Canon i-SENSYS LBP6230dw Brugermanual

Canon i-SENSYS LBP6230dw Brugermanual
㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Installation
Strømforsyning
Håndtering
Vedligeholdelse og eftersyn
Forbrugsmaterialer
Grundlæggende betjening
Dele og deres funktioner
Forside
Bagside
Indvendigt
Manuel fremføringsåbning
Universalbakke
Betjeningspanel
Vinduet Printerstatus
Sådan slår du strømmen TIL og FRA
Strømbesparelse
Indstilling af dvaletilstand
Indstilling af automatisk nedlukning
Ilægning af papir
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
Ilægning af konvolutter
Ilægning af fortrykt papir
Udskrivning
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Annullering af udskriftsjob
Kontrol af udskriftsstatus
Forskellige udskriftsindstillinger
Forstørrelse eller reducering
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet udskrivning
Sætvis sortering af udskrifter efter side
Udskrivning af flere sider på et ark
Udskrivning af plakater
Udskrivning af folder
Udskrivning af kanter
Udskrivning af datoer og sidetal
Udskrivning af vandmærker
Udskrivning i henhold til dokumenttype
Mindre tonerforbrug
Kombination og udskrivning af flere dokumenter
Konfigurering af udskriftsindstillingerne efter behov
Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger
Ændring af standardindstillingerne
Netværk
Tilslutning til et netværk
Tilslutning til trådløst LAN
Oprettelse af forbindelse til trådløst LAN
Angivelse af IP-adresser
㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
5
6
8
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
31
34
36
38
40
42
44
46
47
48
50
52
53
54
55
57
58
59
61
62
63
66
67
69
70
71
72
74
76
Indstilling af IPv4-adresse
77
Indstilling af IPv6-adresser
79
Visning af netværksindstillinger
82
Konfigurering til udskrivning fra en computer
84
Konfigurering af udskriftsprotokoller og Web Services-funktioner
85
Konfiguration af printerport
88
Konfiguration af maskinen, så den passer til dit netværksmiljø
92
Konfigurering af Ethernet-indstillinger
93
Ændring af den maksimale størrelse på afsendelsesenheder
95
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse
97
Konfiguration af DNS
99
Konfiguration af WINS
103
Konfigurering af NetBIOS
105
Konfiguration af SNTP
107
Overvågning og styring af maskinen med SNMP
110
Konfiguration af SLP-kommunikation med imageWARE
114
Sikkerhed
116
Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang
117
Indstilling af systemadministratoradgangskoder
118
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls
120
Angivelse af IP-adresser for firewallregler
121
Angivelse af MAC-adresser for firewallregler
124
Ændring af portnumre
126
Aktivering af SSL-krypteret kommunikation for Brugerinterface til fjernbetjening 128
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater
131
Generering af nøglepar
132
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA
134
Bekræftelse af nøglepar og CA-certifikater
137
Brug af Remote UI
139
Start af Remote UI
140
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening
142
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status
144
Ændring af maskinindstillinger
147
Liste over menuen Indstilling
148
Fejlfinding
158
Udbedring af papirstop
159
Når der vises en fejlmeddelelse
163
Almindelige fejl
167
Problemer med installation/indstilling
168
Problemer med udskrivning
171
Når du ikke kan udskrive korrekt
173
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende
174
Papiret krølles eller foldes
179
Papiret fremføres forkert
181
Når et problem ikke kan løses
182
Vedligeholdelse
183
Rengøring af maskinen
184
Udskiftning af tonerpatroner
186
Brug hele toneren
188
㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Sådan udskifter du en tonerpatron
Lister med udskriftsindstillinger
Visning af sidens tællerværdi
Initialisering af indstillinger
Initialisering af præference-indstillinger
Initialisering af indstillinger for systemadministration
Initialisering af nøgle- og certifikatindstillinger
Placering af maskinen et nyt sted
Tillæg
Fremhævede funktioner
Miljøvenlig og økonomisk
Øge effektiviteten
Meget andet
Specifikationer
Maskinspecifikationer
Specifikationer for trådløst LAN
Papir
Forbrugsmaterialer
Vejledninger, der medfølger maskinen
Brug af e-Manual
Installation af e-Manual
Afinstallering af e-Manual
Skærmbilledlayout for e-Manual
Visning af e-Manual
Andet
Grundlæggende Windows-handlinger
Brugere af Mac OS
Bemærkning
Kontaktinformation
㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
190
192
194
195
196
197
199
201
202
203
204
205
207
209
210
212
213
215
216
217
218
221
223
227
228
229
234
235
240
0L1W-000
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Dette kapitel indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger for at forebygge skader på ejendom og personskade på brugere og andre på grund
af denne maskine. Før du bruger denne maskine, skal du læse dette kapitel og følge vejledningen i korrekt anvendelse af denne
maskine. Udfør ikke handlinger, der ikke er beskrevet i denne vejledning. Canon er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug, som ikke
er beskrevet i denne vejledning, forkert brug eller reparationer/ændringer, der ikke udføres af Canon eller en tredjepart, der er
autoriseret af Canon. Forkert anvendelse eller brug af denne maskine kan føre til personskade og/eller skade, der kræver omfattende
reparationer, som måske ikke er dækket af din begrænsede garanti.
㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-001
Installation
For at bruge denne maskine på en sikker og problemfri måde skal du læse følgende forholdsregler og installere maskinen på det rigtige
sted.
Installer ikke på et sted, der kan medføre ildebrand eller elektrisk stød
Et sted, hvor ventilationshullerne er blokerede
(for tæt på vægge, senge, sofaer, tæpper eller lignende genstande)
Et fugtigt eller støvet sted
Et sted, der er udsat for direkte sollys, eller udendørs
Et sted, der udsættes for høje temperaturer
Et sted, der er udsat for åben ild
I nærheden af alkohol, fortynder eller andre brandbare stoffer
Andre advarsler
Brug ikke ikke-godkendte kabler til maskinen. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Placer ikke halskæder eller andre metalgenstande eller beholdere fyldt med væsker på maskinen. Hvis fremmedlegemer
kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Må ikke bruges i nærheden af medicinsk udstyr. De radiobølger, som maskinen udsender, kan påvirke det medicinske udstyr,
hvilket kan medføre funktionsfejl og ulykker.
Hvis der kommer fremmedlegemer ind i maskinen, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale
autoriserede Canon-forhandler.
Installer ikke på følgende steder
Maskinen kan falde ned eller vælte, hvilket kan give personskade.
Et ustabilt sted
Et sted, hvor der er vibrationer
Andre forholdsregler
Når du bærer denne maskine, skal du følge instruktionerne i denne vejledning. Hvis den bæres forkert, kan den falde ned og
medføre personskade.
Når du installerer denne maskine, skal du være omhyggelig med ikke at få hænderne i klemme mellem maskinen og gulvet
eller væggene. Det kan medføre personskade.
Installer ikke på følgende steder
Dette kan medføre skade på maskinen.
Et sted, hvor der er markante ændringer i temperatur eller luftfugtighed
Et sted i nærheden af udstyr, der genererer magnetiske eller elektromagnetiske bølger
Et laboratorium eller et sted, hvor der forekommer kemiske reaktioner
Et sted, der er udsat for korroderende eller giftige gasser
Et sted, der kan blive bøjet på grund af maskinens vægt, eller hvor maskinen kan synke ned (f.eks. et tæppe)
Undgå steder med dårlig udluftning
Denne maskine genererer en lille smule ozon og andre udledninger under normal brug. Disse udledninger er ikke skadelige. De
㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
kan dog muligvis mærkes mere under længere tids brug eller lange produktionskørsler i rum med dårlig udluftning. Det anbefales,
at det rum, hvor maskinen anvendes, udluftes korrekt for at sikre et behageligt arbejdsmiljø. Undgå også steder, hvor personer
ville blive udsat for udledninger fra maskinen.
Installer ikke på et sted, hvor der opstår kondens
Der kan dannes vanddråber (kondens) inden i maskinen, hvis det rum, hvor maskinen er installeret, opvarmes hurtigt, og hvis
maskinen flyttes fra et køligt eller tørt sted til et varmt eller fugtigt sted. Anvendelse af maskinen under disse forhold kan medføre
papirstop og dårlig udskriftskvalitet eller skader på maskinen. Lad maskinen tilpasse sig den omgivende temperatur og
luftfugtighed i mindst to timer før brug.
Under brug af trådløst LAN
Installer maskinen i en afstand på 50 m eller mindre fra den trådløse LAN-router.
Så vidt som det er muligt, skal du ikke placere maskinen et sted, hvor genstande kan blokere kommunikationen. Signalet kan
blive forringet, når det skal igennem vægge og etager.
Sørg for, at maskinen er længst mulig væk fra digitale trådløse telefoner, mikrobølgeovne eller andet udstyr, der udsender
radiobølger.
I højder på 3.000 m eller mere over havets overflade
Maskiner med harddisk virker muligvis ikke korrekt, hvis de anvendes i store højder ca. 3.000 meter over havets overflade eller
højere.
㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-002
Strømforsyning
Denne maskine kan bruges med en spænding fra 220-240 V og en elektrisk frekvens på 50/60 Hz.
Brug kun en strømforsyning, som lever op til de angivne krav. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
Anvend ikke andre strømledninger end den medleverede, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
Undlad at ændre, trække i, bøje hårdt eller udføre andre handlinger, der kan beskadige strømledningen. Placer ikke tunge
genstande på elledningen. Hvis strømledningen ødelægges, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Du må ikke isætte eller trække strømstikket ud med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
Brug ikke forlængerledninger eller multistik med denne maskine. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Undlad at pakke strømledningen sammen eller binde den i en knude, da det kan medføre ildebrand eller elektrisk stød.
Sæt strømledningen helt ind i stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
Fjern strømstikket fra stikkontakten under tordenvejr. Ellers risikerer du, at der opstår brand, elektrisk stød eller skader på
maskinen.
Bloker ikke den stikkontakt, maskinen er tilsluttet, så du hurtigt kan trække stikket ud i nødstilfælde.
Under tilslutning af strøm
Tilslut ikke strømledningen til en nødstrømskilde. Dette kan medføre fejlfunktion af eller skade på maskinen ved strømsvigt.
Hvis du sætter denne maskine i en stikkontakt med flere stik, må du ikke bruge de øvrige stik til at tilslutte andre enheder.
Sæt ikke strømledningen i computerens vekselstrøms-hjælpeudgang.
Andre forholdsregler
Elektrisk støj kan medføre, at maskinen får funktionsfejl eller mister data.
㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-003
Håndtering
Træk øjeblikkeligt strømstikket ud af stikkontakten, og ret henvendelse til en
autoriseret Canon-forhandler, hvis maskinen kommer med en usædvanlig lyd,
udsender en usædvanlig lugt eller udsender røg eller varme. Fortsat brug kan medføre
brand eller elektrisk stød.
Prøv ikke at skille maskinen ad eller foretage ændringer på den. Der er komponenter
med høj spænding og høje temperaturer inden i maskinen. Demontering eller
modificeringer kan medføre brand eller elektrisk stød.
Placer maskinen et sted, hvor børn ikke kan komme i kontakt med strømledningen, andre kabler, gear eller elektriske dele
inden i maskinen. Ellers kan det medføre uventede uheld.
Anvend ikke brændbare sprays i nærheden af maskinen. Hvis brændbare væsker kommer i kontakt med elektriske dele
inden i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Når du flytter denne maskine, skal du sørge for at slukke strømmen for maskinen og computeren og derefter derefter tage
strømstikket og interfacekabler ud. Hvis dette ikke sker, kan det beskadige strømledningen eller interfacekablerne og
forårsage brand eller elektrisk stød.
Når strømstikket er sat i en stikkontakt, må du ved isætning eller udtrækning af et USB-kabel ikke røre ved forbindelsens
metaldele, da dette kan medføre elektrisk stød.
Hvis du har pacemaker
Denne maskine genererer et svagt magnetflux. Hvis du har pacemaker og føler dig utilpas, skal du gå væk fra maskinen og straks
søge læge.
Anbring ikke tunge genstande oven på denne maskine, da de kan vælte ned og medføre personskade.
For din egen sikkerheds skyld skal du trække strømledningen ud, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid.
Vær forsigtig, når du åbner og lukker dæksler, så du ikke kommer til skade med hænderne.
Hold hænder og tøj væk fra valserne i udskrivningsområdet. Du kan komme til skade, hvis en valse får fat i hænder eller tøj.
Maskinens inderside og udgangsbakken er varm under og lige efter brug. Undgå
kontakt med disse områder for at undgå forbrændinger. Udskrevet papir kan også
være varmt lige efter udskrivning, så vær forsigtig, når du fjerner det. Ellers kan
det medføre forbrændinger.
Laserstråle
Denne maskine er klassificeret som laserprodukt i klasse 1 under IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007. Laserstrålen kan være
skadelig for mennesker. Laserstrålen er indesluttet i laserscannerenheden med et dæksel, så der ikke er fare for, at laserstrålen
slipper ud under normal betjening af maskinen. Læs følgende kommentarer og sikkerhedsanvisninger.
Åbn aldrig andre dæksler end dem, der angives i denne vejledning.
Fjern ikke advarselsmærkatet på laserscannerenhedens dæksel.
Hvis du betjener denne maskine på andre måder end de foreskrevne
fremgangsmåder vedrørende kontrol, justering og betjening i denne vejledning, kan
det medføre farlig udstråling.
Hvis laserstrålen skulle slippe ud og ramme øjnene, kan dette beskadige dine øjne.
㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Under transport af maskinen
Gør følgende, hvis du vil undgå at beskadige maskinen under transport.
Tag tonerpatronen ud.
Pak maskinen sikkert ind i den originale kasse sammen med den oprindelige emballage.
Andre forholdsregler
Følg instruktionerne på advarselsmærkatet på maskinen.
Udsæt ikke maskinen for kraftige stød eller vibrationer.
Undlad at åbne og lukke døre, dæksler og andre dele med magt. Dette kan beskadige maskinen.
Berør ikke kontakterne (
). Dette kan beskadige maskinen.
Slå ikke maskinen FRA under udskrivning. Dækslet må heller ikke åbnes eller lukkes, og der må ikke fjernes eller isættes papir
under udskrivning. Dette kan forårsage papirstop.
㻝㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-004
Vedligeholdelse og eftersyn
Rengør denne maskine med jævne mellemrum. Hvis der ophobes støv, fungerer maskinen muligvis ikke korrekt. Vær opmærksom på
Fejlfinding. Hvis problemet ikke kan løses, eller du
følgende under rengøring. Hvis der opstår problemer under betjeningen, skal du se
Når et problem ikke kan løses.
synes, at maskinen skal efterses, kan du se under
Før du går i gang med rengøringen, skal du slukke for strømmen og trække strømstikket ud af stikkontakten. Ellers risikerer
du brand eller elektrisk stød.
Træk strømstikket ud med jævne mellemrum, og rengør det med en tør klud for at fjerne støv og snavs. Ophobet støv kan
absorbere luftens fugtighed, og det kan medføre en ildebrand, hvis det kommer i kontakt med elektricitet.
Brug en fugtig, hårdt opvredet klud til at rengøre maskinen. Brug kun vand. Brug ikke alkohol, benzen, fortynder eller andre
brændbare væsker. Brug ikke køkkenrulle eller papirhåndklæder. Hvis disse stoffer kommer i kontakt med elektriske dele inden
i maskinen, kan de skabe statisk elektricitet eller medføre ildebrand eller elektrisk stød.
Tjek jævnligt strømledningen og strømstikket for rust, bøjede ben på stikket, slid, revner eller overdreven varmeproduktion.
Brug af strømledning eller stik, der er dårligt vedligeholdt, kan medføre brand eller elektrisk stød.
Der er dele i maskinens indre med høj spænding og høje temperaturer. Berøring af disse dele kan give skader eller
forbrændinger. Rør ikke ved dele i maskinen, som ikke er beskrevet i manualen.
Pas på, at du ikke skærer hænderne på papirets kanter, når du ilægger papir eller fjerner fastklemt papir.
Når du fjerner fastklemt papir eller udskifter tonerpatroner, skal du passe på ikke at få toner på hænderne eller tøjet. Hvis du får
toner på hænder eller tøj, skal du straks vaske dem med koldt vand.
㻝㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-005
Forbrugsmaterialer
Brugte tonerpatroner må ikke bortskaffes i åben ild. Opbevar desuden ikke patroner eller papir i nærheden af åben ild. Dette
kan antænde toneren eller papiret, hvorved der kan opstå forbrændinger eller brand.
Hvis du ved et uheld kommer til at spilde eller sprøjte med toner, skal du forsigtigt tørre den op med en fugtig, blød klud og
undgå at indånde tonerstøv. Fjern ikke løs toner med en støvsuger, der ikke er forsynet med sikkerhedsanordninger, der skal
forhindre støveksplosioner. Dette kan beskadige støvsugeren eller resultere i en støveksplosion på grund af den statiske
ladning.
Hvis du har pacemaker
Tonerpatroner genererer et svagt magnetflux. Hvis du har pacemaker og føler dig utilpas, skal du gå væk fra tonerpatroner og
straks søge læge.
Vær omhyggelig med ikke at inhalere toner. Hvis du kommer til at inhalere toner, skal du straks søge læge.
Vær omhyggelig med, at du ikke får toner i øjnene eller munden. Hvis du får toner i øjnene eller munden, skal du straks vaske
det væk med koldt vand og søge læge.
Vær omhyggelig med, at din hud ikke kommer i berøring med toner. Hvis det skulle ske, skal du vaske det væk med sæbe og
koldt vand. Hvis der opstår irritation på huden, skal du straks søge læge.
Tonerpatroner og andre forbrugsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for små børn. Hvis du indtager toner, skal du
øjeblikkeligt søge læge.
Undlad at adskille eller ændre tonerpatronen. Ellers kan toneren blive spredt.
Fjern forseglingstapen i tonerpatronen helt, uden at bruge for meget kraft. Dette kan få toneren til at blive spredt.
Håndtering af tonerpatronen
Når du tager fat i tonerpatronen, skal du sørge for at gribe om holderen.
Rør ikke ved de elektriske kontakter ( ) eller tonerpatronhukommelsen ( ). Åbn ikke tromlebeskyttelsesblænden (
kan medføre ridser på tromlens overflade, eller at den eksponeres for lys.
). Dette
Tonerpatronen er et magnetisk produkt. Hold den på afstand af floppy-diske, harddiskdrev og andre enheder, der kan påvirkes
magnetisk. Dette kan medføre tab af data.
Opbevaring af tonerpatroner
Sørg for, at opbevare tonerpatronerne i det følgende miljø, så der bliver en sikker og tilfredsstillende brug.
Temperaturområde for opbevaring: 0 til 35°C
Luftfugtighedsområde for opbevaring: 35 til 85 % relativ luftfugtighed (ingen kondens)*
Undlad at åbne tonerpatronen før brug.
Når du fjerner tonerpatronen fra denne maskine med henblik på opbevaring, skal du placere den fjernede tonerpatron i den
㻝㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
originale beskyttelsespose eller vikle den ind i kraftigt stof.
Under opbevaring af tonerpatronen skal du sørge for, den ikke står lodret eller er vendt på hovedet. Toneren kan sætte sig
fast og vil muligvis ikke kunne vende tilbage til dens oprindelige tilstand, selvom den bliver rystet.
* Selv inden for luftfugtighedsområdet for opbevaring, kan der dannes vanddråber (kondens) inden i tonerpatronen, hvis der er forskel på temperaturen
inden i og uden for tonerpatronen. Kondensering inde i tonerpatronen vil påvirke udskriftskvaliteten negativt.
Opbevar ikke tonerpatronen på følgende steder
Steder, hvor der er åben ild
Steder, hvor der er direkte sollys eller kraftigt sollys i fem minutter eller mere
Sted, hvor luften er meget saltholdig
Steder, hvor der er korroderende gasser (dvs. aerosolspray og ammoniak)
Steder med høj temperatur og høj luftfugtighed
Steder, hvor der er markante ændringer i temperaturen og luftfugtigheden, så der nemt kan opstå kondens
Steder, hvor der er meget støvet
Steder, der er inden for børns rækkevidde
Vær opmærksom på efterligninger af tonerpatroner
Vær opmærksom på, at der findes efterligninger af Canon-tonerpatroner på markedet. Hvis der bruges en efterligning, kan dette
resultere i dårlig udskriftskvalitet eller forringe maskinens ydeevne. Canon har ikke ansvaret for fejlfunktioner, ulykkestilfælde
eller skader, der forårsages ved anvendelsen af efterligninger af tonerpatroner.
Se under http://www.canon.com/counterfeit for at få flere oplysninger.
Tilgængelighed af reservedele og tonerpatroner
Reservedele og tonerpatroner til maskinen fås i mindst syv (7) år efter, produktion af denne maskinmodel er ophørt.
Emballage til tonerpatroner
Gem beskyttelsesposen til tonerpatronen. Den er nødvendig under transport af maskinen.
Emballagen kan ændres i form eller anbringelse eller kan tilføjes eller fjernes uden varsel.
Bortskaf det fjernede forseglingstape i henhold til de lokale bestemmelser.
Bortskaffelse af brugte tonerpatroner
Læg tonerpatronen i dens beskyttelsespose for at forhindre spredning af toneren, og bortskaf derefter tonerpatronen i henhold til
lokale bestemmelser.
㻝㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-006
Grundlæggende betjening
I dette kapitel beskrives maskinens dele og den grundlæggende betjening, som f.eks. hvordan man ilægger papir.
Dele og deres funktioner
I dette kapitel beskrives navnene og funktionerne for maskinens ydre og indre dele.
Dele og deres funktioner
Vinduet Printerstatus
I dette afsnit beskrives, hvordan man anvender hjælpeprogrammet "Vinduet Printerstatus" til at kontrollere maskinens status og foretage
Vinduet Printerstatus
maskinindstillinger.
Sådan slår du strømmen TIL og FRA
I dette afsnit beskrives, hvordan du slår strømmen TIL og FRA.
Sådan slår du strømmen TIL og FRA
Strømbesparelse
I dette afsnit beskrives, hvordan du reducerer maskinens strømforbrug.
Strømbesparelse
Ilægning af papir
I dette afsnit beskrives, hvordan du lægger papir i universalbakken og den manuelle fremføringsåbning.
㻝㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Ilægning af papir
0L1W-007
Dele og deres funktioner
I dette afsnit beskrives maskinens dele (udvendigt, for- og bagside og indvendigt), og hvordan de fungerer. Afsnittet beskriver også de
dele af maskinen, der bruges til den grundlæggende betjening, f.eks. ilægning af papir og udskiftning af tonerpatroner, og beskriver
knappernes funktioner og betydningen af indikatorerne på betjeningspanelet. Læs dette afsnit for at få tip til, hvordan du kan bruge
maskinen rigtigt.
Forside
Bagside
Indvendigt
Manuel fremføringsåbning
Universalbakke
Betjeningspanel
㻝㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-008
Forside
Betjeningspanel
Betjeningspanelet er udstyret med knapper og indikatorer, så du kan kontrollere maskinens status og udføre handlinger.
Betjeningspanel
Indikator
(Wi-Fi)
Lyser op, når maskinen sluttes til et trådløst LAN.
Knappen
(Wi-Fi)
Anvend denne tast, hvis du skal opsætte en trådløs LAN-forbindelse ved at anvende WPS-trykknapmetoden.
Afbryder
Slår strømmen TIL og FRA.
Sådan slår du strømmen TIL og FRA
Øverste dæksel
Åbn det øverste dæksel, hvis du skal udskifte tonerpatroner eller fjerne papirstop.
Udbedring af papirstop
tonerpatron
Sådan udskifter du en
Udbakke
Det udskrevne papir sendes til udbakken.
Hjælpebakke
Træk denne bakke ud før udskrivning.
Manuel fremføringsåbning
Hvis du for et begrænset stykke tid bruger papir, der ikke er lagt i universalbakken, skal du ilægge papiret her.
papir i den manuelle fremføringsåbning
Ilægning af
Bakkens dæksel
Dette dæksel beskytter papiret i universalbakken mod støv. Det fungerer også som en bakke, når der lægges papir i den manuelle
fremføringsåbning.
Universalbakke
Læg det papir, der skal udskrives på, i denne bakke.
Ilægning af papir i universalbakken
㻝㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-009
Bagside
Ventilationsåbninger
Luft inde fra maskinen udluftes for at nedkøle maskinens indvendige side. Bemærk, hvis der placeres genstande foran
ventilationsåbninger, kan der ikke udluftes.
Installation
Bagdæksel
Åbn for at fjerne fastklemt papir.
Udbedring af papirstop
Mærkeplade
Dette mærke viser serienummeret, der skal bruges ved forespørgsler om maskinen.
Når et problem ikke kan løses
USB-port
Tilslut et USB-kabel, når du forbinder maskinen og en computer.
Nulstillingsknap
Du kan også trykke på denne tast, mens du tænder for strømmen for at initialisere systemadministratorindstillingerne.
Initialisering ved hjælp af nulstillingsknappen
ACT-indikator
Blinker, når data afsendes og modtages via kabelbaseret LAN.
LAN-port
Brug et LAN-kabel for at oprette forbindelse til en hub (eller router).
LNK-indikator
Lyser op, når maskinen er tilsluttet til kabelbaseret LAN.
Strømudtag
Tilslut strømledningen.
㻝㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Tilslutning til trådløst LAN
0L1W-00A
Indvendigt
Papirudgangsstyr
Åbn for at fjerne fastklemt papir.
Udbedring af papirstop
㻝㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00C
Manuel fremføringsåbning
Papirstyr
Juster papirstyrene, så de præcist passer til bredden af det ilagte papir, for at sikre at papiret fremføres lige ind i maskinen.
LINKS
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
㻝㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00E
Universalbakke
Papirstyr
Juster papirstyrene, så de præcist passer til formatet af det ilagte papir, for at sikre at papiret fremføres lige ind i maskinen.
LINKS
Ilægning af papir i universalbakken
㻞㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00F
Betjeningspanel
Indikatoren
(Strøm)
Lyser op, når strømmen til maskinen bliver slået TIL.
Indikatoren
(Alarm)
Lyser op eller blinker, når der opstår et papirstop eller anden fejl. Løs problemet ved at følge meddelelsen vist i
printerstatusvinduet.
Når der vises en fejlmeddelelse
Indikatoren
(Job)
Lyser op, når der er udskriftsdata, der udskrives eller venter på at blive udskrevet. Blinker, når udskrivningen er blevet annulleret.
Tasten
(Annullér job)
Annullerer et udskriftsjob, der aktuelt udskrives.
Tasten
Annullering af udskriftsjob
(Papir)
Blinker, hvis maskinen ikke har mere papir, hvis papiret er i det forkerte format, og efter andre fejl, hvor papiret skal kontrolleres.
Nulstil papiret, og tryk på tasten for at genstarte udskrivningen.
Du kan også bruge tasten
(Papir) til at udskrive en liste med netværksindstillinger (med maskinen klar til at udskrive skal du
Visning af netværksindstillinger
trykke på knappen og holde den nede i 3 sekunder).
㻞㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00H
Vinduet Printerstatus
Printerstatusvinduet er et hjælpeprogram, hvormed du kan kontrollere maskinens status, få vist informationer om fejl og foretage
maskinrelaterede indstillinger, som f.eks. strømbesparende indstillinger. Du kan også bruge det til handlinger, som f.eks. annullering af
udskrivningsjob eller udskrivning af en liste med maskinindstillinger. Hjælpeprogrammet Printerstatusvindue installeres automatisk på din
computer, når du installerer printerdriveren (Installationsvejledning til printerdriveren).
Visning af Vinduet Printerstatus
Skærmens dele og deres funktioner
Visning af Vinduet Printerstatus
Vælg maskinen ved at klikke
på proceslinjen.
Automatisk visning af Vinduet Printerstatus
Vinduet Printerstatus vises automatisk, hvis der opstår en fejl i løbet af udskrivningen.
* Du kan ændre den indstilling, der bestemmer, om Vinduet Printerstatus skal vises automatisk. Du kan ændre den ved hjælp af menuen [Indstillinger]
og dialogboksen [Præferencer (brugere)] eller [Præferencer (administratorer)] i Vinduet Printerstatus. For detaljer henvises til Hjælp.
Menuen [Hjælp]
Hvis du anvender Windows 8/Server 2012
Visning af Vinduet Printerstatus efter flytning til skrivebordet.
Visning fra printerdriveren
Klik på
i printerdriverskærmen.
Skærmens dele og deres funktioner
Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedskærmen. Der henvises til Hjælp for detaljerede beskrivelser af dialogboksene, som kan
vises ved hjælp af kontrolfunktionerne og menuerne på denne skærm.
Menuen [Hjælp]
㻞㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Menuen [Job]
Med denne funktion kan du kontrollere dokumenter, der udskrives eller venter på at blive udskrevet. Du kan også vælge
dokumenter og annullere udskrivningen.
Menuen [Indstillinger]
Med denne menu kan du udføre vedligeholdelsesfunktioner, som f.eks. at udskrive lister over indstillinger, rengøre
fikseringsenheden og foretage maskinindstillinger, som f.eks. indstillinger for strømbesparelse. Du kan også kontrollere
informationer, som f.eks. det samlede antal udskrevne sider.
Menuen [Hjælp]
Viser Hjælp-funktionen for Vinduet Printerstatus samt versionsinformationer.
Du kan også få vist Hjælp-funktionen for Vinduet Printerstatus ved at klikke på knappen [Hjælp] i de forskellige dialogbokse. Der
er dog nogle dialogbokse, der ikke har knappen [Hjælp].
Værktøjslinje
(Printkø)
Viser udskriftskøen, der er en Windows-funktion. Se Windows Hjælp for at få mere information om udskriftskøen.
(Opdatér)
Opdaterer Vinduet Printerstatus med den seneste information.
(Status for trådløst LAN)
Med denne funktion kan du kontrollere status (signalstyrken) for den trådløse LAN-forbindelse.
(Remote UI)
Starter Remote UI.
Brug af Remote UI
Animationsområde
Viser animationer og illustrationer om maskinens status. Efter at der er opstået en fejl, kan der i dette område også blive vist
simple forklaringer på, hvordan man håndterer en fejl.
Ikon
Viser et ikon, der indikerer maskinens status. Den normale status er
/
/
, men når der opstår en fejl, ændres visningen til en af
, alt afhængigt af meddelelsen.
Meddelelsesområde
Viser meddelelser om maskinens status. Hvis der opstår en fejl eller der kommer en advarsel, vil dette område vise en forklaring
under fejlmeddelelsen eller advarslen sammen med informationer om, hvordan man løser problemet.
Når der vises en
fejlmeddelelse
[Problemløsningsdetaljer]
Viser problemløsningsinformationer for problemer, der er beskrevet i meddelelserne.
[Print jobinformationer]
Viser informationer om det dokument, der aktuelt udskrives.
(Annullér job)
Annullerer udskrivningen af det dokument, der aktuelt udskrives.
(Fortsæt/Prøv igen)
Når der er opstået en fejl, men udskrivningen godt kan fortsættes, kan du med denne knap slette fejlen og genoptage
udskrivningen. Hvis du anvender funktionen Fortsæt/Prøv igen til at genoptage udskrivningen, kan der dog forekomme delvist
udskrevne sider eller andre forkerte udskrifter.
[Køb forbrugsstoffer]
㻞㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Hvis du klikker på [Køb forbrugsstoffer] , skal du vælge dit land eller din region og så
Canons webside bliver vist, hvor du kan finde information om køb af forbrugsstoffer.
Statuslinje
Viser forbindelsens destination (portnavn) for Vinduet Printerstatus.
㻞㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
klikke på [OK], hvorefter en side på
0L1W-00J
Sådan slår du strømmen TIL og FRA
Brug strømkontakten på maskinens forside til at slå strømmen TIL eller FRA. Hvis du vil genstarte maskinen, skal du slukke den, vente i
mindst 10 sekunder og tænde den igen.
Sådan slår du strømmen TIL
Sådan slår du strømmen FRA
Sådan slår du strømmen TIL
Når du trykker på strømkontakten, vil indikatoren
(Strøm) lyse, og maskinen er parat til udskrivning.
Når du første gang efter købet af maskinen tænder for maskinen, kan der måske blive udskrevet et blankt ark papir. Dette er
ikke en fejl.
Sådan slår du strømmen FRA
Når du trykker på strømkontakten, vil indikatoren
(Strøm) stoppe med at lyse, og strømmen vil være slukket.
Selv når strømmen er slukket, vil maskinen fortsat forbruge en lille mængde strøm. For at reducere strømforbruget til nul skal du
tage strømstikket ud af vekselstrømsstikkontakten.
㻞㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00K
Strømbesparelse
Du kan spare på strømmen ved at opsætte maskinen til automatisk at gå i dvaletilstand eller slukke for sig selv, når den har været
inaktiv et bestemt stykke tid.
Indstilling af dvaletilstand
Indstilling af automatisk nedlukning
㻞㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00L
Indstilling af dvaletilstand
Funktionen til dvaletilstand reducerer den mængde strøm, der bruges af maskinen ved midlertidigt at stoppe nogle af de interne
funktioner. Du kan indstille maskinen til automatisk at gå i dvaletilstand, hvis den er inaktiv i en angiven tidsperiode.
Standardindstillingerne for den tidsperiode, der går, før maskinen går i dvaletilstand, er ét minut. Vi anbefaler, at du bruger
standardindstillingerne for at spare mest muligt strøm. Hvis du vil ændre den tid, der går, før maskinen går i dvaletilstand, skal du følge
nedenstående fremgangsmåde i Vinduet Printerstatus.
Situationer, hvor maskinen ikke går i dvaletilstand
Maskinen går ikke i dvaletilstand, hvis den modtager udskrivningsdata fra en computer, mens et dæksel er åbent eller hvis en
tonerpatron ikke er sat i eller i andre situationer.
Afhængigt af dit miljø kan maskinen ikke gå i dvaletilstand, når den er tilsluttet et trådløst LAN-netværk.
1
Vælg maskinen ved at klikke
2
Vælg [Indstillinger]
3
Foretag indstillinger for dvaletilstand og klik på [OK].
på proceslinjen.
[Enhedsindstillinger]
[Indstillinger for dvale].
[Automatisk dvale efter fast periode]
Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere dvaletilstanden efter den tidsperiode, der er angivet i [Gå i dvaletilstand efter].
[Gå i dvaletilstand efter]
Angiv længden af den tidsperiode, hvorefter maskinen skal gå i dvaletilstand. Du kan vælge fra 1 til 180 minutter.
㻞㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00R
Indstilling af automatisk nedlukning
Du kan indstille maskinen til automatisk at slukke, hvis den er inaktiv i en angiven tidsperiode. Dette forhindrer et spildt strømforbrug,
hvis man glemmer at slukke for maskinen. Standardindstillingerne for den tidsperiode, der går, før maskinen slukkes, er fire timer. Hvis
du vil ændre denne indstilling, skal du udføre følgende fremgangsmåde i Vinduet Printerstatus.
Hvis du indstiller den tid, der går, før der slukkes for strømmen, til en tidsperiode, som er mindre end standardindstillingen, kan
tonerpatronens levetid blive kortere.
1
Vælg maskinen ved at klikke på
2
Vælg [Indstillinger]
3
Udfør indstillingerne for automatisk lukning og klik på [OK].
i proceslinjen.
[Enhedsindstillinger]
[Indstillinger for automatisk lukning].
[Automatisk lukning efter fast periode]
Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere automatisk lukning efter den tidsperiode, der er angivet i [Automatisk lukning efter].
[Automatisk lukning efter]
Angiv længden af tidsperioden, før maskinen udfører automatisk lukning fra det tidspunkt, hvor maskinen går i dvaletilstand. Du
kan vælge fra 1 til 8 timer i intervaller af 1 time.
㻞㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00S
Ilægning af papir
Du kan lægge papir i universalbakken eller den manuelle fremføringsåbning. Læg det papir, der ofte anvendes, i universalbakken. Det er
nyttigt, fordi du kan lægge et stort antal ark i. Hvis du for et begrænset stykke tid bruger papir, der ikke er lagt i universalbakken, skal
Papir for flere oplysninger om tilgængelige papirformater.
du lægge papiret i den manuelle fremføringsåbning. Se
Papirindstillinger for papirtype og printerdriver
Før udskrivning henvises til nedenstående tabel, og sørg for at konfigurere de relevante papirindstillinger i printerdriveren i henhold til
Grundlæggende udskrivningsbetjening for detaljerede informationer om papirindstillinger, og
den type papir, du har lagt i. Se
Papir for information om det antal ark, der kan indstilles.
se
Papirtype
Printerdriverens papirindstillinger
[Almindeligt]
Almindeligt papir
*1
60 til 90 g/m²
[Almindeligt L]
[Kladde 1]
*2
*3 *5
[Kraftigt]
Kraftigt papir
91 til 163 g/m²
[Kladde 2]
Transparent
Etiketter
*6 *7
*7
Konvolut
*4 *5
[Transparent]
[Etiketter]
[Konvolut]
*1 Der kan anvendes genbrugspapir.
*2 Hvis papiret bliver krøllet, når [Almindeligt] er valgt, skal du vælge denne indstilling i stedet for.
*3 Hvis du vælger [Almindeligt], når du bruger papir med en grov overflade (60 til 90 g/m²), er der en risiko for, at der kan opstå papirstop eller at
toneren måske ikke er helt fast og udskrifterne kan blive blege. I dette tilfælde skal du vælge denne indstilling i stedet for.
*4 Hvis du vælger [Kraftigt], når du bruger papir med en grov overflade (91 til 163 g/m²), er der en risiko for, at der kan opstå papirstop eller at toneren
måske ikke er helt fast og udskrifterne kan blive blege. I dette tilfælde skal du vælge denne indstilling i stedet for.
*5 Hvis tøjet bliver beskidt af toneren, skal du bruge denne indstilling i stedet for.
*6 Brug transparenter, der er beregnet til laserprintere.
*7 Brug kun A4- eller Letter-format.
Brug ikke følgende papirtyper:
Foldet eller krøllet papir
Krøllet eller oprullet papir
Iturevet papir
Fugtigt papir
Meget tyndt papir
Papir med en grov tekstur
Blankt papir
Papir, der blev brugt på en kopimaskine eller printer (brug heller ikke papirets blanke side)
Håndtering og opbevaring af papir
Opbevar papiret på en plan overflade.
Opbevar papiret i dets originale emballage for at beskytte det mod fugt eller tørhed.
Opbevar ikke papiret på en måde, der kan få det til at folde eller krølle.
Opbevar ikke papiret lodret eller i for store bunker.
Opbevar ikke papiret i direkte sollys eller et sted med høj luftfugtighed, tørhed eller store skift i temperatur eller fugt.
㻞㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Ved udskrivning af fugtigt papir
Der kan blive udsendt damp fra papirudgangsområdet, eller der kan dannes vanddråber omkring papirudgangsområdet. Dette
er ikke en fejl. Det opstår, når den varme, der genereres fra fikseringen af toneren på papiret, får fugten i papiret til at
fordampe (er mest sandsynligt ved lave rumtemperaturer).
㻟㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00U
Ilægning af papir i universalbakken
Ilæg ofte anvendt papir i universalbakken. Hvis du vil udskrive ved hjælp af papir, der ikke er ilagt universalbakken, skal du lægge
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
papiret i den manuelle fremføringsåbning.
Ilæg altid papiret i stående retning
Papiret kan ikke ilægges i liggende retning. Sørg for at ilægge papiret i stående retning, sådan som det er vist i illustrationen
herunder.
1
Åbn universalbakken.
Ved genopfyldning af papir
Hvis universalbakken allerede er åben og bakkens dæksel er anbragt, skal du klappe bakkens dæksel ud.
