Nikon AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED Қолданушы нұсқаулығы

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Nikon AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED Қолданушы нұсқаулығы | Manualzz

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

q w e r t y u i o !0

!1

!2

!4

!5

!6

!7

Українська

Перед використанням цього виробу уважно прочитайте цю інструкцію та посібник до фотокамери.

Примітка . Цей об’єктив не підтримує цифрові дзеркальні фотокамери з одним об’єктивом серій D2 та D1, D200, D100, D90, D80, серії D70, D60, D50, серії D40 та

D3000, а також плівкові дзеркальні фотокамери з одним об’єктивом.

Основні характеристики

Цей об’єктив типу «риб’яче око» призначений для використання виключно з фотокамерами, обладнаними діафрагмою з електронним керуванням. У разі використання з фотокамерами формату FX його кут огляду становить

180° по вертикалі й горизонталі (круговий об’єктив типу «риб’яче око») при максимальному зменшенні та 180° по діагоналі (повнокадровий об’єктив типу «риб’яче око») при збільшенні, близькому до максимального. У ньому використовується функція відображення зі збереженням тілесних кутів.

Круг зображення має найменший розмір при мінімальному масштабуванні та найбільший — при максимальному.

Круг зображення Круг зображення Кадр

Кадр

Ru

Руководство пользователя (с гарантийным талоном)

Ua

Kk

Посібник користувача (з гарантійним формуляром)

Қолданушы нұсқаулығы

(

кепілдік бар

)

It

Manuale d'uso (con garanzia)

!3

!8

Русский

Название модели/

Назва моделі/ Үлгі атауы

/

Nome del modello

Серийный №/Серійний номер/

Сериялық нөмір

/ N. di serie

Printed in Thailand

7MA0444X-02

Nikon Worldwide Service Warranty Card

Дата покупки/Дата покупки/

Сатып алу күні /

Data di acquisto .................................................................................

Имя и адрес клиента/Ім’я та адреса користувача/ Тұтынушының аты жəне мекенжайы /

Nome e indirizzo del cliente

Дилер/Дилер/ Дилер /Rivenditore

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

.................................................................................

Nikon Europe B.V.

Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam,

The Netherlands

Изготовитель/Виробник/ Өндіруші

/ Produttore

NIKON CORPORATION

Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku,

Tokyo 108-6290 Japan

Warranty Terms - Nikon Worldwide Service Warranty

Ru

Международная гарантия сервисного обслуживания Nikon

Ваше оборудование Nikon гарантировано от любых видов производственных дефектов в течение одного года с даты покупки. В течение этого срока ремонт или настройка будут производиться бесплатно только при предъявлении Международного гарантийного талона сервисного обслуживания

Nikon вместе с товарным чеком или иным доказательством покупки в любом  авторизованном сервисном центре Nikon. Установление даты покупки должно производиться первоначальным покупателем посредством товарного чека или иного доказательства. Гарантийный талон не подлежит передаче и не будет выдан повторно. Гарантия не покрывает повреждения в результате несчастных случаев, неправильного использования или несанкционированного ремонта, повреждения в результате падения, неправильного ухода или хранения, или повреждения в результате воздействия песка или воды. Гарантия действительна только в авторизованных сервисных центрах Nikon.

Данная гарантия заменяет собой все другие явные или подразумеваемые гарантии и любые иные обязательства со стороны производителя и дистрибьютора, за исключением обязательств, предусмотренных действующим законодательством.

Для получения информации об авторизованных сервисных центрах Nikon посетите http://imaging.nikon.

com/support/index.htm

Ua

Міжнародна гарантія сервісного обслуговування Nikon

На обладнання Nikon надається гарантія відсутності дефектів виготовлення протягом одного повного року з дати покупки. Протягом цього терміну ремонт або налаштування здійснюватиметься безкоштовно тільки за умови пред’явлення міжнародного гарантійного формуляра сервісного обслуговування Nikon та товарного чеку або іншого документа, що засвідчує покупку, у будь-якому авторизованому сервісному центрі Nikon. Установлення дати початкової покупки має здійснюватися першим покупцем за допомогою товарного чеку або іншого доказу. Гарантія не передається іншим особам і не надається повторно.

Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок нещасного випадку, неправильного використання або несанкціонованого ремонту, пошкодження, що виникли в результаті падіння, неналежного догляду або зберігання, та пошкодження, що виникли внаслідок дії піску чи води. Вона дійсна лише в авторизованих сервісних центрах Nikon.

Ця гарантія заміняє всі інші явні або непрямі гарантії та будь-які інші зобов’язання з боку виробника та дистриб’ютора за винятком зобов’язань, передбачених чинним законодавством.

Щоб отримати відомості про авторизовані сервісні центри Nikon, відвідайте веб-сайт http://imaging.

nikon.com/support/index.htm

Kk Nikon дүниежүзілік қызмет көрсету кепілдігі

Nikon жабдығыңызды сатып алу күнінен бастап

, толық бір жылға дейін кез келген өндіру ақаулары болмауына кепілдік береді . Бұл кезе де жөндеулер немесе реттеулер , тек Nikon дүниежүзілік қызмет көрсету кепілдік картасын

, əрі түбіртекті немесе басқа сатып алу айғағын кез келген өкілетті

Nikon сервистік орталығына бергенде ғана тегін орындалады . Бастапқы сатып алу күнін анықтауды , бастапқы тұтынушы

сатып алушы түбіртек немесе басқа айғақ арқылы орындалуы керек

.

Кепілдік талонын тапсыруға болмайды , əрі ол қайта шығарылмайды . Кепілдік талоны сəтсіз жағдайларды , дұрыс емес пайдалануды немесе рұқсатсыз жөндеу тудырған зақымды

, құлатып алу

, дұрыс емес күту немесе сақтау тудырған зақымды

, я болмаса құмнан немесе судан болатын зақымды қамтымайды

.

Ол тек өкілетті

Nikon сервистік орталықтарында жарамды

.

Кепілдік талондары өндіруші жəне дистрибьютор тарапынан

, барлық басқа анық немесе тұспалды кепілдіктерді жəне кез келген басқа міндеттемені қамтиды

, тек заңға тиісті берілген міндеттемелерді қоспағанда

.

Өкілетті

Nikon сервистік орталықтары туралы ақпарат алу үшін мына бетке кіріңіз

: http://imaging.

nikon.com/support/index.htm

It

Garanzia assistenza Nikon Worldwide

Ogni apparecchio Nikon è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione per un anno intero dalla data di acquisto. Durante questo periodo, la riparazione o la regolazione sarà effettuata gratuitamente soltanto previa presentazione della Card di garanzia che attesta il diritto all’assistenza Worldwide Nikon; insieme ad essa deve essere mostrato alla struttura di assistenza autorizzata Nikon a cui ci si rivolge il documento di vendita o altra prova di acquisto. La determinazione della data di acquisto originale deve essere dimostrata dall'acquirente tramite lo scontrino di vendita o altra prova di acquisto. La garanzia non è trasferibile e non verrà riemessa. La garanzia non copre i danni causati da incidente, uso scorretto o riparazioni non autorizzate, i danni causati da caduta, cura o conservazione non idonea o i danni provocati da sabbia o acqua. La garanzia è valida solo presso le strutture di assistenza autorizzate Nikon.

La presente garanzia sostituisce tutte le altre garanzie espresse o implicite e qualsiasi altro obbligo da parte del produttore e del distributore, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge applicabile.

Per informazioni sulle strutture di assistenza autorizzate Nikon, visitare http://imaging.nikon.com/support/index.htm

Перед использованием данного изделия внимательно прочтите данные инструкции и руководство пользователя фотокамеры.

Примечание : Данный объектив не поддерживает серии D2 или D1, D200, D100, D90,

D80, серии D70, D60, D50, серии D40 или D3000 цифровых зеркальных фотокамер или пленочных зеркальных фотокамер.

Основные характеристики

Этот объектив типа «рыбий глаз» предназначен исключительно для фотокамер с функцией электронного управления диафрагмой. При установке на фотокамеру формата FX его угол зрения равен 180° по вертикали и горизонтали (круговой объектив типа «рыбий глаз») при полном уменьшении и 180° по диагонали

(полнокадровый объектив типа «рыбий глаз») при почти полном увеличении. В этом объективе используется растрирование с равными телесными углами.

Изображение в форме круга является наименьшим при максимальном уменьшении объектива и наибольшим при максимальном увеличении объектива.

Изображение в форме круга Изображение в форме круга Наводить

Наводить

Объектив уменьшен Объектив увеличен

Изображение в форме круга (и виньетирование по углам) может не всегда совпадать с центром кадра.

Для Вашей безопасности

Для предотвращения повреждения имущества или получения травм полностью прочтите раздел «Для Вашей безопасности» прежде, чем использовать изделие.

Храните данные инструкции по технике безопасности в доступном месте, где с ними смогут ознакомиться все, кто использует данное изделие.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к смерти или получению серьезной травмы.

A ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к травме или повреждению имущества.

A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не касайтесь внутренних частей, которые стали обнажены в результате падения изделия или другого несчастного случая.

Несоблюдение этих предостережений может привести к поражению электрическим током или другой травме.

отсоедините источник питания фотокамеры.

Дальнейшая эксплуатация может привести к возгоранию, ожогам или другим травмам.

Не берите мокрыми руками.

Несоблюдение этих предостережений может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Несоблюдение данного предостережения может привести к взрыву или возгоранию.

Несоблюдение данного предостережения может привести к нарушению зрения.

Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности изделия. Кроме того, имейте в виду, что небольшие детали представляют собой опасность удушья. Если ребенок проглотил любую часть данного изделия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

чрезвычайно высоких или низких температур.

Несоблюдение данного предостережения может привести к ожогам или обморожению.

A

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

источники света.

Свет, сфокусированный на объективе, является источником возгорания и повреждения внутренних частей изделия.

Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия.

Детали объектива

q Метка крепления бленды w Кольцо зуммирования e Метка DX r Шкала фокусного расстояния t Метка фокусного расстояния y Кольцо фокусировки u Индикатор расстояния фокусировки i Метка расстояния фокусировки o Метка крепления объектива

!0

Резиновая прокладка крепления объектива

!1

Контакты микропроцессора

!2

Гнездо для фильтра

!3

Переключатель режима фокусировки

!4

Крышка объектива

!5

Бленда

!6

Кнопка разблокировки бленды

!7

Метка закрепления бленды

!8

Метка установки бленды

Бленда

(максимальное увеличение) при съемке в формате FX с прикрепленной блендой или с расстояния от 11 мм (широкий угол, обозначенный DХ меткой) до

15 мм (максимальное увеличение) при съемке в формате DX.

Установка бленды

Совместите метку крепления бленды (

) с меткой установки бленды

( ), а затем поворачивайте бленду ( w ) до тех пор, пока метка

не будет совмещена с меткой закрепления бленды (—

).

Присоединяя или снимая бленду, удерживайте ее рядом со знаком и не затягивайте ее слишком туго.

Бленду следует установить на объектив перед установкой крышки, но когда крышка будет на месте, бленду можно установить или удалить, не удаляя крышку.

Снятие бленды

Нажмите кнопку разблокировки бленды ( q ), поверните бленду в направлении, указанном стрелкой ( w ), и снимите ее, как показано на рисунке ( e ).

Крышка объектива

Прикрепите крышку объектива к бленде, а не к объективу. См. раздел «Бленда» для получения информации об установке бленды.

Прикрепление крышки

Снятие крышки

Удерживая защелки нажатыми ( q ), снимите крышку, как показано на рисунке ( w ).

Передний элемент объектива проецирует мимо корпуса объектива. Держите бленду и крышку объектива установленными для защиты объектива, когда он не используется.

Фокусировка

Поддерживаемые режимы фокусировки представлены в нижеследующей таблице (для получения дополнительной информации о режимах фокусировки см. руководство к фотокамере).

AF

MF

Автофокусировка с ручной донастройкой

Ручная фокусировка с электронным дальномером

Ручная фокусировка с электронным дальномером

M/A (Автофокусировка с ручной донастройкой)

Чтобы сфокусироваться, используя автофокусировку с ручной донастройкой

(М/А): z

Передвиньте переключатель режима фокусировки объектива на M/A .

x

Выполните фокусировку.

При желании автофокусировку можно мгновенно переключить путем вращения фокусировочного кольца объектива, когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину (или если фотокамера оснащена кнопкой АF-ON , когда нажата кнопка АF-

ON ). Чтобы произвести перефокусировку с использованием автофокусировки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину или снова нажмите кнопку AF-ON .

A Примечание по широкоугольным и супер широкоугольным объективам

Автофокусировка может не дать желаемых результатов в ситуациях, таких как показано ниже. В этих случаях воспользуйтесь ручной фокусировкой или заблокируйте фокусировку на другом объекте на том же расстоянии, а затем поменяйте композицию фотографии.

Объекты на заднем плане занимают больше точки фокусировки, чем главный объект : Если точка фокусировки содержит как объекты переднего плана, так и заднего, то фотокамера может сфокусироваться на заднем плане, а объект может быть за пределами фокусировки.

Объект состоит из множества мелких деталей : Фотокамера может плохо фокусироваться на объектах, у которых отсутствует контраст или которые кажутся меньше, чем объекты на заднем плане.

Для получения более подробной информации см. «Получение хороших результатов съемки при автофокусировке» в руководстве пользователя фотокамеры.

Глубина резко изображаемого пространства

Глубину резко изображаемого пространства можно предварительно просмотреть с помощью функции предварительного просмотра глубины резко изображаемого пространства фотокамеры. Имейте в виду, что индикатор расстояния фокусировки предназначен только для справки и может неточно отображать расстояние до объекта и из-за глубины резко изображаемого пространства или других факторов и не отображать ∞, когда фотокамера фокусируется на отдаленном объекте.

Диафрагма

Диафрагма настраивается с помощью кнопок управления фотокамерой. Частота кадров при фотосъемке может уменьшиться при некоторых значениях диафрагмы.

Экспозиция

На систему автоматической экспозиции фотокамеры не влияет виньетирование по причине эффекта кругового объектива типа «рыбий глаз» или по другим причинам, но мы рекомендуем проверять результаты на мониторе после съемки.

Фотосъемка со вспышкой

Избегайте использования вспышки, так как она не закроет угол зрения объектива.

Фильтры для объективов

Гнездо для фильтров расположено в отверстии байонета объектива.

Фильтры-листы сторонних производителей можно вставлять после того, как выполните их обрезку до указанных размеров. Установка будет осуществляться легче, если повернуть кольцо зуммирования в максимальное положение зума.

5 мм

5 мм

5 мм

5 мм

29 мм

5 мм

5 мм

5 мм

5 мм

Размеры фильтра (фактический размер)

Об’єктив у положенні зменшення

Круг зображення (та віньєтування в кутах) іноді може розташовуватися не по центру кадру.

Заходи безпеки

Щоб уникнути майнової шкоди та травмування людей, уважно прочитайте розділ «Заходи безпеки» перед використанням виробу.

Зберігайте ці інструкції з техніки безпеки в місці, доступному для всіх користувачів виробу.

A ОБЕРЕЖНО: недотримання застережень, позначених цим символом, може призвести до тяжкої травми або смерті.

A УВАГА: недотримання застережень, позначених цим символом, може призвести до травмування або майнової шкоди.

A

Об’єктив у положенні збільшення

ОБЕРЕЖНО

Недотримання цих застережень може призвести до ураження електричним струмом або іншої травми.

Продовження роботи може спричинити пожежу, отримання опіків чи інших травм.

Недотримання цих застережень може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Недотримання цього застереження може призвести до вибуху або пожежі.

Недотримання цього застереження може призвести до ушкодження зору.

Гнездо для фильтра

29 мм

Недотримання цього застереження може призвести до травмування або виходу виробу з ладу. Крім того, майте на увазі, що дрібні деталі становлять небезпеку удушення.

Якщо дитина проковтне будь-яку деталь цього виробу, негайно зверніться до лікаря.

27 мм

Масштабирование

Масштабирование регулируется с помощью кольца зуммирования. В отличии от большинства зум-объективов, настройка масштабирования изменяет не только фокусное расстояние, но и размер изображения в форме круга. Уменьшение до

8 мм создает эффект кругового объектива типа «рыбий глаз», когда увеличение до 15 мм создает эффект полнокадрового объектива типа «рыбий глаз» с диагональным углом зрения, равным 175° (для эффекта полнокадрового объектива типа «рыбий глаз» с диагональным углом зрения, равным 180°, слегка уменьшите с максимального положения зума). Отрегулируйте масштабирование перед выполнением фокусировки.

Круговой объектив типа «рыбий глаз» (полностью уменьшенный объектив)

A Формат DX

С их меньшей областью изображения, фотокамеры формата DX не произведут истинный эффект кругового объектива типа «рыбий глаз», который возможно ощутить в фотокамерах формата FX. Для полнокадрового объектива типа

«рыбий глаз» совместите метки фокусировочного расстояния и DX на шкале фокусировочного расстояния. Имейте в виду, что метка DX предназначена только для справки; проверьте компоновку кадра в режиме live view перед съемкой.

Для эффекта полнокадрового объектива типа «рыбий глаз» с фотокамерами формата FX выберите положение зума, близкое к 15 мм

Для эффекта полнокадрового объектива типа «рыбий глаз» с фотокамерами формата

DX выровняйте метки фокусировочного расстояния и DX

Формат FX

Полнокадровый объектив типа «рыбий глаз» (полностью увеличенный объектив)

Метка DX

Изображение в форме круга

Наводить

Формат DX

Уход за объективом

• Объектив возвращается на максимальную диафрагму, когда он снимается с фотокамеры. Чтобы защитить внутреннюю часть объектива, храните его подальше от прямого солнечного света или закрывайте крышки объектива.

• Не поднимайте и не держите объектив или фотокамеру только за бленду.

• Содержите контакты микропроцессора в чистоте.

• Если резиновая прокладка крепления объектива повреждена, немедленно прекратите использование и отнесите объектив в официальный сервисный центр Nikon для ремонта.

• Удаления пыли обычно достаточно для очистки стеклянных поверхностей объектива.

• Передние и задние элементы с фтористым покрытием можно чистить, просто протерев их сухой тканью. Отпечатки пальцев и другие пятна можно удалить мягкой, чистой хлопчатобумажной тканью или салфеткой для чистки объектива; выполняйте чистку, начиная от центра, круговыми движениями к краям, соблюдая осторожность, чтобы не оставить разводов, и не касаясь пальцами стеклянной поверхности. Для удаления трудноудаляемых пятен осторожно протрите мягкой тканью, слегка смоченной в дистиллированной воде, этаноле или средстве для чистки объективов. Каплеобразные пятна на водо- и маслоотталкивающих элементах с фтористым покрытием можно удалять сухой тканью.

• Никогда не используйте для очистки объектива органические растворители, такие как разбавитель для краски или бензин.

• Прикрепите переднюю и заднюю защитные крышки перед тем, как положить объектив в чехол.

• Если объектив не будет использоваться в течение продолжительного времени, храните его в прохладном, сухом месте, чтобы предотвратить появление плесени и ржавчины. Не храните под воздействием прямого солнечного света или вместе с нафталиновыми или камфорными шариками против моли.

• Храните объектив сухим. Ржавление внутреннего механизма может привести к непоправимому повреждению.

• Если оставить объектив в чрезвычайно жарком месте, это может привести к повреждению или деформации частей, сделанных из усиленного пластика.

• Быстрые изменения температуры могут привести к возникновению разрушительного конденсата внутри и снаружи объектива. Прежде чем выносить объектив из теплой окружающей среды в холодную или наоборот, поместите его в чехол или пластиковый пакет, чтобы замедлить изменение температуры.

Входящие в комплект принадлежности

• LC-K102 Скользящая передняя крышка объектива

• LF-4 Задняя защитная крышка объектива

• HB-80 Бленда с байонетным креплением

• CL-1218 Чехол для объектива

Совместимые принадлежности

• Регулируемые фильтры-листы

Спецификации

Объектив E AF-S со встроенным микропроцессором и байонетом F

Фокусное расстояние 8 – 15 мм

Недотримання цього застереження може призвести до опіків або обмороження.

A

УВАГА

Світло, сфокусоване об’єктивом, може стати причиною займання та пошкодження внутрішніх деталей виробу.

Недотримання цього застереження може призвести до пожежі або виходу виробу з ладу.

Будова об’єктива

q Мітка кріплення бленди w Кільце масштабування e Мітка DX r Шкала фокусної відстані t Мітка фокусної відстані y Кільце фокусування u Індикатор дистанції фокусування i Мітка дистанції фокусування o Мітка встановлення об’єктива

!0

Гумова прокладка для кріплення об’єктива

!1

Контакти процесора

!2

Гніздо для фільтра

!3

Перемикач режиму фокусування

!4

Ковпачок об’єктива

!5

Бленда об’єктива

!6

Кнопка розблокування бленди об’єктива

!7

Мітка блокування бленди

!8

Мітка вирівнювання бленди

Бленда об’єктива

Щоб запобігти віньєтуванню, виберіть фокусну відстань 15 мм (максимальне масштабування) під час зйомки у форматі FX із прикріпленою блендою або від

11 мм (ширококутне положення, показане міткою DX) до 15 мм (максимальне масштабування) під час зйомки у форматі DX.

Прикріплення бленди

Сумістіть мітку кріплення бленди (

) з міткою вирівнювання бленди

( ), а потім прокрутіть бленду ( w ), поки мітку

не буде суміщено з міткою блокування бленди (—

).

Під час приєднання або зняття бленди тримайте її біля позначки на основі та не стискайте надто щільно.

Потрібно спочатку встановити бленду на об’єктив, щоб можна було прилаштувати ковпачок, але коли ковпачок буде встановлено, бленду можна прикріплювати та від’єднувати, не знімаючи ковпачка.

Від’єднання бленди f/3,5 – 4,5

Устройство объектива 15 элементов в 13 группах (включая 3 ED элемента, 2 асферических элемента и элементы с нано-кристаллическими или фторсодержащими покрытиями)

• Фотокамеры Nikon формата FX D-SLR: 180° 00

– 175° 00

• Фотокамеры Nikon формата DX D-SLR: 180° 00

– 110° 00

Функция отображения Равномерный угол

Градуировка в миллиметрах (8, 10, 12, 14, 15) с меткой DX примерно на отметке 11 мм

Ручное масштабирование, используя независимое кольцо зуммирования

Система Nikon I nternal F ocusing (IF) с автофокусировкой, контролируемой бесшумным ультразвуковым мотором (SWM) и отдельным кольцом фокусировки для ручной фокусировки

Натисніть кнопку розблокування бленди об’єктива ( q ), прокрутіть бленду в напрямку, показаному стрілкою ( w ), і зніміть її, як показано на рисунку ( e ).

Ковпачок об’єктива

Прикріплюйте ковпачок об’єктива до бленди, а не до самого об’єктива. Відомості про прикріплення бленди наведено в розділі «Бленда об’єктива».

Прикріплення ковпачка

От 0,16 м до бесконечности (∞)

A Кадрирование

Кадрирование снимков требует большего внимания, чем обычно. Объективы типа «рыбий глаз» не только усиливают эффекты перспективы, но и их необычное проецирование становится причиной появления искажений, которые деформируют и преувеличивают размер и форму, что даже слегка переместив фотокамеру, это приводит к созданию совершенно другого снимка. Широкий угол также означает, что может

180° потребоваться особое внимание, чтобы руки и ноги фотографа или ножки штатива не попали в кадр.

Мы рекомендуем использовать режим live view при кадрировании фотографий.

Программное обеспечение Capture NX-D от Nikon можно использовать для редактирования снимков, сделанных с помощью данного объектива типа

«рыбий глаз», чтобы они были похожи на снимки, сделанные с помощью обычного широкоугольного объектива. Дополнительную информацию см. в документации, поставляемой с программным обеспечением.

0,16 м от фокальной плоскости во всех положениях зума

Лепестки диафрагмы 7 (скругленное отверстие диафрагмы)

Автоматическая диафрагма с электронным управлением

• 8 мм фокусное расстояние: f/3,5 – 22

• 15 мм фокусное расстояние: f/4,5 – 29

Отображаемое минимальное значение диафрагмы может изменяться в зависимости от размера шага экспозиции, выбранного с помощью фотокамеры.

Расположено в задней части объектива

Прибл. максимальный диаметр 77,5 мм × 83,0 мм

(расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры)

Прибл. 485 г

Компания Nikon сохраняет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и производительность данного изделия в любое время и без предварительного уведомления.

Утримуючи фіксатори натиснутими разом, як показано на рисунку

( q ), сумістіть виріз із кнопкою розблокування бленди об’єктива ( w ) і насуньте ковпачок на об’єктив ( e ).

Зняття ковпачка

Удерживая защелки нажатыми, как показано на рисунке ( q ), совместите сквозное отверстие с кнопкой разблокировки бленды ( w ) и сдвиньте крышку на объектив ( e ). Утримуючи фіксатори натиснутими разом ( q ), зніміть ковпачок, як показано на рисунку ( w ).

Передній елемент об’єктива виступає за межі корпусу об’єктива. Залишайте бленду та ковпачок об’єктива прикріпленими, щоб захистити об’єктив, коли він не використовується.

Фокусування

Підтримуються режими фокусування, перелічені в наступній таблиці (інформацію про режими фокусування фотокамери дивіться в посібнику користувача).

AF

MF

Автофокусування із пріоритетом ручного фокусування

Ручне фокусування з електронним далекоміром

Ручне фокусування з електронним далекоміром

M/A (автофокусування із пріоритетом ручного фокусування)

Щоб сфокусувати фотокамеру, використовуючи автофокусування з пріоритетом ручного фокусування (M/A): z

Пересуньте перемикач режиму фокусування в положення M/A .

x

Сфокусуйтеся.

За потреби можна миттєво відкоригувати автофокусування, повернувши кільце фокусування об’єктива, поки кнопку спуску затвора натиснуто наполовину (або, якщо фотокамеру оснащено кнопкою AF-ON , поки натиснуто кнопку AF-ON ). Щоб повторно сфокусуватися за допомогою автофокусування, натисніть кнопку спуску затвора наполовину або натисніть кнопку AF-ON ще раз.

A Зауваження щодо ширококутних та надширококутних об’єктивів

Використання автофокусування може не дати очікуваних результатів у ситуаціях, подібних до описаних нижче. У таких випадках використовуйте ручне фокусування або фіксацію фокуса, щоб сфокусуватися на іншому об’єкті, розташованому на такій самій відстані, а потім змінити композицію кадру.

Об’єкти на задньому плані займають більшу частину точки фокусування, ніж головний об’єкт. Якщо точка фокусування містить предмети як переднього, так і заднього плану, фотокамера може сфокусуватися на деталях фону, і об’єкт виявиться не у фокусі.

Об’єкт містить багато дрібних деталей. Фотокамера може мати труднощі з фокусуванням на об’єктах, яким бракує контрастності, або ж таких, що виглядають меншими за деталі фону.

Додаткові відомості наведено в розділі «Отримання якісних знімків у режимі автофокусування» посібника до фотокамери.

Масштабування

Масштабування налаштовується за допомогою кільця масштабування. На відміну від більшості об’єктивів зі змінною фокусною відстанню, налаштування масштабування змінює не лише фокусну відстань, але й розмір круга зображення.

Зменшення масштабування до 8 мм створює ефект кругового об’єктива типу

«риб’яче око», а збільшення масштабування до 15 мм — ефект повнокадрового об’єктива типу «риб’яче око» з діагональним кутом огляду 175° (для отримання ефекту повнокадрового об’єктива типу «риб’яче око» з діагональним кутом огляду 180° трохи зменште положення масштабування від максимального).

Налаштуйте масштабування перед фокусуванням.

Догляд за об’єктивом

• Після зняття з фотокамери об’єктив повертається до максимальної діафрагми.

Щоб захистити внутрішні деталі об’єктива, зберігайте його в місці, захищеному від прямого сонячного світла, або встановіть ковпачки об’єктива.

• Не піднімайте та не тримайте об’єктив або фотокамеру тільки за бленду.

• Слідкуйте за тим, щоб контакти процесора завжди були чистими.

• У разі пошкодження гумової прокладки для кріплення об’єктива негайно припиніть користування і зверніться до авторизованого сервісного центру

Nikon для ремонту.

• Щоб очистити скляні поверхні об’єктива, зазвичай досить видалити пил.

• Передній і задній елементи із фторованим покривом можна легко очистити, протерши їх сухою тканиною. Відбитки пальців та інші плями можна видалити за допомогою чистої м’якої бавовняної тканини або серветки для чищення об’єктивів; очистіть поверхню круговими рухами від центра назовні. Будьте уважні, щоб не лишати розводів і не торкатися поверхні скла пальцями.

Щоб видалити стійкі плями, обережно протріть поверхню м’якою тканиною, зволоженою невеликою кількістю дистильованої води, етанолу або рідини для очищення об’єктивів. Плями у вигляді крапель на елементах з масло- та водовідштовхувальним фторованим покривом можна видалити сухою тканиною.

розчинниками, такими як розріджувач для фарб або бензол.

• Установіть передню та задню кришки, перед тим як покласти об’єктив у чохол.

• Якщо не збираєтесь користуватися об’єктивом довгий термін, зберігайте його в прохолодному сухому місці, щоб запобігти утворенню плісняви та корозії. Не зберігайте пристрій під прямим сонячним світлом та поряд з нафталіновими або камфорними засобами проти молі.

• Бережіть об’єктив від вологи. Корозія внутрішнього механізму може призвести до непоправного пошкодження.

• Якщо зберігати об’єктив в місцях з високою температурою, це може пошкодити або деформувати компоненти, зроблені з посиленої пластмаси.

• Різкі перепади температури можуть призвести до пошкодження внутрішніх і зовнішніх деталей об’єктива через утворення конденсату. Перш ніж переносити об’єктив з теплого місця в холодне або навпаки, покладіть його в чохол або пластиковий пакет, щоб уповільнити зміну температури.

Аксесуари з комплекту постачання

• LC-K102 Насувний передній ковпачок об’єктива

• LF-4 Задня кришка об’єктива

• HB-80 Байонетна бленда

• CL-1218 Чохол для об’єктива

Сумісні аксесуари

• Пластинчасті фільтри з можливістю обрізання

Технічні характеристики

Об’єктив типу E AF-S із вбудованим процесором та байонетом F

Фокусна відстань 8 – 15 мм f/3,5 – 4,5

15 елементів у 13 групах (включно з 3 елементами з оптичного скла з наднизькою дисперсією (ED), 2 асферичними елементами та елементами з нанокристалічним або фторованим покривом)

Кут огляду об’єктива • Цифрові дзеркальні фотокамери Nikon формату FX:

180° 00

– 175° 00

• Цифрові дзеркальні фотокамери Nikon формату DX:

180° 00

– 110° 00

Зі збереженням тілесних кутів

Градуйована в міліметрах (8, 10, 12, 14, 15) з міткою DX при приблизно 11 мм

Ручне масштабування за допомогою незалежного кільця масштабування

Система внутрішнього фокусування Nikon I nternal F ocusing

(IF) з автофокусуванням, що керується мотором SWM, та окреме кільце фокусування для ручного фокусування

0,16 м – нескінченність (∞)

Круговий об’єктив типу «риб’яче око» (об’єктив у положенні максимального зменшення)

Повнокадровий об’єктив типу

«риб’яче око» (об’єктив у положенні максимального збільшення)

0,16 м від фокальної площини в усіх положеннях масштабування

A Формат DX

Фотокамери формату DX мають меншу область зображення, тому вони не можуть забезпечити справжній ефект кругового об’єктива типу «риб’яче око», наявний у фотокамерах формату FX. Для отримання ефекту повнокадрового об’єктива типу «риб’яче око» сумістіть мітку фокусної відстані й мітку DX на шкалі фокусної відстані. Зверніть увагу, що мітка DX слугує лише для довідки; перевіряйте композицію кадру в режимі live view перед зйомкою.

Щоб досягти ефекту повнокадрового об’єктива типу

«риб’яче око» на фотокамері формату FX, виберіть положення масштабування, близьке до 15 мм

Щоб досягти ефекту повнокадрового об’єктива типу

«риб’яче око» на фотокамері формату DX, сумістіть мітки фокусної відстані та DX

7 (заокруглений отвір діафрагми)

Автоматична діафрагма з електронним керуванням

Діапазон діафрагми • Фокусна відстань 8 мм: f/3,5 – 22

• Фокусна відстань 15 мм: f/4,5 – 29

Відображене значення мінімальної діафрагми може бути різним залежно від вибраного на фотокамері кроку експозиції.

Гніздо для фільтра Розташоване в задній частині об’єктива

Максимальний діаметр прибл. 77,5 мм × 83,0 мм (відстань від монтажного фланця об'єктива фотокамери)

Прибл. 485 г

Компанія Nikon залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд, технічні характеристики та функціонування цього виробу в будь-який час без попереднього повідомлення.

Формат FX

A Компонування кадру

Компонування кадру вимагає більшої уваги, ніж зазвичай. Об’єктиви типу «риб’яче око» не лише збільшують ефект перспективи, але, через незвичну проекцію зображення, спричиняють спотворення, що викривляє та перебільшує розмір і форму об’єктів таким чином, що навіть незначний рух фотокамери призводить до отримання зовсім іншого знімка. Широкий кут огляду також означає, що потрібно слідкувати,

180° щоб частини тіла фотографа або ніжки штатива не потрапили в кадр. Рекомендовано використовувати режим live view під час компонування знімків.

Програмне забезпечення Capture NX-D від компанії Nikon можна використовувати для редагування знімків, зроблених цим об’єктивом типу

«риб’яче око», щоб вони були схожі на зроблені звичайним ширококутним об’єктивом. Додаткові відомості наведено в документації з комплекту програмного забезпечення.

Глибина різкості

Глибину різкості можна переглянути за допомогою функції попереднього перегляду глибини різкості у фотокамері. Зауважте, що індикатор дистанції фокусування слугує лише як орієнтир і може неточно відображати відстань до об’єкта. Через глибину різкості або інші фактори він може не відображати позначку ∞, коли фотокамеру сфокусовано на віддаленому об’єкті.

Діафрагма

Діафрагму налаштовують за допомогою елементів керування фотокамери.

Частота кадрів може зменшитися за деяких значень діафрагми.

Експозиція

На систему автоматичної експозиції фотокамери не впливає віньєтування, викликане ефектом кругового об’єктива типу «риб’яче око» або іншими причинами, але рекомендовано перевіряти результати на моніторі після зйомки.

Зйомка зі спалахом

Слід уникати використання спалаху, оскільки він не охоплює кут огляду об’єктива.

Фільтри для об’єктива

Гніздо для фільтра розташоване в отворі байонета об’єктива.

Пластинчасті фільтри сторонніх виробників можна вставляти, 5 мм обрізавши їх до належних розмірів, як показано на рисунку. Їх буде легше вставити, якщо прокрутити кільце масштабування в максимальне положення масштабування.

5 мм

5 мм

29 мм

5 мм

5 мм

5 мм

Гніздо для фільтра

29 мм

27 мм

Мітка DX

Круг зображення

Кадр

Формат DX

5 мм 5 мм

Розміри фільтра (фактичний розмір)

Қазақша

Бұл өнімді пайдалану алдында осы нұсқауларды жəне фотокамера нұсқаулығын мұқият оқыңыз .

Ескертпе : бұл объектив D2 немесе D1 сериялы , D200, D100, D90, D80,

D70 сериялы , D60, D50, D40 сериялы немесе D3000 сандық айналы фотокамераларын немесе таспалық айналы фотокамераларды қолдамайды .

■ Негізгі мүмкіндіктер

Бұл балық көзі түріндегі объектив тек электрондық апертураны басқару бар фотокамераларда пайдалануға арналған . FX пішімді фотокамераларында соңына дейін кішірейткенде оның көрініс бұрышы тігінен жəне көлденеңінен

180° болады ( дөңгелек балық көзі ) жəне соңына дейін үлкейткенде диагональ бойынша 180° ( толық өлшемді балық көзі ) болады . Бұл объективте тең кеңістіктік бұрышты көрсету функциясы пайдаланылады .

Кескін шеңбері объектив соңына дейін кішірейтілгенде ең кішкентай жəне объектив соңына дейін ұлғайтылғанда ең үлкен болады .

Кескін шеңбері Кескін шеңбері Кадр

Кадр

■ Объектив қақпағы

Объектив қақпағын объективке емес , блендаға бекітіңіз . Бленданы бекіту туралы ақпаратты « Бленда » бөлімінде қараңыз .

Қақпақты бекіту

■ Анық түсірілетін кеңістік тереңдігі

Анық түсірілетін кеңістік тереңдігін фотокамераның анық түсірілетін кеңістік тереңдігін алдын ала қарау мүмкіндігін пайдаланып алдын ала қарауға болады . Фокустау қашықтығының индикаторы тек нұсқауға арналғанын жəне нысанға дейінгі қашықтықты дəл көрсетпеуі мүмкін екенін жəне анық түсірілетін кеңістік тереңдігіне немесе басқа факторларға байланысты фотокамера қашықтағы нысанға фокустаған кезде ∞ көрсетпеуі мүмкін екенін ескеріңіз .

■ Апертура

Апертура фотокамераның басқару тетіктері арқылы реттеледі . Фотосурет түсіру кезіндегі кадр жылдамдығы кейбір апертураларда төмендеуі мүмкін .

■ Экспозиция

Дөңгелек балық көзі түріндегі объектив əсеріне немесе басқа себептерге байланысты фотокамераның автоэкспозиция жүйесіне виньеттеу əсер етпейді , бірақ суретке түсіруден кейін нəтижелерді мониторда тексеру ұсынылады .

■ Жарқылмен фотосурет түсіру

Жарқылды пайдаланбаңыз , өйткені ол объективтің көрініс бұрышын қамтымайды .

■ Объектив сүзгілері

Сүзгі ұяшығы объектив жиектемесі саңылауында орналасқан . Үшінші тарап сүзгі парақтарын көрсетілген өлшемдерге дейін кескеннен кейін салуға болады . Масштабтау сақинасын ең жоғары масштабтау күйіне дейін айналдырғанда оңайырақ болады .

5 мм

5 мм

5 мм

29 мм

5 мм

5 мм

5 мм

Объектив кішірейтілген Объектив ұлғайтылған

Кескін шеңбері ( жəне бұрыштардағы кез келген виньеттеу ) кейде кадрдың ортасымен тураланбауы мүмкін .

■ Қауіпсіздік шаралары

Мүлікті зақымдауды , я болмаса , өзіңізді немесе басқаларды жарақаттауды болдырмау үшін осы өнімді пайдалану алдында « Қауіпсіздік шаралары » бөлімін толығымен оқыңыз .

Осы қауіпсіздік туралы нұсқауларды осы өнімді пайдаланатын адамдардың барлығы оқитын жерде сақтаңыз .

A ЕСКЕРТУ : бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау өлімге немесе ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін .

A САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ : бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау жарақатқа немесе мүліктің зақымдалуына əкелуі мүмкін .

A ЕСКЕРТУ

• Бұл өнімді

Құлау немесе бөліктерге бөлшектемеңіз немесе басқа сəтсіз жағдай нəтижесінде ашылатын ішкі

Бұл сақтық шараларын қолданбау ток соғуына немесе басқа жарақатқа əкелуі мүмкін .

басқа тимеңіз .

немесе сəтсіз өзгертпеңіз жағдай

.

нəтижесінде ашылатын ішкі

• Өнімнен келген көзін түтін дұрыс дереу емес нəрселерді байқасаңыз , фотокамераның қуат

Пайдалануды жалғастыру өртке , күйіктерге немесе басқа жарақатқа əкелуі мүмкін .

, жылу емес немесе ажыратыңыз .

əдеттен нəрселерді тыс иістер байқасаңыз , шығуы сияқты фотокамераның кез қуат

• Құрғақ күйде

Ылғалды ұстаңыз қолдармен

. ұстамаңыз .

.

Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі мүмкін .

• Тұтанғыш шаң аэрозольдар бар немесе жерде пропан бұл өнімді сияқты газ , пайдаланбаңыз бензин

.

.

немесе

Бұл сақтық шарасын қолданбау жарылысқа немесе өртке əкелуі мүмкін .

• Объектив жарық немесе көзіне тік фотокамера қарамаңыз .

арқылы күнге немесе басқа қатты жарық көзіне тік қарамаңыз .

Бұл сақтық шарасын қолданбау көру қабілетінің нашарлауына əкелуі мүмкін .

• Бұл өнімді балалар жетпейтін жерде сақтаңыз .

.

Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін . Бұған қоса , кішкентай бөліктер шашалу қаупін тудыратынын ескеріңіз . Бала осы өнімнің кез келген бөлігін жұтып қойса , дереу медициналық көмекке жүгініңіз .

• Өте жоғары ашық немесе қолдармен төмен температуралар ұстамаңыз .

.

əсер ететін орындарда

Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе үсуге əкелуі мүмкін .

A САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

• Объективті күнге қалдырмаңыз .

немесе басқа қатты жарық көздеріне қаратып қалдырмаңыз .

Объектив фокустаған жарық — өрттің жəне өнімнің ішкі бөліктерінің зақымдалуының көзі .

• Өнімді жерде қалдырмаңыз , мысалы , жабық автокөлікте немесе тік күн

Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін .

ұзақ сəулелерінің уақыт бойы қалдырмаңыз , астында .

өте жоғары мысалы , жабық температуралар автокөлікте əсер немесе ететін тік күн

■ Объектив бөліктері q Бленданы бекіту таңбасы w Масштабтау сақинасы e DX r Фокустық қашықтық шкаласы t Фокустық қашықтық таңбасы y Фокустау сақинасы u Фокустау қашықтығының индикаторы i Фокустау қашықтығының таңбасы o Объективті бекіту таңбасы

!0

Объективті орнатуға арналған резеңке нығыздағыш

!1

Микропроцессор түйіспелері

!2

Сүзгі ұяшығы

!3

Фокус режимінің қосқышы

!4

Объектив қақпағы

!5

Бленда

!6

Бленда құлпын босату түймешігі

!7

Бленданы құлыптау таңбасы

!8

Бленданы орнату таңбасы

■ Бленда

Виньеттеу орын алмауы үшін , бленда тағып , FX пішімінде суретке түсіргенде , 15 мм фокустық қашықтығын ( ең үлкен масштаб ) немесе

DX пішімінде суретке түсіргенде , 11 мм ( кең бұрыш , DX белгісі арқылы көрсетіледі ) - 15 мм фокустық қашықтығын ( ең үлкен масштаб ) таңдаңыз .

Бленданы тағу

Бленданы бекіту таңбасын (

( ), бленданы ( w ) тураланғанша бұраңыз .

) бленданы орнату таңбасына туралап

● белгісі бленданы құлыптау таңбасына (—

)

Бленданы жалғау немесе алып тастау кезінде оны негізіндегі нышанына жақын ұстаңыз жəне оны қатты қыспаңыз .

Қақпақты бекіту мүмкін болуы үшін объективке бленданы бекіту керек , бірақ қақпақ орнында болғаннан кейін бленданы қақпақты алмастан бекітуге немесе алуға болады .

Бленданы шешу

Сүзгі ұяшығы

29 мм

27 мм

5 мм 5 мм

Сүзгі өлшемдері ( нақты өлшемі )

■ Объективке күтім жасау

• Фотокамерадан алғанда объектив максималды апертураға оралады .

Объективтің ішін қорғау үшін оны тік күн сəулелерінен тыс сақтаңыз немесе объектив қабын қайта орнатыңыз .

• Тек бленда арқылы объективті немесе фотокамераны алмаңыз немесе ұстамаңыз .

• түйіспелерін таза күйде ұстаңыз .

• орнатуға арналған резеңке нығыздағыш зақымдалса , пайдалануды дереу тоқтатып , объективті жөндетуге Nikon компаниясының өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз .

• Əдетте объективтің шыны беттерін тазалау үшін шаңды кетіру жеткілікті .

• Фтормен қапталған алдыңғы жəне артқы элементтерді бар болғаны құрғақ шүберекпен сүрту арқылы тазалауға болады . Саусақ іздерін жəне басқа дақтарды жұмсақ , таза мақта шүберекті немесе объективті тазалау шүберегін пайдаланып кетіруге болады ; айналатын қозғалыспен ортадан сыртқа қарай , жарқыраған іздерді қалдырмауға немесе шыны бетке саусақтармен тимеуге тырысып тазалаңыз . Қатты дақтарды кетіру үшін дистилденген судың , этанолдың немесе объектив тазалағыштың шағын мөлшерімен ылғалдандырылған жұмсақ шүберекті пайдаланып жайлап сүртіңіз . Су жəне май жұқпайтын , фтормен қапталған элементтердегі тамшы пішінді дақтарды құрғақ шүберекпен кетіруге болады .

• Объективті тазалау үшін бояу сұйылтқышы немесе бензол сияқты органикалық ерітінділерді мүлдем пайдаланбаңыз .

• Объективті қабына салмай тұрып алдыңғы жəне артқы қақпақтарды бекітіңіз .

• Объективті ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз , зең жəне тоттанудың пайда болмауы үшін оны салқын , əрі құрғақ жерде сақтаңыз .

Оны күн түсетін немесе нафталиннен немесе камфарадан жасалған дөңгелектер бар жерде сақтамаңыз .

• Объективті құрғақ күйде сақтаңыз . Ішкі механизмнің тоттануы жөндеуге келмейтін зақымға əкелуі мүмкін .

• Объективті өте ыстық жерлерде қалдыру қатты пластмассадан жасалған бөлшектерді зақымдауы немесе деформациялауы мүмкін .

• Температураның жылдам өзгерістері объектив ішінде жəне сыртында зақымдайтын конденсацияны тудыруы мүмкін . Жылыдан салқын ортаға немесе керісінше апару алдында температураның өзгеруін баяулату үшін объективті қабына немесе пластик сөмкесіне салыңыз .

■ Жинақтағы керек

жарақтар

• LC-K102 кигізілетін алдыңғы объектив қақпағы

• LF-4 объективтің артқы қақпағы

• HB-80 байонеттік блендасы

• CL-1218 объектив қабы

■ Үйлесімді керек

жарақтар

• Кесуге болатын сүзгі парақтары

■ Техникалық сипаттамалары

Кірістірілген микропроцессор жəне F бекіткіші бар E түріне жататын AF-S объективі

Фокустық қашықтық

Максималды

Объектив апертура құрылымы

8 – 15 мм f/3.5 – 4.5

13 топтағы 15 элемент (3 ED элементін ,

2 асферикалық элементті жəне нано кристалдық немесе фтор қабаты бар элементтерді қамтиды )

Көрініс бұрышы • Nikon FXпішіміндегі Dайналы фотокамералары : 180° 00 ′ – 175° 00 ′

• Nikon DXпішіміндегі Dайналы фотокамералары : 180° 00 ′ – 110° 00 ′

Салыстыру функциясы Біркелкі кеңістіктік бұрыш

Фокустық қашықтық Миллиметрлермен белгіленген , шамамен 11 мм мəнінде DX белгісі бар

(8, 10, 12, 14, 15)

Тəуелсіз масштабтау сақинасы арқылы қолмен масштабтау

Дыбыссыз ультрадыбысты мотор реттейтін автофокус жəне қолмен реттелетін фокус үшін бөлек фокустау сақинасы бар Nikon ішкі фокустау (IF) жүйесі

Фокустау қашықтығының

0,16 м – ∞

Минималды

Диафрагма

Апертура

Сүзгі ұяшығы фокустау қалақтары ауқымы

Барлық масштабтау күйлерінде фокустық жазықтықтан 0,16 м

7 ( дөңгелек диафрагма тесігі )

Автоматты электрондық апертураны басқару

• 8 мм фокустық қашықтық : f/3.5 – 22

• 15 мм фокустық қашықтық : f/4.5 – 29

Көрсетілетін ең кіші апертура фотокамера таңдайтын экспозиция қадамының өлшеміне қарай əр түрлі болуы мүмкін .

Объективтің артқы жағында орналасқан

Максималды диаметрі шамамен

77,5 мм × 83,0 мм ( фотокамераның объективті бекіту жиектемесінің фланецінен қашықтық )

Шамамен 485 г

Nikon осы өнімнің сыртқы түрін , техникалық сипаттамаларын жəне өнімділігін кез келген уақытта жəне алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын сақтайды .

Бленда құлпын босату түймешігін ( q ) басыңыз , бленданы көрсеткі ( w ) қарап тұрған бағытта бұраңыз жəне оны көрсетілгендей ( e ) шешіңіз .

Italiano

Cura dell’obiettivo

• L’obiettivo torna all’apertura massima quando viene rimosso dalla fotocamera. Per proteggere l’interno dell’obiettivo, conservarlo lontano dalla luce diretta del sole o riposizionare i tappi dell’obiettivo.

• Non aff errare o mantenere l’obiettivo o la fotocamera usando solo il paraluce.

• Mantenere puliti i contatti CPU.

• Nel caso in cui la guarnizione in gomma di innesto obiettivo sia danneggiata, interrompere immediatamente l’utilizzo e portare l’obiettivo ad un centro assistenza autorizzato Nikon per la riparazione.

• La rimozione della polvere è di solito suffi ciente per pulire le superfi ci in vetro dell’obiettivo.

• Gli elementi anteriore e posteriore con trattamento al fl uoro possono essere puliti semplicemente strofi nandoli con un panno asciutto. Impronte digitali e altre macchie possono essere rimosse utilizzando un panno di cotone pulito e morbido o una velina per la pulizia dell’obiettivo; pulire dal centro verso l’esterno con un movimento circolare, assicurandosi di non lasciare eff etti smear e di non toccare la superfi cie del vetro con le dita. Per rimuovere macchie resistenti, pulire delicatamente con un panno morbido inumidito con una piccola quantità di acqua distillata, etanolo o detergente per obiettivo. Le macchie a forma di gocce sugli elementi idrorepellenti e oleorepellenti con trattamento al fl uoro possono essere rimosse con un panno asciutto.

• Per la pulizia dell’obiettivo non usare mai solventi organici, come solventi per vernici o benzene.

• Fissare il tappo anteriore e il tappo posteriore prima di posizionare l’obiettivo nella sua custodia.

• Se si prevede di non utilizzare l’obiettivo per un periodo prolungato, conservarlo in un luogo fresco e asciutto, per evitare che si creino muff a e ruggine. Non conservare in luoghi esposti alla luce diretta del sole o in presenza di naftalina o canfora.

• Tenere asciutto l’obiettivo. La presenza di ruggine nel meccanismo interno potrebbe causare un danno irreparabile.

• Lasciare l’obiettivo in luoghi estremamente caldi può danneggiare o deformare le parti realizzate in plastica rinforzata.

• Rapidi cambiamenti di temperatura potrebbero provocare una dannosa condensa all’interno e all’esterno dell’obiettivo. Prima di portare l’obiettivo da un ambiente caldo a uno freddo o viceversa, inserirlo nella sua custodia o in un sacchetto di plastica per rallentare il cambiamento di temperatura.

Accessori in dotazione

• LC-K102 Tappo dell’obiettivo anteriore slip-on

• LF-4 Copriobiettivo posteriore

• HB-80 Paraluce a baionetta

• CL-1218 Custodia obiettivo

Accessori compatibili

• Fogli fi ltro ritagliabili

Specifi che

Obiettivo di tipo E AF-S con CPU incorporata e innesto a baionetta F-Mount

8 – 15 mm f/3.5 – 4.5

Costruzione obiettivo 15 elementi in 13 gruppi (compresi 3 elementi ED, 2 elementi asferici ed elementi con rivestimento Nano-Crystal o trattamento al fl uoro)

• Fotocamere Nikon D-SLR formato FX: 180° 00

– 175° 00

• Fotocamere Nikon D-SLR formato DX: 180° 00

– 110° 00

Funzione di mappatura Angolo equisolido

Graduata in millimetri (8, 10, 12, 14, 15) con riferimento DX a circa 11 mm

Zoom manuale con anello zoom indipendente

Sistema I nternal F ocusing (IF) Nikon con autofocus controllato da motore Silent Wave e anello di messa a fuoco separato per messa a fuoco manuale

Da 0,16 m a infi nito (∞)

0,16 m dal piano focale a tutte le posizioni dello zoom

Lamelle del diaframma 7 (apertura del diaframma arrotondata)

Controllo automatico apertura elettronica

Gamma del diaframma • Lunghezza focale 8 mm: f/3.5 – 22

• Lunghezza focale 15 mm: f/4.5 – 29

L’apertura minima visualizzata potrebbe variare in base alla dimensione dell’incremento di esposizione selezionato con la fotocamera.

Alloggiamento fi ltro Situato sul retro dell’obiettivo

Diametro massimo di circa 77,5 mm × 83,0 mm (distanza dalla fl angia di innesto dell’obiettivo della fotocamera)

Circa 485 g

Nikon si riserva il diritto di modifi care l’aspetto, le specifi che e le prestazioni di questo prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

©

2017 Nikon Corporation

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement