Canon | i-SENSYS LBP613Cdw | Canon i-SENSYS LBP654Cx Instrukcja obsługi

Canon i-SENSYS LBP654Cx Instrukcja obsługi
LBP654Cx / LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn
Podręcznik użytkownika
USRMA-2099-03 2018-04 pl
Copyright CANON INC. 2018
Spis treści
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ........................................................................
Instalacja
2
.................................................................................................................................................................. 3
Źródło zasilania
......................................................................................................................................................... 5
Obsługa urządzenia
................................................................................................................................................... 6
Konserwacja i przeglądy
............................................................................................................................................ 9
Materiały eksploatacyjne
........................................................................................................................................ 10
Konfiguracja ....................................................................................................................................................
Główne funkcje
14
....................................................................................................................................................... 15
Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi urządzenia
Uniemożliwianie dostępu nieautoryzowanego
......................................................................................................... 17
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji
Ustawianie daty/czasu
........................................................................... 16
....................................................................................................... 19
............................................................................................................................................ 21
Konfigurowanie środowiska sieciowego
................................................................................................................... 23
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN
Podłączanie do przewodowej sieci LAN
................................................................................................ 25
.................................................................................................................. 26
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
............................................................................................................. 27
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS
................................................................................... 29
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS
................................................................................... 31
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego
......................................................................... 33
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
...................................................................... 36
................................................................................... 39
...................................................................................................................................... 40
Konfiguracja adresów IP
Ustawianie adresu IPv4
................................................................................................................................. 41
Konfiguracja adresów IPv6
............................................................................................................................. 44
Wyświetlanie ustawień sieciowych
........................................................................................................................ 47
........................................................................................ 50
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z komputerem
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD
Konfiguracja portów drukarki
......................................................................................................................... 54
Konfiguracja serwera wydruku
....................................................................................................................... 57
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet
........................................................................................ 60
............................................................................................................... 61
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji
........................................................................................................ 63
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
Konfiguracja usługi DNS
............................................................................ 51
......................................................................................... 64
................................................................................................................................ 65
Konfiguracja protokołu SMB
Konfiguracja usługi WINS
........................................................................................................................... 69
.............................................................................................................................. 71
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP
Inne ustawienia sieciowe
Instalowanie sterowników
.............................................................. 73
............................................................................................................................... 77
...................................................................................................................................... 82
Podstawowa obsługa ...............................................................................................................................
Podzespoły oraz ich funkcje
85
..................................................................................................................................... 88
I
Strona przednia
.................................................................................................................................................. 89
Podłączanie nośnika pamięci USB
Strona tylna
Wnętrze
................................................................................................................... 91
....................................................................................................................................................... 93
............................................................................................................................................................. 94
Taca wielofunkcyjna
.............................................................................................................................................. 96
Szuflada na papier
Panel sterowania
............................................................................................................................................ 95
................................................................................................................................................ 98
Włączanie urządzenia
............................................................................................................................................ 102
Wyłączanie urządzenia
...................................................................................................................................... 103
Wyłączanie zasilania w określonym czasie
Korzystanie z panelu sterowania
Podstawowe ekrany
Ekran Główny
........................................................................................................................... 106
.......................................................................................................................................... 107
............................................................................................................................................. 108
Ekran <Monitor stanu>
................................................................................................................................ 111
Wyświetlanie komunikatów
.......................................................................................................................... 114
Podstawowe informacje na temat obsługi
Wprowadzanie tekstu
........................................................................................................... 115
........................................................................................................................................ 120
Logowanie się do urządzenia
Ładowanie papieru
...................................................................................................... 104
................................................................................................................................. 124
............................................................................................................................................... 125
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej
Ładowanie kopert
....................................................................................................... 128
......................................................................................................... 136
............................................................................................................................................. 141
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
Określanie formatu i typu papieru
.................................................................................................... 144
...................................................................................................................... 146
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier
........................................................... 147
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej
Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy wielofunkcyjnej
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
................................................................. 152
......................................................................................... 155
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru
....................................................................................... 157
Automatyczne wybieranie odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji
Dostosowywanie wyświetlacza
...................................................... 158
.............................................................................................................................. 160
Dostosowywanie widoku ekranu Główny
Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji
Ustawianie dźwięków
..................................................... 149
............................................................................................................. 161
............................................................................................................... 163
............................................................................................................................................ 164
Przechodzenie w tryb uśpienia
.............................................................................................................................. 165
Drukowanie .................................................................................................................................................... 168
Drukowanie z komputera
...................................................................................................................................... 169
Anulowanie drukowania
.................................................................................................................................... 171
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania
Różne metody drukowania
....................................................................................................... 174
.................................................................................................................................... 176
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie
............................................................................. 178
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)
Odbieranie I-faksów do drukowania
................................................. 177
......................................................................... 181
.................................................................................................................... 196
II
Łączenie z urządzeniami mobilnymi .........................................................................................
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
....................................................................................................................... 201
Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN)
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji
.......................................................................................................... 209
.......................................................................................................................... 211
.......................................................................................................... 216
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint
Korzystanie z technologii Google Cloud Print
Zdalne zarządzenie urządzeniem
.................................... 202
................................................................................................... 204
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
Korzystanie z technologii AirPrint
................................................................................................... 219
......................................................................................................... 220
........................................................................................................................... 223
Zarządzanie urządzeniem ..................................................................................................................
Ustawienia uprawnień dostępu
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory
................................................................................... 228
..................................................................................... 230
........................................................................................ 236
.................................................................................................... 238
....................................................................................................... 240
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej
..................................................................... 241
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej
................................................................. 244
.................................................................................................................................. 247
Konfiguracja serwera proxy
............................................................................................................................... 248
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS
................................................................................................ 250
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)
................................................................. 253
.............................................................................. 256
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec
Ograniczanie funkcji urządzenia
................................................................ 260
................................................................................................................ 262
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X
............................................................................ 269
............................................................................................................................ 273
Ograniczanie drukowania z poziomu komputera
Ograniczenie funkcji USB
.................................................................................................. 274
................................................................................................................................... 275
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika
............................................................................................... 277
........................................................................................................ 278
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
Sprawdzanie statusu i dzienników
...................................................... 279
................................................................................................... 280
...................................................................................................................... 283
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika
Importowanie/eksportowanie danych ustawień
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Inicjowanie ustawień
225
............................................................................................................................. 227
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu
Zmiana numerów portów
200
...................................................................... 288
................................................................................................... 291
........................................................................................................... 294
............................................................................................................................................ 297
Lista menu ustawień .............................................................................................................................. 300
<Ustawienia>
........................................................................................................................................................ 301
III
<Ustawienia wyświetlania>
................................................................................................................................ 302
<Angielski układ klawiatury>
.............................................................................................................................. 306
<Ustawienia włącznika/energii>
<Sieć>
.......................................................................................................................... 307
............................................................................................................................................................. 314
...................................................................................................................................... 333
<Interfejs zewnętrzny>
<Dostępność>
.................................................................................................................................................. 334
<Ustawienia głośności>
..................................................................................................................................... 337
<Regulacja/konserwacja>
...................................................................................................................................... 339
<Regulacja jakości obrazu>
<Konserwacja>
................................................................................................................................................. 355
............................................................................................................................................. 357
<Ustawienia funkcji>
<Ogólne>
........................................................................................................................................................ 358
<Drukarka>
<Odbiór>
................................................................................................................................ 340
...................................................................................................................................................... 361
......................................................................................................................................................... 409
<Dostęp do plików>
.......................................................................................................................................... 411
<Bezpieczne drukowanie>
<Ustawienia zarządzania>
................................................................................................................................. 421
..................................................................................................................................... 422
<Zarządzanie użytkownikami>
<Zarządzanie urządzeniem>
............................................................................................................................ 423
.............................................................................................................................. 424
<Licencja/inne>/<Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.>
<Zarządzanie danymi>
<Ustaw. zabezp.>
........................................................................................ 427
...................................................................................................................................... 429
.............................................................................................................................................. 431
Konserwacja ..................................................................................................................................................
Regularne czyszczenie
434
........................................................................................................................................... 436
Czyszczenie obudowy
........................................................................................................................................ 437
Czyszczenie modułu utrwalającego
..................................................................................................................... 438
Czyszczenie paska przenoszącego (ITB)
Wymiana zasobnika z tonerem
............................................................................................................... 441
.............................................................................................................................. 442
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych
......................................................................................... 447
Przenoszenie urządzenia
....................................................................................................................................... 448
Regulacja jakości obrazu
....................................................................................................................................... 450
Regulacja gradacji
............................................................................................................................................ 451
Korekcja niedopasowania kolorów wydruków
Regulacja położenia wydruku
Wyświetlanie wartości licznika
Drukowanie raportów i list
Materiały eksploatacyjne
...................................................................................................... 452
............................................................................................................................. 453
.............................................................................................................................. 455
.................................................................................................................................... 456
...................................................................................................................................... 460
Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................
Typowe problemy
463
.................................................................................................................................................. 465
Problemy z instalacją/ustawieniami
Problemy z drukowaniem
.................................................................................................................... 466
.................................................................................................................................. 470
Drukowanie nie przebiega poprawnie
.................................................................................................................... 473
IV
Jakość wydruku nie jest zadowalająca
.................................................................................................................. 475
............................................................................................................................. 487
Papier marszczy się lub zwija
Papier jest podawany nieprawidłowo
.................................................................................................................. 490
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu)
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu
Usuwanie zaciętego papieru
................................................ 491
............................................................................................... 492
............................................................................................................. 506
.................................................................................................................................. 511
Zakleszczenia papieru w jednostce głównej
Zakleszczenia papieru w źródłach papieru
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
.......................................................................................................... 513
........................................................................................................... 516
............................................................................................................ 521
Dodatek ............................................................................................................................................................. 523
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie
Wyróżnione funkcje
.............................................................................................................................................. 526
Ekologia i niższe koszty
Większa wydajność
...................................................................................................................................... 527
........................................................................................................................................... 528
Więcej funkcji dodatkowych
Dane techniczne
............................................................................................................................... 530
................................................................................................................................................... 532
Moduł główny
.................................................................................................................................................. 533
Obsługiwane rodzaje papieru
Cassette Feeding Module-AF
Funkcji drukarki
............................................................................................................................. 536
.............................................................................................................................. 540
................................................................................................................................................ 541
Funkcje zarządzania
.......................................................................................................................................... 543
Środowisko systemowe
Środowisko sieciowe
Opcje
................................................................................................ 525
..................................................................................................................................... 545
......................................................................................................................................... 546
.................................................................................................................................................................... 547
Wyposażenie opcjonalne
Opcje systemu
................................................................................................................................... 548
................................................................................................................................................. 549
Instrukcje obsługi i ich zawartość
.......................................................................................................................... 551
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika
................................................................................................... 552
Układ ekranu programu Podręcznik użytkownika
................................................................................................. 553
Przeglądanie programu Podręcznik użytkownika
.................................................................................................. 556
Podstawowe operacje systemu Windows
Uwaga
............................................................................................................... 558
.................................................................................................................................................................. 565
V
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa .................................................................................... 2
Instalacja ............................................................................................................................................................... 3
Źródło zasilania ...................................................................................................................................................... 5
Obsługa urządzenia ............................................................................................................................................... 6
Konserwacja i przeglądy ....................................................................................................................................... 9
Materiały eksploatacyjne .................................................................................................................................... 10
1
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
24X2-000
Ostrzeżenia zawarte w tym rozdziale mają na celu zapobiec uszkodzeniu sprzętu oraz obrażeniom ciała użytkowników
urządzenia i innych osób. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z tym rozdziałem i zastosuj się do
wskazówek, aby prawidłowo korzystać z urządzenia. Nie należy wykonywać żadnych czynności nieopisanych w tym
podręczniku. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania innego niż
opisane w tym podręczniku, niewłaściwego użycia lub napraw/zmian wykonanych przez podmiot inny niż firma Canon
lub upoważniona do tego jednostka.
Instalacja(P. 3)
Źródło zasilania(P. 5)
Obsługa urządzenia(P. 6)
Konserwacja i przeglądy(P. 9)
Materiały eksploatacyjne(P. 10)
2
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
24X2-001
Aby bezpiecznie i wygodnie korzystać z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności i
zainstalować urządzenie w odpowiednim miejscu.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których może dojść do pożaru lub
porażenia prądem
● Miejsca, w których otwory wentylacyjne będą zasłonięte
(zbyt blisko ścian, łóżek, kanap, dywanów lub podobnych obiektów)
● Miejsca wilgotne lub zakurzone
● Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie słońca lub na zewnątrz pomieszczeń
● Miejsca, w których występują wysokie temperatury
● Miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
● W pobliżu alkoholi, rozcieńczalników lub innych substancji łatwopalnych
Inne ostrzeżenia
● Do urządzenia nie należy podłączać kabli nieposiadających odpowiednich aprobat. Może to doprowadzić do
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Na urządzeniu nie należy umieszczać naszyjników ani żadnych innych elementów metalowych ani
pojemników wypełnionych płynami. W przypadku kontaktu ciał obcych z częściami elektrycznymi wewnątrz
urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
● Nie wolno używać urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego. Promieniowanie radiowe emitowane przez
urządzenie może zakłócać działanie sprzętu medycznego, co grozi poważnymi awariami i wypadkami.
● Podczas instalacji i odłączania opcjonalnych akcesoriów należy pamiętać o wyłączeniu zasilania, odłączeniu
wtyczki zasilającej z gniazdka oraz wyjęciu z urządzenia wszystkich kabli interfejsu i zasilających. W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kabla zasilającego lub kabla interfejsu, co grozi pożarem lub
porażeniem prądem.
● Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce, należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego i
skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
Nie należy instalować urządzenia w następujących
miejscach
● Urządzenie może przewrócić się, powodując obrażenia ciała.
- Niestabilne powierzchnie
- Miejsca, w których występują drgania
3
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Pozostałe środki ostrożności
● Podczas przenoszenia urządzenia należy przestrzegać instrukcji zawartych w tym podręczniku.
Nieprawidłowo przenoszone urządzenie może upaść, powodując obrażenia.
● Podczas instalacji należy uważać, aby ręce nie dostały między urządzenie a podłogę lub ściany. Może to
spowodować obrażenia.
Należy unikać słabo wentylowanych pomieszczeń
● Podczas normalnej pracy urządzenie emituje niewielką ilość ozonu i innych substancji. Substancje te nie
stanowią zagrożenia dla zdrowia. Mogą być jednak wyczuwalne, gdy urządzenie jest użytkowane przez
dłuższy czas bądź podczas długich cyklów drukowania, zwłaszcza w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
W celu zapewnienia komfortowych warunków pracy zalecane jest zadbanie o odpowiednią wentylację
pomieszczenia, w którym użytkowane jest urządzenie. Ponadto nie należy wybierać miejsc, w których
użytkownicy byliby narażeni na emisje z urządzenia.
Nie należy instalować urządzenia w poniższych miejscach, gdyż grozi to uszkodzeniem
● pomieszczenie, w którym dochodzi do nagłych zmian
temperatury lub wilgotności
● pomieszczenie, w którym działa wyposażenie generujące fale
magnetyczne lub elektromagnetyczne
● laboratorium lub pomieszczenie, w którym przeprowadzane są
reakcje chemiczne
● miejsce, w których urządzenie będzie narażone na działanie
gazów toksycznych lub powodujących korozję
● miejsce o podłożu, które może się odkształcać pod wpływem
ciężaru urządzenia lub w którym urządzenie może się zapadać
(np. dywan)
Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie występuje kondensacja
● Wewnątrz urządzenia mogą osadzać się kropelki wody (proces skraplania), kiedy w pomieszczeniu z
zainstalowanym urządzeniem zostanie gwałtownie podniesiona temperatura lub kiedy urządzenie zostanie
przeniesione z chłodnego bądź suchego pomieszczenia do gorącej albo wilgotnej lokalizacji. Używanie
urządzenia w takich warunkach może powodować zakleszczanie się papieru, obniżenie jakości druku lub
uszkodzenie urządzenia. Aby urządzenie mogło dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia,
przed jego uruchomieniem należy odczekać co najmniej 2 godziny.
Na wysokości 3000 m nad poziomem morza lub wyżej
● Urządzenia wyposażone w twardy dysk mogą działać nieprawidłowo podczas użytkowania na dużych
wysokościach, tj. 3000 metrów nad poziomem morza lub wyższych.
4
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Źródło zasilania
24X2-002
● Należy stosować wyłącznie zasilacz o parametrach napięcia zgodnych z określonymi wymaganiami.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Należy używać wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem — użycie innego przewodu może
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
● Dostarczony przewód zasilający jest przeznaczony do pracy wyłącznie z tym urządzeniem. Nie należy
podłączać przewodu do innych urządzeń.
● Nie należy przerabiać, mocno wyginać oraz ciągnąć przewodu ani wykonywać jakichkolwiek czynności, które
grożą jego uszkodzeniem. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania. Uszkodzenie
przewodu zasilającego grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
● Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki zasilającej mokrymi rękami — może to doprowadzić do porażenia
prądem.
● Do zasilania urządzenia nie należy używać przedłużaczy ani rozdzielaczy. Może to doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
● Nie wolno zwijać ani związywać przewodu zasilającego — może to doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
● Wtyczkę zasilającą należy wsunąć do końca do gniazdka elektrycznego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Podczas burzy z piorunami wtyczka zasilania powinna być wyjęta z gniazda sieciowego. W przeciwnym
wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu.
● Urządzenie należy zainstalować blisko gniazda zasilania, pozostawiający wystarczająco dużo miejsca, aby w
razie awarii można było bez przeszkód wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
Podczas podłączania zasilania
● Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do systemów zasilania bezprzerywowego. Może to spowodować
awarię bądź uszkodzenie urządzenia w przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej.
● W przypadku podłączenia urządzenia do źródła zasilania z kilkoma gniazdami nie wolno używać pozostałych
gniazd do zasilania innych urządzeń.
● Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazda zasilania w komputerze.
Pozostałe środki ostrożności
● Zakłócenia elektryczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub utratę danych.
5
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Obsługa urządzenia
24X2-003
● W przypadku stwierdzenia nietypowych odgłosów, zapachu lub
dymu wydobywającego się z urządzenia lub wytwarzania przez
nie nadmiernych ilości ciepła, należy natychmiast wyjąć
przewód zasilający z gniazda sieciowego i skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem firmy Canon. Kontynuowanie
eksploatacji może doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
● Nie wolno demontować ani modyfikować urządzenia. Wewnątrz
urządzenia znajdują się podzespoły działające pod wysokim
napięciem i w wysokiej temperaturze, dlatego grozi to pożarem
lub porażeniem prądem.
● Miejsce instalacji urządzenia powinno być zabezpieczone przed dostępem dzieci do przewodu zasilającego i
innych przewodów oraz elementów elektrycznych i części wewnętrznych. W przeciwnym razie może dojść
do nieprzewidzianych wypadków.
● W pobliżu urządzenia nie korzystać z łatwopalnych aerozoli. W przypadku kontaktu substancji łatwopalnych
z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
● Podczas przenoszenia urządzenia należy wyłączyć zasilanie urządzenia i komputera, a następnie odłączyć
przewód zasilający oraz kable interfejsu. Zaniedbanie tych czynności grozi uszkodzeniem przewodów
zasilających lub interfejsu, a w rezultacie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
● Podczas podłączania lub odłączania kabla USB po podłączeniu wtyczki zasilającej do gniazdka nie należy
dotykać metalowych części złącza, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem.
W przypadku osób korzystających z rozrusznika serca
● To urządzenie generuje pole magnetyczne o niskim natężeniu oraz fale ultradźwiękowe. Osoby korzystające
z rozrusznika serca i odczuwające dolegliwości w pobliżu urządzenia powinny się od niego oddalić i
zasięgnąć porady lekarskiej.
● Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu, gdyż mogą one upaść, powodując obrażenia.
● Dla własnego bezpieczeństwa, jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, należy odłączyć
przewód zasilania.
● Zachować ostrożność podczas otwierania i zamykania pokryw, aby uniknąć zranienia się w dłonie.
● Należy trzymać ręce i ubrania z dala od wałków znajdujących się w obszarze wyprowadzania papieru. Jeśli
wałki pochwycą dłonie lub odzież, może dojść do zranienia.
● Wewnątrz urządzenia i w obszarze wyjściowym papieru panują wysokie temperatury, zarówno podczas
używania urządzenia jak i bezpośrednio po jego zakończeniu. Należy unikać kontaktu z tymi miejscami, aby
zapobiec oparzeniom. Papier opuszczający urządzenie może być również gorący, zachowaj ostrożność. W
przeciwnym razie może dojść do poparzeń.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
6
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
● Nie wolno przenosić urządzenia z zainstalowaną szufladą na
papier ani opcjonalnym kasetowy moduł podawania. Mogą one
wypaść, powodując obrażenia.
Promień lasera
● Jeśli promień lasera będzie nieosłonięty i trafi w oczy, może spowodować ich uszkodzenie.
W trakcie przenoszenia urządzenia
● Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w trakcie przenoszenia, należy wykonać następujące czynności.
- Wyjmij zasobniki z tonerem.
- Urządzenie należy zapakować w bezpieczny sposób do oryginalnego pudła z materiałami
opakowaniowymi.
Jeżeli hałas pracującego urządzenia przeszkadza w pracy
● W zależności od środowiska i trybu pracy, jeżeli hałas pracującego urządzenia przeszkadza w pracy, zaleca się
zainstalowanie urządzenia w miejscu innym niż biuro.
Pozostałe środki ostrożności
● Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na etykiecie ostrzegawczej znajdującej się na urządzeniu.
● Nie należy gwałtownie poruszać urządzenia ani nim potrząsać.
● Nie należy otwierać ani zamykać na siłę drzwi, osłon oraz innych części. Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia.
● Nie wolno dotykać styków (
) wewnątrz urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
7
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
● Aby zapobiec zakleszczeniu papieru, nie należy wyłączać zasilania, otwierać/zamykać pokryw ani ładować/
wyciągać papieru podczas drukowania.
8
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Konserwacja i przeglądy
24X2-004
Urządzenie należy czyścić co pewien czas. Nagromadzony kurz może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Podczas czyszczenia należy przestrzegać poniższych zasad. Jeśli podczas pracy wystąpi problem, należy zapoznać się z
informacjami zawartymi w części Rozwiązywanie problemów(P. 463) . Jeśli problemu nie da się usunąć lub jeśli
użytkownik uzna, że urządzenie wymaga przeglądu, należy zapoznać się z częścią Jeżeli problem nie może zostać
rozwiązany(P. 521) .
● Przed przystąpieniem do czyszczenie należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Co pewien czas należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego i wyczyścić ją z kurzu i zanieczyszczeń za
pomocą suchej szmatki. Nagromadzony kurz może pochłaniać wilgoć z powietrza i spowodować pożar
podczas kontaktu z prądem elektrycznym.
● Do czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej, dobrze wykręconej szmatki. Szmatkę należy zwilżać
wyłącznie wodą. Nie należy używać alkoholi, benzyny, rozcieńczalników i innych substancji łatwopalnych. Nie
należy używać chusteczek ani ręczników papierowych. Kontakt tych materiałów z częściami elektrycznymi
wewnątrz urządzenia może wytworzyć elektryczność statyczną i spowodować pożar lub porażenie prądem.
● Przewód zasilający i wtyczkę należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Należy sprawdzić, czy w
urządzeniu nie ma oznak rdzy, wżerów, rys, pęknięć lub przegrzewania. Dalsza eksploatacja urządzenia bez
odpowiedniej obsługi technicznej może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
● Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły działające w wysokiej temperaturze i pod wysokim napięciem.
Dotknięcie tych podzespołów może spowodować oparzenia. Nie należy dotykać żadnej nieopisanej w
podręczniku części urządzenia.
● Podczas ładowania papieru lub usuwania zakleszczonych kartek należy uważać, aby nie skaleczyć dłoni
krawędzią arkusza.
● Podczas usuwania zakleszczonego papieru lub wymiany zasobników z tonerem należy uważać, aby nie
rozsypać toneru na ręce lub odzież. W przypadku zabrudzenia odzieży lub rąk tonerem należy je
niezwłocznie umyć zimną wodą.
9
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Materiały eksploatacyjne
24X2-005
● Nie należy wrzucać do ognia zużytych zasobników z tonerem ani innych elementów. Nie należy
przechowywać zasobników z tonerem i papieru w pobliżu ognia. Może to spowodować zapłon resztek toneru
wewnątrz zasobnika i doprowadzić do poparzeń lub pożaru.
● W razie przypadkowego rozlania lub rozrzucenia toneru należy uważnie zebrać jego cząstki, lub zetrzeć je
miękką, wilgotną szmatką w sposób, który zapobiega ich wdychaniu. Nie wolno zbierać toneru odkurzaczem,
który nie ma zabezpieczenia przed eksplozją pyłu. Może to spowodować usterkę odkurzacza lub eksplozję
pyłu z powodu wyładowania statycznego.
● Należy uważać, aby nie wdychać toneru. Jeśli do tego dojdzie, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
● Nie należy dopuścić do kontaktu toneru z oczami lub ustami. W przypadku dostania się toneru do oczu lub
ust należy natychmiast przepłukać je zimną wodą i skonsultować się z lekarzem.
● Nie należy dopuścić do kontaktu toneru ze skórą. Jeśli do tego dojdzie, należy przemyć ją zimną wodą z
mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnień na skórze konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.
● Zasobniki z tonerem i inne materiały eksploatacyjne należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku
przedostania się toneru do organizmu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistycznym
ośrodkiem leczenia zatruć.
● Nie należy demontować ani modyfikować zasobników z tonerem lub innych elementów. Może to
spowodować rozsypanie toneru.
● Taśmę zabezpieczającą należy usunąć z zasobnika z tonerem, wyciągając ją w całości, jednak bez użycia
nadmiernej siły. W przeciwnym razie może dojść do rozsypania toneru.
Obsługa zasobnika z tonerem
● Kasetę z tonerem należy trzymać za uchwyt.
● Należy unikać zarysowania powierzchni (
) bębna wewnątrz urządzenia i wystawiania jej na działanie
światła. Nie wolno dotykać styków elektrycznych (
) ani pamięci zasobnika z tonerem (
10
).
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
● Z wyjątkiem, gdy jest to konieczne, zasobnika z tonerem nie należy wyjmować z opakowania ani z
urządzenia.
● Zasobnik z tonerem jest produktem generującym pole magnetyczne. Nie należy umieszczać go w pobliżu
produktów podatnych na oddziaływanie pola magnetycznego, np. dyskietek i dysków. Może to doprowadzić
do uszkodzenia danych.
Przechowywanie zasobnika z tonerem
● Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, zasobnik należy przechowywać w podanych warunkach.
Zakres temperatury przechowywania: 0 do 35°C
Zakres wilgotności przechowywania: 35 do 85% RH (wilgotność względna/bez kondensacji)*
● Zasobnik z tonerem należy przechowywać w zamknięciu do czasu jego użycia.
● Po wyjęciu z urządzenia zasobnika z tonerem w celu jego przechowania należy umieścić go w oryginalnym
opakowaniu lub owinąć grubym materiałem.
● Nie należy przechowywać zasobnika w pozycji pionowej ani górą do dołu. Toner stwardnieje i może nie
powrócić do pierwotnego położenia nawet po wstrząśnięciu.
*Nawet w wypadku przechowywania w odpowiednim zakresie wilgotności wewnątrz zasobnika z tonerem mogą tworzyć się
krople wody, jeśli wewnątrz lub na zewnątrz zasobnika wystąpi różnica temperatur. Kondensacja może mieć negatywny
wpływ na jakość wydruku zasobników z tonerem.
Zasobnika z tonerem nie należy przechowywać w następujących miejscach
● miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
● miejsca wystawione na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub mocnego światła przez ponad pięć
minut
● miejsca, w których występuje duże stężenie soli
● miejsca, w których występują gazy powodujące korozję (np. aerozole, amoniak)
● miejsca wystawione na działanie wysokiej temperatury lub dużej wilgotności
● miejsca wystawione na gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, które mogą wywoływać kondensację
● miejsca o dużym stężeniu pyłów
● miejsca dostępne dla dzieci
Należy uważać na podrobione zasobniki z tonerem
● Na rynku są dostępne podrobione zasobniki z tonerem sprzedawane jako oryginalne produkty firmy Canon.
Ich stosowanie może skutkować obniżeniem jakości druku lub wydajności urządzenia. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności za awarie, obrażenia lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania podrobionych
zasobników z tonerem.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz canon.com/counterfeit.
11
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Okres dostępności części zamiennych i zasobników z tonerem
● Części zamienne oraz zasobniki z tonerem przeznaczone do tego urządzenia będą dostępne w sprzedaży
przez co najmniej siedem (7) lat po zakończeniu produkcji tego modelu urządzenia.
Opakowanie zasobnika z tonerem
● Należy zachować opakowanie na kasetę z tonerem. Są one wymagane podczas transportu urządzenia.
● Elementy opakowania mogą zostać zmienione lub umieszczone w innym miejscu, a także dodane lub
usunięte bez uprzedzenia.
● Po wyciągnięciu taśmy uszczelniającej z zasobnika z tonerem należy zutylizować ją zgodnie z obowiązującymi
przepisami krajowymi.
Utylizacja zużytego zasobnika z tonerem
● Zużyty zasobnik z tonerem należy umieścić w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec rozsypaniu się toneru
na zewnątrz, a następnie zutylizować go zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
12
Konfiguracja
Konfiguracja
Konfiguracja ........................................................................................................................................................ 14
Główne funkcje .................................................................................................................................................... 15
Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi urządzenia ............................................................... 16
Uniemożliwianie dostępu nieautoryzowanego ................................................................................................. 17
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji ............................................................................................... 19
Ustawianie daty/czasu ........................................................................................................................................ 21
Konfigurowanie środowiska sieciowego ............................................................................................................ 23
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN ....................................................................................... 25
Podłączanie do przewodowej sieci LAN .......................................................................................................... 26
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN ..................................................................................................... 27
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS ........................................................................ 29
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS ........................................................................ 31
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego .............................................................. 33
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień .......................................................... 36
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego ......................................................................... 39
Konfiguracja adresów IP ................................................................................................................................. 40
Ustawianie adresu IPv4 ............................................................................................................................ 41
Konfiguracja adresów IPv6 ...................................................................................................................... 44
Wyświetlanie ustawień sieciowych .................................................................................................................. 47
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z komputerem .............................................................................. 50
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD ................................................................ 51
Konfiguracja portów drukarki .................................................................................................................. 54
Konfiguracja serwera wydruku ................................................................................................................ 57
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym .............................................................................. 60
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet ....................................................................................................... 61
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji ............................................................................................... 63
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią ............................................................................... 64
Konfiguracja usługi DNS .......................................................................................................................... 65
Konfiguracja protokołu SMB .................................................................................................................... 69
Konfiguracja usługi WINS ......................................................................................................................... 71
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP ................................................ 73
Inne ustawienia sieciowe ......................................................................................................................... 77
Instalowanie sterowników ................................................................................................................................. 82
13
Konfiguracja
Konfiguracja
24X2-006
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji urządzenia należy zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe. W
pierwszej kolejności należy sprawdzić sekwencje przepływu wymaganego do zakończenia konfiguracji, a następnie
dokonać rzeczywistych ustawień. Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi urządzenia(P. 16)
● Funkcje zainstalowane na urządzeniu różnią się w zależności od zakupionego modelu. Przed rozpoczęciem
korzystania z urządzenia należy zapoznać się z Główne funkcje(P. 15) i sprawdzić dostępne funkcje.
Konfigurowanie ustawień początkowych urządzenia (Instrukcja konfiguracji)
● Można łatwo skonfigurować początkowe ustawienia wymagane do korzystania z urządzenia, takie jak data,
czas i ustawienia sieciowe, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
przy użyciu Instrukcji konfiguracji(P. 19)
14
Konfiguracja
Konfiguracja
Główne funkcje
24X2-007
Niniejsza instrukcja obejmuje wszystkie funkcje zakupionej serii modelu. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić,
które funkcje są dostępne w przypadku zakupionego modelu.
: Z funkcją
: Bez funkcji
Funkcja
LBP654Cx
LBP653Cdw
LBP613Cdw
LBP611Cn
Panel dotykowy
Czarno-biały ekran
LCD
Czarno-biały ekran
LCD
Czarno-biały ekran
LCD
Domyślny ID zarządzającego systemem
7654321
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Domyślny kod PIN zarządzającego
systemem
7654321
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Wyświetlacz
Drukowanie dwustronne
Bezprzewodowa sieć LAN
NFC
Application Library
Cassette Feeding Module-AF *
Zestaw drukowania kodów kreskowych *
*Jest
to opcjonalny element.
● Informacje na temat dostępnych typów sterowników zawiera dysk User Software DVD-ROM (Dysk DVD-ROM
z oprogramowaniem użytkownika) dostarczony wraz urządzeniem. Informacje te można również znaleźć na
stronie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/).
● W Podręcznik użytkownika, w przypadku gdy operacje różnią się w zależności od ekranów, różnice są
zaznaczone za pomocą różnych opisów: „model z panelem dotykowym” i „czarno-biały model LCD”.
● Kiedy operacje są takie same dla obydwu modeli, w większości przypadków dla wyjaśnienia będą używane
ekrany z panelu dotykowego. czarno-biały model LCD jest wyposażony w ekrany inne niż te należące do
model z panelem dotykowym. W obu przypadkach należy postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie
zasadami wykonywania operacji.
ŁĄCZA
Przeglądanie programu Podręcznik użytkownika(P. 556)
15
Konfiguracja
Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi
urządzenia
24X2-008
Skonfiguruj urządzenie, wykonując kroki od 1 do 3 w podanej kolejności. Aby uzyskać więcej informacji na temat
czynności przedstawionych w poszczególnych krokach, kliknij łącze, aby przejść do odpowiedniego rozdziału. Ponadto,
aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy również sprawdzić Uniemożliwianie dostępu
nieautoryzowanego(P. 17) .
Krok 1
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji(P. 19)
Krok 2
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
● Skonfiguruj ustawienia sieciowe, które nie są omówione w instrukcji konfiguracji. Jeśli nie
musisz używać instrukcji konfiguracji, skonfiguruj ustawienia sieciowe z tego miejsca.
Krok 3
Instalowanie sterowników(P. 82)
Konfiguracja z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika
● Po zakończeniu konfiguracji ustawień środowiska sieciowego można skutecznie skonfigurować urządzenie z
poziomu komputera przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika. Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 280)
Importowanie danych z innego urządzenia w celu zaoszczędzenia czasu
● Pod warunkiem że model jest taki sam, można zapisać na komputerze (eksport) dane ustawień
zarejestrowane na innej drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnym firmy Canon, a następnie załadować te dane
ustawień do niniejszego urządzenia (import). Importowanie/eksportowanie danych ustawień(P. 291)
16
Konfiguracja
Uniemożliwianie dostępu nieautoryzowanego
24X2-009
W tej sekcji opisano środki bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi z zewnętrznej sieci.
Przed skorzystaniem z tego urządzenia, innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością pracy w sieci każdy
użytkownik bądź administrator powinien się z tym rozdziałem obowiązkowo zapoznać. W ostatnich latach drukarki/
urządzenia wielofunkcyjne z obsługą sieci pozwalają korzystać z wielu przydatnych funkcji, takich jak drukowanie
z komputera, zdalna obsługa z komputera czy wysyłanie zeskanowanych dokumentów za pośrednictwem Internetu. Z
drugiej strony istnieje konieczność powzięcia środków bezpieczeństwa zmniejszających ryzyko wycieku danych,
ponieważ z racji włączenia do środowiska sieciowego drukarki/urządzenia wielofunkcyjne są teraz bardziej narażone
na niebezpieczeństwa, takie jak nieupoważniony dostęp i kradzież. W tej sekcji objaśniono, jakie ustawienia drukarki/
urządzenia wielofunkcyjnego podłączonych do sieci należy uprzednio skonfigurować, aby zapobiec nieupoważnionemu
dostępowi.
Środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi z zewnętrznej
sieci
Przypisywanie prywatnego adresu IP(P. 17)
Używanie zapory ogniowej do ograniczania transmisji danych(P. 18)
Wybór komunikacji szyfrowanej TLS(P. 18)
Konfiguracja kodu PIN do zarządzania danymi przechowanymi w pamięci urządzenia
wielofunkcyjnego(P. 18)
Przypisywanie prywatnego adresu IP
Adres IP to liczbowy identyfikator przypisany do każdego urządzenia podłączonego do sieci komputerowej. „Globalny
adres IP” jest wykorzystywany do komunikacji poprzez Internet, natomiast „prywatny adres IP” jest wykorzystywany do
komunikacji poprzez lokalną sieć (np.: wewnętrzna sieć LAN). W razie przypisania globalnego adresu IP drukarka/
urządzenie wielofunkcyjne stają się dostępne publicznie i można do nich uzyskiwać dostęp za pośrednictwem
Internetu. W związku z tym ryzyko wycieku danych spowodowanego nieupoważnionym dostępem z zewnętrznej sieci
staje się większe. Z kolei w przypadku przypisania prywatnego adresu IP drukarka/urządzenie wielofunkcyjne są
widoczne tylko w sieci lokalnej, a dostęp do nich mogą uzyskiwać wyłącznie użytkownicy podłączeni do tej sieci, np.
sieci LAN firmy.
Globalny adres IP
Dostęp do niego można uzyskać z sieci zewnętrznej
Prywatny adres IP
Dostęp do niego mają użytkownicy z sieci lokalnej
Wystarczy przypisać drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnemu prywatny adres IP. Należy również upewnić się, czy
przypisany drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnemu adres IP jest prywatny czy też nie. Prywatny adres IP należy do
jednego z niżej wymienionych przedziałów adresów.
Zakresy prywatnych adresów IP
● Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
● Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
● Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255
Aby uzyskać więcej informacji na temat potwierdzania adresu IP, patrz
17
Ustawianie adresu IPv4(P. 41) .
Konfiguracja
● W sytuacji przypisania drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnemu globalnego adresu IP można, np. poprzez
instalację oprogramowania zabezpieczającego, takiego jak zapora ogniowa chroniąca przed dostępem
z zewnętrznych sieci, stworzyć takie środowisko sieciowe, które minimalizuje ryzyko nieupoważnionego
dostępu. Aby przypisać globalny adres IP, należy skontaktować się z administratorem sieci.
Używanie zapory ogniowej do ograniczania transmisji danych
Zapora ogniowa to system, który zapobiega nieupoważnionemu dostępowi z zewnętrznych sieci oraz chroni przed
atakami/wtargnięciami wymierzonymi przeciwko sieci lokalnej. Można zastosować ją w środowisku sieciowym do
blokowania potencjalnie niebezpiecznego dostępu z sieci zewnętrznej poprzez ograniczenie komunikacji mającej swe
źródło w określonym adresie IP należącym do innej sieci na zewnątrz. Funkcja dostępna w przypadku drukarek/
urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon pozwala skonfigurować filtr adresów IP. Aby uzyskać więcej informacji na
temat konfiguracji filtru adresów IP, patrz Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory
ogniowej(P. 241) .
Wybór komunikacji szyfrowanej TLS
Aby uzyskać więcej informacji na temat zaszyfrowanej komunikacji TLS, patrz Konfiguracja ustawień zabezpieczeń
sieciowych(P. 238) , a na temat procedur określania, patrz Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu
TLS(P. 250) .
Konfiguracja kodu PIN do zarządzania danymi przechowanymi w pamięci
urządzenia wielofunkcyjnego
W przypadku prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego skonfigurowany
kod PIN chroniący informacje zapisane w urządzeniu zmniejsza ryzyko wycieku danych. Dzięki konfiguracji kodu PIN
drukarki/urządzenia wielofunkcyjne firmy Canon zapewniają ochronę rozmaitych danych.
Ustawianie kodu PIN dla każdej z funkcji
● Konfiguracja kodu PIN do korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 236) .
● Ustawianie kodu PIN dostępu do ustawień menedżera systemu
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera
systemu(P. 228) .
Powyżej przedstawiono kilka przykładów środków bezpieczeństwa zapobiegających nieupoważnionemu dostępowi.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pozostałych środków zabezpieczających, patrz Zarządzanie
urządzeniem(P. 225) oraz podejmij odpowiednie działania mające na celu uniemożliwienie uzyskania dostępu.
18
Konfiguracja
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji
24X2-00A
1660-009
Przy pierwszym włączeniu urządzenia ( Włączanie urządzenia(P. 102) ) uruchamia się instrukcja konfiguracji, która
ułatwia konfigurację ustawień początkowych urządzenia za pomocą wskazówek wyświetlanych na ekranie. W instrukcji
konfiguracji ekrany ustawień są wyświetlane w następującej kolejności.
Krok 1
Ustawianie języka wyświetlania i kraju lub regionu
Istnieje możliwość ustawienia języka wyświetlanego na ekranie panelu sterowania lub w
raportach, a także kraju lub regionu, gdzie urządzenie będzie używane.
Krok 2
1
Wybierz język.
2
W przypadku Model z panelem dotykowym wybierz opcję <Tak>.
3
Wybierz kraj lub region.
Ustawianie daty i czasu
Ustaw datę/czas urządzenia.
1
Wybierz strefę czasową.
Co to jest UTC?
● Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na
świecie ustala się czas zegarowy i godziny. Odpowiednie ustawienie strefy
czasowej według UTC jest wymagane przy połączeniach internetowych.
2
Wprowadź datę i czas, a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj> (
).
Model z panelem dotykowym
● Dotknij pole wprowadzania, a następnie wprowadź datę i czas.
Czarno-biały model LCD
● Za pomocą przycisku
lub
przesuń kursor, a następnie wprowadź datę i
czas, korzystając z przycisków numerycznych.
Krok 3
Ustawianie zabezpieczenia dostępu
Ustaw kod PIN, który umożliwi dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika. Ponieważ Zdalny
interfejs użytkownika może posłużyć do zmiany ustawień urządzenia za pomocą komputera,
ustawienie kodu PIN jest zalecane.
1
Wybierz <Tak>.
● W przypadku wybrania opcji <Nie> kod PIN nie zostanie ustawiony, a w
instrukcji konfiguracji zostanie wyświetlony punkt 4.
● Zabezpieczenie dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika można również
ustawić w późniejszym czasie. Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 236)
2
Wprowadź kod PIN, a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj> (
3
Wprowadź ten sam kod PIN, a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj> (
19
).
).
Konfiguracja
Krok 4
Konfiguracja sieci bezprzewodowej LAN
Skonfiguruj ustawienia, które umożliwią nawiązanie połączenia z siecią przy użyciu
bezprzewodowej sieci LAN.
1
Wybierz <Tak>.
● W przypadku wybrania opcji <Nie> bezprzewodowa sieć LAN nie zostanie
ustawiona, a w instrukcji konfiguracji zostanie wyświetlony punkt 5.
2
Wybierz <OK>.
3
Wybierz metodę ustawiania.
● Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień bezprzewodowej sieci LAN,
zobacz Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27) .
Krok 5
Przeglądanie Application Library
Przycisk wybierania jednoprzyciskowego określany jako „Application Library” znajduje się na
ekranie Główny. Można przeczytać opis każdej funkcji.
1
Aby zakończyć proces konfiguracji, wybierz przycisk <Zakończ>.
➠ Po zakończeniu procesu konfiguracji pojawi się ekran Główny.
20
Konfiguracja
Ustawianie daty/czasu
24X2-00C
Ustaw datę i czas dla urządzenia. Data i czas służą jako punkt odniesienia dla funkcji określających czas, dlatego należy
ustawić je dokładnie.
Ustawianie strefy czasowej(P. 21)
Ustawianie aktualnej daty i czasu(P. 21)
Ustawianie czasu letniego(P. 22)
Ustawianie strefy czasowej
Wartości ustawione w menu <Ustawienia aktualnej daty/godziny> są automatycznie dostosowywane do zmian
wprowadzonych w ustawieniu strefy czasowej.
1
2
3
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
Wybierz <Ustawienia>
<Strefa czasowa>.
Ekran Główny(P. 108)
<Ustawienia włącznika/energii>
<Ustawienia daty/godz.>
Wybór strefy czasowej.
Co to jest UTC?
● Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na świecie ustala się czas
zegarowy i godziny. Istnieją różnice czasu w zależności od kraju lub obszaru, w którym urządzenie jest
używane. Odpowiednie ustawienie strefy czasowej według UTC jest wymagane przy połączeniach
internetowych.
Ustawianie aktualnej daty i czasu
1
2
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
Wybierz <Ustawienia>
daty/godziny>.
Ekran Główny(P. 108)
<Ustawienia włącznika/energii>
21
<Ustawienia aktualnej
Konfiguracja
3
Wprowadź datę i czas.
Model z panelem dotykowym
● Dotknij pole wprowadzania, a następnie wprowadź datę i czas.
Czarno-biały model LCD
● Za pomocą przycisku
lub
przesuń kursor, a następnie wprowadź datę i czas, korzystając z przycisków
numerycznych.
4
Naciśnij przycisk <Zastosuj> (
).
● Przed określeniem aktualnej daty i godziny należy skonfigurować ustawienie <Strefa czasowa>. Ustawienia
bieżącej daty i czasu są automatycznie dostosowywane do zmian wprowadzonych w ustawieniu <Strefa
czasowa>.
● Format wyświetlania daty i czasu można zmienić.
<Format daty>(P. 308)
<Format godziny>(P. 309)
Ustawianie czasu letniego
W przypadku włączenia funkcji czasu letniego należy określić początkową i końcową datę obowiązywania czasu
letniego.
1
2
3
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
Ekran Główny(P. 108)
Wybierz <Ustawienia> <Ustawienia włącznika/energii>
<Ustawienia czasu letniego>.
<Ustawienia daty/godz.>
Wybierz <Wyłącz> lub <Włącz> w <Czas letni>.
● Po wybraniu ustawienia <Włącz> wybierz pozycję <Data rozpoczęcia> i <Data zakończenia>, a następnie
ustaw miesiąc i dzień dla każdej pozycji. Aby ustawić dzień, określ dzień danego tygodnia.
4
Wybierz <Zastosuj>.
22
Konfiguracja
Konfigurowanie środowiska sieciowego
24X2-00E
Podłączenie urządzenia do przewodowej lub bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN) wymaga ustawienia adresu IP
unikalnego dla wybranej sieci. Należy wybrać opcję „przewodowo” lub „bezprzewodowo” w zależności od środowiska
komunikacyjnego i urządzeń sieciowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień adresu IP, należy
skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.
● Jeśli urządzenie jest podłączone do niezabezpieczonej sieci, informacje osobiste mogą zostać przechwycone
przez osoby niepowołane.
● Urządzenie nie może być podłączone do sieci przewodowej i bezprzewodowej LAN jednocześnie.
● Urządzenie jest dostarczane bez kabla LAN i routera. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w te
akcesoria.
● Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące urządzeń sieciowych, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi,
które zostały do nich dołączone lub skontaktować się z producentem.
◼ Przed rozpoczęciem
Aby podłączyć urządzenie do sieci, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami.
Sprawdź ustawienia komputera.
● Upewnij się, że komputer został poprawnie podłączony do sieci. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń lub skontaktuj
się z ich producentami.
● Sprawdź, czy proces konfiguracji ustawień sieciowych na komputerze został
zakończony. W przypadku nieodpowiedniej konfiguracji sieci korzystanie z urządzenia
w środowisku sieciowym nie jest możliwe nawet po przeprowadzeniu dalszej części
procedury.
● W zależności od sieci potrzebna może być zmiana ustawień metody komunikacji albo
typu sieci Ethernet ( Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 61) ). Aby uzyskać
szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub
administratorem sieci.
23
Konfiguracja
● Sprawdzanie adresu MAC urządzenia.
Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN(P. 47)
Wyświetlanie adresu MAC w bezprzewodowej sieci LAN(P. 48)
● Informacje na temat podłączania do sieci IEEE 802.1X znajdują się w sekcji
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 269) .
Wybierz przewodową lub bezprzewodową sieć LAN.
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN(P. 25)
Nawiąż połączenie z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN.
● Przejdź do sekcji odpowiadającej ustawieniu wybranemu w kroku 2.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
Jeśli to konieczne, skonfiguruj adres IP.
● W chwili zakupu urządzenie jest ustawione tak, aby automatycznie uzyskiwało adres
IP. Zmień to ustawienie, jeśli chcesz użyć konkretnego adresu IP. Konfiguracja
adresów IP(P. 40)
ŁĄCZA
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z komputerem(P. 50)
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym(P. 60)
24
Konfiguracja
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN
24X2-00F
Po zdecydowaniu, czy urządzenie ma być połączone z komputerem za pośrednictwem przewodowej czy
bezprzewodowej sieci LAN należy wybrać sieć przewodową lub bezprzewodową LAN za pomocą panelu sterowania.
Uwaga: jeśli chcesz zmienić ustawienie z opcji <Przewodowa sieć LAN> na opcję <Bezprzewodowa sieć LAN> lub
odwrotnie, konieczne będzie odinstalowanie sterowników zainstalowanych w komputerze i ponowne ich
zainstalowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników na
stronie internetowej z podręcznikami online.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
Logowanie się do
3
Wybierz <Wybierz LAN/WLAN>.
4
Wybierz <Przewodowa sieć LAN> lub <Bezprzewodowa sieć LAN>.
ŁĄCZA
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
25
Konfiguracja
Podłączanie do przewodowej sieci LAN
24X2-00H
Urządzenie należy podłączyć do komputera za pośrednictwem routera. Podłączenie urządzenia do routera odbywa się
za pomocą kabla sieciowego LAN.
1
Podłącz kabel LAN.
● Podłącz urządzenie do routera za pomocą kabla sieci LAN.
● Wsuń złącze do gniazda, aby zatrzasnęło się we właściwym położeniu.
2
Odczekaj kilka minut.
➠ Adres IP jest ustawiany automatycznie.
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 40)
ŁĄCZA
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
26
Konfiguracja
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
24X2-00J
Routery bezprzewodowe (lub punkty dostępowe) łączą urządzenie z komputerem za pomocą fal radiowych. Jeśli router
obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), konfiguracja sieci jest bardzo prosta, gdyż przebiega automatycznie.
Jeśli urządzenia sieciowe nie obsługują funkcji konfiguracji automatycznej lub użytkownik chce skonfigurować
szczegółowe ustawienia uwierzytelniania i szyfrowania, konieczne jest przeprowadzenie ręcznej konfiguracji
połączenia. Należy upewnić się, że komputer został poprawnie podłączony do sieci.
Konfiguracja połączenia za pomocą standardu WPS(P. 27)
Ręczna konfiguracja połączenia(P. 28)
Ryzyko wycieku informacji
● Użytkownicy korzystają z połączenia LAN na własne życzenie i ryzyko. Jeśli urządzenie jest podłączone do
niezabezpieczonej sieci, istnieje zagrożenie uzyskania danych osobowych użytkownika przez niepowołane
osoby, ponieważ fale radiowe, które są wykorzystywane w komunikacji bezprzewodowej, rozchodzą się na
pobliskim obszarze, także przez ściany.
Zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN
● Funkcja bezprzewodowej sieci LAN tego urządzenia obsługuje WEP, WPA-PSK i WPA2-PSK. Aby uzyskać
informacje dotyczące standardów zabezpieczeń sieci bezprzewodowej obsługiwanych przez router
bezprzewodowy, należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi lub skontaktować się z
producentem.
Urządzenia wymagane do nawiązania bezprzewodowego połączenia LAN
● Urządzenie jest dostarczane bez routera bezprzewodowego. Należy zaopatrzyć się w ten sprzęt.
Konfiguracja połączenia za pomocą standardu WPS
Podczas korzystania ze standardu WPS dostępne są dwa tryby: tryb przycisku oraz tryb kodu PIN.
◼ Tryb klawiatury fizycznej
Na pudełku routera bezprzewodowego należy odnaleźć symbol WPS. Należy również upewnić się, że dane urządzenie
sieciowe jest wyposażone w przycisk WPS. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS(P. 29)
27
Konfiguracja
◼ Tryb kodu PIN
Niektóre routery WPS nie obsługują trybu przycisku. Jeśli na pudełku urządzenia sieciowego lub w dołączonej do niego
instrukcji obsługi znajdują się informacje na temat trybu PIN WPS, należy skonfigurować połączenie, wprowadzając kod
PIN. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS(P. 31)
● Jeżeli w routerze bezprzewodowym ustawiono uwierzytelnianie WEP, konfiguracja połączenia przy użyciu
funkcji WPS może okazać się niemożliwa.
Ręczna konfiguracja połączenia
W przypadku ręcznej konfiguracji połączenia bezprzewodowego można wybrać bezprzewodowy router lub ręcznie
wprowadzić wymagane informacje. Bez względu na wybraną metodę należy przygotować wszystkie informacje
niezbędne do przeprowadzenia konfiguracji, łącznie z identyfikatorem SSID oraz kluczem sieciowym. Sprawdzanie
identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
◼ Wybór routera bezprzewodowego
Należy wybrać tę opcję konfiguracji, jeśli konieczna jest ręczna konfiguracja połączenia, jednak chce się wykonać ją w
jak najprostszy sposób. Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
◼ Ręczne wprowadzanie informacji o konfiguracji
Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia, takie jak opcje konfiguracyjne uwierzytelniania i szyfrowania, w celu
nawiązania połączenia należy ręcznie wprowadzić identyfikator SSID oraz klucz sieciowy. Nawiązywanie połączenia
z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
ŁĄCZA
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN(P. 25)
28
Konfiguracja
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku
WPS
24X2-00K
1660-00J
Jeśli router bezprzewodowy obsługuje Tryb przycisku WPS, można w prosty sposób skonfigurować połączenie za
pomocą przycisku WPS.
● Sposób obsługi routera bezprzewodowego może różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc
w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia sieciowego.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
3
Logowanie się do
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Czy chcesz włączyć WLAN?>, wybierz przycisk <Tak>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Tryb przycisku WPS>.
6
Wybierz <Tak>.
7
Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
● Przycisk ten należy nacisnąć w ciągu 2 minut od wybrania przycisku <Tak> w kroku 6.
● W zależności od urządzenia sieciowego konieczne może być naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 2
sekundy lub dłużej. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia
sieciowego.
29
Konfiguracja
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Wybierz przycisk <Zamknij> i powróć do kroku 5.
8
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
9
Wybierz <Zamknij>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 40)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny lub ekranie Funkcje podstawowe każdej funkcji. Podstawowe ekrany(P. 107)
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 315)
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
30
Konfiguracja
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS
24X2-00L
Jeśli router bezprzewodowy obsługuje tryb PIN WPS, należy wygenerować kod PIN za pomocą urządzenia i
zarejestrować go dla urządzenia sieciowego.
● Sposób obsługi routera bezprzewodowego może różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc
w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia sieciowego.
Z poziomu komputera
1
Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowego z poziomu komputera, aby wyświetlić
okno umożliwiające wprowadzenie kodu PIN WPS.
● Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia sieciowego.
Z poziomu panelu sterowania
2
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
3
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
4
Logowanie się do
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Czy chcesz włączyć WLAN?> wybierz przycisk <Tak>.
5
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
6
Wybierz <Trybu kodu PIN WPS>.
7
Wybierz <Tak>.
➠ Kod PIN jest generowany i pokazywany na wyświetlaczu.
Z poziomu komputera
8
Zarejestruj wygenerowany kod PIN dla routera bezprzewodowego.
31
Konfiguracja
● Zarejestruj kod PIN w oknie konfiguracji wyświetlonym w kroku 1.
● Kod PIN należy zarejestrować w ciągu 10 minut od wybrania przycisku <Tak> w kroku 7.
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Wybierz przycisk <Zamknij> i powróć do kroku 6.
Z poziomu panelu sterowania
9
10
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
Wybierz <Zamknij>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 40)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny lub ekranie Funkcje podstawowe każdej funkcji. Podstawowe ekrany(P. 107)
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 315)
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
32
Konfiguracja
Konfiguracja połączenia za pomocą routera
bezprzewodowego
24X2-00R
Istnieje możliwość wyszukania dostępnych routerów bezprzewodowych (lub punktów dostępowych) i wybrania
jednego z poziomu ekranu urządzenia. Jako klucz sieciowy należy wprowadzić klucz WEP lub PSK. Przed wybraniem
routera bezprzewodowego należy sprawdzić i zapisać wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia
konfiguracji, łącznie z identyfikatorem SSID oraz kluczem sieciowym ( Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza
sieciowego(P. 39) ).
Ustawienia zabezpieczeń
● Jeżeli połączenie bezprzewodowe jest ustanawiane poprzez wybór rutera bezprzewodowego, jako metodę
uwierzytelniania WEP ustawiane jest <System otwarty> lub dla metody szyfrowania WPA/WPA2 ustawiane
jest <Automatyczne> (AES-CCMP lub TKIP). Jeśli wybrane zostanie ustawienie <Klucz współdzielony> do
uwierzytelniania WEP lub opcja <AES-CCMP> do metody szyfrowania WPA/WPA2, konieczne jest
ustanowienie połączenia za pomocą funkcji <Wprowadź ręcznie>. Nawiązywanie połączenia z
konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
3
Logowanie się do
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Czy chcesz włączyć WLAN?>, wybierz przycisk <Tak>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Ustawienia SSID>.
6
Wybierz <Wybierz punkt dostępu>.
➠ Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych routerów bezprzewodowych.
● Jeżeli wyświetlany jest komunikat informujący, że punkt dostępu nie może zostać odnaleziony, zobacz
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu(P. 492) .
33
Konfiguracja
7
Wybierz router sieci bezprzewodowej LAN.
● Wybierz router, którego identyfikator SSID zgadza się z wcześniej zapisanym, a następnie wybierz <Dalej>
(
).
Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń w przypadku Model z panelem dotykowym
● Wybierz router bezprzewodowej sieci LAN, a następnie wybierz opcję <Szczegóły>. Aby powrócić do
oryginalnego ekranu, wybierz przycisk
.
Jeśli bezprzewodowy router nie zostanie odnaleziony
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
instalacją/ustawieniami(P. 466)
8
Problemy z
Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.
● Wprowadź klucz sieciowy, a następnie wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
9
Wprowadzanie tekstu(P. 120) .
Wybierz <Tak>.
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Wybierz przycisk <Zamknij>, sprawdź poprawność klucza sieciowego i wróć do kroku 5.
10
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
11
Wybierz <Zamknij>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 40)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny lub ekranie Funkcje podstawowe każdej funkcji. Podstawowe ekrany(P. 107)
34
Konfiguracja
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 315)
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
35
Konfiguracja
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych
ustawień
24X2-00S
Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia zabezpieczeń lub jeśli nawiązanie połączenia bezprzewodowego innymi
metodami jest niemożliwe, można ręcznie wprowadzić wszystkie informacje wymagane do ustanowienia połączenia
bezprzewodowego LAN. Przed skonfigurowaniem szczegółowych ustawień należy sprawdzić i zapisać wymagane
informacje, łącznie z identyfikatorem SSID, kluczem sieciowym i protokołami zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
3
Logowanie się do
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Czy chcesz włączyć WLAN?>, wybierz przycisk <Tak>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Ustawienia SSID>
6
Wprowadź wcześniej zapisany identyfikator SSID.
<Wprowadź ręcznie>.
● Wprowadź identyfikator SSID, a następnie wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
7
Wprowadzanie tekstu(P. 120) .
Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń na podstawie zapisanych wcześniej informacji.
● Jeśli konfiguracja ustawień zabezpieczeń nie jest konieczna, wybierz przycisk <Brak>.
Użycie metody WEP
1
Wybierz <WEP>.
2
Wybierz metodę uwierzytelniania.
36
Konfiguracja
<System otwarty>
Ustawienie uwierzytelniania typu system otwarty, nazywanego także „uwierzytelnianiem otwartym”.
<Klucz współdzielony>
Hasłem jest klucz WEP.
W przypadku wybrania opcji <System otwarty>
● Jeśli dla routera bezprzewodowego skonfigurowano uwierzytelnianie za pomocą klucza wspólnego,
podczas nawiązywania połączenia z bezprzewodową siecią LAN występuje błąd uwierzytelniania. W
takiej sytuacji, urządzenie automatycznie zmieni ustawienie na <Klucz współdzielony> i ponowi próbę
połączenia.
3
Wybierz klucz WEP, który chcesz edytować.
Model z panelem dotykowym
● Wybierz klucz WEP (od 1 do 4), a następnie wybierz <Edytuj>.
Czarno-biały model LCD
● Wybierz <Ed. klucz WEP>
klucz WEP (od 1 do 4).
● Można zarejestrować maksymalnie cztery klucze WEP.
4
Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.
● Wprowadź klucz sieciowy, a następnie wybierz <Zastosuj>.
5
Wybierz żądany klucz WEP.
Model z panelem dotykowym
● Wybierz wcześniej edytowany klucz WEP, a następnie wybierz przycisk <Zarejestruj>.
Czarno-biały model LCD
● Wybierz <Wyb. klucz WEP>
klucz WEP, który był edytowany.
Użycie metody WPA-PSK lub WPA2-PSK
1
Wybierz <WPA/WPA2-PSK>.
2
Wybierz metodę szyfrowania.
<Autom.>
37
Konfiguracja
Konfiguracja urządzenia w taki sposób, aby automatycznie wybierana była metoda szyfrowania AES-CCMP
lub TKIP, zgodnie z ustawieniem routera bezprzewodowego.
<AES-CCMP>
Ustawienie metody szyfrowania AES-CCMP.
3
Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.
● Wprowadź klucz sieciowy, a następnie wybierz <Zastosuj>.
8
Wybierz <Tak>.
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Naciśnij przycisk <Zamknij>, sprawdź poprawność skonfigurowanych ustawień i wróć do kroku 5.
9
10
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
Wybierz <Zamknij>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 40)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny lub ekranie Funkcje podstawowe każdej funkcji. Podstawowe ekrany(P. 107)
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 315)
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
38
Konfiguracja
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza
sieciowego
24X2-00U
Gdy połączenie bezprzewodowe jest ustanawiane ręcznie, konieczne jest określenie identyfikatora SSID oraz klucza
sieciowego routera bezprzewodowego. Identyfikator SSID i klucz sieciowy mogą być podane na urządzeniach
sieciowych. Przed rozpoczęciem nawiązywania połączenia należy sprawdzić urządzenia i zapisać niezbędne informacje.
Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń sieciowych lub
skontaktować się z producentem.
SSID
Nazwa służąca do identyfikacji określonych sieci bezprzewodowych LAN. Inne nazwy
identyfikatora SSID to „nazwa punktu dostępowego” i „nazwa sieci”.
Klucz sieciowy
Słowo kluczowe lub hasło służące do szyfrowania danych lub uwierzytelniania sieci. Klucz
sieciowy jest także nazywany kluczem szyfrującym, kluczem WEP, hasłem WPA/WPA2 lub
kluczem współdzielonym (PSK).
Protokoły zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej
(uwierzytelnianie/szyfrowanie)
Podczas ręcznej konfiguracji połączenia bezprzewodowego związanej z określaniem
szczegółowych ustawień należy określić ustawienia zabezpieczeń. Należy sprawdzić
następujące informacje:
● Rodzaje zabezpieczeń (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Metoda uwierzytelniania (Open System/Klucz współdzielony)
● Metoda szyfrowania (TKIP/AES-CCMP)
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
39
Konfiguracja
Konfiguracja adresów IP
24X2-00W
Połączenie urządzenia z siecią wymaga unikatowego sieciowego adresu IP. Dostępne są dwie wersje adresów IP: IPv4
oraz IPv6. Należy skonfigurować te ustawienia w zależności od środowiska sieciowego. Aby korzystać z adresów IPv6,
należy prawidłowo skonfigurować ustawienia adresu IPv4.
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
40
Konfiguracja
Ustawianie adresu IPv4
24X2-00X
1660-00W
Adres IPv4 może być przypisywany automatycznie za pośrednictwem protokołu
dynamicznego przydzielania adresu IP, takiego jak DHCP, lub można wprowadzić go
ręcznie. W przypadku podłączania urządzenia do przewodowej sieci LAN należy
upewnić się, że złącza kabla LAN zostały poprawnie umieszczone w portach (
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26) ). W razie potrzeby można sprawdzić
połączenie sieciowe.
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Test połączenia sieciowego(P. 43)
Ustawianie adresu IPv4
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
3
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
4
Skonfiguruj ustawienia adresu IP.
<Ustawienia IPv4>
Logowanie się do
<Ustawienia adresu IP>.
<Uzyskaj automatycznie>
Opcję należy wybrać, aby włączyć automatyczne przypisywanie adresu IP za pośrednictwem protokołu DHCP.
Wyświetlana na ekranie informacja <Włącz> oznacza, że automatyczne adresowanie jest włączone.
<Uzyskaj ręcznie>
Ustawienie to umożliwia konfigurację ustawień adresu IP poprzez ręczne wprowadzenie adresu IP. Aby
można było wybrać tę opcję, automatyczne pobieranie musi mieć wartość <Wyłącz>.
<Sprawdź ustawienia>
Opcja ta umożliwia wyświetlenie bieżących ustawień adresu IP.
Automatyczne przypisywanie adresu IP
1
Wybierz <Uzyskaj automatycznie>.
41
Konfiguracja
2
Wybierz protokół.
Model z panelem dotykowym
● Wybierz opcję <Włącz> w pozycji <Uzyskaj automatycznie>, a następnie wybierz <Wybierz
protokół> <DHCP>.
Czarno-biały model LCD
● Wybierz <Wybierz protokół>
<DHCP>.
Aby adres IP nie był przypisywany za pomocą protokołu DHCP/BOOTP/RARP
● Wybierz <Wyłącz>. Jeśli wybrana zostanie opcja <DHCP>, w przypadku gdy usługi są niedostępne,
urządzenie będzie traciło czas i zasoby komunikacyjne na wyszukiwanie tych usług w sieci.
3
Upewnij się, że ustawienie <Autom. IP> ma wartość <Włącz>.
● Jeśli wybrana jest opcja <Wyłącz>, należy zmienić ustawienie na <Włącz>.
4
Wybierz <Zastosuj>.
● Adresy IP przypisywane za pośrednictwem protokołu DHCP są nadrzędne w stosunku do adresów
uzyskiwanych za pomocą protokołu Auto IP.
Ręczne wprowadzanie adresu IP
1
Skonfiguruj ustawienie, aby wyłączyć automatyczne pobieranie.
Model z panelem dotykowym
● Wybierz <Uzyskaj automatycznie>, a następnie wybierz <Wyłącz> w pozycji <Uzyskaj automatycznie>
<Zastosuj>.
Czarno-biały model LCD
● Wybierz <Uzyskaj automatycznie>, a następnie ustaw zarówno opcję <Wybierz protokół>, jak i
<Autom. IP> na wartość <Wyłącz>.
2
Wybierz <Uzyskaj ręcznie>.
3
Określ adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy (lub bramę domyślną).
Model z panelem dotykowym
● Wprowadź <Adres IP>, <Maska podsieci> i <Adres bramy>, a następnie wybierz <Zastosuj>.
Czarno-biały model LCD
● Wprowadź te wartości na każdym ekranie za pomocą klawiszy numerycznych i naciśnij przycisk
5
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
42
.
Konfiguracja
Sprawdzanie poprawności ustawień
● Upewnij się, że na komputerze możliwe jest wyświetlenie okna Zdalnego interfejsu użytkownika (
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280) ). Jeżeli komputer nie jest dostępny, połączenie
można sprawdzić na panelu sterowania ( Test połączenia sieciowego(P. 43) ).
Gdy zmienił się adres IP po zainstalowaniu sterownika drukarki
● Należy dodać nowy port.
Konfiguracja portów drukarki(P. 54)
Test połączenia sieciowego
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
Logowanie się do
3
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
4
Wprowadź adres IPv4 innego urządzenia w sieci i naciśnij przycisk <Zastosuj> (
<Ustawienia IPv4>
<Polecenie PING>.
).
➠ Jeśli połączenie zostało prawidłowo ustanowione, zostanie wyświetlony komunikat <Uzyskano odpowiedź z
hosta.>.
ŁĄCZA
Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
Konfiguracja usługi WINS(P. 71)
43
Konfiguracja
Konfiguracja adresów IPv6
24X2-00Y
Adresy IPv6 urządzenia można skonfigurować za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. Przed rozpoczęciem konfiguracji adresów IPv6 należy sprawdzić
ustawienia adresu IPv4 ( Wyświetlanie ustawień IPv4(P. 47) ). Aby korzystać z
adresów IPv6, należy poprawnie skonfigurować ustawienia adresu IPv4. Urządzenie
może korzystać z następujących wielu adresów IPv6:
Typ
Adres lokalny łącza
Opis
Adres ważny tylko w obrębie podsieci lub dla łącza, który nie może zostać użyty do komunikacji z
urządzeniami innymi niż router. Adres lokalny łącza jest ustawiany automatycznie, gdy włączona
jest funkcja obsługi protokołu IPv6.
Adres ręczny
Adres wprowadzany ręcznie. W przypadku korzystania z tego adresu należy określić długość
prefiksu i domyślny adres routera.
Adres bezstanowy
Adres generowany automatycznie za pomocą adresu MAC urządzenia oraz prefiksu sieci z routera.
Po ponownym uruchomieniu urządzenia (lub po jego włączeniu) adresy bezstanowe zostają
usunięte.
Adres stanowy
Adres uzyskiwany z serwera DHCP przy użyciu protokołu DHCPv6.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj IPv6], a następnie skonfiguruj wymagane ustawienia.
[Ustawienia IPv6].
44
Konfiguracja
[Użyj IPv6]
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje włączenie obsługi protokołu IPv6 przez urządzenie. Jeśli protokół
IPv6 nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Adres bezstanowy 1]
To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu bezstanowego. Jeśli bezstanowy nie jest
używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Użyj adresu wprowadzanego ręcznie]
Aby ręcznie wprowadzić adres IPv6, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić adres IP, określić długość
prefiksu oraz podać domyślny adres routera w odpowiednich polach tekstowych.
[Adres IP]
Należy tutaj wprowadzić adres IPv6. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się znakami „ff”
(adresów multiemisji).
[Długość prefiksu]
Należy tu wprowadzić liczbę oznaczającą liczbę bitów przeznaczoną na adresy sieciowe.
[Domyślny adres routera]
W razie potrzeby należy tu wprowadzić adres IPv6 domyślnego routera. Nie można wprowadzać adresów
rozpoczynających się znakami „ff” (adresów multiemisji).
[Użyj DHCPv6]
To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu stanowego. Jeśli protokół DHCPv6 nie jest
używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
6
Kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
45
Konfiguracja
Sprawdzanie poprawności ustawień
● Sprawdź, czy można wyświetlić ekran Zdalnego interfejsu użytkownika w komputerze z wykorzystaniem
adresu IPv6 urządzenia. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień IPv6 można również uzyskać za pomocą przycisku <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia IPv4>/<Ustawienia IPv6>/<Ustawienia DNS> (Model z panelem dotykowym)(P. 317)
<Ustawienia IPv4>/<Ustawienia IPv6> (Czarno-biały model LCD)(P. 320)
Gdy zmienił się adres IP po zainstalowaniu sterownika drukarki
● Należy dodać nowy port.
Konfiguracja portów drukarki(P. 54)
ŁĄCZA
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
46
Konfiguracja
Wyświetlanie ustawień sieciowych
24X2-010
Wyświetlanie ustawień IPv4(P. 47)
Wyświetlanie ustawień IPv6(P. 47)
Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN(P. 47)
Wyświetlanie adresu MAC w bezprzewodowej sieci LAN(P. 48)
● Adres IP nie został poprawnie skonfigurowany, jeśli zostaje wyświetlony w postaci „0.0.0.0”.
● Podłączenie urządzenia do koncentratora przełączającego lub mostu może doprowadzić do awarii
połączenia, nawet jeśli adres IP został poprawnie skonfigurowany. Problem ten można rozwiązać, ustalając
pewien odstęp czasu przed rozpoczęciem komunikacji przez urządzenie. Ustawianie czasu oczekiwania
na połączenie z siecią(P. 64)
● Istnieje możliwość wydruku listy bieżących ustawień sieciowych.
menedżera systemu(P. 456)
Lista danych użytkownika/Lista danych
Wyświetlanie ustawień IPv4
<Monitor stanu> (
)
<Informacje o sieci>
<IPv4>
Wybierz ustawienie do wyświetlenia
<Informacje o sieci>
<IPv6>
Wybierz ustawienie do wyświetlenia
Sprawdź ustawienia
Wyświetlanie ustawień IPv6
<Monitor stanu> (
)
Sprawdź ustawienia
Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
3
Wybierz <Ustawienia sterownika Ethernet>.
47
Logowanie się do
Konfiguracja
➠ Zostanie wyświetlony adres MAC.
Wyświetlanie adresu MAC w bezprzewodowej sieci LAN
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
Logowanie się do
3
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Informacje o połączeniach>/<Informacje o bezprzewodowej sieci LAN>.
6
Wybierz ustawienie do wyświetlenia.
Wyświetlanie informacji o zabezpieczeniach
● Aby wyświetlić informacje o standardach WEP i WPA/WPA2-PSK, należy wykonać następującą procedurę.
Model z panelem dotykowym
Wybierz <Ustawienia zabezpieczeń>.
Czarno-biały model LCD
<Ustaw. zabezp.>
Wybierz wyświetlony protokół zabezpieczeń
Wybierz ustawienie do wyświetlenia
Wyświetlanie na ekranie <Monitor stanu>
● Informacje na temat elementów <Stan bezprzewodowy LAN> i <Najnowsze informacje o błędach> można
wyświetlić za pomocą przycisku <Monitor stanu> (
).
Model z panelem dotykowym
<Monitor stanu>
wyświetlenia
<Informacje o sieci>
<Typ połączenia sieciowego>
Wybierz ustawienie do
Czarno-biały model LCD
<Informacje o sieci> <Metoda łączenia z siecią>
ustawienie do wyświetlenia
48
<Informacje o połączeniu>
Wybierz
Konfiguracja
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
49
Konfiguracja
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z
komputerem
24X2-011
Określ protokół i port podczas sterowania urządzeniem z komputera za pośrednictwem sieci. Przed konfiguracją
urządzenia w celu drukowania z komputera należy wykonać podstawowe procedury konfiguracyjne. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z
podręcznikami online.
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 51)
Konfiguracja portów drukarki(P. 54)
Konfiguracja serwera wydruku(P. 57)
● Wyjaśnione tutaj protokoły są zasadami definiującymi sposób dostarczania danych dokumentu między
komputerem a urządzeniem, które można dostosować do przeznaczenia lub środowiska sieciowego.
● Porty są bramami do przekazywania danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Jeśli w połączeniu
sieciowym wystąpi awaria komunikacji, ustawienia portu mogą być przyczyną problemu.
50
Konfiguracja
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji
protokołu WSD
24X2-012
Należy skonfigurować protokoły używane do drukowania dokumentów z podłączonego do sieci komputera.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
3
Kliknij [Ustawienia sieciowe].
4
Skonfiguruj protokoły drukowania.
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja protokołu LPD lub RAW
1
Wybierz opcję [Ustawienia LPD] lub [Ustawienia RAW]
2
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.
[Edycja].
[Użyj drukowania LPD]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą protokołu LPD. Jeśli drukowanie za pomocą
protokołu LPD nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Użyj wydruku RAW]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą protokołu RAW. Jeśli drukowanie za pomocą
protokołu RAW nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
51
Konfiguracja
[Przekroczenie czasu oczekiwania na odbiór]
Ustaw wartość jako czas oczekiwania na ponowne uruchomienie odbioru danych. Jeśli odbiór danych nie
zostanie wznowiony w ustalonym czasie, drukowanie zostanie anulowane.
3
Kliknij [OK].
Konfiguracja interfejsu WSD
1
Wybierz [Ustawienia WSD]
2
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.
[Edycja].
[Użyj drukowania WSD]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą interfejsu WSD. Jeśli drukowanie za pomocą
interfejsu WSD nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Użyj przeglądania WSD]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia uzyskanie informacji o urządzeniu przez komputer za pomocą
interfejsu WSD. To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie po zaznaczeniu pola wyboru [Użyj
drukowania WSD].
[Użyj Multicast Discovery]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skonfigurowanie urządzenia tak, aby odpowiadało na
komunikaty Multicast Discovery. Gdy pole wyboru nie jest zaznaczone, urządzenie pozostaje w trybie
uśpienia nawet pomimo przepływu w sieci komunikatów Multicast Discovery.
3
5
Kliknij [OK].
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień LPD, RAW i WSD można również uzyskać za pomocą <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia LPD>(P. 324)
<Ustawienia RAW>(P. 324)
<Ustawienia WSD>(P. 324)
Konfiguracja urządzeń sieciowych WSD
● Urządzenia siecowe WSD można dodać z folderu drukarek. Otwórz folder drukarek ( Wyświetlanie
folderu Drukarki(P. 558) ) kliknij przycisk [Dodaj urządzenie] lub [Dodaj drukarkę] i postępuj zgodnie z
52
Konfiguracja
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Więcej informacji na temat instalacji sterownika sieci WSD znajduje
się w instrukcjach obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z podręcznikami online.
Zmiana numeru portu
● Dla protokołu drukowania należy używać tego samego numeru portu używanego dla urządzenia i
komputera.
Konfiguracja portów drukarki(P. 54)
Zmiana numerów portów(P. 247)
ŁĄCZA
Konfiguracja portów drukarki(P. 54)
53
Konfiguracja
Konfiguracja portów drukarki
24X2-013
Po zmianie adresu IP urządzenia lub dodaniu drukarki za pomocą folderu drukarki w systemie Windows mogą
wystąpić błędy drukowania. Błędy te są zwykle spowodowane nieprawidłową konfiguracją portu drukarki. Przyczyną
może być na przykład określenie niewłaściwego numeru lub typu portu. W tej sytuacji drukowanie danych dokumentu
kończy się niepowodzeniem, gdyż nie mogą one dotrzeć do urządzenia. W celu rozwiązania tego problemu należy
skonfigurować ustawienia portu drukarki na komputerze.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora.
1
Otwórz folder drukarki.
2
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 558)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia i kliknij polecenie
[Właściwości drukarki] albo [Właściwości].
3
Kliknij zakładkę [Porty] i skonfiguruj wymagane ustawienia.
Dodawanie portu
Jeśli adres IP urządzenia został zmieniony lub wybrano nieprawidłowy port podczas instalowania
sterowników, należy dodać nowy port.
1
Kliknij przycisk [Dodaj port].
2
W polu [Dostępne typy portów] zaznacz port [Standardowy port TCP/IP] i kliknij przycisk [Nowy port].
3
Kliknij przycisk [Dalej].
4
Wprowadź adres IP lub nazwę DNS urządzenia, a następnie kliknij przycisk [Dalej].
● [Nazwa portu] zostanie wprowadzona automatycznie. W razie potrzeby można ją zmienić.
54
Konfiguracja
● Gdy wyświetli się następny ekran, należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na
ekranie.
*Po wyborze opcji [Typ urządzenia] należy wybrać opcję [Drukarka sieciowa Canon na P9100] znajdującą się pod
pozycją [Standardowy].
5
Kliknij przycisk [Zakończ].
6
Kliknij przycisk [Zamknij].
Zmiana typu lub numeru portu
Jeśli protokół drukowania (LPD lub RAW) został zmieniony w urządzeniu ( Konfiguracja protokołów
drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 51) ) lub został zmieniony numer portu ( Zmiana numerów
portów(P. 247) ), konieczna jest także konfiguracja odpowiednich ustawień na komputerze. Ta operacja nie
jest potrzebna w przypadku portów WSD.
1
Kliknij przycisk [Konfiguruj port].
2
W polu [Protokół] wybierz [Raw] lub [LPR].
● Jeśli wybrana jest opcja [Raw], należy zmienić wartość pola [Numer portu].
● Jeśli została wybrana opcja [LPR], należy wpisać „lp” w polu [Nazwa kolejki].
3
4
Kliknij przycisk [OK].
Kliknij przycisk [Zamknij].
55
Konfiguracja
ŁĄCZA
Konfiguracja serwera wydruku(P. 57)
56
Konfiguracja
Konfiguracja serwera wydruku
24X2-014
Użycie serwera wydruku pozwala na zmniejszenie obciążenia komputera, z którego wykonywany jest wydruk. Serwer
drukarki umożliwia również zainstalowanie sterowników na każdym komputerze w sieci, co oznacza, że nie ma
potrzeby instalowania ich na każdym komputerze przy użyciu dołączonego dysku DVD-ROM. Aby skonfigurować
komputer podłączony do sieci jako serwer wydruku, należy określić ustawienia udostępniania drukarki.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora.
● Może wystąpić problem z instalacją sterowników przez sieć w zależności od systemu operacyjnego oraz
architektury bitowej (32- lub 64-bity) serwera drukowania i komputerów klienta.
● Wdrażając serwer drukowania w środowisku domenowym, skontaktuj się z administratorem sieci.
Zarządzanie identyfikatorami wydziałów w przypadku korzystania z serwera wydruku
● Podczas instalacji sterownika drukarki należy dodać „Canon Driver Information Assist Service (Moduł
gromadzenia informacji o sterownikach Canon)”. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami
obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z podręcznikami online.
1
2
3
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 558)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki urządzenia i kliknij
polecenie [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].
Kliknij zakładkę [Udostępnianie], wybierz opcję [Udostępnij tę drukarkę] i wprowadź
nazwę udziału urządzenia.
● Kliknij przycisk [Zmień opcje udostępniania], jeśli jest wyświetlany.
4
W razie potrzeby zainstaluj dodatkowe sterowniki.
● Wykonanie tej operacji jest wymagane, jeśli sterowniki będą instalowane na innych komputerach o innej
architekturze bitowej za pośrednictwem serwera wydruku.
57
Konfiguracja
1
Kliknij pozycję [Dodatkowe sterowniki].
2
Zaznacz pole wyboru przy architekturze bitowej używanej przez inne komputery i kliknij przycisk [OK].
● Dodatkowe sterowniki należy wybrać spośród następujących opcji według systemu operacyjnego
serwera wydruku.
Serwer wydruku
Zaznacz pole wyboru
32-bitowe systemy operacyjne [x64]
64-bitowe systemy operacyjne [x86] w kolumnie [Procesor]
● Jeśli nie wiesz, czy używany system operacyjny Windows jest w wersji 32- czy 64-bitowej, przejdź do
sekcji Sprawdzanie architektury bitowej(P. 561) .
3
Włożyć dołączony do urządzenia dysk DVD-ROM do stacji dysków komputera, kliknąć opcję [Przeglądaj],
aby określić folder ze sterownikami, a następnie kliknąć opcję [OK].
● Jeżeli serwer wydruku korzysta z 32-bitowej wersji systemu operacyjnego, wybierz kolejno foldery
[UFRII] [uk_eng] [x64] [Sterownik] na załączonym dysku DVD-ROM.
● Jeżeli serwer wydruku korzysta z 64-bitowej wersji systemu operacyjnego, wybierz kolejno foldery
[UFRII] [uk_eng] [32 bity] [Sterownik] na załączonym dysku DVD-ROM.
4
5
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować dodatkowe sterowniki.
Kliknij przycisk [OK].
◼ Instalacja sterowników na komputerze za pośrednictwem serwera wydruku
1
Znajdź udostępnioną drukarkę na serwerze wydruku.
2
Kliknij dwukrotnie drukarkę udostępnioną.
Wyświetlanie
udostępnionych drukarek na serwerze drukowania(P. 559)
58
Konfiguracja
3
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować sterowniki.
ŁĄCZA
Drukowanie z komputera(P. 169)
59
Konfiguracja
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku
sieciowym
24X2-015
Konfiguracja sieci różni się w zależności od jej przeznaczenia. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było
kompatybilne z możliwie najszerszą gamą konfiguracji sieciowych, a ponadto wyposażono je w szeroki wachlarz
rozwiązań technologicznych. Należy skontaktować się z administratorem sieci i skonfigurować urządzenie w sposób
odpowiedni do danego środowiska sieciowego.
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 61)
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji(P. 63)
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 64)
Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
Konfiguracja protokołu SMB(P. 69)
Konfiguracja usługi WINS(P. 71)
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 73)
Inne ustawienia sieciowe(P. 77)
60
Konfiguracja
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet
24X2-016
Ethernet jest standardem komunikacji danych w obrębie sieci lokalnej (LAN). Możliwe jest
określenie trybu komunikacji i rodzaju sieci Ethernet. Na ogół z urządzenia można
korzystać bez zmiany ustawień domyślnych ( <Ustawienia sterownika
Ethernet>(P. 329) ), można to jednak zrobić, aby dostosować je do środowiska
sieciowego.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
Logowanie się do
3
Wybierz <Ustawienia sterownika Ethernet>.
4
Zdecyduj, czy ustawienia sieci Ethernet zostaną skonfigurowane automatycznie czy
ręcznie.
● Jeśli włączona jest funkcja automatycznego wykrywania, urządzenie wykryje i automatycznie ustawi tryb
komunikacji sieci Ethernet oraz typ, którego można użyć.
Automatyczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet
Model z panelem dotykowym
Wybierz <Włącz> w sekcji <Automatyczne wykrywanie>.
Czarno-biały model LCD
Wybierz <Automatyczne wykrywanie>
<Włącz>.
Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet
1
Skonfiguruj ustawienie wyłączające automatyczne wykrywanie.
Model z panelem dotykowym
● Wybierz <Wyłącz> w sekcji <Automatyczne wykrywanie>.
Czarno-biały model LCD
● Wybierz <Automatyczne wykrywanie>
2
<Tryb komunikacji>
<Wyłącz>.
wybierz tryb komunikacji.
61
Konfiguracja
<Półdupleks>
Naprzemienne wysyłanie i odbieranie danych komunikacyjnych. Opcję tę należy wybrać, gdy urządzenie
jest podłączone do urządzenia sieciowego w trybie półdupleks.
<Pełny dupleks>
Jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych komunikacyjnych. Ustawienie odpowiednie dla większości
środowisk.
3
<Typ sieci Ethernet>
4
Wybierz <Zastosuj>.
5
wybierz rodzaj sieci Ethernet.
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
ŁĄCZA
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji(P. 63)
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 64)
62
Konfiguracja
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji
24X2-017
W większości sieci Ethernet największy rozmiar pakietu komunikacyjnego, który można ustawić to 1500 bajtów. Pakiety
to porcje danych, na które zostały podzielone oryginalne dane przed wysłaniem. Maksymalna jednostka transmisji
(MTU) może być różna w każdej z sieci. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia urządzenia. Aby uzyskać więcej
informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
3
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
4
Wybierz MTU.
5
Uruchom urządzenie ponownie.
Logowanie się do
<Rozmiar MTU>.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
ŁĄCZA
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 61)
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 64)
63
Konfiguracja
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
24X2-018
Jeśli sieć została zaprojektowana z myślą o komunikacji redundancyjnej i składa się z wielu koncentratorów
przełączających lub mostów, niezbędny jest mechanizm zapobiegający zapętlaniu pakietów. Skutecznym rozwiązaniem
jest na przykład określenie roli każdego portu przełącznika. Komunikacja może jednak nadal być zakłócana na kilka
sekund zaraz po zmianie sposobu połączenia ze sobą urządzeń sieciowych lub dodaniu nowego urządzenia. W razie
wystąpienia problemu tego typu ustaw czas oczekiwania na połączenie z siecią.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
3
4
Logowanie się do
Wybierz <Czas oczek.na poł.przy uruch.>/<Czas oczekiwania na połącz. przy uruch.>.
Wprowadź czas oczekiwania wymagany do rozpoczęcia komunikacji z siecią, a
następnie naciśnij przycisk <Zastosuj> ( ).
ŁĄCZA
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 61)
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji(P. 63)
64
Konfiguracja
Konfiguracja usługi DNS
24X2-019
System DNS (Domain Name System) jest usługą rozpoznawania nazw, który kojarzy nazwę hosta (lub domeny) z
adresem IP. Należy odpowiednio skonfigurować opcje ustawień DNS, mDNS lub DHCP. Procedury konfiguracji DNS dla
protokołów IPv4 i IPv6 są inne.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
3
Kliknij [Ustawienia sieciowe].
4
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS.
Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv4
1
Wybierz [Ustawienia IPv4]
2
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv4.
[Edycja].
65
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja
[Ustawienia opcji DHCP]
[Uzyskaj nazwę hosta]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 12 i pobrania nazwy hosta z serwera DHCP.
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 81, aby dynamicznie aktualizować rekordy
DNS za pośrednictwem serwera DHCP.
[Uzyskaj adres serwera DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 6 i pobrania adresu serwera DNS z serwera
DHCP.
[Uzyskaj nazwę domeny]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 15 i pobrania nazwy domeny z serwera
DHCP.
[Uzyskaj adres serwera WINS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 44 i pobrania adresu serwera WINS z
serwera DHCP.
[Uzyskaj adres serwera POP]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 70 i pobrania adresu serwera POP3 z
serwera DHCP.
[Ustawienia DNS]
[Adres podstawowego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera DNS.
[Adres pomocniczego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli istnieje.
[Nazwa hosta]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę hosta urządzenia, które ma
zostać zarejestrowane na serwerze DNS.
[Nazwa domeny]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę domeny, do której należy
urządzenie, taką jak „przyklad.com”.
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
To pole tekstowe należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej
zmianie adresu IP urządzenia. Czas odstępów między aktualizacjami można określić, wprowadzając
czas w godzinach w polu tekstowym [Częstotliwość dynamicznej aktualizacji DNS].
66
Konfiguracja
[Ustawienia mDNS]
[Użyj mDNS]
Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy
nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. Aby włączyć protokół mDNS, należy
zaznaczyć odpowiednie pole wyboru i wprowadzić nazwę mDNS w polu tekstowym [Nazwa mDNS].
3
Kliknij [OK].
Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv6
1
Wybierz [Ustawienia IPv6]
2
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv6.
[Edycja].
● Zaznaczenie pola wyboru [Użyj IPv6] jest wymagane do konfiguracji ustawień.
adresów IPv6(P. 44)
Konfiguracja
[Ustawienia opcji DHCP]
[Uzyskaj adres serwera DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 23 i pobrania adresu serwera DNS z
serwera DHCP.
[Uzyskaj nazwę domeny]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 24 i pobrania nazwy domeny z serwera
DHCP.
[Ustawienia DNS]
[Adres podstawowego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera DNS. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się
znakami „ff” (adresów multiemisji).
[Adres pomocniczego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli istnieje. Nie można wprowadzać
adresów rozpoczynających się znakami „ff” (adresów multiemisji).
[Użyj tej samej nazwy hosta/domeny jak dla IPv4]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z tych samych nazw hosta i domeny jak w
przypadku protokołu IPv4.
67
Konfiguracja
[Nazwa hosta]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę hosta urządzenia, które ma
zostać zarejestrowane na serwerze DNS.
[Nazwa domeny]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę domeny, do której należy
urządzenie, taką jak „przyklad.com”.
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
To pole tekstowe należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej
zmianie adresu IP urządzenia. Aby określić, jakie rodzaje adresów będą rejestrowane na serwerze
DNS, należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji [Zarejestruj adres wprowadzany ręcznie],
[Zarejestruj adres stanowy] lub [Zarejestruj adres bezstanowy]. Czas odstępów między
aktualizacjami można określić, wprowadzając czas w godzinach w polu tekstowym [Częstotliwość
dynamicznej aktualizacji DNS].
[Ustawienia mDNS]
[Użyj mDNS]
Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy
nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. To pole wyboru należy zaznaczyć w celu
włączenia usługi mDNS.
[Użyj dla mDNS nazwy identycznej z IPv4]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z takiej samej nazwy mDNS jak w przypadku
protokołu IPv4. Aby ustalić inną nazwę, należy usunąć zaznaczenie tego pola i wprowadzić nazwę
mDNS w polu tekstowym [Nazwa mDNS].
3
5
Kliknij [OK].
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień DNS można również uzyskać za pomocą przycisku <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia IPv4>/<Ustawienia IPv6>/<Ustawienia DNS> (Model z panelem dotykowym)(P. 317)
<Ustawienia IPv4>/<Ustawienia IPv6> (Czarno-biały model LCD)(P. 320)
ŁĄCZA
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
68
Konfiguracja
Konfiguracja protokołu SMB
24X2-01A
Blok komunikatów serwera (SMB) to protokół umożliwiający udostępnianie zasobów,
takich jak pliki i drukarki, kilku urządzeniom w sieci. Należy go użyć w celu konfiguracji
urządzenia jako drukarki udostępnionej w sieci SMB. W zależności od sieci konieczne
może być określenie nazwy NetBIOS i nazwy grupy roboczej.
Nazwa NetBIOS
W sieciach w środowisku Windows korzystających z protokołu NetBIOS nazwy NetBIOS są używane do
identyfikacji komputerów i innych urządzeń podłączonych do sieci oraz udostępniania plików. Dla większości
komputerów nazwa NetBIOS jest nazwą komputera.
Nazwa grupy roboczej
Nazwa grupy roboczej jest nazwą umożliwiającą grupowanie wielu komputerów w celu udostępnienia w sieci w
środowisku Windows podstawowych funkcji sieciowych, takich jak udostępnianie plików. Nazwę grupy roboczej
należy określić, aby zidentyfikować grupę, do której należy urządzenie.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Określ wymagane ustawienia.
interfejsu użytkownika(P. 281)
[Ustawienia SMB].
69
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja
[Nazwa NetBIOS]
Należy tu wprowadzić nazwę NetBIOS urządzenia składającą się ze znaków alfanumerycznych.
[Nazwa grupy roboczej]
Należy tu wprowadzić nazwę grupy roboczej, do której należy urządzenie, składającą się ze znaków
alfanumerycznych.
● Nazw NetBIOS i nazw grup roboczych rozpoczynających się gwiazdką (*) nie można zarejestrować na
serwerze WINS.
6
Kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
ŁĄCZA
Konfiguracja usługi WINS(P. 71)
70
Konfiguracja
Konfiguracja usługi WINS
24X2-01C
Windows Internet Name Service (WINS) jest usługą rozpoznawania nazw, za pomocą której do nazwy NetBIOS (nazwa
komputera lub drukarki w sieci SMB) jest przypisywany adres IP. Aby włączyć usługę WINS, należy określić serwer
WINS.
● W celu przeprowadzenia konfiguracji ustawień serwera WINS wymagane jest określenie nazwy NetBIOS i
nazwy grupy roboczej. Konfiguracja protokołu SMB(P. 69)
● W sieciach IPv6 funkcja ta jest niedostępna.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Rozpoznawanie WINS] i podaj wymagane ustawienia.
[Ustawienia WINS].
[Rozpoznawanie WINS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z usługi WINS do rozpoznawania nazw. Jeśli usługa WINS
nie jest używana, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
71
Konfiguracja
[Adres serwera WINS]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera WINS.
● Jeśli adres IP serwera WINS jest uzyskiwany z serwera DHCP, jest on nadrzędny w stosunku do adresu IP
wprowadzonego w polu tekstowym [Adres serwera WINS].
6
Kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień WINS można również uzyskać za pomocą przycisku <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia WINS>(P. 324)
ŁĄCZA
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
72
Konfiguracja
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą
protokołu SNMP
24X2-01E
Protokół Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzeń
komunikacyjnych znajdujących się w sieci za pomocą bazy informacji zarządzania (MIB). Urządzenie obsługuje protokół
SNMPv1 i protokół SNMPv3 z rozszerzeniami zabezpieczeń. Stan urządzenia można sprawdzić z poziomu komputera
podczas drukowania dokumentów lub za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Możliwe jest włączenie protokołu
SNMPv1 lub SNMPv3 albo obu tych protokołów naraz. Należy określić ustawienia każdej wersji zgodnie ze
środowiskiem sieciowym i przeznaczeniem.
SNMPv1
Protokół SNMPv1 korzysta z informacji nazywanych „społecznością” w celu określenia zakresu komunikacji
SNMP. Ponieważ informacje te są przekazywane do sieci w formie zwykłego tekstu, sieć będzie podatna na ataki.
Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, należy wyłączyć protokół SNMPv1 i korzystać z protokołu SNMPv3.
SNMPv3
Protokół SNMPv3 umożliwia wdrożenie zarządzania urządzeniami sieciowymi chronionego wydajnymi funkcjami
zabezpieczeń. Przed konfiguracją protokołu SNMPv3 należy włączyć szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu
użytkownika ( Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250) ).
● Urządzenie nie obsługuje funkcji powiadamiania pułapki SNMP.
● Informacje na temat zmiany numeru portu protokołu SNMP znajdują się w sekcji
portów(P. 247) .
Zmiana numerów
● Zainstalowanie na komputerze lub w sieci oprogramowania do zarządzania SNMP umożliwia zdalną
konfigurację, monitorowanie i kontrolę urządzenia z poziomu komputera. Więcej informacji znajduje się w
podręcznikach użytkownika oprogramowania do zarządzania.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
73
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Określ ustawienia protokołu SNMPv1.
[Ustawienia SNMP].
● Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv1, przejdź do kolejnego kroku.
[Użyj SNMPv1]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv1. Skonfigurowanie pozostałych ustawień
protokołu SNMPv1 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.
[Użyj nazwy społecznościowej 1]/[Użyj nazwy społecznościowej 2]
Zaznaczenie tego pola umożliwia określenie nazwy społeczności. Jeśli podanie nazwy społeczności nie jest
konieczne, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Nazwa społecznościowa]
Należy tu wprowadzić nazwę społeczności składającą się ze znaków alfanumerycznych.
[Uprawnienia dostępu do MIB]
Dla każdej społeczności wybierz opcję [Odczyt/zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą przywileje dostępu do
obiektów menedżera MIB.
[Odczyt/zapis]
Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do odczytu]
Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.
[Użyj społeczności dedykowanej]
Społeczność dedykowana to wstępnie skonfigurowana społeczność przeznaczona wyłącznie dla
administratorów korzystających z oprogramowania firmy Canon, takiego jak iW Management Console. Należy
zaznaczyć to pole wyboru, aby korzystać ze społeczności dedykowanej, a następnie określić ustawienie
[Uprawnienia dostępu do MIB]. Jeśli nie ma potrzeby korzystania ze społeczności dedykowanej, należy usunąć
zaznaczenie tego pola wyboru.
6
Określ ustawienia protokołu SNMPv3.
● Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv3, przejdź do kolejnego kroku.
74
Konfiguracja
[Użyj SNMPv3]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv3. Skonfigurowanie pozostałych ustawień
protokołu SNMPv3 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.
[Włącz użytkownika]
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć [Ustawienia użytkownika 1]/[Ustawienia użytkownika 2]/[Ustawienia
użytkownika 3]. Aby wyłączyć ustawienia użytkownika, wyczyść odpowiadające im pole wyboru.
[Nazwa użytkownika]
Wprowadź nazwę użytkownika składającą się ze znaków alfanumerycznych.
[Uprawnienia dostępu do MIB]
Wybierz opcję [Odczyt/zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą uprawnienia dostępu do obiektów menedżera
MIB.
[Odczyt/zapis]
Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do odczytu]
Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.
[Ustawienia zabezpieczeń]
Należy wybrać opcję [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wł.], [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wył.] lub
[Uwierzytelnianie wył./szyfrowanie wył.] określającą wybraną kombinację ustawień uwierzytelniania i
szyfrowania.
[Algorytm uwierzytelniania]
W przypadku wyboru pozycji [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wł.] lub [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wył.]
dostępnej w menu [Ustawienia zabezpieczeń], wybierz odpowiedni dla środowiska sieciowego algorytm
uwierzytelniania.
[Algorytm szyfrowania]
W przypadku wyboru pozycji [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wł.], umieszczonej w oknie dialogowym
[Ustawienia zabezpieczeń], wybierz odpowiedni dla środowiska sieciowego algorytm uwierzytelniania.
[Ustaw/zmień hasło]
Aby określić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić znaki alfanumeryczne w polu
tekstowym [Hasło uwierzytelniania] lub [Hasło szyfrowania]. W celu potwierdzenia należy wprowadzić to
samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź]. Możliwe jest ustalenie różnych haseł dla algorytmów
uwierzytelniania i szyfrowania.
75
Konfiguracja
7
Określ ustawienia pozyskiwania informacji o zarządzaniu drukarką.
● Dzięki protokołowi SNMP informacje o zarządzaniu drukarką, takie jak protokoły drukowania oraz porty
drukarki, można monitorować i regularnie pozyskiwać z komputera podłączonego do sieci.
[Pozyskaj informacje o zarządzaniu drukarką z hosta]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie monitorowania informacji o zarządzaniu drukarką na
urządzeniu za pośrednictwem protokołu SNMP. Aby wyłączyć monitorowanie informacji o zarządzaniu
drukarką, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
8
Kliknij [OK].
9
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Wyłączanie protokołu SNMPv1
● Jeżeli protokół SNMPv1 jest wyłączony, niektóre funkcje urządzenia, takie jak uzyskiwanie informacji
o urządzeniu za pośrednictwem sterownika drukarki, nie będą dostępne.
Korzystanie z panelu sterowania
● Ustawienia SNMP można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku <Menu>.
<Ustawienia SNMP>(P. 326)
Włączanie zarówno protokołu SNMPv1 jak i SNMPv3
● Jeśli włączone są obie wersje protokołu SNMP, zalecane jest wybranie w ustawieniach uprawnień dostępu do
obiektów menedżera MIB dla protokołu SNMPv1 opcji [Tylko do odczytu]. Uprawnienia dostępu do obiektów
menedżera MIB dla protokołów SNMPv1 i SNMPv3 można ustalać oddzielnie (a także osobno dla każdego
użytkownika w przypadku protokołu SNMPv3). Wybranie opcji [Odczyt/zapis] (uprawnienie pełnego dostępu)
dla protokołu SNMPv1 anuluje wydajne funkcje zabezpieczeń protokołu SNMPv3, ponieważ większością
ustawień urządzenia można wtedy zarządzać za pomocą protokołu SNMPv1.
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250)
76
Konfiguracja
Inne ustawienia sieciowe
24X2-01F
Skonfiguruj następujące elementy w zależności od środowiska sieciowego.
Konfiguracja protokołu SNTP(P. 77)
Monitorowanie urządzenia za pomocą systemów zarządzania urządzeniami(P. 78)
Konfiguracja protokołu SNTP
Protokół Simple Network Time Protocol (SNTP) umożliwia regulację systemu zegarowego za pomocą serwera czasu
znajdującego się w sieci. Jeśli używany jest protokół SNTP, serwer czasu jest sprawdzany w określonych interwałach,
dzięki czemu możliwe jest utrzymanie prawidłowego czasu. Czas jest regulowany na podstawie Uniwersalnego czasu
koordynowanego (UTC), dlatego przed przystąpieniem do konfiguracji protokołu SNTP należy określić strefę czasową
( Ustawianie daty/czasu(P. 21) ). Konfigurację ustawień protokołu SNTP można przeprowadzić za pomocą Zdalnego
interfejsu użytkownika.
● Zastosowany dla urządzenia protokół SNTP obsługuje serwery NTP (wersja 3) i SNTP (wersje 3 i 4).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj SNTP] i podaj wymagane ustawienia.
[Ustawienia SNTP].
77
Konfiguracja
[Użyj SNTP]
Należy zaznaczyć to pole, aby protokół SNTP był używany do synchronizacji. Aby protokół SNTP nie był
używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Nazwa serwera NTP]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera NTP lub SNTP. Jeśli w sieci włączono usługę DNS, zamiast tego można
wprowadzić nazwę hosta (lub FQDN) składającą się ze znaków alfanumerycznych (przykład:
ntp.example.com).
[Interwał odpytywania]
Umożliwia określenie odstępu czasu między jedną synchronizacją a kolejną.
6
Kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Sprawdzanie komunikacji z serwerem NTP/SNTP
● Status komunikacji z zarejestrowanym serwerem można wyświetlić, klikając [Ustawienia/rejestracja]
[Ustawienia sieciowe] [Sprawdź serwer NTP] w [Ustawienia SNTP]. Jeśli połączenie zostało prawidłowo
ustanowione, wynik testu ma postać przedstawioną poniżej. Uwaga: ta operacja nie zmienia zegara
systemowego.
Monitorowanie urządzenia za pomocą systemów zarządzania urządzeniami
Można usprawnić pozyskiwanie różnych informacji o urządzeniach sieciowych i zarządzanie nimi dzięki wdrożeniu w
sieci oprogramowania do zarządzania urządzeniami, takiego na przykład jak iW Management Console*. Informacje,
takie jak ustawienia urządzenia oraz rejestry błędów są pobierane i rozpowszechniane za pośrednictwem serwera. Jeśli
urządzenie jest podłączone do tego typu sieci, program iW Management Console przeszukuje sieć w poszukiwaniu
urządzenia za pomocą protokołów, takich jak Service Location Protocol (SLP) w celu pobrania od niego informacji np. o
stanie zasilania. Konfigurację ustawień protokołu SLP można przeprowadzić za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. W tej sekcji opisano również procedurę konfiguracji ustawień komunikacji między urządzeniem a
wtyczkami dla programu iW Management Console.
*Aby
uzyskać więcej informacji na temat programu iW Management Console, należy skontaktować się z autoryzowanym
sprzedawcą produktów firmy Canon.
78
Konfiguracja
Aby używać wtyczek programu iW Management Console
● Należy włączyć ustawienia dedykowanego portu oraz ustawienia SNMP. W przypadku ustawień SNMP należy
dla opcji [Uprawnienia dostępu do MIB] wybrać ustawienie [Odczyt/zapis] zarówno dla SNMPv1, jak i
SNMPv3.
<Użyj portu dedykowanego>/<Ustawienia portu dedykowanego>(P. 328)
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 73)
Operacje Zdalnego interfejsu użytkownika
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
◼ Konfiguracja komunikacji SLP z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Kliknij [Ustawienia sieciowe].
4
Określ ustawienia protokołu SLP.
Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 281)
Konfiguracja wykrywania urządzeń metodą multiemisji
1
Wybierz [Ustawienia Multicast Discovery]
2
Zaznacz pole wyboru [Odpowiedź do Discovery] i podaj wymagane ustawienia.
[Edycja].
[Odpowiedź do Discovery]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skonfigurowanie urządzenia tak, aby odpowiadało na pakiety
wyszukiwania metodą multiemisji programu do zarządzania urządzeniami oraz włączenie monitorowania
za pomocą programu do zarządzania urządzeniami.
● Informacje na temat zmiany numeru portu używanego do wykrywania metodą multiemisji znajdują
się w sekcji Zmiana numerów portów(P. 247) .
79
Konfiguracja
[Nazwa zakresu]
Aby włączyć urządzenie do określonego zakresu, należy wprowadzić w tym polu nazwę zakresu składającą
się ze znaków alfanumerycznych.
3
Kliknij [OK].
Powiadamianie oprogramowania do zarządzania urządzeniami o stanie zasilania
urządzenia
1
Wybierz [Ustawienia powiadamiania o trybie uśpienia]
2
Zaznacz pole wyboru [Powiadom] i podaj wymagane ustawienia.
[Edycja].
[Powiadom]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia powiadamianie oprogramowania do zarządzania urządzeniami
o stanie zasilania urządzenia. Zaznaczenie opcji [Powiadom] pozwala na uniknięcie nawiązywania przez
urządzenie zbędnej komunikacji w trybie uśpienia i zmniejszenie całkowitego zużycia energii.
[Numer portu]
Numer portu tej funkcji należy zmienić w zależności od środowiska sieciowego.
[Liczba routerów do przejścia]
Należy określić liczbę routerów, przez które mogą przejść pakiety powiadomień.
[Interwał powiadamiania]
Pozwala na określenie, jak często urządzenie ma powiadamiać oprogramowanie do zarządzania
urządzeniami o stanie zasilania.
3
5
Kliknij [OK].
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
◼ Konfiguracja ustawień komunikacji między urządzeniem a wtyczkami
Można określić ustawienia umożliwiające włączenie komunikacji między urządzeniem a wtyczkami programu iW
Management Console. Użycie wtyczek pozwala na zarządzanie ustawieniami urządzenia z poziomu iW Management
Console.
80
Konfiguracja
<Menu>
<Ustawienia>
urządzenia>
<Sieć>
<Zarządzanie ust. urządzenia>/<Wł./wył. zarządzanie ustaw.
<Włącz>
81
Konfiguracja
Instalowanie sterowników
24X2-01H
Na komputerze należy zainstalować poszczególne sterowniki i powiązane z nimi oprogramowanie.
1
Przed przejściem do instalacji należy wykonać niezbędne czynności przygotowawcze.
● Najpierw należy zainstalować opcjonalne urządzenia w module głównym.
Wyposażenie
opcjonalne(P. 548)
● Jeśli do urządzenia dołączono dysk DVD-ROM, należy włożyć dysk DVD-ROM do napędu w komputerze.
● Ze strony internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/) można pobrać sterowniki i oprogramowanie,
które będzie używane.
● Po udostępnieniu nowych wersji sterowników i oprogramowania zostaną one umieszczone na stronie
internetowej firmy Canon. W razie potrzeby można je pobrać po sprawdzeniu ich wymagań systemowych.
● W zależności od urządzenia lub warunków środowiskowych niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
● Niektóre sterowniki nie są obsługiwane w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat
możliwości obsługi w najnowszym systemie operacyjnym znajduje się na stronie internetowej firmy Canon.
2
Przejdź do instalacji.
● Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury instalacji, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
sterowników i oprogramowania, które będzie używane.
● Instalacja sterowników jest niemożliwa, jeśli wysyłanie i odbieranie adresu IP nie są dozwolone w
[Ustawienia zapory]. Więcej informacji znajduje się w części Określanie adresów IP na potrzeby
konfiguracji zapory ogniowej(P. 241) .
● Jeśli wysyłanie i odbieranie adresu IP komputera, na którym zainstalowane są sterowniki, wyłączono w
pozycji [Ustawienia zapory], wykonywanie wydruków z tego komputera nie jest już możliwe.
82
Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa ..................................................................................................................................... 85
Podzespoły oraz ich funkcje ................................................................................................................................ 88
Strona przednia .............................................................................................................................................. 89
Podłączanie nośnika pamięci USB ............................................................................................................ 91
Strona tylna .................................................................................................................................................... 93
Wnętrze .......................................................................................................................................................... 94
Taca wielofunkcyjna ........................................................................................................................................ 95
Szuflada na papier .......................................................................................................................................... 96
Panel sterowania ............................................................................................................................................ 98
Włączanie urządzenia ........................................................................................................................................ 102
Wyłączanie urządzenia ................................................................................................................................. 103
Wyłączanie zasilania w określonym czasie ............................................................................................. 104
Korzystanie z panelu sterowania ..................................................................................................................... 106
Podstawowe ekrany ..................................................................................................................................... 107
Ekran Główny ......................................................................................................................................... 108
Ekran <Monitor stanu> .......................................................................................................................... 111
Wyświetlanie komunikatów ................................................................................................................... 114
Podstawowe informacje na temat obsługi .................................................................................................... 115
Wprowadzanie tekstu ................................................................................................................................... 120
Logowanie się do urządzenia ............................................................................................................................ 124
Ładowanie papieru ............................................................................................................................................ 125
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier ............................................................................................... 128
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej ................................................................................................. 136
Ładowanie kopert ......................................................................................................................................... 141
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru ............................................................................................ 144
Określanie formatu i typu papieru ................................................................................................................ 146
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier ............................................. 147
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej ....................................... 149
Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy wielofunkcyjnej ..................................................... 152
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru ............................................................................... 155
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru ............................................................................. 157
Automatyczne wybieranie odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji ........................................ 158
Dostosowywanie wyświetlacza ........................................................................................................................ 160
Dostosowywanie widoku ekranu Główny ..................................................................................................... 161
Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji ....................................................................................................... 163
83
Podstawowa obsługa
Ustawianie dźwięków ....................................................................................................................................... 164
Przechodzenie w tryb uśpienia ......................................................................................................................... 165
84
Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa
24X2-01J
W tym rozdziale opisano podstawowe operacje wykonywane często w celu użycia funkcji urządzenia, np. korzystanie z
panelu sterowania oraz ładowanie papieru.
◼ Podzespoły oraz ich funkcje
W tej sekcji opisano zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia oraz ich funkcje, a także sposób korzystania z
przycisków na panelu sterowania i wyświetlania informacji na wyświetlaczu. Podzespoły oraz ich funkcje(P. 88)
◼ Włączanie urządzenia
W tej sekcji omówiono sposób włączania i wyłączania urządzenia.
Włączanie urządzenia(P. 102)
◼ Korzystanie z panelu sterowania
W tej sekcji omówiono sposób używania wyświetlacza do zadań takich jak wybieraie pozycji i regulowanie ustawień.
Ponadto omówiono sposób wprowadzania znaków i cyfr. Korzystanie z panelu sterowania(P. 106)
◼ Logowanie się w urządzeniu
W tej sekcji opisano sposób postępowania w przypadku wyświetlenia ekranu logowania.
urządzenia(P. 124)
85
Logowanie się do
Podstawowa obsługa
◼ Ładowanie papieru
W tej sekcji opisano, w jaki sposób należy umieszczać papier w szufladzie na papier oraz na tacy wielofunkcyjnej.
Ładowanie papieru(P. 125)
◼ Dostosowywanie wyświetlacza
W tej sekcji opisano sposób zmiany ułożenia elementów w celu ułatwienia korzystania z ekranów przedstawionych na
wyświetlaczu. Dostosowywanie wyświetlacza(P. 160)
◼ Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji
W tej sekcji opisano sposób zmiany ustawienia początkowo wyświetlanego po wybraniu funkcji.
domyślnych dla funkcji(P. 163)
86
Zmiana ustawień
Podstawowa obsługa
◼ Ustawianie dźwięków
W tej sekcji opisano sposób dostosowywania poziomu głośności dźwięków emitowanych przez urządzenie, na przykład
po wystąpieniu błędu. Ustawianie dźwięków(P. 164)
◼ Przechodzenie w tryb uśpienia
W tej sekcji opisano sposób konfiguracji trybu uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 165)
87
Podstawowa obsługa
Podzespoły oraz ich funkcje
24X2-01K
W tej części opisano części urządzenia (zewnętrzne, przednie, tylne oraz wewnętrzne) i ich funkcje. Oprócz prezentacji
części urządzenia służących do wykonywania podstawowych czynności, takich jak ładowanie papieru oraz wymiana
zasobników z tonerem, znajdują się tu także informacje na temat przycisków na panelu sterowania oraz na ekranie.
Sekcja ta zawiera wskazówki dotyczące właściwego użytkowania urządzenia.
Strona przednia(P. 89)
Strona tylna(P. 93)
Wnętrze(P. 94)
Taca wielofunkcyjna(P. 95)
Szuflada na papier(P. 96)
Panel sterowania(P. 98)
88
Podstawowa obsługa
Strona przednia
24X2-01L
Taca wyprowadzania papieru
Zadrukowane arkusze są umieszczane na tacy wyprowadzającej.
Port USB (do podłączenia urządzenia USB)
Ten port służy do podłączenia nośnika pamięci USB lub klawiatury USB innej firmy. Podłączenie urządzenia
pamięci USB pozwala drukować dane z urządzenia pamięci.
Podłączanie nośnika pamięci USB(P. 91)
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 181)
Ogranicznik papieru
Należy otworzyć ogranicznik papieru, aby zapobiec wypadnięciu papieru z tacy wyprowadzania.
Uchwyty do podnoszenia
Urządzenie należy przenosić, trzymając je za uchwyty do podnoszenia.
Przenoszenie urządzenia(P. 448)
Przycisk zasilania
Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Aby zrestartować urządzenie, wyłącz je, odczekaj co najmniej 10
sekund, a następnie włącz je ponownie.
Przednia pokrywa
Otwierana przy wymianie zasobników z tonerem.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 443)
89
Podstawowa obsługa
Szuflada na papier
Można w niej umieścić często używany rodzaj papieru.
papier(P. 128)
Umieszczanie papieru w szufladzie na
Taca wielofunkcyjna/Otwór podawania ręcznego
Papier ładuje się do tacy wielofunkcyjnej, gdy tymczasowo używany będzie format papieru inny niż znajdujący
się w szufladzie na papier. Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 136)
● W Podręcznik użytkownika „Otwór podawania ręcznego”, jeśli nie musi zostać odróżniony od „tacy
wielofunkcyjnej”, jest wspólnie nazywany „tacą wielofunkcyjną”.
Otwory wentylacyjne
Przez otwory wentylacyjne wydostaje się powietrze z wnętrza urządzenia w celu jego ochłodzenia. Przedmioty
umieszczone przed tymi otworami mogą uniemożliwić wentylację.
Panel sterowania
Panel sterowania składa się z przycisków, takich jak przycisk Strona główna, przycisk Stop, wyświetlacza oraz
wskaźników stanu. Za jego pomocą można wykonywać wszystkie operacje i konfigurować ustawienia.
Panel sterowania(P. 98)
Podstawowe ekrany(P. 107)
90
Podstawowa obsługa
Podłączanie nośnika pamięci USB
24X2-01R
Włożyć pamięć USB do portu USB znajdującego się z przodu urządzenia. Istnieje możliwość bezpośredniego
drukowania danych z pamięci USB.
Przed rozpoczęciem korzystania z nośnika pamięci USB
● Obsługiwane formaty nośnika pamięci USB to FAT16 i FAT32.
● Konieczne jest wybranie dla opcji <Użyj funkcji druku> ustawienia <Włącz>.
pamięci>(P. 420)
<Ustawienia nośnika
Nieobsługiwane są następujące urządzenia i zastosowania:
● Nośniki pamięci USB wyposażone w funkcje zabezpieczające
● Nośniki pamięci USB, które nie spełniają standardów USB
● Czytniki kart podłączone do portu USB
● Nośniki pamięci USB, które są używane z przedłużaczami
● Nośniki pamięci USB używane za pośrednictwem koncentratora USB
Obsługa urządzeń pamięci USB
● Przed włożeniem nośnika pamięci USB należy upewnić się, że jest on obrócony poprawnie. W przypadku
próby włożenia nośnika pamięci przy niewłaściwej orientacji nośnik i urządzenie mogą ulec uszkodzeniu.
● Nie należy odłączać lub przesuwać urządzenia pamięci USB ani w inny sposób nim poruszać podczas
importowania lub eksportowania danych. Nie należy również wyłączać urządzenia, gdy trwa przetwarzanie.
● W przypadku niektórych urządzeń pamięci USB poprawny zapis danych może nie być możliwy.
◼ Odłączanie nośnika pamięci USB
91
Podstawowa obsługa
● Podczas odłączania nośników pamięci USB należy zawsze postępować zgodnie z następującą procedurą.
Korzystanie z innych metod odłączenia nośników pamięci USB może spowodować uszkodzenie nośnika i
urządzenia.
Model z Panelem Dotykowym
1
Wybierz <Monitor stanu>.
2
Wybierz <Usuń nośn. pam.>.
➠ Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat <Nośnik pamięci można bezpiecznie usunąć.>.
3
Odłącz urządzenie pamięci USB.
Czarno-Biały model LCD
1
Naciśnij przycisk
2
Wybierz <Stan urządz.>.
3
Wybierz <Wyjmij nośnik pamięci>.
.
➠ Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat <Nośnik pamięci można bezpiecznie usunąć.>.
4
Odłącz urządzenie pamięci USB.
ŁĄCZA
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 181)
92
Podstawowa obsługa
Strona tylna
24X2-01S
Pokrywa tylna
Tę pokrywę otwiera się podczas usuwania zacięć papieru.
Usuwanie zaciętego papieru(P. 511)
Etykieta informacyjna
Na etykiecie znajduje się numer seryjny, który jest niezbędny do uzyskiwania informacji na temat urządzenia.
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany(P. 521)
Gniazdo zasilania
Służy do podłączania przewodu zasilającego.
Port USB (do podłączenia urządzenia USB)
Do tego portu można podłączać urządzenia, na przykład dodatkową klawiaturę USB.
Port USB (do podłączenia urządzenia do komputera)
Umożliwia podłączenie kabla USB, za pośrednictwem którego nawiązane zostanie połączenie między
urządzeniem i komputerem.
Port LAN
Umożliwia podłączenie urządzenia do routera przewodowego LAN lub innego sprzętu za pomocą kabla LAN.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
93
Podstawowa obsługa
Wnętrze
24X2-01U
Taca z kasetami z tonerem
Służy do instalacji zasobników z tonerem. Kolejność umieszczania zasobników w przegrodach to: Y (żółty), M
(amarantowy), C (cyjankowy) i K (czarny), licząc od tylnej przegrody. Procedura wymiany zasobnika z
tonerem(P. 443)
ŁĄCZA
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 442)
94
Podstawowa obsługa
Taca wielofunkcyjna
24X2-01W
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
Prowadnice papieru
Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do szerokości papieru, aby papier był podawany do urządzenia
prosto.
Dotyczy modelu LBP654Cx / LBP653Cdw
● Aby zwolnić blokadę i przesunąć prowadnice papieru, należy przycisnąć dźwignię zwalniającą blokady,
która na ilustracji została oznaczona strzałką.
Taca na papier
Ładując papier, można wysunąć także tacę na papier.
ŁĄCZA
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 136)
95
Podstawowa obsługa
Szuflada na papier
24X2-01X
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
Prowadnice papieru
Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do formatu papieru, aby papier był podawany do urządzenia
prosto. Aby zwolnić blokady i przesunąć prowadnice papieru, należy przycisnąć dźwignie zwalniające blokady,
które na ilustracji zostały oznaczone strzałkami.
Dźwignia zwalniająca blokadę (do przedłużania szuflady na papier)
W przypadku ładowania papieru w formacie Legal należy przedłużyć szufladę na papier. Aby zwolnić blokadę i
zwiększyć długość szuflady na papier, należy nacisnąć dźwignię.
96
Podstawowa obsługa
Wkładanie papieru w formacie Legal
● Gdy rozszerzona szuflada na papier zostanie włożona, jej przednia strona nie jest położona równo w
linii z urządzeniem.
ŁĄCZA
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 128)
97
Podstawowa obsługa
Panel sterowania
24X2-01Y
Panel sterowania Model z Panelem Dotykowym(P. 98)
Panel sterowania Czarno-Biały model LCD(P. 99)
Panel sterowania Model z Panelem Dotykowym
● Kąt panelu sterowania można regulować. Należy dostosować go tak, aby zapewniał największą
wygodę wyświetlania panelu. Regulacja kąta(P. 99)
Wyświetlacz
Wyświetla postęp pracy urządzenia, a także statusy błędów. Wyświetlacz jest również ekranem dotykowym,
zatem ustawienia można określać przez bezpośrednie dotknięcie ekranu.
Podstawowe ekrany(P. 107)
Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 115)
Przycisk Głośność dźwięku
Służy do regulacji głośności dźwięków.
Ustawianie dźwięków(P. 164)
Przycisk Oszczędzanie energii
Naciśnięcie tego przycisku wprowadza urządzenie w stan uśpienia. Kiedy urządzenie znajduje się w trybie
uśpienia, przycisk świeci się na zielono. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza stan uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 165)
Wskaźnik danych
Miga, gdy jest przeprowadzana operacja taka jak przesyłanie danych lub drukowanie. Świeci się, gdy istnieją
dokumenty oczekujące na przetworzenie.
98
Podstawowa obsługa
Wskaźnik błędu
Miga lub świeci się w przypadku wystąpienia błędu, takiego jak np. zacięcie papieru.
Przycisk Strona główna
Naciśnięcie przycisku wyświetla ekran Główny, który daje dostęp do menu ustawień i funkcji takich jak
Drukowanie z nośnika pamięci i Zabezpieczony wydruk.
Ekran Główny(P. 108)
Dostosowywanie widoku ekranu Główny(P. 161)
Przycisk Stop
Służy do anulowania drukowania i innych operacji.
Symbol NFC (komunikacja bliskiego zasięgu, ang. Near Field Communication)
Urządzenie udostępnia inne funkcje, na przykład drukowanie, poprzez przesunięcie urządzenia przenośnego
z zainstalowaną aplikacją Canon PRINT Business (Rozwiązanie do druku Canon PRINT dla firm) nad tym
symbolem. Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 201)
Regulacja kąta
Kiedy odczytanie wyświetlacza panelu dotykowego jest utrudnione, należy wyregulować kąt panelu sterowania.
Panel sterowania Czarno-Biały model LCD
Wyświetlacz
Można wyświetlić statusy pracy i błędów tego urządzenia, pozostałą ilość w zasobnikach z tonerem oraz inne
warunki. Podstawowe ekrany(P. 107)
99
Podstawowa obsługa
Przycisk Strona główna
Naciśnięcie przycisku wyświetla ekran Główny, który daje dostęp do menu ustawień i funkcji takich jak
Drukowanie z nośnika pamięci i Zabezpieczony wydruk. Ekran Główny(P. 108)
Przycisk Wstecz
Należy go nacisnąć, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnięcie tego przycisku podczas konfiguracji
ustawień powoduje, że ustawienia nie są zastosowywane, a na wyświetlaczu pojawia się poprzedni ekran.
Przyciski numeryczne (przyciski [0]-[9])
Służą do wprowadzania tekstu i cyfr.
Wprowadzanie tekstu na Czarno-Biały model LCD(P. 121)
Przycisk [*]
Jego naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy typami wprowadzanego tekstu.
Wskaźnik Dane
Miga, gdy jest przeprowadzana operacja taka jak przesyłanie danych lub drukowanie. Świeci się, gdy istnieją
dokumenty oczekujące na przetworzenie.
Wskaźnik Błąd
Miga lub świeci się w przypadku wystąpienia błędu, takiego jak np. zacięcie papieru.
Przycisk Oszczędzanie energii
Naciśnięcie tego przycisku wprowadza urządzenie w stan uśpienia. Kiedy urządzenie znajduje się w trybie
uśpienia, przycisk świeci się na zielono. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza stan uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 165)
Przycisk Monitor Stanu
Służy do sprawdzania statusu drukowania, do wyświetlania historii użytkowania lub do podglądu ustawień
sieciowych, np. adresu IP urządzenia. Umożliwia także sprawdzenie stanu urządzenia — skontrolowanie
pozostałej ilości papieru i ilości toneru pozostałej w zasobnikach oraz zweryfikowanie, czy wystąpiły błędy.
<Monitor stanu> Ekran Czarno-Biały model LCD(P. 112)
Przycisk [ID]
Przycisk należy nacisnąć po wprowadzeniu identyfikatora i kodu PIN w celu zalogowania się, gdy włączone
jest zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Ponownie naciśnięcie tego przycisku po zakończeniu pracy z
urządzeniem umożliwia wylogowanie się. Logowanie się do urządzenia(P. 124)
Przycisk Kasuj
Jego naciśnięcie pozwala usunąć wprowadzony tekst i cyfry.
Przycisk Stop
Służy do anulowania drukowania i innych operacji.
Przycisk [#]
Jego naciśnięcie umożliwia wprowadzanie symboli, takich jak „@” czy „/”.
100
Podstawowa obsługa
Przycisk [
]
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu podczas konfiguracji ustawień. Jego naciśnięcie podczas
wprowadzania cyfr przesuwa kursor w lewą stronę.
Przycisk [
]
Umożliwia wybór elementu znajdującego się bezpośrednio nad aktualnie zaznaczonym elementem podczas
konfiguracji ustawień. Jego naciśnięcie podczas zmiany wartości ustawień powoduje zwiększenie wartości.
Przycisk [
]
Umożliwia przejście do kolejnego ekranu podczas konfiguracji ustawień. Jego naciśnięcie podczas
wprowadzania liczb przesuwa kursor w prawą stronę.
Przycisk [
]
Umożliwia wybór elementu znajdującego się bezpośrednio pod aktualnie zaznaczonym elementem podczas
konfiguracji ustawień. Jego naciśnięcie podczas zmiany wartości ustawień powoduje zmniejszenie wartości.
Przycisk [
]
Jego naciśnięcie powoduje zastosowanie ustawień lub określonych parametrów.
ŁĄCZA
Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 115)
101
Podstawowa obsługa
Włączanie urządzenia
24X2-020
W tej części opisano sposób włączenia urządzenia.
1
Upewnij się, że wtyczka zasilająca jest prawidłowo włożona do gniazdka
2
Naciśnij wyłącznik zasilania.
elektrycznego.
➠ Zostanie wyświetlony ekran Start.
Panel sterowania(P. 98)
● Można wybrać ekran, który jest wyświetlany w pierwszej kolejności po włączeniu urządzenia.
domyśl. po uruchom./wznowieniu>(P. 302)
ŁĄCZA
Wyłączanie urządzenia(P. 103)
102
<Ekran
Podstawowa obsługa
Wyłączanie urządzenia
24X2-021
W tej części opisano sposób wyłączenia urządzenia.
1
Naciśnij wyłącznik zasilania.
● Całkowite wyłączenie się urządzenia może potrwać trochę czasu. Nie wolno odłączać przewodu zasilającego
do czasu wyłączenia się wyświetlacza.
● Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy odczekać co najmniej 10 sekund po wyłączeniu się urzadzenia.
● Można określić czas na każdy dzień tygodnia i skonfigurować ustawienie automatycznego wyłączania
urządzenia. Wyłączanie zasilania w określonym czasie(P. 104)
103
Podstawowa obsługa
Wyłączanie zasilania w określonym czasie
24X2-022
Można wprowadzić ustawienie automatycznego wyłączenia zasilania w określonym czasie w każdym dniu tygodnia.
Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, które może wystąpić z powodu niewyłączenia zasilania. Domyślnie
ta funkcja jest wyłączona.
● Aby uzyskać informacje na temat podstawowych operacji dotyczących konfiguracji urządzenia za pomocą
Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 288) .
1
2
3
4
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Wybierz [Ustawienia włącznika czasowego]
Główny ekran Zdalnego
[Edycja].
Zaznacz pole wyboru [Ustaw wyłącznik tygodniowy automatycznego wyłączenia] i
ustaw czas wyłączenia zasilania.
[Ustaw wyłącznik tygodniowy automatycznego wyłączenia]
Zaznaczenie pola wyboru pozwala na ustawienie czasu wyłączenia zasilania każdego dnia tygodnia.
104
Podstawowa obsługa
Od [Niedziela] do [Sobota]
Wprowadź wybrany czas wyłączania zasilania. Pozostawienie pustego pola dla któregokolwiek dnia tygodnia
oznacza, że funkcja autowyłączania będzie wyłączona na ten dzień.
5
Kliknij [OK].
Jeśli zasilanie nie jest wyłączane automatycznie w określonym czasie*
● Wskaźnik Data świeci się lub miga
● Gdy wyświetlony jest ekran menu lub ekran sprawdzania licznika
● Importowanie/eksportowanie danych
● Gdy oprogramowanie układowe jest aktualizowane
*Jeśli zasilania nie będzie można wyłączyć automatycznie w określonym czasie, zostanie podjęta ponowna próba
maksymalnie dziesięć razy w 1-minutowych interwałach. Jeśli zasilania nie będzie można wyłączyć nawet po dziesięciu
ponownych próbach, funkcja automatycznego wyłączenia nie będzie dostępna w tym dniu.
105
Podstawowa obsługa
Korzystanie z panelu sterowania
24X2-023
Wyświetlacz i przyciski panelu sterowania służą do konfigurowania ustawień urządzenia lub obsługi funkcji. W tej sekcji
opisano podstawowy sposób używania wyświetlacza i przycisków.
Podstawowe ekrany(P. 107)
Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 115)
Wprowadzanie tekstu(P. 120)
● Aby odwrócić jasne i ciemne części wyświetlacza:
● Aby wyregulować jasność wyświetlacza:
● Aby wyregulować kontrast wyświetlacza:
<Odwróć kolory ekranu>(P. 334)
<Jasność>(P. 334)
<Kontrast>(P. 335)
ŁĄCZA
Panel sterowania(P. 98)
106
Podstawowa obsługa
Podstawowe ekrany
24X2-024
Na wyświetlaczu jest wyświetlany ekran Główny lub ekran ustawień, umożliwiając zainicjowanie funkcji takich
Drukowanie z nośnika pamięci i Zabezpieczony wydruk. Wyświetlacza można również użyć do sprawdzenia informacji
takich jak komunikaty o błędach i stan działania urządzenia. Aby uruchomić model z panelem dotykowym, należy
dotknąć bezpośrednio wyświetlacza.
Ekran Główny(P. 108)
Ekran <Monitor stanu>(P. 111)
Wyświetlanie komunikatów(P. 114)
● Ekran Główny można dostosować, zmieniając ułożenie często używanych przycisków w celu ułatwienia
dostępu do poszczególnych funkcji. Dostosowywanie wyświetlacza(P. 160)
Poznanie sposobu obsługi
● Na niektórych ekranach przycisk <?> pozwala wyświetlić opisy funkcji lub sposobu obsługi.
107
Podstawowa obsługa
Ekran Główny
24X2-025
Ekran Główny wyświetla się po włączeniu zasilania lub po naciśnięciu przycisku
do konfiguracji ustawień i definiowania funkcji.
na panelu sterowania. Ekran służy
Główny Ekran Model z Panelem Dotykowym(P. 108)
Główny Ekran Czarno-Biały model LCD(P. 110)
Główny Ekran Model z Panelem Dotykowym
Zmiana strony
Umożliwia wyświetlenie kolejnej strony na ekranie
głównym. Strony można również zmieniać ruchem palca
w prawo lub w lewo.
Pozostała ilość toneru w zasobnikach z tonerem
Umożliwia sprawdzenie ilości toneru pozostałego w
zasobnikach z podziałem na etapy.
<Sprawdź licznik>
Służy do wyświetlania osobno łącznej liczby wydruków w
trybie czarno-białym i w kolorze. Wyświetlanie
wartości licznika(P. 455)
<Wyloguj się>
Przycisk ten umożliwia wylogowanie się z urządzenia.
<Monitor stanu>
Służy do sprawdzania statusu drukowania, do
wyświetlania historii użytkowania lub do podglądu
ustawień sieciowych, np. adresu IP urządzenia. Umożliwia
także sprawdzenie stanu urządzenia — skontrolowanie
pozostałej ilości papieru i ilości toneru pozostałej w
zasobnikach oraz zweryfikowanie, czy wystąpiły błędy.
Ekran <Monitor stanu>(P. 111)
Ikona Wi-Fi
Wyświetlana, gdy urządzenie jest połączone z siecią
bezprzewodową LAN.
108
Podstawowa obsługa
<Drukowanie z nośnika pamięci>
Drukuje pliki przechowywane na urządzeniu pamięci USB.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z
nośnika pamięci)(P. 181)
<Bezpieczne drukowanie>
Pozwala wydrukować dokument chroniony.
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN
(Zabezpieczone drukowanie)(P. 177)
<Menu>
Za pomocą tego przycisku można uzyskać dostęp do
różnych ustawień urządzenia, takich jak <Ustawienia
funkcji> i <Ustawienia>. Lista menu ustawień(P. 300)
<Ust. Papieru>
Przycisk ten jest używany przy określaniu rozmiaru i typu
papieru umieszczonego w szufladzie na papier oraz tacy
wielofunkcyjnej. Określanie formatu i typu
papieru(P. 146)
Przycisk Application Library
Przyciski te służą do łatwego wykonywania funkcji za
pomocą sterowania jednym przyciskiem. Aby uzyskać
więcej informacji, należy zapoznać się z podręcznikiem
dotyczącym Application Library na stronie internetowej
podręczników online.
<Portal mobilny>
Pozwala nawiązać połączenie z urządzeniem przenośnym.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 201)
<Ustawienia ekr. głów.>
Przycisk pozwala zmienić kolejność przycisków
wyświetlanych w widoku Ekran Główny.
Dostosowywanie widoku ekranu Główny(P. 161)
<Aktualizacja oprogramowania układowego>
Pozwala zaktualizować oprogramowanie układowe za
pośrednictwem Internetu. Aktualizacja
oprogramowania sprzętowego(P. 294)
109
Podstawowa obsługa
Główny Ekran Czarno-Biały model LCD
Ikona Wi-Fi
Wyświetlana, gdy urządzenie jest połączone z siecią
bezprzewodową LAN.
Pozostała ilość toneru w zasobnikach z tonerem
Umożliwia sprawdzenie ilości toneru pozostałego w
zasobnikach z podziałem na etapy. Funkcja ta jest ukryta,
gdy aktywny jest Ekran główny.
<Menu>
Za pomocą tego przycisku można uzyskać dostęp do
różnych ustawień urządzenia, takich jak <Ustawienia
funkcji> i <Ustawienia>. Lista menu ustawień(P. 300)
<Ustawienia papieru>
Przycisk ten jest używany przy określaniu rozmiaru i typu
papieru umieszczonego w szufladzie na papier oraz tacy
wielofunkcyjnej. Określanie formatu i typu
papieru(P. 146)
<Druk. z pamięci>
Drukuje pliki przechowywane na urządzeniu pamięci USB.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z
nośnika pamięci)(P. 181)
<Bezpieczne drukow.>
Pozwala wydrukować dokument chroniony.
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN
(Zabezpieczone drukowanie)(P. 177)
<Portal mobilny>
Pozwala nawiązać połączenie z urządzeniem przenośnym.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 201)
<Kol.wyśw.(Główny)>
Przycisk pozwala zmienić kolejność przycisków
wyświetlanych w widoku Ekran Główny.
Dostosowywanie widoku ekranu Główny(P. 161)
ŁĄCZA
Dostosowywanie widoku ekranu Główny(P. 161)
110
Podstawowa obsługa
Ekran <Monitor stanu>
24X2-026
) zostanie wyświetlony ekran umożliwiający sprawdzenie postępu
Po naciśnięciu przycisku <Monitor stanu> (
przetwarzania dokumentów, a także stanu urządzenia (np. ilości toneru w zasobnikach) oraz ustawień sieciowych (np.
adres IP urządzenia).
<Monitor stanu> Ekran Model z Panelem Dotykowym(P. 111)
<Monitor stanu> Ekran Czarno-Biały model LCD(P. 112)
<Monitor stanu> Ekran Model z Panelem Dotykowym
<Informacje o błędach/powiadomienie>
Opcja ta umożliwia wyświetlenie szczegółów błędów, które się pojawiły.
każdego komunikatu(P. 492)
Środki zaradcze w przypadku
<Informacje o urządzeniu>
Wyświetla stan urządzenia, np. ilość papieru lub ilość toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem.
<Informacje o papierze>
Umożliwia wyświetlenie informacji, czy w każdym źródle papieru znajduje się papier.
<Informacje o kasecie>
Umożliwia sprawdzenie ilości toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem. Inne wewnętrzne części mogą
osiągnąć koniec okresu ich eksploatacji przed wyczerpaniem się toneru.
<Użycie pamięci bezpiecz. drukow.>
Umożliwia wyświetlenie ilości pamięci aktualnie zajmowanej przez dane dokumentów korzystających z
funkcji Zabezpieczony wydruk. Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN
(Zabezpieczone drukowanie)(P. 177)
<Informacje o wersji>
111
Podstawowa obsługa
Wyświetla informację o wersji oprogramowania sprzętowego.
<Numer seryjny>
Wyświetla numer seryjny urządzenia.
Status i rejestry drukowanych oraz odbieranych dokumentów
Służy do wyświetlania bieżącego statusu wybranego elementu. Poniżej jako przykład pokazano ekran
<Zadanie drukowania>.
<Informacje o sieci>
Umożliwia wyświetlenie ustawień sieciowych, np. ustawień adresu IP urządzenia, oraz stanu sieci, np.
poprawności działania bezprzewodowej komunikacji LAN. Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
<Usuń nośn. pam.>
Służy do bezpiecznego odłączania urządzenia pamięci USB. Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy do
urządzenia podłączone jest urządzenie pamięci USB. Odłączanie nośnika pamięci USB(P. 91)
<Monitor stanu> Ekran Czarno-Biały model LCD
<Informacje o błędach/powiadomienie>
Opcja ta umożliwia wyświetlenie szczegółów błędów, które się pojawiły.
każdego komunikatu(P. 492)
Środki zaradcze w przypadku
<Stan urządz.>
Wyświetla stan urządzenia, np. ilość papieru lub ilość toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem.
112
Podstawowa obsługa
<Informacje o papierze>
Umożliwia wyświetlenie informacji, czy w każdym źródle papieru znajduje się papier.
<Poziom tonera w kasecie>
Umożliwia sprawdzenie ilości toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem. Inne wewnętrzne części mogą
osiągnąć koniec okresu ich eksploatacji przed wyczerpaniem się toneru.
<Wyjmij nośnik pamięci>
Służy do bezpiecznego odłączania urządzenia pamięci USB. Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy do
urządzenia podłączone jest urządzenie pamięci USB. Odłączanie nośnika pamięci USB(P. 91)
<Sprawdź licznik>
Służy do wyświetlania osobno łącznej liczby wydruków w trybie czarno-białym i w kolorze.
wartości licznika(P. 455)
Wyświetlanie
<Użycie pamięci bezpiecznego drukowania>
Umożliwia wyświetlenie ilości pamięci aktualnie zajmowanej przez dane dokumentów korzystających z
funkcji Zabezpieczony wydruk. Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN
(Zabezpieczone drukowanie)(P. 177)
<Informacje o wersji>
Wyświetla informację o wersji oprogramowania sprzętowego.
<Numer seryjny>
Wyświetla numer seryjny urządzenia.
Status i rejestry drukowanych oraz odbieranych dokumentów
Służy do wyświetlania bieżącego statusu wybranego elementu. Poniżej jako przykład pokazano ekran <Stan
zadania druk.>.
<Informacje o sieci>
Umożliwia wyświetlenie ustawień sieciowych, np. ustawień adresu IP urządzenia, oraz stanu sieci, np.
poprawności działania bezprzewodowej komunikacji LAN. Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
113
Podstawowa obsługa
Wyświetlanie komunikatów
24X2-027
Komunikaty są wyświetlane na ekranie na przykład wtedy, kiedy skończy się papier lub kiedy upłynie okres eksploatacji
zasobnika z tonerem. Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu(P. 492)
Model z panelem dotykowym
Czarno-biały model LCD
Gdy wystąpi błąd
W niektórych sytuacjach po wystąpieniu błędu wyświetlone zostają wskazówki podające, jak na niego
zareagować. Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Poniżej jako
przykład pokazano ekran wyświetlany w przypadku zacięcia papieru.
Model z panelem dotykowym
Czarno-biały model LCD
114
Podstawowa obsługa
Podstawowe informacje na temat obsługi
24X2-028
Podstawowa obsługa Model z Panelem Dotykowym(P. 115)
Podstawowa obsługa Czarno-Biały model LCD(P. 117)
Podstawowa obsługa Model z Panelem Dotykowym
Wyświetlacz jest ekranem dotykowym, dzięki czemu zadania można uruchamiać bezpośrednio z poziomu ekranu.
Należy unikać następujących czynności.
● Wyświetlacz może ulec awarii lub uszkodzeniu.
- Naciskanie z dużą siłą
- Naciskanie za pomocą ostro zakończonych przedmiotów (paznokcie, długopisy, ołówki itp.)
- Obsługa za pomocą mokrych/brudnych rąk
- Praca z wyświetlaczem, kiedy znajduje się na nim przedmiot
● Przed rozpoczęciem korzystania z ekranu dotykowego należy odkleić folię ochronną z wyświetlacza.
Dotknięcie
Dotknij ekranu lekko i szybko. Stosuj do wyboru i kończenia pracy z elementami.
Przeciąganie
Przeciągnij palcem po wyświetlaczu. Efekt przeciągnięcia palcem różni się w zależności od ekranu. Na przykład
przeciągnięcie na ekranie Główny powoduje przeniesienie o jedną stronę w kierunku przeciągnięcia.
115
Podstawowa obsługa
◼ Wybór elementów
Aby dokonać wyboru, dotknij nazwę elementu lub odpowiedni przycisk.
Jeżeli element zostanie dotknięty przez przypadek
● Aby anulować wybór, przesuń palec po wyświetlaczu w bok, a następnie oderwij go od ekranu.
Powrót do poprzedniego ekranu
● Należy nacisnąć
, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
◼ Przewijanie ekranu
Jeżeli pewne informacje nie wyświetliły się w całości, na ekranie pojawia się pasek przewijania. Jeśli pasek przewijania
zostanie wyświetlony, należy przeciągnąć palcem po ekranie, aby przewinąć w kierunku przeciągnięcia. Należy
pamiętać, że pasek przewijania pojawia się tylko podczas dotykania ekranu.
116
Podstawowa obsługa
◼ Zmiana wartości ustawienia
Dotknij <+>/<->, aby dostosować ustawienie na skali. Można również dostosować ustawienie, przesuwając palcem
suwak w lewo lub prawo.
● Istnieje możliwość zmiany wielu ustawień związanych ze sposobem wyświetlania, na przykład języka
wyświetlania: <Ustawienia wyświetlania>(P. 302)
● Istnieje możliwość zmiany ekranu wyświetlanego automatycznie, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez
określony czas: <Funkcja po autom. on. uruchomieniu>(P. 310)
● Istnieje możliwość zmiany różnych ustawień dotyczących funkcjonalności, takich jak jasność ekranu:
<Dostępność>(P. 334)
Podstawowa obsługa Czarno-Biały model LCD
Za pomocą przedstawionych poniżej przycisków skonfiguruj ustawienia i dostosuj wartości.
Korzystanie z przycisków
/
Przewijanie ekranu
Gdy nie wszystkie elementy można wyświetlić naraz na jednym ekranie, po jego prawej stronie widoczny jest
pasek przewijania. Jeśli wyświetlony jest pasek przewijania, do poruszania się w górę lub w dół służą przyciski
/ . Zaznaczenie danego elementu powoduje odwrócenie kolorów tekstu oraz tła tego elementu.
117
Podstawowa obsługa
Zmiana wartości ustawienia
/
. Jeżeli w górnym lewym rogu ekranu wyświetla się
Wartości wprowadza się, dotykając przycisków
widoczna poniżej ikona, wartości można wpisać bezpośrednio, używając klawiszy numerycznych.
Wprowadzanie tekstu(P. 120)
● Wartości w nawiasie ( ), wyświetlane poniżej pola wprowadzania, oznaczają dopuszczalny zakres wartości.
Korzystanie z przycisków
/
Przechodzenie do kolejnego ekranu/powracanie do poprzedniego ekranu
Aby przejść do następnego ekranu, naciśnij przycisk
poprzedniego ekranu.
. Należy nacisnąć przycisk
● Do następnego ekranu można również przejść, naciskając przycisk
naciskając przycisk
, aby powrócić do
, a wrócić do poprzedniego ekranu,
.
Zmiana wartości ustawienia
Przyciski
/
służą do dostosowania skali suwaka.
Przesuwanie kursora
Naciśnij przycisk
/
, aby wprowadzić tekst i wartości.
Korzystanie z przycisku
Przycisk
służy do potwierdzania ustawienia.
118
Wprowadzanie tekstu(P. 120)
Podstawowa obsługa
Korzystanie z klawiszy numerycznych
Do wpisywania tekstu oraz wartości służą klawisze numeryczne.
Wprowadzanie tekstu(P. 120)
● Istnieje możliwość zmiany wielu ustawień związanych ze sposobem wyświetlania, na przykład języka
wyświetlania: <Ustawienia wyświetlania>(P. 302)
● Istnieje możliwość zmiany ekranu wyświetlanego automatycznie, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez
określony czas: <Funkcja po autom. on. uruchomieniu>(P. 310)
● Istnieje możliwość zmiany wielu ustawień związanych z dostępnością, na przykład prędkości przewijania:
<Dostępność>(P. 334)
119
Podstawowa obsługa
Wprowadzanie tekstu
24X2-029
Wprowadzanie tekstu na Model z Panelem Dotykowym(P. 120)
Wprowadzanie tekstu na Czarno-Biały model LCD(P. 121)
Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury USB(P. 123)
Wprowadzanie tekstu na Model z Panelem Dotykowym
Podczas wprowadzania tekstu lub liczby należy użyć klawiatury wyświetlonej na ekranie. Klawisze numeryczne są
wyświetlane na ekranie tylko w celu wprowadzania liczb.
Przełączanie rodzaju znaków
Dotknij przycisku <a> lub <1/#>, aby przełączyć rodzaj wprowadzanych znaków.
● Aby zastosować wielkie litery, należy nacisnąć
.
Usuwanie tekstu
Każde naciśnięcie przycisku
usunąć kolejne znaki.
powoduje usunięcie jednego znaku. Przytrzymanie przycisku
pozwala
Przesuwanie kursora (wprowadzanie spacji)
Aby przesunąć kursor, dotknij przycisk
lub
. Aby wprowadzić spację, przesuń kursor do końca tekstu, za
którym chcesz ją umieścić, a następnie dotknij przycisk
.
Wyświetlenie klawiszy numerycznych
Kiedy wymagane jest wprowadzenie tylko wartości numerycznej na ekranie wyświetlane są klawisze
numeryczne. Należy dotknąć klawiszy numerycznych, aby wprowadzić wartość numeryczną.
120
Podstawowa obsługa
Zakres wartości
● Wartości w nawiasie ( ), wyświetlane poniżej pola wprowadzania, oznaczają dopuszczalny zakres
wartości.
Wyświetlenie przycisków innych niż klawisze numeryczne
● Po wyświetleniu znaków <+>/<-> lub
/
można nacisnąć przyciski, aby zwiększyć lub zmniejszyć
wartość numeryczną albo przesunąć kursor.
Wprowadzanie tekstu na Czarno-Biały model LCD
Do wpisywania tekstu oraz wartości służą klawisze numeryczne.
Przełączanie rodzaju tekstu
Naciśnięcie przycisku
umożliwia przełączanie pomiędzy typami wprowadzanego tekstu.
● Aby przełączyć typ wprowadzanego tekstu, można również wybrać opcję <Tryb wprow.> i nacisnąć
przycisk
.
121
Podstawowa obsługa
Dostępne rodzaje znaków
Poniżej przedstawiono możliwy do wprowadzenia tekst.
Klawisz
A
a
12
@.-_/
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(opcja niedostępna)
0
(spacja) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<> (opcja niedostępna)
● Naciśnij przycisk
lub wybierz ikonę <Symbol> i naciśnij
, gdy typ wprowadzanego tekstu to <A>
lub <a>, aby wyświetlić na ekranie możliwe do wprowadzenia symbole. Użyj przycisku
, aby zaznaczyć symbol, który chcesz wprowadzić, a następnie naciśnij przycisk
/
/
/
.
Usuwanie tekstu
Każde naciśnięcie przycisku
powoduje usunięcie jednego znaku. Aby usunąć cały wprowadzony tekst,
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
.
Przesuwanie kursora (wprowadzanie spacji)
Do przesuwania kursora służy przycisk
lub
. Aby wprowadzić spację, należy przesunąć kursor do końca
tekstu, za którym chce się ją umieścić, a następnie nacisnąć przycisk
.
Przykład wprowadzania tekstu i cyfr
Przykład: „Canon-1”
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aż wybrane zostanie ustawienie <A>.
2
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
, aż wybrana zostanie litera „C”.
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aż wybrane zostanie ustawienie <a>.
4
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
, aż wybrana zostanie litera „a”.
5
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
, aż wybrana zostanie litera „n”.
6
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
, aż wybrana zostanie litera „o”.
122
Podstawowa obsługa
7
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
, aż wybrana zostanie litera „n”.
8
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
, aż wybrany zostanie symbol „-”.
9
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aż wybrane zostanie ustawienie <12>.
10
Naciśnij przycisk
11
Wybierz <Zastos.> i naciśnij przycisk
.
.
Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury USB
Można podłączyć klawiaturę do portu USB dla urządzeń USB z
Strona przednia(P. 89) lub Strona tylna(P. 93) , a
następnie wprowadzić tekst z klawiatury. Nawet po podłączeniu klawiatury można wprowadzać tekst z panelu
sterowania.
● Niektóre klawisze na klawiaturze USB, takie jak klawisz [Backspace], [Home] i [End], nie mogą być używane.
W przypadku naciśnięcia klawiszy, których nie można używać, nie zostanie wprowadzona ani zmieniona
żadna wartość.
● Aby usunąć tekst, naciśnij klawisz [Delete].
● Naciśnięcie klawisza [RETURN/ENTER] spowoduje zakończenie wprowadzania tekstu, w taki sam sposób jak
wybranie przycisku <Zastosuj>.
● Układ klawiatury można zmienić (układ US lub UK).
<Angielski układ klawiatury>(P. 306)
● Klawiaturę USB można odłączyć od urządzenia w dowolnym czasie. W celu jej odłączenia nie jest wymagane
wykonanie żadnej specjalnej operacji.
● W zależności od języka wyświetlania niektórych znaków nie można wprowadzić prawidłowo.
● Klawiatura USB może nie działać prawidłowo w zależności od jej rodzaju.
123
Podstawowa obsługa
Logowanie się do urządzenia
24X2-02A
Jeśli włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów lub Identyfikatory zarządzającego systemem, przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zalogować się. Po wyświetleniu ekranu logowania skorzystaj z poniższej
procedury, aby wprowadzić identyfikator wydziału i kod PIN.
1
Wprowadź identyfikator.
1
Wybierz <ID działu> lub <ID menedżera systemu>.
2
Wprowadź identyfikator.
● Jeśli nie zarejestrowano kodu PIN, przejdź do kroku 3.
2
Wprowadź kod PIN.
1
Wybierz <Kod PIN>.
2
Wprowadź kod PIN.
3
Naciśnij przycisk <Zaloguj się> (
).
➠ Ekran logowania zmieni się na ekran Główny.
● Po zakończeniu pracy z urządzeniem naciśnij przycisk <Wyloguj się> (
logowania.
ŁĄCZA
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 230)
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 228)
124
), aby wyświetlić ekran
Podstawowa obsługa
Ładowanie papieru
24X2-02C
Papier można umieścić w szufladzie na papier lub na tacy wielofunkcyjnej. Powinno się w niej umieścić zwykle używany
rodzaj papieru. Szuflada na papier jest przydatna, gdy zużywa się duże ilości papieru. Tacę wielofunkcyjną można
wykorzystać, gdy tymczasowo stosuje się inny format lub rodzaj papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na
papier. Patrz Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536) , aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych rozmiarów
i formatów papieru.
Informacje na temat papieru
Środki ostrożności dotyczące papieru(P. 125)
Przechowywanie papieru wydrukowanego za pomocą urządzenia(P. 126)
Jak wkładać papier
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 128)
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 136)
Ładowanie kopert(P. 141)
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 144)
Konfigurowanie ustawień dotyczących załadowanego papieru
Określanie formatu i typu papieru(P. 146)
Środki ostrożności dotyczące papieru
Nie wolno używać następujących typów papieru:
● Może dojść do zacięcia papieru lub błędu drukowania.
- Papieru pofałdowanego lub pomarszczonego
- Zwiniętego lub pogiętego papieru
- Papieru rozdartego
- Papieru wilgotnego
- Papieru bardzo cienkiego
- Papieru cienkiego szorstkiego
- Papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
- Tylnej strony papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
- Papieru z bardzo wyraźną fakturą
- Papieru błyszczącego
125
Podstawowa obsługa
Uwagi dotyczące używania papieru
● Należy używać wyłącznie papieru, którego warunki przechowywania w pełni odpowiadały środowisku, w
którym zainstalowane jest urządzenie. Używanie papieru, który był przechowywany w warunkach innej
temperatury lub wilgotności może spowodować zacięcia papieru lub obniżyć jakość druku.
Obsługa i przechowywanie papieru
● Zalecane jest użycie papieru możliwie najszybciej po jego rozpakowaniu. Papier, który pozostaje nieużyty,
należy przykryć za pomocą oryginalnego papieru do pakowania i przechowywać na płaskiej powierzchni.
● Aby zabezpieczyć papier przed wilgocią lub wysuszeniem, należy przechowywać go w oryginalnym
opakowaniu.
● Papier należy przechowowywać w sposób uniemożliwiający jego zwinięcie lub zagięcie.
● Nie należy umieszczać papieru pionowo ani układać w zbyt duży stos.
● Należy unikać wystawiania papieru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także umieszczania w
lokalizacjach o wysokiej wilgotności, niezwykle suchych albo charakteryzujących się dużymi wahaniami
temperatury lub wilgotności.
Drukowanie na zawilgoconym papierze
● Z miejsca wyprowadzania papieru może wydobywać się para lub kropelki wody mogą tworzyć się wokół
miejsca wyprowadzania papieru. Nie są to zjawiska nietypowe — wilgoć jest wyparowywana z papieru pod
wpływem ciepła wytwarzanego podczas utrwalania toneru (dzieje się tak zazwyczaj przy niskiej temperaturze
pomieszczenia).
Przechowywanie papieru wydrukowanego za pomocą urządzenia
Podczas obsługi/przechowywania papieru wydrukowanego za pomocą urządzenia należy przestrzegać następujących
środków ostrożności.
◼ Jak przechowywać wydrukowany papier
● Papier przechowywać na płaskiej powierzchni.
● Papieru nie przechowywać razem z artykułami wykonanymi z PCW (polichlorek winylu), takimi jak przezroczyste
teczki. Toner może się stopić, co spowoduje przywarcie papieru do artykułów z PCW.
● Należy uważać, aby papier nie został pogięty ani pomarszczony. Toner może się złuszczyć.
● Jeśli papier nie będzie używany przez długi czas (dwa lata lub dłużej), należy go przechowywać na przykład w
segregatorach.
● Jeśli papier jest przechowywany przez długi czas, może się odbarwić, dlatego może wydawać się, że nastąpiła
zmiana koloru druku.
● Nie przechowywać w miejscu, gdzie panuje wysoka temperatura.
◼ Środki ostrożności podczas nakładania kleju
● Zawsze należy stosować klej nierozpuszczalny.
● Przed nałożeniem kleju należy wykonać test przy użyciu niepotrzebnego już wydruku.
● Podczas umieszczania arkuszy papieru z nałożonym klejem jeden na drugim należy upewnić się, że klej jest
całkowicie wysuszony.
126
Podstawowa obsługa
ŁĄCZA
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru(P. 155)
127
Podstawowa obsługa
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
24X2-02E
1660-02Y
Szuflada na papier służy do przechowywania zwykle używanego rodzaju papieru. Gdy wydruk ma być wykonany na
innym rodzaju papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go załadować do tacy wielofunkcyjnej.
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 136)
Ładowanie papieru o standardowym rozmiarze(P. 128)
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze(P. 132)
● W przypadku korzystania z papieru o rozmiarze A5 zapoznaj się z tematem Ładowanie papieru o
niestandardowym rozmiarze(P. 132) i załaduj papier w orientacji poziomej. W przypadku ładowania
papieru w orientacji pionowej należy wykonać kroki przedstawione w temacie Ładowanie papieru o
standardowym rozmiarze(P. 128) .
Orientacja pozioma
Orientacja pionowa
● Podczas umieszczania papieru w dodatkowym kasetowy moduł podawania należy postępować zgodnie z
poniższą procedurą.
Ładowanie papieru o standardowym rozmiarze
Aby załadować papier, którego rozmiar znajduje się wśród oznaczeń rozmiaru papieru na szufladzie na papier, należy
zastosować następującą procedurę. W przypadku papieru, którego rozmiar nie znajduje się wśród oznaczeń rozmiaru
papieru, zapoznaj się z tematem Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze(P. 132) .
1
Wyciągnij szufladę na papier.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
128
Podstawowa obsługa
● Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i
ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.
2
Dostosuj pozycje prowadnic papieru do używanego rozmiaru papieru.
LBP654Cx / LBP653Cdw
● Naciskając dźwignię zwolnienia blokady, przesuń prowadnicę papieru, aby wyrównać występ z
oznaczeniem odpowiedniego rozmiaru papieru.
LBP613Cdw / LBP611Cn
1
Przesuń znajdującą się z boku prowadnicę papieru, a następnie wyrównaj występ z oznaczeniem
odpowiedniego rozmiaru papieru.
2
Naciskając dźwignię zwolnienia blokady, przesuń przednią prowadnicę papieru, aby wyrównać występ z
oznaczeniem odpowiedniego rozmiaru papieru.
129
Podstawowa obsługa
Wkładanie papieru w formacie Legal
● Aby wysunąć szufladę na papier, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.
3
Załaduj papier tak, aby krawędź stosu stykała się równo z prowadnicą papieru z
przodu szuflady na papier.
● Załaduj papier stroną do zadrukowania w górę.
● Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj jego brzegi na równej powierzchni.
Nie należy wkładać papieru w ilości wychodzącej poza linie ogranicznika stosu
● Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (
dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
130
). Załadowanie zbyt
Podstawowa obsługa
● Informacje na temat ładowania papieru z logo można znaleźć w rozdziale
zadrukowanego papieru(P. 144) .
4
Ładowanie uprzednio
Wsuń szufladę na papier do urządzenia.
● Przy wkładaniu szuflady z opcją <Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.> ustawioną na wartość <Włącz>,
wyświetli się ekran z potwierdzeniem.
<Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>(P. 426)
Wkładanie papieru w formacie Legal
● Gdy rozszerzona szuflada na papier zostanie włożona, jej przednia strona nie jest położona równo w linii z
urządzeniem.
»
Przejdź do rozdziału
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie
na papier(P. 147)
Zmiana rozmiaru lub typu papieru
● Domyślne ustawienia fabryczne rozmiaru i rodzaju papieru to odpowiednio <A4> i <Zwykły 1>. Jeśli do
urządzenia zostanie załadowany inny format lub typ papieru, należy zmienić odpowiednie ustawienia. Jeśli
nie zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie.
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
● Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które
mogły pojawić się na wydrukowanym papierze i włożyć arkusz do szuflady na papier lub tacy wielofunkcyjnej
( Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 136) ), umieszczając arkusz stroną przeznaczoną do
zadrukowania do góry (wcześniej zadrukowana strona powinna znajdować się na dole).
- Jeśli używa się tacy wielofunkcyjnej, należy ładować jeden arkusz papieru na jeden wydruk.
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli wydruki wyglądają na wyblakłe, należy ustawić docelowe źródło papieru na <Włącz> w pozycji <Dr. z
ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>. <Dr. z ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>(P. 342)
- Jeśli używany jest papier formatu A5, odwrotna strona może nie zostać wydrukowana poprawnie.
131
Podstawowa obsługa
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze
Aby załadować papier o niestandardowym rozmiarze lub taki, którego rozmiar nie znajduje się wśród oznaczeń
rozmiaru papieru na szufladzie na papier, należy zastosować następującą procedurę.
1
Wyciągnij szufladę na papier.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
● Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i
ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.
2
Rozsuń prowadnice papieru.
● Aby rozsunąć prowadnice, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę. Modele LBP613Cdw / LBP611Cn nie zostały
wyposażone w dźwignię zwalniającą blokadę prowadnic bocznych papieru.
W przypadku ładowania papieru dłuższego niż format A4
● Aby wysunąć szufladę na papier, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.
132
Podstawowa obsługa
3
Załaduj papier tak, aby stos stykał się równo z tylną ścianą szuflady.
● Załaduj papier stroną do zadrukowania w górę.
● Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj jego brzegi na równej powierzchni.
Nie należy wkładać papieru w ilości wychodzącej poza linie ogranicznika stosu
● Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (
). Załadowanie zbyt
dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
● Informacje na temat ładowania kopert i papieru z logo znajdują się w rozdziale
zadrukowanego papieru(P. 144) .
4
Ładowanie uprzednio
Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.
● Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady i zsuń prowadnice papieru do momentu zrównania się z krawędziami
papieru.
133
Podstawowa obsługa
Należy się upewnić, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru
● Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub
zakleszczenie papieru.
5
Wsuń szufladę na papier do urządzenia.
● Przy wkładaniu szuflady z opcją <Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.> ustawioną na wartość <Włącz>,
wyświetli się ekran z potwierdzeniem.
<Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>(P. 426)
W przypadku ładowania papieru dłuższego niż format A4
● Gdy rozszerzona szuflada na papier zostanie włożona, jej przednia strona nie jest położona równo w linii z
urządzeniem.
»
Przejdź do rozdziału
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie
na papier(P. 147)
Zmiana rozmiaru lub typu papieru
● Domyślne ustawienia fabryczne rozmiaru i rodzaju papieru to odpowiednio <A4> i <Zwykły 1>. Jeśli do
urządzenia zostanie załadowany inny format lub typ papieru, należy zmienić odpowiednie ustawienia. Jeśli
nie zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie.
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
● Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które
mogły pojawić się na wydrukowanym papierze i włożyć arkusz do szuflady na papier lub tacy wielofunkcyjnej
( Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 136) ), umieszczając arkusz stroną przeznaczoną do
zadrukowania do góry (wcześniej zadrukowana strona powinna znajdować się na dole).
- Jeśli używa się tacy wielofunkcyjnej, należy ładować jeden arkusz papieru na jeden wydruk.
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli wydruki wyglądają na wyblakłe, należy ustawić docelowe źródło papieru na <Włącz> w pozycji <Dr. z
ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>. <Dr. z ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>(P. 342)
- Jeśli używany jest papier formatu A5, odwrotna strona może nie zostać wydrukowana poprawnie.
134
Podstawowa obsługa
ŁĄCZA
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
135
Podstawowa obsługa
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej
24X2-02F
1660-030
Gdy wydruk ma być wykonany na innym rodzaju papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go
załadować do tacy wielofunkcyjnej. Szuflada na papier służy do przechowywania zwykle używanego rodzaju papieru.
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 128)
W przypadku modeli LBP654Cx / LBP653Cdw(P. 136)
W przypadku modeli LBP613Cdw / LBP611Cn(P. 138)
W przypadku modeli LBP654Cx / LBP653Cdw
Należy pamiętać o włożeniu szuflady na papier.
● Urządzenie nie wykona wydruku, gdy szuflada na papier nie jest zamontowana, nawet jeśli papier zostanie
umieszczony w tacy wielofunkcyjnej. W przypadku próby wydruku bez włożenia szuflady na papier
wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Ładowanie papieru o rozmiarze A5
● Podczas ustawiania rozmiaru papieru należy sprawdzić bieżącą orientację papieru.
i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej(P. 149)
Orientacja pozioma
1
Orientacja pionowa
Otwórz pokrywę.
● Przytrzymaj obie strony pokrywy, aby ją otworzyć.
136
Określanie formatu
Podstawowa obsługa
2
Wyciągnij tacę na papier.
3
Rozsuń prowadnice papieru.
● Aby rozsunąć prowadnice, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.
4
Wkładaj papier na tacę wielofunkcyjną, aż dalsze przesunięcie papieru nie będzie
możliwe.
● Załaduj papier stroną do zadrukowania w górę.
● Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj jego brzegi na równej powierzchni.
Nie należy wkładać papieru w ilości wychodzącej poza linie ogranicznika stosu
● Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (
dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
137
). Załadowanie zbyt
Podstawowa obsługa
● Informacje na temat ładowania kopert lub papieru z logo znajdują się w rozdziale
kopert(P. 141) lub Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 144) .
5
Ładowanie
Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.
● Należy przysunąć do siebie prowadnice papieru tak, aby były dobrze dopasowane do krawędzi papieru.
Należy się upewnić, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru
● Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub
zakleszczenie papieru.
»
Przejdź do rozdziału
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy
wielofunkcyjnej(P. 149)
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
● Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które
mogły pojawić się na wydrukowanym papierze i włożyć arkusz do szuflady na papier lub tacy wielofunkcyjnej
( Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 128) ), umieszczając arkusz stroną przeznaczoną do
zadrukowania do góry (wcześniej zadrukowana strona powinna znajdować się na dole).
- Jeśli używa się tacy wielofunkcyjnej, należy ładować jeden arkusz papieru na jeden wydruk.
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli wydruki wyglądają na wyblakłe, należy ustawić docelowe źródło papieru na <Włącz> w pozycji <Dr. z
ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>. <Dr. z ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>(P. 342)
- Jeśli używany jest papier formatu A5, odwrotna strona może nie zostać wydrukowana poprawnie.
W przypadku modeli LBP613Cdw / LBP611Cn
Należy pamiętać o włożeniu szuflady na papier.
● Urządzenie nie wykona wydruku, gdy szuflada na papier nie jest zamontowana, nawet jeśli papier zostanie
umieszczony w otworze podawania ręcznego. W przypadku próby wydruku bez włożenia szuflady na papier
wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Należy ładować tylko jeden arkusz papieru jednocześnie
● Możliwe jest załadowanie tylko jednego arkusza papieru na wydruk.
138
Podstawowa obsługa
Ładowanie papieru o rozmiarze A5
● Podczas ustawiania rozmiaru papieru należy sprawdzić bieżącą orientację papieru.
i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej(P. 149)
Orientacja pozioma
1
Określanie formatu
Orientacja pionowa
Rozsuń prowadnice papieru.
● Rozsuń prowadnice papieru.
2
Włóż papier i dostosuj położenie prowadnic papieru do jego szerokości.
● Załaduj papier stroną do zadrukowania w górę.
● Wsuń papier 10 do 20 mm do otworu podawania ręcznego, a następnie dostosuj prowadnice papieru, tak aby
były dobrze dopasowane do krawędzi papieru.
Należy się upewnić, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru
● Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub
zakleszczenie papieru.
3
Powoli wkładaj papier do otworu podawania ręcznego, aż do końca otworu.
● Po wsunięciu papieru do tylnej części otworu zostaje on nieznacznie wciągnięty do urządzenia.
139
Podstawowa obsługa
● Aby zapewnić równomierne załadowanie papieru, przytrzymaj go obiema rękoma, aż do zakończenia
operacji wciągania.
● Informacje na temat ładowania kopert lub papieru z logo znajdują się w rozdziale
kopert(P. 141) lub Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 144) .
»
Ładowanie
Przejdź do rozdziału
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy
wielofunkcyjnej(P. 149)
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
● Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które
mogły pojawić się na papierze i włożyć arkusz do szuflady na papier ( Umieszczanie papieru w szufladzie
na papier(P. 128) ) lub otworu podawania ręcznego, umieszczając arkusz stroną przeznaczoną do
zadrukowania do góry (wcześniej zadrukowana strona powinna znajdować się na dole).
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli wydruki wyglądają na wyblakłe, należy ustawić docelowe źródło papieru na <Włącz> w pozycji <Dr. z
ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>. <Dr. z ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>(P. 342)
- Jeśli używany jest papier formatu A5, odwrotna strona może nie zostać wydrukowana poprawnie.
ŁĄCZA
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
140
Podstawowa obsługa
Ładowanie kopert
24X2-02H
Przed załadowaniem kopert należy wygładzić możliwe zagięcia. Należy również zwrócić uwagę na umieszczenie ich we
właściwej orientacji i odpowiednią stroną do góry.
Przed załadowaniem kopert(P. 141)
Do szuflady papieru(P. 142)
Na tacy wielofunkcyjnej(P. 142)
● W tej sekcji opisano sposób ładowania kopert w wybranej orientacji oraz czynności do wykonania przed ich
załadowaniem. Ogólne informacje na temat ładowania kopert w szufladzie na papier lub tacy
wielofunkcyjnej znajdują się w sekcji Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 128) lub
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 136) .
Przed załadowaniem kopert
Wykonanie poniższych czynności pozwoli przygotować koperty do załadowania.
● W przypadku modelu LBP613Cdw / LBP611Cn do otworu podawania ręcznego można wkładać tylko jedną
kopertę naraz. Należy wykonać czynności opisane w punktach od 1 do 3, aby przygotować koperty do
załadowania.
1
2
3
Zamknij klapkę każdej koperty.
Dociśnij je, aby wypuścić z nich zbędne powietrze i upewnij się, że ich krawędzie
ściśle do siebie przylegają.
Wyprostuj zagięte rogi kopert i wygładź zagniecenia.
141
Podstawowa obsługa
4
Wyrównaj krawędzie kopert na płaskiej powierzchni.
Do szuflady papieru
Załaduj koperty Monarch, COM10, DL lub ISO-C5 w orientacji pionowej (dłuższe krawędzie powinny znajdować się po
bokach) niezaklejoną stroną (przednią) do góry. Nie można drukować na tylnej stronie kopert.
● Koperty należy wkładać tak, aby ich krawędź z zamknięciem znajdowała się po lewej stronie, zgodnie
ilustracją.
Na tacy wielofunkcyjnej
Załaduj koperty Monarch, COM10, DL lub ISO-C5 w orientacji pionowej (krótsze krawędzie powinny znajdować
frontem) niezaklejoną stroną (przednią) do góry. Nie można drukować na tylnej stronie kopert.
● Koperty należy wkładać tak, aby ich krawędź z zamknięciem znajdowała się po lewej stronie, zgodnie
ilustracją.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
142
Podstawowa obsługa
143
Podstawowa obsługa
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
24X2-02J
Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo, podczas ładowania papieru należy zwrócić uwagę na jego
ułożenie. Aby drukowanie zostało przeprowadzone na właściwej stronie arkusza z logo, papier należy załadować w
odpowiedni sposób.
Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo(P. 144)
Wykonywanie 2-stronnych wydruków na papierze z logo(P. 145)
● W tym rozdziale opisano sposób ładowania uprzednio zadrukowanego papieru odpowiednią stroną w górę i
we właściwej orientacji. Ogólne informacje na temat ładowania papieru w szufladzie na papier lub tacy
wielofunkcyjnej znajdują się w sekcji Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 128) lub
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 136) .
Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo
Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) do góry.
Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej
Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej
144
Podstawowa obsługa
Wykonywanie 2-stronnych wydruków na papierze z logo
Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) w dół.
Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej
Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej
Ustawienie <Przełącz metodę podawania papieru>
● W przypadku drukowania na uprzednio zadrukowanym papierze konieczna jest zmiana kierunku ułożenia
strony za każdym razem, gdy wykonywane jest drukowanie 1- i 2-stronne. Jednak jeśli opcja <Przełącz
metodę podawania papieru> jest ustawiona na <Priorytet drukowanej strony>, wybrany kierunek ułożenia
strony przy ładowaniu uprzednio zadrukowanego papieru do wydruku 2-stronnego (strona z logo do dołu)
może być również używany w przypadku druku 1-stronnego. Ustawienie to jest szczególnie przydatne, gdy
wydruki 1-stronne są wykonywane tak samo często jak 2-stronne. <Przełącz metodę podawania
papieru>(P. 359)
145
Podstawowa obsługa
Określanie formatu i typu papieru
24X2-02K
Niezbędne jest ustawienie rozmiaru i typu papieru zgodnego z rodzajem papieru załadowanego w szufladzie na
papier. Gdy ładowany rodzaj papieru jest inny niż ostatnio używany, należy zmienić ustawienia papieru.
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 147)
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej(P. 149)
Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy wielofunkcyjnej(P. 152)
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru(P. 155)
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru(P. 157)
Automatyczne wybieranie odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji(P. 158)
● Jeśli ustawienia nie są zgodne z rozmiarem i typem załadowanego papieru, może wystąpić zacięcie papieru
lub błąd drukowania.
146
Podstawowa obsługa
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w
szufladzie na papier
24X2-02L
1
Wybierz przycisk <Ust. Papieru> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz docelową szufladę na papier.
● Opcja
(<Szuflada 2>) jest wyświetlana, tylko jeżeli zainstalowano dodatkowy kasetowy moduł podawania.
Model z panelem dotykowym
3
Ekran Główny(P. 108)
Czarno-biały model LCD
Wybierz rozmiar papieru.
● Jeżeli rozmiar włożonego papieru nie wyświetla się, wybierz <Inne rozmiary>.
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze (Model z panelem dotykowym)
1
Wybierz <Niest.>.
2
Określ długość boku <X> i boku <Y>.
● Wybierz <X> lub <Y> i wprowadź długość każdego boku za pomocą przycisków numerycznych.
● W przypadku przypisania często używanych rozmiarów papieru do przycisków od <S1> do <S3> można
je następnie przywołać jednym dotknięciem. Rejestrowanie niestandardowego formatu
papieru(P. 155)
147
Podstawowa obsługa
3
Wybierz <Zastosuj>.
Ładowanie papieru o rozmiarze A5
● W orientacji poziomej wybierz <A5>. W orientacji pionowej wybierz <A5R>.
Orientacja pozioma
Orientacja pionowa
Informacje o opcji <Rozmiar niestandardowy>
● W przypadku konieczności częstej zmiany ładowanego papieru należy wybrać ustawienie <Rozmiar
niestandardowy>; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawienia za każdym razem. Można
również włączyć opcję wyświetlania komunikatu o błędzie, kiedy ustawienie w sterowniku drukarki różni
się znacząco od rozmiaru załadowanego papieru. <Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.>(P. 361)
4
Określ rodzaj papieru.
Informacje o opcji <Niestandardowy>
● W przypadku konieczności częstej zmiany ładowanego papieru należy wybrać ustawienie
<Niestandardowy>; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawienia za każdym razem.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że to ustawienie pozwala urządzeniu na wykonanie drukowania nawet w
przypadku niezgodności między ustawieniem typu papieru w sterowniku drukarki a typem papieru
załadowanego do urządzenia.
● Jeśli typ papieru wybrany w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób jak wtedy,
gdy wybrany typ papieru to [Zwykły 1].
ŁĄCZA
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 128)
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru(P. 157)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
<Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>(P. 426)
148
Podstawowa obsługa
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do
tacy wielofunkcyjnej
24X2-02R
Pokazany na ilustracji ekran jest wyświetlany, gdy papier jest ładowany do tacy wielofunkcyjnej. Należy postępować
zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybrać ustawienia zgodne z formatem i typem załadowanego papieru.
Jeśli pokazany powyżej ekran nie jest wyświetlany podczas ładowania papieru
● Jeśli do tacy wielofunkcyjnej ładowany jest zawsze ten sam format i rodzaj papieru, można pominąć
konfigurację ustawień, rejestrując go jako ustawienie domyślne. Jednak po zarejestrowaniu ustawienia
domyślnego ekran pokazany powyżej nie jest wyświetlany. Aby wyświetlić ekran, należy wybrać opcję
<Określ podczas ładowania papieru> ( Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy
wielofunkcyjnej(P. 152) ).
1
Wybierz rozmiar papieru.
● Jeżeli rozmiar włożonego papieru nie wyświetla się, wybierz <Inne rozmiary>.
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze
1
Wybierz <Niest.>.
2
Określ długość boku <X> i boku <Y>.
Model z panelem dotykowym
● Wybierz <X> lub <Y> i wprowadź długość każdego boku za pomocą przycisków numerycznych.
149
Podstawowa obsługa
● W przypadku przypisania często używanych rozmiarów papieru do przycisków od <S1> do <S3> można
je następnie przywołać jednym dotknięciem. Rejestrowanie niestandardowego formatu
papieru(P. 155)
Czarno-biały model LCD
● Wykonaj następujące kroki w podanej kolejności: <X>
papieru
3
<Y>
wprowadź szerokość
wprowadź długość papieru
Wybierz <Zastosuj>.
Ładowanie papieru o rozmiarze A5
● W orientacji poziomej wybierz <A5>. W orientacji pionowej wybierz <A5R>.
Przykład dla LBP654Cx / LBP653Cdw:
Orientacja pozioma
Orientacja pionowa
Informacje o opcji <Rozmiar niestandardowy>
● W przypadku konieczności częstej zmiany ładowanego papieru należy wybrać ustawienie <Rozmiar
niestandardowy>; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawienia za każdym razem. Można
również włączyć opcję wyświetlania komunikatu o błędzie, kiedy ustawienie w sterowniku drukarki różni
się znacząco od rozmiaru załadowanego papieru. <Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.>(P. 361)
2
Określ rodzaj papieru.
Informacje o opcji <Niestandardowy>
● W przypadku konieczności częstej zmiany ładowanego papieru należy wybrać ustawienie
<Niestandardowy>; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawienia za każdym razem.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że to ustawienie pozwala urządzeniu na wykonanie drukowania nawet w
przypadku niezgodności między ustawieniem typu papieru w sterowniku drukarki a typem papieru
załadowanego do urządzenia.
150
Podstawowa obsługa
● Jeśli typ papieru wybrany w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób jak wtedy,
gdy wybrany typ papieru to [Zwykły 1].
ŁĄCZA
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 136)
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru(P. 157)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
151
Podstawowa obsługa
Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy
wielofunkcyjnej
24X2-02S
Możliwe jest zarejestrowanie domyślnych ustawień papieru dla tacy wielofunkcyjnej. Dzięki zarejestrowaniu ustawień
nie będzie konieczne ich określanie za każdym razem, gdy do tacy wielofunkcyjnej ładowany jest ten sam format
i rodzaj papieru.
● Po zarejestrowaniu ustawienia domyślnego ekran ustawień papieru nie jest wyświetlany przy jego ładowaniu
i używana jest zawsze ta sama konfiguracja. Jeśli załadowany zostanie inny format lub typ papieru bez
zmiany ustawień, urządzenie może nie drukować poprawnie. Aby uniknąć tego problemu, należy wybrać
opcję <Określ podczas ładowania papieru> w kroku 3, a następnie załadować papier.
1
Wybierz przycisk <Ust. Papieru> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz tacę wielofunkcyjną.
Model z panelem dotykowym
3
Ekran Główny(P. 108)
Czarno-biały model LCD
Wybierz rozmiar papieru.
● Jeżeli rozmiar włożonego papieru nie wyświetla się, wybierz <Inne rozmiary>.
Rejestrowanie niestandardowego rozmiaru papieru
1
Wybierz <Niest.>.
2
Określ długość boku <X> i boku <Y>.
Model z panelem dotykowym
● Wybierz <X> lub <Y> i wprowadź długość każdego boku za pomocą przycisków numerycznych.
152
Podstawowa obsługa
● W przypadku przypisania często używanych rozmiarów papieru do przycisków od <S1> do <S3> można
je następnie przywołać jednym dotknięciem. Rejestrowanie niestandardowego formatu
papieru(P. 155)
Czarno-biały model LCD
● Wykonaj następujące kroki w podanej kolejności: <X>
papieru
3
<Y>
wprowadź szerokość
wprowadź długość papieru
Wybierz <Zastosuj>.
Ładowanie papieru o rozmiarze A5
● W orientacji poziomej wybierz <A5>. W orientacji pionowej wybierz <A5R>.
Przykład dla LBP654Cx / LBP653Cdw:
Orientacja pozioma
Orientacja pionowa
Informacje o opcji <Rozmiar niestandardowy>
● W przypadku konieczności częstej zmiany ładowanego papieru należy wybrać ustawienie <Rozmiar
niestandardowy>; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawienia za każdym razem. Można
również włączyć opcję wyświetlania komunikatu o błędzie, kiedy ustawienie w sterowniku drukarki różni
się znacząco od rozmiaru załadowanego papieru. <Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.>(P. 361)
4
Określ rodzaj papieru.
153
Podstawowa obsługa
Informacje o opcji <Niestandardowy>
● W
przypadku konieczności częstej zmiany ładowanego papieru należy wybrać ustawienie
<Niestandardowy>; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawienia za każdym razem.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że to ustawienie pozwala urządzeniu na wykonanie drukowania nawet w
przypadku niezgodności między ustawieniem typu papieru w sterowniku drukarki a typem papieru
załadowanego do urządzenia.
● Jeśli typ papieru wybrany w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób jak wtedy,
gdy wybrany typ papieru to [Zwykły 1].
ŁĄCZA
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 136)
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru(P. 157)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
154
Podstawowa obsługa
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
24X2-02U
Zarejestrować można maksymalnie trzy często używane niestandardowe formaty papieru.
1
Wybierz przycisk <Ust. Papieru> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Zarejestruj papier niestandardowy>.
3
Wybierz numer rejestracyjny.
Ekran Główny(P. 108)
● W przypadku czarno-biały model LCD, jeśli został wybrany zarejestrowany numer, należy następnie wybrać
opcję <Edytuj>.
Usuwanie ustawienia
● Wybierz <Usuń>
4
<Tak>.
Określ długość boku <X> i boku <Y>.
Model z panelem dotykowym
● Wybierz <X> lub <Y> i wprowadź długość każdego boku za pomocą przycisków numerycznych.
Czarno-biały model LCD
● Wykonaj następujące kroki w podanej kolejności: <X>
papieru
<Y>
wprowadź szerokość
wprowadź długość papieru
5
Wybierz <Zastosuj>.
6
W przypadku czarno-biały model LCD należy następnie wybrać typ papieru.
155
Podstawowa obsługa
Informacje o opcji <Niestandardowy>
● W
przypadku konieczności częstej zmiany ładowanego papieru należy wybrać ustawienie
<Niestandardowy>; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawienia za każdym razem.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że to ustawienie pozwala urządzeniu na wykonanie drukowania nawet w
przypadku niezgodności między ustawieniem typu papieru w sterowniku drukarki a typem papieru
załadowanego do urządzenia.
● Jeśli typ papieru wybrany w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób jak wtedy,
gdy wybrany typ papieru to [Zwykły 1].
Ustawianie zarejestrowanego rozmiaru niestandardowego
Model z panelem dotykowym
Formaty papieru zarejestrowane według opisanej powyżej procedury można przywołać po wybraniu opcji
<Niest.> na ekranie wyboru formatu papieru dla szuflady na papier lub tacy wielofunkcyjnej.
Czarno-biały model LCD
Formaty papieru zarejestrowane według opisanej powyżej procedury są wyświetlane na ekranie wyboru
formatu papieru dla szuflady na papier lub tacy wielofunkcyjnej.
Przykład dla tacy wielofunkcyjnej:
ŁĄCZA
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 128)
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 136)
156
Podstawowa obsługa
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru
24X2-02W
Listę ustawień formatu papieru można ograniczyć do wyłącznie często używanych formatów papieru.
1
Wybierz przycisk <Ust. Papieru> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Wyb. często używ. rozmiary papieru>.
3
Wybierz źródło papieru, dla którego ma być wyświetlana ograniczona lista formatów
4
Usuń zaznaczenie pól wyboru dla formatów papieru, które nie mają być wyświetlane.
Ekran Główny(P. 108)
papieru.
● Upewnij się, że zostały zaznaczone pola wyboru dla często używanych formatów papieru.
● Formaty papieru, które nie zostały wybrane, można wyświetlić wybierając zakładkę <Inne rozmiary> na
ekranie wyboru ustawienia formatu papieru.
5
Wybierz <Zastosuj>.
ŁĄCZA
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 147)
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej(P. 149)
Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy wielofunkcyjnej(P. 152)
157
Podstawowa obsługa
Automatyczne wybieranie odpowiedniego źródła
papieru dla każdej funkcji
24X2-02X
Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego wyboru źródła papieru dla każdego źródła papieru. Jeśli dla tej
funkcji wybrano ustawienie <Włącz>, urządzenie automatycznie wybiera źródło papieru, w którym jest załadowany
papier odpowiedniego formatu dla każdego zadania drukowania. Ponadto kiedy papier w wybranym źródle papieru
skończy się, funkcja ta pozwala na kontynuowanie drukowania dzięki przełączeniu tego źródła papieru na inne, w
którym załadowano papier tego samego formatu.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia funkcji>
3
Wybierz <Automatyczny wybór źródła papieru>/<Wł./wył. autom. wybier. szufl.>.
4
Wybierz docelową fukcję.
<Ogólne>
Ekran Główny(P. 108)
<Ustawienia podawania papieru>.
● Kiedy docelowa funkcja to drukowanie raportu/listy lub wydruk z nośnika pamięci, wybierz opcję <Inna>.
5
Dla każdego źródła papieru, do którego chcesz zastosować funkcję automatycznego
wyboru źródła papieru wybierz opcję <Włącz>.
● Opcja <Szuflada 2> jest wyświetlana tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyposażone w kasetowy moduł
podawania (opcja).
Model z panelem dotykowym
Dla każdego docelowego źródła papieru wybierz <Włącz>.
Czarno-biały model LCD
Wybierz docelowe źródło papieru
<Włącz>.
158
Podstawowa obsługa
● Należy zawsze wskazać opcję <Włącz> przynajmniej dla pozycji <Szuflada 1> lub <Szuflada 2>. Jeśli wybrana
zostanie opcja <Wyłącz> dla obu pozycji, nie będzie można zakończyć procedury ustawiania.
6
Wybierz <Zastosuj>.
159
Podstawowa obsługa
Dostosowywanie wyświetlacza
24X2-02Y
W celu ułatwienia korzystania z ekranu Główny można dostosować ustawienia do własnych potrzeb.
Dostosowywanie widoku ekranu Główny
Można zmienić kolejność wświetlanych elementów i dostosować ekran, aby ułatwić wybór funkcji.
Dostosowywanie widoku ekranu Główny(P. 161)
160
Podstawowa obsługa
Dostosowywanie widoku ekranu Główny
24X2-030
Można zmienić kolejność wyświetlania elementów, aby ułatwić dostęp do ekranuGłówny oraz dostosować ekran
Główny do własnych potrzeb.
Zmiana układu przycisków (Model z Panelem Dotykowym)(P. 161)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów (Czarno-Biały model LCD)(P. 162)
Zmiana układu przycisków (Model z Panelem Dotykowym)
Aby ułatwić korzystanie z przycisków, można zmieniać ich układ w dowolny sposób. Można również wstawić pustą
przestrzeń zamiast przycisku, aby ułatwić podgląd ekranu Główny.
1
Wybierz przycisk <Ustawienia ekr. głów.> w widoku Ekran Główny.
Ekran
Główny(P. 108)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
2
Wybierz <Ustaw kolejność wyświetlania>.
3
Wybierz przycisk do przesunięcia.
Logowanie się do
● Wybrany przycisk zostanie podświetlony. Dotknij wybrany przycisk ponownie, aby usunąć jego zaznaczenie.
4
Wybierz <W lewo> lub <Przes.w pr.>.
● Przycisk zostanie przesunięty tyle razy, ile razy został dotknięty.
● Długie dotknięcie opcji <W lewo> lub <Przes.w pr.> powoduje ciągłe przesuwanie wybranego przycisku.
Wstawianie pustego miejsca
● Po wybraniu polecenia <Wsuń Puste> wstawione zostanie puste miejsce po lewej stronie wybranego
przycisku.
● W przypadku wybrania przycisku znajdującego się na końcu zostanie wstawione puste miejsce, nawet jeśli
wybrano polecenie <Przes.w pr.>.
Usuwanie pustego miejsca
● Wybierz puste miejsce, które ma zostać usunięte, a następnie wybierz polecenie <Usuń puste>.
161
Podstawowa obsługa
5
Wybierz <Zastosuj>.
Zmiana kolejności wyświetlania elementów (Czarno-Biały model LCD)
Aby ułatwić korzystanie z przycisków, można dowolnie zmieniać kolejność wyświetlania elementów.
1
2
3
4
Wybierz przycisk <Kol.wyśw.(Główny)> w widoku Ekran Główny.
Ekran
Główny(P. 108)
/
wybierz element, który ma zostać przeniesiony, a
Za pomocą przycisku
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisku
.
/
przejdź do pozycji docelowej, a następnie naciśnij przycisk
Po zmianie ułożenia przycisków w wybrany sposób naciśnij przycisk
ŁĄCZA
Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 115)
162
.
Podstawowa obsługa
Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji
24X2-031
Ustawienia domyślne są ustawieniami wyświetlanymi po włączeniu urządzenia. Dopasowanie ustawień domyślnych do
często wykonywanych operacji eliminuje konieczność konfiguracji tych samych ustawień podczas każdej operacji.
◼ Drukow. z nośnika pam.
Aby uzyskać informacje na temat elementów ustawień, które można zmienić, patrz
zapisywania plików>(P. 411) .
<Uzyskaj dost. do ust.
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Dostęp do plików> <Ustawienia nośnika pamięci> <Uzyskaj
dost. do ust. zapisywania plików> <Zmień ustawienia domyślne (drukowanie z nośnika pamięci)>
Wybierz ustawienie
Zmień wartość domyślną wybranego elementu
<Zastosuj>
● Wybranie opcji <Zainicjuj> na każdym ekranie ustawień umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych.
ŁĄCZA
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 181)
163
Podstawowa obsługa
Ustawianie dźwięków
24X2-032
Urządzenie emituje dźwięki w wielu różnych sytuacjach, np. gdy zatnie się papier lub wystąpi błąd. Możliwe jest
ustawienie głośności każdego z tych dźwięków.
1
Wyświetlanie ekranu <Ustawienia głośności>.
Model z panelem dotykowym
Naciśnij przycisk
(
).
Czarno-biały model LCD
Wybierz <Menu>
2
<Ustawienia>
<Ustawienia głośności>.
Wybierz ustawienie.
Ustawienie
<Sygnał wprowadzania>
Opis
Dźwięk potwierdzenia odtwarzany przy
każdym naciśnięciu klawisza na panelu
operacyjnym lub przycisku na wyświetlaczu
<Sygnał nieprawidłowego wpisu> Dźwięk emitowany, gdy za pomocą
przycisków wykonana zostanie
nieprawidłowa operacja, np. gdy
wprowadzona zostanie liczba spoza
prawidłowego zakresu ustawienia
<Sygnał dostarczania materiałów> Dźwięk emitowany, gdy toner w zasobniku
jest bliski wyczerpania
<Sygnał ostrzeżenia>
Dźwięk sygnalizujący wystąpienie zacięcia
papieru lub innego błędu
<Sygnał wykonania zadania>
Dźwięk emitowany po zakończeniu operacji,
np. drukowania.
<Alarm oszczędzania energii>
Dźwięk emitowany po przejściu urządzenia
w tryb uśpienia lub wyłączeniu tego trybu
164
Działanie
Wybierz <Włącz> (emitowanie
dźwięku) lub <Wyłącz> (brak emisji
dźwięku).
Podstawowa obsługa
Przechodzenie w tryb uśpienia
24X2-033
Funkcja przechodzenia w tryb uśpienia umożliwia zmniejszenie zużycia energii przez urządzenie poprzez odcięcie
dopływu energii do panelu sterowania. Jeśli przez jakiś czas za pomocą urządzenia nie będą wykonywane żadne
na panelu
operacje, na przykład podczas przerwy obiadowej, można zaoszczędzić energię, naciskając przycisk
sterowania.
Tryb uśpienia
● Po przejściu urządzenia w tryb uśpienia przycisk
zaczyna świecić na żółto-zielono.
Sytuacje, w których urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia
● Kiedy urządzenie pracuje
● Wskaźnik Data świeci się lub miga
● Urządzenie wykonuje operacje, takie jak regulacja czy czyszczenie.
● Wystąpiło zacięcie papieru.
● Wyświetlony jest ekran menu.
● Na ekranie wyświetlany jest komunikat o błędzie. (Istnieją pewne wyjątki. Urządzenie czasem przechodzi w
tryb uśpienia w przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie).
● Gdy wyświetlony jest ekran klucza sieciowego/SSID do połączenia bezpośredniego
● Ustawienia są importowane lub eksportowane
Zmiana wartości czasu automatycznego licznika trybu uśpienia
Automatyczny licznik trybu uśpienia jest funkcją, która automatycznie wprowadza urządzenie w tryb uśpienia,
jeśli pozostaje ono bezczynne przez określony czas. Zalecamy używanie domyślnych ustawień fabrycznych (
<Ustawienia włącznika/energii>(P. 307) ), aby zmniejszyć użycie energii. Aby zmienić czas, po upłynięciu
którego urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, należy wykonać czynności opisane poniżej.
<Menu> <Ustawienia> <Ustawienia włącznika/energii> <Czas automatycznego uśpienia>
Określ czas, po upłynięciu którego urządzenie będzie automatycznie przechodzić w tryb
uśpienia
<Zastosuj> (
)
165
Podstawowa obsługa
Zmiana ustawienia trybu uśpienia na określony czas
Można skonfigurować takie ustawienie, że urządzenie będzie przechodzić w tryb uśpienia w określonym czasie.
Można również skonfigurować takie ustawienie, że tryb uśpienia będzie włączany w określonym czasie.
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Ustawienia> <Ustawienia włącznika/energii> Wybierz <Wył. dzienny automat.
uśpienia> lub <Ust. wyjścia z trybu uśpienia> Wybierz <Włącz> w <Ustaw tę funkcję>, a następnie
wprowadź czas
<Zastosuj>
Czarno-biały model LCD
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia włącznika/energii>
uśpienia> lub <Ustawienia cz.wyjścia z trybu uśpienia>
Wybierz <Wyłącznik dzienny automat.
<Włącz>
Wprowadź czas
Kończenie trybu uśpienia
Aby wyjść z trybu uśpienia, można nacisnąć przycisk
lub dowolny inny przycisk na panelu sterowania.
● W przypadku model z panelem dotykowym można również dotknąć wyświetlacza, aby wyjść z trybu
uśpienia.
166
Drukowanie
Drukowanie
Drukowanie ....................................................................................................................................................... 168
Drukowanie z komputera ................................................................................................................................. 169
Anulowanie drukowania ............................................................................................................................... 171
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania ............................................................................................... 174
Różne metody drukowania ............................................................................................................................... 176
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie) ................................... 177
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie .................................................................. 178
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci) ............................................................. 181
Odbieranie I-faksów do drukowania ............................................................................................................. 196
167
Drukowanie
Drukowanie
24X2-034
Istnieje wiele sposobów użytkowania urządzenia w roli drukarki. Można drukować dokumenty za pomocą komputera,
korzystając ze sterownika drukarki albo drukować pliki obrazów z urządzenia pamięci USB. Dostępny jest szeroki
wachlarz funkcji drukowania, które można dopasować do potrzeb.
◼ Drukowanie z komputera
Możliwe jest drukowanie dokumentu utworzonego za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki.
Drukowanie z komputera(P. 169)
◼ Przydatne funkcje podczas drukowania
Do danych drukowania można przypisać kod PIN, aby zwiększyć bezpieczeństwo lub bezpośrednio drukować pliki
przechowywane na urządzeniu pamięci USB.
Różne metody drukowania(P. 176)
Drukowanie z urządzeń przenośnych
● Komunikacja z urządzeniami przenośnymi, takimi jak smartfony i tablety, pozwala na szybkie i łatwe
drukowanie zdjęć i stron internetowych. Urządzenie obsługuje również technologię Google Cloud Print™.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 200)
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 220)
168
Drukowanie
Drukowanie z komputera
24X2-035
Możliwe jest drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą zainstalowanych na komputerze aplikacji przy użyciu
sterownika drukarki. Sterownik drukarki zapewnia dostęp do użytecznych ustawień, takich jak Powiększanie/
zmniejszanie i Drukowanie 2-stronne, pozwalających na drukowanie dokumentów na różne sposoby. Zanim możliwe
będzie korzystanie z tych funkcji, konieczne jest wykonanie pewnych czynności, takich jak instalacja sterownika
drukarki na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników
na stronie internetowej z podręcznikami online.
Informacje na temat Pomocy sterownika drukarki(P. 169)
Korzystanie z elementów opcjonalnych(P. 169)
Podstawowe opcje drukowania(P. 169)
Informacje na temat Pomocy sterownika drukarki
Do ekranu Pomoc można przejść, klikając pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki. W oknie tym znajdują się
szczegółowe informacje, których nie ma w Podręcznik użytkownika.
Korzystanie z elementów opcjonalnych
Jeżeli w urządzeniu zamontowany jest dodatkowy kasetowy moduł podawania, należy wykonać następujące czynności
związane ze sterownikiem drukarki.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora.
Otwórz folder drukarki ( Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 558) ) Kliknij prawym przyciskiem
myszy ikonę drukarki danego urządzenia [Właściwości drukarki] lub [Właściwości] Karta
[Ustawienia urządzenia] Zaznacz pole wyboru [Szuflada na 550 arkuszy] [OK]
Podstawowe opcje drukowania
W tej sekcji opisano drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki.
Ustawienie papieru w urządzeniu
● Normalnie przed wykonaniem wydruku należy określić format i typ papieru załadowany w poszczególnych
źródłach papieru.
169
Drukowanie
1
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
2
Wybierz sterownik drukarki dla urządzenia, po czym kliknij pozycję [Preferencje] lub
3
Określ ustawienia drukowania według potrzeb i kliknij przycisk [OK].
[Właściwości].
● Przełącz kartę zgodnie z ustawieniami.
4
Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
➠ Drukowanie rozpocznie się.
● Aby anulować drukowanie, patrz
Anulowanie drukowania(P. 171)
ŁĄCZA
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania(P. 174)
Podczas drukowania z aplikacji Windows Store(P. 564)
170
Drukowanie
Anulowanie drukowania
24X2-036
Drukowanie można anulować z poziomu komputera lub panelu sterowania urządzenia.
Z poziomu komputera(P. 171)
Z poziomu panelu sterowania(P. 172)
Z poziomu komputera
Zadanie drukowania można przerwać za pośrednictwem ikony drukarki wyświetlanej na pasku zadań na pulpicie.
1
Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
Jeżeli ikona drukarki nie została wyświetlona
● Otwórz folder drukarki ( Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 558) ), kliknij prawym przyciskiem myszy
ikonę sterownika drukarki tego urządzenia, a następnie kliknij przycisk [Zobacz, co jest drukowane] (lub
kliknij dwukrotnie ikonę sterownika drukarki tego urządzenia).
2
Zaznacz dokument, który ma zostać anulowany i kliknij opcję [Dokument]
3
Kliknij przycisk [Tak].
[Anuluj].
➠ Wydruk wybranych dokumentów zostaje anulowany.
● Po anulowaniu drukowania klika stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.
Anulowanie w Zdalnym interfejsie użytkownika
● Wydruk można anulować na stronie [Stan zadania] w Zdalnym interfejsie użytkownika:
bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 283)
171
Sprawdzanie
Drukowanie
Anulowanie z poziomu aplikacji
● W niektórych aplikacjach wyświetlany jest ekran podobny do poniższego. Wydruk można anulować, klikając
przycisk [Anuluj].
Z poziomu panelu sterowania
Do anulowania drukowania służy przycisk
◼ Naciśnij przycisk
lub <Monitor stanu> (
).
, aby anulować operację
Jeśli po naciśnięciu przycisku
na ekranie wyświetlona jest lista dokumentów
Wybierz dokument, który chcesz anulować, a następnie wybierz opcję <Anuluj>
<Tak>.
◼ Sprawdzić stan zadania drukowania przed anulowaniem
Model z Panelem Dotykowym
<Monitor stanu> <Zadanie drukowania>
drukowania> <Anuluj> <Tak>
Wybierz dokument na karcie <Stan zadania
Czarno-Biały model LCD
<Zadanie drukowania>
<Stan zadania>
172
Wybierz dokument
<Anuluj>
<Tak>
Drukowanie
● Po anulowaniu drukowania klika stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.
ŁĄCZA
Podstawowe opcje drukowania(P. 169)
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania(P. 174)
173
Drukowanie
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania
24X2-037
Istnieje możliwość sprawdzenia bieżących statusów drukowania oraz dzienników drukowanych dokumentów.
● Gdy dla opcji <Wyświetlanie rejestru zadań> wybrano ustawienie <Wyłącz>, dzienniki wydruków są
niedostępne. <Wyświetlanie rejestru zadań>(P. 425)
Przydatne porady
● Gdy przez dłuższy czas dokumenty nie są drukowane, istnieje możliwość wyświetlenia listy dokumentów
oczekujących na wydruk.
● Gdy nie można odnaleźć wydruków, które powinny były zostać wykonane, można sprawdzić, czy nie wystąpił
błąd.
1
Naciśnij przycisk <Monitor stanu> (
2
Wybierz <Zadanie drukowania>.
3
Sprawdź statusy i dzienniki drukowania.
).
Sprawdzanie statusów wydruków
1
Karta <Stan zadania druk.> / <Stan zadania>
Wybierz dokument, którego stan chcesz sprawdzić.
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
Sprawdzanie dzienników wydruków
1
Karta <Rejestr zad. druk.> / <Rejestr zadań>
Wybierz dokument, którego rejestr chcesz sprawdzić.
● Komunikat <OK> jest wyświetlany po pomyślnym wydrukowaniu dokumentu. Jeżeli natomiast
drukowanie dokumentu nie powiedzie się, ponieważ zostało anulowane lub wystąpił błąd, na ekranie
pojawi się komunikat <Błąd>.
174
Drukowanie
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
● Wyświetlona nazwa dokumentu lub użytkownika może nie być zgodna z rzeczywistą nazwą.
Jeśli wyświetlany jest trzycyfrowy numer w przypadku <Błąd>
● Numer ten oznacza kod błędu.
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu(P. 506)
ŁĄCZA
Podstawowe opcje drukowania(P. 169)
Anulowanie drukowania(P. 171)
175
Drukowanie
Różne metody drukowania
24X2-038
W tej sekcji opisano, jak wydrukować dokument, dodając kod PIN, jak wydrukować plik przechowywany w urządzeniu
pamięci USB bez korzystania ze sterownika drukarki, a także jak odbierać i drukować faksy internetowe.
Drukowanie dokumentu
zabezpieczonego kodem PIN
(Zabezpieczone drukowanie)
(P. 177)
Wydruk z urządzenia pamięci
USB (Drukowanie z nośnika
pamięci)(P. 181)
176
Odbieranie I-faksów do
drukowania(P. 196)
Drukowanie
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN
(Zabezpieczone drukowanie)
24X2-039
Ustawienie kodu PIN dla dokumentu drukowanego z komputera powoduje, że zostaje on zapisany w pamięci
urządzenia, a jego wydruk rozpoczyna się dopiero po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN za pomocą panelu
sterowania urządzenia. Jest to funkcja „Zabezpieczone drukowanie”, a dokument zabezpieczony kodem PIN jest
nazywany „dokumentem chronionym”. Korzystanie z funkcji Zabezpieczone drukowanie uniemożliwia pozostawienie
poufnych dokumentów bez nadzoru.
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie(P. 178)
177
Drukowanie
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone
drukowanie
24X2-03A
W tej sekcji opisano sposób drukowania dokumentu z poziomu aplikacji jako dokumentu chronionego. W pierwszej
części tej sekcji przedstawiono, jak wysłać dokument chroniony do urządzenia, a w drugiej — jak wydrukować za jego
pomocą ten dokument.
Przesyłanie dokumentów chronionych z komputera do urządzenia(P. 178)
Drukowanie dokumentów chronionych(P. 179)
Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych(P. 179)
Przesyłanie dokumentów chronionych z komputera do urządzenia
1
2
3
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
Wybierz sterownik drukarki dla urządzenia, po czym kliknij pozycję [Preferencje] lub
[Właściwości].
Wybierz [Zabezpieczone drukowanie] w sekcji [Metoda druku].
➠ Zostanie wyświetlony ekran [Informacje]. Sprawdź komunikat i kliknij [Tak] lub [Nie].
4
Określ ustawienia drukowania według potrzeb i kliknij przycisk [OK].
● Przełącz kartę zgodnie z ustawieniami.
5
Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
➠ Po przesłaniu chronionego dokumentu do urządzenia jest on przechowywany w pamięci sprzętu w
oczekiwaniu na wydruk.
178
Drukowanie
Drukowanie dokumentów chronionych
Drukuje zabezpieczone dokumenty wysyłane do urządzenia. Po upływie okresu ważności ( Zmiana czasu ważności
dokumentów chronionych(P. 179) ) dokument zostanie usunięty z pamięci urządzenia i jego wydruk nie będzie już
możliwy.
● Jeżeli dokumenty chronione nie zostały wydrukowane, zajmują miejsce w pamięci i mogą uniemożliwić
drukowanie nawet zwykłych (niechronionych) dokumentów. Dokumenty chronione należy drukować jak
najszybciej.
● Istnieje możliwość sprawdzenia, ile pamięci jest zajmowane przez dokumenty chronione.
<Monitor stanu> (
)
<Informacje o urządzeniu>/<Stan urządzenia>
<Użycie pamięci bezpiecz.
drukow.>
1
Wybierz przycisk <Bezpieczne drukowanie> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz chroniony dokument do wydrukowania.
Ekran
Główny(P. 108)
● W przypadku model z panelem dotykowym zaznacz pole wyboru dokumentu chronionego do wydrukowania,
a następnie wybierz polecenie <Start>. Można wybrać wiele dokumentów, które mają ten sam kod PIN.
Jeśli wyświetli się ekran wyboru użytkownika
● Jeśli w pamięci przechowywane są chronione dokumenty od dwóch lub większej liczby użytkowników,
przed ekranem wyboru pliku zostanie wyświetlony ekran wyboru użytkownika. Wybierz nazwę
użytkownika.
Usuwanie dokumentu chronionego
● W przypadku model z panelem dotykowym można usunąć wiele dokumentów łącznie. Zaznacz pole
wyboru dokumentu chronionego do usunięcia, a następnie wybierz polecenie <Usuń>.
3
Wprowadź kod PIN, a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj> (
).
● W przypadku model z panelem dotykowym po wybraniu wielu dokumentów z różnymi kodami PIN w kroku 2
pojawi się odpowiedni komunikat. Wybierz polecenie <Zamknij>, a następnie ponownie wybierz chronione
dokumenty w kroku 2.
➠ Drukowanie rozpocznie się.
● Aby anulować drukowanie, wybierz <Anuluj>
<Tak>.
Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych
Można zmienić okres ważności trwający od czasu, gdy dane chronionego dokumentu zostają wysłane do urządzenia aż
do czasu, gdy zostają usunięte w ciągu określonego czasu.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
179
Ekran Główny(P. 108)
Drukowanie
2
Wybierz <Ustawienia funkcji>.
3
Wybierz <Bezpieczne drukowanie>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
Logowanie się do
urządzenia(P. 124)
4
Wybierz <Czas usuwania bezp. druk.>.
Gdy nie można wybrać <Czas usuwania bezp. druk.>
● Ustaw wartość opcji <Użyj Bezp. drukow.> na <Włącz>.
Wyłączanie funkcji Drukowanie zabezpieczone
● Ustaw wartość opcji <Użyj Bezp. drukow.> na <Wyłącz>, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
5
Określ czas przechowywania dokumentów chronionych w pamięci urządzenia i
wybierz polecenie <Zastosuj>.
● Dokument chroniony jest usuwany z pamięci urządzenia, jeśli nie zostanie wydrukowany przed upływem
określonego tutaj czasu.
● W przypadku czarno-biały model LCD przejdź do kroku 7.
6
Wybierz <Zastosuj>.
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
ŁĄCZA
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania(P. 174)
Ograniczanie drukowania z poziomu komputera(P. 274)
180
Drukowanie
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z
nośnika pamięci)
24X2-03C
Pliki można drukować bezpośrednio, podłączając urządzenie pamięci USB do urządzenia. Funkcja ta pozwala drukować
bez konieczności korzystania z komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych urządzeń pamięci USB
oraz sposobu podłączania/odłączania urządzenia pamięci USB, patrz Podłączanie nośnika pamięci USB(P. 91) .
Drukowanie pliku z urządzenia pamięci USB w przypadku Model z Panelem Dotykowym(P. 181)
Drukowanie pliku z urządzenia pamięci USB w przypadku Czarno-Biały model LCD(P. 189)
Drukowanie pliku z urządzenia pamięci USB w przypadku Model z Panelem
Dotykowym
1
Wybierz przycisk <Drukowanie z nośnika pamięci> w widoku Ekran Główny.
Ekran
Główny(P. 108)
2
Zaznacz pole wyboru obok pliku, który chcesz wydrukować.
● Istnieje możliwość wyboru wielu plików.
● Aby usunąć zaznaczenie, zaznacz wybrany plik (
) ponownie.
● Zaznaczenie folderu wyświetla jego zawartość. Aby powrócić do folderu wyższego poziomu, naciśnij przycisk
.
● Foldery i pliki zapisane w strukturze na poziomie głębszym niż piąty nie są wyświetlane.
● Przejście do innego folderu powoduje usunięcie poprzedniego wyboru plików.
Zaznaczanie wszystkich plików
1
Wybierz <Zaznacz wszystko>.
● Aby usunąć wszystkie zaznaczenia, wybierz <Wyczyść wybór>.
2
Jeśli typy plików są różne, wybierz <Pliki JPEG/TIFF> lub <Pliki PDF>.
181
Drukowanie
Zmiana metody wyświetlania plików
W obszarze „Podgląd”/„Szczegóły” można wybrać metodę wyświetlania plików.
Podgląd
Szczegóły
● Nie można wyświetlić zawartości pliku PDF.
● Można określić metodę wyświetlania plików używaną do wyświetlenia ekranu <Drukowanie z nośnika
pamięci>. <Ustawienia domyślnego wyświetlacza>(P. 418)
Zmiana kolejności sortowania plików
Kolejność sortowania plików znajdujących się na urządzeniu pamięci USB można zmieniać.
● Jako domyślne ustawienie kolejności sortowania plików można wybrać na przykład opcję <Nazwa
(rosnąco)> lub <Data/godz. (rosnąco)>. <Ustawienia domyślne sortowania plików>(P. 419)
1
Wybierz <Sortuj pliki>.
2
Wybierz kryteria sortowania plików.
● Jeśli wybrana zostanie opcja <Data/godz. (rosnąco)> lub <Data/godz. (malejąco)>, pliki będą sortowane
na podstawie dat i czasu ich modyfikacji.
3
Wybierz <Zastosuj>.
4
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
● Aby przywrócić wszystkie domyślne ustawienia drukowania, można wybrać opcję <Reset>.
<Papier>
Należy wybrać źródło papieru zawierające papier, który ma zostać użyty do drukowania.
182
Drukowanie
Do drukowania plików używa papieru załadowanego w tacy wielofunkcyjnej.
Do drukowania plików używa papieru załadowanego w szufladzie na papier (Szuflada 1).
Do wykonywania kopii używa papieru załadowanego w opcjonalnym kasetowy moduł
podawania (Szuflada 2).
● W przypadku określania innych ustawień drukowania wybierz polecenie <Zamknij>.
<Jasność>
Możliwa jest regulacja jasności wydruków.
● W przypadku określania innych ustawień drukowania wybierz polecenie <Zamknij>.
<Liczba kopii>
Wprowadź liczbę kopii.
● W przypadku określania innych ustawień drukowania wybierz polecenie <Zamknij>.
<Drukowanie dwustronne>
Można wybrać drukowanie jednostronne lub drukowanie dwustronne.
183
Drukowanie
Umożliwia drukowanie na jednej stronie papieru.
Umożliwia drukowanie na obu stronach papieru w taki sposób, że wydrukowane strony
znajdują się w orientacji poziomej po zszyciu.
Umożliwia drukowanie na obu stronach papieru w taki sposób, że wydrukowane strony
znajdują się w orientacji pionowej po zszyciu.
● Opcja <Drukowanie dwustronne> może nie być dostępna w przypadku niektórych formatów lub typów
papieru. Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
<N na 1>
● Opcja <N na 1> nie jest dostępna w przypadku drukowania obrazów plików TIFF.
Schemat „N na 1” można wybrać, aby drukować wiele stron danych obrazu na jednej stronie arkusza papieru.
Nie stosuje schematu N na 1.
Umożliwia wydruk dwóch stron danych obrazu na jednej stronie arkusza papieru.
Umożliwia wydruk czterech stron danych obrazu na jednej stronie arkusza papieru.
Umożliwia wydruk ośmiu stron danych obrazu na jednej stronie arkusza papieru.
(tylko PDF)
184
Drukowanie
● W przypadku pliku PDF można wydrukować 9 lub 16 stron danych obrazu na jednej stronie arkusza papieru,
korzystając z opcji <N na 1> w obszarze <Ustaw szczegóły PDF>.
<Ust.szczeg. JPEG/TIFF>
Można zmienić ustawienia drukowania dla obrazów JPEG i TIFF.
<Drukowanie dwustronne>
Umożliwia wykonywanie wydruków 2-stronnych. Wybierz krawędź bindowania.
<N na 1> (tylko pliki JPEG)
Umożliwia wydruk danych wielu stron danych obrazu na tej samej stronie arkusza papieru. Można określić
liczbę stron do wydukowania na jednej stronie akrusza papieru. Na przykład, aby wydrukować cztery strony na
jednej stronie arkusza papieru, wybierz opcję <4 na 1>.
<Typ oryginału>
Możliwość wyboru typu oryginału w zależności od drukowanego obrazu.
<Priorytet fotografii>
Nadanie priorytetu bezproblemowemu drukowaniu zdjęć.
<Priorytet tekstu>
Nadanie priorytetu drukowaniu czytelnego tekstu.
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Gradacja>
Wydruk obrazów z drobną gradacją, takich jak zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym, nadający im miękkość.
185
Drukowanie
<Rozpraszanie błędów>
Wyraźny wydruk drobnego tekstu lub cienkich linii znajdujących się na obrazach.
<Ustaw szczegóły PDF>
Można zmienić ustawienia drukowania dla plików PDF.
<Drukowanie dwustronne>
Umożliwia wykonywanie wydruków 2-stronnych. Wybierz krawędź bindowania.
<N na 1>
Umożliwia wydruk danych wielu stron danych obrazu na tej samej stronie arkusza papieru. Można określić
liczbę stron do wydukowania na jednej stronie akrusza papieru. Na przykład, aby wydrukować cztery strony na
jednej stronie arkusza papieru, wybierz opcję <4 na 1>.
<Drukuj zakres>
Określ strony, które chcesz wydrukować.
<Wszystkie strony>
Drukuje wszystkie strony.
<Określone strony>
Określ zakres stron, jaki chcesz wydrukować. Wprowadź żądaną wartość w każdej pozycji <Strona początkowa>
i <Strona końcowa>, a następnie wybierz <Zastosuj>.
● Gdy określony zakres stron nie pasuje do żadnych ze stron pliku PDF, drukowanie nie jest wykonywane.
<Powiększ/zmn., by dop.do rozm.pap.>
Określ, czy oryginał ma być powiększony czy pomniejszony do obszaru wydruku danego rozmiaru papieru.
Stopień powiększenia/pomniejszenia nie będzie miał wpływu na współczynnik proporcji oryginału.
<Powiększ obszar wydruku>
Zdecyduj, czy obszar wydruku ma zastać rozszerzony do rozmiaru papieru.
186
Drukowanie
● W przypadku ustawienia opcji <Włącz> część danych drukowania może nie zostać wydrukowana w
obszarach krawędzi lub papier może być częściowo poplamiony w zależności od dokumentu.
<Drukuj komentarze>
To ustawienie określa, czy mają zostać wydrukowane komentarze z pliku PDF.
<Wyłącz>
Pozwala pominąć drukowanie adnotacji.
<Autom.>
Zostaną wydrukowane jedynie adnotacje, które zostały wskazane do wydrukowania w pliku PDF.
<Hasło do otwarcia dokumentu>
Pliki PDF zabezpieczone hasłem można wydrukować po podaniu hasła koniecznego do ich otworzenia.
Wprowadź hasło, a następnie wybierz <Zastosuj>.
<Inne ustawienia>
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu). Można
wprowadzić to ustawienie dla każdego z typów obrazu zawartych w jednym dokumencie. Szczegółowy opis
ustawienia można znaleźć w części
<Półtony>(P. 401) .
<Czysty czarny tekst>
Opcja pozwala na wydruk czarnego tekstu, który jest opisany jako „R=G=B=0%”, „C=M=Y=100%” albo
„C=M=Y=0%/K=100%”, wyłącznie przy użyciu tonera K (czarny). Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w
części
<Czysty czarny tekst>(P. 396) .
<Czarny nadruk>
Opcja pozwala określić używaną metodę drukowania, gdy czarny tekst zachodzi na kolorowe tło albo element
graficzny. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Czarny nadruk>*1(P. 397) .
<Profil źródła RGB>
Ustalanie profilu źródłowego stosowanego do dopasowywania kolorów wydruku danych RGB do tych
wyświetlanych na ekranie używanego monitora. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Profil źródła RGB>(P. 397) .
<Profil symulacji CMYK>
Ustawienie umożliwiające określenie celu symulacji wydruku danych w modelu CMYK (cyjan, magenta, żółty,
czarny). Urządzenie przekształca dane CMYK na model koloru CMYK zależny od urządzenia na podstawie tej
symulacji. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Profil symulacji CMYK>(P. 398) .
<Użyj profilu skali szarości>
Opcja pozwala zdecydować, czy dane w kolorze szarym mają być konwertowane na dane CMYK (błękitny,
amarantowy, zółty i czarny) z wykorzystaniem profilu skali szarości urządzenia. Szczegółowy opis ustawienia
można znaleźć w części
<Użyj profilu skali szarości>(P. 399) .
<Profil wydruku>
Wybierz odpowiedni profil dla danych drukowania. Tę opcję można skonfigurować dla każdego typu obrazu w
<Profil wydruku>(P. 399) .
jednym dokumencie. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Metoda dopasowania>
Wybierz element, który będzie traktowany priorytetowo podczas dokonywania korekty kolorów w <Profil
źródła RGB>. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Metoda dopasowania>(P. 400) .
<Nadruk kompozytowy>
187
Drukowanie
Zdecyduj, czy przy włączonej funkcji nadruku, nadrukowywać dane CMYK w formie wydruku kompozytowego.
Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Nadruk kompozytowy>(P. 402) .
<Konwersja skali szarości>
Opcja pozwala określić sposób drukowania danych kolorowych w czerni i bieli. Szczegółowy opis ustawienia
<Konwersja skali szarości>(P. 403) .
można znaleźć w części
<Jakość druku>
<Gęstość>
Dostosuj gęstość toneru do drukowania. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Gęstość>(P. 363) .
<Oszczędzanie tonera>
Wybranie opcji <Włącz> pozwala drukować w trybie oszczędzania toneru. Wybierz opcję <Włącz>, gdy
chcesz sprawdzić układ strony lub inne elementy wyglądu przed przystąpieniem do końcowego
<Oszczędzanie
drukowania dużego zadania. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
tonera>(P. 364) .
<Gradacja>
Skonfiguruj metodę przetwarzania wykorzystywaną do odzwierciedlania gradacji. <Wysoka 2> zapewnia
drobniejszą gradację niż <Wysoka 1>. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Gradacja>(P. 364) .
<Dokładne dopasowanie gęst.>
Jeżeli drobne linie lub mały tekst są wyblakłe, zwiększ gęstość, aby uzyskać mniej wyblakły wydruk.
<Dokładne dopasowanie gęstości>(P. 365) .
Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Rozdzielczość>
Określ rozdzielczość przetwarzania danych drukowania. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w
<Rozdzielczość>(P. 365) .
części
<Tryb specjalny wygładzania>
Wybierz ten tryb, aby uzyskać efekt miękkości drukowanych danych. Jeśli jakość wydruku nie jest do
przyjęcia w <Tryb 1> (domyślnie), należy spróbować użyć innego trybu. Szczegółowy opis ustawienia
<Tryb specjalny wygładzania>(P. 365) .
można znaleźć w części
<Korekcja poziomu tonera>
Gdy poziom tonera dla tekstu lub linii przekracza wartość szczytową urządzenia, możesz dokonać korekty,
tak aby wartość szczytowa nie była przekraczana. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Korekcja poziomu tonera>(P. 366) .
<Kontrola linii>
Skonfiguruj metodę przetwarzania wykorzystywaną do odzwierciedlania linii. Szczegółowy opis ustawienia
można znaleźć w części
<Kontrola linii>(P. 367) .
<Regulacja szerokości>
Skonfiguruj to ustawienie, aby drukować tekst bądź cienkie linie z pogrubieniem. Szczegółowy opis
ustawienia można znaleźć w części
<Regulacja szerokości>(P. 367) .
<Zaawansowane wygładzanie>
Skonfiguruj opcję wygładzania, aby drukować zarysy grafik (np. ilustracji utworzonych za pomocą aplikacji)
albo tekstu z miękkim wykończeniem. Opcja <Poziom 2> nadaje silniejszy efekt wygładzania niż opcja
<Poziom 1>. Możliwe jest zastosowanie tego ustawienia osobno dla tekstu i grafiki. Szczegółowy opis
<Zaawansowane wygładzanie>(P. 368) .
ustawienia można znaleźć w części
<Wygładzanie gradacji>
Skonfiguruj opcję wygładzania, aby drukować gradację (gęstość kolorów) grafik (np. ilustracji utworzonych
za pomocą aplikacji) albo obrazów bitmapowych z miękkim wykończeniem. Opcja <Poziom 2> nadaje
silniejszy efekt wygładzania niż opcja <Poziom 1>. Możliwe jest zastosowanie tego ustawienia osobno dla
grafiki i zdjęć. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Wygładzanie gradacji>(P. 369) .
5
Wybierz <Start>.
188
Drukowanie
➠ Wybranie opcji <Cz.-b.> powoduje rozpoczęcie drukowania w czerni i bieli. Wybranie opcji <Kolorowy>
powoduje rozpoczęcie drukowania w kolorze.
● Aby anulować drukowanie, wybierz <Anuluj>
<Tak>.
● Aby przeprowadzać drukowanie zawsze z tymi samymi ustawieniami:
Drukow. z nośnika pam.(P. 163)
Drukowanie pliku z urządzenia pamięci USB w przypadku Czarno-Biały model
LCD
1
Wybierz przycisk <Druk. z pamięci> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Wybierz plik i drukuj>.
Ekran Główny(P. 108)
<Wydruk indeksu>
● Możliwy jest wydruk miniatur plików JPEG przechowywanych na urządzeniu pamięci USB. Aby wydrukować
obrazy w formie miniatur, należy zaznaczyć opcję <Wydruk indeksu> na ekranie i przejść do kolejnego
kroku.
<Sortuj pliki>
● Można zmienić kolejność sortowania plików podczas wybierania pliku do wydrukowania.
● Aby uzyskać informacje na temat sposobu wyświetlania plików każdorazowo na podstawie tych samych
kryteriów, patrz <Ustawienia domyślne sortowania plików>(P. 419) .
3
Wybierz plik do wydruku i naciśnij przycisk
.
● Istnieje możliwość wyboru wielu plików.
● Aby usunąć zaznaczenie, zaznacz wybrany plik (
) ponownie, a następnie naciśnij
.
● Zaznaczenie folderu wyświetla jego zawartość. Aby powrócić do folderu wyższego poziomu, naciśnij przycisk
.
● Foldery i pliki zapisane w strukturze składającej się z ponad trzech folderów nie będą się wyświetlane.
● Przejście do innego folderu powoduje usunięcie poprzedniego wyboru plików.
Zaznaczanie wszystkich plików
1
Wybierz <Zaznacz wszystko>.
● Aby usunąć wszystkie zaznaczenia, wybierz <Wyczyść wszystko>.
189
Drukowanie
2
Jeśli typy plików są różne, wybierz <JPEG/TIFF> lub <PDF>.
4
Wybierz <Zastos.>.
5
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
● Wybierz element, który chcesz skonfigurować.
<Liczba kopii>
Określanie liczby kopii. Wprowadź ilość za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk
.
<Tryb koloru>
Wybierz, czy drukować dane w czerni i bieli, czy w kolorze.
<Papier>
Należy wybrać źródło papieru zawierające papier, który ma zostać użyty do drukowania.
Do drukowania plików używa papieru załadowanego w tacy wielofunkcyjnej.
Do drukowania plików używa papieru załadowanego w szufladzie na papier (Szuflada 1).
Do wykonywania kopii używa papieru załadowanego w opcjonalnym kasetowy moduł
podawania (Szuflada 2).
<N na 1>
● Opcja <N na 1> nie jest dostępna w przypadku drukowania obrazów plików TIFF.
Umożliwia wydruk danych wielu stron danych obrazu na tej samej stronie arkusza papieru. Można określić
liczbę stron do wydukowania na jednej stronie akrusza papieru. Na przykład, aby wydrukować cztery strony na
jednej stronie arkusza papieru, wybierz opcję <4 na 1>.
<Dwustronny>
Umożliwia wykonywanie wydruków 2-stronnych. Wybierz krawędź bindowania.
190
Drukowanie
<Typ książkowy>
Umożliwia drukowanie na obu stronach papieru w taki sposób, że wydrukowane strony znajdują się w orientacji
poziomej po zszyciu.
<Typ kalendarzowy>
Umożliwia drukowanie na obu stronach papieru w taki sposób, że wydrukowane strony znajdują się w orientacji
pionowej po zszyciu.
● Opcja <Dwustronny> może nie być dostępna w przypadku niektórych formatów lub typów papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
<Ustaw szczegóły JPEG/TIFF>
Można zmienić ustawienia drukowania dla obrazów JPEG i TIFF.
<Typ oryginału>
Możliwość wyboru typu oryginału w zależności od drukowanego obrazu.
<Priorytet fotogra.>
Nadanie priorytetu bezproblemowemu drukowaniu zdjęć.
<Priorytet tekstu>
Nadanie priorytetu drukowaniu czytelnego tekstu.
<Jasność>
Możliwa jest regulacja jasności obrazów. Ustaw jasność, a następnie naciśnij
● Ustawienie <Jasność> plików TIFF można wyregulować, tylko jeśli zostały skompresowane metodą JPEG.
191
Drukowanie
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Gradacja>
Wydruk obrazów z drobną gradacją, takich jak zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym, nadający im miękkość.
<Rozpraszanie błędów>
Wyraźny wydruk drobnego tekstu lub cienkich linii znajdujących się na obrazach.
<Ustaw szczegóły PDF>
Można zmienić ustawienia drukowania dla plików PDF.
<Jasność>
Możliwa jest regulacja jasności obrazów. Ustaw jasność, a następnie naciśnij
<Drukuj zakres>
Określ strony, które chcesz wydrukować.
<Wszystkie strony>
Drukuje wszystkie strony.
<Określone strony>
Określ zakres stron, jaki chcesz wydrukować. Wprowadź żądaną wartość w każdej pozycji <Pierwsza strona> i
<Ostatnia strona> przy użyciu przycisków numerycznych, a następnie wybierz <Zastos.>.
● Gdy określony zakres stron nie pasuje do żadnych ze stron pliku PDF, drukowanie nie jest wykonywane.
<Powiększ/zmn., aby dopas. do rozm. pap.>
Określ, czy oryginał ma być powiększony czy pomniejszony do obszaru wydruku danego rozmiaru papieru.
Stopień powiększenia/pomniejszenia nie będzie miał wpływu na współczynnik proporcji oryginału.
<Powiększ obszar wydr.>
192
Drukowanie
Zdecyduj, czy obszar wydruku ma zastać rozszerzony do rozmiaru papieru.
● W przypadku ustawienia opcji <Wł.> część danych drukowania może nie zostać wydrukowana w obszarach
krawędzi lub papier może być częściowo poplamiony w zależności od dokumentu.
<Drukuj komentarze>
To ustawienie określa, czy mają zostać wydrukowane komentarze z pliku PDF.
<Wyłącz>
Pozwala pominąć drukowanie adnotacji.
<Autom.>
Zostaną wydrukowane jedynie adnotacje, które zostały wskazane do wydrukowania w pliku PDF.
<Hasło do otwarcia dokumentu>
Pliki PDF zabezpieczone hasłem można wydrukować po podaniu hasła koniecznego do ich otworzenia.
Wprowadź hasło, a następnie wybierz <Zastos.>.
<Inne>
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu). Można
wprowadzić to ustawienie dla każdego z typów obrazu zawartych w jednym dokumencie. Szczegółowy opis
ustawienia można znaleźć w części
<Półtony>(P. 401) .
<Czysty czarny tekst>
Opcja pozwala na wydruk czarnego tekstu, który jest opisany jako „R=G=B=0%”, „C=M=Y=100%” albo
„C=M=Y=0%/K=100%”, wyłącznie przy użyciu tonera K (czarny). Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w
części
<Czysty czarny tekst>(P. 396) .
<Czarny nadruk>
Opcja pozwala określić używaną metodę drukowania, gdy czarny tekst zachodzi na kolorowe tło albo element
graficzny. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Czarny nadruk>*1(P. 397) .
<Profil źródła RGB>
Ustalanie profilu źródłowego stosowanego do dopasowywania kolorów wydruku danych RGB do tych
wyświetlanych na ekranie używanego monitora. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Profil źródła RGB>(P. 397) .
<Profil symulacji CMYK>
Ustawienie umożliwiające określenie celu symulacji wydruku danych w modelu CMYK (cyjan, magenta, żółty,
czarny). Urządzenie przekształca dane CMYK na model koloru CMYK zależny od urządzenia na podstawie tej
symulacji. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Profil symulacji CMYK>(P. 398) .
<Użyj profilu skali szarości>
Opcja pozwala zdecydować, czy dane w kolorze szarym mają być konwertowane na dane CMYK (błękitny,
amarantowy, zółty i czarny) z wykorzystaniem profilu skali szarości urządzenia. Szczegółowy opis ustawienia
<Użyj profilu skali szarości>(P. 399) .
można znaleźć w części
<Profil wydruku>
Wybierz odpowiedni profil dla danych drukowania. Tę opcję można skonfigurować dla każdego typu obrazu w
<Profil wydruku>(P. 399) .
jednym dokumencie. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Metoda dopasowania>
Wybierz element, który będzie traktowany priorytetowo podczas dokonywania korekty kolorów w <Profil
źródła RGB>. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Metoda dopasowania>(P. 400) .
<Nadruk kompozytowy>
193
Drukowanie
Zdecyduj, czy przy włączonej funkcji nadruku, nadrukowywać dane CMYK w formie wydruku kompozytowego.
Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Nadruk kompozytowy>(P. 402) .
<Konwersja skali szarości>
Opcja pozwala określić sposób drukowania danych kolorowych w czerni i bieli. Szczegółowy opis ustawienia
<Konwersja skali szarości>(P. 403) .
można znaleźć w części
<Jakość druku>
<Gęstość>
Dostosuj gęstość toneru do drukowania. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Gęstość>(P. 363) .
<Korekcja poziomu tonera>
Gdy poziom tonera dla tekstu lub linii przekracza wartość szczytową urządzenia, możesz dokonać korekty,
tak aby wartość szczytowa nie była przekraczana. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Korekcja poziomu tonera>(P. 366) .
<Oszcz. tonera>
Wybranie opcji <Wł.> pozwala drukować w trybie oszczędzania toneru. Wybierz opcję <Wł.>, gdy chcesz
sprawdzić układ strony lub inne elementy wyglądu przed przystąpieniem do końcowego drukowania
<Oszczędzanie tonera>(P. 364) .
dużego zadania. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Gradacja>
Skonfiguruj metodę przetwarzania wykorzystywaną do odzwierciedlania gradacji. <Wysoka 2> zapewnia
drobniejszą gradację niż <Wysoka 1>. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Gradacja>(P. 364) .
<Dokładne dopasowanie gęstości>
Jeżeli drobne linie lub mały tekst są wyblakłe, zwiększ gęstość, aby uzyskać mniej wyblakły wydruk.
<Dokładne dopasowanie gęstości>(P. 365) .
Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Rozdzielczość>
Określ rozdzielczość przetwarzania danych drukowania. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w
<Rozdzielczość>(P. 365) .
części
<Tryb specjalny wygładzania>
Wybierz ten tryb, aby uzyskać efekt miękkości drukowanych danych. Jeśli jakość wydruku nie jest do
przyjęcia w <Tryb 1> (domyślnie), należy spróbować użyć innego trybu. Szczegółowy opis ustawienia
<Tryb specjalny wygładzania>(P. 365) .
można znaleźć w części
<Kontrola linii>
Skonfiguruj metodę przetwarzania wykorzystywaną do odzwierciedlania linii. Szczegółowy opis ustawienia
<Kontrola linii>(P. 367) .
można znaleźć w części
<Regulacja szerokości>
Skonfiguruj to ustawienie, aby drukować tekst bądź cienkie linie z pogrubieniem. Szczegółowy opis
ustawienia można znaleźć w części
<Regulacja szerokości>(P. 367) .
<Zaawansowane wygładzanie>
Skonfiguruj opcję wygładzania, aby drukować zarysy grafik (np. ilustracji utworzonych za pomocą aplikacji)
albo tekstu z miękkim wykończeniem. Opcja <Poziom 2> nadaje silniejszy efekt wygładzania niż opcja
<Poziom 1>. Możliwe jest zastosowanie tego ustawienia osobno dla tekstu i grafiki. Szczegółowy opis
ustawienia można znaleźć w części
<Zaawansowane wygładzanie>(P. 368) .
<Wygładzanie gradacji>
Skonfiguruj opcję wygładzania, aby drukować gradację (gęstość kolorów) grafik (np. ilustracji utworzonych
za pomocą aplikacji) albo obrazów bitmapowych z miękkim wykończeniem. Opcja <Poziom 2> nadaje
silniejszy efekt wygładzania niż opcja <Poziom 1>. Możliwe jest zastosowanie tego ustawienia osobno dla
grafiki i zdjęć. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Wygładzanie gradacji>(P. 369) .
6
Wybierz <Rozpocznij drukowanie>.
➠ Drukowanie rozpocznie się.
● Aby anulować drukowanie, wybierz <Anuluj>
194
<Tak>.
Drukowanie
● Aby przeprowadzać drukowanie zawsze z tymi samymi ustawieniami:
ŁĄCZA
<Dostęp do plików>(P. 411)
195
Drukow. z nośnika pam.(P. 163)
Drukowanie
Odbieranie I-faksów do drukowania
24X2-03E
Faks internetowy (I-Faks) jest funkcją, która pozwala załączyć plik do wiadomości e-mail jako plik obrazu TIFF, a
następnie przesłać go. Urządzenie może odbierać faksy internetowe i je drukować. Faksy internetowe można odbierać
automatycznie w określonych odstępach czasu, a także odbierać je ręcznie.
Konfigurowanie ustawień RX faksu internetowego(P. 196)
Ręczne odbieranie I-faksów(P. 198)
Konfigurowanie ustawień RX faksu internetowego
Skonfiguruj ustawienie RX faksu internetowego z poziomu komputera oraz ustawienia drukowania na panelu
sterowania tego urządzenia.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
Z poziomu komputera
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Określ wymagane ustawienia.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
interfejsu użytkownika(P. 281)
[Ustawienia e-mail/I-Faksu].
196
Główny ekran Zdalnego
Drukowanie
[Serwer POP]
Za pomocą znaków alfanumerycznych wprowadź nazwę serwera POP3 lub adres IP do odbierania I-faksów.
[Nazwa użytkownika]
Wprowadź składającą się ze znaków alfanumerycznych nazwę użytkownika dla wybranego konta e-mail.
[Ustaw/zmień hasło]
Aby ustawić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić znaki alfanumeryczne w polu
tekstowym [Hasło].
[Odbiór w trybie POP]
Zaznacz pole wyboru, aby odbierać I-faksy.
[Interwał POP]
Ustawia odstęp czasu (w minutach) między automatycznymi połączeniami z serwerem POP3. Jeśli na
serwerze znajdują się dokumenty I-faks, zostaną automatycznie pobrane i wydrukowane.
Wyłączanie automatycznego odbierania
● Dla opcji [Interwał POP] ustaw wartość [0]. W przypadku wybrania ustawienia [0] odbieranie I-faksów
będzie odbywać się w trybie ręcznym. Ręczne odbieranie I-faksów(P. 198)
[Użyj uwierzytelniania APOP]
To pole należy zaznaczyć, aby korzystać z metody APOP do szyfrowania hasła podczas procesu
uwierzytelniania.
[Użyj TLS na potrzeby POP]
Zaznacz to pole wyboru, aby szyfrować komunikację z serwerem POP3 przy użyciu protokołu TLS. W
zależności od potrzeb należy zaznaczyć pole wyboru [Weryfikuj certyfikat] lub [Dodaj CN do elementów
weryfikacyjnych].
6
Kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Z poziomu panelu sterowania
8
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
197
Drukowanie
Określenie ustawienia dla drukowania dwustronnego
<Drukuj po obu stronach>(P. 409)
Określenie formatu papieru.
<Rozmiar drukow. po odbiorze>(P. 410)
● W zależności od używanej sieci może być potrzebna zmiana ustawienia portu POP3 ( Zmiana numerów
portów(P. 247) ). Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub
administratorem sieci.
Ręczne odbieranie I-faksów
Jeśli ustawienie RX faksu internetowego jest skonfigurowane całkowicie z serwera POP3, można ręcznie
odbierać faksy internetowe i je drukować. Aby połączyć się z serwerem przed automatycznym odebraniem Ifaksów lub kiedy urządzenie jest skonfigurowane tak, aby nie odbierało I-faksów automatycznie, należy
skorzystać z metody opisanej poniżej w celu ręcznego odebrania I-faksów.
1
Naciśnij przycisk <Monitor stanu> (
2
Wybierz <Zadanie odbierania>.
3
Wybierz <Spr.odbiór I-Faksu>.
).
➠ Połącz się z serwerem POP3. Jeśli na serwerze dostępny jest dokument, rozpocznie się drukowanie.
● Drukowanie odebranego dokumentu na obu stronach papieru:
● Kontynuacja drukowania nawet przy niskim poziomie toneru:
198
<Drukuj po obu stronach>(P. 409)
<Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.>(P. 409)
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi ................................................................................................... 200
Łączenie z urządzeniami mobilnymi ................................................................................................................ 201
Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN) .................... 202
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu) .......................................................................................... 204
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji ................................................................................................... 209
Korzystanie z technologii AirPrint .................................................................................................................... 211
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint .................................................................................................. 216
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint ........................................................................................... 219
Korzystanie z technologii Google Cloud Print ................................................................................................. 220
Zdalne zarządzenie urządzeniem ..................................................................................................................... 223
199
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
24X2-03F
Połączenie urządzenia z urządzeniami mobilnymi, na przykład smartfonami i tabletami, umożliwia użycie odpowiedniej
aplikacji na potrzeby łatwego drukowania lub wykonywania innych operacji. Dodatkowo za pomocą urządzeń
mobilnych można zdalnie obsługiwać urządzenie w zakresie potwierdzania statusu drukowania oraz zmieniania
ustawień urządzenia.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 201)
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 204)
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji(P. 209)
Korzystanie z technologii AirPrint(P. 211)
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 220)
Zdalne zarządzenie urządzeniem(P. 223)
● W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego drukarka wielofunkcyjna może nie działać prawidłowo.
200
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
24X2-03H
Istnieją dwie metody łączenia urządzenia mobilnego z urządzeniem — za pośrednictwem routera bezprzewodowej
sieci LAN oraz bezprzewodowe połączenie bezpośrednie. Wybierz metodę łączenia zgodną ze środowiskiem sieciowym
oraz posiadanym urządzeniem. Komunikacja z urządzeniami mobilnymi odbywa się z poziomu obszaru <Portal
mobilny> ( Ekran Główny(P. 108) ).
◼ Podłączanie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN
Podobnie jak w przypadku łączenia urządzenia z komputerem, urządzenie mobilne można połączyć z urządzeniem za
pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN. Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN
(Połączenie przez sieć LAN)(P. 202)
◼ Połączenie bezpośrednie
Urządzenie może nawiązać bezpośrednie połączenie z urządzeniem mobilnym bez korzystania z routera
bezprzewodowej sieci LAN. Natychmiastowe połączenie bezprzewodowe z urządzeniem jest możliwe nawet w
przypadku braku infrastruktury bezprzewodowej sieci LAN. Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
(P. 204)
201
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej
sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN)
24X2-03J
Jeżeli w sieci, do której podłączone jest urządzenie, znajduje się router bezprzewodowej sieci LAN, można za jego
pośrednictwem uzyskać połączenie z urządzeniem mobilnym, podobnie jak ma to miejsce w przypadku komputera.
Aby uzyskać informacje dotyczące łączenia urządzenia mobilnego z posiadanym routerem bezprzewodowej sieci LAN,
należy zapoznać się z instrukcjami obsługi posiadanych urządzeń sieciowych lub skontaktować się z ich producentem.
Urządzenie należy połączyć z routerem za pośrednictwem przewodowej albo bezprzewodowej sieci LAN.
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
Łączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Model z Panelem Dotykowym)(P. 202)
Łączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Czarno-Biały model LCD)(P. 203)
● Aby wykonać niżej opisane procedury, należy użyć adresu IPv4.
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
● Wybierz pozycję <Połączenie LAN> i kontynuuj procedurę, jeżeli po wybraniu pozycji <Portal mobilny> w
ramach poniższej procedury zostanie wyświetlony ekran Połączenie bezpośrednie.
● Informacje na temat systemów operacyjnych zgodnych z aplikacją Canon PRINT Business (Rozwiązanie do
druku Canon PRINT dla firm), szczegółowych ustawień i procedur obsługi znajdują się w sekcji pomocy
aplikacji i na stronie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/gomp/).
Łączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Model z
Panelem Dotykowym)
◼ Łączenie w trybie ręcznym
1
2
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
Ekran Główny(P. 108)
Za pomocą urządzenia mobilnego połącz się z adresem IP, który zostanie wyświetlony
na ekranie.
◼ Łączenie przy użyciu kodu QR
1
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
202
Ekran Główny(P. 108)
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
2
Wybierz <Kod QR>.
3
Uruchom aplikację Canon PRINT Business (Rozwiązanie do druku Canon PRINT dla
4
Odczytaj wyświetlany na ekranie kod QR za pomocą urządzenia mobilnego.
firm) na urządzeniu mobilnym.
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji(P. 209)
◼ Łączenie przy użyciu technologii NFC (system operacyjny Android)
Przed skorzystaniem z technologii NFC należy sprawdzić, czy dla opcji <Użyj NFC> wybrano ustawienie <Włącz>.
<Użyj NFC>(P. 425)
1
2
3
Uruchom aplikację Canon PRINT Business (Rozwiązanie do druku Canon PRINT dla
firm) na urządzeniu mobilnym. Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji(P. 209)
Włącz łączność NFC w urządzeniu mobilnym.
Zbliż urządzenie mobilne do oznaczenia NFC na urządzeniu.
sterowania(P. 98)
Panel
Łączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Czarno-Biały
model LCD)
1
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
2
Wybierz <Wyświetl. nazwy urządzenia/adresu IP>.
3
Ekran Główny(P. 108)
Za pomocą urządzenia mobilnego połącz się z adresem IP, który zostanie wyświetlony
na ekranie.
203
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
24X2-03K
1660-068
Nawet gdy router bezprzewodowej sieci LAN nie jest dostępny, użycie trybu punktu dostępu pozwalającego na
bezpośrednie i bezprzewodowe połączenie urządzenia mobilnego z tym urządzeniem umożliwia niezwłoczne
uzyskanie połączenia bez konieczności konfiguracji skomplikowanych ustawień.
Przygotowanie do ustanowienia połączenia bezpośredniego (tryb punktu dostępu)(P. 204)
Połączenie bezpośrednie (Model z Panelem Dotykowym)(P. 205)
Połączenie bezpośrednie (Czarno-Biały model LCD)(P. 207)
Przygotowanie do ustanowienia połączenia bezpośredniego (tryb punktu
dostępu)
Połączenie w trybie punktu dostępu ustanawia się, wykonując procedurę w następującej kolejności.
Sprawdź ustawienia sieciowe urządzenia.
● Ustaw adres IPv4.
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Przygotuj urządzenie mobilne
● Skonfiguruj ustawienia pozwalające połączyć się urządzeniu mobilnemu z siecią
Wi-Fi.
Wprowadź urządzenie w stan gotowości na połączenie.
● <Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustaw. Bezpośr. połączenia>
<Użyj Bezpośr. połączenia> wybierz ustawienie <Włącz>.
Dla opcji
Ustawianie czasu, po którym połączenie jest automatycznie zakańczane
● Istnieje możliwość określenia czasu automatycznego zakończenia połączenia od momentu nawiązania
bezpośredniego połączenia. <Zakończenie bezpośr. połącz.>/<Czas do zakończenia bezpośr.
połączenia>(P. 316)
204
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Podłączanie wielu urządzeń mobilnych jednocześnie
● Skonfiguruj wedle uznania identyfikator SSID oraz klucz sieciowy urządzenia.
dostępu>(P. 316)
<Ustawienia trybu punktu
Canon PRINT Business (Rozwiązanie do druku Canon PRINT dla firm)
● Informacje na temat systemów operacyjnych zgodnych z aplikacją Canon PRINT Business (Rozwiązanie do
druku Canon PRINT dla firm), szczegółowych ustawień i procedur obsługi znajdują się w sekcji pomocy
aplikacji i na stronie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/gomp/).
Połączenie bezpośrednie (Model z Panelem Dotykowym)
● Nawiązanie połączenia między urządzeniem a urządzeniem mobilnym może chwilę potrwać.
◼ Łączenie w trybie ręcznym
1
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
Ekran Główny(P. 108)
● Gdy nawiązano już połączenie z dowolnym innym urządzeniem mobilnym, przejdź do punktu 3.
2
3
4
Wybierz <Połącz>.
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi na urządzeniu mobilnym, używając wartości
identyfikatora SSID i klucza sieciowego wyświetlanych na ekranie.
Po zakończeniu pożądanej operacji naciśnij przycisk <Rozłącz>.
◼ Łączenie przy użyciu kodu QR
1
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
Ekran Główny(P. 108)
● Gdy nawiązano już połączenie z dowolnym innym urządzeniem mobilnym, przejdź do punktu 3.
2
Wybierz <Połącz>.
3
Wybierz <Kod QR>.
4
Uruchom aplikację Canon PRINT Business (Rozwiązanie do druku Canon PRINT dla
firm) na urządzeniu mobilnym.
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji(P. 209)
205
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
5
Odczytaj wyświetlany na ekranie kod QR za pomocą urządzenia mobilnego.
6
Po zakończeniu pożądanej operacji naciśnij przycisk <Rozłącz>.
◼ Łączenie przy użyciu technologii NFC (system operacyjny Android)
Przed skorzystaniem z technologii NFC należy sprawdzić, czy dla opcji <Użyj NFC> wybrano ustawienie <Włącz>.
<Użyj NFC>(P. 425)
1
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
Ekran Główny(P. 108)
● Gdy nawiązano już połączenie z dowolnym innym urządzeniem mobilnym, przejdź do punktu 3.
2
3
Wybierz <Połącz>.
Uruchom aplikację Canon PRINT Business (Rozwiązanie do druku Canon PRINT dla
firm) na urządzeniu mobilnym.
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji(P. 209)
4
Włącz łączność NFC w urządzeniu mobilnym.
5
Zbliż urządzenie mobilne do oznaczenia NFC na urządzeniu.
6
Panel
sterowania(P. 98)
Po zakończeniu pożądanej operacji naciśnij przycisk <Rozłącz>.
● Wybierz pozycję <Inf. o połącz.> na ekranie <Bezpośrednie połączenie>, aby sprawdzić podłączone
urządzenie mobilne.
206
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego w trybie połączenia bezpośredniego połączenie z
Internetem może być niedostępne.
● Jeśli połączenie bezprzewodowe z urządzenia przenośnego nie zostanie nawiązane w ciągu 5 minut od
wyświetlenia SSID i klucza sieciowego, połączenie oczekujące zostanie zakończone.
● Jeżeli w trybie połączenia bezpośredniego przez pewien czas między urządzeniem a urządzeniem mobilnym
nie są przesyłane dane, połączenie może zostać zakończone.
● W przypadku korzystania z połączenia bezpośredniego energooszczędność w trybie uśpienia jest mniejsza.
● Jeżeli urządzenie korzysta z łączności z bezprzewodową siecią LAN, musi zostać ona podtrzymana na czas
używania połączenia bezpośredniego. Jeżeli urządzenie nie jest połączone z bezprzewodową siecią LAN bądź
proces łączenia nie został ukończony, połączenie bezpośrednie nie będzie mogło zostać zainicjowane. Jeżeli
podczas przesyłania danych za pośrednictwem połączenia bezpośredniego łączność między urządzeniem a
bezprzewodową siecią LAN zostanie utracona, przesyłanie danych może zostać zakończone.
● Po zakończeniu pożądanej operacji należy pamiętać o zakończeniu połączenia między urządzeniem a
urządzeniem mobilnym. W przypadku podtrzymania łączności między oboma urządzeniami
energooszczędność w trybie uśpienia jest mniejsza.
● W przypadku korzystania z bezpośredniego połączenia nie należy ręcznie ustawiać adresu IP na urządzeniu
mobilnym. Może to uniemożliwić prawidłową komunikację po zakończeniu korzystania z bezpośredniego
połączenia.
Połączenie bezpośrednie (Czarno-Biały model LCD)
● Nawiązanie połączenia między urządzeniem a urządzeniem mobilnym może chwilę potrwać.
1
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
Ekran Główny(P. 108)
● Gdy nawiązano już połączenie z dowolnym innym urządzeniem mobilnym, naciśnij
2
Wybierz <Połącz>.
3
Wybierz <Wyświetl SSID/Klucz sieciowy>.
4
5
i przejdź do punktu 3.
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi na urządzeniu mobilnym, używając wartości
identyfikatora SSID i klucza sieciowego wyświetlanych na ekranie.
Po zakończeniu pożądanej operacji naciśnij przycisk
polecenie <Rozłącz>
<Tak>.
207
, a następnie wybierz
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● Naciśnij pozycję <Informacje o połączeniu> na ekranie menu połączenia bezpośredniego, aby sprawdzić
podłączone urządzenie mobilne.
● W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego w trybie połączenia bezpośredniego połączenie z
Internetem może być niedostępne.
● Jeśli połączenie bezprzewodowe z urządzenia przenośnego nie zostanie nawiązane w ciągu 5 minut od
wyświetlenia SSID i klucza sieciowego, połączenie oczekujące zostanie zakończone.
● Jeżeli w trybie połączenia bezpośredniego przez pewien czas między urządzeniem a urządzeniem mobilnym
nie są przesyłane dane, połączenie może zostać zakończone.
● W przypadku korzystania z połączenia bezpośredniego energooszczędność w trybie uśpienia jest mniejsza.
● Jeżeli urządzenie korzysta z łączności z bezprzewodową siecią LAN, musi zostać ona podtrzymana na czas
używania połączenia bezpośredniego. Jeżeli urządzenie nie jest połączone z bezprzewodową siecią LAN bądź
proces łączenia nie został ukończony, połączenie bezpośrednie nie będzie mogło zostać zainicjowane. Jeżeli
podczas przesyłania danych za pośrednictwem połączenia bezpośredniego łączność między urządzeniem a
bezprzewodową siecią LAN zostanie utracona, przesyłanie danych może zostać zakończone.
● Po zakończeniu pożądanej operacji należy pamiętać o zakończeniu połączenia między urządzeniem a
urządzeniem mobilnym. W przypadku podtrzymania łączności między oboma urządzeniami
energooszczędność w trybie uśpienia jest mniejsza.
● W przypadku korzystania z bezpośredniego połączenia nie należy ręcznie ustawiać adresu IP na urządzeniu
mobilnym. Może to uniemożliwić prawidłową komunikację po zakończeniu korzystania z bezpośredniego
połączenia.
208
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji
24X2-03L
Za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym połączonym z urządzeniem można drukować i wykonywać inne operacje.
Obsługiwane są różne aplikacje wraz z dedykowanymi aplikacjami Canon. Należy wybrać rozwiązanie odpowiednie dla
siebie, biorąc pod uwagę model urządzenia, możliwości aplikacji i okoliczności.
◼ Korzystanie z aplikacji Canon PRINT Business (Rozwiązanie do druku Canon PRINT dla
firm)
Aplikacji tej można używać na urządzeniach mobilnych z systemem iOS/Android do drukowania i wykonywania innych
operacji. Podczas drukowania nie jest konieczne wykonanie operacji na urządzeniu. Więcej informacji na temat
obsługiwanych systemów operacyjnych, szczegółowych metod konfiguracji, a także możliwych operacji znajduje się w
sekcji pomocy aplikacji i na stronie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/gomp/).
● Aplikację Canon PRINT Business (Rozwiązanie do druku Canon PRINT dla firm) można pobrać za darmo.
Zostanie pobrana jedynie opłata za pobrane dane.
◼ Drukowanie za pomocą aplikacji Canon Print Service (Usługa drukowania firmy Canon)
Można łatwo drukować, korzystając z menu aplikacji, które obsługują podsystem druku z systemem Android. Więcej
informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowych ustawień i procedur znajduje się na
stronie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/).
◼ Drukowanie za pomocą usługi Mopria®
Urządzenie jest kompatybilne także z technologią Mopria®. Korzystanie z technologii Mopria® umożliwia drukowanie
za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android przy użyciu takich samych czynności i ustawień, nawet jeżeli
producenci i modele poszczególnych urządzeń różnią się od siebie. Jeżeli przykładowo korzystasz z drukarek zgodnych
z technologią Mopria® różnych producentów bądź drukarka kompatybilna z technologią Mopria® jest dostępna w
odwiedzanym przez Ciebie miejscu, możesz drukować bez konieczności instalowania aplikacji przeznaczonej dla
danego producenta czy modelu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych modeli lub
środowisk roboczych, odwiedź stronę internetową http://www.mopria.org.
Potwierdzanie ustawień technologii Mopria®
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika z uprawnieniami administratora ( Uruchamianie
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280) ) [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia sieciowe]
[Ustawienia Mopria] [Edycja] Sprawdź, czy pole wyboru [Użyj Mopria] jest zaznaczone [OK]
209
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
◼ Drukowanie za pomocą technologii Google Cloud Print
Możesz wykorzystać aplikacje i usługi zgodne z technologią Google Cloud Print do drukowania za pomocą komputera
albo urządzenia mobilnego bez konieczności używania sterownika drukarki. Korzystanie z technologii Google
Cloud Print(P. 220)
210
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Korzystanie z technologii AirPrint
24X2-03R
W tym rozdziale opisano ustawienia niezbędne do korzystania z technologii AirPrint, a także procedury, które można
wykonać przy użyciu urządzeń firmy Apple.
Ustawienia technologii AirPrint
Konfiguracja ustawień technologii AirPrint(P. 211)
Wyświetlanie ekranu AirPrint(P. 214)
Funkcje technologii AirPrint
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint(P. 216)
Rozwiązywanie problemów
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint(P. 219)
Konfiguracja ustawień technologii AirPrint
Możliwa jest rejestracja informacji, takich jak nazwa urządzenia oraz lokalizacja instalacji, które posłużą do identyfikacji
urządzenia. Można również wyłączyć obsługę technologii AirPrint przez urządzenie. Aby zmienić te ustawienia, należy
użyć Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Główny ekran Zdalnego
● Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego, takiego jak iPad, iPhone lub iPod Touch, w tym rozdziale polecenie
„kliknij” jest równoznaczne z „naciśnij”.
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
211
[Ustawienia AirPrint].
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
5
Określ wymagane ustawienia.
[Użyj AirPrint]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia funkcji AirPrint. Aby wyłączyć technologię AirPrint, należy
usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Nazwa drukarki]
Wprowadź nazwę urządzenia. Jeżeli nazwa mDNS została już zarejestrowana w menu [Ustawienia mDNS] (
Konfiguracja usługi DNS(P. 65) ), zostanie ona wyświetlona.
[Położenie]
Wprowadź lokalizację urządzenia. Jeżeli lokalizacja została już zarejestrowana w opcji [Ustawienia informacji o
urządzeniu] ([Zarządzanie urządzeniem] menu [Ustawienia zarządzania] (Ustawienia/rejestracja)), zostanie
ona wyświetlona.
[Szerokość geograficzna]
Wprowadź szerokość geograficzną lokalizacji, w której zainstalowane jest urządzenie.
[Długość geograficzna]
Wprowadź długość geograficzną lokalizacji, w której zainstalowane jest urządzenie.
6
Kliknij [OK].
Jeżeli włączysz opcję [Użyj AirPrint], w menu <Sieć> dla następujących opcji zostanie
wybrane ustawienie <Włącz>.
● Użyj HTTP
● Ustawienia wydruku IPP
● Użyj mDNS IPv4
● Użyj mDNS IPv6
● Jeżeli zmienisz [Nazwa drukarki] która wcześniej została określona, drukowanie z poziomu Mac, które było
wcześniej możliwe teraz może być niedostępne. Dzieje się tak, ponieważ <Nazwa mDNS> ( Konfiguracja
usługi DNS(P. 65) ) IPv4 jest również automatycznie zmieniany. W takim przypadku należy ponownie dodać
urządzenie do komputera Mac.
212
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● Wprowadzenie nazwy drukarki ułatwia identyfikację wielu drukarek obsługujących technologię AirPrint.
◼ Zmiana ustawień funkcji dostępnych dzięki technologii AirPrint
Jeżeli chcesz wyłączyć funkcje, które nie będą używane z technologią AirPrint lub komunikacją szyfrowaną, skonfiguruj
niezbędne ustawienie za pomocą panelu sterowania.
Zmiana ustawień drukowania
Do drukowania przy użyciu technologii AirPrint stosowany jest protokół IPP.
Włączanie/wyłączanie funkcji
Można określić, czy ma być wykonywane drukowanie przy użyciu technologii AirPrint. Fabryczne ustawienie
domyślne <Włącz>.
Model z panelem dotykowym
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Ustawienia TCP/IP>
<Ustawienia wydruku IPP>
opcji <Użyj drukowania IPP> wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
Dla
<Zastosuj>
Czarno-biały model LCD
<Menu>
IPP>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Ustawienia TCP/IP>
<Ustawienia wydruku
<Użyj drukowania IPP> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
Zmiana ustawienia TLS
Można określić, czy podczas wykonywania drukowania przy użyciu technologii AirPrint komunikacja ma być
szyfrowana za pomocą protokołu TLS. Fabryczne ustawienie domyślne <Wyłącz>.
Model z panelem dotykowym
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Ustawienia TCP/IP>
<Ustawienia wydruku IPP>
opcji <Użyj TLS> wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Zastosuj>
Czarno-biały model LCD
<Menu>
IPP>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Ustawienia TCP/IP>
<Ustawienia wydruku
<Użyj TLS> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
213
Dla
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Wyświetlanie ekranu AirPrint
Wyświetlenie ekranu AirPrint umożliwia dostęp nie tylko do ustawień technologii AirPrint, ale pozwala również na
wyświetlenie informacji dotyczących materiałów eksploatacyjnych, takich jak papier i toner. Ponadto istnieje możliwość
skonfigurowania ustawień funkcji zabezpieczeń.
1
Wybierz kolejno [Preferencje systemowe]
[Drukarki i skanery], a następnie dodaj
urządzenie z poziomu komputera Mac.
● Jeżeli urządzenie zostało już wcześniej dodane, wykonanie tej czynności nie jest konieczne.
2
Wybierz to urządzenie z listy drukarek w oknie [Drukarki i skanery].
3
Kliknij element [Opcje i materiały].
4
Kliknij element [Pokaż witrynę drukarki].
5
Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
● Aby zmienić ustawienia funkcji AirPrint, konieczne jest zalogowanie się jako administrator.
◼ Specjalny ekran funkcji AirPrint
Po zalogowaniu z uprawnieniami administratora zostaje wyświetlony specjalny ekran funkcji AirPrint — taki jak
pokazano poniżej.
[Ustawienia AirPrint]
Pozwala sprawdzić wartości wprowadzone w ustawieniach AirPrint, takie jak nazwa i lokalizacja urządzenia.
Przycisk [Edycja] pozwala zmienić ustawienia.
214
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
[Inne ustawienia]
[Ustawienia zabezpieczeń drukowania]
Pozwala skonfigurować ustawienia zabezpieczeń drukowania z wykorzystaniem szyfrowania TLS lub
uwierzytelniania.
[Ustawienia TLS]
Pozwala zmienić klucz i certyfikat używane przez szyfrowanie TLS.
protokołu TLS(P. 250)
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla
[Ustawienia klucza i certyfikatu]
Umożliwia wygenerowanie i zainstalowanie klucza i certyfikatu albo wysłanie żądania wydania certyfikatu.
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250)
[Informacje o materiałach eksploatacyjnych]
Pozwala sprawdzić informacje na temat każdego źródła papieru i materiałów eksploatacyjnych urządzenia
oraz wersję urządzenia.
Znaki towarowe
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zarejestrowanymi w USA i innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
215
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint
24X2-03S
Możesz drukować za pomocą takich urządzeń, jak iPad, iPhone, iPod Touch lub Mac bez używania sterownika drukarki.
Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod Touch(P. 216)
Drukowanie za pomocą komputera Mac(P. 217)
Wymagania systemowe
Do drukowania za pomocą funkcji AirPrint konieczne jest posiadanie jednego z poniższych urządzeń firmy
Apple.
● iPad (wszystkie modele)
● iPhone (model 3GS lub nowszy)
● iPod touch (3 generacja lub nowsza)
● Mac (wersja Mac OS X 10.7 lub nowsza)*
*System
Mac OS X v10.9 lub nowszy jest wymagany w przypadku połączenia USB
Środowisko sieciowe
Wymagane jest posiadanie jednego z poniższych środowisk sieciowych.
● Środowisko, w którym urządzenie firmy Apple i urządzenie (drukarka wielofunkcyjna) są połączone z tą samą
siecią lokalną (LAN)
● Środowisko, w którym urządzenie firmy Apple i urządzenie (drukarka wielofunkcyjna) są połączone
bezpośrednio
● Środowisko, w którym komputer Mac jest podłączony do urządzenia (drukarki wielofunkcyjnej) za pomocą
kabla USB
● W przypadku drukowania należy wybrać dla opcji <Użyj drukowania IPP> ustawienie <Włącz>.
ustawień funkcji dostępnych dzięki technologii AirPrint(P. 213)
Zmiana
Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod Touch
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i nawiązało łączność z urządzeniem firmy
Apple.
● Informacje jak to sprawdzić, patrz
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23) .
● Informacje na temat połączenia bezpośredniego, patrz
(P. 204) .
216
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
2
W aplikacji zainstalowanej na urządzeniu firmy Apple dotknij ikonkę
, aby
wyświetlić opcje menu.
3
Naciśnij przycisk [Drukuj].
4
Wybierz urządzenie z listy rozwijanej [Drukarka].
● Są tutaj wyświetlane drukarki podłączone do sieci. W tym kroku należy wybrać niniejsze urządzenie.
● Okno wyboru urządzenia z listą [Drukarka] nie jest wyświetlane w aplikacjach, które nie obsługują
technologii AirPrint. Wydruk za pomocą tych aplikacji nie jest możliwy.
5
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
● Dostępne ustawienia i formaty papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.
6
Naciśnij przycisk [Drukuj].
➠ Drukowanie rozpocznie się.
Sprawdzanie statusu drukowania
● W trakcie drukowania naciśnij dwukrotnie przycisk Home urządzenia firmy Apple
[Drukuj].
dotknij przycisku
Drukowanie za pomocą komputera Mac
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z komputerem Mac.
● Informacje jak to sprawdzić, patrz
2
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23) .
Dodaj urządzenie do systemu Mac, korzystając z opcji [Preferencje systemowe]
[Drukarki i skanery].
● Jeżeli urządzenie zostało już wcześniej dodane, wykonanie tej czynności nie jest konieczne.
3
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
● Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika lub sekcji pomocy używanej aplikacji.
4
Wybierz urządzenie w oknie dialogowym drukowania.
217
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● Wyświetlone zostaną drukarki podłączone Mac. W tym kroku należy wybrać niniejsze urządzenie.
5
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
● Dostępne ustawienia i formaty papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.
6
Kliknij przycisk [Drukuj].
➠ Drukowanie rozpocznie się.
218
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint
24X2-03U
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint, wypróbuj poniższe rozwiązania.
● Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Jeśli urządzenie jest włączone, najpierw je wyłącz, następnie odczekaj co
najmniej 10 sekund i włącz ponownie, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
● Upewnij się, że na urządzeniu nie został wyświetlony komunikat o błędzie.
● Upewnij się, że urządzenia firmy Apple i urządzenie są podłączone do tej samej sieci LAN. Po włączeniu urządzenia
może upłynąć kilka minut, zanim będzie ono gotowe do nawiązania łączności.
● Upewnij się, że na urządzeniu firmy Apple włączona jest technologia Bonjour.
● Upewnij się, czy urządzenie zostało skonfigurowane tak, aby wykonywanie zadań z poziomu komputera było
możliwe także bez wprowadzenia identyfikatora wydziału i hasła. Blokowanie zadań w przypadku nieznanego
identyfikatora wydziału(P. 234)
● W przypadku drukowania upewnij się, że do urządzenia załadowano papier oraz że w zasobnikach z tonerem jest
wystarczająca ilość tonera. Wyświetlanie ekranu AirPrint(P. 214)
219
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Korzystanie z technologii Google Cloud Print
24X2-03W
Technologia Google Cloud Print to usługa umożliwiająca użytkownikowi posiadającemu konto Google wydruk z
aplikacji zgodnych z usługą Google Cloud Print za pośrednictwem smartfona, tabletu albo komputera podłączonego
do Internetu. W przeciwieństwie do standardowego drukowania za pomocą komputera, technologia ta nie wymaga
użycia sterownika drukarki.
Sprawdzanie ustawień urządzenia(P. 220)
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print(P. 220)
● Wymagane jest środowisko zapewniające połączenie z Internetem na czas rejestracji urządzenia i
drukowania przy użyciu usługi Google Cloud Print. Ponadto klient odpowiada za wszelkie opłaty ponoszone z
tytułu łączenia się z Internetem.
● W zależności od kraju bądź regionu użytkownika usługa Google Cloud Print może nie być dostępna.
● Usługa Google Cloud Print nie obsługuje drukowania z adresów IPv6.
● Założenie konta Google jest niezbędne do korzystania z usługi Google Cloud Print. Jeżeli nie posiadasz konta
Google, załóż je na stronie internetowej Google.
Sprawdzanie ustawień urządzenia
Przed skonfigurowaniem drukowania w chmurze skontroluj następujące aspekty.
● Upewnij się, że dla urządzenia został skonfigurowany adres IPv4 i może się ono komunikować z komputerami w
sieci.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
● Sprawdź, czy w urządzeniu wybrano poprawne ustawienia daty i godziny.
Ustawianie daty/czasu(P. 21)
● Jeżeli włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziału, upewnij się, że możesz drukować za pomocą
Blokowanie zadań w
komputera bez konieczności prowadzania identyfikatora wydziału albo kodu PIN.
przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 234)
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print
Zarejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print pozwala na drukowanie z dowolnego miejsca.
220
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
3
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się jako administrator.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
Print].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia usługi Google Cloud
4
Kliknij polecenie [Edycja] dla opcji [Ustawienia podstawowe].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj usługi Google Cloud Print]
6
Kliknij element [Zarejestruj] znajdujący się w sekcji [Stan rejestracji].
[OK].
Ponowna rejestracja urządzenia
● Aby ponownie zarejestrować urządzenie, należy najpierw usunąć wcześniejszy wpis rejestracyjny.
7
8
Kliknij łącze URL wyświetlane dla opcji [Adres URL strony rejestracji].
W celu zarejestrowania urządzenia postępuj według instrukcji wyświetlanych na
ekranie.
➠ Teraz drukowanie z poziomu aplikacji zgodnych z usługą Google Cloud Print, takich jak np. Google
Chrome™, jest już możliwe.
● Najbardziej aktualne informacje na temat aplikacji kompatybilnych z usługą Google Cloud Print można
znaleźć na głównej stronie internetowej usługi.
Konfiguracja ustawień z poziomu panelu sterowania
● Usługę Google Cloud Print można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia usługi Google Cloud Print>(P. 331)
221
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Rejestracja za pomocą urządzenia mobilnego albo przeglądarki Google Chrome
● Istnieje także możliwość rejestracji urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego albo przeglądarki Google
Chrome. Przed dokończeniem rejestracji wyświetlacz urządzenia prezentuje ekran potwierdzenia. Naciśnij
przycisk <Tak>, aby ukończyć rejestrację.
● Informacje na temat metod rejestracji, patrz podręcznik Twojego urządzenia albo główna strona
internetowa usługi Google Cloud Print.
222
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Zdalne zarządzenie urządzeniem
24X2-03X
Dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika można uzyskać z poziomu przeglądarki internetowej smartfona albo
tabletu. A zatem korzystając z urządzenia mobilnego, można potwierdzać status urządzenia albo modyfikować
rozmaite ustawienia.
Obsługiwane przeglądarki internetowe
Następujące przeglądarki internetowe dla urządzeń mobilnych są zgodne ze Zdalnym interfejsem użytkownika.
System operacyjny Android
● Chrome
System operacyjny iOS
● Safari
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika z poziomu urządzenia
mobilnego
Aby uruchomić Zdalny interfejs użytkownika, należy wprowadzić adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.
Przed wykonaniem poniższych czynności należy sprawdzić ustawiony adres IP urządzenia ( Wyświetlanie ustawień
sieciowych(P. 47) ). Jeżeli adres IP nie jest znany, informacje można uzyskać u administratora sieci.
1
Uruchom przeglądarkę internetową na urządzeniu mobilnym.
2
W polu adresu wprowadź „http://<adres IP urządzenia>/”.
● Jeśli chcesz użyć adresu IPv6, zamknij go w nawiasach.
Przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
● W przypadku „smartfonowej” wersji Zdalnego interfejsu użytkownika część elementów nie jest
wyświetlana. Jeśli chcesz sprawdzić wszystkie te elementy, użyj „wersji dla komputerów PC”.
ŁĄCZA
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 279)
223
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem ......................................................................................................................... 225
Ustawienia uprawnień dostępu ....................................................................................................................... 227
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu ........................................................................ 228
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów .......................................................................... 230
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika .............................................................................. 236
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych ............................................................................................ 238
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory ............................................................................................... 240
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej ......................................................... 241
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej ..................................................... 244
Zmiana numerów portów ............................................................................................................................. 247
Konfiguracja serwera proxy .......................................................................................................................... 248
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS ....................................................................................... 250
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej ..................................................... 253
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR) ................................................................... 256
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej ................................................... 260
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec ........................................................................................................ 262
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X ................................................................. 269
Ograniczanie funkcji urządzenia ...................................................................................................................... 273
Ograniczanie drukowania z poziomu komputera ......................................................................................... 274
Ograniczenie funkcji USB .............................................................................................................................. 275
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP ...................................................................................... 277
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika ............................................................................................... 278
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika) ........................................ 279
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika ........................................................................................... 280
Sprawdzanie statusu i dzienników ................................................................................................................ 283
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika .......................................................... 288
Importowanie/eksportowanie danych ustawień ........................................................................................... 291
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ................................................................................................... 294
Inicjowanie ustawień ........................................................................................................................................ 297
224
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem
24X2-03Y
Aby zredukować różne zagrożenia wynikające z eksploatacji tego urządzenia (wyciek prywatnych informacji lub
uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do nich przez strony trzecie) niezbędne jest zastosowanie stałych i efektywnych
środków bezpieczeństwa. Aby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia, administrator powinien zarządzać
ważnymi ustawieniami, takimi jak uprawnienia dostępu czy ustawienia zabezpieczeń.
◼ Konfiguracja podstawowych ustawień zarządzania systemu
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 227)
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych(P. 238)
◼ Przygotowanie na zagrożenia wynikające z zaniedbania lub nieprawidłowego użytkowania
Ograniczanie funkcji urządzenia(P. 273)
◼ Zapewnianie skutecznego zarządzania
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 279)
225
Zarządzanie urządzeniem
◼ Zarządzanie konfiguracją i ustawieniami systemu
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego(P. 294)
226
Inicjowanie ustawień(P. 297)
Zarządzanie urządzeniem
Ustawienia uprawnień dostępu
24X2-040
Urządzenie można zabezpieczać przed nieupoważnionych dostępem, zezwalając na obsługę wyłącznie przez
użytkowników z uprawnieniami dostępu. Uprawnienia dostępu można ustawiać osobno dla administratorów systemu,
zwykłych użytkowników i Zdalnego interfejsu użytkownika. Po ustawieniu uprawnień użytkownik musi podać
identyfikator i kod PIN, aby móc drukować lub zmieniać ustawienia.
Skonfiguruj konto administratora systemu z pełnymi uprawnieniami dostępu nazywane „Identyfikator menadżera
systemu”. Rejestracja konta o nazwie „Identyfikator menadżera systemu” pozwoli Ci zarządzać zwykłymi
użytkownikami. Używając identyfikatora wydziału, możesz ustawić kod PIN umożliwiający dostęp do urządzenia, a
także śledzić liczbę stron wydrukowanych przez każdy identyfikator wydziału. Dodatkowo ustawiając kod PIN dostępu
do Zdalnego interfejsu użytkownika, możesz ograniczyć korzystanie z tego interfejsu.
ID menedżera systemu
Identyfikator menedżera systemu to konto z pełnymi uprawnieniami dostępu. Jeśli określono identyfikator
menedżera systemu, należy zalogować się do urządzenia, używając danych logowania identyfikatora menedżera
systemu, aby uzyskać dostęp do funkcji wymagających uprawnień administratora, takich jak <Sieć> i
<Ustawienia zarządzania>. Zaleca się skonfigurowanie i zarejestrowanie identyfikatora menedżera systemu. W
przeciwnym razie każda osoba będzie mogła zmieniać ustawienia urządzenia. Można zarejestrować tylko jeden
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 228)
identyfikator menedżera systemu.
Identyfikator działu (Zarządzanie ID działu)
Rejestrując identyfikator wydziału, można określić uprawnienia dostępu dla użytkownika (lub grupy
użytkowników). Można zarejestrować wiele identyfikatorów wydziału. W momencie, gdy użytkownik chce
przystąpić do obsługi urządzenia z aktywowaną funkcją identyfikatorów wydziału, zostaje wyświetlony ekran
logowania, na którym należy wprowadzić odpowiedni identyfikator wydziału oraz kod PIN, aby móc korzystać z
urządzenia. Opisywana funkcja pozwala zbierać informacje takie na przykład, jak liczba stron wydrukowanych
przez każdy identyfikator wydziału. Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 230)
Kod PIN Zdalnego interfejsu użytkownika (Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu
użytkownika)
Ten kod PIN pozwala korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Do Zdalnego interfejsu użytkownika mogą
uzyskiwać dostęp wyłącznie Ci użytkownicy, którzy znają kod PIN. Konfiguracja kodu PIN Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 236)
227
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera
systemu
24X2-041
Stwórz konto administratora systemu o nazwie „Identyfikator menedżera systemu”. Istnieje również możliwość
ustawienia kodu PIN do identyfikatora menedżera systemu. Jeśli konto identyfikatora menedżera systemu zostanie
utworzone, możesz uzyskać dostęp do funkcji, które wymagają uprawnień administratora. Na przykład pozycje <Sieć> i
<Ustawienia zarządzania> są dostępne wyłącznie po wprowadzeniu prawidłowego identyfikatora i kodu PIN
menedżera systemu. Informacje dotyczące ustawień identyfikatora menedżera systemu są kluczowe dla
bezpieczeństwa urządzenia, dlatego należy dopilnować, aby tylko administratorzy znali identyfikator i kod PIN.
1
Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia zarządzania>.
Ekran Główny(P. 108)
Jeśli identyfikator menedżera systemu jest już ustawiony
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
Logowanie się do
urządzenia(P. 124)
3
Wybierz <Zarządzanie użytkownikami>
<Ustawienie informacji o menedżerze
syst.>.
4
Wybierz <ID i PIN menedżera systemu>.
5
Określ identyfikator i kod PIN menedżera systemu.
● Skonfiguruj <ID menedżera systemu>
<PIN menedżera systemu>.
● Wprowadź cyfry dla każdej pozycji i wybierz polecenie <Zastosuj> (
).
● Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia. Aby potwierdzić, wprowadź kod PIN jeszcze raz.
● Jako identyfikatora albo kodu PIN nie można rejestrować liczb składających się tylko z zer, np. „00” czy
„0000000”.
● Aby anulować ustawienia identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu, wyczyść zawartość pól tekstowych
za pomocą przycisku
i naciśnij przycisk <Zastosuj> (
228
).
Zarządzanie urządzeniem
Ustawianie nazwy menedżera systemu
1
Wybierz <Nazwa menedżera systemu>.
2
Wprowadź nazwę menedżera systemu i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 120) .
● Należy zapamiętać kod PIN. Jeśli zapomnisz kodu PIN, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą
produktów firmy Canon lub z działem telefonicznej pomocy technicznej firmy Canon.
Konfiguracja ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika
● Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu. Kliknij kolejno pozycje
[Ustawienia/rejestracja] [Zarządzanie użytkownikami] [Informacje o menedżerze systemu] [Edycja] i
określ wymagane ustawienia na wyświetlonym ekranie.
● Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zapisanie różnego rodzaju informacji, w tym danych kontaktowych,
komentarzy administratora, miejsca instalacji urządzenia, jak również ustawień, które można zapisać przy
użyciu panelu sterowania. Zapisane informacje można wyświetlić na stronie [Informacje o urządzeniu]
w Zdalnym interfejsie użytkownika. Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu(P. 285)
Logowanie się w urządzeniu
● Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do elementów wymagających uprawnień administratora, np. <Sieć> czy
<Ustawienia zarządzania>, a identyfikator menedżera systemu został wcześniej skonfigurowany, zostanie
wyświetlony ekran logowania. Logowanie się do urządzenia(P. 124)
● Aby zalogować się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu, należy podać również
identyfikator i kod PIN menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
ŁĄCZA
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 227)
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 230)
229
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami
działów
24X2-042
Istnieje możliwość kontroli dostępu do urządzenia licznych użytkowników lub grup przy użyciu wielu identyfikatorów.
W momencie, gdy użytkownik przystępuje do obsługi urządzenia z włączoną funkcją Zarządzanie identyfikatorami
działów, wyświetla się ekran logowania, na którym należy wprowadzić odpowiedni identyfikator wydziału oraz kod PIN,
aby móc korzystać z urządzenia. Funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów umożliwia rejestrowanie używanych
funkcji dla każdego identyfikatora wydziału, takich jak na przykład drukowanie. Aby skonfigurować funkcję Zarządzanie
identyfikatorami wydziałów, należy zarejestrować identyfikatory zgodnie z wymaganiami, a następnie włączyć funkcję
Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Aby włączyć tę funkcję dla czynności wykonywanych z poziomu komputera,
konieczna jest konfiguracja dodatkowych ustawień.
Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN(P. 230)
Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału(P. 232)
Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału w odniesieniu do zadań przesyłanych z
komputera(P. 233)
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 234)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN
Rejestrowanie identyfikatora wydziału i ustawienie dla niego kodu PIN. Zarejestruj wszystkie identyfikatory wydziału,
którymi chcesz zarządzać.
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
3
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie użytkownikami]
4
Zarejestruj identyfikatory wydziałów albo edytuj je.
230
Główny ekran Zdalnego
[Zarządzanie ID działu].
Zarządzanie urządzeniem
Rejestracja identyfikatora wydziału
1
Kliknij [Zapisz nowy dział].
2
Określ wymagane ustawienia.
[ID działu]
Wprowadź identyfikator wydziału (cyfry), który ma zostać zarejestrowany.
[Ustaw kod PIN]
Aby ustawić kod PIN, zaznacz odpowiednie pole wyboru i wprowadź ten sam ciąg cyfr w polach
tekstowych [Kod PIN] oraz [Potwierdź].
[Ogranicz funkcje]
W odniesieniu do zarejestrowanych wydziałów można ograniczyć liczbę stron możliwych do
wydrukowania, a także dostępność funkcji. Aby ograniczyć liczbę stron możliwych do wydrukowania,
zaznacz pole wyboru obok wybranego typu ograniczenia i wprowadź odpowiednią liczbę stron w polu
[Liczba stron]. Zaznacz pola wyboru obok funkcji, do których dostęp ma zostać ograniczony.
3
Kliknij [OK].
Edycja ustawień zarejestrowanego identyfikatora wydziału
1
Aby dokonać edycji, kliknij odpowiednie łącze tekstowe pod pozycją [ID działu].
2
Zmień ustawienia według potrzeb i kliknij przycisk [OK].
Usuwanie identyfikatora wydziału
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie identyfikatora wydziału, który chcesz
usunąć kliknij przycisk [OK].
[Suma stron dla identyfikatora działu]
● Istnieje możliwość sprawdzenia łącznej liczby stron w ramach zadań, które zostały zrealizowane do tej pory
dla każdego identyfikatora wydziału z osobna.
231
Zarządzanie urządzeniem
● Aby wyzerować licznik wybranego identyfikatora, kliknij odpowiednie łącze tekstowe pod pozycją [ID działu],
a następnie kliknij przycisk [Wyzeruj licznik] [OK]. Aby wyzerować licznik dla wszystkich identyfikatorów
działów, kliknij kolejno pozycje [Wyzeruj wszystkie liczniki] [OK].
Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału
Po zarejestrowaniu wymaganej liczby identyfikatorów wydziału włącz funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
2
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie użytkownikami]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Zarządzanie ID działu].
Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 281)
[Zarządzanie ID działu].
[Zarządzanie ID działu]
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziału. Jeśli nie chcesz korzystać
z funkcji Zarządzenie ID Wydziału, pole wyboru powinno pozostać puste.
● Informacje na temat opcji [Zezwalaj na zadania drukowania o nieznanym identyfikatorze], patrz
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 234) .
6
Kliknij [OK].
232
Zarządzanie urządzeniem
Korzystanie z panelu sterowania
● Funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziału można również włączyć/wyłączyć z poziomu <Menu> na
ekranie Główny. <Zarządzanie ID działu>(P. 423)
Logowanie się w urządzeniu
● W momencie, gdy użytkownik rozpoczyna obsługę urządzenia z włączoną funkcją Zarządzanie
identyfikatorami działów, wyświetla się ekran logowania. Logowanie się do urządzenia(P. 124)
Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału w odniesieniu do
zadań przesyłanych z komputera
Aby włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziału w odniesieniu do zadań przesyłanych z komputera, należy
skonfigurować identyfikator wydziału i kod PIN przy użyciu sterownika zainstalowanego na każdym z komputerów.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora.
1
2
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 558)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia i kliknij polecenie
[Właściwości drukarki] albo [Właściwości].
3
Kliknij kartę [Ustawienia urządzenia].
4
Zaznacz pole wyboru [Korzystaj z opcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów].
5
Kliknij przycisk [Ustawienia] widoczny z prawej strony.
6
Określ ustawienia według potrzeb i kliknij przycisk [OK].
[Zezwól na ustawianie kodu PIN]
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję kodu PIN.
233
Zarządzanie urządzeniem
[Identyfikator wydziału]
Wprowadź identyfikator wydziału (cyfry).
[PIN]
Wprowadź kod PIN odpowiadający identyfikatorowi wydziału.
[Sprawdź]
Kliknij ten przycisk, aby sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowy identyfikator i kod PIN. Ta funkcja jest
niedostępna, jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem portu USB lub WSD (Web
Services on Devices).
[Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu]
Zaznacz to pole wyboru, aby wyskakujące okienko [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN] było
wyświetlane przy każdym przesyłaniu zadania z komputera.
[Nie używaj zarządzania ID działu podczas drukowania cz-b]
Zaznacz to pole wyboru, aby przesyłać dane wydruków czarno-białych jako zadania z nieznanym
identyfikatorem.
[Uwierzytelnij identyfikator wydziału/kod PIN w urządzeniu]
Zaznacz to pole wyboru, jeżeli urządzenie jest połączone z komputerem za pośrednictwem portu USB lub
WSD.
7
Kliknij [OK].
Logowanie się w urządzeniu
● Jeżeli funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziału została włączona
podczas próby przesłania zadania z komputera, zostanie wyświetlone
następujące wyskakujące okienko (chyba że pole wyboru [Potwierdź
identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu] nie jest zaznaczone):
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału
„Drukowanie z komputera” jest domyślnie skonfigurowane, dzięki czemu użytkownik może drukować zadania bez
wprowadzania identyfikatora i kodu PIN, nawet wtedy, gdy funkcja Zarządzanie identyfikatorem wydziału jest
włączona. Jeżeli chcesz tak skonfigurować ustawienie, aby używanie funkcji nie było możliwe, dopóki nie zostanie
wprowadzony identyfikator i kod PIN, wykonaj poniższą procedurę.
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
3
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie użytkownikami]
4
Kliknij [Edycja].
234
Główny ekran Zdalnego
[Zarządzanie ID działu].
Zarządzanie urządzeniem
5
Usuń zaznaczenie w polach wyboru wedle potrzeb.
[Zezwalaj na zadania drukowania o nieznanym identyfikatorze]
Aby wysyłać zadania z komputera przy włączonej funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału, należy
wprowadzić odpowiedni identyfikator oraz kod PIN ( Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami
wydziału w odniesieniu do zadań przesyłanych z komputera(P. 233) ). Jednak jeśli przy tym ustawieniu
jest zaznaczone pole wyboru, zadania są realizowane nawet bez wprowadzania identyfikatora i kodu PIN.
Jeżeli chcesz tak skonfigurować ustawienie, aby realizacja zadań nie była możliwa, dopóki nie zostanie
wprowadzony identyfikator wydziału i kod PIN, usuń zaznaczenie pola wyboru.
6
Kliknij [OK].
ŁĄCZA
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 227)
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 228)
235
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu
użytkownika
24X2-043
Istnieje możliwość ustawienia kodu PIN pozwalającego uzyskać dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika. Wszyscy
użytkownicy mają do dyspozycji wspólny kod PIN.
● Jeśli włączono funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, powyższe ustawienie nie jest wymagane.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 230)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
2
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Wybierz kolejno pozycje [Licencja/inne]
4
5
Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 281)
[Ustawienia zdalnego interfejsu
użytkownika].
Kliknij [Edycja].
Zaznacz pole wyboru [Użyj kodu PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika]
i ustaw kod PIN.
[Użyj kodu PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika]
Jeśli to pole wyboru zostało zaznaczone, należy podać kod PIN, aby uzyskać dostęp do Zdalnego interfejsu
użytkownika.
[Ustaw/zmień kod PIN]
Aby ustawić albo zmienić kod PIN, zaznacz to pole wyboru i wprowadź ten sam ciąg cyfr w polach tekstowych
[Kod PIN] oraz [Potwierdź].
236
Zarządzanie urządzeniem
6
Kliknij [OK].
Korzystanie z panelu sterowania
● Do ustawień kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika można przejść również za pomocą opcji <Menu> na
ekranie Główny.
<Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.>(P. 427)
Jeżeli inicjowane są <Ustawienia zarządzania>
● Kod PIN do dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika jest także inicjowany. Po inicjalizacji należy
zresetować kod PIN. <Zainicjuj menu>(P. 430)
ŁĄCZA
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 227)
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 228)
237
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych
24X2-044
Uprawnieni użytkownicy mogą ponieść nieoczekiwane straty na skutek szkodliwych ataków z zewnątrz np. spoofingu,
fałszowania czy przechwytywania danych podczas ich transferu w sieci. Poniższe funkcje zwiększające poziom
bezpieczeństwa i poufności są obsługiwane przez urządzenie oraz chronią ważne i wartościowe informacje przed
takimi atakami:
Ustawienia zapory
Ryzyko nieautoryzowanego dostępu przez strony trzecie oraz ataków na sieć i naruszeń zabezpieczeń sieci
można wyeliminować, zezwalając wyłącznie na komunikację z urządzeniami o określonych adresach IP albo
MAC. Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 240)
Zmiana numerów portów
Z protokołem używanym do wymiany danych z innymi urządzeniami są powiązane numery portów, które są z
góry narzucone w zależności od typu protokołu. Numer portu musi być taki sam w przypadku wszystkich
urządzeń używanych do komunikacji. Dlatego też zmiana na niestandardowy, wybrany numer portu ma
znaczenie dla zapobiegania atakowi hakerskiego z zewnątrz. Zmiana numerów portów(P. 247)
Ustawienia proxy
Gdy urządzenia klienckie są podłączone do sieci zewnętrznej, komunikacja odbywa się za pośrednictwem
serwera proxy. Użycie serwera proxy pozwala na bezpieczniejsze przeglądanie stron internetowych. Z tego
powodu można przyjąć, że bezpieczeństwo jest na wyższym poziomie. Konfiguracja serwera proxy(P. 248)
Komunikacja szyfrowana z użyciem protokołu TLS
TLS to protokół szyfrowania danych wysyłanych do sieci, stosowany często do komunikacji za pośrednictwem
przeglądarki internetowej lub aplikacji pocztowej. Protokół TLS zapewnia bezpieczeństwo komunikacji podczas
obsługi urządzenia z komputera przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika. Konfiguracja klucza i
certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250)
238
Zarządzanie urządzeniem
Komunikacja szyfrowana z użyciem protokołu IPSec
Podczas gdy protokół TLS szyfruje tylko dane używane w poszczególnych aplikacjach, np. przeglądarce
internetowej lub aplikacji pocztowej, protokół IPSec szyfruje całe pakiety IP (lub ich zawartość). W ten sposób
protokół IPSec zapewnia bardziej kompleksowy system zabezpieczeń niż TLS. Konfiguracja ustawień
protokołu IPSec(P. 262)
Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X
IEEE 802.1X to standard i mechanizm blokujący nieupoważniony dostęp do sieci dzięki zbiorowemu zarządzaniu
informacjami dotyczącymi uwierzytelniania użytkowników. Każde urządzenie, które próbuje nawiązać
połączenie z siecią 802.1X, zostaje poddane procesowi uwierzytelnienia, aby potwierdzić uprawnienia
użytkownika. Informacje uwierzytelniające są wysyłane na serwer RADIUS i tam sprawdzane. Serwer zezwala na
nawiązanie komunikacji lub odrzuca próbę w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania. Jeśli
uwierzytelnianie zostanie zakończone niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN (lub punkt dostępowy) blokuje
dostęp spoza sieci. Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie. Konfiguracja
ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 269)
239
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory
24X2-045
Bez odpowiednich zabezpieczeń złośliwe oprogramowanie może uzyskać dostęp do komputerów oraz innych urządzeń
komunikacyjnych podłączonych do sieci. Aby temu zapobiec, należy określić ustawienia filtru pakietowego, funkcji,
która ogranicza komunikację do urządzeń z określonymi adresami IP lub MAC.
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 241)
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 244)
240
Zarządzanie urządzeniem
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory
ogniowej
24X2-046
Komunikację można ograniczyć na dwa sposoby: zezwalając na komunikację wyłącznie z określonymi adresami IP lub
blokując poszczególne adresy IP i zezwalając na pozostałą komunikację. Można określić jeden lub wiele adresów IP.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij przycisk [Edycja], aby wybrać filtr docelowego adresu IP.
[Ustawienia zapory].
● Wybierz filtr dopasowany do docelowego adresu IP. Aby ograniczyć dane wysyłane z urządzenia do
komputera, wybierz pozycję [Filtr ruchu wychodzącego]. Aby ograniczyć dane odbierane z komputera,
wybierz pozycję [Filtr ruchu przychodzącego].
5
Określ ustawienia filtrowania pakietów.
● W pierwszej kolejności należy ustalić domyślny zestaw zasad dotyczący zezwoleń lub braku zezwoleń na
komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem, a następnie określić, które adresy IP zaliczyć do wyjątków.
241
Zarządzanie urządzeniem
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj filtru] i kliknij przycisk radiowy [Odrzuć] albo [Zezwalaj], aby skonfigurować
[Zasady domyślne].
[Użyj filtru]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru
wyłącza to ograniczenie.
[Zasady domyślne]
Wybierz warunek wstępny w celu zezwolenia albo niezezwolenia na komunikację innych urządzeń z tym
urządzeniem.
[Odrzuć]
Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety danych jedynie z urządzeń o adresach IP
wprowadzonych w polu [Adresy wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane.
Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.
[Zezwalaj]
Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety danych z urządzeń o adresach IP
wprowadzonych w polu [Adresy wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane.
Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.
2
Określ wyjątki adresów.
● Wprowadź adres IP (lub zakres adresów IP) w polu tekstowym [Adres do zarejestrowania] i kliknij
przycisk [Dodaj].
Kontrola poprawności wpisów
● Nieprawidłowo wprowadzone adresy IP mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu
Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów IPv4> albo
<Filtr adresów IPv6> na <Wyłącz>.
<Filtr adresów IPv4>(P. 330)
<Filtr adresów IPv6>(P. 330)
Forma wprowadzania adresów IP
Opis
Wprowadzanie pojedynczego adresu
IPv4:
Oddzielaj numery kropkami.
242
Przykład
192.168.0.10
Zarządzanie urządzeniem
IPv6:
Oddzielaj znaki alfanumeryczne
dwukropkami.
fe80::10
Określanie zakresu adresów
Wstaw myślnik między adresami.
192.168.0.10-192.168.0.20
Określanie zakresu adresów za pomocą
prefiksu
Wprowadź adres, a następnie ukośnik
oraz liczbę wskazującą długość prefiksu.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Gdy wybrano opcję [Odrzuć] dla filtra ruchu wychodzącego
● Pakiety wychodzące multiemisji i rozgłaszania nie mogą zostać przefiltrowane.
Usuwanie adresu IP z listy wyjątków
● Zaznacz adres IP i kliknij przycisk [Usuń].
3
6
Kliknij [OK].
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Korzystanie z panelu sterowania
● Filtrowanie adresów IP można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu> na ekranie Główny.
<Filtr adresów IPv4>(P. 330)
<Filtr adresów IPv6>(P. 330)
ŁĄCZA
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 244)
243
Zarządzanie urządzeniem
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji
zapory ogniowej
24X2-047
Komunikację można ograniczyć na dwa sposoby: zezwalając na komunikację wyłącznie z określonymi adresami MAC
lub blokując określone adresy MAC i zezwalając na pozostałą komunikację.
Funkcja jest niedostępna, gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij przycisk [Edycja], aby wybrać filtr docelowego adresu MAC.
[Ustawienia zapory].
● Aby ograniczyć dane wysyłane z urządzenia do komputera, wybierz pozycję [Filtr ruchu wychodzącego]. Aby
ograniczyć dane odbierane z komputera, wybierz pozycję [Filtr ruchu przychodzącego].
5
Określ ustawienia filtrowania pakietów.
● W pierwszej kolejności należy ustalić warunek wstępny (domyślny zestaw zasad) dotyczący zezwoleń lub
braku zezwoleń na komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem, a następnie określić, które adresy MAC
zaliczyć do wyjątków.
244
Zarządzanie urządzeniem
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj filtru] i kliknij przycisk radiowy [Odrzuć] albo [Zezwalaj], aby skonfigurować
[Zasady domyślne].
[Użyj filtru]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru
wyłącza to ograniczenie.
[Zasady domyślne]
Wybierz warunek wstępny w celu zezwolenia albo niezezwolenia na komunikację innych urządzeń z tym
urządzeniem.
[Odrzuć]
Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety danych jedynie z urządzeń o adresach
MAC wprowadzonych w polu [Adresy wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane.
Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.
[Zezwalaj]
Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety danych z urządzeń o adresach MAC
wprowadzonych w polu [Adresy wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane.
Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.
2
Określ wyjątki adresów.
● Wprowadź adres MAC w polu tekstowym [Adres do zarejestrowania], a następnie kliknij przycisk
[Dodaj].
● Nie ma konieczności oddzielania adresów myślnikami lub dwukropkami.
Kontrola poprawności wpisów
● Nieprawidłowo wprowadzone adresy MAC mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu
Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów MAC> na
wartość <Wyłącz>. <Filtr adresów MAC>(P. 331)
Gdy wybrano opcję [Odrzuć] dla filtra ruchu wychodzącego
● Pakiety wychodzące multiemisji i rozgłaszania nie mogą zostać przefiltrowane.
Usuwanie adresu MAC z listy wyjątków
● Wybierz adres MAC i kliknij przycisk [Usuń].
245
Zarządzanie urządzeniem
3
6
Kliknij [OK].
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Korzystanie z panelu sterowania
● Filtrowanie adresów MAC można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu> na ekranie Główny.
<Filtr adresów MAC>(P. 331)
ŁĄCZA
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 241)
246
Zarządzanie urządzeniem
Zmiana numerów portów
24X2-048
Porty pełnią funkcję punktów końcowych w komunikacji z innymi urządzeniami. Standardowe numery portów są
zwykle używane do głównych protokołów, jednak urządzenia korzystające z tych numerów portów są podatne na ataki
ze względu na powszechność tych numerów. W celu zwiększenia poziomu zabezpieczeń administrator sieci może
zmienić numery portów. Zmieniony numer portu powinien zostać udostępniony skomunikowanym urządzeniom np.
komputerom i serwerom. Ustawienia numerów portów należy skonfigurować w zależności od środowiska sieciowego.
● Informacje na temat zmiany numeru portu do serwera proxy, patrz
1
Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz kolejno <Ustawienia>
Konfiguracja serwera proxy(P. 248) .
Ekran Główny(P. 108)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
3
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
4
Wybierz protokół, dla którego chcesz zmienić numer portu.
Logowanie się do
<Ustawienia numeru portu>.
Więcej informacji o protokołach
● <LPD>/<RAW>/<Multicast Discovery WSD>
WSD(P. 51)
● <HTTP>
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 277)
● <POP3>
Odbieranie I-faksów do drukowania(P. 196)
● <SNMP>
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 73)
● <Multicast Discovery>
urządzeniami(P. 78)
Monitorowanie
urządzenia
za
5
Wprowadź numer portu i naciśnij przycisk <Zastosuj> (
6
Uruchom urządzenie ponownie.
pomocą
systemów
).
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
ŁĄCZA
Konfiguracja portów drukarki(P. 54)
247
zarządzania
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja serwera proxy
24X2-049
Proxy (inaczej serwer proxy z protokołem HTTP) odnosi się do komputera lub oprogramowania przeprowadzającego
komunikację z użyciem protokołu HTTP dla innych urządzeń, zwłaszcza w przypadku komunikacji z zasobami spoza
sieci np. podczas przeglądania stron internetowych. Urządzenia klienckie łączą się z siecią zewnętrzną za
pośrednictwem serwera proxy, a nie komunikują się bezpośrednio z zewnętrznymi zasobami. Ustawienie proxy nie
tylko ułatwia zarządzanie ruchem między siecią lokalną i zewnętrzną, ale również blokuje nieupoważniony dostęp i
wzmacnia ochronę antywirusową, zwiększając poziom zabezpieczeń. W przypadku korzystania z technologii Google
Cloud Print do drukowania za pośrednictwem Internetu można zwiększyć poziom zabezpieczeń, ustawiając serwer
proxy. Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że dysponujesz niezbędnymi informacjami na temat ustawień
proxy, w tym adresem IP, numerem portu oraz nazwą użytkownika i hasłem potwierdzającym uprawnienia.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj proxy] i podaj wymagane ustawienia.
248
[Ustawienia proxy].
Zarządzanie urządzeniem
[Użyj proxy]
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć określonego serwera proxy podczas komunikacji z serwerem HTTP.
[Adres serwera proxy HTTP]
Wprowadź adres serwera proxy. Określ adres IP lub nazwę hosta w zależności od środowiska.
[Numer portu serwera proxy HTTP]
Zmień numer portu urządzenia odpowiednio do potrzeb.
[Użyj proxy w tej samej domenie]
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć serwera proxy również podczas komunikacji z urządzeniami w tej samej
domenie.
[Użyj uwierzytelniania proxy]
Aby włączyć funkcję uwierzytelnienia przez serwer proxy, zaznacz to pole wyboru i wprowadź nazwę
użytkownika składającą się ze znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Nazwa użytkownika].
[Ustaw/zmień hasło]
Aby ustawić lub zmienić hasło dla uwierzytelnienia proxy, gdy funkcja ta jest włączona, zaznacz pole wyboru i
wprowadź nowe hasło składające się ze znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło].
6
Kliknij [OK].
ŁĄCZA
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 220)
249
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS
24X2-04A
Dostępna jest funkcja szyfrowania komunikacji między urządzeniem a przeglądarką internetową na komputerze za
pomocą protokołu TLS. TLS to mechanizm szyfrowania danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem sieci.
Funkcja szyfrowania TLS musi być włączona, gdy Zdalny interfejs użytkownika jest używany do konfiguracji ustawień
IPSec (Metoda klucza współdzielonego), uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) lub
SNMPv3. Aby móc korzystać z szyfrowanej komunikacji TLS w przypadku Zdalnego interfejsu użytkownika, należy
jeszcze przed włączeniem szyfrowania TLS skonfigurować „klucz i certyfikat” (certyfikat serwera). Przed włączeniem
funkcji TLS należy wygenerować albo zainstalować klucz i certyfikat dla protokołu TLS ( Funkcje
zarządzania(P. 543) ).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Klucz i certyfikat].
5
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia TLS].
Kliknij opcję [Zarejestruj klucz domyślny] widoczną na prawo od klucza i certyfikatu,
których chcesz użyć.
Wyświetlanie informacji na temat certyfikatu
● Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone pod
pozycją [Nazwa klucza] albo ikonę certyfikatu.
6
Wybierz kolejno pozycje [Licencja/inne]
użytkownika].
250
[Ustawienia zdalnego interfejsu
Zarządzanie urządzeniem
7
Kliknij [Edycja].
8
Zaznacz pole wyboru [Użyj TLS] i kliknij przycisk [OK].
9
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Korzystanie z panelu sterowania
● Komunikację szyfrowaną z użyciem protokołu TLS można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu>
na ekranie Główny. <Zdalny interfejs użytkownika>/<Użyj zdal. interf.>(P. 427)
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika przy użyciu protokołu TLS
● Próba uruchomienia Zdalnego interfejsu użytkownika przy włączonym protokole TLS może spowodować
wyświetlenie alarmu zabezpieczeń dotyczącego certyfikatu zabezpieczeń. W takim przypadku sprawdź, czy w
polu adresu jest wprowadzony prawidłowy adres URL, a następnie kontynuuj, aby wyświetlić ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Użycie protokołu TLS do szyfrowania odbioru I-faksów
● Jeśli serwer POP3 obsługuje szyfrowanie TLS, można włączyć funkcję TLS do komunikacji z serwerem POP3
( Konfigurowanie ustawień RX faksu internetowego(P. 196) ). Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące serwera POP3, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.
Ograniczanie wersji protokołu TLS
● Wybierz opcję [Dozwolone wersje] w menu [Ustawienia TLS] Zdalnego interfejsu użytkownika i określ górny i
dolny limit.
ŁĄCZA
251
Zarządzanie urządzeniem
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 253)
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)(P. 256)
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 260)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 262)
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 269)
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 73)
252
Zarządzanie urządzeniem
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby
komunikacji sieciowej
24X2-04C
Klucz i certyfikat można wygenerować za pomocą urządzenia, jeśli wymaga tego komunikacja szyfrowana z użyciem
protokołu Transport Layer Security (TLS). Z szyfrowania TLS można korzystać podczas udzielania dostępu do
urządzenia przez Zdalny interfejs użytkownika. Wraz z kluczem i certyfikatem wygenerowanymi w menu „Komunikacja
sieciowa” używane są certyfikaty z podpisem własnym.
● Jeżeli chcesz używać certyfikatu serwera z podpisem CA, zamiast certyfikatu możesz wygenerować żądanie
podpisania certyfikatu (CSR) wraz z kluczem. Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu
(CSR)(P. 256)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
3
4
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie urządzeniem]
certyfikatu].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia klucza i
Kliknij [Wygeneruj klucz].
Usuwanie zarejestrowanych klucza i certyfikatu
● Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony na prawo od klucza i certyfikatu, które chcesz usunąć
[OK].
kliknij przycisk
● Nie można usunąć klucza i certyfikatu, które są obecnie używane do innych celów, np. gdy element „[TLS]”
albo „[IEEE 802.1X]” jest wyświetlany w pozycji [Użycie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną
funkcję albo zamienić na inny klucz i certyfikat przed ich usunięciem.
5
Wybierz pozycję [Komunikacja sieciowa] i kliknij przycisk [OK].
6
Określ ustawienia klucza i certyfikatu.
253
Zarządzanie urządzeniem
[Ustawienia klucza]
[Nazwa klucza]
Wprowadź znaki alfanumeryczne, aby nadać kluczowi nazwę. Wybierz nazwę, którą z łatwością
zidentyfikujesz później na liście.
[Algorytm podpisu]
Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.
[Algorytm klucza]
Wybierz algorytm generowania klucza [RSA] albo [ECDSA], a następnie przy użyciu rozwijanej listy
wybierz długość klucza. W każdym przypadku im liczba oznaczająca długość klucza większa, tym
uzyskany zostaje wyższy poziom zabezpieczenia. Z drugiej strony zmniejsza się szybkość komunikacji.
● Gdy wybrano ustawienie [SHA384] albo [SHA512] z rozwijanej listy [Algorytm podpisu], pozycji [512bitowy] nie można ustawić jako długości klucza, gdy ustawienie [RSA] jest wybrane w pozycji
[Algorytm klucza].
[Ustawienia certyfikatu]
[Data rozpoczęcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]
Wprowadź datę rozpoczęcia okresu ważności certyfikatu w kolejności rok, miesiąc, dzień.
[Data upłynięcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]
Wprowadź datę upłynięcia okresu ważności certyfikatu w kolejności rok, miesiąc, dzień. Ustawienie daty
wcześniejszej niż [Data rozpoczęcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)] nie jest możliwe.
[Kraj/region]
Kliknij przycisk radiowy [Wybierz kraj/region] i wybierz kraj/region z rozwijanej listy. Można również
kliknąć przycisk radiowy [Wprowadź internetowy kod kraju] i wprowadzić kod kraju np. „US” dla Stanów
Zjednoczonych.
[Województwo]/[Miejscowość]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.
[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w nazwy organizacji.
[Nazwa zwyczajowa]
Wprowadź pospolitą nazwę certyfikatu składająca się ze znaków alfanumerycznych. „Nazwa pospolita”
jest często skrótowo oznaczana jako „CN”.
254
Zarządzanie urządzeniem
7
Kliknij [OK].
● Wygenerowanie klucza i certyfikatu może zająć trochę czasu.
● Po zakończeniu generowania klucz i certyfikat zostają automatycznie zarejestrowane dla urządzenia.
ŁĄCZA
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 260)
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 262)
255
Zarządzanie urządzeniem
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu
(CSR)
24X2-04E
Z uwagi na to, że certyfikaty wygenerowane za pomocą urządzenia nie mają podpisu CA, w zależności od innych
urządzeń, z którymi urządzenie się komunikuje, może wystąpić błąd komunikacji. Aby móc wykorzystać certyfikat z
podpisem CA wydany przez urząd certyfikacji, należy posiadać dane CSR (żądanie podpisania certyfikatu), które
administrator może wygenerować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Po wydaniu certyfikatu należy
zarejestrować go w ramach klucza z wygenerowanymi danymi CSR.
Generowanie klucza i danych CSR(P. 256)
Rejestrowanie certyfikatu klucza(P. 258)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
Generowanie klucza i danych CSR
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
2
Kliknij pozycję [Zarządzanie urządzeniem] na stronie portalu.
3
4
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Główny ekran
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 281)
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie urządzeniem]
certyfikatu].
[Ustawienia klucza i
Kliknij [Wygeneruj klucz].
Usuwanie zarejestrowanych klucza i certyfikatu
● Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony na prawo od klucza i certyfikatu, które chcesz usunąć
[OK].
kliknij przycisk
● Nie można usunąć klucza i certyfikatu, które są obecnie używane do innych celów, np. gdy element „[TLS]”
albo „[IEEE 802.1X]” jest wyświetlany w pozycji [Użycie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną
funkcję albo zamienić klucz i certyfikat przed ich usunięciem.
5
Wybierz pozycję [Klucz i żądanie podpisania certyfikatu (CSR)] i kliknij przycisk [OK].
6
Określ ustawienia klucza i danych CSR.
256
Zarządzanie urządzeniem
[Ustawienia klucza]
[Nazwa klucza]
Wprowadź znaki alfanumeryczne, aby nadać kluczowi nazwę. Wybierz nazwę, którą z łatwością
zidentyfikujesz później na liście.
[Algorytm podpisu]
Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.
[Algorytm klucza]
Wybierz algorytm generowania klucza [RSA] albo [ECDSA], a następnie przy użyciu rozwijanej listy
wybierz długość klucza. Zawsze im dłuższy jest klucz, tym wolniej odbywa się komunikacja. Jednocześnie
jednak poziom bezpieczeństwa wzrasta.
● Gdy wybrano ustawienie [SHA384] albo [SHA512] z rozwijanej listy [Algorytm podpisu], pozycji [512bitowy] nie można ustawić jako długości klucza, gdy ustawienie [RSA] jest wybrane w pozycji
[Algorytm klucza].
[Ustawienia klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)]
[Kraj/region]
Kliknij przycisk radiowy [Wybierz kraj/region] i wybierz kraj/region z rozwijanej listy. Można również
kliknąć przycisk radiowy [Wprowadź internetowy kod kraju] i wprowadzić kod kraju np. „US” dla Stanów
Zjednoczonych.
[Województwo]/[Miejscowość]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.
[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w nazwy organizacji.
[Nazwa zwyczajowa]
Wprowadź pospolitą nazwę certyfikatu składająca się ze znaków alfanumerycznych. „Nazwa pospolita”
jest często skrótowo oznaczana jako „CN”.
7
Kliknij [OK].
● Wygenerowanie klucza i danych CSR może zająć trochę czasu.
257
Zarządzanie urządzeniem
8
Kliknij [Zapisz w pliku].
● Zostanie wyświetlone okno dialogowe zapisywania pliku. Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik i kliknij przycisk
[Zapisz].
➠ Plik CSR jest zapisany na komputerze.
9
Dołącz zapisany plik i wyślij wniosek do urzędu certyfikacji.
Rejestrowanie certyfikatu klucza
Klucz z wygenerowanymi danymi CSR nie może zostać użyty, dopóki certyfikat wydany na podstawie CSR przez urząd
certyfikacji nie zostanie dla klucza zarejestrowany. Certyfikat wydany przez urząd certyfikacji należy zarejestrować,
korzystając z poniższej procedury.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
2
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie urządzeniem]
4
5
6
Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 281)
[Ustawienia klucza i
certyfikatu].
Kliknij pozycję [Nazwa klucza] albo [Certyfikat], dla której ma zostać zarejestrowany
certyfikat.
Kliknij [Zarejestruj certyfikat].
Kliknij przycisk [Przeglądaj], wybierz plik żądania podpisania certyfikatu, a następnie
kliknij przycisk [Zarejestruj].
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250)
258
Zarządzanie urządzeniem
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 253)
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 260)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 262)
259
Zarządzanie urządzeniem
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby
komunikacji sieciowej
24X2-04F
Klucz i certyfikat oraz certyfikat CA do użytku z urządzeniem można uzyskać od urzędu certyfikacji (CA). Otrzymany plik
z kluczem i certyfikatem oraz plik certyfikatu CA instaluje i rejestruje się w urządzeniu za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. Należy wcześniej sprawdzić wymagane w przypadku posiadanego urządzenia warunki dotyczące klucza i
certyfikatu, a także certyfikatu CA ( Funkcje zarządzania(P. 543) ).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
3
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie urządzeniem]
certyfikatu] albo [Ustawienia certyfikatu CA].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia klucza i
● Kliknij pozycję [Ustawienia klucza i certyfikatu], aby zainstalować klucz i certyfikat albo pozycję [Ustawienia
certyfikatu CA], aby zainstalować certyfikat CA.
4
Kliknij pozycję [Zarejestruj klucz i certyfikat] albo [Zarejestruj certyfikat CA].
Usuwanie zarejestrowanych klucza i certyfikatu albo certyfikatu CA
● Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony na prawo od klucza i certyfikatu albo certyfikatu CA, które chcesz
usunąć kliknij przycisk [OK]. Nie można usunąć fabrycznie zainstalowanych certyfikatów CA.
● Nie można usunąć klucza i certyfikatu, które są obecnie używane do innych celów, np. gdy element „[TLS]”
albo „[IEEE 802.1X]” jest wyświetlany w pozycji [Użycie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną
funkcję albo zamienić klucz i certyfikat przed ich usunięciem.
Odblokowywanie i blokowanie fabrycznie zainstalowanych certyfikatów CA
● Kliknij przycisk [Wyłącz] umieszczony na prawo od fabrycznie zainstalowanego certyfikatu CA, który chcesz
zablokować. Aby odblokować certyfikat, kliknij przycisk [Włącz] umieszczony na prawo od danego
certyfikatu.
260
Zarządzanie urządzeniem
5
Kliknij [Zainstaluj].
Usuwanie pliku z kluczem i certyfikatem albo pliku certyfikatu CA
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się na prawo od pliku, który chcesz usunąć
6
kliknij przycisk [OK].
Kliknij przycisk [Przeglądaj], wybierz plik, który chcesz zainstalować i kliknij pozycję
[Rozpocznij instalację].
➠ Zapisany w komputerze plik z kluczem i certyfikatem albo plik certyfikatu CA zostanie zainstalowany w
urządzeniu.
7
Zarejestruj klucz i certyfikat albo certyfikat CA.
Rejestrowanie klucza i certyfikatu
1
Kliknij przycisk [Zarejestruj] widoczny na prawo od pliku z kluczem i certyfikatem, który chcesz
zarejestrować.
2
Wprowadź nazwę klucza i hasło.
[Nazwa klucza]
Używając znaków alfanumerycznych, należy w tym polu wprowadzić nazwę rejestrowanego klucza.
[Hasło]
Używając znaków alfanumerycznych, należy w tym polu wprowadzić hasło prywatnego klucza dla
rejestrowanego pliku.
3
Kliknij [OK].
Rejestrowanie certyfikatu CA
Kliknij przycisk [Zarejestruj] widoczny na prawo od pliku certyfikatu CA, który chcesz zarejestrować.
ŁĄCZA
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 253)
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 262)
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 269)
261
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec
24X2-04H
Internet Protocol Security (IPSec lub IPsec) to pakiet protokołów do szyfrowania danych transportowanych w sieci, w
tym w sieciach internetowych. Podczas gdy protokół TLS szyfruje tylko dane używane w poszczególnych aplikacjach,
np. przeglądarce internetowej lub aplikacji pocztowej, protokół IPSec szyfruje całe pakiety IP lub ich ładunki,
zapewniając bardziej kompleksowy system zabezpieczeń. Protokół IPSec urządzenia pracuje w trybie transportu, w
którym szyfrowane są ładunki pakietów IP. Dzięki tej funkcji urządzenie może bezpośrednio łączyć się z komputerem
znajdującym się w tej samej wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Sprawdź wymagania systemowe ( Funkcje
zarządzania(P. 543) ) i odpowiednio skonfiguruj komputer przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia.
Używanie protokołu IPSec z filtrem adresów IP
● Ustawienia filtru adresu IP są nadrzędne wobec zasad protokołu IPSec.
potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 241)
Określanie adresów IP na
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec
Przed użyciem protokołu IPSec do szyfrowania komunikacji należy zarejestrować zasady bezpieczeństwa (SP). Zasada
bezpieczeństwa składa się z grupy ustawień opisanych poniżej. Po zakończeniu rejestracji zasad należy określić
kolejność ich stosowania.
Selektor
Selektor określa warunki dla pakietów IP w celu zastosowania komunikacji z szyfrowaniem IPSec. Dostępne
warunki to m.in. adresy IP i numery portów urządzenia oraz urządzeń, z którymi chcesz nawiązać komunikację.
IKE
Protokół IKE służy do konfiguracji wersji IKEv1 używanej do protokołowania wymiany kluczy. Należy zauważyć,
że instrukcje różnią się w zależności od wybranej metody uwierzytelniania.
[Metoda klucza współdzielonego]
Na potrzeby komunikacji miedzy urządzeniem i innymi urządzeniami w ramach tej metody uwierzytelniania
wykorzystywane jest wspólne słowo kluczowe nazywane „kluczem wspólnym”. Przed określeniem metody
uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika ( Konfiguracja klucza i
certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250) ).
[Metoda podpisu cyfrowego]
To i inne urządzenia uwierzytelniają się wzajemnie poprzez wzajemne weryfikowanie podpisów cyfrowych.
Najpierw wygeneruj albo zainstaluj klucz i certyfikat ( Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby
komunikacji sieciowej(P. 260) ).
AH/ESP
Określ ustawienia protokołu AH/ESP, który jest dodawany do pakietów w trakcie trwania komunikacji z użyciem
protokołu IPSec. Protokołów AH i ESP można używać równolegle. Można także włączyć protokół PFS w celu
zwiększenia zabezpieczeń.
262
Zarządzanie urządzeniem
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj IPSec] i kliknij przycisk [OK].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia IPSec].
● Jeśli chcesz, żeby urządzenie tylko odbierało pakiety, które są zgodne z jedną z zasad bezpieczeństwa
zdefiniowanych w kolejnych punktach, usuń zaznaczenie w polu wyboru [Odbiór pakietów bez zasad].
6
Kliknij [Zarejestruj nową zasadę].
7
Określ zasady ustawień.
1
W polu tekstowym [Nazwa zasady] wprowadź nazwę zasady składającą się ze znaków alfanumerycznych,
aby móc później ją zidentyfikować.
2
Zaznacz pole wyboru [Włącz zasadę].
8
Określ ustawienia selektora.
263
Zarządzanie urządzeniem
[Adres lokalny]
Kliknij przycisk radiowy odpowiadający adresowi IP urządzenia, aby zastosować zasadę.
[Wszystkie adresy IP]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec dla wszystkich pakietów IP.
[Adres IPv4]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adres IPv4 urządzenia lub z tego adresu.
[Adres IPv6]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adres IPv6 urządzenia lub z tego adresu.
[Adres zdalny]
Kliknij przycisk radiowy odpowiadający adresowi IP innego urządzenia, aby zastosować zasadę.
[Wszystkie adresy IP]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec dla wszystkich pakietów IP.
[Wszystkie adresy IPv4]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adresy IPv4 innych urządzeń lub z tych adresów.
[Wszystkie adresy IPv6]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adresy IPv6 innych urządzeń lub z tych adresów.
[Ustawienia ręczne IPv4]
Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv4 lub zakres adresów IPv4, dla
których chcesz zastosować protokół IPSec. Wprowadź adres IPv4 (lub zakres) w polu
tekstowym [Adresy do ręcznej konfiguracji].
[Ustawienia ręczne IPv6]
Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv6 lub zakres adresów IPv6, dla
których chcesz zastosować protokół IPSec. Wprowadź adres IPv6 (lub zakres) w polu
tekstowym [Adresy do ręcznej konfiguracji].
[Adresy do ręcznej konfiguracji]
Jeśli wybrano opcję [Ustawienia ręczne IPv4] albo [Ustawienia ręczne IPv6] dla pozycji [Adres zdalny],
wprowadź adres IP, aby zastosować zasady. Można wprowadzić również zakres adresów, rozdzielając je
myślnikami.
Wprowadzanie adresów IP
264
Zarządzanie urządzeniem
Opis
Wprowadzanie pojedynczego adresu IPv4:
Oddzielaj numery kropkami.
IPv6:
Przykład
192.168.0.10
fe80::10
Oddzielaj znaki alfanumeryczne dwukropkami.
Określanie zakresu adresów
Wstaw myślnik między adresami.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Ustawienia podsieci]
W przypadku ręcznego wprowadzania adresów IPv4 można określić zakres, używając maski podsieci.
Wprowadź maskę podsieci, oddzielając numery kropkami (przykład: „255.255.255.240”).
[Długość prefiksu]
Ręczne podanie zakresu adresów IPv6 pozwala również określić zakres przy użyciu prefiksów. Podaj wartość
w zakresie od 0 do 128, aby określić długość prefiksu.
[Port lokalny]/[Port zdalny]
Aby utworzyć osobne zasady dla każdego protokołu, np. HTTP czy WSD, kliknij przycisk opcji [Pojedynczy port]
wprowadź odpowiedni numer portu dla protokołu, aby zdecydować o stosowaniu albo niestosowaniu
protokołu IPSec.
Protokół IPSec nie jest stosowany w przypadku następujących pakietów
● Pakiety loopback, multiemisyjny i emisyjny
● Pakiety IKE (przy użyciu UDP na porcie 500)
● Pakiety ICMPv6 pytające o adres sieciowy sąsiada i ogłoszenia adresu sieciowego sąsiada
9
Określ ustawienia protokołu IKE.
[Tryb IKE]
Wyświetlony jest tryb używany do protokołu wymiany kluczy. Urządzenie obsługuje tryb główny, nie
obsługuje natomiast trybu agresywnego.
[Metoda uwierzytelniania]
Wybierz [Metoda klucza współdzielonego] lub [Metoda podpisu cyfrowego], wybierając metodę stosowaną
podczas uwierzytelniania urządzenia. Przed wybraniem opcji [Metoda klucza współdzielonego] należy włączyć
szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika. Przed wybraniem opcji [Metoda podpisu cyfrowego]
należy wygenerować albo zainstalować klucz i certyfikat.
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu
TLS(P. 250)
[Ważne do]
265
Zarządzanie urządzeniem
Określ długość trwania sesji dla kojarzenia zabezpieczeń IKE SA (ISAKMP SA). Wprowadź czas w minutach.
[Uwierzytelnianie]/[Szyfrowanie]/[Grupa DH]
Wybierz algorytm z rozwijanej listy. Każdy algorytm jest używany do wymiany kluczy.
[Uwierzytelnianie]
Wybór algorytmu hashowania.
[Szyfrowanie]
Wybór algorytmu szyfrowania.
[Grupa DH]
Wybór grupy Diffie-Hellman, która określa siłę klucza.
Uwierzytelnianie urządzenia przy użyciu klucza współdzielonego
1
Kliknij przycisk radiowy [Metoda klucza współdzielonego] opcji [Metoda uwierzytelniania], a następnie
kliknij pozycję [Ustawienia klucza współdzielonego].
2
Wprowadź klucz współdzielony, używając znaków alfanumerycznych i kliknij przycisk [OK].
3
Skonfiguruj opcje [Ważne do] i [Uwierzytelnianie]/[Szyfrowanie]/[Grupa DH].
Uwierzytelnianie urządzenia przy użyciu podpisu cyfrowego
1
Kliknij przycisk radiowy [Metoda podpisu cyfrowego] opcji [Metoda uwierzytelniania], a następnie kliknij
pozycję [Klucz i certyfikat].
2
Kliknij opcję [Zarejestruj klucz domyślny] widoczną na prawo od klucza i certyfikatu, których chcesz użyć.
Wyświetlanie informacji na temat certyfikatu
● Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone
pod pozycją [Nazwa klucza] albo ikonę certyfikatu.
3
10
Skonfiguruj opcje [Ważne do] i [Uwierzytelnianie]/[Szyfrowanie]/[Grupa DH].
Określ ustawienia sieci z protokołem IPSec.
[Użyj PFS]
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć protokół Doskonałe utajnienie przekazywania (PFS) w odniesieniu do
kluczy sesji IPSec. Protokół PFS zwiększa poziom zabezpieczeń oraz ilość komunikowanych danych. Upewnij
się, że protokół PFS jest włączony dla innych urządzeń.
[Określ termin]/[Określ rozmiar]
Ustaw warunki zakończenia sesji w przypadku kojarzenia zabezpieczeń IPSec SA. Kojarzenie zabezpieczeń
IPSec SA pełni funkcję tunelu komunikacyjnego. Zaznacz jedno lub dwa pola wyboru według potrzeb. W
266
Zarządzanie urządzeniem
przypadku zaznaczenia dwóch pól wyboru sesja kojarzenia zabezpieczeń IPSec SA zostaje zakończona, gdy
spełniony zostanie jeden z warunków.
[Określ termin]
Wprowadź czas w minutach, aby określić długość trwania sesji.
[Określ rozmiar]
Wprowadź rozmiar w megabajtach, aby określić maksymalną ilość danych
transportowanych w trakcie jednej sesji.
[Wybierz algorytm]
Zaznacz pole wyboru [ESP], [ESP (AES-GCM)] lub [AH (SHA1)] w zależności od nagłówka protokołu IPSec oraz
użytego algorytmu. AES-GCM to algorytm uwierzytelniania i szyfrowania. W przypadku wyboru opcji [ESP]
należy wybrać również algorytmy uwierzytelniania i szyfrowania z rozwijanych list [Uwierzytelnianie ESP] i
[Szyfrowanie ESP].
[Uwierzytelnianie ESP]
Aby włączyć funkcję uwierzytelniania z użyciem protokołu ESP, wybierz opcję [SHA1]
dla algorytmu hashowania. Wybór ustawienia [Nie używaj] oznacza wyłączenie funkcji
uwierzytelniania z użyciem protokołu ESP.
[Szyfrowanie ESP]
Wybór algorytmu szyfrowania z użyciem protokołu ESP. Można wybrać ustawienie
[NULL], aby nie określać algorytmu, albo wybrać ustawienie [Nie używaj], aby wyłączyć
funkcję szyfrowania z użyciem protokołu ESP.
[Tryb połączenia]
Opcja pozwala wyświetlić tryb połączenia protokołu IPSec. Urządzenie obsługuje tryb transportu, w którym
ładunki pakietów IP są szyfrowane. Tryb tunelu, w którym zawarte są całe pakiety IP (nagłówki i ładunki), nie
jest dostępny.
11
Kliknij [OK].
● Aby zarejestrować dodatkową zasadę bezpieczeństwa, wróć do kroku 6.
12
Ustaw kolejność zasad wyszczególnionych na liście w pozycji [Zarejestrowane zasady
IPSec].
● Zasady są stosowane w kolejności od pozycji na górze listy do pozycji znajdującej się na samym dole. Klikaj
przyciski [W górę] i [W dół], aby przesuwać zasady w górę lub w dół i tym samym zmieniać kolejność ich
stosowania.
Edytowanie zasady
● Kliknij odpowiednie łącze tekstowe znajdujące się pod pozycją [Nazwa zasady], aby wyświetlić ekran edycji.
267
Zarządzanie urządzeniem
Usuwanie zasady
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się na prawo od nazwy zasady, którą chcesz usunąć
[OK].
13
kliknij przycisk
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Korzystanie z panelu sterowania
● Komunikację szyfrowaną z użyciem protokołu IPSec można również włączyć albo wyłączyć z poziomu
<Menu> na ekranie Główny. <Użyj IPSec>(P. 325)
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250)
Lista zasad IPSec(P. 457)
268
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z
IEEE 802.1X
24X2-04J
Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie. Standardowa sieć 802.1X składa się z serwera
RADIUS (serwera uwierzytelniania), przełącznika sieci LAN (wystawcy uwierzytelnienia) oraz urządzeń klienckich z
oprogramowaniem uwierzytelniającym (suplikantów). Każde urządzenie, które próbuje nawiązać połączenie z siecią
802.1X, zostaje poddane procesowi uwierzytelnienia, aby potwierdzić uprawnienia użytkownika. Informacje
uwierzytelniające są wysyłane na serwer RADIUS i tam sprawdzane. Serwer zezwala na nawiązanie komunikacji lub
odrzuca próbę w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie zostanie zakończone
niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN (lub punkt dostępowy) blokuje dostęp spoza sieci.
Metoda uwierzytelniania zgodna ze standardem IEEE 802.1X
Wybierz metodę uwierzytelniania z poniższej listy. W razie potrzeby zainstaluj albo zarejestruj klucz i certyfikat
albo certyfikat CA, zanim przeprowadzisz konfigurację uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X
( Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 260) ).
TLS
Urządzenie i serwer uwierzytelniania uwierzytelniają się wzajemnie, sprawdzając poprawność swoich
certyfikatów. Klucz i certyfikat wystawione przez urząd certyfikacji (CA) są wymagane do uwierzytelnienia
klienta (podczas uwierzytelniania urządzenia). W przypadku uwierzytelniania serwera oprócz certyfikatu
fabrycznie zainstalowanego na urządzeniu można użyć certyfikatu CA zainstalowanego za pośrednictwem
Zdalnego interfejsu użytkownika.
TTLS
W tej metodzie uwierzytelniania korzysta się z nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania urządzenia
klienckiego, jak również certyfikatu CA do uwierzytelniania serwera. Protokół MSCHAPv2 lub PAP można
wybrać jako protokół wewnętrzny. Protokołów TTLS i PEAP można używać równolegle. Przed
skonfigurowaniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika (
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250) ).
PEAP
Wymagane ustawienia niemal pokrywają się z ustawieniami dla protokołu TTLS. MSCHAPv2 pełni funkcję
protokołu wewnętrznego. Przed skonfigurowaniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla
Zdalnego interfejsu użytkownika ( Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250) ).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
269
Zarządzanie urządzeniem
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
2
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj IEEE 802.1X] i wprowadź nazwę logowania w polu
Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 281)
[Ustawienia IEEE 802.1X].
tekstowym [Nazwa logowania].
[Użyj IEEE 802.1X]
Zaznaczenie tego pola wyboru włącza funkcję uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X.
[Nazwa logowania]
Wprowadź nazwę (tożsamość protokołu EAP) składającą się ze znaków alfanumerycznych, która służy do
identyfikacji użytkownika.
6
Skonfiguruj wymagane ustawienia zgodnie z wybraną metodą uwierzytelniania.
Ustawianie protokołu TLS
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj TLS] i kliknij przycisk [Klucz i certyfikat].
● Szyfrowania TLS nie można stosować z protokołami TTLS lub PEAP.
2
Kliknij opcję [Zarejestruj klucz domyślny] na prawo od klucza i certyfikatu, których chcesz użyć do
uwierzytelnienia klienta.
270
Zarządzanie urządzeniem
Wyświetlanie informacji na temat certyfikatu
● Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone
pod pozycją [Nazwa klucza] albo ikonę certyfikatu.
Konfiguracja protokołu TTLS/PEAP
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj TTLS] albo [Użyj PEAP].
Wewnętrzny protokół TTLS
● Dostępne są opcje MSCHAPv2 lub PAP.
2
Kliknij [Zmień nazwę użytkownika/hasło].
● Aby podać nazwę użytkownika inną niż nazwa logowania, usuń zaznaczenie w polu wyboru [Użyj
nazwy logowania jako nazwy użytkownika]. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz użyć nazwy logowania
jako nazwy użytkownika.
3
Ustaw nazwę użytkownika/hasło.
[Nazwa użytkownika]
Wprowadź nazwę użytkownika składającą się ze znaków alfanumerycznych.
[Zmień hasło]
Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić nowe hasło za pomocą
znaków alfanumerycznych w polach tekstowych [Hasło] oraz [Potwierdź].
4
Kliknij [OK].
7
Kliknij [OK].
8
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
271
Zarządzanie urządzeniem
Korzystanie z panelu sterowania
● Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X można również włączyć albo wyłączyć z poziomu
<Menu> na ekranie Główny. <Użyj IEEE 802.1X>/<Ustawienia IEEE 802.1X>(P. 329)
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250)
272
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczanie funkcji urządzenia
24X2-04K
Niektóre funkcje urządzenia mogą być rzadko używane lub stwarzać ryzyko niewłaściwego użytkowania. Ze względów
bezpieczeństwa można ograniczyć zakres możliwości urządzenia, całkowicie lub częściowo wyłączając te funkcje.
Ograniczanie drukowania z poziomu komputera
Można ograniczyć „drukowanie z poziomu komputera” do wyłącznie bezpiecznych dokumentów. Przez to
żadnego zadania nie będzie można wydrukować, dopóki z poziomu urządzenia nie zostanie wprowadzony kod
PIN. Ograniczanie drukowania z poziomu komputera(P. 274)
Ograniczenie funkcji USB
Port USB pozwala w prosty sposób podłączyć urządzenia peryferyjne, ale z drugiej strony może stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji (np. wyciek danych). Istnieje możliwość ograniczenia łączności z
komputerem przez port USB albo zapisu na nośnik pamięci USB. Ograniczenie funkcji USB(P. 275)
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
W przypadku niekorzystania z sieci, np. w sytuacji używania urządzenia za pośrednictwem połączenia USB,
można wyłączyć komunikację za pomocą protokołu HTTP w celu zapobieżenia atakowi hakerskiemu przez port
protokołu HTTP. Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 277)
Wyłączanie funkcji zdalnego zarządzania
W przypadku niekorzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika można wyłączyć funkcje zdalnego zarządzania
w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do urządzenia za pośrednictwem Zdalnego interfejsu
użytkownika. Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 278)
273
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczanie drukowania z poziomu komputera
24X2-04L
Ograniczając możliwość drukowania dokumentów z poziomu komputera do dokumentów zgodnych z funkcją
Zabezpieczony wydruk, można znacząco zmniejszyć ryzyko wycieku danych ( Drukowanie dokumentu
zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)(P. 177) ).
Model z Panelem Dotykowym
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Bezpieczne drukowanie> <Ogranicz zadania
drukarki> <Włącz> <Zastosuj> Uruchom urządzenie ponownie
Czarno-Biały model LCD
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Bezpieczne drukow.>
drukarki> <Włącz> Uruchom urządzenie ponownie
274
<Ogranicz zadania
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczenie funkcji USB
24X2-04R
USB to wygodny sposób podłączania urządzeń zewnętrznych i przechowywania lub przenoszenia danych. USB może
jednak również stanowić źródło wycieku informacji w przypadku niewłaściwego zarządzania. Szczególnie uważać
należy, korzystając z urządzeń pamięci USB. Sekcja ta opisuje sposoby ograniczania połączeń przez port USB
urządzenia oraz przeprowadzania blokady możliwości korzystania z urządzeń pamięci USB.
Ograniczenie połączenia USB z komputerem(P. 275)
Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB(P. 275)
Ograniczenie połączenia USB z komputerem
Port USB umieszczony z tyłu urządzenia, który służy do łączenia urządzenia z komputerem, może zostać wyłączony. Po
wyłączeniu portu komunikacja urządzenia z komputerem za pośrednictwem kabla USB jest niemożliwa. To ustawienie
nie ma wpływu na port USB znajdujący się z przodu urządzenia, który służy do podłączania nośników pamięci USB.
Model z Panelem Dotykowym
<Menu> <Ustawienia> <Interfejs zewnętrzny> <Ustawienia USB> Wybierz ustawienie
<Wyłącz> opcji <Użyj jako urządzenia USB> <Zastosuj> Uruchom ponownie urządzenie
Czarno-Biały model LCD
<Menu> <Ustawienia> <Interfejs zewnętrzny> <Ustawienia USB>
USB> <Wyłącz> Uruchom ponownie urządzenie
<Użyj jako urządzenia
Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB
Istnieje opcja, która blokuje możliwość drukowania danych z urządzenia pamięci USB. Drukowanie danych z
urządzenia pamięci USB staje się niemożliwe.
Model z Panelem Dotykowym
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Dostęp do plików> <Ustawienia nośnika pamięci> Wybierz
ustawienie <Wyłącz> opcji <Użyj funkcji druku> <Zastosuj> Uruchom ponownie urządzenie
275
Zarządzanie urządzeniem
Czarno-Biały model LCD
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Dostęp do plików> <Ustawienia nośnika pamięci>
funkcji druku> <Wyłącz> Uruchom ponownie urządzenie
ŁĄCZA
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 181)
276
<Użyj
Zarządzanie urządzeniem
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
24X2-04S
Protokół HTTP jest używany do komunikacji poprzez sieć, np. takiej jak podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia za
pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika. W przypadku korzystania z połączenia USB lub nieużywania
protokołu HTTP funkcja HTTP może zostać wyłączona, aby blokować złośliwe ataki z zewnątrz przez nieużywany port
HTTP.
● Wyłączenie komunikacji HTTP wyłącza niektóre funkcje sieciowe, takie jak Zdalny interfejs użytkownika czy
drukowanie WSD oraz drukowanie za pomocą funkcji Google Cloud Print.
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Ustawienia TCP/IP>
<Użyj HTTP>
<Tak>
ŁĄCZA
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 279)
Zmiana numerów portów(P. 247)
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 51)
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 220)
277
<Wyłącz>
Zarządzanie urządzeniem
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika
24X2-04U
Zdalny interfejs użytkownika to przydatne narzędzie pozwalające określić ustawienia urządzenia za pomocą
przeglądarki internetowej na komputerze. Aby móc korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, urządzenie powinno
być podłączone do komputera za pośrednictwem sieci. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera przez kabel USB
lub jeżeli nie ma potrzeby korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, korzystne może być wyłączenie funkcji
Zdalnego interfejsu użytkownika. Zmniejsza się wtedy niebezpieczeństwo niepożądanej kontroli urządzenia przez
osoby trzecie za pośrednictwem sieci.
Model z Panelem Dotykowym
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Licencja/inne> <Ustawienia zdalnego interfejsu
użytkown.> Wybierz ustawienie <Wyłącz> dla opcji <Użyj zdal. interf. użytkown.>
<Zastosuj> Uruchom ponownie urządzenie
Czarno-Biały model LCD
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.> <Ustawienia
zdalnego interfejsu użytkown.> <Użyj zdalnego interfejsu użytkownika> <Wyłącz> Uruchom
ponownie urządzenie
ŁĄCZA
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 279)
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 277)
278
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny
interfejs użytkownika)
24X2-04W
Istnieje możliwość sprawdzenia kolejki drukowania lub stanu urządzenia poprzez zdalną obsługę urządzenia z
poziomu przeglądarki internetowej. Można także konfigurować rozmaite ustawienia. Dzięki temu zadania związane z
zarządzaniem systemem można łatwo wykonać, nie wstając od biurka. Więcej informacji na temat wymagań systemu
dotyczących Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Środowisko systemowe(P. 545) .
Funkcje Zdalnego interfejsu użytkownika
Sprawdzanie statusu i dzienników(P. 283)
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 288)
Importowanie/eksportowanie danych ustawień(P. 291)
Podstawowe informacje o Zdalnym interfejsie użytkownika
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
279
Zarządzanie urządzeniem
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
24X2-04X
Do zdalnej obsługi niezbędne jest wpisanie adresu IP urządzenia w przeglądarce internetowej i uruchomienie
Zdalnego interfejsu użytkownika. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy został ustawiony adres IP urządzenia
( Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47) ). W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z administratorem
sieci.
1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
Wprowadź adres „http://<adres IP urządzenia>/” w polu adresu przeglądarki i naciśnij
klawisz [ENTER].
● Jeśli chcesz użyć adresu IPv6, zamknij go w nawiasach (przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Jeżeli zostanie wyświetlony alarm zabezpieczeń
● Jeżeli komunikacja ze Zdalnym interfejsem użytkownika jest szyfrowana, może zostać wyświetlony alert
zabezpieczeń (
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250) ). Jeżeli ustawienia
certyfikatu oraz ustawienia TLS nie zawierają błędów, można kontynuować przeglądanie witryny.
3
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika.
Kiedy funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziału jest wyłączona
Wybierz pozycję [Tryb menedżera systemu] albo [Tryb zwykłego użytkownika], a następnie wprowadź
odpowiednią wartość w polu [Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika].
[Tryb menedżera systemu]
Pozwala wykonywać wszystkie operacje i konfigurować wszystkie ustawienia w Zdalnym interfejsie
użytkownika. Wprowadź poprawny identyfikator w polu [ID Menedżera Systemu] oraz PIN w polu [Kod PIN
menedżera systemu]. Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 228)
[Tryb zwykłego użytkownika]
Tryb ten pozwala sprawdzić status dokumentów lub urządzenia, a także zmienić niektóre ustawienia. Jeśli
chcesz sprawdzić, czy w kolejce drukowania znajduje się określony dokument albo anulować drukowanie
swojego dokumentu w kolejce drukowania, wprowadź nazwę użytkownika dokumentu w polu [Nazwa
użytkownika]. Nazwa użytkownika jest automatycznie ustawiana w celu drukowania dokumentów w oparciu o
informacje takie, jak nazwa komputera czy nazwa logowania na komputerze.
280
Zarządzanie urządzeniem
[Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika]
Jeżeli opcja [Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika] została skonfigurowana, wprowadź kod PIN.
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 236)
Kiedy funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziału jest włączona
Wprowadź poprawny identyfikator w polu [ID działu] oraz PIN w polu [Kod PIN].
Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 230)
4
Konfiguracja funkcji
Kliknij [Zaloguj się].
➠ Zostanie wyświetlona strona portalu (strona główna).
Główny ekran Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 281)
Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
Po zalogowaniu się do Zdalnego interfejsu użytkownika zostanie wyświetlona następująca strona główna. W tej części
opisano podstawowe czynności, a także elementy wyświetlane na stronie głównej.
[Podstawowe informacje o urządzeniu]
Wyświetla bieżący stan urządzenia i informacje o błędach. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlana jest
strona Informacje o błędzie.
281
Zarządzanie urządzeniem
[Informacje o materiałach eksploatacyjnych]
Wyświetla informacje o papierze oraz ilości toneru pozostałej w zasobnikach.
[Łącze do pomocy technicznej]
Wyświetla łącze pomocy określone w części [Łącze do pomocy technicznej] w sekcji [Licencja/inne].
Ikona odświeżania
Odświeża stronę wyświetlaną w danym momencie.
[Language]
Ustawienie umożliwiające określenie języka Zdalnego interfejsu użytkownika.
[Wyloguj się]
Wylogowanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Zostanie wyświetlona strona logowania.
[Wiadomość do menedżera systemu]
Wyświetla okno do utworzenia adresu e-mail dla menedżera systemu określonego w [Informacje o
menedżerze systemu] menu [Zarządzanie użytkownikami].
[Monitor stanu/anulowanie]
Wyświetla stronę [Monitor stanu/anulowanie]. W przypadku dowolnego oczekującego dokumentu można
sprawdzić status/historię albo anulować przetwarzanie.
[Ustawienia/rejestracja]
Wyświetla stronę [Ustawienia/rejestracja]. Po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu można zmienić
elementy ustawień i zapisać lub załadować zarejestrowane dane. Konfiguracja opcji menu z poziomu
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 288)
[Application Library]
Wyświetla stronę z ustawieniami Application Library.
282
Zarządzanie urządzeniem
Sprawdzanie statusu i dzienników
24X2-04Y
Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 283)
Sprawdzanie historii dokumentów(P. 284)
Sprawdzanie informacji o błędzie(P. 284)
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych(P. 284)
Sprawdzanie parametrów urządzenia(P. 285)
Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu(P. 285)
Sprawdzanie łącznego licznika wydruków(P. 286)
Sprawdzanie historii zasobników z tonerem(P. 286)
● Nazwa pliku dokumentu może nie być wyświetlana w całości. Do nazwy pliku może zostać dopisana nazwa
aplikacji używanej do drukowania.
Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów
Wyświetlana jest lista dokumentów aktualnie drukowanych lub oczekujących na wydruk.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 280) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Stan zadania]
● Zadanie z dokumentem można anulować, klikając przycisk [Anuluj].
● Niezależnie od ustawień Zarządzania identyfikatorami wydziałów wyświetlone zostaną wszystkie
dokumenty aktualnie drukowane lub oczekujące na wydruk.
● Jeśli podczas logowania w trybie zwykłego użytkownika użytkownik poda swoją nazwę, nazwa
użytkownika pojawi się jedynie na wydrukowanych dokumentach.
● Kliknij opcję [Numer zadania] na dokumentach o wstrzymanym statusie drukowania oraz
dokumentach chronionych w celu uzyskania szczegółowych informacji. Można sprawdzić nazwę
użytkownika i liczbę stron drukowanego dokumentu.
283
Zarządzanie urządzeniem
Sprawdzanie historii dokumentów
Wyświetlane są rejestry zadań drukowania lub odbierania (RX).
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 280) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Rejestr zadań]
Sprawdzanie informacji o błędzie
Jeśli wystąpi błąd, po kliknięciu komunikatu wyświetlonego w obszarze [Informacje o błędach] na stronie portalu
(stronie głównej) zostanie wyświetlona ta strona. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 281)
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 280) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Informacje o błędach]
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych
Zostanie wyświetlona informacja o rozmiarze i typie papieru dla źródła papieru, numerze modelu kasety z tonerem itp.
Możesz także kliknąć przycisk [Sprawdź szczegółowe informacje o materiałach eksploatacyjnych] na stronie portalu
(stronie głównej), aby wyświetlić ekran sprawdzania stanu materiałów eksploatacyjnych ( Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 281) ).
284
Zarządzanie urządzeniem
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 280) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Materiały eksploatacyjne]
Sprawdzanie parametrów urządzenia
Wyświetlane są informacje o maksymalnej prędkości drukowania oraz funkcjach urządzenia.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 280) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Właściwości urządzenia]
Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu
Wyświetlane są informacje o urządzeniu oraz menedżerze systemu. Tutaj wyświetlane są nazwa urządzenia i inne
informacje na temat menedżera systemu odpowiadające ustawieniom skonfigurowanym w obszarze [Informacje o
menedżerze systemu] na stronie [Zarządzanie użytkownikami] albo w obszarze [Ustawienia informacji o urządzeniu]
na stronie [Zarządzanie urządzeniem].
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 280) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Informacje o urządzeniu]
285
Zarządzanie urządzeniem
Sprawdzanie łącznego licznika wydruków
Wyświetlana jest łączna liczba wydrukowanych stron.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 280) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Sprawdź licznik]
Sprawdzanie historii zasobników z tonerem
Istnieje możliwość sprawdzenia dzienników użycia zasobników z tonerem oraz innych dzienników. Informacje na temat
każdego koloru toneru można wyświetlać osobno.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 280) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Dziennik tonera]
286
Zarządzanie urządzeniem
ŁĄCZA
Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 281)
287
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu
użytkownika
24X2-050
Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można zmieniać różne ustawienia urządzenia. Większość ustawień można
konfigurować także w urządzeniu, ale niektóre z nich mogą zostać zmienione tylko za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. W tej części opisano podstawowy przebieg procedury modyfikacji ustawień urządzenia przy użyciu
Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Niektóre ustawienia można zmieniać tylko po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu.
● W przypadku niektórych ustawień mogą być wymagane operacje różniące się od niżej opisanej procedury.
1
Uruchom interfejs Zdalny interfejs użytkownika.
2
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 280)
Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 281)
3
Kliknij pozycję menu widocznego po lewej stronie ekranu, którą chcesz
4
W razie potrzeby kliknij łącze, aby wyświetlić pożądaną stronę menu.
skonfigurować.
288
Zarządzanie urządzeniem
5
Kliknij [Edycja].
6
Określ wymagane ustawienia.
7
Kliknij [OK].
289
Zarządzanie urządzeniem
8
W razie potrzeby uruchom ponownie urządzenie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
● Aby uzyskać informacje o konieczności ponownego uruchomienia urządzenia, zapoznaj się z komunikatem
na ekranie edycji.
290
Zarządzanie urządzeniem
Importowanie/eksportowanie danych ustawień
24X2-051
Dane ustawień urządzenia można zapisać w komputerze (eksportować). Dane zapisane na komputerze można
zarejestrować w urządzeniu (importować). Dane wyeksportowane z tego urządzenia można zaimportować do
innego urządzenia o takim samym modelu. Dzięki temu możliwe jest łatwe skopiowanie rozmaitych danych
ustawień do wielu urządzeń. Aby korzystać z tych funkcji, wymagane jest zalogowanie się do trybu menedżera
systemu.
Eksportowanie danych ustawień(P. 291)
Importowanie danych ustawień(P. 292)
Nie należy wyłączać urządzenia do momentu ukończenia eksportu lub importu
● Ukończenie tego procesu może zająć kilka minut. Wyłączenie urządzenia podczas wykonywania procesu
może spowodować uszkodzenie danych lub urządzenia.
Podczas procesu importu lub eksportu nie należy używać urządzenia
● Przed przystąpieniem do importu/eksportu danych należy upewnić się, że żadne zadania drukowania
dokumentów nie są aktualnie wykonywane.
● Informacje o ustawieniach, których nie można importować/eksportować, patrz
ustawień(P. 300) .
Lista menu
● Można również importować/eksportować dane ustawień za pośrednictwem nośnika pamięci USB z poziomu
panelu sterowania urządzenia. <Import/eksport>*(P. 429)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 288) .
Eksportowanie danych ustawień
Można wyeksportować dane ustawień urządzenia i zapisać je w komputerze. Zalecane jest regularne tworzenie kopii
zapasowej ważnych ustawień.
1
2
3
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 281)
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie danymi]
291
[Eksport].
Główny ekran Zdalnego
Zarządzanie urządzeniem
4
Ustaw hasło szyfrowania.
[Hasło szyfrowania]
Wprowadź hasło, aby zaszyfrować eksportowane dane, używając znaków alfanumerycznych. Wprowadź to
samo hasło w polu [Potwierdź]. Aby wyeksportować dane, konieczne jest ustawienie hasła szyfrowania.
● Podanie hasła jest wymagane przy importowaniu wyeksportowanych danych.
ustawień(P. 292)
5
6
Importowanie danych
Kliknij [Rozpocznij eksportowanie].
Postępuj zgodnie z informacjami na ekranie, aby określić lokalizację zapisania
wyeksportowanych danych.
➠ Dane ustawień zostaną zapisane.
Importowanie danych ustawień
Ta procedura pozwala załadować (zaimportować) dane, które zostały uprzednio wyeksportowane z urządzenia. W
przypadku takiego samego modelu urządzenia można również zaimportować dane ustawień urządzenia z innego
urządzenia. Ponadto podczas stosowania polityki zabezpieczeń w odniesieniu do urządzenia należy postępować
zgodnie z opisaną poniżej procedurą, aby określić plik polityki zabezpieczeń.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 280)
2
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie danymi]
4
Wybierz plik do zaimportowania i wprowadź hasło.
interfejsu użytkownika(P. 281)
292
[Import].
Główny ekran Zdalnego
Zarządzanie urządzeniem
[Ścieżka dostępu do pliku]
Kliknij przycisk [Przeglądaj] i wybierz plik. Można jedynie importować pliki informacji o konfiguracji
urządzenia (*.dcm).
[Hasło deszyfrowania]
Wprowadź hasło, które zostało ustawione przy eksportowaniu ustawień.
5
Kliknij [Rozpocznij importowanie].
6
Kliknij [OK].
➠ Wybrane dane ustawień zostaną załadowane do urządzenia.
7
Kliknij [OK].
➠ W przypadku zaznaczenia pola wyboru [Ustawienia/rejestracja] w punkcie 4 urządzenie automatycznie
uruchomi się ponownie.
293
Zarządzanie urządzeniem
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
24X2-052
W przypadku oprogramowania sprzętowego należy wybrać metodę aktualizacji odpowiednią dla stanu instalacji
urządzenia. Dostępne są dwie metody aktualizacji. Jedna polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji
oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z poziomu urządzenia i wykonaniu aktualizacji, jeśli wersja
zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. Druga polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji
oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z komputera i wykonaniu aktualizacji z komputera, jeśli
wersja zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. W środowisku, w którym nie można ustanowić
połączenia z Internetem za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, należy nawiązać połączenie za pomocą przewodowej
sieci LAN lub kabla USB i przeprowadzić aktualizację z komputera.
Stan instalacji urządzenia
Instalowanie aktualizacji
Bezprzewodowa sieć LAN
Aktualizacja za pośrednictwem Internetu(P. 294)
Przewodowa sieć LAN
Aktualizacja za pośrednictwem Internetu(P. 294)
Aktualizacja z poziomu komputera(P. 296)
Połączenie USB
Aktualizacja z poziomu komputera(P. 296)
● W środowisku IPv6 nie można wykonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Należy użyć kabla USB,
ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem i wykonać aktualizację z poziomu komputera.
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego
● Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzętowego jest możliwe z poziomu panelu sterowania urządzenia. Po
zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy się upewnić, że przebiegła ona poprawnie.
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego(P. 296)
Aktualizacja za pośrednictwem Internetu
W celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji można przejść do serwera firmy Canon z
poziomu urządzenia.
◼ Model z Panelem Dotykowym
1
Naciśnij przycisk <Aktualizacja oprogramowania układowego> w widoku Ekran
Główny. Ekran Główny(P. 108)
➠ Urządzenie sprawdzi, czy dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.
● Wyświetlenie komunikatu <To jest najnowsza wersja oprogramowania układowego.> oznacza, że nie ma
potrzeby aktualizowania oprogramowania sprzętowego.
294
Zarządzanie urządzeniem
2
W przypadku wyświetlenia ekranu licencji naciśnij przycisk <Accept>.
3
Wybierz <OK>.
➠ Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie zostanie automatycznie
zresetowane.
● Podczas ponownego uruchamiania nie wolno wyłączać urządzenia.
◼ Czarno-Biały model LCD
1
Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia zarządzania>.
Ekran Główny(P. 108)
Logowanie się do
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
3
4
Wybierz opcje <Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.>
<Aktualizacja
oprogramowania układowego>.
Wybierz <Z Internetu>.
➠ Urządzenie sprawdzi, czy dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.
● Wyświetlenie komunikatu <To jest najnow. wersja oprog. ukł.> oznacza, że nie ma potrzeby aktualizowania
oprogramowania sprzętowego.
5
Sprawdź komunikat, a następnie naciśnij przycisk <Tak>.
6
W przypadku wyświetlenia ekranu licencji naciśnij przycisk
7
Wybierz <OK>.
.
➠ Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie zostanie automatycznie
zresetowane.
● Podczas ponownego uruchamiania nie wolno wyłączać urządzenia.
295
Zarządzanie urządzeniem
Aktualizacja z poziomu komputera
Po pobraniu najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony internetowej firmy Canon należy zaktualizować
oprogramowanie sprzętowe z komputera za pomocą programu „Narzędzie pomocy użytkownika”. Informacje na temat
sposobu aktualizacji oprogramowania sprzętowego z poziomu komputera zawiera dokument „User Support Tool
Operation Guide (Podręcznik obsługi narzędzia pomocy użytkownika)” dołączony do oprogramowania sprzętowego.
Aby wprowadzić urządzenie w stan oczekiwania na aktualizację oprogramowania
sprzętowego
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Licencja/inne>/<Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr.
ukł.> <Aktualizacja oprogramowania układowego> <Z komputera> <Tak>
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego
1
Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia zarządzania>.
Ekran Główny(P. 108)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
3
4
Logowanie się do
Wybierz kolejno pozycje <Licencja/inne>/<Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.>
<Aktualizacja oprogramowania układowego>.
Wybierz <Informacje o wersji>.
➠ Wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego.
296
Zarządzanie urządzeniem
Inicjowanie ustawień
24X2-053
Istnieje możliwość przywrócenia następujących ustawień:
Inicjowanie menu(P. 297)
Inicjowanie klucza i certyfikatu(P. 297)
Inicjowanie wszystkich danych/ustawień(P. 298)
Inicjowanie menu
Ustawienia urządzenia można przywrócić ( Lista menu ustawień(P. 300) ). W zależności od wybranych ustawień po
przywróceniu wartości konieczne może być ponowne uruchomienie urządzenia.
<Menu>
<Ustawienia zarządzania>
inicjowany element
<Tak>
<Zarządzanie danymi>
<Zainicjuj menu>
Wybierz
W razie potrzeby ponownie uruchom urządzenie.
● Ustawienia urządzenia można przywrócić wyłącznie w przypadku pozycji <Sieć> menu <Ustawienia>.
<Menu> <Ustawienia>
urządzenie
<Sieć>
<Zainicjuj ustawienia sieciowe>
<Tak>
Uruchom ponownie
Inicjowanie klucza i certyfikatu
Ustawienia klucza i certyfikatu oraz certyfikatu CA można przywrócić. Należy pamiętać, że wszystkie klucze i certyfikaty
oraz certyfikaty CA zarejestrowane w urządzeniu (z wyjątkiem kluczy i certyfikatów CA zainstalowanych fabrycznie)
zostaną po zainicjowaniu usunięte.
● Funkcje, które wymagają klucza i certyfikatu, takie jak komunikacja szyfrowana TLS oraz komunikacja IKE
IPSec, są niedostępne po zainicjowaniu. Aby korzystać z tych funkcji, należy skonfigurować dla nich klucz i
certyfikat oraz ponownie włączyć funkcje.
<Menu>
certyfikat>
<Ustawienia zarządzania>
<Zarządzanie danymi>
<Tak>
297
<Zainicjuj klucz i
Zarządzanie urządzeniem
Inicjowanie wszystkich danych/ustawień
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie dane i ustawienia urządzenia, w tym dzienniki, do domyślnych wartości
fabrycznych. Zapobiega to wyciekowi poufnych danych podczas wymiany albo utylizacji urządzenia. Po zakończeniu
procesu inicjowania urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie.
● Przed rozpoczęciem inicjowania należy się upewnić, że żadne dokumenty nie są przetwarzane ani nie
oczekują na przetworzenie. W przypadku wykonania inicjowania te dokumenty zostaną usunięte.
● Aby używać urządzenia po zainicjowaniu, należy skonfigurować wszystkie ustawienia od nowa.
<Menu>
<Ustawienia zarządzania>
<Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia>
<Tak>
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 250)
298
<Tak> (
)
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień .................................................................................................................................... 300
<Ustawienia> ..................................................................................................................................................... 301
<Ustawienia wyświetlania> ........................................................................................................................... 302
<Angielski układ klawiatury> ........................................................................................................................ 306
<Ustawienia włącznika/energii> ................................................................................................................... 307
<Sieć> ........................................................................................................................................................... 314
<Interfejs zewnętrzny> ................................................................................................................................. 333
<Dostępność> ............................................................................................................................................... 334
<Ustawienia głośności> ................................................................................................................................ 337
<Regulacja/konserwacja> ................................................................................................................................. 339
<Regulacja jakości obrazu> ........................................................................................................................... 340
<Konserwacja> ............................................................................................................................................. 355
<Ustawienia funkcji> ......................................................................................................................................... 357
<Ogólne> ...................................................................................................................................................... 358
<Drukarka> ................................................................................................................................................... 361
<Odbiór> ...................................................................................................................................................... 409
<Dostęp do plików> ...................................................................................................................................... 411
<Bezpieczne drukowanie> ............................................................................................................................ 421
<Ustawienia zarządzania> ................................................................................................................................ 422
<Zarządzanie użytkownikami> ...................................................................................................................... 423
<Zarządzanie urządzeniem> ......................................................................................................................... 424
<Licencja/inne>/<Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.> .............................................................................. 427
<Zarządzanie danymi> .................................................................................................................................. 429
<Ustaw. zabezp.> .......................................................................................................................................... 431
299
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień
24X2-054
Możesz dostosować urządzenie do własnych potrzeb w oparciu o środowisko pracy i wymogi dzięki konfiguracji
ustawień opisanych w tym rozdziale. Aby rozpocząć konfigurację, wybierz ikonę <Menu> na ekranie Główny ( Ekran
Główny(P. 108) ). W tej części opisano, jakie funkcje można skonfigurować za pomocą każdej opcji menu ustawień.
<Ustawienia>(P. 301)
W tej części opisano ustawienia wyświetlania i sieciowe.
<Regulacja/konserwacja>(P. 339)
W tej części opisano kwestie regulacji jakości wydruku obrazów oraz funkcje czyszczenia
urządzenia.
<Ustawienia funkcji>(P. 357)
W tej części opisano ustawienia poszczególnych funkcji urządzenia.
<Ustawienia zarządzania>(P. 422) W tej części opisano zarządzanie użytkownikami i informacjami o sprzęcie, ustawienia
zabezpieczeń itd.
● Ustawienia można wydrukować w formie listy, co pozwala na sprawdzenie ich bieżącego stanu:
Drukowanie list ustawień(P. 456)
300
Lista menu ustawień
<Ustawienia>
24X2-055
Element
Opis
<Ustawienia wyświetlania>(P. 302)
W tej części opisano ustawienia związane z korzystaniem z wyświetlacza.
<Angielski układ klawiatury>(P. 306)
W tej części opisano ustawienia klawiatury USB.
<Ustawienia włącznika/energii>(P. 307) W tej części opisano ustawienia zegara i zasilania.
<Sieć>(P. 314)
W tej części opisano ustawienia sieciowe.
<Interfejs zewnętrzny>(P. 333)
W tej części opisano ustawienia portu USB i inne dodatkowe ustawienia.
<Dostępność>(P. 334)
W tej części opisano ustawienia zwiększające dostępność, takie jak odwrócenie
kolorów ekranu i ustawienie czasu wyświetlania komunikatów.
<Ustawienia głośności>(P. 337)
W tej części opisano ustawienia regulacji głośności dźwięku.
301
Lista menu ustawień
<Ustawienia wyświetlania>
24X2-056
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące korzystania z wyświetlacza są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne
oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu>(P. 302)
<Ustaw. wyświetl. przyc. na ekr. głównym>/<Kolejn. wyśw. prz. na ekranie głównym>(P. 302)
<Język>(P. 302)
<Język zdalnego interfejsu użytkownika>(P. 303)
<Przełączanie milimetr/cal>(P. 304)
<Wyśw.czas koniecz. przyg.kas.>/<Wyśw. czas powiad. o koniecz. przyg.kas.>(P. 304)
Gwiazdka (*)
● Ustawień oznaczonych symbolem „*1” nie można importować ani eksportować.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*2” mogą być niedostępne, odmienne lub mieć inne wartości domyślne w
zależności od kraju lub regionu.
<Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu>
Domyślnie natychmiast po włączeniu urządzenia lub po wykonaniu automatycznego resetowania wyświetlany jest
ekran Główny. Ustawienie to umożliwia zmianę domyślnego ekranu wyświetlanego w opisanych przypadkach na
główny ekran innej funkcji.
<Główny>
<Bezpieczne drukowanie>
<Monitor stanu>
<Menu>
<Ustawienia>
wznowieniu>
<Ustawienia wyświetlania>
<Ekran domyśl. po uruchom./
Wybierz funkcję, której główny ekran ma być wyświetlany
<Ustaw. wyświetl. przyc. na ekr. głównym>/<Kolejn. wyśw. prz. na ekranie
głównym> *1
Skonfiguruj ustawienia przycisków wyświetlanych na ekranie Główny.
Główny(P. 161)
<Język> *2
Opcja pozwalająca określić język wyświetlania ekranu, raportów i list.
<English>/<English>
302
Dostosowywanie widoku ekranu
Lista menu ustawień
<日本語>/<Japanese>
<Français>/<French>
<Español>/<Spanish>
<Deutsch>/<German>
<Italiano>/<Italian>
<Nederlands>/<Dutch>
<Suomi>/<Finnish>
<Português>/<Portuguese>
<Norsk>/<Norwegian>
<Svenska>/<Swedish>
<Dansk>/<Danish>
<Slovenščina>/<Slovene>
<Čeština>/<Czech>
<Magyar>/<Hungarian>
<Русский>/<Russian>
<Türkçe>/<Turkish>
<Ελληνικά>/<Greek>
<Eesti>/<Estonian>
<Română>/<Romanian>
<Slovenčina>/<Slovak>
<Hrvatski>/<Croatian>
<Български>/<Bulgarian>
<Català>/<Catalan>
<Polski>/<Polish>
<中文(简体)>/<Chinese (Simplified)>
<中文(繁體)>/<Chinese (Traditional)>
<한국어>/<Korean>
<Latviešu>/<Latvian>
<Lietuvių>/<Lithuanian>
<‫>العربية‬/<Arabic>
<Euskara>/<Basque>
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia wyświetlania>
<Język>
<Język zdalnego interfejsu użytkownika> *2
Ustawienie umożliwiające określenie języka Zdalnego interfejsu użytkownika.
<English>
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
<Danish>
303
Wybierz język
<Tak>
Lista menu ustawień
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia wyświetlania>
<Język zdaln. interfejsu użytk.>
<Ustawienia wyświetlania>
<Przełączanie milimetr/cal>
Wybierz
język
<Przełączanie milimetr/cal>
Wybór jednostek miary.
<mm>
<Cale>
<Menu>
<Ustawienia>
Wybierz
opcję <mm> albo <Cale>
<Wyśw.czas koniecz. przyg.kas.>/<Wyśw. czas powiad. o koniecz. przyg.kas.>
Pozwala określić czas wyświetlania wiadomości o małej ilości toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem.
Model z panelem dotykowym
<Autom.>
<Wyłącz>
<Niestandardowy>
<Włącz>
Czarno-biały model LCD
<Autom.>
<Niestandard.>
Model z panelem dotykowym
304
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia> <Ustawienia wyświetlania> <Wyśw.czas koniecz. przyg.kas.>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> opcji <Autom.> Wprowadź poziom toneru w polu
<Niestandardowy>
<Zastosuj>
Czarno-biały model LCD
<Menu>
<Ustawienia>
przyg.kas.>
<Ustawienia wyświetlania>
<Niestandard.>
<Wyśw. czas powiad. o koniecz.
Wprowadź poziom toneru
305
Lista menu ustawień
<Angielski układ klawiatury>
24X2-057
Wybierz układ klawiatury USB, jeśli została podłączona do urządzenia. Ustawienie domyślne oznaczone jest przy użyciu
znaku ( ).
<Układ USA>
<Układ UK>
<Menu>
<Ustawienia>
<Angielski układ klawiatury>
<Układ UK>
306
Wybierz ustawienie <Układ USA> albo
Lista menu ustawień
<Ustawienia włącznika/energii>
24X2-058
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zegara i zasilania są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy
pomocy znaku ( ).
<Ustawienia aktualnej daty/godziny>(P. 307)
<Ustawienia daty/godz.>(P. 308)
<Format daty>(P. 308)
<Format godziny>(P. 309)
<Czas automatycznego resetu>(P. 309)
<Funkcja po autom. on. uruchomieniu>(P. 310)
<Czas automatycznego wyłączenia>(P. 310)
<Czas automatycznego uśpienia>(P. 311)
<Wyłącznik dzienny automat. uśpienia>(P. 311)
<Ustawienia czasu Autom. regul. gradacji>(P. 312)
<Ustawienia wyjścia z trybu uśpienia>(P. 312)
Gwiazdka (*)
● Ustawień oznaczonych symbolem „*1” nie można importować ani eksportować.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*2” mogą być niedostępne, odmienne lub mieć inne wartości domyślne w
zależności od kraju lub regionu.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*3” mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego modelu, opcji
albo innych elementów ustawień.
<Ustawienia aktualnej daty/godziny> *1
Ustawienie aktualnej daty i godziny.
Ustawianie daty/czasu(P. 21)
● Przed określeniem aktualnej daty i godziny należy skonfigurować ustawienie <Strefa czasowa>. Ustawienia
bieżącej daty i godziny są automatycznie dostosowywane do zmian wprowadzonych w ustawieniu <Strefa
czasowa>.
● Ustawień bieżącej daty i godziny nie można zmienić na 1 godzinę po przejściu na czas letni.
307
Lista menu ustawień
<Ustawienia daty/godz.>
Określ standard zapisu daty i godziny zgodny z regionem, w którym maszyna będzie używana.
<Strefa czasowa>
Wybór strefy czasowej. Wartości ustawione w menu <Ustawienia aktualnej daty/godziny> są automatycznie
dostosowywane do zmian wprowadzonych w ustawieniu strefy czasowej. Ustawianie daty/czasu(P. 21)
<(UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — Zachód> do <(UTC) Uniwersalny czas koordynowany>
do <(UTC+14:00) Wyspa Kiritimati>/<(UTC+14:00) Wyspa Bożego Narodzenia>
UTC
● Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na świecie ustala się czas
zegarowy i godziny. Odpowiednie ustawienie strefy czasowej według UTC jest wymagane przy
połączeniach internetowych.
<Ustawienia czasu letniego> *2
Włączenie lub wyłączenie czasu letniego. W przypadku włączenia funkcji czasu letniego należy określić
początkową i końcową datę obowiązywania czasu letniego.
<Wyłącz>
<Włącz>
Początek: miesiąc, tydzień, dzień
Koniec: miesiąc, tydzień, dzień
<Menu> <Ustawienia> <Ustawienia włącznika/energii> <Ustawienia daty/
godz.> <Ustawienia czasu letniego> Wybierz ustawienie <Włącz> i określ daty zmiany czasu
<Zastosuj>
<Format daty> *2
Wybór formatu daty (kolejność wyświetlania roku, miesiąca i dnia).
<RRRR MM/DD>
<MM/DD/RRRR>
<DD/MM RRRR>
308
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia włącznika/energii>
<Format daty>
Wybierz format
daty
<Format godziny>
Ustawienie umożliwiające wybór wyświetlania zegara 12- lub 24-godzinnego.
<12-godzinny (AM/PM)>
<24-godzinny>
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia włącznika/energii>
<Format godziny>
Wybierz
ustawienie wyświetlania
<Czas automatycznego resetu>
Jeśli przez określony czas nie zostaje naciśnięty żaden klawisz, ekran oraz ustawienia są resetowane i wyświetlony
zostaje ekran domyślny (automatyczne resetowanie). Można ustalić przedział czasu, po upływie którego
wykonywane jest automatyczne resetowanie. Automatyczne resetowanie nie jest wykonywane w następujących
sytuacjach:
● Wyświetlone jest menu ustawień.
● Trwa przetwarzanie danych np. w przypadku wydruku dokumentów.
● Wyświetlony jest komunikat o błędzie i miga wskaźnik Błąd (automatyczne resetowanie jest jednak
wykonywane, gdy błąd nie uniemożliwia skorzystania z dowolnej funkcji).
Model z panelem dotykowym
<Ustaw tę funkcję>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustaw czas>
1 do 2
do 9 (min)
Czarno-biały model LCD
0 (automatyczne resetowanie jest wyłączone)
1 do 2 do 9 (min)
Model z panelem dotykowym
309
Lista menu ustawień
<Menu>
resetu>
<Ustawienia> <Ustawienia włącznika/energii> <Czas automatycznego
Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Ustaw tę funkcję> Wprowadź godzinę w obszarze
<Ustaw czas>
<Zastosuj>
Czarno-biały model LCD
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia włącznika/energii>
resetu>
Skonfiguruj opcję Czas automatycznego resetu
<Czas automatycznego
● Ekran wyświetlany po wykonaniu operacji automatycznego resetowania można wybrać za pomocą
ustawienia <Funkcja po autom. on. uruchomieniu>.
<Funkcja po autom. on. uruchomieniu>
Można określić, czy po wykonaniu operacji automatycznego resetowania wyświetlony ma zostać ekran domyślny. Jeśli
wybrana zostanie opcja <Funkcja domyślna>, wyświetlony zostaje ekran funkcji wybranej w ustawieniu <Ekran domyśl.
po uruchom./wznowieniu> ( <Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu>(P. 302) ). Jeśli wybrano opcję <Wybrana
funkcja>, wyświetlony zostaje ekran główny wybranej wcześniej funkcji.
<Funkcja domyślna>
<Wybrana funkcja>
<Menu>
<Ustawienia>
pon.uruch.>
<Ustawienia włącznika/energii>
<Funkcja po autom.
Wybierz opcję <Funkcja domyślna> albo <Wybrana funkcja>
<Czas automatycznego wyłączenia>
Ustaw licznik automatycznego wyłączania urządzenia po upływie określonego czasu bezczynności od momentu
przejścia urządzenia do trybu uśpienia.
Model z panelem dotykowym
<Ustaw tę funkcję>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustaw czas>
1 do 4
do 8 (godz.)
Czarno-biały model LCD
310
Lista menu ustawień
0 (automatyczne wyłączanie jest wyłączone)
1 do 4 do 8 (godz.)
Model z panelem dotykowym
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia włącznika/energii>
<Czas autom. wyłącz.>
ustawienie <Włącz> i skonfiguruj ustawienie Czas automatycznego wyłączenia
Wybierz
<Zastosuj>
Czarno-biały model LCD
<Menu>
<Ustawienia>
wyłączenia>
<Ustawienia włącznika/energii>
<Czas automatycznego
Skonfiguruj ustawienie Czas automatycznego wyłączenia
<Zastos.>
Przed wprowadzeniem ustawienia <Czas automatycznego wyłączenia>
● Jeżeli ustawienie <Czas automatycznego wyłączenia> jest włączone, urządzenie może się automatycznie
wyłączać nawet w przypadku obsługi urządzenia za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Może wystąpić
awaria, w szczególności w przypadku wyłączenia urządzenia podczas importowania danych. Przed
rozpoczęciem importowania danych za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika ustaw opcję <Czas
automatycznego wyłączenia> na <Wyłącz> albo <0>.
● Jeżeli jakiekolwiek ustawienia w pozycji [Ustawienia włącznika czasowego] zostaną zmienione za pomocą
Zdalnego interfejsu użytkownika, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, licznik ustawienia <Czas
automatycznego wyłączenia> zostanie wyzerowany. Urządzenie automatycznie się wyłącza po upływie
określonego czasu bezczynności od momentu wyzerowania licznika.
<Czas automatycznego uśpienia>
Jeśli przez określony przedział czasu urządzenie nie było używane lub nie były przetwarzane żadne dane, urządzenie
przechodzi do trybu uśpienia w celu zmniejszenia zużycia energii (automatyczne uśpienie). Możliwe jest ustawienie
przedziału czasu, po upływie którego wykonywane jest automatyczne przejście w tryb uśpienia. Automatyczne uśpienie
nie jest uruchamiane, gdy wyświetlone jest menu ustawień. Zalecane jest korzystanie z ustawień fabrycznych
pozwalających zaoszczędzić najwięcej energii. Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 165)
1
do 60 (min)
<Wyłącznik dzienny automat. uśpienia>
Istnieje możliwość skonfigurowania czasu, po którym urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 165)
Model z panelem dotykowym
311
Lista menu ustawień
<Ustaw tę funkcję>
<Wyłącz>
<Włącz>
(00:00 do 23:59)
Czarno-biały model LCD
<Wyłącz>
<Włącz>
(00:00 do 23:59)
<Ustawienia czasu Autom. regul. gradacji>
Automatyczna regulacja gradacji (szybka regulacja) może być wykonywana każdego dnia o określonej godzinie. Ustaw
godzinę w ramach tej opcji, aby ta szybka regulacja była wykonywana automatycznie.
Model z panelem dotykowym
<Ustaw tę funkcję>
<Wyłącz>
<Włącz>
(00:00 do 23:59)
Czarno-biały model LCD
<Wyłącz>
<Włącz>
(00:00 do 23:59)
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Ustawienia> <Ustawienia włącznika/energii> <Ustawienia czasu Autom. regul.
gradacji> Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Ustaw tę funkcję> i wprowadź godzinę <Zastosuj>
Czarno-biały model LCD
<Menu>
gradacji>
<Ustawienia>
<Włącz>
<Ustawienia włącznika/energii>
<Ustawienia czasu Autom. regul.
Wprowadź godzinę
<Ustawienia wyjścia z trybu uśpienia>
Istnieje możliwość skonfigurowania czasu, po którym urządzenie zostanie automatycznie wybudzone z trybu uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 165)
312
Lista menu ustawień
Model z panelem dotykowym
<Ustaw tę funkcję>
<Wyłącz>
<Włącz>
(00:00 do 23:59)
Czarno-biały model LCD
<Wyłącz>
<Włącz>
(00:00 do 23:59)
313
Lista menu ustawień
<Sieć>
24X2-059
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące sieci są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy
znaku ( ).
<Wybierz LAN/WLAN>(P. 314)
<Ust. bezprzewodowej sieci LAN>(P. 314)
<Ustawienia Bezpośredniego połączenia>(P. 316)
<Ustawienia TCP/IP>(P. 317)
<Ustawienia SNMP>(P. 326)
<Użyj portu dedykowanego>/<Ustawienia portu dedykowanego>(P. 328)
<Metoda uw. portu ded.>/<Metoda uwierzytelniania portu dedykowan.>(P. 328)
<Czas oczek.na poł.przy uruch.>/<Czas oczekiwania na połącz. przy uruch.>(P. 329)
<Ustawienia sterownika Ethernet>(P. 329)
<Użyj IEEE 802.1X>/<Ustawienia IEEE 802.1X>(P. 329)
<Ustawienia zapory>(P. 330)
<Ustawienia usługi Google Cloud Print>(P. 331)
<Zarządzanie ustawieniami urządzenia>/<Wł./wył. zarządzanie ustaw. urządzenia>(P. 332)
<Usługa monitorowania>(P. 332)
<RMT-SW>(P. 332)
<Zainicjuj ustawienia sieciowe>(P. 332)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem „*1” mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego modelu, opcji
albo innych elementów ustawień.
● Ustawień oznaczonych symbolem „*2” nie można importować ani eksportować.
<Wybierz LAN/WLAN> *1
Przełączając urządzenie z trybu transmisji w bezprzewodowej sieci LAN na tryb transmisji w przewodowej sieci LAN
należy sprecyzować te ustawienia. I odwrotnie, przełączając urządzenie z trybu transmisji w sieci przewodowej na tryb
transmisji w sieci bezprzewodowej, nie trzeba precyzować tych ustawień (przełączyć można, korzystając z ustawień
<Ust. bezprzewodowej sieci LAN>). Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN(P. 25)
<Przewodowa sieć LAN>
<Bezprzewodowa sieć LAN>
<Ust. bezprzewodowej sieci LAN> *1
Są to ustawienia dotyczące podłączenia urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN. Obejmują one także wyświetlanie
bieżących ustawień oraz włączanie funkcji oszczędzania energii.
<Ustawienia SSID>
Wybór tej opcji umożliwia konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez ręczne wprowadzenie informacji,
takich jak identyfikator SSID lub klucz sieciowy z poziomu panelu sterowania.
314
Lista menu ustawień
<Wybierz punkt dostępu>
Lokalizacja dostępnych routerów bezprzewodowej sieci LAN odbywa się automatycznie, dzięki czemu można
wybrać je z listy. Konieczne jest ręczne wprowadzenie klucza sieciowego, takiego jak klucz WEP lub PSK.
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
<Wprowadź ręcznie>
Wybór tej opcji umożliwia konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez ręczne wprowadzenie
identyfikatora SSID. Użycie tej metody pozwala na szczegółową konfigurację ustawień uwierzytelniania i
szyfrowania. Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
<Ustaw. zabezp.>
<Brak>
<WEP>
<System otwarty>
Klucz WEP 1 do 4
<Klucz współdzielony>
Klucz WEP 1 do 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Automatyczne>
<AES-CCMP>
<Tryb przycisku WPS>
Wybór tego trybu pozwala na automatyczną konfigurację połączenia bezprzewodowego za pomocą przycisku
WPS na routerze bezprzewodowym. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS(P. 29)
<Trybu kodu PIN WPS>
Wybór tego trybu pozwala na konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez wprowadzenie kodu PIN
routera bezprzewodowego WPS. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS(P. 31)
<Tryb oszczędzania energii>
Opcja ta umożliwia określenie, czy urządzenie ma przechodzić do Trybu oszczędzania energii na podstawie
sygnałów emitowanych przez router bezprzewodowy.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN> Przeczytaj treść
wyświetlonego komunikatu <OK> <Tryb oszczędzania energii> Wybierz ustawienie <Wyłącz>
albo <Włącz>
<Informacje o połączeniach>/<Informacje o bezprzewodowej sieci LAN> *2
Opcja ta pozwala na wyświetlenie bieżących ustawień bezprzewodowej sieci LAN.
sieciowych(P. 47)
<Adres MAC>
<Stan bezprzewodowy LAN>
<Najnowsze informacje o błędach>
<Kanał>
<Ustawienia SSID>
<Ustaw. zabezp.>
315
Wyświetlanie ustawień
Lista menu ustawień
<Tryb oszczędzania energii>
<Ustawienia Bezpośredniego połączenia> *1
Pozwala określić, czy można połączyć się bezpośrednio z urządzeniem. Po włączeniu tej opcji można połączyć się
bezpośrednio z urządzeniem nawet w środowisku bez punktu dostępowego czy routera bezprzewodowej sieci LAN.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 204)
<Użyj Bezpośr. połączenia>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zakończenie bezpośr. połącz.>/<Czas do zakończenia bezpośr. połączenia>
Pozwala określić czas automatycznego zakończenia połączenia po nawiązaniu bezpośredniego połączenia.
Model z panelem dotykowym
<Automatyczne kończenie połączenia>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Czas do zakończenia sesji>
1
do 60 (min)
Czarno-biały model LCD
0 (Nie zakańczaj sesji automatycznie)
1 do 60 (min)
Model z panelem dotykowym
<Menu>
połącz.>
<Ustawienia> <Sieć> <Ustaw. Bezpośr. połączenia> <Zakończenie bezpośr.
Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Automatyczne kończenie połączenia> i wprowadź
godzinę
<Zastosuj>
<Zastosuj>
Czarno-biały model LCD
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
zakończenia bezpośr. połączenia>
<Ustawienia Bezpośredniego połączenia>
<Czas do
Wprowadź godzinę
<Ustawienia trybu punktu dostępu>
Skonfiguruj identyfikator SSID/klucz sieciowy wedle uznania. Jeżeli chcesz do urządzenia podłączać wiele
urządzeń przenośnych jednocześnie, musisz skonfigurować zarówno identyfikator SSID, jak i klucz sieciowy.
<Użyj niestandardowego SSID>
<Wyłącz>
<Włącz>
<SSID>
316
Lista menu ustawień
<Użyj niestandar. klucza sieciowego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Klucz sieciowy>
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustaw. Bezpośr. połączenia> <Ustawienia trybu punktu
dostępu> Wybierz ustawienie <Włącz> dla każdego elementu i wybierz pozycję <SSID>/<Klucz
sieciowy> Wprowadź identyfikator SSID/klucz sieciowy <Zastosuj>
<Zastosuj>
<Zastosuj>
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia Bezpośredniego połączenia> <Ustawienia trybu
punktu dostępu> <Użyj niestandardowego SSID>/<Użyj niestandardowego klucza
sieciowego>
<Włącz>
Wprowadź identyfikator SSID/klucz sieciowy
<Zastos.>
<Ustawienia TCP/IP>
Są to ustawienia związane z używaniem urządzenia w obrębie sieci TCP/IP, takie jak ustawienia adresu IP.
<Ustawienia IPv4>/<Ustawienia IPv6>/<Ustawienia DNS> (Model z panelem dotykowym)
<Ustawienia IPv4>
Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv4.
<Ustawienia adresu IP>
Konfiguracja adresu IP, który służy do identyfikacji urządzeń, takich jak komputery i drukarki, w obrębie
sieci TCP/IP. Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
<Uzyskaj automatycznie>
<Uzyskaj automatycznie>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Wybierz protokół>
<Wyłącz>
<DHCP>
<Autom. IP>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj ręcznie> *1
<Adres IP>: 0.0.0.0
<Maska podsieci>: 0.0.0.0
<Adres bramy>: 0.0.0.0
<Sprawdź ustawienia>
317
Lista menu ustawień
<Ustawienia opcji DHCP>
Jeśli protokół DHCP jest włączony, skorzystaj z tych ustawień, aby włączyć opcjonalne funkcje protokołu
DHCP, takie jak pobieranie adresu serwera DNS lub nazwy domeny. Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
<Uzyskaj nazwę hosta>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Dynamiczna aktualizacja DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj adres serwera DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj nazwę domeny>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj adres serwera WINS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj adres serwera POP>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Polecenie PING>
Zaznaczenie tej opcji, umożliwia sprawdzenie, czy urządzenie jest podłączone do komputera dostępnego w
sieci. Test połączenia sieciowego(P. 43)
<Ustawienia IPv6>
Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv6.
Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
<Użyj IPv6>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia IPv6.>
Możesz sprawdzić adres lokalny łącza, który jest przydzielany automatycznie.
<Ustaw. adresu bezstanowego>
Włączanie lub wyłączanie korzystania z adresów bezstanowych.
<Ustaw. adresu bezstanowego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia>
<Adres bezstanowy>
<Długość prefiksu>
318
Lista menu ustawień
<Ustawienia DHCPv6>
Włączanie lub wyłączanie korzystania z adresu stanowego pozyskiwanego za pośrednictwem protokołu
DHCPv6.
<Użyj DHCPv6>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia>
<Adres stanowy>
<Długość prefiksu>
<Ustawienia opcji DHCP>
Jeśli protokół DHCP jest włączony, skorzystaj z tych ustawień, aby włączyć opcjonalne funkcje protokołu
DHCP, takie jak pobieranie adresu serwera DNS lub nazwy domeny. Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
<Uzyskaj adres serwera DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj nazwę domeny>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustawienia DNS>
Konfiguracja ustawień systemu nazw domen (DNS), który zapewnia nazwę hosta używaną w rozpoznawaniu
adresów IP. Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
<Ustawienia adresu serwera IPv4 DNS>
Wprowadź adres IP serwera DNS w środowisku IPv4.
<Podstawowy serwer DNS>: 0.0.0.0
<Pomocniczy serwer DNS>: 0.0.0.0
<Ustawienia nazwy hosta/nazwy domeny DNS>
Określ nazwę hosta urządzenia do zarejestrowania na serwerze DNS, a także nazwę domeny, do której
urządzenie należy.
<IPv4>
<Nazwa hosta>
<Nazwa domeny>
<IPv6>
<Użyj hosta/domeny IPv4>
<Wyłącz>
<Nazwa hosta>
<Nazwa domeny>
<Włącz>
<Ustawienia dynamicznej aktualizacji DNS>
Wybierz, czy rekordy DNS mają być dynamicznie aktualizowane po każdej zmianie adresu IP urządzenia.
<IPv4>
<Dynamiczna aktualizacja DNS>
319
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
<Częst. dyn. akt. DNS>
0 do 24
do 48 (godz.)
<IPv6>
<Dynamiczna aktualizacja DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarejestruj adres wprowadzania ręcznie>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarejestruj adres stanowy>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarejestruj adres bezstanowy>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Częstotliwość dynamicznej aktualizacji DNS>
0 do 24
do 48 (godz.)
<Ustawienia mDNS>
Konfiguracja ustawień związanych z użytkowaniem funkcji usługi DNS bez korzystania z serwerów DNS.
<IPv4>
<Użyj mDNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Nazwa mDNS>
<IPv6>
<Użyj mDNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj dla mDNS nazwy dla IPv4>
<Wyłącz>
<Nazwa mDNS>
<Włącz>
<Ustawienia IPv4>/<Ustawienia IPv6> (Czarno-biały model LCD)
<Ustawienia IPv4>
Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv4.
<Ustawienia adresu IP>
Konfiguracja adresu IP, który służy do identyfikacji urządzeń, takich jak komputery i drukarki, w obrębie
sieci TCP/IP. Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
<Uzyskaj automatycznie>
<Wybierz protokół>
320
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<DHCP>
<Autom. IP>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj ręcznie> *1
<Adres IP>: 0.0.0.0
<Maska podsieci>: 0.0.0.0
<Adres bramy>: 0.0.0.0
<Sprawdź ustawienia>
<Uzyskaj automatycznie>*1
<Wybierz protokół>*1
<Automatyczny adres IP>*1
<Adres IP>
<Maska podsieci>
<Adres bramy>
<Polecenie PING>
Zaznaczenie tej opcji, umożliwia sprawdzenie, czy urządzenie jest podłączone do komputera dostępnego w
sieci. Test połączenia sieciowego(P. 43)
<Ustawienia DNS>
Konfiguracja ustawień systemu nazw domen (DNS), który zapewnia nazwę hosta używaną w
rozpoznawaniu adresów IP. Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
<Ustaw. serwera DNS>
<Podstawowy serwer DNS>: 0.0.0.0
<Pomoc. serwer DNS>: 0.0.0.0
<Ustaw. nazwy hosta/nazwy domeny DNS>
<Nazwa hosta>
<Nazwa domeny>
<Ustawienia dynam. aktualiz. DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Częst. dyn. akt. DNS>
0 do 24
do 48 (godz.)
<Ustawienia mDNS>
Konfiguracja ustawień związanych z użytkowaniem funkcji usługi DNS bez korzystania z serwerów DNS.
Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Nazwa mDNS>
<Ustawienia opcji DHCP>
Jeśli protokół DHCP jest włączony, skorzystaj z tych ustawień, aby włączyć opcjonalne funkcje protokołu
DHCP, takie jak pobieranie adresu serwera DNS lub nazwy domeny. Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
<Uzyskaj nazwę hosta>
321
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
<Dynam. aktualiz. DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj adres serwera DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj nazwę domeny>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj adres serwera WINS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj adres serwera POP>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustawienia IPv6>
Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv6.
<Użyj IPv6>
Włączanie lub wyłączanie obsługi protokołu IPv6 na urządzeniu. Można również wyświetlić bieżące
ustawienia. Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia>
<Adres Link-Local>
<Długość prefiksu>
<Ustawienia adresu bezstanowego>
Włączanie lub wyłączanie korzystania z adresów bezstanowych.
Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia>
<Adres bezstanowy>
<Długość prefiksu>
<Użyj DHCPv6>
Włączanie lub wyłączanie korzystania z adresu stanowego pozyskiwanego za pośrednictwem protokołu
DHCPv6. Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
<Wyłącz>
322
Lista menu ustawień
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia>
<Adres stanowy>
<Długość prefiksu>
<Ustawienia DNS>
Konfiguracja ustawień systemu nazw domen (DNS), który zapewnia nazwę hosta używaną w
rozpoznawaniu adresów IP. Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
<Ustaw. nazwy hosta/nazwy domeny DNS>
<Użyj hosta/domeny IPv4>
<Wyłącz>
<Nazwa hosta>
<Nazwa domeny>
<Włącz>
<Ustawienia dynam. aktualiz. DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarej. adr. wpr. ręcz.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarej. adres stanowy>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarej. adres bezstan.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Częstot. dynam. aktualiz. DNS>
0 do 24
do 48 (godz.)
<Ustawienia mDNS>
Konfiguracja ustawień związanych z użytkowaniem funkcji usługi DNS bez korzystania z serwerów DNS.
Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uż. naz. IPv4 dla mDNS>
<Wyłącz>
<Nazwa mDNS>
<Włącz>
<Ustawienia opcji DHCP>
Jeśli protokół DHCP jest włączony, skorzystaj z tych ustawień, aby włączyć opcjonalne funkcje protokołu
DHCP, takie jak pobieranie adresu serwera DNS lub nazwy domeny. Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
<Uzyskaj adres serwera DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
323
Lista menu ustawień
<Uzyskaj nazwę domeny>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustawienia WINS>
Określanie ustawień usługi Windows Internet Name Service (WINS), która zapewnia nazwę NetBIOS używaną do
rozpoznawania adresu IP w mieszanym środowisku sieciowym łączącym model NetBIOS i TCP/IP.
Konfiguracja usługi WINS(P. 71)
<Rozpoznawanie WINS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Adres serwera WINS>: 0.0.0.0
<Ustawienia LPD>
Włączanie lub wyłączanie protokołu drukowania LPD, którego można używać na każdej platformie sprzętowej i
w każdym systemie operacyjnym. Pozwala również ustalić limit czasu oczekiwania, po którym drukowanie
zostanie anulowane, jeśli odbiór danych został przerwany.
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji
protokołu WSD(P. 51)
<Użyj drukowania LPD>/<Ustawienia wydruku LPD>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Przekr. czasu oczek. na odbiór>
1 do 5 do 60 (min)
<Ustawienia RAW>
Włączanie lub wyłączanie dostępnego tylko w systemie Windows protokołu drukowania RAW. Pozwala również
ustalić limit czasu oczekiwania, po którym drukowanie zostanie anulowane, jeśli odbiór danych został
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 51)
przerwany.
<Użyj wydruku RAW>/<Ustawienia wydruku RAW>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Przekr. czasu oczek. na odbiór>
1 do 5 do 60 (min)
<Ustawienia WSD>
Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego przeglądania oraz uzyskiwania informacji na potrzeby
drukarki za pomocą protokołu WSD. Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 51)
Model z panelem dotykowym
<Użyj drukowania WSD>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj przeglądania WSD>
<Wyłącz>
324
Lista menu ustawień
<Włącz>
<Użyj Multicast Discovery>
<Wyłącz>
<Włącz>
Czarno-biały model LCD
<Ustawienia wydruku WSD>
<Użyj wydruku WSD>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj przeglądania WSD>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj Multicast Discovery>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj HTTP>
Włączanie lub wyłączanie protokołu HTTP niezbędnego do komunikacji z komputerem na przykład w przypadku
korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, drukowania WSD czy drukowania za pomocą Google Cloud
Print. Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 277)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj IPSec> *2
Ustawienie umożliwiające określenie, czy komunikacja ma być szyfrowana poprzez ustanowienie wirtualnej sieci
prywatnej (VPN) korzystającej z protokołu IPSec. Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 262)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
<Wyłącz> albo <Włącz> Uruchom ponownie urządzenie
<Użyj IPSec>
Wybierz ustawienie
<Ustawienia numeru portu>
Zmiana numerów portów dla protokołów w zależności od środowiska sieciowego.
portów(P. 247)
<LPD>
1 do 515
<RAW>
1 do 9100
do 65535
do 65535
<Multicast Discovery WSD>
325
Zmiana numerów
Lista menu ustawień
1 do 3702
<HTTP>
1 do 80
do 65535
do 65535
<Multicast Discovery>
1 do 427 do 65535
<POP3>
1 do 110
do 65535
<SNMP>
1 do 161
do 65535
<Rozmiar MTU>
Wybór maksymalnego rozmiaru pakietów wysyłanych lub otrzymywanych przez urządzenie.
maksymalnej jednostki transmisji(P. 63)
Zmiana
<1300>
<1400>
<1500>
<Ustawienia SNMP>
Konfiguracja ustawień związanych z monitorowaniem i kontrolowaniem urządzenia z poziomu komputera z
zainstalowanym oprogramowaniem kompatybilnym z protokołem SNMP. Monitorowanie i kontrolowanie
urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 73)
<Ustawienia SNMPv1>
Włączanie lub wyłączanie protokołu SNMPv1. Włączając protokół SNMPv1, należy wybrać nazwę społeczności i
uzyskać dostęp do obiektów bazy informacji zarządzania (MIB).
<Wyłącz>
<Włącz>
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia SNMP> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Włącz> w menu <Ustawienia SNMPv1> <Zastosuj> Uruchom ponownie urządzenie
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Ustawienia> <Sieć>
ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Ustawienia SNMP> <Ustawienia SNMPv1>
Uruchom ponownie urządzenie
Wybierz
<Ustawienia SNMPv3>
Włączanie lub wyłączanie protokołu SNMPv3. Do konfiguracji szczegółowych ustawień stosowanych, gdy
włączony jest protokół SNMPv3 służy Zdalny interfejs użytkownika.
326
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia SNMP> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Włącz> w menu <Ustawienia SNMPv3> <Zastosuj> Uruchom ponownie urządzenie
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Ustawienia> <Sieć>
ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Ustawienia SNMP> <Ustawienia SNMPv3>
Uruchom ponownie urządzenie
Wybierz
<Uzyskaj inf. o zarz. drukarką z hosta>
Włączanie lub wyłączanie monitorowania informacji o zarządzaniu drukarką z poziomu podłączonego do sieci
komputera z zainstalowanym oprogramowaniem kompatybilnym z protokołem SNMP.
<Wyłącz>
<Włącz>
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia SNMP> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Włącz> w menu <Uzyskaj inf. o zarz. drukarką z hosta> <Zastosuj> Uruchom ponownie
urządzenie
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia SNMP> <Uzyskaj inf. o zarz. drukarką z
hosta> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz> Uruchom ponownie urządzenie
<Format zas. hosta MIB do RFC2790>
Określ, czy podczas monitorowania statusu urządzenia z poziomu oprogramowania zgodnego z protokołem
SNMP ma być zapewniona zgodność z zaawansowanymi wytycznymi (RFC2790).
<Wyłącz>
<Włącz>
Model z panelem dotykowym
327
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia SNMP> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Włącz> w menu <Format zas. hosta MIB do RFC2790> <Zastosuj> Uruchom ponownie
urządzenie
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia SNMP> <Format zasobów hosta — MIB do
RFC2790> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz> Uruchom ponownie urządzenie
<Użyj portu dedykowanego>/<Ustawienia portu dedykowanego>
Włączenie lub wyłączenie portu dedykowanego. Port dedykowany jest używany w przypadku drukowania z poziomu
komputera oraz przeglądania bądź konfigurowania ustawień urządzenia za pośrednictwem sieci.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Użyj portu dedykowanego>/<Ustawienia portu
dedykowanego> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz> Uruchom ponownie urządzenie
<Metoda uw. portu ded.>/<Metoda uwierzytelniania portu dedykowan.>
Określ, czy w przypadku korzystania z portu dedykowanego dostępne będą wyłącznie bezpieczne metody
uwierzytelniania. W przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> będą dostępne wyłącznie bezpieczne metody
uwierzytelniania.
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Metoda uw. portu ded.>/<Metoda uwierzytelniania portu
dedykowan.> Wybierz <Tryb 1> lub <Tryb 2> Uruchom urządzenie ponownie
● W przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> w niektórych sytuacjach nawiązanie połączenia z poziomu
oprogramowania do zarządzania urządzeniami bądź sterownika nie będzie możliwe.
328
Lista menu ustawień
<Czas oczek.na poł.przy uruch.>/<Czas oczekiwania na połącz. przy uruch.>
Określanie czasu oczekiwania na połączenie z siecią. Ustawienie to należy dobrać do środowiska sieciowego.
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 64)
0
do 300 (s)
<Ustawienia sterownika Ethernet>
Wybrać rodzaj sieci Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) oraz tryb komunikacji w sieci Ethernet (półdupleks/
dupleks pełny). Można tu również znaleźć opcję umożliwiającą wyświetlenie adresu MAC przewodowego interfejsu sieci
LAN.
<Automatyczne wykrywanie>
Ustawienie to umożliwia określenie, czy tryb komunikacji i typ sieci Ethernet mają zostać wykryte automatycznie
czy skonfigurowane ręcznie. Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 61)
<Wyłącz>
<Tryb komunikacji>
<Półdupleks>
<Pełny dupleks>
<Typ sieci Ethernet>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<Włącz>
● Gdy dla opcji <Tryb komunikacji> wybrano ustawienie <Półdupleks>, opcja <1000BASE-T> jest
niedostępna.
<Adres MAC>
Wybór tej opcji pozwala na sprawdzenie adresu MAC urządzenia, który jest numerem unikatowym dla każdego
urządzenia komunikacyjnego. Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN(P. 47)
<Użyj IEEE 802.1X>/<Ustawienia IEEE 802.1X> *1*2
Włączenie lub wyłączenie uwierzytelniania IEEE 802.1X.
802.1X(P. 269)
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE
<Wyłącz>
<Włącz>
329
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia> <Sieć>
ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Użyj IEEE 802.1X>/<Ustawienia IEEE 802.1X>
Uruchom ponownie urządzenie
Wybierz
<Ustawienia zapory>
Bez odpowiednich zabezpieczeń złośliwe oprogramowanie może uzyskać dostęp do komputerów oraz innych urządzeń
komunikacyjnych podłączonych do sieci. Aby temu zapobiec, należy określić ustawienia filtru pakietowego, funkcji,
która ogranicza komunikację do urządzeń z określonymi adresami IP lub MAC.
<Filtr adresów IPv4>
Włączanie lub wyłączanie ustawień filtrowania pakietów przesyłanych do lub otrzymywanych od urządzeń o
określonym adresie IPv4. Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 241)
<Filtr ruchu wychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Filtr ruchu przychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia zapory> <Filtr adresów IPv4> Wybierz
ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz> w menu <Filtr ruchu wychodzącego> albo <Filtr ruchu
przychodzącego> <Zastosuj> Uruchom ponownie urządzenie
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia zapory> <Filtr adresów IPv4> Wybierz menu
<Filtr ruchu wychodzącego> albo <Filtr ruchu przychodzącego> Wybierz ustawienie <Wyłącz>
albo <Włącz> Uruchom ponownie urządzenie
<Filtr adresów IPv6>
Włączanie lub wyłączanie ustawień filtrowania pakietów przesyłanych do lub otrzymywanych od urządzeń o
określonym adresie IPv6. Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 241)
<Filtr ruchu wychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Filtr ruchu przychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
330
Lista menu ustawień
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia zapory> <Filtr adresów IPv6> Wybierz
ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz> w menu <Filtr ruchu wychodzącego> albo <Filtr ruchu
przychodzącego> <Zastosuj> Uruchom ponownie urządzenie
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia zapory> <Filtr adresów IPv6> Wybierz menu
<Filtr ruchu wychodzącego> albo <Filtr ruchu przychodzącego> Wybierz ustawienie <Wyłącz>
albo <Włącz> Uruchom ponownie urządzenie
<Filtr adresów MAC>
Włączanie lub wyłączanie ustawień filtrowania pakietów przesyłanych do lub otrzymywanych od urządzeń o
określonym adresie MAC. Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 244)
<Filtr ruchu wychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Filtr ruchu przychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia zapory> <Filtr adresów MAC> Wybierz
ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz> w menu <Filtr ruchu wychodzącego> albo <Filtr ruchu
przychodzącego> <Zastosuj> Uruchom ponownie urządzenie
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia zapory> <Filtr adresów MAC> Wybierz menu
<Filtr ruchu wychodzącego> albo <Filtr ruchu przychodzącego> Wybierz ustawienie <Wyłącz>
albo <Włącz> Uruchom ponownie urządzenie
<Ustawienia usługi Google Cloud Print>
Włącz lub wyłącz obsługę technologii Google Cloud Print.
Print(P. 220)
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud
<Użyj usługi Google Cloud Print>/<Włącz usługę Google Cloud Print>
<Wyłącz>
331
Lista menu ustawień
<Włącz>
<Stan rejestr. Google Cloud Print>/<Stan rejestr. usługi Google Cloud Print> *2
<Zarządzanie ustawieniami urządzenia>/<Wł./wył. zarządzanie ustaw.
urządzenia>
Pozwala wybrać, czy chce się korzystać z wtyczek iW Management Console do zarządzania danymi urządzenia, takimi
jak ustawienia. Szczegółowych informacji na temat wtyczek iW Management Console może udzielić najbliższy
sprzedawca firmy Canon. Konfiguracja ustawień komunikacji między urządzeniem a wtyczkami(P. 80)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Usługa monitorowania> *1*2
Opcja umożliwia komunikację z serwerem do zdalnego monitorowania. Jej włączenie sprawia, że od czasu do czasu do
serwera połączonego z urządzeniem są wysyłane informacje na temat urządzenia.
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Usługa monitorowania>
<Yes>
<RMT-SW>
Pozostaw ten przełącznik ustawiony w pozycji <Wyłącz>. W sytuacji wykonywania zdalnie czynności konserwacyjnych
na urządzeniu przez pracownika serwisu może zajść konieczność ustawienia przełącznika w położeniu <Włącz>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Włącz>
<Ustawienia> <Sieć> <RMT-SW>
Uruchom ponownie urządzenie
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Zainicjuj ustawienia sieciowe>
Wybór tej opcji umożliwia przywrócenie ustawieniom sieciowym fabrycznych wartości domyślnych.
menu>(P. 430)
332
<Zainicjuj
Lista menu ustawień
<Interfejs zewnętrzny>
24X2-05A
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące portu USB są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy
pomocy znaku ( ).
<Ustawienia USB>
Określ, czy włączyć czy wyłączyć port USB albo nośnik pamięci USB.
<Użyj jako urządzenia USB>
Włączanie lub wyłączanie obsługi portu USB używanego do nawiązywania połączenia z komputerem.
Ograniczenie połączenia USB z komputerem(P. 275)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj pamięci USB>
Określ, czy używać nośnika pamięci USB.
<Wyłącz>
<Włącz>
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Ustawienia> <Interfejs zewnętrzny> <Ustawienia USB> Wybierz ustawienie
<Wyłącz> albo <Włącz> w menu <Użyj pamięci USB> <Zastosuj> Uruchom ponownie
urządzenie
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Ustawienia> <Interfejs zewnętrzny>
USB> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
333
<Ustawienia USB> <Użyj pamięci
Uruchom ponownie urządzenie
Lista menu ustawień
<Dostępność>
24X2-05C
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zwiększenia dostępności, takie jak odwrócenie kolorów ekranu i czas
wyświetlania komunikatów, są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Odwróć kolory ekranu>(P. 334)
<Jasność>(P. 334)
<Kontrast>(P. 335)
<Czas wyświetlenia komunikatu>(P. 335)
<Prędkość przewijania>(P. 335)
<Typ przemiesz. kursora>(P. 335)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego
modelu, opcji albo innych elementów ustawień.
<Odwróć kolory ekranu>
Wybór opcji <Włącz> umożliwia odwrócenie kolorów wyświetlacza. Ustawienie <Włącz> należy wybrać, gdy elementy
ekranu są słabo widoczne nawet po wykonaniu regulacji jasności w sekcji <Jasność>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia>
<Dostępność>
<Odwróć kolory ekranu>
Wybierz ustawienie
<Wyłącz> albo <Włącz>
<Jasność>
Regulacja jasności ekranu w zależności od miejsca instalacji urządzenia.
Pięć poziomów
<Menu>
<Ustawienia>
<Dostępność>
334
<Jasność>
Dostosuj jasność
<Zastosuj> (
)
Lista menu ustawień
<Kontrast> *
Dokonaj regulacji kontrastu (różnica między obszarami jasnymi i ciemnymi) wyświetlacza w zależności od miejsca
instalacji urządzenia.
Siedem poziomów
<Menu>
<Ustawienia>
<Dostępność>
<Kontrast>
Wyreguluj poziom kontrastu
<Czas wyświetlenia komunikatu>
Jest to ustawienie umożliwiające określenie odstępu czasu w sekundach dzielącego naprzemienne wyświetlanie dwóch
komunikatów.
1 do 2
do 5 (s)
<Menu>
<Ustawienia>
wartość odstępu czasu
<Dostępność>
<Zastosuj> (
<Czas wyświetlenia komunikatu>
Wprowadź
)
<Prędkość przewijania> *
Wyreguluj prędkość przewijania ekranu za pomocą trzech dostępnych poziomów prędkości.
<Mała>
<Standardowy>
<Duża>
<Menu>
<Ustawienia>
<Dostępność>
<Prędk. przewij.>
Wybierz prędkość
<Typ przemiesz. kursora> *
Ustawienie umożliwiające określenie ruchu kursora na ekranie po wprowadzeniu znaku. Jeżeli wybrane jest ustawienie
<Autom.>, kursor po wprowadzeniu tekstu jest automatycznie przenoszony do kolejnego pola edycji. Jeżeli wybrane
jest ustawienie <Ręczne>, do przenoszenia kursora należy używać przycisków
.
<Autom.>
<Ręczne>
335
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia>
<Dostępność>
<Autom.> albo <Ręczne>
336
<Typ przemieszczania kursora>
Wybierz opcję
Lista menu ustawień
<Ustawienia głośności>
24X2-05E
Wszystkie ustawienia z listy używane do włączania dźwięku potwierdzenia naciśnięcia klawisza, dźwięku
sygnalizującego zakończenie procesu drukowania i innych dźwięków są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne
oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Sygnał wprowadzania>(P. 337)
<Sygnał nieprawidłowego wpisu>(P. 337)
<Sygnał dostarczania materiałów>(P. 337)
<Sygnał ostrzeżenia>(P. 337)
<Sygnał wykonania zadania>(P. 338)
<Alarm oszczędzania energii>(P. 338)
● Informacje na temat procedur konfiguracji ustawień znajdują się w części
Ustawianie dźwięków(P. 164) .
<Sygnał wprowadzania>
Wybierz, czy po naciśnięciu klawisza na panelu sterowania ma być odtwarzany dźwięk.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sygnał nieprawidłowego wpisu>
Wybierz, czy po użyciu nieprawidłowego klawisza, np. wprowadzeniu nieprawidłowej wartości numerycznej, ma być
odtwarzany dźwięk.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sygnał dostarczania materiałów>
Wybierz, czy ma być odtwarzany dźwięk sygnalizujący zbliżający się termin ważności zasobnika z tonerem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sygnał ostrzeżenia>
Wybierz, czy ma być odtwarzany dźwięk sygnalizujący błąd w działaniu urządzenia, taki jak zacięcie papieru czy
nieprawidłowa operacja.
<Wyłącz>
<Włącz>
337
Lista menu ustawień
<Sygnał wykonania zadania>
Wybierz, czy po zakończeniu drukowania ma być odtwarzany dźwięk.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Alarm oszczędzania energii>
Wybierz, czy ma być odtwarzany dźwięk powiadomienia, gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia albo z niego
wychodzi.
<Wyłącz>
<Włącz>
338
Lista menu ustawień
<Regulacja/konserwacja>
24X2-05F
Element
Opis
<Regulacja jakości obrazu>(P. 340) W tej części opisano kwestie regulacji jakości wydruku obrazów.
<Konserwacja>(P. 355)
W tej części opisano, jak korzystać z funkcji czyszczenia urządzenia.
339
Lista menu ustawień
<Regulacja jakości obrazu>
24X2-05H
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące regulacji jakości obrazu są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone
są przy pomocy znaku ( ).
<Automatyczna regulacja gradacji>(P. 340)
<Ustawienia automatycznej korekcji>(P. 340)
<Korekcja niedopasowania kolorów wydruku>(P. 341)
<Dopasuj położenie wydruku>(P. 341)
<Przetwarzanie specjalne>(P. 342)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego
modelu, opcji albo innych elementów ustawień.
<Automatyczna regulacja gradacji>
Opcja pozwala wyregulować gradację, poziom zabarwienia i kolor wydruków.
Regulacja gradacji(P. 451)
<Szybka regulacja>
<Ustawienia automatycznej korekcji>
Ustawienie umożliwiające określenie, czy po włączeniu urządzenia ma być automatycznie przeprowadzana szybka
regulacja gradacji lub automatyczna korekcja przesunięcia kolorów wydruku.
<Regularne autom. dopasowanie obrazu>
Ustawienie umożliwiające określenie, kiedy wykonywana ma być szybka regulacja gradacji. Jeśli wybrana
zostanie opcja <Przy włączaniu zasilania>, szybka regulacja będzie przeprowadzana automatycznie po włączeniu
urządzenia. Regulację można również przeprowadzić ręcznie ( Szybka regulacja(P. 451) ).
<Wyłącz>
<Przy włączaniu zasilania>
<Menu>
korekcji>
<Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Ustawienia automatycznej
<Regularne autom. dop. obrazu> Wybierz opcję <Wyłącz> albo <Przy włączaniu
zasilania>
<Korekcja niedopasowania kolorów wydruku>/<Czas korekcji niedopas. kolor. wydr.>
Ustaw moment automatycznego użycia funkcji korekcji niedopasowania kolorów wydruku po włączeniu
urządzenia. Regulację można również przeprowadzić ręcznie ( Korekcja niedopasowania kolorów
wydruków(P. 452) ).
340
Lista menu ustawień
<Po wydrukowaniu pierwszego zadania>
<Przy włączaniu zasilania>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Ustawienia automatycznej
korekcji> <Korekcja niedopasowania kolorów wydruku>/<Czas korekcji niedopas. kolorów
wydruku> Wybierz ustawienie <Po wydrukowaniu pierwszego zadania> albo <Przy włączaniu
zasilania>
<Korekcja niedopasowania kolorów wydruku>
Z funkcji tej należy skorzystać, gdy przesunięcie kolorów spowodowało rozmazanie obrazu.
niedopasowania kolorów wydruków(P. 452)
Korekcja
<Dopasuj położenie wydruku>
Wyreguluj położenie wydruku dla każdego źródła papieru. Położenie wydruku można regulować w zakresie od -5,0 do
+5,0 mm w krokach co 0,1 mm. Regulacja położenia wydruku(P. 453)
<Taca wielofunkcyjna>
<Dopasuj w pionie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w pionie (tył)>*
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (tył)>*
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Szuflada 1>
<Dopasuj w pionie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w pionie (tył)>*
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (tył)>*
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Szuflada 2> *
<Dopasuj w pionie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w pionie (tył)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
341
Lista menu ustawień
<Dopasuj w poziomie (tył)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Przetwarzanie specjalne>
Jeśli rezultaty wydruków na specjalnych typach papieru są niezadowalające, można poprawić ich jakość, konfigurując
następujące ustawienia.
<Przetwarzanie papieru specjalnego>
W przypadku drukowania na odwrotnej stronie arkusza, papierze surowym lub kopertach jakość wydruków
można poprawić, dostosowując następujące ustawienia.
<Dr. z ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>
Jeśli wydruki wykonane na tylnej stronie zadrukowanego arkusza są za jasne, należy wybrać opcję <Włącz>.
Ustawienie to można skonfigurować oddzielnie dla każdego źródła papieru.
<Taca wielofunkcyjna>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 1>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 2> *
<Wyłącz>
<Włącz>
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Przetwarzanie papieru specjalnego> <Druk z ręcz. pod. oryg. (tylko
dwustr.)> Wybierz ustawienie <Włącz> dla konfigurowanego źródła
papieru
<Zastosuj>
<Tak>
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Przetwarzanie papieru specjalnego> <Druk z ręcz. pod. oryg. (tylko
dwustr.)>
Wybierz źródło papieru
<Włącz>
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> po upłynięciu pewnego czasu od zakończenia drukowania na
przedniej stronie albo w zależności od wilgotności powietrza w otoczeniu może nastąpić pogorszenie
jakości obrazu albo zacięcie papieru.
342
Lista menu ustawień
<Tryb papieru o szorstk. powierzchni>
Jeśli wydruki na papierze surowym, szczególnie kolorowych obrazów, są zbyt jasne, należy wybrać opcję
<Włącz>. Ustawienia te można skonfigurować oddzielnie dla każdego źródła papieru.
<Taca wielofunkcyjna>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 1>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 2> *
<Wyłącz>
<Włącz>
Model z panelem dotykowym
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Przetwarzanie papieru specjalnego> <Tryb papieru o szorstkiej
powierzchni> Wybierz ustawienie <Włącz> dla konfigurowanego źródła
papieru
<Zastosuj>
<Tak>
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Przetwarzanie papieru specjalnego> <Tryb papieru o szorstkiej
powierzchni>
Wybierz źródło papieru
<Włącz>
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> może nastąpić zmniejszenie prędkości drukowania albo
pogorszenie jakości obrazu.
<Zapob. zam. się skrzyd. kop.>/<Tryb redukcji przywierania kopert>
Jeśli podczas drukowania klapki przylegają do kopert, należy wybrać opcję <Włącz>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Przetwarzanie papieru specjalnego> <Zapob. zam. się skrzyd. kop.>/<Tryb redukcji
przywierania kopert>
<Włącz>
<Tak> (
343
)
Lista menu ustawień
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> toner może nie być utrwalany prawidłowo, co będzie się wiązać z
uzyskiwaniem wyblakłych wydruków.
<Poprawianie pomarszczonego papieru>
W zależności od zastosowanego papieru wydruki mogą być pomarszczone. W takim wypadku użycie
omawianej opcji może rozwiązać ten problem. Efekt poprawy jest lepiej widoczny w przypadku wyboru
ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>.
<Wyłącz>
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Przetwarzanie papieru specjalnego> <Popr. pomarszczonego papieru>
tryb
<Tak> (
Wybierz
)
LBP654Cx / LBP653Cdw
● To ustawienie jest skuteczne w przypadku zwykłego i cienkiego papieru.
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować uzyskanie wyblakłych wydruków albo
zmniejszenie prędkości wydruku.
LBP613Cdw / LBP611Cn
● Ustawienie <Tryb 1> jest skuteczne w przypadku kopert, a <Tryb 2> w przypadku kopert i cienkiego
papieru.
● Po wybraniu ustawienia <Tryb 1> albo <Tryb 2> obrazy na wydrukach mogą być rozmyte.
<Poprawianie zwiniętego papieru>
Jeżeli wydruki mają tendencje do zwijania się, należy skorzystać z tej opcji. Efekt poprawy jest lepiej widoczny
w przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
<Wyłącz>
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Przetwarzanie papieru specjalnego> <Poprawian. zwiniętego papieru>
tryb
<Tak> (
Wybierz
)
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować uzyskanie wyblakłych wydruków albo
zmniejszenie prędkości wydruku.
344
Lista menu ustawień
<Reduk. przywier. pap. wydruku>/<Redukuj przywieranie pap. wydruku> *
W przypadku kolorowego druku dwustronnego kartki papieru mogą przywierać do siebie w momencie
opuszczania urządzenia. Wybór ustawienia <Włącz> zmniejszy prędkość drukowania w przypadku wydruków,
które mogą mieć tendencję do łatwego przywierania, w celu eliminowania tego niepożądanego efektu.
LBP654Cx / LBP653Cdw
<Wyłącz>
<Włącz>
LBP613Cdw
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Przetwarzanie specjalne>
<Reduk. przywier. pap. wydruku>/<Redukuj przywieranie pap. wydruku>
<Włącz>
<Tak> (
)
<Tryb wysokiej wilgotności>
Poziom zabarwienia może być nierównomierny, gdy urządzenie jest eksploatowane w środowisku o wysokiej
wilgotności. W takim wypadku wybór dla omawianej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Tryb wysokiej wilgotności>
<Włącz>
<Tak> (
<Przetwarzanie
)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> i korzystania z urządzenia w środowisku o niskiej
wilgotności obrazy i tekst na wydrukach mogą być rozmyte.
<Tryb niskiej wilgotności>
W przypadku korzystania z urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności obrazy i tekst na wydrukach mogą być
rozmyte. W takim wypadku wybór dla omawianej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
345
Lista menu ustawień
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Tryb niskiej wilgotności>
<Włącz>
<Tak> (
<Przetwarzanie
)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> poziom zabarwienia może być słabszy albo
nierównomierny, gdy urządzenie jest eksploatowane w środowisku o wysokiej wilgotności.
<Korekcja 1 przesunięcia hot> *
Jeżeli na wydruku widoczne jest odbicie obrazu znajdującego się na tej samej stronie, wybór dla tej opcji
ustawienia <Włącz> może rozwiązać problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Korekcja 1 przesunięcia hot>
<Włącz>
<Tak> (
<Przetwarzanie
)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> toner może nie być utrwalany prawidłowo, co będzie się
wiązać z uzyskiwaniem wyblakłych wydruków.
<Korekcja 2 przesunięcia hot>
Jeżeli odbicia obrazów powstają podczas drukowania ciągłego, wybór dla bieżącej opcji ustawienia <Włącz>
może rozwiązać problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Korekcja 2 przesunięcia hot>
<Włącz>
<Tak> (
<Przetwarzanie
)
● Jeżeli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, poziom zabarwienia może być nierównomierny.
346
Lista menu ustawień
<Regul. czyszcz. zesp. utrwal.>/<Regularne czyszczenie zespołu utrwal.> *
Jeżeli moduł utrwalający jest zabrudzony, wydruki na krawędziach papieru mogą być rozmazywane. W takim
wypadku zmiana ustawienia omawianej opcji może rozwiązać ten problem. Im wyższy poziom zostanie wybrany,
tym wyższa będzie częstotliwość czyszczenia.
<Autom.>
<Poziom 1>
<Poziom 2>
<Poziom 3>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Regul. czyszcz. zesp. utrwal.>/<Regularne czyszczenie zespołu utrwal.>
poziom
<Tak> (
Wybierz
)
● W przypadku wybrania wyższego poziomu prędkość drukowania może się zmniejszyć.
<Red. rosy (1-str.->2-str.)>/<Tryb redukcji rosy (1->druk 2-str.)> *
W przypadku wykonywania drukowania dwustronnego po zakończeniu drukowania jednostronnego drukowane
obrazy mogą być wyblakłe z powodu kondensacji wilgoci. W takim wypadku wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Red. rosy (1-str.->2-str.)>/<Tryb redukcji rosy (1->druk 2-str.)> <Włącz>
(
<Tak>
)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
<Red. rosy (druk 2-stronny)>/<Tryb redukcji rosy (druk 2-stronny)> *
Jeżeli podczas wykonywania drukowania dwustronnego obrazy są wyblakłe z powodu kondensacji wilgoci,
wybór ustawienia innego niż <Wyłącz> może rozwiązać problem.
LBP654Cx / LBP653Cdw
<Wyłącz>
<Tryb 1>
<Tryb 2>
347
Lista menu ustawień
LBP613Cdw
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Red. rosy (druk 2-stronny)>/<Tryb redukcji rosy (druk 2-stronny)> Wybierz element
<Tak> (
)
● W przypadku urządzeń LBP654Cx / LBP653Cdw efekt poprawy jest lepiej widoczny, gdy wybrane
zostanie ustawienie <Tryb 2> niż ustawienie <Tryb 1>.
● W przypadku wyboru innego ustawienia niż <Wyłącz> wydruk może być wyblakły albo prędkość
drukowania może być niższa.
<Korekcja nierównomiernego połysku> *
Gdy nierównomierny połysk występuje na przedniej krawędzi papieru, wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Korekcja nierównom. połysku>
<Włącz>
<Tak> (
<Przetwarzanie
)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> toner może nie być utrwalany prawidłowo, co będzie się
wiązać z uzyskiwaniem wyblakłych wydruków.
<Brak korekcji na tylnej str.>/<Brak korekcji na tylnej stronie> *
W przypadku wykonywania druku dwustronnego na cienkim papierze na przedniej krawędzi tylnej strony
arkusza mogą występować przerwy w wydruku. W takim wypadku wybór dla omawianej opcji ustawienia
<Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
348
Lista menu ustawień
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Przetwarzanie
<Brak korekcji na tylnej str.>/<Brak korekcji na tylnej stronie>
<Włącz>
<Tak> (
)
● Jeżeli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, może to negatywnie odbić się na jakości drukowania.
<Brak korekcji> *
Jeżeli drukowanie na cienkim papierze powoduje powstawanie przerw na przedniej krawędzi papieru, wybór dla
tej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Brak korekcji>
<Regulacja jakości obrazu>
<Włącz>
<Tak> (
<Przetwarzanie
)
● Wybór ustawienia <Włącz> może sprawić, że wydruki będą wyblakłe.
<Tryb redukcji gubienia deseni>/<Zapobieganie gubieniu deseni>
Jeżeli poziom zabarwienia jest nierówny tak, że wydruk przywodzi na myśl widok kropli deszczu na szybie, wybór
dla tej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Tryb redukcji gubienia deseni>/<Zapobieganie gubieniu deseni> <Włącz>
(
)
● Jeżeli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, może to negatywnie odbić się na jakości drukowania.
349
<Tak>
Lista menu ustawień
<Korekc. obr. uszk. pyłem pap.>/<Korekcja obrazu uszkodzon. pyłem papieru> *
Stosowanie papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego może wiązać się z uzyskiwaniem wyblakłych
bądź zasmużonych wydruków. W takim wypadku wybór dla omawianej opcji ustawienia <Włącz> może
rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Korekc. obr. uszk. pyłem pap.>/<Korekcja obrazu uszkodzon. pyłem papieru>
<Włącz>
<Tak> (
)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
<Korekta rozmazanego obrazu>/<Korek. rozmazanego obraz na drugiej str.> *
W przypadku wykonywania druku dwustronnego obraz na tylnej krawędzi tylnej strony arkusza może być
nieostry. W takim wypadku wybór dla omawianej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Korekta rozmazanego obrazu>/<Korek. rozmazanego obraz na drugiej str.>
<Włącz>
<Tak> (
)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
<Zapobieganie zamgleniu>
Jeżeli białe obszary cechuje lekkie zabarwienie, wybór dla tej opcji ustawienia <On> może rozwiązać problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Zapobieganie zamgleniu>
350
<Włącz>
<Tak> (
)
<Przetwarzanie
Lista menu ustawień
● Jeżeli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, poziom zabarwienia może być mniejszy.
<Korekcja niedopasowania kolorów>/<Korekcja niedopasowania kolorów wydruku> *
Jeżeli występuje niedopasowanie kolorów, wybór ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Koryg. niedopas. kolorów>/<Korekcja niedopasowania kolorów wydruku>
<Tak> (
<Włącz>
)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
<Tryb redukcji smug na bębnie>
Jeżeli na wydrukach są widoczne smugi, wybór ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Tryb redukcji smug na bębnie>
<Przetwarzanie
<Włącz>
<Polepszenie utrwalania> *
W zależności od typu papieru bądź warunków otoczenia toner na wydrukach może się złuszczać. W takim
wypadku użycie omawianej opcji może rozwiązać ten problem. Efekt poprawy jest lepiej widoczny w przypadku
wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
<Wyłącz>
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Polepszenie utrwalania>
351
Wybierz tryb
<Tak> (
<Przetwarzanie
)
Lista menu ustawień
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować uzyskanie zwiniętych wydruków
albo zmniejszenie prędkości wydruku.
<Ogranicz utrw. plam tonera 1>/<Ograniczanie utrwalania plam tonera 1> *
Jeżeli na wydrukach pojawiają się plamy toneru (miejscowe plamy), wtedy problem nie może zostać rozwiązany
nawet w przypadku wyczyszczenia modułu utrwalającego. W takim wypadku wybór dla omawianej opcji
ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Ogranicz utrw. plam tonera 1>/<Ograniczanie utrwalania plam tonera 1>
<Tak> (
<Włącz>
)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
<Ogranicz utrw. plam tonera 2> *
Gdy urządzenie jest używane w środowisku o dużej wilgotności, wydruki mogą być wyblakłe, a arkusze zwijać
się. W takim wypadku zmiana ustawienia omawianej opcji może rozwiązać ten problem.
<Autom.>
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Ogranicz utrw. plam tonera 2>
<Autom.>
Pozwala na automatyczną regulację utrwalania toneru.
<Tryb 1>
Jeżeli wydruki zwijają się, wybierz to ustawienie.
352
Wybierz element
<Przetwarzanie
<Tak> (
)
Lista menu ustawień
<Tryb 2>
Jeżeli wydruki są wyblakłe, wybierz to ustawienie.
● Wybór ustawienia <Tryb 1> może sprawić, że wydruki będą wyblakłe.
● Wybór ustawienia <Tryb 2> może sprawić, że wydruki będą się zwijać.
<Tryb przeł. czarno-biały/kol.>/<Tryb przełączania czarno-biały/kolorowy>
Opcja pozwala wybrać, jak ma zachować się urządzenie w przypadku wymieszania czarno-białych i kolorowych
danych drukowania. Można ustawić priorytet szybkości drukowania albo zmniejszyć zużycie toneru z
zasobników z tonerem cyjanowym, amarantowym i żółtym.
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Tryb przeł. czarno-biały/kol.>/<Tryb przełączania czarno-biały/kolorowy>
tryb
<Tak> (
Wybierz
)
<Tryb 1>
Ustawienie nadaje priorytet szybkości drukowania.
<Tryb 2>
Ustawienie pozwala obniżyć zużycie toneru podczas drukowania.
<Red. niew. druk. po wym. kas.>/<Reduk. niewyraź. druk. po wymianie kas.>
Zaraz po wymianie zasobników z tonerem na nowe wydruki mogą być wyblakłe. W takim wypadku wybór dla
omawianej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Red. niew. druk. po wym. kas.>/<Reduk. niewyraź. druk. po wymianie kas.>
<Włącz>
<Tak> (
)
353
Lista menu ustawień
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> omawiana opcja zadziała przy następnej wymianie
zasobników z tonerem.
● Po wymianie zasobnika z tonerem potrzeba trochę czasu, aby toner został równomiernie
rozprowadzony wewnątrz zasobnika.
354
Lista menu ustawień
<Konserwacja>
24X2-05J
Funkcje czyszczenia z listy są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Wyczyść zespół utrwalający (ogranicz plamy na tylnej stronie)>(P. 355)
<Wyczyść zespół utrwalający.>(P. 355)
<Wyczyść ITB>(P. 355)
<Tryb usuwania rosy>(P. 355)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego
modelu, opcji albo innych elementów ustawień.
<Wyczyść zespół utrwalający (ogranicz plamy na tylnej stronie)> *
Zespół utrwalający należy wyczyścić, jeśli na krawędziach lub tylnej stronie wydruków pojawiają się smugi.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 438)
<Wyczyść zespół utrwalający.>
Czyszczenie modułu utrwalającego należy przeprowadzić po wymianie zasobnika z tonerem lub gdy na wydrukach
pojawiają się czarne smugi. Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 438)
<Wyczyść ITB>
Czyszczenie paska przenoszącego znajdującego się wewnątrz urządzenia należy przeprowadzić, aby zapobiec
pogorszeniu jakości wydruków. Czyszczenie paska przenoszącego (ITB)(P. 441)
<Tryb usuwania rosy>
Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi zjawisko
kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Wybór ustawienia <Włącz>
pozwoli usuwać skropliny gromadzące się wewnątrz urządzenia. W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> określ, czy
zadania mają być ograniczane.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Nie blokuj zadań drukowania>
<Zablokuj zadania drukowania>
355
Lista menu ustawień
<Menu>
<Regulacja/konserwacja>
Zapoznaj się z treścią komunikatu
<Konserwacja>
<OK> (
)
<Tryb usuwania rosy>
Wybierz element
(
)
<Włącz>
<Tak>
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano
ustawienie <Włącz>.
356
Lista menu ustawień
<Ustawienia funkcji>
24X2-05K
Element
Opis
<Ogólne>(P. 358)
W tej części opisano ustawienia wspólne dla każdej z funkcji.
<Drukarka>(P. 361)
W tej części opisano, w jaki sposób skonfigurować ustawienia drukarki.
<Odbiór>(P. 409)
W tej części opisano, w jaki sposób skonfigurować ustawienia dotyczące odbierania IFaksów.
<Dostęp do plików>(P. 411)
W tej części opisano ustawienia dotyczące drukowania zapisanych plików.
<Bezpieczne drukowanie>(P. 421) W tej części opisano ustawienia dotyczące funkcji Zabezpieczone drukowanie.
357
Lista menu ustawień
<Ogólne>
24X2-05L
Wszystkie ustawienia z listy wspólne dla każdej z funkcji są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy
pomocy znaku ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego
modelu, opcji albo innych elementów ustawień.
<Ustawienia podawania papieru>
Skonfiguruj ustawienia podawania papieru.
<Automatyczny wybór źródła papieru>/<Wł./wył. autom. wybier. szufl.>
Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego wyboru szuflady jako źródła papieru. Jeśli podczas
drukowania dokumentów dla opcji automatycznego wyboru szuflady wybrano ustawienie <Włącz>, urządzenie
automatycznie wybiera źródło papieru, w którym załadowany został papier o odpowiednim formacie. Ponadto
kiedy skończy się papier, ustawienie pozwala na kontynuowanie drukowania dzięki przełączeniu jednego źródła
papieru na inne, w którym załadowano papier tego samego formatu. Automatyczne wybieranie
odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji(P. 158)
<Drukarka>
<Taca wielofunkcyjna>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 1>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 2>*
<Wyłącz>
<Włącz>
<Odbiór>
<Taca wielofunkcyjna>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 1>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 2>*
<Wyłącz>
<Włącz>
<Inna>
<Taca wielofunkcyjna>
358
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 1>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 2>*
<Wyłącz>
<Włącz>
<Przełącz metodę podawania papieru> *
Ustawienie należy skonfigurować w przypadku druku dokumentów na papierze z logo. W przypadku ogólnych
zastosowań, aby drukować na papierze z logo, należy zmienić sposób ułożenia papieru w źródle w zależności,
czy druk jest jedno- czy dwustronny. Jednakże po wybraniu ustawienia <Priorytet drukowanej strony> w
przypadku drukowania jednostronnego papier można ładować stroną z logo skierowaną w dół — tak samo jak
dla drukowania dwustronnego. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Ładowanie uprzednio
zadrukowanego papieru(P. 144) .
<Taca wielofunkcyjna>
<Priorytet prędkości>
<Priorytet drukowanej strony>
<Szuflada 1>
<Priorytet prędkości>
<Priorytet drukowanej strony>
<Szuflada 2> *
<Priorytet prędkości>
<Priorytet drukowanej strony>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
metodę podawania papieru>
<Ogólne>
<Ustawienia podawania papieru> <Przełącz
Wybierz ustawienie <Priorytet prędkości>
Wybierz źródło papieru
albo <Priorytet drukowanej strony>
Źródła papieru
Wybór źródła papieru, dla którego ma zostać zmienione ustawienie.
<Priorytet prędkości>
Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo konieczna jest zmiana kierunku ułożenia strony, gdy
wykonywane jest drukowanie 1- i 2-stronne.
359
Lista menu ustawień
● Zalecany jest wybór opcji <Priorytet prędkości>, jeśli strona, która zostanie zadrukowana nie jest istotna.
<Priorytet drukowanej strony>
Przewrócenie arkusza na odpowiednią stronę nie jest konieczne, aby wykonać wydruk na określonej stronie
arkusza, odpowiednio dla drukowania 1- lub 2-stronnego.
● Jeżeli opcja <Priorytet drukowanej strony> została skonfigurowana pod źródło papieru, w którym znajduje się
papier nieodpowiedni do wykonania wydruku 2-stronnego ( Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536) ), opcja
<Priorytet prędkości> ma zastosowanie dla źródła papieru. W tym wypadku należy załadować papier w
sposób odpowiedni dla ustawienia <Priorytet prędkości> ( Ładowanie uprzednio zadrukowanego
papieru(P. 144) ).
● Prędkość drukowania jednostronnego może być niższa, kiedy wybrana jest opcja <Priorytet drukowanej
strony>.
360
Lista menu ustawień
<Drukarka>
24X2-05R
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące drukarki są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy
znaku ( ).
<Ustawienia drukarki>(P. 361)
<Wybór PDL (Plug and Play)>(P. 407)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem „*1” mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego modelu, opcji
albo innych elementów ustawień.
● Ustawień oznaczonych symbolem „*2” nie można importować ani eksportować.
Priorytet ustawień
● W przypadku wprowadzenia ustawienia drukowania zarówno za pomocą sterownika drukarki, jak i na panelu
roboczym urządzenia, polecenia wprowadzane z poziomu sterownika drukarki będą miały pierwszeństwo
przed tymi, wprowadzonymi na panelu roboczym. Ustawienia wprowadzone na panelu sterowania stają się
nadrzędne w niektórych przypadkach, np. podczas drukowania za pomocą sterownika PS/PCL oraz
drukowania z systemu UNIX lub innego systemu operacyjnego, na którym sterowniki drukarki dla
urządzenia nie są dostępne.
<Ustawienia drukarki>
Skonfiguruj ustawienia dotyczące drukowania i obsługi drukarki.
<Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.>
Gdy dla każdego źródła papieru rozmiar papieru jest ustawiony na <Rozmiar niestandardowy> w menu
<Ustawienia papieru>, istnieje możliwość skonfigurowania działania, które zostanie wykonane, gdy rozmiar
załadowanego papieru będzie znacząco różnił się od ustawienia wybranego w sterowniku drukarki.
<Taca wielofunkcyjna>
<Wymuś wydruk>
<Błąd wyświetlacza>
<Szuflada 1>
<Wymuś wydruk>
<Błąd wyświetlacza>
<Szuflada 2> *1
<Wymuś wydruk>
<Błąd wyświetlacza>
361
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Działanie przy niezg.
niest. rozm. pap.> Wybierz źródło papieru Wybierz ustawienie <Wymuś wydruk> albo <Błąd
wyświetlacza>
<Wymuś wydruk>
W przypadku tego ustawienia drukowanie jest kontynuowane, nawet jeśli rozmiar ustawiony w sterowniku
drukarki znacząco różni się od rozmiaru załadowanego papieru.
<Błąd wyświetlacza>
W przypadku tego ustawienia jeśli rozmiar ustawiony w sterowniku drukarki znacząco różni się od rozmiaru
załadowanego papieru, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie, a drukowanie zatrzymuje się.
● Jeśli ustawienia sterownika drukarki są niezgodne z rozmiarem i typem załadowanego papieru, a
wybrano ustawienie <Włącz>, wówczas może dojść do zakleszczenia papieru lub pojawienia się błędu
drukowania.
<Kopie>
Ustawianie liczby kopii wydruków.
1
do 999
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
kopii do wydrukowania
<Drukarka>
<Zastosuj> (
<Ustawienia drukarki>
<Kopie>
Ustaw liczbę
)
<Drukowanie dwustr.> *1
Opcja ta pozwala określić, czy wykonany ma zostać wydruk 2-stronny.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
dwustr.>
Wybierz opcję <Wyłącz> albo <Włącz>
<Drukarka>
362
<Ustawienia drukarki>
<Drukowanie
Lista menu ustawień
<Papier domyślny>
Umożliwia wybór domyślnego formatu i typu papieru. Drukowanie zostanie przeprowadzone z użyciem papieru,
którego format i typ jest zgodny ze skonfigurowanymi tutaj parametrami, w przypadku drukowania w systemie
operacyjnym nieobsługującym sterowników drukarek lub przy użyciu urządzenia przenośnego bądź innego
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
sprzętu niezapewniającego obsługi ustawień formatu i typu papieru.
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
domyślny>
<Drukarka>
Wybierz rozmiar papieru
<Ustawienia drukarki>
<Papier
Wybierz typ papieru
<Zastąpienie rozmiaru papieru>
Funkcja ta pozwala zadecydować, czy włączone ma zostać przełączanie drukowania na papierze formatu A4 i
Letter, gdy jeden z tych formatów został załadowany, a drugi nie. W przypadku wyboru ustawienia <Włącz>,
jeżeli dla zadania drukowania z komputera został określony rozmiar A4, ale papier tego rozmiaru nie jest
załadowany do urządzenia, dokument zostanie wydrukowany na papierze o rozmiarze Letter.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
papieru>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Zastąpienie rozmiaru
Wybierz opcję <Wyłącz> albo <Włącz>
● Konfiguracja wielu ustawień wydruku, takich jak liczba kopii albo drukowanie jednostronne/
dwustronne, jest możliwa za pośrednictwem aplikacji albo sterownika drukarki. Jednak opcję
<Zastąpienie rozmiaru papieru> można skonfigurować jedynie w urządzeniu.
<Jakość druku>
Można zmienić ustawienia związane z jakością drukowania.
<Gęstość> *1
Dostosowanie gęstości toneru.
Model z panelem dotykowym
Żółty/Amarantowy/Cyjanowy/Czarny
17 poziomów
<Dokład. dopas.>
<Żółty>/<Amarantowy>/<Cyjanowy>/<Czarny>
<Wysoka>/<Średnia>/<Niska>
17 poziomów
Czarno-biały model LCD
<Gęstość>
363
Lista menu ustawień
<Żółty>/<Amarantowy>/<Cyjanowy>/<Czarny>
17 poziomów
<Gęstość (dokł. dopas.)>
<Żółty>/<Amarantowy>/<Cyjanowy>/<Czarny>
<Wysoka>/<Średnia>/<Niska>
17 poziomów
Model z panelem dotykowym
<Menu>
druku>
<Ustawienia funkcji>
<Gęstość>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
Wyreguluj gęstość dla każdego z kolorów
<Jakość
<Zastosuj>
Czarno-biały model LCD
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki>
druku> <Gęstość> <Gęstość> Wybierz żądany kolor Wyreguluj
gęstość
<Zastos.>
<Jakość
<Zastos.>
● Opcji <Dokład. dopas.> albo <Gęstość (dokł. dopas.)> możesz użyć do wyregulowania gęstości toneru
dla każdego z kolorów, wybierając jeden z trzech poziomów gęstości: wysoki, średni i niski.
● Gdy dla opcji <Oszczędzanie tonera> wybrano ustawienie <Włącz>, opisywana opcja nie będzie dostępna.
<Oszczędzanie tonera>
Można zaoszczędzić zużycie tonera. Wybierz opcję <Włącz>, gdy chcesz sprawdzić układ strony lub inne
elementy wyglądu przed przystąpieniem do końcowego drukowania dużego zadania.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
druku>
<Oszczędzanie tonera>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Jakość
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Gradacja>
Skonfiguruj metodę przetwarzania wykorzystywaną do odzwierciedlania gradacji. <Wysoka 2> zapewnia
drobniejszą gradację niż <Wysoka 1>.
<Wysoka 1>
<Wysoka 2>
364
Lista menu ustawień
<Menu>
druku>
<Ustawienia funkcji>
<Gradacja>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Jakość
Wybierz ustawienie <Wysoka 1> albo <Wysoka 2>
● Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy opcja <Rozdzielczość> jest ustawiona na <600 dpi>.
<Dokładne dopasowanie gęstości>
Jeżeli drobne linie lub mały tekst są wyblakłe, zwiększ gęstość, aby uzyskać mniej wyblakły wydruk.
Pięć poziomów
<Menu>
druku>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Dokładne dopasowanie gęst.>
<Ustawienia drukarki>
Wyreguluj wartość
<Jakość
<Zastosuj>
● Zmiana gęstości ma wpływ na obiekty inne niż tekst bądź linie oraz balans kolorów.
● Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy opcja <Rozdzielczość> jest ustawiona na <1200 dpi>.
<Rozdzielczość>
Wybierz rozdzielczość, która ma być użyta do przetwarzania danych drukowania.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Menu>
druku>
<Ustawienia funkcji>
<Rozdzielczość>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Jakość
Wybierz ustawienie <1200 dpi> albo <600 dpi>
<Tryb specjalny wygładzania>
Wybierz ten tryb, aby uzyskać efekt miękkości drukowanych danych. Jeśli jakość wydruku nie jest do przyjęcia
w <Tryb 1> (domyślnie), należy spróbować użyć innego trybu.
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Tryb 3>
<Tryb 4>
<Tryb 5>
<Tryb 6>
365
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
specjalny wygładzania>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Jakość druku>
<Tryb
Wybierz tryb
<Tryb 1>
Umożliwia wydruk zarysu ciemnego tekstu albo obiektu graficznego z miękkim wykończeniem. Jest to
najbardziej optymalny tryb w przypadku różnych rodzajów dokumentów.
<Tryb 2>
Umożliwia wydruk zarysu obiektu graficznego i półtonów wewnątrz niego z miękkim wykończeniem.
<Tryb 3>
Umożliwia wydruk ciemnego tekstu lub linii na obszarze z kolorowym tłem z miękkim wykończeniem.
<Tryb 4>
Umożliwia wydruk obrazu, np. zdjęcia, albo zarysu elementu graficznego lub tekstu z miękkim wykończeniem.
<Tryb 5>
Umożliwia wydruk obrazu i półtonów ze zrównoważonym balansem.
<Tryb 6>
Umożliwia wydruk całego obrazu z miękkim wykończeniem.
● Gdy dla opcji <Rozpraszanie błędów> wybrano ustawienie <Włącz> w obszarze <Półtony>, drukowanie w
trybach innych niż <Tryb 5> będzie dawało takie same rezultaty.
● Gdy dla opcji <Rozdzielczość> wybrano ustawienie <1200 dpi>, drukowanie w trybach innych niż <Tryb 6>
będzie dawało takie same rezultaty.
<Korekcja poziomu tonera>
Gdy poziom tonera dla tekstu lub linii przekracza wartość szczytową urządzenia, możesz dokonać korekty, tak
aby wartość szczytowa nie była przekraczana.
<Standardowy>
<Priorytet gradacji>
<Priorytet tekstu>
<Menu>
druku>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Korekcja poziomu tonera>
<Ustawienia drukarki>
Wybierz element
366
<Jakość
Lista menu ustawień
<Standardowy>
Wybiera taką ilość tonera, aby zapewnić odpowiednią rozdzielczość tekstu i linii, a także prawidłowy ton kolorów
w przypadku innych rodzajów drukowanych danych.
<Priorytet gradacji>
Wybiera taką ilość tonera, aby zapewnić prawidłowy ton kolorów w przypadku wszystkich rodzajów
drukowanych danych.
<Priorytet tekstu>
Wybiera taką ilość tonera, aby zapewnić prawidłową rozdzielczość w przypadku wszystkich rodzajów
drukowanych danych.
● Lokalizacja wyświetlacza jest inna w przypadku czarno-biały model LCD.
<Kontrola linii>
Skonfiguruj metodę przetwarzania wykorzystywaną do odzwierciedlania linii.
<Priorytet rozdzielczości>
<Priorytet gradacji>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Jakość
druku> <Kontrola linii> Wybierz ustawienie <Priorytet rozdzielczości> albo <Priorytet
gradacji>
<Priorytet rozdzielczości>
Umożliwia rysowanie linii z taką samą rozdzielczością, jak w przypadku tekstu.
<Priorytet gradacji>
Umożliwia rysowanie linii przy zachowaniu koloru i gradacji.
<Regulacja szerokości>
Skonfiguruj to ustawienie, aby drukować tekst bądź cienkie linie z pogrubieniem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Tekst>
<Linia>
<Tekst i linia>
367
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
druku>
<Regulacja szerokości>
<Włącz>
Wybierz wartość docelową
<Jakość
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> może nastąpić zmniejszenie prędkości drukowania albo
pogorszenie jakości obrazu.
● W zależności od typu wydruku, drukowanie z pogrubieniem może nie być możliwe nawet po wybraniu
ustawienia <Włącz>.
<Zaawansowane wygładzanie>
Skonfiguruj opcję wygładzania, aby drukować zarysy grafik (np. ilustracji utworzonych za pomocą aplikacji)
albo tekstu z miękkim wykończeniem.
<Zaawansowane wygładzanie>
Zdecyduj, czy przetwarzać dokument pod kątem wygładzenia. Ustawienie <Poziom 2> umożliwia wydruk
zarysów z miększym wykończeniem niż <Poziom 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Poziom 1>.
<Wyłącz>
<Poziom 1>
<Poziom 2>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Jakość
druku> <Zaawansowane wygładzanie> <Zaawansowane wygładzanie> Wybierz
element
<Zastosuj do grafiki> *1
Zdecyduj, czy przetwarzanie pod kątem wygładzania ma być stosowane do grafiki, gdy dla opcji
<Zaawansowane wygładzanie> zostanie wybrane ustawienie <Poziom 1> albo <Poziom 2>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Jakość
druku> <Zaawansowane wygładzanie> <Zastosuj do grafiki> Wybierz ustawienie <Wyłącz>
albo <Włącz>
<Zastosuj do tekstu> *1
Zdecyduj, czy przetwarzanie pod kątem wygładzania ma być stosowane do tekstu, gdy dla opcji
<Zaawansowane wygładzanie> zostanie wybrane ustawienie <Poziom 1> albo <Poziom 2>.
<Wyłącz>
<Włącz>
368
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Jakość
druku> <Zaawansowane wygładzanie> <Zastosuj do tekstu> Wybierz ustawienie <Wyłącz>
albo <Włącz>
● Użycie opcji <Zastosuj do grafiki> i <Zastosuj do tekstu> daje rezultaty tylko wtedy, gdy w sterowniku
drukarki dla opcji [Wygładzanie zaawansowane] wybrano ustawienie [Ustawienia domyślne drukarki].
<Wygładzanie gradacji>
Skonfiguruj opcję wygładzania, aby drukować gradację (gęstość kolorów) grafik (np. ilustracji utworzonych za
pomocą aplikacji) albo obrazów bitmapowych z miękkim wykończeniem.
<Wygładzanie gradacji>
Zdecyduj, czy przetwarzać dokument pod kątem wygładzenia. Ustawienie <Poziom 2> umożliwia wydruk
zarysów z miększym wykończeniem niż <Poziom 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Poziom 1>.
<Wyłącz>
<Poziom 1>
<Poziom 2>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
druku>
<Wygładzanie gradacji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Wygładzanie gradacji>
<Jakość
Wybierz element
<Zastosuj do grafiki> *1
Zdecyduj, czy przetwarzanie pod kątem wygładzania ma być stosowane do grafiki, gdy dla opcji
<Wygładzanie gradacji> zostanie wybrane ustawienie <Poziom 1> albo <Poziom 2>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Jakość
druku> <Wygładzanie gradacji> <Zastosuj do grafiki> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Włącz>
<Zastosuj do obrazów> *1
Zdecyduj, czy przetwarzanie pod kątem wygładzania ma być stosowane do obrazów, gdy dla opcji
<Wygładzanie gradacji> zostanie wybrane ustawienie <Poziom 1> albo <Poziom 2>.
<Wyłącz>
<Włącz>
369
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Jakość
druku> <Wygładzanie gradacji> <Zastosuj do obrazów> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Włącz>
● Opcja [Wygładzanie gradacji] dostępna w sterowniku drukarki ma zastosowanie wyłącznie do danych
graficznych. Ustawienie konfigurowane tutaj ma zastosowanie do przetwarzania danych obrazów pod
kątem wygładzania.
<Popraw tekst do druk. cz.-białego>
Skorzystanie z tej opcji w przypadku drukowania kolorowego dokumentu w czerni i bieli dostosowuje poziom
zabarwienia i zwiększa jego czytelność. Jest to przydatne i zwiększa efektywność drukowania w czerni i bieli
dokumentów kolorowych zawierających tekst o jasnej barwie.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
druku>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Popraw tekst do druk. cz.-białego>
<Ustawienia drukarki>
<Jakość
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku tekstu generowanego w postaci grafiki lub obrazów.
● To ustawienie nie działa w przypadku danych wydruku w formacie PDF lub PS.
● Jeżeli podczas drukowania dokumentów zawierających tekst w jasnym kolorze temu ustawieniu zostanie
nadana wartość <Wyłącz>, tekst zostanie wydrukowany jako cieńszy niż w przypadku wyboru wartości
<Włącz>, co może zwiększyć lub zmniejszyć jego czytelność.
● Nawet jeśli dla tego ustawienia zostanie wybrana wartość <Wyłącz>, wydruk może wyglądać tak jakby tekst
był wyróżniony. W takim przypadku należy wybrać dla opcji <Zaawansowane wygładzanie> ustawienie
<Wyłącz>. <Zaawansowane wygładzanie>(P. 368)
<Układ>
Konfiguracja ustawień układu strony, takich jak krawędź bindowania i szerokość marginesów.
<Miejsce oprawy>
Przy zszywaniu wydruków za pomocą narzędzia do zszywania takiego jak zszywacz, należy użyć tego
elementu, aby określić czy zszycie ma być wykonane wzdłuż długiej lub krótkiej krawędzi papieru. Wprowadź
ustawienia tego elementu łącznie z ustawieniami opcji <Margines na oprawę>, która określa margines
zszywania odnoszący się do krawędzi zszywania.
<Długa krawędź>
<Krótka krawędź>
370
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
oprawy>
Wybierz ustawienie <Długa krawędź> albo <Krótka krawędź>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Układ>
<Miejsce
<Długa krawędź>
Skonfiguruj tę opcję, aby zszywać wzdłuż długiej krawędzi papieru.
<Krótka krawędź>
Skonfiguruj tę opcję, aby zszywać wzdłuż krótkiej krawędzi papieru.
<Margines na oprawę>
Przesuń pozycję drukowania tak, aby dostosować margines zszycia do krawędzi zszywania określonej za
pomocą opcji <Miejsce oprawy>. Wartość „00,0” nie wpływa na margines zszywania.
-50,0 do 00,0
<Menu>
do +50,0 (mm)
<Ustawienia funkcji>
na oprawę>
<Drukarka>
Określ margines zszywania
<Ustawienia drukarki>
<Zastosuj> (
<Układ>
<Margines
)
Wprowadzanie wartości ustawień
Określ kierunek przesunięcia i szerokość przesunięcia pozycji drukowania. Ustawienie przyjmuje wartość „+”
albo „-” i określa krawędź zszywania, wzdłuż której ma być ustawiony margines zszywania. Można dostosować
margines zszywania w krokach co 0,5 mm. Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 115)
Wartość ustawienia
Wartość ze znakiem „+”
Długa krawędź
Krótka krawędź
Lewa krawędź papieru Górna krawędź papieru
371
Lista menu ustawień
Wartość ustawienia
Wartość ze znakiem „-”
Długa krawędź
Krótka krawędź
Prawa krawędź papieru Dolna krawędź papieru
<Krótka krawędź przesunięcia/Długa krawędź przesunięcia>
Niezależnie od źródła papieru można przesunąć pozycję drukowania w krokach co „0,5 mm” dla wszystkich
zadań drukowania.
-50,0 do 00,0
do +50,0 (mm)
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Układ>
kombinację ustawień dostosowania kierunku i strony drukowania Określ wartość
przesunięcia
<Zastosuj> (
Wybierz
)
<Przesunięcie krótkiej kr. (przód)>/<Przesunięcie długiej kr. (przód)>
Przesuwa pozycję drukowania na stronę papieru zwróconą do góry.
<Przesun. krótkiej krawędzi (tył)>/<Przesun. długiej krawędzi (tył)>
Przesuwa pozycję drukowania na stronę papieru zwróconą w dół.
Wprowadzanie wartości ustawień
Dla opcji <Przesunięcie krótkiej krawędzi (przód)>/<Przesun. krótkiej krawędzi (tył)> należy określić wartość za
pomocą znaku „+”, aby zmienić pozycję drukowania w kierunku od lewej do prawej. Dla opcji <Przesunięcie
długiej krawędzi (przód)>/<Przesun. długiej krawędzi (tył)> należy określić wartość za pomocą znaku „+”, aby
zmienić pozycję drukowania w kierunku z góry na dół. Aby zmienić pozycję w przeciwnym kierunku, należy
określić wartość za pomocą znaku „-”. Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 115)
<Przesunięcie krótkiej krawędzi (przód)>
<Przesun. krótkiej krawędzi (tył)>
<Przesunięcie długiej krawędzi (przód)>
<Przesun. długiej krawędzi (tył)>
372
Lista menu ustawień
<Błąd automat. pomijania>/<Automatyczne pomijanie błędów>
Drukowanie jest wstrzymane, jeżeli podczas przetwarzania pojawi się błąd. W przypadku ustawienia tej opcji na
<Włącz> błąd zostanie pominięty, a drukowanie będzie mogło być kontynuowane. Standardowo zaleca się
ustawienie tej opcji na <Wyłącz>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
pomijania>/<Automatyczne pomijanie błędów>
<Ustawienia drukarki>
<Błąd automat.
Wybierz <Wyłącz> lub <Włącz>
<Przekroczenie czasu oczekiwania>
Ustaw okres czasu, po którym bieżące zadanie drukowania zostanie automatycznie anulowane w przypadku
przerwania odbioru danych drukowania.
5 do 15
do 300 (s)
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
oczekiwania>
<Drukarka>
Określ przedział czasu
<Ustawienia drukarki>
<Zastosuj> (
<Przekr. czasu
)
<Indywidualne>
Określenie trybu pracy urządzenia w sytuacji, gdy format danych dokumentu nie jest znany.
<Autom.>
<PS>*1
<PCL>*1
<PDF>
<XPS>
<Odwzorowanie>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
Wybierz tryb Indywidualne
373
<Ustawienia drukarki>
<Indywidualne>
Lista menu ustawień
<Tryb koloru>
Możesz określić, czy dane mają być drukowane w kolorze czy czarni i bieli.
<Automatyczny (kolorowy/czarno-biały)>
<Czarno-biały>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
koloru>
Wybierz opcję <Automatyczny (kolorowy/czarno-biały)> albo <Czarno-biały>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Tryb
<Rozmiar wyjściowy skompresow. obrazu>
Określ, jakie działanie zostanie podjęte, gdy jakość obrazu zostaje zmniejszona z powodu braku wystarczającej
ilości dostępnej pamięci podczas drukowania.
<Wydruk>
<Błąd wyświetlacza>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
skompr. obr.>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Rozm. wyjściowy
Wybierz ustawienie <Wydruk> albo <Błąd wyświetlacza>
<Wydruk>
Drukowanie jest kontynuowane, niezależnie od stopnia zmniejszenia jakości obrazu.
<Błąd wyświetlacza>
Jeżeli stopień zmniejszenia jakości obrazu jest znaczny, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie, a drukowanie
zatrzymane.
<Tryb tacy awaryjnej>
Zdecyduj, czy gdy w szufladzie na papier nie znajduje się odpowiedni papier, a funkcja Automatyczne wybieranie
papieru jest włączona, papier ma być podawany z tacy uniwersalnej.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
awaryjnej>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
Wybierz opcję <Wyłącz> albo <Włącz>
374
<Tryb tacy
Lista menu ustawień
<Prior.szyb. dr.str.dla 2-str.>/<Priorytet szybk./drukow. str. dla 2-str.> *1
Zdecyduj, czy podczas przetwarzania dokumentu zawierającego nieparzystą liczbę stron w trybie drukowania
dwustronnego, przetwarzać ostatnią stronę w trybie drukowania jednostronnego.
<Priorytet prędkości>
<Priorytet drukowanej strony>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Prior.szyb. dr.str.dla 2str.>/<Priorytet szybk./drukow. str. dla 2-str.> Wybierz <Priorytet prędkości> lub <Priorytet
drukowanej strony>
<Priorytet prędkości>
Umożliwia przetworzenie ostatniej strony w trybie drukowania jednostronnego.
<Priorytet drukowanej strony>
Umożliwia przetworzenie ostatniej strony także w trybie drukowania dwustronnego.
Gdy przetwarzanie dokumentu zawierającego parzystą liczbę stron jest kończone
w trybie drukowania jednostronnego
● Jeżeli wybrane jest ustawienie <Priorytet prędkości>, ostatnia strona (pusta albo niedrukowana) jest
przetwarzana w trybie druku jednostronnego nawet wtedy, gdy dokument zawiera parzystą liczbę
stron.
W przypadku używania papieru z wstępnie nadrukowanym logo
● Jeżeli wybrane zostało ustawienie <Priorytet prędkości>, a ostatnia strona jest przetwarzana w trybie
druku jednostronnego, orientacja strony albo strona arkusza, na której wykonywany jest nadruk,
może być inna niż w przypadku pozostałych arkuszy. W takim wypadku należy wybrać ustawienie
<Priorytet drukowanej strony>.
<Priorytet tacy wielofunkcyjnej>/<Priorytet tacy wielofunkcyjnej>
Zdecyduj, czy gdy funkcja Automatyczne wybieranie papieru jest włączona, papier ma być podawany z tacy
uniwersalnej. Jeżeli wybrano ustawienie <Włącz>, wtedy gdy na tacy uniwersalnej i w szufladzie na papier
znajduje się papier tego samego rozmiaru i typu, papier będzie podawany z tacy uniwersalnej.
<Wyłącz>
<Włącz>
375
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
wielofunkcyjnej>/<Priorytet tacy wielofunkcyjnej>
<Prioryt. tacy
Wybierz <Wyłącz> lub <Włącz>
● Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy opcja <Tryb tacy awaryjnej> jest ustawiona na
<Wyłącz>.
<Sprawdź rozmiar papieru na tacy>
Zdecyduj, czy drukowanie zostanie anulowane, gdy załadowany papier różni się od zdefiniowanego w
sterowniku drukarki.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
na tacy>
Wybierz opcję <Wyłącz> albo <Włącz>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Sprawdź rozmiar pap.
<Odzyskiwanie wydruków>
Jeżeli drukowanie zostanie przerwane z powodu błędu, np. zacięcia papieru, po jego usunięciu drukowanie jest
standardowo wznawiane począwszy od strony, która była drukowana, gdy wystąpił błąd. Gdy wybrano
ustawienie <Wyłącz>, strona, która była drukowana, gdy wystąpił błąd jest pomijana, a drukowanie wznawiane
od kolejnej strony.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
wydruków>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Odzyskiwanie
Wybierz opcję <Wyłącz> albo <Włącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Wyłącz>
● Strona może nie zostać wydrukowana w zależności od momentu, kiedy wystąpił błąd.
● Jeżeli błąd wystąpi podczas drukowania dwustronnego, obie strony mogą nie zostać wydrukowane.
<UFR II>
Można zmienić ustawienia, które mają zastosowanie podczas drukowania ze sterownika drukarki UFR II.
376
Lista menu ustawień
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Rozpraszanie błędów>
Ustawienie zapewnia wyższej jakości wydruk niż ustawienie <Rozdzielczość/gradacja>. Ta opcja nadaje się
do drukowania ostrych zarysów tekstu bądź danych zawierających drobne linie.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Rozpraszanie błędów>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<UFR II>
<Półtony>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy opcja <Rozdzielczość> jest ustawiona na <600 dpi>.
<Rozdzielczość/gradacja> *1
Wybierz metodę wykorzystywaną do odzwierciedlania półtonów, jeżeli dla opcji <Rozpraszanie błędów>
wybrano ustawienie <Wyłącz>. Tę opcję można skonfigurować dla każdego typu obrazu w każdym
dokumencie.
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <UFR
II> <Półtony> <Rozdzielczość/gradacja> Wybierz typ obrazu Wybierz ustawienie
<Rozdzielczość> albo <Gradacja>
377
Lista menu ustawień
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Wartość ustawienia
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<Gradacja>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Metoda dopasowania>
Skonfiguruj metodę przetwarzania wykorzystywaną do korekty koloru.
<Ogólne>
<Percepcyjna>
<Kolorymetryczna>
<Żywe kolory>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
dopasowania>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<UFR II>
<Metoda
Wybierz element
<Ogólne>
Ustawienie umożliwia przetwarzanie tak, aby ton kolorów był odpowiedni w przypadku ogólnych wydruków,
takich jak zdjęcia czy dokumenty.
<Percepcyjna>
Ustawienie umożliwia przetwarzanie tak, aby ton kolorów był odpowiedni do drukowania obrazów
bitmapowych. Po wybraniu tego ustawienia obraz jest drukowany w kolorach najbardziej zbliżonych do tych
wyświetlanych na ekranie monitora.
<Kolorymetryczna>
To ustawienie pozwala zminimalizować rozbieżność kolorystyczną, która ma miejsce w przypadku konwersji
danych RGB na CMYK.
<Żywe kolory>
Ustawienie umożliwia przetwarzanie tak, aby ton kolorów był głębszy i żywszy niż w przypadku
ustawienia <Ogólne>.
<Kompensacja szarości>
Opcja pozwala na wydruk danych koloru czarnego albo szarego, który jest opisany jako „R = G = B”, wyłącznie
przy użyciu tonera K (czarny). W przypadku wyboru ustawienia <Wyłącz> dane są drukowane przy użyciu
czterech kolorów: CMYK. Tę opcję można skonfigurować dla każdego typu obrazu w każdym dokumencie.
378
Lista menu ustawień
<Tekst>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Grafika>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Obraz>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <UFR
II> <Kompensacja szarości> Wybierz typ obrazu Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Włącz>
<Oszczędzanie papieru>
Zdecyduj, czy wyłączyć wyprowadzanie pustych stron drukowanych danych.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
II>
<Ustawienia funkcji>
<Oszczędzanie papieru>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<UFR
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<PCL> *1
Konfiguracja ustawień drukowania PCL, takich jak układ strony i jakość wydruku.
<Oszczędzanie papieru>
Ustawienie umożliwiające określenie, czy zużycie papieru ma być zmniejszane poprzez pomijanie pustych
stron dokumentu. Wybór ustawienia <Włącz> spowoduje, że puste strony nie będą wyprowadzane z
urządzenia. Aby wszystkie dane dokumentu były uwzględniane podczas wydruku, łączenie z umieszczonymi
w dokumencie pustymi stronami, należy wybrać ustawienie <Wyłącz>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
papieru>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
379
<PCL>
<Oszczędzanie
Lista menu ustawień
<Orientacja>
Dostępne są dwa ustawienia orientacji strony: <Pionowa> (orientacja pionowa) albo <Pozioma> (orientacja
pozioma).
<Pionowa>
<Pozioma>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<PCL>
drukarki>
<Drukarka>
<Orientacja>
<Ustawienia
Wybierz ustawienie <Pionowa> albo <Pozioma>
<Numer czcionki>
Ustawienie umożliwiające określenie używanej czcionki poprzez wybranie odpowiadającego jej identyfikatora
czcionki. Listę czcionek PCL razem z próbkami czcionek można wydrukować z poziomu panelu sterowania.
Lista czcionek PCL(P. 458)
LBP654Cx
0
do 104
LBP653Cdw / LBP613Cdw
0
do 54
<Menu>
czcionki>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
Wybierz numer czcionki
<Ustawienia drukarki>
<Zastosuj> (
<PCL>
<Numer
)
<Rozmiar punktu> *1
Opcja umożliwiające określenie rozmiaru czcionki w punktach z dokładnością do 0,25. Opcję tę można
skonfigurować tylko, gdy w opcji <Numer czcionki> określono proporcjonalną czcionkę skalowalną.
4,00 do 12,00
do 999,75 (punkt)
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
punktu>
Wybierz rozmiar punktu
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Zastosuj> (
<PCL>
<Rozmiar
)
<Plamka> *1
Skonfiguruj gęstość czcionki lub cpi (liczby znaków na cal) z dokładnością do 0,01. Opcję tę można
skonfigurować tylko, gdy w opcji <Numer czcionki> określono skalowalną czcionkę o stałej szerokości lub
czcionkę mapy bitowej.
0,44 do 10,00
do 99,99 (cpi)
380
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
drukarki>
<PCL>
<Plamka>
<Drukarka>
<Ustawienia
Określ wartość plamki
<Zastosuj> (
)
<Linie formularza>
Lczba linii drukowanych na jednej stronie mieści się w zakresie od 5 do 128. Ta opcja jest automatycznie
dostosowywana do wartości opcji <Domyślny rozmiar papieru> i <Orientacja>.
5 do 64
do 128 (linie)
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
Określ liczbę linii
<Zastosuj> (
formularza>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Linie
)
<Kod znaku>
Konfiguracja kodu znaku najlepiej dopasowanego do komputera, z którego przesyłane będą dane. Gdy kod
znaku jest zależny od czcionki ustalonej w opcji <Numer czcionki>, skonfigurowane ustawienie jest
ignorowane.
LBP654Cx
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
381
Lista menu ustawień
LBP653Cdw / LBP613Cdw
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC858>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<Menu>
znaku>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Kod
Wybierz kod znaku
<Papier niestandardowy>
Umożliwia korzystanie z niestandardowego formatu papieru. Wybór ustawienia <Włącz> pozwala na
ustalenie wymiarów papieru podawanych w pozycjach <Wymiar X> i <Wymiar Y>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
niestandardowy>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Jednostka miary> *1
Konfiguracja jednostki miary używanej do określenia niestandardowego formatu papieru.
<mm>
<Cale>
382
<Papier
Lista menu ustawień
<Menu>
miary>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Jednostka
<PCL>
<Wymiar
<PCL>
<Wymiar
Wybierz ustawienie <mm> albo <Cale>
<Wymiar X> *1
Wartość wymiaru poziomego (krótka krawędź) papieru niestandardowego.
77 do 215
(mm)
<Menu>
X>
<Ustawienia funkcji>
Określ wymiar
<Drukarka>
<Zastosuj> (
<Ustawienia drukarki>
)
<Wymiar Y> *1
Wartość wymiaru pionowego (długa krawędź) papieru niestandardowego.
127 do 355
(mm)
<Menu>
Y>
<Ustawienia funkcji>
Określ wymiar
<Zastosuj> (
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
)
<Dołącz CR do LF>
Pozwala dołączyć kod powrotu karetki (CR) do odebranego przez urządzenie kodu wysuwu papieru o jeden
wiersz (LF). Jeśli wybrano ustawienie <Tak>, po odebraniu przez urządzenie kodu wysuwu papieru o jeden
wiersz miejsce wydruku danych zostaje przesunięte na początek następnego wiersza. Jeśli wybrano
ustawienie <Nie>, miejsce wydruku danych zostaje przesunięte do następnego wiersza, dokładnie pod
odebranym kodem wysuwu papieru o jeden wiersz.
<Tak>
<Nie>
383
Lista menu ustawień
<Menu>
LF>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Dołącz CR do
Wybierz ustawienie <Tak> albo <Nie>
<Zwiększ szerokość wydruku A4>
Ustawienie pozwalające określić, czy obszar wydruku papieru formatu A4 w orientacji pionowej ma zostać
powiększony do szerokości tego obszaru w formacie Latter.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
szerokość wydruku A4>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Zwiększ
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Rozpraszanie błędów>
Ustawienie zapewnia wyższej jakości wydruk niż ustawienie <Rozdzielczość/gradacja>. Ta opcja nadaje się
do drukowania ostrych zarysów tekstu bądź danych zawierających drobne linie.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Rozpraszanie błędów>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Półtony>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy opcja <Rozdzielczość> jest ustawiona na <600 dpi>.
<Rozdzielczość/gradacja> *1
Wybierz metodę wykorzystywaną do odzwierciedlania półtonów, jeżeli dla opcji <Rozpraszanie błędów>
wybrano ustawienie <Wyłącz>. Tę opcję można skonfigurować dla każdego typu obrazu w każdym
dokumencie.
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Obraz>
384
Lista menu ustawień
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <PCL> <Półtony>
<Rozdzielczość/gradacja> Wybierz typ obrazu Wybierz ustawienie <Rozdzielczość> albo
<Gradacja>
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Wartość ustawienia
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<Gradacja>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Metoda dopasowania>
Skonfiguruj metodę przetwarzania wykorzystywaną do korekty koloru.
<Ogólne>
<Percepcyjna>
<Kolorymetryczna>
<Żywe kolory>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
dopasowania>
<Drukarka>
Wybierz element
385
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Metoda
Lista menu ustawień
<Ogólne>
Ustawienie umożliwia przetwarzanie tak, aby ton kolorów był odpowiedni w przypadku ogólnych wydruków,
takich jak zdjęcia czy dokumenty.
<Percepcyjna>
Ustawienie umożliwia przetwarzanie tak, aby ton kolorów był odpowiedni do drukowania obrazów
bitmapowych. Po wybraniu tego ustawienia obraz jest drukowany w kolorach najbardziej zbliżonych do tych
wyświetlanych na ekranie monitora.
<Kolorymetryczna>
To ustawienie pozwala zminimalizować rozbieżność kolorystyczną, która ma miejsce w przypadku konwersji
danych RGB na CMYK.
<Żywe kolory>
Ustawienie umożliwia przetwarzanie tak, aby ton kolorów był głębszy i żywszy niż w przypadku
ustawienia <Ogólne>.
<Kompensacja szarości>
Opcja pozwala na wydruk danych koloru czarnego albo szarego, który jest opisany jako „R = G = B”, wyłącznie
przy użyciu tonera K (czarny). W przypadku wyboru ustawienia <Wyłącz> dane są drukowane przy użyciu
czterech kolorów: CMYK. Tę opcję można skonfigurować dla każdego typu obrazu w każdym dokumencie.
<Tekst>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Grafika>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Obraz>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
szarości>
Wybierz typ obrazu
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Kompensacja
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<BarDIMM> *1
Włączenie tej opcji pozwala drukować kody kreskowe obsługiwane przez moduł Zestaw drukowania kodów
kreskowych. W przypadku wybrania ustawienia <Włącz> urządzenie będzie generować kody kreskowe po
odebraniu poleceń drukowania kodów kreskowych z komputera hosta. W przypadku wybrania ustawienia
<Wyłącz> kody kreskowe nie zostaną wygenerowane, nawet jeżeli komputer hosta wyśle polecenia
drukowania kodów kreskowych.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
386
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<BarDIMM>
Lista menu ustawień
● Aby dostępne było menu BarDIMM, konieczne jest włączenie modułu Zestaw drukowania kodów
kreskowych. Jeżeli kody kreskowe nie są drukowane, należy wyłączyć menu BarDIMM. W przeciwnym
wypadku może dojść do zmniejszenia prędkości przetwarzania zadań drukowania.
● Ustawieniem domyślnym jest <Wyłącz>. Jeżeli włączony zostanie moduł Zestaw drukowania kodów
kreskowych, wartość ustawienia zostanie zmieniona na <Włącz>.
<FreeScape> *1
Określ kod AEC (Alternate Escape Code, alternatywny kod specjalny), który ma zostać użyty do przesyłania
poleceń kodów kreskowych, jeśli komputer hosta nie obsługuje standardowego kodu specjalnego.
<Wyłącz>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<FreeScape>
Wybierz od specjalny
● To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku włączenia menu <BarDIMM>.
<PS> *1
Konfiguracja ustawień drukowania PS, takich jak układ strony i jakość wydruku.
<Przekroczenie czasu oczekiwania zadania>
To ustawienie umożliwia określenie limitu czasu zadania. Jeżeli zadanie nie zostanie zakończone w podanym
przedziale czasowym, zostanie automatycznie anulowane.
0
do 3600 (s)
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
oczekiwania zad.>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
Określ limit czasu dla zadania w sekundach
<PS>
<Zastosuj> (
<Przekr. czasu
)
<Drukuj błędy PS>
To ustawienie określa, czy w przypadku wystąpienia błędu zostanie wydrukowana strona błędu.
387
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
PS>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Drukuj błędy
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Czysty czarny tekst>
Opcja pozwala na wydruk czarnego tekstu, który jest opisany jako „R = G = B = 0%”, „C = M = Y = 100%”, albo
„C = M = Y = 0%/K = 100%”, wyłącznie przy użyciu tonera K (czarny). Jeżeli wybrane zostanie ustawienie
<Wyłącz>, tekst jest drukowany na podstawie ustawienia opcji <Profil wydruku>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
tekst>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Czysty czarny
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Czarny nadruk>*1
Opcja pozwala określić używaną metodę drukowania, gdy czarny tekst zachodzi na kolorowe tło albo element
graficzny. Ta opcja nie jest wyświetlana, gdy opcja <Czysty czarny tekst> jest ustawiona na <Wyłącz>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
nadruk>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Czarny
<Wyłącz>
Pozwala najpierw podkreślić kontury czarnego tekstu na tle kolorowego tła albo elementu graficznego, a
następnie wydrukować go w uwydatnionym obszarze. Wydruki mogą być znacznie bardziej wyblakłe niż w
przypadku wyboru ustawienia <Włącz>. Tekst może też sprawiać wrażenie wyodrębnionego.
<Włącz>
388
Lista menu ustawień
Ustawienie pozwala wydrukować wszystkie kolorowe tła i elementy graficzne z nałożonym tekstem, do którego
druku jest wykorzystywany tylko toner czarny (K).
<Profil źródła RGB> *2
Ustawienie pozwala wybrać profil stosowany do danych RGB zgodnie z używanym monitorem.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Brak>
<Menu>
RGB>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Profil źródła
Wybierz profil
<sRGB>
Ustawienie pozwala skonfigurować jakość obrazu zgodnie ze standardami branżowymi dla monitorów
komputerowych ogólnego przeznaczenia używanych z systemem Windows. Jeżeli monitor obsługuje przestrzeń
sRGB, dane będą mogły być drukowane w kolorach najbardziej zbliżonych do tych wyświetlanych.
<Gamma 1,5> do <Gamma 2,4>
Opcja pozwala regulować jasność wydruku w celu zapobieżenia pogorszeniu jakości obrazu w najjaśniejszych i
najciemniejszych partiach. Im większa wartość gamma, tym ciemniejszy drukowany tekst albo obraz.
<Brak>
Opcja pozwala przeprowadzić separację kolorów z danych RGB do danych CMYK bez stosowania profilu
źródłowego RGB.
<Profil symulacji CMYK> *2
Wybierz cel symulacji, aby drukować dane CMYK. Urządzenie przekształca dane CMYK na model koloru CMYK
zależny od urządzenia na podstawie symulacji.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Brak>
389
Lista menu ustawień
<Menu>
CMYK>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Profil symulacji
Wybierz profil
<JapanColor(Canon)>
Ustaw profil JapanColor. Dane będą drukowane w odcieniach najbardziej zbliżonych do tych zdefiniowanych w
ramach japońskiej normy druku.
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Ustaw profil U.S. Web Coated. Dane będą drukowane w odcieniach najbardziej zbliżonych do tych
zdefiniowanych w ramach amerykańskiej normy druku.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
Ustaw profil Euro Standard. Dane będą drukowane w odcieniach najbardziej zbliżonych do tych zdefiniowanych
w ramach europejskiej normy druku.
<Brak>
Ustawienie pozwala drukować dane CMYK, wykorzystując model koloru CMYK zależny od urządzenia bez
stosowania profilu symulacji CMYK.
● Jeżeli zostanie wybrane ustawienie <Brak> gradacja ciemnych kolorów może — w zależności od danych —
nie być liniowa.
<Użyj profilu skali szarości> *2
Opcja pozwala zdecydować, czy dane CMYK mają być konwertowane z wykorzystaniem profilu skali szarości
urządzenia.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
skali szarości>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Użyj profilu
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Nawet jeśli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, dane będą drukowane wyłącznie przy użyciu tonera K
(czarny) w zależności od nastawy w opcji <Profil wydruku> albo <Czysty czarny tekst>.
<Profil wydruku> *2
Opcja pozwala wybrać odpowiedni profil dla danych wydruku. Tę opcję można skonfigurować dla każdego
typu obrazu w każdym dokumencie.
<Tekst>
<Normalny>
390
Lista menu ustawień
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
<Grafika>
<Normalny>
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
<Obraz>
<Normalny>
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
<Menu>
wydruku>
<Ustawienia funkcji>
Wybierz typ obrazu
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Profil
Wybierz profil
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Wartość ustawienia
<Normalny>
Ustawienie pozwala drukować dane, jak najlepiej dostosowując je do odcieni kolorów wyświetlanych na
ekranie monitora.
<Fotografia>
Ustawienie pozwala drukować dane, dostosowując je do odcieni kolorów charakterystycznych dla fotografii.
<Normalny TR>
Ustawienie pozwala drukować dane, jak najlepiej dostosowując je do odcieni kolorów wyświetlanych na
ekranie monitora. Do odwzorowania czarnych i szarych elementów jest używany tylko toner K (czarny).
<Fotografia TR>
Ustawienie pozwala drukować dane, dostosowując je do odcieni kolorów charakterystycznych dla fotografii.
Do odwzorowania czarnych i szarych elementów jest używany tylko toner K (czarny).
Konfiguracja tej opcji nie jest możliwa, gdy dla poniższych opcji wybrano określone ustawienia.
● Dla opcji <Profil źródła RGB> wybrane jest ustawienie <Brak>.
● Dla opcji <Profil symulacji CMYK> wybrane jest ustawienie <Brak>.
391
Lista menu ustawień
● Dla opcji <Użyj profilu skali szarości> wybrane jest ustawienie <Wyłącz>.
<Metoda dopasowania>
Wybierz element, któremu nadany zostanie priorytet, przy przeprowadzaniu dopasowania kolorów w opcji
<Profil źródła RGB>.
<Percepcyjna>
<Nasycenie>
<Kolorymetryczna>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
dopasowania>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Metoda
Wybierz element
<Percepcyjna>
Ustawienie zapewnia ton kolorów, który jest odpowiedni do drukowania zdjęć albo obrazów bitmapowych.
<Nasycenie>
Ustawienie zapewnia ton kolorów, który jest odpowiedni do drukowania prac artystycznych, wykresów i innych
obrazów wykorzystywanych w materiałach do prezentacji.
<Kolorymetryczna>
Wybierz to ustawienie, jeżeli chcesz jak najlepiej odwzorować wartości kolorów RGB w zakresie odwzorowania
kolorów urządzenia.
● Konfiguracja bieżącej opcji nie jest możliwa, gdy w opcji <Profil źródła RGB> wybrano ustawienie <Brak>.
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Rozpraszanie błędów>
Ustawienie zapewnia wyższej jakości wydruk niż ustawienie <Rozdzielczość/gradacja>. Ta opcja nadaje się
do drukowania ostrych zarysów tekstu bądź danych zawierających drobne linie.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Rozpraszanie błędów>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Półtony>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy opcja <Rozdzielczość> jest ustawiona na <600 dpi>.
392
Lista menu ustawień
<Rozdzielczość/gradacja> *1
Wybierz metodę wykorzystywaną do odzwierciedlania półtonów, jeżeli dla opcji <Rozpraszanie błędów>
wybrano ustawienie <Wyłącz>. Tę opcję można skonfigurować dla każdego typu obrazu w każdym
dokumencie.
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia
drukarki> <PS> <Półtony> <Rozdzielczość/gradacja> Wybierz typ obrazu
Wybierz
ustawienie <Rozdzielczość> albo <Gradacja>
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Wartość ustawienia
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<Gradacja>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Jasność> *1
Opcja pozwala wyregulować jasność całego obraz w krokach co 5%. Im niższa wartość ustawienia, tym
jaśniejszy obraz albo tekst. Im wyższa wartość ustawienia, tym ciemniejszy obraz albo tekst.
85 do 100
do 115 (%)
393
Lista menu ustawień
<Menu>
drukarki>
<Ustawienia funkcji>
<PS>
<Jasność>
<Drukarka>
<Ustawienia
Ustaw jasność
<Nadruk kompozytowy>
Zdecyduj, czy przy włączonej funkcji nadruku, nadrukowywać dane CMYK w formie wydruku kompozytowego.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
kompozytowy>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Nadruk
<PS>
<Konwersja skali
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Nadruk z wykorzystaniem kolorów specjalnych nie jest dozwolony.
<Konwersja skali szarości> *1
Opcja pozwala określić sposób drukowania danych kolorowych w czerni i bieli.
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Menu>
szarości>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
Wybierz typ konwersji skali szarości
<sRGB>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli z uwzględnieniem różnic w kolorach w taki sposób, że osiągnięta
zostaje płynna gradacja.
<NTSC>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, że obraz przypomina czarno-biały obraz telewizyjny
(w systemie NTSC).
<Jednolite RGB>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, aby kanały R, G i B były jednakowo konwertowane
na taki sam poziom szarości przy użyciu jako punktu odniesienia jedynie parametru jasności.
394
Lista menu ustawień
<Ustawienia obrazowania>
Możesz zmienić ustawienia drukowania, które będą stosowane w przypadku drukowania plików obrazów (JPEG/
TIFF).
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny możesz zmienić metodę wydruku używaną do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Gradacja>
<Rozpraszanie błędów>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
obrazowania>
<Półtony>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Ustawienia
Wybierz ustawienie <Gradacja> albo <Rozpraszanie błędów>
<Gradacja>
Ustawienie umożliwia wydruk obrazów z drobną gradacją, takich jak zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym, z
miękkim wykończeniem.
<Rozpraszanie błędów>
Ustawienie umożliwia wyraźny wydruk drobnego tekstu lub cienkich linii znajdujących się na obrazach.
<PDF>
Można zmienić ustawienia dla plików PDF.
<Powiększ/zmn., aby dopas. do rozm. pap.>
Określ, czy oryginał ma być powiększony czy pomniejszony do obszaru wydruku danego rozmiaru papieru.
Stopień powiększenia/pomniejszenia nie będzie miał wpływu na współczynnik proporcji oryginału.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
zmn., by dop.do rozm.pap.>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Powiększ obszar wydruku>
Zdecyduj, czy obszar wydruku ma zastać rozszerzony do rozmiaru papieru.
<Wyłącz>
<Włącz>
395
<PDF>
<Powiększ/
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
obszar wydruku>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Powiększ
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Wybór ustawienia <Włącz> może w zależności od oryginału spowodować, że części sąsiadujące z krawędzią
strony nie będą drukowane albo wydruki będą częściowo zamazane.
<N na 1>
Określ, czy zmniejszyć wiele stron, aby wydrukować je na jednej stronie w takim ułożeniu, że pierwsza strona
jest ustawiona w lewej górnej części arkusza. Aby na przykład wydrukować 4 strony na pojedynczym arkuszu,
wybierz ustawienie <4 na 1>.
<Wyłącz>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<N na 1>
Wybierz liczbę stron drukowanych na pojedynczej stronie
<Drukuj komentarze>
Określ, czy mają być drukowane komentarze. W przypadku wyboru ustawienia <Autom.> komentarze w
plikach PDF zostaną wydrukowane.
<Wyłącz>
<Autom.>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
komentarze>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Drukuj
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Autom.>
<Czysty czarny tekst>
Opcja pozwala na wydruk czarnego tekstu, który jest opisany jako „R = G = B = 0%”, „C = M = Y = 100%”, albo
„C = M = Y = 0%/K = 100%”, wyłącznie przy użyciu tonera K (czarny). Jeżeli wybrane zostanie ustawienie
<Wyłącz>, tekst jest drukowany na podstawie ustawienia opcji <Profil wydruku>.
<Wyłącz>
<Włącz>
396
Lista menu ustawień
<Menu>
tekst>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Czysty czarny
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Czarny nadruk>*1
Opcja pozwala określić używaną metodę drukowania, gdy czarny tekst zachodzi na kolorowe tło albo element
graficzny. Ta opcja nie jest wyświetlana, gdy opcja <Czysty czarny tekst> jest ustawiona na <Wyłącz>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
nadruk>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<PDF>
<Czarny
<Wyłącz>
Pozwala najpierw podkreślić kontury czarnego tekstu na tle kolorowego tła albo elementu graficznego, a
następnie wydrukować go w uwydatnionym obszarze. Wydruki mogą być znacznie bardziej wyblakłe niż w
przypadku wyboru ustawienia <Włącz>. Tekst może też sprawiać wrażenie wyodrębnionego.
<Włącz>
Ustawienie pozwala wydrukować wszystkie kolorowe tła i elementy graficzne z nałożonym tekstem, do którego
druku jest wykorzystywany tylko toner czarny (K).
<Profil źródła RGB> *2
Ustawienie pozwala wybrać profil stosowany do danych RGB zgodnie z używanym monitorem.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Brak>
397
Lista menu ustawień
<Menu>
RGB>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Profil źródła
Wybierz profil
<sRGB>
Ustawienie pozwala skonfigurować jakość obrazu zgodnie ze standardami branżowymi dla monitorów
komputerowych ogólnego przeznaczenia używanych z systemem Windows. Jeżeli monitor obsługuje przestrzeń
sRGB, dane będą mogły być drukowane w kolorach najbardziej zbliżonych do tych wyświetlanych.
<Gamma 1,5> do <Gamma 2,4>
Opcja pozwala regulować jasność wydruku w celu zapobieżenia pogorszeniu jakości obrazu w najjaśniejszych i
najciemniejszych partiach. Im większa wartość gamma, tym ciemniejszy drukowany tekst albo obraz.
<Brak>
Opcja pozwala przeprowadzić separację kolorów z danych RGB do danych CMYK bez stosowania profilu
źródłowego RGB.
<Profil symulacji CMYK> *2
Wybierz cel symulacji, aby drukować dane CMYK. Urządzenie przekształca dane CMYK na model koloru CMYK
zależny od urządzenia na podstawie symulacji.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Brak>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
symulacji CMYK>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Profil
Wybierz profil
<JapanColor(Canon)>
Ustaw profil JapanColor. Dane będą drukowane w odcieniach najbardziej zbliżonych do tych zdefiniowanych w
ramach japońskiej normy druku.
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Ustaw profil U.S. Web Coated. Dane będą drukowane w odcieniach najbardziej zbliżonych do tych
zdefiniowanych w ramach amerykańskiej normy druku.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
398
Lista menu ustawień
Ustaw profil Euro Standard. Dane będą drukowane w odcieniach najbardziej zbliżonych do tych zdefiniowanych
w ramach europejskiej normy druku.
<Brak>
Ustawienie pozwala drukować dane CMYK, wykorzystując model koloru CMYK zależny od urządzenia bez
stosowania profilu symulacji CMYK.
● Jeżeli zostanie wybrane ustawienie <Brak> gradacja ciemnych kolorów może — w zależności od danych —
nie być liniowa.
<Użyj profilu skali szarości> *2
Opcja pozwala zdecydować, czy dane CMYK mają być konwertowane z wykorzystaniem profilu skali szarości
urządzenia.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
skali szarości>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Użyj profilu
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Nawet jeśli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, dane będą drukowane wyłącznie przy użyciu tonera K
(czarny) w zależności od nastawy w opcji <Profil wydruku> albo <Czysty czarny tekst>.
<Profil wydruku> *2
Opcja pozwala wybrać odpowiedni profil dla danych wydruku. Tę opcję można skonfigurować dla każdego
typu obrazu w każdym dokumencie.
<Tekst>
<Normalny>
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
<Grafika>
<Normalny>
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
<Obraz>
<Normalny>
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
399
Lista menu ustawień
<Menu>
wydruku>
<Ustawienia funkcji>
Wybierz typ obrazu
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Profil
Wybierz profil
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Profil
<Normalny>
Ustawienie pozwala drukować dane, jak najlepiej dostosowując je do odcieni kolorów wyświetlanych na
ekranie monitora.
<Fotografia>
Ustawienie pozwala drukować dane, dostosowując je do odcieni kolorów charakterystycznych dla fotografii.
<Normalny TR>
Ustawienie pozwala drukować dane, jak najlepiej dostosowując je do odcieni kolorów wyświetlanych na
ekranie monitora. Do odwzorowania czarnych i szarych elementów jest używany tylko toner K (czarny).
<Fotografia TR>
Ustawienie pozwala drukować dane, dostosowując je do odcieni kolorów charakterystycznych dla fotografii.
Do odwzorowania czarnych i szarych elementów jest używany tylko toner K (czarny).
Konfiguracja tej opcji nie jest możliwa, gdy dla poniższych opcji wybrano określone ustawienia.
● Dla opcji <Profil źródła RGB> wybrane jest ustawienie <Brak>.
● Dla opcji <Profil symulacji CMYK> wybrane jest ustawienie <Brak>.
● Dla opcji <Użyj profilu skali szarości> wybrane jest ustawienie <Wyłącz>.
<Metoda dopasowania>
Wybierz element, któremu nadany zostanie priorytet, przy przeprowadzaniu dopasowania kolorów w opcji
<Profil źródła RGB>.
<Percepcyjna>
<Nasycenie>
<Kolorymetryczna>
400
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
dopasowania>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Metoda
Wybierz element
<Percepcyjna>
Ustawienie zapewnia ton kolorów, który jest odpowiedni do drukowania zdjęć albo obrazów bitmapowych.
<Nasycenie>
Ustawienie zapewnia ton kolorów, który jest odpowiedni do drukowania prac artystycznych, wykresów i innych
obrazów wykorzystywanych w materiałach do prezentacji.
<Kolorymetryczna>
Wybierz to ustawienie, jeżeli chcesz jak najlepiej odwzorować wartości kolorów RGB w zakresie odwzorowania
kolorów urządzenia.
● Konfiguracja bieżącej opcji nie jest możliwa, gdy w opcji <Profil źródła RGB> wybrano ustawienie <Brak>.
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Rozpraszanie błędów>
Ustawienie zapewnia wyższej jakości wydruk niż ustawienie <Rozdzielczość/gradacja>. Ta opcja nadaje się
do drukowania ostrych zarysów tekstu bądź danych zawierających drobne linie.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Rozpraszanie błędów>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Półtony>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy opcja <Rozdzielczość> jest ustawiona na <600 dpi>.
<Rozdzielczość/gradacja> *1
Wybierz metodę wykorzystywaną do odzwierciedlania półtonów, jeżeli dla opcji <Rozpraszanie błędów>
wybrano ustawienie <Wyłącz>. Tę opcję można skonfigurować dla każdego typu obrazu w każdym
dokumencie.
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
401
Lista menu ustawień
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Menu> <Ustawienia funkcji>
drukarki> <PDF> <Półtony>
<Drukarka> <Ustawienia
<Rozdzielczość/gradacja> Wybierz typ obrazu
Wybierz
ustawienie <Rozdzielczość> albo <Gradacja>
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Wartość ustawienia
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<Gradacja>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Jasność> *1
Opcja pozwala wyregulować jasność całego obraz w krokach co 5%. Im niższa wartość ustawienia, tym
jaśniejszy obraz albo tekst. Im wyższa wartość ustawienia, tym ciemniejszy obraz albo tekst.
85 do 100
do 115 (%)
<Menu>
drukarki>
<Ustawienia funkcji>
<PDF>
<Jasność>
<Drukarka>
<Ustawienia
Ustaw jasność
<Nadruk kompozytowy>
Zdecyduj, czy przy włączonej funkcji nadruku, nadrukowywać dane CMYK w formie wydruku kompozytowego.
402
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
kompozytowy>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Nadruk
<PDF>
<Konwersja
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Nadruk z wykorzystaniem kolorów specjalnych nie jest dozwolony.
<Konwersja skali szarości> *1
Opcja pozwala określić sposób drukowania danych kolorowych w czerni i bieli.
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
skali szarości>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
Wybierz typ konwersji skali szarości
<sRGB>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli z uwzględnieniem różnic w kolorach w taki sposób, że osiągnięta
zostaje płynna gradacja.
<NTSC>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, że obraz przypomina czarno-biały obraz telewizyjny
(w systemie NTSC).
<Jednolite RGB>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, aby kanały R, G i B były jednakowo konwertowane
na taki sam poziom szarości przy użyciu jako punktu odniesienia jedynie parametru jasności.
<XPS>
Można zmienić ustawienia dla plików XPS.
<Metoda dopasowania>
Skonfiguruj metodę przetwarzania wykorzystywaną do korekty koloru.
<Ogólne>
<Percepcyjna>
<Kolorymetryczna>
<Żywe kolory>
403
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
dopasowania>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<XPS>
<Metoda
Wybierz element
<Ogólne>
Ustawienie umożliwia przetwarzanie tak, aby ton kolorów był odpowiedni w przypadku ogólnych wydruków,
takich jak zdjęcia czy dokumenty.
<Percepcyjna>
Ustawienie umożliwia przetwarzanie tak, aby ton kolorów był odpowiedni do drukowania obrazów
bitmapowych. Po wybraniu tego ustawienia obraz jest drukowany w kolorach najbardziej zbliżonych do tych
wyświetlanych na ekranie monitora.
<Kolorymetryczna>
To ustawienie pozwala zminimalizować rozbieżność kolorystyczną, która ma miejsce w przypadku konwersji
danych RGB na CMYK.
<Żywe kolory>
Ustawienie umożliwia przetwarzanie tak, aby ton kolorów był głębszy i żywszy niż w przypadku ustawienia
<Ogólne>.
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Rozpraszanie błędów>
Ustawienie zapewnia wyższej jakości wydruk niż ustawienie <Rozdzielczość/gradacja>. Ta opcja nadaje się
do drukowania ostrych zarysów tekstu bądź danych zawierających drobne linie.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Rozpraszanie błędów>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<XPS>
<Półtony>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy opcja <Rozdzielczość> jest ustawiona na <600 dpi>.
<Rozdzielczość/gradacja> *1
Wybierz metodę wykorzystywaną do odzwierciedlania półtonów, jeżeli dla opcji <Rozpraszanie błędów>
wybrano ustawienie <Wyłącz>. Tę opcję można skonfigurować dla każdego typu obrazu w każdym
dokumencie.
<Tekst>
<Rozdzielczość>
404
Lista menu ustawień
<Gradacja>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Menu> <Ustawienia funkcji>
drukarki> <XPS> <Półtony>
<Drukarka> <Ustawienia
<Rozdzielczość/gradacja> Wybierz typ obrazu
Wybierz
ustawienie <Rozdzielczość> albo <Gradacja>
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Wartość ustawienia
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<Gradacja>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Kompensacja szarości>
Opcja pozwala na wydruk danych koloru czarnego albo szarego, który jest opisany jako „R = G = B”, wyłącznie
przy użyciu tonera K (czarny). W przypadku wyboru ustawienia <Wyłącz> dane są drukowane przy użyciu
czterech kolorów: CMYK. Tę opcję można skonfigurować dla każdego typu obrazu w każdym dokumencie.
<Tekst>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Grafika>
<Wyłącz>
<Włącz>
405
Lista menu ustawień
<Obraz>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
szarości>
Wybierz typ obrazu
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<XPS>
<Kompensacja
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Konwersja skali szarości> *1
Opcja pozwala określić sposób drukowania danych kolorowych w czerni i bieli.
<Tekst>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Grafika>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Obraz>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
skali szarości>
<Drukarka>
Wybierz typ obrazu
<Ustawienia drukarki>
<XPS>
<Konwersja
Wybierz typ konwersji skali szarości
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Typ konwersji skali szarości
<sRGB>
406
Lista menu ustawień
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli z uwzględnieniem różnic w kolorach w taki sposób, że
osiągnięta zostaje płynna gradacja.
<NTSC>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, że obraz przypomina czarno-biały obraz
telewizyjny (w systemie NTSC).
<Jednolite RGB>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, aby kanały R, G i B były jednakowo
konwertowane na taki sam poziom szarości przy użyciu jako punktu odniesienia jedynie parametru jasności.
<Oszczędzanie papieru>
Zdecyduj, czy wyłączyć wyprowadzanie pustych stron drukowanych danych.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
papieru>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<XPS>
<Oszczędzanie
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Wybór PDL (Plug and Play)>
Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po podłączeniu urządzenia do komputera za
pomocą technologii Plug and Play jest ono rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język.
<Sieć>*2
Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po wykryciu urządzenia w sieci jest ono
rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PS>*1
<USB>
Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po podłączeniu urządzenia do komputera
za pomocą portu USB jest ono rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PS>*1
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Wybór PDL (Plug and Play)> Wybierz
ustawienie <Sieć> albo <USB> Wybierz język opisu strony Uruchom ponownie urządzenie
407
Lista menu ustawień
<UFR II>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka UFR II.
<UFR II (V4)>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka UFR II zgodna ze
specyfikacją XML Paper Specification (XPS).
<PCL6>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język
PCL6.
<PS>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język PS.
408
Lista menu ustawień
<Odbiór>
24X2-05S
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące odbierania I-faksów są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są
przy pomocy znaku ( ).
<Ustawienia ogólne>(P. 409)
<Ustawienia I-Faksu>(P. 409)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego
modelu, opcji albo innych elementów ustawień.
<Ustawienia ogólne>
Skonfiguruj działania, które mają zostać wykonane, gdy ilość pozostałego w zasobnikach toneru jest niska.
<Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.>
Jeżeli I-faksy zostają odebrane, gdy ilość pozostałego w zasobnikach toneru jest niska, nie będą one drukowane.
Jeżeli jednak omawiana funkcja jest włączona, drukowanie będzie możliwe, nawet gdy ilość pozostałego w
zasobnikach toneru jest niska.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
kas.>
<Ustawienia funkcji>
<Odbiór>
<Ustawienia ogólne>
<Kon.dr. Gdy mało ton. w
<Włącz>
● Gdy funkcja ta jest włączona, wydruki I-faksów mogą być wyblakłe lub rozmazane. Odebrane
dokumenty nie będą przechowywane w pamięci, dlatego jeżeli dany dokument jest nieczytelny,
konieczne może być poproszenie nadawcy o jego ponowne przesłanie.
<Ustawienia I-Faksu>
Skonfiguruj ustawienia drukowania odebranych I-faksów.
<Drukuj po obu stronach> *
Opcja pozwala drukować odebrane dokumenty na obu stronach arkusza papieru.
<Wyłącz>
409
Lista menu ustawień
<Włącz>
<Menu>
stronach>
<Ustawienia funkcji>
<Odbiór>
<Ustawienia I-Faksu>
<Drukuj po obu
<Odbiór>
<Ustawienia I-Faksu>
<Rozmiar drukow. po
<Włącz>
<Rozmiar drukow. po odbiorze>
Wybierz format papieru do drukowania.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>/<Government-LTR>
<LEGAL (Government)>/<Government-LGL>
<LEGAL (Indie)>/<India-LGL>
<FOOLSCAP (Australia)>/<AUS-FOOLSCAP>
<OFICIO (Brazylia)>/<Brazil-OFICIO>
<OFICIO (Meksyk)>/<Mexico-OFICIO>
<Menu>
odbiorze>
<Ustawienia funkcji>
Wybierz rozmiar papieru
410
Lista menu ustawień
<Dostęp do plików>
24X2-05U
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące drukowania zapisanych plików są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne
oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Ustawienia ogólne>(P. 411)
<Ustawienia nośnika pamięci>(P. 420)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego
modelu, opcji albo innych elementów ustawień.
<Ustawienia ogólne>
Skonfiguruj ogólne ustawienia drukowania z nośnika pamięci.
<Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików>
Możesz zmienić ustawienia drukowania plików zapisanych na nośniku pamięci USB i metodę ich wyświetlania.
<Zmień ustawienia domyślne (drukowanie z nośnika pamięci)>
Możesz zmienić domyślne ustawienia związane z drukowaniem z nośnika pamięci. Ustawienia tutaj
konfigurowane stają się domyślnymi ustawieniami funkcji drukowania z nośnika pamięci. Zmiana
ustawień domyślnych dla funkcji(P. 163)
Model z panelem dotykowym
<Papier>
<Taca wielofunkcyjna>
<Szuflada 1>
<Szuflada 2>*
<Liczba kopii>
1 do 999
<Drukowanie dwustronne>
<Wyłącz>
<Typ książkowy>
<Typ kalendarzowy>
<Ustaw szczegóły JPEG/TIFF>
<Jasność>
Pięć poziomów
<N na 1>
<Wyłącz>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Typ oryginału>
411
Lista menu ustawień
<Priorytet fotografii>
<Priorytet tekstu>
<Półtony>
<Gradacja>
<Rozpraszanie błędów>
< Ustaw szczegóły PDF>
<Jasność>
Siedem poziomów
<N na 1>
<Wyłącz>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Drukuj zakres>
<Wszystkie strony>
<Określone strony>
<Powiększ/zmn., aby dopas. do rozm. pap.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Powiększ obszar wydruku>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Drukuj komentarze>
<Wyłącz>
<Autom.>
<Inne ustawienia>
<Półtony>
<Rozpraszanie błędów>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Rozdzielczość/gradacja>*
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Czysty czarny tekst>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Czarny nadruk>*
412
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
<Profil źródła RGB>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Brak>
<Profil symulacji CMYK>
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Brak>
<Użyj profilu skali szarości>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Profil wydruku>
<Tekst>
<Normalny>
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
<Grafika>
<Normalny>
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
<Obraz>
<Normalny>
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
<Metoda dopasowania>
<Percepcyjna>
<Nasycenie>
<Kolorymetryczna>
<Nadruk kompozytowy>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Konwersja skali szarości>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Jakość druku>
<Gęstość>*
Żółty/Amarantowy/Cyjanowy/Czarny
17 poziomów
<Dokład. dopas.>
413
Lista menu ustawień
<Żółty>/<Amarantowy>/<Cyjanowy>/<Czarny>
<Wysoka>/<Średnia>/<Niska>
17 poziomów
<Oszczędzanie tonera>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Gradacja>
<Wysoka 1>
<Wysoka 2>
<Dokładne dopasowanie gęst.>
Pięć poziomów
<Rozdzielczość>
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Tryb specjalny wygładzania>
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Tryb 3>
<Tryb 4>
<Tryb 5>
<Tryb 6>
<Korekcja poziomu tonera>
<Standardowy>
<Priorytet gradacji>
<Priorytet tekstu>
<Kontrola linii>
<Priorytet rozdzielczości>
<Priorytet gradacji>
<Regulacja szerokości>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zaawansowane wygładzanie>
<Zaawansowane wygładzanie>
<Wyłącz>
<Poziom 1>
<Poziom 2>
<Zastosuj do grafiki>*
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zastosuj do tekstu>*
<Wyłącz>
<Włącz>
<Wygładzanie gradacji>
<Wygładzanie gradacji>
<Wyłącz>
<Poziom 1>
<Poziom 2>
<Zastosuj do grafiki>*
414
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zastosuj do obrazów>*
<Wyłącz>
<Włącz>
Czarno-biały model LCD
<Liczba kopii>
1 do 999
<Tryb koloru>
<Kolorowy>
<Czarno-biały>
<Papier>
<T. wie.>
<Szuflada 1>
<Szuflada 2>*
<Drukowanie dwustronne> *
<Wyłącz>
<Typ książkowy>
<Typ kalendarzowy>
<Ustaw szcz. JPEG/TIFF>
<N na 1>
<Wyłącz>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Typ oryginału>
<Priorytet fotogra.>
<Priorytet tekstu>
<Jasność>
5 poziomów
<Półtony>
<Gradacja>
<Rozpraszanie błędów>
<Ustaw szczegóły PDF>
<Jasność>
7 poziomów
<N na 1>
<Wyłącz>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Drukuj zakres>
415
Lista menu ustawień
<Wszystkie strony>
<Określone strony>
<Powiększ/zmn., aby dopas. do rozm. pap.>
<Wyłącz>
<Wł.>
<Powiększ obszar wydr.>
<Wyłącz>
<Wł.>
<Drukuj komentarze>
<Wyłącz>
<Autom.>
<Inne>
<Półtony>
<Rozpraszanie błędów>
<Wyłącz>
<Wł.>
<Rozdzielczość/gradacja>*
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Czysty czarny tekst>
<Wyłącz>
<Wł.>
<Czarny nadruk>*
<Wyłącz>
<Wł.>
<Profil źródła RGB>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Brak>
<Profil symulacji CMYK>
<JapanColor (Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00 (Canon)>
<Euro Standard v1.00>
<Brak>
<Użyj pr. sk. szar.>
<Wyłącz>
<Wł.>
<Profil wydruku>
<Tekst>
416
Lista menu ustawień
<Normalny>
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
<Grafika>
<Normalny>
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
<Obraz>
<Normalny>
<Fotografia>
<Normalny TR>
<Fotografia TR>
<Metoda dopasowania>
<Percepcyjna>
<Nasycenie>
<Kolorymetryczna>
<Nadruk kompozytowy>
<Wyłącz>
<Wł.>
<Konwersja sk. szarości>*
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Jakość druku>
<Gęstość>*
<Gęstość>
<Żółty>/<Amarantowy>/<Cyjanowy>/<Czarny>
17 poziomów
<Gęstość (dokł. dopas.)>
<Żółty>/<Amarantowy>/<Cyjanowy>/<Czarny>
<Wysoka>/<Średnia>/<Niska>
17 poziomów
<Korekcja poziomu tonera>
<Standardowy>
<Priorytet gradacji>
<Priorytet tekstu>
<Oszcz. tonera>
<Wyłącz>
<Wł.>
<Gradacja>
<Wysoka 1>
<Wysoka 2>
<Dokładne dopasowanie gęstości>
Pięć poziomów
<Rozdzielczość>
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Tryb spec. wygładz.>
417
Lista menu ustawień
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Tryb 3>
<Tryb 4>
<Tryb 5>
<Tryb 6>
<Kontrola linii>
<Priorytet rozdzielczości>
<Priorytet gradacji>
<Regulacja szerokości>
<Wyłącz>
<Wł.>
<Zaawans. wygładzanie>
<Zaawansowane wygładzanie>
<Wyłącz>
<Poziom 1>
<Poziom 2>
<Zastosuj do grafiki>*
<Wyłącz>
<Wł.>
<Zastosuj do tekstu>*
<Wyłącz>
<Wł.>
<Wygładzanie gradacji>
<Wygładzanie gradacji>
<Wyłącz>
<Poziom 1>
<Poziom 2>
<Zastosuj do grafiki>*
<Wyłącz>
<Wł.>
<Zastosuj do obrazów>*
<Wyłącz>
<Wł.>
<Ustawienia domyślnego wyświetlacza> *
Ustaw Podgląd/Szczegóły jako metodę wyświetlania plików zapisanych na nośniku pamięci USB.
<Podgląd>
<Szczegóły>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
ust. zapisywania plików>
<Dostęp do plików>
<Ust. domyśl. wyświetlacza>
418
<Ustawienia ogólne>
<Uzyskaj dost. do
Wybierz metodę wyświetlania
Lista menu ustawień
<Podgląd>
Ustawienie pozwala wyświetlać podgląd obrazu.
<Szczegóły>
Ustawienie pozwala wyświetlać listę z nazwami plików i datami.
<Ustawienia domyślne sortowania plików>
Ustawienie umożliwia określenie, czy pliki znajdujące się w pamięci urządzenia USB mają być wyświetlone w
kolejności malejącej czy rosnącej według nazw lub dat.
<Nazwa (rosnąco)>
<Nazwa (malejąco)>
<Data/godz. (rosnąco)>
<Data/godz. (malejąco)>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Dostęp do plików> <Ustawienia ogólne> <Uzyskaj dost. do
ust. zapisywania plików> <Ustaw. domyślne sort. plików> Wybierz kolejność wyświetlania
plików
<Format wyświetlania nazwy pliku>
Ustawienia umożliwiające określenie, czy wyświetlane mają być pełne czy skrócone nazwy plików
znajdujących się w pamięci urządzenia USB.
<Skrócona nazwa pliku>
<Długa nazwa pliku>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Dostęp do plików> <Ustawienia ogólne> <Uzyskaj dost. do
ust. zapisywania plików> <Format wyświetl. nazwy pliku> Wybierz ustawienie <Skrócona nazwa
pliku> albo <Długa nazwa pliku>
<Skrócona nazwa pliku>
Ustawienie pozwala skrócić nazwy plików do tylko ośmiu znaków. Aby rozróżnić pliki o podobnych nazwach, do
nazw plików dodawane są liczby, np. „~1” lub „~2”.
<Długa nazwa pliku>
419
Lista menu ustawień
W przypadku Model z panelem dotykowym ustawienie pozwala wyświetlać do 40 pierwszych znaków każdej
nazwy pliku. W przypadku Czarno-biały model LCD ustawienie pozwala wyświetlać do 20 pierwszych znaków
każdej nazwy pliku.
● Podane powyżej liczby znaków nie obejmują rozszerzenia pliku, takiego jak np. „.jpg”.
<Ustawienia nośnika pamięci>
Określ, czy włączyć czy wyłączyć funkcje dotyczące nośnika pamięci USB.
<Użyj funkcji druku>
Ustawienie określające, czy dozwolone ma być drukowanie danych z podłączonego urządzenia pamięci USB.
Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB(P. 275)
LBP654Cx
<Wyłącz>
<Włącz>
LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn
<Wyłącz>
<Włącz>
420
Lista menu ustawień
<Bezpieczne drukowanie>
24X2-05W
Określa, czy włączyć funkcję Zabezpieczone drukowanie ( Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone
drukowanie(P. 178) ). Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Użyj Bezp. drukow.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ogranicz zadania drukarki>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Czas usuwania bezpiecznego drukowania>
10 do 30
do 240 (min)
421
Lista menu ustawień
<Ustawienia zarządzania>
24X2-05X
Element
<Zarządzanie użytkownikami>(P. 423)
Opis
Możesz skonfigurować ustawienia zarządzania użytkownikami
urządzenia.
<Zarządzanie urządzeniem>(P. 424)
Możesz zarządzać informacjami dotyczącymi sprzętu i obsługi, jak
również różnymi danymi wymaganymi do korzystania z funkcji
urządzenia.
<Licencja/inne>/<Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr.
ukł.>(P. 427)
<Zarządzanie danymi>(P. 429)
Możesz skonfigurować ustawienia dotyczące Zdalnego interfejsu
użytkownika oraz oprogramowania dostępnego dla urządzenia.
Możesz skonfigurować ustawienia, aby móc wykorzystywać dane, takie
jak dane ustawień urządzenia albo wykonywać inicjalizację danych.
<Ustaw. zabezp.>(P. 431)
Możesz skonfigurować ustawienia dotyczące funkcji uwierzytelniania
użytkownika, hasła i szyfrowania.
<Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia>
Opcja pozwala przywrócić wszystkie dane fabryczne, w tym dzienniki i
wartości ustawień. Inicjowanie wszystkich danych/
ustawień(P. 298)
422
Lista menu ustawień
<Zarządzanie użytkownikami>
24X2-05Y
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zarządzania użytkownikami urządzenia są opatrzone opisem. Ustawienia
domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Ustawienie informacji o menedżerze syst.>(P. 423)
<Zarządzanie ID działu>(P. 423)
<Ustawienie informacji o menedżerze syst.>
Określ identyfikator lub kod PIN wyłącznie dla administratorów posiadających uprawnienia dostępu do ustawień
<Sieć> i <Ustawienia zarządzania>. Identyfikator odpowiada ustawieniu <ID menedżera systemu>, a kod PIN
ustawieniu <PIN menedżera systemu>. Możliwe jest także zarejestrowanie nazwy administratora. Konfiguracja
identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 228)
<ID i PIN menedżera systemu>
Wprowadź identyfikator menedżera systemu oraz kod PIN.
<ID menedżera systemu>
<PIN menedżera systemu>
<Nazwa menedżera systemu>
Wprowadź nazwę administratora przy użyciu znaków alfanumerycznych.
<Zarządzanie ID działu>
Ustawienie umożliwiające określenie, czy włączone ma zostać Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, funkcja
używająca identyfikatorów w roli kont użytkowników w celu określania uprawnień dostępu i zbierania informacji na
temat użytkowania urządzenia. Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 230)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
działu>
<Ustawienia zarządzania>
<Zarządzanie użytkownikami>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
423
<Zarządzanie ID
Lista menu ustawień
<Zarządzanie urządzeniem>
24X2-060
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zarządzania informacjami w zakresie sprzętu i obsługi, jak również danymi
wymaganymi do korzystania z funkcji urządzenia są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy
pomocy znaku ( ).
<Ustawienia info����"�"¢�"���"�"������C�n�LV�VVDX�V6|:<���셏1��KHV�_��Cz�C5<�C;�s)<�ƒ3�9�p�Dẇ��5�� ��<�V�����|��ފ�$�a �̢�"���������"���z�(���Ȯ��H���V¨����.�(z+
+
+Z,b*B+B+�,",�+B+�+�-z+z+z+z+z+r���p��Ȯ�Ȯȧ���-Z,�*�+�+
+z+:�πŠ�j�eH�JZZQJ�[�V-.�*z+z+B+�*:-z+:��6�%�*B+�)z+�*�*z+�*�*�+�,�*�*�*z+�+
+
+r�R��;����"�"�"�������������"�������B���íF�EvEaEoEhEau�����}�Z4��ތv=���p$A��Bq �^}F�P��*��x��*�@T�rP*A()P(���P2�E�׍���5���5�Dze�W@M����#lekQ/4#r �A]��ˣl]WBsh��RzI��Bh-�h����3�-\���p���N�n��@"�$���$^�Ft���6�(^vF�F/I#��p�^�}����}������W��L¥�>G�5��=�ca��Y78��b��®G�c0�V�^0F<���o����yx�J�uj�`e�o��"�aL��,����ë�
���4x^��5sě0f������"��A�S�|��c�f�'�9��^vFPJ�L#��O�h#���"\�����2X_�r��a-�en�ZX_�z�
6�F��·)̥�`�Ͱ����^�Fl�^}F��`�_a���~8����3�`�#@7��8!�������-n ��#~燡�,I��8g���:��h�U�n��(��������e`X�a�M�]aQ_haa�����Va�T�]�T�[�T�[h�kQX�["�[���W�mX}�[�[QX�[QX�:�]Qm�ކ���[QX�d�VQ_�]�]�І�&M��M11�-�OQXQXQXQX�O���kQ�*�+�+�+b*>(��������_v�Ou�>����C��L�^��w�_���Wvy?���k�ol��W�:l4��̑q���*���Uf��6n�|VB¿�\
endstream
endobj
xref
0 1148
0000000235 65535 f
0000000017 00000 n
0000000126 00000 n
0000000541 00000 n
0000000873 00000 n
0000001727 00000 n
0000029233 00000 n
0000029286 00000 n
0000029456 00000 n
0000029697 00000 n
0000030484 00000 n
0000033098 00000 n
0000042354 00000 n
0000042531 00000 n
0000042778 00000 n
0000093911 00000 n
0000095286 00000 n
0000095624 00000 n
0000096319 00000 n
0000117742 00000 n
0000128941 00000 n
0000129066 00000 n
0000129096 00000 n
0000129249 00000 n
0000129323 00000 n
0000129567 00000 n
0000137301 00000 n
0000148047 00000 n
0000148370 00000 n
0000148978 00000 n
0000157707 00000 n
0000165065 00000 n
0000165348 00000 n
0000167365 00000 n
0000167693 00000 n
0000168107 00000 n
0000176189 00000 n
0000176398 00000 n
0000182837 00000 n
0000188669 00000 n
0000188863 00000 n
0000189146 00000 n
0000189728 00000 n
0000190046 00000 n
0000191017 00000 n
0000191196 00000 n
0000191447 00000 n
0000200308 00000 n
0000200691 00000 n
0000201396 00000 n
0000205683 00000 n
0000209277 00000 n
0000215230 00000 n
0000218474 00000 n
0000220869 00000 n
0000224249 00000 n
0000224538 00000 n
0000224920 00000 n
0000317829 00000 n
0000412346 00000 n
0000412620 00000 n
0000412988 00000 n
0000519677 00000 n
0000519962 00000 n
0000520474 00000 n
0000627724 00000 n
0000627892 00000 n
0000628122 00000 n
0000628407 00000 n
0000628902 00000 n
0000753977 00000 n
0000754277 00000 n
0000773118 00000 n
0000783067 00000 n
0000837236 00000 n
0000837590 00000 n
0000838831 00000 n
0000887438 00000 n
0000900760 00000 n
0000956514 00000 n
0000986996 00000 n
0000987305 00000 n
0000987983 00000 n
0001012011 00000 n
0001012330 00000 n
0001013102 00000 n
0001013236 00000 n
0001013266 00000 n
0001013428 00000 n
0001013502 00000 n
0001013744 00000 n
0001021774 00000 n
0001022184 00000 n
0001022503 00000 n
0001023582 00000 n
0001028602 00000 n
0001028986 00000 n
0001029690 00000 n
0001029986 00000 n
0001030728 00000 n
0001096137 00000 n
0001096278 00000 n
0001096310 00000 n
0001096480 00000 n
0001096555 00000 n
0001096803 00000 n
0001097160 00000 n
0001097833 00000 n
0001156431 00000 n
0001235427 00000 n
0001239854 00000 n
0001240143 00000 n
0001240577 00000 n
0001392329 00000 n
0001392676 00000 n
0001393917 00000 n
0001437704 00000 n
0001474051 00000 n
0001495659 00000 n
0001496004 00000 n
0001515358 00000 n
0001520613 00000 n
0001558904 00000 n
0001559264 00000 n
0001560146 00000 n
0001574895 00000 n
0001610757 00000 n
0001611087 00000 n
0001612037 00000 n
0001662565 00000 n
0001716989 00000 n
0001717276 00000 n
0001717960 00000 n
0001718290 00000 n
0001719055 00000 n
0001766871 00000 n
0001841979 00000 n
0001842300 00000 n
0001843083 00000 n
0001843406 00000 n
0001844525 00000 n
0001853144 00000 n
0001853502 00000 n
0001854279 00000 n
0001861250 00000 n
0001868487 00000 n
0001872725 00000 n
0001873051 00000 n
0001873701 00000 n
0001874014 00000 n
0001874453 00000 n
0001981822 00000 n
0001982111 00000 n
0001982546 00000 n
0002080732 00000 n
0002081087 00000 n
0002082204 00000 n
0002138806 00000 n
0002223867 00000 n
0002224232 00000 n
0002225229 00000 n
0002296148 00000 n
0002312904 00000 n
0002313227 00000 n
0002314035 00000 n
0002319789 00000 n
0002320089 00000 n
0002320567 00000 n
0002408356 00000 n
0002408669 00000 n
0002409222 00000 n
0002471464 00000 n
0002471855 00000 n
0002472718 00000 n
0002522554 00000 n
0002547184 00000 n
0002576381 00000 n
0002578224 00000 n
0002579567 00000 n
0002583697 00000 n
0002585179 00000 n
0002585509 00000 n
0002586380 00000 n
0002645238 00000 n
0002694621 00000 n
0002694910 00000 n
0002695713 00000 n
0002706638 00000 n
0002706985 00000 n
0002707862 00000 n
0002740228 00000 n
0002786776 00000 n
0002842304 00000 n
0002842610 00000 n
0002843462 00000 n
0002882605 00000 n
0002952444 00000 n
0002952774 00000 n
0002953623 00000 n
0002996715 00000 n
0003031153 00000 n
0003031483 00000 n
0003032157 00000 n
0003085369 00000 n
0003154952 00000 n
0003155282 00000 n
0003156254 00000 n
0003162684 00000 n
0003173476 00000 n
0003173911 00000 n
0003175074 00000 n
0003175983 00000 n
0003203655 00000 n
0003203961 00000 n
0003204210 00000 n
0003204390 00000 n
0003204638 00000 n
0003214723 00000 n
0003218080 00000 n
0003246606 00000 n
0003247086 00000 n
0003249346 00000 n
0003250805 00000 n
0003265849 00000 n
0003266105 00000 n
0003266375 00000 n
0003266771 00000 n
0003267738 00000 n
0003268659 00000 n
0003289243 00000 n
0003289597 00000 n
0003289862 00000 n
0003290132 00000 n
0003290923 00000 n
0003293537 00000 n
0000000236 65535 f
0000000237 65535 f
0000000238 65535 f
0000000239 65535 f
0000000240 65535 f
0000000241 65535 f
0000000242 65535 f
0000000243 65535 f
0000000244 65535 f
0000000245 65535 f
0000000246 65535 f
0000000247 65535 f
0000000248 65535 f
0000000249 65535 f
0000000250 65535 f
0000000251 65535 f
0000000252 65535 f
0000000253 65535 f
0000000254 65535 f
0000000255 65535 f
0000000256 65535 f
0000000257 65535 f
0000000258 65535 f
0000000259 65535 f
0000000260 65535 f
0000000261 65535 f
0000000262 65535 f
0000000263 65535 f
0000000264 65535 f
0000000265 65535 f
0000000266 65535 f
0000000267 65535 f
0000000268 65535 f
0000000269 65535 f
0000000270 65535 f
0000000271 65535 f
0000000272 65535 f
0000000273 65535 f
0000000274 65535 f
0000000275 65535 f
0000000276 65535 f
0000000277 65535 f
0000000278 65535 f
0000000279 65535 f
0000000280 65535 f
0000000281 65535 f
0000000282 65535 f
0000000283 65535 f
0000000284 65535 f
0000000285 65535 f
0000000286 65535 f
0000000287 65535 f
0000000288 65535 f
0000000289 65535 f
0000000290 65535 f
0000000291 65535 f
0000000292 65535 f
0000000293 65535 f
0000000294 65535 f
0000000295 65535 f
0000000296 65535 f
0000000297 65535 f
0000000298 65535 f
0000000299 65535 f
0000000300 65535 f
0000000301 65535 f
0000000302 65535 f
0000000303 65535 f
0000000304 65535 f
0000000305 65535 f
0000000306 65535 f
0000000307 65535 f
0000000308 65535 f
0000000309 65535 f
0000000310 65535 f
0000000311 65535 f
0000000312 65535 f
0000000313 65535 f
0000000314 65535 f
0000000315 65535 f
0000000316 65535 f
0000000317 65535 f
0000000318 65535 f
0000000319 65535 f
0000000320 65535 f
0000000321 65535 f
0000000322 65535 f
0000000323 65535 f
0000000324 65535 f
0000000325 65535 f
0000000326 65535 f
0000000327 65535 f
0000000328 65535 f
0000000329 65535 f
0000000330 65535 f
0000000331 65535 f
0000000332 65535 f
0000000333 65535 f
0000000334 65535 f
0000000335 65535 f
0000000336 65535 f
0000000337 65535 f
0000000338 65535 f
0000000339 65535 f
0000000340 65535 f
0000000341 65535 f
0000000342 65535 f
0000000343 65535 f
0000000344 65535 f
0000000345 65535 f
0000000346 65535 f
0000000347 65535 f
0000000348 65535 f
0000000349 65535 f
0000000350 65535 f
0000000351 65535 f
0000000352 65535 f
0000000353 65535 f
0000000354 65535 f
0000000355 65535 f
0000000356 65535 f
0000000357 65535 f
0000000358 65535 f
0000000359 65535 f
0000000360 65535 f
0000000361 65535 f
0000000362 65535 f
0000000363 65535 f
0000000364 65535 f
0000000365 65535 f
0000000366 65535 f
0000000367 65535 f
0000000368 65535 f
0000000369 65535 f
0000000370 65535 f
0000000371 65535 f
0000000372 65535 f
0000000373 65535 f
0000000374 65535 f
0000000375 65535 f
0000000376 65535 f
0000000377 65535 f
0000000378 65535 f
0000000379 65535 f
0000000380 65535 f
0000000381 65535 f
0000000382 65535 f
0000000383 65535 f
0000000384 65535 f
0000000385 65535 f
0000000386 65535 f
0000000387 65535 f
0000000388 65535 f
0000000389 65535 f
0000000390 65535 f
0000000391 65535 f
0000000392 65535 f
0000000393 65535 f
0000000394 65535 f
0000000395 65535 f
0000000396 65535 f
0000000397 65535 f
0000000398 65535 f
0000000399 65535 f
0000000400 65535 f
0000000401 65535 f
0000000402 65535 f
0000000403 65535 f
0000000404 65535 f
0000000405 65535 f
0000000406 65535 f
0000000407 65535 f
0000000408 65535 f
0000000409 65535 f
0000000410 65535 f
0000000411 65535 f
0000000412 65535 f
0000000413 65535 f
0000000414 65535 f
0000000415 65535 f
0000000416 65535 f
0000000417 65535 f
0000000418 65535 f
0000000419 65535 f
0000000420 65535 f
0000000421 65535 f
0000000422 65535 f
0000000423 65535 f
0000000424 65535 f
0000000425 65535 f
0000000426 65535 f
0000000427 65535 f
0000000428 65535 f
0000000429 65535 f
0000000430 65535 f
0000000431 65535 f
0000000432 65535 f
0000000433 65535 f
0000000434 65535 f
0000000435 65535 f
0000000436 65535 f
0000000437 65535 f
0000000438 65535 f
0000000439 65535 f
0000000440 65535 f
0000000441 65535 f
0000000442 65535 f
0000000443 65535 f
0000000444 65535 f
0000000445 65535 f
0000000446 65535 f
0000000447 65535 f
0000000448 65535 f
0000000449 65535 f
0000000450 65535 f
0000000451 65535 f
0000000452 65535 f
0000000453 65535 f
0000000454 65535 f
0000000455 65535 f
0000000456 65535 f
0000000457 65535 f
0000000458 65535 f
0000000459 65535 f
0000000460 65535 f
0000000461 65535 f
0000000462 65535 f
0000000463 65535 f
0000000464 65535 f
0000000465 65535 f
0000000466 65535 f
0000000467 65535 f
0000000468 65535 f
0000000469 65535 f
0000000470 65535 f
0000000471 65535 f
0000000472 65535 f
0000000473 65535 f
0000000474 65535 f
0000000475 65535 f
0000000476 65535 f
0000000477 65535 f
0000000478 65535 f
0000000479 65535 f
0000000480 65535 f
0000000481 65535 f
0000000482 65535 f
0000000483 65535 f
0000000484 65535 f
0000000485 65535 f
0000000486 65535 f
0000000487 65535 f
0000000488 65535 f
0000000489 65535 f
0000000490 65535 f
0000000491 65535 f
0000000492 65535 f
0000000493 65535 f
0000000494 65535 f
0000000495 65535 f
0000000496 65535 f
0000000497 65535 f
0000000498 65535 f
0000000499 65535 f
0000000500 65535 f
0000000501 65535 f
0000000502 65535 f
0000000503 65535 f
0000000504 65535 f
0000000505 65535 f
0000000506 65535 f
0000000507 65535 f
0000000508 65535 f
0000000509 65535 f
0000000510 65535 f
0000000511 65535 f
0000000512 65535 f
0000000513 65535 f
0000000514 65535 f
0000000515 65535 f
0000000516 65535 f
0000000517 65535 f
0000000518 65535 f
0000000519 65535 f
0000000520 65535 f
0000000521 65535 f
0000000522 65535 f
0000000523 65535 f
0000000524 65535 f
0000000525 65535 f
0000000526 65535 f
0000000527 65535 f
0000000528 65535 f
0000000529 65535 f
0000000530 65535 f
0000000531 65535 f
0000000532 65535 f
0000000533 65535 f
0000000534 65535 f
0000000535 65535 f
0000000536 65535 f
0000000537 65535 f
0000000538 65535 f
0000000539 65535 f
0000000540 65535 f
0000000541 65535 f
0000000542 65535 f
0000000543 65535 f
0000000544 65535 f
0000000545 65535 f
0000000546 65535 f
0000000547 65535 f
0000000548 65535 f
0000000549 65535 f
0000000550 65535 f
0000000551 65535 f
0000000552 65535 f
0000000553 65535 f
0000000554 65535 f
0000000555 65535 f
0000000556 65535 f
0000000557 65535 f
0000000558 65535 f
0000000559 65535 f
0000000560 65535 f
0000000561 65535 f
0000000562 65535 f
0000000563 65535 f
0000000564 65535 f
0000000565 65535 f
0000000566 65535 f
0000000567 65535 f
0000000568 65535 f
0000000569 65535 f
0000000570 65535 f
0000000571 65535 f
0000000572 65535 f
0000000573 65535 f
0000000574 65535 f
0000000575 65535 f
0000000576 65535 f
0000000577 65535 f
0000000578 65535 f
0000000579 65535 f
0000000580 65535 f
0000000581 65535 f
0000000582 65535 f
0000000583 65535 f
0000000584 65535 f
0000000585 65535 f
0000000586 65535 f
0000000587 65535 f
0000000588 65535 f
0000000589 65535 f
0000000590 65535 f
0000000591 65535 f
0000000592 65535 f
0000000593 65535 f
0000000594 65535 f
0000000595 65535 f
0000000596 65535 f
0000000597 65535 f
0000000598 65535 f
0000000599 65535 f
0000000600 65535 f
0000000601 65535 f
0000000602 65535 f
0000000603 65535 f
0000000604 65535 f
0000000605 65535 f
0000000606 65535 f
0000000607 65535 f
0000000608 65535 f
0000000609 65535 f
0000000610 65535 f
0000000611 65535 f
0000000612 65535 f
0000000613 65535 f
0000000614 65535 f
0000000615 65535 f
0000000616 65535 f
0000000617 65535 f
0000000618 65535 f
0000000619 65535 f
0000000620 65535 f
0000000621 65535 f
0000000622 65535 f
0000000623 65535 f
0000000624 65535 f
0000000625 65535 f
0000000626 65535 f
0000000627 65535 f
0000000628 65535 f
0000000629 65535 f
0000000630 65535 f
0000000631 65535 f
0000000632 65535 f
0000000633 65535 f
0000000634 65535 f
0000000635 65535 f
0000000636 65535 f
0000000637 65535 f
0000000638 65535 f
0000000639 65535 f
0000000640 65535 f
0000000641 65535 f
0000000642 65535 f
0000000643 65535 f
0000000644 65535 f
0000000645 65535 f
0000000646 65535 f
0000000647 65535 f
0000000648 65535 f
0000000649 65535 f
0000000650 65535 f
0000000651 65535 f
0000000652 65535 f
0000000653 65535 f
0000000654 65535 f
0000000655 65535 f
0000000656 65535 f
0000000657 65535 f
0000000658 65535 f
0000000659 65535 f
0000000660 65535 f
0000000661 65535 f
0000000662 65535 f
0000000663 65535 f
0000000664 65535 f
0000000665 65535 f
0000000666 65535 f
0000000667 65535 f
0000000668 65535 f
0000000669 65535 f
0000000670 65535 f
0000000671 65535 f
0000000672 65535 f
0000000673 65535 f
0000000674 65535 f
0000000675 65535 f
0000000676 65535 f
0000000677 65535 f
0000000678 65535 f
0000000679 65535 f
0000000680 65535 f
0000000681 65535 f
0000000682 65535 f
0000000683 65535 f
0000000684 65535 f
0000000685 65535 f
0000000686 65535 f
0000000687 65535 f
0000000688 65535 f
0000000689 65535 f
0000000690 65535 f
0000000691 65535 f
0000000692 65535 f
0000000693 65535 f
0000000694 65535 f
0000000695 65535 f
0000000696 65535 f
0000000697 65535 f
0000000698 65535 f
0000000699 65535 f
0000000700 65535 f
0000000701 65535 f
0000000702 65535 f
0000000703 65535 f
0000000704 65535 f
0000000705 65535 f
0000000706 65535 f
0000000707 65535 f
0000000708 65535 f
0000000709 65535 f
0000000710 65535 f
0000000711 65535 f
0000000712 65535 f
0000000713 65535 f
0000000714 65535 f
0000000715 65535 f
0000000716 65535 f
0000000717 65535 f
0000000718 65535 f
0000000719 65535 f
0000000720 65535 f
0000000721 65535 f
0000000722 65535 f
0000000723 65535 f
0000000724 65535 f
0000000725 65535 f
0000000726 65535 f
0000000727 65535 f
0000000728 65535 f
0000000729 65535 f
0000000730 65535 f
0000000731 65535 f
0000000732 65535 f
0000000733 65535 f
0000000734 65535 f
0000000735 65535 f
0000000736 65535 f
0000000737 65535 f
0000000738 65535 f
0000000739 65535 f
0000000740 65535 f
0000000741 65535 f
0000000742 65535 f
0000000743 65535 f
0000000744 65535 f
0000000745 65535 f
0000000746 65535 f
0000000747 65535 f
0000000748 65535 f
0000000749 65535 f
0000000750 65535 f
0000000751 65535 f
0000000752 65535 f
0000000753 65535 f
0000000754 65535 f
0000000755 65535 f
0000000756 65535 f
0000000757 65535 f
0000000758 65535 f
0000000759 65535 f
0000000760 65535 f
0000000761 65535 f
0000000762 65535 f
0000000763 65535 f
0000000764 65535 f
0000000765 65535 f
0000000766 65535 f
0000000767 65535 f
0000000768 65535 f
0000000769 65535 f
0000000770 65535 f
0000000771 65535 f
0000000772 65535 f
0000000773 65535 f
0000000774 65535 f
0000000775 65535 f
0000000776 65535 f
0000000777 65535 f
0000000778 65535 f
0000000779 65535 f
0000000780 65535 f
0000000781 65535 f
0000000782 65535 f
0000000783 65535 f
0000000784 65535 f
0000000785 65535 f
0000000786 65535 f
0000000787 65535 f
0000000788 65535 f
0000000789 65535 f
0000000790 65535 f
0000000791 65535 f
0000000792 65535 f
0000000793 65535 f
0000000794 65535 f
0000000795 65535 f
0000000796 65535 f
0000000797 65535 f
0000000798 65535 f
0000000799 65535 f
0000000800 65535 f
0000000801 65535 f
0000000802 65535 f
0000000803 65535 f
0000000804 65535 f
0000000805 65535 f
0000000806 65535 f
0000000807 65535 f
0000000808 65535 f
0000000809 65535 f
0000000810 65535 f
0000000811 65535 f
0000000812 65535 f
0000000813 65535 f
0000000814 65535 f
0000000815 65535 f
0000000816 65535 f
0000000817 65535 f
0000000818 65535 f
0000000819 65535 f
0000000820 65535 f
0000000821 65535 f
0000000822 65535 f
0000000823 65535 f
0000000824 65535 f
0000000825 65535 f
0000000826 65535 f
0000000827 65535 f
0000000828 65535 f
0000000829 65535 f
0000000830 65535 f
0000000831 65535 f
0000000832 65535 f
0000000833 65535 f
0000000834 65535 f
0000000835 65535 f
0000000836 65535 f
0000000837 65535 f
0000000838 65535 f
0000000839 65535 f
0000000840 65535 f
0000000841 65535 f
0000000842 65535 f
0000000843 65535 f
0000000844 65535 f
0000000845 65535 f
0000000846 65535 f
0000000847 65535 f
0000000848 65535 f
0000000849 65535 f
0000000850 65535 f
0000000851 65535 f
0000000852 65535 f
0000000853 65535 f
0000000854 65535 f
0000000855 65535 f
0000000856 65535 f
0000000857 65535 f
0000000858 65535 f
0000000859 65535 f
0000000860 65535 f
0000000861 65535 f
0000000862 65535 f
0000000863 65535 f
0000000864 65535 f
0000000865 65535 f
0000000866 65535 f
0000000867 65535 f
0000000868 65535 f
0000000869 65535 f
0000000870 65535 f
0000000871 65535 f
0000000872 65535 f
0000000873 65535 f
0000000874 65535 f
0000000875 65535 f
0000000876 65535 f
0000000877 65535 f
0000000878 65535 f
0000000879 65535 f
0000000880 65535 f
0000000881 65535 f
0000000882 65535 f
0000000883 65535 f
0000000884 65535 f
0000000885 65535 f
0000000886 65535 f
0000000887 65535 f
0000000888 65535 f
0000000889 65535 f
0000000890 65535 f
0000000891 65535 f
0000000892 65535 f
0000000893 65535 f
0000000894 65535 f
0000000895 65535 f
0000000896 65535 f
0000000897 65535 f
0000000898 65535 f
0000000899 65535 f
0000000900 65535 f
0000000901 65535 f
0000000902 65535 f
0000000903 65535 f
0000000904 65535 f
0000000905 65535 f
0000000906 65535 f
0000000907 65535 f
0000000908 65535 f
0000000909 65535 f
0000000910 65535 f
0000000911 65535 f
0000000912 65535 f
0000000913 65535 f
0000000914 65535 f
0000000915 65535 f
0000000916 65535 f
0000000917 65535 f
0000000918 65535 f
0000000919 65535 f
0000000920 65535 f
0000000921 65535 f
0000000922 65535 f
0000000923 65535 f
0000000924 65535 f
0000000925 65535 f
0000000926 65535 f
0000000927 65535 f
0000000928 65535 f
0000000929 65535 f
0000000930 65535 f
0000000931 65535 f
0000000932 65535 f
0000000933 65535 f
0000000934 65535 f
0000000935 65535 f
0000000936 65535 f
0000000937 65535 f
0000000938 65535 f
0000000939 65535 f
0000000940 65535 f
0000000941 65535 f
0000000942 65535 f
0000000943 65535 f
0000000944 65535 f
0000000945 65535 f
0000000946 65535 f
0000000947 65535 f
0000000948 65535 f
0000000949 65535 f
0000000950 65535 f
0000000951 65535 f
0000000952 65535 f
0000000953 65535 f
0000000954 65535 f
0000000955 65535 f
0000000956 65535 f
0000000957 65535 f
0000000958 65535 f
0000000959 65535 f
0000000960 65535 f
0000000961 65535 f
0000000962 65535 f
0000000963 65535 f
0000000964 65535 f
0000000965 65535 f
0000000966 65535 f
0000000967 65535 f
0000000968 65535 f
0000000969 65535 f
0000000970 65535 f
0000000971 65535 f
0000000972 65535 f
0000000973 65535 f
0000000974 65535 f
0000000975 65535 f
0000000976 65535 f
0000000977 65535 f
0000000978 65535 f
0000000979 65535 f
0000000980 65535 f
0000000981 65535 f
0000000982 65535 f
0000000983 65535 f
0000000984 65535 f
0000000985 65535 f
0000000986 65535 f
0000000987 65535 f
0000000988 65535 f
0000000989 65535 f
0000000990 65535 f
0000000991 65535 f
0000000992 65535 f
0000000993 65535 f
0000000994 65535 f
0000000995 65535 f
0000000996 65535 f
0000000997 65535 f
0000000998 65535 f
0000000999 65535 f
0000001000 65535 f
0000001001 65535 f
0000001002 65535 f
0000001003 65535 f
0000001004 65535 f
0000001005 65535 f
0000001006 65535 f
0000001007 65535 f
0000001008 65535 f
0000001009 65535 f
0000001010 65535 f
0000001011 65535 f
0000001012 65535 f
0000001013 65535 f
0000001014 65535 f
0000001015 65535 f
0000001016 65535 f
0000001017 65535 f
0000001018 65535 f
0000001019 65535 f
0000001020 65535 f
0000001021 65535 f
0000001022 65535 f
0000001023 65535 f
0000001024 65535 f
0000001025 65535 f
0000001026 65535 f
0000001027 65535 f
0000001028 65535 f
0000001029 65535 f
0000001030 65535 f
0000001031 65535 f
0000001032 65535 f
0000001033 65535 f
0000001034 65535 f
0000001035 65535 f
0000001036 65535 f
0000001037 65535 f
0000001038 65535 f
0000001039 65535 f
0000001040 65535 f
0000001041 65535 f
0000001042 65535 f
0000001043 65535 f
0000001044 65535 f
0000001045 65535 f
0000001046 65535 f
0000001047 65535 f
0000001048 65535 f
0000001049 65535 f
0000001050 65535 f
0000001051 65535 f
0000001052 65535 f
0000001053 65535 f
0000001054 65535 f
0000001055 65535 f
0000001056 65535 f
0000001057 65535 f
0000001058 65535 f
0000001059 65535 f
0000001060 65535 f
0000001061 65535 f
0000001062 65535 f
0000001063 65535 f
0000001064 65535 f
0000001065 65535 f
0000001066 65535 f
0000001067 65535 f
0000001068 65535 f
0000001069 65535 f
0000001070 65535 f
0000001071 65535 f
0000001072 65535 f
0000001073 65535 f
0000001074 65535 f
0000001075 65535 f
0000001076 65535 f
0000001077 65535 f
0000001078 65535 f
0000001079 65535 f
0000001080 65535 f
0000001081 65535 f
0000001082 65535 f
0000001083 65535 f
0000001084 65535 f
0000001085 65535 f
0000001086 65535 f
0000001087 65535 f
0000001088 65535 f
0000001089 65535 f
0000001090 65535 f
0000001091 65535 f
0000001092 65535 f
0000001093 65535 f
0000001094 65535 f
0000001095 65535 f
0000001096 65535 f
0000001097 65535 f
0000001098 65535 f
0000001099 65535 f
0000001100 65535 f
0000001101 65535 f
0000001102 65535 f
0000001103 65535 f
0000001104 65535 f
0000001105 65535 f
0000001106 65535 f
0000001107 65535 f
0000001108 65535 f
0000001109 65535 f
0000001110 65535 f
0000001111 65535 f
0000001112 65535 f
0000001113 65535 f
0000001114 65535 f
0000001115 65535 f
0000001116 65535 f
0000001117 65535 f
0000001118 65535 f
0000001119 65535 f
0000001120 65535 f
0000001121 65535 f
0000001122 65535 f
0000001123 65535 f
0000001124 65535 f
0000001125 65535 f
0000001126 65535 f
0000001127 65535 f
0000001128 65535 f
0000001129 65535 f
0000001130 65535 f
0000000000 65535 f
0003306857 00000 n
0003307334 00000 n
0003400659 00000 n
0003401261 00000 n
0003401592 00000 n
0003402016 00000 n
0003492477 00000 n
0003493019 00000 n
0003493328 00000 n
0003493639 00000 n
0003534218 00000 n
0003534274 00000 n
0003534541 00000 n
0003653830 00000 n
0003654079 00000 n
0003654321 00000 n
0003668294 00000 n
trailer
<</Size 1148/Root 1 0 R/Info 234 0 R/ID[<BB1F26EDD6E5664FB80BEB6C2B54BF77><BB1F26EDD6E5664FB80BEB6C2B54BF77>] >>
startxref
3671223
%%EOF
xref
0 0
trailer
<</Size 1148/Root 1 0 R/Info 234 0 R/ID[<BB1F26EDD6E5664FB80BEB6C2B54BF77><BB1F26EDD6E5664FB80BEB6C2B54BF77>] /Prev 3671223/XRefStm 3668294>>
startxref
3694347
%%EOFC����Aw�!P.g�K�@F�b��r� ��-T��/Z˜0��j@rb�a�(Ռ3��@�c�"�L�ߺC��Q
���8P;���_@J�s��Wd+���ymR�����99���3E9(�y�٭�1�A���(�� `���5e\$���0'X{Ee�-�D �ű�E7B��V��B�T�`�!���t��F����&�<��+�6�}�԰RU����>�,u�l6~:�� ��x���'f�ќYŁ(��/��Cь��[]�f��⠌�Y�3��P��~-o3؞�&��ڐ-|��IG1c���Q�J�QЅ��X$���kP�%��Fg[h�&�lS�k��4QV4׭����չ��F�'6-�#K7�0��X��M*�)RڛtT�ﰜ��s \�xx����`-�A{����tV���K�Ȥ6���ĸ{�$`��Q��P2YE5���;X�W�6���w,�.y��@��y�ݑ��t�H���D�3���!Hn��P�#҃؎:�|U!��(���?��\�P�`��Z��ܺA���}3#&�x��f�mC�B\k���D�o���i����샹��谒"���ڢ}���DŽ���}ѭ}�ϣ��&s�vL���/��R�O~�Vkݿ�'��s�A~&_�E���M�s´���s$�b�����?&�<'�YQ�sڼ��ĵmW�K�~1<o�\�9~�]��y�B4��,�YXE�g�N@d��2��]�2,n�QЂ�������nHЭSvia�����j�ɰPS���S��P���d�gه.�o-�N��x
��k����q�S����6��=�V�;�&a�f�a��Dd6�2tʊ���;/�+����I�GTF��4�\��i0��v�7��)�������4A���5$g୲�@?���� V�+VƬ�g0) �FV���ֆNm�,s���$�A�kVt�v�"a>pE2�[)5�n��+�jt�m�a)�"ΣU:�}\c])X*�]��g{EhP�sL2�r�R��R��T�!�8U���т�<����
'������Q[�������:6�ҍ�r�~���*wi�^�?�ޛ�R��$>�����wh��3T�;�`�
/$%��*7���X�.�0���t�
%�Ά��8����\���ϴ�<� �*����������Jքo�5�#�X�h�8�:M?">��QbRx�ʘ���@;�|��
_+_!��_�ϲ$-�.p�=M��=�,.g3���F�c�yA�`�7�ټ�
d{�"�wB�R����^����E��?����?'�ꉚ�7��.N~�ݧN��]�݄8�=�m����<XE�&0�g��}�v�d6��MP+��O*@�H˜ON��W�)Z�#�@�`h?�r�I�d��@�6�;M���7�L�l��^�A�Y�0c5dP�\�a4���f��)�t�T���0J��򤷫�཭�7~?5ov��kg'y�*���=���Ї\�sz��{"h#���hK�����{���ůA���K������1��]D����bl���{����'���뗯��|���^|�Y����E@ɛ-��-Z�A�k�g�n����������k;�۫�����
���
A��D��6;�av|����O`�w�;;��xHy�'���o���,z���o�O��TG��GL�[C��zd��D�
=�
�O���b�Q��LVR^7��Oϥ��uj�液]CE�%TMjU�Mt/W��ݤ��#�'�;���O���ۂ��ͫ�5��E�_f��m���`5wd�Yv����J��6C㊽���Q֠y�H�B6ך�rRV'��L��ޖ��y�u���Lt�mi�|9'����v��dB�yA2T�$�����"�����'�I�4�z����֖��m�/�)&_�F����=<�@4��kg>�ebu�<5�@��;���@���|0H���֪�M�z��X�Þ�2�m�γ���eA�����FNԻ�,gk�Ѝ!�8��ڃ�3Ս|�[����ш�z\��D��3>4��:Þ��]S�Z��_��q��B<�9^���P.;��c�ĊL�g���z���um�_�]8LZ�y_Z�4��z.�i�3Vy��!1R��NHR��k��!� d#y�d�1!2_��Y��;f&��U�j��m���Eu�[��i7��������5�5�`G��A��0[�����#�`��C٫�e��/� 1u���$ԋ���=0��s?f���P�nf�J�&�"��(A�Q�
S��U��N�����pX�+�%��%�a-5t%�Y���@�E�����•J�7Kb]8�W)�o�N�YL���\~�o`��
endstreamendobj450 0 obj<</BitsPerSample 8/Decode[0 1 0 1 0 1 0 1]/Domain[0 1]/Encode[0 254]/Filter/FlateDecode/FunctionType 0/Length 396/Range[0 1 0 1 0 1 0 1]/Size[255]>>stream
h����ˮ�����l۶�ɶm۶m۶];�����1��nC�І1��o�1���l����0���m���&�_�3��Ll����0��LmӚ��f0���l�����0���m������[�����,nKZ�Җ���,o+Z��V��լnkZ��ֱ���o���6���ln[��ֶ���lo;���v����n{���������:��q���G:�юq���':��Nq�Ӝ�g:���q������.q��\�
W��ծq��\�7���nq����w����q����z����<�Oz�Ӟ��<�/z��^�׼�oz����������>��|�_��׾��|�?���~���������
endstreamendobj451 0 obj<</BBox[0 0 181.23 29.596]/Filter/FlateDecode/Length 1081/Resources<</ColorSpace<</Cs8 8237 0 R>>/ExtGState<</GS1 12924 0 R/GS2 12925 0 R>>/ProcSet[/PDF]/Properties<</MC1 4054 0 R>>/Shading<</Sh1 4058 0 R/Sh2 4061 0 R/Sh3 4065 0 R>>>>/Subtype/Form/Type/XObject>>stream
xڽV�n7�7��t�Uܯ��t0搃��Ď79P����Wd��{,#�%0��]�X;y����?�o>��n�n����vyXؽw��/�I�(�qiĉ�*�W�כ�7�y�����G�x�O����]K�|P����rsz���{�����Ss7������G�Z�c�������2�T��4��b����
�P�ꓭB`G�5�L9�D��T�]!�X�\�N��썮�>�ѱ;=�*���C����t��k�e!��;��)xMx��$";���ι�G߰12��4Ih�%)��k��#7j�~���f$���4�(ύCark�RG��F����Ωj��)�A�#2�x�9g��8T8�0�vI���߯2jE^ݯX���G%�/.�;��5^���/���W�x�):-��0i��&U�i���eJ������u�k�?�Ъ���B��U&�X�ֶW�����oJ�
Č��b�� ��}Zv��l��%ǂ.*�HR��D@����k��6�A��u�4(��y��h��ii�#�b��T[�H^a���tV����SZ�/�P�c�B|2�J6�L��c�3|1�o9��]��ID.��n��lfN�&(�]_d�A�Yʔ������z�nCT�c/=m��{w�캶�ڸkێ�=iL�I7�1p�//�/'�1PN�7��8��Kü�`+�߆����3ζ�L�P�|�0���͢�{e���Â�B�A\m���<�e��'�Ml���9E�9=.w�*.1Ș�G�^���gS���[�p����D@�(,�g�N�>��'��x!3h���x!WRW���#Z���Ö�j����1�&����ԃ��a�K�R"��@�K&�u`�P�%/|�<���O����Zt�b��у��d��!ZNj�nE�@���%��n���?��IÕr�K�}���p�G����������٦���W��Oq�{��:'���۫�6zy�˱���ܢ�P�1u��pe���sQ64�!l���TE9���A����>3��g������ÿ?Z�
endstreamendobj452 0 obj<</Filter/FlateDecode/First 382/Length 1234/N 39/Type/ObjStm>>stream
h��X]o�F�+���w{��Ql9�C��]���U&j!.iHr���Β�-�l"!AҒ����[�.Ɏ�q�eC!�Q�g�3"Yo��29w���Zl<����N�x�$X��XX�l|�Ő#Eag�gEa��;<&C�t.)�"3�^�*IԊ&`9��ԭ����j1!z�gBJzU��ҟn�`HH�8VK�P����.�^=R�ܭ��w�p!v�E8�{1-Ee�F�.�t\"���BF1���r���=T�%tV�;�������A�1��V��8i0�0 ��2�< ��2�< �����!_�zU�{<O�
�o7���5v��O��;��Ϊ7�y{pP���z=W wQ����'r>���#��KW^8����}���7�Sp��m
ų����D�����?�������T��u�4����������EJ&�/ĄX(��\�%�g�;&��<![ dԛ�JJ������^ߜ��ra��{=,$.��d�z/H�{"�`s̚/ƈH9MB���,��H��,R�8'�H��]r��"�`=�8E��@Q�V�{�@�@<N��zgc�a?C"콧����D��H�yOD�^�ZDa��SQ�e�9�U��-jX��D9�U�Rh���#�ǩ8�\,Z8�'��j�2J��>�'d�}�&g��Y����%�vأ�ԟ���Ȣi@� �7*%�Id�A�ʳꝣ��]�D��{�|�(ҹ�(�&#�<�q���z>e+��@��ϻi
T��Qd[��p0J��j��|��-�8��D%.��>���}�b�nF�����G�^���cM�#�+�&j���{y�6'}����"��s�-��Lj��#��GEe��)�`FsrB�Ao�v!��9�u"{���'m�����߽;yz�\].����f�l/��u��U�g�a�6�����j��ήk�R��z�\�n�����?�W�����;"���L��?�.�W�y��3�k���/\�C���\�Gd�ؽ�`�p%!�PY��:�o��v�6���b��:��^-��ۏ?#R��Va��b_T3���_�U�]���m�Tu�P���ޭ�ⷷ��f�p|�o���pw��w�t�g�^�볛Ų�_������k(��g[7�����6�s޿^�9gW�ٞi��г�]��_�Zy�k��?�^t�s/<�{ҽ�4yR���������1O���c1|���X�'�V��,
endstreamendobj453 0 obj<</Annots 4066 0 R/BleedBox[0 0 595.27563 419.52756]/Contents 454 0 R/CropBox[0 0 595.27563 419.52756]/MediaBox[0 0 595.27563 419.52756]/Parent 12846 0 R/Resources<</Font<</F0 12920 0 R/F1 12923 0 R/F2 8232 0 R/F3 8239 0 R/F4 8287 0 R>>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject<</I1 1022 0 R/I2 12861 0 R/I3 12862 0 R/I4 990 0 R/I5 12863 0 R/I6 12864 0 R/I7 12865 0 R/I8 12866 0 R/I9 12867 0 R>>>>/Rotate 0/Trans<<>>/Type/Page>>endobj454 0 obj<</Filter/FlateDecode/Length 2298>>stream
x��ZKo$���W�h.�`!`z$qN����I�md������d��f�Z�G� �t�,��+֫E���~���E`F:c��#-#�Jϔ��)�uN�8\9�TΜ�?&��?���zC��aﴠ�3Y�/��?}S7�5�F��a��L�;���*z�S=tZBgA����G΅�|�9?��s�������s��{����q[ץ9a�%>����/c0G�q�)����gz0>_��ћ;R����FTQD��7�r�$L��,R��r�x�t�O%0��!��wR��9�|��������ѫ$U#�jr�gZ�~����ϛLS���G/k��2�\��umB�UĪlIˠ��,����[���;-b�H����'$n@j���ܭ��uߦqto8�˸^�ŬW�5�2���2��5!����my�pS��p�)帀�Q����dME�6�A�E�&�%i?���A3-=�����n��Jz�����럾����&���}�_���`_�!m�A�OՖG�"�Ċ�]��$G MX��QF/�:.�:�@甕��%�\�控����?3��~��&�4LF���e�(I�_B��B��ZMG$�4בc�M93I�qgǸ�V��pO%�*�뤇���S�b����R�y�!�i��s��﷤�B"R0�<8���Ԍ�C����*�aC"�9��']�$��r��^�M�m�aH��P�g����{���7��%o`*e [�J��.�'dCQ�NI�C2�\|�?ڠ���b�2��#���O�q�qU������@0M����y����1�i�AJH�dvsg���Ce��\���Mr�Ro~F�'\�wᒫ1h�(�)�,ӌR׺�;�18�����v<��Ӓ>��1:A����S=@Jn��RO��@u�seW�R�"�(s�(aY�S� Ν�H#%�a�]}���(�z��N�mp��*�.<V���,;
<r�6�Nu�����k2�AԌk�k2�y�W���[E�J���S:p�����rD��O�ߦ�S5�����Vp�����}[V+>��*�Y��k�͎w�;� 殨�S�,��xE�6e�v1f��S�.H}�����j�ƕ.Mŵ��նԕ���sl��R���w�_��p�P�W'Y����L}֤�~�f���JKr@�Ľ�<��.�n�+Uh���=����+�����˶ �!�{�d��F�$I,b�eY��.��v"Ƕl���eD��t�-�]y��~7��Y��{�s��T�&eiD�7�Jpj���/����I����=�i]#ZM�~}�K����F�Wj��Z��,�9}�5�{N�Ń���q������(K�+�e�u|�_��i^���Q�+_W�\�X��+8Hv9�̂�w2LFn��JB�)�#2�b[O�i�/��%��L?�U���@�K�jw�H1�Q*��W���%h��>(w��{��[��9��ra?���f������v�pL�q�cѫm��5̟��/J�vn�8�^��O]�=���}�'
(2㥳0���bch����&IH]�F�����X�qv�A�k�[���վH��x�G��#� ���g����$*��lJ��3��,ʬ�s�Z��Z�v�T�x�R�E+0[�y�2%�%��;��F�l��T&t~���/��(�s��W|��r��<�*��]8L�ݮݍD�L��bl�#2;1�1��%���^[��0���n�e/È�aD��m���h���껄m�ή��b�6:,�Ns��At���.b��x�1���;7uؔ��8_,�@F.x�WBF�<�2�2�q���C�Sy���e�XH"�?��/���c��(XTݗ�r�ސ� ��3d�+N�r��o(x�as2���B��6�^�!�Mob@�s�h1�O�\�mgɛF���e�Eu��(��[ڭ����r�N�l;���5�Eeij�l����txGv����v`G��3j��|l�k�sZ2���Z2�����H�W=����mG���w�`�J�H�Q7H�\�!I�\� �r�Ia�f��^�Lv��ЅR?���A���5�w��4�Q�1_R-��X�=a�����=�LkeZ��
�CmA���b(L*pd�)4�A4��!yÎӀ�TO5<��}�L �ѩ������(QɎ``�H0�����|@K��6����ҎKA��CC�g������|o٠3�a�^[��6Wz+�T�˿m7�������
endstreamendobj455 0 obj<</Filter/FlateDecode/First 232/Length 771/N 24/Type/ObjStm>>stream
h�ė�jG�_�w��t�uW#Pd�l/bmkal$#�E�>�G��!��&i��p4�=���5U%-����Ԗ��OⵋH�]��Z�%��Ѯ$E�J�EW�Ș����[W-��n��.��v?/���w��wg��U�w]{��4q���%��7�U���-���g�e�IZ-��q�������O‡���S��C���O†�C�6��p����ه�g�>�}8�p�����۷�>�׻���������LM��?o�_����ݟ�o?�?|�}��q���˫�78�VpT�
�P⬔�������F9,Uܳ�dA�<;���?��������Ow��w]]���?��/N���UP-rh�^�l�q�!�FQ��i,IH"YCq�/��3GpYB�DV�1$;�ᘃ��U��Gd)Y-�"��n1GqYD��ۇ(�AeBB��h�&� �U:P;a���,!�\��X��gO<Y��u����*����U%�Σ��V�M�NvE_�s�s���m�X���`Y�#�cey�h����(��g����C�0�����aI�6n�W�g:�XTS(�@r�.��4�
/�w53�,_�a]Ő��)v��O;��8ѣ�ٜ����Ge͠5q5}���=s�9|����hז�i�9|�hĉa���7>A���a���'������O�z������h�lX}O�6��S�oU@T_a����U��c�E�K��ޓ�v+�Mq���Y�����it�
endstreamendobj456 0 obj<</Annots 4090 0 R/BleedBox[0 0 595.27563 419.52756]/Contents 457 0 R/CropBox[0 0 595.27563 419.52756]/MediaBox[0 0 595.27563 419.52756]/Parent 12846 0 R/Resources<</Font<</F0 12920 0 R/F1 12923 0 R/F6 8310 0 R>>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject<</I1 462 0 R/I2 12861 0 R/I3 12862 0 R/I4 990 0 R/I5 12863 0 R/I6 12864 0 R/I7 12865 0 R/I8 12866 0 R/I9 12867 0 R>>>>/Rotate 0/Trans<<>>/Type/Page>>endobj457 0 obj<</Filter/FlateDecode/Length 2059>>stream
x��ZI�\7��_�s����~=3!��d ��S�b;���林�����M���JU�ժ�p�ೆ?�{��Ն����N��Re!���۰\��,Ͼ[�g���������<��1n;�G�s`l{����/��5��m�ǧ�a=���o4�;�-�����#��Q�5D0����|��2O��t�ܦ���[&a��ߐ�A��Y�:�#���xL|����*UTh�J�"q�WFS�Q�,��2�ŧ�q�1�3��{�ƃ��~�ב��Y&c޳�F\�{�8�f��G������c�;�q���,q�wC��.���̧4We��h�CO��^�6.�����{>g)�o��e\�8�$������l�G���gU%oj+F�2�'隴^�������٬]��< dt��������*�[���,����x��t1\GI���������� u��2&�R%U�<��F�E��pT�ԅ%��]����`/�)3�P{�9�,��5�-H0��G<
�] FR�(�0��W3K�-qX5�b�jkW�۹���|0J�f���Z�aDC�7J�ٵ�>��`�(>�+/�9Oy�[B�)�}v�[ @v�Ξ����B��g���9f�������D�q��70����:%��>�"G,p�(��%g����`q�I�pˍ�P<�T���ҁQ&4��R�΅ɟ���<����>�SD�(�RhZ�YX@�"x���A��&M��eg�
���;��F3o��ga���n���R[�ӿD)�i�f�y���1�+%�����a�g!�"�:�٪��:�63$$��d[Ԉ�%�8&��,.~����/�[~}�:�u�ja�$�H���A�\$~���t�}jF�ރBl?v�0�_��뾲��i�[G��YF)�lvc����,�t��!b�Q�����aȔ3^��}�cN{Ue�Gnk�Q�����l���1M��N�\��Ɵ| �}�p��1zF�C�At|G2��!�XiD�gsਿ��Ty��0���s��eP-���#`'9�Ps�A����K�q��5,2J�[#�����L`�С�#吋���z��7�ĺ�8�P�s�.�_Zl��z�
V�4��Ur�I��j�x7��p�j��
�S͘ak���j���kԅ��-��q~&������[CP��-�͎m��-J)Nݚ���WO&�\`�.�ߢ�z�O w�s�f�a�������$��o��rss����0�5����Cg�z%B1۴{I��0�bO���4pS`�tKn���r�֡��o�4�h.�ѵ[w���˩%f7�h��ᖮ��v�v�%|08u���u$�}]fr�\y��[A�г� 䩋�
=@<]��������q�qi�;mOhH����-��+4e�8���IuP�l)�wi�0�x��i?d��9�KW�t9�b^4��L�Ba�C��N��8O��P�/�̉�i���%��_��]���hT&l��0ZNaD��1�'�EQ�܀֮�������cQo(���*��;�.u�y�;���6��#f^j[����YjK�ъ_��B���T�*l9"c3��T^6+e�����'ՠsP��j�_y�7dP�� �C)
1����+JΆ#�>6���s��đ�/�WD���f�xo��&R�4�2ɕo��O���f�ߔ�wJ]�#��'�}r�M�3F�lǣ8U��J����ծK*\lH����QЋcȎ�Ď
�̨�ܷLЫ����.Sh���.sh�ړ�srDԢ���"y��;D�U�S$kE4,.�8�UH.�8�H�i@�k���/[%;EU�\J�w������l_�o6��0J9�K��q�,�~I�Df�g����f��=b�@�b��B�1�6���p���C�<�+$�E� ����q5eZC�u���luS������f����>�`nT;�-T�dr.ym.9�P�[&�rM�V���'�.��0�,4+��m��:�K���e�ߐ7�C��
endstreamendobj458 0 obj<</BitsPerSample 8/Decode[0 1 0 1 0 1 0 1]/Domain[0 1]/Encode[0 254]/Filter/FlateDecode/FunctionType 0/Length 396/Range[0 1 0 1 0 1 0 1]/Size[255]>>stream
h����ˮ�����l۶�ɶm۶m۶];�����1��nC�І1��o�1���l����0���m���&�_�3��Ll����0��LmӚ��f0���l�����0���m������[�����,nKZ�Җ���,o+Z��V��լnkZ��ֱ���o���6���ln[��ֶ���lo;���v����n{���������:��q���G:�юq���':��Nq�Ӝ�g:���q������.q��\�
W��ծq��\�7���nq����w����q����z����<�Oz�Ӟ��<�/z��^�׼�oz����������>��|�_��׾��|�?���~���������
endstreamendobj459 0 obj<</BitsPerSample 8/Decode[0 1]/Domain[0 1]/Encode[0 63]/FunctionType 0/Length 64/Range[0 1]/Size[64]>>stream
#&)-036:=@CFJMPSWZ]`dgjmqtwz~������������������������
endstreamendobj460 0 obj<</BitsPerSample 8/Decode[0 1 0 1 0 1 0 1]/Domain[0 1]/Encode[0 63]/Filter/FlateDecode/FunctionType 0/Length 140/Range[0 1 0 1 0 1 0 1]/Size[64]>>stream
h��1��Ј�!"�!"�!"n��h8""�!"�8n8""�!���h����h������P�6�Qc�M�4eڌYs�-X�Ӓe+V��e݆M[��صg߁CG~����8u�܅KW��v�֝{=y��՛w>_����
endstreamendobj461 0 obj<</BitsPerSample 8/Decode[0 1 0 1 0 1 0 1]/Domain[0 1]/Encode[0 63]/Filter/FlateDecode/FunctionType 0/Length 143/Range[0 1 0 1 0 1 0 1]/Size[64]>>stream
h��1��q���7�q4DDCD4DDCD4D�pG�qG�w��/
!D!Č�0iʴ���[�hɲ�֬۰i˶��|��o:r�ĩ3�.\�r�ƭ;�<z��?���?�z�ϫ�޼�x
0��Y
endstreamendobj462 0 obj<</BBox[0 0 360.255 244.776]/Filter/FlateDecode/Length 31616/Resources<</ColorSpace<</Cs8 8237 0 R>>/ExtGState<</GS1 12924 0 R>>/Font<</F1 4114 0 R>>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties<</MC1 4115 0 R>>/Shading<</Sh1 4118 0 R/Sh2 4120 0 R/Sh3 4122 0 R/Sh4 8359 0 R/Sh5 8284 0 R>>>>/Subtype/Form/Type/XObject>>stream
xڤ�ɲ$�r%��_���6�n�䊋�~"\S.��cGhE����s����5PJ*o�6��GU������?���?���o�������w������������?����+}|�O^�-�곶���r||~��oO�����x��B�)��3�f?�x�?>?&�c~���L=>��~~~8�����e�u����j$��;��}~�gp�M��������,����M
��a5�&�����̮�}�=�\Q�P/��l���=���g��ׇﶂ��ϖ��~��$j��+h�٪���������_E��*]��:���ܫZ���WG��35,_�.k�~�VO����j�Z�*f�}zv7�aq2�@���K����ܨ����g���G�c��_!<Cjz�~ς�J��Zc�̆[���n�L�U�"��"U�^r���Q�X�Ϋ�e|7]/�k¢����͟��F��z�ڭRV�U�jw~F7�&�g]e�o+�����Z:־u$6z�L���������Qr���{}5����KSA��V�lwt�<o�>>�Y�"��"U5�q���Qj����e,�!���+f�hs���j�$�p�`WA��b5|�?�f~2�@���K�����������g�ձW���L������,y���^P{���t�b��pszw!��
D�n������X�jxߔN�Tǧ��Im|�v���U�$Y�^�֨��pT��=>7''�-b1+^�j�K�amg�X��{=~4�69���v�=K]$j���A1��Q��ُ�lNK��.bV�Hլ��c�uܯc���?��<��/+f�(��߫�I�V�`�QA��b5}��u���컐IX"U�^r���qR���u���َ�Ƿ�)?�<��:�'�C^/�=V�l�U1�^��_�� �.dV�Hխ��c�wܯ�?�g�㧴Q0���3�~��'�J���FŬ��������3��˘��/RU�%�X����c���uz���J��+a�R��E�_��1�P� �c<�VD[K)c��Xʣr��~���>6^�G'��!��t?-N�
?N`�IX�8:?�`���}C��m�5�OU���F+��*���8�^ {�c�ƽ1�c��g_*J�X��Q���c�P[�W04'<8�E2xU=ͬt����I�Ձe4�+��8N�4z�f�\kz���5�����m��*�s??
�c��B��X]3>��:��Q(�O�_����`��>z�����v�M���.��QR�=*ܷ^�,�c�}�Jf�D�>�]k���(�J�V������nv2��Z�wg���ٗ�5�g�+T�$�ؔ���t���X�F��ͻj�|sQA��Z_}\]L��Ǩ�5�;��Ͼ������ɨ:E�Z=��h�왨�3�kmՋF���1չ;6kWf�ڏjD��ͻj��x�dv�x�o�̪S�ؽFiV��&f5�X��{j�|�(���eU�~&��6�5(�+!�ze��4{������\ܝB�~w
e�թq�vyV(jw��ZK�M�T��j�������jD��]�O�=�3nuv,�鉫c�,��U��yCN�F�V��]5u��(�����:h����`w�Q��ճyw6�/�}Y]?�����٣�Olp�)�U���5�k��7�{9��Z_}Z]�Q���5�;��Ͼ̮�������!6xe��F�\D��:6睊�M�T���\���3���`��Q��խyWͳw?V���䞭�:�}2��SӨ�)�k�7�B��K�qw��`̓�G-�v�쮚g/����m9��A��x�u��s��>6�Z�w����Q*vu�j]]v����Q��յyW�Ͼ����^][�q<���y0�a�F��]k���(w�V���>�8�]���5�;����l�ή�������q<r��MM��4j�l�U[��E��x�:_��<�zT#julޝ���x�RW���p���x�u�N�xTY'���/ݳ��kF���/U��5D�}<�?}WBb�J��4{����T��q<��sR�>����i��ּ���7�R��_V��W�����jD��ͻj��;{�:�����A��xn}�U�x�nl��4jul޵�ڛF���1պ;6�}<*�z��=��j��x�ev������y��8�{[���z�XǦQ�kv��+{�(��f�����A��GԖ���l�_dz����7��i�ym����;G[ϔ%���ؼom�������9������ֶk1j���}���Ɩ��0�z���e�V�2�C�["�n��)�ۓDч������"MC��@�ѪL���}k��|�����,NQz�唥��ar�!���9�O��=�ѧ�/��H��I���ڣ:#���}k��|���)D���ݎ��A<���C�?�^#�����S{{�iJ��B>��q��b�؃�gu"wO�}k��|���i�]��A��(�C./}�|�<���yh}쾵�^���S����]��G���ڸ��6�s��v�ܻ��k�s���8�A��d����Ԟ��'����;{i�nҟ���zw3$ڷVi�p�Ejw��Z+��[�>?����L�A�r���~e�;�3�$�;��_P��?��<�.E�gS�\(D�]�7���8
P�BޠBh������/�/����
2�M>_�̺ϒ����zxiRRR���P�F�b�3!��\pM�%k��׈��E��zg6E��Z�ї,��Y��g9��Z�V&4��؀k���zz��~=���v����O��:+rw��۽��>߹��eu��L�����һXw�Uw�wIC�t@Ϋ;F����[�Q�GwT���~�$�gq����k�^v�ݏ��'��6Ꜭ��\�B&�����6h�Ym�G
�cF�!X=Z��]���e����u��hp-��%D�,D��Ф���:�����C�/X�Mj�%�2�ׁ?�"��Ѷ��@��(�Q�2���2����������U��շ;$l��P�C��=���%�^����]�I���q>]�W�V!F����[=R�G�T��#a���<�[��.Xk&`a�c<s@�9Yt�Z�M�em�F�J�6�ޛM�"w���c�v����
��Y�"guv�Z����:���2\��Zh��0��v낚��VU��#�v���_���
[��.X[��{\�p �k��s��`%LjU�/���:RQ�q�����/�DžlX�-rVf�-�p��+W��ԟ�g��
��>�&�+Y�����"�>���O�5������9��֚����2ʚ�)5��L`~�}�Mj�=���7�hE�>Y}�O<�+�gq����k�^v��<������:��"f!F�:��������G�����Ύ��@��E���5F/��u�(��U�4}#�Kx��d̀��4G\|���H�U@֨鸀�X. �̵�<c4��d�ڕk�zJ�GS�
��� � 3�����ƁWǦZ=�����7xp�6���b+@���r8��jT6^��X2����BB��:���R�i����[O�P��h�j�'b ���X���a���h�U�������V�hD};��g�@�g����uƘ��.#RM��~���ٗ�^����Q�k�uzx̢Ƙ5�����w����٥�E?D�֎>Ba5ۅ�,��^�%��K�G/�}�{�m�J����_�����|V'r�u�_��۷��m����Aƪ_?*?x�������u�?�^������t�uwv�9j3��켿:z}����:fh'��b?�
�D����s�>d}y�u�W���F���U�}�5D*OVi�>k����[[�۷����tvvH?V�.�x�Y� �Y�o���֯��3*���?�;�h�ww�m��]�Gw�}k�|�ֻ��8��V����y�/mw���a�ytw޷�η�T黻V��n�����ͣ:����5v�}����N�ܷ�B��ua��e�v��!�U�����?_���죳��u^�A�:;6գ6#������z�ַ��4��Φ̳�u^h-���j�����]��|u�����U�:/��V_��U��H�λ�#z�֯�������fG>`wt���A+~�%�U����뾚��6R��Z�G_�W�{:�ӣ2#�����;�{����L^��y!�x8[�� �1�F]���+�m#U��Uտ���}0��gu"wg�}k�|�ֻ��⨐�v^�7�b��*���c����u_�_o��ww������A��c?=�3���o��o�zwt�Lgo��v�*�pP�bH�8�<z;�[o��F������u���*��M��D�ή�����*T��k��*$.�N�\Elu��F���η����j���U�WwmF}��Wg��UX�Gg}���⍫@EW��8�<z;�[���F�������.`����LsV'��}k�|�ֻC�፫h�����(S��َc����u߄����*�zT��n�us��gu"ww�}k�|�ֻ��e|��w;.�W��3�mc�缑Go�}k��l��>:�ڏ�f�H��Ʀz�&���oM�o���;�-=��q�߸����*z|�}"��}�wM�����w_���y�\E;�Q���yw��\�}t�ғ����x���Ut`c�Ao���yߚ>�^��qV�뼰�p@��L���yu&>�zvH�.�M���J�������"ҡk�)D�z������I��C��v��Hv���[���v=1�=K����}�Mw��R��+��F���l�>����ٓY¤�R��+��p��`�Lh��ZE���O�v��}=z��M�1.Ի.���`;,q�~������*a�a)T��|Si�}�4o��>����͞%�zzv�RW��v��[���G���G+D�]�O�~�&]�ze_�7^W���S�o��>�>���p�?�{z�z�K��$�����t��>:�����6�o��l��v%��F�V��Sw7��}�2�xτ���V��U2�����~���F�g�3��#�3�*��CS����Z@����u�//�|�0f,y��O�
�qć�"�����^˾?SL�e#U8_��o�Y���S�pt�l�`@����`@¾��m�;Z��2��9Z����{}��U���Y獞#�|@'[�/�|��Xj��9����¬�l��9��Fj�l$��i�����8+m6��3����B=��4����~����j���B��f�.��88��5sFj���/����E�t<�.��׾0�g����z���>�i|/��EpJ��;>��������������o��������i��9M���^�%1��5t.��Yz�ŷ9���ۢ�����V�+���WW׷���pl�_m-��};8.�"�6�����b8f����>���꽭��r�����x�z���w��m��V�m�ϯ���x�z���n��{�H߶�cVc�����ݾz�s���?8IqN��
:r� Ն��(�X>n���&\�Q���k�򓆭�Jkط��%x�0G�cN��/���yL7����������x����s`/ ���Œf��:����/4�*�"�ܸR'���l>M�YF;�����S�F]"�3Q�
WQz��E���_��!��!܌�›�*`�!�G`�!U��4�Q���ԠJ!�4C�x
?�n���
���Xn!C31�ƙ�/T:9Vv��ރ΀I����0ub��T��چ\��~i�̌� �#.x.�ע/Z�P����樋�ȑ��S�a-#tH�Cl��Hm��K� {���3xb6�'�+EϚэ,m���B�gL�`f��s��^�A���#�Ѯ��A?QU���F���,�ݗ�2��c;�,����>F穉�ȅ���˨���M]"pD�F����b�H�l����d4++�<�]��}��1�Rt\��$������@�q#z�����`}^����2>Ly.{�J"czt��_�H�/r��~�rSf�\i񍡫6tv�ѰZ1D��*$�`�����d�5Jm��U��d�J�Aj���A$� '��T�U_6�g��2���Ա��
�^io�U[�d�@#�Л���`]b8�X�`�E��E��0���C��<<*݂�%Mj�y��;��F�G��2��7>�K{��w��J�ARu>N���D��!(��$�)�f�A^��w��Hfi}���1�n��T�F��8�r��'7I�t<
G�A�5���nB��c{\�n�:|�1��?��@$���.�b{���'�k�4�y�%x �<�T.ъ�'y)a�66�΁��{X��l�vo �x!ύJ��},+*�~zQ�. r.��cA�����Ye���E����H��}_���.�^�.�3kt<I`+�~{?0\��:p��͒�Ab�`�~=؞6ZlW������"=���H%
i�w]O�8y_�z�i���Y��c����pAA�1�^ǹgx�C��w<\�7�D\-�rmA�y��"_Ɓ����-:��M�Ʊ�#�?vlMG��� >�s������'l��9|�o�C�w�F�P����]Nt^EϻF�6��@�(����i��.���<�K���e|)1��2�}K�c@c"�ye�%qE�`�?���ʢ��\ɳ����x���R�Ax���B��qJUЈ���>����O8��XZ<�J�8b�����*ɳH1�>7!g�f->$��#ߪ��~!~�����D�%�'�zB|�~"��Ws�o̎k��\��Z��YQ$q��� `)@jC#�c%�<ݷ��NKj�aHY�w�=1H����0w��Z��>^y��2��|{��e.���1&�'2�_f{�"��f�}(�Dd!�M����?�U6��׉
�8ι"_ziq��-�chq�i=�Q��+tn�,
PlY��b�e��@`�F���.jP��;�p~lT���A�V��p�
�7��G7���{��!��b��>=q�NV��?�hӆ@���g�`�T6c~�� rQ�Z0�t����.Xه��O�>���2���K�A���2��g���hr`�;=U�/�ḻD�N����Q�P��;,�#�93>,qFf�� ���e����Y
#����1i;���%T�k������\��d�Ԫ�h��zlc�`I����
©�Ӑ#�o������"�`8�����!xʴ���k���>⪲�}��r �nd��q4�[]�H�U2��,qPjs˔������T\p��r2��������Ƽ.�ol�1�c>���ݵAJD�$��`�wӆA�R���k�zAl3vs���c�P U(:,<�8��0�����H��x�Q5Av��0[���q�|R��_�PIKN</�E��v�߅:�B�����c���C��?�t�$��qANA�ڃ"i$�d�(�����ώu�
�r�'�G%Q���4 ������B���{�ݪpy��ؘ���#�;����>ZZ�(ZH�p<�y;�D�)�J}#���mH�������ϟq�u
�4��8Ɵ�.�����?��!tO
4wQ�࿚���Um�2=�)���,Z�}�4�����)�C���e�hIg�%���g���.��J0J�n���ϛ�b����"ƗQO!D!f�԰���+�S#���������)H�����3��^�R���ǻ���S(j��~/]p�l�Ap���I�-X�c@=���!~a�oZ0<�Ud�-'���@\\�a&�[���.�b���7ɦ_t��f0�ʸ�#�X;�
$���F
+�{oM�QS�n�������q�I�0Di����P>P�/Ӏ�f�����'�m:%�,FO)�\��z��Íp�N�k��=��8��QKᛉǚ�dCob)���$�,��\0fP���C�O�c���������$�"bi�s����[��È���������n��
9�l��d�n�X��יq��.J�e7x���APu�L
`���Y�9x���j�������PJ�Nܐ�~�K3�=�a���d�%�uA���vA�X+���p�ɠ!�uq9�c�(���K��MS^��|"��M1�W.��'k�-�GV���!�J�*38n����,�y��Y��ґ�CBp�}(d��x���Nh��J�q�4eRQ�[M3$���&�8�p����I=�h��}��Q�wqC(a��iM(�]gB�G��{(��)O�l|�2C�,��*gi��89�Ѥ�4�R��#�1'P�$)ɽg����iB�`K�<Y��eİ�hVcu&-�;qfYrb��)�7�����%�KE������M���Զ�mSt��D!��M^�`6��1ϝ��l'�
��;l1�Jڽ�w�U�lɰ[O�.,%I��yI=�z]R�]�=����g8�E��x�9,�6�XIRY�w|j-my�!u��Kq��^Z�5�,n��L�a�PZ׸GB!�#G�N��R��q^6S�v�D�ˆi�[k»�10�ޔ�R�}��Tt���þ�>�Z4A~^��Q��H�S�
�Wi�t?A&�ِ"E@D@��LQ�}_����ն�5��o�����yo�[ʈT���F�����Tr�-H���,�uK܏C��Wmؑ>"�g)
~ʉ��Lk��c�h\�F��̓�������h"a���>Y��!dǔƒsa��a\X�Z$J��~d��:A���T`ؑ���z�1|n6�r�)�CK�\50�i�R��:P�&�����z��{26�B���̒P���5FCx��`'/T7�dTqT��HoF��g��ŷ9I�����z����@[&��d�d-��`�!N��jh�|_"U`� mRQ��M��}J6�kFwg6�na���[2���\6���E!�=Ӑ����~:&#Ȉ?�)E��$���c�`��6:�*�W��<�-1�N�_��+*MZx�OuLG�D#���a$����I6+$�"�@W�$Αs�ѕ��NX}�wC�̺�.nV���0a����c�;�Q�:a Y\���cE�Ivs��1$�^��o�؃��P����Ʊ�a�xu��F�&A��P�:�w4)����=�1�>((+|`�Y);��0�b���|�����|�p�/�q&`�F���r���h�#*�:> X���c�*�4�%Jy�P�-|ݵ����/���Ӣ��(�i���kNเb�s��z����\I�H�2���k<³燅�wͶ�E�k�w��m�T6�N�C6/��U:���ol��T\J��)r%Uj�����Y�R�~cP`b�2���^�ų���`#��ŒX�UP��Q�!^@�@�Јӣ<���������a�Ijj�
SN&T>y1���0��/����B����\�(Aj��\۳�4N�ʇq�cYa���0���;`������)\Jvp)�]Vt2t:`ί�ų�O$�4�r-'eZ�k��Z6}m���R���P��Ҧ���Z��\��
1B�S�
�u ��%|�����]���Q�[�}m/�p����q=������&�{��x�
�N�_�Z??�����X��X�\,�+Qd��$D���_�"XB邞�%�?����i�Ճ��Pb'�R^�U����ؿ��=�b����R��u���Q���Q��A�[����(8���P=h?�7 fo����{2����`x��Em"@��i�9�+��t�[��b�{�Za������E�\�^��Z(ʚ��d\���Zy�f�|9%��A�����6�Ei���僻hXA<���aB=??3CxR:��?>�������@��{�#\�~��q��D%����J������˯vq!���OC~��/��>���E17d��"`�*�D7M}1 Ӥ��}�\D�kp�Qd�'�5�{بfԲ@i�Ԃh@��9U%[�l�e�"<�������$ClI@��LW�H�z�- �[�"��X����E�;�zNg���3\G!�ȑj[�ҡ���!/6���YؿW ���(o�E��";X�A�\(RR+m���w�I�I��l\�Y�q�ŒG>���K[��=E�����G��d�!��G������í��%S��S\���[Hb"K�P�Gs�/����&T�MK��1�!��8��bLQ��@Jd,`�a�=O�.�3!lC���;{S�u�X`@t<5!���{ J-��5d�W�0=ؿ*O>���B��UPQQ���J*Hs���8Z��O"56zj�-�f�&��H`�1zZJ�銛����1��=�#�<#z�U�]$�y#�5wB5n+���Li�^��IJ[��,S���8��r��#�X'����!ҨjTGP�-�{H���(����`�1����>�12.�6!IClp"����h􂴷�M��(kD3���m�l���N`6�U�p��O�����i_�@UA(C�R.]J2��3"zT��eg{!,:�i�����qW�@JR�;��Mשv���AJ?���{J[�Ď��{�'��]8(�n���kZD��(�6��׺�M���Pf�[�h���S�ӯ�&���K�s��*cg�?)2����+#��@����^�tPe�`�`�|�B��L�+{<�g�R���"�;��9L4��[�w��ØV��3�m'=z���G{S5+�p�8R^CL��V2P$��x!k56�
JM<Y����k�@�YR7��3}�$mT4�{�^��G��.Uso�Ն�T�^-uǞK���`{3�b����O*L��˓��O��X�2��c�5=�L����F@�;�ܥ��Ȃ��_ћ�=�̠�`�k��x��V"o?1��A����C�|��H\b0m�B��S��=e�*m0"�N���Ji�5�L�$���12*��_4���'�X�U�zd�+I�P<Z���v�/�Z�lG
�g���6 �<$��d��-�'M�4�Q�g�E�5!�q��m��^^,�.�6z�@�X�4�J2��Y���EIh�d�F%�������RL��$�(K�PN�p�`��T�Y�}`!�="u���ES��{�Af��P'����������GXI��P�����Z�~ ��J����Y���=�d{O�Hܞ��X(*�&/�%�H"���<��G1�u�\G#:Dz1�3#_g9RqM���!u�,�N�z���\S7�s�k�'*M1���X5�D4wK����@PW_+�!4���L"b׸�@^�L��U��$f��Y�\�o�Oț-�͎�Of��2t�i��g�'���^����qOl”S�t���6l�� ���0�*ɽA�nj��z�s�|��H��G�o�%xжB�%�h߳D���Rݥ;dn���X�^4}��*d����:����|~���]�i)�k���V�s��q���x'z:�ު}�y:1V�����c��c�����m,ٳ9�����&���h��ќ�$�ώf���ɓ���zt�}4���;G3S����l?X��GK�o��&�L[���ь�ь�����h��f<F3���<��s�e��c)������1��6���_9�Z�#��H�s$�Z���#�H���@����*�V�W���Z��C�1��)�ud^�r<S��§+D$8/ �cK��'��l�M~C��jcJRJ�L�5�Q�h�#���߲�P`ԯ�ׅ�zPK(���KL�c.Y���/�QKn1<%��I���i��g�ؔ���K�JΐT�K�e���B�<�%Z?�_�^�,C`�S�ˀ�L�'g�%�`i_�t�d��Qc7 �y�����B���Q�U�J�]���LA��(\sUj:x)��]�\R˱�R�OZ�k��*,#�����*t��-4/֎b�!�Hݔ�-;P�Kv�j2f�+�
�HK�����}p��%/D���)&�
��&�f8?��u`�~����n���Ƅw���z�dJ��u��=�j`w�ͥH���+�����0��a��E�'TW�/�����B�%%�����HM,2��P�{�rI.et2�p��r���͂4l%.s�����n�g�Dy�2���g�_U�ڗ��*z,B��qm�Ǟ��m\�z ����V��5<�a���xn(>f��"Y�+*���$u41�y����y��<�E�0�I�˕T�L���arg�t�Q�ZGa�%F82w�~�߳I��t�,ʁ��ujQ`6#����q�'0Ƶ��W�`4�:��7�$ 롁��IG���@W�06~��%��0�M��䞦��\�}�N�TٹN/�r�b���2,�b;9#�C����oxG�ϨvkT�{�ˣ���Z%B�2<����n�S%:Bk�����J4N!3��&�w���,ӗ�h�@x
H�q�8�+�R����.(a�`����)��J��eU��A��`�����Ig���RAd�'Ld�|J��)�n�r�ĉ��xJ%�G�a�?��$�xAK��<����)j��|������1ª��+M��F2��D|�ם%]�ai�A{FOB�V���Gµ2�������S�`�*��=Ж�-е�c��1�FA��_V����M�l�%̤�8d��/�N����I�R�i��=�*+�Z�A��F�{2$,�3�c� �r���P�er��dA�Y�l,��@H�0{!k��B�1��դ"�Zqh�|0�v�*�=Nd�(�!;���!�\���X�F/E
�s8�᏶<M�~z��f�|;9GS�I2���vn!���Ţ����h�N=�^E�<
Ϧ�rё��E�80�B}����e����W-���0�� q�z
t`h4&]�*i��S0� �@>ApDf����\�������3]q�9�+�C���.�Ŋ��������aA�a�M�u|�Ͱ���hdV�4{�K�?�T�������0*z�+T��w�w�!g+��ԑ�k`*7�{"��_����M�RCF�W:%�BWTy�R!��'����ԙ��'v�7�;ޣ���.(�E��3Yx�D�0Bl�(���C�c��dd8�$����Ix�����g��e+d�<*�/o��4SQ��0z9Y�8Iz�eZ�
4MũRP�nz"��h���b�u�j�͸���c���������%�r"�"��Q�Lɂɑ�� i;2Ёӈ̟����V�_�0�o88��&�2�
�l�c�a~�b��F�d�T������]�;�Wyt��4�a��c�y�!���!�׬��Y5�.Ѕ��8MD�AJ��Or�Oc���{о��AșF)�
U[-�U��c����j� �p�D�>�I��.h��-�G$Gf����:���T-~�.���L���0�U5D�=u���
��)�#qZ7JnͰ#Õ��5&��q.��,�L���N�;��� ���ke�*!��O>Μ�!��OQ�v�FA‘����ƴ;�&��G��dޢ�̈P�3�����L2�)��,����FP�?O�t=���ZE|G'›�<&���C�v�W�(�J}�T��B�Lـu�i�ԡ��JTr�
]'��>J)8m�1ow�(&�!+պ�F!ZF�j�y��x��s:tj�DqL��П�J�T����I]Ä��!QGC�(}
���X�^Äд�]F!���y=�E�O�a���=�s)`H�R�F�h?i�f<Ҙ,rW_̓��-���P:fnJgnד+��9���c��,�+z\�*o�q.�IW�e%��m���$i,&�����ZJ�Yt��Z��T�92B_��[Kw�A6o�_#t��A�C#��*S+�I�d���b�vA!7�I&z�]�Ԕ�*�4VŗZ8�jn4��caԱ`3��~%>�K�*�O0S�+��u�~��1���ྐྵ����L���q�H3�~>�~��h?��<�P�7;���r�l�ee���2�Y�e%$����0��������m%�*���OAi�с?��)�����#�H�Nk�cNkj��P5�o����[ͻ�W��������n���(M`(�0�N����l9ZI�\U�j���V�&�㮩�!���t{
�H��;f��~ӷ�umT��u��ӟ�1R��j��;�k��h��^���{���/����mL��/���͐���`��퍛��_0�?��������ï�������������WE�H8���w��o�����_������H�$����ǿ���?�������,����Y���Q�U��B!�G������B���[�������׷����������ݲ��/�-����I塇nYW�C�����͂�%2c��K����[ �c��3 �@7��Q؁f;���q��-�z/Jh���<���D��4�e�,�@7!{
r�RgJW�2�%�;��^�'�oS��>�l�
�/Hg�E=��!���x�}`��qxQ�;�y�3P���Pd��r�"�S���i�G�| 㼗k��#�|����<���6�D�
��h:œ*{A�s:��tMN`�G���k>��G��(6�G�;z���|�I�l���6�>7xfF��e:q�J`�`gAG�(^�|�4XG�˘qRct���`����^h�R��Mm*�O2��%��ՐH7v*� u�J��V@G�6r�������,�r���{y��;ֲ��̅X��|���2R��N����,��`>��~&��$o���,
6����psB�MH������ �_V�p͈�d��j�IkB�ߐ��|x��j�lB�MH�IkB�}B�MHԠ�RYD���f$?��u'�j�U�B�sY��������e��+DOkU��-'����>G�#{�ň���<[��{�˿�g�XL�XK+�s�l��Q�v廘E�iC�?�F�W`^�B:�����NJ�kw�<��XϕG=��Ў�ي!؂�<���K�`sN������w�MH����0!���4͈����h3R猠���f$ڌ��l3�Ӱ�|�5���|����Q��!�?ם�^��è�os�-���T��������J�����t��&`A� D�P��`�ͯ�J`��C���&�z�kϴ�2��4VZ�*�R%7��д3.���p]f���
�2�J$oTi���%��4^U�w��xm#Iٓ�y�$ӕP
݋�W��T��=cn�
� O�Q餚�Ƨ������0�BE�y@:u
�Ou��[�c��VB`���2���˒��R�;��=T`��$B`��:�DP3����I���H{��:�.<2A xH"�&p����K�y�@#�'��?0KYp;������2.^{���p��e�مH��TcTa�(��<ɫM�e9��n�ߍ��@o(>V��Rs�v��
���D��»�<#D%���7�^����M�u&Db�B��3[�(]^(!�1�M\C�<z>� ���c#d�rB����>��'KFH�I2�ƆL�I>ʄDv�*wBQ|�B_�P�ώ��S��
���t���@@��*���<w\���V
kwP�fn�hB���r��V1R�'����ě�뉎.�e���ga苞�� ��蹿�y��X��&D��4� b�W*�!1пT�����10�_����xp/���x��>>�c�:�
�]������6t`1��/����0E}����Zc"����F��\��N���Cc,�Q�5�q�@A�_�l�IC\�B�*�M�w��k��k�1�s,�'"(�A�t|�N�+߄kHlt�B{D5��ZC;E���إ�U���Ҁ˒Q˝���U��3Jؘf�)h��UDLЈ��h�!��#�y�o�O>�<E��4ь@�2i�U_~��d2�pQ�J��`�i�J��������� T_�[?t$���P@�'�G)��B9���m(�M%���"{q?��{:���_tb��o3:�n��LPn�,���Ya�1Õ�
��&� �ڈ��-:�I��=�0F�<���n�4��Y�%�Ȩ����7���k�z����3����0i�u��$s�E^
a>��(�R-5>� ���gM+���}��56Ofi�7��Y�'���8���q��\�֋y��J<
�Q�5E����D'n�e'�c[KE����bi���S�H���!P�4��4פ�!c��̧��U.H+�>d��i��Qփ<��[��rN�f��Lw�V�7���Ñg _�ofpd�6��u�vɐ²SE4��u�J�@Ӻ�J�a"���ʃ���g�� [�ql�D��Ncٙ������-Y�1CT�pp�^%)�e�T���R�PHGP�A��C� \%��k��V�Iޖ�M��KYJ��!�'�C�w?�GD'U���I1�.ª��P{�;�Y�,&"m��lKԁ\�3�l��wѼa��4�LEXV�H�p8�-��7)P)��8$��2�G�ۚY���H��h�MAqq-�{�z��m�u�{��NA^�\l�JN�|y�<�<�;O�jșy���Е�i�p^x�h���ӅǓ2�x=��%K�)�nI����c��j�=�Y�H����0 a�{ȊH؆B�)�X#à'8vɖ��I(�S����H�E/�/+�D�rC�41Ӑ��X��"��afkƴ�=&��Pp��\:Jb$P���m�4�b�)�� �"�1P�A �Fx�./�
�l�)+DO-6p�hX6:H���Z��)�9d%��Q1�dp�
��)<��\#a/Ě���o�0/xʆ|���i�sy!ɤ.�p���y��M�⃙
�dvC@��ˠ��38�ׅ̞Z���
������N��<}����L�,%j;̌a�c��L�_��e�sT��%3=B�E�R֠��JL��:���@���H��$'�*�� ��T���Hu�R�\e���J&�"2�7�1p:�ԙ��D%R3pO%�{%4D�8�Ĭ@����o������ LÑ�x����(Ёdž��l�55Y�h}��t��3T�nf����V�f"��$�k�^<%<Λ!��&μ�N�1D*Ӗbh�H}2C�i��cș@���_3R��$]�:ѝA�,?Y�����Qi�@��*�Z��4�:C��"�>�lb��l?��a#'l;U�J�s���ƆBl�����C6KOi��@A$��E�3�C!B0*�:(�M�)�/��(n��B��E���Lb`�6>
eD�"8L�K�e������C5���Wf����&̸SlV��L�I���2��L��h�
*'��u��c-**�%PN7�ND��m�a�B�7�E�V�rKq7+�K��[�v�4�W�G$,+�[i�І�c�tړ{�-���Wv���D�2E��� ,�?�%.u�%�?�p�_\͐s����6ʍZ�4�9Ar,����)Z��L�g��$d1Ux)ZN`���Chp��7�ia%�#�9��Y��Џ����-�<�r���A�8Y>����WΗ��\�|�O7�8_V���e<�@��#��/�3��w��
b�Y�'�dNx"��B\pѝ%� �w�X��rЏ�ѱ������"�=��,���<�훤��
)�&�W�=O2HGҨ|����ňl]��)A4Ɯ����"ɩR�1�Y���S���<����$�i�0�̙�B��OGfxa�9��Eɋ�B�a�*-��� �p�,L��y�l����.�jrJ��_T��^M@U��@��vP��b�C���l٦$�����MI�<(]M�9-������]��ZN<3�2W((9�rO3ń�*3!(��q<+ڳ��n�������I������0<t�Dy�,i�M� e�'<Lq�����b�\'�~�CU�`K�̻�����A[rO��)�U�h�EPb���Vj�8����r��o�(h��%�'��$2�A�6�Co�(:I.�H�����2���BioP2X)ZL�I;JJ[��N{&<��=�y���F��^����`)Ϣt���?�|�,�vf^�8���l[��?>�βe��>92�P�%J��H�AEO㒣�_��TG6�(�Y`��SM����V�K�_�(G�D��
�'Mv����6ߘE��2��Si��у�B��`�b��R��2��-���6��_e��Rn�t������}���l���B/W��S!���(���1&5��P�[ȥ���Ɏ
���_.b��V?u|���a�hHr�pO���O��n�|~�����r�#Z��l���G563�h㦅���^���rG�F�� �R�(r���f����1��Bz;�.��M��+�9��$P{;�11���U����&�k��(-Zf&��<0��CeY�JE��7� ����hB͔���Z�n�����O��oŜ�| A�>?m.'#e�����?���r��U�o�<�M�s�!)�c�.4}g�!�� �||�F=��"מ���*������jsI3��$=�ܠ1Z���'��W�-<ٴ���/<��?�|d�ȴ����RD��L*�@;��I�����T��y(b�ܐAGݗ(M2$��(�.�Q"łe(P. 478)
Wydruki są lekko
zabarwione(P. 483)
473
W pustych miejscach są odbicia
druku(P. 477)
Część strony nie jest
zadrukowana(P. 480)
Pojawiają się białe plamy(P. 483)
Rozwiązywanie problemów
Pojawiają się plamy(P. 485)
Na spodniej stronie papieru
widnieją smugi(P. 485)
◼ Problemy z zadrukowanymi arkuszami papieru
Papier marszczy się(P. 487)
Papier się zwija(P. 488)
◼ Problemy z podawaniem papieru
Wydruki są krzywe(P. 490)
Papier marszczy się lub zwija(P. 487)
Papier jest podawany nieprawidłowo(P. 490)
Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz
naraz(P. 490)
474
Rozwiązywanie problemów
Jakość wydruku nie jest zadowalająca
24X2-070
Zabrudzenia wewnątrz urządzenia mogą wpływać na jakość wydruków. W pierwszej kolejności należy wyczyścić
urządzenie i wykonać czynności konserwacyjne. Regularne czyszczenie(P. 436)
Przy krawędzi wydruków widoczne są smugi
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź obsługiwane typy papieru i użyj odpowiedniego typu papieru. Ponadto ustaw odpowiedni
rozmiar i rodzaj papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Ładowanie papieru(P. 125)
Określanie formatu i typu papieru(P. 146)
Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?
● Dzieje się tak, jeśli w sterowniku drukarki nie ustawiono marginesów. Margines o wartości 5 mm lub
mniejszej przy krawędzi papieru albo o wartości 10 mm bądź mniejszej przy krawędzi kopert nie znajduje
się w obszarze wydruku. Należy pamiętać o ustawieniu marginesów drukowanych dokumentów.
Zakładka [Wykończenie]
[Ustawienia zaawansowane]
[Rozszerz obszar drukowania i drukuj]
[Wył.]
Czy smugi pojawiają się na wydrukach podczas drukowania ciągłego?
(LBP654Cx / LBP653Cdw)
● To zjawisko może występować podczas ciągłego drukowania zadań zawierających obrazy półtonalne*.
Zmień wybrane ustawienia w opcji <Regul. czyszcz. zesp. utrwal.>. Im wyższy poziom zostanie wybrany,
tym wyższa będzie częstotliwość czyszczenia.
<Regul. czyszcz. zesp. utrwal.>/<Regularne czyszczenie zespołu utrwal.>(P. 347)
*
Półtony zastosowane m.in. w komórkach tabel, tłach materiałów użytych w prezentacjach oraz na grafach i fotografiach.
● W przypadku wybrania wyższego poziomu prędkość drukowania może się zmniejszyć.
● Jeżeli zmiana ustawienia opcji <Regul. czyszcz. zesp. utrwal.> nie zapewnia lepszych rezultatów, należy
wykonać operację <Wyczyść zespół utrwalający (ogranicz plamy na tylnej stronie)>.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 438)
475
Rozwiązywanie problemów
● Operacja ta przyniesie lepsze rezultaty, jeśli będzie wykonana po upływie około jednej godziny od
zakończeniu poprzedniej sesji drukowania.
Na wydrukach widoczne są smugi
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Ładowanie papieru(P. 125)
Czy smugi pojawiają się w przypadku korzystania z urządzenia w środowisku o
niskiej wilgotności?
● Dla opcji <Tryb niskiej wilgotności> wybierz ustawienie <Włącz>.
<Tryb niskiej wilgotności>(P. 345)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> poziom zabarwienia może być słabszy albo nierównomierny, gdy
urządzenie jest eksploatowane w środowisku o wysokiej wilgotności.
Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i
znaczące zmiany temperatury?
● Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi
zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli
dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia
zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany
temperatury.
<Tryb usuwania rosy>(P. 355)
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano
ustawienie <Włącz>.
476
Rozwiązywanie problemów
W pustych miejscach są odbicia druku
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Ładowanie papieru(P. 125)
Czy trzeba wymienić kasetę z tonerem?
● Jakość materiałów wewnątrz zasobnika z tonerem mogła się pogorszyć. Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 442)
Czy odbicia druku pojawiają się na tej samej stronie? (LBP654Cx / LBP653Cdw)
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Korekcja 1 przesunięcia hot>. Wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać problem.
<Korekcja 1 przesunięcia hot>(P. 346)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> toner może nie być utrwalany prawidłowo, co będzie się wiązać z
uzyskiwaniem wyblakłych wydruków.
Czy odbicia druku pojawiają się podczas drukowania ciągłego?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Korekcja 2 przesunięcia hot>. Wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać problem.
<Korekcja 2 przesunięcia hot>(P. 346)
● Jeżeli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, poziom zabarwienia może być nierównomierny.
477
Rozwiązywanie problemów
Smugi i odpryski tonera widoczne na wydrukach
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Ładowanie papieru(P. 125)
Czy w zasobnikach z tonerem jest toner?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 442)
Wydruki są wyblakłe
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 442)
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto odpowiednio skonfiguruj ustawienia formatu
i rodzaju papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Ładowanie papieru(P. 125)
Określanie formatu i typu papieru(P. 146)
478
Rozwiązywanie problemów
Czy używasz papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego? (LBP654Cx /
LBP653Cdw)
● Stosowanie papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego może wiązać się z uzyskiwaniem
wyblakłych bądź zasmużonych wydruków. Ustawienie opcji <Korekc. obr. uszk. pyłem pap.> na <Włącz>
może rozwiązać problem.
<Korekc. obr. uszk. pyłem pap.>/<Korekcja obrazu uszkodzon. pyłem papieru>(P. 350)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
Czy zaraz po wymianie zasobnika z tonerem wydruki są wyblakłe?
● Zaraz po wymianie zasobników z tonerem na nowe wydruki mogą być wyblakłe. W takim wypadku wybór
dla opcji <Red. niew. druk. po wym. kas.> ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Red. niew. druk. po wym. kas.>/<Reduk. niewyraź. druk. po wymianie kas.>(P. 353)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> omawiana opcja zadziała przy następnej wymianie zasobników z
tonerem.
● Po wymianie zasobnika z tonerem potrzeba trochę czasu, aby toner został równomiernie rozprowadzony
wewnątrz zasobnika.
Czy wyblakłość albo nierówna gęstość wydruku jest zależna od rodzaju
papieru albo warunków otoczenia? (LBP654Cx / LBP653Cdw)
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Polepszenie utrwalania>. Efekt poprawy jest lepiej widoczny w
przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
<Polepszenie utrwalania>(P. 351)
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować uzyskanie zwiniętych wydruków albo
zmniejszenie prędkości wydruku.
Czy urządzenie jest używane w środowisku o dużej wilgotności? (LBP654Cx /
LBP653Cdw)
● Ustawienie opcji <Ogranicz utrw. plam tonera 2> na <Tryb 2> może rozwiązać problem.
<Ogranicz utrw. plam tonera 2>(P. 352)
● Wybór ustawienia <Tryb 2> może sprawić, że wydruki będą się zwijać.
Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i
znaczące zmiany temperatury?
● Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi
zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli
dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia
479
Rozwiązywanie problemów
zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany
temperatury.
<Tryb usuwania rosy>(P. 355)
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano
ustawienie <Włącz>.
Część strony nie jest zadrukowana
Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?
● Dzieje się tak, jeśli w sterowniku drukarki nie ustawiono marginesów. Margines o wartości 5 mm lub
mniejszej przy krawędzi papieru albo o wartości 10 mm bądź mniejszej przy krawędzi kopert nie znajduje
się w obszarze wydruku. Należy pamiętać o ustawieniu marginesów drukowanych dokumentów.
Zakładka [Wykończenie]
[Ustawienia zaawansowane]
[Rozszerz obszar drukowania i drukuj]
[Wył.]
Czy prowadnice papieru przylegają do krawędzi papieru?
● Części dokumentu mogą nie być zadrukowane, jeżeli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru
albo są od nich zbytnio oddalone.
Ładowanie papieru(P. 125)
Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i
znaczące zmiany temperatury?
● Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi
zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli
dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia
zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany
temperatury.
<Tryb usuwania rosy>(P. 355)
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
480
Rozwiązywanie problemów
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano
ustawienie <Włącz>.
Zacieki pojawiają się na wydrukach albo drukowanie jest nierównomierne
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Ładowanie papieru(P. 125)
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 438)
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 442)
Czy trzeba wymienić kasetę z tonerem?
● Jakość materiałów wewnątrz zasobnika z tonerem mogła się pogorszyć. Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 442)
Czy wyblakłość albo nierówna gęstość wydruku jest zależna od rodzaju
papieru albo warunków otoczenia? (LBP654Cx / LBP653Cdw)
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Polepszenie utrwalania>. Efekt poprawy jest lepiej widoczny w
przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
<Polepszenie utrwalania>(P. 351)
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować uzyskanie zwiniętych wydruków albo
zmniejszenie prędkości wydruku.
481
Rozwiązywanie problemów
Czy urządzenie jest używane w środowisku o dużej wilgotności?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Tryb wysokiej wilgotności>. Wybór dla tej opcji ustawienia <Włącz>
może rozwiązać problem.
<Tryb wysokiej wilgotności>(P. 345)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> i korzystania z urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności
obrazy i tekst na wydrukach mogą być rozmyte.
Czy używasz papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego? (LBP654Cx /
LBP653Cdw)
● Stosowanie papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego może wiązać się z uzyskiwaniem
wyblakłych bądź zasmużonych wydruków. Ustawienie opcji <Korekc. obr. uszk. pyłem pap.> na <Włącz>
może rozwiązać problem.
<Korekc. obr. uszk. pyłem pap.>/<Korekcja obrazu uszkodzon. pyłem papieru>(P. 350)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i
znaczące zmiany temperatury?
● Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi
zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli
dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia
zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany
temperatury.
<Tryb usuwania rosy>(P. 355)
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano
ustawienie <Włącz>.
482
Rozwiązywanie problemów
Wydruki są lekko zabarwione
Czy w zasobnikach z tonerem jest toner?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 442)
Czy białe obszary cechuje lekkie zabarwienie?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Zapobieganie zamgleniu>. Wybór ustawienia <Włącz> może rozwiązać
problem.
<Zapobieganie zamgleniu>(P. 350)
● Jeżeli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, poziom zabarwienia może być mniejszy.
Pojawiają się białe plamy
Czy używany do drukowania papier nie jest zawilgocony?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 125)
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Ładowanie papieru(P. 125)
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
483
Rozwiązywanie problemów
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 442)
Czy trzeba wymienić zasobnik z tonerem?
● Jakość materiałów wewnątrz zasobnika z tonerem mogła się pogorszyć. Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 442)
Czy w przypadku wykonywania drukowania dwustronnego na przedniej
krawędzi papieru występują przerwy w nadruku? (LBP654Cx / LBP653Cdw)
● W przypadku wykonywania druku dwustronnego na cienkim papierze na przedniej krawędzi tylnej strony
arkusza mogą występować przerwy w wydruku. Ustawienie opcji <Brak korekcji na tylnej str.> na <Włącz>
może rozwiązać problem.
<Brak korekcji na tylnej str.>/<Brak korekcji na tylnej stronie>(P. 348)
● Jeżeli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, może to negatywnie odbić się na jakości drukowania.
Czy na przedniej krawędzi papieru występują przerwy w nadruku?
(LBP613Cdw / LBP611Cn)
● W przypadku wykonywania drukowania na cienkim papierze na przedniej krawędzi papieru mogą
występować przerwy w nadruku. Ustawienie opcji <Brak korekcji> na <Włącz> może rozwiązać problem.
<Brak korekcji>(P. 349)
● Wybór ustawienia <Włącz> może sprawić, że wydruki będą wyblakłe.
Czy występuje poziom zabarwienia nierówny tak, że wydruk przywodzi na
myśl widok kropli deszczu na szybie?
● Ustawienie opcji <Tryb redukcji gubienia deseni> na <Włącz> może rozwiązać problem.
<Tryb redukcji gubienia deseni>/<Zapobieganie gubieniu deseni>(P. 349)
● Jeżeli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, może to negatywnie odbić się na jakości drukowania.
Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i
znaczące zmiany temperatury?
● Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi
zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli
dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia
zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany
temperatury.
<Tryb usuwania rosy>(P. 355)
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
484
Rozwiązywanie problemów
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano
ustawienie <Włącz>.
Pojawiają się plamy
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 438)
● Jeżeli czyszczenie modułu utrwalającego nie rozwiązuje problemu, wybór dla opcji <Ogranicz utrw. plam
tonera 1> ustawienia <Włącz> może go rozwiązać.
<Ogranicz utrw. plam tonera 1>/<Ograniczanie utrwalania plam tonera 1>(P. 352)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
Na spodniej stronie papieru widnieją smugi
Czy załadowano papier w mniejszym rozmiarze niż rozmiar określony w
danych do drukowania?
● Sprawdź, czy rozmiar papieru pasuje do rozmiaru papieru określonego w danych do drukowania.
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 438)
485
Rozwiązywanie problemów
Czy smugi pojawiają się na wydrukach podczas drukowania ciągłego?
(LBP654Cx / LBP653Cdw)
● To zjawisko może występować podczas ciągłego drukowania zadań zawierających obrazy półtonalne*.
Zmień wybrane ustawienia w opcji <Regul. czyszcz. zesp. utrwal.>. Im wyższy poziom zostanie wybrany,
tym wyższa będzie częstotliwość czyszczenia.
<Regul. czyszcz. zesp. utrwal.>/<Regularne czyszczenie zespołu utrwal.>(P. 347)
*
Półtony zastosowane m.in. w komórkach tabel, tłach materiałów użytych w prezentacjach oraz na grafach i fotografiach.
● W przypadku wybrania wyższego poziomu prędkość drukowania może się zmniejszyć.
● Jeżeli zmiana ustawienia opcji <Regul. czyszcz. zesp. utrwal.> nie zapewnia lepszych rezultatów, należy
wykonać operację <Wyczyść zespół utrwalający (ogranicz plamy na tylnej stronie)>.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 438)
● Operacja ta przyniesie lepsze rezultaty, jeśli będzie wykonana po upływie około jednej godziny od
zakończeniu poprzedniej sesji drukowania.
Czy smugi pojawiają się papierze podczas drukowania dwustronnego?
(LBP613Cdw / LBP611Cn)
● W przypadku wykonywania druku dwustronnego obraz na tylnej krawędzi tylnej strony arkusza może być
nieostry. Ustawienie opcji <Korekta rozmazanego obrazu> na <Włącz> może rozwiązać problem.
<Korekta rozmazanego obrazu>/<Korek. rozmazanego obraz na drugiej str.>(P. 350)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
486
Rozwiązywanie problemów
Papier marszczy się lub zwija
24X2-071
Papier marszczy się
Czy papier jest załadowany prawidłowo?
● Papier załadowany nad ogranicznikiem stosu papieru lub ukośnie może się marszczyć.
Ładowanie papieru(P. 125)
Czy używany do drukowania papier nie jest zawilgocony?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 125)
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Ładowanie papieru(P. 125)
Czy ten problem występuje podczas drukowania na zwykłym papierze czy
cienkim papierze? (LBP654Cx / LBP653Cdw)
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Popr. pomarszczonego papieru>. Efekt poprawy jest lepiej widoczny w
przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
<Poprawianie pomarszczonego papieru>(P. 344)
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować uzyskanie wyblakłych wydruków albo
zmniejszenie prędkości wydruku.
Czy ten problem występuje podczas drukowania na kopertach czy cienkim
papierze? (LBP613Cdw / LBP611Cn)
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Popr. pomarszczonego papieru>. Ustawienie <Tryb 1> jest skuteczne
w przypadku kopert. Ustawienie <Tryb 2> zapewnia wyraźniejszą poprawę i sprawdza się w przypadku
kopert i cienkiego papieru. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
<Poprawianie pomarszczonego papieru>(P. 344)
487
Rozwiązywanie problemów
● Po wybraniu ustawienia <Tryb 1> albo <Tryb 2> obrazy na wydrukach mogą być rozmyte.
Papier się zwija
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto odpowiednio skonfiguruj ustawienia formatu
i rodzaju papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Ładowanie papieru(P. 125)
Określanie formatu i typu papieru(P. 146)
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Poprawian. zwiniętego papieru>. Efekt poprawy jest lepiej widoczny w
przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
<Poprawianie zwiniętego papieru>(P. 344)
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować uzyskanie wyblakłych wydruków albo
zmniejszenie prędkości wydruku.
● Załaduj papier ponownie, zmieniając stronę, która ma zostać zadrukowana (strona przednia/tylna).
● W rzadkich przypadkach — w zależności od papieru — uzyskane efekty mogą być jeszcze gorsze. Jeżeli ma
to miejsce, należy przywrócić wcześniej ustawioną stronę do zadrukowania.
Czy używany do drukowania papier nie jest zawilgocony?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 125)
● Zmień ustawienie opcji <Typ papieru> na takie, które jest odpowiednie dla cieńszego papieru. Jeżeli na
przykład bieżące ustawienie to <Zwykły 1>, zmień je na <Zwykły L>.
Określanie formatu i typu papieru(P. 146)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Poprawian. zwiniętego papieru>. Efekt poprawy jest lepiej widoczny w
przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
<Poprawianie zwiniętego papieru>(P. 344)
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować uzyskanie wyblakłych wydruków albo
zmniejszenie prędkości wydruku.
488
Rozwiązywanie problemów
Czy urządzenie jest używane w środowisku o dużej wilgotności? (LBP654Cx /
LBP653Cdw)
● Ustawienie opcji <Ogranicz utrw. plam tonera 2> na <Tryb 1> może rozwiązać problem.
<Ogranicz utrw. plam tonera 2>(P. 352)
● Wybór ustawienia <Tryb 1> może sprawić, że wydruki będą wyblakłe.
489
Rozwiązywanie problemów
Papier jest podawany nieprawidłowo
24X2-072
Wydruki są krzywe
Czy prowadnice papieru przylegają do krawędzi papieru?
● Wydruki są krzywe, jeśli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru lub są od nich zbytnio
oddalone.
Ładowanie papieru(P. 125)
Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz naraz
Czy papier jest załadowany prawidłowo?
● Przekartkuj dokładnie stos papieru, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
● Sprawdź, czy papier jest załadowany prawidłowo.
Ładowanie papieru(P. 125)
● Sprawdź, czy w szufladzie znajduje się odpowiednia liczba arkuszy oraz czy załadowano odpowiedni rodzaj
papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Ładowanie papieru(P. 125)
● Sprawdź, czy nie załadowano razem papieru o różnym formacie i typie.
490
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się
od symbolu „#” (kod błędu)
24X2-073
W kolejnych częściach możesz spróbować wyszukać rozwiązanie w sytuacji, gdy na wyświetlaczu urządzenia zostaje
wyświetlony komunikat albo numer (kod błędu) poprzedzony znakiem „#”.
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu(P. 492)
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu(P. 506)
491
Rozwiązywanie problemów
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu
24X2-074
Gdy działanie urządzenia nie jest możliwe z powodu wystąpienia błędu podczas drukowania albo wyczerpania wolnego
miejsca w pamięci, na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat. Więcej informacji na temat komunikatów znajduje
się poniżej.
Możliwe, że używana jest kaseta podrobiona lub firmy innej niż Canon. Nie
można podać poprawnej ilości tonera w kasecie.
Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.
● Zasobniki z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne zasobniki z tonerem firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 460)
Drukowanie czarno-białe ograniczone. Dostępne tylko drukowanie
kolorowe./Druk. czarno-białe jest ograniczone. Dostępne tylko druk. kolor.
Opcja drukowania czarno-białego jest wyłączona dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
● Aby drukować w czerni i bieli, zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, dla którego drukowanie
czarno-białe nie jest wyłączone. Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z
administratorem.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 230)
Kaseta czarna osiągnę- ła termin przydatn.
Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.
● Zaleca się wymianę zasobnika z tonerem.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 443)
Nie można przeanal. certyfikatu uwierzytelniania serwera.
Certyfikat serwera uwierzytelniania może być nieprawidłowy lub format certyfikatu nie jest obsługiwany
przez drukarkę.
● Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniania.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 269)
Nie można znaleźć punktu dostępu.
Podczas próby nawiązania automatycznego połączenia za pomocą funkcji WPS nie można wykryć routera
sieci bezprzewodowej w określonym przedziale czasowym.
● Nawiąż połączenie ponownie i zwróć uwagę na limit czasu.
492
Rozwiązywanie problemów
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS(P. 29)
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS(P. 31)
Klucz sieciowy lub SSID routera sieci bezprzewodowej został wprowadzony niepoprawnie.
● Sprawdź klucz sieciowy oraz SSID i wprowadź je ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
Nie można wykryć routera sieci bezprzewodowej z powodu problemów z ustawieniami sieci.
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 466)
● Jeśli to nie rozwiązuje problemu, sprawdź ustawienia bezpieczeństwa routera sieci bezprzewodowej.
Nie można wydrukować odebranych danych.
Nie można wydrukować odebranych dokumentów ze względu na wystąpienie nietypowej sytuacji.
● Sprawdź, czy nie wystąpiła jedna ze wskazanych sytuacji. Jeśli na ekranie wyświetlane są komunikaty
podające przyczyny i rozwiązania, sprawdź ich treść.
Pokrywa jest otwarta.
Nie załadowano papieru.
Zablokował się papier.
Zasobnik z tonerem został wyczerpany.
Wystąpił błąd.
Błąd połączenia z kasetą: możliwe, że używana jest kaseta podrobiona lub
inna niż Canon.
Zasobnik z tonerem mógł nie zostać zamontowany prawidłowo lub jest uszkodzony.
● Zainstaluj ponownie zasobnik z tonerem. Jeśli ponowne zainstalowanie zasobnika z tonerem nie
spowoduje usunięcia komunikatu o błędzie, zasobnik z tonerem może być uszkodzony. Skontaktuj się z
punktem zakupu zasobnika z tonerem lub zasięgnij porady w centrum obsługi klienta firmy Canon.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 443)
Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.
● Zasobniki z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne zasobniki z tonerem firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 460)
Zmień hasło uwierzytelniania.
Hasło wygasło.
● Ustaw nowe hasło.
493
Rozwiązywanie problemów
Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.
Metoda uwierzytelniania wybrana dla urządzenia nie odpowiada metodzie uwierzytelniania wybranej dla
serwera RADIUS.
● Sprawdź, czy wybrano tę samą metodę uwierzytelniania dla urządzenia i dla serwera RADIUS i ustaw
poprawną metodę uwierzytelniania.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 269)
Drukowanie kolorowe jest ograniczone. Dostępne tylko drukowanie czarnobiałe.
Drukowanie kolorowe jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
● Aby drukować w kolorze, zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, dla którego drukowanie kolorowe
nie jest wyłączone. Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 230)
Nie można nawiązać połączenia.
Połączenie w trybie punktu dostępu nie powiodło się z powodu błędu.
● Należy zaczekać kilka chwil, a następnie spróbować ponownie. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia,
spróbuj na chwilę wyłączyć urządzenie.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 204)
Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź ustawienia PSK.
Klucz sieciowy (PSK) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.
● Sprawdź klucz sieciowy (PSK) routera i ustaw go ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
● Jeżeli po zweryfikowaniu klucza sieciowego problem występuje nadal, należy sprawdzić, czy urządzenie
zostało poprawnie zainstalowane i czy jest gotowe do podłączenia do sieci.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 466)
Nie można nawiązać połączenia. Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń,
jakie mogą mieć połączenie z punktem dostępu./Nie można połącz. Osiąg.
maks. licz. urz., jakie mogą być podł. do pun. dost.
Urządzenie próbowało połączyć się z routerem bezprzewodowej sieci LAN, do którego została już
podłączona maksymalna liczba urządzeń.
494
Rozwiązywanie problemów
● Zmniejsz liczbę urządzeń (klientów) podłączonych do routera bezprzewodowej sieci LAN. Aby uzyskać
informacje dotyczące maksymalnej liczby urządzeń, które można podłączyć, należy zapoznać się z
podręcznikiem użytkownika routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktować z producentem.
Nie można nawiązać połączenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci
LAN. Wyłącz, a następnie ponownie włącz zasilanie, aby jeszcze raz
skonfigurować ustawienia.
Nawiązanie łączności nie powiodło się z powodu wystąpienia błędu podczas ustanawiania połączenia z
bezprzewodową siecią LAN.
● Zrestartuj urządzenie i ponownie je skonfiguruj.
● Jeżeli problem nie ustąpi nawet po ponownym uruchomieniu urządzenia, sprawdź, czy urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 466)
● Jeśli po sprawdzeniu stanu połączenia z bezprzewodową siecią LAN problem nadal występuje, sprawdź
ustawienia bezpieczeństwa routera bezprzewodowego.
Nie można nawiązać połączenia z użyciem technologii WPS. Poczekaj chwilę,
a następnie ponownie skonfiguruj ustawienia.
Podczas próby nawiązania automatycznego połączenia z pomocą funkcji WPS wystąpił błąd
uniemożliwiający ustanowienie połączenia.
● Odczekaj chwilę i ponownie przeprowadź konfigurację. Jeżeli problem występuje nadal, sprawdź, czy
router bezprzewodowy obsługuje WPS.
Jeśli funkcja WPS jest obsługiwana:
Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 466)
Jeśli funkcja WPS nie jest obsługiwana:
Należy skonfigurować inną metodę połączenia.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
Nie można wykryć żadnych połączeń z urządzeniem bezprzewodowym.
Nie udało się wykryć urządzeń przenośnych w określonym czasie.
● Nawiąż połączenie ponownie i zwróć uwagę na limit czasu.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 204)
Nie można wyczyścić.
Papier zakleszczył się w trakcie czyszczenia.
● Wyciągnij zakleszczony papier, ustaw odpowiednio papier i ponownie wykonaj operację czyszczenia.
Usuwanie zaciętego papieru(P. 511)
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 438)
495
Rozwiązywanie problemów
W zasobnikach znajduje się niewystarczająca ilość tonera do czyszczenia modułu utrwalającego.
● Czyszczenie wymaga odpowiedniej ilości tonera w zasobniku. Wymień zasobnik z tonerem i ponownie
przeprowadź czyszczenie.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 443)
Nie można poprawić.
W zasobnikach znajduje się niewystarczająca ilość tonera do wykonania regulacji.
● Regulacja wymaga odpowiedniej ilości tonera w zasobniku. Wymień zasobnik z tonerem i ponownie
przeprowadź regulację.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 443)
Pasek przenoszący w urządzeniu jest brudny.
● Przeprowadź automatyczne czyszczenie paska przenoszącego.
Czyszczenie paska przenoszącego (ITB)(P. 441)
Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem mechanizmu Open System.
Sprawdź ustawienia WEP./Nie można wyk. uwierz. z uż. mech. Open System.
Sprawdź ustaw. WEP.
Ustawiona metoda uwierzytelniania urządzenia to <System otwarty>, ale metoda określona dla routera
sieci bezprzewodowej to „klucz dzielony”.
● Podłącz ponownie, ręcznie zmieniając metodę uwierzytelnienia WEP na <Klucz współdzielony>.
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
Adres MAC urządzenia jest odrzucany przez filtr adresów MAC ustawiony w routerze sieci
bezprzewodowej.
● Zmień ustawienia routera, aby dopuszczał adres MAC urządzenia i komputera. Aby uzyskać dalsze
informacje dotyczące konfiguracji, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń
sieciowych lub skontaktować się z producentem. Aby sprawdzić adres MAC urządzenia, wybierz kolejno
pozycje <Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>
<Informacje o
połączeniach>.
Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN(P. 47)
Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem klucza współdzielonego.
Sprawdź ustawienia WEP./Nie można wykonać uwierzytelniania z użyc. klucza
współ. Sprawdź ust. WEP.
Klucz sieciowy (klucz WEP) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.
● Sprawdź klucz sieciowy (klucz WEP) routera bezprzewodowego i ustaw go ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
● Podłącz ponownie, wybierając router bezprzewodowy albo ręcznie zmieniając metodę uwierzytelniania
WEP na <System otwarty>.
496
Rozwiązywanie problemów
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
Ustawiona metoda uwierzytelniania urządzenia to <Klucz współdzielony>, ale metoda określona dla
routera sieci bezprzewodowej to „system otwarty”.
● Zmień metodę uwierzytelniania WEP w routerze sieci bezprzewodowej na „klucz dzielony” i połącz
ponownie. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące zmiany, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.
Kaseta cyjan osiągnęła termin przydat.
Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.
● Zaleca się wymianę zasobnika z tonerem.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 443)
Bezpośrednie połączenie zakończone.
Połączenie z urządzeniem przenośnym zostało przerwane.
● Ponownie nawiąż połączenie bezpośrednie.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 204)
Koniec terminu przydatności kasety/Koniec ter. przyd. kas
Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.
● Wybierz jedno z ustawień wyświetlanych na ekranie.
● Aby wyświetlić procedurę wymiany, wybierz opcję <Wyświetl kroki wymiany kasety z tonerem>/
<Wyświetl sposób odzysk.> na ekranie.
● Jeśli wybrano pozycję <Kontynuuj drukowanie (brak gwarancji jakości)>/<Kontyn. drukow. (brak
gwarancji jakości)>, można kontynuować drukowanie, ale możliwe jest nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Błąd uwierzytelniania usługi Google Cloud Print
Uwierzytelnienie serwera albo uzyskanie danych rejestracyjnych przez usługę Cloud Print nie powiodło
się.
● Upewnij się, że wybrano poprawne ustawienia daty i godziny.
<Ustawienia daty/godz.>(P. 308)
497
Rozwiązywanie problemów
Błąd połącz. z usługą Google Cloud Print
Funkcja Cloud Print jest niedostępna z powodu błędu.
● Sprawdź, czy urządzenie zostało poprawnie połączone z bezprzewodową lub przewodową siecią LAN.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
● Port używany do funkcji drukowania w chmurze może być zablokowany przez ustawienia zapory lub inne
zabezpieczenia. Sprawdź, czy na komputerze dostępny jest port 5222.
● Jeśli w sieci używany jest serwer proxy, sprawdź, czy ustawienia proxy urządzenia oraz serwera są
poprawne. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Konfiguracja serwera proxy(P. 248)
Usł.Google Cloud Prt niedos.Błąd uwierz.ser
Uwierzytelnienie serwera albo uzyskanie danych rejestracyjnych przez usługę Cloud Print nie powiodło
się.
● Upewnij się, że wybrano poprawne ustawienia daty i godziny.
<Ustawienia daty/godz.>(P. 308)
Usł.Google Cloud Prt niedos.Błąd kom.z serw
Funkcja drukowania w chmurze jest niedostępna z powodu błędu.
● Sprawdź, czy urządzenie zostało poprawnie połączone z bezprzewodową lub przewodową siecią LAN.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
● Port używany do funkcji drukowania w chmurze może być zablokowany przez ustawienia zapory lub inne
zabezpieczenia. Sprawdź, czy na komputerze dostępny jest port 5222.
● Jeśli w sieci używany jest serwer proxy, sprawdź, czy ustawienia proxy urządzenia oraz serwera są
poprawne. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Konfiguracja serwera proxy(P. 248)
Nieprawidłowa liczba znaków/wprowadzono nieprawidłowe znaki.
Klucz sieciowy (klucz WPA/WPA2-PSK lub WEP) routera sieci bezprzewodowej został wprowadzony
niepoprawnie.
● Sprawdź klucz sieciowy (klucz WPA, WPA2-PSK lub WEP) routera i ustaw go ponownie. Aby uzyskać dalsze
informacje dotyczące sprawdzania klucza sieciowego, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
498
Rozwiązywanie problemów
Załaduj papier.
W szufladzie lub na tacy uniwersalnej nie ma papieru.
● Załaduj papier.
Ładowanie papieru(P. 125)
Papier przeznaczony do drukowania raportów i list nie jest załadowany.
● Załaduj odpowiedni papier do drukowania raportów lub list, a następnie wprowadź ustawienia rozmiaru i
rodzaju papieru.
Ładowanie papieru(P. 125)
Określanie formatu i typu papieru(P. 146)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Papier do drukowania odbieranych dokumentów nie jest załadowany.
● Załaduj odpowiedni papier do wydrukowania odebranego dokumentu i wprowadź ustawienia rozmiaru i
rodzaju papieru.
Ładowanie papieru(P. 125)
Określanie formatu i typu papieru(P. 146)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
● Jeśli odbierane dokumenty drukowane są na papierze o formacie innym niż A4 lub Letter, może brakować
niektórych części obrazu lub obraz może zostać podzielony i wydrukowany na kilku arkuszach.
Kaseta amarantowa osiągnęła term. przyd.
Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.
● Zaleca się wymianę zasobnika z tonerem.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 443)
Pam. pełna. Spr. błąd klawisz. Monit. stanu.
Pamięć zapełniła się danymi drukowania, których nie wydrukowano z powodu błędów.
● Anuluj drukowanie dokumentów, w przypadku których wystąpił błąd albo wydrukuj te dokumenty,
wybierając pozycję <Pomiń błąd> na ekranie sprawdzania statusu drukowania.
Anulowanie drukowania(P. 171)
Pamięć pełna. Wykonaj bezpieczne drukowanie.
Pamięć została zapełniona dokumentami zabezpieczonymi, które nie zostały wydrukowane.
● Usuń zabezpieczone dokumenty zapisane w pamięci.
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie(P. 178)
499
Rozwiązywanie problemów
Pamięć pełna (Bezpieczne drukowanie)
Pamięć została zapełniona dokumentami zabezpieczonymi, które nie zostały wydrukowane.
● Usuń zabezpieczone dokumenty zapisane w pamięci.
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie(P. 178)
Pamięć pełna (Pomiń błąd)
Pamięć zapełniła się danymi drukowania, których nie wydrukowano z powodu błędów.
● Anuluj drukowanie dokumentów, w przypadku których wystąpił błąd albo wydrukuj te dokumenty,
wybierając pozycję <Pomiń błąd> na ekranie sprawdzania statusu drukowania.
Anulowanie drukowania(P. 171)
Nośnik pamięci jest ograniczony.
Funkcja drukowania plików jest wyłączona na urządzeniu pamięci USB.
● Dla opcji <Użyj funkcji druku> w menu <Ustawienia nośnika pamięci> wybierz ustawienie <Włącz>.
Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB(P. 275)
Drukowanie z nośnika pamięci jest ograniczone.
Funkcja drukowania plików jest wyłączona na urządzeniu pamięci USB.
● Dla opcji <Użyj funkcji druku> w menu <Ustawienia nośnika pamięci> wybierz ustawienie <Włącz>.
Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB(P. 275)
Brak papieru
W szufladzie lub na tacy uniwersalnej nie ma papieru.
● Załaduj papier.
Ładowanie papieru(P. 125)
Papier przeznaczony do drukowania raportów i list nie jest załadowany.
● Załaduj odpowiedni papier do drukowania raportów lub list, a następnie wprowadź ustawienia rozmiaru i
rodzaju papieru.
Ładowanie papieru(P. 125)
Określanie formatu i typu papieru(P. 146)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Papier do drukowania odbieranych dokumentów nie jest załadowany.
● Załaduj odpowiedni papier do wydrukowania odebranego dokumentu i wprowadź ustawienia rozmiaru i
rodzaju papieru.
Ładowanie papieru(P. 125)
500
Rozwiązywanie problemów
Określanie formatu i typu papieru(P. 146)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
● Jeśli odbierane dokumenty drukowane są na papierze o formacie innym niż A4 lub Letter, może brakować
niektórych części obrazu lub obraz może zostać podzielony i wydrukowany na kilku arkuszach.
Brak odpowiedzi od odbiorcy.
Przewód sieciowy LAN mógł zostać odłączony lub wystąpił problem z przełącznikiem sieciowym.
● Sprawdź stan kabli sieciowych LAN i przełączników.
Brak odpowiedzi hosta./Brak odpowiedzi z hosta.
Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci.
● Sprawdź ustawienia urządzenia i sieci, a następnie połącz ponownie.
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
Zacięcie papieru.
Papier zakleszcza się.
● Wyciągnij zakleszczony papier i wydrukuj dokument ponownie (drukowanie może wznowić się
automatycznie).
Usuwanie zaciętego papieru(P. 511)
Niezgodność rozmiaru/ustawień papieru
Ustawienie rozmiaru papieru na panelu sterowania jest niezgodne z rozmiarem załadowanego papieru.
● Dopasuj ustawienia rozmiaru papieru określone w menu <Ustawienia papieru> oraz rozmiar papieru
aktualnie załadowanego.
Wykorzystanie załadowanego papieru
Skonfiguruj obszar <Ustawienia papieru>, aby dopasować je do rozmiaru załadowanego papieru.
Określanie formatu i typu papieru(P. 146)
● W przypadku drukowania z komputera należy sprawdzić, czy ustawienie formatu papieru w sterowniku
drukarki odpowiada formatowi załadowanego papieru.
Ładowanie papieru bez zmiany ustawień
Załaduj papier o formacie zgodnym z podanym w menu <Ustawienia papieru>.
Ładowanie papieru(P. 125)
● Sprawdź, czy prowadnice papieru w szufladzie na papier są prawidłowo ustawione.
Ładowanie papieru(P. 125)
501
Rozwiązywanie problemów
Przygotuj kasetę.
Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.
● Przygotuj zasobnik z tonerem na wymianę. Wymień zasobnik z tonerem przed rozpoczęciem drukowania
dużej liczby dokumentów, jeśli wyświetlany jest ten komunikat.
Materiały eksploatacyjne(P. 460)
Przygotuj kasetę z czarnym tonerem.
Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.
● Przygotuj zasobnik z tonerem na wymianę. Wymień zasobnik z tonerem przed rozpoczęciem drukowania
dużej liczby dokumentów, jeśli wyświetlany jest ten komunikat.
Materiały eksploatacyjne(P. 460)
● W przypadku drukowania nie ma konieczności przerywania tej czynności.
● Jeżeli ten komunikat zostanie wyświetlony podczas odbierania I-faksu, urządzenie nie wykona
drukowania w celu zapobieżenia uzyskaniu niewyraźnego wydruku. Aby kontynuować drukowanie
pomimo niskiego poziomu toneru w zasobniku, dla opcji <Kontynuuj druk., gdy mało atram. w kas.>
wybierz ustawienie <Wł.>. <Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.>(P. 409)
Przygotuj kasetę z cyjanowym tonerem.
Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.
● Przygotuj zasobnik z tonerem na wymianę. Wymień zasobnik z tonerem przed rozpoczęciem drukowania
dużej liczby dokumentów, jeśli wyświetlany jest ten komunikat.
Materiały eksploatacyjne(P. 460)
Przygotuj kasetę z amarantowym tonerem.
Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.
● Przygotuj zasobnik z tonerem na wymianę. Wymień zasobnik z tonerem przed rozpoczęciem drukowania
dużej liczby dokumentów, jeśli wyświetlany jest ten komunikat.
Materiały eksploatacyjne(P. 460)
Przygotuj kasetę z żółtym tonerem.
Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.
502
Rozwiązywanie problemów
● Przygotuj zasobnik z tonerem na wymianę. Wymień zasobnik z tonerem przed rozpoczęciem drukowania
dużej liczby dokumentów, jeśli wyświetlany jest ten komunikat.
Materiały eksploatacyjne(P. 460)
Drukowanie jest ograniczone.
Drukowanie jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
● Zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, dla którego drukowanie nie jest wyłączone. Aby uzyskać
identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 230)
Wprowadź prawidłowe dane uwierzytelniania.
Informacje uwierzytelniania klienta (klucz i certyfikat, nazwa użytkownika i hasło lub certyfikat CA) są
nieprawidłowe.
● Sprawdź wybraną metodę uwierzytelniania oraz informacje uwierzytelniania (klucz i certyfikat, nazwę
użytkownika i hasło oraz certyfikat CA).
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 269)
Wprowadź informacje niezbędne do uwierzytelnienia.
Uwierzytelnianie metodą IEEE 802.1X nie zostało poprawnie skonfigurowane.
● Skonfiguruj uwierzytelnianie metodą IEEE 802.1X za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 269)
Niezgod. rozm./ustaw.
Ustawienie rozmiaru papieru na panelu sterowania jest niezgodne z rozmiarem załadowanego papieru.
● Dopasuj ustawienia rozmiaru papieru określone w menu <Ustawienia papieru> oraz rozmiar papieru
aktualnie załadowanego.
Wykorzystanie załadowanego papieru
Skonfiguruj obszar <Ustawienia papieru>, aby dopasować je do rozmiaru załadowanego papieru.
Określanie formatu i typu papieru(P. 146)
● W przypadku drukowania z komputera należy sprawdzić, czy ustawienie formatu papieru w sterowniku
drukarki odpowiada formatowi załadowanego papieru.
Ładowanie papieru bez zmiany ustawień
Załaduj papier o formacie zgodnym z podanym w menu <Ustawienia papieru>.
Ładowanie papieru(P. 125)
● Sprawdź, czy prowadnice papieru w szufladzie na papier są prawidłowo ustawione.
Ładowanie papieru(P. 125)
503
Rozwiązywanie problemów
Wygasł certyfikat uwierzytelniania serwera.
Certyfikat serwera przesłany z serwera RADIUS wygasł.
● Sprawdź okres ważności certyfikatu serwera dla serwera RADIUS.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 269)
Nieprawidłowy certyfikat uwierzytelniania serwera.
Nie zarejestrowano w drukarce żadnego certyfikatu urzędu certyfikacji zgodnego z certyfikatem serwera
uwierzytelniania.
● Sprawdź, czy w drukarce zarejestrowano certyfikat CA zgodny z certyfikatem serwera uwierzytelniania.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 269)
Pamięć jest pełna.
Drukowanie nie było możliwe z powodu niewystarczającej ilości wolnego miejsca w pamięci.
● Jeśli drukowanie oczekuje na wykonanie, odczekaj do jego zakończenia.
Nieprawidłowa liczba znaków/wprowadzono nieprawidłowe znaki.
Klucz sieciowy (klucz WPA/WPA2-PSK lub WEP) routera sieci bezprzewodowej został wprowadzony
niepoprawnie.
● Sprawdź klucz sieciowy (klucz WPA, WPA2-PSK lub WEP) routera i ustaw go ponownie. Aby uzyskać dalsze
informacje dotyczące sprawdzania klucza sieciowego, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
Klucz WEP jest ustawiony nieprawidłowo. Sprawdź ustawienia WEP.
Klucz sieciowy (klucz WEP) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.
● Sprawdź klucz sieciowy (klucz WEP) routera bezprzewodowego i ustaw go ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
Ustawiona metoda uwierzytelniania urządzenia to <Klucz współdzielony>, ale metoda określona dla
routera sieci bezprzewodowej to „system otwarty”.
● Podłącz ponownie, wybierając router bezprzewodowy albo ręcznie zmieniając metodę uwierzytelniania
WEP na <System otwarty>.
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
504
Rozwiązywanie problemów
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
● Zmień metodę uwierzytelniania WEP w routerze sieci bezprzewodowej na „klucz dzielony” i połącz
ponownie. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące zmiany, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.
Użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby wprowadzić informacje niezbędne
do uwierzytelnienia./Użyj zdal. int. uż., aby wprow. inform. niezb. do
uwierzyt.
Ustawienia IEEE 802.1X są nieprawidłowe.
● Sprawdź, czy opcja [Nazwa logowania] została skonfigurowana prawidłowo.
● Sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru [Użyj TLS], [Użyj TTLS] albo [Użyj PEAP].
● W przypadku korzystania z protokołu TLS sprawdź, czy zarejestrowano „klucz i certyfikat”.
● W przypadku korzystania z protokołu TTLS albo PEAP, sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło zostały
wprowadzone poprawnie.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 269)
Kaseta żółta osiągnęła termin przyd.
Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.
● Zaleca się wymianę zasobnika z tonerem.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 443)
505
Rozwiązywanie problemów
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu
24X2-075
Jeśli wystąpi błąd, na przykład w przypadku nieudanego drukowania albo niemożności wysłania lub odebrania I-faksu,
na ekranie dziennika zadań zostanie wyświetlony odpowiadający mu trzycyfrowy kod błędu. Zapoznaj się z poniższymi
opisami, aby uzyskać informacje na temat przyczyn i rozwiązań dla każdego kodu błędu. Szczegółowe informacje na
temat ekranu dziennika zadań, patrz Ekran <Monitor stanu>(P. 111) .
#037
Plik jest za duży, aby można było go wydrukować.
● Zoptymalizuj plik, aby zmniejszyć jego rozmiar albo podziel go na sekcje, a następnie ponownie przejdź do
operacji drukowania.
● Spróbuj drukować z poziomu sterownika drukarki. To może pomóc.
#099
Wykonano operację, która spowodowała anulowanie zadania.
● Ten kod błędu jest wyświetlany w przypadku anulowania zadania. Nie oznacza to nieprawidłowości w
działaniu urządzenia. Wydrukuj lub odbierz dokumenty ponownie zgodne z potrzebą.
#408
Nie można było odczytać nośnika pamięci USB, ponieważ został odłączony w trakcie odczytu danych.
● Sprawdź, czy nośnik pamięci USB nie został odłączony i ponownie odczytaj dane.
Podłączanie nośnika pamięci USB(P. 91)
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 181)
Podłączony nośnik pamięci USB korzysta z nieobsługiwanego formatu.
● Sprawdź, czy nośnik pamięci USB korzysta z formatu obsługiwanego przez urządzenie.
Podłączanie nośnika pamięci USB(P. 91)
#701
Uwierzytelnianie nie powiodło się, ponieważ wprowadzono nieprawidłowy identyfikator wydziału lub kod
PIN po aktywacji funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
506
Rozwiązywanie problemów
● Wprowadź odpowiedni identyfikator wydziału i kod PIN.
Podjęto próbę kontynuowania pracy bez wprowadzenia identyfikatora działu, pomimo że zadania o
nieznanym identyfikatorze (funkcje, które dopuszczają działanie bez identyfikatora wydziału lub kodu
PIN) zostały wyłączone w funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
● Włącz zadania z nieznanym identyfikatorem w trybie menedżera systemu w Zdalnym interfejsie
użytkownika.
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 234)
#752
Nie można odebrać I-faksu, ponieważ ustawiono nieprawidłową nazwę serwera POP3.
● Sprawdź nazwę serwera POP3 i popraw dane.
Odbieranie I-faksów do drukowania(P. 196)
Nie można odebrać I-faksu, ponieważ ustawiono nieprawidłową nazwę domeny.
● Sprawdź nazwę domeny i popraw dane.
Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
Nie można odebrać I-faksu, ponieważ urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci.
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i połączone z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 466)
#753
Nie można odebrać zeskanowanych danych jako I-Faksu, ponieważ kabel przewodowej sieci LAN jest
odłączony.
● Sprawdź, czy kabel sieci przewodowej LAN został podłączony prawidłowo.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
#766
Certyfikat wygasł.
● Uaktualnij certyfikat lub użyj certyfikatu, który nie wygasł.
● Sprawdź, czy ustawienia opcji <Ustawienia aktualnej daty/godziny> są poprawne.
Ustawianie daty/czasu(P. 21)
#802
Ustawiono nieprawidłową nazwę serwera POP3.
● Ustaw prawidłową nazwę serwera POP3.
Odbieranie I-faksów do drukowania(P. 196)
507
Rozwiązywanie problemów
#810
Podczas odbierania I-faksu serwer POP3 zwrócił błąd.
● Sprawdź, czy ustawienia serwera POP3 są prawidłowe.
● Sprawdź, czy serwer poczty i sieć działają poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować
się z administratorem sieci.
#816
Liczba wydrukowanych stron osiągnęła górny limit skonfigurowany dla wydziału.
● Aby zresetować licznik wydrukowanych stron, kliknij przycisk [Wyzeruj licznik] na stronie [Zarządzanie ID
działu] Zdalnego interfejsu użytkownika.
Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN(P. 230)
#818
Format pliku odebranych danych nie może zostać wydrukowany przez urządzenie.
● Skontaktuj się z nadawcą i poproś o ponowne przesłanie danych w innym formacie pliku.
#819
Odebrane dane nie są obsługiwane (nieprawidłowe informacje MIME).
● Skontaktuj się z nadawcą i poproś o sprawdzenie ustawień i ponowne przesłanie danych.
#820
Odebrane dane nie są obsługiwane (nieprawidłowe informacje BASE64 lub uuencode).
● Skontaktuj się z nadawcą i poproś o sprawdzenie ustawień i ponowne przesłanie danych.
#821
Odebrane dane nie są obsługiwane (wystąpił błąd analizy TIFF).
● Skontaktuj się z nadawcą i poproś o sprawdzenie ustawień i ponowne przesłanie danych.
#822
Nie można wydrukować pliku z nośnika pamięci USB, ponieważ format pliku jest nieobsługiwany.
508
Rozwiązywanie problemów
● Sprawdź obsługiwane formaty plików i ponownie zapisz plik.
Funkcji drukarki(P. 541)
#827
Odebrane dane nie są obsługiwane (zawierają nieobsługiwane informacje MIME).
● Skontaktuj się z nadawcą i poproś o sprawdzenie ustawień i ponowne przesłanie danych.
#829
Rozmiar otrzymanych danych przekracza maksymalną dopuszczalną wartość.
● W przypadku odbioru I-faksów urządzenie nie może odbierać wiadomości e-mail o rozmiarze
przekraczającym 24 MB. Poproś nadawcę o zmniejszenie rozmiaru wiadomości e-mail poniżej 24 MB i
ponowne wysłanie.
#852
Urządzenie wyłącza się z jakiegoś powodu.
● Sprawdź, czy wtyczka jest mocno osadzona w gnieździe zasilający.
#853
Nie można wydrukować dokumentu, ponieważ jego rozmiar przekracza możliwości przetwarzania
urządzenia.
● Urządzenie może nie być w stanie wydrukować dokumentów wielostronicowych. Zmniejsz liczbę stron w
jednej serii drukowania lub wykonaj wydruk, gdy żadne zadania nie oczekują w kolejce lub nie jest
drukowany żaden dokument. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź dane dokumentu pod kątem
nieprawidłowości.
Drukowanie zostało anulowane z poziomu komputera.
● Ten błąd może wystąpić, jeśli anulujesz czynność podczas przesyłania danych drukowania z komputera do
urządzenia, ale nie jest to zdarzenie nietypowe. Wydrukuj ponownie w razie potrzeby.
Usunięto dokument zabezpieczony, który nie został wydrukowany.
● Dokument z funkcji Zabezpieczone drukowanie niewydrukowany w określonym czasie (domyślnie w czasie
30 minut) jest usuwany z pamięci. Ponownie wyślij zabezpieczony dokument i wydrukuj go w określonym
czasie.
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie(P. 178)
Podjęto próbę drukowania zabezpieczonego w momencie, gdy funkcja Bezpiecznego drukowania była
wyłączona.
● Jeśli dla opcji <Bezpieczne drukowanie> wybrano ustawienie <Wyłącz>, nie można korzystać z funkcji
Zabezpieczone drukowanie. Zmień wartość ustawienia na <Włącz> i wydrukuj ponownie.
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie(P. 178)
● Wydrukuj bez korzystania z funkcji Zabezpieczone drukowanie.
509
Rozwiązywanie problemów
Podstawowe opcje drukowania(P. 169)
Próbowano wydrukować uszkodzony lub nieobsługiwany plik.
● Sprawdź plik i spróbuj ponownie.
Podstawowe opcje drukowania(P. 169)
Nie można drukować plików PDF zabezpieczonych hasłem.
● Wprowadź prawidłowe hasło do pliku PDF.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 181)
#861
Nie można wydrukować dokumentu, ponieważ użyto sterownika drukarki nieodpowiedniego dla
urządzenia.
● Wydrukuj ponownie, korzystając ze sterownika drukarki przeznaczonego dla tego urządzenia.
Podstawowe opcje drukowania(P. 169)
Nie można wydrukować dokumentu z powodu uszkodzenia danych.
● Sprawdź dane dokumentu pod kątem błędów.
#863
Podczas drukowania z komputera wystąpił błąd.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. Po ponownym
uruchomieniu spróbuj wydrukować jeszcze raz.
#995
Dokument oczekujący na odebranie został anulowany.
● Wedle potrzeby ponownie odbierz dokument.
510
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zaciętego papieru
24X2-076
Jeśli w urządzeniu zakleszczy się papier, zostaje wyświetlony ekran <Zacięcie papieru.>. Naciśnij przycisk <Dalej> ( ),
aby wyświetlić proste rozwiązania. Jeśli instrukcje wyświetlane na ekranie nie są zrozumiałe, zapoznaj się z poniższymi
sekcjami, aby usunąć zakleszczony papier.
LBP654Cx / LBP653Cdw
Taca wyprowadzania
papieru
Zakleszczenia
papieru w jednostce
głównej(P. 513)
Taca uniwersalna/
Szuflada na papier
Zakleszczenia
papieru w źródłach
papieru(P. 516)
Strona tylna
Zakleszczenia
papieru w jednostce
głównej(P. 513)
LBP613Cdw / LBP611Cn
Taca wyprowadzania
papieru
Zakleszczenia papieru
w jednostce
głównej(P. 513)
Otwór podawania
ręcznego/Szuflada na
papier
Zakleszczenia papieru
w źródłach
papieru(P. 516)
Strona tylna
511
Rozwiązywanie problemów
Zakleszczenia papieru
w jednostce
głównej(P. 513)
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno wyłączać urządzenia
● Po wyłączeniu urządzenia dane, które miały zostać wydrukowane, zostają utracone.
W przypadku rozdarcia papieru
● Wyciągnij wszystkie kawałki papieru, aby nie zakleszczyły się ponownie w urządzeniu.
Jeżeli papier zakleszcza się regularnie
● Przed załadowaniem ryzy papieru do urządzenia wyrównaj jej krawędzie na płaskiej powierzchni.
● Sprawdź, czy używany papier jest odpowiedni dla urządzenia.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
● Sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostają zakleszczone kawałki papieru.
Nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania papieru zakleszczonego w
urządzeniu.
● Może to prowadzić do uszkodzenia części. Jeśli nie możesz wyciągnąć papieru, skontaktuj się z lokalnym
autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon. Jeżeli
problem nie może zostać rozwiązany(P. 521)
512
Rozwiązywanie problemów
Zakleszczenia papieru w jednostce głównej
24X2-077
Usuń zakleszczony papier zgodnie z procedurą odpowiednią dla miejsca, w którym nastąpiło zakleszczenie papieru.
LBP654Cx / LBP653Cdw
Taca wyprowadzania
papieru
Zakleszczenia papieru
w obszarze
wyprowadzania(P. 513)
Strona tylna
Zakleszczenia papieru
w tylnej części
urządzenia(P. 514)
LBP613Cdw / LBP611Cn
Taca wyprowadzająca/
Strona tylna
Zakleszczenia papieru
w przedniej i tylnej
części
urządzenia(P. 515)
Zakleszczenia papieru w obszarze wyprowadzania
Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z
urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za
pomocą komunikatu.
1
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy
usunięto cały zakleszczony papier?>.
513
Rozwiązywanie problemów
Zakleszczenia papieru w tylnej części urządzenia
Nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania papieru zakleszczonego w urządzeniu. Jeśli zablokowanego
papieru nie można łatwo wyjąć, należy przejść do następnego kroku.
1
Otworzyć pokrywę tylną.
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
3
Podnieś moduł dupleksowy.
4
Ostrożnie wyciągnij papier.
514
Rozwiązywanie problemów
5
Zamknij pokrywę tylną.
Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia
Nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania papieru zakleszczonego w urządzeniu. Jeśli zablokowanego
papieru nie można łatwo wyjąć, należy przejść do następnego kroku.
1
Ostrożnie wyciągnij papier.
2
Otworzyć pokrywę tylną.
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
4
Zamknij pokrywę tylną.
515
Rozwiązywanie problemów
Zakleszczenia papieru w źródłach papieru
24X2-078
Usuń zakleszczony papier zgodnie z procedurą odpowiednią dla miejsca, w którym nastąpiło zakleszczenie papieru.
LBP654Cx / LBP653Cdw
Taca uniwersalna
Zakleszczenia papieru na tacy podajnika
uniwersalnego(P. 516)
Szuflada na papier
Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier(P. 519)
LBP613Cdw / LBP611Cn
Otwór podawania ręcznego
Zakleszczenia papieru w otworze podawania
ręcznego(P. 518)
Szuflada na papier
Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier(P. 519)
Zakleszczenia papieru na tacy podajnika uniwersalnego
Jeśli arkusze papieru znajdują się na tacy uniwersalnej, najpierw należy je wyjąć. Nie wolno używać nadmiernej siły
podczas wyciągania papieru zakleszczonego w urządzeniu. Jeśli zablokowanego papieru nie można łatwo wyjąć, należy
przejść do następnego kroku.
1
Wyciągnij papier zakleszczony w tacy uniwersalnej.
1
Ostrożnie wyciągnij papier.
2
Zamknij tacę.
516
Rozwiązywanie problemów
2
1
Wyciągnij arkusz zakleszczony wewnątrz urządzenia.
Wyciągnij szufladę na papier.
● Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść
i ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.
2
Naciśnij zielony przycisk.
➠ Prowadnica podawania zostaje obniżona.
3
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
Z powrotem wepchnij prowadnicę podawania.
● Zdecydowanie dociśnij prowadnicę podawania, aż do usłyszenia kliknięcia.
517
Rozwiązywanie problemów
4
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
● Przy wkładaniu szuflady z opcją <Powiad. o sprawdz.ust. papieru> ustawioną na wartość <Włącz>, wyświetli
się ekran z potwierdzeniem. <Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>(P. 426)
5
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy
usunięto cały zakleszczony papier?>.
Zakleszczenia papieru w otworze podawania ręcznego
Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z
urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za
pomocą komunikatu.
1
Wyciągnij szufladę na papier.
● Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i
ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.
2
Wyjmij prowadnicę podawania.
● Przytrzymaj spód otworu podawania ręcznego i wyciągnij prowadnicę podawania.
518
Rozwiązywanie problemów
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
4
Ostrożnie włóż prowadnicę podawania prosto do środka.
● Zdecydowanie dociśnij prowadnicę podawania do środka, aż do usłyszenia kliknięcia.
5
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
● Przy wkładaniu szuflady z opcją <Powiad. o sprawdz.ust. papieru> ustawioną na wartość <Włącz>, wyświetli
się ekran z potwierdzeniem. <Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>(P. 426)
6
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy
usunięto cały zakleszczony papier?>.
Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier
Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z
urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za
pomocą komunikatu.
1
Wyciągnij szufladę na papier.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
519
Rozwiązywanie problemów
● Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i
ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
● Jeżeli zamocowany jest dodatkowy kasetowy moduł podawania, należy ostrożnie wyciągnąć papier w ten sam
sposób.
3
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
● Przy wkładaniu szuflady z opcją <Powiad. o sprawdz.ust. papieru> ustawioną na wartość <Włącz>, wyświetli
się ekran z potwierdzeniem. <Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>(P. 426)
4
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy
usunięto cały zakleszczony papier?>.
520
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
24X2-079
Jeśli rozwiązanie problemu na podstawie wskazówek zawartych w tym rozdziale jest niemożliwe, należy się
skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z biurem obsługi klientów firmy Canon.
Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia
● Samodzielne naprawy lub demontaż urządzenia może skutkować utratą gwarancji.
◼ Podczas kontaktu z firmą Canon
W przypadku kontaktowania się z firmą Canon należy przygotować następujące informacje:
● Nazwa produktu (LBP654Cx / LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn)
● Miejsce zakupu urządzenia
● Szczegółowy opis problemu (np. jakie czynności wykonano i jaki był ich skutek)
● Numer seryjny (umieszczony na etykiecie z tyłu urządzenia)
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
Sprawdzanie numeru seryjnego na panelu sterowania
● Wybierz kolejno pozycje <Monitor stanu> (
)
<Informacje o urządzeniu>/<Stan urządz.>
seryjny>.
521
<Numer
Dodatek
Dodatek
Dodatek ............................................................................................................................................................... 523
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie ....................................................................................... 525
Wyróżnione funkcje .......................................................................................................................................... 526
Ekologia i niższe koszty ................................................................................................................................. 527
Większa wydajność ....................................................................................................................................... 528
Więcej funkcji dodatkowych .......................................................................................................................... 530
Dane techniczne ................................................................................................................................................ 532
Moduł główny ............................................................................................................................................... 533
Obsługiwane rodzaje papieru ....................................................................................................................... 536
Cassette Feeding Module-AF ........................................................................................................................ 540
Funkcji drukarki ............................................................................................................................................ 541
Funkcje zarządzania ..................................................................................................................................... 543
Środowisko systemowe ................................................................................................................................ 545
Środowisko sieciowe ..................................................................................................................................... 546
Opcje .................................................................................................................................................................. 547
Wyposażenie opcjonalne .............................................................................................................................. 548
Opcje systemu .............................................................................................................................................. 549
Instrukcje obsługi i ich zawartość .................................................................................................................... 551
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika .......................................................................................... 552
Układ ekranu programu Podręcznik użytkownika ......................................................................................... 553
Przeglądanie programu Podręcznik użytkownika ......................................................................................... 556
Podstawowe operacje systemu Windows ........................................................................................................ 558
Uwaga ................................................................................................................................................................ 565
522
Dodatek
Dodatek
24X2-07A
Ten rozdział zawiera dane techniczne urządzenia, instrukcje dotyczące korzystania z Podręcznik użytkownika,
zrzeczenie odpowiedzialności, informacje o prawach autorskich oraz inne ważne dla klientów informacje.
◼ Dane techniczne urządzenia
Należy zapoznać się z poniższymi rozdziałami, aby sprawdzić dane techniczne modułu głównego i wyposażenia
dodatkowego, środowisko sieciowe, funkcję drukowania i tak dalej.
Dane techniczne(P. 532)
◼ Korzystanie z wyposażenia dodatkowego
Należy zapoznać się z poniższymi rozdziałami, aby sprawdzić dostępne opcje umożliwiające wygodniejsze i bardziej
efektywne korzystanie z urządzenia.
Opcje(P. 547)
◼ Odwoływanie się do instrukcji obsługi tego urządzenia
Należy zapoznać się z pierwszym rozdziałem, aby dowiedzieć się o rodzajach instrukcji obsługi opisujących funkcje
urządzenia i poznać sposób obsługi urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z podręcznika Podręcznik
użytkownika (niniejsza instrukcja obsługi), należy zapoznać się z drugi rozdziałem.
Instrukcje obsługi i ich zawartość(P. 551)
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika(P. 552)
◼ Inne
Należy zapoznać się z poniższymi rozdziałami, aby uzyskać przydatne informacje, w tym informacje o ograniczeniu
odpowiedzialności i o prawach autorskich.
523
Dodatek
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie(P. 525)
Wyróżnione funkcje(P. 526)
Podstawowe operacje systemu Windows(P. 558)
Uwaga(P. 565)
524
Dodatek
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie
24X2-07C
Aby uzyskać informacje dotyczące oprogramowania dostarczonego przez strony trzecie, należy kliknąć ikonę lub ikony
pokazane poniżej.
LBP654Cx
LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
525
Dodatek
Wyróżnione funkcje
24X2-07E
W tej części przedstawiono wskazówki dotyczące wykorzystania funkcji urządzenia według kategorii. Można korzystać z
dostępnych funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem i środowiskiem pracy.
Ekologia i niższe koszty(P. 527)
Większa wydajność(P. 528)
Więcej funkcji dodatkowych(P. 530)
526
Dodatek
Ekologia i niższe koszty
24X2-07F
Papier, toner, energię i pieniądze można oszczędzać na wiele sposobów.
Drukowanie dwustronne
Tryb uśpienia
Funkcji drukowania dwustronnego można używać do
drukowania danych z komputera oraz drukowania
Oddzielny tryb zasilający urządzenie w czasie, gdy jest
ono nieużywane stał się niezbędny w celu
oszczędności energii i pieniędzy. Urządzenie
przechodzi w tryb uśpienia automatycznie i istnieje
możliwość włączenia tego trybu w dowolnym
momencie. Aby urządzenie przeszło w tryb uśpienia,
odebranych wiadomości I-Faks. Zmniejszone o połowę
zużycie papieru oznacza taką samą redukcję kosztów.
Dalsze oszczędności są możliwe dzięki jednoczesnemu
użyciu funkcji drukowania 2-stronnego oraz drukowania
wielu stron na jednym arkuszu papieru. Na jednym arkuszu
można wydrukować maksymalnie 32 strony, co jest
zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.
Drukowanie z komputera(P. 169)
<Odbiór>(P. 409)
<Ustawienia I-Faksu>
obu stronach>
<Drukuj po
527
naciśnij raz przycisk
. Aby przywrócić urządzenie do
normalnego trybu pracy, ponownie naciśnij ten sam
przycisk.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 165)
Dodatek
Większa wydajność
24X2-07H
Oto kilka prostych operacji, które mogą usprawnić skomplikowane zadania.
Wydruk obrazów bezpośrednio z nośnika pamięci
USB
Zdalne zarządzanie za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika
Podłączenie nośnika pamięci USB do urządzenia
umożliwi bezpośrednie drukowanie obrazów i
Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zarządzanie
funkcjami z komputera bez konieczności podchodzenia do
urządzenia. Skonfiguruj ustawienia i monitoruj status
urządzenia za pomocą intuicyjnego, prostego w obsłudze
interfejsu przeglądarki internetowej. Oszczędź swój czas i
energię na inne sprawy niż zajmowanie się urządzeniem.
dokumentów, bez użycia komputera. Możesz nawet
wyświetlić podgląd plików JPEG i innych obrazów przed
wydrukiem, dzięki czemu papier się nie marnuje.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z
nośnika pamięci)(P. 181)
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera
(Zdalny interfejs użytkownika)(P. 279)
Szybkie wprowadzanie ustawień drukowania dzięki intuicyjnej obsłudze
528
Dodatek
Czynności, takie jak określenie układu strony czy krawędzi bindowania albo
przełączanie się między drukiem 1-stronnym a 2-stronnym itd., są bardzo proste
i mogą być intuicyjnie wykonane na podglądzie wydruku sterownika drukarki.
Wystarczy kliknąć, aby zmienić ustawienia, których zastosowanie można
obserwować na bieżąco na podglądzie.
Drukowanie z komputera(P. 169)
529
Dodatek
Więcej funkcji dodatkowych
24X2-07J
Różne opcje zaspokajają wszelkie potrzeby związane z pracą w domu, w biurze, a nawet w drodze.
Korzystanie ze smartfona/tabletu
Prosty wydruk za pomocą technologii Google
Cloud Print
W sytuacji gdy trzeba szybko wydrukować ofertę
przygotowaną na tablecie podczas podróży służbowej,
Połącz się z technologią Google Cloud Print z
laptopa lub telefonu, prześlij dane i już masz
gotowe wydrukowane dokumenty. Dzięki temu
urządzeniu, technologii Google Cloud Print i
przenośnemu urządzeniu możesz drukować
cokolwiek chcesz i gdziekolwiek chcesz.
z pomocą przychodzi Canon PRINT Business (Rozwiązanie do
druku Canon PRINT dla firm). Nawet w środowisku bez
routera bezprzewodowej sieci LAN za pomocą urządzenia
przenośnego można połączyć się bezprzewodowo
bezpośrednio z urządzeniem.
Bez potrzeby korzystania z komputera, szybko i łatwo! W
obecnych czasach, gdy wszystko odbywa się tak szybko,
technologia ta oferuje nam jeszcze szerszy wachlarz
możliwości w zakresie pracy czy zabawy.
Korzystanie z technologii Google Cloud
Print(P. 220)
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 200)
Zachowanie poufności wydruków
Zapomnij o przewodach
530
Dodatek
Zwykle w momencie drukowania dokumentów z
komputera, wydruk natychmiast wychodzi z drukarki.
Jednak w przypadku dokumentacji zawierającej
informacje poufne nie zawsze jest to wygodne.
Wystarczy skorzystać z opcji zabezpieczonego
drukowania i nikt nie będzie mógł wydrukować danych
dokumentów bez wprowadzenia hasła na panelu
operacyjnym urządzenia. Nie pozwól, aby dokumenty
poufne leżały na podajniku dostępne dla każdego.
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem
PIN (Zabezpieczone drukowanie)(P. 177)
Żadnych przewodów, prosta instalacja, łatwa
konserwacja. W przypadku bezprzewodowego routera
WPS LAN można pominąć proces ustawień i od razu być
gotowym do pracy. Przekonaj się, jak dobrze jest móc
korzystać z udogodnień gwarantowanych przez system
bezprzewodowy. Kompatybilność z IEEE 802.11b/g/n
zapewnia bezproblemową łączność bezprzewodową, a
ponadto obsługuje WEP i WPA/WPA2-PSK (TKIP/AESCCMP), które gwarantują większe bezpieczeństwo.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
531
Dodatek
Dane techniczne
24X2-07K
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku ulepszenia produktu lub udostępnienia nowej
wersji.
◼ Dane techniczne urządzenia
Moduł główny(P. 533)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
◼ Dane techniczne wyposażenia dodatkowego
Cassette Feeding Module-AF(P. 540)
◼ Specyfikacje funkcjonalne
Funkcji drukarki(P. 541)
Funkcje zarządzania(P. 543)
◼ Środowisko, w jakim należy korzystać z urządzenia
Środowisko systemowe(P. 545)
Środowisko sieciowe(P. 546)
532
Dodatek
Moduł główny
24X2-07L
● Informacje dotyczące rozmiarów i typów papieru dla każdego źródła papieru znajdują się w sekcji „
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536) ”.
Typ
Pulpit
Obsługiwane kolory
Pełny Kolor
Rozdzielczość zapisu
600 x 600 dpi
Dopuszczalny stos papieru
Rozmiary papieru
LBP654Cx / LBP653Cdw:
● Maks.: 215,9 x 355,6 mm*1
● Min. (szuflada na papier): 100 x 148 mm
● Min. (taca wielofunkcyjna): 76,2 x 127 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
● Maks.: 215,9 x 355,6 mm*1
● Min.: 76,2 x 127 mm*1
Gramatura papieru
LBP654Cx / LBP653Cdw:
● Szuflada na papier: 52 do 163 g/m²*2
● Taca wielofunkcyjna: 60 do 176 g/m²*2
LBP613Cdw / LBP611Cn:
● 52 do 163 g/m²*1*2
Typ papieru
Czas rozgrzewania *3
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Po włączeniu zasilania
13,0 sekund lub mniej
Powrót z trybu uśpienia
2,0 sekund lub mniej
Czas pierwszego drukowania
LBP654Cx / LBP653Cdw:
(A4)
● Pełne kolory: 8,6 sekundy
● Czarno-biały: 8,3 sekundy
LBP613Cdw / LBP611Cn:
● Pełne kolory: 12,0 sekundy
● Czarno-biały: 10,9 sekundy
533
Dodatek
Szybkość drukowania *4
LBP654Cx / LBP653Cdw:
(Zwykły A4, 100%)
● Pełne kolory: 27 arkuszy/minutę
● Czarno-biały: 27 arkuszy/minutę
LBP613Cdw / LBP611Cn:
● Pełne kolory: 18 arkuszy/minutę
● Czarno-biały: 18 arkuszy/minutę
System podawania papieru/pojemność *5
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Szuflada na papier
250 arkuszy (80 g/m²)/250 arkuszy (64 g/m²) x 1
Taca wielofunkcyjna
50 arkuszy (80 g/m²)/50 arkuszy (64 g/m²) x 1
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Szuflada na papier
150 arkuszy (80 g/m²)/150 arkuszy (64 g/m²) x 1
Taca wielofunkcyjna
1 arkusz
System wyprowadzania papieru/pojemność *5 LBP654Cx / LBP653Cdw:
Taca wyprowadzania
150 arkuszy (75 g/m²)
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Taca wyprowadzania
100 arkuszy (75 g/m²)
Źródło zasilania
220–240 V AC, 50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej *3
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Maksymalne zużycie energii
1 400 W lub mniej
W trybie uśpienia
● Ok. 0,5 W (połączenie USB)
● Ok. 0,6 W (połączenie za pomocą przewodowej sieci LAN)
● Ok. 0,8 W (połączenie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN)
Przy wyłączonym głównym zasilaniu
0,3 W lub mniej
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Maksymalne zużycie energii
850 W lub mniej
W trybie uśpienia
● Ok. 0,6 W (połączenie USB)
● Ok. 0,9 W (połączenie za pomocą przewodowej sieci LAN)
● Ok. 0,8 W (połączenie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN)
534
Dodatek
Przy wyłączonym głównym zasilaniu
0,3 W lub mniej
Wymiary
(szer. x głęb. x wys.)
LBP654Cx:
476 x 469 x 379 mm
LBP653Cdw:
437 x 469 x 313 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
430 x 418 x 274 mm
Ciężar
LBP654Cx:
Ok. 21,0 kg (w tym zasobniki z tonerem)
LBP653Cdw:
Ok. 20,5 kg (w tym zasobniki z tonerem)
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Ok. 15,5 kg (w tym zasobniki z tonerem)
Przestrzeń instalacyjna *6
LBP654Cx:
(szer. x głęb.)
476 x 1 112 mm
LBP653Cdw:
437 x 1 112 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
430 x 1 011 mm
Pojemność pamięci
Pamięć RAM: 1 GB
Warunki eksploatacji
Temperatura: 10 do 30°C
Wilgotność: wilgotność względna od 20 do 80% (bez kondensacji)
*1W
tym taca wielofunkcyjna
*2Dla
papieru powlekanego maksymalna dopuszczalna gramatura papieru wynosi 200 g/m².
*3Może
się różnić w zależności od środowiska pracy oraz warunków, w jakich urządzenie jest eksploatowane.
*4Prędkość
drukowania jest ustalana na podstawie testów wewnętrznych z wykorzystaniem papieru formatu A4, na
którym wykonywane są jednostronne wydruki przy współczynniku drukowania równym 100% oryginału. W ramach
testów wewnętrznych w sposób ciągły wykonywane są wydruki tej samej strony z zawartością na papierze zwykłym.
Prędkość drukowania może się zmieniać zależnie od typu i formatu papieru oraz kierunku jego podawania.
Urządzenie może automatycznie wstrzymać lub zwolnić pracę w celu dostosowania do bieżącego stanu drukarki, np.
wyregulowania temperatury danego modułu lub zminimalizowania obniżenia jakości obrazów w przypadku ciągłego
drukowania.
*5
Może się różnić w zależności od środowiska instalacji i rodzaju papieru, który będzie używany.
*6Przy
wysuniętej szufladzie na papier oraz otwartej tacy wielofunkcyjnej i pokrywie tylnej.
535
Dodatek
Obsługiwane rodzaje papieru
24X2-07R
Typy papieru, których można używać w tym urządzeniu, zostały wymienione w poniższej tabeli.
◼ Obsługiwane formaty papieru
: Dostępne
: Niedostępne
Rozmiary papieru
Szuflada na papier *1 Taca wielofunkcyjna Automatyczne drukowanie dwustronne *2
A4 *3*4
B5
A5
Legal (LGL) *3
Letter (LTR) *3*4
Statement (STMT)
Executive (EXEC)
Oficio *3
Oficio (Brazil) *3
Oficio (Mexico) *3
Letter (Government) *3
Legal (Government) *3
Foolscap/Folio *3
Foolscap (Australia) *3
Legal (India) *3
3x5 cali
*5
Koperta nr 10 (COM10)
*6
536
Dodatek
Szuflada na papier *1 Taca wielofunkcyjna Automatyczne drukowanie dwustronne *2
Rozmiary papieru
Koperta Monarch
*5
*6
Koperta C5
*6
Koperta DL
*6
Niestandardowy format papieru
*1W
*2
*7
*8
*9
tym opcjonalny Cassette Feeding Module-AF.
Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.
*3Umożliwia
drukowanie odebranych wiadomości I-Faks.
*4Umożliwia
drukowanie raportów lub list.
*5Tylko
w przypadku modelu LBP613Cdw / LBP611Cn.
*6W
przypadku modelu LBP613Cdw / LBP611Cn zalecane jest drukowanie za pomocą szuflady na papier w celu uzyskania
optymalnej jakości druku. Drukowanie przy użyciu otworu podawania ręcznego może spowodować, że wydruki będą
przekrzywione.
*7Dostępne
są następujące niestandardowe formaty.
● LBP654Cx / LBP653Cdw: 100 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm
● LBP613Cdw / LBP611Cn: 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm
*8Dostępny
jest zakres niestandardowych formatów od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm.
*9Dostępne
są następujące niestandardowe formaty.
● LBP654Cx / LBP653Cdw: 176 x 250 mm do 215,9 x 355,6 mm
● LBP613Cdw / LBP611Cn: 182 x 257 mm do 215,9 x 355,6 mm
◼ Obsługiwane typy papieru
W urządzeniu można używać papieru bezchlorowego.
: Dostępne
: Niedostępne
LBP654Cx / LBP653Cdw
Typ papieru
Szuflada na papier *1 Taca wielofunkcyjna
Zwykły L *3*4
61 do 70 g/m²
Zwykły L2 *3
60 g/m²
Zwykły L3
52 do 59 g/m²
Zwykły 1 *3*4
71 do 82 g/m²
Zwykły 2 *3*4
83 do 90 g/m²
537
Automatyczne drukowanie
dwustronne *2
Dodatek
Szuflada na papier *1 Taca wielofunkcyjna
Typ papieru
Gruby 1
91 do 119 g/m²
Gruby 2
120 do 128 g/m²
Gruby 3
129 do 163 g/m²
Automatyczne drukowanie
dwustronne *2
Ponownie przetworzony 1 *3*4 60 do 70 g/m²
Ponownie przetworzony 2 *3*4 71 do 82 g/m²
Kolorowy *3*4
71 do 82 g/m²
Powlekany 1
100 do 120 g/m²
Powlekany 2
121 do 150 g/m²
Powlekany 3
151 do 200 g/m²
Etykiety
Koperta
*1W
*2
tym opcjonalny Cassette Feeding Module-AF.
Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.
*3Umożliwia
drukowanie odebranych faksów internetowych.
*4Umożliwia
drukowanie raportów lub list.
LBP613Cdw / LBP611Cn
Typ papieru
Szuflada na papier
Zwykły L *2*3
61 do 70 g/m²
Zwykły L2 *2
60 g/m²
Zwykły L3 *2
52 do 59 g/m²
Zwykły 1 *2*3
71 do 82 g/m²
Zwykły 2 *2*3
83 do 90 g/m²
Gruby 1
91 do 120 g/m²
538
Otwór podawania
ręcznego
Automatyczne drukowanie
dwustronne *1
Dodatek
Typ papieru
Gruby 2
Szuflada na papier
Otwór podawania
ręcznego
Automatyczne drukowanie
dwustronne *1
121 do 163 g/m²
Ponownie przetworzony 1 *2*3 60 do 70 g/m²
Ponownie przetworzony 2 *2*3 71 do 82 g/m²
Kolorowy *2*3
71 do 82 g/m²
Powlekany 1
100 do 120 g/m²
Powlekany 2
121 do 150 g/m²
Powlekany 3
151 do 200 g/m²
*4
Etykiety
Koperta
*4
*1
Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.
*2Umożliwia
drukowanie odebranych faksów internetowych.
*3Umożliwia
drukowanie raportów lub list.
*4Zalecane
jest drukowanie za pomocą szuflady na papier w celu uzyskania optymalnej jakości druku. Drukowanie przy
użyciu otworu podawania ręcznego może spowodować, że wydruki będą przekrzywione.
539
Dodatek
Cassette Feeding Module-AF
24X2-07S
Rozmiary papieru
● Maks.: 215,9 x 355,6 mm
● Min.: 100 x 148 mm
Gramatura papieru
52 do 163 g/m²*1
Pojemność szuflad na papier *2 550 arkuszy (80 g/m²)/640 arkuszy (64 g/m²) x 1
Wymiary
437 x 469 x 136 mm
(szer. x głęb. x wys.)
Ciężar
Ok. 8,5 kg
*1Dla
*2
papieru powlekanego maksymalna dopuszczalna gramatura papieru wynosi 200 g/m².
Może się różnić w zależności od środowiska instalacji i rodzaju papieru, który będzie używany.
540
Dodatek
Funkcji drukarki
24X2-07U
◼ Funkcja drukarki UFR II
Typ
Wewnętrzny
Rozmiar wydruku
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Prędkość drukowania
Moduł główny(P. 533)
Rozdzielczość
Przetwarzanie danych
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Język opisu strony (PDL)
Obsługiwany protokół
UFR II
Środowisko sieciowe(P. 546)
Czcionki rezydentne
Brak
Interfejs
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Przewodowa sieć LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Bezprzewodowa sieć LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ Funkcja drukarki PCL/PS
Typ
Wewnętrzny
Rozmiar wydruku
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 536)
Prędkość drukowania
Moduł główny(P. 533)
Rozdzielczość
Przetwarzanie danych
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Język opisu strony (PDL)
Obsługiwany protokół
PCL6, Adobe PS 3
Środowisko sieciowe(P. 546)
541
Dodatek
Czcionki rezydentne
Czcionki PCL
LBP654Cx
93 Roman, 10 czcionek bitmapowych, 2 czcionki OCR
LBP653Cdw / LBP613Cdw
45 Roman, 10 czcionek bitmapowych
Czcionki PS
136 Roman
Interfejs
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Przewodowa sieć LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Bezprzewodowa sieć LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ Funkcja wydruku z nośnika pamięci
Formaty plików do druku
● JPEG (DCF/Exif 2.21 lub starszy/JFIF)
● TIFF (kompresja JPEG/MH/MR/MMR)
● PDF (wersja 1.7)
542
Dodatek
Funkcje zarządzania
24X2-07W
◼ Ustawienia zapory
● Dla protokołu IPv4 i IPv6 można określić maksymalnie 16 adresów IP (lub zakresów adresów IP).
● Filtry pakietowe opisane w tym rozdziale sterują komunikacją za pośrednictwem protokołów TCP, UDP i ICMP.
● Można określić do 32 adresów MAC.
◼ IPSec
● Obsługiwany przez urządzenie protokół IPSec jest zgodny z normami RFC2401, RFC2402, RFC2406 i RFC4305.
System operacyjny
Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012
Tryb połączenia
Tryb transportu
IKEv1 (tryb główny)
● Klucz współdzielony
Metoda uwierzytelniania
Protokół wymiany kluczy
● Podpis cyfrowy
Algorytm hashowania
● HMAC-SHA1-96
(i długość klucza)
● HMAC-SHA2 (256 bitów lub 384 bity)
Algorytm szyfrowania
● 3DES-CBC
(i długość klucza)
● AES-CBC (128 bitów, 192 bity lub 256 bitów)
Diffie-Hellman (DH)
● Grupa 1 (768 bitów)
Algorytm/grupa wymiany kluczy (i długość
klucza)
● Grupa 2 (1024 bity)
● Grupa 14 (2048 bity)
ESP
AH
Algorytm hashowania
HMAC-SHA1-96
Algorytm szyfrowania
● 3DES-CBC
(i długość klucza)
● AES-CBC (128 bitów, 192 bity lub 256 bitów)
Algorytm hashowania / algorytm
szyfrowania (i długość klucza)
AES-GCM (128 bitów, 192 bity lub 256 bitów)
Algorytm hashowania
HMAC-SHA1-96
● Protokół IPSec obsługuje komunikację do adresów emisji pojedynczej (lub jednego urządzenia).
● Nie jest możliwe jednoczesne używanie protokołu IPSec i DHCPv6.
● Protokół IPSec jest niedostępny w sieciach z maskowaniem NAT lub IP.
543
Dodatek
◼ Rejestracja kluczy i certyfikatów
● Certyfikat i klucz, który może zostać wygenerowany przez urządzenie, są zgodne ze standardem X.509v3. Instalując
klucz lub certyfikat CA z komputera, należy dopilnować, aby instalowane elementy spełniały następujące
wymagania:
● Klucz: PKCS#12*1
Format
● Certyfikat CA: X.509v1 lub X.509v3, DER (szyfrowany binarnie), PEM
● Klucz: „.p12” lub „.pfx”
Rozszerzenie pliku
● Certyfikat CA: „.cer” lub „.pem”
Algorytm klucza publicznego
RSA (512 bitów, 1024 bity, 2048 bitów lub 4096 bitów), ECDSA (P256, P384, P521)
(i długość klucza)
SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*2, SHA512-RSA*2, MD5-RSA, MD2-RSA, SHA1ECDSA, SHA256-ECDSA, SHA384-ECDSA, lub SHA512-ECDSA
Algorytm podpisu certyfikatu
Algorytm odcisku palca certyfikatu SHA1
*1
Wymagania dla certyfikatu zawartego w kluczu są zgodne z certyfikatami CA.
*2
Algorytmy SHA384-RSA i SHA512-RSA są dostępne tylko w przypadku, gdy długość klucza RSA wynosi co najmniej 1024
bity.
● Urządzenie nie korzysta z listy odwołania certyfikatu (CRL).
◼ Definicja terminu „Słabe szyfrowanie”
Jeśli dla opcji <Nie zezwalaj na słabe szyfr.> wybrano ustawienie <Włącz>, korzystanie z poniższych algorytmów jest
zabronione.
Skrót:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
Kryptosystem klucza współnego:
RC2, RC4, DES
Kryptosystem klucza publicznego:
Szyfrowanie RSA (512 bitów/1024 bity), podpis RSA (512 bitów/1024 bity), DSA (512
bitów/1024 bity), DH (512 bitów/1024 bity)
● Nawet gdy dla opcji <Nie zezw.na sł.szyf. kl./cer.>/<Nie używaj kl./cert. ze sł. szyfrow.> wybrane jest
ustawienie <Włącz>, możliwe jest użycie algorytmu hashowania SHA-1, który jest używany do podpisu
certyfikatu głównego.
◼ Import/eksport danych ustawień
Patrz
Lista menu ustawień(P. 300) .
544
Dodatek
Środowisko systemowe
24X2-07X
Środowisko systemowe dla WSD
● Windows Vista/7/8/10
Wymagania systemowe dla Zdalnego interfejsu użytkownika
Windows
*1
● Windows Vista/7/8/10
● Microsoft Internet Explorer 9.0 lub nowszy
macOS
● Mac OS X 10.5.8 lub nowszy (z wyjątkiem środowiska Classic)
● Safari 5.0.6 lub nowszy
Oprogramowanie serwera do odbioru faksów internetowych
● Microsoft Exchange Server 2007
● Microsoft Exchange Server 2010
● Microsoft Exchange Server 2013
● Lotus Domino R6.0 lub nowszy
● Qpopper 2.53 lub nowszy
Wymagania systemowe dla Podręcznik użytkownika
Windows
● Internet Explorer 9 lub nowsza
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
Wymagania systemowe dotyczące funkcji NFC
● Android 4.0 lub nowszy
*1Przed zmianą ustawień urządzenia należy ustawić przeglądarkę internetową tak, aby włączyć obsługę wszystkich
plików cookie i języka JavaScript.
*2
Tylko podczas przeglądania podręczników w internecie
545
Dodatek
Środowisko sieciowe
24X2-07Y
◼ Wspólne specyfikacje
Obsługiwany protokół
Protokół łączności
TCP/IP (Rodzaj ramki: Ethernet II)
Protokół drukowania
● LPD
● RAW
● WSD
◼ Dane techniczne sieci przewodowej LAN
Interfejs
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
◼ Dane techniczne sieci bezprzewodowej LAN
Standard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Schemat transmisji
IEEE 802.11b (system modulacji: DS-SS)
IEEE 802.11g (system modulacji: metoda OFDM)
IEEE 802.11n (system modulacji: metoda OFDM)
Zakres częstotliwości
2,412 do 2,472 GHz
Maksymalna moc transmisji radiowej 15,98 dBm
Tryb łączności
● Tryb infrastruktury
● Tryb punktu dostępu
Zabezpieczenia (metoda szyfrowania) Tryb infrastruktury
● 128 (104)/64 (40) bit WEP
● WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
● WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Tryb punktu dostępu
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Metoda połączenia
WPS (Zabezpieczona konfiguracja Wi-Fi), konfiguracja ręczna
546
Dodatek
Opcje
24X2-080
Instalacja elementów opcjonalnych na urządzeniu umożliwia korzystanie z większej liczby funkcji.
◼ Dostępne rodzaje opcji
Wyposażenie opcjonalne(P. 548)
Opcje systemu(P. 549)
◼ Wyposażenie opcjonalne według zastosowania
Dodanie szuflady na papier
Cassette Feeding Module-AF(P. 548)
547
Dodatek
Wyposażenie opcjonalne
24X2-081
Funkcje urządzenia można w pełni wykorzystać, instalując opcjonalne wyposażenie wymienione poniżej. Opcjonalne
wyposażenie można zakupić w tym samym sklepie, w którym zakupiono urządzenie, lub u sprzedawcy produktów
firmy Canon.
Cassette Feeding Module-AF
Zainstalowanie tego kasetowego modułu podawania umożliwia ładowanie papieru
o innym rozmiarze niż rozmiar papieru załadowanego w standardowej szufladzie
na papier. Pozwala to wyraźnie skrócić czas i zmniejszyć nakład pracy potrzebny do
wymiany papieru.
548
Dodatek
Opcje systemu
24X2-082
Wydajność urządzenia można zwiększyć jeszcze bardziej, instalując opcje systemu.
Zestaw drukowania kodów kreskowych(P. 549)
Rejestracja licencji(P. 549)
Zestaw drukowania kodów kreskowych
Ta opcja pozwala tworzyć kody kreskowe w różnych formatach. Należy pamiętać, że w celu drukowania kodów
kreskowych należy włączyć obsługę języka PCL. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z dodatku Zestaw
drukowania kodów kreskowych można znaleźć w podręczniku Barcode Printing Guide (Podręcznik drukowania kodów
kreskowych) (podręcznik w formacie PDF).
Rejestracja licencji
Aby włączyć pewne opcje systemowe, należy uzyskać klucz licencyjny i zarejestrować go w urządzeniu.
◼ Uzyskiwanie klucza licencyjnego
Klucz licencyjny można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej. Należy wyświetlić stronę License Management
System (http://www.canon.com/lms/license) i postępować zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. Niezbędnym
elementem procedury jest wprowadzenie dwóch poniższych numerów.
Numer licencji dostępowej
Sprawdź numer licencji dostępowej podany na Certyfikacie z numerem licencji dostępowej dołączonym do
pakietu opcjonalnego.
Numer seryjny urządzenia
Sprawdź numer seryjny na panelu sterowania.
<Monitor stanu>
<Informacje o urządzeniu>
<Numer seryjny>
◼ Rejestrowanie klucza licencyjnego
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia zarządzania>.
Ekran Główny(P. 108)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 124)
3
Wybierz <Licencja/inne>
<Zarejestruj licencję>.
549
Logowanie się do
Dodatek
4
Zapoznaj się z komunikatem wyświetlonym na ekranie, po czym wybierz przycisk
5
Wprowadź klucz licencyjny za pomocą przycisków numerycznych i wybierz polecenie
<OK>.
<Zastosuj>.
➠ Rozpoczyna się rejestracja. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat <Instalacja została zakończona.
Zmiany zostaną zastosowane po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.>.
● Jeżeli został wyświetlony komunikat <Brak funkcji koniecznej do instalacji.>, należy włączyć funkcje
wymagane do aktywacji opcji i ponownie zarejestrować klucz licencyjny.
6
Wybierz <Zamknij>.
7
Uruchom ponownie urządzenie.
550
Dodatek
Instrukcje obsługi i ich zawartość
24X2-083
Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej instrukcje. Należy korzystać z nich w razie konieczności.
Pierwsze kroki
Należy najpierw przeczytać ten podręcznik. Opisano w nim podstawowe
czynności przygotowujące urządzenie do rozpoczęcia pracy począwszy od
rozpakowania po instalację.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
Podręcznik
użytkownika (niniejszy
podręcznik)
Jest to podręcznik wyświetlany w przeglądarce internetowej. Opisano w nim
wszystkie funkcje urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji według
kategorii lub wyszukiwanie informacji na dany temat według słowa
kluczowego.
551
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika(P. 552)
Dodatek
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika
24X2-084
Program Podręcznik użytkownika jest instrukcją obsługi, którą można wyświetlić na komputerze lub urządzeniu
przenośnym, opisującą wszystkie funkcje urządzenia. Istnieje możliwość wyszukania określonego zastosowania lub
wprowadzenia słowa kluczowego w celu błyskawicznego odnalezienia szukanej strony. W tej części opisano układ
ekranu programu Podręcznik użytkownika oraz sposób czytania Podręcznika. Wygląd programu Podręcznik
użytkownika można dostosować do własnych potrzeb.
◼ Układ ekranu programu Podręcznik użytkownika
W tej części opisano ekrany konfiguracji programu Podręcznik użytkownika i sposób korzystania z przycisków
wyświetlanych na ekranie. Układ ekranu programu Podręcznik użytkownika(P. 553)
◼ Przeglądanie programu Podręcznik użytkownika
W tej części opisano znaczenie symboli używanych w programie Podręcznik użytkownika, sposób przedstawiania
klawiszy na panelu sterowania i przycisków na wyświetlaczu komputera, a także inne tematy, które ułatwiają
zrozumienie informacji zawartych w programie Podręcznik użytkownika. Przeglądanie programu Podręcznik
użytkownika(P. 556)
◼ Określanie wyglądu programu Podręcznik użytkownika.
Można zmienić rozmiar znaków używanych w programie Podręcznik użytkownika, a także przełączyć układ ekranu, aby
pasował do urządzenia używanego do wyświetlania programu Podręcznik użytkownika.
● Użytkownicy niemający dostępu do programu Adobe Reader umożliwiającego wyświetlanie podręczników w
formacie PDF mogą skorzystać z innego oprogramowania, takiego jak aplikacja PDF Preview opracowana
przez firmę Vivid Document Imaging Technologies.
Jak odnaleźć szukany temat
Wyszukiwanie zawartości
● Szukaną stronę można odnaleźć, wybierając temat na karcie „Spis treści” widocznej po lewej stronie ekranu.
Wyszukiwanie według słów kluczowych
● Wyszukiwanie można wykonać, wpisując szukane wyrażenie np. „koperta” lub „zasobnik z tonerem”, w
wyniku czego wyświetlone zostają strony zawierające podany zwrot. Odpowiednią stronę można odnaleźć,
przeglądając wyniki tej operacji. Można również wpisywać całe wyrażenia, takie jak „podłączanie do sieci”.
Wyszukiwanie słów kluczowych obsługuje także operator logiczny AND w celu wyszukiwania wielu słów
kluczowych. Aby uzyskać informacje na temat organizacji ekranu wyszukiwania i sposobu obsługi ekranu
wyszukiwania, patrz Wyszukiwanie(P. 554) .
552
Dodatek
Układ ekranu programu Podręcznik użytkownika
24X2-085
Okno programu Podręcznik użytkownika jest podzielone na kilka obszarów z różną zawartością.
Strona główna
Wyświetlana po uruchomieniu programu Podręcznik użytkownika.
/
Kliknij
widoku.
, aby wyświetlić również wszystkie części rozdziałów. Kliknij
, aby powrócić do poprzedniego
/
Kliknij, aby przełączyć między widokiem zawartości a wyszukiwaniem. Kiedy wyświetlany jest spis treści,
każde kliknięcie
przełącza między ukrywaniem i pokazywaniem tego widoku. Kiedy wyświetlany jest
ekran wyszukiwania, każde kliknięcie
przełącza między ukrywaniem i pokazywaniem tego widoku.
Kliknij, aby ustawić parametry określające sposób wyświetlania programu Podręcznik użytkownika, np.
rozmiar znaków lub układ.
Kliknięcie tego elementu powoduje wyświetlenie instrukcji dotyczących otwierania programu Podręcznik
użytkownika, wykonywania wyszukiwania oraz innych informacji.
/
Kliknij, aby wyświetlić poprzedni lub następny temat.
[Uwaga]
Kliknij, aby zapoznać się z ważnymi informacjami, które należy znać podczas używania urządzenia.
553
Dodatek
Strona tematu
Zawiera informacje na temat konfiguracji i użytkowania urządzenia.
Nawigacja
Element umożliwiający sprawdzenie jaki temat jest obecnie wyświetlany.
Kliknięcie tego elementu powoduje przejście do podanej strony. Aby powrócić do poprzedniej strony,
należy kliknąć przycisk Wstecz przeglądarki internetowej.
/
Klikając
, można wyświetlić ukryte szczegółowe opisy. Kliknij
, aby zamknąć szczegółowe opisy.
Kliknij, aby powrócić do góry strony.
Wyszukiwanie
Kliknij
, aby wyświetlić okno wyszukiwania. Karta ta zawiera pole tekstowe umożliwiające wykonanie
wyszukiwania według słów kluczowych i odnalezienie szukanej strony.
554
Dodatek
[Tutaj wpisz słowa kluczowe]
, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania. Możesz szukać
Wpisz słowo lub słowa kluczowe i kliknij przycisk
stron zawierających wszystkie słowa kluczowe poprzez oddzielanie słów kluczowych za pomocą spacji
(pustego pola). Możesz także szukać tylko stron zawierających dokładną frazę poprzez zamknięcie słów
kluczowych w cudzysłowie.
Wyniki wyszukiwania
Okno, w którym wyświetlane są wyniki wyszukiwania stron zawierających podane słowa kluczowe. Szukaną
stronę należy odnaleźć wśród wyników wyszukiwania i kliknąć temat będący tytułem strony.
● Podane słowa kluczowe są wyświetlone w wynikach wyszukiwania pogrubioną czcionką.
555
Dodatek
Przeglądanie programu Podręcznik użytkownika
24X2-086
W tej części opisano symbole, przyciski, ekrany oraz inne elementy używane w programie Podręcznik użytkownika.
Ostrzeżenia i przestrogi zawierają również „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” podane w podręczniku
„Pierwsze kroki” dołączonym do urządzenia. Należy zapoznać się również z tymi instrukcjami.
Symbole
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, ograniczeń, obsługi urządzenia, przydatne wskazówki oraz inne informacje
zostały oznaczone za pomocą podanych poniżej symboli.
Oznacza ostrzeżenie dotyczące czynności, których niewłaściwe
wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Aby
bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy zawsze zwracać uwagę na
te ostrzeżenia.
Oznacza przestrogę dotyczącą czynności, których niewłaściwe
wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała. Aby bezpiecznie
korzystać z urządzenia, należy zawsze zwracać uwagę na te
przestrogi.
Wskazuje operację, której nie wolno przeprowadzać. Należy uważnie
zapoznać się z tymi pozycjami, aby na pewno nie wykonać opisanych
w nich operacji.
Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi
elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i
uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia oraz mienia.
Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące
procedury.
Oznacza przydatne funkcje lub wskazówki dotyczące korzystania z
urządzenia.
Klawisze i przyciski użyte w niniejszym podręczniku
Klawisze na panelu sterowania oraz przyciski na ekranie komputera zostały oznaczone w następujący sposób:
Typ
Przykład
Klawisze na panelu sterowania
<Ustawienia włącznika/energii>
<Zacięcie papieru.>
Ustawienia wyświetlone na panelu sterowania
Przyciski i inne tekstowe elementy interfejsu wyświetlone na ekranie komputera [Właściwości]
● Sytuacja, w której użytkownik dotyka przycisk na wyświetlaczu w przypadku model z panelem
dotykowym i sytuacja, w której użytkownik naciska klawisz na panelu sterowania w przypadku czarnobiały model LCD są opisane, nawet kiedy wymagane operacje są takie same. Na przykład operacja
wyświetlenia ekranu <Monitor stanu> jest wyrażona w następujący sposób: „Naciśnij <Monitor stanu>
(
)”.
556
Dodatek
/
/
(Czarno-Biały model LCD)
,
i
na panelu sterowania służą do wybierania docelowego elementu w ustawieniach, ale ich opis jest
pominięty w programie Podręcznik użytkownika. Operacja wyboru <XXXXX> przy użyciu
lub
i naciśnięcie
jest wyrażona w sposób przedstawiony poniżej w programie Podręcznik użytkownika.
1
Wybierz <XXXXX>.
Ekrany wyświetlane na komputerze użyte w tym podręczniku
O ile nie zaznaczono inaczej, ilustracje użyte w programie Podręcznik użytkownika dotyczą modelu LBP654Cx.
Wygląd ekranów użytych w tym podręczniku może nieznacznie odbiegać od rzeczywistych ekranów w zależności
od modelu lub systemu operacyjnego. Również wygląd okien sterowników oraz innych aplikacji może różnić się
w zależności od wersji używanego oprogramowania.
Ilustracje występujące w instrukcji
O ile nie zaznaczono inaczej, rysunki użyte w programie Podręcznik użytkownika dotyczą modelu LBP654Cx. Jeśli
różnice są istotne, przedstawionych jest kilka rysunków oznaczonych nazwami modeli np. „LBPXXX / LBPXXX”.
Na rysunkach przedstawiono zasobnik z tonerem do modelu Canon Cartridge 046.
557
Dodatek
Podstawowe operacje systemu Windows
24X2-088
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 558)
Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci](P. 558)
Wyświetlanie udostępnionych drukarek na serwerze drukowania(P. 559)
Drukowanie strony testowej w systemie Windows(P. 560)
Sprawdzanie architektury bitowej(P. 561)
Sprawdzanie portu drukarki(P. 562)
Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej(P. 563)
Sprawdzanie identyfikatora SSID, z którym połączony jest komputer(P. 564)
Podczas drukowania z aplikacji Windows Store(P. 564)
● W zależności od używanego komputera operacje mogą się różnić od siebie.
◼ Wyświetlanie folderu Drukarki
Windows Vista
[Start] wybierz pozycję [Panel sterowania]
[Drukarka].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] wybierz pozycję [Urządzenia i drukarki].
Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu
[Wyświetl urządzenia i drukarki].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]
drukarki].
Windows 10
[ ] wybierz [System Windows]
wybierz pozycję [Panel sterowania]
[Panel sterowania]
Windows Server 2008
[Start] wybierz pozycję [Panel sterowania]
Windows Server 2016
Kliknij prawym przyciskiem myszy [
drukarki].
]
wybierz pozycję [Panel sterowania]
[Sprzęt i dźwięk]
[Wyświetl urządzenia i
[Urządzenia i drukarki].
kliknij dwukrotnie pozycję [Drukarki].
wybierz pozycję [Panel sterowania]
[Sprzęt]
[Urządzenia i
◼ Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci]
Włączenie opcji [Odnajdowanie sieci] pozwoli wyświetlić komputery w sieci.
Windows Vista
[Start] wybierz pozycję [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania]
odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].
wybierz opcję [Włącz
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] wybierz pozycję [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania] [Zmień zaawansowane
ustawienia udostępniania] wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce
[Odnajdowanie sieci].
558
Dodatek
Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ekranu wybierz pozycję [Panel sterowania] [Wyświetl stan
sieci i zadania] [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci]
znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] wybierz pozycję [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania]
[Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się
w zakładce [Odnajdowanie sieci].
Windows 10
[ ] wybierz [System Windows] [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania] [Zmień
zaawansowane ustawienia udostępniania] wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w
zakładce [Odnajdowanie sieci].
Windows Server 2008
[Start] wybierz pozycję [Panel sterowania] dwukrotnie kliknij pozycję [Centrum sieci i udostępniania]
wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].
Windows Server 2016
Kliknij prawym przyciskiem myszy [ ] wybierz pozycję [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i
zadania] [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci]
znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].
◼ Wyświetlanie udostępnionych drukarek na serwerze drukowania
1
Otwórz program Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] wybierz pozycję [Wszystkie programy] lub [Programy]
Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu
[Akcesoria]
[Eksplorator Windows].
wybierz element [Eksplorator plików].
Windows 8.1/Server 2012 R2
wybierz pozycję [Eksplorator plików].
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]
Windows 10/Server 2016
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [
2
]
wybierz [Eksplorator plików].
Wybierz serwer drukarki w pozycji [Sieć] lub [Moje miejsca sieciowe].
● Aby wyświetlić komputery w sieci, może zaistnieć konieczność włączenia opcji odnajdowania sieci lub
wyszukiwania komputerów w sieci.
➠ Zostaną wyświetlone udostępnione drukarki.
559
Dodatek
◼ Drukowanie strony testowej w systemie Windows
Drukowanie strony testowej w systemie Windows pozwala sprawdzić poprawne działanie sterownika drukarki.
1
2
3
4
Załaduj papier formatu A4 na tacę wielofunkcyjną.
Ładowanie papieru do tacy
wielofunkcyjnej(P. 136)
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 558)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki urządzenia i kliknij
pozycję [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].
Kliknij przycisk [Drukuj stronę testową] na karcie [Ogólne].
560
Dodatek
➠ Zostanie wydrukowana strona testowa.
◼ Sprawdzanie architektury bitowej
Aby upewnić się, czy komputer jest wyposażony w 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows, należy wykonać
poniższą procedurę.
1
Wyświetl aplet [Panel sterowania].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] wybierz pozycję [Panel sterowania].
Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]
wybierz pozycję [Panel sterowania].
wybierz pozycję [Panel sterowania].
Windows 10/Server 2016
Przejdź do kroku 2.
2
Otwórz aplet [System].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknij [System i konserwacja] lub [System i zabezpieczenia]
Windows 10/Server 2016
Kliknij [ ] [Ustawienia]
[System]
wybierz [Informacje o systemie].
Windows Server 2008
Kliknij dwukrotnie [System].
3
[System].
Sprawdź architekturę bitową.
Dla wersji 32-bitowych
wyświetlany jest komunikat [32-bitowy system operacyjny].
Dla wersji 64-bitowych
wyświetlany jest komunikat [64-bitowy system operacyjny].
561
Dodatek
◼ Sprawdzanie portu drukarki
1
2
3
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 558)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki urządzenia i kliknij
pozycję [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].
W zakładce [Porty], sprawdź, czy port jest odpowiednio wybrany.
562
Dodatek
Gdy używasz połączenia sieciowego i zmienił się adres IP urządzenia
● Należy dodać nowy port.
Konfiguracja portów drukarki(P. 54)
◼ Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej
1
2
3
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 558)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki urządzenia i kliknij
pozycję [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].
W zakładce [Porty] upewnij się, że pole wyboru [Włącz obsługę dwukierunkową]
zostało zaznaczone.
563
Dodatek
◼ Sprawdzanie identyfikatora SSID, z którym połączony jest komputer
,
Jeśli komputer jest podłączony do bezprzewodowej sieci LAN, kliknij przycisk
wyświetlić identyfikator SSID podłączonego routera bezprzewodowej sieci LAN.
,
lub
na pasku zadań, aby
◼ Podczas drukowania z aplikacji Windows Store
Windows 8/Server 2012
Wyświetl panel przy prawej krawędzi ekranu
używasz [Drukuj].
Dotknij lub kliknij [Urządzenia]
Sterownik, którego
Windows 8.1/Server 2012 R2
Wyświetl panel przy prawej krawędzi ekranu
używasz [Drukuj].
Dotknij lub kliknij [Urządzenia]
[Drukuj]
Windows 10
Dotknij lub kliknij [Drukuj] w aplikacji
Sterownik, którego używasz
Sterownik, którego
[Drukuj].
● Przy drukowaniu z wykorzystaniem tej metody dostępna jest tylko ograniczona liczba ustawień drukowania.
● Jeżeli komunikat [Drukarka wymaga Twojego działania. Przejdź na pulpit, aby podjąć działanie.], przejdź na
pulpit i wykonaj polecenia z wyświetlonego okna dialogowego. Komunikat ten pojawia się, gdy w urządzeniu
wybrano opcję wyświetlania nazwy użytkownika podczas drukowania i wykonywania podobnych czynności.
564
Dodatek
Uwaga
24X2-089
◼ Międzynarodowy program ENERGY STAR
Jako partner programu ENERGY STAR® firma Canon ustaliła, że niniejszy produkt spełnia
wymogi programu ENERGY STAR w zakresie wydajności energetycznej.
Program ENERGY STAR to międzynarodowy program propagujący oszczędność energii przy
stosowaniu komputerów i innych urządzeń biurowych.
Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów wyposażonych w funkcje
efektywnie redukujące zużycie energii elektrycznej. Program ma charakter otwarty i mogą w
nim dobrowolnie uczestniczyć właściciele firm.
Programem objęte są produkty biurowe, takie jak komputery, monitory, drukarki, faksy i
kopiarki. Standardy i logo są ujednolicone dla wszystkich krajów uczestniczących w
programie.
◼ Logo IPv6 Ready
Zestawowi protokołów zainstalowanych w urządzeniu przyznano logo IPv6 Ready Phase-2
ustanowione przez konsorcjum IPv6 Forum.
◼ Informacje o produkcie wymagane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) nr
801/2013 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1275/2008
Zużycie przez produkt energii w sieciowym trybie czuwania z przewodami podłączonymi do interfejsów przewodowych
i aktywowanymi wszystkimi bezprzewodowymi interfejsami sieciowymi (jeżeli są dostępne w tym samym czasie).
Nazwa modelu
Zużycie przez produkt energii w sieciowym trybie czuwania
LBP654Cx / LBP653Cdw
1,2 W
LBP613Cdw
1,4 W
● Powyższe wartości są rzeczywistymi, wybranymi arbitralnie wartościami dla pojedynczego urządzenia i mogą
różnic się od wartości dla urządzenia będącego w użyciu. Podczas pomiaru nie podłączano ani nie
aktywowano opcjonalnych interfejsów sieciowych.
565
Dodatek
◼ Dyrektywa WEEE i dyrektywa w sprawie zużytych baterii i akumulatorów
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z
dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie
baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że
bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni
poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji
baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i
zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego
wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim
lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canoneurope.com/battery.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star ®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Zrzeczenie się odpowiedzialności
● Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
● FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU
DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN.
GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI
566
Dodatek
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE
ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.
◼ Znaki towarowe
Adobe, Acrobat i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych
krajach.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word i Excel są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.
iOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w USA i innych krajach, używanym
na podstawie licencji.
Google Cloud Print, Google Chrome i Android są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
firmy Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Adobe, PostScript oraz logo PostScript logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy
Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
567
Dodatek
Logo PDF jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w USA i w innych krajach.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other
countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either
registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są zastrzeżonym znakami towarowymi, znakami towarowymi lub
znakami usługowymi ich właścicieli.
◼ Prawa autorskie
Powielanie zawartości tego dokumentu w całości lub w części bez uprzedniej zgody jest zabronione.
◼ Ograniczenia
prawne
drukowanych obrazów
dotyczące
użytkowania
urządzenia
oraz
wykorzystywania
Wykorzystywanie urządzenia do skanowania, drukowania oraz powielania pewnych dokumentów, a także
wykorzystywanie reprodukcji zeskanowanych, wydrukowanych oraz powielonych przy pomocy tego urządzenia może
być zakazane przez prawo oraz może pociągać za sobą odpowiedzialność karną i/lub cywilną. Poniżej znajduje się
niepełna lista takich dokumentów. Lista ta ma jedynie charakter pomocniczy. W przypadku braku pewności co do
legalności używania produktu do skanowania, drukowania lub w inny sposób powielania określonego dokumentu i/lub
korzystania z obrazów zeskanowanych, wydrukowanych lub inaczej powielonych, należy wcześniej skontaktować się z
radcą prawnym celem zasięgnięcia opinii.
● banknoty
● czeki podróżne
● przekazy pocztowe
● kartki żywnościowe
● świadectwa depozytowe
● paszporty
568
Dodatek
● znaczki pocztowe (opieczętowane lub czyste)
● dokumenty imigracyjne
● odznaki i insygnia identyfikujące
● znaczki skarbowe (opieczętowane lub czyste)
● dokumenty związane z poborem i służbą wojskową
● obligacje i inne papiery dłużne
● czeki i polecenia wypłaty wystawione przez organy rządowe
● akcje
● dowody rejestracyjne pojazdów i dokumenty ich własności
● materiały chronione prawem autorskim i dzieła sztuki bez zezwolenia właściciela praw autorskich
V_160913
569
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
570
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
571
Usługi stron trzecich
Korzystanie z usług stron trzecich za pośrednictwem PRODUKTU podlega niżej opisanym warunkom.
W przypadku uzyskiwania dostępu do treści stron trzecich (takich jak teksty, obrazy, materiały wideo, materiały
audio i oprogramowanie) lub ich pozyskiwania za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA zabronione jest (a)
pobieranie, tworzenie baz danych bądź inne utrwalanie kopii takich treści lub przechowywanie w pamięci
podręcznej kopii przez czas dłuższy niż dozwolony w nagłówku cache header; (b) kopiowanie, tłumaczenie,
modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, sprzedawanie, dzierżawienie, wypożyczanie, przekazywanie,
dystrybuowanie, publiczne wyświetlanie lub udzielanie sublicencji stronie trzeciej; (c) przedstawianie danych
dotyczących źródła bądź prawa własności w niewłaściwy sposób; a także (d) usuwanie, przysłanianie bądź
zmienianie wszelkich znaków towarowych, informacji o prawach autorskich i innych prawach własności,
fałszowanie bądź usuwanie wszelkich danych autora, informacji prawnych bądź innych danych wskazujących
pochodzenie bądź źródło materiału, chyba że wyraźnie zezwala na to właściciel treści bądź obowiązujące
prawo.
-1-
Oprogramowanie podlegające zapisom innych licencji
Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z mającymi zastosowanie zapisami licencji, patrz Tabela
oprogramowania i odpowiadające Warunki licencji poniżej.
Tabela oprogramowania
Nazwy oprogramowania
Warunki licencji:
Patrz strona
Adobe PDF Scan Library
3
Adobe PostScript 3
6
expat
13
HarfBuzz 2012-07-30
14
libjingle
15
Lua
16
LuaSocket
17
MD4
18
Net-SNMP
19
OpenSSL
27
-2-
Adobe PDF Scan Library
Portions use software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
-3-
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
March 27, 2003
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
-4-
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or
Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is
provided "as is" without express or implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-5-
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-6-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-7-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-8-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-9-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
- 10 -
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
- 11 -
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 12 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
HarfBuzz 2012-07-30
Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod
Copyright (C) 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg
Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)
Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.
Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy,
modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright
notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT,
SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT
HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS,
OR MODIFICATIONS.
- 14 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 15 -
Lua
Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 16 -
LuaSocket
LuaSocket 2.0.2 license
Copyright © 2004-2007 Diego Nehab
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 17 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 18 -
Net-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below. Please make sure that you read all the parts.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
- 19 -
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 20 -
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
- 21 -
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 22 -
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
- 23 -
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- 24 -
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----
- 25 -
Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 26 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 27 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 28 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 29 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 30 -
Usługi stron trzecich
Korzystanie z usług stron trzecich za pośrednictwem PRODUKTU podlega niżej opisanym warunkom.
W przypadku uzyskiwania dostępu do treści stron trzecich (takich jak teksty, obrazy, materiały wideo, materiały
audio i oprogramowanie) lub ich pozyskiwania za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA zabronione jest (a)
pobieranie, tworzenie baz danych bądź inne utrwalanie kopii takich treści lub przechowywanie w pamięci
podręcznej kopii przez czas dłuższy niż dozwolony w nagłówku cache header; (b) kopiowanie, tłumaczenie,
modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, sprzedawanie, dzierżawienie, wypożyczanie, przekazywanie,
dystrybuowanie, publiczne wyświetlanie lub udzielanie sublicencji stronie trzeciej; (c) przedstawianie danych
dotyczących źródła bądź prawa własności w niewłaściwy sposób; a także (d) usuwanie, przysłanianie bądź
zmienianie wszelkich znaków towarowych, informacji o prawach autorskich i innych prawach własności,
fałszowanie bądź usuwanie wszelkich danych autora, informacji prawnych bądź innych danych wskazujących
pochodzenie bądź źródło materiału, chyba że wyraźnie zezwala na to właściciel treści bądź obowiązujące
prawo.
-1-
Oprogramowanie podlegające zapisom innych licencji
Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z mającymi zastosowanie zapisami licencji, patrz Tabela
oprogramowania i odpowiadające Warunki licencji poniżej.
Tabela oprogramowania
Nazwy oprogramowania
Warunki licencji:
Patrz strona
Adobe PDF Scan Library
3
Adobe PostScript 3
6
expat
13
libjingle
14
MD4
15
Net-SNMP
16
OpenSSL
24
-2-
Adobe PDF Scan Library
Portions use software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
-3-
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
March 27, 2003
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
-4-
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or
Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is
provided "as is" without express or implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-5-
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-6-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-7-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-8-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-9-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
- 10 -
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
- 11 -
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 12 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 14 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 15 -
Net-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below. Please make sure that you read all the parts.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
- 16 -
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 17 -
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
- 18 -
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 19 -
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
- 20 -
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- 21 -
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----
- 22 -
Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 23 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 24 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 25 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 26 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 27 -
Usługi stron trzecich
Korzystanie z usług stron trzecich za pośrednictwem PRODUKTU podlega niżej opisanym warunkom.
W przypadku uzyskiwania dostępu do treści stron trzecich (takich jak teksty, obrazy, materiały wideo, materiały
audio i oprogramowanie) lub ich pozyskiwania za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA zabronione jest (a)
pobieranie, tworzenie baz danych bądź inne utrwalanie kopii takich treści lub przechowywanie w pamięci
podręcznej kopii przez czas dłuższy niż dozwolony w nagłówku cache header; (b) kopiowanie, tłumaczenie,
modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, sprzedawanie, dzierżawienie, wypożyczanie, przekazywanie,
dystrybuowanie, publiczne wyświetlanie lub udzielanie sublicencji stronie trzeciej; (c) przedstawianie danych
dotyczących źródła bądź prawa własności w niewłaściwy sposób; a także (d) usuwanie, przysłanianie bądź
zmienianie wszelkich znaków towarowych, informacji o prawach autorskich i innych prawach własności,
fałszowanie bądź usuwanie wszelkich danych autora, informacji prawnych bądź innych danych wskazujących
pochodzenie bądź źródło materiału, chyba że wyraźnie zezwala na to właściciel treści bądź obowiązujące
prawo.
-1-
Oprogramowanie podlegające zapisom innych licencji
Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z mającymi zastosowanie zapisami licencji, patrz Tabela
oprogramowania i odpowiadające Warunki licencji poniżej.
Tabela oprogramowania
Nazwy oprogramowania
Warunki licencji:
Patrz strona
Adobe PDF Scan Library
3
Adobe PostScript 3
6
expat
13
libjingle
14
MD4
15
Net-SNMP
16
OpenSSL
24
-2-
Adobe PDF Scan Library
Portions use software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
-3-
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
March 27, 2003
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
-4-
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or
Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is
provided "as is" without express or implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-5-
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-6-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-7-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-8-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-9-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
- 10 -
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
- 11 -
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 12 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 14 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 15 -
Net-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below. Please make sure that you read all the parts.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
- 16 -
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 17 -
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
- 18 -
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 19 -
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
- 20 -
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- 21 -
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----
- 22 -
Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 23 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 24 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 25 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 26 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 27 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project