Samsung | NP940X3GI | Samsung NP940X3GI User Manual (Windows 8)

Uživatelská příručka
www.samsung.com
Informace o této
příručce
• V této uživatelské příručce jsou popsány postupy používání jak
myši, tak i dotykové podložky.
• Obrázky a snímky obrazovky pochází z reprezentativního modelu
řady a jejich vzhled se může od skutečného produktu lišit.
• Obsah se může od finálního produktu lišit a změnit bez
předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na
webových stránkách společnosti Samsung, www.samsung.com.
• Tato uživatelská příručka podrobně popisuje funkce a vlastnosti
počítače.
• Uživatelská příručka dodávaná s počítačem se může lišit v závislosti
na modelu.
• Před používáním počítače si přečtěte tuto příručku, aby bylo
zajištěno bezpečné a správné používání.
• Volitelné položky, některá zařízení a software uvedený v této
uživatelské příručce nemusí být k dispozici nebo se na něj mohou
vztahovat upgrady. Všimněte si, že prostředí počítače uváděné
v uživatelské příručce nemusí být stejné jako vaše uživatelské
prostředí.
• Popisy jsou založeny na výchozím nastavení počítače a operačním
systému Windows 8. Dostupné funkce a další služby se mohou lišit
podle počítače a operačního systému.
2
Informace o této příručce
Ikony s pokyny a výrazy
Autorská práva
Výstraha: Situace, které by mohly vést ke zranění vás nebo
jiných osob
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Upozornění: Situace, které by mohly způsobit poškození
zařízení nebo jiného vybavení
Žádnou část této příručky nelze reprodukovat, distribuovat, překládat
nebo přenášet v libovolné formě nebo jakýmkoliv způsobem,
elektronicky nebo mechanicky, včetně kopírování, nahrávání nebo
ukládání do libovolného informačního úložiště a úložného systému,
bez předchozího písemného souhlasu společnosti Samsung
Electronics.
Tato příručka je chráněna mezinárodními autorskými právy.
Poznámka: Poznámky, užitečné rady nebo dodatečné
informace
Pořadí možností nebo nabídek, které je nutné vybrat
pro provedení kroku. Například vyberte ovládací tlačítko
Nastavení → Vypnutí (představuje výběr ovládacího tlačítka
Nastavení a pak tlačítka Vypnutí).
Technické údaje počítače nebo obsahu této příručky se mohou změnit
bez předchozího upozornění z důvodu upgradu funkcí počítače.
Vybrat Kliknutí nebo klepnutí. Pokud například používáte myš nebo
dotykovou podložku, tak výběr tlačítka Nastavení znamená
kliknutí na tlačítko Nastavení. Pokud používáte dotykovou
obrazovku, znamená to klepnutí na tlačítko Nastavení.
3
Informace o této příručce
Obchodní známky
HDMI, logo HDMI a termín High
Definition Multimedia Interface jsou
obchodní známky nebo registrované
obchodní známky společnosti HDMI
Licensing LLC.
• Samsung a logo Samsung jsou obchodní známky nebo
registrované obchodní známky společnosti Samsung Electronics.
• Intel a Core jsou obchodní známky nebo registrované obchodní
známky společnosti Intel Corporation.
®
Jako partner ENERGY STAR určila
společnost Samsung, že tento
produkt splňuje pravidla ENERGY
STAR týkající se efektivní spotřeby
energie.
• Microsoft, MS-DOS a Windows jsou obchodní známky nebo
registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.
®
®
• Bluetooth je registrovaná obchodní známka společnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi
Alliance.
• Všechny ostatní obchodní známky a autorská práva jsou majetkem
příslušných vlastníků.
4
Informace o této příručce
Upozornění týkající se dat
Představení kapacity produktu
Společnost Samsung Electronics nebude zodpovědná za jakoukoliv
ztrátu dat. Vyhněte se ztrátě důležitých dat a zálohujte data, čímž
takové ztrátě zabráníte.
Představení úložné kapacity
Kapacita úložného zařízení (HDD, SSD) výrobce se počítá za pomoci
předpokladu, že 1 KB=1 000 bajtů.
Operační systém a softwarová
podpora
Nicméně operační systém (Windows) počítá kapacitu úložného zařízení
za předpokladu, že 1 KB=1 024 bajtů, a proto je kapacita uváděná na
HDD v systému Windows nižší než skutečná kapacita vlivem rozdílu
ve výpočtu kapacity. Například u 80 GB pevného disku se v systému
Windows uvádí kapacita 74,5 GB, 80x1 000x1 000x1 000 bajtů/
(1 024x1 024x1 024) bajtů = 74,505 GB.
Pokud změníte tovární OS produktu (operační systém) na jiný OS, nebo
pokud nainstalujete software, který není podporován originálním
továrním OS produktem, neobdržíte žádnou technickou podporu,
výměnu produktu nebo vrácení prostředků. Při požadování služby
bude účtován poplatek.
Navíc kapacita uváděná v systému Windows může být ještě nižší,
protože některé programy, například Recovery, se mohou nacházet ve
skrytých částech pevného disku.
Používejte váš počítač s originálním továrním OS. Pokud nainstalujete
jiný, než tovární OS, může dojít ke smazání dat a počítač se nemusí
spustit.
Představení kapacity paměti
Kapacita paměti uváděná v systému Windows je nižší než skutečná
kapacita paměti. Dochází k tomu proto, že BIOS nebo grafický adaptér
využívají část paměti nebo si ji nárokují pro budoucí použití. Například
pro 1 GB (=1 024 MB) nainstalované paměti může systém Windows
hlásit kapacitu 1 022 MB nebo nižší.
Doporučená rozlišená obrazovky
Doporučené rozlišení obrazovky pro systém Windows 8 činí „FHD“
(1 920x1 080) a pro systém Windows 8.1 činí „QHD+“ (3 200x1 800).
Pokud nastavíte vyšší, než doporučené rozlišení, může dojít k
problémům s některými aplikacemi vlivem omezení operačního
systému.
5
Obsah
Začínáme
Základy
7Rozvržení
14 Nabíjení baterie
17 Zapínání a vypínání
počítače
18 Odemknutí obrazovky
30 Dotyková obrazovka
38 Klávesnice
41 Dotyková podložka
45 Jas LCD displeje
47Hlasitost
48 Nástroj pro nastavení (BIOS)
Windows 8
19
Informace o systému
Windows 8
21Obrazovka Start
22 Plocha
24 Ovládací tlačítka
27 Dlaždice aplikací
29 Účet Microsoft
Síť a Internet
54
57
59
Aplikace
Odstraňování potíží
60
63
64
65
66
67
67
68
68
69
87Zotavení/zálohování
95 Otázky a odpovědi
Používání aplikací
Store
Settings
Software Update
Support Center
S Player+
Samsung Kies
HomeSync Lite
SideSync
Řešení zabezpečení TPM
(volitelné)
Externí zařízení
Kabelová síť LAN
Bezdrátová síť LAN
Mobilní širokopásmové
připojení (bezdrátová síť
WAN, volitelné)
79
81
84
86
6
Externí jednotka CD/DVD
Paměťová karta
Externí displej
Úzký otvor pro zámek
zabezpečení
Dodatek
99 Technické údaje produktu
100 Rady pro ergonomii
104Baterie
106 Bezpečnostní upozornění
119 Důležité bezpečnostní
informace
122 Náhradní součásti a
příslušenství
124 Informace o splnění
zákonných požadavků a
předpisů
141 Informace o Symbolu WEEE
142 Certifikace TCO (pouze u
odpovídajících modelů)
Začínáme
Počet/Název
Kamera
Rozvržení
• Funkce nebo možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.
Snímač světla
• Volitelné části uváděné v příručce nemusí být k dispozici
nebo je může výrobce změnit.
Přední zepředu
LCD/Dotyková
obrazovka
7
Popis
• Pořizuje fotografie nebo videa.
• Tento snímač zjišťuje úroveň
okolního osvětlení počítače. Pokud
dojde ke snížení intenzity okolního
osvětlení, LCD obrazovka ztmavne
a zapne se podsvícení klávesnice.
Naopak, pokud dojde ke zvýšení
intenzity okolního osvětlení, LCD
obrazovka zvýší jas a vypne se
podsvícení klávesnice.
• Snímač nezakrývejte.
• Zobrazuje uživatelské rozhraní.
• Rozpoznává dotyk obrazovky. (Pouze
u modelů s dotykovou obrazovkou.)
Začínáme
Počet/Název
Popis
Vypínač
• Stisknutím zapnete počítač.
Dotyková podložka
• Pohybuje kurzorem a poskytuje
možnosti klepnutí.
Klávesnice
• Obsahuje stejné funkce jako myš.
• Pro zadání dat je nutné mačkat
klávesy.
Mikrofon
• Použijte vestavěný mikrofon.
Kontrolka kamery
• Označuje stav kamery.
8
Začínáme
Kontrolka činnosti
Počet/Název
LED dioda napájení
Popis
• Rozsvítí se po zapnutí počítače.
• Zobrazuje stav nabíjení baterie.
– – Červená nebo Oranžová:
Probíhá nabíjení
Stav nabíjení
1
2
– – Zelená: Nabíjení je dokončeno
nebo není vložena baterie
– – Nesvítí: Když je odpojen síťový
adaptér a počítač běží na baterii
9
Začínáme
Pohled zprava
Počet/Název
Konektor monitoru
Popis
• Připojuje externí zobrazovací
zařízení, které podporuje analogový
konektor s 15 kolíky.
• Můžete připojit adaptér VGA
(volitelné příslušenství).
1
2
3
4
Konektor pro
sluchátka /
sluchátka s
mikrofonem
Konektor USB 3.0
Úzký otvor pro
zámek zabezpečení
10
• Umožňuje připojení sluchátek.
• Určený pro připojení USB zařízení.
• Zabezpečuje počítač připojením
volitelného zámku a kabelu.
Začínáme
Pohled zleva
Počet/Název
Napájecí konektor
1
2
3
4
Konektor USB
3.0 s možností
nabíjení (volitelné
příslušenství)
5
Konektor mikro
HDMI
Konektor pro
kabelovou síť LAN
Slot na paměťové
karty
11
Popis
• Připojuje síťový adaptér a dodává
energie do počítače.
• Určený pro připojení a nabíjení USB
zařízení.
• Připojuje externí zobrazovací
zařízení, které podporuje rozhraní
HDMI.
• Pokud se připojujete k Internetu
pomocí kabelové sítě LAN, připojte
kabel sítě Ethernet do tohoto
konektoru. Pro připojení ke kabelové
síti LAN použijte adaptér sítě LAN
(volitelné příslušenství).
• Do slotu se zasouvá paměťová karta.
Začínáme
Informace týkající se USB konektoru
• Během nabíjení USB zařízení může nabíjení baterie trvat déle.
• Při nabíjení USB zařízení, když je počítač napájen z baterie, může
dojít k rychlejšímu snížení kapacity baterie.
• Stav nabíjení USB zařízení není v počítači zobrazen.
• Chcete-li zapnout funkci nabíjení, když je počítač vypnutý:
Otevřete aplikaci Settings a vyberte položku Řízení výkonu →
Nabíjení z USB → Zapnout.
• Tato funkce nemusí být u některých USB zařízení dostupná.
12
Začínáme
Pohled zespodu
Počet/Název
Popis
• Interní teplo počítače je vyzařováno
skrz tyto otvory.
1
Otvory chlazení
2
Interní baterie
Reproduktor
• Pokud jsou otvory chlazení blokovány,
může dojít k přehřátí počítače. Zamezte
zablokování otvorů chlazení, protože by
mohlo být nebezpečné.
• Zajišťuje napájení počítače, když není
připojen k síťovému adaptéru.
• Chcete-li vyjmout nebo vyměnit
interní baterii, doneste ji do servisního
střediska společnosti Samsung. Tato
služba je zpoplatněna.
• Vydává zvuky z počítače.
Po výměně dolní části počítače se na něm nebudou nacházet
označení modelu, sériové číslo a některá loga. Pro další
informace kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung
a požádejte o pomoc.
13
Začínáme
3 Zasuňte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
Nabíjení baterie
Baterii před prvním použitím nabijte. Pro nabíjení baterie použijte
síťový adaptér.
• Používejte pouze síťové adaptéry, baterie a kabely
schválené společností Samsung. Neschválené adaptéry
nebo kabely mohou způsobit výbuch baterie nebo
poškození počítače.
3
• Chybné připojení nabíječky může způsobit vážné
poškození počítače.
2
1
Chcete-li obnovit napájení baterie po odpojení, připojte síťový
adaptér.
1 Připojte napájecí kabel k síťovému adaptéru.
2 Připojte síťový adaptér k napájecímu konektoru počítače.
14
Začínáme
4 Po provedení nabíjení odpojte síťový adaptér od počítače.
5 Odpojte ho z elektrické zásuvky.
Po dokončení nabíjení se kontrolka nabíjení rozsvítí zeleně.
LED kontrolka
nabíjení
Stav
• Červená nebo Oranžová: Nabíjení
• Svítí zeleně: Plně nabito
• Nesvítí: Síťový adaptér není připojen
15
Začínáme
Stav baterie
Životnost baterie
Najeďte kurzorem nad ikonu baterie na panelu úloh a po odpojení
síťového adaptéru od počítače zobrazte aktuální kapacitu baterie.
Baterie představují spotřební zboží a v průběhu času dochází ke
snižování kapacity a výkonu baterie. Pokud baterie dokáže uchovat
pouze polovinu kapacity co nová baterie, doporučujeme zakoupit
novou, náhradní baterii.
Zbývá 5 h 21 min. (64%)
CES
10:00
Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, nabijte ji před uložením na
přibližně 30–40% kapacity. Dojde tak k prodloužení životnosti baterie.
1. 7. 2013
16
Začínáme
3 Stiskněte Vypínač.
Zapínání a vypínání počítače
Dojde k rozsvícení LED diody vypínače.
Zapínání
1 Před zapnutím počítače nabijte baterii.
2 Otevřete LCD panel.
4 Podle pokynů na obrazovce aktivujte systém Windows.
Aktivační obrazovka systému Windows se zobrazí pouze při prvním
zapnutí počítače.
• Postup úpravy jasu obrazovky naleznete v části Jas LCD
displeje.
• Postup úpravy hlasitosti naleznete v části Hlasitost.
17
Začínáme
Odemknutí obrazovky
Vypínání
1 Přesuňte kurzor na pravý horní nebo dolní okraj obrazovky a
Chcete-li odemknout obrazovku zámku, proveďte jednu z následujících
činností:
otevřete nabídku Ovládací tlačítka.
• Myš: Klikněte na obrazovku zámku.
• Klávesnice: Stiskněte libovolnou klávesu.
• Dotyková podložka: Klepněte na dotykovou podložku.
• Dotyková obrazovka: Potáhněte prstem obrazovku zámku zdola
nahoru.
2 Vyberte ovládací tlačítko Nastavení → Vypnutí → Vypnout.
pondělí, 1. července
• Před vypnutím počítače uložte všechna data.
Pokud účet obsahuje heslo, zadejte heslo a po odemknutí obrazovky se
přihlaste.
• Jelikož se postup vypínání počítače může v závislosti na
nainstalovaném operačním systému lišit, vypněte počítač v
souladu s postupy pro zakoupený operační systém.
18
Windows 8
Online nápověda
Další informace a nápovědu naleznete na webových stránkách systému
Windows 8.
Přesuňte kurzor na pravý horní nebo dolní okraj obrazovky Start
a otevřete panel Ovládací tlačítka a pak vyberte ovládací tlačítko
Nastavení → Nápověda.
Informace o systému Windows 8
Microsoft Windows 8 je operační systém, který se používá pro
ovládání počítače. Pro optimální využití počítače se naučte operační
systém správně používat. Nejlepší způsob, jak se naučit používat
systém Windows 8 je pomocí funkce nápověda a podpora pro systém
Windows.
Nápověda
Chcete-li se dozvědět další informace o operačním systému Windows,
síťových připojeních a ochraně počítače a osobních údajů, otevřete
nápovědu.
Obrázky a dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na
modelu a operačním systému.
Přesuňte kurzor na pravý horní nebo dolní okraj plochy a otevřete
panel Ovládací tlačítka a pak vyberte ovládací tlačítko Nastavení →
Nápověda.
Případně na ploše stiskněte klávesu F1.
19
Windows 8
Obrazovky v systému Windows 8
Systém Windows 8 poskytuje dva režimy, režim Start obrazovky a režim
plochy.
Obrazovka Start
Plocha
20
Windows 8
Obrazovka Start
Počet/Název
Otevřít panel
Ovládací tlačítka
V systému Windows 8 chybí tlačítko Start. Místo toho se aplikace
spouští na obrazovce Start. Po zapnutí počítače se nejprve zobrazí
obrazovka Start.
Uživatelský účet
Ovládací tlačítka
21
Popis
• Otevře panel Ovládací tlačítka, který
je skrytý na pravé straně obrazovky.
• Odkazuje na aktuálně používaný
uživatelský účet.
• Odkazuje na menu, které umožňuje
hledat, sdílet, připojovat k zařízením,
konfigurovat nastavení nebo
přepínat na obrazovku Start.
Plocha
• Přepíná na zobrazení plochy.
Dlaždice aplikací
• Odkazuje na dlaždice
nainstalovaných aplikací.
Windows 8
Plocha
Počet/Název
Otevřít panel
Ovládací tlačítka
Plocha poskytuje rozvržení podobné dřívějším verzím systému
Windows.
Na obrazovce Start vyberte z dlaždic možnost Plocha.
Ovládací tlačítka
Přepnout na
obrazovku Start
22
Popis
• Otevře panel Ovládací tlačítka, který
je skrytý na pravé straně obrazovky.
• Odkazuje na menu, které umožňuje
hledat, sdílet, připojovat k zařízením,
konfigurovat nastavení nebo
přepínat na obrazovku Start.
• Přepíná z plochy na obrazovku Start.
Windows 8
Přepíná na obrazovku Start
Dokumenty a soubory
Posuňte kurzor do levého dolního rohu obrazovky a pak klikněte na
rozevírací obrázek.
Chcete-li hledat dokumenty a soubory, vyberte nástroj Průzkumník
souborů ( ) na panelu úloh.
Případně stiskněte klávesu Windows (
) na klávesnici.
23
Windows 8
Ovládací tlačítka
• Klávesnice: Stiskněte klávesu Windows (
) a zároveň klávesu C.
+
Ovládací tlačítka umožňují hledat, sdílet odkazy a fotografie, připojovat
zařízení a měnit nastavení. Dostupné funkce Ovládací tlačítka se
mohou mezi obrazovkou Start a plochou nebo aplikacemi lišit.
Otevírání panelu Ovládací tlačítka
• Dotyková podložka: Potáhněte prstem dovnitř z pravého okraje
dotykové podložky.
Tato příručka popisuje hlavně metody umístění kurzoru myši na horní
nebo dolní okraj obrazovky.
Chcete-li otevřít panel Ovládací tlačítka, proveďte jednu z následujících
činností:
• Myš: Posuňte kurzor na pravý horní nebo dolní okraj obrazovky.
24
Windows 8
Zjišťování informací o panelu Ovládací tlačítka
• Dotyková obrazovka: Potáhněte prstem dovnitř z pravého okraje
dotykové obrazovky.
K ovládání počítače použijte následující Ovládací tlačítka:
Ovládací tlačítko
Hledat
Sdílet
Start
Zařízení
Nastavení
25
Popis
• Vyhledá aplikace, soubory nebo webové
stránky zadáním klíčových slov.
• Zahájí sdílení různých souborů s ostatními
uživateli.
• Vrátí vás zpět na obrazovku Start nebo
otevře poslední použitou aplikaci.
• Připojuje zařízení, například tiskárny nebo
displeje, případně synchronizuje soubory s
mobilním zařízením.
• Konfiguruje počítač, nastavuje možnosti
aplikace nebo přidává účty. Viz ovládací
tlačítko Nastavení.
Windows 8
Ovládací tlačítko Nastavení
Chcete-li provést konfiguraci počítače, otevřete panel Ovládací tlačítka
a pak vyberte ovládací tlačítko Nastavení → možnost.
Možnosti
Popis
Sítě
• Připojí počítač k síti a umožní
používání sítě Internet nebo sdílení
souborů s ostatními zařízeními.
Svazek
• Upraví úroveň hlasitosti.
Jas
• Nastaví jas obrazovky.
Oznámení
Vypnutí
• Nastaví interval, ve kterém bude
aplikace odesílat upozornění.
• Vypne počítač nebo vybere
možnosti vypnutí.
Klávesnice
• Nastaví jazyk zadávání textu.
Změnit
nastavení
počítače
• Změní další nastavení a přizpůsobení
počítače.
26
Windows 8
Dlaždice aplikací
Sdružování dlaždic do skupin
Chcete-li sdružit dlaždice do skupin, vyberte a podržte dlaždici a
přetáhněte ji do otevřeného prostoru. Pak do nové skupiny přetáhněte
další dlaždice.
Poloha dlaždice
Chcete-li změnit polohu aplikační dlaždice na obrazovce Start, vyberte
a podržte dlaždici a přetáhněte ji do nové polohy.
27
Windows 8
Pojmenování skupiny
Úpravy dlaždic
1 Na obrazovce Start stáhněte prsty na dotykové podložce a
Pravým tlačítkem klikněte na dlaždici a vyberte možnost:
• Odepnout z Úvodní obrazovky: Odstraní dlaždici z obrazovky
Start.
proveďte oddálení.
2 Pravým tlačítkem klepněte na skupinu a vyberte možnost
• Odinstalovat: Odinstaluje aplikaci z počítače.
Pojmenovat skupinu.
• Větší/Menší: Změní velikost dlaždice.
• Vypnout aktivní dlaždici/Zapnout aktivní dlaždici: Zapne
nebo vypne funkci aktivní dlaždice, která na dlaždici zobrazuje
aktualizace.
3 Zadejte název a vyberte položku Pojmenovat.
28
Windows 8
Účet Microsoft
Některé služby společnosti Microsoft, například Store, vyžadují Účet
Microsoft. Chcete-li z vašeho počítače získat maximum, vytvořte si Účet
Microsoft.
1 Otevřete panel Ovládací tlačítka a vyberte ovládací tlačítko
Nastavení → Změnit nastavení počítače.
2 Vyberte možnost Uživatelé → Přepnout na účet Microsoft a pak
postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení
účtu.
• Pokud již máte účet, přihlaste se pomocí Účet Microsoft.
• Zaregistrovaný Účet Microsoft v počítači nelze odebrat.
• Chcete-li se přihlásit do počítače pomocí Účtu systému
Windows, vyberte možnost Přepnout na místní účet.
29
Základy
• Chcete-li otevřít poslední použitou aplikaci, potáhněte prstem levý
okraj dotykové obrazovky směrem doprostřed.
Dotyková obrazovka
K ovládání dotykové obrazovky používejte pouze prsty.
Gesta dotykové obrazovky
• Chcete-li otevřít příkazy aplikace, potáhněte prstem směrem dolů
z horního okraje dotykové obrazovky nebo potáhněte prstem
nahoru z dolního okraje dotykové obrazovky.
Potažení prstem
• Chcete-li otevřít panel Ovládací tlačítka, potáhněte prstem pravý
okraj dotykové obrazovky směrem doprostřed.
nebo
30
Základy
• Chcete-li rolovat nahoru, doleva nebo doprava, potáhněte dva
prsty na dotykové obrazovce.
Dvojité klepnutí
Chcete-li provést částečné přiblížení nebo dvakrát kliknout na položku,
poklepejte na dotykovou obrazovku.
nebo
Klepnutí
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít aplikaci, vyberte položku menu, stiskněte tlačítko
na obrazovce nebo zadejte znak pomocí klávesnice na obrazovce,
klepněte na něj prstem na dotykové obrazovce.
Chcete-li provést funkci kliknutí pravým tlačítkem, klepněte a podržte
položku na dotykové obrazovce.
31
Základy
Tažení
Stažení prstů
Chcete-li přesunout ikonu, aplikační dlaždici nebo zobrazit náhled
nového umístění, klepněte na něj a podržte ho a pak ho přetáhněte do
cílového umístění na dotykové obrazovce.
Chcete-li provést přiblížení, roztáhněte od sebe na webové stránce,
mapě nebo snímku dva prsty. Chcete-li provést oddálení, prsty
stáhněte.
32
Základy
• Na dotykovou obrazovku příliš netlačte nebo k ovládání
nepoužívejte ostré objekty. Mohlo by dojít k poškození
dotykové obrazovky.
• Pokud nebudete delší dobu dotykovou obrazovku
používat, může dojít ke vzniku trvalých zobrazení (zahoření
obrazovky) nebo duchů. Pokud počítač nepoužíváte,
dotykovou obrazovku vypněte.
• Zamezte kontaktu dotykové obrazovky s jinými elektrickými
zařízeními. Elektrostatické výboje by mohly způsobit selhání
dotykové obrazovky.
• Dotykovou obrazovku ovládejte pouze čistýma a suchýma
rukama. Před použitím odstraňte z rukou a dotykové
obrazovky vlhkost.
• Zamezte kontaktu dotykové obrazovky s vodou. Ve vlhkém
prostředí nebo v případě postříkání vodou může dojít k
selhání dotykové obrazovky.
• Zamezte kontaktu počítače s cizími látkami. Mohlo by dojít k
selhání dotykové obrazovky.
• Nestříkejte kapalné čisticí roztoky přímo na dotykovou
obrazovku. Do dotykové obrazovky by mohl vniknout
roztok nebo způsobit samovolné ovládání. Chcete-li
obrazovku vyčistit, navlhčete látku roztokem a jemně
obrazovku otřete. Nepoužívejte roztoky nebo látky, které
obsahují abrazivní materiály, protože by mohly poškodit
dotykovou obrazovku.
• Velmi jemné dotyky dotykové obrazovky nemusí být
rozpoznány.
• Na dotykové obrazovky je nutné klepnout přesně na danou
položku.
• Snímače dotykové obrazovky se nachází na okrajích
dotykové obrazovky. Proto nezakrývejte okraje dotykové
obrazovky ochrannými kryty nebo příslušenstvím.
• Nepoškozujte okraje dotykové obrazovky. Mohlo by dojít k
poškození dotykové obrazovky.
• Gesta dotykové obrazovky jsou k dispozici u modelů
dotykových obrazovek se systémem Windows 8 a fungují
pouze u některých aplikací.
33
Základy
1 Na ploše otevřete panel Ovládací tlačítka a pak vyberte ovládací
Kalibrace obrazovky
tlačítko Nastavení → Ovládací panely → Hardware a zvuk →
Nastavení Tablet PC → Kalibrovat....
Chcete-li zajistit přesné snímání obrazovky při použití prstu, je nutné
provést kalibraci dotykového nastavení.
Tato funkce se může lišit nebo nemusí být v závislosti na typu
operačního systému dostupná.
34
Základy
2 Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte možnost Ano.
3 Klepněte na položku na obrazovce kalibrace.
Zadávání textu
Chcete-li zadávat text, použijte virtuální klávesnici.
• V některých jazycích není zadávání textu podporováno.
Chcete-li zadat text, změňte jazyk zadávání na jeden
z podporovaných jazyků.
• Pokud počítač používáte delší dobu, zadávejte text pomocí
klávesnice.
• se zobrazí postupně od levého horního po pravý dolní okraj
obrazovky. Vždy, když se zobrazí, klepněte na položku .
• Chcete-li se vrátit zpět do posledního bodu kalibrace, klikněte
pravým tlačítkem nebo klepněte a podržte libovolné místo.
• Chcete-li obrazovku kalibrace zavřít, stiskněte klávesu Esc.
4 Když se po dokončení kalibrace zobrazí vyskakovací okno, vyberte
možnost Ano.
35
Základy
Změna rozvržení klávesnice
Chcete-li změnit rozvržení klávesnice, klepněte na položku
vyberte jednu z následujících možností:
• Číslo
a
• Odstraní předcházející znak.
• Posun na další řádek.
: Zjednodušená klávesnice Qwerty.
• Zadávání velkých písmen. Pro všechna velká
písmena klávesu stiskněte a podržte.
• : Rozdělená klávesnice Qwerty pro zadávání textu pomocí
obou rukou.
• Popis
• Změna rozvržení klávesnice.
: Standardní klávesnice Qwerty.
• Posun kurzoru.
• Vložení mezery.
• Vložení emotikonu.
• Vložení číslic a interpunkčních znamének.
8
36
Základy
Vložení velkého písmena
Kopírování a vkládání
Před zadáním znaku klepněte na položku
písmen klepněte na položku dvakrát.
. Pro psaní všech velkých
1 Klepnutím a přetažením prstu přes text ho vyberte.
2 Klepnutím a podržením textu otevřete rozevírací seznam možností.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
4 Klepněte a podržte pole zadávání textu a pak klepněte na položku
Změna jazyka klávesnice
Přidá klávesnice pro vkládání textu v jiných jazycích. Otevřete panel
Ovládací tlačítka a pak vyberte ovládací tlačítko Nastavení → Změnit
nastavení počítače → Obecné → Jazykové preference → Přidat
jazyk → jazyk → Přidat.
Vložit.
Ruční psaní
Klepněte na položku
na položku Vložit.
→
, napište slovo prstem a pak klepněte
Chcete-li zobrazit nápovědu ručního psaní, klepněte na položku
.
V některých jazycích není ruční psaní podporováno.
37
Základy
Klávesnice
Zadejte text nebo otevřete funkce počítače pomocí klávesnice.
• Obrázky a dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a operačním systému.
• Rozvržení klávesnice se může lišit v závislosti na zemi.
Používání klávesových zkratek
• Stiskněte klávesu Fn Lock. Když se rozsvítí LED dioda klávesy
Fn Lock, stiskněte klávesovou zkratku.
Chcete-li používat klávesové zkratky, proveďte jednu z následujících
činností:
• Stiskněte zároveň klávesu Fn a klávesovou zkratku.
→
+
Po rozsvícení klávesy Fn Lock je možné aktivovat klávesové
zkratky bez stisknutí klávesy Fn.
38
Základy
Funkce klávesových zkratek
Klávesa/
Ikona
Popis
F1
• Nastavení: Spustí aplikaci Nastavení.
F2
F3
F4
F5
F6
Klávesa/
Ikona
F7
F8
F9
• Ovládání jasu obrazovky: Upraví úroveň jasu.
• LCD/Externí monitor: Pokud je k počítači
připojeno externí zobrazovací zařízení, přepíná
mezi LCD a externím zobrazovacím zařízením.
• Dotyková podložka: Zapíná nebo vypíná funkci
dotykové podložky.
• Ovládání hlasitosti: Upraví úroveň hlasitosti.
F10
• Ovládání podsvícení klávesnice: Upraví jas
podsvícení klávesnice.
F11
• Tichý režim: Sníží hluk ventilátoru.
F12
• Režim v letadle: Zapne nebo vypne síť Wi-Fi.
Fn +
• Ztišit: Ztiší nebo aktivuje zvuk.
Popis
• Kliknutí pravým tlačítkem: Provede funkci
kliknutí pravým tlačítkem.
• Otevře příkazy aplikace vybrané aplikace na
obrazovce Start.
Pokud klávesové zkratky nepracují správně, nainstalujte
aplikaci Settings.
39
Základy
Zkratky systému Windows
Klávesové zkratky používejte k pohodlnému přístupu k funkcím
v systému Windows 8.
Stiskněte klávesu Windows (
zkratku.
) nebo klávesu Alt a zároveň klávesovou
Klávesa
Popis
Klávesa Windows (
)
• Přepne vás zpět na obrazovku Start
nebo otevře poslední použitou
aplikaci.
Klávesa Windows (
)+D
• Přepne na zobrazení plochy.
Klávesa Windows (
)+C
• Otevře panel Ovládací tlačítka.
Klávesa Windows (
)+L
• Uzamkne obrazovku.
Klávesa Windows (
)+U
Klávesa Windows (
)+P
Klávesa Windows (
)+X
• Otevře Centrum usnadnění
přístupu.
• Otevře možnosti Druhá obrazovka
na panelu ovládacího tlačítka
Zařízení.
• Otevře rozšířené nástroje pro správu.
• Zavře spuštěnou aplikaci.
Alt+F4
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné
vypnout klávesu Fn Lock.
40
Základy
Dotyková podložka
Funkce kliknutí
Klepněte na dotykovou podložku nebo stiskněte levé tlačítko podložky.
Chcete-li posunout kurzor nebo vybrat položku, použijte dotykovou
podložku. Pravé a levé tlačítko dotykové podložky fungují stejně jako
pravé a levé tlačítko myši.
Klepnout
• Dotykovou podložku ovládejte pouze prsty. Dotyková
podložka nerozpozná ovládání pomocí jiných objektů.
nebo
Kliknout
• Pokud použijete dotykovou podložku během načítání
počítače, může dojít k prodloužení doby načítání.
• Obrázky a rozvržení dotykové podložky se může lišit
v závislosti na modelu.
Základní funkce dotykové podložky
Funkce dvojitého kliknutí
Posun
Dvakrát klepněte na dotykovou podložku nebo dvakrát stiskněte levé
tlačítko podložky.
Chcete-li posunout kurzor, přejeďte prstem po dotykové podložce.
Poklepat
nebo
41
Několikrát kliknout
Základy
Funkce kliknutí pravým tlačítkem
Funkce gest
Chcete-li na položku kliknout pravým tlačítkem, stiskněte pravé tlačítko
dotykové podložky.
Potažení prstem
• Chcete-li otevřít panel Ovládací tlačítka, potáhněte prstem pravý
okraj dotykové podložky směrem doprostřed.
Kliknout
Funkce přetažení
• Chcete-li otevřít poslední použitou aplikaci, potáhněte prstem levý
okraj dotykové podložky směrem doprostřed.
Chcete-li přesunout ikonu nebo aplikační dlaždici do požadovaného
umístění, klepněte na něj a podržte ho a pak ho přetáhněte do cílového
umístění se stisknutým levým tlačítkem dotykové podložky.
42
Základy
• Chcete-li otevřít příkazy aplikace, potáhněte prstem směrem dolů z
horního okraje dotykové podložky nebo potáhněte prstem nahoru
z dolního okraje dotykové podložky.
Stažení prstů
Chcete-li provést přiblížení, roztáhněte od sebe na webové stránce,
mapě nebo snímku dva prsty. Chcete-li provést oddálení, prsty
stáhněte.
nebo
• Chcete-li rolovat nahoru, doleva nebo doprava, potáhněte dva
prsty na dotykové podložce.
nebo
43
Základy
Konfigurace gest dotykové podložky
Zámek dotykové podložky
Chcete-li používat dotykovou podložku efektivně, proveďte konfiguraci
gest dotykové podložky.
Chcete-li zapnout nebo vypnout dotykovou podložku, stiskněte
klávesu Fn a zároveň klávesu F5.
Na ploše otevřete panel Ovládací tlačítka a pak vyberte ovládací tlačítko
Nastavení → Ovládací panely → Hardware a zvuk → Doteková
podložka → požadované možnosti.
+
Chcete-li zrušit gesta dotykové podložky, zrušte zaškrtnutí políček
příslušných možností v okně Touchpad (Doteková podložka).
Některé možnosti v nastavení dotykové podložky nemusí být v
závislosti na modelu dostupné.
Automatické vypnutí dotykové podložky
Pokud dojde k připojení USB myši k počítači, je možné nastavit
automatické vypnutí dotykové podložky počítače.
1 Na ploše otevřete panel Ovládací tlačítka a pak vyberte ovládací
tlačítko Nastavení → Ovládací panely → Hardware a zvuk →
Doteková podložka.
2 Zaškrtněte pole Zakázat při zapojení externí myši USB.
44
Základy
Jas LCD displeje
Ovládání pomocí ovládacích tlačítek
Otevřete panel Ovládací tlačítka, vyberte ovládací tlačítko Nastavení →
a přetáhněte posuvník.
Chcete-li omezit zátěž pro oči a ušetřit energii, upravte jas LCD displeje.
Ovládání pomocí klávesnice
• Chcete-li snížit jas obrazovky LCD, stiskněte klávesu Fn a zároveň
klávesu F2.
+
• Obrazovka LCD se po připojení síťového adaptéru
automaticky nastaví na maximální úroveň jasu. Obrazovka
LCD po odpojení síťového adaptéru automaticky sníží
úroveň jasu a šetří tak energii baterie.
• Chcete-li zvýšit jas obrazovky LCD, stiskněte klávesu Fn a zároveň
klávesu F3.
• Počítač obsahuje funkci automatického nastavení jasu
obrazovky pro prodloužení doby provozu na baterie.
V případě potřeby dojde k postupné úpravě jasu obrazovky.
Chcete-li tuto funkci vypnout, klikněte pravým tlačítkem
na libovolnou oblast na ploše a nastavte ji pod položkou
Vlastnosti grafiky.
+
45
Základy
Změna režimu zobrazení
Na základě činnosti nastavte optimální podmínky pro obrazovku.
1 Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast
a vyberte položku Všechny aplikace.
2 Vyberte položku Settings.
3 Vyberte položku Zobrazení → Barva zobrazení → možnost.
• Standardní: Vhodné pro standardní prostředí a pro většinu
situací.
• Film: Vhodné pro tmavé prostředí nebo při sledování filmu.
• Film (světlý): Upravuje barvy a jas pro lepší zobrazení, zvláště
u tmavých scén ve filmech.
• Dynamické: Oživuje a projasňuje scény.
• Režim čtení: Vhodné pro čtení dokumentů.
• Žádný efekt: Používá výchozí nastavení displeje.
46
Základy
Hlasitost
• Chcete-li ztišit nebo zapnout zvuk, stiskněte klávesu Fn a zároveň
klávesu F6.
Nastaví hlasitost systému nebo hlasitost zvuků při přehrávání hudby
nebo videa.
+
Ovládání pomocí klávesnice
• Chcete-li snížit hlasitost, stiskněte klávesu Fn a zároveň klávesu F7.
Ovládání pomocí ovládacích tlačítek
+
Otevřete panel Ovládací tlačítka, vyberte ovládací tlačítko Nastavení →
a přetáhněte posuvník.
• Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte klávesu Fn a zároveň klávesu F8.
+
47
Základy
SoundAlive
Nástroj pro nastavení (BIOS)
Chcete-li optimalizovat poslech hudby, použijte funkci SoundAlive.
Tato funkce zesiluje zvukové prvky pomocí analýzy a automatického
nastavení hlasitosti zvuku.
Definuje heslo pro spuštění, změnu priority načítání nebo konfiguruje
nainstalované čipové sady.
• Chybné nastavení může způsobit selhání nebo pád
systému.
V závislosti na modelu a operačním systému nemusí být tato
funkce k dispozici.
1 Na ploše klikněte pravým tlačítkem
• Obrazovky, menu a položky nastavení systému BIOS se
mohou zobrazovat různě v závislosti na modelu a verzi
systému BIOS.
na panel úloh a vyberte
položku Zařízení pro přehrávání.
• Funkce nastavení systému BIOS se vztahují k upgradům.
Případně na ploše otevřete panel Ovládací tlačítka a vyberte
ovládací tlačítko Nastavení → Ovládací panely → Hardware a
zvuk → Zvuk.
Otevření obrazovky BIOS
2 Klikněte pravým tlačítkem na položku Speakers (Reproduktory) a
1 Zapněte počítač.
2 Po zobrazení loga společnosti Samsung stiskněte několikrát
vyberte možnost Vlastnosti → SoundAlive.
3 Vyberte položku Enable SoundAlive (Aktivovat funkci SoundAlive)
klávesu F2.
→ možnost → OK → OK.
• Pokud je počítač chráněn heslem, stiskněte před zobrazením
obrazovky s heslem několikrát klávesu F2.
• Pokud se zobrazí obrazovka s heslem nebo spouštěcí
obrazovka systému Windows 8, restartujte počítač a zkuste to
znovu.
48
Základy
Poznávání obrazovky systému BIOS
Číslo
Název
• Menu Nastavení
Obrazovka nastavení systému BIOS se zobrazí jako na obrázku níže.
– – SysInfo: Zobrazí základní specifikace počítače.
– – Advanced: Provede konfiguraci čipových sad
a dalších funkcí.
System Time >
System Date >
SATA Port 1
SanDisk SSD U100 126GB
CPU
CPU
CPU
CPU
Intel(R)
Core(TM) i5-3317U CPU
1.70 GHz
Supported
Vender
Type Core
Speed
VT (VT-x)
Total Memory
4096 MB
BIOS Version
MICOM Version
E00AAT.017.120804.dg
E00AAT.017
– – Security: Provede konfiguraci funkcí
zabezpečení.
– – Boot: Provede konfiguraci periferií a nastavení
souvisejících s načítáním.
• Obrazovka nastavení systému BIOS se zobrazí pouze v
angličtině.
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Číslo
• Pokud používáte klávesnici, budou na obrazovce systému
BIOS fungovat pouze některé klávesy.
Název
• Položky nastavení
• Nástroje nastavení
– – Help: Zobrazí nápovědu nastavení systému
BIOS.
– – Default: Vrátí nastavení do výchozích hodnot.
– – Restore: Zruší změny.
– – Save: Uloží nastavení.
– – Exit: Opustí systém BIOS.
• Nápověda
49
Základy
Klávesy nastavení systému BIOS
Klávesa
Heslo pro načítání
Nastavení hesla rozšiřuje ochranu systému BIOS proti virům a
počítačovým útokům.
Popis
/
• Změna hodnot.
/
• Přechod do dalšího menu.
Enter
• Vybere položku nebo přejde do podřízeného menu.
Mezerník
• Změní tlačítko posunu.
Esc
• Návrat do menu vyšší úrovně nebo do menu Exit.
F1
• Zobrazí nápovědu nastavení.
F3
• Načte předchozí nastavení.
F9
• Načte výchozí nastavení.
F10
• Uloží změny a opustí systém BIOS.
• Nezapomeňte heslo ani ho neodhalujte ostatním.
• Pokud zapomenete heslo Supervisor Password nebo HDD
Password, vyžádejte si pomoc od servisního střediska.
V takovém případě budou účtovány servisní poplatky.
• Pokud zapomenete heslo User Password, zakažte heslo
Supervisor Password a heslo User Password bude také
automaticky zakázáno.
50
Základy
Nastavení hesel
Nastavení hesla načítání
K dispozici jsou tři nastavení hesel: Supervisor Password, User Password
a HDD Password.
1 Zapněte počítač.
2 Po zobrazení loga společnosti Samsung stiskněte několikrát
• Supervisor Password (nízká úroveň zabezpečení): Toto heslo je
vyžadováno při zapnutí počítače nebo pokusu o vstup do systému
BIOS.
klávesu F2.
3 Otevřete menu Security.
4 Vyberte typ hesla (Supervisor Password, User Password nebo
• User Password (nízká úroveň zabezpečení): Toto heslo je nutné
zadat, chcete-li vstoupit do systému BIOS. Heslo se automaticky
deaktivuje, když je vypnuto Supervisor Password.
HDD Password).
• HDD Password (vysoká úroveň zabezpečení): Toto heslo je nutné
pro přístup na pevný disk (HDD) z jiného počítače. Toto heslo
nemusí být v závislosti na modelu podporováno.
Pokud nemůžete vybrat položku nebo se zobrazí zpráva
HDD Password Frozen, restartujte počítač. Než se zobrazí logo
Samsung, několikrát stiskněte klávesu F2 a přejděte do obrazovky
systému BIOS.
5 Zadejte heslo a vyberte položku Ok.
Heslo může obsahovat až 20 znaků.
51
Základy
6 Znovu zadejte heslo, potvrďte ho a vyberte tlačítko Ok.
7 Výběrem položky Save → Yes uložte nastavení a restartujte
Odstranění hesla
1 Zapněte počítač.
2 Po zobrazení loga společnosti Samsung stiskněte několikrát
počítač.
• Chcete-li povolit možnost Password on boot, nastavte
Supervisor Password a při spuštění počítače zadejte heslo.
klávesu F2.
3 Otevřete menu Security.
4 Vyberte typ hesla (Supervisor Password, User Password nebo
• Chcete-li změnit HDD Password po nastavení, restartujte
počítač.
• U některých modelů, když se po zadání hesla zobrazí v
okně Setup Notice zpráva, vyberte tlačítko Ok a dokončete
nastavení.
HDD Password).
5 Zadejte aktuální heslo a vyberte tlačítko Ok.
6 Bez zadání znaků vyberte tlačítko Ok → Ok.
U některých modelů, chcete-li zrušit heslo, vyberte v okně
Setup Notice tlačítko Cancel.
52
Základy
Priorita načítání
Změňte prioritu načítání ze systému BIOS.
1 Zapněte počítač.
2 Po zobrazení loga společnosti Samsung stiskněte několikrát
klávesu F2.
3 Otevřete menu Boot.
4 Vyberte položku Boot Device Priority.
5 Klikněte na menu Možnosti a otevřete seznam.
6 Vyberte možnost.
7 Výběrem položky Save → Yes uložte nastavení a restartujte
počítač.
Vyberte možnost Exit → Yes a proveďte restart bez uložení změn.
Chcete-li provést načtení do systému DOS, když používáte
zařízení USB, přejděte do nastavení systému BIOS, vyberte
menu Boot a nastavte položku Fast BIOS Mode na hodnotu
Off.
53
Síť a Internet
Kabelová síť LAN
1 Připojte adaptér sítě LAN ke konektoru pro kabelovou síť LAN
počítače.
2 Připojte kabel sítě LAN dodaný ISP k adaptéru sítě LAN.
3 Na ploše otevřete panel Ovládací tlačítka a vyberte ovládací
Kabelová síť LAN
Chcete-li doma získat přístup k síti Internet, nastavte účet pomocí
poskytovatele služeb sítě Internet (ISP). Chcete-li zakoupit služby sítě
Internet a modem, kontaktujte místního ISP.
tlačítko Nastavení → Ovládací panely → Síť a Internet →
Centrum síťových připojení a sdílení → Změnit nastavení
adaptéru.
• Některé funkce nebo postupy se mohou lišit v závislosti na
modelu.
• Tyto popisy jsou napsané pro systém Windows 8, takže
některé obrázky a popisy se mohou od vašeho operačního
systému lišit. Jelikož se postupy pro ostatní operační
systémy Windows podobají, použijte počítač odkazující na
tyto popisy.
4 Klikněte pravým tlačítkem na položku Ethernet a vyberte možnost
Vlastnosti.
Název zařízení LAN se může lišit v závislosti na síťovém zařízení
počítače.
54
Síť a Internet
5 Vyberte ze seznamu síťového nastavení Protokol IP verze 4 (TCP/
• Chcete-li přidat síťovou položku, například klienta, službu
nebo protokol, vyberte ze seznamu síťových položek možnost
Nainstalovat.
IPv4) → Vlastnosti.
• Název síťového komponentu se může lišit v závislosti na
nainstalovaném operačním systému.
6 Konfigurace nastavení IP adresy.
• Pokud používáte server DHCP, vyberte položku Získat IP
adresu ze serveru DHCP automaticky.
• Pokud nepoužíváte server DHCP, kontaktujte správce sítě a
získejte novou IP adresu. Chcete-li použít statickou IP adresu,
vyberte položku Použít následující IP adresu a nastavte IP
adresu ručně.
7 Vyberte položku OK a nastavení uložte.
55
Síť a Internet
• Pokud jste připojeni ke kabelové síti 100 Mbps/1 Gbps
LAN, zobrazí se zpráva informující uživatele o připojení
ke kabelové síti 10 Mbps/100 Mbps LAN, když se počítač
probudí z režimu spánku. Dochází k tomu, protože
obnovení sítě trvá přibližně 3 sekundy. Když dojde k
obnovení sítě, bude počítač připojen k síti 100 Mbps/1 Gbps
LAN.
Funkce Wake on LAN (WOL)
Aktivuje systém vzdáleně z režimu spánku, když je signál, například
příkaz ping nebo magic packet, obdržen pomocí kabelové sítě LAN.
1 Na ploše otevřete panel Ovládací tlačítka a vyberte ovládací
tlačítko Nastavení → Ovládací panely → Síť a Internet →
Centrum síťových připojení a sdílení → Změnit nastavení
adaptéru.
• Pokud je systém napájen z baterie, může vytvoření připojení
při připojování pomocí kabelu LAN trvat několik sekund.
Jedná se o výsledek úsporných funkcí navržených k omezení
spotřeby energie z baterie.
2 Klikněte pravým tlačítkem na položku Ethernet a vyberte možnost
Vlastnosti.
• Když systém pracuje na energii z baterie, dojde
k automatickému snížení rychlosti kabelové sítě
LAN a omezení spotřeby baterie. V takovém případě
bude síť 1 Gbps/100 Mbps LAN fungovat rychlostí
100 Mbps/10 Mbps.
3 Vyberte položku Konfigurovať… → Řízení výkonu → Povolit
zařízení probouzet počítač → OK.
4 Restartujte počítač.
• Pokud se počítač neúmyslně probudí z režimu spánku, zakažte
funkci Wake on LAN.
• Tato funkce nemusí pracovat, pokud používáte jiné úsporné
funkce. Chcete-li zakázat další funkce spánku, vyberte ovládací
panel Nastavení → Ovládací panely → Hardware a zvuk a
pak nastavte možnost Možnosti napájení.
• Systém Windows 8 nepodporuje funkci Wake On LAN pomocí
příkazu ping.
56
Síť a Internet
Bezdrátová síť LAN
Sítě Wi-Fi
Chcete-li používat síť Internet, připojte počítač k bezdrátové síti.
1 Otevřete panel Ovládací tlačítka a pak vyberte ovládací tlačítko
Nastavení → Dostupné..
Popisy níže patří k modelům počítačů s kartou nebo zařízením
bezdrátové sítě LAN. Zařízení bezdrátové sítě LAN je volitelné.
Obrázky v této příručce se mohou od skutečného produktu v
závislosti na modelu zařízení bezdrátové sítě LAN lišit.
Sítě
Režim v letadle
Vypnuto
Wi-Fi
Informace o přístupovém bodu (AP)
Přístupový bod (AP) představuje síťové zařízení, které přemosťuje
kabelové a bezdrátové sítě LAN a odpovídá bezdrátovému rozbočovači
v kabelové síti. K přístupovému bodu lze připojit více zařízení.
Seznam
přístupových
bodů
57
Síť a Internet
2 Vyberte síť ze seznamu nalezených bezdrátových sítí → Připojovat
Režim v letadle
automaticky → Připojit.
Režim v letadle vyřazuje všechny bezdrátové sítě v počítači. Režim v
letadle jsou k dispozici pouze nesíťové služby.
Sítě
Chcete-li zapnout Režim v letadle, stiskněte klávesu Fn a zároveň
klávesu F12.
Režim v letadle
Vypnuto
• Tento počítač používá neharmonizované frekvence a je
určen pro použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN
lze v EU v interiérech provozovat bez omezení, ale nelze ji
používat venku.
Wi-Fi
Připojovat automaticky
Připojit
• Pokud funkci WLAN nepoužíváte, vypněte ji a šetřete tak
energii baterie.
3 Je-li to nutné, zadejte heslo a vyberte položku Další.
Když byl počítač jednou připojen k bezdrátové síti, pokusí se o
připojení k této síti automaticky, kdykoliv je dostupná. O síťový klíč
požádejte správce sítě.
58
Síť a Internet
1 Otevřete panel Ovládací tlačítka a pak vyberte ovládací tlačítko
Mobilní širokopásmové připojení
(bezdrátová síť WAN, volitelné)
Nastavení → Dostupné..
Bezdrátová síť s velkým pokrytím (WWAN) představuje mobilní
širokopásmovou síť, která je k dispozici v oblastech s pokrytím signálu
mobilních telefonů.
Sítě
Režim v letadle
Vypnuto
Mobilní širokopásmové připojení
• Popisy níže patří k modelům počítačů s mobilními
širokopásmovými zařízeními. Mobilní širokopásmové
zařízení je volitelné.
Wi-Fi
• Potřebujete-li servis modelů počítačů s mobilními
širokopásmovými zařízeními, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
Pokud nejsou pod položkou Mobilní širokopásmové
připojení k dispozici žádní poskytovatelé síťových služeb,
vypněte počítač, vložte správně kartu SIM a pak počítač znovu
zapněte.
• V závislosti na verzích operačního systému nemusí být
některé funkce k dispozici, nebo mohou být k dispozici
odlišné funkce.
2 Vyberte název poskytovatele → Připojit.
3 Na obrazovce nastavení Profil podle pokynů na obrazovce zadejte
• Obrázky v této příručce se mohou od skutečného produktu
v závislosti na modelu zařízení WWAN.
požadované informace.
Po vytvoření připojení se za názvem sítě zobrazí nápis Připojeno a
připojení k Internetu bude k dispozici.
59
Aplikace
Otevření aplikací
Na obrazovce Start vyberte ikonu aplikace a otevřete ji.
Chcete-li zobrazit všechny aplikace, vyvolejte příkazy aplikace a vyberte
položku Všechny aplikace ( ).
Používání aplikací
Chcete-li vyvolat příkazy aplikace, proveďte jednu z následujících
činností:
Aplikace zahrnují software, který tvoří operační systém. Systém
Windows 8 poskytuje základní aplikace pro často prováděné úlohy.
• Myš: Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolné
místo.
• Některé aplikace jsou k dispozici pouze v režimu plochy
systému Windows 8.
• Dotyková podložka: Potáhněte prstem dolů z horního okraje
dotykové podložky.
• Obrázky a funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a
verzi aplikace.
• Dotyková obrazovka: Potáhněte prstem směrem dolů z horního
okraje dotykové obrazovky nebo potáhněte prstem nahoru z
dolního okraje dotykové obrazovky.
• Služby související se softwarem třetích stran
Pro popis týkající se služeb a požadavků služeb aplikací
třetích stran kontaktujte příslušného výrobce. Některé akce
pro odstranění potíží v odpovědi na požadavky služby
nemusí pracovat v závislosti na výrobci aplikace.
V této příručce se činnost myši používá jako příklad.
• Aplikace poskytované společností Samsung lze instalovat
pomocí služby SW Update.
• V závislosti na modelu nemusí být některé aplikace
podporovány.
60
Aplikace
Uzavření aplikace
Otevření nedávno použitých aplikací
Spouštění několika aplikací najednou může snížit výkon některých
aplikací nebo rychle spotřebovávat energii baterie. Nepoužívané
aplikace zavřete a šetřete tak energii baterii a zachovejte výkon.
1 Na obrazovce Start umístěte kurzor do levého horního rohu
obrazovky, dokud se nezobrazí malý obrázek aplikace.
Potáhněte prstem levý okraj dotykové podložky nebo obrazovky
směrem doprostřed dotykové podložky nebo obrazovky a otevřete
poslední použitou aplikaci.
1 Posunujte kurzor do horní části obrazovky aplikace, dokud se tvar
kurzoru nezmění na ručičku.
2 Klikněte a podržte tvar ručičky a přetáhněte ho do dolní části
2 Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, přejeďte
obrazovky.
kurzorem směrem dolů.
3 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.
Pravým tlačítkem klikněte na aplikaci v seznamu a kliknutím na
položku Zavřít aplikaci opusťte.
61
Aplikace
Zobrazení dvou aplikací
Připnutí aplikace
Zobrazení dvou aplikací na obrazovce zároveň.
Připne aplikaci na obrazovku Start jako dlaždici nebo ji z obrazovky
Start odepne.
Během používání aplikace otevřete seznam aktivních aplikací,
přetáhněte aplikací doprava a po zobrazení oddílu ji uvolněte.
1 Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast
Chcete-li upravit velikost aplikačního panelu, přetáhněte oddíl.
a vyberte položku Všechny aplikace.
2 Klikněte pravým tlačítkem na aplikaci a výběrem položky Připnout
na Úvodní obrazovku nebo Odepnout z Úvodní obrazovky
přidejte nebo odstraňte aplikaci z obrazovky Start.
Chcete-li se vrátit do samostatného zobrazení, přetáhněte oddíl na levý
nebo pravý okraj obrazovky.
62
Aplikace
Store
Umožňuje nákup a stahování aplikací do počítače. Chcete-li tuto funkci
používat, vytvořte si Účet Microsoft. Viz část Účet Microsoft.
Na obrazovce Start vyberte možnost Store.
• V závislosti na operačním systému nemusí být tato funkce k
dispozici.
• Společnost Samsung nemůže řešit problémy s aplikacemi
nainstalovanými pomocí aplikace Store. Kontaktujte
zákaznickou podporu dané aplikace.
63
Aplikace
Settings
Menu
Popis
Settings, integrovaná aplikace nastavení společnosti Samsung, nabízí
různé funkce nastavení.
Obecné
• Nastavit obecné nastavení.
Výkon
• Nastavit výkonné nastavení.
Řízení výkonu
• Provádí nastavení související se spotřebou.
Síť
• Nastavuje funkce sítě a další nastavení.
Zobrazení
• Nastavuje jas obrazovky a barvu.
Zvuk
• Nastavuje funkce zvuku a další nastavení.
Vastupní zařízení
• Nastavuje funkce vstupu a další nastavení.
Obrázky a funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi
aplikace.
1
Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast
a vyberte položku Všechny aplikace.
2 Vyberte položku Settings.
3 Chcete-li konfigurovat příslušnou funkci, vyberte odpovídající
možnost.
64
Aplikace
3 Přečtěte si a potvrďte smlouvu s uživatelem.
Software Update
Tento krok se zobrazí pouze během prvního spuštění aplikace.
Umožňuje jednoduchou a pohodlnou instalaci aplikací a ovladačů
společnosti Samsung do počítače. Tato aplikace umožňuje uživateli
hledání nebo stahování systémů BIOS, ovladačů a aplikací po síti
Internet. Díky aplikaci SW Update můžete udržovat lepší výkon a
stabilitu počítače.
4 Vyberte položku Instalovat a aktualizovat.
• Pro kontrolu dostupných aktualizací musí být počítač
připojen k síti Internet.
• Aktualizaci lze provést pouze u aplikací, které byly
nainstalovány pomocí této aplikace.
• Obrázky a funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a
verzi aplikace.
1 Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast
a vyberte položku Všechny aplikace.
2 Vyberte položku SW Update.
5 Vyberte položky, které chcete aktualizovat → OK.
65
Aplikace
2 Vyberte položku Support Center.
Support Center
Umožňuje diagnostikovat výkon, zabezpečení a stav počítače a opravit
případné problémy. Navíc umožňuje hledat ve FAQ a obsahuje funkce
hledání řešení daných problémů.
• Aplikace Support Center nemusí být k dispozici nebo může
být v závislosti na modelu poskytována v jiné verzi.
• Obrázky a funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a
verzi aplikace.
1 Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast
a vyberte položku Všechny aplikace.
3 Chcete-li problémy opravit, vyberte možnost Vyřešit.
66
Aplikace
S Player+
Samsung Kies
Umožňuje přehrávání videí a hudby v různých formátech souborů.
Hledání a prohlížení videí online.
Aplikace Samsung Kies představuje aplikaci pro přenos hudby,
kontaktů a fotografií nebo synchronizaci souborů mezi mobilním
zařízením Samsung a počítačem Samsung. Aplikace také uživateli
umožňuje aktualizovat firmware připojeného mobilního zařízení a
udržovat ho aktuální.
Na obrazovce Start vyberte aplikaci S Player+.
• Obrázky a funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a
verzi aplikace.
Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast a
vyberte položku Všechny aplikace → Samsung Kies.
• Služby související se softwarem třetích stran
Pro popis týkající se služeb a požadavků služeb aplikací
třetích stran kontaktujte příslušného výrobce. Některé akce
pro odstranění potíží v odpovědi na požadavky služby
nemusí pracovat v závislosti na výrobci aplikace.
• Obrázky a funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a
verzi aplikace.
• Další informace naleznete v nápovědě aplikace.
• Některé formáty souborů nemusí být podporovány.
• Některé soubory se nemusí v závislosti na jejich zakódování
přehrát správně.
67
Aplikace
HomeSync Lite
SideSync
Aplikace HomeSync Lite umožňuje uživateli používat počítač jako
cloudové úložiště a otevírat ho pomocí mobilních zařízení Samsung.
Nastavuje složky ke sdílení, prohlížení a správu sdílených složek
kdekoliv a kdykoliv.
Aplikace SideSync umožňuje uživateli ovládat mobilní zařízení
Samsung z počítače Samsung nebo mezi nimi sdílet soubory.
Umožní používání klávesnice počítače nebo myši na mobilním zařízení.
Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast a
vyberte položku Všechny aplikace → SideSync.
Na obrazovce Start vyberte možnost HomeSync Lite.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace.
68
Aplikace
Řešení zabezpečení TPM (volitelné)
Konfigurace řešení zabezpečení
Chcete-li použít řešení zabezpečení TPM, inicializujte čip TPM v
nastavení systému BIOS, inicializujte řešení TPM a pak uživatele
zaregistrujte. Chcete-li používat funkci TPM, dokončete následující
kroky.
Chrání osobní informace uživatele ukládáním dat ověřování uživatele
na čipu Trusted Platform Module (TPM) nainstalovaném v počítači.
Modul Trusted Platform Module kontroluje integritu systému a ověřuje
uživatele třetích stran, kteří požadují přístup k funkcím zabezpečení,
i když zůstávají pod úplnou kontrolou hlavního uživatele.
Krok 1: Inicializace čipu TPM
• Obrázky a funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a
verzi aplikace.
Pokud používáte řešení TPM poprvé nebo provádíte opětovnou
registraci uživatele, inicializujte čip TPM.
• Další informace naleznete v nápovědě řešení zabezpečení.
• Inicializací čipu TPM odstraníte veškeré ověřovací údaje na
čipu.
• Tato funkce je podporována pouze u modelů s čipem TPM
(bezpečnostní čip).
• Pokud dojde k inicializaci čipu TPM po provedení
konfigurace řešení zabezpečení, nemusí být možné
dešifrovat stávající složky nebo soubory, které byly
zašifrovány tímto řešením zabezpečení. Nedodržení tohoto
postupu může po inicializaci vést k nedostupnosti složek a
souborů.
1 Zapněte počítač.
2 Po zobrazení loga společnosti Samsung stiskněte několikrát
klávesu F2.
3 Otevřete menu Security.
69
Aplikace
4 Vyberte položku TPM Configuration.
5 Nastavte položku TPM Device na hodnotu Enabled.
9 Po zobrazení loga společnosti Samsung stiskněte několikrát
klávesu F2.
10Na obrazovce systému BIOS otevřete menu Security.
11Vyberte položku TPM Configuration.
12Nastavte položku TPM State na hodnotu Enable and Activate.
13Vyberte položku Save.
6 Nastavte položku TPM State na hodnotu Clear.
Počítač se restartuje.
14Když dojde k restartu systému, stiskněte příslušné klávesy podle
následujících pokynů na obrazovce.
7
15Vyberte položku Save.
Vyberte položku Save.
Počítač se restartuje.
Počítač se restartuje.
8 Když dojde k restartu systému, stiskněte příslušné klávesy podle
následujících pokynů na obrazovce.
70
Aplikace
Krok 2: Instalace řešení TPM
Krok 3: Registrace uživatele
Nainstalujte řešení TPM v souladu s postupy níže.
Uživatele zaregistrujte v souladu s níže uvedenými postupy.
1 Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast
Toto řešení je poskytováno pouze pro modely s aplikací
Recovery a řešením TPM.
a vyberte položku Všechny aplikace.
1 Spusťte aplikaci Recovery a vyberte Systémový software.
2 Vyberte položku Instalace systémového softwaru.
3 Vyberte položku TPM Host SW (Hostitelský software TPM) →
2 Vyberte položku Manage Security Platform (Spravovat platformu
zabezpečení) → Uživatelské nastavení.
3 Když se zobrazí průvodce inicializací, vyberte metodu inicializace
→ jednotku → Další.
Install Now (Instalovat).
• Chcete-li zařízení zabezpečení TPM používat bezpečněji,
proveďte zálohování souboru nouzového zotavení na
zařízení externího úložiště v souladu s pokyny průvodce
inicializací.
Dojde ke spuštění aplikace SW Update.
Pokud je médium softwaru systému dodáváno s produktem,
nainstalujte aplikaci pomocí média softwaru systému (pouze
je-li k dispozici).
• Pokud se zobrazí vyskakovací zpráva Neinicializováno,
vyberte položku Ano.
4 Po provedení instalace vyberte položku OK.
Počítač se restartuje.
71
Aplikace
4 Když se zobrazí obrazovka aplikace Security Platform, vyberte
položku Další.
5 Vyberte vlastnosti aplikace Security Platform a nastavte heslo
uživatele.
6 Registraci dokončíte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li použít funkci virtuální jednotky, vyberte položku Security
Platform Features (Funkce platformy zabezpečení) a pak vyberte
položku Personal Secure Drive (PSD) (Osobní bezpečný disk
(PSD)).
72
Aplikace
2 Vyberte typ zabezpečení → OK.
Šifrování složek a souborů
Umožňuje šifrování složek a souborů pomocí systému Encrypt Files
System (EFS). Systém EFS je dostupný pro následující operační systémy:
• Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise /
Windows 7 Ultimate
• Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise
1 Pravým tlačítkem klikněte na složku nebo soubor a pak vyberte
položku Šifrovat.
Pokud aktuálně používáte operační systém Windows 8/7/Vista,
zobrazí se okno pro správu uživatelského účtu. V takovém
případě klikněte na tlačítko Pokračovat.
73
Aplikace
3 Barva zašifrované složky nebo názvu zašifrovaného souboru se
Otevírání šifrování složek a souborů
změní na zelenou.
1 Dvakrát klikněte na zašifrovanou složku nebo soubor.
2 Do okna pro správu uživatelského účtu zadejte základní
uživatelské heslo a vyberte tlačítko OK.
74
Aplikace
Používání virtuální jednotky (Personal Secure
Drive)
Dešifrování složek a souborů
1 Pravým tlačítkem klikněte na složku nebo soubor a pak vyberte
Virtuální jednotka představuje prostor, na kterém lze ukládat a
spravovat důvěrná data. Ve vytvořené virtuální jednotce (PSD) lze
vytvářet soubory a složky jako na normální jednotce a používat
důvěrná data uložená na jiné jednotce kopírováním dat do virtuální
jednotky (PSD).
položku Dešifrovat.
2 Po zobrazení okna pro správu uživatelského účtu vyberte položku
Pokračovat.
3 Zadejte heslo a vyberte položku OK.
Chcete-li používat virtuální jednotku, vyberte při registraci řešení
zabezpečení možnost Personal Secure Drive (PSD) (Osobní bezpečný
disk (PSD)) a pak načtěte virtuální jednotku.
Chcete-li načíst virtuální jednotku,
1 klikněte pravým tlačítkem na panelu úloh
a vyberte položku
Personal Secure Drive (Osobní bezpečný disk) → Načíst....
75
Aplikace
2 Zadejte heslo a klikněte na položku OK.
Pokud se virtuální jednotka (PSD) nezobrazí
• Dojde k vytvoření virtuální jednotky (Personal Secure Drive).
Virtuální jednotka (PSD) je k dispozici pouze, když je během registrace
programu vybrána možnost Personal Secure Drive (PSD). Chcete-li
vybrat možnost Personal Secure Device z uživatelských nastavení,
dokončete následující kroky.
• Všimněte si, že při kopírování důvěrných dat do jednotky
Personal Security Drive nejsou původní datové soubory
šifrované.
1 Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast
a vyberte položku Všechny aplikace.
2 Vyberte položku Manage Security Platform (Spravovat platformu
zabezpečení) → Uživatelské nastavení.
3 Vyberte možnost Konfigurovat… pod položkou Security
Platform Features (Funkce platformy zabezpečení).
4 Po zobrazení průvodce inicializací vyberte položku Personal
Secure Drive (PSD) (Osobní bezpečný disk (PSD)) → Další.
5 Zadejte uživatelské heslo.
6 Konfiguraci dokončíte podle pokynů na obrazovce.
76
Aplikace
Registrace nového uživatele do řešení
zabezpečení
Krok 1: Odstranění virtuální jednotky
Pokud byla vytvořena virtuální jednotka, odstraňte ji před odstraněním
stávajících informací ověřování uložených na čipu TPM.
Chcete-li uživatele znovu zaregistrovat, odstraňte stávající informace
ověřování uložené na čipu TPM a pak čip TPM vymažte.
1 Na panelu úloh klikněte pravým tlačítkem na položku
a
vyberte položku Personal Secure Drive (Osobní bezpečný disk) →
Vytvořit/spravovat....
Registrace uživatele v následujícím pořadí.
2 Vyberte položku Další.
3 Zadejte aktuální heslo a vyberte položku Další.
4 Vyberte položku Vytvořit novou jednotku PSD → Další.
5 Vyberte typ odstranění a vyberte položku Další.
6 Vyberte položku Další → Dokončit.
Virtuální jednotka byla odstraněna.
77
Aplikace
7 Vyberte položku Zobrazení → Možnosti → Zobrazení → Skryté
Krok 2: Odstranění informací ověřování
soubory a složky.
Chcete-li odstranit stávající informace ověřování, odinstalujte řešení
zabezpečení a odstraňte údaje řešení TPM.
8 Vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky a
1 Na ploše otevřete panel Ovládací tlačítka a vyberte ovládací
vyberte položku OK.
tlačítko Nastavení.
9 Otevřete okno Tento počítač a vyberte položku Místní disk (C:) →
2 Vyberte položku Ovládací panely → Programy → Odinstalovat
ProgramData (Data programů).
program.
10Odstraňte složku Infineon.
3 Klikněte pravým tlačítkem na položku Infineon TPM Professional
Řešení zabezpečení bylo odstraněno.
Package (Profesionální balíček Infineon TPM) → Odinstalovat.
Krok 3: Konfigurace řešení zabezpečení (TPM)
4
5 Pokud se zobrazí zpráva Infineon Security Platform (Platforma
Pokud se zobrazí okno se zprávou, vyberte položku Ano.
Chcete-li použít řešení zabezpečení TPM, přečtěte si část Konfigurace
řešení zabezpečení.
zabezpečení Infineon), vyberte položku Ne.
6 Na panelu úloh vyberte položku Průzkumník souborů (
).
78
Externí zařízení
Vkládání a vysouvání disků CD nebo DVD
1 Stiskněte tlačítko Vysunout a otevřete přihrádku.
Externí jednotka CD/DVD
Tento počítač podporuje externí jednotky CD/DVD s rozhraním USB
(volitelné příslušenství). Zkontrolujte, zda typ rozhraní externí jednotky
CD-ROM představuje typ USB.
Připojování jednotky
Číslo
Připojte jednotku k USB konektoru počítače.
Popis
• Otvor pro nouzové otevření
• Tlačítko Vysunout
• Kontrolka stavu
2 Vložení disku CD nebo DVD.
3 Tlačte přihrádku dovnitř, dokud neuslyšíte klapnutí.
Rozsvítí se kontrolka stavu.
79
Externí zařízení
• Nevkládejte deformované, prasklé nebo silně poškrábané
disky. Mohlo by dojít k poškození jednotky.
• Nevysunujte disky, když svítí kontrolka stavu.
• Vzhled externí jednotky se může lišit od obrázků
používaných v této příručce.
• Pokud se po vypnutí napájení jednotka neotevře, zasuňte
) do otvoru pro nouzové
konec svorky na papír (
otevírání a otevřete přihrádku ručně.
• Když čistíte disk CD nebo DVD, otřete ho měkkou látkou ve
směru od vnitřního po vnější okraj disku.
• Rychlosti čtení a zápisu se mohou lišit v závislosti na stavu a
typu média.
• Nedoporučujeme používat disky CD nebo DVD, které
nemají tvar kruhu.
80
Externí zařízení
• Některé paměťové karty nemusí být s počítačem plně
kompatibilní. Používáním nekompatibilních karet může
dojít k poškození počítače nebo paměťové karty nebo
poškození dat uložených na kartě.
Paměťová karta
Paměťovou kartu můžete použít k přenosu dat do jiných zařízení,
například digitálních kamer nebo MP3 přehrávačů. Paměťové karty se
prodávají samostatně. Zakupte paměťovou kartu s nutnou kapacitou
pro požadovanou akci.
• Dávejte pozor, abyste vkládali paměťové karty v uvedeném
směru.
• Karty ukládejte samostatně, abyste zabránili ztrátě karty při
stěhování počítače.
Počítač podporuje následující typy paměťových karet.
Zkratka
Popis
SD
• Secure Digital
mini SD
• mini Secure Digital
micro SD
• micro Secure Digital
SDHC
• Secure Digital High Capacity
mini SDHC
• mini Secure Digital High Capacity
micro SDHC
• micro Secure Digital High Capacity
SDXC
• Secure Digital eXtended Capacity
micro SDXC
• micro Secure Digital eXtended Capacity
• Rychlosti paměťových karet se mohou lišit.
Chcete-li používat mini nebo mikro kartu, zasuňte kartu před vložením
do slotu na paměťové karty do adaptéru.
81
Externí zařízení
3 Vyberte vyskakovací zprávu a otevřete složku paměťové karty.
Vkládání paměťové karty
Pokud se zobrazí vyskakovací zpráva, klikněte na příslušné okno →
Pokračovat bez kontroly.
1 Pokud je do slotu na paměťové karty vložena zaslepovací karta,
vyjměte ji.
4 Vyberte Otevřít složku a zobrazit soubory.
5 Ukládání, přesun nebo odstraňování dat na paměťové kartě.
2 Vložte paměťovou kartu do slotu na paměťové karty v uvedeném
směru.
Složka paměťové karty se otevře pouze na ploše.
Vyjmutí paměťové karty
Uchopte konec karty a vytáhněte ji ze slotu.
82
Externí zařízení
• Chcete-li použít paměťovou kartu k výměně dat s digitálním
zařízením, například digitálního fotoaparátu, doporučujeme
naformátovat data pomocí digitálního zařízení.
Formátování paměťové karty
Paměťovou kartu naformátujte, chcete-li odstranit všechna data nebo ji
chcete použít poprvé.
• Pokud se pokoušíte použít naformátovanou paměťovou
kartu v jiném digitálním zařízení, naformátujte paměťovou
kartu znovu v zařízení.
Formátování paměťové karty odstraní všechna data uložená
na kartě. Je-li to nutné, zazálohujte před naformátováním karty
důležitá data.
• Opakované vkládání a vyjímání paměťové karty může
paměťovou kartu poškodit.
1 Na panelu úloh vyberte položku Průzkumník souborů ( ).
2 Klikněte pravým tlačítkem na jednotku paměťové karty a pak
• Vstup a výstup Secure digital (SDIO) není podporován.
• Pokud se páčka ochrany proti zápisu nachází v uzamčené
poloze, nelze kartu formátovat ani na ni zapisovat nebo
mazat data.
vyberte položku Formátovat.
3 Vyberte položku Spustit.
83
Externí zařízení
Externí displej
Připojování k displeji
Chcete-li připojit VGA kabel (15 pinů) k počítači (volitelné
příslušenství), použijte adaptér VGA.
Připojování počítače k externímu zobrazovacímu zařízení může
být užitečné pro prezentace nebo sledování filmu. Kabely nutné
pro připojení externího displeje se prodávají samostatně. Počítač
podporuje buď kabely VGA, nebo micro HDMI.
