Canon LE-5W Owner's manual

Canon LE-5W Owner's manual
MULTIMEDIE-PROJECTOR
Brugervejledningen
Mange tak for dit køb af dette Canon-produkt.
Power-projektoren LE-5W (herefter "dette produkt" eller "projektor") er udstyret med
en højtydende LED-optisk motor og en række forskellige funktioner, der øger
anvendeligheden.
Funktioner og design
Projektoren har følgende hovedfunktioner.
•
•
•
•
•
•
•
LED-lyskilde med lang levetid
LED har et langt længere serviceliv sammenlignet med standard lamper.
Optisk motor med DLP-teknologi
Giver dig mulighed for at vise lyse billeder med WXGA-opløsninger.
Den er nem at bære
Det kompakte, lette design gør det nemt at tage projektoren på forretningsrejser,
ferier osv.
Du kan vise dokumenter, videoer eller fotos uden at bekymre dig om at finde et
egnet sted.
Forskellige billedindgange
Indbyggede indgangsterminaler (P18) som f.eks. til pc, video, HDMI, USB og
SD-kort giver dig mulighed for at tilslutte til en lang række forskellige enheder.
Indbygget stereohøjttaler
Stereohøjttaleren på 2,5 watt giver dig mulighed for at nyde et realistisk lydbillede.
Der findes også en udgangsterminal for lyd.
Brugervenlig OSD (On-screen Display)-menu.
En lang række forskellige funktioner
Projektoren understøtter dokumentfremvisere (P50), intern hukommelse (P47),
SD-kort (P47), USB-lagerenheder (P47) og USB-visning (P53).
Forklaring på symboler, anvendt i denne vejledning
Følgende beskriver betydningen af symboler, der anvendes i denne vejledning
Angiver betjeningsmæssige instruktioner og begrænsninger.
2
Indholdsfortegnelse
Funktioner og design ...................... 2
Sikkerhedsvejledninger .................. 5
Tilslutning til en USB-lagerenhed 42
Menufunktion
indstillinger .....................43
Introduktion ...................16
Pakkens indhold............................17
Navne på projektorens dele...........18
Kontrolpanel og indikatorer..........19
Fjernbetjening ...............................20
Tredjeparts software .....................22
Om menuerne ............................... 44
Skærmbilledet Hjem..................... 45
Projicering af filer i intern
hukommelse, USB drev og
SD-kort......................................... 47
Projicering ......................24
Projicering af fotografier .............. 49
Afspilning af musik ...................... 49
Afspilning af videoer.................... 50
Projicering af dokumenter ............ 50
Grundlæggende betjening ............ 25
Tilslutning af elledningen .............25
Sådan tændes for projektoren .......26
Justering af fokus ..........................26
Indstilling af sproget .....................27
Sådan skiftes indgangssignalet .....27
Justering af lydstyrken ..................28
Sådan skjules billedet....................29
Sådan slukkes for projektoren.......29
Opbevaring af projektoren i
tasken ............................................30
Sådan bruges USB-strømning...... 53
USB-visning ................................. 53
USB Filoverførsel......................... 54
Sådan bruges menuen Opsætning 56
Sådan bruges menuen Opsætning. 56
Konfiguration af menuen
Opsætning..................................... 56
Menuen Grundlæggende .............. 57
Menuen Avanceret ....................... 60
Menuen Videoindstillinger........... 63
Menuen Billedindstillinger........... 65
Menuen Musikindstillinger .......... 67
Menuen Information..................... 68
Menuen Sprog .............................. 71
Placering af projektoren ............... 31
Justering af billedets størrelse.......31
Justering af billedhøjden...............32
Tilslutning til en computer ........... 33
Tilslutning med
pc-indgangsstikket ........................33
Automatisk justering af billedet....34
Tilslutning med HDMIindgangsstikket .............................35
Tilslutning med mini-B
USB-porten ...................................35
Tastaturlås .................................... 72
Sådan bruges OSD (On-Screen
Display)-menuen.......................... 73
Billedjustering .............................. 74
Aspekt........................................... 77
Skærmfarve .................................. 78
Fase............................................... 78
H. stør. .......................................... 79
3D spejlvending............................ 79
Keystone ....................................... 80
LED-tilstand ................................. 80
HDMI-niveauområde ................... 81
Opsætning..................................... 81
Information ................................... 82
Tilslutning til videoenheder ......... 37
Tilslutning af HDMI-enheder .......37
Tilslutning til en komponent
videoenhed ....................................38
Tilslutning til en videoenhed ........39
Tilslutning til en ekstern højttaler.40
Tilslutning af en ekstern
hukommelse ................................. 41
Indsætning af et SD-kort...............41
Sådan ser du 3D-indhold.............. 83
3
Tillæg...............................85
LED-indikatorer............................86
Fejlfinding .................................... 87
Projektoren kan ikke tændes .........87
Intet billede ...................................88
Ingen lyd .......................................89
Uklart billede ................................89
Billedet vises ikke korrekt ............90
Strømmen afbrydes. ......................90
Fjernbetjeningen fungerer ikke.....91
Vedligeholdelse og rengøring ...... 92
Rengøring af linsen.......................92
Rengøring af projektoren ..............92
Timing-tabel ................................. 93
Specifikationer for projektor ........ 96
Oplysninger om copyrights .......... 98
Notater om copyrights ..................98
Varemærker ..................................98
Skærmens menutræ ...................... 99
Konfiguration af menuen
Opsætning................................... 100
4
Sikkerhedsvejledninger
Inden du installere og betjener projektoren skal du læse denne vejledning grundigt.
Projektoren har mange nyttige funktioner. Når du betjener projektoren korrekt, kan du gøre god brug
af disse funktioner og vedligeholde projektoren i god stand i mange år.
Hvis du ikke betjener den korrekt, kan det medføre kortere levetid for produkt, såvel som
fejlfunktion, brandfare og andre ulykker.
Hvis din projektor ikke ser ud til at fungere korrekt, skal du læse denne vejledning igen, kontrollere
funktioner og kabeltilslutninger og prøve løsningerne i afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen.
Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte Canon’s kundeservice.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG:
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU
IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). SERVICE SKAL
UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.
DETTE SYMBOL ANGIVER, AT DER ER FARLIG SPÆNDING
TILSTEDE, DER UDGØR EN RISIKO FOR ELEKTRIS STØD, INDEN I
DENNE ENHED.
SYMBOLET ANGIVER, AT DER ER VIGTIGE BETJENINGS- OG
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNINGER FOR ENHEDEN I
BRUGERVEJLEDNINGEN.
FORSIGTIG
Må ikke bruges i et computerrum, som defineret i ANSI / NFPA 75 (Standard for the
Protection of Electronic Computer / Data Processing Equipment).
5
Sikkerhedsforholdsregler
ADVARSEL:
• DETTE APPARAT SKAL HAVE JORDFORBINDELSE.
• FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD
MÅ DU IKKE UDSÆTTE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT.
•
•
•
Projektoren producerer et meget skarpt lys fra projektorens linse. Se ikke direkte ind i
linsen, da det kan beskadige øjet. Vær særligt forsigtig med børn og sørg for, at de ikke
ser direkte ind i lysstrålen.
Installer projektoren i den korrekte position. Ellers kan det medføre brandfare.
Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads ovenfor, til siderne og bag projektorhuset, da
det er vigtigt for korrekt luftcirkulation og afkøling af enheden. Diagrammet, der er vist
her, angiver de mindste pladskrav. Hvis projektoren skal installeres i et skab eller et
lignende indelukke, skal minimumsafstandene opretholdes.
SIDE
30 cm
•
•
30 cm
Tildæk ikke projektorens ventilationsåbninger. Akkumulering af varme kan reducere
projektorens levetid og kan også være farligt.
Hvis projektoren ikke bruges i en længere periode, skal dens stik trækkes ud af
stikkontakten.
UDVIS FORSIGTIGHED, HVIS DEN HÆNGES
FRA LOFTET
Hvis den hænger fra loftet, skal ventilationsåbningerne og den øverste del af projektoren
rengøres regelmæssigt med en støvsuger. Hvis projektoren ikke gøres ren i en længere
periode, kan ventilatoren tilstoppes med støv og det kan forårsage skade eller en ulykke.
OPSTIL IKKE PROJEKTOREN ET FEDTET, VÅDT ELLER TILRØGET STED SOM
F.EKS. ET KØKKEN, DA DET KAN FORÅRSAGE SKADE ELLER EN ULYKKE. HVIS
PROJEKTOREN KOMMER I KONTAKT MED OLIE ELLER KEMIKALIER, KAN
DEN FORRINGES.
LÆS VEJLEDNINGEN OG GEM DEN, SÅ DU HAR DEN TIL SENERE
BRUG.
Alle sikkerheds- og betjeningsvejledninger skal læses inden du begynder at betjene
produktet.
6
Læs alle vejledningerne, der beskrives her, og gem dem til senere brug. Træk projektorens
stik ud af stikkontakten inden rengøring. Brug ikke væske eller aerosol rengøring på
projektoren. Brug en fugtig klud til rengøring.
Følg alle advarsler og vejledninger, der er markeret på projektoren.
For at give ekstra beskyttelse af projektoren i tordenvejr, eller når den efterlades uovervåget
i en længere periode, skal stikket trækkes ud af stikkontakten. Det forhindrer skade fra lyn
og spændingsbølger.
Udsæt ikke enheden for regn og brug den ikke nær vand. F.eks. i en fugtig kælder, nær et
svømmebassin osv.
Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten, da det kan medføre fare.
Anbring ikke projektoren på en ustabil vogn, stander eller bord. Projektoren kan falde og
forårsage alvorlig skade på et barn eller en voksen. Det kan også beskadige projektoren. Må
kun bruges med en vogn eller stander, der anbefales af producenten, eller som sælges med
projektoren. For montering på væg eller hylde skal der bruges værktøj som f.eks. et
monteringssæt til at fastgøre projektoren.
Et apparat, der står på en vogn, skal flyttes med forsigtighed.
Pludselige stop, for megen kraft og ujævne flader kan forårsage, at
apparatet og vognen vælter.
Riller og åbninger foran og bagpå huset er til ventilation for at sikre
pålidelig funktion og beskytte mod overophedning.
Åbningerne må aldrig tildækkes med en klud eller andet materiale, og
bundens åbning må ikke blokeres ved at anbringe projektoren på en
send, sofa, tæppe eller lignende flade. Projektoren må aldrig anbringes
nær ved eller ovenpå en radiator eller et varmeapparat.
Projektoren må ikke anbringes i en indbygget installation som f.eks. en bogreol, medmindre
der sikres passende ventilation.
Skub aldrig genstande af nogen slag ind i projektoren igennem projektorens riller, da de kan
komme i kontakt med farlig spænding eller kortslutte dele, der kan medføre brand eller
elektrisk stød. Der må ikke spildes væske af nogen slags ned i projektoren.
Installer ikke projektoren nær ventilationskanaler fra klimaanlæg.
Projektoren må kun bruges med den type strøm, der er angivet på mærkningsetiketten. Hvis
du ikke er sikker på, hvilken type strøm der er tilgængelig, skal du rådføre dig med din
Canon’s kundeservice eller det lokale strømselskab.
Overbelast ikke stikkontakter og forlængerledninger, da det kan medføre brand eller
elektrisk stød. Tillad ikke, at der er andre genstande ovenpå elledningen. Anbring ikke
projektoren et sted, hvor elledningen kan beskadiges ved, at der trædes på den.
Forsøg ikke selv at servicere projektoren, da åbning eller aftagning af dæksler kan udsætte
dig for farlig spænding eller andre farer. Al servicering skal udføres af kvalificeret
servicepersonale.
Træk projektorens stik ud af stikontakten og henvis service til kvalificeret servicepersonale
under følgende betingelser:
a
Når elledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
b
Hvis der er spildt væske ned i projektoren.
c
Hvis projektoren har været udsat for regn eller vand.
7
d
Hvis projektoren ikke fungerer normalt selv om du følger betjeningsvejledningerne.
Juster kun de indstillinger, der dækkes i betjeningsvejledningerne, da forkert justering
af de andre indstillinger kan medføre beskadigelse og ofte kræver omfattende arbejde
af en kvalificeret tekniker for at gendanne projektoren til normale betjeningsforhold.
e
Hvis projektoren er tabt eller huset er beskadiget.
f
Når projektoren udviser en tydelig ændring i ydelsen - dette angiver behov for service.
Når der er behov for at udskifte reservedele, skal du sørge for, at teknikeren bruger
reservedele, specificeret af producenten, der har de samme karakteristika som
originaldelene. Uautoriserede reservedele kan medføre brand, elektrisk stød eller
personskade.
Ved fuldførelse af al service eller reparation på projektoren skal du spørge serviceteknikeren
om at udføre de rutinemæssige sikkerhedskontroller for at fastlægge, om projektoren er
sikker at betjene.
8
Krav til elledningen
Elledningen, der følger med projektoren, opfylder kravene i det land, hvor du købte projektoren.
Elledning til brug i USA og Canada:
Elledningen, der bruges i USA og Canada, er anført af Underwriters
Laboratories (UL) og certificeret af Canadian Standard Association
(CSA).
Elledningen har et stik med jordben. Dette er en sikkerhedsfunktion,
der sikrer, at stikket passer til stikkontakten. Du må ikke pille ved denne
sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket ind i stikkontakten,
skal du kontakte en elektrikker.
Jord
STIKKONTAKTEN SKAL VÆRE INSTALLRET NÆR UDSTYRET OG VÆRE NEM
AT NÅ.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein).
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med
dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet
(2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er
gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol
under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller
akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium,
Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er
beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt
tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald
samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald
kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på
grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i
elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug
af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det
lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/weee, eller
www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette
produkt.
9
Forholdsregler ved brug
Da dette afsnit indeholder vigtige, sikkerhedsrelaterede oplysninger, skal du sørge for at læse
følgende omhyggeligt først, så du kan bruge projektoren på korrekt og sikker vis.
Advarsel
Hvis de følgende situationer opstår, skal du slukke for strømmen, trække stikket ud af
stikkontakten og kontakte Canon’s kundeservice. Hvis du ikke gør det, kan det medføre brand
eller elektrisk stød.
•
•
•
•
•
•
Hvis den udsender røg
Hvis den lugter usædvanligt eller støjer
Hvis der høres en kraftig lyd og lyskildens slukkes
Hvis der er kommet vand eller anden væske ind i projektoren
Hvis der er kommet metal eller andre fremmedlegemer ind i projektoren
Hvis projektoren skubbes, så den ruller rundt, eller tabes, og huset beskadiges
Advarsel
Vær opmærksom på følgende punkter når du håndterer elledningen. Hvis du ikke overholder
disse punkter, kan det medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anbring ikke genstande på elledningen og sørg for, at den ikke sidder fast under projektoren.
Det kan beskadige elledningen.
Dæk ikke elledningen med et tæppe.
Du må ikke bøje, vride, trække eller udføre ændringer på elledningen.
Hold elledningen væk fra radiatorer og andre varmekilder.
Brug ikke elledningen når den er bøjet sammen, sammenrullet eller bundtet.
Brug ikke en beskadiget elledning. Hvis elledningen er beskadiget, skal du kontakte Canon’s
kundeservice.
Brug ikke en anden elledning end den type, der fulgte med projektoren.
Sørg for at tilslutte elledningens jordledning til jord. Manglende overholdelse af dette kan føre
til elektrisk stød.
Sørg for at tilslutte jordledningen inden du tilslutter elledningen til stikkontakten. Når du
frakobler jordledningen skal du sørge for, at du først trækker stikket ud af stikkontakten.
10
Advarsel
Vær opmærksom på de følgende punkter for at forhindre, at små dele ved et tilfælde sluges af
småbørn.
•
Små dele som f.eks. batterier til fjernbetjeningen, batteriholderen og de justerbare fødder, som
er aftagelig, kan ved et tilfælde sluges af små børn, hvilket kan resultere i chok. Forældre/
værger skal holde dem uden for børns rækkevidde. Hvis de sluges, skal du straks kontakte en
læge.
Advarsel
Vær opmærksom på de følgende punkter angående strømforsyning, stikkontakt og håndtering af
konnektoren. Hvis de ikke overholdes, kan det medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug ikke strømforsyninger med en spænding, anden end den, der er angivet (vekselstrøm 100
- 240 V).
Træk ikke i elledningen når du tager stikket ud af stikkontakten og sørg for, at du holder i
stikket eller konnektoren når du fjerner det/den. Ellers kan det beskadige elledningen.
Indsæt ikke metalgenstande i stikket, stikkontakten eller konnektoren.
Fjern stikket fra stikkontakten inden du rengør eller vedligeholder projektoren.
Fjern ikke stikkontakten eller konnektoren med våde hænder.
Indsæt stikket og konnektoren, så de sidder helt inde. Brug ikke et beskadiget stik eller en
stikkontakt, der sidder løs.
Hvis du bruger en forlængerledning, der sidder i stikkontakten, skal du sørge for, at det totale
elforbrug for de tilsluttede enheder ikke overstiger den nominelle kapacitet.
Efterse regelmæssigt stikket og stikkontakten og fjern eventuelt støv eller urenheder mellem
stik og stikkontakt.
11
Forholdsregler ved installation
Advarsel
Vær opmærksom på de følgende punkter angående installation af projektoren. Hvis de ikke
overholdes, kan det medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
•
•
•
•
•
Brug ikke projektoren i et badeværelse eller et brusebad.
Brug ikke projektoren i regn- eller snevejr, ved havet eller tæt på en stor vandmasse.
Anbring ikke beholdere, der indeholder vand, på projektoren.
Anbring ikke projektoren et sted, hvor den udsættes for olieret røg eller damp, som f.eks. i et
køkken eller på et køkkenbord osv.
Rør ikke ved selv projektoren, elledningen eller kablet hvis lynet slår ned.
Advarsel
Vær opmærksom på de følgende punkter angående installation af projektoren. Hvis de ikke
overholdes, kan det medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
•
•
•
•
•
•
•
Flyt ikke projektoren, før du har slukket for strømmen, fjernet stikket fra stikkontakten og
trukket andre kablers stik ud.
Fjern ikke huset fra projektoren og skil den ikke ad. Projektorens indvendige dele indeholder
højspændingsdele såvel som dele, der er meget varme. De kan forårsage elektrisk stød eller
forbrændinger. Hvis der kræves eftersyn, vedligeholdelse eller reparation skal du kontakte
Canon’s kundeservice.
Projektoren eller fjernbetjeningen må ikke skilles ad eller ændres (gælder også dele, der er
forbrugsvarer).
Indsæt ikke genstande i projektorens ventilationsåbninger, som f.eks. ventilationsåbninger,
der leder luften ind og ud.
Anbring ikke en dåse under tryk foran ventilationsåbningerne. Trykket kan stige (når
indholdet udvides) pga. varmen fra ventilationsåbningerne, og det kan medføre eksplosion.
Da der udsendes kraftige lysstråler mens projektoren er i brug, må du ikke se direkte ind i
projektorens linse. Det kan forårsage skadet på øjet. Du skal være særligt opmærksom på små
børn og sikre, at de ikke gør det.
Når du giver en præsentation foran projektoren mens den projicerer et billede, skal du give
præsentationen fra et sted, hvor din skygge ikke kastes på skærmen, og hvor du ikke bliver
blændet af lyset fra projektoren.
12
Forsigtig
Vær opmærksom på de følgende punkter angående installation af projektoren.
•
•
Hvis projektoren ikke skal bruges i en længere periode, skal du sørge for at trække stikket ud
af stikkontakten for sikkerhedens skyld. Manglende overholdelse af dette kan forårsage
brand.
Husets temperatur omkring og over ventilationsåbningerne kan blive meget varm under brug af
projektoren. Hvis du berører disse områder under brug kan det medføre forbrændinger på
hænderne.
Rør ikke ved disse områder. Det kan forårsage forbrændinger. Du skal være særligt
opmærksom på små børn og sikre, at de ikke rører ved disse dele. Du må heller ikke anbringe
metalgenstande på disse områder. Pga. varmen fra projektoren kan det medføre en ulykke
eller personskade.
Forsigtig
Vær opmærksom på de følgende punkter angående installation af projektoren.
•
•
•
•
•
Anbring ikke tunge genstande ovenpå på projektoren og sid/stå ikke på den. Du skal være
særligt opmærksom på små børn og sikre, at de ikke gør det. Projektoren kan skubbes, så den
ruller rundt, og det kan medføre beskadigelse eller personskade.
Anbring ikke projektoren på en ustabil eller hældende overflade. Det kan medføre, at
projektoren falder eller ruller rundt, og kan resultere i personskade.
Anbring ikke genstande foran linsen mens projektoren er i brug. Det kan forårsage brand.
Når du fjerner støv eller urenheder fra projektorens linse osv. må du ikke bruge nogen form
for spray, der er brandfarlig.
Hvis projektoren bruges i en længere periode, kan der opsamles støv inden i projektoren. Det
kan forårsage brand eller fejlfunktion. Det anbefales, at der udføres regelmæssig
vedligeholdelse på projektoren. For oplysninger om omkostninger i forbindelse med
vedligeholdelse skal du kontakte Canon’s kundeservice.
13
Foranstaltninger for batterierne i fjernbetjeningen
Advarsel
Vær opmærksom på de følgende punkter angående håndtering af batterier. Manglende
overholdelse af dette kan forårsage brand eller personskade.
•
•
•
•
Batterierne må ikke anbringes i ild og de må ikke opvarmes, kortsluttes eller skilles ad.
Forsøg ikke at genoplade batterierne.
Isæt batterierne i den korrekte viste retning + / -.
Hvis der lækker væske fra batterierne og væsken kommer i kontakt med huden, skal væsken
vaskes grundigt af med vand.
Forsigtig ved visning af 3D-indhold
Forsigtig
Vær opmærksom på de følgende punkter når du viser 3D-indhold.
•
•
•
•
•
•
Fotosensitive patienter, patienter med hjertesygdomme, gravide kvinder, ældre personer og
personer med alvorlige sygdomme og/eller med en sygehistorie der inkluderer epilepsi bør
ikke se 3D-indhold.
Vi anbefaler, at du ikke ser 3D-indhold hvis du fysisk er i en dårlig tilstand, har behov for søvn
eller har drukket alkohol.
Ophør med at se 3D-indhold, hvis du oplever følgende symptomer. Hvis du oplever disse
symptomer, skal du straks ophøre med at se 3D-indhold og tage en pause, indtil symptomerne
er forsvundet.
•
Du ser dobbelte, uklare billeder eller du kan ikke se billedet stereoskopisk.
•
Du føler dig udmattet eller utilpas.
Tag pauser når du ser 3D-indhold i en længere periode. Ellers kan det udmatte synet. Når du
ser 3D-indhold i en længere periode eller ser dem lidt fra siden kan det være anstrengende for
øjnene.
Forældre skal ledsage og overvåge deres børn, da børn ikke på tilstrækkelig vis kan udtrykke
deres utilpashed når de ser 3D-indhold. Børn, der er seks år eller yngre, må ikke se 3Dindhold.
Den optimale afstand når du ser 3D-indhold er ca. 3 gange størrelsen af skærmen målt lodret,
og dine øjne skal være på samme niveau som skærmen.
14
For sikker brug
Vær opmærksom på de følgende punkter når du bærer eller transporterer projektoren.
•
Projektoren er et præcisionsinstrument. Skub den ikke, så den ruller rundt, og undgå at
udsætte den for stød. Det kan forårsage fejlfunktion.
Vær opmærksom på de følgende punkter når du installerer eller bruger projektoren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at projektoren installeres et sted, hvor luftindsugningen og ventilationsåbningerne
har en afstand til væggen på mindst 30 cm. Manglende overholdelse af dette kan forårsage
fejlfunktion.
Installer ikke projektoren et sted, der er fugtigt, eller hvor der er meget støv, olieret røg eller
tobaksrøg. Det kan forurene de optiske komponenter som f.eks. linsen og spejlet og kan
medføre forringelse i billedkvaliteten.
Rør ikke ved linsen med de bare hænder. Det kan medføre forringelse af billedkvaliteten.
Hvis projektoren pludseligt flyttes fra et sted med lav temperatur til et sted med høj
temperatur, eller hvis temperaturen, hvor projektoren er installeret, pludseligt øges, kan fugt i
luften forårsage kondensation på projektorens linse eller spejl. Det kan forårsage et uklart
billede. Vent, indtil kondensationen er fordampet, hvorefter det projicerede billede skulle
vises normalt igen.
Installer ikke projektoren et sted, hvor temperaturen er høj eller lav. Det kan forårsage
fejlfunktion.
Driftstemperatur: 0°C til 40°C
Fugtighedsniveau: 10 % til 90 %
Opbevaringstemperatur: -30°C til 60°C
Installer ikke projektoren nær højspændingsledninger eller en strømforsyning.
Brug ikke projektoren på en blød overflade som f.eks. et tæppe eller en skumgummimadras
osv. Det kan forårsage, at der akkumuleres varme inden i projektoren og det kunne medføre
fejlfunktion.
Bloker ikke luftindsugningen eller ventilationsåbningerne til ventilatoren. Den kan medføre,
at der akkumuleres varme inden i projektoren og kan medføre fejlfunktion.
Anbring ikke genstande ovenpå projektoren, der kan ændre form eller farve pga. varme.
Når du bruger projektoren i højder over 1500 m over havet, skal du skifte til Høj højdetilstand.
Du må ikke børste eller skrubbe overfladen af toppladen på projektoren. Det kan beskadige
overfladen.
15
Introduktion
Introduktion
16
Pakkens indhold
Udpak forsigtigt indholdet og kontroller, at du har modtaget alle delene, vist nedenfor.
Hvis nogen af delene mangler, skal du kontakte det sted, hvor du købte enheden.
(USA)
(EF)
Projektor
Elledning (1,8 m)
Computerkabel (1,8 m)
(5K.1VC09.501)
Brugervejledningen (cd) og
Hurtig start-guide
Garantikort
Taske
Fjernbetjening
(modelnummer: LE-RC01)
Batteri (CR2025)
17
Introduktion
Navne på projektorens dele
1.
Forreste/øverste side
3
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ventilationens luftindsugning
(P19)
Ventilationens luftudstødning
(P19)
Kontrolpanel og indikatorer
(P19)
Interne højttalere
Fokusring (P26)
Forreste IR-sensor til
fjernbetjening (P21)
Projektorlinse
Dæksel for linse (P26, P30)
Elstik (P25)
Åbning til tyverilås
Åbning til SD-kort (P41)
Type A USB-port (P42)
Mini-B USB-port (P35)
HDMI-indgangsstik (P35)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Pc-indgangsstik (P33, P38)
Videoindgangsstik (P39)
Lydindgangsstik
Lydudgangsstik
Justeringsben (P32)
Trefods-gevind (P32)
2.
4
5
3.
6
1
7
8
4
2
Bagerste/nedre side
19
4.
5.
6.
20
19
10
11
12
13
14
9
Introduktion
18
15
16
17
18
•
Bloker ikke ventilationsåbningerne. Hvis ventilationsåbningerne blokeres,
kan projektoren overophedes og det kan medføre fejlfunktion.
•
Børst eller skrub ikke på projektorens topflade. Det kan beskadige overfladen.
Forsigtig
Ventilationens Luftudstødning Luftudstødning
luftindsugning i
bunden
Luftuds
tødning
Luftindsugning
Luftudstødning
Højttaler
Højttaler
Luftindsugning
Luftindsugning
Kontrolpanel og indikatorer
2.
POWER-knap/LED-indikator for
strøm
Lyser fast eller blinker når
projektoren er i brug. Tænder og
slukker for projektoren.
3.
INPUT-knap
Til at skifte mellem
indgangssignalerne i en given
rækkefølge. (P27)
Tryk og hold i 3 sekunder for at
aktivere eller deaktivere
tastaturlåsen. (P72)
2
3
1
1.
STATUS (STATUS LED-indikator)
LED-lysene angiver projektorens
status. (P86)
19
Introduktion
Fjernbetjening
2
8.
3
VOL+-knap
Skruer op for lydstyrken. (P28)
5
9.
MENU-knap
Viser OSD (On-Screen Display)menuen. (P73)
6
8
7
9
14
10 ~ 13 / / /
Pileknapper (op/ned/venstre/højre)
Giver dig mulighed for at udføre
handlinger i menuer,
dokumentfremviser osv.
10
12
15
16
13
17
14. BACK-knap
Går tilbage til det højere niveau i
OSD.
Lukker pop-op-indstillingsmenuen
for OSD.
11
2.
POWER-knap
Tænder og slukker for projektoren.
(P26, P29)
I
I
15. OK-knap
Bekræfter det valgte menuemne.
Giver dig mulighed for at udføre
handlinger i dokumentfremviser osv.
AUTO PC-knap
Justerer automatisk projektoren til
optimal status, afhængigt af
computersignal, når der som
indgangssignal bruges et analogt
pc-signal. (P34)
Tryk og hold i 3 sekunder for at
aktivere eller deaktivere
tastaturlåsen. (P72)
3.
PC-knap
Skifter til pc/komponent-indgang.
(P27)
4.
HDMI-knap
Skifter til HDMI-indgang. (P27)
5.
VIDEO-knap
Skifter til video-indgang. (P27)
6.
MUTE-knap
Slå midlertidigt lyden fra. (P28)
Introduktion
VOL--knap
Skruer ned for lydstyrken. (P28)
1
4
1.
7.
16. HOME-knap
Viser skærmbilledet for Hjem. (P45)
17. BLANK-knap
Skjuler midlertidigt billedet. (P29)
20
Effektivt område for fjernbetjening
Den infrarøde (IR)-sensor for fjernbetjeningen sidder
foran på projektoren, så sørg for, at du retter
fjernbetjeningen mod projektorens forside.
Fjernbetjeningen skal holdes i en vinkel, der er
indenfor ± 15 grader lodret og ± 30 grader vandret på
IR-sensoren for fjernbetjening og indenfor en afstand
på 8 meter.
•
Du kan muligvis ikke udføre visse handlinger
hvis der er genstande mellem fjernbetjeningen og
projektoren.
•
Du kan muligvis heller ikke bruge fjernbetjeningen hvis der er direkte sollys eller
stærkt lys, der skinner direkte på IR-modtageren for fjernbetjening.
Installation af batterierne
1.
2.
3.
4.
Advarsel
Tryk på tappen til højre på batteriholderen for
at skubbe den ud.
Fjern det gamle batteri.
Sørg for, at den positive side (+) af det nye
batteri (CR2025) vender opad når du anbringer
det i batteriholderen.
Skub holderen ind, indtil du hører et klik.
Vær opmærksom på følgende når du håndterer batteriet. Manglende
overholdelse af dette kan forårsage brand eller personskade.
•
Batteriet må ikke anbringes i ild og det må ikke opvarmes, kortsluttes eller
skilles ad.
•
Forsøg ikke at genoplade batteriet.
•
Fjern batteriet når det er afladt eller hvis det ikke skal bruges i en længere
periode.
•
Isæt batteriet i den korrekt viste retning + / -.
•
Hvis der lækker væske fra batteriet og væsken kommer i kontakt med huden,
skal væsken vaskes grundigt af med vand.
•
Fjernbetjeningens batteri og batteriholder kan udgøre en kvælningsfare hvis
de tilfældigvis sluges af små børn. Sørg for, at de er anbragt uden for børns
rækkevidde. Hvis de sluges, skal du straks kontakte en læge.
21
Introduktion
Tredjeparts software
Dette produkt inkluderer tredjeparts softwaremoduler.
Se "ThirdPartySoftware.pdf" (tredjeparts softwarelicenser) i mappen
thirdparty_software på den medfølgende opsætnings-cd for yderligere oplysninger.
Du kan også se betingelserne for licensen for hvert modul i mappen
thirdparty_software/LICENSE.
■ Softwarelicens under GPL og LGPL
Dette produkt bruger softwaremoduler, der er givet i licens under GPL og LGPL.
Kildekoden er inkluderet i mappen thirdparty_software/GPL(LGPL) på den
medfølgende opsætnings-cd.
■ Softwareprogrammer, baseret på GNU General Public License
Version 2
Softwareprogrammerne ("disse programmer"), der er inkluderet i dette medie, er
freeware. Du kan videredistribuere og udføre ændringer under betingelserne, defineret
i GNU General Public License Version 2.
Hvert program distribueres med det håb, at det vil være nyttigt. Det leveres også uden
nogen form for garanti, herunder men ikke begrænset til, underforståede garantier om
salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Se den følgende "Garantifralæggelse" og
"Support af tredjeparts software". Se GNU General Public License Version 2 for
yderligere oplysninger.
Garantifralæggelse
DA PROGRAMMET GIVES I LICENS GRATIS, ER DER INGEN GARANTI FOR
PROGRAMMET I DEN GRAD, DER TILLADES AF GÆLDENDE LOV.
UNDTAGEN NÅR ANDET SKRIFTLIGT ANGIVES, GIVER COPYRIGHTINDEHAVERNE OG/ELLER ANDRE PARTER PROGRAMMET "SOM DET ER"
UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIGT ELLER
UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG ANVENDELSE TIL
ET BESTEMT FORMÅL. HELE RISIKOEN I FORHOLD TIL PROGRAMMETS
KVALITET OG YDEEVNE LIGGER HOS DIG. SKULLE PROGRAMMET VISE
SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅTAGER DU DIG OMKOSTNINGERNE VED AL
NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER RETTELSE.
PÅ INGEN MÅDE, MEDMINDRE DET KRÆVES AF GÆLDENDE LOV ELLER
ER AFTALT SKRIFTLIGT, KAN EN COPYRIGHT-INDEHAVER ELLER EN
ANDEN PART, SOM KAN ÆNDRE OG/ELLER VIDEREDISTRIBUERE
PROGRAMMET SOM ANFØRT OVENFOR, BLIVE ANSVARLIG OVER FOR
DIG FOR SKADER, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUGEN ELLER
MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PROGRAMMET (HERUNDER MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL DATATAB ELLER DATA, DER GENGIVES FORKERT ELLER
TAB OPPEBÅRET AF DIG ELLER TREDJEPART, ELLER HVIS PROGRAMMET
Introduktion
22
IKKE KAN FUNGERE MED ANDRE PROGRAMMER), SELV OM DENNE
INDEHAVER ELLER ANDEN PART ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ
MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
Support af tredjeparts software
Canon Inc., Canon's associerede selskaber, såvel som forhandlere, tilbyder ikke nogen
support-tjenester for disse programmer. Vi er ikke i stand til at besvare spørgsmål eller
forespørgsler fra dig eller andre parter angående disse programmer.
23
Introduktion
Projicering
Projicering
24
Grundlæggende betjening
Tilslutning af elledningen
1.
2.
Tilslut den medfølgende elledning til projektorens elstik.
Tilslut stikket til en stikkontakt. Når strømmen er tilsluttet, lyser POWER-knap/
LED-indikator for strøm rød.
2
1
25
Projicering
Sådan tændes for projektoren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tilslut stikket til en stikkontakt. (P25)
POWER-knap/LED-indikator for strøm lyser rød.
Åbn linsens dæksel.
Sørg for, at de andre kabler er fastgjort på
sikker vis. (P33)
Tænd for alle enhederne, der er tilsluttet til
projektoren.
Tryk på knappen POWER på projektoren
eller på II POWER på fjernbetjeningen for
at tænde for projektoren. Når projektoren
tændes, lyser LED-indikatoren for strøm
blå. Opstartsproceduren tager flere
sekunder, og opstartslogoet projiceres.
Hvis billedet ikke er skarpt, kan du justere
fokus med fokusringen.
Hvis det er første gang, projektoren tændes,
skal du vælge, hvilket sprog der skal vises
(P27).
Hvis frekvensen/opløsningen for
indgangssignalet overstiger projektorens
understøttede område, vises meddelelsen "Uden
for område". Skift til et indgangssignal, der
understøttes af projektoren (P93).
Justering af fokus
Drej fokusringen for at justere fokus.
Projicering
26
AUT
PC
PC
HDMI
VIDE
Indstilling af sproget
Hvis det er første gang, projektoren tændes, skal du vælge, hvilket sprog der skal vises
i OSD’en (On-Screen Display).
1.
2.
3.
4.
Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen for at åbne skærmbilledet Hjem.
Tryk på knappen
på fjernbetjeningen, vælg Opsætning, og tryk på knappen
OK. Menuen Opsætning åbnes.
Tryk på knappen
på fjernbetjeningen, vælg Sprog fra menuen, og tryk på
knappen OK.
Tryk på knapperne , ,
og
på
fjernbetjeningen for at vælge dit sprog, og
tryk på knappen OK.
* Du kan vælge mellem 19 sprog. Se side 51 for
yderligere oplysninger.
Sådan skiftes indgangssignalet
Udfør en af de følgende handlinger for at skifte indgangssignalet.
•
Tryk på en af knapperne for indgangssignal (PC, HDMI eller VIDEO) på
fjernbetjeningen.
* Der er findes ikke andre knapper for indgangssignalet ud over PC, HDMI og
VIDEO. Tryk på knappen PC for at vise billeder fra komponent videoenheder.
•
Tryk på knappen INPUT på projektorens kontrolpanel. Hver gang du trykker på
knappen, skifter indgangssignalet, i følgende rækkefølge: Pc/Komponent, HDMI,
VIDEO.
•
Vælg ikonet for indgangssignal i skærmbilledet Hjem og tryk på knappen OK.
* Derefter skal du foretage yderligere valg for Intern hukommelse (P47), USB drev
(P47), SD-kort (P47) og USB-strøming (P53). Se hvert af de relevante afsnit i denne
vejledning.
27
Projicering
Standard aspektforholdet for projektoren er
16:10. Afhængigt af indgangssignalet vises
aspektforholdet muligvis ikke korrekt. Hvis det er
tilfældet, skal du ændre aspektforholdet. Se
"Aspekt" på side 77 for yderligere oplysninger.
AUTO
PC
PC
HDMI
VIDEO
MUTE
VOL-
VOL+
Hvis der vælges Pc/Komponent, HDMI eller
VIDEO, vælges det sidst anvendte indgangssignal
automatisk, næste gang projektoren starter.
Justering af lydstyrken
Følg trinnene nedenfor for at justere lydstyrken for projektorens interne højttaler eller
lydstyrken, der sendes via lydudgangsstikket.
Lydstyrke
Tryk på knapperne VOL-/VOL+ på fjernbetjeningen
for at justere lydstyrken.
PC
HDMI
VIDEO
MUTE
VOL-
VOL+
MENU
BACK
Sådan slås lyden fra
Tryk på knappen MUTE på fjernbetjeningen for
midlertidigt at slå lyden fra.
Tryk på knappen MUTE igen for at afspille lyden igen.
PC
HDMI
VIDEO
MUTE
VOL-
VOL+
MENU
BACK
Der sendes ikke lyd når der ikke projiceres et
indgangssignal. Når du afspiller en lydfil, kan der
afspilles lyd, selv om der ikke afspilles et billede. I den
situation kan du justere lydstyrken.
* Hvis der ikke afspilles lyd for det projicerede billede, skal du kontrollere, at
lydindgangen er tilsluttet korrekt til projektoren.
* Når der er tilsluttet en ekstern højttaler, afspilles der ikke lyd fra den interne
højttaler.
Projicering
28
Sådan skjules billedet
Tryk på knappen BLANK på fjernbetjeningen for at skjule billedet.
Forsigtig
Tryk på knappen BLANK igen på
fjernbetjeningen eller på projektoren for at
gendanne billedet.
MENU
Anbring ikke genstande foran linsen mens
projektoren er i brug. Det kan forårsage brand.
HOME
BACK
OK
BLANK
Sådan slukkes for projektoren
1.
2.
3.
4.
Når du trykker på knappen II POWER,
vises der en bekræftelsesmeddelelse.
Hvis der ikke udføres nogen handlinger
indenfor nogle få sekunder, forsvinder
meddelelsen.
AUT
PC
PC
HDMI
VIDE
Tryk på knappen II POWER igen.
Lampen slukkes og ventilatoren stopper.
Tag elledningens stik ud af stikkontakten.
2
1
29
Projicering
Opbevaring af projektoren i tasken
Efter du har slukket for projektoren, kan projektoren og tilbehøret gemmes, som vist i
følgende illustration.
Luk linsens dæksel
Træk justeringsfødderne tilbage og anbring projektoren i tasken med linsen vendt
opad.
Læg kablerne og fjernbetjeningen i lommen inden i tasken eller under den bagerste
del af projektoren.
Bemærkninger til opbevaring i tasken
•
Hvis linsens dæksel er åbent når projektoren lægges til opbevaring, kan linsen
revne.
•
Hvis justeringsfødderne er trukket ud når projektoren lægges til opbevaring, kan
fødder brække af.
•
Hvis kablerne anbringes på projektorens topflade, kan overfladen beskadiges.
•
Når du bærer projektoren i tasken, må den ikke udsættes for stød eller tabes, og du
må ikke anbringe noget tungt ovenpå den. Hvis dette ikke overholdes, kan
projektoren beskadiges.
•
Da der nemt opsamles støv i tasken, skal støvet fjernes fra tasken inden projektoren
lægges til opbevaring.
Projicering
30
Placering af projektoren
Da projektoren ikke er udstyret med en zoomfunktion, justeres størrelsen af det
projicerede billede ved at ændre afstanden for projiceringen.
Projektoren skal placeres horisontalt ovenpå et skrivebord osv., således at projektoren
er perpendikulær med skærmens midte.
16:10 skærmstørrelse
Skærm
Midte af linse
Projiceringsafstand
Denne projektor er designet til at projicere med en ganske lille opadrettet vinkel over
projektorens horisontale plan. Det gør, at den nemt kan placeres på et bord og projicere
fremad og opad på en skærm, der skal være placeret således, at den nederste kant af
skærmen ligger ovenfor bordets niveau.
Justering af billedets størrelse
Billedets størrelse bestemmes af projiceringens afstand.
Oplysningerne nedenfor viser forholdet mellem skærmens størrelse og projiceringens
afstand.
Billedstørrelse
Skærmstørrelse
(tommer)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
200
240
Bredde (mm)
Højde (mm)
431
646
862
1077
1292
1508
1723
1939
2154
2585
3231
4308
5169
269
404
538
673
808
942
1077
1212
1346
1615
2019
2692
3231
31
Projiceringsafstand (m)
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00
3,75
5,00
6,00
Projicering
Justering af billedhøjden
Projektoren er udstyret med 2 justeringsfødder.
Brug den forreste justeringsfod til at justere
højden, og den bagerste justeringsfod til at justere
billedets hældning.
Hvis projektoren ikke placeres på en horisontal
flade eller skærmen og projektoren ikke er anbragt perpendikulært på hinanden, bliver
det projicerede billede trapezformet. Se "Keystone" på side 80 for oplysninger om,
hvordan du korrigerer denne forvrængning.
Advarsel
•
Se ikke ind i linsen mens lyskilden er tændt. Kraftigt lys fra lyskilden kan
skade dine øjne. Vær særligt forsigtig med børn og sørg for, at de ikke ser
direkte ind i linsen.
•
Vær forsigtig når du justerer fødderne, da de er tæt på det sted, hvor
ventilatoren udstøder den meget varme luft. Huset såvel som andre dele bliver
meget varme, hvilket kan afstedkomme en forbrænding.
•
Justeringsfødderne kan udgøre en kvælningsfare hvis de sluges af små børn.
Sørg for, at de er anbragt uden for børns rækkevidde. Hvis de sluges, skal du
straks kontakte en læge.
Når du sætter kameraet på et stativ
Forsigtig
•
Når du justerer højden med stativet skal du være forsigtig med, at projektoren
ikke falder. Hvis den falder er det muligt, at den ikke længere fungerer
korrekt.
•
Se dokumentationen, der fulgte med stativet, for yderligere oplysninger om
håndtering og brug af stativet.
•
Når du bruger et stativ, må du ikke bruge elevatoren. Det kan afstedkomme,
at projektoren falder.
Projicering
32
Tilslutning til en computer
Du kan bruge HDMI-indgangsstikket, pc-indgangsstikket eller Mini-B USB-porten til
at tilslutte projektoren til en computer.
Stiknavn
HDMI-indgangsstik
Stikfacon
Notater
Sender digitale billeder med høj
opløsning og lyd i et enkelt kabel
Pc-indgangsstik
Sender analoge signaler med høj
opløsning
Mini-B USB-port
Pc-skærmvisning
Sender filer fra pc’en til projektorens
interne hukommelse
Hvis den valgte indgang ikke projiceres korrekt når projektoren tændes (P26), skal du
kontrollere, at der er tændt for computeren og at de beskrevne trin er efterfulgt.
Kontroller også alle kabeltilslutningerne.
Tilslutning med pc-indgangsstikket
Du kan projicere analoge pc-billeder ved at tilslutte et computerkabel til projektorens
pc-indgangsstik.
•
1.
2.
3.
4.
Brug det medfølgende computerkabel (P17).
Tilslut det medfølgende computerkabel til computerskærmens udgangsstik.
Tilslut den anden ende af computerkablet til projektorens indgangsstik for pc’en.
Hvis du vil bruge projektorens interne højttaler skal du tilslutte et lydkabel (fås i
handelen) til computerens lydudgangsstik og den anden ende til projektorens
lydindgangsstik.
Indstil projektorens indgangssignal til pc (P27).
Notebook eller desktop computer
Lydkabel
(fås i
handelen)
Computerkabel (medfølger)
33
Projicering
Når du bruger en notebook computer skal du skifte skærmen, der vises på, fra
computeren. Du kan skifte skærmen, som computeren viser på, med computerens
tastatur. Det gøres sædvanligvis med en tastaturkombination som f.eks. [FN] + en
funktionstast ([F1] til [F12]), der slår den eksterne skærm til/fra. Find en funktionstast
med et skærmsymbol eller tilsvarende tekst, og tryk på FN-tasten og skærmtasten
samtidigt. Det er ikke nødvendigt for desktop computere.
Funktionstasterne og handlingen, der skal bruges til at skifte skærm, er afhængigt af
computermodel. Se dokumentationen, der fulgte med din notebook, for yderligere
oplysninger.
Automatisk justering af billedet
Hvis den projicerede computerskærm ikke
passer med det korrekte område, eller hvis det
projicerede billede flimrer når du projicerer et
analogt pc-indgangssignal, skal du køre
funktionen AUTO PC, der automatisk justerer
til den optimale status.
Tryk på knappen AUTO PC på
fjernbetjeningen.
Når du kører funktionen AUTO PC, vises
oplysninger om indgangssignalet i hjørnet af
billedet i ca. 3 sekunder.
Denne funktion er kun tilgængelig når en
computer er tilsluttet (P33) til projektorens
pc-indgangsstik.
Projicering
34
AUTO
PC
HDMI
VIDEO
Tilslutning med HDMI-indgangsstikket
Når du tilslutter et HDIM-kabel til projektorens HDMI-indgangsstik, kan du vise
billeder med højere kvalitet end analoge pc-billeder. Du kan også sende computerens
lyd fra projektoren.
1.
2.
3.
Tilslut et HDMI-kabel til computerens HDMI-udgangsstik.
Tilslut den anden ende af kablet til projektorens HDMI-indgangsstik. (P18)
Indstil projektorens indgangssignal til HDMI. (P27)
HDMI-kabel
(fås i handelen)
Tilslutning med mini-B USB-porten
Hvis du tilslutter en computer til projektoren med et USB-kabel og projicerer
computerens skærm (USB-visning), kan du overføre filer fra computeren til
projektorens interne hukommelse (USB Filoverførsel).
1.
2.
Tilslut et USB-kabel (type A) til computerens USB-port.
Tilslut mini-B-enden af USB-kablet til projektorens mini-B USB-port. (P18)
USB-kabel
(fås i handelen)
3.
Se side 53 for yderligere oplysninger om USB-visning, og side 54 for yderligere
oplysninger om USB Filoverførsel.
35
Projicering
Følg trinnene nedenfor for at frakoble USB-kablet fra computeren.
For Windows 7: (andre versioner af Windows fungerer på lignende måde. Følg den
korrekte metode til sikker fjernelse af en USB-enhed fra computeren for din version af
Windows.)
•
Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i Windows proceslinjen, og når
meddelelsen "This device can now be safely removed from the computer." (Denne
enhed kan nu fjernes fra computeren.) vises, kan du frakoble USB-kablet.
For Mac:
Træk og slip ikonet på skrivebordet for den projektor, der vil frakoble, til trash.
Kontroller, at udskubningssymbolet vises på trash, og frakobl derefter USB-kablet.
•
USB-visning er ikke tilgængelig for Mac.
•
Frakobl ikke USB-kablet mens filerne kopieres, da det kan medføre datatab
eller beskadige projektoren.
•
Forbindelsen afbrydes ikke, hvis filer på den interne hukommelse er åbne på
computeren.
•
Følg den korrekte procedure til fjernelse af en USB-enhed fra computeren på
sikker vis.
Projicering
36
Tilslutning til videoenheder
Du kan bruge HDMI-indgangsstikket, komponent videoindgangsstikket og
videoindgangsstikket til at tilslutte til videoenheder. Hvert af disse har dog et
forskelligt niveau af videokvalitet.
Stiknavn
HDMI-indgangsstik
Stikfacon
Notater
Sender digitale billeder med høj
opløsning og lyd i et enkelt kabel
Komponent
videoindgangsstik
Sender analoge signaler med høj
opløsning
Videoindgangsstik
Sender analoge billeder
Hvis den valgte videoindgang ikke projiceres korrekt når projektoren er tændt (P26),
skal du kontrollere, at der er tændt for videoenheden og at de beskrevne trin er
efterfulgt. Kontroller også alle kabeltilslutningerne.
Tilslutning af HDMI-enheder
Projektoren har et HDMI-indgangsstik, der giver dig mulighed for at tilslutte den til en
HDMI-enhed som f.eks. en Blu-ray-afspiller.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) understøtter transmission af ikkekomprimerede videodata mellem kompatible enheder som f.eks. Blu-ray-afspillere
over et enkelt kabel. HDMI giver en oplevelse med ren digital visning og lyd med høj
kvalitet.
1.
2.
Tilslut et HDMI-kabel til HDMI-udgangsstikket på HDMI-enheden.
Tilslut den anden ende af kablet til projektorens HDMI-indgangsstik.
HDMI-kabel (fås i handelen)
37
Projicering
Tilslutning til en komponent videoenhed
Du kan projicere komponent videobilleder ved at tilslutte et komponentkabel (RCAmini D-sub 15-ben) (fås i handelen) til projektorens pc-stik.
1.
2.
3.
Tilslut enden af komponentkablet med tre konnektorer af RCA-typen til
komponent videoudgangsstikkene på videoenheden. Sørg for, at hanstikkenes
farver passer med hunstikkenes farver, dvs. grøn til grøn, blå til blå og rød til rød.
Tilslut kablets mini D-sub 15-ben til projektorens pc-indgangsstik.
Hvis du vil bruge projektorens højttaler, skal du tilslutte et lydkabel (fås i
handelen) til lydudgangsstikket på videoenheden. Tilslut lydkablets
stereoministik til projektorens lydindgangsstik.
Videoenhed
Lydkabel
(fås i handelen)
Komponentkabel (RCA-mini D-sub 15-ben)
(fås i handelen)
Der sendes ikke lyd (intet lydsignal) fra højttaleren eller lydudgangsstikket hvis
videosignalerne ikke sendes fra videoenheden.
Projicering
38
Tilslutning til en videoenhed
Du kan projicere billeder fra en videoenhed ved at tilslutte til projektorens videostik.
1.
2.
3.
Tilslut et videokabel (fås i handelen) til videoenhedens videoudgangsstik.
Tilslut den anden ende af videokablet til projektorens videoindgangsstik.
Hvis du vil bruge projektorens højttaler, skal du tilslutte et lydkabel (fås i
handelen) til lydudgangsstikket på videoenheden. Tilslut lydkablets
stereoministik til projektorens lydindgangsstik.
Videoenhed
Lydkabel
(fås i handelen)
Videokabel
(fås i handelen)
Der sendes ikke lyd (intet lydsignal) fra højttaleren eller lydudgangsstikket hvis
videosignalerne ikke sendes fra videoenheden.
39
Projicering
Tilslutning til en ekstern højttaler
Du kan tilslutte til en ekstern højttaler eller hovedtelefoner til projektorens
lydudgangsstik.
Tilslut et lydkabel (fås i handelen) til projektorens lydudgangsstik (ϕ3,5 stereo
ministik) og højttalerne eller hovedtelefonerne.
Lydkabel
(fås i handelen)
•
Når du tilslutter et lydkabel til lydudgangsstikket, sendes der ingen lyd fra
projektorens indbyggede højttaler.
•
Der sendes ikke lyd når der ikke sendes et videosignal.
•
Brug et lydkabel uden intern modstand. Hvis kablet har intern modstand, bliver
lydstyrken lav.
•
Skrue ned for projektorens lydstyrke inden du tilslutter hovedtelefoner til
lydudgangsstikket. Du skal også justere lydstyrken på enheden, der er tilsluttet til
lydindgangsstikket, inden du tilslutter lydkablet.
Projicering
40
Tilslutning af en ekstern hukommelse
Indsætning af et SD-kort
Indsæt et SD-kort i SD-kortåbningen på projektoren. Du kan vise filer på SD-kortet.
(P47)
SD-kort
(fås i handelen)
•
Projektoren understøtter klasse 10 eller ældre SD/SDHC-kort.
•
Den maksimale hukommelseskapacitet for et SD/SDHC-kort er 32 GB.
•
SDXC-kort understøttes ikke.
•
SD/SDHC-kort skal være formateret i filformatet FAT16/FAT32/NTFS.
•
Projektoren er muligvis ikke kompatibel med visse SD/SDHC-kort.
•
Da data på SD-kortet kan beskadiges, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige
data for at undgå at miste dem. Brugeren er ansvarlig for datastyring. Denne
virksomhed kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle datatab.
•
Hvis mappetræet på SD-kortet er stort, kan det tage tid at få adgang til dataene. Det
maksimale antal lag i mappetræet er ni.
41
Projicering
Tilslutning til en USB-lagerenhed
Tilslut USB-lagerenheden til type A USB-porten. Du kan vise filerne på USBlagerenheden. (P47)
USB-lagerenhed
(fås i handelen)
•
USB-lagerenheden skal være formateret i filformatet FAT16/FAT32/NTFS.
•
Nogle USB-lagerenheder kan tage op til 10 sekunder, inden de genkendes.
•
Projektoren kan levere en strømforsyning på op til 500 mA. Brug ikke
lagerenheder, der kræver mere strøm.
•
Det garanteres ikke, at alle USB-lagerenheder, der kan fås i handelen, vil fungere
med projektoren.
•
Projektoren understøtter USB 2.0 lagerenheder.
•
Tilslut ikke andre USB-enheder. Tilslut kun USB-lagerenheder.
•
Kortlæsere og USB-hubs understøttes ikke.
•
Da data på USB-lagerenheden kan beskadiges, skal du sørge for at
sikkerhedskopiere vigtige data for at undgå at miste dem. Brugeren er ansvarlig for
datastyring. Denne virksomhed kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle datatab.
•
Frakobl ikke USB-lagerenheden mens du projicerer data på enheden.
•
USB-lagerenheder, der kræver en designeret driver, er ikke understøttet.
•
Der kan ikke gives adgang til USB-lagerenheder, der er krypterede.
•
Hvis mappetræet på USB-lagerenheden er stort, kan det tage tid at få adgang til
dataene. Det maksimale antal lag i mappetræet er ni.
Projicering
42
Menufunktion
indstillinger
43
Menufunktion indstillinger
Om menuerne
Fra projektorens skærmbillede for Hjem kan du udføre forskellige indstillinger som
f.eks. vælge et indgangssignal, projicere filer fra forskellige lagerenheder og opsætte
projektoren.
Når du projicerer billeder, kan du udføre justeringer og ændre indstillinger for billedet
med OSD (On-Screen Display)-menuen. (P73)
Skærmbilledet Hjem
OSD (On-Screen Display)-menu
Menufunktion indstillinger
44
Skærmbilledet Hjem
Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen for at åbne skærmbilledet Hjem.
Skærmbilledet Hjem består af følgende menuer.
4. USB-strømning (P53)
5. Pc/Komponent (P27)
3. SD-kort (P47)
6. HDMI (P27)
2. USB drev (P47)
7. Video (P27)
8. Opsætning (P56)
1. Intern hukommelse (P47)
Forklaringer på ikoner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Intern hukommelse: Viser filer i den interne hukommelse:
USB drev: Viser filer på USB-lagerenheden, der er tilsluttet til type A USBporten.
SD-kort: Viser filer på SD-kortet i SD-kortåbningen.
USB-strømning: Når der er tilsluttet til en computer via projektorens mini-B
USB-port med et USB-kabel, kan du projicere computerens skærmbillede eller
overføre filer til projektorens interne hukommelse.
Pc/Komponent: Projicerer billeder fra en computer eller en komponent
videoenhed, der er tilsluttet til pc-indgangsstikket.
HDMI: Projicerer billeder fra enheden, der er tilsluttet til HDMI-stikket.
45
Menufunktion indstillinger
7.
8.
Video: Projicerer billeder fra enheden, der er tilsluttet til videostikket.
Opsætning: Til opsætning af projektoren.
Grundlæggende handlinger i skærmbilledet Hjem
Brug knapperne / på fjernbetjeningen til at vælge funktionen, du vil bruge, ved
hjælp af ikonerne på skærmbilledet Hjem, og tryk på knappen OK.
Hvis du vil projicere Pc/Komponent-, HDMI- eller Videoindgangsbilleder skal du
vælge ikonet for det indgangssignal, du vil projicere, og derefter trykke på knappen
OK (projektoren detektere automatisk det analoge Pc-signal/Komponent videosignal).
Der kræves yderligere handlinger i menuerne for andre funktioner. Se de følgende
sider for en detaljeret forklaring over hver funktion.
•
Intern hukommelse, USB drev og SD-kort (P47)
•
USB-strømning (P53)
•
Opsætning (P56)
Menufunktion indstillinger
46
Projicering af filer i intern hukommelse,
USB drev og SD-kort
Skærmbilledet Hjem
Vælg
hukommelsestype
Vælg filtype
Fotografier Musik
1.
2.
Video
Dokumenter
Tryk på knapperne / for at vælge hukommelsestypen og tryk derefter på
knappen OK eller knappen .
Tryk på knapperne / for at vælge filtypen, du vil projicere (fotografier,
musik, videoer eller dokumenter) og tryk derefter på knappen OK.
Fotografier: Projicerer fotografier (P49)
Musik: Afspiller lydfiler (P49)
Video: Afspiller videoer (P50)
Dokumenter: Projicerer Microsoft Office-filer (Word, Excel, PowerPoint),
Adobe PDF-filer og tekstfiler. (P50)
* Brug funktionen USB Filoverførsel til at gemme filer i den interne hukommelse.
(P54)
* Der vises en advarselsmeddelelse hvis projektoren ikke kan detektere en USBlagerenhed eller et SD-kort.
47
Menufunktion indstillinger
3.
Den valgte filtype detekteres automatisk og filbrowseren åbnes.
Valgte filtype
Viser en miniature
for fortografier.
For musik, videoer
og dokumenter viser
der et ikon.
Filliste
Viser oplysninger
om den valgte fil
eller mappe
Forklaring over knapper på fjernbetjeningen
•
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Filer, der stemmer overens med den valgte filtype, og mapperne, der indeholder
disse filer, vises.
Tryk på knapperne / for at vælge filen, du vil projicere/afspille, og tryk
derefter på knappen OK.
Hvis du vælger en mappe og trykker på knappen OK, åbnes mappen og filerne i
mappen vises i listeform.
Tryk på knappen BACK for at gå op et niveau til den forrige mappe.
Hvis du trykker på knappen
mens filbrowseren vises, vises filerne i
miniaturevisning.
I skærmbilledet med miniaturevisning skal du trykke på knapperne / / /
for at vælge filen, du vil projicere/afspille, og derefter trykke på knappen OK.
Vælg en mappe og tryk derefter på knappen OK for at vise mappens indhold.
Tryk på knappen BACK for at gå op et niveau til den forrige mappe.
Hvis du trykker på knappen BACK på rodniveauet, lukkes miniaturevisninger og
du vender tilbage til visningen af filbrowseren.
Menufunktion indstillinger
48
Da data i den interne hukommelse, USB-lagerenheden eller SD-kortet kan beskadiges,
skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data for at undgå at miste dem. Brugeren
er ansvarlig for datastyring. Denne virksomhed kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle datatab.
•
Indlæsningstiden kan være længere for store filer.
•
Ikke-understøttede filer eller filer, der er beskadigede, projiceres/afspilles ikke
korrekt.
•
Denne projektor understøtter ikke krypterede filer (DRM).
•
Når Billedtilstand indstilles til andre tilstande end tilstanden Præsentation,
ændres farven et øjeblik når der skiftes til visning af filbrowser eller projicering/
afspilning af fil.
Projicering af fotografier
De følgende filformater er understøttet.
Filtypenavn: JPG, JPEG, BMP
Understøtter progressive JPEG’er med en bredde på op til 10.240 pixels og en højde på
6.400 pixels.
* Projektoren kan muligvis ikke vise alle understøttede billedfiler.
Betjening under projicering af fotografier
•
Tryk på knappen BACK for at gå tilbage til filbrowseren/miniaturevisningen.
•
Vælg "Et billede-klik" eller "Alle billeder i mappe" fra skærmbilledet Hjem >
Opsætning > Billedindstillinger > Tilstanden for diasshow.
[Når Et billede-klik er valgt i Tilstanden for diasshow]
Det valgte billede vises i fuld skærm-visning.
•
Tryk på knappen
for at projicere det næste billede.
•
Tryk på knappen
for at projicere det forrige billede.
[Når Alle billeder i mappe er valgt i Tilstanden for diasshow]
Det valgte billede vises i fuld skærm-visning og det næste billede vises automatisk.
•
Tryk på knappen OK for at sætte i pause/fortsætte.
•
Knapperne
•
Tryk på knappen BACK for at gå tilbage til fillisten/miniaturevisningen.
/
deaktiveres under afspilning af diasshowet.
Afspilning af musik
De følgende filformater er understøttet.
Filtypenavn: OGG, AAC, WAV
WAV-filer: PCM og AD-PCM er understøttet
49
Menufunktion indstillinger
* Projektoren kan muligvis ikke afspille alle understøttede lydfiler.
Betjening under afspilning af musik
Den valgte musik afspilles.
•
Tryk på knappen
•
Tryk og hold på knappen
for at afspille den næste musikfil.
•
Tryk på knappen
•
Tryk og hold på knappen
i 2 sekunder for at spole tilbage.
Tryk på knappen OK for at stoppe spoling tilbage.
•
Tryk på knappen OK for at afspille eller sætte i pause.
•
Tryk på knappen BACK for at gå tilbage til fillisten/miniaturevisningen.
i 2 sekunder for at spole fremad.
Tryk på knappen OK for at stoppe spoling fremad.
for at afspille den forrige musikfil.
Afspilning af videoer
De følgende filformater er understøttet.
Filtypenavn: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4
* Projektoren kan muligvis ikke afspille alle understøttede videofiler.
Hvis den højeste bithastighed for en videofil er højere end 10 MBps, kan der
forekomme forsinkelser under afspilning af video.
Betjening under afspilning af videoer
Den valgte video afspilles.
•
Tryk på knappen
•
Tryk og hold på knappen
i 2 sekunder for at spole fremad.
Tryk på knappen OK for at stoppe spoling fremad.
for at afspille den næste videofil.
•
Tryk på knappen
•
Tryk og hold på knappen
i 2 sekunder for at spole tilbage.
Tryk på knappen OK for at stoppe spoling tilbage.
for at afspille den forrige videofil.
•
Tryk på knappen OK for at afspille eller sætte i pause.
•
Tryk på knappen BACK for at gå tilbage til fillisten/miniaturevisningen.
Projicering af dokumenter
Projektoren leveres med en dokumentfremviser-funktion, der giver dig mulighed for at
projicere Microsoft Office-filer, Adobe PDF-filer og tekstfiler. De følgende filtyper og
formater er understøttet.
Menufunktion indstillinger
50
Type
PDF
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Word
Tekst
Format
1.0 til 1.4 (pdf)
97/2000/XP/2003/2007/2010 (ppt, pptx)
95/97/2000/XP/2003/2007/2010 (xls, xlsx)
95/97/2000/XP/2003/2007/2010 (doc, docx)
Tekstdata (txt)
Begrænsninger ved projicering af dokumenter
Med projektorens dokumentfremviser kan du projicere indholdet af en fil med
begrænsede funktioner. Nogle filer ser muligvis anderledes ud end hvad du ser på din
computer. Når du giver en præsentation med projektorens dokumentfremviser, skal du
kontrollere inden præsentationen, at indholdet af hver side projiceres tilfredsstillende.
Projicering er muligvis ikke muligt, afhængigt af filen.
•
Projektoren har kun 1 indbygget skrifttype og den bruges til at vise tekst i
dokumentfremviseren. Da tekst projiceres på computeren med en anden skrifttype,
kan tekst gå ud over linjer, eller der kan forekomme linjeskift på uventede steder.
Det er også muligt, at tekst ikke vises korrekt.
•
Nogle funktioner, der understøttes af computeren, er muligvis ikke understøttet af
projektoren. F.eks. tegnefilm, 3D-effekter, SmartArt, hyperlink, gennemsigtighed,
visninger med gradvise overgange, WordArt og grafer vises muligvis ikke korrekt.
•
Sammenlignet med computeren kan det tage lidt tid at projicere, ellers springes
siden muligvis over i filen.
•
Store filer kan uventet lukkes under projicering.
•
Skrifttyper for de følgende sprog kan projiceres.
Engelsk
Norsk
Tysk
Tyrkisk
Fransk
Polsk
Italiensk
Ungarsk
Spansk
Tjekkisk
Portugisisk
Dansk
Svensk
Kinesisk (forenklet)
Russisk
Kinesisk (traditionelt)
Hollandsk
Japansk
Finsk
51
Menufunktion indstillinger
Betjening under projicering af dokumenter
Det valgte dokument projiceres.
•
Tryk på knappen OK for at ændre forstørrelsen af det viste.
* Hvis du vil skifte tilbage til normal visning fra en forstørret visning, skal du trykke
på knappen OK, indtil billedet returnerer til dets normale størrelse.
OK: 8 gange
OK
Normal
visning
Forstørret
visning
Forstørret
visning
Betjening under normal projicering
•
Tryk på knappen
eller
for at projicere den næste side.
•
Tryk på knappen
eller
for at projicere den forrige side.
•
Tryk på knappen OK for at forstørre det viste.
Betjening under projicering af en forstørrelse af det viste
•
Tryk på knapperne
•
Tryk på knapperne / for at flytte det projicerede område op eller ned. Tryk på
når den øverste del af siden vises for at gå til den forrige side. Tryk på
når
den nederste del af siden vises for at gå til den næste side.
•
Tryk på knappen OK for at forstørre det viste. Hvis du trykker på knappen OK
mens billedet er indstillet til maksimal forstørrelse, skifter det tilbage til normal
visning.
Menufunktion indstillinger
/
for at flytte det projicerede område til venstre eller højre.
52
Sådan bruges USB-strømning
Hvis du tilslutter projektoren til en computer med et USB-kabel og bruger USBstrøming, kan du projicere computerens skærm (USB-visning) og overføre filer fra
computeren til projektorens interne hukommelse (USB Filoverførsel).
USB-visning
USB-visning er kun tilgængelig for Windows.
Se systemkravene (P54).
Du kan projicere computerens skærm ved at bruge et USB-kabel.
1.
2.
3.
Tilslut USB-kablet til projektorens mini-B USB-port og computeren (P35).
Fra skærmbilledet Hjem vælger du "USBstrømning > USB-visning". Tryk derefter på
knappen OK. Standard skærmbilledet vises,
og efter et kort øjeblik genkender
computeren projektoren.
Når du bruger USB-visning den første gang
på computeren, skal du installere
programmet "EZ USB".
* Hvis du allerede har installeret programmet, skal du gå til Sådan startes EZ USB.
4.
5.
Installation af EZ USB
Hvis funktionen for automatisk kørsel er aktiveret på din computer, skal du
klikke på "Run EZ_USB_Detect.exe" i menuen, der vises på din computer.
Hvis funktionen for automatisk kørsel er deaktiveret, skal du klikke på
Computer > Cd-drev (EZ USB), og køre EZ_USB_Detect.exe.
Følg instruktionerne på skærmbilledet for at installere programmet.
Genstart computeren når installationen er fuldført.
Sådan startes EZ USB
Dobbeltklik på ikonet EZ USB på skrivebordet for at starte EZ USB og projicere
computerens skærmbillede. (Computerskærmens opløsning ændres muligvis på
dette tidspunkt.)
Skærmbilledet til betjening af EZ USB vises. På dette skærmbillede kan du vælge
"Mirror" (Afspejl), der projicerer det samme skærmbillede som computerens
skærmbillede, eller "Extension" (Udvid) der udvider og projicerer computerens
skærmbilledområde. Klik på funktionen, du vil bruge. Standard er "Mirror"
(Afspejl).
Du kan afslutte USB-visning ved at klikke på knappen "Exit" (Afslut) i EZ USB,
eller trykke på knappen BACK på fjernbetjeningen.
53
Menufunktion indstillinger
Systemkrav
CPU
Grafikkort
Windows
Operativsystem
Hukommelse
Intel/AMD Dual Core 2 GHz eller hurtigere
Intel 64 MB VRAM eller højere, nVIDIA,
AMD grafikkort
Windows XP (Professional) SP3 32/64bit,
Windows Vista (Home Premium eller
højere) SP2 32/64bit,
Windows 7 (Home Premium eller højere)
SP1 32/64bit
1 GB eller højere
USB Filoverførsel
Du kan overføre filer fra computeren til projektorens interne hukommelse. Derefter
kan du vise den overførte fil i projektorens filbrowser (P47).
1.
2.
3.
4.
Tilslut projektoren til en computer med et USB-kabel.
Tryk på knappen HOME for at vise
skærmbilledet Hjem. Fra skærmbilledet
Hjem vælger du USB-strøming > USB
Filoverførsel. Tryk derefter på knappen OK.
Skærmbilledet for USB Filoverførsel vises,
og efter et kort øjeblik genkender
computeren projektoren.
Overførsel af filer
For Windows:
Fra startmenuen åbnes Computer (Denne computer for Windows XP).
Åbn projektordrevets ikon og kopier og indsæt eller træk og slip dine filer.
For Mac:
Åbn projektordrevets ikon på skrivebordet og kopier og indsæt eller træk og slip
dine filer.
Afbryd forbindelse
Når du er færdig med at overføre filer, skal du følge trinnene nedenfor for at
afbryde computerens forbindelse til projektoren.
For Windows:
Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i Windows proceslinjen og kontroller,
at meddelelsen "This device can now be safely removed from the computer."
(Denne enhed kan nu fjernes fra computeren.) vises.
Tryk på knappen BACK eller HOME på fjernbetjeningen for at afslutte
skærmbilledet USB Filoverførsel.
Menufunktion indstillinger
54
For Mac:
Træk og slip projektorens ikon til Trash.
Tryk på knappen BACK eller HOME på fjernbetjeningen for at afslutte
skærmbilledet USB Filoverførsel.
Kontroller, at forbindelsen er afbrudt. Frakobl ikke USB-kablet mens filerne kopieres,
da det kan medføre datatab eller beskadige projektoren. Forbindelsen afbrydes ikke,
hvis filer på projektoren er åbne på computeren. Luk alle filer på projektoren og
frakobl.
55
Menufunktion indstillinger
Sådan bruges menuen Opsætning
Med menuen Opsætning kan du justere forskellige indstillinger for projektorens drift.
Sådan bruges menuen Opsætning
1.
2.
Vælg menuikonet Opsætning på skærmbilledet Hjem og tryk på knappen OK.
Menuen Opsætning åbnes.
Se P100 for en liste over emner, der kan justeres fra menuen Opsætning.
3.
4.
5.
Tryk på knapperne / for at vælge emnet, du vil justere.
Efter du har valgt det ønskede menuemne, skal du trykke på knappen OK for at
åbne undermenuen med indstillinger for funktionerne.
Tryk på knapperne / for at justere det valgte emne.
Tryk på knappen BACK for at gå op til den øverste menu.
Hvis du vil lukke menuen Opsætning, skal du trykke på knappen BACK på
fjernbetjeningen gentagne gange, eller trykke på knappen HOME.
Konfiguration af menuen Opsætning
Menuen Opsætning består af følgende 7 emner.
•
Menuen Grundlæggende
•
Menuen Avanceret
•
Menuen Videoindstillinger
•
Menuen Billedindstillinger
•
Menuen Musikindstillinger
•
Menuen Information
•
Menuen Sprog
Menufunktion indstillinger
56
Menuen Grundlæggende
Låsning af kontrolknapper under
standby
Automatisk justering af keystoneforvrængning
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Grundlæggende > Tastaturlås
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Grundlæggende > Auto. Keystone
Denne funktion låser kontrolpanelets og
fjernbetjeningens knapper under standby for at
forhindre, at projektoren tændes ved et
tilfælde.
Denne funktion detekterer automatisk
projektorens hældningsvinkel og justerer
keystone-forvrængning for at kunne projicere
det optimale billede.
Fra
Start projektoren som du
normalt ville gøre.
Hvis du ikke nulstiller
tastaturlåsen, kan du ikke
tænde projektoren.
Fra
Til
Se notatet nedenfor for
yderligere oplysninger.
•
Keystone kan justeres indenfor ± 40
grader. (Når du projicerer med et
indgangssignal med 3D-timing, kan
keystone kun justeres indenfor ± 4 grader.)
•
Da der udføres en digital behandling når
du justerer billedet, ser billedet muligvis
anderledes ud end det originale billede
efter justeringen. Skærmens aspektforhold
kan også ændres.
•
Hvis du udfører en manuel justering af
keystone fra OSD, deaktiveres Auto.
Keystone-funktionen, indtil næste gang du
starter projektoren. Du kan aktivere Auto.
Keystone igen ved at indstille Auto.
Keystone til Fra, og derefter indstille den
tilbage til Til.
Til
•
•
Hvis du vil tænde for projektoren når
Tastaturlås er aktiveret, skal du trykke og
holde ned på knappen INPUT på
kontrolpanelet eller på knappen AUTO
PC på fjernbetjeningen, indtil STATUS
LED lyser et kort øjeblik. Du kan tænde
for projektoren ved at trykke på knappen
POWER på kontrolpanelet eller på
fjernbetjeningen.
Hvis du trykker på andre knapper end
knappen INPUT på kontrolpanelet eller på
knappen AUTO PC på fjernbetjeningen
mens tasterne er låste, lyser STATUS LED
(P86).
57
Auto. Keystone udføres ikke.
Auto. Keystone udføres.
Menufunktion indstillinger
Menuen Grundlæggende
Spring knappen POWER over
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Grundlæggende > Direkte aktivering
Sluk automatisk for strømmen når der
ikke modtages et signal og der ikke
udføres nogen handlinger
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Denne funktion tænder automatisk for
Grundlæggende > Automatisk sluk
projektoren ved ganske enkelt at tilslutte
elledningen uden at skulle trykke på knappen Denne funktion slukker automatisk for
projektoren for at spare på strømmen, når der
POWER.
ikke modtages et signal og der ikke udføres
nogen handlingen indenfor en specificeret
Fra
Du skal trykke på knappen
periode.
POWER for at tænde for
projektoren.
Deaktiver
Automatisk sluk udføres ikke.
Til
Tilslut elledningen for at
5
min
Der slukkes automatisk for
tænde for projektoren.
strømmen efter den valgte
10 min
periode er forløbet og der ikke
15 min
er modtaget et signal og der
20 min
ikke er udført nogen
25 min
• Når Tastaturlås er indstillet til Til, er
handlinger.
Direkte aktivering automatisk indstillet
30 min
til Fra.
•
Menufunktion indstillinger
58
Ca. 30 sekunder inden projektorens slukkes
vises der en advarselsmeddelelse om, at
projektoren slukkes om et øjeblik. Mens
meddelelsen vises, kan du trykke på
knappen POWER en gang for at slukke for
projektoren. Hvis du trykker på en af de
andre knapper, fjernes meddelelsen.
Menuen Grundlæggende
Valg af skærmfarve når der ikke
modtages et signal
Valg af skærmfarve når den er indstillet
til blank
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Grundlæggende > Baggrundsfarve
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Grundlæggende > Blank farve
Med denne funktion kan du vælge farve for
skærmbilledet, der vises, når Pc/Komponent,
HDMI eller Video vælges og der ikke
detekteres et indgangssignal.
Med denne funktion kan du vælge farven på
skærmbilledet, der vises, når du trykker på
knappen BLANK på fjernbetjeningen for at
skjule skærmbilledet.
Sort
Blå
Viser et sort skærmbillede når Sort
der ikke modtages et signal.
Viser et blåt skærmbillede når Blå
der ikke modtages et signal.
59
Viser et sort skærmbillede når
Blank er indstillet.
Viser et blåt skærmbillede når
Blank er indstillet.
Menufunktion indstillinger
Menuen Grundlæggende
Menuen Avanceret
Valg af skærmbillede, der vises, når der Sådan bruges projektoren i høje højder
tændes for projektoren
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Grundlæggende > Velkomstbillede
Med denne funktion kan du vælge
velkomstskærmbilledet, der vises, når
projektoren tændes.
Logo
Sort
Blå
Viser Canon-logoet.
Viser et sort skærmbillede.
Viser et blåt skærmbillede.
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Avanceret > Høj højde-tilstand
Indstil denne funktion til Til for at opretholde
optimal ydeevne for systemet når du bruger
projektoren i en højde på 1500 m til 3000 m
indenfor et temperaturområde på 0°C til 30°C.
Fra
Til
Menufunktion indstillinger
Når den bruges i en højde på
0 m til 1499 m indenfor et
temperaturområde på 0°C til
40°C.
Når den bruges i en højde på
1500 m til 3000 m indenfor et
temperaturområde på 0°C til
30°C.
•
Indstil Høj højde-tilstand til Fra når du
bruger projektoren i en højde på 0 m til
1499 m indenfor et temperaturområde på
0°C til 40°C.
•
Hvis Høj højde-tilstand er indstillet til Til,
kører ventilatoren hurtigere, hvilket øger
driftsstøjen. Der forbruges også mere
strøm.
60
Menuen Avanceret
Spejlvending af det projicerede billede Indstilling af, hvor lang tid menuen
vises
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Avanceret > Projektorposition
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Avanceret > Menuvisningstid
Med denne funktion kan du spejlvende det
projicerede billede, så billedet vender rigtigt Hvis du ikke udfører nogen handlinger i
når projektoren er ophængt i loftet eller når der OSD’en, forsvinder menuen automatisk.
projiceres bag skærmen.
Med denne funktion kan du indstille, hvor lang
tid der forløber, inden OSD’en forsvinder.
Forreste bord Normal projicering.
Bagerste bord Vælg, når du projicerer fra
5 sek.
Hvis der ikke udføres nogen
bag skærmen.
handlinger i menuen indenfor
10 sek.
den indstillede tid, forsvinder
Omvender billedet fra
15 sek.
menuen.
venstre til højre.
20 sek.
Bagerste loft Vælg, når projektoren er
25 sek.
ophængt i loftet (hænger på
30 sek.
hovedet) bag skærmen.
3 min
Omvender billedet fra top til
bund.
Forreste loft Vælg, når projektoren er
ophængt i loftet (hænger på
hovedet) foran skærmen.
Omvender billeder fra
venstre til højre og fra top til
bund.
61
Menufunktion indstillinger
Menuen Avanceret
Aktivering af lukket billedtekst
Valg af lukket billedtekst-kanal
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Avanceret > Aktiver lukket billedtekst
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Avanceret > Lukket billedtekst-kanal
Med denne funktion kan du vise lukket
billedtekst, når det er tilgængeligt med
indgangssignalet.
Med denne funktion kan du vælge den lukkede
billedtekst-kanal.
CC1
* Lukket billedtekst viser samtaler,
beretninger, lydeffekter osv. som tekst på
skærmen under afspilning af tv-programmer
eller film. (når tilgængelig for tvCC2
programmer vises der sædvanligvis "CC" på CC3
skærmbilledet.)
CC4
Fra
Til
Brug ikke lukket billedtekst.
Når lukket billedtekst er
tilgængelig, vises der tekst på
skærmbilledet.
Menufunktion indstillinger
62
Kanal 1
* Kanal 1 er det første sprog
for området.
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4
Menuen Avanceret
Menuen Videoindstillinger
Nulstilling af indstillinger til deres
standard
Indstilling af, hvilke videofiler der
afspilles
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Avanceret > Fabriksstandard
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Videoindstillinger > Afspilningstilstand
Med denne funktion kan du nulstille
Med denne funktion kan du indstille, hvilke
indstillingerne for menuen Opsætning/OSD til videofiler, der skal afspilles.
deres standard (indstillingerne på
En Video
Afspiller kun den valgte
købstidspunktet).
videofil.
Alle videoer i Afspiller alle videofiler i
mappe
mappen, der indeholder den
valgte videofil.
Ja
Nej
Nulstiller indstillinger til
deres standard.
Nulstiller ikke indstillinger til
deres standard.
•
Indstillingerne LED-tid, Sprog,
Projektorposition, Høj højde-tilstand
nulstilles ikke til deres standard.
•
Se P99 for standard indstillingerne.
63
Menufunktion indstillinger
Menuen Videoindstillinger
Blanding af videofilers
afspilningsrækkefølge
Gentagelse af videofiler
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Videoindstillinger > Gentag
Videoindstillinger > Afspilningsrækkefølge
Med denne funktion kan du indstille, om
Med denne funktion kan du vælge, om
videofilers afspilning skal gentages eller ikke.
videofiler afspilles i rækkefølge efter deres
filnavne, eller afspilles i tilfældig rækkefølge. Fra
Gentager ikke afspilning af
videofilen.
Normal
Afspiller videofiler i
Til
Gentager afspilning af
rækkefølge efter deres filnavne.
videofilen.
Bland
Blander videofilers
afspilningsrækkefølge.
•
Menufunktion indstillinger
64
Når indstillet til Til, gentages afspilning af
videofilerne i den rækkefølge, der er valgt i
Afspilningstilstand.
Menuen Billedindstillinger
Indstilling af diasshowets hastighed
Automatisk skift af billeder
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Billedindstillinger > Hastighed på diasshow Billedindstillinger > Tilstanden for
diasshow
Med denne funktion kan du indstille
Med denne funktion kan du skifte billeder
hastigheden, hvormed billeder skiftes, når
Tilstanden for diasshow er indstillet til Alle manuelt med fjernbetjeningen, eller skifte dem
automatisk.
billeder i mappe.
Hurtig
Normal
Langsom
Skifter billeder hurtigt.
Skifter billeder med normal
hastighed.
Skifter billeder langsomt.
Et billede-klik Tryk på knapperne / for
at skifte billedet.
Alle billeder i Skifter billeder automatisk.
mappe
65
Menufunktion indstillinger
Menuen Billedindstillinger
Visning af billeder i tilfældig
rækkefølge
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Billedindstillinger > Rækkefølgen i
diasshow
Med denne funktion kan du vælge, om
billedfiler vises i rækkefølge efter deres
filnavne, eller vises i tilfældig rækkefølge.
Normal
Bland
Viser billedfilerne i
rækkefølge efter deres
filnavne.
Viser billedfilerne i tilfældig
rækkefølge.
Menufunktion indstillinger
Gentagen visning af billedfiler
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Billedindstillinger > Gentag
Med denne funktion kan du indstille, om
visning af billedfiler skal gentages eller ikke.
Fra
Til
66
Gentager ikke visning af
billedfil.
Gentager visning af billedfil.
Menuen Musikindstillinger
Indstilling af, hvilke musikfiler, der
afspilles
Blanding af musikfilers
afspilningsrækkefølge
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Musikindstillinger > Afspilningstilstand
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Musikindstillinger > Afspilningsrækkefølge
Med denne funktion kan du indstille, hvilke
musikfiler, der skal afspilles.
Med denne funktion kan du vælge, om
musikfiler afspilles i rækkefølge efter deres
filnavne, eller afspilles i tilfældig rækkefølge.
Et musik
Al musik i
mappe
Afspiller kun den valgte
musikfil.
Afspiller alle musikfiler i
mappen, der indeholder den
valgte musikfil.
Normal
Bland
67
Afspiller musikfiler i
rækkefølge efter deres
filnavne.
Blander musikfilers
afspilningsrækkefølge.
Menufunktion indstillinger
Menuen Musikindstillinger
Menuen Information
Gentagelse af musikfiler
Kontrol af den ledige plads i den
interne hukommelse
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Musikindstillinger > Gentag
Med denne funktion kan du indstille, om
musikfiler skal gentages eller ikke.
Fra
Til
•
Gentager ikke musikfilen.
Gentager musikfilen.
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Information > Hukommelse/Intern
hukommelse
Med denne funktion kan du projicere
oplysninger om, hvor megen plads der er brugt
og hvor megen ledig plads der findes i den
interne hukommelse.
Når indstillet til Til, gentages musikfilen i
den rækkefølge, der er valgt i
Afspilningstilstand.
Menufunktion indstillinger
68
Menuen Information
Kontrol af den brugte og ledige plads
på SD-kortet
Kontrol af den brugte og ledige plads
på USB-lagerenheden
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Information > Hukommelse/SD-kort
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Information > Hukommelse/USB drev
Med denne funktion kan du projicere
oplysninger om, hvor megen plads der er brugt
og hvor megen ledig plads der findes på
SD-kortet.
Med denne funktion kan du projicere
oplysninger om, hvor megen plads der er brugt
og hvor megen ledig plads der findes på USBlagerenheden.
•
•
Hvis der ikke er indsat et SD-kort, er den
blank.
69
Hvis der ikke er tilsluttet en USBlagerenhed, er den blank.
Menufunktion indstillinger
Menuen Information
Kontrol af, hvor lang tid LED har
været tændt
Kontrol af firmwarens
versionsnummer
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Information > LED-tid
Skærmbilledet Hjem > Opsætning >
Information > Firmwareversion
Med denne funktion kan du vise oplysninger
om, hvor lang tid projektorens LED-lyskilde
har været tændt.
Med denne funktion kan du vise
versionsnummeret for projektorens firmware.
Menufunktion indstillinger
70
Menuen Sprog
Valg af vist menusprog
Skærmbilledet Hjem > Opsætning > Sprog
Med denne funktion kan du vælge det viste
sprog for skærmbilledet Hjem, menuen
Opsætning og OSD’en.
Engelsk
Tysk
Fransk
Italiensk
Spansk
Portugisisk
Svensk
Russisk
Hollandsk
Finsk
Norsk
Tyrkisk
Polsk
Ungarsk
Tjekkisk
Dansk
Kinesisk (forenklet)
Kinesisk (traditionelt)
Japansk
71
Menufunktion indstillinger
Tastaturlås
Tastaturlås under standby
•
Denne funktion låser kontrolpanelets og fjernbetjeningens knapper under standby
for at forhindre, at projektoren tændes ved et tilfælde.
•
Du kan slå tastaturlåsen til og fra i menuen Opsætning.
•
Hvis du vil tænde for projektoren når Tastaturlås er aktiveret, skal du trykke og
holde ned på knappen INPUT på kontrolpanelet eller på knappen AUTO PC på
fjernbetjeningen, indtil STATUS LED lyser et kort øjeblik og tastaturlåsen
nulstilles. (*1)
Du kan tænde for projektoren ved at trykke på knappen POWER på kontrolpanelet
eller på fjernbetjeningen.
* 1: Selvom tastaturlåsen nulstilles, ændres indstillingen for tastaturlås ikke i menuen
(Til/Fra). Hvis du slukker for projektoren i denne status, skal du nulstille
tastaturlåsen igen, næste gang projektoren tændes.
Tastaturlås under projicering
•
Du kan låse knapperne på projektorens kontrolpanel og fjernbetjening for at
forhindre, at indstillingerne ændres ved et tilfælde.
•
Du kan aktivere eller deaktivere tastaturlåsen ved at trykke og holde ned på
knappen INPUT på kontrolpanelet eller knappen AUTO PC på fjernbetjeningen i
mindst 3 sekunder.
Menufunktion indstillinger
72
Sådan bruges OSD (On-Screen Display)menuen
Fra OSD (On-Screen Diaply)-menuen kan du justere indstillingerne for
billedkvaliteten og farven for det projicerede billede.
Menuhandlinger
1.
2.
3.
Hvis du vil åbne OSD, skal du projicere et indgangssignal eller -fil, og derefter
trykke på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Hvis et indgangssignal eller -fil ikke projiceres, vises OSD ikke, selv om du
trykker på knappen MENU.
Når OSD vises, kan du justere forskellige indstillinger med knapperne / /
/ og OK.
Hvis du vil lukke OSD’en, skal du trykke på knappen MENU eller BACK.
73
Menufunktion indstillinger
Billedjustering
Valg af billedtilstand
Sådan udfører du dine egne justeringer
af billedkvaliteten
MENU > Billedjustering > Billedtilstand
MENU > Billedjustering > Billedtilstand >
Bruger
Med denne funktion kan du vælge
billedkvaliteten, så den passer til det
projicerede billede.
Når du vælger Bruger som billedtilstanden,
kan du justere billedkvaliteten.
Præsentation Egnet til at projicere billeder
med megen tekst.
Standard
Egnet til at projicere
computerskærme eller
farverige billeder (film) osv.
sRGB
Egnet til at projicere fotos fra
et digitalkamera, der
understøtter sRGB.
Kompatibel med sRGBstandarden.
Film
Egnet til at projicere farverige
billeder (film).
Bruger
Du kan gemme indstillingerne
for billedkvaliteten, du har
indstillet, som en
brugerdefineret indstilling.
Derefter kan du vælge de
gemte indstillinger som en
billedtilstand.
Du kan gemme dine indstillinger som en
brugerdefineret indstilling.
Vælg Bruger fra Billedtilstand.
Vælg billedtilstanden, du vil bruge som basis,
fra Reference-tilst..
Tryk på knapperne / for at justere
Lysstyrke, Kontrast, Farve, Tone, Skarphed
og Farvetemperatur. (P75 ~ P76)
Vælg Gem indstillinger, og vælg derefter OK
for at gemme dine indstillinger.
Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg,
og tryk på knappen MENU eller BACK.
•
•
Standard er Standard.
•
Indstillingerne for billedkvaliteten, som
f.eks. lysstyrke, kontrast osv., kan kun
indstilles i Bruger.
Menufunktion indstillinger
74
Husk at trykke på Gem indstillinger efter
du har udført justeringerne. Hvis du ikke
trykker på Gem indstillinger, nulstilles
dine justeringer når du vælger en anden
tilstand.
Billedjustering
Justering af lysstyrken
Justering af farven
MENU > Billedjustering > Lysstyrke
MENU > Billedjustering > Farve
Med denne funktion kan du justere billedets
lysstyrke.
Med denne funktion kan du justere
farvestyrken.
Gør billedet lysere.
Gør farven stærkere.
Gør billedet mørkere.
Gør farven svagere.
Efter alle billedets kvaliteter er justeret, skal du •
trykke på Gem indstillinger.
Hvis du ikke trykker på Gem indstillinger,
•
nulstilles dine justeringer når du vælger en
anden tilstand.
Kan justeres, når der modtages et Videosignal.
Efter alle billedets kvaliteter er justeret,
skal du trykke på Gem indstillinger.
Hvis du ikke trykker på Gem indstillinger,
nulstilles dine justeringer når du vælger en
anden tilstand.
Justering af kontrasten
Justering af tonen
MENU > Billedjustering > Kontrast
MENU > Billedjustering > Tone
Med denne funktion kan du justere billedets
kontrast.
Med denne funktion kan du justere billedets
lilla og grønne tone.
Skruer op for kontrasten.
Forskellen mellem mørke og
lyse områder bliver tydeligere.
Skruer ned for kontrasten. Gør
billedet lysere.
•
Justerer grønne toner.
Justerer lilla toner.
•
Kan justeres, når der modtages et Videosignal.
•
Efter alle billedets kvaliteter er justeret,
skal du trykke på Gem indstillinger.
Hvis du ikke trykker på Gem indstillinger,
nulstilles dine justeringer når du vælger en
anden tilstand.
Efter alle billedets kvaliteter er justeret,
skal du trykke på Gem indstillinger.
Hvis du ikke trykker på Gem indstillinger,
nulstilles dine justeringer når du vælger en
anden tilstand.
75
Menufunktion indstillinger
Billedjustering
Justering af skarpheden
Sådan gemmes justeringer af
billedkvaliteten
MENU > Billedjustering > Skarphed
MENU > Billedjustering > Gem
indstillinger
Med denne funktion kan du justere billedets
skarphed.
I Bruger, under Billedtilstand, kan du justere
og gemme indstillingerne for Lysstyrke,
Kontrast, Farve, Tone, Skarphed og
Farvetemperatur.
Billedet bliver tydeligere.
Billedet bliver uskarpt.
Derefter kan du vælge de gemte indstillinger
som en billedtilstand.
•
Kan justeres, når der modtages et Videosignal.
•
Efter alle billedets kvaliteter er justeret,
•
skal du trykke på Gem indstillinger.
Hvis du ikke trykker på Gem indstillinger,
nulstilles dine justeringer når du vælger en •
anden tilstand.
Justering af farvetemperaturen
MENU > Billedjustering > Farvetemperatur
Med denne funktion kan du justere
farvetemperaturen.
Høj
Mellem
Lav
•
Billedet bliver blåtonet. (kolde
farver)
Billedet bruger standardfarver.
Billedet bliver rødtonet. (varme
farver)
Efter alle billedets kvaliteter er justeret,
skal du trykke på Gem indstillinger.
Hvis du ikke trykker på Gem indstillinger,
nulstilles dine justeringer når du vælger en
anden tilstand.
Menufunktion indstillinger
76
Hvis du trykker på Fabriksstandard,
nulstilles de gemte indstillinger til standard
værdierne.
Efter alle billedets kvaliteter er justeret,
skal du trykke på Gem indstillinger.
Hvis du ikke trykker på Gem indstillinger,
nulstilles dine justeringer når du vælger en
anden tilstand.
Aspekt
Valg af aspektforhold for et billede
MENU > Aspekt
Med denne funktion kan du justere
aspektforholdet, så det passer til billedets
aspekt.
Vælg Aspekt med knappen OK, tryk på
knapperne / for at vælge en valgmulighed
og tryk på knappen OK for at bekræfte valget.
Tryk på knappen MENU eller BACK.
Auto.
Projicerer med aspektforholdet •
for det modtagne billede. Vælg •
denne tilstand for generelle
projektioner.
Fuld skærm Bruger hele størrelsen af
projektionsområdet når der
projiceres, uanset
indgangssignalets
aspektforhold.
4:3
Projicerer med et aspektforhold
på 4:3. Vælg denne tilstand når
4:3-billeder ikke projiceres
korrekt med Auto.
16:9
Projicerer med et aspektforhold
på 16:9. Vælg denne tilstand
når 16:9-billeder ikke
projiceres korrekt med Auto.
16:10
Projicerer med et aspektforhold
på 16:10. Vælg denne tilstand
når du projicerer en
computerskærm med et
aspektforhold på 16:10.
Sand
Når indgangssignalets
størrelse
opløsning er under 1280 x 800,
projiceres der et mindre billede
relativt til opløsningen. Vælg,
når du vil projicere med ca. den
samme opløsning som
computerskærmen.
77
Standard er Auto.
Aspekt kan kun justeres når du bruger
indgangssignalet Pc/Komponent, HDMI
eller Video.
Menufunktion indstillinger
Skærmfarve
Fase
Projicering på en farvet væg
Justering af synkroniseringen af
indgangssignalet
MENU > Skærmfarve
(Analog pc)
Med denne funktion kan du justere det
projicerede billedes farve, alt efter farven på
skærmen eller væggen, der projiceres på.
Normal
Lysegul
Lyserød
Lysegrøn
Blå
Sort tavle
MENU > Fase
Med denne funktion kan du finindstille
billedsignalets timing.
Vælg, når du bruger en
standard skærm. Projicerer
med en farve, der ligger tæt
på naturligt lys.
Vælg, når du projicerer på en
lys, gul væg.
Vælg, når du projicerer på en
lyserød væg.
Vælg, når du projicerer på en
lys, grøn væg.
Vælg, når du projicerer på en
blå væg.
Vælg, når du projicerer på en
sort tavle (mørkegrøn).
Gør, at farverne gengives som
næsten Normal, når de
projiceres på en sort tavle.
Justerer, nær skærmen skifter eller flimrer.
Tryk på knapperne
værdierne.
for at justere
Når du har udført justeringerne, skal du trykke
på knappen MENU eller BACK.
•
Dette er kun tilgængeligt når der modtages
et analogt pc-billede.
•
Brug denne funktion, hvis billedet ikke
projiceres korrekt, selv om du bruger
funktionen AUTO PC. (P20)
Vælg Skærmfarve med knappen OK, tryk på
knapperne / for at vælge indholdet, og
tryk på knappen OK for at bekræfte valget.
Tryk på knappen MENU eller BACK.
•
Standard er Normal.
•
Dette kan justeres når der er tilsluttet til en
computer.
Menufunktion indstillinger
/
78
H. stør.
3D spejlvending
Justering af projiceringsbredden af
indgangssignalet
Justering af 3D-billeder
MENU > 3D spejlvending
(Analog pc)
Med denne funktion kan du justere 3D-indhold
når billederne er vanskelige at vise. Ændrer
billedets visningssekvens til venstre og højre.
MENU > H. stør.
Med denne funktion kan du justere den
horisontale bredde af skærmen og gøre den
bredere eller smallere.
Tryk på knapperne
værdierne.
/
Til
for at justere
Fra
Når du har udført justeringerne, skal du trykke
på knappen MENU eller BACK.
•
•
Ændrer billedets
visningssekvens til venstre og
højre.
Ændrer ikke billedets
visningssekvens til venstre og
højre.
Vælg 3D spejlvending med knappen OK, tryk
Dette er kun tilgængeligt når der modtages på knapperne / for at vælge
et analogt pc-billede.
valgmuligheden, og tryk på knappen OK for at
bekræfte valget.
Brug denne funktion, hvis billedet ikke
projiceres korrekt, selv om du bruger
funktionen AUTO PC. (P20)
Tryk på knappen MENU eller BACK.
•
Denne funktion er kun tilgængelig når der
projiceres 3D-billedsignaler.
•
Se "Sådan ser du 3D-indhold" på side 83
for yderligere oplysninger.
79
Menufunktion indstillinger
Keystone
LED-tilstand
Justering af keystone-forvrængninger Justering af LED-lysets styrke
MENU > Keystone
MENU > LED-tilstand
Med denne funktion kan du korrigere
keystone-forvrængninger.
Med denne funktion kan du justere lysstyrken
for LED-lyskilden.
Brug denne funktion, hvis du ikke kan
Ved at skifte LED-tilstand kan du reducere
korrigere forvrængninger med Auto. Keystone. elforbruget og støjen.
Tryk på knapperne
værdierne.
/
for at justere
Normal
Økonomisk
Når du har udført justeringerne, skal du trykke
på knappen MENU eller BACK.
•
Keystone kan justeres indenfor ± 40
grader.*1
•
Projicerer standard lysstyrke.
Reducerer lysstyrken for
LED’en og dermed elforbrug
såvel som støj fra
ventilatoren.
Vælg LED-tilstand med knappen OK, tryk på
knapperne / for at vælge indholdet, og
tryk på knappen OK for at bekræfte valget.
Hvis du udfører en manuel justering af
keystone, deaktiveres Auto. KeystoneTryk på knappen MENU eller BACK.
funktionen indtil næste gang du starter
projektoren. Du kan aktivere Auto.
Keystone igen ved at indstille Auto.
Keystone til Fra, og derefter indstille den • Standard er Normal.
tilbage til Til.
• Denne indstilling gemmes, selv om du
slukker for projektoren.
* 1 Når du projicerer med et indgangssignal
med 3D-timing, kan keystone kun justeres
indenfor ± 4 grader.
Menufunktion indstillinger
80
HDMI-niveauområde
Opsætning
MENU > HDMI-niveauområde
MENU > Opsætning
Vælg, hvis det er nødvendigt, når du projicerer Med denne funktion kan du gå til
skærmbilledet Hjem Opsætning fra OSD’en.
film via HDMI-indgangen.
Auto.
Fuld
Grænse
Tryk på knappen OK for at vise skærmbilledet
Vælger automatisk
Hjem Opsætning.
signalniveauet.
Funktionen er muligvis ikke
understøttet, afhængigt af
• Du kan ikke gå tilbage til det valgte
videoenheden.
indgangssignal med knappen BACK.
Vælg, når HDMI-udgangen
for videoenheden er indstillet
til "Udvidet".
Navnet for tilstanden
"Udvidet" kan være
forskelligt, afhængigt af
videoenheden.
Vælg, når HDMI-udgangen
for videoenheden er indstillet
til "Grænse".
Navnet for tilstanden
"Grænse" kan være
forskelligt, afhængigt af
videoenheden.
Vælg HDMI-niveauområde med knappen
OK, tryk på knapperne / for at vælge
valgmuligheden, og tryk på knappen OK for at
bekræfte valget.
Tryk på knappen MENU eller BACK.
81
Menufunktion indstillinger
Information
MENU > Information
Denne funktion viser de aktuelle oplysninger
som f.eks. indgang, opløsning osv.
Menufunktion indstillinger
82
Sådan ser du 3D-indhold
Projektoren understøtter visning af 3D-indhold med DLP-Link-systemet.
Denne projektor understøtter kun 3D-billedsignaler i Frame Sequential-format. Andre
formater som f.eks. formaterne Frame Packing eller Side-by-Side understøttes ikke.
Du skal bruge følgende ting for at kunne projicere og se 3D-indhold.
•
Enhed, der kan producere 3D-indhold
* F.eks. en computer med et grafikkort og software, der kan producere 3D-billeder
med 120 Hz Frame Sequential.
•
3D-indhold
•
DLP-Link aktive, elektroniske 3D-shutterbriller
* Det garanteres ikke, at alle 3D-briller fungerer korrekt.
Understøttet 3D-signal (120 Hz)
SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768, Reduce Blanking),
WXGA (1280 x 800, Reduce Blanking)
Sådan ser du 3D-indhold:
1. Tilslut projektoren til en computer med et computerkabel eller et HDMI-kabel.
* Når du tilslutter projektoren til en computer skal du sørge for at skifte
computerens udgangssignal, så den kun sender til projektoren (brug ikke dualtilstand).
2.
3.
4.
Send et 120 Hz Frame Sequential-signal fra computeren, der er tilsluttet til
projektoren.
Tænd for DLP-Link-systemets 3D-briller og tag dem på for at nyde indholdet.
Hvis du ikke kan se i 3D, skal du ændre indstillingen "3D spejlvending" i
OSD’en.
•
Det kan være vanskeligt at se 3D-billeder, hvis rummet er for lyst. Hvis der er
fluorescerende lys (50 Hz) i rummet, kan lyset flimre når du bruger 3D-briller. Hvis
det er tilfældet, skal du skrue ned eller slukke for det fluorescerende lys.
•
Du kan ikke skifte billedtilstand når du ser 3D-indhold. Keystone kan kun justeres
indenfor ± 4 grader.
•
3D-indhold kan muligvis ikke vises, afhængigt af computerens ydeevne, som f.eks.
grafikkort, hukommelse eller CPU.
83
Menufunktion indstillinger
Forsigtig
Du skal være forsigtig, når du ser 3D-indhold
•
•
•
3D-indhold må ikke ses af personer med en sygdomshistorie, der inkluderer
fotosensitiv epilepsi, personer med hjertesygdomme, gravide kvinder, ældre,
personer med alvorlige sygdomme eller personer, som har epileptiske anfald.
Deres eksisterende sygdom kan forværres, hvis de ser 3D-indhold.
Se ikke 3D-indhold, hvis du føler dig utilpas eller er træt.
Du bør heller ikke se 3D-indhold hvis du har sovet for lidt eller er beruset.
Hvis du bemærker nogen af de følgende symptomer, skal du straks ophøre
med at se 3D-indhold og vente, indtil symptomerne forsvinder.
- Hvis billedet er dobbelt eller hvis 3D-effekten er uklar.
- Hold op med at se, hvis du mærker, at din fysiske tilstand ændres, som
f.eks. hvis du føler dig træt eller utilpas.
- Når du nyder 3D-indhold, der roterer, ruller eller ryster, mærkes det
muligvis, som om du flytter dig, hvilket kan gøre dig "søsyg".
•
•
•
•
Hvis du ser 3D-indhold for længe, kan det medføre overanstrengelse af øjet.
Det kan du undgå ved at tage pauser regelmæssigt.
Hvis du ser 3D-indhold for længe, eller ser det lidt fra siden, kan det medføre
overanstrengelse af øjet osv.
Børn, der ser 3D-indhold, skal altid være sammen med en voksen.
Børn kan muligvis ikke sige til, hvis de bliver utilpasse når de ser 3D-indhold,
så du skal altid kontrollere, hvordan de har det.
Den anbefalede minimumsalder for at kunne se 3D-indhold er seks år.
Sørg for, at du sidder i en passende afstand fra skærmen når du ser 3Dindhold.
Sørg for, at din afstand til skærmen er mindst 3 gange skærmens højde når du
ser 3D-indhold, og at dine øjne er i samme niveau som skærmen.
Billedkilden kan være omvendt.
Kontroller, at indstillingerne er korrekte, og at 3D-effekterne anvendes
korrekt.
Hvis billedet er omvendt, og billederne for det venstre og højre øje ombyttes,
fungerer 3D-effekten ikke, hvilket kan medføre overanstrengelse af øjet og
gøre dig utilpas.
Menufunktion indstillinger
84
Tillæg
Tillæg
85
LED-indikatorer
LED-indikatorerne viser projektorens driftsstatus.
Driftstatus
Standby
Varmer op
Projicerer
Knap trykket, når
Tastaturlås er til
(undtagen ved betjening
med knapper for at
nulstille Tastaturlås.)
LED-indikator
STATUS
Fra
Fra
Fra
Rød lampe lyser i
3 sekunder
POWER
Rød lyser fast
Blå blinker
Blå lyser fast
Standby: Rød lyser fast
Projicerer: Blå lyser fast
Standby: Rød lyser fast
Tastaturlås skifter
mellem til og fra
Temperatur unormal
Ikke normal
ventilatorfunktion
Tillæg
Lyser rød i 0,5 sekund
Projicerer: Blå lyser fast
Blinker rødt 1 gang
Fra
Blinker rødt 4 gange
Fra
86
Fejlfinding
Projektoren kan ikke tændes
Afhjælpning
Sørg for, at elledningen er tilsluttet korrekt.
(P25)
Vent et par sekunder. Enheden kan ikke
tændes når POWER-knappen lyser rød.
(P25)
Blinker STATUS LED?
Årsag
Elledningen er ikke tilsluttet
korrekt.
Elledningen er netop tilsluttet.
Der opstod en intern fejl.
Hvis den blinker, er der opstået en unormal
tilstand for temperatur eller ventilator.
(P86)
Hvis temperaturen bliver unormal, skal du
kontrollere, at ventilationsåbningerne ikke
er blokerede og kontrollere, at projektoren
ikke bruges i et miljø med en høj
temperatur.
Hvis ventilatorfunktionen ikke fungerer
normalt, skal du kontakte Canon’s
kundeservice.
Når du trykker på POWER-knappen, lyser
STATUS LED?
Tastaturlås er TIL.
Hvis den lyser, er tastaturlås TIL.
Tryk og hold ned på knappen INPUT på
betjeningspanelet eller på knappen AUTO
PC på fjernbetjeningen. Nulstil
tastaturlåsen og tænd for enheden. (P19,
P20 , P72)
87
Tillæg
Intet billede
Afhjælpning
Kontroller, at computeren og videoenheden
er tilsluttede til projektoren korrekt.
Kontroller, at den tilsluttede videoenhed
afspiller billedet.
Vælg indgangssignalet, der skal projiceres,
ved at trykke på knappen INPUT eller på
knappen til valg af indgangssignal på
fjernbetjeningen. (P19, P20)
Sørg for, at udgangen på kildeenheden
understøtter projektorens signaler.
(P93 ~ P95)
Tryk på knappen BLANK på
fjernbetjeningen. (P20)
Indstil udgangen for den eksterne skærm
for notebooken til TIL. Du kan indstille
udgangen for den eksterne skærm til TIL
ved at trykke på [LCD] eller [VGA] mens
du trykker og holder ned på [Fn] på
computerens tastatur, eller trykker på
funktionstasten med skærmikonet. (P34)
Årsag
Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.
Billedet sendes ikke fra
videoenheden.
Indgangssignalet, der skal
projiceres, er ikke valgt.
Billedsignalets format er forkert.
BLANK er til.
Udgangen til den eksterne skærm
på notebooken er ikke opsat
korrekt.
Brug af tastaturet er også afhængigt af
notebooktypen. Se notebookens vejledning
for yderligere oplysninger.
Åbn linsens dæksel. (P26)
Dækslet for linsen er ikke åbnet.
Tillæg
88
Ingen lyd
Afhjælpning
Kontroller forbindelsen for lydkablet.
Tryk på knappen MUTE på
fjernbetjeningen. (P20)
Juster lydstyrken ved at trykke på knappen
VOL+ på fjernbetjeningen. (P20)
Brug et lydkabel med lille modstand.
Årsag
Lydkablet er ikke tilsluttet korrekt.
MUTE er til.
Lydstyrken er lav.
Der bruges et lydkabel med for
megen modstand.
Intet billede.
Når du bruger pc/komponent-, HDIM- eller
videoindgangen, og hvis indgangssignalet
ikke projiceres, vil der ikke være lyd.
Uklart billede
Afhjælpning
Fokuser billedet med fokusringen. (P26)
Kontroller, om afstanden til skærmen er
passende.
Årsag
Linsen er ikke fokuseret korrekt.
Afstanden til skærmen er for lille.
Projektoren blev flyttet til et
område, hvor temperaturen er
væsentligt anderledes.
Hvis skærmen ikke er ca. 0,5 m eller mere
væk, kan billedet ikke fokuseres. (P31)
Kontroller, om billedet projiceres i en
vinkel, der er for skarp, i forhold til
skærmen.
Hvis projektoren flyttes fra et koldt område
til et meget varmt område, kan linsen
tildugges.
Snavset linse.
Linsen klarer op efter en kort periode og
billedet skulle derefter projiceres på korrekt
vis.
Rengør linsen. (P92)
Projektoren og skærmen er ikke
rettet ind korrekt.
89
Tillæg
Billedet vises ikke korrekt
Afhjælpning
Kør funktionen AUTO PC.
Årsag
Billedet skifter, til venstre eller
højre, med analog pc-indgang.
Billedet flimrer også.
Billedet er omvendt, top/bund eller
venstre/højre.
Der er et problem med loftsmontering/
opsætning af funktion til projicering bagud.
Se de detaljerede oplysninger om
indstilling for Opsætning > Avanceret >
Projektorposition. (P61)
Brug computerkablet, der fulgte med
projektoren.
Der bruges et computerkabel, hvor
nogle af benene ikke har
forbindelse.
For dele, der er tilgængelige i handelen,
skal der bruges et computerkabel, hvor alle
benene har forbindelse.
Strømmen afbrydes.
Afhjælpning
Hvis ventilationsåbningerne for indsugning
eller udstødning er tilstoppede, stiger
temperaturen inden i projektoren og
projektoren vil automatisk nedlukke for at
beskytte sig selv. (P19)
Årsag
Ventilationsåbningerne for
indsugning eller udstødning er
tilstoppede.
Efter projektorens temperatur falder, og
tilstopningen af ventilationsåbningerne for
indsugning eller udstødning er fjernet, kan
projektoren tændes igen.
Kontroller, at driftsmiljøet er indenfor 0°C
til 40°C. (P15)
Forkert driftsmiljø.
Når projektoren bruges i en højde over
havet på 1500 m til 3000 m, skal den
indstilles til Høj højde-tilstand. (P60)
Hvis der opstår tekniske problemer, skal
elledningen trækkes ud af stikkontakten.
Kontakt Canon’s kundeservice så hurtigt
som muligt. (Bagside i denne vejledning)
Når årsagen til ovenstående ikke
kan findes.
Tillæg
90
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Afhjælpning
Kontroller, at batterierne er indsat korrekt.
Årsag
Kontroller, at batterierne er indsat
korrekt/om batterierne er afladte.
Hvis batterierne er i fjernbetjeningen, skal
de udskiftes med nye batterier. (P21)
Kontroller, at fjernbetjeningen bruges
indenfor området for projektorens
modtager til fjernbetjeningen. (P21)
Fjern alle genstande mellem projektorens
modtager til fjernbetjeningen og
fjernbetjeningen. Betjen fjernbetjeningen
fra et sted, hvor der ikke er hindringer.
Sørg for, at direkte sollys og kraftige
lamper ikke skinner direkte på projektorens
modtager til fjernbetjeningen. (P21)
Når du trykker på POWER-knappen, lyser
STATUS LED?
Fjernbetjeningen betjenes udenfor
dens rækkevidde.
Der er hindringer mellem
fjernbetjeningen og projektoren.
Fjernbetjeningens driftsmiljø er
ikke egnet.
Fjernbetjeningsfunktionen er ophørt
pga. tastaturlås.
Hvis den lyser, er tastaturlås TIL.
Tryk og hold ned på knappen INPUT på
betjeningspanelet eller på knappen AUTO
PC på fjernbetjeningen for at nulstille
tastaturlåsen. (P72)
91
Tillæg
Vedligeholdelse og rengøring
Rengøring af linsen
Rengør linsen, hvis der kan ses støv og snavs på linsens overflade.
•
Linsen rengøres med en blæsebørste til kameraer eller en klud til rengøring af
linsen (kan købes separat).
•
Inden rengøring af linsens skal elledningen frakobles og projektoren skal køle helt
ned.
•
Brug ikke voks, alkohol, benzen, fortynder eller andre kemiske rengøringsmidler.
Rengøring af projektoren
Inden rengøring skal du slukke for projektoren, i den rækkefølge, der er beskrevet i
"Sådan slukkes for projektoren" på side 29, og trække stikket ud af stikkontakten.
•
•
•
Forsigtig
•
Tillæg
Fjern snavs og støv fra projektoren ved at aftørre den med en blød, fnugfri
klud.
Hvis der skal fjernes fastsiddende snavs eller pletter, skal du fugte en klud
med et mildt rengøringsmiddel, fortyndet med vand, og aftørre huset.
Brug ikke voks, alkohol, benzen, fortynder eller andre kemiske
rengøringsmidler. Brug af disse midler kan beskadige projektorens udvendige
hus.
Du må ikke børste eller skrubbe overfladen af toppladen på projektoren. Det
kan beskadige overfladen.
92
Timing-tabel
Analog pc-indgang
Opløsning
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1024 x 576
1024 x 600
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1680 x 1050
640 x [email protected] Hz
832 x [email protected]
1024 x [email protected]
1152 x [email protected]
Tilstand
VGA
VGA
VGA
VGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA*
XGA
XGA
XGA
XGA
XGA*
WXGA
WXGA
WXGA
WXGA
WXGA*
SXGA
SXGA
WXGA+
SXGA+
WSXGA+
MAC13
MAC16
MAC19
MAC21
Horisontal
frekvens (kHz)
31,469
37,861
37,500
43,269
31,469
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
68,667
97,551
67,500
35,820
41,467
45,000
47,776
49,702
62,795
71,554
101,563
63,981
79,976
60,000
85,938
47,712
55,935
65,317
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
Vertikal
frekvens (Hz)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
84,997
119,989
75,00
60,00
64,995
60
59,870
59,810
74,934
84,880
119,909
60,020
75,025
60,000
85,002
59,790
59,887
59,978
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
* Understøtter timing for 3D-signal i Frame Sequential-format
93
Tillæg
HDMI-indgang (digital pc)
Opløsning
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1024 x 576
1024 x 600
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1680 x 1050
640 x 480
832 x 624
1024 x 768
1152 x 870
Tilstand
VGA
VGA
VGA
VGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA*
XGA
XGA
XGA
XGA
XGA*
WXGA
WXGA
WXGA
WXGA
WXGA*
SXGA
SXGA
WXGA+
SXGA+
WSXGA+
MAC13
MAC16
MAC19
MAC21
Horisontal
frekvens (kHz)
31,469
37,861
37,500
43,269
31,469
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
68,667
97,551
67,500
35,820
41,467
45,000
47,776
49,702
62,795
71,554
101,563
63,981
79,976
60,000
85,938
47,712
55,935
65,317
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
* Understøtter timing for 3D-signal i Frame Sequential-format
Tillæg
94
Vertikal
frekvens (Hz)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
84,997
119,989
75,00
60,00
64,995
60
59,870
59,810
74,934
84,880
119,909
60,020
75,025
60,000
85,002
59,790
59,887
59,978
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
HDMI-indgang (digital video)
Signalformat
Horisontal frekvens (kHz)
480i
15,73
480p
31,47
576i
15,63
576p
31,25
720/50p
37,5
720/60p
45,00
1080/50i
28,13
1080/60i
33,75
1080/50P
56,25
1080/60P
67,5
Vertikal frekvens (Hz)
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
Komponent videoindgang
Signalformat
Horisontal frekvens (kHz)
480i
15,73
480p
31,47
576i
15,63
576p
31,25
720/50p
37,5
720/60p
45,00
1080/50i
28,13
1080/60i
33,75
1080/50P
56,25
1080/60P
67,5
Vertikal frekvens (Hz)
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
Videoindgang
Signalformat
NTSC
PAL
SECAM
PAL-M
PAL-N
PAL-60
NTSC4,43
Vertikal frekvens (Hz)
60
50
50
60
50
60
60
Horisontal frekvens (kHz)
15,73
15,63
15,63
15,73
15,63
15,73
15,73
95
Tillæg
Specifikationer for projektor
Alle specifikationer er underlagt ændringer uden varsel.
Modelnavn
LE-5W
System
1-chip DLP-system
Skærmenhed
Type
DMD x 1
Størrelse/
0.45 type/16:10
aspektforhold
Opløsning
WXGA-tilsvarende
Projektorlinse
Zoom
Fast
Fokal længde/
11,7 mm/F1.65
F-værdi
Lyskilde
LED (R, G, B)
Skærmstørrelse
20" (0,5 m) - 240" (6,1 m)
Antal farver, der gengives
Ca. 1 milliard 73,74 millioner farver
Lyshed
500 lumen (præsentation)
Kontrastforhold
3000:1 (helt hvidt: helt sort,
præsentationstid)
Ensartethed af lyshed
85 % (præsentation)
Højttaler
2,5 watt x 2
Maksimal indgangsopløsning
1920 x 1080
Videosignal
Digital video
1080p /1080i / 720p / 576p / 480p /
576i / 480i
Digital pc
WSXGA+ / WXGA+ / SXGA+ /
WXGA / SXGA / XGA /VGA / MAC
Analog pc
WSXGA+ / WXGA+ / SXGA+ /
WXGA / SXGA / XGA /VGA / MAC
Komponent video
1080p /1080i / 720p / 576p / 480p /
576i / 480i
Video
NTSC/ NTSC4,43/ PAL/ PAL-M/
PAL-N/SECAM/PAL60
Indgangsterminaler PC
Analog pc/komponent
HDMI
Digital pc/digital video
VIDEO
Video
AUDIO IN
(ϕ3,5 mm) lydindgang
USB type A
Understøtter videoer/fotografier/
musik/dokumenter
USB type B
USB-visning og USB Filoverførsel
Åbning til SD-kort Videoer/fotografier/musik/
dokumenter
Udgangsterminal
AUDIO OUT
(ϕ3,5 mm) lydudgang
for lyd
Intern hukommelse
1,5 GB
Tillæg
96
Dimensioner
248 mm (B) x 54,9 mm (H) x 193 mm (D) (inkluderer
fremspringende dele)
248 mm (B) x 49,4 mm (H) x 193 mm (D) (ekskluderer
fremspringende dele)
Vægt
1,6 kg
Strømforsyning
AC 100-240 V, 50-60 Hz
Strømforbrug/forbrug ved standby
130 W/0,5 W
Temperaturområde under drift
0°C til 40°C
0°C til 30°C (over havet: 1500 til
3000 m)
Drift ved relativ fugtighed
10 - 90 % (uden kondensation)
Fjernbetjening
Dimensioner
Vægt
Batteritype
86,3 mm x 40,2 mm x 6,2 mm
16,4 g
CR2025
* Overensstemmelse med ISO/IEC 21118:2012.
* Bemærk, at kontinuerlig brug af projektoren i længere tid kan afstedkomme, at de
optiske dele forringes hurtigere.
Dimensioner
•
248 mm (B) x 54,9 mm (H) x 193 mm (D) (inkluderer fremspringende dele)
•
248 mm (B) x 49,4 mm (H) x 193 mm (D) (ekskluderer fremspringende dele)
193
49,4
54,9
248
Enheder: mm
97
Tillæg
Oplysninger om copyrights
Notater om copyrights
Vær opmærksom på, at hvis projektoren bruges til kommercielle formål eller bruges til
offentlig visning i kaffebarer eller hoteller, og hvis funktionen til skift af
skærmstørrelse bruges, kan det medføre komprimering eller forlængelse af skærm og
der kan muligvis være tale om ophavsretskrænkelse, som defineret i loven om
ophavsretsbeskyttelse.
Varemærker
•
DLP, Digital Micromirror Device og DMD er varemærker, tilhørende Texas
Instruments.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista og Windows 7 er registrerede
varemærker, eller varemærker og produktnavne, tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
•
Mac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA
og/eller andre lande.
•
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker, tilhørende HDMI Licensing, LLC.
•
Andre virksomheders navne og produktnavne er varemærker eller registrerede
varemærker, tilhørende deres respektive virksomheder.
Valgfrit tilbehør
•
Tillæg
Fjernbetjening Varenummer: LE-RC01
98
Skærmens menutræ
Billedjustering
Billedtilstand
P74
Skærmfarve
Normal*
Præsentation
Lysegul
Standard*
Lyserød
sRGB
Lysegrøn
Film
Blå
Bruger
Sort tavle
Reference-tilst.
P78
P74
Præsentation
Fase
P78
H. stør.
P79
Standard*
sRGB
Film
Lysstyrke
P75
Kontrast
P75
Farve
P75
Tone
P75
Skarphed
P76
3D spejlvending
Fra*
P79
Til
Keystone
P80
Farvetemperatur P76 LED-tilstand
Normal*
Høj
Økonomisk
P80
Mellem*
HDMI-niveauområde
Lav
Auto.*
Gem indstillinger P76
Fuld
OK
Grænse
P81
Annuller
Opsætning
Aspekt
Auto.*
Fuld skærm
P81
P77
Information (*1)
4:3
Kilde
P82
Opløsning
16:9
16:10
Sand størrelse
* Angiver et emne, der er fabriksindstillet
(efter nulstilling).
*1 er kun til visning og kan ikke vælges.
99
Tillæg
Konfiguration af menuen Opsætning
Grundlæggende Tastaturlås
P57
Avanceret
Fra*
Til
P57
Projektorposition
Fra
Forreste bord*
Til*
Bagerste bord
Direkte aktivering P58
Bagerste loft
Fra*
Forreste loft
Menuvisningstid
Til
automatisk sluk
P58
10 sek.
5 min
15 sek.
10 min
20 sek.
15 min*
25 sek.
20 min
30 sek.*
25 min
3 min
30 min
Aktiver lukket
billedtekst
P59
Til
Blå
Lukket billedtekstkanal
P59
Sort*
P62
CC1*
CC3
P60
CC4
Logo*
Firmwareopgradering
Sort
Ja
Blå
Nej
Fabriksstandard
Ja
Nej
Tillæg
P62
CC2
Blå
Velkomstbillede
P61
Fra*
Sort*
Blank farve
P61
5 sek.
Deaktiver
Baggrundsfarve
P60
Fra*
Til
Auto. Keystone
Høj højde-tilstand
100
P63
Videoindstillinger
Afspilningstilstand
Musikindstillinger
Afspilningstilstand
Alle videoer i
mappe*
Al musik i mappe*
En Video
Et musik
Afspilningsrækkefølge
Normal*
Bland
Bland
Gentag
P64
Fra*
Fra*
Til
Til
Hastighed på
diasshow
P67
Afspilningsrækkefølge P67
P64
Normal*
Gentag
Billedindstillinger
P63
Information
(*1)
P68
Hukommelse/Intern
hukommelse
P68
Hurtig
Hukommelse/SD-kort
P69
Normal*
Hukommelse/USB drev
P69
Langsom
LED-tid
P70
Firmwareversion
P70
Tilstanden for
diasshow
P65
P65
Alle billeder i
mappe
Sprog
Et billede-klik*
Rækkefølgen i
diasshow
P66
Normal*
Bland
P71 Engelsk*
Norsk
Tysk
Tyrkisk
Fransk
Polsk
Italiensk
Ungarsk
Spansk
Tjekkisk
Fra*
Portugisisk
Dansk
Til
Svensk
Gentag
P66
Russisk
Hollandsk
Kinesisk
(forenklet)
Kinesisk
(traditionelt)
Japansk
Finsk
* Angiver et emne, der er fabriksindstillet (efter nulstilling).
*1 er kun til visning og kan ikke vælges.
101
Tillæg
Bagside
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan
U.S.A.
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free
in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANADA
CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7,
Canada
CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7,
Canada
CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7,
Canada
For all inquiries concerning this product, call toll free
in Canada
1-800-OK-CANON
EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST
CANON EUROPE LTD.
3 The Square Stockley Park, Uxbridge, Middlesex,
UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The
Netherlands
CANON FRANCE S.A.S
17, quai du President Paul Doumer, 92414 Courbevoie Cedex, France
CANON UK LTD.
Woodhatch Reigate Surrey RH2 8BF, United Kingdom
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany
CANON ITALIA S.p.A.
Via Milano 8 I-20097 San Donato Milanese, Milano,
Italy
CANON Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf, Industriestrasse 12,
CH-8305 Dietlikon,
Switzerland
CANON GMBH
Zetschegasse 11, A-1230 Wien, Austria
CANON España, S.A.
Av. De Europa, 6 Alcobendas 28108 Madrid, Spain
CANON PORTUGAL S.A.
Rua Alfredo da Silva, 14 Alfragide 2610-016 Amadora, Portugal
CANON Belgium N.V. / S.A.
Berkenlaan 3, 1831 Diegem (Mechelen), Belgium
CANON Netherland NV
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
CANON DANMARK A / S
Knud Hoejgaards Vej 1 DK-2860 Soeborg, Danmark
CANON OY
Huopalahdentie 24 PL 1 00351 Helsinki, Finland
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26 169 88 Solna, Sweden
CANON NORGE as
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201
Oslo, Norway
CENTRAL & SOUTH AMERICA
CANON LATIN AMERICA, INC.
703 Waterford Way, Ste. 400 Miami, FL 33126,
U.S.A.
ASIA
CANON (China) Co., Ltd.
15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing 100005, China
CANON HONGKONG CO., LTD.
19 / F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive,
Hunghom, Kowloon, Hong Kong
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower,
Singapore 098632
CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.
Canon BS Tower 5F, #168-12 Samseong-dong,
Gangnam-gu, Seoul, Korea
OCEANIA
CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W. 2113,
Australia
CANON NEW ZEALAND LTD.
Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand
©CANON INC.2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement