Samsung | 2053BW | Samsung 2053BW Rychlý průvodce

LCD MONITOR
quick start guide
SyncMaster 2053BW
ii
Úvod
Obsah balení
Poznámka
Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky.
Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého prodejce.
Chcete-li zakoupit volitelné položky, kontaktujte místního prodejce.
Rozbalení
Monitor
Příručky
Příručka pro rychlou instalaci
Záruční list
Uživatelská příručka
(V některých zemích není
přiložen)
Kabely
Kabel D-Sub
Napájecí kabel
Kabel DVI (volitelný)
Jiné
Hadřík na čištění
Poznámka
Tento hadřík je dodáván pouze pro vysoce lesklé černé výrobky jako doplněk.
8
Úvod
Váš monitor
Úvodní nastavení
Pomocí klávesy se šipkou nahoru nebo dolů zvolte jazyk.
Zobrazený obsah zmizí po uplynutí 40 sekund.
Přepněte vypínač do polohy vypnuto a poté znovu zapnuto. Zobrazí se znovu.
Je možné jej zobrazit až třikrát (3). Před dosažením maximálního počtu zkontrolujte, zda jste nastavili
rozlišení počítače.
Poznámka
Optimální rozlišení tohoto výrobku je rozlišení zobrazené na obrazovce.
Nastavte rozlišení počítače na stejnou hodnotu, jako je optimální rozlišení tohoto výrobku.
Pohled zepředu
Tlačítko MENU [MENU/ ]
Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce. Slouží také k zavření nabídky na obrazovce a návratu do předchozí nabídky.
Customized Key[
]
Přiřazení klávesy pro uživatelské úpravy lze použít pro tlačítko Custom dle vašich
požadavků.
9
Úvod
Poznámka
Klávesu pro uživatelské úpravy lze nakonfigurovat na požadovanou funkci
prostřednictvím nabídky Setup > Customized Key.
Tlačítko Brightness [ ]
Pokud není zobrazena nabídka na obrazovce, upravte jas pomocí tlačítka.
>> Klepnutím sem zobrazíte animaci.
Tlačítka nastavení [
]
Těmito tlačítky lze nastavit položky v nabídce.
Tlačítko Enter [
] / SOURCE
Aktivuje zvýrazněnou položku nabídky.
Stiskněte tlačítkon ' /SOURCE'. Poté zvolte videosignál, nabídka na obrazovce
je vypnuta. (Pokud chcete změnit vstupní režim a stisknete tlačítko /SOURCE,
objeví se v levé horní části obrazovky zpráva oznamující aktuální režim – analogový nebo digitální vstupní signál.)
Poznámka
Pokud zvolíte digitální režim, musíte připojit monitor k portu DVI grafické karty
pomocí kabelu DVI.
>> Klepnutím sem zobrazíte animaci.
Tlačítko AUTO
Pomocí tohoto tlačítka aktivujete funkci automatického nastavení.
>> Klepnutím sem zobrazíte animaci.
Vypínač [
]
Tímto tlačítkem monitor zapnete nebo vypnete.
Pohled zezadu
Poznámka
Uspořádání zadní části monitoru se může výrobek od výrobku lišit.
Port POWER
10
Úvod
Zapojte napájecí kabel monitoru do portu POWER na zadní straně monitoru.
Port DVI IN
Zapojte kabel DVI do portu DVI IN na zadní straně monitoru.
Port RGB IN
Zapojte kabel D-sub do 15kolíkového portu RGB IN na zadní straně monitoru.
Kensingtonský zámek
Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k zabezpečení systému umístěného na
veřejném místě. (Uzamykací zařízení je třeba koupit samostatně.) Informace o používání zámku získáte u prodejce.
Poznámka
Další informace týkající se zapojení kabelů najdete v části Připojovací kabely.
11
Zapojení
Připojovací kabely
Zapojte napájecí kabel monitoru do portu power na zadní straně monitoru.
Připojte napájecí kabel monitoru do elektrické zásuvky.
Použijte připojení vhodné pro váš počítač.
Použití konektoru D-sub (analogového) videokarty.
•
Zapojte kabel signálu do 15kolíkového portu D-sub na zadní straně monitoru.
[RGB IN]
Použití konektoru DVI (digitálního) videokarty.
•
Zapojte kabel DVI do portu DVI IN na zadní straně monitoru.
[DVI IN]
Připojení k počítači Macintosh.
•
Propojte monitor a počítač Macintosh pomocí propojovacího kabelu D-sub.
Poznámka
Pokud jsou monitor a počítač propojeny, můžete je zapnout a používat.
Používání stojanu
Příslušenství monitoru
12
Zapojení
Monitor a stojan
Připevnění základny
Pro monitor lze použít montážní destičku 100 mm x 100 mm kompatibilní se standardem VESA.
A. Monitor
B. Montážní destička (prodává se samostatně)
1.
Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel ze sítě.
2.
Položte monitor LCD obrazovkou dolů na rovnou plochu s polštářem, který zabrání poškození
obrazovky.
3.
Sejměte stojan.
4.
Zarovnejte montážní destičku s otvory na montážní podložce zadního krytu a připevněte ji čtyřmi
šrouby dodávanými s ramenovým držákem, závěsem pro upevnění na zeď apod.
•
Nepoužívejte šrouby delší než je standardní délka, mohlo by dojít k poškození
vnitřní části monitoru.
•
Při montážích na stěnu, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA,
se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikaci.
•
Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
Šrouby neutahujte příliš pevně, mohlo by dojít k poškození výrobku nebo k pádu
výrobku a následně i zranění osoby.
Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
•
Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění osoby
v případě použití držáku na zeď jiného než uvedeného, popřípadě držáku, který
neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
•
Chcete-li připevnit monitor na zeď, je nutné zakoupit sadu pro upevnění na zeď,
která umožní montáž monitoru nejméně 10 cm od povrchu stěny.
•
Chcete-li získat více informací, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.
Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za škody vzniklé použitím jiné
základny, než je zde uvedena.
•
Sadu pro upevnění na zeď používejte podle mezinárodních norem.
13
Odstraňování potíží
Kontrola funkce samokontroly
Poznámka
Monitor obsahuje funkci samokontroly, která umožňuje kontrolu správné funkce monitoru.
Kontrola funkce samokontroly
1.
Vypněte počítač a monitor.
2.
Odpojte videokabel ze zadní části počítače.
3.
Zapněte monitor.
Pokud monitor pracuje správně, uvidíte obrazec jako na následující ilustraci.
Tento rámeček se objeví při běžném provozu, pokud bude odpojen nebo poškozen videokabel.
4.
Vypněte monitor a znovu připojte videokabel. Pak zapněte počítač a monitor.
Pokud se po provedení předchozího postupu na obrazovce monitoru nic neobjeví, zkontrolujte grafickou kartu a počítačový systém. Monitor funguje správně.
Výstražné zprávy
Pokud vstupní signál nemá požadované parametry, objeví se na obrazovce zpráva nebo je obrazovka
prázdná, přestože indikátor napájení LED svítí. Zpráva může uvádět informace o skutečnosti, že monitor dostává signál mimo potřebnou synchronizační frekvenci nebo že je třeba zkontrolovat kabel
signálu.
Prostředí
Umístění a poloha monitoru může ovlivnit kvalitu zobrazení a další funkce monitoru.
Pokud se v blízkosti monitoru nacházejí reproduktory subwooferu, subwoofer odpojte a přemístěte jej
jinam.
Odstraňte veškerá elektronická zařízení, například radiopřijímače, ventilátory, hodiny a telefony v okruhu jednoho metru od monitoru.
Užitečné tipy
Monitor obnoví obrazový signál přicházející z počítače. Proto pokud dojde k problému u počítače nebo
videokarty, může to způsobit, že se na monitoru nic neobjeví, barvy budou špatné, vyskytne se šum,
49
Odstraňování potíží
nebude podporován režim Video, atd. V takovém případě nejprve zjistěte zdroj potíží a pak kontaktujte
servisní středisko nebo prodejce.
Posouzení provozních podmínek monitoru
Pokud na obrazovce není obraz nebo se zobrazí zpráva „Not Optimum Mode“, „Recommended
Mode 1680 X 1050 60 Hz“, odpojte kabel od počítače, ale nevypínejte monitor.
Pokud se na obrazovce objeví zpráva nebo pokud má obrazovka bílou barvu, znamená to, že je v provozním režimu.
V tomto případě zkontrolujte, jaký problém nastal u počítače.
Seznam pro kontrolu
Poznámka
Než se obrátíte na odbornou pomoc, přečtěte si informace v této části a ověřte, zda se vám problém
nepodaří vyřešit vlastními silami. V případě potřeby zavolejte na telefonní číslo uvedené v části Informace nebo kontaktujte svého prodejce.
Na obrazovce není žádný obraz. Nelze zapnout monitor.
Q:
Je napájecí kabel správně připojen?
A:
Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a přítomnost napájecího napětí.
Q:
Zobrazuje se na obrazovce zpráva „Check Signal Cable“?
A:
(V případě připojení pomocí kabelu D-sub.)
Zkontrolujte připojení kabelu signálu.
(Připojení pomocí kabelu DVI)
Pokud je na obrazovce stále zobrazena chybová zpráva a monitor je správně připojen, zkontrolujte, zda je monitor nastaven na analogový signál.
Pokud je na obrazovce stále zobrazena (chybová) zpráva a monitor je správně připojen, zkontrolujte, zda je monitor nastaven na analogový signál. Stisknutím tlačítka
//SOURCE zkontrolujte znovu zdroj vstupního signálu.
Q:
Je-li zapnuto napájení, restartujte počítač a sledujte, zda se zobrazí úvodní (přihlašovací) obrazovka.
A:
Pokud se úvodní (přihlašovací) obrazovka zobrazí, spusťte počítač ve funkčním režimu (nouzový režim v systémech Windows ME/XP/2000) a změňte frekvenci videokarty.
(Viz Přednastavené režimy časování.)
Pokud se úvodní (přihlašovací) obrazovka nezobrazí, kontaktujte servisní středisko nebo svého
prodejce.
Q:
Zobrazuje se na obrazovce zpráva „Not Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 X 1050
60 Hz“?
A:
Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z videokarty přesáhne maximální rozlišení a frekvenci, které může monitor zobrazit správně.
A:
Nastavte maximální rozlišení a frekvenci, které může monitor zobrazit správně.
50
Odstraňování potíží
A:
Pokud hodnoty zobrazení překračují specifikaci SXGA nebo 75 Hz, zobrazí se zpráva „Not
Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz“. Jestliže hodnota přesáhne
85 Hz, bude monitor fungovat správně, ale na minutu se zobrazí zpráva „Not Optimum
Mode“, „Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz“, která po této době zmizí.
Během této minuty změňte režim na doporučený.
(Zpráva se zobrazí znovu, pokud je systém restartován.)
Q:
Na obrazovce se neobjevuje žádný obraz. Bliká indikátor napájení na monitoru v 1 sekundových
intervalech?
A:
Monitor se nachází v režimu PowerSaver.
A:
Stisknutím libovolné klávesy na klávesnici aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovce.
A:
Pokud se stále nezobrazuje žádný obraz, stiskněte tlačítko
klávesy aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovce.
Q:
Je připojení provedeno pomocí kabelu DVI?
A:
Pokud spustíte systém před připojením kabelu DVI nebo odpojíte a znovu připojíte kabel DVI
zatímco je systém spuštěn, nemusí být na obrazovce nic zobrazeno, protože některé typy grafických karet nevysílají videosignál. Připojte kabel DVI a poté restartujte systém.
/SOURCE. Stisknutím libovolné
Nezobrazuje se nabídka na obrazovce.
Q:
Uzamkli jste nabídku na obrazovce (OSD), abyste zabránili změnám parametrů?
A:
Odemkněte nabídku na obrazovce stisknutím tlačítka „MENU /
“ na dobu nejméně 5 sekund.
Na obrazovce se zobrazují podivné barvy nebo jen černobílý obraz.
Q:
Zobrazuje se na obrazovce pouze jedna barva, jako byste se dívali přes barevný celofán?
A:
Zkontrolujte připojení kabelu signálu.
A:
Ujistěte se, že je videokarta zcela zasunuta do slotu.
Q:
Jsou barvy obrazovky po spuštění programu nebo v důsledku konfliktu aplikací podivné?
A:
Restartujte počítač.
Q:
Byla videokarta správně nainstalována?
A:
Nainstalujte videokartu podle návodu v příručce k videokartě.
Obraz je náhle nesouměrný.
Q:
Změnili jste videokartu nebo její ovladač?
A:
Upravte pozici obrazu na obrazovce a jeho velikost pomocí nabídky na obrazovce.
Q:
Nastavovali jste rozlišení nebo frekvenci monitoru?
A:
Upravte rozlišení a frekvenci videokarty.
(Viz Přednastavené režimy časování.)
Q:
Obrazovka může být nesouměrná z důvodu cyklu signálů videokarty. Pomocí nabídky na obrazovce upravte pozici obrazu.
51
Odstraňování potíží
Obraz na obrazovce je neostrý nebo nelze nastavit parametry pomocí
nabídky na obrazovce.
Q:
Nastavovali jste rozlišení nebo frekvenci monitoru?
A:
Upravte rozlišení a frekvenci videokarty.
(Viz Přednastavené režimy časování.)
Kontrolka LED bliká, ale na monitoru není žádný obraz.
Q:
Když v nabídce ověříte hodnotu Display Timing, je správně nastavena frekvence?
A:
Nastavte správnou frekvenci podle údajů v příručce k videokartě a v části Přednastavené režimy.
(Maximální frekvence při různých rozlišeních se u různých výrobků může lišit.)
Obrazovka zobrazuje pouze 16 barev. Počet barev na obrazovce se změnil po změně videokarty.
Q:
Byly správně nastaveny barvy v systému Windows?
A:
Windows XP :
Nastavte rozlišení prostřednictvím okna Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and
Themes (Vzhled a motivy) → Display (Zobrazení) → Settings (Nastavení).
A:
Windows ME/2000 :
Nastavte rozlišení pomocí okna Control Panel (Ovládací panely) → Display (Zobrazení) →
Settings (Nastavení).
Q:
Byla videokarta správně nainstalována?
A:
Nainstalujte videokartu podle návodu v příručce k videokartě.
Zobrazila se zpráva „Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC)
monitor found (Monitor nerozpoznán, nalezen monitor Plug & Play (VESA DDC)“.
Q:
Nainstalovali jste ovladač monitoru?
A:
Nainstalujte ovladač monitoru dle pokynů v části Instalace ovladače monitoru.
Q:
V příručce k videokartě vyhledejte, zda je podporována funkce Plug & Play (VESA DDC).
A:
Nainstalujte ovladač monitoru dle pokynů v části Instalace ovladače monitoru.
Proveďte kontrolu v případě, že správně nefunguje funkce MagicTune™.
Q:
Funkce MagicTune™ je k dispozici pouze na počítačích PC (VGA) s OS Windows, který podporuje funkci Plug and Play.
A:
Pokud chcete zkontrolovat, zda je funkce MagicTune™ pro váš počítač dostupná, postupujte
podle níže uvedených kroků (pro systém Windows XP):
Control Panel (Ovládací panely) → Performance and Maintenance (Výkon a údržba) → System
(Systém) → Hardware → Device Manager (Správce zařízení) → Monitors (Monitory) → Po
52
Odstraňování potíží
odstranění monitoru Plug and Play vyhledejte položku „Monitor Plug and Play“ pomocí průvodce novým hardwarem.
A:
Program MagicTune™ je dodatečný software k monitoru. Některé grafické karty možná nebudou váš monitor podporovat. Pokud budete mít s grafickou kartou problém, navštivte naši
webovou stránku, abyste si ověřili seznam kompatibilních grafických karet.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Program MagicTune™ nepracuje správně.
Q:
Vyměnili jste počítač nebo grafickou kartu?
A:
Stáhněte nejnovější program. Program lze stáhnout z webové stránky na adrese http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Q:
Nainstalovali jste program?
A:
Po první instalaci programu restartujte počítač. Pokud je již nainstalována kopie programu, odeberte ji, restartujte počítač a potom program znovu nainstalujte. Po instalaci nebo odebrání
programu je třeba restartovat počítač, aby bylo zajištěno jeho normální fungování.
Poznámka
Na webových stránkách MagicTune™ si můžete stáhnout instalační software pro program MagicTune™ MAC.
V případě potíží s monitorem zkontrolujte následující položky.
Ověřte, zda je napájecí kabel a videokabel správně připojen k počítači.
Ověřte, zda počítač pípá při spouštění více než třikrát.
(Pokud ano, zajistěte servisní zásah pro základní desku počítače.)
Pokud jste nainstalovali novou videokartu nebo pokud jste zkompletovali počítač, zkontrolujte, zda je
nainstalován ovladač (video) adaptéru a ovladač monitoru.
Ověřte, zda je synchronizační kmitočet videosignálu nastaven na hodnotu mezi 56 Hz ~ 75 Hz.
(Nepřekračujte hodnotu 75 Hz v případě, že použijete maximální rozlišení.)
Pokud máte při instalaci ovladače (video) adaptéru potíže, spusťte počítač v nouzovém režimu, odeberte grafický adaptér v okně „Control Panel (Ovládací panely) → System (Systém) → Device
Administrator (Správce zařízení)“ a restartujte počítač, abyste mohli ovladač (video) adaptéru znovu
nainstalovat.
Poznámka
Pokud se problém objevuje opakovaně, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Otázky a odpovědi
Q:
Jak lze změnit frekvenci?
A:
Frekvenci lze změnit překonfigurováním videokarty.
A:
Je třeba mít na paměti, že podpora videokaret se může lišit v závislosti na verzi použitého ovladače. (Podrobnosti naleznete v příručce k počítači nebo videokartě.)
Q:
Jak lze změnit rozlišení?
53
Odstraňování potíží
A:
Windows XP:
Nastavte rozlišení prostřednictvím okna Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and
Themes (Vzhled a motivy) → Display (Zobrazení) → Settings (Nastavení).
A:
Windows ME/2000:
Nastavte rozlišení pomocí okna Control Panel (Ovládací panely) → Display (Zobrazení) →
Settings (Nastavení).
* Podrobné informace si vyžádejte od výrobce videokarty.
Q:
Jak lze nastavit funkci úspory energie?
A:
Windows XP:
Nastavte rozlišení prostřednictvím okna Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and
Themes (Vzhled a motivy) → Display (Zobrazení) → Screen Saver (Spořič obrazovky).
Nastavte funkci v nástroji BIOS-SETUP počítače. (Informace vyhledejte v příručce k systému
Windows nebo k počítači.)
A:
Windows ME/2000:
Nastavte rozlišení pomocí okna Control Panel (Ovládací panely) → Display (Zobrazení) →
Screen Saver (Spořič obrazovky).
Nastavte funkci v nástroji BIOS-SETUP počítače. (Informace vyhledejte v příručce k systému
Windows nebo k počítači.)
Q:
Jak lze čistit vnější kryt/panel LCD?
A:
Odpojte napájecí kabel a pak vyčistěte monitor měkkým hadříkem s použitím buď čistícího
roztoku nebo čisté vody.
Nenechávejte na krytu zbytky čisticího prostředku nebo škrábance. Dejte pozor, aby do monitoru
nevnikla voda.
Poznámka
Než se obrátíte na odbornou pomoc, přečtěte si informace v této části a ověřte, zda se vám problém
nepodaří vyřešit vlastními silami. V případě potřeby zavolejte na telefonní číslo uvedené v části Informace nebo kontaktujte svého prodejce.
54
Download PDF

advertising