Samsung | AR24NSFHBWKN | Samsung AR24NSFHBWKN Uživatelská přiručka

Klimatizační zařízení
Uživatelská příručka
AR∗∗NSFH∗∗∗
•• Děkujeme vám za zakoupení klimatizačního zařízení společnosti Samsung.
•• Před použitím této jednotky si přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte ho pro budoucí
použití.
Čeština 1

Obsah
Bezpečnostní informace 3
Bezpečnostní informace
3
Jedním pohledem
12
Práce s dálkovým ovládáním
Vkládání baterií • Provozní režimy • Ovládání teploty •
12
Ovládání otáček ventilátoru • Ovládání směru proudění vzduchu
Funkce chytrého napájení
14
Režim chlazení
Režim Cool (Chlazení) • 2-Step cooling (chlazení ve 2 krocích)
14
Vysoušecí režim
Režim Dry (Vysoušení)
14
Topný režim
Režim Heat (Vytápění)
15
Funkce Quick Smart
Režim Auto • Režim Fan (Ventilátor) • Funkce Fast (Rychle) • Funkce Comfort (Komfort) •
Funkce Beep (Pípnutí) • Funkce Quiet (Tichý) • Funkce osvětlení displeje Display (Displej)
16
Energeticky úsporné funkce
18
Energeticky úsporný provoz
Kontrola spotřeby elektřiny • Kontrola doby použití • Funkce Single User (Jeden uživatel) •
18
Funkce časovačů • Funkce good’sleep
Čištění a údržba
21
Čištění jedním pohledem
21
Odstraňování problémů
23
Informace o chladivu
25
2 Čeština
Bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k vážnému zranění
osob nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k lehkému zranění
osob nebo škodám na majetku.
Dodržujte pokyny.
NEPOKOUŠEJTE se.
Ujistěte
se, že je přístroj uzemněn, abyste předešli úrazu
elektrickým proudem.
Odpojení napájení.
NEDEMONTUJTE.
PRO INSTALACI
VAROVÁNÍ
Použijte napájení kabel dimenzovaný na příkon uvedený ve
specifikaci produktu nebo vyšší a použijte ho pouze pro tento
spotřebič. Navíc, nepoužívejte prodlužovací šňůru.
•• Prodloužení vedení může mít za následek úraz elektrickým
proudem nebo požár.
•• Nepoužívejte elektrický transformátor. Může to vést k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
•• Je-li stav napětí/frekvence/jmenovitého proudu rozdílný, může to
způsobit požár.
Čeština 3
Bezpečnostní informace
Před užíváním vašeho nového klimatizačního zařízení si prosím
důkladně přečtěte tento návod, abyste věděli, jak bezpečně a účinně
používat rozsáhlé vlastnosti a funkce vašeho nového spotřebiče.
Protože následující provozní pokyny platí pro různé modely, mohou
se charakteristiky vašeho klimatizačního zařízení mírně lišit od těch
popsaných v tomto návodu. Máte-li jakékoliv dotazy, volejte vaše
nejbližší kontaktní středisko nebo vyhledejte pomoc a informace
online na www.samsung.com.
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Instalaci tohoto spotřebiče musí provádět kvalifikovaný technik
nebo servisní firma.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru, explozi, problémům s výrobkem nebo ke zranění
a také může způsobit propadnutí záruky nainstalovaného výrobku.
Vedle klimatizace nainstalujte odpojovací spínač (ale ne na
panelech klimatizace) a jistič vyhrazený pro klimatizaci.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
Pevně připevněte venkovní jednotku tak, aby její elektrická část
nebyla odkrytá.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru, explozi a problémům s výrobkem.
Neinstalujte tento spotřebič blízko topidla nebo hořlavého
materiálu. Neinstalujte tento spotřebič na vlhké, mastné nebo
prašné místo, ani na místo vystavené přímému slunečnímu
záření a vodě (nebo dešti). Neinstalujte tento spotřebič tam, kde
může unikat plyn.
•• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nikdy neinstalujte venkovní jednotku na místa jako je vysoká
vnější stěna, odkud může jednotka spadnout.
•• Spadne-li venkovní jednotka, může to vést ke zranění, smrti nebo
škodám na majetku.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn. Neuzemňujte
spotřebič k plynovému potrubí, plastovým vodovodním trubkám
nebo telefonnímu vedení.
•• Nedodržení by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem,
požár a explozi.
•• Ujistěte se, zda používáte zástrčku s uzemněním.
4 Čeština
Klimatizační jednotku zakryjte po instalaci materiálem PE BAG a
při spuštění klimatizační jednotky tento materiál odeberte.
Instalujte váš spotřebič na rovnou a tvrdou podlahu, která unese
jeho váhu.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k nadměrným vibracím,
hluku nebo k problémům s výrobkem.
Řádně instalujte odtokovou hadici, aby mohla voda správně
odtékat.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k přetékání vody a ke škodám
na majetku. Zamezte vzniku kondenzátu v odpadním potrubí, protože
v budoucnu by mohlo potrubí začít páchnout.
Když instalujete venkovní jednotku, ujistěte se, že je připojena
odtoková hadice, aby odtok probíhal správně.
•• Voda vytvářená venkovní jednotkou během vytápění může přetékat
a způsobit škody na majetku.
Zvláště v zimě, spadne-li blok ledu, může to vést ke zranění, smrti
nebo škodám na majetku.
Čeština 5
Bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
PRO SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ
VAROVÁNÍ
Je-li hlavní jistič poškozen, kontaktujte nejbližší servisní
centrum.
Za kabely netahejte ani je nadměrně nezatěžujte. Kabely
neprotáčejte ani neuvazujte. Kabely nezavěšujte nad kovové
předměty, na kabely nepokládejte těžké předměty, kabely
nevsunujte mezi předměty ani nevsunujte kabely do prostoru za
spotřebičem.
•• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
UPOZORNĚNÍ
Pokud klimatizační zařízení delší dobu nepoužíváte nebo během
bouřky s hromy a blesky, odpojte elektřinu v jističi.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
PRO UŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Je-li spotřebič zaplaven, spojte se prosím s vaším nejbližším
servisním střediskem.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuk, zápach nebo kouř,
napájení okamžitě odpojte a kontaktujte nejbližší servisní
centrum.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
6 Čeština
Chcete-li klimatizační zařízení nově instalovat, spojte se prosím
s vaším nejbližším servisním střediskem.
•• Důsledkem nedodržení mohou být problémy s výrobkem, únik
vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
•• Dodávková služba se pro tento výrobek neposkytuje. Chcete-li
výrobek nově instalovat na jiném místě, budou dodatečné stavební
výdaje a poplatek za instalaci účtovány.
•• Zvláště chcete-li instalovat výrobek v neobvyklém místě, jako v
průmyslové zóně nebo blízko mořského břehu kde je vystaven
soli ve vzduchu, spojte se prosím s vaším nejbližším servisním
střediskem.
Jističe vedení se nedotýkejte mokrýma rukama.
•• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Je-li ventilátor v provozu, nevypínejte ho pomocí jističe vedení.
•• Vypněte ventilátor a poté ho znovu zapněte, neboť v případě použití
jističe vedení může dojít k vzniku jiskry a to může vést k úrazu
elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Po vybalení klimatizačního zařízení udržujte veškeré balící
materiály bezpečně mimo dosah dětí, protože tyto materiály
mohou být dětem nebezpečné.
•• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.
Čeština 7
Bezpečnostní informace
V případě unikání plynu (např. propanu, LP plynu, atd.) okamžitě
prostor vyvětrejte, aniž byste se kabelu dotkli. Nedotýkejte se
spotřebiče ani kabelu.
•• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
•• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Během provozu v režimu vytápění se nedotýkejte rukama ani
prsty lamel usměrňujících proud vzduchu.
•• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nestrkejte prsty nebo cizí látky do sání vývodu vzduchu
klimatizačního zařízení.
•• Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se děti nezranily strčí-li prsty
do výrobku.
Nebouchejte do klimatizačního zařízení ani jej netahejte
nadměrnou silou.
•• Může to vést k požáru, zranění nebo problémům s výrobkem.
Neumísťujte blízko venkovní jednotky žádný přemět, který
umožní dětem vylézt na přístroj.
•• Může to vést k tomu, že se děti vážně poraní.
Nepoužívejte toto klimatizační zařízení delší dobu ve špatně
větraných místech nebo v blízkosti churavých osob.
•• Protože to může být nebezpečné v důsledku nedostatku kyslíku.
Otevřete okno alespoň jednou za hodinu.
Pokud do spotřebiče vstoupí jakákoli cizí látka, např. voda,
odpojte napájení a kontaktujte nejbližší servisní centrum.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
Nepokoušejte se sami opravovat, demontovat, nebo upravovat
spotřebič.
•• Nepoužívejte žádnou jinou pojistku (jako měděný, ocelový drát,
atd.), než standardní pojistku.
•• Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem, požár,
problémy s výrobkem nebo zranění.
8 Čeština
Neumísťujte pod vnitřní jednotku žádné přeměty či zařízení.
•• Voda odkapávající z vnitřní jednotky může vést k požáru nebo škodám na
majetku.
Zkontrolujte alespoň jednou ročně instalační rám venkovní
jednmotky, zda není zlomený.
•• Důsledkem nedodržení může být zranění, smrt nebo škody na
majetku.
•• Aby nedošlo ke zranění, ujistěte se, že změníte směr vodorovných
lopatek proudění vzduchu po zastavení pohybu vertikálních lopatek
pro proudění vzduchu.
Maximální proud je měřen dle normy IEC a proud je měřen dle
normy ISO pro energetickou účinnost.
Nestavte ani neumísťujte na horní stranu spotřebiče žádné
předměty (jako prádlo, zapálené svíčky, hořící cigarety, nádobí,
chemikálie, kovové předměty, atd.).
•• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem
nebo zranění.
Čeština 9
Bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
•• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nestříkejte na povrch spotřebiče prchavé látky jako insekticidy.
•• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit úraz
elektrickým proudem, požár nebo potíže s výrobkem.
Nepijte vodu z klimatizačního zařízení.
•• Tato voda může být lidem škodlivá.
Nepoužívejte na dálkový ovládač silné údery, ani jej
nedemontujte.
Nedotýkejte se trubek připojených k výrobku.
•• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Nepoužívejte toto klimatizační zařízení pro uchovávání přesných
zařízení, potravin, zvířat, rostlin nebo kosmetiky ani pro žádné
jiné neobvyklé účely.
•• Může to vést ke škodám na majetku.
Zabraňte tomu, aby lidé, zvířata nebo rostliny byli vystaveni delší
dobu proudu vzduchu z klimatizačního zařízení.
•• Může to lidem, zvířatům nebo rostlinám způsobit újmu.
Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží
nebo jim ohledně používání tohoto spotřebiče neradí osoba
zodpovědná za jejich bezpečnost. Je nutné dohlížet na děti, aby
si se spotřebičem nehrály.
10 Čeština
PRO ČIŠTĚNÍ
VAROVÁNÍ
Nečistěte spotřebič stříkáním vody přímo na něj. Nepoužívejte k
čištění spotřebiče benzén, ředidlo nebo alkohol.
•• Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Před čištěním nebo provedením údržby odpojte napájení a
počkejte, dokud se ventilátor nezastaví.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
UPOZORNĚNÍ
Když čistíte povrch výměníku tepla ve venkovní jednotce, buďte
opatrní, protože má ostré hrany.
•• Toto by mělo být provedeno kvalifikovaným technikem. Obraťte se
na svého instalatéra nebo servisní středisko.
Nečistěte sami vnitřek klimatizačního zařízení.
•• Pro čištění vnitřku spotřebiče se obraťte na vaše nejbližší servisní
středisko.
•• Když čistíte filtr, přečtěte si popis v části “Čištění jedním pohledem”.
•• Nedodržení může vést ke škodám, úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
•• Zajistěte, aby se zabránilo zranění ostrými hranami povrchu při
manipulaci s tepelným výměníkem.
Čeština 11
Bezpečnostní informace
Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny
o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti
by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče by
neměly provádět děti bez dozoru.
Práce s dálkovým ovládáním
Snadno můžete používat klimatizační jednotku s různými režimy a poté ovládáním teploty, rychlostí ventilátoru, a
směrem proudění vzduchu. Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače najdete na začátku této příručky.
Vkládání baterií
1
Ovládání teploty
Můžete ovládat teplotu v jednotlivých režimech
takto:
Jedním pohledem
dvě1.5V
baterie
AAA 1.5V
two
AAAtypu
type batteries
Režim
Auto/Cool
(Chlazení)/Heat
(Vytápění)
Dry (Vysoušení)
POZNÁMKA
• Popisky v této příručce jsou převážně vytvořeny na
základě tlačítek dálkového ovládání.
• I když se zobrazí Ionizer ( ) a d’light Cool na
displeji dálkového ovládání, u tohoto modelu není
k dispozici.
• Pro vícenásobný systém Ionizer ( ) / d’light Cool
/ Single user jsou zobrazeny na displeji dálkového
ovládání, avšak tyto funkce nejsou k dispozici.
1
Provozní režimy
Můžete aktuální režim měnit mezi Auto, Cool
(Chlazení), Dry (Vysoušení), Fan (Ventilátor), a Heat
(Vytápění) stisknutím tlačítka
.
Fan (Ventilátor)
Ovládání teploty
Nastavte hodnotu mezi 16 °C
a 30 °C po 1 °C.
Nastavte hodnotu mezi 18 °C
a 30 °C po 1 °C.
Nelze regulovat teplotu.
POZNÁMKA
Můžete použít režimy Cool (Chlazení), Dry (Vysoušení)
a Heat (Vytápění) za následujících podmínek:
Režim
Vnitřní
teplota
Vnejší
teplota
Vnitřní
vlhkost
Cool
(Chlazení)
Dry
Heat
(Vysoušení) (Vytápění)
18 °C až
27 ° C
16 °C až 32 °C
nebo nižší
32 °C
-10 °C až
-10 °C až
-15 °C až
24 °C
46 °C
46 °C
80 % nebo
méně
_
_
relativní
vlhkosti
• V případě, že je klimatizační jednotka v prostředí s
vysokou vlhkostí v režimu Cool (Chlazení) po delší
dobu, může dojít ke kondenzaci.
• V případě, že venkovní teplota klesne na -15°C,
může se topný výkon snížit až na 60 % až 70 %
specifikované kapacity.
• Pro více informací o venkovní teplotě ve
vícenásobném systému se podívejte do manuálu pro
vícenásobný systém.
12 Čeština
1
Ovládání otáček ventilátoru
Můžete zvolit následující rychlosti ventilátoru v
každém režimu:
Fan
(Ventilátor)
Dostupné rychlosti ventilátoru
(Auto)
Ovládání směru proudění
vzduchu
Svislé proudění vzduchu
Udržujte svislé proudění vzduchu v konstantním
směru zastavením pohybu vertikálních lopatek pro
proudění vzduchu.
V provozu
(Auto), (Nízká),
(Střední),
(Vysoká),
(Turbo)
(Nízká),
(Vysoká),
(Střední),
(Turbo)
▶
POZNÁMKA
• Pokud nastavíte lopatku svislého otáčení proudu
vzduchu ručně, nemusí se při vypnutí klimatizace
zcela uzavřít.
• Můžete řídit směr svislého proudění vzduchu při
běžící funkci good'sleep, zatímco jednotka pracuje
v režimu Heat (Vytápění), ale ne v režimu Cool
(Chlazení).
Vodorovné proudění vzduchu (manuální)
Udržujte vodorovné proudění vzduchu v konstantním
směru ruční změnou směru horizontálních lopatek
pro proudění vzduchu.

Čeština 13
Jedním pohledem
Režim
Auto
(Auto)/Dry
(Vysoušení)
Cool
(Chlazení)/
Heat
(Vytápění)
1
Režim chlazení
Inteligentní a výkonné chladící funkce klimatizačního zařízení Samsung udržují uzavřený prostor vychlazený a
pohodlný.
2
Režim Cool (Chlazení)
Použijte režim Cool (Chlazení), aby jste zůstali v
horkém počasí v pohodě.
▶
▶
Vyberte Cool (Chlazení).
POZNÁMKA
• Pro své pohodlí udržujte teplotní rozdíl mezi
vnitřním a venkovním vzduchem do 5 ° C v režimu
Cool (Chlazení).
• Po výběru režimu Cool (Chlazení) vyberte funkci,
teplotu a otáčky ventilátoru, které chcete použít.
Funkce chytrého napájení
‐‐ Chcete-li rychle ochladit váš pokoj, vyberte
nízkou teplotu a vysoké otáčky ventilátoru.
‐‐ Aby se ušetřila energie, zvolte vysokou teplotu a
nízké otáčky ventilátoru.
‐‐ Jak se vnitřní teplota blíží nastavené teplotě,
kompresor pracuje pro úsporu energie na nízké
otáčky.
3
2-Step cooling (chlazení ve 2
krocích)
Použijte funkci 2-Step chlazení ve 2 krocích k
rychlému dosažení nastavené teploty. Klimatizační
zařízení automaticky nastaví automaticky otáčky
ventilátoru a směr proudění vzduchu. Můžete si
vybrat tuto funkci pouze tehdy, když je spuštěn režim
Cool (Chlazení).
V režimu Cool
(Chlazení)
▶
Vyberte 2-Step (2 kroky).
▶

▶
▶
POZNÁMKA
• Zvolíte-li funkci 2-Step chlazení, zatímco běží funkce
jako Fast (Rychle), Comfort (Komfort), Quiet (Tichý),
Single user (Jeden uživatel) nebo good'sleep, jsou
tyto funkce zrušeny.
Vysoušecí režim
Vysoušecí funkce klimatizačního zařízení Samsung udržují uzavřený prostor vysušený a pohodlný.
4
Režim Dry (Vysoušení)
Použijte režim Dry (Vysoušení) v deštivém nebo
vlhkém počasí.
▶
14 Čeština
▶ Vyberte Dry (Vysoušení).
POZNÁMKA
• Čím nižší je nastavená teplota, tím vyšší je vysoušecí
kapacita. Pokud se aktuální vlhkosti zdá být vysoká,
nastavte požadovanou teplotu na nízkou teplotu.
• Nelze použít režim Dry (Vysoušení) pro vytápění.
Režim Dry (Vysoušení) je navržen tak, aby produkoval
chlad jako vedlejší účinek.
Topný režim
Vytápěcí funkce klimatizačního zařízení Samsung udržují uzavřený prostor vytopený a pohodlný.
5
Režim Heat (Vytápění)
Použijte režim Heat (Vytápění), aby jste zůstali v
teple.
▶
▶
Vyberte Heat (Vytápění).
POZNÁMKA
• Zatím co se klimatizační zařízení ohřívá, může na
začátku procesu ventilátor stát po dobu asi 3 až 5
minut, aby se zabránilo studeným vlnám.
• Když běží funkce odmrazování běží, nevychází žádný
vzduch z vnitřní jednotky, aby se zabránilo úniku
studeného vzduchu. Když je odmrazování dokončeno,
po chvíli vyjde z klimatizace teplý vzduch.
• Interval mezi odmrazováním se může zkrátit v
závislosti na množství námrazy utvářené na venkovní
jednotce.
• Interval mezi odmrazováním se může zkrátit v
závislosti také na množství vlhkosti po dešti a sněhu.
• Když je funkce odmrazování aktivní, nelze pomocí
dálkového ovládání vybrat jiné funkce. Vyberte ji až
poté, co se dokončí odmrazování.
• Pokud klimatizační zařízení neohřívá dostatečně
vzduch, použijte další topné zařízení společně s
klimatizací.
Funkce chytrého napájení
• Pokud je v režimu Heat (Vytápění) venkovní teplota
nízká a vlhkost vzduchu je, na venkovním tepelném
výměníku se může objevit námraza. To může
také snížit účinnost topení. Pokud k tomu dojde,
klimatizace spustí funkci rozmrazování po dobu
5 až 12 minut za účelem odstranění námrazy na
venkovním tepelném výměníku.
Čeština 15
Funkce Quick Smart
K dispozici je celá řada další funkcích poskytovaných klimatizační jednotkou Samsung.
6
Režim Auto
Použijte režim Auto, pro automatický provoz
klimatizační jednotky. Klimatizační zařízení bude
poskytovat nejpohodlnější atmosféru, která je v jejích
silách.
▶
▶ Vyberte Auto.
POZNÁMKA
Funkce chytrého napájení
• Když se vnitřní teplota zdá být vyšší nebo nižší
než nastavená hodnota, klimatizační jednotka
automaticky vytváří buď chladný vzduch pro snížení
vnitřní teploty nebo teplý vzduch zvýšení vnitřní
teploty.
7
Režim Fan (Ventilátor)
Použijte režim Fan (Ventilátor) pro spuštění
klimatizační jednotky jako běžný ventilátor.
Klimatizační jednotka poskytuje přirozený vánek.
▶
▶
8
Funkce Fast (Rychle)
Použijte funkci Fast (Rychle) pro rychlé chlazení nebo
vytápění vašeho pokoje. Tato funkce spustí nejsilnější
chlazení a vytápění poskytované klimatizační
jednotkou. Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu
Cool (Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
▶
nebo Heat (Vytápění)

Vyberte Fast
▶ (Rychle).
▶
▶
POZNÁMKA
• Můžete změnit směr proudění vzduchu.
• Nemůžete změnit nastavenou teplotu a rychlost
ventilátoru.
• Pokud vyberete funkci Fast (Rychle) v režimu Heat
(Vytápění), nebudete moci zvýšit otáčky ventilátoru
za účelem zastavení ventilace studeného vzduchu.
• Zvolíte-li funkci Fast (Rychle), zatímco běží funkce
jako 2-Step chlazení, Comfort (Komfort), Single user
(Jeden uživatel), Quiet (Tichý) nebo good'sleep, jsou
tyto funkce zrušeny.
Vyberte Fan (Ventilátor).
9
Funkce Comfort (Komfort)
POZNÁMKA
• Nebude-li klimatizační zařízení delší dobu
používáno, vysušte jej provozem v režimu Fan
(Ventilátor) po dobu 3 až 4 hodiny.
• Venkovní jednotka je navržena tak, aby nepracovala
v režimu Fan (Ventilátor), aby se zabránilo foukání
studeného vzduchu z vnitřní jednotky. To je normální
provoz a nejedná se o chybu klimatizační jednotky.
16 Čeština
Použijte funkci Comfort (Komfort) pokud máte pocit,
že současné chlazení nebo vytápění je příliš silné.
Klimatizační zařízení poskytuje mírné chlazení nebo
vytápění. Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu
Cool (Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
▶
▶
nebo Heat (Vytápění)

Vyberte Comfort
▶ (Komfort).
▶
POZNÁMKA
• Můžete změnit nastavenou teplotu a směr proudění
vzduchu.
• Nemůžete změnit rychlost ventilátoru.
• Pokud máte pocit, že chlazení nebo vytápění pomocí
funkce Comfort (Komfort) je slabé, zrušte funkci
Comfort (Komfort).
• Zvolíte-li funkci Comfort (Komfort), zatímco běží
funkce jako 2-Step chlazení, Fast (Rychle), Single
user (Jeden uživatel), Quiet (Tichý) nebo good'sleep,
jsou tyto funkce zrušeny.
10
Funkce Beep (Pípnutí)
▶

▶
Vyberte Beep
(Pípnutí).
▶
11
Funkce osvětlení displeje
Display (Displej)
Použijte funkcí osvětlení displeje Display (Displej)
pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení displeje vnitřní
jednotky.
▶

▶
Vyberte Display
(Displej).
▶
POZNÁMKA
• Funkce osvětlení displeje Display (Displej)
nefunguje, je-li vnitřní jednotka vypnuta.
• Ukazatel Timer (Časovač) ( ) nezmizí, i když
vypnete funkci osvětlení displeje Display (Displej).
• Změníte-li aktuální režim nebo funkci, když je funkce
osvětlení displeje Display (Displej) zapnuta, funkce
osvětlení displeje Display (Displej) se vypne.
Funkce Quiet (Tichý)
Použijte funkci Quiet (Tichý) pro snížení provozního
hluku. Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu Cool
(Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
▶
nebo Heat (Vytápění)

Vyberte Quiet
▶ (Tichý).
▶
▶
POZNÁMKA
• Můžete změnit nastavenou teplotu a směr proudění
vzduchu.
• Nemůžete změnit rychlost ventilátoru.
• Zvolíte-li funkci Quiet (Tichý), zatímco běží funkce
jako 2-Step chlazení, Fast (Rychle), Comfort
(Komfort), Single user (Jeden uživatel) nebo
good'sleep, jsou tyto funkce zrušeny.
Čeština 17
Funkce chytrého napájení
Použijte zvukovou funkci Beep (Pípnutí) pro zapnutí
nebo vypnutí pípnutí, která se přehraje při stisknutí
tlačítka na dálkovém ovladači.
12
Energeticky úsporný provoz
Inteligentní energeticky úsporné funkce klimatizačního zařízení Samsung snižují spotřebu elektrické
energie.
13
14
Kontrola spotřeby elektřiny
U samostatného systému není tato funkce
podporována.
U vícenásobný systému není tato funkce
podporována.
Použijte funkci Usage (Užívání) pro kontrolu
spotřebované elektrické energie klimatizační jednotkou.
Množství spotřebované energie se zobrazí na displeji
vnitřní jednotky po dobu několika sekund a zobrazí se
nastavená pokojová teplota.
V provozu
▶
Vyberte Usage (Užívání).
▶

Kontrola doby použití
▶
▶
Rozsah zobrazené hodnoty se pohybuje v rozmezí 1
kWh a 99 kWh. Spotřeba elektrické energie se počítá
od okamžiku, kdy se klimatizační zařízení zapne.
Hodnota se vynuluje, když se klimatizační jednotka
vypne.
POZNÁMKA
Použijte funkci Doba použití ke kontrole trvání provozu
od chvíle, kdy je klimatizace zapnuta, do chvíle, kdy je
zvolena funkce Doba použití. Doba použití je zobrazena
na displeji interiérové jednotky po dobu několika sekund
a poté se objeví nastavená interiérová teplota.
V provozu
▶
Vyberte Usage (Užívání).
▶

▶
▶
Doba použití je zobrazena v jednotkách hodin. Pro až
59 minut je zobrazeno 00. Od 1 hodiny se zobrazují
pouze hodiny, minuty nejsou zobrazeny. Rozsah
zobrazené hodnoty se pohybuje v rozmezí 0,0 a 99.
Hodnota se vynuluje, když se klimatizační jednotka
vypne.
Energeticky úsporné funkce
• Využití zobrazené na displeji vnitřní jednotky se
může mírně lišit od množství skutečně spotřebované
elektřiny.
• Můžete si prohlédnout spotřebu elektrické energie
pouze tehdy, když je klimatizace v provozu.
POZNÁMKA
• Doba použití zobrazená na displeji interiérové
jednotky se může trochu lišit od skutečné provozní
doby klimatizace.
• Dobu použití můžete zobrazit pouze tehdy, když je
klimatizace v provozu.
18 Čeština
15
Funkce Single User (Jeden
uživatel)
Použijte funkci Single user (Jeden uživatel) ke snížení
spotřeby elektrické energie v době, kdy jednotka chladí
nebo ohřívá vzduch. Můžete si vybrat tuto funkci jak v
režimu Cool (Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
▶
POZNÁMKA
• Při spuštění funkce Single user (Jeden uživatel) se
zobrazí vzor
na dálkovém ovladači po dobu
několika sekund a automaticky se spustí svislé otáčení
proudu vzduchu.
• Po zvolení funkce Single user (Jeden uživatel),
můžete změnit nastavenou teplotu (24 °C až 30 °C
v režimu Cool (Chlazení), 16 °C až 30 °C v režimu
Heat (Vytápění)), otáčky ventilátoru a vertikální směr
proudění vzduchu.
• Dokonce i po vypnutí funkce Single user (Jeden
uživatel) bude svislé otáčení proudu vzduchu
pokračovat, dokud jej nevypnete pomocí tlačítka pro
svislé otáčení proudu vzduchu ( ).
• Zvolíte-li funkci Single user (Jeden uživatel), zatímco
běží funkce jako 2-Step chlazení, Fast (Rychle),
Comfort (Komfort), Quiet (Tichý) nebo good'sleep, jsou
tyto funkce zrušeny.
• Můžete také spustit funkci Single user (Jeden uživatel)
stisknutím tlačítka Options (Možnosti)(
).

▶
▶
Vyberte Single user
▶ (Jeden uživatel).
▶
(Vyberte On (Zap) nebo Off (Vyp) mezi
On (Zap) a Off (Vyp) a
.)

(Nastavte zapínací/
vypínací čas)
▶
▶
• Stisknutím tlačítka
(Timer)(Časovač) změníte
aktuální funkci mezi On (Zap), Off (Vyp) a
(good'sleep).
(good'sleep) je zobrazen pouze v
režimech Cool (Chlazení) a Heat (Vytápění).
POZNÁMKA
• Po spuštění funkce časovače se zobrazí ukazatel
Timer (Časovač) ( ) na displeji vnitřní jednotky.
• Můžete nastavit čas mezi 0,5 a 24 hodinami.
Nastavte časový interval na 0,0 pro zrušení funkce
časovače.
• Po zapnutí časovače můžete změnit režim a
nastavené teploty. Nemůžete změnit nastavenou
teplotu během provozu v režimu Fan (Ventilátor).
• Nelze nastavit stejný čas pro zapnutí a vypnutí
časovače.
Kombinování funkce časovaného zapnutí a
vypnutí
Příklad) Časované zapnutí na: 3 hodiny,
časované vypnutí: 5 hodina
Pokud je
Klimatizační jednotka se zapne po
klimatizační
3 hodinách od okamžiku, kdy jste
zařízení
nastavili časovače a zůstává běžet po
vypnuté
dobu 2 hodin, poté se automaticky
vypne.
Příklad) Časované zapnutí na: 3 hodiny,
časované vypnutí: 1 hodina
Pokud je
klimatizační Klimatizační zařízení se vypne po 1
zařízení
hodině od chvíle, kdy jste nastavili
zapnuté
časovač a zapne se po 2 hodinách od
vypnutí.
Čeština 19
Energeticky úsporné funkce
• Je-li funkce Single user (Jeden uživatel) zapnuta v
režimu Cool (Chlazení), zatímco nastavená teplota
je nastavena na hodnotu nižší než 24 ° C, nastavená
teplota bude automaticky zvýšena na 24 °C. Ale pokud
je nastavená teplota nastavena na hodnotu mezi 25 °C
a 30 °C, zůstává stejná.
V režimu Cool (Chlazení)
nebo Heat (Vytápění)
Funkce časovačů
Použijte časovače pro zapnutí nebo vypnutí
klimatizační jednotky v čase, který jste nastavili.
U vícenásobný systému není tato funkce
podporována.
V režimu Cool (Chlazení)
nebo Heat (Vytápění)
16
Energeticky úsporný provoz
17
Funkce good’sleep
Použijte funkci good'sleep, pokud chcete v noci
dobře spát a šetřit energii. Můžete si vybrat tuto
funkci jak v režimu Cool (Chlazení), tak v režimu Heat
(Vytápění).
V režimu Cool
(Chlazení)
nebo Heat
(Vytápění)
▶

(Vyberte
mezi On (Zap) a
Off (Vyp) a
.)
(Nastavuje
provozní čas.)
▶
▶
• Stisknutím tlačítka
(Timer)(Časovač) změníte
aktuální funkci mezi On (Zap), Off (Vyp) a
(good’sleep).
POZNÁMKA
Energeticky úsporné funkce
• Po spuštění funkce good'sleep se zobrazí ukazatel
Timer (Časovač) ( ) na displeji vnitřní jednotky.
• Můžete upravit nastavené teploty o 1 °C mezi 16 °C
a 30 °C.
• Doporučen a optimální nastavení teploty v režimu
good'sleep jsou následující:
Režim
Doporučené
Optimální
nastavení teploty nastavení teploty
Cool
(Chlazení)
25 °C až 27 °C
26 °C
Heat
(Vytápění)
21 °C až 23 °C
22 °C
20 Čeština
• Můžete nastavit dobu provozu mezi 0,5 a 12
hodinami. Nastavte dobu provozu na 0,0 pro zrušení
funkce good'sleep.
• Výchozí doba provozu pro funkci good'sleep v
režimu Cool (Chlazení) je 8 hodin. Je-li doba provozu
nastavena na více než 5 hodin, funkce Buzení začíná
1 hodinu před nastaveným časem. Klimatizační
jednotka se automaticky zastaví po uplynutí
nastaveného času provozu.
• Pokud se funkce Timed on, Timed off a good'sleep
překrývají, klimatizační zařízení pracuje pouze s
časovačem, který započal nejdříve.
• Zvolíte-li funkci good'sleep, zatímco běží funkce
jako 2-Step chlazení, Fast (Rychle), Comfort
(Komfort), Quiet (Tichý) nebo Single user (Jeden
uživatel), jsou tyto funkce zrušeny.
Čištění jedním pohledem
Spuštění automatického čištění
Doba čištění (min)
Displej
jednotky
Indoorvnitřní
unit display
Auto (Chlazení),
Chlazení,
Vysoušení
30
Auto (Vytápění),
Vytápění,
Ventilátor
15
POZNÁMKA
• Při nastavení časovače automatického čištění bliká ukazatel Clean (Vyčistit) a pak na displeji dálkového ovládání
zmizí. Ukazatel Timer (Časovač) ( ) se také objeví na displeji vnitřní jednotky.
• Když je klimatizační zařízení vypnuto, automatické čistění začíná ihned po jeho výběru. Když je klimatizační
zařízení zapnuto, automatické čištění se pouští hned, jakmile klimatizační jednotka zastaví.
• Po aktivaci automatické čištění bude interní ventilátor pokračovat v chodu a lopatka směru proudu vzduchu
zůstane otevřená a bude vypuzovat okolní vzduch.
Čištění exteriéru vnitřní jednotky a exteriéru venkovní tepelné jednotky
Vlažný vlhký hadřík
Měkký kartáč
Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuto a
odpojený napájecí kabel.
Pro vyčištění od prachu postříkejte výměník vodou.
• Pro čištění povrchů nepoužívejte kyselinu sírovou, kyselinu chlorovodíkovou, nebo organická rozpouštědla (jako
je například ředidlo, petrolej a aceton). Nedávejte žádné nálepky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu
klimatizační jednotky.
• Při čištění a kontrole tepelného výměníku na venkovní jednotce se obraťte se na nejbližší servisní středisko o
pomoc.
Čeština 21
Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
• Nečistěte displej s pomocí alkalických čistících prostředků.
Čištění jedním pohledem
Čištění vzduchového filtru

Vysavač
Měkký kartáč
30 minut
Jemným čisticí prostředek
UPOZORNĚNÍ
• Nedrhněte vzduchový filtr kartáčem nebo jiným čistícím nástrojem. Mohlo by to poškodit filtr.
• Nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření při sušení.
POZNÁMKA
• Čistěte vzduchový filtr každé 2 týdny. Termín čištění se může lišit v závislosti na používání a na podmínkách
prostředí.
• Suší-li se vzduchový filtr ve vlhkém prostoru, může produkovat nepříjemné zápachy. Znovu jej vyčistěte a vysušte
v dobře větraném místě.
Resetování připomenutí čištění filtru
Čištění a údržba
Displej
jednotky
Indoorvnitřní
unit display
22 Čeština
Odstraňování problémů
Jestliže klimatizační zařízení nepracuje správně, pro ušetření času a zbytečných výdajů se podívejte na
následující tabulku.
Problém
Řešení
• Zkontrolujte stav přívodu elektřiny a pak spusťte klimatizační zařízení znovu.
Klimatizační zařízení vůbec
nepracuje.
Nemohu změnit teplotu.
• Zapněte jističe, připojte napájecí kabel, znovu spusťte klimatizační zařízení.
• Ujistěte se, že je odpínací prvek sepnut.
• Zkontrolujte, zda neběží nějaký časovač. Spusťte klimatizační zařízení znovu
stiskem tlačítka Napájení.
• Zkontrolujte, zda je spuštěn režim Fan (Ventilátor) nebo Fast (Rychle). V
těchto režimech řídí klimatizační jednotka nastavenou teplotu automaticky a
nelze měnit nastavenou teplotu.
• Zkontrolujte, zda je nastavená teplota vyšší v režimu Cool (Chlazení) nebo
nižší v režimu Heat (Vytápění) než je aktuální teplota. Stiskněte tlačítko Temp
(Teplota) na dálkovém ovladači pro změnu nastavené teploty.
• Zkontrolujte, zda filtr není ucpaný nečistotami. Je-li vzduchový filtr blokován,
výkon chlazení a vytápění se může snížit. Pravidelně odstraňujte nečistoty.
• Zkontrolujte, zda není venkovní jednotka zakrytá nebo instalovaná blízko
překážek. Odstraňte krytí a překážky.
Z klimatizačního zařízení
nevychází studený nebo
teplý vzduch.
• Zkontrolujte, zda klimatizace nepracuje v režimu odmrazování. Když se v
zimě vytváří led, nebo je venkovní teplota příliš nízká, pracuje klimatizace
v režimu odmrazování automaticky. Pokud je tato funkce aktivní, ventilátor
vnitřní jednotky se zastaví a teplý vzduch nevychází ven.
• Zkontrolujte, zda jsou dveře nebo okna otevřená. To může způsobit špatné
chlazení nebo vytápění. Zavřete dveře a okna.
• Zkontrolujte, zda je klimatizační zařízení zapnuté bezprostředně po zastavení
chlazení nebo vytápění. V takovém případě bude běžet jen ventilátor, aby
chránil kompresor venkovní jednotky.
• Zkontrolujte, zda délka trubky není příliš velká. Pokud délka trubky přesahuje
maximální dovolenou délku, může být snížen výkon chlazení/ohřevu.
• Zkontrolujte, zda neběží funkce good'sleep. Když je tato funkce spuštěna,
není možné řídit směr proudění vzduchu. (Ale můžete řídit směr proudění
vzduchu, pokud je tato funkce je spuštěna v režimu Heat (Vytápění).)
Nemůžu změnit rychlost
ventilátoru.
• Je-li aktivní režim Auto, Dry (Vysoušení) nebo Fast (Rychle) nebo je aktivní
funkce good'sleep režimu Cool (Chlazení), klimatizační jednotka automaticky
reguluje otáčky ventilátoru a nelze měnit rychlost ventilátoru.
Čeština 23
Čištění a údržba
Nemůžu změnit směr
proudění vzduchu.
Odstraňování problémů
Problém
Řešení
• Vyměňte baterie v dálkovém ovladači za nové.
Dálkové ovládání
nepracuje.
• Ujistěte se, že snímač dálkového ovladače neblokuje žádná překážka.
• Zkontrolujte, zda nejsou blízko klimatizačního zařízení zdroje silného
osvětlení. Silné světlo vycházející ze zářivkových trubic nebo z neonových
tabulí může rušit elektrické vlny.
Nefungují časovače pro
zapnutí/vypnutí jednotky.
• Zkontrolujte, zda po nastavení času stisknete tlačítko SET (NASTAVIT) na
dálkovém ovladači.
Indikátor trvale bliká.
• Stisknutím tlačítka Napájení vypněte klimatizační zařízení nebo odpojte
napájecí kabel. Pokud indikátor stále bliká, spojte se se servisním střediskem.
Během provozu pronikají
do místnosti zápachy.
• Zkontrolujte, zda klimatizační zařízení nepracuje v zakouřené oblasti.
Vyvětrejte místnost nebo provozujte klimatizační zařízení 3 až 4 hodiny
v režimu Fan (Ventilátor). (Nejsou zde použité žádné komponenty v
klimatizačním zařízení, které by vydávaly silný zápach.)
• Zkontrolujte, zda jsou čisté odtoky. Pravidelně je čistěte.
Je hlášena chyba.
• Když bliká indikátor vnitřní jednotky, spojte se s nejbližším servisním
střediskem. Ujistěte se, že sdělíte servisnímu středisku chybový kód.
Vytváří se hluk.
• Při změně průtoku chladiva se může ozývat hluk mohou v závislosti na stavu
klimatizačního zařízení. Jedná se o normální stav.
Z venkovnmí jednotky se
kouří.
• Nemusí to být oheň, ale to může být pára unikající z venkovního tepelného
výměníku při běžící funkci odmrazování v režimu Heat (Vytápění) v zimním
období.
Z potrubních spojů
venkovní jednotky kape
voda.
• Při prudkých změnách okolní teploty se může vytvářet kondenzace. Jedná se
o normální stav.
Čištění a údržba
V zájmu plnění antimikrobiální funkce byl tento výrobek ošetřen biocidním stříbrno-zinečnatým zeolitem.
24 Čeština
Informace o chladivu
Důležité informace: nařízení týkající se použitého chladiva.
Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny. Nenechte tyto plyny projít do atmosféry.
UPOZORNĚNÍ
Pokud systém obsahuje 5 tCO2e a více fluorovaných skleníkových plynů, podle nařízení (EU) č. 517/2014 je u něj
nutné minimálně každých 12 měsíců provádět kontroly úniku. Tuto činnost může provádět pouze kvalifikovaný
pracovník. Ve výše uvedené situaci je pracovník provádějící instalaci (nebo oprávněná osoba odpovídající za finální
kontrolu) povinen dodat knihu údržby obsahující veškeré zaznamenané údaje podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech.
Typ chladiva
Hodnota GWP
R-410A
2088
• GWP: Potenciál globálního oteplování
• Výpočet tCO2e : kg x GWP/1000
Čištění a údržba
Čeština 25
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat
jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu
a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského
úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií tohoto výrobku
Toto označení na baterii, návodu nebo na balení ukazuje, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své
životnosti likvidovány spolu s ostatním domovním odpadem. Kde je tak označeno, ukazují chemické značky
Hg, Cd nebo Pb, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo ve větším množství, než je referenční úroveň
dle Směrnice EC 2006/66.
Bližší informace o závazcích společnosti Samsung vůči ochraně životního prostředí a regulačních
povinnostech týkajících se konkrétních výrobků (např. REACH, OEEZ, baterie a akumulátory) naleznete na
adrese: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
DB68-07571A-00
Download PDF

advertising