Samsung | SAMSUNG WB5000 | Samsung WB5000 Uživatelská přiručka

WB5000
User Manual
Pokyny
Seznámení s fotoaparátem
Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup.
Instalace ovladače a
aplikace
Chcete-li používat fotoaparát spolu s
počítačem, musíte nejdříve nainstalovat
aplikační software. Poté můžete snímky
exponované fotoaparátem ukládat do
počítače a upravovat pomocí editačního
programu. (str.104~106)
Pořízení snímku
Exponujte snímek. (str. 21)
Připojení kabelu
rozhraní USB
Dodaný kabel USB zapojte do portu
USB počítače a do propojovacího
konektoru USB na fotoaparátu. (str. 107)
Kontrola zapnutí
fotoaparátu
Zkontrolujte, zda je fotoaparát
zapnutý. Pokud je vypnutý, zapněte
jej stiskem tlačítka na fotoaparátu.
Kontrola
[Vyměnitelný disk]
Spusťte aplikaci Průzkumník systému
Windows a vyhledejte položku
[Vyjímatelný disk]. (str. 108)
Děkujeme, že jste si zakoupili digitální fotoaparát Samsung.
Před použitím fotoaparátu si důkladně prostudujte tento návod.
Potřebujete-li služby poprodejního servisu, přineste do servisního
střediska fotoaparát včetně příslušenství, které by mohlo být
zdrojem poruchy (např. baterii, paměťovou kartu atd.).
Chcete-li se vyhnout možnému zklamání, před použitím (např.
na významné události, výletu atd.) nejdříve zkontrolujte řádnou
činnost fotoaparátu. Společnost Samsung nenese žádnou
odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené chybnou funkcí
fotoaparátu.
Tuto příručku uschovejte na bezpečném místě.
Pokud použijete ke kopírování obrázků z paměťové karty do
počítače čtečku karet, snímky mohou být poškozené. Před
přenosem snímků z fotoaparátu do počítače zkontrolujte, zda k
propojení fotoaparátu a počítače používáte kabel USB dodaný
s fotoaparátem. Nezapomeňte, že výrobce nenese žádnou
odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat na paměťové kartě z
důvodů použití čtečky paměťových karet.
Obsah, obrázky a technické údaje obsažené v této uživatelské
příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Ä Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation, Inc. v USA a dalších
zemích.
Ä Logo Apple, Mac a QuickTime jsou registrované obchodní
známky společnosti Apple computer.
Ä Adobe a Reader jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky v USA a dalších zemích.
Ä Všechny další obchodní nebo výrobní známky uvedené v této
příručce jsou registrovanými ochrannými známkami nebo
ochrannými známkami příslušných ¿rem.
001
Nebezpeþí
Varování
NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečné situace, které mohou
vést ke zranění nebo smrti osob.
VAROVÁNÍ označuje bezprostředně nebezpečné situace, které mohou
vést k vážnému zranění nebo smrti osob.
Nepokoušejte se fotoaparát jakýmkoliv způsobem upravovat. Pokud
Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti lidí nebo zvířat. Aktivace
tak učiníte, můžete způsobit požár, zranění, úraz elektrickým
proudem nebo vážně poškodit fotoaparát. Kontrola vnitřních částí,
údržba a opravy mohou být prováděny pouze autorizovaným servisním
střediskem fotoaparátů Samsung.
Tento výrobek neumísťujte v blízkosti hořlavých nebo vznětlivých plynů
– mohli byste tím zvýšit riziko exploze.
Pokud do fotoaparátu vnikla jakákoliv tekutina nebo cizí předmět,
nepoužívejte ho. Přístroj neprodleně vypněte a odpojte jej od
napájecího zdroje. Kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní
středisko fotoaparátů Samsung. Nepokračujte v používání fotoaparátu,
protože hrozí jeho vznícení, případně úraz elektrickým proudem.
Do přístupových otvorů na fotoaparátu (jako je např. štěrbina pro
zasunutí paměťové karty, prostor baterie) nevkládejte ani nezasouvejte
žádné kovové, hořlavé nebo jiné cizí předměty. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Pokud máte vlhké ruce, s fotoaparátem nemanipulujte. Hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
002
blesku přímo u očí může vést k poškození zraku.
Z bezpečnostních důvodů uchovejte tento výrobek mimo dosah dětí a
zvířat a zabraňte tak možným nehodám, např.:
- Spolknutí baterie nebo malých součástí. V případě nehody ihned
vyhledejte lékaře.
- Pohyblivé části fotoaparátu mohou způsobit zranění.
Baterie a fotoaparát se mohou vlivem dlouhého používání zahřát
a způsobit nefunkčnost fotoaparátu. Pokud se tak stane, nechte
fotoaparát několik minut v klidu, aby mohl vychladnout.
Fotoaparát nevystavujte příliš vysokým teplotám, např. v uzavřeném
automobilu, na přímém slunci či na jiných místech s extrémními
teplotami. Působení vysokých teplot může nepříznivě působit na
pouzdro fotoaparátu a jeho vnitřní komponenty, případně může
způsobit požár.
Během používání nezakrývejte fotoaparát ani nabíječku. Tělo přístroje
se může přehřát a zdeformovat nebo způsobit požár. Fotoaparát i
jeho příslušenství používejte výhradně v dobře větraných místech.
UpozornČní
UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečné situace, které mohou
vést k lehkému nebo středně závažnému zranění.
Netěsnící, přehřáté nebo poškozené baterie mohou způsobit požár
nebo zranění.
- Ve fotoaparátu používejte jen stanovenou a doporučenou baterii.
- Zkratovanou, přehřátou nebo poškozenou baterii nevhazujte do ohně.
- Nevkládejte baterii s opačnou polaritou.
Neplánujete-li fotoaparát delší dobu používat, baterii vyjměte. Z baterie by mohl
uniknout elektrolyt, který vyvolává korozi, a trvale poškodit součásti fotoaparátu.
Nepoužívejte blesk, pokud se jej dotýkáte rukama nebo jakýmkoli předmětem.
Nedotýkejte se blesku po jeho opakovaném používání. Mohlo by dojít k popálení.
Pokud je fotoaparát připojen k síťovému adaptéru a je zapnutý, nepohybujte s ním.
Po použití vždy nejdříve fotoaparát vypněte a potom odpojte kabel z elektrické
zásuvky. Poté, ještě než s fotoaparátem pohnete, se ujistěte, zda jsou odpojeny
všechny propojovací kabely jiných zařízení. Pokud tak neučiníte, můžete kabely
nebo konektory poškodit a způsobit požár či úraz elektrickým proudem.
Dejte pozor, abyste se nedotýkali objektivu nebo jeho krytu. Předejdete
tak rozmazaným snímkům a případnému poškození fotoaparátu.
Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
Používáte-li fotoaparát při nízkých teplotách, mohou nastat následující
případy. Nejedná se o závadu přístroje a správná činnost přístroje
bude obvykle obnovena při normální teplotě.
- Zapnutí LCD displeje trvá déle a zobrazované barvy se mohou lišit od
skutečných.
- Po změně kompozice může přetrvávat obraz na LCD displeji.
Ponecháte-li v blízkosti pouzdra fotoaparátu kreditní kartu, může se
její záznam poškodit. V blízkosti pouzdra fotoaparátu neponechávejte
karty s magnetickým záznamem.
Je velice pravděpodobné, že počítač poškodíte, jestliže zapojíte
konektor s 20 vývody do portu USB počítače. Nikdy nezapojujte do
portu USB počítače konektor s 20 vývody.
Obsah
PěIPRAVEN 007 PĜehled pĜíslušenství
007
007
008
008
009
011
011
012
012
012
013
015
016
018
019
020
Obsah balení
Příslušenství prodávané samostatně
Popis ovládacích prvkĤ
Zepředu a shora
Zpět
Zespodu
Inteligentní vol
Indikátor samospouště
Indikátor stavu fotoaparátu
Ikona režimu
PĜipojení ke zdroji napájení
Vložení pamČĢové karty
Pokyny k používání pamČĢové karty
První použití fotoaparátu
Indikátor na LCD displeji
Použití nabídky
ZÁZNAM 021 SpuštČní režimu záznamu
021
022
023
023
024
024
025
025
026
Volba režimů
Inteligentního automatického režimu
Použití režimu Program
Použití režimu Priorita clony/času
Použití režimu Manuální Expozice
Použití režimu fotografování s
uživatelským nastavením
Použití režimů Noční scény
Použití režimu s retuší
Použití režimů Scéna
003
Obsah
027
028
028
Použití režimu Videoklip
Záznam vide sekvence HD (High De¿ nition)
Záznam videoklipu bez zvuku
029
033
034
034
035
036
036
037
040
042
043
Na které skuteþnosti je tĜeba pĜi
expozici snímkĤ pamatovat
Aretace ostĜení
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Tlaþítko Napájení
Tlaþítko SpouštČ
Tlaþítko W/T transfokátoru
Páþka pro kompenzaci dioptrií
Tlaþítko zámku automatické expozice/
ochrany snímku
Tlaþítko pro vysunutí blesku
Tlaþítko korekce expozice
Tlaþítko EVF/LCD
Tlaþítko MENU
Tlaþítko OK/automatické ostĜení
Tlaþítko Info (DISP)/Nahoru
Tlaþítko Makro/DolĤ
Tlaþítko Blesk/Vlevo
Tlaþítko SamospoušĢ /Vpravo
Funkce
044
045
046
046
Aktivace funkcí pomocí tlačítka MENU
Vyvážení bílé barvy
Přesné vyvážení bílé
ISO
030
030
030
031
031
033
033
004
047
049
049
050
050
051
051
052
052
053
053
054
055
056
057
057
058
059
059
060
060
Rozpozn. tváře
Tón tváře
Retuš tvářeh
Velikost snímku
Kvalita / Snímková frekvence
Dynamický rozsah
Měření expozice
Režim snímání
Nastavení oblasti odstupňování automatické expozice
Typ automatického ostření
Intenzita záblesku
Volba foto. stylu
Nast.obr.
Stabilizace obrazu
Přiřazení tlačítka
Hlasová poznámka
Hlasový záznam
Záznam zvuku
Korekce deformace
Nastavení uživatelského režimu
Stabilizace obrazu při záznamu videoklipu
NASTAVENÍ 061 Nabídka Zvuk
061
Zvuk
061
061
061
061
062
062
Hlasitost
Zvuk při zapnutí
Zvuk závěrky
Pípnutí
Zvuk AF
Autoportrét
062
Nabídka Nastavení
Obsah
062
062
063
063
063
063
064
064
065
065
065
066
066
066
067
067
068
068
069
PěEHRÁVÁNÍ
070
070
070
071
071
071
072
073
073
073
Displej
Language
Nastavení čar mřížky
Popis funkce
Úvodní obrázek
Jasný displ.
Náhled
Úsporný režim
Nastavení
Formátování paměti
Inicializace
Nastavení data, času a formátu data
Časové pásmo
Název souboru
Tisk data pořízení snímku
Automatické vypnutí
Pomocné světlo automatického ostření
Volba typu videovýstupu
Nastavení sběrnice USB
SpuštČní režimu pĜehrávání
Přehrávání snímků
Přehrávání videoklipu
Funkce zachycení snímku z videoklipu
Přehrávání nahraného zvukového záznamu
Přehrávání nahrané hlasové poznámky
Indikátor na LCD displeji
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Páþka Náhled/Digitální pĜiblížení
Inteligentní album
075
075
076
076
077
079
079
080
080
081
083
083
083
084
084
085
085
085
085
086
087
088
088
089
091
092
093
093
Tlaþítko Info (DISP)/Nahoru
Tlaþítko PĜehrávání a pauza/OK
Tlaþítko Doleva/Doprava/DolĤ/MENU
Tlaþítko Vymazat
Nastavení funkce pĜehrávání pomocí
LCD displeje
Upravit
Změna velikosti
Otáčení snímku
Volba foto. stylu
Nast.obr.
Zobrazení
SpuštČní Prezentace snímkĤ
Spusťte Prezentaci snímků
Výběr snímků
Nastavení efektů Prezentace snímků
Nastavení intervalu přehrávání
Nastavení doprovodné hudby
Soubor - možnosti
Vymazání snímků
Ochrana snímků
Registrace tváří
Koš
Hlasová poznámka
DPOF
Kopírování na kartu
PictBridge
PictBridge: VýbČr snímku
PictBridge: Nastavení tisku
005
Obsah
SOFTWARE
094
094
096
097
099
PictBridge: Resetovat
DĤležitá upozornČní
DĤležitá upozornČní
Varovná hlášení
DĜíve než kontaktujete servisní stĜedisko
101
Technické údaje
102
102
103
104
107
109
110
113
O softwaru
Instalace ovladaþe a aplikace
SpuštČní režimu poþítaþe
Odebrání vymČnitelného disku
Samsung Master
Použití programu Samsung RAW Converter
114
115
Korekce expozice
Zpracování souborů JPEG/TIFF jako
souborů RAW
Ukládání souborů RAW ve formátech
JPEG a TIFF
115
116
116
117
006
Požadavky na systém
Přehrávač QuickTime 7.6 :
H.264(MPEG4.AVC)Požadavky pro
přehrávání
Nastavení ovladaþe USB pro poþítaþe
Macintosh
Použití ovladaþe USB pro poþítaþe
Macintosh
Otázky a odpovČdi
Přehled příslušenství
Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty. Obsah balení se může lišit podle prodejního regionu.
Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, kontaktujte nejbližšího prodejce nebo autorizované servisní středisko Samsung. Skutečný vzhled
součástí a příslušenství nemusí přesně odpovídat vyobrazení.
Obsah balení
Fotoaparát
Nabíjecí baterie
Síťový adaptér /
kabel USB
Kryt objektivu (viz str. 10)
Disk CD se softwarem
(viz str. 103)
Návod k obsluze,
Záruční list
Řemínek (viz str. 10)
Příslušenství prodávané samostatně
Paměťová karta typu SD, SDHC
(viz str.16)
AV kabel
007
Popis ovládacích prvkĤ
Zepředu a shora
Páčka transfokátoru,
směr T (Digitální
přiblížení)
Tlačítko spouště
Páčka transfokátoru, směr W (Náhled)
Vestavěný blesk (viz str. 33)
Čidlo automatického ostření/
Indikátor samospouště
Mikrofon
Tlačítko pro vysunutí blesku
(viz str. 33)
Páčka pro kompenzaci dioptrií
(viz str. 33)
Držák řemínku (viz str. 10)
Reproduktor
Kryt konektoru
Objektiv
008
Koncovka USB /
AV / DC
Popis ovládacích prvkĤ
Zpět
Kolečko pro volbu režimu
Tlačítko POWER
Elektronický hledáček (EVF)
(viz str. 35)
LCD displej
Držák řemínku
Videospoušť
Tlačítko zámku automatické
expozice/ochrany snímku
(viz str. 33)
Tlačítko korekce expozice
(viz str. 34)
Tlačítko EVF/LCD
(viz str. 34)
Tlačítko MENU
Tlačítko režimu přehrávání
Inteligentní volič
(viz str. 11)
Tlačítko OK / automatické
ostření (viz str. 36)
Tlačítko Fn / Mazání
009
Popis ovládacích prvkĤ
Ŷ PĜipevnČní Ĝemínku
Řemínek připevněte podle následujícího obrázku.
Ŷ Uchycení krytu objektivu k fotoaparátu
1. Protáhněte šňůrku krytu
objektivu otvorem v krytu.
2. Uchyťte kryt objektivu k
řemínku.
Ujistěte se, že řemínek dobře drží, aby vám fotoaparát neupadl.
3. Nasaďte kryt objektivu podle
obrázku.
010
Popis ovládacích prvkĤ
Zespodu
Inteligentní volič
Ŷ Stisknutí inteligentního voliþe
• Pohyb NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/
DOPRAVA
• Vyvolávání možností v režimu
fotografování:
1 Změna zobrazení
2 Změna možností samospouště
3 Změna nastavení pro fotografování
zblízka
4 Změna možností blesku
Páčka na krytu Závit stativu
prostoru pro baterie
Posunutím páčky na krytu prostoru pro baterie ve směru šipky kryt
otevřete.
Prostor baterie
Kryt prostoru baterie
Ŷ Otáþení inteligentního voliþe
• Pohyb mezi možnostmi a nabídkami
• Nastavení času, clony, hodnoty expozice a
oblasti odstupňování automatické expozice
(AEB) v režimu fotografování
• Hledání souborů v režimu přehrávání
Otvor pro paměťovou kartu Držák baterie
011
Popis ovládacích prvků
Indikátor samospouště
Ikona
Stav
Bliká
Popis
- Prvních 8 sekund indikátor bliká v sekundových
intervalech.
- Poslední 2 sekundy indikátor rychle bliká v
0,25sekundových intervalech.
Podrobnosti o nastavení režimu fotoaparátu naleznete na straně 21.
REŽIM
Před expozicí snímku indikátor po dobu 2 sekund
rychle bliká v 0,25sekundových intervalech.
REŽIM
Bliká
První snímek bude exponován za 10 sekund a
druhý snímek o 2 sekundy později.
IKONA
Stav
Zapnutí
Po expozici snímku
Popis
Indikátor se rozsvítí a zhasne, jakmile je
fotoaparát připraven k pořízení snímku.
Indikátor bliká během ukládání snímku a zhasne, jakmile
je fotoaparát připraven k pořízení dalšího snímku.
Baterie blesku se nabíjí Indikátor bliká.
Při připojení kabelu
USB k počítači
Přenos dat do počítače
nebo z počítače
Při připojení kabelu
USB k tiskárně
Indikátor se rozsvítí
(Po inicializaci zařízení zhasne LCD displej)
Když tiskárna tiskne
Indikátor bliká.
Při aktivaci
automatického ostření
Indikátor se rozsvítí (Fotoaparát zaostřil na
objekt)
Indikátor bliká. (Fotoaparát na objekt
nezaostřil)
Indikátor bliká (LCD displej nesvítí).
Indikátor bliká.
Smart Auto
Program
Clona. Priorita
závěrky
Ručně
Uživatel
Noc
Snímek s retuší
Scéna
Video
IKON
Bliká
Indikátor stavu fotoaparátu
012
Ikona režimu
REŽIM
IKONA
SCÉNA
REŽIM Snímek podle
vzoru
Portrét
Děti
Krajina
Detail
Text
Západ Slunce
Svítání
Protisvětlo
Ohňostroj
Pláž&sníh
IKON
REŽIM
IKONA
REŽIM
IKONA
PĜipojení ke zdroji napájení
Doporučujeme používat nabíjecí baterii SLB-11A dodávanou s tímto
fotoaparátem. Před použitím fotoaparátu baterii nejdříve nabijte.
Technické parametry nabíjecí baterie SLB-11A
Model
SLB-11A
Typ
Lithium-iontová
Kapacita
1130mAh
Napětí
3,8V
Doba nabíjení
Přibližně 150 minut
Počet snímků a životnost baterie: s baterií SLB-11A
Životnost baterie
/ Počet snímků
Snímek
Videoklip
Podmínky
Při plně nabité baterii, režim Auto,
velikost snímku - 12 M, kvalita snímku
- jemná, interval mezi jednotlivými
snímky: 30 s.
Cca 90 min./
Po každém snímku změna polohy
Cca 180 snímků
transfokátoru v rámci celého rozsahu
(W-T). Použití blesku pro každý druhý
snímek. Použití fotoaparátu po dobu
5 minut a potom vypnutí na 1 minutu.
Cca 70 min.
Použití plně nabité baterie, velikostí
snímku 640x480 a snímkovou frekvencí
30 fps
Důležité informace týkající se použití baterie
Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
Pokud fotoaparát nebudete používat delší dobu, baterii
vyjměte. Ponecháte-li baterii ve fotoaparátu, postupně ztrácí
výkon a může dojít k úniku elektrolytu.
Nízké teploty (nižší než 0 °C) mohou ovlivnit výkon baterie a
zkrátit její životnost.
Za normální teploty se baterie obvykle zotaví.
Při dlouhodobém používání se může tělo fotoaparátu zahřívat.
Tento stav je normální.
Po připojení k síťovému adaptéru lze kabel USB používat jako
napájecí kabel a dobíjet s ním akumulátory.
- Použití napájecího kabelu:
Připojte síťový adaptér ke kabelu
USB.Lze jej použít jako napájecí
kabel.
- Použití kabelu USB Odpojte:
síťový adaptér. Pomocí kabelu
USB nyní můžete přenášet
uložené obrázky do počítače
(str. 107) nebo jej použít k
napájení fotoaparátu.
Ä Tyto údaje jsou měřeny za standardních podmínek daných
společností Samsung a mohou se lišit v závislosti na podmínkách
postupu uživatele.
013
PĜipojení ke zdroji napájení
Důležité informace týkající se použití kabelu USB
Použijte kabel USB správných technických parametrů.
Je-li fotoaparát připojen k počítači přes rozbočovač USB:
fotoaparát připojte přímo k počítači.
Jsou-li fotoaparát nebo další zařízení připojena současně
k počítači: odpojte tato zařízení.
Fotoaparát nelze detekovat, je-li připojen k portu USB na
přední straně počítače. V takovém případě použijte port
USB na zadní straně počítače.
Pokud port USB počítače nesplňuje podmínky pro standardní
výstupní napájení (5V, 500mA), baterie fotoaparátu nebude
dobíjena.
Před použitím kabelů nebo síťového adaptéru zkontrolujte
správné zapojení a nezapojujte je silou. Mohlo by dojít k
poškození kabelů nebo fotoaparátu.
Pokud se indikátor nabíjení na síťovém adaptéru po vložení
nabíjecí baterie nerozsvítí ani nerozbliká, zkontrolujte, zda je
baterie vložena správně.
Pokud baterii nabíjíte při zapnutém fotoaparátu, baterii nelze
zcela nabít. Při nabíjení proto fotoaparát vypněte.
Indikátor nabíjení na síťovém adaptéru
Indikátor nabíjení
Probíhá nabíjení
Indikátor svítí červeně.
Nabíjení je dokončeno
Indikátor svítí zeleně.
Chyba nabíjení
Oranžový indikátor nesvítí nebo bliká
Pokyny pro nabíjení nabíjecí baterii
Pokud je nabíjená baterie zcela vybitá, nezapínejte současně
fotoaparát. Baterie není dostatečně nabitá. Před použitím
fotoaparátu baterii nabíjejte alespoň po dobu 10 minut.
Nepoužívejte často blesk nebo nepořizujte videoklip, byla-li zcela
vybitá baterie nabíjena jen krátce. Nabíjecí baterie by se mohla
znovu vybít a fotoaparát by se pak vypnul, přestože je k němu
připojena nabíječka.
014
PĜipojení ke zdroji napájení
Vložení pamČĢové karty
Baterii vkládejte podle obrázku
Paměťovou kartu vkládejte podle obrázku.
- Pokud fotoaparát po vložení baterie nelze zapnout, zkontrolujte
polaritu baterie (+ / -).
- Pokud je kryt prostoru pro baterii otevřen, netlačte na něj silou.
Mohli byste jej poškodit.
- Před vložením paměťové karty vypněte fotoaparát.
- Paměťovou kartu vložte tak, aby štítek na její přední straně
směřoval k přední části fotoaparátu (objektivu) a konektory k
zadní části fotoaparátu (displeji).
- Nevkládejte paměťovou kartu do fotoaparátu opačně.
Pokud tak učiníte, může dojít k poškození otvoru paměťové
karty.
O stavu baterie informuje čtyřstavový indikátor zobrazený na LCD
displeji.
Indikátor stavu
baterie
Nízká kapacita
Nízká kapacita
Baterie je vybitá.
baterie (Připravte baterie (Připravte
Baterie je plně
(Nabijte ji nebo
se na nabití nebo se na nabití nebo
Stav baterie
nabitá.
použijte náhradní
použití záložní
použití záložní
baterii.)
baterie.)
baterie.)
Ä Jestliže fotoaparát a baterii používáte na extrémně chladném nebo
horkém místě, může se stav baterie uvedený na LCD displeji lišit od
skutečnosti
015
Pokyny k používání pamČĢové karty
Pokud poprvé používáte nově zakoupenou paměťovou kartu,
kartu obsahující data, která fotoaparát nemůže rozpoznat, nebo
kartu, která obsahuje snímky z jiného fotoaparátu, nezapomeňte ji
zformátovat (viz str. 65).
Kdykoli vkládáte nebo vyjímáte paměťovou kartu, vždy nejprve
vypněte fotoaparát.
Při dlouhodobém opakovaném používání paměťové karty se
může snížit její výkon. V takovém případě je třeba zakoupit
novou paměťovou kartu. Na opotřebení paměťové karty běžným
používáním se záruka společnosti Samsung nevztahuje.
Paměťová karta je citlivé elektronické zařízení.
Neohýbejte ji, neházejte s ní a nevystavujte ji silným nárazům.
Paměťovou kartu neskladujte v prostředí se silným elektrickým
nebo magnetickým polem, např. v blízkosti reproduktorů nebo
televizních přijímačů.
Kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostředí s extrémními
teplotami.
Zamezte ušpinění paměťové karty a jejímu kontaktu s jakoukoli
tekutinou. Pokud se tak stane, kartu očistěte měkkou utěrkou.
V době, kdy kartu nepoužíváte, ji skladujte v pouzdře.
Během a po delším užívání si můžete všimnout, že je paměťová
karta horká. Tento stav je normální.
Nepoužívejte paměťovou kartu, kterou používáte v jiném
digitálním fotoaparátu. Chcete-li ji přesto použít, musíte ji v tomto
fotoaparátu nejprve naformátovat.
Nepoužívejte paměťovou kartu zformátovanou v jiném fotoaparátu
nebo čtečce paměťových karet.
016
Nastane-li některý z níže uvedených případů, uložená data
mohou být poškozena:
- Při nesprávném použití paměťové karty.
- Dojde-li k vypnutí napájení nebo k vyjmutí paměťové karty
během záznamu, mazání (formátování) nebo čtení.
Společnost Samsung nemůže nést odpovědnost za ztracená data.
Důležitá data doporučujeme zálohovat na jiná média, pevný disk,
disk CD atd.
Není-li k dispozici dostatek paměti:
Objeví se hlášení [Paměť plná] a fotoaparát přestane pracovat.
Chcete-li zajistit potřebné množství paměti, vyměňte paměťovou
kartu nebo z karty vymažte uložené nepotřebné snímky.
Nevyjímejte paměťovou kartu, bliká-li indikátor stavu fotoaparátu
– může dojít k poškození dat, která jsou na kartě uložena.
Pokyny k používání pamČĢové karty
Ve fotoaparátu můžete používat paměťové karty typu SD/SDHC a
MMC (Multi Media Card).
Konektor karty
Používáte-li kartu typu SD o velikosti 1 GB, využijete kapacitu následujícím
způsobem. Uvedené údaje jsou pouze informativní, neboť kapacita snímků
může být ovlivněna fotografovaným motivem i typem paměťové karty.
Velikost
uloženého
obrázku
Přepínač ochrany
proti zápisu
Štítek
Snímek
[Paměťová karta SD (Secure Digital)]
Paměťová karta SD/SDHC je vybavena ochranou proti zápisu,
která chrání snímky před vymazáním nebo zformátováním.
Posunete-li přepínač směrem ke spodní části paměťové karty
SD/SDHC, budou data chráněna. Posunutím přepínače směrem k
horní části paměťové karty SD/SDHC ochranu dat zrušíte.
Před fotografováním posuňte přepínač směrem k horní části
paměťové karty SD/SDHC.
45
33
37
39
134
222
333
-
-
-
-
152
250
375
-
-
-
-
179
295
442
-
-
-
-
201
331
494
-
-
-
-
318
519
769
-
-
-
-
502
820
1198
-
-
-
-
751
1198
1731
-
-
-
-
1833
2833
3896
Velikost
uloženého
obrázku
Videoklip
-
14'26''
20'00''
-
41'31''
110'46''
89'48''
158'14''
227'37''
Doba záznamu se může lišit podle použitého přiblížení.
Páčka W/T transfokátoru není během nahrávání videa funkční.
Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková
délka záznamu.
017
První použití fotoaparátu
Před prvním použitím plně nabijte dobíjecí baterii.
Nastavení data, času a formátu data
Po prvním zapnutí fotoaparátu se na LCD displeji objeví výzva
k zadání data, času a výběru jazyka. Po nastavení data, času
a výběru jazyka se tato nabídka již nezobrazí. Před použitím
fotoaparátu nastavte datum, čas a jazykovou verzi hlášení.
1. Vyberte nabídku [Date&Time] pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů a stiskněte tlačítko
Vpravo.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů/Vlevo/
Vpravo vyberte požadovanou
podnabídku a stiskněte tlačítko OK.
Language
:English
English
:London
한국어
:08/12/01
Français
Time Zone
Date & Time
Deutsch
Español
Italiano
Back
Set
Před prvním použitím Časové pásmo.
1. Vyberte nabídku [Time Zone] pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů a stiskněte tlačítko
Vpravo.
2. Stisknutím tlačítka Doleva/Doprava
vyberte požadovaný režim.
Ä Další informace o světovém čase
naleznete na straně 66.
018
Time Zone
London
[GMT +00:00]
Back
:English
Time Zone
:London
Date & Time
:09/01/01
yyyy mm dd
2009 / 01 / 01
Back
13:00
yyyy/mm/dd
Set
Tlačítko Vlevo / Vpravo : Zvolí typ světového času/ roku/měsíce/
dne/hodin/ minut/data.
Tlačítko Nahoru / Dolů : Mění hodnotu aktuální položky.
Před prvním použitím plně nabijte dobíjecí baterii.
1. Vyberte nabídku [Language] pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů a stiskněte tlačítko
Vpravo.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou podnabídku a stiskněte
tlačítko OK.
Language
2009/01/01
DST
01:00 PM
Indikátor na LCD displeji
LCD displej zobrazuje informace o funkcích a volbách.
Č.
9
Popis
Baterie
Blesk
Samospoušť
Makro
10
Dynamický rozsah
11
Volba foto. stylu
Rozpozn. tváře
Stabilizace fotoaparátu /
Se zvukem
Datum / Čas
Upozornění na nebezpečí
otřesů fotoaparátu
Rámeček automatického zaostření
Typ automatického ostření
Režim snímání
Měření expozice
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
[Snímek a kompletní stav]
Č.
Popis
1
Režim záznamu
2
Lišta optického nebo
digitálního zoomu, míra
přiblížení
Str. 31
3
Hlasová poznámka
Str. 57
4
5
Ikony
Stránka
Str. 21
19
21
22
Stránka
Str. 15
Str. 40
Str .42
Str. 37
Str .51
Str. 54
Str. 47
Str. 56/59
Str. 66
2009/01/01 PM 01:00
Str. 29
Str. 53
Str. 53
Str. 52
Str. 51
/
20 Kvalita obrazu / Snímková frekvence
Velikost snímku
23 Vyvážení bílé barvy / Tón tváře
Počet dostupných
zbývajících snímků
00001
Str. 17
Zbývající délka záznamu
00:00:00
Str. 17
25
-
27
Histogram
Str. 46/25
Str. 45/25
/
Str. 23Str. 53
Str. 57
Str. 37
24/34
Expozice s bleskem
26 Zámek expozice/Zámek ostření
Str. 50
Str. 50
/
ISO / Retuš tváře
Hodnota clony/Rychlost závěrky/
24
Korekce expozice
Ikona paměťové karty /
Ikona vnitřní paměti
Ikony
/
019
Použití nabídky
1. Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka pro jednotlivé režimy fotoaparátu.
Vyvážení tváře
bílé
Rozpozn.
Funkce
Velikost
snímku
Upravení
vyvážení
bílé
Kvalita
ISO
Zvuk
Displej
Rozpozn.
tváře
Oblast ostření
Volba
stylu
Velikostfoto.
snímku
Nastavení
OIS
Kvalita
Konec
Změnit
Zvuk
Dyn. rozsah rozšířen
2. Tlačítka Nahoru a Dolů slouží k procházení položkami nabídky.
Vyvážení bílé
Funkce
Upravení vyvážení bílé
ISO
Zvuk
Displej
Nastavení
Stiskněte tlačítko
NAHORU nebo
DOLŮ.
Rozpozn. tváře
Hlasitost
Funkce
Zvuk
Displej
Velikost snímku
Nastavení
Kvalita
Úvodní zvuk
Zvuk závěrky
Stiskněte tlačítko
NAHORU nebo
DOLŮ.
Pípnutí
Language
Funkce
Zvuk
Displej
Zvuk autofokusu
Nastavení
Autoportrét
Dyn. rozsah rozšířen
Konec
Rozvržení
Popis funkce
Úvodní obraz
Jasný displ.
Náhled
Úsporný režim
Konec
Změnit
Konec
Změnit
Změnit
3. Pomocí tlačítek Doleva a Doprava můžete vybrat podnabídku.
Hlasitost
Funkce
Zvuk
Úvodní zvuk
Zvuk závěrky
Pípnutí
Displej
Nastavení
Konec
Stiskněte
tlačítko VLEVO
nebo VPRAVO.
Hlasitost
:Středně
Úvodní zvuk
:Vypnuto
Zvuk závěrky
:1
Pípnutí
:1
Stiskněte
tlačítko VLEVO
nebo VPRAVO.
Hlasitost
:Středně
Vypnuto
Úvodní zvuk
:Vypnuto
Potichu
Zvuk závěrky
Středně
:1
Hlasitě
:1
Pípnutí
Zvuk autofokusu
Zvuk autofokusu
:Zapnuto
Zvuk autofokusu
:Zapnuto
Autoportrét
Autoportrét
:Zapnuto
Autoportrét
:Zapnuto
Změnit
Konec
Zpět
Zpět
4. Vyberte požadovanou položku podnabídky. Tlačítkem OK uložíte nastavení a vrátíte se do předchozího okna.
020
Nastav
SpuštČní režimu záznamu
Volba režimů
Ŷ Režimy fotografování
Režim fotografování můžete zvolit pomocí kolečka pro volbu režimu v
horní části těla fotoaparátu.
Smart Auto
Funkce rozpoznávání
fotografovaných scén umožňuje
automaticky nastavit možnosti
vhodné pro danou scénu.
Program
Různé parametry fotografování lze
nastavit ručně.
Clona. Priorita
závěrky
Lze ručně nastavit hodnoty clony
nebo času.
Ručně
Lze ručně nastavit různé parametry
fotografování včetně hodnot času a
clony.
Vlastní
Umožňuje nastavit často používané
kombinace parametrů.
Noc
Tento režim lze použít v noci nebo
při slabém osvětlení.
Snímek s retuší
Umožňuje upravit pleťový odstín na
fotografovaném objektu.
Scéna
Vhodné možnosti pro fotografování
scén, přednastavené podle scény.
Video
Umožňuje zaznamenávat filmy.
Použití otočného voliče režimu
Otočením voliče režimu do výběrového bodu vyberte požadovaný
režim.
Ručně
Clona. Priorita závěrky
Vlastní 1
Program
Výběrový bod
Smart Auto
Vlastní 2
Video
Noc
Snímek s retuší
Scéna
021
SpuštČní režimu záznamu
Inteligentního automatického režimu (
)
Fotoaparát automaticky vybírá vhodné nastavení podle zjištěného
typu scény. Tato možnost se vám bude hodit, nemáte-li zkušenosti
s nastavováním fotoaparátu pro různé typy scén.
1. Otočným voličem režimu vyberte
inteligentní automatický režim. (str. 21)
Jednotlivé scény jsou rozpoznávány v následujících podmínkách:
[Krajina]
(
) : Při fotografování velkých celků v
exteriéru
[Bílá]
(
) : Při fotografování v prudkém světle
[Noc]
(
) : Při fotografování nočních scén
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a podle LCD displeje vytvořte
kompozici snímku.
[Portrét v noci]
(
) : Při nočním fotografování osob v
exteriéru
3. Exponujte snímek stisknutím spouště.
[Protisvětlo]
(
) : Při fotografování v protisvětle, nejde-li o
portrét
Pokud fotoaparát nerozpozná platný režim scény, bude použito
výchozí nastavení.
Fotoaparát nemusí vybrat režim Portrét, i když bude na snímku
nalezena tvář; záleží také na pozici objektu a na osvětlení.
Za nepřiznivých podmínek, například při otřesech fotoaparátu,
nevhodném osvětlení nebo vzdálenosti od objektu, nemusí
fotoaparát vybrat správnou scénu.
Režim [Noc] rozpoznává scény jen tehdy, je-li vypnutý blesk.
V režimu [Stativ] fotoaparát nejprve po určitou dobu kontroluje
světelné podmínky.
Fotoaparát nemusí vybrat režim fotografování ze stativu,
přestože stativ použijete; záleží také na pohybu objektu.
022
[Portrét v protisvětle] (
) : Při fotografování portrétu v protisvětle
[Portrét]
(
) : Při fotografování portrétu
[Makro]
(
) : Při fotografování makrodetailů
[Makro - text]
(
) : Při fotografování textu s ostřením na
blízko
[Stativ]
(
) : Při fotografování nepohyblivých objektů
ze stativu
[Akce]
(
) : Při fotografování rychle se pohybujících
objektů
SpuštČní režimu záznamu
Použití režimu Program (
)
Vyberete-li režim Smart Auto, bude nastavena optimální kon¿gurace
fotoaparátu. I nadále však můžete všechny funkce nastavovat
ručně.
1. Otočným voličem režimu vyberte
Režim Program. (str. 21)
2. Po stisknutí tlačítka Menu můžete
nastavit pokročilé funkce
Použití režimu Priorita clony/času (
)
Když uživatel nastaví hodnotu clony nebo času, druhá z těchto
hodnot je nastavena automaticky. Pokud uživatel změní hodnotu
clony, fotoaparát automaticky upraví expoziční čas. Pokud uživatel
změní expoziční čas, fotoaparát automaticky vybere vhodnou
hodnotu clony.
1. Pomocí voliče režimů vyberte režim
Priorita clony/času. (str. 21)
2. Zvolte hodnotu clony a rychlost
závěrky pomocí inteligentního voliče.
U zvolené položky se zobrazí ikona
„ “.
3. Zvolte hodnotu clony nebo rychlost
závěrky levým nebo pravým
tlačítkem a poté upravte požadovanou hodnotu inteligentním
voličem.
4. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný objekt a pomocí LCD
displeje proveďte kompozici snímku.
5. Stiskem tlačítka Spouště exponujte snímek.
023
SpuštČní režimu záznamu
Použití režimu Manuální Expozice (
)
Uživatel může manuálně nastavit hodnotu clony a rychlost závěrky.
1. Otočným voličem režimu vyberte
Režim Manuální. (str. 21)
2. Zvolte hodnotu clony a rychlost
závěrky pomocí inteligentního voliče.
U zvolené položky se zobrazí ikona
„ “.
3. Zvolte hodnotu clony nebo rychlost závěrky levým nebo
pravým tlačítkem a poté upravte požadovanou hodnotu
inteligentním voličem.
4. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný objekt a pomocí LCD
displeje proveďte kompozici snímku.
5. Stiskem tlačítka Spouště exponujte snímek.
024
Použití režimu fotografování s uživatelským nastavením (
)
Uživatelský režim fotografování lze použít, uložíte-li parametry
fotografování nastavené v režimech [Program], [Clona. Priorita
závěrky] a [Ručně]. Postup nastavení uživatelského režimu najdete na
stránce 60.
1. Otáčením voliče režimu nastavte
režim uživatelského nastavení
(Uživatel 1, Uživatel 2) (str. 21)
2. Nasměrujte fotoaparát na
fotografovaný objekt a pomocí LCD
displeje proveďte kompozici snímku.
3. Stiskem tlačítka Spouště exponujte snímek.
SpuštČní režimu záznamu
Použití režimů Noční scény (
)
Použití režimu s retuší (
)
Tento režim použijte v noci nebo při slabém osvětlení.
Fotografování snímků nebo portrétů s nastavenými možnostmi
odstranění nedostatků obličeje.
1. Pomocí voliče režimů vyberte režim
noční scény. (str. 21)
1. Pomocí otočného voliče režimů
vyberte režim s retuší. (str. 21)
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje proveďte
kompozici snímku.
2. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů v
nabídce [Funkce] vyberte možnost
[Tón tváře] nebo [Retuš tváře].
3. Stiskem tlačítka Spouště exponujte
snímek.
3. Stisknutím tlačítka Doleva/Doprava
vyberte požadovanou úroveň funkce
[Tón tváře] nebo [Retuš tváře]. Poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím spouště exponujte snímky.
025
SpuštČní režimu záznamu
Použití režimů Scéna (
Dostupné režimy scény jsou uvedeny níže.
)
Tuto nabídku použijte pro snadné nastavení optimální kon¿gurace
při fotografování v různých podmínkách.
1. Pomocí voliče režimů vyberte Režim
Scéna. (str. 21)
Snímek podle vzoru
2. Stisknutím tlačítka Doleva/Doprava
vyberte požadovaný režim.
3. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje proveďte
kompozici snímku.
Tento režim je určen pro fotografování scén s
přednastavenou kompozicí.
4. Stiskem tlačítka spouště exponujte
snímek.
Ä Chcete-li změnit režim scény, stiskněte
tlačítko MENU a vyberte požadovanou
položku nabídky scén.
Snímek podle vzoru
Scéna
Funkce
Děti
Zvuk
Krajina
Displej
Nastavení
Konec
026
Portrét
Detail
Text
Západ Slunce
Změnit
[Snímek podle vzoru] (
) : Tento režim použijte, chcete-li někoho
požádat, aby vyfotografoval snímek z
úhlu, který předem vyberete.
[Portrét]
(
) : Pro fotografování osob.
[Děti]
(
) : Pro expozici rychle se pohybujících
předmětů, např. dětí.
[Krajina]
(
) : K exponování snímků vzdálených
scenérií.
[Detail]
(
) : Pro fotografování detailů malých
objektů, jako např. rostlin nebo
hmyzu.
[Text]
(
) : Tento režim použijte k fotografování
dokumentů.
[Západ Slunce]
(
) : Fotografování západů slunce.
[Svítání]
(
) : Pro scény za rozbřesku.
[Protisvětlo]
(
) : Pro portrétování v protisvětle bez
nežádoucího ztmavení objektu.
[Ohňostroj]
(
) : Pro snímky ohňostroje.
[Pláž&sníh]
(
) : Scenérie s mořem, jezerem, pláží a
zasněženou krajinou.
SpuštČní režimu záznamu
Použití režimu [Snímek podle vzoru]
Použití režimu Videoklip (
Režim [Snímek podle vzoru] použijte, chcete-li někoho požádat, aby
vyfotografoval snímek z úhlu, který předem vyberete.
Video sekvence můžete nahrávat do zaplnění kapacity paměti
(maximálně 20 minut na jednu nahrávku).
)
1. Pomocí kolečka pro volbu režimu
zvolte Režim Filmový klip. (str. 21).
1. Exponujte snímek z požadovaného
úhlu.
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje proveďte
kompozici snímku.
- Podél okrajů displeje se zobrazí
vzor snímku.
Vzor
Zrušit kompozici: OK
2. Další osoba pak může namířit
fotoaparát podle vzoru na okrajích
displeje a pořídit snímek se stejnou
kompozicí.
Zrušit kompozici: OK
3. Stiskněte tlačítko spouště a spusťte
záznam videoklipu, který bude trvat až do zaplnění dostupné
paměti. Záznam videoklipu bude pokračovat i po uvolnění
tlačítka spouště. Záznam ukončíte opětným stiskem tlačítka
spouště.
Ä Stisknutím videospouště může uživatel
v režimech fotografování a přehrávání
spustit natáčení videa. Dalším
stisknutím videospouště uživatel funkci
natáčení videa opět vypne.
Ä Velikost snímku a typ jsou uvedeny níže.
Zrušit kompozici: OK
– Velikost snímku: 1280X720HQ, 640x480, 320x240
(Možnosti 1280X720HQ jsou určeny pro
záznam videa ve vysoké kvalitě.)
– Typ souboru videoklipu: H.264(MPEG4.AVC)
– Snímková frekvence: 60 SN./S, 30 SN./S, 15 SN./S
Chcete-li při záznamu videa potlačit hluk transfokace, vyberte z
nabídky záznamu položku [Ztišit během transfokace].
027
SpuštČní režimu záznamu
Záznam vide sekvence HD (High De¿nition)
Záznam videoklipu bez zvuku
Můžete nahrávat HD (High De¿nition) video sekvence. (1280x720,
30 SN./S), komprimovaný formát H.264(MPEG4.AVC).
H.264(MPEG4.AVC) je standard pro komprimaci videa.
Videoklip můžete nahrávat také bez zvuku.
1. Pomocí kolečka pro volbu režimu
zvolte Režim Filmový klip. (str. 21).
4. Stiskněte tlačítko Menu.
5. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
nabídku [Funkce] a stiskněte tlačítko
Doprava.
6. Tlačítky Nahoru/Dolů vyberte nabídku
[Zvuk] a stiskněte tlačítko OK.
7.Tlačítky Doleva/Doprava vyberte položku [Vypnuto].
8. Stiskněte tlačítko OK. Nyní můžete nahrát videoklip bez zvuku.
2. Pomocí tlačítka Fn nastavte rozlišení
[1280HQ].
3. Stisknutím Spouště zahájíte záznam
videa, který poběží do vyčerpání
dostupného času nahrávání.
1280x720 HQ
Zpět
Přesun
Co je H.264(MPEG4 part10/AVC) ?
Díky vysoké úrovni komprimace a malé velikosti souborů je to
standardní kodek pro digitální video. Podporuje funkce záznamu s
vysokým rozlišením.
028
Kroky 1 až 3 jsou totožné s kroky pro
režim Videoklip.
Ä Další podrobnosti viz str. 59.
Na které skuteþnosti je tĜeba pĜi expozici snímkĤ pamatovat
Namáčknutí tlačítka spouště
Lehkým stisknutím tlačítka spouště provedete zaostření a nabití
blesku. Domáčknutím tlačítka spouště snímek exponujete.
[Tlačítko spouště lehce namáčkněte]
Automatické ostření za jistých okolností nemusí fungovat tak, jak
očekáváte, konkrétně:
- Při fotografování málo kontrastních objektů.
- Při fotografování lesklých nebo zářících objektů.
- U rychle se pohybujících objektů.
- Pokud fotografujete v podmínkách, kde odrazy vydávají hodně
světla, nebo je-li pozadí příliš světlé.
- jsou-li na objektu pouze vodorovné linie nebo je-li hodně úzký
(např. tyč nebo stožár),
- při fotografování v tmavém prostředí.
[Domáčkněte tlačítko spouště]
Dostupná kapacita paměti se může lišit v závislosti na podmínkách
fotografování a nastavení fotoaparátu.
Při fotografování za zhoršených světelných podmínek se na LCD
displeji může zobrazit indikátor upozorňující na nebezpečí rozhýbání
snímku (Ã). V těchto případech použijte stativ, fotoaparát opřete o
stabilní předmět nebo přepněte na režim s bleskem.
Fotografování v protisvětle: Snímky exponujte se sluncem v
zádech. Snímky fotografované proti
slunci mohou být tmavé. Chceteli fotografovat proti slunci, použijte
scénický režim [Protisvětlo] (viz. str.
22), vyrovnávací blesk (viz str. 41),
bodové měření (viz str. 51), korekci
expozice (viz str. 34) nebo funkci ACB
(viz. str. 81).
Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
Pomocí LCD displeje nakomponujte záběr.
029
Aretace ostĜení
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Pokud chcete zaostřit na objekt, který není uprostřed snímku,
použijte funkci aretace ostření.
Funkci režimu záznam lze nastavit pomocí tlačítek fotoaparátu.
Tlaþítko Napájení
Použití funkce Aretace ostření
1. Zaměřte rámeček automatického ostření na požadovaný objekt.
2. Namáčkněte tlačítko spouště. Když se rámeček automatického
ostření rozsvítí zeleně, znamená to, že fotoaparát objekt zaostřil.
Buďte opatrní a tlačítko spouště zatím nedomačkávejte, abyste
snímek neexponovali předčasně.
3. Držte spoušť namáčknutou a překomponujte scénu tak, aby
záběr vyhovoval vaší představě. Domáčknutím spouště snímek
exponujte. Pokud uvolníte prst z tlačítka spouště, funkce aretace
ostření bude zrušena.
1. Snímek, který
chcete exponovat.
030
2. Namáčknutím tlačítka
spouště zaostřete na
objekt.
3. Překomponujte
záběr a
domáčkněte
tlačítko
spouště.
Slouží k zapnutí a vypnutí fotoaparátu.
Pokud během určité doby neprovedete
žádnou činnost, fotoaparát se
automaticky vypne, aby se šetřila
životnost baterií.
Další informace o nastavení
automatického vypnutí naleznete na
str. 67.
Tlaþítko SpouštČ
Tlaþítko W / T transfokátoru
Slouží k expozici snímků a záznamu zvuku v režimu ZÁZNAM.
Není-li zobrazena nabídka, toto tlačítko
bude fungovat jako OPTICKÉ PŘIBLÍŽENÍ
nebo DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ.
Tento fotoaparát je vybaven funkcí 5x
optického a 24x digitálního přiblížení.
Použití obou poskytuje možnost 120x
přiblížení.
V režimu VIDEOKLIP
Plným zmáčknutím tlačítka spouště
spustíte záznam videoklipu.
Stisknutím tlačítka spouště spustíte
záznam videoklipu, který bude trvat
tak dlouho, dokud nebude zaplněna
dostupná paměť. Záznam ukončíte
opětným stiskem tlačítka spouště.
V režimu SNÍMEK
Namáčknutí tlačítka spouště aktivuje automatické ostření a zjištění
expozičních podmínek. Po domáčknutí tlačítka spouště je snímek
exponován a uložen. Pokud zvolíte záznam hlasové poznámky,
záznam je spuštěn po dokončení uložení snímku do fotoaparátu.
Přiblížení TELE
Optické přiblížení TELE : Posunutím páčky W/T transfokátoru
doprava objekt přiblížíte.
Digitální přiblížení TELE : Dalším pohybem páčky W/T doprava
v režimu optického transfokátoru 24x
aktivujete digitální přiblížení (softwarový
teleobjektiv). Uvolníte-li páčku W/T
transfokátoru, digitální přibližování
(teleobjektiv) se zastaví. Posunete-li
páčku W/T doprava v režimu digitálního
přiblížení 5x, digitální přiblížení se již
nezvětší.
[ŠIROKOÚHLÝ záběr]
[TELE přiblížení]
[Digitální přiblížení 5.0x]
031
Tlaþítko W / T transfokátoru
Rozšíření záběru ŠIROKOÚHLÉ
Optické oddálení : Posunutím páčky W/T transfokátoru doleva
v režimu optického transfokátoru objekt
oddálíte. Podržíte-li páčky W/T vlevo, optický
transfokátor se po dosažení minimální hodnoty
zastaví.
[TELE přiblížení]
[Optické přiblížení 2x]
[ŠIROKOÚHLÝ záběr]
Digitální oddálení : Posunutím páčky W/T transfokátoru doleva
v režimu digitálního přiblížení snížíte úroveň
Optické přiblížení
digitálního (softwarového) přiblížení. Uvolníteli páčky W/T transfokátoru, snižování úrovně
digitálního přiblížení se zastaví. Opětovným
Digitální přiblížení
posunutím páčky W/T doleva po dosažení
minimální úrovně digitálního přiblížení začnete
snižovat úroveň optického transfokátoru
(teleobjektivu) postupně až na minimum.
[Digitální přiblížení 5.0x]
032
[TELE přiblížení]
[ŠIROKOÚHLÝ záběr]
Při otočení páčky W/T až na doraz se hodnota přiblížení mění
rychle. Při malém pootočení páčky W/T se hodnota přiblížení
mění pomalu.
Zpracování snímků exponovaných s digitálním přiblížením může
být časově náročnější. Počítejte s potřebným časem.
Při transfokaci během záznamu videa může být v
zaznamenaném zvuku slyšet hluk manipulace s páčkou W/T
transfokátoru.
Chcete-li při záznamu videa potlačit hluk transfokace, vyberte z
nabídky záznamu položku [Ztišit během transfokace].
Digitální přiblížení pravděpodobně způsobí snížení kvality
obrazu.
Chcete-li při digitálním přiblížení dosáhnout ostřejšího obrazu,
nastavte maximální optické přiblížení, namáčkněte tlačítko
spouště a potom posuňte páčku transfokátoru opět doprava.
Digitální přiblížení nelze aktivovat v režimech [Rozpozn. tváře],
[Snímek s retuší], [Smart Auto], [Video] a v některých scénických
režimech.
Dejte pozor a nedotýkejte se objektivu. Zabráníte tak nejasným
snímkům nebo případnému poškození fotoaparátu. Pokud je
snímek nejasný, vypněte a zapněte fotoaparát, aby se změnila
poloha objektivu.
Dávejte pozor, abyste na objektiv netlačili. Mohli byste tím
poškodit fotoaparát.
Pokud je fotoaparát zapnutý, nedotýkejte se pohyblivých částí
objektivu, snímky mohou být posléze nejasné nebo rozmazané.
Dávejte pozor, abyste při manipulaci s páčkou W/T nesahali na
objektiv.
Páþka pro kompenzaci dioptrií
Tlaþítko pro vysunutí blesku
Je-li elektronický hledáček rozostřený,
uživatel jej může zaostřit páčkou pro
kompenzaci dioptrií. (str. 35)
Je-li pozadí světlejší než
fotografovaný objekt a při
záměrném zapnutí blesku, například
při fotografování v protisvětle
nebo v nepříznivých světelných
podmínkách, musí uživatel vysunout
blesk stisknutím tlačítka pro vysunutí
blesku.
Postup nastavení požadovaného
režimu fotografování s bleskem
naleznete na stránce 40.
Tlaþítko zámku automatické expozice/
ochrany snímku (
)
Hodnotu expozice lze před pořízením
snímku uložit stisknutím tlačítka
AEL. Toto tlačítko je vhodné použít v
případech, kdy je fotografovaný objekt
příliš malý, nebo pro dosažení vhodné
expozice u snímků v protisvětle.
Tlačítko AEL lze použít k uzamknutí
automatického ostření, expozice nebo obou hodnot (postup
nastavení viz str. 57).
V režimu přehrávání toto tlačítko slouží jako tlačítko ochrany snímku
( ) (str. 86).
UpozornČní pro práci s vestavČným bleskem
● Nepokoušejte se vysunout vestavěný blesk násilím, mohli byste
poškodit fotoaparát.
● Když blesk nepoužíváte, vždy jej zasuňte zpět do těla
fotoaparátu. Tlak zepředu může blesk poškodit.
033
Tlaþítko korekce expozice
Tlaþítko EVF/LCD
Fotoaparát automaticky nastavuje
vhodnou expozici podle situace
při fotografování. Uživatel může
tlačítkem korekce expozice dosáhnout
přeexponování (světlejší snímek)
i podexponování (tmavší snímek).
Rozsah korekce expozice je od -2 do
+2 EV a hodnotu lze měnit v krocích
1/3 EV.
Je-li displej nečitelný v důsledku
vysoké hladiny okolního osvětlení,
může uživatel k fotografování použít
elektronický hledáček.
Uživatel může přepínat mezi
hledáčkem a displejem pomocí tlačítka
EVF/LCD.
Nastavení korekce expozice
1. Stiskněte tlačítko korekce expozice v
režimu fotografování.
2. Nastavte požadovanou hodnotu
korekce expozice tlačítky DOLEVA/
DOPRAVA nebo pomocí inteligentního
voliče.
3. Stisknutím tlačítka OK uložte nastavenou hodnotu. Tím je
nastavení korekce expozice dokončeno. Po nastavení korekce
expozice na jinou hodnotu než 0,0 EV se na displeji zobrazí
ikona kompenzace expozice ( ).
Ä Povšimněte si, že korekce expozice ve směru [+] může
způsobit rozmazání obrazu na displeji a znemožnit pořízení
kvalitních snímků. Při nastavení korekce expozice ve směru [-]
mohou být snímky nedostatečně exponované.
Nastavení korekce expozice je k dispozici v režimech [Program],
[Clona. Priorita závěrky] a [Video].
034
[Stiskněte tlačítko
EVF/LCD]
[Displej]
[Hledáček]
Tlaþítko EVF/LCD
Tlaþítko MENU
Použití elektronického hledáčku (EVF)
V elektronickém hledáčku se zobrazuje stejný obraz jako na
displeji. Používá se v případech, kdy je obraz na displeji špatně
čitelný v důsledku jasného okolního osvětlení. Stisknutím tlačítka
EVF/LCD přepínáte mezi elektronickým hledáčkem a displejem.
Při vypnutí fotoaparátu a při změně režimu pomocí voliče režimu
se způsob zobrazení nezmění.
Je-li elektronický hledáček rozostřený, můžete jej zaostřit páčkou
pro kompenzaci dioptrií.
- Po stisknutí tlačítka MENU se na LCD displeji zobrazí nabídka
související s aktuálně nastaveným režimem fotoaparátu. Po
dalším stisknutí tlačítka se na LCD displeji objeví původní
zobrazení.
- Obrazovka nabídky je k dispozici v režimech [Smart Auto],
[Program], [Clona. Priorita závěrky], [Ručně], [Noc], [Snímek
s retuší], [Scéna] a [Video], nikoli však při použití funkce
hlasového záznamu.
Vyvážení bílé
Funkce
Upravení vyvážení bílé
ISO
Zvuk
Páčka pro kompenzaci dioptrií
Displej
[Stisknutí tlačítka MENU]
Elektronický hledáček (EVF)
[Zobrazení nabídky je vypnuto]
Rozpozn. tváře
Velikost snímku
Nastavení
Kvalita
Konec
Změnit
Dyn. rozsah rozšířen
[Zobrazení nabídky je zapnuto]
Tlačítko EVF/LCD
035
Tlaþítko OK / automatické ostĜení ( )
Tlaþítko Info (DISP) / Nahoru
Pokud je na LCD displeji zobrazena
nabídka, používá se toto tlačítko pro
přesun kurzoru do podnabídky nebo
pro potvrzení dat.
Toto tlačítko se používá při přecházení
na změněná data na obrazovce
nabídky nebo při jejich ukládání.
Stisknutím tlačítek NAHORU/DOLŮ/
DOLEVA/DOPRAVA lze posouvat body
automatického ostření.
V režimu nabídky funguje tlačítko Nahoru jako směrové tlačítko.
V režimu záznamu a přehrávání toto tlačítko slouží k zobrazení
informací o snímku.
[Obrazovka ¿lmování]
Vyvážení bílé
Funkce
Zvuk
Displej
Nastavení
Upravení vyvážení bílé
ISO
ISO
Velikost snímku
Kvalita
Dyn. rozsah rozšířen
Konec
Vyvážení bílé
Upravení vyvážení bílé
Rozpozn. tváře
Změnit
[Okno Histogram/Mřížka]
[Stisknutí OK]
Rozpozn. tváře
Velikost snímku
Kvalita
Dyn. rozsah rozšířen
Konec
Zpět
[Obrazovka informací]
Při nastavení funkce [Rozpozn. tváře] se nezobrazuje histogram.
036
Tlaþítko Info (DISP) / Nahoru
Tlaþítko Makro (
ŷ Okno Histogram/MĜížka (
V režimu nabídky funguje tlačítko DOLŮ jako směrové tlačítko.
Není-li zobrazena nabídka, lze tlačítko MAKRO ( ) / DOLŮ použít
k nastavení režimu makro.
Rozsahy ostření jsou uvedeny na následující stránce.
Opakovaně stiskněte tlačítko MAKRO, dokud se na LCD displeji
neobjeví indikátor požadovaného režimu makro.
)
Histogram znázorňuje rozložení jasových
hodnot na zaznamenaných snímcích. Jsou-li
čáry v pravé části histogramu vyšší, může to
znamenat, že je snímek příliš světlý. Jsou-li
vyšší čáry vlevo, snímek může být příliš tmavý.
Za vysokých hladin okolního osvětlení, kdy je
obtížné zkontrolovat fotografovaný objekt na
displeji, vám může orientace podle histogramu
usnadnit přesné nastavení expozice.
Počet pixelů
Histogram
) / DolĤ
Rozložení jasových hodnot
Tmavé
Světlé
MĜížka
Použití různých typů vodorovných nebo svislých mřížek při hledání kompozice
vám umožní lépe odhadovat vhodné úhly, velikost objektů, proporce snímku a
kontrolovat, zda držíte fotoaparát rovně. Informace o typech mřížek a postupu
při jejich nastavení naleznete na stránce 63.
[Automatické ostření]
[Automatické makro (
[Ruční ostření (
[Makro (
)]
[Supermakro (
)]
)]
)]
037
Tlačítko Makro (
) / Dolů
ÊP
ostup při ručním ostření
Ê Typy režimů a rozsahy ostření
(Jednotka: cm)
Nedaří-li se vám použít funkci automatického ostření (například
při nízké hladině osvětlení), můžete zaostřit ručně.
Typ
ostření
2. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
zaostřete podle potřeby.
Ovládací lišta ručního ostření
Ä Nastavením ručního ostření rozšíříte střed okna na celé okno.
Původní stav obnovíte namáčknutím spouště. Počáteční stav
obnovíte namáčknutím spouště.
amatujte na to, že při nesprávném ručním zaostření bude obrázek
åP
rozmazaný.
Program(
Režim
1. Aktivujte ruční ostření stisknutím
tlačítka Makro.
- Zobrazí se ovládací lišta ručního
ostření.
)/Clona. Priorita závěrky(
Ručně(
)
Normální
Automatické
makro
Macro
Širokoúhlé
Širokoúhlé
Širokoúhlé
80 ~
Rozsah nekonečno
ostření
Tele
10 ~
nekonečno
10 ~ 80
Tele
Tele
170 ~
nekonečno
170 ~
nekonečno
80 ~ 150
Supermakro
Ruční
ostření
1 ~ 10
10 ~
nekonečno
režimu Makro buďte zvláště opatrní, aby se fotoaparát
å V
nechvěl.
å Pokud používáte funkci Supermakro, nemůžete ovládat
transfokátor a měnit míru přiblížení.
038
)/
Tlaþítko Makro (
) / DolĤ
Dostupné metody ostření podle režimu Záznam
( o : Volitelné, : Rozsah zaostření nekonečno)
Režim
Normální Auto makro
Macro
SCÉNA
Režim
Normální
Supermakro Ruční ostření
Auto
makro
Macro
Supermakro Ruční ostření
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
V režimu [Smart Auto] je rozsah ostření vybrán automaticky.
o
o
o
’
o
039
7ODþtWNR%OHVN 9OHYR
-HOLQD/&'GLVSOHML]REUD]HQDQDEtGNDVWLVNHPWODþtWND9/(92
SĜHPtVWtWHNXU]RUQDOHYRX]iORåNX
3RNXGQDGLVSOHMLQHQt]REUD]HQDQDEtGNDWODþtWNR( ) 9/(92
IXQJXMHMDNRWODþtWNREOHVNX( )
9ROEDUHåLPXEOHVNX
9\VXĖWHEOHVNVWLVNQXWtPWODþtWNDSURY\VXQXWtEOHVNX
9\EHUWHSRåDGRYDQêUHåLP]i]QDPXVYêMLPNRXUHåLPX>9LGHR@
VWU
2SDNRYDQČVWLVNQČWHWODþtWNREOHVNXGRNXGVHQD/&'GLVSOHML
QH]REUD]tLQGLNiWRUSRåDGRYDQpKRUHåLPXEOHVNX
1D/&'GLVSOHMLVH]REUD]tLQGLNiWRUUHåLPXEOHVNX
3RGOHVWiYDMtFtFKVYČWHOQêFKSRGPtQHNSRXåLMWHSĜtVOXãQp
QDVWDYHQtEOHVNX
Ä9QDEtGFH>)XQNFH@VWUPĤåHWHRYOiGDWLQWHQ]LWX]iEOHVNX
'RVDKEOHVNX
(Jednotka: m)
0D[LPiOQtY]GiOHQRVW
Tele
âLURNR~KOp
1RUPiOQt
0,3 ~ 6,0
1,7 ~ 3,0
$XWRPDNUR
0,3 ~ 6,0
1,7 ~ 3,0
0DFUR
0,3 ~ 0,8
5XþQtRVWĜHQt
040
0,8 ~ 1,5
-
6XSHUPDNUR
0,3 ~ 6,0
1,7 ~ 3,0
,62
$872
-HVWOLåHY\EHUHWHEOHVNDSRWpVWLVNQHWHVSRXãĢEOHVNQHSUYQt
EOHVNDNRQWUROXMHWDNVYČWHOQpSRGPtQN\IRWRJUDIRYiQtGRVDK
EOHVNXDYêNRQEOHVNX1HSRK\EXMWHVIRWRDSDUiWHPGRNXG
QHEXGHRGSiOHQGUXKê]iEOHVN
ýDVWpSRXåtYiQtEOHVNXVQLåXMHåLYRWQRVWEDWHULt
=DQRUPiOQtFKSURYR]QtFKSRGPtQHNMHEOHVNQDELWêGR
VHNXQG3RNXGMHEDWHULHQHGRVWDWHþQČQDELWiGREDQDEtMHQt
EXGHGHOãt
9UHåLPX>9LGHR@DYQČNWHUêFKVFpQLFNêFKUHåLPHFKMHEOHVN
IRWRDSDUiWXPLPRSURYR]
)RWRJUDIXMWHREMHNW\YGRVDKXEOHVNX
-HOLSĜHGPČWSĜtOLãEOt]NRQHERSĜtOLãOHVNOêQHO]H]DUXþLW
NYDOLWXVQtPNX
1DVQtPNXH[SRQRYDQpPVEOHVNHP]D]KRUãHQêFKVYČWHOQêFK
SRGPtQHNVHPRKRXREMHYLWEtOpWHþN\-HGQiVHRRGUD]
]iEOHVNXRGþiVWLFDWPRVIpULFNpKRSUDFKX
3RNXGVHEOHVNQHY\VXQHQHO]HMHMSRXåtW
Tlaþítko Blesk (
) / Vlevo
Indikátor režimu blesku
Ikony
Dostupné režimy blesku podle režimu záznamu
Režim blesku
Popis
Automatický blesk
Pokud je předmět nebo pozadí příliš tmavý,
fotoaparát automaticky odpálí blesk.
Automatický
blesk s redukcí
červených očí
Pokud je objekt nebo pozadí příliš tmavé,
fotoaparát automaticky odpálí blesk a
současně je aktivována funkce redukce
efektu červených očí.
Vyrovnávací blesk
Blesk bude odpálen bez ohledu na
světelné podmínky. Intenzita blesku
bude automaticky řízena ve shodě s
převládajícími expozičními podmínkami.
o
Má-li fotografovaný objekt na snímku „
červené oči", tento režim automaticky potlačí
jejich zobrazení.
Vypnutý blesk
Blesk nebude odpálen. Tento režim
použijte, pokud fotografujete na místě nebo
v situaci, kdy není použití blesku povolené.
Pokud exponujete snímky za zhoršených
světelných podmínek, může se na LCD
displeji objevit indikátor upozorňující na
dlouhý expoziční čas ( Ã ).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SCÉNA
Režim
o
o
Blesk bude pracovat s pomalou rychlostí
závěrky, aby tak bylo dosaženo optimální
expozice. Fotografujete-li za slabého
Pomalá synchronizace
osvětlení, může se na LCD displeji
objevit indikátor upozorňující na dlouhý
expoziční čas ( Ã ).
Redukce
červených očí
( o : Volitelné)
Režim
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
V režimu [Smart Auto] se zobrazí ikona inteligentního
automatického blesku ( ).
041
Tlaþítko SamospoušĢ (
) / Vpravo
Pokud je na LCD displeji zobrazena nabídka, stiskem tlačítka
Vpravo se přesune kurzor na záložku vpravo.
Není-li na LCD displeji nabídka zobrazena, tlačítko VPRAVO
bude fungovat jako tlačítko samospoušť ( ). Tato funkce najde
uplatnění v případě, kdy se chce i fotograf stát součástí záběru.
Stisknete-li tlačítko samospouště v době, kdy je samospoušť
aktivovaná, bude režim samospouště zrušen.
Používejte stativ, aby nedošlo k rozhýbání snímků.
V režimech [Smart Auto], [Snímek podle vzoru] a [Video] funguje
pouze 10sekundová samospoušť.
Volba samospouště
1. Otočný volič nastavte do požadovaného
režimu ZÁZNAM (str. 21).
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
SAMOSPOUŠŤ / VPRAVO ( ),
dokud se na LCD displeji nezobrazí
indikátor požadovaného režimu. Na
displeji se objeví ikona samospouště
s označením 10 sekund, 2 sekundy
nebo dvojité samospouště.
3. Po stisknutí tlačítka spouště bude
snímek po uplynutí nastavené doby
exponován.
[Volba samospouště 10 sekund]
Indikátor režimu samospouště
Ikon
Režim
Popis
Samospoušť 10 sekund po stisknutí tlačítka spouště bude
10 s
exponován snímek.
Samospoušť 2 sekundy po stisknutí tlačítka spouště bude
2s
exponován snímek.
První snímek bude exponován za 10 sekund a
druhý snímek o 2 sekundy později.
Dvojitá
Používáte-li blesk, expozice druhého snímku
samospoušť
může být zpožděna o více než 2 sekundy v
závislosti na době nabíjení blesku.
042
Funkce (
)
Pomocí nabídky povolující příslušné funkce nebo pomocí tlačítka Fn
můžete otevřít následující položky:
Režim
Nabídka
Strana
Str. 45
Upravení vyvážení bílé
Str. 46
ISO
Str. 46
Rozpozn. tváře
Str. 47-49
Tón tváře
Retuš tváře
(Funkce)
Provozní režim fotoaparátu
Vyvážení bílé
Str. 49
Velikost snímku /
Rozlišení videa
Str. 50
Kvalita / Frekv.snímání
Str. 50
Dyn. rozsah rozšířen
Str. 51
Měření
Str. 51
Režim snímání
Str. 52
Oblast AEB
Str. 52
Oblast ostření
Str. 53
Expozice s bleskem
Str. 53
Volba foto. stylu
Str. 54
Nast.obr.
Str. 55
Stabilizátor obrazu
Str. 56
Režim
(Funkce)
Nabídka
Provozní režim fotoaparátu
Strana
Přiřazení tlačítka
Str. 57
Zvuk
Str. 57-59
Korekce deformací
Str. 59
Nastavení
uživatelského režimu
Stabilizace
Str. 60
Str. 60
043
Funkce (
)
Aktivace funkcí pomocí tlačítka MENU
1. V dostupném režimu stiskněte tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte nabídku [Funkce] a
stiskněte tlačítko Doprava/OK.
4. Pomocí tlačítka Vlevo / Vpravo vyberte požadovanou nabídku a
stiskněte tlačítko OK.
ISO
Vyvážení bílé
Funkce
Upravení vyvážení bílé
ISO
Zvuk
Rozpozn. tváře
Displej
Nastavení
Velikost snímku
Upravení vyvážení bílé
Tlačítko
Doprava/OK
Kvalita
ISO
Zpět
Konec
Zpět
3. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte požadovaný režim a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyvážení bílé
Vyvážení bílé
Upravení vyvážení bílé
Upravení vyvážení bílé
ISO
ISO
Rozpozn. tváře
Rozpozn. tváře
Tlačítko
Nahoru / Dolů
Kvalita
Dyn. rozsah rozšířen
Konec
044
Zpět
Zpět
Přesun
Velikost snímku
Dyn. rozsah rozšířen
Změnit
Velikost snímku
Přesun
Rozpozn. tváře
Kvalita
Dyn. rozsah rozšířen
Konec
ISO 64
Tlačítko
Vlevo / Vpravo
Vyvážení bílé
Velikost snímku
Kvalita
Dyn. rozsah rozšířen
Konec
Zpět
Pomocí tlačítka Fn na zadní stěně fotoaparátu můžete rychleji
otevřít nabídky aktivující často používané funkce.
Funkce (
)
Použití vlastního nastavení vyvážení bílé
Nastavení vyvážení bílé se může mírně lišit v závislosti na
prostředí, ve kterém fotografujete. Výběrem vlastního nastavení
vyvážení bílé barvy můžete zvolit nejvhodnější nastavení
vyvážení bílé barvy pro konkrétní prostředí fotografování.
Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé je funkce, která kompenzuje
světelné podmínky a barevnost scény
tak, aby bílá barva vypadala jako bílá i na
fotografiích. Vyvážení bílé barvy umožňuje
upravit barvy fotografie v závislosti na
světelných podmínkách tak, aby vypadala
přirozeněji.
Režim
Ikony
Vyvážení bílé
Zpět
Přesun
Popis
Automatické
vyvážení bílé
Fotoaparát automaticky vybírá vhodné
nastavení vyvážení bílé v závislosti na
převládajících podmínkách osvětlení.
Denní světlo
Nastavení vhodné k expozici snímků v exteriéru.
Pod mrakem
K expozici snímků při zamračené a zatažené
obloze.
Zářivka typu h
K expozici při osvětlení třícestných zářivek
typu denního světla.
Zářivka typu l
K expozici při osvětlení zářivkami s bílým
světlem.
Žárovka
Vlastní
nastavení
Teplota barev
1. V nabídce Vyvážení bílé vyberte
) a před
položku VLASTNÍ (
fotoaparát umístěte list bílého
papíru, aby LCD displej
zobrazoval pouze bílou barvu.
2. Tlačítko OK
: vybere předchozí
vlastní nastavení
Bílý papír
vyvážení bílé barvy.
Tlačítko spouště : uloží nové vlastní nastavení vyvážení bílé
barvy.
- Vlastní hodnota nastavení vyvážení bílé barvy bude použita
při expozici dalšího snímku.
- Uživatelem nastavené vyvážení bílé barvy zůstane aktivní,
dokud nebude opět přepsáno novým nastavením.
K expozici snímků při osvětlení standardní
žárovkou.
Umožňuje nastavit uživateli vlastní vyvážení
bílé barvy podle světelných podmínek
fotografované scény.
Umožňuje uživateli nastavit požadovanou
teplotu barev podle světelných podmínek.
Ä Různé podmínky osvětlení mohou na snímcích způsobit různé
barevné odstíny.
045
Funkce (
)
Co je teplota barev?
Při zvyšování teploty barev se barva světla posouvá směrem
k modré, při snižování teploty směrem k červené. Tato změna
barvy světla se udává v kelvinech (K) a nazývá se barevná
teplota. Fotoaparát umožňuje uživateli nastavit vyvážení bílé
a fotografovat v přirozených barvách za různých světelných
podmínek.
Červené světlo
Modré světlo
[Auto]: Citlivost fotoaparátu se mění
automaticky v závislosti na
hodnotách různých proměnných,
například osvětlení a jasu
objektu.
ISO
Jasná obloha
Stín
Studená bílá (zářivka)
Pod mrakem
Blesk
Denní světlo
Neutrální bílá (zářivka)
Teplá bílá (zářivka)
Halogenová žárovka
Žárovka
Plamen svíčky
Ä V případě funkce [Velice vysoká rychlost] bude rychlost ISO
nastavena na hodnotu AUTO.
Ä V režimech [Program], [Clona. Priorita závěrky] a [Ručně] je k
dispozici nastavení ISO.
Ä V rozlišeních 5M a 3M lze nastavit citlivost ISO 3200, resp. ISO
6400.
Stisknutím tlačítek NAHORU/DOLŮ/
DOLEVA/DOPRAVA nastavte požadované
vyvážení bílé. Na osách Z-F a M-J je k
dispozici sedm úrovní (196 vzorů).
046
Při expozici snímků můžete nastavit citlivost ISO.
Speci¿cká citlivost fotoaparátu na světlo se udává pomocí čísla
ISO.
Zpět
Přesun
[ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400] :
Dobu expozice můžete při stejné
intenzitě světla zkrátit nastavením vyšší hodnoty citlivosti ISO.
Při vysokém jasu však může dojít k saturaci snímku. Čím vyšší je
hodnota ISO, tím vyšší bude citlivost fotoaparátu na světlo, a tím
větší bude schopnost fotoaparátu exponovat snímky za šera. Se
zvýšením hodnoty ISO nicméně stoupne také úroveň šumu na
snímku, takže snímek bude mít zrnitý vzhled.
Přesné vyvážení bílé
• Z: zelená
• J: jantarová
• F: ¿alová
• M: modrá
ISO
Zpět
Přesun
Funkce (
)
Tato funkce je schopna rozlišit až 10 osob.
Pokud fotoaparát současně rozezná více osob, zaostří na
Rozpozn. tváře
Použijete-li funkce detekce obličeje,
fotoaparát dokáže detekovat lidský obličej.
Při zaostření na lidský obličej se upravuje
také jas obličeje. Funkce Autoportrét vám
rovněž umožňuje zachytit přirozenější výraz
tváře.
nejbližší osobu.
Digitální přiblížení není v tomto režimu aktivováno.
Jakmile fotoaparát určí cílový obličej, přes tento obličej se
Rozpozn. tváře
Zpět
Přesun
Ä Volitelné režimy: Program, Clona. Priorita závěrky, Ručně, Snímek
s retuší, Portrét, Děti, Pláž&sníh
Normální
Tento režim automaticky zjistí pozici obličeje, poté zaostří a nastaví
expozici. Vyberte jej pro rychlou a snadnou expozici snímků obličeje.
1. Velikosti a umístění rámečků
automatického ostření budou
určeny automaticky podle tváří
fotografovaných osob.
vykreslí bílý rámeček ostření a v místech ostatních obličejů
se zobrazí rámeček ostření šedé barvy. Namáčknutím tlačítka
spouště zaostříte obličej a bílý rámeček ostření zezelená.
Nezdaří-li se rozpoznání obličeje, vraťte zpět předchozí režim
automatického ostření (AF).
V některých podmínkách expozice nemusí tato funkce pracovat
správně.
- Má-li osoba tmavé brýle nebo je-li zakryta část obličeje.
- Nedívá-li se fotografovaná osoba do objektivu.
- Nerozpozná-li fotoaparát obličej, protože úroveň jasu je příliš
vysoká nebo nízká.
- Je-li mezi objektem a fotoaparátem příliš velká vzdálenost.
Maximální rozsah Rozpoznávání obličeje je 2.5 m (širokoúhlý).
Čím blíže se objekt nachází, tím rychleji jej kamera rozpozná.
V režimech [Snímek s retuší], [Portrét] a [Děti] je funkce
[Rozpozn. tváře] nastavena na výchozí hodnotu.
2. Namáčkněte tlačítko spouště.
Jakmile fotoaparát zaostří, rámeček
ostření se zbarví zeleně.
3. Po domáčknutí tlačítka spouště je
snímek exponován.
047
Funkce (
)
Ŷ Inteligentní rozpoznání tváĜe
Fotoaparát rozpoznává často detekované
tváře až 17 osob. Ostření a expozice
se upravují automaticky v pořadí podle
priority registrovaných tváří. Prioritu
registrovaných tváří lze zkontrolovat podle
grafů. Funkce inteligentního rozpoznání
tváře je však k dispozici jen tehdy, je-li
vložena externí paměťová karta.
- Není-li nalezena žádná registrovaná
tvář: stejná funkce jako u běžného
rozpoznávání tváří
- Je-li nalezena registrovaná tvář: zobrazí
se priorita nalezené tváře.
- Jsou-li nalezeny více než dvě
registrované tváře: zobrazí se pořadí
priorit nalezených tváří.
● Při rozpoznávání tváří může dojít k záměně osob, například s
nasazenými brýlemi, při změně osvětlení, výrazné změně pózy nebo
výrazu ve tváři.
● Při registraci nové tváře v době, kdy je již v paměti uloženo 17 tváří,
bude nová tvář přidána místo tváře s dvacátou nejnižší prioritou.
048
● V rámci scény mohou být zaregistrovány nejvýše tři osoby.
● Pokud fotoaparát nenalezne žádnou registrovanou tvář, bude rozpoznávat
tváře bez ohledu na prioritu.
● Graf rozpoznání tváře se může zobrazit i u neregistrovaných tváří, pokud
dosáhnou vysokého detekčního poměru.
● V režimu přehrávání je k dispozici rozdělení snímků do kategorií podle
priority tváří (str. 73).
● I když je tvář rozpoznána, nemusí být zařazena do inteligentního alba
podle priority.
● Tváře lze registrovat ručně v režimu přehrávání (str.87).
Autoportrét
Když fotíte sami sebe, oblast vaší tváře bude detekována
automaticky, což usnadňuje a urychluje pořízení autoportrétu.
1. V případě ¿lmování vlastní osoby
nastavte objektiv přístroje na
tvář objektu. Přístroj automaticky
detekuje tvář objektu a vydává
naváděcí zvuk.
2. Spusťte ¿lmování stisknutím
spouště.
Při umístění obličeje ve středu obrazovky přístroj opakovaně
vydává rychlejší zvuk odlišný od zvuků vydávaných v
okamžiku, kdy obličej není uprostřed obrazu.
Naváděcí zvuk lze nastavit na obrazovce nastavení zvuku.
(str. 62)
Funkce (
)
Úsměv
Fotoaparát automaticky pořídí snímek,
jakmile detekuje, že se objekt usmívá, aniž
stisknete spoušť. Jestliže stisknete Spoušť,
snímek bude pořízen v normálním režimu.
Při fotografování úsměvu napomáhají při
detekci úsměvu objektu odhalené zuby nebo
delší úsměv.
Detekce Mrkání
Jestliže jsou oči objektu zavřené při stisknutí
spouště, fotoaparát pořídí 2 po sobě jdoucí
snímky a snímky budou poté uloženy.
Pokud objekt nemá při stisknutí spouště
oči zavřené, pořídí fotoaparát pouze jeden
snímek.
Detekce úsměvu nebo mrkání nemusí být k dispozici, pokud
dojde k některé z následujících situací:
- Objekt má sluneční brýle.
- Objekt se nedívá přímo do objektivu.
- Okolní světlo je příliš jasné nebo příliš tmavé pro detekci tváře
objektu.
- Fotoaparát je daleko od objektu. (Oranžová zaostřovací
značka)
- V záběru je příliš jasný světelný odraz nebo příliš jasné
protisvětlo.
Tón tváře
Čím vyšší úroveň vyberete, tím jasnější budou pleťové tóny.
1. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
položku [Tón tváře].
2. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
vyberte požadovaný odstín a poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujte
záběr.
Tón tváře
Zpět
Přesun
Retuš tváře
Tato položka nabídky vám umožňuje před záznamem v režimu s
retuší aktivovat funkci pročištění a projasnění pleti. Čím vyšší úroveň
vyberete, tím účinnějšího efektu dosáhnete.
1. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
položku [Retuš tváře].
2. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
vyberte požadovaný stupeň retuše a
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujte
záběr.
Retuš tváře
Zpět
Přesun
049
Funkce (
)
Velikost snímku
Kvalita / Snímková frekvence
Můžete zvolit velikost snímků, která bude vyhovovat vašim potřebám.
Můžete zvolit poměr komprese, který bude vyhovovat účelu
exponovaných snímků. Vyšší poměr komprese snižuje kvalitu snímku.
(Jednotka: pixel)
Mode
Režim Snímek
Ikona
Ikona
Velikost
4000x
3000
3984x
2656
3968x
2232
3264x
2448
2592x
1944
2048x
1536
1920x
1080
1024x
768
Režim Videoklip
Podnabídka
RAW
RAW + v. RAW +
jemná
jemná
Formát souboru
DNG
DNG+JPEG DNG+JPEG DNG+JPEG
Mode
Ikona
Velikost
Režim SNÍMEK
Velmi
jemná
jpeg
Jemná Normální
jpeg
jpeg
Režim VIDEOKLIP
Ikona
1280x720HQ
640x480
320x240
Rozlišení videa
Velikost snímku
Podnabídka
Formát souboru
60 fps
30 fps
15 fps
H.264
H.264
H.264
[Režim SNÍMEK]
Kvalita
Zpět
Přesun
[Režim SNÍMEK]
Zpět
Přesun
[Režim VIDEOKLIP]
Vyšší rozlišení snižuje počet snímků, který je možné na kartu
uložit, protože snímky ve větším rozlišení vyžadují více paměti.
050
RAW +
normální
Zpět
Přesun
[Režim SNÍMEK]
[Režim
Frekv.snímání VIDEOKLIP]
Zpět
Přesun
[Režim VIDEOKLIP]
Tento formát souborů splňuje standard DCF (Design rule for
Camera File system).
JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG je standard komprimovaných snímků vyvinutý společností
Joint Photographic Experts Group. Tento typ komprese se
hojně využívá ke kompresi fotografií a grafiky, neboť je schopen
efektivně zmenšit velikost.
Funkce (
)
Dynamický rozsah
Měření expozice
Pro snímek lze při fotografování nastavit
dynamický rozsah. Při použití dynamického
rozsahu lze dosáhnout podrobného
vykreslení tmavých i světlých oblastí.
Úroveň přizpůsobení jasu [Rozšířený dyn.
rozsah 2] je nastavena výše než úroveň
[Rozšířený dyn. rozsah 1].
Nemůžete-li dosáhnout vhodných podmínek expozice, můžete
změnit metodu měření a docílit tak jasnějších snímků.
[Vícebodové] (
Dyn. rozsah rozšířen
Zpět
Přesun
● Při příliš vysokém nastavení dynamického rozsahu se na snímku
může vyskytnout šum.
[Bodové] (
)
[Středově vyváž.] (
) : Expozice bude
Měření
vypočtena jako
průměrná hodnota
dostupného světla v
oblasti fotografovaného
snímku. Výpočet však
Zpět
Přesun
upřednostňuje hodnoty
v blízkosti středu
snímku. Toto nastavení je vhodné pro obecné
použití.
: Světlo je měřeno pouze ve středu snímaného
obrazu zobrazeného na LCD displeji. Tato
metoda je vhodná v případě, že si přejete
správně exponovat objekt ve středu bez ohledu
na protisvětlo.
): Expozice bude vypočtena jako průměrná hodnota
dostupného světla v oblasti fotografovaného
snímku. Výpočet však upřednostňuje hodnoty v
blízkosti středu snímku. Vhodné pro fotografování
snímků malých objektů, například květin nebo
hmyzu.
Ä Pokud se objekt nenachází uprostřed oblasti ostření,
nepoužívejte bodové měření, neboť může dojít k chybnému
výpočtu expozice. V tomto případě je lepší využít korekci
expozice.
051
Funkce (
)
Pokud kapacita paměti umožňuje exponovat méně než tři snímky,
Režim snímání
není funkce AEB k dispozici.
Můžete si zvolit mezi sekvenčním fotografováním a režimem AEB
(automatická stupňovaná expozice).
[Jednorázové] (
[Sekvenční] (
)
)
[Vysokorychlostní snímání] (
[Velice vysoká rychlost] (
[AEB] (
)
: Exponován je pouze
jeden snímek.
Režim snímání
: Snímky budou
exponovány postupně,
dokud neuvolníte
tlačítko spouště.
Zpět
Přesun
) : Sekvenční snímání je k
dispozici po stisknutí a podržení Spouště (přibližně
5,5 snímky za sekundu).Rychlost snímání může
klesnout vlivem podmínek snímání a počtu snímků.
) : Stisknutím a přidržením tlačítka spouště jsou rychle
po sobě exponovány snímky rychlostí 11,5 snímků/
sekundu. Po dokončení sekvenčního fotografování
jsou snímky uloženy do paměti a přehrány na
zadním LCD displeji. Maximální počet snímků je 20
a je u nich nastavena velikost 640X480.
: Pořídit postupně tři snímky ve standardním, jasném
a tmavém režimu. Tento režim použijte, je-li obtížné
stanovit správnou expozici.
Vysoké rozlišení a kvalita snímku prodlužuje dobu ukládání
souboru do paměti, a tím také dobu pohotovosti.
Pokud zvolíte podnabídku [Sekvenční], [Vysokorychlostní
snímání], [Velice vysoká rychlost], [AEB], dojde k automatickému
vypnutí blesku.
052
Při fotografování v režimu AEB doporučujeme použít stativ, protože
čas k uložení každého snímku je delší a z důvodu
nestability fotoaparátu může dojít k rozmazání snímků.
Nastavení oblasti odstupňování automatické expozice
Při fotografování v režimu AEB lze nastavit rozsah a intervaly tří
pořízených fotogra¿í.
- Stisknutím tlačítek DOLEVA/DOPRAVA
nastavte standardní hodnotu pro stupeň
expozice.
- Pomocí inteligentního voliče nastavte
rozsah pro nižší a vyšší stupeň
expozice.
-2
-1
0
+1
+2
Oblast AEB
Zpět
MPřesun
Funkce (
)
Typ automatického ostření
Podle podmínek fotografování můžete nastavit preferovanou oblast
ostření.
[Ostření na střed] (
): bude zaostřena
pravoúhlá oblast
uprostřed LCD
Oblast ostření
displeje.
[Vícebodové ostření] (
): Fotoaparát
vybere jeden z 9
Zpět
Přesun
dostupných bodů automatického ostření.
[Výběrové ostření] (
) : Zaostření na požadované místo na displeji.
[Ostření se sledováním] (
) : Zaostření sleduje pohyby
fotografovaného objektu.
Dalším stisknutím tlačítka OK změňte polohu rámečku ostření a
rámeček ostření se opět zobrazí.
Ä Nastavení zůstane zachováno i po vypnutí a opětovném zapnutí
fotoaparátu.
Ä Funkci [Výběrové ostření] nelze použít současně s funkcí
[Rozpozn. tváře].
Intenzita záblesku
Intenzitu záblesku lze podle potřeby
korigovat. (Můžete ji nastavit v rozsahu
+/- 2 EV s krokem 1 EV.)
[-2], [-1], [0], [+1], [+2]
Expozice s bleskem
-2
Zpět
-1
0
+1
+2
Přesun
Ä Jakmile fotoaparát objekt zaostří, rámeček automatického ostření
zezelená. Jestliže fotoaparát nemůže objekt zaostřit, rámeček
automatického ostření zčervená.
● Funkce [Expozice s bleskem] není k dispozici v režimech [Smart
Auto], [Snímek s retuší], [Scéna] a [Video], [Noc].
■ Postup při aktivaci výběrového ostření
● Je-li fotografovaný objekt příliš blízko nebo je nastavena příliš vysoká
citlivost, nemusí se nastavení záporné hodnoty (-) nijak projevit.
Po nastavení režimu [Výběrové ostření]
stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se obrazovka
pro nastavení polohy rámečku ostření.
Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů/Doleva/
Doprava přesuňte značku ostření na
požadované místo. Aktivujte výběrové
ostření stisknutím spouště. Po nastavení
zůstane značka ostření za¿xována ve
zvolené pozici.
● Je-li intenzita záblesku mimo ovladatelný rozsah vzhledem k příliš
vysoké nebo příliš nízké hodnotě expozice, fotoaparát nemusí
pracovat správně.
Značka ostření
053
Funkce (
)
Vlastní barva: Můžete změnit sytost
barev - červené (R),
zelené (G) a modré (B).
Volba foto. stylu
Snímku můžete přidat různé efekty bez
nutnosti použít software pro úpravy obrazu.
Volba foto. stylu
Zpět
Přesun
1. Pomocí tlačítka Vlevo / Vpravo vyberte VOLBA FOTO. STYLU a
stiskněte tlačítko OK.
Zpět
Přesun
Zpět
Přesun
- Tlačítko Nahoru / Dolů: slouží k volbě
barev R, G ,B.
- Tlačítko Vlevo / Vpravo: mění hodnoty.
2. Stiskem tlačítka spouště exponujte záběr.
Režim stylu
Normální
Měkký
Popis
Nebude přidán žádný efekt.
Je-li nastaven styl snímku, není k dispozici funkce rozpoznání
Použije se měkký styl.
Je-li nastaven styl fotografií Měkký nebo Výrazný, není k
Výrazný
Použije se živý, pronikavý styl.
Prales
Použije se přirozený, čistý styl
Retro
Použije se tónovaný styl.
Chladný
Použije se chladný styl.
Klid
Použije se klidný styl.
Klasický
Použije se klasický styl.
Negativní
Nastavit snímek na negativ.
Vlastní barvy
054
Ikona
Použije se efekt negativu.
tváře.
dispozici nastavení sytosti.
Je-li nastaven styl fotografií Negativní, není k dispozici
nastavení kontrastu.
Funkce (
)
Sytost
Můžete změnit sytost snímku.
Nast.obr.
Kontrast
Můžete změnit kontrast snímku.
1. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
položku [Kontrast].
2. Kontrast změňte stiskem tlačítka
Vlevo / Vpravo.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujte
záběr.
Nast.obr.
Kontrast
Ostrost
Sytost
-2
-1
0
+1
+2
-2
-1
0
+1
+2
-2
-1
0
+1
+2
Zpět
Přesun
1. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
položku [Sytost].
2. Sytost změníte stiskem tlačítka Vlevo
/ Vpravo.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujte
záběr.
Nast.obr.
Kontrast
Ostrost
Sytost
Zpět
-2
-1
0
+1
+2
-2
-1
0
+1
+2
-2
-1
0
+1
+2
Přesun
Je-li nastaven styl fotografií Měkký nebo Výrazný, není k
dispozici nastavení sytosti.
Je-li nastaven styl fotografií Negativní, není k dispozici nastavení
kontrastu.
Ostrost
U snímku, který právě chcete pořídit,
můžete upravit ostrost. Efekt ostření
nemůžete na LCD displeji před expozicí
snímku použít, protože tato funkce
pracuje pouze se snímky uloženými v
paměti.
Nast.obr.
Kontrast
Ostrost
Sytost
-2
-1
0
+1
+2
-2
-1
0
+1
+2
-2
-1
0
+1
+2
Zpět
Přesun
1. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku [Ostrost].
2. Sytost změňte stiskem tlačítka Vlevo / Vpravo.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujte záběr.
055
Funkce (
)
Stabilizace obrazu
Tato funkce vám umožňuje minimalizovat
chvění fotoaparátu při fotografování.
[OIS] (
) : Provádí optickou stabilizaci
obrazu.
[DUAL IS] (
[DIS] (
Stabilizátor obrazu
) : Provádí současně
optickou i digitální
stabilizaci obrazu.
Zpět
Přesun
) : Provádí digitální stabilizaci obrazu.
■ Skutečnosti, na které je třeba brát ohled v režimu DUAL IS/DIS
– V režimu DUAL IS/DIS nelze použít digitální zoom.
– Pokud je scéna osvětlena jasnějším světlem, než je světlo zářivky,
režim DUAL IS/DIS nebude aktivován.
– Je-li scéna osvětlena slabším světlem, než je světlo zářivky, zobrazí
se varovný indikátor ( ) upozorňující na dlouhý expoziční čas.
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li fotografovat pouze v
situacích, kdy varovný indikátor ( ) není zobrazen.
– Snímek pohybujícího se objektu může být rozmazaný.
– Režim DUAL IS/DIS využívá procesor digitálního fotoaparátu, proto
snímky zachycené v režimu DUAL IS/DIS mohou být zpracovávány
delší dobu.
056
OIS funkce možná nebude fungovat dostatečně v následujících případech.
- Při pořizování snímku pohybujícího se předmětu.
- Při fotografování s vysokými hodnotami přiblížení.
- Když je otřes kamery mimo korekční možnosti fotoaparátu.
- Při pomalé rychlosti závěrky.
- Při nízkém stavu baterií
Pokud je aktivována funkce OIS a používáte stativ, snímek
může být rozmazaný z důvodu chvění čidla stabilizátoru
obrazu. Funkci OIS deaktivujte, jestliže se rozhodnete
používat stativ.
● Vystavíte-li fotoaparát nárazu, může to ovlivnit LCD displej.
Fotoaparát bude fungovat správně po jeho vypnutí a
opětném zapnutí.
Funkce (
)
Přiřazení tlačítka
Hlasová poznámka
Pro tlačítko AEL lze nastavit požadovanou
funkci.
K uloženým snímkům můžete přidat
komentář. (Max. 10 sekund)
Přiřazení tlačítka
[AEL]: K dispozici je fotografování s
uzamknutou expozicí.
[AFL]: K dispozici je fotografování s
Zpět
Přesun
uzamknutým ostřením.
[AEL + AFL]: K dispozici je fotografování
s uzamknutou expozicí i ostřením.
[Zapnout AF]: Tato funkce slouží jako náhrada namáčknutí spouště
(měření a automatické ostření).
Zvuk
Zpět
Přesun
- Pokud se na LCD displeji zobrazí
indikátor hlasové poznámky,
nastavení je dokončeno.
- Stiskněte tlačítko spouště a
exponujte snímek. Snímek bude
uložen na paměťovou kartu.
- Hlasová poznámka bude
nahrávána po dobu 10 sekund
od uložení snímku. Během
nahrávání lze záznam ukončit
stiskem tlačítka spouště.
Stop
057
Funkce (
)
Pozastavení hlasového záznamu
Hlasový záznam
Mluvené slovo lze nahrávat tak dlouho,
dokud to umožní kapacita paměťové
karty (maximálně 8 hodin na jednu
nahrávku).
Pomocí této funkce můžete nahrát
přerušovaný zvukový záznam, aniž by
byl rozdělen do několika samostatných
zvukových souborů.
Záznam
Zpět
Záznam zvuku spustíte stiskem
tlačítka spouště.
- Po stisku tlačítka spouště lze zvuk
nahrávat tak dlouho, jak to umožní
kapacita paměti (maximálně 8
hodin na jednu nahrávku). Na LCD
displeji se zobrazí délka záznamu.
Záznam zvuku bude pokračovat i
po uvolnění tlačítka spouště.
- Chcete-li záznam ukončit, stiskněte
znovu tlačítko spouště.
- Typ souboru: *.wav
058
Přesun
Stop
Záznam
1. Stisknutím tlačítka OK pozastavíte
[Režim Hlasový záznam]
záznam.
2. Dalším stisknutím tlačítka OK záznam znovu spustíte.
3. Chcete-li záznam ukončit, stiskněte znovu tlačítko spouště.
Ideální vzdálenost pro záznam zvuku je 40 cm od mikrofonu
fotoaparátu.
Vypnete-li fotoaparát v době, kdy je hlasový záznam
Záznam
Konec
[Režim Hlasový záznam]
pozastaven, dojde k ukončení hlasového záznamu.
Funkce (
)
Záznam zvuku
Korekce deformace
Videoklip můžete nahrávat také bez zvuku.
V režimu Videoklip vyberte položku
[Vypnuto] v nabídce [Zvuk]. (Na
LCD displeji se zobrazí ikona) (
).
Stiskněte tlačítko spouště a spusťte
záznam videoklipu bez zvuku, který
bude trvat, až do zaplnění dostupné
kapacity paměti.
Deformaci středu snímku v důsledku
krátké ohniskové vzdálenosti objektivu lze
korigovat. Pokud použijete funkci korekce
deformace, bude snímek menší než při
fotografování v normálním režimu.
Off
Zpět
Přesun
[Vypnout]: Deformace není korigována.
Korekce deformací
Zpět
Přesun
[Zapnout]: Deformace je korigována.
● Je-li nastavena funkce [Korekce deformací], není k dispozici
funkce [Detekce mrknutí].
059
Funkce (
)
Nastavení uživatelského režimu
Stabilizace obrazu při záznamu videoklipu
Vlastní režim fotografování můžete použít,
uložíte-li parametry fotografování nastavené
v režimech [Program], [Clona. Priorita
závěrky] a [Ručně]. Nastavte požadovanou
možnost a uložte informace o nastavení.
Tato funkce pomůže stabilizovat obraz
zachycený při záznamu videoklipu. Tuto
nabídku můžete vybrat pouze v režimu Video.
Nastavení uživatelského režimu
Zpět
Přesun
■ Postup nastavení uživatelského režimu
1. Vyberte některý z režimů [Program], [Clona. Priorita závěrky] a
[Ručně].
2. Vyberte požadovaný režim.
3. Vyberte možnost [Nastavení uživatelského režimu] v nabídce
[Funkce].
4. Stisknutím tlačítka DOLEVA/DOPRAVA vyberte možnost
[Uživatel 1] nebo [Uživatel 2] a stisknutím tlačítka OK uložte
informace o nastavení.
060
[Vypnout]: Funkce stabilizace videoklipu je
standardně vypnutá.
[Zapnout]: Pomáhá redukovat chvění a
otřesy během záznamu.
Stabilizace
Zpět
Ä Rámeček nahrávání se zúží, když zvolíte tuto nabídku.
Přesun
Nabídka Zvuk
tomto režimu můžete nastavit zvukové funkce. Nabídku nastavení
V
lze použít ve všech režimech fotoaparátu s výjimkou režimu Hlasový
záznam.
Ê Položky označené * odpovídají výchozímu nastavení.
Ä Nabídky se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Zvuk závěrky
Můžete nastavit zvuk závěrky.
- ZVUK ZÁV.: [Vypnuto], [1]*, [2], [3]
Hlasitost
:Středně
Úvodní zvuk
Zvuk ( # )
:1
Vypnuto
Pípnutí
1
:1
Zvuk autofokusu
2
:Zapnuto
Autoportrét
Hlasitost
:Vypnuto
Zvuk závěrky
Zpět
3
:Zapnuto
Nastav
Můžete nastavit hlasitost úvodního zvuku, zvuku spouště, pípnutí
a automatického ostření.
- Podnabídka [Hlasitost]: [Vypnuto],
[Potichu],
[Středně]*,
[Hlasitě]
Hlasitost
:Středně
Vypnuto
Úvodní zvuk
:Vypnuto
Potichu
Zvuk závěrky
Středně
:1
Hlasitě
:1
Pípnutí
Zvuk autofokusu
Autoportrét
Zpět
:Zapnuto
Nastav
Můžete nastavit uvítací zvuk, který bude přehrán po každém
zapnutí fotoaparátu.
- Pokud je úvodní obrázek nastaven
na [Vypnuto], uvítací melodie nebude
přehrána, přestože je tato volba zapnuta.
Jestliže nastavíte zvuk na ON (ZAP), každé stisknutí tlačítka bude
provázeno signálním zvukem (pípnutí), které informuje o provozním
stavu fotoaparátu.
- Podnabídka [Pípnutí]: [Vypnuto],
[1]*, [2], [3]
Zvuk při zapnutí
- ÚVODNÍ ZVUK: [Vypnuto]*, [1], [2], [3]
Pípnutí
:Zapnuto
:Středně
Úvodní zvuk
:Vypnuto
Vypnuto
Zvuk závěrky
1
:1
Pípnutí
2
:1
Autoportrét
Zpět
3
:Středně
Úvodní zvuk
:Vypnuto
Zvuk závěrky
:1
Vypnuto
Pípnutí
1
:1
Zvuk autofokusu
2
:Zapnuto
Autoportrét
Hlasitost
Zvuk autofokusu
Hlasitost
Zpět
3
:Zapnuto
Nastav
:Zapnuto
:Zapnuto
Nastav
061
Zvuk (  )
Nabídka Nastavení
Zvuk AF
V tomto režimu můžete provést základní nastavení. Nabídku nastavení lze
použít ve všech režimech fotoaparátu s výjimkou režimu Hlasový záznam.
Položky označené * odpovídají výchozímu nastavení.
Ä Nabídky se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Jestliže volbu Zvuk AF zapnete, ozve se namáčknutí spouště
akustická signalizace. Budete tak mít přehled o stavu činnosti
fotoaparátu.
- Podnabídka [Zvuk autofokusu]: [Zapnuto],
[Zapnuto]*
Hlasitost
:Středně
Úvodní zvuk
:Vypnuto
Zvuk závěrky
:1
Pípnutí
:1
Zvuk autofokusu
:On
Vypnuto
Autoportrét
:Zapnuto
Zapnuto
Zpět
Nastav
Displej (
)
Language
Máte možnost volby jazykové verze
hlášení na LCD displeji. I když vyjmete z
fotoaparátu baterii a opětovně ji vložíte,
nastavení jazyka zůstane zachováno.
Language
Popis funkce
:English
Polski
:2 X 2
Magyar
:On
Čeština
Úvodní obraz
Türkçe
:Off
Jasný displ.
Eesti:Auto
Lietuvių
:0.5sec
Rozvržení
Náhled
Autoportrét
Úsporný režim
Zpět
Zobrazí se, pokud přístroj automaticky detekuje umístění obličeje
objektu při pořizování autoportrétu.
- Filmování vlastní osoby lze nastavit
pomocí tlačítek [Vypnuto] a [Zapnuto]*.
Hlasitost
:Vypnuto
:1
Pípnutí
:1
Zvuk autofokusu
Vypnuto
:On
Autoportrét
Zapnuto
:On
Zpět
062
:Středně
Úvodní zvuk
Zvuk závěrky
Nastav
:Vypnuto
Nastav
Displej (
)
Úvodní obrázek
Nastavení čar mřížky
Zde můžete nastavit typ mřížky, která se
zobrazuje v okně s histogramem a mřížkou
(str. 36).
- Položky v nabídce [Rozvržení]:
[+]:
[3 X 3]:
Language
Popis funkce
Úvodní obraz
Jasný displ.
