Samsung | S22D390Q | Samsung S22D390Q Uživatelská přiručka

Uživatelská
příručka
S22D390Q
Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace
mohou být změněny bez předchozího upozornění za
účelem zlepšení výkonu výrobku.
BN46-00383E-04
Obsah
PŘED POUŽITÍM
VÝROBKU
PŘÍPRAVA
PŘIPOJENÍ A POUŽÍVÁNÍ
VSTUPNÍCH ZAŘÍZENÍ
7
Copyright
7
Ikony použité v této příručce
8
Čištění
9
Zabezpečení prostoru instalace
9
Bezpečnostní opatření pro skladování
10
Bezpečnostní opatření
10
11
12
14
Znaky
Elektřina a bezpečnost
Instalace
Provoz
19
Správná pozice při používání výrobku
20
Kontrola obsahu balení
20
Kontrola příslušenství
21
Části
21
23
Přední tlačítka
Opačná strana
24
Instalace
24
25
26
27
Připevnění stojanu
Sejmutí stojanu
Nastavení sklonu monitoru
Zámek proti krádeži
28
Před připojením
28
Kontrolní opatření před připojením
28
Připojení a používání počítače
28
30
31
32
33
Připojení k počítači
Připojení sluchátek
Připojení napájení
Instalace ovladače
Nastavení optimálního rozlišení
Obsah
2
Obsah
NASTAVENÍ OBRAZOVKY
KONFIGURACE ODSTÍNU
34
Brightness
34
Nastavení možnosti Brightness
35
Contrast
35
Konfigurace hodnoty Contrast
36
Sharpness
36
Konfigurace hodnoty Sharpness
37
Game Mode
37
Konfigurace funkce Game Mode
38
SAMSUNG MAGIC Bright
38
Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Bright
40
SAMSUNG MAGIC Upscale
40
Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC
Upscale
41
Image Size
41
Změna Image Size
43
HDMI Black Level
43
Konfigurace nastavení HDMI Black Level
44
Response Time
44
Konfigurace hodnoty Response Time
45
H-Position a V-Position
45
Konfigurace funkce H-Position a V-Position
46
Coarse
46
Nastavení hodnoty Coarse
47
Fine
47
Nastavení hodnoty Fine
48
Red
48
Konfigurace hodnoty Red
49
Green
49
Konfigurace hodnoty Green
Obsah
3
Obsah
KOORDINACE NABÍDKY
OSD
NASTAVENÍ A
RESETOVÁNÍ
50
Blue
50
Konfigurace hodnoty Blue
51
Color Tone
51
Konfigurace nastavení tónu barev Color Tone
52
Gamma
52
Konfigurace hodnoty Gamma
53
Language
53
Konfigurace položky Language
54
Menu H-Position a Menu V-Position
54
Konfigurace funkce Menu H-Position a Menu
V-Position
55
Display Time
55
Konfigurace funkce Display Time
56
Transparency
56
Změna Transparency
57
Reset All
57
Inicializace nastavení (Reset All)
58
Eco Saving
58
Konfigurace hodnoty Eco Saving
59
Off Timer
59
60
Konfigurace funkce Off Timer
Konfigurace funkce Turn Off After
61
PC/AV Mode
61
Konfigurace režimu PC/AV Mode
62
Key Repeat Time
62
Konfigurace funkce Key Repeat Time
63
Source Detection
63
Konfigurace funkce Source Detection
Obsah
4
Obsah
NABÍDKA INFORMATION A
JINÉ
INSTALACE SOFTWARU
PRŮVODCE
ODSTRAŇOVÁNÍM POTÍŽÍ
SPECIFIKACE
PŘÍLOHA
64
INFORMATION
64
Zobrazení INFORMATION
65
Konfigurace položek Brightness a
Contrast na úvodní obrazovce
66
Konfigurace hlasitosti na úvodní
obrazovce
67
Easy Setting Box
67
68
Instalace softwaru
Odebrání softwaru
69
Požadavky před kontaktováním
zákaznického střediska společnosti
Samsung
69
69
69
Ověření funkce výrobku
Kontrola rozlišení a frekvence
Kontrolní kroky
72
Otázky a odpovědi
74
Obecné
75
Funkce PowerSaver
76
Tabulka Standardní režimy signálu
78
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
87
Odpovědnost za placenou službu
(náklady pro zákazníky)
87
87
88
Nejedná se o vadu výrobku.
Pokud dojde k poškození výrobku vinou
zákazníka.
jiného důvodu.
89
Správná likvidace
89
Správná likvidace výrobku (Elektrický a
elektronický odpad)
Obsah
5
Obsah
90
Terminologie
REJSTŘÍK
Obsah
6
Před použitím výrobku
Copyright
Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.
© 2014 Samsung Electronics
Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.
Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics
je zakázáno.
Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC jsou registrované ochranné známky společnosti Video Electronics Standards
Association.

Správní poplatek bude účtován v případě, že

(a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).

(b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).

Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli
práce nebo dojde k návštěvě technika.
Ikony použité v této příručce
Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může
od obrázků lišit.
Před použitím výrobku
7
Před použitím výrobku
Čištění
Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.
Při čištění dodržujte následující kroky.
1. Vypněte monitor a počítač.
2. Odpojte napájecí kabel od monitoru.
Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokrýma rukama.
Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.
3. Otřete obrazovku monitoru čistým měkkým suchým hadříkem.

Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují
povrchově aktivní činidla, alkohol nebo rozpouštědla.
!

Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.
4. Při čištění vnějších částí monitoru namočte jemný suchý hadřík ve vodě a
důkladně vyždímejte.
5. Po očištění výrobku k němu připojte napájecí kabel.
6. Zapněte monitor a počítač.
!
Před použitím výrobku
8
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace

V okolí výrobku ponechejte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může
způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené
v následující části.
Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Bezpečnostní opatření pro skladování
Na modelech s vysoce lesklým povrchem může dojít k vytváření bílých skvrn, pokud je v jejich blízkosti
použit ultrazvukový zvlhčovač.
Je-li třeba vyčistit vnitřní části monitoru, bezpodmínečně kontaktujte centrum služeb zákazníkům
společnosti Samsung (strana 78). (Údržba je zpoplatněna).
Před použitím výrobku
9
Před použitím výrobku
Bezpečnostní opatření
Upozornění
NEOTVÍREJTE, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Varování : ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRODEM,
NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ
UŽIVATELSKY OBSLUŽNÉ ČÁSTI VEŠKEROU ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM
OSOBÁM.
Tento znak signalizuje, že je uvnitř vysoké napětí. Jakýkoli kontakt s vnitřními
částmi výrobku je nebezpečný.
Tento znak upozorňuje, že k výrobku byla dodána literatura vztahující se k
provozu a údržbě.
Znaky
Výstraha
Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
Varování
Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození
majetku.
Činnosti vyznačené symboly jsou zakázány.
Pokyny vyznačené na symbolech je třeba bezpodmínečně dodržovat.
Před použitím výrobku
10
Před použitím výrobku
Elektřina a bezpečnost
Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může od obrázků lišit.
Výstraha
Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou
elektrickou zásuvku.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nezapojujte do stejné elektrické zásuvky příliš mnoho spotřebičů.

Jinak může dojít k přehřátí zásuvky a následně k požáru.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.

Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.
Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.

Nestabilní zapojení může způsobit požár.
!
Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro
izolovaná zařízení typu 1).
!

Může dojít k poranění nebo úrazu elektrickým proudem.
Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Nepokládejte na napájecí
kabel žádné těžké předměty.

Poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem nebo
požár.
Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Suchým hadříkem očistěte nečistoty (prach) kolem vývodů zásuvky a kontaktů
zástrčky.
!

V opačném případě může dojít k požáru.
Před použitím výrobku
11
Před použitím výrobku
Varování
Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky, pokud je monitor v provozu.

Může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.
Napájecí kabel nepoužívejte pro jiné výrobky než ty, které jsou schváleny
společností Samsung.

!
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.

Dojde-li u monitoru k jakémukoli problému, přerušte zcela napájení monitoru
odpojením napájecího kabelu.
!
Přísun elektrického proudu do výrobku nelze zcela přerušit vypnutím
spínače.
Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
!
Instalace
Výstraha
Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor
neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.

V opačném případě může dojít k požáru.
Neinstalujte výrobek do úzkých prostor s nedostatečným větráním, například do
knihovny nebo skříně.

V opačném případě může po zvýšení vnitřní teploty dojít k požáru.
Plastový sáček od monitoru nenechávejte na místě, které je v dosahu dětí.

Děti by se mohly udusit.
!
Před použitím výrobku
12
Před použitím výrobku
Neinstalujte zařízení na nestabilní nebo vibrující povrch (nestabilní police, šikmý
povrch atd.).

Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.

Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho
poškození nebo požár.
Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti
(kapky vody atd.), oleji nebo kouři.

!
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých
předmětu (např. topení).

V opačném případě může dojít ke snížení životnosti monitoru nebo požáru.
Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.

Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.
Jedlý tuk (např. sójový olej) může způsobit poškození nebo deformaci výrobku.
Zajistěte, aby nedošlo ke znečištění produktu tukem.
Produkt neinstalujte ani nepoužívejte v kuchyni nebo v blízkosti sporáku.
Varování
Při přenášení monitoru dbejte, aby vám neupadl.

V opačném případě může dojít k jeho poškození nebo zranění osob.
!
Nepokládejte výrobek na přední stranu.

Může dojít k poškození obrazovky.
Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní
hrana nevyčnívá.

Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.

Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.
Před použitím výrobku
13
Před použitím výrobku
Opatrně monitor položte.

Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.
!
SAMSUNG
!
Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství
jemného prachu, chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti
nebo umístění produktu na místo, kde by měl monitor delší dobu nepřetržitě
fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.

Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se nejprve s
centrem služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 78).
Provoz
Výstraha
Monitor funguje pod vysokým napětím. Nepokoušejte se jej sami rozebírat
opravovat nebo upravovat.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům
společnosti Samsung (strana 78).
Chcete-li produkt přesunout, nejprve od něj odpojte všechny kabely včetně
napájecího.
!

V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a následně
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud výrobek vydává nezvyklý zvuk, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř,
okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb
zákazníkům společnosti Samsung (strana 78).
!

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.

Může dojít k pádu monitoru a následně k poranění či vážnému zranění
vašeho dítěte.
Pokud dojde k pádu výrobku nebo k poškození vnějšího povrchu, vypněte
výrobek, odpojte napájecí kabel a kontaktujte centrum služeb zákazníkům
společnosti Samsung (strana 78).

V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Před použitím výrobku
14
Před použitím výrobku
Nepokládejte na monitor žádné těžké předměty, hračky ani sladkosti.

Pokud by se děti pokusily dosáhnout na tyto hračky nebo sušenky, může na
ně monitor nebo těžký předmět spadnout a způsobit jim těžké zranění.
Během bouřky vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
!
Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
!
Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.

V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a monitoru a
následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky.
Prostor okamžitě vyvětrejte.
!
GAS

Jiskry mohou způsobit explozi nebo požár.
Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.

V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a monitoru a
následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé
látky.
!

Mohlo by dojít k explozi nebo požáru.
Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.

V opačném případě může po zvýšení vnitřní teploty dojít k požáru.
Před použitím výrobku
15
Před použitím výrobku
100
Do větracích otvorů nebo konektorů monitoru nevkládejte žádné kovové
(například jídelní hůlky, mince nebo sponky atd.) ani hořlavé předměty (papír,
zápalky atd.)

Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení
výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte kontaktujte centrum služeb
zákazníkům společnosti Samsung (strana 78).

Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.)
nebo kovové předměty,

Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení
výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte kontaktujte centrum služeb
zákazníkům společnosti Samsung (strana 78).

Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Varování
Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít
k vypálení obrazu nebo vzniku vadných bodů.

!
Pokud nehodláte monitor po delší dobu používat, aktivujte úsporný režim
nebo spořič obrazovky s pohyblivým obrazem.
-_!
Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte
napájecí kabel z elektrické zásuvky.

V opačném případě může dojít k požáru, který je způsoben nahromaděným
prachem, přehřátím, elektrickým šokem nebo probíjením elektrického
proudu.
Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.

V opačném případě může dojít ke zhoršení zraku.
!
Napájecí adaptéry stejnosměrného proudu nenechávejte u sebe.

V opačném případě může dojít k požáru.
Před použitím stejnosměrného napájecího adaptéru z něj odstraňte plastový
sáček.

V opačném případě může dojít k požáru.
Před použitím výrobku
16
Před použitím výrobku
Zabraňte vniknutí vody nebo výskytu vlhkosti ve stejnosměrném napájecím
zařízení.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.

Při umývání podlahy dejte pozor, aby stejnosměrný napájecí adaptér
nenavlhl.
Stejnosměrný napájecí adaptér nesmí být umístěn v blízkosti zdroje tepla.

V opačném případě může dojít k požáru.
Stejnosměrný napájecí adaptér musí být umístěn na dobře větraném místě.
!
Pokud napájecí adaptér AC/DC umístíte tak, aby visel a kabelový vstup směřoval
nahoru, může do adaptéru vniknout voda nebo jiné cizí látky a způsobit jeho
selhání.
!
Ujistěte se, že napájecí adaptér AC/DC leží na rovném stole nebo na podlaze.
Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke
zhoršení zraku.
!
Nepřevracejte monitor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechytejte za
podstavec.

Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.
V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než
5 minut.
!

Zmírníte tak únavu očí.
Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho
obrazovky.
Před použitím výrobku
17
Před použitím výrobku
Uchovávejte příslušenství malých rozměrů použité s monitorem na místě mimo
dosah dětí.
!
Při nastavovaní úhlu výrobku nebo výšky podstavce dbejte opatrnosti.
!

V opačném případě může dojít k uvíznutí a zranění jejich prstů.

Nadměrné naklánění monitoru může způsobit jeho pád a následné zranění
osob.
Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

Může dojít k poškození monitoru nebo zranění osob.
Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou
úroveň hlasitosti.

Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.
Před použitím výrobku
18
Před použitím výrobku
Správná pozice při používání výrobku
Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:

Snažte se držet rovná záda.

Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 45 až 50 cm a na obrazovku byste se měli
dívat směrem mírně dolů.
Mějte obrazovku přímo před sebou.

Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.

Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.

Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.

Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte
v úhlu 90 stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.
Před použitím výrobku
19
1
1.1
Příprava
Kontrola obsahu balení
1.1.1 Kontrola příslušenství

Pokud chybí některá součást, kontaktujte prodejte, u kterého jste monitor zakoupili.

Vzhled součástí se může lišit od vzhledu na uvedených obrázcích.
Součásti
Příručka pro rychlou instalaci
Záruční list
(V některých zemích není
k dispozici)
Uživatelská příručka (volitelný)
Kabel HDMI (volitelný)
Kabel HDMI-DVI (volitelný)
Kabel D-SUB (volitelný)
Adaptér napájení
stejnosměrným proudem
(integrovaný) (volitelný)
Adaptér napájení
stejnosměrným proudem
(oddělitelný) (volitelný)
Napájecí kabel
(Dodávaný pouze k adaptéru
napájení stejnosměrným
proudem.)
Podstavec stojanu
Konektor stojanu
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.
1 Příprava
20
1
1.2
Příprava
Části
1.2.1 Přední tlačítka
Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
VOL
SAMSUNG
Ikony
Popis
Umožňuje otevření nebo zavření nabídky OSD nebo návrat na poslední
nabídku.

Uzamčení ovládání nabídky na obrazovce: Umožňuje zachovat
aktuální nastavení nebo zablokovat ovládání nabídky OSD a
znemožnit tak nechtěné změny nastavení.

MENU
Aktivace: Ovládání nabídky na obrazovce OSD uzamknete
stisknutím a podržením tlačítka [ MENU] na 10 sekund.

Deaktivace: Ovládání nabídky na obrazovce OSD odemknete
stisknutím a podržením tlačítka [ MENU] na 10 sekund.
Je-li ovládání nabídky na obrazovce uzamčené,
lze nastavit hodnoty Brightness a Contrast. K dispozici je funkce
Game Mode. Lze zobrazit nabídku INFORMATION.
Stisknutím aktivujte nebo deaktivujte režim Game Mode.
Je-li k dispozici funkce Game Mode, nejsou k dispozici následující
položky.
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Upscale
→ Contrast, Sharpness, MAGIC

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
→ Eco Saving
1 Příprava
21
1
Příprava
Ikony
Popis
Umožňuje přesun do horní či dolní nabídky nebo nastavení hodnoty pro
určitou možnost nabídky OSD.
Analog- Pomocí tohoto tlačítka ovládejte jas a kontrast obrazovky.
HDMI- Pomocí tohoto tlačítka můžete ovládat hlasitost soupravy.
Potvrzení výběru v nabídce
Stisknutím tlačítka [
] v případě, že je zobrazena nabídka OSD,
dojde ke změně vstupního zdroje (Analog/HDMI). Pokud zapnete
monitor nebo změníte vstupní zdroj stisknutím tlačítka [
], zobrazí
se v levém horním rohu obrazovky zpráva se změněným vstupním
zdrojem.
Stisknutím tlačítka [ AUTO] se nastavení obrazovky upraví automaticky.
AUTO

Změna rozlišení v nabídce Vlastnosti zobrazení aktivuje funkci
Auto Adjustment.

Dostupné pouze v režimu Analog.
Slouží k zapnutí nebo vypnutí obrazovky.
Po stisknutí ovládacího tlačítka na výrobku se před otevřením nabídky na
obrazovce zobrazí průvodce funkčními klávesami. (Průvodce uvádí
funkce tlačítek.)
Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při zobrazení průvodce,
stiskněte znovu odpovídající tlačítko.
Průvodce funkčními tlačítky
Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo
modelu výrobku. Viz konkrétní výrobek.
Na stránce funkčních tlačítek se zobrazuje, zda je zapnutý režim
Game Mode.

[
]: Off

[
]: On
1 Příprava
22
1
Příprava
1.2.2 Opačná strana
Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Konektor
Popis
Umožňuje připojení ke stejnosměrnému napájecímu adaptéru.
Umožňuje připojení ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu HDMI.
Připojuje se k počítači prostřednictvím kabelu D-SUB.
Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek.

Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI.

Zvuk uslyšíte pouze při použití kabelu HDMI–HDMI.
1 Příprava
23
1
1.3
Příprava
Instalace
1.3.1 Připevnění stojanu

Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.

Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
Zapojte konektor stojanu do
Zkontrolujte, zda je konektor
stojanu ve směru znázorněném stojanu pevně připojen.
na obrázku.
Dejte na stůl měkkou tkaninu,
abyste výrobek chránili, a
položte výrobek na tkaninu tak,
aby jeho přední část směřovala
dolů.
Otočte spojovacím šroubem
na spodní straně stojanu
nadoraz, aby byl stojan zcela
upevněn.
Držte hlavní těleso výrobku
- Upozornění
rukou tak, jak je znázorněno na Nedržte výrobek vzhůru
obrázku.
nohama pouze za stojan.
Zasuňte sestavený stojan do
tělesa výrobku ve směru šipky
znázorněné na obrázku.
1 Příprava
24
1
Příprava
1.3.2 Sejmutí stojanu
Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
Dejte na stůl měkkou tkaninu, abyste výrobek chránili, a položte
výrobek na tkaninu tak, aby jeho přední část směřovala dolů.
Jednou rukou přidržujte hrdlo stojanu a sevřenou pěstí druhé
ruky udeřte do horní části základny stojanu ve směru šipky a
uvolněte tak základnu stojanu.
Otočte spojovacím šroubem v dolní části stojanu a stojan
oddělte.
Vytáhněte konektor stojanu ze stojanu vytažením ve směru
šipky znázorněné na obrázku.
1 Příprava
25
1
Příprava
1.3.3 Nastavení sklonu monitoru
Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
-1° (
±2°)
~ 20
° (±2

Pomocí této možnosti můžete nastavit sklon monitoru.

Uchopte dolní část výrobku a opatrně nastavte náklon.
°)
1 Příprava
26
1
Příprava
1.3.4 Zámek proti krádeži
Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech. Tvar a zajišťovací
mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
Uzamykací zařízení se prodává samostatně.
Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Postup instalace zámku:
1
2
3
4
Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
Vložte Kensingtonský zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně displeje.
Uzamkněte zámek.

Zámek je třeba koupit zvlášť.

Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.

Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.
1 Příprava
27
2
2.1
Připojení a používání vstupních zařízení
Před připojením
2.1.1 Kontrolní opatření před připojením

Před připojením vstupního zařízení si přečtěte příručku dodávanou se zařízením.
Počet portů a jejich umístění na vstupním zařízení se může u různých zařízení lišit.

Napájecí kabel připojte až po zapojení všech ostatních kabelů.
Zapojení napájecího kabelu během připojování zařízení může způsobit poškození výrobku.

2.2
Zjistěte si typy portů na zadní straně výrobku, který chcete připojit.
Připojení a používání počítače
2.2.1 Připojení k počítači

Použijte připojení vhodné pro váš počítač.

Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.

Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový typ)
Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel. Ujistěte se, že nejprve připojíte
zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.
RGB IN
1
Pomocí kabelu D-Sub propojte konektor [RGB IN] na zadní straně výrobku a konektor RGB
v počítači.
2
Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení
tlačítkem na počítači. (Podrobnosti naleznete v části „2.2.3
3
Připojení napájení“.)
Chcete-li změnit vstupní zdroj výrobku na režim Analog, stiskněte [
].
2 Připojení a používání vstupních zařízení
28
2
Připojení a používání vstupních zařízení
Připojení pomocí kabelu HDMI
Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel. Ujistěte se, že nejprve připojíte
zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.
HDMI IN
1
Připojte kabel HDMI ke konektoru [HDMI IN] na zadní straně výrobku a ke konektoru HDMI
v počítači.
2
Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení
tlačítkem na počítači. (Podrobnosti naleznete v části „2.2.3
3
Připojení napájení“.)
Chcete-li změnit vstupní zdroj výrobku na režim HDMI, stiskněte [
].
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI
Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel. Ujistěte se, že nejprve připojíte
zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.
HDMI IN
1
Připojte kabel HDMI-DVI ke konektoru [HDMI IN] na zadní straně výrobku a ke konektoru DVI
v počítači.
2
Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení
tlačítkem na počítači. (Podrobnosti naleznete v části „2.2.3
3
Připojení napájení“.)
Chcete-li změnit vstupní zdroj výrobku na režim HDMI, stiskněte [
].
2 Připojení a používání vstupních zařízení
29
2
Připojení a používání vstupních zařízení
2.2.2 Připojení sluchátek
Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel. Ujistěte se, že nejprve připojíte
zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.
1
Připojte výstupní zvukové zařízení, např. sluchátka, k portu [

Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI.

Zvuk uslyšíte pouze při použití kabelu HDMI–HDMI.
] na výrobku.
2 Připojení a používání vstupních zařízení
30
2
Připojení a používání vstupních zařízení
2.2.3 Připojení napájení

Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.

Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
Připojení napájení pomocí integrovaného adaptéru napájení stejnosměrným proudem

Zapojte napájecí adapter DC do portu [DC14V] na zadní straně produktu a do elektrické zásuvky.
DC14V
Výstupní napětí se přepne automaticky.
Připojení napájení pomocí oddělitelného adaptéru napájení stejnosměrným proudem

Připojte napájecí kabel k stejnosměrnému napájecímu adaptéru.
Poté připojte napájecí adaptér DC ke konektoru [DC14V] na zadní straně cloudboxu.
Dále připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
DC14V
Výstupní napětí se přepne automaticky.
2 Připojení a používání vstupních zařízení
31
2
Připojení a používání vstupních zařízení
2.2.4 Instalace ovladače

Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače
zařízení.

Instalace ovladače je obsažena na disku CD, který je součástí dodávky výrobku.

Pokud je dodaný soubor poškozený, navštivte domovskou stránku společnosti Samsung (http://
www.samsung.com/) a soubor si stáhněte.
1
2
3
4
Do jednotky CD-ROM vložte disk CD s uživatelskou příručkou k výrobku.
5
Přejděte do nabídky Vlastnosti zobrazení a zkontrolujte, zda je nastaveno optimální rozlišení a
Klikněte na tlačítko "Windows Driver".
Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.
V seznamu modelů vyberte svůj model výrobku.
obnovovací frekvence.
Další informace naleznete v dokumentaci k systému Windows.
2 Připojení a používání vstupních zařízení
32
2
Připojení a používání vstupních zařízení
2.2.5 Nastavení optimálního rozlišení
Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního rozlišení.
Vyberte jazyk pro monitor a změňte rozlišení ve vašem počítači na optimální hodnotu.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko [
Chcete-li skrýt informační zprávu, stiskněte [ MENU ] nebo [
].
].

Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i
v případě, že dojde k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.

Optimální rozlišení lze vybrat v Ovládacích panelech vašeho počítače.
2 Připojení a používání vstupních zařízení
33
3
Nastavení obrazovky
Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako je například jas.
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
3.1
Brightness
Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)
Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.

SAMSUNG
Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce MAGIC
Bright nastavena na režim Dynamic
Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
3.1.1 Nastavení možnosti Brightness
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
] na výrobku.
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na Brightness a stiskněte [
] na výrobku.
Objeví se následující obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
Custom
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
4
5
Nastavte Brightness pomocí tlačítka [
].
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
34
3
3.2
Nastavení obrazovky
Contrast
Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)
Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.

SAMSUNG
Tato možnost není k dispozici, pokud je MAGIC
Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
3.2.1 Konfigurace hodnoty Contrast
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na Contrast a stiskněte [
] na výrobku.
] na výrobku.
Objeví se následující obrazovka.
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Custom
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
4
5
Nastavte Contrast pomocí tlačítka [
].
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
35
3
3.3
Nastavení obrazovky
Sharpness
Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)
Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.

SAMSUNG
Tato možnost není k dispozici, pokud je MAGIC
Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce MAGIC
Upscale v režimu Mode1 nebo Mode2.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
3.3.1 Konfigurace hodnoty Sharpness
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
] na výrobku.
] přejděte na položku Sharpness a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
4
5
Nastavte Sharpness pomocí tlačítka [
].
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
36
3
3.4
Nastavení obrazovky
Game Mode
Konfigurujte nastavení obrazovky produktu pro herní režim. Funkci použijte, pokud hrajete hry na
počítači, nebo je-li připojena herní konzola, jako například PlayStation™ nebo Xbox™.
Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
3.4.1 Konfigurace funkce Game Mode
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
] na výrobku.
] přejděte na položku Game Mode a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Image Size
AUTO
4
5
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.

Dojde-li k vypnutí monitoru, aktivaci režimu úspory energie nebo změně vstupního zdroje, přejde
režim Game Mode do stavu Off i v případě, že je nastaven na On.

Chcete-li, aby režim Game Mode zůstal stále zapnutý, zaškrtněte možnost Always On.
3 Nastavení obrazovky
37
3
3.5
Nastavení obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
Můžete přizpůsobit jas podle svých potřeb.
3.5.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Bright
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
] na výrobku.
Stiskněte [
SAMSUNG
], pokud chcete přejít na MAGIC
Bright a stiskněte [
] na výrobku.
Objeví se následující obrazovka.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
Image Size
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200
AUTO

Custom: Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.

Standard: Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.

Cinema: Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku
DVD.

Dynamic Contrast: Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení
kontrastu.
3 Nastavení obrazovky
38
3
Nastavení obrazovky
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
Off
50
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Image Size
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
AUTO
Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI a režim PC/AV Mode je nastaven na
SAMSUNG
hodnotu AV, bude mít funkce MAGIC
Bright k dispozici čtyři automatická nastavení obrazu
(Dynamic, Standard, Movie a Custom), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení
Dynamic, Standard, Movie nebo Custom. Při zvolení možnosti Custom je obraz automaticky
nastaven podle vašeho vlastního nastavení.
4
5

Dynamic: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu Standard.

Standard: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné. Tento režim také poskytuje ostrý obraz.

Movie: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.

Custom: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
39
3
3.6
Nastavení obrazovky
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkce MAGIC
Upscale slouží ke zvýšení úrovně detailů a živosti obrazu.


Účinek funkce je patrnější u obrázků s malým rozlišením.
SAMSUNG
Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce MAGIC
Bright v režimu Cinema nebo Dynamic
Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
3.6.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
] na výrobku.
Stiskněte [
SAMSUNG
], pokud chcete přejít na MAGIC
Upscale a stiskněte [
] na výrobku. Objeví se
následující obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
Enhance picture detail
and vividness.
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Mode1
Off
Image Size
Mode2
Wide
Off
AUTO
V porovnání s režimy Mode1,Mode2 má větší účinek.
4
5
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
40
3
3.7
Nastavení obrazovky
Image Size
Umožňuje změnit velikost obrazu.
Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
3.7.1 Změna Image Size
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
] na výrobku.
] přejděte na položku Image Size a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
V režimu PC
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
Wide
AUTO

Auto: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji.

Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.
3 Nastavení obrazovky
41
3
Nastavení obrazovky
V režimu AV
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
4:3
Auto
16:9
Wide
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Wide
AUTO
4
5

4:3: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.

16:9: Zobrazí obraz v poměru 16:9.

Screen Fit: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.

Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.

Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.

Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI.

Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně.
(Některé modely nepodporují všechny uvedené signály.).

Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím
portu HDMI a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
42
3
3.8
Nastavení obrazovky
HDMI Black Level
Je-li přehrávač DVD nebo set-top box připojen k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, může
v závislosti na připojeném vstupním zařízení docházet ke snižování kvality obrazu (snižování kvality
kontrastu/barev, úrovně černé atd.). V takovém případě je možné použít k úpravě kvality obrazu funkci
HDMI Black Level. V takovém případě lze kvalitu obrazu kompenzovat nastavením HDMI Black Level.

Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
3.8.1 Konfigurace nastavení HDMI Black Level
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
] na výrobku.
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na HDMI Black Level a stiskněte [
] na výrobku. Objeví
se následující obrazovka.
PICTURE
HDMI Black Level
Response Time
Normal
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO

Normal: Tento režim vyberte, pokud nedochází ke snižování úrovně kontrastu.

Low: Tento režim vyberte k omezení úrovně černé a zvýšení úrovně bílé, pokud dochází ke
snižování úrovně kontrastu.
4
5
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
HDMI Black Level nemusí být kompatibilní s některými zdrojovými zařízeními.
3 Nastavení obrazovky
43
3
3.9
Nastavení obrazovky
Response Time
Zrychlením frekvence odezvy panelu získáte živější a přirozenější obraz videa.

Pokud nesledujete film, je nejlepší nastavit volbu Response Time na Standard nebo Faster.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
3.9.1 Konfigurace hodnoty Response Time
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
] na výrobku.
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na Response Time a stiskněte [
] na výrobku. Objeví se
následující obrazovka.
PICTURE
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
HDMI Black Level
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
Fine
0
AUTO
4
5
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
44
3
Nastavení obrazovky
3.10 H-Position a V-Position
H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.
V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.

K dispozici pouze v režimu Analog.

Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Image Size nastavena na možnost
Screen Fit v režimu AV. Pokud je signál 480P, 576P, 720P nebo 1080P připojen v režimu AV a
monitor může zobrazovat normálně, vyberte možnost Screen Fit a upravte horizontální polohu v 0
až 6 úrovních.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
3.10.1 Konfigurace funkce H-Position a V-Position
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
[
] na výrobku.
] se přesuňte na položku H-Position nebo V-Position a stiskněte tlačítko
].
Objeví se následující obrazovka.
PICTURE
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
Faster
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
Faster
50
50
2200
0
AUTO
4
5
Pomocí [
] nakonfigurujte funkci H-Position nebo V-Position.
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
45
3
Nastavení obrazovky
3.11 Coarse
Nastavte frekvenci obrazovky.

K dispozici pouze v režimu Analog.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
3.11.1 Nastavení hodnoty Coarse
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
] na výrobku.
] přejděte na položku Coarse a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
PICTURE
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
0
Fine
AUTO
4
5
Nastavte Coarse pomocí tlačítka [
].
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
46
3
Nastavení obrazovky
3.12 Fine
Jemným doladěním obrazovky získáte živý obraz.

K dispozici pouze v režimu Analog.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
3.12.1 Nastavení hodnoty Fine
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na PICTURE a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
] na výrobku.
] přejděte na položku Fine a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
PICTURE
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
0
Fine
AUTO
4
5
Nastavte Fine pomocí tlačítka [
].
Vybraná položka se použije.
3 Nastavení obrazovky
47
4
Konfigurace odstínu
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
SAMSUNG
Nastavte odstín obrazovky. Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce MAGIC
Bright
nastavena na režim Cinema nebo Dynamic Contrast. Tato nabídka není k dispozici, pokud je
aktivována funkce Game Mode.
4.1
Red
Umožňuje nastavit hodnotu červené barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.
4.1.1 Konfigurace hodnoty Red
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na COLOR a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
] na výrobku.
] přejděte na položku Red a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Nastavte Red pomocí tlačítka [
].
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace odstínu
48
4
4.2
Konfigurace odstínu
Green
Umožňuje nastavit hodnotu zelené barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.
4.2.1 Konfigurace hodnoty Green
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na COLOR a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
] na výrobku.
] přejděte na položku Green a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Nastavte Green pomocí tlačítka [
].
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace odstínu
49
4
4.3
Konfigurace odstínu
Blue
Umožňuje nastavit hodnotu modré barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.
4.3.1 Konfigurace hodnoty Blue
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na COLOR a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
] na výrobku.
] přejděte na položku Blue a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Nastavte Blue pomocí tlačítka [
].
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace odstínu
50
4
4.4
Konfigurace odstínu
Color Tone
Nastavení celkového barevného tónu obrazu

SAMSUNG
Tato možnost není k dispozici, pokud je MAGIC
Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
4.4.1 Konfigurace nastavení tónu barev Color Tone
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na COLOR a stiskněte [
] na výrobku.
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na Color Tone a stiskněte [
] na výrobku.
Objeví se následující obrazovka.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
50
50
Normal
Mode1
Warm 2
Custom
AUTO

Cool 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než Cool 1.

Cool 1: Nastavte teplotu barvy tak, aby byla chladnější než v režimu Normal.

Normal: Zobrazí standardní teplotu barev.

Warm 1: Nastavte teplotu barvy tak, aby byla teplejší než v režimu Normal.

Warm 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než Warm 1.

Custom: Přizpůsobí teplotu barev.
Pokud je externí vstup připojen prostřednictvím rozhraní HDMI a režim PC/AV Mode je nastaven
na hodnotu AV, funkce Color Tone má čtyři možnosti nastavení teploty barev (Cool, Normal,
Warm a Custom).
4
5
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace odstínu
51
4
4.5
Konfigurace odstínu
Gamma
Nastavení jasu středních tónů (gamma)

SAMSUNG
Tato možnost není k dispozici, pokud je MAGIC
Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.

Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
4.5.1 Konfigurace hodnoty Gamma
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na COLOR a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
] na výrobku.
] přejděte na položku Gamma a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
4 Konfigurace odstínu
52
5
5.1
Koordinace nabídky OSD
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
Language
Nastavuje jazyk nabídky.

Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.

Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.
5.1.1 Konfigurace položky Language
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
Pomocí tlačítek [
[
3
] přejděte na položku MENU SETTINGS a na monitoru stiskněte tlačítko
].
Pomocí tlačítek [
] přejděte na položku Language a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
Set the menu
language.
Italiano
Magyar
AUTO
4
5
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
5 Koordinace nabídky OSD
53
5
5.2
Koordinace nabídky OSD
Menu H-Position a Menu V-Position
Menu H-Position: Přesune polohu nabídky doleva nebo doprava.
Menu V-Position: Posuňte polohu nabídky nahoru nebo dolů.
5.2.1 Konfigurace funkce Menu H-Position a Menu V-Position
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
Pomocí tlačítek [
[
3
] přejděte na položku MENU SETTINGS a na monitoru stiskněte tlačítko
].
Stisknutím tlačítka [
stiskněte [
] přejdete k funkci Menu H-Position nebo Menu V-Position a na monitoru
]. Objeví se následující obrazovka.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
Move the menu
position to the left or
right.
100
2
20 sec
On
AUTO
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
Move the menu
position up or down.
100
2
20 sec
On
AUTO
4
5
Pomocí tlačítek [
] nakonfigurujte funkci Menu H-Position nebo Menu V-Position.
Vybraná položka se použije.
5 Koordinace nabídky OSD
54
5
5.3
Koordinace nabídky OSD
Display Time
Umožňuje nastavení nabídky OSD tak, aby automaticky zmizela, pokud není tato nabídka po určitou
dobu používána.
Funkci Display Time lze použít k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.
5.3.1 Konfigurace funkce Display Time
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
Pomocí tlačítek [
[
3
] přejděte na položku MENU SETTINGS a na monitoru stiskněte tlačítko
].
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na Display Time a stiskněte [
] na výrobku.
Objeví se následující obrazovka.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
AUTO
4
5
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
5 Koordinace nabídky OSD
55
5
5.4
Koordinace nabídky OSD
Transparency
Nastavení průhlednosti pro okna nabídek.
5.4.1 Změna Transparency
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
Pomocí tlačítek [
[
3
] přejděte na položku MENU SETTINGS a na monitoru stiskněte tlačítko
].
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na Transparency a stiskněte [
] na výrobku.
Objeví se následující obrazovka.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
2
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Transparency
Configure the
transparency of the
menu windows.
Off
On
On
AUTO
4
5
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
5 Koordinace nabídky OSD
56
6
6.1
Nastavení a resetování
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
Reset All
Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.
6.1.1 Inicializace nastavení (Reset All)
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na SETUP&RESET a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
] na výrobku.
] přejděte na položku Reset All a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
SETUP&RESET
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
1R
AUTO
4
5
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
57
6
6.2
Nastavení a resetování
Eco Saving
Funkce Eco Saving umožňuje snížit spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá
panel monitoru.

SAMSUNG
Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce MAGIC
Bright v režimu Dynamic Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
6.2.1 Konfigurace hodnoty Eco Saving
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na SETUP&RESET a stiskněte [
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na Eco Saving a stiskněte [
] na výrobku.
] na výrobku.
Objeví se následující obrazovka.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Reset All
Eco Saving
75%
Off Timer
50%
PC/AV Mode
Off
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
4
5

75%: Změní spotřebu energie monitoru na 75% výchozí úrovně.

50%: Změní spotřebu energie monitoru na 50% výchozí úrovně.

Off: Deaktivuje funkci Eco Saving.
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
58
6
6.3
Nastavení a resetování
Off Timer
Můžete nastavit, aby se výrobek automaticky vypnul.
6.3.1 Konfigurace funkce Off Timer
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
4
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na SETUP&RESET a stiskněte [
] na výrobku.
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na Off Timer a stiskněte [
] na výrobku.
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na Off Timer a stiskněte [
] na výrobku.
Objeví se následující obrazovka.
SETUP&RESET
Enable or disable the
Off Timer.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.
AUTO
5
6

Off: Deaktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky nevypínal.

On: Aktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky vypínal.
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
59
6
Nastavení a resetování
6.3.2 Konfigurace funkce Turn Off After
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
4
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na SETUP&RESET a stiskněte [
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na Off Timer a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
] na výrobku.
] na výrobku.
] přejděte na položku Turn Off After a na monitoru stiskněte tlačítko [
].
Objeví se následující obrazovka.
Off Timer
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
AUTO
5
6
Stiskněte [
], abyste nakonfigurovali Turn Off After.
Vybraná položka se použije.

Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po určitém
počtu hodin.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je funkce Off Timer nastavena na hodnotu On.

U produktů na trhu v některých oblastech je u položky Off Timer nastavena automatická aktivace
4 hodiny po zapnutí výrobku. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení. Pokud si nepřejete,
aby se časovač aktivoval, přejděte na položku MENU → SETUP&RESET a nastavte položku
Off Timer na Off.
6 Nastavení a resetování
60
6
6.4
Nastavení a resetování
PC/AV Mode
Nastavte PC/AV Mode na hodnotu AV. Velikost obrazu se zvětší. Tato možnost je užitečná při sledování
filmů.

Tato funkce nepodporuje režim Analog.

Dodáváno pouze s širokoúhlými modely, např. 16:9 nebo 16:10.

Je-li monitor (nastavený pro rozhraní HDMI) v úsporném režimu nebo se zobrazuje zpráva Check
Signal Cable, zobrazte stisknutím tlačítka MENU nabídku na obrazovce (OSD). Můžete zvolit režim
PC nebo AV.
6.4.1 Konfigurace režimu PC/AV Mode
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
4
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na SETUP&RESET a stiskněte [
] na výrobku.
Pomocí tlačítek [
] přejděte na položku PC/AV Mode a na monitoru stiskněte tlačítko [
Pomocí tlačítek [
] přejděte na položku HDMI a na monitoru stiskněte tlačítko [
stiskněte [
].
]. A znovu
].
Objeví se následující obrazovka.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
PC/AV Mode
HDMI
PC
Select the PC/AV mode
for the HDMI source.
AV
AUTO
5
6
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
61
6
6.5
Nastavení a resetování
Key Repeat Time
Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.
6.5.1 Konfigurace funkce Key Repeat Time
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na SETUP&RESET a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
[
] na výrobku.
] přejděte na položku Key Repeat Time a na monitoru stiskněte tlačítko
].
Objeví se následující obrazovka.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Acceleration
Auto
AUTO

Lze vybrat hodnoty Acceleration, 1 sec nebo 2 sec. Je-li vybrána hodnota No Repeat, příkaz
bude reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
4
5
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
62
6
6.6
Nastavení a resetování
Source Detection
Aktivujte Source Detection.
6.6.1 Konfigurace funkce Source Detection
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
3
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na SETUP&RESET a stiskněte [
Pomocí tlačítek [
[
] na výrobku.
] přejděte na položku Source Detection a na monitoru stiskněte tlačítko
].
Objeví se následující obrazovka.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Auto
Auto
Manual
AUTO
4
5

Auto: Vstupní zdroj je automaticky rozpoznán.

Manual: Umožňuje ruční výběr vstupního zdroje.
Pomocí tlačítek [
] se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [
].
Vybraná položka se použije.
6 Nastavení a resetování
63
7
7.1
Nabídka INFORMATION a jiné
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
INFORMATION
Zobrazte aktuální vstupní zdroj, frekvenci a rozlišení.
7.1.1 Zobrazení INFORMATION
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte
tlačítko [ MENU ] pro zobrazení odpovídající obrazovky nabídky.
2
Stiskněte [
], pokud chcete přejít na INFORMATION. Zobrazí se aktuální vstupní zdroj,
frekvence a rozlišení.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
Analog
**kHz **Hz PP
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
INFORMATION
AUTO
Zobrazené položky nabídky se mohou lišit v závislosti na modelu.
7 Nabídka INFORMATION a jiné
64
7
7.2
Nabídka INFORMATION a jiné
Konfigurace položek Brightness a Contrast na úvodní
obrazovce
Tam, kde není k dispozici nabídka na obrazovce, nastavte hodnoty Brightness, Contrast pomocí
tlačítek [
] na úvodní obrazovce.
Brightness :


SAMSUNG
Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce MAGIC
Bright nastavena na režim Dynamic
Contrast.
Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving.
Contrast :
1

SAMSUNG
Tato možnost není k dispozici, pokud je MAGIC
Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku (pokud není zobrazena žádná obrazovka
nabídky) zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte tlačítko [
]. Objeví se následující obrazovka.
Brightness
100
Contrast
75
2
3
Stisknutím tlačítka [
] přecházejte mezi nastaveními Brightness a Contrast.
Nastavte Brightness, Contrast pomocí tlačítka [
].
7 Nabídka INFORMATION a jiné
65
7
7.3
Nabídka INFORMATION a jiné
Konfigurace hlasitosti na úvodní obrazovce
Je-li zobrazen průvodce tlačítky, upravte možnost Volume stisknutím tlačítka [
1
Stisknutím libovolného tlačítka na přední části výrobku (pokud není zobrazena žádná obrazovka
nabídky) zobrazíte průvodce klávesami. Dále stiskněte tlačítko [
Volume
2
].
Pomocí tlačítek [
]. Objeví se následující obrazovka.
50
] upravte nastavení Volume.

Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI.

Zvuk uslyšíte pouze při použití kabelu HDMI–HDMI.
7 Nabídka INFORMATION a jiné
66
8
8.1
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Funkce "Easy Setting Box" umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více
oddílů.
8.1.1 Instalace softwaru
1
2
Vložte instalační disk CD do jednotky CD-ROM.
Vyberte instalační program "Easy Setting Box".
Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí překryvné okno instalace softwaru, vyhledejte a dvakrát
klikněte na instalační soubor "Easy Setting Box" na disku CD-ROM.
3
4
V okně Průvodce instalací, které se zobrazí, klikněte na tlačítko Další.
Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.

Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.

V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit
ikona "Easy Setting Box".

Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.
Omezení a problémy s instalací (software "Easy Setting Box")
Instalaci softwaru "Easy Setting Box" může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové
prostředí.
Systémové požadavky
OS

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Hardware

Minimálně 32 MB paměti

Minimálně 60MB volného místa na pevném disku
8 Instalace softwaru
67
8
Instalace softwaru
8.1.2 Odebrání softwaru
Klikněte na tlačítko Start, vyberte možnost Nastavení/Ovládací panely a poté dvakrát klikněte na
možnost Přidat nebo odebrat programy.
Ze seznamu programů vyberte možnost "Easy Setting Box" a klikněte na tlačítko Přidat nebo odebrat.
8 Instalace softwaru
68
9
9.1
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním zákaznického střediska
společnosti Samsung
9.1.1 Ověření funkce výrobku
Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem
funkci výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.
Zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně – proveďte test funkčnosti.
Je-li obrazovka vypnuta a indikátor napájení bliká, i když je monitor správně připojen k počítači, proveďte
test automatické diagnostiky.
1
2
3
4
Vypněte počítač a výrobek.
Odpojte kabel od monitoru.
Zapnutí výrobku
Pokud monitor funguje normálně, zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
Pokud se stále zobrazuje prázdná obrazovka, zkontrolujte počítač, grafickou kartu a kabel.
9.1.2 Kontrola rozlišení a frekvence
U režimu, který překročí podporované rozlišení (viz „10.3 Tabulka Standardní režimy signálu“), se na
krátkou chvíli zobrazí zpráva Not Optimum Mode.
9.1.3 Kontrolní kroky
Problém instalace (režim PC)
Problémy
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.
Řešení
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen
k monitoru a počítači a zda jsou konektory
správně zajištěny. (Viz „2.2 Připojení a používání
počítače“)
9 Průvodce odstraňováním potíží
69
9
Průvodce odstraňováním potíží
Problém s obrazem
Problémy
Řešení
Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.
Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel.
(Viz „2.2 Připojení a používání počítače“)
Zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen
k monitoru.
(Viz „2.2 Připojení a používání počítače“)
Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
Zobrazuje se zpráva Not Optimum Mode.
Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál
z grafické karty přesahuje maximální rozlišení
nebo frekvenci monitoru.
Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby
odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky
standardních režimů signálu (strana 76).
Obraz je deformovaný.
Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku.
(Viz „2.2 Připojení a používání počítače“)
Obraz je neostrý. Obraz je rozmazaný.
Upravte nastavení Coarse a Fine.
Odpojte příslušenství (prodlužovací kabely apod.)
a zkuste to znovu.
Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci. (Viz
„10.1 Obecné“)
Obraz je nestabilní a roztřesený.
V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené
obrysy.
Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence
počítače v rozsahu rozlišení a frekvence
kompatibilní s výrobkem. Dále v případě potřeby
změňte nastavení týkající se tabulky standardních
režimů signálu (strana 76) v této příručce a
v nabídce INFORMATION výrobku.
Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.
Upravte nastavení Brightness a Contrast.
Barva obrazu je nerovnoměrná.
Změňte nastavení COLOR.
Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.
Změňte nastavení COLOR.
Bílá barva není skutečně bílá.
Změňte nastavení COLOR.
Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení
bliká přibližně v půlsekundových až
v sekundových intervalech.
Výrobek se nachází v úsporném režimu.
Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo
pohybu myší se obrazovka znovu zapne.
9 Průvodce odstraňováním potíží
70
9
Průvodce odstraňováním potíží
Problém se zvukem
Problémy
Žádný zvuk
Řešení
Zkontrolujte připojení zvukového kabelu nebo
nastavte hlasitost.
Zkontrolujte hlasitost.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
Nastavte hlasitost.
Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk
stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové
karty počítače nebo příslušného programu.
Problém se vstupním zařízením
Problémy
Při spouštění počítače je slyšet pípání.
Řešení
Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání,
doneste počítač do servisu.
V závislosti na úhlu pohledu uživatele mohou být na rámu produktu viditelné diodové indikátory.
Jejich světlo je pro člověka neškodné a nemá vliv na funkce a výkon produktu.
Používání produktu je bezpečné.
9 Průvodce odstraňováním potíží
71
9
9.2
Průvodce odstraňováním potíží
Otázky a odpovědi
Otázka
Jak lze změnit frekvenci?
Odpověď
Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.

Systém Windows XP: Vyberte Ovládací panely
motivy
Zobrazení
Nastavení
Vzhled a
Pokročilé
Monitor
a nastavte volbu Obnovovací frekvence pod Nastavení
monitoru.

Systém Windows ME/2000: Přejděte na možnost Ovládací
panely
Zobrazení
Nastavení
Upřesnit
Monitor a
upravte hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce Nastavení
monitoru.

Systém Windows Vista: Přejděte na možnost Ovládací panely
Vzhled a přizpůsobení
zobrazení
Přizpůsobení
Upřesnit nastavení
Nastavení
Monitor a upravte
hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce Nastavení
monitoru.

Systém Windows 7: Vyberte Ovládací panely
přizpůsobení
Zobrazení
Pokročilé nastavení
Vzhled a
Rozlišení obrazovky
Monitor a nastavte volbu Obnovovací
frekvence pod Nastavení monitoru.

Systém Windows 8: Vyberte Nastavení
Vzhled a přizpůsobení
Pokročilé nastavení
Zobrazení
Ovládací panely
Rozlišení obrazovky
Monitor a nastavte volbu
Obnovovací frekvence pod Nastavení monitoru.
9 Průvodce odstraňováním potíží
72
9
Průvodce odstraňováním potíží
Otázka
Jak lze změnit rozlišení?
Odpověď

Systém Windows XP: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací
panely

Vzhled a motivy
Nastavení.
Systém Windows ME/2000: Rozlišení změníte v nabídce
Ovládací panely

Zobrazení
Zobrazení
Nastavení.
Systém Windows Vista: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací
panely
Vzhled a přizpůsobení
Individuální nastavení
Nastavení zobrazení.

Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací
panely
Vzhled a přizpůsobení
Zobrazení
Upravit
rozlišení.

Systém Windows 8: Rozlišení změníte v nabídce Nastavení
Ovládací panely
Vzhled a přizpůsobení
Zobrazení
Upravit rozlišení.
Jak lze nastavit funkci úspory
energie?

Systém Windows XP: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací
panely
Vzhled a motivy
Zobrazení
Nastavení
spořiče obrazovky anebo můžete provést konfiguraci
v nastavení systému BIOS počítače.

Systém Windows ME/2000: Funkci nakonfigurujete v nabídce
Ovládací panely
Zobrazení
Nastavení spořiče
obrazovky anebo můžete provést konfiguraci v nastavení
systému BIOS počítače.

Systém Windows Vista: Funkci nakonfigurujete v nabídce
Ovládací panely
nastavení
Vzhled a přizpůsobení
Individuální
Nastavení spořiče obrazovky anebo můžete
provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.

Systém Windows 7: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací
panely
Vzhled a přizpůsobení
Individuální nastavení
Nastavení spořiče obrazovky anebo můžete provést
konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.

Systém Windows 8: Funkci nakonfigurujete v nabídce Nastavení
Ovládací panely
nastavení
Vzhled a přizpůsobení
Individuální
Nastavení spořiče obrazovky anebo můžete
provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.
9 Průvodce odstraňováním potíží
73
10
Specifikace
10.1 Obecné
Název modelu
Panel
S22D390Q
Velikost
21,5 palců (54 cm)
Oblast zobrazení
476,64 mm (V) x 268,11 mm (Š)
Rozteč bodů
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (Š)
Napájení
Tento výrobek podporuje napájení 100-240 V. Zkontrolujte štítek
na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých
zemích lišit.
Rozměry
(Š x V x H) /
hmotnost
Bez stojanu
514,2 x 323,3 x 81,7 mm
Se stojanem
514,2 x 389,4 x 209,0 mm / 3,4 kg
Údaje týkající
se prostředí
Provozní
Teplota: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace
Skladování
Teplota: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlhkost: 5 % – 95 %, bez kondenzace
Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato
funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci
nastavení monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby
zvolit manuálně.
Počet bodů panelu (v pixelech)
Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel
z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.
Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
10 Specifikace
74
10
Specifikace
10.2 Funkce PowerSaver
Tento výrobek je vybaven funkcí pro úsporu energie, která automaticky vypne obrazovku a ovládá stav
indikátoru napájení LED v případě, že výrobek není po určitou dobu používán. Snižuje se tak spotřeba
energie. V režimu úspory energie nedochází k vypnutí výrobku. Obrazovku lze znovu zapnout stisknutím
libovolného tlačítka na klávesnici nebo pohybem myši. Režim úspory energie funguje pouze v případě, že
je výrobek připojen k počítači s funkcí úspory energie.
Funkce úspory
energie
(PowerSaver)
Stav testu
Energy Star
Režim úspory
energie
Napájení vypnuto
(vypínač)
Indikátor napájení
Zapnuto
Bliká
Vypnuto
Spotřeba energie
Typicky 21 W
Typicky 0,3 W
Méně než 0,3 W


Skutečná spotřeba energie se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a nastavení
systému. (Režim úspory energie modelu S**D390 : Max. 0,45 W)
ENERGY STAR® je registrovaná značka USA agentury pro ochranu životního prostředí USA.
Výkon Energy Star se měří zkušební metodou podle stávajícího standardu Energy Star®.

Spotřeba energie bude nulová, pokud odpojíte napájecí kabel. Napájecí kabel je třeba odpojit
v případě, že nebudete používat výrobek po delší dobu. Chcete-li dosáhnout nulovou spotřebu
energie, když není k dispozici vypínač, odpojte napájecí kabel.
10 Specifikace
75
10
Specifikace
10.3 Tabulka Standardní režimy signálu

Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze
v jediném rozlišení obrazovky. Z tohoto důvodu může jiné než specifikované rozlišení způsobit
zhoršení kvality obrazu. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, doporučujeme vybrat optimální
rozlišení specifikované pro velikost obrazovky monitoru.

Při výměně monitoru CRT (pro použití s počítačem) za LCD zkontrolujte používanou frekvenci.
Pokud monitor LCD nepodporuje vyšší frekvence (85 Hz), změňte před výměnou monitorů na
původním monitoru CRT frekvenci na 60 Hz.
Synchronizace
Rozlišení
Horizontální frekvence
30 – 81 kHz
Vertikální frekvence
56 – 75 Hz
Optimální rozlišení
1920 x 1080 při 60 Hz
Maximální rozlišení
1920 x 1080 při 60 Hz
Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení
obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se
zobrazovat prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení
podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.
Rozlišení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence
(Hz)
Hodinová
frekvence
(MHz)
Synchronizační
polarita
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
10 Specifikace
76
10
Specifikace
Rozlišení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence
(Hz)
Hodinová
frekvence
(MHz)
Synchronizační
polarita
(H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+

Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální
cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence.
Horizontální frekvence se udává v kHz.

Vertikální frekvence
Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu.
Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna
v Hz.
10 Specifikace
77
Příloha
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/
support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/
support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/
support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG
(0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/
support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/
support
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
http://www.samsung.com/br/
support
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/
support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/
support
Gratis desde cualquier parte del
país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
DOMINICAN REPUBLIC
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Příloha
78
Příloha
LATIN AMERICA
EL SALVADOR
800-6225
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
HONDURAS
800-2791-9267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/
support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PANAMA
800-7267
800-0101
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/
support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Příloha
79
Příloha
LATIN AMERICA
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/
support
EUROPE
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/
support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/
support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31,
!
""#
http://www.samsung.com/bg/
support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/
support
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
http://www.samsung.com/gr/
support
CZECH
800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/cz/
support
(800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/
support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/
support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/
support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/
support
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/
support
Příloha
80
Příloha
EUROPE
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
http://www.samsung.com/de/
support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/
support
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/
support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/
support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/
support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/
support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/
support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
$
';<
=>?<
@>J
=Q
http://www.samsung.com/pl/
support
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/
support
ROMANIA
08008 726 78 64
http://www.samsung.com/ro/
support
(08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/
support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/sk/
support
(0800-726 786)
Příloha
81
Příloha
EUROPE
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18.
ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/
support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/
support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/
support
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/
support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/
support
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/
support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
(GSM: 7799)
Příloha
82
Příloha
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/
support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/
support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/
support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/
support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/
support
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/
support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
http://www.samsung.com/my/
support
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/
support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/
support
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/
support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/
support
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/
support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/
support
Příloha
83
Příloha
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/
support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/
support
94117540540
http://www.samsung.com/support
SRI LANKA
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/
support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
16580
http://www.samsung.com/eg/
support
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/
support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/
support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
support
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
Příloha
84
Příloha
MENA
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/
support
http://www.samsung.com/sa_en/
support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/
support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/
support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/
africa_en/support
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/
africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
Příloha
85
Příloha
AFRICA
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
Příloha
86
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)
Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za
návštěvu servisního technika poplatek.
Nejedná se o vadu výrobku.
Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.

Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje
volby bez nutnosti demontáže výrobku.

Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).

Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první montáži
zakoupeného výrobku.

Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.

Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.

Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.

Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.

Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.

Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního
vysílání nebo online.
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka.
Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné
zákazníkem.
Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:

vnějšího nárazu nebo pádu;

použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung
specifikovat;

opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.;

úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;

používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;

nedodržení upozornění v uživatelské příručce;
Příloha
87
Příloha
jiného důvodu.

Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně
atd.)

Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení,
lampa, filtr, páska atd.)
Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní
poplatek. Z tohoto důvodu si prosím nejprve pročtěte uživatelskou příručku.
Příloha
88
Příloha
Správná likvidace
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a
jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po
skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných
surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován
spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Příloha
89
Příloha
Terminologie
OSD (zobrazení na obrazovce)
Pomocí zobrazení na obrazovce (OSD) můžete konfigurovat nastavení na obrazovce a přizpůsobit
kvalitu obrazu podle potřeby. Pomocí nabídek na obrazovce můžete měnit jas, barevný odstín,
velikost obrazovky a mnoho dalších nastavení.
Gamma
Pomocí nabídky Gamma se nastavují stupně šedé, která na obrazovce znázorňuje střední tóny.
Nastavení jasu vyjasní celou obrazovku, ale nastavení Gamma vyjasní pouze střední úroveň jasu.
Stupně šedé
Stupnice uvádí hodnoty barevné intenzity, které zobrazují změny barvy od tmavších po světlejší oblasti
na obrazovce. Změny jasu obrazovky jsou vyjádřeny variacemi černé a bílé a stupně šedi vyplňují
střední oblasti mezi černou a bílou. Při změně stupňů šedé prostřednictvím nastavení Gamma se
změní úroveň středního jasu na obrazovce.
Rychlost snímání
Rychlost snímání, neboli rychlost obnovení, udává frekvenci obnovení obrazovky. Data obrazovky se
přenášejí při obnovení pro zobrazení obrazu, ačkoli obnovení je pro pouhé oko neviditelné. Počet
procesů obnovení obrazovky se nazývá rychlost snímání a měří se v Hz. Rychlost snímání 60 Hz
znamená, že se obrazovka obnoví 60krát za sekundu. Rychlost snímání obrazovky závisí na výkonu
grafických karet počítače a monitoru.
Horizontální frekvence
Znaky a obrázky zobrazené na obrazovce monitoru se skládají z mnoha bodů (pixelů). Pixely jsou
převáděny do horizontálních řádků, které jsou poté vertikálně uspořádány tak, aby vytvořily obrázek.
Horizontální frekvence se měří v kHz a představuje počet horizontálních řádků za sekundu
převedených a zobrazených na obrazovce monitoru. Horizontální frekvence 85 znamená, že
horizontální řádky, které tvoří obrázek, jsou přeneseny 85 000krát za sekundu a horizontální frekvence
je uvedena v 85kHz.
Vertikální frekvence
Jeden obrázek je tvořen mnoha horizontálními řádky. Vertikální frekvence se měří v Hz a představuje
počet obrázků, které lze vytvořit za sekundu na základě těchto horizontálních řádků. Vertikální
frekvence 60 znamená, že je obrázek přenesen 60krát za sekundu. Vertikální frekvence je rovněž
označována jako „obnovovací frekvence“ a ovlivňuje blikání monitoru.
Příloha
90
Příloha
Rozlišení
Rozlišením se rozumí počet horizontálních a vertikálních pixelů, které tvoří obrazovku. Rozlišení
představuje míru detailnosti zobrazení.
Vyšší rozlišení zobrazuje více informací na obrazovce a je vhodné pro současné provádění více úkolů.
Např: rozlišení 1920 x 1080 obsahuje 1920 horizontálních bodů (horizontální rozlišení) a 1080
vertikálních bodů (vertikální rozlišení).
Plug & Play
Funkce Plug & Play umožňuje automatickou výměnu informací mezi monitorem a počítačem a tím i
vytvoření prostředí pro optimální zobrazení.
Monitor používá ke komunikaci s funkcí Plug & Play rozhraní VESA DDC (jedná se o mezinárodní
standard).
Příloha
91
Rejstřík
B
J
Barevný tón 51
Jas 34
Bezpečnostní opatření 10
Jazyk 53
Jemn 47
C
Copyright 7
K
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 78
Č
Čas opakování klávesy 62
Kontrast 35
Kontrola obsahu balení 20
Čas zobrazení 55
Časovač vypnutí 59
M
Části 21
Modrá 50
Černá úroveň HDMI 43
Červená 48
Čištění 8
O
Obecn 74
Obnovit vše 57
D
Doba odezvy 44
Odpovědnost za placenou službu náklady
pro zákazníky 87
Ostrost 36
Otázky a odpovědi 72
E
Easy Setting Box 67
P
F
Požadavky před kontaktováním zákaznickho
střediska společnosti Samsung 69
Funkce PowerSaver 75
Průhlednost 56
Před připojením 28
G
Připojení a používání počítače 28
Gamma 52
R
H
Hrubý 46
Režim hry 37
Režim PC/AV 61
Rozpoznávání zdroje 63
I
INFORMACE 64
Instalace 24
S
SAMSUNG MAGIC Bright 38
Rejstřík
92
Rejstřík
SAMSUNG MAGIC Upscale 40
Správná likvidace 89
Správná pozice při používání výrobku 19
T
Tabulka Standardní režimy signálu 76
Terminologie 90
Ú
Úspora energie Eco 58
V
Velikost obrazu 41
Z
Zelená 49
Rejstřík
93
Download PDF

advertising