Samsung | BD-P1600A | Samsung BD-P1600A Uživatelská přiručka

BD-P1600
BD-P1650
Přehrávač Disků Blu-ray
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.1 1
2009-08-06 오후 10:59:04
hlavní funkce přehrávače
disků blu-ray
Přednosti přehrávače
Podporuje různé typy disků
• Disky Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD Video, DVD-RW/-R (režim V a pouze ukončené) a Audio CD.
• Obsah disků CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R a úložných zařízení s rozhraním USB jako jsou soubory MP3, JPEG a
DivX, MKV a MP4.
rozhraní hDMI (high Definition Multimedia Interface)
Rozhraní HDMI redukuje obrazový šum a poskytuje čistý digitální obrazový/zvukový signál z přehrávače disků do
vašeho televizoru.
DivX
DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX a přehrává
DivX video.
Přednosti disku Blu-ray
Disky Blu-ray podporují nejvyšší kvalitu videa ve vysokém rozlišení, která je v současnosti dostupná. Jejich velká kapacita
umožňuje kvalitu videa bez kompromisů. Kromě toho mají disky Blu-ray stejný vzhled jako známé disky DVD.
* Následující přednosti disku Blu-ray závisí na disku a mohou se různit.
Vzhled a navigace v jednotlivých možnostech se rovněž různí v závislosti na disku.
Ne všechny disky mají níže popisované přednosti a ožnosti.
obrazové přednosti
Formát BD-ROM podporuje tři vysoce pokročilé video kodeky: AVC, VC-1 a MPEG-2.
K dispozici jsou i HD rozlišení videa:
• 1920 x 1080 Vysoké rozlišení
• 1280 x 720 Vysoké rozlišení
Pro přehrávání „high-Definition“
Chcete-li si prohlížet obsah s vysokým rozlišením na discích Blu-ray, je vyžadován televizor s rozlišením HDTV
(High Definition Television). Některé disky mohou vyžadovat pro prohlížení obsahu s vysokým rozlišením výstup
HDMI OUT. Schopnost sledování „high-definition“ obsahu na discích Blu-ray může být omezena v závislosti na
rozlišení vašeho televizoru.
grafické plochy (vrstvy)
Kromě HD video vrstvy jsou k dispozici dvě
samostatné video vrstvy s plným HD
rozlišením (1920x1080).
Jedna vrstva je přiřazena grafice spojené s
videem (jako jsou titulky) a druhá vrstva je
přiřazena interaktivním prvkům jako jsou
tlačítka nebo nabídky. V obou vrstvách
mohou být k dispozici různé efekty setření,
zatmívání a posunu.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafické
plochy
(vrstvy)
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HD Video
2_ nejdůležitější vlastnosti
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.2 2
2009-08-06 오후 10:59:05
grafika menu
Přístroj podporuje grafiku a animaci s barvami, čímž značně překonává možnosti formátu DVD-Video. Na rozdíl od
DVD lze přistupovat do nabídek během přehrávání videa.
Zvuky menu
Když zvýrazníte nebo vyberete položku nabídky na disku, můžete slyšet zvuky jako například klepnutí tlačítka nebo
hlas, který vysvětluje zvýrazněnou volbu nabídky.
Interaktivita
Některé disky Blu-ray mohou obsahovat animovaná menu a hry Trivia.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Prezentace (slideshow) s možností uživatelského procházení
U disků Blu-ray můžete procházet různými statickými snímky, zatímco probíhá přehrávání zvuku.
Titulky
V závislosti na tom,co je obsaženo na disku Blu-ray, můžete volit různé styly fontů, velikosti a barvy titulků, a titulky
je navíc možno animovat, posunovat nebo roztmívat/zatmívat.
BD-LIVE
Pro zážitek z různého obsahu poskytovaného výrobcem, můžete použít disk Blu-ray podporující BD-LIVE přes
síťové připojení.
● nEJDŮLEŽITĚJŠí VLasTnosTI
Vícestránková/vyskakovací menu
Na rozdíl od formátu DVD Video se přehrávání nepřeruší při každém
přístupu na novou obrazovku nabídky. Díky schopnosti disku Blu-ray
předem nahrát data z disku bez přerušení přehrávání se může nabídka
skládat z několika stránek.
Můžete procházet stránkami nabídek nebo přejít do jiné nabídky,
zatímco zvuk a video se nadále přehrávají na pozadí.
youTube
Tento přehrávač disků Blu-ray vám umožňuje vychutnat si vybraná videa z YouTube prostřednictvím síťového
připojení.
soUČásTI BaLEní
Zkontrolujte, zda jste obdrželi níže uvedené příslušenství.
POWER
AUDIO
TV
POWER
OPEN/CLOSE
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
1
2
4
5
7
8
CANCEL
3
6
9
TV SOURCE
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
TV MUTE
TV VOL
TV CH
RE
NU
Baterie pro dálkový ovladač (velikost AAA)
TU
RN
ME
Kabel kompozitní video, kabel audio L/R
ENTER
INF
DISC MENU
AK59-00104K
Uživatelská příručka
Rychlý průvodce
EX
IT
O
A
B
C
D
POPUP MENU
TITLE MENU
Dálkový ovladač
Česky _3
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.3 3
2009-08-06 오후 10:59:07
bezpečnostní informace
Varování
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO JEHO
ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT UŽIVATEL. SERVIS A
OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEROZEBÍREJTE
Tento symbol označuje „nebezpečné
napětí “uvnitř výrobku, které představuje
riziko úrazu elektrickým proudem nebo
možnost poranění osob.
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU
Tento symbol indikuje důležité pokyny,
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ doprovázející výrobek
KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY,
KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE
SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do knihovničky, vestavěné skříně nebo do jiného podobného stísněného prostoru.
VAROVÁNÍ : A
byste předešli poškození přístroje, které může vyústit v nebezpečí vzniku ohně nebo úraz
elektrickým proudem, chraňte toto zařízení před deštěm nebo vlhkostí.
UPOZORNĚNÍ : P
ŘEHRÁVAČ DISKŮ BLU-RAY POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ PŘI
PŘÍMÉM KONTAKTU MŮŽE ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ OZÁŘENÍ. TENTO PŘEHRÁVAČ DISKŮ
BLU-RAY VŽDY POUŽÍVEJTE SPRÁVNĚ V SOULADU S POKYNY V PŘÍRUČCE.
UPOZORNĚNÍ
TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.POUŽÍVÁNÍ NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ
JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VYÚSTIT V OHROŽENÍ
NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. NESUNDÁVEJTE KRYTY NA PŘÍSTROJI A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY PŘÍSTROJE
SVÉPOMOCÍ. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud jsou pro jeho připojení k dalším zařízením použity stíněné kabely a
konektory. Aby se předešlo elektromagnetickému rušení elektrických spotřebičů, jako jsou například radiopřijímače
a televizory, používejte pro připojení stíněné kabely a konektory.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Síťový napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven zalisovanou síťovou zástrčkou,opatřenou pojistkou. Hodnota této
pojistky je uvedena na čele zástrčky.
Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být použita pojistka schválená podle normy BS1362 se stejnou ampérovou
hodnotou.
Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud není opatřena krytem pojistky (pokud je tento kryt odnímatelný). Pokud
je vyžadován kryt pojistky, musí být jeho barva shodná s barvou čela síťové zástrčky. Náhradní kryty jsou dostupné
u vašeho místního prodejce.
Pokud zástrčka na přístroji není vhodná pro typ zásuvky, který používáte ve své domácnosti, nebo pokud síťový
napájecí kabel není dostatečně dlouhý, aby dosáhl k zásuvce ve zdi, opatřete si příslušný prodlužovací kabel nebo
se obraťte na svého prodejce.
Pokud však není žádná jiná alternativa, než odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a pak síťovou zástrčku
bezpečným způsobem zlikvidujte. Nezapojujte síťovou zástrčku do síťové zásuvky, protože existuje nebezpečí
úrazu elektrickým proudem z obnaženého ohebného kabelu.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí
být tato zástrčka snadno přístupná.
_ bezpečnostní informace
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.4 4
2009-08-06 오후 10:59:07
Výrobek, k němuž přísluší tento návod k obsluze, je licencován podle některých zákonů na ochranu duševního
vlastnictví a některých třetích stran. Tato licence je pro licencovaný obsah omezena na soukromé (nekomerční)
používání koncovým uživatelem/spotřebitelem.
Pro komerční používání nejsou udělena žádná práva.
Bezpečnostní upozornění
Důležitá bezpečnostní upozornění
Před zahájením práce s přístrojem si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Dodržujte veškeré níže uvedené
bezpečnostní pokyny. Tento návod k obsluze si uložte pro budoucí použití.
1)
Přečtěte si tyto pokyny.
2)
Uschovejte si je pro budoucí použití.
3)
Dodržujte všechna upozornění.
4)
Dodržujte všechny pokyny.
5)
Nepoužívejte tento přehrávač v blízkosti vody.
6)
K čištění přístroje používejte pouze suchý hadřík.
7)
Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Přístroj nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8)
Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, tepelné regulátory, nebo
jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9)
Polarizovaná neboli zemnicí zástrčka má důležitou bezpečnostní funkci. Polarizovaná zástrčka síťového
napájecího kabelu je opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná zástrčka síťového
napájecího kabelu je vybavena dvěma kolíky a třetím uzemňovacím kolíkem. Široký kolík nebo třetí kolík jsou
pro zajištění bezpečnosti. Pokud zástrčka, kterou jste obdrželi, nejde zasunout do vaší zásuvky ve zdi,
obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika s žádostí o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ.
● bezpečnostní informace
Tato licence nepokrývá žádný jiný výrobek, než tento výrobek, a dále se tato licence nerozšiřuje na jakoukoli
nelicencovanou produkční jednotku nebo proces, odpovídající normě ISO/IEC 11172–3 nebo ISO/IEC 13818 –3,
používanou nebo prodávanou v kombinaci s touto produkční jednotkou. Licence pouze pokrývá používání této
produkční jednotky pro zakódování a/nebo dekódování zvukových souborů, odpovídajících normě ISO/IEC 111723 nebo ISO/IEC 13818-3. V rámci této licence nejsou udělena žádná práva pro možnosti nebo funkce výrobku,
které nejsou v souladu s normou ISO/IEC 11172–3 nebo ISO/IEC 13818–3.
10) Chraňte síťový kabel před zkroucením nebo přiskřípnutím, zvláště u zásuvek, rozbočovacích zásuvek, a v
bodě, kde vychází z přehrávače.
11) Používejte pouze doplňky/příslušenství doporučené výrobcem.
12) Používejte přehrávač pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, které
byly specifikovány výrobcem nebo prodány s přehrávačem. Pokud použijete vozík, dejte
pozor při přesouvání kombinace vozík/přehrávač, abyste se vyhnuli zranění při překlopení.
13) Vypněte tento přehrávač během bouřek, nebo pokud se nepoužívá po dlouhá časová
období.
14) Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován, pokud byl přehrávač
poškozen jakýmkoliv způsobem, jako například při poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, při rozlití tekutiny
nebo pádu předmětů do přístroje, vystavení přehrávače dešti nebo vlhkosti, pokud přehrávač nefunguje
normálně nebo pokud spadnul.
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.5 5
2009-08-06 오후 10:59:07
bezpečnostní informace
Upozornění pro zacházení
• Před připojením dalších komponentů k tomuto přehrávači disků Blu-ray je nezapomeňte nejprve vypnout.
• Nepřesunujte přehrávač disků Blu-ray během přehrávání disku, disk se může poškrábat nebo zlomit, mohou se
poškodit vnitřní součásti přehrávače.
• Na přehrávač disků Blu-ray nepokládejte vázu s květinami naplněnou vodou nebo malé kovové předměty.
• Dejte pozor, abyste nepokládali ruku na zásuvku pro disk.
• Do zásuvky pro disk nevkládejte žádné jiné předměty kromě disku.
• Vnější rušení, například blesk a statická elektřina, mohou ovlivnit normální provoz tohoto přehrávače disků Blu-ray.
Pokud se tak stane, vypněte přehrávač disků Blu-ray a opět jej zapněte tlačítkem POWER, nebo odpojte a opět
připojte síťový napájecí kabel do zásuvky. Přehrávač disků Blu-ray bude opět pracovat normálně.
• Po použití nezapomeňte z přehrávače disků Blu-ray vyjmout disk a vypnout jej.
• Pokud nebudete přehrávač disků Blu-ray delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky.
• Čistěte disk otíráním přímým směrem zevnitř ke vnější straně disku.
• Zabraňte kontaktu přehrávače s kapalinami.
• Je-li síťová zástrčka připojena do zásuvky ve zdi, přehrávač bude po vypnutí stále odebírat energii (pohotovostní
režim).
• Přístroj chraňte před stříkající a kapající vodou a nestavte na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
• Koncovka síťového kabelu slouží k úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě a musí zůstat dobře
přístupná.
Údržba skříňky přístroje
Z bezpečnostních důvodů před čištěním odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky.
• Pro čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla.
• Skříňku přístroje čistěte měkkým hadříkem.
Omezení týkající se přehrávání
• Tento přehrávač nemusí reagovat na všechny příkazy pro ovládání, protože některé disky Blu-ray, DVD nebo CD
umožňují při přehrávání specifické nebo omezené operace a funkce. Uvědomte si prosím, že se nejedná o
závadu tohoto přehrávače.
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač bude schopen přehrát každý disk označený logem
disků Blu-ray, DVD a CD, protože formáty disků se vyvíjejí a při vytváření softwaru disků Blu-ray, DVD a CD a/
nebo výrobě disků se mohou vyskytnout problémy a chyby. Tento přehrávač rovněž pracuje odlišně od
standardního přehrávače disků DVD nebo jiného AV zařízení.
Pokud budete mít otázky nebo pokud při přehrávání disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto přehrávači
zaznamenáte obtíže, obraťte se prosím na středisko péče o zákazníky SAMSUNG. Kromě toho se podívejte na
další části tohoto návodu k obsluze, kde najdete další informace týkající se omezení při přehrávání.
_ bezpečnostní informace
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.6 6
2009-08-06 오후 10:59:08
obsah
3
Součásti Balení
bezpečnostní informace
4
5
Varování
Bezpečnostní Upozornění
začínáme
10
11
15
Před Přečtením Tohoto Návodu k Obsluze
Typy a Charakteristiky Disku
Uložení Disku a Manipulace s Diskem
popis
16
17
18
Přední Panel
Displej na Předním Panelu
Zadní Panel
dálkový ovladačl
19
20
20
21
Dálkový Ovladač
Nastavení Dálkového Ovladače
Poznámky Týkající se Baterie
Kódy Televizorů, které je Možno Ovládat
zapojení
22
Připojení k Televizoru Prostřednictvím
Kabelu HDMI
- NEJLEPŠÍ KVALITA (DOPORUČENO)
Připojení k Televizoru Prostřednictvím
Kabelu DVI
- NEJLEPŠÍ KVALITA (DOPORUČENO)
Připojení k Televizoru (Komponentní Signál)
- LEPŠÍ KVALITA
Připojení k Televizoru (Video)
- DOBRÁ KVALITA
Připojení k Audio Systému
(Zesilovač Podporující HDMI)
- NEJLEPŠÍ KVALITA (DOPORUČENO)
Připojení k Audio Systému
(Zesilovač Dolby Digital, DTS)
- LEPŠÍ KVALITA
Připojení k Audio Systému
(Dvoukanálový Zesilovač) - DOBRÁ KVALITA
Připojování na Internet
2
4
10
16
19
22
24
25
26
27
28
29
30
● obsah
hlavní funkce přehrávače
disků blu-ray
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.7 7
2009-08-06 오후 10:59:08
obsah
základní funkce
přehrávačedisků blu-ray
35
Před Přehráváním
Navigace Nabídkou na Obrazovce
Přehrávání Disku
Nastavení Zvuku
Používání Funkce Vyhle-dávání a
Přeskočení
Zpomalené Přehrávání/Krokové Přehrávání
nastavení systému
36
Nastavení Hodin
nastavení jazyka
37
Nastavení Možností Jazyka
nastavení zvuku
38
Nastavení Voleb Zvuku
nastavení zobrazení
41
Nastavení Možností Zobrazení
nastavení HDMI
45
Nastavení Možností HDMI
nastavení rodičovského zámku
48
Nastavení Rodičovského Zámku
nastavení sítě
50
Nastavení Možností Sítě
32
36
37
38
41
45
48
50
32
33
33
34
35
_ obsah
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.8 8
2009-08-06 오후 10:59:08
55
56
56
Správa Systémových Zařízení
Registrace DivX(R)
Deaktivace DivX(R)
aktualizace systému
57
59
59
Aktualizace Firmwaru
Informace o Systému
Upozornění na Aktualizaci Firmwaru
sledování filmu
60
61
Používání Funkce Displej
Používání Menu Disku a Vyska-Kovacího
Menu/Menu Titulu
Opakované Přehrávání
Volba Jazyka Zvukového Doprovodu
Volba Jazyka Titulků
Změna Úhlu Záběru Kamery
Nastavení BONUSVIEW
BD-LIVE™
55
57
60
poslech hudby
62
63
63
64
65
65
66
67
Tlačítka na Dálkovém Ovladači, Používaná
pro Přehrávání Disků Audio CD (CD-DA)/
MP3
Opakování Audio CD (CD-DA)/MP3
Přehrávání Disku Audio CD (CD-DA)/MP3
přehrávání obrázku
70
Přehrávání Disku se Soubory JPEG
použití obsahu z Internetu
71
Používání YouTube
příloha
77
79
Odstraňování Potíží
Technické Údaje
66
70
71
77
66
● obsah
správa dat BD
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.9 9
2009-08-06 오후 10:59:08
začínáme
Před přečtením tohoto návodu k obsluze
Před přečtením tohoto návodu k obsluze nezapomeňte zkontrolovat následující podmínky.
Ikony, používané v tomto návodu k obsluz
Ikona
h
g
f
Z
C
V
Označení
BD-ROM
Definice
Označuje funkci dostupnou na disku BD-ROM.
BD-RE
Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici na disku BD-RE.
BD-R
Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici na disku BD-R.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Audio CD
A
G
Označuje funkci dostupnou na disku DVD-Video nebo DVD-RW/-R, který byl
zaznamenán a finalizován v režimu Video.
Označuje funkci dostupnou na disku DVD-RW (pouze režim V a finalizovaný disk).
Označuje funkci dostupnou na disku DVD-R (pouze režim V a finalizovaný disk).
Toto je funkce dostupná na zvukovém disku CD-RW/CD-R (formát CD-DA).
MP3
Týká se funkcí dostupných na discích DVD-RW/R, CD-RW/CD-R a úložných zařízení s rozhraním USB.
JPEG
Týká se funkcí dostupných na discích DVD-RW/R, CD-RW/CD-R a úložných zařízení s rozhraním USB.
DivX, MKV, MP4 Týká se funkcí dostupných na discích DVD-RW/R, CD-RW/CD-R a úložných zařízení s rozhraním USB.
F
M
Úložné zařízení s
Týká se funkce, která je k dispozici na úložném zařízení s rozhraním USB.
rozhraním USB
Poznámka
Označuje rady nebo pokyny na stránce, která pomáhá v činnosti jednotlivých funkcí.
Poznámka k používání tohoto návodu k obsluze
1) Předtím, než začnete tento přístroj používat, se nezapomeňte obeznámit se všemi bezpečnostními
pokyny. (Viz stránky 4~6)
2) Pokud nastane problém, projděte si část Odstraňování problémů. (Viz stránky 77~78)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto návodu k obsluze nebo návod jako celek nesmí být
reprodukována/reprodukován nebo zkopírována/zkopírován bez předchozího písemného povolení
společnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
10_ začínáme
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.10 10
2009-08-06 오후 10:59:08
Typy a charakteristiky disku
Typy disků, které je možno přehrávat
Typy disků
Logo disku
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Uspořádání disku
Maximální doba
přehrávání (minut)
AUDIO + VIDEO
Jednostranný
Čas přehrávání závisí na titulu
Jednostranný (12 cm)
240
Oboustranný (12 cm)
480
AUDIO + VIDEO
Jednostranný (8 cm)
80
Oboustranný (8 cm)
160
DVD-RW
(režim V a pouze
finalizo-vaný disk)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : Rozšířený Režim Play)
DVD-R
(režim V a pouze
finalizo-vaný disk)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : Rozšířený Režim Play)
Jednostranný (12 cm)
74
AUDIO-CD
AUDIO
DivX
Film DivX
Jednostranný (8 cm)
20
Jednostranný (12 cm)
-
Jednostranný (8 cm)
-
● začínáme
DVD-VIDEO
Zaznamenaný
obsah
Loga disků, které je možno přehrávat
Blu-ray Disc
DTS-HD Hlavní Audio
Digital Audio
Dolby TrueHD
Televizní norma PAL ve Velké
Británii, Francii, Německu atd.
