Samsung | C34H890WJU | Samsung 34'' Business monitor CH890 Uživatelská přiručka

Uživatelská příručka
C34H890WJ*
Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem
zlepšení výkonu výrobku.
Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.
© Samsung Electronics
Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.
Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.
Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.
••
Správní poplatek bude účtován v případě, že
‒‒ (a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
‒‒ (b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
••
Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde
k návštěvě technika.
Obsah
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření pro skladování
Připojení a používání vstupních zařízení
4
4
Bezpečnostní opatření
4
Znaky
4
Čištění
5
Elektřina a bezpečnost
5
Instalace
6
Provoz7
Příprava
Části
9
Ovládací panely
9
Průvodce směrovými tlačítky
10
Průvodce funkčními tlačítky
11
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a Eye
13
Saver Mode
Změna nastavení hodnoty Volume
13
Opačná strana
14
Nastavení sklonu a výšky výrobku
15
Zámek proti krádeži
16
Opatření při přesouvání monitoru
16
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo
stolního stojanu
17
Instalace
Připevnění stojanu
Sejmutí stojanu
18
18
19
SAMSUNG MAGIC Upscale
28
HDMI Black Level
28
Před instalací monitoru si přečtěte následující
pokyny.
20
Eye Saver Mode
28
Připojení a užívání PC
Připojení pomocí kabelu HDMI
Připojení pomocí kabelu USB typu C
Připojení pomocí kabelu DP
Připojení sluchátek
20
20
21
21
21
Game Mode
28
Response Time
28
Picture Size
29
Screen Adjustment
29
Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače
USB
22
Připojení počítače k monitoru
22
Použití monitoru jako rozbočovače USB
22
Připojení napájení
Uspořádání připojených kabelů
23
24
Správné držení těla při používání monitoru
Konfigurace nastavení PIP/PBP
PIP/PBP Mode
30
25
Size
31
Instalace ovladače
25
Position
31
Nastavení optimálního rozlišení
25
Sound Source
31
Source
32
Picture Size
32
Contrast
33
Nastavení obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
26
Brightness
27
Contrast
27
Sharpness
27
Color
27
2
Obsah
Nastavení hodnot OSD
(zobrazení na obrazovce)
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Omezení a problémy s instalací
Požadavky na systém
Příloha
40
40
40
Transparency
34
Position
34
Language
34
Display Time
34
Průvodce odstraňováním potíží
DisplayPort Ver.
35
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
Ověření funkce výrobku
Kontrola rozlišení a frekvence
Kontrolní kroky
41
41
41
41
HDMI Mode
35
Otázky a odpovědi
43
FreeSync
36
Eco Saving Plus
38
Off Timer
38
PC/AV Mode
38
Source Detection
39
Key Repeat Time
39
Power LED On
39
Reset All
39
Information
39
Nastavení a resetování
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro
zákazníky)
47
Nejedná se o vadu výrobku
47
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka 47
jiného důvodu
47
Extended warranty
48
Specifikace
Obecné
44
Tabulka standardních režimů signálu
45
3
Kapitola 01
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření
V okolí výrobku ponechejte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může
způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené
v následující části.
Upozornění
NEOTVÍREJTE, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Varování : ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRODEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT. (NEBO ZADNÍ STRANU)
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ UŽIVATELSKY OBSLUŽNÉ ČÁSTI
VEŠKEROU ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
10 cm
10 cm
Tento znak signalizuje, že je uvnitř vysoké napětí.
Jakýkoli kontakt s vnitřními částmi výrobku je nebezpečný.
10 cm
Tento znak upozorňuje, že k výrobku byla dodána literatura vztahující
se k provozu a údržbě.
10 cm
10 cm
Znaky
Varování
Bezpečnostní opatření pro skladování
Upozornění
Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození
majetku.
Na modelech s vysoce lesklým povrchem může dojít k vytváření bílých skvrn, pokud je v jejich blízkosti
použit ultrazvukový zvlhčovač.
――Chcete-li provést čištění vnitřní části monitoru, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung
(údržba je zpoplatněna).
Netlačte na obrazovku monitoru rukama ani jinými předměty. Mohlo by dojít k poškození obrazovky.
4
Čištění
――Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.
――Při čištění dodržujte následující kroky.
Elektřina a bezpečnost
Varování
1 Vypněte televizor a počítač.
•• Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.
2 Odpojte napájecí kabel od televizoru.
•• Nezapojujte více výrobků do jedné elektrické zásuvky.
――Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Jinak může dojít k poranění
elektrickým proudem.
3 Otřete monitor čistým, jemný, suchým hadříkem.
‒‒ Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují povrchově aktivní činidla, alkohol
nebo rozpouštědla.
‒‒ Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.
4 Při čištění vnějších částí televizoru namočte jemný suchý hadřík ve vodě a důkladně vyždímejte.
5 Po dokončení čištění zapojte napájecí kabel zpět do televizoru.
6 Zapněte televizor a počítač.
•• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
•• Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.
•• Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro izolovaná zařízení typu 1)
•• Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Dejte pozor, abyste napájecí kabel nenechali
pod těžkým předmětem.
•• Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.
•• Suchým hadříkem očistěte prach kolem kolíků elektrické zástrčky a zásuvky.
Upozornění
•• Neodpojujte napájecí kabel během používání výrobku.
•• Používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem společností Samsung. Nepoužívejte napájecí
kabel s jinými výrobky.
•• Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.
‒‒ V případě problému je třeba přerušit přísun elektrického proudu do výrobku odpojením
napájecího kabelu.
•• Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.
5
Instalace
Varování
Upozornění
•• Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blízkosti
zdrojů tepla.
•• Při stěhování výrobek neupusťte.
•• Neumísťujte výrobek do špatně odvětraných prostor, jako jsou např. knihovny nebo přístěnky.
•• Nepokládejte výrobek na přední stranu.
•• Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní hrana nevyčnívá.
•• Umístěte výrobek alespoň 10 cm od stěny, aby bylo umožněno větrání.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
•• Plastové obaly schovejte před dětmi.
‒‒ Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.
‒‒ Děti by se mohly udusit.
•• Neumísťujte výrobek na nestabilní nebo chvějící se povrch (vratká police, nakloněný povrch, atd.)
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
‒‒ Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho poškození nebo
požár.
•• Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti (kapky vody atd.),
oleji nebo kouři.
•• Televizor opatrně postavte.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství jemného prachu,
chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti nebo umístění produktu na místo, kde
by měl monitor delší dobu nepřetržitě fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.
‒‒ Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se s centrem služeb zákazníkům
společnosti Samsung.
•• Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých předmětu (např.
topení).
‒‒ Může dojít ke zkrácení životnosti výrobku nebo k požáru.
•• Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.
•• Jedlý tuk (např. sójový olej) může způsobit poškození nebo deformaci výrobku. Zajistěte, aby
nedošlo ke znečištění produktu tukem. Produkt neinstalujte ani nepoužívejte v kuchyni nebo v
blízkosti sporáku.
6
Provoz
Varování
•• Uvnitř výrobku je vysoké napětí. Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
‒‒ V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Chcete-li produkt přesunout, nejprve od něj odpojte všechny kabely včetně napájecího.
•• Pokud výrobek vydává nezvyklé zvuky, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř, okamžitě vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.
•• Nezasouvejte do výrobku (skrz větrací nebo vstupní/výstupní otvory) kovové předměty (tyčky,
mince, vlásenky, atd) nebo snadno hořlavé předměty (papír, sirky, atd).
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.) nebo kovové
předměty,
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Hrozí poranění nebo vážný úraz dětí.
•• Pokud výrobek upustíte nebo dojde k poškození vnějšího pláště, vypněte napájení a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Při dalším používání může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Nenechávejte na horní hraně výrobku ležet těžké předměty, nebo předměty, které lákají děti
(hračky, sladkosti, atd.).
‒‒ Děti se mohou snažit na hračky nebo sladkosti dosáhnout a může na ně spadnout výrobek nebo
těžký předmět a může dojít k vážnému zranění.
•• Během bouřky výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel.
•• Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.
•• Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.
•• Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky. Prostor okamžitě
vyvětrejte.
•• Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.
•• Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.
•• Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.
‒‒ Zvýšená vnitřní teplota může způsobit požár.
7
Upozornění
•• Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu
nebo vzniku vadných bodů.
‒‒ Pokud nebudete po delší dobu televizor používat, aktivujte úsporný režim nebo spořič obrazovky.
•• Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte napájecí kabel z
elektrické zásuvky.
‒‒ Hromadění prachu v kombinaci s horkem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo
únik elektrického proudu.
•• Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.
‒‒ Může dojít ke zhoršení zraku.
•• Nepřevracejte televizor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechytejte za podstavec.
‒‒ Výrobek může spadnout a může dojít k jeho poškození nebo k úrazu.
•• Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke zhoršení zraku.
•• V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.
•• Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než 5 minut nebo
zaměřte svůj zrak na nějaký vzdálený předmět.
•• Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho obrazovky.
•• Příslušenství malých rozměrů schovejte před dětmi.
•• Při nastavovaní úhlu výrobku nebo výšky podstavce dbejte opatrnosti.
‒‒ Může dojít k zaklínění a poranění prstu.
‒‒ Při naklápění do příliš velkého úhlu může výrobek spadnout a způsobit zranění.
•• Nepokládejte na výrobek těžké předměty.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.
‒‒ Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.
8
Kapitola 02
Příprava
Části
Ikony
Popis
Tlačítko JOG
Tlačítko pro pohyb ve více směrech pro usnadnění navigace.
――Tlačítko JOG se nachází na levé zadní straně produktu. Tlačítko slouží k
přesunutí nahodu, dolů, doleva, doprava nabo plní funkci tlačítka Enter.
Ovládací panely
Tato LED je kontrolka stavu napětí a funguje jako
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
•• Napájení zapnuto (Tlačítko napájení): Vypnuto
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
kontrolka LED napájení
•• Režim úspory energie: Bliká
•• Napájení vypnuto (Tlačítko napájení): Zapnuto
――Funkci indikátoru napájení lze změnit v nabídce.
(System
Power LED On) Skutečné modely tuto funkci mít nemusí
z důvodu funkční variace.
Průvodce funkčními tlačítky
Po zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko JOG. Zobrazí se průvodce
funkčními tlačítky. Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při
zobrazení průvodce, stiskněte znovu odpovídající směrové tlačítko.
――Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo
modelu výrobku. Viz konkrétní výrobek.
kontrolka LED napájení
Tlačítko JOG
NAHORU
VLEVO
STISKNĚTE
(ENTER)
VPRAVO
Return
DOLŮ
Průvodce funkčními tlačítky
9
Průvodce směrovými tlačítky
――Níže zobrazená obrazovka tlačítek zkratek (nabídka OSD) se zobrazí pouze při zapnutí obrazovky monitoru, změně rozlišení počítače nebo změně vstupního zdroje.
――Na stránce funkčních tlačítek se zobrazuje, zda je zapnutý režim Eye Saver Mode.
: On
: Off
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
••
/
: Nastavení funkce Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
••
: Nastavení funkce Volume.
••
: Průvodce funkčními tlačítky displeje.
10
Průvodce funkčními tlačítky
――Chcete-li otevřít hlavní nabídku nebo použít další položky, zobrazte průvodce funkčními tlačítky stisknutím tlačítka JOG. Nabídku zavřete dalším stisknutím tlačítka JOG.
NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Přejděte na požadovanou položku. Při změně výběru se zobrazí popis pro jednotlivé položky.
STISKNĚTE(ENTER): Bude použita vybraná položka.
Return
Ikony
Popis
Vyberte položku
a změňte vstupní signál pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Pokud dojde ke změně vstupního signálu, zobrazí se v levém horním
rohu obrazovky zpráva.
Vybere
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
Zobrazí se nabídka OSD týkající se funkce monitoru.
Uzamčení ovládání nabídky na obrazovce: Umožňuje zachovat aktuální nastavení nebo zablokovat ovládání nabídky OSD a znemožnit tak nechtěné změny nastavení.
Aktivace/deaktivace: Ovládání nabídky na obrazovce OSD odemknete/uzamknete stisknutím tlačítka DOLEVA na 10 sekund po zobrazení hlavní nabídky.
――Pokud je ovládání nabídky OSD zamknuto, lze upravovat hodnotu položek Brightness a Contrast. K dispozici je funkce PIP/PBP.
K dispozici je funkce Eye Saver Mode. Lze zobrazit nabídku Information.
Vybere
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
Toto tlačítko stiskněte v případě, že je vyžadována konfigurace nastavení funkce PIP/PBP.
Vybere
pro vypnutí monitoru pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
――U skutečných modelů se budou možnosti průvodce funkčními tlačítky lišit z důvodu funkční variace.
11
Pokud se na monitoru nic nezobrazí (tj. v úsporném režimu nebo v režimu bez signálu), mohou být
podle následující tabulky použita 2 směrová tlačítka pro výběr zdroje a řízení napájení.
Tlačítko JOG
Úsporný režim/režim bez signálu
NAHORU
Změna zdroje
Dolů
STISKNĚTE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutí napájení
Jakmile se na monitoru zobrazí hlavní nabídka, může být tlačítko JOG použito podle následující
tabulky.
Tlačítko JOG
Akce
NAHORU/DOLŮ
Posunout možnost
Zavřete Hlavní nabídku.
VLEVO
Zavřete dílčí seznam bez uložení hodnoty.
Hodnota na posuvníku se snižuje.
VPRAVO
STISKNĚTE(ENTER)
Přejděte na další hloubku.
Hodnota na posuvníku se zvyšuje.
