Canon LE-5W User's manual

Canon LE-5W User's manual
MULTIMEDIAPROJEKTOR
Användarhandbok
Ett stort tack för att du köpt denna Canon-produkt.
Strömprojektorn LE-5W (från och med här "denna produkt" eller "projektor"), har en
högprestanda-LED optikmotor och en mängd olika funktioner som utvidgar
användningsområdet.
Funktioner och design
Projektorn har följande huvudfunktioner:
•
•
•
•
•
•
•
LED-ljuskälla med lång livstid
LED-lamporna har en mycket längre livstid jämfört med standardlampor.
Optisk motor med DLP-teknik
Gör det möjligt för dig att visa skarpa bilder med WXGA-upplösning.
Lätt att bära
Den kompakta, lättviktiga designen gör det möjligt för dig att enkelt ta med
projektorn på affärsresor, på fritiden o.s.v.
Du kan kolla på dokument, videor eller foton utan att behöva bry dig om att välja
en plats.
Variationer av bildingångar
Inbyggda ingångsterminaler (P18) så som PC, video, HDMI, USB och SD-kort gör
det möjligt för dig att ansluta en mängd olika enheter.
Inbyggda högtalare
Stereohögtalaren på 2,5 watt gör det möjligt för dig att njuta av ljud med en verkligt
realistiskt känsla. Det finns också ett ljudutgång.
Lättanvänd Skärmvisnings (OSD)-meny.
En stor mängd funktioner
Projektorn stödjer filhanterare (P51), internt minne (P47), SD-kort (P47), USBlagringsenheter (P47) och USB-skärm (P53).
Beskrivning av symbolerna använda i denna manual
Följande beskriver vad symbolerna använda i denna manual innebär.
Indikerar användningsinstruktioner och begränsningar.
2
Innehåll
Funktioner och design .................... 2
Säkerhetsanvisningar...................... 5
Meny-funktion
-inställningar ..................43
Inledning .........................16
Om menyerna ............................... 44
Hemskärm .................................... 45
Förpackningens innehåll ...............17
Namnen på projektorns delar........18
Kontrollpanel och indikatorer.......19
Fjärrkontrollen ..............................20
Programvara från tredje parter......22
Projicera filer från
internminnet, USB-enhet
och SD-kort.................................. 47
Projicera foton .............................. 49
Uppspelning av musik .................. 49
Spela upp videoklipp .................... 50
Projicera dokument....................... 51
Projicering ......................24
Grundläggande användning.......... 25
Använda
USB-direktuppspelning................ 53
Ansluta strömsladden....................25
Slå på projektorn...........................26
Justera fokus .................................26
Ställa in språk................................27
Byta ingångssignal........................27
Justera volymen ............................28
Dölja bilden...................................29
Stänga av projektorn .....................29
Förvara projektorn i den
bärbara väskan ..............................30
USB-skärm ................................... 53
USB-filöverföring ........................ 55
Använda konfigurationsmenyn.... 57
Använda konfigurationsmenyn .... 57
Konfiguration av
Inställningsmenyn ........................ 57
Menyn Grundläggande ................. 58
Menyn Avancerat ......................... 61
Menyn Videoinställningar ............ 64
Menyn Bildinställningar............... 66
Menyn Musikinställningar ........... 68
Menyn Information....................... 69
Menyn Språk ................................ 72
Placering av projektorn ................ 31
Justera bildstorleken .....................31
Justera bildens höjd.......................32
Ansluta till dator........................... 33
Ansluta med datoringångsuttaget..33
Justera bilden automatiskt.............34
Ansluta med
HDMI-ingångsuttaget ...................35
Ansluta med USB-uttaget
av mini B-typ ................................35
Tangentlås .................................... 73
Använda Skärmvisningsmenyn
(OSD)........................................... 74
Bildjustering ................................. 75
Bildaspekt ..................................... 78
Skärmfärg ..................................... 79
Fas ................................................ 79
H-storlek ....................................... 80
Omvänd 3D .................................. 80
Keystone ....................................... 81
LED-läge ...................................... 81
HDMI-nivåområde ....................... 82
Konfiguration ............................... 82
Information ................................... 83
Ansluta till videoenheter .............. 37
Ansluta HDMI-enheter .................37
Ansluta en komponentvideoenhet.38
Ansluta en videoenhet...................39
Ansluta en extern högtalare ..........40
Ansluta ett externt minne ............. 41
Sätt i ett SD-kort ...........................41
Ansluta en USB-lagringsenhet......42
Se på 3D-innehåll......................... 84
3
Bilaga...............................86
LED-indikatorer............................87
Felsökning .................................... 88
Det går inte att slå på projektorn...88
Ingen bild ......................................89
Inget ljud .......................................90
Suddig bild....................................90
Bilden visas inte ordentligt ...........91
Projektorn stängs av......................91
Fjärrkontrollen fungerar inte.........92
Skötsel och rengöring................... 93
Rengöra linsen ..............................93
Rengöra projektorn .......................93
Frekvenstabell .............................. 94
Projektorspecifikationer ............... 97
Information om upphovsrätt......... 99
Noteringar om uppehovsrätt .........99
Varumärken ..................................99
Skärmmenyträd .......................... 100
Konfiguration av
Inställningsmenyn ...................... 101
4
Säkerhetsanvisningar
Läs handboken noga innan du installerar och använder projektorn.
Projektorn har många praktiska funktioner. Om du använder projektorn på rätt sätt kan du använda
dessa funktioner och hålla den i gott skick under många år framöver.
Felaktig användning kan leda till att produktens livslängd förkortas och felfunktion, brandrisk samt
andra olyckor.
Om projektorn inte verkar fungerar som den ska, läs handboken igen, kontrollera funktioner och
kabelanslutningar och prova med lösningarna i avsnittet "Felsökning" i användarhandboken. Om
problemet kvarstår, vänligen kontakta Canons kundsupportcenter.
VAR FÖRSIKTIG!
RISK FÖR ELSTÖTAR
ÖPPNA INTE
VAR
FÖRSIKTIG:
TA INTE AV HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) SÅ MINSKAR DU
RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. SERVICEARBETE SKA
ÖVERLÅTAS TILL BEHÖRIG PERSONAL.
DEN HÄR SYMBOLEN ANGER ATT DET FINNS FARLIG SPÄNNING
SOM UTGÖR EN RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR I ENHETEN.
DEN HÄR SYMBOLEN ANGER ATT DET FINNS VIKTIGA DRIFTSOCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DENNA ENHET I
ANVÄNDARHANDBOKEN.
VAR FÖRSIKTIG!
Ej avsedd för användning i ett datorrum enligt definitionen i standarden för skydd mot
elektronisk dator-/databearbetningsutrustning, ANSI / NFPA 75.
5
Säkerhetsföreskrifter
VARNING!
• DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS.
• UTSÄTT INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT SÅ
MINSKAR DU RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR.
•
•
•
Projektorn producerar starkt ljus från projiceringslinsen. Titta inte direkt in i linsen. Om
du gör det kan du skada ögonen. Var särskilt försiktig med att inte låta barn titta direkt in
i strålen.
Installera projektorn på en säker plats. Brandrisk kan annars bli följden.
Det är mycket viktigt att ha tillräckligt mellanrum ovanpå, på sidorna och baktill på
projektorn så att luften kan cirkulera och kyla enheten. I diagrammet som visas här
anges minsta mellanrum som krävs. Om projektorn ska byggas in i ett skåp eller
liknande måste följande minsta avstånd bibehållas.
SIDA
30 cm
•
•
30 cm
Täck inte över ventilationshålen på projektorn. Värmeansamling kan minska
projektorns livslängd och det kan även vara farligt.
När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla loss
projektorn från eluttaget.
VAR FÖRSIKTIG MED ATT HÄNGA
PROJEKTORN I TAKET
När man hänger projektorn i taket ska luftintagsventilerna och projektorns ovansida
rengöras med jämna mellanrum med en dammsugare. Om du inte rengör projektorn under
en längre tid kan kylfläktarna täppas till med damm och följden kan bli att projektorn går
sönder eller att en olycka sker.
STÄLL INTE PROJEKTORN I FETA, VÅTA ELLER RÖKIGA MILJÖER SOM T.EX. I
ETT KÖK FÖR ATT FÖRHINDRA ATT PROJEKTORN GÅR SÖNDER ELLER ATT
EN OLYCKA SKER. OM PROJEKTORN KOMMER I KONTAKT MED OLJA ELLER
KEMIKALIER KAN DEN FUNGERA SÄMRE.
6
LÄS OCH BEHÅLL DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN FÖR
SENARE ANVÄNDNING.
Alla säkerhets- och driftsanvisningar ska läsas innan produkten börjar användas.
Läs alla anvisningar häri och behåll dem för användning senare. Koppla loss projektorn från
nätuttaget före rengöring. Använd inte vätska eller sprejrengöringsmedel på projektorn.
Använd en fuktad duk för rengöring.
Följ alla varningar och anvisningar på projektorn.
För extra skydd av projektorn under åskväder eller när den lämnas obevakad eller oanvänd
under längre perioder ska den kopplas loss från vägguttaget. Detta förhindrar att den skadas
på grund av åskväder och strömavbrott.
Utsätt inte projektorn för regn och använd inte enheten nära vatten. Till exempel i en blöt
källare, nära en simbassäng o.s.v.
Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren eftersom det kan resultera i
faror.
Placera inte projektorn på en ostadig vagn, ett stativ eller bord. Projektorn kan fall och
orsaka allvarliga skador på ett barn eller en vuxen och allvarliga skador på projektorn.
Använd endast med vagn eller stativ som rekommenderas av tillverkaren eller som sålts
med projektorn. För vägg- eller hyllmontering ska ett verktyg som t.ex. en monteringssats
användas för att fästa projektorn.
En produkt och vagnkombination ska flyttas med försiktighet.
Plötsliga stopp, stor kraft och ojämna ytor kan få produkten och
vagnkombinationen att välta.
Skåror och öppningar baktill och framtill på skåpet är avsedda för
ventilation, för att säkerställa pålitlig drift av utrustningen och för att
skydda mot överhettning.
Öppningarna får aldrig täckas över med duk eller andra material och
nedre öppningen får inte blockeras genom att projektorn placeras på en säng, soffa, matta
eller annan liknande yta. Projektorn får aldrig placeras nära eller över ett element eller
värmespjäll.
Projektorn får inte placeras i en inbyggd installation som t.ex. en bokhylla såvida inte
ordentlig ventilation tillses.
Peta aldrig in några föremål av något slag i den här projektorn genom öppningarna,
eftersom de kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter eller kortsluta delar som
kan leda till brand eller elektriska stötar. Undvik att spilla någon form av vätska på
projektorn.
Montera inte projektorn nära ventilationsledningen till luftkonditioneringsutrustningen.
Denna projektor måste användas med en strömkälla av den typ som indikeras på produkten.
Om du inte är säker på vilken typ av ström som finns tillgänglig, kontakta Canons
kundsupportcenter eller det lokala elbolaget.
Överbelasta inte vägguttagen och förlängningssladdar eftersom följden kan bli brand eller
elektriska stötar. Låt inte något vila på nätsladden. Placera inte projektorn där sladden kan
skadas av personer som går på den.
7
Försök aldrig laga denna projektor på egen hand, då du kan utsättas för farlig spänning eller
annan risk om du öppnar eller tar bort skärmens hölje. Allt servicearbete ska överlåtas till
kvalificerad och behörig servicepersonal.
Koppla ur projektorn från vägguttaget och överlåt servicearbete till behörig servicepersonal
under förljande omständigheter:
a
När nätsladden eller kontakten är skadad eller sliten.
b
Om det har kommit in vätska i projektorn.
c
Om projektorn har utsatts för regn eller vatten.
d
Om projektorn inte fungerar normalt efter följande driftsanvisningar. Justera endast de
reglage som anges i bruksanvisningen, eftersom felaktig justering av andra reglage
kan resultera i skador som ofta kräver omfattande arbete av en behörig tekniker för att
få projektorn att fungera normalt igen.
e
Om projektorn har tappats eller skadats.
f
När projektorn uppvisar en distinkt förändring i funktion betyder detta att den behöver
servas.
När det behövs reservdelar måste du se till att serviceteknikern använder reservdelar som
angivits av tillverkaren och som har samma egenskaper som originaldelarna. Obehöriga
reservdelar kan förorsaka brand, elektriska stötar och personskada.
När service eller reparationer gjorts på projektorn ska du be serviceteknikern utföra
rutinsäkerhetskontroller för att fastställa att projektorn är i säkert driftsskick.
8
Krav för anslutning av nätsladd
Nätsladden som medföljer projektorn uppfyller användningskraven i det land den köptes i.
Nätsladd för USA och Kanada:
Nätsladden som används i USA och Kanada listas med Underwriters
Laboratories (UL) och är certifierad enligt Canadian Standard
Association (CSA).
Nätsladden har en jordad växelströmskontakt. Detta är en
säkerhetsfunktion som säkerställer att kontakten passar i nätuttaget.
Mixtra inte med denna säkerhetsfunktion. Kontakta en elektriker om du
inte kan sätta in kontakten i uttaget.
Jord
ELUTTAGET SOM ANVÄNDS BÖR VARA PLACERAT I NÄRHETEN AV
UTRUSTNINGEN OCH VARA LÄTTÅTKOMLIGT.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein).
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som
hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/
66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta
enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb
= Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som
överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en
återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning
(EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är
auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig
hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i
elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv
användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten,
kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för
avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller
www.canon-europe.com/battery.
9
Säkerhetsföreskrifter
Eftersom det här avsnittet innehåller viktig säkerhetsrelaterad information måste du läsa följande
noga innan så att du kan använda projektorn korrekt och säkert.
Varning
Om följande situationer inträffar ska du stänga av produkten, dra ut sladden ur vägguttaget och
kontakta Canons kundsupportcenter. Underlåtenhet att göra så kan orsaka brand eller resultera i
elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
Om det kommer ut rök
Om det luktar konstigt eller låter annorlunda
Om ett högt ljud hörs och ljuskällan släcks
Om vatten eller annan vätska har kommit in i projektorn
Om metall eller annat främmande material har kommit in i projektorn
Om projektorn välts eller tappas och den skadas
Varning
Lägg märke till följande punkter för hantering av nätsladden. Underlåtenhet att iaktta dessa
punkter kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Placera inte några föremål på nätsladden och låt den inte fastna under projektorn. Nätsladden
kan skadas.
Täck inte över nätsladden med en matta.
Böj, vrid eller dra inte för mycket i nätsladden. Gör inte heller några modifieringar på den.
Håll nätsladden borta från värmeelement och andra värmekällor.
Använd inte nätsladden när den är något böjd, lindad eller buntad.
Använd inte en skadad nätsladd. Om nätsladden är skadad, vänligen kontakta Canons
kundsupportcenter.
Använd inte någon annan typ av nätsladd än den som medföljer projektorn.
Anslut den jordade ledningen på nätsladden till jord. Underlåtenhet att göra detta kan leda till
elektriska stötar.
Anslut den jordade ledningen innan du ansluter kontakten till vägguttaget. När du kopplar
från den jordade ledningen ska du även koppla från kontakten från vägguttaget.
10
Varning
Gör enligt följande för att förhindra att barn oavsiktligen sväljer små delar.
•
Små delar som t.ex. fjärrkontrollens batteri, batetrihållaren och de justerbara fötterna som togs
loss kan sväljas av barn oavsiktligen, vilket kan leda till kvävning. Föräldrar/målsmän ska
alltid hålla dem utom räckhåll för små barn. Kontakta en läkare omedelbart vid förtäring.
Varning
Lägg märke till följande punkter angående strömkällan, kontakten och hantering av kontakten.
Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd inte någon strömkälla med en annan spänning än den som anges (AC 100 – 240 V).
Dra inte i nätsladden och håll i kontakten eller kopplingsdonet när du drar ur. Sladden kan
skadas som en följd.
För inte in några metallföremål i kontaktdelarna på kontakten eller kopplingsdonet.
Ta ut kontakten ur uttaget före rengöring eller underhåll av projektorn.
Dra inte ut kontakten eller kopplingsdonet med våta händer.
Sätt i kontakten och kopplingsdonet ordentligt upp till sockeln. Använd inte heller en skadad
kontakt eller ett uttag som är löst.
Om du använder en förlängningssladd som ansluts till uttaget måste den totala
elförbrukningen på de anslutna enheterna inte överskrida märkkapaciteten.
Undersök kontakten och uttaget med jämna mellanrum och avlägsna damm och smuts från
kontakten och uttaget.
11
Säkerhetsföreskrifter för installation
Varning
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn. Underlåtenhet att
göra detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
•
•
•
•
•
Använd inte projektorn i ett badrum eller duschrum.
Använd inte projektorn i regn eller snö, vid havet eller i närheten av vatten.
Placera inte vätskebehållare ovanpå projektorn.
Placera inte projektorn på en plats där den utsätts för oljig rök eller ånga som t.ex. köksbänk
eller bord osv.
Vidrör inte själva projektorn, nätsladden eller kabeln om åskan slår ned.
Varning
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn. Underlåtenhet att
göra detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
•
•
•
•
•
•
•
Flytta inte projektorn förrän du stängt av strömmen, dragit ur kontakten ur uttaget och kopplat
från andra kablar.
Ta inte ut lådan ur projektorn och ta inte isär den. Projektorns insida innehåller
högspänningskomponenter och även delar som är heta. Dessa kan orsaka elektriska stötar
eller brännskador. Om undersökning, underhåll eller reparation krävs, vänligen kontakta
Canons kundsupportcenter.
Ta inte isär eller modifiera projektorn (inklusive förbrukningsartiklar) eller fjärrkontrollen.
Peta inte in något föremål i ventilationshålen i projektorn som t.ex. luftintagsventilen eller
utloppsventilerna.
Sätt inte en trycksatt burk framför utloppsventilerna. Trycket från innehållet i burken kan öka
på grund av värmen från utloppsventilerna och detta kan leda till en explosion.
Eftersom starka ljusstrålar kommer ut medan projektorn används ska man inte titta direkt in i
projektorlinsen. Om man gör det kan man få skador på ögonen. Var särskilt uppmärksam med
att förhindra att små barn gör så.
När du håller en presentation framför projektorn medan den projicerar en bild ska du hålla
presentationen från ett ställe där din skugga inte kastas på skärmen och där du inte känner dig
förblindad av ljuset från projektorn.
12
Försiktighet
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn.
•
•
När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla ur kontakten från
eluttaget för att säkerställa säkerheten. Underlåtenhet att göra så kan leda till brand.
Temperaturen i lådan runt och ovanför utloppsventilerna kan bli heta under användning. Om
du vidrör dessa områden under användning kan det leda till brännskador på händerna.
Ta inte på dessa områden. Om du gör det kan du få brännskador. Var särskilt uppmärksam
med att förhindra att små barn tar på dessa delar. Placera inte heller metallföremål på dessa
områden. På grund av värmen från projektorn ska kan det leda till olyckor eller personskada.
Försiktighet
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn.
•
•
•
•
•
Lägg inte tunga föremål på projektorn och sitt eller stå inte på den. Var särskilt uppmärksam
med att förhindra att små barn gör så. Projektorn kan vältas och detta kan leda till skador eller
personskador.
Placera inte projektorn på en ostadig eller lutande yta. Om du gör det kan den välta eller slås
omkull, vilket kan vålla kroppsskador.
Lägg inte några föremål framför linsen medan projektorn är igång. Om du gör så kan det leda
till brand.
När du torkar bort smuts från projektorlinsen osv. ska du inte använda någon typ av
lättantändlig sprej.
Om projektorn används under en lång tid kan damm samlas inuti projektorn. Detta kan orsaka
brand eller felfunktion. Vi rekommenderar att periodiskt underhåll utförs på projektorn. För
information om underhållskostnader, vänligen kontakta Canons kundsupportcenter.
13
Säkerhetsföreskrifter för batterierna i fjärrkontrollen
Varning
Lägg märke till följande punkter för hantering av batterierna. Underlåtenhet att göra detta kan leda
till brand eller personskador.
•
•
•
•
Lägg inte batterierna i eld och tillför inte värme, kortslut inte och ta inte isär batterierna.
Försök inte ladda batterierna.
Sätt i batterierna i rätt + / - -pol.
Om det läcker vätska från batterierna som kommit i kontakt med hud ska den tvättas av noga
med vatten.
Försiktighetsåtgärd för att visa 3D-innehåll
Försiktighet
Lägg märke till följande punkter vid visning av 3D-innehåll.
•
•
•
•
•
•
Fotokänsliga patienter, patienter med hjärtsjukdom, gravida kvinnor, äldre personer och
personer som har en allvarlig sjukdom och/eller en historik med epilepsi ska inte titta på 3Dinnehåll.
Vi rekommenderar att du avstår från att titta på 3D-innehåll om du är i dåligt fysiskt skick,
behöver sova eller har druckit alkohol.
Sluta titta på 3D-innehåll om du upplever följande symptom. Om du upplever sådana
symptom ska du omedelbart sluta titta på 3D-innehåll och ta en paus tills symptomet
försvinner.
•
Du ser dubbla suddiga bilder eller du inte kan se bilden stereoskopiskt.
•
Du känner dig trött eller mår illa.
Ta en paus när du tittar på 3D-innehåll under en längre tid. Detta kan orsaka att man blir trött i
ögonen. Om du tittar på 3D-innehåll under en längre tid eller tittar på dem från en sned vinkel
kan du bli trött i ögonen.
Förädrar ska göra sina barn sällskap och övervaka dem eftersom barn inte kan uttrycka
illamående medan de tittar på 3D-innehåll som vuxna kan. Barn som är sex år eller yngre ska
inte titta på 3D-innehåll.
Det optimala 3D-visningsavståndet från skärmen är ca 3 gånger den vertikala skärmstorleken
eller mer och ögonen ska vara i nivå med skärmen.
14
För säker användning
Lägg märke till följande punkter när du bär eller transporterar projektorn.
•
Projektorn är ett precisionsinstrument. Vält den inte och utsätt den inte för kraftiga stötar. Om
du gör så kan det leda till felfunktion.
Lägg märke till följande punkter när du installerar eller använder projektorn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se till att installera projektorn på en plats där luftintags- och luftuttagshålen är skilda från
väggen med mer än 30 cm. Underlåtenhet att göra så kan leda till felfunktion.
Montera inte projektorn på en plats som är fuktig eller där det finns mycket damm, oljig rök
eller tobaksrök. Om du gör så kan de optiska komponenterna, som t.ex. linsen och spegeln,
kontamineras och följden kan bli att bildkvaliteten försämras.
Ta inte på linsen med bara händer. Om du gör det kan bildkvaliteten försämras.
Om projektorn flyttas plötsligt från en plats där temperaturen är låg till en plats där
temperaturen är hög eller om temperaturen på platsen där projektorn installeras, ökar plötsligt
kan fukt i luften orsaka att kondens bildas på projektorlinsen eller spegeln. Detta kan ge en
suddig bild. Vänta tills kondensen avdunstat så återgår bilden som projiceras till normalt.
Installera inte projektorn på en plats där temperaturen är hög eller låg. Om du gör så kan det
leda till felfunktion.
Driftstemperatur: 0°C till 40°C
Fuktighetsnivå: 10% till 90%
Förvaringstemperatur: -30°C till 60°C
Installera inte projektorn nära högspänningsledningar eller en elektrisk strömkälla.
Använd inte projektorn på en mjuk yta som t.ex. en matta eller badrumsmatta osv. Om du gör
det kan värme bildas i projektorn och detta kan leda till felfunktion.
Blockera inte luftintags- och luftuttagshålen i kylfläkten. Om du gör det kan värme samlas i
projektorn och orsaka felfunktion.
Lägg inte några föremål på projektorn som kan ändra form eller färg på grund av värmen.
När projektorn används på högre höjder än 1500 m ska du slå på Höghöjdsläge.
Borsta och skrubba inte ytan på projektorns övre platta. Ytan kan skadas.
15
Inledning
Inledning
16
Förpackningens innehåll
Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att du har allt som visas nedan. Om
något saknas kontaktar du återförsäljaren.
(US
(EU)
Projektor
Nätsladd (1,8 m)
Datorkabel (1,8 m)
(5K.1VC09.501)
Användarhandbok
(CD-ROM) och
snabbstartsguiden
Garantisedel
Bärväska
Fjärrkontroll
(Modellnummer: LE-RC01)
Batteri (CR2025)
17
Inledning
Namnen på projektorns delar
1.
Framsida/ovansida
3
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ventilationsöppning (luftintag)
(P19)
Ventilationsöppning
(luftutsläpp) (P19)
Kontrollpanel och indikatorer
(P19)
Intern högtalare
Fokusring (P26)
IR-sensor för fjärrkontroll
(framsida) (P21)
Projektorlins
Linsslutare (P26, P30)
Nätuttag (P25)
Fäste för tjuvlåset
SD-kortläsare (P41)
Uttag för USB typ A (P42)
USB-uttag av mini B-typ (P35)
HDMI-ingångsuttag (P35)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
PC-ingångsuttag (P33,P38)
Videoingångsuttag (P39)
Ljudingångsuttag
Ljudutgångsuttag
Justerbara fötter (P32)
Stativuttag (P32)
2.
4
5
3.
6
1
7
8
4
2
Baksida/undersida
19
4.
5.
6.
20
19
10
11
12
13
14
9
Inledning
18
15
16
17
18
•
Blockera inte ventilationsöppningarna. Om ventilationsöppningarna
blockeras kan det orsaka att projektorn överhettas och går sönder.
•
Borsta eller polera inte ovansidan av projektorn då den kan få skador av
detta.
Försiktighet
Luftintagsöppning Luftutsläpp Luftutsläpp
på undersidan
Luftutsläpp
Luftintag
Högtalare
Högtalare
Luftutsläpp
Luftintag
Luftintag
Kontrollpanel och indikatorer
2.
POWER-knapp/STRÖM-LEDindikator
Tänds eller blinkar när projektorn är
i gång. Slår på eller av projektorn.
3.
INPUT knapp
Växlar igenom insignalerna i
ordning. (P27)
Tryck och håll nere i 3 sekunder för
att slå på eller av tangentlåset. (P73)
2
3
1
1.
STATUS-LED-indikator
LED-lamporna indikerar projektorns
status. (P87)
19
Inledning
Fjärrkontrollen
2
8.
3
VOL+ knapp
Höjer volymen. (P28)
5
9.
MENU knapp
Aktiverar Skärmvisningsmenyn.
(P74)
6
8
7
9
14
10 ~ 13 / / /
Riktningsknappar (uppåt/nedåt/
vänster/höger)
Gör det möjligt för dig att använda
menyerna, filhanteraren. osv.
10
12
15
16
13
17
14. BACK knapp
Återgår till skärmvisningsmenyns
ovandel.
Stänger skärmvisningsmenyns popup-inställningsmeny.
11
2.
I
I
POWER knapp
Slår på eller av projektorn. (P26,
P29)
AUTO PC knapp
Justerar automatiskt projektorn till
den mest optimala statusen beroende
på datorns signal när en analog PCsignal är inmatad. (P34)
Tryck och håll nere i 3 sekunder för
att slå på eller av tangentlåset. (P73)
3.
PC knapp
Skiftar till Dator/Komponentingång.
(P27)
4.
HDMI knapp
Skiftar till HDMI-ingång. (P27)
5.
VIDEO knapp
Skiftar till Videoingång. (P27)
6.
MUTE knapp
Stänger av ljudet tillfälligt. (P28)
Inledning
VOL- knapp
Sänker volymen. (P28)
1
4
1.
7.
20
15. OK knapp
Bekräftar den valda menyposten.
Gör det möjligt för dig att använda
filhanteraren. osv.
16. HOME knapp
Visar hemskärmen. (P45)
17. BLANK knapp
Döljer bilden tillfälligt. (P29)
Fjärrkontrollens effektiva räckvidd
Den infraröda (IR) fjärrkontrollssensorn sitter på
projektorns framsida, så var noga med att rikta
fjärrkontrollen mot framsidan.
Fjärrkontrollen måste hållas i en vinkel inom ± 15
grader vertikalt och ± 30 grader horisontellt mot
projektorns IR-sensor för fjärrkontrollen och inom ett
avstånd på cirka 8 meter.
•
Hinder mellan projektorn och fjärrkontrollen kan
hindra dig från att använda fjärrkontrollen.
•
Om direkt solljus eller starkt ljus lyser på
fjärrkontrollens IR-mottagare på projektorn kan
det hindra fjärrkontrollen från att fungera.
Sätta i batteriet
1.
2.
3.
4.
Varning
Tryck knappen på batteriluckan till höger och
ta ut det.
Ta ut det gamla batteriet.
Var noga med att den positiva sidan (+) på det
nya batteriet (CR2025) är vänd uppåt när du
sätter i det i batterihållaren.
Tryck in hållaren tills du hör att det klickar på
plats.
Notera följande punkter när du handskas med batterier. Underlåtenhet att göra
detta kan leda till brand eller personskador.
•
Placera inte batterierna i eld, tillför inte värme, kortslut inte och ta inte isär
batterierna.
•
Försök inte ladda batterierna.
•
Ta ut batteriet när det är urladdat eller om det inte ska användas under en
längre tid.
•
Sätt i batterierna i rätt + eller - -pol.
•
Om det läcker vätska från batterierna och kommit i kontakt med hud, så ska
den träffade huden tvättas av noga med vatten.
•
Fjärrkontrollens batteri och batterihållare kan utgöra en kvävningsrisk om
den av misstag sväljs av småbarn. Var noga med att förvara dessa utom
räckhåll för barn. Om de sväljs av misstag så ska en läkare kontaktas
omedelbart.
21
Inledning
Programvara från tredje parter
Denna produkt innehåller programmoduler från tredje parter.
För mer detaljer se "ThirdPartySoftware.pdf" (programvarulicenser från tredje parter) i
thirdparty_software-mappen på inställnings-CD-ROMen som följer med.
Du kan också ta del av licensvillkoren för varje modul i thirdparty_software/
LICENSE-mappen.
■ GPL och LGPL programvarulicenser
Den här produkten använder programvarumoduler licensierade under GPL och LGPL.
Källkoden är inkluderad i thirdparty_software/GPL(LGPL)-mappen på inställningsCD-ROMen som följer med.
■ Programvara baserad på GNU General Public License Version 2
Programvaran ("de här programmen") inkluderad i denna media är gratisprogram. Du
kan omfördela och göra ändringar under villkoren definierade i GNU General Public
License Version 2.
Avsikten är att den medföljande programvaran ska vara användbar men den levereras
utan någon som helst garanti, inklusive - men ej begränsad till - underförstådda
garantier vid försäljning eller lämplighet för särskilda ändamål. Se följande
"Garantifriskrivningsklausul" och "Programvarustöd från tredje part". För fler detaljer
se GNU General Public License Version 2.
Garantifriskrivningsklausul
EFTERSOM PROGRAMMET ÄR LICENSIERAT GRATIS, FINNS DET INGEN
GARANTI FÖR PROGRAMMET, TILL UTSTRÄCKNING TILLÅTET AV
APPLICERBAR LAG. FÖRUTOM NÄR ANNAT SAGTS I COPYRIGHTSKRIFTERNA OCH/ELLER OM ANDRA PARTER ERBJUDER PROGRAMMET
"SOM OM" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKLIGEN
ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL.
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VID FÖRSÄLJNING ELLER LÄMPLIGHET
FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL. HELA RISKEN FÖR KVALITETEN OCH
PRESTATIONSFÖRMÅGAN AV PROGRAMMET LIGGER PÅ DIG. SKULLE
PROGRAMMET VISA SIG BRISTFÄLLIGT ÅTAR DU DIG KOSTNADEN FÖR
ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION OCH KORRIGERING.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖRUTOM DEM SOM KRÄVS AV
APPLICERBAR LAG ELLER AVTALAT OM I SKRIFT KOMMER NÅGON
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE ELLER NÅGON ANNAN PART SOM
MODIFIERAR ELLER SÄLJER VIDARE PROGRAMMET SOM TILLÅTET
OVAN VARA ERSÄTTNINGSSKYLDIG TILL DIG FÖR SKADOR,
INKLUDERAT GENERELLA, SPECIELLA, OLYCKOR ELLER FÖLJSKADOR
SOM FÖLJER AV ANVÄNDANDET ELLER OKUNSKAPEN OM
ANVÄNDANDET AV PROGRAMMET (INKLUDERANDE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL FÖRLORAD DATA, DATA SOM ÅTERGES FELAKTIGT,
Inledning
22
FÖRLUSTER KNUTNA TILL DIG ELLER TREDJE PARTER ELLER
OFÖRMÖGENHET AV PROGRAMMET ATT SAMARBETA MED ANDRA
PROGRAM), ÄVEN OM SÅDAN INNEHAVARE ELLER PART HAR BLIVIT
UPPLYST OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR INTRÄFFAR.
Programvarustöd från tredje part
Canon Inc., Canons filialer, så väl som återförsäljare erbjuder inget underhåll eller
service för dessa program. Vi kan inte svara på frågor eller förfrågningar från dig eller
någon annan part vad gäller dessa program.
23
Inledning
Projicering
Projicering
24
Grundläggande användning
Ansluta strömsladden
1.
2.
Koppla in strömsladden kopplad till nätuttaget på prjektorn.
Anslut kontakten till ett vägguttag. När projektorn är på så lyser POWERknapp/STRÖM-LED-indikator-lamporna rött.
2
1
25
Projicering
Slå på projektorn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anslut kontakten till ett vägguttag. (P25)
POWER-knapp/STRÖM-LED-indikator lyser rött.
Öppna linsskyddet.
Kontrollera att andra kablar är ordentligt
anslutna. (P33)
Slår på alla apparater som är anslutna till
projektorn.
Tryck och håll in POWER-knappen på
projektorn eller II POWER-knappen på
fjärrkontrollen för att sätta på projektorn.
När projektorn slås på blir LED-indikatorn
blå. Startproceduren tar flera sekunder och
startloggan kommer att projiceras.
Om bilden inte är klar så justera fokusen
med fokusringen.
Om projektorn är påslagen för första gången
så välj visningsspråket (P27).
Om frekvensen/upplösningen för ingångssignalen
överstiger projektorns funktionsvidd visas
meddelandet "Utom räckhåll". Byta till en
ingångssignal som stöds av projektorn (P94).
Justera fokus
Ställ in fokus genom att vrida på fokusringen.
Projicering
26
AUT
PC
PC
HDMI
VIDE
Ställa in språk
Om projektorn är påslagen för första gången så välj visningsspråket för
Skärmvisningsmenyn (OSD:n).
1.
2.
3.
4.
Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen för att öppna hemskärmen.
Tryck på -knappen på fjärrkontrollen, välj Konfiguration och tryck sedan på
OK-knappen. Konfigurationsmenyn öppnas.
Tryck på -knappen på fjärrkontrollen, välj Språk i menyn och tryck sedan på
OK-knappen.
Tryck på , , , och -knapparna på
fjärrkontrollen för att välja språk och tryck
sedan på OK-knappen.
* Du kan välja mellan 19 språk. Se 51-sidan
detaljer.
Byta ingångssignal
Utför en av följande inställningar för att byta ingångssignal.
•
Tryck på en av knapparna för ingångssignaler (PC, HDMI eller VIDEO) på
fjärrkontrollen.
* Det finns inga andra knappar för ingångssignaler förutom PC, HDMI och VIDEO.
Tryck på PC-knappen för att visa bilder från komponentvideoenheter.
•
Tryck på INPUT-knappen på projektorns kontrollpanel. Varje gång du trycker på
knappen så ändras ingångssignalen i ordning. Dator/komponent, HDMI, VIDEO.
•
Välj ikonen för ingångssignaler på hemskärmen och tryck sedan på OK-knappen.
* Du behöver utföra vidare menyinställningar för Internt minne (P47), USB-enhet
(P47), SD-kort (P47) och USB-direktuppspelning (P53). Hänvisa till varje
motsvarande del i denna manual.
27
Projicering
16:10 är det ursprungliga bildförhållandet för den
här projektorn. Beroende på ingångssignalen så
kan bildförhållandet visas inkorrekt. Om detta
inträffar så måste du ändra bildförhållandet. Se
"Bildaspekt" på sidan 78 för mer information.
AUTO
PC
PC
HDMI
VIDEO
MUTE
VOL-
VOL+
När Dator/komponent, HDMI eller VIDEO är
valda så används det senast använda läget
automatiskt nästa gång datorn startas.
Justera volymen
Följ följande steg för att justera volymen på projektorns interna högtalare eller
volymen som matas ut från utgångsuttaget.
Volym
Tryck på VOL-/VOL+-knapparna för att justera
volymen.
PC
HDMI
VIDEO
MUTE
VOL-
VOL+
MENU
BACK
Tyst läge
Tryck på MUTE-knappen på fjärrkontrollen för att
tillfälligt slå på det tysta läget.
Tryck på MUTE-knappen för att återställa ljudet.
PC
HDMI
VIDEO
MUTE
VOL-
VOL+
MENU
BACK
Ljud matas inte ut när ingen ingångssignal projiceras.
Hur som helst så matas ljud ut även fast ingen bild projiceras när du spelar upp en
ljudfil. I den här situationen kan du justera volymen.
* Om inget ljud hörs, trotts att en bild projiceras så kontrollera att ljudingången är
ansluten korrekt till projektorn.
* När en extern högtalare är ansluten så matas inget ljud ut från den interna
högtalaren.
Projicering
28
Dölja bilden
Tryck på BLANK-knappen på fjärrkontrollen för att dölja bilden.
Tryck på BLANK-knappen igen på fjärrkontrollen
eller på projektorn för att återställa bilden.
Försiktighet
Lägg inte några föremål framför linsen medan
projektorn är igång. Om du gör så kan det leda
till brand.
MENU
BACK
OK
HOME
BLANK
Stänga av projektorn
1.
2.
3.
4.
När du trycker på II POWER-knappen så
visas ett bekräftelsemeddelande.
Om inga inställningar utförs inom några
sekunder stängs meddelandet.
AUT
PC
PC
HDMI
VIDE
Tryck på II POWER-knappen igen.
Lampan släcks och fläkten stannar.
Ta ur nätsladden ur vägguttaget.
2
1
29
Projicering
Förvara projektorn i den bärbara väskan
Efter du stängt av projektorn så förvara den och dess tillbehör som visas i följande
illustration.
Stäng linsskyddet
Dra tillbaka justeringsfötterna och placera sedan projektorn i den bärbara väskan
med linsen uppåt.
Lägg i sladdarna och fjärrkontrollen i fickan inuti den bärbara väskan eller under
baksidan av projektorn.
Förvara projektorn i den bärbara väskan
•
Om linsskyddet är öppet under förvaring kan linsen spricka.
•
Om justeringsfötterna är utdragna under förvaring så kan de gå sönder.
•
Om sladdarna är placerade på ovansidan av projektorn kan ytan skadas.
•
Utsätt inte projektorn för några stöter, tappa den inte och ställ inte något tungt
ovanpå den när du bär den i väskan. Om den utsätts för något av detta kan det leda
till skador.
•
Rensa väskan på damm innan du förvarar projektorn i den, eftersom damm lätt
samlas i den.
Projicering
30
Placering av projektorn
Justera storleken på den projicerade bilden genom att ändra projiceringsavståndet,
eftersom projektorn inte har någon zoom-funktion.
Projektorn bör placeras horisontellt på en disk eller liknande så att den är vertikal med
skärmens mitt.
Skärmstorlek 16:10
Skärm
Linsens mitt
Projiceringsavstånd
Denna projektor är utformad för att projicera i en aningen uppåtriktad vinkel ovanför
projektorns horisontella plan. Anledningen är att de då lätt kan placeras på ett bord och
projicerar framåt och uppåt på en skärm som är placerad så att den nedre kanten av
skärmen befinner sig ovanför bordet.
Justera bildstorleken
Bildens storlek bestäms av projuceringsavståndet.
Bildens storlek visar förhållandet mellan skärmstorleken och projiceringsavståndet.
Skärmstorlek (tum)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
200
240
Bildstorlek
Bredd (mm)
431
646
862
1077
1292
1508
1723
1939
2154
2585
3231
4308
5169
Höjd (mm)
269
404
538
673
808
942
1077
1212
1346
1615
2019
2692
3231
31
Projiceringsavstånd (m)
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00
3,75
5,00
6,00
Projicering
Justera bildens höjd
Projektorn är utrustand med 2 justerbara fötter.
Med den främre justeringsfoten ändrar man
bildens höjd och med den bakre lutar man
projektorn till rätt vinkel.
Om projektorn inte står på en plan yta eller om
skärmen inte står vinkelrätt mot projektorn blir den projicerade bilden trapetsformad.
Information om hur du åtgärdar detta finns i "Keystone" på sidan 81 för detaljer.
Varning
•
Titta inte in i linsen när ljuskällan är på. Starkt ljus från ljuskällan Ljuskällan
kan skada dina ögon. Var särskilt försiktig med att inte låta barn titta direkt
in i linsen.
•
Var försiktig när du justerar fötterna eftersom de är nära utblåsventilen för
varm luft. Projektorn blir väldigt varm vilket kan orsaka brännskador.
•
Justeringsfötterna kan utgöra en kvävningsrisk om den av misstag sväljs av
småbarn. Var noga med att förvara dessa utom räckhåll för barn. Om de
sväljs av misstag så ska en läkare kontaktas omedelbart.
När du ansluter ett kamerastativ
Försiktighet
•
Var försiktigt när du justerar höjden på stativet så projektorn inte faller. Om
den faller kan den gå sönder.
•
Se dokumenten som följer med stativet för mer information om hur du
hanterar och använder det.
•
Höj inte stativet för långt när du använder ett höj och sänkbart stativ. Detta
kan orsaka att projektorn faller.
Projicering
32
Ansluta till dator
Du kan använda HDMI-ingångsuttaget, PC-ingångsuttaget eller USB-uttaget av mini
B-typ för att ansluta projektorn till en dator.
Ingångsnamn
HDMI-ingångsuttag
Ingångens form
PC-ingångsuttag
Kommentarer
Överför högupplösta digitala bilder
och ljud med en enda sladd
Överför högupplösta analoga
signaler
USB-uttag av mini B-typ
PC-skärmvisningsmeny
Överför filer från datorn till
projektorns internminne
Om den valda signalen inte projiceras även när projektorn är påslagen (P26),
kontrollera att datorn är på och att stegen har blivit följda korrekt. Kontrollera även
kabelanslutningen.
Ansluta med datoringångsuttaget
Du kan projicera analoga bilder genom att ansluta en datorkabel till projektorns PCingångsuttag.
•
1.
2.
3.
4.
Använd sladden som följer med (P17).
Anslut datorkabeln till datorns skärmutgångsuttag.
Anslut datorkabelns andra ände till datoringångsuttaget på projektorn.
Anslut en kommersiellt tillgänglig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den
andra änden till projektorns ljudingångsuttag för att använda projektorns interna
högtalare.
Ställ in inmatningssignalen till datorn (P27).
Bärbar eller stationär dator
Ljudkablar
(finns att köpa
i handeln)
Datorsladd (medföljer)
33
Projicering
När du använder en bärbar dator så måste du ändra utgångsskärmen från datorn. Du
kan ändra datorns utgångsskärm genom att använda datorns tangentbord. Vanligtvis är
det knappkombinationen [FN] + en funktionsknapp ([F1] till [F12]) som stänger av/
slår på den externa skärmen. Hitta en funktionsknapp med en skärmsymbol på och
tryck sedan på FN-knappen och skärmknappen samtidigt. Detta är inte nödvändigt när
du använder en stationär dator.
Funktionsknapparna och skiftningsfunktionerna kan variera beroende på datorns
modell. Se informationen som medföljde din bärbara dator för mer information.
Justera bilden automatiskt
Om den projicerade datorskärmen inte passar in
i det korrekta området eller om bilden flimrar
när du projicerar en analog PC-ingångssignal så
ska du utföra AUTO PC-funktionen för att
automatiskt justera bilden till den mest optimala
statusen.
Tryck på AUTO PC-knappen på
fjärrkontrollen.
När du utför AUTO PC-funktionen så kommer
information om ingångssignalen visas i hörnet
av bilden i ungefär 3 sekunder.
Den här funktionen är endast tillgänglig när en
dator är ansluten (P33) till projektorns PCingångsuttag.
Projicering
34
AUTO
PC
HDMI
VIDEO
Ansluta med HDMI-ingångsuttaget
Du kan visa bilder med högre kvalitet än analoga datorbilder genom att ansluta en
HDMI-kabel till projektorns HDMI-ingångsuttag. Du kan också mata ut datorns ljud
från projektorn.
1.
2.
3.
Anslut en HDMI-kabel till datorns HDMI-utgångsuttag.
Anslut kabelns andra ände till HDMI-ingångsuttaget på projektorn. (P18)
Ställ in ingångssignalen till HDMI. (P27)
HDMI-kabel
(finns att köpa i handeln)
Ansluta med USB-uttaget av mini B-typ
Genom att ansluta en dator till projektorn med en USB-kabel och projicera datorns
skärm (USB-skärm) kan du föra över filer från datorn till projektorns internminne
(USB-filöverföring).
1.
2.
Anslut en USB-kabel av typ A till datorns USB-uttag.
Anslut mini B-änden av USB-kabeln till USB-uttaget av mini B-typ på
projektorn. (P18)
USB-kabel
(finns att köpa i handeln)
35
Projicering
3.
Se sidan 53 för mer information om USB-skärmen och sidan 55 för mer
information om USB-filöverföring.
Följ stegen här under för att koppla från USB-kabeln från datorn.
För Windows 7: (Andra versioner av Windows fungerar likadant. Följ rätt procedur för
att ta loss en USB-enhet från datorn på ett säkert sätt för din Windows-version.)
•
Tryck på ikonen Säker borttagning av maskinvara i Windows-aktivitetsfältet och
kontrollera att meddelandet "This device can now be safely removed from the
computer." (Den här enheten kan nu tas bort från datorn.) visas. Koppla från
USB-kabeln.
För Mac:
På skrivbordet så drar du och släpper den ikonen för den projektor som du vill koppla
ifrån till papprskorgen. Kontrollera att "mata ut"-symbolen visas på papperskorgen och
koppla sedan ur USB-kabeln.
•
USB-skärm finns endast tillgängligt för Mac.
•
Koppla inte från USB-kabeln medan filerna kopieras eftersom följden kan bli
att data förloras eller projektorn skadas.
•
Anslutningen upphör inte om du har filer från internminnet öppna på datorn.
•
Följ rätt procedur för att ta loss en USB-enhet från datorn på ett säkert sätt.
Projicering
36
Ansluta till videoenheter
Du kan använda HDMI-ingångsuttaget, komponentvideoingångsuttaget och
videoingångsuttaget för att ansluta videoenheter. Hur som helst så tillhandahåller varje
olika nivåer av videokvalitet.
Ingångsnamn
HDMI-ingångsuttag
Ingångens form
Kommentarer
Överför högupplösta digitala bilder
och ljud med en enda sladd
Komponentvideoingångsuttag
Överför högupplösta analoga signaler
Videoingångsuttag
Överför analoga bilder
Om den valda videosignalen inte projiceras även när projektorn är påslagen (P26),
kontrollera att videoenheten är på och att stegen har blivit följda korrekt. Kontrollera
även kabelanslutningen.
Ansluta HDMI-enheter
Projektorn har ett HDMI-ingångsuttag med vilket du kan ansluta den till en HDMIenhet som t.ex. en Blu-Ray-spelare.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) har stöd för okomprimerad
dataöverföring mellan kompatibla enheter, t.ex. Blu-Ray-spelare när visningen sker
med hjälp av en enda kabel. HDMI ger en ren, högkvalitativ digital tittnings- och
lyssningsupplevelse.
1.
2.
Anslut en HDMI-kabel till HDMI-utgångsuttaget på HDMI-enheten.
Anslut kabelns andra ände till HDMI-ingångsuttaget på projektorn.
HDMI-kabel (finns att köpa i handeln)
37
Projicering
Ansluta en komponentvideoenhet
Du kan projicera komponentvideobilder genom att ansluta en komponentkabel
(RCA-mini D-sub 15 stift) (finns att köpa i handeln) till projektorns PC-uttag.
1.
2.
3.
Anslut änden av komponentkabeln med tre RCA-stift till
komponentvideoutgångsuttagen på videoenheten. Matcha kontakternas färger
med färgerna på uttagen: grönt till grönt, blått till blått och rött till rött.
Anslut kabelns mini D-sub 15-pinsuttag till projektorns ingångsuttag.
Anslut en ljudkabel till ljudutgångsuttagen på videoenheten för att använda
projektorns högtalare. Anslut ljudkabelns stereominiplugg till ljudingångsuttaget
på projektorn.
Videoenhet
Ljudkablar
(finns att köpa
i handeln)
Komponentsladd (RCA-mini D-sub 15 pin)
(finns att köpa i handeln)
Inget ljud (ljudsignal) kommer ut ur högtalaren eller ljudutgångsuttaget om
videosignalerna inte matas in från videoenheten.
Projicering
38
Ansluta en videoenhet
Du kan projicera bilder från en videoenhet genom att ansluta den till projektorns
videoingång.
1.
2.
3.
Anslut en inköpt videokabel till videoenhetens videoutgångsuttag.
Anslut videokabelns andra ände till videoingångsuttaget på projektorn.
Anslut en inköpt ljudkabel till ljudutgångarna på videoenheten för att använda
projektorns högtalare. Anslut ljudkabelns stereominiplugg till ljudingångsuttaget
på projektorn.
Videoenhet
Ljudkablar
(finns att köpa
i handeln)
Videokabel
(finns att köpa i handeln)
Inget ljud (ljudsignal) kommer ut ur högtalaren eller ljudutgångsuttaget om
videosignalerna inte matas in från videoenheten.
39
Projicering
Ansluta en extern högtalare
Du kan ansluta en extern högtalare eller hörlurar till projektorns ljudutgångsuttag.
Anslut en inköpt ljudkabel till projektorns ljudutgångsuttag (3.5 stereominiplugg)
och högtalarna eller hörlurarna.
Ljudkabel
(finns att köpa
i handeln)
•
När du ansluter en ljudkabel till ljudutgångsuttaget kommer inget ljud från
projektorns interna högtalare.
•
Ljud matas inte ut när ingen videosignal matas in.
•
Använd en ljudkabel utan intern impedans. Om kabeln har intern impedans blir
volymen låg.
•
Vrid ner volymen innan du ansluter hörlurar till ljudutgångsuttaget. Du bör justera
volymen på enheten som är ansluten till ljudingångsuttaget innan du ansluter
ljudkabeln.
Projicering
40
Ansluta ett externt minne
Sätt i ett SD-kort
Anslut ett SD-kort till SD-kortplatsen på projektorn. Du kan nu visa filerna på SDkortet. (P47)
SD-kort
(finns att köpa i handeln)
•
Projektorn stöder klass 10 eller äldre SD/SDHC-kort.
•
Maximal minneskapacitet som stöds för ett SD/SDHC-kort är 32 GB.
•
SDXC-kort stöds inte.
•
SD/SDHC-kort måste formateras i FAT16/FAT32/NTFS-filformat.
•
Projektorn är eventuellt inte kompatibel med vissa SD/SDHC-kort.
•
Eftersom data på SD-kortet kan skadas är det viktigt att säkerhetskopiera viktiga
data för att undvika dataförlust. Användaren är ansvarig för datahantering. Detta
företag ska inte hållas ansvarig för någon dataförlust.
•
Om mappträdet i SD-kortet är stort så kan det ta längre tid att komma åt datan. Det
maximala antalet mappträd är nio.
41
Projicering
Ansluta en USB-lagringsenhet
Anslut USB-lagringsenheten till ett USB-uttag av typen A. Du kan nu visa filerna på
USB-lagringsenheten. (P47)
USB-lagringsenhet
(finns att köpa i handeln)
•
USB-lagringsenheter måste formateras i FAT16/FAT32/NTFS-filformat.
•
Vissa USB-lagringsenheter kan ta över 10 sekunder att upptäcka.
•
Projektorn ger en strömtillförsel på upp till 500 mA. Använd inte lagringseneheter
som kräver mer strömtillförsel.
•
Det garanteras inte att alla USB-lagringsenheter fungerar.
•
Projektorn stöder USB 2.0-lagringsenheter.
•
Ansluta inte andra USB-enheter. Anslut endast USB-lagringsenheter.
•
Det finns inget stöd för USB-hubbar och kortläsare.
•
Eftersom data i USB-lagringsenheten kan skadas är det viktigt att säkerhetskopiera
viktiga data för att undvika dataförlust. Användaren är ansvarig för datahantering.
Detta företag ska inte hållas ansvarig för någon dataförlust.
•
Koppla inte från USB-lagringsenheten när du projicerar data från den.
•
USB-lagringsenheter som kräver en avsedd drivrutin stöds ej.
•
USB-lagringsenheter som blivit krypterade kan inte kommas åt.
•
Om mappträdet i USB-lagringsenheten är stort så kan det ta längre tid att komma åt
data. Det maximala antalet mappträd är nio.
Projicering
42
Meny-funktion
-inställningar
43
Meny-funktion -inställningar
Om menyerna
Från projektorns hemskärm kan du genomföra en mängd olika inställningar så som att
välja en ingångssignal, projektera filer från en mängd olika lagringsenheter och
genomföra inställningar av projektorn.
Även när du visar bilder så tillåter Visningsskärmen (OSD) dig att göra justeringar och
ändra inställningar för bilden. (P74)
Hemskärm
Skärmvisningsmenyn (OSD)
Meny-funktion -inställningar
44
Hemskärm
Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen för att öppna hemskärmen.
Hemskärmen innefattas av följande menyer.
4. USB-direktuppspelning
(P53)
5. Dator/komponent (P27)
3. SD-kort (P47)
6. HDMI (P27)
2. USB-enhet (P47)
7. Video (P27)
8. Konfiguration (P57)
1. Internt minne (P47)
Förklaringar av ikoner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Internt minne: Visar filer på internminnet.
USB-enhet: Visar filerna lagrade på USB-lagringsenheten ansluten till USBingången av typ A.
SD-kort: Visar filerna på SD-kortet i SD-kortplatsen.
USB-direktuppspelning När en dator är ansluten till projektorns USB-uttag av
mini B-typ med en USB-kabel så kan du projicera datorns skärm eller föra över
filer till projektorns internminne.
Dator/komponent: Projicerar bilder från en dator eller en komponentvideoenhet
som är ansluten till PC-ingångsuttaget.
HDMI: Projicerar bilder från enheten som är kopplad till HDMI-ingången.
45
Meny-funktion -inställningar
7.
8.
Video: Projicerar bilder från enheten som är kopplad till videoingången.
Konfiguration: Genomför en inställning av projektorn.
Grundläggande användning av hemskärmen
Använd / knapparna på fjärrkontrollen för att välja den funktion du vill använda
från ikonerna på hemskärmen och tryck sedan på OK knappen.
För att projicera Dator/komponent, HDMI eller videoingångsbilder, välj ikonen för den
ingångssignal du vill projicera och tryck sedan OK -knappen (projektorn upptäcker
automatiskt den analoga datorsignalen/komponentvideosignalen).
ytterligare menyval måste göras för andra funktioner. Se följande sidor för detaljerade
förklaringar av varje funktion.
•
Internt minne, USB-enhet och SD-kort (P47)
•
USB-direktuppspelning (P53)
•
Konfiguration (P57)
Meny-funktion -inställningar
46
Projicera filer från internminnet,
USB-enhet och SD-kort
Hemskärm
Välj minnestyp
Välj filtyp
Fotografier Musik
1.
2.
Videofilmer Dokument
Tryck på / -knapparna för att välja minnestyp, tryck sedan OK-knappen eller
-knappen.
Tryck på / -knapparna för att välja den filtyp du vill projicera (Fotografier,
Musik, Videofilmer eller Dokument), tryck sedan OK-knappen.
Fotografier: Projicerade foton (P49)
Musik: Spelar upp ljudfiler (P49)
Videofilmer: Spela upp video (P50)
Dokument: Projicerar Microsoft Office-filer (Word, Excel, PowerPoint), Adobe
PDF-filer och textfiler. (P51)
* Använd funktionen USB-filöverföring för att lagra filer i internminnet. (P55)
* Ett varningsmeddelande visas om projektorn inte kan upptäcka en
USB-lagringsenhet eller SD-kort.
47
Meny-funktion -inställningar
3.
Filtypen du har valt upptäcks automatiskt och filhanteraren öppnas.
Den valda filtypen
Visar en miniatyr för
foton.
För musik, videos
och dokument visas
en ikon.
Fillista
Visar information
om den valda filen
eller mappen
Förklaring av fjärkontrollens knappar
•
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Filer som matchar den valda filtypen och mapparna som innehåller dessa filer
visas.
Tryck på / -knapparna för att välja den fil du vill projicera/spela och tryck
sedan på OK-knappen.
Om du väljer en mapp och trycker på OK-knappen så öppnas mappen och filerna
i den visas som en lista.
Tryck på BACK-knappen för att återgå föregående mappnivå.
Om du trycker på -knappen när du är i filhanteraren så visas filerna som
miniatyrer.
När du är på miniatyrvisningsskärmen så tryck på / / / -knapparna för att
välja filen du vill projicera/spela och tryck sedan på OK-knappen.
Välj en mapp och tryck sedan på OK-knappen för att visa mappens innehåll.
Tryck på BACK-knappen för att återgå föregående mappnivå.
Om du trycker på BACK-knappen på botten så kommer miniatyrvisningsläget
försvinna och återgå till filhanteraren.
Meny-funktion -inställningar
48
Eftersom all data i internminnet, på USB-lagringsenheter eller SD-kort kan skadas är
det viktigt att säkerhetskopiera viktiga data för att undvika dataförlust. Användaren är
ansvarig för datahantering. Detta företag ska inte hållas ansvarig för någon dataförlust.
•
Hämtningstiden kan vara längre vid stora filer.
•
Filer som inte stöds av projektorn eller skadade filer kommer inte att projiceras/
spelas korrekt.
•
Den här produkten stöder inte krypterade filer (DRM).
•
När Bildläge är inställd på andra lägen än Presentation-läget så ändras färgen
tillfälligt när den byter till filhanteraren eller filprojicering/playback.
Projicera foton
Följande filformat stöds.
Filtillägg: JPG, JPEG, BMP
Stöder progressiva JPEGs med en bredd upp till 10 240 pixlar och en höjd på upp till
6 400 pixlar.
* Det kan vara så att projektorn inte är kapabel att visa alla filer som stödjs.
Inställningar medan man projicerar bilder
•
Tryck på BACK-knappen på för att återgå till filhanteraren/
miniatyrvisningsmenyn.
•
Välj "En bild-klick" eller "Alla bilder i mappen" från Hemskärmen >
Konfiguration > Bildinställningar > Bildspelsläge.
[När En bild-klick är vald i Bildspelsläge]
Den valda bilden visas i helskärmsläge.
•
Tryck på
-knappen för att projicera nästa bild.
•
Tryck på
-knappen för att projicera föregående bild.
[När Alla bilder i mappen är vald i Bildspelsläge]
Den valda bilden visas i helskärmsläge och nästa bild visas automatiskt.
•
•
•
Tryck på OK-knappen för att pausa eller återuppta uppspelningen.
/
-knapparna är avaktiverade medan bildspelet visas.
Tryck på BACK-knappen på för att återgå till fillistan/miniatyrvisningsmenyn.
Uppspelning av musik
Följande filformat stöds.
Filtillägg: OGG, AAC, WAV
WAV-filer: med stöd för PCM och AD-PCM
* Det kan vara så att projektorn inte är kapabel att spela upp alla ljudfiler som stödjs.
49
Meny-funktion -inställningar
Inställningar medan du spelar musik
Den valda musiken kommer att spelas upp.
•
Tryck på
•
Tryck och håll in
-knappen för att spela upp nästa ljudfil.
•
Tryck på
•
Tryck och håll in -knappen i två sekunder för att spola bakåt.
Tryck på OK-knappen för att sluta spola bakåt.
•
Tryck på OK-knappen för att pausa eller återuppta uppspelningen.
•
Tryck BACK-knappen på för att återgå till fillistan/miniatyrvisningsmenyn.
-knappen i 2 sekunder för att spola framåt.
Tryck på OK-knappen för att sluta spola framåt.
-knappen för att spela upp föregående ljudfil.
Spela upp videoklipp
Följande filformat stöds.
Filtillägg: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4
* Det kan vara så att projektorn inte är kapabel att spela upp alla videofiler som stödjs.
Om den högsta bithastigheten för en videofil är större än 10 MB per sekund kan det
orsaka viss fördröjning i uppspelandet.
Inställningar medan du spelar upp videofiler
Den valda videon blir uppspelad.
•
Tryck på
•
Tryck och håll in -knappen i 2 sekunder för att spola framåt.
Tryck på OK-knappen för att sluta spola framåt.
-knappen för att spela upp nästa videofil.
•
Tryck på
•
Tryck och håll in -knappen i två sekunder för att spola bakåt.
Tryck på OK-knappen för att sluta spola bakåt.
•
Tryck på OK-knappen för att pausa eller återuppta uppspelningen.
•
Tryck BACK-knappen på för att återgå till fillistan/miniatyrvisningsmenyn.
-knappen för att spela upp föregående videofil.
Meny-funktion -inställningar
50
Projicera dokument
Med projektorn medföljer ett program som gör det möjligt för dig att projicera
Microsoft Office-filer, Adobe PDF-filer och textfiler. Följande filtyper och filformat
stöds.
Typ
PDF
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Word
Text
Format
1.0 till 1.4 (pdf)
97/2000/XP/2003/2007/2010 (ppt, pptx)
95/97/2000/XP/2003/2007/2010 (xls, xlsx)
95/97/2000/XP/2003/2007/2010 (doc, docx)
Textdata (txt)
Begränsningar när du projicerar dokument
Projektorns filhanterare gör det möjligt för dig att projicera innehållet i en fil med
begränsade inställningar. Vissa filer kan se annorlunda ut från hur de ser ut på datorn.
Var säker på att innehållet på varje sida är projicerad tillfredsställande på förhand om
du ska hålla en presentation och använda dig av projektorns dokumentvisare.
Projicering kan vara ogenomförbar beroende på filen.
•
Projektorn har bara 1 inbyggt teckensnitt och detta används för att visa text i
dokumentvisaren. Eftersom texten projiceras med ett annat teckensnitt än datorn
använder så kan texten hamna utanför linjerna, radbyten kan också ske på oväntade
ställen. Det finns en risk att viss text inte visas korrekt.
•
Det är möjligt att vissa funktioner som stöds av datorn inte stöds av projektorn. Till
exempel animationer, 3D-effekter, SmartArt, hyperlinkar, diabilder, nyanserade
displayer. WordArt och grafer kan bli visade inkorrekt.
•
Det kan ta projektorn en liten stund längre än en dator att projicera eller hoppa över
sidor i en fil.
•
Stora filer kan stängas ner oväntat under projicering.
•
Teckensnitt för följande språk kan bli projicerade.
Engelska
Norska
Deutsch
Turkiska
Français
Polska
Italiano
Ungerska
Español
Tjeckiska
Portugisiska
Danska
Svenska
Kinesiska (förenklad)
Ryska
Kinesiska (traditionell)
Nederländska
Japanska
Finska
51
Meny-funktion -inställningar
Inställningar medan man projicerar dokument
Det valda dokumentet kommer att projiceras.
•
Tryck på OK-knappen för att ändra skärmens förstoring.
* För att återgå till normal storlek från en förstorad bild så tryck på OK-knappen tills
bilden återgår till sin normala storlek.
OK: 8 gånger
OK
Normal
skärm
Förstorad
skärm
Förstorad
skärm
Inställningar medan man projicerar normalt
•
Tryck på
eller
-knappen för att projicera nästa sida.
•
Tryck på
eller
-knappen för att projicera föregående sida.
•
Tryck på OK-knappen för att förstora skärmen.
Inställningar medan du projicerar en förstorad skärm
•
Tryck på
höger.
/
•
Tryck på / -knapparna för att flytta det projicerade området till vänster eller
höger. Tryck på
när sidans topp visas för att återgå till föregående sida. Tryck på
när sidans botten visas för att gå till nästa sida.
•
Tryck på OK-knappen för att förstora skärmen. Hur som helst, trycker du på OKknappen när bilden är på maximal förstoring så återgår den till normal visning.
Meny-funktion -inställningar
-knapparna för att flytta det projicerade området till vänster eller
52
Använda USB-direktuppspelning
Genom att ansluta projektorn till en dator med en USB-kabel och använda
direktuppspelning så kan du projicera datorns skärm (USB-skärm) och föra över filer
från datorn till projektorns internminne (USB-filöverföring).
USB-skärm
USB-skärm finns endast tillgängligt för Windows.
Kontrollera systemkraven (P54).
Genom att använda en USB-kabel kan du projicera datorns skärm.
1.
2.
3.
Anslut USB-kabeln till projektorns USB-uttag av mini B-typ och datorn (P35).
Välj "USB-direktuppspelning > USB-skärm
på hemskärmen och tryck sedan på OKknappen. Projektorn visar standardskärmen
och efter ett par ögonblick så känner datorn
igen projektorn.
När du använder USB-skärm för första
gången på datorn så måste du installera
applikationen "EZ USB".
* Om du har redan har installerat applicationen gå till Starta EZ USB.
4.
5.
Installera EZ USB
Om självgåendefunktionen är påslagen, tryck "Run EZ_USB_Detect.exe" i
menyn som visas på din dator.
Om självgåendefunktionen är av, tryck Dator > CD-spelare (EZ USB) och kör
sedan EZ_USB_Detect.exe.
Följ anvisningarna på skärmen för att installera applikationen.
Starta om din dator när installationen är klar.
Starta EZ USB
Dubbelklicka på EZ USB-ikonen på skrivbordet för att starta EZ USB och
projicera datorns skärm. (Vid denna punkt kan datorns upplösning ändras.)
Inställningsmenyn för EZ USB visas. På inställningsmenyn kan du välja "Mirror"
(Spegel) som projicerar samma bild som datorns skärm eller "Extension"
(Utvidgning) som utvidgar och projicerar datorns skärmområde. Tryck på önskad
funktion. Standard är "Mirror" (Spegel).
Tryck på "Exit" (Avsluta)-knappen i EZ USB för att stänga USB-skärmen eller
tryck på BACK-knappen på fjärrkontrollen.
53
Meny-funktion -inställningar
Systemkrav
CPU
Grafikkort
Windows
Operativsystem
Minne
Meny-funktion -inställningar
Intel/AMD Dual Core 2 GHz eller högre
Intel 64 MB VRAM eller högre, nVIDIA,
AMD Grafikkort
Windows XP (Professional) SP3 32/64bit,
Windows Vista (Home premium eller
högre) SP2 32/64bit,
Windows 7 (Home premium eller högre)
SP1 32/64bit
1 GB eller mer
54
USB-filöverföring
Du kan föra över filer från datorn till projektorns internminne. Sedan kan du visa de
överförda filerna i projektorns filhanterare (P47).
1.
2.
3.
4.
Anslut projektorn till en dator med en USB-kabel.
Tryck på HOME-knappen för att visa
hemskärmen. Välj USB-direktuppspelning i
hemskärmen > USB-filöverföring och tryck
sedan på OK-knappen. Projektorn visar
skärmen USB-filöverföring och efter ett
ögonblick känner datorn igen projektorn.
Överföra filer
För Windows:
Öppna Dator (Min Dator för Windows XP) i startmenyn.
Öppna projektorns hårddisksikon och kopiera och klistra sedan in eller dra och
släpp dina filer.
För Mac:
Öppna projektorns hårddisksikon på skrivbordet och kopiera och klistra sedan in
eller dra och släpp dina filer.
Koppla från
Följ punkterna nedanför för att koppla från datorn från projektorn när du laddat
över filerna.
För Windows:
Tryck på säker frånkopplings-ikonen i Windows-aktivitetsfältet och kolla så att
meddelandet "This device can now be safely removed from the computer."
(Den här enheten kan nu tas bort från datorn.) visas.
Tryck på BACK eller HOME-knappen på fjärrkontrollen för att lämna skärmen
USB-filöverföring.
55
Meny-funktion -inställningar
För Mac:
Dra och släpp projektorns ikon i papperskorgen.
Tryck på BACK eller HOME-knappen på fjärrkontrollen för att lämna skärmen
USB-filöverföring.
Kolla att uppkopplingen har blivit frånkopplad. Koppla inte från USB-kabeln medan
filerna kopieras eftersom följden kan bli att data förloras eller projektorn skadas.
Anslutningen upphör inte om du har projektorfiler öppna på datorn. Stäng alla filer på
projektorn och koppla sedan ifrån.
Meny-funktion -inställningar
56
Använda konfigurationsmenyn
Med konfigurationsmenyn kan du göra en mängd olika inställningar för projektorns
funktion.
Använda konfigurationsmenyn
1.
2.
Välj konfigurationsmenyikonen på hemskärmen och tryck sedan på OKknappen.
Konfigurationsmenyn öppnas.
Se P101 för att se en lista på saker som kan bli justeras i konfigurationsmenyn.
3.
4.
5.
Tryck på / -knapparna för att välja saken du vill justera.
När du valt önskad huvudmenypost trycker du på OK för att öppna undermenyn
för funktionsinställningar.
Tryck på / -knapparna för att justera saken du valt.
Tryck på BACK-knappen för att återgå till toppen på menyn.
Stäng konfigurationsmenyn genom att trycka på knapparna BACK-knappen på
fjärrkontrollen eller tryck på HOME-knappen.
Konfiguration av Inställningsmenyn
Konfigurationsmenyn innefattas av följande 7 delar.
•
Menyn Grundläggande
•
Menyn Avancerat
•
Menyn Videoinställningar
•
Menyn Bildinställningar
•
Menyn Musikinställningar
•
Menyn Information
•
Menyn Språk
57
Meny-funktion -inställningar
Menyn Grundläggande
Låsa kontrollknappar under viloläge
Hemskärmen > Konfiguration >
Grundläggande > Tangentlås
Justera Keystone-förvrängning
automatiskt
Hemskärmen > Konfiguration >
Grundläggande > Auto. trapetskorr.
Denna funktion låser kontrollpanelen och
fjärrkontrollens knappar under viloläget för att Denna funktion upptäcker automatiskt
projektorns lutningsvinkel och justerar
förhindra projektorn från att slås på
Keystone-förvrängningen för att projicera den
oavsiktligt.
optimala bilden.
Av
Starta projektorn som vanligt.
Av
Auto. trapetskorr. utförs inte.
På
Om du inte slår av
Auto. trapetskorr. utförs.
tangentlåset kan du inte slå på På
projektorn.
Se anmärkningen nedan för
fler detaljer.
•
•
•
För att slå på projektorn medan
tangentlåset är på så tryck och håll nere
•
INPUT-knappen på kontrollpanelen eller
AUTO PC-knappen på fjärrkontrollen tills
STATUS-LED-lampan tänds. Du kan
sedan slå på projektorn genom att trycka
på POWER-knappen på kontrollpanelen •
eller på fjärrkontrollen.
Om du trycker på någon annan knapp än
INPUT-knappen på kontrollpanelen eller
AUTO PC-knappen på fjärrkontrollen
medan knapplåset är aktiverat så tänds
STATUS LED-lampan (P87).
Meny-funktion -inställningar
58
Keystone kan justeras inom ± 40 grader.
(När du projicerar en ingångssignal med
3D-timing så kan Keystonen bara justeras
inom ± 4 grader.)
Eftersom digital bearbetning utförs när du
justerar bilden så kan bilden efter justering
skilja från originalet. Även skärmens
bildförhållande kan ändras.
Om du justerar Keystone manuellt från
OSD:n så slås Auto. trapetskorr.funktionen av tills nästa gång projektorn
slås på. Hur som helst så kan du slå på den
automatiska keystone-funktionen igen
genom att ställa in Auto. trapetskorr. på
Av och sedan ställa in den på På.
Menyn Grundläggande
Hoppa över POWER-knappen
Hemskärmen > Konfiguration >
Grundläggande > Direct Power på
Stänga av projektorn automatiskt när
inga signaler mottas och inga
inställningar görs
Hemskärmen > Konfiguration >
Denna funktion slås automatiskt på genom att Grundläggande > Auto. avstängning
bara koppla in strömsladden och utan att du
Denna funktion stänger automatiskt av
behöver trycka på POWER-knappen.
projektorn efter en viss tid för att spara el när
Av
Du måste trycka på POWER- inga signaler mottas eller inga inställningar
görs.
knappen för att slå på
projektorn.
Avaktivera
Auto. avstängning utförs inte.
På
Koppla in strömsladden för
5
min
Projektorn stänger
att slå på projektorn.
automatiskt
av sig själv efter
10 min
den
valda
tiden
om inga
15 min
signaler mottas eller
20 min
inställningar utförs.
• När Tangentlås är i läget På Direct Power 25 min
på är automatiskt inställd på Av.
30 min
•
59
Ungefär 30 sekunder innan projektorn
stänger av sig själv så visas ett meddelande
som varnar om att projektorn stängs av
inom kort. Medan meddelandet visas så
tryck POWER-knappen en gång för att
stänga av projektorn. Avbryt genom att
trycka på en knapp.
Meny-funktion -inställningar
Menyn Grundläggande
Välj skärmens färg när ingen signal
mottas
Välj skärmens färg när inget läge är
valt
Hemskärmen > Konfiguration >
Grundläggande > Bakgrundsfärg
Hemskärmen > Konfiguration >
Grundläggande > Blankskärmsfärg
Denna funktion gör det möjligt för dig att välja Denna funktion gör det möjligt för dig att välja
färg på skärmen när PC/komponent, HDMI
färg på skärmen när du trycker på BLANKeller Video valts men ingen signal upptäcks. knappen på fjärrkontrollen för att dölja bilden.
Svart
Blå
Skärmen blir svart när ingen
signal mottas.
Skärmen blir blå när ingen
signal mottas.
Meny-funktion -inställningar
Svart
Blå
60
Skärmen blir svart när inget
läge är valt.
Skärmen blir blå när inget
läge är valt.
Menyn Grundläggande
Menyn Avancerat
Välj skärmens innehåll när projektorn Använda projektorn på höga höjder
slås på
Hemskärmen > Konfiguration >
Grundläggande > Välkomstskärm
Hemskärmen > Konfiguration > Avancerat
> Höghöjdsläge
Med den här funktionen kan du visa en
startbild när projektorn slås på.
Ställ denna funktion till På för att bibehålla
optimal systemprestanda när du använder
projektorn på 1500 till 3000 meters höjd inom
en temperatur av 0°C till 30°C.
Logotyp
Svart
Blå
Av
Visas Canons logga.
Visar en svart skärm.
Visar en blå skärm.
På
När du använder den på 0 till
1499 meters höjd på en
temperatur inom 0°C till
40°C.
När du använder den på 1500
till 3000 meters höjd på en
temperatur inom 0°C till
30°C.
•
Ställ in Höghöjdsläge till Av när du
använder projektorn på 0 till 1499 meters
höjd och på en temperatur inom 0°C till
40°C.
•
Om Höghöjdsläge är ställd på På så ökar
kylarfläkten farten vilket resulterar i en
högre arbetsvolym och även
elkonsumtionen ökar.
61
Meny-funktion -inställningar
Menyn Avancerat
Invertera den projicerade bilden
Ställa in menyns visningstid
Hemskärmen > Konfiguration >
Avancerat > Projektorplacering
Hemskärmen > Konfiguration >
Avancerat > Tid för menyvisning
Denna funktion gör det möjligt för dig att
invertera bilden så att den ser rätt ut när
projektorn hänger i taket eller projicerar
bakom skärmen.
Om du inte utför någon inställning på OSD:n
så försvinner menyn automatiskt.
Bordspl.
fram.
Bordspl.
bakom
Takmont.
bakom
Takmont.
fram.
Med den här funktionen kan du ställa in tiden
före OSD:n försvinner.
Normal projicering.
5 sek
10 sek
Välj när du projicerar bakom
15 sek
skärmen.
20 sek
Vänder bilden från vänster till
25 sek
höger.
30 sek
Välj denna när projektorn
3 min
hänger uppochner från taket
bakom skärmen.
Vänder bilden från topp till
botten.
Välj denna när projektorn
hänger uppochner från taket
framför skärmen.
Vänder bilden från höger till
vänster och från topp till
botten.
Meny-funktion -inställningar
62
Om inga inställningar utförs i
menyn så försvinner den.
Menyn Avancerat
Möjliggöra dold textning
Välj kanal för den dolda texten
Hemskärmen > Konfiguration >
Avancerat > Aktivera textning
Hemskärmen > Konfiguration >
Avancerat > Textningskanal
Med denna funktion kan du möjliggöra dolda Med den här funktionen kan du välja kanal för
texter när de finns tillgängliga med
den dolda texten.
ingångssignalen.
T1
Kanal 1
* Dold textning visar TV-program eller
* Kanal 1 är det första
filmkonversationer, skildringar, ljudeffekter
språket för området.
o.s.v. som text på skärmen. (När det finns
tillgängligt för TV-program så visas "T"
T2
Kanal 2
vanligtvis på skärmen.)
T3
Kanal 3
T4
Kanal 4
Av
Använd inte dold textning.
På
När dold textning är påslagen
så visas text på skärmen.
63
Meny-funktion -inställningar
Menyn Avancerat
Menyn Videoinställningar
Återställ alla inställningar till
standardinställningarna
Ställa in omfånget för videofilernas
uppspelning
Hemskärmen > Konfiguration >
Avancerat > Fabriksinställningar
Hemskärmen > Konfiguration >
Videoinställningar > Uppspelningsläge
Med denna funktion kan du återställa
Med denna funktion kan du ställa in omfånget
konfigurationsmenyn/OSD-inställningarna till för uppspelningen av videofiler.
deras standardinställningar (inställningarna
En video
Spelar endast upp den valda
som fanns vid köpet).
videofilen.
Alla videor i Spelar upp alla videofilerna i
mappen
den valda videofilens mapp.
Ja
Nej
Återställer alla inställningar
till standardinställningarna.
Återställer inte
inställningararna till
standardinställningarna.
•
LED-tid, Språk, Projektorplacering,
Höghöjdsläge-Inställningarna återställs
inte till standardinställningarna.
•
Se P100 för standardinställningarna.
Meny-funktion -inställningar
64
Menyn Videoinställningar
Blanda videofilernas
uppspelningsordning
Upprepa videofiler
Hemskärmen > Konfiguration >
Hemskärmen > Konfiguration >
Videoinställningar > Upprepa
Videoinställningar > Uppspelningsordning
Med denna funktion kan du ställa in om
Med denna funktion kan du välja om
videofiler ska bli upprepade eller inte.
videofilerna ska spelas upp i ordning efter
deras filnamn eller i slumpmässig ordning.
Av
Upprepar inte videofilerna.
På
Upprepar videofiler.
Normal
Spelar videofilerna i ordning
efter deras filnamn.
Blanda
Blandar videofilernas
uppspelningsordning.
• När den är inställd på På så repeteras
videofilerna i valt område i
Uppspelningsläge.
65
Meny-funktion -inställningar
Menyn Bildinställningar
Ange bildspelets hastighet
Byta bild automatiskt
Hemskärmen > Konfiguration >
Bildinställningar > Bildspelshastighet
Hemskärmen > Konfiguration >
Bildinställningar > Bildspelsläge
Med denna funktion kan du välja hastigheten
mellan bytena i bildspelet Bildspelsläge är
ställd till Alla bilder i mappen.
Med denna funktion kan du välja om du vill
byta bild manuellt med fjärrkontrollen eller
automatisk.
Snabb
Normal
Långsam
En bild-klick Tryck på / -knapparna
för att byta bild.
Alla bilder i Bytar bild automatiskt.
mappen
Bytar bild snabbt.
Bytar bild i normal hastighet.
Bytar bild långsamt.
Meny-funktion -inställningar
66
Menyn Bildinställningar
Visar bilderna slumpmässigt
Visa bilder upprepade gånger
Hemskärmen > Konfiguration >
Bildinställningar > Bildspelsordning
Hemskärmen > Konfiguration >
Bildinställningar > Upprepa
Med denna funktion kan du välja om bilderna Med denna funktion kan du ställa in om
ska spelas upp i ordning efter deras filnamn
bilderna ska bli upprepade eller inte.
eller i slumpmässig ordning.
Av
Upprepar inte bilderna.
Normal
Spelar bilderna i ordning efter På
Upprepar bilderna.
deras filnamn.
Blanda
Visar bilderna i slumpmässig
ordning.
67
Meny-funktion -inställningar
Menyn Musikinställningar
Ställa in omfånget för musikfilernas
uppspelning
Blanda musikfilernas
uppspelningsordning
Hemskärmen > Konfiguration >
Musikinställningar > Uppspelningsläge
Hemskärmen > Konfiguration >
Musikinställningar > Uppspelningsordning
Med denna funktion kan du ställa in omfånget Med denna funktion kan du välja om
för uppspelningen av musikfilerna.
musikfilerna ska spelas upp i ordning efter
deras filnamn eller i slumpmässig ordning.
En musik
Spelar endast upp den valda
Normal
Spelar musikfilerna i ordning
musikfilen.
efter deras filnamn.
All musik i
Spelar upp alla musikfilerna i
Blandar musikfilernas
mappen
den valda musikfilens mapp. Blanda
uppspelningsordning.
Meny-funktion -inställningar
68
Menyn Musikinställningar
Menyn Information
Upprepa musikfiler
Kolla det lediga utrymmet i
internminnet
Hemskärmen > Konfiguration >
Musikinställningar > Upprepa
Med denna funktion kan du ställa in om
musikfiler ska bli upprepade eller inte.
Av
På
•
Upprepar inte musicfilerna.
Upprepar musikfilerna.
Hemskärmen > Konfiguration >
Information > Minne/Internt minne
Med denna funktion kan du projicera
informationen om mängden använt och
oanvänt utrymme i interminnet.
När den är inställd på På så repeteras
musikfilerna i omfånget som väljs i
Uppspelningsläge.
69
Meny-funktion -inställningar
Menyn Information
Kolla mängden använt och oanvänt
utrymme i SD-kortet
Kolla mängden använt och oanvänt
utrymme i USB-lagringsenheten
Hemskärmen > Konfiguration >
Information > Minne/SD-kort
Hemskärmen > Konfiguration >
Information > Minne/USB-enhet
Med denna funktion kan du projicera
informationen om mängden använt och
oanvänt utrymme i SD-kortet.
Med denna funktion kan du projicera
informationen om mängden använt och
oanvänt utrymme i USB-lagringsenheten.
•
Om inget SD-kort är anslutet så blir denna •
blank.
Meny-funktion -inställningar
70
Om ingen USB-lagringsenhet är ansluten
så blir denna blank.
Menyn Information
Kontrollera tiden som LED-lampan är Kontrollera programmets
tänd
versionnummer
Hemskärmen > Konfiguration >
Information > LED-tid
Hemskärmen > Konfiguration >
Information > Fast programversion
Denna funktion visar information om den
totala tiden som projektorns LED-ljuskälla
varit tänd.
Med denna funktion kan du visa programmets
versionnummer på projektorn.
71
Meny-funktion -inställningar
Menyn Språk
Välj menyns visningsspråk
Hemskärmen > Konfiguration > Språk
Med den här funktionen kan du välja vilket
språk hemskärmen, konfigurationsmenyn och
OSD:n använder.
Engelska
Deutsch
Français
Italiano
Español
Portugisiska
Svenska
Ryska
Nederländska
Finska
Norska
Turkiska
Polska
Ungerska
Tjeckiska
Danska
Kinesiska (förenklad)
Kinesiska (traditionell)
Japanska
Meny-funktion -inställningar
72
Tangentlås
tangentlås under viloläge
•
Denna funktion låser kontrollpanelen och fjärrkontrollens knappar under viloläget
för att förhindra projektorn från att slås på oavsiktligt.
•
Du kan slå på eller av tangentlåset i konfigurationsmenyn.
•
För att slå på projektorn medan tangentlåset är på så tryck och håll nere INPUTknappen på kontrollpanelen eller AUTO PC-knappen på fjärrkontrollen tills
STATUS-LED-lampan tänds och då är knapplåset upplåst. (*1)
Du kan sedan slå på projektorn genom att trycka på POWER-knappen på
kontrollpanelen eller på fjärrkontrollen.
* 1: Även fast tangentlåset är upplåst så ändras inte inställningen för tangentlåset
(PÅ/AV) i menyn. Om du stänger av projektorn i detta läget så måste du låsa upp
tangentlåset igen nästa gång du slår på projektorn.
Tangentlås under projicering
•
Denna funktion låser kontrollpanelen och fjärrkontrollens knappar under viloläget
för att förhindra inställningar från att ändras oavsiktligt under projicering.
•
Du kan slå på eller av tangentlåset genom att trycka och hålla ner INPUT-knappen
på kontrollpanelen eller AUTO PC-knappen på fjärrkontrollen i minst 3 sekunder.
73
Meny-funktion -inställningar
Använda Skärmvisningsmenyn (OSD)
Från Skärmvisningsmenyn (OSD) kan du justera bildens kvalitet och färgsättning för
den projicerade bilden.
Använda menyerna
1.
2.
3.
För att starta OSD:n så projicera en ingångssignal och tryck sedan på MENUknappen på fjärrkontrollen.
Om en ingångssignal eller fil inte projiceras så visas inte OSD:n även om du
trycker på MENU-knappen.
När skärmvisningsmenyn visas så kan du göra olika inställningar genom att
använda / / / och OK-knapparna.
För att gå ur skärmmenyn trycker du på MENU eller BACK-knappen.
Meny-funktion -inställningar
74
Bildjustering
Välja bildläge
MENU > Bildjustering > Bildläge
Göra dina egna
bildkvalitetsinställningar
MENU > Bildjustering > Bildläge >
Med den här funktionen kan du ställa
Användare
bildkvaliteten att passa bilden som projiceras.
När du väljerAnvändare som bildläge så kan
du justera bildkvaliteten.
Presentation Den passar för att projicera
bilder med mycket text.
Du kan spara dina justeringar som
Standard
Den passar för att projicera
skräddarsydda inställningar.
datorskärmar eller färgglada
Välj Användare från Bildläge.
bilder (filmer) o.s.v.
sRGB
Film
Användare
Den passar för att projicera
foton från en digitalkamera
som stödjer sRGB.
Kompatibel med standardsRGB:n.
Den passar för att projicera
färgglada bilder (filmer).
Du kan spara
bildkvalitetsinställningar du
gjort som en skräddarsydd
inställning. Du kan välja den
sparade inställningen som ett
bildläge.
Välj det bildläge du vill använda som grund
från Referensläge.
Tryck på / -knapparna för att justera
Ljusstyrka, Kontrast, Färg, Färgton,
Skärpa och Färgtemperatur. (P76 ~ P77)
Välj Spara inställningar och välj sedan OK
för
att spara inställningarna.
Klicka på knappen OK och för att bekräfta ditt
val och klicka sedan på MENU eller knappen
BACK.
• Var noga med att utföra Spara
inställningar efter du gjort dina
justeringar. Om du inte utför Spara
• Standardinställningen är Standard.
inställningar så återställs dina justeringar
• Bildkvalitetsinställningar så som
när du väljer ett annat läge.
ljusstyrka, kontrast o.s.v. kan justeras i
Användare.
75
Meny-funktion -inställningar
Bildjustering
Justera ljusstyrkan
Justera färgen
MENU > Bildjustering > Ljusstyrka
MENU > Bildjustering > Färg
Med den här funktionen kan du justera
ljusstyrkan i bilderna.
Med den här funktionen kan du justera
färgstyrkan i bilderna.
Bilden blir ljusare.
Bilden blir starkare.
Bilden blir mörkare.
Bilden blir svagare.
Efter att du har justera alla bildkvaliteter så
utför Spara inställningar.
Om du inte utför Spara inställningar så
återställs dina justeringar när du väljer ett
annat läge.
•
Du kan justera detta när en Video signal
mottas.
•
Efter att du har justera alla bildkvaliteter så
utför Spara inställningar.
Om du inte utför Spara inställningar så
återställs dina justeringar när du väljer ett
annat läge.
Justera kontrasten
Justera färgtonen
MENU > Bildjustering > Kontrast
MENU > Bildjustering > Färgton
Med den här funktionen kan du justera
kontrasten i bilderna.
Med den här funktionen kan du justera lila och
gröna färgtoner i bilderna.
Höjer kontrasten. Skillnaden
mellan mörkar och ljusa
områden blir större.
Minskar kontrasten. Bilden
blir ljusare.
•
Justerar gröna färgtoner.
Justerar lila färgtoner.
Efter att du har justera alla bildkvaliteter så
utför Spara inställningar.
Om du inte utför Spara inställningar så
återställs dina justeringar när du väljer ett
annat läge.
Meny-funktion -inställningar
•
Du kan justera detta när en Video signal
mottas.
•
Efter att du har justera alla bildkvaliteter så
utför Spara inställningar.
Om du inte utför Spara inställningar så
återställs dina justeringar när du väljer ett
annat läge.
76
Bildjustering
Justerar skärpan
Spara dina bildkvalitetsinställningar
MENU > Bildjustering > Skärpa
MENU > Bildjustering > Spara
inställningar
Med den här funktionen kan du justera skärpan
i bilderna.
I Användare under bildläge kan du justera och
spara inställningar för Ljusstyrka, Kontrast,
Bilden blir klarare.
Färg, Färgton, Skärpa och Färgtemperatur.
Bilden blir suddig.
Du kan välja den sparade inställningen som ett
bildläge.
•
Du kan justera detta när en Video signal
mottas.
•
Efter att du har justera alla bildkvaliteter så
•
utför Spara inställningar.
Om du inte utför Spara inställningar så
återställs dina justeringar när du väljer ett
annat läge.
•
Om du utför Fabriksinställningar, så
återställs inställningarna till standard.
Efter att du har justera alla bildkvaliteter så
utför Spara inställningar.
Om du inte utför Spara inställningar så
återställs dina justeringar när du väljer ett
annat läge.
Justerar färgtemperaturen
MENU > Bildjustering > Färgtemperatur
Med den här funktionen kan du justera
färgtemperaturen.
Hög
Medelhög
Låg
•
Bilden får en blå ton. (kalla
färger)
Bilden använder
standardfärger.
Bilden får en röd ton. (varma
färger)
Efter att du har justera alla bildkvaliteter så
utför Spara inställningar.
Om du inte utför Spara inställningar så
återställs dina justeringar när du väljer ett
annat läge.
77
Meny-funktion -inställningar
Bildaspekt
Att välja bildförhållande för en bild
MENU > Bildaspekt
Med den här funktionen kan du justera
bildförhållandet för att passa bilderna.
Auto
helskärm
4:3
16:9
16:10
Verklig
storlek
Välj Bildaspekt med OK-knappen och tryck
på / -knapparna för att välja ett alternativ
och tryck sedan på OK-knappen för att
konfirmera ditt val.
Klicka på knappen MENU eller på BACKknappen.
Använder bildförhållandet för
ingående bild under
projicering. Välj detta läge för
generella projiceringar.
•
Projicerar med
•
projiceringsareans fulla
storlek oavsett vad
ingångssignalens
bildförhållande är.
Projicerar med ett
bildförhållande på 4:3. Välj
detta när 4:3-bilder inte
projiceras korrekt när du
använder Auto.
Projicerar med ett
bildförhållande på 16:9. Välj
detta när 16:9-bilder inte
projiceras korrekt när du
använder Auto.
Projicerar med ett
bildförhållande på 16:10. Välj
detta när du projicerar en
datorskärm med
bildförhållande 16:10.
När upplösningen för
ingångssignalen är lägre än
1280 x 800 så projiceras en
mindre bild i proportion med
upplösningen. Välj när du vill
projicera och använda minst
samma upplösning som
datorskärmen.
Meny-funktion -inställningar
78
Standardinställningen är Auto.
Bildaspekt kan endast justeras när Dator/
komponent, HDMI eller Video är
ansluten.
Skärmfärg
Fas
Projicera på en färgsatt vägg
Justera ingångssignalens
synkronisering
MENU > Skärmfärg
(Analog PC)
Denna funktion gör det möjligt för dig att
justera den projicerade bildens färg efter färgen MENU > Fas
på väggen eller skärmen du projicerar på.
Med den här funktionen kan du finjustera
timingen för bildsignalen.
Normal
Välj denna när du använder
en standardskärm. Projicerar Justera när skärmen växlar eller flimrar.
Ljusgul
Rosa
Ljusgrön
Blå
Svart tavla
med en färg som liknar
naturligt ljus.
Välj när du projicerar på en
gul vägg.
Välj när du projicerar på en
rosa vägg.
Välj när du projicerar på en
grön vägg.
Välj när du projicerar på en
blå vägg.
Välj när du projicerar på en
svart tavla (mörkgrön).
Gör att bildfärgen liknar
Normal mer när den blir
projiceras på en greenboard.
Tryck på
värdena.
/
-knapparna för att justera
När du är klar med justeringarna så tryck på
MENU-knappen eller på BACK-knappen.
•
Den här funktionen är endast tillgänglig när
en analog PC-signal ansluts.
•
Använd detta om bilden inte projiceras
korrekt även efter du satt igång AUTO PCfunktionen. (P20)
79
Meny-funktion -inställningar
Välj Skärmfärg med OK-knappen och tryck
på / -knapparna för att välja innehållet och
tryck sedan på OK-knappen för att konfirmera
ditt val.
Klicka på knappen MENU eller på BACKknappen.
•
Standardinställningen är Normal.
•
Detta kan justeras när den är ansluten till en
dator.
H-storlek
Omvänd 3D
Justera ingångssignalens bredd
Justera 3D-bilder
(Analog PC)
MENU > Omvänd 3D
MENU > H-storlek
Med den här funktionen kan du justera 3Dinnehållet när bilden är svår att se. Ändrar
skärmens visningssekvens på bilden på höger
och vänster sida.
Med denna funktion kan du justera den
horisontella bredden på skärmen genom att
göra den bredare eller smalare.
Tryck på
värdena.
/
-knapparna för att justera
När du är klar med justeringarna så tryck på
MENU-knappen eller på BACK-knappen.
•
•
På
Av
Ändrar skärmens
visningssekvens på bilden på
höger och vänster sida.
Ändrar inte skärmens
visningssekvens på bilden på
höger och vänster sida.
Den här funktionen är endast tillgänglig när
Välj Omvänd 3D med OK-knappen och tryck
en analog PC-signal ansluts.
på / -knapparna för att välja alternativet
Använd detta om bilden inte projiceras
korrekt även efter du satt igång AUTO PC- och tryck sedan på OK-knappen för att
bekräfta ditt val.
funktionen. (P20)
Klicka på knappen MENU eller på BACKknappen.
Meny-funktion -inställningar
•
Den här funktionen är endast tillgänglig när
3D-bilder projiceras.
•
Se "Se på 3D-innehåll" på sidan 84 för mer
information.
80
Keystone
LED-läge
Justera Keystone-förvrängning
Justera LED-ljusets intensitet
MENU > Keystone
MENU > LED-läge
Med den här funktionen kan du justera
Keystone-förvrängningar.
Med den här funktionen kan du justera
ljusstyrkan i LED-ljuskällan.
Använd denna om du inte kan rätta till
förvrängningen med Auto. trapetskorr.
Genom att ändra till LED-läge så kan du
reducera mängden ström som konsumeras och
även hur mycket projektorn låter.
Tryck på
värdena.
/
-knapparna för att justera
Normal
Projicerar med standardljusstyrka.
Ekonomiläge Reducerar LED-ens ljusstyrka
och sänker därmed också
projektorns strömkonsumtion
så väl som ljudnivån från
• Keystone kan justeras inom ± 40 grader.*1
fläkten.
• Om du justerar Keystone manuellt så slås
Auto. Trapetskorr.-funktionen av tills nästa
gång projektorn slås på. Hur som helst så Välj LED-läge med OK-knappen och tryck på
/ -knapparna för att välja innehållet och
kan du slå på den automatiska keystonetryck
sedan på OK-knappen för att konfirmera
funktionen igen genom att ställa in Auto.
trapetskorr. på Av och sedan ställa in den ditt val.
på På.
Klicka på knappen MENU eller på BACK* 1 När du projicerar en ingångssignal med knappen.
3D-timing så kan Keystone bara justeras
inom ± 4 grader.
• Standardinställningen är Normal.
När du är klar med justeringarna så tryck på
MENU-knappen eller på BACK-knappen.
•
81
Inställningen sparas även om du stänger av
projektorn.
Meny-funktion -inställningar
HDMI-nivåområde
Konfiguration
MENU > HDMI-nivåområde
MENU > Konfiguration
Välj detta om det är nödvändigt när du
projicerar filmtitlar via HDMI-ingången.
Med den här funktionen kan du gå till
hemskärmens Konfiguration skärm från
OSD:n.
Auto
Fullständigt
Begränsat
Väljer automatiskt
Tryck på OK-knappen för att visa
signalnivån.
hemskärmens Konfiguration skärm.
Det är möjligt att projektorn
inte stödjer detta beroende på
videoenhet.
Välj när HDMI-utgången för • Du kan inte återvända till den valda
ingångssignalen med BACK-knappen.
videoapparaten är ställd till
"Utsträckt".
Det är möjligt att namnet på
"Utsträckt" varierar beroende
på videoenhet.
Välj när HDMI-utgången för
videoenheten är ställd till
"Begränsat".
Det är möjligt att namnet på
"Begränsat" varierar beroende
på videoenhet.
Välj HDMI-nivåområde med OK-knappen
och tryck på / -knapparna för att välja
alternativet och tryck sedan på OK-knappen
för att bekräfta ditt val.
Klicka på knappen MENU eller på BACKknappen.
Meny-funktion -inställningar
82
Information
MENU > Information
Denna funktion visar den gällande
informationen så som ingång, upplösningar
o.s.v.
83
Meny-funktion -inställningar
Se på 3D-innehåll
Denna projektor stödjer visning av 3D-innehåll via DLP Link-systemet.
Denna projektor stödjer bara 3D-bilder i sekventiellt ramformat. Andra format så som
Rampackningsformatet eller sida-vid-sidaformatet stöds inte.
Du behöver följande objekt för att projicera och kolla på 3D-innehåll.
•
3D-innehållskompatibla enheter
* Till exempel en dator med ett grafikkort och programvara som klarar att mata ut 3Dbilder med en ramsekvens på 120 Hz.
•
3D-innehåll
•
DLP-Link-aktiva elektroniska slutarglasögon
* Det garanteras ej att alla 3D-glasögon fungerar korrekt.
3D-signaler som stöds (120 Hz)
SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768, reducera blankning),
WXGA (1280 x 800, reducera blankning)
För att se på 3D-innehåll:
1. Anslut projektorn till en dator med en datorkabel eller en HDMI-kabel.
* När du ansluter projektorn till en dator så var säker på att du byter datorns
utgångssignal så den bara matar ut till projektorn (använd inte dubbelläget).
2.
3.
4.
Mata ut en ramsekvens på 120 Hz från datorn som är ansluten till projektorn.
Sätt på DLP-Link-systemets 3D-glasögon och ha på dem när du tittar på
innehållet.
Om du inte kan se 3D objekt så byta "Omvänd 3D"-inställningen från OSD:n.
•
Det kan vara svårt att kolla på 3D-bilder om det är för ljus i rummet. Om det finns
lysrör (50 Hz) i rummet så kan ljuset flimra när du använder 3D-glasögon. Om
detta händer så vrid ner eller stäng av lysrören.
•
Du kan inte ändra bildens läge när du kolla på 3D-innehåll. Keystone kan bara
justeras inom ± 4 grader.
•
Det kan hända att 3D-innehållet inte visas på skärmen beroende på datorns
prestanda, t.ex. grafikkort, minne eller CPU.
Meny-funktion -inställningar
84
Försiktighetsåtgärd när du visar 3D-innehåll
Försiktighet
•
•
•
3D-innehåll bör inte ses av personer med en historia av fotokänslig epilepsi,
personer med hjärtsjukdomar, gravida kvinnor, äldre personer, personer med
allvarliga sjukdomar eller personer med historia av epileptiska attacker.
Att kolla på 3D-innehåll kan förvärra deras sedan tidigare existerande
sjukdomar.
Kolla inte på 3D-innehåll om du inte mår bra eller om du är trött.
Titta inte heller på 3D-innehåll om du sover dåligt eller om du är berusad.
Om du känner av någon av följande symptom så sluta genast att kolla på 3Dinnehåll och vänta tills symptomer avtar.
- Om bilden verkar vara dubbel eller om 3D-effekten inte är klar.
- Sluta att kolla om du känner att ditt psykiska tillstånd ändras, som om du
känner dig trött eller mår illa.
- När du tittar på 3D-innehåll som roterar, rullar eller skakar kan du känna
dig som om du rör på dig, vilket i sin tur kan orsaka en form av sjösjuka.
•
•
•
•
Att kolla på 3D-innehåll för länga kan orsaka överansträngning av ögonen.
För att undvika detta så var säker på att ta regelbundna pauser.
Att titta på 3D-innehåll för länge eller från en vinkel kan orsaka
överansträngning av ögonen o.s.v.
Barn som tittar på 3D-innehåll ska alltid ha sällskap av en vuxen.
Barn berättar inte alltid när de mår illa när de tittar på 3D-innehåll, så var
säker på att ha uppsikt över barnet.
Den rekommenderade minimiåldern för att titta på 3D-innehåll är sex år.
Var säker på att du befinner dig på ett lämpligt avstånd från skärmen när du
kollar på 3D-innehåll.
Var säker på att du är åtminstone 3 gånger så långt från skärmen som
skärmens höjd när du tittar på 3D-innehåll.
Bildkällan kan vara bakvänd.
Kontrollera att inställningarna är rätt och att 3D-effekterna är korrekt
applicerade.
Om bilden är omkastad och dess höger och vänster ögonbilder är bytta så
funkar inte 3D-effekten och detta kan orsaka överansträngning av ögonen och
illamående.
85
Meny-funktion -inställningar
Bilaga
Bilaga
86
LED-indikatorer
LED-indikatorerna visar projektorns aktuella driftstatus.
Driftstatus
Standby
Uppvärmning
Projicering
Knappen nertryckt när
Tangentlås är på
(Förutom knapparna
fungerar i ordning
Tangentlås.)
LED-indikator
STATUS
Av
Av
Av
En röd lampa tänds i
3 sekunder
POWER
Röd Stabil på
Blå blinkning
Blå Stabil på
Standby: Röd Stabil på
Projicering: Blå Stabil på
Standby: Röd Stabil på
Tangentlås växlar mellan
på och av
Ovanligheter i
temperaturen
Ovanligheter med fläkten
En röd lampa tänds i
0,5 sekunder
Projicering: Blå Stabil på
Blinkar rött 1 gång
Av
Blinkar rött 4 gång
Av
87
Bilaga
Felsökning
Det går inte att slå på projektorn
Orsak
Strömsladden är inte korrekt
fäst.
Strömsladden har precis
anslutits.
Ett internt fel har inträffat.
Lösning
Kontrollera att strömsladden är ordentligt
ansluten. (P25)
Vänta några sekunder. Projektorn kan inte slås
på enheten POWER-knappen lyser rött. (P25)
Blinkar STATUS-LED:en?
Om den blinkar så har ett fel i temperaturen
eller fläkten inträffat. (P87)
Om ovanligheter med temperaturen skulle
uppstå så kontrollera att luftutblåsen inte är
blockerade och att projektorn inte används i
hög temperatur.
Tangentlåset på PÅ.
Om ovanligheter med fläkten uppstår, vänligen
kontakta Canons kundsupportcenter.
Lyser STATUS LED-lampan när du trycker på
POWER-knappen?
Om den lyser är tangentlåset PÅ.
Tryck och håll nere INPUT-knappen på
kontrollbordet eller AUTO PC-knappen på
fjärrkontrollen. Stäng av tangentlåset och sätt
sedan igång projektorn. (P19, P20, P73)
Bilaga
88
Ingen bild
Orsak
Kablarna är inte korrekt anslutna.
Lösning
Kontrollera att datorn och videoenheten är
ordentligt anslutna till projektorn.
Kontrollera att videoenheten som är
ansluten spelar upp bilden.
Välj en ingångssigal som du vill projicera
genom att trycka på INPUT-knappen eller
ingångsväljarknappen på fjärrkontrollen.
(P19, P20)
Kontrollera att utgången på källenhetens
sida stödjer projektorns signal. (P94 ~ P96)
Tryck på BLANK-knappen på
fjärrkontrollen. (P20)
Ställ utgången till den externa skärmen på
den bärbara datorn till PÅ. För att ställa
utgången på den externa skärmen till PÅ så
tryck [LCD] eller [VGA] medan du trycker
och håller ned [FN] på datorns
tangentbordet eller tryck på
funktionsknappen som har skärmikonen på
sig. (P34)
Bilden matas inte ut från
videoenheten.
Ingångssignalen som ska projiceras
har inte valts.
Ljudfilens format är inkorrekt.
BLANK är på.
Utgången till den externa skärmen
på den bärbara datorns sida är inte
inställd ordentligt.
Det ska tilläggas att knappfunktioner kan
variera beroende på datortypen. Kolla i
datorns manual för mer information.
Öppna linsskyddet. (P26)
Linsskyddet är inte öppet.
89
Bilaga
Inget ljud
Orsak
Ljudkabeln är inte korrekt fäst.
MUTE är på.
Lösning
Kontrollera kabelanslutningen.
Tryck på MUTE-knappen på
fjärrkontrollen. (P20)
Justera volymen genom att trycks på
VOL+-knappen på fjärrkontrollen. (P20)
Använd en resistansfri ljudkabel.
Ljudvolymen är låg.
En kabel med för mycket resistans
används.
Ingen bild.
När du använder Dator/komponent, HDMI
eller videoingång så kan inte ljudet matas ut
om ingen signal projiceras.
Suddig bild
Bilaga
Orsak
Projektorlinsen är inte rätt
fokuserad.
Avståndet till skärmen är för litet.
Lösning
Ställ in skärpan genom att vrida på
fokusringen. (P26)
Avståndet till skärmen är lämpligt.
Projektorn och skärmen är inte rätt
inriktade.
Projektorn flyttades till en plats där
temperaturen skilde sig markant.
Om skärmen inte är ungefär 0,5 m eller mer
från projektorn så kommer inte bilden
fokuseras. (P31)
Kontrollera om bilden projiceras från en för
brant vinkel i förhållande till skärmen.
Om projektorn flyttas från en kall plats till
en varm så kan linsen imma igen.
Smutsig lins.
Linsen kommer att bli klar och kapabel att
projicera korrekt efter en liten stund.
Rengöra linsen. (P93)
90
Bilden visas inte ordentligt
Orsak
Bilden växlar till vänster eller höger
med analoga PC-ingångar. Bilden
flimrar också.
Bilden är omvänd från topp/botten
eller från höger/vänster.
Lösning
Utför AUTO PC-funktionen.
Där är ett problem med takmonteringen/den
bakre projektorgrunddragsinställning.
Kontrollera inställningsdetaljerna för
konfiguration > Avancerat >
Projektorplacering. (P62)
Använd datorkabeln som medföljer
projektorn.
Använd en datorkabel där vissa stift
inte ansluter.
Om du ska köpa en datorkabel så köp en
datorsladd där alla pinnar ansluter.
Projektorn stängs av
Orsak
Intagsventilationen eller
uttagsventilationen är blockerad.
Lösning
Om luftintaget eller luftutblåsen är
blockerade så kommer projektorns
temperatur stiga och detta leder till att den
stänger av sig automatiskt för att skydda sig
själv. (P19)
Efter att temperaturen har sjunkit och du
kontrollerat att ingen ventilation är
blockerad så kan du slå på projektorn igen.
kolla att miljön runt om är 0°C till 40°C.
(P15)
Olämpliga miljöer.
När du använder projektorn på hög höjd,
mellan 1500 m till 3000 m så ställ in den på
höghöjdsläget. (P61)
Tekniska problem kan uppstå så koppla ur
strömsladden. Kontakta ditt Canonkundsupportcenter så fort som möjligt.
(Baksida av denna manual)
När orsaken för ovanstående inte
kan hittas.
91
Bilaga
Fjärrkontrollen fungerar inte
Orsak
Batterierna är inte insatta korrekt
eller så är dem urladdade.
Lösning
Kolla att batterierna är insatta ordentligt.
Om batterierna sitter i fjärrkontrollen så
byta ut dem mot nya. (P21)
Kontrollera att fjärrkontrollen fungerar
inom räckhåll för fjärrkontrollsmottagaren
på projektorn. (P21)
Flytta på allting som ligger hindrar
fjärrkontrollsmottagaren på projektorn att
ta emot signaler från fjärrkontrollen.
Använd fjärrkontrollen från ett ställe där
inga hinder finns.
Kontrollera att direkt solljus och starka
lampor inte lyser på
fjärrkontrollsmottagaren på projektorn.
(P21)
Lyser STATUS LED:en när du trycker på
POWER-knappen?
Fjärrkontrollen används bortom
dess räckvidd.
Någonting finns i vägen mellan
fjärrkontrollen och projektorn.
Miljön är inte lämplig för
användande av fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen slutar fungera p.g.a.
tangentlåset.
Om den lyser är tangentlåset PÅ.
Tryck och håll nere INPUT-knappen på
kontrollbordet eller AUTO PC-knappen på
fjärrkontrollen för att låsa upp tangentlåset.
(P73)
Bilaga
92
Skötsel och rengöring
Rengöra linsen
Var god att rengöra linsen och damm och smuts syns på linsytan.
•
Använd en inköpt blåsborste för kameror eller en linsrengöringsduk för att rengöra
linsen.
•
Före du rengör linsen så se till att strömsladden är urkopplad och låt projektorn
svalna helt.
•
Använd aldrig vax, alkohol, bensin, thinner eller andra lösningsmedel.
Rengöra projektorn
Stäng av projektorn i ordningen som beskrivs i "Stänga av projektorn" på sidan 29 och
koppla ur strömsladden innan du rengör den.
•
•
•
Försiktighet
•
Torka bort damm och smuts från projektorn med en mjuk, luddfri trasa.
Om det rör sig om svårare fläckar kan du fukta en mjuk trasa med vatten och
ett milt rengöringsmedel och rengöra projektorn med den.
Använd aldrig vax, alkohol, bensin, thinner eller andra lösningsmedel. Att
använda dessa kan skada projektorns yttre skal.
Borsta och skrubba inte ytan på projektorns övre platta. Annars riskerar du
att skada ytan.
93
Bilaga
Frekvenstabell
Analog PC-ingång
Upplösning
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1024 x 576
1024 x 600
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1680 x 1050
640 x [email protected]
832 x [email protected]
1024 x [email protected]
1152 x [email protected]
Läge
VGA
VGA
VGA
VGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA*
XGA
XGA
XGA
XGA
XGA*
WXGA
WXGA
WXGA
WXGA
WXGA*
SXGA
SXGA
WXGA+
SXGA+
WSXGA+
MAC13
MAC16
MAC19
MAC21
Horisontell
frekvens (kHz)
31,469
37,861
37,500
43,269
31,469
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
68,667
97,551
67,500
35,820
41,467
45,000
47,776
49,702
62,795
71,554
101,563
63,981
79,976
60,000
85,938
47,712
55,935
65,317
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
Vertikal
frekvens (Hz)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
84,997
119,989
75,00
60,00
64,995
60
59,870
59,810
74,934
84,880
119,909
60,020
75,025
60,000
85,002
59,790
59,887
59,978
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
* Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med bildruteväxlingsformatet
Bilaga
94
HDMI-ingångsuttag (digital PC)
Upplösning
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1024 x 576
1024 x 600
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1680 x 1050
640 x 480
832 x 624
1024 x 768
1152 x 870
Horisontell
frekvens (kHz)
31,469
37,861
37,500
43,269
31,469
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
68,667
97,551
67,500
35,820
41,467
45,000
47,776
49,702
62,795
71,554
101,563
63,981
79,976
60,000
85,938
47,712
55,935
65,317
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
Läge
VGA
VGA
VGA
VGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA*
XGA
XGA
XGA
XGA
XGA*
WXGA
WXGA
WXGA
WXGA
WXGA*
SXGA
SXGA
WXGA+
SXGA+
WSXGA+
MAC13
MAC16
MAC19
MAC21
Vertikal frekvens
(Hz)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
84,997
119,989
75,00
60,00
64,995
60
59,870
59,810
74,934
84,880
119,909
60,020
75,025
60,000
85,002
59,790
59,887
59,978
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
* Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med bildruteväxlingsformatet
95
Bilaga
HDMI-ingångsuttag (digital video)
Signalformat
Horisontell frekvens (kHz)
480i
15,73
480p
31,47
576i
15,63
576p
31,25
720/50p
37,5
720/60p
45,00
1080/50i
28,13
1080/60i
33,75
1080/50P
56,25
1080/60P
67,5
Vertikal frekvens (Hz)
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
Komponentvideoingång
Signalformat
Horisontell frekvens (kHz)
480i
15,73
480p
31,47
576i
15,63
576p
31,25
720/50p
37,5
720/60p
45,00
1080/50i
28,13
1080/60i
33,75
1080/50P
56,25
1080/60P
67,5
Vertikal frekvens (Hz)
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
Videoingång
Signalformat
NTSC
PAL
SECAM
PAL-M
PAL-N
PAL-60
NTSC4,43
Bilaga
Horisontell frekvens
(kHz)
15,73
15,63
15,63
15,73
15,63
15,73
15,73
96
Vertikal frekvens (Hz)
60
50
50
60
50
60
60
Projektorspecifikationer
Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Modellbeteckning
LE-5W
System
DLP-system med ett chip
Skärmenhet
Typ
DMD x 1
Storleks/
0.45 typ/16:10
Bildförhållande
Upplösning
Motsvarande WXGA
Projektorlins
Zoom
Fixerad
Brännvidd/F-värde 11,7 mm/F1.65
Ljuskällan
LED (R, G, B)
Skärmstorlek
20" (0,5 m) - 240" (6,1 m)
Nej. av reproducerade färger
Ungefär 1 miljard 73,74 miljoner färger
Ljusstyrka
500 Lumen (presentation)
Kontrastförhållande
3000:1 (Helt vit: helt svart,
presentationstid)
Ljusstyrkans enhetlighet
85% (presentation)
Högtalare
2,5 watt x 2
Maximal ingångsupplösning
1920 x 1080
Videosignal
Digital video
1080p /1080i / 720p / 576p / 480p /
576i / 480i
Digital PC
WSXGA+ / WXGA+ / SXGA+ /
WXGA / SXGA / XGA /VGA / MAC
Analog PC
WSXGA+ / WXGA+ / SXGA+ /
WXGA / SXGA / XGA /VGA / MAC
Komponentvideo
1080p /1080i / 720p / 576p / 480p /
576i / 480i
Video
NTSC / NTSC4,43 / PAL/ PAL-M /
PAL-N / SECAM / PAL60
Ingångar
Dator
Analog PC/Komponent
HDMI
Digital PC/Digital video
VIDEO
Video
AUDIO IN
(3,5 mm) Ljudingång
USB typ A
Stöder videor/foton/musik/dokument
USB typ B
USB-skärm och USB-filöverföring
SD-kortplats
Videor/foton/musik/dokument
Ljudutgångsuttag AUDIO OUT
(3,5 mm) Ljudutgång
Internt minne
1,5GB
Mått
248 mm (B) x 54,9 mm (H) x 193 mm (D) (inkluderat med
utskjutande delar)
Vikt
Strömtillförsel
248 mm (B) x 49,4 mm (H) x 193 mm (D) (exkluderat
utskjutande delar)
1,6 kg
AC100-240V, 50-60 Hz
97
Bilaga
Strömförbrukning/Vilolägesström
Driftstemperaturens vidd
130 W/0,5 W
0°C till 40°C
0°C till 30°C (Ovanför havsnivå: 1500
till 3000 m)
10 % - 90% (icke-kondenserande)
Relativ driftsfuktighet
Fjärrkontroll
Mått
Vikt
Batterityp
86,3 mm x 40,2 mm x 6,2 mm
16,4 g
CR2025
* Överensstämmelse med ISO/IEC 21118:2012.
* Notera att om du använder projektorn kontinuerligt i en lång tidsperiod så kan detta
orsaka att de optiska delarna slits snabbare.
Mått
•
248 mm (B) x 54,9 mm (H) x 193 mm (D) (inkluderat med utskjutande delar)
•
248 mm (B) x 49,4 mm (H) x 193 mm (D) (exkluderat utskjutande delar)
193
49,4
54,9
248
Enheter: mm
Bilaga
98
Information om upphovsrätt
Noteringar om uppehovsrätt
Var medveten att om denna projektor används i marknadsföringssyfte eller används för
offentlig visning i affärer eller hotell och att skärmväxlarfunktionen används så kan
skärmkompression eller förlängning uppstå och detta kan innebära intrång i
upphovsrätter som det står föreskrivet i upphovsrättslagar.
Varumärken
•
DLP, Digital Micromirror Device och DMD är varumärken som tillhör Texas
Instruments.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista och Windows 7 är registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
•
Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Inc som är
registrerat i USA och/eller andra länder.
•
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
•
Alla andra företag eller produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör respektive företag.
Valfritt tillbehör
•
Fjärrkontrollens Delnummer: LE-RC01
99
Bilaga
Skärmmenyträd
Bildjustering
Bildläge
P75
Skärmfärg
Normal*
Presentation
Ljusgul
Standard*
Rosa
sRGB
Ljusgrön
Film
Blå
Användare
Svart tavla
Referensläge
P79
P75
Presentation
Fas
P79
H-storlek
P80
Standard*
sRGB
Film
Ljusstyrka
P76
Kontrast
P76
Färg
P76
Färgton
P76
Skärpa
P77
Färgtemperatur
P77
Omvänd 3D
Av*
P80
På
Keystone
LED-läge
Hög
P81
Normal*
P81
Ekonomiläge
Medelhög*
HDMI-nivåområde
Låg
Spara inställningar
P77
Auto*
P82
Fullständigt
OK
Begränsat
Avbryt
Konfiguration
Bildaspekt
Auto*
helskärm
P82
P78
Information (*1)
4:3
Källa
P83
Upplösning
16:9
16:10
Verklig storlek
* Indikerar ett föremåk som är
faberiksinställd (efter återställning).
*1 är bara för visning och kan inte bli vald.
Bilaga
100
Konfiguration av Inställningsmenyn
Grundläggande Tangentlås
P58
Avancerat
Av*
På
P58
Projektorplacering
Av
Bordspl. fram.*
På*
Bordspl. bakom
Direct Power på
P59
Av*
Takmont. bakom
Tid för menyvisning
P59
10 sek
5 min
15 sek
10 min
20 sek
15 min*
25 sek
20 min
30 sek*
25 min
3 min
Aktivera textning
30 min
P60
Svart*
På
Textningskanal
P60
Svart*
P63
T1*
T2
Blå
Välkomstskärm
P63
Av*
Blå
Blankskärmsfärg
P62
5 sek
Avaktivera
Bakgrundsfärg
P62
Takmont. fram.
På
Auto. avstängning
P61
Av*
På
Auto. trapetskorr.
Höghöjdsläge
T3
P61
T4
Logotyp*
Uppgrad. inbyggd
programvara
Svart
Ja
Blå
Nej
Fabriksinställningar P64
Ja
Nej
101
Bilaga
Videoinställningar
Uppspelningsläge P64
Uppspelningsläge
All musik i mappen*
En video
En musik
UppspelningsordP65
ning
Uppspelningsordning P68
Normal*
Normal*
Blanda
Blanda
Upprepa
P65
Av*
Av*
På
På
Bildspelshastighet P66
Information
(*1)
P69
Minne/Internt minne
P69
Snabb
Minne/SD-kort
P70
Normal*
Minne/USB-enhet
P70
Långsam
LED-tid
P71
Fast programversion
P71
Bildspelsläge
P66
Alla bilder i mappen
Språk
En bild-klick*
P72 Engelska*
Norska
Bildspelsordning P67
Deutsch
Turkiska
Normal*
Français
Polska
Blanda
Upprepa
P67
Italiano
Ungerska
Español
Tjeckiska
Av*
Portugisiska Danska
På
Svenska
Ryska
Kinesiska
(förenklad)
Kinesiska
(traditionell)
Nederländska Japanska
Finska
* Indikerar ett föremåk som är faberiksinställd (efter återställning).
*1 är bara för visning och kan inte bli vald.
Bilaga
P68
Alla videor i
mappen*
Upprepa
Bildinställningar
Musikinställningar
102
Baksida
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan
U.S.A.
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free
in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANADA
CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7,
Canada
CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7,
Canada
CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7,
Canada
For all inquiries concerning this product, call toll free
in Canada
1-800-OK-CANON
EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST
CANON EUROPE LTD.
3 The Square Stockley Park, Uxbridge, Middlesex,
UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The
Netherlands
CANON FRANCE S.A.S
17, quai du President Paul Doumer, 92414 Courbevoie Cedex, France
CANON UK LTD.
Woodhatch Reigate Surrey RH2 8BF, United Kingdom
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany
CANON ITALIA S.p.A.
Via Milano 8 I-20097 San Donato Milanese, Milano,
Italy
CANON Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf, Industriestrasse 12,
CH-8305 Dietlikon,
Switzerland
CANON GMBH
Zetschegasse 11, A-1230 Wien, Austria
CANON España, S.A.
Av. De Europa, 6 Alcobendas 28108 Madrid, Spain
CANON PORTUGAL S.A.
Rua Alfredo da Silva, 14 Alfragide 2610-016 Amadora, Portugal
CANON Belgium N.V. / S.A.
Berkenlaan 3, 1831 Diegem (Mechelen), Belgium
CANON Netherland NV
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
CANON DANMARK A / S
Knud Hoejgaards Vej 1 DK-2860 Soeborg, Danmark
CANON OY
Huopalahdentie 24 PL 1 00351 Helsinki, Finland
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26 169 88 Solna, Sweden
CANON NORGE as
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201
Oslo, Norway
CENTRAL & SOUTH AMERICA
CANON LATIN AMERICA, INC.
703 Waterford Way, Ste. 400 Miami, FL 33126,
U.S.A.
ASIA
CANON (China) Co., Ltd.
15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing 100005, China
CANON HONGKONG CO., LTD.
19 / F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive,
Hunghom, Kowloon, Hong Kong
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower,
Singapore 098632
CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.
Canon BS Tower 5F, #168-12 Samseong-dong,
Gangnam-gu, Seoul, Korea
OCEANIA
CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W. 2113,
Australia
CANON NEW ZEALAND LTD.
Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand
©CANON INC.2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement