Samsung | RSG5PURS | Samsung RSG5PURS Rychlý průvodce

Průvodce rychlým začátkem
RSG5D**
RSG5F**
RSG5K**
1. Vlastnosti produktu
Design jako Premium Cafe
Osvětlení sestavou LED-diod
Modré osvětlení dávkovače je
stejné jako u stroje na espreso,
takže vaše kuchyň si udrží
svůj klasický styl.
Toto prostorově úsporné řešení
osvětlí každý kout chladničky,
takže vždy vše snadno
naleznete.
Průhledné zařízení na
výrobu ledu
Zařízení na výrobu ledu je umístěno
ve dveřích chladničky, takže plně
využívá její vnitřní prostor. Kostky
ledu jsou vyrobeny velmi rychle a
průhledný zásobník umožňuje
kontrolu vyrobeného množství ledu.
Nápojová stanice
Snadný přístup k vašim
oblíbeným nápojům i při
zavřené chladničce, takže je
zajištěno udržení vnitřní teploty.
(volitelná varianta: RSG5K*,
RSG5F*)
Dávkovač vody
Tento dávkovač nabízí hluboce
chlazenou filtrovanou vodu s
možností volby, zda led má
být v kostkách nebo drcený.
Držák nádob
Tento flexibilní držák lze
povytáhnout tak, aby poskytl
více prostoru pro nádoby.
Vodotěsné police
Díky obrubě po celém obvodu police neproniknou potraviny i rozlité tekutiny do nižších pater.
Cirkulace vzduchu mnoha směry
Poskytuje rovnoměrné chlazení v celé chladničce a udržuje optimální teploty pro uchování potravin
v čerstvém stavu.
Zásuvka s automaticky udržovanou úrovní vihkosti
Zásuvka s automaticky udržovanou vlhkostí (pro zeleninu) je vybavena polymerem s tvarovou
pamětí, který pomáhá udržovat vlhkost. Síť drobných otvorů v polymeru udržuje v zásuvce pro
zeleninu optimální vlhkost tím, že řídí průtok vlhkosti skrze otvory podle vlhkosti v přihrádce.
Systém Twin Cooling Plus™
Chladnička i mrazicí box jsou trvale monitorovány pomocí TWIN Cooling Plus™, který rozvádí
proud chladícího vzduchu do místa, kde je nejvíce zapotřebí. Systém také optimalizuje rozdělení
chladicího média a úrovní vlhkosti v chladničce tak, aby potraviny zůstávaly čerstvé mnohem delší
dobu.
2. bezpečnostní informace
Před použitím chladničky Samsung Side-By-Side si, prosím, přečtěte tento návod a seznamte se s bezpečným a účinným
využitím funkcí, které váš nový spotřebič nabízí. Protože jsou následující informace společné pro různé modely, parametry
vaší chladničky se mohou mírně lišit od typu popsaného v tomto návodu. S případnými dotazy se obraťte na naši informační
linku na www.samsung.com.
POUŽITÉ SYMBOLY PRO VÝSTRAHU/UPOZORNĚNÍ
vÝstRaha
UPoZoRNěNí
Nebezpečí ohrožení života nebo vážného úrazu.
Nebezpečí úrazu, nebo materiální škody.
JINÉ POUŽITÉ SYMBOLY
Označuje něco, co NESMÍTE dělat.
Označuje něco, co NESMÍTE rozebírat.
Označuje něco, čeho se NESMÍTE dotýkat.
Označuje pokyn, který musíte dodržet.
Při uvedené operaci musíte odpojit spotřebič od sítě.
Nutnost uzemnění s ohledem na riziko úrazu elektrickým proudem.
Uvedené operace by měl vykonávat pouze servisní pracovník.
Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému.
Dodržujte je prosím.
Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.
• Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
• Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce.
• Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
• Jako chladicí médium může být použit chladivo R600a nebo R134a. Zkontrolujte na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na
štítku s technickými daty uvnitř chladničky, jaké chladivo je použito.
• Chladivo R600a je přírodní plyn bez škodlivého vlivu na životní prostředí, který je ale vznětlivý. Při dopravě a instalaci
spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
• Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Pokud zjistíme netěsnost, nepřibližujte
se k chladničce s otevřeným ohněm, nebo jiným prostředkem zapálení a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu
několika minut.
vÝstRaha
• Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduch – plyn, je třeba umístit chladničku do
místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na množství použitého chladicího média.
• Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším
prodejcem.
• Velikost místnosti musí být taková, aby na každých 8g chladiva R600a v chladicím okruhu připadl 1m3.
• Množství chladícího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.
• Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.
• Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
ZÁvažNé vÝstRahy
vÝstRaha
• Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
• Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo
jiných zařízení.
• Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným povrchem a dostatečným prostorem.
- Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
• Nepřipojujte několik spotřebičů do stejné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím,
které odpovídá údajům na technickém štítku.
- Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší
domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
• Nikdy neodpojujte chladničku ze sítě taháním za napájecí kabel. Vždy uchopte pevně vidlici a vytáhněte ji ze zásuvky ve
směru osy kolíků.
- Poškozený přívodní kabel může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
• Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
• Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
- Vzniká tím nebezpečí požáru.
• Poškozený napájecí kabel dejte ihned opravit nebo vyměnit výrobcem či autorizovaným technikem.
• Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
• Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
• Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
• Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokrýma rukama.
• Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.
• Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte vlhké nebo mokré textilie.
• Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty nebo vlhkost.
- Nečistota a prach představují riziko požáru.
• Pokud byla chladnička odpojena od sítě, před jejím opětným zapojením je třeba vyčkat minimálně deset minut.
• Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.
• Chladnička musí být uzemněna.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.
• Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
- Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
• Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
- Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.
• Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní
středisko firmy Samsung Electronics.
• Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
• K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny
výrobcem.
• Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
• Před výměnou vnitřního osvětlení odpojte spotřebič od napájení.
• Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.
• Spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo nezkušenými, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyli poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
• Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
• Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky. Mohly by si způsobit vážné zranění.
• Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených výrobků vlhkýma rukama.
- Mohli byste si způsobit omrzliny.
• Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.
- Poškození izolace napájecího kabelu může způsobit požár.
• Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
- Při otevření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
UPoZoRŇUjící syMBoly
• Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.
UPoZoRNěNí
• Výrobcem doporučené doby skladování a data spotřeby mražených potravin by měly být dodrženy. Blíže viz odpovídající
pokyny.
• Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
• Nevkládejte do mrazničky perlivé nápoje
• Chladničku nepřeplňujte potravinami.
- Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout, někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
• Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
- Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
• V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
• Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• V chladničce neskladujte těkavé látky nebo hořlaviny.
- Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, zkapalněného plynu (propan-butan) a podobných látek v chladničce může
způsobit výbuch.
• Pokud máte naplánovánu dlouhou dovolenou, je doporučeno chladničku vyprázdnit nebo použít funkci Dovolená.
• Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmraženy.
• V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály nebo materiály citlivé na teplotu.
- Výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v chladničce.
• Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
- Při rozlití vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
UPoZoRNěNí tÝkající se čištěNí
• Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
- Jakékoliv ostré hrany mohou způsobit zranění.
• Nikdy nedávejte prsty, nebo jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.
- Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.
• Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.
- Nečistota a prach představují riziko požáru.
vÝstRahy tÝkající se likvidace
• Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo
zvíře zůstane uzavřeno uvnitř chladničky.
• Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti.
• Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní
straně přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte
se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat.
• Jako plnící plyn pří výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány
speciálními způsobem. Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací
přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném
prostranství.
UPoZoRNěNí
V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat. Krátkodobé
výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit
otevírání dveří chladničky na minimum. Přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.
Je-li možné dveře nebo víka uzamknout, musí být klíče mimo dosah dětí, a nesmí být uloženy v blízkosti chladničky, aby
nemohlo dojít k tomu, že dítě bude uzamčeno uvnitř chladničky.
3. Názvy a základní popisy funkce
Název každé součásti
RSG5K*
Madlo dveří
Tlačítko a displej
Domácí bar
Dávkovač
Dveře mrazicího boxu
Dveře chladničky
Kryt předních noh
➊
➏
➋
➐
➑
➒
➓
⓫
➌
⓬
⓭
⓮
➍
➎
1. Kryt osvětlení
2. Koš výrobníku ledu
3. Poličky
4. Police ve dveřích
5. Zásuvky
6. Vodní filtr
7. Police na víno
8. Šikmý držák na plechovky
9. Police na víno(v závislosti na modelu)
10. Poličky
11. Sklopná přihrádka
⓯
12. Beverage Station
⓰
14. Coolselsect Zone™
13. Kontejner na vejce
15. Police ve dveřích
16. Zásuvka na ovoce a zeleninu
Název každé součásti
RSG5F*
Madlo dveří
Tlačítko a displej
Domácí bar
Dávkovač
Dveře mrazicího boxu
Dveře chladničky
Kryt předních noh
➊
➏
➋
➌
➐
➑
➒
2. Koš výrobníku ledu
3. Poličky
4. Police ve dveřích
➓
5. Zásuvky
⓫
7. Police na víno
⓬
⓭
6. Vodní filtr
8. Šikmý držák na plechovky
9. Police na víno(v závislosti na modelu)
⓮
10. Poličky
⓯
12. Beverage Station
⓰
14. Zásuvka na čerstvé potraviny
➍
➎
1. Kryt osvětlení
11. Sklopná přihrádka
13. Kontejner na vejce
15. Police ve dveřích
16. Zásuvka na ovoce a zeleninu
Název každé součásti
RSG5D*
Madlo dveří
Tlačítko a displej
Dávkovač
Dveře mrazicího boxu
Dveře chladničky
Kryt předních noh
➊
➋
➌
➏
1. Kryt osvětlení
➐
➑
➒
2. Koš výrobníku ledu
➓
5. Zásuvky
4. Police ve dveřích
⓫
6. Vodní filtr
⓬
8. Šikmý držák na plechovky
⓭
➍
⓮
➎
3. Poličky
⓯
7. Police na víno
9. Police na víno(v závislosti na modelu)
10. Poličky
11. Sklopná přihrádka
12. Kontejner na vejce
13. Zásuvka na čerstvé potraviny
14. Police ve dveřích
15. Zásuvka na ovoce a zeleninu
Příslušenství
Vodní filtr
Instalace filtru
Tlačítko
➊
➍
➋
➎
➌
➏
➐
➑
❶
Tlačítko Power
Freeze (výkonné
mrazeni)
Slouží pro zkrácení času potřebného pro zmrazení výrobků v mrazničce. Může být
užitečné pokud potřebujete rychle zmrazit snadno se kazící potraviny nebo pokud se
teplota v mrazničce dramaticky zvýšila (například pokud jste nechali otevřené dveře).
❷
Tlačítko pro
ovládání mrazičky
Požadovanou teplotu v mrazničce nastavíte stlačením tlačítka Freezer Teplotu
můžete nastavit v rozmezí od -14°C do -25°C.
❸
Tlačítko Ice Off
Stisknutím tlačítka Ice Off vypnete funkci výroby ledu. Po provedené výměně
vodního filtru stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy, dojde k vynulování termínu pro
výměnu filtru.
Když na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu nebo zkontrolujte, zda je
správně vložena.
❹
Tlačítko pro
osvětlení
Pro trvalé rozsvícení LED osvětlení dávkovače stiskněte tlačítko lighting
(Osvětlení).
❺
Tlačítko pro
ovládání
chladničky
Pro nastavení chladničky na požadovanou teplotu stiskněte tlačítko fridge
(Chladnička). Teplotu lze nastavit v rozmezí 1 – 7 °C nebo v režimu Power Cool.
Režim Power Cool se zobrazí po položce 1 °C.
❻
dětský zámek
tlaěítko
Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k uzamknutí všech tlačítek. Nebude fungovat ani
tlačítko volby typu ledu a nebude pracovat páka zásobníku.
Funkci zrušíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Hodláte-li odjet na dovolenou či služební cestu nebo nebudete nepoužívat
chladničku, stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy. Teplota v chladničce bude
přibližně 15°C, mraznička bude pracovat normálně.
❼
tlačítko pro
výběr typu ledu
Stisknutím tohoto tlačítka volíte mezi kostkami ledu a drceným ledem.
➑
tlačítko voda
Stisknutím se pouští voda.
Displej
➊
➋
❶ Power Freeze / Vacation / Alarm / Lighting
/ Power Cool
➋ Indikátor filtru / Cubed Ice, Crushed Ice /
Water / Ice Off / Dětský zámek
Power Freeze
Indikátor filtru
• Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Power
Freeze". Funkci "Power Freeze" je vhodné použít, pokud
potřebujete velké množství ledu. Jakmile máte dostatek
ledu, stiskněte opět tlačítko Power Freeze, tím režim
"Power Freeze" ukončíte.
• Jakmile se barva kontrolky výměny filtru změní na
červenou, že je čas na výměnu. Normálně k tomu dojde
přibližně každých 6 měsíců. Po instalaci nového filtru bude
Indikátor modrý. Po pěti měsících používání vodního filtru
se indikátor změní na modročervený. Po šesti měsících
používání vodního filtru bude indikátor červený. Po
vyjmutí starého vodního filtru a instalaci nového (na straně
29 najdete postup jak filtr vyměnit) vynulujte stav indikace
výměny; to uděláte tak, že stisknete na 3 sekundy tlačítko
Ice Off.
Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny.
Nezapomeňte tuto funkci vypnout, když ji nepotřebujete
a přepnout mrazničku zpět do původního nastavení.
Vacation
• Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Vacation"
(dovolená). Hodláte-li odjet na dovolenou či služební
cestu nebo nebudete nepoužívat chladničku, stiskněte
tlačítko Child Lock (dětský zámek) na 3 sekundy. Teplota v
chladničce bude přibližně 15°C, mraznička bude pracovat
normálně. Chladnička by měla být vyprázdněna. Oddělení
chladničky je třeba vyprázdnit.
Cubed Ice
Alarm
• Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Water"
(voda).
• Tato ikona svítí neustále. Pokud jsou dveře otevřeny déle
než 2 minuty, zazní alarm. Pískání přestane jakmile zavřete
dveře. Pokud chcete tuto funkci vypnout, stiskněte společně
tlačítka Lightning a Fridge na 3 sekundy.
Lighting
• Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Lightning"
(osvětlení). V takovém případě bude osvětlení zásobníku
(pod displejem) trvale rozsvíceno. Pokud chcete, aby se
osvětlení zásobníku rozsvítilo pouze při jeho používání,
vypněte funkci "Lightning".
Power Cool
• Tento symbol se rozsvítí, když zapnete funkci “Power
Cool” opakovanými stisky tlačítka “Fridge”. Pokud zvolíte
"Power Cool", teplota v chladničce se na přibližně dvě a
půl hodiny sníží.
, Crushed Ice
• Zvolte si preferovaný druh ledu na digitálním ovládacím
panelu. Kontrolka typu ledu zobrazuje, jaký druh ledu je
právě zvolen.
Water
Ice Off
• Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Ice Off".
Při zvolení této funkce nebude vyráběn led. Když na
displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu nebo
zkontrolujte, zda je správně vložena.
Dětský zámek
• Tato ikona se zobrazí, pokud stiskem tlačítka Child Lock
zapnete funkci "Child Lock". Dalším stiskem tohoto
tlačítka funkci opět vypnete. Zapnutím této funkce
zabráníte dětem, aby si hrály s nastavením teploty a filtru.
Toto tlačítko má také další funkci. Stiskem tlačítka (rozsvítí
se kontrolka zablokování) se současně vypne ohřev pro
regulaci orosení. Pokud se okolo víka dávkovače nebo
nápojové stanice s touto funkcí objeví orosení, stiskněte
toto tlačítko znovu. Poté kontrolka zhasne a bude zapnuta
funkce pro omezení rosení. Současně se odblokují všechna
tlačítka.
4. Uskladňování potravin
Kryt osvětlení
Vodní filtr
➎
➏
➐
➊
➑
Sklopná
přihrádka
➒
➋
➓
⓫
➌
⓬
➍
1. Koš výrobníku ledu
• Navrženo pro snadné skladování velkého množství ledu.
⓭
9. Oddělení na nápoje
• Používá se pro uložení často používaných položek
jako jsou nápoje v plechovkách, přesnídávky a pod.
Do oddělení je přístup bez otevření hlavních dveří
chladničky.
2. Poličky
• Mohou být použity pro uskladnění všech druhů
mražených potravin.
3. Police ve dveřích
• Mohou být použity na drobné balíčky mražených
potravin.
4. Zásuvky
• Nejvhodnější na skladování masa nebo suchých
potravin. Uskladněné potraviny je třeba pečlivě zabalit
do fólie nebo jiného vhodného materiálu nebo použít
vhodnou nádobu.
5. Police na mléčné výrobky
• Může být použita na skladování menších mléčných
výrobků, jako je máslo nebo margarín, jogurt nebo
krémový sýr.
10. Kontejner na vejce
• Skvělé místo na skladování vajec. Pro snadný přístup
dejte PŘIHRÁDKU NA VEJCE na polici.
11. Coolselect Zone™ (v závislosti na modelu)
• Pomáhá udržovat chuť uložených potravin a prodlužuje
dobu, po kterou budou čerstvé. Použijte na uskladnění
sýrů, masa, drůbeže, ryb a jakýchkoliv jiných potravin,
které jsou běžně konzumovány.
12. Police ve dveřích
• Určeny pro velké, neskladné věci jako jsou krabice s
mlékem a na velké lahve a nádoby.
13. Zásuvka na ovoce a zeleninu
• Určena pro zachování čerstvosti skladované zeleniny a
ovoce. Speciální zásuvka s možností regulace úrovně
vlhkosti uvnitř.
6. Šikmý držák na plechovky
• Může být použit na ukládání plechovek nebo lahví s
nápoji.
7. Police na víno (v závislosti na modelu)
• Poskytuje to pravé místo pro uložení lahví s vínem a
napomáhá udržet správnou chuť vína.
8. Poličky
• Odolné proti prasknutí. Mohou být použity pro
uskladnění všech druhů potravin a nápojů. Kruhové
skvrny vznikající na povrchu skla jsou běžným jevem a
obvykle je možné je odstranit vlhkým hadříkem.
Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe, aby se nemohly
převrhnout a vypadnout ven při otevření dveří chladničky.
• Máte-li v plánu odjet na delší dobu, vyprázdněte chladničku a
vÝstRaha
vypněte ji. Vysušte nadměrnou vlhkost uvnitř chladničky a nechte
dveře otevřené. Zabráníte tak vzniku zápachu a plísně.
• Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte
napájecí kabel ze sítě.
- Poškození izolace napájecího kabelu může způsobit požár.
5. Nastavení teploty
Nastavení teploty v mrazicím boxu / v chladničce
❖ Nastavení teploty v mrazicím boxu
Teplotu v mrazicím boxu nastavte podle následujícího popisu.
Stiskněte tlačítko “Freezer”.
☞ Teplotu v mrazicím boxu lze nastavit v rozsahu od -14 °C do -25
°C po 1 °C.
☞ Opakovanými stisky tlačítka “Freezer” se nastavení teploty mění
takto: -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C → -25°C →
-14°C → -15°C → -16°C → -17°C → -18°C → -19°C → -20°C.
Displej nejdříve po dobu 5 sekund zobrazí nastavenou teplotu a
poté se vrátí k zobrazení aktuální teploty v mrazicím boxu.
☞ Údaj o aktuální teplotě se bude lišit od požadované teploty, ta ale
bude postupně dosažena automaticky.
Poznámka
• Teplota v mrazicím boxu se může měnit podle toho, jak často otevíráte dveře, jaké skladujete potraviny a jaká je teplota v místnosti.
• Teplota v každé části mrazicího boxu se liší podle její polohy.
• Teplota zobrazená na displeji je teplotou čidla, která se může poněkud lišit od skutečné teploty mrazicího boxu.
• Pokud se dveře otevírají příliš často nebo se vkládají příliš teplé nebo dokonce horké potraviny, teplota v mrazicím boxu nebo
chladničce narůstá. To může způsobit blikání displeje. (Když se mrazicí box nebo chladnička vrátí do normální nastavené teploty,
blikání se zastaví. Pokud blikání nepřestává, je nutno provést „znovunastartování“ chladničky nebo zavolat servis.)
❖ Rychlá výroba ledu (nastavení výkonu mražení)
Rychlou výrobu ledu nastavte podle následujícího popisu.
Stiskněte tlačítko “ Power Freeze”.
Tento symbol se rozsvítí po stisku tlačítka “Power Freeze”. Funkce
“Power Freeze” je výhodná, pokud potřebujete velké množství
ledu. Když už máte ledu dost, vypněte tuto funkci dalším stiskem
tlačítka “Power Freeze”.
Poznámka
• Pokud je tlačítko “Power Freeze” neúčinné, zkontrolujte stav dětské pojistky (Child Lock). Pokud je displej zablokovaný, aktivujte
jej stiskem tlačítka „Child Lock” na déle než 3 sek. a pak funkci “Power Freeze” spusťte znovu.
• Funkce “Power Freeze ” Power Freeze se vypne automaticky po 72 hodinách, chladnička přejde na naposledy nastavenou teplotu.
• Při používání této funkce roste spotřeba elektrické energie. Proto tuto funkci vypínejte ihned, jakmile ji přestanete potřebovat, a
mrazicí box nastavte zpět na původní teplotu.
❖ Nastavení teploty v chladicím prostoru
Teplotu v chladicím prostoru nastavte podle následujícího popisu.
Stiskněte tlačítko “Fridge”.
☞ Teplotu v chladicím prostoru lze nastavit v rozsahu od +1 °C do
+7 °C po 1 °C.
☞ Opakovanými stisky tlačítka “Fridge” se nastavení teploty mění
takto: 3°C → 2°C → 1°C → Power cool → 7°C → 6°C → 5°C
→ 4°C → 3°C.
Displej nejdříve po dobu 5 sekund zobrazí nastavenou teplotu a
poté se vrátí k zobrazení aktuální teploty v chladicím prostoru.
☞ Údaj o aktuální teplotě se bude lišit od požadované teploty, ta ale
bude postupně dosažena automaticky.
Poznámka
• Teplota v chladicím prostoru se může měnit podle toho, jak často otevíráte dveře, jaké skladujete potraviny a jaká je teplota v místnosti.
• Teplota každé části chladicího prostoru se liší podle její polohy.
• Teplota zobrazená na displeji je teplotou čidla, která se může poněkud lišit od skutečné teploty v chladničce.
• Pokud se dveře otevírají příliš často nebo se vkládají příliš teplé nebo dokonce horké potraviny, teplota v mrazicím boxu nebo
chladničce narůstá. To může způsobit blikání displeje. (Když se mrazicí box nebo chladnička vrátí do normální nastavené teploty,
blikání se zastaví. Pokud blikání nepřestává, je nutno provést „znovunastartování“ chladničky nebo zavolat servis.)
PoUžití ZÁsUvky coolselect zoNe™ (v zÁvislosti Na ModelU)
1. Soft Freeze
• Pokud vyberete "Soft Freeze" (Lehké zmrazení), pak se na displeji digitálního panelu zobrazí
teplota -5 °C, nezávisle na tom, jaká teplota je v prostoru chladničky. Tato vlastnost pomáhá
udržet maso a ryby déle v čerstvém stavu.
1
2. Chill
• Když je vybrána možnost „Chill“ (Mrazení), je teplota zásuvky CoolSelect Zone™ udržována na
-1 °C bez ohledu na celkovém nastavení teploty v mrazničce- Tato funkce pomáhá udržet maso a
ryby déle čerstvé.
2
3. Thaw
• Po navolení režimu "Thaw" je do zásuvky CoolSelect Zone™ střídavě vháněn teplý a studený
vzduch. V závislosti na hmotnosti zmrazené potraviny je možno volit dobu rozmrazování 4,
6, 10 a 12 hodin. Když režim "Thaw" skončí, je potravina v částečně zmraženém stavu, ve
kterém je snadné ji nakrájet pro další zpracování. Navíc, po ukončení režimu "Thaw" se zásuvka
CoolSelect Zone™ vrátí zpět do původně režimu "Chill". Pokud chcete ukončit tento režim
předčasně, jednoduše stiskněte jakékoliv tlačítko vedle tlačítka Thaw. V následující tabulce
jsou uvedeny přibližné doby rozmrazování pro maso a rybu v závislosti na hmotnosti (platí
pro tloušťku 25,4 mm). Uvedená hmotnost je celková hmotnost potravin v zásuvce CoolSelect
Zone™.
doBa
RoZMRaZovÁNí
3
hMotNost
4 hodiny
6 hodiny
10 hodiny
12 hodiny
363g
590g
771g
1000g
• Doba rozmrazení se může měnit v závislosti na tloušťce masa nebo ryby.
• Pokud chcete použít funkci "Thaw", vyndejte ze zásuvky všechny věci, které NECHCETE ovlivnit.
4. Quick Cool
• Použití funkce "Quick Cool" vám umožní rychle, asi během hodiny, vychladit 1~3 nápoje v
plechovce. Jakmile skončí funkce "Quick Cool", vrátí se teplota v zásuvce CoolSelect Zone™
automaticky na dříve nastavenou úroveň. Funkci můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka
Quick Cool, teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ se vrátí na dříve nastavenou úroveň.
4
5. Cool
• Pokud vyberete "Cool" (Chlazení), bude teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ stejná jako teplota
nastavená pro celou chladničku. Indikace teploty na digitálním panelu je shodná s údajem na
hlavním displeji. Protože funkce "Cool" udržuje stejnou teplotu jako chladnička, získáte tak
obecně použitelný chladící prostor navíc.
5
6. odstraňování závad
Ávada
řešeNí
Chladnička vůbec nepracuje nebo
nedostatečně chladí.
• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť.
• Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na nižší teplotu.
• Není chladnička vystavena vlivu přímých slunečních paprsků nebo není umístěna příliš blízko
zdroje tepla?
• Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat?
Potraviny v chladničce jsou
zmrzlé.
• Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na vyšší teplotu.
• Není teplota v místnosti příliš nízká?
• Neuložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnějšího prostoru chladničky? Zkuste
zmrzlé potraviny přendat ze zásuvky CoolSelect Zone™ do vnitřní části chladničky.
Jsou slyšet nezvyklé zvuky nebo
hluk.
• Zkontrolujte, zda je chladnička vodorovně a stabilní.
• Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat?
• Nespadl pod nebo za chladničku nějaký předmět?
• Zevnitř chladničky se ozývá "tikání". Jedná se o normální zvuk, který vzniká v důsledku
smršťování nebo rozpínání různého příslušenství při změnách teploty uvnitř chladničky.
Přední rohy spotřebiče jsou teplé;
objevuje se kondenzát.
• Jisté množství tepla je normální, protože v čelních hranách chladničky je instalováno zařízení, které
zabraňuje tvorbě kondenzátu.
• Nejsou dveře chladničky pootevřeny? Kondenzát se může vytvářet v případě, že ponecháte dveře
chladničky delší dobu otevřené.
V zásobníku se netvoří led.
• Vyčkali jste po instalaci přívodu vody 12 hodin, než jste začali vyrábět led?
• Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil?
• Není výrobník ledu vypnutý? Ujistěte se, že typ ledu je nastaven na Cubed nebo Crushed.
• Je v zásobníku ledu zablokovaný led?
• Není v mrazničce příliš vysoká teplota? Zkuste nastavit mrazničku na nižší teplotu.
V chladničce je slyšet bublání vody.
• Jedná se o normální stav. Bublání způsobuje cirkulující kapalné chladivo.
V chladničce je cítit nepříjemný
zápach.
• Nezkazila se nějaká potravina?
• Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky zabaleny.
• Čistěte pravidelně mrazničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách mrazničky se vytvořil
led.
• Nejsou zablokovány ventilační otvory? Odstraňte jakékoliv překážky bránící volnému proudění
vzduchu.
• Mezi uloženými potravinami je třeba ponechat dostatečné mezery umožňující proudění vzduchu.
• Dovírají správně dveře mrazničky?
Zásobník na vodu nefunguje.
• Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil?
• Není přívod vody deformovaný nebo zlomený? Ujistěte se, že je přívod vody volný a nic mu
nepřekáží.
• Nedošlo k zamrznutí vody v zásobníku, protože byla nastavena příliš nízká teplota? Na ovládacím
panelu nastavte vyšší teplotu.
Download PDF

advertising