Přejděte na další hloubku.
Uložte hodnotu a zavřete dílčí seznam.
12
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a Eye
Saver Mode
Hodnoty Brightness, Contrast nebo Eye Saver Mode můžete nastavit pohybem tlačítka JOG směrem
nahoru nebo dolů, je-li zobrazena nabídka OSD.
Změna nastavení hodnoty Volume
Hodnotu Volume můžete nastavit pohybem tlačítka JOG doleva nebo doprava, je-li zobrazena nabídka
OSD.
50
Volume
Mute
Contrast
Off
Eye Saver Mode
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Brightness
――Je-li kvalita zvuku připojeného vstupního zařízení nízká, může funkce automatického ztlumení Auto Mute
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Eye Saver Mode
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
Brightness
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
při připojení sluchátek nebo reproduktorů ztlumit zvuk nebo způsobovat trhaný zvuk. Nastavte vstupní
hlasitost vstupního zařízení alespoň na 20 % a hlasitost ovládejte pomocí ovládání hlasitosti (Tlačítko JOG
DOLEVA/DOPRAVA) na výrobku.
――Co je funkce Auto Mute?
Tato funkce ztlumí zvuk za účelem zlepšení zvukových efektů v případě šumů nebo v případě slabého
vstupního signálu, obvykle způsobeného problémem hlasitosti vstupního zařízení.
――Chcete-li aktivovat funkci Mute, přejděte na obrazovku pro ovládání Volume a pomocí tlačítka JOG posuňte
označení výběru dolů. Funkci Mute deaktivujete tak, že přejdete na obrazovku pro ovládání Volume a poté
zvýšíte nebo snížíte Volume.
Contrast
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
――Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size nastavena na
(režim PBP).
13
Opačná strana
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
1
2
Konektor
Popis
Zapojte napájecí kabel monitoru do portu POWER IN na zadní straně
výrobku.
Konektor
Popis
Slouží k připojení k zařízení USB.
1
2
Tyto konektory jsou aktivní, když je počítač připojen k pomocí kabelu s
konektorem USB typu C a typu A nebo kabelu USB typu C.
Slouží k připojení k zařízení USB.
Připojení vstupního zařízení (zdroje signálu) pomocí kabelu HDMI nebo
HDMI-DVI.
Tento konektor je aktivní, když je počítač připojen k pomocí kabelu s
konektorem USB typu C a typu A nebo kabelu USB typu C. A technologie
USB 3.0 je podporována pouze v případě, že je počítač připojen k pomocí kabelu s konektorem USB typu C a typu A.
Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek.
Umožňuje připojení ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu USB typu C.
Kompatibilní s kabelem USB verze 3.0 nebo nižší.
14
Nastavení sklonu a výšky výrobku
Upozornění
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Uchopte levou a pravou stranu monitoru a upravte náklon.
•• Sklon a výšku monitoru lze upravit.
Pokud není po seřízení náklonu a výšky produktu obrazovka v rovině, proveďte následující opatření.
•• Uchopte monitor za střed horní části a opatrně nastavte jeho výšku.
•• Při nastavování výšky stojanu můžete slyšet určitý zvuk. Ten je způsoben posuvem kuličky uvnitř
stojanu při nastavování jeho výšky. Jedná se o běžný zvuk, nikoli o závadu.
-2˚
+2˚
•• Podržte rámeček na obou okrajích a nastavte úhel monitoru tak, aby byla obrazovka v rovině.
(Dávejte pozor, abyste monitor nedrželi přímo za displej LCD.)
•• Úhel monitoru lze nastavit v rozmezí -2 ° až +2 °.
15
Zámek proti krádeži
Opatření při přesouvání monitoru
――Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech.
――Tvar a zajišťovací mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané
se zámkem.
Postup instalace zámku:
•• Nevyvíjejte přímý tlak na obrazovku.
•• Při přesouvání monitoru se nedotýkejte
obrazovky.
•• Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za
stojan.
1 Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
2 Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
3 Vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru.
•• Při přesunu držte monitor za spodní rohy
nebo okraje.
••
4 Uzamkněte zámek.
‒‒ Zámek je třeba koupit zvlášť.
‒‒ Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
‒‒ Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.
16
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního
stojanu
――Vypněte výrobek a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
1
2
A
•• Poznámky
‒‒ Použití delšího šroubu než šroubu se standardní délkou může poškodit vnitřní součásti výrobku.
‒‒ Délka šroubů vyžadovaných pro montáž na stěnu, která neodpovídá standardům VESA, se může
lišit v závislosti na specifikacích.
‒‒ Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardům VESA. Při připevňování soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu nepoužívejte nadměrnou sílu. Výrobek se může poškodit
nebo spadnout a způsobit zranění osob. Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné
škody ani zranění způsobené použitím nesprávných šroubů nebo připevňováním soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu použitím nadměrné síly.
‒‒ Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné poškození výrobku ani zranění osob
způsobené použitím jiné soupravy pro montáž na stěnu, než je specifikovaná souprava, nebo
pokusem o instalaci soupravy pro montáž na stěnu vlastními silami.
‒‒ Chcete-li namontovat výrobek na stěnu, ujistěte se, že jste zakoupili soupravu pro montáž na
stěnu, kterou lze nainstalovat do vzdálenosti 10 cm nebo více od stěny.
‒‒ Je nutné použít soupravu pro montáž na stěnu, která odpovídá vnitrostátním normám.
3
4
‒‒ Chcete-li nainstalovat monitor pomocí konzoly pro zavěšení na zeď, odpojte od něj základu
stojanu.
Jednotka: mm
Název
modelu
C34H890WJ*
Sem připevněte soupravu pro montáž na stěnu nebo stolní stojan.
Držák na stěnu (volitelný)
Zarovnejte drážky a pevně utáhněte šrouby na držáku na výrobku s odpovídajícími částmi na soupravě
pro montáž na stěnu nebo stolním stojanu, které chcete připevnit.
Specifikace otvorů pro
šrouby standardu VESA
(A * B) v milimetrech
100,0 x 100,0
Standardní šroub
4,0 mm Φ, rozteč 0,7 * délka 10,0 mm
Množství
4 ks
――Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob
elektrickým proudem.
17
Instalace
Připevnění stojanu
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Zapojte konektor stojanu do stojanu ve směru
znázorněném na obrázku.
2
Zkontrolujte, zda je konektor stojanu pevně
připojen.
3
Přiložte tělo stojanu displeje na monitor podle
polohy upevňovacích prvků.
4
Montáž stojanu je dokončena.
Otočte spojovacím šroubem na spodní straně
stojanu nadoraz, aby byl stojan zcela upevněn.
- Upozornění
Na monitor netlačte. Mohlo by dojít k jeho
poškození.
