Samsung | 570DXN | Samsung 570DXN Rychlý průvodce

LCD MONITOR
quick start guide
570DXn
ii
Zvolte jazyk
Hlavní stránka
Model
SyncMaster 570DXn
Bezpečnostní opatření
Úvod
Obsah balení
Váš monitor
Mechanické uspořádání
Zapojení
Používání softwaru
Nastavení monitoru
Odstraňování závad
Specifikace
Barva a vzhled výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu a specifikace výrobku se mohou změnit bez
předchozího upozornění z důvodu zlepšení výkonu výrobku.
Úvod
Informace
Obsah balení
Příloha
Poznámka
• Přesvědčte se, zda jsou k monitoru přiloženy níže uvedené součásti.
Pokud nějaká součást chybí, kontaktujte svého prodejce.
Chcete-li zakoupit volitelné doplňky, obraťte se na nejbližšího prodejce.
Poznámka
• Neumísťujte výrobek na podlahu.
Monitor
Příručka
Průvodce rychlým
nastavením
Záruční list
Uživatelská příručka,
(Není k dispozici ve všech
Software MDC, software
zemích.)
MagicNet
kabel
Kabel D-Sub
Další pokyny
Napájecí kabel
Baterie (AAA X 2)
Dálkové ovládání
(Není k dispozici ve všech
Kryt otvoru
zemích.)
Konektor adaptéru BNC RCA
krytu USB & Šroub (1EA)
Semi Stand (Půlený stojánek)
Šroub: 4EA
Kryt pevného disku
K zakoupení samostatně
SOUPRAVA pro montáž na
stěnu
Kabel BNC
Sada reproduktorů
Kabel DVI
Kabel sítě LAN
Váš monitor
Pohled zepředu
1)
MENU
Pomocí tohoto tlačítka otevřete a zavřete nabídku obrazovky nebo zavřete nabídku nastavení.
2)
Navigační tlačítko (Tlačítko nahoru – dolů)
Slouží ke svislému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování hodnot nabídky. V režimu TV
slouží k výběru televizních kanálů.
3)
Tlačítko nastavení (Tlačítko doleva - doprava)/Tlačítko hlasitosti
Slouží k vodorovnému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování hodnot vybrané nabídky.
Rovněž slouží k nastavení hlasitosti.
4)
ENTER
Slouží k aktivaci označení položky nabídky.
5)
SOURCE
Slouží k přepínání z režimu PC do režimu Video.
Změnu zdroje lze provádět pouze u externích zařízení, která jsou právě připojená k monitoru.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI] → [MagicNet]
>>Klepnutím sem zobrazíte animaci.
6)
PIP
Stisknutím tlačítka PIP přepnete obrazovku PIP do režimu Zapnuto/vypnuto (On/Off).
Na obrazovce nemůže být umístěn více než jeden obraz v obraze (funkce PIP), protože konektor BNC a
komponenta využívají stejnou svorku.
>> Klepnutím sem zobrazíte animaci.
• PC
AV / S-Video / Component / HDMI Režim
• BNC
AV / S-Video / HDMI Režim
• DVI
AV / S-Video / Component Režim
• AV / S-Video
PC / BNC / DVI Režim
• Component
PC / DVI Režim
• HDMI
PC / BNC Režim
7)
Vypínač napájení í
Tento vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru.
8)
Snímač jasu
Funkce výrobku Snímač jasu automaticky zjišťuje úroveň jasu vnějšího světla a na základě těchto údajů
upravuje úroveň jasu.
9)
Kontrolka napájen
T Tato kontrolka během normálního provozu zeleně svítí a jednou zeleně zabliká, když monitor ukládá
nastavení do paměti.
10) Čidlo dálkového ovládání
Nasměrujte dílkový ovladač na tento bod na monitoru..
Poznámka
• V části PowerSaver této příručky naleznete další informace o funkcích pro úsporu energie. Nepoužíváte-li
monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej.
Pohled zezadu
Poznámka
• Podrobnější informace o zapojení kabelů naleznete v kapitole Zapojení kabelů v části Nastavení.
Konfigurace zadní části monitoru se může mírně lišit podle modelu monitoru.
1)
POWER S/W (Přepínač zapnutí/vypnutí
napájení) ON [ | ] / OFF [O]
Vypínání a zapínání monitoru.
2)
POWER IN (Port pro napájecí kabel) :
Kabel napájení, zapojuje se do zdířky monitoru a
zásuvky ve zdi.
3)
REMOTE OUT/IN
K monitoru lze připojit kabelové dálkové
ovládání.
4)
RS232C OUT/IN (Sériový port RS232C) :
Port programu MDC (Multiple Display Control)
5)
DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO
IN](Konektor zapojení audiosignálu
PC/DVI/BNC (vstup))
6)
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
Propojte konektor HDMI na zadní straně
monitoru s konektorem HDMI zařízení s
digitálním výstupem pomocí kabelu HDMI.
7)
DVI / PC / HDMI IN [RGB] (Konektor
zapojení videosignálu z počítače ) :
Pomocí kabelu D-Sub (15kolíkový D-Sub) –
Režim PC (analogový počítač)
8)
DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)]
(Konektor zapojení videosignálu z
počítače ) :
Pomocí kabelu DVI (DVI-D - DVI-D) – režim
DVI (digitální počítač)
9)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]
(Konektor zapojení komponentního
audiosignálu (vstup))
10) BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Konektor zapojení komponentního signálu
(výstup))
Zapojení BNC (analogový počítač): port zapojení R,
G, B, H, V
Zapojení komponentního signálu: port zapojení PR,
Y, PB
11) BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Konektor zapojení komponentního signálu
(vstup))
12) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Konektor zapojení
audiosignálu monitoru (vstup))
13) AV OUT [VIDEO](Konektor zapojení VIDEO) :
Režim AV (výstup)
14) AV IN [VIDEO](Konektor zapojení VIDEO)
(vstup)
15) AV OUT [S-VIDEO](Konektor zapojení SVideo): Režim S-Video (výstup)
16) AV IN [S-VIDEO](Konektor zapojení S-Video)
(vstup)
17) EXT SPEAKER(8 Ω) [- - L - +, - - R - +](VNĚJŠÍ
reproduktor (8 Ω))
18) AUDIO OUT [L-AUDIO-R](Konektor zapojení
audiosignálu monitoru (výstup))
AUDIO OUT (monitorový výstup): připojení PC, DVI,
BNC
19) LAN (Konektor zapojení místní sítě LAN)
20) USB (Konektor zapojení USB)
Kompatibilní s klávesnicí/myší a velkokapacitním
paměťovým zařízením.
Poznámka
• Počet monitorů, které mohou být propojeny prostřednictvím připojení dalšího zařízení, se může lišit v
závislosti na použitém kabelu, zdroji signálu atd. Při použití kabelu odolného proti degradaci signálu lze
připojit až deset zařízení.
21) Zámek Kensington
Zámek Kensington je zařízení používané pro fyzické
připevnění systému při jeho použití na veřejných
místech. (Zařízení pro uzamknutí musí být
zakoupeno zvlášť.)
Informace o používání zámku získáte u prodejce.
Poznámka
• V části Připojení monitoru naleznete další informace o propojení kabelů.
Dálkové ovládání
Poznámka
• Výkon dálkového ovládání může být ovlivněn televizním přijímačem nebo jinými elektronickými přístroji v
blízkosti monitoru – díky frekvenční interferenci může dojít k poruše.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Tlačítka MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
ENTER/PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Tlačítka nahoru – dolů a nalevo napravo
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
26.
PIP
27.
SOURCE
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
1)
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
ON / OFF
Toto tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí monitoru.
2)
MAGICNET
Tlačítko pro rychlé spuštění programu MagicNet.
3)
MDC
Tlačítko pro rychlé spuštění programu MDC.
4)
LOCK
Tímto tlačítkem lze aktivovat nebo deaktivovat funkční klávesy na dálkovém ovládání a na monitoru s
výjimkou tlačítek Napájení a LOCK.
5)
Tlačítka MagicNet
Pro MagicNet použijte tato tlačítka.
• Abeceda/ Číslice: Těmito tlačítky lze zadat adresu webové stránky.
• DEL: Slouží jako Back Space.
• SYMBOL: Slouží k zadávání znaků. (.O_-)
• ENTER: Slouží k zadávání.
6)
+100 -/-Stisknutím můžete vybírat kanály nad 100.
Například chcete-li vybrat kanál 121, stiskněte tlačítko +100, potom tlačítko 2 a 1.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
7)
VOL
Nastavuje hlasitost zvuku.
8)
MUTE
Slouží k dočasnému pozastavení (ztlumení) výstupu zvuku.
Chcete-li zvuk obnovit, v režimu Ztlumení stiskněte tlačítko MUTE nebo - VOL +.
TTX/MIX
9)
Televizní kanály poskytují služby textových informací prostřednictvím teletextu.
[TTX / MIX se používá zejména v Evropě. ]
10)
MENU
Pomocí tohoto tlačítka otevřete a zavřete nabídku obrazovky nebo zavřete nabídku nastavení.
11)
ENTER
Slouží k aktivaci označení položky nabídky.
12)
P.MODE( Picture Mode )
Po stisknutí tohoto tlačítka se dole uprostřed obrazovky zobrazí aktuální režim.
AV / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )
Tento monitor je vybaven čtyřmi automatickými nastaveními obrazu, které jsou přednastaveny výrobcem.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupnými předkonfigurovanými režimy.
( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC/DVI/BNC Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright je nová funkce, která optimalizuje způsob zobrazení obrazu podle jeho obsahu.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupnými předkonfigurovanými režimy.
( Entertain → Internet → Text → Custom )
13) AUTO
Slouží k automatickému nastavení zobrazení na obrazovce.(PC)
Pokud změníte rozlišení na ovládacím panelu, bude aktivována funkce Auto Adjustment.
14)
ENTER/PRE-CH
Stisknutím tohoto tlačítka se ihned vrátíte na předchozí kanál.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
15)
CH/P
V režimu TV slouží k výběru TV kanálů.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
16)
SOURCE
Slouží k přepínání z režimu PC do režimu Video.
17)
INFO
V horním levém rohu obrazovky se zobrazí informace o aktuálním zobrazení.
18)
EXIT
Slouží k zavření obrazovky s nabídkou.
19) Tlačítka nahoru – dolů a nalevo - napravo
Slouží k vodorovnému a svislému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování hodnot vybrané
nabídky.
20)
S.MODE
Po stisknutí tohoto tlačítka se dole uprostřed obrazovky zobrazí aktuální režim.
Tento monitor je vybaven integrovaným hi-fi stereofonním zesilovačem.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupnými předkonfigurovanými režimy.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
21) STILL
Jedním stisknutím tohoto tlačítka znehybníte obrazovku. Dalším stisknutím zrušíte znehybnění obrazovky.
22) FM RADIO
Zapne/vypne rádio FM.
V režimu PC/DVI nastavuje pouze ZVUK pro Rádio FM (FM Radio).
V oblastech se slabým signálem může při vysílání FM RADIO docházet k šumu.
V obecném režimu ZDROJ VIDEA nastaví režim RÁDIO FM (FM Radio)a vypne obrazovku.
- Funkce není pro tento monitor podporována.
23) P.SIZE
Stisknutím změníte velikost obrazovky.
SRS
24)
SRS
25)
DUAL/MTS
DUALFunkce STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll a MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO jsou k dispozici v
závislosti na typu vysílání nastaveném tlačítkem DUAL na dálkovém ovládání během sledování televizoru.
MTSMůžete vybrat režim MTS (Multichannel Television Stereo).
Typ zvuku Režim MTS/S
FM Stereo
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
SAP
Mono ↔ SAP
Výchozí
Ruční změna
Mono
- Funkce není pro tento monitor podporována.
26)
PIP
Stisknutím tlačítka PIP přepnete obrazovku PIP do režimu Zapnuto/vypnuto (On/Off).
27)
SOURCE
Slouží k výběru zdroje videa.(PIP)
28) SWAP
Slouží k záměně obsahu obrazu v obraze a hlavního obrazu.
Obraz v obraze se zobrazí na hlavním zobrazení a obsah hlavního zobrazení se zobrazí v okně obrazu v
obraze.
29)
SIZE
Můžete měnit velikost obrazu.
30)
REW
Převinout zpět
31)
STOP
Zastavit
32)
PLAY / PAUSE
Přehrát / Pozastavit
33)
FF
Převinout vpřed
© 1995~2007 SAMSUNG. Všechna práva vyhrazena
Zvolte jazyk
Hlavní stránka
Model
SyncMaster 570DXn
Bezpečnostní opatření
Úvod
Zapojení
Instalace soupravy stojanu
Zapojení monitoru
Používání softwaru
Nastavení monitoru
Odstraňování závad
Specifikace
Barva a vzhled výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu a specifikace výrobku se mohou změnit bez
předchozího upozornění z důvodu zlepšení výkonu výrobku.
Zapojení
Informace
Instalace soupravy stojanu
Příloha
Poznámka
• Používejte pouze šrouby dodané se zařízením.
Upozornění
Společnost Samsung Electronics neodpovídá za škody způsobené použitím jiného stojanu než
předepsaného.
Instalace provizorního stojanu
Levý stojan
Pravý stojan
Upozornění
Štítek „CAUTION“ přilepte dozadu.
1)
Na ochranu výrobku je jako příslušenství připojen kryt otvoru. Chrání otvor ve spodní části monitoru, kde je
vložen podstavec. Pokud na monitor instalujete sadu pro upevnění na zeď, umístěte na něj kryt otvoru.
2)
Vložte ho do otvoru ve spodní části monitoru. Vložte šroub dodaný s kryt otvoru na označené místo a
důkladně ho upevněte.
Upozornění
Rozlišení nemusí být u jednotlivých modelů výrobku stejné. Informace o optimálním rozlišení najdete v
návodu k použití.
Zapojení monitoru
Pokud je napájecí kabel s uzemněním
Poškození zemnicího vodiče může způsobit elektrický šok. Před zasunutím napájecího kabelu do
zásuvky musí být zemnicí vodič správně připojen. Při odpojování zemnicího vodiče musí být vodič
nejdříve odpojen od zdroje napájení.
Poznámka
• DVD přehrávač, videorekordér, videokameru nebo počítač. Podrobné informace o připojení zařízení s
audiovizuálním vstupem naleznete v kapitole Uľivatelské ovládací prvky v oddíle Nastavení monitoru.
Připojení počítače
1)
Připojte napájecí kabel monitoru do zdířky na zadní straně monitoru.
Zapněte napájení.
2)
Existují 3 způsoby připojení výstupu D-sub k monitoru.
Vyberte se jeden z těchto způsobů:
2-1)
Použijte konektor D-sub (analogový) na videokartě.
Zapojte konektor D-sub do 15kolíkového portu RGB na zadní straně monitoru a do 15kolíkového
portu D-sub v počítači.
2-2)
Použijte konektor DVI (digitální) na videokartě.
Zapojte kabel DVI do portu DVI(HDCP) na zadní straně monitoru a do portu DVI v počítači.
2-3)
Použijte konektor BNC (analogový) na videokartě.
Spojite BNC kabel na BNC/COMPONENT IN – R,G,B,H,V stražnjoj strani monitora i 15-pinski Dsub priključak na računalu.
3)
Připojte zvukový kabel monitoru do zdířky pro zvuk na zadní straně počítače.
Poznámka
• Zapněte počítač i monitor.
Poznámka
• Kabely DVI a BNC nejsou součástí dodávky.
Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, obra»te se na místní servisní středisko společnosti Samsung
Electronics.
Připojení počítače
1)
Zařízení s audiovizuálním vstupem, např. videorekordéry nebo videokamery, se připojují do zdířky AV IN
[VIDEO] nebo AV IN [S-VIDEO] monitoru pomocí kabelu S-VHS nebo BNC.
2)
Propojte zdířky zvuku Audio (L - levý) a Audio (R - pravý) videorekordéru nebo videokamery pomocí
zvukových kabelů se zdířkami AV AUDIO IN [L-AUDIO-R].
Poznámka
• Tlačítkem Source (Zdroj) na čelní straně monitoru nebo dálkovém ovladači vyberte moľnost AV nebo SVideo odpovídající videorekordéru nebo videokameře.
• Poté spusťte videorekordér nebo videokameru s vloženou kazetou.
Poznámka
• Kabely S-VHS a BNC nejsou součástí dodávky.
Připojení DVD přehrávače
1)
Propojte zdířky COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru se zdířkami zvukového výstupu AUDIO
OUT na DVD přehrávači pomocí sady zvukových kabelů.
2)
Propojte zdířky BNC/COMPONENT IN - port PR, Y, PB na monitoru se zdířkami PR, Y, PB na DVD
přehrávači pomocí kabelu Component.
Poznámka
• Tlačítkem Source (Zdroj) na čelní straně monitoru nebo dálkovém ovladači vyberte moľnost Component
odpovídající DVD přehrávači.
• Poté spusťte DVD přehrávač s vloženým diskem DVD.
Poznámka
• Kabel Component není součástí dodávky.
Popis komponentního videa naleznete v uživatelské příručce DVD přehrávače.
Připojení videokamery
1)
Najděte výstupní zdířky A/V na videokameře. Obvykle se nacházejí na boku nebo na zadní straně
videokamery.
Propojte zdířky výstupu zvuku AUDIO OUTPUT na videokameře se zdířkami AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]
na monitoru pomocí sady zvukových kabelů.
2)
Propojte zdířku výstupu obrazu VIDEO OUTPUT na videokameře se zdířkami AV IN [VIDEO] na monitoru
obrazovým kabelem.
Poznámka
• Tlačítkem Source (Zdroj) na čelní straně monitoru nebo dálkovém ovladači vyberte moľnost AV
odpovídající videokameře.
• Poté spusťte videokameru s vloženou kazetou.
Poznámka
• Zde zobrazené obrazové a zvukové kabely se obvykle dodávají s videokamerou.
(Pokud tomu tak není, navštivte místní prodejnu se spotřební elektronikou.)
Pokud je videokamera stereofonní, bude třeba připojit sadu dvou kabelů.
Připojení digitálního televizního přijímače (DTV)
Poznámka
• Uvádíme připojení běľného digitálního televizního přijímače.
1)
Propojte zdířky BNC/COMPONENT IN - port PR, Y, PB na monitoru se zdířkami PR, Y, PB na digitálním
televizním přijímači pomocí kabelu Component.
2)
Propojte zdířky COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru se zdířkami zvukového výstupu AUDIO
OUT na DVD přehrávači pomocí sady zvukových kabelů.
Poznámka
• Tlačítkem Source (Zdroj) na čelní straně monitoru nebo dálkovém ovladači vyberte moľnost Component
odpovídající digitálnímu televiznímu přijímači.
Poznámka
• Popis komponentního videa naleznete v uživatelské příručce k digitálnímu televiznímu přijímači.
Připojení reproduktorů
Poznámka
• Upevněte PŘIJÍMAČ a reproduktor pomocí šroubků.
* Připojte sadu reproduktorů bez stojanu.
Poznámka
• Propojte kabelem reproduktoru zdířku pro reproduktor na zadní straně PŘIJÍMAČE se zdířkou
reproduktoru na zadní straně reproduktoru.
Poznámka
• Nepřemísťujte PŘIJÍMAČ s reproduktorem, pokud jsou propojené.
Může dojít k poškození držáku pro připojení reproduktoru PŘIJÍMAČE.
Připojení zvukového systému
Poznámka
• Propojte sadou zvukových kabelů konektory AUX L, R na AUDIO SYSTEM (ZVUKOVÉM SYSTÉMU) s
konektory AUDIO OUT [L-AUDIO-R] na monitoru.
Připojování k drátovému dálkovému ovládání
Poznámka
• Monitor lze ovládat pomocí ovládacích signálů z dalších zařízení přijatých prostřednictvím terminálu
REMOTE OUT (výstup dálkového ovládání).
• Zařízení lze ovládat pomocí ovládacích signálů z dalších zařízení přijatých prostřednictvím terminálu
REMOTE IN (vstup pro dálkové ovládání).
Poznámka
• Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud další zařízení podporují terminály kabelového dálkového
ovládání I/O (vstup/výstup).
Připojení HDMI
Poznámka
• Zařízení, jako digitální přehrávač DVD, jsou připojeny k přípojce HDMI na monitoru pomocí kabelu HDMI.
Poznámka
• Počítač nelze připojit ke konektoru HDMI IN.
Připojení pomocí kabelu DVI-HDMI
1)
Pomocí kabelu DVI-HDMI propojte výstupní konektor DVI zařízení s digitálním výstupem ke konektoru
HDMI IN na monitoru.
2)
Připojte červené a bílé zdířky kabelu stereo RCA ke konektorům zvukového výstupu zařízení s digitálním
výstupem stejné barvy a připojte opačné zdířky ke konektoru HDMI/PC DVI-D AUDIO IN na monitoru.
Připojte kabel sítě LAN.
1)
Připojte kabel sítě LAN.
Připojení USB.
1)
Můžete připojit zařízení USB, například myš nebo klávesnici.
Použití krytu USB
Při používání malých externích zařízení, jako přenosná paměťová karta a jejich připojení k terminálu USB na
zadní straně monitoru hrozí ztráta nebo krádež. Instalací krytu USB po připojení externího zařízení můžete
krádeži nebo ztrátě zabránit.
1)
Vložte díl
2)
Zarovnejte díl
krytu USB s drážkou ve spodní části dílu
Zarovnejte díl
krytu USB se spodní částí dílu
3)
krytu USB do drážky v dílu
na zadní straně monitoru.
Do drážky zarovnané v kroku [2] vložte šroub a utáhněte jej.
Zarovnejte
s
a pomocí šroubu je zafixujte.
Používání krytu pevného disku
Je možné nainstalovat externí pevný disk USB 2,5“.
na zadní straně monitoru.
na zadní straně monitoru.
1)
Vložte část
do drážky v horní části dílu
a část
vložte do drážky ve spodní části dílu
Kabel USB externího pevného disku lze propojit prostřednictvím části
2)
.
s konektorem USB monitoru.
Zkontrolujte, zda jsou díly správně připevněny.
Poznámka
• Chcete-li kryt pevného disku sejmout, jemně zatáhněte za část
.
© 1995~2007 SAMSUNG. Všechna práva vyhrazena
Zvolte jazyk
Hlavní stránka
Model
SyncMaster 570DXn
Bezpečnostní opatření
Úvod
Zapojení
Používání softwaru
Nastavení monitoru
Odstraňování závad
Kontrola funkce autotestu
Kontrolní seznam
Časté dotazy
Specifikace
Barva a vzhled výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu a specifikace výrobku se mohou změnit bez
předchozího upozornění z důvodu zlepšení výkonu výrobku.
Odstraňování závad
Informace
Kontrola funkce autotestu
Příloha
Poznámka
• Než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující položky. Setkáte-li se s problémy, které nedokážete sami
odstranit, obraťte se na servisní středisko.
Kontrola funkce autotestu
Monitor obsahuje funkci samokontroly, která umožňuje kontrolu správné funkce monitoru.
1)
Vypněte monitor i počítač.
2)
Odpojte videokabel ze zadní části počítače.
3)
Zapněte monitor.
Pokud je na černém pozadí monitoru zobrazen následující obrázek ("Check Signal Cable" (Zkontrolujte
videokabel)), monitor se nachází v normálním funkčním stavu, ale nemůže najít žádný videosignál: V
režimu automatického testu svítí zelený indikátor napájení a po obrazovce se pohybuje číslo.
4)
Vypněte monitor a připojte video kabel znovu; potom zapněte počítač i monitor.
Pokud obrazovka monitoru zůstává i po předchozí proceduře prázdná, zkontrolujte funkci grafického adaptéru a
počítače; monitor pravděpodobně pracuje normálně.
Prostředí
Obrazovku lze sledovat dokonce v zobrazení větším než 1920 x 1080. Asi na minutu se však zobrazí následující
zpráva; Můžete si vybrat, zda změnit rozlišení obrazovky nebo po tuto dobu zůstat v aktuálním režimu. Pokud
bude obnovovací frekvence vyšší než 85 Hz, uvidíte černou obrazovku, protože monitor frekvence nad 85 Hz
nepodporuje.
Poznámka
• Hodnoty rozlišení nebo frekvencí, které tento monitor podporuje, najdete v části Technické údaje >
Předvolené režimy.
Údržba a čištění
1)
Údržba pláště monitoru
Odpojte napájecí kabel a očistěte měkkým hadříkem.
•
Nepoužívejte benzen, rozpouštědla, jiné hořlaviny ani mokrý hadřík.
•
Aby se zabránilo poškození obrazovky, doporučujeme používat
čistič Samsung.
2)
Údržba ploché obrazovky Opatrně očistěte měkkým hadříkem (flanel).
Čištění provádějte jemně měkkou látkou (bavlněný flanel).
•
Nepoužívejte aceton, benzen nebo rozpouštědlo.
(Tyto látky mohou způsobit poškození nebo deformaci povrchu
obrazovky.)
•
Náklady za opravy způsobené vlastní vinou hradí uživatel.
Příznaky a doporučená opatření
Poznámka
• Monitor obnoví obrazový signál přicházející z počítače. Monitor reprodukuje videosignál z počítače. Pokud
dojde k závadě počítače nebo grafické karty, může z obrazovky zmizet obraz, může dojít ke zhoršení
zobrazení barev, šumům, k zobrazení zprávy Video mode not supported (Tento obrazový režim není
podporován), atd. V takovém případě nejdříve zkontrolujte příčinu problému a potom se obraťte na servisní
středisko nebo na prodejce.
1)
Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a propojovací videokabel správně připojeny k počítači.
2)
Zkontrolujte, zda počítač během restartování vydal více než 3 zvukové signály.
3)
Pokud jste nainstalovali novou grafickou kartu nebo jste počítač sestavili z dílů, zkontrolujte, zda jste
(Pokud ano, požádejte o poprodejní servis základní desky počítače.)
nainstalovali ovladač grafického adaptéru a ovladač monitoru.
4)
Zkontrolujte, zda je skenovací frekvence obrazovky nastavena na 50 Hz ~ 85 Hz.
5)
Máte-li potíže s instalací ovladače grafického adaptéru, restartujte počítač a spusťte jej v nouzovém režimu,
(Při použití maximálního rozlišení by neměla překročit 60 Hz.)
odeberte grafický adaptér v části Ovládací panely , Systém a Správce zařízení a potom opět restartujte
počítač a nainstalujte znovu ovladač grafického adaptéru.
Kontrolní seznam
Poznámka
• V následujícím přehledu jsou uvedeny možné problémy a jejich řešení. Než se obrátíte na servis, pokuste
se pomocí informací v této části zjistit, zda nejste schopni vyřešit problém sami. Potřebujete-li pomoc,
zavolejte na telefonní číslo v části Informace nebo se obraťte na prodejce.
Problémy s instalac (PC)
Poznámka
• Jsou zde uvedeny problémy související s instalací monitoru a jejich řešení.
problémy
Obrazovka monitoru bliká.
Možné řešení
z Zkontrolujte, zda propojovací videokabel mezi počítačem a
monitorem řádně připojen a zajištěn.
(Viz Připojení k počítači.)
Problémy s obrazovkou
Poznámka
• Jsou zde uvedeny problémy související s obrazovkou a jejich řešení.
problémy
Na obrazovce není žádný obraz a
indikátor napájení nesvítí.
Možné řešení
z Zkontrolujte, zda je kabel napájení řádně připojen a zda je
monitor LCD zapnutý.
(Viz část Připojení k monitoru.)
Zpráva Check Signal Cable
(Zkontrolujte videokabel).
z Zkontrolujte, zda je videokabel řádně připojen k počítači nebo ke
zdrojům videa.
(Viz část Připojení k monitoru.)
z Zkontrolujte, zda jsou počítač nebo zdroje videa zapnuté.
Zpráva Not Opimum Mode
(Nepodporovaný režim)
z Zkontrolujte nastavení maximálního rozlišení a frekvence
grafického adaptéru.
z Porovnejte tyto hodnoty v tabulce Předvolené režimy.
Obraz svisle přebíhá.
z Zkontrolujte, zda je propojovací videokabel řádně připojen.
Znovu kabel řádně připojte.
(Viz Připojení k počítači.)
Obraz není ostrý. Obraz je
z Spusťte nastavení frekvence Coarse a Fine.
rozmazaný.
z Po odpojení veškerého příslušenství
(prodlužovacího videokabelu atd.) zařízení znovu zapněte.
z Nastavte rozlišení a frekvenci na doporučené hodnoty.
Obraz je nestabilní a chvěje se.
Na obrazovce se zobrazují odrazy
obrazu.
Obraz je příliš světlý nebo příliš
tmavý.
z Zkontrolujte, zda se nastavení rozlišení a frekvence počítačové
grafické karty nachází v rozsahu podporovaném monitorem.
V opačném případě tato nastavení změňte podle aktuálních
Informací v nabídce obrazovky a v tabulce Předvolené režimy.
z Upravte nastavení Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast).
(Viz část Brightness, Contrast)
Barva obrazovky není jednolitá
Barevný obraz je deformovaný
tmavými stíny.
z Upravte nastavení Custom v nabídce Color Adjustment (Úpravy
barev) OSD.
Bílá není správná.
Indikátor napájení bliká zeleně.
z Monitor právě ukládá provedené změny nastavení do paměti
OSD.
Na obrazovce není zobrazen žádný
obraz a indikátor napájení svítí
z Monitor používá vlastní systém řízení spotřeby.
zeleně nebo bliká v intervalu 0,5
z Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
nebo 1 sekund.
Obrazovka je prázdná a bliká.
z Pokud se po stisknutí tlačítka MENU na obrazovce objeví
zpráva „TEST GOOD (TEST V POŘÁDKU)“, zkontrolujte, zda je
zapojení kabelů mezi monitorem a počítačem v pořádku.
Problémy se zvukem
Poznámka
• V následující části jsou uvedeny problémy se zvukem a jejich řešení.
problémy
Možné řešení
z Ujistěte se, že zvukový kabel je řádně připojen k portu audio-in
Není k dispozici žádný zvuk.
na monitoru i k portu audio-out na zvukové kartě.
(Viz část Připojení k monitoru.)
z Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
z Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
Příliš nízká hlasitost.
z Pokud je i po nastavení hlasitosti na maximum úroveň příliš
nízká, zkontrolujte ovládání hlasitosti v softwaru zvukové karty
v počítači.
Zvuk je příliš vysoký nebo příliš
z Upravte nastavení Výšky a Hloubky na příslušnou úroveň.
hluboký.
Problémy s dálkovým ovládáním
Poznámka
• V následující části jsou uvedeny problémy související s dálkovým ovládáním a jejich řešení.
problémy
Možné řešení
Tlačítka dálkového ovládání
z Zkontrolujte polaritu baterií (+/-).
nereagují.
z Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.
z Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení.
z Zkontrolujte, zda je kabel napájení řádně připojen.
z Zkontrolujte, zda se v bezprostřední blízkosti nenachází
speciální fluorescenční nebo neónová lampa.
Problémy s MagicNet
Poznámka
• Vytvoření systémového disku USB Flash
problémy
Vytvoření systémového disku USB
Možné řešení
1.
YPomocí nástroje pro vytvoření systémového disku můžete
přeměnit paměťové médium USB o kapacitě 512 MB nebo vyšší
Flash
na systémový disk. (Například nástroj HP USB Disk Storage
Format Tool)
2.
Zkopíruje duch OS a spustitelné soubory na disk USB.
3.
Stisknutím klávesy F2 zadejte do obrazovky loga BIOS nabídku
BIOS počítače. Poté zvolte v nabídce Zavádění možnost
Nejdříve zavádět USB a stiskněte klávesu Enter.
4.
Při připojení disku USB zapněte počítač a spusťte režim DOS.
5.
Spusťte C:\ghost.exe a z nabídky zvolte Local › Partition › From
Image. Vyberte duch, kterým chcete aktualizovat disk USB a
zvolte cílový disk.
6.
Po dokončení aktualizece duchu se počítač automaticky
restartuje.
Časté dotazy
Dotaz
Jak mohu změnit frekvenci?
Odpověď
Frekvenci lze změnit změnou konfigurace grafického adaptéru.
Pamatujte, že podpora grafických adaptérů se může různit podle
použité verze ovladače. (Podrobnosti naleznete v příručce k počítači
nebo videokartě.)
Jak mohu nastavit rozlišení?
z Systémy Windows XP:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely, Vzhled a
motivy, Obrazovka, Nastavení.
z Systémy Windows ME/2000:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely, Obrazovka,
Nastavení.
* Podrobnosti si vyžádejte u výrobce grafického adaptéru.
Jak mohu nastavit funkci systému
pro úsporu energie (Power Saver)?
z Systémy Windows XP:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely, Vzhled a
motivy, Obrazovka, Nastavení.
Tuto funkci nastavte pomocí parametrů subsystému BIOS
počítače nebo pomocí spořiče obrazovky. (Podrobnější
informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows či k
počítači).
z Systémy Windows ME/2000:
Nastavte rozlišení pomocí oken Ovládací panely → Obrazovka
→ Nastavení.
Tuto funkci nastavte pomocí parametrů subsystému BIOS
počítače nebo pomocí spořiče obrazovky. (Podrobnější
informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows či k
počítači).
Jak mám čistit skříň monitoru a
Odpojte napájecí kabel a pak vyčistěte monitor měkkou látkou
LCD obrazovku?
s použitím buď čistícího roztoku nebo čisté vody.
Dbejte na to, aby na povrchu skříně nezůstaly žádné zbytky čisticího
prostředku a abyste skříň nepoškrábali. Dbejte rovněž na to, aby se
do monitoru nedostala žádná voda.
Jak lze přehrávat video?
Přehrávání videozáznamů podporuje pouze kodeky MPEG1 a WMV.
Pro přehrávání videozáznamu je třeba nainstalovat příslušný kodek.
Některé kodeky nemusí být nekompatibilní.
© 1995~2007 SAMSUNG. Všechna práva vyhrazena
Download PDF

advertising