Stereo
DivX
BD-LIVE
Java
Disky, které nelze přehrávat
• Disky Blu-ray s kódem regionu jiným než „Region B“.
• Disky DVD-Video s jiným regionálním číslem/kódem než
„2“ nebo „ALL“
• HD DVD
• DVD+RW/+R
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
•
•
•
•
Disk DVD-R 3,9 GB pro authoring.
Disky DVD-ROM/PD/MV atd.
Disk Super Audio CD (kromě vrstvy CD)
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
(U disků CDG bude možno přehrávat
pouze zvuk, nikoli grafiku.)
Česky _11
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.11 11
2009-08-06 오후 10:59:10
začínáme
[Poznámka]
• Na tomto přehrávači nemusí být možno přehrávat některé komerční disky a disky DVD zakoupené
mimo váš region. Při přehrávání těchto disků se zobrazí buď zpráva „This disc can not be played.“,
nebo „Please check the regional code of the disc.“.
• Pokud není disk DVD-R/-RW zaznamenán správně ve formátu DVD video, nebude jej možno
přehrát.
Regionální kód
Přehrávač disků Blu-ray a disky jsou kódovány podle regionů (oblastí). Tyto kódy regionů (oblastí) musejí
odpovídat, aby bylo možno disk přehrát. Pokud tyto kódy neodpovídají, nebude disk možno přehrávat.
Číslo regionu (oblasti) tohoto Přehrávač disků Blu-ray je uvedeno na zadním panelu Přehrávač disků Blu-ray.
Typ disku
Blu-ray
DVD-Video
Regionální kód
B
2
Kód regionu Disků Blu-ray
Oblast
A
Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchajwan, Hongkong a
Jihovýchodní Asie.
B
Evropa, Grónsko, Francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
C
Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
Kód oblasti DVD
Oblast
1
USA a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední východ, Jižní Afrika, Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hong Kong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy,
Karibská oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie, většina Afriky, Severní Korea, Mongolsko
6
Čína
Kompatibilita disku Blu-ray
Blu-ray Disc je nový a vyvíjející se formát. Proto mohou nastat problémy s kompatibilitou disků. Ne
všechny disky jsou kompatibilní a ne každý disk bude možno přehrát. Další informace najdete v části
„Upozornění k souladu a kompatibilitě“ v tomto návodu k obsluze. Pokud zaznamenáte potíže s
kompatibilitou, kontaktujte, prosím, Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
M
 Přehrávání nemusí fungovat u některých typů disků nebo při provádění specifických operací, jako je například
nastavení úhlu záběhu a poměru stran obrazu. Informace o discích jsou podrobně popsány na jejich obalu.
V případě potřeby si je přečtěte.
 Chraňte disk před znečištěním nebo poškrábáním. Otisky prstů, nečistoty, prach, škrábance nebo zbytky
cigaretového kouře na záznamovém povrchu disku mohou znemožnit použití disku pro přehrávání.
 Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět
pomalu.
12_ začínáme
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.12 12
2009-08-06 오후 10:59:11
Typ disku
❖ BD-ROM
Tento disk Blu-ray lze pouze přehrát. Disk BD-ROM obsahuje předem zaznamenaná data. Přestože
disk BD ROM může obsahovat jakoukoli formu dat, většina disků BD-ROM bude obsahovat filmy ve
formátu High Definition, pro přehrávání na přehrávačích disků Blu-ray. Tento přístroj může přehrávat
předem nahrané komerční disky BD-ROM.
❖ BD-RE/BD-R
❖ DVD-Video
• Digitální disk (DVD) může obsahovat až 135 minut obrazového záznamu, 8 jazyků se zvukovým
doprovodem a 32 jazykových mutací titulků. Je vybaven kompresí obrazu MPEG-2 a
prostorovými efekty Dolby Digital surround, které vám umožňují požitek z živých a čistých snímků
v kvalitě kinosálu.
• Při přepínání z první vrstvy na druhou vrstvu u dvouvrstvého disku DVD Video může dojít ke
chvilkovému výpadku a zkreslení obrazu a zvuku. To však nepředstavuje poruchu tohoto přístroje.
• Po finalizování disku DVD-RW/-R zaznamenaného v režimu Video se z něj stává disk DVD-Video.
Předem nahrané komerční disky DVD s filmy se rovněž nazývají DVD-Video. Tento přístroj je
schopen přehrávat předem zaznamenané komerční disky DVD (DVD-Video)s filmy.
● začínáme
Přepisovatelné a zapisovatelné disky Blu-ray. BD-RE/BD-R je ideální formát pro zálohování nebo
nahrávání domácího videa.
❖ Audio CD
• Zvukový disk, na němž je hudba zaznamenána se vzorkovací frekvencí 44,1kHz ve formátu PCM.
• Tento přístroj umožňuje přehrávání hudebních disků ve formátu CD-DA na discích CD-R a CD-RW.
• V důsledku podmínek při záznamu nemusí být v některých případech možné přehrávání
některých disků CD-R nebo CD-RW.
❖ CD-RW/CD-R
• Používejte disky CD-RW/CD-R s kapacitou 700 MB (80 minut). Pokud je to možné, nepoužívejte
disky s kapacitou 800 MB (90 minut)nebo delší, protože je nemusí být možno přehrát.
• Pokud disk CD-RW/CD-R nebyl zaznamenán jako ukončená relace, můžete se setkat s
prodlevami během přehrávání začátku disku anebo nebude možno přehrávat všechny
zaznamenané soubory.
• Některé disky CD-RW/CD-R nemusí být možno na tomto přístroji přehrát, a to v závislosti na
zařízení,které bylo použito pro vypálení disku.U obsahu zaznamenaného na médiu CD-RW/CD-R
z disků CD pro vaše osobní použití může být schopnost přehrávání závislá na obsahu a discích.
❖ Přehrávání disků DVD-R
• Po finalizování disku DVD-R zaznamenaného v režimu Video se z něj stává disk DVD-Video.
• Tento přístroj umožňuje přehrávání disků DVD-R zaznamenaných a finalizovaných na DVD
rekordéru značky Samsung. V důsledku podmínek nahrávání nebo samotného disku nemusí být
v některých případech možné přehrávání některých disků DVD-R.
❖ Přehrávání disků DVD-RW
• Přehrávání lze provádět s disky DVD-RW v režimu Video a pouze s disky, které jsou dokončené.
• Po finalizování disku DVD-RW zaznamenaného v režimu Video se z něj stává disk DVD-Video.
Možnosti přehrávání mohou záviset na podmínkách při záznamu.
Česky _13
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.13 13
2009-08-06 오후 10:59:11
začínáme
Formát disku
❖ DVD-RW/-R (V)
• Jedná se o formát, který se používá pro záznam dat na disk DVD-RW nebo DVD-R. Tento disk je
možno na tomto přehrávači disků Blu-ray přehrávat po jeho finalizaci.
❖ DivX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB
Lze přehrávat video soubory s následujícími příponami. : avi, .divx, .AVI, .DIVX
Formát DivX Video (kodek) : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (bez QPEL a GMC)
Formát DivX Audio (kodek) : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, AC3, DTS
Podporované formáty souborů titulků: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Maximální rozlišení: 720x480@30 sn./s
720x576@25 sn./s
Minimální rozlišení: 16x16
Maximální snímková frekvence pro progresivní vykreslování: 30 snímků za sekundu
Maximální snímková frekvence pro prokládané vykreslování: 60 snímků za sekundu
Nelze přehrávat disk, který má vyšší rozlišení než 720 x 576 pixelů.
❖ MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB
• Lze přehrávat video soubory s následujícími příponami. : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
❖ AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)
• Tento přehrávač dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve
videokamerách.
• Formát AVCHD je určen pro digitální kamery s vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty.
• Některé disky AVCHD používají formát „x.v.Color“.
• Tento přehrávač dokáže přehrávat disky AVCHD, které používají formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společností Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. a Sony Corporation.
M
 V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD.
Disky ve formátu AVCHD je třeba dokončit.
 Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer.
 Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné přehrát, v závislosti na rozlišení a snímkové
frekvenci videa.
14_ začínáme
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.14 14
2009-08-06 오후 10:59:11
Uložení disku a manipulace s diskem
Manipulace s disky
❖ Tvar disku
• Používejte disky pravidelného tvaru. Při použití disku nepravidelného tvaru
(disk speciálního tvaru) může dojít k poškození tohoto přehrávače disků
Blu-ray.
• Vyvarujte se doteku záznamové plochy disku.
❖ Disky Blu-ray
• Pokud se přehrávač nepoužívá po delší časové období, vyjměte disk Blu-ray z přehrávače a
uložte ho do jeho obalu.
• Dejte pozor, aby se na povrch disku Blu-ray nedostaly otisky prstů a abyste disk nepoškrábali.
● začínáme
❖ Jak držet disky
❖ DVD-RW a DVD-R
• K čištění disků tohoto typu používejte doplňkový čistič PD (objednací číslo LF-K200DCA1, pokud
je dostupný).
Pro čištění disků DVD-RW/-R nepoužívejte čističe nebo utěrky určené pro disky CD.
❖ Disky DVD-Video, Audio-CD
• Nečistoty nebo špínu z povrchu disku setřete měkkým hadříkem.
❖ Upozornění k manipulaci s disky
• Nepište na disk na stranu s potiskem propisovací tužkou nebo podobným
psacím náčiním.
• Nepoužívejte čisticí prostředky nebo antistatické spreje určené pro klasické
gramodesky. Kromě toho nepoužívejte těkavé chemikálie, jako je například
benzen nebo ředidlo.
• Na disky nenalepujte žádné štítky nebo samolepky. (Nepoužívejte disky, na
nichž jsou zbytky adhezivního materiálu z lepicích pásek nebo odlepených nálepek.)
• Nepoužívejte ochranné obaly nebo kryty proti poškrábání.
• Nepoužívejte disky, které byly potištěny na běžně dostupných tiskárnách pro potisk disků.
• Nevkládejte do přehrávače zdeformované nebo prasklé disky.
Uložení a skladování disků
Dejte pozor, abyste disky nepoškodili, protože data na těchto discích jsou vysoce citlivá na vlivy
prostředí.
• Neukládejte disky v dosahu přímého slunečního záření.
• Disky skladujte na chladném větraném místě.
• Disky ukládejte ve svislé poloze.
• Ukládejte disky do čistých ochranných obalů (krabiček).
• Pokud tento přehrávač disků Blu-ray přenesete náhle z chladného místa do teplého prostředí, může
se na ovládacích a optických součástech vytvořit kondenzace, která způsobí potíže při přehrávání
disku. Pokud k tomu dojde, nepřipojujte zástrčku do zásuvky a počkejte dvě hodiny. Poté vložte disk
a pokuste se jej přehrát znovu.
Česky _15
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.15 15
2009-08-06 오후 10:59:11
popis
Přední panel
M
ZÁSUVKA NA DISK
Po otevření je možno vložit disk.
DISPLEJ
Pro zobrazování stavu přehrávání, doby a podobně.
Senzor dálkového
ovládání
Detekuje signály z dálkového ovládání.
TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/
UZAVŘENÍ
Slouží k otevření a zavření zásuvky na disk.
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/
PAUZA
Pro zahájení nebo pozastavení přehrávání disku.
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Zapnutí a vypnutí přehrávače disků Blu-ray.
TLAČÍTKO ZASTAVENÍ
Zastavení (ukončení) přehrávání disku.
Tlačítka VYHLEDÁVÁNÍ/
přeskočení
Pro přechod na následující titul/kapitolu/stopu nebo pro návrat na předchozí titul/
kapitolu/stopu.
KONEKTOR USB
Sem lze připojit úložné zařízení s rozhraním USB a použít je pro ukládání při připojení k
BD-LIVE. Lze je také použít pro aktualizace firmwaru a přehrávání souborů MP3, JPEG
a DivX/MKV/MP4.
 Pro připojení USB adaptéru bezdrátové sítě LAN použijte konektor USB na zadním panelu přehrávače disků
Blu-ray.
 Úložná zařízení s rozraním USB nelze používat současně v předním a zadním konektoru USB.
 Zařízení HDD s rozhraním USB nelze použít pro uložení dat BD (BD-LIVE).
16_ popis
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.16 16
2009-08-06 오후 10:59:13
Displej na předním panelu
● popis
INDIKÁTOR vloženého
disku
Rozsvítí se, když je v přihrádce vložen disk.
Indikátory typu disku
Rozsvítí se a udává typ disku v přihrádce.
INDIKÁTOR USB
Rozsvítí se po připojení zařízení s rozhraním USB.
INDIKÁTOR HDMI
Rozsvítí se po připojení zařízení s rozhraním HDMI.
INDIKÁTOR HD
Oznamuje, že výstup na obrazovku je v HD (vysoké rozlišení).
INDIKÁTOR 24F
Oznamuje, že aktuální režim je 24Fs (24 snímků za sekundu).
INDIKÁTOR STAVU
Ukazatel času/aktuálního stavu.
Česky _17
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.17 17
2009-08-06 오후 10:59:13
popis
Zadní panel
Ventilátor
Ventilátor se po zapnutí přístroje stále otáčí. Při
instalaci tohoto přehrávače vždy ponechejte
kolem ventilátoru (ze všech stran) alespoň 10
cm volného prostoru.
M
USB HOST
Sem lze připojit úložné zařízení s rozhraním USB a použít je pro ukládání při připojení
k BD-LIVE. Lze jej také použít pro aktualizaci firmwaru a přehrávání souborů MP3,
JPEG a DivX/MKV/MP4 a připojení k BD-LIVE pomocí adaptéru bezdrátové sítě LAN.
LAN
Lze použít k připojení k BD-LIVE a YouTube.
Lze také použít pro aktualizace firmwaru.
COMPONENT
VIDEO OUT
Pro připojení k zařízení, které je vybaveno komponentním obrazovým vstupem.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Připojuje se k přijímači.
HDMI OUT
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu konektoru
HDMI na televizoru pro maximální kvalitu obrazu a k přijímači pro maximální kvalitu
zvuku.
VIDEO OUT
Pro připojení obrazového vstupu externího zařízení prostřednictvím video kabelu.
AUDIO OUT
Pro připojení audio vstupu externího zařízení prostřednictvím audio kabelů.
 Aktualizace firmwaru pomocí konektoru USB Host jsou možné pouze pomocí USB flash disku.
 Flash disky, které jsou příliš velké, nemusí být možné připojit, pokud je současně připojen kabel LAN nebo HDMI.
 Zařízení s rozhraním USB, jehož spotřeba je vyšší než 500 mA, vyžaduje pro normální provoz samostatný zdroj
napájení.
 Zařízení HDD s rozhraním USB nelze použít pro uložení dat BD (BD-LIVE).
18_ popis
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.18 18
2009-08-06 오후 10:59:15
dálkový ovladačl
Dálkový ovladač
Instalace baterií do dálkového ovládání
2.Nainstalujte dvě baterie velikosti AAA.
Ujistěte se, že konce baterií „+“ a „–“ odpovídají
schématu uvnitř přihrádky na baterie.
Tlačítko OPEN/CLOSE
Pro otevření nebo zavření zásuvky pro disk.
POWER
TV
POWER
OPEN/CLOSE
Tlačítko TV POWER
Tlačítko POWER
Tlačítko SUBTITLE
Toto tlačítko se používá pro přepínání jazyka titulků na
disku Disků Blu-ray/DVD.
AUDIO
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
Tlačítka NUMERICKÁ
Tlačítko CANCEL
1
2
3
4
5
6
7
8
CANCEL
Toto tlačítko slouží pro opakování titulu, kapitoly,
stopy nebo disku.
Použijte pro zapnutí nebo vypnutí funkce
BONUSVIEW na podporovaných discích Blu-ray.
Umožňuje opakovat přehrávání určitého úseku.
9
Tlačítko TV SOURCE
TV SOURCE
0
Tlačítko BONUSVIEW
STOP
Po nastavení vám umožňuje nastavit vstupní zdroj
na televizoru.
Tlačítko PAUSE
Stiskněte k pozastavení disku.
BONUSVIEW PAUSE
Tlačítka PŘESKOČENÍ DOZADU/DOPŘEDU
Tlačítko PLAY
PLAY
Stiskněte k přehrání disku.
Stiskněte toto tlačítko pro přeskočení směrem vzad nebo vpřed.
Tlačítka VYHLEDÁVÁNÍ SMĚREM DOZADU/DOPŘEDU
Tlačítko STOP
Stiskněte toto tlačítko pro vyhledávání na disku vzad
nebo vpřed.
Stiskněte toto tlačítko pro zastavení přehrávání disku.
Tlačítko TV VOL
Tlačítko REPEAT
Tlačítko REPEAT A-B
Tlačítko AUDIO
Toto tlačítko se používá pro zpřístupnění různých
funkcí zvukového doprovodu na disku
(Disků Blu-ray/DVD).
Nastavení hlasitosti televizoru
3.Nasaďte kryt.
Za předpokladu typického používání televizoru
vydrží baterie po dobu asi jednoho roku.
● dálkový ovladačl
1.Nadzvedněte kryt na zadní části dálkového
ovládání směrem nahoru podle obrázku.
TV MUTE
TV VOL
TV CH
Tlačítko TV CH
RE
Tlačítko RETURN
Toto tlačítko slouží pro volbu televizního programu.
Tlačítko TV MUTE
ME
N
Tlačítko MENU
Zobrazení menu pro nastavení přehrávače disků
Blu-ray.
U
Toto tlačítko slouží k utlumení zvuku reproduktorů vašeho televizoru.
TU
RN
Tlačítko ENTER/SMĚROVÁ
ENTER
IN
FO
A
DISC MENU
EX
IT
Tlačítko INFO
Zobrazuje aktuální nastavení nebo stav disku.
B
C
POPUP MENU
Tlačítko DISC MENU
Toto tlačítko se používá pro vstup do menu disku.
AK59-00104K
Tlačítko EXIT
D
TITLE MENU
Tlačítko BARVA : ČERVENÉ (A),
ZELENÉ (B), ŽLUTÉ (C), MODRÉ (D)
Používá se pro zpřístupnění speciálních funkcí disku
BD-J (v závislosti na disku).
Tlačítko POPUP MENU/TITLE MENU
Toto tlačítko se používá pro vstup do vyskakovacího
menu/menu titulu.
Česky _19
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.19 19
2009-08-06 오후 10:59:17
dálkový ovladačl
nasTaVEní DáLKoVého oVLaDaČE
Prostřednictvím tohoto dálkového ovladače můžete ovládat některé funkce televizorů jiných výrobců.
Tlačítka pro ovládání funkcí zahrnují : TV PoWEr, TV Ch ,/., TV VoL +/–, TV MUTE, TV
soUrCE.
Pro určení,zda je váš televizorZ kompatibilní, proveďte níže uvedené kroky:
1. Zapněte svůj televizor.
2. Nasměrujte dálkový ovladač na televizor.
3. Stiskněte a podržte tlačítko TV PoWEr (Pohoto- vostní stav/zapnutí televizoru) a stisknutím
příslušných numerických tlačítek zadejte dvouciferný kód, odpoví- dající značce vašeho televizoru.
(seznam kódů najdete na následující straně).
Pokud je váš televizor s dálkovým ovladačem kompatibilní, vypne se.
Nyní je naprogramován pro ovládání prostřednictvím dálkového ovladače.
M
 Pokud je pro vaši značku uvedeno několik kódů, vyzkoušejte je, až najdete kód, který funguje.
 Po výměně baterií v dálkovém ovladači budete muset kód značky nastavit znovu.
Pak budete moci ovládat svůj televizor prostřednictvím následujících tlačítek po stisknutí tlačítka TV.
Tlačítko
Funkce
TV POWER
Toto tlačítko slouží pro zapnutí a vypnutí televizoru.
TV SOURCE
Toto tlačítko slouží pro volbu externího zdroje.
TV VOL (+/–)
Toto tlačítko slouží pro nastavení hlasitosti televizoru.
TV CH (,/.)
Používá se pro volbu požadovaného kanálu.
TV MUTE
Používá se pro střídavé zapnutí a vypnutí zvuku.
M
 Výše uvedené funkce nemusí nezbytně pracovat na všech televi- zorech. Pokud se setkáte s problémy,
ovládejte televizor přímo.
PoZnáMKy TÝKaJíCí sE BaTErIE
Pokud dálkový ovladač nepracuje správně:
•
•
•
•
Zkontrolujte správou polaritu (+/–) baterií (suché články).
Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité.
Zkontrolujte, zda není senzor dálkového ovládání zakryt nějakými překážkami.
Zkontrolujte, zda není v blízkosti nějaký zdroj zářivkového osvětlení.
Použité baterie odstraňte v souladu s místními předpisy a
naří-zeními.nevyhazujte baterie do běžného domovního
odpadu.
20_ dálkový ovladačl
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.20 20
2009-08-06 오후 10:59:17
Kódy televizorů, které je možno ovládat
Značka
Kód
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52, +71
TV POWER+60, +72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48, +62, +65
TV POWER+52, +77
TV POWER+83
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
● dálkový ovladačl
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Česky _21
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.21 21
2009-08-06 오후 10:59:18
zapojení
V této části jsou uvedeny různé způsoby zapojení přehrávače disků Blu-ray k
dalším externím komponentům.
Připojení k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI
- NEJLEPŠÍ KVALITA (DOPORUČENO)
1. Prostřednictvím kabelu HDMI (není součástí balení) propojte výstupní zdířku HDMI OUT na zadním panelu
přehrávače disků Blu-ray se vstupní zdířkou HDMI IN na svém televizoru.
2. Stiskněte volič vstupů na dálkovém ovladači svého televizoru, až se na obrazovce televizoru objeví obrazo-vý
signál HDMI z přehrávače disků Blu-ray.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (viz strany 20–21), stiskněte tlačítko TV SOURCE
na dálkovém ovladači a vyberte HDMI jako externí zdroj pro televizor.
Kabel HDMI
(není součástí balení)
M
 Když je přehrávač disků Blu-ray připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 1080p, musíte použít
vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).
 Pokud je během přehrávání disku CD-DA nebo odpojen kabel HDMI, přehrávač zastaví přehrávání.
22_ zapojení
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.22 22
2009-08-06 오후 10:59:19
Funkce Automatická detekce signálu HDMI
Video výstup přehrávače se automaticky změní na režim HDMI po připojení kabelu HDMI při zapnutém
napájení (viz strana 43).
M
 V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Prosím podívejte se do uživatelského návodu vašeho televizoru.
 Když je kabel HDMI zapojen od přehrávače k televizoru, výstup přehrávače Blu-ray je během 10 sekund
automaticky nastaven na výstupní rozlišení HDMI.
nastaví se rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení poskytované televizorem.
 Pokud připojíte televizor Samsung k přehrávači disků Blu-ray pomocí kabelu HDMI, přehrávač lze snadno
ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. (Tato možnost je k dispozici pouze pro televizory Samsung,
které podporují funkci Anynet+.) (Viz strany 45~46)
● zapojení
 Pokud jsou připojeny kabely komponentní i kabely HDMI, zvolí se automaticky režim HDMI. (Viz strana 43)
 Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI poprvé nebo když ho připojíte k novému televizoru,
• Rozhraní HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI představuje rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pouze
prostřednic-tvím jediného konektoru.
Při použití HDMI bude přehrávač disků Blu-ray přenášet digitální obrazový a zvukový signál a bude
na televizoru, který je vybaven vstupní zdířkou HDMI, zobrazovat živý obraz.
• Popis zapojení HDMI
Konektor HDMI-podporuje digitální obrazová a zvuko-vá data (LPCM nebo Bit Stream).
- HDMI zajišťuje pouze výstup čistého digitálního signálu do televizoru.
- Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection –
Širokopásmová digitální ochrana obsahu), objeví se na obrazovce náhodný šum.
• Proč Samsung používá HDMI?
Analogové televizory vyžadují analogový obrazový /zvukový signál. Avšak při přehrávání disku Disků
Blu-ray/DVD jsou data přenášená do televizoru digitální. Z tohoto důvodu je vyžadován buď
digitálněanalogový pře-vodník (Přehrávači Disků Blu-ray), nebo analogově-digitální převodník (v
televizoru). Při této konverzi se kvalita obrazu zhoršuje v důsledku šumu a poklesu signálu.
Technologie HDMI je dokonalá, protože nevyžaduje převod digitálního signálu na analogový a
umožňuje vstup čistého digitálního signálu z přehrávače do vašeho televizoru.
• Co je to HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) představuje systém pro ochranu obsahu Disků
Blu-ray/DVD, vystupujícího prostřednictvím rozhraní HDMI, před kopírováním. Poskytuje
zabezpečené připojení mezi zdrojem obrazu (PC,DVD atd.) a zobrazovacím zařízením (televizor,
projektor a podobně). Obsah je na straně zdrojového zařízení zašifrován, aby nebylo možno pořizovat
neautorizované kopie.
• Co je to Anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený provoz tohoto přístroje prostřednictvím
televizorů Samsung s funkcí Anynet+.
-Pokud má váš televizor Samsung logo ', podporuje funkci Anynet+.
- Když zapnete přehrávač a vložíte disk, přehrávač začne přehrávat disk a televizor se automaticky
zapne a přejde do režimu HDMI.
- Když zapnete přehrávač a stisknete tlačítko PLAY s již vloženým diskem, televizor se okamžitě
zapne a přejde do režimu HDMI.
• Co je to BD Wise?
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti Samsung.
- Když propojíte produkty Samsung s podporou BD-Wise prostřednictvím HDMI, bude automaticky
nastaveno optimální rozlišení.
Česky _23
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.23 23
2009-08-06 오후 10:59:19
zapojení
PřIPoJEní K TELEVIZorU ProsTřEDnICTVíM KaBELU DVI nEJLEPŠí KVaLITa (DoPorUČEno)
1. Prostřednictvím kabelu HDMI-DVI (není součástí balení) propojte výstupní zdířku hDMI oUT na zadním panelu
přehrávače disků Blu-ray se vstupní zdířkou DVI In na svém televizoru.
2. Pomocí kabelů audio propojte výstupní zdířky aUDIo (červená a bílá) oUT na zadním panelu přehrávače
disků Blu-ray se vstupními zdířkami aUDIo (červená a bílá) In na svém televizoru. Zapněte přehrávač disků
Blu-ray a televizor.
3. Stiskněte volič vstupů na dálkovém ovladači svého televizoru, až se na obrazovce televizoru objeví obrazo-vý
signál DVI z přehrávače disků Blu-ray.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (viz strany 20–21), stiskněte tlačítko TV soUrCE
na dálkovém ovladači a vyberte HDMI jako externí zdroj pro televizor.
Po připojení kabelu HDMI, když je přehrávač Blu-ray zapnutý, se změní video výstup přehrávače automaticky na
režim HDMI (viz strana 43).
M
 V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Prosím podívejte se do uživatelského návodu vašeho televizoru.
 Když je kabel HDMI-DVI zapojen do televizoru, výstup přehrávače Blu-ray je během 10 sekund automaticky
nastaven na HDMI.
 Pokud jsou připojeny kabely komponentní i kabely HDMI, zvolí se automaticky režim HDMI. (Viz strana 43)
 Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI poprvé nebo když ho připojíte k novému televizoru,
nastaví se rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení poskytované televizorem.
 Pokud je během přehrávání disků CD-DA nebo odpojen kabel HDMI, přehrávač zastaví přehrávání.
Audiokabel
Kabel hDMI-DVI
(není součástí balení)
Červený
Bílý
2_ zapojení
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.24 24
2009-08-06 오후 10:59:21
PřIPoJEní K TELEVIZorU (KoMPonEnTní sIgnáL)
- LEPŠí KVaLITa
- Připojení k vašemu televizoru prostřednictvím kompo-nentního kabelu.
- Docílíte snímků s vysokou kvalitou a přesnou reprodukcí barev. V komponentním obrazo-vém signálu jsou
odděleny signály černé a bílé složky (Y), modrá (PB) a červená (PR) barva, aby se docílil čistý a jasný obraz.(Audio
signály jsou dodávány prostřednictvím audio výstupu.)
2. Pomocí kabelů audio propojte výstupní zdířky aUDIo (červená a bílá) oUT na zadním panelu přehrávače
disků Blu-ray se vstupními zdířkami aUDIo (červená a bílá) In na svém televizoru. Zapněte přehrávač disků
Blu-ray a televizor.
3. Stiskněte volič vstupů na dálkovém ovladači svého televizoru, až se na obrazovce televizoru objeví komponentní obrazový signál z přehrávače disků Blu-ray.
• Pokud jste dálkový ovladač nastavili pro správné ovládání svého televizoru (viz stránky 20 a 21), stiskněte
tlačítko TV soUrCE (Volba vstupu) na dálkovém ovladači a zvolte jako externí zdroj televizoru
COMPONENT.
Komponentní kabel
(není součástí balení)
Audiokabel
(Audio)Červený Bílý
M
● ZaPoJEní
1. Prostřednictvím komponentních video kabelů (není součástí balení) propojte výstupní zdířky CoMPonEnT VIDEo
oUT na zadním panelu přehrávače disků Blu-ray se vstupními zdířkami CoMPonEnT In na svém televizoru.
Červený Modrý
Zelený
 V závislosti na výrobci mohou být komponentní konektory na vašem televizoru označeny „R-Y, B-Y, Y“ nebo
„Cr, Cb, Y“ namísto „PB, PR, Y“. Počet a poloha konektorů se může lišit v závislosti na televizoru. Prosím
podívejte se do uživatelského návodu vašeho televizoru.
 U disků Blu-ray si můžete v závislosti na typu disku vybrat z celé řady nastavení rozlišení, jako například
1080i, 720p, 576p/480p a 576i/480i. (Viz strana 43)
 Aktuální rozlišení se může lišit od nastavení v nabídce SETUP, pokud jsou připojeny komponentní i HDMI
kabely. Rozlišení se může také lišit v závislosti na disku (viz strana 43).
 Pokud přehráváte DVD a jsou zapojeny konektory HDMI a komponentní a pokud zvolíte režim Komponent
1080p, 1080i nebo 720p, nabídka Display Setup zobrazí výstupní rozlišení 1080p, 1080i nebo 720p.
Ve skutečnosti je rozlišení 576i/480i.
Česky _2
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.25 25
2009-08-06 오후 10:59:22
zapojení
PřIPoJEní K TELEVIZorU (VIDEo) - DoBrá KVaLITa
1. Pomocí kabelů video/audio propojte výstupní zdíř-ky VIDEo (žlutá)/aUDIo (červená a bílá) oUT na zadním
panelu přehrávače disků Blu-ray se vstupními zdířkami VIDEo (žlutá)/aUDIo (červená a bílá) In na svém
televizoru.
2. Zapněte přehrávač disků Blu-ray a televizor.
3. Stiskněte volič vstupů na dálkovém ovladači svého televizoru, až se na obrazovce televizoru objeví obrazo-vý
signál Video z přehrávače disků Blu-ray.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (viz strany 20~21), stiskněte tlačítko TV soUrCE
na dálkovém ovladači a vyberte VIDEO jako externí zdroj pro televizor.
Audio/Video kabel
Červený
M
Bílý
žlutá
 Pokud bude audio kabel umístěn příliš blízko síťového napájecího kabelu, může docházet k vytváření šumu.
 Budete-li chtít přehrávač připojit k zesilovači, podívejte se na stránku se zapojením zesilovače.
(Viz stránky 27 a 29)
 Počet a umístění zdířek se může různit v závislosti na vašem televizoru. Viz prosím návod k obsluze k vašemu
televizoru.
 Pokud je na televizoru pouze jedna vstupní zdířka audio, zapojte kabel na Přehrávači Disků Blu-ray ke zdířce
[AUDIO OUT] [levý kanál] (bílá).
 Zdroj VIDEO má vždy výstup v rozlišení 576i/480i bez ohledu na nastavené rozlišení v nabídce SETUP.
(Viz strana 43)
2_ zapojení
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.26 26
2009-08-06 오후 10:59:24
Připojení k audio systému
(Zesilovač podporující HDMI)
- NEJLEPŠÍ KVALITA (DOPORUČENO)
1. Prostřednictvím kabelu HDMI (není součástí balení) propojte výstupní zdířku HDMI OUT na zadním panelu
přehrávače disků Blu-ray se vstupní zdířkou HDMI IN na svém zesilovači.
2. Prostřednictvím kabelu HDMI propojte výstupní zdířku HDMI OUT na zesilovači se vstupní zdířkou
HDMI IN na svém televizoru.
4. Stiskněte na zesilovači tlačítko pro volbu vstupu, aby se zvolil externí vstup, abyste slyšeli zvuk z přehrávače
disků Blu-ray. Viz návod k obsluze ke svému zesilovači, kde se dozvíte, jak nastavit audio vstup zesilovače.
● zapojení
3. Zapněte přehrávač disků Blu-ray, televizor a zesilovač.
Kabel HDMI
(není součástí balení)
Kabel HDMI
(není součástí balení)
M
 Před zapnutím zesilovače snižte hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může poškodit reprosoustavy a váš sluch.
 Nastavte prosím zvuk na obrazovce menu v souladu se zesilovačem. (Viz stránky 38 a 40)
 Umístění konektorů HDMI se může různit v závislosti na zesilovači.
Česky _27
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.27 27
2009-08-06 오후 10:59:26
zapojení
Připojení k audio systému
(Zesilovač Dolby Digital, DTS) - Lepší Kvalita
1. P
oužití optického kabelu (není přiložen) propojte výstupní zdířku DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadním
panelu přehrávače disků Blu-ray se vstupní zdířkou DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na vašem zesilovači.
2. Pomocí kabelů pro video signál připojte konektory HDMI, COMPONENT nebo VIDEO OUT na zadní straně
přehrávače disků Blu-ray ke konektorům HDMI, COMPONENT nebo VIDEO IN na televizoru.
(Viz strany 22 – 26)
3. Zapněte přehrávač disků Blu-ray, televizor a zesilovač.
4. Stiskněte na zesilovači tlačítko pro volbu vstupu, aby se zvolil externí vstup, abyste slyšeli zvuk z přehrávače
disků Blu-ray. Viz návod k obsluze k vašemu zesilovači, kde se dozvíte, jak nastavit audio vstup zesilovače.
Optický kabel
(není součástí balení)
M
 Před zapnutím zesilovače snižte hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může poškodit reprosoustavy a váš sluch.
 Nastavte prosím zvuk na obrazovce menu v souladu se zesilovačem. (Viz stránky 38 a 40)
 Umístění zdířek se může různit v závislosti na vašem zesilovači. Viz prosím návod k obsluze k vašemu
zesilovači.
 Při použití tohoto připojení budou disky se zvukovou stopou LPCM slyšet pouze z předních dvou kanálů.
28_ zapojení
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.28 28
2009-08-06 오후 10:59:27
PřIPoJEní K aUDIo sysTéMU (DVoUKanáLoVÝ ZEsILoVaČ)
- DoBrá KVaLITa
1. Pomocí kabelů audio propojte výstupní zdířky aUDIo (červená a bílá) oUT na zadním panelu přehrávače
disků Blu-ray se vstupními zdířkami aUDIo (červená a bílá) In na svém zesilovači.
2. Pomocí kabelů pro video signál připojte konektory hDMI, CoMPonEnT nebo VIDEo oUT na zadní straně
přehrávače disků Blu-ray ke konektorům hDMI, CoMPonEnT nebo VIDEo In na televizoru.
(Viz strany 22 – 26)
4. Stiskněte na zesilovači tlačítko pro volbu vstupu,aby se zvolil externí vstup, abyste slyšeli zvuk z přehrávače
disků Blu-ray. Viz návod k obsluze ke svému zesilovači, kde se dozvíte, jak nastavit audio vstup zesilovače.
● ZaPoJEní
3. Zapněte přehrávač disků Blu-ray, televizor a zesilovač.
Audiokabel
2kanálový stereo
zesilovač
Červený
M
Bílý
 Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby” a symbol dvojitého D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
 Vyrobeno v licencí podle patentů USA č. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a dalších vydaných patentů USA i celosvětových
a patentů v řízení. DTS je registrovaná ochranná známka společnosti DTS a symboly a loga DTS, DTS-HD a
DTS-HD Master Audio jsou obchodní známky společnosti DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Česky _2
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.29 29
2009-08-06 오후 10:59:28
zapojení
PŘIPOJOVÁNÍ NA INTERNET
Pro přístup k síťovým službám nebo aktualizaci firmwaru navažte spojení.
Připojení k síti umožňuje přístup ke službám BD-LIVE, YouTube a aktualizacím softwaru z aktualizačního serveru
Samsung. Pro připojení k síti vám doporučujeme použít přístupový bod nebo směrovač.
Kabelová síť
1. Pomocí kabelu LAN (kabelu UTP, který není součástí dodávky) připojte konektor LAN přehrávače
disků Blu-ray ke konektoru LAN na modemu.
K portu LAN
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
Směrovač
Širokopásmový modem
Nebo
Širokopásmové
služby
K portu LAN
M
Připojení s použitím směrovače
(např. DSL)
K portu LAN
Širokopásmové
služby
 Po připojení pomocí kabelu LAN nastavte možnosti sítě. (viz strany 50 – 51)
 Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte,
nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k internetu).
 Pokud jste uživatelem DSL, použijte směrovač pro připojení k síti.
30_ zapojení
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.30 30
2009-08-06 오후 10:59:29
Bezdrátová síť
K síti se lze připojit prostřednictvím bezdrátového směrovače.
1. K bezdrátovému připojení k síti je potřeba přístupový bod nebo směrovač. Připojte adaptér
bezdrátové sítě LAN k USB portu na zadním panelu přehrávače disků Blu-ray a nastavte možnosti
bezdrátové sítě. (viz strany 51 – 53)
● ZaPoJEní
Port modemu
Bezdrátový směrovač
Adaptér
bezdrátové sítě LAN
(není součástí balení)
Kabel modemu
M
 Tento přístroj je kompatibilní pouze s adaptérem bezdrátové sítě LAN od společnosti Samsung. (není součástí
balení)
(Název modelu je WIS09ABGN).
- Adaptér bezdrátové sítě LAN od společnosti Samsung lze zakoupit samostatně.
- Obraťte se na zástupce společnosti Samsung Electronics nebo na servisní centrum.
 Použijte bezdrátový směrovač, který podporuje standardy IEEE 802.11a/b/g/n (pro stabilní provoz bezdrátové
sítě doporučujeme 802.11n).
 Bezdrátová síť LAN je ze své podstaty náchylná k poruchám v důsledku výkonu přístupového bodu,
vzdálenosti, překážek, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínek.
 Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
 Podporovány jsou pouze následující metody zabezpečení bezdrátového spojení:
1) Režim autentizace: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ šifrování: WEP, TKIP, AES
Česky _31
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.31 31
2009-08-06 오후 10:59:33
základní funkce přehrávače
disků blu-ray
Tato kapitola uvádí základní funkce přehrávání a přehrávání podle typu disku.
PřED PřEhráVáníM
• Zapněte televizor a nastavte ho na správný video vstup (vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray).
• Pokud máte připojen externí audio systém, zapněte audio systém a nastavte na něm správný audio vstup.
Při prvním zapojení přehrávače a prvním stisknutí tlačítka PoWEr (Pohotovostní stav/zapnuto) se
zobrazí následující obrazovka.
Budete-li chtít zvolit jazyk, stiskně-te nUMErICKé tlačítko.
(Tato obrazovka se objeví pouze při prvním zapnutí
přehrávače.) Pokud není nastaven jazyk pro úvodní
obrazovku, mohou se nastavení změnit při každém zapnutí
nebo vypnutí napájení. Z tohoto důvodu se ujistěte, že jste
zvolili jazyk, který hodláte používat. Jakmile zvolíte jazyk
menu, můžete jej změnit stisknutím tlačítka PřEsKoČEní
(]) na předním panelu přístroje na 5 sekund (ve chvíli, kdy
v přístroji není vložen disk). Pak se opět zobrazí okénko
MENU LANGUAGE SELECTION, v němž můžete změnit
svůj preferovaný jazyk.
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision: BBSXXX
Pokud připojíte přehrávač disků Blu-ray k televizoru Samsung s funkcí Anynet+ (HDMI-CEC) pomocí
kabelu HDMI, může okno MENU LANGUAGE SELECTION rychle zmizet. Pokud chcete vybrat jazyk,
deaktivujte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) na televizoru.
M
 Disky, které lze na tomto přehrávači přehrát (u dále uvedených disků se schopnost přehrávání může lišit
podle podmínek nahrávání)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (režim V)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• MKV
• MP4
• V závislosti na typu disku nebo v důsledku podmínek při záznamu nemusí být možné přehrávání některých
disků CD-RW/CD-R a DVD-R.
 Disky, které nelze přehrát na tomto přehrávači.
• HD DVD
• DVD+RW/+R
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Disk DVD-R 3,9 GB pro authoring.
• Disky DVD-ROM/PD/MV atd. • Disk Super Audio CD (kromě vrstvy CD)
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (U disků CDG bude možno přehrávat pouze zvuk, nikoli grafiku.)
 Disk Blu-ray představuje nový a vyvíjející se formát. Proto jsou možné určité potíže s kompatibilitou disku s
novými a existujícími formáty disků. Ne všechny disky jsou kompatibilní a ne každý disk bude možno přehrát.
Další informace najdete rovněž v části „Typy a charakteristiky disku“ a „Upozornění k souladu a kompatibilitě“ v tomto návodu k obsluze. Pokud narazíte na problémy s kompatibilitou, obraťte se prosím na
středisko péče o zákazníky SAMSUNG.
32_ základní funkce
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.32 32
2009-08-06 오후 10:59:34
Navigace nabídkou na obrazovce
❖ Grafické uživatelské rozhraní v této příručce se může lišit v závislosti na verzi firmwaru.
System Information
System
Time Zone
Language
Photo
Setup
Audio
Display
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
Still Mode
Screen Message
Front Display
Digital Output
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
Downmixing mode
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI
Network
Clock Set
Power On/Off sound
Touch Key Sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
System Update
● základní funkce
Video
Music
Audio
Subtitle
Video File Subtitle
Disc Menu
Menu
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
Proxy
HDMI Format
BD Wise
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
e-Contents
Parental Lock
Rating Level
New Password
YouTube
Přehrávání disku
1. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE.
2. Vložte disk opatrně do zásuvky na disk tak, aby strana s potiskem směřovala nahoru.
3. Stiskněte tlačítko PLAY nebo OPEN/CLOSE, aby se zásuvka na disk zavřela.
M
 Po zastavení přehrávání disku si přehrávač zapamatuje místo, kde došlo k zastavení,a po dalším stisknutí
tlačítka PLAY bude přehrávání pokračovat od tohoto místa. Této funkci se říká „obnovení“.
Na některých discích BD (BD-J) může být tato funkce zakázána.
 Stiskněte v průběhu přehrávání dvakrát tlačítko STOP, aby se funkce Resume (obnovení přehrávání) vypnula.
 Pro pozastavení přehrávání stiskněte v průběhu přehrávání tlačítko PAUSE.
Budete-li chtít přehrávání obnovit, stiskněte tlačítko PLAY znovu.
 Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce
televizoru se objeví spořič obrazovky. Pokud přehrávač zůstane v režimu spořiče obrazovky po více než 15
minut, napájení se automaticky vypne s výjimkou přehrávání CD-DA (funkce automatického vypnutí).
 Pokud nejsou na v režimu pozastavení přístroji nebo na dálkovém ovládání stisknuta žádná tlačítka po dobu 5
minut, provoz se zastaví (s výjimkou některých disků Blu-ray).
Česky _33
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.33 33
2009-08-06 오후 10:59:34
základní funkce přehrávače
disků blu-ray
nasTaVEní ZVUKU
nastavení Zvuku při Zapnutí a Vypnutí Přístroje
Lze nastavit melodii, která se ozve při každém zapnutí a vypnutí přehrávače.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MEnU.
3. Stiskněte tlačítko $% pro volbu položky setup a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
System Information
Music
2. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Time Zone
Photo
Setup
Clock Set
System
Power On/Off sound
: PCM
✓ On
Language
Touch Key Sound
: On Off
Audio
BD Data Management
. Stiskněte tlačítko $% pro volbu položky system a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
. Stiskněte tlačítko $% pro volbu položky Power on/off
sound a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Parental
No disc
◄
►
System Update
Network
. Stiskněte tlačítko $% pro volbu položky on nebo off a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskněte tlačítko MEnU k opuštění nabídky.
Zapnutí a vypnutí zvukové odezvy dotykových tlačítek
U tlačítek na čelním panelu lze nastavit zvukovou odezvu při stisknutí.
Při nastavení postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 4.
. Stiskněte tlačítko $% pro volbu položky Touch Key
sound a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskněte tlačítko $% pro volbu položky on nebo off a
pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskněte tlačítko MEnU k opuštění nabídky.
Time Zone
Music
Clock Set
Photo
No disc
Setup
System
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: PCM
✓ On
Language
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
►
Off
Network
Parental
3_ základní funkce
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.34 34
2009-08-06 오후 10:59:37
Používání funkce Vyhle-dávání a Přeskočení
V průběhu přehrávání můžete rychle vyhledávat (Search) v rámci kapitoly nebo stopy a používat funkci přeskočení
(Skip) pro skok na následující položku.
hgfZCV
Vyhledávání v rámci kapitoly nebo stopy
Během přehrávání stiskněte tlačítko VYHLEDÁVÁNÍ (
).
Po každém stisku tlačítka VYHLEDÁVÁNÍ (
) se rychlost přehrávání změní následovně.
DivX, MKV, MP4
) X 2  ) X 4  ) X 8  ) X 16  ) X 32  ) X 128
( X 2  ( X 4  ( X 8  ( X 16  ( X 32  ( X 128
)X2)X4)X8
~ Pořad můžete přehrávat pozadu.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko PLAY.
M
 V režimu vyhledávání není slyšet zvukový doprovod.
hgfZCV
Přeskočení skladeb
Během přehrávání stiskněte tlačítko PŘESKOČENÍ (
● základní funkce
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
).
Pokud při přehrávání disků Blu-ray/DVD stisknete tlačítko PŘESKOČENÍ (
), dojde k posunu na
následující kapitolu. Pokud stisknete tlačítko PŘESKOČENÍ (
), dojde k posunu na začátek
kapitoly. Dalším stisknutím tlačítka se posunete na začátek předchozí kapitoly.
Zpomalené přehrávání/Krokové přehrávání
Zpomalené přehrávání
hgfZCV
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko VYHLEDÁVÁNÍ (
).
~ Stiskem tlačítka VYHLEDÁVÁNÍ (
) můžete snížit rychlost přehrávání na
*1/8 * 1/4 * 1/2
• Pro návrat k normální rychlosti přehrávání stiskněte tlačítko PLAY.
M
 T ato ikona ( ) indikuje stisknutí neplatného tlačítka.
 V režimu zpomaleného přehrávání není slyšet zvukový doprovod.
 Zpomalené přehrávání funguje pouze ve směru dopředu.
Krokové přehrávání
hgfZCV
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko PAUSE.
• Po každém stisknutí tlačítka PAUSE se zobrazí nový snímek.
• Pro návrat k normální rychlosti přehrávání stiskněte tlačítko PLAY.
M
 V režimu krokového přehrávání není slyšet zvukový doprovod.
 Přehrávání po krocích funguje pouze ve směru dopředu.
Česky _35
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.35 35
2009-08-06 오후 10:59:38
nastavení systému
Před použitím přehrávače nakonfigurujte správná nastavení pro externí zařízení
nebo jakékoliv jiné prostředí, abyste se mohli připojit.
nasTaVEní hoDIn
Zvolte vaše časové pásmo
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MEnU.
Music
2. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky setup a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Photo
No disc
Setup
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky system a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Time Zone a
pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Použijte tlačítka _ + pro umístění kurzoru na příslušné
časové pásmo a poté stiskněte tlačítko EnTEr.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound
: On
Display
Touch Key Sound
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation
Music
Time Zone
Photo
No disc
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound
: On
Display Setup
Touch Key Sound
: On
HDMI Setup GMT + 00:00BD Data Management
►
DivX(R) Registration
NetworkLondon,
Setup Lisbon, Casablanca
DivX(R)rDeactivation
Return
Parental
Setup
s Save
M
 Pro automatické nastavení čau nastavte položku NTP server na On, viz strana 54.
nastavení hodin
Při nastavení postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 4
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Clock set a
pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Music
. Stiskněte tlačítka _ + pro přechod na „Date“, „hr“
(hodina), a „min.“ (minuty). Nastavte datum a čas
pomocí tlačítek ▲▼ a potom stiskněte tlačítko EnTEr.
System Information
Photo
No disc
Setup
Time Zone
System
◄
: On
Audio
Touch Key Sound
: On
Display
BD Data Management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
System Information
Photo
Setup
►
Power On/Off sound
Music
No disc
Clock Set
Language
System
Clock Set
LanguageDate
AudioJAN/01/2009
Displa
Thursday
y
◄
Time Zone
Clock Set
hr.
min.
Power On/Off sound
01 Key01Sound
Touch
►
: On
: On
BD Data Management
HDMI s Save
Network
DivX(R) Registration
r Return
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
3_ nastavení systému
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.36 36
2009-08-06 오후 10:59:42
nastavení jazyka
nasTaVEní MoŽnosTí JaZyKa
Pokud nastavíte zvuk, titulky, nabídku disku a nabídku na obrazovce předem, bude toto nastavení použito
automaticky pokaždé, když sledujete film.
 Pokud při přehrávání disku chcete vybrat jiný jazyk zvuku a titulků, můžete tak učinit pomocí nabídky disku.
● nasTaVEní JaZyKa
M
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MEnU.
2. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky setup a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Language a
pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Zobrazí se menu Language setup pro nastavení jazyka.
Music
No disc
Photo
System
Setup
Language
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
Video File Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
◄
►
Parental
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadované možnosti
jazyka a stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Music
No disc
Photo
System
Setup
Language
• audio : Pro jazyk zvukového doprovodu disku.
• subtitle : Pro nastavení titulků disku.
• Video file subtitle : Pro jazyk titulků videa podle oblasti.
Audio
: Original
✓ Original
Audio
Subtitle
Display
Video File Subtitle
: AutoEnglish
Français
: Western
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
◄
Parental
►
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Western
Afrikánština, Baskičtina, Katalánština, Dánština, Holandština, Angličtina, Faerština, Finština,
Francouzština, Němčina, Islandština, Indonéština, Italština, Malajština, Norština, Portugalština,
Španělština, Svahilština, Švédština
Central
Angličtina, Albánština, Chorvatština, Čeština, Maďarština, Polština, Rumunština, Srbština
(Latinka), Slovenština, Slovinština
Cyrillic
Angličtina, Azeri, Běloruština, Bulharština, Kazaština, Makedonština, Ruština, Srbština,
Tatarština, Ukrajinština, Uzbečtina
Greek
Angličtina, Řečtina
• Disc Menu : Pro menu disku, které je uloženo na disku.
• Menu : Pro menu na obrazovce vašeho přehrávače disků Blu-ray.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadovaného jazyka a pak stiskněte tlačítko EnTEr.
M
 Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko _ pro návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko MENU pro
opuštění menu.
 Zvolený jazyk se zobrazí pouze tehdy, pokud je podporován diskem.
 Pokud jsou titulky videa zobrazeny s porušenými znaky, změňte položku Video File Subtitle na příslušný
region. Pokud titulky stále nefungují, daný formát není podporován.
Česky _3
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.37 37
2009-08-06 오후 10:59:45
nastavení zvuku
nasTaVEní VoLEB ZVUKU
Umožňuje nastavit zvukové zařízení a stav zvuku v závislosti na zvukovém systému, který se používá s
přehrávačem.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MEnU.
Music
2. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
System
Photo
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky setup a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
No disc
Setup
Language
◄
Audio
►
Display
HDMI
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky audio a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Network
Parental
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadované možnosti zvuku
(viz níže) a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo tlačítko +.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky pro volbu
požadované položky a pak stiskněte tlačítko EnTEr.
. Možnosti zvuku jsou popsány níže.
M
Music
Photo
No disc
Setup
 Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko _ pro návrat do
předchozího menu. Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění
menu.
System
Language
Digital Output
: PCM
Display
PCM Down Sampling
: On
HDMI
Dynamic Compression : On
Network
Downmixing mode
: Normal stereo
Digital Output
: PCM
✓ PCM
Audio
◄
►
Parental
Digitální Výstup
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy.
Music
- Primární zvuk : Hlavní zvuková stopa disku
- Sekundární zvuk : Zvuk pro okno BONUSVIEW disku
Blu-ray.
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
- Zvuk efektů : Při výběru položek nabídky na některých
discích Blu-ray můžete slyšet zvukové efekty.
◄
►
HDMI
: On Bitstream(Re-encode)
Dynamic Compression : On Bitstream(Audiophile)
Network
Downmixing mode
Display
PCM Down Sampling
: Normal stereo
Parental
Výběr digitálního výstupu
Nastavení
PCM
Bitstream
(Re-encode)
Bitstream
(Audiophile)
Definice
Přednosti
Slabiny
Můžete poslouchat nejen
primární zvukovou stopu, ale
současně i sekundární a
Dekóduje primární,
efektovou zvukovou stopu.
Pokud používáte optický
sekundární a efektovou
Tento přístroj dekóduje zvuk
kabel, možná neuslyšíte
zvukovou stopu a smíchá je Dolby TrueHD a DTS-HD
vícekanálový prostorový zvuk.
do zvuku PCM.
Master Audio, přičemž kvalita
zvukového výstupu bude
stejná jako při nastavení
Bitstream (Audiophile).
Dekóduje primární,
Pokud používáte přijímač s
sekundární a efektovou
Můžete poslouchat nejen
optickým vstupem nebo
zvukovou stopu a smíchá je primární zvukovou stopu, ale vstupme HDMI, může být
do zvuku PCM. Poté opět
současně i sekundární a
kvalita zvuku nižší než v
zakóduje zvuk PCM do
efektovou zvukovou stopu.
režimu PCM nebo Bitstream
bitového toku DTS.
(Audiophile).
Na výstupu je pouze primární Tento přístroj dekóduje zvuk
zvuková stopa (hlavní zvukové Dolby TrueHD a DTS-HD
Neuslyšíte sekundární ani
stopa filmu), takže váš
Master Audio, přičemž kvalita
efektovou zvukovou stopu.
přijímač může dekódovat
zvukového výstupu bude stejná
bitový tok zvuku.
jako při nastavení PCM.
Doporučené použití
Doporučená možnost, pokud
máte přijímač HDMI.
Doporučená možnost, pokud
nemáte přijímač s podporou
HDMI, ale máte přijímač,
který dokáže dekódovat DTS.
Doporučená možnost pokud
máte přijímač HDMI 1.3, který
dokáže dekódovat Dolby
TrueHD a DTS-HD Master
Audio.
3_ nastavení zvuku
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.38 38
2009-08-06 오후 10:59:48
M
 Nezapomeňte zvolit správný digitální výstup (Digital Output), jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo naopak uslyšíte
hlasitý šum.
 Pokud zařízení HDMI (přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby Digital, DTS),
zvukový signál bude na výstupu jako PCM.
optický výstup a HDMI výstup zvuku při připojení k přijímači.
 Když je na výstupu přehrávače bitový tok zvuku HD (Dolby TrueHD nebo DTS-HD Master Audio) z konektoru
Optical do přijímače HDMI 1.3, bude slyšet pouze dvoukanálový zvuk PCM.
 Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení digitálního
výstupu (PCM nebo bitový tok).
Převzorkování PCM
• on : Zvolte tuto možnost, pokud zesilovač, připojený k
přehrávači, není kompatibilní se vzorkovací frekvencí 96
KHz. Signály 96kHz budou konvertovány směrem dolů na
48kHz.
• off : Zvolte tuto možnost, pokud je zesilovač, připojený k
přehrávači, kompatibilní se vzorkovací frekvencí 96KHz.
Signály budou na výstupu bez jakýchkoliv změn.
M
Music
Photo
No disc
Setup
● nasTaVEní ZVUKU
 Při použití normálních DVD nebude sekundární a efektový zvuk slyšet.
 Některé disky Blu-ray nemají sekundární a efektovou zvukovou stopu.
 Nastavení digitálního výstupu nemá vliv na analogový zvuk (L/P) ani na HDMI výstup do televizoru. Ovlivňuje
System
Language
Audio
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: PCM
✓ On
Display
Dynamic Compression : On Off
HDMI
Downmixing mode
►
: Normal stereo
Network
Parental
 I když je vzorkování směrem dolů nastaveno na Off, některé disky budou mít výstup zvuku vzorkovaného
směrem dolů pouze přes optické digitální výstupy.
hDMI
• Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými multikanálovými formáty (Dolby Digital,
DTS), na zvuk výstupu může být smíchán do dvoukanálového PCM i v případě, že v nabídce
nastavení vyberete možnost bitového toku (opětovné zakódování nebo audiofil).
• Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi přes 48 kHz, na výstupu přístroje
může být zvuk smíchaný na PCM i v případě, že nastavíte možnost převzorkování dolů na „off“.
Dynamická Komprese
Tato funkce je aktivní pouze tehdy, pokud je detekován
signál Dolby Digital.
• on : Při přehrávání zvukového doprovodu filmů při nízké
hlasitosti nebo prostřednictvím malých reprosoustav může
přístroj aplikovat příslušnou kompresi,aby byly pasáže s
nízkou hlasitostí srozumitelnější, a aby dramatické pasáže
nebyly příliš hlasité.
• off : Film můžete vychutnat se standardním dynamickým
rozsahem (Dynamic Range).
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
Display
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: On
Dynamic Compression : PCM
✓ On
Downmixing mode
►
Off stereo
: Normal
HDMI
Network
Parental
Česky _3
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.39 39
2009-08-06 오후 10:59:51
nastavení zvuku
režim smíchání kanálů
Tato možnost umožní kompatibilitu se systémy Dolby Pro Logic.
• normal stereo : Slouží pouze ke smíchání do
Digital Output
: PCM
Music
PCM Down Sampling
: On
dvoukanálového zvuku. Není kompatibilní se systémy
System
Photo
Dynamic Compression : On
Language
Dolby Surround nebo Dolby Surround Pro Logic nebo
Downmixing mode
: Normal
stereo
Audio
Setup
✓ Normal
stereo
Dolby Pro Logic II.
Surround
Display
Compatible
HDMI
• surround Compatible : Smíchání kanálů 2/0 L/P je
Network
dvoukanálový výstup kompatibilní s Dolby Surround, který
Parental
může být dekódován pomocí dekodérů Dolby Surround
(pasivní), Dolby Surround Pro Logic (aktivní) nebo Dolby
Pro Logic II (aktivní).
Toto smíchání kanálů poskytuje zpětnou kompatibilitu s
existujícími systémy Dolby Surround a může být nahrán na dvoukanálové médium, jako je např.
videopáska používaná ve videorekordérech.
No disc
◄
►
0_ nastavení zvuku
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.40 40
2009-08-06 오후 10:59:52
nastavení zobrazení
nasTaVEní MoŽnosTí ZoBraZEní
Tato funkce vám umožňuje změnit nastavení obrazovky televizoru. Tato
funkce závisí na typu disku nebo typu televizoru. Nemusí s některými
disky nebo televizory fungovat.
System
Music
Language
Photo
No disc
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MEnU.
Setup
Audio
_
Display
►
● nasTaVEní ZoBraZEní
HDMI
Network
2. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Parental
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky setup a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Display a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Zobrazí se menu Video setup pro nastavení zobrazení.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte požadovanou volbu
zobrazení z voleb na následujících stránkách.
Music
Photo
No disc
. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte požadovanou položku podřízené
nabídky z volby zobrazení, pak stiskněte tlačítko EnTEr.
Setup
System
Language
Audio
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Network
Resolution
: 1080p
Parental
Progressive Mode
: Auto
Display
◄
. Možnosti videa jsou popsány níže.
M
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
 Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko _ pro návrat do
předchozího menu. Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění menu.
Poměr stran obrazu Televizoru
V závislosti na typu televizoru, který vlastníte, budete možná chtít nastavit parametry obrazovky (poměr stran obrazu).
• 4:3 Letter Box :
System
Music
Tuto možnost zvolte, budete-li chtít sledovat
Language
Photo
Audio
úplný obraz s poměrem stran obrazu 16:9 z
Setup
Display
TV Aspect
: 16:94:3Normal
Letter Box
disků Blu-ray/DVD, přestože máte televizor
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
: Off 4:3 Pan-Scan
s obrazovkou s poměrem stran obrazu 4:3.
16:9 Wide
Network
Resolution
: 1080p
V horní a dolní části obrazovky se budou
✓ 16:9 Normal
Parental
Progressive Mode
: Auto
zobrazovat černé pruhy.
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 4:3 Pan-Scan :
Front Display
: Bright
Vyberte, když chcete sledovat video s
poměrem stran 16:9, které dodává
přehrávač disků Blu-ray a DVD, bez černých
pruhů nahoře a dole i na televizoru s
poměrem stran 4:3. (Krajní levá a pravá
strana obrazu filmu bude odřezána.).
• 16:9 Wide :
Na širokoúhlém televizoru budete moci sledovat úplný obraz s poměrem stran obrazu 16:9.
No disc
◄
►
• 16:9 Normal :
Některé filmy budou zobrazeny ve formátu 4:3 Pillarbox (černé pruhy na stranách obrazu), i když je
vybrán formát 16:9 Normální.
M
 Podle typu disku nemusejí být dostupné některé poměry stran.
 Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený.
Česky _1
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.41 41
2009-08-06 오후 10:59:57
nastavení zobrazení
Movie frame (24 fs)
Filmy se obyčejně filmují při 24 snímcích za sekundu. Některé
disky Blu-ray mají schopnost přehrávání při tomto obnovovacím
kmitočtu. Nastavení funkce Movie Frame (24Fs) na ON vám
umožňuje nastavit výstup HDMI přehrávače Blu-ray na 24
snímků za sekundu pro zlepšenou kvalitu obrazu.
System
Music
Language
Photo
No disc
Audio
Display
Setup
Funkci Movie Fame (24Fs) si můžete vychutnat výhradně na
televizoru, který tento obnovovací kmitočet podporuje.
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: PCMOn
HDMI
Resolution
✓ Off
: 1080p
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
Tuto nabídku lze vybrat pouze v režimech rozlišení 1080i
nebo 1080p výstupu HDMI.
V závislosti na disku mohou být zahrnuty dva typy zdrojů: Filmový materiál (24 snímků) a video materiál
(30 snímků). Když se zdroj přepíná mezi filmem (24 snímků/s) a videem (30 snímků/s), může obrazovka
po několik sekund blikat.
rozlišení
Nastavení výstupního rozlišení komponentního a HDMI
System
Music
Language
TV Aspect
obrazového signálu.
Photo
Audio
Movie Frame (24 Fs)
• Číslo v názvu 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p a 1080i
Display
Setup
Resolution
indikuje počet obrazových řádků. Písmeno „i“ a „p“
HDMI
Progressive Mode
Network
Still Mode
označuje prokládané, resp. progresivní snímkování.
Parental
Screen Message
- BD Wise: Při připojení k televizoru s funkcí BD-Wise
Front Display
prostřednictvím HDMI automaticky nastaví optimální
rozlišení.
(Položka BD Wise v nabídce se objeví, pouze pokud je
BD Wise nastaveno na On.)
- 1080p : Výstup progresivně vykreslovaného videa o 1080 řádcích (pouze HDMI).
- 1080i : Vystupuje 1080 obrazových řádků s prokládaným snímkováním.
- 720p : Vystupuje 720 obrazových řádků s progresivním snímkováním.
- 576p/480p : Vystupuje 576/480 obrazových řádků s progresivním snímkováním.
- 576i/480i : Výstup prokládaného videa o 576/480 řádcích (pouze komponentní).
No disc
Pokud připojený televizor nepodporuje funkci Movie frame
nebo vybrané rozlišení, uvidíte následující zprávu:
Pokud vyberete yes a rozlišení není podporováno, bude
obrazovka televizoru prázdná. Po 15 sekundách bude
rozlišení automaticky vráceno na předchozí hodnotu.
M
◄
: PCM
✓ 1080p
►
: Auto1080i
: Auto720p
: On 576p/480p
576i/480i
: Bright
System
Music
Photo
No disc
: 16:9 Normal
: Off
Setup
!
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie Frame (24 Fs)
: Off
If no pictures are shown
after the selection,
◄
Resolution
Display
please wait for 15 seconds. And then,
Progressive Mode
HDMI
Setup will be reverted
the resolution
: 1080p
►
: Auto
Still Mode
to the previous value automatically.
Network
: Auto
Message
Parental
Would you like to make aScreen
selection?
Front Display
Yes
No
: On
: Bright
 Pokud je obrazovka prázdná, stiskněte a držte tlačítko PŘESKOČENÍ ((])
]) na přední straně přehrávače po
dobu více než 5 sekund (bez vloženého disku). Všechna nastavení se obnoví na výchozí tovární hodnoty.
Postupujte podle kroků na předchozí stránce pro přístup do jednotlivých režimů a vyberte Nastavení
zobrazení, které váš televizor bude podporovat.
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
2_ nastavení zobrazení
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.42 42
2009-08-06 오후 11:00:00
❖ rozlišení podle výstupního režimu
• Přehrávání disků Blu-ray
Výstup
Component (HDMI a komponentní připojení /
Pouze komponentní připojení)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) off
1080p@60F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) on
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) off
1080i
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
Component (HDMI a komponentní připojení /
Pouze komponentní připojení)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
1080i
1080i
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
● nasTaVEní ZoBraZEní
HDMI
Nastavení
• Přehrávání DVD
Výstup
Nastavení
M
 Pokud přehráváte DVD a jsou zapojeny konektory HDMI a komponentní a pokud zvolíte režim Komponent
1080p, 1080i nebo 720p, nabídka Display Setup zobrazí výstupní rozlišení 1080p, 1080i nebo 720p.
Ve skutečnosti je rozlišení 576i/480i.
 Tento přehrávač má funkci automatické detekce HDMI. Když se přehrávač poprvé připojí k televizoru pomocí
HDMI, bude výstup přehrávače automaticky nastaven na HDMI.
 Pokud funkce automatické detekce HDMI nefunguje, nemůžete vybrat rozlišení 1080p ani Movie Frame
(24Fs).
 Disků Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby mohl používat režim Movie Frame (24Fs).
Progresivní režim
Progresivní režim vylepšuje kvalitu obrazu při sledování disků DVD v rozlišení 480i.
• auto: Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby
System
Music
Language
přehrávač automaticky nastavil nejlepší kvalitu obrazu pro
Photo
Audio
sledované DVD.
Display
Setup
• Video: Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro DVD s
HDMI
Network
koncerty nebo televizními pořady.
No disc
Parental
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: PCM
✓ Auto
Still Mode
: AutoVideo
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
Česky _3
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.43 43
2009-08-06 오후 11:00:02
nastavení zobrazení
Panely frame a field
režim pauza
Nastavuje režimy Auto, Field nebo Frame pro nejlepší kvalitu
statického obrazu (režim pozastavení) z disku DVD.
• auto: Toto nastavení vyberte, aby váš přehrávač
automaticky zobrazil ten nejlepší obrázek v závislosti na
obsahu.
• field: Vyberte při pozastavení velmi akční scény.
• frame: Vyberte pro zvýšení rozlišení obrázku.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Movie Frame (24 Fs)
Language
Resolution
: 1080p
Audio
Progressive Mode
: Off
: Auto
Still Mode
: PCM
✓ Auto
HDMI
Screen Message
Network
Front Display
: On Field
Frame
: Bright
Display
◄
►
Parental
Zpráva na displeji
• on : Zobrazují se zprávy, které mají souvislost s režimem
ovládání.
• off : Zprávy, které mají souvislost s režimem ovládání, se
nezobrazují.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Resolution
: 1080p
Language
Progressive Mode
: Auto
Audio
Still Mode
: Auto
Screen Message
: PCM
✓ On
Front Display
Off
: Bright
Display
◄
HDMI
►
Network
Parental
Displej na předním panelu
• auto : Při přehrávání je displej tmavý, a pokud je přístroj v
režimu Stop, je displej jasný.
• Dim : Zvolte tuto možnost pro ztmavení okénka displeje.
• Bright : Zvolte tuto možnost pro rozjasnění okénka
displeje.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Progressive Mode
Language
Still Mode
: Auto
Audio
Screen Message
: On
Front Display
: PCM
Auto
Display
HDMI
Network
◄
: Auto
►
Dim
✓ Bright
Parental
_ nastavení zobrazení
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.44 44
2009-08-06 오후 11:00:05
nastavení HDMI
nasTaVEní MoŽnosTí hDMI
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MEnU.
Audio
Photo
No disc
Setup
Display
◄
HDMI
►
Network
● nasTaVEní hDMI
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky setup a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Language
Music
2. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Parental
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky hDMI a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Zobrazí se nabídka HDMI setup.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte požadovanou možnost
zobrazení, pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
anynet+ (hDMI-CEC) (Pouze pro produkty samsung)
Když je možnost HDMI nastavena na On, lze používat funkci
Anynet+.
• on : Funkce Anynet+ budou fungovat.
• off : Funkce Anynet+ nebudou fungovat.
Music
Photo
No disc
Setup
Language
Audio
Display
Anynet+ (HDMI-CEC)
: 16:9
Normal
✓ On
Network
HDMI Format
: Off Off
Parental
BD Wise
: On
HDMI
◄
►
Co je to anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený
provoz s jinými produkty Samsung s funkcí Anynet+.
Tento přístroj můžete ovládat pomocí dálkového ovládání
televizoru Samsung nebo zapnout napájení televizoru Samsung a domácího kina a spustit přehrávání
disku jednoduše stisknutím tlačítka PLay na dálkovém ovládání.
M
 Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
Použití anynet+
1. Připojte přehrávač disků BD k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI. (Viz strany 22-24)
2. Nastavte na přehrávači disků BD možnost Anynet+ (HDMI-CEC) na „On“ (Zapnuto).
3. Nastavte funkci Anynet+ na vašem televizoru. (Další informace najdete v příručce k vašemu televizoru.)
funkce anynet+
• Přehrávání jedním stisknutím
Můžete zapnout napájení televizoru Samsung a domácího kina a spustit přehrávání disku v tomto
přístroji jednoduše stisknutím tlačítka PLay na dálkovém ovládání.
• Sledováním jedním stisknutím
Vyberte „Watching Blu-ray Disc Player“ nebo „Connected to Blu-ray Disc Player“ (v závislosti na
nabídce televizoru) v nabídce Anynet+ na televizoru. Přehrávač Blu-ray se automaticky zapne a
televizor se přepne do režimu HDMI.
• Spojení dálkovým ovládáním
Tento přehrávač lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung.
• Dostupná tlačítka na dálkovém ovládání televizoru Samsung: Tato tlačítka fungují stejně jako dálkové
ovládání tohoto přehrávače disků Blu-ray.
- Tlačítka pro ovládání přehrávání :
- Tlačítko obsluhy nabídky :
- Číselná tlačítka :
~
- Barevná tlačítka :
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.45 45
2009-08-06 오후 11:00:08
nastavení HDMI
nabídka TV anynet+
Když na dálkovém ovládání televizoru Samsung stisknete
n
tlačítko Anynet+, zobrazí se následující obrazovková
BD Player
nabídka (OSD).
View TV
Select Device
• Nabídka přehrávače disků Blu-ray
Record
Menu on Device
- Během přehrávání filmu: zobrazí nabídku disku (totéž
Device Operation
jako tlačítko DIsC MEnU na dálkovém ovládání
Receiver : Off
přehrávače Blu-ray)
Setup
>Move
sEnter
- V režimu zastavení : zobrazí nabídku SETUP (totéž jako
eExit
tlačítko MEnU na dálkovém ovládání přehrávače Blu-ray.)
• Nabídka ovládání přehrávače disků Blu-ray
- Během přehrávání DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
zobrazí INFO OSD (totéž jako tlačítko Info na dálkovém ovládání přehrávače)
M
 Tyto nabídky mohou mít na vašem televizoru Samsung odlišný vzhled.
formát hDMI
Můžete optimalizovat výstup HDMI pro připojení k televizoru nebo monitoru.
• TV : Vyberte, pokud jste připojeni k televizoru pomocí
Language
Music
HDMI.
Audio
Photo
Display
• Monitor : Vyberte, pokud jste připojeni k monitoru pomocí
Setup
HDMI
HDMI.
Network
Pokud je přehrávač připojen k televizoru, volba monitoru
Parental
není k dispozici.
No disc
M
◄
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
HDMI Format
: PCM
✓ TV
BD Wise
: On Monitor
►
 Před tím, než vyberete tuto možnost, musí být k přehrávači připojen televizor nebo monitor.
_ nastavení HDMI
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.46 46
2009-08-06 오후 11:00:10
BD Wise (Pouze pro produkty samsung)
No disc
M




◄
►
Pokud chcete změnit rozlišení v režimu BD Wise, je třeba tuto funkci nejprve vypnout, tedy nastavit na Off
Off.
Pokud funkci BD Wise vypnete, rozlišení připojeného televizoru se automaticky nastaví na maximum.
Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise, nelze tuto funkci použít.
● nasTaVEní hDMI
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti Samsung.
Když propojíte produkty Samsung s podporou BD-Wise prostřednictvím HDMI, bude automaticky
nastaveno optimální rozlišení.
• on: Do televizoru bude odesílán signál v původním
Language
Music
rozlišení disku BD nebo DVD.
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
Audio
Photo
HDMI Format
: TV
Display
• off: Výstupní rozlišení bude pevně nastaveno podle
BD Wise
: PCM
Setup
HDMI
✓ On
předchozího nastavení rozlišení bez ohledu na rozlišení
Off
Network
disku.
Parental
Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na přehrávači a na televizoru na On.
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.47 47
2009-08-06 오후 11:00:11
nastavení rodičovského zámku
nasTaVEní roDIČoVsKého ZáMKU
Funkce Parental Lock spolupracuje s disky Blu-ray/DVD, kterým bylo přiřazeno hodnocení obsahu, které pomáhá
při ovládání typů disků Blu-ray/DVD, které ve vaší rodině sledujete. Na disku může být až 8 úrovní hodnocení
obsahu.
hZ
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MEnU.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky setup a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Parental a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Při prvním zapnutí vašeho přehrávače disků Blu-ray se
zobrazí zpráva „Enter New password.“.
Display
Music
2. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
HDMI
Photo
No disc
No disc
Setup
Network
◄
Parental
Music
Display
Photo
Network
Setup
►
HDMI
Parental Setup
Parental
◄
Enter New password.
- Number
. Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači zadejte
čtyřciferné heslo.
Zobrazí se zpráva „Confirm the password.“. Zadejte své
heslo ještě jednou.
No disc
Music
Display
Photo
Network
Setup
r Return
HDMI
Parental Setup
Parental
◄
Confirm the password.
- Number
. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo tlačítko + pro volbu
položky Parental Lock.
. Stiskněte tlačítko $% pro volbu položky on nebo off a
pak stiskněte tlačítko EnTEr.
M
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
 Stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko _ pro návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko MENU pro
opuštění menu.
_ nastavení rodičovského zámku
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.48 48
2009-08-06 오후 11:00:15
Pokud své heslo zapomenete
1. Vyjměte z přehrávače disk.
2. Stiskněte a podržte tlačítko PřEsKoČEní (]) na předním panelu alespoň po dobu 5 sekund (nebo déle).
• Všechna nastavení (parametry) se vrátí na své výchozí tovární hodnoty.
M
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
nastavení úrovně hodnocení (rating)
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadované úrovně
hodnocení a pak stiskněte tlačítko EnTEr. Tak například,
pokud zvolíte až úroveň (Level) 6, nebude možno přehrávat
disky obsahující úroveň (Level) 7, 8. Vyšší číslo indikuje, že
program je určen pouze pro dospělé diváky.
Úroveň 1 je nejvíce restriktivní a Úroveň 8 je nejméně
restriktivní.
Music
Photo
No disc
Setup
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: Off
8(Adults)
►
7
New Password
6
5
4
3
2
✓ 1(Kids)
Změna hesla
1. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky new
Password a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Music
Photo
No disc
2. Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači zadejte
čtyřciferné heslo.Zobrazí se zpráva “Enter New
password.”.
Setup
Music
Photo
No disc
Setup
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
● nasTaVEní roDIČoVsKého ZáMKU
1. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky rating Level a
pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
►
Display
HDMI
Parental Lock
Network
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
- Number
3. Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači znovu
zadejte své čtyřciferné heslo.
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Parental Lock
Network
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
- Number
r Return
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.49 49
2009-08-06 오후 11:00:19
nastavení sítě
nasTaVEní MoŽnosTí síTĚ
Informace o správném nastavení naleznete na svém počítači nebo kontaktujte vašeho poskytovatele
připojení na internet.
Pro nastavení přehrávače disků Blu-ray pro přístup k síti postupujte podle následujících pokynů.
1. Přístroj musí být v režimu Stop/No Disc (zastavení/disk
není vložen). Stiskněte tlačítko MEnU.
2. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky setup a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
HDMI
◄
Network
►
Parental
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky network a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou možnost
sítě z níže popsaných možností a stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko EnTEr.
Možnosti sítě jsou popsány níže.
Výběr sítě
Jako metodu připojení k síti vyberte z možností Cable nebo
Wireless.
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 4 na straně 50.
Music
Photo
No disc
Setup
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky network
selection a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
• Cable: Vyberte pro připojení k síti pomocí kabelu.
(viz strana 30).
• Wireless: Vyberte pro bezdrátové připojení k síti.
(viz strana 31).
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection
: Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Network Selection
: Cable
Kabelová síť
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 4 na straně 50.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Cable network
a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky DhCP a pak
stiskněte tlačítko EnTEr.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Cable Network
►
Wireless Network
Proxy
M
NTP Server
 Je-li DHCP nastaveno na On, nelze vybrat IP adresu,
: Off
Network Connection Test
masku podsítě nebo bránu.
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
 Je-li DNS nastaveno na Auto, nemůžete vybrat primární/
sekundární DNS.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network Selection
: On
IP Address
Network
: ◄ 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Subnet Mask
Parental
Gateway
: 255Wireless
. 255 . 255Network
. 0
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS
►
: Auto
NTP Server
: Off
0 . 0 . 0 . 0
Network Connection Test
0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Primary DNS
:
Secondary DNS
:
Save
:
s Select
r Return
0_ nastavení sítě
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.50 50
2009-08-06 오후 11:00:24
. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko EnTEr.
• Pokud je DHCP nastaveno na off, DNS
na Manuálně, zadejte nastavení IP adresy,
masky podsítě, brány a primárního DNS
(sekundární DNS je volitelné).
Audio
Music
No disc
Setup
Cable Network
Network Selection
:
: Off
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
: Manual
NTP Server
:
: 0 . 0 . 0 . 0
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
Display
Photo
_
DHCP
HDMI
IP Address
Network
Subnet Mask
◄
Gateway
DNS
Parental
Primary DNS
Secondary DNS
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Cable Network
Network Selection
:
: On
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
: Manual
NTP Server
:
: 0 . 0 . 0 . 0
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
Display
Photo
Setup
_
DHCP
HDMI
IP Address
Network
Subnet Mask
◄
Gateway
DNS
Parental
Primary DNS
Secondary DNS
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
• Jestliže je DHCP nastaveno na on a DNS
je nastaveno na Auto, nemusíte nic dalšího
nastavovat.
_
Cable Network
Network Selection
:
: On
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
: Auto
NTP Server
:
: 0 . 0 . 0 . 0
Network
Test
: 0 . 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
DHCP
HDMI
IP Address
Network
Subnet Mask
◄
Gateway
DNS
Parental
Primary DNS
Secondary DNS
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
M
: (Valid Only)
Nastavení není k
dispozici
Nastavení je k
dispozici
Display
Photo
Setup
►
Audio
Music
No disc
: (Valid Only)
Audio
Music
No disc
Nastavení je k
dispozici
● nasTaVEní síTĚ
• Pokud je DHCP nastaveno na on a DNS
přepnuto na Manuálně, zadejte primární
adresu DNS (sekundární DNS je volitelné).
►
►
Nastavení není k
dispozici
: (Valid Only)
 Když vyberete položku, použijte číselná tlačítka a tlačítka $%_ +
+.
 Pokud automatická nastavení nefungují, kontaktujte poskytovatele připojení k Internetu.
. Když jste hotovi, pomocí tlačítek $% vyberte možnost save a stiskněte tlačítko EnTEr.
. Pokud svou práci nechcete uložit, pomocí tlačítek $%_ + vyberte možnost Cancel, pak stiskněte
tlačítko EnTEr.
M
 IP adresa použitá v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Aktuální IP adresu musíte zjistit z nastavení
vaší sítě.
 Nastavení IP adresy, masky podsítě, brány a primární DNS zjistíte na svém počítači nebo od poskytovatele
připojení k internetu.
Bezdrátová síť
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 4 na straně 50.
. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Wireless
network a stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
Network Selection
HDMI
Network
Parental
: Wireless
Cable Network
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Česky _1
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.51 51
2009-08-06 오후 11:00:28
nastavení sítě
. Stiskněte tlačítko $% pro volbu položky DhCP a pak
stiskněte tlačítko EnTEr.
M
Audio
Music
 Je-li DHCP nastaveno na On, nelze vybrat IP adresu,
No disc
Wireless Network
Display
Photo
Setup
masku podsítě nebo bránu.
HDMI
Access Point
Network Selection
: Not Selected
DHCP
Network
: ◄ OnCable Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
:
DNS
DNS Server
sekundární DNS.
►
0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
: Auto
Network Connection Test
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Gateway
 Je-li DNS nastaveno na Auto, nemůžete vybrat primární/
:
Save
s Select
r Return
. Stisknutím tlačítek $% vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko EnTEr.
EnTEr
• Vyberte Access Point a stiskem tlačítka EnTEr
Audio
Music
zobrazte seznam dostupných přístupových bodů.
Display Wireless Network
Photo
Network Selection
:
HDMI
Access Point
: Not Selected
(Vyhledávání může trvat několik sekund.)
Setup
DHCP
: OnCable Network
Network
- Poté, co vyberete přístupový bod a stisknete tlačítko
IP Address
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
Parental
Subnet Mask
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
EnTEr, přehrávač se pokusí k tomuto přístupovému
Gateway
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
DNS
: Auto
bodu připojit.
Network Connection Test
DNS Server
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Save
Cancel
- V případě úspěchu se objeví zpráva.
Connection
s Select
r Return
(Pokud je u vybraného přístupového bodu ikona
Zamknuto, bude možná nutné provést ověření.)
No disc
- Zvolte příslušný zabezpečený přístupový bod, je-li
známý. Pokud není, vyberte z níže uvedeného
seznamu WEP, WPAPSK nebo WPA2PSK a zadejte
heslo. Zkoušejte všechny zabezpečené přístupové
body a zadávejte hesla, dokud není spojení
vytvořeno.
◄
Audio
Music
Photo
No disc
Setup
►
Display Access Point – Security
1
2
Network Selection
HDMI
OPEN
Network
WEP
◄
3
:
Cable Network
►
Wireless Network
Parental
WPAPSK
Proxy
WPA2PSK
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
s Select
- Zadejte heslo, poté stiskněte MoDré (D) tlačítko
pro připojení k vašemu přístupovému bodu
(směrovači).
Music
Photo
No disc
Audio
Display
1
2
Network Selection
Network
A B C D E F G
Parental
Q R S T U V W
g h i j k l m
w x y z 1 2 3
+ = . ~ ! @ #
a Back Space b Space
◄
H
X
n
4
$
(Valid Only)
r Return
Password
HDMI
Setup _
- Number
:
3
:
Cable Network
►
I Wireless
J K LNetwork
M N O P
Y Z a b c d e f
Proxy
o p q r s t u v
5 NTP
6 7Server
8 9 0 − _: Off
% Network
^ & (Connection
) / ?Test|
c Clear
d Connect
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Connection
s Select
r Return
Další informace o zabezpečení přístupového bodu (směrovače) najdete v jeho uživatelské příručce.
• Pokud je DHCP nastaveno na off a DNS
na Manual, zadejte hodnoty IP Address,
Subnet Mask, Gateway a DNS Server.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
_
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: Off Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Manual
Access Point
HDMI
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Save
:
►
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Nastavení je k
dispozici
: (Valid Only)
2_ nastavení sítě
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.52 52
2009-08-06 오후 11:00:34
• Pokud je DHCP nastaveno na on a DNS
na Manual, zadejte hodnotu DNS Server.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
_
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: On Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Manual
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Save
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
_
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: On Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Auto
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Nastavení není k
dispozici
Nastavení je k
dispozici
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
: (Valid Only)
:
Access Point
HDMI
Save
M
►
● nasTaVEní síTĚ
• Jestliže je DHCP nastaveno na on a DNS
na Auto, nemusíte nic dalšího nastavovat.
:
Access Point
HDMI
►
Nastavení je k
dispozici
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
: (Valid Only)
 Když vyberete položku, použijte číselná tlačítka a tlačítka ▲▼_ +
+.
 Pokud automatická nastavení nefungují, kontaktujte poskytovatele připojení k Internetu.
. Když jste hotovi, pomocí tlačítek $% vyberte možnost save a stiskněte tlačítko EnTEr.
. Pokud svou práci nechcete uložit, pomocí tlačítek $%_ + vyberte možnost Cancel, pak stiskněte
tlačítko EnTEr.
M
 IP adresa použitá v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Aktuální IP adresu musíte zjistit z nastavení
vaší sítě.
 Nastavení IP adresy, masky podsítě, brány a primární DNS zjistíte na svém počítači nebo od poskytovatele
připojení k internetu.
nastavení Proxy
Proxy server předává požadavky dalším serverům.
Pokud je vyžadováno nastavení proxy, zadejte hodnoty, poskytnuté vaším ISP.
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 4 na straně 50.
. Stisknutím tlačítek $% vyberte volbu Proxy, pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
• server
• Port
• User
• Password
Music
Photo
No disc
Setup
Network Selection
Proxy Wireless Network
Audio
Display
HDMI
Proxy
: Off Proxy
Server
Network
Port
Parental
User
:◄
Password
Save
s Select
M
: Cable
NTP Server
:
: 8080Network Connection Test
:
BD-LIVE Internet
: A
:
Connection
►
(Valid Only)
Cancel
r Return
 Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k internetu).
Česky _3
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.53 53
2009-08-06 오후 11:00:39
nastavení sítě
nastavení serveru nTP (Pro Získání Informací o času ze serveru nTP)
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 4 na straně 50.
. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu nTP server, pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
• on : Přehrávač se automaticky připojí k internetovému
serveru a nastaví čas.
• off : Přehrávač se nepřipojí k internetu a nenastaví
čas.
Music
Photo
No disc
Setup
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
Network
◄
NTP Server
: Cable
On
Network Connection Test
Parental
BD-LIVE Internet
Connection
►
✓ Off
: Allow (Valid Only)
Test připojení k síti
Tato nabídka vám pomůže zkontrolovat, zda připojení k síti funguje.
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 4 na straně 50.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky network
Connection Test a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Music
Photo
No disc
Setup
Wireless Network
Audio
Proxy
Display Network Connection
Test
NTP Server
HDMI
✔ MAC Address (00:10:18:00:00:70)
►
◄
Network Connection Test
Network
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
BD-LIVE Internet
Parental
: Allow (Valid Only)
✔ Gateway Ping
Connection
✔ Internet Service Test
BD-LIVE Internet
Connection
Your network is operating properly
r Return
Internetové Přípojení BD-LIVE
Přehrávač disků Blu-ray podporuje BD-LIVE, které vám umožňuje využít různé interaktivní služby
poskytované výrobcem disku prostřednictvím síťového připojení. Pro použití této funkce je třeba připojit
se k síti LAN (viz strana 30) nebo k bezdrátové síti LAN pomocí adaptéru v konektoru USB.
* Pro stahování obsahu z BD-LIVE je zapotřebí paměťové zařízení s rozhraním USB o kapacitě alespoň
1 GB připojené k jednomu z konektorů USB.
V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, spojení na Internet může být omezené.
Při nastavení postupujte podle kroků 1 – 4 na straně 50.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky BD-LIVE Internet
Connection a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
• allow (all) : Internetové spojení bude uvolněno pro
všechen obsah BD-LIVE.
• allow (Valid only) : Internetové spojení bude uvolněné
pouze pro obsah BD-LIVE s platným certifikátem.
• Prohibit : Internetové spojení bude uvolněno pro
veškerý obsah BD-LIVE.
M
Music
Photo
No disc
Setup
Proxy
Audio
NTP Server
Display
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet
Connection
: Cable
Allow (All)
►
✓ Allow (Valid Only)
Prohibit
 Co je to platný certifikát? Když se přehrávač disků Blu-ray připojuje k BD-LIVE, odesílá údaje o disku a
žádá server o certifikaci disku, server použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný. Poté odešle
certifikát do přehrávače.
 V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.
_ nastavení sítě
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.54 54
2009-08-06 오후 11:00:42
správa dat BD
Data BD (uložená v externím USB flash disku) jsou tvořena obsahem disku
Blu-ray, jako jsou upoutávky a další doplňkový obsah, který lze stáhnout ze
služby BD-LIVE nebo disků Blu-ray.
● sPráVa DaT BD
* Pro stahování obsahu z BD-LIVE je zapotřebí paměťové zařízení s rozhraním USB o kapacitě alespoň 1 GB
připojené k jednomu z konektorů USB.
sPráVa sysTéMoVÝCh ZaříZEní
Uživatelská Data BD lze spravovat.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MEnU.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky setup a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Photo
No disc
Setup
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky system a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
2. Pomocí tlačítek _ + vyberte položku yes a stiskněte
tlačítko EnTEr.
System
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
Language
DivX(R) Registration
Audio
DivX(R) Deactivation
Display
System Update
►
HDMI
Network
Parental
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky BD Data
Management a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
- Vymazání paměti typu flash 1. Stiskněte tlačítko EnTEr a vyberte možnost BD Data
Delete.
Zobrazí se zpráva „All BD data will be deleted. Do you
want to continue?“.
Clock Set
Music
2. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Clock Set
Music
Photo
No disc
Setup
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
◄
BD Data Management
System
Current Device : ExternalSystem
Flash Update
Memory
Language
Total Size : 953MB Available Size : 889MB
Audio
BD Data Delete
Display
HDMI
s Select
►
r Return
Network
Popis informací o zařízení a úložišti v přehrávači
• Total Size : Celková velikost zařízení (úložiště).
• Available Size : Dostupná velikost zařízení (úložiště).
M
Parental
 V režimu externí paměti bude přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání odpojíte USB
jednotku.
 Podporována jsou jen USB zařízení se souborovým systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3) a
doporučujeme USB zařízení, která podporují protokol USB 2.0 s rychlostí čtení/zápisu nejméně 4 MB/s.
 Zařízení HDD s rozhraním USB nelze použít pro uložení dat BD (BD-LIVE).
 Funkce Pokračovat v přehrávání nemusí po naformátování úložného zařízení pracovat.
 Celková velikost Správy dat BD se může lišit v závislosti na verzi firmwaru.
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.55 55
2009-08-06 오후 11:00:45
správa dat BD
rEgIsTraCE DIVX(r)
K registraci tohoto přehrávače disků Blu-ray pro formát
DivX(R) Video On Demand prosím použijte registrační kód.
Chcete-li získat více informací, navštivte stránku www.divx.
com/vod.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
►
DivX(R) Video On Demand
Language
DivX(R) Deactivation
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Audio
System Update
To learn more visit www.divx.com/vod
Display
HDMI
OK
Network
Parental
M
 Tato možnost se neaktivuje, pokud vyberete OK. Pro aktivaci této možnosti aktivujte možnost Deaktivace
DivX(R).
DEaKTIVaCE DIVX(r)
Pokud chcete na webu deaktivovat registrační kód, vyberte
volbu Yes. Poté můžete získat nový registrační kód.
Touch Key Sound
Music
Photo
No disc
Setup
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
System
DivX(R) Deactivation
►
Language
DivX(R) Video On DemandSystem Update
Do you want to deactivate your device?
Audio
Display
HDMI Yes
No
Network
Parental
M
 Tuto funkci lze používat, když je k dispozici funkce Registrace DivX(R).
❖ DivX
VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto
zařízení má oficiální certifikaci DivX nebo DivX Ultra a přehrává DivX video.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX® musí být registrováno, aby
mohlo přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Vygenerujte registrační kód DivX VOD pro své
zařízení a předložte jej při registraci. [Důležité: Obsah DivX VOD je chráněn systémem DivX DRM
(Správa digitálních práv), který omezuje přehrávání pouze na registrovaná zařízení s certifikací DivX.
Pokud se pokusíte přehrát obsah DivX VOD, který není pro vaše zařízení autorizován, zobrazí se zpráva
„Authorization Error“ (Chyba autorizace) a obsah se nepřehraje. Dalším informace najdete na adrese
www.divx.com/vod.
DivX® je registrovaná obchodní známka společnosti DivX, Inc. a je použita v licenci.
_ správa dat BD
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.56 56
2009-08-06 오후 11:00:48
aktualizace systému
Společnost Samsung může v budoucnu nabízet aktualizace firmwaru přehrávače disků Blu-ray. Pro aktualizaci
firmware musíte:
1. USB: Ze stránky www.samsung.com/bluraysupport si stáhněte nejnovější firmware (soubor .RUF) a uložte jej
na USB flash disk. Pro aktualizaci firmwaru připojte USB flash disk k USB portu přehrávače disků Blu-ray
(přihrádka disku musí být prázdná) a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Ethernet: Pokud je přehrávač disků Blu-ray správně připojen k síti, pomocí kabelu nebo bezdrátově,
automaticky se po zapnutí připojí k našemu webu a stáhne aktualizační soubory, pokud je k dispozici nová
aktualizace. Postupujte následovně.
aKTUaLIZaCE fIrMWarU
1. Přístroj musí být v režimu Stop/No Disc (zastavení/disk není vložen). Stiskněte tlačítko MEnU.
2. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
● aKTUaLIZaCE sysTéMU
2. CD/DVD: Ze stránky www.samsung.com/bluraysupport si stáhněte nejnovější firmware (soubor .RUF) a vypalte
jej na disk. Pro aktualizaci firmwaru vložte disk do přehrávače disků Blu-ray a spusťte přehrávání. Dále
postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky setup a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky system a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky system Update a
pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
Photo
No disc
Setup
DivX(R) Deactivation
_
System
+
System Update
+
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
. Přehrávač automaticky zkontroluje stav kabelu a připojení k síti.
Zobrazí se okno kontroly připojení.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
Audio
Display
Now, Checking.
Please wait...
HDMI
Network
Parental
@ Je-li aktualizace možná: V rámečku se zprávou uvidíte
informace o aktuální verzi a o nových verzích firmwaru.
@ Pokud aktualizace není možná : Uvidíte následující popis v
rámečku se zprávou.
• Pokud kabel není připojen :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Pokud selhalo síťové připojení :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• Pokud nebyla vydána novější verze (nejnovější verze už je
nainstalovaná) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
Network
Start
Parental
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
Cancel
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
This system can not connect
Audio
to internet for update.
Display
Please, check the network setup.
HDMI
Network
Parental
OK
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.57 57
2009-08-06 오후 11:00:53
aktualizace systému
• Pokud je vložen disk do přehrávače :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To signalizuje, že před provedením aktualizace musíte vyjmout z přístroje všechny disky.
• Server není k dispozici :
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
. Chcete-li provést aktualizaci systému, stisknutím tlačítek _ +
vyberte možnost start a pak stiskněte tlačítko EnTEr.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
Network
Start
Parental
. Aktualizace systému se spustí.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
Cancel
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
Downloading update data...
Audio
Please, do not turn off the power.
Display
60%
HDMI
Network
Parental
. Pokud jste během stahování vybrali Zrušit, budete vyzváni,
abyste v dialogovém okně potvrdili váš výběr.
Pokud chcete stahování zrušit, vyberte yes a stiskněte tlačítko
EnTEr.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
Cancel
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
Do you want to cancel the update
Audio
operation?
Display
HDMI
Network
Yes
Parental
10. Spustí se verifikace. Po dokončení stahování se automaticky
spustí aktualizace firmwaru.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
No
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
Audio Verifying update data
Please wait.
Display
HDMI
Network
Parental
11. Po dokončení instalace se přehrávač během 5 sekund
automaticky vypne.
Při příštím spuštění systému se všechna nastavení vrátí na
hodnoty z výroby a zobrazí se okno výběru jazyka.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language Firmware Update.
Audio Now, Processing...
Please, do not turn off the power.
Display
The power will be off automatically
HDMI after update is finished.
Network
Parental
M
 Pokud chcete zrušit aktualizaci v průběhu stahování dat aktualizace, stiskněte tlačítko ENTER.
Uvidíte potvrzovací zprávu.
Výběrem možnosti Yes ukončíte proces aktualizace a výběrem možnosti No budete v aktualizaci pokračovat.
 Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte podrobné údaje firmwaru v nabídce Aktualizace systému.
 Nevypínejte přehrávač během aktualizace systému. Pokud tak učiníte, přehrávač nemusí správně fungovat.
_ aktualizace systému
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.58 58
2009-08-06 오후 11:00:58
 Pro aktualizace softwaru pomocí konektoru USB nepoužívejte jiná zařízení s rozhraním USB než USB flash
disky.
 Aby se aktualizace provedla správně, měl by na USB flash disku být jen jeden soubor s aktualizací firmwaru.
 Flash disky, které jsou příliš velké, nemusí být možné připojit, pokud je současně připojen kabel LAN nebo
HDMI.
InforMaCE o sysTéMU
1. Přístroj musí být v režimu Stop/No Disc (zastavení/disk
není vložen). Stiskněte tlačítko MEnU.
2. Stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Music
Photo
No disc
Setup
◄
System
►
Language
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky setup a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
Audio
Display
HDMI
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky system a pak
stiskněte tlačítko EnTEr nebo +.
. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky system
Information a pak stiskněte tlačítko EnTEr nebo ▶.
Zobrazí se podrobné informace o aktuálním firmwaru.
● aKTUaLIZaCE sysTéMU
Po dokončení aktualizace firmwaru zkontrolujte podrobné údaje firmwaru pomocí následujících kroků.
Network
Parental
Music
Photo
No disc
. Stisknutím tlačítka EnTEr vyberte možnost oK.
Zobrazí se nabídka Aktualizace systému.
Setup
System
◄
System Information
►
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
: On
HDMI
Touch Key Sound
: On
Network
BD Data Management
Parental
DivX(R) Registration
Music
Photo
No disc
Setup
System Information
System Information
System Setup◄
S/W : XXXXXXX Time Zone
Language
Audio Loader : XXXXXXXClock Set
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
Display
HDMI
Network
Parental
OK
Touch Key Sound
►
:
:
BD Data Management
DivX(R) Registration
UPoZornĚní na aKTUaLIZaCI fIrMWarU
Když je na aktualizačním serveru SAMSUNG k dispozici novější verze firmwaru než je ta, kterou používá přehrávač
disků Blu-ray, a je-li přehrávač disků Blu-ray připojen do sítě a zapnut, zobrazí se rozbalovací nabídka.
• yes : Zvolte, pokud chcete nyní aktualizovat
• no : Zvolte, pokud chcete aktualizovat později.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
Yes
No
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.59 59
2009-08-06 오후 11:01:02
sledování filmu
PoUŽíVání fUnKCE DIsPLEJ
hgfZCV
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko Info na
dálkovém ovladači.
• Pokud má aktuální titul disku Blu-ray sekci
BONUSVIEW, stiskněte v této sekci tlačítko Info pro
zobrazení dalších informací.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu požadované položky.
3. Stiskněte tlačítko _ + pro provedení požadovaného
nastavení a pak stiskněte tlačítko EnTEr.
• Numerická tlačítka na dálkovém ovladači můžete
používat pro přímé zpřístupnění titulu,kapitoly nebo pro
zahájení přehrávání od požadovaného času.
. Pro zrušení obrazovky znovu stiskněte tlačítko Info.
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{ Change
s Select
<Nabídka INFO pro sekci BONUSVIEW>
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
BONUSVIEW Video : 01/01
BONUSVIEW Audio : 1/1 ENG 2CH
Picture Mode
{ Change
M
: Normal
s Select
 Pokud přehráváte obsah z nabídky Info, některé funkce nemusí být aktivní, v závislosti na disku.
 Title : Přístup k požadovanému titulu, pokud je na disku více než jeden titul. Například pokud je na disků
Blu-ray/DVD více než jeden film, každý film bude identifikovaný jako titul.
 Chapter: Většina disků Blu-ray a DVD je zaznamenána v kapitolách, takže můžete rychle najít konkrétní
pasáž.
 Playing Time : Umožňuje přehrávání filmu od požadovaného času/doby.Jako reference musí být zadán
počáteční čas/doba. Funkce vyhledávání podle času nebude u některých disků pracovat.
 Audio : Odkazuje na jazyk zvukového doprovodu filmu. Disk BD může obsahovat až 32 jazyků zvukových
doprovodů a disk DVD až 8 jazyků zvukových doprovodů.
 Subtitle : Odkazuje na jazyky titulků dostupné na disku. Jazyky titulků je možno libovolně volit, nebo je možno
zobrazování titulků vypnout. Disk BD může obsahovat až 255 jazyků titulků a disk DVD až 32 jazyků titulků.
 Angle : Pokud disky Blu-ray/DVD obsahují několik úhlů pohledu/záběru kamery na určitou scénu, můžete
používat funkci ANGLE (Úhel záběru).
 BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio : Pokud se v sekci BONUSVIEW objeví aktuální titul disku Blu-ray,
můžete nastavit možnosti videa a zvuku BONUSVIEW Možnosti zvuku a videa BONUSVIEW nebudou dostupné
u disku Blu-ray, který nepodporuje funkci BONUSVIEW.
 Picture Mode : Tato funkce slouží k úpravě kvality videa při připojení k televizoru prostřednictvím HDMI.
- Dynamic : Vyberte toto nastavení pro zvýšení ostrosti.
- Normal : Toto nastavení je vhodné pro většinu příležitostí.
- Movie : Nejlepší nastavení pro sledování filmů.
- User : Uživatel může nastavit funkce ostrosti a redukce šumu.
0_ sledování filmu
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.60 60
2009-08-06 오후 11:01:10
PoUŽíVání MEnU DIsKU a VysKa-KoVaCího MEnU/MEnU TITULU
hZ
Používání menu disku
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DIsC MEnU na
dálkovém ovladači.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
%
3
M
PREVIEWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 U některých disků nemusí být menu disku dostupné.
● sLEDoVání fILMU
2. Stisknutím tlačítek ▲▼_ + vyberte požadovanou
položku, pak stiskněte tlačítko ▶ nebo EnTEr.
• Položky menu disku se mohou různit v závislosti na
disku.
SCENE SELECTIONS
Z
Použití menu titulu
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko TITLE MEnU na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼_ + pro provedení požadovaného nastavení a pak stiskněte tlačítko EnTEr.
• Možnosti menu titulu se mohou různit v závislosti na disku.
M
 U některých disků nemusí být menu titulu dostupné.
 Menu titulu se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou na disku alespoň dva tituly.
gf
Přehrávání seznamu titulů
1. Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání,
stiskněte tlačítko DIsC MEnU nebo TITLE MEnU.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte položku, kterou chcete
přehrát, ze seznamu titulů a stiskněte tlačítko + nebo
EnTEr.
Vybraná položka (titul) se začne přehrávat.
BD
RE
Video
Title 007
00:03:32
Music
Title 008
00:04:36
Photo
Title 009
00:04:17
Setup
Title 010
00:04:11
Title 011
00:04:07
Title 012
00:04:46
_
Title 013
Title 014
00:04:21
00:03:43
Page
- Přechod na seznam skladeb Pro přechod na seznam skladeb stiskněte ČErVEné (a) tlačítko.
Česky _1
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.61 61
2009-08-06 오후 11:01:15
sledování filmu
h
Používání vyskakovacího menu
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko PoPUP MEnU
na dálkovém ovladači.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Stiskněte tlačítko ▲▼_ + nebo tlačítko EnTEr pro
volbu požadovaného menu.
• Možnosti vyskakovacího menu (Popup) se mohou
různit v závislosti na disku.
SCENE SELECTIONS
%
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 U některých disků nemusí být vyskakovací menu (Popup) dostupné.
oPaKoVané PřEhráVání
Slouží pro opakování aktuální kapitoly nebo titulu.
hgfZCV
opakované přehrávání
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko rEPEaT na
dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovka Repeat.
Repeat
Off
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky Chapter nebo
Title.
• Na disků Blu-ray/DVD je možno opakovat přehrávání
kapitoly nebo titulu.
3. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět stiskněte
tlačítko rEPEaT a pak stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu
položky off.
M
 U některých disků nemusí být funkce Repeat dostupná.
hgfZCV
Používání funkce a-B repeat
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko rEPEaT a-B na
dálkovém ovládání.
2. Stiskněte tlačítko rEPEaT a-B v místě, odkud má začít
opakované přehrávání (bod A).
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
3. Stiskněte tlačítko rEPEaT a-B v místě, kde se má
opakované přehrávání ukončit (bod B).
. Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko
CanCEL.
M
REPEAT A
B
Off
e Exit
 Bod B není možno nastavit, pokud od bodu A neuplynulo alespoň 5 sekund přehrávání.
 V závislosti na disku nemusí být nabídka OPAKOVÁNÍ A-B k dispozici.
2_ sledování filmu
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.62 62
2009-08-06 오후 11:01:24
VoLBa JaZyKa ZVUKoVého DoProVoDU
hgfZ
Tlačítkem aUDIo můžete snadno a rychle zvolit požadovaný jazyk zvukového doprovodu.
Používání tlačítka aUDIo
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● sLEDoVání fILMU
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko aUDIo.
Po opakovaném stisknutí tlačítka se zvukový doprovod
změní.
• Jazyky zvukového doprovodu jsou reprezentovány
zkratkami.
2. Pro skrytí panelu audio stiskněte tlačítko CanCEL nebo
rETUrn.
Používání tlačítka Info
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko Info na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítka ▲▼ pro volbu položky audio.
3. Stiskněte tlačítko _ + na dálkovém ovladači pro volbu požadovaného zvukového doprovodu.
M
 Tato funkce závisí na tom, jaké zvukové doprovody jsou na disku uloženy, přičemž některé z nich nemusí být
dostupné.
 Disk Blu-ray může obsahovat až 32 jazykových mutací zvukového doprovodu. Na disku DVD může být těchto
mutací maximálně 8.
 V závislosti na typu disku můžete použít tlačítko AUDIO pro změnu zvukové stopy a jazyka zvuku.
Některé disky Blu-ray vám mohou umožnit v anglických zvukových nahrávkách vybrat buď vícekanálovou
zvukovou stopu ve formátu LPCM nebo Dolby Digital.
 Informace o primárním a sekundárním režimu se také zobrazí, pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW.
Pro přepínání mezi primárním a sekundárním režimem zvuku použijte tlačítko _ +.
 Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce zobrazen
indikátor _ +.
VoLBa JaZyKa TITULKŮ
Tlačítkem sUBTITLE můžete snadno a rychle zvolit požadovaný jazyk titulků.
hZ
Používání tlačítka sUBTITLE
1. Stiskněte tlačítko sUBTITLE. Po opakovaném stisknutí
tlačítka se jazyk titulků změní. Jazyky titulků jsou
reprezentovány zkratkami.
Subtitle
NONE
2. Pro skrytí panelu subtitle stiskněte tlačítko CanCEL
nebo rETUrn.
Česky _3
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.63 63
2009-08-06 오후 11:01:32
sledování filmu
Používání tlačítka Info
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko Info na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítka ▲▼ pro volbu položky subtitle.
3. Stiskněte tlačítko _ + na dálkovém ovladači pro volbu požadovaného jazyka titulků.
M
 V závislosti na discích Blu-ray/DVD možná budete moci změnit požadované titulky v nabídce disku. Stiskněte
tlačítko DISC MENU.
 Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou na disku uloženy, přičemž některé z nich nemusí být dostupné na
všech discích Blu-ray/DVD.




Disků Blu-ray může obsahovat až 255 jazyků titulků a disk DVD až 32 jazyků titulků.
Informace o primárním a sekundárním režimu se také zobrazí, pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW.
Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně.
Celkový počet titulků je součet primárních a sekundárních titulků.
ZMĚna ÚhLU ZáBĚrU KaMEry
Pokud disky Blu-ray/DVD obsahují několik úhlů pohledu/záběru kamery na určitou scénu, můžete používat funkci
ANGLE.
hZ
Používání funkce angLE
2. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro volbu položky angle.
3. Pro volbu požadovaného úhlu záběru stiskněte tlačítko
_ + nebo použijte numerická tlačítka.
BD
: 001/500
Chapter
: 001/001
Playing Time
: 00:00:00
Audio
: 1/5 ENG 2CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{ Change
M
Info
Title
{
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko Info na
dálkovém ovladači.
Move
 Pokud je na disku zaznamenán pouze jeden úhel záběru, nebu-de tato funkce pracovat. V současnosti touto
funkcí disponuje jen velmi málo disků.
 U některých disků nemusí tato funkce pracovat.
_ sledování filmu
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.64 64
2009-08-06 오후 11:01:35
nasTaVEní BonUsVIEW
Funkce BONUSVIEW umožňuje v průběhu přehrávání filmu prohlížení doplňkového obsahu (např. komentářů) v
malém okně vloženého obrazu.
h
Pomocí tlačítka BonUsVIEW
1. Pokud má aktuální disk Blu-ray funkci BONUSVIEW,
můžete ji zapnout a vypnout tlačítkem BonUsVIEW.
● sLEDoVání fILMU
2. Při každém stisku tlačítka BonUsVIEW se systém
přepne mezi BONUSVIEW On a BONUSVIEW Off.
M
 Podrobná nastavení funkce BONUSVIEW můžete změnit v nabídce INFO (viz strana 60, výběr sekundárního
zvuku, videa a titulků apod.).
 Pokud přepnete z videa BONUSVIEW, zvuk BONUSVIEW se přepne také.
 Pokud disk Blu-ray podporuje pouze zvuk BONUSVIEW, stačí pro zapnutí a vypnutí sekundárního zvuku pouze
tlačítko BONUSVIEW.
BD-LIVE™
Přehrávač Blu-ray podporuje BD-LIVE, které vám umožňuje využít různé interaktivní služby poskytované výrobcem
disku prostřednictvím síťového připojení.
Používání disku BD-LIVE
1. Připojte se k síti (viz strany 30 a 31) a zkontrolujte nastavení sítě (strany 50 – 54).
2. Vložte Blu-ray disk, který podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte obsah poskytovaný výrobcem disku a začněte vychutnávat BD-LIVE.
M
 Způsob použití BD-LIVE a funkce se mohou lišit, v závislosti na disku.
 Pro použití BD-LIVE je třeba připojit k jednomu z USB konektorů paměťové zařízení s rozhraním USB o
kapacitě alespoň 1 GB.
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.65 65
2009-08-06 오후 11:01:40
poslech hudby
Tlačítka na dálkovém ovladači, používaná pro
přehrávání disků Audio CD (CD-DA)/MP3
1. Tlačítko PAUSE : Pozastaví přehrávání.
2. Tlačítko PŘESKOČENÍ (
) : Během přehrávání přejde na
následující stránku seznamu Music List nebo na další stopu v
seznamu Playlist.
3. Tlačítko PLAY : Přehrává aktuálně vybranou stopu.
4. Tlačítka ▲▼ : Vybírá stopu (skladbu) nebo složku v seznamech
Music List nebo Playlist.
5. BARVA tlačítka
• ČERVENÉ (A) tlačítko : Během přehrávání vybírá režim
přehrávání (opakování).
• ZELENÉ (B) tlačítko : Přechod ze seznamu Music List na
seznam Playlist.
• ŽLUTÉ (C) tlačítko : Přehrávání Playlist.
6. Tlačítka _ + : Během přehrávání nejsou tato tlačítka k
dispozici.
_ : Navrat do hlavni nabidky.
+ : Přechod na nabídku stopy (skladby).
7. Tlačítko ENTER : Pro přehrávání zvolené skladby (písničky).
8. Tlačítko STOP : Pro přehrávání následující skladby.
9. Tlačítko VYHLEDÁVÁNÍ (
) : Rychlé přehrávání.
10. Tlačítko PŘESKOČENÍ (
) : Pokud stisknete toto tlačítko
po více než třech sekundách přehrávání, bude se znovu
přehrávat aktuální stopa od začátku. Pokud stisknete toto
tlačítko do tří sekund po začátku přehrávání, začne se
přehrávat předchozí stopa.
Slouží k přechodu na předchozí stránku seznamů Music List a
Playlist.
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
DISC MENU
D
POPUP MENU
OPAKOVÁNÍ AUDIO CD (CD-DA)/MP3
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT nebo ČERVENÉ (A) tlačítko pro volbu požadovaného
režimu opakování.
❖ Audio CD (CD-DA)
➝
➝
➝
➝
➝
❖ MP3
➝
•
•
•
•
•
Norm. (Audio CD (CD-DA)/MP3) : Skladby na disku se budou přehrávat v pořadí, v němž jsou
zaznamenány na disku.
Opakovat skladbu (Audio CD (CD-DA)/MP3)
Opakování složky (MP3)
Náhodně (Audio CD (CD-DA)/MP3) : Volba náhodného přehrávání přehrává disk v náhodném pořadí.
Opakovat vše (Audio CD (CD-DA)) : Opakují se všechny stopy.
- Pro návrat k normálnímu přehrávání Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT nebo ČERVENÉ (A) tlačítko.
66_ poslech hudby
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.66 66
2009-08-06 오후 11:01:42
Data lze vybrat stiskem tlačítka ▲▼ na obrazovce nabídky.
(CD/DVD/Úložné zařízení s rozhraním USB)
AF
PřEhráVání DIsKU aUDIo CD (CD-Da)/MP3
2. Chcete-li se přesunout na možnost Music List, stiskněte
tlačítko sToP nebo rETUrn.
Na vašem televizoru se zobrazí seznam hudby.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
● PosLECh hUDBy
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk se soubory
MP3 do přihrádky disku.
• U zvukového disku CD se začne automaticky
přehrávat první stopa.
• U disku se soubory MP3 vyberte pomocí tlačítek ▲▼
možnost Music a stiskněte tlačítko EnTEr.
(Pomocí USB flash disku můžete poslouchat soubory
mp3.)
a Play Mode
Video
3. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte stopu, kterou chcete
poslouchat, a pak stiskněte tlačítko EnTEr.
CD
Music
TRACK 001
00:04:08+
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
_
b Playlist
Page
❖ součásti obrazovky audio CD (CD-Da)/MP3
Zobrazuje se typ média.
►
TRACK 001
CD
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Aktuální stopa (skladba)
Zobrazuje číslo nebo název stopy, která právě hraje.
Stavový pruh přehrávání.
Zobrazí stav opakování.
a Play Mode
Zobrazuje se aktuální index přehrávání a celkový počet
skladeb.
Aktuální/celkový čas přehrávání.
Zobrazuje dostupná BARVA tlačítka.
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.67 67
2009-08-06 오후 11:01:51
poslech hudby
AF
seznam pro přehrávání
Můžete si vytvořit seznam pro přehrávání až pro 99 skladeb.
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk se soubory
MP3 do přihrádky disku.
• U zvukového disku CD se bude první stopa přehrávat
automaticky.
• U disku se soubory MP3 vyberte pomocí tlačítek ▲▼
možnost Music a stiskněte tlačítko EnTEr.
(Pomocí USB flash disku můžete poslouchat soubory
mp3.)
2. Chcete-li se přesunout na seznam hudby, stiskněte
tlačítko ZELEné (B) nebo rETUrn.
Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.
Video
00:05:57
TRACK 002
00:04:28
00:04:08
Photo
TRACK 004
00:03:41
Setup
TRACK 005
00:03:17
TRACK 006
00:03:36
TRACK 007
00:03:47
TRACK 008
00:03:50
Music
CD
TRACK 001
TRACK 003
_
TRACK 009
+
00:03:54
b Playlist
Page
Original

Playlist
Video
Music
CD
3. Stiskem ZELEné (B) tlačítka přejděte na seznam
Playlist.
_
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
b Music List
. Stiskněte tlačítko ▲▼ vyberte stopu, pak ji stisknutím
tlačítka EnTEr přidejte do seznamu Playlist. Tento
postup opakujte pro přidání dalších stop.
Original

Play
Playlist
TRACK 002
Music
CD
s Add
TRACK 001
Video
. Pokud je v seznamu pro přehrávání nežádoucí skladba,
stiskněte tlačítko +▲▼ pro volbu této skladby a pak
stiskněte tlačítko EnTEr.
• Zvolená skladba bude ze seznamu smazána.
TRACK 003
01.TRACK 001
Photo
TRACK 004
02.TRACK 002
Setup
TRACK 005
03.TRACK 003
_
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
b Music List
. Stisknutím ŽLUTé (C) tlačítka přehrajte vybrané stopy.
Po dokončení stopy se bude další stopa přehrávat
automaticky.
c Playlist Play
►
TRACK 001
CD
c Playlist Play
s Add

Play
1/3
00:02:17 / 00:05:57
a Play Mode
. Pro úpravu seznamu skladeb stiskněte tlačítko sToP nebo rETUrn
rETUrn.
. Chcete-li se přesunout na seznam Music List, stiskněte tlačítko rETUrn.
_ poslech hudby
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.68 68
2009-08-06 오후 11:02:07
AGF
současné přehrávání souborů MP3 a JPEg
Při prohlížení obrázků ve formátu JPEG můžete současně poslouchat hudbu ze souborů MP3.
1. Při přehrávání souboru MP3 stiskněte MoDré (D)
tlačítko.
Zobrazí se obrazovka rychlosti prezentace.
►
001. SONG01.mp3
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
2. Vyberte požadovanou rychlost prezentace.
M
d Slide Show
 Abyste mohli použít tuto funkci, musíte zvolit složku, která obsahuje hudební soubory i fotografie.
 Při současném přehrávání souborů MP3 a JPEG může dojít k poklesu zvuku dle datového toku MP3, velikosti
obrázku JPEG a způsobu kódování.
● PosLECh hUDBy
a Play Mode
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.69 69
2009-08-06 오후 11:02:09
přehrávání obrázku
GF
PřEhráVání DIsKU sE soUBory JPEg
1. Vložte disk se soubory JPEG do přihrádky disku.
(Pomocí USB flash disku můžete prohlížet soubory
JPEG.)
Video
Music
CD
Photo
_
+
Setup
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Photo a stiskněte
tlačítko EnTEr nebo +.
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte složku, kterou chcete
přehrávat a stiskněte tlačítko EnTEr.
..
+
640 jpg
03 JUL 2000
full jpg
03 JUL 2000
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
..
+
gun001.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun002.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun003.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun004.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun005.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun006.jpg
03 JUL 2000
465 KB
d Slide Show
4-1. Stiskem MoDré (D) tlačítka spusťte prezentaci.
#
gun003.jpg
4-2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte obrázek, který chcete
zobrazit a stiskněte tlačítko EnTEr.
k dispozici jsou funkce otočení, přiblížení a prezentace.
• ČErVEné (a) tlačítko : Po každém stisku tohoto
tlačítka se obraz otočí o 90 stupňů proti směru
hodinových ručiček.
a 90°
b 90°
c Zoom
d Speed
• ZELEné (B) tlačítko : Po každém stisku tohoto
tlačítka se obraz otočí o 90 stupňů po směru
hodinových ručiček.
• ŽLUTé (C) tlačítko : Po každém stisku tohoto tlačítka se obraz zvětší až 4x (Čtyřnásobek
normální velikosti.).
• MoDré (D) tlačítko : Vybírá rychlost prezentace.
• Tlačítko PLay: Obrázky se začnou promítat v režimu prezentace.
03/100
CD
Slide Show
0_ přehrávání obrázku
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.70 70
2009-08-06 오후 11:02:19
použití obsahu z Internetu
Pomocí přehrávače disků Blu-ray můžete používat služby obsahu z Internetu
(např. YouTube) prostřednictvím sítě.
Po připojení k síti (viz strany 30 a 31) zkontrolujte nastavení sítě (strany 50 – 54).
 Vzhledem k předpisům vaší společnosti může dojít ke změně technických údajů.
 Přehrávání videa obsahu z Internetu se může v závislosti rychlosti širokopásmového připojení pozastavit, zastavit nebo
může dojít k ukládání do vyrovnávací paměti.
PoUŽíVání yoUTUBE
Tento přehrávač disků Blu-ray vám umožňuje použití následujících služeb na YouTube.
1. Přístroj musí být v režimu Zastavení/disk není vložen, poté stiskněte ČErVEné (a) tlačítko na obrazovce s
nabídkou.
❖ Prvky obrazovky youTube
Informace o výběru země: Zobrazí vámi vybranou zemi.
● PoUŽITí oBsahU Z InTErnETU
M
Aktuálně zobrazené období: Zobrazí seznam titulů
tříděný dle času. (Today, Weekly, Monthly, All)
YouTube /
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
You Tube
bkj
Today
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
1/5
Údaje o uživateli: Zobrazují se pouze při přihlašování.
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log Out b Change Mode c Select d Option [/] Page
Počet stránek: Počet stránek vybraného titulu / Celkový
počet stránek v aktuálním seznamu.
Seznam obsahu: Zobrazí titul, počet zobrazení,
hodnocení, dobu spuštění a datum.
Nápověda k navigaci: Zobrazí dostupná tlačítka.
Seznam kategorií: Podrobnější informace viz níže.
seznam kategorií
Most Viewed
Zobrazí nejčastěji přehrávaná videa.
Top Rated
Zobrazí nejlépe hodnocená videa.
Most Popular
Zobrazí seznam oblíbených videí.
Most Discussed
Zobrazí nejčastěji diskutovaná videa.
Top Favorites
Zobrazí videa, která jsou nejčastěji uživateli přidávána mezi Oblíbené.
Most Linked
Zobrazí videa, která jsou nejčastěji odkazovaná na jiných webových stránkách.
Most Responded
Featured
Zobrazí videa, na která nejvíce odpovídají uživatelé webu.
Zobrazí seznam uváděných videí.
Česky _1
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.71 71
2009-08-06 오후 11:02:25
použití obsahu z Internetu
Visited History
Zobrazí historii navštívených videí.
My Favorites
Pokud jste se přihlásili na váš účet YouTube prostřednictvím přehrávače disků Blu-ray a
přidali jste video do Moje oblíbené, můžete video přehrávat na přehrávači disků Blu-ray
nebo na počítači, který je synchronizován se stránkou YouTube.
Player Library
Do Knihovny přehrávače můžete videa přidávat bez přihlášení se k vašemu účtu.
Search
Country Setup
Account Management
Vyberte kritéria vyhledávání a zadejte klíčové slovo pro video, které chcete přehrát.
Zobrazí seznam videí pro požadovanou zemi.
Umožňuje správu uživatelských jmen a hesel YouTube.
nastavení země
Pokud jste v Nastavení země vybrali zemi, můžete si na YouTube prohlížet videa konkrétní země.
1. Stiskem tlačítka $% vyberte možnost Country setup,
pak stiskněte tlačítko EnTEr.
2. Stiskem tlačítka $%_ + vyberte požadovanou zemi a
poté stiskněte tlačítko EnTEr.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
Worldwide
India
Poland
Australia
Ireland
Russia
Brazil
Israel
South Korea
Canada
Italy
Spain
Czech Republic
Japan
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
Netherlands
United Kingdom
Hong Kong
New Zealand
a Log In
Přihlášení
Pokud jste se přihlásili na váš účet YouTube pomocí přehrávače disků Blu-ray, můžete přehrávat videa
přidaná do Moje oblíbené.
