Samsung | C27F581FDU | Samsung C27F581FDU Uživatelská přiručka

Uživatelská příručka
C27F581FD*
Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem
zlepšení výkonu výrobku.
Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.
© Samsung Electronics
Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.
Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.
Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.
••
Správní poplatek bude účtován v případě, že
‒‒ (a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
‒‒ (b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
••
Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde
k návštěvě technika.
Obsah
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření pro skladování
Připojení a používání vstupních zařízení
4
4
Bezpečnostní opatření
4
Znaky
4
Čištění
5
Elektřina a bezpečnost
5
Instalace
6
Provoz7
Příprava
Části
9
Ovládací panely
9
Průvodce směrovými tlačítky
10
Průvodce funkčními tlačítky
11
Změna nastavení hodnot Brightness,
Contrast a Sharpness13
Změna nastavení hodnoty Volume13
Opačná strana
14
Nastavení sklonu monitoru
14
Zámek proti krádeži
15
Opatření při přesouvání monitoru
15
Instalace
Připevnění stojanu
Sejmutí stojanu
16
16
17
Kontrolní opatření před připojením
18
Připojení a užívání PC
Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový)
Připojení pomocí kabelu HDMI
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI
Připojení pomocí kabelu DP
Připojení sluchátek
Připojení napájení
18
18
19
19
19
19
20
Správné držení těla při používání monitoru
20
Instalace ovladače
21
Nastavení optimálního rozlišení
21
Nastavení obrazovky
Response Time
24
Picture Size
25
Screen Adjustment
25
Nastavení hodnot OSD
(zobrazení na obrazovce)
Transparency
26
Position
26
Language
26
Display Time
26
Nastavení a resetování
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Brightness
23
Contrast
23
Sharpness
23
Color
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
HDMI Black Level
24
Eye Saver Mode
24
Game Mode
24
FreeSync
27
Eco Saving Plus
29
Off Timer
29
PC/AV Mode
29
Source Detection
29
Key Repeat Time
29
Power LED On
30
Reset All
30
Information
30
2
Obsah
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Příloha
31
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
Ověření funkce výrobku
Kontrola rozlišení a frekvence
Kontrolní kroky
32
32
32
32
Otázky a odpovědi
34
Odpovědnost za placenou službu
(náklady pro zákazníky)
38
Nejedná se o vadu výrobku
38
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka38
jiného důvodu
38
Specifikace
Obecné
35
Tabulka standardních režimů signálu
36
3
Kapitola 01
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření
V okolí výrobku ponechejte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může
způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené
v následující části.
Upozornění
NEOTVÍREJTE, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Varování : ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRODEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT. (NEBO ZADNÍ STRANU)
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ UŽIVATELSKY OBSLUŽNÉ ČÁSTI
VEŠKEROU ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
Tento znak signalizuje, že je uvnitř vysoké napětí.
10 cm
Jakýkoli kontakt s vnitřními částmi výrobku je nebezpečný.
10 cm
10 cm
Tento znak upozorňuje, že k výrobku byla dodána literatura vztahující
se k provozu a údržbě.
10 cm
10 cm
Znaky
Varování
Upozornění
Bezpečnostní opatření pro skladování
Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození
majetku.
Na modelech s vysoce lesklým povrchem může dojít k vytváření bílých skvrn, pokud je v jejich blízkosti
použit ultrazvukový zvlhčovač.
――Chcete-li provést čištění vnitřní části monitoru, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung
(údržba je zpoplatněna).
Netlačte na obrazovku monitoru rukama ani jinými předměty. Mohlo by dojít k poškození obrazovky.
4
Čištění
――Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.
――Při čištění dodržujte následující kroky.
Elektřina a bezpečnost
Varování
1 Vypněte televizor a počítač.
•• Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.
2 Odpojte napájecí kabel od televizoru.
•• Nezapojujte více výrobků do jedné elektrické zásuvky.
――Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Jinak může dojít k poranění
elektrickým proudem.
3 Otřete monitor čistým, jemný, suchým hadříkem.
‒‒ Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují povrchově aktivní činidla, alkohol
nebo rozpouštědla.
‒‒ Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.
4 Při čištění vnějších částí televizoru namočte jemný suchý hadřík ve vodě a důkladně vyždímejte.
5 Po dokončení čištění zapojte napájecí kabel zpět do televizoru.
6 Zapněte televizor a počítač.
•• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
•• Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.
•• Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro izolovaná zařízení typu 1)
•• Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Dejte pozor, abyste napájecí kabel nenechali
pod těžkým předmětem.
•• Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.
•• Suchým hadříkem očistěte prach kolem kolíků elektrické zástrčky a zásuvky.
Upozornění
•• Neodpojujte napájecí kabel během používání výrobku.
•• Používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem společností Samsung. Nepoužívejte napájecí
kabel s jinými výrobky.
•• Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.
‒‒ V případě problému je třeba přerušit přísun elektrického proudu do výrobku odpojením
napájecího kabelu.
•• Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.
5
Instalace
Varování
Upozornění
•• Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blízkosti
zdrojů tepla.
•• Při stěhování výrobek neupusťte.
•• Neumísťujte výrobek do špatně odvětraných prostor, jako jsou např. knihovny nebo přístěnky.
•• Nepokládejte výrobek na přední stranu.
•• Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní hrana nevyčnívá.