18
Sejmutí stojanu
――Před demontáží stojanu od monitoru umístěte monitor na rovný a stabilní povrch obrazovkou směrem dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Na podlahu umístěte ochranný prostředek
Styrofoam (podložka), který je součástí balení, a
umístěte výrobek na prostředek Styrofoam horní
částí směrem dolů podle nákresu.
2
Zatlačte pojistku nahoru a podržte ji. Otočte tělo
stojanu displeje o 10° proti směru hodinových
ručiček.
3
Po otočení těla stojanu displeje o 10° nadzvedněte
tělo stojanu a odpojte je od monitoru.
4
Otočte spojovacím šroubem v dolní části stojanu a
stojan oddělte.
Nemáte-li k dispozici prostředek Styrofoam,
použijte silnou sedací podložku.
5
Vytáhněte konektor stojanu ze stojanu vytažením ve - Upozornění
směru šipky znázorněné na obrázku.
Na monitor netlačte. Mohlo by dojít k jeho
poškození.
19
Kapitola 03
Připojení a používání vstupních zařízení
Před instalací monitoru si přečtěte následující
pokyny.
1 Zkontrolujte tvar obou konců kabelů dodávaných s monitorem a dále tvar a polohu odpovídajících
konektorů na monitoru a externích zařízeních.
2 Před připojením signálních kabelů odpojte napájecí kabely monitoru a externích zařízení
z elektrické zásuvky, aby nedošlo k poškození zařízení zkratem nebo nadproudem.
3 Po připojení všech signálních kabelů připojte napájecí kabely monitoru a externích zařízení do
zásuvky.
Připojení a užívání PC
Použijte připojení vhodné pro váš počítač.
――Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.
――Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.
Připojení pomocí kabelu HDMI
Zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabely monitoru a externích zařízení, například počítačů a
set-top boxů, připojeny do elektrické zásuvky.
4 Než začnete nainstalovaný monitor používat, přečtěte si v uživatelské příručce informace o jeho
funkcích, bezpečnostních pokynech a správném používání.
HDMI IN
――Při připojování kabelu HDMI použijte kabel dodaný společně se součástmi monitoru. Použití jiného kabelu
HDMI, než který byl dodán společností Samsung, může způsobit snížení kvality obrazu.
20
Připojení pomocí kabelu USB typu C
Zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabely monitoru a externích zařízení, například počítačů a
set-top boxů, připojeny do elektrické zásuvky.
Připojení pomocí kabelu DP
Zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabely monitoru a externích zařízení, například počítačů a
set-top boxů, připojeny do elektrické zásuvky.
――Doporučujeme použít kabel DP kratší než 1,5 m. Kabel delší než 1,5 m může mít vliv na kvalitu obrazu.
Podle specifikace USB Power Delivery 2.0 může náš produkt po připojení prostřednictvím kabelu USB
typu C nabíjet váš notebook.
――Je podporován maximální nabíjecí výkon 65 W. Rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na notebooku
Připojení sluchátek
připojeném k produktu.
――Protože se prodávané notebooky s konektorem USB typu C velmi liší, nemůžeme garantovat, že náš
produkt dokáže nabíjet všechny typy notebooků s konektorem USB typu C.
――Kabel USB typu C musí odpovídat specifikaci USB PD. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.
Doporučujme použít kabel značky Samsung.
21
Připojení monitoru k počítači jako
rozbočovače USB
Připojení počítače k monitoru
Použití monitoru jako rozbočovače USB
Při použití výrobku jako rozbočovače připojte a používejte různá zdrojová zařízení najednou.
Počítač nelze připojit k více zdrojovým zařízením najednou, protože má k dispozici omezený počet
vstupních/výstupních portů. Funkce HUB přístroje zlepší efektivitu vaší práce tím, že vám umožní
připojit do USB portů výrobku více zdrojových zařízení najednou bez nutnosti jejich připojení k počítači.
――Monitor může po připojení k počítači pomocí kabelu USB typu C fungovat jako rozbočovač. K monitoru
můžete přímo připojit zdrojové zařízení a ovládat je z monitoru, aniž by bylo nutné je připojit k počítači.
Chcete-li monitor používat jako rozbočovač USB, připojte jej k počítači prostřednictvím kabelu USB
typu C.
Je-li k počítači připojeno více zdrojových zařízení, může množství kabelů v okolí počítače působit
neuspořádaně. Připojení zařízení přímo do výrobku tento problém vyřeší.
Je-li monitor připojen k počítači, připojte k němu mobilní zařízení, jako například MP3 přehrávač nebo
smartphone. Tak můžete zařízení ovládat přímo z počítače nebo nabíjet baterii zařízení.
22
――Zařízení USB a počítač mají vliv na rychlost čtení/zápisu.
――Produkt nepodporuje přehrávání médií. Chcete-li na zařízení USB přehrát soubor, připojte produkt
Připojení napájení
k počítači jako rozbočovač a přehrajte soubor v počítači.
――V případě problémů souvisejících s technologií USB způsobených operačním systémem, programy či
softwarem se obraťte na příslušné dodavatele.
――Vzhledem k tomu, že je na trhu celá řada zařízení USB, nemůžeme zaručit, že naše výrobky budou se všemi
fungovat.
――Externí velkokapacitní pevný disk vyžadující externí napájení bezpodmínečně připojte ke zdroji napájení.
POWER IN
――Baterii lze nabíjet v režimu úspory energie, ale nelze ji nabíjet, když je produkt vypnutý.
――Pokud je napájecí kabel odpojen ze síťové zásuvky, zařízení USB není možné nabíjet.
――Zařízení USB je nutné koupit samostatně.
Výrobek můžete začít používat po zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky a do konektoru
POWER IN výrobku.
――Výstupní napětí se přepne automaticky.
23
Uspořádání připojených kabelů
1
Nakloňte displej podle obrázku.
5
Nasaďte LEVÝ KRYT TĚLA STOJANU.
2
Připojte kabely k příslušným portům.
3
Nasaďte ZADNÍ KRYT KONEKTORŮ.
4
Otevřete LEVÝ KRYT TĚLA STOJANU a otočte
otevřenou část dole.
6
Uspořádejte externí kabely.
- Upozornění
24
Správné držení těla při používání monitoru
Instalace ovladače
――Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače zařízení.
――Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi ovladače produktu, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
Nastavení optimálního rozlišení
Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního
rozlišení.
Vyberte jazyk pro monitor a změňte rozlišení ve vašem počítači na optimální hodnotu.
Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:
•• Snažte se držet rovná záda.
――Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i v případě, že
dojde k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.
――Optimální rozlišení lze vybrat v Ovládacích panelech vašeho počítače.
•• Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 45 až 50cm a na obrazovku byste se měli dívat směrem
mírně dolů.
•• Mějte obrazovku přímo před sebou.
•• Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
•• Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
•• Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.
•• Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte v úhlu 90
stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.
•• Úlevu od únavy očí dosáhnete prováděním očních cviků nebo pravidelným mrkáním.
