Samsung | 2243LNX | Samsung 2243LNX Uživatelská přiručka

SyncMaster 2243LNX
Monitor LCD
Uživatelská příručka
Bezpečnostní pokyny
Značky
Poznámka
Pro vaši bezpečnost a pro předcházení poškození majetku je nutné se řídit těmito pokyny.
Přečtěte si důkladně pokyny a používejte výrobek pouze správným způsobem.
Varování / Upozornění
V opačném případě by mohlo dojít k úmrtí nebo zranění osob.
V opačném případě by mohlo dojít ke zranění osob nebo škodám na majetku.
Použité značky
Zakázáno
Důležité, čtěte s porozuměním
Nerozebírejte
Odpojte od zdroje elektrické energie
Nedotýkejte se
Uzemněte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem
Napájení
Není-li výrobek po delší dobu používán, nastavte počítač do režimu DPM.
Pokud používáte spořič obrazovky, nastavte jej do režimu aktivní obrazovky.
Vyobrazení zde uvedená mají jen referenční účel a nevztahují se na všechny
případy (nebo země).
Odkaz na pokyny ohledně potlačení efektu „afterimage“
Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku ani poškozenou
nebo uvolněnou zásuvku.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Když zasunujete napájecí zástrčku do zásuvky nebo ji vytahujete, nedotýkejte se jí vlhkýma rukama.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Zajistěte, aby byl napájecí kabel připojen do uzemněné zásuvky.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
zranění osob.
1
Bezpečnostní pokyny
Zajistěte, aby byla napájecí zástrčka pevně a správně zasunuta do zásuvky.
•
V opačném případě může dojít k požáru.
Neohýbejte napájecí zástrčku silou ani za ni netahejte a nepokládejte
na ni žádné těžké předměty.
•
V opačném případě může dojít k požáru.
Nepřipojujte ke stejné zásuvce více spotřebičů.
•
V opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí.
Pokud je monitor zapnutý, nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky.
•
V opačném případě může být výrobek poškozen v důsledku nárazu
elektrického proudu.
Při odpojení zařízení ze sítě je nutné vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky. Síťová vidlice musí být proto snadno přístupná.
•
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný naší společností. Nepoužívejte napájecí kabel dodaný s jiným výrobkem.
•
V opačném případě může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Instalace
Pokud chcete umístit monitor v prašném prostředí, v prostředí s vysokými nebo
nízkými teplotami, s vysokou vlhkostí, chemickými látkami nebo tam, kde bude
v provozu 24 hodin denně (letiště, nádraží atp.), kontaktujte autorizované servisní
středisko.
V opačném případě hrozí výrobku vážné poškození.
Dejte pozor, abyste při přemísťování monitor neupustili.
•
Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo zranění osoby, která jej
nese.
Zajistěte, aby výrobek zvedaly a přesunovaly nejméně dvě osoby.
•
V opačném případě může dojít k pádu výrobku. Pád může způsobit
zranění osob nebo poškození výrobku.
Při instalaci do skříňky nebo na polici dejte pozor, aby dolní přední
část výrobku nevyčnívala.
•
V opačném případě může dojít k pádu výrobku a zranění osob.
•
Použijte skříňku nebo polici, která odpovídá velikosti výrobku.
2
Bezpečnostní pokyny
NEUMISŤUJTE DO BLÍZKOSTI VÝROBKU SVÍČKY, REPELENTY PROTI HMYZU, CIGARETY ANI ŽÁDNÁ TOPIDLA.
•
Jinak může dojít k požáru.
Udržujte topidla co nejdále od napájecího kabelu a od výrobku.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Neinstalujte výrobek do nedostatečně větraných prostor, například do
knihovny nebo uzavřené skříně.
•
V opačném případě může dojít k požáru v důsledku zvýšení teploty
uvnitř výrobku.
Monitor pokládejte opatrně.
•
Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození monitoru.
Nepokládejte přední část výrobku na podlahu.
•
V opačném případě může dojít k poškození obrazovky monitoru.
Zajistěte, aby instalaci držáku na zeď provedla autorizovaná instalační
společnost.
•
V opačném případě může dojít k pádu výrobku a následnému zranění
osob.
•
Používejte pouze držák na zeď, který odpovídá vašemu výrobku.
Instalujte výrobek na dostatečně větrané místo. Zajistěte, aby mezi
výrobkem a stěnou zůstala alespoň 10cm mezera.
•
V opačném případě může dojít k požáru v důsledku zvýšení teploty
uvnitř výrobku.
Zajistěte, aby byly vinylové části obalu mimo dosah dětí.
•
V opačném případě může dojít k vážnému úrazu (udušení), pokud by
si s tímto materiálem děti hrály.
Pokud lze výšku monitoru nastavit, nepokládejte na stojan při posunování dolů žádný předmět ani se o stojan neopírejte.
•
Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo zranění osoby, která jej
nese.
Čištění
Při čištění krytu monitoru nebo povrchu panelu TFT-LCD použijte mírně navlhčený měkký hadřík.
3
Bezpečnostní pokyny
Nestříkejte čisticí prostředek přímo na povrch výrobku.
•
V opačném případě mohou v jeho struktuře vzniknout barevné skvrny
a zkreslení a může dojít k odlupování povrchu obrazovky.
Výrobek čistěte měkkým hadříkem a pouze čisticím prostředkem určeným pro monitory. Pokud musíte použít jiný čisticí prostředek, než je
prostředek určený pro monitory, rozřeďte ho vodou v poměru 1:10.
Při čištění konektorů napájecí zástrčky nebo při oprašování zásuvky
používejte suchý hadřík.
•
V opačném případě může dojít k požáru.
Při čištění tohoto výrobku nezapomeňte odpojit napájecí kabel.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Při čištění výrobku nejprve odpojte napájecí kabel a očistěte ho měkkým suchým hadříkem.
•
(Nepoužívejte chemické látky, například vosk, benzen, alkohol, ředidlo, repelent proti hmyzu, mazivo ani čisticí prostředek.) Tyto
přípravky by mohly způsobit změnu vzhledu výrobku a také odlepit
indikační štítky výrobku.
Zajistěte, aby se pro čištění krytu výrobku používal pouze uvedený
hadřík, protože kryt se snadno poškrábe.
•
Použijte uvedený hadřík a přidejte pouze trochu vody. Protože může
dojít k poškrábání výrobku, jsou-li na hadříku cizí částice, před použitím nejprve hadřík důkladně vyprašte.
Při čištění výrobku nestříkejte vodu přímo na hlavní část výrobku.
•
Zajistěte, aby se voda nedostala do výrobku a výrobek nenavlhl.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru
nebo ke vzniku poruchy.
Jiné
V tomto výrobku se nachází vysoké napětí. Zajistěte, aby výrobek
nebyl rozebírán, opravován ani upravován samotnými uživateli.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru. Jestliže je třeba výrobek opravit, obraťte se na servisní středisko.
Pokud dojde k výskytu podivného zápachu nebo zvuku nebo pokud
z výrobku uniká kouř, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a obraťte se
na servisní středisko.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
4
Bezpečnostní pokyny
Výrobek neinstalujte v místě vystaveném působení vlhkosti, prachu,
kouře, vody ani v automobilu.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Pokud výrobek upadne nebo dojde k rozbití krytu, vypněte napájení a
odpojte napájecí kabel. Obraťte se na servisní středisko.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Za bouřky nebo při výskytu blesků se nedotýkejte napájecího kabelu
ani kabelu antény.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Nepokoušejte se přesouvat monitor taháním za napájecí kabel nebo
kabel signálu.
•
V opačném případě může výrobek upadnout a může dojít k úrazu
elektrickým proudem, poškození výrobku nebo ke vzniku požáru
v důsledku poškození kabelu.
Nezdvihejte výrobek ani jím nepohybujte dozadu, dopředu, doprava
ani doleva pouze držením napájecího kabelu nebo signálních kabelů.
•
V opačném případě může výrobek upadnout a může dojít k úrazu
elektrickým proudem, poškození výrobku nebo ke vzniku požáru
v důsledku poškození kabelu.
Zajistěte, aby ventilační otvor nebyl blokován stolem nebo závěsem.
•
V opačném případě může dojít k požáru v důsledku zvýšení teploty
uvnitř výrobku.
Nepokládejte na výrobek žádné nádoby s vodou, vázy, květináče, léky
ani žádné kovové předměty.
•
Jestliže se do výrobku dostane voda nebo cizí částice, odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
•
Mohlo by dojít k nesprávné funkci, úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
V blízkosti výrobku nepoužívejte ani neskladujte hořlavé spreje ani
hořlavé materiály.
•
V opačném případě může dojít k výbuchu nebo požáru.
Nevkládejte do výrobku žádný kov, například jídelní hůlky, mince,
sponky a svorky ani hořlavé předměty, například sirky nebo papír (ventilačními otvory, vstupními a výstupními konektory apod.).
•
Jestliže se do výrobku dostane voda nebo cizí částice, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
5
Bezpečnostní pokyny
Při dlouhodobém používání nepohyblivého obrazu může dojít k efektu
„afterimage“ nebo vzniku skvrn.
