Samsung | SAMSUNG NV40 | Samsung NV40 Uživatelská přiručka

ČESKY
Pokyny
Seznámení s fotoaparátem
Tento fotoaparát používejte v uvedeném pořadí.
Děkujeme, že jste si zakoupili digitální fotoaparát Samsung.
Nastavení ovladače
fotoaparátu
Pořízení snímku
Připojení kabelu
rozhraní USB
Před připojením fotoaparátu k počítači
prostřednictvím rozhraní USB bude třeba
nastavit ovladač fotoaparátu. Nainstalujte
ovladač fotoaparátu, který naleznete na
disku CD s aplikacemi. (str. 83)
Exponujte snímek. (str. 21)
Dodaný kabel USB zapojte do portu
USB počítače a do konektoru pro
připojení fotoaparátu. (str. 85)
Kontrola zapnutí
fotoaparátu
Zkontrolujte, zda je fotoaparát zapnutý.
Pokud je fotoaparát vypnutý, stiskem
tlačítka na fotoaparátu jej zapněte.
Kontrola
[Vyměnitelný disk]
Otevřete aplikaci Průzkumník Windows
a vyhledejte [Vyměnitelný disk]. (str. 86)
● Před použitím fotoaparátu si důkladně přečtěte tuto příručku.
● Potřebujete-li služby poprodejního servisu, přineste do servisního střediska
fotoaparát včetně případné příčiny poruchy (např. baterie, paměťové karty
atd.).
● Chcete-li se vyhnout možnému zklamání, před použitím (např. na významné
události, výletu atd.) nejdříve zkontrolujte řádnou činnost fotoaparátu.
Společnost Samsung nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody
způsobené chybnou funkcí fotoaparátu.
● Příručku si uschovejte na bezpečném místě.
● Pokud používáte ke kopírování obrázků z paměťové karty do počítače čtečku
karet, snímky mohou být poškozené. Před přenosem snímků z fotoaparátu
do počítače zkontrolujte, zda k propojení fotoaparátu a počítače používáte
kabel USB dodaný s fotoaparátem. Před přenosem snímků z fotoaparátu
do počítače zkontrolujte, zda k propojení fotoaparátu a počítače používáte
dodaný kabel USB.
● Obsah, obrázky a technické údaje obsažené v této uživatelské příručce
mohou být změněny bez předchozího upozornění.
 Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
 Všechny další obchodní nebo výrobní známky jmenované v této příručce
jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami
příslušných firem.
〔〕
Nebezpečí
Varování
NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečné situace, které mohou
vést ke zranění nebo smrti osob.
VAROVÁNÍ označuje bezprostředně nebezpečné situace, které mohou
vést k vážnému zranění nebo smrti osob.
● Nepokoušejte se fotoaparát jakýmkoliv způsobem upravovat. Pokud tak
učiníte, můžete způsobit požár, zranění, úraz elektrickým proudem nebo
vážně poškodit fotoaparát. Kontrola vnitřních částí, údržba a opravy mohou být
prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem fotoaparátů Samsung.
● Tento výrobek neumísťujte v blízkosti hořlavých nebo vznětlivých plynů, které
mohou zvýšit riziko exploze.
● Pokud do fotoaparátu vnikla jakákoliv tekutina nebo cizí předmět, nepoužívejte
ho. Přístroj neprodleně vypněte a odpojte ho od napájecího zdroje.
Kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko fotoaparátů
Samsung. Nepokračujte v používání fotoaparátu, protože hrozí jeho vznícení,
případně úraz elektrickým proudem.
● Do přístupových otvorů fotoaparátu (například štěrbina k zasunutí paměťové
karty, prostor na baterie) nevkládejte ani nezasouvejte žádné kovové, hořlavé
nebo jiné cizorodé předměty. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo vzniku požáru.
● Pokud máte vlhké ruce, s fotoaparátem nemanipulujte. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
● V bezprostřední blízkostí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk. Umístění blesku
v těsné blízkosti očí může vést k poškození zraku.
● Z bezpečnostních důvodů uchovejte tento výrobek mimo dosah dětí a zvířat
a zabraňte tak možným nehodám, např.:
- spolknutí baterie nebo malých součástí. V případě nehody kontaktujte
okamžitě lékaře.
- Pohyblivé části fotoaparátu mohou způsobit zranění.
● Baterie a fotoaparát se mohou vlivem dlouhého používání zahřát a způsobit
nefunkčnost fotoaparátu. Pokud se tak stane, nechte fotoaparát pár minut
v klidu, aby mohl vychladnout.
● Fotoaparát nevystavujte příliš vysokým teplotám, např. v uzavřeném
automobilu, na přímém slunci, případně místům s vysokým výkyvem teplot.
Působení vysokých teplot může nepříznivě působit na pouzdro fotoaparátu
a jeho vnitřní komponenty, případně může způsobit požár.
● Během používání nezakrývejte fotoaparát ani nabíječku. Tělo přístroje se
může přehřát a zdeformovat, což může vést ke vzniku požáru. Fotoaparát
i jeho příslušenství používejte v dobře větraných místech.
〔〕
Upozornění
UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečné situace, které mohou
vést k menšímu nebo středně vážnému zranění.
● Unikající, přehřáté nebo poškozené baterie mohou způsobit požár nebo
zranění.
- Ve fotoaparátu používejte jen baterii vyhovující svojí specifikací.
- Baterii nezkratujte, neohřívejte a nelikvidujte vhazováním do ohně.
- Nevkládejte baterii s opačnou polaritou.
● Jestliže fotoaparát nebudete delší dobu používat, baterii vyjměte.
Z baterie by mohl uniknout elektrolyt a trvale poškodit části fotoaparátu.
● Nepoužívejte blesk, pokud se ho dotýkáte rukama nebo nějakými předměty.
Nedotýkejte se blesku po jeho opakovaném používání. Může způsobit
popálení.
● Pokud je fotoaparát připojen k nabíječce a je zapnutý, nepohybujte s ním.
Po použití vždy nejdříve fotoaparát vypněte a potom odpojte kabel z elektrické
zásuvky. Poté, ještě než s fotoaparátem pohnete, se ujistěte, zda jsou
odpojeny všechny propojovací kabely jiných zařízení. Pokud tak neučiníte,
můžete kabely nebo konektory poškodit a hrozí nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
● Dejte pozor a nedotýkejte se objektivu nebo jeho krytu. Zabráníte tak
nejasným snímkům nebo případnému poškození fotoaparátu.
● Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
● Před použitím kabelů nebo síťového adaptéru zkontrolujte správné zapojení
a nezapojujte je silou. Kabel nebo fotoaparát se mohou poškodit.
● Necháte-li v blízkosti fotoaparátu kreditní kartu, může se její záznam poškodit.
V blízkosti pouzdra fotoaparátu neponechávejte karty s magnetickým
záznamem.
● Je velice pravděpodobné, že počítač poškodíte, jestliže zapojíte konektor s
20 vývody do portu USB počítače. Nikdy nezapojujte do portu USB počítače
konektor s 20 vývody.
Obsah
PŘÍPRAVA
ZÁZNAM
007 Přehled příslušenství
008 Popis ovládacích prvků
008 Zepředu a shora
009 Zpět
010 Zespodu
010 Indikátor samospouště
011 Indikátor stavu fotoaparátu
011 Ikona režimu
012 Připojení ke zdroji napájení
015 Vložení baterie
015 Vložení paměťové karty
016 Pokyny k používání paměťové karty
018 První použití fotoaparátu : Chytré tlačítko
019První použití fotoaparátu : Nastavení data,
času a jazykové verze
020 Indikátor na LCD displeji
021 Spuštění režimu záznamu
021 Použití režimu AUTO
021 Použití režimu PROGRAM
022 Použití režimu MANUÁLNÍ EXPOZICE
022Použití režimu DUAL IS (Digital Image
Stabilization)
023 Režim Portrét, Noční scéna
023 Použití režimu SCÉNA
〔〕
Obsah
024 Použití režimu VIDEOKLIP
024 Záznam videoklipu bez zvuku
024Pozastavení záznamu videoklipu
(Postupný záznam)
025 Použití režimu Volba foto. stylu
026Na které skutečnosti je třeba při expozici
snímků pamatovat
027 Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
027 Tlačítko NAPÁJENÍ
027 Tlačítko SPOUŠTĚ
027Tlačítko Optická stabilizace obrazu OIS
(Optická stabilizace obrazu)
028 Tlačítko W / T transfokátoru
030Nastavení fotoaparátu pomocí LCD
displeje.
031 Volba typu ostření
032 Blesk
033 Velikost
034 Oblast ostření
036 Sekvenční fotografování
036 Měření expozice
037 Nastavení obrazu
037 Ostrost
037 Nastavení úrovně sytosti
037 Kontrast
038 Efekt
〔〕
038 Kvalita / Snímková frekvence
039 Samospoušť a dálkové ovládání
041 Záznam zvuku a hlasová poznámka
042 Vyvážení bílé barvy
043 ISO
043 Korekce expozice
044 ACB (Autom. vyvážení bílé)
044 Rychlost závěrky
045 Hodnota clony
045Stabilizace obrazu při záznamu videoklipu
046 Nabídka Scéna
PŘEHRÁVÁNÍ
047 Spuštění režimu přehrávání
047 Přehrávání snímků
047 Přehrávání videoklipu
048 Funkce zachycení snímku z videoklipu
048 Střih videoklipu ve fotoaparátu
048Přehrávání nahraného zvukového
záznamu
049 Přehrávání nahrané hlasové poznámky
049 Indikátor na LCD displeji
050 Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
050 Tlačítko režimu Přehrávání
050 Tlačítko BACK
Obsah
050Použití dálkového ovládání v režimu
přehrávání
051 Tlačítko Náhled / Zvětšení
052 Přehrávání snímků
053 Prezentace (Slide Show)
054 Ochrana snímků
054 Vymazání snímků
055 DPOF
055 DPOF : SNÍMKY
056 DPOF : Velikost tisku
056 DPOF : Index
057 Otáčení snímku
057 Změna velikosti
058 Efekt
059 Speciální barva
059 Barevný filtr
059 Stíny
059 Elegantní
059 Efekt přidání šumu
060 Nastavení obrazu
060 Odstranění efektu červených očí
060 ACB
060 Nastavení úrovně jasu
060 Nastavení úrovně kontrastu
061 Nastavení úrovně sytosti
061 PictBridge
NASTAVENÍ
064 Nabídka Nastavení
066 Nabídka Nastavení (
)
066 Nastavení hlášení na displeji (OSD)
066 Jas LCD displeje
066 Spořič LCD displeje
067 Úvodní obrázek
067 Nabídka Nastavení (
)
067 Hlasitost zvuku
067 Akustická signalizace provozu
068 Zvuk závěrky
068 Zvuk při zapnutí
068 Zvuk AF
068 Nabídka Nastavení (
)
068 Název souboru
069 Autoportrét
069 Pomocné světlo automatického ostření
069 Náhled
070 Tisk data pořízení snímku
070 Nabídka Nastavení (
)
070 Kopie na kartu
071 Vymazat vše
071 Formátování paměti
072 Nabídka Nastavení (
)
072 Jazyk
072 Nastavení data, času a formátu data
073 Inicializace
〔〕
Obsah
073 Volba typu videovýstupu
074 Automatické vypnutí
075 Důležitá upozornění
076 Varovná hlášení
077 Dříve než kontaktujete servisní středisko
079 Technické údaje
SOFTWARE
〔〕
081 Poznámky k softwaru
082 Požadavky na systém
082 O softwaru
083 Instalace ovladače a aplikace
085 Spuštění režimu počítače
086 Použití vyjímatelného disku
088 Odebrání vyměnitelného disku
089Nastavení ovladače USB pro počítače
Macintosh
089Použití ovladače USB pro počítače
Macintosh
089Odebrání ovladače USB v systému
Windows 98SE
090 Samsung Master
092 Otázky a odpovědi
Přehled příslušenství
Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty. Obsah balení se může lišit podle prodejního regionu. Chcete-li zakoupit volitelné
vybavení, kontaktujte nejbližšího prodejce Samsung nebo autorizované servisní středisko fotoaparátů Samsung.
Položky, které jsou součástí balení
Fotoaparát
Návod k obsluze
Záruční list
Síťový adaptér (SAC-47) /
Kabel USB (SUC-C3)
Kabel AV
Disk CD se
softwarem
Nabíjecí baterie
(SLB-1137D)
Řemínek
Volitelné příslušenství
Paměťová karta typu SD/
SDHC/MMC
Pouzdro
fotoaparátu
Dálkové ovládání
〔〕
Popis ovládacích prvků
Zepředu a shora
Tlačítko spouště
Tlačítko napájení
Otočný volič režimu
Mikrofon
Reproduktor
Čidlo dálkového
ovládání
Blesk
Objektiv /
Kryt objektivu
〔〕
Otočný volič foto. stylu
Indikátor samospouště /
čidlo automatického ostření
Konektor USB / AV
Popis ovládacích prvků
Zpět
Indikátor stavu fotoaparátu
Tlačítko transfokátoru W (Náhled)
Tlačítko transfokátoru T
(Digitální přiblížení)
LCD displej
Chytré tlačítko
Očko řemínku
Chytré tlačítko
Tlačítko BACK / OIS
Tlačítko Přehrávání
〔〕
Popis ovládacích prvků
■ Indikátor samospouště
Zespodu
Ikona
Závit stativu
 Chcete-li otevřít kryt bateriového prostoru, posuňte páčku krytu baterie ve
směru indikovaném šipkou.
Kryt prostoru baterie
Prostor baterie
Držák baterie
Otvor pro paměťovou kartu
〔10〕
Stav
Páčka krytu baterie
Popis
Bliká
- Prvních 7 sekund indikátor bliká v sekundových
intervalech.
- Poslední 3 sekundy kontrolka bliká rychle v
intervalech 0,25 sekundy.
Bliká
Před expozicí snímku indikátor po dobu 2 sekund
rychle bliká v 0,25sekundových intervalech.
Bliká
Snímek bude exponován za 10 sekund a o 2
sekundy později bude exponován druhý snímek.
Bliká
Po stisknutí tlačítka spouště exponujete snímek
podle pohybu objektu.
Bliká
Stisknutím tlačítka spouště na dálkovém ovládání
bude snímek exponován po uplynutí 2 sekund.
Popis ovládacích prvků
■ Indikátor stavu fotoaparátu
Stav
■ Ikona režimu
Popis
Zapnutí
Indikátor se rozsvítí a zhasne, jakmile je
fotoaparát připraven k pořízení snímku.
Po expozici snímku
Indikátor bliká během ukládání snímku a
zhasne, jakmile je fotoaparát připraven k pořízení
dalšího snímku.
Během nahrávání
hlasové
poznámky
Indikátor bliká.
Pokud je kabel USB
připojen k počítači
Indikátor se rozsvítí.
(Po inicializaci zařízení zhasne LCD displej)
Přenos dat pomocí
počítače
Rozsvítí se indikátor (LCD displej nesvítí).
Pokud je kabel USB
připojen k tiskárně
Indikátor nesvítí.
Když tiskárna
tiskne
Indikátor bliká.
Při aktivaci
automatického ostření
REŽIM
AUTO
PROGRAM
Ikona
REŽIM
RUČNĚ
DUAL IS
NOC
VIDEO
PŘEHRÁVÁNÍ
PORTRÉT
Ikona
REŽIM
-
Ikona
SCÉNA
REŽIM
DĚTI
KRAJINA
DETAIL
TEXT
ZÁPAD SLUNCE
SVÍTÁNÍ
PROTISVĚTLO
OHŇOSTROJ
PLÁŽ&SNÍH
AUTOPORTRÉT
JÍDLO
KAVÁRNA
Ikona
REŽIM
Ikona
Indikátor svítí (objekt je zaostřen).
Indikátor svítí (objekt není zaostřen).
REŽIM
Ikona
REŽIM
Ikona
〔11〕
Připojení ke zdroji napájení
Doporučujeme používat nabíjecí baterii (SLB-1137D) dodávanou s tímto
fotoaparátem. Před použitím fotoaparátu baterii nejdříve nabijte.
■ Specifikace nabíjecí baterie SLB-1137D
Model
SLB-1137D
Typ
Lithium-iontová
Kapacita
1100 mAh
Napětí
3,7V
Doba nabíjení
(při vypnutém fotoaparátu)
Asi 150 minut
■ Počet snímků a životnost baterie : s baterií SLB-1137D
Snímek
〔12〕
Životnost baterie /
Počet snímků
Podle následujících podmínek snímání
Cca 120 min.
/ Asi 240
Při plně nabité baterii
Režim Auto, velikost snímku 10 M
Jemná kvalita snímku, interval mezi
jednotlivými snímky : 30 s
Po každém snímku změna polohy
transfokátoru
v rámci celého rozsahu (W-T).
Použití blesku pro každý druhý snímek.
Použití fotoaparátu po dobu 5 minut a
potom jeho vypnutí na 1 minutu.
Doba záznamu
Videoklip
Cca 120 min.
Podle následujících podmínek snímání
Při plně nabité baterii
Velikost snímku 640x480
Obnovovací frekvence 30 fps (sn./s)
T
yto údaje jsou měřeny za standardních podmínek daných společností
Samsung a mohou se lišit v závislosti na podmínkách postupech uživatele.
Tyto obrázky jsou měřeny za předpokladu záznamu OIS.
Důležité informace týkající se použití baterie
● Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
● Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
Ponecháte-li baterii ve fotoaparátu, postupně ztrácí výkon a může
dojít k úniku elektrolytu.
● Nízké teploty (nižší než 0°C) mohou ovlivnit výkon baterie a zkrátit
její očekávanou životnost.
● Baterie se za normální teploty obvykle zotaví.
● Při dlouhodobém používání se může tělo fotoaparátu zahřívat. Tento
stav je normální.
Připojení ke zdroji napájení
Nabíjecí baterii (SLB-1137D) můžete nabíjet pomocí nabíjecí sady SAC47. Nabíjecí sadu SAC-47 tvoří síťový adaptér (SAC-47) a kabel USB
(SUC-C3). Kabel USB zapojený do síťového adaptéru lze použít jako
síťový kabel.
● Použití příslušenství SAC-47 jako síťového adaptéru :
Síťový adaptér zapojte do konektoru USB.
Po zapojení můžete síťový adaptér používat jako
nabíječku.
Může se stát, že baterie nebude nabíjena v následujících případech:
● Používáte-li kabel USB, který nebyl dodán s tímto fotoaparátem.
Používejte dodaný kabel USB.
● Pokud používáte rozbočovač USB. Je-li to možné, připojte fotoaparát
k počítači přímo.
● Jsou-li k počítači připojena další zařízení USB. Odpojte ostatní
zařízení USB.
● Je-li kabel USB připojen k portu, který je umístěn na přední části
počítače. Použijte port USB umístěný na zadní straně počítače.
● Pokud port USB počítače nesplňuje podmínky pro standardní
výstupní napájení (4.2V, 400mA), baterie fotoaparátu nebude
dobíjena.
● Použití příslušenství SAC-47 jako kabelu USB :
Síťový adaptér odpojte z konektoru USB
(SUC-C3). Můžete tak buď přenášet data do
počítače (str. 85), nebo nabíjet baterii.
〔13〕
Připojení ke zdroji napájení
■ Pokyny pro nabíjení nabíjecí baterii (SLB-1137D)
Indikátor nabíjení
■ Indikátor nabíjení na síťovém adaptéru
Indikátor nabíjení
Probíhá nabíjení
〔14〕
Indikátor svítí červeně.
Nabíjení je dokončeno
Indikátor svítí zeleně.
Chyba nabíjení
Indikátor nesvítí nebo červeně bliká.
Probíhá vybíjení
(pomocí síťového
adaptéru)
Indikátor svítí oranžově.
● Před použitím kabelů nebo síťového adaptéru zkontrolujte správné
zapojení a nezapojujte je silou. Kabel nebo fotoaparát se mohou
poškodit.
● Pokud se indikátor nabíjení u síťového adaptéru po vložení nabíjecí
baterie nerozsvítí nebo nerozbliká, zkontrolujte, zda je baterie
správně vložena.
● Pokud nabíjíte baterii při zapnutém fotoaparátu, baterie nemůže být
plně dobita. Při nabíjení proto fotoaparát vypněte.
● Pokud je nabíjená baterie zcela vybitá, nezapínejte současně
fotoaparát. Vzhledem k nedostatečnému nabití baterie to nebude
možné. Před použitím fotoaparátu baterii nabíjejte alespoň po dobu
10 minut.
● Nepoužívejte často blesk nebo nepořizujte videoklip, byla-li zcela
vybitá baterie jen krátce nabíjena.
Vložení baterie
Vložení paměťové karty
Baterii vložte podle uvedeného nákresu.
Paměťovou kartu vložte podle nákresu.
- Pokud fotoaparát po vložení baterie nelze
zapnout, zkontrolujte, zda jsou baterie
vloženy s ohledem na vyznačenou polaritu
(+ nebo -). - Prostor baterie neotevírejte násilím.
Kryt prostoru baterií
- Před vložením paměťové karty
fotoaparát vypněte.
- Paměťovou kartu vložte tak, aby přední
část karty směřovala k zadní části
fotoaparátu (LCD displeji) a konektory
karty k přední části fotoaparátu
(objektivu). - Paměťovou kartu do fotoaparátu nevkládejte nesprávným způsobem.
Pokud tak učiníte, může dojít k poškození otvoru paměťové karty.
■O
stavu baterie informuje čtyřstavový indikátor zobrazený na LCD
displeji.
Indikator
stavu baterii
Stav baterie
Baterie je
plně nabitá
Nízká kapacita Nízká kapacita
Baterie
baterie
baterie
vybitá.
(Připravte
(Připravte
(Dobijte ji
nové nabití
nové nabití nebo použijte
nebo použijte nebo použijte
náhradní
náhradní
náhradní
náhradní
baterii)
baterii)
baterii)
〔15〕
Pokyny k používání paměťové karty
● Pokud poprvé používáte nově zakoupenou paměťovou kartu, kartu obsahující
data, která fotoaparát nemůže rozpoznat nebo kartu, která obsahuje snímky
z jiného fotoaparátu, nezapomeňte ji zformátovat (viz str. 71).
● Fotoaparát vypněte, bez ohledu na to, zda-li paměťovou kartu vkládáte nebo
vyjímáte.
● Opakované použití paměťové karty může potencionálně snížit její výkon.
To může být důvod pro zakoupení nové paměťové karty. Na opotřebení
paměťové karty běžným používáním se záruka společnosti Samsung
nevztahuje.
● Paměťová karta je přesné elektronické zařízení.
Paměťovou kartu neohýbejte, neházejte s ní, ani ji nevystavujte velkým
nárazům.
● Paměťovou kartu neodkládejte v prostředí se silným elektromagnetickým
polem, např. v blízkosti reproduktorů nebo televizních přijímačů.
● Kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostředí s extrémními teplotami.
● Zamezte ušpinění a kontaktu paměťové karty s jakoukoliv tekutinou. Pokud se
tak stane, kartu očistěte měkkou utěrkou.
● Pokud kartu nepoužíváte, skladujte ji v pouzdře.
● Během a po delším užívání můžete všimnout, že je paměťová karta horká.
Tento stav je normální.
● Nepoužívejte paměťovou kartu, která byla používána v jiném digitálním
fotoaparátu. Chcete-li ji přesto použít, musíte ji v tomto fotoaparátu nejprve
naformátovat.
● Nepoužívejte paměťovou kartu zformátovanou v jiném fotoaparátu nebo
čtečce paměťových karet.
〔16〕
● Nastane-li některý z níže uvedených případů, uložená data mohou být
poškozena:
- Při nesprávném použití paměťové karty.
- Dojde-li k vypnutí napájení nebo k vyjmutí paměťové karty během záznamu,
mazání (formátování) nebo čtení.
● Společnost Samsung nemůže nést odpovědnost za ztracená data.
● Důležitá data doporučujeme zálohovat na jiná média, jako např. disketa,
pevný disk, disk CD atd.
● V případě nedostatečné kapacity paměťové karty
: Zobrazí se zpráva [PAMĚŤ PLNÁ!] a fotoaparát přestane pracovat.Chcete-li
zajistit potřebné množství paměti, vyměňte paměťovou kartu nebo z karty
vymažte uložené nepotřebné snímky.
●B
liká-li indikátor stavu fotoaparátu nevytahujte paměťovou kartu,
může dojít k poškození dat uložených na kartě.
Pokyny k používání paměťové karty
Ve fotoaparátu můžete používat paměťové karty typu SD/SDHC a MMC
(Multi Media Card).
Konektory karty
Přepínač ochrany proti zápisu
Používáte-li kartu typu MMC o velikosti 256 MB, využijete kapacitu
následujícím způsobem. Tato čísla jsou přibližná, protože kapacity snímku
mohou být ovlivněny proměnnými hodnotami, jako je fotografovaný objekt
a typ paměťové karty.
Velikost
uloženého snímku
Štítek
[Paměťová karta SD (Secure Digital)]
Paměťová karta SD/SDHC je vybavena ochranou proti zápisu, která chrání
snímky před vymazáním nebo zformátováním. Posunutím přepínače směrem
k dolní části paměťové karty SD/SDHC budou data chráněna. Posunutím
přepínače směrem k horní části SD/SDHC paměťové karty bude ochrana dat
zrušena. Posuňte přepínač směrem k horní části paměťové karty SD/SDHC
dříve, než budete fotografovat.
Statický
snímek
*
Videoklip
VELMI
JEMNÁ
JEMNÁ
NORMÁLNÍ
49
94
136
55
105
151
68
129
183
64
122
174
93
173
242
143
255
345
419
617
732
30 FPS
15 FPS
O tématu
12'42"
O tématu
20'51"
O tématu
30'34"
O tématu
57'49"
* Nahrávaný čas může být ovlivněn použitím transfokátoru. Transfokátor není
funkční při záznamu videoklipů.
〔17〕
První použití fotoaparátu : Chytré tlačítko
Toto tlačítko lze použít pro přesun kurzoru do podnabídky nebo pro
potvrzení dat.
Dotkněte se tlačítka a posouváním prstu zleva doprava vyberte
požadovanou podnabídku.
3648x2056
3072x2304
3648x2432
VELIKOST
[Výběr hlavní nabídky :
Dotkněte se tlačítka]
3648x2736
[Potvrzení hlavní nabídky :
Stiskněte tlačítko]
Pomalé
Rychlé
[např.: ruční expozice - volba rychlosti závěrky]
3648x2056
3072x2304
Rozšíření nabídek : Po stisknutí tlačítka pro rozšíření nabídky budou
zobrazeny další nabídky, které jsou k dispozici.
3648x2432
3648x2736
[Potvrzení podnabídky :
Stiskněte tlačítko]
[Výběr podnabídky :
Dotkněte se tlačítka]
Stiskněte tlačítko pro
rozšílení nabídky.
h Při volbě některých nabídek LCD displej zhasne. Po provedení volby se jas
LCD displeje opět vrátí do původního stavu.
〔18〕
První použití fotoaparátu : Nastavení data, času a jazykové verze
Po prvním zapnutí fotoaparátu se na LCD displeji objeví výzva k zadání
data, času a výběru jazyka. Po nastavení data, času a výběru jazyka se
tato nabídka již nezobrazí. Před použitím fotoaparátu nastavte datum, čas
a jazykovou verzi hlášení.
■ Nastavení data, času a formátu data
1. Stiskněte tlačítko [Date & Time].
2. P
omocí svislého chytrého tlačítka vyberte
požadovaný typ data.
 2008/01/01
yy/mm/dd 
Language
Date & Time
mm/dd/yy
dd/mm/yy
Off
■ Nastavení jazykové verze
1. Stiskněte tlačítko nabídky [Language].
2. P
omocí svislého chytrého tlačítka vyberte
požadovaný jazyk.
Exit:BACK
ENGLISH 3
Language
Date & Time
FRANÇAIS
DEUTSCH

Exit:BACK
● Na výběr máte 22 jazyků. Jejich seznam je následující:
- English (angličtina), Korean (korejština), French (francouzština),
German (němčina), Spanish (španělština), Italian (italština),
S.Chinese (jedn. čínština), T.Chinese (trad. čínština), Japanese
(japonština), Russian (ruština), Portuguese (portugalština),
Dutch (holandština), Danish (dánština), Swedish (švédština),
Finnish (finština), Thai (thajština), Bahasa (malajština/
indonézština), Arabic (arabština), Polish (polština), Hungarian
(maďarština), Czech (čeština) a Turkish (turečtina).
● Zvolený jazyk zůstane nastaven i po opětovném zapnutí fotoaparátu.
3. Chcete-li změnit datum, vyberte nabídku
[2008/01/01] a potom stiskněte svislé chytré
tlačítko.
4. Volba roku, měsíce, dne a hodiny : Zjistěte
si přesný čas a stiskněte vodorovné chytré
tlačítko. Změnu hodnoty proveďte pomocí
svislého chytrého tlačítka.
London
5
08 / 01 / 01 01 : 00
6

OK

h Další informace o světovém čase naleznete na straně 72.
〔19〕
Indikátor na LCD displeji
LCD displej zobrazuje informace o funkcích a volbách.
1
26 25
24
23
22
2
21
3
20
4
19
7
8
Popis
9
Režim Záznam snímku
Ikony
9
10
18
5
str. 36
10
Měření expozice
str. 36
11
Nastavení obrazu
str. 37
12
Efekt
str. 38
14
16
Samospoušť
Záznam zvuku /
Záznam zvuku / Bez zvuku
Nabídka Nastavení
17
Rozšířená nabídka
18
ACB
15
12
13
14
15
16
Stránka
Hodnota clony
Korekce expozice / Stabilizace
20 obrazu při záznamu videoklipu /
Rychlost závěrky
21
ISO
str. 21-24
22
Vyvážení bílé barvy
23
Datum / Čas
Lišta optického nebo
digitálního zoomu,
míra digitálního přiblížení
Počet zbývajících snímků
Zbývající délka záznamu
(Videoklip / hlasový záznam)
Ikona paměťové karty /
Ikona vnitřní paměti
Oblast automatického zaostření
str. 38
str. 39-40
/ /
17
[Snímek a kompletní stav]
Č.
Popis
1
Režim záznamu
2
Ikony
Volba foto. stylu
str. 25
3
Baterie
str. 15
4
OIS (optická stabilizace obrazu)
str. 27
5
Režim ostření
str. 31
6
Blesk
str. 32-33
7
Velikost snímku
str. 33
8
Rozpoznávání obličeje /
Autoportrét / Oblast zaostření
str. 34-35
〔20〕
24
25
26
27
str.41
str. 64-74
str. 18
str. 44
19
11
Stránka
13 Kvalita obrazu / Snímková frekvence
27
6
Č.
F2.8
/
str. 45
/ 1/30
str. 45/
str. 44
str. 43
str. 42
01:00 PM 2008.01.01
str.72
str. 28-29
8
00:01:00/01:00:00
/
str.17
str. 15
str. 34-35
Spuštění režimu záznamu
Použití režimu AUTO
Použití režimu PROGRAM
Tento režim vyberte pro rychlou a snadnou expozici snímků, která
vyžaduje minimální nastavení uživatele.
Volbou programového režimu je provedeno optimální nastavení. Stále
můžete ručně nastavit všechny funkce kromě hodnoty clony a rychlosti
závěrky.
1. Baterie vložte s ohledem na vyznačenou polaritu
(+ / -) (str. 15).
2. Vložte paměťovou kartu (str. 15). Vzhledem k
tomu, že fotoaparát je vybaven vnitřní pamětí
o kapacitě 20MB, použití paměťové karty není
nezbytně nutné. Pokud není vložena paměťová
karta, snímky budou ukládány do vnitřní paměti.
Je-li vložena paměťová karta, snímky budou
ukládány na paměťovou kartu.
3. Kryt prostoru baterií zavřete.
4. Zapněte fotoaparát stiskem tlačítka napájení.
(Pokud je datum nebo čas zobrazený na LCD displeji nesprávný, před
expozicí snímku datum nebo čas vynulujte.)
5. Otočným voličem režimu vyberte režim AUTO. 6. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný objekt a pomocí LCD displeje
uspořádejte kompozici snímku.
7. Stiskem tlačítka spouště exponujte snímek.
1. Otočným voličem režimu vyberte režim
PROGRAM.
2. Stisknutím vodorovného ho tlačítka můžete
nastavit pokročilé funkce, jakými je např. velikost
snímku (str. 33), kvalita (str. 38), měření expozice
(str. 36) nebo sekvenční fotografování (str. 36).
h Podrobné informace o nabídkách naleznete na
stranách 30 až 46.
●P
okud zaostřovací rámeček zčervená při zmáčknutí spouště zpola,
znamená to, že fotoaparát nemůže objekt zaostřit. V takovém případě
zaznamenaný snímek nemusí být ostrý.
● Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
〔21〕
Spuštění režimu záznamu
Použití režimu MANUÁLNÍ EXPOZICE
Použití režimu DUAL IS (Digital Image Stabilization)
Uživatel může manuálně nastavit hodnotu clony a rychlost závěrky.
Tento režim snižuje vliv otřesů na fotoaparát a pomůže vám dosáhnout
správné expozice snímků i za méně příznivých světelných podmínek.
1. Otočným voličem režimu vyberte režim RUČNĚ.
2. C
hytrým tlačítkem nastavte požadovaný expoziční
čas a hodnotu clony.
hP
odrobné informace o nabídkách naleznete na
stranách 44 až 45.
1. Otočným voličem režimu vyberte režim DUAL IS.
2. N
asměrujte fotoaparát na fotografovaný objekt
a pomocí LCD displeje uspořádejte kompozici
snímku.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujte snímek.
■ Skutečnosti, na které je třeba brát ohled v režimu DUAL IS
- V režimu DUAL IS nelze používat digitální zoom.
-P
okud je scéna osvětlena jasnějším světlem, než je světlo zářivky, režim
DUAL IS nebude aktivován.
- Snímek pohybujícího se objektu může být rozmazaný.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, nebudete-li s fotoaparátem pohybovat ve
chvíli, kdy je zobrazeno hlášení [ZÁZNAM!].
- Režim DUAL IS využívá procesor digitálního fotoaparátu, proto snímky
zachycené v režimu DUAL IS mohou být zpracovávány delší dobu.
〔22〕
Spuštění režimu záznamu
Režim Portrét, Noční scéna
Použití režimu SCÉNA
Otočným voličem režimu vyberte požadovaný režim.
Tuto nabídku použijte pro snadnou konfiguraci optimálních nastavení při
různých podmínkách fotografování. Otočným voličem režimu vyberte režim
Scéna.
- Noc : Tento režim použijte k expozici snímků
v noci nebo při nepříznivých světelných
podmínkách.
- Portrét : K fotografování osob.
[Režim NOC]
h Podrobné informace o nabídkách naleznete na
straně 46.
[Režim PORTRÉT]
〔23〕
Spuštění režimu záznamu
Použití režimu VIDEOKLIP
Záznam videoklipu bez zvuku
Video sekvence můžete nahrávat do zaplnění kapacity paměti.
Videoklip můžete nahrávat také bez zvuku.
1. Otočným voličem režimu vyberte režim
VIDEOKLIP. (Na LCD displeji se zobrazí přibližná
délka záznamu.)
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný objekt
a pomocí LCD displeje uspořádejte kompozici
snímku. Stiskněte tlačítko spouště a spusťte
záznam videoklipu, který bude trvat, až do
zaplnění dostupné paměti. Záznam videoklipu
bude pokračovat i po uvolnění tlačítka spouště.
Chcete-li záznam ukončit, stiskněte tlačítko
spouště ještě jednou.
1. Stiskněte tlačítko pro rozšíření nabídky.
2. S
tiskněte tlačítko nabídky [ZVUK] →
[VYPNUTO].
3. Stiskněte tlačítko spouště a spusťte záznam
videoklipu bez zvuku, který bude trvat, až do
zaplnění dostupné paměti.
* Velikost snímku a typ jsou uvedeny níže.
- Velikost snímku : 640x480, 320x240 (Volitelné)
- Typ souboru : *.avi (MPEG-4)
Pozastavení záznamu videoklipu (Postupný záznam)
h Maximální velikost nahrávaného videoklipu bez přerušení je 4GB.
h J e-li doba záznamu delší než 6 hodin, přestože velikost souboru dosud
nedosáhla velikosti 4GB, záznam se automaticky ukončí a uloží.
h Záznam videoklipu může být také podle použité kvality zastaven ještě před
dosažením velikosti souboru 4GB nebo délky záznamu 6 hodin.
〔24〕
VYPNUTO
ZTIŠIT ZOOM
ZAPNUTO
hK
dyž zvolíte [ZTIŠIT ZOOM], budou se pořizovat
jen snímky bez zvuku.
Tento fotoaparát umožňuje dočasně pozastavit záznam videoklipu během
nežádoucích scén. Pomocí této funkce můžete scénu nahrát, aniž by byla
rozdělena do několika samostatných videoklipů.
■ Použití funkce Postupný záznam
1. Stiskněte tlačítko spouště a spusťte záznam
videoklipu, který bude trvat, až do zaplnění
dostupné paměti. Záznam videoklipu bude
pokračovat i po uvolnění tlačítka spouště.
2. Stiskem tlačítka II pozastavíte záznam.
Opětným stiskem tlačítka
záznam obnovíte.
3. Chcete-li záznam ukončit, stiskněte znovu tlačítko
spouště.
Spuštění režimu záznamu
Použití režimu Volba foto. stylu
Pomocí voliče stylu fotografie umístěného na horní straně fotoaparátu lze
vytvářet fotografie s různými efekty, aniž by bylo třeba používat program
korekce obrazu.
●R
ežim volby stylu fotografie nelze použít v režimech Noční scéna,
Portrét, Video nebo Scéna.
1. Otočným voličem vyberte stylu
fotografie požadovaný styl fotografie.
Ikona
Režim stylu
NORMÁLNÍ
MĚKKÝ
Popis
Nebude přidán žádný efekt.
Použije se měkký styl.
VÝRAZNÁ
Použije se živý, pronikavý styl.
PRALES
Použije se přirozený, čistý styl.
RETRO
Použije se tónovaný styl.
COOL
Použije se chladný styl.
KLID
Použije se klidný styl.
KLASIKA
Použije se klasický styl.
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný objekt a pomocí LCD displeje
uspořádejte kompozici snímku.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujte snímek.
〔25〕
Na které skutečnosti je třeba při expozici snímků pamatovat
●Z
máčknutí tlačítka spouště zpola. Lehkým stisknutím tlačítka spouště
provedete zaostření a nabití blesku. Domáčknutím tlačítka spouště snímek
exponujte.
[Tlačítko spouště lehce namáčkněte]
[Tlačítko spouště domáčkněte.]
● Doba
záznamu se může lišit v závislosti na podmínkách fotografování a
nastavení fotoaparátu.
● Pokud je při slabém osvětlení nastaven režim Vypnutý blesk nebo Pomalá
synchronizace, může se na LCD displeji fotoaparátu objevit varovný indikátor
upozorňující na nebezpečí chvění (
). V těchto případech použijte stativ,
fotoaparát opřete o stabilní předmět nebo přepněte na režim s bleskem.
● Fotografování v protisvětle :
Snímky exponujte se sluncem v zádech. Snímky fotografované proti slunci
mohou být tmavé. Chcete-li fotografovat proti slunci, použijte scénický režim
[PROTISVĚTLO] (viz. str. 46), vyrovnávací blesk (viz str. 32-33), bodové
měření (viz str. 36), korekci expozice (viz str. 43) nebo funkci ACB (viz. str. 44)
〔26〕
●P
ři expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
● Na LCD displeji nakomponujte záběr.
● Systém automatického ostření nemusí za jistých okolností fungovat tak, jak
očekáváte.
- Při fotografování málo kontrastních objektů.
- Při fotografování lesklých nebo zářících objektů.
- U rychle se pohybujících objektů.
- Pokud fotografujete v podmínkách, kde odrazy vydávají hodně světla, nebo
je-li pozadí příliš světlé.
- Objekt má pouze vodorovné pruhy, nebo je hodně úzký (např. tyč nebo
stožár).
- při fotografování v tmavém prostředí.
Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
Funkce režimu záznam lze nastavit pomocí tlačítek fotoaparátu.
Tlačítko NAPÁJENÍ
Slouží k zapnutí a vypnutí fotoaparátu.
Pokud během určité doby neprovedete
žádnou činnost, fotoaparát se automaticky
vypne, aby se šetřila životnost baterií.
Další informace o nastavení automatického
vypnutí naleznete na str. 74.
Tlačítko Optická stabilizace obrazu OIS (Optická stabilizace obrazu)
Chvění fotoaparátu během fotografování
lze minimalizovat stisknutím tlačítka OIS
(korekce chvění fotoaparátu) v režimu
fotografování.
Tlačítko SPOUŠTĚ
Slouží k expozici snímků a záznamu zvuku v režimu ZÁZNAM.
Stisknete-li tlačítko spouště zpola, rychlost závěrky a clona se zobrazí na LCD
displeji a aktivuje se korekce chvění fotoaparátu.
●V
režimu VIDEOKLIP :
Plným zmáčknutím tlačítka spouště spustíte
záznam videoklipu. Stisknutím tlačítka spouště
spustíte záznam videoklipu, který bude trvat
tak dlouho, dokud nebude zaplněna dostupná
paměť. Chcete-li záznam ukončit, stiskněte
znovu tlačítko spouště. ● V režimu SNÍMEK :
Zmáčknutí tlačítka spouště zpola aktivuje automatické ostření a zjištění
expozičních podmínek. Po domáčknutí tlačítka spouště se snímek exponuje
a uloží. Pokud zvolíte záznam hlasové poznámky, záznam bude spuštěn po
dokončení uložení snímku do fotoaparátu.
[Před použitím funkce OIS]
[Po použití OIS]
h Funkce OIS nemusí pracovat správně v následujících případech:
- K pořízení snímků pohybujících se objektů
- K pořízení snímků s vyššími hodnotami digitálního přiblížení
- Jestliže chvění fotoaparátu je větší, jež možnosti stabilizace obrazu
- Delší expoziční čas, menší výkon stabilizace obrazu
〔27〕
Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
● J estliže použijete funkci OIS při použití stativu, snímek může být
rozmazaný v důsledku vibrace snímače funkce OIS. Používáte-li
stativ, funkci OIS vypněte.
● Jestliže dojde k nárazu na fotoaparát, LCD monitor se může zachvět.
V takovém případě vypněte a znovu zapněte fotoaparát. Poté bude
fotoaparát pracovat opět správně.
,
).
● Funkci OIS používejte jen s dostatečně nabitou baterií (
● Je-li slabá baterie (
), funkce OIS může být nastavena, ale
nebude pracovat.
● Funkce OIS se nedoporučuje v režimu Makro.
● Je-li funkce OIS nastavena při záznamu videa, lze zaznamenat
průvodní zvuky při funkci OIS.
Tlačítko W / T transfokátoru
Není-li zobrazena nabídka, toto tlačítko bude
fungovat jako OPTICKÉ PŘIBLÍŽENÍ nebo
DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ. Tento fotoaparát je
vybaven funkcí 3x optického a 5x digitálního
přiblížení. Použití obou poskytuje možnost 15x
přiblížení.
■ Přiblížení TELE
Optické přiblížení : Stisknutím tlačítka transfokátoru ZOOM T můžete
objekt přiblížit (bude se jevit blíže).
Digitální přiblížení TELE : Po využití maximálního (3x) optického přiblížení
můžete stisknutím tlačítka T transfokátoru
aktivovat digitální přiblížení. Uvolněním tlačítka
transfokátoru T se digitální přiblížení zastaví na
požadované úrovni. Po dosažení maximálního
(5x) digitálního přiblížení je již stisknutí tlačítka T
transfokátoru neúčinné.
Stisknutí
tlačítka
transfokátoru
T
[ŠIROKOÚHLÝ záběr]
〔28〕
Stisknutí
tlačítka
transfokátoru
T
[PŘIBLÍŽENÝ záběr]
[Digitální přiblížení 5x]
Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
Tlačítko W / T transfokátoru
■ Přiblížení ŠIROKOÚHLÉ (W)
Optické oddálení : Stiskněte tlačítko W transfokátoru. Tímto
způsobem můžete objekt oddálit (bude se jevit
ve větší vzdálenosti). Trvalým stisknutím tlačítka
transfokátoru W nastavíte nejmenší přiblížení
fotoaparátu (objekt se bude jevit, že je co nejdále od
fotoaparátu).
Stisknutí
tlačítka
transfokátoru
W
[PŘIBLÍŽENÝ záběr]
Stisknutí
tlačítka
transfokátoru
W
[Optické přiblížení 2x]
Digitální oddálení Optické přiblížení
Digitální přiblížení
: Když je funkční digitální zoom, stiskem tlačítka
ZOOM W snížíte v jednotlivých krocích digitální
přiblížení. Uvolněním tlačítka ZOOM W ukončíte
digitální přiblížení. Tlačítkem ZOOM W snížíte
digitální zoom a pak se bude snižovat optický zoom
až do minimálního nastavení.
Stisknutí
tlačítka
transfokátoru
W
[Digitální přiblížení 5x]
[ŠIROKOÚHLÝ záběr]
● Zpracování
snímků exponovaných s digitálním přiblížením může být
časově náročnější. Počítejte s potřebným časem.
● Digitální přiblížení pravděpodobně způsobí snížení kvality obrazu.
● Chcete-li dosáhnout při digitálním přiblížení ostřejšího obrazu,
nastavte maximální optické přiblížení a namáčkněte tlačítko spouště,
potom opět stiskněte tlačítko T transfokátoru.
● Digitální přiblížení nelze použít v režimech [DUAL IS], [VIDEO],
[V.RYCH], [V.V.RYC.], [NOC], [DĚTI], [DETAIL], [TEXT],
[OHŇOSTROJ], [AUTOPORTRÉT], [JÍDLO], [KAVÁRNA].
● Dejte pozor a nedotýkejte se objektivu. Zabráníte tak nejasným
snímkům nebo případnému poškození fotoaparátu. Pokud je snímek
nejasný, vypněte a zapněte fotoaparát, aby se změnila poloha
objektivu.
● Dejte pozor a nevyvíjejte na objektiv žádný tlak. Fotoaparát můžete
poškodit.
● Pokud je fotoaparát zapnutý, nedotýkejte se pohyblivých částí
objektivu, snímky mohou být posléze nejasné nebo rozmazané.
● Funkce transfokátoru W/T můžete také ovládat pomocí dálkového
ovládání.
Stisknutí
tlačítka
transfokátoru
W
[PŘIBLÍŽENÝ záběr]
[ŠIROKOÚHLÝ záběr]
〔29〕
Nastavení fotoaparátu pomocí LCD displeje.
Nabídku na LCD displeji můžete použít k nastavení funkcí záznamu
fotoaparátu.
NABÍDKA
(● : Volitelné, - : částečně volitelné)
NABÍDKA
OSTŘENÍ
Stránka
NORMÁL (AF)
●
AUTO. MAKRO
●
MAKRO
BLESK
●
●
●
●
●
●
●
●
VYPNUTO
●
●
AUTO
●
●
ČER. OČI
●
●
-
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
●
●
●
ROZPOZN. TVÁŘE ●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
●
●
-
VÍCEB.OSTŘ.
●
SEKVENČNÍ
●
●
V. RYCH.
●
●
V.V.RYC.
●
●
●
str. 32
~33
-
NAST.
OBR.
str. 33
str. 34
~35
EFEKT
●
●
str. 36
●
●
●
●
BODOVÉ
●
●
●
●
STŘED
●
●
●
●
OSTROST
●
●
SYTOST
●
●
KONTRAST
●
●
●
●
ČERNOBÍLÝ
●
NORMÁLNÍ
●
●
●
MULTI
MĚŘENÍ
-
●
AEB
●
-
POM.SYNCH.
OBLAST AUTOPORTRÉT
OSTŘENÍ OSTŘ. STŘED
SNÍMÁNÍ
str. 31
-
●
VELIKOST
●
-
VYROVNÁVACÍ
RED.ČERV.OČÍ
〔30〕
●
Stránka
●
JEDNORÁZOVÉ
●
●
str. 36
str. 37
●
●
-
●
●
●
-
●
SÉPIE
●
●
●
-
●
MODRÝ
●
●
●
-
●
ČERVENÝ
●
●
●
-
●
ZELENÝ
●
●
●
-
●
NEGATIVNÍ
●
●
●
-
●
str. 39
Nastavení fotoaparátu pomocí LCD displeje.
NABÍDKA
SAMOSPOUŠŤ
ZVUK
Stránka
●
●
●
●
●
●
●
●
VYPNUTA
●
●
●
●
●
●
●
●
10 S
●
●
●
●
●
●
●
●
KVALITA / FREKV.SNÍMÁNÍ
2S
●
●
●
●
●
●
●
DVOJITÁ
●
●
●
●
●
●
●
ČAS.POH.
●
●
●
●
●
●
●
●
DÁLKOVÁ
●
●
●
●
●
●
●
●
VYPNUT
●
●
●
●
●
●
●
●
MEMO
●
●
●
●
●
●
●
ZÁZNAM
●
●
●
●
●
●
●
ZTIŠIT ZOOM
●
●
ISO
●
●
EV
●
ACB
●
●
●
●
●
str. 42
Široký (W)
Tele (T)
Normální
80 cm ~ nekonečno
80 cm ~ nekonečno
Makro
5 cm ~ 80 cm
50 cm ~ 80 cm
Automatické makro
5 cm ~ nekonečno
50 cm ~ nekonečno
str. 44
HODNOTA CLONY
●
●
str. 45
●
●
●
●
h Nabídky mohou být změněny bez předchozího upozornění.
h Volitelné nabídky se mohou v jednotlivých režimech scény lišit.
■ Typy režimů zaostření a rozsahy ostření
Typ ostření
●
●
[Automatické makro]
str. 43
RYCHLOST ZÁVĚRKY
●
[Makro]
str. 43
str. 44
OIS
[Normální]
str. 24
●
STABILIZÁTOR
MAKRO
NORMÁL (AF)
str. 41
●
●
Podle vzdálenosti fotografovaného objektu
můžete zvolit typ ostření.
Rozsah vzdáleností je uveden níže.
str. 39
~40
ZAPNUTO
WB
str. 38
Volba typu ostření
●
str. 45
●
str. 27
● Při nastaveném režimu makro, je možné, že s fotoaparátem nepatrně
pohnete. Během fotografování se snažte s fotoaparátem nehýbat.
● Pokud v režimu makro exponujete snímek do vzdálenosti 50 cm,
nastavte režim VYPNUTÝ BLESK.
〔31〕
Blesk
Podle vzdálenosti fotografovaného objektu můžete zvolit typ blesku.
Rozsah vzdáleností je uveden níže.
■ J estliže používáte režim [DUAL IS], [SEKVENČNÍ],
[V. RYCH.], [V.V.RYC.], [AEB], [VIDEO], [KRAJINA],
[DETAIL], [TEXT], [ZÁPAD SLUNCE], [SVÍTÁNÍ],
[OHŇOSTROJ], [AUTOPORTRÉT], [JÍDLO] a
[KAVÁRNA], nebude blesk fungovat.
■ Dosah blesku (W: oddálení, T : Tele) ISO
AUTO
〔32〕
VYROVNÁVACÍ
ČER. OČI
AUTO
VYPNUTO
(Jednotka: m)
Normální
Makro
Automatické makro
W: 0.8 - 4.5
W: 0.5 - 0.8
W: 0.5 - 4.5
T : 1.5 - 2.5
T : 0.5 - 1.5
T : 0.5 - 2.5
●P
okud namáčknete tlačítko spouště po výběru režimu blesku Auto,
Vyrovnávací nebo Pomalá synchronizace, nejdříve je odpálen první
záblesk, jehož úkolem je zjistit podmínky expozice (dosah a sílu
blesku). Nepohybujte s fotoaparátem, dokud nebude odpálen druhý
záblesk.
● Časté používání blesku snižuje životnost baterií.
● Za normálních provozních podmínek je blesk nabitý za méně než 5
sekundy. Pokud je baterie nedostatečně nabitá, doba nabíjení bude
delší.
● Fotografujte objekty v dosahu blesku.
● Je-li předmět příliš blízko nebo příliš lesklý, nelze zaručit kvalitu
snímku.
● Na snímku exponovaném s bleskem se při zhoršených světelných
podmínek mohou objevit bílé tečky. Skvrny bývají způsobeny
odrazem záblesku od částic atmosférického prachu. Nejde o poruchu
fotoaparátu.
Blesk
Velikost
■ Indikátor režimu blesku
Můžete zvolit velikost snímků, která bude vyhovovat vašim potřebám.
Ikona
Režim blesku
Popis
Blesk nebude odpálen. Tento režim použijte,
pokud fotografujete na místě nebo v situaci, kdy
není použití blesku povolené. Pokud exponujete
Vypnutý blesk
snímky za slabého osvětlení, může se na LCD
displeji objevit indikátor upozorňující na otřesy
(
).
Automatický
blesk
Pokud je objekt nebo pozadí příliš tmavé,
fotoaparát automaticky odpálí blesk.
Automatický
blesk s
redukcí
červených očí
Pokud je objekt nebo pozadí příliš tmavé,
fotoaparát automaticky odpálí blesk a současně
je aktivována funkce redukce efektu červených
očí.
Vyrovnávací
blesk
Blesk bude odpálen bez ohledu na světelné
podmínky. Intenzita blesku se bude automaticky
řídit podle stávajících podmínek expozice.
Pomalá
synchronizace
Blesk bude pracovat s pomalou rychlostí závěrky,
aby tak bylo dosaženo optimální expozice.
Fotografujete-li za slabého osvětlení, může se na
LCD displeji objevit indikátor (
) upozorňující
na nebezpečí chvění.
Režim
Režim Snímek
Ikona
Velikost
3648x
2736
3648x
2432
3072x
2304
Režim
3648x
2056
2592x
1944
2048x
1536
1024x
768
Režim Videoklip
Ikona
Velikost
640x480
320x240
3648x2056
3072x2304
3648x2432
320x240
3648x2736
640x480
[Režim Snímek]
[Režim Videoklip]
● Vyšší rozlišení snižuje počet snímků, který je možné na kartu uložit,
neboť snímky ve větším rozlišení vyžadují vyšší kapacitu paměti.
Má-li fotografovaný objekt na snímku „červené
Redukce
oči", tento režim automaticky potlačí jejich
červených očí
zobrazení.
〔33〕
Oblast ostření
Podle podmínek fotografování můžete nastavit
preferovanou oblast ostření.
VÍCEB.OSTŘ.
OSTŘ. STŘED
AUTOPORTRÉT
[ROZPOZN. TVÁŘE] :
Tento režim automaticky zjišťuje pozici obličeje,
poté zaostří a nastaví expozici. Vyberte jej pro
rychlou a snadnou expozici snímků obličeje.
ROZPOZN. TVÁŘE
h Volitelné režimy : AUTO, PROGRAM, RUČNĚ, DUAL IS, PORTRÉT, SCÉNA
(DĚTI, PLÁŽ&SNÍH, AUTOPORTRÉT, KAVÁRNA)
1. V režimu fotografování s konfigurací vyberte
nabídku Rozpoznávání obličeje (
).
Zobrazí se ikona rozpoznávání obličeje.
VÍCEB.OSTŘ.
OSTŘ. STŘED
AUTOPORTRÉT
ROZPOZN. TVÁŘE
2. Velikosti a umístění rámečků automatického
ostření budou určeny automaticky podle tváří
fotografovaných osob.
3. Namáčkněte tlačítko spouště. Jakmile fotoaparát zaostří, rámeček
ostření se zbarví zeleně.
4. Po domáčknutí tlačítka spouště je snímek exponován.
〔34〕
● Tato funkce je schopna rozlišit až 9 osob.
● Pokud fotoaparát současně rozezná více osob, zaostří na nejbližší
osobu.
● Jakmile fotoaparát určí cílový obličej, přes tento obličej se vykreslí
bílý rámeček ostření a v místech ostatních obličejů (max. 8) se
zobrazí rámeček ostření šedé barvy. Namáčknutím tlačítka spouště
zaostříte obličej a bílý rámeček ostření zezelená. (celkem 9)
● Nezdaří-li se rozpoznání obličeje, vraťte zpět předchozí režim
automatického ostření (AF).
● V některých podmínkách tato funkce nemusí řádně fungovat.
- Má-li osoba tmavé brýle nebo je-li zakryta část obličeje.
- Nedívá-li se fotografovaná osoba do objektivu.
- Nerozpozná-li fotoaparát obličej, protože úroveň jasu je příliš
vysoká nebo nízká.
- Je-li mezi objektem a fotoaparátem příliš velká vzdálenost.
●M
aximální rozsah funkce Rozpoznávání obličeje je 2,5 m (širokoúhlý).
●Č
ím blíže objekt je, tím rychleji ho kamera rozpozná.
● Digitální přiblížení není v tomto režimu aktivováno.
●T
uto možnost lze nastavit jen v případě, že na voliči stylu
fotografie je vybrána možnost
.
●N
abídka [EFEKT] nefunguje, je-li nastavena funkce [ROZPOZN. TVÁŘE].
Oblast ostření
[AUTOPORTRÉT] : Když fotíte sami sebe, oblast vaší tváře bude detekována
automaticky, což usnadňuje a urychluje pořízení
autoportrétu.
[OSTŘ. STŘED.] : Bude zaostřena obdélníková oblast uprostřed LCD
displeje.
[VÍCEB. OSTŘ.] : Tento fotoaparát vybere jeden z 9 dostupných bodů
automatického ostření.
h Volitelné režimy : AUTO, PROGRAM, RUČNĚ, DUAL IS, PORTRÉT, SCÉNA
(DĚTI, PLÁŽ&SNÍH, AUTOPORTRÉT, KAVÁRNA)
1. Po výběru nabídky Autoportrét se zobrazí ikona autoportrétu (
).
[OSTŘ. STŘED.]
VÍCEB.OSTŘ.
OSTŘ. STŘED
[VÍCEB. OSTŘ.]
AUTOPORTRÉT
ROZPOZN. TVÁŘE
2. V případě filmování vlastní osoby nastavte objektiv přístroje na tvář
objektu. Přístroj automaticky detekuje tvář objektu a vydává naváděcí
zvuk.
h A Jakmile fotoaparát objekt zaostří, rámeček automatického ostření
zezelená. Jestliže fotoaparát nemůže objekt zaostřit, rámeček
automatického ostření zčervená.
3. Spusťte filmování stisknutím spouště.
● Při umístění obličeje ve středu obrazovky přístroj opakovaně vydává
rychlejší zvuk odlišný od zvuků vydávaných v okamžiku, kdy obličej
není uprostřed obrazu.
●N
aváděcí zvuk lze nastavit pomocí nabídky [AUTOPORTRÉT].
(viz str. 69)
● Tuto možnost lze nastavit jen v případě, že na voliči stylu
fotografie je vybrána volba
.
● Nabídka [EFEKT] nefunguje, je-li nastavena funkce
[AUTOPORTRÉT].
〔35〕
Sekvenční fotografování
Měření expozice
Můžete zvolit typ fotografování a počet sekvenčních snímků.
Nemůžete-li dosáhnout vhodných podmínek expozice, můžete změnit
metodu měření a docílit jasnějších snímků.
[JEDNORÁZOVÉ] : exponován je pouze jeden
AEB
V.V.RYC.
snímek.
V.RYCHL.
[SEKVENČNÍ] : Snímky budou exponovány
SEKVENČNÍ
postupně, dokud neuvolníte
JEDNORÁZOVÉ
tlačítko spouště. Množství
snímků závisí na dostupné
kapacitě paměti.
[V. RYCH.]
: Stisknutím a přidržením tlačítka spouště jsou rychle
postupně exponovány 3 snímky (přibližně 2,5 snímku za
sekundu).
[V.V.RYC.]
: Stisknutím a přidržením tlačítka spouště jsou rychle po
sobě exponovány snímky rychlostí 7 snímků/sekundu.
Po dokončení sekvenčního fotografování jsou snímky
uloženy do paměti a přehrány na zadním LCD displeji.
Maximální počet snímků je 20 a jejich velikost je
nastavena na 1024x768.
[AEB] : Postupně jsou zaznamenány tři po sobě jdoucí snímky s
různě odstupňovanou expozicí: standardní expozice (0,0
EV), krátká expozice (-0,5 EV) a dlouhá expozice (+0,5 EV).
h Vysoké rozlišení a kvalita snímku prodlužuje dobu ukládání souboru do
paměti, a tím také dobu pohotovosti.
h Zvolíte-li režim podnabídky [SEKVENČNÍ ], [V. RYCH.], [V.V.RYC.], [AEB],
blesk se automaticky vypne.
h Při fotografování v režimu AEB doporučujeme použít stativ, protože čas k
uložení každého snímku je delší a z důvodu nestability fotoaparátu může
dojít k rozmazání snímků.
h Zvolíte-li nabídku [V.V.RYC.] můžete nastavit pouze hodnoty ISO na AUTO,
400, 800, 1600, 3200.
h Funkce ACB není dostupná, je-li aktivní možnost [V.RYCH.], [V.V.RYC.] nebo [AEB].
〔36〕
[MULTI] : Expozice bude vypočtena jako
průměrná hodnota dostupného světla
STŘED
v oblasti fotografovaného snímku.
BODOVÉ
Výpočet však upřednostňuje hodnoty
MULTI
v blízkosti středu snímku. Toto
nastavení je vhodné k obecnému
použití.
[BODOVÉ] : Světlo je měřeno pouze ve středu snímaného obrazu
zobrazeného na LCD displeji. Tato metoda je vhodná v případě,
že si přejete správně exponovat objekt ve středu fotografované
scény bez ohledu na protisvětlo.
[STŘED] : Expozice bude vypočtena jako průměrná hodnota dostupného
světla v oblasti fotografovaného snímku. Výpočet však
upřednostňuje hodnoty v blízkosti středu snímku. Vhodné pro
fotografování snímků malých objektů, například květin nebo
hmyzu.
h Pokud se objekt nenachází uprostřed oblasti ostření, nepoužívejte bodové
měření, protože může dojít k chybnému výpočtu expozice. V tomto případě
je lepší využít korekci expozice.
Nastavení obrazu
Obrazy lze upravit před fotografováním.
Tuto možnost lze nastavit jen v případě, že na
voliči stylu fotografie je vybrána volba
.
Nastavení úrovně sytosti
KONTRAST
SYTOST
OSTROST
Můžete změnit sytost snímku.
+ směr : vysoká sytost (barvy budou syté).
- směr : nízká
sytost (barvy budou vybledlé)
Ostrost
Kontrast
U snímku, který chcete pořídit, můžete upravit
ostrost. Účinnost ostření nemůžete na LCD
displeji před expozicí snímku zkontrolovat,
protože tato funkce pracuje pouze se snímky
uloženými v paměti.
Můžete nastavit rozdíl mezi světlými a tmavými
plochami snímku.
[
]/[
[
[
]
]/[
+ směr : Obraz je jasnější
- směr : Obraz je temnější
] : Hrany na snímku jsou vyhlazeny. Tento efekt je vhodný pro
úpravu snímků v počítači.
: Okraje snímku jsou ostré. Tento efekt je vhodný pro tisk.
] : Hrany na snímku jsou zvýrazněné. Hrany se budou zdát
ostřejší, na vyfotografovaném snímku se však může objevit
šum.
〔37〕
Efekt
Pomocí procesoru digitálního fotoaparátu je
možné přidávat ke snímkům zvláštní efekty.
Obrazy lze upravit před fotografováním.
Tuto možnost lze nastavit jen v případě, že na
voliči stylu fotografie je vybrána volba
.
Kvalita / Snímková frekvence
MODRÝ
SÉPIE
Můžete zvolit poměr komprese, který bude vyhovovat účelu exponovaných
snímků. Vyšší poměr komprese snižuje kvalitu snímku.
ČERNOBÍLÝ
NORMÁLNÍ
: Ke snímku není přidán žádný efekt.
: Vyfotografované snímky budou uloženy v černobílé verzi.
: Vyfotografované snímky budou uloženy v sépiovém tónu (odstín
žlutohnědé barvy).
: Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu modré barvy.
: Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu červené barvy.
: Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu zelené barvy.
: Snímek se uloží jako negativ.
h Nabídky [ROZPOZN. TVÁŘE], [AUTOPORTRÉT], White balance (WB)
(Vyvážení bílé – WB) nejsou funkční, jestliže je nastavena funkce [EFFECT]
(Efekt).
Režim
Režim Snímek
Režim Videoklip
Ikona
Podnabídka
VELMI
JEMNÁ
JEMNÁ
NORMÁLNÍ
30 FPS
15 FPS
Typ souboru
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
NORMÁLNÍ
JEMNÁ
15 FPS
VELMI JEMNÁ
30 FPS
[Režim Snímek]
[Režim Videoklip]
● Tento formát souborů splňuje směrnici DCF (Design rule for Camera
File system).
●JPEG (Joint Photographic Experts Group) : JPEG je standard
komprimovaného snímku vyvinutý společností Joint Photographic
Experts Group. Tento typ komprese se nejčastěji využívá ke kompresi
fotografií a grafiky, protože je schopen účinně zmenšit velikost.
〔38〕
Samospoušť a dálkové ovládání
Tato funkce najde uplatnění v případě, kdy se chce i fotograf stát součástí
záběru.
- Volba samospouště :
Po stisknutí tlačítka spouště bude snímek po
DVOJITÁ
2S
uplynutí nastavené doby exponován a funkce
10 S
samospouště zůstane nastavena.
VYPNUTA
- Nastavení režimu dálkového ovládání :
Stiskem tlačítka spouště na samostatném
dálkovém ovládání bude snímek exponován po
uplynutí 2 sekund. Dálkový režim zůstane nastaven i po expozici snímku.
Dálkový režim však zrušíte stiskem tlačítka napájení.
■ Popis samospouště s dálkového režimu
Ikona
Režim
■ Dosah dálkového ovládání
Exponujete-li snímek pomocí dálkového ovládání,
podívejte se obrázky zobrazené po straně o dosahu
dálkového ovládání.
[Tlačítko spouště na
dálkovém ovládání]
■ Výměna baterie v dálkovém ovládání
Při instalaci baterie do dálkového ovládání se ujistěte, že polarita + (kladná)
je nastavena směrem nahoru a polarita - (záporná) je nastavena směrem
dolů. Výměnu baterie v dálkovém ovládání přenechejte místním servisním
středisku. Použijte baterii CR 2025 3V.
Popis
VYPNUTA Funkci samospoušť nelze použít.
10 S
Snímek bude exponován po 10 sekundách od stisknutí
tlačítka spouště.
2S
Snímek bude exponován po 2 sekundách od stisknutí
tlačítka spouště.
DVOJITÁ
Snímek bude exponován za 10 sekund a druhý o 2
sekundy později.
Fotoaparát detekuje pohyb objektu po uplynutí 6
ČAS.POH. sekund od stisknutí tlačítka spouště a snímek bude
exponován při zastavení pohybu.
DÁLKOVÁ
Snímek můžete exponovat pomocí dálkového ovládání
místo tlačítka spouště na fotoaparátu.
●P
ři expozici snímku pomocí samospouště bude indikátor
samospouště fungovat následovně :
Nastavení samospouště na 10 sekundy : Indikátor samospouště bliká
v sekundových intervalech prvních 7 sekund. Zbývající 3 sekundy
bliká v intervalech 0,25 s.
Nastavení samospouště na 2 sekundy : Indikátor samospouště bliká
v intervalech 0,25 s po dobu 2 sekund.
●P
oužijete-li během aktivované samospouště tlačítko Back, funkce
samospouště bude zrušena.
● Používejte stativ, aby se fotoaparát nechvěl.
〔39〕
Samospoušť a dálkové ovládání
■ Pohybový časovač
Pohyb
Ikona a Kontrolka samospouště
Stisknutí tlačítka spouště po
nastavení pohybového časovače
Bliká (v intervalech 1 s)
Detekce pohybu objektu
Bliká (v intervalech 0,25 s)
Není detekován pohyb
Zapnutí a exponování snímku po 2
sekundách
■T
ok pohybového časovače pohybu je následující. (Nevztahuje se na
režim Video)
Výběr pohybového časovače Ý Stisknutí spouště Ý Kontrola kompozice
(během 6 s)*1 Ý Začátek detekce (výrazně zamávejte rukama)*2 Ý Ukončení
detekce (nehýbejte se) Ý Exponování snímku (po 2 s)
*1
*2
〔40〕
: Fotoaparát detekuje pohyb objektu po 6 sekundách od stisknutí tlačítka
spouště, během těchto 6 sekund zkontrolujte správnost kompozice.
: Silně pohybujte tělem nebo rukama.
V následujících případech nemusí pohybový časovač fungovat.
● Vzdálenost ostření je přes 3 m.
● Expozice je příliš světlá nebo tmavá
● Protisvětlo.
● Pohyb je málo výrazný.
● Pohyb je detekován mimo centrální
část (50 %) snímače, kde se pohyb
rozpoznává.
[Rozsah detekce
● Pokud fotoaparát nezaznamená po dobu 30
pohybového časovače]
sekund žádný pohyb nebo nezaznamená klid
po detekování pohybu.
Záznam zvuku a hlasová poznámka
Zvuk lze nahrávat tak dlouho, pokud to umožní kapacita paměťové karty
(maximálně však 10 hodin). A k uloženým snímkům můžete přidat hlasový
komentář.
■ Záznam zvuku
1. Otočným voličem vyberte režim záznamu kromě
režimu Videoklip.
2. Pomocí chytrého tlačítka vyberte nabídku
Záznam zvuku.
3. Záznam zvuku spustíte stiskem tlačítka spouště.
- Po stisku tlačítka spouště lze zvuk nahrávat tak
dlouho, jak to umožní kapacita paměťové karty
(maximálně však 10 hodin).
Na LCD displeji se zobrazí délka záznamu.
Záznam zvuku bude pokračovat i po uvolnění
tlačítka spouště.
- Chcete-li záznam ukončit, stiskněte znovu
tlačítko spouště.
- Typ souboru : *.wav
ZÁZNAM
MEMO
VYPNUT
ZÁZNAM
MEMO
VYPNUT
■ Hlasová poznámka
1. Otočným voličem vyberte režim záznamu kromě
režimu Videoklip.
2. Pomocí chytrého tlačítka vyberte nabídku
Záznam zvuku. Pokud se na LCD displeji
zobrazí indikátor hlasové poznámky, nastavení je
kompletní.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujete snímek.
Snímek bude uložen na paměťovou kartu.
4. Hlasová poznámka bude nahrávána po dobu 10
sekund od uložení snímku. Během nahrávání lze
záznam ukončit stiskem tlačítka spouště.
ZÁZNAM
MEMO
VYPNUT
● Ideální vzdálenost k záznamu zvuku je 40 cm od mikrofonu
fotoaparátu.
〔41〕
Vyvážení bílé barvy
AUTO DENNÍ SVĚTLO ZATAŽENO ZÁŘIVKA TYPU H ZÁŘIVKA TYPU L ŽÁROVKA VLASTNÍ NAST. : fotoaparát automaticky
vybírá vhodné nastavení
vyvážení bílé v závislosti
na převládajících
podmínkách osvětlení.
: nastavení vhodné k
expozici snímků v exteriéru.
: k expozici snímků při zamračené a zatažené obloze.
: K expozici při osvětlení třícestných zářivek typu
denního světla.
: k expozici při osvětlení zářivkami s bílým světlem.
: K expozici snímků při osvětlení standardní žárovkou.
: Umožňuje nastavit uživateli vlastní vyvážení bílé
barvy podle světelných podmínek fotografované
scény.
Různé podmínky osvětlení mohou na snímcích způsobit různé barevné
odstíny.
〔42〕
■ Použití vlastního nastavení vyvážení bílé
Nastavení vyvážení bílé se může mírně lišit v závislosti na prostředí, ve
kterém fotografujete. Výběrem vlastního nastavení vyvážení bílé barvy můžete
zvolit nejvhodnější nastavení vyvážení bílé barvy pro konkrétní prostředí
fotografování.
1. V nabídce Vyvážení bílé vyberte položku
VLASTNÍ (
) a před fotoaparát umístěte list
bílého papíru tak, aby LCD displej zobrazoval
pouze bílou barvu.
Þ
Vyvážení bílé barvy umožňuje upravit barvy fotografie tak, aby vypadala
přirozenější. Je-li zvolena jakákoliv nabídka s výjimkou nastavení AWB
(Automatického vyvážení bílé), můžete vybrat pouze efekt negativní barvy.
Nabídka Vyvážení bílé barvy je dostupná v režimu Program, Ručně a
DUAL IS, Videoklip.
[Bílý papír]
2. Tlačítko OK : vybere přednastavené vlastní
nastavení vyvážení bílé barvy.
Tlačítko BACK : zruší vlastní nastavení
OK
vyvážení bílé barvy.
MĚŘIT: ZÁVĚRKA
Tlačítko spouště : uloží vlastní nové nastavení
MINULÝ:OK ZRUŠIT:BACK
vyvážení bílé barvy.
- Vlastní hodnota nastavení vyvážení bílé barvy
bude použita při expozici dalšího snímku.
- Uživatelem nastavené vyvážení bílé barvy zůstane aktivní, dokud nebude
opět znovu nastaveno.
- Je-li nastaven fotografický styl, vyvážení bílé je automaticky pevně
nastaveno (funkce AWB).
ISO
Korekce expozice
Při expozici snímků můžete nastavit citlivost ISO.Rychlost neboli specifická
citlivost na světlo fotoaparátu se stanovuje podle čísla ISO. Nabídka ISO je
dostupná v režimech Program a Ručně.
Fotoaparát automaticky upravuje expozici podle okolních světelných
podmínek. Hodnotu expozice také můžete nastavit v nabídce korekce
expozice. Korekce expozice je dostupná v režimech Program, DUAL IS a
Videoklip.
- AUTO :
Citlivost fotoaparátu se mění automaticky v
závislosti na hodnotách různých proměnných,
například osvětlení a jasu objektu.
- 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 :
Rychlost spouště lze zvýšit při stejné intenzitě
světla nastavením vyšší hodnoty citlivosti ISO.
Při vysokém jasu však může dojít k saturaci (přesvícení) snímku.
Čím vyšší je hodnota ISO, tím větší bude citlivost fotoaparátu na světlo, a tím
větší bude schopnost fotoaparátu exponovat snímky za šera. Se zvýšením
hodnoty ISO však stoupne také úroveň šumu na snímku a snímek bude mít
zrnitý vzhled.
hZ
volíte-li nabídku [V.V.RYC.] můžete nastavit pouze hodnoty ISO na AUTO,
400, 800, 1600, 3200.
h Je-li vybrána nabídka ISO 3200, velikost snímků je nastavena na 3M.
■ Způsob korekce expozice
1. Stiskněte tlačítko nabídky korekce expozice a na
displeji se zobrazí lišta korekce expozice.
2. Dotkněte se tlačítka a posouváním prstu vyberte
hodnotu expozice.
3. Stiskněte opět tlačítko nabídky korekce expozice.
Hodnota, kterou nastavíte, bude uložena a
nastavení korekce expozice bude ukončeno.
h Záporná
hodnota kompenzace expozice expozici sníží. Upozorňujeme, že
kladná hodnota korekce zvyšuje expozici a LCD displej se může jevit bílý,
nebo nemusíte docílit dobrých výsledků.
〔43〕
ACB (Autom. vyvážení bílé)
Rychlost závěrky
Jestliže zvolíte tuto možnost, kontrast se nastaví automaticky. To znamená,
že pokud jsou snímky pořizovány v protisvětle, kde se doba expozice
podstatně liší, nebo jestliže je velký rozptyl jasu, jas se automaticky nastaví
tak, aby kvalita snímku byla čistá.
Tento režim vám umožní nastavit rychlost
závěrky automatické expozice v ručním režimu.
Vyšší rychlost závěrky slouží k zachycení
pohybujícího se objektu, jako kdyby se
nepohyboval. Nízká rychlost závěrky (dlouhý
expoziční čas) umožní exponovat pohybující se
objekt s efektem “naznačení pohybu”.
■ Nastavení rychlosti závěrky
Dotkněte se tlačítka a posouváním prstu zleva doprava vyberte rychlost
závěrky.
hP
oužíváte-li režim AUTO, PROGRAM, PORTRÉT funkce ACB bude pracovat
správně. Funkce ACB vždy pracuje v režimech AUTO a PORTRÉT.
h Funkce ACB není dostupná, je-li aktivní možnost V.RYCH., V.V.RYC. nebo
AEB.
h Funkce ACB je dostupná jen tehdy, je-li ISO nastaveno na hodnotu 80 až 200.
〔44〕
Pomalé
Rychlé
Hodnota clony
Stabilizace obrazu při záznamu videoklipu
Tento režim nastaví rychlost závěrky
automatické expozice v ručním režimu. Nižší
hodnota clony zajistí ostrý obraz objektu a
rozmazaný obraz pozadí. Vyšší hodnota clony
zajistí ostrý obraz objektu i pozadí.
Tato funkce pomůže stabilizovat obraz zachycený při záznamu videoklipu.
Tuto nabídku můžete vybrat pouze v režimu VIDEOKLIP.
1. Vyberte ikonu (
) stisknutím chytrého
tlačítka, chcete-li stabilizovat obraz exponovaný
za použití videa. Funkce zrušíte opětovným
stisknutím ikony.
STABILIZÁTOR
2. Rozsah záznamu snímku bude užší než
v případě volby nabídky.
〔45〕
Nabídka Scéna
Tuto nabídku použijte pro snadnou konfiguraci
optimálních nastavení při různých podmínkách
fotografování.
[DĚTI]
(
[KRAJINA]
[DETAIL]
(
(
[TEXT]
(
[ZÁPAD SLUNCE](
[SVÍTÁNÍ] (
[PROTISVĚTLO] (
[OHŇOSTROJ] (
[PLÁŽ&SNÍH]
(
[AUTOPORTRÉT] (
[JÍDLO] [KAVÁRNA] 〔46〕
(
(
) : Pro expozici rychle se pohybujících objektů, např.
dětí.
) : k expozici snímků vzdálených objektů.
) : k fotografování blízkých malých objektů, jako např.
rostlin nebo hmyzu.
) : Tento režim použijte k fotografování dokumentů.
) : k expozici snímků při západu slunce.
) : pořízení scény za rozbřesku.
) : pro pořízení portrétů bez stínů způsobených
protisvětlem.
) : Pro snímky ohňostroje.
) : scenérie s oceánem, jezerem, pláží nebo
zasněženou krajinou.
) : tato funkce najde uplatnění v případě, kdy se chce i
fotograf stát součástí záběru.
) : Pro záběry skvěle vypadajících potravin.
) : k expozici snímků z prostředí kavárny nebo
restaurace.
Spuštění režimu přehrávání
Zapněte fotoaparát a vyberte režim přehrání stisknutím tlačítka Režim
přehrání (
). Fotoaparát může teď přehrávat obrázky uložené v paměti.
Pokud je ve fotoaparátu vložena paměťová karta, všechny funkce
fotoaparátu se použijí pouze na paměťovou kartu.
Není-li ve fotoaparátu vložena paměťová karta, všechny funkce
fotoaparátu se použijí pouze na vnitřní paměť.
● Režim nastavení činnosti : Chcete-li vybrat režim nastavení činnosti,
stiskněte tlačítko Režim přehrání po dobu
alespoň 3 sekundy. V režimu Nastavení
činnosti nebudou generovány zvuky
Provozu, Efektu, Uvítací melodie a
Spouště. Režim Nastavení činnosti zrušíte
zapnutím fotoaparátu pomocí tlačítka
Napájení.
Přehrávání snímků
1. Stisknutím tlačítka Přehrávání (
vyberte režim PŘEHRÁVÁNÍ.
)
Přehrávání videoklipu
1.Pomocí chytrého tlačítka vyberte zaznamenaný
videoklip, který chcete přehrát.
2.Stisknutím tlačítka Přehrát spustíte přehrávání
souboru videoklipu.
- Chcete-li pozastavit přehrávání videoklipu,
znovu stiskněte tlačítko II.
- Opětovným stisknutím tlačítka  znovu spustíte soubor videoklipu.
- Chcete-li posunout přehrávání videoklipu
zpět, stiskněte tlačítko . Chcete-li posunout
přehrávání videoklipu vpřed, stiskněte tlačítko
.Při každém stisknutí tlačítka / se
rychlost hledání zvýší 2 x, 4 x, 8 x nebo 16 x.
- Přehrávání videoklipu zastavíte stisknutím tlačítka .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte v nabídce do režimu přehrání.
2.Na LCD displeji se zobrazí poslední snímek
uložený v paměti.
3. Dotkněte se tlačítka a posouváním prstu
vlevo nebo vpravo vyberte snímek.
 Pokud stisknete tlačítko  nebo , snímky budou postupně přehrávány.


〔47〕
Spuštění režimu přehrávání
Funkce zachycení snímku z videoklipu
Přehrávání nahraného zvukového záznamu
export fotografií z videoklipu
1.Chytrým tlačítkem vyberte nahraný zvukový
záznam, který chcete přehrát.
2.Stiskněte tlačítko Přehrát. Zobrazí se nabídky
pro funkce zvuku.
3.Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání
souboru videoklipu.
- Chcete-li pozastavit přehrávání zvukového
souboru, znovu stiskněte tlačítko II.
- Opětovným stiskem tlačítka  se přehrávání
zvukového souboru znovu spustí.
- Chcete-li posunout přehrávání zvukového
souboru zpět, stiskněte tlačítko . Chceteli provést rychlé posunutí vpřed, stiskněte
tlačítko .
- Přehrávání zvukového záznamu zastavíte stisknutím tlačítka .
1.Stiskněte tlačítko nabídky II při přehrávání videoklipu.
2.Stiskněte tlačítko nabídky Zachytit. Zachycený snímek je uložený s novým názvem souboru.
 Zachycený videoklip má stejnou velikost jako
původní videoklip. (640x480, 320x240)
Střih videoklipu ve fotoaparátu
Při přehrávání videoklipu můžete ze souboru extrahovat požadované
snímky.
1.Stiskněte tlačítko nabídky vyjmutí v místě
videoklipu, odkud chcete zahájit vyjmutí.
2.Stiskněte tlačítko nabídky vyjmutí v místě
videoklipu, kde chcete ukončit vyjmutí.
3.Zobrazí se potvrzovací okno.
4.Stisknutím chytrého tlačítka vyberete
požadovanou podnabídku.
[ANO] : Vyjmutá (extrahovaná) část videoklipu je
uložena pod novým názvem souboru.
[NE] : Střih videoklipu bude zrušen.
 Je-li délka kratší než 5 sekund, videoklip nelze stříhat.
〔48〕
OŘÍZNOUT?
ANO
NE
Spuštění režimu přehrávání
Indikátor na LCD displeji
Přehrávání nahrané hlasové poznámky
1. Pomocí chytrého tlačítka vyberte nabídku
Záznam zvuku.
2. Stiskněte tlačítko Úpravy. Zobrazí se nabídky.
3.Chcete-li přehrát hlasovou poznámku, stiskněte
tlačítko PŘ.MEMO. - Chcete-li pozastavit přehrávání zvukového
souboru, znovu stiskněte tlačítko II.
- Opětovným stiskem tlačítka  se přehrávání zvukového souboru znovu
spustí.
- Přehrávání zvukového záznamu zastavíte stisknutím tlačítka .
Č.
Popis
1
Ikona režimu Přehrávání
Ikona
-
2
Baterie
str. 15
3
Hlasová poznámka / Videoklip
/
Stránka
str. 41
4
str. 55
DPOF
5
Ochrana snímků
6
ISO
80 ~ 3200
str. 43
7
Hodnota clony
F2,8 ~ F13,5
str. 45
8
Rychlost závěrky
16 ~ 1/1500
str. 44
9
Blesk
ON / OFF
str. 32-33
str. 54
Indikátor na LCD displeji
10
Velikost snímku
3648x2736 ~ 320x240
str. 33
11
Datum záznamu
2008.01.01
str. 72
Na LCD displeji jsou uvedeny informace o zobrazeném snímku.
12
Posuvná lišta
13
Stiskněte chytré tlačítko
14
Nabídka Nastavení
str. 64-74
21
1
20
19
ISO : 160
AV : F2.8
TV : 1/40
FLASH : OFF
3648x2736
2008.01.01
-
15
Nabídka DPOF
str. 55
16
Nabídka Vymazat
str. 54
17
17
Nabídka Chránit
str. 54
18
Nabídka Prezentace
str. 53
19
Přehrávání snímků
str. 52
4
5
6
7
8
9
10
11
12
/ Play
18
2
3
Edit
16
15
20
14
13
21
Název adresáře a číslo
uloženého snímku
Ikona paměťové karty /
Ikona vnitřní paměti
100-0001
str. 68
/
str. 15
〔49〕
Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
Použití dálkového ovládání v režimu přehrávání
V režimu Přehrávání můžete použitím tlačítka na fotoaparátu snadno
nastavit funkce režimu Přehrávání.
Videoklipy i snímky můžete přehrávat pomocí dálkového ovládání.(prodává
se samostatně)
Tlačítko pro pohyb nahoru : přechod na předchozí stránku
náhledů.
Tlačítko režimu Přehrávání
■P
okud jste fotoaparát zapnuli tlačítkem NAPÁJENÍ, můžete režim
Přehrávání aktivovat stiskem tlačítka REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ a opětovným
stiskem tohoto tlačítka můžete fotoaparát přepnout do režimu Záznam.
■F
otoaparát můžete zapnout stiskem tlačítka režimu přehrávání.
Fotoaparát bude zapnut přímo do režimu přehrávání. Fotoaparát vypnete
opětovným stiskem tlačítka režimu přehrávání.
Tlačítko pro pohyb vlevo/vpravo : Na rozdělené obrazovce lze
snímkem pohybovat vlevo/vpravo.
Tlačítko Přehrávání a Pauza : přehrání nebo pozastavení
hlasové poznámky, záznam
zvuku, videoklip nebo snímky.
Tlačítko pro pohyb dolů : přechod na další stránku náhledů.
Tlačítko Zvětšení : umožní zvětšit snímky.
Tlačítko režimu Přehrávání : slouží k přehrávání snímků nebo
videoklipů.
Tlačítko Náhled : umožní zobrazit 9 náhledů snímků.
Tlačítko BACK
■ U zobrazených nabídek umožňuje tlačítko
BACK návrat na předchozí obrazovku a
dokonce opuštění systému nabídek.
〔50〕
 Podrobnosti týkající se použití dálkového ovládání v režimu Záznam
naleznete na str. 39.
Tlačítko Náhled (
) / Zvětšení (
)
Máte možnost najednou zobrazit několik snímků, zvětšit vybraný snímek a
oříznout a uložit zvolenou oblast snímku.
■Z
obrazení náhledu
1. Je-li snímek zobrazený přes celouobrazovku,
stiskněte tlačítko náhledu.
2. Zobrazí se náhledy snímků a snímek, ze kterého byl
náhled spuštěn, zůstane označen.
3.Požadovaný snímek vyberte pomocí chytrého
tlačítka.
4.Chcete-li si prohlédnout snímek samostatně, stiskněte tlačítko pro zvětšení.
■ Zvětšení snímku
1. Vyberte snímek, který chcete zvětšit, a stiskněte
tlačítko zvětšení.
2.Jednotlivé části snímku lze prohlížet pomocí
chytrého tlačítka.
3.Po stisknutí tlačítka náhledu se snímek zobrazí v
původní velikosti, přes celou obrazovku.
- Zda je zobrazený snímek zvětšeným snímkem
zjistíte, pokud v levém dolním rohu LCD displeje
svítí indikátor zvětšení. (Pokud není snímek
zvětšený, indikátor se nezobrazuje.) Můžete také
zkontrolovat zvětšenou oblast.
- Videoklipy a soubory WAV nelze zvětšit.
- Je-li obrázek zvětšený, může být snížena kvalita
zobrazení snímku.
OŘEZ:
ZRUŠIT:BACK
Stisknutí tlačítka
tlačítko (
)
Stisknutí tlačítka zvětšení
tlačítko (
)
[Režim standardního
zobrazení]
■ Maximální poměr zvětšení v poměru k velikosti snímku.
VYBRAT: CELÝ:T
[Režim zobrazení
miniaturního náhledu]
Velikost
snímku
Maximální
poměr
zvětšení
x11,40
x10,13
x9,60
x8,56
x7,36
x6,40
x3,20
〔51〕
Tlačítko Náhled (
) / Zvětšení (
)
■ Vyříznutí : Můžete vyříznout část snímku a samostatně ji uložit.
Přehrávání snímků
1. Snímek zvětšete pomocí tlačítka transfokátoru.
Chytré tlačítko využijte k posouvání snímku.
2. Po stisknutí chytrého tlačítka se zobrazí okno pro
potvrzení provedené činnosti.
3.Stiskněte tlačítko [ANO]. Oříznutý snímek bude
uložený jako nový soubor a zobrazí se na LCD
displeji.
Lze zobrazit snímky pro určité datum nebo
všechny snímky.
 V případě nedostatku paměti pro uložení
oříznutého snímku není možné snímek oříznout.
OŘEZ: ZRUŠIT:BACK
1. Stiskněte tlačítko typu přehrávání a na displeji se
zobrazí následující nabídky.
OŘÍZNOUT?
ANO
NE
- Přehrát vše :
Lze vybrat všechny vytvořené fotografie.
- Přehrávání podle data :
Fotografie lze vybrat podle data vytvoření.
2. Stisknutím chytrého tlačítka vyberete požadovaný režim přehrávání.
〔52〕
Prezentace (Slide Show)
Snímky je možné kontinuálně zobrazovat v předem stanovených
intervalech. Po připojení fotoaparátu k externímu monitoru můžete sledovat
prezentaci. Prezentaci spustíte stisknutím tlačítka Start. Při prezentaci
nebude zobrazen soubor se zvukovou nahrávkou ani videoklip.
SNÍMEK
PŘEHRÁT
■ Nastavení intervalu přehrávání
Nastavte v sekundách preferovaný interval
zobrazování snímku prezentace.
[1 S] : Interval přehrávání je 1 s.
[3 S] : Interval přehrávání je 3 s.
[5 S] : Interval přehrávání je 5 s.
[10 S] : Interval přehrávání je 10 s.
10 S
5S
3S
1S
 Funkce nabídky intervalu jsou k dispozici pouze v nabídce [Vypnuto],
[Základní] a [Klasický].
■ Nastavení doprovodné hudby
■ Nastavení efektů prezentace
Pro prezentaci můžete použít jedinečné efekty.
[VYPNUTO] : Nebude přidán žádný efekt.
VZPOMÍNKY
KLASICKÝ
[ZÁKLADNÍ] : Bude přidán efekt zesvětlení/
ZÁKLADNÍ
stmívání a snímky se budou
VYPNUTO
zobrazovat v nastaveném intervalu.
[KLASICKÝ] : Do snímku můžete přidat šum, aby
budil dojem klasické fotografie.
[VZPOMÍNKY] : Film je upraven tak, aby vypadal jako starý film.
[RYTMUS]
: Snímky jsou zobrazovány s různými efekty.
[RADOST]
: Snímky jsou zobrazovány s různými efekty.
Určete doprovodnou hudbu, která se má přehrát při
přehrání snímku.
- Jako doprovodnou hudbu lze vybrat [PANORAMA],
[PRVNÍ ÚSMĚV] nebo [VZPOMÍNKA].
VZPOMÍNKA
PRVNÍ ÚSMĚV
PANORAMA
VYPNUTO
■ Opakované přehrávání
Nastaví opakování prezentace.
[PŘEHR.1X] : Po přehrání jednoho cyklu bude
prezentace ukončena.
[OPĚT P.] : Prezentace bude opakovaně
přehrávána, dokud nebude zrušena.
OPĚT P.
PŘEHR.1X
〔53〕
Ochrana snímků
Vymazání snímků
Tuto funkci můžete použít k ochraně určitých snímků před nechtěným
vymazáním. Rovněž ruší ochranu snímků, u kterých byla již dříve
nastavena ochrana (Odblokovat).
Tuto funkci použijte k vymazání snímku.
[ONE] : Zapnutí nebo zrušení ochrany
zobrazeného snímku.
[ALL] : Aktivace nebo zrušení ochrany všech
uložených snímků.
- Je-li u vybraného snímku nastavena ochrana před
vymazáním, zobrazí se na LCD displeji příslušná
ikona se symbolem ochrany. (U nechráněného
snímku se indikátor nezobrazí.)
- Snímek, u něhož je nastavena ochrana před
vymazáním, NENÍ chráněn před formátováním.
〔54〕
[ANO] : vymazání zobrazeného nebo označeného
(
) snímku.
[NE] : zrušení vymazání zobrazeného nebo
označeného (
) snímku.
VYMAZAT
ONE ALL
CHRÁNIT?
ZABLOKOVAT
ODBLOKOVAT
- Chráněný snímek nelze vymazat.
-C
hcete-li vymazat více snímků, označte je pomocí
tlačítka (
) a chytrého tlačítka (vodorovného) a
pak vyberte položku [Ano].
- Počet snímků se zobrazí pravém dolním rohu LCD
displeje.
VYMAZAT?
ANO
NE
DPOF
DPOF : SNÍMKY
■ DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje vložit informace o tisku do
adresáře MISC na vaší paměťové kartě. Vyberte snímky, které chcete
vytisknout, a zadejte počet kopií.
■P
okud je zobrazen snímek, pro nějž existují informace DPOF, objeví se na
LCD displeji indikátor DPOF. Snímky můžete potom vytisknout na tiskárnách
vybavených technologií DPOF nebo stále častěji i ve fotolaboratořích.
■ Tato funkce není k dispozici pro videoklipy a zvukové nahrávky.
■N
ení-li vložena paměťová karta, nabídka stále zůstane na LCD displeji
zobrazena, nicméně není možné ji zvolit.
■P
okud tisknete širokoúhlé snímky v režimu širokoúhlého tisku, nemusí se
vytisknout 8 % obrazu na levé a pravé straně. Před tiskem širokoúhlých
snímků zkontrolujte, zda tiskárna tento režim podporuje. Tisknete-li snímky
ve fotolabu, nezapomeňte případně požádat o tisk v širokoúhlém formátu.
(Některé fotolaby nemusí tisk širokoúhlých snímků podporovat.)
Tato funkce umožňuje zahrnout informace o počtu výtisků do uloženého
snímku.
1. Stiskem chytrého tlačítka vyberte volbu DPOF.
2. S
tisknutím chytrého tlačítka vyberte nabídku
[SNÍMKY].
3. Pomocí chytrého tlačítka vyberte požadovanou
podnabídku.
[1 SNÍMEK] : zadejte počet tisknutých kopií
zobrazeného snímku.
[VŠECHNY SNÍMKY] : pro všechny snímky
s výjimkou videoklipů
a zvukových souborů
zadejte počet kopií.
[ZRUŠIT] : Zruší nastavení tisku.
4. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka OK.
Pokud snímek obsahuje informace DPOF,
zobrazí se indikátor DPOF (
).
DPOF
SNÍMKY
00 Images
〔55〕
DPOF : Velikost tisku
DPOF : Index
Při tisku snímků uložených na paměťové kartě můžete stanovit velikost
tisku. Nabídka [Velikost] je k dispozici pouze pro tiskárny podporující
technologii DPOF 1.1.
Snímky (s výjimkou videoklipů a zvukových souborů) je možné vytisknout
jako index.
■ Nastavení velikosti tisku
1. Stiskem chytrého tlačítka vyberte volbu DPOF.
2.Pomocí chytrého tlačítka vyberte požadovanou
podnabídku.
[VYBRAT] : zadejte velikost tisku zobrazeného
snímku.
[VŠ.OBR.] : Změna velikosti tisku pro všechny
snímky.
[ZRUŠIT] : Zrušení všech nastavení velikosti
tisku.
3. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.
Pokud snímek obsahuje informace DPOF, zobrazí
se indikátor DPOF.
VELIKOST
ZRUŠIT
 Druhá nabídka DPOF [VELIKOST] : [ZRUŠIT], [3x5], [4x6], [5x7], [8x10]
● V závislosti na značce a modelu tiskárny může zrušení tisku u
tiskárny trvat déle.
〔56〕
1.Stisknutím chytrého tlačítka vyberte nabídku
[INDEX].
2. Stisknutím chytrého tlačítka vyberte požadovanou
podnabídku.
Pokud zvolíte [NE] : dojde ke zrušení
nastavení tisku indexu.
Jestliže zvolíte [ANO] : Snímek bude vytištěn ve
formátu indexu.
NE
ANO
Otáčení snímku
Změna velikosti
Uložené snímky můžete otáčet pod různými úhly.
Po přehrání otočeného snímku se provede uložení
snímku v otočeném tvaru.
Změní rozlišení (velikost) exponovaných snímků.
Vyberte položku [ÚV.OBR.] pro snímek, který
chcete uložit jako snímek zobrazovaný při zapnutí.
Snímek se změněnou velikostí bude uložen pod
novým názvem.
1.Stiskněte tlačítko Úpravy.
2.Stiskněte tlačítko nabídky [OTOČIT].
3.Pomocí chytrého tlačítka vyberte požadovanou
podnabídku.
OTOČIT
ZMĚNIT VELIKOST
1. Stiskněte tlačítko Úpravy.
2.Stiskněte tlačítko nabídky [ZMĚNIT VELIKOST].
3.Pomocí chytrého tlačítka vyberte požadovanou
180 ST.
VLEVO 90 ST.
ÚV.OBR.
1024x768
2048x1536
podnabídku.
2592x1944
3072x2304
VPRAVO 90 ST.
■ Možnosti změny velikosti snímku
Velikost
3072x2304 2592x1944 2048x1536
[Před otočením
snímku]
[VPRAVO 90 ST.]
[VLEVO 90 ST.]
●
[180 ST.]
1024x768
UV.OBR.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4. Pokud zobrazíte otočený snímek na LCD displeji, může se na pravé a levé
straně snímku objevit prázdné místo.
●
Velikost
Velikost
3264x2176
2592x1728
2048x1368
1024x680
●
●
●
●
3072x1728
1920x1080
1280x720
●
●
●
〔57〕
Změna velikosti
●R
ozlišení můžete změnit pouze u souborů, které jsou komprimovány
ve formátu JPEG 4:2:2.
● Snímek se změněnou velikostí bude uložen pod novým názvem.
Snímek při spuštění [ÚV.OBR.] není uložen na paměťové kartě, ale
ve vnitřní paměti.
● Lze uložit pouze jeden snímek při spuštění [ÚV.OBR.]. Jestliže uložíte
nový snímek při spuštění [ÚV.OBR.], stávající snímek bude vymazán.
● Není-li pro uložení snímku se změněnou velikostí dostatek paměti, na
LCD displeji se objeví zpráva [PAMĚŤ PLNÁ!] a snímek s upravenou
velikostí nebude možné uložit.
〔58〕
Efekt
Pomocí procesoru digitálního fotoaparátu je možné přidávat ke snímkům
zvláštní efekty.
1. Stiskněte tlačítko Úpravy.
2.Stiskněte tlačítko nabídky [EFEKT].
3.Pomocí chytrého tlačítka vyberte požadovanou podnabídku.
: vyfotografované snímky budou uloženy v
černobílé verzi.
ČERVENÝ
: Vyfotografované snímky budou uloženy v
MODRÝ
SÉPIE
sépiovém tónu (odstín žlutohnědé barvy).
ČERNOBÍLÝ
: Vyfotografované snímky budou uloženy v
odstínu modré barvy.
: Vyfotografované snímky budou uloženy v
odstínu červené barvy.
: Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu zelené barvy.
: Snímek se uloží jako negativ.
Speciální barva
1.Stiskněte tlačítko Úpravy.
2.Pomocí chytrého tlačítka vyberte nabídku (
Elegantní
).
Tento efekt vyjasňuje a obohacuje barvy tak, že
fotografie vypadá elegantněji.
Barevný filtr
V této nabídce můžete změnit barvu snímku
(s výjimkou červené, modré, zelené a žluté) na
černobílou.
PŘIDAT ŠUM
ELEGANTNÍ
PŘIDAT ŠUM
ELEGANTNÍ
STÍNY
BAREVNÝ FILTR
1. Stiskněte tlačítko nabídky [B. FILTR].
2. P
o zobrazení zprávy [ZPRACOVÁNÍ!] se použije
odpovídající efekt.
3. Stisknutím tlačítka OK uložíte upravený snímek pod novým názvem
souboru.
STÍNY
1. Stiskněte tlačítko nabídky [ELEGANTNÍ].
BAREVNÝ FILTR
2. P
o zobrazení zprávy [ZPRACOVÁNÍ!] se použije
odpovídající efekt.
3. Stisknutím tlačítka OK uložíte upravený snímek pod novým názvem
souboru.
Efekt přidání šumu
Stíny
Tento efekt snižuje jas okolních částí, zvyšuje jas
středové části snímku a ztmavuje okraje.
Do snímku můžete přidat šum, aby budil dojem
klasické fotografie.
ELEGANTNÍ
PŘIDAT ŠUM
ELEGANTNÍ
1. Stiskněte tlačítko nabídky [STÍNY].
2. P
o zobrazení zprávy [ZPRACOVÁNÍ!] se použije
odpovídající efekt.
3. Stisknutím tlačítka OK uložíte upravený snímek
pod novým názvem souboru.
PŘIDAT ŠUM
STÍNY
BAREVNÝ FILTR
1. Stiskněte tlačítko nabídky [PŘIDÁNÍ ŠUMU].
2. P
o zobrazení zprávy [ZPRACOVÁNÍ!] se použije
odpovídající efekt.
3. Stisknutím tlačítka OK uložíte upravený snímek
pod novým názvem souboru.
STÍNY
BAREVNÝ FILTR
〔59〕
Nastavení obrazu
1.Stiskněte tlačítko Úpravy.
2.Pomocí chytrého tlačítka vyberte nabídku (
Nastavení úrovně jasu
).
Můžete změnit jas snímku.
Odstranění efektu červených očí
Z vyfotografovaného snímku můžete odstranit
efekt červených očí.
SYTOST
KONTRAST
JAS
ACB
1. Stiskněte tlačítko nabídky [RED.ČERV.OČÍ].
RED.ČERV.OČÍ
2. P
o zobrazení zprávy [ZPRACOVÁNÍ!] se použije
odpovídající efekt.
3. Stisknutím tlačítka OK uložíte upravený snímek pod novým názvem
souboru.
1. Stiskněte tlačítko nabídky [JAS].
2. P
omocí chytrého tlačítka upravte jas na
požadovanou hodnotu.
3. Po zobrazení zprávy [ZPRACOVÁNÍ!] se použije
odpovídající efekt.
4. Stisknutím tlačítka OK uložíte upravený snímek
pod novým názvem souboru.
SYTOST
KONTRAST
JAS
ACB
RED.ČERV.OČÍ
Nastavení úrovně kontrastu
ACB
Jas tmavého předmětu fotografie lze automaticky
upravit.
Můžete změnit kontrast snímku.
SYTOST
KONTRAST
JAS
ACB
1. Stiskněte tlačítko nabídky [ACB].
RED.ČERV.OČÍ
2. P
o zobrazení zprávy [ZPRACOVÁNÍ!] se použije
odpovídající efekt.
3. Stisknutím tlačítka OK uložíte upravený snímek pod novým názvem
souboru.
〔60〕
SYTOST
KONTRAST
1. Stiskněte tlačítko nabídky [KONTRAST].
2. P
omocí chytrého tlačítka upravte kontrast
na požadovanou hodnotu.
3. Po zobrazení zprávy [ZPRACOVÁNÍ!] se použije
odpovídající efekt.
4. Změněný snímek uložíte stiskem tlačítka OK.
Snímek se uloží pod novým názvem souboru.
JAS
ACB
RED.ČERV.OČÍ
Nastavení obrazu
PictBridge
Nastavení úrovně sytosti
Fotoaparát můžete pomocí kabelu USB (prodává se samostatně) připojit
k tiskárně, která podporuje technologii PictBridge, a vytisknout uložené
snímky přímo. Videoklipy a zvukové soubory nelze tisknout.
Můžete změnit sytost snímku.
1. Stiskněte tlačítko nabídky [SYTOST].
2. P
omocí chytrého tlačítka upravte jas na
požadovanou hodnotu.
3. Po zobrazení zprávy [ZPRACOVÁNÍ!] se použije
odpovídající efekt.
4. Stisknutím tlačítka OK uložíte upravený snímek
pod novým názvem souboru.
SYTOST
KONTRAST
JAS
ACB
RED.ČERV.OČÍ
■ Nastavení fotoaparátu pro připojení k tiskárně
1. Dodaným kabelem USB připojte fotoaparát k
portu USB tiskárny.
2. Stisknutím chytrého tlačítka vyberte nabídku
[TISKÁRNA].
USB
POČÍTAČ
TISKÁRNA
■ Připojení fotoaparátu k tiskárně
h Pokud jste zvolili během připojení fotoaparátu k počítači možnost [POČÍTAČ],
uvidíte na displeji hlášení [PŘIPOJOVÁNÍ POČÍTAČE] a připojení nebude
navázáno. V tomto případě při připojování fotoaparátu k tiskárně vyberte
nabídku [TISKÁRNA]. V závislosti na typu a modelu tiskárny se může stát, že
fotoaparát nebude možné k tiskárně připojit.
〔61〕
PictBridge
■ Uživatelské nastavení
■ Snadný tisk
Pokud připojíte fotoaparát k tiskárně v režimu přehrávání, můžete snímek při
standardním nastavení tiskárny snadno vytisknout.
U tisknutých snímků můžete nastavit velikost papíru, formát tisku, typ papíru,
kvalitu tisku, tisk data a tisk názvu souboru.
1. V režimu přehrávání připojte fotoaparát k
tiskárně. Stejně jako na obrázku vám displej
nabídne stejné ikony.
2. Stiskněte tlačítko
.
3. Po zvolení položky [ANO] bude obrázek
vytisknut.
TISK?
ANO
NE
1
Č.
1
2
■ Režim tisku
Můžete zvolit režim snadného tisku nebo uživatelského tisku.
: Režim uživatelského tisku
: Režim snadného tisku
3
4
5
6
7
〔62〕
Ikona
2
3
4
5
6
7
Popis
Nabídka
Výběr snímků pro tisk
1 SNÍMEK, VŠECHNY SNÍMKY
Nastavení velikosti papíru
pro tisk
Nastavení počtu snímků, které
budou vytisknuty na list papíru.
Nastavení kvality tiskového
papíru
Nastavení kvality obrázku, který
má být vytisknut.
Stanoví, zda bude tisknuto
datum.
Stanoví, zda bude tisknut název
souboru.
AUTO, POHLED, VIZITKA, 4x6,
L, 2L, Letter, A4, A3
AUTO, CELÝ, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
INDEX
AUTO, OBYČEJNÝ, FOTO, R.
FOTO
AUTO, NÁVRH, NORMÁLNÍ,
NEJLEPŠÍ
AUTO, VYPNUTO, ZAPNUTO
AUTO, VYPNUTO, ZAPNUTO
PictBridge
h Některé tiskárny nemusí podporovat všechny možnosti v nabídce. Pokud
nabídka není podporována, na LCD displeji nebude zobrazena.
h Nastavené hodnoty, které nebyly v automatickém nebo ručním režimu
změněny, jsou automaticky ponechány.
■ Resetovat
Obnoví původní stav uživatelem změněné konfigurace.
- V režimu uživatelského tisku stiskněte tlačítko
volby pro resetování.
■ Tisk snimkU (reIim uIivatelskeho tisku)
Snimky budou vytisknuty se zmunun˘m nastavenim tiskarny.
1. V režimu uživatelského tisku stiskněte tlačítko
volby Tisk.
h Po výběru snímku můžete použít tlačítko nabídky
Tisk.
TISK?
ANO
NE
2. Stiskněte volbu [Ano].
TISK?
ANO
NE
3. Objeví se obrazovka, která je znázorněna
na obrázku vpravo, a snímek bude vytisknut.
Chcete-li zrušit probíhající tisk, stiskněte tlačítko
BACK (Zpět).
PROBÍHÁ TISK
0001/0001
ZRUŠIT: BACK
〔63〕
Nabídka Nastavení
V tomto režimu můžete provést základní nastavení. Nabídku nastavení lze
použít ve všech režimech fotoaparátu s výjimkou režimu Záznam zvuku.
■ Položky označené symbolem
Záložka
nabídky
Hlavní
nabídka
Podnabídka
POPIS FUNKCE
SKRYTÝ
NAST.OSD
CELÝ
ZÁKLADNÍ
CELÝ
ZÁKLADNÍ
SKRYTÝ
-
AUTO
TMAVÝ
NORMÁLNÍ
JASNÝ
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
LOGO
UŽ.OBR.
-
VYPNUTO
POTICHU
STŘEDNĚ
HLASITĚ
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
ÚVODNÍ
ZVUK
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
ZVUK AF
VYPNUTO
ZAPNUTO
JAS LCD
ŠETŘIT LCD
ÚV.OBR.
HLASITOST
PÍPNUTÍ
ZVUK ZÁV.
Stránka
NAST.OSD
(Režim
záznamu)
(Režim
Přehrávání)
〔64〕
jsou výchozím nastavením. str. 66
str. 66
Záložka
nabídky
Hlavní
nabídka
Podnabídka
Stránka
str. 68
str. 69
str. 69
str. 69
SOUBOR
SÉRIE
RESET
AUTOPORTRÉT
VYPNUTO
ZAPNUTO
AF KON.
VYPNUTO
ZAPNUTO
NÁHLED
VYPNUTO
0,5, 1, 3 S
VYPNUTO
DATUM
DAT&ČAS
-
KOPIE NA
KARTU
NE
ANO
str. 70
VŠE VYMAZ
NE
ANO
FORMÁT
NE
ANO
str. 71
str. 71
TISK DATA
str. 66
ENGLISH
str. 66
DEUTSCH
str. 70
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
str. 67
str. 67
Language
DANSK
BAHASA
str. 67
POLSKI
str. 68
DAT&ČAS
Magyar
-
-
2008/01/01
RR/MM/DD
MM/DD/YY
DD/MM/RR
VYPNUTO
-
str. 68
str. 68
str. 72
str. 72
Nabídka Nastavení
Záložka
nabídky
Hlavní
nabídka
Podnabídka
Stránka
Dostupná města pro světový čas
LONDÝN
KAPVERDY
STŘ. ATLANTIK
BUENOS AIRES
NEWFOUNDLAND
CARACAS, LA PAZ
NEW YORK, MIAMI
CHICAGO, DALLAS
DAT&ČAS
HONOLULU, HAVAJ
SAMOA, MIDWAY
WELLINGTON,
AUCKLAND
OCHOTSK
GUAM, SYDNEY
DARWIN, ADELAIDE
SOUL, TOKYO
1.Po stisknutí
tlačítka MENU stiskněte
tlačítko v nabídce Nastavení fotoaparátu.
2. Jednotlivá tlačítka mají různé nabídky nastavení.
Stiskněte tlačítko nabídky F1-5
(
).
DENVER, PHOENIX LA, SAN FRANCISCO
ALJAŠKA
■ Použití nabídky
str. 72
CELÝ
NAST.OSD
ZÁKLADNÍ
NAST.OSD
AUTO
JAS LCD
VYPNUTO
ŠETŘIT LCD
VYPNUTO
ÚV.OBR.
Exit:BACK
BEIJING, HONG KONG BANKOK, JAKARTA
YANGON
ALMATY
KATMANDU
MUMBAY, NEW DELPHI
TAŠKENT
KÁBUL
ABU DHABI
TEHERÁN
MOSKVA
ATÉNY, HELSINKY
ŘÍM, PAŘÍŽ, BERLÍN
-
RESETOVAT
NE
ANO
VIDEO
VÝSTUP
NTSC
PAL
VYPÍNÁNÍ
VYPNUTO
1, 3, 5, 10 MINUT
str. 73
str.
73~74
str. 74
h Nabídky se mohou změnit bez předchozího upozornění.
〔65〕
Nabídka Nastavení (
)
Nastavení hlášení na displeji (OSD)
Jas LCD displeje
Můžete zjistit informace o expozici (režim záznamu) a zobrazeném snímku
(režim přehrávání).
Pomocí této funkce můžete upravit jas LCD displeje.
CELÝ 
ZÁKLADNÍ
NAST.OSD
CELÝ
NAST.OSD
NAST.OSD
ZÁKLADNÍ 
NAST.OSD
POPIS FUNKCE
JAS LCD
SKRYTÝ
ŠETŘIT LCD
JAS LCD
ŠETŘIT LCD
ÚV.OBR.
ÚV.OBR.
Exit:BACK
Exit:BACK
[Nabídka režimu Záznam]
[CELÝ] SKRYTÝ
AUTO
NAST.OSD
TMAVÝ
NAST.OSD
NORMÁLNÍ 
JASNÝ
JAS LCD
ŠETŘIT LCD
ÚV.OBR.
Exit:BACK
[Nabídka režimu Přehrávání]
: Po stisku chytrého tlačítka budou ikony zvětšeny a
zobrazí se informace na displeji (OSD).
[ZÁKLADNÍ] : Po stisku chytrého tlačítka budou ikony zvětšeny, ale
informace se na displeji (OSD) nezvětší.
[POPIS FUNKCE] : Je zobrazený popis funkce, který zajišťuje podrobné
informace o funkci.
[SKRYTÝ]
: Pokud se fotoaparát nepoužívá po dobu 3 sekund,
všechny informace na displeji (OSD) zmizí. Po stisknutí
nebo namáčknutí tlačítka spouště se na displeji zobrazí
dostupný počet snímků, expoziční čas, hodnota clony a
rámeček automatického zaostření. Informace OSD se
mohou zobrazit po použití tlačítek fotoaparátu s výjimkou
tlačítka spouště.
〔66〕
- Podnabídky : [AUTO], [TMAVÝ], [NORMÁLNÍ],
[JASNÝ]
- Je-li vybrána nabídka [AUTO], bude jas LCD
displeje nastavován automaticky podle podmínek
fotografování.
- V případě výběru nabídky [AUTO] v režimu
Přehrávání, jas LCD displeje bude trvale nastaven
jako v nabídce [NORMÁLNÍ].
Spořič LCD displeje
Pokud není fotoaparát používán po dobu 30
sekund, indikátor stavu a napájení se rozblikají a
LCD displej zhasne. (Funkci Šetřič obrazovky lze
použít pouze v režimu Záznam.)
VYPNUTO
NAST.OSD
ZAPNUTO
NAST.OSD
JAS LCD

ŠETŘIT LCD
ÚV.OBR.
Exit:BACK
Nabídka Nastavení (
)
Nabídka Nastavení (
)
Úvodní obrázek
Hlasitost zvuku
Kromě jiného si můžete vybrat snímek, který se na LCD displeji zobrazí při
zapnutí fotoaparátu.
Můžete nastavit hlasitosti úvodního zvuku, provozního zvuku a zvuku
závěrky.
- Úvodní obrázek : [VYPNUTO], [LOGO],
[UŽ.OBR]
- Jako úvodní obrázek použijte uložený snímek,
který vyberete v režimu přehrávání z nabídky
[Změnit velikost] pomocí volby [Úv. obr.].
- Úvodní snímek nebude vymazán funkcí
[VŠE VYMAZ] nebo [FORMÁTOVAT].
VYPNUTO
NAST.OSD
LOGO
NAST.OSD
UŽ.OBR.
JAS LCD
- Podnabídky : [VYPNUTO], [POTICHU],
[STŘEDNĚ], [HLASITĚ]
VYPNUTO 
PÍPNUTÍ
STŘEDNĚ
ZVUK ZÁV.
HLASITĚ
ÚVODNÍ ZVUK
ŠETŘIT LCD

HLASITOST
POTICHU
ZVUK AF
ÚV.OBR.
Exit:BACK
Exit:BACK
- Uživatelské snímky je možné vymazat volbou
[RESETOVAT].
Akustická signalizace provozu
Nastavíte-li hodnotu [ZAPNUTO], po zapnutí fotoaparátu budou aktivovány
různorodé zvuky indikující stisknutí tlačítek, které vám pomohou získat
přehled o stavu činnosti fotoaparátu.
- Podnabídky : [VYPNUTO], [ZVUK 1], [ZVUK 2],
[ZVUK 3]
- Nastavíte-li hodnotu [VYPNUTO], přehrávání
zvuků nebude aktivováno.
VYPNUTO 
HLASITOST
ZVUK 1
PÍPNUTÍ
ZVUK 2
ZVUK ZÁV.
ZVUK 3
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK AF
Exit:BACK
〔67〕
Nabídka Nastavení (
)
Nabídka Nastavení (
Zvuk závěrky
Název souboru
Můžete nastavit zvuk závěrky.
- Podnabídky : [VYPNUTO], [ZVUK 1], [ZVUK 2],
[ZVUK 3]
Tato funkce umožňuje uživateli nastavit formát pojmenovávání souborů.
VYPNUTO
HLASITOST
ZVUK 1
PÍPNUTÍ
ZVUK 2 
ZVUK 3
ZVUK ZÁV.
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK AF
Exit:BACK
Zvuk při zapnutí
Můžete nastavit uvítací zvuk, který bude přehrán po každém zapnutí
fotoaparátu.
- Podnabídky : [VYPNUTO], [ZVUK 1], [ZVUK 2],
[ZVUK 3]
VYPNUTO
HLASITOST
ZVUK 1
PÍPNUTÍ
ZVUK 2
ZVUK ZÁV.
ZVUK 3 
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK AF
Exit:BACK
Zvuk AF
Jestliže volbu zvuk automatického ostření zapnutý, ozve se tento zvuk při
namáčknutí spouště. Budete tak mít přehled o stavu činnosti fotoaparátu.
- Podnabídka [ZVUK AF] : [VYPNUTO], [ZAPNUTO]
VYPNUTO
HLASITOST
ZAPNUTO
PÍPNUTÍ
ZVUK ZÁV.
ÚVODNÍ ZVUK

ZVUK AF
Exit:BACK
〔68〕
)
[SÉRIE] : Číslování nových souborů pokračuje
SÉRIE
v předcházející sekvenci navzdory
RESET
použití nové paměťové karty,
formátování nebo vymazání všech
snímků.
[RESET] : Při nulování bude název příštího
souboru číslován od 0001 navzdory
formátování, vymazání všech snímků, nebo použití
nové paměťové karty.

SOUBOR
AUTOPORTRÉT
AF KON.
NÁHLED
TISK DATA
Exit:BACK
- Název prvního uloženého adresáře je 100SSCAM a první název souboru je
SDC10001.
- Názvy souborů jsou přiřazovány postupně od SDC10001  SDC10002  ~
 SDC19999.
- Číslo adresáře je přiřazováno postupně od 100 do 999 následujícím
způsobem:100SSCAM  101SSCAM  ~  999SSCAM.
- Maximální počet souborů ve složce je 9999.
- Soubory používané na paměťové kartě odpovídají formátu DCF (Design
rule Camera File systems).
Nabídka Nastavení (
)
Autoportrét
Náhled
Tato funkce automaticky detekuje umístění tváře a optimalizuje nastavení
fotoaparátu tak, aby vznikl skvělý autoportrét.
Pokud povolíte funkci Náhled ještě před expozicí snímku, můžete si
prohlédnout nově exponovaný snímek na LCD displeji po dobu, kterou
nastavíte ve volbě [Náhled]. Náhled je dostupný pouze pro snímky.
- Tuto funkci lze nastavit pomocí tlačítek
[VYPNUTO] a [ZAPNUTO].
VYPNUTO
SOUBOR
ZAPNUTO 
AUTOPORTRÉT
AF KON.
NÁHLED
TISK DATA
Exit:BACK
- Podnabídky
[VYPNUTO]
: Funkce Náhled není
aktivována.
[0,5 S, 1 S, 3 S] : Exponovaný snímek bude
na displeji zobrazený po
nastavenou dobu.
- V případě stisknutí tlačítka spouště při
zobrazeném náhledu bude funkce zrušena.
VYPNUTO
SOUBOR
0,5 S
AUTOPORTRÉT
1S
AF KON.
3S 
NÁHLED
TISK DATA
Exit:BACK
Pomocné světlo automatického ostření
Indikátor automatického zaostření můžete zapnout nebo vypnout.
- Podnabídky
[VYPNUTO] : Přisvětlovací zdroj automatického
ostření (AF) se v případě
nedostatečného osvětlení
nerozsvítí.
[ZAPNUTO] : Přisvětlovací zdroj automatického
ostření se v případě
nedostatečného osvětlení rozsvítí.
VYPNUTO
SOUBOR
ZAPNUTO
AUTOPORTRÉT

AF KON.
NÁHLED
TISK DATA
Exit:BACK
〔69〕
Nabídka Nastavení (
)
Nabídka Nastavení (
)
Tisk data pořízení snímku
Kopie na kartu
Tato funkce umožňuje do fotografie zahrnout datum a čas pořízení snímku.
Tato funkce umožňuje kopírovat soubory se snímky, videoklipy a
zvukovými záznamy na paměťovou kartu.
- Podnabídky
[VYPNUTO] : Datum a čas pořízení snímku
nebude na snímku vytisknuto.
[DATUM] : Na snímku bude uvedeno pouze
datum jeho pořízení.
[DAT&ČAS] : Na snímku bude uvedeno datum a
čas.
VYPNUTO
SOUBOR
DATUM
AUTOPORTRÉT
DAT&ČAS
AF KON.
NÁHLED

TISK DATA
Exit:BACK
h Datum a čas se na snímcích objevují vpravo dole.
hF
unkce tisku se použije pouze na snímky s výjimkou snímků pořízených v
režimu scény [TEXT].
h S ohledem na výrobce tiskárny a režim tisku nemusí být datum na snímku
vytisknuto správně.
〔70〕
[NE] : zruší "Kopírování na kartu".
[ANO] : Všechny snímky, videoklipy a soubory
zvukových záznamů uložené ve vnitřní
paměti budou po zobrazení zprávy
[Zpracování!] zkopírovány na paměťovou
kartu.
NE  KOPIE NA KARTU
ANO
VŠE VYMAZ
FORMÁT
Exit:BACK
● Pokud je tato položka nabídky zvolena bez vložené paměťové karty,
můžete sice možnost [KOPIE NA KARTU] zvolit, ale příkaz nebude
neproveden.
● Pokud není na paměťové kartě dostatek prostoru pro zkopírování
uložených snímků z vnitřní paměti (20 MB), příkaz [Kopie na k.]
zkopíruje pouze některé snímky a zobrazí zprávu [Paměť plná!]. Poté
se systém vrátí do režimu přehrávání. Ještě před vložením paměťové
karty do fotoaparátu se ujistěte, že jste z vnitřní paměti vymazali
nepotřebné soubory a uvolnili místo v paměti.
● Pokud přesouváte snímky uložené ve vnitřní paměti na paměťovou
kartu, budou na kartě vytvořena další čísla názvů souborů, aby
nedošlo k přepsání souborů se stejným názvem.
- Pokud je nastavena volba [Nulovat] v nastavení nabídky [Soubor]:
Názvy zkopírovaných souborů budou pokračovat od posledního
názvu uloženého souboru.
- Pokud je nastavena volba [Série] v nastavení nabídky [Soubor]:
názvy zkopírovaných souborů budou pokračovat v číslování od
posledního názvu exponovaného snímku. Po provedení funkce
[KOPIE NA KARTU] se na LCD displeji zobrazí poslední uložený
snímek z poslední kopírované složky.
Nabídka Nastavení (
)
Vymazat vše
Formátování paměti
Ze všech snímků uložených na paměťové kartě, budou vymazány
nechráněné snímky v podadresáři DCIM.
Tato funkce se používá k formátování paměti. Pokud na paměť spustíte
příkaz [Formátovat], všechny snímky (včetně chráněných snímků) budou
vymazány. Ujistěte se, že jste před spuštěním formátování paměti uložili
všechny důležité snímky do počítače.
[NE] : Zruší volbu mazání všech souborů.
[ANO] : Z
obrazí se potvrzovací okno. Stisknutím
chytrého tlačítka vyberete volbu [Ano].
Zobrazí se hlášení [Zpracování!]
a všechny nechráněné snímky v
podadresáři DCIM budou vymazány.
NE
ANO 
KOPIE NA KARTU
VŠE VYMAZ
FORMÁT
Exit:BACK
● Chráněné snímky nelze odstranit.
● Pokud se v paměti nenachází žádné chráněné snímky, všechny
snímky jsou vymazány a v režimu přehrání se zobrazí zpráva [NENÍ
SNÍMEK!].
- Podnabídky
[NE] : Paměť nebude formátována.
[ANO] : Zobrazí se potvrzovací okno. Stisknutím
chytrého tlačítka vyberte volbu [ANO].
Zobrazí se hlášení [ZPRACOVÁNÍ!] a
paměťová karta bude zformátována.
Jestliže spustíte formátování v režimu
přehrávání, zobrazí se hlášení
[Není snímek!].
NE
KOPIE NA KARTU
ANO
VŠE VYMAZ

FORMÁT
Exit:BACK
■ Funkci [FORMÁTOVAT] je třeba spustit při následujících stavech
paměťových karet:
- Nová nebo nezformátovaná paměťová karta.
-P
aměťová karta se souborem, který tento fotoaparát nedokáže rozpoznat
nebo se souborem, který byl vytvořený jiným digitálním fotoaparátem.
● Paměťovou kartu v tomto fotoaparátu je nutné vždy nejprve
zformátovat. Pokud vložíte kartu, která byla zformátována jinými
fotoaparáty, čtečkami karet nebo počítačem, zobrazí se chybové
hlášení [CHYBA KARTY!].
〔71〕
Nabídka Nastavení (
)
■ SVĚTOVÝ ČAS
Jazyk
Máte možnost volby jazykové verze hlášení na LCD displeji. I když vyjmete
z fotoaparátu baterii a opětovně ji vložíte, nastavení jazyka zůstane
zachováno.
- Podnabídka LANGUAGE (jazyk) :

English (angličtina), Korean (korejština), French
Magyar
(francouzština), German (němčina), Spanish
Čeština
Türkçe
(španělština), Italian (italština), S.Chinese (jedn.
čínština), T.Chinese (trad. čínština), Japanese
(japonština), Russian (ruština), Portuguese
(portugalština), Dutch (holandština), Danish
(dánština), Swedish (švédština), Finnish (finština),
Thai (thajština), Bahasa (malajština/indonéština),
Arabic (arabština), Polish (polština), Hungarian (maďarština),
Czech (čeština) a Turkish (turečtina)

Language
Trh&Saat
RR/MM/DD 
 2008/01/01 
Language
RR/MM/DD
DAT&ČAS
MM/DD/YY
RESETOVAT
DD/MM/RR
VIDEO VÝSTUP
VYPNUTO
VYPÍNÁNÍ
Exit:BACK
Exit:BACK
2.Jestliže vyberete pomocí chytrého tlačítka
položku [LONDÝN], přejdete na nastavení
světového času.
Language
DAT&ČAS
MM/DD/YY
RESETOVAT
DD/MM/RR
VIDEO VÝSTUP
VYPNUTO
VYPÍNÁNÍ
Exit:BACK
〔72〕
Güç Kapalı
Datum a čas, které se budou zobrazovat na uložených snímcích, můžete
změnit, a to včetně formátu data.
 2008/01/01
1. Stisknutím chytrého tlačítka vyberte nabídku
[2008/01/01] v oblasti [DATUM / ČAS].
Sıfırla
VideoÇkş
Nastavení data, času a formátu data
- Typ data : [RR/MM/DD], [MM/DD/RR],
[DD.MM.RR], [VYPNUTO]
Datum a čas vybrané v nabídce [Dat&čas] slouží jako datum a čas pro
aktuální umístění. Nastavení hodnoty [Světový čas] vám umožňuje při
cestování do zahraničí nastavit místní datum a čas na monitoru LCD.
3.Chcete-li zobrazit změněný letní čas, vyberte
ikonu (
) po pravé straně.
4.Pokud chcete vybrat město, vyberte
požadované město pomocí vodorovného
chytrého tlačítka.
LONDÝN

08 / 01 / 01 01 : 00


OK

LONDÝN
(GMT+09:00) 2008/01/01 09:05
VYBRAT:
DST :
 Další informace o dostupných městech naleznete na straně 65.
Nabídka Nastavení (
)
Inicializace
Volba typu videovýstupu
Tato funkce obnoví výchozí hodnoty všech nastavení fotoaparátu.
Nebudou však změněny hodnoty pro DATUM / ČAS, JAZYK a VIDEO VÝSTUP.
Výstupním signálem pro připojení fotoaparátu může být formát NTSC nebo
PAL.Volba závisí na druhu zařízení (monitor nebo TV atd.), ke kterému
bude fotoaparát připojený. Režim PAL podporuje pouze formát BDGHI.
- Podnabídky
[NE] : Výchozí hodnoty nastavení nebudou
obnoveny.
[ANO] : Zobrazí se potvrzovací okno.
Stisknutím chytrého tlačítka vyberete
volbu [Ano]. Všechny výchozí hodnoty
nastavení budou obnoveny.
NE
Language
ANO
DAT&ČAS

RESETOVAT
VIDEO VÝSTUP
VYPÍNÁNÍ
Exit:BACK
■ Připojení k externímu monitoru
V režimu ZÁZNAM / PŘEHRÁVÁNÍ můžete
uložené snímky a videoklipy zobrazit na externím
monitoru tak, že připojíte fotoaparát k externímu
monitoru pomocí AV kabelu. Pokud je fotoaparát
připojený k externímu monitoru, dojde k
automatickému vypnutí LCD displeje.
NTSC
Language
PAL
DAT&ČAS
RESETOVAT