25
Kapitola 04
Nastavení obrazovky
Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako je například jas.
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
V režimu PC
•• Custom: Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.
•• Standard: Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.
SAMSUNG MAGIC Bright
Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Smart ECO Saving.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
Můžete přizpůsobit jas podle svých potřeb.
•• Cinema: Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku
DVD.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení
kontrastu.
•• High-Brightness: Maximalizujte jas obrazovky.
V režimu AV
Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI/DP/USB Type-C a režim PC/AV Mode je
SAMSUNG
Bright k dispozici čtyři automatická nastavení obrazu
nastaven na hodnotu AV, bude mít funkce MAGIC
(Dynamic, Standard, Movie a Custom), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení
Dynamic, Standard, Movie nebo Custom. Při zvolení možnosti Custom je obraz automaticky nastaven
podle vašeho vlastního nastavení.
•• Dynamic: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu Standard.
•• Standard: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné. Tento režim také poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.
•• Custom: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.
26
Brightness
Color
Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)
Nastavte odstín obrazovky.
Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Dynamic Contrast.
Contrast.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Smart ECO Saving.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
•• Red: Nastavení úrovně sytosti červené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
Contrast
•• Green: Nastavení úrovně sytosti zelené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)
•• Color Tone: Vyberte barevný odstín, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům na zobrazení.
•• Blue: Nastavení úrovně sytosti modré. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.
‒‒ Cool 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než Cool 1.
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNG Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
‒‒ Cool 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než režim Normal.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
‒‒ Normal: Zobrazí standardní teplotu barev.
――Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size nastavena na
‒‒ Warm 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než režim Normal.
MAGIC
‒‒ Warm 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než Warm 1.
(režim PBP).
‒‒ Custom: Přizpůsobí teplotu barev.
――Pokud je externí vstup připojen prostřednictvím rozhraní HDMI/DP/USB Type-C a režim PC/AV Mode je
Sharpness
nastaven na hodnotu AV, funkce Color Tone má čtyři možnosti nastavení teploty barev (Cool, Normal,
Warm a Custom).
Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)
Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.
•• Gamma: Nastavení střední úrovně jasu.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNG Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Upscale v režimu Mode1 nebo Mode2.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
27
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkce MAGIC
Upscale slouží ke zvýšení úrovně detailů a živosti obrazu.
V tomto režimu je nastavena optimální kvalita obrazu, která snižuje námahu očí.
Účinek funkce je patrnější u obrázků s malým rozlišením.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ představuje certifikaci pro výrobky, které splňují požadavky
na nižší intenzitu modrého světla. Je-li u položky Eye Saver Mode nastavena možnost On, intenzita
modrého světla o vlnové délce přibližně 400 nm klesne tak, aby byla zajištěna optimální kvalita obrazu
potřebná ke snížení namáhání očí. Intenzita modrého světla bude zároveň nižší než ve výchozím
nastavení, což je prokázáno testy společnosti TÜV Rheinland a udělením certifikace, která osvědčuje
splnění požadavků norem TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――V porovnání s režimy Mode1, Mode2 má větší účinek.
HDMI Black Level
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
Game Mode
Konfigurujte nastavení obrazovky produktu pro herní režim.
Je-li přehrávač DVD nebo set-top box připojen k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, může
v závislosti na připojeném vstupním zařízení docházet ke snižování kvality obrazu (snižování kvality
kontrastu/barev, úrovně černé atd.). V takovém případě je možné použít k úpravě kvality obrazu funkci
HDMI Black Level.
V takovém případě lze kvalitu obrazu kompenzovat nastavením HDMI Black Level.
――Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
•• Normal: Tento režim vyberte, pokud nedochází ke snižování úrovně kontrastu.
Funkci použijte, pokud hrajete hry na počítači, nebo je-li připojena herní konzola, jako například
PlayStation™ nebo Xbox™.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Smart ECO Saving.
――Dojde-li k vypnutí monitoru, aktivaci režimu úspory energie nebo změně vstupního zdroje, přejde režim
Game Mode do stavu Off i v případě, že je nastaven na On.
――Chcete-li, aby režim Game Mode zůstal stále zapnutý, zaškrtněte možnost Always On.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
•• Low: Tento režim vyberte k omezení úrovně černé a zvýšení úrovně bílé, pokud dochází ke snižování
úrovně kontrastu.
――HDMI Black Level nemusí být kompatibilní s některými zdrojovými zařízeními.
――Funkce HDMI Black Level se aktivuje pouze při určitém rozlišení AV, například 720P a 1080P.
Response Time
Zrychlením frekvence odezvy panelu získáte živější a přirozenější obraz videa.
――Režim Standard používejte, pokud právě nepřehráváte videa a nehrajete hry.
――Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size nastavena na
/
/
(režim PIP).
28
Picture Size
Screen Adjustment
Umožňuje změnit velikost obrazu.
――Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Picture Size nastavena na možnost Screen Fit v
――Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size nastavena na
(režim PBP).
――Tato možnost není k dispozici, pokud je aktivována funkce FreeSync.
režimu AV.
Pokud je signál 480P, 576P, 720P nebo 1080P připojen v režimu AV a monitor může zobrazovat normálně,
vyberte možnost Screen Fit a upravte horizontální polohu v 0 až 6 úrovních.
V režimu PC
Konfigurace funkce H-Position & V-Position
•• Auto: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji.
H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.
V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.
V režimu AV
•• 4:3: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
•• 16:9: Obraz se zobrazuje v poměru 16:9.
•• 21:9: Obraz se zobrazuje v poměru 21:9.
•• Screen Fit: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
――Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP/USB Type-C.
――Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely
nepodporují všechny uvedené signály.).
――Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP/
USB Type-C a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
29
Kapitola 05
Konfigurace nastavení PIP/PBP
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
PIP/PBP Mode
――Režim PIP/PBP je kompatibilní se systémem Windows 7, Windows 8 a Windows 10.
――V závislosti na specifikacích použité grafické karty nemusí být funkce PIP/PBP dostupná. Pokud jste
nastavili režim PIP/PBP a obrazovka je při optimálním rozlišení prázdná, vyberte v počítači možnost
Ovládací panely → Zobrazení → Rozlišení obrazovky a klepněte na možnost Rozpoznat. (Pokyny v systému
Windows 7.) Pokud je obrazovka při optimálním rozlišení prázdná, změňte rozlišení na 1280 x 1024.
――Obrazovka může krátce zablikat nebo se zobrazit se zpožděním, když aktivujete nebo deaktivujete funkci
Aktivace nebo deaktivace funkce PIP/PBP Mode.
PIP/PBP nebo když změníte velikost obrazovky s aktivovanou funkcí PIP/PBP.
Tyto projevy mohou zesílit, když jsou počítač a monitor připojeny ke dvěma a více vstupním zdrojům. Nijak
to nesouvisí s funkčností monitoru.
