Samsung | U28E590D | Samsung 28'' UHD monitor UE590D Uživatelská přiručka

Uživatelská
příručka
U28E590D
U24E590D
Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace
mohou být změněny bez předchozího upozornění za
účelem zlepšení výkonu výrobku.
BN46-00481B-09
Obsah
PŘED POUŽITÍM
VÝROBKU
PŘÍPRAVA
PŘIPOJENÍ A POUŽÍVÁNÍ
VSTUPNÍCH ZAŘÍZENÍ
7
Copyright
7
Ikony použité v této příručce
8
Čištění
9
Zabezpečení prostoru instalace
9
Bezpečnostní opatření pro skladování
10
Bezpečnostní opatření
10
11
12
14
Znaky
Elektřina a bezpečnost
Instalace
Provoz
19
Správná pozice při používání výrobku
20
Kontrola obsahu balení
20
Kontrola příslušenství
21
Části
21
22
23
25
Ovládací panely
Průvodce směrovými tlačítky
Průvodce funkčními tlačítky
Opačná strana
26
Instalace
26
27
28
29
29
Připevnění stojanu
Sejmutí stojanu
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo
stolního stojanu
Nastavení sklonu monitoru
Zámek proti krádeži
30
Před připojením
30
Kontrolní opatření před připojením
Obsah
2
Obsah
NASTAVENÍ OBRAZOVKY
30
Připojení a používání počítače
30
31
32
32
33
35
36
Připojení pomocí kabelu HDMI
Připojení pomocí kabelu DP
Připojení sluchátek
Uspořádání připojených kabelů
Připojení napájení
Instalace ovladače
Nastavení optimálního rozlišení
37
SAMSUNG MAGIC Bright
37
Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Bright
39
Brightness
39
Nastavení možnosti Brightness
40
Contrast
40
Konfigurace hodnoty Contrast
41
Sharpness
41
Konfigurace hodnoty Sharpness
42
Color
42
Konfigurace funkce Color
44
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
44
Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Angle
46
HDMI Black Level
46
Konfigurace nastavení HDMI Black Level
47
Eye Saver Mode
47
Konfigurace režimu Eye Saver Mode
48
Game Mode
48
Konfigurace funkce Game Mode
49
Response Time
49
Konfigurace hodnoty Response Time
50
Picture Size
50
Změna Picture Size
Obsah
3
Obsah
52
Screen Adjustment
52
Konfigurace funkce H-Position a V-Position
KONFIGURACE
NASTAVENÍ FUNKCE PIP/
PBP
53
PIP/PBP
54
55
56
57
58
60
64
Konfigurace funkce PIP/PBP Mode
Konfigurace funkce Size
Konfigurace funkce Position
Konfigurace funkce Sound Source
Konfigurace funkce Source
Konfigurace funkce Picture Size
Konfigurace hodnoty Contrast
KOORDINACE NABÍDKY
OSD
66
Transparency
66
Změna Transparency
67
Language
67
Konfigurace položky Language
68
Display Time
68
Konfigurace funkce Display Time
69
FreeSync
69
Konfigurace FreeSync
72
Eco Saving Plus
72
Konfigurace hodnoty Eco Saving Plus
73
Off Timer
73
74
Konfigurace funkce Off Timer
Konfigurace funkce Turn Off After
75
PC/AV Mode
75
Konfigurace režimu PC/AV Mode
76
DisplayPort Ver.
76
Konfigurace funkce DisplayPort Ver.
77
Source Detection
77
Konfigurace funkce Source Detection
NASTAVENÍ A
RESETOVÁNÍ
Obsah
4
Obsah
NABÍDKA INFORMATION A
JINÉ
INSTALACE SOFTWARU
PRŮVODCE
ODSTRAŇOVÁNÍM POTÍŽÍ
SPECIFIKACE
78
Key Repeat Time
78
Konfigurace funkce Key Repeat Time
79
Power LED On
79
Konfigurace funkce Power LED On
80
Reset All
80
Inicializace nastavení (Reset All)
81
Information
81
Zobrazení Information
82
Konfigurace položek Eye Saver Mode,
Brightness a Contrast na úvodní
obrazovce
83
Konfigurace funkce Volume na úvodní
obrazovce
83
Volume
84
Easy Setting Box
84
85
Instalace softwaru
Odebrání softwaru
86
Požadavky před kontaktováním
zákaznického střediska společnosti
Samsung
86
86
86
Ověření funkce výrobku
Kontrola rozlišení a frekvence
Kontrolní kroky
89
Otázky a odpovědi
91
Obecné
92
Funkce PowerSaver
93
Tabulka Standardní režimy signálu
Obsah
5
Obsah
PŘÍLOHA
98
Odpovědnost za placenou službu
(náklady pro zákazníky)
98
98
99
Nejedná se o vadu výrobku.
Pokud dojde k poškození výrobku vinou
zákazníka.
jiného důvodu.
100
Správná likvidace
100
Správná likvidace výrobku (Elektrický a
elektronický odpad)
101
Terminologie
REJSTŘÍK
Obsah
6
Před použitím výrobku
Copyright
Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.
© 2015 Samsung Electronics
Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.
Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics
je zakázáno.
Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation.
VESA, DPM a DDC jsou registrované ochranné známky společnosti Video Electronics Standards
Association.

Správní poplatek bude účtován v případě, že

(a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).

(b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).

Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli
práce nebo dojde k návštěvě technika.
Ikony použité v této příručce
Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může
od obrázků lišit.
Před použitím výrobku
7
Před použitím výrobku
Čištění
Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.
Při čištění dodržujte následující kroky.
1. Vypněte monitor a počítač.
2. Odpojte napájecí kabel od monitoru.
Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokrýma rukama.
Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.
3. Otřete obrazovku monitoru čistým měkkým suchým hadříkem.

Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují
povrchově aktivní činidla, alkohol nebo rozpouštědla.
!

Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.
4. Při čištění vnějších částí monitoru namočte jemný suchý hadřík ve vodě a
důkladně vyždímejte.
5. Po očištění monitoru k němu připojte napájecí kabel.
6. Zapněte monitor a počítač.
!
Před použitím výrobku
8
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace

V okolí výrobku ponechejte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může
způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené
v následující části.
Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Bezpečnostní opatření pro skladování
Je-li třeba vyčistit vnitřní části monitoru, bezpodmínečně kontaktujte centrum služeb zákazníkům
společnosti Samsung. (Údržba je zpoplatněna).
Před použitím výrobku
9
Před použitím výrobku
Bezpečnostní opatření
Upozornění
NEOTVÍREJTE, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Varování : ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRODEM,
NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ
UŽIVATELSKY OBSLUŽNÉ ČÁSTI VEŠKEROU ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM
OSOBÁM.
Tento znak signalizuje, že je uvnitř vysoké napětí. Jakýkoli kontakt s vnitřními
částmi výrobku je nebezpečný.
Tento znak upozorňuje, že k výrobku byla dodána literatura vztahující se k
provozu a údržbě.
Znaky
Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
Výstraha
Varování
Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození
majetku.
Činnosti vyznačené symboly jsou zakázány.
Pokyny vyznačené na symbolech je třeba bezpodmínečně dodržovat.
Před použitím výrobku
10
Před použitím výrobku
Elektřina a bezpečnost
Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může od obrázků lišit.
Výstraha
Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou
elektrickou zásuvku.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nezapojujte do stejné elektrické zásuvky příliš mnoho spotřebičů.

Jinak může dojít k přehřátí zásuvky a následně k požáru.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.

Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.
Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.

Nestabilní zapojení může způsobit požár.
!
Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro
izolovaná zařízení typu 1).
!

Může dojít k poranění nebo úrazu elektrickým proudem.
Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Nepokládejte na napájecí
kabel žádné těžké předměty.

Poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem nebo
požár.
Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Suchým hadříkem očistěte nečistoty (prach) kolem vývodů zásuvky a kontaktů
zástrčky.
!

V opačném případě může dojít k požáru.
Před použitím výrobku
11
Před použitím výrobku
Varování
Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky, pokud je monitor v provozu.

Může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.
Napájecí kabel nepoužívejte pro jiné výrobky než ty, které jsou schváleny
společností Samsung.

!
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.

Dojde-li u monitoru k jakémukoli problému, přerušte zcela napájení monitoru
odpojením napájecího kabelu.
!
Přísun elektrického proudu do výrobku nelze zcela přerušit vypnutím
spínače.
Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
!
Instalace
Výstraha
Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor
neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.

V opačném případě může dojít k požáru.
Neinstalujte výrobek do úzkých prostor s nedostatečným větráním, například do
knihovny nebo skříně.

V opačném případě může po zvýšení vnitřní teploty dojít k požáru.
Plastový sáček od monitoru nenechávejte na místě, které je v dosahu dětí.

Děti by se mohly udusit.
!
Před použitím výrobku
12
Před použitím výrobku
Neinstalujte zařízení na nestabilní nebo vibrující povrch (nestabilní police, šikmý
povrch atd.).

Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.

Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho
poškození nebo požár.
Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti
(kapky vody atd.), oleji nebo kouři.

!
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých
předmětu (např. topení).

V opačném případě může dojít ke snížení životnosti monitoru nebo požáru.
Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.

Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.
Jedlý tuk (např. sójový olej) může způsobit poškození nebo deformaci výrobku.
Zajistěte, aby nedošlo ke znečištění produktu tukem. Produkt neinstalujte ani
nepoužívejte v kuchyni nebo v blízkosti sporáku.
Varování
Při přenášení monitoru dbejte, aby vám neupadl.

V opačném případě může dojít k jeho poškození nebo zranění osob.
!
Nepokládejte výrobek na přední stranu.

Může dojít k poškození obrazovky.
Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní
hrana nevyčnívá.

Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.

Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.
Před použitím výrobku
13
Před použitím výrobku
Opatrně monitor položte.

Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.
!
SAMSUNG
!
Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství
jemného prachu, chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti
nebo umístění produktu na místo, kde by měl monitor delší dobu nepřetržitě
fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.

Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se nejprve s
centrem služeb zákazníkům společnosti Samsung.
Provoz
Výstraha
Monitor funguje pod vysokým napětím. Nepokoušejte se jej sami rozebírat
opravovat nebo upravovat.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům
společnosti Samsung.
Chcete-li produkt přesunout, nejprve od něj odpojte všechny kabely včetně
napájecího.
!

V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a následně
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud výrobek vydává nezvyklý zvuk, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř,
okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb
zákazníkům společnosti Samsung.
!

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.

Může dojít k pádu monitoru a následně k poranění či vážnému zranění
vašeho dítěte.
Pokud dojde k pádu výrobku nebo k poškození vnějšího povrchu, vypněte
výrobek, odpojte napájecí kabel a kontaktujte centrum služeb zákazníkům
společnosti Samsung.

V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Před použitím výrobku
14
Před použitím výrobku
Nepokládejte na monitor žádné těžké předměty, hračky ani sladkosti.

Pokud by se děti pokusily dosáhnout na tyto hračky nebo sušenky, může na
ně monitor nebo těžký předmět spadnout a způsobit jim těžké zranění.
Během bouřky vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
!
Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
!
Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.

V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a monitoru a
následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky.
Prostor okamžitě vyvětrejte.
!
GAS

Jiskry mohou způsobit explozi nebo požár.
Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.

V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a monitoru a
následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé
látky.
!

Mohlo by dojít k explozi nebo požáru.
Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.

V opačném případě může po zvýšení vnitřní teploty dojít k požáru.
Před použitím výrobku
15
Před použitím výrobku
100
Do větracích otvorů nebo konektorů monitoru nevkládejte žádné kovové
(například jídelní hůlky, mince nebo sponky atd.) ani hořlavé předměty (papír,
zápalky atd.)

Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení
výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte kontaktujte centrum služeb
zákazníkům společnosti Samsung.

Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.)
nebo kovové předměty,

Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení
výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte kontaktujte centrum služeb
zákazníkům společnosti Samsung.

Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Varování
Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít
k vypálení obrazu nebo vzniku vadných bodů.

!
Pokud nehodláte monitor po delší dobu používat, aktivujte úsporný režim
nebo spořič obrazovky s pohyblivým obrazem.
-_!
Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte
napájecí kabel z elektrické zásuvky.

V opačném případě může dojít k požáru, který je způsoben nahromaděným
prachem, přehřátím, elektrickým šokem nebo probíjením elektrického
proudu.
Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.

V opačném případě může dojít ke zhoršení zraku.
!
Napájecí adaptéry stejnosměrného proudu nenechávejte u sebe.

V opačném případě může dojít k požáru.
Před použitím stejnosměrného napájecího adaptéru z něj odstraňte plastový
sáček.

V opačném případě může dojít k požáru.
Před použitím výrobku
16
Před použitím výrobku
Zabraňte vniknutí vody nebo výskytu vlhkosti ve stejnosměrném napájecím
zařízení.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.

Při umývání podlahy dejte pozor, aby stejnosměrný napájecí adaptér
nenavlhl.
Stejnosměrný napájecí adaptér nesmí být umístěn v blízkosti zdroje tepla.

V opačném případě může dojít k požáru.
Stejnosměrný napájecí adaptér musí být umístěn na dobře větraném místě.
!
Pokud napájecí adaptér AC/DC umístíte tak, aby visel a kabelový vstup směřoval
nahoru, může do adaptéru vniknout voda nebo jiné cizí látky a způsobit jeho
selhání.
!
Ujistěte se, že napájecí adaptér AC/DC leží na rovném stole nebo na podlaze.
Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke
zhoršení zraku.
!
Nepřevracejte monitor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechytejte za
podstavec.

Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.
V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než
5 minut.
!

Zmírníte tak únavu očí.
Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho
obrazovky.
Před použitím výrobku
17
Před použitím výrobku
Uchovávejte příslušenství malých rozměrů použité s monitorem na místě mimo
dosah dětí.
!
Při nastavovaní úhlu výrobku nebo výšky podstavce dbejte opatrnosti.
!

V opačném případě může dojít k uvíznutí a zranění jejich prstů.

Nadměrné naklánění monitoru může způsobit jeho pád a následné zranění
osob.
Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

Může dojít k poškození monitoru nebo zranění osob.
Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou
úroveň hlasitosti.

Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.
Před použitím výrobku
18
Před použitím výrobku
Správná pozice při používání výrobku
Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:

Snažte se držet rovná záda.

Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 45 až 50 cm a na obrazovku byste se měli
dívat směrem mírně dolů.
Mějte obrazovku přímo před sebou.

Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.

Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.

Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.

Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte
v úhlu 90 stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.
Před použitím výrobku
19
1
1.1
Příprava
Kontrola obsahu balení
1.1.1 Kontrola příslušenství

Pokud chybí některá součást, kontaktujte prodejte, u kterého jste monitor zakoupili.

Vzhled součástí se může lišit od vzhledu na uvedených obrázcích.
Součásti
Příručka pro rychlou instalaci
Záruční list
(V některých zemích není k dispozici)
Bezpečnostní pokyny a
standardy
Uživatelská příručka
(volitelný)
Napájecí kabel
(Dodávaný pouze k adaptéru
napájení stejnosměrným
proudem.)
Adaptér napájení
stejnosměrným proudem
(integrovaný)
(volitelný)
Adaptér napájení
stejnosměrným proudem
(oddělitelný)
(volitelný)
Kabel HDMI (volitelný)
Kabel DP (volitelný)
Podstavec stojanu
Konektor stojanu




Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.
Doporučuje se používat kabel HDMI a DP, který poskytuje dodavatel.
Při použití kabelu HDMI nebo HDMI-DVI, který není vysokorychlostní, nemusí být k dispozici
optimální rozlišení.
Pro zajištění správného zobrazení na obrazovce a normálního zvukového výstupu doporučujeme
použít kabel DP podporující rozlišení 3840 x 2160 při 60 Hz. Kabel HDMI podporující rozlišení 3840
x 2160 při 30 Hz bude fungovat při zapojení do konektoru HDMI 1. Kabel HDMI podporující
rozlišení 3840 x 2160 při 60 Hz bude fungovat při zapojení do konektoru HDMI 2.
1 Příprava
20
1
1.2
Příprava
Části
1.2.1 Ovládací panely
Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
NAHORU
DOLEVA
STISKNĚTE(ENTER)
Ikony
DOPRAVA
DOLŮ
Popis
Tlačítko pro pohyb ve více směrech pro usnadnění navigace.
Tlačítko JOG
Tlačítko JOG se nachází na levé zadní straně produktu. Tlačítko slouží
k přesunutí nahodu, dolů, doleva, doprava nabo plní funkci tlačítka
Enter.
Průvodce funkčními tlačítky
Po zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko JOG. Zobrazí se průvodce
funkčními tlačítky. Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při
zobrazení průvodce, stiskněte znovu odpovídající směrové tlačítko.
Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo
modelu výrobku. Viz konkrétní výrobek.
1 Příprava
21
1
Příprava
1.2.2 Průvodce směrovými tlačítky
Co se týče průvodce tlačítky zkratek, zobrazí se při přepnutí zdroje nebo zapnutí monitoru níže uvedená
nabídka OSD.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off

NAHORU/DOLŮ: Nastavení parametrů Brightness / Contrast / Eye Saver Mode

DOLEVA/DOPRAVA: Nastavení funkce Volume (Hlasitost).

STISKNĚTE(ENTER): Průvodce funkčními tlačítky displeje.
1 Příprava
22
1
Příprava
1.2.3 Průvodce funkčními tlačítky
Chcete-li otevřít hlavní nabídku nebo použít další položky, zobrazte průvodce funkčními tlačítky stisknutím
tlačítka JOG. Nabídku zavřete dalším stisknutím tlačítka JOG.
Return

NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Přejděte na požadovanou položku. Při změně výběru se
zobrazí popis pro jednotlivé položky.

STISKNĚTE(ENTER): Bude použita vybraná položka.
Ikony
Popis
Vyberte položku [
] a změňte vstupní signál pohybem tlačítka JOG na
obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Pokud dojde ke změně vstupního signálu,
zobrazí se v levém horním rohu obrazovky zpráva.
Vybere [
] pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
Zobrazí se nabídka OSD týkající se funkce monitoru.
Uzamčení ovládání nabídky na obrazovce: Umožňuje zachovat aktuální nastavení
nebo zablokovat ovládání nabídky OSD a znemožnit tak nechtěné změny
nastavení. Aktivace/deaktivace: Ovládání nabídky na obrazovce OSD odemknete/
uzamknete stisknutím tlačítka DOLEVA na 10 sekund po zobrazení hlavní
nabídky.
Je-li ovládání nabídky na obrazovce uzamčené,
lze nastavit hodnoty Brightness a Contrast. PIP/PBP je k dispozici. K
dispozici je funkce Eye Saver Mode. Lze zobrazit nabídku Information.
Vybere [
] pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
Toto tlačítko stiskněte v případě, že je vyžadována konfigurace nastavení funkce
PIP/PBP.
Vybere [ ] pro vypnutí monitoru pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce
funkčními tlačítky.
U skutečných modelů se budou možnosti průvodce funkčními tlačítky lišit z důvodu funkční variace.
1 Příprava
23
1
Příprava
Spusťte odpovídající funkci na základě aktuální ikony a popisu.
Pokud se na monitoru nic nezobrazí (tj. v úsporném režimu nebo v režimu bez signálu), mohou být
podle následující tabulky použita 2 směrová tlačítka pro výběr zdroje a řízení napájení.
Tlačítko JOG
Úsporný režim/režim bez signálu
NAHORU
Změna zdroje
Dolů
STISKNĚTE(ENTER) na
2 sekundy
Vypnutí napájení
Jakmile se na monitoru zobrazí hlavní nabídka, může být tlačítko JOG použito podle následující tabulky.
Tlačítko JOG
NAHORU/DOLŮ
Akce
- Posunout možnost
- Zavřete Hlavní nabídku.
VLEVO
- Zavřete dílčí seznam bez uložení hodnoty.
- Hodnota na posuvníku se snižuje.
VPRAVO
STISKNĚTE(ENTER)
- Přejděte na další hloubku.
- Hodnota na posuvníku se zvyšuje.
- Přejděte na další hloubku.
- Uložte hodnotu a zavřete dílčí seznam.
1 Příprava
24
1
Příprava
1.2.4 Opačná strana
Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Konektor
Informace o konektorech
Umožňuje připojení ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu HDMI.
HDMI 1, podpora rozlišení 3840 x 2160 při 30 Hz
HDMI 2, podpora rozlišení 3840 x 2160 při 60 Hz
Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek.
Zvuk uslyšíte pouze při použití kabelu HDMI–HDMI nebo kabelu
DP.
Umožňuje připojení ke stejnosměrnému napájecímu adaptéru.
1 Příprava
25
1
1.3
Příprava
Instalace
1.3.1 Připevnění stojanu
Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
Zapojte konektor stojanu do
Zkontrolujte, zda je konektor
stojanu ve směru znázorněném stojanu pevně připojen.
na obrázku.
Dejte na stůl měkkou tkaninu,
abyste výrobek chránili, a
položte výrobek na tkaninu tak,
aby jeho přední část směřovala
dolů.
Otočte spojovacím šroubem
na spodní straně stojanu
nadoraz, aby byl stojan zcela
upevněn.
Držte hlavní těleso výrobku
- Upozornění
rukou tak, jak je znázorněno na Nedržte výrobek vzhůru
obrázku.
nohama pouze za stojan.
Zasuňte sestavený stojan do
tělesa výrobku ve směru šipky
znázorněné na obrázku.
1 Příprava
26
1
Příprava
1.3.2 Sejmutí stojanu
Dejte na stůl měkkou tkaninu, abyste výrobek chránili, a položte
výrobek na tkaninu tak, aby jeho přední část směřovala dolů.
Chcete-li odmontovat stojan od monitoru, jednou rukou
zatlačte na monitor ve spodní části a druhou rukou tahejte a
kývejte stojanem podle nákresu.
Otočte spojovacím šroubem v dolní části stojanu a stojan
oddělte.
Vytáhněte konektor stojanu ze stojanu vytažením ve směru
šipky znázorněné na obrázku.
1 Příprava
27
1
Příprava
1.3.3 Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního stojanu
Vypněte výrobek a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
1
2
3
4
Sem připevněte soupravu pro montáž na stěnu nebo stolní stojan.
Držák (prodává se samostatně)
Zarovnejte drážky a pevně utáhněte šrouby na držáku na výrobku s odpovídajícími částmi na soupravě
pro montáž na stěnu nebo stolním stojanu, které chcete připevnit.
Poznámky

Použití delšího šroubu než šroubu se standardní délkou může poškodit vnitřní součásti výrobku.

Délka šroubů vyžadovaných pro montáž na stěnu, která neodpovídá standardům VESA, se může
lišit v závislosti na specifikacích.

Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardům VESA. Při připevňování soupravy pro montáž
na stěnu nebo stolního stojanu nepoužívejte nadměrnou sílu. Výrobek se může poškodit nebo
spadnout a způsobit zranění osob. Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné škody
ani zranění způsobené použitím nesprávných šroubů nebo připevňováním soupravy pro montáž na
stěnu nebo stolního stojanu použitím nadměrné síly.

Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné poškození výrobku ani zranění osob
způsobené použitím jiné soupravy pro montáž na stěnu, než je specifikovaná souprava, nebo
pokusem o instalaci soupravy pro montáž na stěnu vlastními silami.

Chcete-li namontovat výrobek na stěnu, ujistěte se, že jste zakoupili soupravu pro montáž na
stěnu, kterou lze nainstalovat do vzdálenosti 10cm nebo více od stěny.

Ujistěte se, že použijete soupravu pro montáž na stěnu, která odpovídá standardům.

Chcete-li nainstalovat monitor pomocí konzoly pro zavěšení na zeď, odpojte od něj základu
stojanu.
1 Příprava
28
1
Příprava
1.3.4 Nastavení sklonu monitoru
Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
-2° (±2.0°) – 20° (±2.0°)

Pomocí této možnosti můžete nastavit sklon monitoru.

Uchopte dolní část výrobku a opatrně nastavte náklon.
1.3.5 Zámek proti krádeži
Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech. Tvar a zajišťovací
mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
Uzamykací zařízení se prodává samostatně.
Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Postup instalace zámku:
1
2
3
4
Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
Vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru.
Uzamkněte zámek.

Zámek je třeba koupit zvlášť.

Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.

Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.
1 Příprava
29
2
2.1
Připojení a používání vstupních zařízení
Před připojením
2.1.1 Kontrolní opatření před připojením

Před připojením vstupního zařízení si přečtěte příručku dodávanou se zařízením.
Počet portů a jejich umístění na vstupním zařízení se může u různých zařízení lišit.

Napájecí kabel připojte až po zapojení všech ostatních kabelů.
Zapojení napájecího kabelu během připojování zařízení může způsobit poškození výrobku.

2.2
Zjistěte si typy portů na zadní straně výrobku, který chcete připojit.
Připojení a používání počítače
Použijte připojení vhodné pro váš počítač.

Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.

Pokud nepoužíváte kabel dodaný společně s příslušenstvím monitoru, nemusí monitor podporovat
nejvyšší rozlišení.
2.2.1 Připojení pomocí kabelu HDMI
Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel. Ujistěte se, že nejprve připojíte
zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
Pomocí kabelu HDMI propojte konektor [HDMI IN 1] nebo [HDMI IN 2] na zadní straně monitoru a
konektor HDMI počítače.
2
Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení
tlačítkem na počítači. (Podrobnosti naleznete v části „2.2.5
3
Připojení napájení“.)
Změňte nastavení vstupního zdroje na HDMI 1 nebo HDMI 2 pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU/DOLŮ, pokud není vstupní zdroj nastaven.

Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.
2 Připojení a používání vstupních zařízení
30
2
Připojení a používání vstupních zařízení

Chcete-li zobrazení v rozlišení 3840 x 2160 při 30 Hz, použijte kabel HDMI podporující rozlišení
3840 x 2160 při 30 Hz a zapojte jej do konektoru HDMI 1.
Ujistěte se, že grafická karta zdroje HDMI podporuje rozlišení 3840 x 2160 při 30 Hz.

Chcete-li zobrazení v rozlišení 3840 x 2160 při 60 Hz, použijte kabel HDMI podporující rozlišení
3840 x 2160 při 60 Hz a zapojte jej do konektoru HDMI 2.
Ujistěte se, že grafická karta zdroje HDMI podporuje rozlišení 3840 x 2160 při 60 Hz.

Při připojování kabelu HDMI použijte kabel dodaný společně se součástmi monitoru.
Použití jiného kabelu HDMI, než který byl dodán společností Samsung, může způsobit snížení
kvality obrazu.
2.2.2 Připojení pomocí kabelu DP
Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel. Ujistěte se, že nejprve připojíte
zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.
DP IN
1
2
Pomocí kabelu DP propojte konektor [DP IN] na zadní straně výrobku a konektor DP v počítači.
Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení
tlačítkem na počítači. (Podrobnosti naleznete v části „2.2.5
3
Připojení napájení“.)
Změňte nastavení vstupního zdroje na DisplayPort pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU/
DOLŮ, pokud není vstupní zdroj nastaven.

Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

Chcete-li zobrazení v rozlišení 3840 x 2160 při 60 Hz, použijte kabel DP podporující rozlišení 3840
x 2160 při 60 Hz.
Ujistěte se, že grafická karta zdroje DP podporuje rozlišení 3840 x 2160 při 60 Hz.
2 Připojení a používání vstupních zařízení
31
2
Připojení a používání vstupních zařízení
2.2.3 Připojení sluchátek
Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel. Ujistěte se, že nejprve připojíte
zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.
1
Připojte výstupní zvukové zařízení, např. sluchátka, k portu [
] na výrobku.
Zvuk je slyšet pouze v případě, že konektory videokarty podporují zvukový výstup.
2.2.4 Uspořádání připojených kabelů
U28E590D
2 Připojení a používání vstupních zařízení
32
2
Připojení a používání vstupních zařízení
2.2.5 Připojení napájení
Připojení napájení pomocí integrovaného adaptéru napájení stejnosměrným proudem

Připojte napájecí adaptér ke konektoru [DC 14V] na zadní straně výrobku. Připojte napájecí kabel do
síťové zásuvky.
DC 14V
Výstupní napětí se přepne automaticky.
Připojení napájení pomocí oddělitelného adaptéru napájení stejnosměrným proudem

Připojte napájecí kabel k stejnosměrnému napájecímu adaptéru. Poté připojte napájecí adaptér DC
ke konektoru [DC 14V] na zadní straně cloudboxu. Dále připojte napájecí kabel do elektrické
zásuvky.
DC 14V
Výstupní napětí se přepne automaticky.
2 Připojení a používání vstupních zařízení
33
2
Připojení a používání vstupních zařízení
Změna nastavení zvuku v systému Windows
Ovládací panely
→ Zvuk → Reproduktory → Nastavení reproduktorů
1
2
3
4
2 Připojení a používání vstupních zařízení
34
2
Připojení a používání vstupních zařízení
2.2.6 Instalace ovladače

Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače
zařízení.

Instalace ovladače je obsažena na disku CD, který je součástí dodávky výrobku.

Pokud je dodaný soubor poškozený, navštivte domovskou stránku společnosti Samsung (http://
www.samsung.com/) a soubor si stáhněte.
1
2
3
4
Do jednotky CD-ROM vložte disk CD s uživatelskou příručkou k výrobku.
5
Přejděte do nabídky Vlastnosti zobrazení a zkontrolujte, zda je nastaveno optimální rozlišení a
Klikněte na tlačítko "Windows Driver".
Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.
V seznamu modelů vyberte svůj model výrobku.
obnovovací frekvence.
Další informace naleznete v dokumentaci k systému Windows.
2 Připojení a používání vstupních zařízení
35
2
Připojení a používání vstupních zařízení
2.2.7 Nastavení optimálního rozlišení
Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního rozlišení.
Vyberte jazyk pro monitor a změňte rozlišení ve vašem počítači na optimální hodnotu.
6HWXS*XLGH
/DQJXDJH
(QJOLVK
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
[+]
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
&XUUHQW5HVROXWLRQ[
&ORVH
1
2
Stisknutím tlačítka JOG můžete zobrazit nabídku nastavení jazyků.
Chcete-li zprávu skrýt, najeďte tlačítkem JOG na možnost Close. Dále stiskněte tlačítko JOG.

Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i
v případě, že dojde k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.

Optimální rozlišení lze vybrat v Ovládacích panelech vašeho počítače.
2 Připojení a používání vstupních zařízení
36
3
Nastavení obrazovky
Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako je například jas.
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
3.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.

SAMSUNG
Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno MAGIC
Angle.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.

Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
Můžete přizpůsobit jas podle svých potřeb.
3.1.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Bright
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
SAMSUNG
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku MAGIC
Bright a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Standard
Brightness
Standard
Cinema
Contrast
Cinema
Dynamic Contrast
Sharpness
Dynamic Contrast
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Picture
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Off
Return
Return

Custom: Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.

Standard: Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.

Cinema: Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku
DVD.

Dynamic Contrast: Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení
kontrastu.
3 Nastavení obrazovky
37
3
Nastavení obrazovky
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Contrast
Sharpness
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Standard
Brightness
Standard
Movie
Contrast
Movie
Custom
Sharpness
Custom
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
Off
HDMI Black Level
Low
Low
Eye Saver Mode
Off
AUTO
AUTO
Return
Return
Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastaven
SAMSUNG
na hodnotu AV, bude mít funkce MAGIC
Bright k dispozici čtyři automatická nastavení obrazu
(Dynamic, Standard, Movie a Custom), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení
Dynamic, Standard, Movie nebo Custom. Při zvolení možnosti Custom je obraz automaticky
nastaven podle vašeho vlastního nastavení.
4

Dynamic: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu Standard.

Standard: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné. Tento režim také poskytuje ostrý obraz.

Movie: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.

Custom: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
38
3
3.2
Nastavení obrazovky
Brightness
Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)
Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.
SAMSUNG
Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce MAGIC
Bright nastavena na režim Dynamic
Contrast.


Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
3.2.1 Nastavení možnosti Brightness
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Brightness a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Off
AUTO
Return
Return
Nastavte funkci Brightness pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
39
3
3.3
Nastavení obrazovky
Contrast
Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)
Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.

SAMSUNG
Tato možnost není k dispozici, pokud je MAGIC
Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size
nastavena na
(režim PBP).
3.3.1 Konfigurace hodnoty Contrast
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Contrast a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Off
AUTO
Return
Return
Nastavte funkci Contrast pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
40
3
3.4
Nastavení obrazovky
Sharpness
Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)
Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.

SAMSUNG
Tato možnost není k dispozici, pokud je MAGIC
Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
3.4.1 Konfigurace hodnoty Sharpness
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Sharpness a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Off
AUTO
Return
Return
Nastavte funkci Sharpness pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
41
3
3.5
Nastavení obrazovky
Color
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
SAMSUNG
Nastavte odstín obrazovky. Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce MAGIC
Bright
nastavena na režim Cinema nebo Dynamic Contrast.


Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.

SAMSUNG
Nabídky Color Tone a Gamma nejsou k dispozici, pokud je aktivována funkce MAGIC
Angle.

Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
3.5.1 Konfigurace funkce Color
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Color a stiskněte tlačítko
JOG.
Objeví se následující obrazovka.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Picture
Configure color
settings.
Configure color
settings.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
100
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
AUTO
Return
Color
Red
50
Green
50
Blue
Off
Return
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
Return

Red : Nastavení úrovně sytosti červené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.

Green : Nastavení úrovně sytosti zelené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.

Blue : Nastavení úrovně sytosti modré. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
3 Nastavení obrazovky
42
3
Nastavení obrazovky

Color Tone : Vyberte barevný odstín, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům na zobrazení.

Cool 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než Cool 1.

Cool 1: Nastavte teplotu barvy tak, aby byla chladnější než v režimu Normal.

Normal: Zobrazí standardní teplotu barev.

Warm 1: Nastavte teplotu barvy tak, aby byla teplejší než v režimu Normal.

Warm 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než Warm 1.

Custom: Přizpůsobí teplotu barev.
Pokud je externí vstup připojen prostřednictvím rozhraní HDMI/DP a režim PC/AV Mode je
nastaven na hodnotu AV, funkce Color Tone má čtyři možnosti nastavení teploty barev
(Cool, Normal, Warm a Custom).

4
5
Gamma: Nastavení střední úrovně jasu.

Mode1

Mode2

Mode3
Pomocí tlačítka JOG přejděte na požadovanou možnost a poté toto tlačítko stiskněte.
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
43
3
3.6
Nastavení obrazovky
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
SAMSUNG
MAGIC Angle
vám umožňuje nakonfigurovat nastavení tak, abyste docílili optimální kvality obrazu
vzhledem k vašemu úhlu zobrazení.

SAMSUNG
Tato možnost není k dispozici, pokud je MAGIC
Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.

Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
Tato funkce umožňuje nastavit pozorovací úhel, jas a odstín tak, aby odpovídaly vašim předvolbám.
3.6.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Angle
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
SAMSUNG
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku MAGIC
Angle a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Select an angle that
best suits your viewing
position.
100
Off
Lean Back Mode 1
75
60
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Off
Side Mode
AUTO
Return
3 Nastavení obrazovky
44
3
Nastavení obrazovky
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Select an angle that
best suits your viewing
position.
Custom
Brightness
100
Group View
Contrast
75
Custom
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
HDMI Black Level
AUTO
Return
4
1
1
5
5
2
3

Off ① : Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz přímo před monitorem.

Lean Back Mode 1 ② : Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz poněkud níže, než je
umístěn monitor.

Lean Back Mode 2 ③ : Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz z místa umístěného
níže než u režimu Lean Back Mode 1.

Standing Mode ④ : Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz výše, než je umístěn
monitor.



Side Mode ⑤ : Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz ze strany monitoru.
Group View: Tuto možnost vyberte pro více než jednoho pozorovatele, který sleduje obraz
z míst ① , ④ a ⑤ .
Custom: Pokud vyberete možnost Custom, bude ve výchozím nastavení použit režim Lean
Back Mode 1.
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
45
3
3.7
Nastavení obrazovky
HDMI Black Level
Je-li přehrávač DVD nebo set-top box připojen k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, může
v závislosti na připojeném vstupním zařízení docházet ke snižování kvality obrazu (snižování kvality
kontrastu/barev, úrovně černé atd.). V takovém případě je možné použít k úpravě kvality obrazu funkci
HDMI Black Level. V takovém případě lze kvalitu obrazu kompenzovat nastavením HDMI Black Level.

Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI 1 nebo HDMI 2.

Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
3.7.1 Konfigurace nastavení HDMI Black Level
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku HDMI Black Level a
stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
100
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Color
Normal
Normal
Off
HDMI Black Level
Off
Low
Low
Eye Saver Mode
AUTO
AUTO
Return
Return

Normal: Tento režim vyberte, pokud nedochází ke snižování úrovně kontrastu.

Low: Tento režim vyberte k omezení úrovně černé a zvýšení úrovně bílé, pokud dochází ke
snižování úrovně kontrastu.
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
HDMI Black Level nemusí být kompatibilní s některými zdrojovými zařízeními.
3 Nastavení obrazovky
46
3
3.8
Nastavení obrazovky
Eye Saver Mode
Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
V tomto režimu je nastavena optimální kvalita obrazu, která snižuje námahu očí.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ představuje certifikaci pro výrobky, které splňují požadavky na
nižší intenzitu modrého světla. Je-li u položky Eye Saver Mode nastavena možnost On, intenzita
modrého světla o vlnové délce přibližně 400 nm klesne tak, aby byla zajištěna optimální kvalita obrazu
potřebná ke snížení namáhání očí. Intenzita modrého světla bude zároveň nižší než ve výchozím
nastavení, což je prokázáno testy společnosti TÜV Rheinland a udělením certifikace, která osvědčuje
splnění požadavků norem TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“.
3.8.1 Konfigurace režimu Eye Saver Mode
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Eye Saver Mode a
stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
On
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Wide
Screen Adjustment
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
100
Contrast
75
Sharpness
60
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
Custom
Brightness
Response Time
Picture Size
Picture
Return
Off
On
AUTO
Return
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
47
3
3.9
Nastavení obrazovky
Game Mode
Konfigurujte nastavení obrazovky produktu pro herní režim. Funkci použijte, pokud hrajete hry na
počítači, nebo je-li připojena herní konzola, jako například PlayStation™ nebo Xbox™.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.

Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
3.9.1 Konfigurace funkce Game Mode
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Game Mode a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
U28E590D
U24E590D
Picture
Optimizes image
settings for playing
games.
Eye Saver Mode
Picture
Game Mode
Off
Game Mode
Off
Response Time
On
Response Time
On
Picture Size
Always On
Picture Size
Always On
16:9
Optimizes image
settings for playing
games.
Screen Adjustment
Screen Adjustment
AUTO
4
Return
AUTO
Return
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.

V následujících případech bude funkce Game Mode uvedena do stavu Off: zapnutí monitoru,
aktivace úsporného režimu, změna vstupního zdroje.

Chcete-li, aby režim Game Mode zůstal stále zapnutý, zaškrtněte možnost Always On.
3 Nastavení obrazovky
48
3
Nastavení obrazovky
3.10 Response Time
Zrychlením frekvence odezvy panelu získáte živější a přirozenější obraz videa.

Pokud nesledujete film, je nejlepší nastavit volbu Response Time na Standard nebo Faster.

Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size
nastavena na
/
/
(režim PIP).
3.10.1 Konfigurace hodnoty Response Time
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Response Time a stiskněte
tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Game Mode
Game Mode
Response Time
Response Time
Standard
Picture Size
Faster
Screen Adjustment
Fastest
Picture Size
16:9
Screen Adjustment
AUTO
4
Picture
Return
Off
Standard
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Faster
Fastest
16:9
AUTO
Return
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
49
3
Nastavení obrazovky
3.11 Picture Size
Umožňuje změnit velikost obrazu.

Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size
nastavena na
(režim PBP).

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce FreeSync.
3.11.1 Změna Picture Size
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture Size a stiskněte
tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.
V režimu PC
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Auto
Screen Adjustment
Wide
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
Response Time
Picture Size
Picture
Picture Size
Auto
Screen Adjustment
Wide
16:9
AUTO
AUTO
Return
Return

Auto: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji.

Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.
V režimu AV
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Picture
Game Mode
Response Time
Response Time
Picture Size
Picture Size
4:3
Screen Adjustment
16:9
Off
Screen Adjustment
Off
4:3
16:9
Screen Fit
16:9
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
16:9
Screen Fit
AUTO

AUTO
Return
Return
4:3: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
3 Nastavení obrazovky
50
3
Nastavení obrazovky
4

16:9: Zobrazí obraz v poměru 16:9.

Screen Fit: Zobrazení obrazu vložené obrazovky s původním poměrem stran bez oříznutí.

Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.

Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.

Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP.

Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně.
(Některé modely nepodporují všechny uvedené signály.).

Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím
portu HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
51
3
Nastavení obrazovky
3.12 Screen Adjustment
3.12.1 Konfigurace funkce H-Position a V-Position
H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.
V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.
Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Picture Size nastavena na možnost Screen
Fit v režimu AV. Pokud je signál 480P, 576P, 720P nebo 1080P připojen v režimu AV a monitor může
zobrazovat normálně, vyberte možnost Screen Fit a upravte horizontální polohu v 0 až 6 úrovních.
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Picture a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Screen Adjustment a
stiskněte tlačítko JOG.
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na položku H-Position nebo V-Position a
stiskněte tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
U28E590D
U24E590D
Picture
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Game Mode
Off
Response Time
Response Time
Picture Size
Faster
Off
Faster
Picture Size
Screen Fit
Screen Fit
Screen Adjustment
Screen Adjustment
AUTO
AUTO
Return
Screen Adjustment
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
AUTO
5
Return
Return
Pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA nastavte hodnotu položky H-Position nebo
V-Position a stiskněte tlačítko JOG.
6
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
52
4
4.1
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
PIP/PBP
Funkce PIP (Picture in Picture) umožňuje rozdělit obrazovku na dvě části. Jedno zdrojové zařízení je
zobrazeno na hlavní obrazovce a druhé zdrojové zařízení je současně zobrazeno ve vložených oknech.
Funkce PBP (Picture by Picture) rozdělí obrazovku na poloviny a zobrazí současně výstup ze dvou
různých vstupních zařízení na levé a pravé straně obrazovky.

Kompatibilní se systémy Windows 7 a Windows 8.

V závislosti na specifikacích použité grafické karty nemusí být funkce PIP/PBP dostupná. Pokud
jste nastavili režim PIP/PBP a obrazovka je při optimálním rozlišení prázdná, vyberte v počítači
možnost Ovládací panely → Zobrazení → Rozlišení obrazovky a klepněte na možnost
Rozpoznat. (Pokyny v systému Windows 7.) Pokud je obrazovka při optimálním rozlišení prázdná,
změňte rozlišení na 1280 x 1024.

Obrazovka může krátce zablikat nebo se zobrazit se zpožděním, když aktivujete nebo deaktivujete
funkci PIP/PBP nebo když změníte velikost obrazovky s aktivovanou funkcí PIP/PBP.
Tyto projevy mohou zesílit, když jsou počítač a monitor připojeny ke dvěma a více vstupním
zdrojům.
Nijak to nesouvisí s funkčností monitoru.
K tomuto problému dochází převážně tehdy, je-li zpožděn přenos videosignálu v závislosti na
výkonu grafické karty.

Chcete-li maximalizovat kvalitu obrazu a zajistit normální zvukový výstup, doporučujeme používat
grafickou kartu nebo DVD podporující rozlišení 4K (3840 x 2160 při 30 Hz) a zapojení do konektoru
HDMI 1.

Chcete-li maximalizovat kvalitu obrazu a zajistit normální zvukový výstup, doporučujeme používat
grafickou kartu nebo DVD podporující rozlišení 4K (3840 x 2160 při 60 Hz) a zapojení do konektoru
HDMI 2.

Po aktivaci funkce PIP/PBP nebude možné automaticky přepnout na optimální rozlišení z důvodu
problému s kompatibilitou mezi grafickou kartou a systémem Windows. Postavite PIP/PBP Mode
na Off. U protivnom, ponovno pokrenite monitor i podesite razlučivost na optimalnu postavku
pomoću sučelja Windows.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
53
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
4.1.1 Konfigurace funkce PIP/PBP Mode
Aktivace nebo deaktivace funkce PIP/PBP.
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PIP/PBP a stiskněte
tlačítko JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PIP/PBP Mode a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
PIP/PBP
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Offf
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
Return

4
Off / On
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
54
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
4.1.2 Konfigurace funkce Size
Vyberte velikost a poměr stran vložené obrazovky.
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PIP/PBP a stiskněte
tlačítko JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Size a stiskněte tlačítko
JOG.
Objeví se následující obrazovka.
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75/100
Sub:
HDMI 2
Return

: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PBP, ve kterém je optimální rozlišení
pro pravou a levou stranu obrazovky nastaveno na 1920 x 2160 (šířka x výška).

: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 720 x 480 (šířka x výška).

: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 1280 x 720 (šířka x výška).

: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 1920 x 1080 (šířka x výška).
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
55
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
4.1.3 Konfigurace funkce Position
Z dostupných možností vyberte polohu vložené obrazovky.
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PIP/PBP a stiskněte
tlačítko JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Position a stiskněte tlačítko
JOG.
Objeví se následující obrazovka.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Main:
HDMI 1
Contrast
Sub:
HDMI 2
Return
/

4
/
/
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.

Tato funkce není k dispozici, je-li vybrán režim PBP.

Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
56
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
4.1.4 Konfigurace funkce Sound Source
Nastavte, z které obrazovky chcete poslouchat zvuk.
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PIP/PBP a stiskněte
tlačítko JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Sound Source a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
Bílá oblast ikony znamená, že zdroj zvuku (Sound Source) vychází z hlavní obrazovky/vložené
obrazovky nebo levé/pravé obrazovky.
PIP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75
Sub:
HDMI 2
Return

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75/100
Sub:
HDMI 2
Return

4
/
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
57
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
4.1.5 Konfigurace funkce Source
Vyberte zdroj pro každou obrazovku.
PIP
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PIP/PBP a stiskněte
tlačítko JOG.
3
V režimu PIP (Size
/
/
) vyberte posunutím tlačítka JOG nahoru nebo dolů položku Source
a poté tlačítko JOG stiskněte.
Objeví se následující obrazovka.
PIP/PBP
Select the source for
each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Picture Size
HDMI 2
Contrast
Return
4

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.

Vstupní zdroj pro hlavní obrazovku se změní.

S výjimkou aktuálního vstupního zdroje bude možné vybrat ostatní dva vstupní zdroje.

Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.

Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky posuňte tlačítko JOG doleva, vyberte ikonu [
]a
tlačítko JOG stiskněte. Hlavní obrazovku bude možné přepínat v pořadí DisplayPort → HDMI 1
→ HDMI 2.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
58
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
PBP
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PIP/PBP a stiskněte
tlačítko JOG.
3
V režimu PBP (Size
) vyberte posunutím tlačítka JOG nahoru nebo dolů položku Source a poté
tlačítko JOG stiskněte.
Objeví se následující obrazovka.
PIP/PBP
Select the source for
each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
6RXUFH
HDMI 1
HDMI 2
$SSO\
&DQFHO
4
5

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Posunutím tlačítka JOG nahoru nebo dolů vyberte levý/pravý externí vstupní zdroj.
Posunutím tlačítka JOG doleva nebo doprava vyberte položku Apply a poté tlačítko JOG stiskněte.
Stisknutím tlačítka JOG po výběru položky Cancel zrušíte konfiguraci Source a vrátíte se zpět
k nabídce ovládání režimů PIP/PBP.

Vstupní zdroj pro hlavní obrazovku se změní.

Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.

Pokud jsou vstupní signály levé a pravé obrazovky stejné, nelze danou operaci provést.

Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky posuňte tlačítko JOG doleva, vyberte ikonu [
tlačítko JOG stiskněte. Zobrazí se stejná nabídka pro nastavení zdroje PBP.
]a
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
59
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
4.1.6 Konfigurace funkce Picture Size
Vyberte velikost obrazu vložené obrazovky.
PIP
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PIP/PBP a stiskněte
tlačítko JOG.
3
V režimu PIP (Size
/
/
) vyberte posunutím tlačítka JOG nahoru nebo dolů položku Picture
Size a poté tlačítko JOG stiskněte.
Objeví se následující obrazovka.
V režimu PC
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Auto
Picture Size
Wide
Contrast
75/75
Return

Auto: Zobrazení obrazu podle poměru stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji jednotlivých
obrazovek.

Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje
jednotlivých obrazovek.
V režimu AV
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
4:3
16:9
Screen Fit
75/75
Return

4:3: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.

16:9: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 16:9.

Screen Fit: Zobrazení obrazu vložené obrazovky s původním poměrem stran bez jakéhokoli
oříznutí.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
60
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
4

Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.

Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.

Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP.

Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně.
(Některé modely nepodporují všechny uvedené signály.).

Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím
portu HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
61
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
PBP
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PIP/PBP a stiskněte
tlačítko JOG.
3
V režimu PBP (Size
) vyberte posunutím tlačítka JOG nahoru nebo dolů položku Picture Size a
poté tlačítko JOG stiskněte.
Objeví se následující obrazovka.
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
V režimu PC
3LFWXUH6L]H
$SSO\
Auto
Auto
&DQFHO

Auto: Zobrazení obrazu podle poměru stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji jednotlivých
obrazovek.

Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje
jednotlivých obrazovek.
V režimu AV
3LFWXUH6L]H
$SSO\
16:9
Wide
&DQFHO

4:3: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
62
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP

16:9: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 16:9.

Screen Fit: Zobrazení obrazu vložené obrazovky s původním poměrem stran bez jakéhokoli
oříznutí.
4
5

Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.

Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.

Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP.

Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně.
(Některé modely nepodporují všechny uvedené signály.).

Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím
portu HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
Pomocí tlačítka JOG přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
63
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
4.1.7 Konfigurace hodnoty Contrast
PIP
Nastavte úroveň kontrastu pro vloženou obrazovku.
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PIP/PBP a stiskněte
tlačítko JOG.
3
V režimu PIP (Size
/
/
) vyberte posunutím tlačítka JOG nahoru nebo dolů položku
Contrast a poté tlačítko JOG stiskněte.
Objeví se následující obrazovka.
PIP/PBP
Adjust the contrast
level for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75
75/75
Return
4
5
Nastavte funkci Contrast pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
64
4
Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
PBP
Nastavte úroveň kontrastu pro každou obrazovku.
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PIP/PBP a stiskněte
tlačítko JOG.
3
V režimu PBP (Size
) vyberte posunutím tlačítka JOG nahoru nebo dolů položku Contrast a
poté tlačítko JOG stiskněte.
Objeví se následující obrazovka.
PIP/PBP
Adjust the contrast
level for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
&RQWUDVW
4
5
Nastavte funkci Contrast pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace nastavení funkce PIP/PBP
65
5
5.1
Koordinace nabídky OSD
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
Transparency
Nastavení průhlednosti pro okna nabídek.
5.1.1 Změna Transparency
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku OnScreen Display a
stiskněte tlačítko JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Transparency a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
OnScreen Display
Transparency
Off
Language
On
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Return
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
5 Koordinace nabídky OSD
66
5
5.2
Koordinace nabídky OSD
Language
Nastavuje jazyk nabídky.

Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.

Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.
5.2.1 Konfigurace položky Language
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku OnScreen Display a
stiskněte tlačítko JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Language a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
OnScreen Display
Set the menu
language.
Transparency
Language
Deutsch
Display Time
English
Español
Français
Italiano
Return
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
5 Koordinace nabídky OSD
67
5
5.3
Koordinace nabídky OSD
Display Time
Umožňuje nastavení nabídky OSD tak, aby automaticky zmizela, pokud není tato nabídka po určitou
dobu používána.
Funkci Display Time lze použít k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.
5.3.1 Konfigurace funkce Display Time
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku OnScreen Display a
stiskněte tlačítko JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Display Time a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
OnScreen Display
On
Transparency
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
Language
Display Time
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
Return
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
5 Koordinace nabídky OSD
68
6
6.1
Nastavení a resetování
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
FreeSync

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

FreeSync je k dispozici, když je zdrojové zařízení připojeno pomocí DisplayPort 1.2. Není k
dispozici, pokud vyberete DisplayPort Ver. 1.1 nebo pokud je zdrojové zařízení připojeno pomocí
HDMI. Je nutné používat kabel DP Samsung. Jiné kabely DP než od společnosti Samsung nemusí
být s tímto výrobkem kompatibilní.

Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.

Kvalita zvuku monitoru se může snížit, pokud je aktivována funkce FreeSync.
6.1.1 Konfigurace FreeSync
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
NAHORU.
] pohybem tlačítka JOG ve směru
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku System a stiskněte tlačítko JOG.
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku FreeSync a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
U28E590D
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
On
On
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
FreeSync technology
is solution that
eliminates screen
tearing without all the
usual lag and latency.
FreeSync can be
operated when you
use AMD's graphic
card with supporting
Freesync solution.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: Zakažte funkci FreeSync.

On: Povolte základní funkce FreeSync grafické karty AMD.
6 Nastavení a resetování
69
6
Nastavení a resetování
U24E590D
System
On
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Standard Engine
Off Timer
Ultimate Engine
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
FreeSync technology
is solution that
eliminates screen
tearing without all the
usual lag and latency.
FreeSync can be
operated when you
use AMD's graphic
card with supporting
Freesync solution.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: Zakažte funkci FreeSync.

Standard Engine: Povolte základní funkce FreeSync grafické karty AMD.

Ultimate Engine: Povolte funkci FreeSync s vyšší snímkovou frekvencí obrazovky. V tomto režimu
je sníženo trhání obrazovky (abnormální synchronizace mezi obrazovkou a obsahem). Během hraní
her může dojít k blikání obrazovky.
Je-li aktivována funkce FreeSync, může obrazovka při hraní her blikat.
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
Technologie FreeSync je řešení eliminující trhání obrazovky bez obvyklého zpoždění a latence.
Technologii FreeSync můžete používat společně s grafickou kartou AMD s podpůrným řešením
FreeSync.
Funkci FreeSync podporují pouze grafické karty AMD.
Používáte-li grafickou kartu jiného výrobce, vyberte možnost FreeSync Off.
Související informace naleznete na oficiálním webu společnosti AMD.
Technologii FreeSync podporují pouze některé z následujících grafických karet AMD a je nutné
nainstalovat nejnovější oficiální ovladač FreeSync společnosti AMD.

Radeon R9 290X/290

Radeon R9 285

Radeon R7 260X/260

AMD A10 „Kaveri“ APU (např. A10 7850K)

Další modely grafických karet AMD, které podporují funkci FreeSync, najdete na webu společnosti
AMD.

Je-li funkce FreeSync povolena, může během hry v závislosti na rozlišení kolísat frekvence odezvy.
Vyšší rozlišení obecně snižuje frekvenci odezvy.

Je-li funkce FreeSync povolena, může monitor v závislosti na nastavení možností hry blikat.
Snížením hodnot nastavení hry můžete toto blikání odstranit. Tento problém je dále možné vyřešit
instalací nejnovějších ovladačů od společnosti AMD.
6 Nastavení a resetování
70
6
Nastavení a resetování
Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte možnost AMD Catalyst Control Center.
6 Nastavení a resetování
71
6
6.2
Nastavení a resetování
Eco Saving Plus
Funkce Eco Saving Plus umožňuje snížit spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který
využívá panel monitoru.

SAMSUNG
Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce MAGIC
Bright v režimu Dynamic Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.

Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
6.2.1 Konfigurace hodnoty Eco Saving Plus
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku System a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Eco Saving Plus a
stiskněte tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
System
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
FreeSync
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Auto
PC/AV Mode
Low
DisplayPort Ver.
High
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: Deaktivuje funkci Eco Saving Plus.

Auto: Spotřeba energie automaticky klesne o 10 % oproti aktuálnímu nastavení.
(Míra snížení spotřeby energie závisí na jasu obrazovky.)
4

Low: Spotřeba energie se sníží o 25% oproti výchozímu nastavení.

High: Spotřeba energie se sníží o 50% oproti výchozímu nastavení.
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
72
6
6.3
Nastavení a resetování
Off Timer
Můžete nastavit, aby se výrobek automaticky vypnul.
6.3.1 Konfigurace funkce Off Timer
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku System a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Off Timer a stiskněte
tlačítko JOG.
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Off Timer a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
System
Enable or disable the
Off Timer.
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return
Off Timer
Enable or disable the
Off Timer.
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Return
5

Off: Deaktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky nevypínal.

On: Aktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky vypínal.
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
6
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
73
6
Nastavení a resetování
6.3.2 Konfigurace funkce Turn Off After
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku System a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Off Timer a stiskněte
tlačítko JOG.
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Turn Off After a stiskněte
tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.
Off Timer
Off Timer
On
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Turn Off After
Return
5
6
Nastavte funkci Turn Off After pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
Vybraná položka se použije.

Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po určitém
počtu hodin.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je funkce Off Timer nastavena na hodnotu On.

U produktů na trhu v některých oblastech je u položky Off Timer nastavena automatická aktivace
4 hodiny po zapnutí výrobku. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení. Pokud si nepřejete,
aby se časovač aktivoval, přejděte na položku MENU → System a nastavte položku Off Timer
na Off.
6 Nastavení a resetování
74
6
6.4
Nastavení a resetování
PC/AV Mode
Nastavte PC/AV Mode na hodnotu AV. Velikost obrazu se zvětší. Tato možnost je užitečná při sledování
filmů.

Dodáváno pouze s širokoúhlými modely, např. 16:9 nebo 16:10.

Je-li monitor (nastavený pro rozhraní HDMI 1, HDMI 2 nebo DisplayPort) v úsporném režimu
nebo se zobrazuje zpráva Check Signal Cable, zobrazte stisknutím tlačítka MENU nabídku na
obrazovce (OSD). Můžete zvolit režim PC nebo AV.
6.4.1 Konfigurace režimu PC/AV Mode
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku System a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku PC/AV Mode a stiskněte
tlačítko JOG.
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku HDMI 1, HDMI 2 nebo
DisplayPort a stiskněte tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
System
Set to AV to enlarge
the picture.
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the HDMI 1 source.
DisplayPort
HDMI 1
PC
HDMI 2
AV
Return
5
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
6
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
75
6
6.5
Nastavení a resetování
DisplayPort Ver.
Vyberte si svoji verzi funkce DisplayPort. Rozhraní Displayport 1.1 podporuje možnost Vysoká přenosová
rychlost 1, zatímco verze1.2 podporuje možnost Vysoká přenosová rychlost 2.

Nesprávné nastavení může způsobit zobrazení prázdné obrazovky. V takovém případě zkontrolujte
specifikace zařízení.

Je-li monitor (nastavený pro rozhraní HDMI 1, HDMI 2 nebo DisplayPort) v úsporném režimu
nebo se zobrazuje zpráva Check Signal Cable, zobrazte stisknutím tlačítka [
] nabídku na
obrazovce (OSD). Můžete vybrat verzi 1.1 nebo 1.2.

Pokud zvolíte možnost 1.1, klesne z důvodu omezení rychlosti přenosu dat HBR1 maximální
rozlišení obrazovky na 2560 x 1440.
6.5.1 Konfigurace funkce DisplayPort Ver.
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku System a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku DisplayPort Ver. a
stiskněte tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.1
Source Detection
1.2
Auto
Key Repeat Time
Return

4
1.1 / 1.2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
76
6
6.6
Nastavení a resetování
Source Detection
Aktivujte Source Detection.
Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
6.6.1 Konfigurace funkce Source Detection
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku System a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Source Detection a
stiskněte tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Decide how input
sources will be
detected.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
Manual
1.2
Auto
Key Repeat Time
Return
4

Auto: Vstupní zdroj je automaticky rozpoznán.

Manual: Umožňuje ruční výběr vstupního zdroje.
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
77
6
6.7
Nastavení a resetování
Key Repeat Time
Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.
6.7.1 Konfigurace funkce Key Repeat Time
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku System a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Key Repeat Time a
stiskněte tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
1.2
1 sec
2 sec
No Repeat
Auto
Acceleration
Return

Lze vybrat hodnoty Acceleration, 1 sec nebo 2 sec. Je-li vybrána hodnota No Repeat, příkaz
bude reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
4
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
78
6
6.8
Nastavení a resetování
Power LED On
Konfigurací nastavení zapněte nebo vypněte LED napájení ve spodní části produktu.
6.8.1 Konfigurace funkce Power LED On
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku System a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Power LED On a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
System
Set the status of the
power LED.
Power LED On
Working
Reset All
Stand-by
Stand-by
Return
4

Working: LED svítí, když je produkt zapnutý.

Stand-by: LED svítí, když je produkt vypnutý.
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
79
6
6.9
Nastavení a resetování
Reset All
Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.
6.9.1 Inicializace nastavení (Reset All)
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku System a stiskněte tlačítko
JOG.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Reset All a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
System
Power LED On
Stand-by
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Return
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
1R
Pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA přejděte na požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko JOG.
5
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
80
7
7.1
Nabídka Information a jiné
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
Information
Zobrazte aktuální vstupní zdroj, frekvenci a rozlišení.
7.1.1 Zobrazení Information
1
Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [
] pohybem tlačítka JOG ve směru
NAHORU.
Dále stiskněte tlačítko JOG.
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku Information a stiskněte
tlačítko JOG.
Objeví se následující obrazovka.
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Exit
PBP
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
7 Nabídka Information a jiné
81
7
7.2
Nabídka Information a jiné
Konfigurace položek Eye Saver Mode, Brightness a
Contrast na úvodní obrazovce
Nastavte hodnotu funkce Brightness, Contrast a Eye Saver Mode pomocí tlačítka JOG.
Eye Saver Mode

Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
Brightness

SAMSUNG
Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce MAGIC
Bright nastavena na režim Dynamic
Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
Contrast
1

SAMSUNG
Tato možnost není k dispozici, pokud je MAGIC
Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size
nastavena na
(režim PBP).
Pokud pohnete tlačítkem JOG ve směru NAHORU/DOLŮ, zobrazí se následující obrazovka.
Objeví se následující obrazovka.
Contrast
Eye Saver Mode
Off
Brightness
2
Pomocí tlačítka JOG ve směru nahoru nebo dolů vyberte položku Brightness, Contrast nebo Eye
Saver Mode.
3
Pomocí tlačítka JOG ve směru doleva nebo doprava upravte nastavení položek Brightness,
Contrast nebo Eye Saver Mode.
7 Nabídka Information a jiné
82
7
7.3
Nabídka Information a jiné
Konfigurace funkce Volume na úvodní obrazovce
7.3.1
Volume
Pokud je na obrazovce zobrazen průvodce směrovými tlačítky, nastavte hodnotu položky Volume
pohybem tlačítka JOG.
1
Pokud pohnete tlačítkem JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA, zobrazí se následující obrazovka.
Volume
50
Mute
2
Nastavte funkci Volume pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
Pohybem tlačítka JOG dolů aktivujete funkci Mute. Na výrobku se objeví následující obrazovka.
Při provádění nastavení hlasitosti monitoru prostřednictvím pohybu tlačítka JOG doleva nebo doprava je
funkce Mute deaktivována.
K deaktivaci funkce Mute může dojít také v těchto případech: zapnutí monitoru nebo aktivace
úsporného režimu.

Je-li kvalita zvuku připojeného vstupního zařízení nízká, může funkce automatického ztlumení Auto
Mute při připojení sluchátek nebo reproduktorů ztlumit zvuk nebo způsobovat trhaný zvuk.
Nastavte vstupní hlasitost vstupního zařízení alespoň na 20 % a hlasitost ovládejte pomocí ovládání
hlasitosti (Tlačítko JOG DOLEVA/DOPRAVA) na výrobku.

Co je funkce Auto Mute?
Tato funkce ztlumí zvuk za účelem zlepšení zvukových efektů v případě šumů nebo v případě
slabého vstupního signálu, obvykle způsobeného problémem hlasitosti vstupního zařízení.

Chcete-li aktivovat funkci Mute, přejděte na obrazovku pro ovládání Volume a pomocí tlačítka
JOG posuňte označení výběru dolů.
Funkci Mute deaktivujete tak, že přejdete na obrazovku pro ovládání Volume a poté zvýšíte nebo
snížíte Volume.
7 Nabídka Information a jiné
83
8
8.1
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Funkce "Easy Setting Box" umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více
oddílů.
8.1.1 Instalace softwaru
1
2
Vložte instalační disk CD do jednotky CD-ROM.
Vyberte instalační program "Easy Setting Box".
Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí překryvné okno instalace softwaru, vyhledejte a dvakrát
klikněte na instalační soubor "Easy Setting Box" na disku CD-ROM.
3
4
V okně Průvodce instalací, které se zobrazí, klikněte na tlačítko Další.
Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.

Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.

V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit
ikona "Easy Setting Box".

Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.
Omezení a problémy s instalací (software "Easy Setting Box")
Instalaci softwaru "Easy Setting Box" může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové prostředí.
Systémové požadavky
OS

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Hardware

Minimálně 32 MB paměti

Minimálně 60MB volného místa na pevném disku
8 Instalace softwaru
84
8
Instalace softwaru
8.1.2 Odebrání softwaru
Klikněte na tlačítko Start, vyberte možnost Nastavení/Ovládací panely a poté dvakrát klikněte na
možnost Přidat nebo odebrat programy.
Ze seznamu programů vyberte možnost "Easy Setting Box" a klikněte na tlačítko Přidat nebo odebrat.
8 Instalace softwaru
85
9
9.1
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním zákaznického střediska
společnosti Samsung
9.1.1 Ověření funkce výrobku
Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem
funkci výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.
Zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně – proveďte test funkčnosti.
Je-li obrazovka vypnuta a indikátor napájení bliká, i když je monitor správně připojen k počítači, proveďte
test automatické diagnostiky.
1
2
3
4
Vypněte počítač a výrobek.
Odpojte kabel od monitoru.
Zapnutí výrobku
Pokud monitor funguje normálně, zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
Pokud se stále zobrazuje prázdná obrazovka, zkontrolujte počítač, grafickou kartu a kabel.
9.1.2 Kontrola rozlišení a frekvence
U režimu, který překročí podporované rozlišení (viz „10.3 Tabulka Standardní režimy signálu“), se na
krátkou chvíli zobrazí zpráva Not Optimum Mode.
9.1.3 Kontrolní kroky
Problém instalace (režim PC)
Problémy
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.
Řešení
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen
k monitoru a počítači a zda jsou konektory
správně zajištěny. (Viz „2.2 Připojení a používání
počítače“)
9 Průvodce odstraňováním potíží
86
9
Průvodce odstraňováním potíží
Problém s obrazem
Problémy
Řešení
Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.
Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel.
(Viz „2.2 Připojení a používání počítače“)
Zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen
k monitoru. (Viz „2.2 Připojení a používání
počítače“)
Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
Zobrazuje se zpráva Not Optimum Mode.
Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál
z grafické karty přesahuje maximální rozlišení
nebo frekvenci monitoru.
Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby
odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky
standardních režimů signálu (strana 93).
Obraz je deformovaný.
Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku. (Viz „2.2
Připojení a používání počítače“)
Obraz je nestabilní a roztřesený.
Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence
počítače v rozsahu rozlišení a frekvence
kompatibilní s výrobkem. Dále v případě potřeby
změňte nastavení týkající se tabulky standardních
režimů signálu (strana 93) v této příručce a
v nabídce Information výrobku.
V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené
obrysy.
Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.
Nastavte Brightness (strana 39) a Contrast
(strana 40).
Barva obrazu je nerovnoměrná.
Změňte nastavení Color. (Viz „3.5 Color“)
Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.
Změňte nastavení Color.
(Viz „3.5 Color“)
Bílá barva není skutečně bílá.
Změňte nastavení Color.
(Viz „3.5 Color“)
Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení
bliká přibližně v půlsekundových až
v sekundových intervalech.
Výrobek se nachází v úsporném režimu.
Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo
pohybu myší se obrazovka znovu zapne.
Problém se zvukem
Problémy
Žádný zvuk
Řešení
Zkontrolujte připojení zvukového kabelu nebo
nastavte hlasitost.
Zkontrolujte hlasitost.
9 Průvodce odstraňováním potíží
87
9
Průvodce odstraňováním potíží
Problémy
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
Řešení
Nastavte hlasitost.
Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk
stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové
karty počítače nebo příslušného programu.
Problém se vstupním zařízením
Problémy
Při spouštění počítače je slyšet pípání.
Řešení
Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání,
doneste počítač do servisu.
V závislosti na úhlu pohledu uživatele mohou být na rámu produktu viditelné diodové indikátory. Jejich
světlo je pro člověka neškodné a nemá vliv na funkce a výkon produktu. Používání produktu je
bezpečné.
9 Průvodce odstraňováním potíží
88
9
9.2
Průvodce odstraňováním potíží
Otázky a odpovědi
Otázka
Jak lze změnit frekvenci?
Odpověď
Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.






Systém Windows XP: Vyberte Ovládací panely
Vzhled a
motivy
Zobrazení
Nastavení
Pokročilé
Monitor
a nastavte volbu Obnovovací frekvence pod Nastavení
monitoru.
Systém Windows ME/2000: Přejděte na možnost Ovládací
panely
Zobrazení
Nastavení
Upřesnit
Monitor a
upravte hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce Nastavení
monitoru.
Systém Windows Vista: Přejděte na možnost Ovládací panely
Vzhled a přizpůsobení
Přizpůsobení
Nastavení
zobrazení
Upřesnit nastavení
Monitor a upravte
hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce Nastavení
monitoru.
Systém Windows 7: Vyberte Ovládací panely
Vzhled a
přizpůsobení
Zobrazení
Rozlišení obrazovky
Pokročilé nastavení
Monitor a nastavte volbu Obnovovací
frekvence pod Nastavení monitoru.
Systém Windows 8: Vyberte Nastavení
Ovládací panely
Vzhled a přizpůsobení
Zobrazení
Rozlišení obrazovky
Pokročilé nastavení
Monitor a nastavte volbu
Obnovovací frekvence pod Nastavení monitoru.
Windows 10: Vyberte Nastavení
Systém
Zobrazení
Upřesňující nastavení zobrazení
Zobrazit vlastnosti
adaptéru
Monitor a upravte Obnovovací frekvence v části
Nastavení monitoru.
9 Průvodce odstraňováním potíží
89
9
Průvodce odstraňováním potíží
Otázka
Jak lze změnit rozlišení?
Odpověď






Jak lze nastavit funkci úspory
energie?






Systém Windows XP: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací
panely
Vzhled a motivy
Zobrazení
Nastavení.
Systém Windows ME/2000: Rozlišení změníte v nabídce
Ovládací panely
Zobrazení
Nastavení.
Systém Windows Vista: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací
panely
Vzhled a přizpůsobení
Individuální nastavení
Nastavení zobrazení.
Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací
panely
Vzhled a přizpůsobení
Zobrazení
Upravit
rozlišení.
Systém Windows 8: Rozlišení změníte v nabídce Nastavení
Ovládací panely
Vzhled a přizpůsobení
Zobrazení
Upravit rozlišení.
Windows 10: Rozlišení změníte v nabídce Nastavení
Zobrazení
Upřesňující nastavení zobrazení.
Systém
Systém Windows XP: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací
panely
Vzhled a motivy
Zobrazení
Nastavení
spořiče obrazovky
Možnosti napájení anebo můžete
provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
Systém Windows ME/2000: Funkci nakonfigurujete v nabídce
Ovládací panely
Zobrazení
Nastavení spořiče
obrazovky
Možnosti napájení anebo můžete provést
konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
Systém Windows Vista: Funkci nakonfigurujete v nabídce
Ovládací panely
Vzhled a přizpůsobení
Individuální
nastavení
Nastavení spořiče obrazovky
Možnosti
napájení anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému
BIOS počítače.
Systém Windows 7: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací
panely
Vzhled a přizpůsobení
Individuální nastavení
Nastavení spořiče obrazovky
Možnosti napájení anebo
můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
Systém Windows 8: Funkci nakonfigurujete v nabídce Nastavení
Ovládací panely
Vzhled a přizpůsobení
Individuální
nastavení
Nastavení spořiče obrazovky
Možnosti
napájení anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému
BIOS počítače.
Windows 10: Režim úspory energie nastavíte v nabídce
Nastavení
Individuální nastavení
Zamykací obrazovka
Nastavení časového limitu obrazovky
Napájení a
režim spánku nebo můžete provést konfiguraci v nastavení
systému BIOS počítače.
Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.
9 Průvodce odstraňováním potíží
90
10
Specifikace
10.1 Obecné
Název modelu
Panel
U28E590D
U24E590D
Velikost
28 palce (70 cm)
23,5 palce (59 cm)
Oblast
zobrazení
620,93 mm (V) x 341,28 mm (Š)
521,28 mm (V) x 293,22 mm (Š)
Rozteč
bodů
0,16 mm (V) x 0,16 mm (Š)
0,4525 mm (V) x 0,13575 mm (Š)
Napájení
Střídavý 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může
v různých zemích lišit.
Rozměry (Š x
V x H) /
hmotnost
Bez
stojanu
660,9 x 381,3 x 73,5 mm
561,1 x 333,0 x 62,8 mm
Se
stojanem
660,9 x 468,5 x 187,1 mm /
5,28 kg
561,1 x 428,0 x 187,1 mm /
4,61 kg
Montážní destička VESA
75 mm x 75 mm
(pro použití se zvláštním montážním příslušenstvím (ramenem))
Údaje týkající
se prostředí
Provozní
Teplota: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlhkost: 10 – 80 %, bez kondenzace
Skladování
Teplota: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlhkost: 5 – 95 %, bez kondenzace
Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato
funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci
nastavení monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby
zvolit manuálně.
Počet bodů panelu (v pixelech)
Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel
z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.
Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
upozornění.
Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
10 Specifikace
91
10
Specifikace
10.2 Funkce PowerSaver
Tento výrobek je vybaven funkcí pro úsporu energie, která automaticky vypne obrazovku a přepne barvu
indikátoru napájení v případě, že výrobek není po určitou dobu používán. Snižuje se tak spotřeba energie.
V režimu úspory energie nedochází k vypnutí výrobku. Obrazovku lze znovu zapnout stisknutím
libovolného tlačítka na klávesnici nebo pohybem myši. Režim úspory energie funguje pouze v případě, že
je výrobek připojen k počítači s funkcí úspory energie.
Funkce úspory
energie
(PowerSaver)
Stav testu Energy
Star
Režim úspory
energie
Napájení vypnuto
(Tlačítko napájení)
Indikátor napájení
Vypnuto
Bliká
Zapnuto
Spotřeba energie
(U28E590D)
Typicky 29,6 W
Typicky 0,3 W
Méně než 0,3 W
Spotřeba energie
(U24E590D)
Typicky 34,3 W
Typicky 0,3 W
Méně než 0,3 W


Skutečná spotřeba energie se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a nastavení
systému.
ENERGY STAR® je registrovaná značka USA agentury pro ochranu životního prostředí USA.
Výkon Energy Star se měří zkušební metodou podle stávajícího standardu Energy Star®.

Spotřeba energie bude nulová, pokud odpojíte napájecí kabel. Napájecí kabel je třeba odpojit
v případě, že nebudete používat výrobek po delší dobu. Chcete-li dosáhnout nulovou spotřebu
energie, když není k dispozici vypínač, odpojte napájecí kabel.
10 Specifikace
92
10
Specifikace
10.3 Tabulka Standardní režimy signálu

Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze
v jediném rozlišení obrazovky. Z tohoto důvodu může jiné než specifikované rozlišení způsobit
zhoršení kvality obrazu. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, doporučujeme vybrat optimální
rozlišení specifikované pro velikost obrazovky monitoru.

Při výměně monitoru CRT (pro použití s počítačem) za LCD zkontrolujte používanou frekvenci.
Pokud monitor LCD nepodporuje vyšší frekvence (85Hz), změňte před výměnou monitorů na
původním monitoru CRT frekvenci na 60Hz.
Název modelu
Synchronizace
Horizontální frekvence
U28E590D / U24E590D
30 – 135 kHz (DisplayPort)
30 – 90 kHz (HDMI1)
30 – 135 kHz (HDMI2)
Vertikální frekvence
56 – 75 Hz (DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
Rozlišení
Optimální rozlišení
3840 x 2160 při 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 při 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 při 60 Hz (HDMI2)
Maximální rozlišení
3840 x 2160 při 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 při 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 při 60 Hz (HDMI2)
Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení
obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se
zobrazovat prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení
podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.
10 Specifikace
93
10
Specifikace
Displayport
Rozlišení
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální
frekvence
(Hz)
Hodinová
frekvence
(MHz)
Synchronizační
polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Specifikace
94
10
Specifikace
HDMI1
Rozlišení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence (Hz)
Hodinová
frekvence
(MHz)
Synchronizační
polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
10 Specifikace
95
10
Specifikace
HDMI2
Rozlišení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence (Hz)
Hodinová
frekvence
(MHz)
Synchronizační
polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-

Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální
cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence.
Horizontální frekvence se udává v kHz.
10 Specifikace
96
10
Specifikace

Vertikální frekvence
Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu.
Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna
v Hz.

Některá rozlišení ve výše uvedené tabulce nemusí být v závislosti na specifikacích grafické karty
k dispozici.
10 Specifikace
97
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)
Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za
návštěvu servisního technika poplatek.
Nejedná se o vadu výrobku.
Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.

Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje
volby bez nutnosti demontáže výrobku.

Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí. (internetem, anténou, signál kabelu atd.)

Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první montáži
zakoupeného výrobku.

Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.

Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.

Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.

Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.

Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.

Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního
vysílání nebo online.
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka.
Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné
zákazníkem.
Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:

vnějšího nárazu nebo pádu;

použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung
specifikovat;

opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.;

úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;

používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;

nedodržení upozornění v uživatelské příručce;
Příloha
98
Příloha
jiného důvodu.

Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně
atd.)

Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení,
lampa, filtr, páska atd.)
Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní
poplatek. Z tohoto důvodu si prosím nejprve pročtěte uživatelskou příručku.
Příloha
99
Příloha
Správná likvidace
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a
jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po
skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných
surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován
spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Příloha
100
Příloha
Terminologie
OSD (zobrazení na obrazovce)
Pomocí zobrazení na obrazovce (OSD) můžete konfigurovat nastavení na obrazovce a přizpůsobit
kvalitu obrazu podle potřeby. Pomocí nabídek na obrazovce můžete měnit jas, barevný odstín,
velikost obrazovky a mnoho dalších nastavení.
Gamma
Pomocí nabídky Gamma se nastavují stupně šedé, která na obrazovce znázorňuje střední tóny.
Nastavení jasu vyjasní celou obrazovku, ale nastavení Gamma vyjasní pouze střední úroveň jasu.
Stupně šedé
Stupnice uvádí hodnoty barevné intenzity, které zobrazují změny barvy od tmavších po světlejší oblasti
na obrazovce. Změny jasu obrazovky jsou vyjádřeny variacemi černé a bílé a stupně šedi vyplňují
střední oblasti mezi černou a bílou. Při změně stupňů šedé prostřednictvím nastavení Gamma se
změní úroveň středního jasu na obrazovce.
Rychlost snímání
Rychlost snímání, neboli rychlost obnovení, udává frekvenci obnovení obrazovky. Data obrazovky se
přenášejí při obnovení pro zobrazení obrazu, ačkoli obnovení je pro pouhé oko neviditelné. Počet
procesů obnovení obrazovky se nazývá rychlost snímání a měří se v Hz. Rychlost snímání 60 Hz
znamená, že se obrazovka obnoví 60krát za sekundu. Rychlost snímání obrazovky závisí na výkonu
grafických karet počítače a monitoru.
Horizontální frekvence
Znaky a obrázky zobrazené na obrazovce monitoru se skládají z mnoha bodů (pixelů). Pixely jsou
převáděny do horizontálních řádků, které jsou poté vertikálně uspořádány tak, aby vytvořily obrázek.
Horizontální frekvence se měří v kHz a představuje počet horizontálních řádků za sekundu
převedených a zobrazených na obrazovce monitoru. Horizontální frekvence 85 znamená, že
horizontální řádky, které tvoří obrázek, jsou přeneseny 85 000krát za sekundu a horizontální frekvence
je uvedena v 85kHz.
Vertikální frekvence
Jeden obrázek je tvořen mnoha horizontálními řádky. Vertikální frekvence se měří v Hz a představuje
počet obrázků, které lze vytvořit za sekundu na základě těchto horizontálních řádků. Vertikální
frekvence 60 znamená, že je obrázek přenesen 60krát za sekundu. Vertikální frekvence je rovněž
označována jako „obnovovací frekvence“ a ovlivňuje blikání monitoru.
Příloha
101
Příloha
Rozlišení
Rozlišením se rozumí počet horizontálních a vertikálních pixelů, které tvoří obrazovku. Rozlišení
představuje míru detailnosti zobrazení.
Vyšší rozlišení zobrazuje více informací na obrazovce a je vhodné pro současné provádění více úkolů.
Např: rozlišení 1920 x 1080 obsahuje 1920 horizontálních bodů (horizontální rozlišení) a 1080
vertikálních bodů (vertikální rozlišení).
Např: rozlišení 1920 x 1200 obsahuje 1920 horizontálních bodů (horizontální rozlišení) a 1200
vertikálních bodů (vertikální rozlišení).
Plug & Play
Funkce Plug & Play umožňuje automatickou výměnu informací mezi monitorem a počítačem a tím i
vytvoření prostředí pro optimální zobrazení.
Monitor používá ke komunikaci s funkcí Plug & Play rozhraní VESA DDC (jedná se o mezinárodní
standard).
Příloha
102
Rejstřík
B
K
Bezpečnostní opatření 10
Kontrast 40
Kontrola obsahu balení 20
C
Copyright 7
N
Nastavení obrazovky 52
Č
Čas opakování klávesy 78
O
Čas zobrazení 68
Obecn 91
Časovač vypnutí 73
Obnovit vše 80
Části 21
Odpovědnost za placenou službu náklady
pro zákazníky 98
Černá úroveň HDMI 46
Čištění 8
Ostrost 41
Otázky a odpovědi 89
D
Dioda napájení svítí 79
Doba odezvy 49
P
Požadavky před kontaktováním zákaznickho
střediska společnosti Samsung 86
Průhlednost 66
E
Před připojením 30
Easy Setting Box 84
Připojení a používání počítače 30
F
R
FreeSync 69
Režim hry 48
Funkce PowerSaver 92
Režim šetřící oči 47
Rozpoznávání zdroje 77
I
INFORMACE 81
S
Instalace 26
SAMSUNG MAGIC Angle 44
SAMSUNG MAGIC Bright 37
J
Jas 39
Správná likvidace 100
Správná pozice při používání výrobku 19
Jazyk 67
T
Tabulka Standardní režimy signálu 93
Rejstřík
103
Rejstřík
Terminologie 101
Ú
Úsporný režim Eko plus 72
V
Velikost obrazu 50
Verze rozhraní DisplayPort 76
Rejstřík
104
Download PDF

advertising