Samsung | SAMSUNG WB600 | Samsung WB600 Uživatelská přiručka

Tento návod k použití obsahuje podrobné
instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si
jej, prosíme, pozorně.
Ä Klepněte na téma
Náhled
Obsah
User Manual
WB600/WB610
Základní funkce
Rozšířené funkce
Možnosti snímání
Přehrávání/Úpravy
Přílohy
Rejstřík
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje, zabráníte vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát
co nejlépe.
Chraňte zrak objektu
Varování—situace, kdy může dojít ke zranění vás či
dalších osob
Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí či zvířat.
Použití blesku v blízkosti očí uživatele či objektu fotoaparátu
může způsobit dočasné nebo trvalé poškození zraku.
Pozor—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu
či dalších zařízení
Sakumulátory a nabíječkou zacházejte správně
Poznámka—poznámky, tipy k použití nebo další
informace
● Používejte pouze baterie a nabíječky schválené společností
Samsung. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou
způsobit zranění nebo poškodit fotoaparát.
● Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci starých
baterií postupujte podle místních předpisů.
● Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů
tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a topidla. Baterie
mohou při zahřátí vybuchnout.
Bezpečnostní varování
Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo
výbušných plynů či kapalin
Potlačení rušení kardiostimulátorů
Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani
chemikálií. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny,
plyny či výbušniny ve stejném prostoru s fotoaparátem a jeho
příslušenstvím.
Zachovejte minimální vzdálenost 15 cm mezi fotoaparátem
a kardiostimulátorem, zabráníte případnému rušení;
doporučení výrobce a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless
Technology Research. Pokud máte důvod se domnívat,
že fotoaparát ruší činnost kardiostimulátoru nebo jiného
lékařského přístroje, vypněte ihned fotoaparát a obraťte se na
výrobce rušeného zařízení.
Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat
Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah
malých dětí a zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí
malých částí. Pohyblivé díly a příslušenství mohou znamenat
fyzické ohrožení.
1
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Chraňte před poškozením baterie, nabíječku a
paměťové karty
Bezpečnostní upozornění
● Nevystavujte baterie ani paměťové karty nízkým ani
vysokým teplotám (pod 0 °C nebo přes 40 °C).
Extrémní teploty snižují kapacitu akumulátorů a mohou
způsobit nefunkčnost paměťových karet.
● Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou
způsobit zkrat + a – kontaktu akumulátoru, což vede k
dočasnému nebo trvalému poškození akumulátoru.
● Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami,
špínou a cizími předměty a látkami. Pokud dojde k jejich
znečistění, očistěte kartu měkkým hadříkem před vložením
do fotoaparátu.
● Nedovolte, aby se do styku se slotem pro paměťovou kartu
dostali tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by to zapříčinit
selhání fotoaparátu.
● Při vkládání a vyjímání karty fotoaparát vypněte.
● Karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
● Nepoužívejte karty zformátované v jiných přístrojích nebo v
počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.
● Nepoužívejte poškozené nabíječky, baterie ani karty.
Fotoaparát noste opatrně a dávejte na něj pozor
● Fotoaparát nenamáčejte a nenechte zvlhnout – kapaliny mohou
způsobit vážné poškození. Nesahejte na přístroj mokrýma
rukama. Poškození přístroje kapalinou vede ke ztrátě záruky.
● Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým
teplotám po delší dobu. Delší vystavení fotoaparátu
slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám vede k
poškození vnitřních součástí fotoaparátu.
● Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých,
znečistěných nebo nedostatečně větraných, hrozí
poškození pohyblivých dílů nebo vnitřních součástí.
● Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii.
Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo
zkorodovat a poškodit fotoaparát.
● Při použití na plážích nebo na jiných prašných a vlhkých
místech chraňte přístroj před pískem a vlhkostí.
● Optiku a zobrazovač chraňte před pády, nárazy, hrubým
zacházením a silnými otřesy, hrozí vážné poškození.
● Při připojování kabelů či napáječů a práci s kartou či
baterií jednejte opatrně. Použití síly na zástrčky, použití
nevhodných kabelů a nesprávná instalace baterie či karty
vede k poškození zásuvek, přístroje a příslušenství.
● Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů či zásuvek
fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným
použitím, nejsou kryta zárukou.
Používejte pouze příslušenství schválené společností
Samsung
Použití nekompatibilního příslušenství může způsobit
poškození fotoaparátu, zranění nebo ztrátu záruky.
2
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Buďte opatrní při použití fotoaparátu ve vlhkém
prostředí
Chraňte objektiv fotoaparátu
● Objektivem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě
citlivosti snímače na barvy nebo jeho zničení.
● Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Optiku čistěte
měkkým, čistým hadříkem, který nezanechává vlákna.
Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí
se na přístroji i na jemných vnitřních strukturách srazí vlhkost.
V takovém případě před použitím přístroje vyčkejte nejméně
1 hodinu do vypaření vlhkosti.
Před použitím fotoaparát vyzkoušejte
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data
ani škody, způsobené nefunkčností přístroje nebo jeho
nesprávným použitím.
Důležité informace k použití
Opravy svěřte pouze kvalifikované osobě
Nenechávejte přístroj opravovat osobě nekvalifikované ani se
o opravu nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené
nekvalifikovaným zásahem není kryto zárukou.
Zajištění maximálního výkonu akumulátorů a nabíječe
● Přebíjení akumulátoru zkracuje jeho životnost. Po nabití
akumulátoru odpojte kabel od fotoaparátu.
● Nepoužívané akumulátory se samovolně vybíjejí a po delší
době musí být před použitím nabity.
● Nepoužívanou nabíječku odpojte od sítě.
● Baterie používejte pouze pro stanovený účel.
3
Uspořádání návodu k použití
Základní funkce
Informace o autorských právech
11
Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních
funkcí snímání.
● Microsoft Windows a logo Windows jsou
registrovanými obchodními známkami Microsoft
Corporation.
● Mac je registrovanou obchodní známkou Apple
Corporation.
● HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition
Multimedia Interface“ jsou obchodní známky nebo
registrované obchodní známky HDMI Licensing LLC.
● Všechny názvy značek a výrobků uvedené v
této příručce jsou registrované ochranné známy
případných společností, které je vlastní.
Rozšířené funkce
27
Zde se dozvíte, jak fotografovat s různými režimy a jak
snímat videa nebo hlasové poznámky.
Možnosti snímání
39
Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu
snímání.
Přehrávání/Úpravy
62
Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a
hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí.
Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači, tiskárně
a televizoru se standardním rozlišením nebo HDTV.
● V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry
fotoaparátu nebo obsah tohoto návodu změněny bez
předchozího upozornění.
● Doporučujeme fotoaparát používat v zemi, kde byl
zakoupen.
● Informace o licenci k otevřenému zdrojovému
kódu najdete v souboru „OpenSourceInfo.pdf“ na
dodaném disku CD.
Přílohy
Zde naleznete nastavení, chybové zprávy, technické
údaje a tipy k údržbě.
4
85
Označení použitá v návodu
Ikony použité v návodu
Ikona Funkce
Režim snímání
Označení
Smart Auto
S
Další informace
Auto
a
Bezpečnostní a další upozornění
Program
p
Priorita clony, Priorita
závěrky, Ručně
DUAL IS
[ ]
Tlačítka fotoaparátu, např. : [Spouště] (označuje tlačítko
spouště)
( )
Číslo strany s příslušnou informací
¢
Pořadí možností nebo nabídek, které je nutné postupně
zvolit k dokončení kroku, např.: Vyberte Snímání ¢
Vyvážení bílé (znamená zvolte Snímání a pak Vyvážení
bílé)
*
Poznámka
d
Snímek s retuší
Scéna
s
Video
v
Zkratky použité v návodu
Ikony režimu snímání
Tyto ikony označují, že funkce je dostupná v odpovídajícím
režimu. Režim s nemusí podporovat funkce ve všech
scénických režimech.
Zkratka Definice
např.)
AEB
ACB
Dostupné v
režimech Program,
Priorita clony,
Priorita závěrky,
Ručně, DUAL IS a
Video
5
Auto Contrast Balance
(Automatické vyvážení kontrastu)
Auto Exposure Bracket
(Automatická série se změnou expozice)
AF
Auto Focus (Automatické ostření)
DIS
Digital Image Stabilisation (Digitální stabilizace obrazu)
DPOF
Digital Print Order Format (Digital Print Order Format)
EV
Exposure Value (Hodnota expozice)
OIS
Optical Image Stabilisation (Optická stabilizace obrazu)
WB
White Balance (Vyvážení bílé)
Výrazy použité v návodu
Použití tlačítka spouště
Expozice (jas)
● Namáčknutí [Spouště]: stiskněte tlačítko do poloviny
zdvihu a přidržte je
● Stisknutí [Spouště]: stiskněte tlačítko úplně
Množství světla, které projde do fotoaparátu, se označuje
jako expozice. Expozici můžete ovlivnit změnou expoziční
doby, clony a citlivosti ISO. Změna expozice vede k tmavším
nebo světlejším snímkům.
Normální expozice
Namáčknutí [Spouště]
Stisknutí [Spouště]
Objekt, pozadí a kompozice
● Objekt: hlavní objekt scény, např. osoba, zvíře nebo zátiší
● Pozadí: předměty obklopující objekt
● Kompozice: kombinace objektu a pozadí
Pozadí
Kompozice
Objekt
6
Přeexpozice (příliš světlé)
Časté otázky
Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky. Většinu potíží můžete snadno vyřešit nastavením možností snímání.
Oči objektu se jeví červené.
Je to způsobeno odrazem světla blesku od sítnice oka.
● Nastavte blesk na
Červené oči nebo
Redukce červených očí. (str. 43-44)
Red.červ.očí v nabídce úprav. (str. 73)
● U již pořízeného snímku vyberte
Na snímcích jsou prachové
stopy.
Prachové částice ve vzduchu jsou zvýrazněny při použití blesku.
● Vypněte blesk nebo nefotografujte v prašném prostředí.
● Nastavte citlivost ISO. (str. 45)
Snímky nejsou ostré.
Může to být způsobeno fotografováním ve tmě nebo nesprávným držením přístroje.
● Použijte režim d mode. (str. 29)
● Namáčknutím [Spouště] objekt zaostřete. (str. 25)
Snímky jsou neostré při
nočním snímání.
Fotoaparát se pokouší využít zbytků světla a expoziční doba se prodlužuje.
To zvyšuje požadavky na stabilitu fotoaparátu a může vést k roztřesení snímku.
● Zapněte blesk. (str. 43-44)
● Vyberte
Noc v režimu s. (str. 31)
● Nastavte citlivost ISO. (str. 45)
● Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
Pokud je za objektem silný světelný zdroj nebo je ve scéně velký kontrast mezi světlými a
tmavými oblastmi, objekt vyjde na snímku tmavý.
● Nefotografujte proti slunci.
● Vyberte
Protisvětlo v režimu s (str. 31)
● Nastavte blesk na Vyrovnávací. (str. 44)
● Nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB). (str. 55)
● Nastavte expozici. (str. 55)
Bodové pokud je jasný objekt ve středu snímku.
● Nastavte možnost měření na
(str. 56)
V protisvětle vycházejí
objekty příliš tmavé.
7
Náhled
Fotografování osob
● Režim s > Portrét, Děti f 31
● Snímek s retuší f 30
● Červené oči, Redukce červených očí (pro potlačení
nebo opravu červených očí) f 43-44
● Rozpozn. tváře f 50
Fotografování v noci nebo v šeru
● Režim s > Noc, Svítání, Ohňostroj f 31
● Nastavení blesku f 43
● Citlivost ISO (nastavení citlivosti ke světlu) f 45
Pořízení akčního snímku
● Režim h f 34
● Sekvenční, Velice vysoká rychlost f 58
Fotografování textu, hmyzu nebo
květin
Nastavení expozice (jasu)
● Citlivost ISO (nastavení citlivosti ke světlu) f 45
● EV (nastavení expozice) f 55
● ACB (kompenzace jasu objektu proti světlému
pozadí) f 55
● Měření f 56
● AEB (pořízení tří snímků stejné scény s různou
expozicí) f 58
Použití různých efektů
● Fotografické styly (aplikace tónů) f 59
● Nastavení obrazu (nastavení sytosti, ostrosti nebo
kontrastu) f 61
Omezení otřesů fotoaparátu
● Optická stabilizace obrazu (OIS) f 24
● Režim d f 29
● Režim s > Detail, Text f 31
● Makro, Auto makro, Ruční (pro snímky z blízkosti)
f 46
● Vyvážení bílé (změna barevného podání) f 56
8
● Zobrazení souborů podle
kategorií v Inteligentním
albu f 65
● Smazání všech souborů z
paměťové karty f 66
● Zobrazení prezentace
snímků f 68
● Zobrazení souborů na TV
nebo HDTV f 76
● Připojení fotoaparátu k
počítači f 79
● Nastavení zvuku a
hlasitosti f 87
● Nastavení jasu displeje
f 87
● Nastavení jazyka displeje
f 87
● Nastavení data a času
f 88
● Formátování paměťové
karty f 88
● Řešení potíží f 98
Obsah
Použití režimu Ručně ............................................................ 35
Snímání videa .................................................................. 36
Použití režimu Smart Scene Detection ................................. 37
Záznam hlasových poznámek ......................................... 38
Záznam hlasových poznámek .............................................. 38
Přidání poznámky ke snímku ................................................ 38
Základní funkce ............................................................ 11
Rozbalení ......................................................................... 12
Uspořádání fotoaparátu ................................................... 13
Ikony ................................................................................. 15
Vložení baterie a paměťové karty .................................... 16
Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu ................... 17
Nabíjení akumulátoru ............................................................ 17
Zapnutí fotoaparátu ............................................................... 17
Provedení úvodního nastavení ........................................ 18
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu .......................................... 19
Nastavení zobrazení a zvuku ............................................... 21
Nastavení typu zobrazení ..................................................... 21
Nastavení zvuku .................................................................... 21
Pořízení snímku ............................................................... 22
Transfokace ........................................................................... 23
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS) ....................................... 24
Tipy pro pořízení lepších snímků ..................................... 25
Možnosti snímání ...................................................................... 39
Volba rozlišení a kvality .................................................... 40
Volba rozlišení ....................................................................... 40
Volba obrazové kvality .......................................................... 40
Použití samospouště ........................................................ 41
Snímání při špatném osvětlení ........................................ 43
Potlačení červených očí ........................................................ 43
Použití blesku ........................................................................ 43
Nastavení výkonu blesku ...................................................... 44
Nastavení citlivosti ISO ......................................................... 45
Změna zaostření fotoaparátu ........................................... 46
Použití makra ........................................................................ 46
Nastavení vzdálenosti zaostření ........................................... 46
Použití automatického ostření se sledováním ...................... 47
Použití volby ostření .............................................................. 48
Nastavení oblasti ostření ...................................................... 49
Použití rozpoznání tváře .................................................. 50
Rozpoznání tváří ................................................................... 50
Pořízení autoportrétu ............................................................ 51
Pořízení snímku úsměvu ...................................................... 51
Detekce zavřených očí .......................................................... 52
Použití inteligentního rozpoznání tváře ................................ 52
Registrace obličeje do oblíbených (Moje hvězda) ................ 53
Rozšířené funkce ....................................................................... 27
Použití režimu Smart Auto ............................................... 28
Použití režimu DUAL IS ................................................... 29
Použití režimu Seznam tváří ............................................ 30
Použití režimu Scény ....................................................... 31
Použití snímku podle vzoru ................................................... 31
Použití režimu Program ................................................... 32
Použití Priority clony, Priority závěrky nebo
režimu Ručně ................................................................... 33
Použití režimu Priority clony .................................................. 34
Použití režimu Priority závěrky .............................................. 34
9
Obsah
Soubory přenesete po připojení fotoaparátu
jako vnějšího disku ................................................................ 81
Přenos souborů do počítače ............................................ 82
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) .............................. 82
Přenos souborů do počítače (pro Mac) ........................... 83
Tisk snímků v tiskárně (PictBridge) .................................. 84
Nastavení jasu a barev .................................................... 55
Ruční nastavení expozice (EV) ............................................ 55
Kompenzace protisvětla (ACB) ............................................. 55
Změna možností měření ....................................................... 56
Volba světelného zdroje (vyvážení bílé) ............................... 56
Použití režimu série .......................................................... 58
Zlepšení snímků ............................................................... 59
Použití fotografických stylů ................................................... 59
Definice vlastního RGB tónu ................................................. 59
Použití efektů objektivu ......................................................... 60
Nastavení fotografie .............................................................. 61
Přílohy ............................................................................................ 85
Nabídka nastavení fotoaparátu ........................................ 86
Otevření nabídky nastavení .................................................. 86
Zvuk ....................................................................................... 87
Displej .................................................................................... 87
Nastavení .............................................................................. 88
Chybová hlášení .............................................................. 91
Údržba fotoaparátu .......................................................... 92
Čistění fotoaparátu ................................................................ 92
Paměťové karty ..................................................................... 93
Akumulátor ............................................................................ 94
Dříve, než se obrátíte na servis ....................................... 97
Technické údaje fotoaparátu .......................................... 100
Rejstřík ........................................................................... 105
Přehrávání/Úpravy .................................................................... 62
Přehrávání ........................................................................ 63
Spuštění režimu přehrávání .................................................. 63
Zobrazení snímků ................................................................. 68
Přehrávání videa ................................................................... 69
Záznam hlasových poznámek .............................................. 70
Úprava snímku ................................................................. 71
Změna rozlišení snímků ........................................................ 71
Otočení snímku ..................................................................... 71
Použití fotografických stylů ................................................... 72
Definice vlastního RGB tónu ................................................. 72
Oprava nesprávné expozice ................................................. 73
Použití efektů objektivu ......................................................... 74
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF) .................................. 75
Zobrazení souborů na TV nebo HDTV ............................ 76
Přenos souborů do počítače (ve Windows) ..................... 78
Přenos souborů přes Intelli-studio ........................................ 79
10
Základní funkce
Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí
snímání.
Rozbalení ……………………………………………… 12
Uspořádání fotoaparátu ……………………………… 13
Ikony …………………………………………………… 15
Vložení baterie a paměťové karty …………………… 16
Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu ………… 17
Nabíjení akumulátoru …………………………………………… 17
Zapnutí fotoaparátu …………………………………………… 17
Provedení úvodního nastavení ……………………… 18
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu ………………………… 19
Nastavení zobrazení a zvuku ………………………… 21
Nastavení typu zobrazení …………………………………… 21
Nastavení zvuku ………………………………………………… 21
Pořízení snímku ……………………………………………… 22
Transfokace ……………………………………………………… 23
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS) ………………………… 24
Tipy pro pořízení lepších snímků …………………… 25
Rozbalení
Zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto položky.
Fotoaparát
Síťový zdroj/Kabel USB
Návod k použití na CD-ROM
Návod k rychlému spuštění
Akumulátorová baterie
Popruh
Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
Volitelné příslušenství
Obal fotoaparátu
Paměťové karty
A/V kabel
Základní funkce
Nabíječ akumulátoru
12
Kabel HDMI
Uspořádání fotoaparátu
Než začnete přístroj používat, seznamte se s jeho prvky a funkcemi.
Vypínač (POWER)
Volič režimů (Viz dále)
Tlačítko spouště
Blesk
Reproduktor
Kontrolka autofokusu /
Kontrolka samospouště
Ikona
S
Režim
Popis
Smart Auto
Pořízení snímku ve scénickém režimu, který
fotoaparát sám určil
Snadné a rychlé pořízení snímků s minimem
nastavení
a Auto
p
Kryt prostoru baterie
Vložte paměťovou kartu a baterii
Objektiv
Ikona
Program
Pořízení snímků s nastavením možností
Priorita clony,
Priorita
závěrky,
Ručně
Nastavení priority clony, priority závěrky nebo
ručního režimu
Priorita clony : Pořízení snímků s nastavením
clony (Expoziční doba se nastaví automaticky.)
Priorita závěrky : Pořízení snímků s
nastavením expoziční doby (Clona se nastaví
automaticky.)
Ručně : Pořízení snímků s nastavením expoziční
doby a clony.
Základní funkce
Závit stativu
Režim
Popis
DUAL IS
Pořízení snímku s nastavením pro potlačení
otřesů fotoaparátu
Snímek s retuší
Pořízení snímku osoby s odstraněním vad
pleti
s
Scene
Pořízení snímku s přednastavenou scénou
v
Movie
Záznam videa
d
13
Uspořádání fotoaparátu
Mikrofon
Tlačítko transfokátoru
● Zvětšení a zmenšení obrazu při snímání.
● Zvětšení části snímku, zobrazení náhledů v
režimu přehrávání nebo nastavení hlasitosti
při přehrávání.
● Nastavení hlasitosti v režimu přehrávání.
Videospoušť
Displej
Stavová kontrolka
● Bliká: Při ukládání snímků nebo videa, načítání z
počítače nebo tiskárny nebo při nezaostření
● Stále svítí: Při připojení k počítači nebo po zaostření
(Viz dále)
Tlačítko
Zásuvka USB a A/V
Popis
m
Navigace
Umožňuje připojení USB
a A/V kabelu
Otevírá možnosti a nabídky.
Zásuvka HDMI
D
M
F
t
V režimu snímání
Při nastavení
Změna nastavení displeje
Pohyb nahoru
Změna nastavení makra
Pohyb dolů
Změna nastavení blesku
Pohyb doleva
Změna nastavení samospouště
Pohyb doprava
o
Gemarkeerde optie of menu bevestigen
Přehrávání
Naar de weergavemodus
Funkce
● Toegang tot opties in de opnamemodus
● Bestanden verwijderen in de weergavemodus
Základní funkce
Umožňuje použití kabelu HDMI
14
Ikony
Zobrazené ikony se mění podle zvoleného režimu nebo nastavení.
A
A. Informace
Ikona
B
B. Ikony v pravé části
Popis
Ikona Popis
Zvolený režim snímání
Rozlišení fotografie
Označení stavu pohybujícího
se předmětu
Rozlišení videa
Poměr zvětšení
C
Kvalita fotografií
Rychlost záznamu
Počet zbývajících snímků
Možnosti měření
Zbývající záznamová doba
Blesk
Vnitřní paměť
Samospoušť
Paměťová karta vložena
Vzdálenost ostření
●
●
●
: Plně nabito
: Částečně nabito
: Nutno nabít
Hodnota clony
Expoziční doba
Hlasová poznámka
Rámeček automatického
ostření
Otřesy fotoaparátu
Aktuální datum a čas
Histogram (str. 21)
Rozpoznání tváře
C. Ikony v levé části
Ikona Popis
Hodnota expozice
Vyvážení bílé
Tón tváře
Retuš tváře
Citlivost ISO
Foto. styl
Nastavení obrazu
(ostrost, kontrast, sytost)
Chytrý filtr
Rozvržení
Zvuk umlčen
Typ série
Optická stabilizace obrazu (OIS)
Základní funkce
15
Vložení baterie a paměťové karty
Vyjmutí baterie a paměťové karty
Zatlačte jemně na kartu, až
se povysune z fotoaparátu.
pak ji vytáhněte ze štěrbiny.
Paměťová karta
Vložení paměťové karty s
pozlacenými kontakty lícem dolů.
Pojistka
baterie
Stisknutím pojistky
uvolněte baterii.
Baterie
Baterii vložte logem Samsung
směrem dolů.
Vestavěnou paměť můžete použít k dočasnému ukládání
v době, kdy není vložená paměťová karta.
Základní funkce
16
Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu
Nabíjení akumulátoru
Zapnutí fotoaparátu
Před použitím fotoaparátu baterii nejdříve nabijte. Připojte
kabel USB do síťového adaptéru a druhý konec kabelu s
kontrolkou připojte k fotoaparátu.
Stiskem [POWER] zapnete či vypnete fotoaparát.
● Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka
úvodního nastavení. (str. 18)
Zapnutí fotoaparátu v režimu přehrávání
Stiskněte [P]. Fotoaparát se přímo zapne do režimu
přehrávání.
Kontrolka
● Červená: Nabíjení
● Zelená: Plně nabito
Stiskem a přidržením [P] umlčíte zvuky fotoaparátu.
Základní funkce
17
Provedení úvodního nastavení
Obrazovka úvodního nastavení umožňuje konfigurovat základní nastavení fotoaparátu.
1
2
Stiskněte [POWER].
● Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka
úvodního nastavení.
Pomocí [t] vyberte Language a stiskněte [t] nebo
[o].
Language
Date & Time
Time Zone
Back
Back
English
穢剳檺
Français
Deutsch
Español
Italiano
DST
6
Pomocí [D] nebo [M] vyberte Date & Time a
stiskněte [t] nebo [o].
7
Stiskem [F] nebo [t] vyberte položku.
Language
Set
: English
Date & Time
3
Stiskem [D] nebo [M] zvolte jazyk a stiskněte [o].
Time Zone
: 10/01/01
yyyy mm dd
4
Pomocí [D] nebo [M] vyberte Time Zone a
stiskněte [t] nebo [o].
5
Pomocí [F] nebo [t] vyberte časové pásmo a
stiskněte [o].
● Letní čas nastavte stiskem [D].
2010 /01/01 10:00
Back
8
Základní funkce
Off
Set
Pomocí [D] nebo [M] nastavte datum a čas nebo
vyberte formát data a stiskněte [o].
18
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu
Možnosti můžete volit tisknutím [m] a navigačními tlačítky ([D], [M], [F], [t]).
Možnosti snímání můžete rovněž volit tisknutím [f], některé
možnosti však nejsou dostupné.
1
2
V režimu snímání stiskněte [m].
Návrat k předchozí nabídce
Stiskem [m] se vrátíte k předchozí nabídce.
Navigačními tlačítky se pohybujte v možnostech a
nabídkách.
Stiskem [Spouště] se vrátíte do režimu snímání.
● Stiskem [D] nebo [M] se přesunete nahoru nebo dolů;
stiskem [F] nebo [t] doleva nebo doprava.
3
Stiskem [o] potvrdíte zvýrazněnou možnost nebo
nabídku.
Základní funkce
19
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu
4
Např. Volba vyvážení bílé v režimu P
1
Otáčejte voličem režimů na p.
Stiskem [D] nebo [M] najeďte na Vyvážení bílé a
pak stiskněte [t] nebo [o].
Velikost snímku
Kvalita
EV
ISO
Vyvážení bílé
Rozpozn. tváře
2
Snímání
Konec
Kvalita
EV
Zvuk
ISO
Displej
Vyvážení bílé
Konec
Zpět
Velikost snímku
Video
Nastavení
3
Inteligentní úprava FR
Stiskněte [m].
5
Stiskem [F] nebo [t] vyberte možnost vyvážení bílé.
Rozpozn. tváře
Inteligentní úprava FR
Denní světlo
Změnit
Stiskem [D] nebo [M] najeďte na Snímání a pak
stiskněte [t] nebo [o].
Zpět
6
Základní funkce
Stiskněte [o].
20
Přesun
Nastavení zobrazení a zvuku
Naučíte se měnit základní nastavení dotykového displeje a zvuku podle svého přání.
Nastavení typu zobrazení
Co je histogram
Histogram je graf, zobrazující rozložení světla ve snímku.
Pokud histogram obsahuje vysokou špičku po levé straně,
snímek je tmavý. Špička po pravé straně znamená světlé
snímky. Výška špiček odpovídá barevné informaci. Čím je
více jednotlivých barev, tím vyšší je špička.
Vyberte styl zobrazení v režimech snímání a přehrávání.
Opakovaným tisknutím [D] měníte typ zobrazení.
Podexponováno
Správně exponováno Přeexponováno
Nastavení zvuku
Režim
Popis
● Zobrazí se všechny informace o snímání
● Informace o snímání se skryjí s výjimkou
Snímání
zbývajícího počtu snímků
● Zobrazení rozvržení a histogramu
● Zobrazí se informace o aktuálním snímku
● Skryjí se informace o aktuálním snímku
Přehrávání
● Zobrazte informace o aktuálním snímku kromě
nastavení snímání a histogramu
Zvolte, zda má fotoaparát vydat určený zvuk při dotyku na
displej.
1
2
3
Základní funkce
V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [m].
Vyberte Zvuk ¢ Pípnutí ¢ možnost.
Možnost
Popis
Vypnuto
Fotoaparát nevydává zvuky.
1/2/3
Fotoaparát vydá zvuk.
Dotykem [m] se vrátíte do předchozího režimu.
21
Pořízení snímku
Základní úkony při pořizování snímků se můžete rychle a snadno naučit v režimu Smart Auto.
1
Otáčejte voličem režimů na S.
2
Nastavte objekt do rámečku.
3
4
Namáčknutím [Spouště] zaostřete.
● Zelený rámeček indikuje zaostření na objekt.
Domáčknutím [Spouště] fotografujte.
Viz tipy na dobré snímky na str. 25.
Základní funkce
22
Pořízení snímku
Digitální transfokátor
Transfokace
Nastavením transfokátoru můžete pořizovat snímky
zvětšených objektů. Tento fotoaparát má 15X optický a 5X
digitální transfokátor. Kombinace obou umožní zvětšení až
75 krát.
Pokud je indikátor transfokátoru v digitálním rozsahu, přístroj
používá digitální zvětšení. Kvalita snímku se může zhoršit při
použití digitálního transfokátoru.
Optický rozsah
Indikátor transfokátoru
Otáčením [Transfokátoru] doprava zvětšete objekt.
Otáčením [Transfokátoru] doleva objekt zmenšíte.
Digitální rozsah
Zmenšení
Zvětšení
● Digitální transfokátor není dostupný při použití S, d, ,
s ( , , , , , ), v režimech v a při použití Rozpozn.
tváře.
● Při použití digitálního transfokátoru může uložení snímku trvat
déle.
● Při použití transfokátoru při záznamu videa se zvuk motoru
nahraje.
Poměr zvětšení
Dostupný poměr zvětšení se pro video liší.
Základní funkce
23
Pořízení snímku
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS)
● OIS nemusí pracovat správně:
- pokud sledujete fotoaparátem objekt
- pokud používáte digitální transfokátor
- pokud jsou otřesy příliš silné
- při dlouhé expoziční době (např. při volbě Noc v režimu s)
- je-li akumulátor vybitý
- při snímání zblízka
● Pokud požíváte funkci OIS na stativu, mohou být snímky naopak
rozmazané pohybem snímače OIS. Při použití stativu vypněte
stabilizátor OIS.
● Pokud fotoaparát spadl, displej bude neostrý. V tom případě
fotoaparát vypněte a zapněte, aby se funkce OIS správně
použila.
Vyrovnává opticky otřesy fotoaparátu při snímání.
Před opravou
1
2
Po opravě
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ OIS ¢ možnost.
Možnost
Popis
Vypnuto: Vypnutí funkce OIS.
Zapnuto: Zapnutí funkce OIS.
Základní funkce
24
Tipy pro pořízení lepších snímků
Omezení otřesů fotoaparátu
Držte fotoaparát správně
Ujistěte se, že nic
nezakrývá objektiv.
● Funkce Optická stabilizace obrazu slouží k
omezení otřesů fotoaparátu optickou cestou.
(str. 24)
● Volbou režimu d omezíte otřesy opticky i
digitálně. (str. 29)
Namáčkněte spoušť
Je-li zobrazeno
Namáčknutím [Spouště] zaostřete.
Ostření a expozice se nastaví
automaticky.
Hodnota clony a expoziční
doba jsou nastaveny.
Otřesy fotoaparátu
Rámeček ostření
● Pokud je zobrazen zeleně,
domáčknutím [Spouště]
fotografujte.
● Pokud je zobrazen červeně,
změňte kompozici a namáčkněte
[Spouště] znovu.
Základní funkce
25
Při použití ve tmě
nenastavujte blesk na Pomalá
synchronizace ani na Vypnuto.
Závěrka zůstává otevřená déle
a je obtížné udržet fotoaparát
v klidu.
● Použijte stativ nebo nastavte
blesk na Vyrovnávací. (str. 44)
● Nastavte citlivost ISO. (str. 45)
Ochrana před rozostřením objektu
● Při fotografování za slabého světla
Objekt je obtížné zaostřit v těchto případech:
- mezi objektem a pozadím je malý kontrast
-
Zapněte blesk.
(str. 43-44)
(Oděv objektu má barvu pozadí.)
za objektem je jasný zdroj světla
objekt sám září
na objektu jsou vodorovné pruhy, např. žaluzie
objekt není ve středu snímku
● Při rychlém pohybu objektu
Použijte Sekvenční
snímání nebo
funkci Velice vysoká
rychlost. (str. 58)
Použití aretace ostření
Namáčknutím [Spouště] zaostřete. Po zaostření můžete
přesunutím rámečku změnit kompozici snímku. Pokud
jste hotovi, domáčknutím [Spouště] pořiďte snímek.
Základní funkce
26
Rozšířené funkce
Zde se dozvíte, jak fotografovat s různými režimy a jak
snímat videa nebo hlasové poznámky.
Použití režimu Smart Auto ………………… 28
Použití režimu DUAL IS …………………… 29
Použití režimu Seznam tváří ……………… 30
Použití režimu Scény ………………………… 31
Použití snímku podle vzoru
………………… 31
Použití režimu Program …………………… 32
Použití Priority clony, Priority závěrky nebo
režimu Ručně ………………………………… 33
Použití režimu Priority clony ………………… 34
Použití režimu Priority závěrky ……………… 34
Použití režimu Ručně ………………………… 35
Snímání videa ………………………………… 36
Použití režimu Smart Scene Detection …… 37
Záznam hlasových poznámek …………… 38
Záznam hlasových poznámek ……………… 38
Přidání poznámky ke snímku ………………… 38
Použití režimu Smart Auto
V tomto režimu fotoaparát automaticky zvolí správné nastavení podle typu rozpoznané scény. Hodí se v případě, kdy nejste
dostatečně seznámeni s možnostmi nastavení fotoaparátu.
1
2
Otáčejte voličem režimů na S.
Ikona Popis
Nastavte objekt do rámečku.
Zobrazuje se při snímání textu zblízka.
● Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona
režimu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.
Zobrazuje se při snímání západu slunce.
Zobrazuje se při snímání jasné oblohy.
Zobrazuje se při snímání zalesněných oblastí.
Zobrazuje se při snímání barevných objektů zblízka.
Zobrazuje se při snímání portrétů osob zblízka.
Zobrazí se, pokud jsou fotoaparát a objekt v klidu.
Zobrazuje se při snímání aktivně se pohybujících
objektů.
Zobrazuje se při snímání ohňostrojů. Je dostupné
pouze při použití stativu.
Ikona Popis
Zobrazuje se při snímání krajin.
Zobrazuje se při snímání s jasným pozadím.
Zobrazuje se při snímání krajin v noci. Dostupná při
pouze vypnutém blesku.
3
4
Namáčknutím [Spouště] zaostřete.
Domáčknutím [Spouště] fotografujte.
● Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim, S se nezmění a
použije se výchozí nastavení.
● Fotoaparát nemusí správně určit režim portrétu ani v případě, že je v
obraze lidský obličej, záleží na poloze a osvětlení objektu.
● Fotoaparát nemusí určit správně scénický režim, záleží na okolnostech,
jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenost objektu.
● Ani při použití stativu nemusí být režim správně rozpoznán, záleží na
pohybu objektu.
Zobrazuje se při snímání portrétu v noci.
Zobrazuje se při snímání krajin v protisvětle.
Zobrazuje se při snímání portrétu v protisvětle.
Zobrazuje se při snímání portrétu.
Zobrazuje se při snímání objektů zblízka.
Rozšířené funkce
28
Použití režimu DUAL IS
Omezte vliv otřesů fotoaparátu a odstraňte neostrost funkcí Optické a digitální stabilizace.
Před opravou
1
2
3
Po opravě
Otáčejte voličem režimů na d.
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spouště]
zaostřete.
Domáčknutím [Spouště] fotografujte.
● V tomto režimu nepracuje digitální transfokátor.
● Snímek bude opticky upraven pouze v případě, že použitý
světelný zdroj byl jasnější než zářivka.
● Pokud se objekt rychle pohyboval, snímek bude rozmazaný.
● Funkci Optický stabilizátor obrazu můžete použít k omezení
otřesů v různých režimech snímání. (str. 24)
Rozšířené funkce
29
Použití režimu Seznam tváří
Pořízení snímku osoby s odstraněním vad pleti.
1
2
3
Otáčejte voličem režimů na
5
.
Vyberte Snímání ¢ Retuš tváře ¢možnost.
● Volbou vyššího nastavení potlačíte více nedostatků.
Pokud chcete, aby byla pleť objektu světlejší (pouze
obličej), stiskněte [m].
Úroveň 3
Vyberte Snímání ¢ Tón tváře ¢možnost.
● Pro zjasnění tváře volte vyšší hodnotu.
Úroveň 2
Zpět
Zpět
Přesun
Přesun
6
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spouště]
zaostřete.
7
Domáčknutím [Spouště] fotografujte.
Fotoaparát zaostří na vzdálenost Auto makro.
4
Vady pleti potlačíte stiskem [m].
Rozšířené funkce
30
Použití režimu Scény
Pořízení snímku s přednastavenou scénou
1
2
Otáčejte voličem režimů na s.
Použití snímku podle vzoru
Vyberte scénu.
Pokud chcete, aby vás vyfotografovala jiná osoba, můžete
komponovat snímek pomocí funkce Snímek podle vzoru.
Vodící rámeček pomůže této osobě při fotografování
zobrazením části předem komponované scény.
Snímek podle vzoru
1
2
3
Tento režim je určen pro fotografování scén s
přednastavenou kompozicí.
Otáčejte voličem režimů na s.
Vyberte Snímek podle vzoru.
Nastavte objekt do rámečku a stiskněte [Spoušť].
● Vpravo a vlevo od rámečku se objeví průhledná vodítka.
● Scénický režim změníte stiskem [m] a volbou Scene
¢ scénu.
● Pro režim Noc viz „Nastavení expozice v režimu Noc“ na
str. 31.
3
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
4
Domáčknutím [Spoušť] fotografujte.
Zrušit kompozici: OK
4
5
Rozšířené funkce
Požádejte jinou osobu o pořízení snímku.
● Tato osoba musí podle vodítek nastavit rámeček na objekt
a pak stiskem [Spouště] pořídit snímek.
Vodítka potlačíte volbou [o].
31
Použití režimu Program
V režimu Programů můžete nastavit různé možnosti (kromě expoziční doby a clony).
1
2
Otáčejte voličem režimů na p.
Nastavte možnosti. (Přehled možností naleznete v kap.
„Možnosti snímání“.)
Velikost snímku
Zpět
Přesun
3
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spouště]
zaostřete.
4
Domáčknutím [Spouště] fotografujte.
Rozšířené funkce
32
Použití Priority clony, Priority závěrky nebo režimu Ručně
Nastavte hodnotu clony expoziční doby tak, aby byl snímek správně exponován. Tyto parametry můžete nastavit v režimech
Priority clony, Priority závěrky nebo v ručních režimech.
Hodnota clony
Expoziční doba
Clona udává velikost otvoru, jímž prochází světlo.
Nastavením hodnoty clony řídíte množství světla, které projde
objektivem při pořízení snímku. Snížením hodnoty clony
(otevřením clony) zvětšíte množství světla, sníží se však
hloubka ostrosti a vzdálenější objekty vyjdou neostré. To je
vhodné pro snímky blízkých objektů nebo pro portréty, kdy je
třeba zdůraznit hlavní objekt snímku.
Expoziční doba udává délku otevření závěrky při
fotografování. Prodloužení expoziční doby způsobí, že do
fotoaparátu pronikne více světla a snímek je tak světlejší.
Dlouhé expoziční doby však mohou vést k rozmazání obrazu
pohybem fotoaparátu nebo objektu.
Naopak zvětšením clony dosáhnete zaostření všech objektů
v širokém rozsahu vzdáleností. To je užitečné zejména u
fotografií krajin, které zachytí ostře celou scénu.
Zkrácení expoziční doby vede k tmavším snímkům. Krátké
expoziční doby však omezí rozmazání obrazu pohybem
fotoaparátu nebo objektu.
Dlouhá expoziční doba
Velká hodnota clony
Malá hodnota clony
Rozšířené funkce
33
Krátká expoziční doba
Použití Priority clony, Priority závěrky nebo režimu Ručně
Použití režimu Priority clony
Použití režimu Priority závěrky
Režim Priority clony vám umožňuje ručně volit požadovanou
clonu, fotoaparát pak automaticky určí správnou expoziční
dobu.
Režim Priority závěrky vám umožňuje ručně volit
požadovanou expoziční dobu, fotoaparát pak automaticky
určí správnou hodnotu clony.
1
2
3
4
1
2
3
4
Otáčejte voličem režimů na
Vyberte
.
a stiskněte [o].
Stiskněte [m].
Vyberte možnost Snímání → Clona a pak upravte
nastavení clony.
● Další informace k cloně naleznete na str. 33.
Otáčejte voličem režimů na
Vyberte
a stiskněte [o].
Stiskněte [m].
Vyberte možnost Snímání → Rychlost závěrky a pak
upravte rychlost závěrky.
● Další informace k cloně naleznete na str. 33.
Clona
Zpět
.
Rychlost závěrky
Přesun
Zpět
Přesun
5
Nastavte možnosti. (Přehled možností naleznete v kap.
„Možnosti snímání“.)
5
Nastavte možnosti. (Přehled možností naleznete v kap.
„Možnosti snímání“.)
6
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spouště]
zaostřete.
6
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spouště]
zaostřete.
7
Domáčknutím [Spouště] fotografujte.
7
Domáčknutím [Spouště] fotografujte.
Rozšířené funkce
34
Použití Priority clony, Priority závěrky nebo režimu Ručně
Použití režimu Ručně
Režim Ručně umožňuje ručně volit požadovanou hodnotu
clony i expoziční doby.
1
2
3
4
Otáčejte voličem režimů na
Vyberte
.
a stiskněte [o].
Stiskněte [m].
Vyberte možnost Snímání → Ruční EV a pak upravte
nastavení clony a rychlost závěrky.
Ručně EV
Zpět
Přesun
5
Nastavte možnosti. (Přehled možností naleznete v kap.
„Možnosti snímání“.)
6
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spouště]
zaostřete.
7
Domáčknutím [Spouště] fotografujte.
Rozšířené funkce
35
Snímání videa
Můžete zaznamenat až 20 minut videa ve vysokém rozlišení. Video se ukládá ve formátu H.264 (MPEG-4.AVC).
● H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoce komprimovaný formát
pro záznam videa, přijatý mezinárodními normalizačními
organizacemi ISO/IEC a ITU-T.
● Některé paměťové karty nemusí vysoké rozlišení podporovat.
V takovém případě nastavte menší rozlišení. (str. 40)
● Pokud je Optický stabilizátor obrazu spuštěn ( ), video se
může zaznamenávat se zvukem OIS.
● Při použití transfokátoru při záznamu videa se zvuk motoru
nahraje.
5
Možnost Popis
Vypnuto: Záznam videa bez zvuku.
Zapnuto: Záznam videa se zvukem.
Ztišit během transfokace: Záznam videa bez
zvuku při použití transfokátoru.
6
1
2
3
Otáčejte voličem režimů na v.
Stiskněte [m].
7
8
Vyberte Video ¢ Frekv.snímání ¢rychlost (počet
snímků za sekundu).
● Se zvyšujícím se počtem snímků se akce jeví přirozeněji,
velikost souboru však prudce narůstá.
60 fps je dostupné pouze pro video v rozlišení 320 × 240.
4
Vyberte Video ¢ Zvuk ¢zvukové nastavení.
Nastavte další možnosti podle uvážení.
(Přehled možností naleznete v kap. „Možnosti
snímání“.)
Stiskem [Spoušť] spusťte záznam.
Dalším stiskem [Spouště] záznam zastavíte.
Přerušení záznamu
Fotoaparát vám umožňuje dočasně přerušit záznam videa.
Můžete tak zaznamenat pouze požadované scény jako jeden
video soubor.
Stiskem [o] záznam přerušíte. Další stiskem pokračujte.
Stiskněte [m].
Jak používat tlačítko snímání videa
Stisknutím tlačítka pro snímání videa v režimu snímání
můžete přímo zahájit záznam videa. Funkci záznamu videa
zakážete opětovným stisknutím tlačítka pro snímání videa.
Rozšířené funkce
36
Použití režimu Program
5
6
Použití režimu Smart Scene Detection
V tomto režimu fotoaparát automaticky zvolí správné
nastavení podle typu rozpoznané scény.
1
2
3
4
Stiskem [Spoušť] spusťte záznam.
Dalším stiskem [Spoušť] záznam zastavíte.
● Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim,
se
nezmění a použije se výchozí nastavení.
● Fotoaparát nemusí určit správně scénický režim, záleží
na okolnostech, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a
vzdálenosti objektu.
Otáčejte voličem režimů na v.
Stiskněte [m].
Vyberte Video ¢ Inteligentní detekce scény¢
Zapnuto.
Nastavte objekt do rámečku.
● Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona
režimu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.
Zobrazuje se při záznamu videa krajiny.
Zobrazuje se při záznamu videa jasné oblohy.
Zobrazuje se při záznamu videa lesa.
Zobrazuje se při záznamu videa západu slunce.
Rozšířené funkce
37
Záznam hlasových poznámek
apAhnds
Zde se naučíte zaznamenat zvukovou poznámku, kterou můžete kdykoli přehrát. Můžete tak přidat ke snímku krátkou poznámku,
vysvětlující okolnosti.
Nejlepší kvality zvuku dosáhnete při záznamu ve vzdálenosti 40 cm od fotoaparátu.
Záznam hlasových poznámek
Přidání poznámky ke snímku
1
2
3
1
2
3
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Zvuk ¢ Záznam.
Stiskem [Spouště] spusťte záznam.
4
Stop
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Zvuk ¢ Poznámka.
Nastavte objekt do rámečku a pořiďte snímek.
● Poznámku můžete zaznamenat hned po pořízení snímku.
Nahrajte krátkou poznámku (max. do 10 sekund).
● Dalším stiskem [Spouště] zastavte záznam zvukové
poznámky.
Pauza
● Stiskem [o] záznam přerušíte nebo v něm pokračujete.
● Můžete zaznamenat až 10 hodin zvuku.
4
5
Stiskem [Spouště] záznam zastavíte.
● Dalším stiskem [Spouště] spustíte záznam nové hlasové
poznámky.
Stiskem [m] se vrátíte do režimu snímání.
Rozšířené funkce
38
Možnosti snímání
Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu snímání.
Volba rozlišení a kvality …………………
40
Volba rozlišení ………………………………… 40
Volba obrazové kvality ………………………… 40
Použití samospouště ……………………
41
Snímání při špatném osvětlení …………
43
Potlačení červených očí ………………………
Použití blesku ……………………………………
Nastavení výkonu blesku ……………………
Nastavení citlivosti ISO ………………………
43
Změna zaostření fotoaparátu ……………
43
44
45
46
Pořízení snímku úsměvu ………………………
Detekce zavřených očí ………………………
Použití inteligentního rozpoznání tváře ……
Registrace obličeje do oblíbených
(Moje hvězda) …………………………………
51
Nastavení jasu a barev …………………
55
Ruční nastavení expozice (EV) ………………
Kompenzace protisvětla (ACB) ………………
Změna možností měření ………………………
Volba světelného zdroje (vyvážení bílé) ……
52
52
53
55
55
56
56
46
Použití režimu série ………………………
58
46
Zlepšení snímků …………………………
59
Použití fotografických stylů ……………………
Definice vlastního RGB tónu …………………
Použití efektů objektivu ………………………
Nastavení fotografie ……………………………
59
Použití makra ……………………………………
Nastavení vzdálenosti zaostření ……………
Použití automatického ostření se
sledováním ………………………………………
Použití volby ostření ……………………………
Nastavení oblasti ostření ………………………
49
Použití rozpoznání tváře …………………
50
47
48
Rozpoznání tváří ……………………………… 50
Pořízení autoportrétu ………………………… 51
59
60
61
Volba rozlišení a kvality
Zde se naučíte nastavovat rozlišení a kvalitu obrazu.
Volba rozlišení
Při pořizování videa:
SapAhndsv
S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více
obrazových bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo
promítány na větší obrazovce. S volbou vyššího rozlišení
roste i velikost souboru.
1
2
V režimu v stiskněte [m].
Vyberte Video ¢ Rozlišení videa ¢ možnost.
Možnost
Při pořizování snímků:
1
V režimu Snímání (kromě režimu v) stiskněte tlačítko
[m].
2
Vyberte Snímání ¢ Velikost snímku ¢ možnost.
Možnost
Popis
1280 X 720 HQ: Přehrávání na HDTV ve vysoké
kvalitě.
1280 X 720: Přehrávání na HDTV.
640 X 480: Přehrávání na obecném TV.
320 X 240: Vystavení na webovou stránku.
Popis
4000 X 3000: Tisk na papír A1.
3984 X 2656: Tisk na formát A2 v širokém poměru
stran (3:2).
3840 X 2160: Tisk na formát A2 v širokém poměru
stran (16:9) nebo přehrávání na HDTV.
Volba obrazové kvality
3264 X 2448: Tisk na papír A3.
1
2
2560 X 1920: Tisk na papír A4.
2048 X 1536: Tisk na papír A5.
apAhnds
Pořízené snímky jsou komprimovány a uloženy ve formátu
JPEG. Vyšší kvalita snímků vyžaduje větší soubory.
1920 X 1080: Tisk na formát A5 nebo přehrávání
na HDTV.
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Kvalita ¢ možnost.
Možnost
Popis
Velmi jemná
Jemná
1024 X 768: Připojení k e-mailu.
Normální
Možnosti snímání
40
Použití samospouště
SapAhndsv
Naučte se používat samospoušť pro zpoždění pořízení snímku.
1
3
V režimu snímání stiskněte [t].
Stiskem [Spouště] spusťte záznam.
● Kontrolka autofokusu/kontrolka samospouště. Fotoaparát
automaticky pořídí snímek po stanovené době.
● Stiskem [t] samospoušť zrušíte
● Podle zvolených možností rozpoznávání tváře není dostupná
samospoušť nebo některé její režimy.
Vypnuta
2
Vyberte možnost.
Možnost Popis
Vypnuta: Samospoušť není aktivní.
10 s: Pořídí snímek po 10 sekundách.
2 s: Pořídí snímek po 2 sekundách.
Dvojitá: Pořídí snímek po 10 sekundách a další
po 2 sekundách.
Detekce pohybu: Reaguje na pohyb a pořídí
snímek. (str. 42)
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
Možnosti snímání
41
Použití samospouště
6
Použití detekce pohybu
1
2
3
4
5
V režimu snímání stiskněte [t].
Vyberte
Pózujte pro snímek tak dlouho, dokud bliká kontrolka
autofokusu/kontrolka samospouště.
● Těsně před automatickým pořízením snímku přestane
kontrolka autofokusu/kontrolka samospouště blikat.
.
Stiskněte [Spouště].
Postavte se do vzdálenosti 3 m od fotoaparátu do
6 sekund od stisknutí [Spouště].
Udělejte nějaký pohyb, např. mávejte rukama, aby se
samospoušť spustila.
● Pokud vás fotoaparát rozpozná, začne kontrolka
autofokusu/kontrolka samospouště blikat rychle.
Samospoušť s detekcí pohybu nemusí pracovat správně:
● pokud jste dále než 3 m od fotoaparátu
● pokud se pohybujete málo
● pokud je pozadí příliš jasné
Rozsah funkce
detekce pohybu
Možnosti snímání
42
Snímání při špatném osvětlení
Naučte se fotografovat při špatném osvětlení.
Potlačení červených očí
Použití blesku
aps
Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na
snímku jevit červené. Můžete tomu zabránit volbou Červené
oči nebo Redukce červených očí.
SapAhns
Blesk použijte v případě, že fotografujete za špatného
osvětlení nebo potřebujete více světla.
1
V režimu snímání stiskněte [F].
Auto
2
Vyberte možnost.
Možnost Popis
Vypnuto:
● Blesk nepracuje.
● Při nedostatku světla se zobrazí varování před
otřesy ( ).
Automatický: Fotoaparát vybere správné
nastavení blesku podle rozpoznané scény v
režimu S.
Redukce červených očí*:
● Blesk pracuje pouze při špatných světelných
podmínkách.
● Fotoaparát opraví červené oči pokročilou
analýzou snímku.
Možnosti snímání
43
Snímání při špatném osvětlení
Nastavení výkonu blesku p A h n
Možnost Popis
Pomalá synchronizace:
● Po záblesku zůstane závěrka otevřená.
● Vyberte pro zachycení podrobností pozadí v
okolním světle.
● Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
Vyrovnávací:
● Blesk pracuje vždy.
● Intenzita blesku se nastavuje automaticky.
Červené oči*:
Nastavením výkonu blesku zabráníte přeexponování nebo
podexponování záběru.
1
2
3
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Expozice s bleskem EVC.
Nastavení výkonu blesku.
0
● Blesk pracuje pouze při špatných světelných
podmínkách.
● Fotoaparát omezí jev červených očí.
Automatický: Blesk pracuje pouze při špatných
světelných podmínkách.
Zpět
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
* Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do
doby, než dojde k druhému záblesku.
● Nastavení výkonu blesku se nemusí projevit, pokud:
- objekt je příliš blízko k fotoaparátu
- nastavíte vysokou citlivost ISO
- expoziční hodnota je příliš velká nebo malá
● V některých snímacích režimech nelze tuto funkci zvolit.
● Nastavení blesku není možné při volbě série nebo Autoportrét
nebo Detekce mrknutí.
● Ujistěte se, že objekt leží v doporučeném dosahu blesku. (str. 100)
● Pokud dochází ve vašem okolí k odrazům světla nebo je ve
vzduchu prach, mohou se ve snímku objevit světlé stopy.
Možnosti snímání
Přesun
44
Snímání při špatném osvětlení
Nastavení citlivosti ISO
pAhn
Citlivost ISO udává citlivost filmu na světlo podle organizace
International Organisation for Standardisation (ISO).
Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude fotoaparát citlivější ke
světlu. S vyšší citlivostí ISO můžete pořídit lepší snímek bez
použití blesku.
1 V režimu snímání stiskněte [m].
2 Vyberte Snímání → ISO → možnost.
●● Vyberte
a nastavte vhodnou citlivost ISO podle jasu
objektu a pozadí.
●● Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude snímek obsahovat více
šumu.
●● Je-li nastaveno Velice vysoká rychlost citlivost ISO bude
nastavena na Auto.
Možnosti snímání
45
Změna zaostření fotoaparátu
Naučíte se zaostřit fotoaparát na objekt.
Použití makra
Nastavení vzdálenosti zaostření
apAhndv
Režim makro použijte pro snímání objektů z blízka, jako
např. květin nebo hmyzu. Viz možnosti makra v „Nastavení
vzdálenosti zaostření“.
apAhndv
Pro ostré snímky zaostřete správně určením vzdálenosti
přístroje od objektu.
1
V režimu snímání stiskněte [M].
Normal (AF)
2
Vyberte možnost.
Možnost Popis
Automatické: Ostří na objekt dále než 80 cm
(dále než 2 m při použití transfokátoru).
Makro: Ostří na objekt ve vzdálenosti 3-80 cm
(1-2 m při použití transfokátoru).
Auto makro: Ostří na objekt dále než 3 cm
(dále než 1 m při použití transfokátoru).
Ruční: Ostří na objekt ručním nastavením
vzdálenosti. (str. 47)
● Fotoaparát držte velmi pevně, hrozí rozmazání snímku.
● Při vzdálenosti objektu pod 80 cm vypněte blesk.
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
Možnosti snímání
46
Změna zaostření fotoaparátu
V režimu snímání stiskněte [M].
Použití automatického ostření se
sledováním p A h n s
Vyberte Ruční.
Ostření se sledováním vám usnadní nalezení objektu a
automatické zaostření i když se pohybujete.
Ruční nastavení vzdálenosti ostření
1
2
3
Otáčením navigačním tlačítkem zaostřete.
1
2
3
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Oblast ostření ¢ Ostření se
sledováním..
Zaostřete objekt, který chcete sledovat. [o].
● Na objektu se zobrazí rámeček ostření a pohybuje se s
ním po obrazovce.
● Pokud nastavíte vzdálenost ostření ručně a objekt není ostrý,
fotografie může být neostrá.
● Při použití této funkce nemůžete nastavit rozpoznání obličeje a
možnosti oblasti ostření.
● Bílý rámeček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
● Zelený rámeček znamená, že je objekt zaostřen po
namáčknutí [Spoušť].
4
Možnosti snímání
Domáčknutím [Spouště] fotografujte.
● Stiskem [o] změňte oblast ostření.
47
Změna zaostření fotoaparátu
● Sledování objektu může selhat:
- je-li objekt příliš malý nebo se pohybuje nepravidelně
- je-li objekt osvětlen zezadu a fotografujete ve špatném světle
- jsou-li barvy nebo vzor objektu podobné pozadí
- fotoaparát se nepravidelně pohybuje
V těchto případech se rámeček zobrazí jednou bílou linkou.
● Pokud dojde k selhání sledování, vyberte objekt znovu.
● Pokud fotoaparát není schopen zaostřit, rámeček se přepne do
červené linky.
● Při použití této funkce není možné volit rozpoznání tváře ani
fotografické styly.
Použití volby ostření p A h n d
Můžete zaostřit na určitou část scény. Vyberte místo, kam
chcete zaostřit.
1
2
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Oblast ostření ¢ Výběrové
ostření.
Přesun
3
4
Nastav
Otáčením a stiskem navigačního tlačítka přesuňte
rámeček do oblasti ostření a stiskněte [o].
Domáčknutím [Spouště] fotografujte.
● Stiskem [o] změňte oblast ostření.
Při použití této funkce ne jsou dostupné možnosti rozpoznání
obličeje.
Možnosti snímání
48
Změna zaostření fotoaparátu
Nastavení oblasti ostření
apAhnds
Lepší snímky můžete získat volbou správné oblasti ostření
podle umístění objektu ve scéně.
1
2
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Oblast ostření ¢ možnost.
Možnost
Popis
Ostření na střed: Ostří na střed (vhodné pro
objekty ve středu pole).
Vícebodové ostření: Ostří na jednu nebo
několik z devíti oblastí.
Ostření se sledováním: Zaostří a sleduje
objekt. (str. 47)
Výběrové ostření: Ostří na vámi zvolenou
oblast. (str. 48)
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
Možnosti snímání
49
Použití rozpoznání tváře
apAhnds
Při použití této funkce fotoaparát automaticky rozpozná lidskou tvář. Při ostření na lidskou tvář určí fotoaparát automaticky
expozici. Pořiďte snímek snadno a rychle pomocí Detekce mrknutí k rozpoznání zavřených očí nebo Úsměv pro zachycení
úsměvu.Můžete rovněž použít Inteligentní rozpoznání tváře k zaměření na tvář a zaostření na ni.
● V některých scénických režimech je rozpoznání tváře
nedostupné.
● Rozpoznání obličeje nemusí pracovat, pokud:
- je velká vzdálenost mezi objektem a kamerou (rámeček se při
Úsměv a Detekce mrknutí zobrazí oranžově)
- je příliš málo nebo mnoho světla
- objekt není otočen směrem k fotoaparátu
- objekt má sluneční brýle nebo masku
- objekt je v protisvětle nebo nejsou stabilní světelné podmínky
- výraz obličeje objektu se nápadně mění
● Rozpoznávání tváří není dostupné při použití fotografických
stylů, efektu inteligentního filtru, nastavení obrazu ani při použití
s Ostření se sledováním.
● Při použití digitálního transfokátoru není možné rozpoznání
obličeje.
● Při použití funkce rozpoznání obličeje nepracuje digitální
transfokátor.
● Podle zvolených možností rozpoznávání tváře není dostupná
samospoušť nebo některé její režimy.
● V závislosti na zvoleném režimu rozpoznávání tváře nejsou
některé možnosti série dostupné.
● Při fotografování rozpoznaných tváří jsou tváře registrovány v
seznamu tváří.
● Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
● V režimu přehrávání můžete zobrazit registrované tváře podle
jejich priority. (str. 65) V režimu přehrávání nemusí být označeny
ani ty obličeje, které byly úspěšně registrovány.
● Tvář rozpoznaná v režimu snímání se nemusí zobrazit v
seznamu tváří ani v Inteligentním Albu.
Rozpoznání tváří
Fotoaparát automaticky rozpoznává lidské obličeje (až 10
obličejů).
1
2
Možnosti snímání
V režimu Snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Rozpozn. tváře ¢ Normální.
● Nejbližší obličej je označen bílým rámečkem, ostatní jsou
označeny rámečky šedými.
● Obličej je rozpoznán tím dříve, čím je blíže k fotoaparátu.
● Při volbě série nemusí být rozpoznané tváře registrovány.
50
Použití rozpoznání tváře
Pořízení autoportrétu
Pořízení snímku úsměvu
Můžete se sami vyfotografovat. Vzdálenost ostření se nastaví
na blízko a fotoaparát pípne.
Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání
usmívajícího se obličeje.
1
2
3
1
2
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Rozpozn. tváře ¢ Autoportrét.
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Rozpozn. tváře ¢ Úsměv.
● Fotoaparát snadněji rozpozná široký úsměv.
Po zaznění krátkého pípnutí stiskněte [Spouště].
Možnosti snímání
51
Použití rozpoznání tváře
Detekce zavřených očí
Použití inteligentního rozpoznání tváře
Pokud fotoaparát rozpozná zavřené oči, pořídí automaticky
sérii dvou snímků.
Fotoaparát automaticky rozpoznává často fotografované tváře
(až 10 lidí). Tato funkce zajistí automatickou prioritu ostření
na tyto obličeje. Tato funkce je dostupná pouze při použití
paměťové karty.
1
2
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Rozpozn. tváře ¢ Detekce
mrknutí.
● Dokud se zobrazuje „Záznam“, držte fotoaparát pevně.
● Pokud detekce mrknutí selže, zobrazí se zpráva „Snímek poříz.
se zavř. očima“. Pořiďte nový snímek.
1
2
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Rozpozn. tváře ¢ Inteligentní
rozpoznání tváře.
Nejbližší obličej je označen bílým rámečkem, ostatní jsou
označeny rámečky šedými.
●
: Označuje oblíbené obličeje (Registraci oblíbených
obličejů naleznete na str. 53).
●
: Označuje obličeje, které fotoaparát registruje
automaticky.
Možnosti snímání
52
Použití rozpoznání tváře
● Fotoaparát nemusí správně rozpoznat a registrovat tváře, záleží
na světelných podmínkách, změnách postoje a vzhledu obličeje
objektu a na tom, zda objekt nosí brýle.
● Fotoaparát automaticky registruje až 12 tváří. Pokud fotoaparát
rozpozná nový obličej a je již 12 obličejů registrováno, nahradí
jím registrovaný obličej s nejnižší prioritou.
● Fotoaparát rozpozná až 10 obličejů v jedné scéně.
Registrace obličeje do oblíbených (Moje hvězda)
Můžete registrovat své oblíbené tváře, na něž pak přístroj
prioritně ostří a exponuje. Tato funkce je dostupná pouze při
použití paměťové karty.
1
2
3
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Inteligentní úprava FR ¢ Moje
hvězda.
Tvář objektu umístěte do oválné oblasti a stiskem
[Spoušť] ji zaregistrujte.
● Pokud není tvář objektu v oválné oblasti rozpoznání, bílý
rámeček se neobjeví.
● Snímek tváře osoby můžete pořídit z předu, z pravé i levé
strany, seshora i zespodu.
● Při registraci tváře fotografujte pouze jednu osobu.
Zpět
4
Možnosti snímání
Nastav
Zpět
Nastav
Po skončení fotografování se zobrazí seznam tváří.
● Vaše oblíbené tváře jsou označeny v seznamu
53
.
Použití rozpoznání tváře
● Můžete registrovat až 8 oblíbených tváří.
● Blesk je nastaven na Vypnuto.
● Pokud zaregistrujete jeden obličej dvakrát, můžete jeden z nich
smazat v seznamu tváří.
Zobrazení oblíbených tváří
1
2
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ Inteligentní úprava FR ¢
Seznam tváří.
● Řazení oblíbených tváří můžete měnit po stisknutí [f] a volbě
Upravit řazení. (str. 64)
● Oblíbené tváře zrušíte stiskem [f] a volbou Odstranit hvězdu.
(str. 64)
Možnosti snímání
54
Nastavení jasu a barev
Zde se dozvíte, jak zvýšit kvalitu snímku nastavením jasu a barev.
Ruční nastavení expozice (EV)
pAhndv
V závislosti na okolním osvětlení mohou být vaše snímky
někdy příliš světlé nebo tmavé. V těchto případech získáte
lepší snímky nastavením expozice.
Tmavší (-)
Neutrální (0)
Kompenzace protisvětla (ACB) p A h n
Pokud je mezi objektem a pozadím světelný zdroj nebo
vysoký kontrast, jeví se objekt velmi tmavý. V tom případě
nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB).
Světlejší (+)
Bez ACB
1
2
3
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢EV.
Volbou hodnoty nastavte expozici.
1
2
S ACB
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢ACB ¢ možnost.
Možnost Popis
● Po nastavení expozice zůstane nastavení stejné. Expozici
může být nutné upravit, abyste zabránili podexponování či
přeexponování snímku.
● Pokud nemůžete určit správnou expozici, vyberte AEB
(Auto Exposure Bracket). Fotoaparát pořizuje snímky s
různým nastavením expozice: normální, podexponovaný a
přeexponovaný. (str. 58)
Vypnuto: ACB je vypnuté.
Zapnuto: ACB je zapnuté.
● Funkce ACB je vždy zapnutá v režimu a.
● Při zapnuté funkci nemůžete volit režim série.
Možnosti snímání
55
Nastavení jasu a barev
Změna možností měření
pAhndv
Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství
světla. Jas a vzhled vašich snímků se může lišit podle
zvoleného způsobu měření.
1
2
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢Měření ¢možnost.
Volba světelného zdroje
(vyvážení bílé) p A h n d v
Barvy snímku závisejí na typu a kvalitě osvětlení zdroji světla.
Chcete-li, aby barvy snímku odpovídaly barvám, které jste
viděli vy, vyvážete správně bílou barvu volbou světelných
podmínek, jako jsou Automatické vyvážení bílé, Denní světlo,
Pod mrakem nebo Žárovka.
Možnost Popis
Vícebodové:
● Fotoaparát rozdělí scénu do několika oblastí a
měří jas každé z nich.
● Vhodné pro běžné fotografování.
Bodové:
● Fotoaparát měří jas pouze ve středu rámečku.
● Pokud není objekt ve středu scény, nemusí být
snímek správně exponován.
● Vhodné pro objekty v protisvětle.
Středově vyváž.:
● Fotoaparát určí expozici jako průměr jasu
celého snímku s důrazem na střed.
● Vhodné pro snímky s objektem ve středu pole.
Možnosti snímání
(Automatické vyvážení bílé)
(Pod mrakem)
56
(Denní světlo)
(Žárovka)
Nastavení jasu a barev
1
2
Vlastní nastavení vyvážení bílé
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢Vyvážení bílé ¢ možnost.
Ikona Popis
Automatické vyvážení bílé: Použije automatické
nastavení podle podmínek a osvětlení.
Denní světlo: Vyberte pro snímání v exteriéru při
jasném počasí.
Pod mrakem: Vyberte pro snímání v exteriéru při
oblačnosti nebo ve stínu.
Zářivka typu h: Vyberte pro snímání při použití
zářivek s barvou denního světla nebo třípásmových
zářivek.
1
2
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢Vyvážení bílé ¢
Měření expozice : Spoušť.
3
Namiřte objektiv na bílý papír.
4
Stiskněte [Spouště].
Zářivka typu l: Vyberte při osvětlení bílou zářivkou.
Žárovka: Vyberte pro snímky v interiéru při osvětlení
klasickými nebo halogenovými žárovkami.
Měření expozice : Spoušť (Vlastní nastavení):
Použijte vlastní předem definované nastavení.
Možnosti snímání
57
Použití režimu série
pAhns
Pořízení snímků pohybujících se objektů nebo zachycení přirozeného výrazu osob může být obtížné. V těchto případech můžete
použít některý ze sériových režimů.
Možnost Popis
AEB:
● Pořízení 3 snímků s různým nastavením
expozice: normální, podexponovaný a
přeexponovaný.
● Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
1
2
V režimu snímání stiskněte [m].
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
● Blesk, samospoušť a ACB můžete použít pouze při volbě
Jednorázově.
● Je-li nastaveno Velice vysoká rychlost, citlivost ISO bude
nastavena na Auto.
● V závislosti na zvoleném režimu rozpoznávání tváře nejsou
některé možnosti série dostupné.
Vyberte Snímání ¢Režim snímání ¢ možnost.
Možnost Popis
Jednorázové: Pořízení jediného snímku.
Sekvenční:
● Po přidržení [Spouště] pořizuje fotoaparát
snímky nepřetržitě.
● Maximální počet takto pořízených snímků je
dán velikostí vložené paměťové karty.
Velice vysoká rychlost:
● Po úplném stlačení [Spouště] fotoaparát pořídí
snímky VGA (6 snímků za sekundu, max. 30
snímků).
● Fotoaparát snímky automaticky zobrazí a pak
je uloží.
Možnosti snímání
58
Zlepšení snímků
Zde se dozvíte, jak zlepšit snímky přidáním fotografických stylů nebo barev, či dalšími nastaveními.
Použití fotografických stylů a p A h n v
Definice vlastního RGB tónu
Na snímky můžete použít různé styly, jako Měkký, Výrazný
nebo Prales.
1
2
3
Měkký
1
2
Výrazný
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢Volba foto. stylu ¢Vlastní barvy.
Vyberte barevný efekt (R: červená, G: zelená,
B: modrá).
Prales
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢Volba foto. stylu ¢ možnost.
● Volbou Vlastní barvy definujte vlastní RGB tón.
Zpět
● Pokud chcete použít rozpoznání obličeje, vyberte Normální.
● Při volbě Skica, je snímek automaticky zmenšen na
nebo
menší.
● Při použití této funkce není možné volit chytrý filtr ani možnosti
nastavení obrazu.
4
Možnosti snímání
Přesun
Určete množství zvolené barvy. (-: méně nebo +: více)
59
Zlepšení snímků
Použití efektů objektivu
apAhnv
Použitím různých efektů vytvořených objektivem dodáte
snímkům jedinečnost.
1
2
3
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Snímání ¢Chytrý filtr.
Vyberte efekt.
Možnost Popis
Normální: Bez efektu
Miniatura
Miniatura: Upraví snímek skutečného objektu
tak, aby vypadal jako snímek zmenšeného modelu.
Rozostřené oblasti snímku vytvoří dojem menší
scény, než ve skutečnosti byla.
Vinětace
Vinětace: Přidá staře vypadající barvy, vysoký
kontrast a silnou vinětaci.
Rybí oko 1: Zkreslí blízké objekty do tvaru obrazu
pořízeného „rybím okem“.
Rybí oko 2: Ztmaví okraje obrazu a zkreslí objekty
do tvaru obrazu pořízeného „rybím okem“.
Rybí oko 1
Rybí oko 2
● Pokud zvolíte Miniatura při záznamu videa, zobrazí se čas
nahrávání miniatury s ikonou , který bude kratší než skutečný
čas nahrávání.
● Pokud zvolíte Miniatura při záznamu videa, zvuk se
nezaznamená.
● Při použití efektů chytrého filtru při záznamu videa se video
automaticky přepočítá na
nebo menší.
● Při použití této funkce není možné určit fotografický styl ani
možnosti nastavení obrazu.
Možnosti snímání
60
Zlepšení snímků
Nastavení fotografie
pAhn
Možnosti sytosti
Popis
Nastavte kontrast, ostrost a sytost svých fotografií.
-
Sníží barevnou sytost.
1
2
3
+
Zvýší barevnou sytost.
Vyberte Snímání ¢Nast.obr..
4
Volbou hodnoty nastavte zvolenou položku.
V režimu snímání stiskněte [m].
● Pokud nechcete použít efekty, vyberte 0. (vhodné pro tisk)
● Při nastavení funkce Upravit snímek nebude dostupná funkce
Photo Style Selector.
Vyberte možnost nastavení.
● Kontrast
● Ostrost
● Sytost
Možnosti kontrastu Popis
-
Sníží barevnost a jas.
+
Přidá barvy a jas.
Možnosti ostrosti
+
Popis
Změkčuje obrysy na snímku (vhodné
pro úpravu snímků v PC).
Zaostřuje obrysy a zvyšuje tak
čistotu snímku. Může však dojít i ke
zvýraznění šumu v obraze.
Možnosti snímání
61
Přehrávání/Úpravy
Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a
o úpravě snímků a videí. Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači,
tiskárně a televizoru se standardním rozlišením nebo HDTV.
Přehrávání
…………………………………………… 63
Spuštění režimu přehrávání …………………………………
Zobrazení snímků ………………………………………………
Přehrávání videa ………………………………………………
Záznam hlasových poznámek ………………………………
63
68
69
70
Úprava snímku ………………………………………… 71
Změna rozlišení snímků ………………………………………
Otočení snímku …………………………………………………
Použití fotografických stylů ……………………………………
Definice vlastního RGB tónu …………………………………
Oprava nesprávné expozice …………………………………
Použití efektů objektivu ………………………………………
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF) ………………………
71
71
72
72
73
74
75
Zobrazení souborů na TV nebo HDTV ……………… 76
Přenos souborů do počítače (ve Windows) ………… 78
Přenos souborů přes Intelli-studio ………………………… 79
Soubory přenesete po připojení fotoaparátu
jako vnějšího disku …………………………………………… 81
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) …………………… 82
Přenos souborů do počítače (pro Mac) ……………… 83
Tisk snímků v tiskárně (PictBridge) ………………… 84
Přehrávání
Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí.
Spuštění režimu přehrávání
Ikona
Zobrazení snímků nebo přehrávání videa a hlasových zpráv
ve fotoaparátu.
1
2
Popis
Snímek se zvukovou poznámkou
Soubor video
Byla nastavena tisková objednávka (DPOF)
Stisknte [P].
● Zobrazí se naposledy přehrávaný nebo pořízený soubor.
● Pokud byl fotoaparát vypnutý, zapne se.
Chráněný soubor
Snímek s registrovaným obličejem; Je možné pouze při
použití paměťové karty
Stiskem [F] nebo [t] se pohybujte v souborech.
Název složky – název souboru
● Stiskem a přidržením [F] nebo [t] zobrazíte rychle soubory.
Histogram
● Pokud chcete zobrazit soubory z vestavěné paměti, vyjměte
paměťovou kartu.
● Fotoaparát nebude správně přehrávat soubory příliš veliké nebo
pořízené fotoaparáty jiných výrobců.
ISO
Citlivost ISO
AV
Clona
TV
Rychlost závěrky
FLASH
Nastavení blesku
Zobrazení v režimu přehrávání
Přehrávání/Úpravy
SIZE
Rozlišení fotografie
DATE
Datum a čas snímání
63
Přehrávání
Řazení oblíbených tváří
Zrušení oblíbených tváří
Můžete měnit prioritu oblíbených tváří nebo je smazat. Tato
funkce je dostupná pouze při použití paměťové karty.
1 V režimu přehrávání [m].
2 Vyberte Soubor - možnosti → Úpravy seznamu tváří
→ Upravit řazení.
3 Vyberte tvář ze seznamu a stiskněte [o].
Úpravy seznamu tváří
1
4
2
5
3
6
4
8
Zpět
1 V režimu přehrávání [m].
2 Vyberte Soubor - možnosti → Úpravy seznamu tváří
→ Odstranit hvězdu.
3 Vyberte tvář a stiskněte [o].
4 Stiskněte [f].
5 Vyberte Ano.
Nastav
4 Pomocí [D] nebo [M] změňte pořadí tváře a
stiskněte [f].
Přehrávání/Úpravy
64
Přehrávání
Zobrazení souborů podle kategorií v Inteligentním albu
Změna kategorie a reorganizace souborů může fotoaparátu
trvat delší dobu.
Zobrazení a správa souborů podle kategorií, jako jsou datum,
typ souboru a týden.
1
2
3
V režimu přehrávání otáčejte [Transfokátoru] doleva.
4
Stiskněte [m].
5
Vyberte kategorii.
Stiskem [F] nebo [t] soubor zobrazíte.
● Stiskem a pøidržením [F] nebo [t] vyberte datum, typ
souboru, den v týdnu a barvu.
Stiskem [o] se vrátíte do normálního vzhledu.
Zobrazení souborů podle náhledu
Typ
Datum
Barva
Týden
Tvář
Procházejte náhledy souborů.
Zpět
V režimu přehrávání otáčejte [Transfokátoru]
doleva, zobrazíte 9 nebo 20 náhledů (otáčením
[Transfokátoru] doprava se vrátíte do předchozího
režimu).
Nastav
Možnost Popis
Type
Zobrazení souborů podle typu.
Datum
Zobrazení souborů podle data pořízení.
Barva
Zobrazení souborů podle dominantní barvy snímku.
Týden
Tvář
Zobrazení souborů podle dne v týdnu, kdy byly
pořízeny.
Zobrazení souborů podle rozpoznaných a
oblíbených obličejů. (Až 20 osob)
Filtrování
Pro
Proveďte
Vyhledávání v souborech Stiskněte [D], [M], [F], nebo [t].
Mazání souborů
Přehrávání/Úpravy
65
Stiskněte [f] a vyberte Ano.
Přehrávání
Mazání souborů
Ochrana souborů
Soubory můžete mazat po jednom nebo všechny.
Není možné smazat chráněné soubory.
Můžete chránit soubory proti náhodnému smazání.
1
2
3
V režimu přehrávání stiskněte [m].
Vyberte Soubor - možnosti ¢Chránit ¢Vybrat.
Při mazání jednoho souboru,
● Pro ochranu všech souborů vyberte Vše ¢Zablokovat.
1
2
Vyberte soubor, který chcete chránit, a stiskněte [o].
● Dalším stiskem [o] volbu zrušíte.
V režimu přehrávání vyberte soubor a stiskněte [f].
Volbou Ano smažte soubor.
Při mazání všech souborů,
1
2
3
Výběr
4
Stiskněte [f].
Nastav
4
5
V režimu přehrávání stiskněte [f].
Vyberte Hromadné odstr..
Vyberte soubor, který chcete smazat, a stiskněte [o].
● Dalším stiskem [o] volbu zrušíte.
Stiskněte [f].
Vyberte Ano.
Při mazání všech souborů,
1
2
Přehrávání/Úpravy
V režimu přehrávání stiskněte [m].
Vyberte Soubor - možnosti ¢ Vymazat ¢ Vše ¢
Ano.
66
Přehrávání
Použití koše
Kopírování souborů na kartu
Pokud spustíte koš, soubory se ukládají do koše místo
trvalého smazání. To platí pro mazání jednoho nebo několika
souborů-pokud zvolíte smazat všechny, soubory se do koše
neuloží.
Spuštění koše,
1
2
V režimu přehrávání stiskněte [m].
Soubory z vestavěné paměti můžete kopírovat na paměťovou
kartu.
1
2
3
V režimu přehrávání stiskněte [m].
Vyberte Soubor - možnosti ¢Kopie na kartu.
Volbou Ano kopírujte soubory.
Vyberte Soubor - možnosti ¢ Koš ¢ Zapnuto.
Pro vyvolání souborů z koše,
1
2
V režimu přehrávání stiskněte [m].
Vyberte Soubor - možnosti ¢ Koš ¢ Obnovit.
● Tato funkce nepracuje pro videa ani hlasové poznámky.
● Při použití koše může mazání souboru trvat déle.
● Při formátování vestavěné paměti jsou všechny soubory z koše
vymazány.
● Koš může obsahovat až 10 MB souborů. Po překročení 10 MB
v koši se vás fotoaparát zeptá na vysypání koše. Volbou Ano
vyprázdníte koš nebo Ne smažete pouze aktuální soubor.
Přehrávání/Úpravy
67
Přehrávání
Zobrazení snímků
Spuštění prezentace
Zvětšení části snímku nebo zobrazení snímků v prezentaci.
Zvětšení snímku
V režimu přehrávání otáčením [Transfokátoru]
doprava zvětšíte snímek (otáčením
[Transfokátoru] doleva jej zmenšíte).
Během prezentace můžete používat efekty a zvuky.
1
2
3
Zvětšená oblast a poměr zvětšení se zobrazí v horní části
displeje. Max. poměr zvětšení závisí na rozlišení snímku.
Ořez
Pro
Pohyb zvětšenou
oblastí
Ořezání zvětšeného
snímku
Proveďte
Stiskněte [D], [M], [F] nebo [t].
V režimu přehrávání stiskněte [m].
Vyberte Multi prezentace.
Vyberte možnost efektu prezentace.
● Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 5.
Možnost Popis
Nastavte snímky, které budou součástí prezentace.
● Vše: Zobrazení všech snímků v prezentaci.
● Datum: Zobrazení snímků pořízených v určitý
Snímky
den v prezentaci.
● Vybrat: Zobrazení zvolených snímků v
prezentaci.
● Nastavte interval mezi snímky.
● Je dostupné při nastavení Vypnuto v nabídce
Interval
efektů.
● Při použití s jiným nastavením efektů než
Vypnuto se interval nastaví na 1 s.
Hudba
Vyberte hudbu na pozadí.
Efekt
Stiskněte [o] (bude uložen jako nový
soubor).
Přehrávání/Úpravy
68
● Vyberte přechodový efekt.
● Volbou Vypnuto efekty vypnete.
Přehrávání
4
5
2
Vyberte efekt prezentace.
Vyberte Spustit ¢Přehrát.
Stiskněte
● Pro opakování prezentace vyberte Opakovat.
● Stiskem [o] prezentaci přerušíte nebo v ní pokračujete.
[F]
Skok vzad.
[o]
Přerušení a pokračování přehrávání.
Prezentaci zastavíte a do režimu přehrávání přepnete stiskem
[o] a pak [F] nebo [t].
[t]
Skok vpřed.
Přehrávání videa
Video můžete přehrávat, zachytávat z něj snímky nebo jej
ořezávat.
1
Přehrávání ovládáte těmito tlačítky.
V režimu přehrávání vyberte video soubor a stiskněte
[o].
Pro
[Transfokátoru]
Nastavení úrovně hlasitosti.
doleva nebo doprava
Ořezání videa při přehrávání
1
Stiskněte [o] v místě, kde chcete začít nové video a
otáčejte [Transfokátoru] doprava.
2
3
Stiskem [o] pokračujte v přehrávání.
4
Stiskněte [o] v místě, kde chcete ukončit nové video
a otáčejte [Transfokátoru] doprava.
Vyberte Ano.
● Původní video by mělo být nejméně 10 s dlouhé.
● Upravené video bude uloženo jako nový soubor.
Pauza
Přehrávání/Úpravy
69
Přehrávání
Přehrávání zvukové poznámky u snímku
Zachycení snímku během přehrávání
1
2
V režimu přehrávání vyberte snímek se zvukovou
poznámkou a stiskněte [o].
Stiskněte [o] v místě, kde chcete uložit snímek.
Stiskněte [M].
● Stiskem [o] přehrávání přerušíte nebo v něm pokračujete.
Soubor se zachyceným snímkem bude stejně velký jako původní
soubor s videem a bude uložen jako nový.
Záznam hlasových poznámek
Přehrávání hlasových poznámek
1
V režimu přehrávání vyberte hlasovou poznámku a
stiskněte [o].
2
Přehrávání ovládáte těmito tlačítky.
Stiskněte
Pro
[F]
Skok vzad.
[o]
Přerušení a pokračování přehrávání.
[t]
Skok vpřed.
[M]
Zastavení přehrávání.
[Transfokátoru]
doleva nebo
doprava
Nastavení úrovně hlasitosti.
Přehrávání/Úpravy
70
Úprava snímku
Můžete provádět běžné úpravy snímků, jako otáčení, změnu velikosti, odstranění červených očí, nastavení jasu, kontrastu a
sytosti.
Upravené snímky budou uloženy jako nový soubor.
Změna rozlišení snímků
Otočení snímku
1
V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte
[m].
1
2
Vyberte Upravit ¢ Změnit velikost ¢ možnost.
2
V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte
[m].
Vyberte Upravit ¢ Otočit ¢ možnost.
Vpravo 90 st.
Zpět
Zpět
Přesun
Podle velikosti původního snímku se může při otočení snížit
rozlišení.
● Volbou
uložíte snímek jako spouštěcí obrázek. (str. 87)
● Dostupné možnosti se liší podle velikosti zvoleného snímku.
Přehrávání/Úpravy
Přesun
71
Úprava snímku
Použití fotografických stylů
Definice vlastního RGB tónu
Na snímky můžete použít různé styly, jako Měkký, Výrazný
nebo Prales.
1
V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte
[m].
2
3
Vyberte Upravit ¢ Volba foto. stylu ¢ Vlastní barvy.
Měkký
Výrazný
Vyberte barevný efekt (R: červená, G: zelená,
B: modrá).
Prales
1
V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte
[m].
2
Vyberte Upravit ¢Volba foto. stylu ¢ možnost.
● Volbou Vlastní barvy definujte vlastní RGB tón.
Zpět
4
Určete množství zvolené barvy. (-: méně nebo +: více)
Skica
Zpět
Přesun
Přehrávání/Úpravy
Přesun
72
Úprava snímku
Oprava nesprávné expozice
Nastavení jasu/kontrastu/sytosti
Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sytost,
odstraňte červené oči nebo vady pleti nebo přidejte šum do
obrazu.
Nastavení ACB (Auto Contrast Balance)
1
2
1
2
3
Vyberte Úpravy ¢ Nast.obr..
Vyberte možnost nastavení.
●
●
●
V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [m].
Vyberte Upravit ¢ Nast.obr. ¢ ACB.
V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [m].
4
: Jas
: Kontrast
: Sytost
Volbou hodnoty nastavte zvolenou položku.
(-: méně nebo +: více)
Odstranění červených očí
1
2
V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [m].
Přidání šumu do obrazu
1
2
Vyberte Upravit ¢ Nast.obr. ¢ Red.červ.očí.
V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [m].
Vyberte Upravit ¢ Nast.obr. ¢ Přidat šum.
Odstranění nedostatků pleti
1
2
3
V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [m].
Vyberte Upravit ¢ Nast.obr. ¢ Retuš tváře.
Vyberte hodnotu.
● Se zvyšujícím se číslem se tvář čistí.
Přehrávání/Úpravy
73
Úprava snímku
Použití efektů objektivu
Použitím různých efektů vytvořených objektivem dodáte
snímkům jedinečnost.
1
V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte
[m].
2
3
Vyberte Upravit ¢ Chytrý filtr.
Vyberte efekt.
Miniatura
Miniatura
Vinětace
Zpět
Rybí oko 1
Rybí oko 2
Přehrávání/Úpravy
74
Přesun
Úprava snímku
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF)
Určete snímky, které mají být vytisknuty, a přidejte informaci o
počtu výtisků a velikosti papíru.
● Paměťovou kartu pak můžete odevzdat v laboratoři, která
podporuje DPOF (Digital Print Order Format) nebo si můžete
snímky vytisknout doma na tiskárně kompatibilní s DPOF.
● Širokoúhlé snímky mohou být vytisknuty s ořezanými okraji po
stranách, zkontrolujte si proto rozměry snímků.
● Není možné nastavit objednávku DPOF pro snímky v paměti
fotoaparátu.
1
2
3
4
5
6
V režimu přehrávání stiskněte [m].
Vyberte Soubor - možnosti ¢ DPOF ¢ Standard ¢
možnost.
Možnost
Popis
Vybrat
Tisk zvoleného snímku.
Vše
Tisk všech snímků.
Zrušit
Reset nastavení.
Stiskněte [m].
Vyberte Soubor - možnosti ¢ DPOF ¢ Velikost ¢
možnost.
Možnost
Popis
Vybrat
Určete tiskovou velikost zvoleného snímku.
Vše
Určete tiskovou velikost všech snímků.
Zrušit
Reset nastavení.
Pokud zvolíte Vybrat, přesuňte se na snímek a
otáčením [Transfokátoru] doleva nebo doprava
vyberte velikost tisku. Opakujte pro další snímky, které
chcete vybrat, a stiskněte [f].
● Pokud zvolíte Vše, stiskem [D] nebo [M] vyberte
tiskovou velikost a stiskněte [o].
Tisk náhledů
Pokud zvolíte Vybrat,přesuňte se na snímek a
otáčením [Transfokátoru] doleva nebo doprava
nastavte počet kopií. Opakujte pro další snímky, které
chcete vybrat, a stiskněte [f].
1
2
V režimu přehrávání stiskněte [m].
Vyberte Soubor - možnosti ¢ DPOF ¢ Index ¢ Ano.
Tisknout fotografie stanovené velikosti můžete pouze na tiskárnách
kompatibilních s DPOF 1.1.
● Pokud zvolíte Vše, stiskem [D] nebo [M] vyberte počet
kopií a stiskněte [o].
Přehrávání/Úpravy
75
Zobrazení souborů na TV nebo HDTV
Přehrávání snímků nebo videa po propojení fotoaparátu s TV A/V kabelem.
1
Vyberte výstup video signálu podle země nebo oblasti,
kde jste. (str. 89)
2
3
Vypněte fotoaparát a TV
● Na některých TV se může zobrazit pouze část obrazu nebo
digitální šum.
● Podle nastavení TV nemusí být obraz centrovaný.
● Během připojení fotoaparátu k TV můžete zachycovat snímky
a videa.
Připojte fotoaparát k TV kabelem A/V.
Video
Audio
Přehrávání na HDTV
Můžete zobrazovat kvalitní a nekomprimované snímky
a videana HDTV přes volitelný kabel HDMI. HDMI (High
Definition Multimedia Interface) podporuje většina HDTV.
4
Zapněte TV a vyberte vstup videa pomocí ovladače
TV.
5
6
Zapněte fotoaparát a stiskněte [P].
1
2
3
4
V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [m].
Vyberte Nastavení ¢ Velikost HDMI.
Vyberte rozlišení HDMI.
Vypněte fotoaparát a HDTV.
Zobrazení snímků nebo přehrávání videa tlačítky
fotoaparátu.
Přehrávání/Úpravy
76
Zobrazení souborů na TV nebo HDTV
5
Připojte fotoaparát k HDTV volitelným kabelem HDMI.
Kabel HDMI
6
7
Zapněte fotoaparát.
● HDTV se automaticky zapne a zobrazí se obrazovka
fotoaparátu.
Soubory prohlížejte pomocí tlačítek fotoaparátu nebo
pomocí ovladače fotoaparátu nebo HDTV.
Přehrávání/Úpravy
77
Přenos souborů do počítače (ve Windows)
Přenos souborů do počítače vestavěným programem Intelli-studio. Soubory můžete rovněž upravovat a přenášet na své oblíbené
webové stránky.
Požadavky pro Intelli-studio
Položka
Požadavky
CPU
Pentium 4, 3,2 GHz nebo vyšší/
AMD AthlonTM FX, 2,6 GHz a více
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB a více doporučeno)
OS
Windows XP SP2/Vista/7
Kapacita
pevného
disku
250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
Další
● Mechanika CD-ROM
● nVIDIA Geforce 7600GT nebo lepší/série ATI
X1600 nebo lepší
● 1024 x 768 pixelů, 16-bit barevný kompatibilní
monitor (1280 x 1024 pixelů, 32-bit barev
doporučeno)
● USB port, Microsoft DirectX 9.0c a vyšší
● Intelli-studio nemusí pracovat správně na všech počítačích ani v
případě, že počítač splňuje požadavky.
● Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa nemusí být
přehrávána správně nebo může úprava videa trvat dlouho.
● Před použitím programu nainstalujte DirectX 9.0c nebo vyšší.
● Pro připojení fotoaparátu jako výměnného disku je nutné použít
Windows XP/Vista/7 nebo Mac OS 10.4 a vyšší.
Použití doma postaveného PC nebo s nepodporovaným OS může
způsobit ztrátu záruky.
Přehrávání/Úpravy
78
Přenos souborů do počítače (ve Windows)
5
Přenos souborů přes Intelli-studio
Intelli-studio se spustí automaticky po připojení fotoaparátu k
PC kabelem USB.
Zapněte fotoaparát.
● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
Pokud jste zvolili možnost USB Vyberte režim, vyberte Počítač z
kontextového okna.
Při připojení USB kabelem k počítači se akumulátor fotoaparátu
nabíjí.
6
1
2
3
4
V režimu snímání nebo pøehrávání stisknìte [m].
Vyberte Nastavení → Software pro PC → Zapnuto.
7
Vyberte složku pro uložení souborů.
● Pokud fotoaparát neobsahuje nové soubory, kontextové
okno uložení nových souborů se nezobrazí.
Vyberte Ano.
● Nové soubory se přenesou do počítače.
Vypněte fotoaparát.
Ve Windows Vista vyberte Run iStudio.exe v okně AutoPlay.
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (T) do fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce
neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Přehrávání/Úpravy
79
Přenos souborů do počítače (ve Windows)
Použití Intelli-studio
Intelli-studio je vestavěný program a umožňuje přehrávání a úpravy souborů. Soubory můžete rovněž přenášet na webové stránky,
jako Flickr a YouTube. Pro podrobnosti vyberte v programu Menu → Help.
●● Pokud nainstalujete Intelli-studio do počítače, program se spustí rychleji. Pro instalaci programu zvolte Menu → Install Intelli-studio on PC.
●● Není možné upravovat soubory přímo ve fotoaparátu. Před úpravou přeneste soubory do složky v počítači.
●● Není možné kopírovat soubory z počítače do fotoaparátu.
●● Intelli-studio podporuje tyto formáty:
- Videa: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
- Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
2
3
4
5
1
15
6
14
7
13
8
9
10
12
11
Přehrávání/Úpravy
80
Přenos souborů do počítače (ve Windows)
1
Otevření nabídky
Soubory přenesete po připojení fotoaparátu
jako vnějšího disku
2
Zobrazení souborů ve zvolené složce
Fotoaparát můžete připojit k počítači jako odnímatelný disk.
3
Změna režimu na úpravy snímků
4
Změna režimu na úpravy videa
5
Přepnutí do režimu Sharing (Můžete posílat soubory
e-mailem nebo je nahrávat na webové stránky, jako
Flickr nebo YouTube.)
6
Zvětšení nebo zmenšení náhledů v seznamu
1
2
3
4
7
Volba typu souboru
8
Zobrazte soubory ze zvolené složky v počítači
9
Ukázání nebo skrytí souborů fotoaparátu
Ikona
Popis
V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [m].
Vyberte Nastavení → Software pro PC → Vypnuto.
Vypněte fotoaparát.
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (T) do fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce
neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
10
Zobrazte soubory ze zvolené složky ve fotoaparátu
11
Zobrazení souborů jako náhledů, ve Smart Album
nebo na mapě
12
Procházejte složky v připojeném zařízení
13
Procházejte složky v počítači
14
Přesun do předchozí nebo další složky
15
Tisk souborů, zobrazení na mapě, uložení do složky
Dokumenty nebo rozpoznávání tváří
Přehrávání/Úpravy
81
Přenos souborů do počítače (ve Windows)
5
Zapněte fotoaparát.
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)
● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
Postup odpojení kabelu USB u Windows 7/Vista je podobný.
Pokud jste zvolili možnost USB Vyberte režim, vyberte
Počítač z kontextového okna.
6
V počítači vyberte Tento počítač → Vyměnitelný disk
→ DCIM → 100PHOTO.
7
Vyberte požadované soubory a přetáhněte je nebo je
uložte do počítače.
1
Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, vyčkejte,
až přestane.
2
Klepněte
v hlavním panelu v pravém dolním rohu
obrazovky PC.
3
4
Klepněte do zobrazeného okna.
Odpojte USB kabel.
Fotoaparát nelze bezpečně odpojit za běhu programu Intellistudio. Před odpojením fotoaparátu ukončete program.
Přehrávání/Úpravy
82
Přenos souborů do počítače (pro Mac)
Po připojení fotoaparátu k počítači Macintosh bude zařízení rozpoznáno automaticky. Soubory můžete přenášet z fotoaparátu
přímo do počítače bez instalace programů.
Je podporován Mac OS verze 10.4 a vyšší.
1
Připojte fotoaparát k počítači Macintosh kabelem USB.
2
Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (T) do fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce
neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Zapněte fotoaparát.
● Počítač zařízení automaticky rozpozná a zobrazí se ikona
vyměnitelného disku.
Pokud jste zvolili možnost USB Vyberte režim, vyberte Počítač z
kontextového okna.
3
4
Přehrávání/Úpravy
Poklepejte na ni dvakrát.
Přenos snímků a videí do počítače.
83
Tisk snímků v tiskárně (PictBridge)
Tisk snímků fototiskárnou kompatibilní s PictBridge přímým spojením fotoaparátu s tiskárnou.
1
2
3
Nastavení možností tisku
V režimu snímání stiskněte [m].
Vyberte Nastavení ¢ USB ¢ Printer.
Při zapnuté tiskárně připojte fotoaparát kabelem USB.
Snímky
: 1 snímek
Velikost
: Automatický
Vzhled stránky : Automatický
Typ
: Automatický
Kvalita
: Automatický
Konec
4
5
6
Tisk
Možnost Popis
Zapněte fotoaparát.
Snímky: Vyberte tisk zobrazeného snímku nebo
všech snímků.
● Tiskárna rozpozná fotoaparát automaticky.
Stiskem [F] nebo [t] vyberte snímek.
Velikost: Nastavte velikost fotografie.
● Volbou [m] nastavte možnosti tisku. Viz „Nastavení
možností tisku“.
Vzhled stránky: Vytvořte náhledový tisk.
Typ: Volba typu papíru.
Stiskem [o] vytisknete.
Kvalita: Nastavte kvalitu tisku.
● Tisk začne. Stiskem [F] tisk zrušíte.
Datum: Nastavte tisk data.
Název snímku: Nastavte tisk názvu souboru.
Zrušit: Reset nastavení tisku.
Některé možnosti nepodporují všechny tiskárny.
Přehrávání/Úpravy
84
Přílohy
Zde naleznete nastavení, chybové zprávy, technické údaje
a tipy k údržbě.
Nabídka nastavení fotoaparátu …………………………… 86
Otevření nabídky nastavení …………………………………
Zvuk ………………………………………………………………
Displej ……………………………………………………………
Nastavení ………………………………………………………
86
87
87
88
Chybová hlášení ……………………………………………… 91
Údržba fotoaparátu …………………………………………… 92
Čistění fotoaparátu …………………………………………… 92
Paměťové karty ………………………………………………… 93
Akumulátor ……………………………………………………… 94
Dříve, než se obrátíte na servis …………………………… 97
Technické údaje fotoaparátu ……………………………… 100
Rejstřík ………………………………………………………… 105
Nabídka nastavení fotoaparátu
Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace nastavení fotoaparátu.
3
Otevření nabídky nastavení
1
2
Hlasitost
Úvodní zvuk
Zvuk závěrky
Pípnutí
Zvuk autofokusu
V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [m].
Vyberte nabídku.
Snímání
Video
zvuk
Displeje
Hlasitost
Úvodní zvuk
Zvuk závěrky
Pípnutí
Zvuk autofokusu
Zpět
4
Nastavení
Konec
Vyberte nabídku a nastavení uložte.
Změnit
Nabídka Popis
Zvuk: Nastavte různé zvuky fotoaparátu a jejich
hlasitost. (str. 87)
Displej: Můžete upravovat nastavení displeje,
jako jazyk a jas. (str. 87)
Nastavení: Můžete měnit možnosti systému
fotoaparátu, jako formát paměti, výchozí název
souboru a režim USB. (str. 88-90)
Přílohy
86
Vypnuto
Potichu
Středně
Hlasitě
Nastav
Stiskem [m] se vrátíte do předchozí obrazovky.
Nabídka nastavení fotoaparátu
Zvuk
Položka
Hlasitost
Úvodní zvuk
Zvuk závěrky
Pípnutí
Autoportrét
* Výchozí
* Výchozí
Položka
Popis
Nastavení hlasitosti všech zvuků.
(Vypnuto, Potichu, Středně*, Hlasitě)
Vyberte zvuk při zapnutí fotoaparátu.
(Vypnuto*, 1, 2, 3)
Vyberte zvuk při stisknutí spouště.
(Vypnuto, 1*, 2, 3)
Vyberte zvuk při stisknutí tlačítek nebo změně
režimů. (Vypnuto, 1*, 2, 3)
Nastavte zvuk pípnutí při rozpoznání vaší
tváře. (Vypnuto, Zapnuto*)
Úvodní
obraz
Jasný
displ.
Displej
* Výchozí
Položka
Popis
Language
Zvolte jazyk textu displeje.
Popis
funkce
Zobrazí stručný popis možností nabídky.
(Vypnuto, Zapnuto*)
Rozvržení
Vyberte typ vodících linek, které vám pomohou s
kompozicí scény. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)
Přílohy
Popis
Nastavte úvodní obrázek, který se objeví při
zapnutí fotoaparátu.
● Vypnuto*: Žádný úvodní obrázek.
● Logo: Zobrazí se výchozí snímek z vestavěné
paměti.
● Dle uživatele: Zobrazí určený obrázek. (str. 71)
● Do vestavěné paměti se zaznamená pouze
jeden úvodní snímek.
● Pokud vyberete jiný snímek jako úvodní
nebo resetujete fotoaparát, aktuální úvodní
snímek se smaže.
● Jako úvodní snímek není možné zvolit snímek
širokoúhlý nebo s poměrem stran 3:2.
Nastavte jas displeje. (Auto*, Tmavý, Normální, Jasný)
Normální je pevně nastaveno v režimu
přehrávání i v případě, že zvolíte Auto.
Náhled
Nastavte délku přehrávání právě pořízeného
snímku před návratem do režimu snímání.
(Vypnuto, 0,5 s*, 1 s, 3 s)
Úsporný
režim
Pokud neprovedete žádnou operaci do 30 sekund,
fotoaparát se automaticky přepne do úsporného
režimu (režim zrušíte stiskem kteréhokoli tlačítka).
(Vypnuto*, Zapnuto)
87
Nabídka nastavení fotoaparátu
Nastavení
Položka
* Výchozí
* Výchozí
Položka
Popis
Určete způsob, jímž se pojmenovávají soubory.
● Reset: Nastavte číslování souborů tak, aby
začínalo 0001 po vložení nové karty, jejím
zformátování nebo smazání všech souborů.
● Série*: Nastavte číslování souborů tak, aby
pokračovalo průběžně i po vložení nové
karty, jejím zformátování nebo smazání všech
souborů.
Formátování vestavěné paměti a paměťové
karty (všechny soubory včetně chráněných jsou
vymazány). (Ano, Ne)
Formát
Popis
Pokud používáte paměťové karty různých
výrobců nebo čteček, nebo karty formátované
v počítači, nemusí je fotoaparát správně načíst.
Před použitím takovou kartu zformátujte.
Resetovat
Resetuje nabídky a možnosti snímání (datum a
čas, jazyk a obrazový výstup se neresetují).
(Ano, Ne)
Dat&čas
Nastavte datum a čas a určete formát data.
(Dd/mm/rrrr, Mm/dd/rrrr, Rrrr/mm/dd, Vypnuto*)
Časové
pásmo
Zvolte oblast a letní čas (DST).
Číslo
souboru
Přílohy
88
● Výchozí název první složky je 100PHOTO a
výchozí název prvního souboru je SAM_0001.
● Čísla souborů rostou po jedné od SAM_0001
do SAM_9999.
● Čísla složek rostou po jedné od 100PHOTO
do 999PHOTO.
● Maximální číslo souboru ve složce je 9999.
● Fotoaparát definuje názvy souborů podle
normy Digital rule for Camera File system
(DCF). Pokud názvy souborů změníte,
fotoaparát je nemůže přehrát.
Nabídka nastavení fotoaparátu
* Výchozí
* Výchozí
Položka
Popis
Položka
Popis
Video výstup
Nastavte výstup video signálu podle země nebo
oblasti, kde jste.
● NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Korea,
Taiwan, Mexiko.
● PAL (podporuje pouze BDGHI): Austrálie
Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko,
Německo, Anglie, Itálie, Kuwait, Malaysia,
Nový Zéland, Singapur, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Thaisko, Norsko.
Kontrolka AF
Nastavte pomocné světlo pro ostření ve tmě.
(Vypnuto, Zapnuto*)
Anynet+
(HDMI-CEC)
Nastavte pro ovládání fotoaparátu z HDTV
Samsung s podporou Anynet+(CEC) z ovladače
televizoru.
● Zapnuto*: Ovládání fotoaparátu ovladačem
HDTV.
● Vypnuto: Zobrazení souborů bez ovladače
HDTV.
Nastavte, zda se bude při tisku tisknout i datum
a čas pořízení snímku. (Vypnuto*, Datum,
Dat&čas)
Tisk data
● Datum a čas se zobrazí žlutě v pravém
dolním rohu snímku.
● Některé tiskárny neumožňují tisk data a
času.
● Pokud zvolíte v režimu s, datum a čas
se nezobrazí.
Určete, zda se nepoužívaný fotoaparát
automaticky vypne. (Vypnuto, 1 minuta,
3 minuty*, 5 minut, 10 minut)
Automatické
vypnutí
● Při výměně baterie se nastavení nezmění.
● Fotoaparát se automaticky nevypne v těchto
případech:
- při připojení k počítači nebo k tiskárně
- při přehrávání prezentace nebo videa
- při nahrávání hlasové poznámky
Přílohy
89
Nabídka nastavení fotoaparátu
* Výchozí
Položka
Popis
Volba rozlišení snímků při přehrávání souborů
na HDTV s kabelem HDMI.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/
Velikost HDMI PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Pokud HDTV nepodporuje zvolené rozlišení,
automaticky se přepne na nejbližší nižší.
USB
Nastavte funkce, které se používají při připojení
počítače nebo tiskárny přes USB.
● Počítač*: Připojte fotoaparát k počítači a
přenášejte soubory.
● Tiskárna: Připojte fotoaparát k tiskárně a
tiskněte soubory.
● Vyberte režim: Vyberte USB režim pro
připojení fotoaparátu k jinému zařízení.
Software
pro PC
Nastaví Intelli-studio tak, aby se spustilo
automaticky po připojení fotoaparátu k počítači.
(Vypnuto, Zapnuto*)
Přílohy
90
Chybová hlášení
Pokud se objeví následující hlášení, postupujte podle nich.
Hlášení
Chyba karty
Navržené řešení
● Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
● Vyjměte paměťovou kartu a znovu vložte.
● Zformátujte paměťovou kartu. (str. 88)
Odblokujte paměťovou kartu.
Karta
zablokována
DCF Full Error
Chyba souboru
Názvy souborů neodpovídají normě DCF.
Přeneste soubory z paměťové karty do
počítače a zformátujte kartu. (str. 88)
Smažte poškozený soubor nebo se obraťte
na servis.
Slabá baterie
Vložte nabitý akumulátor nebo jej nabijte.
Paměť plná
Smažte nepotřebné soubory nebo vložte
novou kartu.
Žádné snímky
Pořiďte snímky nebo vložte kartu se snímky.
Karta není
podporována.
Vložená karta není vhodná pro tento
fotoaparát. Používejte pouze paměťové karty,
které splňují specifikace výrobce.
Přílohy
91
Údržba fotoaparátu
Čistění fotoaparátu
Pouzdro fotoaparátu
Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.
Objektiv a displej fotoaparátu
Prach odstraňte ofoukáním balónkem a jemně utřete objektiv
měkkým hadříkem. Pokud nečistoty ulpí, navlhčete čistícím
roztokem na optiku kousek čistícího papíru a jemně otřete.
● Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla ani alkohol k čistění. Tyto
látky mohou poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
● Netlačte na krytku objektivu a nefoukejte do ní.
Přílohy
92
Údržba fotoaparátu
Paměťové karty
Kapacita karty
Počet souborů na kartě závisí na podmínkách a obsahu
souborů. Následující počty platí pro 1GB SD kartu:
Použitelné paměťové karty
Můžete používat paměťové karty SD (Secure Digital) nebo
SDHC (Secure Digital High Capacity).
Velikost
Kontakty
Přepínač ochrany
proti zápisu
S
n
í
m
k
y
Popis (zpředu)
Na kartách SD nebo SDHC můžete chránit soubory proti
smazání přepínačem. Přepnutím dolů jsou soubory chráněny,
nahoru odblokovány. Pro fotografování kartu odblokujte.
*
V
i
d
e
a
Velmi
Jemná Normální 60 fps
jemná
30 fps
15 fps
147
285
405
-
-
-
168
314
442
-
-
-
203
368
529
-
-
-
212
375
538
-
-
-
340
568
794
-
-
-
534
804
1068
-
-
-
872
1147
1441
-
-
-
1475
1675
1878
-
-
-
-
-
-
-
12' 49" 23' 23"
-
-
-
-
14' 27" 26' 04"
-
-
-
-
25' 00" 48' 02"
-
-
-
50' 54" 73' 27" 94' 20"
* Délka záznamu se může lišit při použití transfokátoru.
Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka
záznamu.
Přílohy
93
Údržba fotoaparátu
Akumulátor
Výdrž baterie
Používejte pouze příslušenství schválené společností
Samsung.
Délka použití/
Počet snímků
Měření proběhlo za těchto podmínek:
v režimu a, rozlišení 12M, kvalita
Jemná, OIS zapnuto.
Údaje o akumulátoru
Režim
SLB-11A
Typ
Lithium-iontový akumulátor
Kapacita článků
1 130 mAh
Napětí
3,8 V
Délka nabíjení
(při vypnutém fotoaparátu)
cca 190 min
Podmínky snímání
(při plně nabité baterii)
Snímky
cca 135 min/
cca 270
snímků
1. Nastavení blesku na Vyrovnávací,
pořízení jednoho snímku a
transfokátor do krajní polohy a zpět.
2. Nastavení blesku na Vypnuto,
pořízení jednoho snímku a
transfokátor do krajní polohy a zpět.
3. Provedení kroků 1 a 2 během
30 sekund a opakování po dobu
5 minut. Pak vypnutí fotoaparátu na
1 minutu.
4. Opakování kroků 1 až 3.
Videa
cca 100 min
Záznam videa v rozlišení 1280 X 720
HQ a 30 fps.
● Uvedené údaje byly naměřeny společností Samsung a mohou se lišit podle
podmínek použití.
● Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka
záznamu.
Přílohy
94
Údržba fotoaparátu
Poznámky k nabíjení z připojeného PC
Poznámky k nabíjení akumulátoru.
● Pokud kontrolka nesvítí, ujistěte se, že byl akumulátor správně
vložen.
● Vypněte fotoaparát při nabíjení.
● Po nabití zapněte fotoaparát na dobu nejméně 10 minut.
● Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. Baterii
nabíjejte, dokud nesvítí kontrolka zeleně.
● Pokud kontrolka bliká červeně nebo nesvítí, odpojte a znovu
zapojte kabel nebo vyjměte a znovu vložte baterii.
● Pokud nabíjíte horkou baterii, kontrolka může svítit oranžově.
Nabíjení začne po vychladnutí baterie.
● Pokud nabíjíte baterii přehřátým nabíječem nebo za vysoké
okolní teploty, kontrolka může svítit oranžově. Nabíjení začne po
vychladnutí baterie.
Přílohy
● Používejte pouze přiložený USB kabel.
● Akumulátor se nemusí nabíjet při:
- použití USB rozbočovače
- připojení jiných USB zařízení k PC
- připojení kabelu do zásuvky na přední stěně počítače
- USB port počítače nepodporuje výstup napájení (5 V, 500 mA)
95
Údržba fotoaparátu
Pokyny k likvidaci
●● Likvidaci nepotřebných baterií věnujte pozornost.
●● Baterie nevhazujte do ohně.
●● Povolené způsoby likvidace se mohou lišit podle oblasti.
Baterie likvidujte vždy ve shodě s místními zákony a předpisy.
Při nesprávném zacházení s bateriemi hrozí zranění osob
i se smrtelnými následky. Pro bezpečnost vaši i okolí vždy
postupujte podle těchto instrukcí:
●● Při nesprávném zacházení mohou baterie způsobit požár
nebo vybuchnout. Pokud zpozorujete deformaci obalu, trhliny
nebo jiné neobvyklé jevy na bateriích, okamžitě je přestaňte
používat a obraťte se na jejich výrobce.
●● Používejte pouze originální nabíječ a zdroj doporučený
výrobcem; akumulátory nabíjejte vždy přesně podle návodu.
●● Baterie nevystavujte teplotám přes 60 °C (140 °F) a vyšším.
●● Baterie nepokládejte do blízkosti topných zařízení ani je
nevystavujte jinému horku, jako např. v automobilu za horkého
dne.
●● Baterie nevkládejte do mikrovlnné trouby.
●● Baterie nepokládejte na místech vystavených teplu a vlhkosti,
jako jsou např. koupelny.
●● Nedopusťte kontakt baterií s vlhkostí a kapalinami.
●● Přístroj nepokládejte na delší dobu na hořlavé či teplé povrchy,
jako jsou lůžkoviny, koberce nebo elektrické dečky.
●● Zapnutý přístroj nenechávejte delší dobu v uzavřených
prostorách.
●● Nedopusťte styk kontaktů baterií s kovovými a vodivými
předměty, jako řetízky, mince, klíče a hodinky.
●● Používejte pouze originální, výrobcem doporučené Li-ion
akumulátory.
●● Baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nepropichujte ostrými
předměty.
●● Baterie nevystavujte tlaku ani jinému násilí.
●● Nevystavujte baterie nárazům, zejména pádům z větší výšky.
●● Baterii nevystavujte nadměrnému teplu, jaké představuje
např.. sluneční záření, oheň a pod.
Přílohy
96
Dříve, než se obrátíte na servis
Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím těchto tipů dříve, než se obrátíte na servis. Pokud jste se
pokusili potíže vyřešit a stále trvají, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko.
Situace
Navržené řešení
Nelze zapnout
fotoaparát
● Ujistěte se, že je vložen akumulátor.
● Ujistěte se, že je vložen akumulátor
správně.
● Nabijte akumulátor.
Napájení se náhle
vypnulo
● Nabijte akumulátor.
● Fotoaparát může být v úsporném
režimu. (str. 87)
● Fotoaparát se vypnul po pádu, aby
zabránil poškození paměťové karty.
Zapněte znovu fotoaparát.
Baterie se rychle
vybíjí
● Baterie se vybíjí rychleji při nízkých
teplotách (pod 0 °C). Udržujte baterii v
teple, např. v kapse.
● Použití blesku a záznam videa vybíjí
baterii rychleji. Nabijte baterii.
● Akumulátor je spotřební díl, který je
nutné po určité době vyměnit. Pokud
se vybíjí velmi rychle, použijte novou
baterii.
Přílohy
Situace
Navržené řešení
Nelze pořizovat
snímky
● Na kartě není volné místo. Smažte
nepotřebné soubory nebo vložte
novou kartu.
● Zformátujte paměťovou kartu. (str. 88)
● Karta je vadná. Vložte jinou kartu.
● Karta je chráněná proti zápisu
(blokovaná). Odblokujte paměťovou
kartu. (str. 91)
● Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
● Nabijte akumulátor.
● Ujistěte se, že je vložen akumulátor
správně.
Fotoaparát se
zasekává
Vyjměte baterii a znovu vložte.
Blesk nepracuje
● Blesk je nastaven na Vypnuto.
(str. 43)
● Nemůžete používat blesk v režimech
d, v nebo některém z režimů
s.
Blesk pracuje
samovolně
Blesk může samovolně blesknout v
důsledku statické elektřiny.
Nejedná se o závadu fotoaparátu.
97
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
Není správné datum
a čas
Nastavte datum a čas v nabídce
nastavení zobrazení.
Dotykový displej
nebo tlačítka
nepracují
Vyjměte baterii a znovu vložte.
Karta je vadná.
Karta nebyla resetována. Zformátujte
paměťovou kartu. (str. 88)
Nelze přehrávat
soubory
Pokud změníte název souboru na kartě,
fotoaparát jej nemůže přehrát (názvy
souborů musejí odpovídat normě DCF).
Pokud se to stane, přehrávejte soubory
v počítači.
Snímek je neostrý.
● Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření
vhodný pro vaše záběry. (str. 46)
● Ujistěte se, že je objekt v dosahu
blesku. (str. 100)
● Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud
nikoli, očistěte jej. (str. 92)
Barvy snímku
neodpovídají
skutečné scéně
Situace
Snímek je příliš
světlý
Snímek je příliš
tmavý
Snímek je zkreslený
Snímky se
nezobrazují na TV
Nesprávné vyvážení bílé vede k
nerealistickým fotografiím. Zvolte
správné vyvážení bílé podle podmínek a
osvětlení. (str. 56)
Přílohy
98
Navržené řešení
Snímek je přeexponovaný.
● Nastavte expozici. (str. 55)
● Nastavte hodnotu clony nebo
expoziční dobu. (str. 33)
● Vypněte blesk. (str. 43)
● Nastavte citlivost ISO. (str. 45)
Snímek je podexponovaný.
● Nastavte expozici. (str. 55)
● Nastavte hodnotu clony nebo
expoziční dobu. (str. 33)
● Zapněte blesk. (str. 43)
● Nastavte citlivost ISO. (str. 45)
Širokoúhlé objektivy mohou způsobit
zkreslení obrazu. To je běžná vlastnost
širokoúhlých objektivů.
● Ujistěte se, že je fotoaparát správně
připojen k externímu monitoru
přiloženým kabelem A/V.
● Ujistěte se, že karta obsahuje snímky.
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
Situace
Navržené řešení
Intelli-studio
nepracuje správně
● Ukončete Intelli-studio a restartujte
program.
● Program Intelli-studio nelze použít na
počítačích Macintosh.
● Ujistěte se, že je položka Software
pro PC nabídky nastavena na
Zapnuto (str. 90)
● Program se nemusí spustit
automaticky, záleží na počítači a
okolnostech. V takovém případě
poklepejte na Start → Tento počítač
→ Intelli-studio → iStudio.exe v
počítači.
● Ujistěte se, že je USB kabel připojen
správně.
Počítač nerozpoznal
● Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
fotoaparát
● Ujistěte se, že používáte podporovaný
operační systém.
Počítač odpojil
fotoaparát při
přenosu souborů
Přenos byl přerušen statickou elektřinou.
Odpojte USB kabel a znovu jej připojte.
Fotoaparát
nepřehrává videa
● Vide můžete přehrávat pouze v
programu Intelli-studio. Program
nainstalujte do počítače. (str. 79)
● Ujistěte se, že je USB kabel připojen
správně.
Přílohy
99
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Typ
Expoziční doba
●
●
●
●
1/2,33" (cca 1,10 cm) CCD
Efektivní počet bodů cca. 12,0 megapixelů
Celkový počet
cca. 14,2 megapixelů
Objektiv
Expozice
Ohnisková
vzdálenost
Objektiv Schneider-KREUZNACH f =
3,9 - 58,5 mm (35 mm kinofilm. přístroj: 24 - 360
mm), 15X optický transfokátor
Světelnost F
F3,2 (W) - F5,8 (T)
Digitální
transfokátor
● Režim statických snímků: 1,0× - 5,0×
● Přehrávání: 1,0× - 12,5× (závisí na velikosti snímku)
Řízení
Typ
3.0" TFT LCD
Funkce
QVGA 230K
Ostření
Dosah
Program AE, Priorita clony, Priorita závěrky, Ruční
expozice
Měření
Vícebodové , Bodové, Středově vyváž.
Kompenzace
±2EV (krok 1/3EV)
ISO ekvivalent
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Blesk
Displej
Typ
Auto: 1 - 1/2,000 s
Ručně: 16 - 1/2,000 s
Noc: 8 - 1/2,000 s
Ohňostroj: 2 s
TTL automatické ostření (Vícebodové ostření, Ostření
na střed, Ostření se sledováním, Výběrové ostření,
AF s rozpoznáním tváře, AF s vyhledáním tváře)
Režim
Vypnuto, Automatický, Červené oči, Vyrovnávací,
Pomalá synchronizace, Redukce červených očí
Dosah
● široký (W): 0,3 m - 3,7 m (ISO Auto)
● Tele (T) 0,5 m - 2,0 m (ISO Auto)
EVC
±1EV (krok 1/2EV)
Nabíjecí doba
cca 4 s
Omezení otřesů
Širokoúhlý (W)
Tele (T)
Normální 80 cm – nekonečno 2 m – nekonečno
Makro
3 cm – 80 cm
1m–2m
Auto makro 3 cm – nekonečno 1 m – nekonečno
Ručně
3 cm – nekonečno 1 m – nekonečno
Dual IS [OIS (Optická stabilizace obrazu) +
DIS (Digitální stabilizace obrazu)]
Přílohy
100
Technické údaje fotoaparátu
● Formát: H.264 (Max. záznamová doba: 20 min)
● Stereofonní záznam s řízením hlasitosti a
Efekt
● Volba foto. stylu: Normální, Měkký, Výrazný,
Režim snímání
Prales, Retro, Chladný, Klid, Klasický, Negativní,
Vlastní barvy, Skica, Potlačení mlhy
● Nast.obr.: Ostrost, Kontrast, Sytost
● Chytrý filtr: Normální, Miniatura, Vinětace, Rybi
oko 1, Rybi oko 2
umlčením při použití transfokátoru
● Velikost: 1280 x 720 High Quality, 1280 x 720
Video
Vyvážení bílé
Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem, Zářivka typu h,
Zářivka typu l, Žárovka, Vlastní nastavení
Snímání
● Režimy: Smart Auto (Portrét, Noční portrét,
Snímky
Standard Quality, 640 x 480, 320 x 240
Frekv.snímání: 60 fps, 30 fps, 15 fps
Zvuk: Vypnuto, Zapnuto
OIS: Zapnuto, Vypnuto
Úprava videa (vestavěná): přerušení záznamu,
zachycení snímku, oříznutí
● Efekt: Volba foto. stylu, EV, Vyvážení bílé,
Měření, Chytrý filtr
●
●
●
●
Přehrávání
Portrét v protisvětle, Protisvětlo, Krajina, Bílá,
Pohyb, Stativ, Noční, Makro, Makro Text, Modrá
obloha, Západ slunce, Přírodní zelená, Portrét
v přírodě, Makro s barvami, Ohňostroj), Auto,
Program, Priorita clony, Priorita závěrky, Ručně,
Uživatel , DUAL IS, Video, Snímek s retuší,
Scéna (Noc, Portrét, Děti, Krajina, Text, Detail,
Západ Slunce, Svítání, Protisvětlo, Ohňostroj,
Pláž&sníh, Snímek podle vzoru)
● Režim snímání: Jednorázové, Sekvenční, Velice
vysoká rychlost, AEB
● Samospoušť: Vypnuta, 10 s, 2 s, Dvojitá,
Detekce pohybu
Přílohy
Typ
jeden snímek, náhledy, multi prezentace,
Movie clip, Smart Album
Úpravy
Změnit velikost, Otočit, Volba foto. stylu, Nast.obr,
Chytrý filtr
● Volba foto. stylu: Normální, Měkký, Výrazný,
Efekt
101
Prales, Retro, Chladný, Klid, Klasický, Negativní,
Vlastní barvy, Skica, Potlačení mlhy
● Nast.obr.: ACB, Red.červ.očí, Retuš tváře, Jas,
Kontrast, Sytost, Přidat šum
● Chytrý filtr: Normální, Miniatura, Vinětace, Rybi
oko 1, Rybi oko 2
Technické údaje fotoaparátu
Záznam zvuku
Pro 1GB SD
● Zvukové poznámky (max. 10 hodin)
● Zvuková poznámky u snímku (max. 10 s)
● Stereofonní záznam zvuku
Ukládání
Média
● Vnitřní paměť: cca 27,9 MB
● Vnější paměť (volitelná)
- SD card (až do 2 GB zaručeno)
- SDHC card (až do 8 GB zaručeno)
Velikost obrazu
Kapacita vnitřní paměti se nezapočítává do těchto
údajů.
● Snímek: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Souborový
formát
Velmi
jemná
Jemná
Normální
4000 x 3000
147
285
405
3984 x 2656
168
314
442
3840 X 2160
203
368
529
3264 x 2448
212
375
538
2560 x 1920
340
568
794
2048 x 1536
534
804
1068
1920 x 1080
872
1147
1441
1024 x 768
1475
1675
1878
Tyto hodnoty byly naměřeny za standardních podmínek
Samsung a mohou se lišit podle podmínek použití a
nastavení fotoaparátu.
PictBridge 1.0
● Video: MP4 (H.264 (MPEG-4.AVC))
● Audio: WAV
Rozhraní
Přílohy
Digitální výstup
USB 2.0 (20 pólů)
Výstup zvuku
Mono (vnitřní reproduktor), Stereo (mikrofon)
Výstup obrazu
● AV: NTSC, PAL (volitelné)
● HDMI 1.4: NTSC, PAL (volitelné)
Napájecí
zásuvka DC
20 pólů, 4,4V
102
Technické údaje fotoaparátu
Napájecí zdroj
Akumulátorová
baterie
Lithium-iontový akumulátor SLB-11A (1,130 mAh)
Provedení zdroje se může lišit podle oblasti zakoupení.
Rozměry (š × v × h)
106.6 x 60.5 x 28mm
Hmotnost
210.7 g (bez baterie a paměťové karty)
Provozní teplota
0 - 40˚C
Provozní vlhkost
5 - 85 %
Software
Intelli-studio
Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Přílohy
103
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s
vlastními systémy zpětného odběru baterií)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství
(například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo
lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a
jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání
druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si měli
od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé
by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství
nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie
v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány
společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené
symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie
obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie
nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob
nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného
využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního
bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Ekologická značka Samsung
Jedná se o vlastní symbol společnosti Samsung,
který slouží k účinné komunikaci aktivit společnosti
Samsung při výrobě produktů přátelských k
životnímu prostředí. Značka vyjadřuje trvalou
snahu společnosti Samsung o vývoj výrobků, které
nepoškozují životní prostředí.
Přílohy
104
Rejstřík
A
ACB 59, 73
C
E
I
Citlivost ISO 45
Expozice 55
Ikony 15
Expoziční doba 33
Inteligentní album 65
Anynet+ 89
Automatické vyvážení
kontrastu (ACB) 55, 73
Autoportrét 51
B
Baterie
Nabíjení 95
Technické údaje 94
Životnost 94
Blesk
Automatický 43
Červené oči 44
Pomalá synchronizace 44
Redukce červených očí 43
Vypnuto 43
Vyrovnávací 44
Č
Inteligentní detekce scény 37
Červené oči 43
F
Čistění
Funkční tlačítko 14
Displej 92
Objektiv 92
Pouzdro 92
Inteligentní filtr
G
Grid lines 21
D
H
Dat&čas 88
HDTV 76
Detekce mrknutí 52
Hlasitost 87
Detekce pohybu 42
Digitální stabilizace obrazu
29
Digitální transfokátor 23
Hlasová poznámka
Přehrávání 70
Záznam 38
Hlášení 91
Funkční tlačítko 14
Hodnota clony 33
DPOF 75
Přílohy
105
Miniature 60
Vinětace 60
Rybí oko 60
Intelli-studio 79
J
Jas displeje 87
K
Kontrolka AF 89
Koš 67
Kvalita fotografií 40
Rejstřík
M
v režimu přehrávání 73
v režimu snímání 61
Makro 46
Mazání souborů 66
Měření
Bodové 56
Středově vyváž. 56
Vícebodové 56
Model Priority clony 34
O
R
Režim Snímek s retuší 30
Resetovat 88
Režim videa 36
Režim Auto 22
RGB tón
Režim Dual IS 29, 30
Oblast ostření
Ostření na střed 49
Ostření se sledováním 49
Vícebodové ostření 49
Výběrové ostření 49
Režim priority clony 34
Režim priority závěrky 34
Režim Program 32
Odpojení zařízení 82
Režim přehrávání 63
Ochrana souborů 66
Režim Ručně 35
Režim Scéna 31
Náhled 87
Optická stabilizace obrazu
(OIS) 24
Namáčknutí 6
Otočení 71
Režim snímání
Nastavení
Otřesy fotoaparátu 25
Model Priority závěrky 34
N
Displej 87
Fotoaparát 88
Jas 73
Kontrast
v režimu přehrávání 73
v režimu snímání 61
Ostrost 61
Přístup 86
Sytost
Režim Smart Auto 22, 28
Auto 22
Dual IS 29
Priorita clony 34
Priority závěrky 34
Program 32
Ručně 35
Scéna 31
Smart Auto 28
Video 36
P
Paměťová karta 93
Popis funkce 87
Prezentace 68
Přílohy
106
v režimu přehrávání 72
v Režimu snímání 59
Rozlišení
Snímek 40
Video 40
Rozpoznání tváře
Autoportrét 51
Detekce mrknutí 52
Inteligentní rozpoznání
tváře 52
Normální 50
Úsměv 51
Rozvržení 21
Rychlost záznamu 36
S
Samospoušť 41
Série
Automatická série se
změnou expozice (AEB) 58
Rejstřík
Sekvenční 58
Zachycení pohybu 58
Servisní středisko 97
Úpravy 71
Zdroj světla (vyvážení
bílé) 56
Úsměv 51
Změna velikosti 71
Úvodní snímek 87
Zobrazení souborů
Smart Album 64
Smart Auto Režim 22, 28
V
Snímek podle vzoru 31
Video
Přehrávání 69
Záznam 36
Zooming 23
Výstup obrazu 89
Zvětšení 68
Vyvážení bílé 56
Zvuk autofokusu 87
Styl snímku 59
T
Tisk data 89
Tisková objednávka 75
Vzdálenost ostření
Auto makro 46
Automatické 46
Makro 46
Ruční ostření 46
Tisk snímků 84
Tlačítko přehrávání 14, 17
Tlačítko MENU 14
Tlačítko přehrávání
U
Údržba 92
Umlčení
jako náhledy 65
na TV 76
podle kategorií 65
Prezentace 68
Z
Zachycení snímku 70
Záznam
Hlasová poznámka 38
Video 36
Video 36
Přílohy
107
Informace k podpoře výrobku a možnost vznesení dalších
dotazů naleznete v záručním listu, který jste obdrželi při
koupi, nebo na stránkách http://www.samsungimaging.com/.
Download PDF

advertising