Samsung | SAMSUNG I80 | Samsung i80 Uživatelská přiručka

Pokyny
Seznámení s fotoaparátem
PĜi používání fotoaparátu dodržujte následující postup.
Nastavení ovladaþe
fotoaparátu
PĜed pĜipojením fotoaparátu k poþítaþi
prostĜednictvím rozhraní USB bude tĜeba
nastavit ovladaþ fotoaparátu. Nainstalujte ovladaþ fotoaparátu, který naleznete
na disku CD s aplikacemi. (str. 112)
PoĜízení snímku
Exponujte snímek. (str. 19)
PĜipojení kabelu
rozhraní USB
Dodaný kabel USB zapojte do
portu USB poþítaþe a do propojovacího
konektoru USB na fotoaparátu. (str. 116)
Kontrola zapnutí
fotoaparátu
Zkontrolujte, zda je fotoaparát zapnutý.
Pokud je vypnutý, zapnČte jej stiskem
tlaþítka na fotoaparátu.
DČkujeme, že jste si zakoupili digitální fotoaparát Samsung.
PĜed použitím fotoaparátu si dĤkladnČ prostudujte tento návod.
PotĜebujete-li služby poprodejního servisu, pĜineste do servisního
stĜediska fotoaparát vþetnČ pĜíslušenství, které by mohlo být zdrojem
poruchy (napĜ. baterii, pamČĢovou kartu atd.).
Chcete-li se vyhnout možnému zklamání, pĜed použitím (napĜ. na
významné události, výletu atd.) nejdĜíve zkontrolujte Ĝádnou þinnost
fotoaparátu. Spoleþnost Samsung nenese žádnou odpovČdnost za
ztráty nebo škody zpĤsobené chybnou funkcí fotoaparátu.
Tuto pĜíruþku uschovejte na bezpeþném místČ.
Pokud použijete ke kopírování obrázkĤ z pamČĢové karty do poþítaþe
þteþku karet, snímky mohou být poškozené. PĜed pĜenosem snímkĤ
z fotoaparátu do poþítaþe zkontrolujte, zda k propojení fotoaparátu a
poþítaþe používáte kabel USB dodaný s fotoaparátem. NezapomeĖte,
že výrobce nenese žádnou odpovČdnost za poškození nebo ztrátu
dat na pamČĢové kartČ z dĤvodĤ použití þteþky pamČĢových karet.
Obsah, obrázky a technické údaje obsažené v této uživatelské
pĜíruþce mohou být zmČnČny bez pĜedchozího upozornČní.
ÄMicrosoft, Windows a logo Windows jsou registrované ochranné
známky spoleþnosti Microsoft Corporation, Inc. v USA a dalších
zemích.
Ä
je ochranná známka SRS Labs, Inc. Technologie
WOW HD je zaþlenČna na základČ licence SRS Labs, Inc.
ÄVšechny další obchodní nebo výrobní známky uvedené v této pĜíruþce
jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami pĜíslušných firem.
HD
Kontrola
[VymČnitelný disk]
SpusĢte aplikaci PrĤzkumník systému
Windows a vyhledejte položku
[Vyjímatelný disk]. (str.117)
1
Nebezpeþí
NEBEZPEýÍ oznaþuje bezprostĜednČ nebezpeþné situace, které mohou
vést ke zranČní nebo smrti osob.
Nepokoušejte se fotoaparát jakýmkoliv zpĤsobem upravovat. Pokud tak
uþiníte, mĤžete zpĤsobit požár, zranČní, úraz elektrickým proudem nebo
vážnČ poškodit fotoaparát. Kontrola vnitĜních þástí, údržba a opravy
mohou být provádČny pouze autorizovaným servisním stĜediskem
fotoaparátĤ Samsung.
Tento výrobek neumísĢujte v blízkosti hoĜlavých nebo vznČtlivých plynĤ –
mohli byste tím zvýšit riziko exploze.
Pokud do fotoaparátu vnikla jakákoliv tekutina nebo cizí pĜedmČt,
nepoužívejte ho. PĜístroj neprodlenČ vypnČte a odpojte jej od napájecího
zdroje. Kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní stĜedisko
fotoaparátĤ Samsung. Nepokraþujte v používání fotoaparátu, protože
hrozí jeho vznícení, pĜípadnČ úraz elektrickým proudem.
Do pĜístupových otvorĤ na fotoaparátu (jako je napĜ. štČrbina pro
zasunutí pamČĢové karty, prostor baterie) nevkládejte ani nezasouvejte
žádné kovové, hoĜlavé nebo jiné cizí pĜedmČty. Hrozí nebezpeþí úrazu
elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Pokud máte vlhké ruce, s fotoaparátem nemanipulujte. Hrozí nebezpeþí
úrazu elektrickým proudem.
2
Varování
VAROVÁNÍ oznaþuje bezprostĜednČ nebezpeþné situace, které mohou vést
k vážnému zranČní nebo smrti osob.
Nepoužívejte blesk v bezprostĜední blízkosti lidí nebo zvíĜat. Aktivace
blesku pĜímo u oþí mĤže vést k poškození zraku.
Z bezpeþnostních dĤvodĤ uchovejte tento výrobek mimo dosah dČtí a
zvíĜat a zabraĖte tak možným nehodám, napĜ.:
- Spolknutí baterie nebo malých souþástí. V pĜípadČ nehody ihned
vyhledejte lékaĜe.
- Pohyblivé þásti fotoaparátu mohou zpĤsobit zranČní.
Baterie a fotoaparát se mohou vlivem dlouhého používání zahĜát a
zpĤsobit nefunkþnost fotoaparátu. Pokud se tak stane, nechte fotoaparát
nČkolik minut v klidu, aby mohl vychladnout.
Fotoaparát nevystavujte pĜíliš vysokým teplotám, napĜ. v uzavĜeném
automobilu, na pĜímém slunci þi na jiných místech s extrémními teplotami.
PĤsobení vysokých teplot mĤže nepĜíznivČ pĤsobit na pouzdro fotoaparátu
a jeho vnitĜní komponenty, pĜípadnČ mĤže zpĤsobit požár.
BČhem používání nezakrývejte fotoaparát ani nabíjeþku. TČlo pĜístroje
se mĤže pĜehĜát a zdeformovat nebo zpĤsobit požár. Fotoaparát i jeho
pĜíslušenství používejte výhradnČ v dobĜe vČtraných místech.
UpozornČní
UPOZORNċNÍ oznaþuje potenciálnČ nebezpeþné situace, které mohou vést
k lehkému nebo stĜednČ závažnému zranČní.
NetČsnící, pĜehĜáté nebo poškozené baterie mohou zpĤsobit požár nebo zranČní.
- Ve fotoaparátu používejte jen stanovenou a doporuþenou baterii.
- Zkratovanou, pĜehĜátou nebo poškozenou baterii nevhazujte do ohnČ.
- Nevkládejte baterii s opaþnou polaritou.
Neplánujete-li fotoaparát delší dobu používat, baterii vyjmČte. Z baterie by
mohl uniknout elektrolyt, který vyvolává korozi, a trvale poškodit souþásti
fotoaparátu.
Nepoužívejte blesk, pokud se jej dotýkáte rukama nebo jakýmkoli
pĜedmČtem. Nedotýkejte se blesku po jeho opakovaném používání. Mohlo
by dojít k popálení.
Pokud je fotoaparát pĜipojen k síĢovému adaptéru a je zapnutý, nepohybujte s ním. Po použití vždy nejdĜíve fotoaparát vypnČte a potom odpojte
kabel z elektrické zásuvky. Poté, ještČ než s fotoaparátem pohnete, se
ujistČte, zda jsou odpojeny všechny propojovací kabely jiných zaĜízení.
Pokud tak neuþiníte, mĤžete kabely nebo konektory poškodit a zpĤsobit
požár þi úraz elektrickým proudem.
Dejte pozor, abyste se nedotýkali objektivu nebo jeho krytu. PĜedejdete tak
rozmazaným snímkĤm a pĜípadnému poškození fotoaparátu.
PĜi expozici snímkĤ nezakrývejte objektiv ani blesk.
Používáte-li fotoaparát pĜi nízkých teplotách, mohou nastat následující
pĜípady. Nejedná se o závadu pĜístroje a správná þinnost pĜístroje bude
obvykle obnovena pĜi normální teplotČ.
- Zapnutí LCD displeje trvá déle a zobrazované barvy se mohou lišit od skuteþných.
- Po zmČnČ kompozice mĤže pĜetrvávat obraz na LCD displeji.
Je velice pravdČpodobné, že poþítaþ poškodíte, jestliže zapojíte konektor s 20 vývody do portu USB poþítaþe. Nikdy nezapojujte do portu USB
poþítaþe konektor s 20 vývody.
Ponecháte-li v blízkosti pouzdra fotoaparátu kreditní kartu, mĤže se její
záznam poškodit. V blízkosti pouzdra fotoaparátu neponechávejte karty s
magnetickým záznamem.
Obsah
PěIPRAVEN 007 PĜehled pĜíslušenství
07
008
008
009
010
010
010
011
011
014
014
015
017
Popis ovládacích prvkĤ
ZepĜedu a shora a zespodu
ZpČt
Zboku / Tlaþítko s 5 funkcemi
Indikátor samospouštČ
Indikátor stavu fotoaparátu
Ikona režimu
PĜipojení ke zdroji napájení
Vložení baterie
Vložení pamČĢové karty
Pokyny k používání pamČĢové karty
První použití fotoaparátu
ZÁZNAM 018 Indikátor na LCD displeji
18
019
019
019
020
020
020
021
022
022
022
023
024
SpuštČní režimu záznamu
Volba režimĤ
Použití režimu Auto
Použití režimu Program
Použití režimu DIS
Použití režimu FUN
Použití režimu prĤvodce filmováním
Použití režimu Videoklip
Záznam videoklipu bez zvuku
Pozastavení záznamu videoklipu (Postupný záznam)
Použití režimĤ Scéna
Na které skuteþnosti je tĜeba pĜi expozici
snímkĤ pamatovat
3
Obsah
025
025
025
025
027
028
029
030
031
033
034
035
035
036
036
037
037
038
038
039
040
040
040
041
041
041
042
042
4
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Tlaþítko Napájení
Tlaþítko SpouštČ
Tlaþítko T/W transfokátoru
Tlaþítko Rozpoznávání obliþeje (FD)
Tlaþítko Popis funkcí / Info / Nahoru
Tlaþítko Makro / DolĤ
Aretace ostĜení
Tlaþítko Blesk / Vlevo
Tlaþítko SamospoušĢ / Vpravo
Tlaþítko MENU / OK
Tlaþítko Fn
Použití nabídky Fn
Velikost
Kvalita / Snímková frekvence
MČĜení expozice
Režim snímání
ISO
Vyvážení bílé barvy
Korekce expozice
Stabilizace obrazu pĜi záznamu videoklipu
Dlouhý expoziþní þas
Tlaþítko E (Efekt)
Tlaþítko E (Efekt): VOLBA FOTO. STYLU
Tlaþítko E (Efekt): Úprava snímku
Barva
OSTROST
KONTRAST
042
043
043
044
045
048
049
SYTOST
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Kresba
PĜednastavený rámeþek ostĜení
Složená fotografie
Foto rám
Barevná maska
NASTAVENÍ 050 Nastavení fotoaparátu pomocí LCD displeje
50
050
050
051
051
052
053
053
054
054
054
054
054
054
054
055
056
056
056
057
Záznam
Typ automatického ostĜení
ACB
Hlasová poznámka
Hlasový záznam
Záznam zvuku
Nabídka Zvuk
Zvuk
Hlasitost
Zvuk pĜi zapnutí
Zvuk závČrky
Pípnutí
Zvuk AF
Autoportrét
Nabídka Nastavení
ZOBRAZENÍ
Language
Nastavení data, þasu a formátu data
Úvodní obrázek
Obsah
057
057
057
058
058
058
059
059
060
060
061
Jas LCD displeje
Náhled
SpoĜiþ LCD displeje
NASTAVENÍ
Formátování pamČti
Inicializace
Název souboru
Tisk data poĜízení snímku
Automatické vypnutí
Volba typu videovýstupu
Pomocné svČtlo automatického ostĜení
PěEHRÁVÁNÍ 062 SpuštČní režimu pĜehrávání
62
062
062
063
063
064
064
065
065
065
066
067
068
068
069
069
PĜehrávání snímkĤ
PĜehrávání videoklipu
Funkce zachycení snímku z videoklipu
StĜih videoklipu ve fotoaparátu
PĜehrávání nahraného zvukového záznamu
PĜehrávání nahrané hlasové poznámky
Indikátor na LCD displeji
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Tlaþítko režimu PĜehrávání
Tlaþítko Náhled / ZvČtšení
Tlaþítko Info / Nahoru
Tlaþítko PĜehrávání a Pauza / DolĤ
Tlaþítko Vlevo / Vpravo / Menu / OK
Tlaþítko Tiskárna
Tlaþítko Vymazat
070
071
071
072
072
072
073
073
073
073
074
074
075
076
078
079
079
080
081
082
082
083
083
084
084
084
084
Tlaþítko E (Efekt): ZmČna velikosti
Tlaþítko E (Efekt): Otáþení snímku
Tlaþítko E (Efekt): Barva
Tlaþítko E (Efekt): Úprava snímku
ACB
OdstranČní efektu þervených oþí
Nastavení úrovnČ jasu
Nastavení úrovnČ kontrastu
Nastavení úrovnČ sytosti
Efekt pĜidání šumu
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Kresba
PĜednastavené rámeþky ostĜení
Složený snímek
Foto rám
Štítek
Barevný filtr
Barevná maska
Nastavení funkce pĜehrávání pomocí LCD
displeje
SpuštČní Prezentace snímkĤ
SpusĢte Prezentaci snímkĤ
VýbČr snímkĤ
Nastavení efektĤ Prezentace snímkĤ
Nastavení intervalu pĜehrávání
Nastavení doprovodné hudby
PĜehrávání
Hlasová poznámka
5
Obsah
085
085
086
088
089
090
090
091
Vymazání snímkĤ
Ochrana snímkĤ
DPOF
Kopírování na kartu
PictBridge
PictBridge: VýbČr snímku
PictBridge: Nastavení tisku
PictBridge: Resetovat
100
100
101
101
101
101
102
103
104
106
MULTIMÉDIA 091 Režim MP3 / PMP / TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu)
91
092
092
094
095
095
095
096
096
097
097
098
099
099
099
099
100
6
Stažení souborĤ
SpuštČní režimu MP3 / PMP / TEXT VIEWER
(Prohlížeþ textu)
Indikace režimu MP3 / PMP / TEXT VIEWER
(Prohlížeþ textu) na LCD displeji
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Tlaþítko Hlasitost
Tlaþítko PĜehrávání/Pauza/Hledání
Tlaþítko Vymazat
Tlaþítko PĜidržení / Ekvalizér
Tlaþítko Seznam stop
Nastavení funkce pĜehrávání pomocí LCD displeje
Obnovit
Režim PĜehrávání
Vzhled MP3 pĜehrávaþe
PĜehrávání prezentace
Nastavení intervalu prezentace
Vymazat vše
SOFTWARE 110
110
110
111
112
116
118
119
119
120
120
122
125
Vyhledávání snímku
Nastavení zobrazení
Nastavení funkce záznamu v režimu MP3
Auto. posun
Nastavení funkce MP3 BGM
Nastavení jazyka
DĤležitá upozornČní
Varovná hlášení
DĜíve než kontaktujete servisní stĜedisko
Technické údaje
Poznámky k softwaru
Požadavky na systém
O softwaru
Instalace ovladaþe a aplikace
SpuštČní režimu poþítaþe
Odebrání vyjímatelného disku
Nastavení ovladaþe USB pro poþítaþe Macintosh
Použití ovladaþe USB pro poþítaþe Macintosh
Odebrání ovladaþe USB v systému Windows 98SE
Samsung Converter
Samsung Master
Otázky a odpovČdi
PĜehled pĜíslušenství
PĜed použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty. Obsah balení se mĤže lišit podle prodejního regionu. Chcete-li
zakoupit volitelné pĜíslušenství, kontaktujte nejbližšího prodejce nebo autorizované servisní stĜedisko Samsung.
Položky, které jsou souþástí balení
Nabíjecí baterie
(SLB-1137D)
SíĢový adaptér (SAC-47)/
kabel USB (SUC-C3)
AV kabel
Sluchátka
20 pinĤ (F, M)
Disk CD se softwarem
(viz str. 111)
Návod k obsluze,
Záruþní list
ěemínek
Volitelné pĜíslušenstv
PamČĢová karta typu SD,
SDHC nebo MMC (viz str.16)
Pouzdro fotoaparátu
PěIPRAVEN_ 7
01 PěIPRAVEN
Fotoaparát
Popis ovládacích prvkĤ
ZepĜedu a shora a zespodu
Tlaþítko napájení
Tlaþítko spouštČ
Tlaþítko FD (ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIýEJE) /
Tlaþítko pĜidržení MP3, PMP
Blesk
Objektiv
Indikátor samospouštČ /
þidlo automatického ostĜení
Mikrofon
Reproduktor
8 _PěIPRAVENO
Závit stativu
Popis ovládacích prvkĤ
ZpČt
Tlaþítko M (Režim)
Tlaþítko transfokátoru T
(Digitální pĜiblížení)
Oþko Ĝemínku
Tlaþítko E (Efekt)
LCD displej
Tlaþítko transfokátoru W (Náhled)
Tlaþítko Fn/Mazání
Tlaþítko s 5 funkcemi
Tlaþítko Režim pĜehrání /
Tiskárna
PěIPRAVEN_ 9
01 PěIPRAVEN
Indikátor stavu fotoaparátu
Popis ovládacích prvkĤ
Zboku / Tlaþítko s 5 funkcemi
Indikátor samospouštČ
Konektor
USB/AV
Držák baterie
Prostor baterie
Otvor pro
pamČĢovou kartu
Kryt prostoru
baterie
Ikona
Stav
Popis
- Prvních 7 sekund indikátor bliká v sekundových
intervalech.
- Poslední 3 sekundy indikátor rychle bliká v
0,25sekundových intervalech.
✢
Bliká
✡
Bliká
Indikátor rychle bliká 4x za sekundu po dobu 2
sekund.
✣
Bliká
První snímek bude exponován za 10 sekund a druhý
snímek o 2 sekundy pozdČji.
Bliká
Fotoaparát detekuje pohyb objektu po uplynutí 6
sekund od stisknutí tlaþítka spouštČ a snímek bude
exponován pĜi zastavení pohybu.
Indikátor stavu fotoaparátu
Tlaþítko Popis funkcí /
Info / Nahoru
Stav
Tlaþítko MENU / OK
Tlaþítko
Blesk/Vlevo
Tlaþítko SamospoušĢ /
Vpravo
Tlaþítko Makro / DolĤ
Tlaþítko PĜehrávání a Pauza
10 _PěIPRAVENO
Popis
Indikátor se rozsvítí a zhasne, jakmile je
Zapnutí
fotoaparát pĜipraven k poĜízení snímku.
Indikátor bliká bČhem ukládání snímku a zhasne, jakPo expozici snímku
mile je fotoaparát pĜipraven k poĜízení dalšího snímku.
PĜi pĜipojení kabelu USB Indikátor se rozsvítí
k poþítaþi
(Po inicializaci zaĜízení zhasne LCD displej)
PĜenos dat do poþítaþe
Indikátor bliká (LCD displej nesvítí).
nebo z poþítaþe
PĜi pĜipojení kabelu USB Indikátor bliká a zhasne, jakmile je fotoaparát
k tiskárnČ
pĜipraven k vytištČní snímku.
Když tiskárna tiskne
Indikátor bliká.
PĜi aktivaci automatické- Indikátor se rozsvítí (Fotoaparát zaostĜil na objekt)
ho ostĜení
Indikátor bliká. (Fotoaparát na objekt nezaostĜil)
Popis ovládacích prvkĤ
PĜipojení ke zdroji napájení
Ikona režimu
Doporuþujeme používat nabíjecí baterii SLB-1137D dodávanou s tímto
fotoaparátem. PĜed použitím fotoaparátu baterii nejdĜíve nabijte.
Podrobnosti o nastavení režimu fotoaparátu naleznete na stranČ 19.
REŽIM
PROGRAM
DIS
Fun
SNÍMÁNÍ
SCÉNA
Š
‰
ÿ
ë
_
†
NOC
PORTRÉT
DċTI
KRAJINA
DETAIL
TEXT
„
JÍDLO
KAVÁRNA
-
-
-
-
…
ˆ
PMP
SLB-1137D
Typ
Lithium-iontová
Kapacita
1100mAh
NapČtí
3.7V
Doba nabíjení
PĜibližnČ 150 minut
Poþet snímkĤ a životnost baterie: s baterií SLB-1137D
Životnost baterie /
Poþet snímkĤ
Podmínky
Snímek
Cca 160 min./
Cca 320 snímkĤ
PĜi plnČ nabité baterii, režim Auto, velikost
snímku - 8 M, kvalita snímku - jemná,
interval mezi jednotlivými snímky: 30 s.
Po každém snímku zmČna polohy transfokátoru v rámci celého rozsahu (W-T).
Použití blesku pro každý druhý snímek.
Použití fotoaparátu po dobu 5 minut a
potom vypnutí na 1 minutu.
Videoklip
Cca 160 min.
ZÁPAD
AUTOSVÍTÁNÍ PROTISVċTLO OHĕOSTROJ PLÁŽ&SNÍH
SLUNCE
PORTRÉT
MP3
MULTIMÉDIA
Model
01 PěIPRAVEN
AUTO
Technické parametry nabíjecí baterie SLB-1137D
PRģVODCE
NÁPOVċDOU
VIDEO
K FOTOGRAFOVÁNÍ
TEXTVIEWER
Použití plnČ nabité baterie, velikostí
snímku 640x480 a snímkovou frekvencí
30 fps
PěIPRAVEN_ 11
PĜipojení ke zdroji napájení
Poþet snímkĤ a životnost baterie: s baterií SLB-1137D
Životnost baterie /
Poþet snímkĤ
Podmínky
MP3
Cca 400 min.
PĜi plnČ nabité baterii a zhasnutém displeji.
PMP
Cca 380 min.
PĜi plnČ nabité baterii
Multimédia
Ä Tyto údaje jsou mČĜeny za standardních podmínek daných spoleþností
Samsung a mohou se lišit v závislosti na podmínkách postupu
uživatele.
DĤležité informace týkající se použití baterie
Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypnČte jej.
Pokud fotoaparát nebudete používat delší dobu, baterii vyjmČte.
Ponecháte-li baterii ve fotoaparátu, postupnČ ztrácí výkon a mĤže
dojít k úniku elektrolytu.
Nízké teploty (nižší než 0 °C) mohou ovlivnit výkon baterie a zkrátit
její životnost.
Za normální teploty se baterie obvykle zotaví.
PĜi dlouhodobém používání se mĤže tČlo fotoaparátu zahĜívat. Tento
stav je normální.
Používáte-li sluchátka, nevyjímejte baterii ze zapnutého fotoaparátu.
MĤže se ozvat hlasitý nepĜíjemný zvuk.
12 _PěIPRAVENO
Nabíjecí baterii (SLB-1137D) mĤžete dobíjet pomocí nabíjecí sady
SAC-47, která obsahuje síĢový adaptér (SAC-47) a kabel USB
(SUC-C3). SíĢový adaptér SAC-47 zkombinovaný s kabelem SUC-C3
mĤžete použít jako napájecí kabel.
- Použití napájecího kabelu:
PĜipojte síĢový adaptér ke kabelu
USB.Lze jej použít jako napájecí
kabel.
- Použití kabelu USB Odpojte:
síĢový adaptér (SAC-47).
Pomocí kabelu USB nyní mĤžete
pĜenášet uložené obrázky do
poþítaþe (str. 117) nebo jej použít
k napájení fotoaparátu.
PĜipojení ke zdroji napájení
PĜed použitím kabelĤ nebo síĢového adaptéru zkontrolujte správné
zapojení a nezapojujte je silou. Mohlo by dojít k poškození kabelĤ
nebo fotoaparátu.
Pokud se indikátor nabíjení na síĢovém adaptéru po vložení nabíjecí
baterie nerozsvítí ani nerozbliká, zkontrolujte, zda je baterie vložena
správnČ.
Pokud baterii nabíjíte pĜi zapnutém fotoaparátu, baterii nelze zcela
nabít. PĜi nabíjení proto fotoaparát vypnČte.
Indikátor nabíjení na síĢovém adaptéru
Indikátor nabíjení
Probíhá nabíjení
Pokyny pro nabíjení nabíjecí baterii (SLB-1137D)
Indikátor svítí þervenČ.
Nabíjení je dokonþeno
Indikátor svítí zelenČ.
Chyba nabíjení
Indikátor nesvítí nebo þervenČ bliká.
Probíhá vybíjení
(pomocí síĢového adaptéru)
Indikátor svítí oranžovČ.
Pokud je nabíjená baterie zcela vybitá, nezapínejte souþasnČ
fotoaparát. Baterie není dostateþnČ nabitá. PĜed použitím fotoaparátu
baterii nabíjejte alespoĖ po dobu 10 minut.
Nepoužívejte þasto blesk nebo nepoĜizujte videoklip, byla-li zcela vybitá
baterie nabíjena jen krátce. Nabíjecí baterie by se mohla znovu vybít a
fotoaparát by se pak vypnul, pĜestože je k nČmu pĜipojena nabíjeþka.
PěIPRAVEN_ 13
01 PěIPRAVEN
DĤležité informace týkající se použití kabelu USB
Použijte kabel USB (SUC-C3) správných technických parametrĤ.
Je-li fotoaparát pĜipojen k poþítaþi pĜes rozboþovaþ USB: fotoaparát
pĜipojte pĜímo k poþítaþi.
Jsou-li fotoaparát nebo další zaĜízení pĜipojena souþasnČ k poþítaþi:
odpojte tato zaĜízení.
Je-li kabel USB pĜipojen k portu, který je umístČn na pĜední þásti
poþítaþe: kabel odpojte a zapojte jej do portu, který je umístČn na zadní
stranČ poþítaþe.
Pokud port USB poþítaþe nesplĖuje podmínky pro standardní
výstupní napájení (4.2V, 400mA), baterie fotoaparátu nebude
dobíjena.
Vložení baterie
Vložení pamČĢové karty
Baterii vkládejte podle obrázku
PamČĢovou kartu vkládejte podle obrázku.
- Pokud fotoaparát po vložení baterie
nelze zapnout, zkontrolujte polaritu
baterie (+ / -).
- Pokud je kryt prostoru pro baterii
otevĜen, netlaþte na nČj silou. Mohli
byste jej poškodit.
O stavu baterie informuje þtyĜstavový indikátor zobrazený na LCD
displeji.
Indikátor stavu
baterie
Stav baterie
i
h
g
f
Baterie je plnČ
nabitá.
Nízká kapacita
baterie (PĜipravte
se na nabití nebo
použití záložní
baterie.)
Nízká kapacita
baterie (PĜipravte
se na nabití nebo
použití záložní
baterie.)
Baterie je vybitá.
(Nabijte ji nebo
použijte náhradní
baterii.)
Ä Jestliže fotoaparát a baterii používáte na extrémnČ chladném nebo
horkém místČ, mĤže se stav baterie uvedený na LCD displeji lišit od
skuteþnosti
14 _PěIPRAVENO
- PĜed vložením pamČĢové karty
vypnČte fotoaparát.
- PamČĢovou kartu vložte tak, aby
pĜední þást karty smČĜovala k zadní
þásti fotoaparátu (LCD displeji)
a konektory karty k pĜední þásti
fotoaparátu (objektivu).
- Nevkládejte pamČĢovou kartu do
fotoaparátu opaþnČ.
Pokud tak uþiníte, mĤže dojít k
poškození otvoru pamČĢové karty.
Pokyny k používání pamČĢové karty
Pokud poprvé používáte novČ zakoupenou pamČĢovou kartu, kartu obsahující data, která fotoaparát nemĤže rozpoznat, nebo kartu, která obsahuje
snímky z jiného fotoaparátu, nezapomeĖte ji zformátovat (viz str. 58).
PĜi dlouhodobém opakovaném používání pamČĢové karty se mĤže
snížit její výkon. V takovém pĜípadČ je tĜeba zakoupit novou pamČĢovou
kartu. Na opotĜebení pamČĢové karty bČžným používáním se záruka
spoleþnosti Samsung nevztahuje.
PamČĢová karta je citlivé elektronické zaĜízení.
Neohýbejte ji, neházejte s ní a nevystavujte ji silným nárazĤm.
PamČĢovou kartu neskladujte v prostĜedí se silným elektrickým nebo
magnetickým polem, napĜ. v blízkosti reproduktorĤ nebo televizních
pĜijímaþĤ.
Kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostĜedí s extrémními teplotami.
Spoleþnost Samsung nemĤže nést odpovČdnost za ztracená data.
DĤležitá data doporuþujeme zálohovat na jiná média, jako napĜ. disketa, pevný disk, disk CD atd.
Není-li k dispozici dostatek pamČti:
Objeví se hlášení [PAMċġ PLNÁ!] a fotoaparát pĜestane pracovat.
Chcete-li zajistit potĜebné množství pamČti, vymČĖte pamČĢovou kartu
nebo z karty vymažte uložené nepotĜebné snímky.
Nevyjímejte pamČĢovou kartu, bliká-li indikátor stavu fotoaparátu –
mĤže dojít k poškození dat, která jsou na kartČ uložena.
Zamezte ušpinČní pamČĢové karty a jejímu kontaktu s jakoukoli tekutinou. Pokud se tak stane, kartu oþistČte mČkkou utČrkou.
V dobČ, kdy kartu nepoužíváte, ji skladujte v pouzdĜe.
BČhem a po delším užívání si mĤžete všimnout, že je pamČĢová karta
horká. Tento stav je normální.
Nepoužívejte pamČĢovou kartu, kterou používáte v jiném digitálním
fotoaparátu. Chcete-li ji pĜesto použít, musíte ji v tomto fotoaparátu
nejprve naformátovat.
Nepoužívejte pamČĢovou kartu zformátovanou v jiném fotoaparátu
nebo þteþce pamČĢových karet.
PěIPRAVEN_ 15
01 PěIPRAVEN
Kdykoli vkládáte nebo vyjímáte pamČĢovou kartu, vždy nejprve vypnČte
fotoaparát.
Nastane-li nČkterý z níže uvedených pĜípadĤ, uložená data mohou být
poškozena:
- PĜi nesprávném použití pamČĢové karty.
- Dojde-li k vypnutí napájení nebo k vyjmutí pamČĢové karty bČhem
záznamu, mazání (formátování) nebo þtení.
Pokyny k používání pamČĢové karty
Ve fotoaparátu mĤžete používat pamČĢové karty typu SD/SDHC a MMC
(Multi Media Card).
Konektor karty
PĜepínaþ ochrany
proti zápisu
Štítek
[PamČĢová karta SD (Secure Digital)]
PamČĢová karta SD/SDHC je vybavena ochranou proti zápisu, která
chrání snímky pĜed vymazáním nebo zformátováním. Posunete-li
pĜepínaþ smČrem ke spodní þásti pamČĢové karty SD/SDHC, budou
data chránČna. Posunutím pĜepínaþe smČrem k horní þásti pamČĢové
karty SD/SDHC ochranu dat zrušíte.
PĜed fotografováním posuĖte pĜepínaþ smČrem k horní þásti pamČĢové
karty SD/SDHC.
16 _PěIPRAVENO
Používáte-li kartu typu MMC o velikosti 256 MB, využijete kapacitu následujícím zpĤsobem. Uvedené údaje jsou pouze informativní, neboĢ kapacita
snímkĤ mĤže být ovlivnČna fotografovaným motivem i typem pamČĢové karty.
Velikost uloženého VELMI
JEMNÁ NORMÁLNÍ 30 SN./S 20 SN./S
obrázku
JEMNÁ
Asi 58
Asi 89 Asi 137
Ÿ
Asi 66 Asi 100 Asi 150
¬
Asi 77 Asi 115 Asi 177
­
Snímek
Asi 91 Asi 133 Asi 198
✩
Asi 155 Asi 190 Asi 216
✨
Asi 355 Asi 414 Asi 452
✧
Asi 10'53"
Asi 11'41"
Videoklip
Asi 11'23"
Asi 38'51"
-
Tlaþítko pĜiblížení není bČhem nahrávání videa funkþní.
Doba záznamu mĤže záviset na nastaveném pĜiblížení.
15 SN./S
Asi 12'00"
Asi 12'58"
Asi 17'47"
Asi 01:07'31"
První použití fotoaparátu
PĜed prvním použitím plnČ nabijte dobíjecí baterii.
Zapnutí fotoaparátu
Chcete-li fotoaparát zapnout, stisknČte tlaþítko napájení (Power) (c) nebo fotoaparát otevĜete uvedeným zpĤsobem (d).
01 PěIPRAVEN
PĜi zavírání držte fotoaparát tak, jak je uvedeno na obrázku výše.
Prst se mĤže zachytit za horní nebo spodní žlábek a mĤžete se
zranit (viz. obr. níže).
PěIPRAVEN_ 17
Indikátor na LCD displeji
LCD displej zobrazuje informace o funkcích a volbách.
ý.
Popis
Ikony
5
Ikona pamČĢové karty /
Ikona vnitĜní pamČti
Ö/×
6
Baterie
Str.14
7
Velikost snímku
Kvalita obrazu /
Snímková frekvence
Str.36
8
ý.
Popis
1
Režim záznamu
Str.11
2
Lišta optického nebo digitálního zoomu, míra pĜiblížení
Str.25
3
Hlasová poznámka
Ï
4
Poþet dostupných
zbývajících snímkĤ
00010
Zbývající délka záznamu
00:00:00
18 _ZÁZNAM
-
Str.36
9
MČĜení expozice
Str.37
10
Režim snímání
Str.37
11
ISO
Str.38
12
Vyvážení bílé barvy
Str.38
13
Korekce expozice
14
Datum / ýas
15
UpozornČní na nebezpeþí
otĜesĤ fotoaparátu
Str.39
2008/03/01 01:00 PM
Str.56
Str.24
Str.50
16 Rámeþek automatického zaostĜení
[Snímek a kompletní stav]
Ikony
Stránka
Stránka
Str.51
Str.16
17
Barva / Sytost
/
Str.41/42
18
Kontrast
Str.42
19
Ostrost / Se zvukem
Str.42/22
20
Makro
Str.29
21
SamospoušĢ
Str.33
22
Blesk
Str.31
23
Rozpoznávání obliþeje / Autoportrét / VOLBA FOTO. STYLU
Str.27/28/41
SpuštČní režimu záznamu
Volba režimĤ
Použití režimu Auto ( Š )
Požadovaný režim mĤžete zvolit pomocí
tlaþítka M (Režim) umístČného na zadní stranČ
pĜístroje.
Tento režim vyberte pro rychlou a snadnou expozici snímkĤ, která
vyžaduje minimální zásah uživatele.
Nabídka se zobrazí po stisknutí tlaþítka
M. Datum mĤžete vybrat pomocí tlaþítka
s 5 funkcemi.
AUTO
Tento režim minimalizuje uživatelské nastavení
pro rychlé a pohodlné fotografování.
NOC
Tento režim je vhodný pro fotografování v noci
(doporuþuje se použití stativu).
VIDEO
AUTO
PROGRAM
V tomto režimu mĤžete snímat video.
Tento režim minimalizuje uživatelské nastavení pro rychlé a pohodlné fotografování.
PĜímo nastavit rĤzné funkce pro fotografování.
Pokud zaostĜovací rámeþek zþervená pĜi namáþknutí spouštČ, znamená
to, že fotoaparát nemĤže objekt zaostĜit. V takovém pĜípadČ zaznamenaný snímek nemusí být ostrý.
MP3
V tomto režimu mĤžete pĜehrávat soubory
MP3.
ZÁZNAM_ 19
02 ZÁZNAM
Použití tlaþítka Mode (Režim)
1. Vložte baterie (str. 14). PĜi vkládání
dodržujte vyznaþenou polaritu (+ / -).
2. Vložte pamČĢovou kartu (str. 14). Vzhledem k tomu, že fotoaparát má vnitĜní
pamČĢ o kapacitČ 40MB, pamČĢovou
kartu není nutné používat. Pokud není
vložena pamČĢová karta, snímky budou
ukládány do vnitĜní pamČti. Je-li vložena
pamČĢová karta, snímky budou ukládány na pamČĢovou kartu.
3. ZavĜete kryt prostoru pro baterii.
4. ZapnČte fotoaparát stiskem tlaþítka napájení. (Pokud je datum nebo
þas zobrazený na LCD displeji nesprávný, nastavte správné hodnoty
ještČ pĜed expozicí snímku.) (str. 56).
5. Vyberte režim Auto pomocí tlaþítka Mode (Režim).
6. NasmČrujte fotoaparát na fotografovaný objekt a pomocí LCD
displeje provećte kompozici snímku.
7. Stiskem tlaþítka spouštČ exponujte snímek.
SpuštČní režimu záznamu
Použití režimu Program ( ‰ )
Volbou automatického režimu je nastavena optimální konfigurace
fotoaparátu. Stále mĤžete ruþnČ nastavit všechny funkce kromČ hodnot
clony a expoziþní doby.
1. Vyberte režim Program pomocí tlaþítka
M (Režim) (str. 19).
2. Stiskem tlaþítka Fn pĜejdete k nastavení
pokroþilých funkcí, napĜ. Velikost snímku
(str. 36), Kvalita (str. 36), MČĜení
(str. 37), Režim snímání (str. 37), ISO
(str. 38), Vyvážení bílé barvy (str. 38) a
Hodnota expozice (str. 39).
Skuteþnosti, na které je tĜeba brát ohled v režimu DIS
1. V režimu DIS není možné použít digitální zoom.
2. Pokud je scéna osvČtlena jasnČjším svČtlem, než je svČtlo záĜivky,
režim DIS nebude aktivován.
3. Je-li scéna osvČtlena slabším svČtlem, než je svČtlo záĜivky, zobrazí
se varovný indikátor ( Ã ) upozorĖující na nebezpeþí rozhýbání
snímku. Nejlepších výsledkĤ dosáhnete, budete-li fotografovat
pouze v situacích, kdy varovný indikátor ( Ã ) není zobrazen.
4. Snímek pohybujícího se objektu mĤže být rozmazaný.
5. Nejlepších výsledkĤ dosáhnete, nebudete-li s fotoaparátem pohybovat ve chvíli, kdy je zobrazeno hlášení [ZÁZNAM!].
6. Režim DIS využívá procesor digitálního fotoaparátu, proto snímky
zachycené v režimu DIS mohou být zpracovávány delší dobu.
7. Pokud je velikost snímku ( ¬ ) nebo ( ­ ), nelze vybrat režim DIS.
Použití režimu DIS ( ÿ )
Režim digitální stabilizace obrazu (DIS, Digital Image Stabilisation)
Tento režim snižuje vliv otĜesĤ na fotoaparát a pomĤže vám dosáhnout
správné expozice snímkĤ i za ménČ pĜíznivých svČtelných podmínek.
1. Vyberte režim DIS pomocí tlaþítka
M (Režim). (str. 19)
2. NasmČrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje provećte
kompozici snímku.
3. Stiskem tlaþítka SpouštČ exponujte
snímek.
20 _ZÁZNAM
Použití režimu FUN ( ë )
V tomto režimu mĤžete rychle a snadno poĜizovat snímky s rĤznými
efekty.
Stisknutím tlaþítka M (Režim) vyberte režim
FUN (Zábava).
Ä Podrobné informace naleznete na stranČ
43-49.
SpuštČní režimu záznamu
Použití režimu prĤvodce filmováním ( _ )
Funkce dostupné v režimu prĤvodce filmováním
1/2
Funkce pro použití, pokud je obraz rozostĜený.
PRģVODCE NÁPOVċDOU K FOTOGRAFOVÁNÍ
Funkce pro použití, pokud je obraz rozostĜený.
Funkce pro vyrovnání chvČní fotoaparátu.
Funkce pro použití pĜi slabém osvČtlení.
Funkce pro úpravu jasu.
Funkce pro použití pĜi úpravČ barev.
PěESUN
²
ZaostĜete namáþknutím tlaþítka spouštČ
Stisknutí tlaþítka
Vlevo / Vpravo
ZaostĜení objektu ve vzdálenosti 80 a více cm ZaostĜení objektu ve vzdálenosti do 80 cm ZaostĜení objektu ve vzdálenosti menší než 5 cm
ZaostĜení lidských tváĜí
±
DALŠÍ
ZPċT
²
ZaostĜete namáþknutím tlaþítka spouštČ
Stisknutí tlaþítka
Vlevo / Vpravo
Stav zaostĜení lze ovČĜit
namáþknutím tlaþítka spouštČ
- Zelená: ÚspČšné zaostĜení
- ýervená: ZaostĜení se nezdaĜilo
±
DALŠÍ
ZPċT
²
CVIýENÍ
Stisknutí tlaþítka
MENU
Stisknutí tlaþítka
Nahoru / DolĤ
2/2
ZaostĜete namáþknutím tlaþítka spouštČ
Stisknutí tlaþítka spouštČ
MENU OBSAH PRģVODCE
Cviþení zaþne po stisknutí
spouštČ.
Stisknutí tlaþítka Vpravo
MENU OBSAH PRģVODCE
PĜi úspČšném zaostĜení
domáþknČte tlaþítko spouštČ PĜi
neúspČšném zaostĜení
namáþknČte spoušĢ znovu.
±
ZPċT
²
CVIýENÍ
[Funkce, které lze použít pĜi potížích se zaostĜením]
ZÁZNAM_ 21
02 ZÁZNAM
Funkce, které lze použít pĜi potížích se zaostĜením
Funkce, které lze použít, pokud se obraz chvČje
Funkce, které lze použít pĜi filmování v tmavých podmínkách
Funkce, které lze použít pĜi úpravČ jasu obrazu
Funkce, které lze použít pĜi úpravČ barvy obrazu
Pomáhá uživateli nauþit se správnou metodu filmování, což zahrnuje
Ĝešení možných problémĤ, které se mohou pĜi filmování vyskytnout, a
uživateli umožĖuje procviþit si filmování.
SpuštČní režimu záznamu
Použití režimu Videoklip ( † )
Záznam videoklipu bez zvuku
Videosekvence mĤžete nahrávat do zaplnČní kapacity pamČti.
Videoklip mĤžete nahrávat také bez zvuku.
1. Otoþným voliþem režimu vyberte režim
VIDEOKLIP. (Na LCD displeji se zobrazí
ikona režimu VIDEOKLIP s pĜibližnou
délkou záznamu.)
Ä Další podrobnosti viz str. 53.
2. NasmČrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje provećte
kompozici snímku.
3. StisknČte tlaþítko spouštČ a spusĢte záznam videoklipu, který
bude trvat až do zaplnČní dostupné pamČti. Záznam videoklipu
bude pokraþovat i po uvolnČní tlaþítka spouštČ. Záznam ukonþíte
opČtným stiskem tlaþítka spouštČ.
Ä PĜehled dostupných rozlišení a typĤ videoklipu:
- Rozlišení
: 800x592, 720x480, 640x480, 320x240
(volitelné)
- Typ souboru s videoklipem : AVI (MPEG-4)
- Snímková frekvence
: 30 SN./S, 20 SN./S, 15 SN./S (volitelné)
- Snímkovou rychlost lze vybrat, je-li zvolena následující velikost
snímku.
800x592, 720x480: 20 sn./s, 15 sn./s volitelné
640x480, 320x240: 30 sn./s, 15 sn./s volitelné
22 _ZÁZNAM
Pozastavení záznamu videoklipu (Postupný záznam)
Tento fotoaparát umožĖuje doþasnČ pozastavit záznam videoklipu
bČhem nežádoucích scén. Pomocí této funkce mĤžete scénu nahrát,
aniž by byla rozdČlena do nČkolika samostatných videoklipĤ.
Použití funkce Postupný záznam
Kroky 1-2 jsou stejné jako v režimu VIDEOKLIP.
3. Stisknutím tlaþítka spouštČ spusĢte
záznam videoklipu, který bude trvat až
do zaplnČní dostupné pamČti. Záznam
videoklipu bude pokraþovat i po uvolnČní
REC
SH Stop
tlaþítka spouštČ.
4. Stiskem tlaþítka Pauza ( Ø ) pozastavíte záznam.
5. OpČtným stiskem tlaþítka Pauza ( Ø ) záznam obnovíte.
6. Záznam ukonþíte opČtovným stiskem tlaþítka spouštČ.
SpuštČní režimu záznamu
Použití režimĤ Scéna ( )
Dostupné režimy scény jsou uvedeny níže.
Tuto nabídku použijte pro snadné nastavení optimální konfigurace pĜi
fotografování v rĤzných podmínkách.
[NOC]
[PORTRÉT]
( ) : Pro fotografování osob.
[DċTI]
( ) : Pro expozici rychle se pohybujících
pĜedmČtĤ, napĜ. dČtí.
[KRAJINA]
( ) : K exponování snímkĤ vzdálených scenérií.
[DETAIL]
( ) : Pro fotografování detailĤ malých objektĤ,
jako napĜ. rostlin nebo hmyzu.
[TEXT]
( ) : Tento režim použijte k fotografování
dokumentĤ.
[ZÁPAD SLUNCE] ( ) : Fotografování západĤ slunce.
[SVÍTÁNÍ]
( ) : Pro scény za rozbĜesku.
[PROTISVċTLO]
( ) : Pro portrétování v protisvČtle bez
nežádoucího ztmavení objektu.
[OHĕOSTROJ]
( ) : Pro snímky ohĖostroje.
[PLÁŽ&SNÍH]
( ) : Scenérie s moĜem, jezerem, pláží a
zasnČženou krajinou.
[AUTOPORTRÉT] ( „ ) : Tato funkce najde uplatnČní v pĜípadČ, kdy
se chce v zábČru objevit i fotograf.
[JÍDLO]
( … ) : Pro zábČry skvČle vypadajících potravin.
[KAVÁRNA]
( ˆ ) : Pro fotografování v kavárnách a restauracích.
ZÁZNAM_ 23
02 ZÁZNAM
1. Vyberte režim Scéna pomocí tlaþítka M
(Režim) (str. 19).
2. NasmČrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje provećte
kompozici snímku.
3. Stiskem tlaþítka spouštČ exponujte
snímek.
( ) : tento režim použijte k expozici snímkĤ
v noci nebo pĜi nepĜíznivých svČtelných
podmínkách.
Na které skuteþnosti je tĜeba pĜi expozici snímkĤ pamatovat
Namáþknutí tlaþítka spouštČ
Lehkým stisknutím tlaþítka spouštČ provedete zaostĜení a nabití
blesku. Domáþknutím tlaþítka spouštČ snímek exponujete.
[Tlaþítko spouštČ lehce namáþknČte]
[DomáþknČte tlaþítko spouštČ]
Dostupná kapacita pamČti se mĤže lišit v závislosti na podmínkách
fotografování a nastavení fotoaparátu.
Pokud je pĜi slabém osvČtlení nastaven režim Vypnutý blesk, Pomalá
synchronizace nebo režim DIS, mĤže se na LCD displeji fotoaparátu
objevit varovný indikátor upozorĖující na dlouhý expoziþní þas ( Ã ).
V tČchto pĜípadech použijte stativ, fotoaparát opĜete o stabilní pĜedmČt
nebo pĜepnČte na režim s bleskem.
Fotografování v protisvČtle: Snažte se vyhnout fotografování pĜímo proti
slunci. Snímek pak mĤže být tmavý. Chcete-li
exponovat snímky proti zdroji svČtla, z režimĤ
scény vyberte nastavení [PROTISVċTLO]
(viz str. 23), vyrovnávací blesk (viz str. 32),
bodové mČĜení (viz str. 37), korekci expozice
(viz str. 39), nebo funkci ACB (viz. str. 51).
PĜi expozici snímkĤ nezakrývejte objektiv ani blesk.
Pomocí LCD displeje nakomponujte zábČr.
24 _ZÁZNAM
Automatické ostĜení za jistých okolností nemusí fungovat tak, jak
oþekáváte, konkrétnČ:
- PĜi fotografování málo kontrastních objektĤ.
- PĜi fotografování lesklých nebo záĜících objektĤ.
- U rychle se pohybujících objektĤ.
- Pokud fotografujete v podmínkách, kde odrazy vydávají hodnČ
svČtla, nebo je-li pozadí pĜíliš svČtlé.
- jsou-li na objektu pouze vodorovné linie nebo je-li hodnČ úzký (napĜ.
tyþ nebo stožár),
- pĜi fotografování v tmavém prostĜedí.
Tlaþítko T/W transfokátoru
Funkci režimu záznam lze nastavit pomocí tlaþítek fotoaparátu.
Není-li zobrazena nabídka, toto tlaþítko bude
fungovat jako OPTICKÉ PěIBLÍŽENÍ nebo
DIGITÁLNÍ PěIBLÍŽENÍ.
Tento fotoaparát je vybaven funkcí 3x optického a 5x digitálního pĜiblížení. Použití obou
poskytuje možnost 15x pĜiblížení.
Tlaþítko Napájení
Slouží k zapnutí a vypnutí fotoaparátu.
Pokud bČhem urþité doby neprovedete
žádnou þinnost, fotoaparát se automaticky
vypne, aby se šetĜila životnost baterií.
Další informace o nastavení automatického
vypnutí naleznete na str. 60.
Tlaþítko SpouštČ
Slouží k expozici snímkĤ a záznamu zvuku v režimu ZÁZNAM.
V režimu VIDEOKLIP
Plným zmáþknutím tlaþítka spouštČ
spustíte záznam videoklipu.
Stisknutím tlaþítka spouštČ spustíte záznam videoklipu, který bude trvat tak dlouho,
dokud nebude zaplnČna dostupná pamČĢ.
Záznam ukonþíte opČtovným stiskem
tlaþítka spouštČ.
V režimu SNÍMEK
Namáþknutí tlaþítka spouštČ aktivuje automatické ostĜení a zjištČní
expoziþních podmínek. Po domáþknutí tlaþítka spouštČ je snímek exponován a uložen. Pokud zvolíte záznam hlasové poznámky, záznam
je spuštČn po dokonþení uložení snímku do fotoaparátu.
PĜiblížení TELE
Optické pĜiblížení TELE : StisknČte tlaþítko T transfokátoru. Tímto
zpĤsobem mĤžete objekt pĜiblížit (tj. bude
se jevit blíže).
Digitální pĜiblížení TELE : Po využití maximálního (3x) optického
pĜiblížení mĤžete stisknutím tlaþítka T
transfokátoru aktivovat digitální pĜiblížení.
UvolnČním tlaþítka transfokátoru T se digitální pĜiblížení zastaví na požadované úrovni.
Po dosažení maximálního (5x) digitálního
pĜiblížení je již stisknutí tlaþítka T transfokátoru neúþinné.
Stisknutí
tlaþítka
transfokátoru T
[ŠIROKOÚHLÝ zábČr]
Stisknutí
tlaþítka
transfokátoru T
[TELE pĜiblížení]
[Digitální pĜiblížení 5x]
ZÁZNAM_ 25
02 ZÁZNAM
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Tlaþítko T/W transfokátoru
RozšíĜení zábČru ŠIROKOÚHLÉ
Optické oddálení
: StisknČte tlaþítko W transfokátoru. Tímto
zpĤsobem mĤžete objekt oddálit (bude se
jevit ve vČtší vzdálenosti). Trvalým stisknutím tlaþítka transfokátoru W nastavíte
nejmenší pĜiblížení fotoaparátu (tj. zdánlivá
vzdálenost objektu od fotoaparátu bude
nejvČtší).
Stisknutí
tlaþítka
transfokátoruW
Stisknutí
tlaþítka
transfokátoru W
[TELE pĜiblížení]
[Optické pĜiblížení 2x]
Digitální oddálení
Optické pĜiblížení
Digitální pĜiblížení
: Je-li aktivní digitální pĜiblížení, stisknutí
tlaþítka transfokátoru W bude po krocích
snižovat digitální pĜiblížení. UvolnČní tlaþítka
W transfokátoru zastaví zmenšování digitálního pĜiblížení. Stisknutí tlaþítka W transfokátoru bude snižovat digitální pĜiblížení
a následnČ také optické pĜiblížení, dokud
nedosáhne minimální hodnoty.
Stisknutí
tlaþítka
transfokátoruW
Stisknutí
tlaþítka
transfokátoruW
[Digitální pĜiblížení 5x]
26 _ZÁZNAM
[ŠIROKOÚHLÝ zábČr]
[TELE pĜiblížení]
[ŠIROKOÚHLÝ zábČr]
Zpracování snímkĤ exponovaných s digitálním pĜiblížením mĤže být
þasovČ nároþnČjší. Poþítejte s potĜebným þasem.
Digitální pĜiblížení nelze použít pro záznam videoklipĤ.
Digitální pĜiblížení pravdČpodobnČ zpĤsobí snížení kvality obrazu.
Chcete-li dosáhnout pĜi digitálním pĜiblížení ostĜejšího obrazu,
nastavte maximální optické pĜiblížení a namáþknČte tlaþítko spouštČ,
potom opČt stisknČte tlaþítko T transfokátoru.
Digitální pĜiblížení nelze použít pro režimy DIS, Noc, Portrét, DČti,
Text, Detail, OhĖostroj, Autoportrét, Jídlo nebo Video.
Dávejte pozor, abyste na objektiv netlaþili. Mohli byste tím poškodit
fotoaparát.
Je možné, že bČhem nahrávání videoklipĤ dojde k nahrání pípnutí a
zvukĤ tlaþítek fotoaparátu.
Tlaþítko Rozpoznávání obliþeje (FD)
Rozpoznávání obliþeje (FD): Tento režim automaticky zjistí pozici
obliþeje, poté zaostĜí a nastaví expozici.
Vyberte jej pro rychlou a snadnou
expozici snímkĤ obliþeje.
1. Ve vybraných režimech stisknČte tlaþítko
Rozpoznávání obliþeje (FD) ( ) Na levé
stranČ displeje se zobrazí ikona FD.
2. Velikosti a umístČní rámeþkĤ automatického ostĜení budou urþeny automaticky
podle tváĜí fotografovaných osob.
nejbližší osobu.
Digitální pĜiblížení není v tomto režimu aktivováno.
Rozpoznávání obliþeje pĜi nastavení efektového režimu
nefunguje.
Jakmile fotoaparát urþí cílový obliþej, pĜes tento obliþej
se vykreslí bílý rámeþek ostĜení a v místech ostatních
obliþejĤ (max. 8) se zobrazí rámeþek ostĜení šedé barvy.
Namáþknutím tlaþítka spouštČ zaostĜíte na vybraný obliþej a
bílý rámeþek ostĜení zezelená (celkem 9).
NezdaĜí-li se rozpoznání obliþeje, vraĢte zpČt pĜedchozí režim
automatického ostĜení (AF).
V nČkterých podmínkách expozice nemusí tato funkce
pracovat správnČ.
- Má-li osoba tmavé brýle nebo je-li zakryta þást obliþeje.
- Nedívá-li se fotografovaná osoba do objektivu.
- Nerozpozná-li fotoaparát obliþej, protože úroveĖ jasu je pĜíliš
vysoká nebo nízká.
- Je-li mezi objektem a fotoaparátem pĜíliš velká vzdálenost.
Maximální rozsah Rozpoznávání obliþeje je 2,5 m (širokoúhlý).
ýím blíže se objekt nachází, tím rychleji jej kamera rozpozná.
3. NamáþknČte tlaþítko spouštČ. Jakmile
fotoaparát zaostĜí, rámeþek ostĜení se
zbarví zelenČ.
4. Po domáþknutí tlaþítka spouštČ je snímek
exponován.
ZÁZNAM_ 27
02 ZÁZNAM
Ä Volitelné režimy: Auto, Program, DIS, Portrét, PrĤvodce nápovČdou k
fotografování, DČti, Pláž a sníh, Autoportrét, Kavárna
Tato funkce je schopna rozlišit až 9 osob.
Pokud fotoaparát souþasnČ rozezná více osob, zaostĜí na
Tlaþítko Rozpoznávání obliþeje (FD)
Tlaþítko Popis funkcí / Info (
Autoportrét
V režimu nabídky funguje tlaþítko Nahoru jako smČrové tlaþítko.
Pokud se obrazovka nabídky nezobrazí, informace nebo popisy funkcí
pro aktuální filmovaný obraz (režim filmování) lze získat prostĜednictvím
LCD monitoru stisknutím tlaþítka Popis funkce/Informace (
).
Když fotíte sami sebe, oblast vaší tváĜe bude detekována
automaticky, což usnadĖuje a urychluje poĜízení autoportrétu.
) / Nahoru
Ä Volitelné režimy: Auto, Program, DIS,PrĤvodce nápovČdou k
fotografování, Portrét, Pláž a sníh, Autoportrét,
Kavárna
1. Jestliže stisknete tlaþítko Rozpoznávání obliþeje znovu na
obrazovce pro umístČní obliþeje, zobrazí se ikona Autoportrét ( ).
Zobrazit veškeré informace o snímání.
Zobrazit základní informace.
Zobrazit popis každé funkce.
[ Obrazovka filmování ]
[ Obrazovka informací ]
[ Obrazovka popisu funkce ]
Stisknutí
tlaþítka FD
2. V pĜípadČ filmování vlastní osoby nastavte objektiv pĜístroje na
tváĜ objektu. PĜístroj automaticky detekuje tváĜ objektu a vydává
navádČcí zvuk.
Popis funkce: Po stisknutí tlaþítka Popis funkce v režimu informaþní
obrazovky lze prohlížet podrobné popisy funkcí. Popis
funkcí lze zrušit opČtovným stisknutím tlaþítka Popis
funkce.
3. SpusĢte filmování stisknutím spouštČ.
PĜi umístČní obliþeje ve stĜedu obrazovky pĜístroj opakovanČ
vydává rychlejší zvuk odlišný od zvukĤ vydávaných v okamžiku,
kdy obliþej není uprostĜed obrazu.
NavádČcí zvuk lze nastavit na obrazovce nastavení zvuku.
(Viz str. 54)
28 _ZÁZNAM
Stisknutí
tlaþítka Popis
funkce
Zobrazit popis každé funkce.
Stisknutí
tlaþítka Fn
Nastavení velikosti snímku.
VELIKOST
3264x2448
[ PĜíklady popisĤ funkcí ]
Tlaþítko Makro ( e ) / DolĤ
Typy režimĤ a rozsahy ostĜení (W = Širokoúhlé, T = pĜiblížení)
(Jednotka: cm)
Režim
Auto ( Š )
Typ ostĜení
Automatické makro ( d )
Normální
Rozsah
ostĜení
W: 5 ~ nekoneþno
T : 40 ~ nekoneþno
W: 80 ~ nekoneþno
T : 80 ~ nekoneþno
Režim
[Automatické ostĜení]
[Makro ( e )]
Program ( ‰ )
Typ ostĜení
Super makro ( )
Makro ( e )
Normální
Rozsah
ostĜení
W: 1 ~ 5
(Kun vidvinkel)
W: 5 ~ 80
T: 40 ~ 80
W: 80 ~ nekoneþno
T : 80 ~ nekoneþno
Režim
[Automatické makro ( d )]
[Super makro ( )]
Režim DIS ( ‚ )
Typ ostĜení
Automatické makro ( d )
Normální
Rozsah
ostĜení
W: 5 ~ nekoneþno
T : 40 ~ nekoneþno
W: 80 ~ nekoneþno
T : 80 ~ nekoneþno
Režim
Režim FUN ( ë )
Typ ostĜení
Super makro ( )
Makro ( e )
Normální
Rozsah
ostĜení
W: 1 ~ 5
(Kun vidvinkel)
W: 5 ~ 80
T: 40 ~ 80
W: 80 ~ nekoneþno
T : 80 ~ nekoneþno
V režimu Makro bućte zvláštČ opatrní, aby se fotoaparát nechvČl.
Pokud v režimu Makro fotografujete na vzdálenost ménČ než
40 cm (širokoúhlý zábČr) nebo 50 cm (optické pĜiblížení 3x), nastavte režim VYPNUTÝ BLESK.
Exponujete-li snímek v režimu Makro do vzdálenosti 10 cm, správné
nastavení vzdálenosti automatickým ostĜením bude trvat déle.
ZÁZNAM_ 29
02 ZÁZNAM
Je-li zobrazena nabídka, stiskem tlaþítka DOLģ se pĜesunete z hlavní
nabídky do podnabídky nebo dolĤ v podnabídce. Není-li zobrazena
nabídka, lze tlaþítko MAKRO / DOLģ použít k nastavení režimu makro.
Rozsah vzdáleností je uveden níže. OpakovanČ stisknČte tlaþítko
MAKRO, dokud se na LCD displeji neobjeví indikátor požadovaného
režimu makro.
Tlaþítko Makro ( e ) / DolĤ
Aretace ostĜení
Dostupné metody ostĜení podle režimu Záznam
( o : Volitelné, : Rozsah zaostĜení nekoneþno)
Pokud chcete zaostĜit na objekt, který není uprostĜed snímku, použijte
funkci aretace ostĜení.
Režim
Auto-makro
Š
‰
ÿ
ë
_
†
o
Režim
Super makro
Makro
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Auto-makro
Normal
o
SCÉNA
Super makro
Makro
Normal
o
o
„
…
ˆ
o
30 _ZÁZNAM
Použití funkce Aretace ostĜení
1. ZamČĜte rámeþek automatického ostĜení na požadovaný objekt.
2. NamáþknČte tlaþítko spouštČ. Když se rámeþek automatického
ostĜení rozsvítí zelenČ, znamená to, že fotoaparát objekt zaostĜil.
Bućte opatrní a tlaþítko spouštČ zatím nedomaþkávejte, abyste
snímek neexponovali pĜedþasnČ.
3. Držte spoušĢ namáþknutou a pĜekomponujte scénu tak, aby zábČr
vyhovoval vaší pĜedstavČ. Domáþknutím spouštČ snímek exponujte.
Pokud uvolníte prst z tlaþítka spouštČ, funkce aretace ostĜení bude
zrušena.
1. Snímek, který
chcete exponovat.
o
o
o
o
o
o
o
2. Namáþknutím tlaþítka
spouštČ zaostĜete na
objekt.
3. PĜekomponujte
zábČr a
domáþknČte tlaþítko
spouštČ.
Tlaþítko Blesk ( ) / Vlevo
Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka,
stiskem tlaþítka VLEVO pĜemístíte kurzor na
levou záložku.
Pokud není na LCD displeji zobrazena
nabídka, tlaþítko VLEVO bude fungovat jako
tlaþítko Blesk.
Pokud namáþknete tlaþítko spouštČ po výbČru režimu blesku Auto,
(Jednotka: m)
Dosah blesku
Normální
ISO
AUTO
Širokoúhlé
(WIDE)
TELE
Makro
Širokoúhlé
(WIDE)
TELE
Automatické makro
Širokoúhlé
(WIDE)
TELE
0,8 ~ 3,2 0,8 ~ 2,5 0,2 ~ 0,8 0,5 ~ 0,8 0,2 ~ 3,2 0,5 ~ 2,5
Ä Je-li vybrán režim Supermakro, bude automaticky nastaven režim
Vypnutý blesk.
ZÁZNAM_ 31
02 ZÁZNAM
[Volba automatického blesku]
Volba režimu blesku
1. Tlaþítkem režimu vyberte nČkterý z režimĤ ZÁZNAM (kromČ režimu
Videoklip nebo režimu DIS). (str. 19)
2. OpakovanČ stisknČte tlaþítko blesku, dokud se na LCD displeji
nezobrazí indikátor požadovaného režimu blesku.
3. Na LCD displeji se zobrazí indikátor režimu blesku.
Podle stávajících svČtelných podmínek použijte pĜíslušné nastavení
blesku.
Vyrovnávací nebo Pomalá synchronizace, nejdĜíve je odpálen první
záblesk, jehož úkolem je zjistit podmínky expozice (dosah a sílu
blesku). Nepohybujte s fotoaparátem, dokud nebude odpálen druhý
záblesk.
ýasté používání blesku snižuje životnost baterií.
Za normálních provozních podmínek je blesk nabitý do 4 sekund.
Pokud je baterie nedostateþnČ nabitá, doba nabíjení bude delší.
Blesk nepracuje v režimu DIS, ve scénických režimech [KRAJINA],
[DETAIL], [TEXT], [SVÍTÁNÍ], [ZÁPAD SLUNCE], [OHĕOSTROJ],
[AUTOPORTRÉT], [JÍDLO], [KAVÁRNA] a v režimu Videoklip.
Fotografujte objekty v dosahu blesku.
Je-li pĜedmČt pĜíliš blízko nebo pĜíliš lesklý, nelze zaruþit kvalitu
snímku.
Na snímku exponovaném s bleskem za zhoršených svČtelných
podmínek se mohou objevit bílé teþky. Jedná se o odraz záblesku
od þástic atmosférického prachu.
Tlaþítko Blesk ( ) / Vlevo
Indikátor režimu blesku
Dostupné režimy blesku podle režimu záznamu
Ikony
Režim blesku
Popis
^
Automatický blesk
Pokud je pĜedmČt nebo pozadí pĜíliš tmavý,
fotoaparát automaticky odpálí blesk.
]
ª
Œ
Pokud je objekt nebo pozadí pĜíliš tmavé,
Automatický blesk s
fotoaparát automaticky odpálí blesk a
redukcí þervených
souþasnČ je aktivována funkce redukce
oþí
efektu þervených oþí.