•• Umístěte výrobek alespoň 10 cm od stěny, aby bylo umožněno větrání.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
•• Plastové obaly schovejte před dětmi.
‒‒ Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.
‒‒ Děti by se mohly udusit.
•• Neumísťujte výrobek na nestabilní nebo chvějící se povrch (vratká police, nakloněný povrch, atd.)
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
‒‒ Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho poškození nebo
požár.
•• Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti (kapky vody atd.),
oleji nebo kouři.
•• Televizor opatrně postavte.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství jemného prachu,
chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti nebo umístění produktu na místo, kde
by měl monitor delší dobu nepřetržitě fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.
‒‒ Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se s centrem služeb zákazníkům
společnosti Samsung.
•• Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých předmětu (např.
topení).
‒‒ Může dojít ke zkrácení životnosti výrobku nebo k požáru.
•• Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.
•• Jedlý tuk (např. sójový olej) může způsobit poškození nebo deformaci výrobku. Zajistěte, aby
nedošlo ke znečištění produktu tukem. Produkt neinstalujte ani nepoužívejte v kuchyni nebo v
blízkosti sporáku.
6
Provoz
Varování
•• Uvnitř výrobku je vysoké napětí. Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
‒‒ V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Chcete-li produkt přesunout, nejprve od něj odpojte všechny kabely včetně napájecího.
•• Pokud výrobek vydává nezvyklé zvuky, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř, okamžitě vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.
•• Nezasouvejte do výrobku (skrz větrací nebo vstupní/výstupní otvory) kovové předměty (tyčky,
mince, vlásenky, atd) nebo snadno hořlavé předměty (papír, sirky, atd).
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.) nebo kovové
předměty,
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Hrozí poranění nebo vážný úraz dětí.
•• Pokud výrobek upustíte nebo dojde k poškození vnějšího pláště, vypněte napájení a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Při dalším používání může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Nenechávejte na horní hraně výrobku ležet těžké předměty, nebo předměty, které lákají děti
(hračky, sladkosti, atd.).
‒‒ Děti se mohou snažit na hračky nebo sladkosti dosáhnout a může na ně spadnout výrobek nebo
těžký předmět a může dojít k vážnému zranění.
•• Během bouřky výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel.
•• Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.
•• Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.
•• Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky. Prostor okamžitě
vyvětrejte.
•• Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.
•• Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.
•• Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.
‒‒ Zvýšená vnitřní teplota může způsobit požár.
7
Upozornění
•• Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu
nebo vzniku vadných bodů.
‒‒ Pokud nebudete po delší dobu televizor používat, aktivujte úsporný režim nebo spořič obrazovky.
•• Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte napájecí kabel z
elektrické zásuvky.
‒‒ Hromadění prachu v kombinaci s horkem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo
únik elektrického proudu.
•• Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.
‒‒ Může dojít ke zhoršení zraku.
•• Adaptéry AC/DC nenechávejte u sebe.
•• Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho obrazovky.
•• Příslušenství malých rozměrů schovejte před dětmi.
•• Při nastavovaní úhlu výrobku nebo výšky podstavce dbejte opatrnosti.
‒‒ Může dojít k zaklínění a poranění prstu.
‒‒ Při naklápění do příliš velkého úhlu může výrobek spadnout a způsobit zranění.
•• Nepokládejte na výrobek těžké předměty.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.
‒‒ Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.
•• Před použitím adaptéru AC/DC z něj odstraňte plastový sáček.
•• Zabraňte vniknutí vody do adaptéru AC/DC nebo výskytu vlhkosti v tomto zařízení.
‒‒ Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
‒‒ Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.
‒‒ Při umývání podlahy dejte pozor, aby se do adaptéru AC/DC nedostala vlhkost.
•• Adaptér AC/DC nesmí být umístěn v blízkosti zdroje tepla.
‒‒ V opačném případě může dojít k požáru.
•• Adaptér AC/DC musí být umístěn na dobře větraném místě.
•• Pokud napájecí adaptér AC/DC umístíte tak, aby visel a kabelový vstup směřoval nahoru, může do
adaptéru vniknout voda nebo jiné cizí látky a způsobit jeho selhání.
Ujistěte se, že napájecí adaptér AC/DC leží na rovném stole nebo na podlaze.
•• Nepřevracejte televizor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechytejte za podstavec.
‒‒ Výrobek může spadnout a může dojít k jeho poškození nebo k úrazu.
•• Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke zhoršení zraku.
•• V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.
•• Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než 5 minut.
8
Kapitola 02
Příprava
Části
Ikony
Popis
Tlačítko pro pohyb ve více směrech pro usnadnění navigace.
Tlačítko JOG
――Tlačítko JOG se nachází na levé zadní straně produktu. Tlačítko slouží k
přesunutí nahodu, dolů, doleva, doprava nabo plní funkci tlačítka Enter.
Ovládací panely
Tato LED je kontrolka stavu napětí a funguje jako
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
•• Napájení zapnuto (Tlačítko napájení): Vypnuto
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
kontrolka LED napájení
•• Režim úspory energie: Bliká
•• Napájení vypnuto (Tlačítko napájení): Zapnuto
――Funkci indikátoru napájení lze změnit v nabídce. (System
Power LED
On) Skutečné modely tuto funkci mít nemusí z důvodu funkční variace.
Průvodce funkčními tlačítky
Po zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko JOG. Zobrazí se průvodce
funkčními tlačítky. Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při
zobrazení průvodce, stiskněte znovu odpovídající směrové tlačítko.
――Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo
modelu výrobku. Viz konkrétní výrobek.
kontrolka LED
napájení
Tlačítko JOG
NAHORU
VLEVO
STISKNĚTE(ENTER)
Průvodce funkčními tlačítky
VPRAVO
DOLŮ
Return
9
Průvodce směrovými tlačítky
――Níže zobrazená obrazovka tlačítek zkratek (nabídka OSD) se zobrazí pouze při zapnutí obrazovky monitoru, změně rozlišení počítače nebo změně vstupního zdroje.
――Na stránce funkčních tlačítek se zobrazuje, zda je zapnutý režim Eye Saver Mode.
: On
: Off
Režim Analog
Režim HDMI, DisplayPort
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Upravte nastavení Analog
••
: Nastavení funkce Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Auto Adjustment
Eye Saver Mode Off
――Upravte nastavení HDMI, DisplayPort
••
/
: Nastavení funkce Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Nastavení funkce Volume, Mute.
••
: Průvodce funkčními tlačítky displeje.
――Změna rozlišení v nabídce Vlastnosti zobrazení aktivuje funkci Auto Adjustment.
――Tato funkce je dostupná pouze v režimu Analog.
••
: Nastavení funkce Volume, Mute.
••
: Průvodce funkčními tlačítky displeje.
10
Průvodce funkčními tlačítky
――Chcete-li otevřít hlavní nabídku nebo použít další položky, zobrazte průvodce funkčními tlačítky stisknutím tlačítka JOG. Nabídku zavřete dalším stisknutím tlačítka JOG.
NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Přejděte na požadovanou položku. Při změně výběru se zobrazí popis pro jednotlivé položky.
STISKNĚTE(ENTER): Bude použita vybraná položka.
Return
Ikony
Popis
Vyberte položku
a změňte vstupní signál pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Pokud dojde ke změně vstupního signálu, zobrazí se v levém horním rohu
obrazovky zpráva.
Vybere
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
Zobrazí se nabídka OSD týkající se funkce monitoru.
Uzamčení ovládání nabídky na obrazovce: Umožňuje zachovat aktuální nastavení nebo zablokovat ovládání nabídky OSD a znemožnit tak nechtěné změny nastavení.
Aktivace/deaktivace: Ovládání nabídky na obrazovce OSD odemknete/uzamknete stisknutím tlačítka DOLEVA na 10 sekund po zobrazení hlavní nabídky.
― Pokud je ovládání nabídky OSD zamknuto, lze upravovat hodnotu položek Brightness a Contrast. K dispozici je funkce Eye Saver Mode.
Lze zobrazit nabídku Information.
Vybere
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
Stisknutím aktivujte nebo deaktivujte režim Eye Saver Mode.
Je-li k dispozici funkce Eye Saver Mode, nejsou k dispozici následující položky.
•• Picture
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness, Color
•• System
Eco Saving Plus
Vybere
pro vypnutí monitoru pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
――U skutečných modelů se budou možnosti průvodce funkčními tlačítky lišit z důvodu funkční variace.
11
Pokud se na monitoru nic nezobrazí (tj. v úsporném režimu nebo v režimu bez signálu), mohou být
podle následující tabulky použita 2 směrová tlačítka pro výběr zdroje a řízení napájení.
Tlačítko JOG
Úsporný režim/režim bez signálu
NAHORU
Změna zdroje
Dolů
STISKNĚTE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutí napájení
Jakmile se na monitoru zobrazí hlavní nabídka, může být tlačítko JOG použito podle následující
tabulky.
Tlačítko JOG
Akce
NAHORU/DOLŮ
Posunout možnost
Zavřete Hlavní nabídku.
VLEVO
Zavřete dílčí seznam bez uložení hodnoty.
Hodnota na posuvníku se snižuje.
VPRAVO
STISKNĚTE(ENTER)
Přejděte na další hloubku.
Hodnota na posuvníku se zvyšuje.
Přejděte na další hloubku.
Uložte hodnotu a zavřete dílčí seznam.
12
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a
Sharpness
Hodnoty Brightness, Contrast nebo Sharpness můžete nastavit pohybem tlačítka JOG směrem nahoru
nebo dolů, je-li zobrazena nabídka OSD.
Změna nastavení hodnoty Volume
Hodnotu Volume můžete nastavit pohybem tlačítka JOG doleva nebo doprava, je-li zobrazena nabídka
OSD.
50
Volume
Sharpness
Mute
100
Brightness
Contrast
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
――Je-li kvalita zvuku připojeného vstupního zařízení nízká, může funkce automatického ztlumení Auto Mute
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Brightness
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNGBright nastavena na režim Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
Contrast
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNGBright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
při připojení sluchátek nebo reproduktorů ztlumit zvuk nebo způsobovat trhaný zvuk. Nastavte vstupní
hlasitost vstupního zařízení alespoň na 20 % a hlasitost ovládejte pomocí ovládání hlasitosti (Tlačítko JOG
DOLEVA/DOPRAVA) na výrobku.
――Co je funkce Auto Mute?
Tato funkce ztlumí zvuk za účelem zlepšení zvukových efektů v případě šumů nebo v případě slabého
vstupního signálu, obvykle způsobeného problémem hlasitosti vstupního zařízení.
――Chcete-li aktivovat funkci Mute, přejděte na obrazovku pro ovládání Volume a pomocí tlačítka JOG posuňte
označení výběru dolů.
Funkci Mute deaktivujete tak, že přejdete na obrazovku pro ovládání Volume a poté zvýšíte nebo snížíte
Volume.
Sharpness
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNGBright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNGUpscale v režimu Mode1 nebo Mode2.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
13
Opačná strana
Nastavení sklonu monitoru
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
-2.0° (±2.0°) ~20.0° (±2.0°)
Konektor
Popis
Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
Připojení vstupního zařízení (zdroje signálu) pomocí kabelu HDMI
nebo HDMI-DVI.
•• Sklon monitoru lze přizpůsobit.
•• Uchopte dolní část výrobku a opatrně nastavte náklon.
Připojuje se k počítači prostřednictvím kabelu D-SUB.
Přijímá zvuk z počítače prostřednictvím zvukového kabelu.
Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek.
Připojení adaptéru AC/DC.
14
Zámek proti krádeži
Opatření při přesouvání monitoru
――Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech.
――Tvar a zajišťovací mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané
se zámkem.
Postup instalace zámku:
•• Nevyvíjejte přímý tlak na obrazovku.
•• Při přesouvání monitoru se nedotýkejte obrazovky.
1 Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
2 Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
3 Vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru.
4 Uzamkněte zámek.
‒‒ Zámek je třeba koupit zvlášť.
‒‒ Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
‒‒ Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.
•• Při přesouvání držte monitor ve spodní části.
15
Instalace
Připevnění stojanu
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Na podlahu umístěte ochranný prostředek Styrofoam
(podložka), který je součástí balení, a umístěte výrobek
na prostředek Styrofoam horní částí směrem dolů
podle nákresu.
4
Na krček stojanu nasaďte základnu a pevně utáhněte
dva šrouby na základně.
――Při montáži používejte pěnovou podložku, která je
součástí balení monitoru.
2
Přidržujte monitor a zasuňte krček stojanu ve směru
šipky podle nákresu.
- Upozornění
3
Přidržujte monitor, zvedněte krček stojanu ve směru
šipky a nastavte jej podle nákresu.
- Upozornění
Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za stojan.
Na monitor netlačte, mohli byste jej poškodit.
16
Sejmutí stojanu
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Na podlahu umístěte ochranný prostředek Styrofoam
(podložka), který je součástí balení, a umístěte výrobek
na prostředek Styrofoam horní částí směrem dolů
podle nákresu.
4
Přidržujte monitor a vytáhněte krček stojanu ve směru
šipky podle nákresu.
――Při montáži používejte pěnovou podložku, která je
součástí balení monitoru.
2
Chcete-li základnu stojanu demontovat, povolte oba
šrouby.
3
Přidržujte monitor, zvedněte krček stojanu ve směru
šipky a nastavte jej podle nákresu.
- Upozornění
Na monitor netlačte, mohli byste jej poškodit.
17
Kapitola 03
Připojení a používání vstupních zařízení
Kontrolní opatření před připojením
Připojení a užívání PC
――Před připojením vstupního zařízení si přečtěte příručku dodávanou se zařízením.
Použijte připojení vhodné pro váš počítač.
Počet portů a jejich umístění na vstupním zařízení se může u různých zařízení lišit.
――Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel.
――Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.
――Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.
Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.
Zapojení napájecího kabelu během připojování zařízení může způsobit poškození výrobku.
――Zjistěte si typy portů na zadní straně výrobku, který chcete připojit.
Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový)
D-SUB IN
AUDIO IN
18
Připojení pomocí kabelu HDMI
Připojení pomocí kabelu DP
DP IN
HDMI IN
――Doporučujeme použít kabel DP kratší než 1,5 m. Kabel delší než 1,5 m může mít vliv na kvalitu obrazu.
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI
Připojení sluchátek
HDMI IN
AUDIO IN
――Aktivujete-li zvuk prostřednictvím kabelu D-SUB + AUDIO, HDMI-DVI + AUDIO, HDMI-HDMI nebo DP,
――Funkce zvuku není podporována, pokud je zdrojové zařízení připojeno kabelem HDMI-DVI.
použijte sluchátka.
19
Správné držení těla při používání monitoru
Připojení napájení
1
2
3
Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:
•• Snažte se držet rovná záda.
•• Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
1 Připojte napájecí kabel k adaptéru AC/DC. Poté připojte adaptér AC/DC ke konektoru DC 14V na
zadní straně cloudboxu.
2 Dále připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
3 Zapněte monitor stisknutím tlačítka JOG na jeho zadní straně.
•• Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
•• Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.
•• Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte v úhlu 90
stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.
――Výstupní napětí se přepne automaticky.
20
Instalace ovladače
――Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače zařízení.
――Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi ovladače produktu, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
Nastavení optimálního rozlišení
Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního
rozlišení.
Vyberte jazyk pro monitor a změňte rozlišení ve vašem počítači na optimální hodnotu.
――Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i v případě, že
dojde k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.
――Optimální rozlišení lze vybrat v Ovládacích panelech vašeho počítače.
21
Kapitola 04
Nastavení obrazovky
Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako je například jas.
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
SAMSUNG MAGIC Bright
V režimu PC
Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.
•• Standard: Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.
•• Cinema: Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku
DVD.
•• Custom: Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení
kontrastu.
Můžete přizpůsobit jas podle svých potřeb.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
•• Basic Color: Tento model podporuje fotochromatickou stanici. Při přepnutí do tohoto režimu se
barevná oblast přizpůsobí standardní barevné škále sRGB.
V režimu AV
Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastaven na
SAMSUNG
Bright k dispozici čtyři automatická nastavení obrazu (Dynamic,
hodnotu AV, bude mít funkce MAGIC
Standard, Movie a Custom), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení Dynamic,
Standard, Movie nebo Custom. Při zvolení možnosti Custom je obraz automaticky nastaven podle
vašeho vlastního nastavení.
•• Dynamic: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu Standard.
Return
•• Standard: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné. Tento režim také poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
•• Custom: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.
22
Brightness
Color
Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)
Nastavte odstín obrazovky.
Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNGBright nastavena na režim Cinema, Dynamic Contrast
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNGBright nastavena na režim Dynamic Contrast.
nebo Basic Color.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
•• Red: Nastavení úrovně sytosti červené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
•• Green: Nastavení úrovně sytosti zelené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
Contrast
•• Blue: Nastavení úrovně sytosti modré. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
•• Color Tone: Vyberte barevný odstín, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům na zobrazení.
Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)
‒‒ Cool 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než Cool 1.
Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.
‒‒ Cool 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než režim Normal.
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNGBright v režimu Cinema, Dynamic Contrast nebo Basic Color.
‒‒ Normal: Zobrazí standardní teplotu barev.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
‒‒ Warm 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než režim Normal.
MAGIC
‒‒ Warm 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než Warm 1.
‒‒ Custom: Přizpůsobí teplotu barev.
Sharpness
――Pokud je externí vstup připojen prostřednictvím rozhraní HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastaven
na hodnotu AV, funkce Color Tone má čtyři možnosti nastavení teploty barev (Cool, Normal, Warm a
Custom).
Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)
Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNGBright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
•• Gamma: Nastavení střední úrovně jasu.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNGUpscale v režimu Mode1 nebo Mode2.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkce MAGIC
Upscale slouží ke zvýšení úrovně detailů a živosti obrazu.
V tomto režimu je nastavena optimální kvalita obrazu, která snižuje námahu očí.
Účinek funkce je patrnější u obrázků s malým rozlišením.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ představuje certifikaci pro výrobky, které splňují požadavky
na nižší intenzitu modrého světla. Je-li u položky Eye Saver Mode nastavena možnost On, intenzita
modrého světla o vlnové délce přibližně 400 nm klesne tak, aby byla zajištěna optimální kvalita obrazu
potřebná ke snížení namáhání očí. Intenzita modrého světla bude zároveň nižší než ve výchozím
nastavení, což je prokázáno testy společnosti TÜV Rheinland a udělením certifikace, která osvědčuje
splnění požadavků norem TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNGBright nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――V porovnání s režimy Mode1, Mode2 má větší účinek.
HDMI Black Level
Game Mode
Konfigurujte nastavení obrazovky produktu pro herní režim.
Je-li přehrávač DVD nebo set-top box připojen k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, může
v závislosti na připojeném vstupním zařízení docházet ke snižování kvality obrazu (snižování kvality
kontrastu/barev, úrovně černé atd.). V takovém případě je možné použít k úpravě kvality obrazu funkci
HDMI Black Level.
V takovém případě lze kvalitu obrazu kompenzovat nastavením HDMI Black Level.
――Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI.
•• Normal: Tento režim vyberte, pokud nedochází ke snižování úrovně kontrastu.
Funkci použijte, pokud hrajete hry na počítači, nebo je-li připojena herní konzola, jako například
PlayStation™ nebo Xbox™.
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNGBright v režimu Basic Color.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Dojde-li k vypnutí monitoru, aktivaci režimu úspory energie nebo změně vstupního zdroje, přejde režim
Game Mode do stavu Off i v případě, že je nastaven na On.
――Chcete-li, aby režim Game Mode zůstal stále zapnutý, zaškrtněte možnost Always On.
•• Low: Tento režim vyberte k omezení úrovně černé a zvýšení úrovně bílé, pokud dochází ke snižování
úrovně kontrastu.
――HDMI Black Level nemusí být kompatibilní s některými zdrojovými zařízeními.
――Funkce HDMI Black Level se aktivuje pouze při určitém rozlišení AV, například 720P a 1080P.
Response Time
Zrychlením frekvence odezvy panelu získáte živější a přirozenější obraz videa.
――Pokud nesledujete film, je nejlepší nastavit volbu Response Time na Standard nebo Faster.
24
Picture Size
Screen Adjustment
Umožňuje změnit velikost obrazu.
K dispozici pouze v režimu Analog.
V režimu PC
•• Auto: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji.
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.
V režimu AV
•• 4:3: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
•• 16:9: Obraz se zobrazuje v poměru 16:9.
――Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Picture Size nastavena na možnost Screen Fit v
režimu AV.
Pokud je signál 480P, 576P, 720P nebo 1080P připojen v režimu AV a monitor může zobrazovat normálně,
vyberte možnost Screen Fit a upravte horizontální polohu v 0 až 6 úrovních.
Konfigurace funkce H-Position a V-Position
H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.
V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.
•• Screen Fit: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.
Konfigurace režimu Coarse
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
Nastavte frekvenci obrazovky.
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
――Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP.
――K dispozici pouze v režimu Analog.
――Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely
Konfigurace režimu Fine
nepodporují všechny uvedené signály.).
――Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP
Jemným doladěním obrazovky získáte živý obraz.
――K dispozici pouze v režimu Analog.
a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
(DisplayPort/HDMI: Tato možnost je k dispozici, když je technologie FreeSync neaktivní)
25
Kapitola 05
Nastavení hodnot OSD (zobrazení na obrazovce)
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
Transparency
Position
Nastavení průhlednosti pro okna nabídek.
Nastavte polohu nabídky.
OnScreen Display
Transparency
한국어
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Nastavuje jazyk nabídky.
20 sec
――Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.
――Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.
Return
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Display Time
Umožňuje nastavení nabídky OSD tak, aby automaticky zmizela, pokud není tato nabídka po určitou
dobu používána.
Funkci Display Time lze použít k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.
26
Kapitola 06
Nastavení a resetování
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
FreeSync
Technologie FreeSync je řešení eliminující trhání obrazovky bez obvyklého zpoždění a latence.
Tato funkce eliminuje trhání a zpoždění obrazovky v průběhu hry. Získejte lepší zážitek ze hry.
•• Off: Slouží k deaktivaci funkce FreeSync.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
•• Standard Engine: Povolte základní funkce FreeSync grafické karty AMD.
•• Ultimate Engine: Povolte funkci FreeSync s vyšší snímkovou frekvencí obrazovky. V tomto režimu
je sníženo trhání obrazovky (abnormální synchronizace mezi obrazovkou a obsahem). Během hraní
her může dojít k blikání obrazovky.
Když vybíráte režim Ultimate Engine, použijte maximální obnovovací frekvenci monitoru pro zajištění
optimálního efektu technologie freesync.
Správnou metodu nastavení frekvence obnovení naleznete v části Otázky a odpovědi
změnit frekvenci?
– Jak lze
――Funkce FreeSync se aktivuje pouze v režimu HDMI nebo DisplayPort.
Používáte-li funkci FreeSync, používejte dodávaný kabel HDMI/DisplayPort.
Je-li zapnutá funkce FreeSync, mohou nastat následující situace:
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
•• Obrazovka může v závislosti na nastavení hry při hraní blikat. Snížením hodnot nastavení hry
můžete toto blikání odstranit. Tento problém je dále možné vyřešit instalací nejnovějších ovladačů
od společnosti AMD.
•• Frekvence odezvy se může v závislosti na rozlišení během hraní hry měnit. Vyšší rozlišení obecně
snižuje frekvenci odezvy.
•• Může docházet k poklesu kvality zvuku monitoru.
――Pokud při používání této funkce narazíte na problémy, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
27
Seznam modelů grafických karet podporujících technologii FreeSync
Technologii FreeSync lze použít pouze ve spojení s určitými grafickými kartami AMD. Podporované
grafické karty naleznete na následujícím seznamu:
Nainstalujte nejnovější oficiální grafické ovladače společnosti AMD podporující technologii FreeSync.
――Další modely grafických karet AMD, které podporují funkci FreeSync, najdete na webu společnosti AMD.
――Používáte-li grafickou kartu jiného výrobce, vyberte možnost FreeSync Off.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Jaký je postup zapnutí FreeSync?
1 U technologie FreeSync nastavte v nabídce OSD možnost Standard Engine nebo Ultimate Engine.
2 V nabídce AMD Radeon Settings aktivujte technologii FreeSync:
Pravým tlačítkem myši klikněte na
AMD Radeon Settings
Display
U funkce „AMD FreeSync“ musí být nastavena možnost „Zapnuto“. Pokud tomu tak není, zvolte
možnost „Zapnuto“.
28
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Funkce Eco Saving Plus snižuje spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá
panel monitoru.
Nastavte PC/AV Mode na hodnotu AV. Velikost obrazu se zvětší.
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNGBright v režimu Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
•• Off: Deaktivuje funkci Eco Saving Plus.
•• Auto: Spotřeba energie automaticky klesne o 10 % oproti aktuálnímu nastavení.
(Míra snížení spotřeby energie závisí na jasu obrazovky.)
•• Low: Spotřeba energie se sníží o 25% oproti výchozímu nastavení.
•• High: Spotřeba energie se sníží o 50% oproti výchozímu nastavení.
Off Timer
Off Timer: Zapněte režim Off Timer.
Turn Off After: Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po
určitém počtu hodin.
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Off Timer nastavena na On.
――U produktů určených pro trh v některých oblastech je funkce Off Timer nastavena tak, aby byla
automaticky aktivována 4 hodiny po zapnutí monitoru. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení.
Pokud si nepřejete, aby se časovač aktivoval, přejděte na položku MENU
System a nastavte položku Off
Timer na Off.
Tato možnost je užitečná při sledování filmů.
•• Při připojení k počítači nastavte na hodnotu „PC“.
•• Při připojení k zařízení AV nastavte na hodnotu „AV“.
•• Připojujete-li počítač pomocí kabelu HDMI-DVI, nastavte DVI PC.
――Tato funkce nepodporuje režim Analog.
――Dodáváno pouze s širokoúhlými modely, např. 16:9 nebo 16:10.
――Je-li monitor v režimu HDMI, DisplayPort a na obrazovce je zobrazeno Check Signal Cable nebo se spustí
režim úspory energie, stiskněte tlačítko JOG a zobrazte obrazovku funkčních tlačítek a vyberte ikonu
Můžete zvolit režim PC nebo AV.
.
Source Detection
Pro rozeznání vstupního signálu zvolte buď metodu Auto nebo Manual.
Key Repeat Time
Lze vybrat hodnoty Acceleration, 1 sec nebo 2 sec. Je-li vybrána hodnota No Repeat, příkaz bude
reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
29
Power LED On
Konfigurací nastavení zapněte nebo vypněte LED napájení ve spodní části produktu.
•• Working: LED svítí, když je produkt zapnutý.
•• Stand-by: LED svítí, když je produkt vypnutý.
Reset All
Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.
Information
Zobrazte aktuální vstupní zdroj, frekvenci a rozlišení.
Picture
OnScreen Display
System
Information
Information
*********
**kHz **Hz NN
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
30
Kapitola 07
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Požadavky na systém
OS
Easy Setting Box
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minimálně 32 MB paměti
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minimálně 60MB volného místa na pevném disku
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Funkce Easy Setting Box umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více
oddílů.
Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Easy Setting Box, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese
http://www.samsung.com.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
――V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit ikona Easy
Setting Box.
――Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.
Omezení a problémy s instalací
Instalaci softwaru Easy Setting Box může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové
prostředí.
31
Kapitola 08
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
――Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem
funkci výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.
Ověření funkce výrobku
Zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně – proveďte test funkčnosti.
Je-li obrazovka vypnuta a indikátor napájení bliká, i když je monitor správně připojen k počítači,
proveďte test automatické diagnostiky.
1 Vypněte počítač a výrobek.
2 Odpojte kabel od monitoru.
3 Zapnutí výrobku.
4 Pokud monitor funguje normálně, zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
――Pokud se stále zobrazuje prázdná obrazovka, zkontrolujte počítač, grafickou kartu a kabel.
Kontrola rozlišení a frekvence
Kontrolní kroky
Problém instalace (režim PC)
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítači a zda jsou konektory správně
zajištěny.
Pokud k televizoru nebo počítači připojíte kabel HDMI nebo HDMI-DVI, na všech čtyřech stranách
obrazovky budou prázdná místa.
Prázdná místa na obrazovce nesouvisí s funkcí televizoru.
Prázdná místa na obrazovce jsou způsobována počítačem nebo grafickou kartou. Chcete-li problém
vyřešit, upravte velikost obrazu v nastaveních HDMI nebo DVI pro grafickou kartu.
Pokud nabídka nastavení grafické karty neobsahuje část s úpravou velikosti obrazu, aktualizujte
ovladač grafické karty na nejnovější verzi.
(Další podrobnosti ohledně nastavení obrazu získáte od výrobce grafické karty nebo počítače.)
Problém s obrazem
Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.
U režimu, který překročí podporované rozlišení (viz Tabulka standardních režimů signálu), se na
krátkou chvíli zobrazí zpráva Not Optimum Mode.
Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel.
――Zobrazené rozlišení se může lišit v závislosti na nastavení systému počítače a kabelech.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru.
Zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
32
Zobrazí se zpráva Not Optimum Mode.
Přehrávání videa se zasekává.
Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo
frekvenci monitoru.
Přehrávání velkých video souborů ve vysokém rozlišení se může zasekávat. Příčinou může být to, že
videopřehrávač není optimalizován pro počítačový zdroj.
Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky
standardních režimů signálu (s.36).
Zkuste soubor přehrát v jiném videopřehrávači.
Obraz je deformovaný.
Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku.
Obraz je neostrý. Obraz je rozmazaný.
Upravte možnosti Coarse a Fine.
Odpojte příslušenství (prodlužovací kabely apod.) a zkuste to znovu.
Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci.
Obraz je nestabilní a roztřesený. V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené obrysy.
Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence počítače v rozsahu rozlišení a frekvence kompatibilní
s výrobkem. Dále v případě potřeby změňte nastavení týkající se tabulky standardních režimů signálu
(s.36) v této příručce a v nabídce Information výrobku.
Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.
Upravte možnosti Brightness a Contrast.
Barva obrazu je nerovnoměrná.
Problém se zvukem
Žádný zvuk
Zkontrolujte připojení zvukového kabelu nebo nastavte hlasitost.
Zkontrolujte hlasitost.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
Nastavte hlasitost.
Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové
karty počítače nebo příslušného programu.
Video lze přehrávat, ale není slyšet zvuk.
Není slyšet zvuk, pokud se pro připojení vstupního zařízení používá kabel HDMI-DVI.
Připojte zařízení pomocí kabelu HDMI nebo DP.
Změňte nastavení Color.
Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.
Změňte nastavení Color.
Bílá barva není skutečně bílá.
Změňte nastavení Color.
Problém se vstupním zařízením
Při spouštění počítače je slyšet pípání.
Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání, doneste počítač do servisu.
Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení bliká přibližně v půlsekundových až v sekundových
intervalech.
Výrobek se nachází v úsporném režimu.
Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybu myší se obrazovka znovu zapne.
Text je rozmazaný.
Při použití operačního systému Windows (například Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo
Písma
Upravit text ClearType a změňte na Zapnout
Windows 10): Přejděte na Ovládací panely
technologii ClearType.
33
Otázky a odpovědi
――Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.
Jak lze změnit frekvenci?
Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.
•• Systém Windows XP: Přejděte na možnost Ovládací panely
Vzhled a motivy
•• Systém Windows ME/2000: Přejděte na možnost Ovládací panely
•• Systém Windows Vista: Přejděte na možnost Ovládací panely
•• Systém Windows 7: Vyberte Ovládací panely
Systém
Nastavení
Upřesnit
Nastavení
Upřesnit
Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce Nastavení monitoru.
Vzhled a přizpůsobení
Vzhled a přizpůsobení
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Vyberte Nastavení
•• Systém Windows 10: Vyberte Nastavení
Zobrazení
Zobrazení
Zobrazení
Ovládací panely
Zobrazení
Přizpůsobení
Nastavení zobrazení
Rozlišení obrazovky
Vzhled a přizpůsobení
Upřesnit nastavení
Upřesnit nastavení
Zobrazení
Upřesňující nastavení zobrazení
Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce Nastavení monitoru.
Monitor a nastavte možnost Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
Rozlišení obrazovky
Zobrazit vlastnosti adaptéru
Upřesnit nastavení
Monitor a nastavte možnost Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
Monitor a upravte Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
Jak lze změnit rozlišení?
•• Systém Windows XP: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely
Vzhled a motivy
•• Systém Windows ME/2000: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely
•• Systém Windows Vista: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely
•• Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely
Zobrazení
Vzhled a přizpůsobení
Systém
Individuální nastavení
Zobrazení
Ovládací panely
Zobrazení
Nastavení.
Nastavení.
Vzhled a přizpůsobení
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Rozlišení změníte v nabídce Nastavení
•• Systém Windows 10: Rozlišení změníte v nabídce Nastavení
Zobrazení
Nastavení zobrazení.
Upravit rozlišení.
Vzhled a přizpůsobení
Zobrazení
Upravit rozlišení.
Upřesňující nastavení zobrazení.
Jak lze nastavit funkci úspory energie?
•• Systém Windows XP: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely
Vzhled a motivy
•• Systém Windows ME/2000: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely
•• Systém Windows Vista: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely
počítače.
•• Systém Windows 7: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely
Zobrazení
Nastavení spořiče obrazovky
Nastavení spořiče obrazovky
Vzhled a přizpůsobení
Vzhled a přizpůsobení
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení
konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 10: Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení
v nastavení systému BIOS počítače.
Zobrazení
Přizpůsobit
Přizpůsobit
Ovládací panely
Individuální nastavení
Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
Nastavení spořiče obrazovky
Nastavení spořiče obrazovky
Vzhled a přizpůsobení
Zamykací obrazovka
Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS
Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
Individuální nastavení
Nastavení spořiče obrazovky
Nastavení časového limitu obrazovky
Možnosti napájení nebo můžete provést
Napájení a režim spánku nebo můžete provést konfiguraci
34
Kapitola 09
Specifikace
Obecné
Název modelu
C27F581FD*
Velikost
Třída 27 (27,0 palce / 68,6 cm)
Oblast zobrazení
597,89 mm (V) x 336,31 mm (Š)
Rozteč bodů
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (Š)
Maximální hodinová frekvence
148,5 MHz
Napájení
Střídavý 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní
napětí se může v různých zemích lišit.
Konektory signálu
D-SUB, HDMI, DisplayPort
Podmínky prostředí
Provozní
――Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce
pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení
monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit
manuálně.
――Počet bodů panelu (v pixelech)
Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel
z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.
――Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
――Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
――Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.
Teplota: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Vlhkost: 10 – 80 %, bez kondenzace
Skladování
Teplota: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Vlhkost: 5 – 95 %, bez kondenzace
35
Tabulka standardních režimů signálu
Synchronizace
Rozlišení
Horizontální frekvence
30 – 81 kHz
Vertikální frekvence
56 – 72 Hz
Optimální rozlišení
1920 x 1080 při 60 Hz
Maximální rozlišení
1920 x 1080 při 60 Hz
Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se
zobrazovat prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
36
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává
v kHz.
――Vertikální frekvence
Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu. Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna v Hz.
――Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze v jediném rozlišení obrazovky. Při nastavení jiného než specifikovaného rozlišení dochází ke snížení kvality obrazu. Nejvyšší kvality
obrazu dosáhnete při použití doporučovaného optimálního rozlišení televizoru.
37
Kapitola 10
Příloha
Odpovědnost za placenou službu
(náklady pro zákazníky)
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka
――Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za
Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:
návštěvu servisního technika poplatek.
Nejedná se o vadu výrobku
Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.
•• Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje
volby bez nutnosti demontáže výrobku.
•• Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první
montáži zakoupeného výrobku.
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.
•• Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.
•• Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního
vysílání nebo online.
Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné
zákazníkem.
•• vnějšího nárazu nebo pádu;
•• použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung
specifikovat;
•• opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;
•• používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;
•• nedodržení upozornění v uživatelské příručce;
jiného důvodu
•• Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně
atd.)
•• Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení,
lampa, filtr, páska atd.)
――Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní poplatek.
Z tohoto důvodu si prosím nejprve pročtěte uživatelskou příručku.
38
Download PDF

advertising