úřad.
bezpečnostní pokyny_3
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 3
2010-12-14
2:00:35
instalace
Bezpečnostní pokyny pro instalaci
Tuto troubu smí instalovat pouze odborný elektrikář. Pracovník provádějící instalaci je zodpovědný
za připojení spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.
• Při instalaci trouby se nedotýkejte součástí pod proudem.
• Kuchyňská skříňka, do níž je trouba instalována, musí splňovat požadavky na stabilitu
předepsané normou DIN 68930.
566
Technické údaje
Vstupní napětí / frekvence
Objem (využitelná kapacita)
Jmenovitý výstupní výkon
Čistá hmotnost
Hmotnost včetně obalu
Kryt (Š x V x H)
Vnitřní prostor trouby (Š x V x H)
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
max. 3400 W
přibližně 33 kg
přibližně 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
560
595
572
595
21
Připojení ke zdroji napájení
Pokud spotřebič není připojen do sítě pomocí zástrčky, musí
být dodán vícepólový odpojovač (s minimálně 3 mm prostoru
mezi kontakty), aby byly splněny bezpečnostní předpisy.
Napájecí kabel (H05 RR-F nebo H05 VV-F, min. 1,5 m,
1,5 ~ 2,5 mm²) musí být dostatečně dlouhý pro připojení
k troubě, i pokud trouba stojí na podlaze před vestavěnou
skříňkou. Otevřete zadní kryt připojení pomocí šroubováku
před připojením elektrického přívodu k příslušným
konektorům uvolněte šrouby svorky kabelu. Trouba je
uzemněna prostřednictvím konektoru . Je-li trouba připojena k síti pomocí zástrčky, musí
tato zástrčka zůstat přístupná i po instalaci trouby. Společnost Samsung nepřebírá žádnou
zodpovědnost za nehody zapříčiněné chybějícím nebo vadným uzemněním.
a
Instalace do skříňky
Tato trouba je vestavěná a je ji
nutné nainstalovat do horní nebo
dolní skříňky.
• Dodržujte minimální vzdálenosti.
• Upevněte troubu po obou
stranách pomocí šroubů.
Po instalaci odstraňte vinylovou
ochrannou fólii z dvířek spotřebiče
a ochrannou fólii z vnitřních
povrchů trouby.
min. 550
min. 590
max. 600
min. 550
min. 50
min. 600
min. 50
min. 560
min. 560
Horní skříňka
Dolní skříňka
4_instalace
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 4
2010-12-14
2:00:36
součásti a funkce
OVLÁDACÍ PRVKY TROUBY
Upozornění
Čas
Tlačítka nastavení času
Displej
Ovladač pro nastavení teploty
součásti a funkce
Ovladač pro výběr
funkce
Provedení předního panelu
Přední panel je dostupný v různých provedeních, materiálech a barvách, včetně nerezové
oceli, bílé, černé a skla. Z důvodů zvýšení kvality se vzhled může změnit.
Ovladač pro výběr funkce a Ovladač pro nastavení teploty jsou ovladače s pojistkou. Před
otočením je nutné je stisknout. (volitelné)
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VÝSTRAHA: Příslušenství je nutné správně zasunout do drážek. Mezi plechy a dnem
trouby musí být nejméně 2 cm volného místa, v opačném případě může dojít k poškození
smaltovaného povrchu.
VAROVÁNÍ: Při vyjímání pokrmů nebo příslušenství z trouby buďte velmi opatrní. Horká jídla,
příslušenství a povrchy mohou způsobit popálení!
Pečicí plech
Pečicí plech lze použít k přípravě koláčů, sušenek a dalšího pečiva.
Nádoba na odkapávání (volitelná)
(Hluboká) nádoba na odkapávání je vhodná pro opékání. Lze ji použít
v kombinaci s malým roštem, aby tekutiny neodkapávaly na dno trouby.
Velký rošt
Velký rošt slouží ke grilování a opékání pokrmů. Lze jej používat společně
s hrnci a dalšími pečicími nádobami.
Teleskopická vodítka (volitelná)
• Před vložením roštu, pánve na pečení nebo smažení nejdříve vysuňte
teleskopická vodítka v příslušné úrovni.
• Umístěte plech nebo pánev na vodítka a zcela je zasuňte zpět do
trouby. Dvířka trouby zavřete teprve poté, co byla teleskopická vodítka
zasunuta zpět do trouby.
součásti a funkce_5
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 5
2010-12-14
2:00:37
používání trouby
NASTAVENÍ ČASU
Připojujete-li zařízení k napájení poprvé, nejprve nastavte čas a teprve potom začněte
zařízení používat.
Nastavení hodin | 01
Stiskněte tlačítko Čas, údaj
hodin začne blikat.
Nastavení minut | 02
Stiskněte tlačítko Čas, údaj
minut začne blikat.
Stiskněte tlačítko
nastavení času, nastavte
požadovaný čas
03 | Potvrzení času
Opakovaným stisknutím
tlačítka Čas nastavte
aktuální čas.
NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ
Nastavení upozornění | 01
Stiskněte tlačítko
Upozornění, ikony
upozornění začnou blikat.
Stisknutím tlačítka
nastavení času nastavte
Čas upozornění.
02 | Potvrzení upozornění
Stisknutím tlačítka
Upozornění volbu
potvrdíte.
Chcete-li časovač vypnout, nastavte Upozornění na hodnotu 0:00.
Během procesu časovače můžete stisknutím tlačítka Čas zobrazit hodiny s aktuálním časem.
POUŽITÍ REŽIMU RYCHLÝ PŘEDHŘEV
Pokud použijete možnost RYCHLÝ PŘEDHŘEV, můžete během okamžiku
zvýšit teplotu na zadanou hodnotu.
Tím se výrazně zkrátí doba čekání na předehřátí trouby.
Volbu RYCHLÝ PŘEDHŘEV použijte na zvýšení teploty na zadanou hodnotu,
dokud nebude předehřátí dokončeno. Před pokračováním přepněte do režimu
Vaření.
Režim RYCHLÝ PŘEDHŘEV však není nutné používat pro grilování potravin.
6_používání trouby
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 6
2010-12-14
2:00:37
POUŽÍVÁNÍ REŽIMU VAŘENÍ
02 | Nastavení teploty
Otočte ovladačem pro
výběr funkce, nastavte
požadovaný režim vaření.
Nastavte požadovanou
teplotu otočením ovladače
pro nastavení teploty.
b
a
a
b
Teplota grilu
1: Nízká
2: Střední
3: Vysoká
Slouží k nastavení teploty
veškerého vaření kromě
grilování.
používání trouby
Nastavení režimu vaření | 01
Vyberete-li funkci Gril a nastavíte teplotu mezi 50 °C a 250 °C, nebo vyberete-li režim
Normální vaření a nastavíte teplotu mezi hodnotami Gril 1 a 3, zazní zvukový signál a zobrazí
se zpráva se žádostí o změnu teploty.
Pouze rozsvítit
Funkce trouby
Horkovzdušný režim
Teplo generované horkým vzduchem je v troubě rovnoměrně rozptylováno
pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá pro zmrazená jídla a pečení.
Doporučená teplota: 170 °C
Ohřev shora + horkovzdušný režim
Teplo generované horním tepelným systémem a horký vzduch jsou v troubě
rovnoměrně rozptylovány pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá k pečení
křupavých jídel, například masa.
Doporučená teplota: 190 °C
Běžný režim
Teplo je vyzařováno horním a dolním tepelným systémem. Tato funkce se používá
pro standardní pečení a opékání téměř všech typů pokrmů.
Doporučená teplota: 200 °C
Ohřev zdola + horkovzdušný režim
Teplo generované dolním tepelným systémem a horký vzduch jsou v troubě
rovnoměrně rozptylovány pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá pro přípravu
pizzy, chleba a koláčů.
Doporučená teplota: 190 °C
Velký gril
Teplo je vyzařováno z velkoplošného grilu. Tato funkce se používá pro zapékané
pokrmy, například lasagne, a grilování masa.
Doporučená teplota: Střední
používání trouby_7
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 7
2010-12-14
2:00:38
testovací pokrmy
Podle normy EN 60350
Pečení
Doporučení pro pečení platí pro předehřátou troubu.
Typ jídla
Nádobí a poznámky
Zásuvná
výška
Vaření Režim
Teplota
(°C)
Doba vaření
(min.)
Malý
moučník
Pečicí plech
2
Běžný režim
170-190
15-25
Lehký
piškotový
moučník
Pečicí plech na velkém
roštu
(tmavý povrch, ø 26 cm)
1
Běžný režim
160-180
25-35
Jablečný
koláč
Velký rošt + pečicí plech
+ 2 formy na pečení
(tmavý povrch, ø 20 cm)
1+3
Horkovzdušný
režim
170-190
80-100
Velký rošt + 2 formy na
pečení
(tmavý povrch, ø 20 cm)
1 zasunuto
šikmo
Běžný režim
180-200
75-90
Grilování
Předehřejte prázdnou troubu na 5 minut pomocí funkce Velký gril.
Tuto funkci používejte s nastavením maximální teploty na hodnotu Vysoká.
Typ jídla
Nádobí a poznámky
Zásuvná
výška
Vaření
Režim
Teplota
(°C)
Doba vaření
(min.)
Tousty
z bílého
chleba
Velký rošt
5
Velký gril
vysoká
1.: 1-2
2.: 1-1½
Hamburgery
z hovězího
masa
Velký rošt
Hluboká pánev
(pro zachycení odkapávání)
4
3
Velký gril
vysoká
1.: 7-10
2.: 5-8
8_testovací pokrmy
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 8
2010-12-14
2:00:38
čištění a údržba
RUČNÍ ČIŠTĚNÍ
Před čištěním se přesvědčte, zda trouba a příslušenství vychladly.
Vnitřek trouby
Vnější části trouby
čištění a údržba
• K čištění vnitřních částí trouby použijte čistý hadřík a jemný čisticí prostředek nebo teplou
mýdlovou vodu.
• Těsnění dvířek nečistěte ručně.
• Nepoužívejte drsné tkaniny ani čisticí houbičky.
• K odstranění připečené špíny použijte speciální čistič na trouby.
• Vnitřní část je nutné čistit horkou vodou, čisticím prostředkem a měkkým nylonovým kartáčkem.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, tvrdé kartáče, drsné tkaniny, drátěnky, nože či jiné
abrazivní materiály.
• K čištění vnějších částí trouby použijte čistý hadřík a jemný čisticí prostředek nebo teplou
mýdlovou vodu.
• Povrch otřete do sucha papírovou kuchyňskou utěrkou nebo suchým ručníkem.
• Nepoužívejte drsné tkaniny, žíraviny ani abrazivní prostředky.
Přední části trouby z nerezové oceli
• Nepoužívejte drátěnky, drsné tkaniny či jiné abrazivní materiály. Mohly by povrch poškodit.
Přední části trouby z hliníku
• Jemně otřete povrch čistým měkkým hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna a jemným čisticím
prostředkem na okna.
Příslušenství
• Příslušenství po každém použití umyjte a osušte utěrkou. V případě potřeby je nechte asi
30 minut odmočit v teplé mýdlové vodě pro snazší čištění.
ODSTRANĚNÍ DVÍŘEK
Při běžném používání by se dvířka neměla demontovat, pokud je to však nutné, například z důvodu
čištění, postupujte podle těchto pokynů.
VÝSTRAHA: Dvířka trouby jsou těžká.
➊
➋
1. Otevřete dvířka a zcela odklopte
zámky u obou závěsů.
2. Přivřete dvířka přibližně do úhlu 70 °. Oběma
rukama uchopte obě strany dvířek trouby a táhněte
směrem nahoru, dokud je nevyjmete z obou
závěsů.
čištění a údržba_9
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 9
2010-12-14
2:00:39
VYJMUTÍ SKLA Z DVÍŘEK
Dvířka trouby jsou vybavena třemi vrstvami skla umístěnými proti sobě. Tyto vrstvy lze vyjmout za
účelem čištění.
1. Stiskněte obě tlačítka na
levé a pravé straně dvířek.
2. Odstraňte kryt a vyjměte
1. sklo z dvířek.
3. Zvedněte 2. sklo a omyjte
plochy teplou vodou
nebo mycím prostředkem
a vyleštěte je měkkým
čistým hadříkem.
Sklo ve dvířkách se liší označením 2EA až 4EA podle modelu.
Metoda jeho vyjmutí a vložení je však stejná.
Při vkládání 1. vnitřního skla otočte tisk směrem dolů.
VÝMĚNA ŽÁROVKY
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Před výměnou kterékoli žárovky trouby proveďte následující kroky:
•
•
•
•
Vypněte troubu.
Odpojte troubu od elektrické sítě.
Zabezpečte žárovku a skleněný kryt položením utěrky na dno trouby.
Žárovky lze koupit v servisním středisku společnosti SAMSUNG.
Zadní lampa trouby
1. Odstraňte kryt otočením proti směru hodinových ručiček a
odstraňte kovovou objímku, prstenec a vyčistěte skleněný kryt.
V případě potřeby vyměňte žárovku za 25 wattovou žárovku
s napětím 230 V, odolnou proti žáru až do 300 °C.
2. V případě potřeby vyčistěte skleněný kryt, kovovou objímku a
prstenec.
3. Vložte kovovou objímku a prstenec do skleněného krytu.
4. Vložte skleněný kryt na místo, odkud jste ho odstranili v kroku
1, a otočením ve směru hodinových ručiček jej připevněte.
C zec h R epub li c
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
10_čištění a údržba
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 10
2010-12-14
2:00:40
záruka a servis
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
ŘEŠENÍ
Jak mám postupovat, pokud se
trouba nezahřívá?
• Trouba zřejmě není zapnuta. Zapněte troubu.
• Nejsou nastaveny hodiny.
Nastavte hodiny (viz část Nastavení hodin).
• Zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty.
• Mohlo dojít ke spálení bytové pojistky nebo k vypadnutí
jističe okruhu. Vyměňte pojistky nebo znovu nastavte
okruh. Pokud k těmto potížím dochází opakovaně,
zavolejte kvalifikovaného elektrikáře.
Jak mám postupovat, pokud
se trouba nezahřívá ani po
nastavení funkce a teploty
trouby?
• Mohlo dojít k problémům s interními elektrickými
spojeními. Zavolejte místní servisní středisko.
Jak mám postupovat, pokud se
zobrazí kód chyby a trouba se
nezahřívá?
• Došlo k poruše spojení interního elektrického okruhu.
Zavolejte místní servisní středisko.
Jak mám postupovat, pokud
bliká displej času?
• Došlo k výpadku proudu.
Nastavte hodiny (viz část Nastavení hodin).
Jak mám postupovat, pokud se
nerozsvítí světlo trouby?
• Světlo trouby je vadné.
Vyměňte žárovku světla trouby (viz část Výměna
žárovky).
Jak mám postupovat, pokud se
zapnul ventilátor trouby, aniž byl
nastaven?
• Po použití trouby ventilátor běží, dokud trouba
nevychladne. Pokud ventilátor běží i po vychladnutí
trouby, obraťte se na místní servisní středisko.
záruka a servis
PROBLÉM
CHYBOVÉ A BEZPEČNOSTNÍ KÓDY
KÓD
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Chyba trouby může snížit výkon a
způsobit bezpečnostní potíže. Ihned
přestaňte troubu používat.
Zavolejte místní servisní středisko
společnosti SAMSUNG.
BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ
Trouba byla v provozu při nastavené
teplotě příliš dlouho.
Vypněte troubu a vyjměte potraviny.
Před dalším použitím nechejte troubu
zchladnout.
Pokud jste nevybrali příslušnou teplotu
pro nastavený režim:
Vyberte správnou teplotu pro režim.
(viz část Použití režimu Rychlý
předhřev)
1) * platí pro všechna čísla nebo znaky.
záruka a servis_11
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 11
2010-12-14
2:00:40
ALBANIA
42 27 5755
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
CZECH
HUNGARY
KOSOVO
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864)
only from landline,
local network Romtelecom
- local tariff / 021 206 01 10 for landline
and mobile,
normal tariff
SERBIA
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kód č.: DG68-00069P
BF1N4T123_XEO-00069P_CZ.indd 12
2010-12-14
2:00:40
Download PDF

advertising