Canon EOS C300 Mark II PL User manual

Canon EOS C300 Mark II PL User manual
CEL-SW8JA2M0
Canon RAW Plugin
for Avid Media Access
Windows
Ver. 1.0
Česky
Dansk
Suomi
Pokyny
Instruktioner
Ohjeet
Magyar
Nederlands
Polski
Utasítások
Handleiding
Instrukcje
Português
Slovensky
Svenska
Instruções
Pokyny
Instruktioner
© CANON INC. 2016
Tento plugin umožňuje snadno propojovat klipy RAW nelineárního editačního systému Avid zaznamenané
kompatibilní kamerou či videokamerou Canon (dále jen „kamera“) a zaznamenané externím rekordérem připojeným
ke kameře. Tento plugin používá architekturu Avid Media Access (AMA) k propojení klipů RAW přímo do kontejneru
v aplikaci Avid Media Composer. Viz rovněž návod k používání aplikace Avid Media Composer.
Vaše kamera nemusí podporovat všechny funkce popsané v tomto návodu.
DŮLEŽITÉ
• Tento plugin je kompatibilní s aplikací Avid Media Composer verze 8.5. Pro funkce podporované softwarem platí
některá omezení. Podrobné informace naleznete v souboru Readme.PDF ve staženém balíčku pluginu.
Propojování klipů RAW
Tento plugin používá architekturu AMA k propojování klipů přímo z úložného zařízení do aplikace Avid Media
Composer. Podrobnosti o propojování médií s architekturou AMA naleznete v návodu k používání softwaru
Avid Media Composer.
1. Spusťte aplikaci Avid Media Composer.
2. Nacházejí-li se klipy RAW na externím úložném zařízení, připojte toto zařízení k počítači.
• Viz návod k používání použitého úložného zařízení.
3. Vyberte možnost File/Soubor > Input/Vstup > Link to Media/Propojit s médiem.
4. V dialogovém okně, které se otevře, přejděte do složky, ve které jsou uloženy klipy RAW, a klikněte
na možnost Select/Vybrat nebo Open/Otevřít.
• Otevře se okno Bin (Kontejner), ve kterém se zobrazí klipy RAW ve vybrané složce.
5. Pokračujte v editování pomocí aplikace Avid Media Composer.
• V případě potřeby si přečtěte návod a nápovědu k softwaru.
6. Po dokončení editace klipů ukončete připojení úložného zařízení. Udělejte to před tím, než jej odpojíte
od počítače.
DŮLEŽITÉ
• Je-li k počítači připojeno externí úložné zařízení, dbejte dále uvedených upozornění. Jejich nerespektování může
mít za následek trvalou ztrátu dat.
- Nevysunujte úložné zařízení během editování klipů RAW na zařízení nebo během přistupování k těmto klipům.
- Nevstupujte do složek a souborů na úložném zařízení ani je neměňte a neodstraňujte přímo z počítače.
Ke klipům na úložném zařízení přistupujte vždy pouze podle výše uvedeného postupu.
Potvrzení o obchodních známkách
• Microsoft a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation
ve Spojených státech nebo dalších zemích.
• Avid a Media Composer jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Avid Technology,
Inc. nebo jejích dceřiných společností v USA anebo jiných zemích.
• Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky
příslušných vlastníků.
Informace v tomto návodu jsou platné k červnu 2016. Informace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
1
Dette plugin er oprettet for at give dig mulighed for nemt at linke til dine RAW-videoklip i et ikke-lineært Avidredigeringssystem med et kompatibelt Canon-kamera eller -videokamera (herefter blot kaldt "kamera"), og som er
optaget ved brug af en ekstern optager, der er tilsluttet til kameraet. Dette plugin bruger AMA-arkitektur (Avid Media
Access) til at linke RAW-videoklip direkte til en beholder i Avid Media Composer. Se også betjeningsvejledningerne
til Avid Media Composer.
Dit kamera understøtter muligvis ikke alle de funktioner, der er beskrevet i disse vejledninger.
VIGTIGT
• Dette plugin er kompatibelt med Avid Media Composer, version 8.5. Nogle restriktioner gælder for funktioner,
der understøttes af softwaren. Hvis du ønsker detaljerede oplysninger, henvises du til filen Readme.PDF,
der er inkluderet i dette plugins downloadpakke.
Linkning af RAW-videoklip
Dette plugin bruger AMA-arkitektur til at linke videoklip direkte fra en lagerenhed til Avid Media Composer.
Hvis du ønsker oplysninger om linkning af medier med AMA, henvises du til Avid Media Composerbetjeningsvejledningerne.
1. Start Avid Media Composer.
2. Hvis RAW-videoklippene gemmes på en ekstern lagerenhed, skal du tilslutte lagerenheden til computeren.
• Se i betjeningsvejledningen til den anvendte lagerenhed.
3. Vælg File/Filer > Input > Link to Media/Link til medie.
4. I den dialogboks, der åbnes, skal du navigere til den mappe, hvor RAW-videoklippene lagres, og klikke
på Select/Vælg eller Open/Åbn.
• Vinduet Bin/Beholder åbnes og viser RAW-videoklippene i den valgte mappe.
5. Fortsæt redigeringshandlingen i Avid Media Composer.
• Se i softwarevejledningerne og hjælpefilerne efter behov.
6. Når du afslutter redigeringen af videoklip, skal du om nødvendigt afbryde tilslutningen til lagerenheden,
før du fjerner den fra computeren.
VIGTIGT
• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når der er en ekstern lagerenhed tilsluttet til computeren. Hvis du
ikke gør det, kan det resultere i permanent datatab.
- Fjern ikke lagerenheden, mens du redigerer eller åbner RAW-videoklip, der er lagret på den.
- Du må ikke læse, ændre eller slette nogen som helst af lagerenhedens mapper eller filer direkte fra computeren.
Åbn altid videoklip på lagerenheden ved kun at bruge den procedure, der er beskrevet ovenfor.
Varemærker
• Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
• Avid og Media Composer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Avid Technology, Inc. eller dets
datterselskaber i USA og/eller andre lande.
• Andre navne og produkter, som ikke er nævnt ovenfor, kan være registrerede varemærker eller varemærker fra
deres respektive firmaer.
Informationerne i denne vejledning er kontrolleret pr. juni 2016. Ret til ændringer uden forudgående varsel.
1
Tämän laajennuksen avulla voit linkittää helposti epälineaarisen Avid-muokkausjärjestelmän RAW-videoihin, jotka on
kuvattu yhteensopivalla Canon-kameralla tai -videokameralla (jäljempänä "kamera") ja tallennettu käyttäen kameraan
kytkettyä ulkoista tallenninta. Laajennus käyttää Avid Media Access (AMA) -arkkitehtuuria RAW-videoiden suoraan
linkittämiseen Avid Media Composerin bin-säilöön. Katso lisätietoja myös Avid Media Composerin käyttöoppaista.
Kamerasi ei ehkä tue kaikkia näissä ohjeissa kuvattuja ominaisuuksia ja toimintoja.
TÄRKEÄÄ
• Tämä laajennus on yhteensopiva Avid Media Composer -version 8.5 kanssa. Ohjelman tukemiin toimintoihin liittyy
joitain rajoituksia. Lisätietoja on laajennuksen latauspakettiin sisältyvässä Readme.PDF-tiedostossa.
RAW-videoiden linkittäminen
Tämä laajennus käyttää AMA-arkkitehtuuria videoiden suoraan linkittämiseen tallennusvälineestä Avid Media
Composeriin. Lisätietoja tallennusvälineiden linkittämisestä AMAn avulla saat Avid Media Composerin käyttöoppaista.
1. Käynnistä Avid Media Composer.
2. Jos RAW-videot on tallennettu ulkoiseen tallennuslaitteeseen, kytke tallennuslaite tietokoneeseen.
• Perehdy käytetyn tallennuslaitteen käyttöoppaaseen.
3. Valitse File/Tiedosto > Input/Syöte > Link to Media/Linkitä tallennusvälineeseen.
4. Siirry avautuvassa valintaikkunassa kansioon, johon RAW-videot on tallennettu, ja valitse Select/Valitse
tai Open/Avaa.
• Bin-ikkuna avautuu, ja siinä näkyy valitun kansion RAW-videot.
5. Jatka muokkaustoimintoja Avid Media Composerissa.
• Katso tarvittaessa lisätietoja ohjelman oppaista.
6. Kun lopetat videoiden muokkauksen, katkaise tarvittaessa yhteys tallennuslaitteeseen ennen sen
poistamista tietokoneesta.
TÄRKEÄÄ
• Noudata seuraavia varotoimia, kun ulkoinen tallennuslaite on kytkettynä tietokoneeseen. Muussa tapauksessa
tiedot voivat hävitä pysyvästi.
- Älä poista tallennuslaitetta muokatessasi tai käyttäessäsi siihen tallennettuja RAW-videoita.
- Älä käytä, muuta tai poista tallennuslaitteen kansioita tai tiedostoja suoraan tietokoneesta.
Käytä tallennuslaitteen videoita vain edellä kuvattujen ohjeiden mukaan.
Tavaramerkkitietoja
• Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
• Avid ja Media Composer ovat Avid Technology, Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Muutkin kuin edellä mainitut nimet ja tuotteet voivat olla yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
Tämän käyttöohjeen tiedot on vahvistettu kesäkuussa 2016. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
1
Ezzel a beépülő modullal könnyedén hozzácsatolhatja egy Avid nemlineáris szerkesztőszoftverhez azokat
a RAW-klipeket, amelyeket egy kompatibilis Canon kamerával vagy videokamerával (a továbbiakban egyszerűen
„kamera”) vettek fel, de egy külső rögzítőeszközön rögzítettek. A beépülő modul az Avid Media Access (AMA)
segítségével közvetlenül az Avid Media Composer egyik tárolójához csatolja a RAW-klipeket. Ezzel kapcsolatban
olvassa el az Avid Media Composer használati útmutatóját is.
Előfordulhat, hogy az Ön által használt kamera nem támogat minden szolgáltatást és funkciót, amely ebben
az útmutatóban le van írva.
FONTOS
• Ez a beépülő modul az Avid Media Composer 8.5-ös verziójával kompatibilis. Van néhány korlátozás a szoftver
által támogatott funkciókra vonatkozóan. Bővebb tájékoztatásért olvassa el a beépülő modul letöltési
csomagjában található Readme.PDF fájlt.
RAW-klipek csatolása
Ez a beépülő modul az AMA segítségével az Avid Media Composerhez csatolja a tárolóeszközön lévő klipeket.
Az adathordozók AMA-val történő csatlakoztatásával kapcsolatban bővebb tájékoztatást talál az Avid Media
Composer használati útmutatójában.
1. Indítsa el az Avid Media Composert.
2. Ha a RAW-klipek egy külső tárolóeszközön vannak, csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez.
• Ezzel kapcsolatban lásd az adott tárolóeszköz használati útmutatóját.
3. Válassza a File/Fájl > Input/Bemenet > Link to Media/Adathordozó csatolása lehetőséget.
4. A megjelenő ablakban keresse meg a RAW-klipeket tároló mappát, majd kattintson a Select/Kiválasztás
vagy az Open/Megnyitás lehetőségre.
• Megjelenik a Bin/Tároló ablak, és benne a kijelölt mappában található RAW-klipek.
5. Folytassa a szerkesztést az Avid Media Composerben.
• Szükség esetén a szoftver útmutatóiban és súgójában találhat segítséget.
6. Ha szükséges, a klipek szerkesztésének befejeztével szüntesse meg a kapcsolatot a tárolóeszközzel,
mielőtt eltávolítaná azt a számítógépből.
FONTOS
• Tartsa be az alábbi szabályokat, amíg a külső tárolóeszköz csatlakoztatva van a számítógéphez. Ha nem így tesz,
az végleges adatvesztéshez vezethet.
- Ne távolítsa el a tárolóeszközt, amíg az azon tárolt RAW-klipeket szerkeszti vagy más módon használja.
- Ne használja, módosítsa vagy törölje a tárolóeszköz mappáit és fájljait a számítógépről. Mindig a fenti eljárás
szerint használja a tárolóeszközön levő klipeket.
Védjegyekkel kapcsolatos nyilatkozatok
• A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• Az Avid és a Media Composer az Avid Technology, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• A fel nem sorolt nevek és termékek megnevezései a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei lehetnek.
Ez az útmutató 2016 júniusáig ismert adatokat tartalmaz. Az információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
1
Deze invoegtoepassing is gecreëerd zodat u eenvoudig uw RAW-clips die zijn vastgelegd met een compatibele
camera of camcorder van Canon (hierna gewoon 'camera' genoemd) en die zijn opgenomen met een externe
recorder die op de camera is aangesloten, kunt koppelen met uw niet-lineaire bewerkingssysteem van Avid.
De invoegtoepassing maakt gebruik van AMA-architectuur (Avid Media Access) om RAW-clips rechtstreeks
te koppelen met een opslaglocatie in Avid Media Composer. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van
Avid Media Composer.
Uw camera ondersteunt mogelijk niet alle kenmerken en functies die in deze handleiding worden beschreven.
BELANGRIJK
• Deze invoegtoepassing is compatibel met Avid Media Composer, versie 8.5. Er gelden enkele beperkingen voor
de functies die door de software worden ondersteund. Raadpleeg voor meer informatie het bestand
Readme.PDF, dat deel uitmaakt van het downloadpakket van de invoegtoepassing.
RAW-clips koppelen
Deze invoegtoepassing maakt gebruik van AMA-architectuur om clips rechtstreeks vanaf een opslagapparaat te
koppelen naar Avid Media Composer. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van Avid Media Composer voor meer
informatie over het koppelen van media met AMA.
1. Open Avid Media Composer.
2. Indien de RAW-clips op een extern opslagapparaat zijn opgeslagen, sluit u het opslagapparaat op de
computer aan.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het opslagapparaat dat u gebruikt.
3. Selecteer File/Bestand > Input/Invoer > Link to Media/Koppelen naar media.
4. In het dialoogvenster dat wordt geopend, bladert u naar de map waar de RAW-clips zijn opgeslagen en klikt
u op Select/Selecteren of Open/Openen.
• Het Bin-venster (opslaglocatievenster) wordt geopend en toont de RAW-clips in de geselecteerde map.
5. Ga verder met de bewerkingshandeling in Avid Media Composer.
• Raadpleeg waar nodig de handleiding en helpbestanden van de software.
6. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de clips kunt u, indien nodig, de verbinding met het
opslagapparaat verbreken voordat u het apparaat van de computer verwijdert.
BELANGRIJK
• Neem de volgende voorschriften in acht wanneer een extern opslagapparaat op de computer wordt aangesloten.
U kunt uw gegevens anders voorgoed kwijtraken.
- Verwijder het opslagapparaat niet terwijl u RAW-clips bewerkt of opent die op het apparaat zijn opgeslagen.
- Mappen en bestanden op het opslagapparaat mag u niet rechtstreeks vanaf de computer openen, wijzigen of
verwijderen. Open de clips op het opslagapparaat altijd alleen met de procedure die hierboven wordt beschreven.
Informatie over handelsmerken
• Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS
en/of andere landen.
• Avid en Media Composer zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Avid Technology, Inc. of zijn
dochterbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Overige namen en producten die hierboven niet zijn vermeld, kunnen handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken zijn van de betreffende ondernemingen.
De informatie in deze handleiding geldt vanaf juni 2016. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
1
Ten dodatek umożliwia łatwy dostęp w oprogramowaniu firmy Avid do nieliniowego montażu wideo do filmów
w formacie RAW nagranych za pomocą zgodnego aparatu lub zgodnej kamery marki Canon (nazywanych dalej
po prostu „aparatem”) lub przy użyciu zewnętrznego rejestratora podłączonego do aparatu. Dodatek ten korzysta
z architektury Avid Media Access (AMA), aby łączyć filmy RAW bezpośrednio z kolekcją (ang. bin) w programie
Avid Media Composer. Szczegółowe informacje na ten temat można też znaleźć w instrukcjach obsługi programu
Avid Media Composer.
Posiadany przez użytkownika aparat może nie obsługiwać niektórych narzędzi i funkcji opisanych w tej instrukcji.
WAŻNE
• Ten dodatek jest zgodny z programem Avid Media Composer w wersji 8.5. Występują pewne ograniczenia
w stosunku do funkcji obsługiwanych przez ten program. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w pliku Readme.PDF znajdującym się w przeznaczonym do pobrania archiwum z dodatkiem.
Łączenie z filmami RAW
Ten dodatek korzysta z architektury AMA, aby łączyć filmy RAW znajdujące się w urządzeniu pamięci masowej
bezpośrednio z programem Avid Media Composer. Więcej informacji na temat łączenia plików multimedialnych
z architekturą AMA można znaleźć w instrukcjach obsługi programu Avid Media Composer.
1. Uruchom program Avid Media Composer.
2. Jeśli filmy RAW są zapisane w zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, podłącz to urządzenie
do komputera.
• Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia pamięci masowej.
3. Wybierz kolejno opcje: File/Plik > Input/Dane wejściowe > Link to Media/Połącz z nośnikiem.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do folderu, w którym znajdują się filmy RAW, i kliknij przycisk
Select/Wybierz lub Open/Otwórz.
• Pojawi się okno Bin/Kolekcja, w którym będą widoczne filmy RAW z wybranego folderu.
5. Kontynuuj edycję materiału w programie Avid Media Composer.
• W razie potrzeby korzystaj z informacji zawartych w podręcznikach i plikach pomocy programu.
6. Po zakończeniu edytowania filmów przerwij w razie konieczności połączenie z urządzeniem pamięci
masowej przed odłączeniem go od komputera.
WAŻNE
• Gdy do komputera podłączone jest zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, należy zachowywać poniższe
środki ostrożności. W przeciwnym razie mogłoby dojść do całkowitej utraty danych.
- Nie wolno odłączać urządzenia pamięci masowej w trakcie edytowania lub otwierania zapisanych w nim
filmów RAW.
- Nie wolno otwierać, zmieniać ani usuwać bezpośrednio za pomocą komputera żadnych folderów bądź plików
znajdujących się w urządzeniu pamięci masowej. Dostęp do filmów znajdujących się w urządzeniu pamięci
masowej należy zawsze uzyskiwać zgodnie z podaną powyżej procedurą.
Znaki towarowe
• Microsoft oraz Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Avid i Media Composer są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Avid Technology, Inc.
lub podmiotów od niej zależnych w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
• Inne nie wymienione tutaj nazwy i produkty mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich właścicieli.
Dane zawarte w niniejszej instrukcji zweryfikowano w czerwcu 2016 r. Informacje te mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
1
Este plugin foi criado para permitir ligar facilmente os clips RAW com o sistema de edição não linear Avid captados
com uma câmara ou com uma câmara de vídeo Canon compatível (em seguida, designada apenas por “câmara”)
e gravados com um gravador externo ligado à câmara. O plugin utiliza a arquitetura AMA (Avid Media Access) para
ligar clips RAW diretamente a um contentor no Avid Media Composer. Consulte também o manual de instruções do
Avid Media Composer.
A câmara pode não suportar todas as funcionalidades e funções descritas nestas instruções.
IMPORTANTE
• Este plugin é compatível com o Avid Media Composer, versão 8.5. Aplicam-se algumas restrições relacionadas
com as funções suportadas pelo software. Para obter informações detalhadas, consulte o ficheiro Readme.PDF
incluído no pacote de transferência do plugin.
Ligar clips RAW
Este plugin utiliza a arquitetura AMA para ligar clips diretamente a partir de um dispositivo de armazenamento ao
Avid Media Composer. Para obter detalhes sobre como ligar suportes com a arquitetura AMA, consulte os manuais
de instruções do Avid Media Composer.
1. Inicie o Avid Media Composer.
2. Se os clips RAW estiverem guardados num dispositivo de armazenamento externo, ligue este dispositivo
ao computador.
• Consulte o manual de instruções do dispositivo de armazenamento utilizado.
3. Selecione File/Ficheiro > Input/Entrada > Link to Media/Ligar ao suporte.
4. Na caixa de diálogo que aparece, navegue para a pasta na qual os clips RAW estão armazenados e clique
em Select/Selecionar ou em Open/Abrir.
• Aparece a janela Bin (Contentor) que mostra os clips RAW na pasta selecionada.
5. Continue a operação de edição no Avid Media Composer.
• Consulte os guias e ficheiros de ajuda do software, conforme necessário.
6. Se for necessário, quando concluir a edição dos clips, termine a ligação ao dispositivo de armazenamento
antes de o remover do computador.
IMPORTANTE
• Respeite as seguintes precauções enquanto estiver ligado um dispositivo de armazenamento externo ao
computador. Caso contrário, pode perder permanentemente os dados.
- Não remova o dispositivo de armazenamento quando está a editar ou a aceder a clips RAW armazenados
no mesmo.
- Não aceda, não altere nem apague nenhuma das pastas ou ficheiros do dispositivo de armazenamento
diretamente a partir do computador. Aceda sempre aos clips no dispositivo de armazenamento utilizando
apenas o procedimento descrito acima.
Reconhecimentos de marcas comerciais
• Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos
e/ou noutros países.
• Avid e Media Composer são marcas comerciais ou marcas registadas da Avid Technology, Inc. ou respetivas
subsidiárias nos Estados Unidos e/ou noutros países.
• Outros nomes e produtos não mencionados acima podem ser marcas comerciais ou marcas registadas das
respetivas empresas.
As informações deste manual são válidas a contar de junho de 2016. Sujeito a alterações sem aviso prévio.
1
Tento modul bol vytvorený, aby ste mohli jednoducho spájať videoklipy RAW vo vašom nelineárnom editačnom
softvéri od spoločnosti Avid zhotovené s kompatibilnou kamerou alebo videokamerou od spoločnosti Canon
(ďalej len „kamera“) a zaznamenané pomocou externého rekordéra pripojeného ku kamere. Modul používa
architektúru Avid Media Access (AMA) na spájanie videoklipov RAW priamo v koši softvéru Avid Media Composer.
Pozrite tiež návod na používanie softvéru Avid Media Composer.
Vaša kamera nemusí podporovať všetky možnosti a funkcie opísané v týchto pokynoch.
DÔLEŽITÉ
• Modul je kompatibilný s programom Avid Media Composer verzie 8.5. Platia určité obmedzenia týkajúce sa funkcií
podporovaných softvérom. Podrobné informácie nájdete v súbore Readme.PDF, ktorý je súčasťou balíka na
stiahnutie tohto modulu.
Spájanie videoklipov RAW
Modul používa architektúru AMA na spájanie videoklipov priamo z ukladacieho zariadenia do softvéru Avid Media
Composer. Ďalšie informácie o spájaní médií pomocou architektúry AMA nájdete v návodoch na používanie softvéru
Avid Media Composer.
1. Spustite softvér Avid Media Composer.
2. Ak sú videoklipy RAW uložené na externom úložnom zariadení, pripojte úložné zariadenie k počítaču.
• Pozrite si návod na používanie úložného zariadenia, ktoré používate.
3. Vyberte položky File/Súbor > Input/Vstup > Link to Media/Odkaz na médium.
4. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, prejdite do priečinka, v ktorom sú uložené videoklipy RAW, a kliknite
na položku Select/Vybrať alebo Open/Otvoriť.
• Otvorí sa okno Bin/Kôš a zobrazí videoklipy RAW vo vybratom lokálnom priečinku.
5. Pokračujte v úprave v softvéri Avid Media Composer.
• V prípade potreby si pozrite príručky k softvéru a súbory pomocníka.
6. V prípade potreby po dokončení úprav videoklipov ukončite pripojenie k počítaču pred odpojením úložného
zariadenia.
DÔLEŽITÉ
• Dodržte nasledujúce opatrenia, kým je externé úložné zariadenie pripojené k počítaču. Ak to neurobíte,
môže dôjsť k trvalej strate dát.
- Neodpájajte úložné zariadenie, kým upravujete alebo pracujete s videoklipmi RAW uloženými na ňom.
- Neotvárajte, nemeňte ani nevymazávajte žiadne priečinky ani súbory v úložnom zariadení priamo z počítača.
Na prístup k súborom v úložnom zariadení používajte vždy len postup uvedený vyššie.
Ochranné známky
• Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation
v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
• Avid a Media Composer sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Avid Technology,
Inc. alebo jej pobočiek v USA alebo iných krajinách.
• Ostatné názvy a produkty vyššie neuvedené môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných vlastníkov.
Informácie v tomto návode sú platné k júnu 2016. Zmena údajov vyhradená bez predchádzajúceho upozornenia.
1
Det här plugin-programmet skapades för att göra det enkelt att länka RAW-klipp som har tagits med en kompatibel
kamera eller videokamera från Canon (kallas i fortsättningen endast ”kamera”), och spelats in på en extern inspelare
som anslutits till kameran, till ditt ickelinjära redigeringssystem från Avid. Plugin-programmet använder sig av
AMA-arkitektur (Avid Media Access) för att länka RAW-klipp direkt till en bin i Avid Media Composer. Mer information
finns i användarhandböckerna för Avid Media Composer.
Din kamera har kanske inte stöd för alla de funktioner som beskrivs i dessa instruktioner.
VIKTIGT
• Det här plugin-programmet är kompatibelt med Avid Media Composer v. 8.5. Vissa begränsningar finns avseende
de funktioner som stöds av programvaran. Detaljerad information finns i filen Readme.PDF som medföljde
hämtningspaketet för plugin-programmet.
Länka RAW-klipp
Det här plugin-programmet använder sig av AMA-arkitektur för att länka klipp direkt från en lagringsenhet till
Avid Media Composer. Mer information om hur du länkar medier med AMA finns i användarhandböckerna för
Avid Media Composer.
1. Starta Avid Media Composer.
2. Om RAW-klippen är lagrade på en extern lagringsenhet ansluter du den till datorn.
• Instruktioner om hur du gör detta finns i lagringsenhetens användarhandbok.
3. Välj File/Arkiv > Input/Indata > Link to Media/Länka till medier.
4. En dialogruta öppnas. Navigera till den mapp där RAW-klippen finns lagrade och klicka på Select/Välj
eller Open/Öppna.
• Bin-fönstret öppnas och visar RAW-klippen i den valda mappen.
5. Fortsätt redigeringen i Avid Media Composer.
• Information om hur du gör detta finns i användarhandböckerna och hjälpfilerna för programvaran.
6. När du är klar med redigeringen av klippen kan du eventuellt behöva koppla från anslutningen till
lagringsenheten innan du kopplar bort den fysiskt från datorn.
VIKTIGT
• Observera följande när en extern lagringsenhet är ansluten till datorn. Du kan annars drabbas av permanent
dataförlust.
- Koppla inte bort lagringsenheten från datorn medan du redigerar eller hämtar RAW-klipp som är lagrade
på enheten.
- Öppna, ändra eller radera inte mappar eller filer som finns på lagringsenheten direkt från datorn. Hämta endast
klippen från lagringsenheten med hjälp av den procedur som beskrivs ovan.
Varumärken
• Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Avid och Media Composer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Avid Technology, Inc. eller
dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.
• Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för
respektive företag.
Informationen i den här handboken kontrollerades i juni 2016. Förbehåll för ändringar.
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement