Samsung | NX-N2 | Samsung NX-N2 Uživatelská přiručka

Uživatelská
příručka
NX-N2
Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace
mohou být změněny bez předchozího upozornění za
účelem zlepšení výkonu výrobku.
BN46-00400A-05
Obsah
PŘED POUŽITÍM
VÝROBKU
PŘÍPRAVA
POUŽITÍ "PCOIP"
4
Copyright
5
5
Ikony použité v této příručce
Symboly u bezpečnostních opatření
6
Zabezpečení prostoru instalace
6
Bezpečnostní opatření pro skladování
7
Bezpečnostní opatření
7
8
10
Elektřina a bezpečnost
Instalace
Provoz
14
Kontrola příslušenství
14
Kontrola příslušenství
16
Části
16
18
Pohled zepředu
Opačná strana
19
Instalace
19
20
21
Připojení kolébky
Připojení výrobků
Zámek proti krádeži
22
Co znamená "PC over IP"?
23
Připojení pro použití systému "PCoIP"
23
24
25
25
26
27
28
Připojení pomocí kabelu DP
Připojení k sekundárnímu monitoru
Připojení sluchátek
Připojení mikrofonu
Připojení k síti LAN
Připojení zařízení USB
Připojení napájení
29
Připojte se k hostitelskému počítači
pomocí kabelu LAN
Obsah
2
Obsah
PRŮVODCE
ODSTRAŇOVÁNÍM POTÍŽÍ
SPECIFIKACE
PŘÍLOHA
30
"PCoIP"
30
30
31
32
47
51
53
60
62
63
64
65
Nabídka na obrazovce (OSD)
Připojovací obrazovka
Nabídka Options obrazovky OSD
Okno Configuration
Okno Diagnostics
Okno Information
Okno User Settings
Okno Password
Wake On LAN
Wake on USB
OSD Logo Upload
Firmware Update
66
Požadavky před kontaktováním
zákaznického střediska společnosti
Samsung
66
Kontrolní kroky
67
Obecné
68
Spotřeba energie
69
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
74
Odpovědnost za placenou službu
(náklady pro zákazníky)
74
74
75
Nejedná se o vadu výrobku.
Pokud dojde k poškození výrobku vinou
zákazníka.
jiného důvodu.
76
Správná likvidace
76
Správná likvidace výrobku (Elektrický a
elektronický odpad)
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
76
REJSTŘÍK
Obsah
3
Před použitím výrobku
Copyright
Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.
© 2014 Samsung Electronics
Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.
Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics
je zakázáno.
Logo SAMSUNG je registrovanou ochrannou známkou společnosti Samsung Electronics.
Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC jsou registrované ochranné známky společnosti Video Electronics Standards
Association.

Správní poplatek bude účtován v případě, že

(a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).

(b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).

Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli
práce nebo dojde k návštěvě technika.
Před použitím výrobku
4
Před použitím výrobku
Ikony použité v této příručce
Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může
od obrázků lišit.
Symboly u bezpečnostních opatření
Výstraha
Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
Varování
Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození
majetku.
Činnosti vyznačené symboly jsou zakázány.
Pokyny vyznačené na symbolech je třeba bezpodmínečně dodržovat.
Před použitím výrobku
5
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
V okolí výrobku ponechejte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může
způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené
v následující části.

Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.

Tento výrobek lze nainstalovat v poloze na výšku i na šířku
Bezpečnostní opatření pro skladování
Chcete-li získat informace o tom, jak čistit vnitřek výrobku, kontaktujte nejprve servisní středisko
(strana 69). (Údržba je zpoplatněna).
Před použitím výrobku
6
Před použitím výrobku
Bezpečnostní opatření
Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může od obrázků lišit.
Elektřina a bezpečnost
Výstraha
Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou
elektrickou zásuvku.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nezapojujte do stejné elektrické zásuvky příliš mnoho spotřebičů.

Jinak může dojít k přehřátí zásuvky a následně k požáru.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.

Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.
Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.

Nestabilní zapojení může způsobit požár.
!
Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro
izolovaná zařízení typu 1).
!

Může dojít k poranění nebo úrazu elektrickým proudem.
Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Nepokládejte na napájecí
kabel žádné těžké předměty.

Poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem nebo
požár.
Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud jsou kolíky napájecího kabelu či výstupní konektor pokryty nečistotami
(např. prachem), otřete je suchým hadříkem.
!

V opačném případě může dojít k požáru.
Před použitím výrobku
7
Před použitím výrobku
Varování
Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky, pokud je monitor v provozu.

Může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.
Napájecí kabel nepoužívejte pro jiné výrobky než ty, které jsou schváleny
společností Samsung.

!
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.

Dojde-li u monitoru k jakémukoli problému, přerušte zcela napájení monitoru
odpojením napájecího kabelu.

Tlačítko napájení na výrobku neumožňuje úplné přerušení napájení.
Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
!
Instalace
Výstraha
Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor
neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.

V opačném případě může dojít k požáru.
Neinstalujte výrobek do úzkých prostor s nedostatečným větráním, například do
knihovny nebo skříně.

V opačném případě může po zvýšení vnitřní teploty dojít k požáru.
Plastový sáček od monitoru nenechávejte na místě, které je v dosahu dětí.

Děti by se mohly udusit.
Před použitím výrobku
8
Před použitím výrobku
Neinstalujte zařízení na nestabilní nebo vibrující povrch (nestabilní police, šikmý
povrch atd.).

Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.

Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho
poškození nebo požár.
Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti
(kapky vody atd.), oleji nebo kouři.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých
předmětu (např. topení).

V opačném případě může dojít ke snížení životnosti monitoru nebo požáru.
Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.

Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.
Jedlý tuk, např. sójový olej, může způsobit poškození nebo deformaci výrobku.
Neinstalujte monitor v kuchyni ani v blízkosti kuchyňské linky.
Varování
Při přenášení monitoru dbejte, aby vám neupadl.

V opačném případě může dojít k jeho poškození nebo zranění osob.
Opatrně monitor položte.

Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.
Před použitím výrobku
9
Před použitím výrobku
SAMSUNG
!
Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství
jemného prachu, chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti
nebo umístění produktu na místo, kde by měl monitor delší dobu nepřetržitě
fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.

Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se nejprve s
centrem služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 69).
Nenechávejte ani neinstalujte výrobek na podlahu.

Prudké pohyby, například kopnutí nebo velká zátěž, například při šlápnutí na
výrobek, mohou způsobit závadu výrobku nebo zranění osob.
Provoz
Výstraha
Monitor funguje pod vysokým napětím. Nepokoušejte se jej sami rozebírat
opravovat nebo upravovat.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům
společnosti Samsung (strana 69).
Před stěhováním výrobku vypněte napájení a odpojte napájecí kabel a ostatní
všechny připojené kabely.

V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a následně
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud výrobek vydává nezvyklý zvuk, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř,
okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb
zákazníkům společnosti Samsung (strana 69).

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Zajistěte, aby děti nesedaly na výrobek ani do něho nekopaly.

Může dojít k pádu monitoru a následně k poranění či vážnému zranění
vašeho dítěte.
Pokud dojde k pádu výrobku nebo k poškození vnějšího povrchu, vypněte
výrobek, odpojte napájecí kabel a kontaktujte centrum služeb zákazníkům
společnosti Samsung (strana 69).

V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Před použitím výrobku
10
Před použitím výrobku
Nesedejte na výrobek.

Mohlo by dojít k poškození skříně výrobku či konektorů nebo ke zranění.
Během bouřky výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepřesunujte výrobek taháním za napájecí nebo signální kabel.

V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a monitoru a
následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky.
Prostor okamžitě vyvětrejte.

Jiskry mohou způsobit explozi nebo požár.
Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé
látky.

Mohlo by dojít k explozi nebo požáru.
Do větracích otvorů nebo konektorů výrobku nevkládejte žádné kovové předměty
(například jídelní hůlky, mince nebo sponky) Do větracích otvorů nebo konektorů
výrobku nevkládejte žádné hořlavé předměty (například papír nebo zápalky).

Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení
výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte kontaktujte centrum služeb
zákazníkům společnosti Samsung (strana 69).

Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.)
nebo kovové předměty,

Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení
výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte kontaktujte centrum služeb
zákazníkům společnosti Samsung (strana 69).

Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Před použitím výrobku
11
Před použitím výrobku
Varování
Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte
napájecí kabel z elektrické zásuvky.

V opačném případě může dojít k požáru, který je způsoben nahromaděným
prachem, přehřátím, elektrickým šokem nebo probíjením elektrického
proudu.
Napájecí adaptéry stejnosměrného proudu nenechávejte u sebe.

V opačném případě může dojít k požáru.
Před použitím stejnosměrného napájecího adaptéru z něj odstraňte plastový
sáček.

V opačném případě může dojít k požáru.
Zabraňte vniknutí vody nebo výskytu vlhkosti ve stejnosměrném napájecím
zařízení.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.

Při umývání podlahy dejte pozor, aby stejnosměrný napájecí adaptér
nenavlhl.
Stejnosměrný napájecí adaptér nesmí být umístěn v blízkosti zdroje tepla.

V opačném případě může dojít k požáru.
Stejnosměrný napájecí adaptér musí být umístěn na dobře větraném místě.
!
Pokud napájecí adaptér AC/DC umístíte tak, aby visel a kabelový vstup směřoval
nahoru, může do adaptéru vniknout voda nebo jiné cizí látky a způsobit jeho
selhání.
!
Ujistěte se, že napájecí adaptér AC/DC leží na rovném stole nebo na podlaze.
V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Před použitím výrobku
12
Před použitím výrobku
Uchovávejte příslušenství malých rozměrů použité s monitorem na místě mimo
dosah dětí.
!
Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

Může dojít k poškození monitoru nebo zranění osob.
Při použití náhlavních sluchátek (sluchátek do uší) nenastavujte příliš vysokou
úroveň hlasitosti.

Takto zvýšená hlasitost zvuku může mít při dlouhodobém trvání negativní
dopad na váš sluch.
Před použitím výrobku
13
1
1.1
Příprava
Kontrola příslušenství
1.1.1 Kontrola příslušenství

Pokud chybí některá součást, kontaktujte prodejte, u kterého jste monitor zakoupili.

Vzhled konkrétních částí příslušenství se může lišit od vzhledu na obrázku.
Součásti
Příručka pro rychlou instalaci
Záruční list
Uživatelská příručka
(V některých zemích není
k dispozici)
Výrobek
Napájecí kabel
Kolébka
Šroub (M4 X L8)
Adaptér napájení
stejnosměrným proudem
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.
1 Příprava
14
1
Příprava
Samostatně prodávané příslušenství
Následující příslušenství lze zakoupit u nejbližšího prodejce.
Kabel LAN
Kabel USB
Kabel HDMI-DVI
Kabel DVI
Kabel DVI-RGB
Kabel DP
Myš (USB)
Klávesnice
Mikrofon
Sluchátka
1 Příprava
15
1
1.2
Příprava
Části
1.2.1 Pohled zepředu
Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
A
Konektory
Popis
Slouží k zapnutí a vypnutí výrobku.
Na dvě sekundy stiskněte tlačítko
.
Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek.
Slouží k připojení mikrofonu.
Slouží k připojení k zařízení USB.

Doporučujeme připojit klávesnici a myš ke konektorům
[
(2.0)].

Zkontrolujte, zda je externí pevný disk připojen k vyhrazenému
konektoru [
(2.0) HDD]. Doporučujeme používat externě
napájený přenosný pevný disk s napájecím adaptérem.
1 Příprava
16
1
Příprava
Konektory
Popis
Slouží k připojení k zařízení USB.
A
Reproduktor
1 Příprava
17
1
Příprava
1.2.2 Opačná strana
Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Konektory
Popis
Slouží k připojení k zařízení USB.
Slouží k připojení monitoru kabelem DP.
Zvukový výstup přes konektor [DP OUT] není podporován.
Slouží k připojení monitoru kabelem DVI.
Konektor podporuje digitální i analogový výstup.
Chcete-li používat analogový výstup, připojte zařízení do
konektoru pomocí kabelu DVI-RGB (prodává se samostatně).
Umožňuje připojení k síti pomocí kabelu sítě LAN.
Umožňuje připojení ke stejnosměrnému napájecímu adaptéru.
1 Příprava
18
1
1.3
Příprava
Instalace
1.3.1 Připojení kolébky

Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů
za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Tento výrobek lze nainstalovat v poloze na výšku i na šířku
Vertikální typ
Horizontální typ
1 Příprava
19
1
Příprava
1.3.2 Připojení výrobků
4
A
Poznámky

Při připojování cloudboxu k monitoru zkontrolujte, zda je kolem sestavy cloudboxu a monitoru
prostor alespoň 10 cm.

Pokud připojujete cloudbox k monitoru, doporučujeme připojit cloudbox ke kolébce vodorovně.
Nepřipojujte jej svisle.

Rozměry cloudboxu jsou 100 x 100 mm podle norem VESA. Používané šrouby musí odpovídat
normám VESA. Jiné šrouby mohou cloudbox poškodit nebo způsobit jeho odpojení a pád na zem.
Společnost Samsung nenese odpovědnost za škody spojené s používáním součástí, které
neodpovídají normám VESA.

Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardům VESA.

Chcete-li připojit cloudbox k monitoru, vyrovnejte a pevně upevněte kolébku ( A ) ke slotům na
monitoru.
1 Příprava
20
1
Příprava
1.3.3 Zámek proti krádeži
Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech. Tvar a zajišťovací
mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
Uzamykací zařízení se prodává samostatně.
Postup instalace zámku:
1
2
3
4
Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
Vložte zámek Kensington do bezpečnostního slotu na straně cloudboxu.
Uzamkněte zámek.

Zámek je třeba koupit zvlášť.

Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.

Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.
1 Příprava
21
2
2.1
Použití "PCoIP"
Co znamená "PC over IP"?
do racku

Pracovní stanice
Cloudbox přijímá obrázky z šifrovaného souboru na serverovém počítači přes síť LAN a poté je
dekóduje a zobrazuje na připojených zobrazovacích zařízeních. Je-li ke konektoru DP na cloudboxu
připojeno pouze jedno zobrazovací zařízení, může cloudbox podporovat jeden displej při
maximálním rozlišení 2560 x 1600. Pokud jsou ke konektorům DP a DV-I OUT současně připojena
dvě zobrazovací zařízení, může cloudbox podporovat oba displeje při maximálním rozlišení
1920 x 1200.

Cloudbox je připojen k serverovému počítači. To zajišťuje vyšší zabezpečení a umožňuje vám přístup
k internetu, vytváření dokumentů a úpravu obrázků pomocí serverového počítače.
Díky konektorům USB můžete připojit a používat externí vstupní zařízení.
2 Použití "PCoIP"
22
2
2.2
Použití "PCoIP"
Připojení pro použití systému "PCoIP"
Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel.
Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.
2.2.1 Připojení pomocí kabelu DP
DP OUT
1
DP IN
Pomocí kabelu DP propojte konektor [DP OUT] na zadní straně výrobku a konektor [DP IN]
v počítači.
Zvukový výstup přes konektor [DP OUT] není podporován.
2 Použití "PCoIP"
23
2
Použití "PCoIP"
2.2.2 Připojení k sekundárnímu monitoru
1
DVI-I OUT
DVI IN
DVI-I OUT
RGB IN
DVI-I OUT
HDMI IN
Připojte kabel DVI, DVI-RGB nebo DVI-HDMI (prodává se samostatně) ke konektoru [DVI-I OUT] na
zadní straně cloudboxu a ke konektoru [DVI IN], [RGB IN] nebo [HDMI IN] na počítači.

Konektor [DVI-I OUT] je určen pro sekundární monitor.

Připojte konektor [DVI-I OUT] k sekundárnímu monitoru, je-li vyžadován režim dvou displejů.

Chcete-li zobrazit analogový výstup, použijte kabel DVI-RGB (prodává se samostatně).
Chcete-li zobrazit digitální výstup, použijte kabel DVI nebo DVI-HDMI (prodává se samostatně).
2 Použití "PCoIP"
24
2
Použití "PCoIP"
2.2.3 Připojení sluchátek
1
Sluchátka připojte ke konektoru [
] na přední straně výrobku.
2.2.4 Připojení mikrofonu
1
Mikrofon připojte ke konektoru [
] na přední straně výrobku.
2 Použití "PCoIP"
25
2
Použití "PCoIP"
2.2.5 Připojení k síti LAN
LAN
1
Kabel LAN připojte ke konektoru [LAN] na zadní straně výrobku.
2 Použití "PCoIP"
26
2
Použití "PCoIP"
2.2.6 Připojení zařízení USB
(2.0) HDD
(2.0)
A
1
Připojte zařízení USB ke konektorům
na přední či zadní straně monitoru.

Klávesnice a myš musí být připojeny ke konektoru [

Při připojení externího pevného disku použijte konektor [
(2.0) HDD].
Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.

Zkontrolujte, zda je zařízení, které vyžaduje více než 0,5 A, například externí pevný disk, připojeno
k vyhrazenému konektoru [
(2.0) HDD].
A
(2.0)].
Konektory
Maximální výstupní proud pro
[
(2.0) HDD]
Při současném používání
[
(2.0)] + [
(2.0) HDD]
1,0 A
Při použití pouze [
(2.0) HDD]
1,5 A
2 Použití "PCoIP"
27
2
Použití "PCoIP"
2.2.7 Připojení napájení

Připojte napájecí kabel k stejnosměrnému napájecímu adaptéru.
Poté připojte napájecí adaptér DC ke konektoru [DC 14V] na zadní straně cloudboxu.
Dále připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
DC 14V
Výstupní napětí se přepne automaticky.
2 Použití "PCoIP"
28
2
2.3
Použití "PCoIP"
Připojte se k hostitelskému počítači pomocí kabelu LAN
Hostitelský
do racku
Pracovní stanice
HUB
Kabel LAN
NX-N2
1
Hostitelský počítač
2 HUB
3 Kabel LAN
1
Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení na zadní straně cloudboxu.
2
Připojte myš a klávesnici k portům USB.
3
Propojte konektor LAN na zadní straně cloudboxu s rozbočovačem.
4
Připojte rozbočovač a port LAN hostitelského počítače.
4 NX-N2
Hostitelský počítač musí mít adresu IP.
Po připojení kabelu LAN a nastavení adresy IP můžete prohlížet obrazovku hostitelského počítače na
monitoru.
Pomocí portu USB lze připojit externí paměťové zařízení (například DSC, MP3, externí paměť atd.).
Připojit jeden hostitelský počítač k několika klientským zařízením je možné pouze tehdy, je-li
v hostitelském počítači nainstalováno řešení pro virtualizaci (např. vmware).
2 Použití "PCoIP"
29
2
2.4
Použití "PCoIP"
"PCoIP"
2.4.1 Nabídka na obrazovce (OSD)
Místní grafické uživatelské rozhraní nabídky na obrazovce se zobrazuje uživateli po zapnutí zařízení a ve
chvíli, kdy není navázána relace PCoIP. Nabídka OSD umožňuje uživateli připojení k hostitelskému
zařízení prostřednictvím okna Connect.
Okno Connect umožňuje přístup na stránku Options, která obsahuje některé funkce webového rozhraní
pro správu.
Chcete-li získat přístup na stránku Options, klikněte na nabídku Options v okně Connect.
2.4.2 Připojovací obrazovka
Okno Connect se zobrazí během spuštění s výjimkou případů, kdy je klient nakonfigurován pro řízené
spuštění nebo automatické opakování připojení.
Logo zobrazené nad tlačítkem Connect lze změnit odesláním nového obrázku prostřednictvím nabídky
Upload webového rozhraní pro správu.
Tlačítko Connect
Kliknutím na tlačítko Connect spustíte relaci PCoIP. Během navazování připojení relace PCoIP se
v místním grafickém uživatelském rozhraní nabídky OSD zobrazí zpráva "Connection Pending".
Po navázání připojení místní grafické uživatelské rozhraní nabídky OSD zmizí a zobrazí se obraz relace.
Obrázek 2-1: Nabídka OSD obrazovky připojení (připojování)
2 Použití "PCoIP"
30
2
Použití "PCoIP"
2.4.3 Nabídka Options obrazovky OSD
Po výběru nabídky Options se zobrazí seznam položek výběru. Nabídka OSD Options obsahuje
položky:

Configuration
Tato možnost umožňuje nakonfigurovat různá nastavení pro zařízení, například nastavení sítě, typ
relace, jazyk a jiná nastavení.

Diagnostics
Tato možnost pomáhá při odstraňování problémů se zařízením.

Information
Tato možnost umožňuje zobrazit podrobnosti o zařízení.

User Settings
Tato možnost umožňuje uživateli určit certificate checking mode, Mouse, Keyboard,
Display Topology a kvality obrazu relace protokolu PCoIP.

Password
Tato možnost umožňuje aktualizovat pro zařízení heslo správce.
Pro firmware verze 4.6.0 a novější je výchozí heslo prázdné. Produkt odemknete tak, že kliknete na
tlačítko Unlock a poté stisknete klávesu Enter.
Po výběru možnosti se zobrazí okno nastavení.
Obrázek 2-2: Nabídka Options obrazovky OSD
2 Použití "PCoIP"
31
2
Použití "PCoIP"
2.4.4 Okno Configuration
Možnost Configuration ve webovém rozhraní pro správu a nabídka OSD umožňují nakonfigurovat různá
natavení pro zařízení.
Okno Configuration obsahuje následující karty:

Network

IPv6

SCEP

Label

Discovery

Session

Language

Power

Display

Access

Audio

Reset
Každá karta obsahuje následující tlačítka: OK, Cancel a Apply. Tato tlačítka umožňují správci přijmout
nebo zrušit provedené změny.

Možnosti konfigurace OSD jsou podmnožinou možností dostupných ve webovém rozhraní pro
správu.

Další podrobnosti o kartách SCEP, Label a Access naleznete na webu
Teradici Support Site:http://techsupport.teradici.com.

Pro zajištění optimálního výkonu nainstalujte do svého virtuálního počítače (VM) ovladač Teradici
Audio Driver a vyberte jej jako výchozí zařízení pro přehrávání.

Další podrobnosti naleznete po přihlášení na webu Teradici Support Site na adrese
http://techsupport.teradici.com.
Přejděte na Download Center
Teradici Virtual Audio Driver.
2 Použití "PCoIP"
32
2
Použití "PCoIP"
Záložka Network
Síťová nastavení hostitele a klienta lze nakonfigurovat na stránce Initial Setup nebo Network.
Po aktualizaci parametrů na této stránce uložte změny kliknutím na tlačítko Apply.
Parametry sítě lze nakonfigurovat také pomocí webového rozhraní pro správu.
Obrázek 2-3: Konfigurace v záložce Network

Enable DHCP
Pokud je povolena možnost Enable DHCP, bude zařízení kontaktovat server DHCP, který mu
přiřadí adresu IP, masku podsítě, adresu IP brány a servery DNS. Pokud je tato možnost zakázána,
je nutné nastavit tyto parametry ručně v zařízení.

IP Address
Jedná se o adresu IP zařízení. Je-li zakázán protokol DHCP, je třeba v tomto poli nastavit platnou
adresu IP. Je-li protokol DHCP povolen, nelze toto pole upravit.

Subnet Mask
Jedná se o masku podsítě zařízení. Je-li zakázán protokol DHCP, je třeba v tomto poli nastavit na
platnou masku podsítě. Je-li protokol DHCP povolen, nelze toto pole upravit.
Je možné nakonfigurovat neplatnou kombinaci adresy IP/masky podsítě (například neplatnou
masku). V takovém případě bude zařízení nedostupné. Maska podsítě musí být řádně nastavena.

Gateway
Jedná se o adresu IP brány zařízení. Pokud je zakázána služba DHCP, je toto pole povinné.
Je-li protokol DHCP povolen, nelze toto pole upravit.

Primary DNS Server
Jedná se o adresu IP primárního serveru DNS zařízení. Pole je volitelné. Je-li adresa IP serveru DNS
nakonfigurována pomocí Správce připojení, může být místo adresy IP nastaven plně kvalifikovaný
název domény (FQDN).
2 Použití "PCoIP"
33
2
Použití "PCoIP"

Secondary DNS Server
Jedná se o adresu IP sekundárního serveru DNS zařízení. Pole je volitelné. Je-li adresa IP serveru
DNS nakonfigurována pomocí Správce připojení, může být místo adresy IP nastaven plně
kvalifikovaný název domény (FQDN).

Domain Name
Jedná se o použitý název domény (například domain.local). Pole je volitelné. Toto pole specifikuje
hostitele nebo doménu klienta.

FQDN
Jedná se o plně kvalifikovaný název domény pro hostitele nebo klienta. Výchozí hodnota je pcoiphost-<MAC> nebo pcoipportal-<MAC>, kde část <MAC> označuje adresu MAC hostitele nebo
klienta. Je-li použit název domény, připojí se (například pcoip-host-<MAC>.domain.local).
Toto pole je na této kartě jen pro čtení.

Ethernet Mode
Toto nastavení umožňuje nakonfigurovat pro režim Ethernet hostitele nebo klienta tyto možnosti:

Auto

100 Mbps Full-Duplex

10 Mbps Full-Duplex
Pokud vyberete možnost 10 Mbps Full-Duplex nebo 100 Mbps Full-Duplex, zobrazí se po kliknutí
na tlačítko Apply upozornění.
"Varování: Je-li u zařízení PCoIP zakázáno automatické vyjednávání, musí být rovněž zakázáno na
přepínači. Dále je třeba nakonfigurovat zařízení PCoIP a přepínač pro používání stejné rychlosti a
duplexních parametrů. Nastavení různých parametrů může způsobit přerušení síťového připojení.
Chcete opravdu pokračovat?“ Kliknutím na tlačítko OK změníte parametr.
Vždy byste měli nastavit položku Ethernet Mode na možnost Auto a možnosti
10 Mbps Full-Duplex nebo 100 Mbps Full-duplex používat pouze v případě, že je pro provoz při
rychlosti 10 Mbps Full-Duplex nebo 100 Mbps Full-duplex nakonfigurováno další síťové zařízení
(například přepínač). Nesprávně nakonfigurovaný režim sítě Ethernet může vést k provozu sítě při
poloduplexní komunikaci, kterou protokol PCoIP nepodporuje. Rychlost relace bude značně
snížena a relace bude nakonec ukončena.

Enable 802.1X Security: Pokud připojená síť podporuje 802.1x, musí být povoleno
Enable 802.1X Security a bude možné používat pouze bezpečně ověřená zařízení. Je-li povolena
možnost Enable 802.1X Security, nakonfigurujte nastavení Authentication, Identity a
Client Certificate.Možnost TLS (Transport Layer Security) je v současnosti podporována pouze
jako ověřovací protokol.

Identity: Zadejte ID cloudboxu, které bude použito v síti.

Client Certificate: Na stránce Certificate Upload vyberte nahraný certifikát.
2 Použití "PCoIP"
34
2
Použití "PCoIP"
Záložka IPv6
Karta IPv6 umožňuje povolit protokol IPv6 pro zařízení PCoIP připojená k síti IPv6.
Pokud provádíte změnu některého nastavení na této kartě, je třeba zařízení restartovat, aby se daná
změna projevila.
Obrázek 2-4: Konfigurace v záložce IPv6

Enable IPv6
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte protokol IPv6 pro zařízení PCoIP.

Link Local Address
Toto pole bude vyplněno automaticky.

Gateway
Toto pole slouží k zadání adresy brány.

Enable DHCPv6
Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte pro zařízení protokol DHCPv6.

Primary DNS
Jedná se o adresu IP primárního serveru DNS zařízení. Je-li povolen protokol DHCPv6, toto pole
bude automaticky vyplněno serverem DHCPv6.

Secondary DNS
Jedná se o adresu IP sekundárního serveru DNS zařízení. Je-li povolen protokol DHCPv6, toto pole
bude automaticky vyplněno serverem DHCPv6.

Domain Name
Jedná se o použitý název domény (například domain.local) pro hostitele a klienta. Je-li povolen
protokol DHCPv6, toto pole bude automaticky vyplněno serverem DHCPv6.
2 Použití "PCoIP"
35
2
Použití "PCoIP"

FQDN
Jedná se o plně kvalifikovaný název domény pro hostitele nebo klienta. Je-li povolen protokol
DHCPv6, toto pole bude automaticky vyplněno serverem DHCPv6.

Enable SLAAC
Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte pro zařízení automatickou konfiguraci bezstavových adres
(SLAAC).

Enable Manual Address
Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte pro zařízení ručně zadanou (statickou) adresu.

Manual Address
Toto pole slouží k zadání adresy IP zařízení.
2 Použití "PCoIP"
36
2
Použití "PCoIP"
Záložka Label
Karta Label je dostupná z hostitele nebo klienta. Na kartě Label můžete přidávat informace o zařízení.
Parametry portálu na kartě Label lze konfigurovat také pomocí webového rozhraní pro správu.
Obrázek 2-5: Konfigurace v záložce Label

PCoIP Device Name
Pole PCoIP Device Name umožňuje správci zadat logický název hostitele nebo portálu. Výchozí
hodnota je pcoip-host-MAC nebo pcoip-portal-MAC, kde část MAC označuje adresu MAC hostitele
nebo portálu.

PCoIP Device Description
Jedná se o popis a další informace, jako je umístění koncového bodu pro zařízení. Firmware toto
pole nepoužívá. Je určeno pouze pro potřeby správce.

Generic Tag
Informace generického označení ohledně zařízení. Firmware toto pole nepoužívá.
Je určeno pouze pro potřeby správce.
2 Použití "PCoIP"
37
2
Použití "PCoIP"
Záložka Discovery
Pomocí nastavení na kartě Discovery můžete usnadnit rozpoznávání hostitelů a klientů v systému PCoIP
a značně snížit úsilí vynaložené na konfiguraci a správu komplexních systémů. Mechanismus
rozpoznávání je nezávislý na rozpoznávání záznamů SRV služby DNS.
Aby mohlo rozpoznávání SLP fungovat, musí být směrovače nakonfigurovány tak, aby předávaly
vícesměrové vysílání mezi podsítěmi. Zjišťování záznamů SRV služby DNS je doporučený
mechanismus, protože většina nasazení to neumožňuje.
Obrázek 2-6: Konfigurace v záložce Discovery

Enable Discovery
Pokud je povolena možnost Enable Discovery, zařízení pomocí funkce zjišťování záznamů SLP
dynamicky rozpozná partnerská zařízení, aniž by byly vyžadovány předchozí informace o jejich
umístění v síti. Tím lze výrazně snížit náklady na konfiguraci a údržbu komplexních systémů.
Funkce SLP Discovery vyžaduje, aby byly směrovače nakonfigurovány pro povolení vícesměrného
vysílání. Zjišťování záznamů SRV služby DNS je doporučená metoda.
2 Použití "PCoIP"
38
2
Použití "PCoIP"
Záložka Session
Karta Session umožňuje nakonfigurovat způsob, jakým se klientské zařízení připojuje k partnerským
zařízením nebo přijímá připojení z partnerských zařízení.
Parametry na kartě Session lze nakonfigurovat také pomocí webového rozhraní pro správu.
Obrázek 2-7: Konfigurace v záložce Session

Connection Type
Na stránce Session vyberte možnost Direct to Host pro zobrazení následujících položek nastavení:


Direct to Host: Připojte se k počítači nebo pracovní stanici, v nichž je nainstalována karta Host Card.
DNS Name or IP Address: Zadejte název serveru DNS nebo IP adresu serveru, ke kterému se
chcete připojit.
Obrázek 2-8: Konfigurace v záložce Connection Type
2 Použití "PCoIP"
39
2
Použití "PCoIP"
Pokud na kartě Session vyberete typ View Connection Server, zobrazí se specifické možnosti
konfigurace.

View Connection Server: Připojte se k serveru VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
VMware VDI představuje virtuální řešení pro virtuální klientské počítače.

DNS Name or IP Address: Zadejte název DNS nebo IP adresu serveru
VMware View Connection.
Obrázek 2-9: Konfigurace v záložce Connection Type

Advanced
Další podrobnosti naleznete na webu Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com.
2 Použití "PCoIP"
40
2
Použití "PCoIP"
Záložka Language
Na kartě Language můžete změnit jazyk uživatelského rozhraní.

Toto nastavení ovlivní místní grafické uživatelské rozhraní nabídky OSD. Je dostupné pouze
u klienta.

Parametry na kartě Language lze nakonfigurovat také pomocí webového rozhraní pro správu.
Obrázek 2-10: Konfigurace v záložce Language

Language
Nastavte jazyk nabídky OSD. Toto nastavení určuje pouze jazyk pro nabídku OSD.
Nemá vliv na nastavení jazyka pro vlastní relaci uživatele.
Podporované jazyky: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean,
Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Keyboard Layout
Toto nastavení umožňuje změnit rozložení klávesnice. Jakmile uživatel zahájí relaci, je toto nastavení
řízeno prostřednictvím virtuálního počítače. Objekt zásad skupiny systému Windows je nastaven tak,
aby umožňoval nastavení rozložení klávesnice, použije se toto nastavení během relace uživatele.
Pokud není objekt zásad skupiny systému Windows nastaven tak, aby toto nastavení umožňoval,
nastavení se nepoužije.
2 Použití "PCoIP"
41
2
Použití "PCoIP"
Záložka Power
Obrázek 2-11: Konfigurace v záložce Power

OSD Screen-Saver Timeout (pokud nejste připojeni k relaci): Pokud jsou připojené monitory
ponechány určitou dobu v nečinnosti (v sekundách), přejdou do pohotovostního režimu. Nechcete-li
používat funkci pohotovostního režimu, zadejte hodnotu „0“.

Display Suspend Timeout (pokud jste připojeni k relaci): Pokud jsou připojené monitory ponechány
určitou dobu v nečinnosti (v sekundách), přejdou do pohotovostního režimu. Nechcete-li používat
funkci pohotovostního režimu, zadejte hodnotu „0“.
2 Použití "PCoIP"
42
2
Použití "PCoIP"
Záložka Display
Na kartě Display můžete povolit režim přepisování Extended Display Identification Data(EDID).
Tato funkce je dostupná pouze prostřednictvím nabídky OSD.
Při běžném provozu procesor GPU v hostitelském počítači odešle dotaz do monitoru připojeného k zero
klientovi za účelem zjištění funkcí monitoru. V některých případech může být monitor připojen ke klientovi
způsobem, který brání klientovi v čtení údajů EDID, například při připojení prostřednictvím určitých
zařízení KVM. Pomocí možností na této stránce můžete nakonfigurovat klienta tak, aby hlásil výchozí
údaje EDID procesoru GPU.
Povolení přepisu zobrazení vynutí použití informací o výchozím zobrazení monitoru, které nemusí být
kompatibilní s připojeným monitorem, takže obrazovka monitoru bude prázdná. Přepis zobrazení
povolte pouze v případě, že neexistují žádné platné údaje EDID a jsou známy vlastnosti obrazovky
monitoru.
Obrázek 2-12: Konfigurace v záložce Display

Enable Attached Display Override
Tato možnost je určena pro starší systémy. Umožňuje nakonfigurovat klienta tak, aby odesílal
hostiteli výchozí údaje EDID v případě, že monitor nelze detekovat nebo není připojen ke klientovi.
Pokud by hostitel ve verzích systému starších než Windows 7 neměl k dispozici žádné údaje EDID,
předpokládal by, že nejsou připojeny žádné monitory a nikdy by neprováděl další kontrolu. Tato
možnost zajišťuje, že hostitel má vždy údaje EDID k dispozici, pokud je klient v relaci.
Je-li tato možnost povolena, jsou hlášena tato výchozí rozlišení:

2560x1600 @60 Hz

2048x1152 @60 Hz

1920x1440 @60 Hz
2 Použití "PCoIP"
43
2
Použití "PCoIP"

1920x1200 @60 Hz

1920x1080 @60 Hz

1856x1392 @60 Hz

1792x1344 @60 Hz

1680x1050 @60 Hz

1600x1200 @60 Hz

1600x900 @60 Hz

1440x900 @60 Hz

1400x1050 @60 Hz

1366x768 @60 Hz

1360x768 @60 Hz

1280x1024 @60 Hz

1280x960 @60 Hz

1280x800 @60 Hz

1280x768 @60 Hz

1280x720 @60 Hz

1024x768 @60 Hz

848x480 @60 Hz

800x600 @60 Hz

640x480 @60 Hz
Je-li aktivována možnost Enable Attached Display Override, budou všechny displeje připojené ke
klientovi nastaveny na výchozí rozlišení 1024 x 768.

Enable Display Cloning
Tato funkce umožňuje zobrazit stejnou obrazovku na dvou monitorech současně, pokud jste
v režimu dvou monitorů.
2 Použití "PCoIP"
44
2
Použití "PCoIP"
Záložka Audio
Nakonfigurujte nastavení zvuku (např. mikrofon a sluchátka).
Obrázek 2-13: Konfigurace v záložce Audio

Enable Local USB Audio Driver
Při přehrávání hudby ze serveru bude zvuk vycházet z interních reproduktorů.

Zvukový výstup a připojená zařízení
Připojená zařízení
Enable Local USB
Audio Driver
Device Type
Zvukový výstup
Sluchátka USB +
sluchátka do uší
Vyberte (
)
USB
Sluchátka USB
Sluchátka USB +
sluchátka do uší
Vyberte (
)
Analogová
sluchátka do uší
Pouze sluchátka do uší
Zrušte výběr (
)
-
sluchátka do uší
-
Zrušte výběr (
)
-
Interní reproduktory
2 Použití "PCoIP"
45
2
Použití "PCoIP"
Záložka Reset
Na kartě Reset můžete nastavit konfiguraci a oprávnění na výchozí hodnoty z výroby uložené
v integrované paměti Flash.

Funkci Reset lze také spustit prostřednictvím webového rozhraní pro správu.

Nastavením parametrů na výchozí hodnoty z výroby nedojde k obnovení původní verze firmwaru
ani k vymazání vlastního loga OSD.
Obrázek 2-14: Konfigurace v záložce Reset

Reset Parameters
Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení. Tím se zabrání nechtěnému
obnovení hodnot.
2 Použití "PCoIP"
46
2
Použití "PCoIP"
2.4.5 Okno Diagnostics
Menu Diagnostic obsahuje odkazy na stránky s informacemi a funkcemi ohledně doby spuštění, které
jsou užitečné při odstraňování problémů.
Možnosti Diagnostic v nabídce OSD jsou podmnožinou možností dostupných ve webovém rozhraní
pro správu.

Event Log

Session Statistics

PCoIP Processor

Ping
Každá záložka obsahuje tlačítko Close pro zavření okna.
Záložka Event Log
Na kartě Event Log můžete zobrazovat a odstraňovat zprávy protokolu událostí z hostitele nebo klienta.
Webové rozhraní pro správu umožňuje změnit nastavení filtru protokolu u zařízení, které řídí úroveň
podrobností zpráv v protokolu. Pokud nastavíte filtr na možnost „terse“ (stručný), zařízení bude
protokolovat zprávy v krátké a stručné podobě.
Na kartě Event Log můžete povolit a určit, aby protokol systému shromažďoval a hlásil události, které
splňují normu IETF pro protokolování zpráv programu.
Protokol Event Log lze také zobrazit ve webovém rozhraní pro správu.
Obrázek 2-15: Konfigurace v záložce Event Log

View event log messages
V poli View event log messages se zobrazují zprávy protokolu s časovým údajem. K dispozici jsou
dvě tlačítka.

Refresh
Zvolením tlačítka Refresh obnovíte zobrazované zprávy protokolu událostí.
2 Použití "PCoIP"
47
2
Použití "PCoIP"

Clear
Kliknutím na toto tlačítko odstraníte všechny zprávy protokolu událostí uložené v zařízení.
Záložka Session Statistics
Na kartě Session Statistics můžete zobrazit aktuální statistické údaje aktivní relace. Pokud není relace
aktivní, můžete zobrazit statistické údaje z poslední relace.
Statistické údaje Session Statistics lze také zobrazit ve webovém rozhraní pro správu.
Obrázek 2-16: Konfigurace v záložce Session Statistics

Statistické údaje o paketech PCoIP

PCoIP Packets Sent
Celkový počet paketů PCoIP odeslaných v aktuální/poslední relaci

PCoIP Packets Received
Celkový počet paketů PCoIP přijatých v aktuální/poslední relaci

PCoIP Packets Lost
Celkový počet paketů PCoIP ztracených v aktuální/poslední relaci

Statistika přenesených bajtů

Bytes Sent
Celkový počet bajtů odeslaných v aktuální/poslední relaci

Bytes Received
Celkový počet bajtů přijatých v aktuální/poslední relaci

Round Trip Latency
Minimální, průměrná a maximální Latence odezvy systému (například z hostitele do klienta a poté
zpět do hostitele) a sítě PCoIP v milisekundách (+/- 1 ms)
2 Použití "PCoIP"
48
2
Použití "PCoIP"
Záložka PCoIP Processor
Na kartě PCoIP Processor můžete resetovat hostitele nebo klienta a zobrazit dobu provozu procesoru
PCoIP klienta od posledního spuštění.
Dobu provozu na kartě PCoIP Processor lze také zobrazit ve webovém rozhraní pro správu.
Obrázek 2-17: Konfigurace v záložce PCoIP Processor
2 Použití "PCoIP"
49
2
Použití "PCoIP"
Záložka Ping
Na kartě Ping můžete otestovat dostupnost zařízení v síti IP příkazem Ping. To umožňuje zjistit, zda je
hostitel dostupný. U firmwaru verze 3.2.0 a novější, která vynucuje „příznak Nefragmentovat“ v příkazu
Ping, můžete pomocí této funkce zjistit maximální velikost hodnoty MTU.
Obrázek 2-18: Konfigurace v záložce Ping

Nastavení příkazu Ping

Destination
Adresa IP nebo FQDN, kterou chcete otestovat příkazem Ping

Interval
Interval mezi pakety příkazu Ping

Packet Size
Velikost paketu příkazu Ping

Packets

Sent
Počet přenesených paketů příkazu Ping

Received
Počet přijatých paketů aplikace Ping
2 Použití "PCoIP"
50
2
Použití "PCoIP"
2.4.6 Okno Information
Karta Information umožňuje zobrazit podrobné informace o zařízení. Webové rozhraní pro správu
zobrazuje informace o verzi, VPD a připojeném zařízení. Nabídka OSD umožňuje zobrazit informace
o verzi zařízení.
Na kartě Version jsou zobrazeny podrobné informace o verzi hardwaru a firmwaru zařízení.
Obrázek 2-19: Konfigurace v záložce Version

Údaje VPD
Údaje VPD (Vital Product Data) jsou informace nastavené výrobcem, které jedinečně identifikují
jednotlivé portály nebo hostitele.

MAC Address
Jedinečná adresa MAC hostitele/klienta

Unique Identifier
Jedinečný identifikátor hostitele/klienta

Serial Number
Jedinečné sériové číslo hostitele/klienta

Firmware Part Number
Číslo součásti aktuálního firmwaru

Hardware Version
Číslo verze hardwaru hostitele/klienta

Údaje o firmwaru
Údaje Údaje o firmwaru vyjadřují podrobnosti o aktuálním firmwaru PCoIP.

Firmware Version
Verze aktuálního firmwaru
2 Použití "PCoIP"
51
2
Použití "PCoIP"

Firmware Build ID
Revizní kód aktuálního firmwaru

Firmware Build Date
Datum sestavení aktuálního firmwaru

PCoIP Processor Family
Zde je zobrazen název řady Tera. Tera je procesor hostitele od společnosti Teradici.Tento cloudbox
využívá procesor TERA2321 z řady hostitelských procesorů Tera2 novější generace a je zobrazen
jako Tera2.

PCoIP Processor Revision
Revize silikonu procesoru PCoIP. Revize B silikonu je označena 1.0.

Údaje o zaváděcím programu
Tato část obsahuje aktuální podrobnosti zaváděcího programu pro spuštění PCoIP.

Bootloader Version
Verze aktuálního zaváděcího programu

Bootloader Build ID
Revizní kód aktuálního zaváděcího programu

Bootloader Build Date
Datum sestavení aktuálního zaváděcího programu
2 Použití "PCoIP"
52
2
Použití "PCoIP"
2.4.7 Okno User Settings
Karta User Settings umožňuje přístup ke kartám, na kterých lze určit nastavení režimu kontroly
certifikátů, myši, klávesnice, kvality obrazu relace protokolu PCoIP a topologie zobrazení.
Nabídka User Settings obsahuje následující karty:

Certificate

Mouse

Keyboard

Image

Display Topology

Touch Screen
Záložka Certificate
Na této kartě vyberte další postup, který se má provést, pokud nelze ověřit zabezpečení pro připojení
k serveru. Změnu tohoto nastavení doporučujeme provést pouze se souhlasem správce systému.
Obrázek 2-20: Konfigurace v záložce Certificate

Never connect to untrusted servers: Tuto možnost vyberte v případě, že se nechcete připojit
k serveru bez certifikátu nebo k serveru s nedůvěryhodným certifikátem.

Warn before connecting to untrusted servers: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete před
připojením k nedůvěryhodnému serveru zobrazit varování.

Do not verify server identity certificates: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete povolit
připojení k serveru bez ověření certifikátu ID serveru.
2 Použití "PCoIP"
53
2
Použití "PCoIP"
Záložka Mouse
Na kartě Mouse můžete změnit rychlost pohybu ukazatele myši pro relace nabídky OSD.
Nastavení rychlosti pohybu ukazatele myši v nabídce OSD neovlivní nastavení ukazatele myši při aktivní
relaci PCoIP, není-li použita funkce Local Keyboard Host Driver . Další informace naleznete
v uživatelské příručce "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001". Tato funkce je
dostupná pouze prostřednictvím nabídky OSD. Není k dispozici ve webovém rozhraní pro správu.
Obrázek 2-21: Konfigurace v záložce Mouse

Mouse Speed
Umožňuje nakonfigurovat rychlost ukazatele myši.
Rychlost ukazatele myši můžete nakonfigurovat také prostřednictvím hostitelského softwaru
PCoIP. Další informace naleznete v uživatelské příručce "PCoIP Host Software for Windows User
Guide: TER0810001".
2 Použití "PCoIP"
54
2
Použití "PCoIP"
Záložka Keyboard
Na kartě Keyboard můžete změnit nastavení funkce opakování kláves pro relaci nabídky OSD.

Nastavení klávesnice neovlivní její nastavení při aktivní relaci PCoIP, není-li použita funkce
Local Keyboard Host Driver. Další informace naleznete v uživatelské příručce "PCoIP Host
Software for Windows User Guide: TER0810001". Toto nastavení je dostupné pouze
prostřednictvím nabídky OSD. Ve webovém rozhraní pro správu se nezobrazí.

Nastavení funkce opakování kláves můžete nakonfigurovat také prostřednictvím hostitelského
softwaru PCoIP. Další informace naleznete v uživatelské příručce "PCoIP Host Software for
Windows User Guide: TER0810001".
Obrázek 2-22: Konfigurace v záložce Keyboard

Keyboard Repeat Delay
Umožňuje uživatelům nakonfigurovat u klienta prodlevu mezi opakováním kláves.

Keyboard Repeat Rate
Umožňuje uživatelům nakonfigurovat u klienta rychlost opakování kláves.

Repeat Settings Test Box
Umožňuje uživatelům otestovat zvolené nastavení klávesnice.
2 Použití "PCoIP"
55
2
Použití "PCoIP"
Záložka Image
Na kartě Image můžete provádět změny kvality obrazu relace PCoIP.
Obrázek 2-23: Konfigurace v záložce Image

Image Quality Preference
Posuvníkem upravte vyvážení mezi ostrostí a plynulým pohybem obrazu během relace PCoIP při
omezené šířce pásma.
Toto pole je také dostupné na hostiteli, je-li nainstalován hostitelský software PCoIP.
Posuvník naleznete na kartě Image v hostitelském softwaru.
2 Použití "PCoIP"
56
2
Použití "PCoIP"
Záložka Display Topology
Chcete-li použít funkci topologie zobrazení pro relaci PCoIP mezi zero klientem a hostitelem PCoIP, musí
být v hostiteli nainstalován hostitelský software PCoIP. Další informace naleznete v uživatelské příručce
"PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".
Karta Display Topology nemá žádnou odpovídající nabídku ve webovém rozhraní pro správu.
Další informace o funkci topologie zobrazení pro relaci PCoIP mezi hostitelskou kartou a zero klientem
naleznete v uživatelské příručce "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".
Vždy změňte nastavení topologie zobrazení na kartě Display Topology v rozhraní zero klienta
OSD
Options
User Settings interface.
Obrázek 2-24: Konfigurace v záložce Display Topology

Enable Configuration
Zařízení lze nakonfigurovat pomocí nastavení umístění, otočení a rozlišení obrazovky, jsou-li tyto
možnosti povoleny. Nastavení se uloží po kliknutí na tlačítko Apply nebo OK a použijí se v případě
resetu zařízení.

Display Layout
Vyberte, zda chcete horizontální nebo vertikální rozložení obrazovek (A a B). Toto nastavení by mělo
odrážet rozložení monitorů na vašem stole.

Horizontal: Výběrem této možnosti uspořádáte obrazovky A a B vodorovně, přičemž
obrazovka A bude vlevo od obrazovky B.

Vertical: Výběrem této možnosti uspořádáte obrazovky A a B svisle, přičemž obrazovka A bude
nad obrazovkou B.
2 Použití "PCoIP"
57
2
Použití "PCoIP"
Současně lze povolit maximálně dvě obrazovky.

Alignment
Vyberte, jakým způsobem chcete obrazovky A a B vyrovnat v případě, že mají různou velikost.
Toto nastavení má vliv na to, kterou oblast obrazovky chcete použít při přesunu kurzoru myši
z jednoho monitoru na druhý. Možnosti vyrovnání zobrazené v rozevíracím seznamu závisí na tom,
zda jste vybrali vodorovné nebo svislé rozložení obrazovek.

Primary
Nakonfigurujte, který konektor DVI v zero klientovi chcete použít jako primární konektor.
Monitor, který je připojen k primárnímu konektoru, bude primárním monitorem (tj. monitorem, který
obsahuje nabídky OSD před spuštěním relace PCoIP, a monitorem, který je vyžadován pro hlavní
panel systému Windows po zahájení relace).


Port 1: Výběrem této položky nastavíte konektor DVI-1 v zero klientovi jako primární konektor.

Port 2: Výběrem této položky nastavíte konektor DVI-2 v zero klientovi jako primární konektor.
Position
Určete, který monitor je fyzicky připojen ke konektorům Port 1 a Port 2.

Rotation
Nakonfigurujte otočení monitoru připojeného ke konektoru Port 1 a Port 2:


No rotation

90˚ clockwise

180˚ rotation

90˚ counter-clockwise
Resolution
Rozlišení obrazovky lze nakonfigurovat pro relaci PCoIP mezi virtuálním počítačem nebo hostitelem a
zero klientem. Zero klienti rozpoznají podporovaná rozlišení obrazovky monitoru a vyplní je do
rozevírací nabídky. Ve výchozím nastavení se použije nativní rozlišení obrazovky.

Revert
Obnoví položky konfigurace na této stránce na poslední uložená nastavení.
2 Použití "PCoIP"
58
2
Použití "PCoIP"
Záložka Touch Screen
Na kartě Touch Screen můžete nakonfigurovat a kalibrovat určitá nastavení připojené dotykové
obrazovky Elo TouchSystems.
Karta Touch Screen je dostupná pouze prostřednictvím nabídky OSD. Není k dispozici ve webovém
rozhraní pro správu.
Obrázek 2-25: Konfigurace v záložce Touch Screen

Enable right click on hold
Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte uživatelům emulovat kliknutí pravým tlačítkem myši, pokud
klepnou na obrazovku a podrží prst několik sekund. Je-li tato funkce zakázána, nebude kliknutí
pravým tlačítkem myši podporováno.

Right click delay
Nastavením posuvníku mezi položkou Long a Short určíte, jak dlouho musí uživatel podržet prst na
obrazovce pro emulaci kliknutí pravým tlačítkem myši.

Touch screen calibration
Při prvním připojení dotykové obrazovky k zero klientovi se spustí program kalibrace. Na dotykové
obrazovce se objeví tři cíle, na které klepněte prstem.
Chcete-li otestovat kalibraci, pohybujte prstem po obrazovce monitoru a ujistěte se, že jej ukazatel
sleduje. Pokud se tato akce nezdaří, automaticky se znovu spustí program kalibrace. Po dokončení
kalibrace se souřadnice uloží do paměti Flash.
Chcete-li program kalibrace spustit ručně, klikněte v nabídce OSD na kartu Touch Screen a poté na
tlačítko Start. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
2 Použití "PCoIP"
59
2
Použití "PCoIP"
2.4.8 Okno Password
Tato možnost je dostupná prostřednictvím programu Management Console Program.
Další podrobnosti naleznete na webu Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com.
Okno Password umožňuje aktualizovat heslo správce zařízení.
Heslo může obsahovat maximálně 20 znaků.

Tento parametr bude mít vliv na webové rozhraní pro správu a na místní grafické uživatelské
rozhraní obrazovky OSD.

Při aktualizaci hesla klienta buďte opatrní, protože v případě ztráty hesla nebude pravděpodobně
možné klienta používat.
Obrázek 2-26: Konfigurace v záložce Change Password

Old Password
Abyste mohli heslo aktualizovat, je třeba do tohoto pole zadat heslo, které se musí shodovat
aktuálním heslem správce.

New Password
Jedná se o nové heslo správce pro webové rozhraní pro správu a místní grafické uživatelské rozhraní
nabídky OSD.

Confirm New Password
Pro aktualizaci hesla je nutné, aby heslo zadané do tohoto pole bylo shodné s heslem v poli
New Password.

Reset
Dojde-li ke ztrátě hesla klienta, můžete si kliknutím na tlačítko Reset vyžádat kód odpovědi od
dodavatele klienta. Dodavateli je odeslán kód problému. Dodavatel zhodnotí žádost a pokud ji
schválí společnost Teradici, zašle zpět kód odpovědi.
Po správném zadání kódu odpovědi bude heslo klienta nastaveno na prázdnou hodnotu. Je třeba
zadat nové heslo.
Další informace o autorizovaném obnovení hesla získáte od dodavatele klienta. Ve webovém rozhraní
pro správu není tato možnost dostupná. Je dostupná pouze prostřednictvím nabídky OSD.
2 Použití "PCoIP"
60
2
Použití "PCoIP"
Obrázek 2-27: Konfigurace v záložce Authorized Password Reset
Podrobnosti o použití služby PCoIP se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Nejnovější informace naleznete na webových stránkách Teradici (http://www.teradici.com).
2 Použití "PCoIP"
61
2
Použití "PCoIP"
2.4.9
Wake On LAN
Tato funkce umožňuje zapnout monitor odesláním přednastaveného příkazu z externího systému do
monitoru přes síť.
Zkontrolujte, zda síť umožňuje datovou komunikaci s počítačem, který tento příkaz odesílá do monitoru.
Ujistěte se, že máte k dispozici program, který může generovat signály Wake on LAN.

Aby tato funkce mohla pracovat i po vypnutí monitoru, zajistěte, aby byl vždy připojen zdroj
napájení.

Tato funkce je určena k zapnutí monitoru (nepodporuje funkci pro vypnutí monitoru).
Konfigurace nastavení
1
2
Nastavením adresy IP produktu a počítače umožněte síťové připojení produktu k počítači.
Chcete-li získat přístup k webové stránce pro správu produktu, zadejte do pole adresy URL adresu
IP produktu.
3
Chcete-li změnit nastavení napájení, přihlaste se (Log In) a vyberte možnost
Configuration
4
Power.
Nakonfigurujte nastavení tak, aby odpovídala prostředí, ve kterém je produkt používán.
(Viz obrázek níže.)
2 Použití "PCoIP"
62
2
Použití "PCoIP"
2.4.10
Wake on USB
Pokud po aktivaci Wake On USB na webové stránce pro správu produktu vypnete napájení, přepne se
systém do úsporného režimu.
Funkce Wake on USB přepne systém z úsporného do běžného režimu při detekci změny vstupu
klávesnice nebo myši.
Změna zahrnuje kliknutí na tlačítko myši nebo stisknutí klávesy na klávesnici.
Konfigurace nastavení
1
2
Nastavením adresy IP produktu a počítače umožněte síťové připojení produktu k počítači.
Chcete-li získat přístup k webové stránce pro správu produktu, zadejte do pole adresy URL adresu
IP produktu.
3
Chcete-li změnit nastavení napájení, přihlaste se (Log In) a vyberte možnost
Configuration
4
Power.
Nakonfigurujte nastavení tak, aby odpovídala prostředí, ve kterém je produkt používán.
(Viz obrázek níže.)
2 Použití "PCoIP"
63
2
Použití "PCoIP"
2.4.11
OSD Logo Upload
Prostřednictvím stránky OSD Logo Upload změňte logo zobrazené na Teradici OSD.
Konfigurace nastavení
1
2
Nastavením adresy IP produktu a počítače umožněte síťové připojení produktu k počítači.
Chcete-li získat přístup k webové stránce pro správu produktu, zadejte do pole adresy URL adresu
IP produktu.
3
Přihlaste se (Log In) a vyberte možnost Upload
OSD Logo. Zobrazí se stránka
OSD Logo Upload. (Viz obrázek níže.)
4
Vyberte nový soubor, kterým chcete logo nahradit, a stiskněte tlačítko Upload.
Ujistěte se, že soubor loga OSD je 24bpp soubor Bitmap, který nepřesahuje velikost 256 x 64 pixelů.
2 Použití "PCoIP"
64
2
Použití "PCoIP"
2.4.12
Firmware Update
Pomocí stránky Firmware Update můžete změnit Teradici Firmware.
Konfigurace nastavení
1
2
Nastavením adresy IP produktu a počítače umožněte síťové připojení produktu k počítači.
Chcete-li získat přístup k webové stránce pro správu produktu, zadejte do pole adresy URL adresu
IP produktu.
3
Přihlaste se (Log In) a vyberte možnost Upload
Firmware.
Zobrazí se stránka Firmware Upload. (Viz obrázek níže.)
4
5
Vyberte Firmware, kterým chcete nahradit logo, a stiskněte tlačítko Upload.
Po nahrání se zobrazí tlačítko Reset. Kliknutím na tlačítko Reset restartujete klienta.
Přejděte na Options
Information a zobrazte si informace Firmware Version.
2 Použití "PCoIP"
65
3
3.1
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním zákaznického střediska
společnosti Samsung
3.1.1 Kontrolní kroky
Problém instalace
Problémy
Výrobek nelze zapnout.
Řešení
Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel.
(Viz „2.2.7 Připojení napájení“)
Problém se zvukem
Problémy
Žádný zvuk
Řešení
Zkontrolujte připojení zvukového kabelu nebo
nastavte hlasitost.
Zkontrolujte hlasitost.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
Nastavte hlasitost.
Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk
stále slabý, nastavte hlasitost v programu pro
nastavení zvuku.
3 Průvodce odstraňováním potíží
66
4
4.1
Specifikace
Obecné
Název modelu
NX-N2
Napájení
Střídavý proud 100 až 240 V ( ±10 %).
Video signál
DP OUT x 1 kus, DVI-I OUT x 1 kus
Podporovaný protokol
PCoIP
Reproduktor
4 Ω, 2,0 W, Mono
Rozměry
(Š x V x H) /
Hmotnost
S kolébkou
Vertikální typ: 115,0 x 157,5 x 126,4 mm / 425 g
Horizontální typ: 150,0 x 38,3 x 126,4 mm / 425 g
Bez kolébky
150,0 x 30,4 x 126,4 mm / 390 g
Kolébka
115,0 x 12,6 x 115,0 mm / 35 g
USB
USB 2.0 x 6 kus (4 konektory na přední straně, 2 konektory vzadu,
2 konektory vpředu a všechny konektory vzadu jsou připojeny přes
USB HUB)
Údaje týkající
se prostředí
Provozní
Teplota: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace
Skladování
Teplota: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlhkost: 5 % – 95 %, bez kondenzace
Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
upozornění.
Jedná se o digitální zařízení třídy A.
4 Specifikace
67
4
4.2
Specifikace
Spotřeba energie
Funkce
úspory
energie
(PowerSaver)
Indikátor
napájení
Spotřeba
energie
Normální provoz
typicky
Hodnocení
Zapnuto
méně než 7 W
méně než 30 W
Pohotovostní režim
(Wake On USB)
Napájení vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
méně než 1,1 W
méně než 0,4 W

Skutečná spotřeba energie se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a nastavení
systému.

Spotřeba energie bude 0 W, pokud odpojíte napájecí kabel. Napájecí kabel je třeba odpojit
v případě, že nebudete používat výrobek po delší dobu. Chcete-li dosáhnout nulovou spotřebu
energie, když není k dispozici vypínač, odpojte napájecí kabel.
4 Specifikace
68
Příloha
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Webová stránka: www.samsung.com/displaysolutions
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular
#SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICA
ECUADOR
1-800-751-2676
1-800-10-72670
1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
HONDURAS
800-27919267
800-2791-9111
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
NICARAGUA
001-800-5077267
PANAMA
800-7267
800-0101
PARAGUAY
009-800-542-0001
PERU
0-800-777-08
Příloha
69
Příloha
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000-405-437-33
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
EUROPE
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG
(0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
BULGARIA
800 111 31,
CROATIA
072 726 786
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
Příloha
70
Příloha
EUROPE
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
!"#$%"
&'(#).
/5/:
PORTUGAL
808 20 7267
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA
080 697 267
090 726 786
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
KYRGYZSTAN
8-10-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
7-495-363-17-00
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
Příloha
71
Příloha
CHINA
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
0800 333
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
INDONESIA
021-56997777
08001128888
JAPAN
MALAYSIA
0120-363-905
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
01-2399888
NEW ZEALAND
0800 726 786
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN
0800-329999
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
0094117540540
0094115900000
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
EGYPT
08000-726786
16580
IRAN
021-8255
Příloha
72
Příloha
MENA
JORDAN
0800-22273
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
MOROCCO
080 100 22 55
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-CALL (800-2255)
SAUDI ARABIA
920021230
SYRIA
18252273
TUNISIA
80-1000-12
TURKEY
444 77 11
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095-0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499999
GHANA
0800-10077
0302-200077
KENYA
0800 545 545
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
NAMIBIA
08 197 267 864
NIGERIA
0800-726-7864
RWANDA
9999
SENEGAL
800-00-0077
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN
1969
TANZANIA
0800 755 755
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
0211 350370
Příloha
73
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)
Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za
návštěvu servisního technika poplatek.
Nejedná se o vadu výrobku.
Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.

Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje
volby bez nutnosti demontáže výrobku.

Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).

Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první montáži
zakoupeného výrobku.

Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.

Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.

Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.

Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.

Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.

Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního
vysílání nebo online.
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka.
Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné
zákazníkem.
Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:

vnějšího nárazu nebo pádu;

použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung
specifikovat;

opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.;

úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;

používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;

nedodržení upozornění v uživatelské příručce;
Příloha
74
Příloha
jiného důvodu.

Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy (bouřka, požár, zemětřesení, povodně
atd.).

Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení,
lampa, filtr, páska atd.).
Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní
poplatek. Z tohoto důvodu si prosím nejprve pročtěte uživatelskou příručku.
Příloha
75
Příloha
Správná likvidace
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a
jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po
skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných
surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován
spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí
být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně
vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje
rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené
směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo
životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání
materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat
prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Příloha
76
Rejstřík
"PCoIP" 30
B
Bezpečnostní opatření 7
C
Co znamená PC over IP 22
Copyright 4
Č
Části 16
I
Instalace 19
K
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 69
Kontrola příslušenství 14
O
Obecn 67
Odpovědnost za placenou službu (náklady
pro zákazníky) 74
P
Požadavky před kontaktováním zákaznickho
střediska společnosti Samsung 66
Připojení pro použití systmu PCoIP 23
Připojte se k hostitelskmu počítači pomocí
kabelu LAN 29
S
Spotřeba energie 68
Správná likvidace 76
Rejstřík
77
Download PDF

advertising