Samsung | 400PXN | Samsung 400PX Rychlý průvodce

LCD MONITOR
quick start guide
460PXn/460PX/400PXn/400PX
ii
Zvolte jazyk
Hlavní stránka
SyncMaster 400PXn / 460PXn
Model
Bezpeþnostní opatĜení
Úvod
Obsah balení
Váš monitor
Mechanické uspoĜádání
Zapojení
Používání softwaru
Nastavení monitoru
OdstraĖování závad
Specifikace
Barva a vzhled výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu a specifikace výrobku se mohou zmČnit bez
pĜedchozího upozornČní z dĤvodu zlepšení výkonu výrobku.
Úvod
Informace
Obsah balení
PĜíloha
Poznámka
• PĜesvČdþte se, zda jsou k monitoru pĜiloženy níže uvedené souþásti.
Pokud nČjaká souþást chybí, kontaktujte svého prodejce.
Chcete-li zakoupit volitelné doplĖky, obraĢte se na nejbližšího prodejce.
Poznámka
• NeumísĢujte výrobek na podlahu.
Monitor
PĜíruþka
PrĤvodce rychlým
nastavením
Záruþní list
Uživatelská pĜíruþka, Software
(Není k dispozici ve všech
MDC,
zemích.)
software MagicNet
kabel
Kabel D-Sub
Další pokyny
Napájecí kabel
Dálkové ovládání
Konektor adaptéru BNC RCA
Baterie (AAA X 2)
(Není k dispozici ve všech zemích.)
Semi Stand (PĤlený stojánek)
Kryt otvoru
krytu USB & Šroub (1EA)
K zakoupení samostatnČ
SOUPRAVA pro montáž na stČnu
Sada reproduktorĤ
SOUPRAVA se stojánkem
Kabel DVI
Kabel sítČ LAN
Kabel BNC
Váš monitor
Pohled zepĜedu
1)
MENU
Pomocí tohoto tlaþítka otevĜete a zavĜete nabídku obrazovky nebo zavĜete nabídku nastavení.
2)
Navigaþní tlaþítko (Tlaþítko nahoru – dolĤ)
Slouží ke svislému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování hodnot nabídky. V režimu TV
slouží k výbČru televizních kanálĤ.
3)
Tlaþítko nastavení (Tlaþítko doleva - doprava)/Tlaþítko hlasitosti
Slouží k vodorovnému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování hodnot vybrané nabídky.
RovnČž slouží k nastavení hlasitosti.
4)
ENTER
Slouží k aktivaci oznaþení položky nabídky.
5)
SOURCE
Slouží k pĜepínání z režimu PC do režimu Video.
ZmČnu zdroje lze provádČt pouze u externích zaĜízení, která jsou právČ pĜipojená k monitoru.
[PC] ˧ [BNC] ˧ [DVI] ˧ [AV] ˧ [S-Video] ˧ [Component] ˧ [MagicNet]
>>Klepnutím sem zobrazíte animaci.
6)
PIP
Stisknutím tlaþítka PIP pĜepnete obrazovku PIP do režimu Zapnuto/vypnuto (On/Off).
Na obrazovce nemĤže být umístČn více než jeden obraz v obraze (funkce PIP), protože konektor BNC a
komponenta využívají stejnou svorku.
>> Klepnutím sem zobrazíte animaci.
• PC
AV / S-Video / Component Režim
• BNC
AV / S-Video Režim
• DVI
AV / S-Video / Component Režim
• AV / S-Video
PC / BNC / DVI Režim
• Component
PC / DVI Režim
7)
Vypínaþ napájení í
Tento vypínaþ se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru.
8)
Kontrolka napájen
T Tato kontrolka bČhem normálního provozu zelenČ svítí a jednou zelenČ zabliká, když monitor ukládá
nastavení do pamČti.
9)
ýidlo dálkového ovládání
NasmČrujte dílkový ovladaþ na tento bod na monitoru..
Poznámka
• V þásti PowerSaver této pĜíruþky naleznete další informace o funkcích pro úsporu energie. Nepoužíváte-li
monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypnČte jej.
Pohled zezadu
Poznámka
• PodrobnČjší informace o zapojení kabelĤ naleznete v kapitole Zapojení kabelĤ v þásti Nastavení.
Konfigurace zadní þásti monitoru se mĤže mírnČ lišit podle modelu monitoru.
1)
POWER S/W (PĜepínaþ zapnutí/vypnutí napájení)
ON [ | ] / OFF [O]
Vypínání a zapínání monitoru.
2)
POWER IN (Port pro napájecí kabel) :
Kabel napájení, zapojuje se do zdíĜky monitoru a
zásuvky ve zdi.
3)
RS232C OUT/IN (Sériový port RS232C) :
Port programu MDC (Multiple Display Control)
4)
DVI / PC IN [RGB] (Konektor zapojení
videosignálu z poþítaþe ) :
Pomocí kabelu D-Sub (15kolíkový D-Sub) – Režim PC
(analogový poþítaþ)
5)
DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (Konektor zapojení
videosignálu z poþítaþe ) :
Pomocí kabelu DVI (DVI-D - DVI-D) – režim DVI
(digitální poþítaþ)
6)
DVI / PC IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (Konektor
zapojení audiosignálu PC/DVI/BNC (vstup))
7)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Konektor
zapojení komponentního audiosignálu (vstup))
8)
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Konektor zapojení komponentního signálu
(výstup))
Zapojení BNC (analogový poþítaþ): port zapojení R, G,
B, H, V
Zapojení komponentního signálu: port zapojení PR, Y,
PB
9)
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Konektor zapojení komponentního signálu
(vstup))
10) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Konektor zapojení
audiosignálu monitoru (vstup))
11) AV OUT [VIDEO](Konektor zapojení VIDEO) :
Režim AV (výstup)
12) AV IN [VIDEO](Konektor zapojení VIDEO)
(vstup)
13) AV OUT [S-VIDEO](Konektor zapojení S-Video):
Režim S-Video (výstup)
14) AV IN [S-VIDEO](Konektor zapojení S-Video)
(vstup)
15) EXT SPEAKER(8 ȍ) [- - L - +, - - R - +](VNċJŠÍ
reproduktor (8 ȍ))
16) AUDIO OUT [L-AUDIO-R](Konektor zapojení
audiosignálu monitoru (výstup))
AUDIO OUT (monitorový výstup): pĜipojení PC, DVI,
BNC
Poznámka
•
Poþet monitorĤ, které mohou být propojeny prostĜednictvím pĜipojení dalšího zaĜízení, se mĤže lišit v
závislosti na použitém kabelu, zdroji signálu atd. PĜi použití kabelu odolného proti degradaci signálu lze
pĜipojit až deset zaĜízení.
17) LAN (Konektor zapojení místní sítČ LAN)
MS Internet Explorer
18) USB (Konektor zapojení USB)
Kompatibilní s klávesnicí/myší a velkokapacitním
pamČĢovým zaĜízením.
19) Zámek Kensington
Zámek Kensington je zaĜízení používané pro fyzické
pĜipevnČní systému pĜi jeho použití na veĜejných
místech. (ZaĜízení pro uzamknutí musí být zakoupeno
zvlášĢ.)
Informace o používání zámku získáte u prodejce.
Poznámka
• V þásti PĜipojení monitoru naleznete další informace o propojení kabelĤ.
Dálkové ovládání
Poznámka
• Výkon dálkového ovládání mĤže být ovlivnČn televizním pĜijímaþem nebo jinými elektronickými pĜístroji v
blízkosti monitoru – díky frekvenþní interferenci mĤže dojít k poruše.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Tlaþítka MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Tlaþítka nahoru – dolĤ a nalevo napravo
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
26.
PIP
27.
SOURCE
28. SWAP
29.
30.
31.
SIZE
REW
STOP
32.
33.
1)
PLAY/PAUSE
FF
ON / OFF
Toto tlaþítko slouží k zapnutí a vypnutí monitoru.
2)
MAGICNET
Tlaþítko pro rychlé spuštČní programu MagicNet.
3)
MDC
Tlaþítko pro rychlé spuštČní programu MDC.
4)
LOCK
Tímto tlaþítkem lze aktivovat nebo deaktivovat funkþní klávesy na dálkovém ovládání a na monitoru s
výjimkou tlaþítek Napájení a LOCK.
5)
Tlaþítka MagicNet
Pro MagicNet použijte tato tlaþítka.
• Abeceda/ ýíslice: TČmito tlaþítky lze zadat adresu webové stránky.
• DEL: Slouží jako Back Space.
• SYMBOL: Slouží k zadávání znakĤ. (.O_-)
• ENTER: Slouží k zadávání.
6)
+100 -/-Stisknutím mĤžete vybírat kanály nad 100.
NapĜíklad chcete-li vybrat kanál 121, stisknČte tlaþítko +100, potom tlaþítko 2 a 1.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
7)
VOL
Nastavuje hlasitost zvuku.
8)
MUTE
Slouží k doþasnému pozastavení (ztlumení) výstupu zvuku.
Chcete-li zvuk obnovit, v režimu Ztlumení stisknČte tlaþítko MUTE nebo - VOL +.
9)
TTX/MIX
Televizní kanály poskytují služby textových informací prostĜednictvím teletextu.
[TTX / MIX se používá zejména v EvropČ. ]
10)
MENU
Pomocí tohoto tlaþítka otevĜete a zavĜete nabídku obrazovky nebo zavĜete nabídku nastavení.
11)
ENTER
Slouží k aktivaci oznaþení položky nabídky.
12)
P.MODE( Picture Mode )
Po stisknutí tohoto tlaþítka se dole uprostĜed obrazovky zobrazí aktuální režim.
AV / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )
Tento monitor je vybaven þtyĜmi automatickými nastaveními obrazu, které jsou pĜednastaveny výrobcem.
Opakovaným stisknutím tohoto tlaþítka mĤžete procházet dostupnými pĜedkonfigurovanými režimy.
( Dynamic ˧ Standard ˧ Movie ˧ Custom )
PC/DVI/BNC Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright je nová funkce, která optimalizuje zpĤsob zobrazení obrazu podle jeho obsahu.
Opakovaným stisknutím tohoto tlaþítka mĤžete procházet dostupnými pĜedkonfigurovanými režimy.
( Entertain ˧ Internet ˧ Text ˧ Custom )
13) AUTO
Slouží k automatickému nastavení zobrazení na obrazovce.(PC)
Pokud zmČníte rozlišení na ovládacím panelu, bude aktivována funkce Auto Adjustment.
14)
PRE-CH
Stisknutím tohoto tlaþítka se ihned vrátíte na pĜedchozí kanál.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
15)
CH/P
V režimu TV slouží k výbČru TV kanálĤ.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
16)
SOURCE
Slouží k pĜepínání z režimu PC do režimu Video.
17)
INFO
V horním levém rohu obrazovky se zobrazí informace o aktuálním zobrazení.
EXIT
18)
Slouží k zavĜení obrazovky s nabídkou.
19) Tlaþítka nahoru – dolĤ a nalevo - napravo
Slouží k vodorovnému a svislému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování hodnot vybrané
nabídky.
20)
S.MODE
Po stisknutí tohoto tlaþítka se dole uprostĜed obrazovky zobrazí aktuální režim.
Tento monitor je vybaven integrovaným hi-fi stereofonním zesilovaþem.
Opakovaným stisknutím tohoto tlaþítka mĤžete procházet dostupnými pĜedkonfigurovanými režimy.
( Standard ˧ Music ˧ Movie ˧ Speech ˧ Custom )
21) STILL
Jedním stisknutím tohoto tlaþítka znehybníte obrazovku. Dalším stisknutím zrušíte znehybnČní obrazovky.
22) FM RADIO
Zapne/vypne rádio FM.
V režimu PC/DVI nastavuje pouze ZVUK pro Rádio FM (FM Radio).
V oblastech se slabým signálem mĤže pĜi vysílání FM RADIO docházet k šumu.
V obecném režimu ZDROJ VIDEA nastaví režim RÁDIO FM (FM Radio)a vypne obrazovku.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
23) P.SIZE
Stisknutím zmČníte velikost obrazovky.
SRS
24)
SRS
25)
DUAL/MTS
DUALFunkce STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll a MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO jsou k dispozici v
závislosti na typu vysílání nastaveném tlaþítkem DUAL na dálkovém ovládání bČhem sledování televizoru.
MTSMĤžete vybrat režim MTS (Multichannel Television Stereo).
Audio Type MTS/S_Mode
FM Stereo
Mono
Mono
Stereo
Mono ˩ Stereo
SAP
Mono ˩ SAP
Default
Manual Change
Mono
- Funkce není pro tento monitor podporována.
26)
PIP
Stisknutím tlaþítka PIP pĜepnete obrazovku PIP do režimu Zapnuto/vypnuto (On/Off).
27)
SOURCE
Slouží k výbČru zdroje videa.(PIP)
28) SWAP
Slouží k zámČnČ obsahu obrazu v obraze a hlavního obrazu.
Obraz v obraze se zobrazí na hlavním zobrazení a obsah hlavního zobrazení se zobrazí v oknČ obrazu v
obraze.
29)
SIZE
MĤžete mČnit velikost obrazu.
30)
REW
PĜevinout zpČt
31)
STOP
Zastavit
32)
PLAY / PAUSE
PĜehrát / Pozastavit
33)
FF
PĜevinout vpĜed
© 1995~2007 SAMSUNG. Všechna práva vyhrazena
Zvolte jazyk
Hlavní stránka
SyncMaster 400PX / 460PX
Model
Bezpeþnostní opatĜení
Úvod
Obsah balení
Váš monitor
Mechanické uspoĜádání
Zapojení
Používání softwaru
Nastavení monitoru
OdstraĖování závad
Specifikace
Barva a vzhled výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu a specifikace výrobku se mohou zmČnit bez
pĜedchozího upozornČní z dĤvodu zlepšení výkonu výrobku.
Úvod
Informace
Obsah balení
PĜíloha
Poznámka
• PĜesvČdþte se, zda jsou k monitoru pĜiloženy níže uvedené souþásti.
Pokud nČjaká souþást chybí, kontaktujte svého prodejce.
Chcete-li zakoupit volitelné doplĖky, obraĢte se na nejbližšího prodejce.
Poznámka
• NeumísĢujte výrobek na podlahu.
Monitor
PĜíruþka
PrĤvodce rychlým
nastavením
Záruþní list
(Není k dispozici ve všech
Uživatelská pĜíruþka, Software
MDC
zemích.)
kabel
Kabel D-Sub
Další pokyny
Napájecí kabel
Dálkové ovládání
Baterie (AAA X 2)
(Není k dispozici ve všech zemích.)
Konektor adaptéru BNC RCA
Kryt otvoru
Semi Stand (PĤlený stojánek)
K zakoupení samostatnČ
SOUPRAVA pro montáž na stČnu
Sada reproduktorĤ
SOUPRAVA se stojánkem
Kabel DVI
Kabel sítČ LAN
Kabel BNC
Váš monitor
Pohled zepĜedu
1)
MENU
Pomocí tohoto tlaþítka otevĜete a zavĜete nabídku obrazovky nebo zavĜete nabídku nastavení.
2)
Navigaþní tlaþítko (Tlaþítko nahoru – dolĤ)
Slouží ke svislému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování hodnot nabídky. V režimu TV
slouží k výbČru televizních kanálĤ.
3)
Tlaþítko nastavení (Tlaþítko doleva - doprava)/Tlaþítko hlasitosti
Slouží k vodorovnému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování hodnot vybrané nabídky.
RovnČž slouží k nastavení hlasitosti.
4)
ENTER
Slouží k aktivaci oznaþení položky nabídky.
5)
SOURCE
Slouží k pĜepínání z režimu PC do režimu Video.
ZmČnu zdroje lze provádČt pouze u externích zaĜízení, která jsou právČ pĜipojená k monitoru.
[PC] ˧ [BNC] ˧ [DVI] ˧ [AV] ˧ [S-Video] ˧ [Component]
>>Klepnutím sem zobrazíte animaci.
6)
PIP
Stisknutím tlaþítka PIP pĜepnete obrazovku PIP do režimu Zapnuto/vypnuto (On/Off).
Na obrazovce nemĤže být umístČn více než jeden obraz v obraze (funkce PIP), protože konektor BNC a
komponenta využívají stejnou svorku.
>> Klepnutím sem zobrazíte animaci.
• PC
AV / S-Video / Component Režim
• BNC
AV / S-Video Režim
• DVI
AV / S-Video / Component Režim
• AV / S-Video
PC / BNC / DVI Režim
• Component
PC / DVI Režim
7)
Vypínaþ napájení í
Tento vypínaþ se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru.
8)
Kontrolka napájen
T Tato kontrolka bČhem normálního provozu zelenČ svítí a jednou zelenČ zabliká, když monitor ukládá
nastavení do pamČti.
9)
ýidlo dálkového ovládání
NasmČrujte dílkový ovladaþ na tento bod na monitoru..
Poznámka
• V þásti PowerSaver této pĜíruþky naleznete další informace o funkcích pro úsporu energie. Nepoužíváte-li
monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypnČte jej.
Pohled zezadu
Poznámka
• PodrobnČjší informace o zapojení kabelĤ naleznete v kapitole Zapojení kabelĤ v þásti Nastavení.
Konfigurace zadní þásti monitoru se mĤže mírnČ lišit podle modelu monitoru.
1)
POWER S/W (PĜepínaþ zapnutí/vypnutí napájení)
ON [ | ] / OFF [O]
Vypínání a zapínání monitoru.
2)
POWER IN (Port pro napájecí kabel) :
Kabel napájení, zapojuje se do zdíĜky monitoru a
zásuvky ve zdi.
3)
RS232C OUT/IN (Sériový port RS232C) :
Port programu MDC (Multiple Display Control)
4)
DVI / PC IN [RGB] (Konektor zapojení
videosignálu z poþítaþe ) :
Pomocí kabelu D-Sub (15kolíkový D-Sub) – Režim PC
(analogový poþítaþ)
5)
DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (Konektor zapojení
videosignálu z poþítaþe ) :
Pomocí kabelu DVI (DVI-D - DVI-D) – režim DVI
(digitální poþítaþ)
6)
DVI / PC IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (Konektor
zapojení audiosignálu PC/DVI/BNC (vstup))
7)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Konektor
zapojení komponentního audiosignálu (vstup))
8)
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Konektor zapojení komponentního signálu
(výstup))
Zapojení BNC (analogový poþítaþ): port zapojení R, G,
B, H, V
Zapojení komponentního signálu: port zapojení PR, Y,
PB
9)
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Konektor zapojení komponentního signálu
(vstup))
10) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Konektor zapojení
audiosignálu monitoru (vstup))
11) AV OUT [VIDEO](Konektor zapojení VIDEO) :
Režim AV (výstup)
12) AV IN [VIDEO](Konektor zapojení VIDEO)
(vstup)
13) AV OUT [S-VIDEO](Konektor zapojení S-Video):
Režim S-Video (výstup)
14) AV IN [S-VIDEO](Konektor zapojení S-Video)
(vstup)
15) EXT SPEAKER(8 ȍ) [- - L - +, - - R - +](VNċJŠÍ
reproduktor (8 ȍ))
16) AUDIO OUT [L-AUDIO-R](Konektor zapojení
audiosignálu monitoru (výstup))
AUDIO OUT (monitorový výstup): pĜipojení PC, DVI,
BNC
Poznámka
•
Poþet monitorĤ, které mohou být propojeny prostĜednictvím pĜipojení dalšího zaĜízení, se mĤže lišit v
závislosti na použitém kabelu, zdroji signálu atd. PĜi použití kabelu odolného proti degradaci signálu lze
pĜipojit až deset zaĜízení.
17) Zámek Kensington
Zámek Kensington je zaĜízení používané pro fyzické
pĜipevnČní systému pĜi jeho použití na veĜejných
místech. (ZaĜízení pro uzamknutí musí být zakoupeno
zvlášĢ.)
Informace o používání zámku získáte u prodejce.
Poznámka
• V þásti PĜipojení monitoru naleznete další informace o propojení kabelĤ.
Dálkové ovládání
Poznámka
• Výkon dálkového ovládání mĤže být ovlivnČn televizním pĜijímaþem nebo jinými elektronickými pĜístroji v
blízkosti monitoru – díky frekvenþní interferenci mĤže dojít k poruše.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Tlaþítka MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Tlaþítka nahoru – dolĤ a nalevo napravo
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
26.
PIP
27.
SOURCE
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
1)
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
ON / OFF
Toto tlaþítko slouží k zapnutí a vypnutí monitoru.
2)
MAGICNET
Tlaþítko pro rychlé spuštČní programu MagicNet.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
3)
MDC
Tlaþítko pro rychlé spuštČní programu MDC.
4)
LOCK
Tímto tlaþítkem lze aktivovat nebo deaktivovat funkþní klávesy na dálkovém ovládání a na monitoru s
výjimkou tlaþítek Napájení a LOCK.
5)
Tlaþítka MagicNet
Pro MagicNet použijte tato tlaþítka.
• Abeceda/ ýíslice: TČmito tlaþítky lze zadat adresu webové stránky.
• DEL: Slouží jako Back Space.
• SYMBOL: Slouží k zadávání znakĤ. (.O_-)
• ENTER: Slouží k zadávání.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
6)
+100 -/-Stisknutím mĤžete vybírat kanály nad 100.
NapĜíklad chcete-li vybrat kanál 121, stisknČte tlaþítko +100, potom tlaþítko 2 a 1.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
7)
VOL
Nastavuje hlasitost zvuku.
8)
MUTE
Slouží k doþasnému pozastavení (ztlumení) výstupu zvuku.
Chcete-li zvuk obnovit, v režimu Ztlumení stisknČte tlaþítko MUTE nebo - VOL +.
TTX/MIX
9)
Televizní kanály poskytují služby textových informací prostĜednictvím teletextu.
[TTX / MIX se používá zejména v EvropČ. ]
10)
MENU
Pomocí tohoto tlaþítka otevĜete a zavĜete nabídku obrazovky nebo zavĜete nabídku nastavení.
11)
ENTER
Slouží k aktivaci oznaþení položky nabídky.
12)
P.MODE( Picture Mode )
Po stisknutí tohoto tlaþítka se dole uprostĜed obrazovky zobrazí aktuální režim.
AV / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )
Tento monitor je vybaven þtyĜmi automatickými nastaveními obrazu, které jsou pĜednastaveny výrobcem.
Opakovaným stisknutím tohoto tlaþítka mĤžete procházet dostupnými pĜedkonfigurovanými režimy.
( Dynamic ˧ Standard ˧ Movie ˧ Custom )
PC/DVI/BNC Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright je nová funkce, která optimalizuje zpĤsob zobrazení obrazu podle jeho obsahu.
Opakovaným stisknutím tohoto tlaþítka mĤžete procházet dostupnými pĜedkonfigurovanými režimy.
( Entertain ˧ Internet ˧ Text ˧ Custom )
13) AUTO
Slouží k automatickému nastavení zobrazení na obrazovce.(PC)
Pokud zmČníte rozlišení na ovládacím panelu, bude aktivována funkce Auto Adjustment.
14)
PRE-CH
Stisknutím tohoto tlaþítka se ihned vrátíte na pĜedchozí kanál.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
15)
CH/P
V režimu TV slouží k výbČru TV kanálĤ.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
16)
SOURCE
Slouží k pĜepínání z režimu PC do režimu Video.
17)
INFO
V horním levém rohu obrazovky se zobrazí informace o aktuálním zobrazení.
18)
EXIT
Slouží k zavĜení obrazovky s nabídkou.
19) Tlaþítka nahoru – dolĤ a nalevo - napravo
Slouží k vodorovnému a svislému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování hodnot vybrané
nabídky.
20)
S.MODE
Po stisknutí tohoto tlaþítka se dole uprostĜed obrazovky zobrazí aktuální režim.
Tento monitor je vybaven integrovaným hi-fi stereofonním zesilovaþem.
Opakovaným stisknutím tohoto tlaþítka mĤžete procházet dostupnými pĜedkonfigurovanými režimy.
( Standard ˧ Music ˧ Movie ˧ Speech ˧ Custom )
21) STILL
Jedním stisknutím tohoto tlaþítka znehybníte obrazovku. Dalším stisknutím zrušíte znehybnČní obrazovky.
22) FM RADIO
Zapne/vypne rádio FM.
V režimu PC/DVI nastavuje pouze ZVUK pro Rádio FM (FM Radio).
V oblastech se slabým signálem mĤže pĜi vysílání FM RADIO docházet k šumu.
V obecném režimu ZDROJ VIDEA nastaví režim RÁDIO FM (FM Radio)a vypne obrazovku.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
23) P.SIZE
Stisknutím zmČníte velikost obrazovky.
SRS
24)
SRS
25)
DUAL/MTS
DUALFunkce STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll a MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO jsou k dispozici v
závislosti na typu vysílání nastaveném tlaþítkem DUAL na dálkovém ovládání bČhem sledování televizoru.
MTSMĤžete vybrat režim MTS (Multichannel Television Stereo).
Audio Type MTS/S_Mode
FM Stereo
Mono
Mono
Stereo
Mono ˩ Stereo
SAP
Mono ˩ SAP
Default
Manual Change
Mono
- Funkce není pro tento monitor podporována.
26)
PIP
Stisknutím tlaþítka PIP pĜepnete obrazovku PIP do režimu Zapnuto/vypnuto (On/Off).
27)
SOURCE
Slouží k výbČru zdroje videa.(PIP)
28) SWAP
Slouží k zámČnČ obsahu obrazu v obraze a hlavního obrazu.
Obraz v obraze se zobrazí na hlavním zobrazení a obsah hlavního zobrazení se zobrazí v oknČ obrazu v
obraze.
29)
SIZE
MĤžete mČnit velikost obrazu.
30)
REW
PĜevinout zpČt
31)
STOP
Zastavit
32)
PLAY / PAUSE
PĜehrát / Pozastavit
33)
FF
PĜevinout vpĜed
© 1995~2007 SAMSUNG. Všechna práva vyhrazena
SyncMaster 400PXn/460PXn
Zvolte jazyk
Hlavní stránka
Model
Bezpeþnostní opatĜení
Úvod
Zapojení
Instalace soupravy stojanu
Zapojení monitoru
Používání softwaru
Barva a vzhled výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu a specifikace výrobku se mohou zmČnit bez
Nastavení monitoru
pĜedchozího upozornČní z dĤvodu zlepšení výkonu výrobku.
OdstraĖování závad
Zapojení
Specifikace
Informace
Instalace soupravy stojanu
PĜíloha
Dodatak
Poznámka
• Používejte pouze šrouby dodané se zaĜízením.
ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
UpozornČní
Spoleþnost Samsung Electronics neodpovídá za škody zpĤsobené použitím jiného stojanu než
pĜedepsaného.
Instalace provizorního stojanu
Levý stojan
Pravý stojan
UpozornČní
Štítek „CAUTIONˈGpĜilepte dozadu.
1)
Otvor v dolní þásti monitoru, do nČjĐ se instaluje stojan, je kryt chrániþkou. Pokud instalujete provizorní
stojan nebo soupravu stojanu (dodává se samostatnČ), je tĜeba chrániþku sejmout. Pokud instalujete drĐák
na stČnu, zakryjte otvor 'víþkem'.