2
Skub papirstyrene fra hinanden.
Skub papirstyrene udad.
3
Ilæg papiret og skub det helt ind, indtil det rører bagsiden.
Ilæg papiret i stående retning (med den korte kant mod maskinen) og med udskrivningssiden opad. Papiret kan ikke ilægges i
liggende retning.
Før ilægningen skal du lufte papirstakken godt, og tryk på den på en flad overflade for at justere kanterne.
㻟㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Sørg for at holde papirstakken inden for påfyldningsmærkerne.
Sørg for, at papirstakken ikke går ud over påfyldningsmærkerne (
Når du ilægger konvolutter eller fortrykt papir, henvises til
4
). Ilægning af for meget papir kan forårsage papirstop.
Ilægning af konvolutter eller
Ilægning af fortrykt papir.
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde.
Indstil papirstyrene, så de passer rigtigt til papirets bredde.
Indstil papirstyrene, så de passer rigtigt til papiret
Papirstyr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
5
Anbring bakkens dæksel.
Sørg for, at der ikke er lagt papir i den manuelle fremføringsåbning, før du udskriver fra universalbakken. Hvis der både er lagt
papir i universalbakken og den manuelle fremføringsåbning, vil der blive fremført papir fra den manuelle fremføringsåbning.
Når du udfører udskrivningen, skal du trække hjælpebakken ud på forhånd, så det udskrevne papir ikke falder ud af udbakken.
㻟㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Efter genilægning af papir, hvis maskinen er løbet tom for papir i løbet af udskrivningen, eller ved nulstilling af papiret efter en
(Papir) for at genstarte udskrivningen.
meddelelse om papirfejl, skal du trykke på tasten
Udskrivning på bagsiden af et udskrevet dokument (manuel 2-sidet udskrivning)
Du kan udskrive på bagsiden af udskrevet papir. Ret eventuel krøllet papir ud, og læg det i universalbakken, så forsiden vender
opad (tidligere udskrevet side nedad).
Ilæg kun ét ark for hver gang, du udskriver.
Du kan kun bruge papir, der er udskrevet med denne maskine.
Du kan ikke udskrive på den side, der tidligere blev udskrevet på.
LINKS
Papir
㻟㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00W
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
Hvis du vil udskrive papir ved hjælp af papir, der ikke er lagt i universalbakken, skal du ilægge papiret i den manuelle fremføringsåbning.
Ilægning af papir i universalbakken
Ilæg ofte anvendt papir i universalbakken.
Ilæg altid papiret i stående retning
Papiret kan ikke ilægges i liggende retning. Sørg for at ilægge papiret i stående retning, sådan som det er vist i illustrationen
herunder.
Der kan kun ilægges et ark ad gangen
Ilæg kun ét papirark, hver gang du udskriver. Hvis du endvidere angiver flere kopier eller flere sider og udfører udskrivning,
bliver det næste og de følgende ark indført fra universalbakken.
1
Åbn universalbakken.
2
Anbring bakkens dæksel.
3
Skub papirstyrene fra hinanden.
Skub papirstyrene udad.
4
Ilæg papiret og skub det helt ind, indtil det ikke kan komme længere.
Ilæg papiret i stående retning (med den korte kant mod maskinen) og med udskrivningssiden opad. Papiret kan ikke ilægges i
liggende retning.
㻟㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Når du ilægger konvolutter eller fortrykt papir, henvises til
5
Ilægning af konvolutter eller
Ilægning af fortrykt papir.
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde.
Flyt papirstyrene indad og indstil dem, så de passer rigtigt til papirets bredde.
Indstil papirstyrene, så de passer rigtigt til papirets bredde.
Papirstyr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
Når du udfører udskrivningen, skal du trække hjælpebakken ud på forhånd, så det udskrevne papir ikke falder ud af udbakken.
Efter genilægning af papir, hvis maskinen er løbet tom for papir i løbet af udskrivningen, eller ved nulstilling af papiret efter en
(Papir) for at genstarte udskrivningen.
meddelelse om papirfejl, skal du trykke på tasten
Udskrivning på bagsiden af et udskrevet dokument (manuel 2-sidet udskrivning)
Du kan udskrive på bagsiden af udskrevet papir. Ret eventuel krøllet papir ud, og læg det i den manuelle fremføringsåbning, så
forsiden vender opad (tidligere udskrevet side nedad).
Du kan kun bruge papir, der er udskrevet med denne maskine.
Du kan ikke udskrive på den side, der tidligere blev udskrevet på.
LINKS
Papir
㻟㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00X
Ilægning af konvolutter
Sørg for at udjævne eventuelle krøllede kuverter, før du ilægger dem. Vær også opmærksom på retningen af kuverterne, og hvilken side
der vender opad.
Før ilægning af kuverter
Ilægning af konvolutter i universalbakken og den manuelle fremføringsåbning
I dette afsnit beskrives, hvordan du ilægger kuverter i den ønskede retning, samt de fremgangsmåder, du skal udføre, før du
ilægger kuverter. Se følgende
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
for at få en beskrivelse af fremgangsmåden for ilægning af kuverter i universalbakken eller den manuelle fremføringsåbning.
Før ilægning af kuverter
Følg fremgangsmåden herunder for at klargøre kuverterne, før de ilægges.
Når du ilægger konvolutter i den manuelle fremføringsåbning, kan der kun ilægges én konvolut ad gangen. Bemærk, at
fremgangsmåderne beskrevet i trin 1 til 3 herunder er nødvendige.
1
2
Luk flappen på hver kuvert.
Tryk ned for at fjerne luften i kuverterne og sørg for, at folderne på alle fire sider er skarpe og at stakken er
flad.
3
Ret eventuelle krøllede hjørner ud ved at bøje de stive områder i de fire hjørner.
4
Bank stakken mod en plan overflade for at rette kuverternes kanter ind.
㻟㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Ilægning af konvolutter i universalbakken og den manuelle fremføringsåbning
Ilæg kuverterne Monarch, nr. 10 (COM10), DL eller C5 i stående retning (med de korte kanter mod maskinen), så siden uden lim vender
opad (forside). Du kan ikke udskrive på den modsatte side af kuverter.
Når du ilægger konvolutter i den manuelle fremføringsåbning, kan der kun ilægges én konvolut ad gangen.
Ilæg kuverterne, så kanten af flappen vender mod den venstre side, sådan som det er vist i illustrationen.
Universalbakke
Manuel fremføringsåbning
㻟㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-00Y
Ilægning af fortrykt papir
Når du bruger papir, der er blevet fortrykt med et logo eller andre informationer, skal du være opmærksom på det ilagte papirs retning.
Ilæg papiret i overensstemmelse med layout- og udskriftsmetoden, så dokumentet udskrives på papiret med logosiden i den korrekte
retning.
Sådan laver du 1-sidet udskrivningspapir med et logo
Sådan laver du 2-sidet udskrivningspapir med et logo
I dette afsnit beskrives, hvordan fortrykt papir ilægges i den korrekte retning og med den korrekte side opad. For at få en
fuldstændig beskrivelse af proceduren for ilægning af papir i universalbakken eller den manuelle fremføringsåbning henvises til det
følgende
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
Sådan laver du 1-sidet udskrivningspapir med et logo
Ilæg papiret med logo-siden (siden, hvorpå dokumentet skal udskrives) opad.
Hvis der ilægges papir i den manuelle fremføringsåbning, kan der kun ilægges ét ark ad gangen.
Udskrivning på papir med logo i stående retning
Udskrivning på papir med logo i liggende retning
Sådan laver du 2-sidet udskrivningspapir med et logo
Ilæg logo-siden (siden, hvorpå dokumentets første side skal udskrives) opad.
㻟㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Hvis der ilægges papir i den manuelle fremføringsåbning, kan der kun ilægges ét ark ad gangen.
Udskrivning på papir med logo i stående retning
Udskrivning på papir med logo i liggende retning
㻟㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-010
Udskrivning
Du kan udskrive et dokument, der er oprettet med et program på computeren, vha. printerdriveren. Der er nyttige funktioner i
printerdriveren, f.eks. forstørrelse/reducering og plakatudskrivning, der giver dig mulighed for at udskrive dine dokumenter på forskellige
måder. Før du kan bruge disse funktioner, skal du installere printerdriveren på computeren og udføre nogle andre procedurer. Se under
Installationsvejledning til printerdriveren for at få flere oplysninger.
Afhængigt af operativsystemet og typen eller versionen af den printerdriver, du bruger, kan printerdriverens skærme i denne
vejledning være anderledes end dine.
TIP
Visning af hjælp til printerdriveren
Hvis du klikker på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren, vises hjælpeskærmen. På denne skærm kan du de detaljerede
beskrivelser, der ikke er i e-Manual.
Lydsvag udskrivning
Hvis du er træt af støjen fra udskrivningen, kan du reducere den ved at angive lydsvag tilstand. Bemærk, at hvis du udskriver i
lydsvag tilstand, kan udskrivningshastigheden blive langsommere.
* Lydsvag tilstand aktiveres kun, når begge følgende forhold er opfyldt.
Papirformatet, der bruges, er A4-format, Legal-format, Letter-format eller brugerdefineret papirformat med en bredde på 190,0 mm eller mere og
en længde på 271,4 mm eller mere.
[Papirtype] er indstillet til [Almindeligt] eller [Almindeligt L].
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Altid udskrivning i lydsvag tilstand
Du kan indstille maskinen til lydsvag tilstand, så maskinen altid udskriver i lydsvag tilstand. Du kan ændre
maskinindstillinger i Printerstatusvindue.
1
Vælg maskinen ved at klikke på
2
Vælg [Indstillinger]
3
Marker afkrydsningsfeltet [Print i Lydløs tilstand] og klik på [OK].
i proceslinjen.
[Enhedsindstillinger]
[Hjælp til printindstillinger].
㻠㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Udskrivning i lydsvag tilstand kun til specifik udskrivning
Angiv lydsvag tilstand i printerdriveren, når du foretager udskriftsindstillinger. For grundlæggende udskrivning ved
Grundlæggende udskrivningsbetjening.
hjælp af printerdriveren, se
Fanen [Efterbehandling] klik på [Avancerede indstillinger] Vælg [Speciel udskriftstilstand] på
[OK]
skærmen [Avancerede indstillinger] Vælg [Specielle indstillinger 3] på rullelisten [OK]
㻠㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-011
Grundlæggende udskrivningsbetjening
I dette afsnit beskrives, hvordan du kan udskrive et dokument på computeren vha. printerdriveren.
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg din maskine, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
Den skærm, der vises, varierer, afhængigt af det program du bruger.
3
Indstil papirformatet.
[Sidestørrelse]
Vælg den størrelse, som du anvendte, da du oprettede dokumentet i programmet.
[Outputstørrelse]
Vælg det papirformat, der skal bruges til den faktiske udskrivning. Hvis du vælger en størrelse, der er anderledes end
[Sidestørrelse], vil printerdriveren automatisk forstørre eller reducere data, så de matcher [Outputstørrelse].
Forstørrelse
eller reducering
4
På fanen [Papirkilde] skal du vælge papirtypen.
Indstil [Papirtype] i henhold til den papirtype, der skal bruges til udskrivningen.
printerdriver
5
Indstil efter behov de andre udskrivningsindstillinger.
Papirindstillinger for papirtype og
Forskellige udskriftsindstillinger
Du kan registrere de angivne indstillinger i dette trin som en "profil" og bruge profilen, når du skal udskrive. Dette fjerner behovet
㻠㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
for at skulle angive de samme indstillinger, hver gang du udskriver.
udskriftsindstillinger
6
Klik på [OK].
7
Klik på [Udskriv] eller [OK].
Registrering af kombinationer af ofte anvendte
Udskrivningen starter. I nogle programmer vises en skærm som nedenstående.
Hvis en skærm som ovenstående vises, kan du annullere udskrivningen ved at klikke på [Annuller]. Hvis skærmen
Annullering af udskriftsjob
forsvinder eller ikke vises, kan du annullere udskrivningen på andre måder.
Hvis du bliver beskidt pga. toneren fra de udskrevne ark, eller hvis der smitter toner af siden
Hvis du anvender papir med en grov overflade eller eller tøjet bliver beskidt af toner, skal du indstille [Papirtype] til [Kladde
1] (60 til 90 g/m²) eller [Kladde 2] (91 til 163 g/m²).
Rør ikke ved udskrevne sider. Rør ikke ved nyligt udskrevne ark med dine fingre eller en klud. Dine fingre eller tøj kan blive
beskidt, og toneren kan komme af siden.
Ved udskrivning fra en Windows Store-app i Windows 8/Server 2012
Vis amuletterne til højre på skærmen og fortsæt på følgende måde:
Windows 8/Server 2012
Tryk eller klik på [Enheder] den maskine du bruger
[Udskriv].
Windows 8.1/Server 2012 R2
[Udskriv].
Tryk eller klik på [Enheder] [Udskriv] den maskine du bruger
Når du udskriver på denne måde, kan du kun bruge nogle af udskriftsindstillingerne.
Hvis meddelelsen <Printeren kræver din opmærksomhed. Gå til skrivebordet for at ordne det.> vises, skal du gå til
skrivebordet og følge instruktionerne i dialogboksen på skærmen. Denne meddelelse vises, når du skal indtaste dit brugernavn,
før du udskriver, eller når der er en anden indstilling, der kræver din opmærksomhed.
LINKS
Kontrol af udskriftsstatus
㻠㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-012
Annullering af udskriftsjob
Der findes to metoder til annullering af en udskrivning: fra en computer og fra printerens betjeningspanel.
Fra en computer
Fra betjeningspanel
Fra en computer
Du kan annullere udskriftsjob fra Vinduet Printerstatus.
1
Vælg maskinen ved at klikke på
i proceslinjen.
Vinduet Printerstatus vises.
2
Annullér udskriftsjobbet.
For at annullere et udskriftsjob, der aktuelt udskrives
Klik på
.
Udskrivningen af det aktuelle dokument blev annulleret.
For at annullere et ventende udskriftsjob
1
Vælg [Job]
2
Vælg det dokument, du ønsker at annullere, og klik på [Slet].
[Jobstatus].
Skærmen viser op til fem dokumenter.
㻠㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
3
Klik på [OK].
Udskrivning af det valgte dokument er annulleret.
Der kan blive udskrevet adskillige sider, efter at du har annulleret udskrivningen.
TIP
Annullering fra Remote UI
Du kan annullere udskrivning via siden [Job Status] på Remote UI.
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning
Annullering fra et program
I nogle programmer vises en skærm som nedenstående under udskrivningen. Du kan annullere udskrivning ved at klikke på
[Annuller].
Fra betjeningspanel
Hvis der trykkes på tasten
(Annullér job) på betjeningspanelet, annulleres det udskriftsjob, der aktuelt udskrives.
Der kan blive udskrevet adskillige sider, efter at du har annulleret udskrivningen.
Hvis du vil undgå utilsigtet annullering af udskrivning på grund af forkert brug af tasten, kan du begrænse brugen af tasten
(Annullér job). Foretag den nødvendige indstilling ved hjælp af menuen [Indstillinger] og dialogboksen [Enhedsindstillinger]
[Indstillinger for tasten Annullér job] i Vinduet Printerstatus.
Vinduet Printerstatus
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Kontrol af udskriftsstatus
㻠㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-013
Kontrol af udskriftsstatus
Du kan kontrollere aktuel udskriftsstatus i Vinduet Printerstatus. Dette er nyttigt, hvis du har ventet et godt stykke tid på, at dit
dokument bliver udskrevet, og det kan være, at du gerne vil se en liste over de dokumenter, der venter på at blive udskrevet.
1
Vælg maskinen ved at klikke på
2
Vælg [Job]
i proceslinjen.
[Jobstatus].
Der vises en liste med op til fem dokumenter, hvor man kan se, hvilke dokumenter der udskrives eller venter på at blive
udskrevet.
TIP
Kontrollering fra Remote UI
Du kan kontrollere udskrivning via siden [Job Status] på Remote UI.
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning
Kontrol af historikken for udskrevne dokumenter
Du kan kontrollere historikken for dokumenter, der er blevet udskrevet via siden [Job Log] i Remote UI. Hvis du ikke kan finde
de udskrifter, som du troede, der var blevet udskrevet, kan du kontrollere, om der er sket en fejl.
Kontrol af historikken for udskrevne dokumenter
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Annullering af udskriftsjob
㻠㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-014
Forskellige udskriftsindstillinger
Der er mange forskellige udskriftsindstillinger, som du kan anvende, f.eks. forstørrelse/reducering og plakatudskrivning. Vælg de
indstillinger, som du har brug for til det dokument, du ønsker at udskrive.
Forstørrelse eller reducering
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet
udskrivning
Sætvis sortering af udskrifter
efter side
Udskrivning af flere sider på et
ark
Udskrivning af plakater
Udskrivning af folder
Udskrivning af kanter
Udskrivning af datoer og sidetal
Udskrivning af vandmærker
Udskrivning i henhold til
dokumenttype
Mindre tonerforbrug
Kombination og udskrivning af
flere dokumenter
㻠㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-015
Forstørrelse eller reducering
Du kan oprette forstørrede eller reducerede udskrifter ved at bruge et forindstillet udskriftsforhold, f.eks. A5 til
A4, eller et brugerdefineret udskriftsforhold, du angiver i intervaller på 1 %.
Angivelse af udskriftsforhold ved at angive det originale dokument og papirformatet (forindstillet forhold)
Udskriftsforholdet indstilles automatisk ud fra det dokument- og papirformat, du har valgt.
Fanen [Grundlæggende indstillinger]
[OK]
Vælg dokumentformatet i [Sidestørrelse]
Vælg papirformat i [Outputstørrelse]
Angivelse af udskriftsforhold i intervaller på 1 %
Fanen [Grundlæggende indstillinger]
[OK]
Marker afkrydsningsfeltet [Manuel skalering]
Angiv udskriftsforholdet i [Skalering]
Afhængigt af det valgte papirformat kan du muligvis ikke angive det passende forhold for forstørrelse/reducering. Der kan
f.eks. være store tomme områder på udskriften, eller dele af dokumentet kan mangle.
Indstillingerne for forstørrelse/reducering i visse programmer har forrang i forhold til dem i printerdriveren.
㻠㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
㻠㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-016
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet udskrivning
Denne maskine kan udføre både 1-sidet og 2-sidet udskrivning. Standardindstillingen er [2-sidet udskrift].
Rediger indstillingerne efter behov.
2-sidet udskrivning er muligvis ikke tilgængelig med visse formater og typer af papir.
Papir
Fanen [Grundlæggende indstillinger] Vælg [1-sidet udskrift] eller [2-sidet udskrift] i [1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning]
Vælg placeringen for indbindingen [Indbindingsplacering] [OK]
[1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning]
Vælg [1-sidet udskrift] eller [2-sidet udskrift].
For [Folderudskrivning], se
Udskrivning af folder.
[Indbindingsplacering]
Når du binder et udskrevet dokument ind ved hjælp af en hæfteenhed eller lignende, skal du angive indbindingsplaceringen på
dokumentet. Udskrivningsretningen vil ændres afhængigt af den angivne indbindingsposition. Klik på [Indb.margen] for at angive
margenbredde for indbindingspositionen.
Udskriver et dokument på en sådan måde, at de udskrevne sider åbnes horisontalt, når de bindes
langs den lange kant.
[Lang kant [Venstre]]
Udskriver et dokument på en sådan måde, at de udskrevne sider åbnes vertikalt, når de bindes langs
den korte kant.
[Kort kant [Top]]
Udskriver et dokument på en sådan måde, at de udskrevne sider åbnes vertikalt, når de bindes langs
den lange kant.
[Lang kant [Top]]
㻡㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Udskriver et dokument på en sådan måde, at de udskrevne sider åbnes horisontalt, når de bindes
langs den korte kant.
[Kort kant [Venstre]]
[Indb.margen]
Angiver en indbindingsmargen.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Udskrivning af flere sider på et ark
Udskrivning af folder
㻡㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-017
Sætvis sortering af udskrifter efter side
Når du udskriver kopier af dokumenter på flere sider, skal du vælge funktionen til sætvis udskrivning for at
udskrive et helt sæt i fortløbende siderækkefølge. Denne funktion er nyttig ved forberedelse af materiale til
møder eller præsentationer.
Fanen [Grundlæggende indstillinger]
Vælg [Sætvis] eller [Gruppér] i [Efterbehandling]
[OK]
[Efterbehandling]
Angiv en sorteringsmetode for udskrifterne, når du udskriver dokumenter med flere sider.
Udskrifterne grupperes i fulde sæt i fortløbende siderækkefølge. Hvis du f.eks. udskriver tre kopier af et
dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i følgende siderækkefølge: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Sætvis]
Udskrifterne samles ikke sætvist. Hvis du f.eks. udskriver tre kopier af et dokument på fire sider,
arrangeres udskrifterne i følgende siderækkefølge: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
[Gruppér]
Hvis du vælger [Fra], vil det afhænge af indstillingen i programmet, om udskrifterne er sætvist sorteret eller ej.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
㻡㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-018
Udskrivning af flere sider på et ark
Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark. Du kan f.eks. udskrive fire eller ni sider på et enkelt ark vha. [4 på
1] eller [9 på 1]. Brug denne funktion, hvis du vil spare papir eller vise dokumenterne som miniaturebilleder.
For at spare mere papir kan du kombinere denne indstilling med 2-sidet udskrivning.
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet udskrivning
Fanen [Grundlæggende indstillinger] Vælg det antal sider, der skal udskrives på et enkelt ark, i [Sidelayout]
[OK]
sidefordelingslayoutet i [Siderækkefølge]
Vælg
[Sidelayout]
Vælg det antal sider, der skal udskrives på et enkelt ark, fra [1 på 1] til [16 på 1]. Du kan f.eks. udskrive 16 sider på et enkelt
ark ved at vælge [16 på 1].
Se under
Udskrivning af plakater mht. indstillinger som f.eks. [Plakat [2 x 2]].
Udskrivning vil muligvis ikke være korrekt, hvis du kombinerer denne indstilling med en programindstilling til sætvis sortering
af udskrifter.
[Siderækkefølge]
Vælg et sidefordelingslayout. Hvis du f.eks. vælger [På tværs fra venstre], udskrives den første side øverst til venstre, og derefter
arrangeres de resterende sider i retningen mod højre.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet udskrivning
㻡㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-019
Udskrivning af plakater
Du kan udskrive dele af et et-sides dokument ud på flere sider, der så kan sættes sammen til en plakat. Hvis
du f.eks. deler en A4-side op i ni dele, skal hver del udskrives ni gange så stort, hvorefter delene kan sættes
sammen, så du får en plakat, der er så stor som ni A4-sider.
Fanen [Grundlæggende indstillinger] Vælg målene for din plakat i [Sidelayout] ved at angive antallet af dele, der skal
udskrives, f.eks. [Plakat [3 x 3]]) [OK]
Der er fire formatindstillinger: [Plakat [1 x 2]], [Plakat [2 x 2]], [Plakat [3 x 3]] og [Plakat [4 x 4]].
Indstillinger for plakatstørrelse kan ikke vælges, når 2-sidet udskrivning er aktiveret. Vælg [1-sidet udskrift] i [1-sidet/2sidet/Folderudskrivning], og vælg derefter en indstilling for plakatstørrelse.
Marker afkrydsningsfeltet [Udskriv kant] for at føje kanter til dine udskrifter. Kanterne er nyttige, hvis du vil sætte udskrifterne
sammen eller skære margenerne fra.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Forstørrelse eller reducering
㻡㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01A
Udskrivning af folder
Du kan udskrive to sider af et dokument på begge sider af papiret. Hvis papiret er foldet på midten, kaldes det
en folder. Printerdriveren kontrollerer udskrivningsrækkefølgen på en sådan måde, at sidetallene arrangeres
korrekt.
Folderudskrivning er muligvis ikke tilgængelig med visse formater og typer af papir.
Papir
Fanen [Grundlæggende indstillinger] Vælg [Folderudskrivning] i [1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning]
[OK]
at angive detaljerede indstillinger efter behov [OK]
Klik på [Folder] for
[1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning]
Vælg [Folderudskrivning].
For [1-sidet udskrift] og [2-sidet udskrift], se
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet udskrivning.
[Folder]
En skærm som nedenstående vises.
[Folderudskrivningsmetode]
[Alle sider på én
gang]
[Opdel i sæt]
Udskriver alle sider på én gang som et enkelt bundt. Du kan lave en folder ved blot at folde de
udskrevne sider på midten.
Vælg denne indstilling, når der er for mange sider til, at de kan blive indbundet på én gang. Antallet af
ark angivet for [Ark pr. sæt] tildeles et enkelt sæt, der skal udskrives. Fold de mindre sæt, og saml
dem derefter for at lave en folder.
㻡㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Angiv folderindbindingsmargen]
Hvis du bruger en hæfteenhed eller anden indbindingsenhed, skal du angive margenens bredde for indbindingen af din folder.
Markér afkrydsningsfeltet [Angiv folderindbindingsmargen] og angiv margenens bredde i [Folderens indbindingsmargen].
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
㻡㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01C
Udskrivning af kanter
Du kan tilføje kanter, f.eks. stiplede linjer eller dobbeltlinjer i margenerne på udskrifterne.
Fanen [Sideopsætning]
Klik på [Sideindstillinger]
Vælg kanttypen i [Afkantning]
[Afkantning]
Vælger den type kant, der skal tilføjes dokumentet.
Vis udskrift
Viser eksempelvisning med den valgte kant.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Udskrivning af datoer og sidetal
Udskrivning af vandmærker
㻡㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[OK]
[OK]
0L1W-01E
Udskrivning af datoer og sidetal
Du kan udskrive oplysninger som f.eks. datoer eller sidetal, og du kan angive, hvor disse oplysninger skal
udskrives i dokumentet (øverst til venstre, nederst til højre osv.).
Fanen [Sideopsætning]
[OK]
[OK]
Klik på [Sideindstillinger]
Vælg udskriftsplaceringen af datoen, brugernavnet og sidetallet
[Udskriv dato]
Angiver udskrivningspositionen for udskrivningsdatoen.
[Udskriv brugernavn]
Angiver positionen for udskrivning af brugernavnet (loginnavnet) for den person, der anvender den computer, hvorfra dokumentet
udskrives.
[Udskriv sidetal]
Angiver, hvor sidetallet skal placeres.
Ændring af udskriftsformatet for datoer og sidetal
Du kan ændre formateringsdetaljer som f.eks. skrifttype og -størrelse, når du udskriver datoer, loginnavne eller sidetal. Klik på
[Formatindstillinger] på skærmen [Sideindstillinger], der vises herover, for at angive detaljerne.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Udskrivning af kanter
Udskrivning af vandmærker
㻡㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01F
Udskrivning af vandmærker
Du kan udskrive vandmærker, som f.eks. "KOPI" eller "FORTROLIGT" på dokumentet. Du kan oprette nye
vandmærker eller bruge allerede registrerede vandmærker.
Fanen [Sideopsætning]
Markér afkrydsningsfeltet [Vandmærke]
Vælg en vandmærketype fra [Vandmærkenavn]
[Vandmærke]/[Vandmærkenavn]
Marker afkrydsningsfeltet [Vandmærke] for at få vist en liste over vandmærkerne på rullelisten [Vandmærkenavn]. Vælg et
vandmærke, der skal bruges fra listen.
[Rediger vandmærke]
Viser skærmen for oprettelse eller redigering af vandmærker.
[Tilføj]
Klik for at oprette et nyt vandmærke. Der kan registreres op til 50 vandmærker.
[Navn]
Indtast navnet for det nye vandmærke.
[Attributter]/[Justering]/[Udskriftslayout]
Klik på hver enkelt fane for at angive teksten, farven eller udskriftsplaceringen af vandmærkenavnet. Du kan få flere
oplysninger om indstillingerne ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
㻡㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[OK]
Udskrivning af kanter
Udskrivning af datoer og sidetal
㻢㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01H
Udskrivning i henhold til dokumenttype
Du kan angive dokumenttypen for at sikre optimal billedkvalitet. Der er forskellige indstillinger for
fotodokumenter, dokumenter med diagrammer eller grafer, og dokumenter, der har designtegninger med fine
streger.
Fanen [Kvalitet]
Vælg dokumenttypen i [Målsætning]
[OK]
[Målsætning]
Vælg en indstilling, der passer til dokumenttypen eller formålet med udskrivningen. Du kan f.eks. vælge [Generelt] til generel brug
eller vælge [Fotos], når du vil udskrive fotobilleder i optimal udskriftskvalitet.
[Generelt]
En alsidig indstilling, der er velegnet til udskrivning af de fleste dokumenter.
[Publikationer]
Velegnet ved udskrivning af dokumenter, der har et miks af fotobilleder, diagrammer og grafer.
[Grafik]
Velegnet ved udskrivning af dokumenter, der har diagrammer eller grafer.
[Fotos]
Velegnet ved udskrivning af fotobilleder.
[Design [CAD]]
Velegnet ved udskrivning af designtegner, der har mange fine streger.
[Højopløsningstekst]
Velegnet ved udskrivning af dokumenter, der har små tegn.
Hvis du vil angive detaljerede indstillinger for hvert punkt, der er valgt i [Målsætning], skal du klikke på [Avancerede indstillinger].
Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
㻢㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01J
Mindre tonerforbrug
Du kan indstille printerdriveren til at udskrive dokumenter med mindre toner.
Når indstillingen til mindre tonerforbrug er aktiveret, kan fine streger og områder med mindre udskriftstæthed blive mindre skarpt
end normalt.
Fanen [Kvalitet]
Vælg dokumenttypen i [Målsætning] Klik på [Avancerede indstillinger]
[OK]
skærmen [Avancerede indstillinger] Vælg [Til] på rullelisten [OK]
[Målsætning]
Vælg [Tonerbesparelse] på
Udskrivning i henhold til dokumenttype
Vælger den dokumenttype, du vil aktivere indstillingen for tonerbesparelse for.
[Avancerede indstillinger]
Viser en skærm med avancerede indstillinger. Klik på [Tonerbesparelse], og vælg [Til] på rullelisten nederst på skærmen.
Du kan angive, om du vil aktivere indstillingen for tonerbesparelse for hver dokumenttype. Angiv indstillingen for
tonerbesparelse for hver dokumenttype, der er angivet i [Målsætning].
På skærmen [Avancerede indstillinger] kan du angive diverse udskriftsindstillinger ud over indstillingerne [Tonerbesparelse]. Du
kan få flere oplysninger om indstillingerne ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
㻢㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01K
Kombination og udskrivning af flere dokumenter
Ved hjælp af Canon PageComposer kan du kombinere flere dokumenter til ét enkelt udskriftsjob og udskrive
jobbet med de angivne udskriftsindstillinger. Denne funktion gør dig f.eks. i stand til at kombinere dokumenter,
der er lavet i forskellige programmer, og udskrive alle siderne med samme papirformat.
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg din maskine, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
3
Vælg [Rediger og Eksempel] i [Outputmetode].
Klik på [OK] på pop op-skærmen [Oplysninger].
4
Klik på [OK] på skærmen for printerdriveren.
Klik på [Udskriv] eller [OK].
Canon PageComposer starter. Udskrivning starter ikke i dette trin.
5
Gentag trin 1 til 4 for de dokumenter, du vil kombinere.
Dokumenterne føjes til Canon PageComposer.
㻢㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
6
På listen [Dokumentnavn] skal du vælge de dokumenter, der skal kombineres, og klikke på
.
Hvis du vil vælge flere dokumenter, skal du klikke på dokumenterne, samtidig med at du holder [SHIFT] eller [CTRL] nede.
7
Rediger indstillingerne efter behov, og klik på [Kombiner].
De dokumenter, der blev valgt i trin 6, kombineres.
[Vis udskrift]
Viser et eksempel på det dokument, der skal udskrives.
[Dokumentliste]/[Udskrivningsindstillinger]
Klik på fanen [Dokumentliste] for at få vist de dokumenter, der blev tilføjet i trin 1 til 4. Du kan fjerne dokumenter ved at
markere dem på listen og klikke på [Slet fra liste].
Klik på fanen [Udskrivningsindstillinger] for at få vist skærmen til angivelse af udskriftsindstillinger som f.eks. antal kopier.
De indstillinger, der er angivet her, gælder for hele udskriftsjobbet.
Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen Canon PageComposer.
[Detaljer]
Viser skærmen for udskriftsindstillinger for printerdriveren. Der er færre tilgængelige indstillinger i forhold til den almindelige
udskriftsmetode.
8
Vælg det udskriftsjob med kombinerede dokumenter, du vil udskrive, på listen [Dokumentnavn], og klik på
.
㻢㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Udskrivningen starter.
For at annullere udskrivningen, se
Annullering af udskriftsjob.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Udskrivning af flere sider på et ark
㻢㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01L
Konfigurering af udskriftsindstillingerne efter behov
Du kan registrere kombinationer af indstillinger som "Profiler", der passer til dine forskellige udskrivningsbehov. Du kan også registrere
de indstillinger, du oftest bruger, som standardindstilling. Når standardindstillingerne er registrerede, vises de automatisk på
printerdriverens skærm, og du kan springe proceduren med at angive dem over og udskrive med det samme.
Indstil "TOP SECRET" som et vandmærke og registrer det i "profiler". Du kan så vælge
Registrering af kombinationer
vandmærket fra profilerne, når du har brug for det.
af ofte anvendte udskriftsindstillinger
Indstil [2 på 1] som standardindstilling i printerdriveren. Fra og med næste udskriftsjob
Ændring af
vil hver eneste udskreven side vise to sider fra dokumentet.
standardindstillingerne
㻢㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01R
Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger
Hvis du skal angive kombinationer af indstillinger som f.eks. "1-sidet liggende retning på papir i A4-format", hver gang du udskriver, kan
det blive tidskrævende. Hvis du registrerer disse ofte anvendte kombinationer af udskriftsindstillinger som "profiler", kan du angive
udskrivningsindstillingerne ved blot at vælge en af disse profiler på listen. I dette afsnit beskrives, hvordan du registrerer profiler, og
hvordan du bruger dem til at udskrive.
Registrering af en profil
Valg af en profil
Registrering af en profil
1
Rediger de indstillinger, du vil registrere som en profil, og klik på [Tilføj].
Klik på fanerne [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] og [Kvalitet] for at angive
Forskellige udskriftsindstillinger
udskriftsindstillingerne efter behov.
2
Angiv i profilnavn i [Navn], vælg et ikon, og klik derefter på [OK].
Angiv kommentarer om profilen i [Kommentar] efter behov.
Klik på [Visningsindstillinger] for at få vist de indstillinger, der skal registreres.
Redigering af en profil
Ved at klikke på [Rediger] i den højre side af [Profil] på den skærm, der vises i trin 1, kan du ændre navnet, ikonet eller
kommentaren for de profiler, du tidligere har registreret. Du kan ikke redigere forudregistrerede profiler.
Valg af en profil
Vælg blot den profil, der passer til dit behov, og klik på [OK].
㻢㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Sådan ændres indstillinger for den aktuelt valgte profil
Du kan ændre indstillingerne for den aktuelt valgte profil. Herudover kan de ændrede indstillinger registreres som en anden profil.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Ændring af standardindstillingerne
㻢㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01S
Ændring af standardindstillingerne
Standardindstillingerne er de indstillinger, der vises først, når du åbner skærmen for udskriftsindstillinger for printerdriveren. Du kan
ændre disse indstillinger til de indstillinger, som du anvender oftest. Hvis du f.eks. vil udskrive to dokumentsider for hver udskreven side,
skal du indstille [2 på 1] som standardindstilling for sidens layout. Fra og med næste gang du åbner skærmen for printerdriveren, vil
indstillingen altid være [2 på 1], så du undgår at skulle angive de samme indstillinger, hver gang du udskriver.
Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
1
2
3
Åbn mappen printer.
Visning af printermappen
Højreklik på ikonet for maskinen, og klik på [Udskriftsindstillinger].
Rediger indstillingerne på skærmen for udskriftsindstillinger, og klik på [OK].
Klik på fanerne [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] og [Kvalitet] for at angive
Forskellige udskriftsindstillinger
udskriftsindstillingerne efter behov.
LINKS
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger
㻢㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01U
Netværk
Maskinen er udviklet til at kunne bruges fleksibelt i forskellige miljøer. Den indeholder avancerede netværksteknologier ved siden af de
grundlæggende netværksfunktioner. Du kan foretage de nødvendige indstillinger alt afhængigt af dit netværksmiljø. Du behøver ikke at
være en netværksekspert, for maskinen er nemlig udviklet, så den er nem at bruge. Slap af, og fortsæt med netværkskonfigurationen et
trin ad gangen.
Tilslutning til en computer/Visning af maskinens netværksindstillinger
Tilslutning til et netværk
Visning af netværksindstillinger
Konfigurering til udskrivning
Konfigurering til udskrivning fra en computer
Tilpasning af maskinen, så det bliver nemmere at arbejde med netværket
Konfiguration af maskinen, så den passer til dit netværksmiljø
㻣㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01W
Tilslutning til et netværk
Du kan tilslutte maskinen til et netværk ved at bruge et trådløst LAN eller kabelbaseret LAN-udstyr. I begge tilfælde skal du bruge en
unik IP-adresse på netværket. Vælg den tilslutningsmetode, der passer bedst til dit kommunikationsmiljø og enheder. For informationer
om specifikke IP-adresseindstillinger skal du kontakte din internetudbyder eller din netværksadministrator.
Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, der er ikke er sikret, kan dine personlige oplysninger blive videregivet til en tredjepart.
Kabelbaseret LAN og trådløst LAN kan ikke bruges samtidigt.
Der leveres ikke en router eller et LAN-kabel sammen med maskinen. Sørg for at have dem klar.
Hvis du ikke er sikker på, om din router understøtter trådløst LAN eller kabelbaseret LAN, kan du se den betjeningsvejledning,
der fulgte med routeren, eller kontakte producenten.
Før du går i gang
Følg disse trin for at slutte maskinen til netværket.
Kontroller enheden og netværksindstillingerne.
Er computeren og routeren blevet forbundet korrekt? Du kan få flere oplysninger i de betjeningsvejledninger,
der fulgte med de enheder, du bruger, eller kontakte producenterne af enhederne.
Sørg for, at netværksindstillingerne er angivet på computeren. Hvis netværket ikke er blevet konfigureret
korrekt, kan du ikke bruge maskinen på netværket, også selvom du udfører resten af fremgangsmåden
herunder.
Afhængigt af netværket skal du måske ændre indstillinger for kommunikationstilstanden (Halv dupleks/Fuld
dupleks) eller Ethernet-type (10BASE-T/100BASE-TX) ( Konfigurering af Ethernet-indstillinger). Kontakt
din internetudbyder eller netværksadministrator for yderligere oplysninger.
For at kontrollere maskinens MAC-adresse
Visning af netværksindstillinger
Opret forbindelse til et kabelbaseret LAN eller trådløst LAN.
Tilslutning til trådløst LAN
Oprettelse af forbindelse til trådløst LAN
Indstil IP-adressen som nødvendigt.
Dette trin er nødvendigt, når du vil tildele en specifik IP-adresse til maskinen eller ændre den dynamiske IPadresseprotokol fra standard-DHCP'en.
Angivelse af IP-adresser
㻣㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01X
Tilslutning til trådløst LAN
Tilslut maskinen til en computer via en router. Brug et LAN-kabel til at tilslutte maskinen til routeren.
Der leveres ikke en router eller et LAN-kabel sammen med maskinen. Sørg for at have dem klar. Brug en kategori 5 eller
højere parsnoet kabel til LAN.
Sørg for, at der er tilgængelige porte på routeren til at tilslutte maskinen og computeren.