•
Jestliže nebudete výrobek po dlouhou dobu používat, přepněte jej do
režimu spánku nebo použijte pohyblivý spořič obrazovky.
Nastavte rozlišení a frekvenci, která je pro výrobek vhodná.
•
V opačném případě může dojít k poškození zraku.
Pokud se budete stále přibližovat k obrazovce výrobku, může se vám
zhoršit zrak.
Chcete-li předejít únavě očí, udělejte si po každé hodině sledování
monitoru alespoň pětiminutovou přestávku.
Neinstalujte výrobek na nestabilní místa, například nestabilní polici
nebo nerovný povrch ani na místa vystavená vibracím.
•
V takovém případě může dojít k pádu výrobku, který může způsobit
zranění osob nebo poškození výrobku.
•
Pokud budete výrobek používat na místech vystavených vibracím,
může dojít k poškození výrobku nebo vzniku požáru.
Při přesouvání výrobku vypněte napájení a odpojte napájecí zástrčku,
kabel antény a všechny kabely, které jsou k výrobku připojeny.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Zajistěte, aby se za výrobek nedržely děti ani na něj nevylézaly.
•
Může dojít k pádu výrobku a následně zranění osob nebo smrti.
Pokud výrobek po dlouhou dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel
ze zásuvky.
•
V opačném případě může dojít k přehřátí vlivem prachu a může dojít
ke vzniku požáru v důsledku nárazu elektrického proudu nebo netěsnosti.
Nepokládejte na výrobek žádné těžké předměty ani hračky nebo cukrovinky, například sušenky apod., které by mohly přitáhnout pozornost
dětí.
•
Děti by se mohly za výrobek držet, způsobit tak jeho pád a v důsledku
toho by mohlo dojít ke zranění osob nebo smrti.
Neotáčejte výrobek vzhůru nohama ani jej nepřesouvejte, když držíte
pouze stojan.
•
V takovém případě může dojít k pádu výrobku, který může způsobit
zranění osob nebo poškození výrobku.
6
Bezpečnostní pokyny
Neumisťujte výrobek na místo vystavené přímému slunečnímu světlu
ani do blízkosti zdroje tepla, například ohně nebo topení.
•
Mohlo by to zkrátit dobu životnosti výrobku a způsobit vznik požáru.
Nenechte na výrobek upadnout žádné předměty, které by způsobily
náraz.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Nepoužívejte v blízkosti výrobku vlhčicí zařízení ani kuchyňský stůl.
•
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Pokud dojde k úniku plynu, nedotýkejte se výrobku ani napájecí
zástrčky, ale ihned zajistěte odvětrání prostoru.
•
Pokud by vznikla jiskra, mohla by způsobit výbuch nebo požár.
Pokud je výrobek po dlouhou dobu zapnutý, zobrazovací panel se silně
zahřeje. Nedotýkejte se ho.
•
Uchovávejte příslušenství malých rozměrů na místě mimo dosah dětí.
Při nastavování úhlu výrobku nebo výšky stojanu buďte opatrní.
•
Mohlo by dojít ke zranění osob, protože by se vám zde mohla zachytit
ruka nebo prsty.
•
Také pokud byste výrobek naklonili příliš daleko, spadne a může
způsobit zranění osob.
Neinstalujte výrobek na místě snadno dostupném pro děti.
•
V opačném případě může dojít k jeho pádu a následnému zranění
osob.
•
Protože je přední část výrobku těžká, umístěte jej na rovný a stabilní
povrch.
Nepokládejte na výrobek žádné těžké předměty.
•
Mohlo by to vést ke zranění osob nebo poškození výrobku.
Doporučená držení těla při používání monitoru
Při používání výrobku seďte ve správné pozici.
•
Při pohledu na výrobek držte záda rovně.
•
Vzdálenost mezi vašima očima a obrazovkou by měla
být mezi 45 až 50 cm. Dívejte se na obrazovku z mírně
vyššího místa než je výška obrazovky.
•
Při používání výrobku seďte ve správné pozici.
•
Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
7
Bezpečnostní pokyny
•
Položte ruce podél těla a mějte paže ve stejné výšce jako
hřbety rukou.
•
Mějte loket v úhlu 90 stupňů.
•
Mějte kolena v úhlu větším než 90 stupňů a paty držte
pevně na zemi. Mějte paže níže než srdce.
8
Úvod
Obsah balení
Poznámka
Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky.
Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého prodejce.
Chcete-li zakoupit volitelné položky, kontaktujte místního prodejce.
Rozbalení
Typ 1
Monitor a jednoduchý stojan
Poznámka
Program MagicRotation nelze dodat, protože jednoduchý stojan nepodporuje funkci otáčení.
Typ 2
Monitor a stojan HAS
Příručky
Příručka pro rychlou instalaci
Záruční list
(V některých zemích není
přiložen)
9
Uživatelská příručka
Úvod
Kabely
Kabel D-Sub
Napájecí kabel
Jiné
Hadřík na čištění
Poznámka
Tento hadřík je dodáván pouze pro vysoce lesklé černé výrobky jako doplněk.
Váš monitor
Úvodní nastavení
Pomocí klávesy se šipkou nahoru nebo dolů zvolte jazyk.
Zobrazený obsah zmizí po uplynutí 40 sekund.
Přepněte vypínač do polohy vypnuto a poté znovu zapnuto. Zobrazí se znovu.
Je možné jej zobrazit až třikrát (3). Před dosažením maximálního počtu zkontrolujte, zda jste nastavili
rozlišení počítače.
Poznámka
Optimální rozlišení tohoto výrobku je rozlišení zobrazené na obrazovce.
Nastavte rozlišení počítače na stejnou hodnotu, jako je optimální rozlišení tohoto výrobku.
10
Úvod
Pohled zepředu
Tlačítko MENU [MENU/ ]
Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce. Slouží také k zavření nabídky na obrazovce a návratu do předchozí nabídky.
]
Customized Key[
Přiřazení klávesy pro uživatelské úpravy lze použít pro tlačítko Custom dle vašich
požadavků.
Poznámka
Klávesu pro uživatelské úpravy lze nakonfigurovat na požadovanou funkci
prostřednictvím nabídky Setup > Customized Key.
Tlačítko Brightness [ ]
Pokud není zobrazena nabídka na obrazovce, upravte jas pomocí tlačítka.
>> Klepnutím sem zobrazíte animaci.
Tlačítka nastavení [
]
Těmito tlačítky lze nastavit položky v nabídce.
Tlačítko Enter [
]
Aktivuje zvýrazněnou položku nabídky.
Tlačítko AUTO
Pomocí tohoto tlačítka aktivujete funkci automatického nastavení.
>> Klepnutím sem zobrazíte animaci.
11
Úvod
Vypínač [
]
Tímto tlačítkem monitor zapnete nebo vypnete.
Indikátor napájení
Při běžném provozu svítí tato kontrolka modře, jedno modré bliknutí znamená, že
monitor ukládá vaše nastavení.
Poznámka
Další informace o funkcích úspory energie naleznete v příručce v části PowerSaver. Chcete-li šetřit energii, vypněte monitor, kdykoli jej nebudete potřebovat nebo
delší dobu používat.
Pohled zezadu
Poznámka
Uspořádání zadní části monitoru se může výrobek od výrobku lišit.
Jednoduchý stojan
Stojan HAS
Port POWER
Zapojte napájecí kabel monitoru do portu POWER na zadní straně monitoru.
Port RGB IN
Zapojte kabel D-sub do 15kolíkového portu RGB IN na zadní straně monitoru.
Kensingtonský zámek
Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k zabezpečení systému umístěného na
veřejném místě. (Uzamykací zařízení je třeba koupit samostatně.) Informace o používání zámku získáte u prodejce.
Poznámka
Další informace týkající se zapojení kabelů najdete v části Připojovací kabely.
12
Úvod
Přidržovací kroužek kabelu
•
Kabely připevněte pomocí přidržovacího kroužku, viz obrázek.
13
Zapojení
Připojovací kabely
Zapojte napájecí kabel monitoru do portu power na zadní straně monitoru.
Připojte napájecí kabel monitoru do elektrické zásuvky.
Použijte připojení vhodné pro váš počítač.
Použití konektoru D-sub (analogového) videokarty.
•
Zapojte kabel signálu do 15kolíkového portu D-sub na zadní straně monitoru.
[RGB IN]
Připojení k počítači Macintosh.
•
Propojte monitor a počítač Macintosh pomocí propojovacího kabelu D-sub.
Poznámka
Pokud jsou monitor a počítač propojeny, můžete je zapnout a používat.
14
Zapojení
Používání stojanu
Příslušenství monitoru
Jednoduchý stojan
Stojan HAS
Monitor a stojan
Připevnění základny
Pro monitor lze použít montážní destičku 100 mm x 100 mm kompatibilní se standardem VESA.
Jednoduchý stojan
Stojan HAS
A. Monitor
B. Montážní destička (prodává se samostatně)
1.
Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel ze sítě.
2.
Položte monitor LCD obrazovkou dolů na rovnou plochu s polštářem, který zabrání poškození
obrazovky.
3.
Odšroubujte dva šrouby a poté oddělte stojan od monitoru LCD.
4.
Zarovnejte montážní destičku s otvory na montážní podložce zadního krytu a připevněte ji čtyřmi
šrouby dodávanými s ramenovým držákem, závěsem pro upevnění na zeď apod.
•
Nepoužívejte šrouby delší než je standardní délka, mohlo by dojít k poškození
vnitřní části monitoru.
•
Při montážích na stěnu, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA,
se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikaci.
•
Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
15
Zapojení
Šrouby neutahujte příliš pevně, mohlo by dojít k poškození výrobku nebo k pádu
výrobku a následně i zranění osoby.
Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
•
Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění osoby
v případě použití držáku na zeď jiného než uvedeného, popřípadě držáku, který
neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
•
Chcete-li připevnit monitor na zeď, je nutné zakoupit sadu pro upevnění na zeď,
která umožní montáž monitoru nejméně 10 cm od povrchu stěny.
•
Chcete-li získat více informací, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.
Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za škody vzniklé použitím jiné
základny, než je zde uvedena.
•
Sadu pro upevnění na zeď používejte podle mezinárodních norem.
16
Používání softwaru
Ovladač monitoru
Poznámka
Po zobrazení výzvy operačního systému na poskytnutí ovladače monitoru vložte disk
CD-ROM dodaný s tímto monitorem. Instalace ovladače se v jednotlivých operačních
systémech mírně liší. Postupujte podle pokynů pro operační systém, který používáte.
Připravte si prázdnou disketu a stáhněte soubor ovladače ze zde uvedené stránky v síti
Internet.
Webové stránky v síti Internet:
http://www.samsung.com/ (pro celý svět)
Instalace ovladače monitoru (automatická)
1.
Vložte disk CD do jednotky CD-ROM.
2.
Klepněte na položku „Windows“.
3.
Vyberte v seznamu modelů příslušný model monitoru a klepněte na tlačítko „OK“.
4.
Pokud se zobrazí následující okno se zprávou, klepněte na tlačítko „Continue Anyway (Pokračovat)“. Potom klepněte na tlačítko „OK“ (operační systémy Microsoft® Windows® XP/2000).
17
Používání softwaru
Poznámka
Pro ovladač monitoru probíhá certifikace pro získání loga MS a jeho instalace nepoškodí systém.
Certifikovaný ovladač bude umístěn na domovské stránce monitoru Samsung.
http://www.samsung.com/
Instalace ovladače monitoru (ruční)
Operační systém Microsoft® Windows Vista™
1.
Vložte disk CD s příručkou do jednotky CD-ROM.
2.
Klepněte na tlačítko
(Start) a potom na položku „Control Panel (Ovládací panely)“. Potom
poklepejte na položku „Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsobení)“.
3.
Klepněte na položku „Personalization (Individuální nastavení)“ a potom na „Display Settings
(Nastavení zobrazení)“.
4.
Klepněte na tlačítko „Advanced Settings... (Upřesnit nastavení…)“.
5.
Na kartě „Monitor“ klepněte na tlačítko „Properties (Vlastnosti)“. Pokud není tlačítko „Properties
(Vlastnosti)“ aktivní, je konfigurace monitoru dokončena. Monitor může být používán.
18
Používání softwaru
Pokud se zobrazí zpráva „Windows needs... (K pokračování této akce potřebuje systém Windows...)“, viz níže uvedený obrázek, klepněte na tlačítko „Continue (Pokračovat)“.
Poznámka
Ovladač monitoru je certifikovaný MS a jeho instalace nepoškodí systém.
Certifikovaný ovladač bude umístěn na domovské stránce monitoru Samsung.
6.
Na kartě „Driver (Ovladač)“ klepněte na tlačítko „Update Driver... (Aktualizovat ovladač...)“.
7.
Zaškrtněte políčko „Browse my computer for driver software (Vyhledat ovladač v počítači)“ a
klepněte na možnost „Let me pick from a list of device drivers on my computer (Vybrat ovladač
ze seznamu)“.
8.
Klepněte na tlačítko „Have Disk... (Z diskety…)“, vyberte složku (např. D:\Jednotka), ve které
je umístěn instalační soubor ovladače, a klepněte na tlačítko „OK“.
19
Používání softwaru
9.
Ze seznamu monitorů na obrazovce vyberte model, který odpovídá vašemu monitoru, a klepněte
na tlačítko „Next (Další)“.
10. Klepněte na následujících obrazovkách, které se postupně zobrazí, na tlačítka „Close (Zavřít)“
→ „Close (Zavřít)“ → „OK“ → „OK“.
20
Používání softwaru
Operační systém Microsoft® Windows® XP
1.
Vložte disk CD do jednotky CD-ROM.
2.
Klepněte na tlačítko „Start“ → „Control Panel (Ovládací panely)“ a potom klepněte na ikonu
„Appearance and Themes (Vzhled a motivy)“.
3.
Klepněte na ikonu „Display (Zobrazení)“, vyberte kartu „Settings (Nastavení)“ a klepněte na
tlačítko „Advanced... (Upřesnit...)“.
4.
Na kartě „Monitor“ klepněte na tlačítko „Properties (Vlastnosti)“ a vyberte kartu „Driver (Ovladač)“.
5.
Klepněte na tlačítko „Update Driver... (Aktualizovat ovladač)...“, klepněte na přepínač „Install
from a list or... (Instalovat ze seznamu či...)“ a klepněte na tlačítko „Next (Další)“.
21
Používání softwaru
6.
Klepněte na přepínač „Don't search, I will... (Nevyhledávat, zvolím...)“, klepněte na tlačítko „Next
(Další)“ a potom klepněte na tlačítko „Have disk (Z diskety)“.
7.
Klepněte na tlačítko „Browse (Procházet)“, vyberte složku A:(D:\Driver), v seznamu modelů
vyberte příslušný model monitoru a klepněte na tlačítko „Next (Další)“.
8.
Pokud se zobrazí následující okno se zprávou, klepněte na tlačítko „Continue Anyway (Pokračovat)“. Poté klepněte na tlačítko „OK“.
Poznámka
Pro ovladač monitoru probíhá certifikace pro získání loga MS a jeho instalace nepoškodí systém.
Certifikovaný ovladač bude umístěn na domovské stránce monitoru Samsung.
22
Používání softwaru
http://www.samsung.com/
9.
Klepněte na tlačítko „Close (Zavřít)“ a potom na tlačítko „OK“.
10. Instalace ovladače monitoru je dokončena.
Operační systém Microsoft® Windows® 2000
Pokud se na monitoru zobrazí zpráva „Digital Signature Not Found (Nebyl nalezen digitální podpis)“,
postupujte podle následujících kroků.
1.
V okně „Insert disk (Vložit disketu)“ klepněte na tlačítko „OK“.
2.
V okně „File Needed (Potřebný soubor)“ klepněte na tlačítko „Browse (Procházet)“.
3.
Vyberte cestu A:(D:\Driver), klepněte na tlačítko „Open (Otevřít)“ a potom klepněte na tlačítko
„OK“.
Postup instalace
1.
Klepněte na tlačítko „Start“, příkaz „Setting (Nastavení)“ a položku „Control Panel (Ovládací
panely)“.
2.
Poklepejte na ikonu „Display (Zobrazení)“.
3.
Vyberte kartu „Settings (Nastavení)“ a klepněte na tlačítko „Advanced Properties (Upřesnit)“.
4.
Klepněte na kartu „Monitor“.
Případ 1: Není-li tlačítko „Properties (Vlastnosti)“ aktivní, znamená to, že je váš monitor správně
konfigurován. Ukončete instalaci.
Případ 2: Pokud je tlačítko „Properties (Vlastnosti)“ aktivní, klepněte na tlačítko „Properties
(Vlastnosti)“ a postupujte podle následujících kroků.
5.
Klepněte na kartu „Driver (Ovladač)“, dále na tlačítko „Update Driver... (Aktualizovat...)“ a potom klepněte na tlačítko „Next (Další)“.
6.
Klepněte na přepínač „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver (Zobrazit seznam známých ovladačů tohoto zařízení a umožnit výběr určitého
23
Používání softwaru
ovladače)“, klepněte na tlačítko „Next (Další)“ a potom klepněte na tlačítko „Have disk (Z diskety)“.
7.
Klepněte na tlačítko „Browse (Procházet)“ a zvolte cestu A:(D:\Driver).
8.
Klepněte na tlačítko „Open (Otevřít)“ a potom na tlačítko „OK“.
9.
Vyberte příslušný model monitoru, klepněte na tlačítko „Next (Další)“ a potom opět na tlačítko
„Next (Další)“.
10. Klepněte na tlačítko „Finish (Dokončit)“ a poté na tlačítko „Close (Zavřít)“.
Pokud se zobrazí okno „Digital Signature Not Found (Nebyl nalezen digitální podpis)“, klepněte
na tlačítko „Yes (Ano)“. Následně klepněte na tlačítko „Finish (Dokončit)“ a pak na tlačítko
„Close (Zavřít)“.
Operační systém Microsoft® Windows® Millennium
1.
Klepněte na tlačítko „Start“, příkaz „Setting (Nastavení)“ a položku „Control Panel (Ovládací
panely)“.
2.
Poklepejte na ikonu „Display (Zobrazení)“.
3.
Vyberte kartu „Settings (Nastavení)“ a klepněte na tlačítko „Advanced Properties (Upřesnit)“.
4.
Vyberte kartu „Monitor“.
5.
V oblasti „Monitor Type (Typ monitoru)“ klepněte na tlačítko „Change (Změnit)“.
6.
Vyberte položku „Specify the location of the driver (Zadat umístění ovladače)“.
7.
Zvolte možnost „Display a list of all the driver in a specific location... (Zobrazit seznam všech
ovladačů v daném umístění...)“, poté klepněte na tlačítko „Next (Další)“.
8.
Klepněte na tlačítko „Have Disk (Z diskety)“.
9.
Zadejte cestu A:\(D:\driver) a klepněte na tlačítko „OK“.
10. Zvolte možnost „Show all devices (Zobrazit všechna zařízení)“, vyberte monitor odpovídající
tomu, který jste připojili k počítači, a klepněte na tlačítko „OK“.
11. Pokračujte klepnutím na tlačítka „Close (Zavřít)“ a „OK“, dokud nezavřete dialogové okno Display Properties (Zobrazení – vlastnosti).
Operační systém Microsoft® Windows® NT
1.
Klepněte na tlačítko „Start“, příkaz „Setting (Nastavení)“ a položku „Control Panel (Ovládací
panely)“. Potom poklepejte na ikonu „Display (Zobrazení)“.
2.
V okně „Registration Information window (Registrační informace zobrazení)“ klepněte na kartu
„Settings (Nastavení)“ a potom klepněte na položku „All Display Modes (Všechny režimy zobrazení)“.
3.
Vyberte režim, který chcete použít (Resolution (Rozlišení), Number of colors (Počet barev) a
Vertical frequency (Vertikální frekvence)) a potom klepněte na tlačítko „OK“.
4.
Pokud se po klepnutí na tlačítko „Test“ chová obrazovka normálně, klepněte na tlačítko „Apply
(Použít)“. Pokud zobrazení není normální, změňte režim (nižší rozlišení, barvy nebo frekvence).
24
Používání softwaru
Poznámka
Pokud není v okně All Display Modes (Všechny režimy zobrazení) k dispozici žádný režim, vyberte
rozlišení a hodnotu Vertical frequency (Vertikální frekvence) uvedené v části Přednastavené režimy
časování v uživatelské příručce.
Operační systém Linux
U systému X-Window je třeba vytvořit soubor X86Config, což je typ souboru systémových nastavení.
1.
Po spuštění souboru X86Config stiskněte na první a druhé obrazovce klávesu „Enter“.
2.
Třetí obrazovka slouží k nastavení myši.
3.
Nastavte myš pro svůj počítač.
4.
Další obrazovka je určena k výběru klávesnice.
5.
Nastavte klávesnici pro svůj počítač.
6.
Následující obrazovka slouží k nastavení monitoru.
7.
Nejdříve nastavte horizontální frekvenci monitoru. (Frekvenci je možné zadat přímo.)
8.
Nastavte hodnotu Vertical frequency (Vertikální frekvence) monitoru. (Frekvenci je možné zadat
přímo.)
9.
Zadejte název modelu monitoru. Tyto informace neovlivní skutečné spuštění systému X-Window.
10. Dokončili jste nastavení monitoru. Po nastavení ostatního potřebného hardwaru spusťte systém
X-Window.
Natural Color
Softwarový program Natural Color
Jedním z problémů při používání počítače v poslední době je, že barva obrázků vytištěných tiskárnou
nebo jiných obrázků, naskenovaných pomocí skeneru či vyfotografovaných pomocí digitálních fotoaparátů, není stejná jako na monitoru. Software Natural Color přináší řešení tohoto problému. Jde
25
Používání softwaru
o systém správy barev vyvinutý společností Samsung ve spolupráci s ústavem Korea Electronics &
Telecommunications Research Institute (ETRI). Tento systém je dostupný pouze pro monitory Samsung a zajišťuje zobrazení na monitoru ve stejných barvách, v jakých jsou poté vytištěna. Další
informace získáte v nápovědě (F1) softwarového programu.
Jak nainstalovat software Natural Color
Vložte disk CD dodaný spolu s monitorem Samsung do jednotky CD-ROM. Objeví se úvodní obrazovka programu Natural Color. Klepnutím na položku Natural Color na úvodní obrazovce software
Natural Color nainstalujete.
Chcete-li program nainstalovat ručně, vložte do jednotky CD-ROM disk CD přiložený k monitoru
Samsung, klepněte na tlačítko „Start“ systému Windows a poté zvolte příkaz „Run... (Spustit...)“.
Zadejte příkaz D:\color\NCProSetup.exe a stiskněte klávesu „Enter“. (Pokud jednotka, do které byl
disk CD vložen nenese označení D: \, zadejte příslušné písmeno.)
Jak odstranit software Natural Color
V nabídce „Start“ zvolte položky „Setting/Control Panel (Nastavení/Ovládací panely)“ a poklepejte
na ikonu „Add/Delete a program (Přidat nebo odebrat programy)“. Ze seznamu vyberte položku Natural Color a klepněte na tlačítko „Add/Delete (Změnit nebo odebrat)“.
MagicTune™
Instalace
1.
Vložte instalační disk CD do jednotky CD-ROM.
2.
Klepněte na instalační soubor MagicTune™.
Poznámka
Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí automaticky otevřené okno pro instalaci softwaru, nainstalujte program MagicTune pomocí spustitelného souboru na disku CD.
3.
Vyberte jazyk instalace a klepněte na tlačítko „Next (Další)“.
4.
Když se objeví okno Průvodce InstallShield, klepněte na tlačítko „Next (Další)“.
5.
Vyberte možnost „I agree to the terms of the license agreement (Souhlasím s podmínkami licenčního ujednání)“, pokud souhlasíte s podmínkami používání.
6.
Vyberte složku, do které má být program MagicTune™ nainstalován.
7.
Klepněte na položku „Install (Nainstalovat)“.
8.
Objeví se okno „Installation Status (Stav instalace)“.
9.
Klepněte na tlačítko „Finish (Dokončit)“.
10. Po dokončení instalace se na ploše objeví ikona spustitelného souboru programu MagicTune™.
Program spustíte poklepáním na ikonu.
26
Používání softwaru
Ikona pro spuštění programu MagicTune™ se nemusí v závislosti na specifikaci počítačového systému nebo monitoru zobrazit. Pokud k této situaci dojde, stiskněte klávesu F5.
Problémy při instalaci
Instalace programu MagicTune™ může být ovlivněna několika faktory, jako je videokarta, základní
deska a síťové prostředí.
Systémové požadavky
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Doporučujeme používat program MagicTune™ pouze v systému Windows® 2000 nebo
novějším.
Hardware
•
32 MB paměti nebo více
•
60 MB místa na pevném disku nebo více
Další informace naleznete na webové stránce programu MagicTune™.
Odebrání
Software MagicTune™ může být odstraněn pouze pomocí funkce „Add or Remove Programs (Přidat
nebo odebrat programy)“ prostřednictvím ovládacího panelu systému Windows®.
Při odebírání programu MagicTune™ postupujte podle těchto kroků.
1.
Přejděte na „Task Tray (Hlavní panel)“ → „Start“ → „Settings (Nastavení)“ a vyberte v nabídce
položku „Control Panel (Ovládací panely)“. Pokud program běží v systému Windows® XP, přejděte na položku „Control Panel (Ovládací panely)“ v nabídce „Start“.
2.
Klepněte na ikonu „Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy)“ v okně „Control
Panel (Ovládací panely)“.
3.
Na obrazovce „Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy)“ přejděte dolů a vyhledejte položku „MagicTune™“. Klepnutím tuto položku zvýrazněte.
4.
Klepnutím na tlačítko „Change/Remove (Změnit nebo odebrat programy)“ program odeberete.
5.
Klepnutím na tlačítko „Yes (Ano)“ spustíte proces odebrání.
6.
Počkejte, dokud se nezobrazí dialogové okno „Uninstall Complete (Odinstalování bylo dokončeno)“.
Poznámka
Technickou podporu pro program MagicTune™, často kladené dotazy (otázky a odpovědi) a aktualizace softwaru najdete na webové stránce programu MagicTune™.
27
Používání softwaru
28
Nastavení monitoru
Přímé funkce
AUTO
Při stisknutí tlačítka „AUTO“ se ve středu obrazovky objeví obrazovka automatického nastavení.
Automatické nastavení umožňuje monitoru automatické přizpůsobení analogovému vstupnímu signálu. Hodnoty Fine, Coarse a Position jsou nastaveny automaticky.
(Dostupné pouze v režimu Analog.)
Pokud funkce automatického nastavení nefunguje správně, stiskněte opět tlačítko „AUTO“ pro
nové, přesnější nastavení obrazu.
Jestliže změníte rozlišení prostřednictvím okna ovládacích panelů, bude funkce automatického
nastavení provedena automaticky.
Zamknutí a odemknutí OSD
Po stisknutí tlačítka AUTO po uzamčení nabídky na obrazovce
29
Nastavení monitoru
Po stisknutí tlačítka MENU po uzamčení nabídky na obrazovce
Tato funkce uzamkne nabídku na obrazovce, aby byl zachován aktuální stav nastavení a bylo ostatním
zabráněno toto nastavení změnit.
Uzamknutí: Podržte tlačítko MENU po dobu více než pět (5) sekund, tím se aktivuje funkce uzamčení
nabídky na obrazovce.
Odemknutí: Podržte tlačítko MENU po dobu více než pět (5) sekund, čímž se deaktivuje funkce
uzamčení nabídky na obrazovce.
30
Nastavení monitoru
Poznámka
I když je funkce uzamčení nabídky na obrazovce aktivní, stále můžete nastavit jas a kontrast a provádět
nastavení Customized Key (
) pomocí tlačítka Direct.
Customized key
Přiřazení klávesy pro uživatelské úpravy lze použít pro tlačítko Custom dle vašich požadavků.
Chcete-li po konfiguraci klávesy pro uživatelské úpravy na určitou funkci zobrazit provozní obrazovku
po stisknutí tlačítka [
], klepněte na název jednotlivých funkcí.
( Image Size - MagicBright - MagicColor - Color Effect)
Poznámka
Klávesu pro uživatelské úpravy lze nakonfigurovat na požadovanou funkci prostřednictvím nabídky
Setup > Customized Key.
31
Nastavení monitoru
Brightness
Pokud není zobrazena nabídka na obrazovce, upravte jas pomocí tlačítka Brightness (
).
Funkce OSD
Picture
Brightness
Contrast
MagicBright
Color
MagicColor Color Tone
Color
trol
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparen- Display Time
cy
Setup
Reset
Customized Off Timer
Key
Con- Color Effect Gamma
Image Size
Information
Picture
Brightness
(Není k dispozici v režimu MagicBright funkce Dynamic Contrast.)
32
V-Position
Nastavení monitoru
Pomocí nabídek na obrazovce můžete upravit jas podle vlastní volby.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Contrast
(Není k dispozici v režimu MagicBright funkce Dynamic Contrast.)
Pomocí nabídek na obrazovce můžete upravit kontrast podle vlastní volby.
( Toto nastavení není k dispozici v režimu MagicColor při nastavení Full a Intelligent. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
33
Nastavení monitoru
MagicBright
Chcete-li procházet předkonfigurované režimy, stiskněte tlačítko
.
MagicBright je nová funkce poskytující optimální prostředí pro zobrazení, závisející na obsahu sledovaného obrazu. Nyní je k dispozici sedm různých režimů: Custom, Text, Internet, Game, Sport,
Movie a Dynamic Contrast. Každý režim má vlastní přednastavenou úroveň jasu. Jedno z těchto
sedmi nastavení můžete snadno zvolit stisknutím tlačítka Customized Key.
•
Custom
Přestože byly přednastavené hodnoty našimi techniky pečlivě zvoleny, nemusí v závislosti na vašich zvyklostech vyhovovat pro optimální pohodu vašich očí.
V takovém případě nastavte jas a kontrast pomocí nabídky na obrazovce.
•
Text
Pro dokumentaci nebo práci s obtížným textem.
•
Internet
Pro práci s různými druhy obrazu, jako je text a grafika.
•
Game
Pro sledování pohyblivých snímků, např. her.
•
Sport
Pro sledování pohyblivých snímků, např. sportovních přenosů.
•
Movie
Pro sledování DVD nebo Video CD.
•
Dynamic Contrast
34
Nastavení monitoru
Funkce Dynamic Contrast automaticky detekuje distribuci vstupního obrazového signálu a nastavuje optimální kontrast.
MENU →
→
,
→
→
→ MENU
,
Color
(Není k dispozici v režimu MagicBright funkce Dynamic Contrast.)
MagicColor
MagicColor je nová technologie, kterou společnost Samsung vyvinula speciálně ke zlepšení zobrazení
digitálních snímků a zobrazení jasnějších, přirozených barev bez negativního vlivu na kvalitu obrazu.
•
Off – Návrat do původního režimu.
•
Demo – Vpravo se zobrazí obrazovka před použitím funkce MagicColor a vlevo obrazovka po
použití funkce MagicColor.
•
Full – Zobrazení jasných, přirozených barev a realističtější, čistší pleťové barvy.
•
Intelligent – Zobrazení jasných, čistých a přirozených barev.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
35
Nastavení monitoru
Color Tone
Je možné změnit tón barev a vybrat jeden ze čtyř režimů.
•
Cool - Zbarví bílou do modra.
•
Normal - Bílá zůstává bílá.
•
Warm - Zbarví bílou do červena.
•
Custom - Tento režim zvolte v případě, že chcete obraz nastavit dle vlastních požadavků.
( Toto nastavení není k dispozici v režimu MagicColor při nastavení Full a Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
36
→ MENU
Nastavení monitoru
Color Control
Nastavení vyvážení jednotlivých barevných složek Red, Green, Blue.
( Toto nastavení není k dispozici v režimu MagicColor při nastavení Full a Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Color Effect
Změnou barev obrazovky lze změnit celkový vzhled.
( Toto nastavení není k dispozici v režimu MagicColor při nastavení Full a Intelligent. )
37
Nastavení monitoru
•
Off
•
Off - Použitím této možnosti se upraví efekty na obrazovce použitím achromatických barev.
•
Grayscale - Zobrazí se výchozí černobílé barvy.
•
Green - V této možnosti je použit efekt zelené barvy na černobílé obrazovce.
•
Aqua - V této možnosti je použit efekt akvamarínové barvy na černobílé obrazovce.
•
Sepia - V této možnosti je použit efekt sépiových barev na černobílé obrazovce.
MENU →
•
,
Grayscale
→
→
,
→
•
•
Green
→
,
Aqua
→ MENU
Gamma
Gamma – úpravou lze změnit jas barev se středním jasem.
•
•
Mode 1
MENU →
,
→
•
Mode 2
→
,
→
→
Mode 3
,
38
→ MENU
•
Sepia
Nastavení monitoru
Image
Coarse
Odstraní šum typu svislé pruhy.
Nastavení Coarse může posunout plochu zobrazení. Můžete ji znovu vrátit na střed pomocí nabídky
horizontálního ovládání.
(Dostupné pouze v režimu Analog.)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
39
Nastavení monitoru
Fine
Odstraní šum typu vodorovné pruhy.
Pokud šum přetrvává i po aplikaci funkce Fine, opakujte tento krok po nastavení frekvence (taktovacího kmitočtu).
(Dostupné pouze v režimu Analog.)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
Sharpness
40
→ MENU
Nastavení monitoru
Mění čistotu obrazu.
( Toto nastavení není k dispozici v režimu MagicColor při nastavení Full a Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
H-Position
Změní horizontální pozici celé plochy zobrazení monitoru.
(Dostupné pouze v režimu Analog.)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
41
→ MENU
Nastavení monitoru
V-Position
Změní vertikální pozici celé plochy zobrazení monitoru.
(Dostupné pouze v režimu Analog.)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
OSD
Language
Můžete si zvolit jeden z devíti jazyků.
42
→ MENU
Nastavení monitoru
Poznámka
Zvolený jazyk se projeví pouze v nabídce na obrazovce. Nemá vliv na žádný na počítači spuštěný
software.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
H-Position
Můžete změnit horizontální pozici nabídky na obrazovce monitoru.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
43
→ MENU
Nastavení monitoru
V-Position
Můžete změnit vertikální pozici nabídky na obrazovce monitoru.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Transparency
Změna průhlednosti pozadí nabídky na obrazovce.
•
•
Off
MENU →
,
→
On
→
,
→
→
,
44
→ MENU
Nastavení monitoru
Display Time
Nabídka se automaticky vypne, pokud po určitou dobu nebudou provedena žádná nastavení.
Dobu čekání nabídky před jejím vypnutím lze nastavit.
•
•
5 sec
MENU →
,
→
•
10 sec
→
,
→
→
20 sec
,
Setup
Reset
45
→ MENU
•
200 sec
Nastavení monitoru
Vrátí nastavení produktu na výchozí tovární hodnoty.
•
•
No
MENU →
,
→
Yes
→
,
→
→ MENU
Customized Key
Lze zadat funkci, která bude aktivována po stisknutí klávesy Customized Key (
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
Off Timer
46
→MENU
).
Nastavení monitoru
Monitory se v zadaném čase automaticky vypnou.
•
•
Off
MENU →
,
→
On
→
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
Image Size
Velikost zobrazení obrazovky monitoru lze změnit.
•
Auto
•
•
Auto - Velikost obrazovky je přizpůsobena poměru stran obrazovky vstupního signálu.
•
Wide - Je zobrazena celá obrazovka bez ohledu na poměr stran obrazovky vstupního signálu.
Wide
Poznámka
•
Signály, které nejsou uvedeny v tabulce standardního režimu, nejsou podporovány.
•
Pokud je na počítači nastavena celá obrazovka (optimální rozlišení monitoru), není tato funkce
podporována.
MENU →
,
→
→
,
→
→ ,
47
→ MENU
Nastavení monitoru
Information
Zobrazí zdroj videosignálu a režim zobrazení v nabídce na obrazovce.
MENU →
,
→MENU
48
Odstraňování potíží
Kontrola funkce samokontroly
Poznámka
Monitor obsahuje funkci samokontroly, která umožňuje kontrolu správné funkce monitoru.
Kontrola funkce samokontroly
1.
Vypněte počítač a monitor.
2.
Odpojte videokabel ze zadní části počítače.
3.
Zapněte monitor.
Pokud monitor pracuje správně, uvidíte obrazec jako na následující ilustraci.
Tento rámeček se objeví při běžném provozu, pokud bude odpojen nebo poškozen videokabel.
4.
Vypněte monitor a znovu připojte videokabel. Pak zapněte počítač a monitor.
Pokud se po provedení předchozího postupu na obrazovce monitoru nic neobjeví, zkontrolujte grafickou kartu a počítačový systém. Monitor funguje správně.
Výstražné zprávy
Pokud vstupní signál nemá požadované parametry, objeví se na obrazovce zpráva nebo je obrazovka
prázdná, přestože indikátor napájení LED svítí. Zpráva může uvádět informace o skutečnosti, že monitor dostává signál mimo potřebnou synchronizační frekvenci nebo že je třeba zkontrolovat kabel
signálu.
Prostředí
Umístění a poloha monitoru může ovlivnit kvalitu zobrazení a další funkce monitoru.
Pokud se v blízkosti monitoru nacházejí reproduktory subwooferu, subwoofer odpojte a přemístěte jej
jinam.
Odstraňte veškerá elektronická zařízení, například radiopřijímače, ventilátory, hodiny a telefony v okruhu jednoho metru od monitoru.
Užitečné tipy
Monitor obnoví obrazový signál přicházející z počítače. Proto pokud dojde k problému u počítače nebo
videokarty, může to způsobit, že se na monitoru nic neobjeví, barvy budou špatné, vyskytne se šum,
49
Odstraňování potíží
nebude podporován režim Video, atd. V takovém případě nejprve zjistěte zdroj potíží a pak kontaktujte
servisní středisko nebo prodejce.
Posouzení provozních podmínek monitoru
Pokud na obrazovce není obraz nebo se zobrazí zpráva „Not Optimum Mode“, „Recommended
Mode 1680 X 1050 60 Hz“, odpojte kabel od počítače, ale nevypínejte monitor.
Pokud se na obrazovce objeví zpráva nebo pokud má obrazovka bílou barvu, znamená to, že je v provozním režimu.
V tomto případě zkontrolujte, jaký problém nastal u počítače.
Seznam pro kontrolu
Poznámka
Než se obrátíte na odbornou pomoc, přečtěte si informace v této části a ověřte, zda se vám problém
nepodaří vyřešit vlastními silami. V případě potřeby zavolejte na telefonní číslo uvedené v části Informace nebo kontaktujte svého prodejce.
Na obrazovce není žádný obraz. Nelze zapnout monitor.
Q:
Je napájecí kabel správně připojen?
A:
Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a přítomnost napájecího napětí.
Q:
Zobrazuje se na obrazovce zpráva „Check Signal Cable“?
A:
(V případě připojení pomocí kabelu D-sub.)
Zkontrolujte připojení kabelu signálu.
Q:
Je-li zapnuto napájení, restartujte počítač a sledujte, zda se zobrazí úvodní (přihlašovací) obrazovka.
A:
Pokud se úvodní (přihlašovací) obrazovka zobrazí, spusťte počítač ve funkčním režimu (nouzový režim v systémech Windows ME/XP/2000) a změňte frekvenci videokarty.
(Viz Přednastavené režimy časování.)
Pokud se úvodní (přihlašovací) obrazovka nezobrazí, kontaktujte servisní středisko nebo svého
prodejce.
Q:
Zobrazuje se na obrazovce zpráva „Not Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 X 1050
60 Hz“?
A:
Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z videokarty přesáhne maximální rozlišení a frekvenci, které může monitor zobrazit správně.
A:
Nastavte maximální rozlišení a frekvenci, které může monitor zobrazit správně.
A:
Pokud hodnoty zobrazení překračují specifikaci SXGA nebo 75 Hz, zobrazí se zpráva „Not
Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz“. Jestliže hodnota přesáhne
85 Hz, bude monitor fungovat správně, ale na minutu se zobrazí zpráva „Not Optimum
Mode“, „Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz“, která po této době zmizí.
Během této minuty změňte režim na doporučený.
(Zpráva se zobrazí znovu, pokud je systém restartován.)
50
Odstraňování potíží
Q:
Na obrazovce se neobjevuje žádný obraz. Bliká indikátor napájení na monitoru v 1 sekundových
intervalech?
A:
Monitor se nachází v režimu PowerSaver.
A:
Stisknutím libovolné klávesy na klávesnici aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovce.
A:
Pokud se stále nezobrazuje žádný obraz, stiskněte tlačítko
aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovce.
. Stisknutím libovolné klávesy
Nezobrazuje se nabídka na obrazovce.
Q:
Uzamkli jste nabídku na obrazovce (OSD), abyste zabránili změnám parametrů?
A:
Odemkněte nabídku na obrazovce stisknutím tlačítka „MENU /
“ na dobu nejméně 5 sekund.
Na obrazovce se zobrazují podivné barvy nebo jen černobílý obraz.
Q:
Zobrazuje se na obrazovce pouze jedna barva, jako byste se dívali přes barevný celofán?
A:
Zkontrolujte připojení kabelu signálu.
A:
Ujistěte se, že je videokarta zcela zasunuta do slotu.
Q:
Jsou barvy obrazovky po spuštění programu nebo v důsledku konfliktu aplikací podivné?
A:
Restartujte počítač.
Q:
Byla videokarta správně nainstalována?
A:
Nainstalujte videokartu podle návodu v příručce k videokartě.
Obraz je náhle nesouměrný.
Q:
Změnili jste videokartu nebo její ovladač?
A:
Upravte pozici obrazu na obrazovce a jeho velikost pomocí nabídky na obrazovce.
Q:
Nastavovali jste rozlišení nebo frekvenci monitoru?
A:
Upravte rozlišení a frekvenci videokarty.
(Viz Přednastavené režimy časování.)
Q:
Obrazovka může být nesouměrná z důvodu cyklu signálů videokarty. Pomocí nabídky na obrazovce upravte pozici obrazu.
Obraz na obrazovce je neostrý nebo nelze nastavit parametry pomocí
nabídky na obrazovce.
Q:
Nastavovali jste rozlišení nebo frekvenci monitoru?
A:
Upravte rozlišení a frekvenci videokarty.
(Viz Přednastavené režimy časování.)
Kontrolka LED bliká, ale na monitoru není žádný obraz.
Q:
Když v nabídce ověříte hodnotu Display Timing, je správně nastavena frekvence?
A:
Nastavte správnou frekvenci podle údajů v příručce k videokartě a v části Přednastavené režimy.
51
Odstraňování potíží
(Maximální frekvence při různých rozlišeních se u různých výrobků může lišit.)
Obrazovka zobrazuje pouze 16 barev. Počet barev na obrazovce se změnil po změně videokarty.
Q:
Byly správně nastaveny barvy v systému Windows?
A:
Windows XP :
Nastavte rozlišení prostřednictvím okna Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and
Themes (Vzhled a motivy) → Display (Zobrazení) → Settings (Nastavení).
A:
Windows ME/2000 :
Nastavte rozlišení pomocí okna Control Panel (Ovládací panely) → Display (Zobrazení) →
Settings (Nastavení).
Q:
Byla videokarta správně nainstalována?
A:
Nainstalujte videokartu podle návodu v příručce k videokartě.
Zobrazila se zpráva „Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC)
monitor found (Monitor nerozpoznán, nalezen monitor Plug & Play (VESA DDC)“.
Q:
Nainstalovali jste ovladač monitoru?
A:
Nainstalujte ovladač monitoru dle pokynů v části Instalace ovladače monitoru.
Q:
V příručce k videokartě vyhledejte, zda je podporována funkce Plug & Play (VESA DDC).
A:
Nainstalujte ovladač monitoru dle pokynů v části Instalace ovladače monitoru.
Proveďte kontrolu v případě, že správně nefunguje funkce MagicTune™.
Q:
Funkce MagicTune™ je k dispozici pouze na počítačích PC (VGA) s OS Windows, který podporuje funkci Plug and Play.
A:
Pokud chcete zkontrolovat, zda je funkce MagicTune™ pro váš počítač dostupná, postupujte
podle níže uvedených kroků (pro systém Windows XP):
Control Panel (Ovládací panely) → Performance and Maintenance (Výkon a údržba) → System
(Systém) → Hardware → Device Manager (Správce zařízení) → Monitors (Monitory) → Po
odstranění monitoru Plug and Play vyhledejte položku „Monitor Plug and Play“ pomocí průvodce novým hardwarem.
A:
Program MagicTune™ je dodatečný software k monitoru. Některé grafické karty možná nebudou váš monitor podporovat. Pokud budete mít s grafickou kartou problém, navštivte naši
webovou stránku, abyste si ověřili seznam kompatibilních grafických karet.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Program MagicTune™ nepracuje správně.
Q:
Vyměnili jste počítač nebo grafickou kartu?
A:
Stáhněte nejnovější program. Program lze stáhnout z webové stránky na adrese http://www.samsung.com/monitor/magictune.
52
Odstraňování potíží
Q:
Nainstalovali jste program?
A:
Po první instalaci programu restartujte počítač. Pokud je již nainstalována kopie programu, odeberte ji, restartujte počítač a potom program znovu nainstalujte. Po instalaci nebo odebrání
programu je třeba restartovat počítač, aby bylo zajištěno jeho normální fungování.
Poznámka
Na webových stránkách MagicTune™ si můžete stáhnout instalační software pro program MagicTune™ MAC.
V případě potíží s monitorem zkontrolujte následující položky.
Ověřte, zda je napájecí kabel a videokabel správně připojen k počítači.
Ověřte, zda počítač pípá při spouštění více než třikrát.
(Pokud ano, zajistěte servisní zásah pro základní desku počítače.)
Pokud jste nainstalovali novou videokartu nebo pokud jste zkompletovali počítač, zkontrolujte, zda je
nainstalován ovladač (video) adaptéru a ovladač monitoru.
Ověřte, zda je synchronizační kmitočet videosignálu nastaven na hodnotu mezi 56 Hz ~ 75 Hz.
(Nepřekračujte hodnotu 75 Hz v případě, že použijete maximální rozlišení.)
Pokud máte při instalaci ovladače (video) adaptéru potíže, spusťte počítač v nouzovém režimu, odeberte grafický adaptér v okně „Control Panel (Ovládací panely) → System (Systém) → Device
Administrator (Správce zařízení)“ a restartujte počítač, abyste mohli ovladač (video) adaptéru znovu
nainstalovat.
Poznámka
Pokud se problém objevuje opakovaně, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Otázky a odpovědi
Q:
Jak lze změnit frekvenci?
A:
Frekvenci lze změnit překonfigurováním videokarty.
A:
Je třeba mít na paměti, že podpora videokaret se může lišit v závislosti na verzi použitého ovladače. (Podrobnosti naleznete v příručce k počítači nebo videokartě.)
Q:
Jak lze změnit rozlišení?
A:
Windows XP:
Nastavte rozlišení prostřednictvím okna Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and
Themes (Vzhled a motivy) → Display (Zobrazení) → Settings (Nastavení).
A:
Windows ME/2000:
Nastavte rozlišení pomocí okna Control Panel (Ovládací panely) → Display (Zobrazení) →
Settings (Nastavení).
* Podrobné informace si vyžádejte od výrobce videokarty.
Q:
Jak lze nastavit funkci úspory energie?
A:
Windows XP:
53
Odstraňování potíží
Nastavte rozlišení prostřednictvím okna Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and
Themes (Vzhled a motivy) → Display (Zobrazení) → Screen Saver (Spořič obrazovky).
Nastavte funkci v nástroji BIOS-SETUP počítače. (Informace vyhledejte v příručce k systému
Windows nebo k počítači.)
A:
Windows ME/2000:
Nastavte rozlišení pomocí okna Control Panel (Ovládací panely) → Display (Zobrazení) →
Screen Saver (Spořič obrazovky).
Nastavte funkci v nástroji BIOS-SETUP počítače. (Informace vyhledejte v příručce k systému
Windows nebo k počítači.)
Q:
Jak lze čistit vnější kryt/panel LCD?
A:
Odpojte napájecí kabel a pak vyčistěte monitor měkkým hadříkem s použitím buď čistícího
roztoku nebo čisté vody.
Nenechávejte na krytu zbytky čisticího prostředku nebo škrábance. Dejte pozor, aby do monitoru
nevnikla voda.
Poznámka
Než se obrátíte na odbornou pomoc, přečtěte si informace v této části a ověřte, zda se vám problém
nepodaří vyřešit vlastními silami. V případě potřeby zavolejte na telefonní číslo uvedené v části Informace nebo kontaktujte svého prodejce.
54
Specifikace
Obecné
Obecné
Název modelu
SyncMaster 2243LNX
Panel LCD
Velikost
21,6" (54 cm)
Oblast zobrazení
464,94 mm (H) x 290,58 mm (V)
Rozteč bodů
0,276 mm (H) x 0,276 mm (V)
Synchronizace
Horizontální
30 ~ 81 kHz
Vertikální
56 ~ 75 Hz
Barva displeje
16,7 milionů
Rozlišení
Optimální rozlišení
1680 x 1050@60 Hz
Maximální rozlišení
1680 x 1050@60 Hz
Vstupní signál, ukončený
RGB Analogový
0,7 Vš-š ± 5 %
Oddělená H/V sync, složená, SOG
Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0 V, V nízká ≤ 0,8 V)
Maximální hodinový kmitočet
146 MHz (Analogový)
Napájení
Střídavý 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Kabel signálu
Kabel 15pin D-sub, odnímatelný
Rozměry (š x h x v) / hmotnost (jednoduchý stojan)
505,5 x 331,5 x 72,0 mm (bez stojanu)
505,5 x 417,2 x 217,5 mm (se stojanem) / 5,35 kg
Rozměry (š x h x v) / hmotnost (Stojan HAS)
505,5 x 331,5 x 67,6 mm (bez stojanu)
505,5 x 375,4 x 200,0 mm (se stojanem) / 6,35 kg
55
Specifikace
Montážní destička VESA
100 mm x 100 mm
Údaje týkající se prostředí
Provoz
Teplota: 10˚C ~ 40˚C
Vlhkost: 10 % ~ 80 %, bez kondenzace
Skladování
Teplota: -20˚C ~ 45˚C
Vlhkost: 5 % ~ 95 %, bez kondenzace
Podpora funkce Plug and Play
Tento monitor může být nainstalován v jakémkoliv systému kompatibilním s funkcí Plug
& Play. Interakce monitoru a počítačových systémů zajistí nejlepší pracovní podmínky a
nastavení monitoru. Ve většině případů proběhne instalace monitoru automaticky, pokud
si uživatel nepřeje zvolit odlišné nastavení.
Vadné body
Panely TFT-LCD jsou vyrobené pokročilou polovodičovou technologií s přesností 1 ppm
(jedna miliontina). Pixely v ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ barvě se někdy jeví
světlejší, mohou být pozorovány i černé pixely. Není to způsobeno špatnou kvalitou panelu,
můžete jej bez obav používat.
Například počet subpixelů TFT-LCD u tohoto výrobku je 5.292.000.
Poznámka
Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)
Tento výrobek splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí
použití a lze jej používat běžných obytných oblastech. (Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení
elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)
PowerSaver
Tento monitor má vestavěn systém řízení spotřeby s názvem PowerSaver. Systém umožňuje dosáhnout
úspory energie přepnutím monitoru do režimu s nízkou spotřebou, pokud se určitou dobu nepoužívá.
Při stisknutí některé z kláves na klávesnici se monitor automaticky vrátí k běžnému provozu. Chceteli spořit energii, vypněte monitor, kdykoli jej nebudete potřebovat nebo delší dobu používat. Systém
PowerSaver funguje s počítači, které jsou osazeny videokartou kompatibilní se standardem VESA
DPM. K nastavení této funkce použijte softwarový nástroj nainstalovaný v počítači.
Stav
Běžný provoz
Režim úspory en- Napájení vypnuto (vypíergie
nač) EPA/ENERGY 2000
Indikátor napájení
Modrý
Modrý blikající
Vypnutý
Spotřeba energie
45 watt
1 watt
1 watt
56
Specifikace
Tento monitor vyhovuje specifikaci EPA ENERGY STAR® a
ENERGY2000 při použití s počítačem s funkcí VESA DPM.
Společnost SAMSUNG, jako partner programu ENERGY
STAR®, prohlašuje, že tento výrobek splňuje směrnice programu ENERGY STAR® pro energetickou úspornost.
Přednastavené režimy časování
Pokud signál přenesený z počítače odpovídá následujícím přednastaveným režimům časování, bude
nastavení obrazovky upraveno automaticky. Pokud se však signál bude lišit, může být obrazovka
prázdná, přestože svítí indikátor LED. Vyhledejte informace v příručce k videokartě a upravte nastavení zobrazení následujícím způsobem.
Režim zobrazení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence
(Hz)
Hodinový
kmitočet
(MHz)
Synchronizační polarita (H/
V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1680 X 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku v horizontálním směru spojením pravého okraje s levým okrajem
obrazovky se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota se označuje jako horizontální frekvence. Jednotka: kHz
Vertikální frekvence
Podobně jako například zářivky opakuje obrazovka stejné
zobrazení mnohokrát za sekundu, aby se uživateli zobrazil
obraz. Tato frekvence se označuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence. Jednotka: Hz
57
Informace
Pro lepší zobrazení
Nastavte rozlišení počítače a frekvenci přivádění napětí do obrazovky (obnovovací
frekvenci) v počítači podle pokynů níže. Tak získáte nejlepší kvalitu obrazu. Pokud není
pro panel TFT-LCD nastavena nejlepší kvalita obrazu, může se projevit nerovnoměrnost
kvality zobrazení na obrazovce.
•
Rozlišení: 1680 × 1050
•
Vertikální frekvence (obnovovací frekvence): 60 Hz
Panely TFT-LCD jsou vyrobené pokročilou polovodičovou technologií s přesností
1 ppm (jedna miliontina). Pixely v ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ barvě se někdy
jeví světlejší, mohou být pozorovány i černé pixely. Není to způsobeno špatnou kvalitou
panelu, můžete jej bez obav používat.
•
Například počet subpixelů TFT-LCD u tohoto výrobku je 5.292.000.
Při čištění monitoru a vnějšího povrchu panelu použijte doporučené malé množství
čisticího prostředku a vyleštěte jej měkkým hadříkem. Na plochu LCD netlačte, jen ji jemně
otírejte.
Pokud byste použili nadměrnou sílu, mohli byste ji poškodit.
Pokud nejste spokojeni s kvalitou obrazu, můžete dosáhnout lepší kvality obrazu spuštěním funkce „Auto Adjustment“ na obrazovce monitoru, která se zobrazí po stisknutí
tlačítka „Auto“.
Pokud se po provedení automatického nastavení stále projevuje šum, použijte funkci nastavení Fine/Coarse.
Pokud zobrazujete delší dobu stejný obraz, mohou se objevit stíny nebo rozmazaná
místa.
Jestliže budete muset opustit monitor na delší dobu, nastavte úsporný režim nebo animovaný spořič obrazovky.
INFORMACE O VÝROBKU (Bez přetrvání obrazu)
U monitorů a televizorů LCD se může projevovat přetrvání obrazu při změně z jednoho obrazu na jiný,
především v případě zobrazování statického obrazu po delší dobu.
V této části je popsáno správné použití výrobků používajících technologii LCD tak, aby se předešlo
přetrvávání obrazu.
Záruka
Záruka nepokrývá poškození způsobené nehybným obrazem.
Záruka se nevztahuje na vypálení obrazu.
Co je přetrvání obrazu?
V průběhu běžného provozu panelu LCD se přetrvání obrazu u pixelů neprojevuje. Pokud
je však stejný obraz zobrazován po dlouhou dobu, nahromadí se mezi dvěma elektrodami
tvořícími tekutý krystal mírně odlišný elektrický náboj. To může způsobit v určitých částech
58
Informace
displeje zesílení tekutého krystalu. Při přepnutí videosignálu na jiný obraz proto zůstane
předchozí obraz zachován. Přetrvání obrazu se projevuje u všech zobrazovacích zařízení,
včetně LCD. Nejedná se o závadu výrobku.
Chcete-li předejít vytvoření přetrvání obrazu u vašeho panelu LCD, řiďte se pokyny níže.
Vypnutí, spořič obrazovky nebo režim úspory energie
Např.:
•
•
Při zobrazování statického, neměnného obrazu vypněte napájení.
•
Po 20 hodinách provozu vypněte monitor na 4 hodiny.
•
Po 12 hodinách provozu vypněte monitor na 2 hodiny.
Pokud je to možné, používejte spořič obrazovky.
•
•
Doporučuje se jednobarevný spořič obrazovky nebo pohyblivý obraz.
Nastavte vypnutí monitoru na kartě Zobrazení – vlastnosti na počítači.
Doporučení pro speciální aplikace
Např.: Letiště, nádraží, burzy, banky a řídicí systémy: Doporučujeme použít nastavení systémového programu monitoru následujícím způsobem:
Zobrazujte informace společně s logem nebo pravidelně opakovaným pohyblivým obrazem.
Např.: Cyklus: Zobrazujte informace po dobu 1 hodiny a následně zobrazujte logo nebo
pohyblivý obraz po dobu 1 minuty.
Pravidelně měňte barevné zobrazení (používejte 2 rozdílné barvy).
Např.: Po 30 minutách zaměňte 2 barvy barevného zobrazení.
Nepoužívejte kombinaci znaků a pozadí s velkým rozdílem jasu.
Nepoužívejte šedé barvy, které snadno způsobují efekt přetrvání obrazu.
•
Nepoužívejte barvy s velkým rozdílem jasu (černá, bílá, šedá)
Např.:
•
Doporučené nastavení: Jasné barvy s malým rozdílem jasu
•
Měňte barvu znaků a pozadí každých 30 minut
59
Informace
Např.:
•
Každých 30 minut měňte znaky posunutím textu.
Např.:
Nejlepší způsob, jak ochránit monitor před efektem přetrvání obrazu, je nastavit počítač
nebo systém na používání spořiče obrazovky v době, kdy jej nepoužíváte.
K přetrvání obrazu nedochází, pokud je panel LCD provozován při běžných podmínkách.
Běžnými podmínkami se rozumí neustále se měnící obraz. Pokud je na panelu LCD po
dlouhou dobu zobrazen statický obraz (více než 12 hodin), může dojít k malému rozdílu
napětí mezi elektrodami ovlivňujícími tekuté krystaly (LC) v pixelu. Rozdíl v napětí mezi
elektrodami se postupem času zvyšuje, čímž dojde k naklonění tekutého krystalu. Pokud
k tomu dojde, při změně obrazu je stále viditelný předchozí obraz.
Aby k takové situaci nedošlo, musí být snížen rozdíl v napětí.
60
Informace
Náš monitor LCD vyhovuje směrnici tolerance vadných bodů ISO13406-2 třída II.
61
Příloha
Kontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung po celém světě)
Poznámka
Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01 8000 112 112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
00-1800-5077267
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864)
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
0-800-100-5303
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC 844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
62
Příloha
Europe
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
(€ 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(726-7864) (€ http://www.samsung.com/nl
0,10/min)
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRE- 0818 717 100
LAND
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845-SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.uz/
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph
63
Příloha
Asia Pacific
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
8000-4726
Termíny
Rozteč bodů
Obraz na monitoru se skládá z červených, zelených a modrých
bodů. Čím blíže jsou body k sobě, tím vyšší je rozlišení. Vzdálenost mezi dvěma body stejné barvy se označuje jako „rozteč
bodů“. Jednotka: mm
Vertikální frekvence
Obrazovku je nutné několikrát za sekundu překreslovat, aby se
uživateli zobrazoval obraz. Frekvence tohoto opakování za sekundu se označuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací
frekvence. Jednotka: Hz
Příklad: Pokud se stejný záblesk opakuje 60krát za sekundu, jde
o hodnotu 60 Hz.
Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku v horizontálním směru
spojením pravého okraje s levým okrajem obrazovky se nazývá
horizontální cyklus. Jeho převrácená hodnota se označuje jako
horizontální frekvence. Jednotka: kHz
Prokládané a neprokládané zobrazení
Postupné zobrazování všech vodorovných řádků na obrazovce
shora dolů se označuje jako neprokládané zobrazení, střídavé zobrazování lichých a sudých řádků se označuje jako prokládané
zobrazení. Neprokládané zobrazení používá většina monitorů,
protože zajišťuje jasný obraz. Prokládané zobrazení používají
například televizory.
Plug & Play
Tato funkce zajišťuje uživatelům zobrazení nejvyšší kvality, protože umožňuje počítači a monitoru automatickou vzájemnou výměnu informací. Tento monitor splňuje mezinárodní standard
VESA DDC pro funkci Plug & Play.
Rozlišení
Počet horizontálních a vertikálních bodů, které tvoří obraz na obrazovce se nazývá rozlišení. Počet udává přesnost zobrazení displeje. Vysoké rozlišení je vhodné pro různé činnosti, protože na
obrazovce lze zobrazit více informací o obrázku.
Příklad: Pokud je rozlišení 1680 x 1050, znamená to, že se obraz
skládá z 1680 vodorovných bodů (horizontální rozlišení) a 1050
svislých řádků (vertikální rozlišení).
64
Příloha
Správná likvidace
Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení) - Pouze Evropa
Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci
znamená, že by neměl být používán s jinými domácími
zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se
zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo
zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte
je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u
něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se
neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k
likvidaci.
Úřad
Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez upozornění.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv kopírování bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. je přísně
zakázáno.
Společnost Samsung Electronics Co., Ltd. neodpovídá za chyby ani za náhodné či následné škody
vzniklé dodávkou, výkonem nebo použitím tohoto materiálu.
Samsung je registrovanou obchodní známkou společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
Windows a Windows NT jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Microsoft Corporation; VESA, DPM a DDC jsou registrovanými obchodními známkami asociace Video Electronics
Standard Association; název ENERGY STAR® a logo jsou registrovanými obchodními známkami
Agentury pro ochranu životního prostředí USA (EPA). Společnost SAMSUNG Electronics Co., Ltd.,
jako partner programu ENERGY STAR®, prohlašuje, že tento výrobek splňuje směrnice programu
ENERGY STAR® pro energetickou úspornost. Všechny ostatní názvy výrobků, které jsou zmíněny
v tomto dokumentu, mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
65
Download PDF

advertising