2)
Nastavte levý a pravý stojan.
3)
Nasaćte stojan do otvoru v dolní þásti monitoru.
Do oznaþeného otvoru nasaćte šroub a utáhnČte. (M4 Ý L15)
嘅
UpozornČní
Tento stojan byl pĤvodnČ navržen pro nastavení náklonu obrazovky. Spoleþnost není zodpovČdná za
jakékoliv problémy zpĤsobené použitím tohoto stojanu. Nikdy tento produkt nepoužívejte jako stojan pro jiné
pĜedmČty.
Instalace soupravy stojanu (dodává se samostatnČ)
1)
Otvor v dolní þásti monitoru, do nČjĐ se instaluje stojan, je kryt chrániþkou. Pokud instalujete provizorní
stojan nebo soupravu stojanu (dodává se samostatnČ), je tĜeba chrániþku sejmout. Pokud instalujete drĐák
na stČnu, zakryjte otvor 'víþkem'.
2)
Je nutné, abyste instalovali díly ve správné orientaci a na správné místo. (M4 Ý L15)
3)
Nasaćte stojan do otvoru v dolní þásti monitoru.
4)
Do oznaþeného otvoru nasaćte šroub a utáhnČte. (M4 Ý L15)
Zapojení monitoru
Pokud je napájecí kabel s uzemnČním
Poškození zemnicího vodiþe mĤže zpĤsobit elektrický šok. PĜed zasunutím napájecího kabelu do
zásuvky musí být zemnicí vodiþ správnČ pĜipojen. PĜi odpojování zemnicího vodiþe musí být vodiþ
nejdĜíve odpojen od zdroje napájení.
Poznámka
• DVD pĜehrávaþ, videorekordér, videokameru nebo poþítaþ. Podrobné informace o pĜipojení zaĜízení s
audiovizuálním vstupem naleznete v kapitole UĐivatelské ovládací prvky v oddíle Nastavení monitoru.
PĜipojení poþítaþe
1)
PĜipojte napájecí kabel monitoru do zdíĜky na zadní stranČ monitoru.
2)
Existují 3 zpĤsoby pĜipojení výstupu D-sub k monitoru.
ZapnČte napájení.
Vyberte se jeden z tČchto zpĤsobĤ:
2-1)
Použijte konektor D-sub (analogový) na videokartČ.
Zapojte konektor D-sub do 15kolíkového portu RGB na zadní stranČ monitoru a do 15kolíkového
portu D-sub v poþítaþi.
2-2)
Použijte konektor DVI (digitální) na videokartČ.
Zapojte kabel DVI do portu DVI(HDCP) na zadní stranČ monitoru a do portu DVI v poþítaþi.
2-3)
Použijte konektor BNC (analogový) na videokartČ.
Spojite BNC kabel na BNC/COMPONENT IN – R,G,B,H,V stražnjoj strani monitora i 15-pinski Dsub prikljuþak na raþunalu.
3)
4)
PĜipojte zvukový kabel monitoru do zdíĜky pro zvuk na zadní stranČ poþítaþe.
ZapnČte poþítaþ i monitor.
Poznámka
• Kabely DVI a BNC nejsou souþástí dodávky.
Chcete-li zakoupit volitelné pĜíslušenství, obra»te se na místní servisní stĜedisko spoleþnosti Samsung
Electronics.
Poznámka
• Pokud je monitor pĜipojen k anténČ nebo CATV, mĤžete sledovat televizní programy, aniž by bylo tĜeba do
poþítaþe nainstalovat samostatný hardware nebo software pro pĜíjem televizního vysílání.
• ZpĤsobuje slabý signál špatný pĜíjem?
Zakupte a nainstalujte zesilovaþ signálu pro lepší pĜíjem.
PĜipojení digitálního pĜehrávaþe DVD
Poznámka
• ZaĜízení, jako digitální pĜehrávaþ DVD, jsou pĜipojeny k pĜípojce DVI na monitoru pomocí kabelu DVI.
• Poté zapnČte pĜehrávaþ DVD s vloženým diskem DVD.
• Pomocí tlaþítka SOURCE zvolte možnost Digital.
Poznámka
• Monitor je vybaven konektory zapojení DVI IN pro pĜipojení zaĜízení DVI k digitálnímu pĜehrávaþi DVD.
PĜipojení poþítaþe
1)
ZaĜízení s audiovizuálním vstupem, napĜ. videorekordéry nebo videokamery, se pĜipojují do zdíĜky AV IN
[VIDEO] nebo AV IN [S-VIDEO] monitoru pomocí kabelu S-VHS nebo BNC.
2)
Propojte zdíĜky zvuku Audio (L - levý) a Audio (R - pravý) videorekordéru nebo videokamery pomocí
zvukových kabelĤ se zdíĜkami AV AUDIO IN [L-AUDIO-R].
3)
Tlaþítkem Source (Zdroj) na þelní stranČ monitoru nebo dálkovém ovladaþi vyberte moĐnost AV nebo SVideo odpovídající videorekordéru nebo videokameĜe.
4)
Poté spusĢte videorekordér nebo videokameru s vloženou kazetou.
Poznámka
• Kabely S-VHS a BNC nejsou souþástí dodávky.
PĜipojení DVD pĜehrávaþe
1)
Propojte zdíĜky COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru se zdíĜkami zvukového výstupu AUDIO
2)
Propojte zdíĜky BNC/COMPONENT IN - port PR, Y, PB na monitoru se zdíĜkami PR, Y, PB na DVD
OUT na DVD pĜehrávaþi pomocí sady zvukových kabelĤ.
pĜehrávaþi pomocí kabelu Component.
3)
Tlaþítkem Source (Zdroj) na þelní stranČ monitoru nebo dálkovém ovladaþi vyberte moĐnost Component
4)
Poté spusĢte DVD pĜehrávaþ s vloženým diskem DVD.
odpovídající DVD pĜehrávaþi.
Poznámka
• Kabel Component není souþástí dodávky.
Popis komponentního videa naleznete v uživatelské pĜíruþce DVD pĜehrávaþe.
PĜipojení videokamery
1)
NajdČte výstupní zdíĜky A/V na videokameĜe. Obvykle se nacházejí na boku nebo na zadní stranČ
videokamery.
Propojte zdíĜky výstupu zvuku AUDIO OUTPUT na videokameĜe se zdíĜkami AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]
na monitoru pomocí sady zvukových kabelĤ.
2)
Propojte zdíĜku výstupu obrazu VIDEO OUTPUT na videokameĜe se zdíĜkami AV IN [VIDEO] na monitoru
obrazovým kabelem.
3)
Tlaþítkem Source (Zdroj) na þelní stranČ monitoru nebo dálkovém ovladaþi vyberte moĐnost AV
odpovídající videokameĜe.
4)
Poté spusĢte videokameru s vloženou kazetou.
Poznámka
• Zde zobrazené obrazové a zvukové kabely se obvykle dodávají s videokamerou.
(Pokud tomu tak není, navštivte místní prodejnu se spotĜební elektronikou.)
Pokud je videokamera stereofonní, bude tĜeba pĜipojit sadu dvou kabelĤ.
PĜipojení digitálního televizního pĜijímaþe (DTV)
Poznámka
• Uvádíme pĜipojení bČĐného digitálního televizního pĜijímaþe.
1)
Propojte zdíĜky BNC/COMPONENT IN - port PR, Y, PB na monitoru se zdíĜkami PR, Y, PB na digitálním
televizním pĜijímaþi pomocí kabelu Component.
2)
Propojte zdíĜky COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru se zdíĜkami zvukového výstupu AUDIO
OUT na DVD pĜehrávaþi pomocí sady zvukových kabelĤ.
3)
Tlaþítkem Source (Zdroj) na þelní stranČ monitoru nebo dálkovém ovladaþi vyberte moĐnost Component
odpovídající digitálnímu televiznímu pĜijímaþi.
Poznámka
• Popis komponentního videa naleznete v uživatelské pĜíruþce k digitálnímu televiznímu pĜijímaþi.
PĜipojení reproduktorĤ
1)
UpevnČte PěIJÍMAý a reproduktor pomocí šroubkĤ.
* PĜipojte sadu reproduktorĤ bez stojanu.
2)
Propojte kabelem reproduktoru zdíĜku pro reproduktor na zadní stranČ PěIJÍMAýE se zdíĜkou reproduktoru
na zadní stranČ reproduktoru.
Poznámka
• NepĜemísĢujte PěIJÍMAý s reproduktorem, pokud jsou propojené.
MĤže dojít k poškození držáku pro pĜipojení reproduktoru PěIJÍMAýE.
PĜipojení zvukového systému
1)
Propojte sadou zvukových kabelĤ konektory AUX L, R na AUDIO SYSTEM (ZVUKOVÉM SYSTÉMU) s
konektory AUDIO OUT [L-AUDIO-R] na monitoru.
PĜipojte kabel sítČ LAN.
1)
PĜipojte kabel sítČ LAN.
PĜipojení USB.
1)
MĤžete pĜipojit zaĜízení USB, napĜíklad myš nebo klávesnici.
Použití krytu USB
PĜi používání malých externích zaĜízení, jako pĜenosná pamČĢová karta a jejich pĜipojení k terminálu USB na
zadní stranČ monitoru hrozí ztráta nebo krádež. Instalací krytu USB po pĜipojení externího zaĜízení mĤžete
krádeži nebo ztrátČ zabránit.
1)
Vložte díl
krytu USB do drážky v dílu
na zadní stranČ monitoru.
2)
3)
Zarovnejte díl
krytu USB s drážkou ve spodní þásti dílu
Zarovnejte díl
krytu USB se spodní þástí dílu
na zadní stranČ monitoru.
na zadní stranČ monitoru.
Do drážky zarovnané v kroku [2] vložte šroub a utáhnČte jej.
Zarovnejte
s
a pomocí šroubu je zafixujte.
© 1995~2007 SAMSUNG. Všechna práva vyhrazena
SyncMaster 400PX/460PX
Zvolte jazyk
Hlavní stránka
Model
Bezpeþnostní opatĜení
Úvod
Zapojení
Instalace soupravy stojanu
Zapojení monitoru
Používání softwaru
Barva a vzhled výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu a specifikace výrobku se mohou zmČnit bez
Nastavení monitoru
pĜedchozího upozornČní z dĤvodu zlepšení výkonu výrobku.
OdstraĖování závad
Zapojení
Specifikace
Informace
Instalace soupravy stojanu
PĜíloha
Dodatak
Poznámka
• Používejte pouze šrouby dodané se zaĜízením.
ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
UpozornČní
Spoleþnost Samsung Electronics neodpovídá za škody zpĤsobené použitím jiného stojanu než
pĜedepsaného.
Instalace provizorního stojanu
Levý stojan
Pravý stojan
UpozornČní
Štítek „CAUTIONˈGpĜilepte dozadu.
1)
Otvor v dolní þásti monitoru, do nČjĐ se instaluje stojan, je kryt chrániþkou. Pokud instalujete provizorní
stojan nebo soupravu stojanu (dodává se samostatnČ), je tĜeba chrániþku sejmout. Pokud instalujete drĐák
na stČnu, zakryjte otvor 'víþkem'.
2)
Nastavte levý a pravý stojan.
3)
Nasaćte stojan do otvoru v dolní þásti monitoru.
Do oznaþeného otvoru nasaćte šroub a utáhnČte. (M4 Ý L15)
嘅
UpozornČní
Tento stojan byl pĤvodnČ navržen pro nastavení náklonu obrazovky. Spoleþnost není zodpovČdná za
jakékoliv problémy zpĤsobené použitím tohoto stojanu. Nikdy tento produkt nepoužívejte jako stojan pro jiné
pĜedmČty.
Instalace soupravy stojanu (dodává se samostatnČ)
1)
Otvor v dolní þásti monitoru, do nČjĐ se instaluje stojan, je kryt chrániþkou. Pokud instalujete provizorní
stojan nebo soupravu stojanu (dodává se samostatnČ), je tĜeba chrániþku sejmout. Pokud instalujete drĐák
na stČnu, zakryjte otvor 'víþkem'.
2)
Je nutné, abyste instalovali díly ve správné orientaci a na správné místo. (M4 Ý L15)
3)
Nasaćte stojan do otvoru v dolní þásti monitoru.
4)
Do oznaþeného otvoru nasaćte šroub a utáhnČte. (M4 Ý L15)
Zapojení monitoru
Pokud je napájecí kabel s uzemnČním
Poškození zemnicího vodiþe mĤže zpĤsobit elektrický šok. PĜed zasunutím napájecího kabelu do
zásuvky musí být zemnicí vodiþ správnČ pĜipojen. PĜi odpojování zemnicího vodiþe musí být vodiþ
nejdĜíve odpojen od zdroje napájení.
Poznámka
• DVD pĜehrávaþ, videorekordér, videokameru nebo poþítaþ. Podrobné informace o pĜipojení zaĜízení s
audiovizuálním vstupem naleznete v kapitole UĐivatelské ovládací prvky v oddíle Nastavení monitoru.
PĜipojení poþítaþe
1)
PĜipojte napájecí kabel monitoru do zdíĜky na zadní stranČ monitoru.
2)
Existují 3 zpĤsoby pĜipojení výstupu D-sub k monitoru.
ZapnČte napájení.
Vyberte se jeden z tČchto zpĤsobĤ:
2-1)
Použijte konektor D-sub (analogový) na videokartČ.
Zapojte konektor D-sub do 15kolíkového portu RGB na zadní stranČ monitoru a do 15kolíkového
portu D-sub v poþítaþi.
2-2)
Použijte konektor DVI (digitální) na videokartČ.
Zapojte kabel DVI do portu DVI(HDCP) na zadní stranČ monitoru a do portu DVI v poþítaþi.
2-3)
Použijte konektor BNC (analogový) na videokartČ.
Spojite BNC kabel na BNC/COMPONENT IN – R,G,B,H,V stražnjoj strani monitora i 15-pinski Dsub prikljuþak na raþunalu.
3)
4)
PĜipojte zvukový kabel monitoru do zdíĜky pro zvuk na zadní stranČ poþítaþe.
ZapnČte poþítaþ i monitor.
Poznámka
• Kabely DVI a BNC nejsou souþástí dodávky.
Chcete-li zakoupit volitelné pĜíslušenství, obra»te se na místní servisní stĜedisko spoleþnosti Samsung
Electronics.
Poznámka
• Pokud je monitor pĜipojen k anténČ nebo CATV, mĤžete sledovat televizní programy, aniž by bylo tĜeba do
poþítaþe nainstalovat samostatný hardware nebo software pro pĜíjem televizního vysílání.
• ZpĤsobuje slabý signál špatný pĜíjem?
Zakupte a nainstalujte zesilovaþ signálu pro lepší pĜíjem.
PĜipojení digitálního pĜehrávaþe DVD
Poznámka
• ZaĜízení, jako digitální pĜehrávaþ DVD, jsou pĜipojeny k pĜípojce DVI na monitoru pomocí kabelu DVI.
• Poté zapnČte pĜehrávaþ DVD s vloženým diskem DVD.
• Pomocí tlaþítka SOURCE zvolte možnost Digital.
Poznámka
• Monitor je vybaven konektory zapojení DVI IN pro pĜipojení zaĜízení DVI k digitálnímu pĜehrávaþi DVD.
PĜipojení poþítaþe
1)
ZaĜízení s audiovizuálním vstupem, napĜ. videorekordéry nebo videokamery, se pĜipojují do zdíĜky AV IN
[VIDEO] nebo AV IN [S-VIDEO] monitoru pomocí kabelu S-VHS nebo BNC.
2)
Propojte zdíĜky zvuku Audio (L - levý) a Audio (R - pravý) videorekordéru nebo videokamery pomocí
zvukových kabelĤ se zdíĜkami AV AUDIO IN [L-AUDIO-R].
3)
Tlaþítkem Source (Zdroj) na þelní stranČ monitoru nebo dálkovém ovladaþi vyberte moĐnost AV nebo SVideo odpovídající videorekordéru nebo videokameĜe.
4)
Poté spusĢte videorekordér nebo videokameru s vloženou kazetou.
Poznámka
• Kabely S-VHS a BNC nejsou souþástí dodávky.
PĜipojení DVD pĜehrávaþe
1)
Propojte zdíĜky COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru se zdíĜkami zvukového výstupu AUDIO
2)
Propojte zdíĜky BNC/COMPONENT IN - port PR, Y, PB na monitoru se zdíĜkami PR, Y, PB na DVD
OUT na DVD pĜehrávaþi pomocí sady zvukových kabelĤ.
pĜehrávaþi pomocí kabelu Component.
3)
Tlaþítkem Source (Zdroj) na þelní stranČ monitoru nebo dálkovém ovladaþi vyberte moĐnost Component
4)
Poté spusĢte DVD pĜehrávaþ s vloženým diskem DVD.
odpovídající DVD pĜehrávaþi.
Poznámka
• Kabel Component není souþástí dodávky.
Popis komponentního videa naleznete v uživatelské pĜíruþce DVD pĜehrávaþe.
PĜipojení videokamery
1)
NajdČte výstupní zdíĜky A/V na videokameĜe. Obvykle se nacházejí na boku nebo na zadní stranČ
videokamery.
Propojte zdíĜky výstupu zvuku AUDIO OUTPUT na videokameĜe se zdíĜkami AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]
na monitoru pomocí sady zvukových kabelĤ.
2)
Propojte zdíĜku výstupu obrazu VIDEO OUTPUT na videokameĜe se zdíĜkami AV IN [VIDEO] na monitoru
obrazovým kabelem.
3)
Tlaþítkem Source (Zdroj) na þelní stranČ monitoru nebo dálkovém ovladaþi vyberte moĐnost AV
odpovídající videokameĜe.
4)
Poté spusĢte videokameru s vloženou kazetou.
Poznámka
• Zde zobrazené obrazové a zvukové kabely se obvykle dodávají s videokamerou.
(Pokud tomu tak není, navštivte místní prodejnu se spotĜební elektronikou.)
Pokud je videokamera stereofonní, bude tĜeba pĜipojit sadu dvou kabelĤ.
PĜipojení digitálního televizního pĜijímaþe (DTV)
Poznámka
• Uvádíme pĜipojení bČĐného digitálního televizního pĜijímaþe.
1)
Propojte zdíĜky BNC/COMPONENT IN - port PR, Y, PB na monitoru se zdíĜkami PR, Y, PB na digitálním
televizním pĜijímaþi pomocí kabelu Component.
2)
Propojte zdíĜky COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru se zdíĜkami zvukového výstupu AUDIO
OUT na DVD pĜehrávaþi pomocí sady zvukových kabelĤ.
3)
Tlaþítkem Source (Zdroj) na þelní stranČ monitoru nebo dálkovém ovladaþi vyberte moĐnost Component
odpovídající digitálnímu televiznímu pĜijímaþi.
Poznámka
• Popis komponentního videa naleznete v uživatelské pĜíruþce k digitálnímu televiznímu pĜijímaþi.
PĜipojení reproduktorĤ
1)
UpevnČte PěIJÍMAý a reproduktor pomocí šroubkĤ.
* PĜipojte sadu reproduktorĤ bez stojanu.
2)
Propojte kabelem reproduktoru zdíĜku pro reproduktor na zadní stranČ PěIJÍMAýE se zdíĜkou reproduktoru
na zadní stranČ reproduktoru.
Poznámka
• NepĜemísĢujte PěIJÍMAý s reproduktorem, pokud jsou propojené.
MĤže dojít k poškození držáku pro pĜipojení reproduktoru PěIJÍMAýE.
PĜipojení zvukového systému
1)
Propojte sadou zvukových kabelĤ konektory AUX L, R na AUDIO SYSTEM (ZVUKOVÉM SYSTÉMU) s
konektory AUDIO OUT [L-AUDIO-R] na monitoru.
© 1995~2007 SAMSUNG. Všechna práva vyhrazena
SyncMaster 400PXn/460PXn
Zvolte jazyk
Hlavní stránka
Model
Bezpeþnostní opatĜení
Úvod
Zapojení
Používání softwaru
Nastavení monitoru
OdstraĖování závad
Kontrola funkce autotestu
Kontrolní seznam
ýasté dotazy
Specifikace
Barva a vzhled výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu a specifikace výrobku se mohou zmČnit bez
pĜedchozího upozornČní z dĤvodu zlepšení výkonu výrobku.
OdstraĖování závad
Informace
Kontrola funkce autotestu
PĜíloha
Poznámka
• Než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující položky. Setkáte-li se s problémy, které nedokážete sami
odstranit, obraĢte se na servisní stĜedisko.
Kontrola funkce autotestu
Monitor obsahuje funkci samokontroly, která umožĖuje kontrolu správné funkce monitoru.
1)
VypnČte monitor i poþítaþ.
2)
Odpojte videokabel ze zadní þásti poþítaþe.
3)
ZapnČte monitor.
Pokud je na þerném pozadí monitoru zobrazen následující obrázek ("Check Signal Cable" (Zkontrolujte
videokabel)), monitor se nachází v normálním funkþním stavu, ale nemĤže najít žádný videosignál: V
režimu automatického testu svítí zelený indikátor napájení a po obrazovce se pohybuje þíslo.
4)
VypnČte monitor a pĜipojte video kabel znovu; potom zapnČte poþítaþ i monitor.
Pokud obrazovka monitoru zĤstává i po pĜedchozí proceduĜe prázdná, zkontrolujte funkci grafického adaptéru a
poþítaþe; monitor pravdČpodobnČ pracuje normálnČ.
Check Cooling System
Pokud se na obrazovce objeví zpráva „Check Cooling Systemˈ, znamená to, že se vyskytl problém s chladicím
ventilátorem. OhlednČ opravy nebo výmČny ventilátoru se obraĢte na servisní centrum.
ProstĜedí
Obrazovku lze sledovat dokonce v zobrazení vČtším než 1360x768. Asi na minutu se však zobrazí následující
zpráva; MĤžete si vybrat, zda zmČnit rozlišení obrazovky nebo po tuto dobu zĤstat v aktuálním režimu. Pokud
bude obnovovací frekvence vyšší než 85 Hz, uvidíte þernou obrazovku, protože monitor frekvence nad 85 Hz
nepodporuje.
Poznámka
• Hodnoty rozlišení nebo frekvencí, které tento monitor podporuje, najdete v þásti Technické údaje >
PĜedvolené režimy.
Údržba a þištČní
1)
Údržba pláštČ monitoru
Odpojte napájecí kabel a oþistČte mČkkým hadĜíkem.
•
Nepoužívejte benzen, rozpouštČdla, jiné hoĜlaviny ani mokrý hadĜík.
•
Aby se zabránilo poškození obrazovky, doporuþujeme používat
þistiþ Samsung.
2)
Údržba ploché obrazovky OpatrnČ oþistČte mČkkým hadĜíkem (flanel).
ýištČní provádČjte jemnČ mČkkou látkou (bavlnČný flanel).
•
Nepoužívejte aceton, benzen nebo rozpouštČdlo.
(Tyto látky mohou zpĤsobit poškození nebo deformaci povrchu
obrazovky.)
•
Náklady za opravy zpĤsobené vlastní vinou hradí uživatel.
PĜíznaky a doporuþená opatĜení
Poznámka
• Monitor obnoví obrazový signál pĜicházející z poþítaþe. Monitor reprodukuje videosignál z poþítaþe. Pokud
dojde k závadČ poþítaþe nebo grafické karty, mĤže z obrazovky zmizet obraz, mĤže dojít ke zhoršení
zobrazení barev, šumĤm, k zobrazení zprávy Video mode not supported (Tento obrazový režim není
podporován), atd. V takovém pĜípadČ nejdĜíve zkontrolujte pĜíþinu problému a potom se obraĢte na servisní
stĜedisko nebo na prodejce.
1)
Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a propojovací videokabel správnČ pĜipojeny k poþítaþi.
2)
Zkontrolujte, zda poþítaþ bČhem restartování vydal více než 3 zvukové signály.
(Pokud ano, požádejte o poprodejní servis základní desky poþítaþe.)
3)
Pokud jste nainstalovali novou grafickou kartu nebo jste poþítaþ sestavili z dílĤ, zkontrolujte, zda jste
nainstalovali ovladaþ grafického adaptéru a ovladaþ monitoru.
4)
Zkontrolujte, zda je skenovací frekvence obrazovky nastavena na 50 Hz ~ 85 Hz.
(PĜi použití maximálního rozlišení by nemČla pĜekroþit 60 Hz.)
5)
Máte-li potíže s instalací ovladaþe grafického adaptéru, restartujte poþítaþ a spusĢte jej v nouzovém režimu,
odeberte grafický adaptér v þásti Ovládací panely , Systém a Správce zaĜízení a potom opČt restartujte
poþítaþ a nainstalujte znovu ovladaþ grafického adaptéru.
Kontrolní seznam
Poznámka
• V následujícím pĜehledu jsou uvedeny možné problémy a jejich Ĝešení. Než se obrátíte na servis, pokuste
se pomocí informací v této þásti zjistit, zda nejste schopni vyĜešit problém sami. PotĜebujete-li pomoc,
zavolejte na telefonní þíslo v þásti Informace nebo se obraĢte na prodejce.
• Další informace o síti najdete v sekci OdstraĖování závad MagicNet.
Problémy s instalac (PC)
Poznámka
• Jsou zde uvedeny problémy související s instalací monitoru a jejich Ĝešení.
problémy
Obrazovka monitoru bliká.
Možné Ĝešení
z Zkontrolujte, zda propojovací videokabel mezi poþítaþem a
monitorem ĜádnČ pĜipojen a zajištČn.
(Viz PĜipojení k poþítaþi.)
Problémy s obrazovkou
Poznámka
• Jsou zde uvedeny problémy související s obrazovkou a jejich Ĝešení.
problémy
Na obrazovce není žádný obraz a
indikátor napájení nesvítí.
Možné Ĝešení
z Zkontrolujte, zda je kabel napájení ĜádnČ pĜipojen a zda je
monitor LCD zapnutý.
(Viz þást PĜipojení k monitoru.)
Zpráva Check Signal Cable
(Zkontrolujte videokabel).
z Zkontrolujte, zda je videokabel ĜádnČ pĜipojen k poþítaþi nebo ke
zdrojĤm videa.
(Viz þást PĜipojení k monitoru.)
z Zkontrolujte, zda jsou poþítaþ nebo zdroje videa zapnuté.
Zpráva Not Opimum Mode
(Nepodporovaný režim)
z Zkontrolujte nastavení maximálního rozlišení a frekvence
grafického adaptéru.
z Porovnejte tyto hodnoty v tabulce PĜedvolené režimy.
Obraz svisle pĜebíhá.
z Zkontrolujte, zda je propojovací videokabel ĜádnČ pĜipojen.
Znovu kabel ĜádnČ pĜipojte.
(Viz PĜipojení k poþítaþi.)
Obraz není ostrý. Obraz je
z SpusĢte nastavení frekvence Coarse a Fine.
rozmazaný.
z Po odpojení veškerého pĜíslušenství
(prodlužovacího videokabelu atd.) zaĜízení znovu zapnČte.
z Nastavte rozlišení a frekvenci na doporuþené hodnoty.
Obraz je nestabilní a chvČje se.
z Zkontrolujte, zda se nastavení rozlišení a frekvence poþítaþové
grafické karty nachází v rozsahu podporovaném monitorem.
Na obrazovce se zobrazují odrazy
V opaþném pĜípadČ tato nastavení zmČĖte podle aktuálních
obrazu.
Informací v nabídce obrazovky a v tabulce PĜedvolené režimy.
Obraz je pĜíliš svČtlý nebo pĜíliš
tmavý.
z Upravte nastavení Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast).
(Viz þást Brightness, Contrast)
Barva obrazovky není jednolitá
Barevný obraz je deformovaný
tmavými stíny.
z Upravte nastavení Custom v nabídce Color Adjustment (Úpravy
barev) OSD.
Bílá není správná.
Indikátor napájení bliká zelenČ.
z Monitor právČ ukládá provedené zmČny nastavení do pamČti
OSD.
Na obrazovce není zobrazen žádný
obraz a indikátor napájení svítí
z Monitor používá vlastní systém Ĝízení spotĜeby.
zelenČ nebo bliká v intervalu 0,5
z StisknČte libovolnou klávesu na klávesnici.
nebo 1 sekund.
Obrazovka je prázdná a bliká.
z Pokud se po stisknutí tlaþítka MENU na obrazovce objeví
zpráva „TEST GOOD (TEST V POěÁDKU)ˈ, zkontrolujte, zda je
zapojení kabelĤ mezi monitorem a poþítaþem v poĜádku.
Problémy se zvukem
Poznámka
• V následující þásti jsou uvedeny problémy se zvukem a jejich Ĝešení.
problémy
Možné Ĝešení
z UjistČte se, že zvukový kabel je ĜádnČ pĜipojen k portu audio-in
Není k dispozici žádný zvuk.
na monitoru i k portu audio-out na zvukové kartČ.
(Viz þást PĜipojení k monitoru.)
z Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
z Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
PĜíliš nízká hlasitost.
z Pokud je i po nastavení hlasitosti na maximum úroveĖ pĜíliš
nízká, zkontrolujte ovládání hlasitosti v softwaru zvukové karty
v poþítaþi.
Zvuk je pĜíliš vysoký nebo pĜíliš
z Upravte nastavení Výšky a Hloubky na pĜíslušnou úroveĖ.
hluboký.
Problémy s dálkovým ovládáním
Poznámka
• V následující þásti jsou uvedeny problémy související s dálkovým ovládáním a jejich Ĝešení.
problémy
Možné Ĝešení
Tlaþítka dálkového ovládání
z Zkontrolujte polaritu baterií (+/-).
nereagují.
z Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.
z Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení.
z Zkontrolujte, zda je kabel napájení ĜádnČ pĜipojen.
z Zkontrolujte, zda se v bezprostĜední blízkosti nenachází
speciální fluorescenþní nebo neónová lampa.
Problémy s MagicNet
Poznámka
• VytvoĜení systémového disku USB Flash
problémy
VytvoĜení systémového disku USB
Možné Ĝešení
1.
YPomocí nástroje pro vytvoĜení systémového disku mĤžete
pĜemČnit pamČĢové médium USB o kapacitČ 512 MB nebo vyšší
Flash
na systémový disk. (NapĜíklad nástroj HP USB Disk Storage
Format Tool)
2.
3.
Zkopíruje duch OS a spustitelné soubory na disk USB.
Stisknutím klávesy F2 zadejte do obrazovky loga BIOS nabídku
BIOS poþítaþe. Poté zvolte v nabídce ZavádČní možnost
NejdĜíve zavádČt USB a stisknČte klávesu Enter.
4.
PĜi pĜipojení disku USB zapnČte poþítaþ a spusĢte režim DOS.
5.
SpusĢte C:\ghost.exe a z nabídky zvolte Local › Partition › From
Image. Vyberte duch, kterým chcete aktualizovat disk USB a
zvolte cílový disk.
6.
Po dokonþení aktualizece duchu se poþítaþ automaticky
restartuje.
ýasté dotazy
Dotaz
OdpovČć
Jak mohu zmČnit frekvenci?
Frekvenci lze zmČnit zmČnou konfigurace grafického adaptéru.
Pamatujte, že podpora grafických adaptérĤ se mĤže rĤznit podle
použité verze ovladaþe. (Podrobnosti naleznete v pĜíruþce k poþítaþi
nebo videokartČ.)
Jak mohu nastavit rozlišení?
z Systémy Windows XP:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely, Vzhled a
motivy, Obrazovka, Nastavení.
z Systémy Windows ME/2000:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely, Obrazovka,
Nastavení.
* Podrobnosti si vyžádejte u výrobce grafického adaptéru.
Jak mohu nastavit funkci systému
pro úsporu energie (Power Saver)?
z Systémy Windows XP:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely, Vzhled a
motivy, Obrazovka, Nastavení.
Tuto funkci nastavte pomocí parametrĤ subsystému BIOS
poþítaþe nebo pomocí spoĜiþe obrazovky. (PodrobnČjší
informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows þi k
poþítaþi).
z Systémy Windows ME/2000:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely ˧ Obrazovka
˧ Nastavení.
Tuto funkci nastavte pomocí parametrĤ subsystému BIOS
poþítaþe nebo pomocí spoĜiþe obrazovky. (PodrobnČjší
informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows þi k
poþítaþi).
Jak mám þistit skĜíĖ monitoru a
Odpojte napájecí kabel a pak vyþistČte monitor mČkkou látkou
LCD obrazovku?
s použitím buć þistícího roztoku nebo þisté vody.
Dbejte na to, aby na povrchu skĜínČ nezĤstaly žádné zbytky þisticího
prostĜedku a abyste skĜíĖ nepoškrábali. Dbejte rovnČž na to, aby se
do monitoru nedostala žádná voda.
Jak lze pĜehrávat video?
PĜehrávání videozáznamĤ podporuje pouze kodeky MPEG1 a WMV.
Pro pĜehrávání videozáznamu je tĜeba nainstalovat pĜíslušný kodek.
NČkteré kodeky nemusí být nekompatibilní.
© 1995~2007 SAMSUNG. Všechna práva vyhrazena
SyncMaster 400PX/460PX
Zvolte jazyk
Hlavní stránka
Model
Bezpeþnostní opatĜení
Úvod
Zapojení
Používání softwaru
Nastavení monitoru
OdstraĖování závad
Kontrola funkce autotestu
Kontrolní seznam
ýasté dotazy
Specifikace
Barva a vzhled výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu a specifikace výrobku se mohou zmČnit bez
pĜedchozího upozornČní z dĤvodu zlepšení výkonu výrobku.
OdstraĖování závad
Informace
Kontrola funkce autotestu
PĜíloha
Poznámka
• Než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující položky. Setkáte-li se s problémy, které nedokážete sami
odstranit, obraĢte se na servisní stĜedisko.
Kontrola funkce autotestu
Monitor obsahuje funkci samokontroly, která umožĖuje kontrolu správné funkce monitoru.
1)
VypnČte monitor i poþítaþ.
2)
Odpojte videokabel ze zadní þásti poþítaþe.
3)
ZapnČte monitor.
Pokud je na þerném pozadí monitoru zobrazen následující obrázek ("Check Signal Cable" (Zkontrolujte
videokabel)), monitor se nachází v normálním funkþním stavu, ale nemĤže najít žádný videosignál: V
režimu automatického testu svítí zelený indikátor napájení a po obrazovce se pohybuje þíslo.
4)
VypnČte monitor a pĜipojte video kabel znovu; potom zapnČte poþítaþ i monitor.
Pokud obrazovka monitoru zĤstává i po pĜedchozí proceduĜe prázdná, zkontrolujte funkci grafického adaptéru a
poþítaþe; monitor pravdČpodobnČ pracuje normálnČ.
Check Cooling System
Pokud se na obrazovce objeví zpráva „Check Cooling Systemˈ, znamená to, že se vyskytl problém s chladicím
ventilátorem. OhlednČ opravy nebo výmČny ventilátoru se obraĢte na servisní centrum.
ProstĜedí
Obrazovku lze sledovat dokonce v zobrazení vČtším než 1360x768. Asi na minutu se však zobrazí následující
zpráva; MĤžete si vybrat, zda zmČnit rozlišení obrazovky nebo po tuto dobu zĤstat v aktuálním režimu. Pokud
bude obnovovací frekvence vyšší než 85 Hz, uvidíte þernou obrazovku, protože monitor frekvence nad 85 Hz
nepodporuje.
Poznámka
• Hodnoty rozlišení nebo frekvencí, které tento monitor podporuje, najdete v þásti Technické údaje >
PĜedvolené režimy.
Údržba a þištČní
1)
Údržba pláštČ monitoru
Odpojte napájecí kabel a oþistČte mČkkým hadĜíkem.
•
Nepoužívejte benzen, rozpouštČdla, jiné hoĜlaviny ani mokrý hadĜík.
•
Aby se zabránilo poškození obrazovky, doporuþujeme používat
þistiþ Samsung.
2)
Údržba ploché obrazovky OpatrnČ oþistČte mČkkým hadĜíkem (flanel).
ýištČní provádČjte jemnČ mČkkou látkou (bavlnČný flanel).
•
Nepoužívejte aceton, benzen nebo rozpouštČdlo.
(Tyto látky mohou zpĤsobit poškození nebo deformaci povrchu
obrazovky.)
•
Náklady za opravy zpĤsobené vlastní vinou hradí uživatel.
PĜíznaky a doporuþená opatĜení
Poznámka
• Monitor obnoví obrazový signál pĜicházející z poþítaþe. Monitor reprodukuje videosignál z poþítaþe. Pokud
dojde k závadČ poþítaþe nebo grafické karty, mĤže z obrazovky zmizet obraz, mĤže dojít ke zhoršení
zobrazení barev, šumĤm, k zobrazení zprávy Video mode not supported (Tento obrazový režim není
podporován), atd. V takovém pĜípadČ nejdĜíve zkontrolujte pĜíþinu problému a potom se obraĢte na servisní
stĜedisko nebo na prodejce.
1)
Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a propojovací videokabel správnČ pĜipojeny k poþítaþi.
2)
Zkontrolujte, zda poþítaþ bČhem restartování vydal více než 3 zvukové signály.
(Pokud ano, požádejte o poprodejní servis základní desky poþítaþe.)
3)
Pokud jste nainstalovali novou grafickou kartu nebo jste poþítaþ sestavili z dílĤ, zkontrolujte, zda jste
nainstalovali ovladaþ grafického adaptéru a ovladaþ monitoru.
4)
Zkontrolujte, zda je skenovací frekvence obrazovky nastavena na 50 Hz ~ 85 Hz.
(PĜi použití maximálního rozlišení by nemČla pĜekroþit 60 Hz.)
5)
Máte-li potíže s instalací ovladaþe grafického adaptéru, restartujte poþítaþ a spusĢte jej v nouzovém režimu,
odeberte grafický adaptér v þásti Ovládací panely , Systém a Správce zaĜízení a potom opČt restartujte
poþítaþ a nainstalujte znovu ovladaþ grafického adaptéru.
Kontrolní seznam
Poznámka
• V následujícím pĜehledu jsou uvedeny možné problémy a jejich Ĝešení. Než se obrátíte na servis, pokuste
se pomocí informací v této þásti zjistit, zda nejste schopni vyĜešit problém sami. PotĜebujete-li pomoc,
zavolejte na telefonní þíslo v þásti Informace nebo se obraĢte na prodejce.
Problémy s instalac (PC)
Poznámka
• Jsou zde uvedeny problémy související s instalací monitoru a jejich Ĝešení.
problémy
Obrazovka monitoru bliká.
Možné Ĝešení
z Zkontrolujte, zda propojovací videokabel mezi poþítaþem a
monitorem ĜádnČ pĜipojen a zajištČn.
(Viz PĜipojení k poþítaþi.)
Problémy s obrazovkou
Poznámka
• Jsou zde uvedeny problémy související s obrazovkou a jejich Ĝešení.
problémy
Na obrazovce není žádný obraz a
indikátor napájení nesvítí.
Možné Ĝešení
z Zkontrolujte, zda je kabel napájení ĜádnČ pĜipojen a zda je
monitor LCD zapnutý.
(Viz þást PĜipojení k monitoru.)
Zpráva Check Signal Cable
(Zkontrolujte videokabel).
z Zkontrolujte, zda je videokabel ĜádnČ pĜipojen k poþítaþi nebo ke
zdrojĤm videa.
(Viz þást PĜipojení k monitoru.)
z Zkontrolujte, zda jsou poþítaþ nebo zdroje videa zapnuté.
Zpráva Not Opimum Mode
(Nepodporovaný režim)
z Zkontrolujte nastavení maximálního rozlišení a frekvence
grafického adaptéru.
z Porovnejte tyto hodnoty v tabulce PĜedvolené režimy.
Obraz svisle pĜebíhá.
z Zkontrolujte, zda je propojovací videokabel ĜádnČ pĜipojen.
Znovu kabel ĜádnČ pĜipojte.
(Viz PĜipojení k poþítaþi.)
Obraz není ostrý. Obraz je
z SpusĢte nastavení frekvence Coarse a Fine.
rozmazaný.
z Po odpojení veškerého pĜíslušenství
(prodlužovacího videokabelu atd.) zaĜízení znovu zapnČte.
z Nastavte rozlišení a frekvenci na doporuþené hodnoty.
Obraz je nestabilní a chvČje se.
z Zkontrolujte, zda se nastavení rozlišení a frekvence poþítaþové
grafické karty nachází v rozsahu podporovaném monitorem.
Na obrazovce se zobrazují odrazy
V opaþném pĜípadČ tato nastavení zmČĖte podle aktuálních
obrazu.
Informací v nabídce obrazovky a v tabulce PĜedvolené režimy.
Obraz je pĜíliš svČtlý nebo pĜíliš
tmavý.
z Upravte nastavení Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast).
(Viz þást Brightness, Contrast)
Barva obrazovky není jednolitá
Barevný obraz je deformovaný
tmavými stíny.
z Upravte nastavení Custom v nabídce Color Adjustment (Úpravy
barev) OSD.
Bílá není správná.
Indikátor napájení bliká zelenČ.
z Monitor právČ ukládá provedené zmČny nastavení do pamČti
OSD.
Na obrazovce není zobrazen žádný
obraz a indikátor napájení svítí
z Monitor používá vlastní systém Ĝízení spotĜeby.
zelenČ nebo bliká v intervalu 0,5
z StisknČte libovolnou klávesu na klávesnici.
nebo 1 sekund.
Obrazovka je prázdná a bliká.
z Pokud se po stisknutí tlaþítka MENU na obrazovce objeví
zpráva „TEST GOOD (TEST V POěÁDKU)ˈ, zkontrolujte, zda je
zapojení kabelĤ mezi monitorem a poþítaþem v poĜádku.
Problémy se zvukem
Poznámka
• V následující þásti jsou uvedeny problémy se zvukem a jejich Ĝešení.
problémy
Není k dispozici žádný zvuk.
Možné Ĝešení
z UjistČte se, že zvukový kabel je ĜádnČ pĜipojen k portu audio-in
na monitoru i k portu audio-out na zvukové kartČ.
(Viz þást PĜipojení k monitoru.)
z Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
PĜíliš nízká hlasitost.
z Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
z Pokud je i po nastavení hlasitosti na maximum úroveĖ pĜíliš
nízká, zkontrolujte ovládání hlasitosti v softwaru zvukové karty
v poþítaþi.
Zvuk je pĜíliš vysoký nebo pĜíliš
hluboký.
z Upravte nastavení Výšky a Hloubky na pĜíslušnou úroveĖ.
Problémy s dálkovým ovládáním
Poznámka
• V následující þásti jsou uvedeny problémy související s dálkovým ovládáním a jejich Ĝešení.
problémy
Možné Ĝešení
Tlaþítka dálkového ovládání
z Zkontrolujte polaritu baterií (+/-).
nereagují.
z Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.
z Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení.
z Zkontrolujte, zda je kabel napájení ĜádnČ pĜipojen.
z Zkontrolujte, zda se v bezprostĜední blízkosti nenachází
speciální fluorescenþní nebo neónová lampa.
ýasté dotazy
Dotaz
Jak mohu zmČnit frekvenci?
OdpovČć
Frekvenci lze zmČnit zmČnou konfigurace grafického adaptéru.
Pamatujte, že podpora grafických adaptérĤ se mĤže rĤznit podle
použité verze ovladaþe. (Podrobnosti naleznete v pĜíruþce k poþítaþi
nebo videokartČ.)
Jak mohu nastavit rozlišení?
z Systémy Windows XP:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely, Vzhled a
motivy, Obrazovka, Nastavení.
z Systémy Windows ME/2000:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely, Obrazovka,
Nastavení.
* Podrobnosti si vyžádejte u výrobce grafického adaptéru.
Jak mohu nastavit funkci systému
pro úsporu energie (Power Saver)?
z Systémy Windows XP:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely, Vzhled a
motivy, Obrazovka, Nastavení.
Tuto funkci nastavte pomocí parametrĤ subsystému BIOS
poþítaþe nebo pomocí spoĜiþe obrazovky. (PodrobnČjší
informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows þi k
poþítaþi).
z Systémy Windows ME/2000:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely ˧ Obrazovka
˧ Nastavení.
Tuto funkci nastavte pomocí parametrĤ subsystému BIOS
poþítaþe nebo pomocí spoĜiþe obrazovky. (PodrobnČjší
informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows þi k
poþítaþi).
Jak mám þistit skĜíĖ monitoru a
Odpojte napájecí kabel a pak vyþistČte monitor mČkkou látkou
LCD obrazovku?
s použitím buć þistícího roztoku nebo þisté vody.
Dbejte na to, aby na povrchu skĜínČ nezĤstaly žádné zbytky þisticího
prostĜedku a abyste skĜíĖ nepoškrábali. Dbejte rovnČž na to, aby se
do monitoru nedostala žádná voda.
© 1995~2007 SAMSUNG. Všechna práva vyhrazena
Download PDF

advertising