1 Zapojte VGA kabel nebo kabel mikro HDMI do příslušného portu
počítače.
Pokud používáte kabel VGA, připojte adaptér VGA nejprve k
počítači.
Kabel VGA
Kabel mikro HDMI
• Na displeji zařízení zkontrolujte dostupné konektory a
ověřte, zda jsou kompatibilní s počítačem.
• Pokud jsou dostupné oba typy konektorů, doporučujeme
použít konektor mikro HDMI, který poskytuje lepší kvalitu
zvuku a videa.
• Externí displej není podporován, pokud používáte systém
DOS nebo okno příkazového řádku.
• Simultánní výstup do všech tří zařízení (LCD + CRT + HDMI)
není v závislosti na modelu podporován.
84
Externí zařízení
2 Připojte druhý konec kabelu ke konektoru D-SUB nebo konektoru
3 Připojte napájecí kabel k externímu displeji.
4 Zapněte displej a změňte režim zobrazení na typ, který podporuje
HDMI externího displeje.
Pokud displej obsahuje několik konektorů HDMI, připojte kabel ke
konektoru DVI IN.
externí vstup.
5 V počítači otevřete panel Ovládací tlačítka a vyberte ovládací
<Pokud používáte kabel VGA>
tlačítko Zařízení → Druhá obrazovka.
Konektor
monitoru
6 Vyberte režim.
Konektor D-SUB
• Jenom obrazovka počítače: Zobrazí rozhraní pouze na
monitoru počítače.
• Duplikovat: Zobrazí rozhraní jak na počítači, tak i na
externím displeji.
Adaptér VGA
• • Jenom druhá obrazovka: Zobrazí rozhraní pouze na
externím displeji.
<Pokud používáte kabel Micro HDMI>
Konektor mikro HDMI
Rozšířit: Rozšíří obrazovku na externí displej.
Případně na ploše otevřete panel Ovládací tlačítka a vyberte
ovládací tlačítko Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a
přizpůsobení → Zobrazení → Změnit nastavení zobrazení
→ Více monitorů → možnost. Další informace naleznete v
online nápovědě systému Windows.
Konektor HDMI
85
Externí zařízení
Úzký otvor pro zámek zabezpečení
Zabezpečte počítač k objektu připojením bezpečnostního zámku
(volitelné příslušenství) k otvoru pro zámek zabezpečení. Otvor
pro zámek zabezpečení je navržen pouze pro bezpečnostní zámky
společnosti Samsung, které se prodávají samostatně. Do otvoru nelze
vložit jiné bezpečnostní zámky.
Oviňte zámek zabezpečení společnosti Samsung okolo bezpečného
objektu a připojte ho do otvoru pro zámek zabezpečení v počítači.
1
2
86
Odstraňování potíží
• Aplikace Recovery nemusí být k dispozici u modelů, které
mají méně než 64 GB paměti. U modelů s méně než 64 GB
paměti obnovte počítač do výchozího továrního nastavení
reinstalací systému Windows.
• Některé funkce se mohou lišit nebo nemusí být v závislosti
na verzi dostupné. Zde uvedené pokyny jsou založeny na
verzi aplikace Recovery 6.0. Další informace naleznete v
nápovědě aplikace.
Zotavení/zálohování
Pokud v počítači dojde k problému, je možné snadno počítač obnovit
zpět do výchozího továrního nastavení pomocí aplikace Recovery
(Zotavení/Zálohování). Lze také obnovit počítač do dříve zálohovaného
stavu. Doporučujeme zálohovat důležitá data pravidelně, než dojde k
problémům s počítačem.
• Spusťte aplikaci Recovery s oprávněním správce.
• Jednotky CD/DVD nejsou v aplikaci Recovery podporovány.
• Obnovením počítače dojde k vymazání dat nebo aplikací
uložených po okamžiku zálohování. Proto doporučujeme
zálohovat důležitá data pravidelně, než dojde k problémům
s počítačem.
87
Odstraňování potíží
2 Vyberte možnost Obnovit.
Obnovení do výchozího továrního nastavení
Obnovte počítač do výchozího továrního nastavení. Je-li to nutné,
zálohujte před obnovením systému důležitá data na externí úložné
zařízení. Viz část Zálohování aktuálního systému.
1 Po spuštění systému Windows v počítači: Na obrazovce Start
klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo a vyberte položku
Všechny aplikace → Recovery.
Pokud nedojde ke spuštění systému Windows v počítači:
Zapněte počítač a před zobrazením loga Samsung několikrát
stiskněte klávesu F4.
88
Odstraňování potíží
3 Vyberte první bod → Obnovit.
Zálohování aktuálního systému
Chcete-li zabránit ztrátě dat, pravidelně zálohujte důležitá data na
alternativní interní jednotku nebo externí úložné zařízení.
1 Pokud provádíte zálohování na externí úložné zařízení, připojte
zařízení k počítači.
Bod
výchozího
továrního
nastavení
2 Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast
a vyberte položku Všechny aplikace → Recovery.
Nastavte položku Zachobat uživatelská data na hodnotu
Zapnuto a obnovte počítač se zachováním dat aktuálního
uživatele.
4 Obnovení dokončíte podle pokynů na obrazovce.
89
Odstraňování potíží
3 Vyberte položku Zálohovat.
4 Vyberte jednotku pod položkou Uložená jednotka → Zálohovat.
• Pokud provádíte zálohování na externí úložné zařízení, připojte
zařízení k počítači a pak vyberte externí jednotku.
• Nelze vybrat jednotku CD/DVD.
5 Zálohování dokončíte podle pokynů na obrazovce.
90
Odstraňování potíží
4 Vyberte bod obnovení → Obnovit.
Obnovení po provedení zálohování
• Vyberte jeden ze zálohovaných bodů.
Vyberte bod zálohování uložený na alternativním interním disku nebo
externím úložném zařízení obnovte počítač do určeného okamžiku.
• Pokud se zálohovaná data nachází na interním disku, vyberte
→ jednotka.
položku
1 Pokud provádíte zálohování na externí úložné zařízení, připojte
zařízení k počítači.
2 Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast
a vyberte položku Všechny aplikace → Recovery.
Bod zálohy
3 Vyberte možnost Obnovit.
5 Obnovení dokončíte podle pokynů na obrazovce.
91
Odstraňování potíží
Použití funkce obnovení
Kopírování pevného disku
(vytvoření bitové kopie disku)
Pokud není aplikace Recovery v počítači podporována, obnovte systém
do výchozího továrního nastavení pomocí funkce obnovení systému
Windows 8.
Chcete-li vyměnit pevný disk, přesuňte data na nový disk vytvořením
bitové kopie disku. Nový disk musí být dostatečně velký, aby na něj
bylo možné zkopírovat všechna data aktuálního disku.
Opětovná instalace systému Windows vymaže všechna data
uložená v počítači. Před opětovnou instalací systému Windows
proveďte zálohování aplikace a osobních dat na externí úložné
zařízení.
Zakupte samostatně externí konektor pro pevné disky a připojte nový
disk k počítači.
1 Připojte nový disk k počítači pomocí externího konektoru pevného
1 Otevřete panel Ovládací tlačítka a vyberte ovládací tlačítko
disku.
Nastavení → Změnit nastavení počítače → Obecné.
2 Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast
2 Vyberte položku Spustit pod položkou Všechno smazat a
a vyberte položku Všechny aplikace → Recovery.
přeinstalovat Windows.
3 Vyberte položku Kopírování disku.
Vyberte položku Spustit pod položkou Částečné obnovení
počítače, které neovlivní soubory a obnovte počítač se
zachováním fotografií, videí, hudebních souborů a dokumentů.
3 V opětovné instalaci pokračujte podle pokynů na obrazovce.
Po provedení obnovení klikněte pravým tlačítkem na libovolné
místo a vyberte možnost Všechny aplikace → SW Update a
nainstalujte nutné aplikace Samsung.
92
Odstraňování potíží
5 Po uložení dat na jiný disk otevřete kryt v dolní části počítače a
4 Pod položkou Bod obnovení disku → vyberte možnost
vyměňte stávající disk za nový.
Kopírování disku.
Pokud lze kryt otevřít velmi obtížně, kontaktujte servisní středisko
Samsung a požádejte o pomoc. Tato služba je zpoplatněna.
Data na aktuálním pevném disku se zkopírují na nový pevný disk.
93
Odstraňování potíží
5 Vytvoření bitové kopie disku dokončíte podle pokynů
Vytváření bitové kopie disku s výchozím
továrním nastavením
na obrazovce.
6 Odpojte externí úložné zařízení a uložte ho na bezpečném místě.
Pro zjednodušení procesu obnovení vytvořte bitovou kopii disku v
továrním nastavení.
Chcete-li obnovit počítač do výchozího továrního nastavení
pomocí bitové kopie disku v továrním nastavení, připojte externí
úložné zařízení. Spusťte aplikaci Recovery a vyberte vlevo nahoře
položku Obnovit → vychozi bod v továrnim nastaveni → vpravo
dole Obnovit.
1 Připojte externí úložné zařízení.
2 Na obrazovce Start klikněte pravým tlačítkem na libovolnou oblast
a vyberte položku Všechny aplikace → Recovery.
3 Vyberte položku Výchozí obraz.
4 Vyberte externí disk → Spustit.
94
Odstraňování potíží
Otázky a odpovědi
Mohu používat plochu systému Windows 7?
Windows 8
Momentálně neexistuje způsob výchozího nastavení zobrazení plochy.
Stiskněte klávesu Windows ( ) a zároveň klávesu D a po zobrazení
obrazovky Start se zobrazí plocha. Momentálně se jedná o jediný
způsob, jak plochu zobrazit.
Kde se na ploše nachází tlačítko Start?
Jak na instalaci ovladače tiskárny?
V systému Windows 8 chybí tlačítko Start. Otevřete Ovládací panely,
nabídky a aplikace aktivací panelu Ovládací tlačítka.
Spusťte instalační soubor ovladače a postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Pokud máte s počítačem problémy, zkuste následující řešení.
Nebo:
Kde se nachází tlačítko Vypnout?
1 Na ploše otevřete panel Ovládací tlačítka a vyberte ovládací
Chcete-li počítač bezpečně vypnout, otevřete panel Ovládací tlačítka a
vyberte ovládací tlačítko Nastavení → Vypnutí → Vypnout.
tlačítko Nastavení.
2 Vyberte položku Ovládací panely → Hardware a zvuk →
Z obrazovky Start se mi ztratila moje aplikace. Jak to
napravím?
Zařízení a tiskárny → Přidat tiskárnu a postupujte dle pokynů
na obrazovce.
Otevřete panel Ovládací tlačítka a vyberte ovládací tlačítko Hledat
k zobrazení všech nainstalovaných aplikací. Klikněte pravým tlačítkem
na aplikaci a výběrem položky Připnout na Úvodní obrazovku ji
umístěte mezi dlaždice na obrazovce Start.
Jak na odinstalaci aplikace?
1 Na ploše otevřete panel Ovládací tlačítka a vyberte ovládací
tlačítko Nastavení.
2 Vyberte položku Ovládací panely → Programy → Odinstalovat
program → aplikace → Odinstalovat.
95
Odstraňování potíží
Jak změním nastavení obrazovky, natavení prostředí,
typ, velikost, barvu a podobně?
Jak spustím počítač v systému DOS?
Chcete-li počítač spustit v systému DOS pomocí USB zařízení:
Proveďte konfiguraci zámku obrazovky, obrazovky Start a snímku
účtu otevřením panelu Ovládací tlačítka a výběrem ovládací tlačítko
Nastavení → Změnit nastavení počítače → Přizpůsobení. Chceteli provést konfiguraci jiných funkcí, například tématu, pozadí plochy
a rozlišení obrazovky: Otevřete na ploše položku Ovládací tlačítka a
vyberte ovládací tlačítko Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a
přizpůsobení.
1 Zapněte počítač.
2 Po zobrazení loga společnosti Samsung stiskněte několikrát
klávesu F2.
3 Otevřete menu Boot.
4 Nastavte položku Fast BIOS Mode na hodnotu Off.
5 Nastavte položku Secure boot Control na hodnotu Off.
6 Nastavte položku OS Mode Selection do režimu CSM mode a pak
Proč nelze spustit prvky Active X v prohlížeči Internet
Explorer, když ho spustím na obrazovce Start?
Verze prohlížeče Internet Explorer, která se zobrazí na obrazovce Start,
odpovídá webovým standardům HTML5, takže nepodporuje prvky
Active X. Chcete-li si prohlížet webové stránky, které vyžadují prvky
Active X, spusťte prohlížeč Internet Explorer na ploše.
restartujte počítač.
Mohu odinstalovat systém Windows 8 a nainstalovat
odlišný operační systém?
Chcete-li do počítače nainstalovat odlišný operační systém, změňte
nejprve nastavení systému BIOS. Další informace naleznete na stránce
http://www.samsung.com po vyhledání příslušného problému.
96
Odstraňování potíží
Rozlišení dotykového displeje
Proč se uváděná kapacita na pevném disku (HDD) v
systému Windows liší od technických údajů produktu?
Text na obrazovce se překrývá nebo je zobrazen malým
písmem.
Kapacita úložného zařízení (HDD nebo SSD) výrobce se počítá za
pomoci předpokladu, že 1 KB=1 000 bajtů. Nicméně operační systém
(Windows) počítá kapacitu úložného zařízení za předpokladu, že
1 KB=1 024 bajtů, a proto je kapacita uváděná na HDD v systému
Windows nižší než skutečná kapacita. Kapacita uváděná v systému
Windows může být nižší než skutečná kapacita, protože některé
aplikace obsadily určitou oblast HDD mimo systém Windows.
Pokud je nastaveno příliš velké nebo malé písmo, nemusí se text vejít
na obrazovku nebo být čitelný.
V takovém případě klikněte na ploše pravým tlačítkem na libovolné
místo a vyberte položku Přizpůsobit → Zobrazení → možnost pod
položkou Změnit velikost všech položek → Použít → Odhlásit se
nyní.
U modelů s aplikací Recovery může být kapacita HDD uváděná v
systému Windows nižší než skutečná kapacita, protože aplikace
Recovery používá skrytou oblast 5–20 GB místa na HDD pro ukládání
bitové kopie pro obnovení a tato skrytá oblast není započítána v
celkovém dostupném prostoru v systému Windows. Velikost aplikace
Recovery se liší podle modelu.
Recovery
Co je to Oblast Recovery?
Počítač obsahuje dodatečný oddíl pro obnovení dat nebo ukládání
zálohovaných souborů (pouze u modelů s aplikací Recovery). Tento
oddíl se nazývá oblast obnovení a obsahuje bitovou kopii pro obnovení
skládající se z operačního systému a aplikací.
97
Odstraňování potíží
Co je to bitová kopie obnovení?
Tento termín odkazuje na technické údaje týkající se operačního
systému, ovladačů a softwaru, které jsou převedeny do datové bitové
kopie. Je nezbytná pro obnovení počítače a je zabudována do HDD
počítače. Tato oblast se však nevyskytuje u úložných zařízení, jejichž
kapacita je nižší než 64 GB z důvodu jejich malé kapacity.
Jak mohu obnovit počítač, který neobsahuje aplikaci
Recovery?
Obnovte počítač pomocí funkce obnovení systému poskytované
systémem Windows 8. Další podrobnosti o funkci obnovení naleznete
v nápovědě.
98
Dodatek
• Volitelné komponenty nemusí být k dispozici nebo mohou
být v závislosti na modelu dodány odlišné komponenty.
Technické údaje produktu
• Kapacitu úložného zařízení počítače, ve kterém je aplikace
Recovery nainstalována, je uváděna jako menší než
technické údaje produktu.
• Technické údaje systému se mohou bez předchozího
upozornění změnit.
Technické údaje systému se mohou lišit v závislosti na odvozených
modelech. Podrobné technické údaje systému naleznete v katalogu
produktů.
Položka
Technické údaje
Procesor
• Procesor Intel Core i3/i5/i7
Operační paměť
• Typ paměti: DDR3L SDRAM
Úložné zařízení
• SSD
Grafický adaptér
• Intel HD Graphics (interní)
Provozní prostředí
• Výměnu, doplnění nebo upgrade paměti hardwaru počítače
nelze provést.
• Množství paměti, které může systém Windows použít, může
být nižší než skutečné množství dostupné paměti.
• Teplota: -5–40 °C pro skladování, 10–32 °C
za provozu
• Vlhkost: 5–90 % pro skladování, 20–80 %
za provozu
Jmenovité napětí
(AC, DC)
• Vstup: 100–240 VAC, 50–60 Hz
Výkon počítače
• 19 VDC 2,1 A (40 W)
• Výstup: 19 VDC, 2,1 A
99
Dodatek
Rady pro ergonomii
• Používejte nastavitelné křeslo s pevnými, pohodlnými podpěrkami.
• Nastavte výšku křesla tak, aby byla stehna rovnoběžně s podlahou
a chodidla byla položena rovně na podlaze.
Udržování správného držení těla při používání počítače je velmi
důležité, aby nedošlo k fyzickému zranění. Chybné nebo dlouhodobé
používání klávesnice může vést ke zranění způsobeném opakovaným
namáháním. Sledování obrazovky monitoru po delší dobu může vést
k namáhání očí. Proto prosím při nastavování a používání počítače
pečlivě dodržujte tyto pokyny.
• Zadní strana křesla by měla podpírat dolní část zad. Upravte
opěradlo, aby správně odpovídalo vašemu tělu.
• Posaďte se v křesle až dozadu a narovnejte záda a krk. Zamezte
naklánění dopředu nebo vystrkování krku směrem k obrazovce
počítače.
• Počítač nepoužívejte vleže nebo na klíně. Pokud dojde ke zvýšení
teploty počítače, hrozí nebezpečí popálení.
Záda a krk
• Pokyny v této příručce byly připraveny tak, aby je bylo
možné použít pro většinu běžných uživatelů. Pokud se
na uživatele tyto pokyny nevztahují, je nutné doporučení
použít podle potřeb uživatele.
• Snímky se mohou od skutečných produktů lišit.
100
Dodatek
Paže a ruce
• Když používáte klávesnici a dotykovou podložku, doporučujeme
uvolnit ramena. Horní část paže a předloktí by měly tvořit úhel,
který je o něco větší než pravý úhel a zápěstí a ruka by měla být
téměř v jedné linii.
• Při psaní nebo používání dotykové podložky používejte jemný
dotyk a ruce a prsty držte v uvolněné poloze. Zamezte zasouvání
palců pod vaše dlaně nebo podpírání zápěstí o stůl během psaní.
• Pokud počítač používáte delší dobu, použijte externí klávesnici a
myš. Pokud používáte externí klávesnici a myš, umístěte zařízení do
stejné výšky jako počítač a v pohodlném dosahu.
101
Dodatek
Poloha očí a podsvícení displeje
Poslech a ovládání hlasitosti
cm
50
HLASITOST
Zkontrolujte hlasitost!
• Před použitím sluchátek ověřte, zda není hlasitost příliš vysoká.
• Umístěte obrazovku alespoň 50 cm od vašich očí.
• Sluchátka nepoužívejte po delší dobu.
• Upravte výšku obrazovky, aby byl její horní okraj rovnoběžný nebo
těsně pod úrovní vašich očí.
• Výchozí nastavení zvuku se může pomocí aktualizací softwaru a
ovladačů změnit bez vašeho vědomí. Před poslechem zvuku vždy
znovu kontrolujte nastavení ekvalizéru a hlasitosti.
• Vyhněte se nadměrně vysokému nastavení jasu obrazovky.
• Abyste zabránili možnému poškození sluchu, neposlouchejte po
dlouhou dobu při vysoké hlasitosti.
• Udržujte obrazovku v čistotě.
• Pokud nosíte brýle, před použitím počítače je vyčistěte.
• Pokud odkazujete na tištěný obsah během psaní, použijte pevný
držák papírů a držte papíry v přibližně stejné výšce jako monitor.
102
Dodatek
Provozní podmínky
• Každou hodinu si udělejte alespoň 10 minutovou přestávku.
• Vyhněte se používání počítače v tmavých místech. Používejte
počítač při takové intenzitě osvětlení, jako při čtení knihy.
• Doporučujeme použít nepřímé osvětlení. K zabránění vzniku
odlesků a odrazů na obrazovce použijte zástěnu.
• Pokud používáte počítač a hovoříte do telefonu, použijte
sluchátko. Používání počítače a zároveň držení telefonu na rameni
nebo pomocí krku může vést ke svalovému namáhání nebo
zranění.
• Často používané předměty ukládejte v dosahu.
• Počítač používejte pouze v teplotách a vlhkosti uvedených v této
příručce.
103
Dodatek
Baterie
Kontrolka vypínače (LED)
Středové otvory
Nabíjení baterie v letadle
Zásuvky se mohou lišit podle typu letadla. Vyberte metodu připojení,
která vyhovuje vaším okolnostem.
Zástrčka 220 V
Zástrčka 110 V
Dobrý příklad O
Hodnoty zásuvky a adaptéru do auta se mohou od skutečných
produktů lišit.
Používání síťové zástrčky
Zasuňte kolíky zástrčky do středu zásuvky.
Špatný příklad X
• Pokud nejsou kolíky vloženy do středů otvorů, nedojde k jejich
úplnému zapojení. V takovém případě zástrčku znovu připojte.
• Pokud kontrolka napájení (LED) svítí zeleně, je nutné zasunout
zástrčku. Pokud je zástrčka správně zapojena, zůstane kontrolka
napájení svítit zeleně.
V opačném případě kontrolka napájení zhasne. V takovém případě
zástrčku odpojte, ověřte, zda kontrolka napájení svítí zeleně a pak
zástrčku znovu připojte.
104
Dodatek
Používání adaptéru do auta
Používání nabíjecího měniče v letadle
Pokud je k dispozici napájecí zdroj 12 V DC, bude přítomna zásuvka
zapalovače cigaret. Chcete-li použít napájecí zdroj 12 V DC, použijte
volitelný adaptér do auta.
V závislosti na typu letadla, kterým cestujete, použijte adaptér do
auta a nabíjecí měnič. Zasuňte napájecí konektor v letadle do zásuvky
v letadle.
1 Zasuňte zástrčku adaptéru do auta do zásuvky cigaretového
1 Připojte zástrčku adaptéru do auta k počítači.
2 Připojte nabíjecí měnič v letadle (volitelné příslušenství) k adaptéru
zapalovače ve vašem automobilu.
2 Připojte zástrčku adaptéru do auta k napájecímu konektoru
do auta (volitelné příslušenství).
počítače.
3 Zasuňte napájecí konektor v letadle do zásuvky.
Zásuvka zapalovače v letadle
Zásuvka v letadle
Adaptér do auta
Adaptér do auta
2
1
Zapalovač cigaret
Nabíjecí měnič
1
Zástrčka DC
Zástrčka DC
105
Zapalovač cigaret
22
Napájecí konektor
Dodatek
Bezpečnostní upozornění
Výstraha
Tyto bezpečnostní informace souvisí s používáním počítače. Některý
obsah se nemusí vztahovat na váš počítač. Chcete-li zabránit
zranění nebo poškození vašeho počítače, přečtěte si před použitím
bezpečnostní údaje.
Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění
nebo k usmrcení osob.
Chcete-li zabránit nebezpečí udušení, udržujte
plastové sáčky mimo dosah kojenců a dětí.
• Jelikož se tento pokyn vztahuje všeobecně na počítače
společnosti Samsung, mohou se některé obrázky lišit od
skutečných produktů.
Nasazením plastového sáčku na hlavu by mohlo
dojít k udušení.
• Termín „produkt“ používaný v této příručce odkazuje na
základní komponenty, například počítač, baterii, adaptér a
volitelné příslušenství poskytované společností Samsung.
Počítač by měl být vzdálen alespoň 15 cm od
jakéhokoliv dalšího objektu.
15cm
Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k selhání
počítače nebo vzniku zranění.
Nepokládejte ani nepoužívejte počítač na
nakloněných nebo vibrujících místech.
Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k selhání
počítače nebo poškození.
NP v3.5
106
Dodatek
Připojte napájecí kabel pevně k napájecímu
adaptéru.
Hodnoty zástrčky a zásuvky se mohou lišit v závislosti na
technických údajích dané země a modelu produktu.
V opačném případě hrozí nebezpečí vzniku požáru v
důsledku neúplného kontaktu.
S napájecím kabelem manipulujte opatrně.
• Nedotýkejte se ho mokrýma rukama.
Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s
produktem.
• Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný
napájecí kabel.
Použití jiného adaptéru by mohlo způsobit blikání
obrazovky.
• Používejte pouze stanovené napětí/kapacitu.
• Zasuňte napájecí kabel pevně do síťového
adaptéru.
Používejte pouze správně uzemněné elektrické
zásuvky nebo prodlužovací kabely.
• Neodpojujte napájecí kabel taháním za
samotnou šňůru.
Připojování k neuzemněným elektrickým zásuvkám
nebo prodlužovacím kabelům nechrání uživatele
před selháním uzemnění. Neuzemněné elektrické
zásuvky nebo prodlužovací kabely mohou způsobit
zásah elektrickým proudem nebo požár.
• Síťový adaptér zapojený do zdi (adaptér a
integrovaný typ zástrčky) odpojte ze zásuvky
způsobem, kdy držíte jeho tělo a vytáhnete
ho.
Pokud do produktu pronikne voda nebo jiná látka,
odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní
středisko společnosti Samsung. U notebooků,
které jsou vybaveny externí vyjímatelnou baterií,
rovněž oddělte baterii.
Pokud tak neučiníte, může dojít k zásahu
elektrickým proudem nebo požáru.
Poškození zařízení v počítači může způsobit zásah
elektrickým proudem nebo požár.
107
Dodatek
Udržujte napájecí kabel nebo zásuvku čisté
pomocí suché utěrky, aby nebyly pokryté vrstvou
prachu.
Počítač nepoužívejte na vyhřívaných podlahách,
na elektrických podložkách nebo na postelích,
přikrývkách nebo na polštářích, které brání
fungování ventilace počítače.
Pokud tak neučiníte, může dojít k zásahu elektrickým
proudem nebo požáru.
V takových prostředích dávejte pozor, aby nedošlo
k zablokování otvorů chlazení počítače, který se
standardně nachází na boku nebo dolní straně
počítače. Zablokovaný otvor chlazení způsobí
přehřátí počítače, což vede k výbuchu, požáru,
popáleninám nebo selhání počítače.
Napájecí kabel nebo síťový adaptér neohýbejte
ani nepoškozujte pomocí těžkých nebo ostrých
předmětů.
Poškození kabelu nebo vodiče může vést k zásahu
elektrickým proudem nebo požáru.
Počítač nepoužívejte na velmi vlhkých místech,
například v koupelně.
Ukládejte baterie, síťové adaptéry a napájecí
kabely mimo dosah kojenců a mazlíčků.
Pokud tak neučiníte, může dojít k selhání počítače
nebo zásahu elektrickým proudem. Používejte
počítač v prostředí o doporučené teplotě a rozsahu
vlhkosti (10–32 °C, 20–80 % RV).
Pokud tak neučiníte, může dojít k zásahu elektrickým
proudem nebo selhání počítače.
Používejte pouze schválené baterie a síťové
adaptéry společnosti Samsung.
Nezavírejte LCD panel a nevkládejte počítač do
přenosné brašny, dokud je ještě zapnutý.
Baterie nebo síťové adaptéry, které nejsou schváleny
společností Samsung, mohou selhat vlivem vadného
bezpečnostního zařízení a způsobit výbuch nebo
požár.
Počítač se může přehřát a hrozí nebezpečí požáru.
Před přenášením počítač vhodným způsobem
vypněte.
108
Dodatek
Nikdy produkt nezahřívejte nebo nevkládejte do
ohně. Nepokládejte ani nepoužívejte produkt
v horkých místech, například v sauně, uvnitř
automobilu na přímém slunečním svitu a
podobně.
Před čištěním počítače odpojte všechny kabely
připojené k počítači. U notebooků, které jsou
vybaveny externí vyjímatelnou baterií, rovněž
oddělte baterii.
Pokud tak neučiníte, může dojít k zásahu elektrickým
proudem nebo požáru.
Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
Dávejte pozor, aby se kovové objekty, například
klíč nebo spona, nedotýkaly svorek baterie
(kovových částí).
Nepřibližujte produkt k vodě nebo kapalinám.
Voda nebo kapalina vnikající do počítače může
způsobit uvnitř produktu zkrat a vést k zasažení
elektrickým proudem nebo požáru.
Mohlo by dojít ke vzniku nadměrných proudů a vést
k požáru, popáleninám nebo poškození baterie.
Pokud z produktu vytéká kapalina, vydává
podivný zápach nebo bobtná, okamžitě produkt
přestaňte používat a kontaktujte servisní středisko
společnosti Samsung.
Pokud dojde k pádu nebo poškození produktu,
odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní
středisko Samsung. U notebooků, které jsou
vybaveny externí vyjímatelnou baterií, rovněž
oddělte baterii.
Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu nebo
požáru.
Používání poškozeného počítače může vést k zásahu
elektrickým proudem nebo požáru.
Chcete-li počítač bezpečně používat, vyměňte
vadnou baterii za nový, schválený typ baterie.
109
Dodatek
Nedotýkejte se delší dobu otvorů chlazení počítače
nebo síťového adaptéru zapnutého počítače.
Za žádných okolností nerozebírejte napájecí zdroj,
síťový adaptér nebo baterii.
Kontakt s otvorem chlazení nebo síťovým adaptérem
po delší dobu může způsobit popáleniny.
Pokud tak neučiníte, může dojít k zásahu elektrickým
proudem nebo výbuchu.
Nepokoušejte se počítač upgradovat, pokud k
tomu nejste dostatečně kvalifikováni.
Když odstraňujete baterii vnitřních hodin počítače
(RTC), uložte ji mimo dosah dětí a kojenců.
Kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung
nebo elektrikáře.
Pokud dítě baterii spolkne, může se udusit. Pokud k
tomu dojde, okamžitě kontaktujte lékaře.
Dodržujte všechny pokyny uvedené v uživatelské
příručce.
Před demontáží počítače ho vypněte a odpojte
všechny kabely. Pokud se jedná o notebook s
externí vyjímatelnou baterií, vyjměte externí
baterii.
Demontáž ostatních dílů neprovádějte sami. Pokud
tak neučiníte, může dojít k selhání počítače, zásahu
elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud tak neučiníte, může dojít k zásahu elektrickým
proudem.
110
Dodatek
Pokud přenášíte přenosný počítač s dalšími
položkami, například adaptérem, myší, knihami
apod., dávejte pozor, aby nedocházelo k tlaku
proti přenosnému počítači.
Pokud používáte komunikaci pomocí bezdrátové
sítě (LAN, Bluetooth apod.), vždy dodržujte platné
pokyny. Například aerolinky a nemocnice mají
přísná nařízení.
Pokud na přenosný počítač tlačí těžký objekt, může
se na obrazovce LCD objevit bílé místo nebo skvrna.
Proto dávejte pozor, abyste na notebook příliš
netlačili.
Nevystavujte disky magnetickým polím.
Bezpečnostní zařízení s magnetickými poli
zahrnují průchozí zařízení na letišti a bezpečnostní
hůlky. Zařízení pro zabezpečení letiště, která
kontrolují zavazadla, například dopravníkové pásy,
používají místo magnetismu rentgenové paprsky a
disk nepoškodí.
V takovém případě umístěte přenosný počítač do
samostatného prostoru mimo další objekty.
111
Dodatek
Nad produkt nepokládejte těžké předměty.
Upozornění
Mohlo by dojít k problémům s počítačem. Navíc by mohl objekt
spadnou a způsobit zranění nebo poškození počítače.
Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může způsobit mírné
osobní zranění nebo poškození produktu.
Při instalaci počítače připojte napájecí kabel do nejbližší zásuvky.
Další souvislosti s montáží
Pokud dojde k problémů s počítačem a odpojení od sítě je opožděno,
hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo požár.
Neblokujte konektory (otvory), otvory chlazení apod. produktu a
nevkládejte do nich objekty.
Opotřebené baterie likvidujte správným způsobem.
• Hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Poškození komponenty v počítači může způsobit zásah elektrickým
proudem nebo požár.
• Metoda likvidace baterie se může lišit na základě vaší země a
oblasti. Použité baterie likvidujte vhodným způsobem.
Pokud používáte počítač v poloze na boku, umístěte ho tak, aby
otvory chlazení směřovaly směrem nahoru.
S bateriemi neházejte ani je nerozebírejte a nevkládejte je do vody.
Mohlo by dojít ke zranění, požáru nebo výbuchu.
Nedodržení může způsobit nárůst interní teploty počítače a selhání
nebo zastavení funkce.
112
Dodatek
Používejte pouze baterie schválené společností Samsung.
Souvislosti s používáním
Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu.
Pero používejte pouze pro určené účely.
Při držení nebo přenášení baterie zamezte kontaktu s kovovými
objekty, například klíčky od vozu nebo sponami.
Chybné používání pera může způsobit fyzické zranění.
Neumísťujte nad nebo na produkt svíčky, cigaretový zapalovač apod.
Kontakt s kovovými objekty by mohl způsobit vznik nadměrného
proudu a vysokých teplot a mohl by baterii poškodit nebo způsobit
požár.
Hrozí nebezpečí požáru.
Po provedení opravy se ujistěte, že byl produkt testován inženýrem
bezpečnostních služeb.
Nabíjejte baterii podle pokynů v příručce.
Autorizovaná servisní střediska Samsung provádí po opravě
bezpečnostní kontroly. Používání opraveného produktu bez
bezpečnostního testování může způsobit zásah elektrickým proudem
nebo požár.
Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu nebo požáru vlivem
poškození produktu.
Produkt (nebo baterii) nezahřívejte ani nevystavujte teplu (např.
uvnitř vozidla v létě).
Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
113
Dodatek
S počítačem neházejte, nebouchejte, ani s ním nemanipulujte
nadměrnou silou.
V případě zásahu bleskem okamžitě vypněte systém, odpojte
napájecí kabel ze zásuvky a telefonní linku od modemu. Modem ani
telefon nepoužívejte.
Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k fyzickému zranění nebo ztrátě
dat.
Ke konektorům nebo portům počítače připojujte pouze povolená
zařízení.
Nedotýkejte se antény pomocí elektrického zařízení, například
zásuvky.
Pokud tak neučiníte, může dojít k zásahu elektrickým proudem a
požáru.
Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
LCD panel zavírejte pouze po kontrole, zda je notebook vypnutý.
Pokud manipulujete s počítačovými díly, dodržujte pokyny v
příručce dodané s díly.
Mohlo by dojít k nárůstu teploty a vzniku deformací produktu.
Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození produktu.
Nemačkejte tlačítko vysunutí, když je jednotka CD-ROM v činnosti.
Pokud se z počítače line kouř nebo cítíte zápach spáleniny, odpojte
zástrčku ze zásuvky a okamžitě kontaktujte servisní středisko
společnosti Samsung. Pokud se jedná o notebook s externí
vyjímatelnou baterií, vyjměte externí baterii.
Mohlo by dojít ke ztrátě dat a disk by mohl být náhle vysunut a
způsobit zranění.
Hrozí nebezpečí požáru.
Nepoužívejte poškozené nebo upravené disky CD.
Hrozí nebezpečí poškození produktu nebo osobního zranění.
114
Dodatek
Nepřibližujte produkt k magnetickému poli.
Nevkládejte prsty do slotu na PC karty.
Hrozí nebezpečí zranění nebo zásahu elektrickým proudem.
• Magnetické materiály mohou způsobit selhání produktu nebo
vybití baterie.
Při čištění produktu používejte doporučený roztok na čištění
počítače a počítač používejte pouze když je zcela suchý.
• Magnetismus v počítači může poškodit údaje na magnetických
páscích, například kreditních kartách.
Pokud tak neučiníte, může dojít k zásahu elektrickým proudem nebo
požáru.
Související s upgrady
Metodu nouzového vysunutí disku pomocí svorky na papír je
zakázáno používat, dokud je disk v pohybu. Dávejte pozor, abyste
metodu nouzového vysunutí disku používali pouze, když je optická
disková mechanika zastavena.
Když se dotýkáte produktu nebo dílů, buďte opatrní.
Může dojít k poškození zařízení nebo zranění.
Dávejte pozor, abyste počítačový díl nebo zařízení neupustili.
Hrozí nebezpečí zranění.
Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození produktu.
Nepřibližujte se za provozu tváří k přihrádce optické diskové
mechaniky.
Hrozí nebezpečí zranění vlivem náhlého vysunutí.
115
Dodatek
Nezapomeňte před připojením napájení po opětovném sestavení
uzavřít kryt počítače.
Informace související se zabezpečením a pohybem
Pokud se vaše tělo dotýká interního dílu, hrozí nebezpečí zásahu
elektrickým proudem.
Před přenášením počítače ho správně vypněte, odpojte a
zabezpečte.
Používejte pouze díly schválené společností Samsung.
Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození počítače nebo
způsobit pád vlivem uvolněného kabelu.
Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo poškození produktu.
Pokud přenosný počítač delší dobu nepoužíváte, vybijte baterii a
uložte ji odděleně. (Pro externí a vyjímatelný typ baterie)
Nikdy produkt nerozebírejte nebo neopravujte sami.
Baterie bude zachována v nejlepším stavu.
Pokud je počítač servisován nebo opravován nekvalifikovaným
technikem, nebude se záruka vztahovat na poplatky za opravu. Hrozí
nebezpečí nehody. Používejte autorizovaná servisní střediska Samsung.
Při jízdě vozidlem počítač neovládejte ani nesledujte.
Hrozí nebezpečí dopravní nehody. Soustřeďte se na jízdu.
Chcete-li připojit zařízení, které není vadné nebo schválené
společností Samsung, zeptejte se na zařízení před připojením
v servisním středisku Samsung.
Hrozí nebezpečí poškození produktu.
116
Dodatek
Upozornění na předcházení ztrátě dat (Správa pevného
disku)
Příčiny, které mohou poškodit data na pevném disku a poškození
samotného disku.
• Ke ztrátě dat může dojít vlivem externího nárazu disku při
demontáži nebo montáži počítače.
Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození dat na pevném disku.
• Pevný disk je natolik citlivý na externí náraz, že jeho vlivem může
dojít ke ztrátě dat na povrchu disku.
• Ke ztrátě dat může dojít, když je počítač vypnut nebo resetován
selháním napájení za provozu pevného disku.
• Buďte velmi opatrní, protože pohybem počítače nebo nárazem
do počítače, když je zapnutý, může dojít k poškození dat pevného
disku.
• K neopravitelné ztrátě dat může dojít vlivem infekce počítačovým
virem.
• Společnost Samsung nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu dat
na pevném disku.
• Náhlý náraz nebo pohyb počítače za provozu pevného disku může
způsobit poškození souborů nebo vznik vadných sektorů disku.
• Ke ztrátě dat může dojít vlivem vypnutí napájení za běhu aplikace.
Chcete-li zabránit ztrátě dat vlivem poškození pevného disku, často
zálohujte data.
117
Dodatek
Princip vadných pixelů na LCD obrazovce počítače
Společnost Samsung dodržuje přísné technické údaje týkající se
kvality a spolehlivosti LCD obrazovek. Nicméně existuje malá šance,
že několik pixelů bude vadných. Velký počet vadných pixelů může
způsobit problémy s displejem, ale malý počet vadných pixelů běžně
neovlivňuje výkon počítače.
Standardy kvality společnosti Samsung týkající se vadných pixelů jsou
následující:
• Světlé tečky: 2 nebo méně
• Černé tečky: 4 nebo méně
• Kombinace (světlé a tmavé): 4 nebo méně
Čištění obrazovky LCD
LCD obrazovku vyčistěte pomocí měkké látky navlhčené čisticím
prostředkem na počítače. Při čištění obrazovky pohybujte látkou
jedním směrem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Mohlo by dojít k
poškození LCD obrazovky.
118
Dodatek
Důležité bezpečnostní informace
Nastavení systému
• Před používáním systému si přečtěte a dodržujte všechny
pokyny uvedené na produktu a v dokumentaci. Uložte všechny
bezpečnostní a provozní pokyny pro budoucí použití.
Bezpečnostní pokyny
• Tento produkt nepoužívejte poblíž vody nebo zdroje tepla,
například radiátoru.
Systém je navržen a testován tak, aby splňoval nejnovější normy pro
zařízení informačních technologií. Pro zajištění bezpečnosti produktů je
však důležité, aby bylo na produktu a v dokumentu dodrženo označení
bezpečnostních pokynů.
• Postavte systém na stabilní pracovní povrch.
• Produkt je nutné provozovat pouze pomocí typu napájecího zdroje
uvedeného na provozním štítku.
Chcete-li bránit osobnímu zranění a poškození systému, tak
tyto pokyny vždy dodržujte.
• Ověřte, zda je elektrická zásuvka zařízení snadno dostupná
v případě požáru nebo zkratu.
• Pokud počítač obsahuje přepínač voliče napětí, ověřte, zda se
přepínač nachází ve správné poloze pro vaši oblast.
• Otvory v pouzdru počítače jsou určeny pro účely ventilace. Tyto
otvory neblokujte ani nezakrývejte. Dávejte pozor, abyste při
nastavování pracovní oblasti ponechali okolo systému dostatečný
prostor pro ventilaci, alespoň 6 palců (15 cm). Nikdy nevkládejte
objekty jakéhokoliv druhu do otvorů chlazení počítače.
119
Dodatek
• Ověřte, zda jsou otvory chlazení v dolní části krytu vždy
čisté. Neumisťujte počítač na měkký povrch, mohlo by dojít
k zablokování dolních otvorů chlazení.
Během používání buďte opatrní
• Nešlapejte na napájecí kabel ani na něj nic nepokládejte.
• Na systém nic nerozlévejte. Nejlepší způsob, jak zamezit rozlití
kapaliny, je nejíst a nepít v blízkosti systému.
• Pokud se systémem používáte prodlužovací kabel, ověřte, zda
celkový výkon produktů zapojených na prodlužovacím kabelu
nepřesahuje jmenovitou hodnotu prodlužovacího kabelu.
• Některé produkty obsahují vyměnitelnou baterii CMOS na základní
desce. Pokud dojde k chybné výměně baterie CMOS, hrozí
nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte za stejný nebo odpovídající
typ doporučený výrobcem.
• U notebooků s lesklými okraji displeje doporučujeme uživateli
zvážit výměnu notebooku, protože okraje mohou způsobovat
rušivé odrazy od okolního světla a jasných povrchů.
Baterie likvidujte v souladu s pokyny výrobce. Pokud baterie CMOS
vyžaduje výměnu, ověřte, že tento úkol provede kvalifikovaný
technik.
• I po vypnutí počítače prochází počítačem malé množství
elektrického proudu.
Chcete-li zamezit zásahu elektrickým proudem, vždy odpojujte
všechny napájecí kabely, a před čištěním systému vyjměte baterii a
kabely od modelu ze zásuvek.
120
Dodatek
• Systém odpojte ze zásuvky a vyhledejte servis kvalifikovaného
personálu, když:
Pokyny pro bezpečné používání počítače
1 Při instalaci a používání zařízení dbejte bezpečnostních požadavků
– – Je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.
v uživatelské příručce.
– – Došlo k rozlití kapaliny do systému.
– – Systém nepracuje správně i když jsou dodrženy provozní
pokyny.
2 Zařízení lze používat pouze s vybavením určeným v technických
– – Systém spadl na zem nebo došlo k poškození krytu.
3 Pokud cítíte spáleninu nebo vidíte kouř vycházející z počítače, je
údajích zařízení.
– – Došlo ke změně výkonu systému.
nutné jednotku vypnout a vyjmout baterii. Před dalším použitím je
nutné nechat jednotku zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
4 Servis a opravy zařízení je nutné svěřit autorizovaným servisním
střediskům.
5 Nedovolte činnost přenosného počítače, pokud jeho základna
spočívá delší dobu přímo na kůži. Povrchová teplota základny
během normálního používání vzroste (zvláště pokud je zařízení
napájeno ze sítě). Trvalý kontakt s odhalenou kůží může způsobit
nepohodlí a nakonec popáleniny.
121
Dodatek
Náhradní součásti a příslušenství
Likvidace baterie
Nevhazujte nabíjecí baterie nebo produkty napájené
zabudovanými nabíjecími bateriemi do odpadu.
Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem.
Chcete-li omezit riziko požáru, používejte pouze kabel
komunikační sítě č. 26 AWG nebo větší.
Pro informace týkající se likvidace baterií, které nelze použít nebo dále
nabíjet, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. Při likvidaci
starých baterií dodržujte všechny místní předpisy.
Tento produkt nepoužívejte v oblastech s označením
Nebezpečné. Tyto oblasti zahrnují oblasti péče o pacienty v
lékařských a zubních ordinacích, prostředí s vysokým obsahem
kyslíku nebo průmyslové oblasti.
POKUD DOJDE K VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP, HROZÍ
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.
122
Dodatek
Bezpečnost laseru
Připojte a odpojte síťový adaptér
Všechny systémy vybavené jednotkami CD nebo DVD odpovídají
příslušným bezpečnostním normám, včetně normy IEC 60825-1.
Laserová zařízení v těchto komponentách jsou klasifikována jako
„Laserové produkty 1. třídy“ podle normy vyzařovaného výkonu
amerického ministerstva zdravotnictví a služeb pro obyvatelstvo
(DHHS). Pokud bude jednotka vyžadovat servis, kontaktujte
autorizovanou servisní dílnu.
Zařízení je nutné nainstalovat poblíž snadno dostupné elektrické
zásuvky.
Neodpojujte napájecí kabel taháním za šňůru. Pevně uchopte
zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
Požadavky napájecího kabelu
Sada napájecího kabelu (všechny zástrčky, kabely a zástrčka Síťového
adaptéru) obdržená s počítačem splňuje požadavky na používání v
zemi, ve které jste zakoupili vaše zařízení.
• Poznámka o bezpečnosti laseru: Používání ovladačů,
nastavení nebo provádění jiných postupů, než uvedených
v této příručce mohou vést k nebezpečnému vystavení se
záření. Chcete-li zabránit vystavení se laserovým paprskům,
nepokoušejte se otevírat kryt jednotky CD nebo DVD.
Sady napájecích kabelů pro používání v jiných zemích musí splňovat
požadavky země, ve které počítač používáte. Pro další informace týkající
se požadavků sady napájecího kabelu kontaktujte autorizovaného
prodejce, obchodníka nebo poskytovatele služeb.
• Pokud dojde k otevření provozní část, dochází k záření
laseru třídy 1M. Zařízení nesledujte přímo pomocí optických
nástrojů.
• Po otevření je přítomno neviditelné laserové záření třídy 3B.
Nedovolte vystavení se paprsku.
123
Dodatek
Informace o splnění zákonných
požadavků a předpisů
Obecné požadavky
Požadavky uvedené níže platí pro všechny země:
• Všechny sady napájecích kabelů musí být schváleny vhodnými
akreditovaným agenturami odpovědnými za ověřování v zemi, ve
které bude sada napájecího kabelu používána.
Pokyny týkající se bezdrátových zařízení
• Sada napájecího kabelu musí mít minimální proudovou kapacitu
7A a jmenovité napětí 125 nebo 250 V AC, dle potřeby napájecích
systémů dané země. (pouze USA)
(Je-li přístroj vybaven pásmem 2,4 G nebo 5 G)
V systému vašeho notebooku mohou být přítomna (vestavěna)
nízkonapěťová rádiová zařízení sítě LAN (bezdrátová komunikační
zařízení využívající rádiovou frekvenci (RF)), pracující v pásmu 2,4 GHz/
5 GHz. V následující části je uveden všeobecný přehled různých aspektů
souvisejících s provozem bezdrátového zařízení.
• Sdružovač přístroje musí splňovat mechanickou konfiguraci
konektoru EN 60 320/IEC 320 list normy C7 (nebo C5) pro spojování
se vstupem přístroje v počítači.
Další omezení, bezpečnostní opatření a záležitosti týkající se
konkrétních zemí jsou uvedeny v částech věnovaných jednotlivým
zemím (nebo v částech věnovaných skupinám zemí). Bezdrátová
zařízení ve vašem systému jsou kvalifikována pouze pro použití v
zemích identifikovaných na značkách schválení rádiových zařízení na
štítku se jmenovitými údaji systému. Pokud země, v níž budete zařízení
používat, není uvedena v seznamech, informace o požadavcích vám
poskytne místní institut pro schválení rádiových zařízení. Bezdrátová
zařízení podléhají přísným předpisům a jejich používání nemusí být
povoleno.
124
Dodatek
• Bezdrátová komunikace na rádiové frekvenci může rušit
vybavení komerčních letadel. Aktuální předpisy týkající se
letecké přepravy vyžadují vypnutí bezdrátových zařízení
během cestování letadlem.
Komunikační zařízení 802.11a/b/g/n (označované také jako
bezdrátový Ethernet nebo Wifi) a Bluetooth jsou příklady
zařízení, která zajišťují bezdrátovou komunikaci.
Síla pole rádiové frekvence jednoho bezdrátového zařízení nebo
více bezdrátových zařízení, která mohou být vestavěna ve vašem
notebooku, zdaleka nedosahují mezinárodních limitů pro vystavení
se působení rádiové frekvence, známých k tomuto datu. Protože
bezdrátová zařízení (která mohou být vestavěna ve vašem notebooku)
vyzařují méně energie, než kolik povolují bezpečnostní standardy a
doporučení pro rádiové frekvence, je výrobce přesvědčen, že jejich
použití je bezpečné. Bez ohledu na úrovně výkonu je třeba dbát na to,
aby byla tato zařízení během provozu jen v minimálnímu kontaktu s
lidmi.
• V prostředích, kde je nebezpečí rušení ostatních zařízení
nebo služeb škodlivé nebo chápáno jako škodlivé, může
být možnost používání bezdrátového zařízení zakázána
nebo vyloučena. Letiště, nemocnice a místa s atmosférou
bohatou na kyslík nebo hořlavé plyny jsou několika příklady,
kde může být použití bezdrátových zařízení zakázáno nebo
vyloučeno. Pokud si v některém prostředí nejste jisti, zda je
používání bezdrátových zařízení postihováno, požádejte
před použitím nebo zapnutím bezdrátového zařízení
odpovědnou osobu o oprávnění.
Některé okolnosti vyžadují omezení bezdrátových zařízení.
Příklady běžných omezení jsou uvedeny na další stránce:
• Omezení týkající se použití bezdrátových zařízení se v
jednotlivých zemích liší. Protože je váš systém vybaven
bezdrátovým zařízením, pokud s tímto systémem cestujete
do cizích zemí, zjistěte si ještě před přestěhováním nebo
cestou u registračních úřadů pro rádiové vysílání, zda je v
zemi určení omezeno použití bezdrátového zařízení.
125
Dodatek
• Pokud byl váš systém dodán s vestavěným interním
bezdrátovým zařízením, pokud nejsou všechny kryty a
stínění na místě a systém není zcela smontován.
Spojené státy americké
Bezpečnostní požadavky a upozornění v USA a Kanadě
• Servis bezdrátového zařízení nemůže provádět uživatel.
Neprovádějte na nich žádné úpravy. Úprava bezdrátového
zařízení způsobí neplatnost oprávnění k jeho používání.
Servisní služby vám poskytne výrobce bezdrátového
zařízení.
Nedotýkejte se antény ani s ní nepohybujte, pokud přístroj právě vysílá
nebo přijímá.
Nedržte žádnou součást obsahující rádio tak, aby byla anténa během
přenosu velmi blízko jakýchkoli odhalených částí těla, především
obličeje a očí, nebo se jich dotýkala.
• Používejte pouze ovladače schválené pro zemi, v níž se
bude zařízení používat. Další informace naleznete v sadě pro
obnovu systému od výrobce nebo se obraťte na technickou
podporu výrobce.
Nepoužívejte rádio ani se nepokoušejte přenášet data, pokud není
připojena anténa. V opačném případě může dojít k poškození antény.
Použití v konkrétních prostředích:
Použití bezdrátových zařízení na nebezpečných místech je omezeno
nařízeními osob odpovědných za bezpečnost v takových prostředích.
Použití bezdrátových zařízení v letadlech se řídí pokyny Leteckého
úřadu (FAA neboli Federal Aviation Administration).
Použití bezdrátových zařízení v nemocnicích je omezeno podle nařízení
stanovených jednotlivými nemocnicemi.
126
Dodatek
Varování týkající se blízkosti výbušného zařízení
Rádiové zařízení podle Části 15 pracuje na základě nerušení
s ostatními zařízeními pracujícími na této frekvenci. Veškeré
změny nebo úpravy uvedeného produktu, které nejsou
výslovně schváleny společností Intel, by mohly způsobit
neplatnost oprávnění k jeho používání.
Nepoužívejte přenosný vysílač (například bezdrátové síťové
zařízení) blízko nekrytých rozbušek nebo ve výbušném
prostředí, pokud zařízení není upraveno tak, aby splňovalo
požadavky pro toto použití.
Upozornění týkajíc se použití v letadlech
Neúmyslný vysílač podle předpisů úřadu FCC, část 15
Předpisy institucí FCC a FAA zakazují provozovat bezdrátová
zařízení využívající rádiovou frekvenci v letadlech, protože by
jejich signály mohly rušit velmi důležité přístroje letadla.
Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů úřadu FCC. Provoz podléhá
následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat
škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně
rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Jiná bezdrátová zařízení
Bezpečnostní upozornění týkající se jiných zařízení v bezdrátové síti:
Vyhledejte si informace v dokumentaci dodané spolu s adaptéry
bezdrátové sítě Ethernet nebo s jinými zařízeními v bezdrátové síti.
127
Dodatek
Toto vybavení bylo testováno a bylo prokázáno, že splňuje
limity pro digitální zařízení třídy B, je v souladu s částí
15 předpisů úřadu FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby
byla zaručena přiměřená ochrana proti škodlivému rušení při
instalaci v obytných zónách.
V případě potřeby by měl uživatel požádat o radu prodejce nebo
technika zkušeného v oblasti rádií/televizorů. Praktickým zdrojem
informací pro uživatele může být tato příručka: „Informace o rušení“.
Je k dispozici v místních kancelářích úřadu FCC. Naše společnost není
odpovědná za rádiové ani televizní rušení způsobené neoprávněnými
úpravami tohoto vybavení nebo výměnou nebo připojením jiných
spojovacích kabelů a vybavení než těch, které jsou specifikovány naší
společností. Náprava je na odpovědnosti uživatele. S tímto systémem
používejte pouze stíněné datové kabely.
Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat
vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a
používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení,
k němuž by při správné instalaci nedošlo.
Pokud toto zařízení působí škodlivé rušení rádiového nebo
televizního příjmu, což je možné určit pomocí vypnutí a
zapnutí zařízení, je uživatel vyzýván, aby se pokusil napravit
rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:
• Přeorientujte nebo přesuňte anténu přijímající signál.
• Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke
kterému je připojen přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo technikem zkušeným v oblasti
rádií/televizorů.
128
Dodatek
Úmyslný vysílač podle předpisů úřadu FCC, část 15
Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(Je-li přístroj vybaven pásmem 2,4 G nebo 5 G)
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení
musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit
nežádoucí provoz.
V systému vašeho notebooku mohou být přítomna (vestavěna)
nízkonapěťová rádiová zařízení sítě LAN (bezdrátová komunikační
zařízení využívající rádiovou frekvenci (RF)), pracující v pásmu 2,4 GHz/
5 GHz. Tato část platí pouze v případě, že jsou uvedená zařízení
přítomna. Přítomnost bezdrátových zařízení si ověřte na štítku systému.
Servis bezdrátového zařízení nemůže provádět uživatel.
Neprovádějte na nich žádné úpravy.
Úprava bezdrátového zařízení způsobí neplatnost oprávnění k
jeho používání. Servisní služby vám poskytne výrobce zařízení.
Pokud štítek systému obsahuje identifikační číslo úřadu FCC, jsou
bezdrátová zařízení, která mohou být ve vašem systému, kvalifikována
pouze pro použití ve Spojených státech.
Použití tohoto zařízení je omezeno pouze na interiéry, vzhledem k
jeho provozu v rozsahu frekvencí 5,15 až 5,25 GHz. Úřad FCC vyžaduje,
aby byl tento produkt používán v interiérech, je-li rozsah frekvencí
5,15 až 5,25 GHz, aby se snížila možnost škodlivého rušení kanálových
mobilních satelitních systémů. Jako primární uživatelé pásem 5,25 až
5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz jsou přiřazeny vysoce výkonné radary. Tyto
radarové stanice mohou způsobit rušení tohoto zařízení anebo mohou
toto zařízení poškodit.
129
Dodatek
Zdravotní a bezpečnostní informace
Limit vystavení určený komisí FCC pro bezdrátová zařízení je stanoven
v jednotkách označovaných SAR. SAR je míra pohlcování záření RF
lidským tělem vystaveným jednotkám wattů na kilogram
(W/kg). Komise FCC vyžaduje, aby bezdrátová zařízení nepřekračovala
bezpečnostní limit 1,6 wattu na kilogram (1,6 W/kg). Limit vystavení
FCC v sobě zahrnuje výraznou bezpečnou rezervu pro zajištění větší
ochrany populace a z důvodů odchylek při měření.
Vystavení vysokofrekvenčním signálům (RF)
Informace o certifikaci (SAR)
V tomto výrobku může být vestavěný radiovysílač a radiopřijímač.
Je vyroben tak, aby nedošlo k překročení limitu vystavení
vysokofrekvenčnímu záření (RF) stanovenému komisí Federal
Communications Commission (FCC) vlády Spojených států. Limity
vystavení FCC jsou odvozeny od doporučení dvou odborných
organizací, NCRP a IEEE. V obou případech byla doporučení
vytvořena vědeckými a technickými odborníky z oboru a vládními a
akademickými odborníky na základě rozsáhlých zkoumání vědecké
literatury týkající se biologických vlivů vysokofrekvenčního záření (RF).
Testy SAR se provádějí ve standardizovaných provozních podmínkách
schválených komisí FCC, a to na bezdrátovém přenosu s nejvyšším
certifikovaným výkonem ve všech testovaných pásmech. Ačkoli je
hodnota SAR stanovena jako nejvyšší certifikovaný výkon, skutečná
hodnota SAR zařízení se může během provozu pohybovat výrazně pod
tímto maximem. Zařízení je totiž navrženo tak, aby dokázalo pracovat
při různých výkonech, avšak k připojení k síti je vyžadován pouze
nejnutnější výkon. Obecně platí, že čím blíže se nacházíte k anténě
základny bezdrátového připojení, tím nižší je výkon.
130
Dodatek
Před uvedením nového modelu na trh musí být výrobek otestován
a certifikován komisí FCC, že nepřekračuje limit vystavení stanovený
touto komisí. Testy každého modelu se provádějí v polohách a místech
(např. ve spodní části výrobku) dle potřeb komise FCC.
Kanada
Tento model byl testován pro použití na těle a splňuje podmínky
vystavení RF komise FCC při použití příslušenství společnosti Samsung
určeného pro tento výrobek. Nesplnění výše uvedených omezení může
způsobit porušení podmínek vystavení RF komise FCC.
Tento digitální přístroj nepřesahuje limity třídy B emisí rádiového šumu
z digitálních přístrojů, které jsou stanoveny v předpisech týkajících se
rušení, vydaných úřadem Industry Canada.
Neúmyslný vysílač podle ustanovení ICES-003
Úmyslný vysílač podle ustanovení RSS 210
Informace SAR tohoto a dalších modelů naleznete online na webových
stránkách http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Výrobek můžete na
těchto stránkách vyhledat prostřednictvím čísla ID FCC uvedeného
na výrobku. Někdy může být nutné vyjmout baterii, abyste číslo našli.
Jakmile budete mít číslo ID FCC konkrétního výrobku, postupujte podle
pokynů na webových stránkách a měli byste nalézt typickou nebo
maximální hodnotu SAR tohoto výrobku.
Toto zařízení splňuje standard RSS 210 stanovený úřadem Industry
Canada. Provoz zařízení podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Toto
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí
přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho
nežádoucí provoz.
131
Dodatek
(Je-li přístroj vybaven pásmem 2,4 G nebo 5 G)
Pojem „IC“ před číslem certifikace zařízení označuje pouze to, že zařízení
splňuje normy stanovené úřadem Industry Canada. Aby bylo omezeno
možné rušení ostatních uživatelů, je třeba vybrat anténu a její příjem
tak, aby ekvivalentní izotropně vyzářený výkon (EIRP) nebyl vyšší než
požadovaný výkon pro úspěšnou komunikaci. Za účelem zabránění
rádiovému rušení licencované služby je toto zařízení určeno pouze pro
použití v interiéru a dále od oken, aby bylo zajištěno maximální stínění.
Vybavení (nebo jeho vysílací anténa), které je instalováno v exteriéru,
podléhá licenci.
V systému vašeho notebooku mohou být přítomna (vestavěna)
nízkonapěťová rádiová zařízení sítě LAN (bezdrátová komunikační
zařízení využívající rádiovou frekvenci (RF)), pracující v pásmu 2,4 GHz/
5 GHz. Tato část platí pouze v případě, že jsou uvedená zařízení
přítomna. Přítomnost bezdrátových zařízení si ověřte na štítku systému.
Pokud štítek systému obsahuje identifikační číslo úřadu Industry
Canada, jsou bezdrátová zařízení, která mohou být ve vašem systému,
kvalifikována pouze pro použití v Kanadě.
132
Dodatek
Výstupní výkon bezdrátového zařízení (nebo více bezdrátových
zařízení), která mohou být vestavěna ve vašem notebooku, zdaleka
nedosahuje limitů pro vystavení se působení rádiových frekvencí
stanovených úřadem Industry Canada.
Při používání bezdrátové sítě LAN standardu IEEE 802.11a je použití
tohoto produktu je omezeno pouze na interiéry, vzhledem k jeho
provozu v rozsahu frekvencí 5,15 až 5,25 GHz. Úřad Industry Canada
vyžaduje, aby byl tento produkt používán v interiérech, je-li rozsah
frekvencí 5,15 až 5,25 GHz, aby se snížila možnost škodlivého rušení
kanálových mobilních satelitních systémů. Jako primární uživatel
pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz je přiřazeny vysoce výkonný
radar. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení tohoto zařízení
anebo mohou toto zařízení poškodit.
Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1)
Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí
přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí
provoz.
Za účelem zabránění rádiovému rušení licencované služby je
toto zařízení určeno pouze pro použití v interiéru a dále od
oken, aby bylo zajištěno maximální stínění. Vybavení (nebo
jeho vysílací anténa), které je instalováno v exteriéru, podléhá
licenci.
Maximální povolený zisk antény určené pro použití s tímto zařízením je
6 dBi, aby splňoval limity E.I.R.P stanovené pro rozsah frekvencí 5,25 až
5,35 GHz a 5,725 až 5,85 GHz při provozu mezi dvěma body.
Servis bezdrátového zařízení nemůže provádět uživatel.
Neprovádějte na nich žádné úpravy. Úprava bezdrátového
zařízení způsobí neplatnost oprávnění k jeho používání.
Servisní služby vám poskytne výrobce zařízení.
133
Dodatek
Evropská unie
European Radio Approval Information (for products
fitted with EU-approved radio devices)
Označení CE a upozornění na dodržování zákonů a
předpisů platné v Evropské unii
V systému vašeho notebooku, který je určen pro použití doma nebo
v kanceláři, mohou být přítomna (vestavěna) nízkonapěťová rádiová
zařízení sítě LAN (bezdrátová komunikační zařízení využívající rádiovou
frekvenci (RF)), pracující v pásmu 2,4 GHz/5 GHz. Tato část platí pouze v
případě, že jsou uvedená zařízení přítomna. Přítomnost bezdrátových
zařízení si ověřte na štítku systému.
Produkty určené k prodeji ve státech Evropské unie jsou opatřeny
značkou CE (Conformité Européene), která informuje o splnění
požadavků příslušných směrnic a evropských standardů a jejich
doplňků, které jsou uvedeny dále. Toto zařízení je také nositelem
identifikátoru třídy 2.
Následující informace platí pouze pro systémy opatřené značkou CE
.
Pokud se na štítku systému nachází značka CE
spolu s registračním
číslem notifikovaného orgánu a symbolem upozornění, jsou
bezdrátová zařízení, která mohou být přítomna ve vašem systému,
kvalifikována pouze pro použití v Evropské unii nebo v souvisejících
oblastech.
Evropské směrnice
Toto vybavení informačních technologií bylo testováno a bylo
prokázáno, že splňuje požadavky těchto evropských směrnic:
• Směrnice EMC Directive 2004/108/EC
Výstupní výkon bezdrátového zařízení nebo více bezdrátových zařízení,
která mohou být vestavěna ve vašem notebooku, zdaleka nedosahuje
limitů pro vystavení se působení rádiových frekvencí stanovených
Evropskou komisí prostřednictvím směrnice R&TTE Directive.
• Směrnice Low Voltage Directive 2006/95/EC
• Směrnice R&TTE Directive 1999/5/EC
Nízké pásmo 5,15–5,35 GHz je určeno pouze pro použití v interiérech.
Konkrétní země nebo oblasti naleznete dále, pod nadpisem
„Omezení v evropském hospodářském prostoru“, v informacích
o omezeních týkajících se standardů 802.11b a 802.11g.
134
Dodatek
Prohlášení o dodržování zákonů a předpisů EU R&TTE
Stát
Stát
Popis
Samsung tímto prohlašuje, že
tento Notebook PC je ve shodě se
základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Eesti[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung
seadme Notebook PC vastavust
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele.
Undertegnede Samsung erklærer
herved, at følgende udstyr Notebook
PC overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF.
English
Hereby, Samsung, declares that
this Notebook PC is in compliance
with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
Español[Spanish]
Por medio de la presente Samsung
declara que el Notebook PC cumple
con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva
1999/5/CE.
Popis
Česky[Czech]
Dansk[Danish]
Deutsch[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass
sich das Gerät Notebook PC
in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.
135
Dodatek
Stát
Popis
Ελληνική[Greek]
Stát
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français[French]
Par la présente Samsung déclare que
l’appareil Notebook PC est conforme
aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
Italiano[Italian]
Con la presente Samsung dichiara
che questo Notebook PC è conforme
ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla
direttiva 1999/5/CE.
136
Popis
Latviski[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook
PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių[Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis
Notebook PC atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
Nederlands[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat
het toestel Notebook PC in
overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Malti[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara
li dan Notebook PC jikkonforma
mal-ħtiāijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li
hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Dodatek
Stát
Popis
Magyar[Hungarian]
Stát
Alulírott, Samsung nyilatkozom,
hogy a Notebook PC megfelel
a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
Polski[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza,
Ŝe Notebook PC jest zgodny
z zasadniczymi wymogami
oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC.
Português[Portuguese]
Samsung declara que este Notebook
PC está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
137
Popis
Slovensko[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook
PC v skladu z bistvenimi zahtevami
in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Slovensky[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že
Notebook PC spĺňa základné
požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että
Notebook PC tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Svenska[Swedish]
Härmed intygar Samsung
att denna Notebook PC står
I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG.
Dodatek
Stát
Chcete-li zobrazit Prohlášení o shodě pro tento produkt
(k dispozici jen v angličtině), přejděte na stránku:
http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support a poté vyhledejte číslo modelu
příslušného produktu.
Popis
Íslenska[Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því
að Notebook PC er í samræmi við
grunnkröfur og aðrar kröfur, sem
gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk[Norwegian]
Samsung erklærer herved at utstyret
Notebook PC er i samsvar med
de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]
Jestliže Prohlášení o shodě pro daný model není k dispozici na
webových stránkách naší společnosti, obraťte se prosím na místního
distributora nebo na níže uvedenou adresu.
doc.eu@samsung.com
Bu belge ile, Samsung bu Notebook
PC’nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin
temel gerekliliklerine ve ilgili
hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Informace od výrobce
Společnost Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Společnost Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, Čína
Tel: +86-512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
138
Informace o webových stránkách nebo telefonním čísle střediska
služeb zákazníkům společnosti Samsung naleznete v části Záruka.
Případně se můžete obrátit na obchodníka, u něhož jste tento produkt
zakoupili.
Dodatek
Omezení v evropském hospodářském prostoru
Evropská varianta je určena pro použití v celém Evropském
hospodářském prostoru. Avšak oprávnění k použití je dále omezeno
v konkrétních zemích nebo oblastech v rámci jednotlivých zemí, a to
následovně:
Místní omezení používání rádiových zařízení standardu
802.11b/802.11g
Poznámka pro integrátora: Následující prohlášení o místních omezeních
musejí být publikována ve veškeré dokumentaci pro koncové uživatele,
pokud systém nebo produkt obsahuje bezdrátový produkt.
Obecné
Evropské standardy nařizují maximální vyzařovaný přenosový výkon
100 mW efektivního izotropického vyzařovaného výkonu (EIRP) a
rozsah frekvencí 2 400 MHz–2 483,5 MHz.
Vzhledem k tomu, že frekvence využívané bezdrátovými
zařízeními LAN standardu 802.11b/802.11g ještě nemusejí
být harmonizovány ve všech zemích, jsou produkty
802.11b/802.11g určeny pouze pro použití v konkrétních
zemích nebo oblastech a nelze je provozovat v jiných zemích
ani oblastech než zemích v těch, pro které jsou určeny.
Nízké pásmo 5,15–5,35 GHz je určeno pouze pro použití v interiérech.
Jako uživatel těchto produktů je na vaší odpovědností zajistit,
aby byly produkty používány pouze v zemích nebo oblastech,
pro které byly určeny, a také ověřit, zda jsou nakonfigurovány
pro správný výběr pásma a kanálu pro danou zemi nebo oblast
použití. jakákoli odchylka od přípustných nastavení a omezení
v zemi nebo oblasti použití by mohla představovat porušení
místních zákonů, které může být trestné.
139
Dodatek
Belgie
Upozornění RTC
Určeno pro venkovní soukromé použití na veřejných místech, pro
vzdálenosti menší než 300 m není nutná registrace. Pro vzdálenosti
větší než 300 m se musíte zaregistrovat u Belgického institutu pro
poštovní služby a telekomunikace (BIPT). Pro venkovní komerční
použití musíte získat licenci od institutu BIPT. Pro registraci nebo získání
licence kontaktujte společnost BIPT.
UPOZORNĚNÍ: V případě chybné výměny baterie může dojít k výbuchu.
Baterii vyměňujte pouze za stejný nebo odpovídající typ doporučený
výrobcem. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny výrobce.
Další jazyky naleznete v příslušných příručkách.
Francie
Nízké pásmo 5,15–5,35 GHz je určeno pouze pro použití v interiérech.
140
Dodatek
Informace o Symbolu WEEE
Správná likvidace baterií nacházejících se v tomto
produktu
Správná likvidace tohoto produktu
(Odpad z elektrických a elektronických zařízení)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Pb
Toto označení baterie, návodu nebo obalu znamená,
že baterie v tomto produktu nelze na konci životnosti
likvidovat společně s ostatním komunálním odpadem. Tam, kde jsou
označeny chemické značky Hg, Cd nebo Pb, znamená to, že baterie
obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo přesahující referenční hodnoty
uvedené ve směrnici EC Directive 2006/66. Pokud nejsou baterie
zlikvidovány správně, mohou poškodit lidské zdraví nebo životní
prostředí.
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení produktu, příslušenství nebo literatury
znamená, že produkt a jeho elektronické příslušenství
(například nabíječka, sluchátka, kabel USB) nelze na konci životnosti
likvidovat s ostatním komunálním odpadem. Chcete-li zabránit
možnému znečištění životního prostředí či poškození lidského zdraví
způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tento
produktů od jiných typů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste
přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů.
Za účelem ochrany přírodních zdrojů a podpory opakovaného využití
materiálů oddělte baterie od jiných typů odpadu a recyklujte je
prostřednictvím místního bezplatného systému vracení baterií.
Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce,
u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a získat
informace o tom, kam a jak mohou tyto produkty dopravit za účelem
recyklace bezpečné pro životní prostředí.
Důležité upozornění pro zákazníky
Jako odpojovací prvek přístroje od elektrické sítě je použito
síťové vidlice, která musí zůstat po celou dobu provozu
přístroje snadno ovladatelná.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat
podmínky kupní smlouvy. Tento produkt a jeho elektronická
příslušenství by neměla být likvidována spolu s ostatním komerčním
odpadem.
141
Dodatek
Certifikace TCO (pouze u
odpovídajících modelů)
Použitelnost – skvělé pro vás
• Dobrá vizuální ergonomie a kvalita obrazu zajišťující nejvyšší výkon
a minimální riziko únavy očí Řada požadavků v oblasti svítivosti,
kontrastu, rozlišení a barev
Blahopřejeme! Tento výrobek má certifikaci TCO
Certified (použitelnost a ochrana životního prostředí).
• Navrženo s možností připojit externí displej, klávesnici a myš
(doporučeno v případech, kdy pracujete s notebookem nebo
netbookem delší dobu)
• Ergonomický design klávesnice – jednoduché použití a dobrá
čitelnost
• Plně testováno v souladu s důslednými bezpečnostními normami
• Nízké emise elektrického a magnetického pole Nízké úrovně
akustického šumu
Výrobek, který jste zakoupili, má štítek certifikace TCO Certified. To
znamená, že tento počítač byl navržen, vyroben a otestován v souladu
s těmi nejpřísnějšími kritérii týkajícími se výkonu a ochrany životního
prostředí na světě. Proto je tento vysoce výkonný výrobek navržen s
ohledem na uživatele a na minimalizaci vlivu na klima a naše životní
prostředí.
TCO Certified je program zaštítěný třetí stranou, což garantuje,
že je každý model výrobku testován akreditovanou nestrannou
testovací laboratoří. Veškerá kritéria byla vytvořena společností TCO
Development ve spolupráci s vědci, produktovými odborníky, uživateli
a výrobci z celého světa.
Zde je přehled některých funkcí tohoto výrobku:
142
Dodatek
Prostředí – skvělé pro planetu
• Značka dokazuje celopodnikovou sociální zodpovědnost a má
zavedený systém správy certifikací pro životní prostředí (EMAS
nebo ISO 14001)
• Velmi nízká spotřeba energie v nečinném i pohotovostním režimu
snižuje vliv na podnebí
• Omezení používání nebezpečných látek: samozhášecí látky s
příměsí chlóru a bromu, změkčovadla, plasty a těžké kovy, např.
kadmium, rtuť, olovo a šestimocný chrom (zákaz používání rtuti
a omezení nebezpečných samozhášecích látek překonávají
požadavky normy RoHS)
• Výrobek i jeho obal je možné recyklovat
Společnost umožňuje zpětný odběr použitých výrobků
Další informace naleznete na webové stránce
www.tcodevelopment.com
TCO Certified – technologie pro vás a vaši planetu
TCOF1190 – Dokument TCO verze 2.0
143
Některý obsah v počítači se může v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru a modelu počítače lišit a může se bez předchozího
upozornění změnit.
www.samsung.com
Czech. 07/2013 Rev. 1.3
Download PDF

advertising