:2 X 2
+
:On
3X3
:Off
X
:Auto
2X2
Náhled
:0.5 s
Úsporný režim
:Vypnuto
Zpět
[X]:
:Čeština
Rozvržení
Nastav
[2 X 2]*:
Můžete si vybrat, jaký snímek se má LCD displeji zobrazit při
každém zapnutí fotoaparátu.
- Podnabídky: [Vypnuto]*, [Logo],
[Dle uživatele]
- Jako úvodní obrázek použijte uložený
snímek, který vyberte v režimu přehrávání
z nabídky [Úvodní obraz] pomocí volby
[Změnit velikost].
- Úvodní snímek nebude vymazán funkcí
[Vymazat] ani [Formát].
- Uživatelské snímky lze vymazat
pomocí nabídky [Reset].
Language
Rozvržení
:Čeština
:2 X 2
Popis funkce
:On
Úvodní obraz
OFF
:Off
Jasný displ.
Náhled
Úsporný režim
Zpět
:Auto
:0.5sec
:Vypnuto
Nastav
Jasný displ.
Popis funkce
Můžete určit, zda se mají v záznamovém
režimu na displeji zobrazovat popisy funkcí.
Language
:Čeština
Rozvržení
:2 X 2
Popis funkce
- Podnabídka Popis funkce:
[Vypnuto] : Zobrazení popisu funkcí
nebude aktivováno.
[Zapnuto]* : Bude se zobrazovat název
a popis aktuální volby.
Úvodní obraz
Jasný displ.
:On
Vypnuto
:Off
Zapnuto
:Auto
Náhled
:0.5 s
Úsporný režim
:Vypnuto
Zpět
Pomocí této funkce můžete upravit jas
LCD displeje.
- Podnabídky: [Auto]*, [Tmavý],
[Normální], [Jasný]
Language
Rozvržení
Popis funkce
:Čeština
:2 X 2
:Zapnuto
Úvodní obraz
Auto:Off
Jasný displ.
Tmavý
:Auto
Normální
:0.5sec
Náhled
Úsporný režim
Zpět
Jasný
:Vypnuto
Nastav
Nastav
063
Displej (
)
Náhled
Úsporný režim
Pokud povolíte funkci Náhled ještě před expozicí snímku, můžete
si prohlédnout nově exponovaný snímek na LCD displeji po dobu,
kterou nastavíte ve volbě [Náhled]. Náhled je dostupný pouze pro
snímky.
Jestliže zapnete funkci [Úsporný režim] a fotoaparát nebudete
určitou dobu používat, LCD displej se automaticky vypne.
- Podnabídky
[Vypnuto]
: Funkci Náhled nelze
aktivovat.
[0,5 s]*, [1 s], [3 s] : Exponovaný
snímek bude na
displeji zobrazen po
nastavenou dobu.
Language
:Čeština
Rozvržení
:2 X 2
Popis funkce
:Zapnuto
Úvodní obraz
Vypnuto
:Off
Jasný displ.
0.5 s:Auto
Náhled
1 s :0.5sec
3 s :Off
Úsporný režim
Zpět
Nastav
- Podnabídky
[Vypnuto]* : LCD displej fotoaparátu
se automaticky nevypne.
[Zapnuto] : Jestliže fotoaparát
nebudete po určenou
dobu používat (přibližně
30 s), přístroj se
automaticky přepne
do úsporného režimu
(indikátor stavu
fotoaparátu bliká).
Language
:Čeština
Rozvržení
:2 X 2
Popis funkce
:Zapnuto
Úvodní obraz
:Vypnuta
Jasný displ.
Náhled
Úsporný režim
Zpět
:Auto
Vypnuta
:0.5sec
Zapnuto
:Off
Nastav
Ä V režimu Přehrávání není nabídka [Úsporný režim] k dispozici.
064
Nastavení ( ” )
Formátování paměti
Inicializace
Tato funkce se používá k formátování paměti. Pokud funkci [Formát]
spustíte, budou vymazány všechny snímky včetně chráněných.
Ujistěte se, že jste si před spuštěním formátování paměti uložili
všechny důležité snímky do počítače.
Tato funkce obnoví výchozí hodnoty všech nastavení fotoaparátu.
Změněny nebudou pouze hodnoty v nabídkách DATUM / ČAS,
JAZYK a VIDEO VÝSTUP.
- Podnabídky
[Ne]* : Paměť nebude zformátována.
[Ano] : Zobrazí se okno pro potvrzení
výběru. Stiskněte volbu [Ano].
Zobrazí se hlášení [Formátování] a
paměť bude zformátována. Jestliže
spustíte Formát v režimu přehrávání,
zobrazí se hlášení
[Formátování dokončeno].
Formát
Zrušit
- Podnabídky
[Ne]* : Výchozí hodnoty nastavení
nebudou obnoveny.
Ne
Ano
Dat&čas
:2009/01/01
Časové pásmo
:London
Číslo souboru
:Série
Tisk data
:Vypnuto
Automatické vypnutí
Zpět
:3 minuty
[Ano] : Zobrazí se okno pro potvrzení
výběru. Vyberte možnost [Ano]
a veškerá nastavení budou
vrácena na výchozí hodnoty.
Formát
Zrušit
Dat&čas
Ne
Ano
:Off
Časové pásmo
:London
Číslo souboru
:Série
Tisk data
:Vypnuto
Automatické vypnutí
:3 minuty
Zpět
Nastav
Nastav
Funkci [Formát] je třeba spustit při následujících stavech
paměťových karet.
- Nová nebo nezformátovaná paměťová karta.
- Paměťová karta se souborem, který tento fotoaparát nedokáže
rozpoznat, nebo paměťová karta vyjmutá z jiného digitálního
fotoaparátu.
- Formátování paměťové karty proveďte vždy v tomto fotoaparátu.
Pokud vložíte kartu, která byla zformátována jinými fotoaparáty,
čtečkami karet nebo počítačem, zobrazí se chybové hlášení
[Chyba karty!].
065
Nastavení ( ” )
Nastavení data, času a formátu data
Název souboru
Datum a čas, které se budou zobrazovat na uložených snímcích,
můžete změnit, a to včetně formátu data. Nastavení hodnoty
[Časové pásmo] vám umožňuje při cestování do zahraničí nastavit
místní datum a čas na monitoru LCD.
- Typ data: [Rrrr/mm/dd], [Mm/dd/rrrr],
[Dd/mm/rrrr], [Vypnuto]*
Formát
Zrušit
Dat&čas
:2009/01/01
yyyy mm dd
Časové
pásmo
:London
2009 / 01 / 01 13:00
Číslo souboru
Tisk data
Automatické vypnutí
Zpět
Rrrr/mm/dd
:Série
:Vypnuto
:3 minuty
Nastav
Časové pásmo
Dostupná města:
Londýn, Cape Verde, Mid-Atlantic,
Časové pásmo
Buenos Aires, Newfoundland, Caracas,
La Paz, New York, Miami, Chicago,
Dallas, Denver, Phoenix, LA, San
London
Francisco, Alaska, Honolulu, Havaj,
[GMT +00:00] 2009/01/01 01:00 PM
Samoa, Midway, Wellington, Auckland,
Zpět
Letní čas
Ochotsk, Quam, Sydney, Darwin Adelaide,
Soul, Tokio, Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty,
Katmandu, Mumbay, New Delhi, Taškent, Kábul, Abu Dhabi,
Teherán, Moskva, Athény, Helsinky, Řím, Paříž, Berlín.
Ä DST : Letní čas
066
Tato funkce umožňuje uživateli nastavit formát pojmenovávání
souborů.
Formát
[Reset] : Při použití funkce nulování
Zrušit
bude číslování názvů souborů
Dat&čas
:2009/01/01
Časové pásmo
:London
po operacích formátování,
Číslo souboru
:Série
Zrušit
vymazání všech snímků nebo
Tisk data
:Vypnuto
Série
použití nové paměťové karty
Automatické vypnutí
:3 minuty
Zpět
Nastav
začínat vždy znovu od 0001.
[Série]* : Číslování nových souborů pokračuje stále dál i po
použití nové paměťové karty, formátování nebo
vymazání všech snímků.
- Název prvního uloženého adresáře je 100PHOTO a první název
souboru je SAM_0001.
- Názvy souborů jsou přiřazovány postupně od SAM_0001 SAM_0002 ~ SAM_9999,
- Číslo adresáře je přiřazováno postupně od 100 do 999
následovně: 100PHOTO 101PHOTO ~ 999PHOTO.
- Maximální počet souborů ve složce je 9999.
- Soubory ukládané na paměťovou kartu odpovídají standardu
DCF (Design rule for Camera File systems). Změníte-li formát
názvu snímků, snímky pravděpodobně nebude možné přehrát.
Nastavení ( ” )
Tisk data pořízení snímku
Automatické vypnutí
Tato funkce umožňuje do fotogra¿e zahrnout datum a čas pořízení
snímku.
Tato funkce vypíná fotoaparát po uplynutí nastavené doby a
pomáhá tak šetřit baterii.
- Podnabídky
- Podnabídky
[Vypnuto] : Funkce vypínání není
aktivní.
[1minuta.], [3minuty]*, [5minut],
[10minut] : Není-li fotoaparát
používán, automaticky
se vypne po uplynutí
nastaveného časového
intervalu.
[Vypnuto]* : Na snímku nebude
vytisknuto datum a čas
jeho pořízení.
[Datum] : Na snímku bude
uvedeno pouze datum jeho
pořízení.
[Dat&čas] : Soubor snímku bude
označen datem a časem
jeho pořízení.
Formát
Zrušit
Dat&čas
Časové pásmo
Číslo souboru
Tisk data
Automatické vypnutí
Zpět
:2009/01/01
:London
Vypnuto
:Série
Datum
:Off
Dat&čas
:3 minuty
Nastav
Ä Datum a čas se na snímcích objevují vpravo dole.
Ä Funkce vložení data pořízení snímku je k dispozici pouze pro
snímky.
Ä V závislosti na výrobci tiskárny a na režimu tisku nemusí být
datum na snímku vytisknuto správně.
Formát
Zrušit
Dat&čas
Časové pásmo
:Vypnuto
Vypnuto
:London
1 minuta
Číslo souboru
:Série
3 minuty
Tisk data
5 minut
:Vypnuto
Automatické vypnutí
Zpět
10 minut
:3 minuty
Nastav
- Nastavená hodnota automatického vypnutí bude zachována i
po výměně baterie.
- Nezapomeňte, že funkce automatického vypínání nefunguje
v případě, že je fotoaparát nastaven do režimu PC / Tiskárna,
prezentace, přehrávání zvuku a přehrávání videoklipu.
067
Nastavení ( ” )
Pomocné světlo automatického ostření
Volba typu videovýstupu
Pomocné světlo automatického ostření můžete zapnout nebo
vypnout.
Výstupní signál pro připojení fotoaparátu k TV přijímači nebo
monitoru může být typu NTSC nebo PAL.
Volba závisí na druhu zařízení (monitor, TV apod.), ke kterému
bude fotoaparát připojen. Režim PAL podporuje pouze formát
BDGHI.
- Podnabídky
[Vypnuto] : Indikátor automatického
ostření (AF) se v případě
nedostatečného osvětlení
nerozsvítí.
[Zapnuto]* : Indikátor automatického
ostření (AF) se v případě
nedostatečného osvětlení
rozsvítí.
Kontrolka AF
Video výstup
USB
Zpět
:On
Vypnuto
:NTSC
Zapnuto
:Auto
Nastav
Připojení k externímu monitoru
Je-li fotoaparát připojen k externímu
monitoru, snímky a nabídky
zobrazované na LCD displeji budou
viditelné na externím monitoru i na
displeji fotoaparátu.
Žlutý – video
Bílý - zvuk
068
Kontrolka AF
Video výstup
USB
Zpět
:Zapnuto
:NTSC
NTSC
:Auto
PAL
Nastav
Nastavení ( ” )
- NTSC : USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Mexiko.
- PAL : Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko,
Německo, Velká Británie, Nizozemí, Itálie, Kuvajt, Malajsie,
Nový Zéland, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, Norsko.
- Používáte-li jako externí monitor televizní přijímač, musíte na něm
zvolit externí nebo AV kanál.
- Na externím monitoru se objeví digitální šum, který však není
známkou závady.
- Pokud se snímek nenachází uprostřed obrazovky, použijte
ovládací prvky televizoru pro vystředění.
- Je-li fotoaparát připojen k externímu monitoru, některé části snímku
se nemusí zobrazit.
- Je-li je fotoaparát připojen k externímu monitoru, bude nabídka
viditelná na externím monitoru a funkce nabídky budou totožné s
funkcemi popsanými pro LCD displej.
Nastavení sběrnice USB
Je-li fotoaparát nastaven pro automatické připojení k počítači nebo
tiskárně pomocí kabelu USB, můžete ručně vybrat možnost [Počítač]
nebo [Tiskárna].
-Položky nabídky [USB]:
[Automaticky]* : Automaticky rozpoznává
Kontrolka AF
:Zapnuto
Video výstup
:NTSC
externí zařízení připojené
USB
:Auto
Automaticky
pomocí kabelu USB.
Počítač
Tiskárna
[Počítač]
: Nastavuje režim připojení
k počítači, nepodaří-li se
Zpět
Nastav
externí zařízení rozpoznat
automaticky.
[Tiskárna]
: Nastavuje režim připojení k tiskárně, nepodaří-li se
externí zařízení rozpoznat automaticky.
069
SpuštČní režimu pĜehrávání
Zapněte fotoaparát a stisknutím tlačítka přehrávání ( Î ) vyberte
režim Přehrávání. Fotoaparát je připraven k přehrávání snímků
uložených v paměti.
Pokud je do fotoaparátu vložena paměťová karta, všechny funkce
fotoaparátu se vztahují pouze k paměťové kartě.
Není-li paměťová karta ve fotoaparátu vložena, všechny funkce
fotoaparátu se vztahují pouze k vnitřní paměti.
Režim Nastavení činnosti: Stisknutím tlačítka režimu Přehrávání
na déle než 3 sekundy spustíte
režim Nastavení činnosti. V režimu
Nastavení činnosti nebudou generovány zvuky: Zvuk provozu, Úvodní
zvuk a Zvuk efektu. Režim Nastavení
činnosti zrušíte zapnutím fotoaparátu
pomocí tlačítka POWER.
Přehrávání snímků
1. Stisknutím tlačítka režimu
Přehrávání ( Î ) vyberte režim
Přehrávání.
2. Na LCD displeji se zobrazí
poslední uložený snímek.
3. Stisknutím tlačítka Vlevo/Vpravo
vyberte snímek, který chcete
zobrazit.
Ä Pro rychlejší zobrazování snímků
stiskněte a přidržte tlačítko Vlevo
nebo Vpravo.
070
Přehrávání videoklipu
1. Tlačítkem Vlevo/Vpravo vyberte
videoklip, který chcete přehrát.
2. Stisknutím tlačítka OK spustíte
přehrávání souboru videoklipu.
- Chcete-li pozastavit přehrávání videa,
znovu stiskněte tlačítko OK.
Přehrát
Zachytit
- Po dalším stisknutí tlačítka OK bude
přehrávání videoklipu pokračovat.
- Chcete-li přehrávaný videoklip posunout zpět, stiskněte
tlačítko Vlevo. Chcete-li videoklip posunout vpřed, stiskněte
tlačítko Vpravo.
- Chcete-li přehrávání videoklipu zastavit, stiskněte tlačítko OK
a poté tlačítko Doleva nebo Doprava.
Videosoubory (H.264 (MPEG4.AVC)) zaznamenané jiným
fotoaparátem nelze přehrávat.
Ovládání hlasitosti při přehrávání videoklipu
Posunutím páčky W/T transfokátoru doleva
během přehrávání videoklipu snížíte hlasitost.
Posunete-li páčku W/T doprava, hlasitost se
zvýší.
Ä Hlasitost lze ovládat i při přehrávání hlasových
poznámek, videoklipů a zvukových záznamů.
SpuštČní režimu pĜehrávání
Přehrávání nahraného zvukového záznamu
Funkce zachycení snímku z videoklipu
Z videoklipů můžete exportovat fotografie.
Zachycení fotogra¿e z videoklipu
1. Při přehrávání videoklipu
stiskněte tlačítko OK. Potom
stiskněte tlačítko Dolů.
2. Záběr v místě pozastavení
videoklipu je uložen jako
samostatná fotografie s novým
názvem souboru.
Ä Zachycená fotogra¿e má stejnou
velikost jako původní videoklip
(1280x720HQ, 640x480, 320x240).
Ä Stisknete-li na začátku videoklipu
tlačítko Dolů, bude jako fotogra¿e
uložen první snímek z videoklipu.
Přehrát
Zachytit
[Pozastaveno]
1. Tlačítkem Vlevo / Vpravo vyberte zvukový
záznam, který chcete přehrát.
2. Stisknutím tlačítka OK spustíte přehrávání
zaznamenaného zvukového souboru.
- Chcete-li přehrávání zvukového souboru
pozastavit, znovu stiskněte tlačítko OK.
Přehrát
- Po dalším stisknutí tlačítka OK bude
přehrávání zvukového souboru pokračovat.
- Chcete-li přehrávaný zvukový soubor posunout zpět, stiskněte
tlačítko Vlevo. Chcete-li zvukový soubor posunout vpřed,
stiskněte tlačítko Vpravo.
- Přehrávání hlasové poznámky zastavíte stisknutím tlačítka Dolů.
Přehrávání nahrané hlasové poznámky
1. Vyberte snímek, který je doplněn
hlasovou poznámkou.
2. Stisknutím tlačítka OK spustíte
přehrávání hlasové poznámky.
- Chcete-li přehrávání hlasové
poznámky pozastavit, znovu
stiskněte tlačítko OK.
- Po dalším stisknutí tlačítka OK
bude přehrávání hlasové poznámky
pokračovat.
Přehrát
Pauza
071
Indikátor na LCD displeji
Na LCD displeji jsou uvedeny informace o zobrazeném snímku.
072
No.
Popis
Ikony
Page
Î
Str. 70
1
Tlačítko Režim přehrání
2
Hlasová poznámka
Str. 88
3
DPOF
Str. 89
4
CHRÁNIT
5
Název složky a souboru
Str. 86
6
Indikátor paměťové karty
-
7
Baterie
Str. 15
8
Histogram
9
ISO
100-0010
Str. 66
Str. 37
64~6400
Str. 46
10
Hodnota clony
F2.8 ~ F8.0
-
11
Rychlost závìrky
16 ~ 1/2,000
-
12
Blesk
On/Off
Str. 40
13
Velikost snímku
4000x3000 ~ 320x240
Str. 50
14
Datum záznamu
2009/01/01
Str. 66
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Páþka Náhled ( º ) / Digitální pĜiblížení ( í )
V režimu Přehrávání můžete použít tlačítka na fotoaparátu k
snadnému nastavení funkcí režimu Přehrávání.
Hledání a odstraňování souborů
1. Posuňte páčku doleva při zobrazené obrazovce inteligentního alba.
2. Vždy, když posunete páčku, zobrazí se obrazovka inteligentního alba s kategoriemi a
soubory.
3. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava vyberte
požadovaný soubor.
4. Odstraňte vybraný soubor stisknutím tlačítka Odstranit (Õ).
Páþka Náhled ( º ) / Digitální pĜiblížení ( í )
Inteligentní album
Máte možnost najednou zobrazit několik snímků, zvětšit vybraný
snímek a oříznout a uložit zvolenou oblast snímku.
1. Posunutím páčky doleva při zobrazeném
snímku přejdete do režimu Inteligentní
album.
2. Pomocí tlačítek DOLEVA/DOPRAVA
přejděte na požadovaný snímek.
3. Posunutím páčky digitálního transfokátoru
doprava přejdete na obrazovku normálního
přehrávání.
11
12
1
2009/01/01
분류
Filtrování
3
5
11
12
1
3
11
5
12
1
3
5
Filtrování 2009/01/01
Filtrování 2009/01/01
[Okno náhledu s
9 miniaturami]
[Okno náhledu s 20
miniaturami]
Spuštění funkce Inteligentní album nebo výběr kategorie
může trvat několik sekund v závislosti na objemu dat. Nejedná
se však o závadu – vyčkejte, dokud se neobjeví obrazovka
inteligentního alba.
11
12
분류
Filtrování
[Zvýrazněný snímek]
1
3
5
2009/01/01
[Okno inteligentního alba]
Filtr inteligentního alba
1. Stiskněte tlačítko MENU v režimu
inteligentního alba.
2. Po výběru požadované kategorie
lze soubory řadit do kategorií
a vyhledávat pomocí tlačítek
Nahoru/Dolů.
Typ
Datum
Barva
Týden
Tvář
11
12
분류
Zpět
1
2009/01/01
3
5
Nastav
073
Páþka Náhled ( º ) / Digitální pĜiblížení ( í )
Podrobné informace o jednotlivých kategoriích
Kategorie
Popis
Typ
Rozdělení podle typů souboru (např. snímek,
video, zvuk)
Datum
Rozdělení podle kalendářních dat záznamu
Barva
Rozdělení podle převládající barvy
Týden
Rozdělení podle týdnů záznamu
Tvář
Maximální měřítko zvětšení vzhledem k velikosti snímku
Formát souboru
X8,1
X6,4
X5,0
X3,2
Snímky, video,
zvuk
Rozdělení do kategorií podle tváří
vyfotografovaných v režimu rozpoznání
tváře.
Zvětšení snímku
1. Vyberte snímek, který chcete zvětšit, a
stiskněte tlačítko zvětšení.
2. Jednotlivé části snímku je možné
prohlížet pomocí tlačítka s 5 funkcemi.
3. Po stisknutí tlačítka náhledu se snímek
zobrazí v původní velikosti, přes celý
displej.
- Že je zobrazený snímek zvětšený,
poznáte podle toho, že v levém horním
rohu LCD displeje svítí indikátor
zvětšení snímku. (Pokud není snímek
zvětšený, indikátor se nezobrazuje.) Z
indikátoru lze rovněž vyčíst, která část
Ořez
zvětšeného obrázku je v zorném poli.
- Videoklipy a soubory WAV není možné zvětšit.
- Je-li obrázek zvětšený, může dojít ke ztrátě kvality zobrazení.
074
Velikost
snímku
Maximální
X12,5 X10,4 X10,4 X10,2
poměr
zvětšení
Výřez: Můžete vyříznout část snímku a uložit ji samostatně.
1. Vyberte snímek, který chcete zvětšit,
a stiskněte tlačítko zvětšení.
Oříznout?
Stiskněte tlačítko OK. Na displeji se
Ano
Ne
zobrazí zpráva.
2. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyberte
požadovanou podnabídku a stiskněte
Potvrdit
tlačítko OK.
- [Ano] : Oříznutý snímek bude uložen jako nový soubor a
zobrazí se na LCD displeji.
- [Ne] : Nabídka oříznutí snímku zmizí.
Ä V případě nedostatku paměti pro uložení oříznutého snímku
není možné snímek oříznout.
Tlaþítko Info (DISP) / Nahoru
Tlaþítko PĜehrávání a pauza/OK
Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, tlačítko NAHORU slouží
jako směrové tlačítko.
Pokud na LCD displeji není zobrazena nabídka, stisknutím tlačítka
Info zobrazíte informace o snímku, který právě vidíte na LCD displeji.
Tlačítko Info (DISP)
Tlačítko Info (DISP)
V režimu přehrávání funguje tlačítko Přehrávání a pauza/OK takto:
- Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, tlačítko OK lze použít
pro potvrzení údajů změněných pomocí tlačítka s 5 funkcemi.
- Při přehrávání fotografie s hlasovou poznámkou, zvukového
souboru nebo videoklipu
·V režimu Stop
: Přehraje fotografii s hlasovou poznámkou,
zvukový soubor nebo videoklip.
·Během přehrávání : Dočasně pozastaví přehrávání.
V režimu Pauza
: Obnoví přehrávání.
Tlačítko Info (DISP)
Přehrát
Pauza
Stop
[ Hlasový záznam je zastaven ] [Přehrávání Hlasového
záznamu]
Přehrát
Stop
[ Pozastavení Hlasového
záznamu ]
075
Tlaþítko Doleva/Doprava/DolĤ/MENU
Tlaþítko Vymazat ( Õ )
Tlačítka DOLEVA/DOPRAVA/DOLŮ/MENU aktivují následující
funkce:
Tímto tlačítkem můžete vymazat snímky uložené na paměťové kartě.
- Tlačítko VLEVO
: Je-li zobrazena nabídka, tlačítko VLEVO
slouží jako směrové tlačítko. Pokud není
nabídka zobrazena, stiskem tlačítka VLEVO
vyberete předchozí snímek.
- Tlačítko VPRAVO : Je-li zobrazena nabídka, tlačítko VPRAVO
slouží jako směrové tlačítko. Pokud není
nabídka zobrazena, stiskem tlačítka VPRAVO
vyberete další snímek.
- Tlačítko DOLŮ
: Je-li zobrazena nabídka, Stiskem tlačítka
DOLŮ přejdete z hlavní nabídky do podnabídky nebo posunete dolů kurzor v podnabídce.
- Tlačítko MENU : Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte na LCD
displeji nabídku Přehrávání. Po dalším
stisknutí tlačítka se na LCD displeji objeví
původní zobrazení.
1. Pomocí tlačítek VLEVO / VPRAVO vyberte snímek, který
chcete vymazat, a stiskněte tlačítko VYMAZAT ( Õ ).
Odstranit soubor?
Odstranit soubor?
Ano
Ne
Hromadné odstr.
Ano
Ne
Hromadné odstr.
11
12
1
3
Vybrat
Vybrat
[Jediný snímek]
[Náhled snímku]
5
2. Chcete-li odstranit více snímků, vyberte položku
[Hromadné odstr.].
- Tlačítko Vlevo/Vpravo : Výběr
snímků
- Tlačítko OK : Označení pro
vymazání
- Tlačítko Fn : Vybrané snímky
budou vymazány.
Předchozí
Vybrat
Další
Vymazat
3. Pomocí tlačítka Nahoru / Dolů vyberte požadovanou hodnotu
v podnabídce a stiskněte tlačítko OK.
- Jestliže zvolíte [Ano] : Vybrané snímky budou vymazány.
- Jestliže zvolíte [Ne] : Operace mazání bude zrušena.
076
Nastavení funkce přehrávání pomocí LCD displeje
unkce režimu PŘEHRÁVÁNÍ je možné změnit pomocí LCD displeje.
F
V režimu PŘEHRÁVÁNÍ se po stisknutí tlačítka MENU na LCD displeji zobrazí nabídka. Následující tabulka obsahuje přehled nabídek, které můžete v
režimu Přehrávání nastavit. Chcete-li po nastavení nabídky přehrávání pořídit
snímek, stiskněte tlačítko režimu PŘEHRÁVÁNÍ nebo tlačítko spouště.
Záložka
nabídky
Hlavní
nabídka
Změnit
velikost
Otočit
Upravit
(
)
Volba foto.
stylu
Nast.obr.
Zobrazení
)
(
Multi
prezentace
)
(
ì
Podnabídka
2592x1944
1024X768
1800X1200
1920X1080
Vpravo 90 st.
180˚
Vertikálně
Normální
Výrazný
Retro
Klid
Negativní
Vypnuta
Red.červ.očí
Jas
Sytost
2048x1536
2592X1728
2592X1458
Úvodní obraz
Vlevo 90 st.
Horizontálně
Měkký
Prales
Chladný
Klasický
Vlastní barvy
ACB
Retuš tváře
Kontrast
Přidat šum
Jednoduché, 9, 20
Spustit
Snímky
Přehrát / Opakovat
Vše
Vybrat
Strana
Záložka
nabídky
Hlavní
nabídka
Efekt
Multi
prezentace
(
ì)
Interval
Hudba
Str. 79
Vymazat
Str. 80
Chránit
Registrace tváře
Str. 80
Soubor možnosti
(
)
Koš
Hl.poznámka
Str. 81
DPOF
Str. 83
Str. 84
Vypnuto
Klidný
Svěží
Živý
Lesklý
1, 3, 5, 10 s
Vypnuto
Mlha
Zamyšlení Podzim
Kapky
Výlet
Vybrat
Vše
Vybrat
Vše
Ne
Vypnuto
Obnovit
Vypnuto
Zapnuto
Standard
Str. 83
Datum
-
Podnabídka
Index
Velikost
Kopie na kartu
Ano
Ne
Druhá
nabídka
Ano / Ne
Odblokovat /
Zablokovat
Ano
Zapnuto
Vybrat / Vše /
Zrušit
Ano / Ne
Vybrat / Vše /
Zrušit
-
Strana
Str. 84
Str. 85
Str. 85
Str. 85
Str. 86
Str. 87
Str. 88
Str. 88
Str. 89
Str. 91
077
Nastavení funkce pĜehrávání pomocí LCD displeje
Tato nabídka je k dispozici v době, kdy je fotoaparát prostřednictvím
USB kabelu připojen k tiskárně s podporou technologie PictBridge
(přímé spojení s fotoaparátem, kabel se prodává samostatně).
Záložka nabídky
Hlavní nabídka
Snímky
Velikost
❹
Vzhled
stránky
078
Podnabídka
Druhá nabídka
1 snímek
-
Všechny snímky
-
Automatický
-
Pohled
-
Vizitka
-
4X6
-
L
-
Záložka nabídky
Hlavní nabídka
Typ
Strana
Str. 93
Kvalita
❹
Datum
Podnabídka
Druhá nabídka
Automatický
-
Obyčejný
-
Foto
-
Rychlé foto
-
Automatický
-
Rychlý
-
Normální
-
Nejlepší
-
Automatický
-
Vypnuto
-
2L
-
Zapnuto
Letter
-
Automatický
-
A4
-
Vypnuto
-
Zapnuto
-
A3
-
Automatický
-
Celý
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Náhled
-
Název snímku
Str. 93
Zrušit
Ano
-
Ne
-
Ä Nabídky se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Strana
Str. 93
Str. 94
Upravit (
)
Změna velikosti
Změní rozlišení (velikost) exponovaných snímků. Vyberte snímek
([Úvodní obraz]), který chcete uložit jako snímek zobrazovaný při
zapnutí.
1. Stiskněte tlačítko režimu přehrávání a
poté tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
v nabídce Upravit položku [Změnit
velikost]( ) a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
vyberte požadovanou podnabídku a
stiskněte tlačítko OK.
o
o
o
o
Změnit velikost
Zpět
Možnosti změny velikosti snímku
Přesun
( o : Volitelné)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
- Velký snímek je možné zmenšit, nikoli však naopak.
- Změnit velikost je možné pouze u snímků ve formátu JPEG. U
souborů s videoklipy (H.264) a zvukovými záznamy (WAV) nelze
velikost změnit.
- Rozlišení můžete změnit pouze u těch souborů, které jsou
komprimovány ve formátu JPEG 4:2:2.
- Snímek se změněnou velikostí bude uložen pod novým názvem.
Snímek zobrazovaný při spuštění ([Úvodní obraz]) není uložen
na paměťové kartě, ale ve vnitřní paměti.
- Uložíte-li nový vlastní snímek, bude vymazán starší ze dvou
dříve uložených vlastních snímků.
- Není-li pro uložení snímku se změněnou velikostí dostatek
paměti, na LCD displeji se objeví zpráva [Paměť plná] a snímek s
upravenou velikostí nebude možné uložit.
o
079
Upravit (
)
Po použití funkce [Upravit] bude upravený obrázek uložen v menší
velikosti než původní.
Otáčení snímku
Uložené snímky můžete otáčet pod různými úhly.
1. Stiskněte tlačítko režimu přehrávání a
poté tlačítko MENU.
Otočit
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte v
nabídce Upravit položku [Otočit]( )
a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
Zpět
vyberte požadovanou podnabídku a
stiskněte tlačítko OK.
Přesun
Volba foto. stylu
Pomocí této funkce můžete k fotografiím přidávat různé efekty.
1. Stiskněte tlačítko režimu přehrávání a
poté tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte v
nabídce Upravit položku [Volba Foto.
Stylu]( ) a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
vyberte požadovanou podnabídku a
stiskněte tlačítko OK.
Režim stylu
Vpravo 90 st.
Vlevo 90 st.
180 st.
Normální
Měkký
Zpět
Přesun
[ ô : Vpravo 90 st.]
: otočení snímku po směru
hodinových ručiček
Zpět
Přesun
Zpět
Přesun
[ ó : Vlevo 90 st.]
[ õ : 180Û]
: Otočení snímku proti
: Otočení snímku o 180
směru hodinových ručiček stupňů
Horizontálně
Vertikálně
Zpět
Přesun
: Horizontálně]
: Překlopení obrazu podél
vodorovné osy.
Zpět
Přesun
[ ® : Vertikálně]
: Překlopení obrazu podél
svislé osy.
Pokud zobrazíte otočený snímek na LCD displeji, může se na
pravé a levé straně snímku objevit prázdné místo.
080
Zpět
Popis
Použije se měkký styl.
Použije se živý, pronikavý styl.
Prales
Použije se přirozený, čistý styl
Retro
Použije se tónovaný styl.
Chladný
Použije se chladný styl.
Použije se klidný styl.
Klasický
Použije se klasický styl.
Negativní
Nastavit snímek na negativ.
Vlastní barvy
Přesun
Nebude přidán žádný efekt.
Výrazný
Klid
[
Ikona
Volba foto. stylu
Použije se efekt negativu.
4. Změněný snímek bude uložen pod novým názvem souboru.
Upravit (
)
Vlastní barva
Odstranění efektu červených očí
Můžete změnit sytost barev na snímku červené (R), zelené (G) a modré (B).
Z vyfotografovaného snímku můžete odstranit efekt červených očí.
Zpět
Přesun
- Tlačítko OK : Volba nebo nastavení
vlastní barvy
- Tlačítko Nahoru / Dolů : slouží k volbě
barev R, G ,B.
- Tlačítko Vlevo/Vpravo : Mění hodnoty.
Zpět
Redukce červených očí
Zpět
Přesun
Přesun
Retuš tváře
Nast.obr.
Pleť osob na fotografii můžete pročistit a zkrášlit.
1. Stiskněte tlačítko režimu Přehrávání a stiskněte tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte v nabídce Upravit položku
[Nast.obr.] (
) a stiskněte tlačítko OK.
ACB
Automaticky můžete nastavit jas tmavých ploch, způsobených
podexponováním.
1. Pomocí ( ) tlačítek Doleva/Doprava
vyberte položku a stiskněte tlačítko OK.
2. Zobrazí se zpráva [Vytváření nového
snímku] a snímek bude uložen pod
novým názvem.
1. Pomocí tlačítka Doleva/Doprava
vyberte položku ( ) a stiskněte
tlačítko OK.
2. Zobrazí se zpráva [Vytváření nového
snímku] a snímek bude uložen pod
novým názvem.
1. Pomocí tlačítka Doleva/Doprava
vyberte položku (
) a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se lišta pro výběr
stupně obličejové retuše.
2. Stisknutím tlačítek Doleva/Doprava
vyberte požadovanou úroveň retuše.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude
uložen pod novým názvem.
Retuš tváře
Zpět
Přesun
ACB
Zpět
Přesun
081
Upravit (
)
Nastavení úrovně jasu
Nastavení úrovně sytosti
Můžete změnit jas snímku.
1. Pomocí tlačítka Doleva/Doprava
vyberte položku (
) a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se lišta pro
nastavení jasu.
2. Změňte jas pomocí tlačítek
Vlevo/Vpravo.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude
uložen pod novým názvem.
Můžete změnit sytost snímku.
Jas
Zpět
Přesun
Nastavení úrovně kontrastu
082
Sytost
Zpět
Přesun
Efekt šumu
Můžete změnit kontrast snímku.
1. Pomocí tlačítka Doleva/Doprava
vyberte položku ( ) a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se lišta pro
nastavení kontrastu.
2. Změňte kontrast pomocí tlačítek
Vlevo/Vpravo.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude
uložen pod novým názvem.
1. Pomocí tlačítka Doleva/Doprava
) a stiskněte
vyberte položku (
tlačítko OK. Zobrazí se lišta pro
nastavení sytosti.
2. Změňte sytost pomocí tlačítek Vlevo/
Vpravo.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude
uložen pod novým názvem.
Do snímku můžete přidat šum, aby budil dojem klasické
fotografi e.
Kontrast
Zpět
Přesun
1. Pomocí ( ) tlačítek Doleva/Doprava
vyberte položku a stiskněte tlačítko
OK.
2. Zobrazí se zpráva [Vytváření nového
snímku] a snímek bude uložen pod
novým názvem.
Přidat šum
Zpět
Přesun
Zobrazení (
SpuštČní Prezentace snímkĤ ( )
)
V případě potřeby můžete zobrazit miniatury a snadno rozdělit do
kategorií nebo prohledat velký počet položek digitálního obsahu,
např. snímků nebo videoklipů.
1. Stiskněte tlačítko MENU v režimu
přehrávání.
2. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou nabídku.
3. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí vybraná obrazovka s miniaturními náhledy
snímků.
Snímky je možné kontinuálně zobrazovat v předem stanoveném
intervalu. Po připojení fotoaparátu k externímu monitoru můžete
sledovat Prezentaci snímků.
1. Stiskněte tlačítko režimu přehrávání a poté tlačítko Menu.
2. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte záložku nabídky
[Multi prezentace].
Jednoduché
9
20
Spusťte Prezentaci snímků
Konec
Zpět
Prezentaci snímků lze spustit pouze z nabídky [Spustit].
1. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte
Spustit
Přehrát
Snímky
:Vše
nabídku [Spustit] a stiskněte tlačítko
Opakovat
Efekt
:Vypnuto
Vpravo.
Interval
:1 s
2. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte
Hudba
:Vypnuto
požadovanou podnabídku.
[Přehrát] : Po přehrání jednoho
Zpět
Nastav
cyklu bude Prezentace
snímků ukončena.
[Opakovat] : Prezentace snímků je opakovaně přehrávána,
dokud není zrušena.
3. Prezentaci spustíte stisknutím tlačítka OK.
- Chcete-li pozastavit probíhající přehrávání prezentace, znovu
stiskněte tlačítko OK.
- Po dalším stisknutí tlačítka OK bude prezentace pokračovat.
- Chcete-li přehrávání prezentace zastavit, stiskněte tlačítko OK
a poté tlačítko Doleva nebo Doprava.
083
Spuštění Prezentace snímků ( ì )
Výběr snímků
Nastavení efektů Prezentace snímků
Můžete vybrat snímek, který chcete zobrazit.
Pro Prezentaci snímků můžete použít jedinečné efekty.
1. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte
nabídku [Snímky] a stiskněte tlačítko
Vpravo.
Spustit
Snímky
Efekt
Interval
Vše
:Vše
:Vypnuto
Datum
:1 sec
Vybrat
Hudba
:Vypnuto
2. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte
požadovanou podnabídku.
Zpět
Nastav
[Vše] : Budou přehrány všechny
snímky uložené v paměti.
Stiskněte tlačítko OK a nastavení bude uloženo.
[Datum] : Budou přehrány snímky exponované k určenému datu.
Stiskněte tlačítko OK a nastavení bude uloženo.
[Vybrat] : P
řehrávání pouze zvolených snímků.
Pokud stisknete tlačítko Nahoru / Dolů, můžete
vybrat požadované snímky k přehrávání.
Zvolený snímek lze uložit jako [Výběr1], [Výběr2] a
[Výběr3]. Jestliže uložíte zvolený snímek za použití
příkazu [Vybrat Nový], bude uložen jako [Výběr1].
Pokud však nový snímek uložíte znovu za použití
funkce [Vybrat Nový], předchozí snímek, který byl
uložen jako [Výběr1] bude automaticky uložen jako
[Výběr2]. Snímky uložené jako [Výběr1], [Výběr2]
a [Výběr3] můžete změnit nebo zrušit. Stiskněte
tlačítko Fn a nastavení bude uloženo.
3. Multiprezentaci spusťte výběrem položky [Přehrát] nebo
[Opakovat] v nabídce [Spustit].
084
1. Pomocí tlačítek NAHORU / DOLŮ
vyberte nabídku [Efekt] a stiskněte
tlačítko VPRAVO.
2. Tlačítky Nahoru / Dolů vyberte druh
efektu.
3. Nastavenou volbu potvrďte stiskem
tlačítka OK.
Spustit
Efekt
Vypnuto
:Vše
Klidný
:Vypnuto
Svěží
Interval
Živý :1 sec
Hudba
Lesklý
:Vypnuto
Snímky
Zpět
Nastav
SpuštČní Prezentace snímkĤ ( )
Soubor - možnosti (
Nastavení intervalu přehrávání
1. Stiskněte tlačítko režimu přehrávání a poté tlačítko Menu.
2. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte záložku nabídky
[Soubor - možnosti].
Nastavte interval zobrazování snímků v Prezentaci.
1. Pomocí tlačítek NAHORU / DOLŮ
vyberte podnabídku [Interval] a
stiskněte tlačítko VPRAVO.
2. Tlačítky Nahoru / Dolů vyberte
požadovaný interval.
3. Konfiguraci uložte stiskem tlačítka OK.
Vymazání snímků
Spustit
Snímky
:Vše
Efekt
:Vypnuto
Interval
1 s :1 sec
Hudba
3 s :Vypnuto
5s
10 s
Zpět
Nastav
Délka načítání závisí na velikosti a kvalitě snímků.
Během probíhající Prezentace snímků je zobrazen pouze
první snímek souboru VIDEOKLIPU.
Při přehrávání Prezentace snímků se nezobrazí soubor se
zvuko ou nahrávkou.
Funkce nabídky intervalu jsou k dispozici pouze v nabídce
[Vypnuto].
Nastavení doprovodné hudby
Nastavte hudbu doprovázející Prezentaci snímků.
1. Pomocí tlačítek NAHORU / DOLŮ
vyberte nabídku [Hudba] a stiskněte
tlačítko VPRAVO.
2. Tlačítky Nahoru / Dolů vyberte
požadovaný zvukový doprovod.
3. Uložte konfiguraci stiskem tlačítka OK.
Spustit
Snímky
Efekt
Interval
Hudba
Zpět
)
Vypnuto
Mlha:Vše
:Vypnuto
Zamyšlení
Podzim
:1 sec
Kapky
:Vypnuto
Výlet
Nastav
Umožňuje vymazat snímky uložené v
Vymazat
Vybrat
Chránit
paměti.
Vše
Registrace tváře
1. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyberte
Koš
:Vypnuto
záložku nabídky [Vymazat]. Stiskněte
Hl.poznámka
:Vypnuto
DPOF
tlačítko Vpravo.
Kopie na kartu
2. Stiskem tlačítka NAHORU / DOLŮ
Zpět
Nastav
vyberte požadovanou podnabídku a
stiskněte tlačítko OK.
[Vybrat]: Zobrazí se okno pro výběr
snímku, jenž má být vymazán.
- Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo : Vyberte
snímek.
- Tlačítko OK : Vyberte snímek určený k
Vybrat
Vymazat
vymazání. (značka Ë)
Vymazat
- Tlačítko Fn : Po stisknutí tlačítka Fn se
Chránit
zobrazí zpráva s žádostí
Registrace tváře
Odstranit všechny soubory?
o potvrzení. Zvolte [Ano]
Koš
:Vypnuto
Ano
a stiskněte tlačítko OK.
Hl.poznámka
:Vypnuto
Ne
DPOF
Označené snímky budou
Kopie na kartu
vymazány.
Zpět
Nastav
[Vše]: Zobrazí okno pro potvrzení.
Vyberte [Ano], stiskněte tlačítko OK a všechny nechráněné
snímky budou vymazány. Pokud se v paměti nenachází
žádné chráněné snímky, budou vymazány všechny snímky
a zobrazí se zpráva [Žádné snímky]
3. Po vymazání se na LCD displeji objeví obrazovka režimu
přehrávání.
085
11
12
1
3
5
Soubor - možnosti (
)
Ze všech snímků uložených na paměťové kartě budou
vymazány pouze nechráněné snímky v podadresáři DCIM.
Nezapomeňte, že nechráněné snímky budou nenávratně
odstraněny. Důležité snímky byste měli před zahájením
mazání uložit do počítače. Úvodní snímek je uložen ve vnitřní
paměti fotoaparátu (tj. nikoliv na paměťové kartě) a nebude
tedy vymazán, i když zvolíte vymazání všech snímků na
paměťové kartě.
[Vše]: Aktivace nebo zrušení ochrany
všech uložených snímků.
- Ochrana snímku před vymazáním je
indikována ikonou na LCD displeji.
(U nechráněného snímku se indikátor
nezobrazí.)
- Snímek s nastavenou ochranou nebude
možné smazat funkcí [Vymazat], nebude
ale chráněn proti funkci [Formát].
Vymazat
Chránit
Registrace tváře
Chránit vše?
Koš
Zablokovat
Hl.poznámka
Odblokovat
DPOF
:Vypnuto
Kopie na kartu
Zpět
Nastav
Ochrana snímků
Tato funkce se používá na ochranu určitých snímků před jejich
náhodným vymazáním (blokování). Umožňuje také zrušit dříve
nastavenou ochranu jednotlivých snímků (odblokování).
1. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyberte
záložku nabídky [Chránit]. Poté stiskněte
tlačítko Vpravo.
2. Stiskem tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte
požadovanou podnabídku a stiskněte
tlačítko OK.
[Vybrat]: Zobrazí se okno pro výběr
snímku, jenž má být blokován
nebo odblokován.
- Nahoru / Dolů / Vlevo / Vpravo: Vyberte snímek.
- Tlačítko OK: Aktivace nebo zrušení
ochrany snímku.
- Tlačítko Fn: Změny budou uloženy a
nabídka zmizí.
086
Výběrem snímku v režimu přehrávání a stisknutím tlačítka
ochrany snímku ( ) povolíte ochranu snímku.
Vymazat
Chránit
Vybrat
Registrace tváře
Vše
Koš
Hl.poznámka
:Vypnuto
DPOF
Kopie na kartu
Zpět
11
12
Vybrat
Nastav
1
3
Nastav
5
Soubor - možnosti (
)
Registrace tváří
Skupinový snímek
Na snímcích s portréty osob můžete zaregistrovat vybrané tváře.
Zaregistrované tváře lze zobrazit nastavením kategorií podle priorit v
inteligentním albu. Funkci registrace tváří však lze použít jen tehdy, je-li
vložena externí paměťová karta.
Portrét
1. Vyberte portrét a stiskněte tlačítko
MENU.
2. Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ
vyberte nabídku [Registrace tváře] a
pak stiskněte tlačítko DOPRAVA.
3. Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ
vyberte požadovanou podnabídku.
[Ne]: Funkce registrace tváří je
vypnuta.
[Ano]: Funkce registrace tváří je
povolena.
4. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí
registrační okno pro detekci tváří.
5. Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ
vyberte položku [Ano].
6. Po stisknutí tlačítka OK bude tvář
zaregistrována v pořadí priorit.
Vymazat
Chránit
Registrace tváře
Koš
Hl.poznámka
Ne
Ano
:Off
:Off
DPOF
Kopie na kartu
Zpět
Nastav
Registrace tváře
Chcete zaregistrovat tvář ručně?
Kroky 1 až 3 jsou stejné jako u postupu
pro portrét.
4. Po stisknutí tlačítka OK se u tváří,
které lze zaregistrovat, zobrazí
rámeček ostření a zaškrtávací
políčko.
5. Pomocí tlačítek DOLEVA/DOPRAVA
vyberte tvář, kterou chcete zaregistrovat, a poté stiskněte tlačítko OK.
6. Po stisknutí tlačítka Fn se zobrazí
registrační okno pro detekci tváří.
Vybrat
Nastav
Registrace tváře
Chcete zaregistrovat tvář ručně?
Ano
Ne
7. Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ
vyberte položku [Ano].
8. Po stisknutí tlačítka OK bude tvář
zaregistrována v pořadí priorit.
Ano
Ne
V režimu přehrávání je registrace tváří k dispozici nejvýše
pro 3 osoby. Když počet registrovaných tváří překročí limit,
bude zrušena tvář zaregistrovaná jako první a místo ní bude
přidána nová tvář.
087
Soubor - možnosti (
)
Koš
Hlasová poznámka
Můžete aktivovat funkci [Koš] nebo obnovit fotogra¿e uložené v
koši. Je-li tato funkce zapnutá, můžete dočasně ukládat fotogra¿e
až do celkové kapacity 10 MB. Ze složky Koš můžete také
obnovovat smazaný obsah.
K uloženým snímkům můžete doplnit hlasovou poznámku.
Vymazat
Chránit
Registrace tváře
1. Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ
vyberte nabídku [Koš] a poté stiskněte
tlačítko DOPRAVA.
2. Stiskem tlačítka NAHORU/DOLŮ
vyberte požadovanou podnabídku a
stiskněte tlačítko OK.
Koš
Vymazat
Hl.poznámka
Chránit
DPOF
Registrace tváře
Koš
Hl.poznámka
DPOF
Kopie na kartu
Zpět
Kopie na kartu
:Off
Vypnuto
:Off
Zapnuto
:Off
Zapnuto
Nastav
[Nabídka Hlasová poznámka]
Spustit
[Připraveno k záznamu]
Stop
[Probíhá záznam zvuku]
Obnovit
Nastav
- Podnabídky
[Vypnuto]*: Smazané fotogra¿e se ukládají do složky Koš.
[Zapnuto]: Funkci koše nechcete využívat.
[Obnovit]: Ze složky Koš můžete obnovit smazané fotogra¿e.
3. Změněné nastavení uložíte stiskem tlačítka OK.
Funkce Koš funguje jen s fotogra¿emi.
Jestliže smažete všechny soubory najednou, soubory se do složky
Koš neukládají. Jestliže se složka Koš zaplní, fotogra¿e se začnou
odstraňovat počínaje první smazanou fotogra¿í.
I když funkci Koš vypnete, ve složce Koš zůstávají fotogra¿e
uložené.
Při formátování vestavěné/externí paměti se všechny fotogra¿e ve
složce Koš smažou.
088
Zpět
:Vypnuto
Vypnuto
- Po stisknutí tlačítka spouště je po dobu 10 sekund nahráván
zvukový záznam.
- Záznam ukončete opětným stiskem tlačítka spouště.
Soubor - možnosti (
)
DPOF
Funkce DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje vložit
informace o tisku do adresáře MISC na vaší paměťové kartě.
Vyberte snímky, které chcete vytisknout, a zadejte počet kopií.
Pokud je zobrazen snímek, pro nějž existují informace DPOF,
objeví se na LCD displeji indikátor DPOF. Tyto snímky pak lze
vytisknout na tiskárnách vybavených technologií DPOF nebo
stále častěji i ve fotolabech.
Tato funkce není k dispozici pro videoklipy a zvukové nahrávky.
Pokud tisknete širokoúhlé snímky v režimu širokoúhlého tisku,
nemusí se vytisknout 8 % obrazu na levé a pravé straně. Před
tiskem širokoúhlých snímků zkontrolujte, zda tiskárna tento režim
podporuje. Tisknete-li snímky ve fotolabu, nezapomeňte případně
požádat o tisk v širokoúhlém formátu. (Některé fotolaby nemusí
tisk širokoúhlých snímků podporovat.)
V závislosti na tiskárně se snímek uložený s orientací na výšku
nemusí vytisknout na výšku.
Standard
Tato funkce umožňuje vložit do uloženého snímku informace o
počtu tisknutých kopií.
1. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyVymazat
Chránit
berte záložku nabídky [DPOF]. Poté
Vybrattváře
snímek
Registrace
stiskněte tlačítko Vpravo.
Vybrat
Koš
Vše
Hl.poznámka
:Vypnuta
2. Stiskněte opět tlačítko Vpravo a
Zrušit
DPOF
objeví se podnabídka [Standard].
Kopie na kartu
Zpět
Nastav
3. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů
vyberte požadovanou podnabídku a
stiskněte tlačítko OK.
[Vybrat]: Zobrazí se okno pro
výběr snímku, jenž má být
vytisknut.
- Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo:
Množství
Nastav
Vyberte snímek
určený k tisku.
- Tlačítko transfokátoru: Zadejte počet
01
tisknutých
kopií.
[Vše]: Zadejte počet kopií pro
Množství
Nastav
všechny snímky s výjimkou
videoklipů a zvukových souborů.
- Tlačítko Nahoru / Dolů: Zadejte počet tisknutých kopií.
[Zrušit]: Zruší nastavení tisku.
4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.
Pokud snímek obsahuje informace DPOF, zobrazí se
indikátor DPOF (
).
11
00
00
00
02
12
1
01
3
5
089
Soubor - možnosti (
)
Index
Snímky (s výjimkou videoklipů a zvukových souborů) je možné
vytisknout jako index.
1. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů
Vymazat
Chránit
vyberte záložku nabídky [DPOF].
Face Registration
Nastavit index?
Poté stiskněte tlačítko Vpravo.
Recycle Bin
Ano
2. Vyberte nabídku [Index] a znovu
Voice memo Ne
:Off
DPOF
stiskněte tlačítko Doprava. Zobrazí se
Kopie na kartu
podnabídka.
Zpět
Nastav
3. Pomocí tlačítek NAHORU / DOLŮ
vyberte požadovanou podnabídku.
Jestliže zvolíte [Ano] : Snímek bude vytištěn ve formátu indexu.
Jestliže zvolíte [Ne] : Nastavení tisku indexu bude zrušeno.
4. Nastavenou volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.
Velikost tisku
Při tisku snímků uložených na paměťové kartě můžete stanovit
velikost tisku. Nabídka [Velikost] je k dispozici pouze pro tiskárny
podporující technologii DPOF 1.1.
1. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyberte
záložku nabídky [DPOF]. Poté stiskněte
tlačítko Vpravo.
2. Vyberte nabídku [Velikost] a znovu
stiskněte tlačítko Doprava. Zobrazí se
podnabídka.
3. Stiskem tlačítka NAHORU / DOLŮ
vyberte požadovanou podnabídku a
stiskněte tlačítko OK.
[Vybrat]: Zobrazí se okno pro změnu
velikosti snímku při tisku.
- Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo: Vyberte
snímek.
- Tlačítko transfokátoru: Změňte velikost
tisku.
- Tlačítko Fn: Změny budou uloženy a
nabídka zmizí.
[Vše]: Změna velikosti tisku pro všechny
snímky.
- Tlačítko Nahoru / Dolů: Vyberte velikost
tisku.
- Tlačítko OK: Potvrzení změny nastavení.
[Zrušit]: Zrušení všech nastavení velikosti tisku.
11
Vymazat
Chránit
Vybrat snímek
Registrace tváře
Vybrat
Koš Bin
Vše
Hl.poznámkaZrušit
DPOF
:Vypnuta
Kopie na kartu
Zpět
Nastav
Cancel
Cancel
Cancel
Cancel
12
1
Cancel
3
Velikost
5
Nastav
3X5
Velikost
Nastav
Ä Druhá nabídka DPOF [Velikost]: Zrušit, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
V závislosti na značce a modelu tiskárny může zrušení tisku
trvat delší dobu.
090
Soubor - možnosti (
)
Kopírování na kartu
Pokud není na paměťové kartě dostatek prostoru pro
Tato funkce umožňuje kopírovat soubory se snímky, videoklipy a
zvukovými záznamy na paměťovou kartu.
1. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů
vyberte nabídku [Kopie na kartu].
Poté stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Stiskem tlačítka NAHORU / DOLŮ
vyberte požadovanou podnabídku
a stiskněte tlačítko OK.
Vymazat
Chránit
Registrace tváře
Koš
Hl.poznámka
DPOF
Kopie na kartu
Zpět
:Vypnuto
Ne
:Off
Ano
Nastav
- [Ne] : Zruší funkci kopírování na kartu.
- [Ano] : Všechny snímky, videoklipy a soubory zvukových
záznamů uložené ve vnitřní paměti budou po
zobrazení zprávy [Kopírování] zkopírovány na
paměťovou kartu. Po dokončení kopírování se
displej vrátí do režimu přehrávání.
zkopírování uložených snímků z vnitřní paměti (20MB),
příkaz [Kopie na kartu] zkopíruje pouze některé snímky
a zobrazí zprávu [Paměť plná!]. Poté se systém vrátí do
režimu přehrávání. Ještě před vložením paměťové karty do
fotoaparátu se ujistěte, že jste vymazali nepotřebné soubory a
uvolnili místo v paměti.
Pokud přesouváte snímky uložené ve vnitřní paměti na
paměťovou kartu pomocí funkce [Kopie na kartu], budou na
kartě vytvořena další čísla názvů souborů, aby nedošlo k
přepsání souborů se stejným názvem.
- Pokud je v nabídce nastavení [Zrušit] vybrána volba [Žádný
soubor]: Názvy zkopírovaných souborů budou pokračovat od
posledního názvu uloženého souboru.
- Pokud je v nabídce nastavení [Série] vybrána volba [Žádný
soubor]: Názvy zkopírovaných souborů budou pokračovat
v číslování od posledního názvu exponovaného snímku. Po
provedení funkce [Kopie na kartu] se na LCD displeji zobrazí
poslední uložený snímek z poslední kopírované složky.
091
PictBridge
Fotoaparátu můžete připojit k tiskárně, která podporuje technologii
PictBridge, pomocí kabelu USB (prodává se samostatně) a vytisknout
uložené snímky přímo. Videoklipy a zvukové soubory nelze tisknout.
Nastavení fotoaparátu pro připojení
k tiskárně
1. Fotoaparát a tiskárnu propojte kabelem USB.
2. Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná tiskárnu a připojí se
k ní.
Ä Jestliže automatické připojení selže, vyberte v nabídce [USB]
položku [Tiskárna] (viz str. 69).
Ä U tiskárny podporující vyjímatelné disky vyberte v nabídce [USB]
položku [Tiskárna].
Připojení fotoaparátu k tiskárně
092
Snadný tisk
Pokud připojíte fotoaparát k tiskárně
v režimu přehrávání, můžete snímek
snadno vytisknout.
- Stisknutí tlačítka Vlevo / Vpravo
: Vybere předchozí / následující snímek.
- Stisknutí OK
Tisk
: Tiskárna vytiskne aktuálně zobrazený
snímek s použitím výchozího nastavení tisku.
Menu
PictBridge: VýbČr snímku
PictBridge: Nastavení tisku
Můžete vybrat snímky, které chcete vytisknout.
U tisknutých snímků můžete nastavit velikost papíru, formát tisku,
typ papíru, kvalitu tisku, tisk data a tisk názvu souboru.
Nastavení počtu tisknutých kopií
Snímky
:1 snímek
1 snímek
1. Stisknutím tlačítka Menu zobrazte
Velikost
:Autosnímky
Všechny
nabídku PictBridge.
Vzhled stránky
:Auto
2. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte
Typ
:Auto
nabídku [Snímky] a stiskněte tlačítko
Kvalita
:Auto
Vpravo.
Zpět
Nastav
3. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte požadovanou podnabídku a
stiskněte tlačítko OK.
- Vyberte položku [1 snímek] nebo [Všechny snímky.]. Objeví
se obrazovka, kde můžete zadat počet tisknutých kopií (viz
obrázky níže).
0
Množství
1
Nastav
[Vybrána volba [1 snímek]]
Množství
Nastav
1. Stisknutím tlačítka Menu zobrazte
nabídku PictBridge.
2. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte
požadovanou nabídku a stiskněte
tlačítko Vpravo.
3. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů zadejte
požadovanou hodnotu podnabídky a
stiskněte tlačítko OK.
Nabídka
Funkce
Velikost
Vzhled stránky
Typ
Kvalita
Zpět
:1 snímek
Automatický
:Auto
Pohled
Vizitka
:Auto
4x6
L :Auto
2L
:Auto
Nastav
Podnabídka
Velikost
Nastavení velikosti papíru pro
tisk
Automatický, Pohled,
Vizitka, 4x6, L, 2L,
Letter, A4, A3
Vzhled
stránky
Nastavení počtu snímků, které
budou vytisknuty na list papíru
Automatický, Celý, 1, 2,
4, 8, 9, 16, Náhled
Typ
Nastavení kvality papíru pro tisk
Automatický,
Obyčejný, Foto,
Rychlé foto
Kvalita
Nastavení kvality tisknutého
snímku
Automatický, Rychlý,
Normální, Nejlepší
Datum
Určuje, zda se bude tisknout
datum.
Automatický, Vypnuto,
Zapnuto
Určuje, zda se bude tisknout název
souboru.
Automatický, Vypnuto,
Zapnuto
[Vybrána volba [Všechny snímky.]]
- Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů zadejte počet kopií.
- Je-li vybrána volba [1 snímek]: Pomocí tlačítek Vlevo / Vpravo
vyberte další snímek. Po výběru
dalšího snímku zadejte počet
jeho tištěných kopií.
- Po zadání počtu kopií uložte nastavení stiskem tlačítka OK.
- Stisknutím tlačítka spouště se vrátíte do nabídky bez nastavení
počtu kopií.
4. Stisknutím tlačítka režimu přehrávání ( Î ) snímky vytisknete.
Snímky
Název snímku
Ä Některé tiskárny nemusí podporovat všechny možnosti v nabídce.
I když není možnost podporována, nabídka se na LCD displeji
zobrazí, nelze ji však zvolit.
093
PictBridge: Resetovat
DĤležitá upozornČní
Obnoví původní stav uživatelem změněné konfigurace.
Dodržujte následující pokyny!
1. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů
vyberte záložku nabídky [Zrušit]. Poté
stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů zadejte
požadovanou hodnotu podnabídky a
stiskněte tlačítko OK.
Datum
Název snímku
Zrušit
:Auto
:Auto
Ne
Ano
Ne
Zpět
Nastav
Jestliže zvolíte [Ano] : Bude vynulováno nastavení tisku i
snímků.
Jestliže zvolíte [Ne] : Nastavení nebude vynulováno.
Ä Výchozí nastavení tisku je závislé na výrobci tiskárny.
Informace o výchozím nastavení vaší tiskárny jsou uvedeny v
návodu k obsluze tiskárny.
Tento pĜístroj obsahuje velmi pĜesné elektronické komponenty. Neskladujte jej na následujících místech.
- Na místech vystavených významným změnám teploty a
vlhkosti.
- Na místech vystavených prachu a nečistotám.
- Na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo za
teplého počasí ve vozidle.
- Na místech se silným magnetickým polem nebo místech vystavených nadměrným vibracím.
- Na místech s výbušnými nebo hořlavými materiály.
Nenechávejte fotoaparát na místech, kde by byl vystaven
prachu, chemikáliím (napĜ. naftalínu nebo kuliþkám proti
molĤm), vysoké teplotČ a vlhkosti. Neplánujete-li fotoaparát
delší dobu používat, uložte jej spolu s kĜemiþitým gelem do
neprodyšnČ uzavĜené krabice.
Písek mĤže pĜedstavovat pro fotoaparáty znaþný problém.
- Používáte-li fotoaparát na pláži, na pobřežních dunách nebo
na jiných místech s velkým množstvím písku, dbejte, aby se do
jeho vnitřních částí nepronikl písek.
- V opačném případě fotoaparát nemusí správně fungovat nebo
může být trvale poškozen.
094
Manipulace s fotoaparátem
- S fotoaparátem nikdy neházejte ani jej nevystavuje silným
úderům či vibracím.
- LCD displej chraňte před nárazy. Pokud fotoaparát
nepoužíváte, uložte jej do pouzdra.
- Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
- Tento fotoaparát není vodotěsný. Máte-li vlhké ruce, fotoaparát
nepoužívejte, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
DĤležitá upozornČní
- Používáte-li fotoaparát na vlhkých místech, například na pláži
nebo u bazénu, dbejte, aby nepřišel do styku s vodou nebo
pískem. V opačném případě může dojít k trvalému poškození
fotoaparátu.
Extrémní teploty mohou být pĜíþinou problémĤ.
- Pokud je fotoaparát přenesen ze studeného do teplého a
vlhkého prostředí, na elektrických obvodech může kondenzovat
voda.
Nastane-li tato situace, vypněte fotoaparát a vyčkejte alespoň
jednu hodinu, dokud se veškerá vlhkost neodpaří. Vlhkost se
může srážet i na paměťové kartě. V takovém případě vypněte
fotoaparát a paměťovou kartu vyjměte. Před výměnou karty ve
fotoaparátu vyčkejte, dokud se vlhkost neodpaří.
Varování týkající se objektivu
- Je-li objektiv vystaven přímému slunečnímu záření, může dojít
ke změně zbarvení a poškození obrazového snímače.
- Dbejte, aby optika objektivu nebyla znečištěna otisky prstů nebo
cizorodými předměty.
Pokud digitální fotoaparát delší dobu nepoužíváte, mĤže dojít
k elektrickému výboji. Nehodláte-li delší dobu fotoaparát
používat, doporuþujeme baterie a pamČĢovou kartu vyjmout.
Je-li fotoaparát vystaven elektronickému rušení, automaticky
se vypne, aby nedošlo k poškození pamČĢové karty.
Údržba fotoaparátu
- K opatrnému vyčištění objektivu a LCD displeje použijte jemný
štětec (lze zakoupit v obchodě s fotografickými potřebami).
Můžete také použít jemný papír na čištění objektivů namočený do
speciálního čistícího přípravku. Tělo fotoaparátu otřete měkkou
utěrkou. Dbejte, aby fotoaparát nepřišel do styku s rozpouštědly,
například s benzolem, insekticidy, ředidly apod. Kryt fotoaparátu
se může poškodit a jeho funkce se může zhoršit. Při hrubém
zacházení může dojít k poškození LCD displeje. Nepoužíváte-li
fotoaparát, dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození, a vždy jej
uchovávejte v ochranném přenosném pouzdře.
PĜístroj se nepokoušejte rozebírat ani nijak upravovat.
Za urþitých podmínek mĤže statická elektĜina aktivovat
blesk. Tento jev fotoaparátu nijak neškodí a nejedná se o
závadu.
PĜi odesílání a stahování snímkĤ mĤže být pĜenos dat
ovlivnČn statickou elektĜinou. V takovém pĜípadČ odpojte a
znovu pĜipojte kabel USB a teprve poté pĜenos opakujte.
PĜed fotografováním dĤležitých událostí nebo odjezdem na
dovolenou byste mČli fotoaparát zkontrolovat.
- Ověřte stav fotoaparátu pořízením zkušebního snímku a
připravte si náhradní baterii.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za nefunkčnost
fotoaparátu.
Pokud digitální fotoaparát delší dobu nepoužíváte, mĤže
dojít k automatickému vybití baterie a k obnovení výchozích
hodnot data a þasu. V takovém pĜípadČ pĜed zahájením
záznamu znovu nastavte správné datum a þas.
095
Varovná hlášení
Na LCD displeji se může zobrazit několik různých varování.
[Chyba karty]
Chyba paměťové karty
Vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte.
Vložte zpět paměťovou kartu.
Vložte paměťovou kartu a naformátujte ji (str. 65).
[Karta zablokována]
Karta je chráněna proti zápisu.
Paměťová karta typu SD/SDHC: Posuňte přepínač pro
ochranu karty proti zápisu
směrem k horní části karty.
[PamČĢ plná]
Kapacita vnitřní paměti, nebo paměťové karty byla zaplněna.
→ Vložte novou paměťovou kartu.
Vymažte nepotřebné snímky.
[Žádné snímky]
V paměti nejsou uloženy žádné snímky.
Exponujte snímky.
Vložte paměťovou kartu s uloženými snímky.
096
[Chyba souboru]
Chyba souboru
Vymažte soubor.
Chyba paměťové karty
Kontaktujete servisní středisko.
[Slabá baterie]
Baterie není dostatečně nabitá.
Vložte nabité baterie.
[Automatické vypnutí má zabránit selhání vlivem vysoké
teploty. PĜed dalším použitím cca. minutu vyþkejte.]
K automatickému vypnutí dochází při vysokých teplotách nad
60ÛC.
V případě vypnutí fotoaparátu následkem vzrůstu teploty
uvnitř výrobku nechte přístroj vychladnout a poté jej znovu
zapněte. Dojde-li k vypnutí následkem vysoké teploty
okolního vzduchu, zapněte přístroj v chladnějším prostředí.
DĜíve než kontaktujete servisní stĜedisko
Zkontrolujte prosím jednotlivé položky následujícího seznamu:
Fotoaparát nelze zapnout
Baterie není dostatečně nabitá.
Vložte nabité baterie. (str. 15)
Baterie není správně vložena s ohledem na polaritu.
Při vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyznačenou
polaritu (+, -).
Během používání se fotoaparát vypne
Baterie je zcela vybitá.
Vložte nabité baterie.
Fotoaparát byl vypnut automaticky.
Znovu fotoaparát zapněte.
Přístroj přestal pracovat při nízké teplotě, která je mimo rozsah
použití fotoaparátu.
Ohřejte fotoaparát a baterii tak, že si je například vložíte do
kapsy, a poté těsně před snímáním vložte baterii do přístroje a
fotografujte.
Fotoaparát při stisknutí tlačítka spouště nefotografuje
Nedostatek volné paměti.
Vymažte nepotřebné snímky.
Paměťová karta nebyla zformátována.
Zformátujte paměťovou kartu (str. 65).
Karta je chráněna proti zápisu.
Vložte novou paměťovou kartu.
Karta je chráněna proti zápisu.
Viz chybová zpráva [Karta zablokována].
Fotoaparát je vypnutý.
Zapněte fotoaparát.
Baterie je zcela vybitá.
Vložte nové baterie (str. 15).
Baterie není správně vložena s ohledem na polaritu.
Při vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyznačenou
polaritu (+, -).
Fotoaparát náhle přestane za provozu fungovat
Došlo k vypnutí fotoaparátu v důsledku závady.
Vyměňte nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapněte.
Snímky jsou nečitelné
Snímek byl exponován bez nastavení vhodného
režimu makro.
Vyberte vhodný režim makro a exponujte snímek znovu.
Objekt je mimo dosah blesku.
Exponujte objekt v dosahu blesku.
Objektiv je znečištěný nebo umazaný.
Vyčistěte objektiv.
097
DĜíve než kontaktujete servisní stĜedisko
Nepracuje blesk
Byl nastaven režim bez blesku.
Deaktivujte režim s vypnutým bleskem.
V daném režimu fotoaparátu nelze blesk použít.
Viz pokyny k použití blesku (str. 40)
Na externím monitoru není obrazr
Externí monitor nebyl k fotoaparátu správně připojen.
Zkontrolujte propojovací kabely
Na paměťové kartě nejsou uloženy správné soubory.
Vložte paměťovou kartu, která obsahuje správné soubory.
Zobrazuje se nesprávné datum a čas
Datum a čas nebyly správně nastaveny nebo bylo obnoveno
výchozí nastavení.
Zadejte správné datum a čas.
V aplikaci Průzkumník se nezobrazí položka [Vyjímatelný disk]
Kabel není správně připojen.
Zkontrolujte připojení.
Fotoaparát je vypnutý.
Zapněte fotoaparát.
Není použit operační systém Windows 2000, XP, Vista / Mac OS
10.4, případně počítač nepodporuje rozhraní USB.
Nainstalujte systém Windows 2000, XP, Vista nebo Mac OS
10.4 do počítače, který podporuje rozhraní USB.
Tlačítka fotoaparátu nereagují
Porucha fotoaparátu
Vyměňte nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapněte.
Došlo k chybě karty v okamžiku, kdy byla paměťová karta ve fotoaparátu.
Nesprávný formát paměťové karty
Znovu zformátujte paměťovou kartu.
Snímky nelze přehrát
Nesprávný název souboru (narušení formátu DCF)
Neměňte názvy souborů se snímky.
Barva snímku se liší od původní scény
Nesprávné nastavení vyvážení bílé barvy nebo efektu.
Vyberte vhodné nastavení vyvážení bílé barvy a efektů.
Snímky jsou příliš světlé
Příliš dlouhá expozice
Vynulujte nastavení korekce expozice
098
Část displeje se někdy nerozsvítí nebo se na displeji objeví tečka.
Ačkoli jsou LCD displeje vyráběny vysoce přesnou technologií,
mohou se vyskytnout případy, kdy se některý z jemných pixelů
nerozsvítí nebo se na displeji objeví červená, bílá nebo modrá
tečka.
Tento jev nemá vliv na kvalitu zaznamenaných snímků a
nejedná se o závadu.
Při fotografování jasného objektu se na displeji objevuje svislá čára.
Při fotografování jasných světel se na displeji může objevit šedá,
černá, červená nebo ¿alová svislá čára.
Tento jev se nazývá smear („přetékání světla“) a nemá vliv
na kvalitu zaznamenaných snímků. Nejedná se o závadu.
Technické údaje
2EUD]RYêVQtPDþ - Typ: 1/2,33” CCD
(IHNWLYQtSL[HO\$VLPLOLRQXSL[HOĤO
&HONRYêSRþHWSL[HOĤ$VLPLOLRQXSL[HOĤ
Objektiv
- Ohnisková Schneider-Kreuznach Lens f = 4,6 ~ 110,4 mm
(ekvivalent pro 35mm film: 26 ~ 624mm),
3ĜLEOtåHQt[
6YČWHOQRVW):a)7
'LJLWiOQtSĜLEOtåHQtÂ5HåLP6QtPHN[a[
Â5HåLP3ĜHKUiYiQt[a[
(v závislosti na velikosti snímku)
Stabilizace obrazu - Dual IS (OIS + DIS), OIS, DIS
Ä OIS (Optická stabilizace obrazu),
DIS (Digitální stabilizace obrazu)
LCD displej
- ´FPEDUHYQê/&'GLVSOHM7)7ERGĤ
2VWĜHQt
7\S$XWRPDWLFNpRVWĜHQt77/9tFHERGRYpRVWĜHQt
2VWĜHQtQDVWĜHG9êEČURYpRVWĜHQt2VWĜHQtVH
VOHGRYiQtP5R]SR]QWYiĜH
5R]VDK
Normální
Automatické makro
Macro
Supermakro 5XþQtRVWĜHQt
Širokoúhlé
Širokoúhlé
Širokoúhlé
10cm ~
5R]VDK FPaQHNRQHþQR 10cm ~ QHNRQHþQR FPaFP
1cm ~ 10cm
RVWĜHQt
QHNRQHþQR
Tele
Tele
Tele
170cm ~ QHNRQHþQR 170cm ~ QHNRQHþQR FPaFP
6SRXãĢ
3URJUDPaV
&ORQD3ULRULWD]iYČUN\5XþQČaV
6HNYHQþQt$(%aV
ExpoziFH
ět]HQt3URJUDPRYiDXWRPDWLND
- 0ČĜHQt0XOWL%RGRYp6WĜHGRYČY\Yiå5R]SR]QWYiĜH
- Korekce: ±2 EV (v krocích po 1/3 EV)
- ,62$XWR00
%OHVN
5HåLP\$XWRPDWLFNê$XWRPDWLFNêVUHGXNFtMHYX
þHUYHQêFKRþt9\URYQiYDFtEOHVN
Pomalá synchronizace, Vypnutý blesk,
5HGXNFHMHYXþHUYHQêFKRþt
5R]VDKâLURNR~KOpaP
7HOHaP,62$XWR
'REDQDEtMHQt3ĜLEOLåQČV
2VWURVW
0ČNNiPČNNiQRUPiOQtYêUD]QiYêUD]Qi
9\YiåHQtEtOpEDUY\-$XWRPDWLFNpQDVWDYHQt'HQQtVYČWOR=DWDåHQR=iSDG
VOXQFH=iĜLYNDB+=iĜLYNDB/äiURYND9ODVWQtQDVWDYHQt
=i]QDP]YXNX
+ODVRYê]i]QDPPD[LPiOQČYãDN*%
+ODVRYiSR]QiPNDNHVQtPNXPD[V
7LVNGDWDSRĜt]HQtVQtPNX 'DWXPGDWXPDþDVY\SQXWRXåLYDWHOVNi
volba)
=i]QDP
6QtPN\
Â5HåLP6PDUW$XWR3URJUDP&ORQD3ULRULWD
]iYČUN\5XþQČ1RF6QtPHNVUHWXãt
Scéna, Vlastní 1, Vlastní 2
Â6FpQD6QtPHNSRGOHY]RUX3RUWUpW'ČWL
.UDMLQD'HWDLO7H[W=iSDGVOXQFH
6YtWiQt3URWLVYČWOR2KĖRVWURM3Oiå
sníh
Â6PDUW$XWR0DNUR0DNUR±WH[W%tOi.UDMLQD
Akce, Stativ, Noc, Portrét v noci,
3URWLVYČWOR3RUWUpWYSURWLVYČWOH
Portrét
Â)RWRJUDIRYiQt-HGQRUi]RYp6HNYHQþQt
Vysokorychlostní snímání,
9HOLFHY\VRNiU\FKORVW$(%
Â6DPRVSRXãĢVV'YRMLWi
099
Technické údaje
- Kapacita (velikost 1 GB)
- Videoklip
·Se zvukem nebo bez zvuku (nastavení
uživatelem, doba záznamu: maximálně 20 minut)
·Velikost: 1280x720HQ(30FPS & 15FPS),
640x480(30FPS & 15FPS),
320x240(60FPS & 30FPS & 15FPS)
·Úpravy videoklipů (ve fotoaparátu)
: Extrakce snímku
Uložení
4000x
3000
100
- Média
·Vnitřní paměť: 20MB paměť typu Flash
·Externí paměť (volitelná) :
Karta SD (zaručeny až 4 GB)
Karta SDHC (zaručeny až 8 GB)
- Formát souborů
·Snímek: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0, RAW (DNG1.1)
·Videoklip: MP4 (H.264(MPEG4.AVC))
·Zvuk: WAV
- Velikost snímku
3984x
2656
3968x
2232
3264x
2448
2592x
1944
2048x
1536
1920x
1080
1024x
768
45
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-
-
37
-
-
-
-
-
-
-
39
-
-
-
-
-
-
-
134
152
179
201
318
502
751
1833
222
250
295
331
519
820
1198
2833
333
375
442
494
769
1198
1731
3896
Ä Tyto údaje byly naměřeny za standardních podmínek
stanovených společností Samsung a mohou se lišit v závislosti
na podmínkách expozice a nastavení fotoaparátu.
Efekt
- Efekt: Volba foto. stylu, Nast.obr. (Ostrost,
Kontrast, Sytost), Korekce deformace
- Úpravy: Změna velikosti, Otáčení, Volba foto.
stylu, Nast.obr. (ACB, Retuš tváře,
Red.červ.očí, Jas, Kontrast, Sytost,
Přidat šum), Registrace tváře
Prohlížení snímků
- Typ: Jediný snímek, Miniaturní náhledy,
Inteligentní album, Multi prezentace,
Videoklip
Ä Prezentace snímků: Prezentace s funkcemi
Efekt a Hudba
Technické údaje
Poznámky k softwaru
Rozhraní
- Digitální výstup: USB 2.0
- Zvuk: Mikrofon: Stereo,
Vestavený reproduktor: Mono
- Video výstup: NTSC, PAL (nastavitelné
uživatelem)
- Konektor pro připojení stejnosměrného
napájení: 4,4V
Napájecí soustava
- Nabíjecí baterie: SLB-11A, 3,8V (1130mAh)
Ä Přiložená baterie se může lišit podle země
prodeje.
Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze.
- Za žádných okolností není povoleno kopírování softwaru nebo
návodu k obsluze, ať již celého nebo jen jeho částí.
- Autorská práva pro software jsou licencována pouze pro použití s
fotoaparátem.
- Ve výjimečném případě výrobní vady vám fotoaparát opravíme
nebo vyměníme. Neneseme však zodpovědnost za škody
způsobené nevhodným použitím.
- Záruka společnosti Samsung se nevztahuje na použití fotoaparátu spolu s vlastnoručně sestaveným počítačem nebo počítačem s
operačním systémem, který výrobce nepodporuje.
- Před přečtením této příručky byste měli mít základní znalosti o
počítačích a operačních systémech (OS).
Rozměry
(Š x V x H)
- 116,1 X 82,8 X 91,1mm (bez výstupků)
Hmotnost
- Asi 398g (bez baterií a paměťové karty)
Provozní teplota
- 0 ~ 40°C
Provozní vlhkost
- 5 ~ 85%
Software
- Samsung Master, Adobe Reader, QuickTime
Player, Samsung RAW Converter
Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
101
Poznámky k softwaru
Přehrávač QuickTime 7.6 : H.264(MPEG4.AVC)
Požadavky pro přehrávání
Požadavky na systém
Windows
PC s procesorem Pentium III
Speci¿kace 500MHz a vyšším (doporučujeme
připojení Pentium III 800 MHz)
Windows 2000 / XP / Vista
USB
Minimálně 256MB RAM
(doporučujeme >512 MB)
250 MB volného místa na pevném
disku (doporučujeme >1 GB)
Speci¿kace 1024x768 pixelů, monitor s 16
podpory bitovou barevnou hloubkou
softwaru (doporučujeme 24 bitů)
Microsoft DirectX 9.0c nebo vyšší
Macintosh
Power Mac G3 a vyšší
Mac OS 10.4 nebo vyšší
Minimálně 256MB RAM
(doporučujeme >512 MB)
110 MB volného místa na
pevném disku
Intel Pentium 4, 3,2GHz nebo vyšší
/ AMD Athlon 64FX, 2,6GHz nebo
vyšší
Macintosh
1,8GHz Power Mac G5 nebo
1,83GHz Intel Core Duo nebo vyšší
Macintosh
Windows XP service pack2/Vista
Mac OS 10.4.10 a vyšší nebo
Minimálnì 512MB paměti RAM
Minimálnì 256MB pamìti RAM
(doporučujeme 1GB)
(doporučujeme 1GB)
nVIDIA Geforce 7600GT nebo vyšší /
video karta 64MB nebo vyšší
ATI řady X1600 nebo vyšší
-
Ä Není kompatibilní s 64bitovým systémem Windows XP a Vista.
Ä Společnost Samsung neodpovídá za žádné závady ani škody vzniklé
používáním neoprávněného počítače všetně montovaného PC.
102
Windows
O softwaru
Po vložení disku CD-ROM, jenž je součástí balení tohoto fotoaparátu, do
mechaniky CD-ROM by se mělo automaticky zobrazit následující okno.
Ä Obrazovky uvedené v této
příručce jsou založeny na
anglické verzi systému
Windows.
V závislosti na výkonu počítače může automatické spuštění
instalačního programu trvat 5 - 10 sekund. Pokud se okno
neobjeví, spusťte aplikaci [Průzkumník Windows] a v kořenovém
adresáři disku CD-ROM vyberte soubor [Installer.exe].
Samsung Master : Multimediální softwarové řešení typu “vše v
jednom”.
Pomocí tohoto softwaru můžete stahovat, prohlížet, upravovat
a ukládat své digitální fotografie a videoklipy. Software je určen
pouze pro systém Windows.
QuickTime Player 7.6 : Program k prohlížení videa.
QuickTime Player je program k prohlížení videa a poskytuje se
jen k operačním systémům Windows.
Samsung RAW Converter: program pro úpravy dat ve formátu
RAW
Soubory ve formátu RAW (*.dng) lze převést do formátů JPEG a
TIFF.
103
Instalace ovladače a aplikace
Chcete-li používat fotoaparát spolu s počítačem, musíte nejdříve
nainstalovat aplikační software. Poté můžete snímky exponované
fotoaparátem ukládat do počítače a upravovat pomocí editačního
programu.
å Navštivte na Internetu webové stránky společnosti Samsung.
http://www.samsungcamera.com : Angličtina
http://www.samsungcamera.co.kr : Korejština
1. Zobrazí se rámeček
automatické spuštění.Klepněte
nabídku [Samsung Digital
Camera Installer] v rámečku pro
automatické spuštění.
2. Nainstalujte rozhraní DirectX klepnutím na tlačítko zobrazené
na monitoru. Máte-li v počítači nainstalovanou nejnovější verzi
rozhraní DirectX, nemusíte je již instalovat.
104
pro
na
3. Program Samsung Master nainstalujte podle vyobrazených pokynù.
Instalace ovladaþe a aplikace
4. Program QuickTime Player 7.6 nainstalujte podle vyobrazených
pokynù.
5. Program Samsung RAW Converter nainstalujte podle vyobrazených
pokynù.
ÚPřehrávač QuickTime Player 7.6 nelze instalovat v systému Windows 2000.
105
Instalace ovladaþe a aplikace
6. Po restartování počítače připojte
fotoaparát k počítači pomocí
kabelu USB.
7. Zapněte fotoaparát. Objeví se
okno [Průvodce nově nalezeným
hardwarem] a počítač fotoaparát
rozpozná.
Ú Máte-li nainstalován systém
Windows XP/Vista, otevře se
program pro prohlížení obrázků.
106
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
Návod k obsluze ve formátu PDF naleznete na disku CD s
programy, dodávaném s fotoaparátem. Soubory PDF najdete pomocí aplikace Průzkumník systému Windows. Před
otevřením souborů PDF musíte nainstalovat aplikaci Adobe
Reader, kterou naleznete na disku CD s programy. Aplikaci
Adobe Reader nainstalujte z dodaného disku CD. Není-li
aktivováno internetové připojení, nainstalujte aplikaci Adobe
Reader pomocí spustitelného souboru umístěného na disku
CD.
Aby bylo možné správně nainstalovat aplikaci Adobe Reader
6.0.1, musíte mít nainstalován prohlížeč Internet Explorer
5.01 nebo novější. Aktuální verzi prohlížeče Internet Explorer
naleznete na stránkách “www.microsoft.com”.
SpuštČní režimu poþítaþe
Jakmile připojíte fotoaparát k portu USB počítače kabelem USB a
zapnete jej, automaticky se nastaví do “režimu spojení s počítačem”.
V tomto režimu můžete prostřednictvím kabelu USB stahovat
uložené snímky do počítače.
Připojení fotoaparátu k počítači
Nastavení fotoaparátu pro připojení
1. Zapněte fotoaparát.
2. Fotoaparát a počítač spojte dodaným kabelem USB.
3. Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná počítač a připojí
se k němu.
Ä Jestliže automatické připojení selže, vyberte v nabídce [USB]
položku [Počítač] (str. 69).
Odpojení fotoaparátu od počítače
Viz stránka 109 (Odebrání vyjímatelného disku).
107
SpuštČní režimu poþítaþe
Stahování uložených snímků
Snímky uložené v paměti fotoaparátu můžete stáhnout na pevný
disk počítače a vytisknout je nebo upravit pomocí softwaru pro
úpravy fotografií.
1. Připojte fotoaparát k počítači
pomocí kabelu USB.
2. Na ploše počítače klepněte na
ikonu [Tento počítač] a
poklepejte na volbu [Vyjímatelný
disk DCIM 100PHOTO].
Zobrazí se soubory snímků.
5. Klepněte na složku, do které chcete
vložit soubor.
6. Stisknutím pravého tlačítka myši
otevřete místní nabídku. Klepněte
na položku [Vložit].
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
7. Snímek bude přenesen z
fotoaparátu do počítače.
SAM_0001
3. Vyberte snímek a stiskněte pravé
tlačítko myši.
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
4. Otevře se místní nabídka.
Klepněte na příkaz [Vyjmout]
nebo [Kopírovat].
- [Vyjmout] : Vyjme zvolený
soubor.
- [Kopírovat] : Zkopíruje soubory.
108
- Díky aplikaci [Samsung Master] si můžete nejen prohlížet
snímky uložené v paměti přímo na obrazovce počítače, ale
můžete je také kopírovat a přesouvat.
Snímky doporučujeme prohlížet až po jejich přenesení do
počítače. Otevírání snímků přímo z vyměnitelného disku může
způsobit neočekávanou ztrátu spojení s počítačem.
Pokud zkopírujete na vyjímatelný disk soubor, který
nebyl vytvořen tímto fotoaparátem, zobrazí se v režimu
PŘEHRÁVÁNÍ na LCD displeji chybové hlášení [Chyba
souboru!] a v režimu NÁHLED se nezobrazí žádný snímek.
Odebrání vymČnitelného disku
Windows 2000/XP/Vista
(Vyobrazení se mohou lišit podle použitého operačního systému
Windows.)
1. Zkontrolujte, zda neprobíhá přenos souboru mezi počítačem a
fotoaparátem.
Pokud bliká indikátor stavu fotoaparátu, počkejte, dokud
nepřestane blikat a nezačne trvale svítit.
2. Poklepejte na ikonu [Bezpečně
odebrat hardware] na hlavním
panelu.
[Poklepejte!]
5. Otevře se okno [Nyní lze hardware
bezpečně odebrat]. Klepněte na
tlačítko [OK].
6. Otevře se okno [Bezpečně odebrat
hardware]. Klepněte na tlačítko
[Zavřít] a vyjímatelný disk bude
možné bezpečně odebrat.
7. Odpojte kabel rozhraní USB.
3. Otevře se okno [Bezpečně odebrat
hardware]. Vyberte možnost
[Velkokapacitní paměťové zařízení
USB] a klepněte na tlačítko
[Ukončit].
4. Otevře se okno [Ukončit činnost
hardwarového zařízení]. Vyberte
možnost [Velkokapacitní paměťové
zařízení USB] a klepněte na tlačítko
[OK].
109
Samsung Master
Pomocí tohoto softwaru můžete stahovat, prohlížet, upravovat a ukládat
fotografie i videoklipy. Software je určen pouze pro systém Windows.
Chcete-li program spustit, klepněte na položky [Start Programy
Samsung Samsung Master].
Stažení snímků
1. Připojte fotoaparát k počítači.
2. Po připojení fotoaparátu k počítači
se zobrazí dialogové okno pro
uložení snímků do počítače.
- Chcete-li stáhnout pořízené
snímky, klepněte na tlačítko
[Vybrat vše].
- V okně vyberte požadovanou
složku a klepněte na tlačítko
[Vybrat vše]. Můžete tak uložit pořízené snímky spolu s
vybranou složkou.
- Klepnete-li na tlačítko [Storno], ukládání bude zrušeno.
4. Vyberte cílové umístění souborů
a vytvořte složku, do které
uložíte stažené snímky i složky.
- Názvy složek můžete vytvořit
v pořadí podle data stažení
snímků z fotoaparátu.
- Název složky, do které budou
snímky staženy, je libovolný.
- Po volbě složky, která již byla
vytvořena, budou snímky
staženy.
5. Klepněte na tlačítko [Další >].
6. Zobrazí se okno, které vidíte
vpravo.V horní části okna se
zobrazí cílové umístění zvolené
složky.Klepnutím na tlačítko
[Start] stáhnete snímky.
3. Klepněte na tlačítko [Další >].
7. Stažené snímky se zobrazí
v okně.
110
Samsung Master
Prohlížeč snímků: Umožňuje prohlížení uložených snímků.
- Následuje přehled funkčních součástí prohlížeče snímků.
Ì Pruh nabídky: Zde můžete vybírat nabídky.
File (Soubor), Edit (Úpravy), View (Zobrazit), Tools (Nástroje),
Change functions (Změna funkcí), Auto download (Automatické
stažení), help (Nápověda) apod.
Í Okno pro výběr snímku: V tomto okně můžete vybrat požadované
snímky.
Nabídka pro výběr typu média: Z této nabídky můžete vybírat funkce
určené pro prohlížení a úpravy snímků
a videoklipů.
Okno náhledu: Zde si můžete prohlédnout náhled snímku nebo videoklipu a informace o multimédiích.
Lišta zvětšení/zmenšení: Zde můžete změnit velikost náhledu.
Okno zobrazení složky: Zde vidíte složku, v níž je umístěn zvolený snímek.
Okno zobrazení snímku: Zde se zobrazují snímky ze zvolené složky.
Ä Další informace naleznete v nabídce [Nápověda] programu Samsung Master.
Úprava snímku: Umožňuje upravovat snímky.
- Následuje popis funkcí pro úpravy snímků.
Ì Nabídka Úpravy : Můžete vybírat z následujících podnabídek.
[Tools] (Nástroje) : Oříznutí a změna velikosti zvoleného snímku.
Podrobnosti naleznete v nabídce [Help] (Nápověda).
[Adjust] (Nastavit) : Umožňuje nastavení kvality snímku.
Podrobnosti naleznete v nabídce [Help]
(Nápověda).
[Retouch] (Retušovat) : Umožňuje změnit snímek nebo jej obohatit
o efekty. Podrobnosti naleznete v nabídce
[Help] (Nápověda).
Í Nástroje kreslení: Nástroje pro úpravu snímku.
Okno zobrazení snímku: V tomto okně se zobrazuje vybraný snímek.
Okno náhledu: Zobrazuje náhled změněného snímku.
Ä Fotogra¿i upravenou pomocí aplikace Samsung Master není možné
zobrazit ve fotoaparátu.
Ä Další informace naleznete v nabídce [Nápověda] programu Samsung Master.
111
Samsung Master
Úprava videoklipu: Ve videoklipu můžete zkombinovat fotografie,
jiné videoklipy, komentář a hudební soubory.
- Následuje popis funkcí pro úpravy videoklipů.
Ì Nabídka Úpravy : Můžete vybírat z následujících podnabídek.
[Add Media] (Přidat média) : k videoklipu můžete přidat další
mediální prvky.
[Edit Clip] (Úprava videoklipu) : Umožňuje změnit jas, kontrast,
barvu a sytost.
[Effects] (Efekty) : umožňuje přidat efekt.
[Set Text] (Přidat text) : slouží ke vložení textu.
[Narrate] (Komentář) : zde můžete přidat mluvený komentář.
[Produce] (Produkce) : Uložení upraveného multimediálního
souboru pod novým názvem. Soubory
můžete ukládat ve formátu AVI, Windows
Media WMV a Windows Media ASF.
Í Okno zobrazení snímku: Do tohoto okna můžete vkládat multimediální
soubory.
112
Ä Některé videoklipy, které byly komprimovány kodekem
nekompatibilním s aplikací Samsung Master, není možné v
aplikaci Samsung Master přehrávat.
Ä Další informace naleznete v nabídce [Help] (Nápověda)
programu Samsung Master.
Použití programu Samsung RAW Converter
Program Samsung RAW Converter vám umožňuje dále pracovat
se soubory ve formátu RAW a upravit je podle potřeby. Stejným
způsobem jako soubory RAW můžete upravovat také soubory JPEG
a TIFF. Software je určen pouze pro operační systém Windows. Je
kompatibilní jen se systémy Windows XP a Vista. Můžete jej používat
i v systémech Windows 98SE, ME a 2000, v takovém případě však
nelze zaručit jeho plnou funkčnost.
Chcete-li spustit tento program, klepněte na položky [Start →
Všechny programy → Samsung RAW Converter → Samsung RAW
Converter].
Úpravy souborů RAW
- Následuje popis funkcí pro úpravy snímků.
Ì Lišta nabídek
Í Nástroje pro úpravy snímků
[Korekce expozice] Koriguje hodnotu expozice.
[Vyvážení bílé] Upravuje hodnotu vyvážení bílé barvy.
[Tón]
Upravuje kontrast.
[Barva]
Mění barvu.
[Ostrost]
Upravuje ostrost.
[Změny]
K dispozici je náhled výsledného výstupu.
Úpravy zvýraznění
Upravuje sytost a světlé plochy ve vybraném snímku.
Histogram
Zobrazuje barevné vrstvy vybraného snímku.
Okno náhledu
Zobrazuje vybraný snímek.
Další informace naleznete v nabídce [Help] (Nápověda) programu
Samsung RAW Converter.
113
Použití programu Samsung RAW Converter
Korekce expozice
Hlavní výhodou programu Samsung RAW Converter je možnost
zachovat optimální kvalitu snímků při úpravách, při nichž zasahujete
přímo do souborů RAW.
Změníte-li jas a kontrast, dostanete vždy stejný výsledek bez ohledu
na to, který parametr jste změnili jako první. Následující obrázky
vám ukazují, jak postupovat při změně expozice snímku v programu
Samsung RAW Converter.
▲ Původní snímek
Režim P, clona f = 8,
čas 1/15 s, ISO = 64
▲ Změněný snímek po korekci
expozice.
Expozici můžete změnit pomocí položky v nabídce, jak ukazuje
obrázek.
Výsledek změny se projeví také v okně histogramu:
Položka nabídky
pro úpravu
expozice
▲ Původní snímek
114
▲ Změněný snímek po korekci
expozice.
Použití programu Samsung RAW Converter
Zpracování souborů JPEG/TIFF jako souborů RAW
Ukládání souborů RAW ve formátech JPEG a TIFF
V programu Samsung RAW Converter můžete zpracovávat soubory
JPEG a TIFF stejným způsobem jako soubory RAW. Můžete měnit
vyvážení bílé, ostrost, k dispozici je i funkce pro potlačení šumu.
Následující obrázky vám ukazují postup při změně kontrastu u
snímku ve formátu TIFF v programu Samsung RAW Converter.
Soubory RAW můžete v programu Samsung RAW Converter ukládat ve formátech JPEG a TIFF.
Kontrast můžete
změnit pomocí
položky v nabídce,
jak ukazuje
obrázek.
Položka nabídky
pro úpravu
kontrast
▲ Původní snímek
Režim P, clona f = 8,
čas 1/15 s, ISO = 64
1. Vyberte snímek,
který chcete upravit, a vyberte příkaz
[File(F)] (Soubor)
→ [Development...]
(Změny).
2. Vybraný soubor bude
uložen ve formátu
JPEG nebo TIFF.
▲ Změněný snímek po korekci
kontrast.
115
Nastavení ovladaþe USB pro poþítaþe Macintosh
1. Ovladač USB pro systém MAC OS není obsažen na disku CD
se softwarem, protože systém MAC OS podporuje ovladač
fotoaparátu přímo.
2. Při spuštění počítače zkontrolujte verzi systému MAC OS.
Fotoaparát je kompatibilní se systémy MAC OS 10.4.
3. Připojte fotoaparát k počítači Macintosh a zapněte fotoaparát.
4. Po připojení fotoaparátu k počítači Macintosh se na ploše
zobrazí nová ikona.
116
Použití ovladaþe USB pro poþítaþe Macintosh
1. Na ploše poklepejte na novou ikonu. Zobrazí se složka uložená
v paměti.
2. Vyberte soubor snímku a zkopírujte jej nebo přesuňte do
počítače Macintosh.
Nejdříve dokončete přenos z počítače do fotoaparátu a poté
odpojte vyjímatelný disk pomocí příkazu Odpojit.
Otázky a odpovČdi
Je-li připojení pomocí rozhraní USB nefunkční, prostudujte si následující
informace.
Případ 1
Kabel USB není připojen nebo se nejedná o kabel USB
určený pro tento fotoaparát.
Připojte dodaný kabel USB.
Případ 2
Počítač nemůže fotoaparát rozpoznat.
V některých případech se fotoaparát ve Správci zařízení
zobrazuje jako [Neznámé zařízení].
Vypněte fotoaparát, odpojte kabel USB, znovu jej
připojte a zapněte fotoaparát.
Případ 3 Během přenosu souborů došlo k neočekávané chybě.
Vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte. Opakujte přenos
souboru.
Případ 4 Při použití rozbočovače USB
Není-li rozbočovač USB kompatibilní s počítačem, může nastat
problém s připojením fotoaparátu k počítači prostřednictvím
rozbočovače. Je-li to možné, připojujte fotoaparát k počítači přímo.
Případ 6
Když spustíte Správce zařízení (klepnutím na položky
Start (Nastavení) Ovládací panely (Výkon a údržba)
Systém (Hardware) Správce zařízení), objeví se zde
položky “Neznámé zařízení” nebo “Jiné zařízení” se
žlutým otazníkem (?) nebo vykřičníkem (!).
Pravým tlačítkem myši klepněte na otazník (?) nebo
vykřičník (!) a vyberte příkaz “Odinstalovat”. Restartujte
počítač a znovu připojte fotoaparát.
Případ 7
Při použití některých antivirových programů (Norton Anti
Virus, V3, apod.) nemusí počítač rozpoznat fotoaparát
jako vyměnitelný disk.
Zastavte činnost antivirových programů a připojte
fotoaparát k počítači. Podrobnosti naleznete v pokynech
k antivirovým programům, kde jsou uvedeny informace
o tom, jak dočasně zastavit jejich činnost.
Případ 8
Fotoaparát je připojen k portu USB počítače, který je
umístěn na přední straně počítače.
Je-li fotoaparát připojen k přednímu portu USB, nemusí
jej počítač správně rozpoznat. Připojte fotoaparát k
portu USB umístěnému na zadní straně počítače.
Případ 5 Jsou k počítači připojeny také jiné kabely USB?
Fotoaparát nemusí správně fungovat, pokud je současně
k počítači připojen i jiný kabel USB. V takovém případě
odpojte ostatní kabely USB a připojte pouze fotoaparát.
117
Otázky a odpovČdi
Jestliže nelze zaznamenanou video sekvenci přehrávat v počítači.
※ Jestliže nelze zaznamenanou video sekvenci přehrávat v počítači,
většinou je důvodem video kodek instalovaný v počítači.
[Přehrávání video sekvencí H.264(MPEG4.AVC)]
• Pomocí přehrávače QuickTime Player 7.6
Instalujte přehrávač QuickTime Player 7.6 dodaný na disku CD.
(Přehrávač QuickTime Player 7.6 podporuje kompresi
H.264(MPEG4.AVC) pro video.)
→ Přehrává pomocí přehrávače QuickTime Player 7.6.
• Použití při instalaci kodeku United Codec
Doporučujeme instalaci nejnovějšího kodeku United Codec.
(Doporučený kodek: nejnovější verze K-Lite Codec Pack Full)
→ Přehrává pomocí „přehrávače videa“.
(Jestliže nainstalujete plnou verzi kodeku K-lite, doporučuje se
použití přehrávače Media Player Classic nebo Windows Media
Player 11.)
※ Program QuickTime Player 7.6 a kodek K-lite United Codec
Full Version je nutné instalovat v systému Windows se sadou
ServicePack2 nebo vyšší.
※ Přestože je kompatibilita s počítačem garantována, může být
přehrávání přerušované v závislosti na počítači uživatele.
118
Není nainstalováno rozhraní DirectX 9.0c nebo novější verze
Nainstalujte verzi DirectX 9.0c nebo novější.
1) Vložte do počítače disk CD dodávaný s fotoaparátem.
2) Spusťte aplikaci Průzkumník systému Windows, vyberte složku
[Jednotka CD-ROM:\DirectX] a klepněte na soubor DXSETUP.exe.
Bude nainstalováno rozhraní DirectX. Rozhraní DirectX také můžete
stáhnout z webové adresy http://www.microsoft.com/directx.
Přestane-li počítač připojený k fotoaparátu reagovat při spouštění
systému Windows
Odpojte fotoaparát od počítače a systém Windows se spustí.
Pokud se problém vyskytuje trvale, vypněte podporu Legacy USB
Support a restartujte počítač. Nastavení podpory Legacy USB
Support naleznete v nabídce systému BIOS počítače. (Nabídka
systému BIOS se u různých výrobců počítačů liší a v některých
případech položku Legacy USB Support nemusí obsahovat.)
Nemůžete-li toto nastavení změnit sami, kontaktujte dodavatele
počítače nebo systému BIOS.
Otázky a odpovČdi
Není-li možné vymazat videoklip či odpojit vyjímatelný disk nebo
zobrazí-li se během přenosu souborů chybové hlášení
Tyto problémy se mohou příležitostně vyskytnout, jestliže jste
nainstalovali pouze aplikaci Samsung Master.
- Ukončete aplikaci Samsung Master klepnutím na ikonu Samsung
Master na hlavním panelu.
- Nainstalujte všechny aplikační programy obsažené na disku CD se
softwarem.
Pokud poměr stran obrazovky přehrávače neodpovídá monitoru.
Jestliže je rozlišení monitoru menší než rozlišení přehrávané video
sekvence, poměr stran přehrávače nemusí odpovídat nastavením
monitoru. Poměr stran můžete upravit v nabídce přehrávače.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s
vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie
v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány
společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené
symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie
obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie
nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob
nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání
materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a
nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému
zpětného odběru baterií.
Akumulátor integrovaný v tomto výrobku nesmí vyměňovat uživatel.
Informace o výměnách vám poskytne příslušný servis.
119
Správná likvidace tohoto výrobku
Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazené elektrické a
elektronické zařízení) (Platí pro Evropskou unii a další
evropské země se systémem sběru separovaného
odpadu.)
Tento symbol uvedený na výrobku, na obalu nebo v dokumentaci označuje, že tento výrobek nemá být po skončení životnosti
likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Chcete-li zabránit
nebezpečnému působení na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobené nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte toto zařízení
od jiných typů odpadů a odevzdejte je k recyklaci pro optimální
opakované využití materiálních zdrojů. Domácí uživatelé by se
měli obrátit na prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na
místní úřady, které jim poskytnou informace o místě, kde lze tento
výrobek zlikvidovat způsobem šetrným vůči životnímu prostředí.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a ověřit
si podmínky uvedené v kupní smlouvě. Tento výrobek nemá být při
likvidaci kombinován s jiným průmyslovým odpadem.
Ekologická značka Samsung
Jedná se o vlastní symbol společnosti Samsung,
který slouží k účinné komunikaci aktivit společnosti
Samsung při výrobě produktů přátelských k životnímu
prostředí. Značka vyjadřuje trvalou snahu společnosti
Samsung o vývoj výrobků, které nepoškozují životní
prostředí.
120
Download PDF

advertising