Samsung | SAMSUNG ST65 | Samsung ST65 Uživatelská přiručka

Tento návod k použití obsahuje podrobné
instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si
jej, pozorně.
Ä Klepněte na téma
Časté otázky
Náhled
User Manual
ST6500
Obsah
Základní funkce
Rozšířené funkce
Možnosti snímání
Přehrávání/Úpravy
Nastavení
Přílohy
Rejstřík
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje, zabráníte vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát co nejlépe.
Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat.
Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých
dětí a zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí.
Pohyblivé díly a příslušenství mohou znamenat fyzické ohrožení.
Varování—situace, kdy může dojít ke zranění vás či dalších
osob
Nerozebírejte, ani se nepokoušejte opravit fotoaparát.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození
fotoaparátu.
Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým teplotám po
delší dobu.
Delší vystavení fotoaparátu slunečnímu světlu nebo vysokým
teplotám vede k poškození vnitřních součástí fotoaparátu.
Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo výbušných
plynů či kapalin.
Může dojít k ohni nebo k výbuchu.
Fotoaparát ani nabíječku nepřekrývejte žádnými přikrývkami nebo
oblečením.
Může dojít k přehřátí fotoaparátu, což může vést deformaci
přístroje nebo způsobit oheň.
Nevkládejte hořlavé materiály do fotoaparátu, ani neskladujte
hořlavé materiály v blízkosti fotoaparátu.
Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.
Pokud se do fotoaparátu dostane tekutina nebo cizí předměty,
neprodleně odpojte všechny zdroje napájení, např. baterii nebo
nabíječku, a obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
Nesahejte na přístroj mokrýma rukama.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
Chraňte zrak objektu.
Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí či zvířat. Pokud
používáte blesk příliš blízko očí, může dojít k dočasnému nebo
trvalému poškození zraku.
1
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
V průběhu činnosti blesku se jej nedotýkejte.
Blesk je při činnosti velmi horký a mohl by popálit kůži.
Pozor—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu či
dalších zařízení
Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii.
Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo
zkorodovat a poškodit fotoaparát.
Pokud používáte AC nabíječku, před odpojením od nabíječky
vypněte fotoaparát.
Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Používejte pouze originální, výrobcem doporučené Lithium-iontové
akumulátorové baterie. Nepoškozujte ani nezahřívejte baterie.
Může dojít k požáru či k úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívaný nabíječ odpojte od sítě.
Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Používejte pouze baterie, nabíječky, kabely a příslušenství
schválené společností Samsung.
• Nekompatibilní baterie, nabíječky, kabely nebo příslušenství
mohou vést k výbuchu baterií, poškození fotoaparátu nebo k
úrazu elektrickým proudem.
• Společnost Samsung neodpovídá za škody nebo zranění
vzniklá nekompatibilními bateriemi, nabíječkami, kabely nebo
příslušenstvím.
Při nabíjení akumulátoru nepoužívejte poškozený síťový přívod,
zástrčku ani síťovou zásuvku.
Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.
Baterii chraňte před stykem AC nabíječky s kontakty + a – na
baterii.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepoužívejte sílu na jakékoli části fotoaparátu ani na fotoaparát
nevyvíjejte tlak.
Fotoaparát se může poškodit.
Baterie používejte pouze ke schválenému účelu.
Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.
2
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Při připojování kabelů či napáječů a práci s kartou či baterií
jednejte opatrně.
Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná
instalace baterie či paměťových karet vede k poškození portů,
vedení a příslušenství.
Před použitím vyzkoušejte, zda fotoaparát pracuje správně.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani škody,
způsobené nefunkčností přístroje nebo jeho nesprávným použitím.
Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (S) do fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce
neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Karty s magnetickými páskami udržujte ve vzdálenosti od obalu
fotoaparátu.
Informace, které jsou na kartě uloženy se mohou poškodit či
smazat.
Nepoužívejte poškozené nabíječe, baterie ani karty.
Hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození fotoaparátu či
vznik ohně.
3
Uspořádání návodu k použití
Základní funkce
Informace o autorských právech
• Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými
obchodními známkami Microsoft Corporation.
• Mac je registrovanou obchodní známkou společnosti
Apple Corporation.
• HDMI, logo HDMI a pojem
„High Definition Multimedia
Interface“ jsou obchodní
známky nebo registrované
obchodní známky společnosti
HDMI Licensing LLC.
• microSD™ a microSDHC™ jsou registrovanými
obchodními známkami asociace SD Association.
• Ochranné známky a obchodní názvy použité v této
příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
12
Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních
funkcí snímání.
Rozšířené funkce
32
Zde se dozvíte, jak fotografovat s různými režimy a jak
snímat videa nebo hlasové poznámky.
Možnosti snímání
50
Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu
Snímání.
Přehrávání/Úpravy
79
Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a
hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí.
Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači, tiskárně,
běžnému televizoru nebo televizoru HDTV.
• V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry
fotoaparátu nebo obsah tohoto návodu změněny
bez předchozího upozornění.
• Nemáte oprávnění opětovně použít nebo rozšiřovat
jakékoli části této příručky bez předchozího svolení.
• Informace k Open Source License naleznete v
souboru „OpenSourceInfo.pdf“ na přiloženém
CD-ROM.
Nastavení
107
Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace
nastavení fotoaparátu.
Přílohy
Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje a tipy
k údržbě.
4
114
Ikony použité v návodu
Ikona
Funkce
Další informace
Bezpečnostní a další upozornění
[ ]
Tlačítka fotoaparátu. Např. [Spoušť] označuje tlačítko spouště.
( )
Číslo strany s příslušnou informací
“
Pořadí možností nebo nabídek, které je nutné postupně zvolit k dokončení kroku,
např.: Klepněte na m “ Velikost snímku (znamená „Klepněte na m,
poté vyberte Velikost snímku).
*
Poznámka
Zkratky použité v návodu
Zkratka
Definice
ACB
Auto Contrast Balance (Automatické vyvážení kontrastu)
AEB
Auto Exposure Bracket (Automatická série se změnou expozice)
AF
Auto Focus (Automatické ostření)
DIS
Digital Image Stabilization (Digitální stabilizace obrazu)
DPOF
Digital Print Order Format
EV
Exposure Value (Hodnota expozice)
ISO
International Organization for Standardization
(Organizace International Organization for Standardization)
OIS
Optical Image Stabilization (Optická stabilizace obrazu)
WB
White Balance (Vyvážení bílé)
5
Výrazy použité v návodu
Použití tlačítka spouště
• Namáčknutí [Spoušť]: stiskněte spoušť do poloviny zdvihu
• Stisknutí [Spoušť]: stiskněte tlačítko spouště úplně dolů
Namáčknutí [Spoušť]
Expozice (jas)
Množství světla, které projde do fotoaparátu, se označuje jako
expozice. Expozici můžete ovlivnit změnou expoziční rychlosti,
hodnoty clony a citlivosti ISO. Změna expozice vede k tmavším
nebo světlejším snímkům.
Normální expozice
Stisknutí [Spoušť]
Objekt, pozadí a kompozice
• Objekt: hlavní objekt scény, např. osoba, zvíře nebo zátiší
• Pozadí: předměty obklopující objekt
• Kompozice: kombinace objektu a pozadí
Pozadí
Po dí
Kompozice
Objekt
6
Přeexpozice (příliš světlé)
Časté otázky
Zde se naučíte, jak řešit běžné potíže nastavením možnosti snímání.
Oči objektu se jeví
červené.
Je to způsobeno odrazem světla blesku od sítnice oka.
Červené oči nebo
Redukce červených očí. (str. 55)
• Nastavte blesk na
• Pokud byl již snímek pořízen, vyberte Redukce červených očí v nabídce úprav. (str. 96)
Na snímcích jsou
prachové stopy.
Prachové částice, které jsou obsaženy ve vzduchu, se mohou při použití blesku promítnout do snímku.
• Vypněte blesk nebo nepořizujte snímky v prašném prostředí.
• Nastavte citlivost ISO. (str. 57)
Snímky nejsou ostré.
Může to být způsobeno pořizováním snímků za špatných světelných podmínek nebo nesprávným
držením fotoaparátu.
• Abyste měli jistotu, že jsou objekty zaostřeny, použijte funkci OIS nebo namáčkněte [Spoušť]. (str. 29)
• Použijte režim DUAL IS. (str. 35)
Snímky jsou neostré
při nočním snímání.
Fotoaparát se pokouší využít zbytků světla a expoziční doba se prodlužuje. To zvyšuje požadavky na
stabilitu fotoaparátu a může vést k roztřesení snímku.
• Vyberte režim Noční snímek. (str. 37)
• Zapněte blesk. (str. 55)
• Nastavte citlivost ISO. (str. 57)
• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
V protisvětle
vycházejí objekty
příliš tmavé.
Pokud je za objektem silný světelný zdroj nebo je ve scéně velký kontrast mezi světlými a tmavými
oblastmi, objekt vyjde na snímku příliš tmavý.
• Nefotografujte proti slunci.
• Vyberte Protisvětlo v režimu Scéna. (str. 36)
Vyrovnávací. (str. 55)
• Nastavte blesk na
• Nastavte expozici. (str. 67)
• Nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB). (str. 68)
Bodové. (str. 68)
• Pokud je ve středu rámečku světlý objekt, nastavte měření na
7
Náhled
Pořizování snímků osob
• Režim Snímek s retuší f 37
• Červené oči/Redukce červených očí (pro potlačení
vzniku nebo opravu jevu) f 55
• Rozpozn. tváře f 62
Pořizování snímků textu, hmyzu nebo
květin
• Režim Scéna > Text f 36
• Režim Detail f 36
• Makro f 58
Použití různých efektů na snímky
Pořizování snímků v noci nebo v šeru
•
•
•
•
Režim Scéna, > Západ Slunce, Svítání f 36
Režim Noční snímek f 37
Nastavení blesku f 55
Citlivost ISO (nastavení citlivosti ke světlu) f 57
Pořizování snímků pohybu
• Sekvenční, Velice vysoká rychlost f 71
Nastavení expozice (jasu)
• Citlivost ISO (nastavení citlivosti na světlo) f 57
• EV (nastavení expozice) f 67
• ACB (kompenzace jasu objektu proti
světlému pozadí) f 68
• Měření f 68
• AEB (pořízení tří snímků stejné scény s
různou expozicí) f 71
•
•
•
•
•
•
Režim Zvýraznění objektu f 42
Režim Snímání magickým rámem f 43
Režim Filtr fotografií f 43
Režim Vinětace f 46
Efekt Inteligentní filtr f 72
Nast.obr. (pro nastavení Ostrost, Kontrast
nebo Sytost) f 75
Použití efektu na videa
• Režim Filtr videí f 45
• Režim Vinětace f 46
• Režim Snímek s paletovým efektem f 47
Omezení otřesů fotoaparátu
• Optická stabilizace obrazu (OIS) f 29
• Režim DUAL IS f 35
8
• Zobrazení souborů podle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kategorií ve Smart Album
f 83
Prohlížení souborů ve 3D
zobrazení f 84
Zobrazení souborů v
náhledu f 85
Smazání souborů z paměťové
karty f 86
Zobrazení prezentace
snímků f 88
Zobrazení souborů na TV
nebo HDTV f 97
Připojení fotoaparátu k
počítači f 99
Nastavení zvuku a hlasitosti
f 109
Nastavení jasu displeje f 110
Nastavení jazyka displeje
f 111
Nastavení data a času f 111
Dříve, než se obrátíte na
servisní středisko f 124
Obsah
Základní funkce ........................................................................12
Rozšířené funkce .....................................................................32
Rozbalení ........................................................................... 13
Uspořádání fotoaparátu ................................................... 14
Vložení baterie a paměťové karty ................................... 16
Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu ................. 17
Nabíjení akumulátoru ....................................................... 17
Zapnutí fotoaparátu ......................................................... 17
Provedení úvodního nastavení ........................................ 18
Použité ikony ..................................................................... 20
Použití dotykové obrazovky ............................................ 21
Nastavení dotykové obrazovky a zvuku ......................... 23
Nastavení typu displeje pro dotykovou obrazovku ............ 23
Nastavení zvuku .............................................................. 23
Použití domácí obrazovky ................................................ 24
Otevření domácí obrazovky ............................................. 24
Ikony domácí obrazovky .................................................. 24
Přeskupení ikon ............................................................... 25
Pořizování snímků ............................................................ 26
Transfokace ..................................................................... 27
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS) .................................. 29
Tipy pro pořízení lepších snímků .................................... 30
Použití režimů snímání ..................................................... 33
Použití režimu Smart Auto ................................................ 33
Použití režimu Jednoduchý snímek .................................. 34
Použití režimu DUAL IS ................................................... 35
Použití režimu Scény ....................................................... 36
Použití režimu Detail ........................................................ 36
Použití režimu Noc ........................................................... 37
Použití režimu Snímek s retuší ......................................... 37
Použití režimu Program ................................................... 38
Použití režimu Snímání videa .......................................... 39
Použití režimu Inteligentní video ...................................... 40
Použití režimů efektu ........................................................ 42
Použití režimu Zvýraznění portrétu ................................... 42
Použití režimu Magický snímek ........................................ 43
Použití režimu Filtr snímku ............................................... 43
Použití režimu Filtr filmu ................................................... 45
Použití režimu Vinětace ................................................... 46
Použití režimu Snímek s paletovým efektem .................... 47
Záznam hlasových poznámek ......................................... 48
Záznam hlasových poznámek .......................................... 48
Přidání hlasové poznámky ke snímku .............................. 49
9
Obsah
Možnosti snímání .....................................................................50
Použití rozpoznání tváře ................................................... 62
Rozpoznání tváří ............................................................. 62
Pořízení autoportrétu ....................................................... 63
Pořízení snímku úsměvu ................................................. 63
Detekce zavřených očí (mrknutí) ...................................... 64
Použití funkce Inteligentní rozpoznání tváře ..................... 64
Registrace tváří jako oblíbených (Moje hvězda) ............... 65
Nastavení jasu a barev ..................................................... 67
Ruční nastavení expozice (EV) ........................................ 67
Kompenzace protisvětla (ACB) ........................................ 68
Změna možností měření .................................................. 68
Volba světelného zdroje (vyvážení bílé) ........................... 69
Použití režimů série .......................................................... 71
Použití efektů/Úprava snímků .......................................... 72
Použití efektů Inteligentního filtru ..................................... 72
Nastavení fotografie ......................................................... 75
Nastavení zvuku transfokátoru ....................................... 76
Dostupné možnosti snímání v režimu Snímání ............. 77
Volba rozlišení a kvality .................................................... 51
Volba rozlišení ................................................................. 51
Volba obrazové kvality ..................................................... 52
Použití samospouště ........................................................ 54
Snímání při špatném osvětlení ........................................ 55
Potlačení červených očí ................................................... 55
Použití blesku .................................................................. 55
Nastavení citlivosti ISO .................................................... 57
Změna zaostření fotoaparátu ........................................... 58
Použití makra .................................................................. 58
Použití inteligentního dotykového ostření ......................... 59
Fotografování dotykem .................................................... 60
Nastavení oblasti ostření ................................................. 60
10
Obsah
Přehrávání/Úpravy ...................................................................79
Nastavení ................................................................................107
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání ............. 80
Spuštění režimu přehrávání ............................................. 80
Zobrazení snímků ............................................................ 87
Přehrávání videa ............................................................. 89
Přehrávání hlasových poznámek ..................................... 91
Úprava snímků .................................................................. 92
Změna rozlišení snímků ................................................... 92
Otočení snímku ............................................................... 93
Použití funkce Inteligentní oříznutí ................................... 93
Použití efektů Inteligentního filtru ..................................... 94
Nastavení fotografie ......................................................... 94
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF) .............................. 96
Zobrazení souborů na TV nebo HDTV ............................ 97
Přenos souborů do počítače s operačním
systémem Windows .......................................................... 99
Přenos souborů přes Intelli-studio .................................. 100
Přenos souborů po připojení fotoaparátu jako
vnějšího disku ................................................................ 102
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) ........................ 103
Přenos souborů do počítače s operačním
systémem Mac ................................................................. 104
Tisk snímků s tiskárnou PictBridge .............................. 105
Nabídka Nastavení .......................................................... 108
Otevření nabídky nastavení ........................................... 108
Zvuk .............................................................................. 109
Displej ........................................................................... 109
Konektivita ..................................................................... 110
Obecné .......................................................................... 111
Přílohy .....................................................................................114
Chybová hlášení .............................................................. 115
Údržba fotoaparátu ......................................................... 116
Čistění fotoaparátu ........................................................ 116
Použití a ukládání fotoaparátu ........................................ 117
Paměťové karty ............................................................. 118
Akumulátor .................................................................... 120
Dříve, než se obrátíte na servis ..................................... 124
Technické údaje fotoaparátu ......................................... 127
Slovníček .......................................................................... 131
Rejstřík ............................................................................. 136
11
Základní funkce
Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí snímání.
Rozbalení ………………………………………
13
Uspořádání fotoaparátu ………………………
14
Vložení baterie a paměťové karty ……………
16
Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu … 17
Nabíjení akumulátoru ……………………… 17
Zapnutí fotoaparátu ………………………… 17
Provedení úvodního nastavení ………………
18
Použité ikony
20
…………………………………
Použití dotykové obrazovky
…………………
21
Nastavení dotykové obrazovky a zvuku
…… 23
Nastavení typu displeje pro dotykovou
obrazovku …………………………………… 23
Nastavení zvuku …………………………… 23
Použití domácí obrazovky ……………………
Otevření domácí obrazovky …………………
Ikony domácí obrazovky ……………………
Přeskupení ikon ……………………………
24
24
24
25
Pořizování snímků …………………………… 26
Transfokace ………………………………… 27
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS) ………… 29
Tipy pro pořízení lepších snímků ……………
30
Rozbalení
V balení se nacházejí následující položky.
Volitelné příslušenství
Fotoaparát
Síťový zdroj/Kabel USB
Obal fotoaparátu
Akumulátorová baterie
A/V kabel
Popruh
Nabíječ
akumulátoru
Dotykové pero
Kabel HDMI
Paměťová karta/
Adaptér paměťové karty
CD-ROM s Uživatelskou příručkou
Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
Návod k rychlému spuštění
Základní funkce 13
Uspořádání fotoaparátu
Než začnete fotoaparát používat, seznamte se s jeho prvky a funkcemi.
Vypínač
Tlačítko spouště
Mikrofon
Blesk
Kontrolka autofokusu/
Kontrolka samospouště
Objektiv
Zásuvka HDMI
Kabel HDMI
Závit stativu
Zásuvka USB a A/V
Umožňuje připojení
USB nebo A/V kabelu
Kryt prostoru baterie
Vložte paměťovou kartu a baterii
Základní funkce 14
Uspořádání fotoaparátu
Stavová kontrolka
• Bliká: Při ukládání snímků nebo videa, načítání z
počítače nebo tiskárny nebo při nezaostření
• Stále svítí:: Při připojení k počítači nebo při zaostření
Reproduktor
Tlačítko transfokátoru
• V režimu Snímání: Zvětšení a zmenšení
• V režimu Přehrávání: Zvětšení části
snímku nebo zobrazení náhledů
Dotyková obrazovka
Připevnění popruhu
x
y
Tlačítko přehrávání
Tlačítko Domů
Základní funkce 15
Vložení baterie a paměťové karty
Zde je uveden postup vložení baterie a volitelné paměťové karty do fotoaparátu.
Vyjmutí baterie a paměťové karty
Zatlačte jemně na kartu, až
se povysune z fotoaparátu,
a poté ji vytáhněte ze slotu.
Paměťová karta
Kartu vložte tak, aby
zlacené kontakty
směřovaly nahoru.
Pojistka baterie
Paměťová karta
Baterii vložte logem
Samsung dolů.
Posunutím pojistky vlevo
uvolněte baterii.
Akumulátorová baterie
Akumulátorová baterie
Interní paměť můžete použít k dočasnému ukládání v době, kdy není
vložená paměťová karta.
Základní funkce 16
Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu
Nabíjení akumulátoru
Zapnutí fotoaparátu
Před prvním použitím fotoaparátu je nutné akumulátor nabít.
Připojte kabel USB do síťového adaptéru a druhý konec kabelu s
kontrolkou připojte k fotoaparátu.
Stiskem [POWER] zapněte nebo vypněte fotoaparát.
• Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního
nastavení. (str. 18)
Zapnutí fotoaparátu v režimu přehrávání
Stiskněte [Přehrávání]. Fotoaparát se přímo zapne do režimu
Přehrávání.
Kontrolka
• Červená: Nabíjení
• Oranžová: Chyba
• Zelená: Plně nabito
Pokud zapnete fotoaparát stiskem a přidržením [Přehrávání] po dobu
přibližně 5 sekund, fotoaparát nevydá žádné zvuky.
Základní funkce 17
Provedení úvodního nastavení
Po zobrazení obrazovky úvodního nastavení nakonfigurujte základní nastavení fotoaparátu tímto postupem.
1
Klepněte na Language.
4
Vyberte Doma, a poté vyberte časové pásmo klepnutím
na z nebo x.
• Pokud cestujete do jiné země, klepněte na Návštěva, poté
zvolte nové časové pásmo.
Časové pásmo
2
Vyberte jazyk, a poté klepněte na o.
Londýn, Lisbon
5
6
3
Nastavení uložíte klepnutím na o.
Klepněte na Nastavení data/času.
Klepněte na Časové pásmo.
Základní funkce 18
Provedení úvodního nastavení
7
10
11
Nastavte datum.
Nastavení data/času
Rok
8
Klepněte na
Měsíc
Klepněte na Kalibrace dotyk. displeje.
Dotykovým perem klepněte na cíl na displeji.
Den
Kalibrace dotyk. displeje
, a poté nastavte čas.
Optimálního výsledku dosáhnete poklepáním přímo na střed cíle.
Nastavení data/času
Hod
Min
12
• Abyste nastavili letní čas, klepněte na
9
Nastavení uložíte klepnutím na o.
.
Nastavení uložíte klepnutím na o.
Základní funkce 19
Použité ikony
Zobrazené ikony se mění podle zvoleného režimu nebo nastavení.
Ikona
Popis
Hodnota clony
•
•
•
Hlasová poznámka
Rozlišení fotografie
Rozlišení videa
Rámeček automatického ostření
Měření
Otřesy fotoaparátu
Optická stabilizace obrazu (OIS)
Indikátor transfokátoru
Hodnota expozice upravena
Poměr zvětšení
Citlivost ISO
Možnosti automatického ostření
Rozlišení fotografie při zapnutém
transfokátoru Intelli
Vyvážení bílé
Možnosti časovače
Dělicí čáry
Typ série
2
3
1 Ikony možností (dotykové)
Popis
Nastavení blesku
Blesk
Možnosti snímání
Typ zobrazení
3 Stavové ikony
Transfokátor Intelli je zapnut
Popis
Inteligentní filtr
Počet zbývajících snímků
Nast.obr.
Popis
Zbývající záznamová doba
Rozpoznání tváře
Režim snímání
Paměťová karta není vložena
(vnitřní paměť)
Automatické ostření
Ikona
2 Stavové ikony
Ikona
: Plně nabito
: Částečně nabito
: Vybito (nutno nabít)
Časovač
1
m
Popis
Paměťová karta vložena
Expoziční doba
Ikona
Ikona
Aktuální čas
Aktuální datum
Základní funkce 20
Použití dotykové obrazovky
Zde se naučíte, jak používat dotykovou obrazovku. K obsluze dotykové obrazovky používejte přiložené pero.
Na dotykovovu obrazovku nepoužívejte žádné ostré předměty, jako jsou tužky nebo propisky. Může dojít k poškození obrazovky.
Dotknutí
Ťukání
Jemně ťukněte dotykovým perem přes obrazovku.
Dotknutím ikony otevřete nabídku nebo zvolíte možnost.
Smart
Auto
Program
Scéna
Inteligentní
video
Video
Editor fotografií
Album
Nastavení
Tažení
Klepněte na část obrazovky a podržte, poté přetáhněte dotykovým
perem.
Vyvážení bílé
Automatické vyvážení bílé
Denní světlo
Pod mrakem
Základní funkce 21
Použití dotykové obrazovky
Výběr možnosti.
• Dotyková obrazovka nemusí rozeznat vaše zadání, pokud se
• Přetáhněte seznam voleb nahoru nebo dolů do doby, než
najdete požadovanou volbu. Poklepejte na volbu,
poté klepněte na o.
dotknete více položek najednou.
• Dotyková obrazovka nemusí rozeznat vaše zadání, pokud se
dotknete prstem obrazovky.
• Pokud klepnete na obrazovku nebo ji přetáhnete, může vzniknout
Vyvážení bílé
deformace barev. Jde o vlastnost dotykové obrazovky, nejedná se o
závadu. Aby se minimalizoval tento efekt, klepejte nebo přetahujte
obrazovku jemně.
• Dotyková obrazovka nemusí pracovat správně, pokud fotoaparát
používáte ve velmi vlhkém prostředí.
• Dotyková obrazovka nemusí pracovat správně, pokud jste použili
ochrannou fólii, příp. jiné příslušenství obrazovky.
• V závislosti na úhlu náhledu se může obrazovka zdát tmavší.
Rozlišení zlepšíte úpravou nastavení jasu nebo změnou úhlu
náhledu.
Automatické vyvážení bílé
Denní světlo
Pod mrakem
• Pokud má volba přidělené tlačítko nastavení, klepněte na něj
pro zapnutí nebo vypnutí volby.
Režim snímání
Inteligentní filtr
Nast.obr.
OIS
Základní funkce 22
Nastavení dotykové obrazovky a zvuku
Naučte se měnit základní informace displeje a nastavení zvuku.
Nastavení typu displeje pro dotykovou
obrazovku
Nastavení zvuku
Můžete vybrat typ obrazovky pro zobrazení ikon a voleb.
1
2
3
1
2
V režimu Snímání klepněte na
Zvolte, zda má fotoaparát vydat určený zvuk při ovládání funkcí.
.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
Nastavení displeje
Na domácí obrazovce klepněte na
Vyberte Zvuk.
Pípnutí zapnete nebo vypnete poklepáním na tlačítko
nastavení vedle Pípnutí.
Celý
Skrytý
Vodící linka
Ikona
.
Popis
Celý: Ikony jsou vždy zobrazeny.
Skrytý: Ikony se skryjí, pokud do 5 sekund
neprovedete žádnou operaci (ikony opět zobrazíte
dotykem displeje).
Vodící linka: Je zobrazeno rozvržení. Vodící linky
usnadňují srovnání polohy fotoaparátu s významnými
čarami v obraze, jako je horizont nebo obrys budovy.
Základní funkce 23
Použití domácí obrazovky
V domácí obrazovce můžete pomocí dotyku ikon vybrat režim snímání nebo otevřít nabídku nastavení.
Otevření domácí obrazovky
Ikony domácí obrazovky
V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte [DOMŮ].
Stiskem [DOMŮ] se vrátíte do předchozího režimu.
Ikona
Popis
Smart Auto: Pořízení snímku ve scénickém režimu, který
fotoaparát sám určil. (str. 33)
Program: Pořízení snímku s ručním nastavením možností.
(str. 38)
Scéna: Pořízení snímku s možnostmi, které jsou
přednastaveny pro určitou scénu. (str. 36)
Inteligentní video: Pořízení videa ve scénickém režimu,
který fotoaparát sám určil. (str. 40)
Video: Záznam videa. (str. 39)
Smart
Auto
Program
Scéna
Inteligentní
video
Video
Editor fotografií
Album
Nastavení
Editor fotografií: Úprava fotografií pomocí různých efektů.
(str. 94)
1
Album: Zobrazení souborů podle kategorií ve Smart Album
(str. 83)
Nastavení: Úprava nastavení dle vašeho přání. (str. 108)
Vinětace: Pořízení snímku nebo nahrání videa s efektem
vinětace. (str. 46)
2
Č.
Snímek s retuší: Pořízení snímku osoby s odstraněním
vad pleti. (str. 37)
Popis
1
Aktivaci režimu nebo funkce provedete poklepáním na
ikonu.
• Přetažením nebo ťuknutím dotykového pera na
obrazovku se posunete na další stranu.
2
Číslo aktuální strany. (
Snímání magickým rámem: Pořízení snímku s různými
efekty rámečku. (str. 43)
)
Základní funkce 24
Použití domácí obrazovky
Ikona
Popis
Přeskupení ikon
Filtr fotografií: Pořízení snímku s různými efekty filtru.
(str. 43)
Na domácí obrazovce můžete přeskupovat ikony v libovolném
pořadí.
Filtr videí: Pořízení videa s různými efekty filtru. (str. 45)
1
Klepněte na ikonu a podržte ji.
Noční snímek: Pořízení noční krajiny pomocí nastavení
rychlosti závěrky a hodnoty clony. (str. 37)
Snímek s paletovým efektem: Nahrávání videa s efekty
palety. (str. 47)
Smart
Auto
Program
Scéna
Inteligentní
video
Video
Editor fotografií
Album
Nastavení
Detail: Pořízení fotografií objektů zblízka. (str. 36)
Jednoduchý snímek: Pořízení snímku s jednoduchým
nastavením jasu a barev. (str. 34)
Zvýraznění objektu: Pořízení snímku s rozmazaným
pozadím. (str. 42)
2
3D album: Prohlížení souborů se 3D efekty. (str. 84)
Prezentace: Zobrazení snímků jako prezentace za
doprovodu různých efektů a hudby. (str. 88)
Záznam zvuku: Nahrání a ukládání hlasových poznámek.
(str. 48)
Přetáhněte ji na nové místo.
• Abyste přesunuli ikonu na další stranu, přetáhněte ji na levý
nebo pravý okraj obrazovky. Pokud ikonu uvolníte na novém
místě, ostatní ikony se úhledně přesunou z tohoto místa.
Magazinove zobrazeni: Prohlížení souborů s efektem
stránkování na obrazovce. (str. 84)
DUAL IS: Snížení výskytu neostrých snímků omezením
otřesů fotoaparátu opticky i digitálně. (str. 35)
Smart
Auto
Video
Základní funkce 25
Program
Scéna
Inteligentní
video
Album
Nastavení
Pořizování snímků
Zde se naučíte, jak rychle a jednoduše pořizovat snímky v režimu Smart Auto.
1
Na domácí obrazovce klepněte na
Smart
Auto
Video
2
Program
Editor fotografií
Scéna
Inteligentní
video
Album
Nastavení
.
3
Namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
4
Stisknutím [Spoušť] fotografujte.
• Zelený rámeček indikuje zaostření na objekt.
• Červený rámeček znamená, že objekt není zaostřený.
Nastavte objekt do rámečku.
Viz tipy na dobré snímky na str. 30.
Základní funkce 26
Pořizování snímků
Transfokace
Digitální transfokátor
Nastavením transfokátoru můžete pořizovat snímky zvětšených
objektů. Tento fotoaparát má 5X optický, 2X Intelli a 5X digitální
transfokátor. Transfokátor Intelli a digitální transfokátor nelze
používat současně.
Pokud je indikátor transfokátoru v digitálním rozsahu, přístroj
používá digitální zvětšení. Pokud použijete jak optický, tak i
digitální transfokátor, můžete až 25krát přibližovat
Digitální rozsah
Indikátor transfokátoru
Optický rozsah
• Možnost použití digitálního transfokátoru je dostupná pouze v režimu
Poměr zvětšení
Program a Scéna (kromě Text).
• Digitální transfokátor není dostupný při použití efektu Inteligentní filtr
Zvětšení
nebo u volby Inteligentní dotykový AF.
• Pokud pořídíte snímek s digitálním transfokátorem, kvalita snímku
se může snížit.
Zmenšení
Rozsah transfokátoru se při pořizování videa liší.
Základní funkce 27
Pořizování snímků
Transfokace Intelli
Nastavení transfokátoru Intelli
Pokud je indikátor transfokátoru v rozsahu Intelli, fotoaparát
používá zvětšení Intelli. Rozlišení snímku se může lišit dle
míry transfokátoru, pokud používáte Intelli transfokátor. Pokud
použijete jak optický transfokátor, tak i Intelli, můžete až 10krát
přibližovat.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m.
Klepněte na tlačítko nastavení vedle Intelli zoom.
Rozsah Intelli
Indikátor
transfokátoru
Optický rozsah
Rozlišení fotografie
při zapnutém
transfokátoru Intelli
• Transfokátor Intelli je dostupný pouze v režimech Smart Auto,
Program a Scéna (kromě Text).
• Transfokátor Intelli není dostupný při použití efektu Inteligentní filtr nebo
volby Inteligentní dotykový AF.
• Transfokátor Intelli je dostupný pouze při nastavení rozlišení na 4:3.
Pokud nastavíte u transfokátoru Intelli jiné rozlišení, transfokátor
Intelli se automaticky vypne.
• Transfokátor Intelli vám pomáhá pořídit fotografie s menším
zhoršením kvality než u digitálního transfokátoru. I přesto kvalita
snímků může být oproti optickému transfokátoru horší.
Základní funkce 28
Pořizování snímků
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS)
• OIS nemusí fungovat správně:
Opticky vyrovnává otřesy fotoaparátu v režimu Snímání.
Před opravou
1
2
- pokud sledujete fotoaparátem objekt
- pokud používáte digitální transformátor
- pokud jsou otřesy příliš silné
- při dlouhé expoziční době (např. při snímání noční krajiny)
- je-li akumulátor vybitý
- při snímání zblízka
• Pokud používáte funkci OIS na stativu, mohou být snímky naopak
rozmazané pohybem snímače OIS. Při použití stativu vypněte funkci
OIS.
• Pokud dojde k nárazu nebo spadnutí fotoaparátu, displej bude
rozmazaný. V takovém případě vypněte a opět zapněte fotoaparát.
Po opravě
V režimu Snímání klepněte na m.
Klepněte na tlačítko nastavení vedle OIS.
Režim snímání
Inteligentní filtr
Nast.obr.
OIS
Základní funkce 29
Tipy pro pořízení lepších snímků
Správné držení fotoaparátu
Omezení otřesů fotoaparátu
Ujistěte se, že objektiv
nic nezakrývá.
• Použijte funkci Optická stabilizace obrazu k
omezení otřesů fotoaparátu optickou cestou.
(str. 29)
• Volbou režimu DUAL IS omezíte otřesy
fotoaparátu opticky i digitálně. (str. 35)
Je-li zobrazeno h
Namáčknutí spouště
Namáčknutím [Spoušť] zaostřete. Ostření
a expozice se nastaví automaticky.
Otřesy fotoaparátu
Hodnota clony a rychlost závěrky
se nastaví automaticky.
Rámeček ostření
• Pokud je rámeček ostření
zobrazen zeleně, snímek
pořídíte stisknutím [Spoušť].
• Pokud je rámeček zobrazen
červeně, změňte kompozici a
namáčkněte [Spoušť].
Při snímání ve tmě nenastavujte blesk na možnost Pomalá
synchronizace ani na Vypnuto. Závěrka zůstává otevřená déle a je
obtížné udržet fotoaparát v klidu.
• Použijte stativ nebo nastavte blesk na Vyrovnávací. (str. 55)
• Nastavte citlivost ISO. (str. 57)
Základní funkce 30
Jak zabránit rozostření objektu snímku
Objekt je obtížné zaostřit v těchto případech:
- mezi objektem a pozadím je malý kontrast
(např. pokud má oděv objektu totožnou barvu s barvou pozadí)
- za objektem je jasný zdroj světla
- sám objekt je velmi jasný nebo reflexní
- na objektu jsou vodorovné pruhy, např. žaluzie
- objekt není ve středu snímku
• Při fotografování za slabého světla.
Zapněte blesk.
(str. 55)
• Při rychlém pohybu objektu
Použijte funkce
Sekvenční nebo Velice
vysoká rychlost. (str. 71)
Použití aretace ostření
Namáčknutím [Spoušť] zaostřete. Po zaostření můžete
přesunutím rámečku změnit kompozici snímku. Pokud jste
hotovi, stisknutím [Spoušť] pořiďte snímek.
Základní funkce 31
Rozšířené funkce
Zde se dozvíte, jak fotografovat s různými režimy a jak snímat videa nebo hlasové poznámky.
Použití režimů snímání
………………………
Použití režimu Smart Auto ……………………
Použití režimu Jednoduchý snímek …………
Použití režimu DUAL IS ………………………
Použití režimu Scény …………………………
Použití režimu Detail …………………………
Použití režimu Noc …………………………
Použití režimu Snímek s retuší ………………
Použití režimu Program ………………………
Použití režimu Snímání videa ………………
Použití režimu Inteligentní video ……………
33
33
34
35
36
36
37
37
38
39
40
Použití režimů efektu …………………………
Použití režimu Zvýraznění portrétu …………
Použití režimu Magický snímek ………………
Použití režimu Filtr snímku …………………
Použití režimu Filtr filmu ……………………
Použití režimu Vinětace ………………………
Použití režimu Snímek s paletovým efektem
Záznam hlasových poznámek
42
42
43
43
45
46
47
……………… 48
Záznam hlasových poznámek ……………… 48
Přidání hlasové poznámky ke snímku ……… 49
Použití režimů snímání
Fotografování nebo záznam videa volbou nejlepšího snímacího režimu podle podmínek.
Použití režimu Smart Auto
Ikona
Popis
V režimu Smart Auto fotoaparát automaticky zvolí správné
nastavení podle typu rozpoznané scény. Režim Smart Auto může
být užitečný, pokud nejste dostatečně seznámeni s možnostmi
nastavení fotoaparátu pro různé scény.
Noční snímek portrétu
1
2
Portrét
Na domácí obrazovce klepněte na
.
Krajina s protisvětlem
Portrét s protisvětlem
Nastavte objekt do rámečku.
Snímek objektu zblízka
• Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona
režimu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky. Ikony jsou
uvedeny níže.
Snímek textu zblízka
Snímek západu slunce
Snímek modré oblohy
Snímek zalesněných oblastí
Snímek barevných objektů zblízka
Fotoaparát je umístěn na stativu (při snímání ve tmě)
Snímek aktivně se pohybujících objektů
Ohňostroje (při použití stativu)
Ikona
Popis
Krajina
Snímek s velmi jasným pozadím
Noční snímek krajiny (při vypnutém blesku)
Rozšířené funkce 33
Použití režimů snímání
3 Namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
Použití režimu Jednoduchý snímek
4 Stiskem [Spoušť] fotografujte.
1 Na domácí obrazovce klepněte na .
2 Přetáhněte posuvník nebo klepněte na vzor fotografie a
• U několika scén fotoaparát automaticky pořídí snímek, pokud
namáčknete [Spoušť].
• Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim, použije
výchozí nastavení režimu Smart Auto.
• Fotoaparát nemusí správně určit režim portrétu ani v případě, že je v
V režimu Jednoduchý snímek můžete pořídit fotografie s
jednoduchým nastavením jasu a barev.
upravte Jas a Barva.
obraze lidský obličej, záleží na poloze a osvětlení objektu.
• Fotoaparát nemusí určit správně scénu, v závislosti na podmínkách
snímání, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenosti k
objektu.
• Ani při použití stativu nemusí být rozpoznán režim v závislosti na
pohybu objektu.
• V režimu Smart Auto fotoaparát spotřebovává více energie, jelikož je
při volbě vhodné scény nucen často měnit nastavení.
Jas
Barva
3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
4 Stiskem [Spoušť] fotografujte.
Rozšířené funkce 34
Použití režimů snímání
3
Použití režimu DUAL IS
Stiskem [Spoušť] pořiďte snímek.
Omezte vliv otřesů fotoaparátu a zabraňte výskytu neostrých
snímků použitím funkce Optické a Digitální Stabilizace obrazu.
• Možnost použití digitálního transfokátoru a transfokátoru Intelli není v
režimu DUAL IS dostupná.
• Fotoaparát opticky upravuje snímky za předpokladu, je-li světelný
zdroj jasnější než zářivka.
• Pokud se objekt rychle pohyboval, snímek bude rozmazaný.
• Funkci Optický stabilizátor obrazu můžete použít k omezení otřesů v
různých režimech snímání. (str. 29)
Před opravou
Po opravě
1
Na domácí obrazovce klepněte na
2
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
.
Rozšířené funkce 35
Použití režimů snímání
Použití režimu Scény
Použití režimu Detail
V režimu Scéna můžete pořídit snímek s přednastavenými
volbami pro určitou scénu.
V režimu Detail můžete pořizovat detailní snímky objektů, např.
květin nebo hmyzu.
1
2
1
Na domácí obrazovce klepněte na
2
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
3
Stiskem [Spoušť] fotografujte.
Na domácí obrazovce klepněte na
.
.
Vyberte scénu.
Možnost Popis
Krajina: Zachycení statických scén a krajin.
Západ Slunce: Zachycení scén při západu slunce s
přirozenou červenou a žlutou.
Svítání: Zachycení scén při východu slunce.
Protisvětlo: Zachycení objektů v protisvětle.
Pláž&sníh: Omezení podexpozice snímků vlivem
odrazu slunečního světla od písku nebo sněhu.
Text: Jasné zachycení textu tištěných nebo
elektronických dokumentů.
3
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
4
Stiskem [Spoušť] fotografujte.
Rozšířené funkce 36
Použití režimů snímání
Použití režimu Noc
Použití režimu Snímek s retuší
V režimu Noc můžete použít pomalou rychlost závěrky k
prodloužení doby uzavření závěrky. Přeexponování záběru
potlačíte zvětšením clony.
V režimu Snímek s retuší můžete pořídit portrét s možností
odstranění vad pleti.
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
.
Abyste mohli nastavit rychlost závěrky a hodnotu clony,
přetáhněte volič na obrazovce ve směru šipky.
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
.
Přetáhněte posuvník nebo klepněte na vzor fotografie a
upravte Tón tváře a Retuš tváře.
• Např. pokud chcete, aby byla pleť světlejší, zvyšte nastavení
Tón tváře.
Rychlost závěrky
Tón tváře
Retuš tváře
Clona
3
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
4
Stiskem [Spoušť] fotografujte.
3
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
4
Stiskem [Spoušť] fotografujte.
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
Při používání režimu Snímek s retuší, vzdálenost ostření bude nastavena
na Auto makro.
Rozšířené funkce 37
Použití režimů snímání
Použití režimu Program
Nastavení Moje obrazovka
V režimu Program můžete do levé části obrazovky přidat
klávesové zkratky k oblíbeným možnostem.
V režimu Program můžete nastavit různé možnosti kromě
expoziční doby a hodnoty clony, které fotoaparát nastavuje
automaticky.
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
.
Klepněte na m, poté nastavte požadovanou možnost.
(Přehled možností naleznete na straně 50.)
1
V režimu Snímání klepněte na m “ Moje obrazovka
“ o.
2
Klepněte na jednu z ikon vpravo a podržte ji.
EV
OK
3
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
4
Stiskem [Spoušť] fotografujte.
Rozšířené funkce 38
Moje obrazovka
Zrušit
Zrušit
Použití režimů snímání
3
Přetáhněte ikonu do požadovaného políčka vlevo.
• Zkratku odstraníte přetažením ikony doprava.
EV
Moje obrazovka
Použití režimu Snímání videa
V režimu Snímání videa můžete zaznamenat až 20 minut videa ve
vysokém rozlišení. Fotoaparát ukládá nahraná videa jako soubory
MP4 (H.264).
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoce komprimovaný formát pro
OK
4
Zrušit
záznam videa, přijatý mezinárodními normalizačními organizacemi
ISO-IEC a ITU-T.
• Některé paměťové karty nemusí vysoké rozlišení podporovat. V
takovém případě nastavte menší rozlišení.
• Paměťové karty s nízkou rychlostí zápisu nepodporují videa ve
vysokém rozlišení a vysokorychlostní videa. Pokud chcete nahrávat
videa s vysokým rozlišením nebo vysokorychlostní videa, používejte
paměťové karty s vysokou rychlostí zápisu.
• Po aktivaci funkce Optický stabilizátor obrazu fotoaparát může nahrát
zvuky, které stabilizátor při pohybu vydává.
Zrušit
Nastavení uložíte klepnutím na o.
1
2
Lze vytvořit až 3 zkratky.
Na domácí obrazovce klepněte na
.
Klepněte na m, poté nastavte požadovanou možnost.
(Přehled možností naleznete na straně 50.)
3
Záznam spustíte stisknutím [Spoušť] nebo klepnutím
na .
4
Dalším stiskem [Spoušť] nebo klepnutím na
zastavíte.
Rozšířené funkce 39
záznam
Použití režimů snímání
Přerušení záznamu
Fotoaparát vám umožňuje dočasně přerušit záznam videa.
Pomocí této funkce můžete zaznamenat pouze požadované
scény jako jeden video soubor.
00:02
00:05
Použití režimu Inteligentní video
V režimu Inteligentní video fotoaparát automaticky volí vhodné
nastavení v závislosti na rozpoznané scéně.
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
.
Nastavte objekt do rámečku.
• Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona
režimu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky. Ikony jsou
uvedeny níže.
00:05
• Klepnutím na záznam pozastavíte.
• Pokračujte klepnutím na .
Ikona
Popis
Krajina
Snímek západu slunce
Snímek modré oblohy
Snímek zalesněných oblastí
Rozšířené funkce 40
Použití režimů snímání
3
Záznam spustíte stisknutím [Spoušť] nebo klepnutím
na .
4
Dalším stiskem [Spoušť] nebo klepnutím na
zastavíte.
záznam
• Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim, použije
výchozí nastavení pro režim Inteligentní video.
• Fotoaparát nemusí určit správně scénický režim, v závislosti na
okolnostech snímání, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a
vzdálenost k objektu.
• V režimu Inteligentní video nelze nastavit efekty inteligentního filtru.
Rozšířené funkce 41
Použití režimů efektu
Pořizujte fotografie nebo nahrávejte videa s různými efekty.
4 Namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
Použití režimu Zvýraznění portrétu
• Jakmile může fotoaparát použít efekt zvýraznění objektu,
.
zobrazí se
• Pokud fotoaparát není schopen použít efekt zvýraznění
. V takovém případě změňte vzdálenost
objektu, zobrazí se
fotoaparátu od objektu.
Režim Zvýraznění objektu upraví snímek pomocí nastavení
hloubky ostrosti tak, aby byly objekty více rozeznatelnými.
1 Na domácí obrazovce klepněte na .
2 Umístěte fotoaparát na optimální vzdálenost, která je
5 Stiskem [Spoušť] fotografujte.
zobrazena na obrazovce.
• Optimální vzdálenost se může lišit v závislosti na poměru
transfokátoru, který používáte.
3 Přetáhněte posuvník nebo klepněte na vzor fotografie a
upravte Rozmazání a Tón.
a
.
• Dostupná rozlišení v režimu Zvýraznění objektu jsou
• Pokud vzdálenost snímání není v optimálním rozsahu, můžete pořídit
snímek, ale nebude uplatněn efekt zvýraznění objektu.
• Efekt zvýrazněného objektu nelze použít na tmavých místech.
• Efekt zvýrazněného objektu nelze použít u třínásobného nebo
vyššího optického transfokátoru.
• V režimu Zvýraznění portrétu nelze použít digitální transfokátor.
• Pro stabilní upevnění použijte stativ, protože fotoaparát pořídí
2 sekvenční snímky, na které efekt použije.
Rozmazání
• Mezi objektem a pozadím musí být znatelný kontrast barev.
• Aby se dosáhlo optimálního efektu, objekty umístěte co nejdále od
Tón
pozadí.
Rozšířené funkce 42
Použití režimů efektu
Použití režimu Magický snímek
Použití režimu Filtr snímku
V režimu Magický snímek můžete použít mnoho různých efektů.
Tvar a dojem z fotografie se bude měnit dle zvolené kompozice.
V režimu Filtr snímku lze použít mnoho efektů filtru.
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
.
vyberte požadovanou kompozici.
3
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
4
Stiskem [Spoušť] fotografujte.
V režimu Snímání magickým rámem je rozlišení automaticky nastaveno
na
.
Miniatura
Vinětace
Rybí oko
Skica
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
.
Klepněte na požadovaný filtr.
• Pokud si přejete prohlédnout původní snímek, klepněte
na Před.
• Snímek s efektem filtru si můžete prohlédnout klepnutím
na Po.
Rozšířené funkce 43
Použití režimů efektu
Před
Po
Možnost
Popis
Miniatura
Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte
efekt tilt-shift (naklonit-posunout) miniaturizace.
Vinětace
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký
kontrast a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Měkké ostření
Skryje nedostatky pleti nebo uplatní snový efekt.
Starý film 1
Uplatní efekt starého filmu 1.
Starý film 2
Uplatní efekt starého filmu 2.
Polotóny
Uplatní efekt polotónu.
Skica
Uplatní efekt skicy perem.
Možnost
Popis
Rybí oko
Začerní okraje rámečku a deformuje objekty, tím
dosáhne vizuálního efektu rybího oka.
Potlačení mlhy
Vylepšení ostrosti snímku.
Klasický
Uplatní efekt černé a bílé.
Retro
Uplatní efekt hnědých tónů.
Negativní
Uplatní efekt negativu filmu.
3
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
4
Stiskem [Spoušť] fotografujte.
Rozšířené funkce 44
• Aby se efekty filtru promítly i do uložených snímků, klepněte na
a nižší.
• Pokud vyberete Skica, rozlišení se změní na
.
Použití režimů efektu
Použití režimu Filtr filmu
V režimu Filtr filmu lze nahrávat videa s množstvím efektů filtru.
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
.
Klepněte na požadovaný filtr.
00:20
Možnost
Popis
Miniatura
Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte
efekt tilt-shift (naklonit-posunout) miniaturizace.
Vinětace
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast
a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Polotóny
Uplatní efekt polotónu.
Skica
Uplatní efekt skicy perem.
Možnost
Popis
Rybí oko
Blízké objekty jsou zdeformovány pro vytvoření
efektu objektivu „rybí oko“.
Potlačení
mlhy
Pořizujte čistější snímky.
Klasický
Uplatní efekt černé a bílé.
Retro
Uplatní efekt hnědých tónů.
Negativní
Uplatní efekt negativu filmu.
3
Záznam spustíte stisknutím [Spoušť] nebo klepnutím
na .
4
Dalším stiskem [Spoušť] nebo klepnutím na
zastavíte.
Rozšířené funkce 45
záznam
• Pokud vyberete Miniatura při nahrávání videa, rychlost
přehrávaného videa se zrychlí.
• Pokud vyberete Miniatura při nahrávání videa, fotoaparát nenahraje
zvuk.
• Pokud vyberete efekt Miniatura, Vinětace, Polotóny, Skica, Rybí
oko nebo Potlačení mlhy, , rychlost záznamu bude nastavena na
a rozlišení záznamu bude nastaveno na méně než
.
Použití režimů efektu
Použití režimu Vinětace
V režimu Vinětace lze pořizovat snímky nebo nahrávat videa s
efekty imitujícími starobylost.
1
2
3
Na domácí obrazovce klepněte na
Vyberte
(snímek) nebo
4
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
5
Stiskem [Spoušť] fotografujte.
.
Efekt vinětace použijete na uložené snímky klepnutím na
(film).
Přetáhněte posuvník nebo klepněte na vzor fotografie a
upravte Úroveň, Jas a Kontrast.
• Pokud si přejete prohlédnout původní snímek, klepněte
na Před.
• Pro zobrazení snímku s efektem vinětace klepněte na Po.
Úroveň
Jas
Kontrast
Před
Po
Rozšířené funkce 46
.
Použití režimů efektu
Použití režimu Snímek s paletovým efektem
V režimu Snímek s efektem palety lze nahrávat videa s efekty,
které docílí zvýraznění určitých barev.
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
.
3
Záznam spustíte stisknutím [Spoušť] nebo klepnutím
na .
4
Dalším stiskem [Spoušť] nebo klepnutím na
zastavíte.
Klepněte na požadovanou paletu.
Možnost
Popis
Paletový efekt 1
Vytváří živý vzhled pomocí ostrého kontrastu a
červené barvy.
Paletový efekt 2
Vytváří čistou a jasnou scénu pomocí měkkých
modrých tónů.
Paletový efekt 3
Používá jemně hnědý tón.
Paletový efekt 4
Vytváří studený a monotónní efekt.
Rozšířené funkce 47
záznam
Záznam hlasových poznámek
Naučte se nahrávat, a poté přehrávat hlasové poznámky. Hlasovou poznámku můžete také přidat ke snímku, aby vám později připomněla
okolnosti focení.
Nejlepší kvality zvuku dosáhnete, pokud budete mluvit ve vzdálenosti 16 palců (40 cm) od fotoaparátu.
3
Záznam hlasových poznámek
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
Dalším stiskem [Spoušť] nebo klepnutím na
zastavíte.
záznam
.
Seznam uložených hlasových poznámek zobrazíte klepnutím na
Záznam spustíte stisknutím [Spoušť] nebo klepnutím
na .
záznam
• Záznam pozastavíte klepnutím na ; klepnutím na
obnovíte.
• Každá poznámka může mít, máte-li dostatek paměti, více než
10 hodin.
Rozšířené funkce 48
.
Záznam hlasových poznámek
4
Přidání hlasové poznámky ke snímku
V režimu Program lze přidávat hlasové poznámky k pořízeným
snímkům.
1
2
3
Na domácí obrazovce klepněte na
Nahrajte krátkou poznámku (max. do 10 sekund).
• Abyste zastavili nahrávání hlasové poznámky před vypršením
10 sekund, stiskněte [Spoušť].
.
V režimu série nebudete moci k fotografiím přidávat hlasové poznámky.
Klepněte na m, poté klepněte na tlačítko nastavení
vedle Poznámka.
Přizpůsobte objekt kompozici, poté pořiďte snímek.
• Fotoaparát spustí záznam hlasové poznámky ihned po
pořízení snímku.
Rozšířené funkce 49
Možnosti snímání
Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu Snímání.
Volba rozlišení a kvality ……………………… 51
Volba rozlišení ……………………………… 51
Volba obrazové kvality ……………………… 52
Použití samospouště …………………………
54
Snímání při špatném osvětlení ………………
Potlačení červených očí ……………………
Použití blesku ………………………………
Nastavení citlivosti ISO ………………………
55
55
55
57
Změna zaostření fotoaparátu …………………
Použití makra ………………………………
Použití inteligentního dotykového ostření ……
Fotografování dotykem ………………………
Nastavení oblasti ostření ……………………
58
58
59
60
60
Použití rozpoznání tváře ………………………
Rozpoznání tváří ……………………………
Pořízení autoportrétu …………………………
Pořízení snímku úsměvu ……………………
62
62
63
63
Detekce zavřených očí (mrknutí) …………… 64
Použití funkce Inteligentní rozpoznání tváře … 64
Registrace tváří jako oblíbených
(Moje hvězda) ……………………………… 65
Nastavení jasu a barev ………………………
Ruční nastavení expozice (EV) ………………
Kompenzace protisvětla (ACB) ………………
Změna možností měření ……………………
Volba světelného zdroje (vyvážení bílé) ……
67
67
68
68
69
Použití režimů série ……………………………
71
Použití efektů/Úprava snímků ………………… 72
Použití efektů Inteligentního filtru …………… 72
Nastavení fotografie ………………………… 75
Nastavení zvuku transfokátoru ………………
76
Dostupné možnosti snímání v režimu
Snímání …………………………………………
77
Volba rozlišení a kvality
Zde se naučíte nastavovat rozlišení a kvalitu obrazu.
Volba rozlišení
Ikona
S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více
obrazových bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo
promítány na větší obrazovce. S volbou vyššího rozlišení roste i
velikost souboru.
4608 X 3072: Tisk na formát A1 v širokém poměru
stran (3:2).
4608 X 2592: Tisk na formát A1 v širokém poměru stran
(16:9) nebo přehrávání na HDTV.
Nastavení rozlišení snímků
1
2
Popis
4608 X 3456: Tisk na papír A1.
V režimu Snímání klepněte na m “ Velikost snímku.
3648 X 2736: Tisk na papír A2.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
2592 X 1944: Tisk na papír A4.
1984 X 1488: Tisk na papír A5.
Velikost snímku
4608 X 3072
1920 X 1080: Tisk na formát A5 v širokém poměru stran
(16:9) nebo přehrávání na HDTV.
4608 X 2592
1024 X 768: Připojení k e-mailu.
3648 X 2736
Možnosti snímání 51
Volba rozlišení a kvality
Volba obrazové kvality
Nastavení rozlišení videa
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Rozlišení videa.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
Nastavení kvality snímků
Pořízené snímky jsou komprimovány a uloženy ve formátu JPEG.
Rozlišení videa
1280 X 720 HQ
Nastavte kvalitu snímků a videí. Vyšší kvalita snímků vyžaduje
větší soubory.
1
2
00:05
1280 X 720
V režimu Snímání klepněte na m “ Kvalita.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
640 X 480
Kvalita
Velmi jemná
Ikona
Jemná
Popis
Normální
1280 X 720 HQ: Přehrávání na HDTV ve vysoké kvalitě.
1280 X 720: Přehrávání na HDTV.
640 X 480: Přehrávání na analogovém televizoru.
320 X 240: Vystavení na webovou stránku.
Ikona
Popis
Velmi jemná: Pořízené snímky mají extra vysokou
kvalitu.
Jemná: Pořízené snímky jsou ve vysoké kvalitě.
Normální: Pořízené snímky jsou v běžné kavlitě.
Možnosti snímání 52
Volba rozlišení a kvality
Nastavení kvality videa
Pořízená videa jsou komprimovány a uloženy ve formátu
MP4 (H.264).
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Frekv.snímání.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
• Se zvyšujícím se počtem snímků se pohyb jeví přirozeněji,
velikost souboru však prudce narůstá.
Frekv.snímání
00:05
30 fps
15 fps
Ikona
Popis
30 fps: Zápis 30 snímků za sekundu.
15 fps: Zápis 15 snímků za sekundu.
Možnosti snímání 53
Použití samospouště
Naučte se používat časovač pro zpoždění pořízení snímku.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Samospoušť.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
3
Stiskem [Spoušť] spusťte časovač.
• Kontrolka AF-assist /samospouště bliká. Fotoaparát
automaticky pořídí snímek po stanovené době.
Samospoušť
• Stiskem [Spoušť] časovač zrušíte.
• V závislosti na vybrané volbě rozpozn. tváře nemusí být samospoušť
10 s
nebo některé její možnosti dostupné.
• Pokud je nastavena volba sériových snímků, volba časového spínače
2s
není dostupná.
Dvojitá
Ikona
Popis
Vypnuta: Samospoušť není aktivní.
10 s: Pořídí snímek po 10 sekundách.
2 s: Pořídí snímek po 2 sekundách.
Dvojitá: Pořídí snímek po 10 sekundách a další po
2 sekundách.
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu fotografování.
Možnosti snímání 54
Snímání při špatném osvětlení
Naučte se fotografovat v noci nebo při špatných světelných podmínkách.
Potlačení červených očí
Použití blesku
Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na
snímku jevit červené. Můžete tomu zabránit volbou Červené oči
nebo Redukce červených očí. Možnosti blesku naleznete v kap.
„Použití blesku“.
Blesk použijte v případě, že fotografujete za špatného osvětlení
nebo pokud potřebujete použít na snímek více světla.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Blesk.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
Blesk
Automatický
Červené oči
Vyrovnávací
Tato volba je dostupná v režimech Program, Snímek s retuší a Noční
snímek.
Ikona
Popis
Vypnuto:
• Blesk nepracuje.
• Při snímání s nedostatkem světla fotoaparát zobrazí
.
varování před otřesy
Automatický: Blesk pracuje automaticky pouze tehdy,
je-li objekt nebo pozadí tmavé.
Možnosti snímání 55
Snímání při špatném osvětlení
Ikona
Popis
• Nastavení blesku není možné při volbě série nebo Autoportrét nebo
Červené oči:
• Pokud jsou objekt nebo pozadí tmavé, blesk se spustí
dvakrát, aby omezil jev červených očí.
• Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva.
Nepohybujte se do doby, než dojde k druhému
záblesku.
Vyrovnávací:
• Blesk pracuje vždy.
• Fotoaparát nastaví automaticky intenzitu světla.
Pomalá synchronizace:
• Po záblesku zůstane závěrka otevřená.
• Tuto možnost doporučujeme použít v případě, že
chcete zachytit podrobnosti pozadí v okolním světle.
• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• Při snímání s nedostatkem světla fotoaparát zobrazí
.
varování před otřesy
Redukce červených očí:
• Blesk pracuje pouze při špatných světelných
podmínkách a fotoaparát opraví červené oči
pokročilou analýzou snímku.
• Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva.
Nepohybujte se do doby, než dojde k druhému
záblesku.
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu fotografování.
Možnosti snímání 56
Detekce mrknutí.
• Ujistěte se, že objekt leží v doporučeném dosahu blesku. (str. 128)
• Pokud dochází ve vašem okolí k odrazům světla nebo je ve vzduchu
prach, mohou se na snímku objevit světlé stopy.
Snímání při špatném osvětlení
Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO udává citlivost filmu na světlo podle organizace
International Organization for Standardization (ISO). Čím vyšší
číslo ISO zvolíte, tím bude fotoaparát citlivější ke světlu. S vyšší
citlivostí ISO můžete pořídit lepší snímek bez použití blesku.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ ISO.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
• Vyberte Auto a nastavte vhodnou citlivost ISO podle jasu
objektu a osvětlení.
ISO
ISO 80
ISO 100
ISO 200
Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude snímek obsahovat více šumu.
Možnosti snímání 57
Změna zaostření fotoaparátu
Naučte se jak vhodně zaostřit fotoaparát na objekt a jak jej přizpůsobit podmínkám snímání.
1
2
Použití makra
Pro snímání objektů zblízka, jako např. květin nebo hmyzu,
použijte režim makro.
V režimu Snímání klepněte na m “ Ostření.
Vyberte Makro, poté klepněte na o.
Ostření
Automatické
Makro
Ikona
Popis
Automatické: Ostří na objekt dále než 32 palců
(80 cm).
Makro: Ruční ostření na objekt, který je vzdálen
2-32 palců (5-80 cm) od fotoaparátu (39-59 palců,
[100-150 cm] při použití transfokátoru).
• Snažte se pevně držet fotoaparát, aby se předešlo rozmazání
snímků.
• Při menší vzdálenosti objektu než je 16 palců (40 cm) vypněte blesk.
Možnosti snímání 58
Změna zaostření fotoaparátu
Použití inteligentního dotykového ostření
Ostření s funkcí Inteligentní dotykový AF sleduje a ostří na objekt,
i když se pohybujete.
1
2
3
• Pokud se nedotknete obrazovky, rámeček se objeví v jejím středu.
• Sledování objektu může selhat:
V režimu Snímání klepněte na m “ Oblast ostření.
vyberte Inteligentní dotykový AF, poté poklepeje na o.
Dotkněte se objektu, který chcete sledovat, v dotykové
oblasti.
•
•
•
•
• Bílý rámeček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
• Zelený rámeček znamená, že je objekt zaostřen po
namáčknutí [Spoušť].
Možnosti snímání 59
- je-li objekt příliš malý
- když se objekt příliš pohybuje
- je-li objekt osvětlen zezadu a fotografujete ve špatném světle
- jsou-li barvy nebo vzor objektu podobné pozadí
- pokud se fotoaparát příliš otřásá
V těchto případech se rámeček zobrazí jednou bílou linkou (
).
Pokud dojde k selhání sledování, vyberte objekt znovu.
Pokud fotoaparát není schopen zaostřit, rámeček se přepne do
červené linky (
).
Pokud použijete tuto funkci, nebude možné nastavit možnosti
časového spínače, rozpozn. tváře a inteligentního filtru.
Změna zaostření fotoaparátu
Fotografování dotykem
Nastavení oblasti ostření
Můžete zaostřit na objekt a pořídit snímek dotykem prstu.
Lepší snímky můžete získat volbou správné oblasti ostření podle
umístění objektu ve scéně.
1
2
3
V režimu Snímání klepněte na m “ Oblast ostření.
Vyberte Snímání jedním dotykem, poté klepněte na o.
Snímek pořídíte klepnutím na objekt.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Oblast ostření.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
Oblast ostření
Vícebodové ostření
Snímání jedním dotykem
Inteligentní dotykový AF
Pokud použijete tuto funkci, nebude možné nastavit efekty časového
spínače, sérii snímků a inteligentního filtru.
Možnosti snímání 60
Změna zaostření fotoaparátu
Ikona
Popis
Ostření na střed: Ostření na střed snímku
(vhodné pro objekty, které se nachází v blízkosti či
přímo ve středu pole).
Vícebodové ostření: Ostří na jednu nebo více z
9 možných oblastí.
Snímání jedním dotykem: Zaostřete na objekt a
pořiďte snímek dotykem na obrázek na obrazovce.
(str. 60)
Inteligentní dotykový AF: Ostří na a sleduje objekt,
který určíte dotykem na displeji. (str. 59)
Možnosti snímání 61
Použití rozpoznání tváře
Při použití volby rozpozn. tváře fotoaparát může automaticky rozpoznat lidskou tvář. Při ostření na lidskou tvář určí fotoaparát automaticky
expozici. Pro detekci zavřených očí použijte Detekce mrknutí, pro pořízení usmívající se tváře zvolte Úsměv. Můžete rovněž použít
Inteligentní rozpoznání tváře k registraci tváří a upřednostnit tak ostření na ně.
Rozpoznání tváří
• Fotoaparát automaticky sleduje rozpoznané tváře.
• Rozpozn. tváře nemusí správně fungovat, pokud:
•
•
•
•
•
•
•
- velké vzdálenosti mezi objektem a fotoaparátem (Rámeček ostření
se při režimu Úsměv a Detekce mrknutí zobrazí oranžově.)
- je příliš málo nebo mnoho světla
- objekt není otočen směrem k fotoaparátu
- objekt má sluneční brýle nebo masku
- výraz tváře objektu se výrazně mění
- objekt je v protisvětle nebo jsou světelné podmínky nestabilní
Rozpozn. tváře nebude k dispozici, pokud nastavíte efekty
inteligentního filtru nebo inteligentní dotykový AF.
V závislosti na možnostech snímání se mohou dostupné volby
rozpozn. tváře lišit.
V závislosti na zvolené možnosti rozpozn. tváře nemusí být funkce
samospouště dostupná nebo se může lišit.
Pokud zvolíte možnost rozpozn. tváře, některé volby sériových
snímků nebudou dostupné.
Při fotografování rozpoznaných tváří jsou tváře registrovány v
seznamu tváří.
V režimu Přehrávání můžete zobrazit registrované tváře podle jejich
priority. (str. 82) V režimu Přehrávání nemusí být označeny ani ty
obličeje, které byly úspěšně registrovány.
Tvář rozpoznaná v režimu Snímání se nemusí zobrazit v seznamu
tváří ani ve Smart Album.
Fotoaparát automaticky rozezná až 10 lidských tváří v jedné
scéně.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Rozpozn. tváře.
vyberte Normální, poté poklepejte na o.
Nejbližší obličej je označen bílým rámečkem,
ostatní jsou označeny rámečky šedými.
• Čím blíže je obličej, tím dříve jej fotoaparát rozpozná.
• Pokud chcete zaostřit na tváře v šedých rámečcích, dotkněte se jich.
• Při volbě možnosti série snímků nemusí být rozpoznané tváře
registrovány, např. u možnosti Sekvenční, Velice vysoká rychlost,
AEB.
Možnosti snímání 62
Použití rozpoznání tváře
Pořízení autoportrétu
Pořízení snímku úsměvu
Pořiďte si snímek vlastní osoby. Vzdálenost ostření se nastaví na
blízko a fotoaparát pípne.
Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání usmívajícího
se obličeje.
1
2
3
1
2
3
V režimu Snímání klepněte na m “ Rozpozn. tváře.
Vyberte Autoportrét, poté klepněte na o.
Po zaznění krátkého pípnutí stiskněte [Spoušť].
V režimu Snímání klepněte na m “ Rozpozn. tváře.
vyberte Úsměv, poté klepněte na o.
Kompozice snímku.
• Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání
usmívajícího se obličeje.
Jakmile se objekty objeví ve středu,
fotoaparát okamžitě pípne.
Fotoaparát snadněji rozpozná
široký úsměv.
Pokud v nastavení zvuku vypnete Hlasitost, fotoaparát nebude pípat.
(str. 109)
Možnosti snímání 63
Použití rozpoznání tváře
Detekce zavřených očí (mrknutí)
Použití funkce Inteligentní rozpoznání tváře
Pokud fotoaparát rozpozná zavřené oči, pořídí automaticky sérii
dvou snímků.
Fotoaparát automaticky rozpoznává často fotografované tváře.
Funkce Inteligentní rozpoznání tváře automaticky zaostří a zaměří
oblíbené tváře. Funkce Inteligentní rozpoznání tváře je dostupna
pouze při použití paměťové karty.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Rozpozn. tváře.
Vyberte Detekce mrknutí, poté klepněte na o.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Rozpozn. tváře.
Vyberte Inteligentní rozpoznání tváře, poté klepněte
na o.
• Dokud se zobrazuje „Záznam“, držte fotoaparát pevně.
• Pokud detekce mrknutí selže, zobrazí se zpráva „Snímek poříz. se
zavř. očima“. Pořiďte další snímek.
Nejbližší obličej je označen bílým rámečkem, ostatní jsou
označeny rámečky šedými.
: Obličeje, které jsou zaregistrovány jako oblíbené.
•
(Jak registrovat oblíbené tváře se dozvíte na straně 65.)
: Označuje obličeje, které fotoaparát registruje automaticky.
•
Možnosti snímání 64
Použití rozpoznání tváře
• Fotoaparát nemusí rozpoznat a registrovat obličeje správně, záleží
na podmínkách osvětlení, změnách pozice objektu nebo tváře i na
tom, zda objekt nosí brýle.
• Fotoaparát automaticky registruje až 14 tváří. Pokud fotoaparát
rozpozná nový obličej a je již 14 obličejů registrováno, nahradí jím
registrovaný obličej s nejnižší prioritou.
• Fotoaparát rozpozná až 5 obličejů v jedné scéně.
Registrace tváří jako oblíbených (Moje hvězda)
Můžete registrovat své oblíbené tváře, na něž pak přístroj prioritně
ostří a exponuje. Tato funkce je dostupná pouze při použití
paměťové karty.
1
V režimu Snímání klepněte na m “ Inteligentní
úprava FR.
2
3
Vyberte Moje hvězda, poté klepněte na o.
Nastavte tvář objektu do oválného vodítka a stisknem
[Spoušť] registrujte tvář.
• Pokud není tvář objektu v oválném vodítku, bílý rámeček se
nezobrazí.
• Pořízení 5 snímků tváře objektu: po jednom zepředu, zleva, zprava,
shora a zdola.
• Při registraci tváře fotografujte pouze jednu osobu.
Možnosti snímání 65
Použití rozpoznání tváře
4
Klepněte na
po zobrazení seznamu tváří.
• Vaše oblíbené tváře jsou v seznamu označeny pomocí
.
• Můžete registrovat až 6 oblíbených tváří.
• Pokud registrujete oblíbenou tvář, blesk se nespustí.
• Pokud zaregistrujete jeden obličej dvakrát, můžete jeden z nich
smazat v seznamu tváří.
Zobrazení oblíbených tváří
1
V režimu Snímání klepněte na m “ Inteligentní
úprava FR.
2
Vyberte Seznam tváří, poté klepněte na o.
• Změnu priority oblíbených tváří provedete klepnutím na
• Oblíbenou tvář můžete odstranit klepnutím na .
. (str. 82)
Možnosti snímání 66
Nastavení jasu a barev
Zde se dozvíte, jak zvýšit kvalitu snímku nastavením jasu a barev.
Ruční nastavení expozice (EV)
• Nastavení expozice se automaticky uloží. Expozici může být nutné
V závislosti na okolním osvětlení mohou být vaše snímky někdy
příliš světlé nebo tmavé. V těchto případech získáte lepší snímky
nastavením expozice.
• Pokud nemůžete určit správnou expozici, vyberte AEB (Auto
Tmavší (-)
1
2
Neutrální (0)
Světlejší (+)
V režimu Snímání klepněte na m “ EV.
Vyberte požadovanou hodnotu, poté klepněte na o.
• Snímek bude jasnější při zvýšené expozici.
• Pokud nastavíte hodnotu závěrky, zobrazí se níže uvedená
ikonka.
Možnosti snímání 67
upravit, abyste zabránili podexponování či přeexponování snímku.
Exposure Bracket). Fotoaparát pořídí 3 sekvenční fotografie s různým
nastavením expozice: normální, podexponovaný a přeexponovaný.
(str. 71)
Nastavení jasu a barev
Kompenzace protisvětla (ACB)
• Funkce ACB je vždy zapnuta u režimů Smart Auto, Scéna
Pokud je mezi objektem a pozadím vysoký kontrast, např. je za
objektem světelný zdroj, jeví se objekt na fotografii velmi tmavý. V
takovém případě nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB).
• Funkce ACB není dostupná u nastavení možností Sekvenční,
(Pláž&sníh).
Velice vysoká rychlost nebo AEB.
Změna možností měření
Bez ACB
1
2
S ACB
V režimu Snímání klepněte na m.
Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství
světla. Jas a vzhled vašich snímků se může lišit podle zvoleného
způsobu měření.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Měření.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
Klepněte na tlačítko nastavení vedle ACB.
Měření
Vícebodové
Inteligentní úprava FR
Bodové
Velikost snímku
Středově vyváž.
Kvalita
ACB
Možnosti snímání 68
Nastavení jasu a barev
Ikona
Popis
Volba světelného zdroje (vyvážení bílé)
Vícebodové:
• Fotoaparát rozdělí scénu do několika oblastí, a poté
měří intenzitu světla každé z nich.
• Vhodné pro běžné fotografování.
Barvy snímku závisejí na typu a kvalitě osvětlení zdroji světla.
Chcete-li, aby barvy snímku vypadaly realisticky, vyberte
nastavení vyvážení bílé vhodné pro aktuální světelné podmínky,
například Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem
nebo Žárovka.
Bodové:
• Fotoaparát měří jas pouze ve středu rámečku.
• Pokud není objekt ve středu scény, nemusí být
snímek správně exponován.
• Vhodné pro objekty v protisvětle.
Středově vyváž.:
• Fotoaparát určí expozici jako průměr jasu celého
snímku s důrazem na střed.
• Vhodné pro snímky s objektem ve středu pole.
Automatické vyvážení
bílé
Denní světlo
Pod mrakem
Žárovka
Možnosti snímání 69
Nastavení jasu a barev
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Vyvážení bílé.
Vlastní nastavení vyvážení bílé
Můžete upravit vyvážení bílé při pořízení snímků bílé plochy,
např. listu papíru, za světelných podmínek, ve kterých zamýšlíte
pořizovat fotografie. Funkce Vyvážení bílé vám pomůže srovnat
barvy snímků aktuální scény.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
Vyvážení bílé
1
2
3
Denní světlo
Pod mrakem
Zářivka typu h
Ikona
V režimu Snímání klepněte na m “ Vyvážení bílé.
Vyberte Vlastní nastavení, poté klepněte na o.
Namiřte objektiv na list bílého papíru, poté stiskněte
[Spoušť].
Popis
Automatické vyvážení bílé: Automatické nastavení
vyvážení bílé podle světelných podmínek.
Denní světlo: Pro snímání v exteriéru při jasném
počasí.
Pod mrakem: Pro snímání v exteriéru při oblačnosti
nebo ve stínu.
Zářivka typu h: Pro snímání při použití zářivek s barvou
denního světla nebo třípásmových zářivek.
Zářivka typu l: Při osvětlení bílou zářivkou.
Žárovka: Pro snímky v interiéru při osvětlení klasickými
nebo halogenovými žárovkami
Vlastní nastavení: Použití vlastního předem
definovaného nastavení
Možnosti snímání 70
Použití režimů série
Pořízení snímků rychle se pohybujících objektů nebo zachycení přirozeného výrazu obličeje a gest může být obtížné. V těchto případech
můžete použít některý ze sériových režimů, aby se rychle pořídilo více snímků.
Ikona
Popis
Jednorázové: Pořízení jediného snímku.
Sekvenční:
• Po stisknutí [Spoušť] pořizuje fotoaparát snímky
nepřetržitě.
• Maximální počet takto pořízených snímků je dán
velikostí vložené paměťové karty.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Režim snímání.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
Velice vysoká rychlost: Při stisknutí [Spoušť],
fotoaparát pořizuje snímky VGA (6 snímků za sekundu;
max. 30 snímků).
AEB:
• Pořízení 3 sekvenčních snímků s různým
nastavením expozice: normální, podexponovaný a
přeexponovaný.
• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
Režim snímání
Sekvenční
Velice vysoká rychlost
AEB
• Můžete použít blesk, samospoušť, ACB a inteligentní filtr pouze
tehdy, zvolíte-li Jednorázové.
• Pokud vyberete Velice vysoká rychlost, fotoaparát nastaví rozlišení
na VGA a citlivost ISO na Auto.
• V závislosti na zvolené možnosti rozpozn. tváře nemusí být některé
funkce volby série snímků dostupné.
Možnosti snímání 71
Použití efektů/Úprava snímků
Použití efektů Inteligentního filtru
Dostupné filtry v režimu Program
Použitím různých efektů filtru na snímky a videa vytvoříte
jedinečné obrazy.
Ikona
Popis
Normální: Bez efektu
Miniatura: Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte
efekt tilt-shift (naklonit-posunout) miniaturizace.
Vinětace: Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast
a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Miniatura
Měkké ostření: Skryje nedostatky pleti nebo uplatní snový
efekt.
Vinětace
Starý film 1: Uplatní efekt starého filmu 1.
Starý film 2: Uplatní efekt starého filmu 2.
Polotóny: Uplatní efekt polotónu.
Skica: Uplatní efekt skicy perem.
Rybí oko
Rybí oko: Začerní okraje rámečku a deformuje objekty, tím
dosáhne vizuálního efektu rybího oka.
Skica
Potlačení mlhy: Vylepší ostrost snímku.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Inteligentní filtr.
Vyberte filtr, a poté klepněte na o.
Možnosti snímání 72
Klasický: Uplatní efekt černé a bílé.
Použití efektů/Úprava snímků
Ikona
Popis
Ikona
Skica: Uplatní efekt skicy perem.
Negativní: Uplatní efekt negativu filmu.
Rybí oko: Blízké objekty jsou zdeformovány pro vytvoření
efektu objektivu „rybí oko“.
Vlastní barvy: Určení hodnoty barvy.
Potlačení mlhy: Pořizujte čistější snímky.
Klasický: Uplatní efekt černé a bílé.
Dostupné filtry v režimu Video
Ikona
Popis
Retro: Uplatní efekt hnědých tónů.
Retro: Uplatní efekt hnědých tónů.
Popis
Negativní: Uplatní efekt negativu filmu.
Normální: Bez efektu
Vlastní barvy: Určení hodnoty barvy.
Paletový efekt 1: Vytváří živý vzhled pomocí ostrého
kontrastu a červené barvy.
Paletový efekt 2: Vytváří čisté a jasné scény použitím
měkkých modrých tónů.
Paletový efekt 3: Používá jemně hnědý tón.
Paletový efekt 4: Vytváří studený a monotónní efekt.
Miniatura: Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte
efekt tilt-shift (naklonit-posunout) miniaturizace.
Vinětace: Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast
a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Polotóny: Uplatní efekt polotónu.
Možnosti snímání 73
Použití efektů/Úprava snímků
Definice vlastního RGB tónu
1
2
3
• Pokud vyberete Miniatura při nahrávání videa, rychlost
• Pokud vyberete Miniatura při nahrávání videa, fotoaparát nenahraje
vyberte Vlastní barvy, poté klepněte na o.
• Pokud vyberete efekt Miniatura, Vinětace, Polotóny, Skica,
Přetažením nahoru nebo dolů nastavíte hodnoty každé
barvy.
• Čím vyšší hodnota, tím jasnější snímek.
• Čím je hodnota nižší, tím je snímek tmavší.
Vlastní barvy
4
přehrávaného videa se zrychlí.
V režimu Snímání klepněte na m “ Inteligentní filtr.
Pro uložení změn klepněte na o.
Možnosti snímání 74
zvuk.
Rybí oko nebo Potlačení mlhy během záznamu videa, rychlost
záznamu bude nastavena na
a rozlišení záznamu bude
nastaveno na méně než
.
• Pokud nastavíte efekt inteligentního filtru, nemůžete použít volby
rozpozn. tváře, ACB, série snímků, úpravu obrazu, transfokátoru
Intelli nebo inteligentního dotykového AF.
• Pokud během pořizování snímku vyberete Skica, rozlišení snímku se
změní na
a nižší.
Použití efektů/Úprava snímků
3
Nastavení fotografie
Nastavte ostrost, sytost a kontrast snímků.
1
2
Pro uložení změn klepněte na o.
Ostrost
Popis
V režimu Snímání klepněte na m “ Nast.obr..
-
Změkčuje obrysy na snímku (vhodné pro úpravu
snímků v počítači).
Přetažením směrem nahoru nebo dolů nastavíte různé
hodnoty.
+
Zaostřuje obrysy a zvyšuje tak čistotu snímku.
Může však dojít i ke zvýraznění šumu v obraze.
•
•
•
: Ostrost
: Kontrast
: Sytost
Nast.obr.
Kontrast
Popis
-
Sníží barevnost a jas.
+
Přidá barvy a jas.
-
Sníží barevnou sytost.
+
Zvýší barevnou sytost.
Sytost
Popis
• Pokud nechcete použít efekty (vhodné pro tisk), vyberte 0.
• Pokud nastavíte úpravu funkcí, nebudete moci použít možnosti
inteligentního filtru.
Možnosti snímání 75
Nastavení zvuku transfokátoru
Pokud při nahrávání videa používáte transfokátor, může se stát, že zvuk transfokátoru se nahraje na video. Pro redukci šumu použijte funkci
Živý zvuk.
1
2
V režimu Snímání klepněte na m “ Zvuk.
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
Zvuk
00:05
Zap. živý zvuk
Vyp. živý zvuk
Ztlumit
Ikona
Popis
Zap. živý zvuk: Zapne funkci Živý zvuk.
Vyp. živý zvuk: Vypne funkci Živý zvuk.
Ztlumit: Nenahrává zvuky.
• Pokud používáte funkci živého zvuku, nezakrývejte mikrofon.
• Záznamy pořízené s funkcí živého zvuku se mohou lišit od aktuálních
zvuků.
Možnosti snímání 76
Dostupné možnosti snímání v režimu Snímání
Více podrobností o možnostech snímání naleznete v „Možnosti snímání“.
Smart Auto
Jednoduchý
snímek
Dual IS
Scéna
Detail
Noční
snímek
Snímek s
retuší
Program
Video
Rozlišení
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kvalita
-
O
O
O
O
O
O
O
O
Časovač
U
O
O
O
O
O
O
O
U
Blesk
U
U
-
U
-
U
U
O
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
U
U
-
U
U
-
U
O
O
-
-
-
-
-
-
-
O
-
U
-
-
U
-
-
U
O
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
Citlivost ISO
Makro
Oblast ostření
Rozpoznání tváře
EV
U
-
-
U
-
-
-
O
-
Měření
-
-
-
-
-
-
-
O
O
Vyvážení bílé
-
-
-
-
-
-
-
O
O
Režim snímání
-
-
-
-
-
-
-
O
-
Inteligentní filtr
-
-
-
-
-
-
-
U
U
Úpravy obrazu
-
-
-
-
-
-
-
O
-
Živý zvuk
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
ACB
-
-
-
U
-
-
-
O
Transfokace Intelli
U
-
-
U
-
-
-
U
-
OIS
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Hlasová poznámka
-
-
-
-
-
-
-
O
-
Digitální transfokátor
U V těchto režimech jsou některé funkce omezeny nebo jsou některé volby nastaveny na výchozí hodnoty.
Možnosti snímání 77
Dostupné možnosti snímání v režimu Snímání
Filtr fotografií
Filtr videí
Vinětace
(snímek)
Vinětace
(video)
Snímek s
paletovým
efektem
-
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
U
O
U
U
U
O
U
-
U
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Inteligentní
video
Zvýraznění
objektu
Rozlišení
O
U
Kvalita
O
O
Časovač
U
O
Blesk
-
Citlivost ISO
-
Snímání
magickým
rámem
U
-
-
-
U
-
U
U
Oblast ostření
-
-
-
-
-
-
-
-
Rozpoznání tváře
-
-
-
-
-
-
-
-
EV
-
-
-
-
-
-
-
-
ACB
-
-
-
-
-
-
-
-
Měření
-
-
-
-
-
-
-
-
Vyvážení bílé
-
-
-
-
-
-
-
-
Režim snímání
-
-
-
-
-
-
-
-
Inteligentní filtr
-
-
-
U
U
-
-
U
Úpravy obrazu
-
-
-
-
-
-
-
-
Živý zvuk
O
-
-
-
O
-
O
O
Digitální transfokátor
-
-
-
-
-
-
-
-
Transfokace Intelli
-
-
-
-
-
-
-
-
OIS
O
O
O
O
O
O
O
O
Hlasová poznámka
-
-
-
-
-
-
-
-
Makro
U V těchto režimech jsou některé funkce omezeny nebo jsou některé volby nastaveny na výchozí hodnoty.
Možnosti snímání 78
Přehrávání/Úpravy
Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí.
Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači, tiskárně, běžnému televizoru nebo televizoru HDTV.
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Spuštění režimu přehrávání …………………
Zobrazení snímků ……………………………
Přehrávání videa ……………………………
Přehrávání hlasových poznámek ……………
80
80
87
89
91
Úprava snímků …………………………………
Změna rozlišení snímků ……………………
Otočení snímku ………………………………
Použití funkce Inteligentní oříznutí …………
Použití efektů Inteligentního filtru ……………
Nastavení fotografie …………………………
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF) ………
92
92
93
93
94
94
96
Zobrazení souborů na TV nebo HDTV ………
97
Přenos souborů do počítače s operačním
systémem Windows …………………………… 99
Přenos souborů přes Intelli-studio …………… 100
Přenos souborů po připojení fotoaparátu
jako vnějšího disku ………………………… 102
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) …… 103
Přenos souborů do počítače s operačním
systémem Mac ………………………………… 104
Tisk snímků s tiskárnou PictBridge
………… 105
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o správě souborů.
2
Spuštění režimu přehrávání
Zobrazení snímků nebo přehrávání videa a hlasových zpráv ve
fotoaparátu.
1
Přesouváním obrázku doleva nebo doprava se posunute
v souborech.
Stiskněte [Přehrávání].
• Zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.
• Pokud byl fotoaparát vypnutý, zapne se a zobrazí se
naposledy přehrávaný soubor.
Chcete-li zobrazit soubory podle kategorie, klepněte na
obrazovce. (str. 83)
• Pokud si přejete rychle přeskočit soubory, nakloňte fotoaparát
ve směru, ve kterém chcete soubory posunout. (str. 81)
• Soubory také rychle přeskočíte klepnutím na levý nebo pravý
okraj obrazovky a přidržeením.
• Také můžete přetáhnout posuvník doleva nebo doprava na
předešlý nebo další soubor.
na domácí
Přehrávání/Úpravy 80
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
• Pokud chcete zobrazit soubory z vestavěné paměti, vyjměte
paměťovou kartu.
• Fotoaparát nebude správně přehrávat soubory nepodporovaných
velikostí nebo soubory pořízené fotoaparáty jiných výrobců.
• Rozpoznání pohybu nemusí pracovat správně, pokud držíte
fotoaparát rovnoběžně se zemí.
Zobrazení souborů s využitím rozpoznání pohybu
Soubory můžete prohlížet v režimu Přehrávání nakláněním
fotoaparátu.
• Pokud otočíte fotoaparát při prohlížení snímků o 90° nebo o 180°,
fotoaparát automaticky změní sklon zobrazení snímku. (str. 112)
• Rozpoznání pohybu deaktivujete klepnutím na m, poté
poklepejte na tlačítko nastavení vedle Zobrazení pohybu.
Přehrávání/Úpravy 81
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Zobrazení v režimu přehrávání
Řazení oblíbených tváří
Můžete měnit prioritu oblíbených tváří nebo je smazat. Funkce
oblíbených tváří je dostupná pouze v případě, že je vložena
paměťová karta do fotoaparátu.
1
Informace o souboru
V režimu Přehrávání klepněte na m “ Seznam tváří.
• V zobrazení miniatur nebo ve Smart albu klepněte na m “
Seznam tváří.
Umístění souboru
Ikona
Popis
Snímek se zvukovou poznámkou
Přehrávání videí (str. 89) nebo hlasových pznámek (str. 91)
Název složky – název souboru
Délka videa
Chráněný soubor
Byla nastavena tisková objednávka (DPOF)
Mazání souborů (str. 86)
Spuštění prezentace (str. 88)
Zobrazení miniatur souborů (str. 85)
Pokud chcete zobrazit informace o souboru na obrazovce, klepněte na m,
poté poklepejte na tlačítko nastavení vedle Informace o souboru.
Přehrávání/Úpravy 82
Seznam tváří
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
2
Řazení tváří můžete změnit klepnutím na
přetáhněte tvář do nového umístění.
“ Ano, poté
Upravit řazení
3
Zobrazení souborů v podobě náhledu v režimu Smart album
Zobrazení souborů podle kategorie, jako jsou datum, obličej nebo
typ souboru.
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
Klepněte na
.
“ volba kategorie.
Pro uložení změn klepněte na o.
• Tvář odstraníte ze seznamu klepnutím na
poté klepněte na o.
, vyberte tvář,
Abyste si prohlíželi pouze oblíbené tváře ze seznamu tváří, klepněte na
.
Ikona
Popis
Zobrazení všech souborů.
Zobrazení souborů podle data pořízení.
Zobrazení souborů podle rozpoznaných a oblíbených
obličejů.
Zobrazení souborů podle typu.
• Otevření Smart alba, změna kategorie a reorganizace souborů může
trvat delší dobu.
• Pokud odstraníte kategorii, všechny soubory v kategorii budou
vymazány.
Přehrávání/Úpravy 83
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Prohlížení souborů v 3D zobrazení
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
Zobrazení souborů s efektem stránkování
.
Přetažením souborů doleva nebo doprava se přesunete na
předešlý nebo další soubor.
• Nakloňte obrazovku doleva nebo doprava, aby se soubory
posunovaly rychleji. Čím rychleji obrazovku nakloníte, tím více
přeskočíte souborů najednou.
Můžete procházet stránkami souborů nebo projet dotykovým
perem přes obrazovku. Také můžete použít efekt stránkování na
prezentaci.
1
2
3
Na domácí obrazovce klepněte na
.
Klepněte na schéma.
Přetáhněte obrázky doleva nebo doprava, abyste se
přesunuli na předešlou nebo další stránku.
4/5
• V 3D zobrazení nebudete moci přehrávat filmy a hlasové poznámky.
• Během připojení fotoaparátu k TV je dostupná funkce 3D.
Přehrávání/Úpravy 84
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Ikona
Popis
Přehrávání prezentace
• Klepněte na obrazovku pro pozastavení prezentace
a nastavte hlasitost nebo ztlumte zvuk.
• Prezentaci zastavíte klepnutím na .
Poklepáním na
soubor jej zobrazíte
na celé obrazovce.
Návrat na obrazovku výběru schémat.
Snímky můžete prohlížet pouze tehdy, pokud jste použili efekt stránkování.
Ikona
Popis
Mazání souborů
Snímek se zvukovou poznámkou
Zobrazení souborů podle náhledu
Video soubor
Procházejte náhledy souborů.
V režimu Přehrávání stiskem [Transfokátor] dolů
zobrazíte náhledy (9 najednou). Stiskem [Transfokátor]
dolů jednou nebo dvakrát zobrazíte více náhledů
(16 nebo 36 najednou).
Stiskem [Transfokátor] nahoru se vrátíte do
předchozího režimu.
Přehrávání/Úpravy 85
Soubor hlasových poznámek
Přetáhněte obrazovku směrem nahoru nebo dolů, abyste se přesunuli na
předešlou nebo na další stranu náhledů.
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Ochrana souborů
Chraňte své soubory před náhodným smazáním.
1
V režimu Přehrávání označte soubory, které chcete
chránit, a poté klepněte na m.
2
Klepněte na tlačítko nastavení vedle Chránit.
Vymazat
Spustit prezentaci
Mazání souborů
Vyberte soubory, které chcete v režimu Přehrávání smazat.
Mazání jednoho souboru
Můžete vybrat jeden soubor a vymazat jej.
1
V režimu Přehrávání označte soubory, které chcete
smazat a klepněte na .
2
Jakmile se zobrazí hlášení na obrazovce, klepněte na Ano.
Soubor můžete také vymazat stisknutím m “ Vymazat “ Vymazat “
o “ Ano.
Chránit
Změnit velikost
Mazání více souborů
Můžete vybrat více souborů, a poté je smazat najednou.
Chráněný soubor není možné vymazat nebo otočit.
1
2
3
V Náhledu miniatury klepněte na .
Vyberte soubory ke smazání, poté klepněte na
.
Jakmile se zobrazí hlášení na obrazovce, klepněte na Ano.
Pokud soubory třídíte podle kategorie, smazáním kategorie se odstraní
všechny v ní obsažené soubory.
Přehrávání/Úpravy 86
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Mazání všech souborů
Můžete vybrat všechny soubory, a poté je vymazat najednou.
1
V režimu Přehrávání klepněte na m “ Vymazat.
2
3
Vyberte Vše, poté klepněte na o.
• V zobrazení miniatur nebo ve Smart albu, klepněte na m “
Vymazat.
Zobrazení snímků
Zvětšete části snímků nebo spusťte snímky v prezentaci.
Zvětšení snímku
Jakmile se zobrazí hlášení na obrazovce, klepněte na Ano.
V režimu Přehrávání stiskem [Transfokátor] nahoru
zvětšíte část snímku. Stiskem [Transfokátor] dolů
objekt zmenšíte.
Kopírování souborů na kartu
Kopírování souborů z vnitřní paměti na paměťovou kartu.
1
V režimu Přehrávání klepněte na m.
2
3
Klepněte na Kopie na kartu.
• V zobrazení miniatur nebo ve Smart albu, klepněte na m “
Kopie na kartu.
Jakmile se zobrazí hlášení na obrazovce, klepněte na Ano.
Přehrávání/Úpravy 87
Přejeďte po
obrazovce, abyste
viděli další část
snímku.
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Ikona
Přehrávání prezentace
Popis
Používejte během prezentace snímků efekty a zvuky. Tato funkce
nepracuje pro videa ani hlasové poznámky.
Smazání souboru.
Ořezání snímku (fotoaparát jej uloží jako nový soubor).
1
2
Návrat k původnímu zobrazení.
Poměr zvětšení (Maximální poměr zvětšení se mění v
závislosti na rozlišení snímku.)
Na domácí obrazovce klepněte na
Klepněte na , a poté vyberte snímky, které chcete
zahrnout do prezentace.
•
•
•
•
Pokud si prohlížíte snímky, které byly pořízeny fotoaparátem jiné společnosti,
poměr zvětšení se může lišit.
3
4
.
Vše vyberete klepnutím na .
Klepnutím na
zrušíte výběr.
Nemůžete vybrat soubory videí.
Můžete vybrat až 2 000 souborů.
Dotkněte se o.
Klepněte na m, a poté nastavte efekt prezentace.
Přehrát vše
Přehrávání/Úpravy 88
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
* Výchozí
Ikona
Popis
Přehrávání videa
V režimu Přehrávání můžete prohlížet videa, poté v přehrávaném
videu pořizovat snímky nebo ořezávat jeho části. Pořízené snímky
nebo ořezané části můžete ukládat jako nové soubory.
Rychlost přehrávání: Vyberte možnost opakování
prezentace. (Přehrát jednou*, Opakovat)
Interval:
• Nastavení intervalu mezi snímky.
(1 s*, 3 s, 5 s, 10 s)
• Pro nastavení intervalu je třeba nastavit volbu Efekt
.
na
1
2
V režimu Přehrávání označte video, poté klepněte na
Prohlížení videa.
Hudba: Volba hudby na pozadí.
(Vypnuto*, Mlha, Kapky, Zamyšlení, Výlet, Podzim)
Efekt:
• Vyberte přechodový efekt mezi snímky.
(Vypnuto*, Klidný, Lesklý, Uvolněný, Živý, Svěží)
.
• Efekty zrušíte výběrem
• Pokud používáte volbu Efekt, interval přechodu mezi
snímky bude nastaven na 1 sekundu.
5
Klepnutím na
Ikona
Popis
Prohlížení vzad.
spustíte prezentaci.
• Prezentaci pozastavíte poklepáním na obrazovku.
pro nastavení hlasitosti nebo ztlumení zvuku.
• Klepněte na
.
• Prezentaci zastavíte klepnutím na
/
Přerušení a pokračování přehrávání.
Prohlížení vpřed.
Nastavení hlasitosti nebo ztlumení zvuku.
Návrat do režimu Přehrávání.
Přehrávání/Úpravy 89
.
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Ořezání videa
Pořízení snímku z videa
1
Při prohlížení videa klepněte na
aby začalo ořezání.
2
3
Klepněte na
Klepněte na
v místě, kde chcete,
“ .
v místě, kde chcete, aby ořezání skončilo.
• Přiblížením značek, které se zobrazí na liště průběhu, můžete
vymezit scénu k oříznutí.
1
Při prohlížení videa klepněte na
pořídit snímek.
2
3
Klepněte na
v místě, kde chcete
.
Jakmile se zobrazí hlášení na obrazovce, klepněte na Ano.
• Soubor se zachyceným snímkem bude stejně velký jako původní
soubor.
• Pořízený snímek bude uložen jako nový.
4
5
Klepněte na
.
Jakmile se zobrazí hlášení na obrazovce, klepněte na Ano.
• Původní video by mělo být nejméně 10 s dlouhé.
• Fotoaparát uloží upravené video jako nový soubor.
Přehrávání/Úpravy 90
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Přehrávání hlasových poznámek
Poslech hlasových poznámek
1
V režimu Přehrávání označte soubor s hlasovou
poznámkou, a poté klepněte na .
2
Poslechněte si hlasovou poznámku.
Přehrávání zvukové poznámky u snímku
1
V režimu Přehrávání vyberte snímek s hlasovou
poznámkou, poté klepněte na .
2
Poslechněte si hlasovou poznámku.
Ikona
/
Ikona
/
Popis
Přerušení a pokračování přehrávání.
Popis
Nastavení hlasitosti nebo ztlumení zvuku.
Prohlížení vzad.
Návrat do režimu Přehrávání.
Přerušení a pokračování přehrávání.
Prohlížení vpřed.
Nastavení hlasitosti nebo ztlumení zvuku.
Návrat do režimu Přehrávání.
Přehrávání/Úpravy 91
Úprava snímků
Naučte se, jak upravovat snímky.
• Upravené snímky fotoaparát uloží jako nový soubor.
• Při úpravě souborů je fotoaparát automaticky konvertuje na nižší rozlišení. Snímky, které ručně otočíte nebo změníte jejich velikost nebudou automaticky
konvertovány na nižší rozlišení.
3
Změna rozlišení snímků
Nastavení uložíte klepnutím na o.
Změní velikost snímků a uloží je jako nové soubory. Můžete
nastavit uvítací fotografii, která se zobrazí při zapnutí fotoaparátu.
1
2
V režimu Přehrávání označte snímek, poté klepněte na m.
Poklepejte na Změnit velikost, a poté vyberte velikost.
• Volbou Úvodní obraz uložíte snímek jako úvodní obraz.
(str. 109)
Změnit velikost
1984 X 1488
1024 X 768
Úvodní obraz
Přehrávání/Úpravy 92
Dostupné možnosti změny velikosti se mohou lišit v závislosti na původní
velikosti snímku.
Úprava snímků
Otočení snímku
Použití funkce Inteligentní oříznutí
1
V režimu Přehrávání označte snímek, poté klepněte
na m.
Použije funkci Inteligentní oříznutí k výběru objektů na snímku a
uloží oříznutou oblast jako nový soubor.
2
Klepněte na Otočit, poté vyberte volbu otočení.
Otočit
Otočit
1
V režimu Přehrávání označte snímek, poté klepněte
na m.
2
3
Klepněte na Inteligentní oříznutí.
Vpravo 90 st.
Výběr oblasti provedete poklepáním na 4 místa na
obrazovce.
• Můžete opět vybrat oblast posunutím 4 bodů.
Vlevo 90 st.
3
Nastavení uložíte klepnutím na o.
Fotoaparát přepíše původní soubor.
4
Nastavení uložíte klepnutím na o.
• Oříznutý snímek se uloží jako nový soubor.
Velikost nového souboru může být menší než byl původní soubor.
Přehrávání/Úpravy 93
Úprava snímků
Použití efektů Inteligentního filtru
Nastavení fotografie
Použití různých efektů na snímky.
Naučte se nastavit jas, kontrast, sytost nebo redukci červených
očí. Pokud je střed snímku tmavý, můžete jej nastavit tak, aby byl
jasnější. Fotoaparát uloží upravený snímek jako nový soubor, ale
může jej konvertovat na nižší rozslišení.
1
Na domácí obrazovce klepněte na
2
3
4
Klepněte na
.
• Zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.
“ snímek.
• Můžete nastavit jas, kontrast a sytost a současně použít efekty
inteligentního filtru,.
Klepněte na m “ Inteligentní filtr.
• Nelze použít současně efekty ACB, Retuš tváře a Redukce
červených očí.
Vyberte filtr.
• Abyste viděli dostupné volby filtru, nahlédněte na stranu 72.
• Pokud si přejete prohlédnout původní snímek, klepněte na
Před.
• Snímek s efektem filtru si můžete prohlédnout klepnutím na
Po.
Nastavte jas, kontrast nebo sytost.
1
Na domácí obrazovce klepněte na
2
3
Klepněte na
“ snímek.
Klepněte na m “ volba nastavení.
Ikona
Popis
Jas
Před
5
.
• Zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.
Kontrast
Po
Sytost
Pro uložení změn klepněte na V.
Přehrávání/Úpravy 94
Úprava snímků
4
Přětáhněte posuvník nebo klepněte na vzor fotografie a
upravte možnost.
• Pokud si přejete prohlédnout původní snímek, klepněte na
Před.
• Chcete-li zobrazit upravený snímek, klepněte na Po.
5
Pro uložení změn klepněte na V.
Úprava tmavých objektů (ACB)
1
Na domácí obrazovce klepněte na
2
3
Klepněte na
4
Pro uložení změn klepněte na V.
Retuš tváří
1
Na domácí obrazovce klepněte na
2
3
4
Klepněte na
.
• Zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.
“ snímek.
Klepněte na m “ Retuš tváře.
Přetáhněte posuvník nebo klepněte na vzor fotografie a
nastavte odstín tváře.
• Po přesunutí posuvníku doprava bude odstín pleti světlejší.
• Pokud si přejete prohlédnout původní snímek, klepněte na
Před.
• Abyste zobrazili upravený soubor. klepněte na Po.
.
• Zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.
“ snímek.
5
Klepněte na m “ ACB.
Pro uložení změn klepněte na V.
• Pokud si přejete prohlédnout původní snímek, klepněte na
Před.
• Abyste zobrazili upravený soubor, klepněte na Po.
Přehrávání/Úpravy 95
Úprava snímků
3
Odstranění červených očí
1
Na domácí obrazovce klepněte na
2
3
Klepněte na
4
Pro uložení změn klepněte na V.
.
Pro výběr počtu kopií klepněte na / , poté klepněte
na o.
• Zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.
“ snímek.
Klepněte na m “ Red.červ.očí.
• Pokud si přejete prohlédnout původní snímek, klepněte na
Před.
• Abyste zobrazili upravený soubor. klepněte na Po.
• Paměťovou kartu pak můžete odevzdat do tiskárny, která podporuje
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF)
Vyberte snímky, které mají být vytištěny a uložte volby tisku ve
formátu, který podporuje Digital Print Order Format (DPOF). Tyto
infirmace budou uloženy do složky MISC na paměťové kartě a
připraveny k tisku na tiskárnách kompatibilních s DPOF.
1
V režimu Přehrávání označte snímek, poté
klepněte na m.
2
Klepněte na DPOF.
Přehrávání/Úpravy 96
DPOF (Digital Print Order Format) nebo si můžete snímky vytisknout
doma na tiskárně, která je kompatibilní s DPOF.
• U snímků s rozměry, které jsou širší než papír, může dojít k oříznutí
levého a pravého okraje papíru. Zajistěte, aby rozměry snímků byly
kompatibilní s vámi vybraným papírem.
• U snímků, které jsou uloženy ve vnitřní paměti, nelze nastavit volbu
DPOF.
Zobrazení souborů na TV nebo HDTV
Přehrávání snímků nebo videí po propojení fotoaparátu s televizorem A/V kabelem.
7
Zapněte fotoaparát.
8
Prohlížejte snímky nebo přehrávejte videa pomocí
dotykové obrazovky fotoaparátu.
1
2
3
Na domácí obrazovce klepněte na
4
5
Vypněte fotoaparát a TV
• U některých modelů televizorů může dojít k digitálnímu šumu nebo se
Připojte fotoaparát k televizoru kabelem A/V.
• Podle nastavení televizoru nemusí být obraz na televizi centrovaný.
.
Klepněte na Připojení “ Video výstup.
Vyberte výstup video signálu podle země nebo oblasti.
(str. 110)
Audio
6
• Fotoaparát po připojení k televizoru automaticky přejde do
režimu Přehrávání.
zobrazí pouze část obrazu.
Video
Zapněte televizor, a poté pomocí dálkového ovládání
vyberte režim výstupu videa.
Přehrávání/Úpravy 97
Zobrazení souborů na TV nebo HDTV
Přehrávání souborů na HDTV
Na HDTV můžete zobrazovat kvalitní a nekomprimované snímky
a videa přes volitelný kabel HDMI. Rozhraní HDMI (High Definition
Multimedia Interface) je podporováno většinou HDTV.
Podrobnosti naleznete v příručce k sadě HDMI.
1
2
3
4
5
Na domácí obrazovce klepněte na
.
Klepněte na Připojení “ Výstup HDMI.
6
Zapněte fotoaparát.
7
Soubory prohlížejte pomocí dálkového ovladače
fotoaparátu nebo HDTV.
• Pokud vlastníte HDTV Samsung kompatibilní s Anynet+,
HDTV se automaticky zapnete a zobrazí obrazovku
fotoaparátu.
• Při vypnutém Anynet+ se HDTV automaticky nezapne.
• Pokud HDTV podporuje profil Anynet+(CEC), pro ovládání
Vyberte rozlišení HDMI.
Vypněte fotoaparát a HDTV.
Připojte fotoaparát k HDTV volitelným kabelem HDMI.
Přehrávání/Úpravy 98
fotoaparátu a TV pomocí dálkového ovladače TV zapněte Anynet+ v
nabídce nastavení fotoaparátu (str. 110).
• Anynet+ vám umožní ovládat všechna připojená zařízení Samsung
A/V pomocí dálkového ovladače TV.
• Čas potřebný k připojení fotoaparátu k HDTV se může s ohledem
na použitý typ karty microSD nebo microSDHC lišit. Rychlejší karta
microSD nebo microSDHC neznamená nutně rychlejší připojení
HDMI, jelikož hlavní funkcí karty je zvýšit přenosovou rychlost při
fotografování.
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows
Přeneste soubory do počítače s operačním systémem Windows, upravujte je pomocí programu Intelli-studio a přeneste je na webové stránky.
Požadavky
• Tyto požadavky jsou pouze doporučené. Nemusí pracovat spávně
Položka
Požadavky
CPU
Intel Pentium 4, 3,2 GHz a vyšší/AMD Athlon™ FX 2,6
GHz a vyšší
RAM
Minimálně 512 MB RAM (doporučeno 1 GB a více)
OS
Windows XP SP2, Windows Vista nebo Windows 7
(vydání 32 bit)
Kapacita
pevného
disku
250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
Další
• Mechanika CD-ROM
• 1024 X 768 pixelů, 16bit barevný kompatibilní
monitor (doporučen 1280 X 1024 pixelů, 32bit
barevný displej)
• USB 2.0 port
• nVIDIA Geforce 7600GT nebo vyšší/ATI X1600 nebo
vyšší
• Microsoft DirectX 9.0c a vyšší
* Při 64 bitech nemusí programy pracovat správně u verzí Windows XP,
Windows Vista a Windows 7.
Přehrávání/Úpravy 99
ani v případě, že počítač splňuje požadavky, v závislosti na
podmínkách počítače.
• Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa nemusí být přehrávána
správně nebo může úprava videa trvat dlouho.
• Před použitím programu nainstalujte DirectX 9.0c nebo vyšší.
• Váš počítač musí pracovat pod operačním systémem Windows XP,
Windows Vista nebo Windows 7, abyste mohli připojit fotoaparát jako
výměnný disk.
Výrobce není odpovědný za jakékoli škody způsobené důsledkem používání
neodborně postaveného počítače, jako je tomu např. u domácího sestavení
počítače.
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows
5
Přenos souborů přes Intelli-studio
Intelli-studio se spustí automaticky po připojení fotoaparátu k PC
kabelem USB.
Zapněte fotoaparát.
• Počítač automaticky rozezná fotoaparát a spustí automaticky
program Intelli-studio.
Pokud nastavíte volbu USB na Vyberte režim, z vyskakovacího okna
vyberte Počítač.
Při připojení USB kabelem k počítači se akumulátor fotoaparátu nabíjí.
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
3
4
Vypněte fotoaparát.
6
.
Klepněte na Připojení, poté poklepáním na tlačítko
nastavení zapněte Software pro PC.
Vyberte na počítači cílovou složku, a poté vyberte Ano.
• Nové soubory, uložené na fotoaparátu, budou automaticky
přesunuty do vybrané složky.
• Pokud fotoaparát neobsahuje nové soubory, kontextové okno
uložení nových souborů se nezobrazí.
Program Intelli-Studio u operačních systémů Windows Vista a Windows 7
spustíte výběrem Run iStudio.exe v okně Automatické přehrávání.
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
Konec kabelu je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (S) do
fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů.
Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Přehrávání/Úpravy 100
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows
Použití Intelli-studio
Intelli-studio je včleněný program, který umožňuje přehrávání a úpravy souborů. Pro podrobnsoti vyberte Help “ Help v programu.
• Abyste si mohli vychutnat více funkcí, jako je např. vytváření prezentací pomocí šablon, nainstalujte si plnou verzi programu Intelli-studio výběrem Web
•
•
•
•
Support “ Update Intelli-studio “ Start Update v nástrojové liště programů.
Firmware fotoaparátu můžete aktualizovat výběrem Web Support “ Upgrade firmware for the connected device v nástrojové liště programů.
Pokud nainstalujete Intelli-studio do počítače, program se spustí rychleji. Pro instalaci programu zvolte Tool “ Install Intelli-studio on PC.
Není možné upravovat soubory přímo ve fotoaparátu. Před úpravou přeneste soubory do složky v počítači.
Intelli-studio podporuje tyto formáty:
- Videa: MP4 (Video: H.264, zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
%
$
6
#
8
7
9
@
0
!
Přehrávání/Úpravy 101
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows
1
Otevření nabídky.
Přenos souborů po připojení fotoaparátu jako
vnějšího disku
2
Zobrazení souborů ve zvolené složce.
Připojte fotoaparát jako výměnný disk k počítači.
3
Přepnutí do režimu Editor fotografií.
Přepnutí do režimu Editor videí.
5
Přepnutí do režimu Sdílení. (k posílání souborl e-mailem
nebo nahrání souborů na webové stránky, jakými jsou
Flickr nebo YouTube)
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
4
Zvětšení nebo zmenšení náhledů v seznamu.
7
Volba typu souboru.
3
4
Vypněte fotoaparát.
6
8
Prohlížení souborů ze zvolené složky v počítači.
9
Zobrazení nebo skrytí souborů připojeného fotoaparátu.
0
Prohlížení souborů ze zvolené složky ve fotoaparátu.
!
Prohlížení miniatur souborů nebo prohlížení souborů na
mapě.
@
Procházení složkami uloženými ve fotoparátu.
#
Procházení složkami uloženými v počítači.
$
Přechod na předchozí nebo na další složku.
%
Tisk souborů, zobrazení na mapě, uložení do My Folder
nebo registrace obličejů.
Č.
Popis
.
Klepněte na Připojení, poté poklepáním na tlačítko
nastavení vypněte Software pro PC.
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
Přehrávání/Úpravy 102
Konec kabelu je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (S) do
fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů.
Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows
5
Zapněte fotoaparát.
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)
• Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
U operačních souborů Windows Vista a Windows 7 je způsob
odpojení fotoaparátu stejný.
Pokud nastavíte volbu USB na Vyberte režim, z vyskakovacího okna
vyberte Počítač.
6
V počítači vyberte Tento počítač “ Vyměnitelný disk “
DCIM “100PHOTO.
7
Přetáhněte soubory nebo je uložte na počítač.
1
Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, vyčkejte, až
přestane.
2
Klepněte na
na panelu nástrojů v pravém dolním rohu
obrazovky počítače.
3
4
5
Klepněte do zobrazeného okna.
Klepněte na zprávu o bezpečném odpojení.
Odpojte USB kabel.
Pokud je spuštěn program Intelli-studio, fotoaparát se nemusí bezpečně
odpojit. Před odpojením fotoaparátu ukončete program.
Přehrávání/Úpravy 103
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac
Po připojení fotoaparátu k počítači Macintosh bude zařízení rozpoznáno automaticky. Soubory můžete přenášet z fotoaparátu přímo do
počítače bez instalace programů.
Je podporován Mac OS 10.4 a vyšší.
1
Připojte fotoaparát k počítači Macintosh kabelem USB.
2
Konec kabelu je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (S) do
fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů.
Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Zapněte fotoaparát.
• Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a zobrazí ikonu
výměnného disku.
Pokud nastavíte volbu USB na Vyberte režim, z vyskakovacího okna
vyberte Počítač.
3
4
Poklepejte na ni dvakrát.
Přetáhněte soubory nebo je uložte na počítač.
Přehrávání/Úpravy 104
Tisk snímků s tiskárnou PictBridge
Tisk snímků fototiskárnou kompatibilní s PictBridge přímým spojením fotoaparátu s tiskárnou.
1
2
3
Na domácí obrazovce klepněte na
.
7
Stisknutím
8
Jakmile se na obrazovce zobrazí okno, klepněte na Ano a
začněte tisknout.
Klepněte na Připojení “ USB“ Tiskárna.
zahajte tisk.
• Všechny snímky vytisknete klepnutím na
.
Zapněte tiskárnu, poté pomocí USB kabelu připojte
fotoaparát k tiskárně.
4
Pokud je fotoaparát vypnutý, zapnete jej stiskem [POWER]
nebo [Přehrávání].
5
6
Vyberte soubor určený k tisknutí.
• Zrušení tisku provedete klepnutím ve vyskakovacím okněna
Zrušit.
• Tiskárna rozpozná fotoaparát automaticky.
Výběr počtu kopií učiníte klepnutím na / .
• Volby tisku nastavíte klepnutím na m. (str. 106)
Přehrávání/Úpravy 105
Tisk snímků s tiskárnou PictBridge
Nastavení možností tisku
Konfiguraci nastavení tisku provedete stisknutím m.
Velikost
Vzhled stránky
Typ
Kvalita
Ikona
Popis
Velikost: Nastavení velikosti tisku.
Vzhled stránky: Nastavení počtu snímků, které mají být
vytištěny na jednotlivém listu papíru.
Typ: Vyberte typ papíru.
Kvalita: Nastavte kvalitu tisku.
Datum: Nastavte tisk data.
Název snímku: Nastavení na tisk názvu souboru.
Zrušit: Reset nastavení na jejich výchozí hodnotu.
Některé možnosti nepodporují všechny tiskárny.
Přehrávání/Úpravy 106
Nastavení
Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace nastavení
fotoaparátu.
Nabídka Nastavení ………………………………………… 108
Otevření nabídky nastavení …………………………… 108
Zvuk …………………………………………………… 109
Displej ………………………………………………… 109
Konektivita ………………………………………………… 110
Obecné …………………………………………………… 111
Nabídka Nastavení
Naučte se, jak konfigurovat nastavení fotoaparátu.
3
Otevření nabídky nastavení
1
2
Na domácí obrazovce klepněte na
.
Klepněte na položku.
Obecné
Čeština
Language
Klepněte na nabídku.
Časové pásmo
Nastavení
Doma
Nastavení data/času
Zvuk
Vypnuto
Typ data
Displej
Připojení
Obecné
4
Vyberte možnost, poté klepněte na o.
Typ data
Ikona
Popis
RRRR/MM/DD
Zvuk: Nastavení různých zvuků fotoaparátu a jejich
hlasitosti. (str. 109)
MM/DD/RRRR
Displej: Přizpůsobení nastavení zobrazení. (str. 109)
DD/MM/RRRR
Připojení: Nastavení možností připojení. (str. 110)
Vypnuto
Obecné: Změna systémových nastavení fotoaparátu,
např. změna formátování paměti a výchozího názvu
souboru. (str. 111)
5
Nastavení 108
Klepnutím na
se vrátíte do předchozí obrazovky.
Nabídka Nastavení
Zvuk
Displej
* Výchozí
Položka
Popis
Hlasitost
Nastavte hlasitost všech zvuků.
(Vypnuto, Potichu, Středně*, Hlasitě)
Pípnutí
Vyberte zvuk při klepnutí na obrazovku nebo
změně režimů. (Vypnuto, Zapnuto*)
Zvuk závěrky
Vyberte zvuk při stisknutí spouště.
(Vypnuto, 1*, 2, 3)
Úvodní zvuk
Vyberte zvuk při zapnutí fotoaparátu.
(Vypnuto*, 1, 2, 3)
Zvuk autofokusu
Vyberte zvuk při namáčknutí spouště.
(Vypnuto, Zapnuto*)
* Výchozí
Položka
Úvodní obraz
Popis
Nastavte úvodní obrázek, který se objeví při
zapnutí fotoaparátu.
• Vypnuto*: Žádný úvodní obrázek.
• Logo: Zobrazí se výchozí snímek z vestavěné
paměti.
• Dle uživatele: Zobrazí obrázek uživatele.
(str. 92)
• Fotoaparát může do své vnitřní paměti uložit
pouze jeden snímek Dle uživatele.
• Pokud vyberete jiný snímek Dle uživatele
nebo resetujete fotoaparát, fotoaparát aktuální
snímek smaže.
Vodící linka
Nastavení 109
Vyberte mřížku, která vám pomůže s kompozicí
scény. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)
Nabídka Nastavení
Konektivita
* Výchozí
* Výchozí
Položka
Jasný displ.
Náhled
Popis
Položka
Popis
Video výstup
Nastavte výstup video signálu podle vaší oblasti.
• NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Korea,
Tchajwan, Mexiko
• PAL(podpora pouze BDGHI): Austrálie
Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Anglie, Finsko,
Německo, Itálie, Kuwait, Malaysia, Holandsko,
Nový Zéland, Norsko, Singapur, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Thaisko.
Anynet+ (HDMICEC)
Nastavení možnosti ovládání fotoaparátu pomocí
dálkového ovladače TV, pokud jej připojíte k HDTV
podporující profil Anynet+(CEC).
• Vypnuto: Zobrazení souborů bez dálkového
ovladače HDTV.
• Zapnuto*: Ovládání fotoaparátu dálkovým
ovladačem HDTV.
Nastavte jas displeje. (Auto, Tmavý, Normální,
Jasný*)
Normální je pevně nastaveno v režimu Přehrávání i v
případě, že zvolíte Auto.
Nastavte délku přehrávání právě pořízeného
snímku před návratem do režimu Snímání.
(Vypnuto, 0,5 s*, 1 s , 3 s )
Pokud neprovedete žádnou operaci do 30 sekund,
fotoaparát se automaticky přepne do Úsporného
režimu. (Vypnuto*, Zapnuto)
• V Úsporném režimu stiskněte jakékoli tlačítko
Úsporný režim
mimo [POWER], aby se obnovila činnost
fotoaparátu.
• I přesto, že jste nenastavili Úsporný režim,
pokud do 30 sekund neprovedete žádnou
operaci, obrazovka se ztlumí a fotoaparát se
automaticky přepne do úsporného režimu.
Nastavení 110
Nabídka Nastavení
Obecné
* Výchozí
* Výchozí
Položka
Výstup HDMI
Popis
Položka
Popis
Nastavení rozlišení snímků při přehrávání souborů
na HDTV pomocí kabelu HDMI.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/
PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Language
Volba jazyka textu displeje.
Časové pásmo
Nastavení časového pásma oblasti. Pokud
cestujete do zahraničí, klepněte na Návštěva,
a poté vyberte odpovídající čásové pásmo.
Nastavení data/
času
Nastavení data a času.
Typ data
Výběr formátu data. (RRRR/MM/DD,
MM/DD/RRRR, DD/MM/RRRR, Vypnuto*)
• Pokud HDTV nepodporuje zvolené rozlišení,
automaticky se přepne na nejbližší nižší.
• Pokud vyberete 480p nebo 576p, nabídky
přehrávání a Smart Album nebudou po připojení
fotoaparátu k TV dostupné.
USB
Nastavte režim, který se použije při připojení k
počítači nebo k tiskárně pomocí USB kabelu.
• Počítač*: Připojte fotoaparát k počítači a
přenášejte soubory.
• Tiskárna: Připojte fotoaparát k tiskárně a
tiskněte soubory.
• Vyberte režim : Po připojení fotoaparátu k
zařízení vyberte ručně režim USB.
Software pro PC
Nastaví Intelli-studio tak, aby se spustilo
automaticky po připojení fotoaparátu k počítači.
(Vypnuto, Zapnuto*)
Nastavení 111
Nabídka Nastavení
* Výchozí
Položka
* Výchozí
Popis
Položka
Popis
Určete způsob, jímž se pojmenovávají soubory.
• Reset: Nastavuje číslování souborů tak, aby
začínalo 0001 po vložení nové paměťové karty,
formátování nebo smazání všech souborů.
• Série*: Nastavuje číslování souborů tak,
aby pokračovalo průběžně i po vložení nové
karty, jejím zformátování nebo smazání všech
souborů.
Automatické
otočení
Nastavení automatického otočení fotografií při
otočení fotoaparátu. (Vypnuto, Zapnuto*)
Nastavte, zda se bude při tisku tisknout i datum a
čas pořízení snímku. (Vypnuto*, Datum, Dat&čas)
• Datum a čas se zobrazí v pravém dolním rohu
Tisk data
a času.
• Pokud vyberete Text v režimu Scéna, fotoaparát
• Výchozí název první složky je 100PHOTO a
Číslo souboru
snímku.
• Některé modely tiskáren neumožňují tisk data
nezobrazí datum ani čas.
výchozí název prvního souboru je SAM_0001.
• Čísla souborů rostou po jedné od SAM_0001 do
Určete, zda se fotoaparát po určitém čase, kdy jej
nepoužíváte automaticky vypne. (Vypnuto,
1 minuta, 3 minuty*, 5 minut, 10 minut)
SAM_9999.
• Čísla složek rostou po jedné od 100PHOTO do
999PHOTO.
• Maximální počet souborů, které lze uložit do
jedné složky, je 9 999.
• Fotoaparát definuje názvy souborů podle normy
Digital rule for Camera File system (DCF). Pokud
názvy souborů úmyslně změníte, fotoaparát je
nemůže přehrát.
Automatické
vypnutí
Nastavení 112
• Při výměně baterie se nastavení nezmění.
• Fotoaparát se automaticky nevypne, pokud
je připojen k počítači nebo tiskárně, pokud
přehráváte prezentaci nebo video a pokud
nahráváte hlasovou poznámku.
Nabídka Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
Kontrolka AF
Nastavte pomocné světlo při ostření, které se
automaticky ve tmě zapne. (Vypnuto, Zapnuto*)
Formátování vnitřní paměti a paměťové karty (při
formátování se vymažou veškeré soubory, včetně
chráněných souborů). (Ano, Ne)
Formát
Při použití paměťové karty formátované v jiném
přístroji, čtečce karet nebo v PC se může objevit
chyba. Před použitím paměťové karty v tomto
fotoaparátu ji zformátujte.
Resetovat
Reset nabídek a možností snímání (datum a
čas, jazyk a nastavení výstupu video nebude
resetováno). (Ano, Ne)
Kalibrace dotyk.
displeje
Kalibrace dotykové obrazovky, aby fotoaparát
správně rozeznal vaše zadání.
Nastavení 113
Přílohy
Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje
a tipy k údržbě.
Chybová hlášení …………………………………………… 115
Údržba fotoaparátu ………………………………………… 116
Čistění fotoaparátu ……………………………………… 116
Použití a ukládání fotoaparátu …………………………… 117
Paměťové karty …………………………………………… 118
Akumulátor …………………………………………… 120
Dříve, než se obrátíte na servis …………………………… 124
Technické údaje fotoaparátu ……………………………… 127
Slovníček …………………………………………………… 131
Rejstřík ……………………………………………………… 136
Chybová hlášení
Pokud se objeví následující hlášení, postupujte podle nich.
Hlášení
Chyba karty
Karta není
podporována.
Navržené řešení
• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte.
• Zformátujte paměťovou kartu.
Vložená paměťová karta není podporována
fotoaparátem. Vložte paměťovou kartu microSD
nebo microSDHC.
DCF Full Error
Názvy souborů neodpovídají normě DCF.
Přeneste soubory z paměťové karty do počítače
a zformátujte kartu.
Chyba souboru
Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na
servis.
Systém souborů
není podporován.
Fotoaparát nepodporuje souborový formát
FAT vložené karty. Zformátujte ji znovu v tomto
fotoaparátu.
Slabá baterie
Vložte nabitý akumulátor nebo jej nabijte.
Paměť plná
Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou
kartu.
Žádné snímky
Pořiďte snímky nebo vložte paměťovou kartu
se snímky.
Přílohy 115
Údržba fotoaparátu
Čistění fotoaparátu
Tělo fotoaparátu
Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.
Objektiv a dotyková obrazovka
Prach odstraňte ofoukáním balónkem a jemně utřete objektiv
měkkým hadříkem. Pokud nečistoty ulpí, navlhčete čistícím
roztokem na optiku kousek čistícího papíru a jemně otřete.
• Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla ani alkohol k čistění. Tyto látky
mohou poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
• Netlačte na krytku objektivu a nefoukejte do ní.
Přílohy 116
Údržba fotoaparátu
Použití a ukládání fotoaparátu
Použití na plážích nebo na břehu
Nevhodná místa pro použití nebo ukládání fotoaparátu
• Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo vysokým teplotám.
• Fotoaprát nepoužívejte na místech s extrémně vysokou vlhkostí
nebo na místech, kde se vlhkost rapidně mění.
• Fotoaparát nevystavujte přímému slunečnímu záření a
neukládejte jej na horkých, špatně větraných místech, jakým je
např. auto v letním období.
• Fotoaparát a displej chraňte před pády, nárazy, hrubým
zacházením a silnými otřesy, hrozí vážné poškození.
• Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých, znečistěných
nebo nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů
nebo vnitřních součástí.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani
chemikálií. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny,
plyny či výbušniny ve stejném prostoru s fotoaparátem a jeho
příslušenstvím.
• Fotoaparát neukládejte na místech, kde se nacházejí
naftalínové kuličky.
• Při použití na plážích nebo na podobných místech chraňte
přístroj před pískem a nečistotami.
• Fotoaparát není odolný proti vodě. Nesahejte na baterii, adaptér
nebo paměťovou kartu mokrýma rukama. Ovládání fotoaparátu
mokrýma rukama může vést k poškození přístroje.
Ukládání na delší dobu
• Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, položte jej do
utěsněného obalu se savým materiálem, jako je např. silikagel.
• Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterie.
Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo
zkorodovat a poškodit fotoaparát.
• Nepoužívané akumulátory se samovolně vybíjejí a po delší době
musí být před použitím nabity.
Při používání fotoaparátu buďte obezřetní k vlhkému prostředí
Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí se
na objektivu i na jemných vnitřních strukturách fotoaparátu může
srazit vlhkost. V takovém případě vypněte fotoaparát a před
použitím přístroje vyčkejte nejméně 1 hodinu. Pokud se vlhkost
srazí na paměťové kartě, vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu
a před opětovným vložením vyčkejte, než se vypaří vlhkost.
Přílohy 117
Údržba fotoaparátu
Další upozornění
• Fotoaparát nenoste za poutko. Můžete se zranit vy nebo jiné
osoby nebo může dojít k poškození fotoaparátu.
• Fotoaparát nenatírejte barvou, může slepit pohyblivé díly a
způsobit nesprávnou funkci.
• Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
• Fotoaparát se skládá z jemných součástek. Předcházejte
nárazům fotoaparátu.
• Pokud přístroj nepoužíváte, chraňte displej před vnějšími silami
uložením fotoaprátu do obalu. Fotoaparát chraňte před pískem,
ostrými nástroji nebo mincemi, aby nedošlo k poškrábání.
• Objektivem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti
snímače na barvy nebo jeho zničení.
• Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Optiku čistěte
měkkým, čistým hadříkem, který nezanechává vlákna.
• Při nárazu zvenčí se může fotoaparát sám vypnout. Děje se tak
z důvodu ochrany paměťové karty. Zapněte fotoaparát, abyste
jej mohli opět používat.
• Při použití se fotoaparát může zahřívat. Jedná se o normální jev,
který nemá vliv na životnost nebo výkon fotoaparátu.
• Pokud fotoaparát používáte při nízkých teplotách, může dojít k
prodlevě při zapnutí, dočasně může dojít ke změně barev nebo
se nemusí zobrazit snímek aktualizované položky. Nejedná se o
poruchu, jakmile je fotoaparát navrácen do běžných teplot, tyto
změny se samy srovnají.
• Barvy a kovové části krytu fotoaparátu mohou u citlivých osob
vyvolat alergie, svědění kůže, ekzémy nebo otoky. Pokud
se s takovými příznaky setkáte, okamžitě přestaňte přístroj
používat a obraťte se na lékaře.
• Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů či zásuvek
fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným použitím,
nejsou kryta zárukou.
• Nenechávejte přístroj opravovat osobě nekvalifikované ani se
o opravu nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené
nekvalifikovaným zásahem není kryto zárukou.
Paměťové karty
Podporované paměťové karty
Fotoaparát podporuje paměťové karty microSD (Secure Digital)
nebo microSDHC (Secure Digital High Capacity).
Přílohy 118
Aby mohl počítač nebo četečka paměťových karet
přečíst data, vložte paměťovou kartu do adaptéru
paměťové karty.
Údržba fotoaparátu
Kapacita karty
Upozornění při používání paměťových karet
Počet souborů na kartě závisí na podmínkách a obsahu souborů.
Následující počty platí pro 1GB microSD kartu:
Velikost
S
n
í
m
k
y
*
V
i
d
e
o
Velmi
jemná
Jemná
Normální
30 fps
15 fps
105
206
303
-
-
117
230
337
-
-
140
275
406
-
-
166
323
469
-
-
319
607
858
-
-
522
954
1 336
-
-
742
1 336
1 878
-
-
1 582
2 505
3 006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Přibl.
13' 08"
Přibl.
14' 55"
Přibl.
34' 55"
Přibl.
134' 34"
Přibl.
22' 57"
Přibl.
25' 54"
Přibl.
65' 40"
Přibl.
231' 14"
• Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení
paměťové karty s nesprávnou orientací může vést k poškození
fotoaparátu a paměťové karty.
• Nepoužívejte karty zformátované v jiných přístrojích nebo v
počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.
• Při vkládání a vyjímání karty fotoaparát vypněte.
• Kartu nevyjímejte z fotoaparátu ani jej nevypínejte v době, kdy
bliká kontrolka, dojde k poškození dat.
• Po uplynutí životnosti paměťové karty není možné na ni ukládat
další snímky. Použijte novou paměťovou kartu.
• Paměťové karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
• Nepoužívejte a neukládejte paměťové karty v blízkosti silných
magnetických polí.
• Nepoužívejte ani neukládejte paměťové karty na místech s
vysokými teplotami, vysokou vlhkostí nebo u leptadel.
• Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, špínou a
cizími předměty a látkami. Pokud je karta znečištěná, před
vložením do fotoaparátu ji otřete měkkou utěrkou.
• Nedovolte, aby se do styku s paměťovými kartami nebo se
slotem pro paměťovou kartu dostaly tekutiny, špína nebo cizí
látky. Mohlo by to zapříčinit selhání paměťových karet nebo
fotoaparátu.
* Délka záznamu se může lišit při použití transfokátoru. Některá videa byla
nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
Přílohy 119
Údržba fotoaparátu
• Při přepravě paměťové karty ji vždy chraňte vhodným obalem
proti statické elektřině.
• Důležitá data vždy zálohujte na jiná média, jako je např. pevný
disk, CD nebo DVD.
• Při delším používání fotoaparátu se paměťová karta může
zahřát. Tento jev je normální a nejedná se o závadu.
Výdrž baterie
Průměrná doba spouště /
Počet snímků
Měření probíhalo za následujících
podmínek: v režimu Program za
špatných světelných podmínek při
s vypnutým OIS v kvalitě
rozlišení
Jemná.
Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Přibližně 95 min/
Snímky Přibližně
190 snímků
Akumulátor
Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung.
Popis
Model
BP70A
Typ
Lithium-iontový akumulátor
Kapacita článků
740 mAh (min. 700 mAh)
Napětí
3,7 V
Délka nabíjení*
(při vypnutém fotoaparátu)
Přibližně 150 min
1. Nastavení blesku na Vyrovnávací,
pořízení jednoho snímku a
transfokátor do krajní polohy a zpět.
2. Nastavení blesku na Vypnuto,
pořízení jednoho snímku a
transfokátor do krajní polohy a zpět.
3. Provedení kroků 1 a 2 během 30
sekund a opakování po dobu 5 minut.
Pak vypnutí fotoaparátu na 1 minutu.
Údaje o akumulátoru
Technické údaje
Zkušební podmínky
(při plně nabité baterii)
4. Opakování kroků 1 až 3.
Video
Přibližně 70 min
Nahrávání videí při rozlišení
1280 X 720 HQ a 30 fps.
• Uvedené údaje byly naměřeny společností Samsung a mohou se lišit podle
podmínek použití.
• Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
* Nabíjení baterie propojením fotoaparátu s počítačem může trvat déle.
Přílohy 120
Údržba fotoaparátu
Hlášení slabé baterie
Upozornění týkající se používání baterií
Pokud je baterie zcela vybitá, ikonka baterie se rozsvítí červeně a
zobrazí se hlášení „Slabá baterie”.
Poznámky k užívání baterie
• Baterie a paměťové karty nevystavujte velmi nízkým nebo
vysokým teplotám (pod 0 ºC/32 ºF nebo nad 40 ºC/104 ºF).
Extrémní teploty snižují kapacitu akumulátorů a mohou způsobit
nefunkčnost paměťových karet.
• Pokud fotoaparát používáte po delší dobu, oblast kolem
prostoru baterie se může zahřát. Tento jev nemá vliv na
normální použití fotoaparátu.
• Síťový přívod netahejte za kabel, hrozí úraz elektrickým
proudem.
• Pokud teplota klesne pod 0 ºC/32 ºF, kapacita a životnost
baterie se mohou snížit.
• Kapacita baterie se při nízkých teplotách může snížit, ale navrátí
se do původního stavu při mírnějších teplotách.
Chraňte baterie, nabíječky a paměťové karty před
poškozením
Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou způsobit
zkrat + a – kontaktu akumulátoru, což vede k dočasnému nebo
trvalému poškození akumulátoru a může dojít k požáru nebo
zásahu elektrickým proudem.
Poznámky k nabíjení akumulátoru.
• Pokud kontrolka nesvítí, ujistěte se, že byl akumulátor správně
vložen.
• Pokud se právě fotoaparát nabíjí, baterie nemusí být zcela
nabitá. Před nabíjením fotoaparát vypněte.
• Fotoaparát nepoužívejte během nabíjení. Hrozí požár nebo úraz
elektrickým proudem.
• Síťový přívod netahejte za kabel, hrozí úraz elektrickým
proudem.
• Po nabití zapněte fotoaparát nejdříve po 10 minutách.
• Pokud je baterie fotoaparátu vybitá a vy jej připojíte k externímu
zdroji napětí, některé funkce náročné na spotřebu energie
způsobí vypnutí fotoaprátu. Abyste mohli přístroj používat
běžným způsobem, dobijte baterii.
Přílohy 121
Údržba fotoaparátu
• Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. Baterii
nabíjejte, dokud nesvítí kontrolka zeleně.
• Pokud kontrolka bliká oranžově nebo nesvítí, odpojte a znovu
zapojte kabel nebo vyjměte a znovu vložte baterii.
• Pokud nabíjíte baterii přehřátým nabíječem nebo za vysoké
okolní teploty, kontrolka může svítit oranžově. Nabíjení začne po
vychladnutí baterie.
• Přebíjení akumulátoru zkracuje jeho životnost. Po nabití
akumulátoru odpojte kabel od fotoaparátu.
• Neohýbejte napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké
předměty. Mohlo by dojít k poškození kabelu.
S akumulátory a nabíječem zacházejte správně
• Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci použitých baterií
postupujte podle místních předpisů.
• Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů
tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Při přehřátí
mohou baterie explodovat.
Poznámky k nabíjení z připojeného PC
• Používejte pouze přiložený USB kabel.
• Baterie se nemusí nabíjet při:
- použití USB rozbočovače.
- připojení jiných USB zařízení k PC.
- připojení kabelu do zásuvky na přední stěně počítače.
- USB port počítače nepodporuje standardní výstupní výkon
(5 V, 500 mA).
Přílohy 122
Údržba fotoaparátu
Při nesprávném či neopatrném použití akumulátoru
hrozí smrtelná zranění. Z bezpečnostních důvodů
zacházejte s akumulátorem takto:
• Při nesprávném použití akumulátoru hrozí výbuch. Pokud
pozorujete na akumulátoru jakékoli deformace, praskliny
či jiné nezvyklé projevy, přestaňte jej okamžitě používat a
obraťte se na výrobce.
• Používejte pouze originální nabíječky a napáječe
doporučené výrobcem a akumulátor nabíjejte pouze
postupem popsaným v tomto návodu.
• Baterie nepokládejte do blízkosti topných těles a
nevystavujte je extrémně vysokým teplotám, např. v
automobilu v létě.
• Nevkládejte baterie do mikrovlnné trouby.
• Neskladujte a nepoužívejte baterie na místech horkých a
vlhkých, jako jsou koupelny a sprchy.
• Nepokládejte zařízení na hořlavé povrchy, jako je ložní
prádlo, koberce ani na elektrické dečky.
• Zapnuté zařízení neponechávejte v uzavřeném prostoru.
• Nedopusťte dotyk kontaktů baterie s kovovými předměty,
jako jsou šperky, mince, klíče či hodinky apod.
• Používejte pouze originální výrobcem doporučené
Lithium-iontové akumulátorové baterie.
• Baterie nerozebírejte ani nepropichujte ostrými předměty.
• Nevystavujte baterie vysokému tlaku ani jiným silám.
• Nevystavujte baterie pádům a nárazům, jako jsou pády z
velkých výšek.
• Nevystavujte baterii teplotám přes 60 °C (140 °F).
• Nevystavujte baterie kapalinám a vlhkosti.
• Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám, jako přímému
slunci, ohni apod.
Pravidla pro likvidaci
• Věnujte pozornost správné likvidaci starých baterií.
• Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
• Povolené způsoby likvidace se mohou lišit podle země či
oblasti. Baterie likvidujte vždy ve shodě s místními zákony
a předpisy.
Poznámky k nabíjení akumulátoru
Baterii nabíjejte pouze zde popsaným způsobem.
Při nesprávném nabíjení akumulátoru hrozí požár či
výbuch.
Přílohy 123
Dříve, než se obrátíte na servis
Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím těchto tipů dříve, než se obrátíte na servisní středisko. Pokud jste se
pokusili potíže vyřešit a stále trvají, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko.
Když fotoaparát necháváte v servisním středisku, ujistěte se, že tam necháváte také ostatní komponenty, které se mohly podílet na jeho selhání, jako je paměťová karta a
baterie.
Situace
Navržené řešení
Nelze zapnout
fotoaparát.
• Ujistěte se, zda je vložena baterie.
• Ujistěte se, zda je baterie vložena
správně. (str. 16)
• Nabijte akumulátor.
Napájení se náhle
vypnulo.
• Nabijte akumulátor.
• Fotoaparát může být v úsporném režimu.
(str. 112)
• Fotoaparát se vypnul po pádu, aby
zabránil poškození paměťové karty.
Zapněte znovu fotoaparát.
Baterie se rychle vybíjí
• Baterie se vybíjí rychleji při nízkých
teplotách (pod 0 °C). Udržujte baterii v
teple, např. v kapse.
• Použití blesku a záznam videa vybíjí
baterii rychleji. Nabijte baterii.
• Akumulátor je spotřební díl, který je nutné
po určité době vyměnit. Pokud se vybíjí
velmi rychle, použijte novou baterii.
Situace
Navržené řešení
Nelze pořizovat snímky
• Na kartě není volné místo. Smažte
nepotřebné soubory nebo vložte novou
kartu.
• Zformátujte paměťovou kartu.
• Karta je vadná. Vložte jinou kartu.
• Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• Nabijte akumulátor.
• Ujistěte se, že je vložen akumulátor
správně.
Fotoaparát se zasekává
Vyjměte baterii a znovu vložte.
Fotoaparát se zahřívá
Při použití se fotoaparát může zahřívat.
Jedná se o normální jev, který nemá vliv na
životnost nebo výkon fotoaparátu.
Blesk nepracuje
• Blesk může být vypnutý. (str. 55)
• V některých režimech blesk nelze použít.
Přílohy 124
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
Blesk pracuje
samovolně
Blesk může samovolně blesknout v
důsledku statické elektřiny. Nejedná se o
závadu fotoaparátu.
Není správné datum
a čas
Nastavte datum a čas v nabídce nastavení
zobrazení. (str. 111)
Dotykový displej nebo
tlačítka nepracují
Vyjměte baterii a znovu vložte.
Displej fotoaparátu
nepracuje správně
Při použití fotoaparátu za velmi nízkých
teplot, může dojít ke špatné funkci
obrazovky fotoaparátu či ke ztrátě barev.
Funkci displeje zlepšíte ohřátím fotoaparátu
a jeho používáním v teplejším prostředí.
Karta je vadná.
Nelze přehrávat
soubory
• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• Vyjměte paměťovou kartu a znovu vložte.
• Zformátujte paměťovou kartu.
Více podrobností naleznete v „Upozornění
při používání paměťových karet“. (str. 119)
Situace
Navržené řešení
Snímek je neostrý.
• Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření
vhodný pro vaše záběry. (str. 58)
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud
nikoli, očistěte jej. (str. 116)
• Ujistěte se, že je objekt v dosahu blesku.
(str. 127)
Barvy snímku
neodpovídají skutečné
scéně
Nesprávné vyvážení bílé vede k
nerealistickým barvám. Zvolte správné
vyvážení bílé podle podmínek a osvětlení.
(str. 69)
Snímek je příliš světlý
Snímek je přeexponovaný.
• Vypněte blesk. (str. 55)
• Nastavte citlivost ISO. (str. 57)
• Nastavte expozici. (str. 67)
Snímek je příliš tmavý
Snímek je podexponovaný.
• Zapněte blesk. (str. 55)
• Nastavte citlivost ISO. (str. 57)
• Nastavte expozici. (str. 67)
Pokud změníte název souboru na kartě,
fotoaparát jej nemůže přehrát (názvy
souborů musejí odpovídat normě DCF).
Pokud se tak stane, přehrávejte soubory v
počítači.
Přílohy 125
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
Snímky se nezobrazují
na TV
• Ujistěte se, že je fotoaparát správně
připojen k televizoru pomocí kabelu A/V.
• Ujistěte se, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
• Ujistěte se, že je USB kabel připojen
správně.
• Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• Ujistěte se, že používáte podporovaný
operační systém.
Počítač odpojil
fotoaparát při přenosu
souborů
Přenos byl přerušen statickou elektřinou.
Odpojte USB kabel a znovu jej připojte.
Nelze přehrávat videa v
počítači
V závislosti na videopřehrávači se videa
nemusí přehrát. Pokud chcete přehrát
soubory s videem zachycené vaším
fotoaparátem, nainstalujte do vašeho
počítače program Intelli-studio. (str. 100)
Situace
Navržené řešení
Intelli-studio nepracuje
správně
• Ukončete Intelli-studio a restartujte
program.
• Program Intelli-studio nelze použít na
počítačích Macintosh.
• Ujistěte se, že je Software pro PC v
menu nastavení zapnutý. (str. 111)
• Program se nemusí spustit automaticky,
záleží na technických podmínkách
počítače a dalších okolnostech. V tomto
případě klikněte v počítači na Start
“ Tento počítač “ Intelli-studio “
iStudio.exe.
Přílohy 126
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Typ
Ostření
1/2,3" (cca 7,76 mm) CCD
Efektivní počet
bodů
Přibližně 16,2 megapixelů
Celkový počet
Přibližně 16,4 megapixelů
Typ
Objektiv
Ohnisková
vzdálenost
Objektiv Samsung f = 4,7 mm-23,5 mm
(35 mm ekvivalentní film: 26 mm-130 mm)
Světelnost F
F3.3 (W) – F5.9 (T)
Digitální
transfokátor
• Režim statických snímků: 1,0X-5,0X
(ptický transfokátor x digitální transfokátor: 25,0X)
• Režim přehrávání: 1,0X-14,4X
Displej
Typ
TFT LCD
Funkce
3,0" (7,6 cm) širokoúhlý, 230 tis. panel s plně
dotykovou obrazovkou
Dosah
TTL automatické ostření (Vícebodové ostření, Ostření
na střed, AF s rozpoznáním tváře, AF s vyhledáním
tváře, Inteligentní dotykový AF, Snímání jedním
dotykem)
Automatické
Širokoúhlý (W)
Tele (T)
80 cm – nekonečno
1,5 m – nekonečno
Makro
5 cm - 80 cm
1 m - 1,5 m
Auto makro
5 cm – nekonečno
1 m – nekonečno
Expoziční doba
• Smart Auto: 1/8-1/2 000 s
• Program: 1-1/2 000 s
• Noční snímek: 8-1/2 000 s
Expozice
Řízení
Program AE
Měření
Vícebodové, Bodové, Středově vyváž., Rozpozn. tváře
Kompenzace
±2EV (1/3 kroku EV)
ISO ekvivalent
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, ISO 3200
Přílohy 127
Technické údaje fotoaparátu
Blesk
Vyvážení bílé
Režim
Automatický, Červené oči, Vyrovnávací, Pomalá
synchronizace, Vypnuto, Redukce červených očí
Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem, Zářivka typu h,
Zářivka typu l, Žárovka, Vlastní nastavení
Dosah
• Širokoúhlý: 0,2 m - 3,0 m (ISO Auto)
• Tele: 1,0 m - 1,8 m (ISO Auto)
Tisk data
Nabíjecí doba
Přibližně 4 s.
Dat&čas, Datum, Vypnuto
Snímání
Omezení otřesů
• Režimy: Smart Auto*, Program, Scéna*, Jednoduchý
DUAL IS [OIS (Optická stabilizace obrazu) + DIS (Digitální stabilizace
obrazu)]
Efekty
• Filtr fotografií (Inteligentní filtr): (Normální), Miniatura,
Režim snímání
Vinětace, Měkké zaostření, Starý film 1, Starý film 2,
Polotóny, Skica, Rybí oko, Potlačení mlhy, Klasický,
Retro, Negativní, (Vlastní barvy)
• Nast.obr.: Ostrost, Kontrast, Sytost
Snímky
• Snímek s paletovým efektem: Paletový efekt 1,
Režim pořizování
videa
Paletový efekt 2, Paletový efekt 3, Paletový efekt 4
• Filtr videí (Inteligentní filtr): (Normální), Miniatura,
Vinětace, Polotóny, Skica, Rybí oko, Potlačení mlhy,
Klasický, Retro, Negativní, (Vlastní barvy)
Přílohy 128
snímek, Snímání magickým rámem, Snímek s
retuší, Zvýraznění objektu, Noční snímek, Detail,
Vinětace, Filtr fotografií, DUAL IS
* Smart Auto:
Makro, Makro Text, Portrét, Bílá, Krajina, Akce,
Stativ, Noc, Noční portrét, Protisvětlo, Portrét v
protisvětle, Modrá obloha, Západ slunce, Makro s
barvami, Přírodní zelená, Ohňostroj
* Scéna:
Krajina, Text, Západ Slunce, Svítání, Protisvětlo,
Pláž&sníh
Režim
snímaní: Jednorázové, Sekvenční, Velice
•
vysoká rychlost, AEB
• Samospoušť: 2 s, 10 s, Dvojitá
Technické údaje fotoaparátu
Záznam zvuku
• Režimy: Video, Inteligentní video*, Vinětace,
•
Video
•
•
•
•
•
Filtr videí, Snímek s paletovým efektem
* Inteligentní video:
Krajina, Modrá obloha, Přírodní zelená, Západ
slunce
Formát: MP4 (H.264) (Maximální záznamová doba:
20 min.)
Velikost: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480,
320 X 240
Rychlost záznamu: 30 fps, 15 fps
Hlas: Ztlumit, Zap. živý zvuk, Vyp. živý zvuk
OIS: Zapnuto, Vypnuto
Úprava videa (vestavěná): přerušení záznamu,
zachycení snímku, oříznutí podle času
• Záznam zvuku (max. 10 hodin)
• Hlasová poznámka u fotografie (maximálně 10 s.)
Ukládání
• Vnitřní paměť: Přibližně 10 MB
• Vnější paměť (volitelná): Karta microSD
Média
Přehrávání
Souborový formát
Typ
Jeden obraz, Miniatury, Multiprezentace s hudbou
a efekty, Videoklip, Smart Album*, 3D album,
Magazinove zobrazeni
* Smart Album: Typ, Datum, Tvář
Úpravy
Změnit velikost, Otočit, Nast.obr., Ořez, Inteligentní
oříznutí, Inteligentní filtr
• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
• Statické snímky: JPEG (DCF)
• Video klip: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264,
Zvuk: AAC)
• Audio soubor: WAV
• Nast.obr.: Retuš tváře, Jas, Sytost, Kontrast, Red.
červ.očí, ACB
Efekty
(zaručeny až 2 GB), karta microSDHC
(zaručeno až 8 GB)
Kapacita vnitřní paměti se nezapočítává do těchto
údajů.
• Inteligentní filtr: Normální, Miniatura, Vinětace,
Měkké zaostření, Starý film 1, Starý film 2, Polotóny,
Skica, Rybí oko, Potlačení mlhy, Klasický, Retro,
Negativní, Vlastní barvy
Přílohy 129
Technické údaje fotoaparátu
Napájecí zdroj
Pro 1 GB microSD: Počet snímků
Velikost obrazu
Velmi
jemná
Jemná
Normální
4608 X 3456
105
206
303
4608 X 3072
117
230
337
4608 X 2592
140
275
406
3648 X 2736
166
323
469
2592 X 1944
319
607
858
1984 X 1488
522
954
1 336
1920 X 1080
742
1 336
1 878
1024 X 768
1 582
2 505
3 006
Akumulátorová
baterie
Lithium-iontová baterie (BP70A, 740 mAh:
Min. 700 mAh)
Provedení zdroje se může lišit podle oblasti zakoupení.
Rozměry (š X v X h)
102,3 X 56,5 X 19,3 mm (bez výstupků)
Hmotnost
126,5 g (bez baterie a paměťové karty)
Provozní teplota
0-40 °C
Tyto hodnoty byly naměřeny za standardních podmínek
Samsung a mohou se lišit podle podmínek snímání a
nastavení fotoaparátu.
Provozní vlhkost
5-85 %
Software
Rozhraní
Digitální výstup
USB 2.0
Vstup/výstup
zvuku
Vnitřní reproduktor (Mono), mikrofon (Mono)
Výstup obrazu
• A/V: NTSC, PAL (volitelné)
• HDMI 1.4: NTSC, PAL (volitelné)
Napájecí zásuvka
DC
20 pólů, 4,2 V
Intelli-studio
Údaje se mohou z důvodu zlepšení výkonu změnit bez předchozího
upozornění.
Přílohy 130
Slovníček
Automatické vyvážení kontrastu (ACB)
Tato funkce automaticky zlepší kontrast obrazu, pokud je objekt
příliš osvětlený nebo pokud je ve scéně velký kontrast mezi
objektem a pozadím.
Kompozice
Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku.
Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého
řezu.
Automatická série se změnou expozice (AEB)
Tato funkce pomáhá pořídit snímek s nejlepší možnou expozicí
pořízením několika snímků s různou expozicí.
Norma DCF (Design rule for Camera File system)
Specifikace určené ke zjištění formátu souboru a souborového
systému digitálních fotoaparátů vytvořené Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (JEITA).
Automatické ostření (AF)
Systém, který automaticky zaostří objektiv fotoaparátu na objekt.
Fotoaparát využívá kontrastu k automatickému zaostření.
Clona
Clona ovládá množství světla, které projde senzorem fotoaparátu.
Otřesy fotoaparátu (Rozostření)
Pokud se fotoaparát v době otevřené závěrky pohybuje, celý
obraz může být rozostřený. Častěji k tomu dochází při pomalé
rychlosti závěrky. Předcházejte otřesům fotoparátu zvýšením
citlivosti, použitím blesku či použitím kratší doby závěrky. Pro
stabilizaci fotoparátu lze také použít stativ, funkci DIS nebo OIS.
Hloubka ostrosti
Vzdálenost mezi bližšími a vzdálenějšími body, které lze na
snímku zaostřit. Hloubka ostrosti se může měnit dle apertury
objektivu, ohniskové vzdálenosti a vzdálenosti fotoaparátu od
objektu. Výběrem např. menší apertury, se zvětší hloubka ostrosti
a pozadí kompozice bude rozostřeno.
Digitální transfokátor
Funkce, která uměle zvýší úroveň možného transfokátoru (optický
transfokátor). Pokud používáte digitální transfokátor, kvalita
obrazu se zhorší, zatímco obraz se zvětší.
Formát pro vytvoření digitální tiskové objednávky (DPOF)
Formát pro zápis informací k tisku na paměťovou kartu, např.
o vybraných snímcích a počtu výtisků. Tiskárny kompatibilní
s DPOF, které občas naleznete v ateliérech, mohou přečíst
informace z karty, a tak je tisk fotografií pohodlnější.
Přílohy 131
Slovníček
Hodnota expozice (EV)
Všechny kombinace rychlosti závěrky fotoparátu a apertury
objektivu, které vedou ke stejné expozici.
Ohnisková vzdálenost
Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech).
Delší ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší
zvětšení objektu. Kratší ohnisko znamená širší záběr.
EV kompenzace
S touto funkcí může fotoaparát rychle nastavit hodnotu expozice s
omezeným zvětšením, aby bylo dosaženo lepší expozice snímků.
Aby byla hodnota o jeden díl tmavší, nastavte EV kompenzaci
na -1,0 EV, kompenzaci na 1,0 EV nastavte pro o krok jasnější
expozici.
Zaměnitelný formát obrazového souboru (Exif)
Specifikace určené ke zjištění formátu souboru obrázku digitálních
fotoaparátů, která byla vytvořena Japonským úřadem pro
standardy v elektronice (JEIDA).
Expozice
Množství světla, které projde senzorem fotoaparátu. Expozici
můžete ovlivnit změnou expoziční doby, clony a citlivosti ISO.
Blesk
Rychlost světla, která pomáhá vytvořit lepší expozici při špatných
světelných podmínkách.
Histogram
Histogram je graf znázorňující rozložení jasu ve snímku.
Vodorovná osa představuje jas, vertikální počet pixelů. Vysoké
body vlevo (příliš tmavý) a vpravo (příliš světlý) na histografu
označují, že snímek má nesprávnou expozici.
H.264/MPEG-4
Jedná se o vysoce komprimovaný formát pro záznam videa,
přijatý mezinárodními normalizačními organizacemi ISO-IEC a
ITU-T. Tento kodek, vyvinutý společností Joint Video Team (JVT),
poskytuje dobrou kvalitu videa při nízké přenosové rychlosti.
Snímač obrazu
Fyzická část digitálního fotoaparátu, která obsahuje photosite
pro každý pixel v obrazu. Každý photosite zaznamenává jas
světla, který projde v průběhu expozice. Běžné typy senzorů jsou
CCD (zařízení s nábojovou vazbou) a CMOS (komplementární
polovodič oxidu kovu).
Přílohy 132
Slovníček
Citlivost ISO
Citlivost fotoaparátu na světlo, založená na ekvivalentní rychlosti
filmu použité ve filmovém fotografickém přístroji. Při vyšší hodnotě
ISO využívá fotoaparát vyšší rychlost závěrky, která omezí
rozostření způsobené otřesem kamery a slabým světlem. Přesto
jsou snímky s vyšší citlivostí více náchylné k šumu.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Způsob komprese digitálních snímků. Obrázky JPEG jsou
komprimovány, aby se snížila jejich celková velikost, a to za
minimálního snížení rozlišení obrazu.
MJPEG (Motion JPEG)
Formát videa, který je komprimován jako JPEG obraz.
Šum
Chybně vyhodnocené pixely digitálního obrazu, které se objevují
jako nevhodné, nepravidelné, jasné pixely. Šum se obvykle
vyskytuje u snímků, které byly pořízeny s vysokou citlivostí nebo
pokud je na tmavém místě nastavena citlivost.
Optický transfokátor
Jedná se o hlavní transfokátor, který může pomocí objektivu
přiblížit obraz a současně tím neohrozí kvalitu obrazu.
LCD (Displej z tekutých krystalů)
Displej obvykle používaný ve spotřební elektronice. Tento displej
vyžaduje k reprodukci barev samostatné protisvětlo, jako např.
CCFL nebo LED.
Kvalita
Vyjádření poměru komprese použité v digitálním obraze. Obrazy
vyšší kvality mají nižší poměr komprese, což obvykle znamená
větší velikost souboru.
Makro
Tato funkce umožňuje pořízení detailního snímku velmi malých
objektů. Pokud používáte funkci makra, fotoaparát může upravit
ostření malých objektů do životní velikosti (1:1).
Měření
Měření odkazuje na to, jakým způsobem fotoaparát měří množství
světla, aby nastavil správnou kompozici.
Rozlišení
Množství pixelů přítomných v digitálním obraze. Obrazy s
vysokým rozlišením obsahují více pixelů a obvykle zobrazují více
detailů než obrazy s nižším rozlišením.
Přílohy 133
Slovníček
Expoziční doba
Expoziční doba udává dobu otevření závěrky, je velmi důležitým
faktorem pro jas snímku, neboť určuje množství světla prošlé
clonou před dopadem na obrazový snímač. U rychlé expoziční
doby je méně času na průchod světla, snímky jsou tmavší a
fotoparát snadněji zaznamená objekt v pohybu.
Vinětace
Snížení jasu nebo sytosti obrazu ve srovnání se středem obrazu
na okrajích (vnější okraje). Vinětace může objekty ve středu
kompozice učinit mnohem zajímavější.
Vyvážení bílé (vyvážení barev)
Nastavení intenzity barev (obvykle základních barev červené,
zelené a modré) obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé nebo
barevného vyvážení je správné zachycení barev obrazu.
Přílohy 134
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s
vlastními systémy zpětného odběru baterií)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním
dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů
od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem
udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností
by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by
měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní
smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto
výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným
domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd
nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo
olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí
ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto
látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání
materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte
je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného
odběru baterií.
PlanetFirst představuje závazek společnosti Samsung
Electronics ke snaze o udržitelný rozvoj a sociální
odpovědost, plněný obchodem řízeným zájmy ekologie
a aktivitou managementu.
Přílohy 135
Rejstřík
A
Anynet+ 110
Automatická série se změnou
expozice (AEB) 71
Automatické vyvážení
kontrastu (ACB)
Režim Přehrávání 95
Režim snímání 67
C
Detekce pohybu 81
I
Citlivost ISO 57
Digitální transfokátor 27
Ikony
Č
Časovač
kontrolka samospouště 14
použití samospouště 54
Červené oči
B
Baterie
nabíjení 17
pozor 121
vložení 16
režim přehrávání 96
režim snímání 55
Blesk
Automatický 55
Červené oči 56
Pomalá synchronizace 56
Red.červ.očí 56
Vypnuto 55
Vyrovnávací 56
Domácí obrazovka 24
Dotyková obrazovka 15
Detailní snímek
makro 58
režim Detail 36
režim přehrávání 94
režim snímání 72
Inteligentní oříznutí 93
Formátování 113
Inteligentní rozpoznání
tváře 64
H
HDTV 98
Hlasová poznámka
D
Inteligentní filtr
F
Čistění
dotyková obrazovka 116
objektiv 116
pouzdro fotoaparátu 116
domácí obrazovka 24
režim přehrávání 82
režim snímání 20
Digital Print Order Format
(DPOF) 96
přehrávání 91
záznam 48
Hlášení 115
Hodnota clony 37
Detekce mrknutí 64
Přílohy 136
Intelli-studio 101
J
Jas
Režim Přehrávání 94
Režim snímání 67
Jas displeje 110
Jazyková nastavení 111
Rejstřík
K
N
O
Kalibrace dotyk.
displeje 19, 113
Nabíjení 17
Oblast ostření
Kontrast
Režim Přehrávání 94
režim snímání 75
Náhledy 83
Namáčknutí spouště 30
Kontrolka AF 113
Nastavení 108
Kontrolka autofokusu
Nastavení časového
pásma 18, 111
nastavení 113
umístění 14
Kvalita obrazu 52
M
Makro 58
Mazání souborů 86
Měření
Bodové 69
Středově vyváž. 69
Vícebodové 69
Moje hvězda
registrace 65
řazení 82
Inteligentní dotykový AF 61
Ostření na střed 61
Snímání jedním dotykem 61
Vícebodové ostření 61
Náhled 110
Nastavení času 18, 111
Nastavení data/času 111
Nastavení displeje 23
Nastavení obrazu
červené oči 96
jas
Režim Přehrávání 94
Režim snímání 67
kontrast
Režim Přehrávání 94
Režim snímání 75
ostrost 75
sytost
Odpojení fotoaparátu 103
Ochrana souborů 86
Optická stabilizace obrazu
(OIS) 29
Ostrost 75
Otočení 93
Pořízení portrétů
Autoportrét 63
Červené oči 56
Detekce mrknutí 64
Inteligentní rozpoznání
tváře 64
Red.červ.očí 56
režim Snímek s retuší 37
Rozpoznání tváře 62
Úsměv 63
Použité ikony 20
Použití dotykové obrazovky
dotknutí 21
posouvání 21
ťukání 21
Prezentace 88
P
Paměťová karta
pozor 119
vložení 16
PictBridge 105
Pořízení autoportrétu 63
Režim Přehrávání 94
Režim snímání 75
Nastavení zvuku 23
Přílohy 137
Přenos souborů
Mac 104
Windows 99
Připojení k počítači
Mac 104
Windows 99
Rejstřík
R
Režim Smart Auto 33
Stavová kontrolka 15
U
Resetovat 113
Režim Snímek s efektem
palety 47
Sytost
Údržba fotoaparátu 116
Retuš tváří
Režim přehrávání 95
Režim snímání 37
Režim Přehrávání 94
Režim snímání 75
Režim Snímek s retuší 37
Úprava videí
Režim Úspora energie 110
Režim Vinětace 46
Režim Filtr filmu 45
Režim Zvýraznění portrétu 42
Režim Filtr snímků 43
Rozbalení 13
Režim Inteligentní video 40
Rozlišení
Režim Magický rám 43
ořezání 90
záznam 90
T
Režim DUAL IS 35
Technické údaje
fotoaparátu 127
Tisk data 112
Tisk snímků 105
režim přehrávání 92
režim snímání 51
Režim Jednoduchý
snímek 34
Tlačítko Domů 15
Tlačítko přehrávání 15
Rozpozn. tváře 62
Tlačítko spouště 14
Režim Noc 37
Režim Program 38
S
Transfokace Intelli 28
Režim Přehrávání 80
Servisní středisko 124
Transfokátor
Režim Scéna 36
Smart Album 83
Režim Série snímků
Snímání jedním dotykem 60
Automatická série se změnou
expozice 71
Sekvenční 71
Velice vysoká rychlost 71
Úprava snímků 92
nastavení zvuku
transfokátoru 76
použití transfokace 27
tlačítko transfokátoru 15
Úsměv 63
Úvodní obraz 92, 109
Uživatelská tlačítka 38
V
Video
přehrávání 89
snímání 39
Vodící linky 109
Volitelné příslušenství 13
Vypínač 14
Výstup HDMI 111
Vyvážení bílé 69
Přílohy 138
Rejstřík
Z
Zachycení pohybu 71
Zásuvka A/V 14
Zásuvka USB 14
Závit stativu 14
Zobrazení souborů
efekt stránkování 84
náhledy 85
prezentace 88
Smart Album 83
TV 97
Zvětšení 87
Zvuk autofokusu 109
Zvuk ostření 109
Přílohy 139
IInformace k podpoře výrobku a možnost vznesení dalších dotazů
naleznete v záručním listu, který jste obdrželi při koupi, nebo na stránkách
http://www.samsung.com/.
Download PDF

advertising