Funkce PIP (Picture in Picture) umožňuje rozdělit obrazovku na dvě části. Jedno zdrojové zařízení je
zobrazeno na hlavní obrazovce a druhé zdrojové zařízení je současně zobrazeno ve vložených oknech.
K tomuto problému dochází převážně tehdy, je-li zpožděn přenos videosignálu v závislosti na výkonu
grafické karty.
Funkce PBP (Picture by Picture) rozdělí obrazovku na poloviny a zobrazí současně výstup ze dvou
různých vstupních zařízení na levé a pravé straně obrazovky.
――Chcete-li zajistit maximální kvalitu obrazu, doporučujeme používat grafickou kartu s podporou rozlišení
WQHD+ (3440 x 1440).
――Pokud používáte PIP/PBP, automatické přepnutí na optimální rozlišení a frekvenci nebude k dispozici z
důvodu přizpůsobení grafické kartě a systému Windows. Nastavte PIP/PBP Mode na hodnotu Off. Nebo
restartujte monitor a v rozhraní systému Windows nastavte optimální hodnotu rozlišení.
30
Size
Sound Source
Vyberte velikost a poměr stran vložené obrazovky.
Nastavte, z které obrazovky chcete poslouchat zvuk.
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PBP, ve kterém je optimální rozlišení pro
pravou a levou stranu obrazovky nastaveno na 1720 x 1440 (šířka x výška).
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 720 x 480 (šířka x výška).
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 1280 x 720 (šířka x výška).
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 1720 x 720 (šířka x výška).
Režim PIP
/
Režim PBP
/
Position
Z dostupných možností vyberte polohu vložené obrazovky.
••
/
/
/
――Tato funkce není k dispozici, je-li vybrán režim PBP.
――Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.
31
Source
Picture Size
Vyberte zdroj pro každou obrazovku.
Režim PIP (funkce je dostupná v režimu PIP(Size
/
/
))
――Vstupní zdroj pro hlavní obrazovku se změní.
Režim PIP (funkce je dostupná v režimu PIP(Size
/
/
))
Vyberte velikost obrazu vložené obrazovky.
――S výjimkou aktuálního vstupního zdroje bude možné vybrat ostatní dva vstupní zdroje.
V režimu PC
――Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.
•• Auto: Zobrazení obrazu podle poměru stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji jednotlivých
obrazovek.
――Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky posuňte tlačítko JOG doleva, vyberte ikonu
a tlačítko JOG
stiskněte. Hlavní obrazovku bude možné přepínat v pořadí HDMI → DisplayPort → USB Type-C.
Režim PBP (funkce je dostupná v režimu PBP(Size
))
V režimu AV
――Vstupní zdroj pro hlavní obrazovku se změní.
•• 4:3: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
――Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.
•• 16:9: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 16:9.
――Pokud jsou vstupní signály levé a pravé obrazovky stejné, nelze danou operaci provést.
――Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky posuňte tlačítko JOG doleva, vyberte ikonu
stiskněte. Zobrazí se stejná nabídka pro nastavení zdroje PBP.
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje
jednotlivých obrazovek.
a tlačítko JOG
•• 21:9: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 21:9.
•• Screen Fit: Zobrazení obrazu vložené obrazovky s původním poměrem stran bez jakéhokoli oříznutí.
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
――Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP/USB Type-C.
――Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely
nepodporují všechny uvedené signály.).
――Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP/
USB Type-C a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
32
Režim PBP (funkce je dostupná v režimu PBP(Size
))
Contrast
Pro všechny oddělené obrazovky vyberte možnost Picture Size.
V režimu PC
•• Auto: Zobrazení obrazu podle poměru stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji jednotlivých
obrazovek.
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje
jednotlivých obrazovek.
V režimu AV
Režim PIP (funkce je dostupná v režimu PIP(Size
/
/
))
Nastavte úroveň kontrastu pro vloženou obrazovku.
Režim PBP (funkce je dostupná v režimu PBP(Size
))
Nastavte úroveň kontrastu pro každou obrazovku.
•• 4:3: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
•• 16:9: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 16:9.
•• 21:9: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 21:9.
•• Screen Fit: Zobrazení obrazu vložené obrazovky s původním poměrem stran bez jakéhokoli oříznutí.
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
――Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP/USB Type-C.
――Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely
nepodporují všechny uvedené signály.).
――Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP/
USB Type-C a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
33
Kapitola 06
Nastavení hodnot OSD (zobrazení na obrazovce)
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
Position
Nastavte polohu nabídky.
Transparency
Language
Nastavení průhlednosti pro okna nabídek.
Nastavuje jazyk nabídky.
――Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.
――Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.
Display Time
Umožňuje nastavení nabídky OSD tak, aby automaticky zmizela, pokud není tato nabídka po určitou
dobu používána.
Funkci Display Time lze použít k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.
34
Kapitola 07
Nastavení a resetování
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
DisplayPort Ver.
Vyberte si svoji verzi funkce DisplayPort.
――Nesprávné nastavení může způsobit zobrazení prázdné obrazovky. V takovém případě zkontrolujte
specifikace zařízení.
――Je-li monitor v režimu HDMI/DisplayPort/USB Type-C a na obrazovce je zobrazeno Check Signal Cable
nebo se spustí režim úspory energie, stiskněte tlačítko JOG a zobrazte obrazovku funkčních tlačítek a
vyberte ikonu
. Můžete zvolit režim 1.1 nebo 1.2↑.
HDMI Mode
Vyberte režim HDMI, který chcete použít.
――Podporované zařízení a rozlišení se může lišit v závislosti na verzi.
――Po změně verze může obrazovka blikat.
――Když u položky HDMI Mode nastavíte 1.4, některá vysoká rozlišení nemusí být podporována z důvodu
omezení šířky pásma protokolu HDMI 1.4.
――Není-li nastavení vhodné, může se zobrazit prázdná obrazovka. V takovém případě zkontrolujte specifikace
zařízení.
――Pokud z DVD přehrávače připojeného k produktu nevychází zvuk, u položky HDMI Mode nastavte 1.4.
35
FreeSync
Seznam modelů grafických karet podporujících technologii FreeSync
Technologie FreeSync je řešení eliminující trhání obrazovky bez obvyklého zpoždění a latence.
Tato funkce eliminuje trhání a zpoždění obrazovky v průběhu hry. Získejte lepší zážitek ze hry.
•• Off: Slouží k deaktivaci funkce FreeSync.
Nainstalujte nejnovější oficiální grafické ovladače společnosti AMD podporující technologii FreeSync.
――Další modely grafických karet AMD, které podporují funkci FreeSync, najdete na webu společnosti AMD.
――Používáte-li grafickou kartu jiného výrobce, vyberte možnost FreeSync Off.
•• Standard Engine: Povolte základní funkce FreeSync grafické karty AMD.
•• Ultimate Engine: Povolte funkci FreeSync s vyšší snímkovou frekvencí obrazovky. V tomto režimu
je sníženo trhání obrazovky (abnormální synchronizace mezi obrazovkou a obsahem). Během hraní
her může dojít k blikání obrazovky.
Když aktivujete funkci FreeSync, použijte maximální obnovovací frekvenci monitoru pro zajištění
optimálního efektu technologie freesync.
Správnou metodu nastavení frekvence obnovení naleznete v části Otázky a odpovědi
změnit frekvenci?
Technologii FreeSync lze použít pouze ve spojení s určitými grafickými kartami AMD. Podporované
grafické karty naleznete na následujícím seznamu:
– Jak lze
――Při použití funkce FreeSync použijte kabel HDMI/DP od výrobce monitoru.
――U konektorů USB typu C není tato funkce k dispozici.
Pokud používáte funkci FreeSync při hraní her, může dojít k následujícím problémům:
•• V závislosti na typu grafické karty, nastavení možností hry nebo přehrávaném videu může
obrazovka blikat. Zkuste provést tyto akce: snižte hodnoty nastavení hry, změňte aktuální režim
FreeSync na Standard Engine nebo na webu společnosti AMD zkontrolujte verzi ovladače vaší
grafické karty a ovladač aktualizujte na nejnovější verzi.
•• AMD Radeon R9 300 Series (kromě modelů 370 a
370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
Jaký je postup zapnutí FreeSync?
1 U technologie FreeSync nastavte v nabídce OSD možnost Standard Engine nebo Ultimate Engine.
2 V nabídce AMD Radeon Settings aktivujte technologii FreeSync:
Pravým tlačítkem myši klikněte na
AMD Radeon Settings
Display
U funkce „AMD FreeSync“ musí být nastavena možnost „Zapnuto“. Pokud tomu tak není, zvolte
možnost „Zapnuto“.
•• Při použití funkce FreeSync může blikat obrazovka z důvodu kolísání výstupní frekvence z grafické
karty.
•• Frekvence odezvy se může v závislosti na rozlišení během hraní hry měnit. Vyšší rozlišení obecně
snižuje frekvenci odezvy.
•• Může docházet k poklesu kvality zvuku monitoru.
――Pokud při používání této funkce narazíte na problémy, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
36
37
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Funkce Eco Saving Plus snižuje spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá
panel monitoru.
Nastavte PC/AV Mode na hodnotu AV. Velikost obrazu se zvětší.
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNG Bright v režimu Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
•• Off: Deaktivuje funkci Eco Saving Plus.
•• Auto: Spotřeba energie automaticky klesne o 10 % oproti aktuálnímu nastavení.
Tato možnost je užitečná při sledování filmů.
•• Při připojení k počítači nastavte na hodnotu „PC“.
•• Při připojení k zařízení AV nastavte na hodnotu „AV“.
――Funkce je k dispozici pouze u modelů s širokoúhlou obrazovkou, mezi které patří 16:9, 16:10 a 21:9.
――Je-li monitor v režimu HDMI/DisplayPort/USB Type-C a na obrazovce je zobrazeno Check Signal Cable
nebo se spustí režim úspory energie, stiskněte tlačítko JOG a zobrazte obrazovku funkčních tlačítek a
vyberte ikonu
. Můžete zvolit režim PC nebo AV.
(Míra snížení spotřeby energie závisí na jasu obrazovky.)
•• Low: Spotřeba energie se sníží o 25% oproti výchozímu nastavení.
•• High: Spotřeba energie se sníží o 50% oproti výchozímu nastavení.
Off Timer
Off Timer: Zapněte režim Off Timer.
Turn Off After: Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po
uplynutí určitého počtu hodin.
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Off Timer nastavena na On.
――U produktů určených pro trh v některých oblastech je funkce Off Timer nastavena tak, aby byla
automaticky aktivována 4 hodiny po zapnutí monitoru. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení.
Pokud si nepřejete, aby se časovač aktivoval, přejděte na položku
Timer na Off.
System a nastavte položku Off
38
Source Detection
Information
Pro rozeznání vstupního signálu zvolte buď metodu Auto nebo Manual.
Zobrazte aktuální vstupní zdroj, frekvenci a rozlišení.
Key Repeat Time
Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.
Lze vybrat hodnoty Acceleration, 1 sec nebo 2 sec. Je-li vybrána hodnota No Repeat, příkaz bude
reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
Power LED On
Konfigurací nastavení zapněte nebo vypněte LED napájení ve spodní části produktu.
•• Working: LED svítí, když je produkt zapnutý.
•• Stand-by: LED svítí, když je produkt vypnutý.
Reset All
Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.
39
Kapitola 08
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Požadavky na systém
OS
Funkce Easy Setting Box umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více
oddílů.
Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Easy Setting Box, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minimálně 32 MB paměti
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minimálně 60MB volného místa na pevném disku
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
――V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit ikona Easy
Setting Box.
――Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.
Omezení a problémy s instalací
Instalaci softwaru Easy Setting Box může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové
prostředí.
40
Kapitola 09
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
――Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem
funkci výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.
Ověření funkce výrobku
Kontrolní kroky
Problém instalace (režim PC)
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítači a zda jsou konektory správně
zajištěny.
Zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně – proveďte test funkčnosti.
Pokud k televizoru nebo počítači připojíte kabel HDMI nebo HDMI-DVI, na všech čtyřech stranách
obrazovky budou prázdná místa.
Je-li obrazovka vypnuta a indikátor napájení bliká, i když je monitor správně připojen k počítači,
proveďte test automatické diagnostiky.
Prázdná místa na obrazovce nesouvisí s funkcí televizoru.
1 Vypněte počítač a výrobek.
2 Odpojte kabel od monitoru.
3 Zapnutí výrobku.
4 Pokud monitor funguje normálně, zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
Prázdná místa na obrazovce jsou způsobována počítačem nebo grafickou kartou. Chcete-li problém
vyřešit, upravte velikost obrazu v nastaveních HDMI nebo DVI pro grafickou kartu.
Pokud nabídka nastavení grafické karty neobsahuje část s úpravou velikosti obrazu, aktualizujte
ovladač grafické karty na nejnovější verzi.
(Další podrobnosti ohledně nastavení obrazu získáte od výrobce grafické karty nebo počítače.)
――Pokud se stále zobrazuje prázdná obrazovka, zkontrolujte počítač, grafickou kartu a kabel.
Kontrola rozlišení a frekvence
U režimu, který překročí podporované rozlišení (viz Tabulka standardních režimů signálu), se na
krátkou chvíli zobrazí zpráva Not Optimum Mode.
――Zobrazené rozlišení se může lišit v závislosti na nastavení systému počítače a kabelech.
Problém s obrazem
Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.
Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel.
Zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru.
Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
41
Zobrazí se zpráva Not Optimum Mode.
Přehrávání videa se zasekává.
Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo
frekvenci monitoru.
Přehrávání velkých video souborů ve vysokém rozlišení se může zasekávat. Příčinou může být to, že
videopřehrávač není optimalizován pro počítačový zdroj.
Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky
standardních režimů signálu (s.45).
Zkuste soubor přehrát v jiném videopřehrávači.
Obraz je deformovaný.
Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku.
Problém se zvukem
Obraz je neostrý. Obraz je rozmazaný.
Žádný zvuk
Odpojte příslušenství (prodlužovací kabely apod.) a zkuste to znovu.
Zkontrolujte připojení zvukového kabelu nebo nastavte hlasitost.
Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci.
Zkontrolujte hlasitost.
Obraz je nestabilní a roztřesený. V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené obrysy.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence počítače v rozsahu rozlišení a frekvence kompatibilní
s výrobkem. Dále v případě potřeby změňte nastavení týkající se tabulky standardních režimů signálu
(s.45) v této příručce a v nabídce Information výrobku.
Nastavte hlasitost.
Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.
Upravte možnosti Brightness a Contrast.
Barva obrazu je nerovnoměrná.
Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové
karty počítače nebo příslušného programu.
Video lze přehrávat, ale není slyšet zvuk.
Není slyšet zvuk, pokud se pro připojení vstupního zařízení používá kabel HDMI-DVI.
Připojte zařízení pomocí kabelu HDMI, DP nebo USB Type-C.
Změňte nastavení Color.
Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.
Změňte nastavení Color.
Problém se vstupním zařízením
Bílá barva není skutečně bílá.
Při spouštění počítače je slyšet pípání.
Změňte nastavení Color.
Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání, doneste počítač do servisu.
Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení bliká přibližně v půlsekundových až v sekundových
intervalech.
――V závislosti na úhlu pohledu uživatele mohou být na rámu produktu viditelné diodové indikátory. Jejich
světlo je pro člověka neškodné a nemá vliv na funkce a výkon produktu. Používání produktu je bezpečné.
Výrobek se nachází v úsporném režimu.
Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybu myší se obrazovka znovu zapne.
Text je rozmazaný.
Při použití operačního systému Windows (například Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo
Písma
Upravit text ClearType a změňte na Zapnout
Windows 10): Přejděte na Ovládací panely
technologii ClearType.
42
Otázky a odpovědi
――Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.
Jak lze změnit frekvenci?
Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.
•• Systém Windows XP: Přejděte na možnost Ovládací panely → Vzhled a motivy → Zobrazení → Nastavení → Upřesnit → Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
•• Systém Windows ME/2000: Přejděte na možnost Ovládací panely → Zobrazení → Nastavení → Upřesnit → Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce Nastavení monitoru.
•• Systém Windows Vista: Přejděte na možnost Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Přizpůsobení → Nastavení zobrazení → Upřesnit nastavení → Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence
v nabídce Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 7: Vyberte Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Upřesnit nastavení → Monitor a nastavte možnost Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Vyberte Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Upřesnit nastavení → Monitor a nastavte možnost Obnovovací
frekvence v části Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 10: Vyberte Nastavení → Systém → Zobrazení → Upřesňující nastavení zobrazení → Zobrazit vlastnosti adaptéru → Monitor a upravte Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
Jak lze změnit rozlišení?
•• Systém Windows XP: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a motivy → Zobrazení → Nastavení.
•• Systém Windows ME/2000: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Zobrazení → Nastavení.
•• Systém Windows Vista: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení zobrazení.
•• Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišení.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Rozlišení změníte v nabídce Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišení.
•• Systém Windows 10: Rozlišení změníte v nabídce Nastavení → Systém → Zobrazení → Upřesňující nastavení zobrazení.
Jak lze nastavit funkci úspory energie?
•• Systém Windows XP: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Vzhled a motivy → Zobrazení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení
systému BIOS počítače.
•• Systém Windows ME/2000: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Zobrazení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS
počítače.
•• Systém Windows Vista: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Přizpůsobit → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci
v nastavení systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 7: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Přizpůsobit → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení
systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti
napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 10: Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení → Individuální nastavení → Zamykací obrazovka → Nastavení časového limitu obrazovky → Napájení a režim spánku nebo můžete
provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
43
Kapitola 10
Specifikace
Obecné
Název modelu
C34H890WJ*
Velikost
Třída 34 (34,0 palce / 86,4 cm)
Oblast zobrazení
797,22 mm (V) x 333,72 mm (Š)
Rozteč bodů
0,23175 mm (V) x 0,23175 mm (Š)
Maximální hodinová frekvence 550 MHz
Napájení
Střídavý 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se
může v různých zemích lišit.
Konektory signálu
HDMI, DP, USB Type-C
Podmínky prostředí
Provozní
――Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce
pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení
monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit
manuálně.
――Počet bodů panelu (v pixelech)
Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel
z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.
――Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
――Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
――Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.
Teplota: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace
Skladování
Teplota: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlhkost: 5 % – 95 %, bez kondenzace
44
Tabulka standardních režimů signálu
Synchronizace
Rozlišení
Horizontální frekvence
30 – 152 kHz
Vertikální frekvence
50 – 100 Hz
Optimální rozlišení
3440 x 1440 při 50 Hz (HDMI)
3440 x 1440 při 60 Hz (DisplayPort, USB Type-C)
Maximální rozlišení
3440 x 1440 při 100 Hz
Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se
zobrazovat prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
45
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3440 x 1440
73,681
49,987
265,250
+/-
VESA, 3440 x 1440
88,819
59,973
319,750
+/-
VESA, 3440 x 1440
150,972
99,982
543,500
+/-
――Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává
v kHz.
――Vertikální frekvence
Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu. Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna v Hz.
――Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze v jediném rozlišení obrazovky. Při nastavení jiného než specifikovaného rozlišení dochází ke snížení kvality obrazu. Nejvyšší kvality
obrazu dosáhnete při použití doporučovaného optimálního rozlišení televizoru.
――Některá rozlišení ve výše uvedené tabulce nemusí být v závislosti na specifikacích grafické karty k dispozici.
46
Kapitola 11
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro
zákazníky)
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka
――Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za
Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:
návštěvu servisního technika poplatek.
Nejedná se o vadu výrobku
Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.
•• Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje
volby bez nutnosti demontáže výrobku.
•• Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první
montáži zakoupeného výrobku.
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.
•• Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.
•• Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního
vysílání nebo online.
Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné
zákazníkem.
•• vnějšího nárazu nebo pádu;
•• použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung
specifikovat;
•• opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;
•• používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;
•• nedodržení upozornění v uživatelské příručce;
jiného důvodu
•• Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně
atd.)
•• Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení,
lampa, filtr, páska atd.)
――Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní poplatek.
Z tohoto důvodu si prosím nejprve pročtěte uživatelskou příručku.
47
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
48
Download PDF

advertising