Samsung | AR18MSWSAWKN | Samsung AR09MSWSAURN Uživatelská přiručka

DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
UK
EIRE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 60793-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
DB68-06562A-00
Klimatizační zařízení
Uživatelská příručka
ARMSWS/MSWN
•• Děkujeme vám za zakoupení klimatizačního zařízení společnosti Samsung.
•• Před použitím této jednotky si přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte ho pro budoucí použití.
Obsah
Bezpečnostní informace
4
Bezpečnostní informace
4
Jedním pohledem
12
Přehled vnitřní jednotky
12
Displej
Přehled dálkového ovládání
13
Vkládání baterií
Práce s dálkovým ovládáním
14
Provozní režimy
Ovládání teploty
Ovládání otáček ventilátoru
Ovládání směru proudění vzduchu
Funkce chytrého napájení
16
Režim chlazení
16
Režim Cool (Chlazení)
2-Step cooling (chlazení ve 2 krocích)
Vysoušecí režim
17
Režim Dry (Vysoušení)
Topný režim
18
Režim Heat (Vytápění)
Funkce Quick Smart
19
Režim Auto
Režim Fan (Ventilátor)
Funkce Fast (Rychle)
Funkce Comfort (Komfort)
Funkce Beep (Pípnutí)
Funkce Quiet (Tichý)
Funkce osvětlení displeje Display (Displej)
Funkce Wi-Fi (Aplikace Smart A/C)
Energeticky úsporné funkce
23
Energeticky úsporný provoz
23
Kontrola spotřeby elektřiny
Funkce Single User (Jeden uživatel)
Funkce časovačů
Funkce good’sleep
2 Čeština
Čištění a údržba
27
Čištění jedním pohledem
27
Odstraňování problémů
29
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich
zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského
úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií tohoto výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na baterii, návodu nebo na balení ukazuje, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své
životnosti likvidovány spolu s ostatním domovním odpadem. Kde je tak označeno, ukazují chemické značky
Hg, Cd nebo Pb, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo ve větším množství, než je referenční úroveň
dle Směrnice EC 2006/66. Nejsou-li baterie správně likvidovány, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo
životní prostředí.
V zájmu ochrany přírodních zdrojů a podpory opakovaného využívání materiálů oddělte prosím baterie od
ostatních typů odpadu a zajistěte jejich recyklaci prostřednictvím vašeho místního systému bezplatného vracení
baterií.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti
Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Čeština 3
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
informace
Bezpečnostní
Před užíváním vašeho nového klimatizačního zařízení si prosím
důkladně přečtěte tento návod, abyste věděli, jak bezpečně a
účinně používat rozsáhlé vlastnosti a funkce vašeho nového
spotřebiče.
Protože následující provozní pokyny platí pro různé modely, mohou
se charakteristiky vašeho klimatizačního zařízení mírně lišit od těch
popsaných v tomto návodu. Máte-li jakékoliv dotazy, volejte vaše
nejbližší kontaktní středisko nebo vyhledejte pomoc a informace
online na www.samsung.com.
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k vážnému zranění
osob nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k lehkému zranění
osob nebo škodám na majetku.
Dodržujte pokyny.
NEPOKOUŠEJTE se.
Ujistěte se, že je přístroj uzemněn, abyste předešli úrazu
elektrickým proudem.
Odpojení napájení.
NEDEMONTUJTE.
PRO INSTALACI
VAROVÁNÍ
Použijte napájení kabel dimenzovaný na příkon uvedený ve
specifikaci produktu nebo vyšší a použijte ho pouze pro tento
spotřebič. Navíc, nepoužívejte prodlužovací šňůru.
• Prodloužení vedení může mít za následek úraz elektrickým
proudem nebo požár.
4 Čeština
Instalaci tohoto spotřebiče musí provádět kvalifikovaný technik
nebo servisní firma.
• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru, explozi, problémům s výrobkem nebo
ke zranění a také může způsobit propadnutí záruky
nainstalovaného výrobku.
Vedle klimatizace nainstalujte odpojovací spínač (ale ne na
panelech klimatizace) a jistič vyhrazený pro klimatizaci.
• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pevně připevněte venkovní jednotku tak, aby její elektrická
část nebyla odkrytá.
• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru, explozi a problémům s výrobkem.
Neinstalujte tento spotřebič blízko topidla nebo hořlavého
materiálu. Neinstalujte tento spotřebič na vlhké, mastné nebo
prašné místo, ani na místo vystavené přímému slunečnímu záření
a vodě (nebo dešti). Neinstalujte tento spotřebič tam, kde může
unikat plyn.
• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nikdy neinstalujte venkovní jednotku na místa jako je vysoká
vnější stěna, odkud může jednotka spadnout.
• Spadne-li venkovní jednotka, může to vést ke zranění, smrti
nebo škodám na majetku.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn. Neuzemňujte spotřebič
k plynovému potrubí, plastovým vodovodním trubkám nebo
telefonnímu vedení.
Čeština 5
Bezpečnostní informace
informace
Bezpečnostní
• Nepoužívejte elektrický transformátor. Může to vést k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
• Je-li stav napětí/frekvence/jmenovitého proudu rozdílný,
může to způsobit požár.
Bezpečnostní informace
informace
Bezpečnostní
• Nedodržení by mohlo mít za následek úraz elektrickým
proudem, požár a explozi.
• Ujistěte se, zda používáte zástrčku s uzemněním.
UPOZORNĚNÍ
Klimatizační jednotku zakryjte po instalaci materiálem PE BAG a
při spuštění klimatizační jednotky tento materiál odeberte.
Instalujte váš spotřebič na rovnou a tvrdou podlahu, která unese
jeho váhu.
• Nedodržení tohoto pokynu může vést k nadměrným
vibracím, hluku nebo k problémům s výrobkem.
Řádně instalujte odtokovou hadici, aby mohla voda správně
odtékat.
• Nedodržení tohoto pokynu může vést k přetékání vody
a ke škodám na majetku. Zamezte vzniku kondenzátu v
odpadním potrubí, protože v budoucnu by mohlo potrubí
začít páchnout.
Když instalujete venkovní jednotku, ujistěte se, že je připojena
odtoková hadice, aby odtok probíhal správně.
• Voda vytvářená venkovní jednotkou během vytápění může
přetékat a způsobit škody na majetku.
Zvláště v zimě, spadne-li blok ledu, může to vést ke zranění,
smrti nebo škodám na majetku.
PRO SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ
VAROVÁNÍ
Je-li hlavní jistič poškozen, kontaktujte nejbližší servisní centrum.
Za kabely netahejte ani je nadměrně nezatěžujte. Kabely
neprotáčejte ani neuvazujte. Kabely nezavěšujte nad kovové
předměty, na kabely nepokládejte těžké předměty, kabely
nevsunujte mezi předměty ani nevsunujte kabely do prostoru za
spotřebičem.
6 Čeština
UPOZORNĚNÍ
Pokud klimatizační zařízení delší dobu nepoužíváte nebo během
bouřky s hromy a blesky, odpojte elektřinu v jističi.
• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru.
PRO UŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Je-li spotřebič zaplaven, spojte se prosím s vaším nejbližším
servisním střediskem.
• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuk, zápach nebo kouř, napájení
okamžitě odpojte a kontaktujte nejbližší servisní centrum.
• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru.
V případě unikání plynu (např. propanu, LP plynu, atd.) okamžitě
prostor vyvětrejte, aniž byste se kabelu dotkli. Nedotýkejte se
spotřebiče ani kabelu.
• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Chcete-li klimatizační zařízení nově instalovat, spojte se prosím s
vaším nejbližším servisním střediskem.
• Důsledkem nedodržení mohou být problémy s výrobkem,
únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Dodávková služba se pro tento výrobek neposkytuje. Chceteli výrobek nově instalovat na jiném místě, budou dodatečné
stavební výdaje a poplatek za instalaci účtovány.
Čeština 7
Bezpečnostní informace
informace
Bezpečnostní
• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Bezpečnostní informace
informace
Bezpečnostní
• Zvláště chcete-li instalovat výrobek v neobvyklém místě,
jako v průmyslové zóně nebo blízko mořského břehu kde
je vystaven soli ve vzduchu, spojte se prosím s vaším
nejbližším servisním střediskem.
Jističe vedení se nedotýkejte mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Je-li ventilátor v provozu, nevypínejte ho pomocí jističe vedení.
• Vypněte ventilátor a poté ho znovu zapněte, neboť v případě
použití jističe vedení může dojít k vzniku jiskry a to může
vést k úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Po vybalení klimatizačního zařízení udržujte veškeré balící
materiály bezpečně mimo dosah dětí, protože tyto materiály
mohou být dětem nebezpečné.
• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.
Během provozu v režimu vytápění se nedotýkejte rukama ani
prsty lamel usměrňujících proud vzduchu.
• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nestkejte prsty nebo cizí látky do sání vývodu vzduchu
klimatizačního zařízení.
• Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se děti nezranily strčí-li
prsty do výrobku.
Nebouchejte do klimatizačního zařízení ani jej netahejte
nadměrnou silou.
• Může to vést k požáru, zranění nebo problémům s výrobkem.
Neumísťujte blízko venkovní jednotky žádný přemět, který
umožní dětem vylézt na přístroj.
• Může to vést k tomu, že se děti vážně poraní.
Nepoužívejte toto klimatizační zařízení delší dobu ve špatně
větraných místech nebo v blízkosti churavých osob.
• Protože to může být nebezpečné v důsledku nedostatku
kyslíku. Otevřete okno alespoň jednou za hodinu.
8 Čeština
Nepokoušejte se sami opravovat, demontovat, nebo upravovat
spotřebič.
• Nepoužívejte žádnou jinou pojistku (jako měděný, ocelový
drát, atd.), než standardní pojistku.
• Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem,
požár, problémy s výrobkem nebo zranění.
UPOZORNĚNÍ
Neumísťujte pod vnitřní jednotku žádné přeměty či zařízení.
• Voda odkapávající z vnitřní jednotky může vést k požáru
nebo škodám na majetku.
Zkontrolujte alespoň jednou ročně instalační rám venkovní
jednmotky, zda není zlomený.
• Důsledkem nedodržení může být zranění, smrt nebo škody
na majetku.
• Aby nedošlo ke zranění, ujistěte se, že změníte směr
vodorovných lopatek proudění vzduchu po zastavení pohybu
vertikálních lopatek pro proudění vzduchu.
Maximální proud je měřen dle normy IEC a proud je měřen dle
normy ISO pro energetickou účinnost.
Nestavte ani neumísťujte na horní stranu spotřebiče žádné
předměty (jako prádlo, zapálené svíčky, hořící cigarety, nádobí,
chemikálie, kovové předměty, atd.).
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím
s výrobkem nebo zranění.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nestříkejte na povrch spotřebiče prchavé látky jako insekticidy.
Čeština 9
Bezpečnostní informace
informace
Bezpečnostní
Pokud do spotřebiče vstoupí jakákoli cizí látka, např. voda, odpojte
napájení a kontaktujte nejbližší servisní centrum.
• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru.
Bezpečnostní informace
informace
Bezpečnostní
• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit
úraz elektrickým proudem, požár nebo potíže s výrobkem.
Nepijte vodu z klimatizačního zařízení.
• Tato voda může být lidem škodlivá.
Nepoužívejte na dálkový ovládač silné údery, ani jej
nedemontujte.
Nedotýkejte se trubek připojených k výrobku.
• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Nepoužívejte toto klimatizační zařízení pro uchovávání přesných
zařízení, potravin, zvířat, rostlin nebo kosmetiky ani pro žádné
jiné neobvyklé účely.
• Může to vést ke škodám na majetku.
Zabraňte tomu, aby lidé, zvířata nebo rostliny byli vystaveni delší
dobu proudu vzduchu z klimatizačního zařízení.
• Může to lidem, zvířatům nebo rostlinám způsobit újmu.
Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží
nebo jim ohledně používání tohoto spotřebiče neradí osoba
zodpovědná za jejich bezpečnost. Je nutné dohlížet na děti, aby si
se spotřebičem nehrály.
Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny
o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti
by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče by
neměly provádět děti bez dozoru.
10 Čeština
VAROVÁNÍ
Nečistěte spotřebič stříkáním vody přímo na něj. Nepoužívejte k
čištění spotřebiče benzén, ředidlo nebo alkohol.
• Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Před čištěním nebo provedením údržby odpojte napájení a
počkejte, dokud se ventilátor nezastaví.
• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru.
UPOZORNĚNÍ
Když čistíte povrch výměníku tepla ve venkovní jednotce, buďte
opatrní, protože má ostré hrany.
• Toto by mělo být provedeno kvalifikovaným technikem.
Obraťte se na svého instalatéra nebo servisní středisko.
Nečistěte sami vnitřek klimatizačního zařízení.
• Pro čištění vnitřku spotřebiče se obraťte na vaše nejbližší
servisní středisko.
• Když čistíte filtr, přečtěte si popis v části “Čištění jedním
pohledem”.
• Nedodržení může vést ke škodám, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Zajistěte, aby se zabránilo zranění ostrými hranami povrchu
při manipulaci s tepelným výměníkem.
Čeština 11
Bezpečnostní informace
informace
Bezpečnostní
PRO ČIŠTĚNÍ
Přehled vnitřní jednotky
Skutečný produkt se může mírně lišit od níže zobrazeného obrázku.
05
01
06
02
Jedním pohledem
07
03
08
04
01 Sání vzduchu
06 Modul sítě Wi-Fi
02 Vzduchový filtr
07 Displej
03 Lamely usměrnění proudu vzduchu
(nahoru a dolů)
08 Vypínač /
Přijímač dálkového ovládání
04 Lamely usměrnění proudu vzduchu (vlevo a
vpravo)
05 Čidlo teploty v místnosti
Displej
01 Ukazatel teploty
Ukazatel resetu filtru ( )
Ukazatel spotřebované elektřiny
Ukazatel automatického čištění (
Ukazatel odmrazování ( )
01
02
03
02 Ukazatel Timer(Časovač)
Ukazatel good'sleep
Ukazatel automatického čištění
03 Ukazatel sítě Wi-Fi
12 Čeština
)
Přehled dálkového ovládání
01 Indikátor Teplota
05
01
06
02
07
08
03
02 Možnosti ukazatele časovače
03 Indikátor režimu provoz
04 Indikátor možností
05 Indikátor slabé baterie
06 Indikátor přenosu
04
07 Indikátor Rychlost ventilátoru
08 Indikátor svislého otáčení proudu vzduchu
15
09 Indikátor nastavení
16
10 Tlačítko Power (Napájení)
11 Tlačítko Temp (Teplota)
11
17
12 Tlačítko Options (Možnosti)
13 Tlačítko Timer(Časovač)
14 Směrové tlačítko / Tlačítko pro výběr
12
18
19
13
15 Tlačítko svislého otáčení proudu vzduchu
16 Tlačítko volby režimu
17 Tlačítko rychlosti ventilátoru
20
14
18 Tlačítko Single user (Jeden uživatel)
19 Tlačítko Settings (Nastavení)
20 Tlačítko SET (NASTAVIT)
POZNÁMKA
Vkládání baterií
• Popisky v této příručce jsou převážně
vytvořeny na základě tlačítek dálkového
ovládání.
• I když se zobrazí Virus Doctor (Virus doktor)
(
) / d'light Cool na displeji dálkového
ovládání, u tohoto modelu není k dispozici.
dvě baterie typu AAA 1.5V
Čeština 13
Jedním pohledem
10
09
Práce s dálkovým ovládáním
Snadno můžete používat klimatizační jednotku s různými režimy a poté ovládáním teploty,
rychlostí ventilátoru, a směrem proudění vzduchu.
Provozní režimy
Můžete aktuální režim měnit mezi Auto, Cool (Chlazení), Dry
(Vysoušení), Fan (Ventilátor), a Heat (Vytápění) stisknutím
tlačítka
.
Ovládání teploty
Jedním pohledem
Můžete ovládat teplotu v jednotlivých režimech takto:
Režim
Ovládání teploty
Auto/Cool
(Chlazení)/Heat
(Vytápění)
Nastavte hodnotu mezi 16 °C a 30 °C
po 1 °C.
Dry (Vysoušení)
Nastavte hodnotu mezi 18 °C a 30 °C
po 1 °C.
Fan (Ventilátor)
Nelze regulovat teplotu.
POZNÁMKA
Můžete použít režimy Cool (Chlazení), Dry (Vysoušení) a Heat
(Vytápění) za následujících podmínek:
Režim
Cool
(Chlazení)
Dry
(Vysoušení)
Heat
(Vytápění)
Vnitřní
teplota
16 °C až 32 °C
18 °C až 32 °C
27 ° C nebo
nižší
Vnejší teplota -10 °C až 46 °C -10 °C až 46 °C -15 °C až 24 °C
Vnitřní
vlhkost
80 % nebo
méně relativní
vlhkosti
_
_
• V případě, že je klimatizační jednotka v prostředí s
vysokou vlhkostí v režimu Cool (Chlazení) po delší dobu,
může dojít ke kondenzaci.
• V případě, že venkovní teplota klesne na -5 °C, může se
topný výkon snížit až na 60 % až 70 % specifikované
kapacity.
14 Čeština
Model : AJ
Cool (Chlazení)
Dry (Vysoušení)
Heat (Vytápění)
Vnitřní teplota
16 °C až 32 °C
18 °C až 32 °C
27 ° C nebo nižší
Vnejší teplota
-5 °C až 46 °C
-5 °C až 46 °C
-15 °C až 24 °C
Vnitřní vlhkost
80 % nebo méně relativní
vlhkosti
_
_
Poznámka
AJ100 vnejší teplota :
-10˚C až 46˚C .
AJ100 vnejší teplota :
-10˚C až 46˚C.
• Standardizovaná teplota pro ohřev je 7˚C. Pokud venkovní teplota klesne na 0˚C nebo níže,
může být kapacita ohřevu redukována v závislosti na teplotních podmínkách.
• Je-li užíván provoz chlazení při teplotě (vnitřní) vyšší než 32˚C, nechladí s plnou kapacitou.
Ovládání otáček ventilátoru
Můžete zvolit následující rychlosti ventilátoru v každém režimu:
Režim
Auto (Auto)/Dry
(Vysoušení)
Dostupné rychlosti ventilátoru
(Auto)
Cool (Chlazení)/
(Auto),
Heat (Vytápění) (Vysoká),
Fan (Ventilátor)
(Nízká),
(Turbo)
(Nízká),
(Turbo)
(Střední),
(Střední),
(Vysoká),
Ovládání směru proudění vzduchu
Udržujte svislé proudění vzduchu v konstantním směru
zastavením pohybu vertikálních lopatek pro proudění vzduchu.
V provozu ►
POZNÁMKA
• Pokud nastavíte lopatku svislého otáčení proudu vzduchu
ručně, nemusí se při vypnutí klimatizace zcela uzavřít.
• Můžete řídit směr svislého proudění vzduchu při běžící
funkci good'sleep, zatímco jednotka pracuje v režimu Heat
(Vytápění), ale ne v režimu Cool (Chlazení).
Čeština 15
Jedním pohledem
Režim
Vodorovné proudění vzduchu (manuální)
Udržujte vodorovné proudění vzduchu v konstantním směru
ruční změnou směru horizontálních lopatek pro proudění
vzduchu.
Funkce chytrého napájení
Režim chlazení
Inteligentní a výkonné chladící funkce klimatizačního zařízení Samsung udržují uzavřený prostor
vychlazený a pohodlný.
Režim Cool (Chlazení)
Použijte režim Cool (Chlazení), aby jste zůstali v horkém
počasí v pohodě.
►
► Vyberte Cool (Chlazení).
POZNÁMKA
• Pro své pohodlí udržujte teplotní rozdíl mezi vnitřním a
venkovním vzduchem do 5 ° C v režimu Cool (Chlazení).
• Po výběru režimu Cool (Chlazení) vyberte funkci, teplotu a
otáčky ventilátoru, které chcete použít.
–– Chcete-li rychle ochladit váš pokoj, vyberte nízkou
teplotu a vysoké otáčky ventilátoru.
–– Aby se ušetřila energie, zvolte vysokou teplotu a nízké
otáčky ventilátoru.
–– Jak se vnitřní teplota blíží nastavené teplotě, kompresor
pracuje pro úsporu energie na nízké otáčky.
16 Čeština
2-Step cooling (chlazení ve 2 krocích)
Použijte funkci 2-Step chlazení ve 2 krocích k rychlému
dosažení nastavené teploty. Klimatizační zařízení automaticky
nastaví automaticky otáčky ventilátoru a směr proudění
vzduchu. Můžete si vybrat tuto funkci pouze tehdy, když je
spuštěn režim Cool (Chlazení).
V režimu Cool
(Chlazení)
►
►

►
Vyberte 2-Step (2 kroky). ►
Vysoušecí funkce klimatizačního zařízení Samsung udržují uzavřený prostor vysušený a
pohodlný.
Režim Dry (Vysoušení)
Použijte režim Dry (Vysoušení) v deštivém nebo vlhkém
počasí.
►
►
Vyberte Dry (Vysoušení).
POZNÁMKA
• Čím nižší je nastavená teplota, tím vyšší je vysoušecí
kapacita. Pokud se aktuální vlhkosti zdá být vysoká,
nastavte požadovanou teplotu na nízkou teplotu.
• Nelze použít režim Dry (Vysoušení) pro vytápění. Režim
Dry (Vysoušení) je navržen tak, aby produkoval chlad jako
vedlejší účinek.
Čeština 17
Funkce chytrého napájení
Vysoušecí režim
Topný režim
Vytápěcí funkce klimatizačního zařízení Samsung udržují uzavřený prostor vytopený a pohodlný.
Režim Heat (Vytápění)
Použijte režim Heat (Vytápění), aby jste zůstali v teple.
►
► Vyberte Heat (Vytápění).
POZNÁMKA
• Zatím co se klimatizační zařízení ohřívá, může na začátku
procesu ventilátor stát po dobu asi 3 až 5 minut, aby se
zabránilo studeným vlnám.
• Pokud klimatizační zařízení neohřívá dostatečně vzduch,
použijte další topné zařízení společně s klimatizací.
Funkce chytrého napájení
• Pokud je v režimu Heat (Vytápění) venkovní teplota nízká
a vlhkost vzduchu je, na venkovním tepelném výměníku se
může objevit námraza. To může také snížit účinnost topení.
Pokud k tomu dojde, klimatizace spustí funkci rozmrazování
po dobu 5 až 12 minut za účelem odstranění námrazy na
venkovním tepelném výměníku.
• Když běží funkce odmrazování, na venkovní jednotce se
objeví pára. Klimatizační zařízení pohybuje vertikální
lopatkou pro proudění vzduchu do nejnižší polohy, jak je
znázorněno na obrázku vlevo, aby se zabránilo proudění
studeného vzduchu vycházejícího z vnitřní jednotky.
B
A
A.Pozice vertikální lopatky pro proudění vzduchu při běžící
funkci odmrazování (Lopatka vypadá jako téměř zavřená.)
B.Rozsah pozic vertikální lopatky pro proudění vzduchu při
běžícím režimu Heat (Vytápění).
• Když běží funkce odmrazování běží, nevychází žádný vzduch
z vnitřní jednotky, aby se zabránilo úniku studeného vzduchu.
Když je odmrazování dokončeno, po chvíli vyjde z klimatizace
teplý vzduch.
• Interval mezi odmrazováním se může zkrátit v závislosti na
množství námrazy utvářené na venkovní jednotce.
• Interval mezi odmrazováním se může zkrátit v závislosti také
na množství vlhkosti po dešti a sněhu.
• Když je funkce odmrazování aktivní, nelze pomocí dálkového
ovládání vybrat jiné funkce. Vyberte ji až poté, co se dokončí
odmrazování.
18 Čeština
Funkce Quick Smart
K dispozici je celá řada další funkcích poskytovaných klimatizační jednotkou Samsung.
Režim Auto
Použijte režim Auto, pro automatický provoz klimatizační
jednotky. Klimatizační zařízení bude poskytovat
nejpohodlnější atmosféru, která je v jejích silách.
►
►
Vyberte Auto.
POZNÁMKA
• Když se vnitřní teplota zdá být vyšší nebo nižší než
nastavená hodnota, klimatizační jednotka automaticky
vytváří buď chladný vzduch pro snížení vnitřní teploty
nebo teplý vzduch zvýšení vnitřní teploty.
Použijte režim Fan (Ventilátor) pro spuštění klimatizační
jednotky jako běžný ventilátor. Klimatizační jednotka
poskytuje přirozený vánek.
►
►
Vyberte Fan
(Ventilátor).
POZNÁMKA
• Nebude-li klimatizační zařízení delší dobu používáno,
vysušte jej provozem v režimu Fan (Ventilátor) po dobu 3
až 4 hodiny.
• Venkovní jednotka je navržena tak, aby nepracovala
v režimu Fan (Ventilátor), aby se zabránilo foukání
studeného vzduchu z vnitřní jednotky. To je normální
provoz a nejedná se o chybu klimatizační jednotky.
Čeština 19
Funkce chytrého napájení
Režim Fan (Ventilátor)
Funkce Fast (Rychle)
Použijte funkci Fast (Rychle) pro rychlé chlazení nebo
vytápění vašeho pokoje. Tato funkce spustí nejsilnější chlazení
a vytápění poskytované klimatizační jednotkou. Můžete si
vybrat tuto funkci jak v režimu Cool (Chlazení), tak v režimu
Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
►
nebo Heat (Vytápění)
Vyberte
Fast
►
(Rychle).
►

►
POZNÁMKA
• Zvolíte-li funkci Fast (Rychle), zatímco běží funkce jako 2-Step
chlazení, Comfort (Komfort), Single user (Jeden uživatel),
Quiet (Tichý) nebo good'sleep, jsou tyto funkce zrušeny.
Funkce chytrého napájení
• Můžete změnit směr proudění vzduchu.
• Nemůžete změnit nastavenou teplotu a rychlost ventilátoru.
• Pokud vyberete funkci Fast (Rychle) v režimu Heat (Vytápění),
nebudete moci zvýšit otáčky ventilátoru za účelem zastavení
ventilace studeného vzduchu.
Funkce Comfort (Komfort)
Použijte funkci Comfort (Komfort) pokud máte pocit, že
současné chlazení nebo vytápění je příliš silné. Klimatizační
zařízení poskytuje mírné chlazení nebo vytápění. Můžete si
vybrat tuto funkci jak v režimu Cool (Chlazení), tak v režimu
Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
►
nebo Heat (Vytápění)
Vyberte
Comfort
►
(Komfort).
►

►
POZNÁMKA
• Můžete změnit nastavenou teplotu a směr proudění vzduchu.
• Nemůžete změnit rychlost ventilátoru.
• Zvolíte-li funkci Comfort (Komfort), zatímco běží funkce jako
2-Step chlazení, Fast (Rychle), Single user (Jeden uživatel),
Quiet (Tichý) nebo good'sleep, jsou tyto funkce zrušeny.
• Pokud máte pocit, že chlazení nebo vytápění pomocí funkce
Comfort (Komfort) je slabé, zrušte funkci Comfort (Komfort).
20 Čeština
Funkce Beep (Pípnutí)
Použijte zvukovou funkci Beep (Pípnutí) pro zapnutí nebo
vypnutí pípnutí, která se přehraje při stisknutí tlačítka na
dálkovém ovladači.
Vyberte

Beep
►
►
►
(Pípnutí).
Funkce Quiet (Tichý)
V režimu Cool (Chlazení)
►
nebo Heat (Vytápění)
►

►
Vyberte
►
Quiet (Tichý).
POZNÁMKA
• Můžete změnit nastavenou teplotu a směr proudění
vzduchu.
• Nemůžete změnit rychlost ventilátoru.
• Zvolíte-li funkci Quiet (Tichý), zatímco běží funkce jako
2-Step chlazení, Fast (Rychle), Comfort (Komfort), Single
user (Jeden uživatel) nebo good'sleep, jsou tyto funkce
zrušeny.
Čeština 21
Funkce chytrého napájení
Použijte funkci Quiet (Tichý) pro snížení provozního hluku.
Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu Cool (Chlazení), tak
v režimu Heat (Vytápění).
Funkce osvětlení displeje Display (Displej)
Použijte funkcí osvětlení displeje Display (Displej) pro zapnutí
nebo vypnutí osvětlení displeje vnitřní jednotky.
►

►
Vyberte Display
►
(Displej).
POZNÁMKA
• Funkce osvětlení displeje Display (Displej) nefunguje, je-li
vnitřní jednotka vypnuta.
• Ukazatel Timer (Časovač) ( ) nezmizí, i když vypnete
funkci osvětlení displeje Display (Displej).
Funkce chytrého napájení
• Změníte-li aktuální režim nebo funkci, když je funkce
osvětlení displeje Display (Displej) zapnuta, funkce
osvětlení displeje Display (Displej) se vypne.
Funkce Wi-Fi (Aplikace Smart A/C)
Když zapnete funkci Wi-Fi, ukazatel ( ) vysílače bliká a
se objeví na displeji dálkového ovládání po dobu několika
sekund. Pak oba zmizí.
V provozu ►
► Podržte 4 sekundy.
POZNÁMKA
• Podrobné informace o aplikaci naleznete v návodu k
aplikaci Smart A/C.
• Aplikace Smart A/C nemusí být u některých modelů
dostupná.
22 Čeština
Energeticky úsporný provoz
Inteligentní energeticky úsporné funkce klimatizačního zařízení Samsung snižují spotřebu
elektrické energie.
Používáte-li multifunkční systém, není tato funkce podporována, ale jsou uvedeny provozní
hodiny.
Kontrola spotřeby elektřiny
Použijte funkci Usage (Užívání) pro kontrolu spotřebované
elektrické energie klimatizační jednotkou. Množství
spotřebované energie se zobrazí na displeji vnitřní jednotky
po dobu několika sekund a zobrazí se nastavená pokojová
teplota.
V provozu ►
Vyberte
Usage
(Užívání).
►

►
►
Rozsah zobrazené hodnoty se pohybuje v rozmezí 0,1 kWh a
99 kWh. Spotřeba elektrické energie se počítá od okamžiku,
kdy se klimatizační zařízení zapne. Hodnota se vynuluje, když
se klimatizační jednotka vypne.
POZNÁMKA
• Můžete si prohlédnout spotřebu elektrické energie pouze
tehdy, když je klimatizace v provozu.
Čeština 23
Energeticky úsporné funkce
• Využití zobrazené na displeji vnitřní jednotky se může
mírně lišit od množství skutečně spotřebované elektřiny.
Používáte-li multifunkční systém, není tato funkce podporována.
Funkce Single User (Jeden uživatel)
Použijte funkci Single user (Jeden uživatel) ke snížení
spotřeby elektrické energie v době, kdy jednotka chladí nebo
ohřívá vzduch. Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu Cool
(Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
►
nebo Heat (Vytápění)
POZNÁMKA
• Při spuštění funkce Single user (Jeden uživatel) se zobrazí
vzor
na dálkovém ovladači po dobu několika
sekund a automaticky se spustí svislé otáčení proudu
vzduchu.
• Zvolíte-li funkci Single user (Jeden uživatel), zatímco
běží funkce jako 2-Step chlazení, Fast (Rychle), Comfort
(Komfort), Quiet (Tichý) nebo good'sleep, jsou tyto funkce
zrušeny.
Energeticky úsporné funkce
• Po zvolení funkce Single user (Jeden uživatel), můžete
změnit nastavenou teplotu (24 °C až 30 °C v režimu Cool
(Chlazení), 16 °C až 30 °C v režimu Heat (Vytápění)), otáčky
ventilátoru a vertikální směr proudění vzduchu.
• Je-li funkce Single user (Jeden uživatel) zapnuta v režimu
Cool (Chlazení), zatímco nastavená teplota je nastavena
na hodnotu nižší než 24 ° C, nastavená teplota bude
automaticky zvýšena na 24 °C. Ale pokud je nastavená
teplota nastavena na hodnotu mezi 25 °C a 30 °C, zůstává
stejná.
• Dokonce i po vypnutí funkce Single user (Jeden uživatel)
bude svislé otáčení proudu vzduchu pokračovat, dokud
jej nevypnete pomocí tlačítka pro svislé otáčení proudu
vzduchu (
).
• Můžete také spustit funkci Single user (Jeden uživatel)
stisknutím tlačítka Options (Možnosti)(
).
V režimu Cool (Chlazení)
►
nebo Heat (Vytápění)
Vyberte Single user
►
(Jeden uživatel).
24 Čeština
►

►
Funkce časovačů
Použijte časovače pro zapnutí nebo vypnutí klimatizační
jednotky v čase, který jste nastavili.
(Vyberte On (Zap) nebo Off (Vyp) mezi
►
On (Zap) a Off (Vyp) a
.)

(Nastavte zapínací/
►
vypínací čas)
• Stisknutím tlačítka
(Timer)(Časovač) změníte aktuální
funkci mezi On (Zap), Off (Vyp) a
(good'sleep).
(good'sleep) je zobrazen pouze v režimech Cool (Chlazení)
a Heat (Vytápění).
POZNÁMKA
• Můžete nastavit čas mezi 0,5 a 24 hodinami. Nastavte
časový interval na 0,0 pro zrušení funkce časovače.
• Po spuštění funkce časovače se zobrazí ukazatel Timer
(Časovač) ( ) na displeji vnitřní jednotky.
• Po zapnutí časovače můžete změnit režim a nastavené
teploty. Nemůžete změnit nastavenou teplotu během
provozu v režimu Fan (Ventilátor).
• Nelze nastavit stejný čas pro zapnutí a vypnutí časovače.
Pokud je
klimatizační
zařízení
vypnuté
Pokud je
klimatizační
zařízení
zapnuté
Příklad) Časované zapnutí na: 3 hodiny,
časované vypnutí: 5 hodina
Klimatizační jednotka se zapne po 3
hodinách od okamžiku, kdy jste nastavili
časovače a zůstává běžet po dobu 2 hodin,
poté se automaticky vypne.
Příklad) Časované zapnutí na: 3 hodiny,
časované vypnutí: 1 hodina
Klimatizační zařízení se vypne po 1 hodině
od chvíle, kdy jste nastavili časovač a zapne
se po 2 hodinách od vypnutí.
Čeština 25
Energeticky úsporné funkce
Kombinování funkce časovaného zapnutí a vypnutí
Funkce good’sleep
Použijte funkci good'sleep, pokud chcete v noci dobře spát a
šetřit energii. Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu Cool
(Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
►
nebo Heat (Vytápění)

(Vyberte
mezi
►
On (Zap) a Off
(Vyp) a
.)
(Nastavuje
►
provozní čas.)
• Stisknutím tlačítka
(Timer)(Časovač) změníte aktuální
funkci mezi On (Zap), Off (Vyp) a
(good'sleep).
POZNÁMKA
• Můžete upravit nastavené teploty o 1 °C mezi 16 °C a 30
°C.
• Doporučen a optimální nastavení teploty v režimu
good'sleep jsou následující:
Energeticky úsporné funkce
Režim
Doporučené nastavení
teploty
Optimální
nastavení teploty
Cool
(Chlazení)
25 °C až 27 °C
26 °C
Heat
(Vytápění)
21 °C až 23 °C
22 °C
• Po spuštění funkce good'sleep se zobrazí ukazatel Timer
(Časovač) ( ) na displeji vnitřní jednotky.
• Můžete nastavit dobu provozu mezi 0,5 a 12 hodinami.
Nastavte dobu provozu na 0,0 pro zrušení funkce
good'sleep.
• Výchozí doba provozu pro funkci good'sleep v režimu
Cool (Chlazení) je 8 hodin. Je-li doba provozu nastavena
na více než 5 hodin, funkce Buzení začíná 1 hodinu před
nastaveným časem. Klimatizační jednotka se automaticky
zastaví po uplynutí nastaveného času provozu.
• Pokud se funkce Timed on, Timed off a good'sleep
překrývají, klimatizační zařízení pracuje pouze s
časovačem, který započal nejdříve.
26 Čeština
Čištění jedním pohledem
Spuštění automatického čištění
Doba čištění (min)
Displej
vnitřní
jednotky
Indoor
unit display
Auto (Chlazení),
Chlazení,
Vysoušení
30
Auto (Vytápění),
Vytápění,
Ventilátor
15
POZNÁMKA
• Při nastavení časovače automatického čištění bliká ukazatel Clean (Vyčistit) a pak na displeji
dálkového ovládání zmizí. Ukazatel Timer (Časovač) ( ) se také objeví na displeji vnitřní
jednotky.
• Když je klimatizační zařízení vypnuto, automatické čistění začíná ihned po jeho výběru. Když
je klimatizační zařízení zapnuto, automatické čištění se pouští hned, jakmile klimatizační
jednotka zastaví.
• Po aktivaci automatické čištění bude interní ventilátor pokračovat v chodu a lopatka směru
proudu vzduchu zůstane otevřená a bude vypuzovat okolní vzduch.
Čištění exteriéru vnitřní jednotky a exteriéru venkovní tepelné jednotky
Vlažný vlhký hadřík
Měkký kartáč
Pro vyčištění od prachu postříkejte
výměník vodou.
Čištění a údržba
Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuto a
odpojený napájecí kabel.
UPOZORNĚNÍ
• Nečistěte displej s pomocí alkalických čistících prostředků.
Čeština 27
• Pro čištění povrchů nepoužívejte kyselinu sírovou, kyselinu
chlorovodíkovou, nebo organická rozpouštědla (jako je například
ředidlo, petrolej a aceton). Nedávejte žádné nálepky, protože by
mohlo dojít k poškození povrchu klimatizační jednotky.
• Při čištění a kontrole tepelného výměníku na venkovní jednotce
se obraťte se na nejbližší servisní středisko o pomoc.
Čištění vzduchového filtru
Vysavač
Měkký kartáč
30 minut
Háčky
Jemným čisticí prostředek
UPOZORNĚNÍ
• Nedrhněte vzduchový filtr kartáčem nebo jiným čistícím
nástrojem. Mohlo by to poškodit filtr.
• Nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření při
sušení.
POZNÁMKA
Čištění a údržba
• Čistěte vzduchový filtr každé 2 týdny. Termín čištění se může lišit v závislosti na používání a
na podmínkách prostředí.
• Suší-li se vzduchový filtr ve vlhkém prostoru, může produkovat nepříjemné zápachy. Znovu
jej vyčistěte a vysušte v dobře větraném místě.
28 Čeština
Resetování připomenutí čištění filtru
Displej
vnitřní
jednotky
Indoor
unit display
Odstraňování problémů
Jestliže klimatizační zařízení nepracuje správně, pro ušetření času a
zbytečných výdajů se podívejte na následující tabulku.
Problém
Řešení
Nemohu změnit
teplotu.
• Zkontrolujte, zda je spuštěn režim Fan
(Ventilátor) nebo Fast (Rychle). V těchto
režimech řídí klimatizační jednotka
nastavenou teplotu automaticky a nelze
měnit nastavenou teplotu.
Čištění a údržba
Klimatizační
zařízení vůbec
nepracuje.
• Zkontrolujte stav přívodu elektřiny a pak
spusťte klimatizační zařízení znovu.
• Zapněte jističe, připojte napájecí kabel, znovu
spusťte klimatizační zařízení.
• Ujistěte se, že je odpínací prvek sepnut.
• Zkontrolujte, zda neběží nějaký časovač.
Spusťte klimatizační zařízení znovu stiskem
tlačítka Napájení.
Čeština 29
Problém
Řešení
Čištění a údržba
Z klimatizačního
zařízení
nevychází
studený nebo
teplý vzduch.
• Zkontrolujte, zda je nastavená teplota vyšší
v režimu Cool (Chlazení) nebo nižší v režimu
Heat (Vytápění) než je aktuální teplota.
Stiskněte tlačítko Temp (Teplota) na dálkovém
ovladači pro změnu nastavené teploty.
• Zkontrolujte, zda filtr není ucpaný
nečistotami. Je-li vzduchový filtr blokován,
výkon chlazení a vytápění se může snížit.
Pravidelně odstraňujte nečistoty.
• Zkontrolujte, zda není venkovní jednotka
zakrytá nebo instalovaná blízko překážek.
Odstraňte krytí a překážky.
• Zkontrolujte, zda klimatizace nepracuje v
režimu odmrazování. Když se v zimě vytváří
led, nebo je venkovní teplota příliš nízká,
pracuje klimatizace v režimu odmrazování
automaticky. Pokud je tato funkce aktivní,
ventilátor vnitřní jednotky se zastaví a teplý
vzduch nevychází ven.
• Zkontrolujte, zda jsou dveře nebo okna
otevřená. To může způsobit špatné chlazení
nebo vytápění. Zavřete dveře a okna.
• Zkontrolujte, zda je klimatizační zařízení
zapnuté bezprostředně po zastavení chlazení
nebo vytápění. V takovém případě bude
běžet jen ventilátor, aby chránil kompresor
venkovní jednotky.
Z klimatizačního
zařízení
nevychází
studený nebo
teplý vzduch.
• Zkontrolujte, zda délka trubky není příliš
velká. Pokud délka trubky přesahuje
maximální dovolenou délku, může být snížen
výkon chlazení/ohřevu.
30 Čeština
Problém
Řešení
• Zkontrolujte, zda neběží funkce good'sleep.
Když je tato funkce spuštěna, není možné
řídit směr proudění vzduchu. (Ale můžete
řídit směr proudění vzduchu, pokud je tato
funkce je spuštěna v režimu Heat (Vytápění).)
Nemůžu
změnit rychlost
ventilátoru.
• Je-li aktivní režim Auto, Dry (Vysoušení)
nebo Fast (Rychle) nebo je aktivní funkce
good'sleep režimu Cool (Chlazení),
klimatizační jednotka automaticky reguluje
otáčky ventilátoru a nelze měnit rychlost
ventilátoru.
Dálkové
ovládání
nepracuje.
• Vyměňte baterie v dálkovém ovladači za
nové.
• Ujistěte se, že snímač dálkového ovladače
neblokuje žádná překážka.
• Zkontrolujte, zda nejsou blízko
klimatizačního zařízení zdroje silného
osvětlení. Silné světlo vycházející ze
zářivkových trubic nebo z neonových tabulí
může rušit elektrické vlny.
Nefungují
časovače pro
zapnutí/vypnutí
jednotky.
• Zkontrolujte, zda po nastavení času
stisknete tlačítko SET (NASTAVIT) na
dálkovém ovladači.
Indikátor trvale
bliká.
• Stisknutím tlačítka Napájení vypněte
klimatizační zařízení nebo odpojte napájecí
kabel. Pokud indikátor stále bliká, spojte se
se servisním střediskem.
Čeština 31
Čištění a údržba
Nemůžu změnit
směr proudění
vzduchu.
Problém
Řešení
Čištění a údržba
Během provozu
pronikají do
místnosti
zápachy.
• Zkontrolujte, zda klimatizační zařízení
nepracuje v zakouřené oblasti. Vyvětrejte
místnost nebo provozujte klimatizační
zařízení 3 až 4 hodiny v režimu Fan
(Ventilátor). (Nejsou zde použité žádné
komponenty v klimatizačním zařízení, které
by vydávaly silný zápach.)
• Zkontrolujte, zda jsou čisté odtoky.
Pravidelně je čistěte.
Je hlášena
chyba.
• Když bliká indikátor vnitřní jednotky,
spojte se s nejbližším servisním střediskem.
Ujistěte se, že sdělíte servisnímu středisku
chybový kód.
Vytváří se hluk.
• Při změně průtoku chladiva se může
ozývat hluk mohou v závislosti na stavu
klimatizačního zařízení. Jedná se o normální
stav.
Z venkovnmí
jednotky se
kouří.
• Nemusí to být oheň, ale to může být pára
unikající z venkovního tepelného výměníku
při běžící funkci odmrazování v režimu Heat
(Vytápění) v zimním období.
Z potrubních
spojů venkovní
jednotky kape
voda.
• Při prudkých změnách okolní teploty se
může vytvářet kondenzace. Jedná se o
normální stav.
V zájmu plnění antimikrobiální funkce byl tento výrobek ošetřen
biocidním stříbrno-zinečnatým zeolitem.
32 Čeština
Download PDF

advertising