1. Na obrazovce YouTube stiskněte ČErVEné (a) tlačítko.
2. Stiskem tlačítka $%_ + zadejte uživatelské jméno,
poté stiskněte ŽLUTé (C) tlačítko.
3. Stiskem tlačítka $%_ + zadejte heslo, poté stiskněte
ŽLUTé (C) tlačítko.
YouTube /
Worldwide
Most viewed
I
Top rated
Most Popular
.. @
Most Discussed
ghi
Top Favorites
. Stiskem tlačítka _ + vyberte oK, poté stiskněte
EnTEr tlačítko.
YouTube /
Username
1/5
abc...
abc
abc
tuv
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
wxyz
ghi...
b Blank
Done
c
jkl...
Views : 5969
Rating : 
(/) Cursor
00:06:20
00:06:20
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
def
def...
mno
jkl
Most Linked
pgrs
Most Responded
Featured Delete
Visiteda
History
a/A/1/
My Favorites
You Tube
Today
You Tube
bkj
Today
abc...
Numeric
Password
Setting
Views
: 5969
Rating : 
Please register 4-digit numeric password.
def...
Then you can login YouTube on this player simply
Views : 5969
Rating : 
by pressing numeric buttons on the remote control.
ghi...
Views : 5969
OK
jkl...
Views : 5969
1/5
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Skip
00:06:20
2_ použití obsahu z Internetu
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.72 72
2009-08-06 오후 11:02:31
. Zadejte čtyřmístné číselné heslo.
Pomocí tohoto přehrávače disků Blu-ray se můžete na
YouTube přihlásit stiskem numerických tlačítek.
Worldwide
You Tube
bkj
Today
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
abc...
Numeric
Password
Setting
Views
: 5969
Rating : 
Enter new password
def...
1/5
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Views : 5969
Rating : 
Confirm the password
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
[0~9] Number r Return
2009-05-21
Views : 5969
2009-05-21
ghi...
jkl...
Rating : 
00:06:20
00:06:20
 Stiskem ČERVENé (A) tlačítka se odhlásíte od vašeho účtu YouTube.
Přehrávání videa
1. Stiskem tlačítka $% zvolte požadovanou kategorii.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Today
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
1/5
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
a Log In
2. Stiskem ZELEné (B) tlačítka, vyberte aktuálně
zobrazené období (Today, Weekly, Monthly, All).
YouTube /
00:06:20
Rating : 
00:06:20
00:06:20
00:06:20
2009-05-21
b Change Mode
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
● PoUŽITí oBsahU Z InTErnETU
M
YouTube /
You Tube
Today
1/5
abc...
Views : 5969
2009-05-21
Views : 5969MonthlyRatingAll: 

Weekly
2009-05-21
def...
 Today
00:06:20
Rating : 
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
00:06:20
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
3. Stiskem tlačítka + se přesunete do seznamu obsahu, poté stiskem tlačítka $% vyberte požadovaný
titul.
. Stiskněte tlačítko EnTEr.
YouTube > Most viewed
Worldwide
You Tube
Falling in love
I love my dogs.
+
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
b Add to Favorites [/] Skip _ + Prev/Next
M
Full Screen
 Stiskem tlačítka ENTER zobrazíte video během přehrávání přes celou obrazovku a po jeho skončení se
zobrazí související videa.
 V závislosti na technických údajích YouTube se obsah HD nemusí přehrát jasně.
 Pro ukončení YouTube stiskněte tlačítko EXIT.
Během přehrávání není tlačítko EXIT dostupné.
Česky _3
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.73 73
2009-08-06 오후 11:02:36
použití obsahu z Internetu
Vyhledání videa
1. Stiskem tlačítka $% vyberte položku search a potom
stiskněte tlačítko EnTEr.
2. Pomocí tlačítek _ + vyberte kritéria vyhledávání a
potom stiskněte tlačítko EnTEr.
• relevance: Vyberte, pokud chcete vyhledávat
podobná videa.
• Published: Vyberte, pokud chcete videa třídit dle data
vytvoření.
• View count: Vyberte, pokud chcete videa třídit dle
počtu zobrazení.
• rating: Vyberte, pokud chcete videa třídit dle hodnocení.
3. Stiskem tlačítek _ + vyberte volbu Keyword, pak
stiskněte tlačítko EnTEr.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Search
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
Relevance
Published
View Count
Rating
My Search History
Keyword
0/0
a Log In
YouTube /
Worldwide
You Tube
Today
Player Library
I
Search
Country Setup
.. @
Account Management
ghi
abc
abc
jkl
pgrs
tuv
Delete
a a/A/1/
b Blank
Search
abc...
1/5
00:06:20
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
def
def...
mno
wxyz
ghi...
Search
cjkl...
Views : 5969
Rating : 
(/) Cursor
00:06:20
00:06:20
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
. Stiskem tlačítka $%_ + vyberte textové pole.
. Opakovaným stiskem tlačítka EnTEr v textovém poli
vyberte požadované písmeno, číslo nebo ikonu.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Today
Player aLibrary
bI
Search
Country Setup
.. @
Account Management
ghi
abc
abc
jkl
pgrs
tuv
Delete
a a/A/1/
b Blank
Search
abc...
1/5
Views : 5969
Rating : 
Views : 5969
Rating : 
ab
abc
Views : 5969 abcd
Rating : 
abcde
wxyz
ghi...
abcdef
def
def...
mno
Search
cjkl...
Views : 5969
Rating : 
(/) Cursor
. Po zadání předmětu, který chcete vyhledat, stiskněte
ŽLUTé (C) tlačítko na dálkovém ovládání.
YouTube /
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
Worldwide
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
00:06:20
2009-05-21
You Tube
1/5
ab...
Views : 5969
abc...
Views : 5969
abcd...
Views : 5969
abcde...
Views : 5969
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log In c Select d Option [/] Page
_ použití obsahu z Internetu
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.74 74
2009-08-06 오후 11:02:42
. Stiskem tlačítek $% vyberte požadované video a
stiskem tlačítka EnTEr je přehrajte.
YouTube > Search
Worldwide
You Tube
abcd
A wild goose is honking.
+
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: ab, abc, abcd, abcde
b Add to Favorites [/] Skip _ + Prev/Next
 Stiskem tlačítka ENTER v textovém poli a/A/1/ můžete měnit obsah textového pole na malá a velká
písmena, čísla a ikony.
Moje oblíbené
Pokud jste se přihlásili na váš účet YouTube prostřednictvím přehrávače disků Blu-ray a přidali jste video
do Moje oblíbené, můžete video přehrávat na přehrávači disků Blu-ray nebo na počítači, který je
synchronizován se stránkou YouTube.
Uložení videa
1. Během přehrávání stiskněte ZELEné (B) tlačítko.
Zobrazí se vyskakovací okno Cesta pro uložení
YouTube > Most viewed
You Tube
bkj
2. Stiskem tlačítka $% vyberte volbu My favorites a pak
stiskněte tlačítko EnTEr.
3. Stiskněte tlačítko EnTEr.
Požadované video bude přidáno mezi oblíbené.
Worldwide
Falling in love


● PoUŽITí oBsahU Z InTErnETU
M
Full Screen
You can select
filedogs.
storage path.
I love amy
My Favorites
Player Library
+
00:00:00 / 00:06:23
Stores the video in the user account.
You can enjoy it in sync with the Favorites
of the YouTube site.
You can store a video in the TV
regardless
login process.
Views :of
196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Přehrávání videa uloženého ve složce Moje oblíbené
1. Stiskem tlačítka $% označte v seznamu kategorií My
favorites.
2. Stiskem tlačítka + se přesunete do seznamu obsahu,
poté stiskem tlačítka $% vyberte požadované video.
3. Stiskněte tlačítko EnTEr.
Vybrané video se přehraje.
YouTube /
Worldwide
You Tube
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
1/5
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log Out c Select d Option [/] Page
M
 Pokud jste se přihlásili na váš účet YouTube, můžete také přehrát video, které jste přidali do složky Moje
oblíbené na vašem PC.
Česky _
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.75 75
2009-08-06 오후 11:02:46
použití obsahu z Internetu
Knihovna přehrávače
Do Knihovna přehrávače můžete videa přidávat bez přihlášení se k vašemu účtu YouTube.
Uložení videa
1. Během přehrávání stiskněte ZELEné (B) tlačítko.
YouTube > Most viewed
2. Stiskněte tlačítko EnTEr.
Požadované video bude přidáno do knihovny
přehrávače.
Worldwide
You Tube
Falling in love
I love my dogs.
"Falling in love" added to Player Library.
OK
+
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Přehrání videa uloženého v Knihovna přehrávače
1. Stiskem tlačítka $% označte v seznamu kategorií
Player Library.
YouTube /
2. Stiskem tlačítka + se přesunete do seznamu obsahu,
poté stiskem tlačítka $% vyberte požadované video.
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
3. Stiskněte tlačítko EnTEr.
Vybrané video se přehraje.
Worldwide
You Tube
1/5
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log In c Select d Option [/] Page
_ použití obsahu z Internetu
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.76 76
2009-08-06 오후 11:02:49
příloha
odstraňování potíží
Před požadavkem na servis zkontrolujte následující body.
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači. Možná je bude třeba vyměnit za nové.
• Neprovozujte dálkový ovladač na větší vzdálenost, než 6,1 metru.
• Vyjměte baterie a několik minut podržte stisknuté jedno nebo několik tlačítek na
dálkovém ovladači, aby se vynuloval mikroprocesor v dálkovém ovladači. Opět
vložte baterie do dálkového ovladače a zkuste s ovladačem opět pracovat.
Disk se nepřehrává.
• Prověřte, zda je disk vložen tak,aby potištěná strana směřovala nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu na disků Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se menu disku.
• Zkontrolujte, zda je na disku menu disku.
Na obrazovce se zobrazí ikona
.
● příloha
Pomocí dálkového ovládače není možno
provádět žádné operace.
• Tato ikona se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Funkci nebo činnost není možno v této chvíli dokončit, protože:
1. Software disků Blu-ray/DVD to nedovoluje.
2. S oftware disků Blu-ray/DVD tuto možnost/funkci nepodporuje(například úhly záběru)
3. Funkce není v této chvíli dostupná.
4. Zadali jste číslo titulu nebo kapitoly nebo dobu pro vyhledání, které/která je
mimo platný rozsah.
Režim přehrávání je odlišný od volby v menu
Setup.
• N
ěkteré funkce zvolené v menu Setup nemusejí pracovat správně, pokud není disk
s odpovídající funkcí vytvořen(zakódován).
Není možno změnit poměr stran obrazu.
• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o problém s přehrávačem.
Žádný zvuk.
• Z kontrolujte, zda je v menu Audio Options (Nastavení zvuku) zvolen správný
digitální výstup (položka Digital Output).
Obrazovka je zablokovaná.
• V e chvíli, kdy v přehrávači není vložen žádný disk, stiskněte tlačítko PŘESKOČENÍ
(]) (na předním panelu) alespoň na 5 sekund. Všechna nastavení (parametry) se
vrátí na své výchozí tovární hodnoty.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v
paměti BD se vymažou.
Pokud je výstup HDMI nastavený na rozlišení, • Stiskněte tlačítko PŘESKOČENÍ (]) (na předním panelu) po více než 5 sekund bez
přítomnosti disku uvnitř přístroje. Všechna nastavení se vrátí na tovární nastavení.
které váš televizor nemůže podporovat,
nemusíte na televizoru vidět obraz.
• P okud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v
paměti BD se vymažou.
Zapomenuté heslo.
• V e chvíli, kdy v přehrávači není vložen žádný disk, stiskněte tlačítko PŘESKOČENÍ
(]) (na předním panelu) alespoň na 5 sekund. Všechna nastavení (parametry)
včetně hesla se vrátí na své výchozí tovární hodnoty. Neprovádějte tuto operaci,
pokud není nezbytně nutná.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v
paměti BD se vymažou.
Česky _77
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.77 77
2009-08-06 오후 11:02:50
příloha
PROBLÉM
Pokud se setkáte s jinými problémy.
ŘEŠENÍ
• P řejděte na obsah a najděte kapitolu návodu k použití, která obsahuje informace k
aktuálnímu problému a proveďte postup znovu.
• P okud problém přetrvává, prosím kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
Obraz je zašumělý nebo zkreslený.
• Ujistěte se, že disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Očistěte disk.
Žádný výstup HDMI.
• Prověřte zapojení mezi televizorem a zdířkou HDMI na přehrávači disků Blu-ray.
• Z kontrolujte, zda váš televizor podporuje vstupní rozlišení 576p/480p/720p/1080i/
1080p HDMI.
Neběžný výstup na obrazovce HDMI.
M
• P okud se na obrazovce objevují náhodné šumy, znamená to, že televizor
nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
78_ příloha
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.78 78
2009-08-06 오후 11:02:50
Technické údaje
Všeobecné údaje
AC 110-240V, 50/60Hz
Spotřeba energie (příkon)
30 Wattů
Hmotnost
2,2 kg
Rozměry
430 mm(Š) × 209 mm(H) × 54 mm(V)
Rozsah provozní teploty
+5°C až +35°C
Rozsah provozní vlhkosti
10 % až 75 %
BD (disk Blu-ray)
Rychlost čtení : 4.917m/sec
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitní video
● příloha
Požadavky na napájení
Rychlost čtení : 3.49 až 4.06 m/sekundu.
Přibližná doba přehrávání (jednostranný, jednovrstvý disk): 135 minut.
Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/sekundu
Maximální doba přehrávání: 74 minut
Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/sekundu
Maximální doba přehrávání: 20 minut
1 kanál: 1,0 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Disků Blu-ray/DVD : 576i/480i
Y: 1,0 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Obrazový výstup
PR : 0,70 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Komponentní video
PB : 0,70 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Disků Blu-ray : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/Audio
Zvukový výstup
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Vícekanálový zvuk PCM, bitstream audio
2 kanály
L(1/L), R(2/R)
Digitální audio výstup
Optical
*Kmitočtový rozsah
Vzorkovací frekvence 48 kHz : 4 Hz až 22 kHz
Vzorkovací frekvence 96 kHz : 4 Hz až 44 kHz
*Poměr signál/šum
110 dB
*Dynamický rozsah
100 dB
*Celkové harmonickézkreslení
0.003%
*: Jmenovitá specifikace
- Společnost Samsung Electronics Co.,Ltd si vyhrazuje právo změny technických údajů bez upozornění.
- Uváděné údaje o hmotnosti a rozměrech jsou přibližné.
Česky _79
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.79 79
2009-08-06 오후 11:02:50
příloha
OCHRANA PROTI KOPÍROVÁNÍ
• Protože jako ochrana obsahu pro formát disků Blu-ray je schválen systém AACS (Advanced Access Content System),
podobně jako použití systému CSS (Content Scramble System) pro formát DVD, jsou pro přehrávání chráněného
obsahu AACS stanovena určitá omezení, pro výstup analogového signálu, atd. Ovládání tohoto přístroje a
omezení,platná pro tento přístroj, se mohou různit v závislosti na době zakoupení, protože tato omezení mohou být
přijata a/nebo změněna podle AACS po vyrobení tohoto přístroje. Kromě toho se jako součást systému ochrany obsahu
pro formát disků Blu-ray dále používá značka BD-ROM a BD+, která určuje určitá omezení, včetně omezení přehrávání
pro chráněný obsah, označený značkou BD-ROM a/nebo BD+. Budete-li chtít získat další informace o značce AACS,
BD-ROM, BD+nebo o tomto přístroji, obraťte se prosím na středisko péče o zákazníky SAMSUNG.
• Mnoho disků Blu-ray/DVD je zakódováno s ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu můžete svůj přehrávač disků
Blu-ray přímo připojit pouze ke svému televizoru, nikoli k videorekordéru. Po připojení tohoto přehrávače k
videorekordéru je obraz u disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování zkreslený.
• Tento výrobek zahrnuje technologii na ochranu proti kopírování, chráněnou autorskými právy a určitými patenty platnými
v USA a dalšími právy intelektuálního vlastnictví, vlastněnými společností Macrovision Corporation a vlastníky dalších
práv. Použití této technologie na ochranu proti kopírování je vázáno na autorizaci společností Macrovision Corporation, a
jestliže nebude v autorizaci Macrovision Corporation stanoveno jinak, je omezeno výhradně pro domácí využívání. Je
zakázáno používat postupy zpětného inženýrství nebo provádět demontáž.
• Zákonem o autorském právu platným v USA a zákony o autorském právu platnými v dalších zemích je neautorizovaný
záznam, používání, zobrazování, distribuce nebo přezkoušení televizních programů, videokazet, disků Blu-ray, DVD, CD
a dalších materiálů považováno za porušení civilního a trestního práva.
• Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování : UPOZORŇUJEME SPOTŘEBITELE, ŽE NE
VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO PRODUKTEM KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K
VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ,
DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP NA „STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ“. POKUD MÁTE JAKÉKOLIV OTÁZKY KE
KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO PRODUKTEM, KONTAKTUJTE, PROSÍM, NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.
Upozornění k souladu a kompatibilitě
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní.
• Na základě níže uvedených omezení a dalších omezení, uváděných v tomto návodu k obsluze, včetně části „Typy a
charakteristiky disku“ v tomto návodu k obsluze, patří mezi disky, které je možno přehrávat : předem zaznamenané komerční
disky BD-ROM, DVD-Video a Audio CD, BD-RE, BD-R, disky DVD RW/DVD-R a disky CD-RW/CD-R.
• Jiné než výše uvedené disky není možno na tomto přehrávači přehrávat, a/nebo nejsou pro tento přehrávač určeny. Kromě
toho, některé výše uvedené disky nemusí být možno přehrávat v důsledku jednoho nebo několika níže uvedených důvodů.
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač bude schopen přehrát každý disk označený logem BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD
Video, DVD-RW/DVD-R a CD-RW/CD-R, ani že tento přehrávač bude reagovat na všechny ovládací příkazy nebo že budou fungovat všechny
funkce na každém disku. Tyto a další problémy s kompatibilitou disku a přehrávače u nových a existujících formátů disků jsou možné, protože:
- formát disků Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí umožňovat ovládání všech funkcí disků Blu-ray, Je možné, že poté, co
tento přehrávač opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
- ne všechny nové a existující verze diskových formátů jsou tímto přehrávačem podporovány;
- n ové a existující diskové formáty mohou být zrevidovány, změněny, aktualizovány, vylepšeny a/nebo doplněny;
- n ěkteré disky jsou vyráběny způsobem, který umožňuje specifické nebo omezené ovládání a funkce při přehrávání;
- některé funkce mohou být volitelné, mohou být doplňovány další funkce až po vyrobení tohoto přehrávače nebo
některé dostupné funkce mohou být ve skutečnosti dostupné až později;
- některé disky označené logem BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW /DVD-R a CD-RW/CD-R mohou stále
představovat nestandardizované disky;
- některé disky nemusí být možno přehrát v závislosti na jejich fyzickém stavu nebo na podmínkách při záznamu;
- problémy a chyby se mohou vyskytnout při vytváření softwaru disků Blu-ray, DVD a/nebo při výrobě disků;
- tento přehrávač pracuje odlišně od standardního přehrávače disků DVD nebo jiného AV zařízení nebo z důvodů,
- uváděných v tomto návodu k obsluze a z dalších důvodů, zjištěných a uveřejněných střediskem péče o zákazníky
SAMSUNG.
• Pokud narazíte na problémy s kompatibilitou disku nebo s ovládáním přehrávače, obraťte se prosím na středisko péče o zákazníky
SAMSUNG. Na středisko péče o zákazníky SAMSUNG se můžete rovněž obracet s žádostí o případné aktualizace tohoto přehrávače.
• Další informace týkající se omezení přehrávání a kompatibility disků si vyhledejte v částech „Bezpečnostní upozornění“, „Před přečtením
tohoto návodu k obsluze“, „Typy a charakteristiky disku“ a „Před přehráváním“ v tomto návodu k obsluze.
80_ příloha
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.80 80
2009-08-06 오후 11:02:50
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright,
patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your
personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized
by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the
applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit,
translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services
displayed through this device.
● příloha
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS." SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT
GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT
OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING
NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY
OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS
A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or
warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are
transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control.
Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any
interruption or suspension of any content or service made available through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or
request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service
providers.
Česky _81
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.81 81
2009-08-06 오후 11:02:50
Kontaktuje SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ
Pokud máte dotazy nebo komentáře k výrobkům Samsung, kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Země
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Zákaznický servis 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.92 92
Webové stránky
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
2009-08-06 오후 11:02:53
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES
2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
AK68-01783S
01783S-BD-P1600,1650-EDC_CZ-NEW.93 93
2009-08-06 오후 11:02:54
Download PDF

advertising