VIDEO VÝSTUP
VYPÍNÁNÍ
Exit:BACK
Žlutý - video
Bílý - zvuk
〔73〕
Nabídka Nastavení (
)
- NTSC: USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Mexiko, atd.
- PAL : Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Německo, Velká
Británie, Nizozemí, Itálie, Kuvajt, Malajsie, Nový Zéland, Singapur,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Norsko, atd.
- Používáte-li jako externí monitor TV, musíte na televizním přijímači zvolit
externí nebo AV kanál.
- U externího monitoru se vyskytne digitální šum, který však není známkou
závady.
- Pokud se snímek nenachází uprostřed obrazovky, použijte ovládací prvky TV
pro vystředění.
- Je-li fotoaparát připojen k externímu monitoru, některé části snímku se
nemusí zobrazit.
- Je-li je fotoaparát připojen k externímu monitoru, bude nabídka viditelná na
externím monitoru a funkce nabídky budou totožné s funkcemi popsanými
pro LCD displej.
- Pokud je fotoaparát připojen k externímu monitoru, může dojít ke ztlumení
zvuku tlačítek.
〔74〕
Automatické vypnutí
Tato funkce vypíná fotoaparát po uplynutí nastavené doby a pomáhá tak
šetřit baterii.
- Podnabídky
[VYPNUTO] : Funkce [VYPÍNÁNÍ] nepracuje.
Language
VYPNUTO
[1 MINUTA, 3 MINUTY, 5 MINUT, 10 MINUT] :
DAT&ČAS
1 MINUTA
není-li fotoaparát používán, automaticky se vypne
RESETOVAT
3 MINUTY
VIDEO VÝSTUP
5 MINUT
po uplynutí nastaveného časového intervalu.
VYPÍNÁNÍ
10 MINUT 
- Nastavená hodnota automatického vypnutí bude
Exit:BACK
zachována i po výměně baterií.
- Nezapomeňte, že funkce automatického vypínání
nefunguje v případě, že je fotoaparát nastaven do režimu PC / Tiskárna,
prezentace, přehrávání zvuku, přehrávání videoklipu.
Důležitá upozornění
Dodržujte následující pokyny!
●T
ento přístroj obsahuje citlivé elektronické komponenty. Neskladujte jej
na následujících místech.
- Na místech vystavených výrazným změnám teploty a vlhkosti.
- Na místech vystavených prachu a nečistotám.
- Na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo za teplého
počasí ve vozidle.
- Na místech se silným magnetickým polem nebo místech vystavených
nadměrným vibracím.
- Na místech s výbušnými nebo hořlavými materiály.
●N
enechávejte fotoaparát na místech, kde by byl vystaven prachu,
chemikáliím (např. naftalínu nebo kuličkám proti molům), vysoké teplotě
nebo vlhkosti. Neplánujete-li fotoaparát delší dobu používat, uložte ho
spolu s křemičitým gelem do neprodyšně uzavřené krabice.
● Vniknutí písku do fotoaparátu může způsobit velké problémy.
- Používáte-li fotoaparát na pláži, na pobřežních dunách nebo na jiných
místech s velkým množstvím písku, dbejte, aby se do jeho vnitřních částí
nedostal písek.
- Nebudete-li se těmito radami řídit, fotoaparát nemusí správně fungovat nebo se
může trvale poškodit.
●M
anipulace s fotoaparátem
- Fotoaparát nikdy neupusťte, ani jej nevystavuje silným úderům nebo vibracím.
-L
CD displej chraňte před nárazy. Pokud fotoaparát nepoužíváte, uložte jej do
pouzdra.
- Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
- Tento fotoaparát není vodotěsný. Máte-li vlhké ruce, fotoaparát nepoužívejte,
protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Používáte-li fotoaparát na vlhkých místech, například na pláži nebo u
bazénu, dbejte, aby nepřišel do styku s vodou nebo pískem. V opačném
případě může dojít k trvalému poškození fotoaparátu.
●E
xtrémní teploty mohou způsobit problémy.
- Pokud je fotoaparát přenesen ze studeného do teplého a vlhkého prostředí,
na elektrických obvodech může kondenzovat voda. Pokud k tomu dojde,
vypněte fotoaparát a počkejte alespoň 1 hodinu, dokud se veškerá vlhkost
neodpaří. Vlhkost se může srážet i na paměťové kartě. V takovém případě
vypněte fotoaparát a paměťovou kartu vyjměte. Počkejte, dokud se vlhkost
neodpaří.
●V
arování týkající se objektivu
- Je-li objektiv vystaven přímému slunečnímu záření, může dojít ke změně
zbarvení a poškození obrazového snímače.
- Dbejte, aby optika objektivu nebyla znečištěna otisky prstů nebo cizími
předměty.
● Pokud
digitální fotoaparát delší dobu nepoužíváte, může dojít k
elektrickému výboji. Nehodláte-li delší dobu fotoaparát používat,
doporučujeme baterie a paměťovou kartu vyjmout.
● Je-li fotoaparát vystaven elektronickému rušení, automaticky se vypne,
aby nedošlo k poškození paměťové karty.
〔75〕
Důležitá upozornění
Varovná hlášení
●Ú
držba fotoaparátu
Na LCD displeji se může zobrazit několik různých varování
- K opatrnému vyčištění objektivu a LCD displeje použijte jemný štětec (lze
zakoupit v obchodě s fotografickými potřebami). Můžete také použít jemný
papír pro čištění objektivů namočený do speciálního čisticího přípravku.
Tělo fotoaparátu otřete měkkým hadříkem. Dbejte, aby fotoaparát nepřišel do
styku s rozpouštědly, například s benzolem, insekticidy, ředidly apod.
Kryt fotoaparátu se může poškodit a jeho funkce se může zhoršit.
Při hrubém zacházení může dojít k poškození LCD displeje. Hrubé
zacházení může poškodit LCD displej.
●P
řístroj se nepokoušejte rozebírat ani nijak upravovat.
● Za určitých podmínek může statická elektřina aktivovat blesk. Tento jev
fotoaparátu nijak neuškodí a nejedná se o závadu.
● Při odesílání a stahování snímků může být přenos dat ovlivněn statickou
elektřinou. V tomto případě odpojte a znovu připojte kabel USB a přenos
opakujte.
[CHYBA PAMĚTI!]
• Chyba paměťové karty
 Vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte.
 Vložte znovu paměťovou kartu.
 Vložte paměťovou kartu a zformátujte ji. str.71
[KARTA ZABLOKOVÁNA!]
• Karta je chráněna proti zápisu.
Paměťová karta typu SD/SDHC : Přepněte přepínač pro ochranu karty proti
zápisu směrem k horní části karty.
[NENÍ KARTA!]
• Paměťová karta není vložena.
Fotoaparát vypněte a vložte znovu paměťovou kartu.
Vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte.
[NENÍ SNÍMEK!]
● Před fotografováním důležitých událostí nebo výletů fotoaparát vždy
zkontrolujte.
- Vyfotografujte zkušební snímek a ujistěte se, že je fotoaparát funkční a že
máte nabitou náhradní baterii.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za nefunkčnost fotoaparátu.
• V paměti nejsou uloženy žádné snímky.
Exponujte snímky.
Vložte paměťovou kartu, na které jsou nějaké snímky uloženy.
[CHYBA SOUBORU!]
• Chyba souboru
Vymažte chybné soubory.
• Chyba paměťové karty
 Kontaktujte servisní středisko.
〔76〕
Varovná hlášení
Dříve než kontaktujete servisní středisko
[SLABÁ BATERIE!]
Zkontrolujte jednotlivé položky následujícího seznamu:
• Baterie není dostatečně nabitá.
Vložte plně nabitou baterii.
[NEDOSTATEK SVĚTLA!]
• Při fotografování za nedostatečného osvětlení.
Fotografujte s bleskem.
[DCF Full Error]
• Porušení formátu DCF
Zkopírujte snímky do počítače a zformátujte paměť.
Fotoaparát nelze zapnout
• Baterie není dostatečně nabitá.
Vložte plně nabitou baterii. (str. 15)
• Baterie není vložena správně s ohledem na polaritu.
Při vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyznačenou polaritu (+, -).
• Není vložena nabíjecí baterie
Vložte baterii a zapněte fotoaparát.
Během používání se fotoaparát vypne
• Baterie je zcela vybitá.
Vložte plně nabitou baterii.
• Fotoaparát se automaticky vypne.
Fotoaparát znovu zapněte.
Baterie se rychle vybíjejí
• Fotoaparát používáte v nízkých teplotách.
Uložte fotoaparát na teplém místě (např. v kabátu, bundě) a vyjměte jej,
pouze pokud chcete exponovat snímek.
〔77〕
Dříve než kontaktujete servisní středisko
Fotoaparát při stisknutí tlačítka spouště nefotografuje
Nepracuje blesk
• Nedostatek volné paměti.
Vymažte nepotřebné snímky.
• Paměťová karta nebyla zformátována.
Naformátujte paměťovou kartu. (str. 71)
• Paměťová karta je zaplněna.
Vložte novou paměťovou kartu.
• Karta je chráněna proti zápisu.
Viz hlášení [KARTA ZABLOKOVÁNA!]. (str. 76)
• Fotoaparát je vypnutý
Zapněte fotoaparát.
• Baterie je zcela vybitá.
Vložte plně nabitou baterii. (str. 15)
• Baterie není vložena správně s ohledem na polaritu.
Při vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyznačenou polaritu (+, -).
• Byl nastaven režim bez blesku.
Deaktivujte režim s vypnutým bleskem.
• Režim fotoaparátu nemůže použít blesk.
Viz pokyny k funkci BLESKU. (str. 32 ~ 33)
Fotoaparát náhle přestane za provozu fungovat
• Fotoaparát přestal pracovat z důvodu závady
Vyměňte nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapněte.
Snímky jsou nečitelné
• Snímek byl exponován bez nastavení vhodného makro režimu.
Vyberte vhodný režim makro a exponujte snímek znovu.
• Objekt je mimo dosah blesku.
Exponujte objekt v dosahu blesku.
• Objektiv je znečištěný nebo umazaný.
Vyčistěte objektiv.
〔78〕
Zobrazuje se nesprávné datum a čas
•D
atum a čas nebyl správně nastaven, nebo došlo k obnovení výchozích
nastavení.
Zadejte správné datum a čas.
Tlačítka fotoaparátu nereagují
• Porucha fotoaparátu
Vyměňte nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapněte.
Došlo k chybě karty v okamžiku, kdy byla paměťová karta ve fotoaparátu.
• Nesprávný formát paměťové karty
Znovu zformátujte paměťovou kartu.
Snímky nelze přehrát.
• Nesprávný název souboru (narušení formátu DCF)
Názvy souborů snímků neměňte.
Barva snímku se liší od původní scény
• Nesprávné nastavení vyvážení bílé barvy nebo efektu.
Vyberte vhodné nastavení vyvážení bílé barvy a efektu.
Dříve než kontaktujete servisní středisko
Technické údaje
Snímky jsou příliš světlé
Obrazový snímač - Typ : 1/2,33” CCD
- Efektivní počet pixelů : Cca 10,5 milionů pixelů
- Celkový počet pixelů : Cca 10,7 milionů pixelů
Objektiv
- Ohnisková vzdálenost : Objektiv Schneider f = 6,2 ~ 18,6 mm
(ekvivalent 35 mm film: 34 ~ 102 mm)
- Clonové číslo : F2,8 (W) ~ F5,2 (T)
- Digitální přiblížení : ∙ Režim Snímek : 1,0x ~ 5,0x
∙ Režim Přehrávání : 1,0x ~ 11,4x
(v závislosti na velikosti snímku)
LCD displej
- 2,5" barevný TFT LCD displej (230 000 pixelů)
Ostření
- Typ : Automatické ostření TTL (vícesegmentové, středové,
rozpoznání obličeje)
- Rozsah
• Příliš dlouhá expozice
 Vynulujte nastavení korekce expozice.
Na externím monitoru není obraz
• Externí monitor nebyl k fotoaparátu správně připojen.
 Zkontrolujte spojovací kabely.
• Na paměťové kartě nejsou uloženy správné soubory.
 Vložte paměťovou kartu, která obsahuje správné soubory.
V aplikaci Průzkumník se nezobrazí [Vyjímatelný disk].
• Kabel není správně připojen.
Zkontrolujte spojovací kabely.
• Fotoaparát je vypnutý.
Fotoaparát zapněte.
•O
perační systém není systém Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS
10.1 - 10.4. Počítač pravděpodobně nepodporuje rozhraní USB.
Instalujte do počítače systém Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac
OS 10.1 - 10.4, který podporuje USB.
• Ovladač fotoaparátu není nainstalován.
Nainstalujte [Ovladač paměťového zařízení USB].
Typ ostření
Normální
Spoušť
Expozice
Blesk
Široký (W)
Tele (T)
80 cm ~ nekonečno 80 cm ~ nekonečno
Makro
5 cm ~ 80 cm
50 cm ~ 80 cm
Automatické makro
5 cm ~ nekonečno
50 cm ~ nekonečno
- Rychlost : Auto : 1 ~ 1/1500 s
Ručně : 16 ~ 1/1500 s
Noc : 8 ~ 1/1500 s
Ohňostroj : 4 s
- Ovládání : Programová automatika
- Měření expozice : vícesegmentové, bodové, zdůraznění
středu, programové rozpoznání obličeje
- Korekce : ±2 EV (v krocích po 1/3 EV)
- Ekvivalent ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (velikost obrazu 3200 je nastavena na 3M)
- Režimy : Automatický, Automatický s redukcí jevu červených
očí, Vyrovnávací blesk, Pomalá synchronizace,
Vypnutý blesk, Redukce jevu červených očí
- Dosah : širokoúhlý : 0,5m ~ 4,5m, tele : 0,5m ~ 2,5m (ISO AUTO)
- Doba nabíjení : Asi 5 s
〔79〕
Technické údaje
Redukce otřesů
- Dual IS (OIS + DIS)
* OIS (Optická stabilizace obrazu), DIS (Digitální stabilizace obrazu)
Ostrost
- Měkká+, měkká, normální, výrazná, výrazná+
Efekt
- Efekt : ∙ Volba foto. stylu : Normální, Měkká, Výrazná,
Prales, Retro, Cool, Klid, Klasika
∙ Barevný efekt : Normální, Černobílý, Sépie,
Červený, Modrý, Zelený, Negativní
∙ Nast. obr. : Ostrost, Kontrast, Sytost
- Upravit : ∙ Úprava snímku : Změnit velikost, Otočit, Oříznout
∙ Barevný efekt : Normální, Černobílý, Sépie,
Červený, Modrý, Zelený,
Negativní
∙ Speciální barva : Barevný filtr, Přidat šum, Stíny, Elegantní
∙ Nast. obr. : Jas, Kontrast, Sytost, Redukce
červen. očí, ACB
Vyvážení bílé
barvy
- Automatické nastavení, denní světlo, zataženo, západ
slunce, zářivka_H a zářivka_L, žárovka, vlastní nastavení
Záznam zvuku
- Hlasový záznam (max. 10 hodin)
- Hlasová poznámka ke snímku (max. 10 sekund)
Tisk data pořízení snímku - Datum, Datum a čas, Vypnuto (uživatelská volba)
Záznam
〔80〕
- Snímek :
∙ Režimy : Auto, Program, ASR, Noc, Portrét, Scéna
∙ Scéna : Děti, Krajina, Detail, Text, Západ slunce, Svítání, Protisvětlo,
Ohňostroj, Pláž & sníh, Autoportrét, Jídlo, Kavárna
∙ Sekvenční : Jediný snímek, Sekvenční snímání, Rychlé
sekvenční, AEB
Záznam videoklipu : 7 až 20 snímků/s
∙ Samospoušť : 2 s, 10 s, dvojitá (10 s, 2 s), Pohybový časovač,
dálková (volitelná)
- Videoklip :
∙ S e zvukem nebo bez zvuku (doba záznamu: max. 4 GB nebo 6 hodin)
∙ Velikost : 640x480, 320x240
∙ Snímková frekvence : 30 sn./s, 15 sn./s
∙ 3x optické přiblížení a ztlumení zvuku při přiblížení
∙ Stabilizace videoklipu (Nastavitelné uživatelem)
∙ Úprava videoklipu (vestavěná) : pozastavení záznamu,
extrakce snímku, časový střih
Uložení
- Média : ∙ Interní paměť : Asi 20 MB
∙ Externí paměť (volitelná) :
SD (garantováno až 4 GB)
SDHC (garantováno až 8 GB)
MMC Plus (až 2 GB, 4 bit 20 MHz)
* Velikost interní paměti se může změnit bez
předchozího upozornění.
- Formát souborů : ∙ Snímek : JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
∙ Videoklip : AVI (MPEG-4)
∙ Zvuk : WAV
- Velikost snímku
3648x 3648x 3072x 3648x 2592x 2048x 1024x
2736 2432 2304 2056 1944 1536 768
- Kapacita (karta MMC 256 MB)
VELMI
JEMNÁ
JEMNÁ
49
55
68
64
93
143 419
94
105 129 122 173 255 617
NORMÁLNÍ 136 151 183 174 242 345 732
Technické údaje
* Tyto údaje jsou měřeny za standardních podmínek
daných společností Samsung a mohou se lišit v závislosti
na podmínkách expozice a nastavení fotoaparátu.
Prohlížení snímků - Typ : Jediný snímek, Miniaturní náhledy, Prezentace,
Videoklip
- Úpravy : Střih, Změna velikosti, Otočení, Efekt, Redukce
červených očí, Zachycení z videoklipu
Rozhraní
- Konektor digitálního výstupu : USB 2.0 (20 pinů)
- Zvuk : Mono
- Video výstup : NTSC, PAL (nastavitelné uživatelem)
- DC power input connector : 4.2V (20 pinů)
- Typ konektoru : 20pinový
Napájecí soustava - Nabíjecí baterie : SLB-1137D (1100 mAh)
- Adaptér : SAC-47, SUC-C3
* Přiložené baterie se mohou lišit podle země prodeje.
Rozměry
(Š x V x H)
- 94,5x59x18,8 mm
Hmotnost
- Asi 133g (bez baterií a paměťové karty)
Provozní teplota
- 0 ~ 40°C
Provozní vlhkost
- 5 ~ 85%
Software
- Samsung Master, Adobe Reader
Poznámky k softwaru
Před použitím si důkladně přečtěte tyto informace.
•P
řiložený software obsahuje ovladač fotoaparátu a nástroj na úpravu fotografií
v systému Windows.
•Z
a žádných okolností není povoleno kopírování softwaru nebo návodu k
obsluze, ať již celého nebo jen jeho částí.
•A
utorská práva k softwaru jsou licencována pouze k použití s fotoaparátem.
•V
případě nepříjemné výrobní vady vám fotoaparát opravíme nebo vyměníme.
Neneseme zodpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím.
•Z
áruka společnosti Samsung se nevztahuje na použití fotoaparátu spolu s
vlastnoručně skládanými počítači nebo počítači s operačním systémem, který
výrobek nepodporuje.
•P
řed přečtením této příručky byste měli mít základní znalosti o počítačích a
operačních systémech (OS).
 V technických údajích může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.
 Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
〔81〕
Požadavky na systém
Windows
O softwaru
Macintosh
Po vložení disku CD-ROM, jež je součástí balení tohoto fotoaparátu, do
mechaniky CD-ROM by se mělo automaticky zobrazit následující okno.
PC s procesorem Pentium II 450 MHz
a vyšším (doporuèujeme Pentium
Power Mac G3 a vyšší
800 MHz)
Před připojením fotoaparátu k počítači musíte
nejdříve nainstalovat ovladač fotoaparátu.
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
Mac OS 10.1 - 10.4
O
brazovky uveden v t to př ručce jsou zalo
eny na anglick verzi syst mu Windows.
Minimálnì 128MB pamìti RAM
(doporučujeme 512MB)
200MB volného místa na pevném
disku (doporučujeme 1GB)
Minimálnì 64MB pamìti RAM
(doporučujeme 256MB)
110 MB volného místa na pevném
disku
Port USB
Port USB
Mechanika CD-ROM
Mechanika CD-ROM
1024x768 pixelů, monitor s 16bitovou
hloubkou barev (doporučujeme 24
bitů)
Microsoft DirectX 9.0 nebo vyšší
■ Ovladač fotoaparátu : umožňuje přenos snímků mezi fotoaparátem a
počítačem.
Tento fotoaparát používá ovladač paměti USB jako ovladač fotoaparátu.
Můžete použít fotoaparát jako čtečku USB karet. Po instalaci ovladače a
připojení fotoaparátu k počítači vyhledejte v aplikaci [Průzkumník Windows]
nebo [Tento počítač] volbu [Vyjímatelný disk]. Ovladač velkokapacitního
zařízení USB je určen pouze pro systém Windows. Ovladač USB pro MAC
není součástí CD s aplikacemi. Můžete použít fotoaparát s Mac OS 10.1 10.4.
■ Kodek XviD : Umožňuje na počítači přehrávat videoklipy (MPEG-4)
zaznamenané tímto fotoaparátem.
Chcete-li v počítači přehrávat videoklipy zaznamenané tímto fotoaparátem,
nainstalujte kodek XviD. Pokud videoklip tohoto fotoaparátu nelze přehrát,
nainstalujte tento kodek. Software je určen pouze pro systém Windows.
〔82〕
O softwaru
Instalace ovladače a aplikace
■ Samsung Master : multimediální softwarové řešení "vše v jednom".
Chcete-li používat fotoaparát spolu s počítačem, musíte nejdříve nainstalovat
aplikační software.Poté můžete snímky exponované fotoaparátem ukládat do
počítače a upravovat pomocí editačního programu.
Pomocí tohoto softwaru můžete stahovat, prohlížet, upravovat a ukládat své
digitální fotografie a soubory videoklipů. Software je určen pouze pro systém
Windows.
■ Navštivte na Internetu webové stránky společnosti Samsung.
http://www.samsungcamera.com : Angličtina
http://www.samsungcamera.co.kr : Korejština
● Před instalací ovladače zkontrolujte systémové požadavky.
●C
hcete-li přehrávat v počítači přehrávat videoklipy zachycené tímto
fotoaparátem, musíte nainstalovat program DirectX 9.0.
● V závislosti na výkonu počítače může automatické spuštění
instalačního programu trvat 5 -10 sekund. Pokud se okno nezobrazí,
spusťte aplikaci [Průzkumník Windows] a z disku CD-ROM vyberte
soubor [Installer.exe].
● Návod k obsluze ve formátu PDF naleznete na dodaném disku CD
s programy. Soubory PDF najděte pomocí aplikace Průzkumník
Windows. Před otevřením souborů PDF, musíte nainstalovat aplikaci
Adobe Reader, kterou naleznete na disku CD s programy.
● Chcete-li aplikaci Adobe Reader 6.0.1 správně nainstalovat, musíte
mít nainstalovánu aplikaci Internet Explorer 5.01 nebo novější.
Aktuální verzi prohlížeče Internet Explorer naleznete na stránkách
"www.microsoft.com".
1. Zobrazí se rámeček pro automatické
spuštění.Klepněte na nabídku [Samsung
Digital Camera Installer] v rámečku pro
automatické spuštění.
2. Klepnutím na tlačítko Install (Instalovat) na monitoru nainstalujete ovladač
fotoaparátu a rozhraní DirectX. Máte-li v počítači nainstalovanou nejnovější
verzi rozhraní DirectX, nemusíte je již instalovat.
〔83〕
Instalace ovladače a aplikace
3. Chcete-li v počítači přehrávat videoklipy zaznamenané tímto fotoaparátem,
nainstalujte kodek XviD.
 Kodek XviD je distribuován podle podmínek a ustanovení licenční smlouvy
GNU General Public License a každý jej může kopírovat, modifikovat a
distribuovat zcela zdarma, ale BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I
PŘENESENÉ, VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODEJE NEBO VHODNOSTI POUŽITÍ
PRO DANÝ ÚČEL; to však pouze za předpokladu, že vždy při jeho
distribuci nebo modifikaci dodržujete licenci GNU General Public License.
Další informace naleznete v dokumentech GNU General Publice License
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
〔84〕
4. Program Samsung Master nainstalujte podle vyobrazených pokynù.
Instalace ovladače a aplikace
Spuštění režimu počítače
5. Po restartování počítače připojte
fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB.
•V
tomto režimu můžete prostřednictvím kabelu USB stahovat uložené snímky
6. Zapněte fotoaparát. Objeví se okno
[Průvodce nově nalezeným hardwarem] a
počítač fotoaparát rozpozná.
 Máte-li nainstalován systém Windows
XP/Vista, otevře se program pro prohlížení
obrázků. Jestliže se po spuštění aplikace
Samsung Master otevře okno pro
stahování Samsung Master, byl ovladač
fotoaparátu správně nainstalován.
do počítače.
•V
režimu počítače je LCD displej vždy vypnutý.
■ Připojení fotoaparátu k počítači
1. Fotoaparát připojte k počítači pomocí kabelu
USB.
2. Pomocí chytrého tlačítka vyberte nabídku [USB][POČÍTAČ].
USB
POČÍTAČ
TISKÁRNA
● J estliže jste nainstalovali ovladač fotoaparátu, nemusí se hlášení
[Průvodce nově rozpoznaným hardwarem] zobrazit.
● V systému Windows 98SE se otevře dialogové okno průvodce
instalací nového hardwaru a uživatel může být požádán o výběr
souboru ovladače. V tomto případě vyberte "USB ovladač", který je
uložen na dodaném disku CD.
〔85〕
Spuštění režimu počítače
Použití vyjímatelného disku
■ Připojení fotoaparátu k počítači
■ Stahování uložených snímků
Snímky uložené v paměti fotoaparátu můžete stáhnout na pevný disk počítače
a vytisknout je, nebo použít software pro úpravu a snímky nejdříve upravit.
1. Fotoaparát připojte k počítači pomocí kabelu
USB.
2. Na ploše počítače klepněte na ikonu [Tento
počítač] a poklepejte na volbu [Vyjímatelný
disk  DCIM  100SSCAM].
Obrazové soubory se pak zobrazí.
 Pokud jste ve kroku 2 zvolili během připojení fotoaparátu k počítači možnost
[Tiskárna], uvidíte hlášení [Připojování tiskárny] a připojení nebude
navázáno. V tomto případě odpojte kabel USB a poté postupujte dále stejně
od kroku 1.
3. Vyberte snímek a stiskněte pravé tlačítko myši.
■ Odpojení fotoaparátu od počítače : Podrobnosti jsou uvedeny na str. 88
(Odebrání vymìnitelného disku).
● Před použitím kabelů nebo síťového adaptéru zkontrolujte správné
zapojení a nezapojujte je silou. Může dojít k poškození kabelu nebo
fotoaparátu.
〔86〕
4. Zobrazí se místní nabídka. Klepněte na nabídku [Vyjmout] nebo
[Kopírovat]. - [Vyjmout] : vyjme zvolené soubory.
- [Kopírovat] : kopíruje zvolené soubory.
Použití vyjímatelného disku
5. Klepněte na složku, do které chcete vložit soubor.
6. Po stisknutí pravého tlačítka myši se otevře
místní nabídka. Klepněte na položku [Vložit].
● Doporučujeme prohlížet snímky až po jejich přenesení do počítače.
Otevírání snímků přímo z vyměnitelného disku může způsobit
neočekávanou ztrátu spojení s počítačem.
● Pokud zkopírujete na vyjímatelný disk soubor, který nebyl vytvořen
tímto fotoaparátem, zobrazí se v režimu PŘEHRÁVÁNÍ na LCD
displeji chybové hlášení [Chyba souboru!] a v režimu Náhled nebude
zobrazen žádný snímek.
7. Snímek bude přenesen z fotoaparátu do
počítače.
- Díky aplikaci [Samsung Master] si můžete nejen prohlížet snímky uložené
v paměti přímo na obrazovce počítače, ale můžete je také kopírovat a
přesouvat.
〔87〕
Odebrání vyměnitelného disku
■ Windows 98SE
1. Zkontrolujte, zda neprobíhá přenos souboru mezi počítačem a
fotoaparátem. Pokud bliká indikátor stavu fotoaparátu, počkejte, dokud
nepřestane blikat a nezačne trvale svítit.
2. Odpojte kabel rozhraní USB.
■ Windows 2000/ME/XP/Vista
(Vyobrazení se mohou lišit podle použitého operačního systému
Windows.)
1. Zkontrolujte, zda neprobíhá přenos souboru mezi počítačem a
fotoaparátem. Pokud bliká indikátor stavu fotoaparátu, počkejte, dokud
nepřestane blikat a nezačne trvale svítit.
2. V liště spuštěných úloh poklepejte na ikonu
[Bezpečně odebrat hardware].
[Poklepejte!]
3. Otevře se okno [Bezpečně odebrat hardware].
Vyberte možnost [Velkokapacitní paměťové
zařízení USB] a klepněte na tlačítko [Ukončit].
4. Otevře se okno [Ukončit činnost hardwarového
zařízení]. Vyberte možnost [Velkokapacitní
paměťové zařízení USB] a klepněte na tlačítko
[OK].
〔88〕
5. Otevře se okno [Safe to Remove Hardware]
(Nyní lze hardware bezpečně odebrat).
Klepněte na tlačítko [OK].
6. Otevře se okno [Bezpečně odebrat hardware].
Klepněte na tlačítko [Zavřít] a vyjímatelný disk
bude možné bezpečně odpojit.
7. Odpojte kabel rozhraní USB.
Nastavení ovladače USB pro počítače Macintosh
Odebrání ovladače USB v systému Windows 98SE
1. Ovladač USB pro systém MAC není součástí softwaru na disku CD, neboť
operační systém MAC podporuje ovladač fotoaparátu.
2. Zkontrolujte verzi MAC OS během spouštění. Tento fotoaparát je
kompatibilní s MAC OS 10.1 ~ 10.4.
3. Připojte fotoaparát k počítači Macintosh a zapněte jej.
4. Po připojení fotoaparátu k počítači MAC se na ploše zobrazí nová ikona.
Chcete-li odebrat ovladač USB, postupujte následovně.
1. Fotoaparát připojte k počítači pomocí kabelu USB a zapněte je.
2. Klepněte na ikonu [Tento počítač] a vyhledejte Vyjímatelný disk.
3. Pomocí Správce zařízení odeberte zařízení [Samsung Digital Camera].
Použití ovladače USB pro počítače Macintosh
1. Na ploše poklepejte na novou ikonu, zobrazí se složka v paměti.
2. Vyberte soubor snímku a zkopírujte nebo přesuňte jej do počítače MAC.
4. Odpojte kabel rozhraní USB.
5. P
omocí funkce Přidat nebo odebrat programy odeberte zařízení [Samsung
USB Driver].
● Operační systém MAC OS 10.1 a vyšší :
Nejdříve dokončete přenos z počítače do fotoaparátu a poté odpojte
vyjímatelný disk pomocí příkazu Odpojit.
6. Odebrání je dokončeno.
〔89〕
Samsung Master
Pomocí tohoto softwaru můžete stahovat, prohlížet, upravovat a ukládat
fotografie i videoklipy. Software je určen pouze pro systém Windows.
Chcete-li program spustit, klepněte na položky [Start  Všechny programy
 Samsung  Samsung Master  Samsung Master].
■S
tažení snímků
1. Připojte fotoaparát k počítači.
2. Po připojení fotoaparátu k počítači se zobrazí
se dialogové okno pro uložení snímků do
počítače.
- Vyfotografované snímky uložíte stiskem
tlačítka [Select All] (Vybrat vše).
- V okně vyberte požadovanou složku a
stiskněte tlačítko [Select All] (Vybrat vše).
Můžete uložit pořízené snímky i vybrané
složky.
- Klepnete-li na tlačítko [Cancel] (Storno),
ukládání bude zrušeno.
3. Klepněte na tlačítko [Next >] (Další).
〔90〕
4. Vyberte cílové umístění souborů a vytvořte
složku, do které uložíte stažené snímky i
složky.
- Názvy složek můžete vytvořit v pořadí
podle data a snímky budou staženy z
fotoaparátu.
- Název složky, do které budou snímky
staženy, je libovolný.
- Po volbě složky, která již byla vytvořena,
budou snímky staženy.
5. Klepněte na tlačítko [Next >] (Další).
6. Zobrazí se okno, které vidíte vpravo.
Cílové umístění zvolené složky bude
zobrazeno v horní části okna.
Klepněte na tlačítko [Start] pro stažení
obrázků.
7. Stažené obrázky se zobrazí.
Samsung Master
Prohlížeč snímků : Umožňuje prohlížení uložených snímků.

Úprava snímku : Umožňuje upravovat snímky.










- Funkce prohlížeče snímků jsou popsány níže.
 Lišta nabídek : Zde můžete vybírat jednotlivé nabídky.
File (Soubor), Edit (Úpravy), View (Zobrazit), Tools
(Nástroje), Change functions (Změna funkcí), Auto download
(Automatické stažení), Help (Nápověda) apod.
 Okno pro volbu snímku : V tomto okně můžete vybrat požadované snímky.
 Nabídka pro výběr typu média : v této nabídce můžete zvolit funkce určené
pro prohlížení a úpravu snímků nebo
videoklipu.
Okno náhledu : zde můžete prohlížet náhled snímku nebo videoklipu a
kontrolovat informace o multimédiích.
Lišta zvětšení/zmenšení : Zde můžete změnit velikost náhledu.
 Okno zobrazení složky : zde naleznete umístění složky zvoleného snímku.
 Okno zobrazení snímku : zde jsou zobrazeny snímky ze zvolené složky.
h Další informace naleznete v nabídce [Help] (Nápověda) programu Samsung Master.
- Funkce úpravy snímků jsou popsány níže.
Nabídka Edit (Úpravy) : Můžete vybírat z následujících nabídek.
[Tools] : zvolený snímek můžete oříznout a upravit jeho velikost.
Podrobnosti naleznete v nabídce [Help] (Nápověda).
[Adjust] : Umožňuje nastavení kvality snímku. Podrobnosti naleznete v
nabídce [Help] (Nápověda).
[Retouch]: Snímek můžete změnit nebo obohatit o efekty. Podrobnosti
naleznete v nabídce [Nápověda].
 Nástroje kreslení : Nástroje pro úpravu snímku.
 Okno zobrazení snímku : V tomto okně je zobrazen vybraný snímek.
 Okno náhledu : Umožňuje zkontrolovat náhled změněného snímku.
h Fotografii upravenou pomocí aplikace Samsung Master není možné zobrazit
ve fotoaparátu.
h Další informace naleznete v nabídce [Help] [Nápověda] programu Samsung Master.
〔91〕
Samsung Master
Otázky a odpovědi
Úprava videoklipu : Z videoklipu můžete získat fotografii, vytvořit další
videoklip, přidat ke klipu komentář nebo hudbu.
■V
případě nefungujícího připojení pomocí rozhraní USB si přečtěte
následující kapitolu.

Případ 1 Kabel USB není připojen, nebo se nejedná o dodávaný kabel USB.
 Připojte správný kabel USB.
Případ 2Počítač nemůže rozpoznat fotoaparát. Někdy je fotoaparát ve
Správci zařízení zobrazen jako [Neznámé zařízení].
Nainstalujte správně ovladač fotoaparátu. Vypněte fotoaparát,
odpojte kabel USB, znovu jej připojte a zapněte fotoaparát.

Případ 3Během přenosu souborů došlo k neočekávané chybě.
Fotoaparát vypněte a znovu zapněte. Opakujte přenos souboru.
- Následuje popis funkcí pro úpravy videoklipů.
Nabídka Edit (Úpravy) : Můžete vybírat z následujících nabídek.
[Add Media] : K videoklipu můžete přidat další mediální prvky.
[Edit Clip] : umožňuje změnit jas, kontrast, barvu a sytost.
[Effects] : Umožňuje přidat efekt.
[Set Text] : Slouží ke vložení textu.
[Narrate] : Zde můžete přidat mluvený komentář.
[Produce] : Uložení upraveného multimediálního souboru pod novým
názvem. Soubory můžete ukládat ve formátu AVI, Windows
media (wmv) a Windows media (asf).
 Okno zobrazení rámečku : Do tohoto okna můžete vložit multimédia.
h Některé videoklipy, které byly komprimovány kodekem nekompatibilním s
aplikací Samsung Master, není možné v aplikaci Samsung Master přehrávat.
h Další informace naleznete v nabídce [Help] (Nápověda) programu Samsung Master.
〔92〕
Případ 4 Pokud používáte rozbočovač USB.
Není-li rozbočovač kompatibilní s počítačem, problém může
nastat během připojování fotoaparátu k počítači prostřednictvím
rozbočovače USB. Je-li to možné, připojte fotoaparát k počítači
přímo.
Případ 5 Jsou k počítači připojeny také jiné USB kabely?
Fotoaparát nemusí správně fungovat, pokud je současně k
počítači připojen i jiný kabel USB. V tomto případě odpojte ostatní
kabely a do počítače připojte pouze kabel USB fotoaparátu.
Otázky a odpovědi
Případ 6Když spustíte Správce zařízení (klepnutím na položky Start 
(Nastavení)  Ovládací panely  (Výkon a údržba)  Systém 
(Hardware)  Správce zařízení), objeví se zde položky "Neznámé
zařízení" nebo "Jiné zařízení" se žlutým otazníkem (?) nebo
vykřičníkem (!).
Pravým tlačítkem myši klepněte na otazník (?) nebo vykřičník
(!) a vyberte "Odinstalovat". Restartujte počítač a znovu připojte
fotoaparát. U systému Windows 98 také odinstalujte ovladač
fotoaparátu, restartujte počítač a znovu ovladač fotoaparátu
nainstalujte.
Případ 7Při použití některých antivirových programů (Norton Anti Virus, V3,
apod.) nemusí počítač rozpoznat fotoaparát jako vyměnitelný disk.
Zastavte činnost antivirových programů a připojte fotoaparát
k počítači. Podrobnosti naleznete v pokynech k antivirovým
programům, kde jsou uvedeny informace o tom, jak dočasně
zastavit jejich činnost.
●Není-li nainstalován kodek pro přehrávání videoklipu, nebo není-li
kompatibilní.
 Nainstalujte kodek podle následujících pokynů.
[Instalace kodeku v systému Windows]
1. Instalace kodeku XviD
1) Vložte do počítače disk CD dodávaný s fotoaparátem.
2) Spusťte aplikaci Průzkumník Windows a vyberte složku [Mechanika CDROM:\XviD] a klepněte na soubor XviD-1.1.2-01112006.exe.
h Kodek XviD je distribuován pod licencí GNU General Public License
a každý jej může distribuovat, kopírovat a modifikovat. Tato licence se
vztahuje na jakýkoliv program nebo jiné dílo, které obsahuje sdělení
od držitele autorských práv, ve kterém se sděluje, že může být šířen na
základě této všeobecné veřejné licence. Další informace naleznete v
dokumentech licence (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
Případ 8Fotoaparát je připojen k USB portu počítače, který je umístěn v
přední části počítače.
Je-li fotoaparát připojen k čelnímu portu USB, nemusí jej počítač
správně rozpoznat. Připojte fotoaparát k portu USB umístěnému
na zadní straně počítače.
● Nelze-li v počítači přehrát videoklip
h Pokud videoklip pořízený fotoaparátem na počítači nelze přehrát, příčina
většinou tkví v kodeku instalovaném v počítači.
〔93〕
Otázky a odpovědi
[Instalace kodeku pro systém Mac OS]
1) Kodek můžete stáhnout z webové adresy. (http://www.divx.com/divx/mac)
2) K
lepněte na nabídku [Free Download] v pravé horní části okna. Poté se
zobrazí okno stahování.
3) Zkontrolujte verzi systému Mac OS, klepnutím na tlačítko [Download]
(Stáhnout) stáhněte soubor a uložte jej do požadované složky.
4) Spusťte stažený soubor a kodek potřebný k přehrávání videoklipů bude
nainstalován.
h Pokud nelze videoklip přehrát v systému Macintosh OS, použijte přehrávač
médií podporující kodek Xvid (např.: Mplayer).
● Není instalován DirectX 9.0 nebo novější verze
 Nainstalujte verzi DirectX 9.0 nebo novější.
1) Do počítače vložte disk CD, který je součástí balení.
2) S
pusťte aplikaci Průzkumník systému Windows, vyberte složku [Jednotka
CD-ROM:\USB Driver\DirectX 9.0] a klepněte na soubor DXSETUP.exe.
Bude nainstalováno rozhraní DirectX. Rozhraní DirectX také můžete
stáhnout z webové adresy http://www.microsoft.com/directx.
● Přestane-li počítač se spuštěným systémem Windows 98SE reagovat při
opakovaném připojování fotoaparátu
 Je-li počítač se systémem Windows 98SE spuštěn delší dobu a fotoaparát
je opakovaně připojován, nemusí počítač fotoaparát rozpoznat. V tomto
případě počítač restartujte.
● Počítač připojený k fotoaparátu přestane reagovat při spouštění systému
Windows.
 V tomto případě odpojte fotoaparát od počítače a systém Windows se
spustí. Pokud se problém opakuje, vypněte podporu Legacy USB Support
a znovu počítač restartujte. Nastavení podpory Legacy USB Support
naleznete v nabídce systému BIOS počítače. (Nabídka systému BIOS se
u různých výrobců počítačů liší a v některých případech položku Legacy
USB Support nemusí obsahovat.) Nemůžete-li toto nastavení změnit sami,
kontaktujte dodavatele počítače nebo systému BIOS.
● N
ení-li možné videoklip vymazat, nebo není-li možné odpojit vyjímatelný
disk nebo zobrazí-li se během přenosu souborů chybové hlášení.
 Tyto problémy se mohou příležitostně vyskytnout, jestliže jste nainstalovali
pouze aplikaci Samsung Master.
- Ukončete aplikaci Digimax Master klepnutím na ikonu Digimax Master,
kterou naleznete v hlavním panelu.
- Nainstalujte aplikační programy, jež jsou součástí disku CD s programy.
〔94〕
Správná likvidace tohoto výrobku
Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazené elektrické a
elektronické zařízení)
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích
se systémem sběru separovaného odpadu) Tento symbol uvedený na
výrobku nebo v dokumentaci označuje, že tento výrobek nesmí být
po skončení životnosti likvidován spolu s běžným domovním odpadem.
Chcete-li zabránit nebezpečnému působení na životní prostředí nebo na lidské
zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte toto zařízení od
jiných typů odpadů a odevzdejte je k recyklaci.
Podpoříte tím dlouhodobě udržitelné využívání materiálních zdrojů. Uživatelé
v domácnostech se musí obrátit na prodejce, u kterého výrobek zakoupili,
nebo na místní úřady, které jim poskytnou informace o místě a způsobu
manipulace s tímto výrobkem, který je šetrný vůči životnímu prostředí.
Firemní uživatelé se musí obrátit na svého dodavatele a ověřit si podmínky
uvedené v kupní smlouvě.
Tento výrobek nesmí být při likvidaci smíšen s jiným podnikovým odpadem.
Společnost Samsung Techwin na všech úrovních pečuje
o životní prostředí a podniká množství kroků pro to, aby
přinášela zákazníkům výrobky co nejšetrnější k životnímu
prostředí. Známka Eco representuje cíl divize Samsung
Techwin vytvářet produkty šetrné k životnímu prostředí
a označuje, že produkt splňuje směrnice RoHS platné v
Evropské Unii.
〔95〕
MEMO
〔96〕
MEMO
〔97〕
MEMO
〔98〕
Informace naleznete v záručních podmínkách nebo navštivte naši webovou
stránku http://www.samsungcamera.com/, kde získáte informace ohledně
poprodejního servisu a dotazů.
Download PDF

advertising