Samsung | U28E570D | Samsung U28E570D Uživatelská přiručka

Uživatelská příručka
U28E570D
Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem
zlepšení výkonu výrobku.
Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.
© Samsung Electronics
Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.
Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.
Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.
••
Správní poplatek bude účtován v případě, že
‒‒ (a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
‒‒ (b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
••
Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde
k návštěvě technika.
Obsah
Před použitím výrobku
Připojení a používání vstupních zařízení
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření pro skladování
4
4
Bezpečnostní opatření
Znaky
Čištění
Elektřina a bezpečnost
Instalace
Provoz
4
4
5
5
6
7
Příprava
Části
9
Ovládací panely
9
Průvodce směrovými tlačítky
10
Průvodce funkčními tlačítky
11
Konfigurace položek Eye Saver Mode,
13
Brightness a Contrast na úvodní obrazovce
Konfigurace funkce Volume na úvodní obrazovce13
Opačná strana
14
Nastavení sklonu monitoru
14
Zámek proti krádeži
15
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo
stolního stojanu
16
Instalace
Připevnění stojanu
Sejmutí stojanu
17
17
18
Kontrolní opatření před připojením
19
Připojení a užívání PC
Připojení pomocí kabelu HDMI
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI
Připojení pomocí kabelu DP
Připojení sluchátek
Uspořádání připojených kabelů
Připojení napájení
19
19
19
20
20
20
20
Správné držení těla při používání monitoru
21
Instalace ovladače
21
Nastavení optimálního rozlišení
21
Response Time
25
Picture Size
25
Screen Adjustment
26
Konfigurace nastavení PIP/PBP
PIP/PBP
27
Konfigurace režimu PIP/PBP Mode28
Konfigurace režimu Size28
Konfigurace režimu Position28
Konfigurace režimu Sound Source28
Konfigurace režimu Source28
Konfigurace režimu Picture Size
29
Konfigurace režimu Contrast
29
Nastavení obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Brightness
23
Contrast
23
Sharpness
23
Color
23
SAMSUNG MAGIC Angle
24
HDMI Black Level
24
Eye Saver Mode
24
Game Mode
25
Nastavení hodnot OSD
(zobrazení na obrazovce)
Transparency
30
Language
30
Display Time
30
2
Obsah
Nastavení a resetování
Průvodce odstraňováním potíží
FreeSync
31
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
Ověření funkce výrobku
Kontrola rozlišení a frekvence
Kontrolní kroky
Eco Saving Plus
33
36
36
36
36
Off Timer
33
PC/AV Mode
33
DisplayPort Ver.
33
Otázky a odpovědi
38
Source Detection
33
Key Repeat Time
34
Specifikace
Power LED On
34
Obecné
39
Reset All
34
Tabulka standardních režimů signálu
40
Information
34
Příloha
Instalace softwaru
Easy Setting Box
35
Odpovědnost za placenou službu
(náklady pro zákazníky)
Nejedná se o vadu výrobku
Pokud dojde k poškození výrobku vinou
zákazníka
jiného důvodu
44
44
44
44
3
Kapitola 01
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření
V okolí výrobku ponechejte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může
způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené
v následující části.
Upozornění
NEOTVÍREJTE, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Varování : ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRODEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT. (NEBO ZADNÍ STRANU)
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ UŽIVATELSKY OBSLUŽNÉ ČÁSTI
VEŠKEROU ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
10 cm
Tento znak signalizuje, že je uvnitř vysoké napětí.
10 cm
10 cm
Jakýkoli kontakt s vnitřními částmi výrobku je nebezpečný.
Tento znak upozorňuje, že k výrobku byla dodána literatura vztahující
se k provozu a údržbě.
10 cm
Znaky
10 cm
Varování
Upozornění
Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození
majetku.
Bezpečnostní opatření pro skladování
Na modelech s vysoce lesklým povrchem může dojít k vytváření bílých skvrn, pokud je v jejich blízkosti
použit ultrazvukový zvlhčovač.
――Chcete-li provést čištění vnitřní části monitoru, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung
(údržba je zpoplatněna).
4
Čištění
――Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.
――Při čištění dodržujte následující kroky.
Elektřina a bezpečnost
Varování
1 Vypněte televizor a počítač.
•• Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.
2 Odpojte napájecí kabel od televizoru.
•• Nezapojujte více výrobků do jedné elektrické zásuvky.
――Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Jinak může dojít k poranění
elektrickým proudem.
3 Otřete monitor čistým, jemný, suchým hadříkem.
‒‒ Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují povrchově aktivní činidla, alkohol
nebo rozpouštědla.
‒‒ Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.
4 Při čištění vnějších částí televizoru namočte jemný suchý hadřík ve vodě a důkladně vyždímejte.
5 Po dokončení čištění zapojte napájecí kabel zpět do televizoru.
6 Zapněte televizor a počítač.
•• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
•• Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.
•• Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro izolovaná zařízení typu 1)
•• Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Dejte pozor, abyste napájecí kabel nenechali
pod těžkým předmětem.
•• Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.
•• Suchým hadříkem očistěte prach kolem kolíků elektrické zástrčky a zásuvky.
Upozornění
•• Neodpojujte napájecí kabel během používání výrobku.
•• Používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem společností Samsung. Nepoužívejte napájecí
kabel s jinými výrobky.
•• Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.
‒‒ V případě problému je třeba přerušit přísun elektrického proudu do výrobku odpojením
napájecího kabelu.
•• Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.
5
Instalace
Varování
Upozornění
•• Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blízkosti
zdrojů tepla.
•• Při stěhování výrobek neupusťte.
•• Neumísťujte výrobek do špatně odvětraných prostor, jako jsou např. knihovny nebo přístěnky.
•• Nepokládejte výrobek na přední stranu.
•• Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní hrana nevyčnívá.
•• Umístěte výrobek alespoň 10 cm od stěny, aby bylo umožněno větrání.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
•• Plastové obaly schovejte před dětmi.
‒‒ Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.
‒‒ Děti by se mohly udusit.
•• Neumísťujte výrobek na nestabilní nebo chvějící se povrch (vratká police, nakloněný povrch, atd.)
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
‒‒ Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho poškození nebo
požár.
•• Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti (kapky vody atd.),
oleji nebo kouři.
•• Televizor opatrně postavte.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství jemného prachu,
chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti nebo umístění produktu na místo, kde
by měl monitor delší dobu nepřetržitě fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.
‒‒ Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se s centrem služeb zákazníkům
společnosti Samsung.
•• Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých předmětu (např.
topení).
‒‒ Může dojít ke zkrácení životnosti výrobku nebo k požáru.
•• Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.
•• Jedlý tuk (např. sójový olej) může způsobit poškození nebo deformaci výrobku. Zajistěte, aby
nedošlo ke znečištění produktu tukem. Produkt neinstalujte ani nepoužívejte v kuchyni nebo v
blízkosti sporáku.
6
Provoz
Varování
•• Uvnitř výrobku je vysoké napětí. Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
‒‒ V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Chcete-li produkt přesunout, nejprve od něj odpojte všechny kabely včetně napájecího.
•• Pokud výrobek vydává nezvyklé zvuky, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř, okamžitě vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.
•• Nezasouvejte do výrobku (skrz větrací nebo vstupní/výstupní otvory) kovové předměty (tyčky,
mince, vlásenky, atd) nebo snadno hořlavé předměty (papír, sirky, atd).
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.) nebo kovové
předměty,
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Hrozí poranění nebo vážný úraz dětí.
•• Pokud výrobek upustíte nebo dojde k poškození vnějšího pláště, vypněte napájení a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Při dalším používání může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Nenechávejte na horní hraně výrobku ležet těžké předměty, nebo předměty, které lákají děti
(hračky, sladkosti, atd.).
‒‒ Děti se mohou snažit na hračky nebo sladkosti dosáhnout a může na ně spadnout výrobek nebo
těžký předmět a může dojít k vážnému zranění.
•• Během bouřky výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel.
•• Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.
•• Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.
•• Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky. Prostor okamžitě
vyvětrejte.
•• Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.
•• Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.
•• Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.
‒‒ Zvýšená vnitřní teplota může způsobit požár.
7
Upozornění
•• Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu
nebo vzniku vadných bodů.
‒‒ Pokud nebudete po delší dobu televizor používat, aktivujte úsporný režim nebo spořič obrazovky.
•• Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte napájecí kabel z
elektrické zásuvky.
‒‒ Hromadění prachu v kombinaci s horkem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo
únik elektrického proudu.
•• Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.
‒‒ Může dojít ke zhoršení zraku.
•• Adaptéry AC/DC nenechávejte u sebe.
•• Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho obrazovky.
•• Příslušenství malých rozměrů schovejte před dětmi.
•• Při nastavovaní úhlu výrobku nebo výšky podstavce dbejte opatrnosti.
‒‒ Může dojít k zaklínění a poranění prstu.
‒‒ Při naklápění do příliš velkého úhlu může výrobek spadnout a způsobit zranění.
•• Nepokládejte na výrobek těžké předměty.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.
‒‒ Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.
•• Před použitím adaptéru AC/DC z něj odstraňte plastový sáček.
•• Zabraňte vniknutí vody nebo výskytu vlhkosti v napájecím zařízení.
‒‒ Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
‒‒ Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.
‒‒ Při umývání podlahy dejte pozor, aby se do adaptéru AC/DC nedostala vlhkost.
•• Adaptér AC/DC nesmí být umístěn v blízkosti zdroje tepla.
‒‒ V opačném případě může dojít k požáru.
•• Adaptér AC/DC musí být umístěn na dobře větraném místě.
•• Pokud napájecí adaptér AC/DC umístíte tak, aby visel a kabelový vstup směřoval nahoru, může do
adaptéru vniknout voda nebo jiné cizí látky a způsobit jeho selhání.
Ujistěte se, že napájecí adaptér AC/DC leží na rovném stole nebo na podlaze.
•• Nepřevracejte televizor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechytejte za podstavec.
‒‒ Výrobek může spadnout a může dojít k jeho poškození nebo k úrazu.
•• Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke zhoršení zraku.
•• V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.
•• Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než 5 minut.
8
Kapitola 02
Příprava
Části
Ikony
Popis
Tlačítko JOG
Tlačítko pro pohyb ve více směrech pro usnadnění navigace.
――Tlačítko JOG se nachází na levé zadní straně produktu. Tlačítko slouží k
přesunutí nahodu, dolů, doleva, doprava nabo plní funkci tlačítka Enter.
Ovládací panely
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Průvodce funkčními tlačítky
Po zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko JOG. Zobrazí se průvodce
funkčními tlačítky. Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při
zobrazení průvodce, stiskněte znovu odpovídající směrové tlačítko.
――Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo
modelu výrobku. Viz konkrétní výrobek.
Tlačítko JOG
NAHORU
VLEVO
VPRAVO
Return
STISKNĚTE(ENTER)
DOLŮ
Průvodce funkčními tlačítky
9
Průvodce směrovými tlačítky
――Níže zobrazená obrazovka tlačítek zkratek (nabídka OSD) se zobrazí pouze při zapnutí obrazovky monitoru, změně rozlišení počítače nebo změně vstupního zdroje.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
•• NAHORU/DOLŮ: Nastavení funkce Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• DOLEVA/DOPRAVA: Nastavení funkce Volume.
•• STISKNĚTE(ENTER): Průvodce funkčními tlačítky displeje.
10
Průvodce funkčními tlačítky
――Chcete-li otevřít hlavní nabídku nebo použít další položky, zobrazte průvodce funkčními tlačítky stisknutím tlačítka JOG. Nabídku zavřete dalším stisknutím tlačítka JOG.
NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Přejděte na požadovanou položku. Při změně výběru se zobrazí popis pro jednotlivé položky.
STISKNĚTE(ENTER): Bude použita vybraná položka.
Return
Ikony
Popis
Vyberte položku
a změňte vstupní signál pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Pokud dojde ke změně vstupního signálu, zobrazí se v levém horním rohu
obrazovky zpráva.
Vybere
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
Zobrazí se nabídka OSD týkající se funkce monitoru.
Uzamčení ovládání nabídky na obrazovce: Umožňuje zachovat aktuální nastavení nebo zablokovat ovládání nabídky OSD a znemožnit tak nechtěné změny nastavení.
Aktivace/deaktivace: Ovládání nabídky na obrazovce OSD odemknete/uzamknete stisknutím tlačítka DOLEVA na 10 sekund po zobrazení hlavní nabídky.
――Pokud je ovládání nabídky OSD zamknuto, lze upravovat hodnotu položek Brightness a Contrast. K dispozici je funkce PIP/PBP.
K dispozici je funkce Eye Saver Mode. Lze zobrazit nabídku Information.
Vybere
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
Toto tlačítko stiskněte v případě, že je vyžadována konfigurace nastavení funkce PIP/PBP.
Vybere
pro vypnutí monitoru pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
――U skutečných modelů se budou možnosti průvodce funkčními tlačítky lišit z důvodu funkční variace.
11
Pokud se na monitoru nic nezobrazí (tj. v úsporném režimu nebo v režimu bez signálu), mohou být
podle následující tabulky použita 2 směrová tlačítka pro výběr zdroje a řízení napájení.
Tlačítko JOG
Úsporný režim/režim bez signálu
NAHORU
Změna zdroje
Dolů
STISKNĚTE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutí napájení
Jakmile se na monitoru zobrazí hlavní nabídka, může být tlačítko JOG použito podle následující
tabulky.
Tlačítko JOG
Akce
NAHORU/DOLŮ
Posunout možnost
Zavřete Hlavní nabídku.
VLEVO
Zavřete dílčí seznam bez uložení hodnoty.
Hodnota na posuvníku se snižuje.
VPRAVO
STISKNĚTE(ENTER)
Přejděte na další hloubku.
Hodnota na posuvníku se zvyšuje.
Přejděte na další hloubku.
Uložte hodnotu a zavřete dílčí seznam.
12
Konfigurace položek Eye Saver Mode, Brightness a
Contrast na úvodní obrazovce
Pohybem tlačítka JOG nastavte parametry Brightness, Contrast a Eye Saver Mode.
Pokud je na obrazovce zobrazen průvodce směrovými tlačítky, nastavte hodnotu položky Volume
pohybem tlačítka JOG.
50
Volume
Contrast
Eye Saver Mode
Konfigurace funkce Volume na úvodní obrazovce
Off
Mute
Brightness
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Eye Saver Mode
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
Brightness
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
Contrast
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
――Je-li kvalita zvuku připojeného vstupního zařízení nízká, může funkce automatického ztlumení Auto Mute
při připojení sluchátek nebo reproduktorů ztlumit zvuk nebo způsobovat trhaný zvuk. Nastavte vstupní
hlasitost vstupního zařízení alespoň na 20 % a hlasitost ovládejte pomocí ovládání hlasitosti (Tlačítko JOG
DOLEVA/DOPRAVA) na výrobku.
――Co je funkce Auto Mute?
Tato funkce ztlumí zvuk za účelem zlepšení zvukových efektů v případě šumů nebo v případě slabého
vstupního signálu, obvykle způsobeného problémem hlasitosti vstupního zařízení.
――Chcete-li aktivovat funkci Mute, přejděte na obrazovku pro ovládání Volume a pomocí tlačítka JOG posuňte
označení výběru dolů. Funkci Mute deaktivujete tak, že přejdete na obrazovku pro ovládání Volume a poté
zvýšíte nebo snížíte Volume.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
――Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size nastavena na
(režim PBP).
13
Opačná strana
Nastavení sklonu monitoru
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
-2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°)
•• Sklon monitoru lze přizpůsobit.
•• Uchopte dolní část výrobku a opatrně nastavte náklon.
Konektor
Popis
Umožňuje připojení ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu HDMI.
――HDMI 1, podpora rozlišení 3840 x 2160 při 30 Hz
――HDMI 2, podpora rozlišení 3840 x 2160 při 60 Hz
Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek.
――Zvuk uslyšíte pouze při použití kabelu HDMI–HDMI nebo kabelu DP.
Připojení adaptéru AC/DC.
14
Zámek proti krádeži
――Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech.
――Tvar a zajišťovací mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané
se zámkem.
Postup instalace zámku:
1 Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
2 Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
3 Vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru.
4 Uzamkněte zámek.
‒‒ Zámek je třeba koupit zvlášť.
‒‒ Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
‒‒ Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.
15
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního
stojanu
――Vypněte výrobek a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
1
2
•• Poznámky
‒‒ Použití delšího šroubu než šroubu se standardní délkou může poškodit vnitřní součásti výrobku.
‒‒ Délka šroubů vyžadovaných pro montáž na stěnu, která neodpovídá standardům VESA, se může
lišit v závislosti na specifikacích.
‒‒ Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardům VESA. Při připevňování soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu nepoužívejte nadměrnou sílu. Výrobek se může poškodit
nebo spadnout a způsobit zranění osob. Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné
škody ani zranění způsobené použitím nesprávných šroubů nebo připevňováním soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu použitím nadměrné síly.
‒‒ Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné poškození výrobku ani zranění osob
způsobené použitím jiné soupravy pro montáž na stěnu, než je specifikovaná souprava, nebo
pokusem o instalaci soupravy pro montáž na stěnu vlastními silami.
‒‒ Chcete-li namontovat výrobek na stěnu, ujistěte se, že jste zakoupili soupravu pro montáž na
stěnu, kterou lze nainstalovat do vzdálenosti 10 cm nebo více od stěny.
3
4
‒‒ Ujistěte se, že použijete soupravu pro montáž na stěnu, která odpovídá standardům.
‒‒ Chcete-li nainstalovat monitor pomocí konzoly pro zavěšení na zeď, odpojte od něj základu
stojanu.
Jednotka: mm
Název modelu
A Sem připevněte soupravu pro montáž na stěnu nebo stolní stojan.
B Držák (prodává se samostatně)
Zarovnejte drážky a pevně utáhněte šrouby na držáku na výrobku s odpovídajícími částmi na soupravě
pro montáž na stěnu nebo stolním stojanu, které chcete připevnit.
Specifikace otvorů pro šrouby Standardní šroub
standardu VESA (A * B)
v milimetrech
U28E570D
75,0 x 75,0
M4
Množství
4
――Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob
elektrickým proudem.
16
Instalace
Připevnění stojanu
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
1
2
3
Zapojte konektor stojanu do stojanu ve směru
znázorněném na obrázku.
Zkontrolujte, zda je konektor stojanu pevně připojen.
Otočte spojovacím šroubem na spodní straně stojanu
nadoraz, aby byl stojan zcela upevněn.
4
5
Dejte na stůl měkkou tkaninu, abyste výrobek chránili,
a položte výrobek na tkaninu tak, aby jeho přední část
směřovala dolů.
Držte hlavní těleso výrobku rukou tak, jak je
znázorněno na obrázku. Zasuňte sestavený stojan do
tělesa výrobku ve směru šipky znázorněné na obrázku.
- Upozornění
Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za stojan.
17
Sejmutí stojanu
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
1
2
3
Dejte na stůl měkkou tkaninu, abyste výrobek chránili,
a položte výrobek na tkaninu tak, aby jeho přední část
směřovala dolů.
4
Vytáhněte konektor stojanu ze stojanu vytažením ve
směru šipky znázorněné na obrázku.
Chcete-li odmontovat stojan od monitoru, jednou
rukou zatlačte na monitor ve spodní části a druhou
rukou tahejte a kývejte stojanem podle nákresu.
Otočte spojovacím šroubem v dolní části stojanu a
stojan oddělte.
18
Kapitola 03
Připojení a používání vstupních zařízení
Kontrolní opatření před připojením
Připojení a užívání PC
――Před připojením vstupního zařízení si přečtěte příručku dodávanou se zařízením.
Použijte připojení vhodné pro váš počítač.
Počet portů a jejich umístění na vstupním zařízení se může u různých zařízení lišit.
――Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel.
――Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.
――Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.
Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.
Zapojení napájecího kabelu během připojování zařízení může způsobit poškození výrobku.
――Zjistěte si typy portů na zadní straně výrobku, který chcete připojit.
Připojení pomocí kabelu HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
19
Připojení pomocí kabelu DP
Připojení napájení
DP IN
1
2
Připojení sluchátek
3
1 Připojte napájecí kabel k adaptéru AC/DC. Poté připojte adaptér AC/DC ke konektoru DC 14V na
zadní straně cloudboxu.
2 Dále připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
Uspořádání připojených kabelů
3 Zapněte monitor stisknutím tlačítka JOG na jeho zadní straně.
――Výstupní napětí se přepne automaticky.
20
Správné držení těla při používání monitoru
Instalace ovladače
――Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače zařízení.
――Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi ovladače produktu, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
Nastavení optimálního rozlišení
Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního
rozlišení.
Vyberte jazyk pro monitor a změňte rozlišení ve vašem počítači na optimální hodnotu.
Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:
•• Snažte se držet rovná záda.
――Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i v případě, že
dojde k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.
――Optimální rozlišení lze vybrat v Ovládacích panelech vašeho počítače.
•• Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
•• Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
•• Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.
•• Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte v úhlu 90
stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.
21
Kapitola 04
Nastavení obrazovky
Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako je například jas.
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
SAMSUNG MAGIC Bright
V režimu PC
Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.
•• Standard: Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.
•• Cinema: Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku
DVD.
•• Custom: Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno SAMSUNGAngle.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení
kontrastu.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
V režimu AV
Můžete přizpůsobit jas podle svých potřeb.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
MAGIC Angle
•• Dynamic: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu Standard.
•• Standard: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné. Tento režim také poskytuje ostrý obraz.
Color
SAMSUNG
Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI a režim PC/AV Mode je nastaven na
SAMSUNG
Bright k dispozici čtyři automatická nastavení obrazu (Dynamic,
hodnotu AV, bude mít funkce MAGIC
Standard, Movie a Custom), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení Dynamic,
Standard, Movie nebo Custom. Při zvolení možnosti Custom je obraz automaticky nastaven podle
vašeho vlastního nastavení.
•• Movie: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.
Off
•• Custom: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.
HDMI Black Level
Return
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
22
Brightness
Color
Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)
Nastavte odstín obrazovky.
Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Dynamic Contrast.
Contrast.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Nabídky Color Tone a Gamma nejsou k dispozici, pokud je aktivována funkce SAMSUNGAngle.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
MAGIC
Contrast
•• Red: Nastavení úrovně sytosti červené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)
•• Blue: Nastavení úrovně sytosti modré. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.
•• Color Tone: Vyberte barevný odstín, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům na zobrazení.
•• Green: Nastavení úrovně sytosti zelené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNG Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
‒‒ Cool 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než Cool 1.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
‒‒ Cool 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než režim Normal.
――Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size nastavena na
‒‒ Normal: Zobrazí standardní teplotu barev.
MAGIC
‒‒ Warm 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než režim Normal.
(režim PBP).
‒‒ Warm 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než Warm 1.
‒‒ Custom: Přizpůsobí teplotu barev.
Sharpness
――Pokud je externí vstup připojen prostřednictvím rozhraní HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastaven
Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)
Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNG Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
na hodnotu AV, funkce Color Tone má čtyři možnosti nastavení teploty barev (Cool, Normal, Warm a
Custom).
•• Gamma: Nastavení střední úrovně jasu.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
23
SAMSUNG MAGIC Angle
HDMI Black Level
MAGICAngle vám
Je-li přehrávač DVD nebo set-top box připojen k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, může
v závislosti na připojeném vstupním zařízení docházet ke snižování kvality obrazu (snižování kvality
kontrastu/barev, úrovně černé atd.). V takovém případě je možné použít k úpravě kvality obrazu funkci
HDMI Black Level.
umožňuje nakonfigurovat nastavení tak, abyste docílili optimální kvality obrazu
vzhledem k vašemu úhlu zobrazení.
SAMSUNG
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno Game Mode nebo Eye Saver Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
Můžete přizpůsobit úhel podle svých potřeb.
V takovém případě lze kvalitu obrazu kompenzovat nastavením HDMI Black Level.
――Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI 1 nebo HDMI 2.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
•• Normal: Tento režim vyberte, pokud nedochází ke snižování úrovně kontrastu.
•• Low: Tento režim vyberte k omezení úrovně černé a zvýšení úrovně bílé, pokud dochází ke snižování
úrovně kontrastu.
4
1
2
1
5
5
――HDMI Black Level nemusí být kompatibilní s některými zdrojovými zařízeními.
3
Eye Saver Mode
•• Off
1
: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz přímo před monitorem.
•• Lean Back Mode 1
monitor.
2
: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz poněkud níže, než je umístěn
•• Lean Back Mode 2 3 : Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz z místa umístěného níže než
u režimu Lean Back Mode 1.
•• Standing Mode
•• Side Mode
5
4
: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz výše, než je umístěn monitor.
: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz ze strany monitoru.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
V tomto režimu je nastavena optimální kvalita obrazu, která snižuje námahu očí.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ představuje certifikaci pro výrobky, které splňují požadavky
na nižší intenzitu modrého světla. Je-li u položky Eye Saver Mode nastavena možnost On, intenzita
modrého světla o vlnové délce přibližně 400 nm klesne tak, aby byla zajištěna optimální kvalita obrazu
potřebná ke snížení namáhání očí. Intenzita modrého světla bude zároveň nižší než ve výchozím
nastavení, což je prokázáno testy společnosti TÜV Rheinland a udělením certifikace, která osvědčuje
splnění požadavků norem TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“.
•• Group View: Tuto možnost vyberte pro více než jednoho pozorovatele, který sleduje obraz z míst
1
,
4
a
5
.
•• Custom: Pokud vyberete možnost Custom, bude ve výchozím nastavení použit režim Lean Back
Mode 1.
24
Game Mode
Picture Size
Konfigurujte nastavení obrazovky produktu pro herní režim.
Umožňuje změnit velikost obrazu.
Funkci použijte, pokud hrajete hry na počítači, nebo je-li připojena herní konzola, jako například
PlayStation™ nebo Xbox™.
――Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size nastavena na
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
(režim PBP).
――Tato možnost není k dispozici, pokud je aktivována funkce FreeSync.
V režimu PC
•• Auto: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji.
Response Time
Zrychlením frekvence odezvy panelu získáte živější a přirozenější obraz videa.
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.
V režimu AV
――Pokud nesledujete film, je nejlepší nastavit volbu Response Time na Standard nebo Faster.
•• 4:3: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
――Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size nastavena na
•• 16:9: Obraz se zobrazuje v poměru 16:9.
/
/
(režim PBP).
•• Screen Fit: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
――Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP.
――Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely
nepodporují všechny uvedené signály.).
――Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP
a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
25
Screen Adjustment
――Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Picture Size nastavena na možnost Screen Fit v
režimu AV.
Pokud je signál 480P, 576P, 720P nebo 1080P připojen v režimu AV a monitor může zobrazovat normálně,
vyberte možnost Screen Fit a upravte horizontální polohu v 0 až 6 úrovních.
Konfigurace funkce H-Position a V-Position
H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.
V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.
26
Kapitola 05
Konfigurace nastavení PIP/PBP
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Kompatibilní se systémy Windows 7 a Windows 8.
PIP/PBP
――V závislosti na specifikacích použité grafické karty nemusí být funkce PIP/PBP dostupná. Pokud jste
Funkce PIP (Picture in Picture) umožňuje rozdělit obrazovku na dvě části. Jedno zdrojové zařízení je
zobrazeno na hlavní obrazovce a druhé zdrojové zařízení je současně zobrazeno ve vložených oknech.
Funkce PBP (Picture by Picture) rozdělí obrazovku na poloviny a zobrazí současně výstup ze dvou
různých vstupních zařízení na levé a pravé straně obrazovky.
Picture
On
PIP/PBP Mode
Turn PIP/PBP
Mode on or off.
Size
nastavili režim PIP/PBP a obrazovka je při optimálním rozlišení prázdná, vyberte v počítači možnost
Ovládací panely
Zobrazení
Rozlišení obrazovky a klepněte na možnost Rozpoznat. (Pokyny
v systému Windows 7.) Pokud je obrazovka při optimálním rozlišení prázdná, změňte rozlišení na 1280 x
1024.
――Obrazovka může krátce zablikat nebo se zobrazit se zpožděním, když aktivujete nebo deaktivujete funkci
PIP/PBP nebo když změníte velikost obrazovky s aktivovanou funkcí PIP/PBP.
Tyto projevy mohou zesílit, když jsou počítač a monitor připojeny ke dvěma a více vstupním zdrojům. Nijak
to nesouvisí s funkčností monitoru.
K tomuto problému dochází převážně tehdy, je-li zpožděn přenos videosignálu v závislosti na výkonu
grafické karty.
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Picture Size
Auto
Contrast
Return
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
――Chcete-li maximalizovat kvalitu obrazu a zajistit normální zvukový výstup, doporučujeme používat
grafickou kartu nebo DVD podporující rozlišení 4K (3840 x 2160 při 30 Hz) a zapojení do konektoru HDMI 1.
――Chcete-li maximalizovat kvalitu obrazu a zajistit normální zvukový výstup, doporučujeme používat
grafickou kartu nebo DVD podporující rozlišení 4K (3840 x 2160 při 60 Hz) a zapojení do konektoru HDMI 2.
――Po aktivaci funkce PIP/PBP nebude možné automaticky přepnout na optimální rozlišení z důvodu problému
s kompatibilitou mezi grafickou kartou a systémem Windows.
Nastavte PIP/PBP Mode na hodnotu Off. Nebo restartujte monitor a v rozhraní systému Windows nastavte
optimální hodnotu rozlišení.
27
Konfigurace režimu PIP/PBP Mode
Konfigurace režimu Sound Source
Aktivace nebo deaktivace funkce PIP/PBP Mode.
Nastavte, z které obrazovky chcete poslouchat zvuk.
Konfigurace režimu Size
Režim PIP
Vyberte velikost a poměr stran vložené obrazovky.
/
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PBP, ve kterém je optimální rozlišení pro
pravou a levou stranu obrazovky nastaveno na 1920 x 2160 (šířka x výška).
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 720 x 480 (šířka x výška).
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 1280 x 720 (šířka x výška).
Konfigurace režimu Source
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 1920 x 1080 (šířka x výška).
Vyberte zdroj pro každou obrazovku.
Konfigurace režimu Position
Režim PBP
/
Režim PIP (funkce je dostupná v režimu PIP(Size
/
/
――Vstupní zdroj pro hlavní obrazovku se změní.
Z dostupných možností vyberte polohu vložené obrazovky.
――S výjimkou aktuálního vstupního zdroje bude možné vybrat ostatní dva vstupní zdroje.
••
――Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.
/
/
/
――Tato funkce není k dispozici, je-li vybrán režim PBP.
――Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.
))
――Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky posuňte tlačítko JOG doleva, vyberte ikonu
stiskněte. Hlavní obrazovku bude možné přepínat v pořadí DisplayPort
Režim PBP (funkce je dostupná v režimu PBP(Size
HDMI 1
a tlačítko JOG
HDMI 2.
))
――Vstupní zdroj pro hlavní obrazovku se změní.
――Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.
――Pokud jsou vstupní signály levé a pravé obrazovky stejné, nelze danou operaci provést.
――Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky posuňte tlačítko JOG doleva, vyberte ikonu
stiskněte. Zobrazí se stejná nabídka pro nastavení zdroje PBP.
a tlačítko JOG
28
Konfigurace režimu Picture Size
Režim PIP (funkce je dostupná v režimu PIP(Size
Režim PBP (funkce je dostupná v režimu PBP(Size
/
/
))
V režimu PC
•• Auto: Zobrazení obrazu podle poměru stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji jednotlivých
obrazovek.
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje
jednotlivých obrazovek.
V režimu AV
•• 4:3: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
•• 16:9: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 16:9.
))
V režimu PC
•• Auto: Zobrazení obrazu podle poměru stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji jednotlivých
obrazovek.
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje
jednotlivých obrazovek.
V režimu AV
•• 4:3: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
•• 16:9: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazení obrazu vložené obrazovky s původním poměrem stran bez jakéhokoli oříznutí.
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
•• Screen Fit: Zobrazení obrazu vložené obrazovky s původním poměrem stran bez jakéhokoli oříznutí.
‒‒ Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP.
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
‒‒ Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé
modely nepodporují všechny uvedené signály.).
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
‒‒ Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP.
‒‒ Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé
modely nepodporují všechny uvedené signály.).
‒‒ Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu
HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
‒‒ Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu
HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
Konfigurace režimu Contrast
Režim PIP
Nastavte úroveň kontrastu pro vloženou obrazovku. (funkce je dostupná v režimu PIP(Size
))
/
/
Režim PBP
Nastavte úroveň kontrastu pro každou obrazovku. (funkce je dostupná v režimu PBP(Size
))
29
Kapitola 06
Nastavení hodnot OSD (zobrazení na obrazovce)
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
Transparency
Language
Nastavení průhlednosti pro okna nabídek.
Nastavuje jazyk nabídky.
――Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.
OnScreen Display
Transparency
한국어
On
Language
English
Display Time
――Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Display Time
20 sec
Umožňuje nastavení nabídky OSD tak, aby automaticky zmizela, pokud není tato nabídka po určitou
dobu používána.
Funkci Display Time lze použít k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.
Return
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
30
Kapitola 07
Nastavení a resetování
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
FreeSync
System
FreeSync
Off
Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Viz konkrétní výrobek.
Eco Saving Plus
Off
FreeSync je k dispozici, když je zdrojové zařízení připojeno pomocí DisplayPort 1.2. Není k dispozici,
pokud vyberete DisplayPort Ver. 1.1 nebo pokud je zdrojové zařízení připojeno pomocí HDMI. Je nutné
používat kabel DP Samsung. Jiné kabely DP než od společnosti Samsung nemusí být s tímto výrobkem
kompatibilní.
Off Timer
Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
Kvalita zvuku monitoru se může snížit, pokud je aktivována funkce FreeSync.
PC/AV Mode
1.2
DisplayPort Ver.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
•• Off: Slouží k deaktivaci funkce FreeSync.
Return
•• On: Povolte základní funkce FreeSync grafické karty AMD.
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Je-li aktivována funkce FreeSync, může obrazovka při hraní her blikat.
Technologie FreeSync je řešení eliminující trhání obrazovky bez obvyklého zpoždění a latence.
Technologii FreeSync můžete používat společně s grafickou kartou AMD s podpůrným řešením
FreeSync.
Funkci FreeSync podporují pouze grafické karty AMD. Používáte-li grafickou kartu jiného výrobce,
vyberte možnost FreeSync Off.
Související informace naleznete na oficiálním webu společnosti AMD.
Technologii FreeSync podporují pouze některé z následujících grafických karet AMD a je nutné
nainstalovat nejnovější oficiální ovladač FreeSync společnosti AMD.
31
•• Radeon R9 290X/290
Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte možnost AMD Catalyst Control Center.
•• Radeon R9 285
•• Radeon R7 260X/260
•• AMD A10 „Kaveri“ APU (např. A10 7850K)
――Další modely grafických karet AMD, které podporují funkci FreeSync, najdete na webu společnosti AMD.
――Je-li funkce FreeSync povolena, může během hry v závislosti na rozlišení kolísat frekvence odezvy. Vyšší
rozlišení obecně snižuje frekvenci odezvy.
――Je-li funkce FreeSync povolena, může monitor v závislosti na nastavení možností hry blikat. Snížením
hodnot nastavení hry můžete toto blikání odstranit. Tento problém je dále možné vyřešit instalací
nejnovějších ovladačů od společnosti AMD.
32
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Funkce Eco Saving Plus snižuje spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá
panel monitoru.
Nastavte PC/AV Mode na hodnotu AV. Velikost obrazu se zvětší.
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNG Bright v režimu Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
•• Off: Deaktivuje funkci Eco Saving Plus.
•• Auto: Spotřeba energie automaticky klesne o 10 % oproti aktuálnímu nastavení.
Tato možnost je užitečná při sledování filmů.
•• Při připojení k počítači nastavte na hodnotu „PC“.
•• Při připojení k zařízení AV nastavte na hodnotu „AV“.
――Dodáváno pouze s širokoúhlými modely, např. 16:9 nebo 16:10.
――Je-li monitor (nastavený pro rozhraní HDMI 1, HDMI 2 nebo DisplayPort) v úsporném režimu nebo se
zobrazuje zpráva Check Signal Cable, zobrazte stisknutím tlačítka MENU nabídku na obrazovce (OSD).
Můžete zvolit režim PC nebo AV.
(Míra snížení spotřeby energie závisí na jasu obrazovky.)
•• Low: Spotřeba energie se sníží o 25% oproti výchozímu nastavení.
•• High: Spotřeba energie se sníží o 50% oproti výchozímu nastavení.
Off Timer
Off Timer: Zapněte režim Off Timer.
Turn Off After: Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po
určitém počtu hodin.
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Off Timer nastavena na On.
――U produktů určených pro trh v některých oblastech je funkce Off Timer nastavena tak, aby byla
automaticky aktivována 4 hodiny po zapnutí monitoru. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení.
Pokud si nepřejete, aby se časovač aktivoval, přejděte na položku MENU
System a nastavte položku Off
Timer na Off.
DisplayPort Ver.
Vyberte si svoji verzi funkce DisplayPort. Rozhraní Displayport 1.1 podporuje možnost Vysoká přenosová
rychlost 1, zatímco verze1.2 podporuje možnost Vysoká přenosová rychlost 2.
――Nesprávné nastavení může způsobit zobrazení prázdné obrazovky. V takovém případě zkontrolujte
specifikace zařízení.
――Je-li monitor (nastavený pro rozhraní HDMI 1, HDMI 2 nebo DisplayPort) v úsporném režimu nebo se
zobrazuje zpráva Check Signal Cable, zobrazte stisknutím tlačítka
nabídku na obrazovce (OSD). Můžete
zvolit režim 1.1 nebo 1.2.
――Pokud zvolíte možnost 1.1, klesne z důvodu omezení rychlosti přenosu dat HBR1 maximální rozlišení
obrazovky na 2560 x 1440.
Source Detection
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
Pro rozeznání vstupního signálu zvolte buď metodu Auto nebo Manual.
33
Key Repeat Time
Information
Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.
Zobrazte aktuální vstupní zdroj, frekvenci a rozlišení.
Lze vybrat hodnoty Acceleration, 1 sec nebo 2 sec. Je-li vybrána hodnota No Repeat, příkaz bude
reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
Power LED On
System
Information
Konfigurací nastavení zapněte nebo vypněte LED napájení ve spodní části produktu.
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
•• Working: LED svítí, když je produkt zapnutý.
•• Stand-by: LED svítí, když je produkt vypnutý.
Exit
PBP
Picture
Reset All
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.
System
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
34
Kapitola 08
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Požadavky na systém
OS
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minimálně 32 MB paměti
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minimálně 60MB volného místa na pevném disku
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Funkce Easy Setting Box umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více
oddílů.
Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Easy Setting Box, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
――V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit ikona Easy
Setting Box.
――Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.
Omezení a problémy s instalací
Instalaci softwaru Easy Setting Box může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové
prostředí.
35
Kapitola 09
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
――Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem
funkci výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.
Ověření funkce výrobku
Zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně – proveďte test funkčnosti.
Je-li obrazovka vypnuta a indikátor napájení bliká, i když je monitor správně připojen k počítači,
proveďte test automatické diagnostiky.
1 Vypněte počítač a výrobek.
2 Odpojte kabel od monitoru.
3 Zapnutí výrobku.
4 Pokud monitor funguje normálně, zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
――Pokud se stále zobrazuje prázdná obrazovka, zkontrolujte počítač, grafickou kartu a kabel.
Kontrolní kroky
Problém instalace (režim PC)
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítači a zda jsou konektory správně
zajištěny.
Problém s obrazem
Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.
Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel.
Zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru.
Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
Zobrazí se zpráva Not Optimum Mode.
Kontrola rozlišení a frekvence
Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo
frekvenci monitoru.
U režimu, který překročí podporované rozlišení (viz Tabulka standardních režimů signálu), se na
krátkou chvíli zobrazí zpráva Not Optimum Mode.
Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky
standardních režimů signálu (s.40).
――Zobrazené rozlišení se může lišit v závislosti na nastavení systému počítače a kabelech.
Obraz je deformovaný.
Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku.
36
Obraz je nestabilní a roztřesený. V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené obrysy.
Problém se zvukem
Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence počítače v rozsahu rozlišení a frekvence kompatibilní
s výrobkem. Dále v případě potřeby změňte nastavení týkající se tabulky standardních režimů signálu
(s.40) v této příručce a v nabídce Information výrobku.
Žádný zvuk
Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.
Zkontrolujte hlasitost.
Upravte možnosti Brightness a Contrast.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
Barva obrazu je nerovnoměrná.
Nastavte hlasitost.
Změňte nastavení Color.
Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové
karty počítače nebo příslušného programu.
Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.
Zkontrolujte připojení zvukového kabelu nebo nastavte hlasitost.
Změňte nastavení Color.
Bílá barva není skutečně bílá.
Změňte nastavení Color.
Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení bliká přibližně v půlsekundových až v sekundových
intervalech.
Výrobek se nachází v úsporném režimu.
Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybu myší se obrazovka znovu zapne.
Problém se vstupním zařízením
Při spouštění počítače je slyšet pípání.
Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání, doneste počítač do servisu.
――V závislosti na úhlu pohledu uživatele mohou být na rámu produktu viditelné diodové indikátory. Jejich
světlo je pro člověka neškodné a nemá vliv na funkce a výkon produktu. Používání produktu je bezpečné.
Přehrávání videa se zasekává.
Přehrávání velkých video souborů ve vysokém rozlišení se může zasekávat. Příčinou může být to, že
videopřehrávač není optimalizován pro počítačový zdroj.
Zkuste soubor přehrát v jiném videopřehrávači.
37
Otázky a odpovědi
――Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.
Jak lze změnit frekvenci?
Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.
•• Systém Windows XP: Přejděte na možnost Ovládací panely
Vzhled a motivy
•• Systém Windows ME/2000: Přejděte na možnost Ovládací panely
•• Systém Windows Vista: Přejděte na možnost Ovládací panely
Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 7: Vyberte Ovládací panely
Systém
Nastavení
Upřesnit
Zobrazení
Ovládací panely
Zobrazení
Nastavení
Vzhled a přizpůsobení
Vzhled a přizpůsobení
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Vyberte Nastavení
Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 10: Vyberte Nastavení
Zobrazení
Zobrazení
Přizpůsobení
Upřesnit
Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce Nastavení monitoru.
Nastavení zobrazení
Rozlišení obrazovky
Vzhled a přizpůsobení
Upřesnit nastavení
Upřesnit nastavení
Zobrazení
Upřesňující nastavení zobrazení
Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce
Monitor a nastavte možnost Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
Rozlišení obrazovky
Zobrazit vlastnosti adaptéru
Upřesnit nastavení
Monitor a nastavte možnost Obnovovací frekvence v části
Monitor a upravte Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
Jak lze změnit rozlišení?
•• Systém Windows XP: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely
Vzhled a motivy
•• Systém Windows ME/2000: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely
•• Systém Windows Vista: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely
•• Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely
Vzhled a přizpůsobení
Systém
Individuální nastavení
Zobrazení
Ovládací panely
Zobrazení
Nastavení.
Nastavení.
Vzhled a přizpůsobení
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Rozlišení změníte v nabídce Nastavení
•• Systém Windows 10: Rozlišení změníte v nabídce Nastavení
Zobrazení
Zobrazení
Nastavení zobrazení.
Upravit rozlišení.
Vzhled a přizpůsobení
Zobrazení
Upravit rozlišení.
Upřesňující nastavení zobrazení.
Jak lze nastavit funkci úspory energie?
•• Systém Windows XP: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely
počítače.
Vzhled a motivy
•• Systém Windows ME/2000: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely
•• Systém Windows Vista: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely
systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 7: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely
BIOS počítače.
Zobrazení
Nastavení spořiče obrazovky
Nastavení spořiče obrazovky
Vzhled a přizpůsobení
Vzhled a přizpůsobení
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení
můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 10: Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení
konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
Zobrazení
Přizpůsobit
Přizpůsobit
Ovládací panely
Individuální nastavení
Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS
Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
Nastavení spořiče obrazovky
Nastavení spořiče obrazovky
Vzhled a přizpůsobení
Zamykací obrazovka
Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení
Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému
Individuální nastavení
Nastavení spořiče obrazovky
Nastavení časového limitu obrazovky
Možnosti napájení nebo
Napájení a režim spánku nebo můžete provést
38
Kapitola 10
Specifikace
Obecné
Název modelu
U28E570D
Velikost
Třída 28 (28,0 palce / 70,8 cm)
Oblast zobrazení
620,93 mm (V) x 341,28 mm (Š)
Rozteč bodů
0,16 mm (V) x 0,16 mm (Š)
Maximální hodinová frekvence
533,25 MHz (DisplayPort, HDMI)
Napájení
Střídavý 100 - 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit.
Konektory signálu
DisplayPort, HDMI
Podmínky prostředí
Provozní
Teplota: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) / Vlhkost: 10 – 80 %, bez kondenzace
Skladování
Teplota: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) / Vlhkost: 5 – 95 %, bez kondenzace
――Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení monitoru.
Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit manuálně.
――Počet bodů panelu (v pixelech)
Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.
――Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
――Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
39
Tabulka standardních režimů signálu
Název modelu
Synchronizace
U28E570D
Horizontální frekvence
30 až 135 kHz (DisplayPort)
30 až 90 kHz (HDMI1)
30 až 135 kHz (HDMI2)
Vertikální frekvence
56 až 75 Hz (DisplayPort)
24 až 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
Rozlišení
Optimální rozlišení
3840 x 2160 při 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 při 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 při 60 Hz (HDMI2)
Maximální rozlišení
3840 x 2160 při 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 při 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 při 60 Hz (HDMI2)
Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se
zobrazovat prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.
Displayport
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
40
Displayport
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
HDMI1
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
41
HDMI1
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
VESA, 1152 x 864
67,500
MAC, 1152 x 870
68,681
75,000
108,000
+/+
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
HDMI2
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
42
HDMI2
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
――Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává
v kHz.
――Vertikální frekvence
Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu. Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna v Hz.
――Některá rozlišení ve výše uvedené tabulce nemusí být v závislosti na specifikacích grafické karty k dispozici.
43
Kapitola 11
Příloha
Odpovědnost za placenou službu
(náklady pro zákazníky)
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka
――Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za
Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:
návštěvu servisního technika poplatek.
Nejedná se o vadu výrobku
Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.
•• Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje
volby bez nutnosti demontáže výrobku.
•• Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první
montáži zakoupeného výrobku.
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.
•• Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.
•• Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního
vysílání nebo online.
Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné
zákazníkem.
•• vnějšího nárazu nebo pádu;
•• použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung
specifikovat;
•• opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;
•• používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;
•• nedodržení upozornění v uživatelské příručce;
jiného důvodu
•• Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně
atd.)
•• Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení,
lampa, filtr, páska atd.)
――Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní poplatek.
Z tohoto důvodu si prosím nejprve pročtěte uživatelskou příručku.
44
Download PDF

advertising