Samsung | RB37K63632C | Samsung RB37K63612C Uživatelská přiručka (SECZ)

Chladnička
Návod k obsluze
RB34K6*/RB37K6*
SECZ Untitled-1 1
Volně stojící spotřebič
2016-07-21
5:33:21
Obsah
Bezpečnostní informace
3
Obsah
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci
Upozornění vztahující se k instalaci
Důležité výstrahy vztahující se k použití
Upozornění vztahující se k použití
Upozornění vztahující se k čištění
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci
Další tipy pro správné použití
Rady, jak šetřit energii
Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ
5
6
6
10
11
16
18
19
20
21
22
23
Instalace
24
Rychlý přehled
Instalace krok za krokem
24
25
Provoz
33
Ovládací panel
Samsung Smart Home
Informace o uskladnění
33
37
40
Údržba
42
Změna směru otevírání dveří (pouze pro určité modely)
42
Zacházení a péče
56
Úklid58
Výměna součástí
58
Odstraňování závad
59
Obecné59
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?
61
Samsung Smart Home
63
2 Čeština
Untitled-1 2
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si
pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak
bezpečně a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto
spotřebiče.
• Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou
takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě
poučeny.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou
s ním spojená rizika.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu
nesmějí provádět děti bez dozoru.
• Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto
návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou
vzniknout.
Instalaci, obsluze, údržbě a provozu spotřebiče proto
věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.
Čeština 3
Untitled-1 3
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé
modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být
odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny
výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě
jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na nejbližší servisní
centrum nebo vyhledejte potřebné informace online na
adrese www.samsung.com.
• Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu
nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být
velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna,
zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
• Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky
poškození. V případě nejistoty se obraťte na prodejce.
Místnost musí mít velikost 1 m³ na každých 8 g chladiva
R-600a uvnitř spotřebiče. Množství chladiva ve vašem
konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku
uvnitř spotřebiče.
• Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést
k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo,
okamžitě prostor vyvětrejte a udržujte od chladničky
veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
- V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
• Provádět servis tohoto zařízení je nebezpečné pro kohokoli
jiného, než je autorizovaný servisní technik.
• Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např.
spreje s hořlavým hnacím plynem.
4 Čeština
Untitled-1 4
2016-07-21
5:33:21
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:
Postupujte, prosím, podle bezpečnostních pokynů v této
příručce. Tato příručka používá následující bezpečnostní
symboly.
VÝSTRAHA
Bezpečnostní informace
Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit
závažné zranění, poškození majetku nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit
závažné zranění osob nebo poškození majetku.
POZNÁMKA
Užitečné informace, které uživatelům pomáhají lépe
porozumět nebo využívat chladničku.
Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí
zranění osob.
Řiďte se jimi prosím.
Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího
nahlédnutí.
Čeština 5
Untitled-1 5
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění
VÝSTRAHA
Bezpečnostní informace
• Při přepravě a instalaci spotřebiče je třeba dávat pozor,
aby nebyly poškozeny žádné části chladicího okruhu.
- Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést
k poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se
s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik
minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je
spotřebič umístěn.
- Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva
isobutanu (R-600a), což je přirozený plyn s vysokou
slučitelností s životním prostředím, který je však
také hořlavý. Při přepravě a instalaci spotřebiče je
třeba dávat pozor, aby nebyly poškozeny žádné části
chladicího okruhu.
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci
VÝSTRAHA
• Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na
kterých může přijít do kontaktu s vodou.
- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
• Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani
tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles
nebo jiných spotřebičů.
6 Čeština
Untitled-1 6
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
• Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami
několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být
zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí
odpovídá parametrům na typovém štítku.
- Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje
přetížení elektrických okruhů, které způsobuje
přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
• Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je
uvolněná.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě
vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
• Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte
těžké předměty.
• Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
• Přívodní kabel nekruťte a neutahujte.
• Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty,
nepokládejte na něj těžké předměty, neumisťujte jej
mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za
spotřebičem.
• Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel
nepřiskřípli a nepoškodili.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Chladničku nikdy nevypojujte ze zásuvky taháním za
přívodní kabel. Vždy pevně uchyťte zástrčku a plynule ji
vytáhněte ze zásuvky.
- Poškození přívodního kabelu může mít za následek
zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Čeština 7
Untitled-1 7
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např.
spreje s hořlavým hnacím plynem.
• Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
• Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat
plyn.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Chladnička musí být před spuštěním umístěna a
nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto
návodu.
• Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby
kabel visel směrem dolů.
- Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení
vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo
poškozený zadní částí chladničky.
• Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
- Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na
hlavu.
• Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka po
dokončení instalace přístupná.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požár.
• Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani
prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu
záření a působení vody (dešťové kapky).
- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
8 Čeština
Untitled-1 8
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
• Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní
kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko
společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
• Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené
svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové
předměty atd.) na spotřebič.
- Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
• Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí
odstranit všechny ochranné plastové fólie.
• Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že
si nebudou hrát s pojistnými kroužky určenými pro
seřizování dveří nebo se svorkami pro uchycení vodovodní
přípojky.
- V případě vdechnutí nebo spolknutí kroužku či svorky
dítětem hrozí nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo
dosah dětí.
• Chladničku je nutné uzemnit.
- Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části
spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna.
Případné probíjení spotřebiče může vést k závažným
úrazům způsobeným elektrickým proudem.
• Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí,
telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo
k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným
elektrickým proudem.
- Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru,
explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
Čeština 9
Untitled-1 9
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte
poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte
upevnění zásuvky.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit
výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.
• Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný
technik nebo servisní společnost.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo zranění.
Upozornění vztahující se k instalaci
UPOZORNĚNÍ
• Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým
prostorem okolo.
- Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče
nesmí být zakryté.
• Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2 hodiny, než do
ní začnete vkládat potraviny.
• Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou
kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku
nebo zranění.
• Přetížení kterýchkoli dveří může chladničku převážit, což
může způsobit fyzické zranění.
10 Čeština
Untitled-1 10
2016-07-21
5:33:21
Důležité výstrahy vztahující se k použití
VÝSTRAHA
Bezpečnostní informace
• Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
- Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
- Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty
mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození
zařízení.
• Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky)
do spodní a zadní části chladničky.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.
• Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů
v mrazničce uložených mokrýma rukama.
- Mohli byste si způsobit omrzliny.
• Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky
(benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan
butan apod.).
- Tato chladnička je určena pouze pro skladování
potravin.
- Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Čeština 11
Untitled-1 11
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si
s přístrojem nebudou hrát.
- Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti
mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud
se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří
chladničky opatrní.
• Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky.
Může dojít k vážným zraněním.
• Nedovolte dětem lézt dovnitř spotřebiče. Mohly by
uvíznout.
• Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.
• V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k
výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
- V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které
vyžadují přesně regulovanou teplotu.
• Nevkládejte do chladničky/mrazničky elektrické spotřebiče
a nepoužívejte je uvnitř, pokud k takovému užívání nejsou
určeny výrobcem.
• V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře,
okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše
servisní středisko Samsung Electronics.
• Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní
kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko
společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
• Nedovolte dětem stoupat na police.
- Police by se mohla zlomit.
12 Čeština
Untitled-1 12
2016-07-21
5:33:21
Čeština 13
Untitled-1 13
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
• Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru
a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru
chladničky.
• Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí
v zásuvce.
• Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
- Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a
způsobit zranění nebo poškození zařízení.
• Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako
například insekticidy.
- Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou
také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo
poškodit výrobek.
• V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné
látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty,
suchý led, léky nebo chemikálie.
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč
vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem
odstranění nepříjemných pachů.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo,
zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky,
kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu
elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku
nebo zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky
pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků
doporučených výrobcem.
• Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
• Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
- Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
• Nevkládejte police do chladničky vzhůru nohama. Zarážky
by poté nemusely fungovat správně.
- V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
• Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi
dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí
pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
• Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se
s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik
minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je
spotřebič umístěn.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
- Nezapínejte ventilátor.
- Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
• Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná
výrobcem nebo servisním zástupcem.
• Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly
vypadnout.
• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování
potravin.
• Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami
od sebe.
- Neoprávněné modifikace mohou způsobit bezpečnostní
problémy. Chcete-li odstranit neoprávněné modifikace,
naúčtujeme vám plné náklady na materiál a práci.
14 Čeština
Untitled-1 14
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
• Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné,
ocelové dráty atd.).
• Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší
servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo
zranění.
• Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení,
kontaktujte nejbližší servisní středisko.
• Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny
nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky
a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung
Electronics.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte
spotřebič ze zásuvky.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
• Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit
problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
• Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte
sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
- Obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
• Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a
zkontrolujte upevnění zásuvky.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Čeština 15
Untitled-1 15
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
Upozornění vztahující se k použití
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní informace
• Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do
mrazničky. Do prostoru mrazáku neukládejte perlivé nebo
šumivé nápoje. Do mrazáku neukládejte láhve ani skleněné
nádoby.
- Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit
zranění.
• V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
- Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních
otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily
cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.
- Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte
nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
- Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé
nápoje. Mohly by vlivem nízkých teplot prasknout.
Poškozené skleněné lahve mohou způsobit poranění.
- Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou
na mražených potravinách.
• Neukládejte do mrazničky skleněné nádoby, lahve a
perlivé nápoje.
- Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit
zranění.
• Do prostoru mrazáku neukládejte perlivé nebo šumivé
nápoje. Do mrazáku neukládejte láhve ani skleněné
nádoby.
- Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit
zranění nebo poškození zařízení.
16 Čeština
Untitled-1 16
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
• Zákonná záruka a zásahy.
- Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou
na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti
Samsung a společnost Samsung v takových případech
neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo
škody způsobené těmito úpravami.
• Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic
neblokuje.
- Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména
plastovým sáčkem, může dojít k nepřiměřenému
poklesu teploty.
• Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
- V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
• Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte
alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.
• V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte
jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko
Samsung Electronics.
• Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se
skleněnými povrchy.
- Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na
majetku.
• Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích
chladničky.
• Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Čeština 17
Untitled-1 17
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
Upozornění vztahující se k čištění
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní informace
• Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch
chladničky.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč
vlasů.
• Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem
odstranění nepříjemných pachů.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
- Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
• Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např.
voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Případné nečistoty na vidlici zástrčky přívodního kabelu
odstraňte čistým, suchým hadrem. K čištění elektrické
zástrčky nikdy nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadr.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
• K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
- Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit
požár.
18 Čeština
Untitled-1 18
2016-07-21
5:33:21
• Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci
Bezpečnostní informace
VÝSTRAHA
• Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte
způsobem šetrným k životnímu prostředí.
• Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není
poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
• Jako chladivo je používána látka R-600a nebo R-134a.
Zkontrolujte štítek kompresoru na zadní straně spotřebiče
a štítek uvnitř chladničky ohledně informace, které
chladivo je ve vaší chladničce použito. Pokud toto chladivo
obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), obraťte se na
místní úřady ohledně bezpečné likvidace tohoto výrobku.
• Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte
dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř
nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata. Děti musí být
pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem
nebudou hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se
nebo se udusit.
- Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se
udusit.
• Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité
v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy
likvidace. Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí
místní úřad ochrany životního prostředí.
Čeština 19
Untitled-1 19
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
• Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí.
Mohou pro ně představovat nebezpečí.
- V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný
balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.
Bezpečnostní informace
Další tipy pro správné použití
• V případě výpadku elektrické energie kontaktujte
energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude
výpadek trvat.
- Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než
jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v mrazničce
neovlivní. V době výpadku proudu však omezte
otevírání dveří mrazničky na minimum.
- Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než
24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.
• Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v
mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny
tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu
nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod
přípustnými hodnotami.
• Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a
může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
• Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To
znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost
bude probíhat automaticky.
20 Čeština
Untitled-1 20
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
• Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků
norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu
zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování
mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového
papíru.
• Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do
mrazničky.
Rady, jak šetřit energii
• Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti
s přiměřenou ventilací. Zajistěte, aby nebyl vystaven
přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do
blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
• Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační
otvory a mřížky.
• Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky
vychladnout.
• Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce.
Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro
chlazení potravin uložených v chladničce.
• Během vyjímání nebo ukládání potravin do mrazničky
nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené. Čím kratší dobu
budou dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazničce
bude vytvářet.
• Chladničku je vhodné instalovat tak, aby po stranách a
za zadní stranou byl volný prostor. Tím pomůžete snížit
spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.
Čeština 21
Untitled-1 21
2016-07-21
5:33:21
Bezpečnostní informace
• Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete
zachováním vnitřních částí (přihrádek, košů a polic) na
pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
Bezpečnostní informace
Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném
prostředí, tedy například
• v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích
a jiných pracovištích;
• na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných
obytných prostor;
• v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and
breakfast;
• v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se
mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.
22 Čeština
Untitled-1 22
2016-07-21
5:33:21
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ
Bezpečnostní informace
Korektní způsob likvidace tohoto produktu (a jiných odpadních elektrických a
elektronických zařízeních)
(Platný v zemích s odděleným sběrem odpadu)
Značení na tomto spotřebiči, jeho příslušenství a přiložené literatuře značí, že
tento spotřebič a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či USB
kabel) by neměly být likvidovány spolu se směsným odpadem. Abyste zabránili
případným negativním vlivům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto předměty od ostatních typů odpadu a
odpovědně je recyklujte v rámci udržitelného opětovného používání zdrojů.
Domácí uživatelé by měli v případě zájmu o podrobnosti týkající se způsobu a místa
korektní recyklace kontaktovat prodejce nebo místní úřady.
Uživatelé v firmách by měli kontaktovat svého dodavatele a ověřit smluvní podmínky
nákupní smlouvy. Tento spotřebič a jeho elektronické příslušenství nepatří do
směsného odpadu.
Informace o závazku společnosti Samsung chránit životní
prostředí ale také regulační povinnosti týkající se konkrétních
produktů, např. REACH, naleznete na webové stránce:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Pouze u produktů prodávaných v zemích EU)
Čeština 23
Untitled-1 23
2016-07-21
5:33:22
Instalace
Tyto instrukce pečlivě čtěte a řiďte se jimi. Jedině tak bude zajištěna správná instalace spotřebiče a jeho
bezpečný provoz.
VÝSTRAHA
•
•
•
•
Chladničku používejte pouze k účelu, pro který je určena, dle popisu v tomto návodu.
K provádění servisních úkonů je oprávněn pouze kvalifikovaný technický personál.
Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před provedením servisních úkonů nebo výměnou částí
odpojte napájecí kabel.
Rychlý přehled
Skutečný obrázek a dodané součásti chladničky se mohou lišit v závislosti na modelu a zemi.
01
02
03
Instalace
04
05
06
01 Přihrádka na mléčné výrobky
02 Police chladničky
03 Přihrádka na víno *
04 Sklopná police *
05 Zásobník na vejce
06 Zóna pro čerstvé potraviny
07 Zásuvka mrazáku
08 Police mrazničky
* pouze aplikovatelné modely
07
08
POZNÁMKA
• Pro rychlé zmrazení velkého množství potravin použijte spodní zásuvku.
• Chcete-li dosáhnout nejlepší energetické účinnosti, ujistěte se, že jsou všechny police, zásuvky a koše
umístěny na svých původních místech.
• Abyste získali více místa, lze odebrat horní a střední zásuvku a umístit „polici mrazničky“ na spodní
zásuvku v mrazničce, neboť to neovlivní tepelné a mechanické vlastnosti. Uváděný prostorový objem
oddělení pro skladování zmrazených potravin je počítán bez těchto zásuvek.
24 Čeština
Untitled-1 24
2016-07-21
5:33:22
Instalace krok za krokem
KROK 1 Vyberte vhodné umístění
Požadavky na umístění:
• Stabilní, vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče
• Mimo přímé sluneční světlo
• S dostatečným prostorem pro otevírání a zavírání dveří
• Daleko od zdrojů tepla
• S dostatečným prostorem pro údržbu a servis
• Teplotní rozsah: mezi 10 °C a 43 °C
Rozsah teplot pro efektivní výkon
Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.
Rozsah okolní teploty (°C)
Symbol
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah
SN
+10 až +32
+10 až +32
Mírný pás
N
+16 až +32
+16 až +32
Subtropický pás
ST
+16 až +38
+18 až +38
Tropický pás
T
+16 až +43
+18 až +43
Instalace
Třída
POZNÁMKA
Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se
kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.
Čeština 25
Untitled-1 25
2016-07-21
5:33:22
Instalace
Požadavky na volný prostor
Viz obrázky a tabulky níže ohledně požadavků na prostor pro instalaci.
Model
RB34K*
RB37K*
RB37K*
(Model se
skleněnými
dveřmi)
Hloubka „A“
664
664
689
B
A
C
Šířka „B“
595
595
595
Celková výška „C”
1920
2010
2010
(jednotka : mm)
Instalace
26 Čeština
Untitled-1 26
2016-07-21
5:33:22
01
Model
RB34K*
RB37K*
50
01
135°
02
02
03
110°
03
396
396
218
04
991
991
813
05
605
605
605
06
1,6
1,6
26,4
07
1211
1211
1217
(jednotka : mm)
04
Instalace
05
RB37K*
(Model se
skleněnými
dveřmi)
06
07
POZNÁMKA
Rozměry v tabulce se mohou lišit v závislosti na metodě měření.
Čeština 27
Untitled-1 27
2016-07-21
5:33:22
Instalace
KROK 2 WiFi připojení
Chladničku můžete ovládat na dálku pomocí
hardwarového klíče Smart Home, který se prodává
samostatně. Chcete-li hardwarový klíč Smart Home
zakoupit, navštivte www.samsung.com a řiďte se
produktovými informacemi o hardwarovém klíči.
UPOZORNĚNÍ
• Hardwarový klíč Samsung Smart Home je
dodáván ve dvou typech: typ, který se určen
pro chytré televizory Samsung, a typ, který je
určen pro domácí spotřebiče Samsung.
• Musíte zakoupit hardwarový klíč Samsung
Smart Home určený pro domácí spotřebiče.
Jakékoliv jiné hardwarové klíče mohou
způsobit selhání systému.
Instalace
TYP A
1. Otevřete dveře chladničky a vytáhnutím
otevřete kryt hardwarového klíče v horní části
dveří.
2. Vložte hardwarový klíč Smart Home do
odpovídajícího portu ve správném směru.
28 Čeština
Untitled-1 28
2016-07-21
5:33:22
3. Zatlačením směrem dolů zavřete kryt
hardwarového klíče.
TYP B
1. Pro odemknutí a vyjmutí stiskněte prostor
šipky na krytu hardwarového klíče.
Instalace
2. Vložte hardwarový klíč Smart Home do
odpovídajícího portu ve správném směru.
3. Vložte kryt hardwarového klíče opačnou
stranou jako první. Poté stiskněte tlačítko pro
zavření krytu.
Čeština 29
Untitled-1 29
2016-07-21
5:33:23
Instalace
KROK 3 Vyrovnání
• Povrch, na kterém bude chladnička umístěna,
musí snést zátěž plně naložené chladničky.
• Pro ochranu podlahy dejte velký kus lepenky
pod každou nohu chladničky.
• Po usazení chladničky do požadovaného
umístění s ní pokud možno dále nepohybujte,
abyste nepoškodili povrch podlahy. Je-li to
nutné, podél trasy pohybu použijte silný papír
nebo starý koberec.
Instalace
30 Čeština
Untitled-1 30
2016-07-21
5:33:23
KROK 4 Seřízení vyrovnávacích nožek
UPOZORNĚNÍ
• Chladnička musí být ve vyrovnané poloze na ploché, pevné podlaze. V opačném případě může dojít k
poškození chladničky nebo fyzickému zranění.
• Při vyrovnávání chladničky dbejte na to, aby byla prázdná. Zkontrolujte, zda v chladničce nezůstaly
žádné potraviny.
• Z bezpečnostních důvodů vyrovnejte polohu chladničky tak, aby byla přední strana nepatrně vyšší než
zadní.
Chladničku lze vyrovnat pomocí předních nožek, opatřených za tímto účelem zvláštním šroubem
(nivelátorem). Pro vyrovnání chladničky použijte plochý šroubovák.
Při seřizování výšky na levé straně:
Vložte plochý šroubovák do nivelátoru přední levé
nohy chladničky. Otáčením nivelátoru po směru
hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením
v opačném směru provedete snížení.
Instalace
Při seřizování výšky na pravé straně:
Vložte plochý šroubovák do nivelátoru přední
pravé nohy chladničky. Otáčením nivelátoru po
směru hodinových ručiček provedete zvýšení,
otáčením v opačném směru provedete snížení.
Čeština 31
Untitled-1 31
2016-07-21
5:33:23
Instalace
KROK 5 Počáteční nastavení
Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše chladnička plně provozuschopná.
1. Odstraňte pěnovou PE fólii na každém rohu police, která slouží k ochraně chladničky při přepravě.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
3. Otevřete dveře a zkontrolujte, zda vnitřní osvětlení svítí.
4. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň a přibližně hodinu vyčkejte. Mraznička lehce zamrzne a
motor hladce poběží.
5. Počkejte, dokud teplota v chladničce neklesne na požadovanou úroveň. Poté je chladnička připravena k
použití.
POZNÁMKA
Jakmile se chladnička zapne, spustí se alarm. Chcete-li alarm vypnout, stiskněte tlačítko Freezer
(Mraznička) nebo Fridge (Chladnička).
KROK 6 Teplotní alarm (pouze pro určité modely)
Instalace
• Je-li teplota mrazničky příliš vysoká, protože došlo k výpadku napájení, na displeji bliká signál „- -“.
- Je-li stisknuto tlačítko Freezer (Mraznička) nebo Fridge (Chladnička), „nejvyšší teplota“, které bylo v
oddělení mrazničky a chladničky dosaženo, bliká na displeji po dobu 5 sekund.
- Poté se zobrazí aktuální teplota. Chcete-li deaktivovat funkci teplotního alarmu, znovu stiskněte
tlačítko Door Alarm (Poplach otevřených dveří).
• Tato výstraha může být aktivní:
- Když je spotřebič zapnut.
- V oddělení mrazničky je příliš vysoká teplota v důsledku výpadku napájení.
KROK 7 Závěrečná kontrola
Po dokončení instalace zkontrolujte:
• Zda je chladnička zapojena do elektrické zásuvky se správným uzemněním.
• Zda se chladnička nachází na rovném povrchu s dostatečným odstupem od okolních stěn nebo skříní.
• Zda je poloha chladničky vyrovnaná a stabilní.
• Zda je možné dveře chladničky volně otevírat a zavírat a po jejich otevření dojde k rozsvícení vnitřního
osvětlení.
32 Čeština
Untitled-1 32
2016-07-21
5:33:23
Provoz
Ovládací panel
TYP 1
06
03
05
01
04
02
Provoz
TYP 2
04
06
01
02
05
03
01 Fridge (Chladnička) / Power Cool
(Turbochlazení)
02 Freezer (Mraznička) / Power Freeze
(Turbomražení)
03 Vacation (Dovolená)
04 Door Alarm (Poplach otevřených dveří)
05 Mood Lighting (Tlumené osvětlení)
06 Síťové připojení
Čeština 33
Untitled-1 33
2016-07-21
5:33:23
Provoz
01 Chladnička / Turbochlazení (3 sek.)
Fridge (Chladnička)
Power Cool
(Turbochlazení)
Chcete-li nastavit teplotu chladničky, stiskněte tlačítko Fridge (Chladnička) a
vyberte odpovídající teplotu.
Teplotu můžete změnit v rozmezí 1 °C až 7 °C (výchozí nastavení: 3 °C).
Funkce Power Cool (Turbochlazení) slouží k urychlení procesu chlazení při
maximální rychlosti ventilátoru. Chladnička běží na plný výkon po dobu dvou a půl
hodin a poté se vrátí na předchozí teplotu.
• Chcete-li aktivovat funkci Power Cool (Turbochlazení), stiskněte a podržte
tlačítko Fridge (Chladnička) po dobu 3 sekund. Rozsvítí se odpovídající
indikátor ( ) a chladnička urychlí proces chlazení.
• Chcete-li deaktivovat funkci Power Cool (Turbochlazení), znovu stiskněte
a podržte tlačítko Fridge (Chladnička) po dobu 3 sekund. Chladnička se vrátí na
předchozí nastavení teploty.
POZNÁMKA
Použití funkce Power Cool (Turbochlazení) zvyšuje spotřebu energie. Ujistěte
se, že je tato funkce vypnutá, a pokud nemáte v úmyslu ji používat, vraťte se
k předchozímu teplotě.
02 Mraznička / Turbomražení (3 sek.)
Provoz
Freezer
(Mraznička)
Power Freeze
(Turbomražení)
Tlačítko Freezer (Mraznička) lze použít pro nastavení teploty v mrazničce.
Použitelné teploty jsou mezi -15 °C a -23 °C (výchozí nastavení: -19 °C).
Funkce Power Freeze (Turbomražení) slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř
mrazničky. Mraznička zůstane v provozu na plný výkon po dobu 50 hodin a poté
se vrátí na předchozí teplotu.
• Chcete-li aktivovat funkci Power Freeze (Turbomražení), stiskněte a podržte
tlačítko Freezer (Mraznička) po dobu 3 sekund. Rozsvítí se odpovídající
indikátor (
) a chladnička urychlí proces mražení.
• Chcete-li tuto funkci deaktivovat, znovu stiskněte a podržte tlačítko Freezer
(Mraznička) po dobu 3 sekund. Mraznička se vrátí na předchozí nastavení
teploty.
• Chcete-li zmrazit velké množství potravin, aktivujte funkci Power Freeze
(Turbomražení) po dobu nejméně 20 hodin před vložením potravin do
mrazničky.
POZNÁMKA
Funkce Power Freeze (Turbomražení) zvyšuje spotřebu elektrické energie. Pokud
funkci nechcete používat, ujistěte se, že je skutečně vypnutá.
34 Čeština
Untitled-1 34
2016-07-21
5:33:24
03 Dovolená (3 sek.)
Vacation
(Dovolená)
Pokud se chystáte na dovolenou nebo služební cestu, nebo pokud nemáte v
úmyslu používat chladničku delší dobu, použijte režim Vacation (Dovolená).
• Chcete-li aktivovat režim Vacation (Dovolená), stiskněte a podržte tlačítko
Vacation (Dovolená) po dobu 3 sekund. Indikátor zapnutí režimu Dovolená se
rozsvítí, jakmile se displej teploty chladničky vypne. Teplota chladničky bude
udržována pod 17 °C, ale mraznička zůstane aktivní podle dřívějšího nastavení.
• Chcete-li deaktivovat režim Vacation (Dovolená), znovu stiskněte a podržte
tlačítko Vacation (Dovolená) po dobu 3 sekund. Teplota chladničky se vrátí na
předchozí nastavení.
POZNÁMKA
• Ujistěte se, že jste odstranili potraviny z chladničky před použitím režimu
Dovolená.
• Režim Dovolená se vypne, nastavíte-li teplotu.
04 Poplach otevřených dveří
Door Alarm
(Poplach
otevřených dveří)
Pro připomenutí můžete nastavit alarm. Zůstanou-li dveře otevřené déle než 2
minuty, zazní alarm spolu s blikáním indikátoru alarmu.
Povolení nebo zakázání alarmu můžete přepínat stisknutím tlačítka Door Alarm
(Poplach otevřených dveří).
Mood Lighting
(Tlumené
osvětlení)
Provoz
05 Tlumené osvětlení
Funkce Mood Lighting (Tlumené osvětlení) je umístěna pod klikou dveří chladničky.
Můžete ji nastavit tak, aby byla zapnutá po celou dobu. Ve výchozím nastavení se
rozsvítí, když jsou dveře mrazničky otevřené.