Vyrovnávací blesk
Blesk bude odpálen bez ohledu na svČtelné
podmínky. Intenzita blesku bude automaticky Ĝízena ve shodČ s pĜevládajícími
expoziþními podmínkami.
Blesk bude pracovat s pomalou rychlostí
závČrky, aby tak bylo dosaženo optimální
expozice. Fotografujete-li za slabého
Pomalá synchronizace
osvČtlení, mĤže se na LCD displeji objevit
indikátor upozorĖující na dlouhý expoziþní
þas ( Ã ).
Vypnutý blesk
Blesk nebude odpálen. Tento režim
použijte, pokud fotografujete na místČ nebo
v situaci, kdy není použití blesku povolené.
Pokud exponujete snímky za zhoršených
svČtelných podmínek, mĤže se na LCD
displeji objevit indikátor upozorĖující na
dlouhý expoziþní þas ( Ã ).
Má-li fotografovaný objekt na snímku „þervené
Redukce þervených
oþi", tento režim automaticky potlaþí jejich
oþí
zobrazení.
32 _ZÁZNAM
Režim
^
]
Š
‰
‚
ë
_
†
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Režim
„
…
ˆ
ª
( o : Volitelné)
Œ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SCÉNA
^
]
ª
Œ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Tlaþítko SamospoušĢ ( ✢ ) / Vpravo
Pokud je na LCD displeji zobrazena nabídka, stiskem tlaþítka Vpravo se
pĜesune kurzor na záložku vpravo.
Není-li na LCD displeji nabídka zobrazena, tlaþítko VPRAVO bude
fungovat jako tlaþítko samospoušĢ ( ✢ ). Tato funkce najde uplatnČní v
pĜípadČ, kdy se chce i fotograf stát souþástí zábČru.
tivovaná, bude režim samospouštČ zrušen.
Používejte stativ, aby nedošlo k rozhýbání snímkĤ.
V režimu Videoklip funguje pouze 10sekundová samospoušĢ
Pokud zvolíte SamospoušĢ (2 sekundy) spolu s bleskem, podle stavu
nabití fotoaparátu lze prodloužit délku (zpoždČní) SamospouštČ.
1. Otoþný voliþ nastavte do požadovaného
režimu ZÁZNAM (str. 19).
2. OpakovanČ stisknČte tlaþítko
SAMOSPOUŠġ / VPRAVO (✢), dokud
se na LCD displeji nezobrazí indikátor
požadovaného režimu. Na LCD displeji se
objeví ikona samospouštČ s oznaþením 10
sekund, 2 sekundy, dvojnásobné expozice
nebo pohybového þasovaþe.
3. Po stisknutí tlaþítka spouštČ bude snímek
po uplynutí nastavené doby exponován.
02 ZÁZNAM
Stisknete-li tlaþítko samospouštČ v dobČ, kdy je samospoušĢ ak-
Volba samospouštČ
[Volba samospouštČ 10 sekund]
Indikátor režimu samospouštČ
Ikon
Režim
Popis
✢
SamospoušĢ 10 sekund po stisknutí tlaþítka spouštČ bude
10 s
exponován snímek.
✡
SamospoušĢ 2 sekundy po stisknutí tlaþítka spouštČ bude
2s
exponován snímek.
✣
Dvojitá
První snímek bude exponován za 10 sekund a
samospoušĢ druhý snímek o 2 sekundy pozdČji.
Pohybový
þasovaþ
Fotoaparát detekuje pohyb objektu po uplynutí 6
sekund od stisknutí tlaþítka spouštČ a snímek bude
exponován pĜi zastavení pohybu.
ZÁZNAM_ 33
Tlaþítko SamospoušĢ ( ✢ ) / Vpravo
Tlaþítko MENU / OK
Pohybový þasovaþ
Tlaþítko MENU
- Po stisknutí tlaþítka MENU se na LCD displeji zobrazí nabídka
související s aktuálnČ nastaveným režimem fotoaparátu. Po dalším
stisknutí tlaþítka se na LCD displeji objeví pĤvodní zobrazení.
- Nabídka se zobrazí pouze v režimech
VIDEOKLIP a SNÍMEK. Pro režim Záznam zvuku není k dispozici
žádná nabídka.
Pohyb
Ikona a indikátor samospouštČ
Po nastavení pohybového þasovaþe
Bliká (v 1 sekundových intervalech)
stisknČte tlaþítko spouštČ
Detekce pohybu objektu
Bliká (v 0,25 sekundových intervalech)
Není detekován pohyb
Zapnutí a po 2 sekundách exponování
snímku
Postup poĜízení snímku s pohybovém þasovaþem. (Nevztahuje se na
režim Videoklip)
VýbČr pohybového þasovaþe
Stisknutí spouštČ
Kontrola
Zaþátek detekce (výraznČ zamávejte
kompozice (bČhem 6 s)*1
rukama)*2
Ukonþení detekce (nehýbejte se)
Exponování snímku
(po 2 s)
*1: Fotoaparát detekuje pohyb objektu po 6 sekundách od stisknutí tlaþítka
spouštČ, bČhem tČchto 6 sekund zkontrolujte správnost kompozice.
*2: Pohybujte výraznČ tČlem nebo rukama.
V následujících pĜípadech nemusí pohybový þasovaþ fungovat.
vzdálenost ostĜení je vČtší než 3 m,
scéna je pĜíliš svČtlá nebo tmavá,
fotografovaný objekt je v protisvČtle,
pohyb je málo výrazný,
Pohyb je detekován mimo centrální þást
snímaþe (50 %), který pohyb rozpoznává.
Pokud fotoaparát nezaznamená po dobu
30 sekund žádný pohyb nebo nezaznamená klid po detekování pohybu
34 _ZÁZNAM
Rozsah detekce pohybového þasovaþe
ZÁZNAM
OSTROST
OBL.
OSTěENÍ ACB
HL.POZNÁMKA HLAS.ZÁZNAM
OSTě. STěED
VYPNUTO
VYPNUTO
[Stisknutí tlaþítka MENU]
MENU KONEC
[Zobrazení nabídky je vypnuto]
PěESUN
[Zobrazení nabídky je zapnuto]
Tlaþítko OK
- Pokud je na LCD displeji zobrazena nabídka, používá se toto tlaþítko
pro pĜesun kurzoru do podnabídky nebo pro potvrzení dat.
Tlaþítko Fn
Použití nabídky Fn
Tlaþítko Fn mĤžete použít k nastavení následujících nabídek.
( o : Volitelné)
‰
ÿ
ë
_
†
VELIKOST
o
o
o
o
o
o
o
Str.36
KVALITA /
SNÍMKOVÁ
FREK.
o
o
o
o
o
o
Str.36
o
o
MċěENÍ
REŽIM
SNÍMÁNÍ
o
³ Stránka
o
Str.37
*1
o
o
o
Str.37
ISO
o
WHITE
BALANCE
o
o
o
o
Str.38
EV
o
o
o
o
Str.39
STABILIZÁTOR
Str.38
o
LT
*1: Tato nabídka je k dispozici pouze pro scénický režim DČti ( )
*2: Tato nabídka je k dispozici pouze pro scénický režim Noc ( )
1. V dostupném režimu stisknČte tlaþítko Fn.
2. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ vyberte požadovanou nabídku.
NáslednČ se v levé dolní þásti LCD displeje zobrazí podnabídka.
02 ZÁZNAM
Š
VELIKOST
Tlaþítko
Nahoru / DolĤ
3264x2448
KVALITA
JEMNÁ
3. Pomocí tlaþítka Vlevo / Vpravo vyberte požadovanou nabídku a
stisknČte tlaþítko OK.
Str.40
*2
o
Str.40
VELIKOST
3264x2448
Tlaþítko Vlevo /
Vpravo
VELIKOST
3264x2176
ZÁZNAM_ 35
Velikost
Kvalita / Snímková frekvence
MĤžete zvolit velikost snímkĤ, která bude vyhovovat vašim potĜebám.
(Jednotka: pixel)
MĤžete zvolit pomČr komprese, který bude vyhovovat úþelu exponovaných snímkĤ. Vyšší pomČr komprese snižuje kvalitu snímku.
Režim
Snímek
Režim
Videoklip
Ikona
Ÿ
¬
­
✩
✨
✧
Režim
Velikost
3264 x
2448
3264 x
2176
3264 x
1824
2592 x
1944
2048 x
1536
1024 x
768
Ikony
V
W
Ikona
Podnabídka
VELMI
JEMNÁ
JEMNÁ
Velikost
Formát
souboru
jpeg
jpeg
800x592
720x480
640x480
VELIKOST
VELIKOST
3264x2448
800x592
[Režim SNÍMEK]
320x240
[Režim VIDEOKLIP]
Režim SNÍMEK
Režim VIDEOKLIP
X
NORMÁLNÍ 30 SN./S 20 SN./S 15 SN./S
jpeg
avi
avi
SNÍMKOVÁ FREK.
KVALITA
20 SN./S
JEMNÁ
[Režim SNÍMEK]
avi
[Režim VIDEOKLIP]
Tento formát souborĤ splĖuje standard DCF (Design rule for Camera
Vyšší rozlišení snižuje poþet snímkĤ, který je možné na kartu uložit,
protože snímky ve vČtším rozlišení vyžadují více pamČti.
File system).
JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG je standard komprimovaných snímkĤ vyvinutý spoleþností
Joint Photographic Experts Group. Tento typ komprese se hojnČ
využívá ke kompresi fotografií a grafiky, neboĢ je schopen efektivnČ
zmenšit velikost.
36 _ZÁZNAM
MČĜení expozice
Režim snímání
NemĤžete-li dosáhnout vhodných podmínek expozice, mĤžete zmČnit
metodu mČĜení a docílit tak jasnČjších snímkĤ.
MĤžete si zvolit mezi sekvenþním fotografováním a režimem AEB
(automatická stupĖovaná expozice).
[MULTI]
Ä Pokud se objekt nenachází uprostĜed oblasti ostĜení, nepoužívejte
bodové mČĜení, neboĢ mĤže dojít k chybnému výpoþtu expozice. V
tomto pĜípadČ je lepší využít korekci expozice.
[JEDNORÁZOVÉ] : Exponován je pouze jeden
snímek.
[SEKVENýNÍ]
: Snímky budou exponovány
postupnČ, dokud neuvolníte
REŽIM SNÍMÁNÍ
tlaþítko spouštČ.
[POHYB. SNÍMEK]: Stisknutím a pĜidržením
JEDNORÁZOVÉ
tlaþítka spouštČ jsou rychle
po sobČ exponovány snímky rychlostí 5 snímkĤ/sekundu.
Po dokonþení sekvenþního fotografování jsou snímky
uloženy do pamČti a pĜehrány na zadním LCD displeji.
Maximální poþet snímkĤ je 30 a je u nich nastavena
velikost VGA.
[AEB]
: Je zaznamenána série tĜí po sobČ jdoucích snímkĤ s rĤznČ
nastavenou expozicí: krátká expozice (-1/3 EV), standardní
expozice (0,0 EV) a dlouhá expozice (+1/3 EV).
Vysoké rozlišení a kvalita snímku prodlužuje dobu ukládání souboru
do pamČti, a tím také dobu pohotovosti.
Pokud zvolíte podnabídku [SEKVENýNÍ], [ZACH. POHYBU] nebo
[AEB], dojde k automatickému vypnutí blesku.
Pokud kapacita pamČti umožĖuje exponovat ménČ než tĜi snímky,
není funkce AEB k dispozici.
Pokud kapacita pamČti umožĖuje exponovat ménČ než 30 snímkĤ,
funkce videoklipu není k dispozici.
PĜi fotografování v režimu AEB doporuþujeme použít stativ, protože
þas k uložení každého snímku je delší a z dĤvodu nestability
fotoaparátu mĤže dojít k rozmazání snímkĤ.
ZÁZNAM_ 37
02 ZÁZNAM
: Expozice bude vypoþtena jako
prĤmČrná hodnota dostupného
svČtla v oblasti fotografovaného snímku. Výpoþet však
MċěENÍ
upĜednostĖuje hodnoty v blízkosti
stĜedu snímku. Toto nastavení je
MULTI
vhodné pro obecné použití.
[BODOVÉ] : SvČtlo je mČĜeno pouze ve stĜedu snímaného obrazu
zobrazeného na LCD displeji. Tato metoda je vhodná v
pĜípadČ, že si pĜejete správnČ exponovat objekt ve stĜedu
bez ohledu na protisvČtlo.
[STěEDOVċ VYVÁŽ.] : Expozice bude vypoþtena jako prĤmČrná
hodnota dostupného svČtla v oblasti fotografovaného
snímku. Výpoþet však upĜednostĖuje hodnoty v blízkosti
stĜedu snímku. Vhodné pro fotografování snímkĤ malých
objektĤ, napĜíklad kvČtin nebo hmyzu.
ISO
Vyvážení bílé barvy
PĜi expozici snímkĤ mĤžete nastavit citlivost ISO.
Specifická citlivost fotoaparátu na svČtlo se udává pomocí þísla ISO.
Vyvážení bílé barvy umožĖuje upravit barvy
fotografie tak, aby vypadala pĜirozenČji.
[Auto]: Citlivost fotoaparátu se mČní automaticky v závislosti na hodnotách
rĤzných promČnných, napĜíklad
osvČtlení a jasu objektu.
ISO
[ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :
Dobu expozice mĤžete pĜi stejné intenzitČ
Auto
svČtla zkrátit nastavením vyšší hodnoty
citlivosti ISO. PĜi vysokém jasu však mĤže dojít k saturaci snímku.
ýím vyšší je hodnota ISO, tím vyšší bude citlivost fotoaparátu na
svČtlo, a tím vČtší bude schopnost fotoaparátu exponovat snímky za
šera. Se zvýšením hodnoty ISO nicménČ stoupne také úroveĖ šumu
na snímku, takže snímek bude mít zrnitý vzhled.
Ä Je-li nastavena citlivost ISO na 3200, velikost snímku je pevnČ
nastavena na 3M, 1M.
WHITE BALANCE
AUTO VYVÁŽENÍ BÍLÉ
Režim
Ikony
Popis
AUTO
VYVÁŽENÍ BÍLÉ
x
fotoaparát automaticky vybírá vhodné nastavení
vyvážení bílé v závislosti na pĜevládajících
podmínkách osvČtlení.
DENNÍ SVċTLO
z
nastavení vhodné k expozici snímkĤ v exteriéru.
POD MRAKEM
"
ZÁěIVKA TYPU H
#
ZÁěIVKA TYPU L
$
ŽÁROVKA
VLASTNÍ NASTAVENÍ
Å
K expozici snímkĤ pĜi zamraþené a zatažené
obloze.
k expozici pĜi osvČtlení tĜícestných záĜivek typu
denního svČtla.
k expozici pĜi osvČtlení záĜivkami s bílým svČtlem.
K expozici snímkĤ pĜi osvČtlení standardní
žárovkou.
umožĖuje nastavit uživateli vlastní vyvážení bílé
barvy podle svČtelných podmínek fotografované
scény.
Ä RĤzné podmínky osvČtlení mohou na snímcích zpĤsobit rĤzné
barevné odstíny.
38 _ZÁZNAM
Vyvážení bílé barvy
Korekce expozice
Použití vlastního nastavení vyvážení bílé
Nastavení vyvážení bílé se mĤže mírnČ lišit v závislosti na prostĜedí,
ve kterém fotografujete. VýbČrem vlastního nastavení vyvážení bílé
barvy mĤžete zvolit nejvhodnČjší nastavení vyvážení bílé barvy pro
konkrétní prostĜedí fotografování.
Fotoaparát automaticky upravuje expozici podle okolních svČtelných
podmínek.
Hodnotu expozice však mĤžete také nastavit pomocí tlaþítka Fn.
- Vlastní hodnota nastavení vyvážení bílé barvy bude použita pĜi
expozici dalšího snímku.
- Uživatelem nastavené vyvážení bílé barvy zĤstane aktivní, dokud
nebude opČt pĜepsáno novým nastavením.
1. StisknČte tlaþítko Fn a poté použijte tlaþítko
NAHORU / DOLģ pro výbČr ikony korekce
expozice ( Â ).
2. Pro nastavení požadovaného pomČru
EV
korekce expozice použijte tlaþítka VLEVO /
VPRAVO.
3. StisknČte tlaþítko OK nebo Fn. Hodnota,
kterou nastavíte, bude uložena a nastavení korekce expozice bude
ukonþeno. Pokud zmČníte hodnotu expozice, bude v dolní þásti
LCD displeje zobrazen indikátor expozice ( Â ).
Ä Záporná hodnota kompenzace expozice hodnotu expozice sníží.
UpozorĖujeme, že kladná hodnota korekce zvyšuje expozici a LCD
displej se mĤže jevit bílý, nebo nemusíte docílit dobrých výsledkĤ.
ZÁZNAM_ 39
02 ZÁZNAM
1. V nabídce Vyvážení bílé vyberte
položku VLASTNÍ ( Å ) a pĜed
fotoaparát umístČte list bílého papíru,
aby LCD displej zobrazoval pouze
bílou barvu.
2. Tlaþítko MENU/OK : vybere pĜedchozí
vlastní nastavení
Bílý papír
vyvážení bílé
barvy.
Tlaþítko spouštČ : uloží nové vlastní nastavení vyvážení bílé
barvy.
ZpĤsob korekce expozice
Stabilizace obrazu pĜi záznamu videoklipu
Tlaþítko E (Efekt)
Tato funkce pomĤže stabilizovat obraz zachycený pĜi záznamu videoklipu. Tuto nabídku mĤžete vybrat pouze v režimu VIDEOKLIP. Není-li
vložena pamČĢová karta, tuto funkci není možné použít.
Pomocí tohoto tlaþítka mĤžete pĜidat k fotografiím zvláštní efekty.
[VYPNUTO] :Funkce stabilizace snímku videoklipu je standardnČ vypnutá.
[ZAPNUTO] :Pomáhá redukovat chvČní a
otĜesy bČhem záznamu.
VYPNUTO
Ä Záporná hodnota kompenzace expozice nastavenou expozici sníží.
UpozorĖujeme, že kladná hodnota korekce zvyšuje expozici a LCD
displej se mĤže jevit bílý, nebo nemusíte docílit dobrých výsledkĤ.
Dlouhý expoziþní þas
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závČrky a hodnotu clony závislosti na prostĜedí, ve kterém fotografujete. NicménČ v režimu Noc mĤžete
nastavit rychlost závČrky a hodnotu clony podle vlastního uvážení.
ZmČna rychlosti závČrky a hodnoty clony
40 _ZÁZNAM
( o : Volitelné)
† ‰ Š ë _ „ … ˆ
Tlaþítko
E
STABILIZÁTOR
1. Vyberte scénický režim [NOC] . (str. 19)
2. StisknČte tlaþítko Fn a zobrazí se nabídka
Dlouhý expoziþní þas.
3. Pomocí tlaþítka s 5 funkcemi nastavte
dlouhý expoziþní þas.
4. StisknČte tlaþítko Fn znovu. Hodnota, kterou nastavíte, bude uložena a fotoaparát
pĜejde do scénického režimu [NOC] .
Dostupné efekty podle režimu záznamu
F 3.5
Hodnota clony
Wide : Auto, F3.5 ~ F6.3
Tele : Auto, F4.5 ~ F8.0
Rychlost závČrky
Auto, 1~16s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Tlaþítko nebude funkþní v režimu DIS, režimu hlasový záznam a
nČkterých režimech scény (noc, text, západ slunce, svítání, protisvČtlo,
ohĖostroj, pláž&sníh).
Nastavení zvláštních efektĤ zĤstane zachováno i po vypnutí fotoaparátu.
Tlaþítko E (Efekt): VOLBA FOTO. STYLU
Tlaþítko E (Efekt): Úprava snímku
Snímku mĤžete pĜidat rĤzné efekty bez
nutnosti použít software pro úpravy obrazu.
V dostupném režimu stisknČte tlaþítko E.
Ve scénických režimech [PROGRAM], [VIDEO], [PRģVODCE
NÁPOVċDOU K FOTOGRAFOVÁNÍ], [PORTRÉT], [DċTI], [KRAJINA],
[DETAIL], [AUTOPORTRÉT], [POTRAVINY] a [KAVÁRNA] stisknČte
tlaþítko E.
VOLBA FOTO. STYLU
Ä Volitelné režimy: Auto, Program
E
ZPċT
1. Pomocí tlaþítka Vlevo / Vpravo vyberte VOLBA FOTO. STYLU a
stisknČte tlaþítko OK.
2. Stiskem tlaþítka spouštČ exponujte zábČr.
Režim stylu
Ikona
Popis
Barva
1. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ vyberte
nabídku BARVA ( ï ).
2. Pomocí tlaþítka Vlevo / Vpravo vyberte
požadovanou podnabídku a stisknČte
tlaþítko OK.
3. Stiskem tlaþítka spouštČ exponujte zábČr.
NORMÁLNÍ
Ke snímku není pĜidán žádný efekt stylu.
MċKKÁ
Na snímek budou použity mČkké barvy.
Ikona
Popis
Na snímek budou použity živé barvy.
ä
Û
K snímku není pĜidán žádný efekt.
VÝRAZNÁ
PRALES
Obraz bude použit s jasnými pĜirozenými barvami.
RETRO
Obraz bude použit s odstínem sépie.
COOL
Na snímek budou použity chladné barvy.
KLID
Na snímek budou použity klidné barvy.
KLASIKA
Na snímek budou použity klasické barvy.
02 ZÁZNAM
OK NASTAV
Ü
Þ
ß
Ý
BARVA
OK NASTAV
E
ZPċT
Vyfotografované snímky budou uloženy v þernobílé verzi.
vyfotografované snímky budou uloženy v sépiovém tónu (odstín
žlutohnČdé barvy).
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu þervené barvy.
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu zelené barvy.
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu modré barvy.
Snímek bude uložen jako negativ.
¼
Exponované snímky budou uloženy v barvách RGB.
ZÁZNAM_ 41
Tlaþítko E (Efekt): Úprava snímku
Vlastní barva: MĤžete zmČnit sytost barev þervené (R), zelené (G) a
modré (B).
V režimu [PROGRAM] stisknČte tlaþítko E.
VLASTNÍ
OSTROST
OK NASTAV
- Tlaþítko Nahoru / DolĤ: slouží k volbČ barev
R, G ,B.
- Tlaþítko Vlevo / Vpravo: mČní hodnoty.
E
ZPċT
VLASTNÍ
OK NASTAV
E
ZPċT
1. Stisknutím tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte
nabídku OSTROST (
), zobrazí se
posuvník pro nastavení ostrosti.
2. Sytost zmČĖte stiskem tlaþítka
Vlevo / Vpravo.
3. Stiskem tlaþítka spouštČ exponujte zábČr.
OSTROST
NASTAV
OK
E
ZPċT
KONTRAST
1. Stisknutím tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte
nabídku KONTRAST ( % ), zobrazí se
posuvník pro nastavení kontrastu.
2. Kontrast zmČĖte stiskem tlaþítka
Vlevo / Vpravo.
3. Stiskem tlaþítka spouštČ exponujte zábČr.
KONTRAST
OK
NASTAV
E
ZPċT
E
ZPċT
SYTOST
1. Stisknutím tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte
nabídku SYTOST (
), zobrazí se posuvník pro nastavení sytosti.
2. Sytost zmČníte stiskem tlaþítka
Vlevo / Vpravo.
3. Stiskem tlaþítka spouštČ exponujte zábČr.
42 _ZÁZNAM
SYTOST
OK
NASTAV
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Kresba
Do snímkĤ mĤžete doplnit textové rámeþky, aby mČly vzhled komiksu.
V režimu FUN stisknČte tlaþítko E.
Pomocí tlaþítka Vlevo/Vpravo
vyberte požadovaný rámeþek
a stisknČte tlaþítko OK.
Vyberte položku Kresba
(¯)
PěESUN
EE
RÁM
KONEC
E NASTAV
OK
ZACHYTIT Fn
E UPRAVIT
UPRAVIT
Stisknutím tlaþítka SpouštČ
exponujte zábČr.
Vyberte polohu rámeþku s
textem pro tĜetí snímek stejným postupem a exponujte
tĜetí snímek.
SH
E
SH ZACHYTIT Fn
E
SH ZACHYTIT Fn
UPRAVIT
E PěESUN
SH ZACHYTIT StisknČte tlaþítko OK a
soubor bude uložen pod
novým názvem.
OK
ULOŽIT
E
Fn
VYMAZAT
ZÁZNAM_ 43
02 ZÁZNAM
StisknČte tlaþítko Fn a
vyberte požadované
umístČní textového
rámeþku pomocí tlaþítek
Vlevo/Vpravo.
KRESBA
FUN
Tlaþítko E (Efekt): FUN
VýmČna þásti složené fotografie pĜed vyfotografováním posledního
snímku
PĜedtím než kresbu uložíte, mĤžete snímky znovu exponovat.
PĜednastavený rámeþek ostĜení
Pomocí tohoto efektu mĤžete izolovat objekt od okolní scény. Objekt
bude zaostĜený, zatímco jeho okolí bude rozostĜené.
1. Vyberte snímek, který chcete odstranit, tlaþítkem Vlevo/Vpravo.
V režimu FUN stisknČte tlaþítko E.
2. Stisknutím tlaþítka Fn snímek vymažete.
FUN
Vyberte položku
PěEPÁLENÁ
Stisknutí tlaþítka
Fn
OK
ULOŽ
E
Fn
VYMAZAT
PěEPÁLENÁ BÍLÁ
E UPRAVIT
SH ZACHYTIT Fn
3. Nový snímek exponujete stisknutím SpouštČ.
Pokud stisknete tlaþítko režimu pĜehrávání, tlaþítko MENU, tlaþítko
E nebo tlaþítko M (Mode – Režim) bČhem fotografování složené
fotografie, fotoaparát provede daný úkon. DĜíve exponované snímky
budou vymazány.
PěESUN
EE KONEC
BÍLÁ (
)
ROZSAH
E NASTAV
OK
1. Pomocí tlaþítek Vlevo/Vpravo vyberte pĜíslušnou nabídku a stisknČte
tlaþítko OK.
PěEPÁLENÁ BÍLÁ
PěEPÁLENÁ BÍLÁ
PěEPÁLENÁ BÍLÁ
E NASTAV
ROZSAH OK
E NASTAV
ROZSAH OK
E NASTAV
ROZSAH OK
[Rozsah 1]
[Rozsah 2]
[Rozsah 3]
PěEPÁLENÁ BÍLÁ
E NASTAV
ROZSAH OK
[Rozsah 4]
2. Objeví se pĜednastavený rámeþek
ostĜení.Stisknutím tlaþítka SpouštČ
exponujte snímek.
E
SH ZACHYTIT Fn
44 _ZÁZNAM
UPRAVIT
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Složená fotografie
PĜemístČní a zmČna rámeþku zaostĜení
Po zvolení nabídky Rozsah mĤžete zmČnit rámeþek ostĜení.
Do jedné fotografie mĤžete zakomponovat 2 – 4 rĤzné zábČry.
V režimu FUN stisknČte tlaþítko E.
E UPRAVIT
Fn
Stisknutí
tlaþítka Fn
FUN
SH ZACHYTIT
SLOŽENÍ
E PěESUN
Vyberte volbu
SLOŽENÍ (
)
[Rozsah je aktivní: Rámeþek ostĜení se
zmČní na nepĜerušovaný zelený rámeþek.]
[NasmČrujte fotoaparát na fotografovaný objekt a provećte kompozici
scény. na LCD displeji.]
02 ZÁZNAM
SH ZACHYTIT
PěESUN
Pomocí tlaþítek
Nahoru/DolĤ/
Vlevo/Vpravo.
EE KONEC
SLOŽENÍ
E NASTAV
OK
1. Pomocí tlaþítka Vlevo/Vpravo vyberte požadovanou nabídku a
stisknČte tlaþítko OK.
SLOŽENÍ
Stisknutí
tlaþítka Fn
E UPRAVIT
SH ZACHYTIT Fn
SH ZACHYTIT
SLOŽENÍ
SLOŽENÍ
E PěESUN
SLOŽENÍ
Stisknutí tlaþítka
SpouštČ.
SLOŽENÍ
[Po zmČnČ rozsahu]
OK
NASTAV
[Složení 1]
SLOŽENÍ
OK
NASTAV
[Složení 2]
SLOŽENÍ
OK
NASTAV
[Složení 3]
SLOŽENÍ
OK
NASTAV
[Složení 4]
2. Jakmile vyberete požadovanou nabídku, exponujte snímek stiskem
tlaþítka SpouštČ.
[Výsledný snímek]
ZÁZNAM_ 45
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Ä VýbČr 2 fotografií pro složený snímek
ZmČna þásti složené fotografie pĜed vyfotografováním posledního
snímku
PĜed expozicí posledního zábČru složené fotografie mĤžete zmČnit
þást složené fotografie.
Stisknutí
spoušĢ.
E
SH ZACHYTIT
SH ZACHYTIT
E VYMAZAT
Fn
[První zábČr]
[PĜipraveno k expozici]
1. V režimu složeného snímku stisknČte tlaþítko Fn.
2. PĜedchozí zábČr bude vymazán a zobrazí se nový rámeþek pro
zábČr. Chcete-li odstranit dĜíve poĜízený snímek, stisknČte znovu
tlaþítko Fn.
Stisknutí tlaþítka
SpouštČ.
Stisknutí tlaþítka
Fn
E VYMAZAT
SH ZACHYTIT Fn
Stisknutí
OK.
[PĜed expozicí tĜetího zábČru]
OK ULOŽIT
[Výsledná fotografie]
E VYMAZAT
Fn
[Druhý zábČr]
• Po expozici posledního snímku uložte snímek tlaþítkem OK.
PĜi exponování složených snímkĤ mĤžete použít funkce Blesk,
SamospoušĢ, Makro a tlaþítko W/T transfokátoru.
Pokud stisknete tlaþítko Režim pĜehrávání, MENU, E nebo Mode
bČhem fotografování složeného snímku, bude aplikován každý aktivní
režim fotoaparátu. DĜíve exponované snímky budou vymazány.
46 _ZÁZNAM
SH ZACHYTIT
Fn VYMAZAT
[ZpČt ke druhému zábČru]
3. Stisknutím tlaþítka SpouštČ exponujte nový snímek.
Tlaþítko E (Efekt): FUN
ZmČna þásti složené fotografie po vyfotografování posledního snímku
ýást složeného snímku mĤžete zmČnit i po vyfotografování posledního zábČru.
Stisknutí
tlaþítka Vlevo.
2. Stiskem tlaþítka Fn snímek vymažete. Bude aktivován složený
rámeþek.
3. StisknČte tlaþítko SpouštČ. Pomocí tlaþítek Nahoru/DolĤ/Vlevo/Vpravo a tlaþítka Fn mĤžete znovu vyfotografovat další snímky.
OK ULOŽIT
Fn VYMAZAT
OK ULOŽIT
[Po expozici þtvrtého
snímku]
Fn VYMAZAT
[PĜesun zpČt ke 3. snímku]
Stisknutí
tlaþítka Fn.
4. Exponovaný snímek uložíte opČtovným stisknutím tlaþítka OK.
Stisknutí tlaþítka
SpouštČ.
SH ZACHYTIT
[Vymazání 3. snímku]
Stisknutí
tlaþítka OK.
OK ULOŽIT
Fn VYMAZAT
[OpČtovná expozice 3.
snímku]
[Výsledný snímek]
ZÁZNAM_ 47
02 ZÁZNAM
1. Po expozici posledního zábČru se zobrazí kurzor pro výbČr rámeþku.
Rámeþek vyberte pomocí tlaþítek Nahoru/DolĤ/Vlevo/Vpravo.
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Foto rám
K fotografii, kterou chcete exponovat, mĤžete pĜidat 9 rĤzných
fotorámeþkĤ. Jestliže použijete nabídku fotorámeþku, na uložený
snímek se nevytiskne datum a þas.
V režimu FUN stisknČte tlaþítko E.
FUN
FOTO RÁM
Zvolte položku
FOTO RÁM
(
)
PěESUN
E
RÁM
KONEC
OK NASTAV
Stisknutí
tlaþítka OK.
1. Stisknutím tlaþítka Vlevo/Vpravo bude zobrazen vybraný
fotorámeþek.
2. Po stisku tlaþítka spouštČ je snímek exponován.
SH ZACHYTIT
48 _ZÁZNAM
PěESUN
Stisknutí
tlaþítka Fn.
SH ZACHYTIT
Fn RÁM
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Barevná maska
Pomocí této nabídky mĤžete vybrat þást snímku, kterou chcete zvýraznit. Zbylá plocha snímku bude þernobílá.
V režimu FUN stisknČte tlaþítko E.
Stisknutím tlaþítka OK a vyberte volbu
BAREVNÁ MASKA ( ¾ ) a na LCD
displeji se zobrazí znaþka masky.
E
ZPċT
OK NASTAV
StisknČte tlaþítko Fn. MĤžete zmČnit
velikost a umístČní masky.
SH ZACHYTIT
Fn UPRAVIT
PěESUN
SH ZACHYTIT
TW VELIKOST
Tlaþítko transfokátoru T/W:
mČní velikost masky
PěESUN
StisknČte tlaþítko SpouštČ a exponujte
snímek s maskou.
[Výsledný snímek]
Stisknutí tlaþítka Fn.
SH ZACHYTIT
SH ZACHYTIT
TW VELIKOST
Tlaþítko Nahoru/DolĤ/Vlevo/
Vpravo: pohybuje maskou
Fn UPRAVIT
[Snímek s maskou]
PěESUN
SH ZACHYTIT
TW VELIKOST
ZÁZNAM_ 49
02 ZÁZNAM
BAREVNÁ MASKA
Nastavení fotoaparátu pomocí LCD displeje
Záznam (
Nabídku na LCD displeji mĤžete použít pro nastavení funkcí záznamu
fotoaparátu.
Položky oznaþené symbolem
odpovídají výchozímu nastavení.
Typ automatického ostĜení
Nabídka
Provozní reÏim fotoaparátu Strana
OSTě.
STěED
VÍCEB.
OSTě.
str. 50
VYPNUTO
ZAPNUTO
str. 51
HL.POZNÁMKA VYPNUTO
ZAPNUTO
str. 51
OBL. OSTěENÍ
ACB
(ZÁZNAM)
Podnabídka
HLAS.
ZÁZNAM
BEZ ZVUKU VYPNUTO
-
Podle podmínek fotografování mĤžete
nastavit preferovanou oblast ostĜení.
ZÁZNAM
Režim
)
OBL. OSTěENÍ
ACB
HL.POZNÁMKA HLAS.ZÁZNAM
ZPċT
OSTě. STěED
VÍCEB. OSTě.
OK NASTAV
[OSTě. STěED.] : bude zaostĜena pravoúhlá oblast uprostĜed LCD
displeje.
[VÍCEB. OSTě.] : Fotoaparát vybere jeden z 9 dostupných bodĤ
automatického ostĜení.
str. 52
ZAPNUTO
str. 53
Ä Nabídky se mohou zmČnit bez pĜedchozího upozornČní.
[OSTě. STěED.]
[VÍCEB. OSTě.]
Ä Jakmile fotoaparát objekt zaostĜí, rámeþek automatického ostĜení
zezelená. Jestliže fotoaparát nemĤže objekt zaostĜit, rámeþek automatického ostĜení zþervená.
50 _NASTAVENÍ
Záznam (
)
Hlasová poznámka
Tato funkce umožĖuje upravit automaticky kontrast pĜi poĜizování
snímkĤ v prostĜedí s velkým expoziþním rozmezím, napĜ. v protisvČtle
nebo pĜi vysokém kontrastu. Tato funkce automaticky upravuje jas a
umožĖuje jasné vyfotografování objektu.
K uloženým snímkĤm mĤžete pĜidat
komentáĜ. (Max. 10 sekund)
ZÁZNAM
OBL. OSTěENÍ ACB
HL.POZNÁMKA HLAS.ZÁZNAM
- [ACB] podnabídky: [VYPNUTO],
[ZAPNUTO]
ZÁZNAM
OBL. OSTěENÍ ACB
HL.POZNÁMKA
HLAS.ZÁZNAM
ZPċT
VYPNUTO
ZAPNUTO
OK NASTAV
VYPNUTO
ZAPNUTO
OK NASTAV
ZPċT
- Pokud se na LCD displeji zobrazí indikátor hlasové poznámky, nastavení je
dokonþeno.
- StisknČte tlaþítko spouštČ a exponujte snímek. Snímek bude uložen na
pamČĢovou kartu.
Ä Používáte-li režim [Program], funkce ACB bude pracovat správnČ.
- Hlasová poznámka bude nahrávána po
dobu 10 sekund od uložení snímku. BČhem
nahrávání lze záznam ukonþit stiskem
tlaþítka spouštČ.
SH
Stop
NASTAVENÍ_ 51
03 NASTAVENÍ
ACB
Záznam (
)
Pozastavení hlasového záznamu
Hlasový záznam
Mluvené slovo lze nahrávat tak dlouho, dokud
to umožní kapacita pamČĢové karty (maximálnČ
však 10 hodin).
ZÁZNAM
OSTě. STěED
OBL. OSTěENÍ
VYPNUTO
ACB
HL.POZNÁMKA VYPNUTO
Pomocí této funkce mĤžete nahrát
pĜerušovaný zvukový záznam, aniž by
byl rozdČlen do nČkolika samostatných
zvukových souborĤ.
HLAS.ZÁZNAM
Záznam zvuku spustíte stiskem tlaþítka
spouštČ.
- Po stisku tlaþítka spouštČ lze zvuk nahrávat tak dlouho, jak to umožní kapacita
pamČti (maximálnČ však 10 hodin). Na
LCD displeji se zobrazí délka záznamu.
Záznam zvuku bude pokraþovat i po
uvolnČní tlaþítka spouštČ.
- Chcete-li záznam ukonþit, stisknČte znovu
tlaþítko spouštČ.
- Typ souboru: *.wav
52 _NASTAVENÍ
PěESUN
SH Stop
OK NASTAV
REC
[Režim Hlasový záznam]
1. Stiskem tlaþítka Pauza ( Ø )
pozastavíte záznam.
2. OpČtným stiskem tlaþítka Pauza ( Ø ) záznam obnovíte.
3. Chcete-li záznam ukonþit, stisknČte znovu tlaþítko spouštČ.
Ideální vzdálenost pro záznam zvuku je 40 cm od mikrofonu
fotoaparátu.
Vypnete-li fotoaparát v dobČ, kdy je hlasový záznam pozastaven,
dojde k ukonþení hlasového záznamu.
SH REC
MENU KONEC
[Režim Hlasový záznam]
Záznam (
Nabídka Zvuk
)
V tomto režimu mĤžete nastavit zvukové funkce. Nabídku nastavení
lze použít ve všech režimech fotoaparátu s výjimkou režimu Hlasový
záznam.
Položky oznaþené
odpovídají výchozímu nastavení.
Záznam zvuku
Videoklip mĤžete nahrávat také bez zvuku.
ZÁZNAM
BEZ ZVUKU
VYPNUTO
ZAPNUTO
ZPċT
Režim
Nabídka
HLASITOST
OK NASTAV
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.

( ZVUK )
PÍPNUTÍ
Podnabídka
VYPNUTO
POTICHU
STěEDNċ
HLASITċ
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
Provozní reÏim
fotoaparátu
Strana
Str.54
VYPNUTO
ZVUK AF
ZAPNUTO
VYPNUTO
AUTOPORTRÉT
ZAPNUTO
NASTAVENÍ_ 53
03 NASTAVENÍ
V režimu Videoklip vyberte položku [ZAPNUTO] v nabídce [BEZ ZVUKU]. (Na LCD
displeji se zobrazí ikona) ( Ç ). StisknČte
tlaþítko spouštČ a spusĢte záznam videoklipu
bez zvuku, který bude trvat, až do zaplnČní
dostupné kapacity pamČti.
Zvuk (  )
Pípnutí
MĤžete nastavit hlasitost úvodního zvuku, zvuku spouštČ, pípnutí a
automatického ostĜení.
ZVUK
HLASITOST
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
ZVUK AF
VYPNUTO
POTICHU
STěEDNċ
HLASITċ
AUTOPORTRÉT OK NASTAV
ZPċT
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
ZVUK AF
AUTOPORTRÉT
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
OK NASTAV
ZPċT
Jestliže volbu Zvuk AF zapnete, ozve se namáþknutí spouštČ akustická
signalizace. Budete tak mít pĜehled o stavu þinnosti fotoaparátu.
ZVUK
HLASITOST
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
ZVUK AF
AUTOPORTRÉT
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
- Podnabídka [ZVUK AF]: [VYPNUTO],
[ZAPNUTO]
ZVUK
HLASITOST
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
VYPNUTO
ZVUK AF
AUTOPORTRÉT ZAPNUTO
OK NASTAV
ZPċT
Zvuk závČrky
OK NASTAV
ZPċT
Autoportrét
MĤžete nastavit zvuk závČrky.
Zobrazí se, pokud pĜístroj automaticky detekuje umístČní obliþeje
objektu pĜi poĜizování autoportrétu.
HLASITOST
ZPċT
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
OK NASTAV
- Filmování vlastní osoby lze nastavit pomocí
tlaþítek [VYPNUTO] a [ZAPNUTO].
ZVUK
HLASITOST
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
VYPNUTO
ZVUK AF
AUTOPORTRÉT ZAPNUTO
ZVUK
ÚVODNÍ ZVUK ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
ZVUK AF
AUTOPORTRÉT 54 _NASTAVENÍ
HLASITOST
Zvuk AF
MĤžete nastavit uvítací zvuk, který bude pĜehrán po každém zapnutí
fotoaparátu.
- ZVUK ZÁV.: [VYPNUTO],
[ZVUK 1, 2, 3]
ZVUK
Zvuk pĜi zapnutí
- ÚVODNÍ ZVUK: [VYPNUTO],
[ZVUK 1, 2, 3]
- Podnabídka [PÍPNUTÍ]: [VYPNUTO],
[ZVUK 1, 2, 3]
- Podnabídka [HLASITOST]: [VYPNUTO],
[POTICHU],
[STěEDNċ],
[HLASITċ]
Jestliže tuto volbu zapnete, po zapnutí fotoaparátu budou aktivovány
rĤzné zvuky indikující stisknutí tlaþítek, které vám pomohou získat pĜehled
o stavu þinnosti fotoaparátu.
Hlasitost
ZPċT
OK NASTAV
Nabídka Nastavení
V tomto režimu mĤžete provést základní nastavení. Nabídku nastavení lze
použít ve všech režimech fotoaparátu s výjimkou režimu Hlasový záznam.
Položky oznaþené
odpovídají výchozímu nastavení.
Režim
Podnabídka
Nabídka
Režim
Nabídka
Strana
Strana
Denver, Phoenix
Chicago, Dallas
SVċTOVÝ
Caracas, La Paz
ýAS
Buenos Aires
New York, Miami
Newfoundland
Cape Verde
Language
Str.56
"
(ZOBRAZENÍ)
ÚVODNÍ OBR.
JAS LCD
RR/MM/DD
MM/DD/RR
DD/MM/RR
VYPNUTO
"
London
Rome,Paris,Berlin
(ZOBRAZENÍ)
Athens. Helsinki
Moscow
Teheran
Abu Dhabi
Kabul
Tashkent
Mumbai, New Delhi
Kathmandu
Almaty
Yangon
Bangkok, Jakarta
Beijing, Hong Kong
Seoul, Tokyo
Darwin, Adelaide
DAT&ýAS
SVċTOVÝ
ýAS
NÁHLED
”
-
VYPNUTO
LOGO
UŽ.OBR
-
AUTO
TMAVÝ
NORMÁLNÍ
JASNÝ
VYPNUTO
0,5S
1S
3S
Str.57
Str.57
Str.57
ŠETěIý LCD
VYPNUTO
ZAPNUTO
FORMÁTOVAT
NE
ANO
Str.58
RESETOVAT
NE
ANO
Str.58
Str.59
SOUBOR
Str.56
Str.56
Mid-Atlantic
TISK DATA
(NASTAVENÍ)
VYPÍNÁNÍ
NULOVAT
SÉRIE
VYPNUTO
DATUM
DAT&ýAS
-
VYPNUTO
1MIN
3MIN
5MIN
10MIN
-
Str.57
Str.59
Str.60
Guam, Sydney
Okhotsk
VIDEO VÝSTUP
NTSC
PAL
Str.60
Wellington, Auckland
Samoa, Midway
SVċTLO AF
VYPNUTO
ZAPNUTO
Str.61
Honolulu, Hawaii
Alaska
Ä Nabídky se mohou zmČnit bez pĜedchozího upozornČní.
NASTAVENÍ_ 55
03 NASTAVENÍ
DAT&ýAS
Podnabídka
LA, San Francisco
ZOBRAZENÍ ( " )
Language
Nastavení data, þasu a formátu data
Máte možnost volby jazykové verze hlášení na LCD displeji. I když
vyjmete z fotoaparátu baterii a opČtovnČ ji vložíte, nastavení jazyka
zĤstane zachováno.
Datum a þas, které se budou zobrazovat na uložených snímcích,
mĤžete zmČnit, a to vþetnČ formátu data. Nastavení hodnoty [SvČtový
þas] vám umožĖuje pĜi cestování do zahraniþí nastavit místní datum a
þas na monitoru LCD.
ÚVODNÍ OBR.
JAS LCD
NÁHLED
ŠETěIý LCD
ZPċT
- Typ data: [RR/MM/DD], [MM/DD/RR],
[DD/MM/RR], [VYPNUTO]
ZOBRAZENÍ
Language
DAT&ýAS
ZOBRAZENÍ
Language
DAT&ýAS
ÚVODNÍ OBR.
JAS LCD
NÁHLED
ŠETěIý LCD
OK NASTAV
ZPċT
- Podnabídka JAZYK
: English (angliþtina), Korean (korejština),
French (francouzština), German (nČmþina),
Spanish (španČlština), Italian (italština),
S.Chinese (zjedn. þínština), T.Chinese
(trad. þínština), Russian (ruština), Portuguese (portugalština), Dutch (holandština),
Danish (dánština), Swedish (švédština),
Finnish (finština), Thai (thajština), Bahasa
(Malay/Indonesian)
London
2008/03/01
13:00
RR/MM/DD
OK NASTAV
SvČtový þas
- Dostupná mČsta:
SVċTOVÝ ýAS
Londýn, Cape Verde, Mid-Atlantic, Buenos
Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz,
New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver,
Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, HoLondon
[ GMT ] 2008 /03 / 01 13:00
nolulu, Havaj, Samoa, Midway, Wellington,
OK NASTAV
LETNÍ ýAS
Auckland, Ochotsk, Quam, Sydney, Darwin
Adelaide, Soul, Tokio, Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon,
Almaty, Katmandu, Mumbay, New Delhi, Taškent, Kábul, Abu Dhabi,
Teherán, Moskva, Athény, Helsinky, ěím, PaĜíž, Berlín.
Ä LETNÍ ýAS: Letní þas
56 _NASTAVENÍ
ZOBRAZENÍ ( " )
Úvodní obrázek
Náhled
MĤžete si vybrat, jaký snímek se má LCD displeji zobrazit pĜi každém
zapnutí fotoaparátu.
Pokud povolíte funkci Náhled ještČ pĜed expozicí snímku, mĤžete si
prohlédnout novČ exponovaný snímek na LCD displeji po dobu, kterou
nastavíte ve volbČ [NÁHLED]. Náhled je dostupný pouze pro snímky.
DAT&ýAS
ÚVODNÍ OBR.
JAS LCD
NÁHLED
ŠETěIý LCD
Off
OK NASTAV
ZPċT
- Podnabídky
[VYPNUTO] : Funkci Náhled nelze aktivovat.
[0,5, 1, 3S] : Exponovaný snímek bude
na displeji zobrazen po
nastavenou dobu.
ZOBRAZENÍ
Language
DAT&ýAS
ÚVODNÍ OBR.
JAS LCD
NÁHLED
ŠETěIý LCD
ZOBRAZENÍ
Language
VYPNUTO
0,5S
1S
3S
OK NASTAV
ZPċT
SpoĜiþ LCD displeje
Jestliže zapnete funkci [ŠETěIý LCD] a fotoaparát nebudete urþitou
dobu používat, LCD displej se automaticky vypne.
Pomocí této funkce mĤžete upravit jas LCD displeje.
ZOBRAZENÍ
Language
DAT&ýAS
ÚVODNÍ OBR.
JAS LCD
NÁHLED
ŠETěIý LCD
ZPċT
- Podnabídky: [AUTO],[TMAVÝ],
[NORMÁLNÍ], [JASNÝ]
AUTO
TMAVÝ
NORMÁLNÍ
JASNÝ
OK NASTAV
- Podnabídky
[VYPNUTO] : LCD displej fotoaparátu se
automaticky nevypne.
[ZAPNUTO] : Jestliže fotoaparát nebudete
po urþenou dobu používat
(pĜibližnČ 30 s), pĜístroj
se automaticky pĜepne do
úsporného režimu (indikátor
stavu fotoaparátu bliká).
ZOBRAZENÍ
Language
DAT&ýAS
ÚVODNÍ OBR.
JAS LCD
NÁHLED
ŠETěIý LCD
ZPċT
Jas LCD displeje
VYPNUTO
ZAPNUTO
OK NASTAV
NASTAVENÍ_ 57
03 NASTAVENÍ
- Podnabídky: [VYPNUTO], [LOGO],
[UŽ.OBR]
- Jako úvodní obrázek použijte uložený
snímek, který vyberte v režimu pĜehrávání z
nabídky [ZMċNIT VELIKOST] pomocí volby
[ÚVODNÍ OBR.].
- Úvodní snímek nebude vymazán funkcí
[VYMAZAT] ani [FORMÁTOVAT].
- Uživatelské snímky lze vymazat pomocí
nabídky [RESETOVAT].
NASTAVENÍ ( ” )
Formátování pamČti
Inicializace
Tato funkce se používá k formátování pamČti. Jestliže spustíte funkci
[Formátovat], veškeré soubory snímkĤ, videoklipĤ, multimédií a dokonce i chránČné snímky budou odstranČny. UjistČte se proto, že jste si
pĜed spuštČním formátování pamČti uložili všechny dĤležité soubory do
poþítaþe.
Tato funkce obnoví výchozí hodnoty všech nastavení fotoaparátu.
ZmČnČny nebudou pouze hodnoty v nabídkách DATUM / ýAS, JAZYK
a VIDEO VÝSTUP.
NASTAVENÍ
ZPċT
FORMÁTOVAT
RESETOVAT
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
VIDEO VÝSTUP
NE
ANO
OK NASTAV
Funkci [FORMÁTOVAT] je tĜeba spustit pĜi následujících stavech
pamČĢových karet.
- Nová nebo nezformátovaná pamČĢová karta.
- PamČĢová karta se souborem, který tento fotoaparát nedokáže rozpoznat, nebo pamČĢová karta vyjmutá z jiného digitálního fotoaparátu.
- Formátování pamČĢové karty provećte vždy v tomto fotoaparátu.
Pokud vložíte kartu, která byla zformátována jinými fotoaparáty,
þteþkami karet nebo poþítaþem, zobrazí se chybové hlášení
[CHYBA KARTY!].
58 _NASTAVENÍ
NASTAVENÍ
FORMÁTOVAT
RESETOVAT
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
- Podnabídky
[NE] : PamČĢ nebude zformátována.
[ANO] : Zobrazí se okno pro potvrzení
výbČru. StisknČte volbu [Ano].
Zobrazí se hlášení [Zpracování!] a
pamČĢ bude zformátována. Jestliže
spustíte FORMÁTOVÁNÍ v režimu
pĜehrávání, zobrazí se hlášení
[NENÍ SNÍMEK!].
- Podnabídky
[NE] : Výchozí hodnoty nastavení nebudou obnoveny.
[ANO] : Zobrazí se okno pro potvrzení
výbČru. Vyberte možnost [ANO] a
veškerá nastavení budou vrácena
na výchozí hodnoty.
NE
ANO
VIDEO VÝSTUP ZPċT
OK NASTAV
NASTAVENÍ ( ” )
Název souboru
Tisk data poĜízení snímku
Tato funkce umožĖuje uživateli nastavit formát pojmenovávání souborĤ.
Tato funkce umožĖuje do fotografie zahrnout datum a þas poĜízení
snímku.
- Podnabídky
NASTAVENÍ
FORMÁTOVAT
RESETOVAT
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
VIDEO VÝSTUP
ZPċT
[VYPNUTO] : Na snímku nebude vytisknuto
datum a þas jeho poĜízení.
[DATUM]
: Na snímku bude uvedeno
pouze datum jeho poĜízení.
[DAT&ýAS] : Soubor snímku bude
oznaþen datem a þasem jeho
poĜízení.
VYPNUTO
DATUM
DAT&ýAS
OK NASTAV
Ä Datum a þas se na snímcích objevují vpravo dole.
Ä Funkce vložení data poĜízení snímku je k dispozici pouze pro snímky.
Ä V závislosti na výrobci tiskárny a na režimu tisku nemusí být datum
na snímku vytisknuto správnČ.
NASTAVENÍ_ 59
03 NASTAVENÍ
[NULOVAT] : PĜi použití funkce nulování bude
þíslování názvĤ souborĤ po op- NASTAVENÍ
eracích formátování, vymazání FORMÁTOVAT RESETOVAT
všech snímkĤ nebo použití nové SOUBOR
NULOVAT
SÉRIE
TISK DATA
pamČĢové karty zaþínat vždy
VYPÍNÁNÍ
VIDEO VÝSTUP znovu od 0001.
OK NASTAV
ZPċT
[SÉRIE]
: ýíslování nových souborĤ
pokraþuje stále dál i po použití nové pamČĢové karty,
formátování nebo vymazání všech snímkĤ.
- Název prvního uloženého adresáĜe je 100SSCAM a první název
souboru je SDC10001.
- Názvy souborĤ jsou pĜiĜazovány postupnČ od SDC10001
SDC10002
~
SDC19999
- ýíslo adresáĜe je pĜiĜazováno postupnČ od 100 do 999 následovnČ:
100SSCAM
101SSCAM
~
999SSCAM.
- Maximální poþet souborĤ ve složce je 9999.
- Soubory ukládané na pamČĢovou kartu odpovídají standardu DCF
(Design rule for Camera File systems). ZmČníte-li formát názvu
snímkĤ, snímky pravdČpodobnČ nebude možné pĜehrát.
NASTAVENÍ ( ” )
Automatické vypnutí
Volba typu videovýstupu
Tato funkce vypíná fotoaparát po uplynutí nastavené doby a pomáhá
tak šetĜit baterii.
Výstupní signál pro pĜipojení fotoaparátu k TV pĜijímaþi nebo monitoru
mĤže být typu NTSC nebo PAL.
Volba závisí na druhu zaĜízení (monitor, TV apod.), ke kterému bude
fotoaparát pĜipojen. Režim PAL podporuje pouze formát BDGHI.
- Podnabídky
[VYPNUTO]
NASTAVENÍ
VYPÍNÁNÍ
VIDEO VÝSTUP ZPċT
VYPNUTO
1MIN
3MIN
5MIN
10MIN
OK NASTAV
- Nastavená hodnota automatického vypnutí bude zachována i po
výmČnČ baterie.
- NezapomeĖte, že funkce automatického vypínání nefunguje
v pĜípadČ, že je fotoaparát nastaven do režimu PC / Tiskárna, prezentace, pĜehrávání zvuku a pĜehrávání videoklipu.
PĜipojení k externímu monitoru
Je-li fotoaparát pĜipojen k externímu monitoru, snímky a nabídky zobrazované na
LCD displeji budou viditelné na externím
monitoru i na displeji fotoaparátu.
NASTAVENÍ
FORMÁTOVAT
RESETOVAT
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
VIDEO VÝSTUP
FORMÁTOVAT
RESETOVAT
SOUBOR
TISK DATA
: Funkce vypínání není
aktivní.
[1, 3, 5, 10MIN.] : Není-li fotoaparát
používán, automaticky
se vypne po uplynutí
nastaveného þasového
intervalu.
Žlutý – video
Bílý - zvuk
60 _NASTAVENÍ
ZPċT
NTSC
PAL
OK NASTAV
NASTAVENÍ ( ” )
Pomocné svČtlo automatického ostĜení
Pomocné svČtlo automatického ostĜení mĤžete zapnout nebo vypnout.
NASTAVENÍ
RESETOVAT
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
VIDEO VÝSTUP
SVċTLO AF
- Podnabídky
[VYPNUTO] : Indikátor automatického
ostĜení (AF) se v pĜípadČ
nedostateþného osvČtlení
nerozsvítí.
[ZAPNUTO] : Indikátor automatického
ostĜení (AF) se v pĜípadČ
nedostateþného osvČtlení
rozsvítí.
ZPċT
VYPNUTO
ZAPNUTO
OK NASTAV
NASTAVENÍ_ 61
03 NASTAVENÍ
- NTSC : USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Mexiko.
- PAL : Austrálie, Rakousko, Belgie, ýína, Dánsko, Finsko, NČmecko,
Velká Británie, Nizozemí, Itálie, Kuvajt, Malajsie, Nový Zéland,
Singapur, ŠpanČlsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Norsko.
- Používáte-li jako externí monitor televizní pĜijímaþ, musíte na nČm
zvolit externí nebo AV kanál.
- Na externím monitoru se objeví digitální šum, který však není známkou
závady.
- Pokud se snímek nenachází uprostĜed obrazovky, použijte ovládací
prvky televizoru pro vystĜedČní.
- Je-li fotoaparát pĜipojen k externímu monitoru, nČkteré þásti snímku se
nemusí zobrazit.
- Je-li je fotoaparát pĜipojen k externímu monitoru, bude nabídka viditelná
na externím monitoru a funkce nabídky budou totožné s funkcemi
popsanými pro LCD displej.
- PĜipojíte-li kabel AV v režimu záznamu, režim fotoaparátu se
automaticky zmČní na režim pĜehrávání a zobrazí se snímek.
SpuštČní režimu pĜehrávání
ZapnČte fotoaparát a stisknutím tlaþítka pĜehrávání ( Î ) vyberte režim
PĜehrávání. Fotoaparát je pĜipraven k pĜehrávání snímkĤ uložených v
pamČti.
Pokud je do fotoaparátu vložena pamČĢová karta, všechny funkce
fotoaparátu se vztahují pouze k pamČĢové kartČ.
Není-li pamČĢová karta ve fotoaparátu vložena, všechny funkce
fotoaparátu se vztahují pouze k vnitĜní pamČti.
PĜehrávání snímkĤ
1. Stisknutím tlaþítka režimu PĜehrávání
( Î ) vyberte režim PĜehrávání.
2. Na LCD displeji se zobrazí poslední
uložený snímek.
3. Stisknutím tlaþítka Vlevo/Vpravo
vyberte snímek, který chcete zobrazit.
Ä Pro rychlejší zobrazování snímkĤ
stisknČte a pĜidržte tlaþítko Vlevo nebo
Vpravo.
62 _PěEHRÁVÁNÍ
PĜehrávání videoklipu
1. Tlaþítkem Vlevo/Vpravo vyberte videoklip,
který chcete pĜehrát.
2. Stiskem tlaþítka PĜehrávání a Pauza
( Ø ) spustíte pĜehrávání souboru
videoklipu.
PěEHRÁT E ZACHYTIT
- Chcete-li pozastavit pĜehrávání videoklipu,
znovu stisknČte tlaþítko PĜehrávání a
Pauza ( Ø ).
- OpČtovným stiskem tlaþítka PĜehrávání a
Pauza ( Ø ) se pĜehrávání videoklipu
znovu spustí.
- Chcete-li pĜehrávaný videoklip posunout
zpČt, stisknČte tlaþítko Vlevo. Chceteli videoklip posunout vpĜed, stisknČte
tlaþítko Vpravo.
- Chcete-li zastavit pĜehrávání videoklipu, stisknČte tlaþítko
PĜehrávání a Pauza ( Ø ) a poté tlaþítko Vlevo nebo Vpravo.
SpuštČní režimu pĜehrávání
Funkce zachycení snímku z videoklipu
StĜih videoklipu ve fotoaparátu
Z videoklipĤ mĤžete exportovat fotografie.
BČhem pĜehrávání videoklipu je možné vyjmout zvolenou þást klipu. Jeli délka videoklipu kratší než 10 sekund, nelze jej stĜíhat.
Ä Zachycená fotografie má stejnou velikost
jako pĤvodní videoklip (800x592, 720x480,
640x480, 320x240).
Ä Stisknete-li na zaþátku videoklipu tlaþítko E,
bude jako samostatný snímek uloženo první
okénko videoklipu.
PěEHRÁT
E ZACHYTIT
[Pozastaveno]
[ StisknČte tlaþítko E ]
1. StisknČte tlaþítko PĜehrát/Pauza ( Ø )
v místČ videoklipu, které pĜedstavuje
poþátek vyjmuté þásti.
2. StisknČte tlaþítko T.
3. StisknČte tlaþítko PĜehrát/Pauza ( Ø )
a vyjmutá þást se zobrazí na stavové
lištČ.
4. V místČ, kde má být vyjmutí þásti videoklipu ukonþeno, stisknČte ještČ jednou
tlaþítko PĜehrát/Pauza ( Ø ).
5. Po stisknutí tlaþítka T se zobrazí okno pro
potvrzení provedené þinnosti.
6. Pomocí tlaþítek Nahoru/DolĤ vyberte
požadovanou podnabídku a stisknČte
tlaþítko OK.
[NE] : StĜih videoklipu bude zrušen.
[ANO] : Vyjmutá þást videoklipu bude
uložena pod novým názvem
souboru.
T OěEZ
E
ZACHYTIT
T OěEZ
OěÍZNOUT?
NE
ANO
OK
POTVRDIT
Nestanovíte-li místo ukonþení videoklipu, okno s potvrzením
vyjmutí þásti videoklipu se zobrazí až v místČ posledního snímku
videoklipu.
PěEHRÁVÁNÍ_ 63
04 PěEHRÁVÁNÍ
Zachycení fotografie z videoklipu
1. PĜi pĜehrávání videoklipu stisknČte tlaþítko
PĜehrávání / Pauza. Potom stisknČte
tlaþítko E.
2. ZábČr v místČ pozastavení videoklipu je
uložen jako samostatná fotografie s novým
názvem souboru.
SpuštČní režimu pĜehrávání
PĜehrávání nahraného zvukového záznamu
1. Tlaþítkem Vlevo / Vpravo vyberte zvukový
záznam, který chcete pĜehrát.
2. Stiskem tlaþítka PĜehrávání a Pauza ( Ø )
spustíte pĜehrávání souboru zvukového
záznamu.
- Chcete-li pozastavit pĜehrávání zvukového
PěEHRÁT
souboru, znovu stisknČte tlaþítko PĜehrávání a
Pauza ( Ø ).
- Pozastavené pĜehrávání zvukového souboru obnovíte opČtovným stiskem
tlaþítka PĜehrávání a Pauza ( Ø ).
- Chcete-li pĜehrávaný zvukový soubor posunout zpČt, stisknČte tlaþítko Vlevo.
Chcete-li zvukový soubor posunout vpĜed, stisknČte tlaþítko Vpravo.
- Chcete-li zastavit pĜehrávání hlasové poznámky, stisknČte tlaþítko PĜehrávání
a Pauza ( Ø ) a poté stisknČte tlaþítko Menu/OK.
PĜehrávání nahrané hlasové poznámky
1. Vyberte snímek, který je doplnČn hlasovou
poznámkou.
2. Stiskem tlaþítka PĜehrávání a Pauza
( Ø ) spustíte pĜehrávání souboru
hlasové poznámky.
- Chcete-li pozastavit pĜehrávání hlasové
poznámky, znovu stisknČte tlaþítko
PĜehrávání a Pauza ( Ø ).
- PĜehrávání hlasové poznámky obnovíte
stiskem tlaþítka PĜehrávání a Pauza
( Ø ).
- Jestliže chcete pĜehrávání hlasové
poznámky zastavit, stisknČte tlaþítko
PĜehrát/Pauza ( Ø ) a poté tlaþítko
MENU/OK.
PAUZA
OK Stop
64 _PěEHRÁVÁNÍ
PěEHRÁT
Indikátor na LCD displeji
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Na LCD displeji jsou uvedeny informace o zobrazeném snímku.
V režimu PĜehrávání mĤžete použít tlaþítka na fotoaparátu k snadnému
nastavení funkcí režimu PĜehrávání.
04 PěEHRÁVÁNÍ
Tlaþítko režimu PĜehrávání
Pokud jste fotoaparát zapnuli, mĤžete režim
PĜehrávání aktivovat stiskem tlaþítka režimu
PěEHRÁVÁNÍ a opČtovným stiskem tohoto
tlaþítka mĤžete fotoaparát pĜepnout do režimu
Záznam.
ý.
1
2
3
4
Popis
Tlaþítko Režim pĜehrání
Název složky a souboru
Indikátor pamČĢové karty
Baterie
5
6
7
8
9
10
11
ISO
Hodnota clony
Rychlost závìrky
Blesk
Velikost snímku
Datum záznamu
DPOF
12
13
CHRÁNIT
Hlasová poznámka
Ikony
Î
100-0010
Ö/×
50 ~ 3200
F3.5 ~ F8.0
16 ~ 1/2,000
ON / OFF
3264x2448 ~ 320x240
2008/03/01
Ñ
Ð
Ï
Stránka
Str.62
Str.59
Str.14
Stisknutím tlaþítka režimu PĜehrávání v režimech PMP, MP3 a Prohlížeþ
textu zobrazíte seznam pĜehrávání pro pĜíslušný režim.
Str.38
Str.40
Str.40
Str.31
Str.36
Str.56
Str.86
Str.85
Str.51
PěEHRÁVÁNÍ_ 65
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Tlaþítko Náhled ( º ) / ZvČtšení ( í )
Máte možnost najednou zobrazit nČkolik snímkĤ, zvČtšit vybraný
snímek a oĜíznout a uložit zvolenou oblast snímku.
V režimech MP3, PMP, Text Viewer (Prohlížeþ textu), Video, pĜi
prezentaci a pĜehrávání záznamu zvuku mĤžete ovládat hlasitost
multimediálních souborĤ.
Zobrazení náhledu
1. Ve stavu, kdy je na celém displeji zobrazen
jeden snímek, stisknČte tlaþítko náhledu.
2. Zobrazí se náhledy snímkĤ a snímek, z
kterého byl náhled spuštČn, bude oznaþený.
3. Požadovaný snímek vyberte pomocí tlaþítka s
5 funkcemi.
4. Chcete-li si prohlédnout snímek samostatnČ, stisknČte tlaþítko pro
zvČtšení.
ZvČtšení snímku
1. Vyberte snímek, který chcete zvČtšit, a
stisknČte tlaþítko zvČtšení.
2. Jednotlivé þásti snímku je možné prohlížet
pomocí tlaþítka s 5 funkcemi.
3. Po stisknutí tlaþítka náhledu se snímek zobrazí v pĤvodní velikosti, pĜes celý displej.
- Že je zobrazený snímek zvČtšený,
poznáte podle toho, že v levém horním
rohu LCD displeje svítí indikátor zvČtšení
snímku. (Pokud není snímek zvČtšený,
indikátor se nezobrazuje.) Z indikátoru
lze rovnČž vyþíst, která þást zvČtšeného
obrázku je v zorném poli.
OK OěEZ
- Videoklipy a soubory WAV není možné zvČtšit.
Stisknutí tlaþítka
Náhled ( º )
- Je-li obrázek zvČtšený, mĤže dojít ke ztrátČ kvality zobrazení.
Stisknutí tlaþítka
ZvČtšení ( í )
ZvýraznČný snímek
[ZvýraznČný snímek]
66 _PěEHRÁVÁNÍ
[Režim zobrazení miniaturního
náhledu]
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Tlaþítko Info( î ) / Nahoru
Maximální mČĜítko zvČtšení vzhledem k velikosti snímku
Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, tlaþítko NAHORU slouží jako
smČrové tlaþítko.
Pokud na LCD displeji není zobrazena nabídka, stisknutím tlaþítka Info
zobrazíte informace o snímku, který právČ vidíte na LCD displeji.
Ÿ
¬
­
✩
✨
✧
Maximální
pomČr
zvČtšení
X10,2
X8,5
X8,0
X8,1
X6,4
X3,2
Tlaþítko Info ( î )
VýĜez: MĤžete vyĜíznout þást snímku a uložit ji samostatnČ.
1. Vyberte snímek, který chcete zvČtšit, a
stisknČte tlaþítko zvČtšení.
StisknČte tlaþítko Menu/OK a zobrazí se
OěÍZNOUT?
zpráva.
NE
ANO
2. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte
požadovanou podnabídku a stisknČte
OK POTVRDIT
tlaþítko OK.
- [NE] : Nabídka oĜíznutí snímku zmizí.
- [ANO] : OĜíznutý snímek bude uložen jako nový soubor a zobrazí
se na LCD displeji.
04 PěEHRÁVÁNÍ
Velikost
snímku
Tlaþítko Info ( î )
Tlaþítko Info ( î )
Ä V pĜípadČ nedostatku pamČti pro uložení oĜíznutého snímku není
možné snímek oĜíznout.
PěEHRÁVÁNÍ_ 67
Tlaþítko PĜehrávání a Pauza ( Ø ) / DolĤ
V režimu pĜehrávání funguje tlaþítko PĜehrávání a Pauza / DolĤ takto:
- Je-li zobrazena nabídka
Stiskem tlaþítka DOLģ pĜejdete z hlavní nabídky do podnabídky
nebo posunete dolĤ kurzor v podnabídce.
- PĜi pĜehrávání fotografie s hlasovou poznámkou, zvukového
souboru nebo videoklipu
·V režimu Stop
: PĜehraje fotografii s hlasovou poznámkou,
zvukový soubor nebo videoklip.
·BČhem pĜehrávání : DoþasnČ pozastaví pĜehrávání.
V režimu Pauza
: Obnoví pĜehrávání.
PěEHRÁT
[ Hlasový záznam je
zastaven ]
68 _PěEHRÁVÁNÍ
PAUZA
[PĜehrávání Hlasového
záznamu]
PěEHRÁT
OK Stop
[ Pozastavení Hlasového
záznamu ]
Tlaþítko Vlevo / Vpravo / Menu / OK
Tlaþítka Vlevo / Vpravo / Menu / OK aktivují následující funkce:
- Tlaþítko VLEVO
: Je-li zobrazena nabídka, tlaþítko VLEVO slouží
jako smČrové tlaþítko. Pokud není nabídka zobrazena, stiskem tlaþítka VLEVO vyberete pĜedchozí
snímek.
- Tlaþítko VPRAVO : Je-li zobrazena nabídka, tlaþítko VPRAVO slouží
jako smČrové tlaþítko. Pokud není nabídka zobrazena, stiskem tlaþítka VPRAVO vyberete další
snímek.
- Tlaþítko MENU : Stisknutím tlaþítka MENU zobrazíte na LCD
displeji nabídku PĜehrávání. Po dalším stisknutí
tlaþítka se na LCD displeji objeví pĤvodní zobrazení.
- Tlaþítko OK
: Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, tlaþítko
OK lze použít pro potvrzení údajĤ zmČnČných
pomocí tlaþítka s 5 funkcemi.
Tlaþítko Tiskárna ( » )
Tlaþítko Vymazat ( Õ )
Pokud pĜipojíte fotoaparát k tiskárnČ s rozhraním PictBridge, mĤžete
tisknout snímky stisknutím tlaþítka Tiskárna.
Tímto tlaþítkem mĤžete vymazat snímky uložené na pamČĢové kartČ.
OK
VYMAZAT?
MENU
T
VYBRAT
VYMAZAT?
NE
NE
ANO
ANO
OK
04 PěEHRÁVÁNÍ
TISK
1. Pomocí tlaþítek VLEVO / VPRAVO vyberte snímek, který chcete
vymazat, a stisknČte tlaþítko VYMAZAT ( Õ ).
POTVRDIT
[Jediný snímek]
2. Snímky, které chcete vymazat, oznaþte
stisknutím tlaþítka T.
- Tlaþítko Vlevo/Vpravo : VýbČr snímkĤ
- Tlaþítko T : Oznaþení pro vymazání
- Tlaþítko OK : Vybrané snímky budou
vymazány.
OK
POTVRDIT
[Náhled snímku]
PěEDCHOZÍ
T
VYBRAT
DALŠÍ
OK
VYMAZAT
3. Pomocí tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte požadovanou hodnotu v
podnabídce a stisknČte tlaþítko OK.
- Jestliže zvolíte [NE] : Operace mazání bude zrušena.
- Jestliže zvolíte [ANO] : Vybrané snímky budou vymazány.
PěEHRÁVÁNÍ_ 69
Tlaþítko E (Efekt): ZmČna velikosti
ZmČní rozlišení (velikost) exponovaných snímkĤ. Vyberte snímek ([ÚV.
OBR.]), který chcete uložit jako snímek zobrazovaný pĜi zapnutí.
1. StisknČte tlaþítko režimu pĜehrávání a
poté tlaþítko E.
2. StisknČte tlaþítko VLEVO / VPRAVO a
vyberte záložku nabídky [ZMċNIT VELIKOST] ( ).
3. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte
požadovanou podnabídku a stisknČte
tlaþítko OK.
ZMċNIT VELIKOST
PěESUN
KONEC
E
Možnosti zmČny velikosti snímku
( o : Volitelné)
Ÿ
✩
✨
✧
✩
✨
✧
ð
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
¬
“
’
‘
o
o
o
{
­
70 _PěEHRÁVÁNÍ
o
o
- Velký snímek je možné zmenšit, nikoli však naopak.
- ZmČnit velikost je možné pouze u snímkĤ ve formátu JPEG. U
souborĤ s videoklipy (AVI) a zvukovými záznamy (WAV) nelze velikost
zmČnit.
- Rozlišení mĤžete zmČnit pouze u tČch souborĤ, které jsou komprimovány ve formátu JPEG 4:2:2.
- Snímek se zmČnČnou velikostí bude uložen pod novým názvem.
Snímek zobrazovaný pĜi spuštČní ([ÚV.OBR.]) není uložen na
pamČĢové kartČ, ale ve vnitĜní pamČti.
- Uložíte-li nový vlastní snímek, bude vymazán starší ze dvou dĜíve
uložených vlastních snímkĤ.
- Není-li pro uložení snímku se zmČnČnou velikostí dostatek pamČti, na
LCD displeji se objeví zpráva [PAMċġ PLNÁ!] a snímek s upravenou
velikostí nebude možné uložit.
Tlaþítko E (Efekt): Barva
Uložené snímky mĤžete otáþet pod rĤznými úhly.
Pomocí tohoto tlaþítka mĤžete pĜidat k fotografiím barevné efekty.
1. StisknČte tlaþítko režimu pĜehrávání a poté
tlaþítko E.
2. StisknČte tlaþítko VLEVO / VPRAVO a
vyberte záložku nabídky [OTOýIT] ( ).
3. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte
požadovanou podnabídku a stisknČte
tlaþítko OK.
1. StisknČte tlaþítko režimu pĜehrávání a poté tlaþítko E.
2. Stiskem tlaþítka Vlevo / Vpravo vyberte
záložku nabídky (
).
BARVA
OTOýIT
PěESUN
E
KONEC
VPRAVO 90°
VLEVO 90°
E
ZPċT
OK NASTAV
[ ô : VPRAVO 90 ˚]
: otoþení snímku po smČru
hodinových ruþiþek
E
ZPċT
OK NASTAV
[ ó : VLEVO 90˚]
: Otoþení snímku proti
smČru hodinových ruþiþek
E
ZPċT
[ õ : 180˚]
: Otoþení snímku o 180
stupĖĤ
Û
Ü
Þ
HORIZONTÁLNċ
VERTIKÁLNċ
ß
Ý
OK NASTAV
E
ZPċT
[ ö : HORIZONTÁLNċ]
: PĜeklopení obrazu podél
vodorovné osy.
OK NASTAV
E
E
KONEC
3. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte požadovanou podnabídku a
stisknČte tlaþítko OK.
180°
Ikona
OK NASTAV
PěESUN
Pokud zobrazíte otoþený snímek na LCD displeji, mĤže se na pravé
a levé stranČ snímku objevit prázdné místo.
Vyfotografované snímky budou uloženy v sépiovém
tónu (odstín žlutohnČdé barvy).
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu þervené
barvy.
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu zelené
barvy.
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu modré
barvy.
Snímek bude uložen jako negativ.
ZPċT
[ ❶ : VERTIKÁLNċ]
: PĜeklopení obrazu podél
svislé osy.
Popis
Vyfotografované snímky budou uloženy v þernobílé verzi.
§
Vyfotografované snímky budou uloženy v barvách RGB.
4. ZmČnČný snímek bude uložen pod novým názvem souboru.
PěEHRÁVÁNÍ_ 71
04 PěEHRÁVÁNÍ
Tlaþítko E (Efekt): Otáþení snímku
Tlaþítko E (Efekt): Úprava snímku
Tlaþítko E (Efekt): Barva
1. StisknČte tlaþítko režimu PĜehrávání a stisknČte tlaþítko E.
2. Vyberte záložku nabídky ( + ) pomocí tlaþítka Vlevo/Vpravo.
Vlastní barva
MĤžete zmČnit sytost barev na snímku þervené (R), zelené (G) a modré (B).
VLASTNÍ BAR.
ACB
PěESUN
- Tlaþítko OK : Volba nebo nastavení vlastní
barvy
- Tlaþítko Nahoru / DolĤ : slouží k volbČ barev
R, G ,B.
- Tlaþítko Vlevo/Vpravo : MČní hodnoty.
OK
NASTAV
1. Pomocí (
) tlaþítek Nahoru/DolĤ vyberte položku [Poþítaþ] a stisknČte tlaþítko
OK.
2. Zobrazí se zpráva [ZPRACOVÁNÍ!] a
snímek bude uložen pod novým názvem.
VLASTNÍ BAR.
PěESUN
MĤžete automaticky upravit jas oblasti s velkým expoziþním rozmezím
poĜízeného snímku.
OK
NASTAV
ACB
OK NASTAV
E
ZPċT
OdstranČní efektu þervených oþí
Z vyfotografovaného snímku mĤžete odstranit efekt þervených oþí.
1. Pomocí ( ) tlaþítek Nahoru/DolĤ vyberte
položku [Poþítaþ] a stisknČte tlaþítko OK.
2. Zobrazí se zpráva [ZPRACOVÁNÍ!] a
snímek bude uložen pod novým názvem.
REDUKCE ýERVEN. OýÍ
OK NASTAV
72 _PěEHRÁVÁNÍ
E
ZPċT
Tlaþítko E (Efekt): Úprava snímku
Nastavení úrovnČ jasu
Nastavení úrovnČ sytosti
MĤžete zmČnit jas snímku.
MĤžete zmČnit sytost snímku.
JAS
PěESUN OK NASTAV
) pomocí tlaþítek Nahoru/
1. Vyberte (
DolĤ a zobrazí se posuvník pro nastavení
sytosti.
2. ZmČĖte sytost pomocí tlaþítek Vlevo/
Vpravo.
3. StisknČte tlaþítko OK a snímek bude
uložen pod novým názvem.
SYTOST
PěESUN
OK
NASTAV
Nastavení úrovnČ kontrastu
Efekt pĜidání šumu
MĤžete zmČnit kontrast snímku.
Do snímku mĤžete pĜidat šum, aby budil dojem klasické fotografie.
1. Vyberte ( % ) pomocí tlaþítek Nahoru/DolĤ
a zobrazí se posuvník pro nastavení kontrastu.
2. ZmČĖte kontrast pomocí tlaþítek Vlevo/
Vpravo.
3. StisknČte tlaþítko OK a snímek bude
uložen pod novým názvem.
KONTRAST
PěESUN OK NASTAV
1. Pomocí (
) tlaþítek Nahoru/DolĤ vyberte položku [Poþítaþ] a stisknČte tlaþítko
OK.
2. Zobrazí se zpráva [ZPRACOVÁNÍ!] a
snímek bude uložen pod novým názvem.
PěIDAT ŠUM
OK
NASTAV
E
ZPċT
PěEHRÁVÁNÍ_ 73
04 PěEHRÁVÁNÍ
1. Vyberte ( z ) pomocí tlaþítka Nahoru/
DolĤ a zobrazí se posuvník pro nastavení
jasu.
2. ZmČĖte jas pomocí tlaþítek Vlevo/Vpravo.
3. StisknČte tlaþítko OK a snímek bude
uložen pod novým názvem.
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Kresba
Do snímkĤ mĤžete doplnit textové rámeþky, aby mČly vzhled komiksu..
Vyberte požadovanou
polohu pomocí tlaþítek
Nahoru/DolĤ/Vlevo/Vpravo a stisknČte tlaþítko OK.
KRESBA
FUN
Pomocí tlaþítka Vlevo/Vpravo
vyberte požadovaný rámeþek
a stisknČte tlaþítko OK.
Vyberte ikonu kresby ( ¯ )
PěESUN
EE
RÁM
KONEC
E NASTAV
OK
UmístČte textový rámeþek
pomocí tlaþítka Vlevo/Vpravo.
Stisknutím tlaþítka OK snímek
uložíte. Dalším stisknutím
tlaþítka OK otevĜete nový
snímek, který chcete uložit.
OK VYBRAT
EE
ZPċT
PěESUN OK
E NASTAV
OK HLEDAT
E
Fn
VYMAZAT
E NASTAV
PěESUN OK
Vyberte snímek pomocí tlaþítek Nahoru/DolĤ/Vlevo/Vpravo
a stisknČte tlaþítko OK. Stejným postupem vyberte tĜetí
snímek.
StisknČte tlaþítko OK a soubor bude
uložen pod novým názvem.
Stejným zpĤsobem vyberte polohu
snímku a textového rámeþku.
PěESUN OK
E NASTAV
74 _PěEHRÁVÁNÍ
OK ULOŽIT
E
Fn
VYMAZAT
Tlaþítko E (Efekt): FUN
PĜed tím, než kresbu uložíte, mĤžete vybraný snímek zmČnit.
VýmČna þásti složené fotografie pĜed vyfotografováním posledního
snímku
1. Snímky lze vymazat v daném poĜadí pomocí tlaþítka Fn.
PĜednastavené rámeþky ostĜení
Pomocí tohoto efektu mĤžete izolovat objekt od okolní scény. Objekt
bude zaostĜený, zatímco jeho okolí bude rozostĜené.
FUN
Stisknutí tlaþítka
Fn
OK ULOŽIT
E
Fn
VYMAZAT
PěEPÁLENÁ BÍLÁ
Vyberte položku
PěEPÁLENÁ
BÍLÁ (
).
PěESUN
OK HLEDAT
E
Fn
EE
KONEC
E NASTAV
ROZSAH OK
VYMAZAT
3. Po výbČru požadovaných snímkĤ stisknČte tlaþítko OK a snímek bude
uložen pod novým názvem.
Pomocí tlaþítka Vlevo/Vpravo vyberte požadovaný rámeþek a stisknČte
tlaþítko OK.
PěEPÁLENÁ BÍLÁ
PěEPÁLENÁ BÍLÁ
PěEPÁLENÁ BÍLÁ
PěEPÁLENÁ BÍLÁ
E NASTAV
ROZSAH OK
E NASTAV
ROZSAH OK
E NASTAV
ROZSAH OK
E NASTAV
ROZSAH OK
[Rozsah 1]
[Rozsah 2]
[Rozsah 3]
[Rozsah 4]
PěEHRÁVÁNÍ_ 75
04 PěEHRÁVÁNÍ
2. StisknČte tlaþítko OK a mĤžete vybrat snímky.
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Složený snímek
PĜemístČní a zmČna rámeþku ostĜení
Po zvolení nabídky Rozsah mĤžete zmČnit rámeþek ostĜení.
1. Vyberte rámeþek ostĜení pomocí tlaþítka Vlevo/Vpravo a stisknČte
tlaþítko OK.
2. PĜesuĖte umístČní rámeþku pomocí tlaþítek nahoru/DolĤ/Vlevo/
Vpravo.
3. StisknČte tlaþítko OK a soubor bude uložen pod novým názvem
PěEPÁLENÁ BÍLÁ
Do jedné fotografie mĤžete zakomponovat 2 – 4 rĤzné zábČry.
SLOŽENÍ
FUN
Vyberte volbu
)
SLOŽENÍ (
PěESUN
EE KONEC
E NASTAV
ROZSAH OK
PěESUN OK
E ULOŽIT
[Rámeþek je aktivní]
E NASTAV
OK
StisknČte tlaþítko OK.
(MĤžete zvolit 2-4 složené snímky.)
Pomocí tlaþítek
Nahoru/DolĤ/
Vlevo/ Vpravo
PěESUN OK
E NASTAV
Jestliže stisknete tlaþítko SpouštČ a tlaþítko režimu PĜehrávání,
Stisknutí tlaþítka
OK:
bude aktivován režim záznamu.
Složený snímek bude uložen ve velikosti odpovídající nejmenšímu
pĤvodnímu snímku.
PěESUN OK
E ULOŽIT
[Po zmČnČ pozice rámeþku]
76 _PěEHRÁVÁNÍ
SLOŽENÍ
Stisknutí tlaþítka
OK:
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Ä VýbČr 2 fotografií pro složený snímek
PĜed výbČrem posledního složeného snímku mĤžete zmČnit þásti
složeného snímku.
PěESUN OK
E NASTAV
PěESUN OK
E NASTAV
[ZmČna umístČní]
Stisknutí
tlaþítka OK:
Stisknutí tlaþítka
Fn.
OK HLEDAT
Stisknutí
tlaþítka OK:
E VYMAZAT
Fn
OK HLEDAT
E VYMAZAT
Fn
3. StisknČte tlaþítko OK a snímek mĤžete vybrat znovu.
OK VYBRAT
EE ZPċT
OK HLEDAT
E VYMAZAT
Fn
[Volba druhého snímku]
Pomocí tlaþítka s 5 funkcemi vyberte
snímek a stisknČte tlaþítko OK.
ZmČĖte umístČní druhého snímku pomocí
tlaþítek Nahoru/DolĤ/Vlevo/Vpravo a pomocí
tlaþítka OK snímek uložte.
PěESUN OK
E NASTAV
PěEHRÁVÁNÍ_ 77
04 PěEHRÁVÁNÍ
1. V režimu úprav složeného snímku stisknČte tlaþítko Fn.
2. PĜedchozí snímek bude vymazán. StisknČte tlaþítko OK a mĤžete
vybrat nový snímek. Stisknete-li po volbČ snímku opČt tlaþítko Fn,
snímek znovu vymažete.
Pomocí tlaþítek Nahoru/DolĤ/Vlevo/Vpravo.
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Foto rám
K fotografii, kterou chcete exponovat, mĤžete pĜidat 9 rĤzných
fotorámeþkĤ. Jestliže použijete nabídku Foto rám, na uložený snímek
se nevytiskne datum a þas.
FUN
FOTO RÁM
PěESUN
EE KONEC
Zvolte položku
FOTO RÁM.
(
).
1. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte (
tlaþítko OK.
RÁM
E NASTAV
OK
) a potom stisknČte
2. Pomocí tlaþítka Vlevo / Vpravo vyberte požadovaný rámeþek fotografie a stisknČte tlaþítko OK pro uložení obrázku.
78 _PěEHRÁVÁNÍ
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Štítek
Barevný filtr
Ke snímkĤm mĤžete pĜidat nejrĤznČjší štítky.
V této nabídce mĤžete zmČnit barvu snímku (s výjimkou þervené,
modré, zelené a žluté) na þernobílou.
1. Vyberte ( ½ ) pomocí tlaþítka Nahoru/DolĤ.
ŠTÍTEK
04 PěEHRÁVÁNÍ
FUN
Vyberte ( ¨ )
FUN
PěESUN
E
KONEC
ŠTÍTEK
OK
BAREVNÝ FILTR
NASTAV
Vyberte požadovaný
štítek pomocí tlaþítka
Vlevo/Vpravo a stisknČte
tlaþítko OK.
PěESUN
E
KONEC
OK
NASTAV
E
ZPċT
2. StisknČte tlaþítko OK a snímek bude uložen pod novým názvem.
OK ULOŽIT
PěESUN
Fn
Vyberte umístČní štítku
pomocí tlaþítka Nahoru/
DolĤ/Vlevo/Vpravo.
PěIDAT
OK ULOŽIT
PěESUN
Fn
PěIDAT
Ä Další štítky mĤžete pĜidat stisknutím tlaþítka
Fn. (Max. 2 štítky) Snímek uložíte stiskem
tlaþítka OK.
PěEHRÁVÁNÍ_ 79
Tlaþítko E (Efekt): FUN
Barevná maska
Pomocí této nabídky mĤžete vybrat þást snímku, kterou chcete zvýraznit. Zbylá plocha snímku bude þernobílá.
FUN
BAREVNÁ MASKA
Vyberte položku ( ¾ ) a zobrazí se
ukazatel pro výbČr oblasti.
PěESUN
E
KONEC
OK
NASTAV
ZPċT
E
StisknČte tlaþítko OK a poté mĤžete
nastavit velikost a umístČní požadované
þásti.
PěESUN
OK
NASTAV
TW
VELIKOST
Tlaþítko T/W: ZmČna velikosti
þásti.
OK NASTAV
[Výsledný snímek]
Po stisknutí tlaþítka OK bude
snímek s barevnou maskou uložen
pod novým názvem souboru.
Stisknutím tlaþítka E mĤžete nastavit velikost a umístČní þásti.
Stisknutí tlaþítka OK.
OK
ULOŽIT
E
ZPċT
PěESUN
TW
VELIKOST
Tlaþítko Nahoru/DolĤ/Vlevo/
Vpravo: ZmČna umístČní.
OK NASTAV
PěESUN
80 _PěEHRÁVÁNÍ
TW
VELIKOST
Nastavení funkce pĜehrávání pomocí LCD displeje
Funkce režimu PěEHRÁVÁNÍ je možné zmČnit pomocí LCD displeje.
V režimu PěEHRÁVÁNÍ se po stisknutí tlaþítka MENU na LCD displeji zobrazí nabídka. Následující tabulka obsahuje pĜehled nabídek, které mĤžete v
režimu PĜehrávání nastavit. Chcete-li po nastavení nabídky pĜehrávání poĜídit
snímek, stisknČte tlaþítko režimu PěEHRÁVÁNÍ nebo tlaþítko spouštČ.
Hlavní nabídka
Podnabídka
Druhá nabídka
START PREZ. PěEHRÁT / OPAKOVAT
VŠE
DATUM
SNÍMKY
VYBRAT NOVÝ,
MULTI
VYBRAT
VÝBċR1, 2, 3
PREZENTACE
VYPNUTO ZÁKLADNÍ KLASICKÝ
EFEKT
(
)
VZPOMÍNKY RYTMUS
RADOST
INTERVAL
1, 3, 5, 10 S
VYPNUTO PANORAMA PRVNÍ ÚSMċV
MELODIE
VZPOMÍNKA MÁ HUDBA
VYPNUTO
HL.POZNÁMKA
ZAPNUTO
VYBRAT
VYMAZAT
VŠE
NE / ANO
VYBRAT
PěEHRÁVÁNÍ CHRÁNIT
ODBLOKOV. / BLOKOVAT
VŠE
(
)
STANDARD
VYBRAT / VŠE / ZRUŠIT
DPOF
INDEX
NE / ANO
VYBRAT / VŠE / ZRUŠIT
VELIKOST
NE
KOPIE NA K.
ANO
à
Záložka nabídky
Strana
Hlavní nabídka
SNÍMKY
Str.82
Str.83
VELIKOST
Str.83
Str.84
Str.84
❹
Str.84
Str.85
Str.85
ROZLOŽENÍ
Str.86
~
Str.87
Str.88
Podnabídka
Druhá nabídka
1 SNÍMEK
-
VŠECHNY SNÍMKY
-
AUTO
-
POHLEDNICE
-
VIZITKA
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
AUTO
-
CELÝ
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
INDEX
-
Strana
Str.90
Str.90
PěEHRÁVÁNÍ_ 81
04 PěEHRÁVÁNÍ
Záložka nabídky
Tato nabídka je k dispozici v dobČ, kdy je fotoaparát prostĜednictvím
USB kabelu pĜipojen k tiskárnČ s podporou technologie PictBridge (pĜímé
spojení s fotoaparátem, kabel se prodává samostatnČ).
Nastavení funkce pĜehrávání pomocí LCD displeje
SpuštČní Prezentace snímkĤ ( )
Záložka nabídky
Snímky je možné kontinuálnČ zobrazovat v pĜedem stanoveném intervalu.
Po pĜipojení fotoaparátu k externímu monitoru mĤžete sledovat Prezentaci
snímkĤ.
Hlavní nabídka
TYP
KVALITA
❹
DATUM
NÁZEV SOUB.
RESETOVAT
Podnabídka
Druhá nabídka
AUTO
-
OBYýEJNÝ
-
FOTO
-
FASTFOTO
-
AUTO
-
KONCEPT
-
NORMÁLNÍ
-
NEJLEPŠÍ
-
AUTO
-
VYPNUTO
-
ZAPNUTO
-
AUTO
-
VYPNUTO
-
ZAPNUTO
-
NE
-
ANO
-
Ä Nabídky se mohou zmČnit bez pĜedchozího upozornČní.
82 _PěEHRÁVÁNÍ
Strana
1. StisknČte tlaþítko režimu pĜehrávání a poté tlaþítko Menu.
2. StisknČte tlaþítko VLEVO / VPRAVO a vyberte záložku nabídky
[MULTI PREZENTACE].
SpusĢte Prezentaci snímkĤ
Str.90
Str.91
Prezentaci snímkĤ lze spustit pouze z nabídky [START PREZ.].
1. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ vyberte
nabídku [START PREZ.] a stisknČte
MULTI PREZENTACE
tlaþítko Vpravo.
START PREZ.
PěEHRÁT
SNÍMKY
OPAKOVAT
2. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ vyberte
EFEKT
INTERVAL
požadovanou podnabídku.
MELODIE
[PěEHRÁT] : Po pĜehrání jednoho cyklu
ZPċT
OK NASTAV
bude Prezentace snímkĤ
ukonþena.
[OPAKOVAT] : Prezentace snímkĤ je opakovanČ pĜehrávána,
dokud není zrušena.
3. Prezentaci spustíte stisknutím tlaþítka OK.
- Chcete-li pozastavit probíhající prezentaci, znovu stisknČte tlaþítko
PĜehrávání a Pauza ( Ø ).
- OpČtovným stiskem tlaþítka PĜehrávání a Pauza ( Ø ) bude
Prezentace snímkĤ znovu spuštČna.
- Chcete-li zastavit pĜehrávání Prezentace snímkĤ, stisknČte tlaþítko
PĜehrávání a Pauza ( Ø ) a poté stisknČte tlaþítko OK/Menu.
SpuštČní Prezentace snímkĤ ( )
VýbČr snímkĤ
Nastavení efektĤ Prezentace snímkĤ
MĤžete vybrat snímek, který chcete zobrazit.
Pro Prezentaci snímkĤ mĤžete použít jedineþné efekty.
MULTI PREZENTACE
START PREZ.
SNÍMKY
EFEKT
INTERVAL
MELODIE
VŠE
DATUM
VYBRAT
2. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ vyberte
ZPċT
OK NASTAV
požadovanou podnabídku.
[VŠE]
: Budou pĜehrány všechny
snímky uložené v pamČti.
[DATUM] : Budou pĜehrány snímky exponované k urþenému datu.
[VYBRAT]: PĜehrávání pouze zvolených snímkĤ.
Pokud stisknete tlaþítko Vpravo, mĤžete vybrat
požadované snímky k pĜehrávání.
Zvolený snímek lze uložit jako [VYBRAT1], [VYBRAT2]
a [VYBRAT3]. Jestliže uložíte zvolený snímek za použití
pĜíkazu [VYBRAT NOVÝ], bude uložen jako [VYBRAT1].
Pokud však nový snímek uložíte znovu za použití
funkce [VYBRAT NOVÝ], pĜedchozí snímek, který byl
uložen jako [VYBRAT1] bude automaticky uložen jako
[VÝBċR2].
Snímky uložené jako [VYBRAT1], [VYBRAT2] a [VYBRAT3] mĤžete zmČnit nebo zrušit.
1. Pomocí tlaþítek NAHORU / DOLģ vyberte
nabídku [EFEKT] a stisknČte tlaþítko
VPRAVO.
MULTI PREZENTACE
START PREZ.
SNÍMKY
EFEKT
INTERVAL
MELODIE
VYPNUTO
ZÁKLADNÍ
KLASICKÝ
VZPOMÍNKY
RYTMUS
RADOST
OK NASTAV
2. Tlaþítky Nahoru / DolĤ vyberte druh efektu.
[VYPNUTO] : Bez efektu.
[ZÁKLADNÍ] : Bude pĜidán efekt
ZPċT
zesvČtlení/stmívání a
snímky se budou zobrazovat v nastaveném intervalu.
[KLASICKÝ] : Do snímku mĤžete pĜidat šum, aby pĤsobil více
jako klasická fotografie.
[VZPOMÍNKY] : Budou pĜidány škrábance pĜipomínající starý film.
[RYTMUS]
: Snímky se budou zobrazovat se speciálním efektem.
[RADOST]
: Snímky se budou zobrazovat se speciálním efektem.
3. Nastavenou volbu potvrćte stiskem tlaþítka OK.
3. StisknČte tlaþítko OK a nastavení bude uloženo.
PěEHRÁVÁNÍ_ 83
04 PěEHRÁVÁNÍ
1. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ vyberte
nabídku [SNÍMEK] a stisknČte tlaþítko
Vpravo.
SpuštČní Prezentace snímkĤ ( )
PĜehrávání ( à )
Nastavení intervalu pĜehrávání
Hlasová poznámka
Nastavte interval zobrazování snímkĤ v Prezentaci.
K uloženým snímkĤm mĤžete doplnit hlasovou poznámku.
1. Pomocí tlaþítek NAHORU / DOLģ vyberte
podnabídku [INTERVAL] a stisknČte tlaþítko
VPRAVO.
2. Tlaþítky Nahoru / DolĤ vyberte požadovaný
interval.
3. Konfiguraci uložte stiskem tlaþítka OK.
MULTI PREZENTACE
START PREZ.
SNÍMKY
EFEKT
1S
INTERVAL
3S
5S
MELODIE
10 S
ZPċT
OK NASTAV
Délka naþítání závisí na velikosti a kvalitČ snímkĤ.
BČhem probíhající Prezentace snímkĤ je zobrazen pouze první
snímek souboru VIDEOKLIPU.
PĜi pĜehrávání Prezentace snímkĤ se nezobrazí soubor se zvuko
ou nahrávkou.
Funkce nabídky intervalu jsou k dispozici pouze v nabídce [Vypnuto],
[Základní].
Nastavení doprovodné hudby
Nastavte hudbu doprovázející Prezentaci snímkĤ.
1. Pomocí tlaþítek NAHORU / DOLģ vyberte
nabídku [MELODIE] a stisknČte tlaþítko
VPRAVO.
2. Tlaþítky Nahoru / DolĤ vyberte požadovaný
zvukový doprovod.
3. Uložte konfiguraci stiskem tlaþítka OK.
84 _PěEHRÁVÁNÍ
MULTI PREZENTACE
START PREZ.
SNÍMKY
VYPNUTO
EFEKT
PANORAMA
INTERVAL
PRVNÍ ÚSMċV
VZPOMÍNKA
MELODIE
MÁ HUDBA
ZPċT
OK NASTAV
PěEHRÁVÁNÍ
HL.POZNÁMKA
VYMAZAT
CHRÁNIT
DPOF
KOPIE NA K.
ZPċT
VYPNUTO
ZAPNUTO
OK
NASTAV
[Nabídka Hlasová poznámka]
SH START
[PĜipraveno k záznamu]
SH Stop
[Probíhá záznam zvuku]
- Exponujte snímek stisknutím tlaþítka spouštČ. Snímek bude uložen do
pamČti. Po uložení snímku je po dobu 10 sekund nahráván zvukový
záznam.
- Záznam ukonþete opČtným stiskem tlaþítka spouštČ.
PĜehrávání ( à )
Vymazání snímkĤ
Ochrana snímkĤ
UmožĖuje vymazat snímky uložené v pamČti.
Tato funkce se používá na ochranu urþitých snímkĤ pĜed jejich náhodným
vymazáním (blokování).
UmožĖuje také zrušit dĜíve nastavenou ochranu jednotlivých snímkĤ (odblokování).
Ze všech snímkĤ uložených na pamČĢové kartČ budou vymazány pouze nechránČné
snímky v podadresáĜi DCIM. NezapomeĖte, že nechránČné snímky budou nenávratnČ
odstranČny. DĤležité snímky byste mČli pĜed zahájením mazání uložit do poþítaþe. Úvodní
snímek je uložen ve vnitĜní pamČti fotoaparátu (tj. nikoliv na pamČĢové kartČ) a nebude
tedy vymazán, i když zvolíte vymazání všech snímkĤ na pamČĢové kartČ.
1. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte záložku
nabídky [CHRÁNIT]. Poté stisknČte tlaþítko
Vpravo.
2. Stiskem tlaþítka NAHORU / DOLģ vyberte
požadovanou podnabídku a stisknČte tlaþítko
OK.
[VYBRAT]: Zobrazí se okno pro výbČr snímku,
jenž má být blokován nebo odblokován.
- Nahoru / DolĤ / Vlevo / Vpravo: Vyberte
snímek.
- Tlaþítko transfokátoru T/W: Aktivace nebo
zrušení ochrany
snímku.
- Tlaþítko OK: ZmČny budou uloženy a
nabídka zmizí.
[VŠE]: Aktivace nebo zrušení ochrany všech
uložených snímkĤ.
- Ochrana snímku pĜed vymazáním je
indikována ikonou na LCD displeji.
(U nechránČného snímku se indikátor
nezobrazí.)
- Snímek s nastavenou ochranou nebude
možné smazat funkcí [VYMAZAT], nebude
ale chránČn proti funkci [FORMÁTOVAT].
PěEHRÁVÁNÍ
HL.POZNÁMKA
VYMAZAT
CHRÁNIT
DPOF
KOPIE NA K.
TW
VYBRAT
VŠE
ZPċT
OK
ODBLOKOVAT
OK
NASTAV
NASTAV
CHRÁNIT VŠE?
ODBLOKOV.
BLOKOVAT
OK
POTVRDIT
PěEHRÁVÁNÍ_ 85
04 PěEHRÁVÁNÍ
1. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte záložku
nabídky [VYMAZAT]. StisknČte tlaþítko Vpravo.
PěEHRÁVÁNÍ
HL.POZNÁMKA
2. Stiskem tlaþítka NAHORU / DOLģ vyberte
VYBRAT
VYMAZAT
požadovanou podnabídku a stisknČte tlaþítko
CHRÁNIT
VŠE
DPOF
OK.
KOPIE NA K.
[VYBRAT]: Zobrazí se okno pro výbČr snímku,
ZPċT
OK NASTAV
jenž má být vymazán.
- Nahoru/DolĤ/Vlevo/Vpravo: Vyberte snímek.
- Tlaþítko T transfokátoru: Vyberte snímek
urþený k vymazání. (znaþka Ë)
- Tlaþítko OK: Po stisknutí tlaþítka OK se
zobrazí zpráva s žádostí o potT VYBRAT
OK VYMAZAT
vrzení. Zvolte [ANO] a stisknČte
tlaþítko OK. Oznaþené snímky
budou vymazány.
VYMAZAT VŠE?
[VŠE]: Zobrazí okno pro potvrzení. Vyberte
NE
ANO
[ANO], stisknČte tlaþítko OK a všechny
nechránČné snímky budou vymazány.
OK POTVRDIT
Pokud se v pamČti nenachází žádné
chránČné snímky, budou vymazány
všechny snímky a zobrazí se zpráva [NENÍ
SNÍMEK!]
3. Po vymazání se na LCD displeji objeví obrazovka režimu pĜehrávání.
PĜehrávání ( à )
Funkce DPOF (Digital Print Order Format) umožĖuje vložit informace
o tisku do adresáĜe MISC na vaší pamČĢové kartČ. Vyberte snímky,
které chcete vytisknout, a zadejte poþet kopií.
Pokud je zobrazen snímek, pro nČjž existují informace DPOF, objeví
se na LCD displeji indikátor DPOF. Tyto snímky pak lze vytisknout
na tiskárnách vybavených technologií DPOF nebo stále þastČji i ve
fotolabech.
Tato funkce není k dispozici pro videoklipy a zvukové nahrávky.
Pokud tisknete širokoúhlé snímky v režimu širokoúhlého tisku,
nemusí se vytisknout 8 % obrazu na levé a pravé stranČ. PĜed tiskem
širokoúhlých snímkĤ zkontrolujte, zda tiskárna tento režim podporuje.
Tisknete-li snímky ve fotolabu, nezapomeĖte pĜípadnČ požádat o tisk
v širokoúhlém formátu. (NČkteré fotolaby nemusí tisk širokoúhlých
snímkĤ podporovat.)
86 _PěEHRÁVÁNÍ
Standardní
Tato funkce umožĖuje vložit do uloženého snímku informace o poþtu
tisknutých kopií.
1. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte
PěEHRÁVÁNÍ
záložku nabídky [DPOF]. Poté stisknČte
STANDARD
VYBRAT
tlaþítko Vpravo.
INDEX
VŠE
VELIKOST
ZRUŠIT
2. StisknČte opČt tlaþítko Vpravo a objeví se
podnabídka [STANDARD].
ZPċT
OK NASTAV
3. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte
požadovanou podnabídku a stisknČte
tlaþítko OK.
[VYBRAT]: Zobrazí se okno pro výbČr
snímku, jenž má být vytisknut.
- Nahoru/DolĤ/Vlevo/Vpravo: Vyberte
W
0 Images
snímek urþený k tisku.
OK NASTAV
- Tlaþítko T/W transfokátoru: Zadejte poþet
tisknutých kopií.
[VŠE]: Zadejte poþet kopií pro všechny
snímky s výjimkou videoklipĤ a
W
0 Images
zvukových souborĤ.
- Tlaþítko transfokátoru T/W: Zadejte poþet
OK NASTAV
tisknutých kopií.
[ZRUŠIT]: Zruší nastavení tisku.
4. Potvrćte nastavení stisknutím tlaþítka OK.
Pokud snímek obsahuje informace DPOF, zobrazí se indikátor
DPOF ( Ñ ).
DPOF
T
T
PĜehrávání ( à )
1. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte
záložku nabídky [DPOF]. Poté stisknČte
tlaþítko Vpravo.
2. StisknČte opČt tlaþítko Vpravo a vyberte
položku [VELIKOST]. Zobrazí se podnabídka.
3. Stiskem tlaþítka NAHORU / DOLģ vyberte
požadovanou podnabídku a stisknČte tlaþítko
OK.
[VYBRAT]: Zobrazí se okno pro zmČnu velikosti
snímku pĜi tisku.
- Nahoru/DolĤ/Vlevo/Vpravo: Vyberte snímek.
- Tlaþítko T/W transfokátoru: ZmČĖte velikost
tisku.
- Tlaþítko OK: ZmČny budou uloženy a nabídka
zmizí.
[VŠE]: ZmČna velikosti tisku pro všechny snímky.
- Tlaþítko transfokátoru T/W: Vyberte velikost
tisku.
- Tlaþítko OK: Potvrzení zmČny nastavení.
[ZRUŠIT]: Zrušení všech nastavení velikosti tisku.
PěEHRÁVÁNÍ
STANDARD
INDEX
VELIKOST
04 PěEHRÁVÁNÍ
1. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte
PěEHRÁVÁNÍ
záložku nabídky [DPOF]. Poté stisknČte
STANDARD
tlaþítko Vpravo.
INDEX
NE
VELIKOST
ANO
2. StisknČte opČt tlaþítko Vpravo a objeví se
podnabídka [INDEX].
3. Pomocí tlaþítek NAHORU / DOLģ vyberte
ZPċT
OK NASTAV
požadovanou podnabídku.
Jestliže zvolíte [NE] : Nastavení tisku
indexu bude zrušeno.
Jestliže zvolíte [ANO] : Snímek bude vytištČn ve formátu indexu.
4. Nastavenou volbu potvrćte stiskem tlaþítka OK.
Velikost tisku
PĜi tisku snímkĤ uložených na pamČĢové kartČ mĤžete stanovit velikost
tisku. Nabídka [VELIKOST] je k dispozici pouze pro tiskárny podporující
technologii DPOF 1.1.
VYBRAT
VŠE
ZRUŠIT
Index
Snímky (s výjimkou videoklipĤ a zvukových souborĤ) je možné vytisknout jako index.
W
ZPċT
OK
ZRUŠIT
OK
W
NASTAV
ZRUŠIT
OK
T
NASTAV
T
NASTAV
Ä Druhá nabídka DPOF [VELIKOST]: ZRUŠIT, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
V závislosti na znaþce a modelu tiskárny mĤže zrušení tisku trvat
delší dobu.
PěEHRÁVÁNÍ_ 87
PĜehrávání ( à )
Kopírování na kartu
Zvolíte-li tuto nabídku, aniž by byla vložena pamČĢová karta, na
Tato funkce umožĖuje kopírovat soubory se snímky, videoklipy a zvukovými záznamy na pamČĢovou kartu.
Pokud není na pamČĢové kartČ dostatek prostoru pro zkopírování
1. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ vyberte
PěEHRÁVÁNÍ
nabídku [KOPIE NA K.]. Poté stisknČte
HL.POZNÁMKA
VYMAZAT
tlaþítko Vpravo.
CHRÁNIT
2. Stiskem tlaþítka NAHORU / DOLģ
DPOF
KOPIE NA K.
NE
vyberte požadovanou podnabídku a
ANO
ZPċT
OK NASTAV
stisknČte tlaþítko OK.
- [NE] : Zruší funkci kopírování na
kartu.
- [ANO] : Všechny snímky, videoklipy a soubory zvukových
záznamĤ uložené ve vnitĜní pamČti budou po zobrazení
zprávy [ZPRACOVÁNÍ!] zkopírovány na pamČĢovou
kartu. Po dokonþení kopírování se displej vrátí do
režimu pĜehrávání.
88 _PěEHRÁVÁNÍ
displeji se zobrazí zpráva [Není karta!].
uložených snímkĤ z vnitĜní pamČti (40 MB), pĜíkaz [KOPIE NA K.]
zkopíruje pouze nČkteré snímky a zobrazí zprávu [PamČĢ plná!].
Poté se systém vrátí do režimu pĜehrávání. JeštČ pĜed vložením
pamČĢové karty do fotoaparátu se ujistČte, že jste vymazali
nepotĜebné soubory a uvolnili místo v pamČti.
Pokud pĜesouváte snímky uložené ve vnitĜní pamČti na pamČĢovou
kartu pomocí funkce [KOPIE NA K.], budou na kartČ vytvoĜena
další þísla názvĤ souborĤ, aby nedošlo k pĜepsání souborĤ se
stejným názvem.
- Pokud je v nabídce nastavení [SOUBOR] vybrána volba [NULOVAT]: Názvy zkopírovaných souborĤ budou pokraþovat od
posledního názvu uloženého souboru.
- Pokud je v nabídce nastavení [SOUBOR] vybrána volba [SÉRIE]:
Názvy zkopírovaných souborĤ budou pokraþovat v þíslování od
posledního názvu exponovaného snímku. Po provedení funkce
[KOPIE NA K.] se na LCD displeji zobrazí poslední uložený
snímek z poslední kopírované složky.
PictBridge
Fotoaparátu mĤžete pĜipojit k tiskárnČ, která podporuje technologii PictBridge, pomocí kabelu USB (prodává se samostatnČ) a vytisknout uložené
snímky pĜímo.
Videoklipy a zvukové soubory nelze tisknout.
PĜipojení fotoaparátu k tiskárnČ
VYBRAT USB
POýÍTAý
TISKÁRNA
OK
POTVRDIT
Snadný tisk
Pokud pĜipojíte fotoaparát k tiskárnČ v režimu
pĜehrávání, mĤžete snímek snadno vytisknout.
- Stisknutí tlaþítka Tiskárna ( » ):
Tiskárna vytiskne aktuálnČ zobrazený snímek
s použitím výchozího nastavení tisku.
- Stisknutí tlaþítka Vlevo / Vpravo:
Vybere pĜedchozí / následující snímek.
04 PěEHRÁVÁNÍ
Nastavení fotoaparátu pro pĜipojení
k tiskárnČ
1. Fotoaparát a tiskárnu propojte kabelem
USB.
2. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte
nabídku [TISKÁRNA] a potom stisknČte
tlaþítko OK.
Ä Pokud jste v nabídce [USB] zvolili nastavení [POýÍTAý], potom se
pĜi pĜipojení fotoaparátu k tiskárnČ s rozhraním PictBridge pomocí
USB kabelu zobrazí zpráva [PěIPOJOVÁNÍ POýÍTAýE]. V takovém
pĜípadČ kabel odpojte a pokraþujte znovu kroky 1 a 2.
TISK
OK MENU
PěEHRÁVÁNÍ_ 89
PictBridge: VýbČr snímku
PictBridge: Nastavení tisku
MĤžete vybrat snímky, které chcete vytisknout.
U tisknutých snímkĤ mĤžete nastavit velikost papíru, formát tisku, typ
papíru, kvalitu tisku, tisk data a tisk názvu souboru.
Nastavení poþtu tisknutých kopií
1. Stisknutím tlaþítka Menu zobrazte nabídku PictBridge.
2. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ vyberte nabídku
[SNÍMKY] a stisknČte tlaþítko Vpravo.
3. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ vyberte
požadovanou podnabídku a stisknČte tlaþítko OK.
PICTBRIDGE
SNÍMKY
VELIKOST
ROZLOŽENÍ
TYP
KVALITA
DATUM
ZPċT
1 SNÍMEK
VŠECHNY SNÍMKY
OK NASTAV
- Vyberte položku [1 SNÍMEK] nebo [VŠECHNY SNÍMKY]. Objeví se obrazovka, kde mĤžete zadat poþet tisknutých kopií (viz obrázky níže).
0
0
PěEDCHOZÍ SH KONEC
Nabídka
OK NASTAV
SH KONEC
OK NASTAV
[Vybrána volba [VŠECHNY
SNÍMKY]]
- Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ zadejte poþet kopií.
- Je-li vybrána volba [1 SNÍMEK]: Pomocí tlaþítek Vlevo / Vpravo
vyberte další snímek. Po výbČru
dalšího snímku zadejte poþet jeho
tištČných kopií.
- Po zadání poþtu kopií uložte nastavení stiskem tlaþítka OK.
- Stisknutím tlaþítka spouštČ se vrátíte do nabídky bez nastavení
poþtu kopií.
4. Stiskem tlaþítka Tisk ( » ) snímky vytisknete.
Funkce
PICTBRIDGE
SNÍMKY
VELIKOST
ROZLOŽENÍ
TYP
KVALITA
DATUM
ZPċT
AUTO
POHLEDNICE
VIZITKA
4x6
L
2L
OK NASTAV
Podnabídka
VELIKOST
Nastavení velikosti papíru pro tisk
Auto, Pohlednice, Vizitka,
4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
ROZLOŽENÍ
Nastavení poþtu snímkĤ, které budou
vytisknuty na list papíru
Auto, Celý, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
Index
Nastavení kvality papíru pro tisk
Auto, Obyþejný, Foto,
Fastfoto
KVALITA
Nastavení kvality tisknutého snímku
Auto, Koncept, Normální,
Nejlepší
DATUM
Urþuje, zda se bude tisknout datum.
Auto, Vypnuto, Zapnuto
Urþuje, zda se bude tisknout název
souboru.
Auto, Vypnuto, Zapnuto
DALŠÍ
[Vybrána volba [1 SNÍMEK]]
90 _PěEHRÁVÁNÍ
1. Stisknutím tlaþítka Menu zobrazte nabídku
PictBridge.
2. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ vyberte
požadovanou nabídku a stisknČte tlaþítko
Vpravo.
3. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ zadejte
požadovanou hodnotu podnabídky a stisknČte
tlaþítko OK.
TYP
NÁZEV SOUB.
Ä NČkteré tiskárny nemusí podporovat všechny možnosti v nabídce.
I když není možnost podporována, nabídka se na LCD displeji zobrazí,
nelze ji však zvolit.
Režim MP3 / PMP / TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu)
Obnoví pĤvodní stav uživatelem zmČnČné konfigurace.
Tento fotoaparát disponuje zabudovaným programem pro pĜehrávání
souborĤ MP3 a prohlížení textu. Kdykoliv chcete, mĤžete fotografovat,
poslouchat hudební soubory formátu MP3 nebo sledovat videoklipy.
Chcete-li používat režim PMP, musíte multimediální soubor pĜevést
pomocí aplikace Samsung Converter. V režimu TEXT VIEWER
(Prohlížeþ textu) uvidíte text na LCD displeji a souþasnČ mĤžete
poslouchat hudební soubory MP3.
1. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ vyberte
záložku nabídky [RESETOVAT]. Poté
stisknČte tlaþítko Vpravo.
2. Pomocí tlaþítek Nahoru / DolĤ zadejte
požadovanou hodnotu podnabídky a
stisknČte tlaþítko OK.
PICTBRIDGE
ROZLOŽENÍ
TYP
KVALITA
DATUM
NÁZEV SOUB.
RESETOVAT
ZPċT
NE
ANO
OK
NASTAV
Jestliže zvolíte [Ne]
: Nastavení nebude
vynulováno.
Jestliže zvolíte [ANO] : Bude vynulováno nastavení tisku i snímkĤ.
Je-li název souboru nebo složky delší než 120 znakĤ (vþetnČ
1bajtového nebo 2bajtového jazyka, napĜ. korejština, þínština atd.),
název souboru nebo složky se v seznamu stop nezobrazí.
Ä Výchozí nastavení tisku je závislé na výrobci tiskárny.
Informace o výchozím nastavení vaší tiskárny jsou uvedeny v návodu
k obsluze tiskárny.
MULTIMÉDIA_ 91
05 MULTIMÉDIA
PictBridge: Resetovat
Režim MP3 / PMP / TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu)
Stažení souborĤ
Vyvarujte se nelegálního kopírování souborĤ MP3 a multimediálních
Chcete-li použít funkce MP3, PMP a Prohlížeþ textu, je nutné soubory
MP3, PMP (multimediální soubory) a textové soubory nejdĜíve uložit do
vnitĜní pamČti fotoaparátu nebo na pamČĢovou kartu.
1. Uložte požadované soubory do poþítaþe.
2. PĜipojte fotoaparát k poþítaþi pomocí kabelu USB a potom
fotoaparát zapnČte.
3. SpusĢte aplikaci PrĤzkumník Windows a vyhledejte položku
VymČnitelný disk.
4. Na vymČnitelném disku vytvoĜte složku.
Režim MP3: [MP3]
Režim PMP: [PMP]
Režim TEXT VIEWER
(Prohlížeþ textu): [TEXT]
5. Vyberte soubory, které chcete uložit, a zkopírujte je do požadované
složky.
92 _MULTIMÉDIA
SpuštČní režimu MP3 / PMP / TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu)
souborĤ. Jedná se o porušení autorských práv.
Bez svolení spoleþnosti Samsung není dovoleno kopírovat, upravovat nebo distribuovat žádnou þást ani celý soubor MP3 nebo PMP,
který je dodáván a uložen ve vestavČné pamČti.
Tento fotoaparát mĤže pĜehrávat soubory MP3 v režimu MP3 a
soubory SDC (upravené obrazové soubory XviD MPEG4 nebo
zvukové soubory typu MPEG Layer2 ) v režimu PMP.
Nelze-li soubor v tomto fotoaparátu pĜehrát, pĜevećte jej pomocí
aplikace Samsung Converter do podporovaného formátu souboru.
(str. 120)
Do složky lze uložit až 200 souborĤ ve 100 podsložkách.
Celkový souþasný poþet souborĤ a podsložek je omezen na 200.
Nové složky lze vytvoĜit uvnitĜ složek MP3, PMP a TEXT. Soubory
umístČné v jiných složkách nebude možné pĜehrávat.
SpuštČní režimu MP3 / PMP / TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu)
Vložte pamČĢovou kartu se soubory MP3, PMP nebo textem. Vzhledem k
tomu, že fotoaparát je vybaven vnitĜní pamČtí o kapacitČ 40 MB, mĤžete
soubory uložit také do vnitĜní pamČti.
<Režim MP3>
1. Vyberte požadovaný multimediální režim. (str. 19)
[OBNOVIT] : Poslední zastavený snímek se
uloží do pamČti.
Režim MP3 : PĜehrávání od zaþátku souboru.
MP3
[OTEVěÍT] : Zobrazí se nabídka procházení,
kde mĤžete vybrat požadovaný
soubor.
3. Vyberte požadovaný soubor a stisknČte
tlaþítko OK. Soubor se poté pĜehraje.
VYBRAT
V tomto režimu mĤžete pĜehrávat soubory MP3.
<Režim PMP>
Režim PMP : PĜehrávání od posledního
zastaveného snímku.
Režim TEXT VIEWER : PĜehrávání od
posledního
zastaveného snímku.
PěESUN
05 MULTIMÉDIA
2. StejnČ jako na obrázku se zobrazí nabídka.
OBNOVIT
OTEVěÍT
OK POTVRDIT
PěESUN
VYBRAT
<Režim TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu)>
PěESUN
VYBRAT
MULTIMÉDIA_ 93
SpuštČní režimu MP3 / PMP / TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu)
Je-li nabídka [OBNOVIT] (str. 98) každého režimu nastavena na
[VYPNUTO], nabídka pro procházení souborĤ se nezobrazí. Bylli poslední pĜehraný soubor vymazán, nabídka procházení souborĤ
bude otevĜena, aþkoliv je nastavení stejné jako výše.
PoĜadí seznamu stop v nabídce procházení a poĜadí souborĤ
uložených v pamČti jsou totožné.
Název kódovaný v nepodporovaném jazyce se zobrazí jako “--------”.
BČhem pĜehrávání není funkce automatického vypnutí fotoaparátu aktivní.
Je-li v podsložce uloženo více jak 100 souborĤ nebo množství
velkých souborĤ, zpracování souborĤ v režimech MP3 nebo PMP
bude trvat déle.
Jestliže bČhem stanovené doby (asi 30 sekund) není v režimu MP3
nebo TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu) provedena žádná akce (BGM:
Vypnuto, Auto. posun: Vypnuto), LCD displej se automaticky vypne
a indikátor stavu se rozbliká. Chcete-li opČt fotoaparát používat,
stisknČte jakékoliv tlaþítko s výjimkou tlaþítka POWER.
PĜehrávání souborĤ VBR (s promČnnou pĜenosovou rychlostí). U
souborĤ VBR (soubory s promČnnou pĜenosovou rychlostí) se liší v
každém þasovém okamžiku objem výstupních dat, který je založen
na složitosti vstupních dat daného segmentu. PĜi pĜehrávání kódovaných souborĤ VBR bude mít LCD displej vzhled znázornČný na
ilustraci.
- Namísto ikony pĜenosové rychlosti se zobrazí ikona VBR.
- Zobrazí se doba pĜehrávání, ale celková doba nebude zobrazena.
Po dobu 2 od poþáteþního a koneþného snímku souboru PMP lze
použít pouze tlaþítko POWER.
NepĜehrává-li se soubor MP3, stáhnČte si bezplatnČ program pro
konverzi souborĤ MP3 a ještČ pĜed pĜehráváním ve fotoaparátu
soubor MP3 pĜevećte.
Podle typu souboru se mĤže film pĜehrávaný v režimu PMP pozastavit. PĜehrávání filmu se automaticky obnoví a tento jev není
zpĤsoben chybnou funkcí fotoaparátu.
94 _MULTIMÉDIA
Indikace režimu MP3 / PMP / TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu) na LCD displeji
LCD displej zobrazuje informace o souborech MP3 a multimediálních nebo
textových souborech.
Režim MP3
Baterie (str.14)
Doba pĜehrávání
Zablokování (str.96)
Ztlumení zvuku (str.95)
Ekvalizér (str.96)
Titul souboru
PĜenosová rychlost (str. 94)
Režim PĜehrávání
(str.97)
PĜehrávání/Pauza/
Ovládání (str.95)
Hlasitost (str.95)
<Režim MP3>
Titul souboru
Hlasitost (str.95)
Stavová lišta
Režim PMP
Baterie (str.14)
Rychlost hledání
Zablokování (str.96)
Ztlumení zvuku (str.95)
ýasová osa
Tlaþítko PĜehrávání/
Pauza/Hledání (str.95)
Titulek (str.120)
<Režim PMP>
Indikace režimu MP3 / PMP / TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu) na LCD displeji
Indikátor pĜítomnosti
textového souboru
Režim TEXT VIEWER
(Prohlížeþ textu)
Typ kódování
(ANSI, Uni)
Indikátor hlasitosti
(str.95)
TEXT
<Režim TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu)>
Ä Typ kódování: ANSI (American National Standards Institute), Uni (Unicode)
- Je-li zobrazeno kódování ANSI:
YPĜed prohlížením textu v nabídce TEXT VIEWER je nutné nastavit jazyk
textu (Language). V nabídce jazyka vyberte stejný jazyk, jaký mČl operaþní
systém, ve kterém byl text vytvoĜen.
- Je-li zobrazeno kódování UNI:
Textový soubor bude zobrazen s jakoukoliv jazykovou nabídkou.
Ä Je-li textový soubor vČtší než 10 MB, jeho zobrazení mĤže trvat delší dobu
nebo dokonce nebude možné. V takovém pĜípadČ textový soubor rozdČlte.
Tlaþítko Hlasitost
Hlasitost mĤžete ovládat tímto tlaþítkem.
K dispozici je 30 krokĤ.
- Ztlumení zvuku (
): Tlaþítkem
Nahoru mĤžete
ztlumit zvuk
pĜehrávaného
souboru MP3.
05 MULTIMÉDIA
Baterie (str.14)
Aktuální stránka/Poþet stran
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Tlaþítko PĜehrávání/Pauza/Hledání
PĜehrávání souboru pozastavíte tlaþítkem DolĤ. OpČtovným stisknutím tlaþítka pĜehrávání obnovíte.
Režim MP3
Soubory MP3 mĤžete vyhledat pomocí tlaþítka Vlevo/Vpravo.
Režim PMP
Multimediální soubory mĤžete vyhledávat pomocí tlaþítka Vlevo/
Vpravo. Stisknutím tlaþítka Vlevo/Vpravo mĤžete bČhem pĜehrávání
souboru vyhledat požadovaný snímek. (2X-32X)
Režim TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu)
Pokud je zobrazena nabídka seznamu textu: Vyberte textový soubor
pomocí tlaþítka Nahoru/DolĤ.
Pokud je zobrazen text: StisknČte tlaþítko Nahoru/DolĤ a zobrazí se
pĜedchozí nebo následující stránka souboru.
Stisknutím a podržením tlaþítka Nahoru/
DolĤ pĜeskoþíte vždy 10 stránek.
MULTIMÉDIA_ 95
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Tlaþítko Vymazat
Tlaþítko PĜidržení / Ekvalizér
Tímto tlaþítkem mĤžete vymazat soubory
uložené v pamČti.
Podržíte-li tlaþítko PĜidržení stisknuté déle než 1 sekundu, tlaþítka
fotoaparátu budou zablokována.
1. Vyberte požadovaný soubor v nabídce
procházení souborĤ a stisknČte tlaþítko
Vymazat.
2. StejnČ jako na obrázku se zobrazí zpráva.
[NE] : Mazání souborĤ bude zrušeno a
zobrazí se nabídka procházení
souborĤ.
[ANO] : Vybraný soubor bude odstranČn.
- Zablokovaná tlaþítka fotoaparátu nejsou
bČhem pĜehrávání aktivní. LCD displej
však zĤstane zapnutý a lze ovládat funkce
automatického vypnutí, video výstupu a
pĜipojení pĜes USB rozhraní.
VYMAZAT?
NE
ANO
OK POTVRDIT
PĜed vymazáním souborĤ z fotoaparátu nezapomeĖte stáhnout do
poþítaþe soubory, které si chcete ponechat.
- OpČtovným stisknutím tlaþítka Zablokovat nebo vypnutím fotoaparátu
tlaþítka opČt odblokujete.
Tomuto nastavení mĤže uživatel pĜiĜadit
zvukovou signalizaci.
- StisknČte tlaþítko E a vyberte položku
<SRS>, <Normal> (Normální), <Live>
(ŽivČ), <Classic> (Klasika), <Jazz>,
<Rock> nebo <Dance> (Tanec).
96 _MULTIMÉDIA
Nastavení fotoaparátu pomocí tlaþítek
Nastavení funkce pĜehrávání pomocí LCD displeje
Tlaþítko Seznam stop
Funkce režimu MP3/PMP/Text Viewer (Prohlížeþ textu) je možné zmČnit
pomocí LCD displeje. StisknČte tlaþítko MENU a na LCD displeji se
zobrazí nabídka.
BČhem pĜehrávání multimediálních souborĤ mĤžete vybrat požadovaný
soubor pomocí nabídky procházení.
Hlavní
nabídka
OBNOVIT
2. PĜehrávaný seznam stop bude zvýraznČn.
MP3
VZHLED
MP3
PREZENTACE
VYBRAT
<Režim MP3>
PěESUN
VYBRAT
<Režim PMP>
PěESUN
VYPNUTO
ZAPNUTO
PěEHRÁT VŠE
OPAKOVAT 1
str.98
REŽIM
str.99
PěEHRÁVÁNÍ OPAKOVAT VŠE OPAKOVAT NÁHODNÉ
3. Pomocí tlaþítka Ovládání pĜesuĖte kurzor na požadovaný seznam.
Stisknutí tlaþítka OK: Vybraný soubor bude pĜehrán.
PěESUN
Stránka
Podnabídka
VYBRAT
<Režim TEXT VIEWER
(Prohlížeþ textu)>
STANDARDNÍ 1 STANDARDNÍ 2
VLASTNÍ 1
VLASTNÍ 2
PěEHRÁVÁNÍ
PěEHRÁT/
OPAKOVAT
INTERVAL
2, 3, 5 S
str.99
str.99
VYMAZAT VŠE
NE
ANO
str.100
OBNOVIT
VYPNUTO
ZAPNUTO
str.98
HLEDÁNÍ
PMP
NORMÁLNÍ
30 S
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN
ZOBRAZIT
PěEHRÁVAý
5S
ZAPNUTO
VYPNUTO
-
VYMAZAT VŠE
NE
ANO
str.100
str.100
str.100
MULTIMÉDIA_ 97
05 MULTIMÉDIA
Záložka
nabídky
1. BČhem pĜehrávání multimediálního souboru stisknČte tlaþítko
Seznam stop ( › ).
Nastavení funkce pĜehrávání pomocí LCD displeje
Záložka
nabídky
Hlavní
nabídka
OBNOVIT
AUTO. POSUN
MP3 BGM
Stránka
Podnabídka
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
0.8 S
1.1 S
1.4 S
1.7 S
2.0 S
2.3 S
-
VYPNUTO
ZAPNUTO
str.98
str.101
str.101
TEXTVIEWER
Obnovit
MĤžete nastavit typ pĜehrávání.
1. V libovolném režimu stisknČte tlaþítko MENU.
2. Pomocí tlaþítek Nahoru/DolĤ vyberte požadovaný typ pĜehrávání v
nabídce [OBNOVIT] a stisknČte tlaþítko OK.
OBNOVIT
VYPNUTO
ZAPNUTO
KONEC
OBNOVIT
VYPNUTO
ZAPNUTO
PěESUN
<Režim MP3>
LANGUAGE
VYMAZAT VŠE
str.101
NE
ANO
Ä Nabídky mohou být zmČnČny bez pĜedchozího upozornČní.
98 _MULTIMÉDIA
str.100
KONEC
OBNOVIT
VYPNUTO
ZAPNUTO
PěESUN
<Režim PMP>
KONEC
PěESUN
<Režim TEXT VIEWER
(Prohlížeþ textu)>
[VYPNUTO] : Zobrazí se nabídka procházení, kde mĤžete vybrat
požadovaný soubor.
[ZAPNUTO] : Po zapnutí nebo vypnutí fotoaparátu se režim
fotoaparátu se zmČní, tato možnost umožní
zapamatování posledního zastaveného snímku.
Režim MP3: PĜehrává soubor od zaþátku.
Režim PMP: PĜehrává od posledního zastaveného snímku.
Režim TEXT VIEWER (Prohlížeþ textu): PĜehrávání od
posledního zastaveného snímku.
Nastavení funkce pĜehrávání pomocí LCD displeje
Režim PĜehrávání
PĜehrávání prezentace
MĤžete nastavit nejrĤznČjší zpĤsoby opakování a volby náhodného
pĜehrávání. Tuto funkci lze využít jen ve zvolené složce.
Uložené snímky jsou zobrazovány na LCD displeji a na pozadí je
pĜehráván soubor MP3.
[OPAKOVAT 1]
: OpakovanČ pĜehraje
jednu stopu.
[OPAKOVAT VŠE] : OpakovanČ pĜehraje
všechny stopy ve složce.
[PěEHRÁT] : Snímky budou zobrazeny
jednou.
REŽIM PěEHRÁVÁNÍ
PěEHRÁT VŠE
OPAKOVAT 1
[OPAKOVAT] : Opakované zobrazování
snímkĤ.
OPAKOVAT VŠE
OPAKOVAT NÁHODNÉ
KONEC
PěESUN
Ä Prezentaci zastavíte stisknutím tlaþítka E.
PREZENTACE
PěEHRÁVÁNÍ
INTERVAL
PěEHRÁT
OPAKOVAT
ZPċT
NASTAV
[OPAKOVAT NÁHODNÉ] : OpakovanČ náhodnČ pĜehrává všechny
stopy ve složce.
Nastavení intervalu prezentace
Vzhled MP3 pĜehrávaþe
MĤžete nastavit interval zobrazování snímkĤ prezentace režimu MP3.
MĤžete nastavit vzhled MP3 pĜehrávaþe.
[STANDARDNÍ 1, 2] : Bude nastaven
standardní vzhled
pĜehrávaþe.
[VLASTNÍ 1, 2]
: Bude nastaven
obrázek vytvoĜený
v nabídce [VZHLED
MP3] (str. 70).
- Zadejte interval 2, 3 nebo 5 sekund.
PREZENTACE
VZHLED MP3
STANDARDNÍ 1
STANDARDNÍ 2
PěEHRÁVÁNÍ
INTERVAL
VLASTNÍ 1
VLASTNÍ 2
KONEC
PěESUN
ZPċT
2S
3S
5S
NASTAV
MULTIMÉDIA_ 99
05 MULTIMÉDIA
[PěEHRÁT VŠE] : Každou stopu pĜehraje
jednou.
Nastavení funkce pĜehrávání pomocí LCD displeje
Vymazat vše
Nastavení zobrazení
Všechny soubory uložené na pamČĢové kartČ budou vymazány. V
režimu MP3 budou vymazány pouze soubory MP3. V režimu PMP
budou vymazány pouze multimediální soubory. V režimu TEXT VIEWER
(Prohlížeþ textu) budou vymazány textové soubory.
MĤžete nastavit funkce pĜehrávání zobrazené na LCD displeji.
VYMAZAT VŠE
NE
VYMAZAT VŠE
NE
VYMAZAT VŠE
ANO
ANO
ANO
KONEC
PěESUN
<Režim MP3>
KONEC
NE
PěESUN
<Režim PMP>
[NE] : Zruší vymazání snímkĤ.
[ANO] : Zobrazí se potvrzovací okno.
Vyberte [Ano] a stisknČte tlaþítko
OK. Všechny soubory budou
vymazány.
KONEC
PěESUN
<Režim TEXT VIEWER
(Prohlížeþ textu)>
NE
VYMAZAT?
NE
ANO
KONEC
PěESUN
Vyhledávání snímku
Pomocí tlaþítka Vlevo/Vpravo mĤžete nastavit dobu rozsahu pĜeskakování
pĜi prohledávání videoklipu. Požadovaný snímek tak mĤžete snadno nalézt.
[NORMÁLNÍ, 30 S, 1, 3, 5, 10 MIN]:
Pomocí této funkce pĜeskoþíte nastavený
snímek pĜi každém stisknutí tlaþítka Vlevo/
Vpravo.
HLEDÁNÍ
NORMÁLNÍ
30 S
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN
KONEC
100 _MULTIMÉDIA
: Pokud po dobu 5 sekund
neprovedete žádnou operaci,
lišta nabídky zmizí.
[ZAPNUTO] : Lišta nabídky se zobrazí na
LCD displeji.
[VYPNUTO] : Lišta nabídky se na LCD
displeji nezobrazí.
ZOBRAZIT PěEHRÁVAý
5S
ZAPNUTO
VYPNUTO
KONEC
PěESUN
Ä Chcete-li zobrazit titulek, vložte soubor titulku (.smi) pomocí aplikace
Samsung Converter. (str. 120)
Ä Pokud má multimediální soubor titulek, titulek se zobrazí bez ohledu
na nastavení zobrazení.
VYMAZAT VŠE
ANO
[5 S]
PěESUN
Nastavení funkce pĜehrávání pomocí LCD displeje
Nastavení funkce záznamu v režimu MP3
Nastavení funkce MP3 BGM
MĤžete souþasnČ exponovat snímky a poslouchat soubory MP3.
Soubory MP3 mĤžete pĜehrávat bČhem prohlížení textu.
E
[VYPNUTO] : Soubory MP3 nelze pĜehrávat.
[ZAPNUTO] : BČhem prohlížení textu
mĤžete pĜehrávat soubory
MP3.
MP3
MP3 BGM
VYPNUTO
ZAPNUTO
KONEC
PěESUN
Fotoaparát je pevnČ nastaven na výchozí nastavení režimu Auto
( ✨ , W , ^ , d ). Tato nastavení nelze zmČnit.
PĜíležitostnČ bude pĜehráván další soubor po stisknutí tlaþítka
SpouštČ, i když je vložena pamČĢová karta.
Režim záznamu v režimu MP3 zrušíte stiskem tlaþítka E nebo
nepoužijete-li žádné tlaþítko po dobu pĜibližnČ 10 sekund.
MĤžete nastavit jazyk OS (Operaþního systému), ve kterém byl soubor
vytvoĜen.
Ekvalizér je pevnČ nastaven na hodnotu <NORMÁLNÍ>.
V tomto režimu budou soubory MP3 znít trochu hlasitČji.
Auto. posun
PĜehrávaný text je pĜi zobrazení na LCD displeji automaticky posouván.
[VYPNUTO] : Text nebude posouván
automaticky.
Ä StisknČte tlaþítko Nahoru/DolĤ a mĤžete
použít funkci automatického posouvání.
[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 S] :
Text bude posouván automaticky.
Interval je uveden na každé ikonČ nabídky.
AUTO. POSUN
VYPNUTO
0.8 S
1.1 S
1.4 S
1.7 S
2.0 S
KONEC
Nastavení jazyka
- Nejsou-li znaky v textu zobrazovány
LANGUAGE
správnČ, otevĜete soubor v systému
ENGLISH
䚐ạ㛨
Windows 2000 nebo vyšším a uložte
FRANÇAIS
DEUTSCH
jej znovu. Doporuþujeme používat „
ESPAÑOL
Poznámkový blok“ a typ kódování nastavit
ITALIANO
KONEC
PěESUN
na ANSI.
- NČkteré zvláštní znaky se ve fotoaparátu
nemusí zobrazit správnČ.
- Zvolte bČžný typ kódování, jinak se nČkteré znaky nemusí správnČ
zobrazit.
PěESUN
MULTIMÉDIA_ 101
05 MULTIMÉDIA
1. StisknČte tlaþítko SpouštČ a zobrazí se
ikona pohotovostního režimu MP3.
2. StisknČte tlaþítko SpouštČ a snímek bude
exponován.
DĤležitá upozornČní
Dodržujte následující pokyny!
Tento pĜístroj obsahuje velmi pĜesné elektronické komponenty.
Neskladujte jej na následujících místech.
- Na místech vystavených významným zmČnám teploty a vlhkosti.
- Na místech vystavených prachu a neþistotám.
- Na místech vystavených pĜímému sluneþnímu záĜení nebo za
teplého poþasí ve vozidle.
- Na místech se silným magnetickým polem nebo místech vystavených nadmČrným vibracím.
- Na místech s výbušnými nebo hoĜlavými materiály.
Nenechávejte fotoaparát na místech, kde by byl vystaven prachu,
chemikáliím (napĜ. naftalínu nebo kuliþkám proti molĤm), vysoké
teplotČ a vlhkosti. Neplánujete-li fotoaparát delší dobu používat,
uložte jej spolu s kĜemiþitým gelem do neprodyšnČ uzavĜené krabice.
Písek mĤže pĜedstavovat pro fotoaparáty znaþný problém.
- Používáte-li fotoaparát na pláži, na pobĜežních dunách nebo na
jiných místech s velkým množstvím písku, dbejte, aby se do jeho
vnitĜních þástí nepronikl písek.
- V opaþném pĜípadČ fotoaparát nemusí správnČ fungovat nebo
mĤže být trvale poškozen.
Manipulace s fotoaparátem
- S fotoaparátem nikdy neházejte ani jej nevystavuje silným úderĤm
þi vibracím.
- LCD displej chraĖte pĜed nárazy. Pokud fotoaparát nepoužíváte,
uložte jej do pouzdra.
- PĜi expozici snímkĤ nezakrývejte objektiv ani blesk.
102 _MULTIMÉDIA
- Tento fotoaparát není vodotČsný. Máte-li vlhké ruce, fotoaparát
nepoužívejte, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Používáte-li fotoaparát na vlhkých místech, napĜíklad na pláži nebo
u bazénu, dbejte, aby nepĜišel do styku s vodou nebo pískem. V
opaþném pĜípadČ mĤže dojít k trvalému poškození fotoaparátu.
Extrémní teploty mohou být pĜíþinou problémĤ.
- Pokud je fotoaparát pĜenesen ze studeného do teplého a vlhkého
prostĜedí, na elektrických obvodech mĤže kondenzovat voda.
Nastane-li tato situace, vypnČte fotoaparát a vyþkejte alespoĖ
jednu hodinu, dokud se veškerá vlhkost neodpaĜí. Vlhkost se mĤže
srážet i na pamČĢové kartČ. V takovém pĜípadČ vypnČte fotoaparát
a pamČĢovou kartu vyjmČte. PĜed výmČnou karty ve fotoaparátu
vyþkejte, dokud se vlhkost neodpaĜí.
Varování týkající se objektivu
- Je-li objektiv vystaven pĜímému sluneþnímu záĜení, mĤže dojít ke
zmČnČ zbarvení a poškození obrazového snímaþe.
- Dbejte, aby optika objektivu nebyla zneþištČna otisky prstĤ nebo
cizorodými pĜedmČty.
Pokud digitální fotoaparát delší dobu nepoužíváte, mĤže dojít k
elektrickému výboji. Nehodláte-li delší dobu fotoaparát používat,
doporuþujeme baterie a pamČĢovou kartu vyjmout.
Je-li fotoaparát vystaven elektronickému rušení, automaticky se
vypne, aby nedošlo k poškození pamČĢové karty.
Varovná hlášení
Údržba fotoaparátu
- K opatrnému vyþištČní objektivu a LCD displeje použijte jemný štČtec
(lze zakoupit v obchodČ s fotografickými potĜebami). MĤžete také
použít jemný papír na þištČní objektivĤ namoþený do speciálního
þistícího pĜípravku. TČlo fotoaparátu otĜete mČkkou utČrkou. Dbejte, aby
fotoaparát nepĜišel do styku s rozpouštČdly, napĜíklad s benzolem, insekticidy, Ĝedidly apod. Kryt fotoaparátu se mĤže poškodit a jeho funkce
se mĤže zhoršit. PĜi hrubém zacházení mĤže dojít k poškození LCD
displeje. Nepoužíváte-li fotoaparát, dbejte na to, aby nedošlo k jeho
poškození, a vždy jej uchovávejte v ochranném pĜenosném pouzdĜe.
Na LCD displeji se mĤže zobrazit nČkolik rĤzných varování.
PĜístroj se nepokoušejte rozebírat ani nijak upravovat.
Za urþitých podmínek mĤže statická elektĜina aktivovat blesk. Tento
jev fotoaparátu nijak neškodí a nejedná se o závadu.
PĜi odesílání a stahování snímkĤ mĤže být pĜenos dat ovlivnČn statickou elektĜinou. V takovém pĜípadČ odpojte a znovu pĜipojte kabel
USB a teprve poté pĜenos opakujte.
PĜed fotografováním dĤležitých událostí nebo odjezdem na dovolenou
byste mČli fotoaparát zkontrolovat.
- OvČĜte stav fotoaparátu poĜízením zkušebního snímku a pĜipravte
si náhradní baterii.
- Spoleþnost Samsung nenese odpovČdnost za nefunkþnost fotoaparátu.
[Chyba karty!]
Chyba pamČĢové karty
VypnČte fotoaparát a znovu jej zapnČte.
Vložte zpČt pamČĢovou kartu.
Vložte pamČĢovou kartu a naformátujte ji (str. 58).
[ Karta blokována! ]
Karta je chránČna proti zápisu.
PamČĢová karta typu SD/SDHC: PosuĖte pĜepínaþ pro ochranu
karty proti zápisu smČrem k
horní þásti karty.
[ PamČĢ planá! ]
Kapacita vnitĜní pamČti, nebo pamČĢové karty byla zaplnČna.
ĺ Vložte novou pamČĢovou kartu.
Vymažte nepotĜebné snímky.
[ Není snímek! ]
V pamČti nejsou uloženy žádné snímky.
Exponujte snímky.
Vložte pamČĢovou kartu s uloženými snímky.
Pokud sedíte za volantem, na kole nebo Ĝídíte jiné motorové vozidlo,
nepoužívejte sluchátka. Mohou pĜedstavovat ohrožení bezpeþnosti
silniþního provozu a v nČkterých zemích mĤže být jejich použití zakázáno.
PĜi poslechu ze sluchátek se vyvarujte vysoké hlasitosti. Odborníci
na sluch varují pĜed hlasitým a dlouhodobým používáním. Pokud zaznamenáte zvonČní v uších, snižte hlasitost nebo sluchátka pĜestaĖte
používat.
MULTIMÉDIA_ 103
05 MULTIMÉDIA
DĤležitá upozornČní
Varovná hlášení
DĜíve než kontaktujete servisní stĜedisko
[ Chyba souboru! ]
Chyba souboru
Vymažte soubor.
Chyba pamČĢové karty
Kontaktujete servisní stĜedisko.
Zkontrolujte prosím jednotlivé položky následujícího seznamu:
[ Slabá baterie! ]
Baterie není dostateþnČ nabitá.
Vložte nabité baterie.
[ Málo svČtla! ]
PĜi fotografování za nedostateþného osvČtlení.
Fotografujte s bleskem.
104 _MULTIMÉDIA
Fotoaparát nelze zapnout
Baterie není dostateþnČ nabitá.
Vložte nabité baterie. (str. 14)
Baterie není správnČ vložena s ohledem na polaritu.
PĜi vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyznaþenou polaritu
(+, -).
BČhem používání se fotoaparát vypne
Baterie je zcela vybitá.
Vložte nabité baterie.
Fotoaparát byl vypnut automaticky.
Znovu fotoaparát zapnČte.
PĜístroj pĜestal pracovat pĜi nízké teplotČ, která je mimo rozsah
použití fotoaparátu.
OhĜejte fotoaparát a baterii tak, že si je napĜíklad vložíte do
kapsy, a poté tČsnČ pĜed snímáním vložte baterii do pĜístroje a
fotografujte.
DĜíve než kontaktujete servisní stĜedisko
Fotoaparát náhle pĜestane za provozu fungovat
Došlo k vypnutí fotoaparátu v dĤsledku závady.
VymČĖte nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapnČte.
Snímky jsou neþitelné
Snímek byl exponován bez nastavení vhodného
režimu makro.
Vyberte vhodný režim makro a exponujte snímek znovu.
Objekt je mimo dosah blesku.
Exponujte objekt v dosahu blesku.
Objektiv je zneþištČný nebo umazaný.
VyþistČte objektiv.
Nepracuje blesk
Byl nastaven režim bez blesku.
Deaktivujte režim s vypnutým bleskem.
V daném režimu fotoaparátu nelze blesk použít.
Viz pokyny k použití blesku (str. 31)
Zobrazuje se nesprávné datum a þas
Datum a þas nebyly správnČ nastaveny nebo bylo obnoveno výchozí
nastavení.
Zadejte správné datum a þas.
Tlaþítka fotoaparátu nereagují
Porucha fotoaparátu
VymČĖte nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapnČte.
Došlo k chybČ karty v okamžiku, kdy byla pamČĢová karta ve fotoaparátu.
Nesprávný formát pamČĢové karty
Znovu zformátujte pamČĢovou kartu.
Snímky nelze pĜehrát
Nesprávný název souboru (narušení formátu DCF)
NemČĖte názvy souborĤ se snímky.
Barva snímku se liší od pĤvodní scény
Nesprávné nastavení vyvážení bílé barvy nebo efektu.
Vyberte vhodné nastavení vyvážení bílé barvy a efektĤ.
MULTIMÉDIA_ 105
05 MULTIMÉDIA
Fotoaparát pĜi stisknutí tlaþítka spouštČ nefotografuje
Nedostatek volné pamČti.
Vymažte nepotĜebné snímky.
PamČĢová karta nebyla zformátována.d
Zformátujte pamČĢovou kartu (str. 58).
Karta je chránČna proti zápisu.
Vložte novou pamČĢovou kartu.
Karta je chránČna proti zápisu.
Viz chybová zpráva [KARTA BLOKOVÁNA!].
Fotoaparát je vypnutý.
ZapnČte fotoaparát.
Baterie je zcela vybitá.
Vložte nové baterie (str. 14).
Baterie není správnČ vložena s ohledem na polaritu.
PĜi vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyznaþenou polaritu
(+, -).
DĜíve než kontaktujete servisní stĜedisko
Technické údaje
Snímky jsou pĜíliš svČtlé
PĜíliš dlouhá expozice
Vynulujte nastavení korekce expozice
Obrazový snímaþ - Typ: 1/2,5” CCD
- Efektivní pixely: Asi 8,2 milionu pixelĤl
- Celkový poþet pixelĤ: Asi 8,3 milionu pixelĤ
Na externím monitoru není obrazr
Externí monitor nebyl k fotoaparátu správnČ
pĜipojen.
Zkontrolujte propojovací kabely
Na pamČĢové kartČ nejsou uloženy správné soubory.
Vložte pamČĢovou kartu, která obsahuje správné soubory.
V aplikaci PrĤzkumník se nezobrazí položka [Vyjímatelný disk]
Kabel není správnČ pĜipojen.
Zkontrolujte pĜipojení.
Fotoaparát je vypnutý.
ZapnČte fotoaparát.
Není použit operaþní systém Windows 98SE, 2000, ME, XP,
Vista / Mac OS 10.1 - 10.4, pĜípadnČ poþítaþ nepodporuje rozhraní
USB.
Nainstalujte systém Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista nebo
Mac OS 10.1 - 10.4 do poþítaþe, který podporuje rozhraní USB.
Není nainstalován ovladaþ fotoaparátu.
Nainstalujte [ovladaþ pamČĢového zaĜízení USB].
106 _MULTIMÉDIA
Objektiv
- Ohnisková vzdálenost: objektiv Samsung f = 6,3 ~ 18,9 mm
(ekvivalent pro 35mm film: 38 ~ 114mm)
- SvČtelnost. : F3,5(W) ~ F4,5(T)
- Digitální pĜiblížení: ·Režim Snímek: 1,0x ~ 5,0x
·Režim PĜehrávání: 1,0x ~ 10,2x
(v závislosti na velikosti snímku)
LCD displej
- 3.0" Wide (16:9) barevný LCD displej TFT (230,000 bodĤ)
OstĜení
- Typ: Automatické ostĜení TTL ( Víceb. ostĜ., OstĜ. stĜed,
Rozpoznávání obliþeje AF)
- Rozsah
Normální
Širokoúhlý
Teleobjektiv
80cm ~
nekoneþno
Makro
Super makro
5cm ~ 80cm
1cm ~ 5cm
40cm ~ 80cm
-
Automatické
makro
5cm ~
nekoneþno
40cm ~
nekoneþno
SpoušĢ
- þas 1 ~ 1/2,000 s (Noc: 16 ~ 1/2,000 s)
Expozice
- ěízení: Programová automatika
- MČĜení: Multi, Bodové, StĜedovČ vyváž.,
Rozpoznávání obliþeje
- Korekce: ±2 EV (v krocích po 1/3 EV)
- ISO: Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200(až 3M)
Technické údaje
- Režimy: Automatický, Automatický s redukcí jevu
þervených oþí, Vyrovnávací blesk, Pomalá
synchronizace, Vypnutý blesk, Redukce jevu
þervených oþí
- Rozsah: Širokoúhlý: 0,2 m ~ 3,2 m
teleobjektiv: 0,5 m ~ 2,5 m
- Doba nabíjení: PĜibližnČ 4 s
Ostrost
- MČkká+, mČkká, normální, výrazná, výrazná+
Barevný efekt
- Normální, ýernobílý, Sépie, ýervený, Modrý, Zelený,
Negativní, Uživatelské nastavení
- Videoklip
·Se zvukem (doba záznamu: max. 2 hod.)
·Velikost: 800x592, 720x480, 640x480, 320x240
·Optický zoom se záznamem zvuku
·Snímková frekvence: 30 sn./s, 20 sn./s, 15 sn./s
(15/20 fps pĜi 800x592, 720x480)
(15/30 fps pĜi 640x480, 320x240)
·Optické pĜiblížení až 3,0x
·Úprava videoklipu (vestavČná): pozastavení záznamu videoklipu, extrakce snímku, þasový stĜih
Uložení
Vyvážení bílé barvy - Automatické nastavení, Denní svČtlo, Zataženo, Západ
slunce, ZáĜivka_H, ZáĜivka_L, Žárovka, Vlastní nastavení
Záznam zvuku
- Hlasový záznam (max. 10 hodin)
- Hlasová poznámka ke snímku (max. 10 s)
Tisk data poĜízení snímku - atum, datum a þas, vypnuto (uživatelská volba)
Záznam
- Snímky
·Režim: Auto, Program, DIS, FUN,
PrĤvodce nápovČdou k fotografování, Scéna
·Scéna: Noc, Portrét, DČti, Krajina, Detail, Text, Západ slunce, Svítání, ProtisvČtlo, OhĖostroj,
Pláž & sníh, Autoportrét, Jídlo, Kavárna
·Fotografování: Jednorázové, Sekvenþní, AEB,
ZACH. POHYBU
·SamospoušĢ: 10 s , 2 s, , Dvojitá, Pohybový þasovaþ
- Média
·VnitĜní pamČĢ: 40 MB pamČĢ typu Flash
·Externí pamČĢ (volitelná) :
Karta MMC (zaruþeny až 2 GB)
Karta SD/SDHC (zaruþeny až 4 GB, 4bit 20MHz)
Ä Kapacita vnitĜní pamČti mĤže být zmČnČna bez
pĜedchozího upozornČní.
- Formát souborĤ
·Snímek: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
·Videoklip: AVI (MPEG-4)
Zvuk: WAV
- Velikost snímku
Ÿ
¬
­
✩
✨
✧
3264x
2448
3264x
2176
3264x
1824
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
MULTIMÉDIA_ 107
05 MULTIMÉDIA
Blesk
Technické údaje
- Kapacita (velikost 256 MB)
VELMI JEMNÁ
Ÿ
¬
­
✩
✨
✧
Asi 58
Asi 66
Asi 77
Asi 91
Asi 155
Asi 355
JEMNÁ
Asi 89
Asi 100
Asi 115
Asi 133
Asi 190
Asi 414
NORMÁLNÍ
Asi 137
Asi 150
Asi 177
Asi 198
Asi 216
Asi 452
Ä Tyto údaje byly namČĜeny za standardních podmínek stanovených
spoleþností Samsung a mohou se lišit v závislosti na podmínkách
expozice a nastavení fotoaparátu.
Tlaþítko “E”
Prohlížení snímkĤ
108 _MULTIMÉDIA
- Efekt: VOLBA FOTO. STYLU (NORMÁLNÍ,
MċKKÁ, VÝRAZNÁ, PRALES, RETRO,
COOL ,KLID, KLASIKA), BARVA, NAST.
OBR. (OSTROST, KONTRAST, SYTOST), Fun (KRESBA, FOTO RÁM ,
PěEPÁLENÁ BÍLÁ, SLOŽENÍ, BAREVNÁ
MASKA)
- Úpravy: Úprava snímku (ZMċNIT VELIKOST,
OTOýIT), BARVA, NAST.OBR. (ACB,
REDUKCE ýERVEN. OýÍ, JAS, KONTRAST, SYTOST, PěIDAT ŠUM), Fun
(KRESBA, FOTO RÁM , PěEPÁLENÁ
BÍLÁ, SLOŽENÍ, ŠTÍTEK, BAREVNÝ
FILTR, BAREVNÁ MASKA)
- Typ: Jediný snímek, Miniaturní náhledy,
Multi prezentace
Ä Prezentace snímkĤ: Prezentace s funkcemi Efekt a Melodie po
složkách
Multifunkce
- Režim MP3, PMP, Text Viewer (Prohlížeþ textu),
pĜenosná pamČĢ, hlasový záznamník
Rozhraní
- Digitální výstup: USB 2.0
- Zvuk: Mono (Reproduktor), Stereo (Sluchátka)
- Video výstup: NTSC, PAL
(nastavitelné uživatelem)
- Konektor pro pĜipojení stejnosmČrného
napájení: 4.2V (20 pinĤ)
Napájecí soustava
- Nabíjecí baterie: SLB-1137D (1100mAh)
- Adaptér : SAC-47, SUC-C3 (20pin)
Ä PĜiložené baterie se mohou lišit podle zemČ prodeje.
RozmČry (Š x V x H)
- 90 x 62 x 21,6 mm (bez výstupkĤ)
Hmotnost
- Asi 157g (bez baterií a pamČĢové karty)
Provozní teplota
- 0 ~ 40°C
Provozní vlhkost
- 5 ~ 85%
Software
- Samsung Master, Samsung Converter,
Adobe Reader
Technické údaje
Titulky
Ä Specifikace MP3
Zvuk
- Formát souborĤ: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)
- PĜenosová rychlost: 48 - 320 kb/s (vþetnČ VBR)
Zvukový efekt
- SRS, Normální, Klasika, Taneþní, Jazz, ŽivČ, Rock
Režim PĜehrávání
- PĜehrát vše, Opakovat 1, Opakovat vše,
Opakovat náhodné
- PĜeskoþení v pĜehrávání, Automatické pĜeskoþení
- Prezentace Zap/Vyp (nastavitelné uživatelem)
- MP3 a Záznam (Režim záznamu je standardnČ
nastaven na Auto, 3 M)
- Zapamatujte si poslední pĜehrávaný soubor
- Vzhled pozadí MP3 pĜehrávaþe lze vytvoĜit z
uživatelských snímkĤ
Ä Specifikace PMP
Dekodér PMP
- Videoklip: Xvid MPEG4 (pomocí programu Samsung Converter)
- Zvuk: MPEG Layer 2 (Samsung Convert S/W)
Režim PĜehrávání
- Posunout vpĜed/zpČt (max. 32x)
- Hledání pĜi pĜehrávání, PĜeskakování pĜi pĜehrávání
- Automatické pĜeskakování po pĜehrání jednoho souboru
- pamatuje si poslední pĜehrávaný snímek
- Podpora zobrazení na celou obrazovku pĜi konverzi S/W
- Podpora souborĤ SMI (pomocí aplikace Samsung Converter S/W)
Ä Specifikace textu
Soubor
- Soubor s pĜíponou TXT, až 99999 stran
Formát souboru
- Okno: ANSI (Windows 98 a vyšší ), Unicode /
Unicode (Big-Endian) / UTF-8 (Windows 2000/XP)
- Mac: ANSI, Unicode (UTF-16)
Funkce
- Auto. posun (0,8 s - 2,3 s)
- PĜeskakování po 1 / 10 stránkách
- Funkce automatického naþtení (pamatuje si
poslední stránku)
- BČhem prohlížení textového souboru podporuje
pĜehrávání MP3 na pozadí
Jazyk
- English (angliþtina), Korean (korejština), French
(francouzština), German (nČmþina), Spanish
(španČlština), Italian (italština), Chinese (þínština),
Taiwanese (Tchaj-wan), Japanese (japonština),
Russian (ruština), Portuguese (portugalština), Dutch
(holandština), Danish (dánština), Swedish (švédština),
Finnish (finština), Bahasa (bahajština), Polish
(polština), Hungarian (maćarština), Czech (þeština) a
Turkish (tureþtina).
Ä Podporované jazyky mohou být zmČnČny bez pĜedchozího upozornČní.
Technické údaje mohou být zmČnČny bez pĜedchozího upozornČní.
Všechny ochranné známky jsou majetkem pĜíslušných vlastníkĤ.
MULTIMÉDIA_ 109
05 MULTIMÉDIA
Soubor
- Frekvence: 20Hz ~ 20KHz
- Konektor na sluchátka: Konektor 20 pinĤ (Stereo)
- Výstup: Maximální hlasitost levý 40 mW
+ pravý 40 mW (16Ÿ)
- PomČr signál/šum: 80 dB
Poznámky k softwaru
PĜed použitím si dĤkladnČ pĜeþtČte návod k obsluze.
- PĜiložený software obsahuje ovladaþ fotoaparátu a nástroj pro úpravu
fotografií v systému Windows.
- Za žádných okolností není povoleno kopírování softwaru nebo návodu
k obsluze, aĢ již celého nebo jen jeho þástí.
- Autorská práva pro software jsou licencována pouze pro použití s
fotoaparátem.
- Ve výjimeþném pĜípadČ výrobní vady vám fotoaparát opravíme nebo
vymČníme.
Neneseme však zodpovČdnost za škody zpĤsobené nevhodným
použitím.
- Záruka spoleþnosti Samsung se nevztahuje na použití fotoaparátu spolu s vlastnoruþnČ sestaveným poþítaþem nebo poþítaþem s operaþním
systémem, který výrobce nepodporuje.
- PĜed pĜeþtením této pĜíruþky byste mČli mít základní znalosti o
poþítaþích a operaþních systémech (OS).
Požadavky na systém
Pro Windows
Pro Macintosh
PC s procesorem Pentium II
450 MHz a vyšším
(doporuþujeme Pentium II 800 MHz)
Ä Samsung Converter
Power Mac G3 a vyšší
PC s procesorem Pentium 500
MHz a vyšším (doporuþujeme Pentium IV)
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/Vista
Ä Samsung Converter
Doporuþujeme Windows 2000 nebo
vyšší
Mac OS 10.1 ~ 10.4
MinimálnČ 128 MB RAM
(doporuþujeme >512 MB)
200 MB volného místa na pevném
disku (doporuþujeme >1 GB)
MinimálnČ 256MB RAM
110 MB volného místa na pevném
disku
Port USB
Port USB
Mechanika CD-ROM
Mechanika CD-ROM
1024x768 pixelĤ, monitor s 16bitovou
barevnou hloubkou
MPlayer (pro pĜehrávání videoklipĤ)
(doporuþujeme 24 bitĤ)
Microsoft DirectX 9.0 nebo vyšší
110 _SOFTWARE
O softwaru
Po vložení disku CD-ROM, jenž je souþástí balení tohoto fotoaparátu, do
mechaniky CD-ROM by se mČlo automaticky zobrazit následující okno.
Ä Obrazovky uvedené v této pĜíruþce
jsou založeny na anglické verzi
systému Windows.
Ovladaþ fotoaparátu: UmožĖuje pĜenos snímkĤ mezi fotoaparátem a
poþítaþem.
Tento fotoaparát používá ovladaþ velkokapacitního zaĜízení USB.
Fotoaparát mĤžete použít také jako þteþku pamČĢových karet USB.
Po instalaci ovladaþe a pĜipojení fotoaparátu k poþítaþi vyhledejte v
oknČ [PrĤzkumník Windows] nebo [Tento poþítaþ] volbu [VymČnitelný
disk]. Ovladaþ velkokapacitního zaĜízení USB je urþen pouze pro
systém Windows. Ovladaþ USB pro systém MAC není na disku CD s
aplikacemi obsažen. Fotoaparát mĤžete používat se systémem Mac
OS 10.1 - 10.4.
Samsung Master : Multimediální softwarové Ĝešení typu “vše v jednom”.
Pomocí tohoto softwaru mĤžete stahovat, prohlížet, upravovat a
ukládat své digitální fotografie a videoklipy. Software je urþen pouze
pro systém Windows.
PĜed instalací ovladaþe zkontrolujte splnČní požadavkĤ na systém.
V závislosti na výkonu poþítaþe mĤže automatické spuštČní
instalaþního programu trvat 5 - 10 sekund. Pokud se okno neobjeví,
spusĢte aplikaci [PrĤzkumník Windows] a v koĜenovém adresáĜi
disku CD-ROM vyberte soubor [Installer.exe].
Kodek XviD: UmožĖuje na poþítaþi pĜehrávat videoklipy (MPEG-4)
zaznamenané tímto fotoaparátem.
Chcete-li v poþítaþi pĜehrávat videoklipy zaznamenané tímto
fotoaparátem, nainstalujte kodek XviD. Pokud videoklip tohoto
fotoaparátu nelze pĜehrát, nainstalujte tento kodek. Tento software je
kompatibilní pouze se systémem Windows.
SOFTWARE_ 111
06 SOFTWARE
PĜed pĜipojením fotoaparátu k
poþítaþi musíte nejdĜíve nainstalovat
ovladaþ fotoaparátu.
Samsung Converter: Program pro pĜevod multimedií
Multimediální soubory (filmy, videoklipy atd.) lze pĜevést do videoklipu, který mĤžete pĜehrát v tomto fotoaparátu. Tento software je
kompatibilní pouze se systémem Windows.
Instalace ovladaþe a aplikace
Chcete-li používat fotoaparát spolu s poþítaþem, musíte nejdĜíve nainstalovat aplikaþní software.
Poté mĤžete snímky exponované fotoaparátem ukládat do poþítaþe a
upravovat pomocí editaþního programu.
Navštivte na Internetu webové stránky spoleþnosti Samsung.
http://www.samsungcamera.cz: þeská verze
http://www.samsungcamera.com: anglická verze
1. Zobrazí se okno automatického
spuštČní.
V oknČ automatického spuštČní
vyberte položku [Samsung
Digital Camera Installer].
112 _SOFTWARE
2. Klepnutím na tlaþítko na monitoru nainstalujete ovladaþ fotoaparátu,
rozhraní DirectX, Samsung Converter, aplikaci Samsung Master a
program Adobe Reader. Máte-li v poþítaþi nainstalovanou nejnovČjší
verzi rozhraní DirectX, nemusíte je již instalovat.
Instalace ovladaþe a aplikace
3. Chcete-li v poþítaþi pĜehrávat videoklipy zaznamenané tímto
fotoaparátem, nainstalujte kodek XviD.
06 SOFTWARE
Ä Kodek XviD je distribuován pod licencí GNU General Public License
a kdokoli jej mĤže distribuovat, kopírovat a modifikovat. Tato licence
se vztahuje na jakýkoliv program nebo jiné dílo, které obsahuje
sdČlení od držitele autorských práv, ve kterém se sdČluje, že mĤže
být šíĜen na základČ této všeobecné veĜejné licence. Další informace
naleznete v licenþních dokumentech (http://www.gnu.org/copyleft/
gpl.html).
SOFTWARE_ 113
Instalace ovladaþe a aplikace
4. Software nainstalujte podle pokynĤ na monitoru.
114 _SOFTWARE
Instalace ovladaþe a aplikace
5. Po restartování poþítaþe pĜipojte fotoaparát k poþítaþi pomocí kabelu
USB.
Ä Pokud používáte operaþní systém
Windows XP/Vista, otevĜe se program
pro prohlížení obrázkĤ.
Jestliže se po spuštČní aplikace
Samsung Master otevĜe okno pro
stahování Samsung Master, byl ovladaþ
fotoaparátu správnČ nainstalován.
SOFTWARE_ 115
06 SOFTWARE
6. ZapnČte fotoaparát.
Pokud poþítaþ fotoaparát rozpoznal,
zobrazí se okno [PrĤvodce novČ rozpoznaným hardwarem].
Jestliže jste nainstalovali ovladaþ fotoaparátu, nemusí se okno
[PrĤvodce novČ rozpoznaným hardwarem] zobrazit.
V systému Windows 98SE se otevĜe dialogové okno prĤvodce
instalací nového hardwaru a uživatel mĤže být požádán o výbČr
souboru ovladaþe. V tomto pĜípadČ vyberte “Ovladaþ USB”, který je
uložen na dodaném disku CD.
Návod k obsluze ve formátu PDF naleznete na disku CD s programy, dodávaném s fotoaparátem. Soubory PDF najdete pomocí
aplikace PrĤzkumník systému Windows.
PĜed otevĜením souborĤ PDF musíte nainstalovat aplikaci Adobe
Reader, kterou naleznete na disku CD s programy.
Aby bylo možné správnČ nainstalovat aplikaci Adobe Reader 6.0.1,
musíte mít nainstalován prohlížeþ Internet Explorer 5.01 nebo
novČjší. Aktuální verzi prohlížeþe Internet Explorer naleznete na
stránkách “www.microsoft.com”.
SpuštČní režimu poþítaþe
Jakmile pĜipojíte fotoaparát k portu USB poþítaþe kabelem USB a zapnete jej, automaticky se nastaví do “režimu spojení s poþítaþem”.
V tomto režimu mĤžete prostĜednictvím kabelu USB stahovat uložené
snímky do poþítaþe.
PĜipojení fotoaparátu k poþítaþi
Nastavení fotoaparátu pro pĜipojení
1. ZapnČte fotoaparát.
2. Fotoaparát a poþítaþ spojte dodaným
kabelem USB.
3. ZapnČte poþítaþ. Fotoaparát naváže spojení s poþítaþem.
VYBRAT USB
POýÍTAý
TISKÁRNA
OK POTVRDIT
4. Na LCD displeji se zobrazí nabídka
výbČru externího zaĜízení.
5. Stiskem tlaþítka Nahoru / DolĤ vyberte položku [POýÍTAý] a
potom stisknČte tlaþítko OK.
Ä Pokud jste v pátém kroku zvolili bČhem pĜipojení fotoaparátu k
poþítaþi možnost [TISKÁRNA], uvidíte hlášení [PěIPOJOVÁNÍ
TISKÁRNY] a pĜipojení nebude navázáno.
V takovém pĜípadČ odpojte kabel USB a poté opakujte postup od
kroku 2 dále.
Odpojení fotoaparátu od poþítaþe
Viz stránka 118 (Odebrání vyjímatelného disku).
116 _SOFTWARE
SpuštČní režimu poþítaþe
Stahování uložených snímkĤ
Snímky uložené v pamČti fotoaparátu mĤžete stáhnout na pevný disk
poþítaþe a vytisknout je nebo upravit pomocí softwaru pro úpravy
fotografií.
4. OtevĜe se místní nabídka.
KlepnČte na pĜíkaz [Vyjmout] nebo
[Kopírovat].
- [Vyjmout] : Vyjme zvolený soubor.
- [Kopírovat] : Zkopíruje soubory.
06 SOFTWARE
1. PĜipojte fotoaparát k poþítaþi pomocí
kabelu USB.
2. Na ploše poþítaþe klepnČte na ikonu
[Tento poþítaþ] a poklepejte na volbu
[Vyjímatelný disk à DCIMà 100SSCAM].
Zobrazí se soubory snímkĤ.
5. KlepnČte na složku, do které chcete vložit soubor.
6. Stisknutím pravého tlaþítka myši otevĜete
místní nabídku. KlepnČte na položku
[Vložit].
3. Vyberte snímek a stisknČte pravé
tlaþítko myši.
7. Snímek bude pĜenesen z fotoaparátu do
poþítaþe.
SOFTWARE_ 117
SpuštČní režimu poþítaþe
Odebrání vyjímatelného disku
- Díky aplikaci [Samsung Master] si mĤžete nejen prohlížet snímky
uložené v pamČti pĜímo na obrazovce poþítaþe, ale mĤžete je také
kopírovat a pĜesouvat.
Windows 98SE
Snímky doporuþujeme prohlížet až po jejich pĜenesení do
poþítaþe. Otevírání snímkĤ pĜímo z vymČnitelného disku mĤže
zpĤsobit neoþekávanou ztrátu spojení s poþítaþem.
Pokud zkopírujete na vyjímatelný disk soubor, který nebyl
vytvoĜen tímto fotoaparátem, zobrazí se v režimu PěEHRÁVÁNÍ
na LCD displeji chybové hlášení [CHYBA SOUBORU!] a v režimu
NÁHLED se nezobrazí žádný snímek.
1. Zkontrolujte, zda neprobíhá pĜenos souboru mezi poþítaþem a
fotoaparátem.
Pokud bliká indikátor stavu fotoaparátu, poþkejte, dokud nepĜestane
blikat a nezaþne trvale svítit.
2. Odpojte kabel rozhraní USB.
Windows 2000/ME/XP/Vista
(Vyobrazení se mohou lišit podle použitého operaþního systému Windows.)
1. Zkontrolujte, zda neprobíhá pĜenos souboru mezi poþítaþem a
fotoaparátem.
Pokud bliká indikátor stavu fotoaparátu, poþkejte, dokud nepĜestane
blikat a nezaþne trvale svítit.
2. Poklepejte na ikonu [BezpeþnČ odebrat
hardware] na hlavním panelu.
[Poklepejte!]
3. OtevĜe se okno [BezpeþnČ odebrat hardware]. Vyberte možnost [Velkokapacitní
pamČĢové zaĜízení USB] a klepnČte na
tlaþítko [Ukonþit].
4. OtevĜe se okno [Ukonþit þinnost hardwarového zaĜízení]. Vyberte možnost
[Velkokapacitní pamČĢové zaĜízení USB]
a klepnČte na tlaþítko [OK].
118 _SOFTWARE
Odebrání vymČnitelného disku
5. OtevĜe se okno [Nyní lze hardware
bezpeþnČ odebrat]. KlepnČte na tlaþítko
[OK].
7. Odpojte kabel rozhraní USB.
1. Ovladaþ USB pro systém MAC OS není obsažen na disku CD se
softwarem, protože systém MAC OS podporuje ovladaþ fotoaparátu
pĜímo.
2. PĜi spuštČní poþítaþe zkontrolujte verzi systému MAC OS.
Fotoaparát je kompatibilní se systémy MAC OS 10.1 - 10.4.
3. PĜipojte fotoaparát k poþítaþi Macintosh a zapnČte fotoaparát.
4. Po pĜipojení fotoaparátu k poþítaþi Macintosh se na ploše zobrazí
nová ikona.
Použití ovladaþe USB pro poþítaþe Macintosh
1. Na ploše poklepejte na novou ikonu. Zobrazí se složka uložená v
pamČti.
2. Vyberte soubor snímku a zkopírujte jej nebo pĜesuĖte do poþítaþe
Macintosh.
Operaþní systém Mac OS 10.1 nebo vyšší: NejdĜíve
dokonþete pĜenos z poþítaþe do fotoaparátu a
poté odpojte vyjímatelný disk pomocí pĜíkazu
Odpojit.
SOFTWARE_ 119
06 SOFTWARE
6. OtevĜe se okno [BezpeþnČ odebrat
hardware]. KlepnČte na tlaþítko [ZavĜít] a
vyjímatelný disk bude možné bezpeþnČ
odebrat.
Nastavení ovladaþe USB pro poþítaþe Macintosh
Odebrání ovladaþe USB v systému Windows 98SE
Samsung Converter
Chcete-li odebrat ovladaþ USB, postupujte takto:
Multimediální soubory (filmy, videoklipy atd.) lze pĜevést do videoklipu,
který mĤžete pĜehrát v tomto fotoaparátu. Tento software je kompatibilní
pouze se systémem Windows.
1. Spojte fotoaparát s poþítaþem pomocí kabelu USB a zapnČte je.
2. KlepnČte na ikonu [Tento poþítaþ] a vyhledejte položku Vyjímatelný disk.
3. Pomocí Správce zaĜízení odeberte zaĜízení [Samsung Digital Camera].
4. Odpojte kabel USB.
5. Pomocí funkce PĜidat nebo odebrat programy odeberte zaĜízení
[Samsung USB Driver].
6. Deinstalace je dokonþena.
120 _SOFTWARE
Použití programu Samsung Converter
1. Na ploše poklepejte na ikonu Samsung
Converter.
2. KlepnČte na ikonu Add (PĜidat) a vyberte
soubor, který chcete pĜidat.
3. Chcete-li pĜidat titulek, zaškrtnČte
možnost „Use subtitles from file (*.smi)“
(Použít titulky ze souboru *.smi).
4. Zvolte požadovaná nastavení a klepnČte
na tlaþítko Convert (Konvertovat).
- Output Format (Výstupní formát): MĤžete nastavit formát výstupu.
- Frame size (Velikost snímku): MĤžete nastavit šíĜku a výšku videoklipu.
- Frame rate (Snímková frekvence): MĤžete nastavit hodnotu fps
(poþet snímkĤ za sekundu).
- Screen size (Velikost obrazovky): MĤžete nastavit typ zobrazení.
- Split by size (RozdČlit podle velikosti): MĤžete nastavit velikost
souboru videoklipu.
5. Fotoaparát pĜipojte k poþítaþi pomocí kabelu USB.
6. Zkonvertovaný videoklip zkopírujte do
cílové složky a vložte jej do složky [PMP].
Samsung Converter
7. Zkonvertovaný videoklip mĤžete ve
fotoaparátu pĜehrát v režimu PĜehrávání.
PĜedtím, než budete konvertovat multimediální soubor, si
vyzkoušejte, jestli je možné jej ĜádnČ pĜehrát v aplikaci Windows
Media Player.
Zkonvertované soubory budou uloženy ve formátu *.sdc a lze je
pĜehrát v aplikaci Windows Media Player.
Aplikace Samsung Converter nezahrnuje všechny druhy kodekĤ.
Jestliže multimediální soubor nelze pĜehrát v aplikaci Windows Media Player, nainstalujte balík kodekĤ (doporuþujeme nejnovČjší verzi
balíku K-Lite Codec). Po instalaci balíku kodekĤ opČt nainstalujte
aplikaci Samsung Converter.
MĤžete zvolit cílovou složku pro každý konvertovaný soubor. Není-li
zvolena cílová složka, zkonvertovaný soubor bude uložen do stejné
složky jako výchozí soubor.
Konvertujete-li více souborĤ souþasnČ, výkon poþítaþe mĤže klesnout vzhledem ke kapacitČ procesoru. Pro tento pĜípad konvertujte
soubory po jednom.
pĜíþinou chyb v konvertování. Vyskytne-li se chyba pĜi konverzi,
zkontrolujte následující.
- NČkteré kodeky kompatibilní se soubory nebyly nainstalovány nebo
nebyly nainstalovány správnČ. V tomto pĜípadČ najdČte kompatibilní kodek a nainstalujte jej. NemĤžete-li najít kompatibilní kodek,
nainstalujte balík kodekĤ.
- Nainstalujete-li do poþítaþe více balíkĤ kodekĤ, mohou být zdrojem
problémĤ pĜi konvertování. V tomto pĜípadČ odeberte všechny
kodeky a nainstalujte balík kodekĤ.
- Nainstalujte nejnovČjší verzi aplikace Windows Media Player.
- Navštivte webové stránky výrobcĤ hardwaru (PC, grafické karty,
zvukové karty) a stáhnČte nejnovČjší verze ovladaþĤ.
NČkteré druhy multimediálních souborĤ nelze zkonvertovat. Jsouli multimediální soubory poškozeny, nemusí být možné je pĜehrát ve
fotoaparátu. Nestandardní typ souborĤ nemusí být možné zkonvertovat. Obraz a zvuk nemusí být synchronizován.
Oþekávaná velikost souboru po konverzi se mĤže lišit. Záleží na
systému, který na poþítaþi používáte.
Není-li k dispozici font kompatibilní se souborem skriptu v poþítaþi,
skript bude zobrazen jako ‘ƑƑƑ‘.
PĜenos konvertovaného souboru na vymČnitelný disk je þasovČ
nároþný. MĤže trvat velmi dlouho. Doba závisí na velikosti souboru.
Režim PMP nepoužívejte pĜi Ĝízení. MĤže pĜedstavovat ohrožení
bezpeþnosti silniþního provozu.
Soubor, který není podporován rychlým vyhledáváním v aplikaci
Windows Media Player, nelze vybrat pro konvertování rozsahu ani
zmČnu velikosti.
SOFTWARE_ 121
06 SOFTWARE
Ä Další informace naleznete v nabídce
[NápovČda] programu Samsung Converter.
Specifikace poþítaþe, instalované kodeky a programy jsou hlavní
Samsung Master
Pomocí tohoto softwaru mĤžete stahovat, prohlížet, upravovat a ukládat
fotografie i videoklipy. Software je urþen pouze pro systém Windows.
Chcete-li program spustit, klepnČte na položky [Start
Programy
Samsung Samsung Master Samsung Master].
Stažení snímkĤ
1. PĜipojte fotoaparát k poþítaþi.
2. Po pĜipojení fotoaparátu k poþítaþi se
zobrazí dialogové okno pro uložení
snímkĤ do poþítaþe.
- Chcete-li stáhnout poĜízené snímky,
klepnČte na tlaþítko [Vybrat vše].
- V oknČ vyberte požadovanou složku
a klepnČte na tlaþítko [Vybrat vše].
MĤžete tak uložit poĜízené snímky
spolu s vybranou složkou.
- Klepnete-li na tlaþítko [Storno], ukládání bude zrušeno.
4. Vyberte cílové umístČní souborĤ
a vytvoĜte složku, do které uložíte
stažené snímky i složky.
- Názvy složek mĤžete vytvoĜit v
poĜadí podle data stažení snímkĤ z
fotoaparátu.
- Název složky, do které budou
snímky staženy, je libovolný.
- Po volbČ složky, která již byla
vytvoĜena, budou snímky staženy.
5. KlepnČte na tlaþítko [Další >].
6. Zobrazí se okno, které vidíte vpravo.
V horní þásti okna se zobrazí cílové
umístČní zvolené složky.
Klepnutím na tlaþítko [Start] stáhnete
snímky.
3. KlepnČte na tlaþítko [Další >].
7. Stažené snímky se zobrazí v oknČ.
122 _SOFTWARE
Samsung Master
Prohlížeþ snímkĤ: UmožĖuje prohlížení uložených snímkĤ.
Úprava snímku: UmožĖuje upravovat snímky.
06 SOFTWARE
- Následuje pĜehled funkþních souþástí prohlížeþe snímkĤ.
Ì Pruh nabídky: Zde mĤžete vybírat nabídky.
File (Soubor), Edit (Úpravy), View (Zobrazit), Tools (Nástroje), Change
functions (ZmČna funkcí), Auto download (Automatické stažení), help
(NápovČda) apod.
Í Okno pro výbČr snímku: V tomto oknČ mĤžete vybrat požadované snímky.
. Nabídka pro výbČr typu média: Z této nabídky mĤžete vybírat funkce
urþené pro prohlížení a úpravy snímkĤ a
videoklipĤ.
/ Okno náhledu: Zde si mĤžete prohlédnout náhled snímku nebo videoklipu
a informace o multimédiích.
0 Lišta zvČtšení/zmenšení: Zde mĤžete zmČnit velikost náhledu.
1 Okno zobrazení složky: Zde vidíte složku, v níž je umístČn zvolený snímek.
2 Okno zobrazení snímku: Zde se zobrazují snímky ze zvolené složky.
Ä Další informace naleznete v nabídce [NápovČda] programu Samsung
Master.
- Následuje popis funkcí pro úpravy snímkĤ.
Ì Nabídka Úpravy : MĤžete vybírat z následujících podnabídek.
[Tools] (Nástroje) : OĜíznutí a zmČna velikosti zvoleného snímku. Podrobnosti naleznete v nabídce [Help] (NápovČda).
[Adjust] (Nastavit) : UmožĖuje nastavení kvality snímku. Podrobnosti
naleznete v nabídce [Help] (NápovČda).
[Retouch] (Retušovat) : UmožĖuje zmČnit snímek nebo jej obohatit
o efekty. Podrobnosti naleznete v nabídce
[Help] (NápovČda).
Í Nástroje kreslení: Nástroje pro úpravu snímku.
. Okno zobrazení snímku: V tomto oknČ se zobrazuje vybraný snímek.
/ Okno náhledu: Zobrazuje náhled zmČnČného snímku.
Ä Fotografii upravenou pomocí aplikace Samsung Master není možné zobrazit
ve fotoaparátu.
Ä Další informace naleznete v nabídce [NápovČda] programu Samsung Master.
SOFTWARE_ 123
Samsung Master
Úprava videoklipu: Ve videoklipu mĤžete zkombinovat fotografie, jiné
videoklipy, komentáĜ a hudební soubory.
- Následuje popis funkcí pro úpravy videoklipĤ.
Ì Nabídka Úpravy : MĤžete vybírat z následujících podnabídek.
[Add Media] (PĜidat média) : k videoklipu mĤžete pĜidat další
mediální prvky.
[Edit Clip] (Úprava videoklipu) : UmožĖuje zmČnit jas, kontrast, barvu
a sytost.
[Effects] (Efekty) : umožĖuje pĜidat efekt.
[Set Text] (PĜidat text) : slouží ke vložení textu.
[Narrate] (KomentáĜ) : zde mĤžete pĜidat mluvený komentáĜ.
[Produce] (Produkce) : Uložení upraveného multimediálního souboru
pod novým názvem. Soubory mĤžete ukládat
ve formátu AVI, Windows Media WMV a
Windows Media ASF.
Í Okno zobrazení snímku: Do tohoto okna mĤžete vkládat multimediální soubory.
124 _SOFTWARE
Ä NČkteré videoklipy, které byly komprimovány kodekem nekompatibilním s aplikací Samsung Master, není možné v aplikaci Samsung
Master pĜehrávat.
Ä Další informace naleznete v nabídce [Help] (NápovČda) programu
Samsung Master.
Otázky a odpovČdi
Je-li pĜipojení pomocí rozhraní USB nefunkþní, prostudujte si následující
informace.
Kabel USB není pĜipojen nebo se nejedná o kabel USB
urþený pro tento fotoaparát.
PĜipojte dodaný kabel USB.
PĜípad 2
Poþítaþ nemĤže fotoaparát rozpoznat.
V nČkterých pĜípadech se fotoaparát ve Správci zaĜízení
zobrazuje jako [Neznámé zaĜízení].
Provećte Ĝádnou instalaci ovladaþe fotoaparátu.
VypnČte fotoaparát, odpojte kabel USB, znovu jej pĜipojte a
zapnČte fotoaparát.
PĜípad 3
BČhem pĜenosu souborĤ došlo k neoþekávané chybČ.
VypnČte fotoaparát a znovu jej zapnČte. Opakujte pĜenos
souboru.
PĜípad 4
PĜi použití rozboþovaþe USB
Není-li rozboþovaþ USB kompatibilní s poþítaþem, mĤže nastat
problém s pĜipojením fotoaparátu k poþítaþi prostĜednictvím
rozboþovaþe. Je-li to možné, pĜipojujte fotoaparát k poþítaþi pĜímo.
PĜípad 5
Když spustíte Správce zaĜízení (klepnutím na položky Start
(Nastavení) Ovládací panely (Výkon a údržba) Systém
(Hardware) Správce zaĜízení), objeví se zde položky “Neznámé zaĜízení” nebo “Jiné zaĜízení” se žlutým otazníkem (?)
nebo vykĜiþníkem (!).
Pravým tlaþítkem myši klepnČte na otazník (?) nebo vykĜiþník
(!) a vyberte pĜíkaz “Odinstalovat”. Restartujte poþítaþ a znovu pĜipojte fotoaparát. V systému Windows 98SE odinstalujte ovladaþ fotoaparátu, restartujte poþítaþ a znovu ovladaþ
fotoaparátu nainstalujte.
PĜípad 7
PĜi použití nČkterých antivirových programĤ (Norton Anti
Virus, V3, apod.) nemusí poþítaþ rozpoznat fotoaparát jako
vymČnitelný disk.
Zastavte þinnost antivirových programĤ a pĜipojte fotoaparát
k poþítaþi. Podrobnosti naleznete v pokynech k antivirovým
programĤm, kde jsou uvedeny informace o tom, jak doþasnČ
zastavit jejich þinnost.
PĜípad 8
Fotoaparát je pĜipojen k portu USB poþítaþe, který je
umístČn na pĜední stranČ poþítaþe.
Je-li fotoaparát pĜipojen k pĜednímu portu USB, nemusí jej
poþítaþ správnČ rozpoznat. PĜipojte fotoaparát k portu USB
umístČnému na zadní stranČ poþítaþe.
Jsou k poþítaþi pĜipojeny také jiné kabely USB?
Fotoaparát nemusí správnČ fungovat, pokud je souþasnČ k
poþítaþi pĜipojen i jiný kabel USB. V takovém pĜípadČ odpojte ostatní kabely USB a pĜipojte pouze fotoaparát.
SOFTWARE_ 125
06 SOFTWARE
PĜípad 1
PĜípad 6
Otázky a odpovČdi
Nelze-li v poþítaþi pĜehrát videoklip
Ä Pokud videoklip poĜízený fotoaparátem nelze v poþítaþi pĜehrát,
pĜíþina vČtšinou spoþívá v kodeku instalovaném v poþítaþi.
Není-li nainstalován kodek potĜebný k pĜehrávání videoklipu
Nainstalujte kodek podle následujících pokynĤ.
[Instalace kodeku v systému Windows]
Instalace kodeku XviD
1) Do poþítaþe vložte disk CD dodávaný s fotoaparátem.
2) SpusĢte aplikaci PrĤzkumník Windows, vyberte složku [CDROM:\XviD] a klepnČte na souboru XviD-1.1.2-01112006.exe.
Ä Kodek XviD je distribuován pod licencí GNU General Public
License a kdokoli jej mĤže kopírovat, distribuovat a modifikovat.
Tato licence se vztahuje na jakýkoliv program nebo jiné dílo,
které obsahuje sdČlení od držitele autorských práv, ve kterém se
sdČluje, že mĤže být šíĜen na základČ této všeobecné veĜejné
licence. Další informace naleznete v licenþních dokumentech
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
[Instalace kodeku pro systém Mac OS]
1) Chcete-li stáhnout kodek, navštivte následující webovou
stránku. (http://www.divx.com/divx/mac)
2) KlepnČte na nabídku [Free Download] (VolnČ ke stažené) v
pravé horní þásti okna a zobrazí se okno stahování.
3) Zkontrolujte verzi systému Mac OS, stáhnČte soubor klepnutím
na tlaþítko [Download] (Stáhnout) a uložte jej do požadované
složky.
4) SpusĢte stažený soubor a kodek pro pĜehrávání videoklipu bude
nainstalován.
Ä Pokud nelze videoklip pĜehrát v systému Macintosh OS, použijte
pĜehrávaþ médií podporující kodek Xvid (napĜ.: Mplayer).
126 _SOFTWARE
Není nainstalováno rozhraní DirectX 9.0 nebo novČjší verze
Nainstalujte verzi DirectX 9.0 nebo novČjší.
1) Vložte do poþítaþe disk CD dodávaný s fotoaparátem.
2) SpusĢte aplikaci PrĤzkumník systému Windows, vyberte složku
[Jednotka CD-ROM:\USB Driver\DirectX 9.0] a klepnČte na soubor
DXSETUP.exe. Bude nainstalováno rozhraní DirectX. Rozhraní
DirectX také mĤžete stáhnout z webové adresy http://www.microsoft.
com/directx.
PĜestane-li poþítaþ se spuštČným systémem Windows 98SE reagovat pĜi
opakovaném pĜipojování fotoaparátu
Je-li poþítaþ se systémem Windows 98SE spuštČn delší dobu a
fotoaparát je opakovanČ pĜipojován, nemusí poþítaþ fotoaparát rozpoznat. V takovém pĜípadČ poþítaþ restartujte.
PĜestane-li poþítaþ pĜipojený k fotoaparátu reagovat pĜi spouštČní systému
Windows
Odpojte fotoaparát od poþítaþe a systém Windows se spustí. Pokud
se problém vyskytuje trvale, vypnČte podporu Legacy USB Support a
restartujte poþítaþ. Nastavení podpory Legacy USB Support naleznete v
nabídce systému BIOS poþítaþe. (Nabídka systému BIOS se u rĤzných
výrobcĤ poþítaþĤ liší a v nČkterých pĜípadech položku Legacy USB
Support nemusí obsahovat.) NemĤžete-li toto nastavení zmČnit sami,
kontaktujte dodavatele poþítaþe nebo systému BIOS.
Není-li možné vymazat videoklip þi odpojit vyjímatelný disk nebo zobrazí-li
se bČhem pĜenosu souborĤ chybové hlášení
Tyto problémy se mohou pĜíležitostnČ vyskytnout, jestliže jste nainstalovali pouze aplikaci Samsung Master.
- Ukonþete aplikaci Samsung Master klepnutím na ikonu Samsung
Master na hlavním panelu.
- Nainstalujte všechny aplikaþní programy obsažené na disku CD se
softwarem.
Správná likvidace tohoto výrobku
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními
systémy zpČtného odbČru baterií.)
Tato znaþka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto
výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány spoleþnČ s jiným
domovním odpadem. PĜípadnČ vyznaþené symboly chemikálií Hg, Cd
nebo Pb upozorĖují na to, že baterie obsahuje rtuĢ, kadmium nebo
olovo v množství pĜekraþujícím referenþní úrovnČ stanovené smČrnicí
ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správnČ zlikvidovány, mohou tyto
látky poškodit zdraví osob nebo životní prostĜedí.
Pro ochranu pĜírodních zdrojĤ a pro podporu opakovaného využívání
materiálĤ oddČlte, prosím, baterie od ostatních typĤ odpadu a nechte
je recyklovat prostĜednictvím místního bezplatného systému zpČtného
odbČru baterií.
Akumulátor integrovaný v tomto výrobku nesmí vymČĖovat uživatel.
Informace o výmČnách vám poskytne pĜíslušný servis.
Spoleþnost Samsung ve všech fázích výroby svých
produktĤ peþuje o ochranu životního prostĜedí a podniká
množství krokĤ smČĜujících k tomu, aby pĜinášela
zákazníkĤm výrobky co nejšetrnČjší k životnímu prostĜedí.
Známka Eco reprezentuje cíl divize Samsung vytváĜet
produkty šetrné k životnímu prostĜedí a informuje o tom,
že produkt splĖuje smČrnice RoHS platné v EU.
SOFTWARE_ 127
06 SOFTWARE
Správná likvidace tohoto výrobku (vyĜazené elektrické a
elektronické zaĜízení)
(Platí pro Evropskou unii a další evropské zemČ se systémem sbČru separovaného odpadu.) Tento symbol uvedený
na výrobku, na obalu nebo v dokumentaci oznaþuje, že
tento výrobek nemá být po skonþení životnosti likvidován
spolu s bČžným domovním odpadem. Chcete-li zabránit nebezpeþnému
pĤsobení na životní prostĜedí nebo lidské zdraví zpĤsobené nekontrolovanou likvidací odpadu, oddČlte toto zaĜízení od jiných typĤ odpadĤ a
odevzdejte je k recyklaci pro optimální opakované využití materiálních
zdrojĤ. Domácí uživatelé by se mČli obrátit na prodejce, u kterého
výrobek zakoupili, nebo na místní úĜady, které jim poskytnou informace o místČ, kde lze tento výrobek zlikvidovat zpĤsobem šetrným
vĤþi životnímu prostĜedí. Firemní uživatelé by se mČli obrátit na svého
dodavatele a ovČĜit si podmínky uvedené v kupní smlouvČ.
Tento výrobek nemá být pĜi likvidaci kombinován s jiným prĤmyslovým
odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
POZNÁMKA
128
Download PDF

advertising