Maskinen understøtter 10BASE-T- og 100BASE-TX-tilslutninger. Hvis du vil tilslutte maskinen til et 100BASE-TX Ethernetnetværk, skal alle de enheder, der er tilsluttet lokalnetværket (router, LAN-kabel og netværkskort til computeren) understøtte
100BASE-TX.
Kabelbaseret LAN og trådløst LAN kan ikke bruges samtidigt.
Hvis du bruger maskinen på dit kontor, skal du kontakte din netværksadministrator.
1
Tilslut et LAN-kabel.
Tilslut maskinen til en router ved hjælp af et LAN-kabel.
Tryk stikket ind, indtil det klikker på plads i porten.
2
Kontroller, om LNK-indikatoren (
Hvis LNK-indikatoren ikke lyser op
3
) er tændt.
Problemer med den trådløse/kabelbaserede LAN-forbindelse
Vent ca. 2 minutter.
IP-adressen bliver automatisk indstillet i løbet af denne tid.
Hvis IP-adressen ikke indstilles automatisk
Problemer med den trådløse/kabelbaserede LAN-forbindelse
Du kan også indstille IP-adressen manuelt.
Angivelse af IP-adresser
㻣㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Efter skift af tilslutningsmetoden fra kabelbaseret LAN til trådløst LAN
Du skal afinstallere den aktuelt installerede printerdriver, konfigurere den kabelbaserede LAN-tilslutning og derefter geninstallere
printerdriveren (Installationsvejledning til printerdriveren). Når du konfigurerer den kabelbaserede LAN-tilslutning, skal du vælge
[Brugerdefineret opsætning] til konfigurationsmetoden.
LINKS
Tilslutning til et netværk
㻣㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-01Y
Oprettelse af forbindelse til trådløst LAN
Trådløse routere (eller adgangspunkter) opretter forbindelse mellem maskinen og en computer via radiobølger. Hvis din trådløse router er
udstyret med Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du konfigurere dit netværk med et enkelt tryk på en knap. Hvis dine netværksenheder
ikke understøtter automatisk konfiguration, eller hvis du vil angive indstillinger for godkendelse og kryptering i detaljer, skal du manuelt
konfigurere forbindelsen. hvis du vil konfigurere de trådløse indstillinger for denne maskine, skal du bruge værktøjet MF/LBP Network
Setup fra din computer. Sørg for, at computeren er tilsluttet netværket korrekt.
Log på som administrator
Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
Risiko for videregivelse af oplysninger
Benyt en trådløs LAN-forbindelse efter eget ønske og på eget ansvar. Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, der ikke er sikret,
videregives dine personlige oplysninger muligvis til en tredjepart, fordi radiobølgerne, der anvendes i den trådløse kommunikation,
kan gå gennem alt, selv vægge.
Sikkerhedsstandarder for trådløst LAN
Maskinen understøtter følgende sikkerhedsstandarder for trådløst LAN. Hvis du vil læse om kompatibiliteten for trådløs sikkerhed
for din trådløse router, skal du se betjeningsvejledningen eller kontakte producenten.
128(104)/64(40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Der leveres ikke en trådløs router sammen med maskinen. Sørg for at have den klar.
Den trådløse router skal overholde IEEE 802.11b/g/n-standarderne og skal kunne kommunikere med 2,4 GHz båndbredde. Du
kan få flere oplysninger i betjeningsvejledningen til din trådløse router eller kontakte producenten.
Kabelbaseret LAN og trådløst LAN kan ikke bruges samtidigt. Når du bruger en trådløs LAN-tilslutning, skal du ikke tilslutte et
LAN-kabel til maskinen. Dette kan forårsage en fejlfunktion.
Hvis du bruger maskinen på dit kontor, skal du kontakte din netværksadministrator.
1
2
Indsæt User Software i cd-rom/dvd-rom-drevet på computeren.
Klik på [Start softwareprogrammer].
㻣㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Hvis ovenstående skærmbillede ikke vises
Visning af skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom]
Hvis [Automatisk afspilning] vises, skal du klikke på [Kør MInst.exe].
3
Klik på [Start] for [MF/LBP Network Setup Tool].
4
Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere de trådløse LAN-indstillinger.
Hvis der er noget, du ikke forstår
Klik på [Praktiske tips] nederst til venstre på skærmen for at få vist fejlsøgningstips.
Efter skift af tilslutningsmetode fra kabelbaseret LAN til trådløst LAN
Du skal afinstallere den aktuelt installerede printerdriver, og derefter geninstallere den (Installationsvejledning til printerdriveren).
LINKS
Tilslutning til et netværk
㻣㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-020
Angivelse af IP-adresser
Hvis du vil oprette forbindelse mellem maskinen og et netværk, kræver det en unik IP-adresse for netværket. Der er to typer af IPadresser: IPv4 og IPv6. Brug den type, der nødvendig for dit netværksmiljø. Bemærk, at du først skal konfigurere indstillingerne for IPv4adressen korrekt for at bruge IPv6-adresser.
㻣㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-021
Indstilling af IPv4-adresse
Maskinens IPv4-adresse kan enten tildeles automatisk vha. en dynamisk protokol til IP-adresser, f.eks. DHCP,
eller du kan angive den manuelt. Når du tilslutter maskinen til et kabelbaseret LAN, skal du sørge for, at LANkablets stik er blevet sat sikkert ind i porten ( Tilslutning til trådløst LAN).
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Klik på [Edit] i [IPv4 Settings].
5
Angiv IP-adressen.
[TCP/IP Settings].
㻣㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Start af Remote UI
Automatisk tildeling af en IP-adresse
1
I listen [Select Protocol] skal du vælge [DHCP], [BOOTP] eller [RARP].
Hvis du ikke ønsker at anvende DHCP/BOOTP/RARP til automatisk at tildele en IP-adresse
Vælg [Off]. Hvis du vælger protokollen [DHCP], [BOOTP] eller [RARP], når disse tjenester ikke er tilgængelige, vil
maskinen bruge unødvendig tid og kommunikationsressourcer til at søge efter netværket for disse tjenester.
2
Kontroller, at [Auto IP] er indstillet til [On].
Hvis [Off] er valgt, skal du ændre indstillingen til [On].
Selvom Auto-IP er aktiveret, vil IP-adresser, der tildeles via DHCP/BOOTP/RARP, tilsidesætte en adresse, der blev hentet
via Auto-IP.
Manuel angivelse af en IP-adresse
6
7
1
Vælg [Off] for [Select Protocol] og [Auto IP].
2
Indstil felterne [IP Address], [Subnet Mask] og [Gateway Address].
Klik på [OK].
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Kontrol af, om indstillingerne er korrekte
Sørg for, at skærmbilledet for Remote UI kan vises med din computer.
Start af Remote UI
Hvis du ændrer IP-adresse efter at have installeret printerdriveren
Hvis du anvender en MFNP-port, og maskinen og computeren er på samme undernet, vil forbindelsen blive opretholdt. Du behøver
Konfiguration af printerport
ikke tilføje en ny port. Hvis du bruger en standard TCP/IP-port, skal du tilføje en ny port.
* Hvis du ikke er sikker på, hvilken type port, du anvender, kan du se
Kontrol af printerporten.
LINKS
Indstilling af IPv6-adresser
Visning af netværksindstillinger
Konfiguration af WINS
㻣㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-022
Indstilling af IPv6-adresser
Brug Remote UI til at indstille IPv6-adresserne. Før du kan indstille IPv6-adresserne, skal du sørge for, at
IPv4-adressen er blevet indstillet korrekt ( Visning af netværksindstillinger). Du kan registrere op til ni af
følgende IPv6-adresser.
Type
Det
maksimale
antal
tilgængelige
Beskrivelse
Lokal linkadresse
1
En adresse, der kun er gyldig inden for et undernet eller link, og som ikke kan bruges til at
kommunikere med enheder uden for en router. En lokal linkadresse indstilles automatisk, når
IPv6-funktionen i maskinen aktiveres.
Manuel adresse
1
En adresse, der indtastes manuelt. Angiv præfikslængde og standardrouteradressen.
Dynamisk adresse
6
En adresse, der genereres automatisk ved hjælp af maskinens MAC-adresse og
netværkspræfikset, som angives af routeren. Dynamiske adresser kasseres, når maskinen
genstartes (eller tændes).
Statisk adresse
1
En adresse, der er hentet fra en DHCP-server ved hjælp af DHCPv6.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Klik på [Edit] i [IPv6 Settings].
[TCP/IP Settings].
㻣㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Start af Remote UI
5
Marker afkrydsningsfeltet [Use IPv6], og konfigurer de nødvendige indstillinger.
[Use IPv6]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge IPv6 på maskinen. Hvis du ikke vil bruge IPv6, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
[Stateless Address]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge dynamiske adresser. Fjern markeringen, hvis du ikke ønsker at bruge dynamiske adresser.
[Use Manual Address]
Når du vil indtaste en IPv6-adresse manuelt, skal du markere afkrydsningsfeltet og indtaste værdierne i tekstfelterne [IP Address],
[Prefix Length] og [Default Router Address]. Fjern markeringen, hvis du ikke ønsker at indtaste en manuel adresse.
[IP Address]
Indtast en IPv6-adresse. Adresser, der begynder med "ff" (eller rundsendingsadresser) og tilbageloop-adresser (::1) kan ikke
indtastes.
[Prefix Length]
Indtast længden (antallet af bits) for adressens netværksdel.
[Default Router Address]
Angiv standardrouteradressen, hvis det er nødvendigt. Adresser, der begynder med "ff" (eller rundsendingsadresser) og
tilbageloop-adresser (::1) kan ikke indtastes.
[Use DHCPv6]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge statisk adresse. Hvis du ikke vil bruge en statisk adresse, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
6
Klik på [OK].
㻤㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Kontrol af, om indstillingerne er korrekte
Sørg for, at skærmbilledet for Brugerinterface til fjernbetjening kan vises sammen med din computer ved at bruge maskinens
Start af Remote UI
IPv6-adresse.
Hvis du ændrer IP-adresser efter at have installeret printerdriveren
Du skal tilføje en ny port.
Konfiguration af printerport
LINKS
Indstilling af IPv4-adresse
Visning af netværksindstillinger
㻤㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-023
Visning af netværksindstillinger
Tryk på maskinens knap
(Papir) og hold den nede i tre sekunder for at udskrive en delvis liste over netværksindstillinger. Dette gør det
muligt for dig at kontrollere IPv4-indstillinger, MAC-adressen og de kabelbaserede/trådløse LAN-indstillinger. Denne indstillingsliste er
formateret til udskrivning på papir i A4-format. Før udskrivning skal du ilægge papir i A4-format i universalbakken eller den manuelle
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
fremføringsåbning.
Eksempel på udskrivning:
Select Wired/Wireless LAN
Viser, om tilslutningen er kabelbaseret LAN eller trådløst LAN.
Ethernet Driver Settings
Viser de kabelbaserede LAN (Ethernet)-indstillinger og MAC-adressen.
Auto Detect
Viser, om indstillingen til automatisk registrering af kommunikationstilstand og Ethernet-type er aktiveret eller deaktiveret.
MAC Address
Viser MAC-adressen på det kabelbaserede LAN.
Communication Mode
Viser kommunikationstilstanden (halv dupleks/fuld dupleks).
Ethernet Type
Viser indstillingen for Ethernet-type (10BASE-T/100BASE-TX).
TCP/IP Settings
IPv4 Settings
Liste over IPv4-indstillinger.
Auto Obtain
㻤㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Viser, om der automatisk tildeles en IP-adresse via en protokol som f.eks. DHCP. Når "On" vises, aktiveres automatisk
adressering.
Select Protocol
Viser den protokol, der bruges til automatisk at tildele IP-adressen.
Auto IP
Viser, om Auto-IP er aktiveret eller deaktiveret.
IP Address
Viser IP-adressen.
Subnet Mask
Viser undernetmasken.
Gateway Address
Viser gateway-adressen.
IP-adressen er ikke korrekt konfigureret, hvis den vises som "0.0.0.0".
Hvis maskinen tilsluttes flere omkoblingshubbe eller broer for at skabe redundans, kan det medføre en forbindelsesfejl, selv når
IP-adressen er korrekt konfigureret. Dette problem kan løses ved at angive et bestemt interval, før maskinen begynder at
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse
kommunikere.
Wireless LAN Settings
Viser de trådløse LAN-indstillinger og MAC-adressen.
MAC Address
Viser MAC-adressen på det trådløse LAN.
SSID Settings
Viser SSID-indstillingerne.
Security
Viser de aktuelt anvendte sikkerhedsindstillinger. Hvis sikkerhedsindstillingerne ikke er blevet konfigureret, vises "None".
Wireless LAN Status
Viser tilslutningsstatus (signalstyrke) for det trådløse LAN. Hvis maskinen ikke er tilsluttet, vises "Inactive" eller "Disconnected".
Bemærk, at du ikke kan kontrollere IPv6-indstillingerne eller andre netværksindstillinger på denne liste over indstillinger. Hvis
du ønsker at kontrollere alle netværksindstillinger, skal du udskrive dem ved at vælge [Print netværksstatus] i Vinduet
Lister med udskriftsindstillinger
Printerstatus.
LINKS
Tilslutning til trådløst LAN
Oprettelse af forbindelse til trådløst LAN
Indstilling af IPv4-adresse
㻤㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-024
Konfigurering til udskrivning fra en computer
Før du bruger maskinen som en netværksprinter, kan du konfigurere de protokoller og porte, der bruges til udskrivningen. Før du starter,
skal du kontrollere, at alle grundlæggende forberedelser til udskrivningen er blevet udført (Installationsvejledning til printerdriveren).
Udskrivningsprotokoller er regler for levering af dokumentdata, der er oprettet på en computer, til maskinen. Du kan vælge
dem i henhold til udskrivningsformålet eller netværksmiljøet.
Porte fører udskrivningsdata fra en computer til maskinen. Forkerte portindstillinger er ofte årsag til, at dokumenter ikke kan
udskrives fra en computer med netværksforbindelse.
Konfiguration af printserver
Ved at konfigurere en printserver på netværket kan du reducere belastningen på den computer, som du udskriver fra. Dette gør
det også muligt at installere printerdrivere over netværket, så du ikke behøver at installere drivere på hver enkelt computer ved
hjælp af cd-rom/dvd-rom. For flere oplysninger om hvordan du konfigurerer en printserver, se Installationsvejledning til
printerdriveren.
㻤㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-025
Konfigurering af udskriftsprotokoller og Web Services-funktioner
Følgende beskriver, hvordan du konfigurerer protokollerne, som bruges til udskrivning af dokumenter fra en computer. Protokollerne, der
understøttes af maskinen, omfatter LPD, RAW og WSD (Web Services on Devices).
Sådan ændres protokollens portnumre
1
2
Ændring af portnumre
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Konfigurer udskrivningsprotokollerne.
[TCP/IP Settings].
Konfiguration af LPD eller RAW
1
Klik på [Edit] i [LPD Print Settings] eller [RAW Print Settings].
2
Rediger indstillingerne efter behov.
㻤㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Use LPD Printing]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive ved hjælp af LPD. Hvis du ikke vil bruge LPD-udskrivning, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Use RAW Printing]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive ved hjælp af RAW. Hvis du ikke vil bruge RAW-udskrivning, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
3
Klik på [OK].
Konfiguration af WSD
1
Klik på [Edit] i [WSD Settings].
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Use WSD Printing]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive ved hjælp af WSD. Hvis du ikke vil bruge WSD-udskrivning, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Use WSD Browsing]
Marker afkrydsningsfeltet for at hente oplysninger om maskinen fra en computer via WSD. Afkrydsningsfeltet markeres
automatisk, når afkrydsningsfeltet [Use WSD Printing] markeres.
[Use Multicast Discovery]
Marker afkrydsningsfeltet for at indstille maskinen til at svare på rundsendingsregistreringsmeddelelser. Hvis
afkrydsningsfeltet er ryddet, forbliver maskinen i dvaletilstand, også selvom den modtager
rundsendingsregistreringsmeddelelser fra netværket.
3
5
Klik på [OK].
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
㻤㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Konfiguration af WSD-netværksenheder på Windows Vista/7/8
Installer printerdriveren i henhold til proceduren ved hjælp af WSD-portene, der er beskrevet i Installationsvejledning til
printerdriveren.
LINKS
Konfiguration af printerport
㻤㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-026
Konfiguration af printerport
Udskrivningsfejl kan opstå, når maskinens indstillinger for udskrivningsprotokollen er blevet ændret, eller når en printer er blevet tilføjet
via Windows-printermappen. Disse fejl skyldes oftest forkerte indstillinger for printerporte. Der kan f.eks. være, hvis en computer angiver
et forkert printerportnummer eller en forkert printerporttype i printerdriveren. Konfigurer printerportindstillingerne på computeren for at
løse dette problem.
Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
1
2
3
Åbn mappen printer.
Visning af printermappen
Højreklik på maskinikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
Klik på fanen [Porte], og konfigurer de nødvendige indstillinger.
Tilføjelse af en port
Hvis der er blevet valgt en forkert port, mens printerdriveren blev installeret fra Windows-printermappen, skal du tilføje en ny
port. Der er to typer af porte: "MFNP-port" og "Standard TCP/IP-port" Vælg porttypen afhængigt af dit miljø.
MFNP-port
Dette er en port, der muliggør at maskinens IP-adresse kan registreres automatisk. Selvom maskinens IPadresse ændres, opretholdes forbindelsen, forudsat at maskinen og computeren er på det samme
underliggende netværk. Du behøver ikke at tilføje en ny port hver gang, IP-adressen ændres. Hvis du
bruger maskinen i et IPv4-miljø, skal du normalt vælge denne type port.
(kun for IPv4miljø)
Du kan kun tilføje en MFNP-port, hvis du har installeret printerdriveren fra cd-rom'en/dvd-rom'en med
brugersoftware, eller hvis du har downloadet og installeret printerdriveren fra Canons websted.
Standard
TCP/IP-port
Dette er en standard Windows-port. Når du bruger denne type port, skal du tilføje en ny port hver gang,
maskinens IP-adresse ændres. Vælg denne type port, når du bruger maskinen i et IPv6-miljø og når du
ikke kan tilføje en MFNP-port.
Tilføjelse af en MFNP-port
1
Klik på [Tilføj port].
㻤㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
2
Vælg [Canon MFNP Port] i [Tilgængelige printerporte] og klik på [Ny port].
3
Vælg [Automatisk registrering], og vælg maskinen, når den er blevet registreret, og klik derefter på
[Næste].
Hvis maskinen ikke registreres
Klik på [Opdatér]. Hvis problemet fortsætter, skal du vælge [IP-adresse] eller [MAC-adresse], indtaste maskinens
IP-adresse eller MAC-adresse ( Visning af netværksindstillinger) og derefter klikke på [Næste].
4
Klik på [Tilføj]
5
Klik på [Luk].
[Udfør].
Tilføjelse af en standard TCP/IP-port
1
Klik på [Tilføj port].
2
Vælg [Standard TCP/IP Port] i [Tilgængelige printerporte] og klik på [Ny port].
3
Klik på [Næste].
4
Indtast maskinens IP-adresse eller DNS-navn, og klik på [Næste].
[Portnavn] angives automatisk. Du kan ændre det, hvis det er nødvendigt.
㻤㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Når den næste skærm vises, skal du følge instruktionerne på skærmen.
* Når du vælger [Enhedstype], skal du vælge [Canon Network Printing Device with P9100] under [Standard].
5
Klik på [Udfør].
6
Klik på [Luk].
Ændring af porttypen eller -nummeret
Hvis udskrivningsprotokollerne (LPD eller RAW) er blevet ændret på maskinen, ( Konfigurering af udskriftsprotokoller og
Web Services-funktioner) eller portnumrene er blevet ændret ( Ændring af portnumre), skal de tilsvarende indstillinger på
computeren også konfigureres. Denne handling er ikke nødvendig for WSD-porte.
MFNP-port
1
Klik på [Konfigurer port].
2
Vælg [RAW] eller [LPR] under [Protokoltype], og ændr [Portnummer].
3
Klik på [OK].
Standard TCP/IP-port
1
Klik på [Konfigurer port].
2
Vælg [Raw] eller [LPR] under [Protokol].
Hvis du har valgt [Raw], skal du ændre [Portnummer].
Hvis du har valgt [LPR], skal du indtaste "lp" i [Navn på kø].
㻥㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
3
4
Klik på [OK].
Klik på [Luk].
㻥㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-027
Konfiguration af maskinen, så den passer til dit netværksmiljø
Størrelsen og konfigurationen af et netværk varierer afhængigt af netværkets formål. Maskinen er udviklet til at være kompatibel med så
mange netværkskonfigurationer som muligt, og den er udstyret med forskellige netværksteknologier. Kontakt din netværksadministrator,
og indstil en konfiguration, der passer til dit netværksmiljø.
㻥㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-028
Konfigurering af Ethernet-indstillinger
Ethernet er en standard til at kommunikere data over et LAN-netværk. Du kan indstille kommunikationstilstanden (Halv dupleks/Fuld
dupleks) og Ethernet-typen (10BASE-T/100BASE-TX). Standardindstillingen, kommunikationstilstanden og Ethernet-typen registreres
automatisk. Ethernet-indstillingerne kan normalt bruges, som de er, men brug følgende fremgangsmåde til manuelt at angive
indstillingerne efter behov.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Klik på [Edit].
5
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet [Auto Detect], og konfigurer derefter Ethernet-indstillingerne.
[Ethernet Driver Settings].
㻥㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Auto Detect]
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at konfigurere Ethernet-indstillingerne manuelt. Marker afkrydsningsfeltet for at
registrere Ethernet-indstillingerne automatisk.
[Communication Mode]
Vælg Ethernet-kommunikationstilstanden.
[Half Duplex]
Sender og modtager skiftevist kommunikationsdata. Vælg denne funktion, hvis maskinen er sluttet til en
netværksenhed ved hjælp af halv dupleks.
[Full Duplex]
Sender og modtager samtidigt kommunikationsdata. Brug denne funktion til de fleste miljøer.
[Ethernet Type]
Vælg [10BASE-T] eller [100BASE-TX] som Ethernet-type.
6
7
Klik på [OK].
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
LINKS
Ændring af den maksimale størrelse på afsendelsesenheder
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse
㻥㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-029
Ændring af den maksimale størrelse på afsendelsesenheder
I de fleste Ethernet-netværk er den maksimale størrelse på en pakke, der kan sendes, 1500 bytes. En pakke er en lille bunke data. De
originale data inddeles i pakker, før de sendes. Den maksimale størrelse på afsendelsesenheder kan variere for hvert netværk. Skift evt.
indstillingerne for maskinen. Kontakt din netværksadministrator for yderligere oplysninger.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Klik på [Edit] i [MTU Size Settings].
5
Vælg den maksimale pakkestørrelse og klik derefter på [OK].
6
Genstart maskinen.
[TCP/IP Settings].
㻥㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
LINKS
Konfigurering af Ethernet-indstillinger
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse
㻥㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02A
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse
Når et netværk er udviklet til at håndtere dublerede forbindelser med flere omskifterhubs og broer, skal det indeholde en mekanisme, der
forhindrer pakker i at loope. En effektiv løsning er at definere en rolle for alle porte på hubben. Kommunikationen kan dog stadig blive
forstyrret et stykke tid, lige efter du har ændret netværket, hvis du f.eks. tilføjer en ny enhed. Hvis denne type problem opstår, skal du
angive en ventetid ved oprettelse af forbindelse mellem maskinen og netværket.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Klik på [Edit].
5
Indtast den tid, der skal ventes, før kommunikationen med netværket påbegyndes, og klik herefter på [OK].
[Waiting Time for Connection at Startup].
㻥㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
LINKS
Konfigurering af Ethernet-indstillinger
Ændring af den maksimale størrelse på afsendelsesenheder
㻥㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02C
Konfiguration af DNS
DNS (Domain Name System) er en tjeneste for navnefortolkning, der knytter et værtsnavn (eller domænenavn) til en IP-adresse.
Konfigurer indstillingerne for DNS, mDNS eller DHCP efter behag i henhold til dit netværk. Bemærk, at procedurerne for konfiguration af
DNS er anderledes end for IPv4 og IPv6.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Konfigurer DNS-indstillingerne.
[TCP/IP Settings].
Konfigurering af IPv4 DNS-indstillinger
1
Klik på [Edit] i [IPv4 Settings].
2
Konfigurer IPv4 DNS-indstillingerne.
㻥㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Start af Remote UI
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Angiv IP-adressen for DNS-serveren.
[Secondary DNS Server Address]
Angiv IP-adressen på en sekundær DNS-server, hvis der er en sådan.
[Host Name]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for navnet på den værtsmaskine, der skal registreres til DNS-serveren.
[Domain Name]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for navnet på det domæne, maskinen tilhører (f.eks. "example.com").
[DNS Dynamic Update]
Marker afkrydsningsfeltet for automatisk at opdatere DNS-poster, hver gang forbindelsen mellem maskinens IP-adresse
og dens værtsnavn ændres (f.eks. i et DHCP-miljø). Hvis du vil angive intervallet mellem opdateringerne, skal du
angive tiden i timer i tekstfeltet [DNS Dynamic Update Interval]. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke
ønsker at anvende dynamisk opdatering.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (multicast DNS) anvendes af bl.a. Bonjour og er en protokol til tilknytning af et værtsnavn med en IP-adresse
uden at bruge DNS. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere mDNS, og indtast mDNS-navnet i tekstfeltet [mDNS
Name]. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke ønsker at bruge mDNS.
[DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 12 for at hente værtsnavnet fra DHCP-serveren. Fjern
markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke ønsker at bruge denne funktion.
[DNS Dynamic Update]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 81 for dynamisk at opdatere DNS-posterne via DHCP-serveren i
stedet for gennem denne maskine. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke ønsker at bruge denne funktion.
3
Klik på [OK].
Konfigurering af IPv6 DNS-indstillinger
1
Klik på [Edit] i [IPv6 Settings].
㻝㻜㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
2
Konfigurer IPv6 DNS-indstillingerne.
Afkrydsningsfeltet [Use IPv6] skal være markeret for at konfigurere disse indstillinger.
Indstilling af IPv6-adresser
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Indtast IP-adressen for DNS-serveren. Adresser, der begynder med "ff" (rundsendingsadresser) og tilbageloop-adresser
(::1) kan ikke indtastes.
[Secondary DNS Server Address]
Hvis der er en sekundær DNS-server, skal du indtaste IP-adressen for den. Adresser, der begynder med "ff"
(rundsendingsadresser) og tilbageloop-adresser (::1) kan ikke indtastes.
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge de samme indstillinger som for IPv4. Værtsnavnet og domænenavnet, der
anvendes i IPv4, vil blive indstillet automatisk, når maskinen er blevet genstartet. Fjern markeringen i
afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker at bruge andre indstillinger end for IPv4.
[Host Name]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for navnet på den værtsmaskine, der skal registreres til DNS-serveren.
[Domain Name]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for navnet på det domæne, maskinen tilhører (f.eks. "example.com").
[DNS Dynamic Update]
Marker afkrydsningsfeltet for automatisk at opdatere DNS-poster, hver gang tilknytningen mellem maskinens IP-adresse
og dens værtsnavn ændres (f.eks. i et DHCP-miljø). Hvis du vil angive de adresser, du ønsker at registrere med DNSserveren, skal du vælge et eller flere af afkrydsningsfelterne for [Register Manual Address], [Register Stateful Address]
og [Register Stateless Address]. Hvis du vil angive intervallet mellem opdateringerne, skal du angive tiden i timer i
tekstfeltet [DNS Dynamic Update Interval]. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke ønsker at anvende
dynamisk opdatering.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (multicast DNS) er vedtaget af bl.a. Bonjour og er en protokol til tilknytning af et værtsnavn med en IP-adresse
uden at bruge DNS. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere mDNS. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du
ikke ønsker at bruge mDNS.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge de samme indstillinger som for IPv4. mDNS-navnet, der anvendes i IPv4, vil blive
indstillet automatisk, når maskinen er blevet genstartet. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet og indtast et navn i
[mDNS Name], hvis du ønsker at bruge andre indstillinger end for IPv4.
3
Klik på [OK].
㻝㻜㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
5
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
LINKS
Indstilling af IPv4-adresse
Indstilling af IPv6-adresser
Visning af netværksindstillinger
㻝㻜㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02E
Konfiguration af WINS
WINS (Windows Internet Name Service) er en navnefortolkningstjeneste, der knytter et NetBIOS-navn (en computer eller et printernavn
på et NetBIOS-netværk) sammen med en IP-adresse. Hvis du vil bruge WINS, skal en WINS-server være angivet.
For at registrere denne maskine med en WINS-server skal der indstilles et NetBIOS-navn og et arbejdsgruppenavn.
Konfigurering af NetBIOS
Funktionen er ikke tilgængelig i et IPv6-miljø.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Klik på [Edit] i [WINS Settings].
5
Marker afkrydsningsfeltet [WINS Resolution], og indtast de påkrævede informationer.
[TCP/IP Settings].
㻝㻜㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[WINS Resolution]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge WINS til navnefortolkning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når WINS ikke anvendes.
[WINS Server Address]
Angiv IP-adressen (IPv4) for WINS-serveren.
Hvis IP-adressen for WINS-serveren er hentet fra en DHCP-server, vil den hentede IP-adresse have forrang i forhold til den IPadresse, der er angivet i tekstfeltet [WINS Server Address].
[Scope ID]
Hvis netværket er opdelt i flere grupper med omfangs-id'er (identifikatorer for grupper af enheder på netværket), skal du angive
op til 63 alfanumeriske tegn for omfangs-id'et. Udfyld ikke tekstfeltet, hvis der er ikke er angivet et omfangs-id for computeren.
6
7
Klik på [OK].
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
LINKS
Indstilling af IPv4-adresse
㻝㻜㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02F
Konfigurering af NetBIOS
For at registrere denne maskine med en WINS-server skal der indstilles et NetBIOS-navn og et arbejdsgruppenavn.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Klik på [Edit] i [NetBIOS Settings].
5
Indtast de nødvendige informationer.
[TCP/IP Settings].
[NetBIOS Name]
Angiv op til 15 alfanumeriske tegn for maskinens NetBIOS-navn.
[Workgroup Name]
Angiv op til 15 alfanumeriske tegn for navnet på den arbejdsgruppe, som maskinen tilhører.
㻝㻜㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
NetBIOS-navne eller arbejdsgruppenavne, der begynder med en stjerne (*), kan ikke registreres med en WINS-server.
6
7
Klik på [OK].
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
LINKS
Konfiguration af WINS
㻝㻜㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02H
Konfiguration af SNTP
Simple Network Time Protocol (SNTP) gør det muligt for dig at justere systemuret ved at bruge en tidsserver på
netværket. Når du bruger SNTP, vil systemet kontrollere tidsserveren med jævne mellemrum, så systemuret altid
er nøjagtigt. Tiden er baseret på UTC (Coordinated Universal Time), hvorfor tidszoneindstillingen skal angives før
konfigureringen af SNTP ( Timer Settings).
Maskinens SNTP understøtter både NTP- (version 3) og SNTP-servere (version 3 og 4).
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Klik på [Edit] i [SNTP Settings].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Use SNTP], og indtast de påkrævede informationer.
[TCP/IP Settings].
㻝㻜㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Use SNTP]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge SNTP til synkronisering. Hvis du ikke vil bruge denne funktion, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
[NTP Server Name]
Angiv IP-adressen for NTP- eller SNTP-serveren. Hvis en DNS-server er tilgængelig på netværket, kan du indtaste
"<værtsnavn>.<domænenavn>" (eller FQDN) på op til 255 alfanumeriske tegn (eksempel: ntp.example.com).
[Polling Interval]
Indtast et interval fra 1 til 48 timer for at angive, hvor ofte der skal udføres polling af tidsserveren.
6
Klik på [OK].
Test af kommunikation med NTP-/SNTP-serveren
Du kan teste, om maskinen kommunikerer med den registrerede tidsserver. Klik på [Settings/Registration] [Network Settings]
[TCP/IP Settings] for at få vist [SNTP Settings] og klik derefter på [Check NTP Server]. Hvis der er etableret en ordentlig
forbindelse, vises resultatet, som det er angivet herunder. (Bemærk, at denne handling kun kontrollerer forbindelsen. Den
justerer ikke systemuret.)
Synkronisering af den tid, der er indstillet på computeren
Du kan give maskinen besked om den tid, der er indstillet på din computer, og udføre synkronisering i forhold til denne tid. Du
kan konfigurere indstillingerne for tidsmeddelelser i Vinduet Printerstatus.
1
Vælg maskinen ved at klikke på
2
Vælg [Indstillinger]
3
Marker afkrydsningsfeltet [Underret printeren om tidspunktet] og klik på [OK].
i proceslinjen.
[Præferencer (administratorer)].
㻝㻜㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
㻝㻜㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02J
Overvågning og styring af maskinen med SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) er en protokol til overvågning og styring af kommunikationsenheder på et netværk ved
hjælp af en MIB-database (Management Information Base). Maskinen understøtter SNMPv1 og den sikkerhedsudvidede SNMPv3-udgave.
Du kan kontrollere statussen på maskinen fra en computer, når du udskriver dokumenter eller bruger Remote UI. Du kan aktivere enten
SNMPv1 eller SNMPv3 eller begge på samme tid. Angiv indstillingerne for hver version, så de passer til dit netværksmiljø og
anvendelsens formål.
SNMPv1
SNMPv1 anvender data, der kaldes en "community string" (virker som en form for password) til at definere omfanget af SNMPkommunikation. Da disse oplysninger er tilgængelige for netværket som almindelig tekst, er dit netværk følsomt over for angreb. Hvis
du have netværkssikkerhed, skal du deaktivere SNMPv1 og bruge SNMPv3.
SNMPv3
Med SNMPv3 kan du implementere styring af netværksenheder, der beskyttes af robuste sikkerhedsfunktioner. Brug Remote UI til at
foretage indstillingerne. Før start skal du aktivere ( Aktivering af SSL-krypteret kommunikation for Brugerinterface til
fjernbetjening).
Maskinen understøtter ikke funktion til trap-beskeder i SNMP.
Sådan ændres SNMP-portnumrene
Ændring af portnumre
Når SNMP-styringssoftwaren er installeret på en computer, kan du konfigurere, overvåge og styre maskinen fra fjernlokation
via computeren. Du kan få flere oplysninger i betjeningsvejledningen til din styringssoftware.
1
2
3
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Klik på [Settings/Registration].
Klik på [Network Settings]
[SNMP Settings].
㻝㻝㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Start af Remote UI
4
Klik på [Edit].
5
Angiv SNMPv1-indstillinger.
Hvis det ikke er nødvendigt at ændre SNMPv1-indstillingerne, skal du gå videre til det næste trin.
[Use SNMPv1]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMPv1. Du kan kun angive resten af SNMPv1-indstillingerne, hvis dette afkrydsningsfelt
er markeret.
[Community Name 1]/[Community Name 2]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for community-navn.
[MIB Access Permission 1]/[MIB Access Permission 2]
For hvert community skal du vælge [Read/Write] eller [Read Only] i forhold til adgangsrettighederne til MIB-objekter.
[Read/Write]
Tillader både visning og ændring af værdierne for MIB-objekter.
[Read Only]
Tillader kun visning af værdierne for MIB-objekter.
[Dedicated Community Settings]
Et dedikeret community er et forudindstillet community, der udelukkende er beregnet til administratorer, der anvender Canonsoftware, f.eks. imageWARE Enterprise Management Console. Vælg [Off], [Read/Write] eller [Read Only] for adgangsrettigheder til
MIB-objekter.
[Off]
Anvend ikke et dedikeret community.
[Read/Write]
Tillader det dedikerede community både at få vist og ændre værdierne for MIB-objekter.
㻝㻝㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Read Only]
6
Tillader det dedikerede community kun at få vist MIB-objekter.
Angiv SNMPv3-indstillinger.
Hvis det ikke er nødvendigt at ændre SNMPv3-indstillingerne, skal du gå videre til det næste trin.
[Use SNMPv3]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMPv3. Du kan kun angive resten af SNMPv3-indstillingerne, når dette afkrydsningsfelt
er markeret.
[Enable User]
Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere [User Settings 1]/[User Settings 2]/[User Settings 3]. Hvis du vil deaktivere
brugerindstillingerne, skal du rydde det tilhørende afkrydsningsfelt.
[User Name]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for brugernavnet.
[MIB Access Permission]
Vælg [Read/Write] eller [Read Only] i forhold til adgangsrettighederne til MIB-objekter.
[Read/Write]
Tillader både visning og ændring af værdierne for MIB-objekter.
[Read Only]
Tillader kun visning af værdierne for MIB-objekter.
[Security Settings]
Vælg [Authentication On/Encryption On], [Authentication On/Encryption Off] eller [Authentication Off/Encryption Off] for den
ønskede kombination af godkendelses- og krypteringsindstillinger.
[Authentication Algorithm]
Hvis [Security Settings] er blevet indstillet til [Authentication On/Encryption On] eller [Authentication On/Encryption Off], skal du
vælge [MD5] eller [SHA1] som godkendelsesalgoritme alt afhængigt af dit miljø.
[Encryption Algorithm]
Hvis [Security Settings] er blevet indstillet til [Authentication On/Encryption On], skal du vælge [DES] eller [AES] som
krypteringsalgoritme alt afhængigt af dit miljø.
[Set/Change Password]
Hvis du vil angive eller ændre adgangskoden, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive mellem 6 og 16 alfanumeriske tegn for
adgangskoden i tekstfeltet [Authentication Password] eller [Encryption Password]. Angiv den samme adgangskode i tekstfeltet
[Confirm] for at bekræfte den. Du kan indstille adgangskoderne uafhængigt af godkendelses- og krypteringsalgoritmer.
[Context Name 1]/[Context Name 2]/[Context Name 3]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for kontekstnavne. Der kan registreres op til tre kontekstnavne.
7
Angiv indstillinger for hentning af printeradministrationsoplysninger.
Med SNMP kan printeradministrationsoplysningerne (f.eks. udskrivningsprotokoller og printerporte) overvåges og hentes
regelmæssigt fra en computer på netværket.
㻝㻝㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Acquire Printer Management Information from Host]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere overvågning af maskinens printeradministrationsoplysninger via SNMP. Du kan deaktivere
overvågningen af printeradministrationsoplysningerne ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
8
Klik på [OK].
9
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Deaktivering af både SNMPv1 og SNMPv3
Hvis begge SNMP-versioner er deaktiveret, vil nogle af maskinens funktioner ikke være tilgængelige, f.eks. hentning af
maskinoplysninger via printerdriveren.
Aktivering af både SNMPv1 og SNMPv3
Hvis begge SNMP-versioner er aktiveret, anbefales det, at MIB-adgangstilladelse i SNMPv1 angives til [Read Only]. MIBadgangstilladelsen kan indstilles uafhængigt i SNMPv1 og SNMPv3 (og for hver bruger i SNMPv3). Hvis [Read/Write] (fuld
adgangstilladelse) vælges i SNMPv1, negerer det de robuste sikkerhedsfunktioner, der er et kendetegn ved SNMPv3, fordi de
fleste af maskinindstillingerne så kan kontrolleres med SNMPv1.
LINKS
Aktivering af SSL-krypteret kommunikation for Brugerinterface til fjernbetjening
㻝㻝㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02K
Konfiguration af SLP-kommunikation med imageWARE
Du kan bruge software til styring af enheder, f.eks. imageWARE Enterprise Management Console * , til at indsamle og administrere
forskellige oplysninger om enheder på netværket. I et miljø med denne software installeret hentes og distribueres oplysninger om
enhedsindstillinger og fejl via serveren på netværket. Hvis maskinen er koblet til et imageWARE-netværk, søger imageWARE efter
maskinen på netværket ved hjælp af protokoller som f.eks. SLP (Service Location Protocol). SLP-indstillingerne kan angives ved hjælp af
Remote UI.
* Du kan få flere oplysninger om imageWARE ved at kontakte din lokale, autoriserede Canon-forhandler.
Sådan ændres SLP-portnumrene
1
2
Ændring af portnumre
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Klik på [Edit] i [Multicast Discovery Settings].
[TCP/IP Settings].
㻝㻝㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Start af Remote UI
5
Marker afkrydsningsfeltet [Respond to Discovery], og indtast de påkrævede informationer.
[Respond to Discovery]
Marker afkrydsningsfeltet for at indstille maskinen til at reagere på pakker til registrering af imageWARE-multicasts og aktivere
overvågning ved hjælp af imageWARE. Hvis du ikke ønsker, at maskinen skal reagere, skal du fjerne markeringen.
[Scope Name]
Hvis du vil medtage maskinen i et bestemt omfang, skal du angive op til 32 alfanumeriske tegn for omfangsnavnet.
6
7
Klik på [OK].
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
㻝㻝㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02L
Sikkerhed
Fortrolige oplysninger håndteres af informationsenheder overalt, herunder computere og printere, og disse enheder kan når som helst
blive mål for tredjeparter med onde hensigter. Hackere kan få uautoriseret adgang direkte til dine enheder eller indirekte udnytte
uagtsomhed eller forkert brug. I begge tilfælde kan du blive udsat for uventede tab, når dine fortrolige oplysninger lækkes. Maskinen er
udstyret med en række sikkerhedsfunktioner for at imødegå disse risici. Indstil den nødvendige konfiguration afhængigt af dit
netværksmiljø.
Oprettelse af grundlæggende beskyttelse af oplysninger
Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang
Implementering af robuste sikkerhedsfunktioner
Aktivering af SSL-krypteret kommunikation for Brugerinterface til fjernbetjening
㻝㻝㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02R
Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang
Uautoriserede tredjeparter kan forhindres i at bruge og få adgang til maskinen. Du kan implementere flere sikkerhedsforanstaltninger,
f.eks. indstilling af systemadministratoradgangskoder, brug af firewalls og skift af portnumre.
㻝㻝㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02S
Indstilling af systemadministratoradgangskoder
Det er nødvendigt med adgangsrettigheder som administrator, hvis du vil ændre maskinindstillingerne fra Remote UI. Når du har logget
ind som administrator, skal du bruge følgende procedure for at indstille PIN (systemadministratoradgangskode).
Systemadministratoradgangskoden er kritisk i forhold til maskinens sikkerhed. Kontroller, at kun systemadministratorerne kender
systemadministratoradgangskoden.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [System Management]
4
Indtast PIN.
[Edit].
[Set/Change PIN]
Angiv eller skift en pinkode ved at markere afkrydsningsfeltet og indtaste et tal på op til syv cifre. Indtast det samme nummer i
både tekstfelterne [PIN] og [Confirm].
Du kan ikke registrere en pinkode, der kun består af nuller, f.eks. "00" eller "0000000".
For at slette en PIN-indstilling skal du vælge afkrydsningsfeltet [Set/Change PIN] og klikke på [OK], mens tekstfelterne [PIN] og
[Confirm] skal stå tomme.
5
Indtast efter behov navn og kontaktinformationer til systemadministratoren og klik på [OK].
㻝㻝㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[System Manager Name]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for navnet på systemadministratoren.
[Contact Information]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for kontaktinformationerne til systemadministratoren.
[E-Mail Address]
Angiv op til 64 alfanumeriske tegn for e-mailadressen til systemadministratoren.
[System Manager Comment]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for en kommentar om systemadministratoren.
㻝㻝㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02U
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls
Uden den tilstrækkelige sikkerhed kan uautoriserede tredjeparter få adgang til computere og andre kommunikationsenheder, der er
tilsluttet til et netværk. For at forhindre uautoriseret adgang kan du angive indstillingerne for pakkefiltrering, en funktion, der begrænser
kommunikation til enheder med specificerede IP-adresser eller MAC-adresser.
㻝㻞㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02W
Angivelse af IP-adresser for firewallregler
Du kan tillade kommunikation med enheder med specificerede IP-adresser og afvise kommunikation med andre enheder. Du kan også
angive indstillinger til kun at afvise kommunikation med enheder, der har specifikke IP-adresser og tillade andre kommunikationer. Du
kan angive en enkelt IP-adresse eller et område af IP-adresser.
Der kan angives op til 16 IP-adresser (eller IP-adresseområder) for både IPv4 og IPv6.
Kommunikationsprotokollerne TCP, UDP og ICMP kan begrænses på denne måde.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Security Settings]
4
Klik på [Edit] for at specificere en filtertype.
[IP Address Filter].
[IPv4 Address: Outbound Filter]
Vælg for at begrænse data, der sendes fra maskinen til en computer, ved at angive IPv4-adresser.
[IPv4 Address: Inbound Filter]
Vælg for at begrænse data, der modtages af maskinen fra en computer, ved at angive IPv4-adresser.
[IPv6 Address: Outbound Filter]
㻝㻞㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Vælg for at begrænse data, der sendes fra maskinen til en computer, ved at angive en IPv6-adresse.
[IPv6 Address: Inbound Filter]
Vælg for at begrænse data, der modtages af maskinen fra en computer, ved at angive en IPv6-adresse.
5
Angiv indstillingerne for filtrering.
Som politik skal du vælge standardpolitikken for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen, og angiv
derefter IP-adresserne for undtagelser.
1
Marker afkrydsningsfeltet [Use Filter] og vælg en politik med [Default Policy].
[Use Filter]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse kommunikation. Ryd afkrydsningsfeltet for at kommunikere uden
begrænsninger.
[Default Policy]
Som politikbetingelse skal du vælge at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen.
2
[Reject]
Vælg for kun at tillade kommunikation, når data sendes til eller modtages fra enheder, hvis IPadresser er indtastet i [Exception Addresses]. Kommunikation med andre enheder er ikke tilladt.
[Allow]
Vælg for blokere data, der sendes til eller modtages fra enheder, hvis IP-adresser er indtastet i
[Exception Addresses]. Kommunikation med andre enheder er tilladt.
Angiv adresseundtagelser.
Indtast en IP-adresse (eller IP-adresseområdet) i tekstfeltet [Address to Register], og klik på [Add].
Indtastningsformat for IP-adresser
For at indtaste en enkelt adresse (IPv4)
Indtast numrene opdelt med "." (punktummer) (eksempel: "192.168.0.10").
For at indtaste en enkelt adresse (IPv6)
Indtast hexadecimaltal opdelt med ":" (koloner) (eksempel: "fe80::10").
For at specificere et område af adresser
Indsæt en bindestreg ("-") mellem adresserne (eksempler: "192.168.0.10-192.168.0.20" "fe80::10-fe80::20").
For at specificere et område af adresser med et præfiks
Indtast en adresse efterfulgt af en skråstreg ("/") og et nummer, der angiver præfikslængden (eksempler:
"192.168.0.32/27" "fe80::1234/64").
Hvis [Reject] er valgt som udgående filter
Udgående pakker for rundsending og broadcast kan ikke filtreres.
For at slette en indstillet IP-adresse
Vælg den IP-adresse, du vil slette, og klik på [Delete].
㻝㻞㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
3
6
Klik på [OK].
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
LINKS
Angivelse af MAC-adresser for firewallregler
㻝㻞㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02X
Angivelse af MAC-adresser for firewallregler
Du kan tillade kommunikation med enheder med specificerede MAC-adresser og afvise kommunikation med andre enheder. Du kan også
angive indstillinger til kun at afvise kommunikation med enheder, der har specifikke MAC-adresser og tillade andre kommunikationer. Du
kan angive op til 32 MAC-adresser.
Hvis denne maskine er tilsluttet et trådløst LAN, kan denne funktion ikke anvendes.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Security Settings]
4
Klik på [Edit] for at specificere en filtertype.
[MAC Address Filter].
[Outbound Filter]
Vælg for at begrænse data, der sendes fra maskinen til en computer, ved at angive MAC-adressen.
[Inbound Filter]
Vælg for at begrænse data, der modtages af maskinen fra en computer, ved at angive en MAC-adresse.
5
Angiv indstillingerne for filtrering.
Som politik skal du vælge standardpolitikken for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen, og angiv
derefter MAC-adresserne for undtagelser.
㻝㻞㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
1
Marker afkrydsningsfeltet [Use Filter] og vælg en politik med [Default Policy].
[Use Filter]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse kommunikation. Ryd afkrydsningsfeltet for at kommunikere uden
begrænsninger.
[Default Policy]
Som politikbetingelse skal du vælge at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen.
2
[Reject]
Vælg for kun kommunikation, når data sendes til eller modtages fra enheder, hvis MAC-adresser
er indtastet i [Exception Addresses]. Kommunikation med andre enheder er ikke tilladt.
[Allow]
Vælg for data, der sendes til eller modtages fra enheder, hvis MAC-adresser er indtastet i
[Exception Addresses]. Kommunikation med andre enheder er tilladt.
Angiv adresseundtagelser.
Indtast en MAC-adresse i tekstfeltet [Address to Register], og klik på [Add].
Når du indtaster adresserne, må du ikke opdele dem med bindestreger eller koloner.
Hvis [Reject] er valgt som udgående filter
Udgående pakker for rundsending og broadcast kan ikke filtreres.
For at slette en indstillet MAC-adresse
Vælg den MAC-adresse, du vil slette, og klik på [Delete].
3
6
Klik på [OK].
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
LINKS
Angivelse af IP-adresser for firewallregler
㻝㻞㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-02Y
Ændring af portnumre
Porte fungerer som endepunkter for kommunikation med andre enheder. Standardportnumre bruges typisk til større protokoller, men
enheder, der benytter disse portnumre, er sårbare over for angreb, da disse portnumre er velkendte. For at øge sikkerheden foretrækker
nogle netværksadministratorer at ændre portnumrene. Når et portnummer er blevet ændret, skal det nye nummer deles med
kommunikationsenheder såsom computere og servere. Hvis et portnummer ændres, skal det også indstilles på denne maskine.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Klik på [Edit] i [Port Number Settings].
5
Skift portnummer og klik på [OK].
[TCP/IP Settings].
㻝㻞㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Start af Remote UI
[LPD]/[RAW]
Skift porten, der bruges til LPD-udskrivning, RAW-udskrivning. For detaljer om hver enkelt protokol, se
udskriftsprotokoller og Web Services-funktioner.
Konfigurering af
[HTTP]
Skift den port, der bruges af HTTP. HTTP bruges til kommunikation over netværket, som f.eks. hvis du skaber adgang til maskinen
via Remote UI.
[SNMP]
Skift den port, der bruges af SNMP. For detaljer om SNMP, se
Overvågning og styring af maskinen med SNMP.
[WSD Multicast Discovery]
Skift den port, der bruges til WSD-rundsendingsregistrering. For detaljer om WSD, se
og Web Services-funktioner.
[Multicast Discovery]
Skift den port, der bruges til SLP-rundsendingsregistrering. For detaljer om SLP, se
med imageWARE.
6
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
LINKS
Konfiguration af printerport
㻝㻞㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Konfigurering af udskriftsprotokoller
Konfiguration af SLP-kommunikation
0L1W-030
Aktivering af SSL-krypteret kommunikation for Brugerinterface til
fjernbetjening
Godkendte brugere kan blive udsat for uventede datatab forårsaget af angreb fra ondsindede tredjeparter, som f.eks. via sniffing,
spoofing og datamanipulation over netværket. For at beskytte dine værdifulde data kan du kryptere Remote UI-kommunikation mellem
maskinen og en internetbrowser på computeren ved hjælp af SSL (Secure Sockets Layer). SSL er en metode til at kryptere data, der
afsendes eller modtages over netværket. SSL skal være aktiveret, hvis Remote UI bruges til at konfigurere indstillinger for SNMPv3. For
at bruge SSL for Remote UI skal du indstille et nøglepar og aktivere SSL-funktionen. Sørg for at have et nøglepar parat til brug
( Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater).
Hvis du anvender SSL til at kryptere kommunikationen med Remote UI, skal du indstille maskinens tidsdata. Du kan bruge en af
følgende metoder til at indstille tidsdata.
Brug en netværksbaseret tidsserver til at justere maskinens systemur
Konfiguration af SNTP
Giv maskinen besked om den aktuelt indstillede tid på din computer
Synkronisering af den tid, der er indstillet på computeren
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]
4
Klik på [Key and Certificate] i [SSL Settings].
[TCP/IP Settings].
㻝㻞㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Start af Remote UI
5
Vælg nøglen fra listen over nøgler og certifikater og klik på [Register Default Key].
Visningsdetaljer for et nøglepar eller et certifikat
Du kan klikke på detaljerne for certifikatet eller kontrollere certifikatet ved at klikke på det tilhørende tekstlink under [Key Name]
eller ikonet for certifikatet.
Bekræftelse af nøglepar og CA-certifikater
6
Aktivér SSL.
1
Klik på [Security Settings]
2
Klik på [Edit].
3
Marker afkrydsningsfeltet [Use SSL] og klik på [OK].
[Remote UI Settings].
㻝㻞㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Use SSL]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge SSL til kommunikation med Remote UI. Hvis du ikke vil bruge SSL, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Start af Remote UI med aktiveret SSL
Hvis du starter Remote UI, når SSL er aktiveret, kan der blive vist en sikkerhedsbesked om sikkerhedscertifikatet. I dette tilfælde
skal du kontrollere, at den rigtige URL-adresse er angivet i adressefeltet og derefter fortsætte for at få vist Remote UI.
Start af Remote UI
LINKS
Generering af nøglepar
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA
Overvågning og styring af maskinen med SNMP
㻝㻟㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-031
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater
Hvis du vil kryptere kommunikation med en fjernenhed, skal der på forhånd bruges et usikret netværk til afsendelse og modtagelse af en
krypteringsnøgle. Dette problem løses ved kryptografi med en offentlig nøgle. Kryptografi med offentlig nøgle sikrer sikker kommunikation
ved at beskytte værdifulde oplysninger mod angreb som f.eks. sniffing, spoofing og datamanipulation, når de føres igennem et netværk.
Nøglepar
Et nøglepar består af en offentlig nøgle og en hemmelig nøgle, som begge kræves til kryptering eller dekryptering af
data. Eftersom krypteret data ikke kan dekrypteres uden den anden nøgle i nøgleparret, kan data udveksles sikkert.
Der kan registreres op til tre nøglepar ( Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA). Der kan
også oprettes nøglepar af maskinen ( Generering af nøglepar).
CA-certifikat
Digitale certifikater inkluderer CA-certifikater, der mindre om andre former for identifikation, f.eks. et kørekort. Et
digitalt certifikat indeholder en digital signatur, som gør det muligt for maskinen at registrere eventuel spoofing eller
datamanipulation. Det er meget svært for tredjeparter at misbruge digitale certifikater. Digitale certifikater (herunder
offentlige nøgler), der udstedes af en CA (certification authority), kaldes et CA-certifikat. Der kan registreres op til 10
CA-certifikater, herunder det certifikat, der er installeret på forhånd ( Brug af nøglepar og digitale certifikater,
der er udstedt af CA).
Driftsmæssige krav til nøgler og certifikater
Certifikater for nøglepar, der er oprettet med maskinen, skal være i overensstemmelse med X.509v3. Hvis du installerer et nøglepar eller
et CA-certifikat fra en computer, skal du sørge for, at de overholder følgende krav:
Format
Filtypenavn
Nøglepar: PKCS#12*1
CA-certifikat: X.509v1 eller X.509v3, DER (kodet binær)
Nøglepar: ".p12" eller ".pfx"
CA-certifikat: ".cer"
Algoritme for offentlig nøgle
(og nøglelængde)
RSA (512 bit*2, 1024, 2048 eller 4096 bit)
Algoritme for certifikatsignatur
SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3,
SHA512-RSA*3, MD5-RSA, MD2-RSA
Algoritme for certifikatminiaturebillede
SHA1
*1 Kravene til det certifikat, der er indeholdt i et nøglepar, skal være i henhold til de driftsmæssige krav for CA-certifikater.
*2 Ikke understøttet, hvis styresystemet for kommunikationspartnerens enhed er Windows 8/Server 2012. Afhængigt af anvendelsen af opdateringsprogrammer
er krypteret kommunikation måske ikke mulig med andre versioner af Windows.
*3 SHA384-RSA og SHA512-RSA er kun tilgængelige, når RSA-nøglelængden er 1024 bit eller mere.
Maskinen understøtter ikke brugen af en CRL (certificate revocation list).
㻝㻟㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-032
Generering af nøglepar
Der kan genereres et nøglepar med maskinen, når det er nødvendigt til krypteret kommunikation via SSL (Secure Sockets Layer). Du kan
bruge SSL, når du har adgang til maskinen via Remote UI. Der kan registreres op til tre nøglepar på maskinen.
1
2
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Security Settings]
4
Klik på [Generate Key].
[Key and Certificate Settings].
Sletning af et registreret nøglepar
Klik på [Delete]
[OK] til højre for det nøglepar, du vil slette.
Et nøglepar kan ikke slettes, hvis der står "SSL" under [Key Usage], hvilket angiver, at nøgleparret aktuelt er i brug. I dette
tilfælde skal du deaktivere SSL eller erstatte nøgleparret med et andet, hvorefter du vil kunne slette det.
5
Angiv indstillinger for nøglen og certifikatet.
㻝㻟㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Key Settings]
[Key Name]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn til navngivning af nøgleparret. Angiv et navn, så det bliver nemmere for dig at finde på
listen på et senere tidspunkt.
[Signature Algorithm]
Vælg signaturalgoritmen på rulleliste.
[Key Algorithm]
RSA bruges som algoritme til generering af nøgler. Vælg nøglelængden på rullelisten. Des højere værdien er for
nøglelængden, desto langsommere er kommunikationen. Sikkerheden er dog bedre.
[512-bit] kan ikke vælges for nøglelængden, hvis [SHA384] eller [SHA512] er valgt for [Signature Algorithm].
[Certificate Settings]
[Validity Start Date]
Indtast den første gyldighedsdato for certifikatet i formatet år/måned/dag i området 1. januar 2000 til 31. december 2037.
[Validity End Date]
Indtast den sidste gyldighedsdato for certifikatet i formatet år/måned/dag i området 1. januar 2000 til 31. december 2037.
Der kan ikke angives en dato tidligere end den [Validity Start Date].
[Country/Region]
Klik på alternativknappen [Select Country/Region], og vælg landet/området på rullelisten. Du kan også klikke på
alternativknappen [Enter Internet Country Code] og angive en landekode, f.eks. "US" for USA.
[State]/[City]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for adressen efter behov.
[Organization]/[Organization Unit]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for organisationens navn efter behov.
[Common Name]
Angiv op til 48 alfanumeriske tegn for certifikatets "common name" efter behov. "Common Name" forkortes ofte som "CN"
6
Klik på [OK].
Det kan tage ca. 10-15 minutter at generere et nøglepar.
Når der er blevet genereret et nøglepar, registreres det automatisk til maskinen.
LINKS
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA
Bekræftelse af nøglepar og CA-certifikater
Aktivering af SSL-krypteret kommunikation for Brugerinterface til fjernbetjening
㻝㻟㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-033
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA
Nøglepar og digitale certifikater kan hentes fra en CA (certification authority) til brug på maskinen. Når du har hentet dem fra en CA, kan
du installere og registrere nøgleparrene og CA-certifikatfilerne på maskinen ved hjælp af Remote UI. Sørg for, at nøgleparret og
certifikatet overholder maskinens krav ( Driftsmæssige krav til nøgler og certifikater). Der kan registreres op til tre nøglepar og tre
CA-certifikater ud over de forhåndsinstallerede certifikater.
1
2
3
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
Klik på [Security Settings]
Klik på [Key and Certificate Settings] eller [CA Certificate Settings].
Klik på [Key and Certificate Settings] for at installere et nøglepar eller [CA Certificate Settings] installere et CA-certifikat.
4
Klik på [Register Key and Certificate] eller [Register CA Certificate].
Sletning af et registreret nøglepar eller CA-certifikat
Til højre for det nøglepar eller det CA-certifikat, du ønsker at slette, skal du klikke på [Delete]
[OK].
Et nøglepar kan ikke slettes, hvis der står "SSL" under [Key Usage], hvilket angiver, at nøgleparret aktuelt er i brug. I dette
tilfælde skal du deaktivere SSL eller erstatte nøgleparret med et andet, hvorefter du vil kunne slette det.
5
Klik på [Install].
㻝㻟㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Du kan kun installere én fil på denne maskine. Hvis der allerede er installeret en fil, skal du klikke på [Delete]
slette den tidligere installerede fil.
6
[OK] for at
Klik på [Browse], angiv den fil, der skal installeres, og klik på [Start Installation].
Nøgleparret eller CA-certifikatet fra computeren er installeret på maskinen.
7
Registrer nøgleparret eller CA-certifikatet.
Registrering af et nøglepar
1
Klik på [Register] til højre for det nøglepar, du vil registrere.
2
Angiv navnet på nøgleparret og adgangskoden, og klik derefter på [OK].
[Key Name]
Angiv et navn på op til 24 alfanumeriske tegn til at registrere nøgleparret i maskinen. Angiv et navn, der er nemt for dig
at finde på listen på et senere tidspunkt.
[Password]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for adgangskoden til den hemmelige nøgle, som indstilles i den fil, der skal registreres.
㻝㻟㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Registrering af et CA-certifikat
Klik på [Register] til højre for det CA-certifikat, du vil registrere.
LINKS
Generering af nøglepar
Bekræftelse af nøglepar og CA-certifikater
Aktivering af SSL-krypteret kommunikation for Brugerinterface til fjernbetjening
㻝㻟㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-034
Bekræftelse af nøglepar og CA-certifikater
Når nøgleparrene og CA-certifikaterne er blevet registreret, kan du se detaljerede oplysninger om dem eller bekræfte dem i forhold til
gyldighedsdatoer og signatur.
1
2
3
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
Klik på [Security Settings]
Klik på [Key and Certificate Settings] eller [CA Certificate Settings].
Klik på [Key and Certificate Settings] for at bekræfte et nøglepar eller [CA Certificate Settings] bekræfte et CA-certifikat.
4
Klik på ikonet for det nøglepar eller det CA-certifikat, du vil bekræfte.
Certifikatdetaljerne vises.
5
Kontroller certifikatdetaljerne og klik på [Certificate Verification].
㻝㻟㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Resultatet fra bekræftelsen af certifikatet vises som angivet herunder.
LINKS
Generering af nøglepar
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA
㻝㻟㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-035
Brug af Remote UI
Hvis du bruger en webbrowser til at betjene maskinen med fjernadgang, skal du kontrollere de dokumenter, der venter på at blive
udskrevet, eller maskinens status. Du kan også konfigurere netværksindstillinger og andre indstillinger for maskinen. Remote UI starter,
når du indtaster maskinens IP-adresse i webbrowseren. Det er meget praktisk, fordi du så kan betjene maskinen med fjernadgang uden
at forlade dit skrivebord eller installere specialprogrammer.
Opgaver, du kan udføre i Remote UI
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status
Ændring af maskinindstillinger
Anvendelse af Remote UI
Start af Remote UI
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening
Systemkrav
Følgende miljø kræves for at bruge Brugerinterface til fjernbetjening. Angiv desuden webbrowseren for at aktivere cookies.
Windows
Windows XP/Vista/7/8
Microsoft Internet Explorer 7.0 eller nyere
Mac OS
Mac OS 10.4 eller senere
Safari 3.2.1 eller nyere
㻝㻟㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-036
Start af Remote UI
For at betjene maskinen via fjernadgang skal du starte Remote UI ved at indtaste maskinens IP-adresse i din webbrowser. Før start skal
du kontrollere den IP-adresse, der er blevet tildelt maskinen ( Visning af netværksindstillinger). Hvis du ikke kender maskinens IPadresse, skal du spørge din netværksadministrator eller starte Remote UI fra Vinduet Printerstatus ( Start fra Vinduet Printerstatus).
1
2
Start webbrowseren.
Skriv "http://<maskinens IP-adresse>/" i adressefeltet, og tryk på tasten [Enter].
Hvis du bruger en IPv6-adresse, skal du sætte IPv6-adressen i parentes (f.eks.: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Hvis der registreres et værtsnavn for maskinen med en DNS-server
I stedet for <maskinens IP-adresse> kan du indtaste <"værtsnavn"."domænenavn"> (eksempel:
"http://min_printer.eksempel.com").
Hvis der vises en sikkerhedsbesked
Der kan vises en sikkerhedsalarm, hvis kommunikationen med Remote UI er krypteret ( Aktivering af SSL-krypteret
kommunikation for Brugerinterface til fjernbetjening). Hvis certifikatindstillinger eller SSL-indstillinger ikke har nogen fejl,
kan du fortsætte med at bruge Remote UI.
3
Vælg [System Manager Mode] eller [End-User Mode].
[System Manager Mode]
Du kan udføre alle Remote UI-handlinger og konfigurere alle indstillinger, Hvis der er indstillet en PIN-kode
(systemadministratoradgangskode), skal du indtaste den i [System Manager PIN]. ( Indstilling af
systemadministratoradgangskoder) Hvis der ikke er blevet indstillet en PIN-kode (standard fabriksindstilling), behøver du
ikke at indtaste noget.
[End-User Mode]
Du kan kontrollere status for dokumenterne eller maskinen, og du kan også kontrollere indstillingerne.
4
Klik på [Log In].
Portalsiden (startsiden) for Remote UI vises.
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening
Start fra Vinduet Printerstatus
㻝㻠㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Hvis du ikke kender maskinens IP-adresse, kan du starte Remote UI fra Vinduet Printerstatus.
1
Vælg maskinen ved at klikke på
2
Klik på
i proceslinjen.
.
Din webbrowser starter, og login-siden til Remote UI vises.
Hvis der vises en sikkerhedsbesked
Der kan vises en sikkerhedsalarm, hvis kommunikationen med Remote UI er krypteret ( Aktivering af SSLkrypteret kommunikation for Brugerinterface til fjernbetjening). Hvis certifikatindstillinger eller SSLindstillinger ikke har nogen fejl, kan du fortsætte med at bruge Remote UI.
3
Vælg [System Manager Mode] eller [End-User Mode].
[System Manager Mode]
Du kan udføre alle Remote UI-handlinger og konfigurere alle indstillinger, Hvis der er indstillet en PIN-kode
(systemadministratoradgangskode), skal du indtaste den i [System Manager PIN]. ( Indstilling af
systemadministratoradgangskoder). Hvis der ikke er blevet indstillet en PIN-kode (standard fabriksindstilling),
behøver du ikke at indtaste noget.
[End-User Mode]
Du kan kontrollere udskriftsdokumenterne, kontrollere status for maskinen og få vist maskinindstillingerne.
4
Klik på [Log In].
Portalsiden (startsiden) for Remote UI vises.
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening
㻝㻠㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-037
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening
Dette afsnit beskriver hovedskærmene for Brugerinterface til fjernbetjening.
Portalside (hovedside)
Siden [Status Monitor/Cancel]
Siden [Settings/Registration]
Portalside (hovedside)
[Log Out]
Logger ud fra Remote UI og vender tilbage til login-siden.
[Mail to System Manager]
Viser et vindue til oprettelse af en e-mail til systemadministratoren. Kontaktinformationer til den systemadministrator, der er
angivet i [System Manager Information] under [System Management].
Opdater ikon
Opdaterer den aktuelle side.
Device Basic Information
Viser den aktuelle status for maskinen og fejloplysninger. Hvis der er opstået en fejl, vises linket til siden for fejloplysninger.
Support Link
Viser det link til supportinformation, der er angivet i [Device Information] under [System Management].
[Status Monitor/Cancel]
Viser siden [Status Monitor/Cancel]. Du kan bruge denne side til at kontrollere den aktuelle udskriftsstatus, annullere
udskrivningsprocessen og få vist historikken over udskrevne job.
[Settings/Registration]
Viser siden [Settings/Registration]. Hvis du er logget på som systemadministrator, kan du bruge denne side til at ændre
maskinindstillingerne.
Ændring af maskinindstillinger
Siden [Status Monitor/Cancel]
[To Portal]
Går tilbage til portalsiden (hovedside).
㻝㻠㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Menu
Klik på et punkt for at få vist indholdet på den højre side.
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status
Brødkrummespor
Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan bruge denne funktion til at kontrollere,
hvilken side der vises i øjeblikket.
Opdater ikon
Opdaterer den aktuelle side.
Topikon
Kører op til sidens top, når du har rullet så langt ned på siden, at du ikke kan se toppen.
Siden [Settings/Registration]
[To Portal]
Går tilbage til portalsiden (hovedside).
Menu
Klik på et punkt for at få vist indholdet på den højre side.
Ændring af maskinindstillinger
Brødkrummespor
Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan bruge denne funktion til at kontrollere,
hvilken side der vises i øjeblikket.
Topikon
Kører op til sidens top, når du har rullet så langt ned på siden, at du ikke kan se toppen.
Om [System Management Settings]
Du kan kun ændre systemindstillingerne, når du er logget på i systemadministratorstatus.
Når du er logget ind i slutbrugerstatus, vises kun [System Management].
㻝㻠㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-038
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning
Kontrol af historikken for udskrevne dokumenter
Kontrol af fejloplysninger
Kontrol af maksimal udskrivningshastighed
Kontrol af oplysninger om systemadministrator
Visning af sidens tællerværdi
Navnet på det program, der anmoder om udskrivningen, kan tilføjes til filnavnet for de udskrevne dokumenter.
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning
Du kan kontrollere en liste på op til fem dokumenter, der aktuelt udskrives eller venter på at blive udskrevet.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (
Start af Remote UI)
[Status Monitor/Cancel]
[Job Status]
Du kan klikke på [Cancel] for at slette udskrivningsjobbet for et dokument, der aktuelt udskrives eller venter på at blive udskrevet.
Klik på [Job Number] for at få vist detaljerede informationer om et dokument. Du kan f.eks. kontrollere brugernavn og
antallet af udskrevne sider for dokumentet.
Hvis der opstår en fejl, men udskrivningen alligevel kan fortsætte, vises [Continue/Retry] i [Job Operation]. Du kan klikke
på [Continue/Retry] for at fjerne fejlen og genoptage udskrivningen. Udskrivningen bliver dog ikke udført korrekt, hvis du
anvender funktionen Fortsæt/Prøv igen til at slette fejlen og genoptage udskrivningen.
Kontrol af historikken for udskrevne dokumenter
Historikken viser en liste på op til 50 udskrevne dokumenter.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (
Start af Remote UI)
㻝㻠㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Status Monitor/Cancel]
[Job Log]
Kontrol af fejloplysninger
Når der opstår en fejl, kan du få denne side vist ved at klikke på meddelelsen, som vises under [Error Information] på portalsiden
(hovedsiden).
Portalside (hovedside)
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (
Start af Remote UI)
[Status Monitor/Cancel]
[Error Information]
Start af Remote UI)
[Status Monitor/Cancel]
[Device Features]
Kontrol af maksimal udskrivningshastighed
Siden viser maskinens maksimale udskrivningshastighed.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (
Kontrol af oplysninger om systemadministrator
Denne side viser oplysninger om maskinen og systemadministratoren. Disse oplysninger angives i [System Management] på siden
[Settings/Registration].
Ændring af maskinindstillinger
㻝㻠㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (
Start af Remote UI)
[Status Monitor/Cancel]
[Device Information]
[Status Monitor/Cancel]
[Check Counter]
Visning af sidens tællerværdi
Denne side viser det samlede antal sider, der er udskrevet af dokumentet.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (
Start af Remote UI)
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening
㻝㻠㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-039
Ændring af maskinindstillinger
Du kan ændre flere forskellige maskinindstillinger fra din computer ved hjælp af Remote UI. Du kan f.eks. ændre netværks- og
sikkerhedsindstillingerne.
For at kunne ændre indstillingerne under [System Management Settings] skal du dog logge på med systemadministratorstatus.
1
2
3
Start Remote UI
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
Klik på det menuelement, du vil angive, så du får det vist, og klik på [Edit].
Få at få flere oplysninger om indstillingsmenuen, se
Liste over menuen Indstilling.
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening
㻝㻠㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-03A
Liste over menuen Indstilling
Dette afsnit beskriver menuelementerne, der kan indstilles ved hjælp af Remote UI. Standardindstillingerne er markeret med en daggert (
).
Menuen [Preferences]
Display Settings
Timer Settings
Menuen [Adjustment/Maintenance]
Utility Menu
Menuen [System Management Settings]
System Management
Security Settings
Network Settings
Initialize Setting Information
Display Settings
Angiv sproget på displayet for Brugerinterface til fjernbetjening.
Remote UI Language
Chinese (Simplified)
English
French
German
Italian
Japanese
Spanish
Log ind på Remote UI (
[OK]
skærmsproget
Start af Remote UI)
[Settings/Registration]
[Remote UI Language]
Vælger sproget på displayet for Remote UI.
Timer Settings
Udfør de tidsrelaterede indstillinger, som f.eks. tidszone.
Time Zone
UTC-12:00 til UTC 0:00
til UTC+12:00
㻝㻠㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Display Settings]
[Edit]
Vælg
Use Daylight Saving Time
Off
On
Start
January til March til December
1st til Last
Monday til Sunday
End
January til October til December
1st til Last
Monday til Sunday
Auto Sleep Time
Off
After 1 minute
After 5 minutes
After 10 minutes
After 15 minutes
After 30 minutes
After 60 minutes
After 90 minutes
After 120 minutes
After 150 minutes
After 180 minutes
Auto Shutdown Time
Off
After 1 hour
After 2 hours
After 3 hours
After 4 hours
After 5 hours
After 6 hours
After 7 hours
After 8 hours
Log ind på Remote UI ( Start af Remote UI)
Indstillingspunkter [OK]
[Settings/Registration]
[Timer Settings]
[Edit]
[Time Zone]
Indstil tidszonen for den region, hvor maskinen skal bruges.
UTC
Coordinated Universal Time (UTC) er den primære tidsstandard, hvormed man i verden regulerer ure og tider. Den
korrekte UTC-tidszoneindstilling er nødvendig ved internetkommunikationer.
[Use Daylight Saving Time]
Aktiver eller deaktiver sommertid. Hvis sommertid er aktiveret, skal du angive datoerne for, hvornår sommertid starter og
slutter.
[Auto Sleep Time]
Maskinen går i dvaletilstand automatisk, når den har været inaktiv et bestemt stykke tid. Angiv tidslængden, indtil
maskinen automatisk skal gå i dvaletilstand. Vi anbefaler at anvende standard fabriksindstillingerne for at spare mest
Indstilling af dvaletilstand
muligt på strømmen.
[Auto Shutdown Time]
Du kan indstille maskinen til automatisk at slukke, når den har været inaktiv et bestemt stykke tid. Dette reducerer
mængden af spildt strømforbrug, der er forårsaget af, at man har glemt at slukke for maskinen. Angiv tidsperioden, indtil
Indstilling af automatisk nedlukning
maskinen automatisk slukkes.
㻝㻠㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Utility Menu
Du kan rengøre fikseringsenheden inde i maskinen.
Cleaning
Rengør fikseringsenheden, hvis der er sorte pletter eller streger på udskrifterne. Bemærk, at du ikke kan rengøre fikseringsenheden,
hvis der i maskinen er dokumenter, der venter på at blive udskrevet. For at rengøre fikseringsenheden skal du bruge almindeligt
papir i A4-format. Før du starter, skal du ilægge papir i A4-format i universalbakken eller den manuelle fremføringsåbning
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning).
( Ilægning af papir i universalbakken
Log ind på Remote UI (
[Execute]
[OK]
Start af Remote UI)
[Settings/Registration]
[Utility Menu]
[Cleaning]
Papiret indføres langsomt i maskinen, hvorefter rengøringen starter. Rengøringen udføres, når papiret er kommet
helt ud.
Rengøringen kan ikke annulleres, når først den er startet. Vent, indtil den er færdig (cirka 90 sekunder).
System Management
Du kan angive en PIN-kode (systemadministratoradgangskode), der er påkrævet ved login til Remote UI med systemadministratorstatus,
og du kan registrere informationer om systemadministratoren, som f.eks. navn og kontaktoplysninger. Du kan også registrere et navn til
at identificere denne maskine og registrere dens placering.
System Manager Information
System Manager PIN
System Manager Name
Contact Information
E-Mail Address
System Manager Comment
Device Information
Device Name
Location
Support Link
Log ind på Remote UI i systemadministratortilstand (
[System Management]
[Edit] Indstillingspunkter
㻝㻡㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Start af Remote UI)
[OK]
[Settings/Registration]
[System Manager Information]
Angiv pinkode og andre informationer for systemadministratoren.
systemadministratoradgangskoder
Indstilling af
[Device Information]
[Device Name]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for maskinens navn.
[Location]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for maskinens placering.
[Support Link]
Indtast et link til supportinformationer om maskinen. Linket kan indeholde op til 128 alfanumeriske tegn. Linket
vises på portalsiden (hovedsiden) i Remote UI.
Security Settings
Du kan aktivere eller deaktivere krypteret kommunikation via SSL og pakkefiltrering for IP-adresser.
Remote UI Settings
Vælg, om du vil bruge SSL-krypteret kommunikation.
fjernbetjening
Aktivering af SSL-krypteret kommunikation for Brugerinterface til
Use SSL
Off
On
Key and Certificate Settings
Registrer nøglepar eller opret dem på maskinen. Du kan kontrollere og bekræfte registrerede nøglepar.
indstillinger for nøglepar og digitale certifikater
Konfiguration af
CA Certificate Settings
Registrer et CA-certifikat. Kun ét CA-certifikat er installeret på forhånd. Du kan kontrollere og bekræfte registrerede CA-certifikater.
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater
IP Address Filter
Angiv, om du vil tillade eller afvise pakker, der sendes til eller modtages fra enheder med de specificerede IP-adresser.
IPv4 Address: Outbound Filter
㻝㻡㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Tillad ikke maskinen at sende data til en computer med en specificeret IPv4-adresse.
firewallregler
Angivelse af IP-adresser for
Use Filter
Off
On
Default Policy
Reject
Allow
IPv4 Address: Inbound Filter
Afvis data, der modtages af maskinen fra en computer med en specificeret IPv4-adresse.
firewallregler
Angivelse af IP-adresser for
Use Filter
Off
On
Default Policy
Reject
Allow
IPv6 Address: Outbound Filter
Tillad ikke maskinen at sende data til en computer med en specificeret IPv6-adresse.
firewallregler
Angivelse af IP-adresser for
Use Filter
Off
On
Default Policy
Reject
Allow
IPv6 Address: Inbound Filter
Afvis data, der modtages af maskinen fra en computer med en specificeret IPv4-adresse.
firewallregler
Angivelse af IP-adresser for
Use Filter
Off
On
Default Policy
Reject
Allow
MAC Address Filter
Angiv, om du vil tillade eller afvise pakker, der sendes til eller modtages fra enheder med de specificerede MAC-adresser.
Outbound Filter
Tillad ikke maskinen at sende data til en computer med en specificeret MAC-adresse.
firewallregler
Angivelse af MAC-adresser for
Use Filter
Off
On
Default Policy
Reject
Allow
Inbound Filter
Afvis data, der modtages af maskinen fra en computer med en specificeret MAC-adresse.
firewallregler
Use Filter
Off
On
Default Policy
Reject
Allow
㻝㻡㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Angivelse af MAC-adresser for
Network Settings
Konfigurer indstillinger, der er relateret til netværksfunktioner.
TCP/IP Settings
Angiv indstillinger for brug af maskinen på et TCP/IP-netværk, f.eks. indstillinger for IP-adresse.
IPv4 Settings
Angiv indstillinger for brug af maskinen på et IPv4-netværk.
Indstilling af IPv4-adresse
Konfiguration af DNS
IP Address Settings
Auto Acquire
Select Protocol
Off
DHCP
BOOTP
RARP
Auto IP
On
Off
IP Address
Subnet Mask
Gateway Address
DNS Settings
Primary DNS Server Address
Secondary DNS Server Address
Host Name
Domain Name
DNS Dynamic Update
Off
On
DNS Dynamic Update Interval: 0 til 24
til 48 (timer)
mDNS Settings
Use mDNS
Off
On
mDNS Name
DHCP Option Settings
Acquire Host Name
Off
On
DNS Dynamic Update
Off
On
IPv6 Settings
Angiv indstillinger for brug af maskinen på et IPv6-netværk.
Indstilling af IPv6-adresser
IP Address Settings
Use IPv6
Off
On
Stateless Address
Off
On
Use Manual Address
Off
On
IP Address
Prefix Length: 0 til 64 til 128
Default Router Address
Use DHCPv6
Off
On
DNS Settings
Primary DNS Server Address
Secondary DNS Server Address
Use Same Host Name/Domain Name as IPv4
Off
On
Host Name
Domain Name
㻝㻡㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Konfiguration af DNS
DNS Dynamic Update
Off
On
Register Manual Address
Off
On
Register Stateful Address
Off
On
Register Stateless Address
Off
On
DNS Dynamic Update Interval: 0 til 24
til 48 (timer)
mDNS Settings
Use mDNS
Off
On
Use Same mDNS Name as IPv4
Off
On
mDNS Name
WINS Settings
Angiv indstillingerne for WINS (Windows Internet Name Service), der stiller et NetBIOS-navn til rådighed for fortolkninger af IPKonfiguration af WINS
adresser i et blandet NetBIOS- og TCP/IP-netværksmiljø.
WINS Resolution
Off
On
WINS Server Address
Scope ID
LPD Print Settings
Aktiver eller deaktiver LPD, en udskrivningsprotokol, der kan bruges til alle hardwareplatforme eller operativsystemer.
Konfigurering af udskriftsprotokoller og Web Services-funktioner
Use LPD Printing
Off
On
NetBIOS Settings
For at registrere denne maskine med en WINS-server skal der indstilles et NetBIOS-navn og et arbejdsgruppenavn.
Konfigurering af NetBIOS
NetBIOS Name
Workgroup Name
RAW Print Settings
Aktiver eller deaktiver RAW – en Windows-specifik udskrivningsprotokol.
Services-funktioner
Konfigurering af udskriftsprotokoller og Web
Use RAW Printing
Off
On
WSD Settings
Aktivér eller deaktiver automatisk browsing og indsamling af oplysninger for maskinen ved hjælp af WSD-protokollen, der er
Konfigurering af udskriftsprotokoller og Web Servicestilgængelig på Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012.
funktioner
Use WSD Printing
Off
On
Use WSD Browsing
Off
On
Use Multicast Discovery
Off
On
SSL Settings
Angiv det nøglepar, der skal bruges, når der udføres SSL-krypteret kommunikation med Remote UI.
krypteret kommunikation for Brugerinterface til fjernbetjening
㻝㻡㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Aktivering af SSL-
Multicast Discovery Settings
Angiv, om maskinen skal reagere på registreringspakker, hvis der udføres multicast-registrering på netværket ved hjælp af SLP
Konfiguration af SLP-kommunikation med imageWARE
(Service Location Protocol).
Respond to Discovery
Off
On
Scope Name
Port Number Settings
Skift portnumre for protokoller i overensstemmelse med dit netværksmiljø.
LPD
1 til 515
til 65535
RAW
1 til 9100
HTTP
1 til 80
Ændring af portnumre
til 65535
til 65535
SNMP
1 til 161
til 65535
WSD Multicast Discovery
1 til 3702 til 65535
Multicast Discovery
1 til 427 til 65535
MTU Size Settings
Vælg den maksimale pakkestørrelse, maskinen sender eller modtager.
afsendelsesenheder
Ændring af den maksimale størrelse på
MTU Size
1300
1400
1500
SNTP Settings
Angiv, om tiden skal hentes fra en tidsserver på netværket.
Use SNTP
Off
On
NTP Server Name
Polling Interval: 1 til 24
Konfiguration af SNTP
til 48 (timer)
SNMP Settings
Angiv indstillinger for overvågning og kontrol af maskinen fra en computer, der kører SNMP-kompatibelt software.
styring af maskinen med SNMP
SNMPv1 Settings
Use SNMPv1
Off
On
Community Name 1
MIB Access Permission 1
Read/Write
Read Only
Community Name 2
MIB Access Permission 2
Read/Write
Read Only
Dedicated Community Settings
Off
Read/Write
Read Only
SNMPv3 Settings
Use SNMPv3
Off
On
User Settings 1/User Settings 2/User Settings 3
Context Settings
㻝㻡㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Overvågning og
Printer Management Information Acquisition Settings
Acquire Printer Management Information from Host
Off
On
Dedicated Port Settings
Aktiver eller deaktiver de dedikerede porte. Den dedikerede port bruges i forbindelse med Vinduet Printerstatus til at angive
maskinens indstillinger og hente information om maskinen.
Use Dedicated Port
Off
On
Log ind på Remote UI i systemadministratortilstand ( Start af Remote UI) [Settings/Registration]
[Network Settings]
[Dedicated Port Settings]
[Edit] Vælg, om du vil bruge [OK]
Genstart maskinen
[Use Dedicated Port]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge en dedikeret port. Hvis du ikke vil bruge sådan en, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, kan Vinduet Printerstatus ikke hente maskininformationer.
Waiting Time for Connection at Startup
Angiv ventetid for oprettelse af forbindelse til et netværk. Vælg indstillingen afhængigt af dit netværksmiljø.
ventetid for oprettelse af netværksforbindelse
Indstilling af en
Waiting Time
0 til 300 (sekunder)
Ethernet Driver Settings
Du kan angive Ethernet-kommunikationstilstanden (Halv dupleks/Fuld dupleks) og Ethernet-typen (10BASE-T/100BASE-TX), og få vist
Konfigurering af Ethernet-indstillinger
MAC-adressen.
Auto Detect
Off
On
Communication Mode
Half Duplex
Full Duplex
Ethernet Type
10BASE-T
100BASE-TX
MAC Address (Vis kun)
Wireless LAN Settings
㻝㻡㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Du kan kontrollere indstillingerne for trådløst LAN og statusinformationer. Indstillingerne for trådløst LAN kan ikke ændres fra Remote
UI. Foretag indstillingerne for trådløst LAN fra computeren ved hjælp af MF/LBP Network Setup Tool. ( Oprettelse af forbindelse
til trådløst LAN)
Log ind på Remote UI i systemadministratortilstand ( Start af Remote UI) [Settings/Registration]
[Network Settings]
[Wireless LAN Settings]
Kontroller indstillingerne og informationerne
[MAC Address]
Viser MAC-adressen for trådløst LAN.
[Wireless LAN Status]
Viser forbindelsesstatus (signalstyrke) for trådløst LAN.
[Latest Error Information]
Viser information om seneste fejl forbundet med at oprette forbindelse til trådløst LAN.
[Channel]
Viser den kanal for trådløst LAN, der aktuelt anvendes.
[SSID Settings]
Viser SSID for den tilsluttede trådløse LAN-router.
[Security Settings]
Viser den krypteringstype, der aktuelt anvendes.
[WPA/WPA2-PSK Settings]/[WEP Settings]
Viser de aktuelle indstillinger for WPA/WPA2-PSK og WEP.
Initialize Setting Information
Initialiserer indstillinger og sætter maskinen til standard fabrikstilstand.
Initialize Menu
Sætter indstillingerne i [Preferences] Menu tilbage til standard fabriksindstillinger.
Initialisering af præference-indstillinger
Initialize System Management Settings
Sætter indstillingerne i [System Management Settings] Menu tilbage til standard fabriksindstillinger.
for systemadministration
Initialisering af indstillinger
Initialize Key and Certificate
Sætter nøgle- og certifikatindstillinger tilbage til standardindstillingerne.
㻝㻡㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Initialisering af nøgle- og certifikatindstillinger
0L1W-03C
Fejlfinding
Når der opstår et problem, skal du se i dette kapitel efter løsninger, før du kontakter Canon.
Papirstop
I tilfælde af papirstop kan du se under
Udbedring af papirstop for at fjerne det fastklemte papir.
Der vises en meddelelse
Hvis Vinduet Printerstatus viser en fejlmeddelelse, se
Når der vises en fejlmeddelelse
Almindelige fejl
Hvis du mistænker, at maskinen har en fejl, skal du se følgende afsnit, før du kontakter Canon.
Almindelige fejl
Problemer med installation/indstilling
Problemer med udskrivning
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende
Hvis du ikke er tilfreds med udskriftsresultaterne, kan du se
Når du ikke kan udskrive korrekt.
Når et problem ikke kan løses
Se følgende for kontaktoplysninger, hvis en fejl bliver ved med at opstå.
㻝㻡㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Når et problem ikke kan løses
0L1W-03E
Udbedring af papirstop
Hvis der sker papirstop, blinker (alarm) indikatoren
, og meddelelsen <Papirstop inde i printer> og stederne for papirstoppet vises i
Vinduet Printerstatus. Fjern det papir, der sidder i klemme i den viste rækkefølge for papirstopstederne ved hjælp af procedurerne, der er
Vigtige
beskrevet i afsnittene, der er henvist til nedenfor. Før start skal du omhyggeligt læse sikkerhedsinstruktionerne i
sikkerhedsanvisninger.
<Indersiden af det bageste dæksel>
Papirstop bagved bagdækslet
<Indersiden af det øverste dæksel>
Papirstop bagved topdækslet
Når du fjerner det fastklemte papir, må du ikke slukke maskinen
Hvis du slukker for maskinen, slettes de data, der er ved at blive udskrevet.
Hvis papiret går i stykker
Fjern alle papirstumperne for at undgå, at de sætter sig fast.
Hvis der ofte sker papirstop
Bank papirstakken mod en jævn overflade, så stakkens kanter er lige, inden papiret lægges i maskinen.
Kontroller, at papiret passer til maskinen.
Papir
Kontroller, at der ikke er papirstumper i maskinen.
Hvis du bruger papir med en grov overflade, skal du indstille [Papirtype] til [Kladde 1] (60 til 90 g/m²) eller [Kladde 2] (91 til
163 g/m²).
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Træk ikke det fastklemte papir ud med magt
Hvis du trækker papiret ud med magt, kan du ødelægge dele i maskinen. Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du kontakte din
Når et problem ikke kan løses
lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
Hvis du klikker på [Problemløsningsdetaljer], kan du få vist samme metoder til problemløsning, som er beskrevet i denne manual.
Papirstop bagved bagdækslet
Hvis det ikke er let at fjerne til fastklemte papir, må du ikke trække det ud med magt. Følg i stedet fremgangsmåden for et andet sted
for et papirstop, som angivet af meddelelsen.
㻝㻡㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
1
Åbn bagdækslet.
2
Træk forsigtigt papiret ud.
3
Luk bagdækslet.
»
Fortsæt til
Papirstop bagved topdækslet
Papirstop bagved topdækslet
Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det fastklemte papir ikke let kan fjernes. Gå videre til næste trin.
1
Træk forsigtigt papiret ud.
Udbakke
Manuel fremføringsåbning
Universalbakke
Fold bakkens dæksel ud, og træk derefter papiret ud. Hvis der er ilagt papir i universalbakken, skal du fjerne det, før du
fortsætter med at fjerne det fastklemte papir.
2
Luk hjælpebakken, og åbn derefter topdækslet.
㻝㻢㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
3
Tag tonerpatronen ud.
4
Kontroller, om der sidder fastklemt papir inde i papirudgangsstyrene.
1
Åbn papirudgangsstyrene.
Tryk på den grønne knap, og hold den nede, og træk derefter papirudgangsstyrene mod dig.
2
Træk forsigtigt papiret ud.
3
Luk papirudgangsstyrene.
Sørg for, at både venstre og højre side af styrene er blevet lukket sikkert.
5
Træk forsigtigt papiret ud.
Hold fast i begge kanter af papiret, træk ned i papirets forreste kant og træk det derefter ud.
Udskift tonerpatronen.
㻝㻢㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
6
7
Luk topdækslet.
Meddelelsen om papirstop forsvinder, og maskinen er parat til udskrivning.
㻝㻢㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-03F
Når der vises en fejlmeddelelse
Der vises en fejlmeddelelse i Vinduet Printerstatus, hvis der er et problem med udskrivningsprocessen, hvis maskinen ikke kan
kommunikere, eller hvis et andet problem forhindrer den normale drift. Se følgende liste for flere informationer om fejlmeddelelserne.
Kan ikke kommunikere med printer
Tovejskommunikation er ikke aktiveret.
Aktivér tovejskommunikation og genstart computeren.
Kontrol af tovejskommunikation
I et miljø med terminalforbindelse omdirigeres maskinen, og et indstillingsproblem vil derfor forhindre
kommunikation.
Hvis maskinen er blevet omdirigeret i et miljø med terminalforbindelse, som f.eks. et Remote Desktop-program eller
XenAPP (MetaFrame), kan der være et problem med en firewall eller andre indstillinger, hvilket kan forhindre
kommunikationen med maskinen. Kontroller kommunikationsindstillingerne for serveren og klienten. For flere detaljer
skal du kontakte netværksadministratoren.
Kan ikke kommunikere med server
Din computer har ikke forbindelse til printserveren.
Opret korrekt forbindelse mellem din computer og printserveren.
Printserveren er ikke aktiv.
Start printserveren.
Maskinen er ikke delt.
Sørg for, at indstillingerne for printerdeling er korrekte.
Installationsvejledning til printerdriveren
Du mangler brugerrettigheder til at oprette forbindelse til printserveren.
Bed administratoren for printserveren om at ændre dine brugerrettigheder.
[Netværksregistrering] er ikke aktiveret. (Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012)
Aktivér [Netværksregistrering].
Aktivering af [Netværksregistrering]
Kontrollér papir
Papirformatet, der blev indstillet i printerdriveren er forskellig fra papirformatet for det sidste udskriftsjob.
Når du prøver at udskrive med maskinen efter, at du har ændret indstillingen for papirformat, vises denne meddelelse
for at bede dig om at kontrollere papirformatet. Kontroller formatet for det papir, der er lagt i universalbakken eller den
manuelle fremføringsåbning.
Hvis det papirformat, der er specificeret i printerdriveren, passer, eller hvis du ønsker at udskrive med det
aktuelt ilagte papir
Lad være med at lægge nyt papir i og tryk på tasten
(Papir) eller klik på
Hvis det papirformat, der er specificeret i printerdriveren, ikke passer
Ilæg papir i det specificerede format og tryk på tasten
Ilægning af papir i universalbakken
(Papir) på maskinen.
㻝㻢㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
i Vinduet Printerstatus.
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
Kontrollér det printede output
Papirformatet, der blev angivet i printerdriveren er forskellig fra det papirformat, der faktisk er ilagt.
(Papir) på maskinen.
Ilæg papir i det specificerede format og tryk på tasten
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
Jobbet bliver måske ikke udskrevet normalt.
for at fortsætte udskrivningen. Hvis du fortsætter
Hvis du foretager 1-sidet udskrivning, kan du klikke på
udskrivningen, og resultaterne ikke er tilfredsstillende, skal du udskrive jobbet igen.
Hvis du foretager 2-sidet udskrivning, skal du stoppe med at udskrive og derefter udskrive jobbet igen.
Annullering af udskriftsjob
Kontrollér printer
Tonerpatronen er ikke blevet indstillet.
Indstil tonerpatronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron
Inden i maskinen er der stadig papir fra et papirstop.
Kontrollér grundigt, om der stadig er papirrester inden i maskinen. Hvis du finder nogle rester, skal du fjerne dem. Hvis
det er vanskeligt at fjerne papiret, må du ikke trække det ud af maskinen med magt. Følg instruktionerne i manualen
om at fjerne papiret.
Udbedring af papirstop
Kommunikationsfejl
Maskinen er ikke tilsluttet med et USB-kabel.
Tilslut maskinen til din computer via et USB-kabel.
Installationsvejledning til printerdriveren
Maskinen er ikke tændt.
(Strøm) lyser ikke, hvis maskinen ikke er tændt. Tænd for maskinen. Hvis maskinen ikke svarer, når du
Indikatoren
trykker på strømkontakten, skal du kontrollere, om strømledningen er sat ordentlig i og derefter prøve at tænde
maskinen igen.
Sådan slår du strømmen TIL
Ikke-kompatibel printer
Der er tilsluttet en anden printer end denne maskine.
Opret korrekt forbindelse mellem din computer og maskinen.
Tilslutning til trådløst LAN
Oprettelse af forbindelse til trådløst LAN
㻝㻢㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Hvis du ikke er sikker på, hvordan du fortager en USB-forbindelse, se Installationsvejledning til printerdriveren.
Forkert port
Maskinen er sluttet til en port, der ikke er understøttet.
Kontroller porten.
Kontrol af printerporten
Hvis den ønskede port ikke er tilgængelig
Hvis du bruger en netværksforbindelse, skal du konfigurere porten.
Konfiguration af printerport
Hvis du bruger en USB-forbindelse, skal du geninstallere printerdriveren.
Installationsvejledning til printerdriveren
Utilstrækkelig printerhukommelse
Det dokument, der udskrives, indeholder en side med store datamængder.
Maskinen kan ikke udskrive dataene. Klik på
for at annullere udskriftsjobbet.
Netværkskommunikationsfejl
Maskinen er ikke tilsluttet via netværket.
Opret korrekt netværksforbindelse mellem din computer og maskinen.
Tilslutning til trådløst LAN
Oprettelse af forbindelse til trådløst LAN
Maskinen er ikke tændt.
(Strøm) lyser ikke, hvis maskinen ikke er tændt. Tænd for maskinen. Hvis maskinen ikke svarer, når du
Indikatoren
trykker på strømkontakten, skal du kontrollere, om strømledningen er sat ordentlig i og derefter prøve at tænde
maskinen igen.
Sådan slår du strømmen TIL
Kommunikation er begrænset af en firewall.
Spørg maskinens systemadministrator om problemet.
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls
Hvis der ikke kan skabes adgang til maskinen på grund af ukorrekte indstillinger, skal du bruge nulstillingsknappen til
at initialisere indstillingerne for systemstyring.
Initialisering ved hjælp af nulstillingsknappen
Ikke mere papir eller Papir kan ikke indføres
Der er ingen papir i universalbakken eller den manuelle fremføringsåbning. Eller papiret kunne ikke indføres.
㻝㻢㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Indstil papiret korrekt, og tryk derefter på tasten
(Papir) på maskinen.
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
Papirstop inde i printer
Der er papir fra et papirstop inde i maskinen.
Undlad at trække det fastklemte papir ud med magt. Følg instruktionerne i manualen om at fjerne papiret.
Udbedring af papirstop
Servicefejl
Der er opstået en fejl inde i maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen. Hvis meddelelsen ikke vises igen, kan du fortsætte med at
bruge maskinen.
Hvis den samme meddelelse vises igen, efter du har slået strømmen TIL igen, skal du slukke for strømmen, trække
strømstikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler. Skriv den viste fejlkode ned, og
hav den klar, når du kontakter din autoriserede Canon-forhandler.
Øverste dæksel åbent
Det øverste dæksel er ikke helt lukket.
Luk det øverste dæksel helt.
Hvis det øverste låg ikke vil lukke helt, skal du sørge for at kontrollere, at tonerpatronen er blevet skubbet helt
ind.
㻝㻢㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-03H
Almindelige fejl
Hvis der opstår problemer, når du bruger maskinen, skal du kontrollere punkterne i dette afsnit, inden du kontakter os. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
Kontroller følgende
Er maskinen tændt?/Er strømledningen sat i en stikkontakt?
Indikatoren
(Strøm) lyser ikke, hvis maskinen ikke er tændt. Hvis maskinen ikke svarer, når du trykker på strømkontakten,
skal du kontrollere, om strømledningen er sat ordentlig i og derefter prøve at tænde maskinen igen.
Sådan slår du strømmen TIL
Hvis maskinen er tilsluttet via trådløst LAN, et LAN-kabel eller et USB-kabel?
Kontroller, om maskinen er tilsluttet korrekt. I tilfælde af trådløst LAN skal du kontrollere om indikatoren
Hvis den ikke er tændt, er maskinen ikke tilsluttet via trådløst LAN.
Når maskinen ikke kan oprette forbindelse til det trådløse LAN
Viser Vinduet Printerstatus en fejlmeddelelse?
Hvis der opstår et problem, vises en meddelelse i vinduet.
Vinduet Printerstatus
Når der vises en fejlmeddelelse
Hvis problemet fortsætter efter kontrol
Klik på det link, der svarer til problemet.
Problemer med installation/indstilling
Problemer med udskrivning
㻝㻢㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
(Wi-Fi) er tændt.
0L1W-03J
Problemer med installation/indstilling
Se
Almindelige fejl sammen med dette afsnit.
Problemer med den trådløse/kabelbaserede LAN-forbindelse
Problemer med USB-forbindelse
Problemer via printserveren
Problemer med den trådløse/kabelbaserede LAN-forbindelse
Det trådløse LAN og det kabelbaserede LAN kan ikke tilsluttes samtidigt.
Det trådløse LAN og det kabelbaserede LAN kan ikke tilsluttes samtidigt. Du kan bruge USB og trådløst LAN eller USB og
kabelbaseret LAN samtidigt.
Remote UI vises ikke.
Hvis maskinen er sluttet til et trådløst LAN, skal du kontrollere, at indikatoren
korrekt. Start derefter Remote UI igen.
Forside
Visning af netværksindstillinger
(Wi-Fi) er tændt og IP-adressen er angivet
Hvis maskinen er sluttet til kabelbaseret LAN, skal du kontrollere, at kablet er sat grundigt i og at IP-adressen er angivet
korrekt. Start derefter Remote UI igen.
Tilslutning til trådløst LAN
Visning af netværksindstillinger
Bruger du en proxyserver? Hvis du bruger en proxyserver, skal du føje maskinens IP-adresse til listen [Undtagelser] (adresser,
der ikke anvender proxyserveren) i webbrowserens dialog for indstilling af proxy.
Er kommunikation på din computer begrænset af en firewall? Hvis Remote UI ikke kan vises på grund af forkerte indstillinger,
skal du bruge nulstillingsknappen til at initialisere indstillingerne for systemstyring.
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls
Initialisering ved hjælp af nulstillingsknappen
Der kan ikke oprettes forbindelse til netværket.
Tilslutningsindstillingerne er muligvis ikke indstillet korrekt. Brug værktøjet MF/LBP Network Setup til at konfigurere
tilslutningsindstillingerne.
Installationsvejledning til printerdriveren
Når du opretter forbindelse til et trådløst LAN, skal du kontrollere, om maskinen er installeret korrekt og klar til at blive
forbundet til netværket.
Når maskinen ikke kan oprette forbindelse til det trådløse LAN
Du kender ikke den IP-adresse, der blev angivet.
Visning af netværksindstillinger
Du kan ikke skifte fra trådløst LAN til kabelbaseret LAN.
Brugte du værktøjet MF/LBP Network Setup til at konfigurere de kabelbaserede LAN-tilslutningsindstillinger? Hvis du ikke gjorde
det, kan du ikke skifte tilslutningsmetode fra trådløst LAN til kabelbaseret LAN for denne maskine. Når du konfigurerer
indstillingerne, skal du vælge [Brugerdefineret opsætning] som indstillingsmetode.
Installationsvejledning til printerdriveren
Hvis maskinen er sluttet til en kabelbaseret LAN-forbindelse, er LNK-indikatoren slukket.
Brug et straight-through Ethernet-kabel til kabelbaseret LAN-tilslutning.
Kontroller, at hub'en eller routeren er tændt.
Tilslut ikke kablet til hub'ens UP-LINK (kaskade)-port.
Skift LAN-kablet.
Når maskinen ikke kan oprette forbindelse til det trådløse LAN
Kontrollér din computers status
Er indstillingerne for computeren og den trådløse router blevet udført?
Er kablerne til den trådløse router (inklusive strømkablet og LAN-kablet) sat korrekt i?
Er den trådløse router tændt?
Hvis problemet fortsætter, også efter du har kontrolleret ovenstående:
Sluk for alle enhederne, og tænd dem igen.
Vent lidt, og prøv at oprette forbindelse til netværket igen.
㻝㻢㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Kontrollér, at maskinen er tændt
Indikatoren
(Strøm) lyser ikke, hvis maskinen ikke er tændt.
Hvis maskinen er tændt, skal du slukke den og tænde den igen.
Kontrollér installationsstedet for maskinen og den trådløse router
Er maskinen for langt væk fra den trådløse router?
Er der forhindringer som f.eks. mure mellem maskinen og den trådløse router?
Er der nogen apparater som f.eks. mikrobølgeovne eller digitale trådløse telefoner, der udsender radiobølger,
tæt på maskinen?
Nulstil indstillingerne for trådløst LAN
Oprettelse af forbindelse til trådløst LAN
Når du har brug for manuelt at konfigurere forbindelsen
Hvis den trådløse router er indstillet som beskrevet nedenfor, skal du indtaste de nødvendige oplysninger manuelt.
Skjuletilstanden er aktiveret.
ANY-forbindelsesnægtelse * er aktiveret.
WEP-nøglen, der skal bruges, er indstillet til en værdi fra 2 til 4.
Den automatisk genererede WEP-nøgle (hexadecimal) er valgt.
* En funktion, hvor den trådløse router nægter at oprette forbindelse, hvis SSID'et på enheden, der skal forbindes, er angivet til "ANY" eller er tom.
Når du har brug for at ændre indstillingerne for den trådløse router
Hvis den trådløse router er indstillet som beskrevet nedenfor, skal du ændre routerens indstillinger.
MAC-adressefiltrering er aktiveret.
Når kun IEEE 802.11n bruges til trådløs kommunikation, vælges WEP, eller WPA/WPA2-krypteringsmetoden angives til
TKIP.
Problemer med USB-forbindelse
Kommunikation er ikke mulig.
Udskift USB-kablet. Hvis USB-kablet er langt, skal det udskiftes med et kortere.
Hvis du bruger en USB-hub, skal du slutte maskinen direkte til din computer ved hjælp af et USB-kabel.
Problemer via printserveren
Du kan ikke finde printserveren, der skal oprettes forbindes til.
Er printserveren og computeren korrekt tilsluttet?
Kører printserveren?
Har du brugerrettigheder til at oprette forbindelse til printserveren? Hvis du ikke er sikker, kan du kontakte administratoren for
㻝㻢㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
printserveren.
Er [Netværksregistrering] aktiveret? (Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012)
Aktivering af [Netværksregistrering]
Du kan ikke oprette forbindelse til en delt printer.
Bliver maskinen vist blandt printserverens printere på netværket? Hvis den ikke bliver vist, skal du kontakte administratoren for
netværket eller serveren.
Visning af delte printere i printserver
㻝㻣㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-03K
Problemer med udskrivning
Se
Almindelige fejl sammen med dette afsnit. Se
med computeren.
Problemer med installation/indstilling for problemer relateret til forbindelse
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende eller papiret er krøllet eller foldet.
Når du ikke kan udskrive korrekt
Du kan ikke udskrive.
Kan du udskrive en testside i Windows? Hvis du kan udskrive en testside i Windows, er der ingen problemer med maskinen
eller printerdriveren. Kontroller udskriftsindstillingerne for dit program.
Udskrivning af en testside i Windows
Hvis du ikke kan udskrive en testside, skal du kontrollere følgende alt afhængigt af dit miljø.
Trådløst LAN-forbindelse
Kontroller forbindelsesstatus (signalstyrke) for trådløst LAN.
Visning af netværksindstillinger
Hvis forbindelsen er dårlig, kan du prøve følgende.
Skift kanal for din trådløse LAN-router. Hvis du har mere end én router, skal du indstille kanalerne, så der er
mindst fem kanaler mellem dem.
Hvis du kan ændre radioeffekten for din trådløse LAN-router, skal du øge udgangseffekten.
Hvis din computer er tilsluttet trådløst LAN, anvender computeren og denne maskine så samme SSID for den trådløse
LAN-router? Hvis de er forskellige, skal du nulstille indstillingerne for den trådløse LAN-forbindelse for denne maskine.
Visning af netværksindstillinger
Kontrol af den SSID, som din computer er tilsluttet
Oprettelse af forbindelse til trådløst LAN
Hvis du nulstiller indstillingerne for trådløs LAN-forbindelse
Når du laver indstillinger med MF/LBP Network Setup Tool, skal du vælge [Nem opsætning]
mit trådløse LAN har ikke en WPS-knap, eller jeg kan ikke finde den].
[Adgangspunktet på
Som trådløs LAN-router skal du vælge den med det SSID, som computeren har forbindelse til.
Har du valgt den korrekte port? Hvis der ikke en port, der kan bruges, skal du oprette en port.
Kontrol af printerporten
Konfiguration af printerport
Er kommunikation på din computer begrænset af en firewall? Hvis der ikke kan skabes adgang til maskinen på grund af
forkerte indstillinger, skal du bruge nulstillingsknappen til at initialisere indstillingerne for systemstyring.
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls
Initialisering ved hjælp af nulstillingsknappen
Deaktiver sikkerhedssoftware og andet aktivt software.
Geninstaller printerdriveren.
Installationsvejledning til printerdriveren
Kan du udskrive fra andre computere på netværket? Hvis du heller ikke kan udskrive fra andre computere, skal du
kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon Helpdesk.
Kabelbaseret LAN-forbindelse
Har du valgt den korrekte port? Hvis der ikke en port, der kan bruges, skal du oprette en port.
Kontrol af printerporten
Konfiguration af printerport
Er kommunikation på din computer begrænset af en firewall? Hvis der ikke kan skabes adgang til maskinen på grund af
forkerte indstillinger, skal du bruge nulstillingsknappen til at initialisere indstillingerne for systemstyring.
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls
Initialisering ved hjælp af nulstillingsknappen
Deaktiver sikkerhedssoftware og andet aktivt software.
Geninstaller printerdriveren.
Installationsvejledning til printerdriveren
Kan du udskrive fra andre computere på netværket? Hvis du heller ikke kan udskrive fra andre computere, skal du
kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon Helpdesk.
㻝㻣㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
USB-forbindelse
Har du valgt den korrekte port? Hvis der ikke er en port, der kan bruges, eller hvis du ikke er sikker, skal du
geninstallere printerdriveren. Når du geninstallerer printerdriveren, oprettes den korrekte port automatisk.
Kontrol af printerporten
Installationsvejledning til printerdriveren
Er tovejskommunikation aktiveret? Aktivér tovejskommunikation og genstart computeren.
Kontrol af tovejskommunikation
Deaktiver sikkerhedssoftware og andet aktivt software.
Brug en anden USB-port på computeren.
Slet USB-klassedriveren og geninstaller derefter printerdriveren.
Installationsvejledning til printerdriveren
Kan du udskrive fra en USB-forbindelse til andre computere? Hvis du heller ikke kan udskrive fra andre computere, skal
du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon Helpdesk.
Via printserver
Kan du udskrive fra printserveren? Hvis du kan udskrive fra printserveren, skal du kontrollere forbindelsen mellem din
computer og printserveren.
Problemer via printserveren
Deaktiver sikkerhedssoftware og andet aktivt software.
Geninstaller printerdriveren.
Installationsvejledning til printerdriveren
Kan du udskrive fra andre computere via printserveren? Hvis du heller ikke kan udskrive fra andre computere, skal du
kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon Helpdesk.
Det tager lang tid, før udskrivningen starter.
Har du udskrevet på smalt papir? Efter udskrivning på papir med en smal bredde, kan maskinen køle sig ned for at opretholde
udskriftskvaliteten. Som resultat tager det noget tid, før næste job udskrives. Vent, indtil maskinen er klar til udskrivning,
Udskrivningen vil blive genoptaget, når temperaturen inden i maskinen er faldet.
Der føres et blankt papirark ud (med intet på det).
Har du trukket forseglingstapen af, da du installerede tonerpatronen? Hvis du ikke trak den af, skal du fjerne tonerpatronen,
trække forseglingstapen af og sætte tonerpatronen i igen.
Sådan udskifter du en tonerpatron
㻝㻣㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-03L
Når du ikke kan udskrive korrekt
Hvis du ikke er tilfreds med udskriftsresultaterne, eller hvis papiret krøller eller folder, kan du prøve følgende løsninger. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
Udtværingsmærker på papirets
bundkant
Striber på udskriften
Toneren er tværet ud, og der er
klatter
Efterbilleder vises i det tomme
område
Udskriften er utydelig
En del af papiret er ikke
udskrevet/Udskrivningspositionen
er forkert
Der forekommer hvide
striber/Udskrivningen er ujævn
Der forekommer hvide pletter
Der forekommer sorte pletter
Udtværing på papirets bagside
Udskrifter er grålige
Den udskrevne stregkode kan ikke
aflæses
Papiret folder
Papiret krøller
Der fremføres ikke papir/to eller
flere ark fremføres samtidigt
㻝㻣㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-03R
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende
Snavs i maskinen kan påvirke udskriftsresultaterne. Sørg først for, at maskinen er rengjort.
Rengøring af maskinen
Udtværingsmærker på papirets bundkant
Udskrev du data uden margen, helt ud til kanten af papiret?
Dette problem opstår, hvis margenerne er indstillet til nul i printerdriveren. Det område, der kan udskrives på for
denne maskine, er området inden for en margen på 5 mm langs papirets kant eller en margen på 10 mm langs
kanten på kuverter. Sørg for, at der er margener på det dokument, du vil udskrive.
Fanen [Efterbehandling]
[Avancerede indstillinger]
[Udvid udskriftsområde og udskriv]
[Fra]
Striber på udskriften
Bruger du det rigtige papir?
Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir
I printerdriveren skal du ændre indstillingen for [Speciel udskriftsjustering A]. Forbedringseffekten er mindst for
[Tilstand 1] og størst for [Tilstand 4]. Prøv justering med [Tilstand 1] til at starte med.
Fanen [Efterbehandling]
[Avancerede indstillinger]
[Speciel udskriftsjustering A]
Vælg tilstand
Hvis du vælger [Tilstand 2] eller [Tilstand 4], kan udskrivningskvaliteten blive lavere for nogle typer papir (særligt
tyndt papir) og nogle udskrivningsmiljøer (særligt miljøer med høj fugtighed). I dette tilfælde skal du vælge
[Tilstand 1] eller [Tilstand 3].
Hvis du har valgt en større forbedringseffekt, vil den overordnede udskriftstæthed blive mindre. Kanterne vil også
blive mindre skarpe, og detaljerne kan blive grovere.
Toneren kan hænge fast, når du udskifter tonerpatronen, eller hvis du lader maskinen stå uden at udskrive i
lang tid.
I printerdriveren skal du ændre indstillingen for [Speciel udskriftsjustering B]. Den afhjælpende effekt er mindst for
[Tilstand 1] og størst for [Tilstand 3]. Prøv justering med [Tilstand 1] til at starte med.
Fanen [Efterbehandling]
[Avancerede indstillinger]
[Speciel udskriftsjustering B]
Hvis du har valgt en større forbedringseffekt, bliver udskrivningshastigheden langsommere.
Toneren er tværet ud, og der er klatter
㻝㻣㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Vælg tilstand
Bruger du det rigtige papir?
Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir
I Vinduet Printerstatus [Tekst for reducering af tonerpletter].
Visning af Vinduet Printerstatus
[Indstillinger] [Enhedsindstillinger]
reducering af tonerpletter]
[Hjælp til printindstillinger]
Vælg afkrydsningsfeltet [Tekst for
Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, kan udskrivningskvaliteten blive lavere for nogle typer papir (særligt
tyndt papir) og nogle udskrivningsmiljøer (særligt miljøer med høj fugtighed). I dette tilfælde skal du fjerne
markeringen.
Efterbilleder vises i det tomme område
Bruger du det rigtige papir?
Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir
Er det tid til at udskifte tonerpatronen?
Materialerne inden i tonerpatronen er måske blevet forringet. Udskift tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron
Udskriften er utydelig
Er toneren ved at løbe tør?
Fjern tonerpatronen, ryst den 5 eller 6 gange for at fordele toneren jævnt i patronen og sæt den derefter ind i
maskinen igen.
Brug hele toneren
Bruger du det rigtige papir?
Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir
Har du angivet den korrekte papirtype?
Angiv atter papirtypen i henhold til den type papir, som du anvender.
Grundlæggende udskrivningsbetjening
㻝㻣㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
En del af papiret er ikke udskrevet/Udskrivningspositionen er forkert
Udskrev du data uden margen, helt ud til kanten af papiret?
Dette problem opstår, hvis margenerne er indstillet til nul i printerdriveren. Det område, der kan udskrives på for
denne maskine, er området inden for en margen på 5 mm langs papirets kant eller en margen på 10 mm langs
kanten på kuverter. Sørg for, at der er margener på det dokument, du vil udskrive.
Fanen [Efterbehandling]
[Avancerede indstillinger]
[Udvid udskriftsområde og udskriv]
[Fra]
Der forekommer hvide striber/Udskrivningen er ujævn
Er toneren ved at løbe tør?
Fjern tonerpatronen, ryst den 5 eller 6 gange for at fordele toneren jævnt i patronen og sæt den derefter ind i
maskinen igen.
Brug hele toneren
Er det tid til at udskifte tonerpatronen?
Materialerne inden i tonerpatronen er måske blevet forringet. Udskift tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron
Er udskrivningen ujævn for nogle typer papir eller nogle udskrivningsmiljøer?
I printerdriveren skal du ændre indstillingen for [Speciel udskriftsjustering B]. Den afhjælpende effekt er mindst for
[Tilstand 1] og størst for [Tilstand 3]. Prøv justering med [Tilstand 1] til at starte med.
Fanen [Efterbehandling]
[Avancerede indstillinger]
[Speciel udskriftsjustering B]
Hvis du har valgt en større forbedringseffekt, bliver udskrivningshastigheden langsommere.
Der forekommer hvide pletter
Bruger du papir, som har fået fugt?
Udskift med ordentligt papir.
Papir
Bruger du det rigtige papir?
Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir
Er det tid til at udskifte tonerpatronen?
Materialerne inden i tonerpatronen er måske blevet forringet. Udskift tonerpatronen.
㻝㻣㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Vælg tilstand
Sådan udskifter du en tonerpatron
Udskriver du et dokument med stærke kontraster mellem lyst og mørkt, og er der hvidt rundt om tekst eller
kanter på et billede?
I printerdriveren skal du indstille [Speciel udskriftstilstand] til [Specielle indstillinger 2].
Fanen [Efterbehandling]
indstillinger 2]
[Avancerede indstillinger]
[Speciel udskriftstilstand]
[Specielle
I sammenligning med indstillingen [Fra] vil indstillingen [Specielle indstillinger 2] give en lysere udskriftstæthed.
Der forekommer sorte pletter
Har du rengjort fikseringsenheden?
Rengør fikseringsenheden.
Fikseringsenhed
Udtværing på papirets bagside
Har du ilagt papir, der er mindre end formatet for udskriftsdata?
Kontrollér, om papirformatet passer med formatet for udskriftsdata.
Udskrifter er grålige
Er maskinen installeret et sted, hvor den udsættes for direkte sollys?
Flyt maskinen til et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.
Placering af maskinen et nyt sted
Den udskrevne stregkode kan ikke aflæses
㻝㻣㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Prøver du at aflæse en lille stregkode eller en med tykke linjer?
Forstør stregkoden.
I printerdriveren skal du indstille [Speciel udskriftstilstand] til [Specielle indstillinger 1].
Fanen [Efterbehandling]
indstillinger 1]
[Avancerede indstillinger]
[Speciel udskriftstilstand]
Når du angiver [Specielle indstillinger 1], kan udskriften synes blegere.
㻝㻣㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Specielle
0L1W-03S
Papiret krølles eller foldes
Papiret folder
Er papiret lagt korrekt i?
Hvis papiret ikke ligger under påfyldningsmærket, eller hvis det ligger skævt, kan det folde.
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
Bruger du papir, som har fået fugt?
Udskift med ordentligt papir.
Papir
I printerdriveren skal du ændre indstillingen for [Udglatningsfunktion]. Forbedringseffekten er svagere for [Tilstand
1] og stærkere for [Tilstand 2]. Prøv justering med [Tilstand 1] til at starte med.
Fanen [Efterbehandling]
[Avancerede indstillinger]
[Udglatningsfunktion]
Vælg tilstand
Hvis du har valgt en større forbedringseffekt, kan udskrivningshastigheden blive langsommere.
Bruger du det rigtige papir?
Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir
Papiret krøller
Bruger du papir, som har fået fugt?
Udskift med ordentligt papir.
Papir
Hvis du indstiller [Papirtype] til [Almindeligt], skal du prøve at udskrive efter at have indstillet [Papirtype] til
[Almindeligt L].
Grundlæggende udskrivningsbetjening
Hvis du indstiller [Papirtype] til [Almindeligt L], kan udskrifterne synes blegere, da toneren ikke sætter sig
tilstrækkeligt fast på papiret.
I Vinduet Printerstatus skal du aktivere [Udfør krøllekorrektion for outputpapir ].
Visning af Vinduet Printerstatus
[Indstillinger] [Enhedsindstillinger]
krøllekorrektion for outputpapir]
[Hjælp til printindstillinger]
Vælg afkrydsningsfeltet [Udfør
Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, kan udskrivningshastigheden blive langsommere.
I printerdriveren skal du ændre indstillingen for [Udglatningsfunktion]. Forbedringseffekten er svagere for [Tilstand
1] og stærkere for [Tilstand 2]. Prøv justering med [Tilstand 1] til at starte med.
Fanen [Efterbehandling]
[Avancerede indstillinger]
㻝㻣㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[Udglatningsfunktion]
Vælg tilstand
Hvis du har valgt en større forbedringseffekt, kan udskrivningshastigheden blive langsommere.
Bruger du det rigtige papir?
Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir
㻝㻤㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-03U
Papiret fremføres forkert
Der fremføres ikke papir/to eller flere ark fremføres samtidigt
Er papiret lagt korrekt i?
Luft papirstakken grundigt, så arkene ikke hænger sammen.
Kontroller, om papiret er lagt rigtigt i.
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
Kontrollér, om antallet af ilagte papirark er passende, og om der bruges det rigtige papir.
Papir
Kontroller, om forskellige formater og typer er blandet i samme skuffe.
㻝㻤㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-03W
Når et problem ikke kan løses
Hvis der er et problem, du ikke kan løse, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canons Helpdesk.
Prøv ikke at skille eller reparere maskinen selv
Hvis du adskiller eller reparerer maskinen selv, dækkes den muligvis ikke af garantien.
Når du kontakter Canon
Når du kontakter os, skal du have følgende oplysninger klar:
Produktnavn (LBP6230dw)
Navnet på den forhandler, hvor du købte maskinen.
Oplysninger om problemet (hvad har du forsøgt, hvad det resulterede i samt eventuelt viste meddelelser)
Serienummeret (består af 10 alfanumeriske tegn, som står på mærkatet bag på maskinen)
㻝㻤㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-03X
Vedligeholdelse
Dette kapitel beskriver vedligeholdelse af maskinen, herunder hvordan maskinen rengøres samt lister med udskriftsindstillinger.
Grundlæggende vedligeholdelse
Rengøring af maskinen
Maskinen bliver snavset
Udvendigt
Udtværingsmærker på udskriften
Udskiftning af tonerpatroner
Fikseringsenhed
Udskiftning af tonerpatroner
Hvis du vil bruge hele toneren
Brug hele toneren
Sådan udskifter du tonerpatroner
Sådan udskifter du en tonerpatron
Lister med udskriftsindstillinger
Hvis du vil udskrive en liste med maskinindstillinger
Lister med udskriftsindstillinger
Kontrol af det samlede antal sider, maskinen har udskrevet
Hvis du vil kontrollere det samlede antal af sider, der er udskrevet af maskinen
Visning af sidens tællerværdi
Initialisering af indstillinger
Hvis du vil gendanne indstillingerne til standard fabriksindstillingerne
Initialisering af indstillinger
Placering af maskinen et nyt sted
Hvis du vil placere maskinen et nyt sted på grund af vedligeholdelse eller flytning af kontoret
af maskinen et nyt sted
㻝㻤㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Placering
0L1W-03Y
Rengøring af maskinen
Rengør regelmæssigt maskinen for at undgå forringelse af udskriftskvaliteten og sikre sikker og nem betjening. Læs omhyggeligt
Vedligeholdelse og eftersyn
sikkerhedsvejledning, før du påbegynder rengøring.
Hvor skal der rengøres
Maskinens ydre og ventilationsåbninger
Udvendigt
Den interne fikseringsenhed
Fikseringsenhed
Udvendigt
Rengør regelmæssigt maskinen udvendigt for at holde maskinen i god stand. Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne for at holde
dem fri for støv.
1
Sluk for maskinen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
Når du slukker maskinen, vil data, der venter på udskrivning, blive slettet.
2
Rengøring af maskinens ydre og ventilationsåbningerne.
Brug en blød klud, der er opvredet i vand eller i et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand.
Se
3
4
Bagside for at lokalisere ventilationsåbningerne.
Vent på, at maskinen er helt tør udvendigt.
Sæt strømstikket i stikkontakten igen.
Fikseringsenhed
Snavs kan klæbe til fikseringsenheden inden i maskinen og være skyld i, at der kommer smuds og sorte striber på udskrifterne. Hvis det
sker, skal du fortsætte som følger og rengøre fikseringsenheden. Vær opmærksom på, at du ikke kan rengøre fikseringsenheden, når der
er dokumenter, der venter på at blive udskrevet i maskinen. Du skal bruge normalt papir i A4-format for at rengøre fikseringsenheden.
Ilægning af papir i
Før start skal du ilægge papir i A4-format i universalbakken eller den manuelle fremføringsåbning.
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
universalbakken
1
Vælg maskinen ved at klikke på
i proceslinjen.
㻝㻤㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
2
Vælg [Indstillinger]
3
Klik på [OK].
[Hjælpeprogram]
[Renser].
Papiret indføres langsomt i maskinen, hvorefter rengøringen starter. Rengøringen udføres, når papiret er kommet helt ud.
Rengøringen kan ikke annulleres, når først den er startet. Vent, indtil den er færdig (cirka 90 sekunder).
Rengøring fra Remote UI
Du kan også rengøre fikseringsenheden fra siden [Utility Menu] på Remote UI.
㻝㻤㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Cleaning
0L1W-040
Udskiftning af tonerpatroner
Der vises ingen sikkerhedsadvarsel, heller ikke når toneren er ved at være brugt. Brug de beskrevne udskriftsproblemer herunder som en
Sådan udskifter du en tonerpatron
rettesnor for, hvornår en tonerpatron skal udskiftes.
Der forekommer hvide striber
Utydelig
Efterbilleder vises i det tomme område
Ujævn tæthed
Der forekommer hvide pletter
Når et af de ovenstående problemer forekommer, og enten "Der forekommer hvide striber," "Utydelig," eller "Ujævn tæthed"
Brug hele toneren.
vises, kan du blive ved med at udskrive i lidt længere tid ved at følge trinnene i
TIP
Du kan angive, at der bliver vist en meddelelse som den, der er vist herunder, når udskriftskvaliteten ikke kan garanteres, fordi
tonerpatronen er opbrugt eller pga. andre årsager. På denne måde undgår du spild i form af udskrifter i dårlig kvalitet, fordi du
får en meddelelse på forhånd, når det er tid til at udskifte tonerpatronen.
1
Vælg maskinen ved at klikke på
2
Vælg [Indstillinger]
3
Marker afkrydsningsfeltet [Vis advarsel om slutningen af tonerpatronens levetid] og klik på
[OK].
i proceslinjen.
[Enhedsindstillinger]
[Indstillinger for visning af advarsler].
㻝㻤㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan forværres.
Selv hvis denne advarsel ikke vises, skal du bruge de problemer, der er vist øverst på denne side, som
rettesnor til at udskifte tonerpatroner. Udskift tonerpatronen, når der opstår et problem.
LINKS
Forbrugsmaterialer
㻝㻤㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-041
Brug hele toneren
Udskriftsproblemer som de følgende forekommer, når toneren er ved at være brugt.
Der forekommer hvide striber
Utydelig
Ujævn tæthed
Når der opstår sådanne problemer, skal du foretage følgende trin. Med disse trin kan du bruge al toneren i tonerpatronen. Du kan
fortsætte med at udskrive i lidt længere tid, indtil toneren er helt opbrugt. Hvis problemerne ikke forbedres, efter du har fulgt følgende
trin, skal du udskifte tonerpatronen ( Sådan udskifter du en tonerpatron). Før start skal du læse sikkerhedsinstruktionerne i
Vedligeholdelse og eftersyn og
Forbrugsmaterialer.
1
Luk hjælpebakken, og åbn derefter topdækslet.
2
Tag tonerpatronen ud.
3
Ryst tonerpatronen 5 eller 6 gange, som vist nedenfor, for at fordele toneren jævnt i patronen.
4
Udskift tonerpatronen.
㻝㻤㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
5
Luk topdækslet.
㻝㻤㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-042
Sådan udskifter du en tonerpatron
Før udskiftning af en tonerpatron skal du læse forholdsreglerne i
1
Luk hjælpebakken, og åbn derefter topdækslet.
2
Tag tonerpatronen ud.
3
Tag den nye tonerpatron ud af beskyttelsesposen.
4
5
Vedligeholdelse og eftersyn og
Forbrugsmaterialer.
Ryst tonerpatronen 5 eller 6 gange, som vist nedenfor, for at fordele toneren jævnt i patronen, og placer den
derefter på en plan overflade.
Træk forseglingstapen lige udad.
Forseglingstapens fulde længde er ca. 50 cm.
㻝㻥㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Når du trækker forseglingstapen ud
Hvis forseglingstapen bliver inden i tonerpatronen, kan kvaliteten af udskrifter blive forringet.
Træk ikke forseglingstapen af i en stump vinkel. Hvis forseglingstapen går i stykker, kan du muligvis ikke trække den helt ud.
Hvis forseglingstapen sætter sig fast, når den trækkes ud, skal du blive ved med at trække, indtil den er helt fjernet.
6
Udskift tonerpatronen.
7
Luk topdækslet.
㻝㻥㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-043
Lister med udskriftsindstillinger
Du kan udskrive lister med udskriftsindstillinger fra Vinduet Printerstatus. Dette er nyttigt, når du vil udskrive en liste med
netværksindstillinger eller en liste med strømbesparende indstillinger og andre konfigurationsindstillinger for maskinen. Lister med
indstillinger er formateret til udskrivning på papir i A4-format. Før start skal du ilægge papir i A4-format i universalbakken eller den
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
manuelle fremføringsåbning.
1
Vælg maskinen ved at klikke på
2
Vælg [Indstillinger]
i proceslinjen.
[Hjælpeprogram]
[Print konfigurationsside] eller [Print netværksstatus].
[Print konfigurationsside]
Udskriver en liste med indstillingerne under [Indstillinger]
version.
[Enhedsindstillinger] sammen med informationer om maskinens
[Print netværksstatus]
Udskriver en liste med maskinens netværksindstillinger.
3
Klik på [OK].
Eksempel på udskrivning: [Print konfigurationsside]
Eksempel på udskrivning: [Print netværksstatus]
㻝㻥㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Du kan også bruge maskinens tast
(Papir) til at udskrive og få vist en liste med maskinens IPv4-indstillinger, MAC-adresse,
Visning af netværksindstillinger
kabelbaserede/trådløse LAN-indstillinger samt versionsinformationer.
㻝㻥㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-044
Visning af sidens tællerværdi
Du kan kontrollere det samlede antal sider, som maskinen har udskrevet, ved at få vist tællerværdien i Vinduet Printerstatus.
1
Vælg maskinen ved at klikke på
2
Vælg [Indstillinger]
i proceslinjen.
[Tællerinformationer].
Det samlede antal udskrevne sider vises.
㻝㻥㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-045
Initialisering af indstillinger
Du kan gendanne maskinens indstillinger til standardindstillingerne.
Initialisering af præference-indstillinger
Initialisering af indstillinger for systemadministration
Initialisering af nøgle- og certifikatindstillinger
㻝㻥㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-046
Initialisering af præference-indstillinger
Du kan initialisere indstillingerne for menuen [Preferences] for Remote UI (
fabriksindstillingerne.
1
2
Liste over menuen Indstilling) for at gendanne
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand.
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Initialize Setting Information]
4
Vælg de indstillinger, der skal initialiseres, og klik derefter på [Initialize].
[Initialize Menu].
[Menu to Initialize]
Vælg de indstillinger, der skal initialiseres fra rullelisten. Vælg [Initialize All] for at initialisere både [Display Settings] og [Timer
Settings].
5
Klik på [OK].
㻝㻥㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-047
Initialisering af indstillinger for systemadministration
Du kan initialisere indstillingerne for menuen [System Management Settings] for Remote UI (
gendanne fabriksindstillingerne.
Liste over menuen Indstilling) for at
For at initialisere [Key and Certificate Settings] og [CA Certificate Settings] i [Security Settings], se
certifikatindstillinger.
1
2
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand.
Initialisering af nøgle- og
Start af Remote UI
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Initialize Setting Information]
4
Vælg de indstillinger, der skal initialiseres, og klik derefter på [Initialize].
[Initialize System Management Settings].
[Setting Information to Initialize]
Vælg de indstillinger, der skal initialiseres fra rullelisten. Vælg [Initialize All] for at initialisere alle indstillingerne i [System Manager
Information], [Device Information], [Security Settings] og [Network Settings] på én gang.
5
Klik på [OK].
㻝㻥㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
6
Hvis du har initialiseret netværksindstillingerne, skal du genstarte maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Initialisering ved hjælp af nulstillingsknappen
Du kan også bruge nulstillingsknappen bag på maskinen til at initialisere indstillingerne for systemstyring. Hvis du slukker for
maskinen, og derefter tænder maskinen igen, mens du trykker på nulstillingsknappen ( ) med en genstand som f.eks. spidsen
af en kuglepen eller en tynd stift, bliver alle indstillingerne i menuen [System Management Settings] ( Liste over menuen
Indstilling) for Remote UI initialiseret på én gang. Indstillingerne [System Manager Name], [Device Name] og [Location] for
[System Management] bliver dog ikke initialiseret.
㻝㻥㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-048
Initialisering af nøgle- og certifikatindstillinger
Du kan gendanne indstillingerne for nøglepar (nøgle- og certifikatindstillinger) og CA-certifikater til standardindstillingerne. Bemærk, at
alle nøglepar, du har registreret i maskinen samt alle CA-certifikater (undtagen de forudindstillede CA-certifikater) slettes efter
initialiseringen.
Hvis du udfører denne initialisering, vil det ikke være muligt at anvende SSL-krypteret kommunikation, der kræver et nøglepar.
For at bruge SSL-krypteret kommunikation skal du indstille et andet nøglepar og aktivere funktionen igen.
1
2
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand.
Klik på [Settings/Registration].
3
[Initialize Setting Information]
4
Klik på [Initialize].
5
Klik på [OK].
[Initialize Key and Certificate].
㻝㻥㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Start af Remote UI
LINKS
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater
㻞㻜㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-049
Placering af maskinen et nyt sted
Maskinen er tung. For at undgå personskade skal du følge proceduren nedenfor ved flytning af maskinen. Du skal også læse
Vigtige sikkerhedsanvisninger
sikkerhedsforholdsreglerne, før du begynder.
1
Sluk for maskinen og computeren.
Når du slukker maskinen, vil data, der venter på udskrivning, blive slettet.
2
Fjern kablerne og ledningen fra maskinen i numerisk rækkefølge som i illustrationen nedenfor.
Om et USB-kabel (
) og et LAN-kabel (
) er tilsluttet afhænger af dit miljø.
Strømstik
Strømledning
USB-kabel
LAN-kabel
3
Hvis du skal transportere maskinen over store afstande, skal du fjerne tonerpatronen.
4
Luk universalbakken, hjælpebakken og alle lignende dele og bær maskinen til dens nye placering.
Sådan udskifter du en
tonerpatron
For at bære maskinen skal du tage fat i begge sider med forsiden vendende imod dig.
5
Sæt forsigtigt maskinen på dens nye placering.
Se Sådan kommer du i gang for at se den procedure, du skal følge efter maskinen er blevet flyttet.
medfølger maskinen
㻞㻜㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Vejledninger, der
0L1W-04A
Tillæg
Dette kapitel indeholder tekniske specifikationer for maskinen, vejledning til brug af e-Manual, ansvarsfraskrivelser, copyrightoplysninger
og andre vigtige oplysninger, du måtte have brug for. Der henvises til den efter behov.
㻞㻜㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04C
Fremhævede funktioner
Prøv de funktioner, der er beskrevet i dette afsnit. Funktionerne er grupperet under fire overskrifter: "Miljøvenlig og økonomisk," "Øge
effektiviteten," og "Meget andet."
㻞㻜㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04E
Miljøvenlig og økonomisk
Udskriv flere sider på ét enkelt ark
Når der er mange sider i et dokument, kan udskriften blive svær at håndtere – svær at bære rundt på og opbevare, og
også svær at læse. Men der findes en løsning. Udskriv flere sider på ét ark! På denne måde sparer du papir og gør dine
dokumenter mindre og lettere at håndtere.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Udskrivning af flere sider på et ark.
Dvaletilstand
Du kan spare strøm ved at indstille maskinen til automatisk at gå i dvaletilstand, hver gang den ikke har været brugt et
stykke tid. Du behøver ikke at slukke for strømmen hver gang, men du kan stadig få maskinen til at minimere sit
strømforbrug. Funktionen til automatisk nedlukning kan øge besparelserne ved automatisk at slukke for maskinen, hvis
den har været inaktiv i længere tid. Disse praktiske funktioner arbejder i baggrunden for at spare strøm og penge hver
dag.
For at spare strøm ved at sætte maskinen i dvaletilstand:
Indstilling af dvaletilstand
Indstilling af automatisk nedlukning
For at konfigurere maskinen til at slukke automatisk:
Tonerbesparelse
For at spare på toner kan du bruge kladdetilstand for kladde- og testudskrivninger. Eller du kan skifte mellem funktionerne
alt efter formålet; brug f.eks. normal tilstand til smukke billeder og kladdetilstand til firmadokumenter, der ikke kræver
præsentationskvalitet.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Mindre tonerforbrug.
㻞㻜㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04F
Øge effektiviteten
Fjernstyring med Vinduet Printerstatus og Remote UI
Med Vinduet Printerstatus og Remote UI kan du styre maskinen fra fjernlokation via computeren på dit skrivebord. Du kan
overvåge maskinens tilstand fra din computer og kontrollere oplysninger om fejl. Når der opstår en udskriftsfejl, vises
Vinduet Printerstatus automatisk for at gøre dig opmærksom på situationen vha. letforståelige meddelelser og animationer.
Spar tid og besvær ved at fjerne eventuelle forhindringer mellem dit skrivebord og maskinen. Remote UI gør det nemt at
konfigurere maskinen, herunder de mange netværksindstillingspunkter.
Du kan få flere oplysninger om Vinduet Printerstatus under
Du kan få flere oplysninger om Remote UI under
Vinduet Printerstatus.
Brug af Remote UI.
Registrer favoritindstillinger og aktiver dem når som helst
Alle på kontoret bruger printeren. Hvis du registrerer de mest populære indstillinger som standardindstillingerne, kan du
bruge dem med det samme. Du kan også registrere ofte anvendte kombinationer for udskriftsindstillinger som "profiler."
Derefter kan du aktivere dine favoritindstillinger ved en enkelt handling ved at vælge en profil i stedet for at vælge hver
indstilling, hver gang du udskriver.
For at ændre standardudskriftsindstillinger:
Ændring af standardindstillingerne
For at registrere kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger som "profiler":
ofte anvendte udskriftsindstillinger
Registrering af kombinationer af
Spar tid med genveje
Når du har flere dokumenter, der skal udskrives, er det praktisk at udskrive dem alle med en enkelt handling. Med Canon
PageComposer kan du kombinere flere dokumenter og udskrive dem alle på én gang. Det er en let måde, hvorpå du kan
㻞㻜㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
spare tid og arbejde mere effektivt.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Kombination og udskrivning af flere dokumenter.
㻞㻜㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04H
Meget andet
Sørg for, at dine udskrifter forbliver fortrolige
For personlige oplysninger og følsomme dokumenter, som du ønsker at bevare fortrolige, kan du udskrive vandmærker,
som f.eks. "FORTROLIGT" eller "TOP SECRET." Ud over disse standardvandmærker kan du også designe dine egne
vandmærker.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Udskrivning af vandmærker.
Brug trådløs forbindelse
Ingen kabler, nem installation og enkel vedligeholdelse. Hvis du har en WPS-trådløs LAN-router, kan du omgå
indstillingsprocessen helt og aldeles og være klar til at gå i gang, før du aner det. Få glæde af et brugervenligt
dokumentsystem uden bøvl, som du kun kan hente via en trådløs forbindelse. Kompatibel med IEEE 802.11b/g/n, som
sikrer trådløs forbindelse uden stress, og samtidig understøtter WEP og WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP), der giver en
strammere sikkerhed.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Oprettelse af forbindelse til trådløst LAN.
Lav plakater
Forstør en almindelig udskrift på et enkelt ark og få en rigtig stor plakat. En stor plakat udskrives på ni ark. Sæt dem
sammen i et 3 x 3-gitter, og voila!
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Udskrivning af plakater.
Lav foldere
㻞㻜㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Nogle gange fortjener dine dokumenter at blive præsenteret på en bedre måde end med en hæfteklamme i øverste
venstre hjørne. Det er let at lave foldere. Printdriveren klarer sideplaceringen for dig. Det eneste du behøver at gøre er at
folde siderne og hæfte dem langs midten.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Udskrivning af folder.
Få automatisk sætvis sortering af materiale til møder
Når du udskriver flere kopier af et dokument på flere sider, kan du bruge funktionen til sætvis udskrivning for at udskrive
en kopi efter den anden med alle siderne i korrekt rækkefølge. Det er praktisk ved forberedelse af materiale til møder
eller præsentationer.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Sætvis sortering af udskrifter efter side.
㻞㻜㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04J
Specifikationer
Maskinspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel pga. løbende produktforbedringer.
Maskinspecifikationer
Specifikationer for trådløst LAN
Papir
㻞㻜㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04K
Maskinspecifikationer
Hardwarespecifikationer
Softwarespecifikationer
Hardwarespecifikationer
Type
Desktop-printer
Udskrivningssystem
Laser med halvleder + elektrofotografisk system af tør type
Tonerfikseringssystem
System med øjeblikkelig fiksering
Printhastighed*1
(Almindeligt papir (60 til 90
g/m²), A4 kontinuerlig
udskrivning)
1-sidet udskrivning: 25 sider/minut
2-sidet udskrivning: 15,4 sider/minut (7,7 ark/minut)
Opvarmningstid*2
(fra strømmen tændes, indtil
maskinen går i standby)
10 sekunder eller mindre
Gendannelsestid *3
(gendannelse fra dvaletilstand
til standby)
Første udskrivning *3
Ca. 0,5 sekunder
Ca. 6 sekunder
(A4-udskrivning)
Accepteret
papirmængde
Papirkapacitet
Papir
Universalbakke: Ca. 250 ark
Manuel fremføringsåbning: 1 ark
2-sidet udskrivning
A4, Legal, Letter
Papiroutput
Forside nedad
Udskrivningskapacitet*4
Ca. 100 ark
(Udbakke)
LwAd (deklareret A-vægtet niveau for lydstyrke (1 B = 10 dB))
Under standby: Ikke hørbart *5
Støj
(målt i henhold til ISO 7779 og
deklareret støjemission i
henhold til ISO 9296)
Under udskrivning: 6,77 B eller mindre
LpAm (deklareret A-vægtet niveau for lydstyrke (når man står ved siden af))
Under standby: Ikke hørbart *5
Under udskrivning: 52 dB
Miljøforhold
(kun maskine)
Driftsmiljø
Temperatur: 10 til 30°C
Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondens)
USB-interface: Hi-Speed USB/USB
Værtsinterface
Brugerinterface
Strøm
Netværksinterface:
Delt 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) Fuld dupleks/Halv dupleks
IEEE 802.11b/g/n
LED-indikatorer: 5
Kontroltaster/-knapper: 4
220 til 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
㻞㻝㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Maksimum: 1.100 W eller mindre
Under drift: Ca. 420 W
Under
1,4 W
1,4 W
2,2 W
Strømforbrug *6
(20°C)
standby:
eller mindre (USB-forbindelse)
eller mindre (kabelbaseret LAN-forbindelse)
eller mindre (trådløs LAN-forbindelse)
I dvaletilstand:
0,9 W eller mindre (USB-forbindelse)
0,9 W eller mindre (kabelbaseret LAN-forbindelse)
1,6 W eller mindre (trådløs LAN-forbindelse)
Når tænd-/slukknappen er slået fra: 0,5 W eller mindre
Forbrugsmaterialer
Forbrugsmaterialer
Maskine og tilbehør
Maskine (uden tonerpatron): Ca. 7,0 kg
Tonerpatron: Ca. 0,6 kg
Vægt
Forbrugsmaterialer
Tonerpatron (Canon Cartridge 726): Ca. 0,6 kg
*1 Udskrivningshastigheden kan være lavere afhængigt af udskriftsopløsningen, papirformat, papirtypen, papirretningen samt antallet af udskrevne kopier.
*2 Kan variere afhængigt af brugsomstændighederne (installeringsmiljø, etc.).
*3 Kan variere afhængigt af outputmiljøet.
*4 Kan variere afhængig af installationsmiljøet og den anvendte papirtype.
*5 Angiver, at lydtrykket for hver standby-position er under det absolutte kriterium for baggrundsstøj i henhold til ISO 7779.
*6 Selvom maskinen er slukket, forbruges der stadig en lille smule strøm, hvis strømstikket er sat i stikkontakten. For fuldstændigt at stoppe strømforbruget
skal du tage stikket ud af stikkontakten.
Softwarespecifikationer
Printersoftware
Udskriftsområde
UFR II
Udskriftsområde
㻞㻝㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04L
Specifikationer for trådløst LAN
Standarder
IEEE 802.11b/g/n
Transmissionsplan
DS-SS-system, OFDM-system
Frekvensområde
2.412 til 2.472 MHz
IEEE 802.11b
1/2/5,5/11 Mbps
IEEE 802.11g
6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps
Datatransmissionshastighed
IEEE802.11n
SGI - gjort ugyldigt - 20 MHz:
6,5/13/19,5/26/39/52/58,5/65 Mbps
SGI - gjort ugyldigt - 20 MHz:
7,2/14,4/21,7/28,9/43,3/57,8/72,2 Mbps
SGI - gjort ugyldigt - 40 MHz:
13,5/27/40,5/81/108/121,5/135 Mbps
SGI - gjort ugyldigt - 40 MHz:
15/30/45/60/90/120/150 Mbps
Kommunikationstilstand
Infrastrukturtilstand
Sikkerhed
WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Forbindelsesmetode
WPS (beskyttet Wi-Fi-opsætning), manuel konfiguration
㻞㻝㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04R
Papir
Understøttede papirformater
Papirstørrelser, der kan lægges i universalbakken og den manuelle fremføringsåbning, er angivet herunder.
A4 (210,0 mm x 297,0 mm) *1
B5 (182,0 mm x 257,0 mm)
A5 (148,5 mm x 210,0 mm)
Legal (215,9 mm x 355,6 mm) *1
Letter (215,9 mm x 279,4 mm) *1
Executive (184,2 mm x 266,7 mm)
16K (195,0 mm x 270,0 mm)
Konvolut Monarch (98,4 mm x 190,5 mm)
Konvolut nr. 10 (COM10) (104,7 mm x 241,3 mm)
Konvolut DL (110,0 mm x 220,0 mm)
Konvolut C5 (162,0 mm x 229,0 mm)
Brugerdefineret papirformat
*2
*1 Automatisk 2-sidet udskrivning er tilgængelig uden udskiftning af papir.
*2 Følgende formater er tilgængelige:
Universalbakke: bredde 76,2 til 216,0 mm x længde 187,0 til 356,0 mm
Manuel fremføringsåbning: bredde 76,2 til 216,0 mm x længde 127,0 til 356,0 mm
Papirkildekapacitet efter papirtype
Klorfrit papir kan bruges sammen med denne maskine.
Papirtype
Almindeligt papir
Universalbakke
Manuel fremføringsåbning
60 til 80 g/m²
*2
Ca. 250 ark
1 ark
81 til 90 g/m²
*2
Ca. 170 ark
1 ark
Ca. 170 ark
1 ark
Ca. 100 ark
1 ark
Ca. 50 ark
1 ark
Ca. 100 ark
1 ark
Ca. 20 ark
1 ark
*1
91 til 105 g/m²
*2
Kraftigt papir
106 til 163 g/m²
Transparent
Etiketter
*3 *4
*4
Konvolut
*1 Der kan anvendes genbrugspapir.
*2 Automatisk 2-sidet udskrivning er tilgængelig uden udskiftning af papir.
*3 Brug transparenter, der er beregnet til laserprintere.
*4 Brug kun A4- eller Letter-format.
Maskinindstillinger for papirtyper
Ilægning af papir
Udskriftsområde
㻞㻝㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Det område, der kan udskrives, er markeret med gråt. Konvolutter kræver en margen på 10 mm i top, i bund, til venstre og til højre.
㻞㻝㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04S
Forbrugsmaterialer
Følgende er en vejledning, der angiver de anslåede udskiftningstider for forbrugsmaterialerne, som anvendes i denne maskine. Køb
forbrugsmaterialerne ved din lokale autoriserede Canon-forhandler. Følg sikkerheds- og sundhedsretningslinjerne ved opbevaring og
håndtering af forbrugsmaterialer ( Forbrugsmaterialer).
Alt efter installationsmiljø, format af udskrivningspapiret eller dokumenttypen er det muligvis nødvendigt at udskifte nogle
forbrugsmaterialer før udløbet af den beregnede levetid.
Tonerpatroner
Medfølgende tonerpatroner
Det gennemsnitlige antal sider* for den tonerpatron, der leveres sammen med maskinen, er 900 ark.
* Det gennemsnitlige antal sider er baseret på "ISO/IEC 19752" (den globale standard, der er relateret til en "metode til
bestemmelse af ydeevne for tonerpatroner til sort-hvid elektrofotografiske printere og multifunktionsenheder, der indeholder
printerkomponenter", som udgives af ISO (International Organization for Standardization)), når der udskrives papir i A4format med standardindstilling for udskrivningstæthed.
Udskiftningstonerpatroner
For optimal udskriftskvalitet anbefales det at bruge originale Canon-tonerpatroner.
Gennemsnitligt antal sider for tonerpatron *
Original Canon-tonerpatron
Canon Cartridge 726
Ved udskiftning af tonerpatroner
2.100 ark
Sådan udskifter du en tonerpatron
LINKS
Udskiftning af tonerpatroner
㻞㻝㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04U
Vejledninger, der medfølger maskinen
De vejledninger, der er angivet herunder, medfølger maskinen. Se i dem efter behov.
Læs denne vejledning først. Den indeholder letforståelige forklaringer for alt, hvad du
behøver at gøre, for at konfigurere maskinen, lige fra fjernelse af emballagen til
konfiguration af indstillingerne. Den forklarer også om grundlæggende vedligeholdelse.
Sådan kommer du i gang
Denne manual indeholder beskrivelser på følgende sprog.
Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, estisk, græsk, ungarsk, lettisk, litauisk, persisk,
portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk og ukrainsk
e-Manual
(denne vejledning)
I denne vejledning beskrives alle maskinens funktioner. Vejledningen er beregnet til
at blive vist i en webbrowser. Du kan gennemse oplysninger efter kategori eller
Brug af e-Manual
angive et søgeord for at søge efter sider om et bestemt emne.
Installationsvejledning
til printerdriveren
Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer de printerdrivere, der er inkluderet
på User Software cd-rom/dvd-rom.
㻞㻝㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04W
Brug af e-Manual
E-Manual er en manual, der kan vises på din computer, og som beskriver alle maskinens funktioner. Du kan søge efter information om
den handling, du vil foretage, eller angive et søgeord, så du hurtigt kan finde den side, du leder efter. Du kan bruge e-Manual ved at
Installation af e-Manual
installere den på din computer. Du kan også starte e-Manual direkte fra cd-rommen/dvd-rommen.
Sådan finder du et emne
Du kan finde den side, du leder efter, på tre måder.
Søg i indholdet
Du kan finde den side, du leder efter, ved at vælge et emne fra fanen [Indhold] i venstre side af skærmen eller ved at vælge et
kapitelikon fra de ikoner, der står ud for emnerne.
Øverste side
Emneside
Søg med søgeord
Søg ved at indtaste et søgeord som f.eks. "konvolut" eller "tonerpatron". Herefter vises de sider, der indeholder søgeordet. Du kan
også søge på udtryk som "ilæg papir". Søgefunktionen finder de emner, der indeholder alle ordene i udtrykket (OG-søgning).
Fanen Søg
Søg i sitemap
Klik på [Indhold] øverst på skærmen, hvorefter en liste over alle emnerne i e-Manual vises. Her kan du finde det emne, du leder
efter.
Indhold
Systemkrav
Der kræves nedenstående webbrowsere for at bruge e-Manual. Indholdet af e-Manual vises måske ikke korrekt, hvis der bruges
en anden browser end de nedenstående.
Windows: Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0, Firefox 24.x ESR/26.0
Mac OS: Safari 7.0, Firefox 24.x ESR/26.0
㻞㻝㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04X
Installation af e-Manual
Installer e-Manual på din computer vha. den medfølgende cd-rom/dvd-rom.
1
2
Indsæt User Software i cd-rom/dvd-rom-drevet på computeren.
Klik på [Brugerdefineret installation].
Hvis ovenstående skærmbillede ikke vises
Visning af skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom]
Hvis [Automatisk afspilning] vises, skal du klikke på [Kør MInst.exe].
3
Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet [Printerdriver], og klik på [Installér].
4
Læs licensaftalen, og klik på [Ja] for at acceptere.
Klik på [Installér].
㻞㻝㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
5
Hvis du vil ændre installeringsdestinationen, klik på [Gennemse] og vælg den ønskede lokation.
Installeringen starter.
6
Klik på [Afslut].
7
Klik på [Næste]
[Afslut].
Visning af e-Manual
Dobbeltklik på genvejsikonet for e-Manual på skrivebordet.
㻞㻝㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Hvis der vises en sikkerhedsadvarsel
Klik på [Tillad blokeret indhold].
Visning af e-Manual direkte fra cd-rommen/dvd-rommen
1
Indsæt User Software i cd-rom/dvd-rom-drevet på computeren.
Hvis skærmbilledet [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom] ikke vises
rom]
Visning af skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-
Hvis [Automatisk afspilning] vises, skal du klikke på [Kør MInst.exe].
2
Klik på [Vejledninger].
3
Klik på [e-Manual].
㻞㻞㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-04Y
Afinstallering af e-Manual
Du kan fjerne e-Manual fra computeren for at gendanne computeren til samme tilstand, som den var i, før e-Manual blev installeret.
1
2
Indsæt User Software i cd-rom/dvd-rom-drevet på computeren.
Klik på [Start softwareprogrammer].
Hvis ovenstående skærmbillede ikke vises
Visning af skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom]
Hvis [Automatisk afspilning] vises, skal du klikke på [Kør MInst.exe].
3
Klik på [Start] for [Manual Uninstaller].
4
Klik på [Næste].
Afinstalleringen starter.
5
Klik på [Afslut].
㻞㻞㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
6
Klik på [Tilbage]
[Afslut].
㻞㻞㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-050
Skærmbilledlayout for e-Manual
E-Manual er inddelt i forskellige skærme, og indholdet af de enkelte skærme varierer.
Øverste side
Denne side vises, når e-Manual startes.
Canon
Klik for at returnere til øverste side fra en anden side.
Fanen [Indhold]/fanen [Søg]
Klik for at skifte visning mellem fanen [Indhold] og fanen [Søg].
Indhold
Viser kapitlernes titler (
få vist siden.
). Hold markøren over en af titlerne, hvorefter kapitlets emner vises til højre. Klik på et emne for at
[Top]
Klik for at returnere til øverste side fra en anden side.
[Indhold]
Klik for at få vist titlerne i alle emner i e-Manual.
[Hjælp]
Klik for at få vist oplysninger om, hvordan e-Manual vises, hvordan man søger og andre oplysninger.
[Print]
Klik for at udskrive indholdet på den aktuelt viste side.
Fremhævede funktioner
Denne side indeholder en række praktiske eksempler på, hvordan maskinen bruges. Klik på
/
/
for at skifte visningen
af praktiske eksempler efter kategori, eller klik på det skydbare display for at få flere oplysninger om hver kategori.
㻞㻞㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Skydedisplayet kan fjernes ved at flytte markøren hen til det.
Fremhævede funktioner
[Hurtig hjælp]/[Fejlfinding]/[Vedligeholdelse]
Klik for at se, hvordan du løser problemer eller vedligeholder maskinen.
[Brugere af Mac OS]
Klik for at få vist forholdsregler ved brug af Mac OS.
[Bemærkning]
Klik for at se vigtige oplysninger, som du bør have kendskab til, når du bruger maskinen.
[Kontaktinformation]
Klik for at se kontaktoplysninger i forbindelse med forespørgsler om maskinen.
Fremhævede funktioner
Denne side indeholder en række praktiske eksempler på, hvordan maskinen bruges.
/
Klik for at udvide vinduet, så du kan få vist information. Klik igen for at lukke vinduet.
Klik for at se den tilsvarende emneside.
Emneside
Emnesiderne indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger maskinen.
[Indhold]
På denne fane vises kapitelikoner og emnetitler.
㻞㻞㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
/
Fanen [Indhold] kan gøres bredere og smallere.
[Udvid alle]/[Skjul alle]
Klik på [Udvid alle] for at få vist underafsnit for alle emner. Klik på [Skjul alle] for at få skjult underafsnit for alle emner.
Kapitelikoner
Klik på et kapitelikon for at navigere til toppen af det pågældende kapitel.
Emner
Viser emnerne i det valgte kapitel. Hvis der vises et "+" på emnet, vises det pågældende emnes underafsnit, når du klikker på
det. Klik på "-" for at skjule det udvidede emne.
[Print alle]
Alle sider i det valgte kapitel åbnes i et separat vindue. Du kan udskrive dem, hvis det er nødvendigt.
Navigation
Dette viser, hvilket kapitelemne du ser i øjeblikket.
Klik for at returnere til øverste side.
/
Klik for at se det forrige eller næste emne.
Klik for at springe til den pågældende side. Klik på knappen "Tilbage" i webbrowseren for at gå tilbage til forrige side.
Klik for at få vist de skjulte detaljerede beskrivelser. Klik igen for at lukke de detaljerede beskrivelser.
Fanen Søg
Denne fane indeholder et tekstfelt til søgning efter den side, du skal bruge.
[Indtast søgeord her]
Indtast et eller flere søgeord og klik på
for at få vist en liste over søgeresultaterne. Du kan indtaste et udtryk for at finde
sider, der indeholder alle udtrykkets ord. For at finde det nøjagtige udtryk skal du sætte det i dobbelte citationstegn.
[Søgemuligheder]
Klik for at angive søgebetingelser som f.eks. søgningens omfang eller store eller små bogstaver.
Søgeomfangvælger
Du kan bruge denne funktion til at vælge de individuelle kapitler for søgningen. Dette gør det muligt for dig at søge mere
effektivt, hvis du kan forudsige, hvilke kapitler der indeholder det emne, som du søger efter.
Søgemulighedvælger
Marker afkrydsningsfeltet for at skelne mellem store og små bogstaver i søgningen.
[Søg med disse betingelser]
og
angiver betingelserne. Efter indstillingen af dem skal du trykke på denne funktion for at udføre søgningen og få vist
resultaterne i listen [Resultat].
Resultatliste
Denne liste viser de sider, der indeholder de angivne søgeord. I resultaterne kan du finde den side, du leder efter, og klikke på
sidens emnetitel. Hvis resultatet ikke kan vises på én side, skal du klikke på
/
eller på et sidetal for at vise resultaterne
på den pågældende side.
㻞㻞㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Indhold
Denne side viser titlerne i alle emner i e-Manual.
Kapitelikoner
Klik for at springe til indholdsfortegnelsen for det valgte kapitel.
Titler for emnet
Viser titler og emner. Klik på en titel for at springe til siden for det pågældende emne.
Klik for at returnere til øverste side.
/
Klik for at gå til forrige eller næste kapitel.
㻞㻞㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-051
Visning af e-Manual
Symboler og markeringer
Advarsler om sikkerhed og begrænsninger samt advarsler vedr. håndtering af maskinen, nyttige tips og andre oplysninger er
markeret med følgende symboler og markeringer:
Angiver en advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i personers død eller kvæstelser, hvis den ikke
udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du betjener maskinen.
Angiver en advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i kvæstelse af personer, hvis den ikke udføres
korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du betjener maskinen.
Indikerer en handling, der ikke må udføres. Læs disse emner grundigt, og undgå at udføre de beskrevne
handlinger.
Angiver krav og begrænsninger i forbindelse med betjening. Sørg for at læse disse punkter grundigt, så du
kan betjene maskinen korrekt og undgå funktionsfejl eller skade på ejendele.
Angiver, at der er uddybende forklaringer til en handling eller yderligere forklaring af en fremgangsmåde.
Angiver nyttige funktioner eller tips til brug af maskinen.
Taster
Tasterne på maskinen og knapperne på computerskærmen vises i følgende format:
Type
Eksempel på format i e-Manual
(Papir)
Tast på maskinen
Tasten
Knapper og andre tekstgrænseflader,
der vises på computerskærmen
[Preferences] (Indstillinger)
Computerskærme
Afhængigt af det anvendte operativsystem kan udseendet for de skærmbilleder, der er brugt i denne vejledning, variere en smule i
forhold til de faktiske skærmbilleder. Desuden kan forekomsten af printerdrivere og software variere afhængigt af versionen.
Illustrationer
Afhængigt af landet eller området kan formen på strømledningens stik og stikkontakterne variere fra dem, der er vist i illustrationerne
i denne e-Manual.
㻞㻞㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-052
Andet
I denne afsnit beskrives grundlæggende Windows-handlinger, og det omfatter ansvarsfraskrivelser, copyrightoplysninger og øvrige
oplysninger.
㻞㻞㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-053
Grundlæggende Windows-handlinger
Visning af [Computer] eller [Denne computer]
Visning af printermappen
Aktivering af [Netværksregistrering]
Visning af delte printere i printserver
Visning af skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom]
Udskrivning af en testside i Windows
Kontrol af bitarkitekturen
Kontrol af printerporten
Kontrol af tovejskommunikation
Kontrol af den SSID, som din computer er tilsluttet
Visning af [Computer] eller [Denne computer]
Windows XP/Server 2003
[Start] vælg [Denne computer].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] vælg [Computer].
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
vælg [Stifinder]
[Computer] eller [Denne pc].
Visning af printermappen
Windows XP Professional/Server 2003
[Start] vælg [Printere og faxenheder].
Windows XP Home Edition
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Printere og anden hardware]
Windows Vista
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Printer].
[Printere og faxenheder].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vælg [Enheder og printere].
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
Windows Server 2008
[Start] vælg [Kontrolpanel]
vælg [Kontrolpanel]
[Vis enheder og printere].
dobbeltklik på [Printers].
Aktivering af [Netværksregistrering]
Hvis du anvender Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, skal du aktivere [Netværksregistrering] for at få vist computerne på dit
netværk.
Windows Vista
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Vis netværksstatus og -opgaver]
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver]
[Netværksregistrering], vælg [Slå netværksregistrering til].
under [Netværksregistrering], vælg [Slå netværksregistrering til].
[Rediger avancerede delingsindstillinger]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i hjørnet nederst til venstre på skærmen vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver]
delingsindstillinger] under [Netværksregistrering], vælg [Slå netværksregistrering til].
Windows Server 2008
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Network and Sharing Center]
under
[Rediger avancerede
under [Network discovery], vælg [Turn on network discovery].
㻞㻞㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Visning af delte printere i printserver
1
Åbn [Windows Stifinder] eller [Stifinder].
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
vælg [Alle programmer] eller [Programmer]
[Start]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederste venstre hjørne på skærmen
2
[Tilbehør]
[Windows Stifinder].
vælg [Stifinder].
Vælg en printserver under [Netværk] eller [Netværkssteder].
Hvis du vil vise computere på netværket, kan det være nødvendigt at aktivere [Netværksregistrering] (
[Netværksregistrering]) eller søge efter computeren på netværket.
Aktivering af
De delte printere bliver vist.
Visning af skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom]
Hvis din computer ikke viser skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom], når du har indsat cd-rommen/dvd-rommen, skal du følge
proceduren herunder. I følgende eksempel vises cd-rom-/dvd-rom-drevets navn som "D:". Cd-rom-/dvd-rom-drevets navn kan variere
afhængigt af din computer.
Windows XP/Server 2003
[Start] vælg [Kør] indtast "D:\MInst.exe"
klik på [OK].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] indtast "D:\MInst.exe" i [Søg i alle programmer og filer] eller [Start søgning]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederste venstre hjørne på skærmen
vælg [Kør]
tryk på tasten [ANGIV] på tastaturet.
indtast "D:\MInst.exe"
klik på [OK].
Udskrivning af en testside i Windows
Du kan kontrollere, om printerdriveren er driftsklar ved at udskrive en testside i Windows.
1
Læg papir i A4-format i universalbakken eller åbningen til manuel indføring.
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af papir i den manuelle fremføringsåbning
2
3
Åbn printermappen.
Visning af printermappen
Højreklik på maskinikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
㻞㻟㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
4
På fanen [Generelt] skal du klikke på [Udskriv testside].
Windows udskriver testsiden.
Kontrol af bitarkitekturen
Hvis du er usikker på, om din computer kører 32-bit eller 64-bit Windows, skal du gøre følgende for at kontrollere det:
1
Vis [Kontrolpanel].
Windows Vista/7/Server 2008
vælg [Kontrolpanel].
[Start]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
2
vælg [Kontrolpanel].
Vis [System].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klik på [System og sikkerhed] eller [System og vedligeholdelse]
Windows Server 2008
Dobbeltklik på [System].
3
Kontroller bitarkitekturen.
32-bit operativsystemer
[32-bit operativsystem] vises.
64-bit operativsystemer
[64-bit operativsystem] vises.
㻞㻟㻝㻌㻛㻌㻞㻠㻜
[System].
Kontrol af printerporten
1
2
3
Åbn printermappen.
Visning af printermappen
Højreklik på maskinikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
På fanen [Porte] skal du kontrollere, at porten er valgt korrekt.
Hvis du anvender en netværksforbindelse og har ændret maskinens IP-adresse
Hvis [Beskrivelse] for den valgte port er [Canon MFNP Port], og maskinen og computeren er på samme undernet, vil forbindelsen
blive opretholdt. Du behøver ikke tilføje en ny port. Hvis det er [Standard TCP/IP Port], skal du tilføje en ny port.
Konfiguration af printerport
Kontrol af tovejskommunikation
㻞㻟㻞㻌㻛㻌㻞㻠㻜
1
2
3
Åbn printermappen.
Visning af printermappen
Højreklik på maskinikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
På fanen [Porte] skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet [Aktiver tovejsunderstøttelse] er markeret.
Kontrol af den SSID, som din computer er tilsluttet
Hvis din computer er tilsluttet et trådløst LAN-netværk, skal du klikke på
tilsluttede trådløse LAN-router.
㻞㻟㻟㻌㻛㻌㻞㻠㻜
,
eller
i proceslinjen for at få vist SSID for den
0L1W-054
Brugere af Mac OS
Der er muligvis ikke leveret en driver til Mac OS sammen med din maskine afhængigt af, hvornår du købte maskinen. Drivere bliver
uploadet til Canons websted, når der er brug for dem. Kontroller din computers operativsystem og download den relevante driver fra
Canons websted. For at få information om, hvordan driveren installeres og betjenes, henvises til "Printer Driver Guide for Macintosh."
I e-Manual og "Installationsvejledning til printerdriveren" forklares metoder til betjening i Windows-miljøet som eksempler. For at få vist,
hvordan du bruger driveren og hjælpeprogrammet til Mac OS, henvises til følgende vejledning eller hjælp.
Objekt
Reference
Installer driveren
Printer Driver Guide for Macintosh
Anvendelse af driverens funktioner
Hjælp til driver
Visning af vejledning til driver
Dobbeltklik på følgende HTML-fil i mappen [SFP] på den medfølgende cd-rom/dvd-rom.
Printer Driver Guide for Macintosh
[SFP] - [Documents] - [XXXXXX] * - [GUIDE] - [index.html]
* For [XXXXXX], vælg det ønskede sprog.
Visning af hjælp til driver
Klik på [
] på driveren.
㻞㻟㻠㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-055
Bemærkning
Tredjepartstjenester og -software
Tredjepartssoftware (PDF)
Du har brug for Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader for at få vist filerne i PDF-format. Hvis Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader ikke er
installeret i dit system, skal du downloade aflæseren fra Adobe Systems hjemmeside og installere den.
Produktnavn
Sikkerhedsforskrifterne kræver, at produktets navn er registreret.
I nogle af de regioner, hvor dette produkt sælges, er det muligt, at det følgende navn/de følgende navne i ( ) er registreret i stedet.
LBP6230dw (F166500)
EMC-kravene i EU-direktivet
Dette udstyr overholder de vigtigste EMC-krav i EU-direktivet. Vi erklærer, at dette produkt overholder EMC-kravene i EU-direktivet ved
230 V nominel netindgang, 50 Hz, selvom produktets normerede indgangseffekt er 220 til 240 V, 50/60 Hz. Anvendelse af et skærmet
kabel er påkrævet for at overholde de tekniske EMC-krav i EU-direktivet.
Lasersikkerhed
Dette produkt er certificeret som et Klasse 1 laserprodukt under IEC60825-1:2007 og EN60825-1:2007. Dette betyder, at produktet ikke
genererer farlig laserstråling.
Da den stråling, der udsendes inde i produktet, er fuldstændigt indkapslet bag det beskyttende kabinet og de eksterne dæksler, kan der
ikke slippe stråling ud fra maskinen på noget tidspunkt, mens brugeren anvender den. Fjern ikke beskyttelseskabinetter eller eksterne
dæksler, hvis det ikke er foreskrevet i udstyrets vejledninger.
Nedenfor viste etiket sidder på laserscanneren inde i maskinen.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1
Hvis du bruger andre kontrolelementer, justeringer eller foretager andre handlinger end dem, der er angivet i denne vejledning,
kan du blive udsat for skadelig stråling.
㻞㻟㻡㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Internationalt ENERGY STAR-program
Som ENERGY STAR®-partner har Canon Inc. fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-programmet for
energiøkonomi.
International ENERGY STAR Office Equipment Program er et internationalt program, som fremmer energibesparelse i
forbindelse med brug af computere og andet kontorudstyr.
Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, som reducerer energiforbruget væsentligt. Det er et åbent
system, hvor virksomheder frivilligt kan deltage.
De omfattede produkter er kontorudstyr som f.eks. computere, skærme, printere, faxmaskiner og kopimaskiner.
Standarderne og logoerne er ens i alle deltagende lande.
WEEE-direktivet
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt
skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-énprocedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for
elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers
helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne.
Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de
kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr får du ved at besøge
www.canon-europe.com/weee.
IPv6 Ready-logo
Protokolstakken i denne maskine har opnået IPv6 Ready-logoet, fase 1, som etableret af IPv6 Forum.
Produktinformation påkrævet af COMMISSION REGULATION (EU) nr. 801/2013, der ændrer forordning (EF) nr.
1275/2008
Produktets strømforbrug i netværkstilsluttet standby-tilstand, hvis de kabelbaserede netværksporte er tilsluttede, og alle trådløse
netværksporte er aktiverede (hvis de er tilgængelige på samme tidspunkt).
Modelnavn
LBP6230dw
Produktets strømforbrug i netværkstilsluttet standby-tilstand
1,6 W
Ovenstående værdi(er) er de faktiske værdier for en enkelt tilfældigt udvalgt maskine og kan derfor variere fra værdien for den
anvendte maskine. De valgfrie netværksporte er ikke tilsluttede og/eller aktiverede i målingen.
Juridiske begrænsninger for anvendelsen af dit produkt samt brug af billeder
Det kan være forbudt ved lov at anvende produktet til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere visse dokumenter samt
anvende billeder, der er scannet, udskrevet eller på anden måde gengivet ved hjælp af produktet. Dette kan medføre strafferetsligt
eller civilretsligt erstatningsansvar. Nedenfor er der en ikke-udtømmende liste over disse dokumenter. Denne liste er tiltænkt som blot
en vejledning. Hvis du er usikker på lovligheden af at anvende produktet til at scanne, udskrive eller på anden måde gengive et
bestemt dokument og/eller anvendelsen af de scannede, udskrevne eller på anden måde gengivne billeder, skal du på forhånd søge
juridisk bistand eller vejledning.
Pengesedler
Rejsechecks
Postanvisninger
Madkuponer
㻞㻟㻢㻌㻛㻌㻞㻠㻜
Indlånsbeviser
Pas
Frimærker(stemplede eller ustemplede)
Immigrationspapirer
Id-mærker eller id-tegn
Skattemærker (stemplede eller ustemplede)
Selective Service System-papirer eller sessionspapirer
Obligationer eller andre gældsbeviser
Checks eller indkaldelser udstedt af regeringsmyndigheder
Aktiebeviser
Kørekort og uddannelsesbeviser
Ophavsretligt beskyttede værker/kunstværker uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten
Lovmæssige oplysninger om trådløst LAN
Regulatory information
Users in the European Union and other European countries
LBP6230dw includes Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).
This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.
R&TTE Declaration of Conformity (Wireless LAN Module)
[email protected] ^ `{|}~}$€ €‚@€€‚
^ƒ‚‚„‚ †††‡ˆ‡‰
Dansk
[Danish]
Undertegnede CANON INC. erklærer herved, at AW-NM383 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt CANON INC., dass sich das Gerät AW-NM383 in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab CANON INC. seadme AW-NM383 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja
muudele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, CANON INC., declares that AW-NM383 is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente CANON INC. declara que el AW-NM383 cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Š‹‹ŒŽ
[Greek]
‘’“Œ”•—˜™š•=Œ =›Œ‹œ’Ž“Ž“˜ž˜“Ÿ‹˜`{|}~}š žž˜—¡œ’“•Ž”—˜¢“Ž¢˜ šŽœ›’Ž¢
•”•Ž“š’Ž¢•Ž“Ž¢‹˜Ž”Ÿ¢š£’“ŽŸ¢›Ž•“¤¥’Ž¢“Œ¢¦›Œ§¨•¢ †††‡ˆ‡Š©
Français
[French]
Par la présente, CANON INC. déclare que l’appareil AW-NM383 est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente CANON INC. dichiara che AW-NM383 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
€«=`{|}~}¬‚­‚¯ †††‡ˆ‡‰³¬´‚$µ¯¬µ ‚‚
‚¯$‚‚‚
¶‚‚·
[Lithuanian]
¸‚¬€¹º ¼€$=€`{|}~}‚‚½‚€‚‚­‚$ †††‡ˆ‡‰¾‚€¹
reikalavimus ir kitas josnuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart CANON INC. dat AW-NM383 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
¿Â = =$‚€€‚$‚{`{|}~}$‚Ã{ĂƂ$‚ $‚Ç€‚È‚
‚Ä€{­‚‚ †††‡ˆ‡³‰
Magyar
[Hungarian]
‚ = ½`{|}~}½Ã ÉÊËÌÌ
†††‡ˆ‡‰ ‚½Ì¬Ê‚
Polski [Polish]
‚‚$ Í‚€ =Ȁ`{|}~}$ ½€ €‚
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português
[Portuguese]
Por este documento, a CANON INC. declara que o AW-NM383 está em conformidade com os requisitos essenciais
e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.
‚
[Slovenian]
Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik AW-NM383 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
€‚‚€‚‚ †††‡ˆ‡‰
㻞㻟㻣㻌㻛㻌㻞㻠㻜
$‚$‚
‚½‚ ΂
Slovensky
[Slovak]
ƒ [email protected]`{|}~}ÐÑ €Ì@‚€Ì‚‚ 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
CANON INC. vakuuttaa täten, että AW-NM383 -laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar CANON INC. att denna AW-NM383 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
ÒÓÔ
[Romanian]
Ղ = =€ Ôà Ô`{|}~}Ö Ã‚ ‚×ׂق alte prevederi relevante incluse în Directiva 1999/5/CE.
ÚÛÝÞßàâãì
íïìã
[Bulgarian]
ðòßâóô÷ùíô úíãÝßàìàß=ûí`{|}~}ôóÞôýßà÷òßâÛùíâóýíòìóíìïìâãýßòì÷ìúàþÞìóí
ÿàìÝôìììïìâãýßòì÷òßìàíãóìýß †††‡ˆ‡ð
Íslenska
[Icelandic]
Hér með lýsir CANON INC. því yfir að AW-NM383 sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru
í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk
[Norwegian]
CANON INC. erklærer herved at utstyret AW-NM383 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Gaeilge [Irish]
Dearbhaíonn CANON INC. leis seo go gcloíonn AW-NM383 le ceanglais riachtanacha agus le forálacha ábhartha
eile na Treorach 1999/5/CE.
^ @¬ƒ  =¾‰=¾ = ¿=
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
=
=­‰=­³=‰‰=‰= = Ò= ¾= Ò=¿=
Dansk [Danish]
* Dette produkt må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Deutsch
[German]
* Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Eesti
[Estonian]
* Seda seadet võib kasutada AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
English
* This equipment may be operated in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Español
[Spanish]
* Este equipo puede ser utilizado en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Français
[French]
* Cet équipement peut être utilisable en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Italiano
[Italian]
* Questo dispositivo può essere utilizzato in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Latviski
[Latvian]
¸¯$€¯‚=¾‰=¾ = ¿=
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
¶‚‚·
[Lithuanian]
¸½‚½‚‚=¾‰=¾ = ¿=
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Nederlands
[Dutch]
* Deze apparatuur kan worden gebruikt in de volgende landen AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Suomi
[Finnish]
* Laitetta voidaan käyttää seuraavassa maassa AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Malti [Maltese]
* Dan l-apparat jista’ jintuza f’ AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Magyar
[Hungarian]
* Ez a készülék AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL,
=Õ¶=Õ=Ò=‰==³ Ê
Polski [Polish]
€ ‚ȬÂÂ=¾‰=¾ = ¿=
IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Português
[Portuguese]
* Este equipamento pode ser utilizado em AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
‚
[Slovenian]
* To opremo je dovoljeno uporabljati v AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Slovensky
[Slovak]
‚€‚@¬@Ì =¾‰=¾ = ¿= = =­‰=­³=‰‰=‰= = Ò= ¾= Ò=¿=
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
‚@‚ ƒ¬ ƒ¬‚@
Š‹‹ŒŽ
[Greek]
˜”•—”—˜ž”˜—’¨•£—ŒšŽž˜”˜ŽŒ’¨š“Œ=¾‰=¾ = ¿=
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Svenska
[Swedish]
* Den här utrustningen kanske fungerar i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
=
㻞㻟㻤㻌㻛㻌㻞㻠㻜
=­‰=­³=‰‰=‰= = Ò= ¾= Ò=¿=‰===¶=¶=
=
=­‰=­³=‰‰=‰= = Ò= ¾= Ò=¿=‰===¶=¶=
=
=­‰=­³=‰‰=‰= = Ò= ¾= Ò=¿=‰=
=
=­‰=­³=‰‰=‰= = Ò= ¾= Ò=¿=
ÒÓÔ
[Romanian]
* Acest echipament poate fi operat in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
ÚÛÝÞßàâãì
íïìã
[Bulgarian]
ôýßôôàþúýßòíôíúßâíìïÿôÝïýßý=¾‰=¾ = ¿=
IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Íslenska
[Icelandic]
* Viðgerð á þessu tæki má annast á AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Norsk
[Norwegian]
* Dette produktet må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Gaeilge [Irish]
* Féadfar an trealamh seo a fheidhmiú in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
=
=­‰=­³=‰‰=‰= = Ò= ¾= Ò=¿=‰=
Regulatory information for users in Jordan
LBP6230dw includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).
Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/38
Regulatory information for users in UAE
LBP6230dw includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).
TRA
REGISTERED No: ER0126617/14
DEALER No: DA0060877/11
Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED
UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER FOR MULIGHEDEN FOR
MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE
RETTIGHEDER. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART,
TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE.
Copyright
Copyright CANON INC. 2014
Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, kodes eller lagres i et informationssystem eller på nogen måde oversættes
til noget naturligt eller kunstigt sprog, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk eller manuelt uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Canon Inc.
Varemærker
Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS, Safari og Bonjour er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA
og andre lande.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Alle andre mærkenavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker for varer eller tjenesteydelser fra deres
respektive firmaer.
㻞㻟㻥㻌㻛㻌㻞㻠㻜
0L1W-056
Kontaktinformation
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan
CANON U.S.A., INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holland
CANON CHINA CO. LTD.
15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC
CANON SINGAPORE PTE LTD
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632
CANON AUSTRALIA PTY LTD
Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia
CANON GLOBAL WEBSTEDER
http://www.canon.com/
㻞㻠㻜㻌㻛㻌㻞㻠㻜
㻝㻌㻛㻌㻡㻡
Introduktion
Systemkrav
Installering
Installering fra den medfølgende cd-rom/dvd-rom
Installering efter at have downloadet fra Canons websted
Installering for at kunne bruge WSD
Konfiguration af printserver
Konfigurering af indstillinger på computeren for printserver
Installering af drivere via printserveren (klientindstillinger)
Opdatering og afinstallering
Opdatering
Afinstallering
Fejlfinding
Sletning af USB-klassedriveren
Tillæg
Oprettelse af forbindelse mellem printer og computer
Oprettelse af forbindelse via kablet LAN
Oprettelse af forbindelse via Trådløst LAN
Oprettelse af forbindelse via USB
MF/LBP Network Setup Tool.
Brug af installationsvejledning
Skærmkonfiguration af installationsvejledningen
Visning af installationsvejledning
Andet
Grundlæggende Windows-handlinger
Bemærkning
㻞㻌㻛㻌㻡㻡
3
4
5
6
14
18
22
23
26
27
28
30
33
36
38
39
40
42
44
45
47
48
51
52
53
55
0L19-000
Introduktion
Denne installationsvejledning forklarer hovedsageligt, hvordan du installerer en printerdriver og hvordan du konfigurerer en printserver.
Systemkrav for installering af printerdrivere
Systemkrav
Installering
Dette afsnit forklarer, hvordan du installerer en printerdriver og hvordan du indstiller printeren, så den er parat til udskrivning.
Installering
Konfiguration af printserver
Dette afsnit forklarer, hvordan du konfigurerer en printserver på netværket, og hvordan du installerer printerdrivere på klientcomputere
Konfiguration af printserver
via printserveren.
Opdatering og afinstallering
Dette afsnit forklarer, hvordan du opdaterer og afinstallerer printerdrivere.
Opdatering og afinstallering
Fejlfinding
Dette afsnit forklarer, hvordan du løser problemer, der kan opstå under installering af printerdriveren.
Fejlfinding
Tillæg
Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter printeren til en computer, og hvordan du starter MF/LBP Network Setup Tool manuelt. Det
Tillæg
forklarer også, hvordan du bruger installationsvejledningen og giver andre nyttige oplysninger.
㻟㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-001
Systemkrav
Følgende systemmiljø kræves for at installere printerdrivere.
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
OS
Windows 8.1
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2 (kun 64-bit version)
Windows Server 2012 (kun 64-bit version)
Windows Server 2012 R2 (kun 64-bit version)
Computer
En computer, der kører en af ovenstående operativsystemer
Få oplysninger om support for de nyeste operativsystemer og servicepakker på Canons websted (http://www.canon.com/).
㻠㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-002
Installering
Dette afsnit forklarer, hvordan du installerer en printerdriver på din computer og hvordan du indstiller printeren, så den er parat til
udskrivning. Printerdriveren er software, som du skal bruge for at kunne benytte printeren. Læs dette afsnit og installer printerdriveren
korrekt.
Installering fra den medfølgende cd-rom/dvd-rom
Installer printerdriveren fra User Software cd-rom'en/dvd-rom'en (cd/dvd med brugersoftware), der følger med printeren. Udfør
Installering fra den
konfigureringsproceduren, fra tilslutning af printeren og din computer til installering af printerdriveren.
medfølgende cd-rom/dvd-rom
Installering efter at have downloadet fra Canons websted
De nyeste printerdriverversioner fås som download fra Canons websted. Download en printerdriver, hvis f.eks. driverne på cdInstallering efter at have downloadet fra Canons
rom'en/dvd-rom'en ikke understøtter operativsystemet på din computer.
websted
Tilføjelse af en WSD-netværksprinter
Hvis du anvender Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, kan du bruge WSD (Web Services on Devices) til at tilføje en
Installering for at kunne bruge WSD
netværksprinter.
㻡㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-003
Installering fra den medfølgende cd-rom/dvd-rom
Rækkefølgen af handlinger i en nem installation er "Konfigurer netværksindstillinger" "Installer printerdriveren" "Installer e-Manual."
Ting du skal kontrollere,
Hvis du tilslutter printeren og en computer via kabelbaseret LAN eller trådløst LAN, skal du læse noterne i
Ting du skal kontrollere, før du starter (Trådløst LAN), før du starter.
før du starter (Kablet LAN) eller
1
Hvis du laver en USB-tilslutning, skal du slukke for printeren.
Printeren bliver muligvis ikke genkendt, hvis du installerer printerdriveren med printeren tændt. Sluk altid for strømmen før
installering.
2
3
4
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Indsæt User Software cd-rom'en/dvd-rom'en (cd/dvd med brugersoftware) i drevet på computeren.
Klik på [Nem installation].
Klik på [Brugerdefineret installation], hvis du ikke vil installere e-Manual på din computer.
Hvis ovenstående skærmbillede ikke vises
Visning af skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom]
Hvis [Automatisk afspilning] vises, skal du klikke på [Kør MInst.exe].
5
Klik på [Installér].
Hvis du klikkede på [Brugerdefineret installation] i trin 4
Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet [e-Manual], og klik på [Installér].
㻢㻌㻛㻌㻡㻡
6
Læs licensaftalen, og klik på [Ja] for at acceptere.
7
Konfigurer netværksindstillingerne.
Kabelbaseret LAN eller trådløs LAN-forbindelse
1
Vælg [Kablet LAN-forbindelse] eller [Trådløs LAN-forbindelse], og klik på [Næste].
2
Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere netværksindstillingerne.
Hvis der er noget, du ikke forstår
Klik på [Praktiske tips] nederst til venstre på skærmen for at få vist fejlsøgningstips.
㻣㻌㻛㻌㻡㻡
Hvis du ikke er sikker på, hvordan du foretager en LAN-kabeltilslutning (kabelbaseret LAN-tilslutning)
Se "e-Manual", der leveres sammen med din printer for tilslutningsmetode for printeren og routeren eller fejlfinding i
forbindelse med kabeltilslutning.
USB-forbindelse
8
1
Vælg [USB-forbindelse], og klik på [Næste].
2
Klik på [Næste].
Installer printerdriveren.
Kabelbaseret LAN eller trådløs LAN-forbindelse
1
Vælg [Standard], vælg markeringsfeltet [Genaktiver printere i dvale, og søg], og klik på [Næste].
Hvis du anvender printeren i et IPv6-miljø, skal du klikke på [Detaljerede indstillinger]
TCP/IP-port] klik på [OK].
vælg [Standard
Om [Detaljerede indstillinger]
Du kan vælge porttypen.
[MFNP-port] (kun for IPv4-miljø)
Dette er en port, der muliggør automatisk registrering af printerens IP-adresse. Selvom printerens IP-adresse
ændres, opretholdes forbindelsen mellem printeren og computeren, forudsat at de er på det samme underliggende
netværk. Derfor behøver du ikke at tilføje en ny port hver gang, IP-adressen ændres. Hvis du bruger printeren i
et IPv4-miljø, skal du vælge denne indstilling.
[Standard TCP/IP-port]
Dette er en standard Windows-port. Hver gang printerens IP-adresse ændres, skal der tilføjes en ny port.
2
Marker afkrydsningsfeltet for den printer, som du vil installere fra [Printerliste].
Hvis du vil anvende printeren i et IPv6-miljø, skal du klikke på fanen [IPv6-enheder].
Hvis skærmen [Vælg proces] er vist
Hvis der allerede er installeret en printerdriver, vises skærmen [Vælg proces], før skærmen [Vælg printere, der
skal installeres]. For din printer gør valget her ikke nogen forskel for konfigurationsprocessen. Klik blot på
[Næste].
㻤㻌㻛㻌㻡㻡
Hvis fanen [IPv6-enheder] ikke er vist
Gå tilbage til den forrige skærm, og klik på [Detaljerede indstillinger]
vælg [Standard TCP/IP-port].
Hvis den ønskede printer ikke vises i [Printerliste]
Problemer med den kabelbaserede/trådløse LAN-forbindelse
3
Marker afkrydsningsfeltet [Vælg printeroplysninger], og klik på [Næste].
4
Indstil printeroplysningerne efter behov, og klik på [Næste].
[Printernavn]
Skift printernavnet efter behov.
[Benyt som standard]
Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil bruge printeren som din standardprinter.
[Brug som delt printer]
Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil dele printeren (ved at bruge den computer, hvor du udfører installeringen,
Konfiguration af en printserver under installering af printerdriver
som en printserver).
5
Kontroller printeroplysningerne i [Printerliste til driverinstallation:], og klik på [Start].
Installering af printerdriveren starter.
USB-forbindelse
㻥㻌㻛㻌㻡㻡
1
Vælg [USB-forbindelse], og klik på [Næste].
2
Klik på [Ja].
3
Når følgende skærm vises, skal du tilslutte computeren og printeren med et USB-kabel (
forbindelse via USB) og tænde for printeren.
Oprettelse af
Installering af printerdriveren starter.
Hvis installeringen ikke starter
9
Problemer med USB-forbindelse
Installér e-Manual.
Hvis du har valgt [Brugerdefineret installation], gå til trin 10.
1
Klik på [Installér].
Hvis du vil ændre installeringsdestinationen, klik på [Gennemse] og vælg den ønskede lokation.
Installering af e-Manual starter
2
10
Klik på [Afslut].
Læs oplysningerne på følgende skærm omhyggeligt, vælg [Accepter] eller [Accepter ikke], og klik på
[Næste].
㻝㻜㻌㻛㻌㻡㻡
Hvis du vælger [Accepter], er programmet for undersøgelse af udvidet produkt installeret.
Programmet for undersøgelse af udvidet produkt er et program til at sende grundlæggende oplysninger relateret til
installering og brug af printeren til Canon hver måned i 10 år. Det sender ikke andre oplysninger, herunder personlige
Afinstallering af
oplysninger. Du kan afinstallere programmet for undersøgelse af udvidet produkt når som helst.
programmet for undersøgelse af udvidet produkt
11
Klik på [Næste].
12
Marker afkrydsningsfeltet [Genstart computer nu (anbefales)], og klik på [Genstart].
Kontrol af resultaterne for installeringen
Hvis printerdriveren er blevet installeret korrekt, vil der blive vist et ikon for den installerede printer i printermappen (
printermappen).
㻝㻝㻌㻛㻌㻡㻡
Visning af
Hvis e-Manual er blevet installeret korrekt, vil der blive vist et genvejsikon for e-Manual på skrivebordet.
* Ikonet bliver dog ikke vist, hvis du har valgt [Brugerdefineret installation].
Hvis ikonet ikke vises
Afinstaller printerdriveren (
Afinstallering af printerdrivere), og gentag konfigurationen fra begyndelsen.
Hvis genvejsikonet for e-Manual ikke vises (dvs. at kun ikonet for den installerede printer vises), skal du kun udføre
fremgangsmåden for installering af e-Manual.
1
Indsæt User Software cd-rom'en/dvd-rom'en (cd/dvd med brugersoftware) i drevet på
computeren.
Hvis skærmbilledet [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom] ikke vises
cd-rom/dvd-rom]
Visning af skærmen [Opsætnings-
Hvis [Automatisk afspilning] vises, skal du klikke på [Kør MInst.exe].
2
Klik på [Brugerdefineret installation].
3
Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet [Printerdriver], og klik på [Installér].
4
Læs licensaftalen, og klik på [Ja] for at acceptere.
5
Klik på [Installér].
Hvis du vil ændre installeringsdestinationen, klik på [Gennemse] og vælg den ønskede lokation.
Installationen starter
6
Klik på [Afslut].
㻝㻞㻌㻛㻌㻡㻡
7
Klik på [Næste]
[Afslut].
㻝㻟㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-004
Installering efter at have downloadet fra Canons websted
Installér printerdriveren, efter du har downloadet den nyeste version fra Canons websted.
1
2
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Download printerdriveren fra Canons websted (http://www.canon.com/).
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du downloader printerdriveren under din printers side for download af driver.
3
4
Unzip den downloadede fil.
Hvis du laver en kabelbaseret LAN-forbindelse eller en trådløs LAN-forbindelse, skal du tilslutte printeren til
computeren.
Oprettelse af forbindelse via kablet LAN
Oprettelse af forbindelse via Trådløst LAN
Før du starter installering af printerdriveren, skal du bruge "MF/LBP Network Setup Tool", som er inkluderet på den downloadede
fil til at konfigurere netværksindstillingerne.
5
Hvis du laver en USB-tilslutning, skal du slukke for printeren.
Printeren bliver muligvis ikke genkendt, hvis du installerer printerdriveren med printeren tændt. Sluk altid for strømmen før
installering.
6
Åbn mappen, hvor printerdriveren er gemt.
32-bit operativsystem
mapper [UFRII] [danish]
64-bit operativsystem
Mapperne [UFRII] [danish]
[32BIT] for den downloadede fil
[x64] for den downloadede fil
Hvis du ikke ved, om du skal angive 32-bit versionen eller 64-bit versionen for Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, kan
Kontrol af bitarkitekturen.
du se
7
Dobbeltklik på "Setup.exe."
8
Læs licensaftalen, og klik på [Ja] for at acceptere.
9
Installer printerdriveren.
Kabelbaseret LAN eller trådløs LAN-forbindelse
㻝㻠㻌㻛㻌㻡㻡
1
Vælg [Standard], vælg markeringsfeltet [Genaktiver printere i dvale, og søg], og klik på [Næste].
Hvis du anvender printeren i et IPv6-miljø, skal du klikke på [Detaljerede indstillinger]
TCP/IP-port] klik på [OK].
vælg [Standard
Om [Detaljerede indstillinger]
Du kan vælge porttypen.
[MFNP-port] (kun for IPv4-miljø)
Dette er en port, der muliggør automatisk registrering af printerens IP-adresse. Selvom printerens IP-adresse
ændres, opretholdes forbindelsen mellem printeren og computeren, forudsat at de er på det samme underliggende
netværk. Derfor behøver du ikke at tilføje en ny port hver gang, IP-adressen ændres. Hvis du bruger printeren i
et IPv4-miljø, skal du vælge denne indstilling.
[Standard TCP/IP-port]
Dette er en standard Windows-port. Hver gang printerens IP-adresse ændres, skal der tilføjes en ny port.
2
Marker afkrydsningsfeltet for den printer, som du vil installere fra [Printerliste].
Hvis du vil anvende printeren i et IPv6-miljø, skal du klikke på fanen [IPv6-enheder].
Hvis skærmen [Vælg proces] er vist
Hvis der allerede er installeret en printerdriver, vises skærmen [Vælg proces], før skærmen [Vælg printere, der
skal installeres]. For din printer gør valget her ikke nogen forskel for konfigurationsprocessen. Klik blot på
[Næste].
Hvis fanen [IPv6-enheder] ikke er vist
Gå tilbage til den forrige skærm, og klik på [Detaljerede indstillinger]
vælg [Standard TCP/IP-port].
Hvis den ønskede printer ikke vises i [Printerliste]
Problemer med den kabelbaserede/trådløse LAN-forbindelse
3
Marker afkrydsningsfeltet [Vælg printeroplysninger], og klik på [Næste].
㻝㻡㻌㻛㻌㻡㻡
4
Indstil printeroplysningerne efter behov, og klik på [Næste].
[Printernavn]
Skift printernavnet efter behov.
[Benyt som standard]
Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil bruge printeren som din standardprinter.
[Brug som delt printer]
Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil dele printeren (ved at bruge den computer, hvor du udfører installeringen,
Konfiguration af en printserver under installering af printerdriver
som en printserver).
5
Kontroller printeroplysningerne i [Printerliste til driverinstallation:], og klik på [Start].
Installering af printerdriveren starter.
USB-forbindelse
1
Vælg [USB-forbindelse], og klik på [Næste].
2
Klik på [Ja].
㻝㻢㻌㻛㻌㻡㻡
3
Når følgende skærm vises, skal du tilslutte computeren og printeren med et USB-kabel (
forbindelse via USB) og tænde for printeren.
Oprettelse af
Installering af printerdriveren starter.
Hvis installeringen ikke starter
10
Problemer med USB-forbindelse
Marker afkrydsningsfeltet [Genstart computeren nu], og klik på [Genstart].
Kontrol af resultaterne for installeringen
Hvis printerdriveren er blevet installeret korrekt, vil der blive vist et ikon for den installerede printer i printermappen (
printermappen).
Hvis ikonet ikke vises
Afinstaller printerdriveren (
Afinstallering af printerdrivere), og gentag installeringen fra begyndelsen.
㻝㻣㻌㻛㻌㻡㻡
Visning af
0L19-005
Installering for at kunne bruge WSD
Hvis du anvender Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, kan du udskrive ved hjælp af WSD-protokollen (Web Services on
Devices). Hvis du vil bruge WSD, skal du først installere printerdriveren og derefter tilføje en netværksprinter.
Installering af en printerdriver
Tilføjelse af en netværksprinter
Installering af en printerdriver
1
2
3
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Åbn mappen printer.
Visning af printermappen
Klik på [Tilføj en printer] eller [Tilføj printer].
4
Klik på [Tilføj en lokal printer].
5
Kontroller, at [LPT1] er valgt under [Brug en eksisterende port], og klik på [Næste].
6
Klik på [Har diskette/cd].
㻝㻤㻌㻛㻌㻡㻡
7
Klik på [Gennemse].
8
Angiv mappen, hvor printerdriveren er gemt, vælg Inf-filen, og klik på [Åbn].
Angiv mappen, hvor printerdriveren er gemt på følgende måde:
32-bit operativsystem
Angiv mapperne [UFRII]
[danish]
[32BIT]
64-bit operativsystem
Angiv mapperne [UFRII]
[danish]
[x64]
[Driver] for din cd-rom/dvd-rom eller den downloadede fil.
[Driver] for din cd-rom/dvd-rom eller den downloadede fil.
Hvis du ikke ved, om du skal angive 32-bit versionen eller 64-bit versionen
9
10
Klik på [OK].
Vælg printeren, og klik på [Næste].
㻝㻥㻌㻛㻌㻡㻡
Kontrol af bitarkitekturen
11
Skift printernavnet efter behov, og klik på [Næste].
Installeringen starter.
12
Vælg [Del ikke denne printer], og klik på [Næste].
Hvis du vil dele printeren, skal du konfigurere indstillingerne for deling for printeren sammen med
netværksprinter. ( Konfigurering af indstillinger på computeren for printserver)
13
Klik på [Udfør].
Et ikon for den installerede printer vises i printermappen.
㻞㻜㻌㻛㻌㻡㻡
Tilføjelse af en
Tilføjelse af en netværksprinter
1
Åbn netværksmappen.
Windows Vista/Server 2008
vælg [Netværk].
[Start]
Windows 7/Server 2008 R2
[Computer]
vælg [Netværk].
[Start]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederste venstre hjørne på skærmen
2
[Stifinder]
vælg [Netværk].
Højreklik på det nytilføjede printerikon, og klik på [Installér].
Installering for brug af WSD er udført, når et ikon for printeren er tilføjet printermappen.
Sletning af printerikoner, du ikke længere har brug for
Når du er færdig med at installere netværksprinteren, er der ikke længere brug for ikonet, der blev tilføjet i trin 13 af
Installering af en printerdriver. For at slette ikonet skal du højreklikke på det og vælge [Fjern enhed] eller [Slet]
[Ja].
㻞㻝㻌㻛㻌㻡㻡
klik på
0L19-006
Konfiguration af printserver
Du kan mindske belastningen for computere, der anmoder om udskrivningsserviceydelser ved at konfigurere en printserver. Du kan også
bruge printserveren til at installere printerdrivere på andre computere, så brugere af disse computere ikke behøver at installere
printerdriveren fra cd-rom'en/dvd-rom'en.
Konfigurering af indstillinger på computeren for printserver
Konfigurér indstillinger for printerdeling på den computer, du vil bruge som printserveren.
computeren for printserver
Konfigurering af indstillinger på
Installering af drivere via printserveren (klientindstillinger)
Du kan bruge printserveren til at installere printerdrivere på andre computere (klienter) på det samme netværk. Dette muliggør, at alle
Installering af drivere via printserveren (klientindstillinger)
computerne kan dele den samme printer.
㻞㻞㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-007
Konfigurering af indstillinger på computeren for printserver
Konfigurér indstillingerne for printerdeling på den computer, som du vil bruge som printserveren. Følgende fremgangsmåde antager, at
du allerede har installeret printerdriveren på den computer, som du planlægger at bruge som printserveren. Hvis du ikke allerede har
Konfiguration af en printserver under installering af printerdriver.
installeret printerdriveren, kan du se
Det er muligvis ikke muligt at installere printerdrivere over netværket, hvis klientcomputerne og printserveren anvender
forskellige versioner af operativsystem (32-bit eller 64-bit).
Kontakt din netværksadministrator, hvis du vil konfigurere en printserver i et domænemiljø.
1
2
3
4
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Åbn mappen printer.
Visning af printermappen
Højreklik på ikonet for den printer, du konfigurerer, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
Klik på fanen [Deling], vælg [Del denne printer], og indtast delingsnavnet.
Hvis [Skift indstillinger for deling] vises
Klik på [Skift indstillinger for deling].
5
Installer evt. flere drivere.
㻞㻟㻌㻛㻌㻡㻡
Under fremgangsmåden, der er forklaret i
Installering af drivere via printserveren (klientindstillinger), er dette trin
nødvendigt, hvis du vil bruge printserveren til at installere printerdrivere på computere, der anvender forskellige
processorversioner (32-bit eller 64-bit) for operativsystemet.
1
Klik på [Yderligere drivere].
2
Vælg de ekstra drivere, og klik på [OK].
Vælg flere drivere på følgende måde i henhold til printserverens operativsystem.
Printserver
32-bit OS
Ekstra drivere
Vælg [x64].
Windows XP/Server 2003
Vælg [Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003] under [Version].
64-bit OS
Windows Vista/7/8/Server 2008/
Server 2012
Vælg [x86] under [Processor].
Hvis du ikke ved, om du skal angive 32-bit versionen eller 64-bit versionen for Windows Vista/7/8/Server
Kontrol af bitarkitekturen.
2008/Server 2012, kan du se
3
Indsæt User Software cd-rom'en/dvd-rom'en (cd/dvd med brugersoftware) i drevet på computeren.
Hvis du vil bruge printerdrivere, der er downloadet fra Canons websted, skal du downloade ekstra drivere
(printerdrivere for processorversioner, der er forskellige fra printserverens version).
Når skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom] vises, skal du klikke på [Afslut].
4
Klik på [Gennemse].
5
Angiv mappen, hvor de ekstra printerdrivere er gemt, vælg Inf-filen, og klik på [Åbn].
Angiv mappen, hvor de ekstra printerdrivere er gemt på følgende måde:
Når printserveren anvender en 32-bit OS
Angiv mapperne [UFRII] [danish] [x64] [Driver] for din cd-rom/dvd-rom eller den downloadede fil.
Når printserveren anvender en 64-bit OS
Angiv mapperne [UFRII] [danish] [32BIT]
6
[Driver] for din cd-rom/dvd-rom eller den downloadede fil.
Klik på [OK].
Installering af de ekstra drivere starter. Vent, til du er vendt tilbage til fanen [Deling].
㻞㻠㻌㻛㻌㻡㻡
6
Klik på [OK].
Konfiguration af en printserver under installering af printerdriver
Hvis du anvender en printer, der er tilsluttet med kabelbaseret LAN eller trådløst LAN, kan du konfigurere en printserver på det tidspunkt,
du installerer printerdriveren. For at indstille den computer, hvor du indstiller printerdriveren, som en printserver, skal du vælge [Brug
som delt printer] på skærmen [Printeroplysninger], som vises, når du installerer printerdriveren.
Hvis du anvender en printer, der er tilsluttet med USB, kan du ikke konfigurere en printserver på det tidspunkt, du installerer
printerdriveren. Konfigurer printserveren, efter du har installeret printerdriveren, ved at anvende den fremgangsmåde, der er
beskrevet ovenfor.
For at få en fuldstændig installeringsprocedure kan du se
Installering.
Skærmen [Printeroplysninger]
[Brug som delt printer]
Når dette er valgt, vil den computer, hvor du installerer printerdriveren, blive tildelt som printserver.
[Fælles navn]
Indtast navnet for den delte printer.
[Drivere, der skal tilføjes]
Installering af drivere via printserveren
Klik for at installere ekstra drivere. Under den fremgangsmåde, der er forklaret i
(klientindstillinger), er det nødvendigt med ekstra drivere, hvis du vil anvende printserveren til at installere printerdrivere på
computere, der anvender forskellige processorversioner (32-bit eller 64-bit) for operativsystemet.
LINKS
Installering af drivere via printserveren (klientindstillinger)
㻞㻡㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-008
Installering af drivere via printserveren (klientindstillinger)
Du kan bruge printserveren til at installere printerdrivere for en delt printer på andre computere (klienter) på det samme netværk.
Eftersom printerdriverne er installeret via printserveren, behøver brugerne af de andre computere ikke at anvende printerens cdrom/dvd-rom.
1
2
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Åbn [Windows Stifinder] eller [Stifinder].
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
vælg [Alle programmer] eller [Programmer]
[Start]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
3
[Tilbehør]
[Windows Stifinder].
vælg [Stifinder].
Vælg printserveren under [Netværk] eller [Mine netværkssteder].
Hvis du vil vise en computer på netværket, kan det være nødvendigt at aktivere [Netværksregistrering] (
[Netværksregistrering]) eller søge efter computeren på netværket.
Hvis printserveren ikke kan findes
Aktivering af
Problemer via printserveren
4
Dobbeltklik på den delte printer.
5
Følg vejledningen på skærmbilledet for at installere printerdriverne.
Du kan muligvis ikke installere printerdrivere via printserveren, hvis klientcomputerne og printserveren anvender forskellige
processorversioner (32-bit eller 64-bit) for operativsystemet. I dette tilfælde skal du installere ekstra drivere på printserveren.
Konfigurering af indstillinger på computeren for printserver
㻞㻢㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-009
Opdatering og afinstallering
Dette afsnit forklarer, hvordan du opdaterer og afinstallerer printerdrivere. Det forklarer også, hvordan du afinstallerer programmet for
undersøgelse af udvidet produkt.
Opdatering
Du kan opdatere installerede printerdrivere til de nyeste versioner.
Opdatering
Afinstallering
Når du ikke længere har brug for installerede printerdrivere eller programmet for undersøgelse af udvidet produkt, kan du afinstallere
Afinstallering
(slette) dem.
㻞㻣㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00A
Opdatering
Fortsæt som følger for at downloade den nyeste printerdriver fra Canons websted og opdater printerdriveren, der er installeret på din
computer.
1
2
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Download printerdriveren fra Canons websted (http://www.canon.com/).
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du downloader printerdriveren under din printers side for download af driver.
3
4
Unzip den downloadede fil.
Åbn mappen, hvor printerdriveren er gemt.
32-bit operativsystem
Mapperne [UFRII] [danish]
[32BIT]
64-bit operativsystem
Mapperne [UFRII] [danish]
[x64]
Hvis du ikke ved, om du skal angive 32-bit versionen eller 64-bit versionen for Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, kan
Kontrol af bitarkitekturen.
du se
5
Dobbeltklik på "Setup.exe."
6
Læs licensaftalen, og klik på [Ja] for at acceptere.
7
Vælg [Brugerdefineret], og klik på [Næste].
8
Vælg [Opdater eksisterende printerdrivere], og klik på [Næste].
㻞㻤㻌㻛㻌㻡㻡
9
Kontroller printeroplysningerne i [Printerliste til driverinstallation], og klik på [Start].
Opdatering af printerdriver starter.
10
Vælg [Genstart computeren nu], og klik på [Genstart].
㻞㻥㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00C
Afinstallering
Når du ikke længere har brug for installerede printerdrivere eller programmet for undersøgelse af udvidet produkt, kan du afinstallere
dem for at slette dem fra din computer.
Afinstallering af printerdrivere
Afinstallering af programmet for undersøgelse af udvidet produkt
Afinstallering af printerdrivere
1
2
3
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Viser [Programmer og funktioner] eller [Tilføj eller fjern programmer].
Visning af [Programmer og funktioner]
eller [Tilføj eller fjern programmer].
Vælg den printerdriver, som du vil afinstallere, og klik på [Fjern/rediger] eller [Skift/fjern].
Afinstalleringen starter.
Hvis du ikke kan finde den printerdriver, du vil afinstallere
Start afinstalleringen fra User Software cd-rom/dvd-rom (cd/dvd med brugersoftware) eller fra den printerdriverfil, som du
downloadede.
1
Indsæt User Software cd-rom'en/dvd-rom'en (cd/dvd med brugersoftware) i drevet på computeren.
For at starte afinstalleringen fra en printerdriverfil, som du har downloadet, skal du udføre følgende trin.
2
Åbn mappen, hvor afinstalleringsenheden er gemt.
32-bit operativsystem
Mapper [UFRII] [danish]
[32BIT]
64-bit operativsystem
Mapper [UFRII] [danish]
[x64]
[misc] for din cd-rom/dvd-rom eller den downloadede fil
[misc] for din cd-rom/dvd-rom eller den downloadede fil
Hvis du ikke ved, om du skal angive 32-bit versionen eller 64-bit versionen for Windows Vista/7/8/Server
Kontrol af bitarkitekturen.
2008/Server 2012, kan du se
3
Dobbeltklik på "UNINSTAL.exe."
㻟㻜㻌㻛㻌㻡㻡
4
Vælg den printer, du ønsker at afinstallere, og klik på [Slet].
Hvis du klikker på [Oprydning], bliver alle filer, mappeoplysninger og andre data relateret til alle printere slettet, ikke kun for den
valgte printer, men for alle printere på listen. Normalt skal du bruge [Slet] for at afinstallere printerdrivere. Klik på [Oprydning],
når der ikke bliver vist nogen printer på listen.
5
Klik på [Ja].
Afinstalleringen starter.
Når følgende skærm vises, skal du klikke på [Ja] eller [Ja til alt].
6
Klik på [Afslut].
Afinstallering af programmet for undersøgelse af udvidet produkt
1
2
3
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Viser [Programmer og funktioner] eller [Tilføj eller fjern programmer].
Visning af [Programmer og funktioner]
eller [Tilføj eller fjern programmer].
Vælg [Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program], og klik på [Afinstaller] eller [Fjern].
㻟㻝㻌㻛㻌㻡㻡
4
Klik på [OK].
㻟㻞㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00E
Fejlfinding
Hvis du oplever problemer under installering af printerdriverne, skal du se følgende afsnit, før du kontakter Canon.
Problemer med den kabelbaserede/trådløse LAN-forbindelse
Problemer med USB-forbindelse
Problemer via printserveren
Problemer med den kabelbaserede/trådløse LAN-forbindelse
Den ønskede printer vises ikke i [Printerliste].
Klik på [Søg igen] for at søge efter printerne på netværket.
Tilslutningsindstillingerne er muligvis ikke indstillet korrekt. Brug værktøjet MF/LBP Network Setup til at konfigurere
tilslutningsindstillingerne.
MF/LBP Network Setup Tool.
Når du slutter printeren til en computer via et trådløst LAN, skal du kontrollere, at printeren er korrekt installeret og klar til at
tilsluttes netværket.
Kan ikke oprette forbindelse til det trådløse LAN
Kan ikke oprette forbindelse til det trådløse LAN
Kontrollér din computers status.
Er indstillingerne for computeren og den trådløse router blevet udført?
Er kablerne til den trådløse router (inklusive strømkablet og LAN-kablet) sat korrekt i?
Er den trådløse router tændt?
Hvis problemet fortsætter, også efter du har kontrolleret ovenstående:
Sluk for alle enhederne, og tænd dem igen.
Vent lidt, og prøv at oprette forbindelse til netværket igen.
Kontrollér, at printeren er tændt.
Hvis printeren er tændt, skal du slukke den og tænde den igen.
Kontrollér installationsstedet for printeren og den trådløse router.
Er printeren for langt væk fra den trådløse router?
Er der forhindringer som f.eks. mure mellem printeren og den trådløse router?
Er der nogen apparater som f.eks. mikrobølgeovne eller digitale trådløse telefoner, der udsender radiobølger,
tæt på printeren?
㻟㻟㻌㻛㻌㻡㻡
Nulstil indstillingerne for trådløst LAN.
Konfigurering af Trådløst LAN-tilslutningsindstillinger
Når du har brug for manuelt at konfigurere forbindelsen
Hvis den trådløse router er indstillet som beskrevet nedenfor, skal du indtaste de nødvendige oplysninger manuelt.
Skjuletilstanden er aktiveret.
ANY-forbindelsesnægtelse * er aktiveret.
WEP-nøglen, der skal bruges, er indstillet til en værdi fra 2 til 4.
Den automatisk genererede WEP-nøgle (hexadecimal) er valgt.
* En funktion, hvor den trådløse router nægter at oprette forbindelse, hvis SSID'et på enheden, der skal forbindes, er angivet til "ANY" eller er tom.
Når du har brug for at ændre indstillingerne for den trådløse router
Hvis den trådløse router er indstillet som beskrevet nedenfor, skal du ændre routerens indstillinger.
MAC-adressefiltrering er aktiveret.
Når kun IEEE 802.11n bruges til trådløs kommunikation, vælges WEP, eller WPA/WPA2-krypteringsmetoden angives til
TKIP.
Problemer med USB-forbindelse
Installeringen starter ikke.
Er printeren tændt?
Er printeren og computeren tilsluttet korrekt via et USB-kabel?
Oprettelse af forbindelse via USB
Var printeren tændt, før du installerede printerdriveren? Hvis ja, sluk for printeren og tag USB-kablet ud og geninstaller
derefter printerdriveren.
Installering
Tænd altid for printeren, når følgende skærm vises.
Udskift USB-kablet. Hvis USB-kablet er langt, skal det udskiftes med et kortere.
Hvis du bruger en USB-hub, skal du slutte printeren direkte til din computer ved hjælp af et USB-kabel.
Slet først USB-klassedriveren og geninstaller derefter printerdriveren.
Sletning af USB-klassedriveren
Installering
㻟㻠㻌㻛㻌㻡㻡
Problemer via printserveren
Du kan ikke finde printserveren, der skal oprettes forbindes til.
Er printserveren og computeren korrekt tilsluttet?
Kører printserveren?
Har du brugerrettigheder til at oprette forbindelse til printserveren? Hvis du ikke er sikker, kan du kontakte administratoren for
printserveren.
Er [Netværksregistrering] aktiveret? (Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012)
Aktivering af [Netværksregistrering]
㻟㻡㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00F
Sletning af USB-klassedriveren
Slet USB-klassedriveren, når det ikke er muligt at installere printerdriveren korrekt, når du anvender en USB-forbindelse. Bemærk, at
selvom du sletter USB-klassedriveren, vil den blive installeret igen automatisk, når du tilslutter printeren og din computer med et USBkabel.
1
2
3
4
5
Tilslut printeren og din computer med et USB-kabel (
Oprettelse af forbindelse via USB ), og tænd for printeren.
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Vis [Enhedshåndtering].
Visning af [Enhedshåndtering]
Dobbeltklik på [USB-controllere (Universal Serial Bus)].
Højreklik på [Understøttelse af USB-udskrivning], og klik på [Fjern].
Vær omhyggelig med kun at slette [Understøttelse af USB-udskrivning], og slet aldrig andre enheder eller
enhedsdrivere
Windows fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du sletter andre enheder eller enhedsdrivere.
Hvis [Understøttelse af USB-udskrivning] ikke vises
[Understøttelse af USB-udskrivning] vises ikke, hvis USB-klassedriveren ikke er installeret korrekt. I dette tilfælde skal du lukke
[Enhedshåndtering] uden at foretage dig noget yderligere.
6
7
8
Klik på [OK].
Luk [Enhedshåndtering].
Tag USB-kablet ud, og genstart din computer.
㻟㻢㻌㻛㻌㻡㻡
LINKS
Oprettelse af forbindelse via USB
㻟㻣㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00H
Tillæg
Tillægget indeholder oplysninger, du bør kende til, som f.eks., hvordan du tilslutter printeren til din computer, hvordan du bruger
installationsvejledningen, ansvarsfraskrivelser og copyrightoplysninger. Den forklarer også, hvordan du starter MF/LBP Network Setup
Tool manuelt. Se i den efter behov.
㻟㻤㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00J
Oprettelse af forbindelse mellem printer og computer
Du kan oprette forbindelse mellem printer og computer på tre måder: via kabelbaseret LAN, via trådløst LAN og ved hjælp af et USBkabel. Vælg den forbindelsesmetode, der er bedst egnet til dit miljø og dine enheder.
Oprettelse af forbindelse via kablet LAN
Tilslut printeren til en router via et LAN-kabel.
kablet LAN
Oprettelse af forbindelse via
Oprettelse af forbindelse via Trådløst LAN
Printeren og routeren forbindes trådløst (via radiobølger), så du behøver ikke et LANOprettelse af forbindelse via Trådløst LAN
kabel.
Oprettelse af forbindelse via USB
Tilslut printeren til en computer via et USB-kabel.
USB
Oprettelse af forbindelse via
De understøttede forbindelsesmetoder varierer afhængigt af den printer, du anvender. Der henvises til den "e-Manual", der
leveres med din printer for oplysninger om de understøttede forbindelsesmetoder.
㻟㻥㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00K
Oprettelse af forbindelse via kablet LAN
Opret forbindelse mellem printeren og en computer ved hjælp af en kabelbaseret router. Brug et LAN-kabel til at oprette forbindelse
mellem printeren og routeren.
Ting du skal kontrollere, før du starter (Trådløst LAN)
Konfigurering af Trådløst LAN-tilslutningsindstillinger
Ting du skal kontrollere, før du starter (Kablet LAN)
Er computeren og routeren blevet forbundet korrekt via et LAN-kabel? Du kan få flere
oplysninger i de betjeningsvejledninger, der fulgte med de enheder, du bruger, eller du kan
kontakte producenten.
Er netværksindstillingerne blevet fuldført på computeren? Hvis netværket ikke er blevet
konfigureret korrekt, kan du ikke bruge printeren på det kabelbaserede LAN-netværk, også
selvom du udfører resten af fremgangsmåden herunder.
Når tilslutningsmetoden skiftes fra trådløst LAN til kabelbaseret LAN
Du skal afinstallere den aktuelt installerede printerdriver, konfigurere den kabelbaserede LAN-tilslutning og derefter geninstallere
printerdriveren. Når du konfigurerer den kabelbaserede LAN-tilslutning, skal du vælge [Brugerdefineret opsætning] til
konfigurationsmetoden.
Der leveres ikke en router eller et LAN-kabel sammen med printeren. Sørg for at have dem klar. Brug en kategori 5 eller
højere parsnoet kabel til LAN.
Sørg for, at der er ledige porte i routeren til at oprette forbindelse mellem printeren og computeren.
Se "e-Manual", der leveres med din printer for Ethernet-typerne, der er understøttet af printeren.
Kabelbaseret LAN og trådløst LAN kan ikke bruges samtidigt.
Hvis du bruger printeren på kontoret, skal du kontakte netværksadministratoren.
Konfigurering af kabelbaseret LAN-tilslutningsindstillinger
1
2
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Start MF/LBP Network Setup Tool.
Du kan starte MF/LBP Network Setup Tool på to måder: "Start det fra din cd-rom/dvd-rom" og "Start det fra en downloadet fil."
Start fra din cd-rom/dvd-rom
Start fra en downloadet fil
㻠㻜㻌㻛㻌㻡㻡
3
Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere de kabelbaserede LAN-indstillinger.
Hvis der er noget, du ikke forstår
Klik på [Praktiske tips] nederst til venstre på skærmen for at få vist fejlsøgningstips.
Hvis du ikke er sikker på, hvordan du foretager en LAN-kabeltilslutning
Se "e-Manual", der leveres sammen med din printer for tilslutningsmetode for printeren og routeren eller fejlfinding i forbindelse
med kabeltilslutning.
㻠㻝㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00L
Oprettelse af forbindelse via Trådløst LAN
Tilslut printeren til en computer via en trådløs router. Printeren og routeren forbindes trådløst (via radiobølger), så du behøver ikke et
LAN-kabel. Hvis du vil konfigurere trådløse LAN-indstillinger, skal du bruge MF/LBP Network Setup Tool fra din computer.
Ting du skal kontrollere, før du starter (Trådløst LAN)
Konfigurering af Trådløst LAN-tilslutningsindstillinger
Ting du skal kontrollere, før du starter (Trådløst LAN)
Er computeren og routeren blevet forbundet korrekt? Du kan få flere oplysninger i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med de enheder, du bruger, eller du kan kontakte
producenten.
Er netværksindstillingerne blevet fuldført på computeren? Hvis netværket ikke er blevet
konfigureret korrekt, kan du ikke bruge printeren på det trådløse LAN-netværk, også selvom
du udfører resten af fremgangsmåden herunder.
Risiko for videregivelse af oplysninger
Hvis printeren er tilsluttet et netværk, der ikke er sikret, videregives dine personlige oplysninger muligvis til en tredjepart, fordi
radiobølgerne, der anvendes i den trådløse kommunikation, kan gå gennem alt, selv vægge. Benyt en trådløs LAN-forbindelse
efter eget ønske og på eget ansvar.
Sikkerhedsstandarder for Trådløst LAN
Se "e-Manual", der leveres med din printer for oplysninger om sikkerhedsstandarderne, der er understøttet af printeren.
Der leveres ikke en trådløs router sammen med printeren. Sørg for at have den klar.
Den trådløse router skal overholde IEEE 802.11b/g/n-standarderne og skal kunne kommunikere med 2,4 GHz båndbredde. Du
kan få flere oplysninger i betjeningsvejledningen til din trådløse router eller kontakte producenten.
Kabelbaseret LAN og trådløst LAN kan ikke bruges samtidigt. Når du bruger en trådløs LAN-tilslutning, skal du ikke tilslutte et
LAN-kabel til printeren. Dette kan forårsage en fejlfunktion.
Hvis du bruger printeren på kontoret, skal du kontakte netværksadministratoren.
Konfigurering af Trådløst LAN-tilslutningsindstillinger
1
2
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Start MF/LBP Network Setup Tool.
Du kan starte MF/LBP Network Setup Tool på to måder: "Start det fra din cd-rom/dvd-rom" og "Start det fra en downloadet fil."
Start fra din cd-rom/dvd-rom
Start fra en downloadet fil
3
Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere de trådløse LAN-indstillinger.
㻠㻞㻌㻛㻌㻡㻡
Hvis der er noget, du ikke forstår
Klik på [Praktiske tips] nederst til venstre på skærmen for at få vist fejlsøgningstips.
Efter skift af tilslutningsmetode fra kabelbaseret LAN til trådløst LAN
Du skal afinstallere den aktuelt installerede printerdriver, og derefter geninstallere den.
㻠㻟㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00R
Oprettelse af forbindelse via USB
Tilslut printeren til en computer med et USB-kabel. Tilslut USB-kablets flade stik (
printeren.
) til computeren, og tilslut det firkantede stik (
Hvis der ikke følger et USB-kabel med din printer, skal du anskaffe dig dit eget kabel separat.
Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, har følgende mærke.
Hvis en automatisk Plug and Play-opsætningsskærm som nedenstående vises, når du tilslutter USB-kablet, skal du klikke på
[Luk] eller [Annuller] for at lukke den.
LINKS
Sletning af USB-klassedriveren
㻠㻠㻌㻛㻌㻡㻡
) til
0L19-00S
MF/LBP Network Setup Tool.
MF/LBP Network Setup Tool er et hjælpeprogram, hvormed du kan konfigurere de grundlæggende netværksindstillinger ved at følge
vejledningen på skærmbilledet. Værktøjet starter automatisk, når du installerer en printerdriver fra User Software cd-rom/dvd-rom
(cd/dvd med brugersoftware). Hvis du vil starte det alene manuelt, kan du starte det fra User Software cd-rom/dvd-rom eller starte det
direkte fra en fil, der er downloadet fra Canons websted.
Start fra din cd-rom/dvd-rom
Start fra en downloadet fil
Det systemmiljø, der kræves for at bruge MF/LBP Network Setup Tool er det samme som det systemmiljø, der kræves for
Systemkrav
printerdriveren.
Se
Konfigurering af kabelbaseret LAN-tilslutningsindstillinger eller
Konfigurering af Trådløst LANtilslutningsindstillinger for at få mere information om, hvordan du konfigurerer de grundlæggende netværksindstillinger via
MF/LBP Network Setup Tool.
Start fra din cd-rom/dvd-rom
1
2
3
Log ind på computeren med en administratorkonto.
Indsæt User Software cd-rom'en/dvd-rom'en (cd/dvd med brugersoftware) i drevet på computeren.
Klik på [Start softwareprogrammer].
Hvis ovenstående skærmbillede ikke vises
Visning af skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom]
Hvis [Automatisk afspilning] vises, skal du klikke på [Kør MInst.exe].
4
Klik på [Start] for [MF/LBP Network Setup Tool].
㻠㻡㻌㻛㻌㻡㻡
Start fra en downloadet fil
MF/LBP Network Setup Tool findes blandt de filer, som du har downloadet for at installere en printerdriver. Start med at downloade
printerdriverfilen, som indeholder printerdriveren og tilknyttede filer, fra Canons websted (http://www.canon.com/).
1
2
Unzip den downloadede fil.
Dobbeltklik på "CNAN1STK.exe" i mappen [Network_Setting_Tool].
㻠㻢㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00U
Brug af installationsvejledning
Installationsvejledningen er en manual, der kan vises på din computer. Den indeholder information om installering af printerdrivere. Du
kan hurtigt finde frem til sider ved at søge efter det, du ønsker at gøre, eller ved at angive søgeord.
Sådan finder du et emne
Du kan finde den side, du leder efter, på tre måder.
Søg i indholdet
Du kan finde den side, du leder efter, ved at vælge et emne fra fanen [Indhold] i venstre side af skærmen eller ved at vælge et
kapitelikon fra de ikoner, der står ud for emnerne.
Øverste side
Emneside
Søg med søgeord
Søg ved at indtaste et søgeord som f.eks. "USB" eller "miljø". Herefter vises de sider, der indeholder søgeordet. Du kan også søge
på udtryk som "opdater driver". Søgefunktionen finder de emner, der indeholder alle ordene i udtrykket (OG-søgning).
Fanen Søg
Søg i sitemap
Klik på [Indhold] øverst på skærmen, hvorefter en liste over alle emnerne i installationsvejledningen vises. Her kan du finde det
emne, du leder efter.
Indhold
Systemkrav
Der kræves nedenstående webbrowsere for at bruge installationsvejledningen. Indholdet af installationsvejledningen vises måske
ikke korrekt, hvis der bruges en anden browser end de nedenstående.
Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0, Firefox 24.x ESR/26.0
㻠㻣㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00W
Skærmkonfiguration af installationsvejledningen
Installationsvejledningen er inddelt i forskellige skærme, og indholdet af de enkelte skærme varierer.
Øverste side
Denne side vises, når installationsvejledningen startes.
Canon-logo
Klik for at returnere til øverste side fra en anden side.
Fanen [Indhold]/fanen [Søg]
Klik for at skifte visning mellem fanen [Indhold] og fanen [Søg].
Indhold
Viser kapitlernes titler (
få vist siden.
). Hold markøren over en af titlerne, hvorefter kapitlets emner vises til højre. Klik på et emne for at
[Top]
Klik for at returnere til øverste side fra en anden side.
[Indhold]
Klik for at få vist titlerne i alle emner i installationsvejledningen.
[Hjælp]
Klik for at få vist oplysninger om, hvordan installationsvejledningen vises, hvordan man søger og andre oplysninger.
[Print]
Klik for at udskrive indholdet på den aktuelt viste side.
[Bemærkning]
Klik for at se vigtige oplysninger, som du bør have kendskab til, når du bruger printeren.
Emneside
Emnesider indeholder oplysninger om, hvordan du installerer printerdrivere.
㻠㻤㻌㻛㻌㻡㻡
[Indhold]
På denne fane vises kapitelikoner og emnetitler.
/
Fanen [Indhold] kan gøres bredere og smallere.
[Udvid alle]/[Skjul alle]
Klik på [Udvid alle] for at få vist underafsnit for alle emner. Klik på [Skjul alle] for at få skjult underafsnit for alle emner.
Kapitelikoner
Klik på et kapitelikon for at navigere til toppen af det pågældende kapitel.
Emner
Viser emnerne i det valgte kapitel. Hvis der vises et "+" på emnet, vises det pågældende emnes underafsnit, når du klikker på
det. Klik på "-" for at skjule det udvidede emne.
[Print alle]
Alle sider i det valgte kapitel åbnes i et separat vindue. Du kan udskrive dem, hvis det er nødvendigt.
Navigation
Dette viser, hvilket kapitelemne du ser i øjeblikket.
Klik for at returnere til øverste side.
/
Klik for at se det forrige eller næste emne.
Klik for at springe til den pågældende side. Klik på knappen [Tilbage] i webbrowseren for at gå tilbage til forrige side.
Klik for at få vist de skjulte detaljerede beskrivelser. Klik igen for at lukke de detaljerede beskrivelser.
Fanen Søg
Denne fane indeholder et tekstfelt til søgning efter den side, du skal bruge.
㻠㻥㻌㻛㻌㻡㻡
[Indtast søgeord her]
Indtast et eller flere søgeord og klik på
for at få vist en liste over søgeresultaterne. Du kan indtaste et udtryk for at finde
sider, der indeholder alle udtrykkets ord. For at finde et nøjagtige udtryk skal du sætte det i dobbelte citationstegn.
[Søgemuligheder]
Klik for at angive søgebetingelser som f.eks. søgningens omfang eller store eller små bogstaver.
Søgeomfangsvælger
Du kan bruge denne funktion til at vælge de individuelle kapitler for søgningen. Dette gør det muligt for dig at søge mere
effektivt, hvis du kan forudsige, hvilke kapitler der indeholder det emne, som du søger efter.
Søgemulighedsvælger
Marker afkrydsningsfeltet for at skelne mellem store og små bogstaver i søgningen.
[Søg med disse betingelser]
og angiver betingelserne, Efter indstillingen af dem skal du trykke på denne funktion for at udføre søgningen og få vist
resultaterne i listen [Resultat].
Resultatliste
Denne liste viser de sider, der indeholder de angivne søgeord. I resultaterne kan du finde den side, du leder efter, og klikke på
sidens emnetitel. Hvis resultatet ikke kan vises på én side, skal du klikke på
/
eller på et sidetal for at vise resultaterne
på den pågældende side.
Indhold
Denne side viser titlerne i alle emner i installationsvejledningen.
Kapitelikoner
Klik for at springe til indholdsfortegnelsen for det valgte kapitel.
Titler for emnet
Viser titler og emner. Klik på en titel for at springe til siden for det pågældende emne.
Klik for at returnere til øverste side.
/
Klik for at gå til forrige eller næste kapitel.
㻡㻜㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00X
Visning af installationsvejledning
Symboler og markeringer
Begrænsninger og advarsler vedr. håndtering af printeren, nyttige tips og andre oplysninger er markeret med følgende symboler og
markeringer:
Angiver krav og begrænsninger i forbindelse med betjening. Sørg for at læse disse punkter grundigt, så du kan
betjene printeren korrekt og undgå skade på printeren eller ejendele.
Angiver, at der er uddybende forklaringer til en handling eller yderligere forklaring af en fremgangsmåde.
Knapper
Knapper på computerskærmen vises i følgende format:
Eksempel fra installationsvejledningen: [Næste]
Computerskærme
Afhængigt af det anvendte operativsystem kan udseendet for de skærmbilleder, der er brugt i denne vejledning, variere en smule i
forhold til de faktiske skærmbilleder. Desuden kan forekomsten af printerdrivere og software variere afhængigt af versionen.
㻡㻝㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-00Y
Andet
I denne afsnit beskrives grundlæggende Windows-handlinger, og det omfatter ansvarsfraskrivelser, copyrightoplysninger og øvrige
oplysninger.
㻡㻞㻌㻛㻌㻡㻡
0L19-010
Grundlæggende Windows-handlinger
Visning af printermappen
Aktivering af [Netværksregistrering]
Visning af skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom]
Kontrol af bitarkitekturen
Visning af [Programmer og funktioner] eller [Tilføj eller fjern programmer].
Visning af [Enhedshåndtering]
Visning af printermappen
Windows XP Professional/Server 2003
[Start] vælg [Printere og faxenheder].
Windows XP Home Edition
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Printere og anden hardware]
Windows Vista
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Printer].
[Printere og faxenheder].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vælg [Enheder og printere].
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
Windows Server 2008
[Start] vælg [Kontrolpanel]
vælg [Kontrolpanel]
[Vis enheder og printere].
dobbeltklik på [printere].
Aktivering af [Netværksregistrering]
Hvis du anvender Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, skal du aktivere [Netværksregistrering] for at få vist computerne på dit
netværk.
Windows Vista
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Vis netværksstatus og -opgaver]
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver]
[Netværksregistrering], vælg [Slå netværksregistrering til].
under [Netværksregistrering], vælg [Slå netværksregistrering til].
[Rediger avancerede delingsindstillinger]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i hjørnet nederst til venstre på skærmen vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver]
delingsindstillinger] under [Netværksregistrering], vælg [Slå netværksregistrering til].
Windows Server 2008
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Netværks- og delingscenter]
under
[Rediger avancerede
under [Netværksregistrering], vælg [Slå netværksregistrering til].
Visning af skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom]
Hvis din computer ikke viser skærmen [Opsætnings-cd-rom/dvd-rom], når du har indsat cd-rommen/dvd-rommen, skal du følge
proceduren herunder. I følgende eksempel vises cd-rom-/dvd-rom-drevets navn som "D:". Cd-rom-/dvd-rom-drevets navn kan variere
afhængigt af din computer.
Windows XP/Server 2003
[Start] vælg [Kør] indtast "D:\MInst.exe"
klik på [OK].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] indtast "D:\MInst.exe" i [Søg i alle programmer og filer] eller [Start søgning]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederste venstre hjørne på skærmen
vælg [Kør]
tryk på tasten [ANGIV] på tastaturet.
indtast "D:\MInst.exe" klik på [OK].
Kontrol af bitarkitekturen
㻡㻟㻌㻛㻌㻡㻡
Hvis du er usikker på, om din computer kører 32-bit eller 64-bit Windows, skal du gøre følgende for at kontrollere det:
1
Vis [Kontrolpanel].
Windows Vista/7/Server 2008
vælg [Kontrolpanel].
[Start]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
2
vælg [Kontrolpanel].
Vis [System].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klik på [System og sikkerhed] eller [System og vedligeholdelse]
[System].
Windows Server 2008
Dobbeltklik på [System].
3
Kontroller bitarkitekturen.
32-bit operativsystemer
[32-bit operativsystem] vises.
64-bit operativsystemer
[64-bit operativsystem] vises.
Visning af [Programmer og funktioner] eller [Tilføj eller fjern programmer].
Windows XP/Server 2003
[Start] [Kontrolpanel] vælg [Tilføj eller fjern programmer].
Windows Vista/7/Server 2008 R2
[Start] [Kontrolpanel] vælg [Afinstallér et program].
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
Windows Server 2008
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Kontrolpanel]
vælg [Afinstallér et program].
dobbeltklik på [Programmer og funktioner].
Visning af [Enhedshåndtering]
Windows XP
[Start] [Kontrolpanel]
[Ydeevne og vedligeholdelse]
[System]
Windows Vista/7/Server 2008 R2
[Start] [Kontrolpanel] [Hardware og lyd] eller [Hardware]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
Windows Server 2003
[Start] [Kontrolpanel]
[System]
Windows Server 2008
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Hardware]
[Hardware]
vælg [Enhedshåndtering].
vælg [Enhedshåndtering].
[Kontrolpanel]
[Hardware og lyd]
vælg [Enhedshåndtering].
dobbeltklik på [Enhedshåndtering].
㻡㻠㻌㻛㻌㻡㻡
vælg [Enhedshåndtering].
0L19-011
Bemærkning
Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED
UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER FOR MULIGHEDEN FOR
MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE
RETTIGHEDER. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART,
TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE.
Copyright
Copyright CANON INC. 2014
Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, kodes eller lagres i et informationssystem eller på nogen måde oversættes
til noget naturligt eller kunstigt sprog, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk eller manuelt uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Canon Inc.
Varemærker
Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre
lande.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Alle andre mærkenavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker for varer eller tjenesteydelser fra deres
respektive firmaer.
㻡㻡㻌㻛㻌㻡㻡
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement