Samsung | 172V | Samsung 172V Lietotāja rokasgrāmata

SyncMaster 153V/173V/152V/172V/193V/192V/153S/173S/153B/173B
Nosacījumi
Strāvas padeve
Uzstādīšana
Tīrīšana
Cits
Ar šo simbolu apzīmēto norāžu neievērošana var radīt kaitējumu veselībai vai aparatūras
bojājumus.
Aizliegts
Vienmēr svarīgi izlasīt un izprast
Neizjaukt
Atvienot kontaktdakšu no kontaktligzdas
Nepieskarties
Sazemējums, lai izvairītos no elektrošoka
Ja dators netiek lietots ilgāku laiku, pārslēdziet to DPMS (displeja barošanas
pārvaldības) sistēmas režīmā. Ja tiek lietots ekrānsaudzētājs, pārslēdziet to
aktīvā ekrāna režīmā.
Nosacījumi
Strāvas padeve
Uzstādīšana
Nelietojiet bojātu vai vaļīgu kontaktdakšu.
Tīrīšana
Cits
z
Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
Neraujiet kontaktdakšu no kontakligzdas aiz vada, kā arī
neaiztieciet to ar slapjām rokām.
z
Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
Izmantojiet tikai pareizi iezemētu kontaktdakšu un ligzdu.
z
Nepareizs iezemējums var izraisīt elektrošoku vai aparatūras
bojājumus.
Pārmērīgi nesamezglojiet elektrības vadu, kā arī nenovietojiet uz
tiem smagus priekšmetus, kas var izraisīt bojājumus.
z
Šī noteikuma neievērošana var izraisīt elektrošoku vai
aizdegšanos.
Vētras vai negaisa laikā, kā arī, ja monitors netiek lietots ilgāku
laiku, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
z
Šī noteikuma neievērošana var izraisīt elektrošoku vai
aizdegšanos.
Kontaktligzdā neievietojiet pārāk daudz pagarinātājus vai
kontaktdakšas.
z
Tas var izraisīt aizdegšanos.
Neaizklājiet monitora ventilācijas atveres.
z
Nepietiekama ventilācija var izraisīt bojājumus vai aizdegšanos.
Nosacījumi
Strāvas padeve
Uzstādīšana
Tīrīšana
Cits
Novietojiet monitoru vietā, kur ir mazs mitruma un putekļu
daudzums.
z
Pretējā gadījumā monitora iekšienē var rasties īssavienojums vai
aizdegšanās.
Nenometiet monitoru pārvietošanas laikā.
z
Tas var sabojāt produktu vai nodarīt miesas bojājumus.
Novietojiet monitoru uz plakanas un stabilas virsmas.
z
Krītot monitors var radīt ievainojumus.
Novietojiet monitoru uzmanīgi.
z
Tas var tikt sabojāts.
Nenovietojiet monitoru ar priekšpusi uz leju.
z
Var tikt sabojāts krāsu monitora displejs (TFT-LCD).
Monitora korpusa un TFT-LCD ekrāna virsmas tīrīšanai izmantojiet viegli
samitrinātu mīksta auduma gabaliņu.
Nosacījumi
Strāvas padeve
Uzstādīšana
Tīrīšana
Nesmidziniet tīrītāju tieši uz monitora.
Cits
Ieteicamo tīrītāju uzklājiet ar mīksta auduma palīdzību.
Ja savienotājs starp kontaktdakšu un ligzdu ir netīrs vai putekļains,
rūpīgi to notīriet ar sausas drānas palīdzību.
z
Netīrs savienotājs var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
Nenovietojiet uz monitora ūdens glāzes, ķīmiskas vielas vai sīkus
metāla priekšmetus.
z
z
Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos.
Ja monitorā iekļūst ārējas vielas, atvienojiet strāvas padevi un tad
sazinieties ar apkalpošanas centru.
Nenoņemiet apvalku (vai aizmugurējo vāku). Lietotāja apkalpošanai
izmantojamas detaļas iekšpusē neatrodas.
Nosacījumi
z
z
Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
Nododiet apkalpi kvalificēta apkalpojošā personāla ziņā.
Strāvas padeve
Uzstādīšana
Tīrīšana
Cits
Ja monitors nedarbojas normāli, it sevišķi, ja no tā nāk neparastas
skaņas vai smaka, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla
unsazinieties ar autorizētu dīleri vai apkalpošanas centru.
z
Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
Nenovietojiet uz monitora nekādus smagus priekšmetus.
z
Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
Pēc katras pie monitora pavadītās stundas jums vajadzētu 5
minūtes atpūtināt savas acis.
z
Tas samazinās acu nogurumu.
Monitora tuvumā nelietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošas
vielas.
z
Tas var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.
Nemēģiniet pārvietot monitoru, velkot to aiz elektrības vada vai
signāla kabeļa.
z
Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos kabeļa
bojājuma dēļ.
Nepārvietojiet monitoru pa labi vai kreisi, raujot vienīgi aiz
elektrības vada vai signāla kabeļa.
z
Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos kabeļa
bojājuma dēļ.
Nekad monitora atverēs neievietojiet neko metālisku.
z
Tas var izraisīt elektrošoku, aizdegšanos vai nodarīt miesas
bojājumus.
SyncMaster 153V/173V/152V/172V/193V/192V
Pārliecinieties, vai kopā ar monitoru ir iekļautas šādas lietas. Ja kāds no priekšmetiem trūkst,
sazinieties ar savu pārdevēju.
Izsaiņošana
Monitors un statnis
Strāvas padeves vads
Priekšpuse
Mugurpuse
Signāla kabelis
Uzstādīšanas pamācība
Garantijas talons
(Nav pieejams visās vietās)
Lietotāja rokasgrāmata un Draivera
instalācijas CD disks.
SyncMaster 153S/173S
Galvenā > Ievads > Izsaiņošana
Monitors un statnis
Strāvas padeves vads
Izsaiņošana
Priekšpuse
Līdzstrāvas adapteris
Mugurpuse
Signāla kabelis
Pārliecinieties, vai kopā ar monitoru ir iekļautas
šādas lietas. Ja kāds no priekšmetiem trūkst,
sazinieties ar savu pārdevēju.
Uzstādīšanas pamācība
Garantijas talons
(Nav pieejams visās vietās)
Lietotāja rokasgrāmata un Draivera
instalācijas CD disks.
Statņa uzstādīšanas kompaktdisks
(opcija)
SyncMaster 153V/173V/152V/172V/193V/192V
Izsaiņošana
Priekšpuse
Mugurpuse
1. Poga Auto
/ Poga Exit
2. Poga "Menu"
(Izvēlne)
3. Strāvas padeves poga
4. Uzstādīšanas pogas
a. Strāvas padeves
indikators
Lietojiet šo pogu, lai automātiski noregulētu OSD.
/ Lietojiet šo pogu, lai izietu no aktīvās izvēlnes vai OSD.
Izmantojiet šo pogu, lai atvērtu Ekrāna displeju (OSD) un aktivizētu
izcelto izvēlnes vienumu.
Šo pogu izmanto monitora ieslēgšanai un izslēgšanai.
Šīs pogas dod iespēju izcelt and uzstādīt vienumus izvēlnē.
Normālas darbības laikā šī gaisma deg zaļā krāsā, bet jūsu regulējumu
saglabāšanas laikā tā mirgo.
Piezīme: Sk. Funkciju "PowerSaver" (Enerģijas taupītājs), kas aprakstīts rokasgrāmatā, lai iegūtu
plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām. Enerģijas taupīšanas nolūkos
IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam nepievēršat
uzmanību.
SyncMaster 153S/173S
Galvenā > Ievads > Priekšpuse
Izsaiņošana
Priekšpuse
Mugurpuse
1. Poga Auto
/ Poga Exit
2. Poga "Menu"
(Izvēlne)
3. Strāvas padeves poga
4. Uzstādīšanas pogas
a. Strāvas padeves
indikators
Lietojiet šo pogu, lai automātiski noregulētu OSD.
/ Lietojiet šo pogu, lai izietu no aktīvās izvēlnes vai OSD.
Izmantojiet šo pogu, lai atvērtu Ekrāna displeju (OSD) un aktivizētu
izcelto izvēlnes vienumu.
Šo pogu izmanto monitora ieslēgšanai un izslēgšanai.
Šīs pogas dod iespēju izcelt and uzstādīt vienumus izvēlnē.
Normālas darbības laikā šī gaisma deg zaļā krāsā, bet jūsu regulējumu
saglabāšanas laikā tā mirgo.
Piezīme: Sk. Funkciju "PowerSaver" (Enerģijas taupītājs), kas aprakstīts rokasgrāmatā, lai iegūtu
plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām. Enerģijas taupīšanas nolūkos
IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam nepievēršat
uzmanību.
SyncMaster 153B/173B
Galvenā > Ievads > Priekšpuse
Izsaiņošana
Priekšpuse
Mugurpuse
1. Poga Auto
/ Poga Exit
2. Poga "Menu"
(Izvēlne)
3. Strāvas padeves poga
4. Uzstādīšanas pogas
a. Strāvas padeves
indikators
b. Stereo ieejas ligzda
Lietojiet šo pogu, lai automātiski noregulētu OSD.
/ Lietojiet šo pogu, lai izietu no aktīvās izvēlnes vai OSD.
Izmantojiet šo pogu, lai atvērtu Ekrāna displeju (OSD) un aktivizētu
izcelto izvēlnes vienumu.
Šo pogu izmanto monitora ieslēgšanai un izslēgšanai.
Šīs pogas dod iespēju izcelt and uzstādīt vienumus izvēlnē.
Normālas darbības laikā šī gaisma deg zaļā krāsā, bet jūsu regulējumu
saglabāšanas laikā tā mirgo.
Pievienojiet monitora audio kabeli audio ligzdai, kas atrodas datora
aizmugurē.
c. Austiņu ligzda
Piezīme: Sk. Funkciju "PowerSaver" (Enerģijas taupītājs), kas aprakstīts rokasgrāmatā, lai iegūtu
plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām. Enerģijas taupīšanas nolūkos
IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam nepievēršat
uzmanību.
SyncMaster 153V/173V/152V/172V/193V/192V
Izsaiņošana
Priekšpuse
Mugurpuse
(Monitora mugurpuses konfigurācija var mainīties atkarībā no produkta.)
1. Strāvas padeves
ports
2. Signāla ports
Pievienojiet monitora strāvas padeves vadu portam monitora
mugurpusē.
Pievienojiet signāla kabeli 15 tapu D-sub konektoram monitora
aizmugurē.
Piezīme: Sk. Monitora pievienošana, lai iegūtu plašāku informāciju attiecībā uz kabeļu
savienojumiem.
SyncMaster 153S/173S
Galvenā > Ievads > Mugurpuse
Izsaiņošana
Priekšpuse
Mugurpuse
(Monitora mugurpuses konfigurācija var mainīties atkarībā no produkta.)
1. Strāvas padeves
ports
2. Signāla ports
3. Tapa
Pievienojiet monitora strāvas padeves vadu portam monitora
mugurpusē.
Pievienojiet signāla kabeli 15 tapu D-sub konektoram monitora
aizmugurē.
Nospiediet pogu statņa aizmugures apakšdaļā, lai fiksētu statni.
Piezīme: Pirms fiksēšanas noteikti novietojiet monitoru ar tā
priekšpusi uz leju uz līdzenas virsmas (nevis atbalstot uz statņa). Ja
pogu spiež tad, kad monitora statnis balstās uz kādas virsmas,
monitors var apgāzties vai krist, ievainot cilvēku un sabojāt pašu
iekārtu.
Piezīme: Sk. Monitora pievienošana, lai iegūtu plašāku informāciju attiecībā uz kabeļu
savienojumiem.
SyncMaster 153B/173B
Galvenā > Ievads > Mugurpuse
Izsaiņošana
Priekšpuse
Mugurpuse
(Monitora mugurpuses konfigurācija var mainīties atkarībā no produkta.)
1. Strāvas padeves
ports
2. Signāla ports
3. Tapa
Pievienojiet monitora strāvas padeves vadu portam monitora
mugurpusē.
Pievienojiet signāla kabeli 15 tapu D-sub konektoram monitora
aizmugurē.
Nospiediet pogu statņa aizmugures apakšdaļā, lai fiksētu statni.
Piezīme: Pirms fiksēšanas noteikti novietojiet monitoru ar tā
priekšpusi uz leju uz līdzenas virsmas (nevis atbalstot uz statņa). Ja
pogu spiež tad, kad monitora statnis balstās uz kādas virsmas,
monitors var apgāzties vai krist, ievainot cilvēku un sabojāt pašu
iekārtu.
Piezīme: Sk. Monitora pievienošana, lai iegūtu plašāku informāciju attiecībā uz kabeļu
savienojumiem.
SyncMaster 153V/173V/152V/172V/193V/192V
Monitora
pievienošana
Monitora draivera
uzinstalēšana
Montējuma
uzstādīšana
atbilstoši VESA
standartam
1.
Pievienojiet monitora strāvas padeves vadu portam monitora mugurpusē.
Ievietojiet monitora strāvas padeves vadu tuvākajā elektrības kontaktligzdā.
2.
Pievienojiet signāla kabeli 15 kontaktu D-sub savienotājam monitora aizmugurē.
3.
Pievienojiet monitoru Macintosh datoram ar D-sub savienotājkabeļa palīdzību.
4.
Ja tas ir veca modeļa Macinotsh dators, monitoru ir jāpievieno ar īpaša Mac adaptera
palīdzību.
5.
Ieslēdziet datoru un monitoru. Ja monitors rāda attēlu, tad uzstādīšana ir veiksmīgi pabeigta.
SyncMaster 153S/173S
Galvenā > Uzstādīšana > Monitora pievienošana
Monitora
pievienošana
Monitora draivera
uzinstalēšana
Montējuma
uzstādīšana
atbilstoši VESA
standartam
1.
Pievienojiet monitora strāvas padeves vadu portam monitora mugurpusē.
Ievietojiet monitora strāvas padeves vadu tuvākajā elektrības kontaktligzdā.
2.
Pievienojiet signāla kabeli 15 kontaktu D-sub savienotājam monitora aizmugurē.
3.
Pievienojiet monitoru Macintosh datoram ar D-sub savienotājkabeļa palīdzību.
4.
Ja tas ir veca modeļa Macinotsh dators, monitoru ir jāpievieno ar īpaša Mac adaptera
palīdzību.
5.
Ieslēdziet datoru un monitoru. Ja monitors rāda attēlu, tad uzstādīšana ir veiksmīgi pabeigta.
Automātiski
Manuāli
Kad datora operētājsistēma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet diskdzinī
disku, kas iekļauts monitora komplektācijā. Draivera uzinstalēšana nedaudz
atšķiras atkarībā no operētājsistēmas veida. Sekojiet attiecīgiem norādījumiem,
vadoties pēc tā, kādu operētājsistēmu izmantojat.
Monitora
pievienošana
Monitora
draivera
uzinstalēšana
Montējuma
uzstādīšana
atbilstoši VESA
standartam
Sagatavojiet tukšu disku un lejupielādējiet draivera programmatūru no interneta šeit
uzrādītajā Web vietā.
z
Interneta Web vieta: http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor/ (ASV)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Ķīna)
Windows ME
1. Ievietojiet kompaktdisku diskdzinī.
2. Noklikšķiniet uz "Windows ME Driver" .
3. Sarakstā izvēlieties sava monitora modeli un tad noklikšķiniet "OK" pogu.
4. Noklikšķiniet uz "Install" pogas logā "Warning" .
5. Monitora draivera instalācija ir pabeigta.
Windows XP/2000
1. Ievietojiet kompaktdisku diskdzinī.
2. Noklikšķiniet uz "Windows XP/2000 Driver" ("Windows XP/2000 Draiveris") .
3. Sarakstā izvēlieties sava monitora modeli un tad noklikšķiniet "OK" ("Labi") pogu.
4. Noklikšķiniet uz "Install (Instalēt) " pogas logā "Warning (Brīdinājums)" .
5. Ja jūs redzat "Message" ("Ziņojums") logu, tad noklikšķiniet uz "Continue
Anyway" ("Turpināt tālāk") pogas. Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" ("Labi") .
Šis monitora draiveris ir MS logo sertificēts un tā instalēšana nesabojās jūsu sistēmu.
Sertificēts draiveris būs atrodams Samsung Monitor mājas lapā
http://www.samsung-monitor.com/
6. Monitora draivera instalācija ir pabeigta.
Automātiski
Manuāli
Monitora
pievienošana
Monitora
draivera
uzinstalēšana
Kad datora operētājsistēma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet diskdzinī disku,
kas iekļauts monitora komplektācijā. Draivera uzinstalēšana nedaudz atšķiras
atkarībā no operētājsistēmas veida. Sekojiet attiecīgiem norādījumiem, vadoties pēc
tā, kādu operētājsistēmu izmantojat.
Montējuma
uzstādīšana
atbilstoši VESA
standartam
Sagatavojiet tukšu disku un lejupielādējiet draivera programmatūru no interneta šeit
uzrādītajā Web vietā.
z
Interneta Web vieta: http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor/ (ASV)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Ķīna)
Microsoft® Windows® XP Operētājsistēma
1. Ievietojiet kompaktdisku diskdzinī.
2. Noklikšķiniet uz "Start (Sākt)" —> "Control Panel (Vadības panelis)," un tad noklikšķiniet uz
"Appearance and Themes (Izskats un tēmas)" Ikonas.
3. Noklikšķiniet uz "Display (Displejs)" ikonas un izvēlieties zīmni "Settings (Iestatījumi)", un
tad noklikšķiniet "Advanced.. (Papildus...)".
4. Noklikšķiniet "Properties (Rekvizīti)" zīmnē "Monitor (Monitors)" un izvēlieties "Driver
(Draiveris)" zīmni.
5. Noklikšķiniet "Update Driver.. (Atjaunināt draiveri)" un izvēlieties "Install from a list or..
(Instalēt no saraksta vai..)", un tad noklikšķiniet uz pogas "Next (Tālāk)".
6. Atlasiet "Don't search ,I will.. (Nemeklēt, es...)", tad noklikšķiniet "Next (Tālāk)", un tad
noklikšķiniet uz "Have disk (Meklēt diskā)".
7. Noklikšķiniet uz pogas "Browse (Pārlūkot)", tad izvēlieties A:(D:\Driver) un modeļu sarakstā
atlasiet sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "Next (Tālāk)" .
8. Ja jūs redzat "Message" ("Ziņojums") logu, tad noklikšķiniet uz "Continue
Anyway" ("Turpināt tālāk") pogas. Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" ("Labi") .
Šis monitora draiveris ir MS logo sertificēts un tā instalēšana nesabojās jūsu sistēmu.
Sertificēts draiveris būs atrodams Samsung Monitor mājas lapā
http://www.samsung-monitor.com/
9. Noklikšķiniet uz "Close (Aizvērt)" pogas, un tad noklikšķiniet "OK (Labi)" .
10. Monitora draivera instalācija ir pabeigta.
Microsoft® Windows® 2000 Operētājsistēma
Ja jūs monitorā redzat redzat uzrakstu "Digital Signature Not Found", dariet šādi.
1. Noklikšķiniet uz "OK" pogas logā "Insert disk".
2. Noklikšķiniet uz "Browse" pogas logā "File Needed" .
3. Izvēlieties A:(D:\Driver), tad noklikšķiniet uz pogas "Open", un tad noklikšķiniet pogu "OK".
Kā instalēt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Noklikšķiniet "Start" , "Setting" , "Control Panel".
Ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz ikonas "Display".
Izvēlieties zīmni "Settings", un tad noklikšķiniet "Advanced..".
Izvēlieties "Monitor".
Gadījums1: Ja poga "Properties" ir neaktīva, tas nozīmē, ka monitors ir konfigurēts pareizi.
Lūdzu apturiet instalēšanu.
Gadījums2: Ja poga "Properties" ir aktīva, noklikšķiniet uz pogas "Properties" un turpiniet
sekot nākamajiem soļiem.
Noklikšķiniet uz "Driver" un tad uz "Update Driver..", un tad noklikšķiniet uz pogas "Next".
Izvēlieties "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver", tad noklikšķiniet uz "Next", un tad noklikšķiniet "Have disk".
Noklikšķiniet uz pogas "Browse", tad izvēlieties A:(D:\Driver).
Noklikšķiniet uz "Open" pogas, tad noklikšķiniet "OK" .
Izvēlieties sava monitora modeli un noklikšķiniet uz pogas "Next", tad noklikšķiniet uz pogas
"Next" .
Noklikšķiniet uz "Finish" pogas, tad noklikšķiniet uz pogas "Close" .
Ja jūs redzat logu "Digital Signature Not Found", noklikšķiniet uz pogas "Yes".
Noklikšķiniet uz "Finish" pogas, tad noklikšķiniet uz pogas "Close" .
Microsoft® Windows® Millennium Operētājsistēma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7
8.
9.
10.
11.
Noklikšķiniet "Start" , "Setting" , "Control Panel".
Ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz ikonas "Display".
Izvēlieties zīmni "Settings", un tad noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties".
Izvēlieties zīmni "Monitor".
Noklikšķiniet uz "Change" pogas zonā "Monitor Type" .
Izvēlieties "Specify the location of the driver".
Display a list of all the driver in a specific location
location..", tad noklikšķiniet uz
Izvēlieties "Display
pogas "Next".
Noklikšķiniet uz pogas "Have Disk"
Norādiet A:\(D:\driver), un tad noklikšķiniet uz pogas "OK".
Izvēlieties "Show all devices", un atlasiet monitoru, kas atbilst tam, kuru jūs pievienojāt
savam datoram, un tad noklikšļiniet uz pogas "OK".
Tad nospiediet pogu "Close" un pogu "OK", līdz dialoglodziņš "Display Properties" tiek
aizvērts.
(Ja jūs uz ekrāna ieraugāt brīdinājumus vai paziņojumus, tad izvēlieties savam monitoram
opciju "Appreciate".)
Microsoft® Windows® NT Operētājsistēma
1. Noklikšķiniet uz Start, Settings, Control Panel, un tad ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz
ikonas "Display".
2 Logā
L
"Di l Registration
R i
i Information",
I f
i " noklikšķiniet
klikšķi i uz zīmnes "Settings",
"S i
" un tad
d
2.
"Display
noklikšķiniet uz All Display Modes.
3. Izvēlieties režīmu, kādu vēlaties lietot (Resolution (izšķirtspēju), Number of colors (krāsu
skaitu) un Vertical frequency (vertikālo frekvenci)), un tad noklikšķiniet uz OK.
4. Noklikšķiniet uz pogas Apply, ja pēc "Test" nospiešanas ekrāns darbojas normāli. Ja
ekrāns nerāda normāli, nomainiet režīmu (zemāku izšķirtspēju, krāsas vai frekvenci).
Piezīme: Ja zīmnē All Display Modes, nav "Mode" izvēlne, tad izšķirtspēju un vertikālo
frekvenci iestatiet izmantojot Iepriekš iestatītos displeja režīmus, kas aprakstīti lietotāja
rokasgrāmatā.
Linux Operētājsistēma
Lai izpildītu X-Window, jums nepieciešams izveidot X86Config failu, kas ir sistēmas iestatījuma
fails.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nospiediet "Enter" pirmajā un otrajā logā pēc X86Config faila palaišanas.
Trešais ekrāns ir peles iestatīšanai.
Iestatiet peli savam datoram.
Nākošais ekrāns ir tastatūras atlasīšanai.
Iestatiet tastatūru savam datoram.
Trešais ekrāns ir monitora iestatīšanai.
Vispirms iestatiet savam monitoram horizontālo frekvenci. (Frekvenci jūs varat ievadīt
tieši.)
8. Iestatiet savam monitoram vertikālo frekvenci. (Frekvenci jūs varat ievadīt tieši.)
9. Ievadiet monitora modeļa nosaukumu. Šī informācija neietekmēs X-Window faila izpildi.
10. Jūs esat pabeidzis sava monitora uzstādīšanu.
Izpildiet X-Window pēc citas nepieciešamās aparatūras uzstādīšanas.
SyncMaster 153V/152V/173V/172V/193V/192V
Pamatnes noņemšana | Pamatnes pievienošana
Monitora
pievienošana
Monitora draivera
uzinstalēšana
Pamatnes noņemšana
Montējuma
uzstādīšana
atbilstoši VESA
standartam
1. Izslēdziet monitoru un atvienojiet barošanas vadu.
2. Nolieciet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko
mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.
3. Atskrūvējiet četras skrūves un noņemiet LCD monitora statni.
Pamatnes pievienošana
PIEZĪME: Šim monitoram ir piemērota 75(100)mm x 75(100) mm montāžas saskarnes plātne, kas ir
savietojama ar VESA standartu.
1. Aizmugures vāka montāžas plātne
2. Montāžas saskarnes plātne
Savietojiet montāžas saskarnes plātni ar caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un
pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, kas bija komplektā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamo
šarnīru vai cita veida pamatni.
SyncMaster 153S/173S
Galvenā > Uzstādīšana > Montējuma uzstādīšana atbilstoši VESA standartam
Pamatnes noņemšana | Pamatnes pievienošana
Monitora
pievienošana
Monitora draivera
uzinstalēšana
Pamatnes noņemšana
Montējuma
uzstādīšana
atbilstoši VESA
standartam
1. Izslēdziet monitoru un atvienojiet barošanas vadu.
2. Nolieciet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko
mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.
3. Atskrūvējiet četras skrūves un noņemiet LCD monitora statni.
Pamatnes pievienošana
PIEZĪME: Šim monitoram ir piemērota 75mm x 75mm montāžas saskarnes plātne, kas ir
savietojama ar VESA standartu.
1. Aizmugures vāka montāžas plātne
2. Montāžas saskarnes plātne
Savietojiet montāžas saskarnes plātni ar caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un
pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, kas bija komplektā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamo
šarnīru vai cita veida pamatni.
SyncMaster 153B/173B
Galvenā > Uzstādīšana > Montējuma uzstādīšana atbilstoši VESA standartam
Pamatnes noņemšana | Pamatnes pievienošana
Monitora
pievienošana
Monitora draivera
uzinstalēšana
Pamatnes noņemšana
Montējuma
uzstādīšana
atbilstoši VESA
standartam
1. Izslēdziet monitoru un atvienojiet barošanas vadu.
2. Nolieciet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko
mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.
3. Atskrūvējiet četras skrūves un noņemiet LCD monitora statni.
Pamatnes pievienošana
PIEZĪME: Šim monitoram ir piemērota 75mm x 75mm montāžas saskarnes plātne, kas ir
savietojama ar VESA standartu.
1. Aizmugures vāka montāžas plātne
2. Montāžas saskarnes plātne
Savietojiet montāžas saskarnes plātni ar caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un
pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, kas bija komplektā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamo
šarnīru vai cita veida pamatni.
Ekrāna displejs
Pārbaude
Jautājumi &
atbildes
Pašpārbaudes
iespējas tests
Pirms zvanīšanas apkalpošanas centram, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai
pārliecinātos vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama
palīdzība, zvaniet uz garantijas kartē norādīto telefona numuru, informācijas nodaļas
telefonu vai sazinieties ar savu pārdevēju.
Simptoms
Ekrānā nav attēla.
Es nevaru ieslēgt
monitoru.
Pārbaude
Risinājumi
Vai strāvas padeves vads ir
pievienots pareizi?
Pārbaudiet strāvas padeves vada
savienojumu un pievadi.
Vai jūs ekrānā redzat "No
Connection, Check Signal
Cable (Nav savienojuma,
pārbaudiet signāla kabeli)" ?
Pārbaudiet signāla kabeļa
savienojumu.
Ja strāvas padeve ir ieslēgta,
pārstartējiet datoru, lai
ieraudzītu sākotnējo ekrānu
(pieteikšanās ekrānu), kuru var
redzēt.
Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās
ekrāns) ir redzams, pārstartējiet
datoru lietošanas režīmā (režīmā
"safe" Windows ME/XP/2000
versijai), un tad izmainiet video
kartes frekvenci. (Skatiet Iepriekš
iestatītie displeja režīmi)
Piezīme: Ja sākotnējais ekrāns
(pieteikšanās ekrāns neparādās,
sazinieties ar apkalpošanas centru
vai pārdevēju.
Vai jūs ekrānā redzat "Sync.
Out of Range (Sinhronizācija
Nedarbojas)"?
Šo ziņojumu jūs redzēsiet, ja video
karte pārsniegs to maksimālo
izšķirtspēju un frekvenci, kādu
monitors pareizi var uztvert.
Noregulējiet tādu maksimālo
izšķirtspēju un frekvenci, kādu
monitors var uztvert.
Ekrāns nerāda attēlu. Vai
strāvas padeves indikators
monitorā mirgo ar 1 sekundes
intervālu?
Monitors atrodas režīmā
"PowerSaver" (Enerģijas Taupītājs).
Nospiediet jebkuru tastatūras
taustiņu vai pakustiniet peli, lai
aktivizētu monitoru un ekrānā
atjaunotu attēlu.
Es neredzu ekrāna
displeju (OSD).
Vai jūs esat slēdzis Ekrāna
displeja (OSD) izvēlni, lai
netiktu veiktas izmaiņas?
Atslēdziet OSD, vismaz 10 sekundes
turot nospiestu MENU (Izvēlne)
pogu.
Ekrāns rāda
nepareizas krāsas
vai tikai melnbaltu
attēlu.
Vai ekrāns rāda tikai vienu
krāsu, it kā lūkojoties uz ekrānu
caur celofāna papīru?
Pārbaudiet signāla kabeļa
savienojumu.
Pārliecinieties, vai video karte ir
pilnībā ievietota slotā.
Vai ekrāna krāsas kļuvušas
nepareizas pēc programmas
palaišanas vai pēc
lietojumprogrammu kļūdas?
Pārstartējiet datoru.
Vai videokarte ir uzstādīta
pareizi?
Uzstādiet videokarti, vadoties pēc
videokartes rokasgrāmatas.
Ekrāns pēkšņi ir
kļuvis
nenolīdzsvarots.
Pārbaude
Jautājumi &
atbildes
Pašpārbaudes
iespējas tests
Vai esat mainījis videokarti vai
draiveri?
Lietojot ekrāna displeju (OSD),
noregulējiet attēla pozīciju un
lielumu.
Vai esat noregulējis monitora
izšķirtspēju vai frekvenci?
Noregulējiet izšķirtspēju un frekvenci
videokartē.
(Vadieties pēc Iepriekš iestatītie
displeja režīmi).
Ekrāns var būt nesabalancēts pēc videokartes signālu cikla.
Noregulējiet pozīciju, vadoties pēc ekrāna displeja (OSD).
Ekrānam nav fokusa
vai ekrāna displeju
(OSD) nevar
noregulēt.
Vai esat noregulējis monitora
izšķirtspēju vai frekvenci?
Noregulējiet videokartes izšķirtspēju
un frekvenci.
(Vadieties pēc Iepriekš iestatītie
displeja režīmi).
Ekrāns ir daļēji
deformēts.
Vai tuvumā atrodas kāds
magnētisks priekšmets,
piemēram adapteris, skaļrunis
vai augstsprieguma vads?
Ieejiet ekrāna displejā (OSD), un
izpildiet funkciju
"Degauss" (Demagnetizēt).
Turiet monitoru tālāk no jebkādiem
magnētiskiem produktiem.
Strāvas padeves
indikators mirgo,
taču ekrānā nav
redzami nekādi
attēli.
Vai, izvēlnē pārbaudot režīmu
"Display Timing" (Displeja
Laiks), frekvence ir noregulēta
pareizi?
Noregulējiet frekvenci pareizi,
vadoties pēc videokartes
rokasgrāmatas un Iepriekš
iestatītajiem displeja režīmiem.
(Maksimālā frekvence izšķirtspējā
var mainīties atkarībā no produkta.)
Ekrānā tiek rādītas
tikai 16 krāsas.
Ekrāna krāsas ir
mainījušās pēc
videokartes maiņas.
Vai sistēmas "Windows" krāsas
ir iestatītas pareizi?
Sistēmai Windows ME/XP/2000 :
Krāsas pareizi iestatiet ieejot Control
Panel, Display, Settings.
Vai videokarte ir uzstādīta
pareizi?
Uzstādiet videokarti, vadoties pēc
videokartes rokasgrāmatas.
Tiek rādīts
ziņojums, kurā
lasāms
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" ("Neatpazīts
monitors, atrasts
Plug & Play (VESA
DDC) monitors") .
Vai esat uzinstalējis monitora
draiveri?
Uzinstalējiet monitora draiveri
saskaņā ar draivera instalācijas
instrukcijām.
Skatiet videokartes
rokagrāmatu, lai pārliecinātos,
ka funkcija Plug & Play (VESA
DDC) tiek atbalstīta.
Uzinstalējiet monitora draiveri
saskaņā ar draivera instalācijas
instrukcijām.
Ja ar monitoru rodas problēmas, pārbaudiet sekojošo.
1. Pārbaudiet, vai strāvas padeves vads un kabelis ir pareizi pievienoti datoram.
2. Pārbaudiet, vai pārstartējot dators nopīkst vairāk nekā 3 reizes.
(Ja tas pīkst vairāk nekā 3 reizes, pieprasiet datora mātes plates apkalpes servisu.)
3. Ja esat uzinstalējis jaunu videokarti vai salicis jaunu datoru, pārbaudiet vai ir uzinstalēts
adaptera (video) draiveris un monitora draiveris.
4. Pārbaudiet, vai ekrāna skenēšanas proporcija ir iestatīta 75Hz vai 85Hz.
(Nepārsniedziet 60Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju.)
5. Ja jums ir problēmas ar adaptera (video) draivera uzinstalēšanu, pārstartējiet datoru režīmā
"Safe Mode", noņemiet komponentu "Display Adapter" (Displeja Adapteris) izvēlnē "Control
Panel (Vadības Panelis), System (Sistēma), Device Administrator (Iekārtu
administrators)", un tad pārstartējiet datoru, lai pārinstalētu adaptera (video) draiveri.
Piezīme: Ja problēmas rodas atkārtoti, sazinieties ar autorizēto apkalpes centru.
Jautājums
Kā es varu izmainīt frekvenci?
Pārbaude
Atbilde
Frekvenci var izmainīt, pārkonfigurējot videokarti.
Ievērojiet, ka videokartes atbalsts var mainīties atkarībā
no tā, kāda draivera versija tiek lietota.
(Vadieties pēc datora vai videokartes rokasgrāmatas, lai
iegūtu detalizētāku informāciju.)
Jautājumi &
atbildes
Pašpārbaudes
iespējas tests
Kā es varu noregulēt izšķirtspēju?
Sistēmai Windows ME/XP/2000:
Izšķirtspēju iestatiet ieejot Control Panel, Display,
Settings.
* Sazinieties ar videokartes ražotāju, lai iegūtu
detalizētāku informāciju.
Kā es varu iestatīt funkciju "Power
Saver" (Enerģijas taupītājs)?
Sistēmai Windows ME/XP/2000: Funkciju far
iestatīt datora vai ekrānsaudzētāja programmā BIOSSETUP. (Vadieties pēc sistēmas Windows/datora
rokasgrāmatas).
Monitors rada skaņu, kad tas ir
ieslēgts.
Ir normāli, ja metāla kārba un elektromagnēts, kas ir
uzstādīti, lai bloķētu jebkādus elektromagnētiskos viļņus,
viens uz otru iedarbojoties, rada skaņu.
Kā es varu notīrīt ārējo
apvalku/ekrānu?
Atvienojiet strāvas padeves vadu, un tad notīriet monitoru
ar mīkstu drānu, izmantojot vai nu tīrīšanas līdzekli, vai
arī tīru ūdeni.
Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet
korpusu. Nepieļaujiet, ka monitora iekšpusē iekļūtu
ūdens.
Pašpārbaudes iespējas tests
Pārbaude
Jautājumi &
atbildes
Pašpārbaudes
iespējas tests
| Brīdinājuma Ziņojumi | Vide | Noderīgi padomi
Jūsu monitors ir nodrošināts ar pašpārbaudes iespēju, kas jums ļauj pārbaudīt, vai jūsu
monitors darbojas pareizi.
1. Izslēdziet datoru un monitoru.
2. Izņemiet video kabeli no datora mugurpuses.
3. Ieslēdziet monitoru
Ja monitors darbojas pareizi, redzēsit logu ar apmali un tekstu, kā parādīts šajā
ilustrācijā.
Trīs taisnstūri šajā logā ir sarkanā, zaļā un zilā krāsā.
Ja kāds no lodziņiem neparādās, tas liecina par problēmu ar monitoru. Šis lodziņš
parādās arī normālas darbības laikā, ja video kabelis tiek atvienots vai bojāts.
4. Izslēdziet monitoru, un atkal pievienojiet video kabeli; tad ieslēdziet monitoru un datoru.
Ja monitora ekrāns paliek tukšs pēc iepriekšējās procedūras izdarīšanas, pārbaudiet
video kontrolieri un datorsistēmu; monitors darbojas pareizi.
Ja kaut kas nav kārtībā ar ievades signālu, uz ekrāna parādās ziņojums, vai arī tas
izdziest, kaut arī strāvas padeves indikatora (LED) signāls vēl arvien deg. Ziņojums var
norādīt, ka monitors ir ārpus skenēšanas diapazona, vai arī, ka nepieciešams pārbaudīt
signāla kabeli.
Monitora novietojums un pozīcija var ietekmēt monitora kvalitāti un citas iespējas.
1. Ja monitora tuvumā atrodas zemfrekvences skaļruņi, atvienojiet un pārvietojiet tos citā telpā.
2. Aizvāciet visas elektroniskās ierīces, piemēram radio, pulksteņus un telefonus, kas atrodas 3
pēdu (viena metra) attālumā no monitora.
3. Demagnetizējiet monitoru, ja no šīs zonas tiek aizvākta kāda no šādām ierīcēm.
z
z
Monitors atjauno vizuālos signālus, kas saņemti no PC (Datora). Tādēļ, ja pastāv problēmas
ar datoru vai videokarti, tas var likt monitoram izdzist, rādīt blāvas krāsas, radīt skaņu,
Sync.Out of Range (nedarboties sinhronizācijai), utt.. Šādā gadījumā vispirms pārbaudiet
problēmas cēloni, un tad sazinieties ar apkalpošanas centru vai savu pārdevēju.
Monitora darbības stāvokļa noteikšana
Ja ekrānā nav attēla, vai arī, ja parādās ziņojums "Video mode not supported" (sinhronizācija
nedarbojas), atvienojiet kabeli no datora, kamēr monitors vēl arvien darbojas.
{ Ja ekrānā parādās ziņojums, vai arī, ja ekrāns paliek balts, tas nozīmē, ka monitors ir
darba kārtībā.
{ Šādā gadījumā problēmas cēloni meklējiet datorā.
SyncMaster 153V/152V
Vispārēji
Modeļa nosaukums
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
SyncMaster 153V/152V
LCD panelis
Izmērs
15,0 colla pa diagonāli
Displeja laukums
304,1 (horizontāli) x 228,1 (vertikāli)
Pikseļu izmērs
0,297 (horizontāli) x 0,297 (vertikāli)
Tips
a-si TFT aktīvās matricas displejs
Skata leņķis
140/120 (kreisā,labā/augšējā,apakšējā)
Sinhronizācija
Horizontāli
31 ~ 61 kHz
Vertikāli
56 ~ 75 Hz
Displeja krāsa
16.294.277
Izšķirtspēja
Optimālā izšķirtspēja
1024 x 768 @ 60Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1024 x 768 @ 75Hz
Ieejas signāls, nobeigtais
RGB analogs 0,7 Vpp, 75 omi. Atsevišķa H/V sinhronizācija,
salikta, sinhronizācija pēc zaļā
TTL līmenis pozitīvs vai negatīvs
Maksimālais pikseļu taktētājs
80 MHz
Strāvas padeve
AC 90 ~ 264V, 60/50 Hz ± 3Hz
Signāla kabelis
Noņemams D-sub kabelis ar 15 kontaktiem abos galos
Enerģijas patēriņš
32W (Maksimāli)
Izmēri (Plaumst x Garums x Augstums)
353,5 x 57,0 x 280,5 mm (Bez statņa)
353,5 x 150 x 345,0 mm (Pēc statņa salocīšanas)
Svars
3,4kg (Ar vienkāršu statni)
VESA montāžas saskarne
75mm x 75mm (ja jālieto speciāli montāžas elementi, piemēram – plecs).
Vides apsvērumi
Darbība
Temperatūra: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Mitrums: 10% ~ 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Mitrums: 5% ~ 95%, nekondensējošs
SyncMaster 153V/152V
Pieņemami punkti
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar
precizitātes rādītāju 99,999%. Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī
var būt saskatāmi melnie piekseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot
produktu.
z
Piemēram – šajā produktā ir 2.359.296 TFT LCD pikseļi.
Plug and Play spēja
Šo monitoru var uzstādīt jebkurai Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datorsistēmu
mijiedarbība radīs vislabākos darbības apstākļus un monitora iestatījumus. Vairumā gadījumu
monitora instalācija notiks automātiski, ja vien lietotājs nevēlēsies izvēlēties citus iestatījumus.
Piezīme: Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
SyncMaster 153V/152V
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas
taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par "PowerSaver" (Enerģijas
taupītājs). Šī sistēma ietaupa enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa
režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas
darbības stāvoklī, ja tiek pakustināta datora pele vai tastatūrā nospiests taustiņš. Enerģijas
taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam
nepievēršat uzmanību. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPMS saderīgu datorā instalētu
videokarti. Lai šo iespēju uzstādītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.
Stāvoklis
Normāla darbība
Enerģijas taupības
režīms EPA/ENERGY
2000
Izslēgts
(110Vac)
Strāvas padeves
indikators
Zaļš
Zaļš, mirgojošs
Melns
Enerģijas patēriņš
Mazāk par 32W
Mazāk par 2W
Mazāk par 1W
Šis monitors ir saskaņā ar EPA ENERGY STAR® un ENERGY2000, ja tas tiek
lietots datoram, kas aprīkots ar VESA DPMS funkcionalitāti.
Kā kompānijas ENERGY STAR® partneris, SAMSUNG nosaka, ka šis produkts
atbilst ENERGY STAR® direktīvām par enerģijas efektivitāti.
SyncMaster 153V/152V
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš
iestatītie laika
režīmi
Ja signāls, kurš tiek saņemts no datora, ir tāds pats kā sekojošie Iepriekš iestatītie laika režīmi,
ekrāns tiks piemērots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var kļūt tukšs, kaut arī enerģijas
indikatora lampiņa ir iedegta. Vadieties pēc videokartes rokasgrāmatas, lai noregulētu ekrānu
sekojoši.
1. Tabula. Iepriekš iestatītie laika režīmi
Horizontālā
frekvence
(kHz)
Vertikālā
frekvence
(kHz)
Pikseļu taktētājs
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Displeja rādīšanas
režīms
Horizontālā frekvence
Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās malas līdz
kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par 'Horizontālo ciklu', un
horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo
frekvenci'. Mērvienība: kHz
Vertikālā frekvence
Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis
attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu
sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensitāti'.
Mērvienība: Hz
SyncMaster 173V/172V
Vispārēji
Modeļa nosaukums
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
SyncMaster 173V/172V
LCD panelis
Izmērs
17,0 colla pa diagonāli
Displeja laukums
337,92 (horizontāli) x 270,336 (vertikāli)
Pikseļu izmērs
0,264 (horizontāli) x 0,264 (vertikāli)
Tips
a-si TFT aktīvās matricas displejs
Skata leņķis
140/120 (kreisā,labā/augšējā,apakšējā)
Sinhronizācija
Horizontāli
31 ~ 81 kHz
Vertikāli
56 ~ 75 Hz
Displeja krāsa
16.294.277
Izšķirtspēja
Optimālā izšķirtspēja
1280 x 1024 @ 60Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1280 x 1024 @ 75Hz
Ieejas signāls, nobeigtais
RGB analogs 0,7 Vpp, 75 omi. Atsevišķa H/V sinhronizācija,
salikta, sinhronizācija pēc zaļā
TTL līmenis pozitīvs vai negatīvs
Maksimālais pikseļu taktētājs
135 MHz
Strāvas padeve
AC 90 ~ 264V, 60/50 Hz ± 3Hz
Signāla kabelis
Noņemams D-sub kabelis ar 15 kontaktiem abos galos
Enerģijas patēriņš
45W (Maksimāli)
Izmēri (Plaumst x Garums x Augstums)
382,0 x 61,0 x 319,0 mm (Bez statņa)
382,0 x 175,0 x 388,0 mm (Pēc statņa salocīšanas)
Svars
4,8kg (Ar vienkāršu statni)
VESA montāžas saskarne
100mm x 100mm (ja jālieto speciāli montāžas elementi, piemēram – plecs).
Vides apsvērumi
Darbība
Temperatūra: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Mitrums: 10% ~ 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Mitrums: 5% ~ 95%, nekondensējošs
SyncMaster 173V/172V
Pieņemami punkti
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar
precizitātes rādītāju 99,999%. Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī
var būt saskatāmi melnie piekseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot
produktu.
z
Piemēram – šajā produktā ir 3,932,160 TFT LCD pikseļi.
Plug and Play spēja
Šo monitoru var uzstādīt jebkurai Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datorsistēmu
mijiedarbība radīs vislabākos darbības apstākļus un monitora iestatījumus. Vairumā gadījumu
monitora instalācija notiks automātiski, ja vien lietotājs nevēlēsies izvēlēties citus iestatījumus.
Piezīme: Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
SyncMaster 173V/172V
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas
taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par "PowerSaver" (Enerģijas
taupītājs). Šī sistēma ietaupa enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa
režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas
darbības stāvoklī, ja tiek pakustināta datora pele vai tastatūrā nospiests taustiņš. Enerģijas
taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam
nepievēršat uzmanību. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPMS saderīgu datorā instalētu
videokarti. Lai šo iespēju uzstādītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.
Stāvoklis
Normāla darbība
Enerģijas taupības
režīms EPA/ENERGY
2000
Izslēgts
(110Vac)
Strāvas padeves
indikators
Zaļš
Zaļš, mirgojošs
Melns
Enerģijas patēriņš
Mazāk par 45W
Mazāk par 2W
Mazāk par 1W
Šis monitors ir saskaņā ar EPA ENERGY STAR® un ENERGY2000, ja tas tiek
lietots datoram, kas aprīkots ar VESA DPMS funkcionalitāti.
Kā kompānijas ENERGY STAR® partneris, SAMSUNG nosaka, ka šis produkts
atbilst ENERGY STAR® direktīvām par enerģijas efektivitāti.
SyncMaster 173V/172V
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš
iestatītie laika
režīmi
Ja signāls, kurš tiek saņemts no datora, ir tāds pats kā sekojošie Iepriekš iestatītie laika režīmi,
ekrāns tiks piemērots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var kļūt tukšs, kaut arī enerģijas
indikatora lampiņa ir iedegta. Vadieties pēc videokartes rokasgrāmatas, lai noregulētu ekrānu
sekojoši.
1. Tabula. Iepriekš iestatītie laika režīmi
Horizontālā
frekvence
(kHz)
Vertikālā
frekvence
(kHz)
Pikseļu taktētājs
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
MAC., 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC., 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Displeja rādīšanas
režīms
Horizontālā frekvence
Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās malas līdz
kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par 'Horizontālo ciklu', un
horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo
frekvenci'. Mērvienība: kHz
Vertikālā frekvence
Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis
attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu
sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensitāti'.
Mērvienība: Hz
SyncMaster 193V/192V
Vispārēji
Modeļa nosaukums
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
SyncMaster 193V/192V
LCD panelis
Izmērs
19,0 colla pa diagonāli
Displeja laukums
376,32 (horizontāli) x 301,056 (vertikāli)
Pikseļu izmērs
0,294 (horizontāli) x 0,294 (vertikāli)
Tips
a-si TFT aktīvās matricas displejs
Skata leņķis
85/85/85/85 (kreisā/labā/augšējā/apakšējā)
Sinhronizācija
Horizontāli
31 ~ 81 kHz
Vertikāli
56 ~ 75 Hz
Displeja krāsa
16.294.277
Izšķirtspēja
Optimālā izšķirtspēja
1280 x 1024 @ 60Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1280 x 1024 @ 75Hz
Ieejas signāls, nobeigtais
RGB analogs 0,7 Vpp, 75 omi. Atsevišķa H/V sinhronizācija,
salikta, sinhronizācija pēc zaļā
TTL līmenis pozitīvs vai negatīvs
Maksimālais pikseļu taktētājs
135 MHz
Strāvas padeve
AC 90 ~ 264V, 60/50 Hz ± 3Hz
Signāla kabelis
Noņemams D-sub kabelis ar 15 kontaktiem abos galos
Enerģijas patēriņš
45W (Maksimāli)
Izmēri (Plaumst x Garums x Augstums)
428,0 x 59,5 x 356,0 mm (Bez statņa)
428,0 x 204,0 x 433,0 mm (Pēc statņa salocīšanas)
Svars
6,7kg (Ar vienkāršu statni)
VESA montāžas saskarne
100mm x 100mm (ja jālieto speciāli montāžas elementi, piemēram – plecs).
Vides apsvērumi
Darbība
Temperatūra: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Mitrums: 10% ~ 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Mitrums: 5% ~ 95%, nekondensējošs
SyncMaster 193V/192V
Pieņemami punkti
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar
precizitātes rādītāju 99,999%. Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī
var būt saskatāmi melnie piekseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot
produktu.
z
Piemēram – šajā produktā ir 3,932,160 TFT LCD pikseļi.
Plug and Play spēja
Šo monitoru var uzstādīt jebkurai Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datorsistēmu
mijiedarbība radīs vislabākos darbības apstākļus un monitora iestatījumus. Vairumā gadījumu
monitora instalācija notiks automātiski, ja vien lietotājs nevēlēsies izvēlēties citus iestatījumus.
Piezīme: Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
SyncMaster 193V/192V
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas
taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par "PowerSaver" (Enerģijas
taupītājs). Šī sistēma ietaupa enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa
režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas
darbības stāvoklī, ja tiek pakustināta datora pele vai tastatūrā nospiests taustiņš. Enerģijas
taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam
nepievēršat uzmanību. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPMS saderīgu datorā instalētu
videokarti. Lai šo iespēju uzstādītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.
Stāvoklis
Normāla darbība
Enerģijas taupības
režīms EPA/ENERGY
2000
Izslēgts
(110Vac)
Strāvas padeves
indikators
Zaļš
Zaļš, mirgojošs
Melns
Enerģijas patēriņš
Mazāk par 45W
Mazāk par 2W
Mazāk par 1W
Šis monitors ir saskaņā ar EPA ENERGY STAR® un ENERGY2000, ja tas tiek
lietots datoram, kas aprīkots ar VESA DPMS funkcionalitāti.
Kā kompānijas ENERGY STAR® partneris, SAMSUNG nosaka, ka šis produkts
atbilst ENERGY STAR® direktīvām par enerģijas efektivitāti.
SyncMaster 193V/192V
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš
iestatītie laika
režīmi
Ja signāls, kurš tiek saņemts no datora, ir tāds pats kā sekojošie Iepriekš iestatītie laika režīmi,
ekrāns tiks piemērots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var kļūt tukšs, kaut arī enerģijas
indikatora lampiņa ir iedegta. Vadieties pēc videokartes rokasgrāmatas, lai noregulētu ekrānu
sekojoši.
1. Tabula. Iepriekš iestatītie laika režīmi
Horizontālā
frekvence
(kHz)
Vertikālā
frekvence
(kHz)
Pikseļu taktētājs
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
MAC., 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC., 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Displeja rādīšanas
režīms
Horizontālā frekvence
Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās malas līdz
kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par 'Horizontālo ciklu', un
horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo
frekvenci'. Mērvienība: kHz
Vertikālā frekvence
Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis
attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu
sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensitāti'.
Mērvienība: Hz
Galvenā > Specifikācijas > Vispārējā specifikācija
Vispārēji
Modeļa nosaukums
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
SyncMaster 153S
LCD panelis
Izmērs
15,0 colla pa diagonāli
Displeja laukums
304,1 (horizontāli) x 228,1 (vertikāli)
Pikseļu izmērs
0,297 (horizontāli) x 0,297 (vertikāli)
Tips
a-si TFT aktīvās matricas displejs
Skata leņķis
140/115 (horizontāli/vertikāli)
Sinhronizācija
Horizontāli
31 ~ 61 kHz
Vertikāli
56 ~ 75 Hz
Displeja krāsa
16.194.277
Izšķirtspēja
Optimālā izšķirtspēja
1024 x 768 @ 60Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1024 x 768 @ 75Hz
Ieejas signāls, nobeigtais
RGB analogs 0,7 Vpp, 75 omi. Atsevišķa H/V sinhronizācija,
salikta, sinhronizācija pēc zaļā
TTL līmenis pozitīvs vai negatīvs
Maksimālais pikseļu taktētājs
80 MHz
Strāvas padeve
AC 90 ~ 264V, 60/50 Hz ± 3Hz
Signāla kabelis
Noņemams D-sub kabelis ar 15 kontaktiem abos galos
Enerģijas patēriņš
32W (Maksimāli)
Izmēri (Plaumst x Garums x Augstums) / Svars
353.0 x 152 x 350.0 mm / 3,8kg
VESA montāžas saskarne
75mm x 75mm (ja jālieto speciāli montāžas elementi, piemēram – plecs).
Vides apsvērumi
Darbība
Temperatūra: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Mitrums: 10% ~ 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Mitrums: 5% ~ 95%, nekondensējošs
Pieņemami punkti
Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar
precizitātes rādītāju 99,999%. Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī
var būt saskatāmi melnie piekseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot
produktu.
z
Piemēram – šajā produktā ir 2.359.296 TFT LCD pikseļi.
Plug and Play spēja
Šo monitoru var uzstādīt jebkurai Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datorsistēmu
mijiedarbība radīs vislabākos darbības apstākļus un monitora iestatījumus. Vairumā gadījumu
monitora instalācija notiks automātiski, ja vien lietotājs nevēlēsies izvēlēties citus iestatījumus.
Piezīme: Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
Galvenā > Specifikācijas > Vispārējā specifikācija
Vispārēji
Modeļa nosaukums
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
SyncMaster 173S
LCD panelis
Izmērs
17,0 colla pa diagonāli
Displeja laukums
337,92 (horizontāli) x 270,336 (vertikāli)
Pikseļu izmērs
0,264 (horizontāli) x 0,264 (vertikāli)
Tips
a-si TFT aktīvās matricas displejs
Skata leņķis
140/120(horizontāli/vertikāli)
Sinhronizācija
Horizontāli
31 ~ 81 kHz
Vertikāli
56 ~ 75 Hz
Displeja krāsa
16.194.277
Izšķirtspēja
Optimālā izšķirtspēja
1280 x 1024 @ 60Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1280 x 1024 @ 75Hz
Ieejas signāls, nobeigtais
RGB analogs 0,7 Vpp, 75 omi. Atsevišķa H/V sinhronizācija,
salikta, sinhronizācija pēc zaļā
TTL līmenis pozitīvs vai negatīvs
Maksimālais pikseļu taktētājs
135 MHz
Strāvas padeve
AC 90 ~ 264V, 60/50 Hz ± 3Hz
Signāla kabelis
Noņemams D-sub kabelis ar 15 kontaktiem abos galos
Enerģijas patēriņš
40W (Maksimāli)
Izmēri (Plaumst x Garums x Augstums) / Svars
382.0 x 177.0 x 392.5 mm / 5,1kg
VESA montāžas saskarne
75mm x 75mm (ja jālieto speciāli montāžas elementi, piemēram – plecs).
Vides apsvērumi
Darbība
Temperatūra: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Mitrums: 10% ~ 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Mitrums: 5% ~ 95%, nekondensējošs
Pieņemami punkti
Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar
precizitātes rādītāju 99,999%. Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī
var būt saskatāmi melnie piekseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot
produktu.
z
Piemēram – šajā produktā ir 3,932,160 TFT LCD pikseļi.
Plug and Play spēja
Šo monitoru var uzstādīt jebkurai Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datorsistēmu
mijiedarbība radīs vislabākos darbības apstākļus un monitora iestatījumus. Vairumā gadījumu
monitora instalācija notiks automātiski, ja vien lietotājs nevēlēsies izvēlēties citus iestatījumus.
Piezīme: Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
Galvenā > Specifikācijas > Vispārējā specifikācija
Vispārēji
Modeļa nosaukums
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
SyncMaster 153B
LCD panelis
Izmērs
15,0 colla pa diagonāli
Displeja laukums
304,1 (horizontāli) x 228,1 (vertikāli)
Pikseļu izmērs
0,297 (horizontāli) x 0,297 (vertikāli)
Tips
a-si TFT aktīvās matricas displejs
Skata leņķis
140/115 (horizontāli/vertikāli)
Sinhronizācija
Horizontāli
31 ~ 61 kHz
Vertikāli
56 ~ 75 Hz
Displeja krāsa
16.194.277
Izšķirtspēja
Optimālā izšķirtspēja
1024 x 768 @ 60Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1024 x 768 @ 75Hz
Ieejas signāls, nobeigtais
RGB analogs 0,7 Vpp, 75 omi. Atsevišķa H/V sinhronizācija,
salikta, sinhronizācija pēc zaļā
TTL līmenis pozitīvs vai negatīvs
Maksimālais pikseļu taktētājs
80 MHz
Strāvas padeve
AC 90 ~ 264V, 60/50 Hz ± 3Hz
Signāla kabelis
Noņemams D-sub kabelis ar 15 kontaktiem abos galos
Enerģijas patēriņš
36W (Maksimāli)
Izmēri (Plaumst x Garums x Augstums) / Svars
353.9 x 152 x 360.0 mm / 3,8kg
VESA montāžas saskarne
75mm x 75mm (ja jālieto speciāli montāžas elementi, piemēram – plecs).
Vides apsvērumi
Darbība
Temperatūra: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Mitrums: 10% ~ 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Mitrums: 5% ~ 95%, nekondensējošs
Pieņemami punkti
Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar
precizitātes rādītāju 99,999%. Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī
var būt saskatāmi melnie piekseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot
produktu.
z
Piemēram – šajā produktā ir 2.359.296 TFT LCD pikseļi.
Plug and Play spēja
Šo monitoru var uzstādīt jebkurai Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datorsistēmu
mijiedarbība radīs vislabākos darbības apstākļus un monitora iestatījumus. Vairumā gadījumu
monitora instalācija notiks automātiski, ja vien lietotājs nevēlēsies izvēlēties citus iestatījumus.
Piezīme: Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
Galvenā > Specifikācijas > Vispārējā specifikācija
Vispārēji
Modeļa nosaukums
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
SyncMaster 173B
LCD panelis
Izmērs
17,0 colla pa diagonāli
Displeja laukums
337,92 (horizontāli) x 270,336 (vertikāli)
Pikseļu izmērs
0,264 (horizontāli) x 0,264 (vertikāli)
Tips
a-si TFT aktīvās matricas displejs
Skata leņķis
140/120 (horizontāli/vertikāli)
Sinhronizācija
Horizontāli
31 ~ 81 kHz
Vertikāli
56 ~ 75 Hz
Displeja krāsa
16.194.277
Izšķirtspēja
Optimālā izšķirtspēja
1280 x 1024 @ 60Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1280 x 1024 @ 75Hz
Ieejas signāls, nobeigtais
RGB analogs 0,7 Vpp, 75 omi. Atsevišķa H/V sinhronizācija,
salikta, sinhronizācija pēc zaļā
TTL līmenis pozitīvs vai negatīvs
Maksimālais pikseļu taktētājs
135 MHz
Strāvas padeve
AC 90 ~ 264V, 60/50 Hz ± 3Hz
Signāla kabelis
Noņemams D-sub kabelis ar 15 kontaktiem abos galos
Enerģijas patēriņš
42W (Maksimāli)
Izmēri (Plaumst x Garums x Augstums) / Svars
382.0 x 177.0 x 435.0 mm / 4,9kg
VESA montāžas saskarne
75mm x 75mm (ja jālieto speciāli montāžas elementi, piemēram – plecs).
Vides apsvērumi
Darbība
Temperatūra: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Mitrums: 10% ~ 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Mitrums: 5% ~ 95%, nekondensējošs
Pieņemami punkti
Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar
precizitātes rādītāju 99,999%. Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī
var būt saskatāmi melnie piekseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot
produktu.
z
Piemēram – šajā produktā ir 3,932,160 TFT LCD pikseļi.
Plug and Play spēja
Šo monitoru var uzstādīt jebkurai Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datorsistēmu
mijiedarbība radīs vislabākos darbības apstākļus un monitora iestatījumus. Vairumā gadījumu
monitora instalācija notiks automātiski, ja vien lietotājs nevēlēsies izvēlēties citus iestatījumus.
Piezīme: Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
SyncMaster 153S
Galvenā > Specifikācijas > Enerģijas taupītājs
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas
taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par "PowerSaver" (Enerģijas
taupītājs). Šī sistēma ietaupa enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa
režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas
darbības stāvoklī, ja tiek pakustināta datora pele vai tastatūrā nospiests taustiņš. Enerģijas
taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam
nepievēršat uzmanību. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPMS saderīgu datorā instalētu
videokarti. Lai šo iespēju uzstādītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.
Stāvoklis
Normāla darbība
Enerģijas taupības
režīms EPA/ENERGY
2000
Izslēgts
Strāvas padeves
indikators
Zaļš
Zaļš, mirgojošs
Melns
Enerģijas patēriņš
Mazāk par 32.0W
Mazāk par 2W
Mazāk par 1W
Šis monitors ir saskaņā ar EPA ENERGY STAR® un ENERGY2000, ja tas tiek
lietots datoram, kas aprīkots ar VESA DPMS funkcionalitāti.
Kā kompānijas ENERGY STAR® partneris, SAMSUNG nosaka, ka šis produkts
atbilst ENERGY STAR® direktīvām par enerģijas efektivitāti.
SyncMaster 153B
Galvenā > Specifikācijas > Enerģijas taupītājs
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas
taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par "PowerSaver" (Enerģijas
taupītājs). Šī sistēma ietaupa enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa
režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas
darbības stāvoklī, ja tiek pakustināta datora pele vai tastatūrā nospiests taustiņš. Enerģijas
taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam
nepievēršat uzmanību. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPMS saderīgu datorā instalētu
videokarti. Lai šo iespēju uzstādītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.
Stāvoklis
Normāla darbība
Enerģijas taupības
režīms EPA/ENERGY
2000
Izslēgts
Strāvas padeves
indikators
Zaļš
Zaļš, mirgojošs
Melns
Enerģijas patēriņš
Mazāk par 40.0W
Mazāk par 2W
Mazāk par 1W
Šis monitors ir saskaņā ar EPA ENERGY STAR® un ENERGY2000, ja tas tiek
lietots datoram, kas aprīkots ar VESA DPMS funkcionalitāti.
Kā kompānijas ENERGY STAR® partneris, SAMSUNG nosaka, ka šis produkts
atbilst ENERGY STAR® direktīvām par enerģijas efektivitāti.
SyncMaster 173S
Galvenā > Specifikācijas > Enerģijas taupītājs
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas
taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par "PowerSaver" (Enerģijas
taupītājs). Šī sistēma ietaupa enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa
režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas
darbības stāvoklī, ja tiek pakustināta datora pele vai tastatūrā nospiests taustiņš. Enerģijas
taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam
nepievēršat uzmanību. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPMS saderīgu datorā instalētu
videokarti. Lai šo iespēju uzstādītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.
Stāvoklis
Normāla darbība
Enerģijas taupības
režīms EPA/ENERGY
2000
Izslēgts
Strāvas padeves
indikators
Zaļš
Zaļš, mirgojošs
Melns
Enerģijas patēriņš
Mazāk par 36.0W
Mazāk par 2W
Mazāk par 1W
Šis monitors ir saskaņā ar EPA ENERGY STAR® un ENERGY2000, ja tas tiek
lietots datoram, kas aprīkots ar VESA DPMS funkcionalitāti.
Kā kompānijas ENERGY STAR® partneris, SAMSUNG nosaka, ka šis produkts
atbilst ENERGY STAR® direktīvām par enerģijas efektivitāti.
SyncMaster 173B
Galvenā > Specifikācijas > Enerģijas taupītājs
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas
taupītājs
Iepriekš iestatītie
laika režīmi
Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par "PowerSaver" (Enerģijas
taupītājs). Šī sistēma ietaupa enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa
režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas
darbības stāvoklī, ja tiek pakustināta datora pele vai tastatūrā nospiests taustiņš. Enerģijas
taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam
nepievēršat uzmanību. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPMS saderīgu datorā instalētu
videokarti. Lai šo iespēju uzstādītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.
Stāvoklis
Normāla darbība
Enerģijas taupības
režīms EPA/ENERGY
2000
Izslēgts
Strāvas padeves
indikators
Zaļš
Zaļš, mirgojošs
Melns
Enerģijas patēriņš
Mazāk par 42.0W
Mazāk par 2W
Mazāk par 1W
Šis monitors ir saskaņā ar EPA ENERGY STAR® un ENERGY2000, ja tas tiek
lietots datoram, kas aprīkots ar VESA DPMS funkcionalitāti.
Kā kompānijas ENERGY STAR® partneris, SAMSUNG nosaka, ka šis produkts
atbilst ENERGY STAR® direktīvām par enerģijas efektivitāti.
SyncMaster 153S/153B
Galvenā > Specifikācijas > Iepriekš iestatītie laika režīmi
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš
iestatītie laika
režīmi
Ja signāls, kurš tiek saņemts no datora, ir tāds pats kā sekojošie Iepriekš iestatītie laika režīmi,
ekrāns tiks piemērots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var kļūt tukšs, kaut arī enerģijas
indikatora lampiņa ir iedegta. Vadieties pēc videokartes rokasgrāmatas, lai noregulētu ekrānu
sekojoši.
1. Tabula. Iepriekš iestatītie laika režīmi
Horizontālā
frekvence
(kHz)
Vertikālā
frekvence
(kHz)
Pikseļu taktētājs
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Displeja rādīšanas
režīms
Horizontālā frekvence
Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās malas līdz
kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par 'Horizontālo ciklu', un
horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo
frekvenci'. Mērvienība: kHz
Vertikālā frekvence
Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis
attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu
sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensitāti'.
Mērvienība: Hz
SyncMaster 173S/173B
Galvenā > Specifikācijas > Iepriekš iestatītie laika režīmi
Vispārējā
specifikācija
Enerģijas taupītājs
Iepriekš
iestatītie laika
režīmi
Ja signāls, kurš tiek saņemts no datora, ir tāds pats kā sekojošie Iepriekš iestatītie laika režīmi,
ekrāns tiks piemērots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var kļūt tukšs, kaut arī enerģijas
indikatora lampiņa ir iedegta. Vadieties pēc videokartes rokasgrāmatas, lai noregulētu ekrānu
sekojoši.
1. Tabula. Iepriekš iestatītie laika režīmi
Horizontālā
frekvence
(kHz)
Vertikālā
frekvence
(kHz)
Pikseļu taktētājs
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
SUN, 1280 x 1024
81,129
76,106
135,00
-/-
Displeja rādīšanas
režīms
Horizontālā frekvence
Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās malas līdz
kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par 'Horizontālo ciklu', un
horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo
frekvenci'. Mērvienība: kHz
Vertikālā frekvence
Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis
attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu
sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensitāti'.
Mērvienība: Hz
Apkalpošana
Termini
Regulējoši
nosacījumi
Natural Color
Labāka attēla
panākšana
Autortiesības
U.S.A. :
Samsung Computer Products Customer Service
400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
Tel. : (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Fax. : (973)601-6001
http://www.samsungusa.com/monitor/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario L5N 6R3
Tel. : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Fax. : (905) 542-1199
http://www.samsung.ca/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0,12/MIN.
http://www.samsung.de/
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
Apkalpošana
Termini
Regulējoši
nosacījumi
Natural Color
Labāka attēla
panākšana
Autortiesības
ESPAŃA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
Apkalpošana
Termini
Regulējoši
nosacījumi
Natural Color
Labāka attēla
panākšana
Autortiesības
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
R Mįrio
Mį i Dioniso,
Di i
D 2795-140
2 9 140 LINDA-A-VELHA
LINDA A VELHA
Rua
No2 - 1° Drt.
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
MEXICO :
Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V.
Saturno 44 Col. Nueva Industrial Vallejo
Del. Gustavo A. Madero C.P. 07700
Mexico D.F.
Tel. 01 57 47 51 00
Fax. 01 57 47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700
MEXICO D.F. TEL. 5747-5100
RFC: SEM950215S98
EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA
Punktiestatne
Service
Monitora attēls tiek veidots no sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem. Jo punkti ir ciešāk kopā, jo
augstāka ir izšķirtspēja. Atālums starp vienas krāsas punktiem tiek saukts par 'punktiestatni'.
Mērvienība: mm
Termini
Vertikālā frekvence
Regulējoši
nosacījumi
Lai varētu tikt radīts attēls, un lietotājs to varētu redzēt, ekrānam ir jātiek atjaunotam
(pārzīmētam) vairākas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par 'Vertikālo
frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensitāti'. Mērvienība: Hz
Natural Color
Labāka attēla
panākšana
Autortiesības
Piemērs: Ja viena in tā pati gaismas strēle atkārtojas 60 reizes sekundē, tās mērvienība tiek
apzīmēta kā 60 Hz. Šajā gadījumā ir iespējams novērot ekrāna ņirbēšanu. Lai no šīs
problēmas izvairītos, pastāv neņirbēšanas režīms, kam vertikālā frekvence ir lielāka
par 70 Hz.
Horizontālā frekvence
Laiks, kāds nepieciešams, lai noskenētu ekrāna līniju horizontāli no labās malas līdz kreisajai
malai, tiek saukts par 'Horizontālo Ciklu'. Horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par
'Horizontālo frekvenci'. Mērvienība: kHz
Rindsecīgā izvērse un rindpārlēces izvērse
Horizontālo līniju parādīšana ekrānā to atrašanās kārtībā tiek saukta par 'rindsecīgo izvērsi',
turpretī nepāra līniju parādīšana vispirms un pāra līniju parādīšana pēc tam tiek saukta par
'rindpārlēces izvērsi'. Vairumā monitoru, lai nodrošinātu skaidru attēlu, tiek izmantota rindsecīgā
izvērse. Rindpārlēces izvērse tiek izmantota televizoros.
Standarts "Plug & Play"
Šī ir funkcija, kas lietotājam nodrošina vislabākās kvalitātes attēlu, liekot datoram un monitoram
apmainīties ar informāciju automātiski. Šis monitors, attiecībā uz funkciju 'Plug & Play', atbilst
starptautiskajam standartam 'VESA DCC'.
Izšķirtspēja
Vertikālo un horizontālo punktu skaits, kas veido ekrāna attēlu, tiek saukts par 'izšķirtspēju'. Šis
skaitlis norāda uz displeja precizitāti. Augsta izšķirtspēja dod iespēju izpildīt daudzus
uzdevumus, jo tiek dots vairāk informācijas par ekrānā parādīto attēlu.
Piemērs: Ja izšķirtspēja ir 1280 X 1024, tas nozīmē, ka ekrāna attēls sastāv no 1280
horizontāliem punktiem (horizontālā izšķirtspēja) un 1024 vertikālām līnijām (vertikālā
izšķirtspēja).
Galvenā > Informācija > Regulējoši nosacījumi
Service
Termini
Regulējoši
nosacījumi
Natural Color
Labāka attēla
panākšana
Autortiesības
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Medical Requirement
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the
following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
z
z
z
z
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called
How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared
by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing
Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is
the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to
or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 515P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur les
équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic
fields.
European Notice(Europe Only)
Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community.
Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:
z
z
z
z
EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity of Information Technology Equipment
EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
PCT Notice
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference
by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in
a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according
to the instruction manual.
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice
has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors and
other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used
both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the
majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climateinfluencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment
in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running
continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of
electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of
heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an
environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its
operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The
length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by
this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z
TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
z
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
z
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any
cadmium.
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
z
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or
electronics components concerned with the display unit.
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of
expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in
the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent
increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
z
The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you
with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the
burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted
electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international
environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was
developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees),
Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens
Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of
electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers
and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to
satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging
substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic
and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics
equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence
and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and
chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the
manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The
length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via
the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their
purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or
chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental
toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are
suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating
birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found
in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens
and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and
is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any
mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics
components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the
time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no
commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free
alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed
circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere,
causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer
(malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your
display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed
with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.
Some of the features of the TCO'03 Display requirements:
Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the
user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast,
resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
z
z
Energy-saving mode after a certain time - beneficial both for the user and the environment
Electrical safety
Emissions
z
z
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
z
z
The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation
with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the
1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more userfriendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by
users and IT-manufacturers all over the world.
For more information, Please visit
www.tcodevelopment.com
Medical Requirement
Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I
equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use in
the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the IEC
601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
z
z
z
z
Reorient or relocate the receiving device.
Increase the separation between the equipment.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device
(s) are connected.
Consult the manufacturer or field service technician for help.
Video In / RS 232 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the
respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical
equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1.
Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part
configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the
requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services
department or your local representative.
Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40°C to +70°C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
"Natural Color" programmatūra
Service
Termini
Regulējoši
nosacījumi
Natural Color
Labāka attēla
panākšana
Autortiesības
Viena no problēmām, lietojot datoru, ir tā, ka krāsas, kuras izdrukā drukātājs, vai tās, kuras
noskenē skeneris vai digitālais fotoaparāts, nav tādas pašas, kādas tiek parādītas monitorā.
"Natural Color" programmatūra ir šīs problēmas atrisinājums. Tā ir krāsu administrēšanas
sistēma, kuru izstrādājusi kompānija 'Samsung Electronics' sadarbībā ar Korejas Elektronikas &
Telekomunikāciju Izpētes Institūtu (ETRI) (Korea Electronics & Telecommunications Research
Institute (ETRI)). Šī sistēma ir pieejama tikai kompānijas 'Samsung' ražotajos monitoros, un tā
veido tādas pašas krāsas, kādas ir drukātiem vai skenētiem attēliem.
Lai iegūtu papildus informāciju, šajā datorprogrammā nospiediet Help (F1).
Kā uzinstalēt "Natural Color" programmatūru
Ievietojiet diskdzinī disku, kas iekļauts Samsung monitora komplektācijā. Tad tiks parādīts
programmas instalācijas incializācijas ekrāns. Inicializācijas ekrānā noklikšķiniet uz "Natural
Color", lai uzinstalētu "Natural Color" programmatūru. Lai programmu uzinstalētu manuāli,
ievietojiet diskdzinī disku, kas iekļauts Samsung monitora komplektācijā, noklikšķiniet sistēmas
Windows pogu Start, un tad izvēlieties [Execute].
Ievadiet D:\color\eng\setup.exe un nospiediet taustiņu .
(Ja diskdzinis, kurā ievietojāt disku, nav D:\, ievadiet attiecīgo diskdzini.)
Kā izdzēst "Natural Color" programmatūru
Ieejiet [Setting]/[Control Panel] izvēlnē [Start], un tad ar dubultklikšķi noklikšķiniet [Add/Delete a
program].
Sarakstā atlasiet "Natural Color" programmatūru, un tad noklikšķiniet uz pogas [Add/Delete].
Labāka attēla panākšana
Apkalpošana
Termini
Regulējoši
nosacījumi
Natural Color
Labāka attēla
panākšana
Autortiesības
1. Noregulējiet datora vadības panelī (“control panel”) izšķirtspēju un ekrāna atsvaidzes
intensitāti, kā aprakstīts tālāk, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti. Attēla kvalitāte ekrānā var
būt nestabila, ja TFT-LCD nav iespējama vislabākā attēla kvalitāte.
{
{
Izšķirtspēja: 1280 x 1024
Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 60 Hz
2. Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar
precizitātes rādītāju 99,999%. Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet
spilgti, vai arī var būt saskatāmi melnie piekseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs
bez bažām varat lietot produktu.
{
Piemēram – šajā produktā ir 3,932,160 TFT LCD pikseļi.
3. Kad tīrāt monitoru un paneļa ārējo virsmu, lūdzu, lietojiet nelielu tīrīšanas līdzekļa
daudzumu, uzklājot un nospodrinot ar mīksta un sausa auduma gabaliņa palīdzību.
Nerīkojieties ar spēku, tīrot LCD, bet tikai viegli paberziet. Ja tīrīšanu veic pārāk stipri, uz
tā var rasties plankums.
4. Ja attēla kvalitāte nešķiet apmierinoša, varat panākt labāku attēla kvalitāti, izpildot funkciju
“automātiskā noregulēšana” ekrāna displejā, kas parādās tad, kad tiek nospiesta loga
slēgšanas poga. Ja arī pēc automātiskās noregulēšanas ir traucējumi, izmantojiet
FINE/COARSE (smalkās/rupjās) noregulēšanas funkciju.
5. Ja ilgākā laika periodā jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai saplūdis
attēls.
Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, nomainiet režīmu uz enerģijas taupītāju, vai arī
iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.
Informācija šajā dokumentā var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.
Service
Termini
Regulējoši
nosacījumi
Natural Color
Labāka attēla
panākšana
Autortiesības
Jebkāda veida pavairošana bez Samsung Electronics Co., Ltd. rakstiskas atļaujas ir stingri
aizliegta.
Kompānija Samsung Electronics Co., Ltd. nav atbildīga par šeit ielaistajām kļūdām vai par
nejaušiem vai izrietošiem šī materiāla bojājumiem attiecībā uz piegādi, izveidošanu vai
lietošanu.
Samsung ir kompānijas Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrēta preču zīme; Microsoft,
Windows un Windows NT ir kompānijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes; VESA,
DPMS un DDC ir asociācijas Video Electronics Standard Association reģistrētas preču zīmes;
ENERGY STAR nosaukumi un logo ir aģentūras U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
reģistrētas preču zīmes. Kā kompānijas ENERGY STAR partneris, kompānija Samsung
Electronics Co. Ltd., nosaka, ka šis produkts atbilst kompānijas ENERGY STAR direktīvām par
enerģijas efektivitāti. Citu šeit pieminēto produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču
zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
Download PDF

advertising