Chcete-li zapnout funkci Mood Lighting (Tlumené osvětlení) po celou dobu,
stiskněte tlačítko Mood Lighting (Tlumené osvětlení) (TYP 1) nebo Door Alarm
(Poplach otevřených dveří) po dobu 3 sekund (TYP 2).
Čeština 35
Untitled-1 35
2016-07-21
5:33:24
Provoz
06 Síťové připojení
Pro řízení a monitorování chladničky prostřednictvím aplikace Samsung Smart Home můžete použít
volitelný hardwarový klíč Smart Home (prodává se samostatně). Více informací o Samsung Smart Home
naleznete v části Samsung Smart Home.
POZNÁMKA
• Doporučené šifrovací systémy zahrnují WPA/TKIP a WPA2/AES. Jakékoli novější nebo
nestandardizované ověřovací protokoly Wi-Fi nejsou podporovány.
• Bezdrátové sítě mohou být ovlivněny okolním bezdrátovým komunikačním prostředím.
• Pokud váš poskytovatel internetových služeb zaregistroval MAC adresu vašeho počítače nebo modemu
pro identifikaci, připojení vaší inteligentní chladničky Samsung k Internetu se nemusí zdařit. Pokud k
tomu dojde, požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc.
• Nastavení firewallu vašeho síťového systému může zabránit vaší inteligentní chladničce Samsung
v přístupu k Internetu. Požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc. Pokud
tento příznak přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung nebo na prodejce.
• Chcete-li konfigurovat nastavení bezdrátového přístupového bodu (AP), postup naleznete v uživatelské
příručce přístupového bodu.
• Inteligentní chladničky Samsung se vyznačují podporou hardwarového klíče Samsung Smart Home
i Wi-Fi připojením na frekvenci 2,4 GHz s protokoly IEEE 802.11 b/g/n a Soft-AP (je doporučen protokol
IEEE 802.11 n).
• V případě neautorizovaných bezdrátových Wi-Fi směrovačů může dojít k selhání připojení
k inteligentním chladničkám Samsung.
Provoz
36 Čeština
Untitled-1 36
2016-07-21
5:33:24
Samsung Smart Home
Instalace
Navštivte Google Play Store, Galaxy Apps nebo Apple App Store a vyhledejte „Samsung Smart Home“.
Stáhněte a nainstalujte na své chytré zařízení aplikaci Samsung Smart Home poskytované společností
Samsung Electronics.
POZNÁMKA
• Aplikace Samsung Smart Home je určena pro operační systém Android 4.0 (ICS) nebo vyšší, nebo iOS
7.0 nebo vyšší, a je optimalizována pro smartphony Samsung (řady Galaxy S a Galaxy Note). Na jiných
modelech smartphonů mohou některé funkce fungovat odlišně.
• Za účelem zlepšení výkonu může být aplikace Samsung Smart Home změněna bez předchozího
upozornění nebo může být ukončena podpora v souladu se záměry výrobce.
Účet Samsung
Chcete-li používat tuto aplikacei, jste povinni zaregistrovat svůj účet Samsung. Pokud nemáte účet
Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte bezplatný účet Samsung.
Provoz
Začínáme
1. Vložte hardwarový klíč Smart Home do příslušného portu vaší chladničky.
2. Spusťte aplikaci Samsung Smart Home a přihlaste se pomocí účtu Samsung. Uživatelé iPhone jsou
povinni poskytnout přihlašovací informace při každém otevření aplikace.
3. Otevřete Devices (Zařízení) > ikona + a poté poklepejte na tlačítko Refrigerator (Chladnička).
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a poskytněte potřebné informace o routeru a poté poklepejte na
tlačítko Next (Další).
5. Stiskněte a podržte tlačítko Fridge (Chladnička) po dobu více než 5 sekund, dokud se na displeji
neobjeví hlášení „AP“. Chladnička bude zaregistrována pro tuto aplikaci.
6. Jakmile je registrace zařízení dokončena, v aplikaci Samsung Smart Home se objeví ikona chladničky.
7. Klepnutím na ikonu chladničky otevřete její stránku.
8. Po navázání připojení k síti se na vaší chladničce rozsvítí ikona Wi-Fi.
Aplikace chladničky
Integrované řízení
Svou chladničku můžete monitorovat a ovládat doma i na cestách.
• Klepněte na ikonu chladničky na Samsung Smart Home a otevřete stránku chladničky.
• Zkontrolujte stav provozu nebo oznámení o chladničce, a pokud je to nutné, změňte možnosti nebo
nastavení.
POZNÁMKA
Některé možnosti nebo nastavení chladničky nemusí být k dispozici pro dálkové ovládání.
Čeština 37
Untitled-1 37
2016-07-21
5:33:24
Provoz
Klíčové vlastnosti
Pro vzdálený přístup zaregistrujte spotřebiče Samsung Smart Home na serveru Samsung Smart Home.
Přehled nabídky
• Poklepejte na tlačítko Refrigerator (Chladnička), chcete-li otevřít stránku nastavení chladničky.
• Potáhnutím se přesuňte na další stránku.
Provoz
Chat control (Řízení
chatováním)
Své chytré domácí spotřebiče Samsung můžete na dálku ovládat nebo
kontrolovat jejich provozní stav.
Home view (Domácí
pohled) (pouze pro
příslušné modely)
Pomocí vestavěné kamery chytrého domácího spotřebiče Samsung můžete
monitorovat váš obývací pokoj. Toto je možné jen s příslušnými modely.
Master key (Hlavní klíč)
Hlavní klíč je určen k ovládání blokovacího systému pro různé činnosti
uživatelů, jako je odchod z domu, návrat domů, noční odchod do ložnice
a ranní probuzení. Toto je možné jen s příslušnými modely.
Customer service
(Zákaznický servis)
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení, a taktéž jsou k dispozici
kontaktní informace pro zákaznickou podporu.
Settings (Nastavení)
Můžete kontrolovat připojená zařízení, stejně jako softwarové informace
(verze a licence open-source), a přidávat zařízení nebo vybrat zemi.
Můžete simulovat provoz stávajícího zařízení pro demonstrační účely.
38 Čeština
Untitled-1 38
2016-07-21
5:33:25
Nastavení chladničky
01
02
A
03
04
B
05
Provoz
A : Zakázáno (černá)
B : Povoleno (modrá)
Fridge (Chladnička)
01 Zobrazuje aktuálně nastavenou teplotu chladničky.
02 Můžete zapnout nebo vypnout funkci Power Cool (Turbochlazení),
a zkontrolovat aktuální nastavení.
Freezer (Mraznička)
03 Zobrazuje aktuálně nastavenou teplotu mrazničky.
04 Můžete zapnout nebo vypnout funkci Power Freeze (Turbomražení)
a zkontrolovat aktuální nastavení.
About Device (O
zařízení)
05 Zobrazuje informace o produktech, včetně aktuální verze, tutoriálu,
vlastní kontroly a podpory. Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení,
a taktéž jsou k dispozici kontaktní informace pro zákaznickou podporu.
Self Check (Vlastní kontrola)
Odkazem na vlastní kontrolu můžete zkontrolovat výsledky diagnostiky vaší
chladničky. Pokud se setkáte s abnormálním příznakem, vlastní kontrola
zobrazí informace, které mohou být použity pro zákaznický servis.
Čeština 39
Untitled-1 39
2016-07-21
5:33:25
Provoz
Informace o uskladnění
Čísla v dolní části tohoto obrázku indikují doby
uskladnění pro potravinu, která je bezprostředně
nad nimi. Například 4-6 měsíců pro ryby.
Provoz
Chcete-li potraviny zmrazit
1. Zabalte potraviny vzduchotěsně vhodnými obalovými materiály.
2. Uzavřete obal.
3. Označte obal obsahem a datem.
Obalové materiály
• Materiály vhodné pro balení potravin: plastová fólie, polyethylenové foukané fólie, hliníkové fólie
a plechovky do mrazáku.
• Materiály, které nejsou vhodné pro balení potravin: balicí papír, papír proti promaštění, celofán, pytle na
odpadky a použité nákupní tašky.
Těsnicí materiály
Gumičky, plastové spony, provázky, mrazuvzdorné lepící pásky nebo podobné materiály. Tašky a
polyethylenové foukané folie mohou být utěsněny svářečkou fólií.
40 Čeština
Untitled-1 40
2016-07-21
5:33:25
Doba skladování mražených potravin
Doba skladování se liší podle druhy potravin a skladovacích teplot. Níže uvedená specifikace je založena
na teplotě -18 °C (0 °F):
• Čerstvá drůbež (celá kuřata), čerstvé maso (steaky, pečeně): až 12 měsíců
• Ryby (libové ryby, tepelně zpracované ryby), čerstvé krevety, mušle, chobotnice: až 6 měsíců
• Pizza, salámy: až 2 měsíce
POZNÁMKA
Více informací najdete na webové stránce FDA (http://www.fda.gov/).
Rozmrazování
Mražené potraviny lze rozmrazit následujícími způsoby:
• Přirozeně při pokojové teplotě
• Přirozeně v chladničce
• Pomocí elektrickou trouby s použitím nebo bez použití tepla
• Pomocí mikrovlnné trouby
POZNÁMKA
• Rozmrazené potraviny opakovaně nezmrazujte. Některé potraviny nesmí zmrznout úplně.
• Neskladujte mražené potraviny déle, než je max. doba skladování.
Provoz
Čeština 41
Untitled-1 41
2016-07-21
5:33:25
Údržba
Změna směru otevírání dveří (pouze pro určité modely)
Změna směru otevírání dveří musí být provedena servisními pracovníky autorizovanými společností
Samsung na vaše vlastní náklady, protože na tento druh servisu se nevztahuje záruka.
VÝSTRAHA
• Na závadu při změně směru otevírání dveří či poškození majetku, ke kterým by mohlo dojít v případě
servisu neautorizovanou agenturou, se nevztahuje záruka.
• Ujistěte se, že chladnička je před provedením změny odpojena od zdroje napájení.
• Musíte počkat alespoň hodinu poté, co je změna směru otevírání dveří dokončena. V opačném případě
by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Potřebné nářadí (není v dodávce)
Křížový šroubovák
Plochý šroubovák
Objímkový klíč 8 mm
(pro šrouby)
Imbusový klíč 5 mm
(pro střední závěs)
Klíč 11 mm
(pro závěsný hřídel)
Údržba
Příslušenství
Kryt závěsu (L)
Prostorový kryt (L)
(Prostorový kryt se liší podle
modelu.)
UPOZORNĚNÍ
V průběhu celého postupu změny směru otevírání dveří uložte všechny malé součásti (šrouby, krytky atd.)
z chladničky z bezpečnostních důvodů mimo dosah dětí nebo batolat.
42 Čeština
Untitled-1 42
2016-07-21
5:33:26
Pokyny krok za krokem
KROK 1 Vyjměte dveře chladničky
1. Zavřete dveře chladničky a povolte a odstraňte
dva šrouby na horní části dveří. (Pouze modely
s prosklenými dveřmi RB37)
2. Otevřete dveře chladničky a poté vytáhnutím
otevřete kryt hardwarového klíče v horní části
dveří.
3. Zvedněte kryt vedení (1) a otočením o
90 stupňů dopředu jej demontujte. Poté
odstraňte prostorový kryt (2).
2
Údržba
1
2
1
Čeština 43
Untitled-1 43
2016-07-21
5:33:26
Údržba
1
2
RB37 Modely s prosklenými dveřmi
• Otevřete dveře chladničky a lehce zvedněte
levou stranu krytu kabelu (1) a odstraňte jej.
Poté odstraňte prostorový kryt (2) a následně
PBA konektor hardwarového klíče (3).
POZNÁMKA
Udržujte prostorový kryt na bezpečném místě. To
je nezbytné, když vrátíte dveře do výchozí polohy
(před změnou směru otevírání dveří).
3
4. Sejměte horní kryt rámu (4) ze spodní levé
strany a poté z horní strany. Poté zatáhněte
směrem dopředu.
4
4
Údržba
• U modelů, které mají zobrazovací panel na
horní části chladničky, najděte servisní otvory
na horním krytu rámu (4).
- Vložte šroubovák s plochou hlavou do
levého otvoru a uvolněte nejprve levou
stranu a poté horní a spodní zámky
v tomto pořadí na pravé straně. Poté kryt
posunutím doleva sejměte.
5. Odstraňte kryt vytáhnutím levé strany krytu
závěsu (5) a poté jej mírným nadzvednutím
spodní části vytáhněte.
UPOZORNĚNÍ
5
Při odstranění krytu závěsu dávejte pozor, aby
nedošlo k poškození konektorů a kabelů nebo okolí
dveří chladničky.
POZNÁMKA
Uložte kryt závěsu na bezpečném místě. To je
nezbytné, když vrátíte dveře do výchozí polohy
(před změnou směru otevírání dveří).
44 Čeština
Untitled-1 44
2016-07-21
5:33:27
6. Odpojte konektory na dveřích nebo okolo dveří
chladničky. Uvolněte šrouby z horního závěsu
(6).
UPOZORNĚNÍ
Aby se zabránilo pádu dveří chladničky, pevně je
při demontáži horního závěsu držte.
6
7. Když je horní závěs odstraněn, zvedněte a
vyjměte dveře chladničky. Uložte dveře na
bezpečném místě.
UPOZORNĚNÍ
Dveře jsou těžké. Chcete-li zabránit poškození nebo
zranění, postupujte při vyjmutí dveří opatrně.
Údržba
Čeština 45
Untitled-1 45
2016-07-21
5:33:27
Údržba
KROK 2 Vyjměte dveře mrazničky
1. Otevřete dveře mrazničky a vyjměte prostřední
závěs (7) povolením šroubů.
7
• U modelů RB37 s prosklenými dveřmi použijte
imbusový klíč 5 mm k odstranění šroubů.
2. Jemně zvedněte a vyjměte dveře mrazničky.
Údržba
46 Čeština
Untitled-1 46
2016-07-21
5:33:28
KROK 3 Obraťte směr automatických zavíračů
Na dveřích mrazničky
8
1. Ze dveří mrazničky odstraňte páčku
automatického zavírače (8) uvolněním šroubů
na páčce a šroubů na protější straně.
2. Vložte páčku automatického zavírače (8) na
opačnou stranu a utáhněte šrouby.
Na dveřích chladničky
9
1. Ze dveří chladničky odstraňte páčku
automatického zavírače (9) uvolněním šroubů
na páčce a šroubů na protější straně.
2. Vložte páčku automatického zavírače (9) na
opačnou stranu a utáhněte šrouby.
Údržba
Čeština 47
Untitled-1 47
2016-07-21
5:33:28
Údržba
KROK 4 Znovu připevněte dveře mrazničky
1. Použijte plochý šroubovák k odstranění
šroubovacího uzávěru. Potom vložte šroubovací
uzávěr na opačnou stranu.
UPOZORNĚNÍ
Při vyjímání šroubovacího uzávěru dejte pozor,
aby nedošlo k jeho fyzickému poškození.
2. Opatrně chladničku položte. Poté odstraňte
šrouby z nivelační nohy (10) a spodního závěsu
(11).
11
10
3. Použijte klíč 11 mm k odstranění závěsného
hřídele (12) ze spodního závěsu (11). Potom
vložte kryt automatického zavírače (13) podle
obrázku.
12
Údržba
11
13
11
4. Vložte spodní závěs (11) na opačnou stranu.
Poté nainstalujte nivelační nohu (10).
5. Vložte dveře mrazničky a zasaďte je do
spodního závěsu. Poté chladničku opatrně
postavte.
10
48 Čeština
Untitled-1 48
2016-07-21
5:33:28
6. Znovu vložte prostřední závěs (7), který byla
odstraněna v kroku 2.
- Vyjměte podložku z prostředního
závěsu. Poté před opětovným vložením
prostředního závěsu do horní části dveří
mrazničky podložku obraťte.
7
Údržba
Čeština 49
Untitled-1 49
2016-07-21
5:33:29
Údržba
KROK 5 Znovu připevněte dveře chladničky
1. Uvolněte a odstraňte horní šrouby chladničky.
Poté odstraňte kryt ovládání (14).
14
2. Přemístěte konektory a kabely na opačnou
stranu. Vložte kryt ovládání (14) a poté
utáhněte šrouby na opačné straně.
Údržba
14
• U modelů RB37 s prosklenými dveřmi
odstraňte pomocí šroubováku s plochou
hlavou průchodku závěsu na horní části dveří
chladničky. Poté vložte závěs na opačnou
stranu.
50 Čeština
Untitled-1 50
2016-07-21
5:33:29
3. Vytáhnutím otevřete kryt hardwarového klíče
v horní části dveří chladničky.
• Přemístěte vedení na druhou stranu a
připevněte jej k vnitřnímu háčku na druhé
straně.
Pouze modely RB37 s prosklenými dveřmi
• Připojte vodiče od dveří chladničky na opačnou
stranu. Vodiče připevněte pomocí háku.
Údržba
4. Znovu vložte kryt hardwarového klíče na
původní místo.
Čeština 51
Untitled-1 51
2016-07-21
5:33:29
Údržba
5. Odstraňte hřídel z horního závěsu (6). Poté
namontujte hřídel podle obrázku.
6
6
6. Vložte horní závěs (6) do levé horní části dveří
chladničky kratší stranou napřed. Nasaďte
dveře chladničky vložením horního závěsu
a poté prostředního závěsu. Poté utáhněte
šrouby horního závěsu.
7. Připojte konektory dveří chladničky a hlavní
jednotky. Potom připevněte vnější vodiče na
vnitřní hák volitelného krytu závěsu (L).
Údržba
52 Čeština
Untitled-1 52
2016-07-21
5:33:30
8. Vložte kryt závěsu do horního závěsu nejdříve
pravou stranou. Poté přitlačte spodní část krytu
na místo.
UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, zda vodiče a konektory neuvízly
uprostřed.
9. Vložte horní kryt rámu (4) s upevňovacím
prvkem (b) diagonálně do prvku (a). Poté
posuňte konec krytu doleva, čímž dojde
k uzamknutí.
a
b
4
Údržba
• U modelů, které mají zobrazovací panel na
horní části chladničky, přitlačte levý konec
horního krytu rámu (4) a poté pravou stranu
uzamčením dolní a horní oblasti v tomto pořadí.
4
Čeština 53
Untitled-1 53
2016-07-21
5:33:30
Údržba
10.Při otevřeném krytu hardwarového klíče vložte
kryt vedení (1) a otočte jej dozadu. Poté vložte
prostorový kryt (L) a zavřete kryt vedení.
• Prostorový kryt se liší podle modelu.
1
2
2
1
Údržba
11.Zavřete kryt hardwarového klíče.
54 Čeština
Untitled-1 54
2016-07-21
5:33:31
Pouze modely RB37 s prosklenými dveřmi
12.Připojte PBA konektor hardwarového klíče
(3). Vložte volitelný prostorový kryt (L) do
dveří chladničky. Poté stisknutím uzavřete kryt
vedení (1).
1
3
• Zavřete dveře chladničky a utáhněte horní
šrouby dveří.
POZNÁMKA
Může se stát, že budete chtít vrátit dveře do výchozí polohy (před změnou směru otevírání dveří). V
takovém případě postupujte podle pokynů výše, ale přemístěte dveře, závěsy a kryty zpět do výchozí
polohy.
Údržba
Čeština 55
Untitled-1 55
2016-07-21
5:33:31
Údržba
Zacházení a péče
Police / Přihrádka na víno (pouze příslušné modely)
1. Chcete-li polici (nebo přihrádku na víno)
vytáhnout, mírně zvedněte její zadní stranu.
2. Nakloňte polici (nebo přihrádku na víno)
diagonálně a vytáhněte ji.
Údržba
56 Čeština
Untitled-1 56
2016-07-21
5:33:31
Skládací police
1. Chcete-li polici vytáhnout, mírně zvedněte její
přední stranu.
2. Nakloňte polici diagonálně a vytáhněte ji.
UPOZORNĚNÍ
Údržba
• Nepokládejte potraviny nebo objekty před
zásuvku zóny pro čerstvé potraviny. Dvířka se
nezavřou správně.
• Police musí být vložena správně. Nevkládejte ji
spodní stranou nahoru.
• Při opětovném vložení police zatlačte polici až
do konce tak, aby zapadla do správné polohy.
• Skleněné nádoby mohou poškrábat povrch
skleněných polic.
Čeština 57
Untitled-1 57
2016-07-21
5:33:31
Údržba
Úklid
Interiér a exteriér
VÝSTRAHA
• K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani prostředky na čištění domácnosti/automobilu s obsahem
chlóru jako např. Clorox™. Tyto látky mohou poškodit povrch chladničky a způsobit požár.
• Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pravidelně zbavujte zástrčku a všechny kontaktní body prachu a dalších nečistot.
1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vyčistěte vnitřek a vnějšek chladničky pomocí navlhčeného, měkkého hadru nebo papírového
ubrousku.
3. Poté všechny povrchy důkladně vysušte suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
4. Připojte napájecí kabel.
Výměna součástí
LED osvětlení
Pokud potřebujete osvětlení chladničky vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.
VÝSTRAHA
• Výměnu osvětlení nemůže provádět koncový uživatel. Nepokoušejte se sami vyměnit osvětlení. Můžete
si způsobit úraz elektrickým proudem.
Údržba
58 Čeština
Untitled-1 58
2016-07-21
5:33:32
Odstraňování závad
Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných
situací (mimo závady) budou uživatelům zpoplatněna.
Obecné
Teplota
Příznak
Chladnička/mraznička
nefunguje.
Teplota chladničky/
mrazničky je teplá.
Chladnička/mrazničky
příliš chladí.
Řešení
• Napájecí kabel není správně
zapojen.
• Řádně připojte napájecí kabel.
• Ovládání teploty není správně
nastaveno.
• Nastavte nižší teplotu.
• Chladnička je umístěna v blízkosti
zdroje tepla nebo přímého
slunečního světla.
• Udržujte chladničku mimo
sluneční záření nebo zdroj tepla.
• Nedostatečná vzdálenost mezi
chladničkou a bočními stranami /
zadní stranou.
• Ujistěte se, že je od zadní strany a
bočních stran vzdálenost alespoň
5 cm.
• Je aktivován režim Dovolená.
• Deaktivujte režim Dovolená.
• Chladnička je přetížena. Potraviny
blokují větrací otvory chladničky.
• Nepřetěžujte chladničku.
Nedovolte, aby potraviny
blokovaly ventilaci.
• Ovládání teploty není správně
nastaveno.
• Nastavte v chladničce vyšší
teplotu.
• Vnitřní stěna chladničky obsahuje
potrubí pohlcující teplo.
• Pro zabránění tvorby kondenzace
se v čelních rozích chladničky
nachází potrubí pohlcující teplo.
V případě zvýšení okolní teploty
nemusí tento systém fungovat
správně. Takový jev není
způsoben závadou spotřebiče.
Odstraňování závad
Vnitřní stěna je horká.
Možné příčiny
Čeština 59
Untitled-1 59
2016-07-21
5:33:32
Odstraňování závad
Zápach
Příznak
Chladnička vydává
zápach.
Možné příčiny
Řešení
• Zkažené potraviny.
• Vyčistěte chladničku a odstraňte
zkažené potraviny.
• Potraviny se silnou vůní.
• Ujistěte se, že jsou potraviny
s výraznou vůní vzduchotěsně
zabalené.
Námraza
Příznak
Možné příčiny
Řešení
Námraza kolem
větracích otvorů.
• Potraviny blokují větrací otvory.
• Ujistěte se, že žádné potraviny
neblokují větrací otvory
chladničky.
Námraza na vnitřních
stěnách.
• Dveře nejsou řádně zavřeny.
• Ujistěte se, že potraviny neblokují
dveře. Vyčistěte těsnění dveří.
Ovoce a zelenina jsou
zmrazené.
• Ovoce a zelenina jsou uloženy v
zóně pro čerstvé potraviny / zóně
šéfkuchaře.
• Zóna pro čerstvé potraviny / zóna
šéfkuchaře je určena pouze pro
maso/ryby.
Možné příčiny
Řešení
Kondenzace
Příznak
Na vnitřních stěnách se
tvoří kondenzace.
Odstraňování závad
• Pokud jsou dveře ponechány
otevřené, do chladničky se
dostává vlhkost.
• Odstraňte vlhkost a nenechávejte
dveře delší dobu otevřené.
• Potraviny s vysokým obsahem
vlhkosti.
• Ujistěte se, že jsou potraviny
vzduchotěsně zabalené.
60 Čeština
Untitled-1 60
2016-07-21
5:33:32
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?
Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných
zvuků budou uživateli zpoplatněna.
Tyto zvuky jsou normální.
• Při spouštění nebo ukončování provozu může chladnička vydávat zvuky podobné zapalování motoru
automobilu. Jakmile se provoz stabilizuje, zvuky se ztlumí.
Bzučení
Cvakání
nebo švitoření
• Když je ventilátor v provozu, mohou se tyto zvuky vyskytnout. Když chladnička dosáhne nastavené
teploty, nebude se ozývat zvuk ventilátoru.
Vrrr
Šumění
Odstraňování závad
• Během cyklu odmrazování může z topného tělesa odmrazování odkapávat voda a způsobovat prskavé
zvuky.
Tsss
Čeština 61
Untitled-1 61
2016-07-21
5:33:32
Odstraňování závad
• V průběhu chlazení nebo mražení chladničky se chladicí plyn pohybuje uzavřeným okruhem potrubí a
způsobuje bublavé zvuky.
Bublání
• Při zvyšování nebo snižování teploty chladničky dochází ke smršťování a roztahování plastových dílů,
což způsobuje klepavé zvuky. Tyto zvuky vznikají v průběhu cyklu odmrazování nebo během činnosti
elektronických součástí.
Praskání
• V případě modelů s výrobníkem ledu: Když se otevře vodní ventil, aby naplnil výrobník ledu, může
docházet k bzučivým zvukům.
• V důsledku vyrovnávání tlaku při otevírání a zavírání dveří chladničky může docházet k syčivým
zvukům.
Odstraňování závad
62 Čeština
Untitled-1 62
2016-07-21
5:33:32
Samsung Smart Home
Příznak
Akce
“Samsung Smart
Home” na trhu aplikací
nelze nalézt.
• Aplikace Samsung Smart Home je k dispozici pro chytré smartphony se
systémem Android 4.0 (ICS) nebo vyšším, nebo se systémem iOS 7.0 nebo
vyšším.
Aplikace Samsung
Smart Home nefunguje.
• Aplikace Samsung Smart Home je k dispozici pouze pro příslušné modely.
• Stará aplikace Samsung Smart Refrigerator se nemůže spojit s modely
Samsung Smart Home.
Aplikace Samsung
Smart Home je
nainstalována, ale
není připojena k mé
chladničce.
• Musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung, chcete-li aplikaci používat.
• Ujistěte se, že váš router pracuje normálně.
• Pokud jste nepřipojili svou chladničku k aplikaci Samsung Smart Home
po instalaci aplikace, musíte provést připojení pomocí funkce registrace
zařízení z aplikace.
Nepodařilo se přihlásit
do aplikace.
• Musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung, chcete-li aplikaci používat.
• Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce
aplikace a vytvořte účet Samsung.
Při pokusu o
zaregistrování mé
chladničky se zobrazí
chybová zpráva.
• Snadné připojení může selhat kvůli vzdálenosti od přístupového bodu (AP)
nebo elektrickému rušení z okolního prostředí. Počkejte chvíli a zkuste to
znovu.
Aplikace Samsung
Smart Home je úspěšně
připojena k mé
ledničce, ale neběží.
• Ukončete a restartujte aplikaci Samsung Smart Home nebo odpojte
a znovu připojte router.
• Odpojte napájecí kabel chladničky a poté jej po 1 minutě znovu zapojte.
Odstraňování závad
Čeština 63
Untitled-1 63
2016-07-21
5:33:32
Kontaktujte SAMSUNG
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Země
Kontaktní středisko
Webové stránky
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DA68-03516Q-01
Untitled-1 64
2016-07-21
5:33:33
Chladnička
Používateľská príručka
RB34K6*/RB37K6*
SECZ Untitled-2 1
Voľne stojaci spotrebič
2016-07-21
5:41:09
Obsah
Bezpečnostné informácie
3
Obsah
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania
Upozornenia týkajúce sa používania
Upozornenia týkajúce sa čistenia
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania
Tipy týkajúce sa úspory energie
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
5
6
6
11
12
18
20
21
22
23
24
25
Inštalácia
26
Prehľad súčastí chladničky
Podrobný postup inštalácie
26
27
Používanie
35
Panel funkcií
Aplikácia Samsung Smart Home
Informácie o skladovaní potravín
35
39
42
Údržba
44
Zmena smeru otvárania dvierok (iba príslušné modely)
44
Manipulácia a starostlivosť
58
Čistenie60
Výmena dielov
60
Riešenie problémov
61
Všeobecné informácie
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?
Aplikácia Samsung Smart Home
61
63
65
2 Slovenčina
Untitled-2 2
2016-07-21
5:41:09
Bezpečnostné informácie
Slovenčina 3
Untitled-2 3
2016-07-21
5:41:09
Bezpečnostné informácie
• Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti
Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že
všetky funkcie vášho nového spotrebiča dokážete používať
bezpečne a účinne.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo
im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov
a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak
sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča
bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
• Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke
nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu
vyskytnúť.
Buďte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke
spotrebiča sa riaďte zdravým úsudkom a postupujte
opatrne.
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero
modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne líšiť
od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť
všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky
alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko
alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej
adrese www.samsung.com.
• Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený
bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho
okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od
množstva použitého chladiva.
• Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek
známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte
na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m³ na každých
8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča. Množstvo chladiva
vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku
vnútri spotrebiča.
• Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo
spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo,
vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky
odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite
vyvetrajte.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok
požiar alebo výbuch.
• Je nebezpečné, ak servis tohto zariadenia vykonáva iná
ako osoba ako autorizovaný servisný technik.
• Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje
s horľavým hnacím plynom.
4 Slovenčina
Untitled-2 4
2016-07-21
5:41:09
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:
Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke.
V tejto príručke sa používajú nasledujúce bezpečnostné
symboly.
VÝSTRAHA
Bezpečnostné informácie
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť škodu
na majetku, vážne zranenie alebo smrť.
POZOR
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne
zranenie alebo škodu na majetku.
POZNÁMKA
Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom
porozumieť funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.
Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby
uchránili pred zraneniami.
Dôsledne ich dodržiavajte.
Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na
budúce použitie.
Slovenčina 5
Untitled-2 5
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta
inštalácie
VÝSTRAHA
Bezpečnostné informácie
• Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby
nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo
spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva,
vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom
vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej
sa spotrebič nachádza.
- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového
chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou
environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež
horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte
opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti
chladiaceho okruhu.
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie
VÝSTRAHA
• Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani
v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu
s vodou.
- Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných
spotrebičov.
6 Slovenčina
Untitled-2 6
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
• K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami
nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte
do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím,
ktoré zodpovedá hodnote napätia uvedenej na výkonovom
štítku chladničky.
- Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha
chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri
ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže
spôsobiť požiar.
• Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej
napájaciu zástrčku.
- Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom
alebo požiaru.
• Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo
odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
• Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte
ťažké predmety.
• Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
• Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte.
• Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, neklaďte
naň ťažké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho
nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
• Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo
k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Slovenčina 7
Untitled-2 7
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte
za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym
pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo
zásahu elektrickým prúdom.
• Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje
s horľavým hnacím plynom.
• Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či
horľavého materiálu.
• Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť
k úniku plynu.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Pred začatím používania je potrebné chladničku správne
umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami
uvedenými v tejto príručke.
• Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom
visiacim nadol.
- Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže
prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
• Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani
poškodená zadnou časťou chladničky.
• Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
- Ak si dieťa natiahne baliace materiály na hlavu, môže
dôjsť k jeho uduseniu.
8 Slovenčina
Untitled-2 8
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
• Po inštalácii musí byť spotrebič umiestnený tak, aby bol
zabezpečený dobrý prístup k zástrčke.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený
únikom elektrického prúdu.
• Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch,
v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani
v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu
či vode (dažďové kvapky).
- Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
• Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič
neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené
sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové
predmety atď.).
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom,
problémom s výrobkom alebo zraneniu.
• Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte
odstrániť všetok ochranný plastový film.
Slovenčina 9
Untitled-2 9
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali
s poistnými krúžkami, ktoré sa používajú na nastavovanie
dvierok, ani so svorkami na upevňovanie vodovodných
rúrok.
- Ak dieťa prehltne poistný krúžok alebo svorku na
upevňovanie vodovodných rúrok, hrozí nebezpečenstvo
udusenia. Poistné krúžky a svorky na upevňovanie
vodovodných rúrok uschovajte mimo dosahu detí.
• Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
- Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy
ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je
uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah
elektrickým prúdom.
• Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové
potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne
bleskozvody.
- Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo
k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom
v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru,
výbuchu alebo problémom s výrobkom.
• Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené
napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Ak je napájací kábel poškodený, okamžite požiadajte
výrobcu alebo niektorého zo schválených servisných
zástupcov o výmenu.
10 Slovenčina
Untitled-2 10
2016-07-21
5:41:10
• Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.
Bezpečnostné informácie
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
POZOR
• Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte
okolo nej dostatok voľného priestoru.
- Vetrací otvor v kryte alebo montážnej konštrukcii
spotrebiča udržiavajte čistý a voľne priechodný.
• Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 hodiny, než do
spotrebiča vložíte potraviny.
• Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť
kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy
s výrobkom alebo zranenie.
• Preťaženie ľubovoľných dvierok môže mať za následok pád
chladničky a spôsobiť zranenie.
Slovenčina 11
Untitled-2 11
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania
VÝSTRAHA
Bezpečnostné informácie
• Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene
s mokrými rukami.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
• Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety
spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
• Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky,
chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky
atď.).
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
zraneniu.
- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
• Vnútorných stien mrazničky alebo výrobkov uložených
v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
• Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
- Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety
alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter,
skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
- Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
- Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
12 Slovenčina
Untitled-2 12
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
• Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali
so spotrebičom.
- Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť
k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou
sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka
otvárajte opatrne.
• Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové
priehradky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
• Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by
v nej uviaznuť.
• Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
• V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké
materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
- V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré
vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
• Vnútri chladničky/mrazničky neskladujte ani nepoužívajte
elektrické spotrebiče. Výnimku tvoria typy odporúčané
výrobcom.
• Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
• Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
• Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
- Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
Slovenčina 13
Untitled-2 13
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je
chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa
dovnútra chladničky.
• Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
- Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu
a následnému uduseniu.
• Chladničku neprepĺňajte potravinami.
- Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von
a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
• Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú
insekticídy.
- Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za
následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo
problémy s výrobkom.
• V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam
neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé
spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické
látky.
• Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič
vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri
chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
14 Slovenčina
Untitled-2 14
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
• Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič
neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené
sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové
predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na
spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
- Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte
mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou
tých, ktoré odporúča výrobca.
• Nepoškoďte chladiaci okruh.
• Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED
po dlhší čas.
- Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.
• Policu do chladničky nedávajte otočenú horeznačky.
Zarážka police nebude plniť svoju funkciu.
- Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej
poličky.
• Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť
k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú
malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte
opatrne.
• Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene
a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút
vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
Slovenčina 15
Untitled-2 15
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo
jeho servisnými zástupcami.
• Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
• Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín
v domácom prostredí.
• Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať
chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
- Neschválené úpravy môžu spôsobiť bezpečnostné
problémy. Náklady na diely a prácu použité pri
odstraňovaní neschválených úprav sa vám budú účtovať
v plnej výške.
• Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným
alebo oceľovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
• Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za
následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy
s výrobkom alebo zranenie.
• Ak sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym,
chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte
sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za
následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
• Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite
napájaciu zástrčku zo zásuvky.
- V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým
prúdom.
16 Slovenčina
Untitled-2 16
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
• Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED,
obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte
svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
- Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
• Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené
napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Slovenčina 17
Untitled-2 17
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
Upozornenia týkajúce sa používania
POZOR
Bezpečnostné informácie
• Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich
znovu. Do mraziaceho boxu neklaďte sýtené alebo šumivé
nápoje. Do mrazničky neklaďte fľaše ani sklenené nádoby.
- Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť
zranenie.
• Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
- Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov
v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovať
cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
- Pred vložením do chladničky potraviny správne zabaľte
alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené
nápoje. Môžu zamrznúť a rozbiť sa. Rozbité nádoby na
nápoje môžu spôsobiť zranenie.
- Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy
spotreby mrazených potravín.
• Do mrazničky nedávajte poháre, fľaše ani sýtené nápoje.
- Nádoba môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť
k zraneniu.
• Do mraziaceho boxu neklaďte sýtené alebo šumivé nápoje.
Do mrazničky neklaďte fľaše ani sklenené nádoby.
- Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť
zranenie alebo škodu na majetku.
18 Slovenčina
Untitled-2 18
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
• Servisná záruka a vykonávanie úprav.
- Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto
skompletizovanom spotrebiči treťou stranou nie sú
zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť
Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné
problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných
treťou stranou.
• Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
- Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým
vreckom, chladnička môže nadmerne chladiť.
• Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka
nechajte otvorené.
- V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a pleseň.
• V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste
mali pred jej opätovným zapojením do siete počkať aspoň
päť minút.
• Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
• Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš
veľkou silou.
- Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na
majetku.
• Dávajte pozor, aby sa vaše prsty nezachytili vnútri.
• V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne
obráťte na najbližšie servisné stredisko.
- Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Slovenčina 19
Untitled-2 19
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
Upozornenia týkajúce sa čistenia
POZOR
Bezpečnostné informácie
• Vodu nestriekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej
povrch.
- Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým
prúdom.
• Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič
vlasov.
• Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky
nepoužívajte zapálenú sviečku.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
- Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
• Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr.
voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky
alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie
zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
- V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo
zasiahnutia elektrickým prúdom.
• Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox
ani chlorid.
- Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
20 Slovenčina
Untitled-2 20
2016-07-21
5:41:10
• Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte
napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Bezpečnostné informácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie
VÝSTRAHA
• Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom
šetrným k životnému prostrediu.
• Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti
chladničky nie je poškodená.
• Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a.
Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je
uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča,
prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky. Ak
chladnička obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a),
obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento
výrobok bezpečne zlikvidovať.
• Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia
dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá
neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa
nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa
zraniť alebo udusiť.
- Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
Slovenčina 21
Untitled-2 21
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté
v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie.
Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno
zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné
prostredie.
• Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový
materiál môže byť pre deti nebezpečný.
- Ak si dieťa natiahne vrecko na hlavu, môže sa udusiť.
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania
• V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu
pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej
energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
- Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo
dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka
spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo
najmenej.
- Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24
hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
• Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah
mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom
môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená
v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami,
pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
• Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke,
keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
22 Slovenčina
Untitled-2 22
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
• V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je
potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva
automaticky.
• Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade
s požiadavkami noriem ISO. Ak chcete zabrániť príliš
veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas
rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabaľte do
niekoľkých vrstiev novinového papiera.
• Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich
znovu.
Tipy týkajúce sa úspory energie
• Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne
vetranej miestnosti. Zariadenie nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti
priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
• V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne
vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
• Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča
vychladnúť.
• Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete
využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie
potravín v chladničke.
• Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka
chladničky otvorené príliš dlho. Čím kratšie sú dvierka
otvorené, tým menej námrazy sa vytvorí v mrazničke.
Slovenčina 23
Untitled-2 23
2016-07-21
5:41:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Pri inštalácii odporúčame ponechať dostatok voľného
priestoru za chladničkou a po jej stranách. Pomôže to znížiť
spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú
nižšie.
• Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie
ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky
a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
a v podobných oblastiach, ako sú napr.:
• kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách
a ďalších pracovných prostrediach,
• vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov
a ďalších prostredí obytného charakteru,
• penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
• stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely
neobchodného typu.
24 Slovenčina
Untitled-2 24
2016-07-21
5:41:10
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ)
Bezpečnostné informácie
Správna likvidácia tohto výrobku (odpad z elektrických a elektronických zariadení)
(platí v krajinách so systémami triedeného zberu odpadu)
Označenie na tomto výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii informuje o tom, že
výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel
USB) by sa po skončení životnosti nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
V záujme prevencie možných negatívnych dopadov na životné prostredie či ľudské
zdravie v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu separujte tieto položky od
iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte – prispejete tým k udržateľnému
opätovnému využívaniu materiálových zdrojov.
Podrobné informácie o miestach a spôsoboch ekologickej recyklácie týchto produktov
poskytnú súkromným zákazníkom buď predajcovia, u ktorých si tento produkt zakúpili,
alebo orgány miestnej samosprávy.
Firemní zákazníci by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a preštudovať si podmienky
a ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve. Tento výrobok a jeho príslušenstvo
nelikvidujte spoločne s iným komerčným odpadom.
Viac informácií o záväzkoch voči životnému prostrediu
a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete
na webovej lokalite: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Platí iba pre výrobky predávané v rámci krajín EÚ)
Slovenčina 25
Untitled-2 25
2016-07-21
5:41:10
Inštalácia
V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky
oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.
VÝSTRAHA
• Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej
príručke.
• Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
• Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
• Pred vykonávaním servisu alebo výmeny dielov odpojte napájací kábel, aby sa predišlo zásahu
elektrickým prúdom.
Prehľad súčastí chladničky
Skutočný vzhľad vašej chladničky a dodané komponenty sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.
01
02
Inštalácia
03
04
05
06
01 Priehradka na mliečne výrobky
02 Polička v chladničke
03 Rošt na fľaše *
04 Skladacia polička *
05 Stojan na vajíčka
06 Zóna čerstvosti
07 Zásuvka mrazničky
08 Polička pre mrazničku
* Iba príslušné modely
07
08
POZNÁMKA
• Na rýchle zmrazenie veľkého množstva potravín použite spodnú zásuvku.
• V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby boli všetky poličky, zásuvky a koše umiestnené vo
svojej pôvodnej polohe.
• Ak potrebujete viac priestoru, môžete hornú a strednú zásuvku vybrať a „poličku pre mrazničku“
umiestniť na spodnú zásuvku v mrazničke, keďže to neovplyvní tepelné a mechanické vlastnosti.
Deklarovaný skladovací objem časti na zmrazené potraviny je vypočítaný s týmito zásuvkami
odobratými.
26 Slovenčina
Untitled-2 26
2016-07-21
5:41:11
Podrobný postup inštalácie
KROK 1 Výber miesta
Požiadavky na miesto:
• pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovať vetranie,
• mimo priameho dosahu slnečného svetla,
• dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dvierok,
• dostatočná vzdialenosť od zdrojov tepla,
• priestor na vykonávanie údržby a servisu,
• rozsah teplôt: od 10 °C do 43 °C.
Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná
Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.
Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)
Symbol
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Zvýšená mierna
SN
+ 10 až + 32
+ 10 až + 32
Mierna
N
+ 16 až + 32
+ 16 až + 32
Subtropická
ST
+ 16 až + 38
+ 18 až + 38
Tropická
T
+ 16 až + 43
+ 18 až + 43
Inštalácia
Trieda
POZNÁMKA
Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplývať teplota okolitého prostredia, častosť
otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.
Slovenčina 27
Untitled-2 27
2016-07-21
5:41:11
Inštalácia
Odstupy
Na obrázkoch a v tabuľke nižšie sú uvedené priestorové nároky na inštaláciu.
Model
RB34K*
RB37K*
RB37K*
(Model so
sklenenými
dvierkami)
Hĺbka „A“
664
664
689
B
A
C
Šírka „B“
595
595
595
Celková výška „C“
1920
2010
2010
(jednotka: mm)
Inštalácia
28 Slovenčina
Untitled-2 28
2016-07-21
5:41:11
01
Model
RB34K*
RB37K*
50
01
135°
02
02
03
110°
03
396
396
218
04
991
991
813
05
605
605
605
06
1,6
1,6
26,4
07
1211
1211
1217
(jednotka: mm)
04
Inštalácia
05
RB37K*
(Model so
sklenenými
dvierkami)
06
07
POZNÁMKA
Rozmery vo vyššie uvedenej tabuľke sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu merania.
Slovenčina 29
Untitled-2 29
2016-07-21
5:41:11
Inštalácia
KROK 2 Pripojenie WiFi
Chladničku je možné ovládať na diaľku pomocou
hardvérového kľúča Smart Home, ktorý sa predáva
osobitne. Ak si chcete hardvérový kľúč Smart
Home objednať, prejdite na webovú lokalitu www.
samsung.com a postupujte podľa informácií o
hardvérovom kľúči.
POZOR
• Hardvérový kľúč Smart Home sa dodáva
v dvoch typoch: jeden je určený pre
inteligentné televízory Samsung a druhý pre
domáce spotrebiče Samsung.
• Je potrebné, aby ste si zakúpili hardvérový
kľúč Samsung Smart Home určený pre domáce
spotrebiče. Akýkoľvek iný typ hardvérového
kľúča môže spôsobiť zlyhanie systému.
Inštalácia
TYP A
1. Otvorte dvierka chladničky a potiahnutím
otvorte kryt hardvérového kľúča v hornej časti
dvierok.
2. Hardvérový kľúč Smart Home vložte do otvoru
na hardvérový kľúč správnym smerom.
30 Slovenčina
Untitled-2 30
2016-07-21
5:41:11
3. Zatlačením kryt hardvérového kľúča uzavriete.
TYP B
1. Zatlačením na oblasť so šípkou na hardvérovom
kľúči odistite kryt a odoberte ho.
Inštalácia
2. Hardvérový kľúč Smart Home vložte do otvoru
na hardvérový kľúč správnym smerom.
3. Vložte kryt hardvérového kľúča najprv
vzdialenou stranou. Potom zatlačením kryt
uzavrite.
Slovenčina 31
Untitled-2 31
2016-07-21
5:41:12
Inštalácia
KROK 3 Podlaha
• Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí
uniesť plne naloženú chladničku.
• Na ochranu podlahy umiestnite pod každú
nožičku chladničky kus kartónu.
• Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí
chladničky do konečnej polohy ju už viac
nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu
podlahy. Ak sa tomu nemožno vyhnúť, pod
spotrebič podložte po celej dĺžke presúvania
hrubý papier alebo látku, napr. starý koberec.
Inštalácia
32 Slovenčina
Untitled-2 32
2016-07-21
5:41:12
KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek
POZOR
• Chladničku je potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Neuposlúchnutie tohto pokynu môže mať za
následok poškodenie chladničky alebo zranenie osôb.
• Pri vyrovnávaní musí byť chladnička prázdna. Uistite sa, že v chladničke neostali žiadne potraviny.
• Z bezpečnostných dôvodov nastavte polohu tak, aby predná strana bola o čosi vyššie než zadná strana.
Chladnička sa dá vyrovnať pomocou predných nožičiek, ktoré majú špeciálnu skrutku určenú na
vyrovnávanie spotrebiča. Na vyrovnávanie použite plochý skrutkovač.
Nastavenie výšky ľavej strany:
Vložte skrutkovač s plochou hlavou do
vyrovnávacej skrutky ľavej prednej nožičky. Otočte
skrutkovač v smere hodinových ručičiek. Ak chcete
nožičku znížiť, otočte ho proti smeru hodinových
ručičiek.
Inštalácia
Nastavenie výšky pravej strany:
Vložte skrutkovač s plochou hlavou do
vyrovnávacej skrutky pravej prednej nožičky.
Otočte skrutkovač v smere hodinových ručičiek.
Ak chcete nožičku znížiť, otočte ho proti smeru
hodinových ručičiek.
Slovenčina 33
Untitled-2 33
2016-07-21
5:41:12
Inštalácia
KROK 5 Počiatočné nastavenia
Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.
1. Z rohov všetkých poličiek odstráňte penovú polyetylénovú fóliu, ktorá chráni chladničku počas
prepravy.
2. Zapojením zástrčky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky v stene zapnite chladničku.
3. Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.
4. Teplotu nastavte na najnižšiu hodnotu a počkajte približne hodinu. Mraznička sa následne mierne
vychladí a motorček bude bežať hladko.
5. Počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz pripravená na používanie.
POZNÁMKA
Po zapnutí chladničky sa spustí zvuková signalizácia. Stlačením tlačidla Freezer (Mraznička) alebo Fridge
(Chladnička) signalizáciu vypnete.
KROK 6 Signalizácia vysokej teploty (iba príslušné modely)
Inštalácia
• Keď je teplota v mrazničke z dôvodu výpadku napájania príliš vysoká, na displeji bude blikať znamenie
„- -“.
- Po stlačení tlačidla Freezer (Mraznička) alebo Fridge (Chladnička) bude na displeji 5 sekúnd blikať
„najvyššia dosiahnutá teplota“ v chladničke alebo mrazničke.
- Potom sa zobrazí aktuálna teplota. Ak chcete funkciu Signalizácia vysokej teploty vypnúť, znovu
stlačte tlačidlo Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok).
• Táto výstraha sa môže objaviť
- po zapnutí spotrebiča.
- Teplota v mrazničke v dôsledku výpadku napájania príliš vysoká.
KROK 7 Záverečná kontrola
Po dokončení inštalácie sa uistite, že:
• chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
• Chladnička je nainštalovaná na plochom, rovnom povrchu a má dostatočný odstup od steny alebo
skrine.
• Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na podlahe.
• Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať – po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné svetlo.
34 Slovenčina
Untitled-2 34
2016-07-21
5:41:12
Používanie
Panel funkcií
TYP 1
06
03
05
01
04
02
Používanie
TYP 2
04
06
01
02
05
03
01 Fridge (Chladnička) / Power Cool (Intenzívne
chladenie)
02 Freezer (Mraznička) / Power Freeze
(Intenzívne mrazenie)
03 Vacation (Dovolenka)
04 Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok)
05 Mood Lighting (Náladové osvetlenie)
06 Sieťové pripojenie
Slovenčina 35
Untitled-2 35
2016-07-21
5:41:12
Používanie
01 Chladnička / Intenzívne chladenie (3 s.)
Fridge (Chladnička)
Power Cool
(Intenzívne
chladenie)
Ak chcete upraviť teplotu v chladničke, stláčaním tlačidla Fridge (Chladnička)
zvolíte príslušnú teplotu.
Teplotu môžete meniť v rozsahu od 1 °C do 7 °C (prednastavená teplota: 3 °C).
Funkcia Power Cool (Intenzívne chladenie) zrýchli proces chladenia pri
maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na
maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.
• Ak chcete zapnúť funkciu Power Cool (Intenzívne chladenie), stlačte a na
3 sekundy podržte tlačidlo Fridge (Chladnička). Rozsvieti sa príslušná kontrolka
( ) a chladnička zrýchli proces chladenia.
• Ak chcete funkciu Power Cool (Intenzívne chladenie) vypnúť, znovu stlačte a
na 3 sekundy podržte tlačidlo Fridge (Chladnička). Chladnička začne znova
pracovať na predchádzajúcom nastavení teploty.
POZNÁMKA
Použitie funkcie Power Cool (Intenzívne chladenie) vedie k zvýšeniu spotreby
energie. Ak ju nechcete používať, nezabudnite ju vypnúť, aby sa znova nastavila
predchádzajúca teplota.
02 Mraznička / Intenzívne mrazenie (3 s.)
Používanie
Freezer
(Mraznička)
Power Freeze
(Intenzívne
mrazenie)
Pomocou tlačidla Freezer (Mraznička) je možné nastaviť teplotu v mrazničke.
Teplotu je možné nastaviť v rozsahu od -15 °C do -23 °C (prednastavená teplota:
-19 °C).
Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) zrýchli proces mrazenia pri
maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne
otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.
• Ak chcete zapnúť funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie), stlačte a
na 3 sekundy podržte tlačidlo Freezer (Mraznička). Rozsvieti sa príslušná
kontrolka (
) a chladnička zrýchli proces mrazenia.
• Ak chcete túto funkciu vypnúť, znovu stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo
Freezer (Mraznička). Mraznička začne znova pracovať na predchádzajúcom
nastavení teploty.
• Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Power Freeze (Intenzívne
mrazenie) aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.
POZNÁMKA
Použitie funkcie Power Freeze (Intenzívne mrazenie) vedie k zvýšeniu spotreby
energie. Ak ju nechcete používať, nezabudnite ju vypnúť, aby sa znova nastavila
predchádzajúca teplota.
36 Slovenčina
Untitled-2 36
2016-07-21
5:41:12
03 Dovolenka (3 s.)
Vacation
(Dovolenka)
Ak odchádzate na dovolenku alebo služobnú cestu, prípadne neplánujete používať
chladničku dlhší čas, použite režim Vacation (Dovolenka).
• Ak chcete zapnúť funkciu Vacation (Dovolenka), stlačte a na 3 sekundy podržte
tlačidlo Vacation (Dovolenka). Rozsvieti sa indikátor Dovolenka a zobrazovanie
teploty v chladničke sa vypne. Teplota v chladničke sa bude udržiavať pod
17 °C, mraznička však zostane aktívna v súlade s predchádzajúcim nastavením.
• Ak chcete režim Vacation (Dovolenka) vypnúť, znovu stlačte a na 3 sekundy
podržte tlačidlo Vacation (Dovolenka). V chladničke sa znova nastaví
predchádzajúca teplota.
POZNÁMKA
• Dbajte na to, aby ste pred použitím režimu Dovolenka odstránili z chladničky
všetky potraviny.
• Úpravou nastavenia teploty sa režim Dovolenka sa vypne.
04 Signalizácia otvorených dvierok
Door Alarm
(Signalizácia
otvorených
dvierok)
Používanie
Môžete nastaviť signalizáciu, aby ste nenechali otvorené dvierka. Ak dvierka
necháte otvorené dlhšie ako 2 minúty, ozve sa zvuková signalizácia a začne blikať
signalizačná kontrolka.
Opätovným stláčaním tlačidla Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok)
môžete funkciu zapínať a vypínať.
05 Náladové osvetlenie
Mood Lighting
(Náladové
osvetlenie)
Funkcia Mood Lighting (Náladové osvetlenie) sa nachádza pod rukoväťou na
dvierkach chladničky. Je možné ho nastaviť na neustále svietenie. Štandardne je
nastavené rozsvietiť sa, keď sa dvierka mrazničky otvoria.
Ak chcete funkciu Mood Lighting (Náladové osvetlenie) zapnúť na neustále
svietenie, stlačte tlačidlo Mood Lighting (Náladové osvetlenie) (TYP 1) alebo stlačte
a na 3 sekundy podržte tlačidlo Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok) (TYP
2).
Slovenčina 37
Untitled-2 37
2016-07-21
5:41:13
Používanie
06 Sieťové pripojenie
Na ovládanie a monitorovanie chladničky prostredníctvom aplikácie Samsung Smart Home môžete použiť
voliteľný hardvérový kľúč Smart Home (predávaný osobitne). Viac informácií o inteligentnej domácnosti
Samsung Smart Home sa dozviete v časti Aplikácia Samsung Smart Home.
POZNÁMKA
• Odporúčané šifrovacie systémy zahŕňajú WPA/TKIP a WPA2/AES. Žiadne novšie alebo
neštandardizované autentifikačné protokoly pripojenia pomocou Wi-Fi nie sú podporované.
• Bezdrôtové pripojenie môže ovplyvňovať okolité prostredie bezdrôtovej komunikácie.
• Ak poskytovateľ internetových služieb zaregistroval z dôvodu identifikácie adresu MAC vášho počítača,
môže pripojenie vašej chladničky Samsung Smart na internet zlyhať. V takomto prípade požiadajte o
technickú podporu svojho poskytovateľa internetových služieb.
• Nastavenia brány firewall vašej siete môžu zabraňovať chladničke Samsung Smart pripojiť sa na
internet. V takomto prípade požiadajte o technickú podporu svojho poskytovateľa internetových
služieb. Ak tento príznak pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Ak chcete nastaviť bezdrôtový prístupový bod, pozrite si návod na používanie prístupového bodu.
• Chladničky Samsung Smart s hardvérových kľúčom Samsung Smart Home podporujú pripojenie Wi-Fi
2,4 GHz s protokolmi IEEE 802.11 b/g/n aj Soft-AP (odporúča sa IEEE 802.11 n).
• Pripojenie k príslušným chladničkám Samsung Smart pomocou neautorizovaných bezdrôtových
smerovačov môže zlyhať.
Používanie
38 Slovenčina
Untitled-2 38
2016-07-21
5:41:13
Aplikácia Samsung Smart Home
Inštalácia
Prejdite do obchodov Google Play, Galaxy Apps alebo Apple App Store a vyhľadajte spojenie „Samsung
Smart Home“. Prevezmite aplikáciu Samsung Smart Home poskytovanú spoločnosťou Samsung Electronics
a nainštalujte si ju do svojho inteligentného zariadenia.
POZNÁMKA
• Aplikácia Samsung Smart Home je navrhnutá pre operačné systémy Android 4.0 (ICS) alebo novší alebo
iOS 7.0 alebo novší a je optimalizovaná na používanie v smartfónoch Samsung (rad Galaxy S a Galaxy
Note) V iných modeloch smartfónov môžu niektoré funkcie fungovať odlišne.
• Z dôvodu vylepšenia výkonu sa aplikácia Samsung Smart Home môže bez predchádzajúceho
upozornenia zmeniť alebo sa v súlade s postupmi výrobcu môže ukončiť jej podpora.
Účet Samsung
Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné si zaregistrovať účet Samsung. Ak účet Samsung nemáte,
postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si bezplatný účet Samsung.
Používanie
Začíname
1. Hardvérový kľúč Smart Home vložte do príslušného otvoru na chladničke.
2. Spustite aplikáciu Samsung Smart Home a prihláste sa do svojho účtu Samsung. Používatelia telefónov
iPhone budú musieť zadávať prihlasovacie údaje pri každom spustení aplikácie.
3. Zvoľte tlačidlo Devices (Zariadenie) > ikonu + a ťuknite na tlačidlo Refrigerator (Chladnička).
4. Podľa pokynov zobrazených na obrazovke zadajte požadované údaje o smerovači a potom ťuknite na
tlačidlo Next (Ďalej).
5. Stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo Fridge (Chladnička), pokým sa na displeji nezobrazí
správa „AP“. Vaša chladnička bola v aplikácii zaregistrovaná.
6. Po dokončení registrácie zariadenia sa v aplikácii Samsung Smart Home zobrazí ikona chladničky.
7. Ťuknutím na ikonu chladničky prejdete na stránku chladničky.
8. Po nadviazaní spojenia so sieťou sa na chladničke rozsvieti kontrolka Wi-Fi.
Aplikácia na ovládanie chladničky
Integrované ovládanie
Svoju chladničku môžete monitorovať a ovládať doma, aj keď ste mimo domova.
• Ťuknutím na ikonu chladničky v aplikácii Samsung Smart Home prejdete na stránku chladničky.
• Prezrite si prevádzkový stav chladničky alebo upozornenia a podľa potreby zmeňte možnosti alebo
nastavenia.
POZNÁMKA
Niektoré možnosti alebo nastavenia chladničky nemusia byť dostupné na diaľkové ovládanie.
Slovenčina 39
Untitled-2 39
2016-07-21
5:41:13
Používanie
Hlavné vlastnosti
Zaregistrujte si domáce spotrebiče Samsung Smart na serveri Samsung Smart Home a získajte vzdialený
prístup.
Prehľad ponuky
Používanie
• Ťuknutím na tlačidlo Refrigerator (Chladnička) otvoríte stránku nastavení chladničky.
• Potiahnutím prstom prejdete na nasledujúcu stránku.
Chat control (Riadenie
komunikácie)
Svoje domáce spotrebiče Samsung Smart Home môžete ovládať na diaľku
alebo skontrolovať ich prevádzkový stav.
Home view
(Zobrazenie
domácnosti) (iba
príslušné modely)
Použitím kamery zabudovanej do spotrebičov Samsung Smart Home môžete
sledovať svoju domácnosť. Táto možnosť je dostupná len pre príslušné modely.
Master key (Hlavný
kľúč)
Hlavný kľúč umožňuje ovládať systém uzamykania rôznych aktivít používateľa
ako je odchod z domu, príchod domov, večerné uloženie sa na spánok a ranné
prebudenie. Táto možnosť je dostupná len pre príslušné modely.
Customer service
(Zákaznícka podpora)
Umožňuje prevzatie návodu na používanie. Tiež sa uvádzajú kontaktné údaje
Zákazníckej podpory.
Settings (Nastavenia)
Môžete si skontrolovať pripojené zariadenie, prezrieť si údaje o softvéri
(verziu a licencie open-source) a pridať zariadenia alebo vybrať krajinu.
Na predvádzacie účely je možné simulovať prevádzku aktuálneho zariadenia.
40 Slovenčina
Untitled-2 40
2016-07-21
5:41:13
Nastavenia chladničky
01
02
A
03
04
B
05
Fridge (Chladnička)
01 Zobrazuje aktuálne nastavenú teplotu v chladničke.
02 Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Intenzívne chladenie a prezrieť si
aktuálne nastavenia.
Freezer (Mraznička)
03 Zobrazuje aktuálne nastavenú teplotu v mrazničke.
04 Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Intenzívne mrazenie a prezrieť si
aktuálne nastavenia.
About Device (O
zariadení)
05 Zobrazuje údaje o produkte ako aktuálna verzia, príručka,
autodiagnostickú kontrolu a kontaktné údaje centra technickej pomoci.
Umožňuje prevzatie návodu na používanie. Tiež sa uvádzajú kontaktné
údaje Zákazníckej podpory.
Self Check (Autodiagnostická kontrola)
Autodiagnostická kontrola vám umožňuje prezrieť si výsledky diagnostiky
vašej chladničky. Ak narazíte na nezvyčajný príznak, funkcia autodiagnostickej
kontroly zobrazí informácie, ktoré môže oddelenie zákazníckej podpory
využiť.
Používanie
A : Vypnutá (čierna)
B : Zapnutá (modrá)
Slovenčina 41
Untitled-2 41
2016-07-21
5:41:14
Používanie
Informácie o skladovaní potravín
Čísla uvedené v spodnej časti tejto schémy
označujú dobu skladovania potraviny zobrazenej
bezprostredne nad ňou. Napríklad doba
skladovania ryby je 4-6 mesiacov.
Používanie
Ako zmrazovať potraviny
1. Potraviny vzduchotesne zabaľte do vhodného baliaceho materiálu.
2. Obal uzatvorte.
3. Obal označte štítkom uvádzajúcim obsah a dátum.
Baliaci materiál
• Materiál vhodný na balenie potravín: plastová fólia, polyetylénová fúkaná fólia, hliníková fólia a škatule
vhodné do mrazničky.
• Materiál nevhodný na balenie potravín: baliaci papier, desiatový papier, celofán, vrecia na potravinové
odpadky a použité nákupné tašky.
Materiál na uzavretie obalu
Elastické gumičky, plastové svorky, šnúrky, lepiace pásky odolné nízkym teplotám a podobne. Vrecká a
polyetylénovú fúkanú fóliu je možné zataviť.
42 Slovenčina
Untitled-2 42
2016-07-21
5:41:14
Doba skladovania mrazených potravín
Doba skladovania sa podľa typu potraviny a teploty počas skladovania líši. Nasledujúce špecifikácie sú
platné pre teplotu -18 °C (0 °F).
• Čerstvá hydina (celé kurča), čerstvé mäso (plátky alebo neporciovaný kus): do 12 mesiacov
• Ryba (chudá ryba, varená ryba), čerstvé garnáty, lastúry, sépie: do 6 mesiacov
• Pizza, klobásy: do 2 mesiacov
POZNÁMKA
Viac informácií nájdete na webovej lokalite agentúry FDA (http://www.fda.gov/).
Rozmrazovanie
Zmrazené potraviny je možné rozmrazovať nasledovnými spôsobmi:
• Prirodzene pri izbovej teplote
• Prirodzene v chladničke
• V elektrickej rúre s ohrievaním alebo bez
• V mikrovlnnej rúre
POZNÁMKA
• Potraviny po rozmrazení znovu nezmrazujte. Niektoré časti potravín sa nemusia úplne zmraziť.
• Zmrazené potraviny neuchovávajte dlhšie ako je maximálna doba skladovania.
Používanie
Slovenčina 43
Untitled-2 43
2016-07-21
5:41:14
Údržba
Zmena smeru otvárania dvierok (iba príslušné modely)
Zmenu smeru otvárania dvierok musí vykonať servisný personál schválený spoločnosťou Samsung na vaše
náklady, keďže tento typ servisných prác nie je krytý zárukou.
VÝSTRAHA
• Neúspešná zmena smeru otvárania dvierok alebo poškodenie zariadenia v dôsledku vykonávania prác
neschválenou agentúrou nebudú kryté zárukou.
• Pred vykonávaním tejto zmeny sa uistite, že chladnička je odpojená od zdroja napájania.
• Po dokončení zmeny je potrebné počkať aspoň jednu hodinu. Takýmto spôsobom predídete možnému
zásahu elektrickým prúdom.
Potrebné nástroje (nedodávajú sa)
Krížový skrutkovač
Plochý skrutkovač
Zakladací kľúč 8 mm
(na skrutky)
Imbusový kľúč 5 mm
(na stredný pánt)
Kľúč 11 mm
(na valček pántu)
Údržba
Príslušenstvo
Kryt pántu (l)
Kryt medzery (L)
(Kryt medzery sa medzi
modelmi líši)
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov uchovávajte malé časti chladničky (skrutky, krytky a pod.) počas celého
vykonávania zmeny smeru otvárania dvierok mimo dosahu detí.
44 Slovenčina
Untitled-2 44
2016-07-21
5:41:15
Podrobný postup
KROK 1 Odmontovanie dvierok chladničky
1. Keď sú dvierka chladničky zatvorené, uvoľnite
a vyberte dve skrutky v hornej časti dvierok.
(Len modely so sklenenými dvierkami RB37)
2. Otvorte dvierka chladničky a potom
potiahnutím otvorte kryt hardvérového kľúča v
hornej časti dvierok.
3. Nadvihnite kryt káblov (1) a otočením dopredu
o 90 stupňov ho vyberte. Potom vyberte kryt
medzery (2).
2
Údržba
1
2
1
Slovenčina 45
Untitled-2 45
2016-07-21
5:41:15
Údržba
1
2
RB37 Modely so sklenenými dvierkami
• Otvorte dvierka chladničky, jemne nadvihnite
ľavú stranu krytu káblov (1) a vyberte ho.
Potom vyberte kryt medzery (2) a po ňom
konektor PBA pre hardvérový kľúč (3).
POZNÁMKA
Kryt medzery uschovajte na bezpečnom mieste.
Keď vrátite dvierka do pôvodnej polohy (pred
zmenou smeru otvárania) budete ho potrebovať.
3
4. Odoberte horný kryt rámu (4) smerom z dolnej
ľavej a potom hornej časti. Potom potiahnite
smerom dopredu.
4
4
Údržba
• Ak máte model s displejom v hornej časti
chladničky, na hornom kryte rámu (4) nájdite
pomocné otvory.
- Do ľavého otvoru vložte skrutkovač
s plochou hlavou a v nasledujúcom
poradí uvoľnite najprv ľavú stranu, potom
zaistenia v hornej a dolnej časti na pravej
strane. Potom posunutím smerom doľava
kryt odmontujte.
5. Vytiahnite ľavú stranu krytu pántu (5) a potom
ho opatrne nadvihnite a vytiahnutím vyberte.
POZOR
5
Pri odmontovaní krytu pántu postupujte opatrne,
aby ste nepoškodili konektory a káble na dvierkach
alebo okolo nich.
POZNÁMKA
Kryt pántu uschovajte na bezpečnom mieste. Keď
vrátite dvierka do pôvodnej polohy (pred zmenou
smeru otvárania) budete ho potrebovať.
46 Slovenčina
Untitled-2 46
2016-07-21
5:41:16
6. Odpojte konektory na dvierkach alebo okolo
nich. Uvoľnite skrutky z horného pántu (6) a
vyberte.
POZOR
Aby ste predišli pádu dvierok, dbajte na to, aby
ste dvierka počas vymontovávania horného pántu
držali pevne.
6
7. Po vymontovaní horného pántu dvere
opatrným nadvihnutím odmontujte. Dvierka
odložte na bezpečnom mieste.
POZOR
Dvierka sú ťažké. Pri ich vyberaní postupujte
opatrne. Predídete tak poškodeniu alebo úrazu.
Údržba
Slovenčina 47
Untitled-2 47
2016-07-21
5:41:16
Údržba
KROK 2 Odmontovanie dvierok mrazničky
1. Otvorte dvierka mrazničky a po uvoľnení
skrutiek vyberte stredný pánt (7).
7
• Pre modely so sklenenými dvierkami RB37 na
odmontovanie skrutiek použite imbusový kľúč
5 mm.
2. Opatrným nadvihnutím odoberte dvierka
mrazničky.
Údržba
48 Slovenčina
Untitled-2 48
2016-07-21
5:41:17
KROK 3 Výmena automatického uzatvárania
Na dvierkach mrazničky
8
1. Po uvoľnení skrutiek na páčke a na opačnej
strane dvierok vyberte páčku automatického
uzatvárania (8) z dvierok mrazničky.
2. Vložte páčku automatického uzatvárania (8) na
opačnú stranu a utiahnite skrutky.
Na dvierkach chladničky
9
1. Po uvoľnení skrutiek na páčke a na opačnej
strane dvierok vyberte páčku automatického
uzatvárania (9) z dvierok chladničky.
2. Vložte páčku automatického uzatvárania (9) na
opačnú stranu a utiahnite skrutky.
Údržba
Slovenčina 49
Untitled-2 49
2016-07-21
5:41:17
Údržba
KROK 4 Opätovné namontovanie dvierok mrazničky
1. Na odstránenie krytky skrutky použite
skrutkovač s plochou hlavou. Potom vložte
krytku skrutky na opačnú stranu.
POZOR
Pri vyberaní krytky skrutky postupujte opatrne.
Predídete tým fyzickému poškodeniu.
2. Chladničku opatrne položte na zem. Potom
vyberte skrutky z vyrovnávajúcej nožičky (10)
a spodného pántu (11).
11
10
3. Na odmontovanie valčeka pántu (12) z dolného
pántu (11) použite 11 mm kľúč. Vložte poistku
automatického uzatvárania (13), ako je to
zobrazené na obrázku.
12
Údržba
11
13
11
4. Vložte dolný pánt (11) na opačnú stranu. Potom
nainštalujte vyrovnávaciu nožičku (10).
5. Umiestnite dvierka mrazničky, aby zapadli do
dolného pántu. Chladničku opatrne postavte.
10
50 Slovenčina
Untitled-2 50
2016-07-21
5:41:17
6. Znovu vložte stredný pánt (7) vybratý v kroku
2.
- Zo stredného pántu vyberte podložku. Pred
opätovným vložením stredného pántu do
hornej časti dvierok mrazničky podložku
otočte.
7
Údržba
Slovenčina 51
Untitled-2 51
2016-07-21
5:41:18
Údržba
KROK 5 Opätovné namontovanie dvierok chladničky
1. Uvoľnite a vyberte horné skrutky chladničky.
Potom vyberte kryt ovládacieho panela (14).
14
2. Premiestnite konektory a káble na opačnú
stranu. Namontujte kryt ovládacieho panela
(14) a utiahnite skrutky na opačnej strane.
Údržba
14
• Pre modely so sklenenými dvierkami RB37 na
odmontovanie pántu s priechodkou v hornej
časti dvierok chladničky použite skrutkovač
s plochou hlavou. Potom namontujte pánt na
opačnú stranu.
52 Slovenčina
Untitled-2 52
2016-07-21
5:41:18
3. Potiahnutím otvorte kryt hardvérového kľúča v
hornej časti dvierok.
• Premiestnite káble na opačnú stranu a upevnite
ich pomocou vnútorného háčika na opačnej
strane.
Len modely so sklenenými dvierkami RB37
• Zapojte káble z dvierok chladničky na opačnej
strane. Káble zafixujte pomocou háčika.
Údržba
4. Kryt hardvérového kľúča vložte znova na
pôvodné mesto.
Slovenčina 53
Untitled-2 53
2016-07-21
5:41:18
Údržba
5. Vyberte valček horného pántu (6). Potom znovu
zmontujte valček podľa vyobrazenia.
6
6
6. Vložte horný pánt (6) v ľavej hornej časti
dvierok chladničky kratšou stranou napred.
Namontovaním horného a stredného pántu
upevnite dvere chladničky. Potom utiahnite
skrutky hodného pántu.
7. Spojte konektory z dvierok chladničky a
hlavnej jednotky. Upevnite káble potom
vnútorného háčika na voliteľnom kryte pántu
(L).
Údržba
54 Slovenčina
Untitled-2 54
2016-07-21
5:41:19
8. Namontuje kryt pántu na horný pánt
najprv pravou stranou. Potom kryt upevnite
zatlačením v jeho spodnej časti.
POZOR
Uistite sa, že sa v strede nezachytili žiadne káble
ani konektory.
9. Namontujte horný kryt rámu (4) tak, aby časť
(b) diagonálne zapadla do časti (a). Potom
posunutím konca krytu doľava ho zaistite.
a
b
4
Údržba
• Ak máte model s displejom v hornej časti,
zatlačte ľavý koniec horného krytu rámu (4) a
potom pravý koniec zaistením dolnej a hornej
časti v tomto poradí.
4
Slovenčina 55
Untitled-2 55
2016-07-21
5:41:19
Údržba
10.Keď je kryt hardvérového kľúča otvorený,
vložte kryt káblov (1) a otočte ho dozadu.
Potom vložte kryt medzery (L) a zatvorte kryt
káblov.
• Kryt medzery sa medzi modelmi líši.
1
2
2
1
Údržba
11.Zatvorte kryt hardvérového kľúča.
56 Slovenčina
Untitled-2 56
2016-07-21
5:41:20
Len modely so sklenenými dvierkami RB37
12.Zapojte konektor PBA pre hardvérový kľúč (3).
Na dvierka chladničky namontujte voliteľný
kryt medzery (L). Potom zatlačením kryt káblov
(1) uzavrite.
1
3
• Zatvorte dvierka chladničky a utiahnite horné
skrutky na dvierkach.
POZNÁMKA
Možno budete potrebovať vrátiť dvierka do pôvodnej polohy (pred zmenou smeru otvárania). V takom
prípade postupujte podľa pokynov uvedených vyššie, ale dvere, pánty a kryty vráťte do pôvodnej polohy.
Údržba
Slovenčina 57
Untitled-2 57
2016-07-21
5:41:20
Údržba
Manipulácia a starostlivosť
Poličky / Rošt na fľaše (len príslušné modely)
1. Zadnú stranu poličky (alebo roštu na fľaše)
opatrne nadvihnite a vytiahnite von.
2. Poličku (alebo rošt na fľaše) diagonálne otočte
a vyberte.
Údržba
58 Slovenčina
Untitled-2 58
2016-07-21
5:41:20
Skladacia polička
1. Prednú stranu poličky opatrne nadvihnite a
vytiahnite von.
2. Poličku diagonálne otočte a vyberte.
POZOR
Údržba
• Pred zásuvku Zóna čerstvosti neklaďte
potraviny alebo iné predmety. Dvierka sa
nebudú môcť správne zavrieť.
• Poličku je potrebné vložiť správne. Nevkladajte
ju naopak.
• Pri opätovnom vkladaní poličky dbajte na to,
aby ste ju zatlačili úplne dozadu, až pokým
nezapadne.
• Sklené nádoby môžu poškriabať povrch
sklených poličiek.
Slovenčina 59
Untitled-2 59
2016-07-21
5:41:20
Údržba
Čistenie
Vnútorné a vonkajšie časti
VÝSTRAHA
• Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na autá alebo na použitie
v domácnosti, napr. Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
• Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Suchou handričkou pravidelne čistite koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích
látok, napr. prachu alebo vody.
1. Odpojte napájací kábel.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu
nezanechávajúcu chĺpky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Napájací kábel znova zapojte.
Výmena dielov
Žiarovky LED
Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
VÝSTRAHA
• Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Nepokúšajte sa žiarovky vymeniť sami. Môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom.
Údržba
60 Slovenčina
Untitled-2 60
2016-07-21
5:41:21
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa
normálnych prevádzkových situácií (bez výskytu porúch) sa budú používateľom účtovať.
Všeobecné informácie
Teplota
Príznak
Chladnička/mraznička
nefunguje.
Teplota v chladničke/
mrazničke je vysoká.
Chladnička/mraznička
príliš chladí.
Riešenie
• Napájací kábel nie je správne
zapojený.
• Správne zapojte napájací kábel.
• Teplota nie je správne nastavená.
• Teplotu nastavte na nižšiu
hodnotu.
• Chladnička je umiestnená
v blízkosti tepelného zdroja alebo
na priamom slnečnom svetle.
• Chladničku umiestnite mimo
dosahu priameho slnečného svetla
alebo tepelných zdrojov.
• Okolo chladničky nie je dostatok
priestoru.
• Dbajte na to, aby okolo chladničky
po stranách a vzadu bola medzera
aspoň 5 cm.
• Je aktivovaný režim Dovolenka.
• Vypnite režim Dovolenka.
• Chladnička je preplnená.
Potraviny blokujú vetracie otvory
vnútri chladničky.
• Chladničku neprepĺňajte. Dbajte
na to, aby potraviny neblokovali
ventiláciu.
• Teplota nie je správne nastavená.
• Teplotu nastavte na vyššiu
hodnotu.
• V stenách chladničky sú
zabudované rúrky odolné voči
teplu.
• Ako prevencia proti zrážaniu
vlhkosti sú v predných rohoch
spotrebiča zabudované rúrky
odolné voči teplu. V prípade
zvýšenia teploty okolitého
prostredia toto zariadenie nemusí
fungovať účinne. Nejde o chybu
systému.
Riešenie problémov
Vnútorná stena je
horúca.
Možná príčina
Slovenčina 61
Untitled-2 61
2016-07-21
5:41:21
Riešenie problémov
Zápach
Príznak
Vo vnútri chladničky sa
tvorí zápach.
Možná príčina
Riešenie
• Pokazené potraviny.
• Chladničku vyčistite a odstráňte
pokazené potraviny.
• Potraviny s výraznou arómou.
• Dbajte na to, aby boli potraviny
s výraznou arómou vzduchotesne
zabalené.
Námraza
Príznak
Možná príčina
Riešenie
Námraza pri vetracích
otvoroch.
• Potraviny blokujú vetracie otvory.
• Dbajte na to, aby potraviny
neblokovali vetracie otvory vnútri
chladničky.
Námraza na
vnútorných stenách.
• Dvere sa riadne nezatvárajú.
• Dbajte na to, aby potraviny
neblokovali dvere. Vyčistite
tesnenie dverí.
Ovocie alebo zelenina
sú zmrazené.
• Ovocie a zelenina sú skladované v
Zóne čerstvosti/špecialít
• Zóna čerstvosti/špecialít je určená
len na skladovanie mäsa a rýb.
Zrážanie vlhkosti
Príznak
Na vnútorných stenách
sa zráža vlhkosť.
Možná príčina
Riešenie
• Keď sú dvere chladničky otvorené,
dovnútra sa dostáva vlhkosť.
• Utrite vlhkosť. Dvere chladničky
nenechávajte príliš dlho otvorené.
• Potraviny s vysokým obsahom
vlhkosti.
• Dbajte na to, aby boli potraviny
vzduchotesne zabalené.
Riešenie problémov
62 Slovenčina
Untitled-2 62
2016-07-21
5:41:21
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?
Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa
normálnych zvukov sa budú používateľom účtovať.
Tieto zvuky sú normálne.
• Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového
motora. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.
Bzučenie
Cvakanie
alebo švitorenie
• Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú
teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.
Vrrr
Šumenie
Riešenie problémov
• Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky
syčania.
Tsss
Slovenčina 63
Untitled-2 63
2016-07-21
5:41:21
Riešenie problémov
• Počas chladenia alebo mrazenia postupuje uzavretým potrubím chladivo, čo spôsobuje bublavé zvuky.
Bublanie
• Rozpínanie alebo sťahovanie plastových častí spôsobené stúpaním alebo klesaním teploty v chladničke
vydáva klopkavé zvuky. Tieto zvuky sa vyskytujú počas cyklu rozmrazovania alebo keď sú elektronické
časti v prevádzke.
Praskanie
• Modely vybavené výrobníkom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobník ľadu,
môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
• V dôsledku vyrovnávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.
Riešenie problémov
64 Slovenčina
Untitled-2 64
2016-07-21
5:41:21
Aplikácia Samsung Smart Home
Príznak
Požadovaná akcia
V obchode s
aplikáciami nie je
možné nájsť aplikáciu
Samsung Smart Home.
• Aplikácia Samsung Smart Home je dostupná len pre smartfóny s
operačným systémom Android 4.0 (ICS) alebo novším alebo iOS 7.0 alebo
novším.
Spustenie aplikácie
Samsung Smart Home
zlyhalo.
• Aplikácia Samsung Smart Home je dostupná len pre príslušné modely.
• Staršia aplikácia Samsung Smart Refrigerator sa nedokáže pripojiť k
modelom Samsung Smart Home.
Aplikácia Samsung
Smart Home je
nainštalovaná alebo
nedokáže sa pripojiť k
mojej chladničke.
• Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung.
• Presvedčte sa, že váš smerovač správne funguje.
• Ak ste po inštalácii aplikácie Samsung Smart Home svoju chladničku v tejto
aplikácii nepripojili, je potrebné toto pripojenie vytvoriť prostredníctvom
aplikácie pomocou funkcie registrácie zariadenia.
Nemôžem sa prihlásiť
do aplikácie.
• Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung.
• Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov
v aplikácii a vytvorte si ho.
Počas registrácie
mojej chladničky sa
zobrazuje chybová
správa.
• Jednoduché pripojenie môže zlyhávať v dôsledku väčšej vzdialenosti
od prístupového bodu alebo elektrického rušenia okolitým prostredím.
Počkajte chvíľu a skúste to znova.
Aplikácia Samsung
Smart Home je úspešne
prepojená s mojou
chladničkou, ale
nefunguje.
• Ukončite a reštartuje aplikáciu Samsung Smart Home alebo odpojte a
znova pripojte smerovač.
• Odpojte kábel napájania chladničky a po uplynutí 1 minúty ho znova
zapojte.
Riešenie problémov
Slovenčina 65
Untitled-2 65
2016-07-21
5:41:21
Poznámky
Untitled-2 66
2016-07-21
5:41:21
Poznámky
Untitled-2 67
2016-07-21
5:41:21
Kontaktujte SAMSUNG
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte zákaznícku
podporu spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
Kontaktné stredisko
Webová stránka
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DA68-03516Q-01
Untitled-2 68
2016-07-21
5:41:22
Download PDF

advertising